Чернявська Л. І. - Вологість цукру. Методи технологічного контролю при виробництві цукру та його зберіганні (2018)
Українець А. І. - Роль кафедри технології цукру і підготовки води НУХТ у кадровому і науково-технічному забезпеченні розвитку цукрової галузі України, Гусятинська Н. А., Рева Л. П. (2018)
Борисюк П. Г. - Гармонізація українських стандартів до міжнародних і європейських, Галацан Л. А. (2018)
Чернявская Л. И. - Мутность растворов белого сахара, причины ее образования и способы уменьшения (2018)
Про підсумки сільськогосподарського року (2018)
Кошкалда І. В. - Удосконалення моделі державного регулювання грошової оцінки земель, Анопрієнко Т. В. (2018)
Діброва А. Д. - Моделювання ринку рідкого біопалива в Україні, Чебан І. В. (2018)
Dukhnytskyi B. V. - Self-sufficiency of the Ukrainian domestic food market (2018)
Хареба О. В. - Підвищення економічної ефективності виробництва малопоширених овочевих культур, Рибак Я. Я. (2018)
Дем’яненко С. І. - Аграрний менеджмент в системі агробізнесу (2018)
Ксьонова О. В. - Експрес-діагностика внутрішньої соціальної ефективності сільськогосподарських підприємств: методичне забезпечення (2018)
Шпикуляк О. Г. - Перспективи і тенденції інституціоналізації сімейних фермерських господарств у механізмі ринку, Малік М. Й., Мамчур В. А. (2018)
Третяк В. М. - Інституціональні проблеми обігу земельних часток (паїв), Поліщук А. С. (2018)
Нечипоренко О. М. - Методологічні засади оцінювання результативності іригаційного землеробства (2018)
Білокінна І. Д. - Організаційно-економічні аспекти розвитку аграрного сектору на засадах "зеленої економіки", Фурман І. В. (2018)
Шевчук Н. С. - Інтегрована звітність: поняття та економічна сутність (2018)
Дмитрук М. І. - Поглиблення кооперації у сфері виробництва та переробки винограду (2018)
Зміст журналу за 2018 рік (2018)
Асєєва І. - Сучасні вимоги до професійної підготовки майбутніх бакалаврів машинобудівних спеціальностей (2017)
Асламова М. - Аксіологічні аспективиховання морально-етичних якостей майбутнього лікаря (2017)
Бардінов О. - Змістова характеристика ключовихпонять, які застосовуються по відношенню до внутрішньо переміщених осіб, Бардінова А. (2017)
Бех І. - Виховний проект А. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної парадигми (2017)
Бєляєва Н. - Адаптація студентів-переселенцівдо університетського середовища засобами виховної діяльності, Боловацька Ю. (2017)
Білик О. - Модель формування самоосвітньої компетентності майбутніх техніків-електриків (2017)
Блажко О. - Спецкурс "Методика організації допрофільної підготовки з хімії учнів основної школи" як складова професійної підготовки майбутнього вчителя хімії (2017)
Будянський Д. - Риторична культураакадеміка Івана Андрійовича Зязюна (2017)
Бхіндер Н. - Британський вплив на професійну підготовку прикордонників у республіці Індія (2017)
Ворона П. - Методологічні особливості управління інноваційними проектами у змісті підготовки менеджера з управління інноваційною діяльністю (2017)
Гнатів З. - Роль музично-естетитчної освіти в розвитку лідерського потенціалу суспільства (2017)
Год Б. - Велична постать європейської педагогіки: іспанський наставник і гуманіст Х. Л. Вівес (1492-1540 роки), Год Н. (2017)
Гончарова Є. - Організація процесу навчання іноземної мови на диференційній основі у вищих навчальних закладах (2017)
Гриньова М. - Зелений туризм як пріоритетний напрям розвитку паркових територій Полтавщини: методика соціального проекту, Купріян К. (2017)
Гриценко Л. - Роль рационально-теоретического и эмоционально-образного подходов в становлении педагогики А. С.Макаренко (2017)
Денисовець Т. - Соціальна занедбаність дитини як педагогічна проблема (2017)
Долінська Л. - Підготовка випускників інженерного напрямку освітидо здійснення педагогічної діяльності (2017)
Дорошенко С. - Особливості формування термінологічної компетенції студентів-документознавців, Лисенко А., Тєвікова О. (2017)
Дружченко Т. - Навчання студентів спеціальності "право" англійського усного монологічного мовлення на засадах диференційованого підходу (2017)
Дяченко-Богун М. - Практичні аспекти методики формування готовності майбутніх учителів біології до реалізації здоров'язбережувальних технологій у професійній діяльності (2017)
Жамардій В. - Проектування процесузастосування фітнес-технологійна заняттях із фізичного виховання студентів (2017)
Зайцева Ю. - Фізкультурно-спортивна робота у змісті професійної діяльності учителя фізичної культури, Ломан С. (2017)
Запорожець О. - Сучасне телебаченняу системі просвіти батьків (2017)
Ічанська Н. - Викладання математики іноземним студентам технічних спеціальностей, Наливайко Л. (2017)
Іщенко В. - Розвиток професійного іміджу молодого педагога на основі самоменеджменту (2017)
Казачінер О. - Методологічні підходи до дослідження проблеми розвитку інклюзивної компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі післядипломної освіти (2017)
Каричковський В. - Проблеми вищої аграрної освіти в країнах пострадянського простору (2017)
Кобець В. - Джерела навчання у процесі формування готовності майбутніх менеджерів до професійної діяльності (2017)
Кращенко Ю. - Проектування системи адаптації студентів-переселенців до університетського середовища, Овчинникова Ю. (2017)
Лебідь О. - Студентоцентрований підхід до формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах магістратури (2017)
Макаренко В. - Освоєння досвіду творчої діяльності за фахом майбутніми лікарями в процесі природничо-наукової підготовки (2017)
Макаренко К. - Урок фізики в системі особистісно орієнтованого навчання (2017)
Малишевська І. - Забезпечення підготовки педагогічних фахівців дороботи в умовах інклюзивної освіти (2017)
Мільто Л. - Філософсько-методологічні підходи дослідження розвитку ідей педагогічної майстерності (2017)
Мірошниченко В. - Християнське виховання раннього чернецтва у вітчизняній релігійно-педгогічній спадщині (ХІ-ХVІІІ ст..) (2017)
Мокляк В. - Міжнародно-правове регулювання академічних свобод як сутнісної характеристики автономії вищого навчального закладу (2017)
Момот О. - Виховання особистості майбутнього вчителя засобами олімпізму (2017)
Мороховець Г. - Формування професійної компетентності майбутнього лікаря як педагогічна проблема, Макаренко О., Стеценко С. (2017)
Новік С. - Формування соціальних пріоритетів підлітка в процесі занять спортом (2017)
Окольнича Т. - Особливості соціалізації та формування моральностідітей у родильній обрядовості східних слов'ян (2017)
Оніпко В. - Біоетика як невід'ємна складова процесу фахової підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін, Орлова Л. (2017)
Панасенко І. - Інноваційна діяльність соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Пєнов В. - Розвиток валеологічної освіти в навчальних закладах півдня України (кінець ХІХ – 1917 р.) (2017)
Прокопенко Л. - Застосування інтерактивних технологій та створення особистіснозорієнтованих ситуацій на заняттях із української мови для студентів коледжу (2017)
Проценко І. - Основи моніторингу якості педагогічної освіти магістрів вищого навчального закладу в контексті євроінтеграційних процесів (2017)
Рендюк С. - Дидактичні умови управління пізнавальною діяльністю студентів (2017)
Сайбеков М. - Методичні зади "Етимологій" Ісидора Севільського (2017)
Сас Н. - Індивідуальний освітній маршрут як форма педагогічного супроводу студентів внутрішньо - переміщених осіб у нових умовах життя та навчання (2017)
Ставицька І. - Формування іншомовної компетентності магістрантів машинобудівних спеціальностей засобами мультимедіа (2017)
Тараненко І. - Змістова характеристика поняття "важкі підлітки" (2017)
Ткаченко А. - Специфіка соціалізації студентів-переселенців у навчальному колективі, Жданова-Неділько О. (2017)
Удовиченко І. - Значення навчально-методичного забезпечення у процесі формування системи географічних знань і компетентностей школярів (2017)
Яковенко А. - Корекційно-логопедична програма з формування мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку до школи (2017)
Петюх Г. П. - Біотехнологічні підходи в розмноженні та оцінці Miscanthus giganteus, Пришляк Р. І. (2017)
Блайда И. А. - Усовершенствование оптимальных параметров выщелачивания металлов из техногенных отходов мезофильной ассоциацией ацидофильных хемолитотрофных бактерий, Джамбек О. И., Васильева Т. В., Водзинский С. В., Слюсаренко Л. И. (2017)
Романова З. М. - Інтенсифікація процесів в пивоварінні за участю ферментів, Романов О. С., Косоголова Л. О. (2017)
Мішаріна Ж. А. - Молекулярно-цитогенетичні критерії прогнозування перебігу плазмоклітинної мієломи, Мінченко Ж. М., Курченко А. І., Любарець Т. Ф., Дмитренко О. О., Бебешко В. Г. (2017)
Timchiy K. I. - Investigation of expression of high-molecular substances, as the consequence of exposure to laser light on the organism earth worms of Eisenia venneta, Smetanin V. T., Sidashenko O. I., Kilochek T. P., Nedzvetskkii V. S. (2017)
Малиновська І. М. - Вплив органічного і мінерального удобрення на чисельність та фізіолого-біохімічну активність мікроорганізмів сірого лісового грунту, Дегодюк С. Е., Ястремська Л. С. (2017)
Голубіцька В. О. - Антагоністична дія композиційного препарату на основі молочнокислих бактерій на умовно-патогенні мікроорганізми, Cуслова О. С., Ястремська Л. С. (2017)
Косоголова Л. О. - Використання електромагнітного випромінювання для оптимізації виробництва технічного спирту, Лошицький П. П., Коломійчук Д. А. (2017)
Косоголова Л. О. - Мікрофлора девясила звичайного (Inula vulgaris DS.) від місця зростання, Небесна Ю. М., Веселовська Т. С., Чоповська А. О. (2017)
Pylypenko M. Y. - Methods for extraction and purification of phycobiliproteins, Kuzmina L. P. (2017)
Пришляк Р. І. - Особливості технології культивування міскантусу в умовах in vitro (2017)
Целуйко В. И. - Реалии лечения артериальной гипертензии в Украине: результаты когортного исследования СИСТЕМА-2 (2018)
Пархоменко А. Н. - Влияние различных режимов липидоснижающей терапии на эффективность ургентной реваскуляризации миокарда и развитие ремоделирования левого желудочка у больных с острым коронарным синдромом с элевацией сегмента ST, Иркин О. И., Лутай Я. М., Кушнир С. П., Белый Д. А., Степура А. А., Соколов Ю. Н., Соколов М. Ю., Кобыляк В. Ю., Крывчун А.С. (2018)
Єпанчінцева О. А. - Дисфункція лівого шлуночка перед плановою хірургічною реваскуляризацією. Особливості "сірої зони", Жарінов О. Й., Міхалєв К. О., Тодуров Б. М. (2018)
Сичов О. С. - Фактори, що впливають на ризик розвитку ішемічного інсульту в пацієнтів з фібриляцією – тріпотінням передсердь неклапанного походження, Бородай А. О., Бородай Е. С. (2018)
Колесник М. Ю. - Взаємозв’язок поліморфізму генів CYP2C9, CYP4F2, VKORC1 з розвитком геморагічних ускладнень при терапії варфарином у хворих з фібриляцією передсердь: результати одноцентрового річного спостереження, Камишний О. М., Михайловський Я. М. (2018)
Сичов О. С. - Вплив частоти скорочень серця на структурно-функціональний стан міокарда та внутрішньосерцеву гемодинаміку в пацієнтів із постійною формою фібриляції передсердь неклапанної етіології, Романюк П. Б., Бородай А. О., Гур’янов В. Г. (2018)
Коваленко В. М. - Динаміка показників структурно-функціонального стану серця та порушень серцевого ритму в пацієнтів з міокардитом протягом 12 місяців спостереження, Несукай О. Г., Федьків С. В., Чернюк С. В., Кириченко Р. М. (2018)
Мансурова Д. А. - Тромбоз стента у пациента с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST с высокой остаточной реактивностью тромбоцитов, Каражанова Л. К., Сугралиев А. Б. (2018)
Руденко К. В. - Клінічний випадок хірургічного лікування обструк тивної форми гіпертрофічної кардіоміопатії за новою методикою операції Ferrazzi, Журавльова М. Л., Абдуєва Ф. М., Суманова І. А. (2018)
Дячук Д. Д. - Поширеність факторів ризику серцево-судинних захворювань в Україні: сучасний погляд на проблему, Мороз Г. З., Гідзинська І. М., Ласиця Т. С. (2018)
Підсумки рецензування статей в "Українському кардіологічному журналі" за 2016–2017 р. (2018)
Перелік статей, опублікованих в "Українському кардіологічному журналі" у 2017 р. (2018)
До відома авторів (2018)
Пам’яті Нінель Павлівни Строганової(1930–2018) (2018)
Сторож Я. Б. - Імплементація норм acquis communautaire в національне законодавство в контексті дерегуляції сфери охорони праці, Чернега Р. Т., Чумакова Н. В. (2018)
Здановський В. Г. - Про деякі аспекти безпеки праці у вугільній промисловості, Румежак О. М. (2018)
Таірова Т. М. - Оцінка ефективності функціонування правової підсистеми системи охорона праці, Ткачук К. Н., Сліпачук О. А. (2018)
Сербінова Л. А. - Вплив складу вибухової речовини на забруднення робочої зони при масових вибухах на гранітних кар’єрах, Водяник А. О., Петренко О. В. (2018)
Левченко О. Г. - Розчинність зварювальних аерозолів як показник їх токсичності, Явдощин І. Р. , Степанюк С. М. (2018)
Нанка О. В. - Підвищення рівня охорони праці, комфортності та мікроклімату в будівлях та спорудах, Войтов В. А., Цимбал Б. М., Артєм’єв С. Р. (2018)
Кружилко О. Є. - Аналіз інформаційних систем Держпраці та формування рекомендацій з їх модернізаці, Водяник А. О., Майстренко В. В., Полукаров О. І. (2018)
Lysiuk M. O. - Management of risk safety of labor on different levels (2018)
Третякова Л. Д. - Удосконалення методів оцінки виробничих ризиків електротехнічних працівників, Зацарний В. В., Прокопенко І. Д. (2018)
Романенко Н. В. - Розроблення заходів попередження нещасних випадків серед працівників із незначним досвідом роботи (2018)
Гуць В. С. - Умови безпечної експлуатації гірськолижного тренажера, Коваль О. А. (2018)
Таірова Т. М. - Комплексний підхід до оцінювання результативності СУОП на підприємствах хімічного комплексу (2018)
Зачепа Н. В. - Дослідження закономірностей взаємодії людини та промислово-навчального обладнання із застосуванням комп’ютерного тренажера-імітатора (2018)
Radionov М. - Econometric analysis of dynamics of occupational injury in Ukraine (2018)
Вихідні дані (2018)
Шамілева Л. Л. - Кон’юнктура ринку праці в Україні: проблеми виміру, збалансованості на середньострокову перспективу (публікація містить результати досліджень, проведених при грантовій підтримці Державного фонду фундаментальних досліджень за проектом Ф71/29-2017), Шастун А. Д. (2018)
Рісний О. П. - Особливості становлення сучасних служб зайнятості, основні виклики та стратегічні цілі (2018)
Грішнова О. А. - Конкурентоспроможність вищої освіти і працівників: як створюється фіктивний людський капітал?, Брінцева О. Г. (2018)
Кравченко І. С. - Інтеграційно-адаптаційна модель розвитку професійних компетенцій працівників фінансово-кредитної сфери, Красовська І. Д. (2018)
