Поздєєв В. - Математичне моделювання вимірювального тракту для визначення імпульсного тиску в рідині, Мельник О. (2018)
Савєльєва О. - Математичний аналіз та комп’ютерне проектування напружених станів армованої стегнової кістки, Старушкевич Т. (2018)
Сидельов О. - Алгоритм створення тривимірних ігрових моделей високої складності, Селівьорстова Т. (2018)
Склема Ю. - Тривимірний ігровий додаток як засіб підвищення ефективності роботи сайту технічного центру, Глібко О., Максимова М. (2018)
Ustenko I. - Geometric recognition method of rectangular areas on images, Ustenko S. (2018)
Холковський Ю. - Геометричне моделювання багато параметричних середовищ із використанням n-вимірної інтерполяції (2018)
Хошаба О. - Моделирование производительности вычислительных систем на основе моделей и программных средств (2018)
Чуніхін О. - Особливості реалізації побудови Пуассонівського диску методом Роберта Брідсона мовою С++, Чуніхіна Т. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Abstracts (2018)
Содержание (2018)
Афанасьєв С. О. - Проблеми і розвиток досліджень екологічного стану гідроекосистем України в аспекті імплементації директив ЄС в галузі довкілля (2018)
Кирпенко Н. И. - "Цветение" поверхностных вод — фундаментальные и прикладные аспекты, Крот Ю. Г., Усенко О. М. (2018)
Дьяченко Т. Н. - Изучение динамики зарастания водных объектов Килийской дельты Дуная на основании материалов космической съемки, Томченко О. В. (2018)
Зуб Л. Н. - Видовое разнообразие высших водных растений городских водоемов как показатель качества среды, Прокопук М. С., Погорелова Ю. В. (2018)
Плигин Ю. В. - О некоторых особенностях в использовании пресноводных макробеспозвоночных для биоиндикации органического загрязнения, Линчук М. И., Железняк Н. И. (2018)
Незбрицкая И. Н. - Особенности влияния высоких концентраций аммонийного азота на функционирование некоторых видов Cyanoprokaryota, Chlorophyta и Euglenophyta, Курейшевич А. В., Яровой А. А., Потрохов А. С., Зиньковский О. Г. (2018)
Худіяш Ю. М. - Зміни біохімічних показників у зябрах беззубки (Anodonta cygnea L.) за дії підвищених температури та вмісту йонів натрію у воді, Красюк Ю. М., Потрохов О. С., Зіньковський О. Г. (2018)
Юришинець В. І. - Особливості формування симбіоценозів далекосхідних риб-вселенців: структура та симбіотичні взаємодії, Шлапак О. О., Єрьоменко Д. А., Прімачов М. Т. (2018)
Силаева А. А. - Находка понто-каспийского вида равноногих ракообразных Jaera sarsi в водоеме Чернобыльской АЭС, Меньшова Т. И. (2018)
Указатель статей, опубликованных в "Гидробиологическом журнале" в 2018 г. (2018)
Бабець І. Г. - Удосконалення методичних підходів до нормування індикаторів економічної безпеки держави, Семак С. С. (2015)
Бойчук І. В. - Соціальні аспекти регулювання економічної безпеки держави, Вінічук М. В. (2015)
Висоцька І. Б. - Стабільність національної грошової одиниці як чинник забезпечення стійкості фінансової системи (2015)
Волошин О. Р. - Державний борг України: стан та шляхи його зменшення, Галайко Н. В. (2015)
Воляник Г. М. - Фінансовий облік електронних грошей: сучасний стан та перспективи розвитку, Мороз В. П. (2015)
Глуха Л. А. - Необхідність та передумови створення ринку сільськогосподарських земель в Україні (2015)
Гобела В. В. - Особливості правового регулювання забезпечення екологічної безпеки та джерела екологічного права (2015)
Горалько О. В. - Валютні обмеження як інструмент стабілізації валютної політики в Україні, Силкін О. С. (2015)
Горинь Я. О. - Функціонування ринку освітніх послуг в Україні (2015)
Живко З. Б. - Убезпечення підприємств високотехнологічного сектору економіки: інформаційні аспекти співпраці органів внутрішніх справ і служб безпеки ПВТСЕ, Сліпа О. З. (2015)
Качанівська Ю. І. - Економічна безпека сільськогосподарських підприємств (2015)
Кундицький О. О. - До питання податкового реформування та його впливу на виробництво агропромислової продукції (2015)
Куриліна О. В. - Моделі фінансової розвідки, ефективність їх впровадження (2015)
Марушко Н. С. - ІТ підтримка ведення управлінського обліку (2015)
Мельник С. І. - Дослідження категорії "національна продовольча безпека", Курляк М. Д. (2015)
Метньова А. В. - Оцінка ризику як складова управління ризиками (2015)
Мігус І. П. - Особливості виявлення та протидії шахрайству: зарубіжний досвід, Міненко М. В. (2015)
Мойсеєнко І. П. - Вплив напрямів інвестиційної діяльності на економічний розвиток України (2015)
Наконечна Н. В. - Інформаційний підхід до формування системи бухгалтерського обліку (2015)
Охримович М. М. - Теоретичні основи дослідження інвестиційної безпеки у системі економічної безпеки держави (2015)
Пацула О. І. - Оцінка ефективності соціальної діяльності підприємства (2015)
Пушак Я. Я. - Підходи до управління інвестиційною складовою економічної безпеки: проблеми та перспективи застосування, Завербний А. С. (2015)
Ревак І. О. - Концептуальні засади державної політики мінімізації загроз інтелектуальному потенціалу України (2015)
Сватюк О. Р. - Аналіз можливостей застосування в Україні елементів англо-американської моделі корпоративного управління, Дзюбіна К. О. (2015)
Сенишин О. В. - Теоретико-методологічні засади дослідження суті поняття продовольчого комплексу (2015)
Франчук В. І. - Основні наукові підходи до визначення поняття "офшорні зони", Пришла А. С. (2015)
Хаванов А. В. - Принципи посилення антикорупційної спрямованості суб’єктів господарської діяльності з метою підвищення рівня мікро- та макроекономічної безпеки (2015)
Хомин О. Й. - Соціальний захист населення: суть поняття та еволюція, Бутрин О. І. (2015)
Наші автори (2015)
Висоцька І. Б. - Роль грошово-кредитної політики у забезпеченні фінансової стабільності України, Горалько О. В. (2015)
Вінічук М. В. - Концептуальні засади стратегії гарантування соціальної безпеки України (2015)
Галайко Н. В. - Безробіття як загроза соціальній безпеці, Столяренко О. О. (2015)
Дубина М. В. - Роль корпоративних облігацій у розвитку ринку фінансових послуг України, Горна Я. Ю., Горбан І. М. (2015)
Кіржецька М. С. - Типологія сучасних моделей державного регулювання економічної безпеки реального сектора економіки, Кіржецький Ю. І. (2015)
Кіт В. І. - Соціально-економічна природа та роль бюджету держави в ринковій економіці (2015)
Курляк М. Д. - Характеристика продовольчого ринку країни та його вплив на продовольчу безпеку (2015)
Михаліцька Н. Я. - Індикатори зовнішньоекономічної безпеки (2015)
Михаліцька Н. Я. - Екологічна безпека у підприємництві, Цвайг Х. І. (2015)
Мойсеєнко І. П. - Теоретичні основи проектування розвитку мезоекономічних систем (2015)
Охримович М. М. - Інвестиційний клімат України: складові та проблеми забезпечення (2015)
Піцур Я. С. - Оцінка рівня продовольчої безпеки України як інструменту маркетингового аналізу, Сенишин О. В. (2015)
Пшик Б. І. - Діагностика загроз економічній безпеці України, Кіржецький Ю. І. (2015)
Сорока Р. С. - Реформа бюджетно-податкового законодавства в Україні (2015)
Стадник М. Є. - Класифікація загроз прісноводній безпеці, Стадник О. В. (2015)
Токарський Т. Б. - Досвід діяльності Управління соціального страхування Польщі (2015)
Томаневич Л. М. - Удосконалення механізму інституціалізації соціальної роботи як інструменту безпекової політики, Микитка Ю. Я. (2015)
Бегей М. В. - Науково-теоретичні підходи до визначення поняття "економічна безпека підприємства" (2015)
Воляник Г. М. - Вплив якості підготовки фахівців з обліку і аудиту на обліково-аналітичне забезпечення функціонування системи економічної безпеки суб’єктів господарювання, Рогова Н. В. (2015)
Гонта О. І. - Детермінанти конкурентоспроможності суб’єктів підприємницької діяльності в реальному секторі економіки, Ортіна Г. В., Полякова Ю. В. (2015)
Живко З. Б. - Забезпечення соціально-економічної безпеки держави через призму кадрової безпеки підприємства, Сліпа О. З., Вольних А. І. (2015)
Жук І. З. - Маркетинговий інструментарій як чинник підвищення ефективності управління діяльністю суб’єктів господарювання на вітчизняному ринку туристичних послуг (2015)
Кавун С. В. - Застосування теорії графів у задачах комунікаційного менеджменту, Ревак І. О. (2015)
Копитко М. І. - Роль соціального пакета для працівників у економічній безпеці українських підприємств: проблеми та перспективи розвитку в умовах інтегрування до світового економічного простору, Завербний А. С., Завербна М. С. (2015)
Марченко О. М. - Стратегічні завдання забезпечення економічної безпеки особи в Україні (2015)
Мойсеєнко І. В. - Формування соціальної відповідальності бізнесу (2015)
Наконечна Н. В. - Аудиторські ризики використання комп’ютерних систем обробки даних (2015)
Приймак С. В. - Удосконалення інформаційного забезпечення діагностики фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, Воляник Г. М. (2015)
Сватюк О. Р. - Основні елементи стратегічного управління корпораціями, Сватюк Д. Р. (2015)
Наукове життя (2015)
Наші автори (2015)
Борисюк О. М. - Психологічні аспекти формування уяви у дітей дошкільного віку, Лепех О. М. (2018)
Венцик О. В. - Аналіз стану вивчення проблеми креативності та творчого потенціалу особистості (2018)
Гуменюк Л. Й. - Авторитарна і тоталітарна особистість (психологічні концепти) (2018)
Калька Н. М. - Психологічні аспекти інтеграції в суспільство людей з вадами слуху, Цибрівський Я. І. (2018)
Ковальчук З. Я. - Модель реалізації психологічного супроводу позашкільної освіти (2018)
Козирєв М. П. - Психологічні аспекти політичного тероризму (2018)
Лялюк Г. М. - Соціально-психологічні особливості етнічної ідентичності старшокласників, Христук О. Л. (2018)
Пронь Ю. М. - Самовиховання вольових якостей у дітей старшого шкільного віку (2018)
Угрин О. Г. - Аналіз нематеріальної мотивації майбутніх працівників національної поліції у процесі професійного становлення, Бухтяк У. М. (2018)
Шиделко А. В. - Науково-теоретичні грані психологічного захисту особистості (2018)
Гуменюк Л. Й. - Психологічні особливості переживання особистістю кризи завершення управлінської кар’єри, Підляська М. І. (2018)
Сибірна Р. І. - Психолого-концептуальні підходи до лідерства, Сибірний А. В. (2018)
Гальцева Т. О. - Психологічні особливості навчальної самоефективності суб’єкта навчальної діяльності (2018)
Лялюк Г. М. - Реалізація моделі психологічного супроводу розвитку та становлення професійної ідентичності майбутніх педагогів в умовах ЗВО (2018)
Марчук А. В. - Професійна самосвідомість як основа професіоналізму практичного психолога (2018)
Сушко А. І. - Психологічні характеристики мислення працівників Міністерства внутрішніх справ у контексті їхньої професійної діяльності (2018)
Христук О. Л. - Сучасні виміри психологічної практики: майндфулнес-підхід (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Никула Т. Д. - Від головного редактора (2018 )
Никула Т. Д. - Новини в нефрології (2018 )
Дудар І. О. - Тиреоїдні порушення у пацієнтів з хронічною хворобою нирок, Савчук В. М., Лобода О. М., Абрагамович Х. Я., Красюк Е. К. (2018 )
Кондратюк В. Є. - Ураження нирок при геморагічному васкуліті: складна міждисциплінарна проблема (2018 )
Никула Т. Д. - Мішені паратиреоїдного гормону – кісткова тканина, нирки і кишечник, Бондур В. В., Мойсеєнко В. О. (2018 )
Палієнко І. А. - Ліпопротеїнова гломерулопатія: етіологія, патогенез, клініка, лікування, Кармазіна О. М., Карпенко О. В., Кармазін Я. О. (2018 )
Шевчук С. Г. - Трансплантація нирок: історичні аспекти, стан питання сьогодні, Бичков О. А., Делікатний М. Л., Осташевська Т. Г. (2018 )
Дудар І. О. - Донатори оксиду азоту в лікуванні ішемічної хвороби серця у хворих на хронічну хворобу нирок, Лобода О. М., Шіфріс І. М., Савчук В. М., Красюк Е. К. (2018 )
Кондратюк В. Є. - Оцінка якості сну та життя у пацієнтів з хронічною хворобою нирок, що знаходяться на лікуванні методом гемодіалізу, Петрова А. С. (2018 )
Мойсеєнко В. О. - Гіперурикемія як ризик серцево-судинних ушкоджень, Семенович О. Б., Дериземля І. В., Сорокопуд К. Ю. (2018 )
Nykula T. D. - Assessment of hemodynamics in renal arteries in patients with gout and essential hypertension and effectiveness of quercetin treatment, Kondratiuk V. E., Synytsia Y. P. (2018 )
Красюк І. В. - Клінічний випадок первинного амілоїдозу, Буржинська І. В., Хомазюк В. А., Красюк Е. К., Можар О. В. (2018 )
Дудар І. О. - V з’їзд нефрологів України, Никула Т. Д. (2018 )
Колесник М. О. - Резолюція V з'їзду нефрологів України (2018 )
Мойсеєнко В. О. - Нирки і ожиріня, Кармазіна О. М. (2018 )
Мойсеєнко В. О. - Проблемні питання практичної нефрології: up to date, Крот В. Ф. (2018 )
Бондарев С. В. - Проектування автоматичної технологічної лінії транспортування матеріалів для процесу гідрофобізації, Мєнафова Ю. В. (2018)
Биковський О. Г. - Особливості формування плазмового покриття в залежності від виду напилюваних матеріалів, Лаптєва Г. М., Пасько М. П. (2018)
Власов А. Ф. - Високопродуктивний спосіб виготовлення сталевих конструкцій, Кущій А. М. (2018)
Вовк А. О. - Зносостійкість високовуглецевих сплавів в умовах гідроабразивного зношування, Бережний С. П., Капустян О. Є., Осіпов М. Ю., Андрущенко М. І., Бриков М. М. (2018)
Гавриш П. А. - Чинники, які впливають на утворення дефектів зварювання міді зі сталлю (2018)
Гринь О. Г. - Підвищення механічних властивостей робочих поверхонь деталей машин через матеріал оболонки порошкового дроту, Жаріков С. В., Соцький І. М. (2018)
Гринь О. Г. - Сучасні матеріали для підвищення зносостійкості деталей машин наплавленням при гідроабразивному зносі, Трембач Б. О., Трембач І. О. (2018)
Кассов В. Д. - Технологические особенности изготовления и наплавки с использованием порошковой проволоки сложной конструкции, Кабацкий А. В., Бережная Е. В., Малыгина С. В. (2018)
Кущій А. М. - Удосконалення матеріалів для ремонту деталей машин із низьколегованих та середньовуглецевих сталей (2018)
Лаврова Е. В. - Моделирование тепловых процессов при сварке и наплавке с управляемым переносом электродного металла, Мех К. О. (2018)
Лещинский Л. К. - Особенности технологии наплавки многослойных износостойких композиций с пластичным подслоем, Матвиенко В. Н. (2018)
Макаренко Н. А. - Решение проблемы упрочнения и восстановления изделий типа "шток", Куликов В. П. (2018)
Размышляев А. Д. - Новая методика определения магнитных свойств материалов, применяемых при дуговой сварке, Агеева М. В., Остапенко Е. Л., Адылин А. Н. (2018)
Размышляев А. Д. - Влияние поперечного магнитного поля на геометрию валиков при восстановлении изделий, Агеева М. В. (2018)
Размышляев А. Д. - О слоистости кристаллизации металла шва при дуговой сварке и оптимальных параметрах управляющих магнитных полей, Агеева М. В. (2018)
Размышляев А. Д. - Использование законов электростатики для моделирования распределения индукции управляющего поперечного магнитного поля в головной части сварочной ванны, Агеева М. В. (2018)
Дорохов М. Ю. - Вдосконалення конструкції механізму головного підйому ливарного крана, що запобігає падінню вантажу при обриві каната, Вовненко О. Є. (2018)
Кулієв В. В. - Удосконалення алгоритму управління процесом завантаження вугілля у кульовий барабанний млин, Сердюк О. О. (2018)
Франчук В. П. - Про максимальну тягову здатність одновізкового шахтного локомотива при сталому русі на прямолінійній ділянці колії, Зіборов К. А. (2018)
Шевченко В. О. - Вплив несталого руху землерийно-транспортних машин на показники якості виконуваної роботи, Чаплигіна О. М. (2018)
Герасименко А. В. - Тепловое состояние кузнечного слитка новой формы для поковок ответственного назначения, Марков О. Е., Хващинский А. С., Житников Р. Ю., Рагулина Н. В. (2018)
Кинденко Н. И. - Механизм изнашивания и работоспособность инструмента, изготовленного из быстрорежущей стали и упрочненного методом ОИМП (2018)
Корчак О. С. - Розвиток методів збільшення ресурсу безвідмовної роботи базових вузлів гідравлічних пресів, Біленець К. Є. (2018)
Кулініч А. А. - Математичні моделі впливу параметрів структури на механічні властивості сплаву АМг11 (2018)
Пыц Я. Е. - Влияние сил трения и смазки на крутящий момент и температуру трубчатых заготовок при ротационной обкатке, Пыц Е. Я. (2018)
Ковальов В. Д. - Оптимізація процесу важкого точіння з використанням систем адаптивного управління, Мельник М. С., Васильченко Я. В., Саєнко М. О. (2018)
Ковалевська О. С. - Апаратне і програмне забезпечення мобільності реконфігурованих виробничих систем, Ковалевський C. В. (2018)
Мельник М. С. - Система адаптивного керування для компенсації пружних деформацій розточувальних інструментів на важких токарних верстатах (2018)
Родічев Ю. М. - Вплив швидкості ударного навантаження на стійкість та пошкоджуваність захисного скла, Шабетя О. А., Сорока О. Б., Ковальов В. Д., Васильченко Я. В. (2018)
Тулупов В. І. - Дослідження впливу режимів електроімпульсного вигладжування з модифікуванням на якість поверхні деталі, Онищук С. Г. (2018)
Абрамська І. Б. - Аналіз метрологічних характеристик апаратних засобів для вимірювань параметрів частотно-модульованого сигналу, Єнікєєв О. Ф., Захаренков Д. Ю. (2018)
Борисенко А. Н. - Синтез модели и анализ методической погрешности формирования фазового запаздывания при шлифовании деталей, Борисенко Е. А., Крикуненко Е. Н. (2018)
Муковоз О. О. - Аналіз методів зняття залишкових напружень в металевих деталях, Шеремет О. І., Чепель Ю. А. (2018)
Ольховська О. Л. - Створення системи автоматизації процесу забезпечення станції швидкої медичної допомоги санітарного транспорту, Решетняк Т. В., Юрченко О. В. (2018)
Ширін І. К. - Огляд сучасних методів вібродіагностики підшипників та переваги застосування системи SIEMENS SIPLUS CMS для забезпечення раннього контролю пошкоджень, Шеремет О. І., Івченков М. В. (2018)
Шеремет О. І. - Синтез системи керування електроприводом постійного струму на базі дискретного часового еквалайзера, Шкаліков М. В., Чепель Ю. А. (2018)
Письменкова Т. О. - Інноваційні методи підготовки фахівців інженерного профілю, Зіборов К. А. (2018)
Подлєсний С. В. - Використання мультимедійних технологій в курсі біомеханіки (2018)
Мироненко Є. В. - Дослідження теплового поля твердосплавних пластин з багатошаровим покриттям, Гончаров О. А., Юнда А. М., Васильєва Л. В., Коваль С. В., Білоус Д. О. (2018)
Анотації (2018)
Автори (2018)
Скорочення (2018)
Вимоги до статей (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Czyz A. - An Analysis of Polish Teachers Attitudes towards Inclusive Education (2018)
Khomenko I. - Empiricalization as a Trend in Argumentation Study (2018)
Kretov P. - Symbolism of Auto-Descriptions of Modern Human: Anthropology as a Narrative Ontology, Kretova O. (2018)
Liashenko I. - Pre-University Training in Ukraine: History and Contemporary Condition (2018)
Medynskii S. - Prospective View of Professional Study of Specialists in Physical Education and Sports in Higher Educational Universities of Ukraine (Based on the American experience), Shandruk S., Sovgira S. (2018)
Polishchuk O. - Artistic Myth and its Interpretations of Cultural Heritage of the Eastern European Countries in the Popular Animated Films of the Post-Soviet Period (2018)
Avinash Pitale Puradkar Rina - Vivekananda’ Perspective of Universal Religion: Introspection (2018)
Reva N. - Logic, Reasoning, Decision-Making (2018)
Rudenko S. - History of Ukrainian Philosophy: Teaching and Evaluation Methodology (2018)
Svyrydenko D. - Family Policy of the State as a Response to Social Security Threats, Tulowiecki D. (2018)
Valmiki A. - Retrospection on Philosophy of Education of Gandhi, Vivekananda and Tagore for Futuristic Indian Education System: A Possibility! (2018)
Walczak P. - De-Communization of Childhood. Introduction to Research on Transformations of the Discourse on Child and Childhood in Post-Communist Poland (2018)
Yakushik V. - The Timeless Value of a Pluralistic World (2018)
Пєтух А. М. - Аналіз алгоритмів ущільнення даних та їх програмних реалізацій, Майданюк В. П., Ліщук О. О. (2016)
Рейда О. М. - Багатопроцесорна система відтворення зображень сканованих багатошарових фотографічних матеріалів, Пєтух А. М. (2016)
Азаров О. Д. - Система дистанційної колективної самопідготовки, Крупельницький Л. В., Черняк О. І, Залізецький В. В. (2016)
Борисенко Є. А. - Інформаційна технологія оцінювання ідентичності робочих циклів двигунів внутрішнього згоряння, Єнікеєв О. Ф. (2016)
Гранік М. О. - Метод визначення схожості новинних текстів шляхом порівняння їх заголовків із використанням задачі про призначення, Месюра В. І. (2016)
Кряжич О. О. - Особливості моделювання радіаційного забруднення техногенним тритієм, Коваленко О. В. (2016)
Мартинюк Т. Б. - Реалізаційні моделі матричного обчислювача для класифікатора біомедичних даних, Кожем’яко А. В., Крупельницький Л. В., Перебейніс О. М., Безкревний О. С. (2016)
Title (2017)
Contents (2017)
Parker J. R. - Complex hyperbolic triangle groups with 2-fold symmetry, Sun Li-Jie (2017)
Maksymenko S. - Homeotopy groups of one-dimensional foliations on surfaces, Polulyakh E., Soroka Yu. (2017)
Пришляк О. О. - Потоки Морса-Смейла на торі з діркою, Прус А. А. (2017)
Стеганцева П. Г. - Эквивалентность аффинной и грассмановой классификаций точек поверхности пространства Минковского, Гречнева М. А. (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Зелінський Юрій Борисович (2017)
Анатолій Дмитрович Мілка (2017)
Karlova O. - Some remarks concerning strongly separately continuous functions on spaces ℓp with p Є |1, +∞|, Visnyai T. (2017)
Waters T. - Integrable geodesic flows on tubular sub-manifolds (2017)
Черевко Є. В. - Інваріантні об'єкти конформно голоморфно-проективних перетворень ЛКК-многовидів, Чепурна О. Є. (2017)
Курбатова И. Н. - О канонических квази-геодезических отображениях рекуррентно-параболических пространств, Лозиенко Д. В. (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Шпаківський В. С. - Про моногенні функції на розширеннях комутативної алгебри (2018)
Шелехов А. М. - О регулярных тканях, определенных плюригармоническими функциями, Пиджакова Л. М. (2018)
Matsumoto K. - Warped product semi-slant submanifolds in locally conformal Kaehler manifolds II (2018)
Kisil V. V. - An extension of Möbius-Lie geometry with conformal ensembles of cycles and its implementation in a GiNaC library (2018)
Мелех Л. В. - Становлення доказового права на етнічних українських землях: історико-правовий аспект (2015)
Мельник Н. В. - Взаємодія інститутів громадянського суспільства з органами державної влади (2015)
Новіков В. В. - Історія становлення релігійно-церковного життя українського суспільства (2015)
Пастернак В. М. - Християнські засади судочинства та їх відображення в процесуальних галузях права (2015)
Рудий Н. Я. - Реформування відомчої освіти МВС України як складова політики національної безпеки у правоохоронній сфері (2015)
Бедрій Р. Б. - Розвиток та конституційно-правове забезпечення муніципальної господарської діяльності в Україні (2015)
Чумак В. В. - Правове регулювання захисту прав національних меншин: порівняльна характеристика національного та міжнародного законодавства (2015)
Долинська М. С. - Особливості реалізації нотаріальної діяльності в незалежній Україні (2015)
Курило Т. В. - Цивільно-правові положення, які визначають засади регулювання спадкового договору (2015)
Гурковська К. А. - Особливості адміністративно-правового статусу ОВС як суб’єктів попередження домашнього насильства (2015)
Дмитрик А. Б. - Повноваження адміністративного суду у вирішенні справ про оскарження рішень щодо застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства (2015)
Єсімов С. С. - Організаційно-правові питання інформаційної протидії тероризму в Україні (2015)
Йосифович Д. І. - Адміністративно-правове регулювання протидії корупції (2015)
Ковалів М. В. - Воєнна безпека як чинник стабільності суспільства, Іваха В. О. (2015)
Когут Я. М. - Принципи діяльності Національної поліції в Україні (2015)
Назар Ю. С. - Порядок прийняття розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами (2015)
Осмолян В. А. - Діяльність правоохоронних органів із ліквідації соціальних причин, які стимулюють вчинення правопорушень (2015)
Ракул О. В. - Складові фіскальної політики держави (2015)
Ряшко О. В. - Реалізація морально-правового принципу справедливості у службовій діяльності працівників ОВС України – шлях до європейської моделі поліції, Коміссарчук Ю. А. (2015)
Сокуренко В. В. - Правове розуміння поняття "військова частина" як елемент системи Збройних Сил України (2015)
Сопільник Р. Л. - Організаційно-правові засади реформування управління у суді в умовах європейської інтеграції (2015)
Сукмановська Л. М. - Протидія проявам тероризму на транспорті у контексті транспортної безпеки (2015)
Чорномаз О. Б. - Акти Кабінету Міністрів України у системі джерел адміністративного права України (2015)
Бондаренко В. А. - Питання проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів (2015)
Боровікова В. С. - Види підкупу як кримінально караного корупційного правопорушення в Україні, Якимова С. В. (2015)
Бурдін В. М. - Звільнення від відбування покарання із випробуванням за корупційні злочини (2015)
Максимович Р. Л. - Розмір неправомірної вигоди у складі злочину, передбаченому в ст. 368 Кримінального кодексу України (2015)
Рибалко В. О. - Оцінні поняття, використовувані при регламентації тримання під вартою (2015)
Басиста І. В. - Кримінальні процесуальні документи у слідчій діяльності: проблеми та шляхи їх вирішення, Пришляк С. О. (2015)
Гула Л. Ф. - Особливості розслідування злочинів, учинених організованими злочинними групами (2015)
Кондратюк О. В. - Щодо можливості автоматичного набуття активними оперативно-розшуковими заходами статусу негласних слідчих (розшукових) дій у межах кримінального провадження (2015)
Мельник О. М. - Теоретико-історичні аспекти виникнення наркотизму та його поширення серед неповнолітніх (2015)
Нагачевський С. В. - Функції слідчого судді під час здійснення досудового розслідування (2015)
Палюх А. І. - Особливості реалізації прокурором своїх процесуальних повноважень під час доказування на досудовому розслідуванні (2015)
Рижов І. М. - Формування здатності громадянського суспільства протистояти тероризмові, Строгий В. І. (2015)
Балинська О. М. - Правова поведінка як вид соціального замовлення (2015)
Кісіль Р.-В. В. - Праксеологічні засади реалізації компаративістсько-імплементаційних процесів у сфері протидії корупції (2015)
Сковронська І. Ю. - Особливості лінгвістики правничого медіа-дискурсу (2015)
Токарська А. С. - Формування комунікативних прав: антропологічна уява та метаантропологічний зріз (2015)
Kuck J. - Handel elektroniczny – jak skutecznie walczyć z korupcją, Kaźmierczak D. (2015)
Ніколаєв Є. - Захист прав людини в Україні: окремі питання (2015)
Fedewicz H. - Cyberprzestępczość – nowym rodzajem zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, Paleolog-Demetraki V. (2015)
Наукове життя (2015)
Наші автори (2015)
Содержание (2018)
Своробин Д. С. - Анализ целесообразности использования аэродинамического компенсатора при бесконтактном удалении космического мусора, Фоков А. А., Хорошилов С. В. (2018)
Авдєєв В. В. - Стабілізація руху ракети в умовах невизначеності (2018)
Дуаиссиа О. Х. А. - Особенности теплообмена в камере подшипника газотурбинного двигателя, Михайленко Т. П. (2018)
Трушляков Е. И. - Подход к анализу эффективности регулирования холодопроизводительности систем кондиционирования приточного воздуха, Радченко Н. И., Ткаченко В. С. (2018)
Радченко А. М. - Ефективність охолодження повітря на вході газотурбінної установки в умовах помірного і субтропічного клімату, Зонмін Я., Кантор С. А., Портной Б. С. (2018)
Радченко А. Н. - Повышение эффективности утилизации теплоты газового двигателя ступенчатой трансформацией, Зубарев А. А., Остапенко А. В., Грич А. В. (2018)
Шалапко Д. О. - Непрямі методи дослідження ефекту використання малих домішок водню до основного палива (2018)
Кондратьев А. В. - Обзор и анализ существующих методологий оптимального проектирования композитных агрегатов ракетно-космической техники (2018)
Бойко Т. С. - Формирование типовых профилей полетов самолета транспортной категории с учетом истории эксплуатации парка (2018)
Слюсарь Д. В. - Влияние различных факторов на морфологию поверхности покрытий типа WC, осажденных ионно-плазменным методом, Колесник В. П., Чугай О. Н., Литовченко Л. В., Степанушкин Н. П., Абашин С. Л., Олейник С. В. (2018)
Isgandarov I. A. - Methods and instruments for noncontact diagnostics of the TCAS system, Karimov S. M., Babayeva N. H. (2018)
Рева А. Н. - Эффективность методов определения групповых систем предпочтений диспетчеров на опасности характерных ошибок, совершаемых в процессе управления воздушным движением, Насиров Ш. Ш., Мирзоев Б. М. (2018)
Григорьева А. С. - Специфика оценивания характеристик сложных помех с учетом межканальной корреляции на гиперспектральных изображениях, Абрамова В. В., Лукин В. В., Кожемякина Н. В., Абрамов К. Д. (2018)
Алфавитный указатель (2018)
Антонів А. А. - Функціональний стан та активність запалення нирок у хворих на хронічну хворобу нирок та неалкогольний стеатогепатит на тлі ожиріння (2018)
Гуменна І. Є. - Раціональний контроль артеріального тиску під час пологів у жінок з артеріальною гіпертензією, Добрянська В. Ю., Геряк С. М. (2018)
Денефіль О. В. - Зміни показників перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантної системи у внутрішніх органах щурів при дії кардіотоксичної дози адреналіну, Рябоконь М. О., Рябоконь С. С., Усинський Р. С. (2018)
Дутка Р. Я. - Діагностична цінність та кореляційна взаємозалежність показників ендокринного та ліпідного обміну при метаболічному синдромі, ускладненому хронічною ішемічною хворобою серця і цукровим діабетом 2-го типу, Чмир Н. В. (2018)
Залевская Т. Д. - Особенности антигипертензивного действия препаратов–ингибиторов ренин–ангиотензиновой системы (2018)
Зубач О. О. - Сезонні епідеміологічні особливості лептоспірозу у львівській області (2018)
Кметь О. Г. - Вплив еналаприлу на функціональний стан центральної нервової системи при експериментальній хворобі альцгеймера (2018)
Ковчун А. В. - Показники обміну заліза у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Кмита В. В., Медведєва І. М., Приступа Л. Н. (2018)
Колесник М. О. - Зміни гематологічних показників у хворих на хронічну серцеву недостатність зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка та супутнім залізодефіцитом (2018)
Куртова М. М. - Морфологічні особливості тривимірної будови сухожилкових струн передсердно-шлуночкових клапанів серця новонароджених людини, Кольцова І. Г., Тарасов Є. В., Боровик А. П. (2018)
Максимчук Н. О. - Вплив сорбілакт-l-аргінінового комплексу на динамічні характерстики волюмо-та осморегуляторних функцій нирок при синдромі ендогенної інтоксикації гнійно-септичного генезу, Коновчук В. М. (2018)
Марчук О. Ф. - Морфогенез кісток передпліччя та кисті в онтогенезі людини, Сокольник С. О., Марчук Ю. Ф., Андрійчук Д. Р., Марчук Ф. Д. (2018)
Митченок О. В. - Аналіз частоти ураження постійних зубів каріозним процесом серед інших стоматологічних захворювань, Митченок М. П., Абрамчук І. І. (2018)
Онищук Т. П. - Визначення плазмового рівня галектину – 3 у пацієнтів із гіпертонічною хворобою іі стадії молодого та середнього віку (2018)
Синяченко О. В. - Роль коморбідної патології при виразкових гастродуоденальних кровотечах, Гмошинський М. В., Єрмолаєва М. В., Пилипенко В. В. (2018)
Федорук О. С. - Катастрофізація хронічного болю та психогенні механізми обтяження перебігу хронічного небактеріального простатиту, Степанченко М. С., Божук Б. С. (2018)
Цисар Ю. В. - Особливості гормонального профілю у дівчат-підлітків, хворих на пубертатні менорагії (2018)
Кочмарь М. Ю. - Вплив ожиріння на метаболічні та морфологічні зміни підшлункової залози (Наукові огляди), Литвак Ю. В., Гербут А. О. (2018)
Ляшук Р. П. - Основні ендокринопатії у літньому віці (огляд літератури) (Наукові огляди), Сходницький І. В., Глуговська С. В. (2018)
Палій Г. К. - Обґрунтування застосування антисептичних препаратів У системі профілактичних і лікувальних заходів (огляд літератури) (Наукові огляди), Павлюк С. В., Палій Д. В., Назарчук О. А., Агафонов К. В., Дудар А. О. (2018)
Січкоріз О. Є. - Нормативно-правове регулювання окремих аспектів реформування сфери охорони здоров’я: стан, проблеми, перспективи розвитку (Проблеми охорони здоров'я) (2018)
Бодяка В. Ю. - Роль тестового комп’ютерного оцінювання при складанні підсумкового модульного контролю (Проблеми вищої медичної освіти), Іващук О. І., Чупровська Ю. Я., Гушул І. Я. (2018)
Воробій В. Д. - Впровадження методів засвоєння практичних навичок при викладанні дисципліни "акушерство та гінекологія" (Проблеми вищої медичної освіти) (2018)
Кметь Т. І. - Анонімне анкетування студентів як один із інструментів удосконалення лекційного процесу у закладі вищої освіти (Проблеми вищої медичної освіти) (2018)
Оринчак В. А. - Вдосконалення практичних навичок студентами при забезпеченні педагогічного процесу (Проблеми вищої медичної освіти) (2018)
Романюк Л. Б. - Аналіз зворотнього звя’зку зі студентами з питань якості викладання предмета "мікробіологія, вірусологія та імунологія" на однойменній кафедрі (Проблеми вищої медичної освіти), Кравець Н. Я. (2018)
Шорікова Д. В. - Освітні інновації в медицині: семінари-дебати та лекції-дебати (Проблеми вищої медичної освіти), Ходоровський В. М., Шоріков Є. І., Хухліна О. С., Яковець К. І. (2018)
Медичні internet-вісті. Частина ХXI. За редакцією К. І. Яковець, С. Є. Дейнеки (2018)
Леонід Олексійович Безруков (до 80-річчя від дня народження) (2018)
Лютик Михайло Дмитрович (до 80-річчя від дня народження) (2018)
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються до журналу "Буковинський медичний вісник" (2018)
Абрамська І. Б. - Інформаційна технологія обробки параметрів частотно-модульованого сигналу, Єнікєєв О. Ф., Захаренков Д. Ю. (2018)
Борисенко А. Н. - Улучшение метрологических характеристик измерителя фазового запаздывания за счет оптимизации тактовой частоты, Борисенко Е. А., Шевченко Н. Ю. (2018)
Германов І. Р. - Підвищення продуктивності тестування веб-додатків шляхом розробки системи автоматизації, Сердюк О. О. (2018)
Котляр М. Ю. - Повышение эффективности обработки заявок Call-центра, Сердюк А. А. (2018)
Макшанцев В. Г. - Модель автоматизированной системы управления процессом мягкого обжатия машины непрерывного литья заготовок (2018)
Олеярник А. В. - Совершенствование защиты учебного стенда TMDSHVMTRPFCKIT, Беш А. Н. (2018)
Ольховский М. А. - Внедрение безаккумуляторных насосных станций в системах гидравлического удаления окалины станов горячей прокатки, Белкин И. Ю., Кушнир Н. А. (2018)
Перейма В. В. - Використання інформаційних технологій для розробки мультимедійного супроводу дисципліни "нарисна геометрія", Іваненко В. Ю. (2018)
Подлєсний С. В. - Компетентісний підхід в поєднанні з інформаційними технологіями у викладанні теоретичної механіки для електромеханічних спеціальностей, Жук Я. А., Криворучек В. В. (2018)
Подлєсний С. В. - Електронні освітні ресурси як основа якісної інженерної підготовки в системі вищої освіти, Єрфорт Ю. О., Жук Я. А., Криворучек В. В. (2018)
Разживин А. В. - Математическое моделирование тепловых параметров закалки детали в термической печи, Белошапка Е. Д. (2018)
Разживин А. В. - Анализ распределения энергетических параметров при дуговой плавке металла, Храмов С. О. (2018)
Решетняк С. Р. - Исследование зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов импульсным током, Донченко Е. И. (2018)
Сагайда П. И. - Разработка модели и метода интерпретации онтологий и запросов к базам знаний с использованием реляционной модели хранения данных, Зори А. А. (2018)
Субботович В. П. - Методика и система выявления структуры периодической составляющей динамического процесса сложного состава, Угольников С. В., Бабкова Н. В., Ольховская О. Л. (2018)
Суботін О. В. - Підвищення продуктивності верстата шляхом модернізації його системи керування, Бородай Р. А. (2018)
Сус С. П. - Особенности проектирования оптических средств контроля наличия изделий в термических установках (2018)
Тузенко О. А. - Разработка программного обеспечения для моделирования работы универсального поворотного компенсатора с отверстиями различной формы в упругих пластинах, Балалаева Е. Ю. (2018)
Герасименко А. В. - Исследование процесса кристаллизации укороченных слитков для поковок ответственного назначения, Марков О. Е., Инчаков Е. В., Маркова М. А., Житников Р. Ю. (2018)
Кулініч А. А. - Моделювання впливу параметрів структури на механічні властивості сплаву АМг10 (2018)
Искрицкий В. М. - О парном нагружении крепежных деталей группового резьбового соединения в режиме однообходной затяжки, Водолазская Н. В. (2018)
Ковалевський С. В. - Оснащення для реалізації процесу поверхнево-пластичної деформації при зміцненні робочих поверхонь деталей машин, Гущин О. В., Попов А. О. (2018)
Корчак О. С. - Розвиток методів запобігання рідинному голодуванню силових циліндрів автоматизованих гідропресових комплексів, Коткова В. В. (2018)
Ковальов В. Д. - Комплексний підхід до організації проектних робіт при створенні сучасних мехатронних верстатів, Мельник М. С., Васильченко Я. В., Нестеренко В. М. (2018)
Ліщенко Н. В. - Дослідження наступності аналітичних рішень для визначення температури шліфування (2018)
Ловейкін В. С. - Обґрунтування крайових умов оптимального режиму реверсування роликової формувальної установки за прискоренням третього порядку, Почка К. І. (2018)
Мельник М. С. - Математична модель вбудованого в різальний інструмент гідродинамічного демпфера для визначення оптимальних конструктивних параметрів (2018)
Полянский В. И. - Теоретический анализ параметров теплового процесса при шлифовании (2018)
Пригоровська Т. О. - Конструкторсько-технологічне забезпечення виготовлення PDC-доліт для підвищення їх експлуатаційних показників, Войтенко П. І., Врюкало В. В., Пітулей Л. Д., Роп’як Л. Я., Присяжнюк П. М., Бурда М. Й., Луцак Д. Л., Луцак Л. Д. (2018)
Родічев Ю. М. - Прискорені випробування різальних пластин при інтенсивному контактному навантаженні, Сорока О. Б., Ковальов В. Д., Васильченко Я. В., Шаповалов М. В. (2018)
Усов А. В. - Розробка САПР технологічного процесу шліфування плазмових покриттів, Тонконогий В. М., Рибак О. В. (2018)
Аксенов В. П. - Бездатчиковое управление транспортной тележкой для уменьшения перекосов рамы, Шеремет А. И. (2018)
Холодняк Ю. С. - Упрощённая методика силового расчёта плоских рам в условиях вынужденных колебаний, Подлесный С. В., Капорович С. В. (2018)
Шевляков О. С. - Дослідження методів, моделей та інформаційних технологій Customer Relationship Management для підвищення ефективності бізнес-процесів, що спрямовані на роботу з клієнтами, Богданова Л. М. (2018)
Анотації (2018)
Автори (2018)
Скорочення (2018)
Вимоги до статей (2018)
Вихідні дані (2018)
Коніщук В. В. - Агроекологічне районування України, Єгорова Т. М. (2018)
Фурдичко О. І. - Еколого-географічні особливості впливу територіальних угруповань вовка (Canis lupus L.) на фонові види оленевих (Cervidae), Новицький В. П. (2018)
Чоботько Г. М. - Радіологічно критичні екосистеми та їх роль у формуванні забруднення сільськогосподарської продукції, Ландін В. П. , Ясковець І. І. , Райчук Л. А. , Швиденко І. К. (2018)
Паламарчук Р. П. - Радіоекологічний стан ґрунтів сільськогосподарських угідь Житомирської області, Трембіцька О. І. , Клименко Т. В. , Федорчук С. В. , Лісовий М. М. (2018)
Літвінова О. А. - Динаміка вмісту мікроелементів і важких металів у сірому лісовому ґрунті за тривалого застосування добрив у сівозміні, Дмитренко О. В. , Ковальова С. П. (2018)
Терновий Ю. В. - Мікробіота ризосфери рослин гороху за впливу різних технологій вирощування культури, Гавлюк В. В. , Парфенюк А. І. (2018)
Тарасюк С. І. - Еколого-генетичні особливості популяції української Антонінсько-Зозулинецької лускатої породи коропа (Cyprinus carpio L.), Коніщук В. В. , Постоєнко Д. М. (2018)
Піскун В. І. - Оцінка технологій виробництва молока за викидами парникових газів, Осипенко Т. Л. , Сікун М. В. (2018)
Савчук І. М. - Уміст важких металів у свинині за використання в раціонах тритикале, Мельничук О. П. , Степаненко В. М. (2018)
Жукорський О. М. - Фітотоксична дія лужного мийно-дезінфікувального засобу Санімол Л, Кривохижа Є. М. , Осадчук В. Д. (2018)
Бородай В. В. - Поширеність та розвиток основних хвороб картоплі (Solanum tuberosum L.) в Україні, Парфенюк А. І. (2018)
Бунас А. А. - Мониторинг и выделение диазотрофов из биоценозов разных почвенно-климатических зон Украины (2018)
Gumeniuk І. - Rheological features of isolates of Bradyrhizobium nodule bacteria (2018)
Марткоплішвілі М. М. - Ідентифікація потоків азоту у сільському господарстві (2018)
5 запитань нотаріусу (2017)
Міністерство юстиції визнане найбільш відкритим державним органом України (2017)
Кабмін перевів діючий проект Мін’юсту "Я МАЮ ПРАВО!" в розряд національних (2017)
Запуск онлайн платформи "Я МАЮ ПРАВО!" спростить доступ громадян до інформації щодо захисту їхніх прав (2017)
Формула успіху адвоката (2017)
"День відкритих дверей" в Управлінні юстиції м. Києва (2017)
Смук М. - "Нотаріат в Україні є досить розвиненим і прогресивним інститутом" (2017)
Остапчук Н. - "Бути нотаріусом – це не тільки робота, це трішки більше, ніж покликання" (2017)
Павло Петренко у Страсбурзі від імені України підписав 2 конвенції Ради Європи (2017)
Участь у щорічному Саміті "Concordia" в Нью-Йорку (2017)
Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю та участь у такому контролі професійних спілок та їх об’єднань (2017)
Малишко В. М. - Приватирство як правовий і організаційний інститутта його вплив на еволюційний розвиток першої Британської імперії (1583-1783 рр.) (2017)
Чердинцев Ю. Г. - Проблемні аспекти передачі повноважень у сфері державної реєстрації прав і бізнесу та шляхи їх подолання (2017)
Стельмащук О. В. - Актуальні аспекти вдосконалення правового регулювання кримінальнопроцесуальних правовідносин (2017)
Дейнека К. О. - Кодифікаційна техніка: деякі особливості прийомів та засобів проведення (2017)
Призначення (2017)
Вітання (2017)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у серпні 2017 року (2017)
Забзалюк Д. Є. - Політико-правові детермінанти епохи Середньовіччя в Західній Європі: доктринальне осмислення (2015)
Лепіш Н. Я. - Наукове розуміння тлумачення норм права (2015)
Мелех Л. В. - Світовий досвід і практика застосування інституту доказів і доказування у господарському процесі (2015)
Новіков В. В. - До питання про створення та припинення релігійних організацій (2015)
Онишко О. Б. - Правове підґрунтя забезпечення права на свободу мирних зібрань у Польщі та Україні (2015)
Рожко В. В. - Рада Європи і захист прав людини (2015)
Федіна Н. В. - Сучасні погляди на розуміння прав і свобод людини і громадянина в умовах реформування в Україні (2015)
Бедрій Р. Б. - Об’єкти комунальної власності в Україні: конституційно-правовий аспект (2015)
Лещух А. Р. - Конституційно-процесуальна відповідальність народного депутата України за невиконання або неналежне виконання обов’язків у парламенті (2015)
Верба-Сидор О. Б. - Повноваження суду під час перегляду рішень за нововиявленими обставинами у цивільному судочинстві, Гапка Н. О. (2015)
Коровяк Б. Е. - Правова природа виплати гарантованої суми відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (2015)
Бондаренко В. А. - Ефективність права у контексті ціннісних і соціальних аспектів (2015)
Брездень В. І. - Реформування правоохоронних органів: проблеми та перспективи розвитку (2015)
Гнатюк С. С. - Принцип інстанційності та інстанційна підсудність в адміністративному судочинстві, Богомазова І. О. (2015)
Ілюшик О. М. - Правоохоронні органи як суб’єкти адміністративно-договірної компетенції (2015)
Кісіль З. Р. - Макро- й мікросистемні детермінанти виникнення корупції та механізм учинення корупційних проступків (2015)
Ковалів М. В. - Державно-правовий механізм забезпечення національної безпеки, Іваха В. О. (2015)
Коровяк О. Я. - Фундаментальні концепції розкриття формо-змістовних характеристик корупції (2015)
Подоляк-Богачек Е. Б. - Особливості соціально-правової рефлексії корупції в періоди Середньовіччя та раннього Ренесансу (2015)
Томіна В. Ю. - Аналіз нормативних актів та практики здійснення адміністративно-правового забезпечення аудиторської діяльності в Україні (2015)
Хитра О. Л. - Правова характеристика джерел митного права інститутів Європейського Союзу (2015)
Чистоклетов Л. Г. - Комплексний, системний і синергетичний підходи до дослідження проблематики вдосконалення адміністративно-правового забезпечення безпеки суб’єктів господарювання (2015)
Дабіжа Д. В. - Використання інформаційних систем під час розслідування кримінальних правопорушень (2015)
Ковальчук В. П. - Причини та умови вчинення злочинів терористичного спрямування (2015)
Рибалко В. О. - Оцінні поняття, використовувані при регламентації запобіжного заходу у вигляді особистої поруки (2015)
Тихонова О. В. - Службова особа як суб’єкт злочинного посягання на фінансову безпеку держави (2015)
Хаваліц О. В. - Реалізація функції прокурорського нагляду при повідомленні про підозру у вчиненні кримінального правопорушення терористичного характеру (2015)
Берназ П. В. - Проблема поняття і змісту криміналістичного забезпечення слідчої діяльності (2015)
Ботнаренко І. А. - Допит потерпілого: криміналістичний аспект (2015)
Гула Л. Ф. - Оперативно-розшукова характеристика протидії організованих злочинних груп процесу виявлення та розслідування злочинів (2015)
Дуфенюк О. М. - Правова регламентація проведення освідування: проблеми та шляхи вирішення, Кунтій А. І. (2015)
Захарова О. В. - Особливості проведення допиту на стадії досудового розслідування злочинів, учинених на ґрунті нетерпимості (2015)
Кондратюк О. В. - Щодо неоднозначного тлумачення застосування деяких норм і положень Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" (2015)
Балинська О. М. - Кодифікація культури і право: взаємовплив і взаємовизначення (2015)
Гарасимів Т. З. - Проблема девіантної поведінки у сучасних суспільних реаліях (2015)
Гринчишин О. О. - Буттєве зумовлення права біоетики (2015)
Кісіль Р.-В. В. - Запобігання та протидія епісоціальному феномену корупції як фундаментальна запорука петрифікації правового статусу людини. Філософсько-правова спадщина Стародавньої Японії (2015)
Сковронська І. Ю. - Відображення концептосфери права у мовній концептуальній картині світу, Юськів Б. М. (2015)
Наукове життя (2015)
Наші автори (2015)
Титул, зміст (2018)
До 90-річчя науково-практичного видання "Фармацевтичний журнал" (2018)
До 50 річчя професора Лесика Романа Богдановича (2018)
Привітання з присвоєнням почесного звання "Заслужений працівник фармації України" професору, доктору фармацевтичних наук Коритнюк Раїсі Сергіївні (2018)
Макаренко О. В. - Клініко-економічний аналіз лікарських призначень дітям та підліткам, хворим на Helicobacter pylori-асоційовану гастродуоденальну патологію, Карімова М. М., Машейко А. М. (2018)
Убогов С. Г. - Ретроспективний аналіз та сучасний стан підвищення кваліфікації провізорів із питань якості лікарських засобів у НМАПО імені П. Л. Шупика, Пилипчук Л. Б., Тодорова В. І., Радченко А. П., Федорова Л. О., Буднікова Т. М., Квітницька О. Ю. (2018)
Гриньків Я. О. - Досвід і перспективи дистанційного навчання провізорів-інтернів у системі безперервної освіти, Заліська О. М., Січкоріз О. Є. (2018)
Гельмбольдт В. О. - Амонієві гексафторосилікати: новий тип антикарієсних агентів, Анісімов В. Ю. (2018)
Маслій Ю. С. - Вибір інтенсивного підсоложувача у складі лікувальної жувальної гумки, що розробляється, Рубан О. А., Ковалевська І. В. (2018)
Давтян Л. Л. - Дослідження мікробіологічної чистоти крему з мірамістином, анестезином і СО2 екстрактом ромашки для застосування у хірургічній практиці, Шматенко О. П., Тарасенко В. О., Власенко О. М., Осьодло Г. В., Орлова Н. М. (2018)
Golovenko N. Ya. - Inhibition of 4-aminopyridine-induced seizures in mice by a novel 3-substituted 1,4-benzodiazepine, Larionov V. B., Reder A. S., Valivodz’ I. P. (2018)
Соловйов С. О. - Біоінформаційний аналіз ефективності ротавірусних вакцин, Дзюблик І. В., Трохимчук В. В. (2018)
Брусакова О. В. - Докази та доказування у цивільному процесі на українських землях Російської імперії у першій половині ХІХ ст. (до реформи 1864 р.) (2018)
Дубінська З. П. - Джерела права та система законодавства у галузі спортивних правовідносин в Україні (2018)
Забзалюк Д. Є. - Політико-правова доктрина: теоретико-історичний аналіз (2018)
Лепіш Н. Я. - Забезпечення результативності актів тлумачення норм права, Проць І. М. (2018)
Новіков В. В. - Про механізм реалізації прав і свобод людини, Боровікова В. С. (2018)
Онишко О. Б. - Договір спадкування за нормами цивільного права Польщі (1918–1939 рр.) (2018)
Пайда Ю. Ю. - Понятійно-теоретичні особливості релігійних інституцій (2018)
Перепелиця Х. В. - Становлення та розвиток кримінального законодавства Австрійської імперії, що діяло у Східній Галичині з 1772 року до початку ХІХ століття (2018)
Ряшко О. В. - Гуманістична філософія в творчості В. О. Сухомлинського (до 100-річчя від дня народження), Остапенко Л. О., Коваль І. М. (2018)
Гамалюк Б. М. - Моральні імперативи в системі професійної адвокатської діяльності, Семенюк І. Я. (2018)
Мокрицька Н. П. - Правові проблеми реалізації права на щорічну основну відпустку в Україні, Єрмолаєва Т. С. (2018)
Бондаренко В. А. - Основні функції державного нагляду та контролю у сфері освіти в Україні, Пустова Н. О. (2018)
Гурковський М. П. - Принципи правового стимулювання службової діяльності в Національній поліції, Єсімов С. С. (2018)
Данчул О. С. - Концепції "Сервісна держава" та "Community Policing" – необхідні умови ефективного реформування системи МВС України (2018)
Домброван Н. В. - Сучасний аналіз правового регулювання діяльності чергової служби органів (підрозділів) Національної поліції України (2018)
Єсімов С. С. - Шляхи вдосконалення діяльності національної поліції щодо забезпечення транспортної безпеки (2018)
Ковалів М. В. - Порядок підготовки та прийняття управлінського рішення в органах виконавчої влади (2018)
Мелех Л. В. - Трактування юридичної відповідальності суддів в Україні (2018)
Павлович-Сенета Я. П. - Політико-правові підходи до характеристики державної митної справи в Україні, Дідик Н. І. (2018)
Сеник С. В. - Методологія дослідження діяльності Національної поліції України у сфері обігу інформації з обмеженим доступом (2018)
Туз Н. Д. - Структура командування під час забезпечення охорони публічного порядку та безпеки згідно зі скандинавською системою (2018)
Дільна З. Ф. - Психологія присяжного при прийнятті ним судового рішення (2018)
Навроцька В. В. - Проблемні питання правового регулювання відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження (2018)
Ратнова А. В. - Електронний документ та його місце у системі доказів у кримінальному провадженні (2018)
Сорока С. О. - Протидія незаконному обігу наркотичних засобів: міжнародно-правовий аспект, Марко С. І. (2018)
Устрицька Н. І. - Поняття рецидиву злочинів за кримінальним правом України (2018)
Костицький В. В. - Механізм забезпечення принципу гендерної рівності: теорія та практика (рецензія) (2018)
Наукове життя (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Титул, зміст (2018)
Ретьман С. В. - Іржа соняшника, Базикіна Н. Г. (2018)
Кравченко В. П. - Вітазим — елемент екологічно-орієнтованої системи захисту пшениці озимої (2018)
Березовська-Бригас В. В. - Технологія застосування біопрепаратів проти фітофагів та збудників хвороб на посівах гороху, Власова О. Г. (2018)
Міщенко Л. Т. - Насіннєва передача вірусів рослин: основи, принципи та методика її визначення, Дуніч А. А., Кандаурова К. Ф., Кондратюк О. А. (2018)
Пожилов І. М. - Характеристика роду Emaravirus — потенційних патогенів в агро- і біоценозах України, Снігур Г. О., Будзанівська І. Г. (2018)
Шовкун І. Ю. - Строки ураження та розвиток парші картоплі в Правобережному Лісостепу України (2018)
Сірік О. М. - Церкоспороз ехінацеї пурпурової за краплинного зрошення, Приведенюк Н. В. (2018)
Скиба Ю. А. - Досвід розроблення професійних стандартів і профілів науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти в країнах близького зарубіжжя (2018)
Зенченко Т. Ф. - Підготовка майбутніх фахівців освітнього менеджменту на засадах компетентнісного підходу, Литвинов А. С. (2018)
Лавриченко Н. М. - Дистанційне навчання іноземних мов в Україні: проблеми і перспективи розвитку, Шарамко Н. А. (2018)
Земка О. І. - Система літературознавчої підготовки студентів-філологів у контексті науково-дослідницької діяльності (2018)
Пінчук І. О. - Інноваційні технології навчання іноземних мов у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи (2018)
Антонець А. В. - Особливості формування професійних умінь агроінженерів у процесі вивчення математичних дисциплін (2018)
Ткач М. М. - Формування творчих умінь майбутніх фахівців лісового і садово-паркового господарства під час лабораторних занять (2018)
Гриценко А. П. - Психологічні аспекти формування інформаційно-комунікаційної компетентності в майбутніх учителів історії (2018)
Тітаренко С. А. - Психолого-педагогічні умови розвитку емпатії в майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2018)
Лагодинський О. С. - Військова лінгводидактика як наука (2018)
Кузнецова Г. П. - До проблеми навчання акцентології в сучасних закладах освіти (2018)
Soroka N. - Psychological and pedagogical recommendations for students concerning professionally oriented presentations in English, Zaitseva M. (2018)
Пономаренко Т. О. - Формування готовності майбутніх фахівців дошкільної освіти до полікультурного виховання дошкільників (2018)
Пихтіна Н. П. - Вплив стихійної соціалізації дітей дошкільного віку в умовах неблагополучної сім’ї на виникнення негативних проявів у їхній поведінці (2018)
Ющенко К. О. - Психолого-педагогічні детермінанти негативних проявів у поведінці дітей старшого дошкільного віку (2018)
Коломоєць Т. Г. - Лепбук як засіб соціалізації дошкільників у системі освіти сталого розвитку, Мішеніна А. В. (2018)
Горбунова К. М. - Виховання культури безпеки життєдіяльності майбутніх фахівців у закладах вищої освіти, Курепін В. М. (2018)
Грицак Н. Р. - Літературознавчі передумови використання жанрового шляху аналізу з урахуванням національної специфіки художнього твору в професійній підготовці майбутніх учителів зарубіжної літератури (2018)
Яблоков С. В. - Навчання англійської мови людей похилого віку (2018)
Шумський О. Л. - Ціннісно-мотиваційний компонент структури готовності майбутніх учителів іноземних мов до лінгвосамоосвіти (2018)
Шерудило А. В. - Модель формування готовності майбутніх учителів до використання інноваційних технологій у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (2018)
Кононова М. М. - Компетентнісний підхід як складова моделі професійного розвитку майбутніх дефектологів (2018)
Васьківська Г. О. - Дидактична характеристика профілізації змісту освіти старшої школи (2018)
Климус Т. М. - Особливості навчання дітей з розладами спектру аутизму та порушенням сенсорної системи (2018)
Зайцева О. М. - Організаційно-педагогічні умови ефективності управління науково-методичною роботою в закладах загальної середньої освіти, Козлова В. Р. (2018)
Грудинін Б. О. - Структурно-функціональна модель розвитку дослідницької компетентності учнів ліцею в процесі навчання фізики (2018)
Мішедченко В. В - Особливості музичного навчання й виховання учнів третього класу загальноосвітньої школи, Пішун С. Г., Кловак Г. Т. (2018)
Дяченко А. В. - Інноваційні форми та методи організації дозвіллєвої активності студентської молоді (2018)
Єрко Г. І. - Формування медіаграмотності майбутніх учителів початкової школи під час вивчення дисципліни "Соціологія" (2018)
Мозуль І. В. - Готовність як результат підготовки майбутніх учителів до формування у молодших школярів предметної природознавчої компетентності (2018)
Гоголь Н. В. - Ознайомлення учнів основної школи з українським народним танцем у мистецькому контексті на уроках української літератури (2018)
Авраменко О. С. - Експериментальна апробація ефективності моделі формування працеохоронної компетенності студентів галузі знань "Електроніка та телекомунікації" у процесі професійної підготовки (2018)
Клос Л. Є. - Ґенеза професійної підготовки фахівців соціальної роботи сфери здоров'я у США (2018)
Demchenko D. - Formation of professional foreign language competence of the future lawyer, Maleyeva T. (2018)
Пархоменко І. В. - Розвиток закладів позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму сумської області (50-80-ті роки ХХ століття) (2018)
Козлова О. Г. - Порівняльна характеристика виховних систем А. Макаренка та М. Довгополюка (1920-1930 рр.), Штань О. О. (2018)
Роїк О. М. - Структурно-агоритмічні методи підвищення точності вимірювань в системах діагностики біологічних та технічних об’єктів, Поплавський А. В., Азарова А. О. (2016)
Землянський О. Н. - Аспекты неопределенности процесса мониторинга концентрации опасных веществ при аварийном выбросе, Мирошник О. Н., Черненко А. Н., Куценко С. В. (2016)
Баришев Ю. В. - Метод та інтерфейси для передавання даних в лініях з високим рівнем завад, Запасна В. М. (2016)
Журавська І. М. - Блоковий метод шифрування для рухомих об’єктів з обмеженими обчислювальними ресурсами, Мусієнко М. П., Румянков Д. І. (2016)
Трояновська Т .І. - Метод покращення візуальним керуванням галереями графічних файлів, Савицька Л. А., Жарий І. А. (2016)
Квєтний Р. Н. - Метод та алгоритм обміну ключами серед групи користувачів на основі асиметричних шифрів ECC та RSA, Титарчук Є. О., Гуржій А. А. (2016)
Мартинюк Т. Б. - Нормалізована кореляційна обробка двовимірних зображень, Кожем’яко А. В., Видмиш І. Ю., Шаромов Д. О. (2016)
Кулик А. Я. - Оброблювання сигналу ЕКГ з використанням поліномів Лежандра (2018)
Nikolskyy A. I. - New image pre-processing methods for tracking various biological objects movement, Bilynskyy Y. Y., Lazarev A. A., Krasilenkob V. G. (2018)
Великодний С. С. - Порівняльний аналіз властивостей відкритого, вільного та комерційного програмного забезпечення, Тимофєєва О. С., Зайцева-Великодна С. С., Нямцу К. Є. (2018)
Трояновська Т. І. - Засоби та модель моніторингу даних мікросервісної системи, Савицька Л. А., Комаров В. Л. (2018)
Азаров О. Д. - Високолінійні двотактні балансні буфери напруги на біполярних транзисторах, Обертюх М. Р. (2018)
Васілевський О. М. - Нормування індексів відтворюваності та придатності для оцінки показників якості продукції або виробничих послуг, Дідич В. М., Слободянюк О. С. (2018)
Фоменко А. Є. - Удосконалення управління каналами відеопотоків в системі "диспетчер – патрульний поліцейський", Вишня В. Б. (2018)
Шинкаренко І. Р. - Етапи формування моделей оперативно-розшукової діяльтності сил правопорядку та спецслужб на теренах України (2018)
Дніпров О. С. - Окремі аспекти взаємодії Національної поліції з органами місцевого самоврядування щодо забезпечення публічного порядку (2018)
Іваниця А. В. - Методологічні аспекти діяльності Національної поліції України (2018)
Швець Д. В. - Взаємозв’язок правосвідомості і моралі в діяльності працівників поліції України як чинник протидії професійній деформації (2018)
Турчанікова Г. О. - Нормативно-правове регулювання форм службово-бойової діяльності підрозділів Національної поліції України: постановка проблеми (2018)
Балинська О. М. - Опіка і піклування у Другій Речі Посполитій (1918–1939) та Українській РСР: порівняльний аналіз, Рудий Н.Я. (2018)
Барабаш О. О. - Ціннісно-правові властивості юридично значущої поведінки (2018)
Грицай І. О. - Гендерні аспекти забезпечення основних прав і свобод людини й громадянина в Україні: теоретико-правовий аспект (2018)
Марчук М. І. - Особливості еволюції правового статусу прокуратури в Республіці Польща (2018)
Мінченко О. В. - Зв'язок деонтичної логіки і юридико-лінгвістичних знань (2018)
Орлова О. О. - Визначення складових доктрини "мінімального рівня жорстокості" як критерію виокремлення катування від нелюдського або такого, що принижує гідність поводження чи покарання (2018)
Пайда Ю. Ю. - Юридичні гарантії як елемент механізму захисту прав людини (2018)
Сердюк І. А. - Реалізація норм права: питання термінологічної визначеності та змістовної наповненості (2018)
Соколов О. М. - Правове регулювання процесу внутрішнього переміщення осіб в Україні: історичний аспект (2018)
Талдикін О. В. - Форма держави відповідно до Пактів і конституції прав і вольностей Запорозького Війська (2018)
Баган Я. Й. - Становлення та розвиток законодавства у сфері функціонування авіаційного транспорту: історико-правовий екскурс (2018)
Гуменюк К. П. - Зміст права на розпорядження відумерлою спадщиною (2018)
Журавель О. А. - Принципи реалізації права громадян на самозахист (2018)
Захарова О.В. - Суспільна мораль як об’єкт адміністративно-правової охорони (2018)
Коптєв А. М. - Напрями діяльності сервісних центрів МВС України та класифікація адміністративних послуг, що ними надаються у сфері безпеки дорожнього руху (2018)
Коротаєв В. М. - Порівняльний аналіз адміністративно-правового регулювання експертно-криміналістичного дослідження в зарубіжних країнах (2018)
Костенко О. М. - Проблемні питання здійснення моніторингу публічних закупівель Державною аудиторською службою України (2018)
Яромій І. В. - Історико-правове дослідження становлення інституту порушення митних правил в Україні (2018)
Шаблистий В. В. - Конфіскація та спеціальна конфіскація як можливий наслідок вчинення корупційного правопорушення (2018)
Бурдега Р. В. - Кримінологічна характеристика та запобігання рецидивній злочинності у Причорноморському регіоні України (2018)
Волошина Ю. В. - Теоретичний аналіз спеціально-кримінального запобігання погрозам застосування фізичного насильства (2018)
Голубош В. В. - Форми об’єктивної сторони злочинів проти громадської безпеки, предметом яких є зброя, бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої (2018)
Єфімов М. М. - Особливості проведення слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування незаконного заволодіння військовослужбовцем зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами (2018)
Плетенець В. М. - Особливості використання невербальної інформації у подоланні протидії досудовому розслідуванню (2018)
Федченко В. М. - Теоретико-прикладні аспекти застосування тимчасового доступу до речей і документів (2018)
Демідова В. В. - Криміналістична характеристика жорстокого поводження з тваринами: поняття та сутність (2018)
Кирюха Д. Є. - Сутність та система криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних зі створенням або утриманням місць розпусти і звідництвом (2018)
Коцюба С. А. - Криміналістична характеристика слідової картини у справах про незаконне заволодіння військовослужбовцем вогнепальною зброєю (2018)
Кузьменко А. С. - Особливості проведення слідчих (розшукових) дій для вилучення інформації з особистісних джерел при розслідуванні квартирних крадіжок, учинених раніше засудженими особами (2018)
Кулянда М. І. - Напрями вдосконалення апеляційного провадження в Україні (2018)
Мрочко Р. М. - Проблемні питання взаємодії слідчих і оперативних підрозділів у кримінальних провадженнях про сутенерство, учиненого організованою групою (2018)
Поцілуйко В. М. - Підстави та порядок застосування кримінально-процесуального та адміністративного затримання особи (2018)
Птушкін Д. А. - Криміналістична характеристика особи, яка вчзиняє шахрайства щодо об’єктів нерухомого майна громадян (2018)
Цибенко О. С. - Особливості допиту підозрюваного при розслідуванні незаконного заволодіння автомобілем, учиненого із подоланням систем захисту (2018)
Чіпець О. І. - Використання можливостей оперативних підрозділів під час слідчого огляду при розслідуванні незаконного переміщення вогнепальної зброї (2018)
Рецензії (2018)
Довідка про авторів (2018)
Кучеренко Ю. С. - Інститут виборчої системи: світовий досвід і його використання в Україні (2017)
Малікіна О. А. - Досвід зарубіжних країн у сфері соціального страхування, Давидченко І. М. (2017)
Маляренко Н. Ю. - Аналіз ролі президента України в сучасній системі державного управління (2017)
Новіцька Є. В. - Законодавче підґрунтя системи пенсійного забезпечення України та напрями його вдосконалення (2017)
Прокопенко О. С. - Державна політика щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2017)
Слободянюк О. - Причини виникнення конфліктів в системі державного управління (2017)
Сугак Т. В. - Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні (2017)
Ткач І. В. - Зарубіжний досвід дотримання принципів прозорості та відкритості в діяльності органів публічної влади (2017)
Ткаченко І. М. - Професійна етика державного службовця як суспільна необхідність (2017)
Тимофєєв С. П. - Теоретико-методологічні засади контролю органів місцевого самоврядування, Домущей І. В. (2017)
Тимофєєв С. П. - Зв’язки органів публічного управління з громадськістю як важливий елемент розбудови громадянського суспільства, Кириленко О. В. (2017)
Філатова І. О. - Принцип екстериторіальності погодження проектів землеустрою, як один із механізми запобігання і протидії корупції у сфері земельних відносин (2017)
Фірсова І. В. - Призначення стратегічного планування (2017)
Штирьов О. М. - Удосконалення правового регулювання трудових відносин державних службовців України в умовах євроінтеграції, Решетілов Г. О. (2017)
Негода В. А. - Нова державна регіональна політика в Україні – шлях до успіху (2017)
Драган І. О. - Механізм розвитку державного регулювання суспільних відносин у сфері природокористування (2017)
Плеханов Д. О. - Основні напрями та законодавча база реформування судової влади в Україні, Свєтликова О. В. (2017)
Євтушенко О. Н. - Лідерство і керівництво: сутність понять, їх місце й роль в системі публічного управління України (2017)
Дяченко О. П. - Нaпрями удоcконaлeння дeржaвного мeхaнiзму рeгулювaння процeciв протидiї розвитку тiньової eкономiки в Укрaїнi (2017)
Содержание (2018)
Voronkov A. I. - Computational and experimental determination of energy loss of the operating fluid in the intake system of the automobile piston pneumatic engine using the exergy method, Charchenko A. I., Nikitchenko I. N., Novikova Ye. B., Teslenko Ye. V., Nazarov A. A. (2018)
Марченко А. П. - Обґрунтування необхідності регулювання роботи системи охолодження дизеля наземної транспортної машини, Федоров А. Ю., Линьков О. Ю., Клімов В. Ф. (2018)
Осетров О. О. - Експериментальне дослідження показників малолітражного двигуна для мінітрактора, Бекарюк О. М., Альохін Д. С. (2018)
Riabukha Iu. A. - Clutch operating device with friction lining wear compensation analysis of properties and utilization efficiency, Mikhalevich N. G., Voronova E. M., Yarita A. A., Klimenko V. I., Kolbasov A. N. (2018)
Рубан Д. П. - Оцінка впливу введення площадок низького входу "low-entry" в структуру несівного кузова на ресурсні характеристики автобуса в експлуатації, Крайник Л. В., Рубан Г. Я. (2018)
Аргун Щ. В. - Розрахунок основних характеристик тягового асинхронного двигуна для електричної трансмісії міського електробуса (2018)
Гудз Г. С. - Визначення ремонтоздатності пневматичних підвісок автобуса з позицій доступу, Глобчак М. В., Коцюмбас О. Й., Осташук М. М. (2018)
Форнальчик Е. Ю. - Компаративний аналіз даних опитувань щодо перед-рейсового обслуговування автобусів, Гилевич В. В. (2018)
Засядько Д. В. - Уточнення виду функції транспортного тяжіння у розрахунку транспортних ко-респонденцій, транзитних для центральної частини міста (2018)
Загурський О. М. - Транспортна доступність сільських територій: методологічні підходи (2018)
Понкратов Д. П. - Раціональні сфери використання автобусів різного класу пасажиромісткості, Давідіч Н. В. (2018)
Кашканов А. А. - Математичні методи обґрунтування рішень в автотехнічній експертизі дорожньо-транспортних пригод (2018)
Rutkowski Marek - Sluzby transportowe kroestwa polskiego w latach szescdziesiatych xix wieku. Zarzad personalny i okresowe budzety (2018)
Гнатов А. В. - Спосіб виконання дорожньої розмітки та автоматичного керування рухом автотранспортних засобів, Аргун Щ. В., Гнатова Г. А. (2018)
Makoviei R. H. - Organization of individual work as a form of educational process at higher educational institutions for developing foreign language professional communication of students aquiring specialties connected with the transport industry (2018)
Маkoviei О. М. - Organization of business games as an interactive method of teaching foreign languages to students of hei aquiring specialties connected with the transport industry (2018)
Супонєв В. М. - Керування процесом корекції траєкторії руху робочого органу при статичному проколі ґрунту (2018)
Роїк О. М. - Методи заміщення для підвищення точності прийняття рішень в системах діагностики складних об’єктів, Поплавський А. В., Ткачук А. П., Присяжний Д. П. (2018)
Азаров О. Д. - Програмне забезпечення для опрацювання даних дистанційно-розподілених систем та пошуку об’єктів на місцевості, Черняк О. І., Залізецький В. В. (2018)
Захарченко С. М. - Метод вдосконалення одношляхових протоколів динамічної маршрутизації, Шевчук К. І. (2018)
Колодний В. В. - Інформаційна технологія візуального моделювання та обробки тернарних гештальт-ранжувань, Кудрявцев Д. С. (2018)
Крепич Р. В. - Комплексне програмне забезпечення збору і візуалізації статистики дефектів програмних проектів, Крепич С. Я. (2018)
Савчук Т. О. - Розробка інформаційної моделі процесу пошуку асоціативних правил при розробці програмного забезпечення, Приймак Н. В. (2018)
Яровий А. A. - Інтелектуальний модуль браузерної системи управління ІТ-проектами Trello, Барабан С. В., Криночкін Р. В. (2018)
Азаров О. Д. - Методи перенесення і запозичення у швидкодіючих Фібоначчієвих лічильниках, Черняк О. І., Муращенко О. Г. (2018)
Деркач Т. М. - Вміст біологічно активних речовин та елементний склад трави звіробою різних виробників, Страшний В. В., Старікова О. О., Лисенко С. М. (2018)
Butkevych T. A. - Technological aspects of tablets creation based on flammulina velutipes biomass dry powder, Syatynya М. L., Popovych V. P. (2018)
Тригубчак О. В. - Вивчення впливу допоміжних речовин на фармако-технологічні та органолептичні характеристики шипучих таблеток, Грошовий Т. А., Гуреєва С. М. (2018)
Білоус С. Б. - Дослідження з розробки косметичних засобів на основі наночастинок срібла, золота і міді, Дибкова С. М., Рєзніченко Л. С. (2018)
Хромильова О. В. - Вивчення впливу допоміжних речовин на фармако-технологічні характеристики таблеток L-аргініну з тіотриазоліном (2018)
Барчук О. З. - Вивчення впливу кількісних факторів при створенні таблеток екстрактів листя чорниці і трави козлятника та таурину методом прямого пресування, Грошовий Т. А., Заліська О. М., Шалата В. Я., Максимович Н. М. (2018)
Вронська Л. В. - Розробка спектрофотометричної методики визначення флавоноїдів у пагонах чорниці звичайної (2018)
Сенюк І. В. - Вивчення гепатопротекторної дії екстрактів із плодів сливи домашньої, Башар Джабар Аль Сахлані, Мохаммед Шахм Басім (2018)
Курило Х. І. - Скринінгові дослідження фітокомпозицій на основі сухих eкcтpaктiв кoзлятникa, чорниці звичайної і таурину з потенційними гіпоглікемічними властивостями, Кліщ І. М., Вольська А. С., Рожковський Я. В. (2018)
Левицька О. Р. - Антитромбоцитарна терапія ішемічного інсульту з позицій доказової медицини (2018)
Рувінський М. А. - Кінетичні ефекти, обумовлені флуктуаціями товщини квантового напівпровідникового дроту, Рувінський Б. М., Костюк О. Б. (2016)
Бойчук В. І. - Вплив електрон-діркової обмінної взаємодії колоїдних квантових точок CdS на величину резонансного зсуву Стокса, Лешко Р. Я., Сокольник О. А. (2016)
Бойко І. В. - Вплив статичного та динамічного просторових зарядів на спектральні параметри та активну динамічну провідність резонансно-тунельних структур з постійним електричним полем, Грищук А. М. (2016)
Мар’ян M. I. - Дисипативні структури та фрактальний підхід до формування некристалічного стану, Юркович Н. В. (2016)
Ромака Л. П. - Дослідження структурних, енергетичних та кінечинних характеристик напівпровідників RNiSb (R = Gd, Lu), Ромака В. В., Стадник Ю. В., Крайовський В. Я., Качаровський Д., Горинь А. М. (2016)
Гайдар Г. П. - Магніто і тензоопір компенсованих кристалів р Ge в області слабких, проміжних і класично сильних магнітних полів (2016)
Ананьїна О. Ю. - P-V центри в приповерхневих шарах алмазу С(111), Северина О. В. (2016)
Бордун О. М. - Центри люмінесценції в тонких плівках β-Ga2O3 та (Y0.06Ga0.94)2O3, Медвідь І. І., Кухарський І. Й., Бордун Б. О. (2016)
Будзуляк C. І. - Фотолюмінесцентні властивості НК CdTe в колоїдних розчинах та полімерних плівках, Демчина Л. А., Єрмаков В. М., Капуш О. А., Корбутяк Д. В., Томашик В. М., Томашик З. Ф., Тріщук Л. І., Борук С. Д. (2016)
Салій Я. П. - Габітус, симетрія і орієнтація поверхневих структур парофазних конденсатів SnTe:Bi на ситалі, Бушков Н. І., Биліна І. С., Маковишин В. І. (2016)
Остафійчук Б. К. - Вплив рН реакційного середовища на структуру і властивості нанодисперсних феритів шпінельного типу, Кайкан Л. С., Кайкан Ю. С., Грубяк А. Б., Николюк М. О. (2016)
Дуда О. М. - Взаємодія водної суспензії декарбонізованого доломіту з розчином сульфатної кислоти та диоксидом карбону, Костів І. Ю. (2016)
Gaponov A. V. - Electrical Parameters of SnO2 Based Varistor Ceramics with CaO and BaO Additions, Vorobiov O. V., Vasyliev A. M. (2016)
Процак І. С. - Особливості хемосорбції диметилкарбонату поверхнею кремнезему, Пахлов Є. М., Тьортих В. А. (2016)
Крупко О. В. - Вплив рН синтезу на оптичні властивості колоїдних розчинів наночастинок CdS/L-цистеїн, Халавка Ю. Б., Щербак Л. П. (2016)
Мізілевська М. Г. - Гідротермальний синтез нанодисперсного діоксиду титану (огляд), Коцюбинський В. О., Тадеуш О. Х., Сачко В. М., Оренчук О. Ю. (2016)
Когут І. Т. - Сенсорні елементи і пристрої оперативної діагностики рівня глюкози в крові, Котик М. В. (2016)
Горічок І. В. - Структура і властивості матеріалів на основі систем Ag-Pb-Sb-Te з високою термоелектричною добротністю, Никируй Л. І., Галущак М. О., Лоп’янко М. А., Семко Т. О., Соколов О. Л. (2016)
Галочкін О. В. - Одержання однорідних кристалів ртутно-індієвого телуриду, Дремлюженко С. Г., Захарук З. І., Склярчук В. М., Цалий В. З., Ащеулов А. А. (2016)
Сіренко Г. О. - Явище удосконалення турбостратної структури вуглецевих волокон під час динамічного контакту поверхонь твердих тіл, Солтис Л. М. (2016)
Байрачний Б. І. - Наноструктуровані анодні оксидні плівки ніобію: особливості електрохімічного формування, функціональні властивості та застосування (Огляд), Токарєва І. А. (2016)
Раранський М. Д. - Вплив d– та f–стиску на анізотропію пружних властивостей монокристалів з ГЩУ ґраткою, Балазюк В. Н., Гунько М. М., Третяк Х. Р. (2016)
Головацький В. А. - Вплив магнітного поля на енергетичний спектр та локалізацію електрона у багатошарових сферичних наноструктурах, Бернік І. Б., Яхневич М. Я. (2016)
Лоп’янко М. А. - Термоелектричні властивості легованого сріблом плюмбум телуриду, Мудрий С. І., Оптасюк С. В., Семко Т. О., Люба Т. С., Матеїк Г. Д., Горічок І. В., Яворський Я. С. (2016)
Медведовська О. Г. - До питання про фазові переходи першого роду в ортоферитах, Соколов С. В., Федоренко Т. О., Чепурних Г. К. (2016)
Британ В. Б. - Вплив домішок ванадію та хлору на магнітну сприйнятливість монокристалів Cd0.9Zn0.1Te, Павловський Ю. В., Пелещак Р. М., Угрин Ю. О. (2016)
Замуруєва О. В. - Електричні та фотоелектричні властивості твердих розчинів Ag2In2Si(Ge)Se6, Мирончук Г. Л., Хвищун М. В., Парасюк О. В. (2016)
Чорнобук С. В. - Вплив домішки оксиду ітрію на структуру та властивості металевого гафнію, Чередник М. І., Макара В. А. (2016)
Ромака Л. П. - Дослідження особливостей кристалічної та електронної структур yапівпровідникового твердого розчину Hf1-xTmxNiSn, Ромака В. В., Крайовський В. Я., Стадник Ю. В., Рогль П. Ф., Горинь А. М. (2016)
Мокляк В. В. - Методи отримання катодних матеріалів літієвих джерел струму на основі нанодисперсних фторидів заліза, Збіглей Л. З. (2016)
Бахматюк Б. П. - Eлектрохімічні властивості поліаніліну в водних середовищах йодидів і бромідів в системі електрохімічного джерела енергії, Аксіментьєва О. І., Дупляк І. Я., Горбенко Ю. Ю. (2016)
Гончарук В. В. - Синтез вуглець-кремнеземних наноматеріалів карбонізацією сополімеру ацетату целюлози з поліізоціанатом, Огенко В. М., Дубровіна Л. В., Кучерук Д. Д., Набока О. В., Дубровін І. В. (2016)
Гвоздієвський Є. Є. - Хімічна обробка CdTe та твердих розчинів ZnxCd1-xTe і Cd0,2Hg0,8Te водними розчинами HNO3–НІ–лактатна кислота, Денисюк Р. О., Томашик В. М., Томашик З. Ф. (2016)
Філоненко Н. Ю. - Вплив карбону на фізичні та структурні властивості бориду Fe2B, Галдіна О. М. (2016)
Орловська С. Г. - Дослідження впливу електричного поля на плавлення октадекану, Карімова Ф. Ф., Шкоропадо М. С., Бондаренко А. А. (2016)
Миронюк І. Ф. - Вуглецеві електродні матеріали для електрохімічних конденсаторів (огляд), Мандзюк В. І., Сачко В. М. (2016)
Горенко М. В. - Хімічний спосіб отримання порошкоподібних сумішей кристалів Cu –нано, мікродисперсності для армування полімерних композицій які використовуються в якості матеріалів для 3d друку (2016)
Довгий В. В. - Розробка і моделювання елементів аналітичної мікросистеми-на-кристалі зі структурами "кремній-на-ізоляторі”, Когут І. Т., Голота В. І. (2016)
Новосядлий С. П. - Конструкторсько-технологічний аналіз біполярних транзисторів високої швидкодії на основі структур AlGaAs/GaAs для субмікронних структур великих інтегральних схем, Бойко С. І. (2016)
Білецький Я. С. - Термодинаміка неньютонівських рідин (бурових розчинів), Сенюшкович М. В., Білецька І. Я., Шимко Т. Я. (2016)
Сіренко Г. О. - Залежність ефектів післядії та контакту шорстких поверхонь композит-метал від орієнтаційних чинників дисперсної фази полімерної матриці, Солтис Л. М. (2016)
Бойчук В. І. - Електрична провідність у надґратках сферичних квантових точок, Білинський І. В., Пазюк Р. І. (2016)
Барилка А. Г. - Поведінка потоку органічних рідин всередині вуглецевих нанотрубок, Балабай Р. М. (2016)
Zayachuk D. M. - Morphology of PbTe Crystal Surface Sputtered by Argon Plasma under Secondary Neutral Mass Spectrometry Conditions, Slynko V. E., Csik A. (2016)
Галян В. В. - Вплив заміни S на Se на спектри оптичного поглинання склоподібних сплавів Ag1,6Ga1,6Ge31,2S61,6-xSex, Кевшин А. Г., Іващенко І. А., Шевчук М. В. (2016)
Семків І. В. - Структурні та оптичні властивості β'-фази Ag8SnSe6 (2016)
Кашуба А. І. - Діаграми Арганда та сили осциляторів кристала In0,5Tl0,5I, Бовгира О. В., Франів А. В., Апуневич С. В. (2016)
Мокляк В. В. - Морфологічні та структурні характеристики фторидів заліза отриманих сольвотермальним методом, Коцюбинський В. О., Збіглей Л. З., Груб’як А. Б. (2016)
Сухова О. В. - Особливості процесів розчинення евтектичних фаз WC і W2C у зонах контактної взаємодії композиційних матеріалів, Сироватко Ю. В. (2016)
Дзундза Б. С. - Товщинні залежності термоелектричних параметрів тонких плівок на основі сполук LAST, Костюк О. Б., Маковишин В. І. (2016)
Стецун А. І. - Густина електронних станів аморфної плівки дисиліциду молібдену (2016)
Цимбалюк Т. П. - Інженерія точкових дефектів та механізми утворення твердих розчинів системи PbTe-CdTe (2016)
Ющук С. І. - Магнітна надтонка структура епітаксійних плівок фериту нікелю, Юр’єв С. О., Мокляк В. В. (2016)
Воронцов Д. - Впровадження наночастинок у кристали неорганічних солей (огляд), Окрепка Г., Халавка Ю. (2016)
Zinchenko V. - Interaction Between PbF2 and EuS in Saline Melt NaCl-KCl, Nechyporenko G., Koshkina L. (2016)
Філоненко О. В. - Раманівська спектроскопія фулереноподібних молекул діоксиду силіцію (SiO2)N(H2O)N/2 (2016)
Гончарук В. В. - Вуглець-кремнеземні композити з ацетату целюлози, поліізоціанату та купрум хлориду, Огенко В. М., Дубровіна Л. В., Кучерук Д. Д., Набока О. В., Дубровін І. В. (2016)
Ворошилов Ю. В. - Кристалохімічний аналіз потрійних фаз у системах Ме-Р-S(Se), де Ме – Ag, Cu, Zn, Cd, In, Tl, Sn, Pb, Поторій М. В., Милян П. М., Милян Ж. І. (2016)
Махно С. М. - Властивості синтезованих графенів та системи поліхлортрифторетилен – графени, Лісова О. М., Гуня Г. М., Семенцов Ю. І., Гребельна Ю. В., Картель М. Т. (2016)
Жох О. О. - Виявлення аномальної дифузії метанолу у мезопористому силікагелі, Стрижак П. Є. (2016)
Миронюк І. Ф. - Домішкові елементи у свинцевих пломбах і печатях княжої доби та фазовий склад їх патини, Яремій І. П., Коваль І. М., Мандзюк В. І. (2016)
Заблудовський В. О. - Електроосадження нікелевих покриттів, модифікованих частинками ультрадисперсного алмазу, Титаренко В. В. (2016)
Сіренко Г. О. - Вплив пластифікаторів на напружений стан епоксидних композитів, Мартинюк М. І., Солтис Л. М., Мандзюк І. А. (2016)
Содержание (2018)
Зубенко С. О. - Порівняння фізико-хімічних та експлуатаційних властивостей біодизельного палива на основі метанолу та тіоспиртів, Патриляк Л. К., Коновалов С. В. (2018)
Варварін А. М. - Конверсія етиллактату в лактид на кислотному SnO2/SiO2 каталізаторі, Левицька С. І., Брей В. В. (2018)
Божко О. О. - Ініційоване окиснення бензилового спирту та циклогексиламіну у присутності металокомплексів. Кінетика та квантово-хімічне моделювання, Качковський О. Д., Калашнікова Л. Є., Година Д. М., Каменєва Т. М., Шелудько Є. В., Полункін Є. В. (2018)
Гріщенко Л. М. - Синтез, термодесорбційні та каталітичні властивості сірковмісного вуглецевого волокна, Безугла Т. М., Вакалюк А. В., Місчанчук О. В., Діюк В. Є. (2018)
Донцова Т. А. - Альтернативний спосіб синтезу силікагелю з української сировини, Нагірняк С. В., Кримець Г. В., Мельничук О. В., Башмаков І. В., Складанний Д. М. (2018)
Матвійчук Д. А. - Сумішеві палива на основі органічних відходів, Євдокименко В. О., Каменських Д. С., Ткаченко Т. В., Аксиленко М. Д., Кашковський В. І. (2018)
Молодий Д. В. - Кислотно-основні нанокаталізатори гідролізу компонентів біомаси у водному середовищі, Мельничук О. В., Поважний В. А. (2018)
XXХIIІ наукова конференція з біоорганічної хімії та нафтохімії Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України (тези) (2018)
Санжак О. В. - Фотодеградація бензолу у водному розчині на допованому нітрогеном ТіО2, нанесеному на силікагель, Бражник Д. В., Азімов Ф. А., Зажигалов В. О. (2018)
Пам’яті професора К. І. Патриляка (до 80-річчя з дня народження) (2018)
Поп Григорій Степанович. Життєвий шлях: від нафтохімії до усталених зелених технологій (2018)
Правила для авторов (2018)
Бочарова О. А. - Від полікультурного суспільства до міжкультурної освіти (2018)
Зябловська Д. Є. - Змістові орієнтири європейської освіти на початку ХХІ століття (2018)
Лук’янова Л. Б. - Аналіз освітніх потреб сучасного вчителяу контексті професійного і особистісного розвитку (2018)
Ленд’єл-Сяркевич А. А. - Педагогічні традиції хореографічного мистецтва: історичний контекст, Пуйова В. І., Сенина О. А. (2018)
Молнар Т. І. - Компетентнісний підхід як напрям удосконалення вищої педагогічної освіти., Микуланинець А. В. (2018)
Товканець Г. В. - Університетська освіта в контексті сталого розвитку (2018)
Товканець О. С. - Концепція лідерства в освітньому менеджменті (2018)
Фізеші О. Й. - Архівні джерела про діяльність початкових шкіл Закарпаття другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття (2018)
Човрій С. Ю. - Організаційно-педагогічні передумови становлення педагогічної освіти Закарпаття наприкінці XVIII у першій половині ХІХстоліття (2018)
Яров Т. К. - Партнерство школи і сім’ї як проблема педагогічної науки (2018)
Hnatyk K. - Historical aspects of Hungarian as foreign language teaching (2018)
Lizák P. - Perspectives of textile education in educational system in Slovak Republic (2018)
Orosová R. - Úroveň odborno-predmetových kompetencií budúcich učiteľov optikou cvičného učiteľa, Petríková K., Starosta V. (2018)
Petrasová A. - Spôsobilosť kriticky myslieť ako determinanttransformácie systému výchovy a vzdelávania (2018)
Szabolcs É. - Az újrafelfedezett prohászka lajos (2018)
Бопко І. З. - Формування екологічної свідомості студентської молоді гуманітарних спеціальностей, Алмашій І. І. (2018)
Брижак Н. Ю. - Методологічні засади особистісно орієнтованогонавчання студенів закладів вищої освіти, Островська Н. Д., Богданюк О. Д. (2018)
Варга Л.І. - Особливості методичних засад формування соціокультурної компетенції у майбутніх вчителів іноземних мов на середньому ступені навчання (2018)
Гавришко С. Г. - Проблеми готовності майбутніх вчителів до формування здорового способу життя молодших школярів, Маріонда І. І., Мороз Ф. В. (2018)
Гаснюк В. В. - Методична культура майбутнього викладача вокалу: теоретичний аспект (2018)
Добош О. М. - Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до професійного саморозвитку (2018)
Кас’яненко О. М. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти до професійної діяльності в умовах інклюзії (2018)
Кертис Н. В. - Міжпредметна інтеграція у процесі підготовки фахівців дошкільної освіти, Фізер Е. К. (2018)
Кобаль В. І. - Дидактичний потенціал застосування інформаційних технологій в управлінні якістю освіти на основі педагогічної діагностики освітніх результатів, Томашевська М. О. (2018)
Козарь О. П. - Вплив українського національного костюма на формування громадянської ідентичності особистості студента в процесі фахової підготовки дизайнерів-модельєрів, Іванчо Т. Р., Майборода І. Е. (2018)
Ксенофонтов С. С. - Формування культури здоров’я майбутніх фахівців як педагогічна проблема (2018)
Лужанська Т. Ю. - Актуальні аспекти професійної підготовки фахівців сфери туризму, Товканець Г. В., Чубірка Г. І. (2018)
Поліщук В. А. - До питання сутнісної характеристикипрофесійної мобільності фахівця (2018)
Попович Н. М. - Функціональна характеристика професійно-особистісного досвіду фахівця з музичного мистецтва, Біличко М. С., Бегун-Трачук Л. О. (2018)
Пришляк О. Ю. - Компетентнісний підхід до полікультурної підготовки фахівців соціальної сфери (2018)
Серман Л. І. - Аналіз рівня сформованості професійного іміджу у майбутніх учителів іноземних мов (ціннісно-мотиваційний критерій) (2018)
Сухолова М. А. - Особливості формування фахового іміджу викладача вокалу в сучасних умовах (2018)
Хома О. М. - Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до навчання української мови: теоретичні засади (2018)
Чекан О. І. - Види та способи використання інноваційних технологій в умовах модернізації навчального процесу ВНЗ, Барна Х. В., Любченко І. І. (2018)
Черепаня Н. І. - Формування готовності майбутніх вихователів до самоосвітньої діяльності, Русин Н. М. (2018)
Барна Х. В. - Художньо-мовленнєва діяльність у системі корекційної роботи з подолання мовленнєвих порушень, Іванова В. В., Кас’яненко О. М. (2018)
Ільтьо Г. Ф. - Вплив політичної освіти на формування професійної компетентності іполітичного світогляду майбутнього фахівця (2018)
Качур М. М. - Теоретичні основи арт-терапевтичної компетентності вчителя музичного мистецтва, Куцин Е. К. (2018)
Кузьма-Качур М. І. - Використання технології критичного мисленняу процесі формування природничої компетентності молодших школярів, Горват М. В. (2018)
Лавренова М. В. - Шляхи використання коміксів в освітньому процесі (2018)
Лалак Н. В. - Особливості функціонування закладів загальної середньої освіти на засадах інклюзії, Чекан К. В. (2018)
Матвійчук С. С. - Формування художньо-конструктивного мислення учнів на уроках трудового навчання шляхом опанування техніками декорування народного одягу (2018)
Мочан Т. М. - Особливості професійної самореалізаціївчителя початкової школи, Янчишина С. Ф. (2018)
Силадій В. В. - Застосування навчальних стратегій на уроках іноземної мови в угорськомовнихшколахЗакарпаття (2018)
Тягур В. М. - Елементи STEM-освіти на уроках трудового навчання в початкових класах як засіб підвищення якості навчання (2018)
Фенчак Л. М. - Активні здоров’язберігаючі технології навчання на уроках освітньої галузі "Мистецтво", Василинка М. І., Майборода І. Е. (2018)
Фодор К. Й. - Використання інформаційних технологій у процесі викладання англійської мови у середній загальноосвітній школі (2018)
Чупріна О. В. - Методи розвитку зв’язного мовлення на уроках української мови в початковій школі (2018)
Bernátová R. - Digitálne technológie − podpora výchovy k zdraviu rómskych žiakov mladšieho školského veku (2018)
Kušnírová V. - Creative teacher in an inclusive schooltvorivý učiteľ v inkluzívnej škole, Švábová B. (2018)
Lypchanko-Kovachyk O. - Methodologial principles ofpreparation to extarnal independent evaluation in foreign language (2018)
Şevciuc M. - Role of alternative training strategies insuperior school, Dandara O. (2018)
Голубовська І. В. - Практичні аспекти формування культури мовлення майбутніх учителів початкових класів, Підгурська В. Ю. (2018)
Лупак Н. М. - Комунікативна компетентність майбутніх учителів мистецьких спеціальностей як предмет наукового дослідження (2018)
Магдич Т. П. - Есе як лінгводидактичний метод формування ключових компетентностей учнів 10–11-х класів на уроках української мови (2018)
Моргун А. В. - Формирование социально-коммуникативной компетенции в процессе социализации личности студента (2018)
Прокопович Л. С. - Психолого-педагогічні та функціонально-стилістичні особливості фразеологічних одиниць казкових повістей Всеволода Нестайка, Курило О. Й. (2018)
Фенцик О. М. - Формування професійної компетентностімайбутнього керівника закладу загальної середньої освіти: комунікативний аспект (2018)
Hertsovska N. - Representation of emotions in the context of modern communication, Vozniak K. (2018)
Rozman I. I. - Biographical method for solving specific tasks of scientific and biographic research, Movchan K. M. (2018)
Rusňák R. - Bolesť a smrť v minimalistických textoch literatúry pre deti v slovenskom preklade (2018)
Telychko N. V. - Goals and techniques for teaching speaking (2018)
Бистрова Б. В. - Підготовка фахівців з кібербезпеки: досвід США та України (2018)
Бокша Н. І. - Навчально-наукові лабораторії у підготовці фахівців галузі легкої промисловості в технічних університетах Чехії та Словаччини (2018)
Лабош К. Я. - Залучення дітей ромського населення до освітнього процесу: досвід Словаччини (2018)
Мартин О. М. - Професійна педагогічна освіта в європейських країнах як об’єкт педагогічних досліджень (2018)
Тетерюк-Кінч Ю. С. - Фахова підготовка майбутніх викладачів гри на фортепіано у Словацькій Республіці (2018)
Feltsan I. - Development of swedish state policy in adult education (2018)
Jadczak K. - Doskonalenie zawodowe i samokształcenie w edukacji zawodowej w Polsce oraz w Niemczech (z doświadczeń własnych) (2018)
Janicka-Panek T. - Kompetencje kluczowe określone przez unię europejską a ich uwzględnienie w klasach I-III szkoły podstawowej w Polsce (2018)
Нелін Є. В. - Становлення психоаналітичної педагогіки у контексті метапсихології З. Фрейда (ч. 1) (2018)
Щербан Т. Д. - Психологічні особливості впливу самооцінки на навчально-професійну діяльність (2018)
Барчі Б. В. - Емоційна культура як складова професійної підготовки майбутніх педагогів, Барчій М. С. (2018)
Іванова В. В. - Сучасний стан проблеми психолого-педагогічного супроводу соціально-особистісного розвитку дітей дошкільного віку (2018)
Варналій З. С. - Бюджетна безпека як складова фінансової безпеки України (2017)
Варцаба B. I. - Економічна безпекологія як напрям досліджень в економічній регіоналістиці (2017)
Онищенко С. В. - Вимірювання та оцінювання рівня корумпованості держави в сучасних умовах, Іванюк Б. М., Голозубова Д. В. (2017)
Маслій O. A. - Методичні засади ідентифікації загроз економічній безпеці держави (2017)
Птащенко Л. О. - Фінансові аспекти реструктуризації та модернізації комунального господарства в Україні, Онісенко К. В. (2017)
Онищенко C. B. - Імплентація світового досвіду бюджетної децентраліції, Грінченко Ю. С. (2017)
Завора T. M. - Особливості ломбардної діяльності в Україні, Ільченко B. O. (2017)
Демиденко B. I. - Податкове регулювання як інструмент фіскальної політики щодо розвитку малого підприємництва в Україні (2017)
Ювженко H. M. - Особливості впровадження системи бюджетування на підприємствах України (2017)
Григор’єва O. B. - Європейський досвід демографічного розвитку міст, Хадарцев О. В. (2017)
Bohoslavska A. - Investment aspects of natural resources fund:objects development (2017)
Павлова І. О. - Соціально-економічне підґрунтя брендингу сільських територій Південного регіону (2017)
Комеліна О. В. - Організаційно-економічні засади створення галузевих технологічних платформ: європейський досвід, Фідря В. В. (2017)
Дмитренко А. В. - Проблемні питання пенсійної реформи в Україні, Дуднік І. В. (2017)
Загірняк Д. М. - Концептуальна платформа реформування закладу вищої освіти на засадах прагматизму (2017)
Білоусова А. Ю. - Сертифікація туристичних послуг в Україні, Тек К. М. (2017)
Марчишинець О. В. - Неформальна освіта як невід’ємна складова освіти впродовж життя, Яковенко А. Ю. (2017)
Христенко О. В. - Управління впровадженням інноваційних технологій на будівельних підприємствах, Боєв М. І. (2017)
Гаміє А. М. - Раціональний підхід до прийняття стратегічних рішень щодо розвитку підприємства (2017)
Комарков Д. В. - Методичне забезпечення аналізу економічної безпеки розвитку підприємств (2017)
Штепенко К. П. - Чинники інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств Полтавської області (2017)
Lebedyk H. - Organization of accounting incomes, expenses and financial results of commercial banks, Brazhnyk A., Naboka L. (2017)
Варналій З. С. - Комплексне оцінювання економічної безпеки регіонів України (на прикладі Івано–Франківської області), Томашевський Т. Т. (2018)
Onyshchenko S. - Ukraine regions social and economic security provision preconditions, Maslii O. (2018)
Буколова В. В. - Обґрунтування вибору первинних показників для оцінювання соціально-економічної безпеки регіону (2018)
Фурсова Н. А. - Науково-методичні засади формування інформаційно-аналітичного забезпечення оцінювання впливу соціальних детермінант на економічну безпеку національної безпеки (2018)
Левченко О. М. - Соціально-економічні передумови забезпечення національної безпеки в умовах глобалізації, Ткачук О. В., Царенко І. О. (2018)
Юрків Н. Я. - Специфіка регулювання процесів залучення іноземного капіталу в банківську систему України, Мєсєчко І. М. (2018)
Бережна А. Ю. - Зміна приватизаційної парадигми як фактор залучення прямих іноземних інвестицій (2018)
Dubovaya V. - Presentation of information about land in the financial statements according to IFRS, Davydova I. (2018)
Панасюк О. В. - Аналіз впливу розмежування понять "торгівля" і "мале підприємство" на величину податкових надходжень бюджету (2018)
Varnalii Z. - The state of corruption in Ukraine: general trends and peculiarities of dynamics, Nikytenko D. (2018)
Андрейченко А. В. - Державна регуляторна політика у сфері розвитку безвідходного виробництва в АПК (2018)
Марченко О. В. - Стратегічні аспекти європейського досвіду як основа формування інноваційної політики України, Голобородько О. П. (2018)
Іванова Н. С. - Характеристика экономической безопасности регионов по показателям их социально-экономического развития (2018)
Karintseva О. - Scientific and methodological approach to the evaluation of the potential of economic activities types (2018)
Ilnytskyy D. - Competitive advantages of transnational corporations under the global economy conditions, Bezrukova N., Svichkar V. (2018)
Дугінець Г. В. - Концепція "Інтернет речей" у глобальному виробництві:досвід для України (2018)
Nastoiashchii V. - Problems and prospects of the development of the particular fields of Ukrainian machine-building in the conditions of increasing international competition and globalization of the economics, Yatsun V., Kharchenko I. (2018)
Свічкарь В. А. - Комерційна діяльність посередницьких компаній в умовах ринкової економіки (2018)
Dmitrenko A. - Adaptation of account registers of small enterprise subjects to the requirement for the common activity account, Marchenko L. (2018)
Dmitrenko A. - Reformation of equity capital account of government sector enterprises, Prokhorova V. (2018)
Dubischev V. - Social responsibility in the context of health reform in Ukraine and Georgia, Yatsenko V. (2018)
Верхоглядова Н. І. - Розвиток інфраструктури внутрішнього ринку, Мардус Н. Ю. (2018)
Boldyrieva L. - Influence of changes on the development of agricultural sector in Ukrainian economy, Amelina L. (2018)
Pavlyk A. - Ukrainian energy sector:ecological and economic features, Lyulyov O., Chyhryn O., Pimonenko T. (2018)
Mammadova Sevar Momin gizi - Azerbaijan state economic university. The significance of the marketing orientation concept in the new realities (2018)
Chernysh I. - Modern technologies of personnel management, Kozyk M. (2018)
Дубіщев В. П. - Науково-методичне забезпечення обліку на підприємстві, Яценко В. В., Петренко Ю. В. (2018)
Dubovaya V. - Proposals for decreasing IFRS models of land valuation (2018)
Harashchuk О. - Sphere of returning human potential:homeostatic mechanisms of threats overcoming on the way of its development, Kutsenko V. (2018)
Hunchenko M. - Modern labor market trends in the context of the development of unregulated internal migration processes, Chaikina A. (2018)
Romanova A. - The theoretical and methodological bases of tourism development strategy of a country (2018)
Filonych O. - Analysis and economic substantiation of the main disadvantages of the state regulation process of the construction industry as a guarantee of state building and architectural control improvement (2018)
Yurkiv N. - Corruption component as a threat to economic security of the state, Maslii O. (2018)
Berezhna A. - Resource savings in the context of innovative development of the city communal econome (2018)
Boycheva H. - Integration of innovative management systems and tourism distribution channels (2018)
Menabde T. - Comparative analysis of educational systems in Georgia and abroad, Otkhozoria N., Giorgobiani N. (2018)
Kusniak B. - Marketing innovative policy at meat food market, Dobrianska V., Tytarenko L. (2018)
Lytvyn K. - Economic scientific quality as the knowledge assessment of human capital productivity at the enterprise (2018)
Hryshko V. - Efficiency of project management of the enterprise development under current economic conditions, Kryvenko O. (2018)
Kuzniak B. - Features of the application of digital strategy and customer journey mapping to promote organic products, Novytska I., Khaustova E. (2018)
Khrystenko O. - Social and economic processes management at the enterprise on an innovative basis, Rudenko M. (2018)
Lebedyk H. - Features of accounting liability of enterprises of Ukraine, Yatsenko V. (2018)
Браїлко Ю. - Функційність топоніма Москва в українському поетичному дискурсі (2018)
Галаур С. - Диференційні параметри експресем та регулятем у художньому тексті (2018)
Куранова С. - Стратегії, тактики та прийоми мовленнєвої діяльності як компонент моделювання дискурс-портрета мовної особистості (2018)
Лаврінець О. - Суб’єкт у пасивних конструкціях сучасного адміністративно-канцелярського мовлення (2018)
Pavlenko L. - The image of a writer in nobel lectures delivered by laureates in literature (2018)
Підкуймуха Л. - Що успадкували сучасні львів’яни від розбишак міжвоєнного часу: до питання актуалізації батярського жаргону (2018)
Процик І. - "Тяжко його було переїхати і стрілити у ворота". Жаргонізми в українській футбольній лексиці першої половини хх століття (2018)
Ренчка І. - Зміни в семантиці лексичних одиниць економічної сфери в сучасній українській тлумачній лексикографії (2018)
Лепетюха А. - Монопредикативні висловлення, ускладнені синонімічними дієприслівниковим або суб’єктним дієприкметниковим зворотами (на матеріалі сучасної французької художньої прози) (2018)
Матвеєва Н. - Функціонування білінгвізму та диглосії у столиці України (2018)
Лось О. - Джерела реєстру російсько-українського академічного словника за редакцією А. Кримського та С. Єфремова та їхній вплив на академічний словник (2018)
Романюк С. - Рецензія на: Новікова О., Тулузакова О., Штанденко У. Українська мова як іноземна: підготовка до тесту. Тренувальні завдання. Середній рівень: навч. посіб. / О. М. Новікова, О. Г. Тулузакова, У. М. Штанденко; за ред. О. М. Новікової. – Миколаїв: Вид-во ЧНУ імені Петра Могили, 2017. – 332 с. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Шостя А. М. - Взаємозв’язок гормонального фону та прооксидантноантиоксидантного гомеостазу у свинок залежно від фаз статевого циклу, Ступарь І. І., Усенко С. О., Слинько В. Г., Мороз О. Г., Бондаренко О. М., Чухліб Є. В. (2018)
Богач М. В. - Морфологічні та біохімічні показники крові бородатих агам, уражених Оxiuris Thelandros, Стоянов Л. А., Стоянова В. Ю. (2018)
Морозенко Д. В. - Терапевтична ефективність прадофлоксацину при уроциститі з урологічним синдромом у кота: клінічний випадок з ветеринарної практики, Глєбова К. В., Кібкало Д. В., Кібкало О. А., Макаревич Т. В. (2018)
Євтушенко І. Д. - Алгоритм діагностики листоподібної пухирчатки у собак, Цимерман О. О., П. О. Заїка П. О. (2018)
Журенко В. В. - Заходи профілактики за криптоспоридіозу великої рогатої худоби у господарствах, Журенко О. В. (2018)
Журенко О. В. - Вплив основних кортико-вегетативних механізмів регуляції на вміст цинку в крові корів залежно від пори року, Карповський В. І., Данчук О. В. (2018)
Забудський С. М. - Зміни біохімічних показників крові канарок кольорових за отруєння Кантаксантином (2018)
Захар’єв А. В. - Патологоанатомічна характеристика випадків аномалії розвитку трахеї та бронхів у собак, Ляхович Л. М., Ульяницька А. Ю., Мартєм’янова А. Є., Ткачова К. В. (2018)
Кантемир О. В. - Рентгенологічна характеристика пододерматитів у великої рогатої худоби, Заїка П. О., Анічин А. М. (2018)
Кійко Г. С. - Інтегральні показники лейкограми в оцінці стану здоров’я поросят за гіпопластичної анемії (2018)
Ковальова І. В. - Ефективність антиоксидантної і детоксикуючої дії селену та фітодобавок у курей-несучок, Антоненко П. П. (2018)
Корнієнко В. І. - Вивчення впливу нового похідного метилтеофіліну на функціональний стан нирок у щурів на тлі спонтанного діурезу, Ладогубець О. В., Пономаренко О. В., Гаркуша І. В., Дученко К. А. (2018)
Косенко О. В. - Влияние возраста и породы цыплят на результативность проведения у них операции овариэктомии (2018)
Кот Т. Ф. - Мікроскопічна будова і стереометричні показники яєчників у теличок, вирощених на радіоактивно забрудненій території, Гуральська С. В., Сокульський І. М., Заїка С. С., Хоменко З. В. (2018)
Ляхович Л. М. - Туберкульоз фазанів та павичів: аспекти танатогенезу, Щетинський І. М., Захар’єв А. В., Ульяницька А. Ю., Мартєм’янова А. Є., Ткачова К. В. (2018)
Радзиховський М. Л. - Гістологічні зміни у собак за кишкової форми парвовірусного ентериту (2018)
Сарбаш Д. В. - Роль рентгенографії у діагностиці захворювань локомоторного апарату у коня (клінічний випадок), Синяговська К. А. (2018)
Денисова О. М. - Сучасні уявлення про методи кріоконсервування еритроцитів тварин, Якименко Т. І. , Ващенко В. В., Жегунов Г. Ф., Приходченко В. О. , Гладка Н. І. (2018)
Слюсаренко Д. В. - Вплив післяопераційної аналгезії бупівакаїном на інтенсивність больової реакції у собак за мастектомії, Цимерман О. О. (2018)
Скрипка М. В. - До питання причин післякастраційних ускладнень у бичків в умовах приватного сектору, Телятніков А. В., Панікар В. І., Яценко І. В. (2018)
Богатко Н. М. - Контроль якості та безпечності м’ясної сировини за застосування експресного методу, Яценко І. В., Рютіна Л. Р. (2018)
Бондаревський М. М. - Відповідність горохової крупи, що реалізується в роздрібній торгівлі вимогам національного стандарту, Северин Р. В., Богатирьова А. М., Криворотько Р. О. (2018)
Дегтярьов М. О. - Сучасний стан вирішення проблеми безпечності кормів та кормових добавок України, Жейнова Н. М., Дегтярьов І. М. (2018)
Кремпа Н. Ю. - Вплив технології утримання на морфологічні, біохімічні та імунологічні показники крові поросят в період відлучення, Козенко О. В. (2018)
Малімон З. В. - Характеристика мікробіологічних показників замороженої риби за наявності залишків антибактеріальних препаратів (2018)
Мягка К. С. - Валідація методу кількісного визначення неоміцину у зразках меду методом імуноферментного аналізу, Ткачук С. А. (2018)
Яценко І. В. - Судово-ветеринарне встановлення отруєнь тварин препаратами, що містять серцеві глікозиди, за результатами патоморфологічного дослідження, Сердюков Я. К., Якименко Л. П. (2018)
Ткачук С. А. - Оцінка відповідності законодавсту зразків меду натурального різного ботанічного походження, Білик С. В. (2018)
Яценко І. В. - Судова експертиза сиру кисломолочного за матеріалами кримінального провадження (2018)
Люлін П. В. - Епізоотична ситуація за дирофіляріозу собак в умовах мегаполісу м. Харків, Федорова О. В., Нікіфорова О. В., Булавіна В. С., Степанюк В. М. (2018)
Пономаренко В. Я. - Порівняльна ефективність акарицидів за демодекозу собак, Федорова О. В., Пономаренко А. М. (2018)
Максимович І. А. - Ефективність лікування спортивних коней за міокардіодистрофії, Слівінська Л. Г. (2018)
Бобрицька О. М. - Експериментальне обґрунтування використання біорезонансного методу оцінки репродуктивної функції псів, Югай К. Д., Карповський В. І. (2018)
Омеляненко М. М. - Деякі макроскопічні зміни у внутрішніх органах собаки, що загинула від ускладнень які викликані піометрою, Гаркуша С. Є., Миронюк В. С. (2018)
Павлунько В. Г. - Гістологічні зміни у собак за гострого отруєння ізоніазидом, Омеляненко М. М., Гаркуша С. Є., Клименко Д. М. (2018)
Гноєвий В. І. - Кормові культури як перспективні джерела біологічно активних речовин у промисловому тваринництві, Гноєвий І. В., Данілова Т. М., Прудніков В. Г., Кисличенко В. С., Гур’єва І. Г., Вовк С. Й. (2018)
Скляренко Ю. І. - Особливості формування показників довічного використання корів бурих порід північного сходу України (2018)
Чигринов Є. І. - Ефективність вирощування помісних бугайців від схрещування корів української червоної молочної породи з бугаями м'ясних порід, Кравчук О. М., Сиромятникова Н. А., Гетманець О. М. (2018)
Лебединський В. І. - Удосконалення технології утримання племінних телиць як фактор підвищення економічних показників виробництва молока на молочних комплексах, Бугай Т. А., Гноєвий В. І., Гноєвий І. В., Трішин О. К. (2018)
Кущ М. М. - До 100-річчя з дня народження видатного науковця і педагога професора Пилипенка Михайла Юхимовича (оглядово-історичний біографічний нарис), Бирка О. В., Жигалова О. Є. (2018)
Приходько Ю. О. - С. В. Іваницький – фундатор ветеринарної гельмінтології в Україні, Мазанний О. В., Бирка В. І., Приходько Т. М. (2018)
Гноєвий І. В. - Пам'яті видатного вченого (2018)
Бояр А. О. - Таксономія бюджетних відносин (2018)
Клевчік Л. Л. - Шляхи подолання проблеми бідності в сучасних глобалізаційних умовах (2018)
Ящишина І. В. - Суть та особливості смарт-підприємств (2018)
Антонюк Н. А. - Методичні підходи до вдосконалення антикризового управління економікою України в умовах децентралізації (2018)
Вороніна О. О. - Досвід функціонування вільних економічних зон в Україні та перспективи їх подальшого розвитку (2018)
Дука А. П. - Світовий досвід реалізації проектів державно-приватного партнерства у сфері наукової та інноваційної діяльності (2018)
Robel J. - Cooperation between the congress of local and regional authorities of Europe and the local and regional authorities of the member states (2018)
Альшаафі М. А. - Розвиток комунального підприємства "Рівненська обласна клінічна лікарня" на основі впровадження інновацій (2018)
Dziekanski P. - Organizational culture and climate in shaping the competitiveness of enterprises — selected problems of soft management of an organization, Lesniewski M. A. (2018)
Ковальчук О. А. - Управління брендом як складова бренд-менеджменту (2018)
Кондратенко Н. О. - Теоретико-методичні засади управління організаційно-економічними змінами в організації, Гнатенко М. К., Колонтаєвський О. П. (2018)
Назаренко С. А. - Трансформація завдань стратегічного, інноваційного та фінансового менеджменту у контексті організації системи управління економічною безпекою (2018)
Полінкевич О. М. - Модель використання продакт плейсменту у маркетинговій та фінансовій діяльності підприємств (2018)
Сич Д. М. - "Ощадливе виробництво" як важливий фактор оптимізації фінансових результатів (2018)
Гришина В. В. - Методичний підхід щодо оцінювання якості організаційно-комунікаційного забезпечення управлінської діяльності персоналу підприємства (2018)
Грузд М. В. - Публічно-приватне партнерство як механізм регулювання регіонального розвитку (2018)
Dziekanski P. - Spatial diversity of entrepreneurship in the counties of swietokrzyskie province In the context of creating competitive regions, Lesniewski M. A. (2018)
Оболенцева Л. В. - Прогнозування рівня конкурентоспроможності регіональних промислових комплексів (на прикладі Слобожанського регіону) (2018)
Буряченко А. Є. - Особливості оподаткування банківської діяльності в Україні (2018)
Гузела І. А. - Теоретико-методичні підходи до аналізу фінансових результатів діяльності страховиків України (2018)
Довгань Л. П. - Формування фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад, Першко Л. О. (2018)
Дорофеєв Д. А. - Методологічні засади інноваційного розвитку фінансового посередництва (2018)
Кривіцький В. Б. - Вектори вдосконалення митного контролю в Україні у контексті забезпечення фіскальної безпеки держави (2018)
Хомутенко А. В. - Сучасний стан фінансового планування у державному секторі економіки України (2018)
Шірінян Л. В. - Новітні виклики і тенденції розвитку ринку агрострахування в Україні, Климаш Н. І. (2018)
Дерун І. А. - Онтологічні аспекти сутності криптовалюти та її відображення в обліку, Склярук І. П. (2018)
Бредюк В. І. - Економетричний аналіз попиту на послуги вищої освіти в Україні, Джоші О. І. (2018)
Никифорчин І. В. - Моделі інформативного сигналу з двома типами агентів і принципалом (2018)
Загнітко А. П. - Морфологічно-іменникова норма в системі та узусі: закономірності взаємодії, Загнітко Н. Г. (2017)
Ковтун О. В. - Сленгізми та жаргонізми в сучасній українській прозі в аспекті перекладу (2017)
Торчинський М. М. - Кодифікація нормативних форм власних назв в українській мові (2017)
Баран Г. В. - Лексика збірки Павла Тичини "Соняшні кларнети", Баран І. М. (2017)
Кірілкова Н. В. - Флороназви як маркери мікрокультури (2017)
Котяш О. І. - Лексика традиційного ткацтва у структурі сучасної говірки (на матеріалі текстів говірки села Залужжя Дубровицького району Рівненської області) (2017)
Макарець Ю. С. - Мовний вимір національної безпеки України (2017)
Малевич Л. Д. - Гіперо-гіпонімія в науковій термінології (лінгвістичний статус, формування, різновиди парадигм), Сидорчук І. О. (2017)
Мединська Н. М. - Категорія особи в граматичній системі дієслова (2017)
Рабчук І. Ю. - Історія та сучасний стан лінгвістичного вчення про прикладки (2017)
Сегін Л. В. - Структурно-семантичні особливості словотвірної парадигми дієслів зі значенням "переміщення вниз" в українській мові (2017)
Степанова О. І. - Лексико-семантичні особливості термінів корекційної педагогіки (2017)
Торчинська Н. М. - Ортологічні особливості текстів засобів масової інформації (2017)
Шевчук Т. Б. - Функціювання та трансформація емотивної лексеми щастя в сучасній українській мові (2017)
Шкарбан Т. М. - Складні конструкції з однорідною супідрядністю в поетичному мовленні (2017)
Шостюк З. В. - Роль соматичної лексики в пізнанні мовної картини світу (на прикладі творчості Дмитра Павличка) (2017)
Шульжук Н. В. - Місце лексичної семантики в процесі формування лексико-семантичної компетенції майбутнього словесника (2017)
Кочерга С. О. - Код храму в драматичній поемі Лесі Українки "У пущі" (2017)
Антипчук Н. В. - Гармонія співіснування прози та живопису (2017)
Марчук С. М. - Дубенський текст у сучасній українській поезії (2017)
Голуб Н. Б. - Термінологічна система української лінгводидактики: особливості становлення і проблеми функціювання (2017)
Кучеренко І. А. - Проектування як методологічна платформа діяльності вчителя-словесника (2017)
Мамчур Л. І. - Основні категорії мовної комунікації (2017)
Нагрибельна І. А. - Формування мовної компетентності майбутніх учителів початкових класів засобом самостійної роботи (2017)
Пентилюк М. І. - Граматично правильне мовлення як основа запобігання комунікативній девіантності, Попова О. А. (2017)
Хом’як І. М. - Особистісно орієнтоване навчання орфографії в інтерферованому середовищі (2017)
Антончук О. М. - Духовний аспект процесу формування мовленнєвої культури студентів-нефілологів (2017)
Вітюк В. В. - Історичний аспект розвитку української писемності (2017)
Гамза А. В. - До проблеми текстотворення в процесі вивчення дієслова на уроках української мови (2017)
Нищета В. А. - Інтеграція освітніх підходів у шкільній українськомовній освіті (2017)
Подлевська Н. В. - Профільне навчання учнів в умовах реалізації концепції нової української школи (2017)
Сіранчук Н. М. - Класифікація мовленнєвих помилок і недоліків у методиці навчання української мови (2017)
Станіславова Л. Л. - Формування мотивації студентів до вивчення культури мови з використанням ІКТ (2017)
Суржук Т. Б. - Дослідження методики формування орфографічних умінь і навичок в умовах диференційованого навчання молодших школярів (2017)
Ткачук О. С. - Формування фонетико-графічної компетентності молодших школярів (2017)
Аврунін Г. А. - Підвищення ефективності експлуатації обемних гідроприводів мобільнихмашин використанням діагностичних комплексів, Пімонов І. Г. (2018)
Baturіn O. І. - Backgrounds of information system creation of student's achievements assessment, Karmanov M. І., Іvanov V. G., Sіryachenko Y. O. (2018)
Іваненко О. І. - Розробка раціональних параметрів несучої системи фронтального навантажувача, Щербак О. В., Сумінов А. В. (2018)
Кардашук В. С. - Метеостанція на Arduino з візуалізацією і аналізом даних погодної станції, Давиденко О. В. (2018)
Кардашук В. С. - Методи та засоби перетворення аналогової інформації у комп’ютерних системах, Тараканов А. Ю. (2018)
Кривуля П. В. - Использование зависимости сокращения длительности проектов разработки от дополнительного финансирования НИОКР при составлении игровой модели конкурирующих проектных команд, Тищенко С. Ф. (2018)
Крупко В. Г. - Дослідження динамічних навантажень в балочній стріловій підвісці універсальних екскаваторів та кранів, Єрмакова С. О. (2018)
Крупко І. В. - Обгрунтування опорної системи стрілового крану з крокуючим сеханізмом пересування за різних умов роботи, Дзержинська О. В. (2018)
Левашова Є. М. - Розробка та імплементація CALLBACK-сервісів на основі IP-телефонії (2018)
Медведєв Є. П. - Розробка комп'ютерної програми для організації та планування транспортного процесу при збиранні врожаю ранньої пшениці, Лебідь І. Г., Єлісєєв П. Й., Зубарев Д. В. (2018)
Супонєв В. М. - Технологія управління проколом грунту та вибір силового приводу установки для її реалізації (2018)
Фідровська Н. М. - Визначення напружень в лобовині канатного барабана, Лесавицький К. Ю., Хурсенко С. А. (2018)
Фідровська Н. М. - Конактні напруження в зоніі взаємодії між канатом і барабаном, Писарцов О. С. (2018)
Чаплигіна О. М. - Критерії курсової стійкості автогрейдера (2018)
Швачка О. О. - Дослідження комп'ютерних технологій та методів розпізнавання жестів людини для керування комп'ютером, Барбарук В. М. (2018)
Мікловда В. П. - Особливості регіональної інноваційної політики в Китаї (на прикладі провінції Цзянсі), Грига В. Ю. (2018)
Молнар О. С. - Стимулювання розвитку несільськогосподарської зайнятості в сільській місцевості України, Важинський Ф. А., Микулянець В. І. (2018)
Шульц С. Л. - Тенденції диспропорційності та сучасні виклики, Луцків О. М. (2018)
Варшава О. В. - Роль креативних індустрій у процесі інноваційного розвитку економіки України, Дідик Н. В. (2018)
Готра В. В. - Сутність та особливості інтеграційних процесів як чинника розвитку національної економіки (2018)
Ігнатко М. І. - Особливості інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві України (2018)
Кампо Г. М. - Контрольна діяльність митних органів у процесі забезпечення економічної безпеки держави, Биркович Л. М. (2018)
Колодійчук А. В. - Верхньоатмосферні ризики впровадження ІКТ: еколого-економічний зміст та класифікація (2018)
Милованов Є. В. - Регіональна підтримка органічного агровиробництва у світі (2018)
Ніконенко У. М. - Структурні процеси економіки України як експортера сировинних ресурсів (2018)
Піжук О. І. - Цифровізація як зміна парадигми розвитку економічних систем (2018)
Усик В. І. - Освіта в забезпеченні стійкого економічного зростання (2018)
Мікловда В. П. - Стратегічні фактори системного розвитку підприємницької діяльності, Ластівка В. В., Ціпле Д. Ю., Кадар Т. В. (2018)
Варава Л. М. - Оптимізація упровадження стратегічного інноваційно-інвестиційного проекту на промисловому підприємстві, Варава А. А. (2018)
Гудзь Т. П. - Механізм управління фінансовою рівновагою підприємства (2018)
Дюк О. М. - Теоретико-методичні основи оцінки стану корпоративної культури (2018)
Кубіній Н. Ю. - Суб’єктно-об’єктний підхід в системі управління трудовим потенціалом, Нечипорук А. О., Бабяк М. Ю., Косовілка А. В. (2018)
Огородник В. О. - Стратегічний контролінг ефективності, Фіалковський А. Р., Жорж Л. В., Біла Н. Я. (2018)
Партола А. І. - Розвиток спеціалізованих кластерних організацій як засіб забезпечення ефективної кластерної кооперації підприємств (2018)
Striy L. - The modern marketing environment of the Azerbaijani telecommunication enterprise, Stankevich I., Agmedova L. (2018)
Черленяк І. І. - Технологічні виклики Індустрії 4.0 та інструменти промислової політики: аналіз досвіду Південної Кореї, Проскура В. Ф., Шелемба М. А. (2018)
Бачо Р. Й. - Еволюція впливу державних інститутів на розвиток ринків небанківських фінансових послуг в умовах європейської інтеграції, Потокі Г. Ф. (2018)
Заславська О. І. - Інноваційне забезпечення ефективності депозитної політики банку (2018)
Калач Г. М. - Цифрова трансформація фондового ринку (2018)
Момот О. М. - До питання науково-видового подання банківського капіталу (2018)
Похилько С. В. - Забезпечення адекватності пенсійних виплат за умови функціонування трирівневої пенсійної системи, Зайцев О. В., Миргородська В. С. (2018)
Пойда-Носик Н. Н. - Сутність та специфічні особливості застосування маркетингу у страховій діяльності, Свадеба В. В. (2018)
Соловаров А. В. - Підходи до оцінки боргової стійкості банківського сектору України (2018)
Шевчук Н. С. - Методичні аспекти аналізу кредитоспроможності позичальників будівельного сектора, Коверда А. В. (2018)
Вигівська І. М. - Професійні ризики бухгалтера та їх оцінка, Барчак Т. П. (2018)
Голик В. Р. - Екологічний облік як складова управління підприємством (2018)
Голочалова И. Н. - Концепция раскрытия информации о капитале в финансовой отчетности: ее критерии и действенность применения на базе нсбу республики Молдова (2018)
Даньків Й. Я. - Іван Франко - аналітик господарської діяльності королівства Галичини і Володимерії Австро-Угорської імперії кінця ХІХ початку ХХ століття, Остап’юк М. Я. (2018)
Зубілевич С. Я. - Аналіз засад фінансової звітності в державному секторі за національним законодавством та міжнародними стандартами, Позняковська Н. М. (2018)
Annotation (2018)
Аннотация (2018)
Азарова Л. Є. - Гармонійна побудова багатокомпонентних слів на фонетичному рівні (2016)
Артеменко Т. М. - Стратегії і тактики мовленнєвої поведінки комунікантів в умовах відносин асоціації, Липко І. П. (2016)
Балабан О. О. - Мовні універсалії: від описових граматик до антропоцентричного когнітивізму (2016)
Березіна Ю. О. - Особливості розвитку зімкнених приголосних b, d, g – p, t, k у сучасній німецькій мові (2016)
Бернар Г. Б. - Symbolism in "Sir Gawain and the Green Knight" (2016)
Бойчук М. В. - Неологізми як стилістеми, Бойчук В. М. (2016)
Борзенко О. П. - Формування іншомовної комунікативної компетентності при використанні сучасних підходів та інноваційних технологій в навчанні студентів ВНЗ (2016)
Борковська І. П. - Лексико-граматичні засоби ділових документів на морфологічному рівні (2016)
Бруско Г. А. - Тематичні ареали англомовних запозичень у франкомовній сфері новітніх технологій (2016)
Буровська О. А. - Специфіка процесу словотвору у сучасній індонезійській мові (2016)
Вдовенко Т. А. - Нисхождение автора в художественных произведениях англоязычной прозы (2016)
Вотінова Д. О. - Стратегії доместикації та форенізації в українських перекладах повісті-антиутопії "Animal Farm" Джорджа Орвелла (2016)
Габовда А. М. - Формування активного, пасивного та потенційного словникового запасу студентів-філологів, Кравченко Т. М. (2016)
Галицька О. Б. - Трансформація німецького деонімного простору (до "Теоретичного курсу другої іноземної мови (німецької)") (2016)
Гаман І. А. - Принцип організації тексту німецькомовних путівників по зоопарку (2016)
Гаращенко Л. Б. - Асоціативно-метафорична мотивація ядерних компонентів аналітичних номінацій науково-технічної термінології (2016)
Гнезділова Я. В. - Соціальна маніпуляція: техніки і технології впливу (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського