Карась О. О. - Визначення конкурентних позицій залізничного транспорту на ринку транспортних послуг, Киричок В. С. (2013)
Костюченко Л. В. - Проблеми впровадження аутсорсингу при реформуванні залізничного транспорту, Лукащук А. В. (2013)
Матусевич О. О. - Засоби підвищення ефективності залізничних пасажирських перевезень та методи їх реалізації (2013)
Пасічник В. І. - Удосконалення експлуатаційної діяльності залізниць на сучасному етапі розвитку економічних відносин, Бочаров О. П., Брайковська Н. С. (2013)
Підлісний П. І. - Вплив макроекономічної динаміки на роботу залізничного транспорту в умовах кризи, Паткевич Н. О., Брайковська А. М. (2013)
Пінчук С. С. - Обґрунтування комплексно-синергетичного підходу до оцінки ефективності на залізничному транспорті (2013)
Познякова О. В. - Еволюція наукової думки з формування та визначення собівартості пасажирських перевезень (2013)
Сеник Г. П. - Протиріччя та передумови побудови ефективного механізму формування доходів від вантажних залізничних перевезень (2013)
Труханов Ю. П. - Обгрунтування видів економічної діяльності на залізничному транспорті України (2013)
Харчук О. Г. - Зарубіжний та вітчизняний досвід впровадження інформаційних технологій в залізничному транспорті (2013)
Чеховська М. М. - Концептуальна модель функціонування та розвитку залізничного комплексу (2013)
Эйтутис Д. Г. - Регуляторное управление развитием железнодорожного транспорта – качественная функция национальной экономики, Костюшко В. П. (2013)
Ярмоліцька О. В. - Методика оцінки стану, ефективності використання основних засобів залізниць та процесів їх відтворення (2013)
Бакаєва І. Г. - Регулювання єдиного ринку транспортних послуг Європейського Союзу, Вишневський О. О. (2013)
Двуліт З. П. - Державне регулювання міжнародної торгівлі транспортними послугами, Семенюк А. Д. (2013)
Котлубай В. О. - Проблемні питання передачі суден у бербоут-чартер підприємствами морегосподарського комплексу України (2013)
Кузнєцова Т. В. - Діагностика економічної стійкості міжнародного аеропорту України (2013)
Остапенко Т. Г. - Організаційні структури управління у менеджменті зовнішньоекономічної діяльності підприємства (2013)
Стасишен М. С. - Економіко-технологічні проблеми розвитку автомобільного транспорту України, Стасишен Д. В. (2013)
Андрейцев А. Ю. - Побудова нелінійної статичної математичної моделі та структурний аналіз виробничих витрат (2013)
Бакалінський О. В. - Аутсорсинг як новий прийом організації бізнесу, Калашник А. О. (2013)
Гарасимчук Ю. О. - Історичний розвиток аутсорсингу, переваги та можливості, ризики аутсорсингу (2013)
Двуліт З. П. - Система прийняття рішень щодо застосування аутсорсингу, Калашник М. Б. (2013)
Двуліт З. П. - Сутність та переваги рівнів аутсорсингу, Матвійчук М. В. (2013)
Ємельянова К. С. - Особливості розвитку підприємств круїзного бізнесу України (2013)
Іващук Т. В. - Теоретичний і практичний аспекти забезпечення національної конкурентоспроможності, Вовкова З. А. (2013)
Карапиш В. В. - Застосування маркетингового аналізу при прийнятті управлінських рішень (2013)
Колумбет О. П. - Оборотні активи: сутність, класифікація та структура у вітчизняній та зарубіжній практиці (2013)
Поберезська Г. І. - Види та організація проведення перевірок органами податкової державної служби (2013)
Ревуцька Л. Є. - Методичні основи оцінки конкурентних переваг підприємства: матриця БКГ, Корольова Н. М. (2013)
Сінгаєвська М. П. - Економіко-статистичний аналіз вибіркового спостереження інноваційної діяльності підприємств в економіці України (2013)
Чередниченко О. Ю. - Аналіз світового досвіду безпеки підприємств, роль та основні вимоги щодо діяльності служб безпеки підприємств будівельної галузі в сучасних умовах, Чередниченко А. О. (2013)
Чигринець О. А. - Кластерна модель підвищення конкурентоспроможності підприємства (2013)
Шерепа К. М. - Особливості нарахування амортизації основних засобів в умовах використання комп’ютерних технологій (2013)
Алексієвець Л. - Україна як провісник і код майбутнього (2013)
Алексієвець Л. - 95-річчя державного відродження слов’ян Центральної та Південно-Східної Європи, Алексієвець М. (2013)
Ніколаєць Ю. - Демографічні процеси в Донбасі у 20–30-х роках ХХ ст. (2013)
Бондаренко С. - Народний Рух України та його роль у суспільно-політичному житті українського народу наприкінці 80-х – на початку 90-х років XX століття (2013)
Валіон О. - Зовнішньоекономічна діяльність Республіки Білорусь у 2006–2010 рр. у контексті інтеграції в світову економіку (2013)
Ткаченко В. - Феномен "внутренней колонизации” в украино-российских отношениях (исторический аспект) (2013)
Чорна Н. - Еволюція українсько-польських відносин у контексті інтеграції Польщі до НАТО: історіографія (2013)
Лахманюк Т. - Співробітництво між Україною та Японією в політичному вимірі (1991–2011 рр.) (2013)
Кравець В. - Проблеми міжстатевих та шлюбно-сімейних стосунків у античній Греції (2013)
Троян С. - Південнонімецьке купецтво на службі іспанської корони (ХVI – початок XVII ст.) (2013)
Годлевська В. - Реформа системи освіти в умовах консолідації демократичного режиму в Іспанії (2013)
Новінчук С. - Вплив ЄС, США та Росії на формування незалежної Української держави (2013)
Olejko A. - Z kart polityki i działań wojennych Wielkiej wojny 1914–1918. 444 dni wspólnych działań na trzech oceanach zabójczego duetu "Wilka” i "Wilczka”, Zielińska K. (2013)
Федорів І. - Внесок Дмитра Чижевського у розвиток європейського слов’янознавства (2013)
Древніцький Ю. - Діяльність В. Старосольського в молодіжних організаціях на початку ХХ століття (2013)
Штука С. - Звільнення митрополита Йосифа Сліпого в контексті "східної політики” Ватикану (2013)
Пилипишин О. - Деякі аспекти діяльності Ю. Романчука як депутата Віденського парламенту (2013)
Удод О. - Методологічні аспекти модерну та модернізму, Юрій М. (2013)
Горенко О. - Теоретико-методологічні пошуки історика в контексті рецепції європейської демократичної традиції (2013)
Киридон А. - Простір пам’яті: інструменталізація поняття (2013)
Бурдяк В. - Наукові підходи до дослідження і розуміння політичної демократизації в країнах ЦСЄ, Макар Ю. (2013)
Донік О. - Співробітництво Миколи Костомарова з журналом "Киевская старина” (1882–1884 рр.) (2013)
Дацків І. - Політика Антанти щодо гетьманату П. Скоропадського у працях українських дослідників (2013)
Місько В. - Політика Польщі щодо ліворадикального руху в Західній Україні (1918–1939 рр.): історіографія проблеми (2013)
Ореховський В. - Поширення християнства у Персії та на Аравійському півострові (І–VII ст. н. е.) (2013)
Секо Я. - Релігійне питання у слов’янських країнах міжвоєнного періоду (2013)
Костюк Л. - Обряд хрещення дитини у Галичині другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2013)
Ігнатенко Н. - Тестування в системі моніторингу якості навчальних досягнень студентів з історії у вищому навчальному закладі (2013)
Греченюк Н. - Культурно-освітня діяльність митрополита Андрея Шептицького (2013)
Брайлян Є. - Місцева колоніальна адміністрація в Британській Вест-Індії (XVII – перша третина XIX ст.) (2013)
Островська Н. - Відродження національної школи в УНР (2013)
Кравчук Л. - Кооперативний рух у Західній Україні в 30–40-х рр. ХХ ст.: вплив радянізації (2013)
Сазонов В. - Взаємовідносини російських військових емігрантів з нацистською владою напередодні Другої світової війни (2013)
Валіон О. - Юрій М. Ф. Україна XIX – початку XXI століття: цивілізаційний контекст пізнання / М. Ф. Юрій, Л. М. Алексієвець, Я. С. Калакура, О. А. Удод. – Тернопіль: Астон, 2012. – Кн. II. – 696 с. (2013)
Алексієвець Л. - У пошуках іронії історії. Кремень В., Ткаченко В. Україна: ідентичність у добу глобалізації (начерки метадисциплінарного дослідження) / В. Кремень, В. Ткаченко. – 2-ге вид., допов. – К.: Т-во "Знання” України, 2013. – 471 с., Секо Я. (2013)
Алексієвець М. - Етнополітика української влади доби національно-визвольних змагань 1917–1921 років: компаративний аналіз: моногр. / М. В. Лазарович. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 760 с., Костюк Л. (2013)
Алексієвець Л. - Ніколаєць Ю. О. Поселенська структура населення Донбасу : (етнополітичний аспект динаміки) / монографія. – К.: ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 188 с. (2013)
Із книги Юрія М. Ф., Алексієвець Л. М., Калакури Я. С., Удода О. А. Україна найдавнішого часу – XVIII століття: цивілізаційний контекст пізнання. – Київ – Чернівці – Тернопіль: Вектор, 2012. – Кн. І. – 701 с. (2013)
Інформація про наукову діяльність кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ ім. В. Гнатюка у 2013 р. (2013)
Відомості про авторів (2013)
До уваги авторів! (2013)
Войченко Т. О. - Формування системи оптимального управління мультимодальними перевезеннями, Сінько Л. В. (2013)
Гудкова В. П. - Теоретико-прикладні основи підви-щення ефективності економічної діяльності підприємств на ринку транспортного обслуговування населення (2013)
Gurnak V. - Impact of ict on produc-tion processes in industry and transport, Ananchenko V. (2013)
Кацалап А. В. - Роль транспортного забезпечення у розвитку зовнішньоекономічної діяльності країни, Харчук О. Г. (2013)
Кучерук Г. Ю. - Логістично-ресурсне забезпечення якості транспортних послуг, Вовк О. М. (2013)
Остапенко А. С. - Діяльність спеціалізованих міжнародних організацій в транспортній глобалізації галузі, Харчук О. Г. (2013)
Сич Є. М. - Організаційно-економічні особливості взаємодії суб’єктів ринку транспортних послуг, Бойко О. В., Дідовець І. В. (2013)
Харчук О. Г. - Розвиток процесу транспортної інтеграції та створення єдиного ринку транспортних послуг в ЄС (2013)
Цветов М. Ю. - Особливості торгі-влі транспортними послугами в умовах євроінтеграції, Слободян Д. В. (2013)
Белінська М. Г. - Розподіл доходів від вантажних перевезень різних суб’єктів господарювання (2013)
Горбань А. В. - Техніко-економічні тенденції реконструкції залізничного комплексу Української РСР (1960-1980 рр.) (2013)
Гурнак В. М. - Поблемні питання, що потребують уточнень у процесі реформування, Ананченко О. Є, Гурнак М. В. (2013)
Ейтутіс Д. Г. - Мотивація персоналу підприємств транспорту на базі КРІ, Мельникова О.А., Крищенко С. О. (2013)
Пилипенко О. В. - Основні напрями формування конкурентних стратегій у сфері залізничних пасажирських перевезень, Луга Н. В., Крищенко С. О. (2013)
Познякова О. В . - Сукупний потенціал залізничного транспорту (2013)
Потетюєва М. В. - Досвід іноземних залізниць у формуванні майнових моделей (2013)
Соколова Е. О. - Питання оцінки фінансово-економічної стійкості при обранні фінансової стратегії суб’єктів господарювання залізничного транспорту, Пилипенко О. В. (2013)
Стасишен М. С. - Економіко-технологічні проблеми продуктивності праці на залізничному транспорті України, Ногова О. В. (2013)
Ташута М. П. - Напрями підвищення конкурентоспроможності залізничних вантажних перевезень, Брайковська А. М. (2013)
Шуть О. В. - Методика дослідження динаміки інтенсивності пасажиропотоків (2013)
Коба В. Г. - Місце воднотранспортної безпеки в системі загальної транспортної безпеки України, Аверічев І. М. (2013)
Коваленко О. В. - Формування системи макроекономічного регулювання маркетинго-інноваційного розвитку авіаційної галузі в межах національного господарства (2013)
Садловська І. П. - Передумови формування стратегічних напрямів розвитку внутрішнього водного транспорту України (2013)
Скидоненко Н. В. - Стратегія виходу авіакомпаній на зовнішні ринки туристичних послуг (2013)
Аджавенко М. М. - Генезис поняття "інноваційний розвиток" (2013)
Бакаев Л. О. - Корпоративное управление в странах с развивающимися рынками (2013)
Бакаєва І. Г. - Критерії вибору партнерів у стратегічних альянсах (2013)
Бакаєва І. Г. - Удосконалення цінової політики торговельного підприємства, Гулько М. Ю. (2013)
Бакалінський О. В. - Балансування споживчої цінності послуг для різних сегментів клієнтів сервісної організації (2013)
Гладчук О. О. - Методичні аспекти проведення діагностики банкрутства підприємства (2013)
Колумбет О. П. - Визначення сутності оборотних активів: сучасні науково-методологічні підходи, Зозуля Ю. В. (2013)
Костючеко Л. В. - Застосування маркетингового аналізу при прийнятті управлінських рішень, Мазур М. М. (2013)
Кудіна І. О. - Проблеми формування облікової політики та шляхи їх вирішення (2013)
Литвишко Л. О. - Маркетингові аспекти підприємницької діяльності (2013)
Приймук О. Р. - Класифікаційні ознаки методів ціноутворення на продукцію підприємства (2013)
Ревуцька Л. Є. - Концептуальні аспекти державного регулювання монополій в Україні (2013)
Скрипник М. І. - Проблеми обліку та управління розрахунками з покупцями та замовниками, Кладькова В. В. (2013)
Скрипник М. І. - Соціально-економічна сутність категорії "прибуток підприємства", Кострубіцька Н. С. (2013)
Скрипник М. І. - Економічний зміст амортизації основних засобів та проблеми її нарахування в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки, Похілюк Н. П. (2013)
Цвєтов Ю. М. - Особливості автоматизованого обліку товарообігу в сучасних умовах, Глущенко А. П. (2013)
Швирид С. М. - Облік витрат звичайної діяльності на підприємстві, Кудіна І. О. (2013)
Юхненко А. О. - Проблеми та напрями розвитку державно-приватного партнерства в Україні (2013)
Чигринець О. А. - Застосування комплексної бальної оцінки трудової активності персоналу (2013)
Байбакова І. С. - Сутність і структура готовності музичного керівника ДНЗ до впровадження етнопедагогічного змісту в музично-естрадне виховання дошкільників (2011)
Бугрій В. С. - Зміни у змістіі структурі програми із фізичної культури для загальноосвітніх шкіл України (50-70 рр. ХХ ст.) (2011)
Варенко Т. К. - Аналіз результатів упровадження технології виховання педагогічної толерантності майбутніх вчителів на основі аксіологічного підходу (2011)
Герасименко С. Ю. - Культурно просвітницька діяльність Михайла Грушевського в Галичині (1894 – 1914 роки) (2011)
Гончаров Д. О. - Організація студентського самоврядування в академічній групі (з досвіду роботи) (2011)
Григорова Л. С. - Форми і методи роботи соціального педагога з обдарованими дітьми в Україні у 1900-1917 роках (2011)
Гура В. В. - Формування теоретичних знань майбутніх вчителів музики: до постановки проблеми (2011)
Золочевський В. В. - Виховання у студентської молоді потреби в руховій активності засобами фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня (2011)
Кабанська О. С. - Обґрунтування технології формування педагогічного прогнозування майбутніх учителів й аналіз результатів її впровадження, Ткачова Н. О. (2011)
Кошелева Н. Г. - Застосування методів виховання для формування готовності майбутніх економістів до самовдосконалення (2011)
Кудрявцева Т. О. - Теоретичні аспекти підготовки майбутніх медичних сестер до розв’язання проблемних ситуацій у професійній діяльності (2011)
Левченко Я. Е. - Категорія особистості в теорії класиків світової психології (2011)
Марченко О. Г. - Формування професійної компетентності майбутніх військових фахівців у навчально-виховному середовищі ВВНЗ (2011)
Павленко Р. В. - Модель науково-методичного забезпечення формування морально-вольових якостей у майбутніх командирів взводів внутрішніх військ МВС України (2011)
Пінський О. О. - Проблеми організації роботи сільських і селищних мало чисельних шкіл Харківщини в кінці ХХ – на початку століття (2011)
Пучков І. Р. - Упровадження програмного забезпечення навчання майбутніх учитилів (2011)
Ремізанцева К. О. - Розвиток гендерної-збалансованих навчальних програм у США (2011)
Свиридова Г. Г. - Морально-естетичне виховання учнівської молоді України в 60-70-ті рр. ХХ ст. (2011)
Семеренська О. В. - Основні вимоги до працівників соціальної сфери у Великій Британії (2011)
Селехова Є. В. - Формування фізичного здоров’я молоді України засобами національних оздоровчих технологій, Удовиченко М. А. (2011)
Соколовський В. В. - Особливості формування емоційно-вольової культури у процесі професійної підготовки офіцерів внутрішніх військ МВС України (2011)
Твердохліб Т. С. - Ідея реформування школи в педагогічній спадщині викладачів Духовної Академії (друга половина ХІХ ст. – поч. ХХ ст.) (2011)
Туренко Н. М. - Проблема оздоровлення дітей на Слобожанщині на початку ХХ століття (2011)
Шмотіна Т. А. - Особливості природничо-наукової підготовки іноземних студентів (2011)
Шпак І. О. - Використання сучасних педагогічних технологій у процесі підготовки викладачів економічних дисциплін (2011)
Щоголєва І. А. - Проблема формування свідомої дисципліни у поглядах представників зарубіжної педагогічної думки епохі Просвітництва (2011)
Юшко О. В. - Формування здорового способу життя учнів як основа профілактики девіантної поведінки учнів (історичний аспект) (2011)
Троцко А. В. - Образ ідеального учня в уявленні майбутніх учителів, Рибалко Л. С. (2011)
Алєко О. А. - Напрями роботи соціального педагога в дошкільному закладі (2011)
Гайдученко Ю. О. - Змістове наповнення поняття "дитина" в історії педагогіки (2011)
Дука Т. М. - Історико-краєзнавча діяльність піонерської організації України (60-ті роки ХХ ст.) (2011)
Заєць С. С. - Ретроспективний аналіз становлення педагогічної взаємодії школи і сім’ї (2011)
Іващенко К. В. - Проблеми дитинства й отроцтва в педагогічних поглядах С. Шацького та А. Макаренка (2011)
Карпенко Г. В. - Суть поняття "морально-етична позиція старших підлітків" (2011)
Кахіані Ю. В. - Образ дитини-сироти, яка виховується в дитячому будинку (2011)
Ліманська О. В. - Світ дитинства в контексті народних традицій (на матеріалі народних ігор і танців Слобожанщини) (2011)
Лозинська С. В. - Організація праці в природі з дітьми дошкільного віку у 30-х роках ХХ століття (2011)
Мартинчук О. В. - Інклюзивне навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітньому просторі (2011)
Никитюк Л. В. - Загальний розвиток дитини засобами природничих екскурсій (історичний аспект) (2011)
Овчаренко О. В. - Концепція дитинства в єврейській народній педагогіці (2011)
Овчарова О. М. - Вітчизняний журнал "Семья и школа" як засіб морального виховання дитини у другій половині ХХ століття (2011)
Педан Н. В. - Підготовка організаторів дитячого руху в Україні (з досвіду діяльності курсів 20 – 30-х років ХХ століття) (2011)
Петришен О. Г. - Проблема співвідношення індивідуального і колективного у вітчизняній теорії виховання 20-х рр. ХХ століття (2011)
Підвальна Ю. В. - Олексій Андрієвський про фізичне виховання дитини (2011)
Попов В. Д. - Образ дитини як суб’єкта морального виховання в історії педагогічної думки (2011)
Сараєва О. В. - Категорія "дитинство" в розробках теоретиків колективу радянського періоду (2011)
Сачава К. Д. - Самореалізація образу "Я" підлітків у процесі виховання в них навчальної працелюбності (2011)
Сєчка С. В. - Робота студентських будівельних загонів з дітьми та підлітками (1960-1980-ті рр. XX ст.) (2011)
Спіцин В. В. - Організація фізичного виховання підлітків у дитячих громадських об’єднаннях України у міжвоєнний період (2011)
Суржан Н. В. - Формування в першокласників стійкого інтересу до уроків письма (2011)
Ткаченко О. М. - Специфіка створення образів дитинства в етнопедагогіці (2011)
Циган О. А. - Філософське осмислення дитинства у вітчизняній педагогічній спадщині (2011)
Штефан Л. А. - Зміст соціально-педагогічної роботи з дітьми "з особливими потребами" (історичний аспект), Бекетова Ю. В. (2011)
Ящук І. П. - Запровадження загального початкового навчання на Поділлі у другій половині ХІХ століття: проблеми та перспективи (2011)
Вихідні дані (2011)
Пам’яті Володимира Григоровича Коляденка (2013)
Короленко В. В. - Проблеми державного управління дерматовенерологічною службою у процесі реформування вітчизняної системи охорони здоров’я, Степаненко В. І., Хара О. І., Ісаєнко Р. М., Ременник О. І., Авраменко Т. П., Петрова К. І., Волосовець О. П., Лазоришинець В. В. (2013)
Дмитренко С. В. - Епідеміологічні аспекти іхтіозу в популяції Вінницької області (2013)
Шевченко Е. П. - Характеристика генотипов вируса папилломы человека при смешанных урогенитальных инфекциях у женщин (2013)
Сизон О. О. - Роль стрес-системи у розвитку артропатичного псоріазу, Степаненко В. І. (2013)
Рай О. В. - Роль уроканінової кислоти в патогенезі псоріазу (2013)
Прохоров Д. В. - Анализ некоторых личностных характеристик у больных псориазом, Гуменюк Л. Н., Ольшевская Н. С., Смолиенко В. Н. (2013)
Корольова Ж.. В. - Стан та корекція біохімічних показників у хворих з неуточненою інфекцією підшкірної клітковини — бактеріальним целюлітом (2013)
Халидова Х. Р. - Клинико-иммунологические аспекты эпидемического типа саркомы Капоши, Исмаилова Г. А., Ибрагимов Ш. И. (2013)
Туркевич О. Ю. - Етіопатогенетичне обґрунтування використання системних антимікотиків у комплексному лікуванні при деяких сечостатевих інфекціях у жінок (2013)
Недужко А. А. - Иммунопатогенез ВИЧ-ассоциированных дерматозов α-герпесвирусной этиологии (2013)
Смолиенко В. Н. - Этиопатогенетические особенности микробной экземы в сочетании с варикозной болезнью (2013)
Коган Б. Г. - Атопічний дерматит: акцент на безпечності лікування (2013)
Корсунская И. М. - Выбор тактики терапии аллергического контактного дерматита на лице, Невозинская З. А., Гусева С. Д., Миннибаев М. Т., Диковицкая И. Г. (2013)
Болотная Л. А. - Профилактика бактериальных осложнений при атопическом дерматите с использованием средств на основе термальной воды, меди и цинка (2013)
Горбенко А. В. - Оценка технологий раздельного комбинированного применения топических глюкокортикостероидов и топических антимикробных средств для терапии вторично инфицированных стероидчувствительных дерматозов, Андрашко Ю. В. (2013)
Кутасевич Я. Ф. - Место системных ретиноидов в лечении розацеа, Маштакова И. А., Олейник И. А. (2013)
Проценко Т. В. - Опыт проактивной терапии больных атопическим дерматитом, Проценко О. А., Чорновол А. С. (2013)
Литинська Т. О. - Застосування омега-3 поліненасичених жирних кислот у клінічній дерматології (2013)
Андрашко Ю. В. - Нові аспекти в розумінні перебігу герпетичних захворювань шкіри та ефективна топічна терапія, Чечерська Т. І., Коваль Г. М. (2013)
Коган Б. Г. - Новые европейские подходы в терапии резистентных форм аллергодерматозов, Верба Е. А. (2013)
Серов В. Н. - Рациональная терапия вульвовагинитов смешанной этиологии и профилактика рецидивов, Шаповаленко С. А. (2013)
Korting H.Chr. - Сравнимые эффективность и безопасность различных топических препаратов тербинафина в лечении грибковых заболеваний стоп независимо от режима терапии. Результаты метаанализа, Kiencke P., Nelles S., Rychlik R. (2013)
За матеріалами зарубіжних наукових видань (2013)
Коляденко Е. В. - Кожные и венерические болезни в Российской империи (по произведениям известных писателей) (2013)
VI съезд дерматовенерологов и косметологов Узбекистана (23—24 ноября 2012 года, Ташкент) (2013)
До 70-річчя Миколи Олексійовича Дудченка (2013)
До 60-річчя Володимира Івановича Каменєва (2013)
Веремюк Л. Л. - Образ дитини у педагогічній спадщині В. А. Лая (2011)
Вертугіна В. М. - Передшкільна освіта дітей із відхиленням зору в умовах сьогодення (2011)
Ворожбіт В. В. - Духовно-моральне виховання дітей у контексті педагогічного традиціоналізму (середина ХІХ – початок ХХ століття) (2011)
Дічек Н. П. - Доробок О. Лазурського у галузі експериментальних досліджень дитинства (початок ХХ ст.) (2011)
Друганова О. М. - Динаміка мети виховання дівчат у вітчизняних приватних навчальних закладах (кінець XVIII – початок ХХ століття), Яременко Н. В. (2011)
Зінченко Л. В. - Організація взаємодії сім’ї, школи та громадськості в Україні (друга половина ХХ ст.) (2011)
Казішкурт І. М. - Психологія ставлення до природи як педагогічна проблема (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) (2011)
Касютін Ю. С. - Особистість дитини у психолого-педагогічній спадщині В. М. Бехтерєва (2011)
Корецька Л. О. - Соціальні інституції як система соціалізаційного впливу на дитину наприкінці ХVІІІ – початку ХХ століть (2011)
Кот О. П. - Антропологічні ідеї давньогрецьких філософів (2011)
Любченко І. І. - Особливості розвитку логічного мислення у початковій ланці шкільництва (2011)
Мітяшкіна Т. Ю. - Питання методології та підходів при формуванні графічної діяльності студентів технічних вузів (2011)
Майструк О. М. - Образ жінки-матері у педагогічній спадщині В. Н. Каразіна (2011)
Никитюк Л. В. - До витоків розвитку природничої освіти в Україні в другій половині ХІХ – на початоку ХХ ст. (2011)
Панасенко Е. А. - Ретроспективний огляд розвитку експериментальних досліджень у вітчизняній педагогічній науці та практиці (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Пеньков В. І. - Суть і складники міжособистісних взаємин курсантів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу системи МВС України (2011)
Прокопенко А. І. - Сутність перспективного управління вищим навчальним закладом (2011)
Прокопенко І. А. - Педагогічні умови формування професійно-менеджерської культури майбутнього вчителя (2011)
Скавронська О. М. - Зміст соціально-педагогічної діяльності з неповнолітніми правопорушниками в Україні (історичний аспект) (2011)
Сутула В. О. - Виховання особистісної фізичної культури в учнів загальноосвітніх навчальних закладів - стратегічне завдання системи фізичного виховання (2011)
Товкач І. Є. - Індивідуальні особливості старших дошкільників та їх вплив на якість навчання елементів грамоти (2011)
Шаповал Р. В. - Україна у підручниках та інформаційному просторі країн світу, Солнцева Х. В. (2011)
Щербина В. Ю. - Дитина у науковій спадщині М. Стельмаховича (2011)
Борисенко Н. О. - К. Д. Ушинський про засоби формування у школярів любові до природи (2011)
Вихідні дані (2011)
Єлдинова І. М. - Становлення благодійної діяльності в Німеччині (2012)
Борова Т. А. - Концепція адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу (2012)
Васьков Ю. В. - Навчальний предмет "Фізична культура" як основний засіб фізичного виховання в загальноосвітньому навчальному закладі (2012)
Гончар О. В. - Семінар як форма організації педагогічної взаємодії учасників навчального процесу вищої школи України (друга половина ХХ ст.) (2012)
Горбунова Н. В. - Ігрова діяльність як засіб розвитку зв’язного мовлення старших дошкільників (2012)
Григорович О. В. - Блог як засіб розвитку навчально-пізнавальної компетентності студентів в Іспанії (2012)
Гридасова Н. М. - Критерії і показники сформованості економічної культури старшокласників (2012)
Зінченко В. О. - Досвід країн Європи щодо забезпечення якості підготовки фахівців (2012)
Клочко А. М. - Професійна адаптація працівників правоохоронних органів: труднощі, механізми й чинники пристосування (2012)
Князян М. О. - Самостійно-дослідницька робота як засіб підготовки студентів до розв'язання проблемних ситуацій у професійній діяльності (2012)
Кордубан М. В. - Моральне виховання в домашній освіті в Україні (перша половини ХІХ століття) (2012)
Лашко М. В. - Образ дитини в підручниках Марії Грінченко (2012)
Мірошниченко О. М. - Сучасні підходи до розуміння іміджу вчителя як основи виховного впливу на особистість школяра (2012)
Мушинська Н. С. - Науково-теоретичні засади дослідження проблеми саморозвитку особистості (2012)
Некрутенко О. Б. - Організація виховної роботи у школі Саммерхілл (2012)
Пилипюк К. М. - Науково-теоретичні засади формування критичного мислення студентів у університетах Німеччини (2012)
Полежаєва Н. О. - Освітні реформи 60-их років ХІХ століття (2012)
Попова Ю. О. - Аналіз досвіду впровадження інформаційно-комунікаційних технологій усистеми освіти західних країн (2012)
Садова Н. О. - Введення Болонського процесу в Україні (2012)
Спіцин В. В. - Основні етапи становлення і розвитку фізичного виховання підлітків у дитячих громадських організаціях України першої половини ХХ ст. (2012)
Чернявська М. В. - Взаємодія вітчизняних дошкільних закладів освіти і батьків у здійсненні естетичного виховання дітей (друга половина ХХ століття) (2012)
Шишенко В. O. - Механізми впливу на формування мотивації до навчання підлітків (2012)
Шпак І. О. - Педагогічні умови підготовки викладачів економічних дисциплін (2012)
Шугаєва Д. Б. - Формування комунікативної компетенції з іноземної мови у студентів туристичної спеціальності (2012)
Ярославська Л. І. - Аналіз проблемних і виховних ситуацій на заняттях з іноземної мови та їхня роль у процесі подолання педагогічних бар’єрів (2012)
Вихідні дані (2012)
Александрович Н. О. - Значення етичних цінностей природи для формування екоетичної позиції особистості (2012)
Бєляєв С. Б. - Теоретичні питання вибору об’єктивних критеріїв для моніторингу досягнень випускника (2012)
Голуб Н. М. - Особливості індивідуального підходу до учнів молодшого шкільного віку при корекції в них недоліків писемного мовлення (2012)
Голубнича Л. О. - Джерела педагогічної історіографії (2012)
Дрожик Л. В. - Теоретичні основи змісту біологічної підготовки майбутнього вчителя (2012)
Єлдинова І. М. - Передумови становлення благодійної освітньої діяльносі в історії зарубіжної педагогіки і школи (2012)
Івченко Т. В. - Виховна робота в ремісничих училищах України в 40-50-ті рр. ХХ століття (2012)
Князян М. О. - Психолого-педагогічна сутність феномена "україномовна культура вчителя" (2012)
Цайчжи Ляо - Ідеї В. О. Сухомлинського в китайській педагогіці (2012)
Мариновська О. Я. - Моделювання функціонального поля освітнього моніторингу (2012)
Медвідь М. М. - Шляхи удосконалення військово-патріотичного виховання молоді навчальних закладів і її професійної орієнтації на військову службу за контрактом, Дем’янишин В. М. (2012)
Мітяшкіна Т. Ю. - Інтерактивне навчання у сфері нарисної геометрії, інженерної і комп’ютерної графіки (2012)
Науменко Н. В. - Дефінітивна характеристика поняття "духовне здоров’я людини" (2012)
Одарченко В. І. - Технологія виховання національної гідності студентської молоді засобами українського народного мистецтва (2012)
Пашинський П. П. - Використання інтерактивних методів навчання при викладанні курсів валеологічного спрямування, Міщенко О. А. (2012)
Правдивцева Ю. С. - Аналіз нормативних документів про підвищення кваліфікації вчителів у школах США (2012)
Репко І. П. - До питання виховання національної свідомості і самосвідомості шкільної молоді (2012)
Скриль О. І. - Милосердя як основа формування особистості учня в гуманній педагогіці Ш. О. Амонашвілі (2012)
Старосельська Ю. І. - До питання про створення здоров’язбережувального освітнього простору у класичному університеті (2012)
Ткачова Н. О. - Формування готовності майбутніх учителів до впровадження інноваційних педагогічних технологій у практику роботи загальноосвітньої школи (2012)
Удовенко М. А. - Використання методики цілісного мислення у викладанні шкільного предмета "Основи здоров’я" (2012)
Федорищак Р. Л. - Співпраця Мирона Кордуби з педагогічними часописами (чернівецький період) (2012)
Шапошникова І. І. - Розв’язання проблемних ситуацій у підготовці майбутніх фахівців із фізичної реабілітації як засіб забезпечення особистісно-орієнтованого навчання (2012)
Шацька Н. М. - Теоретичне обґрунтування структурних компонентів україномовної культури шкільного педагога (2012)
Шломенко О. Б. - Про результати експериментальної перевірки педагогічних умов формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх економістів засобами інноваційних технологій (2012)
Щербак І. М. - Сучасні підходи до розуміння поняття "освітнє середовище" (2012)
Ярославська Л. І. - Розвиток рефлексивних умінь майбутніх учителів як чинник подолання бар’єрів педагогічної діяльності (2012)
Вихідні дані (2012)
Кайряк О. Р. - Світовий ринок, Гамуга О. Б. (2012)
Калабухова С. В. - Об’єкти організації аналітичного забезпечення управління суб’єктами господарювання (2012)
Калбанцова-Райлян А. І. - Економіко-екологічна безпека річкового транскордонного управління водними ресурсами (на прикладі Дністра) (2012)
Кальченко С. В. - Сучасні проблеми ефективного використання ресурсного потенціалу в системі сільськогосподарських підприємств (2012)
Камінський О. Є. - "Хмарні обчислення" – як ефективна модель виробництва та росповсюдження інформаційних послуг (2012)
Канцедал Н. А. - Документування в системі бухгалтерського обліку: юридичний аспект (2012)
Карпова І. В. - Проблеми реструктуризації економіки України (2012)
Каспрук А. Ю. - Доходи місцевих бюджетів: проблеми забезпечення та резерви збільшення (2012)
Каткова Н. В. - Колізії складання фінансової звітності в Україні (2012)
Китайчук Т. Г. - Проблеми оцінки основних засобів в бухгалтерському обліку (2012)
Клим Н. М. - Інформаційне забезпечення процедур припинення діяльності підприємства, Хомяк Т. Р. (2012)
Коблянська О. І. - Екологічні витрати та зобов’язання в системі бухгалтерського обліку, Цибульник М. О. (2012)
Коваленко Г. С. - Впровадження служби внутрішнього аудиту як крок до підвищення ефективності менеджменту підприємств санаторно-курортної сфери, Гноєва О. С. (2012)
Ковалів В. М. - Проблемна кредитна заборгованість в сільському господарстві (2012)
Козловський С. В. - Основні тенденції розвитку вітчизняного молочного виробництва в умовах ринку, Кошельник В. М. (2012)
Кондрашова Т. М. - Формування облікової політики підприємств споживчої кооперації (2012)
Корольчук Л. В. - Механізм запровадження кластерної моделі розвитку туризму в транскордонному регіоні (2012)
Корягін М. В. - Інформаційне забезпечення економічного аналізу у процесі визначення вартості підприємства (2012)
Костирко І. Г. - До питання обліку трансакційних витрат, Молоко Н. П. (2012)
Костякова А. А. - Удосконалення обліку та контролю витрат рослинництва (2012)
Косянчук Т. Ф. - Аудит якості як інструмент управління якістю (2012)
Котенко Л. М. - Удосконалення обліку облігацій, Нестеренко О. О. (2012)
Кравцова І. В. - Фондовий ринок україни: аналіз розвитку фондового індексу UX, Турбоба І. С. (2012)
Криворотько І. О. - Бюджетування як інструмент фінансового управління підприємством (2012)
Крупа О. М. - Основні аспекти формування продовольчої безпеки в Україні (2012)
Кукоба В. П. - Ключові аспекти аудиту витрат на забезпечення корпоративної соціальної відповідальності підприємства (2012)
Кукоба О. В. - Способи удосконалення обліку і контролю витрат на реорганізацію підприємства (2012)
Кулакова О. В. - Сучасні підходи до розвитку фінансового обліку затрат на коксохімічних підприємствах (2012)
Курліщук І. Б. - Еволюція понятття трансакційні витрати в економічній науці (2012)
Куцик П. О. - Зарубіжний досвід обліку та внутрішньогосподарського контролю предметів прокату, Куценко Н. В. (2012)
Куцик П. О. - Сучасний підхід до організації обліку доходів майбутніх періодів, Ясінська Л. Т. (2012)
Кучеркова С. О. - Покращення аналітичного обліку реалізації продукції та розрахунків з покупцями (2012)
Кушніренко О. А. - Формування спеціального режиму оподаткування сільськогосподарських товаровиробників України (2012)
Лавриненко Л. М. - Деформалізація правил на українському ринку праці (2012)
Лаговська О. А. - Процедура трансформації фінансової звітності для цілей оцінки вартості підприємства: ідентифікація нормалізуючих коригувань (2012)
Ланченко Є. О. - Регіональні особливості розвитку фермерських господарств (2012)
Левкулич В. В. - Формування витрат, пов’язаних з забезпеченням та покращенням якості продукції на швейних підприємствах (2012)
Лесік І. М. - Структура виробництва та реалізації овочевої продукції в конкурентних умовах (2012)
Ліба Н. С. - Статегічний управлінський облік інноваційної діяльності (2012)
Лобода Н. О. - Нематеріальні активи як об’єкт облікової дільності: проблеми та перспективи (2012)
Лозинський Д. Л. - Методика бухгалтерського обліку витрат для цілей оподаткування: шлях до спрощення (2012)
Лоханова Н. О. - До питання про принципи підготовки інтегрованої звітності (2012)
Лучкова М. С. - Теоретичні аспекти управління стратегічним потенціалом підприємства (2012)
Любченко Н. Л. - Екологічні аспекти економічної стабільності промислових підприємств (2012)
Лютак О. М. - Сучасні аспекти міграційних процесів в Україні та світі, Ядчук О. А. (2012)
Магас Л. М. - Регіональний аспект продовольчої безпеки і екологізація сільського господарства, Тимчишин О. Р. (2012)
Майорова Н. І. - Стратегічний аудит маркетингу у системі контролю підприємства (2012)
Максимів Ю. В. - Маржинальний аналіз як засіб визначення ефективності комплексного використання деревної сировини для виробництва твердого біопалива (2012)
Марковська Т. С. - Проблеми і перспективи зайнятості сільського населення (2012)
Матійчук О. І. - Регулювання соціально-трудових відносин у сільському господарстві на основі контракту (2012)
Матюха М. М. - Організаційні підходи формування управлінської звітності (2012)
Мельник А. О. - Властивості світової економіки в умовах глобалізації (2012)
Мельник К. П. - Модель оперативного контролю в сільськогосподарських підприємствах (2012)
Мельникова Е. В. - Бизнес-модель агрофранчайзинга как фактор устойчивого развития мелкотоварного производства, Лясковская М. Н., Старкова Л. С. (2012)
Мельникова Е. В. - О показателях устойчивости бизнес-модели, Ханагян Л. М. (2012)
Микитюк В. М. - Ідентифікація сучасних проблем розвитку галузі скотарства, Волкова І. М. (2012)
Мілевська О. М. - Бухгалтерський та податковий облік податку на прибуток, Піхотіна А. О. (2012)
Мірошник О. Ю. - Удосконалення системи управління кредитними відносинами між банками та суб’єктами підприємницької діяльності (2012)
Млинко І. Б. - Місця відображення маркетингових витрат в системі бухгалтерської звітності вітчизняних підприємств (2012)
Мних Є. В. - Науковий рівень аналітичного забезпечення креативного менеджменту, Пелешко Н. М. (2012)
Молохова Я. О. - Фінансові посередники як індикатори соціально-економічного розвитку України (2012)
Мороз С. І. - Порівняльний аналіз існуючих моделей прогнозування ймовірності банкрутства підприємств (2012)
Морохова В. О. - Конкурентоспроможність: аналіз теоретичних підходів до визначення поняття, Нужний О. О. (2012)
Муляр Т. В. - Функції венчурного капіталу в контексті фінансової безпеки країни (2012)
Навроцький С. А. - Система сільськогосподарського страхування: тенденції та перспективи розвитку (2012)
Назарова К. О. - Перспективи розвитку світового та вітчизняного аудиту внаслідок впливу інтеграційних процесів (2012)
Настенко М. М. - Особливості бухгалтерського обліку факторингових операцій в комерційних банках України, Копитчук Т. М. (2012)
Новак О. С. - Концепція формування та розвитку ринку сек’юритизації в Україні (2012)
Нужна О. А. - Власний капітал сільськогосподарських підприємств: трактування, класифікація, структура (2012)
Олійник А. П. - Сучасні методи обліку виробничих запасів (2012)
Олійник Я. В. - Регламентація бухгалтерського обліку та фінансової звітності неприбуткових організацій: стан, проблеми, шляхи удосконалення (2012)
Осадча Г. Г. - Система калькулювання виробничого підприємства харчової галузі (2012)
Остапчук Т. П. - Обліково-правові аспекти генезису земельних відносин (2012)
Борзенко О. П. - Витоки ідей організації дистанційного навчання в Канаді (2013)
Друзь І. М. - Концептуальні засади формування професійних компетенцій у майбутніх фахівців інженерно-технічного профілю (2013)
Єфремова О. І. - Особливості підготовки майбутніх викладачів іноземної мови на сучасному етапі (2013)
Зінченко В. О. - Моніторинг діяльності викладачів з управління якістю навчального процесу ВНЗ (2013)
Касьянова О. М. - Концептуальні засади сталого розвитку регіональної системи загальної середньої освіти (2013)
Касютін Ю. С. - В. М. Бехтерєв про чинники соціалізації особистості (2013)
Кириліва В. О. - Внесок Л. Занкова, П. Зінченко та В. Давидова в становлення харківської шкли з розвивального навчання (60-ті – перша половина 70-х рр. XX століття) (2013)
Князян М. О. - Компетентнісна модель професійної підготовки майбутніх фахівців (2013)
Ковтун А. В. - Ідеї розвитку музичної освіти вчителів у педагогічній думці України (2013)
Кожухар Ж. В. - Структурний аналіз науково-пізнавальної компетентності майбутніх учителів інформатики (2013)
Кожушко С. П. - Можливості електронної пошти та чатів у підготовці до професійної взаємодії майбутніх практичних психологів (2013)
Корсун Ю. І. - Питання мовленнєвого розвитку дітей у педагогічній думці зарубіжжя (2013)
Косиченко В. А. - Естетичне виховання як складова частина виховного процесу в хореографічному колективі (2013)
Лутаєва Т. В. - Роль А. М. Краснова в організації екскурсійної діяльності у вітчизняних вищих навчальних закладах (2013)
Міщенко О. А. - Особливості лекторської майстерності у педагогічній діяльності Миколи Олексійовича Умова (2013)
Мушинська Н. С. - Індивідуальні навчально-дослідні завдання в системі професійної підготовки бакалаврів економіки (2013)
Петриненко Л. О. - Аналіз сучасних моделей вищої педагогічної освіти (2013)
Пилипюк К. М. - Формування критичного мислення особистості в контексті європейського освітнього процесу (2013)
Попова Ю. О. - Дистанційна підготовка вчителів Великобританії засобами ІКТ (2013)
Різун Н. О. - Алгоритм вдосконалення методики оцінки якості якості педагогічних тестів (2013)
Рябовол Л. Т. - Курс "Права людини": місце і роль у становленні вітчизняної системи шкільної правової освіти (2013)
Сердюкова О. Я. - Засоби розвитку педагогічної компетентності магістрантів інженерно-педагогічних спеціальностей (2013)
Стаднік О. В. - Професійна адаптація як психолого-педагогічна проблема (2013)
Тарарак Н. Г. - Формування ціннісних орієнтацій у студентів як педагогічна проблема (2013)
Тіщенко О. М. - Сутністьполікультурного виховання у вітчизняній педагогічній думці (2013)
Ткачова Ю. Г. - Формування відповідального ставлення до материнства у студентської молоді (2013)
Халабурдіна О. В. - Художня самодіяльність у ВНЗ як чинник естетичного виховання студентів (2013)
Харківська А. А. - Аналіз системи управління інноваційним розвитком педагогічного ВНЗ (2013)
Юшко О. В. - Роль фізичного виховання в пропаганді здорового способу життя студентської молоді в Україні (2013)
Ярославська Л. І. - Розвиток рефлексивних умінь майбутніх учителів як чинник подолання бар’єрів педагогічної діяльності (2013)
Вихідні дані (2013)
Абрамова С. В. - Педагогічні умови формування соціальної активності особистості (2013)
Авдєєнко І. М. - Суть та структуру валеологічного світогляду студентської молоді (2013)
Арешонков В. Ю. - Трансформація змісту предмета "Суспільствознавство" (1976–1986 рр.) в межах радянської "школи навчання" (2013)
Голуб Н. М. - Особливості формування мотиваційно-цільового компоненту писемно-мовленнєвої діяльності молодших школярів з порушенням психо-мовленнєвого розвитку (2013)
Дерев’янко І. В. - Методологічні засади дослідження християнського виховання підлітків у Київській Русі (2013)
Зуб О. В. - Екологічна освіта і виховання майбутніх офіцерів Академії внутрішніх військ МВС України, Бойчук Ю. Д. (2013)
Лутаєва Т. В. - Формування творчого потенціалу науковців Харківського університету – фундаторів медичної та фармацевтичної освіти в Україні (2013)
Медвідь М. М. - Обґрунтування необхідності підготовки консультантів з питань міжкультурної комунікації та удосконалення системи професійної підготовки військових формувань, Павлов Я. В. (2013)
Микитюк С. О. - Ресурсний підхід в організації розумової праці майбутнього вчителя (2013)
Мірошниченко О. М. - Роль сім’ї і школи у вихованні здоров’я збережувальної поведінки учнів (2013)
Міхеєнко О. І. - Зміст професійної підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я людини (2013)
Міщенко О. А. - Питання лекторської майстерності в просвітницькій діяльності Г. С. Сковороди (2013)
Москальова Я. Ю. - Інтуїтивне світосприйняття як чинник професійного становлення педагога (2013)
Ніжевська Т. В. - Аналіз результатів експериментальної роботи з підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання артзасобів у педагогічній діяльності (2013)
Партола В. В. - К. Д. Ушинський про формування інтелектуальних умінь молодших школярів (2013)
Пивовар Ю. О. - Напрями діяльності приватних товариств щодо підтримки обдарованої особистості у Східній та Західній Німеччині: компаративний погляд