Багратян Г. А. - Соціальна політика та ефективність економіки, Кліпа І. А. (2018)
Могильний О. М. - Соціальна відповідальність агрохолдингів: теоретичні припущення та ринкові практики, Ходаківська О. В. (2018)
Костриця В. І. - Європейський досвід підготовки та підвищення кваліфікації персоналу державних служб зайнятості, Вітряк Т. Б. (2018)
Плисенко Г. П. - Тенденції зайнятості в неформальному секторі економіки України (2018)
Antoni J. Piędel - Рotrzeby współczesnego społeczeństwa a bezpieczeństwo społeczne (2018)
Клавдієва К. Д. - Формування проектного підходу до роботи обласної служби зайнятості як фактор детінізації ринку праці в Україні, Ворона П. В., Онищенко Е. К. (2018)
Корінна Г. В. - Дійові форми роботи служби зайнятості у збалансуванні інтересів учасників ринку праці: досвід Житомирщини (2018)
Горбаль Г. М. - Тенденції розвитку ринку праці Івано-Франківщини в умовах глобалізації (2018)
Лутай Л. А. - Рецензія на монографію докторанта Інcтитуту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Ільїч Людмили Миколаївни за темою: "Структурні трансформації транзитивного ринку праці України" (2018)
Маршавін Ю. М. - Модернізація системи робочих місць як імператив розвитку сфери зайнятості (2018)
Садова У. Я. - Робочі місця як основа нової політики зайнятості й відтворення якості людського потенціалу в Україні, Степура Т. М. (2018)
Шаульська Л. В. - Стан ринку праці в контексті стратегії розвитку людського капіталу регіону, Кримова М. О. (2018)
Азьмук Н. А. - Екосистема ринку праці України (2018)
Петрова І. Л. - Зміни на ринку праці як фактор формування середнього класу в Україні (2018)
Міщук Г. Ю. - Гендерна нерівність як перешкода для становлення середнього класу в Україні: оцінка проявів та економічних втрат (2018)
Каленюк І. С. - Корпоративні форми підготовки персоналу в умовах економіки знань, Панченко Е. О. (2018)
Кривуша С. Г. - Модель прогнозування продуктивності праці в секторі освіти України (2018)
Зінченко О. А. - Культура праці як складова ділової культури (2018)
Shalenko M. - American realities: briefly about main sources of retirement income (2018)
Бойченко В. С. - Механізм забезпечення розвитку соціальної інфраструктури міста (2018)
Кресіна І. О. - Відновлення територіальної цілісності держави – основне завдання нинішнього етапу державотворення в Україні (2017)
Створено штаб захисту аграріїв від рейдерів (2017)
Павло Петренко відкрив у Миколаєві консультаційний центр послуг органів влади (2017)
Нові методи роботи: "літня школа" для капеланів (2017)
"Я себе в іншій країні не уявляю..." - Сергій Шкляр (2017)
Федоренко В. Л. - Інформація як доказ, або як захищати свої права, честь і гідність в глобальній мережі Інтернет, Собін О. К. (2017)
Суббот А. І. - Соціальний захист працівників правоохоронних органів (поліції) (2017)
Музика А. А. - Потерпілий від злочину має набути у кримінальному праві реального статусу (2017)
Самофалов Л. П. - Формування готовності вихованців виховних колоній до законослухняної, самокерованої поведінки, Шевченко Д. М. (2017)
Цюра В. В. - Закон як підстава виникнення відносин представництва (2017)
Веденьєва О. А. - Гендерна рівність в контексті розвитку громадянського суспільства (2017)
Призначення (2017)
Вітання (2017)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у липні 2017 року (2017)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2017)
Барабаш О. В. - Траєкторії політичних режимів та загально-трансформаційні процеси в Венесуелі та Мексиці: особливості розвитку й контурність змін (2018)
Безрук О. О. - Мобілізаційний потенціал суспільства: біополітичний аспект (2018)
Вінникова Н. А. - Дисфункціональність сучасних партійних систем як форм політичного представництва (2018)
Воронкова А. І. - Політичний процес у вітчизняному політологічному дискурсі: визначення напрямів його подальшої інтерпретації (2018)
Гжибовська Т. С. - Пріоритетні напрями формування антикорупційної політики України в сучасних умовах (2018)
Ель Сафі Баян Максед Салех - Фактори виникнення катарської кризи у контексті анти-іранських настроїв (2018)
Євсєєв С. Є. - Неоконсерватизм як теорія соціального реваншу, Тодріна І. В. (2018)
Зайончковський Ю. В. - Неокорпоративізм в умовах глобалізації: досвід Західної Європи, Осіпов О. М. (2018)
Коротков Д. С. - Аналіз сучасного виборчого процесу в Україні в ретроспекції поглядів В. Липинського (2018)
Коч C. В. - Любов, яка рухає кордони: діаспоральна політика Туреччини (2018)
Кошкіна О. І. - Пакт еліт як явище політичного процесу, Лінецький Л. М. (2018)
Куц Г. М. - Зміщення методологічних пріоритетіву концептуалізації політичної кризи: історико-політологічний ракурс, Білоцерківська Н. Г. (2018)
Мацишина І. В. - Офіційний політичний дискурс: інституціональний підхід (2018)
Моісеєва Н. І. - Синдром авторитаризму в російській масовій політичній свідомості, Садовніченко О. В. (2018)
Попій І. В. - Новітні тенденції політики академічної мобільності (2018)
Радіонова І. О. - Інклюзивне суспільство: від теорії до реальності (2018)
Романюк О. І. - Транзитологія як галузь наукових студій (2018)
Тяпкіна Ю. О. - Армія сучасної держави: гендерний вимір (2018)
Яцура К. Г. - Відкритість освіти: сутність та основні принципи (2018)
Костенко С. - Доступ до професії прокурора в Україні: проблема ефективності законодавчої моделі (2018)
Люлько C. - Передумови створення Державного бюро військової юстиції в Україні (2018)
Безкровний Є. - Правовий статус прокурора, який здійснює представництво інтересів держави в суді (2018)
Свірін О. - Теоретичні аспекти реалізації принципу неприпустимості зловживання процесуальними правами у господарському та цивільному судочинстві (2018)
Загиней З. - Засуджений та особа, яка відбуває покарання, як суб’єкти ухилення від відбування покарання, не пов’язаного з позбавленням волі: нотатки на полях судового рішення (2018)
Книженко О. - Кваліфікація ухилення від покарання, узгодженого сторонами (2018)
Мінченко C. - Регіональні особливості корупції в Україні (2018)
Попов Г. - Запобігання та протидія домашньому насильству: досвід Королівства Швеція (2018)
Дяченко В. - Упровадження в навчальний процес програми з міжнародного гуманітарного права для військових прокурорів (2018)
Тарасенко Ю. - Стан злочинності серед внутрішньо переміщених осіб в Україні (2018)
Матвіїшин Є. Г. - Оцінка зменшення рівня народжуваності в сільській місцевості і містах України під час Голодомору в 1932–1933 рр. (2017)
Клімушин П. С. - Інноваційні сервіси відкритих даних для забезпечення ефективного функціонування е-уряду, Спасібов Д. В. (2017)
Полякова О. С. - Проблеми публічного управління правовою освітою в матеріалах конференцій і періодичних виданнях України: наукометричний аналіз (2017)
Чаплай І. В. - Комунікативна ефективність публічного управління (2017)
Гончар В. В. - Проблеми становлення сучасного українського парламентаризму (2017)
Копилова М. С. - Центральні органи влади II Речі Посполитої як суб’єкти реалізації державної релігійної політики щодо православної церкви (2017)
Попова К. Г. - Категоріальні аспекти управління комунальною власністю громад та їхніх об’єднань (2017)
Родченко І. Ю. - Механізми, принципи, критерії та пріоритетні напрями самовпорядкування в системі державного управління (2017)
Слободян В. Я. - Консолідаційна дія "хліборобського класу" в капіталістичній консервативній традиції державотворення В. Липинського (2017)
Мельниченко О. А. - Державна промислова політика: сутність, засоби та напрями розвитку (2017)
Голинська О. В. - Базові підходи та категорії управлінської оцінки ефективності бюджетних програм (2017)
Савченко І. Г. - Модернізація державного механізму фінансування вищої освіти в умовах її реформування, Чумак О. В. (2017)
Cеменець-Орлова І. А. - Нормативно-правове забезпечення освітніх змін в Україні (2017)
Бойко О. Я. - Теоретичні підходи та методи формування сучасної податкової системи (2017)
Амер Аль-Атті - Узагальнення експертного оцінювання щодо визначення механізмів публічного управління випереджальним розвитком економіки України (2017)
Васільєв В. Т. - Модель та методика формування цільової функції державного управління у сфері міграційної політики на державному та регіональному рівнях (2017)
Збираник Ю. В. - Теоретичні аспекти планування маркетингових комунікацій у діяльності органів публічного управління (2017)
Мартиненко Н. В. - Соціально-економічні індикатори розвитку пенсійної системи України: державноуправлінські виміри (2017)
Марченко Л. Ю. - Казначейське обслуговування бюджетів об’єднаних територіальних громад в Україні (2017)
Гончаренко М. В. - Особливості фінансового забезпечення виконання делегованих повноважень місцевого самоврядування в умовах децентралізації (2017)
Тарасенко Т. М. - Поняття політичної відповідальності в контексті наукових досліджень із місцевого самоврядування (2017)
Сторожев Р. І. - Професійні компетенції лідерства в державному управлінні (2017)
Поліщук І. В. - Удосконалення організаційного механізму забезпечення розвитку професійного потенціалу державних службовців в Україні: запровадження системи менторства (2017)
Тарасюк І. О. - Організаційні аспекти формування професійної культури посадових осіб публічної влади (2017)
Бєлай С. В. - Розвиток механізмів реагування на кризові ситуації, що загрожують державній безпеці України: постановка наукового завдання, Черкашин О. Д. (2017)
Костенко В. О. - Актуальні проблеми регіонального управління процесами забезпечення радіаційної безпеки в Україні на прикладі Кіровоградської області (2017)
Серенок А. О. - Публічне управління розвитком електронного урядування окремих країн Європейського Союзу (2017)
Толпиго О. Ф. - Досвід імплементації європейських стандартів у національну практику реформування органів прокуратури, Толпиго Д. М. (2017)
Содержание (2018)
Gritcov S. S. - Pseudo-ring tests resolution for dynamic single faults in word-oriented memory, Sorokin G. F., Shestacova T. V. (2018)
Belyanin А. F. - X-ray radiation during pulsed laser treatment of opal matrices, Borisov V. V., Popov V. V. (2018)
Садченко А. В. - Исследование корректирующей способности синхрокодов для модели декодера с согласованной обработкой, Кушниренко О. А., Юркевич А. Г., Севастьянов В. С. (2018)
Максимів І. П. - Вплив параметрів детектора на ефективність приймання радіосигналів зі складною фазовою модуляцією, Алтунін С. І., Бондарєв А. П., Горбатий І. В. (2018)
Трофимов В. Е. - CFD-моделирование импактно-струйного радиатора для проведения термотренировки микропроцессоров, Павлов А. Л., Сторожук А. С. (2018)
Ковалюк Т. Т. - Исследование кристаллов Cu2ZnSnSe4 и гетеропереходов на их основе, Майструк Э. В., Солован М. Н., Козярский И. П., Марьянчук П. Д. (2018)
Трубаева О. Г. - Исследование ширины запрещенной зоны смешанных кристаллов ZnSxSe1–x, Чайка М. А. (2018)
Майструк Е. В. - Вплив температури на оптичні властивості тонких плівок Cu2ZnSnSe4, Козярський І. П., Козярський Д. П., Мар’янчук П. Д. (2018)
Мозговий Л. І. - Концепт даоської антропомістики на перетині східної та західної філософії, Бутко Ю. Л. (2018)
Бродецкая Ю. Ю. - Эпоха тотальной глухоты: природа и последствия антикультурного проекта (2018)
Окорокова В. В. - Постмодерна культура як світ симулякрів (2018)
Grigorova N. V. - Philosophical dialogue and its linguistic representation: German and Ukrainian traditions (2018)
Мухіна І. Г. - Цивілізаційні наслідки "культурної революції" у поглядах російських теоретиків першої половини ХХ століття (2018)
Литвинюк Л. В. - Біографія як капсула часу: нотатки з Х Конференції філософів слов’янських країн (2018)
Кобзєва І. О. - Людина на шляху до краси з позицій філософії (2018)
Кобзєва Ю. Ю. - Терапевтична функція філософської есеїтики (2018)
Тищенко Т. І. - Евристичний потенціал педагогічних метафор (2018)
Бурлука О. В. - Самоосвіта особистості як спосіб формування стратегії життя (2018)
Парфьонова О. І. - Концепт доброчесності у шкільній освіті через призму нового освітнього законодавства (2018)
Дроботенко М. О. - Філософ як громадський (публічний) інтелектуал (2018)
Мищенко В. И. - Созидательность, как стратегия выживания и концепция образования (2018)
Якимчук О. - Соціокультурні та економіко-політичні передумови створення Державної національної програми "Освіта" ("Україна ХХІ століття") (2018)
Шостя С. П. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій при формуванні творчого мислення учнів (2018)
Сімакова Н. М. - Особливості фахової підготовки майбутніх суб’єктів процесу законотворення в галузі освіти (2018)
Малишева А. А. - Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського у сучасних соціокультурних контекстах (2018)
Захаренко К. В. - Диверсифікація джерел інформації в контексті інформаційної безпеки (2018)
Шаповал Н. В. - Симуляція і симулякр в теорії Ж. Дельоза (2018)
Артьомова Т. - Європейські цінності: інтелектуальний простір цивілізаційного діалогу (2018)
Філіпенко А. - Економічний світ: філософія (2018)
Подлєсна В. - Воєнно-економічні цикли (2018)
Мандибура В. - Шляхи забезпечення соціально-економічної справедливості оподаткування доходів населення, Томчук-Пономаренко Н. (2018)
Корнівська В. - Профіцит ліквідності в глобалізованому світі (2018)
Бурлай Т. - Ризики формування пастки дивергентності в процесі євроінтеграції України (2018)
Слободянюк М. - Другий етап вступу німецьких та австро-угорських військ в Україну (20 лютого — 5 березня 1918 року) (2018)
Ковальчук М. - Здобуття Коростеня військами армії УНР у березні 1919 року (2018)
Галущак М. - План генерала В. Курмановича та отамана Ф. Льонера щодо переходу Галицької Армії у перед­гір’я Карпат у квітні 1919 року (2018)
Фігурний Ю. - Етнокультурні та етногенетичні студії Леоніда Залізняка (1973—1991), Шакурова O. (2018)
Лєбєдєва Ю. - Інформаційний вимір російсько-грузинського конфлікту 2008 року: уроки для України (2018)
Іванець А. - До питання про використання Росією монументальної пропаганди як елементу окупаційної політики на тимчасово окупованій території Криму у 2014—2018 роках (2018)
Стасюк О. - Перспективи меморалізації теми Голодомору в музейному просторі (2018)
Хоменко О. - Українське соборництво, регіональна ідентичність та "русский мир" у соціокультурному просторі Донеччини 2005—2013 рр. (2018)
Бойко С. - Радянський та пострадянський світогляди: подолання конфліктних ситуацій в освітньому просторі незалежної України (2018)
Буйських Ю. - "Уявні" та "фантомні" кордони в антропологічній перспективі (2018)
Овсіюк О. - Дослідження київського передмістя в парадигмі пограниччя (на прикладі м. Ірпеня) (2018)
Соболєва О. - Релігійність, вірування, традиції (рецензія на нову книгу з української міфології) (2018)
Осадча Н. - Культурний образ сучасної України у діаспорній періодиці США (2012—2018 рр.) (2018)
Ціпко А. - Когнітивний простір українознавчої комунікації: теоретичні спостереження (2018)
Дайджест новин (2018)
Ломотько Д. В. - Шляхи підвищення рівня сервісу в умовах експлуатації швидкісних залізничних магістралей, Листопад М. С. (2017)
Чмельова О. С. - Оцінка економічної ефективності окремого сегменту інноваційних процесів, Шапірко В. Г. (2017)
Ловська А. О. - Дослідження динамічної навантаженості вагона-платформи з контейнерами при перевезенні на залізничному поромі (2017)
Овчаренко С. М. - Розвиток системи аналізу графіка виконаного руху пасажирських та приміських поїздів в ПАТ "Укрзалізниця”, Стегній Т. О., Василькова Л. В., Овчаренко О. О. (2017)
Мілянич А. Р. - Оптимізація складових засобів транспорту при їх проектуванні (2017)
Бабаєв А. М. - Візуальний контроль граничних зносів вузлів вагонів, Шапошник В. Ю. (2017)
Батюшин І. Є. - Досвід впровадження раціональних міжремонтних періодів вантажних вагонів, Гончаров О. М., Пустовгар В. О. (2017)
Даніленко Е. І. - Впровадження прискореного і швидкісного руху поїздів на залізницях України потребує розробки і застосування нових нормативних допусків по ширині рейкової колії в прямих і кривих, Йосифович Р. М., Молчанов В. М., Черніцький Р. Р., Олійник О. А., Сорока О. О. (2017)
Мойсеєнко К. В. - Обґрунтування необхідності скасування обмеження застосування скріплення типу КПП-5 за критерієм вантажонапруженості, Суслов В. М., Татуревич А. А. (2017)
Гордієнко Т. М. - Дослідження відповідності показників надійності швидкісного електропоїзду Екр-1 встановленим технічним вимогам (2017)
Реферати статей (2017)
Зайцев В. О. - Можливості та досягнення галузевого інституту залізничного транспорту, Батюшин І. Є., Грищенко С. Г., Петренко В. О. (2017)
Макаренко М. В. - Основные направления научно-технического развития ПАО "Укрзализныця” (2017)
Великодний В. В. - 10 років розвитку інформаційних технологій залізничної галузі, Ковдря Д. В., Цейтлін С. Ю. (2017)
Леонець В. А. - Вплив тривалої експлуатації залізничного рухомого складу на працездатність його несучих конструкцій (2017)
Кара С. В. - Вдосконалення конструкції бокової рами трьохелементного візка вантажного вагону (2017)
Барановський Д. М. - Побудова системи технічного обслуговування та ремонту вантажних вагонів, Мямлін С. В., Мурадян Л. А. (2017)
Полиньски Я. - Обозначение железнодорожных перронов для нужд незрячих и слабовидящих пассажиров (2017)
Петренко В. О. - Оцінка стану несучих конструкцій вантажних вагонів з продовженим терміном строку служби, Буліч Д. І. (2017)
Грузинова В. Л. - Анализ работы очистных сооружений предприятий железнодорожного транспорта, Новикова О. К. (2017)
Самойленко О. М. - Технічні аспекти створення системи координатно-часового забезпечення роботи Укрзалізниці, Сикал С. А. (2017)
Реферати статей (2017)
Здирко І. А. - Роль самостійної роботи учнів при вивчені інформатики (2018)
Ладика І. Я. - Трактування літературного репортажу та його особливостей в українському меліадискурсі (2018)
Добровольська Л. П. - Інноваційні процнси формування міжкультурної комунікативної компетентності педагогів і учнів в умовах полікультурного освітнього середовища, Окса М. М. (2018)
Пержун В. В. - Емпірико-соціологічні дослідження історичної пам’яті: виміри поведінкових ефектів оцінки минулого України (2018)
Демченко Д. І. - Сутність і структура професійної іншомовної компетентності юриста (2018)
Задунайська Ю. В. - Формування професійної іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учитилів початкової школи (2018)
Чугуй Н. В. - Профілактика делінквентної поведінки підлітків (2018)
Юрим Я. О. - Психологічні особливості розвитку когнітивної сфери молодших школярів (2018)
Ткемаладзе З. П. - Арт-педагогіка в сучасній освіті (2018)
Грабовий А. К. - Історичний аспект демонстраційного хімічного експеременту (2018)
Овчаренко З. П. - Діагностика навчання як один із засобів розвитку в вищих навчальних закладах при вивченні іноземної мови (2018)
Акіншина І. М. - Преса 1941-1943 рр. про відродження культури Донбасу (2018)
Кириченко О. В. - Батьківство як соціально-психологічний феноиен (2018)
Агєєнко Т. А. - Формування фахових компетентностей майбутніх учителів початкових класів (2018)
Коваль В. В. - Розвиток рефлексії у юнацькому віці (2018)
Сорока Н. А. - Аудіювання як засіб формування комунікативної компетенції майбутнього фахівця юридичної галузі, Щокіна Т. М. (2018)
Федоренко М. О. - Філософія і "турбота про сучасність" (2018)
Болохова А. С. - Годинник як культурно-історичний "артефакт" інформаційно-комунікативного простору, Овчаренко Т. С. (2018)
Солодка Л. О. - Собор як єдність архітектури й духовності у творчості О. Гончара та В. Гюго (2018)
Космин Л. Г. - Сущность и содержание правил гигиены голоса (2018)
Данилюк І. Ю. - Експозиційна діяльність у Івано-Франківському каєзнавчому музеї (2018)
Цицирєв В. М. - Окремі аспекти роботи над репертуаром для оркестрів народних інструментів (2018)
Полякова Ю. Ю. - Первая постановка пьесы М. Горького "Мещане" на харьковской сцене (2018)
Штолцел Ю. Ю. - Мовна кратина світу та її вплив на формування особистості (2018)
Лавренюк Б. О. - Межі доказування об’єкта та обєктивної сторони складу злочину у кримінальному провадженні щодо незаконного перешкодження організаціїабо проведенню мирних зібрань (2018)
Гончаренко Н. М. - Правове регулювання управління в соціально-культурній сфері, Косміна І. А., Бойко І. В. (2018)
Березюк В. О. - Розробка концепції онлайн продажів продуктів харчування для торгових мереж на українському ринку (2018)
Яхно Т. П. - Пріоритети розвитку туристичної галузі України, Мартинюк У. А. (2018)
Палажченко К. С. - Тренди освітянського процесу у контексті глобальних тарнсформацій, Войтко С. В. (2018)
Гордєєва О. І. - Охорона авторського права в Україні (2018)
Безрука М.-М. Б. - Соціалізація глобальної економіки. Есе (2018)
Вуяхевич Д. С. - Моделювання динаміки вартості акцій на прикладіпродовольчих компаній, Кібальник Л. О. (2018)
Бондаренко С. О. - Криза сучасної системи працевлаштування молоді як наслідок ліквідації державних механізмів регулювання (2018)
Колосовська І. І. - Преспективні напрями удосконалення державного регулювання сфери житлово-комунального регулювання в діяльності містобудування, Чепелевський Ю. Л. (2018)
Кібальник Л. О. - Моделювання податкових надходжень до державного бюджету методом ковзного середнього, Кузьмич Н. В. (2018)
Шатківська О. Ю. - Маркетингові дослідження як основа забезпечення конкурентоспроможності підприємства ресторанного бізнесу (2018)
Яковицька О. С. - Значення і роль маркетингових досліджень в діяльності підприємств (2018)
Зайцев В. О. - Рентабельність відомчої науки (2017)
Уланов Н. М. - Перспективные направления энерго-ресурсосбережения на предприятиях железнодорожного транспорта Украины, Уланов М. Н. (2017)
Горбунов Н. И. - Улучшение динамических характеристик локомотива усовершенствованием конструкции опорно-возвращающих устройств, Герличи Ю., Кравченко Е. А., Лак T. (2017)
Батіг А. В. - Дослідження впливу величини перекосу рейкових ниток на виконання умов вкочування колеса вагона на головку рейки, Кузишин А. Я. (2017)
Білоус Ю. А. - Універсально-правильна машина для правки кузовів напіввагонів та критих вагонів, Кошель М. О., Шостак В. В., Феногенов А. І. (2017)
Ткаченко А. О. - Концепція системи підтримки прийняття рішень в комплексі призначення та виконання ремонтно-колійних робіт ПАТ "Укрзалізниця”, Литвинчук М. Ю., Зюмбровська Л. М. (2017)
Скляров Д. О. - Інспекторський контроль продукції залізничного призначення (2017)
Татур А. К. - Новини стандартизації (2017)
Грищенко С. Г. - Становление локомотивостроения в Украине (2017)
Реферати статей (2017)
Ігнатов Г. С. - Система реєстрації параметрів обладнання та дій машиніста з блоком захищеної пам’яті, Яйковський П., Зюков А. А. (2017)
Мямлін С. В. - Науково-технологічне супроводження розвитку залізничної галузі (2017)
Смолій О. В. - Автоматизація формування поїзних перевізних документів на прикордонній вантажній станції і міждержавний обмін інформацією між Україною і Польщею, Селецький В. С. (2017)
Капіца М. І. - Оновлення парку маневрових тепловозів пароакумуляторним тяговим рухомим складом, Мартишевський М. І., Сербулов О. Ю. (2017)
Воропай В. С. - О напряжённом состоянии крышек люков универсальных полувагонов, Коваленко В. В., Лебедєв В. С. (2017)
Ровенський О. І. - Оцінка працездатності об’єктів рухомого складу та інфраструктури залізничного транспорту за результатами прямих вимірювань, Зюмбровський О. В., Яковлев С. С. (2017)
Муха А. М. - Знос контактного проводу при його взаємодії з струмоприймачами залізничного електрорухомого складу обладнаними контактними вставками з матеріалу "Романіт-УВЛШ”, Устименко Д. В., Балійчук О. Ю., Куриленко О. Я., Малишко І. В., Адамович Ю. О. (2017)
Петренко В. О. - Нові підходи до ремонту зварюванням рухомого складу залізниць України, Серняєв О. Г., Браславець Ю. В. (2017)
Реферати статей (2017)
Титул, зміст (2016)
Идрисов Б. - Методологические возможности развития коммуникативной компетентности студентов - будущих менеджеров (2016)
Сокіл О. Г. - Інституціональне середовище сталого розвитку (2016)
Єременко Д. В. - Закордонний досвід забезпечення конкурентоспроможного розвитку фермерських господарств (2016)
Краснодєд Т. Л. - Характеристика експортно-імпортної структури аграрної продукції України та нарощування її експортного потенціалу, Бакіна Т. В. (2016)
Почерніна Н. В. - Аналіз українського експорту зернових культур (2016)
Биба В. А. - Організаційно-економічні аспекти трансформації ОСГ у фермерські господарства (2016)
Болтянська Л. О. - Аналіз факторів формування пропозиції плодової продукції на ринку (2016)
Галаченко О. О. - Санаторно-курортні послуги: особливості та проблеми реалізації (2016)
Збарський В. К. - Форми господарювання на землі: методологічний аспект, Кальченко С. В. (2016)
Ібатуллін М. І. - Племінне свинарство в Україні: сучасний стан та проблеми вирішення (2016)
Карпенко А. В. - Дослідження сучасного стану інноваційного потенціалу України, Будицька Ю. О. (2016)
Куліш Т. В. - Маркетингове дослідження моделі поведінки споживача на ринку соняшнику (2016)
Никитюк Ю. А. - Напрями вдосконалення системи еколого-економічного забезпечення заготівлі лікарської рослинної сировини (2016)
Прус Ю. О. - Попит і пропозиція в інноваційній системі агропромислового виробництва, Агеєва І. В. (2016)
Скоцик В. Є. - Теоретичні засади організації сервісного обслуговування сільськогосподарської техніки (2016)
Бондаренко Т. В. - Організаційно-економічні засади інноваційної діяльності садівницьких підприємств (2016)
Нестеренко С. А. - Управління системними змінами стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств, Розуменко С. М. (2016)
Cудомир М. Р. - Організаційно-економічний механізм зростання конкурентостійкості сільськогосподарських підприємств (2016)
Шевчук О. Ю. - Конкурентна стратегія як інструмент маркетингового менеджменту (2016)
Шквиря Н. О. - Сутність та особливості маркетинового планування конкурентоспроможності продукції (2016)
Греськів О. Б. - Методика оцінки інвестиційної привабливості регіону (2016)
Педченко Г. П. - Сучасний стан підприємництва в Запорізькій області, Власюк Ю. О. (2016)
Тебенко В. М. - Ефективність розвитку галузі садівництва, Завадських Г. М. (2016)
Бочарова Н. О. - Елементи застосування аутстаффінгу як мотивуючого фактору в системі менеджменту персоналу, Редько Л. І. (2016)
Дороніна О. А. - Мале підприємництво як спеціфічна сфера прикладання праці, Яременко Н. О. (2016)
Корейба І. І. - Аналіз трудового потенціалу Запорізької області та шляхи його покращення (2016)
Левків Г. Я. - Особливості та тенденції розвитку людського капіталу України, Подра О. П. (2016)
Синяєва Л. В. - Механізми регулювання заробітної плати в промислово розвинутих державах з ринковою економікою (2016)
Шаульська Л. В. - Розвиток освітньо-професійного потенціалу в системі чинників забезпечення якості життя, Бей Г. В. (2016)
Ярчук А. В. - Оцінка якості трудового життя в організації (2016)
Демченко І. В. - Забезпечення фінансової безпеки в контексті передумови інноваційного розвитку промислового підприємства (2016)
Заволока Ю. М. - Мінімізація кредитного ризику як основа ефективного управління банку, Контурова С. М. (2016)
Радченко Н. Г. - Державне регулювання фінансової стабільності банківської системи України (2016)
Рубцова Н. М. - Оцінка існуючих страхових продуктів на ринку агрострахування України, Захарова Н. Ю. (2016)
Ульянченко Н. В. - Оцінка рівня ліквідності балансу за даними фінансової звітності сільськогосподарських підприємств (2016)
Чкан І. О. - Фінансовий сектор України в умовах глобалізації (2016)
Левченко О. П. - Особливості формування амортизаційної політики підприємства (2016)
Трачова Д. М. - Обґрунтування необхідності оптимізації формування амортизаційної політики підприємств (2016)
Назарова О. П. - Аналіз методів моделювання транспортних систем, Плотніченко С. Р., Сурженко Н. В. (2016)
Збарська А. В. - Демографічні проблеми регіону та шляхи їх вирішення (2016)
Яцух О. О. - Теоретичне та нормативно-правове забезпечення лізингових операцій (2016)
Менько В. - Церковні братства Галичини і Волині XVIІ – XVIII ст. в дослідженнях о. Антіна Петрушевича (на прикладі "Сводной Галицко-Русской летописи") (2018)
Стецик Ю. - Кристинопільська капітула Галицької провінції ЧСВВ 1909 р.: збереження чернецтвом традицій самоврядування (2018)
Галик В. - Нові факти до історії перекладу Володимиром Кобрином Франкової поеми "Мойсей" на польську мову (за змістом збереженого епістолярію 1913-1914 рр. від перекладача до письменника) (2018)
Фареній І. - Теорія селянської революції Лева Кріцмана, її європейські історичні основи та аграрний поступ Азії і Африки (2018)
Козій О. - Культурно-просвітня та політична праця М. Стахіва у 1919-1924 рр., Горбачик О. (2018)
Гриневич Т. - Проблеми боротьби довкола впровадження церковної унії у кінці XVI-у першій половині XVIІ ст. в інтерпретаціях польських істориків періоду IІ Речі Посполитої (2018)
Галів М. - Протести селян Дрогобицького повіту Львівського воєводства міжвоєнної Польщі проти методів проведення місцевих виборів (лютий-березень 1939) (2018)
Стародубець Г. - Використання жінок як трудового ресурсу тоталітарної влади в процесі радянізації західних областей України (2018)
Мельничок Ю. - До питання структури тактичного відтинку 24 "Маківка" (1944-1946) (2018)
Сичевський А. - Керівні органи старообрядницьких громад Житомирщини у 1945-1980-х рр.: соціальний склад та фінансово-господарська діяльність (2018)
Карасевич О. - Кадрове забезпечення сільського господарства України в 1953-1964 рр. у сучасній українській історіографії (2018)
Священко З. - Радянсько-сомалійські відносини у контексті Ефіопо-Сомалійського конфлікту (2018)
Турмис Н. - Огляд німецькомовної україніки в книгозбірнях Віденського університету (2018)
Степанчук Ю. - Ідеологічні та інтелектуальні передумовиформування сучасного образу гетьмана Богдана Хмельницького в польській історіографії (2018)
Ковальчук А. - Туризм як засіб міжетнічного порозуміння (на прикладі єврейської спадщини Львова), Бордун О. (2018)
Ємельянова М. - Мовні засоби зображення історичних подій на Гуцульщині в XX столітті у романі Марії Матіос "Солодка Даруся" (2018)
Казан Е. - Спільні військові формування Польщі і України як приклад порозуміння і миру між Польщею та Україною (2018)
Горденко С. - Історія розвитку і становлення цивільного захисту України (2018)
Студінський В. - Висвітлення питань економічних етнічних взаємин в Галичині у творчості Івана Франка (2018)
Тельвак В. - Михайло Грушевський та боротьба за українські кафедри Львівського університету, Пантюк М. (2018)
Мисак Н. - Міжнаціональні відносини і професійна діяльність у середовищі галицької інтелігенції на рубежі XIX-XX ст.: співпраця чи конфронтаці (2018)
Васьків Н. - Від порозуміння до співпраці: політичний вимір українсько-єврейських відносин в Галичині на початку XX ст. (2018)
Лазурко Л. - Вихід українців Галичини у публічний простір вулиць на початку XX ст. (2018)
Хома І. - Громадська діяльність Євгена Коновальця на тлі українсько-польських відносин напередоні Першої світової війни (2018)
Орлик С. - Банківська система Галичини й Буковини в період Першої світової війни (2018)
Савчук Б. - Терористичний акт 25 вересня 1921 р. і Степан Федак-Старший (2018)
Футала В. - Політика польських урядів щодо українців у 20-30-х рр. XX ст.: візія польських істориків (2018)
Маланій З. - Роль габсбурзької моделі влади у спілкуванні воєводи із населенням у південно-східних воєводствах польської держави (1921-1928) (2018)
Луньо Є. - Євреї-торговці 1920-1930-х рр. в оповідній традиції Яворівщини (2018)
Скіра Ю. - Відносини митрополита Андрея Шептицького з євреями Галичини до початку Другої світової війни (2018)
Наконечний В. - Українсько-польські взаємини 1930-х років у дзеркалі "Нашого лемка" (2018)
Басараб В. - Причини українсько-польського протистояння 1930-1943 рр. крізь призму листів та пастирських послань Андрея Шептицького (2018)
Щупак І. - Рятування українцями та поляками євреїв Західної України під час Голокосту (2018)
Попп Р. - Документи про реагування польського населення Дрогобичини на підписання угоди між польським Комітетом національного визволення і урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки про евакуації польських громадян з території Української РСР і українського населення з території Польщі (2018)
Прокопов В. - Ставлення українських постанців Закерзоння до євреїв: контент-аналіз мемуарних джерел (2018)
Ільницький В. - Використання радянськими силовими органами внутрішньої агентури у боротьбі із українським визвольним рухом на Чернівеччині (1945-1946) (2018)
Мельничок Ю. - Структура тактичного відтинку 24 "Маківка" (1947-1949) (2018)
Янишин Б. - Сучасна польська історіографія наукового життя габсбурзької Галичини (2018)
Янишин Б. - Оссолінеум: нове історіографічне узагальнення (Galicja. Studia i materialy. 200 lat of Ossolineum. Volume 3. Rzeszow, 2017. 515 p.) (2018)
Пам’яті професора Михайла Сеньківа (2018)
Титул, зміст (2018)
Загорка О. М. - Багатокритеріальні методи прийняття рішень органами військового управління, Павліковський А. К., Загорка І. О. (2018)
Чередниченко О. Ю. - Аналіз існуючих підходів протидії найпоширенішим кібернетичним втручанням в інформаційно-телекомунікаційні мережі, Фесьоха В. В., Процюк Ю. О., Бондаренко Т. В. (2018)
Шкарлат О. О. - Захист інформації в автоматизованих системах суб’єктів охоронної діяльності, Штонда Р. М., Черниш Ю. О., Сулімовська М. В. (2018)
Артюшин Л. М. - Алгоритм виявлення акустичних сигналів безпілотних літальних апаратів на основі аналізу фрактальної розмірності, Бугайов М. В. (2018)
Воробйов О. М. - Моделі поточних зображень, що формуються каналами комбінованої кореляційно-екстремальної системи навігації безпілотного літального апарату, Сотніков О. М., Танцюра О. Б. (2018)
Даник Ю. Г. - Методика оцінки ефективності повітряного моніторингу місцевості із застосуванням безпілотних літальних апаратів, Балицький І. І. (2018)
Майстренко О. В. - Декомпозиція процесу вогневого ураження противника за допомогою методу побудови "Дерева цілей", Бубенщиков Р. В., Бондар Р. В., Поплінський О. В. (2018)
Мирненко В. И. - Оценка эффективности поляризационной селекции цели на фоне пассивной помехи с помощью устройства, основанного на учете пространственного изменения угла фарадеевского вращения в ионизированной среде плоскости поляризации сигнала, Юфа Е. А., Журавский М. Н. (2018)
Пермяков О. Ю. - Підхід щодо формування рекомендацій для прийняття обґрунтованих рішень оператором при дистанційному управлінні безпілотним літальним апаратом, Королюк Н. О., Шапошникова О. П. (2018)
Солонніков В. Г. - Особливості проведення гармонічної лінеаризації нелінійного елемента в системах управління літальних апаратів з бортовою цифровою обчислювальною машиною, Войтко О. В., Полякова О. В. (2018)
Ступницький І. В. - Методичний підхід до оптимізації затрат на доставку витратних матеріально-технічних засобів споживачу з урахуванням своєчасності їх доставки (2018)
Алексеєнко О. В. - Міжлабораторні порівняльні випробування засобів колективного та індивідуального захисту для забезпечення оцінки якості продукції оборонного призначення, Челобітченко О. О. (2018)
Богданович В. Ю. - Методика формування та управління інтегрованим потенціалом протидії загрозам воєнного характеру для забезпечення визначеного рівня воєнної безпеки держави, Свида І. Ю., Сиротенко А. М. (2018)
Мазур В. Ю. - Метод кластеризації маршрутів суден в системі висвітлення надводної обстановки, Боровик О. В., Рачок Р. В. (2018)
Марко І. Ю. - Методика розподілу фінансових ресурсів між заходами розквартирування з’єднань (частин) у польових умовах, Чернишова І. М., Череватий Т. В. (2018)
Олексіюк В. В. - Методика визначення структури органу управління розвідкою оперативного рівня (2018)
Прібилєв Ю. Б. - Концепція побудови контрольно-випробувальної станції (2018)
Романченко І. С. - Концептуальні засади обґрунтування вимог до системи інформаційного забезпечення сектору безпеки і оборони України, Гвоздь В. І. (2018)
Сальнікова О. Ф. - Аналіз воєнних аспектів гібридної війни: їх зміст та уроки протидії, Корендович В. С., Мінєєв П. А., Антоненко С. І . (2018)
Тристан А. В. - Інформаційна технологія автоматизованого аналізу процесів деградації та відновлення складних організаційно-технічних систем, Осієвський С. В., Паталаха В. Г. (2018)
Бовда Е. М. - Методика оцінки ефективності системи управління телекомунікаційними мережами, Гук О. М., Гаврилюк О. Г. (2018)
Зінченко А. О. - До питання пропускної спроможності як основного показника ефективності функціонування системи військового зв’язку, Нестеров О. М., Зінченко К. А. (2018)
Свида І. Ю. - Метод математичного моделювання радіомаскування системи радіозв’язку військового призначення із збереженням зв’язку, Зварич А. О., Волобуєв А. П. (2018)
Єфанова К. О. - Актуальність впровадження та використання мережі SDN, Пономаренко З. М., Масесов М. О. (2018)
Шевченко О. В. - Аналіз можливості впровадження технологій дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації офіцерського складу збройних сил України, Гусак Ю. А., Тіхонов Г. М. (2018)
Вимоги до оформлення статей (2018)
Березенко В. С. - Особливості цитопротекції слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки у підлітків з хронічним гастродуоденітом на фоні харчової гіперчутливості, Кротевич М. С., Богданова Т. А., Замула В. В., Козинкевич Г. Е. (2018)
Няньковський С. Л. - Антибіотикотерапія позалікарняних пневмоній у дітей: порівняння міжнародних рекомендацій та сучасної практики в Україні, Фуртак Р. Н., Яцула М. С., Бережна І. Ю. (2018)
Лебець І. С. - Особливості стану здоров’я та принципи профілактики психосоматичних і психологічних порушень в дітей шкільного віку із зони військового конфлікту, Ніконова В. В., Толмачова С. Р., Матковська Т. М., Кукуруза Г. В., Цирюлік С. М., Костенко Т. П., Диннік В. А., Кашкалда Д. А., Майоров О. Ю. (2018)
Стоева Т. В. - Коррекция метаболических нарушений при вторичном ацетонемическом синдроме в условиях острой респираторной вирусной инфекции у детей, Титкова Е. В., Сытник В. В., Карташова В. А., Синенко В. В., Радюк Л. П. (2018)
Леженко Г. О. - Результати мікробіологічного моніторингу бактеріальних збудників респіраторного тракту у дітей за 2017 рік, Пашкова О. Є. (2018)
Ильченко С. И. - Особенности микробного пейзажа верхних дыхательных путей у детей с микроаспирационным синдромом на фоне поражения центральной нервной системы, Мишина Н. В., Фиалковская А. А., Жукова Л. А. (2018)
Дынник В. А. - Связь между гинекологическими расстройствами и сопутствующими патологическими состояниями у девочек-подростков, пострадавших вследствие военных действий и вооруженного конфликта (2018)
Кривуша Е. Л. - Функциональные расстройства пищеварительного тракта у детей: некоторые аспекты коррекции, Петренко Л. Л. (2018)
Абатуров А. Е. - Медикаментозное подавление бактериальной адгезии при респираторных инфекционных заболеваниях, Крючко Т. А. (2018)
Пархоменко Л. К. - Вплив кишкової мікробіоти на формування та розвиток неалкогольної жирової хвороби печінки в дітей, Страшок Л. А., Хоменко М. А. (2018)
Абатуров А. Е. - Медикаментозное управление окислительно-восстановительным состоянием организма при заболеваниях органов дыхания (часть 6), Волосовец А. П., Борисова Т. П. (2018)
Титул, зміст (2017)
Узун В. В. - Проблеми та перспективи зовнішньоекономічної діяльності країн АСЕАН (2017)
Божко М. В. - Окремі тенденції в зміні валових зборів та урожайності сільськогосподарських культур (2017)
Гудзинський О. Д. - Розвиток соціально-економічних систем в умовах структурної трансформації економіки України, Cудомир C. М. (2017)
Гурбік Ю. Ю. - Нормативно-правове забезпечення процесу децентралізації в Україні (2017)
Збарський В. К. - Формування приватного укладу в аграрному секторі України, Єременко Д. В. (2017)
Іванченко А. В. - Нормативно-правове забезпечення державного регулювання зайнятості в Україні (2017)
Кальченко С. В. - Селянські господарства як суб’єкти інвестиційної діяльності, Кукіна Н. В. (2017)
Шевчук О. Ю. - Комплексний аудит інструментів маркетингу підприємства (2017)
Андрєєва Л. О. - Ефективність торговельної діяльності аграрних підприємств, Лисак О. І. (2017)
Васильченко О. О. - Особливості застосування інструментів комерційної діяльності підприємства, Попова Т. В. (2017)
Нестеренко С. А. - Конкурентостійкість підприємства як атрибут його конкурентоспроможності, Колос З. В. (2017)
Свиноус І. В. - Організаційно-економічні засади формування інформаційно-консультаційного забезпечення збуту продукції сільськогосподарськими підприємствами, Гура А. М. (2017)
Тебенко В. М. - Проблеми та тенденції розвитку роздрібної торгівлі Запорізького регіону, Завадських Г. М. (2017)
Яворська Т. І. - Напрями державної підтримки малого бізнесу в сільському господарстві (2017)
Арестенко Т. В. - Сучасний стан ринку соняшникової олії та перспективи його розвитку, Арестенко В. В. (2017)
Yeremenko D. V. - Directions of increasing of small farms competitiveness (2017)
Кальченко С. В. - Концептуальні засади конкурентоспроможного розвитку вітчизняного овочівництва (2017)
Нестеренко С. А. - Формування системи управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств (2017)
Ступень Р. М. - Сучасний стан та особливості функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення (2017)
Бочарова Н. О. - Мотиваційна складова як базис управління персоналом в адміністративному й коммунікаційному менеджменті, Редько Л. І. (2017)
Греськів О. Б. - Організаційний потенціал соціально-економічних систем: теоретико-методологічний аспект (2017)
Іванько А. В. - Порівняльний аналіз стану та тенденцій споживання домогосподарств України, Македон Г. В. (2017)
Васильчак С. В. - Міжбюджетні відносини в умовах децентралізації, Жидяк О. Р., Дубіна М. П. (2017)
Галаченко О. О. - Фінансове забезпечення сфери санаторно-курортних послуг у регіонах України (2017)
Захарова Н. Ю. - Передумови забезпечення фінансової безпеки аграрних підприємств, Рубцова Н. М. (2017)
Ілляшенко К. В. - Види діяльності в обліку та звітності підприємств в умовах переходу до інформаційної економіки (2017)
Почерніна Н. В. - Оцінка порівняльних переваг Запорізької області у зовнішній торгівлі агропродовольчою продукцією (2017)
Воронянська О. В. - Необхідність скорочення витрат на вирощування зернових культур (2017)
Збарський В. К. - Проблеми розвитку аграрного сектору та формування продовольчої безпеки України, Єременко Д. В. (2017)
Кальченко С. В. - Теоретичні засади розвитку експортного потенціалу селянських домогосподарств, Кукіна Н. В. (2017)
Серських Н. С. - Напрями захисту зерновиробників в умовах глобалізації економіки (2017)
Васильченко О. О. - Методологічні підходи до формування виробничої стратегії підприємства, Попова Т. В. (2017)
Демко В. С. - Маркетингове дослідження ринку плодів та ягід України, Куліш Т. В., Мітков В. Б. (2017)
Педченко Г. П. - Соціальні аспекти розвитку підприємництва в Україні, Власюк Ю. О. (2017)
Свиноус І. В. - Формування інформаційно-консультативного забезпечення функціонування суб’єктів аграрного ринку, Гура А. М. (2017)
Грещук Г. І. - Роль землевпорядного механізму в загальній системі управління земельними ресурсами агросфери (2017)
Домашенко С. В. - Регіональна геоінформаційна система як складова управління туризмом Запорізької області (2017)
Єременко Д. В. - Теоретичні засади конкурентоспроможного розвитку фермерських господарств (2017)
Колокольчикова І. В. - Розвиток садівництва в Херсонській області (2017)
Костякова А. А. - Класифікація витрат виробництва в рослинництві за цільовим підходом (2017)
Мельник О. О. - Еволюція земельних відносин доби козаччини у ХVІІ-ХVІІІ ст. (2017)
Цап В. Д. - Удосконалення операційного контролю та планування витрат у сільськогосподарському виробництві (2017)
Іванько А. В. - Особливості формування та використання заощаджень домогосподарствами України, Македон Г. В. (2017)
Загорєєва О. Ю. - Теоретичні основи розвитку пенсійного страхування як складової соціального захисту населення (2017)
Косторной С. В. - Електронне адміністрування ПДВ: результати впровадження (2017)
Осипенко С. О. - Адміністративно-територіальна реформа як основа побудови фінансової децентралізації, Когут І. А. (2017)
Сенік В. М. - Удосконалення механізму визначення рівня податкового навантаження суб’єктів підприємництва (2017)
Сизоненко О. В. - Сутність соціально-економічного розвитку сільських територій (2017)
Трачова Д. М. - Переоцінка активів, як основна складова амортизаційної політики держави (2017)
Кравець О. В. - Економічна оцінка впровадження інноваційних технологій при виробництві продукції садівництва, Матковський О. І. (2017)
Зімонова О. В. - Значення вивчення української мови (за професійним спрямуванням) для підготовки майбутнього фахівця (2017)
Третяк А. М. - Просторове планування землекористування у системі наукових досліджень НААН, Дорош Й. М., Третяк В. М., Дюміна К. О. (2018)
Харитоненко Р. А. - Побудова прогнозно-математичних моделей при плануванні ефективного використання орних земель на регіональному рівні (2018)
Третяк А. М. - Поняття та сутність землекористування оборони в Україні, Мельничук А. Ю. (2018)
Третяк А. М. - Методика оцінки екологічної небезпеки міського землекористування для життєдіяльності населення, Третяк Н. А., Кірова М. О. (2018)
Осипчук С. О. - Теоретикометодологічні основи різнорідних видів природного районування земель, Козак М. В., Миргород М. М., Колганова І. Г. (2018)
Шарковська С. О. - Попит і пропозиція на ринку соняшнику в Україні (2018)
Горай А. О. - Вплив децентралізації на формування місцевих бюджетів в Україні (2018)
Голуб Р. Т. - Біоенергетика: сучасний стан, перспективи, зарубіжний досвід (2018)
Ващенко І. В. - Ринок зернових в Україні: аналіз сучасного стану (2018)
Ващенко В. В. - Аналіз ринку нафти та нафтопродуктів в Українi (2018)
Єфімова А. В. - Альтернативні художньо-меморіальні практики в міському просторі: (досвід Західноукраїнського регіону 2010-2016 рр.) (2018)
Чирчик С. В. - Світлодизайн у контексті сучасної наукової думки (2018)
Murphy M. - Eros and Ukrainian art since independence: self affiramations through painting and design, Petrashyk V. (2018)
Олійник В. А. - Етапи трансформацій українського книжкового дизайну "перехідної доби" (1980–1990 років) (2018)
Будник А. В. - Встановлення авторства кіноплакату "Укразія. 7+2" 1924 року (2018)
Литвиненко Н. М. - Дизайн колекції жіночого одягу за мотивами творчості Сальвадора Далі, Жилко А. І. (2018)
Кисельова К. О. - Формотворення одягу з урахуванням психології сприйняття (2018)
Шмагало Р. Т. - Володислав Федорович і культурний розвиток Галичини в кінці XIX - на початку XX століття (2018)
Петрашик В. І. - Мистецтво бойчукіста Онуфрія Бізюкова 1960-х рр. Відродження експерименту (2018)
Бокотей М. А. - Декоративно-ужитковий посуд в асортименті продукції склоцеху львівської експериментальної кераміко-скульптурної фабрики: до питання формотворення (2018)
Сторчай О. В. - Художники Полтавщини: спогади Івана Орлова і Сергія Бесєдіна про Соломона Розенбаума (2018)
Луценко І. В. - Новаторські впровадження у живописі Закарпаття першої половини ХХ століття (2018)
Содержание (2018)
Линник П. Н. - Лабильность металлов в поверхностных водах как важная характеристика их потенциальной биодоступности (обзор), Жежеря В. А., Линник Р. П. (2018)
Громова Ю. Ф. - Ветвистоусые ракообразные рода Diaphanosoma (Crustacea: Cladocera) водоемов и водотоков Украины, Протасов А. А., Гулейкова Л. В. (2018)
Джуртубаев Ю. М. - Фаунистическая характеристика макрозообентоса придунайских озер Украины, Джуртубаев М. М., Заморов В. В., Заморова М. А. (2018)
Щербак В. И. - Центрические диатомовые (Centrophyceae) водоемов различных городских агломераций, Генкал С. И., Кравцова О. В. (2018)
Тропівська Г. Г. - Вплив гідрохімічних показників на поширення фосфатмобілізувальних бактерій у донних відкладах Одеського регіону північно-західної частини Чорного моря, Богатова Ю. І., Курдиш І. К. (2018)
Михеева Т. M. - Фитопланктон как индикатор изменения трофического статуса и качества воды озера Кромань, подвергшегося антропогенному воздействию, Митрахович П. А., Белых О. И., Сороковикова Е. Г., Самойленко В. М., Ковалевская Р. З., Дубко Н. В., Лукьянова Е. В., Кузьмин А. В., Федорова Г. А. (2018)
Грубінко В. В. - Адаптивна роль ліпідів у водоростей за дії йонів металів (огляд), Боднар О. І., Луців А. І., Вінярська Г. Б. (2018)
Романенко В. Д. - Методичні підходи до ідентифікації класу речовин токсичної дії в донних відкладах прісноводних об’єктів, Коновець І. М., Гончарова М. Т., Кіпніс Л. С., Крот Ю. Г. (2018)
Коржов Є. І. - Особливості впливу зовнішнього водообміну на гідрохімічний режим заплавних водойм пониззя Дніпра, Кучерява А. М. (2018)
Содержание (2018)
Узунов Й. И. - Концепция экосистемных услуг в приложении к водным техноэкосистемам, Протасов А. А. (2018)
Щербак В. И. - Отклик фитопланктона Киевского водохранилища на повышение летних температур (2018)
Алпатова О. М. - Сезонні зміни щільності та видового різноманіття черепашкових амеб у р. Тетерів (м. Житомир), Гарлінська А. М., Бордюг Н. С. (2018)
Гапеева М. В. - Эмпирические связи между ростом личинок Chironomus riparius и содержанием элементов группы металлов в составе пресноводных донных отложений в лабораторных условиях, Кучай Л. А., Ложкина Р. А. (2018)
Крот Ю. Г. - Особливості фізіологічної адаптації риб малих річок урбанізованих територій, Медовник Д. В., Причепа М. В. (2018)
Сигарева Л. Е. - Хлорофилл а в придонной воде Рыбинского водохранилища (Верхняя Волга, РФ), Минеева Н. М., Тимофеева Н. А. (2018)
Рабченюк О. О. - Ліпідний обмін в організмі коропа і щуки за дії йонів феруму (ІІІ), Хоменчук В. О., Сеник Ю. І., Курант В. З. (2018)
Горбатюк Л. О. - Гидрофиты в загрязненных нефтью водоемах: некоторые аспекты функционирования и практического использования, Пасичная Е. А. (2018)
Коваленко В. Ф. - Токсичность хлорфенолов в эмбриогенезе рыб, Злацкий И. А. (2018)
Законнов В. В. - Илонакопление в крупных равнинных водохранилищах, Тимченко В. М., Законнова А. В. (2018)
Куйбіда В. В. - Випадок літнього замору риб у Канівському водосховищі, Некрасова О. Д., Куцоконь Ю. К., Лопатинська В. В., Трускавецька І. Я. (2018)
Пам’яті колеги і учителя (2018)
Bykov V. Yu. - The conceptual basis of the university cloud-based learning and research environment formation and development in view of the open science priorities, Shyshkina M. P. (2018)
Burov O. Yu. - Using the students' state indices for design of adaptive learning systems, Pinchuk O. P., Pertsev M. A., Vasylchenko Y. (2018)
Klochko O. V. - Computer oriented systems as a means of empowerment approach implementation to training managers in the economic sphere, Nagayev V. M., Klochko V. I., Pradivliannyi M. G., Didukh L. I. (2018)
Борисенко Д. В. - Використання мобільних додатків при розроблені дизайн-продукту у навчанні майбутніх фахівців з дизайну (2018)
Глинський Я. М. - Електронний освітній відеоресурс як темотвірний засіб навчання у курсі вищої математики, Ряжська В. А. (2018)
Диховичний О. О. - Модель розвитку компетентності викладачів щодо оцінювання якості тестів з вищої математики, Дудко А. Ф. (2018)
Зінов’єва І. С. - Використання відкритих геоінформаційних систем у підготовці фахівців з комп'ютерних наук, Артемчук В. О., Яцишин А. В. (2018)
Малихін О. В. - Застосування "Tell me more” у процесі формування гуманітарної компетентності студентів, Бондаревська О. М. (2018)
Малихін О. В. - Методика застосування ікт у процесі формування лінгвокраїнознавчої компетентності студентів-філологів, Карпюк В. А. (2018)
Marcial D. E. - Facilitating and hindering factors of technology-assisted teaching and learning: evidence from a developing country (2018)
Олійник В. В. - Формування професійних компетенцій майбутніх агроінженерів у комп’ютерно орієнтованому середовищі закладу вищої освіти, Самойленко О. М., Бацуровська І. В., Доценко Н. А. (2018)
Покулевська А. І. - Досвід використання Skype як засобу підвищення ефективності навчання іноземних мов (2018)
Троцко А. В. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання іноземних мов: досвід України та Греції, Короткова Ю. М. (2018)
Шпагін В. Ф. - Особливості вибору програмного забезпечення навчання ландшафтному проектуванню (2018)
Карташова Л. А. - Розвиток цифрової компетентності педагога в інформаційно-освітньому середовищі закладу загальної середньої освіти, Бахмат Н. В., Пліш І. В. (2018)
Кузьмінський А. І. - Використання польського досвіду підготовки фахівців з інформатики в системі педагогічної освіти України, Кучай О. В., Біда О. А. (2018)
Бушуєв С. Д. - Інформаційні технології розвитку компетенцій менеджерів з управління проектами на основі глобальних трендів, Бушуєв Д. А., Бушуєва Н. С., Козир Б. Ю. (2018)
Мороз В. М. - Онлайн опитування студентів у системі забезпечення якості вищої освіти, Садковий В. П., Бабаєв В. М., Мороз С. А. (2018)
Popel M. V. - Using CoCalc as a training tool for mathematics teachers’ pre-service training (2018)
Avshenyuk N. M. - Foreign experience and Ukrainian realities of mass open online courses use in international education area, Berezan V. I., Bidyuk N. M., Leshchenko M. P. (2018)
Демедюк С. В. - Небезпечний порнографічний контент в Інтернеті як проекція розладів особистості розповсюджувача дитячої порнографії, Демедюк Т. С. (2018)
Іванова С. М. - Проблема розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників з використанням відкритих електронних науково-освітніх систем (2018)
Андрєєва Н. - Ймовірнісна інтерпретація серендипових поверхонь, Хомченко А. (2018)
Бідніченко О. - Аналіз способів геометричного моделювання проекційних креслень деталей в системі AutoCAD, Бухарін А., Пігур С. (2018)
Бондаренко В. - Автоматизована система віртуальних прискорених механічних ресурсних випробувань конструкцій радіоелектронних засобів спеціального призначення, Гунько Б. (2018)
Бондаренко В. - Геометричні методи оптимізації кластерів базових станцій стільникового зв’язку, Козарь І. (2018)
Борисенко В. - Алгоритми моделювання поверхонь у натуральній параметризації, Устенко А. (2018)
Булгакова О. - Технології розробки автоматизованих інформаційних систем, Афанасьєв І. (2018)
Дмитрук І. - Правові аспекти діяльності фахівців у сфері інформаційних технологій (2018)
Зосімов В. - Проблеми та перспективи розвитку електронної торгівлі в Україні, Берко О. (2018)
Зосімов В. - Аналіз якості інформаційного наповнення сайту, Саченко С. (2018)
Кузьма К. - Обчислювальна технологія нечіткого пошуку в тексті або словнику (2018)
Куценко Л. - Механічні параметри інерційного розкриття чотириланкового маятника у невагомості, Запольський Л. (2018)
Лукьянчіков С. - Актуальні проблеми та підходи до забезпечення кібербезпеки автоматизованої банківської системи, Євдокимов С. (2018)
Мельник В. - Математичне моделювання гідроакустичного інформаційного каналу для цифрового зв’язку (2018)
Мельник О. - Інформаційно-вимірювальна система для реєстрації імпульсного тиску в рідких середовищах (2018)
Погромська Г. - Реалізація аплету для анонімізації трафіку за допомогою мережі Tor, Чернищук Г. (2018)
Ustenko S. - A study of the distribution of curvature given by an exponential law, Ustenko I. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Abstracts (2018)
Бліхар В. С. - Структурні деформації національної економіки як загроза її стійкості в умовах глобалізації, Висоцька І. Б. (2014)
Босненко В. Б. - Непродуктивний відтік капіталу в системі загроз економічній безпеці України (2014)
Горалько О. В. - Нормативно-правова діяльність Національного банку України як один із найважливіших важелів забезпечення економічної безпеки держави, Силкін О. С. (2014)
Кайдрович Х. І. - Енергетичний ринок України: фінансові виміри (2014)
Кіржецький Ю. І. - Оцінювання впливу корупції на макроекономічну безпеку України за допомогою компонентного підходу, Кіржецька М. С. (2014)
Копитко М. І. - Визначення впливу тіньової економіки на сфери національної безпеки України та підприємництво шляхом використання методу експертного оцінювання, Бабенко В. В. (2014)
Левко М. М. - Деякі аспекти митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах асоціації з ЄС (2014)
Наконечна Н. В. - Сучасні тенденції індикаторів фінансової безпеки держави (2014)
Піцур Я. С. - Історико-теоретичний аналіз концепції сталого соціально-економічного розвитку, Сенишин О. В. (2014)
Ревак І. О. - Системно-структурний підхід до формування системи економічної безпеки держави (закінчення, початок статті у № 1-2014) (2014)
Руда О. І. - Енергетична безпека України в нових геоекономічних умовах, Цвайг Х. І. (2014)
Стадник М. Є. - Оцінка впливу природних чинників на водоспоживання (2014)
Хомин О. Й. - Міжнародні організації в системі забезпечення демографічної безпеки України (2014)
Шемаєв В. М. - Застосування методів конкурентної розвідки у сфері військово-технічного співробітництва (2014)
Аніловська Г. Я. - Необхідність та особливості забезпечення транскордонного співробітництва в Україні, Чорненька О. Р. (2014)
Барна М. Ю. - Сучасні підходи до класифікації чинників впливу на розвиток внутрішньої торгівлі (2014)
Залізко В. Д. - Теорія і практика середньострокового прогнозування рівня економічної безпеки сільських територій України (2014)
Лиса О. І. - Організаційно-економічний механізм створення індустріальних парків, Лукашенко Т. В. (2014)
Мних М. В. - Проблеми та переваги фінансового забезпечення розвитку місцевого самоврядування в Україні (2014)
Мойсеєнко І. П. - Напрями реформування місцевого самоврядування (2014)
Пушак Я. Я. - Інституціалізація безпеки суб’єкта економічної діяльності регіону: внутрішній і зовнішній виміри, Максимчук М. В. (2014)
Сорока Р. С. - Тенденції податкових надходжень місцевих бюджетів (2014)
Тринько Р. І. - Демографічні фактори розвитку економіки Львівщини (2014)
Федик О. В. - Методичні підходи до вибору каналів збуту сільськогосподарської продукції господарствами населення (2014)
Франчук В. І. - Cтан будівельної галузі та її вплив на економічну безпеку будівельно-господарських гіпермаркетів, Волянюк В. В. (2014)
Бабець І. Г. - Удосконалення методики оцінки рівня фінансової безпеки підприємства (2014)
Внукова Н. М. - Аналіз інтегральних показників рівня кредитоспроможності фінансових компаній і кредитних спілок, Воротинцев М. М. (2014)
Воляник Г. М. - Економічна безпека виробничо-господарських об’єднань з урахуванням стратегій управління санацією, Бондарчук М. К., Курило О. Б. (2014)
Горбан І. М. - Теоретико-методичні аспекти використання методологій функціонально-вартісного моделювання в управлінні економічною безпекою суб’єктів господарювання, Мельник С. І., Рехлецький Є. А. (2014)
Живко З. Б. - Убезпечення бізнес-структур через призму психології управління та прийняття рішень (2014)
Захаров О. І. - Аналіз загроз економічній безпеці туристичних підприємств, Снігир А. В. (2014)
Лепейко Т. І. - Теоретичні засади розробки стратегії розвитку підприємства на основі ринкових тенденцій, Баланович А. М. (2014)
Марушко Н. С. - Професійне судження бухгалтера як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємства (2014)
Михаліцька Н. Я. - Фінансова безпека у торговельному підприємництві, Цвайг Х. І. (2014)
Пацула О. І. - Проблеми формування інформаційного забезпечення аналізу соціальної діяльності підприємства (2014)
Сліпа О. З. - Мотивація персоналу та її роль у забезпеченні кадрової безпеки підприємства (2014)
Чепелюк М. І. - Методи формування корпоративної культури в процесі реалізації організаційних змін (2014)
Шикова О. М. - Сучасні проблеми моделювання систем економічної безпеки (2014)
Наукове життя (2014)
Наші автори (2014)
Вихідні дані (2014)
Борисенко В. - Геометричне моделювання меридіональних границь проточних частин осьових компресорів, Устенко А., Друзь Є. (2018)
Буланчук О. - Використання гібридних схем при розв’язку задач в частинних похідних, Буланчук Г., Єварлак І. (2018)
Вейцбліт О. - Програмний засіб для підтримки процесу дослідження динамічних систем, Коротаєв М. (2018)
Даниленко В. - Розрахункові сітки як результат геометричних перетворень, Шоман О. (2018)
Кузьма К. - Алгоритм перевірки відповіді в системах тестування, поданої у текстовій формі (2018)
Мельник В. - Мікропроцесорна система для кодування звукового сигналу (2018)
Надточій С. - Розробка системи отримання даних з MEMS сенсорів та дослідження методів їх обробки, Гуда А. (2018)
Павленко Д. - Розробка автоматизованої системи налаштування параметрів пам’яті серверу Oracle для підвищення продуктивності, Островська К. (2018)
Перпері А. - Методика комп’ютерного моделювання футбольних бутс у системі Crispin Shoemaker, Савєльєва О., Артемьєва І., Зайцев П. (2018)
Поздєєв В. - Математичне моделювання вимірювального тракту для визначення імпульсного тиску в рідині, Мельник О. (2018)
Савєльєва О. - Математичний аналіз та комп’ютерне проектування напружених станів армованої стегнової кістки, Старушкевич Т. (2018)
Сидельов О. - Алгоритм створення тривимірних ігрових моделей високої складності, Селівьорстова Т. (2018)
Склема Ю. - Тривимірний ігровий додаток як засіб підвищення ефективності роботи сайту технічного центру, Глібко О., Максимова М. (2018)
Ustenko I. - Geometric recognition method of rectangular areas on images, Ustenko S. (2018)
Холковський Ю. - Геометричне моделювання багато параметричних середовищ із використанням n-вимірної інтерполяції (2018)
Хошаба О. - Моделирование производительности вычислительных систем на основе моделей и программных средств (2018)
Чуніхін О. - Особливості реалізації побудови Пуассонівського диску методом Роберта Брідсона мовою С++, Чуніхіна Т. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Abstracts (2018)
Содержание (2018)
Афанасьєв С. О. - Проблеми і розвиток досліджень екологічного стану гідроекосистем України в аспекті імплементації директив ЄС в галузі довкілля (2018)
Кирпенко Н. И. - "Цветение" поверхностных вод — фундаментальные и прикладные аспекты, Крот Ю. Г., Усенко О. М. (2018)
Дьяченко Т. Н. - Изучение динамики зарастания водных объектов Килийской дельты Дуная на основании материалов космической съемки, Томченко О. В. (2018)
Зуб Л. Н. - Видовое разнообразие высших водных растений городских водоемов как показатель качества среды, Прокопук М. С., Погорелова Ю. В. (2018)
Плигин Ю. В. - О некоторых особенностях в использовании пресноводных макробеспозвоночных для биоиндикации органического загрязнения, Линчук М. И., Железняк Н. И. (2018)
Незбрицкая И. Н. - Особенности влияния высоких концентраций аммонийного азота на функционирование некоторых видов Cyanoprokaryota, Chlorophyta и Euglenophyta, Курейшевич А. В., Яровой А. А., Потрохов А. С., Зиньковский О. Г. (2018)
Худіяш Ю. М. - Зміни біохімічних показників у зябрах беззубки (Anodonta cygnea L.) за дії підвищених температури та вмісту йонів натрію у воді, Красюк Ю. М., Потрохов О. С., Зіньковський О. Г. (2018)
Юришинець В. І. - Особливості формування симбіоценозів далекосхідних риб-вселенців: структура та симбіотичні взаємодії, Шлапак О. О., Єрьоменко Д. А., Прімачов М. Т. (2018)
Силаева А. А. - Находка понто-каспийского вида равноногих ракообразных Jaera sarsi в водоеме Чернобыльской АЭС, Меньшова Т. И. (2018)
Указатель статей, опубликованных в "Гидробиологическом журнале" в 2018 г. (2018)
Бабець І. Г. - Удосконалення методичних підходів до нормування індикаторів економічної безпеки держави, Семак С. С. (2015)
Бойчук І. В. - Соціальні аспекти регулювання економічної безпеки держави, Вінічук М. В. (2015)
Висоцька І. Б. - Стабільність національної грошової одиниці як чинник забезпечення стійкості фінансової системи (2015)
Волошин О. Р. - Державний борг України: стан та шляхи його зменшення, Галайко Н. В. (2015)
Воляник Г. М. - Фінансовий облік електронних грошей: сучасний стан та перспективи розвитку, Мороз В. П. (2015)
Глуха Л. А. - Необхідність та передумови створення ринку сільськогосподарських земель в Україні (2015)
Гобела В. В. - Особливості правового регулювання забезпечення екологічної безпеки та джерела екологічного права (2015)
Горалько О. В. - Валютні обмеження як інструмент стабілізації валютної політики в Україні, Силкін О. С. (2015)
Горинь Я. О. - Функціонування ринку освітніх послуг в Україні (2015)
Живко З. Б. - Убезпечення підприємств високотехнологічного сектору економіки: інформаційні аспекти співпраці органів внутрішніх справ і служб безпеки ПВТСЕ, Сліпа О. З. (2015)
Качанівська Ю. І. - Економічна безпека сільськогосподарських підприємств (2015)
Кундицький О. О. - До питання податкового реформування та його впливу на виробництво агропромислової продукції (2015)
Куриліна О. В. - Моделі фінансової розвідки, ефективність їх впровадження (2015)
Марушко Н. С. - ІТ підтримка ведення управлінського обліку (2015)
Мельник С. І. - Дослідження категорії "національна продовольча безпека", Курляк М. Д. (2015)
Метньова А. В. - Оцінка ризику як складова управління ризиками (2015)
Мігус І. П. - Особливості виявлення та протидії шахрайству: зарубіжний досвід, Міненко М. В. (2015)
Мойсеєнко І. П. - Вплив напрямів інвестиційної діяльності на економічний розвиток України (2015)
Наконечна Н. В. - Інформаційний підхід до формування системи бухгалтерського обліку (2015)
Охримович М. М. - Теоретичні основи дослідження інвестиційної безпеки у системі економічної безпеки держави (2015)
Пацула О. І. - Оцінка ефективності соціальної діяльності підприємства (2015)
Пушак Я. Я. - Підходи до управління інвестиційною складовою економічної безпеки: проблеми та перспективи застосування, Завербний А. С. (2015)
Ревак І. О. - Концептуальні засади державної політики мінімізації загроз інтелектуальному потенціалу України (2015)
Сватюк О. Р. - Аналіз можливостей застосування в Україні елементів англо-американської моделі корпоративного управління, Дзюбіна К. О. (2015)
Сенишин О. В. - Теоретико-методологічні засади дослідження суті поняття продовольчого комплексу (2015)
Франчук В. І. - Основні наукові підходи до визначення поняття "офшорні зони", Пришла А. С. (2015)
Хаванов А. В. - Принципи посилення антикорупційної спрямованості суб’єктів господарської діяльності з метою підвищення рівня мікро- та макроекономічної безпеки (2015)
Хомин О. Й. - Соціальний захист населення: суть поняття та еволюція, Бутрин О. І. (2015)
Наші автори (2015)
Висоцька І. Б. - Роль грошово-кредитної політики у забезпеченні фінансової стабільності України, Горалько О. В. (2015)
Вінічук М. В. - Концептуальні засади стратегії гарантування соціальної безпеки України (2015)
Галайко Н. В. - Безробіття як загроза соціальній безпеці, Столяренко О. О. (2015)
Дубина М. В. - Роль корпоративних облігацій у розвитку ринку фінансових послуг України, Горна Я. Ю., Горбан І. М. (2015)
Кіржецька М. С. - Типологія сучасних моделей державного регулювання економічної безпеки реального сектора економіки, Кіржецький Ю. І. (2015)
Кіт В. І. - Соціально-економічна природа та роль бюджету держави в ринковій економіці (2015)
Курляк М. Д. - Характеристика продовольчого ринку країни та його вплив на продовольчу безпеку (2015)
Михаліцька Н. Я. - Індикатори зовнішньоекономічної безпеки (2015)
Михаліцька Н. Я. - Екологічна безпека у підприємництві, Цвайг Х. І. (2015)
Мойсеєнко І. П. - Теоретичні основи проектування розвитку мезоекономічних систем (2015)
Охримович М. М. - Інвестиційний клімат України: складові та проблеми забезпечення (2015)
Піцур Я. С. - Оцінка рівня продовольчої безпеки України як інструменту маркетингового аналізу, Сенишин О. В. (2015)
Пшик Б. І. - Діагностика загроз економічній безпеці України, Кіржецький Ю. І. (2015)
Сорока Р. С. - Реформа бюджетно-податкового законодавства в Україні (2015)
Стадник М. Є. - Класифікація загроз прісноводній безпеці, Стадник О. В. (2015)
Токарський Т. Б. - Досвід діяльності Управління соціального страхування Польщі (2015)
Томаневич Л. М. - Удосконалення механізму інституціалізації соціальної роботи як інструменту безпекової політики, Микитка Ю. Я. (2015)
Бегей М. В. - Науково-теоретичні підходи до визначення поняття "економічна безпека підприємства" (2015)
Воляник Г. М. - Вплив якості підготовки фахівців з обліку і аудиту на обліково-аналітичне забезпечення функціонування системи економічної безпеки суб’єктів господарювання, Рогова Н. В. (2015)
Гонта О. І. - Детермінанти конкурентоспроможності суб’єктів підприємницької діяльності в реальному секторі економіки, Ортіна Г. В., Полякова Ю. В. (2015)
Живко З. Б. - Забезпечення соціально-економічної безпеки держави через призму кадрової безпеки підприємства, Сліпа О. З., Вольних А. І. (2015)
Жук І. З. - Маркетинговий інструментарій як чинник підвищення ефективності управління діяльністю суб’єктів господарювання на вітчизняному ринку туристичних послуг (2015)
Кавун С. В. - Застосування теорії графів у задачах комунікаційного менеджменту, Ревак І. О. (2015)
Копитко М. І. - Роль соціального пакета для працівників у економічній безпеці українських підприємств: проблеми та перспективи розвитку в умовах інтегрування до світового економічного простору, Завербний А. С., Завербна М. С. (2015)
Марченко О. М. - Стратегічні завдання забезпечення економічної безпеки особи в Україні (2015)
Мойсеєнко І. В. - Формування соціальної відповідальності бізнесу (2015)
Наконечна Н. В. - Аудиторські ризики використання комп’ютерних систем обробки даних (2015)
Приймак С. В. - Удосконалення інформаційного забезпечення діагностики фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, Воляник Г. М. (2015)
Сватюк О. Р. - Основні елементи стратегічного управління корпораціями, Сватюк Д. Р. (2015)
Наукове життя (2015)
Наші автори (2015)
Борисюк О. М. - Психологічні аспекти формування уяви у дітей дошкільного віку, Лепех О. М. (2018)
Венцик О. В. - Аналіз стану вивчення проблеми креативності та творчого потенціалу особистості (2018)
Гуменюк Л. Й. - Авторитарна і тоталітарна особистість (психологічні концепти) (2018)
Калька Н. М. - Психологічні аспекти інтеграції в суспільство людей з вадами слуху, Цибрівський Я. І. (2018)
Ковальчук З. Я. - Модель реалізації психологічного супроводу позашкільної освіти (2018)
Козирєв М. П. - Психологічні аспекти політичного тероризму (2018)
Лялюк Г. М. - Соціально-психологічні особливості етнічної ідентичності старшокласників, Христук О. Л. (2018)
Пронь Ю. М. - Самовиховання вольових якостей у дітей старшого шкільного віку (2018)
Угрин О. Г. - Аналіз нематеріальної мотивації майбутніх працівників національної поліції у процесі професійного становлення, Бухтяк У. М. (2018)
Шиделко А. В. - Науково-теоретичні грані психологічного захисту особистості (2018)
Гуменюк Л. Й. - Психологічні особливості переживання особистістю кризи завершення управлінської кар’єри, Підляська М. І. (2018)
Сибірна Р. І. - Психолого-концептуальні підходи до лідерства, Сибірний А. В. (2018)
Гальцева Т. О. - Психологічні особливості навчальної самоефективності суб’єкта навчальної діяльності (2018)
Лялюк Г. М. - Реалізація моделі психологічного супроводу розвитку та становлення професійної ідентичності майбутніх педагогів в умовах ЗВО (2018)
Марчук А. В. - Професійна самосвідомість як основа професіоналізму практичного психолога (2018)
Сушко А. І. - Психологічні характеристики мислення працівників Міністерства внутрішніх справ у контексті їхньої професійної діяльності (2018)
Христук О. Л. - Сучасні виміри психологічної практики: майндфулнес-підхід (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Никула Т. Д. - Від головного редактора (2018 )
Никула Т. Д. - Новини в нефрології (2018 )
Дудар І. О. - Тиреоїдні порушення у пацієнтів з хронічною хворобою нирок, Савчук В. М., Лобода О. М., Абрагамович Х. Я., Красюк Е. К. (2018 )
Кондратюк В. Є. - Ураження нирок при геморагічному васкуліті: складна міждисциплінарна проблема (2018 )
Никула Т. Д. - Мішені паратиреоїдного гормону – кісткова тканина, нирки і кишечник, Бондур В. В., Мойсеєнко В. О. (2018 )
Палієнко І. А. - Ліпопротеїнова гломерулопатія: етіологія, патогенез, клініка, лікування, Кармазіна О. М., Карпенко О. В., Кармазін Я. О. (2018 )
Шевчук С. Г. - Трансплантація нирок: історичні аспекти, стан питання сьогодні, Бичков О. А., Делікатний М. Л., Осташевська Т. Г. (2018 )
Дудар І. О. - Донатори оксиду азоту в лікуванні ішемічної хвороби серця у хворих на хронічну хворобу нирок, Лобода О. М., Шіфріс І. М., Савчук В. М., Красюк Е. К. (2018 )
Кондратюк В. Є. - Оцінка якості сну та життя у пацієнтів з хронічною хворобою нирок, що знаходяться на лікуванні методом гемодіалізу, Петрова А. С. (2018 )
Мойсеєнко В. О. - Гіперурикемія як ризик серцево-судинних ушкоджень, Семенович О. Б., Дериземля І. В., Сорокопуд К. Ю. (2018 )
Nykula T. D. - Assessment of hemodynamics in renal arteries in patients with gout and essential hypertension and effectiveness of quercetin treatment, Kondratiuk V. E., Synytsia Y. P. (2018 )
Красюк І. В. - Клінічний випадок первинного амілоїдозу, Буржинська І. В., Хомазюк В. А., Красюк Е. К., Можар О. В. (2018 )
Дудар І. О. - V з’їзд нефрологів України, Никула Т. Д. (2018 )
Колесник М. О. - Резолюція V з'їзду нефрологів України (2018 )
Мойсеєнко В. О. - Нирки і ожиріня, Кармазіна О. М. (2018 )
Мойсеєнко В. О. - Проблемні питання практичної нефрології: up to date, Крот В. Ф. (2018 )
Бондарев С. В. - Проектування автоматичної технологічної лінії транспортування матеріалів для процесу гідрофобізації, Мєнафова Ю. В. (2018)
Биковський О. Г. - Особливості формування плазмового покриття в залежності від виду напилюваних матеріалів, Лаптєва Г. М., Пасько М. П. (2018)
Власов А. Ф. - Високопродуктивний спосіб виготовлення сталевих конструкцій, Кущій А. М. (2018)
Вовк А. О. - Зносостійкість високовуглецевих сплавів в умовах гідроабразивного зношування, Бережний С. П., Капустян О. Є., Осіпов М. Ю., Андрущенко М. І., Бриков М. М. (2018)
Гавриш П. А. - Чинники, які впливають на утворення дефектів зварювання міді зі сталлю (2018)
Гринь О. Г. - Підвищення механічних властивостей робочих поверхонь деталей машин через матеріал оболонки порошкового дроту, Жаріков С. В., Соцький І. М. (2018)
Гринь О. Г. - Сучасні матеріали для підвищення зносостійкості деталей машин наплавленням при гідроабразивному зносі, Трембач Б. О., Трембач І. О. (2018)
Кассов В. Д. - Технологические особенности изготовления и наплавки с использованием порошковой проволоки сложной конструкции, Кабацкий А. В., Бережная Е. В., Малыгина С. В. (2018)
Кущій А. М. - Удосконалення матеріалів для ремонту деталей машин із низьколегованих та середньовуглецевих сталей (2018)
Лаврова Е. В. - Моделирование тепловых процессов при сварке и наплавке с управляемым переносом электродного металла, Мех К. О. (2018)
Лещинский Л. К. - Особенности технологии наплавки многослойных износостойких композиций с пластичным подслоем, Матвиенко В. Н. (2018)
Макаренко Н. А. - Решение проблемы упрочнения и восстановления изделий типа "шток", Куликов В. П. (2018)
Размышляев А. Д. - Новая методика определения магнитных свойств материалов, применяемых при дуговой сварке, Агеева М. В., Остапенко Е. Л., Адылин А. Н. (2018)
Размышляев А. Д. - Влияние поперечного магнитного поля на геометрию валиков при восстановлении изделий, Агеева М. В. (2018)
Размышляев А. Д. - О слоистости кристаллизации металла шва при дуговой сварке и оптимальных параметрах управляющих магнитных полей, Агеева М. В. (2018)
Размышляев А. Д. - Использование законов электростатики для моделирования распределения индукции управляющего поперечного магнитного поля в головной части сварочной ванны, Агеева М. В. (2018)
Дорохов М. Ю. - Вдосконалення конструкції механізму головного підйому ливарного крана, що запобігає падінню вантажу при обриві каната, Вовненко О. Є. (2018)
Кулієв В. В. - Удосконалення алгоритму управління процесом завантаження вугілля у кульовий барабанний млин, Сердюк О. О. (2018)
Франчук В. П. - Про максимальну тягову здатність одновізкового шахтного локомотива при сталому русі на прямолінійній ділянці колії, Зіборов К. А. (2018)
Шевченко В. О. - Вплив несталого руху землерийно-транспортних машин на показники якості виконуваної роботи, Чаплигіна О. М. (2018)
Герасименко А. В. - Тепловое состояние кузнечного слитка новой формы для поковок ответственного назначения, Марков О. Е., Хващинский А. С., Житников Р. Ю., Рагулина Н. В. (2018)
Кинденко Н. И. - Механизм изнашивания и работоспособность инструмента, изготовленного из быстрорежущей стали и упрочненного методом ОИМП (2018)
Корчак О. С. - Розвиток методів збільшення ресурсу безвідмовної роботи базових вузлів гідравлічних пресів, Біленець К. Є. (2018)
Кулініч А. А. - Математичні моделі впливу параметрів структури на механічні властивості сплаву АМг11 (2018)
Пыц Я. Е. - Влияние сил трения и смазки на крутящий момент и температуру трубчатых заготовок при ротационной обкатке, Пыц Е. Я. (2018)
Ковальов В. Д. - Оптимізація процесу важкого точіння з використанням систем адаптивного управління, Мельник М. С., Васильченко Я. В., Саєнко М. О. (2018)
Ковалевська О. С. - Апаратне і програмне забезпечення мобільності реконфігурованих виробничих систем, Ковалевський C. В. (2018)
Мельник М. С. - Система адаптивного керування для компенсації пружних деформацій розточувальних інструментів на важких токарних верстатах (2018)
Родічев Ю. М. - Вплив швидкості ударного навантаження на стійкість та пошкоджуваність захисного скла, Шабетя О. А., Сорока О. Б., Ковальов В. Д., Васильченко Я. В. (2018)
Тулупов В. І. - Дослідження впливу режимів електроімпульсного вигладжування з модифікуванням на якість поверхні деталі, Онищук С. Г. (2018)
Абрамська І. Б. - Аналіз метрологічних характеристик апаратних засобів для вимірювань параметрів частотно-модульованого сигналу, Єнікєєв О. Ф., Захаренков Д. Ю. (2018)
Борисенко А. Н. - Синтез модели и анализ методической погрешности формирования фазового запаздывания при шлифовании деталей, Борисенко Е. А., Крикуненко Е. Н. (2018)
Муковоз О. О. - Аналіз методів зняття залишкових напружень в металевих деталях, Шеремет О. І., Чепель Ю. А. (2018)
Ольховська О. Л. - Створення системи автоматизації процесу забезпечення станції швидкої медичної допомоги санітарного транспорту, Решетняк Т. В., Юрченко О. В. (2018)
Ширін І. К. - Огляд сучасних методів вібродіагностики підшипників та переваги застосування системи SIEMENS SIPLUS CMS для забезпечення раннього контролю пошкоджень, Шеремет О. І., Івченков М. В. (2018)
Шеремет О. І. - Синтез системи керування електроприводом постійного струму на базі дискретного часового еквалайзера, Шкаліков М. В., Чепель Ю. А. (2018)
Письменкова Т. О. - Інноваційні методи підготовки фахівців інженерного профілю, Зіборов К. А. (2018)
Подлєсний С. В. - Використання мультимедійних технологій в курсі біомеханіки (2018)
Мироненко Є. В. - Дослідження теплового поля твердосплавних пластин з багатошаровим покриттям, Гончаров О. А., Юнда А. М., Васильєва Л. В., Коваль С. В., Білоус Д. О. (2018)
Анотації (2018)
Автори (2018)
Скорочення (2018)
Вимоги до статей (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Czyz A. - An Analysis of Polish Teachers Attitudes towards Inclusive Education (2018)
Khomenko I. - Empiricalization as a Trend in Argumentation Study (2018)
Kretov P. - Symbolism of Auto-Descriptions of Modern Human: Anthropology as a Narrative Ontology, Kretova O. (2018)
Liashenko I. - Pre-University Training in Ukraine: History and Contemporary Condition (2018)
Medynskii S. - Prospective View of Professional Study of Specialists in Physical Education and Sports in Higher Educational Universities of Ukraine (Based on the American experience), Shandruk S., Sovgira S. (2018)
Polishchuk O. - Artistic Myth and its Interpretations of Cultural Heritage of the Eastern European Countries in the Popular Animated Films of the Post-Soviet Period (2018)
Avinash Pitale Puradkar Rina - Vivekananda’ Perspective of Universal Religion: Introspection (2018)
Reva N. - Logic, Reasoning, Decision-Making (2018)
Rudenko S. - History of Ukrainian Philosophy: Teaching and Evaluation Methodology (2018)
Svyrydenko D. - Family Policy of the State as a Response to Social Security Threats, Tulowiecki D. (2018)
Valmiki A. - Retrospection on Philosophy of Education of Gandhi, Vivekananda and Tagore for Futuristic Indian Education System: A Possibility! (2018)
Walczak P. - De-Communization of Childhood. Introduction to Research on Transformations of the Discourse on Child and Childhood in Post-Communist Poland (2018)
Yakushik V. - The Timeless Value of a Pluralistic World (2018)
Пєтух А. М. - Аналіз алгоритмів ущільнення даних та їх програмних реалізацій, Майданюк В. П., Ліщук О. О. (2016)
Рейда О. М. - Багатопроцесорна система відтворення зображень сканованих багатошарових фотографічних матеріалів, Пєтух А. М. (2016)
Азаров О. Д. - Система дистанційної колективної самопідготовки, Крупельницький Л. В., Черняк О. І, Залізецький В. В. (2016)
Борисенко Є. А. - Інформаційна технологія оцінювання ідентичності робочих циклів двигунів внутрішнього згоряння, Єнікеєв О. Ф. (2016)
Гранік М. О. - Метод визначення схожості новинних текстів шляхом порівняння їх заголовків із використанням задачі про призначення, Месюра В. І. (2016)
Кряжич О. О. - Особливості моделювання радіаційного забруднення техногенним тритієм, Коваленко О. В. (2016)
Мартинюк Т. Б. - Реалізаційні моделі матричного обчислювача для класифікатора біомедичних даних, Кожем’яко А. В., Крупельницький Л. В., Перебейніс О. М., Безкревний О. С. (2016)
Title (2017)
Contents (2017)
Parker J. R. - Complex hyperbolic triangle groups with 2-fold symmetry, Sun Li-Jie (2017)
Maksymenko S. - Homeotopy groups of one-dimensional foliations on surfaces, Polulyakh E., Soroka Yu. (2017)
Пришляк О. О. - Потоки Морса-Смейла на торі з діркою, Прус А. А. (2017)
Стеганцева П. Г. - Эквивалентность аффинной и грассмановой классификаций точек поверхности пространства Минковского, Гречнева М. А. (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Зелінський Юрій Борисович (2017)
Анатолій Дмитрович Мілка (2017)
Karlova O. - Some remarks concerning strongly separately continuous functions on spaces ℓp with p Є |1, +∞|, Visnyai T. (2017)
Waters T. - Integrable geodesic flows on tubular sub-manifolds (2017)
Черевко Є. В. - Інваріантні об'єкти конформно голоморфно-проективних перетворень ЛКК-многовидів, Чепурна О. Є. (2017)
Курбатова И. Н. - О канонических квази-геодезических отображениях рекуррентно-параболических пространств, Лозиенко Д. В. (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Шпаківський В. С. - Про моногенні функції на розширеннях комутативної алгебри (2018)
Шелехов А. М. - О регулярных тканях, определенных плюригармоническими функциями, Пиджакова Л. М. (2018)
Matsumoto K. - Warped product semi-slant submanifolds in locally conformal Kaehler manifolds II (2018)
Kisil V. V. - An extension of Möbius-Lie geometry with conformal ensembles of cycles and its implementation in a GiNaC library (2018)
Мелех Л. В. - Становлення доказового права на етнічних українських землях: історико-правовий аспект (2015)
Мельник Н. В. - Взаємодія інститутів громадянського суспільства з органами державної влади (2015)
Новіков В. В. - Історія становлення релігійно-церковного життя українського суспільства (2015)
Пастернак В. М. - Християнські засади судочинства та їх відображення в процесуальних галузях права (2015)
Рудий Н. Я. - Реформування відомчої освіти МВС України як складова політики національної безпеки у правоохоронній сфері (2015)
Бедрій Р. Б. - Розвиток та конституційно-правове забезпечення муніципальної господарської діяльності в Україні (2015)
Чумак В. В. - Правове регулювання захисту прав національних меншин: порівняльна характеристика національного та міжнародного законодавства (2015)
Долинська М. С. - Особливості реалізації нотаріальної діяльності в незалежній Україні (2015)
Курило Т. В. - Цивільно-правові положення, які визначають засади регулювання спадкового договору (2015)
Гурковська К. А. - Особливості адміністративно-правового статусу ОВС як суб’єктів попередження домашнього насильства (2015)
Дмитрик А. Б. - Повноваження адміністративного суду у вирішенні справ про оскарження рішень щодо застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства (2015)
Єсімов С. С. - Організаційно-правові питання інформаційної протидії тероризму в Україні (2015)
Йосифович Д. І. - Адміністративно-правове регулювання протидії корупції (2015)
Ковалів М. В. - Воєнна безпека як чинник стабільності суспільства, Іваха В. О. (2015)
Когут Я. М. - Принципи діяльності Національної поліції в Україні (2015)
Назар Ю. С. - Порядок прийняття розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами (2015)
Осмолян В. А. - Діяльність правоохоронних органів із ліквідації соціальних причин, які стимулюють вчинення правопорушень (2015)
Ракул О. В. - Складові фіскальної політики держави (2015)
Ряшко О. В. - Реалізація морально-правового принципу справедливості у службовій діяльності працівників ОВС України – шлях до європейської моделі поліції, Коміссарчук Ю. А. (2015)
Сокуренко В. В. - Правове розуміння поняття "військова частина" як елемент системи Збройних Сил України (2015)
Сопільник Р. Л. - Організаційно-правові засади реформування управління у суді в умовах європейської інтеграції (2015)
Сукмановська Л. М. - Протидія проявам тероризму на транспорті у контексті транспортної безпеки (2015)
Чорномаз О. Б. - Акти Кабінету Міністрів України у системі джерел адміністративного права України (2015)
Бондаренко В. А. - Питання проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів (2015)
Боровікова В. С. - Види підкупу як кримінально караного корупційного правопорушення в Україні, Якимова С. В. (2015)
Бурдін В. М. - Звільнення від відбування покарання із випробуванням за корупційні злочини (2015)
Максимович Р. Л. - Розмір неправомірної вигоди у складі злочину, передбаченому в ст. 368 Кримінального кодексу України (2015)
Рибалко В. О. - Оцінні поняття, використовувані при регламентації тримання під вартою (2015)
Басиста І. В. - Кримінальні процесуальні документи у слідчій діяльності: проблеми та шляхи їх вирішення, Пришляк С. О. (2015)
Гула Л. Ф. - Особливості розслідування злочинів, учинених організованими злочинними групами (2015)
Кондратюк О. В. - Щодо можливості автоматичного набуття активними оперативно-розшуковими заходами статусу негласних слідчих (розшукових) дій у межах кримінального провадження (2015)
Мельник О. М. - Теоретико-історичні аспекти виникнення наркотизму та його поширення серед неповнолітніх (2015)
Нагачевський С. В. - Функції слідчого судді під час здійснення досудового розслідування (2015)
Палюх А. І. - Особливості реалізації прокурором своїх процесуальних повноважень під час доказування на досудовому розслідуванні (2015)
Рижов І. М. - Формування здатності громадянського суспільства протистояти тероризмові, Строгий В. І. (2015)
Балинська О. М. - Правова поведінка як вид соціального замовлення (2015)
Кісіль Р.-В. В. - Праксеологічні засади реалізації компаративістсько-імплементаційних процесів у сфері протидії корупції (2015)
Сковронська І. Ю. - Особливості лінгвістики правничого медіа-дискурсу (2015)
Токарська А. С. - Формування комунікативних прав: антропологічна уява та метаантропологічний зріз (2015)
Kuck J. - Handel elektroniczny – jak skutecznie walczyć z korupcją, Kaźmierczak D. (2015)
Ніколаєв Є. - Захист прав людини в Україні: окремі питання (2015)
Fedewicz H. - Cyberprzestępczość – nowym rodzajem zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, Paleolog-Demetraki V. (2015)
Наукове життя (2015)
Наші автори (2015)
Содержание (2018)
Своробин Д. С. - Анализ целесообразности использования аэродинамического компенсатора при бесконтактном удалении космического мусора, Фоков А. А., Хорошилов С. В. (2018)
Авдєєв В. В. - Стабілізація руху ракети в умовах невизначеності (2018)
Дуаиссиа О. Х. А. - Особенности теплообмена в камере подшипника газотурбинного двигателя, Михайленко Т. П. (2018)
Трушляков Е. И. - Подход к анализу эффективности регулирования холодопроизводительности систем кондиционирования приточного воздуха, Радченко Н. И., Ткаченко В. С. (2018)
Радченко А. М. - Ефективність охолодження повітря на вході газотурбінної установки в умовах помірного і субтропічного клімату, Зонмін Я., Кантор С. А., Портной Б. С. (2018)
Радченко А. Н. - Повышение эффективности утилизации теплоты газового двигателя ступенчатой трансформацией, Зубарев А. А., Остапенко А. В., Грич А. В. (2018)
Шалапко Д. О. - Непрямі методи дослідження ефекту використання малих домішок водню до основного палива (2018)
Кондратьев А. В. - Обзор и анализ существующих методологий оптимального проектирования композитных агрегатов ракетно-космической техники (2018)
Бойко Т. С. - Формирование типовых профилей полетов самолета транспортной категории с учетом истории эксплуатации парка (2018)
Слюсарь Д. В. - Влияние различных факторов на морфологию поверхности покрытий типа WC, осажденных ионно-плазменным методом, Колесник В. П., Чугай О. Н., Литовченко Л. В., Степанушкин Н. П., Абашин С. Л., Олейник С. В. (2018)
Isgandarov I. A. - Methods and instruments for noncontact diagnostics of the TCAS system, Karimov S. M., Babayeva N. H. (2018)
Рева А. Н. - Эффективность методов определения групповых систем предпочтений диспетчеров на опасности характерных ошибок, совершаемых в процессе управления воздушным движением, Насиров Ш. Ш., Мирзоев Б. М. (2018)
Григорьева А. С. - Специфика оценивания характеристик сложных помех с учетом межканальной корреляции на гиперспектральных изображениях, Абрамова В. В., Лукин В. В., Кожемякина Н. В., Абрамов К. Д. (2018)
Алфавитный указатель (2018)
Антонів А. А. - Функціональний стан та активність запалення нирок у хворих на хронічну хворобу нирок та неалкогольний стеатогепатит на тлі ожиріння (2018)
Гуменна І. Є. - Раціональний контроль артеріального тиску під час пологів у жінок з артеріальною гіпертензією, Добрянська В. Ю., Геряк С. М. (2018)
Денефіль О. В. - Зміни показників перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантної системи у внутрішніх органах щурів при дії кардіотоксичної дози адреналіну, Рябоконь М. О., Рябоконь С. С., Усинський Р. С. (2018)
Дутка Р. Я. - Діагностична цінність та кореляційна взаємозалежність показників ендокринного та ліпідного обміну при метаболічному синдромі, ускладненому хронічною ішемічною хворобою серця і цукровим діабетом 2-го типу, Чмир Н. В. (2018)
Залевская Т. Д. - Особенности антигипертензивного действия препаратов–ингибиторов ренин–ангиотензиновой системы (2018)
Зубач О. О. - Сезонні епідеміологічні особливості лептоспірозу у львівській області (2018)
Кметь О. Г. - Вплив еналаприлу на функціональний стан центральної нервової системи при експериментальній хворобі альцгеймера (2018)
Ковчун А. В. - Показники обміну заліза у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Кмита В. В., Медведєва І. М., Приступа Л. Н. (2018)
Колесник М. О. - Зміни гематологічних показників у хворих на хронічну серцеву недостатність зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка та супутнім залізодефіцитом (2018)
Куртова М. М. - Морфологічні особливості тривимірної будови сухожилкових струн передсердно-шлуночкових клапанів серця новонароджених людини, Кольцова І. Г., Тарасов Є. В., Боровик А. П. (2018)
Максимчук Н. О. - Вплив сорбілакт-l-аргінінового комплексу на динамічні характерстики волюмо-та осморегуляторних функцій нирок при синдромі ендогенної інтоксикації гнійно-септичного генезу, Коновчук В. М. (2018)
Марчук О. Ф. - Морфогенез кісток передпліччя та кисті в онтогенезі людини, Сокольник С. О., Марчук Ю. Ф., Андрійчук Д. Р., Марчук Ф. Д. (2018)
Митченок О. В. - Аналіз частоти ураження постійних зубів каріозним процесом серед інших стоматологічних захворювань, Митченок М. П., Абрамчук І. І. (2018)
Онищук Т. П. - Визначення плазмового рівня галектину – 3 у пацієнтів із гіпертонічною хворобою іі стадії молодого та середнього віку (2018)
Синяченко О. В. - Роль коморбідної патології при виразкових гастродуоденальних кровотечах, Гмошинський М. В., Єрмолаєва М. В., Пилипенко В. В. (2018)
Федорук О. С. - Катастрофізація хронічного болю та психогенні механізми обтяження перебігу хронічного небактеріального простатиту, Степанченко М. С., Божук Б. С. (2018)
Цисар Ю. В. - Особливості гормонального профілю у дівчат-підлітків, хворих на пубертатні менорагії (2018)
Кочмарь М. Ю. - Вплив ожиріння на метаболічні та морфологічні зміни підшлункової залози (Наукові огляди), Литвак Ю. В., Гербут А. О. (2018)
Ляшук Р. П. - Основні ендокринопатії у літньому віці (огляд літератури) (Наукові огляди), Сходницький І. В., Глуговська С. В. (2018)
Палій Г. К. - Обґрунтування застосування антисептичних препаратів У системі профілактичних і лікувальних заходів (огляд літератури) (Наукові огляди), Павлюк С. В., Палій Д. В., Назарчук О. А., Агафонов К. В., Дудар А. О. (2018)
Січкоріз О. Є. - Нормативно-правове регулювання окремих аспектів реформування сфери охорони здоров’я: стан, проблеми, перспективи розвитку (Проблеми охорони здоров'я) (2018)
Бодяка В. Ю. - Роль тестового комп’ютерного оцінювання при складанні підсумкового модульного контролю (Проблеми вищої медичної освіти), Іващук О. І., Чупровська Ю. Я., Гушул І. Я. (2018)
Воробій В. Д. - Впровадження методів засвоєння практичних навичок при викладанні дисципліни "акушерство та гінекологія" (Проблеми вищої медичної освіти) (2018)
Кметь Т. І. - Анонімне анкетування студентів як один із інструментів удосконалення лекційного процесу у закладі вищої освіти (Проблеми вищої медичної освіти) (2018)
Оринчак В. А. - Вдосконалення практичних навичок студентами при забезпеченні педагогічного процесу (Проблеми вищої медичної освіти) (2018)
Романюк Л. Б. - Аналіз зворотнього звя’зку зі студентами з питань якості викладання предмета "мікробіологія, вірусологія та імунологія" на однойменній кафедрі (Проблеми вищої медичної освіти), Кравець Н. Я. (2018)
Шорікова Д. В. - Освітні інновації в медицині: семінари-дебати та лекції-дебати (Проблеми вищої медичної освіти), Ходоровський В. М., Шоріков Є. І., Хухліна О. С., Яковець К. І. (2018)
Медичні internet-вісті. Частина ХXI. За редакцією К. І. Яковець, С. Є. Дейнеки (2018)
Леонід Олексійович Безруков (до 80-річчя від дня народження) (2018)
Лютик Михайло Дмитрович (до 80-річчя від дня народження) (2018)
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються до журналу "Буковинський медичний вісник" (2018)
Абрамська І. Б. - Інформаційна технологія обробки параметрів частотно-модульованого сигналу, Єнікєєв О. Ф., Захаренков Д. Ю. (2018)
Борисенко А. Н. - Улучшение метрологических характеристик измерителя фазового запаздывания за счет оптимизации тактовой частоты, Борисенко Е. А., Шевченко Н. Ю. (2018)
Германов І. Р. - Підвищення продуктивності тестування веб-додатків шляхом розробки системи автоматизації, Сердюк О. О. (2018)
Котляр М. Ю. - Повышение эффективности обработки заявок Call-центра, Сердюк А. А. (2018)
Макшанцев В. Г. - Модель автоматизированной системы управления процессом мягкого обжатия машины непрерывного литья заготовок (2018)
Олеярник А. В. - Совершенствование защиты учебного стенда TMDSHVMTRPFCKIT, Беш А. Н. (2018)
Ольховский М. А. - Внедрение безаккумуляторных насосных станций в системах гидравлического удаления окалины станов горячей прокатки, Белкин И. Ю., Кушнир Н. А. (2018)
Перейма В. В. - Використання інформаційних технологій для розробки мультимедійного супроводу дисципліни "нарисна геометрія", Іваненко В. Ю. (2018)
Подлєсний С. В. - Компетентісний підхід в поєднанні з інформаційними технологіями у викладанні теоретичної механіки для електромеханічних спеціальностей, Жук Я. А., Криворучек В. В. (2018)
Подлєсний С. В. - Електронні освітні ресурси як основа якісної інженерної підготовки в системі вищої освіти, Єрфорт Ю. О., Жук Я. А., Криворучек В. В. (2018)
Разживин А. В. - Математическое моделирование тепловых параметров закалки детали в термической печи, Белошапка Е. Д. (2018)
Разживин А. В. - Анализ распределения энергетических параметров при дуговой плавке металла, Храмов С. О. (2018)
Решетняк С. Р. - Исследование зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов импульсным током, Донченко Е. И. (2018)
Сагайда П. И. - Разработка модели и метода интерпретации онтологий и запросов к базам знаний с использованием реляционной модели хранения данных, Зори А. А. (2018)
Субботович В. П. - Методика и система выявления структуры периодической составляющей динамического процесса сложного состава, Угольников С. В., Бабкова Н. В., Ольховская О. Л. (2018)
Суботін О. В. - Підвищення продуктивності верстата шляхом модернізації його системи керування, Бородай Р. А. (2018)
Сус С. П. - Особенности проектирования оптических средств контроля наличия изделий в термических установках (2018)
Тузенко О. А. - Разработка программного обеспечения для моделирования работы универсального поворотного компенсатора с отверстиями различной формы в упругих пластинах, Балалаева Е. Ю. (2018)
Герасименко А. В. - Исследование процесса кристаллизации укороченных слитков для поковок ответственного назначения, Марков О. Е., Инчаков Е. В., Маркова М. А., Житников Р. Ю. (2018)
Кулініч А. А. - Моделювання впливу параметрів структури на механічні властивості сплаву АМг10 (2018)
Искрицкий В. М. - О парном нагружении крепежных деталей группового резьбового соединения в режиме однообходной затяжки, Водолазская Н. В. (2018)
Ковалевський С. В. - Оснащення для реалізації процесу поверхнево-пластичної деформації при зміцненні робочих поверхонь деталей машин, Гущин О. В., Попов А. О. (2018)
Корчак О. С. - Розвиток методів запобігання рідинному голодуванню силових циліндрів автоматизованих гідропресових комплексів, Коткова В. В. (2018)
Ковальов В. Д. - Комплексний підхід до організації проектних робіт при створенні сучасних мехатронних верстатів, Мельник М. С., Васильченко Я. В., Нестеренко В. М. (2018)
Ліщенко Н. В. - Дослідження наступності аналітичних рішень для визначення температури шліфування (2018)
Ловейкін В. С. - Обґрунтування крайових умов оптимального режиму реверсування роликової формувальної установки за прискоренням третього порядку, Почка К. І. (2018)
Мельник М. С. - Математична модель вбудованого в різальний інструмент гідродинамічного демпфера для визначення оптимальних конструктивних параметрів (2018)
Полянский В. И. - Теоретический анализ параметров теплового процесса при шлифовании (2018)
Пригоровська Т. О. - Конструкторсько-технологічне забезпечення виготовлення PDC-доліт для підвищення їх експлуатаційних показників, Войтенко П. І., Врюкало В. В., Пітулей Л. Д., Роп’як Л. Я., Присяжнюк П. М., Бурда М. Й., Луцак Д. Л., Луцак Л. Д. (2018)
Родічев Ю. М. - Прискорені випробування різальних пластин при інтенсивному контактному навантаженні, Сорока О. Б., Ковальов В. Д., Васильченко Я. В., Шаповалов М. В. (2018)
Усов А. В. - Розробка САПР технологічного процесу шліфування плазмових покриттів, Тонконогий В. М., Рибак О. В. (2018)
Аксенов В. П. - Бездатчиковое управление транспортной тележкой для уменьшения перекосов рамы, Шеремет А. И. (2018)
Холодняк Ю. С. - Упрощённая методика силового расчёта плоских рам в условиях вынужденных колебаний, Подлесный С. В., Капорович С. В. (2018)
Шевляков О. С. - Дослідження методів, моделей та інформаційних технологій Customer Relationship Management для підвищення ефективності бізнес-процесів, що спрямовані на роботу з клієнтами, Богданова Л. М. (2018)
Анотації (2018)
Автори (2018)
Скорочення (2018)
Вимоги до статей (2018)
Вихідні дані (2018)
Коніщук В. В. - Агроекологічне районування України, Єгорова Т. М. (2018)
Фурдичко О. І. - Еколого-географічні особливості впливу територіальних угруповань вовка (Canis lupus L.) на фонові види оленевих (Cervidae), Новицький В. П. (2018)
Чоботько Г. М. - Радіологічно критичні екосистеми та їх роль у формуванні забруднення сільськогосподарської продукції, Ландін В. П. , Ясковець І. І. , Райчук Л. А. , Швиденко І. К. (2018)
Паламарчук Р. П. - Радіоекологічний стан ґрунтів сільськогосподарських угідь Житомирської області, Трембіцька О. І. , Клименко Т. В. , Федорчук С. В. , Лісовий М. М. (2018)
Літвінова О. А. - Динаміка вмісту мікроелементів і важких металів у сірому лісовому ґрунті за тривалого застосування добрив у сівозміні, Дмитренко О. В. , Ковальова С. П. (2018)
Терновий Ю. В. - Мікробіота ризосфери рослин гороху за впливу різних технологій вирощування культури, Гавлюк В. В. , Парфенюк А. І. (2018)
Тарасюк С. І. - Еколого-генетичні особливості популяції української Антонінсько-Зозулинецької лускатої породи коропа (Cyprinus carpio L.), Коніщук В. В. , Постоєнко Д. М. (2018)
Піскун В. І. - Оцінка технологій виробництва молока за викидами парникових газів, Осипенко Т. Л. , Сікун М. В. (2018)
Савчук І. М. - Уміст важких металів у свинині за використання в раціонах тритикале, Мельничук О. П. , Степаненко В. М. (2018)
Жукорський О. М. - Фітотоксична дія лужного мийно-дезінфікувального засобу Санімол Л, Кривохижа Є. М. , Осадчук В. Д. (2018)
Бородай В. В. - Поширеність та розвиток основних хвороб картоплі (Solanum tuberosum L.) в Україні, Парфенюк А. І. (2018)
Бунас А. А. - Мониторинг и выделение диазотрофов из биоценозов разных почвенно-климатических зон Украины (2018)
Gumeniuk І. - Rheological features of isolates of Bradyrhizobium nodule bacteria (2018)
Марткоплішвілі М. М. - Ідентифікація потоків азоту у сільському господарстві (2018)
5 запитань нотаріусу (2017)
Міністерство юстиції визнане найбільш відкритим державним органом України (2017)
Кабмін перевів діючий проект Мін’юсту "Я МАЮ ПРАВО!" в розряд національних (2017)
Запуск онлайн платформи "Я МАЮ ПРАВО!" спростить доступ громадян до інформації щодо захисту їхніх прав (2017)
Формула успіху адвоката (2017)
"День відкритих дверей" в Управлінні юстиції м. Києва (2017)
Смук М. - "Нотаріат в Україні є досить розвиненим і прогресивним інститутом" (2017)
Остапчук Н. - "Бути нотаріусом – це не тільки робота, це трішки більше, ніж покликання" (2017)
Павло Петренко у Страсбурзі від імені України підписав 2 конвенції Ради Європи (2017)
Участь у щорічному Саміті "Concordia" в Нью-Йорку (2017)
Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю та участь у такому контролі професійних спілок та їх об’єднань (2017)
Малишко В. М. - Приватирство як правовий і організаційний інститутта його вплив на еволюційний розвиток першої Британської імперії (1583-1783 рр.) (2017)
Чердинцев Ю. Г. - Проблемні аспекти передачі повноважень у сфері державної реєстрації прав і бізнесу та шляхи їх подолання (2017)
Стельмащук О. В. - Актуальні аспекти вдосконалення правового регулювання кримінальнопроцесуальних правовідносин (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського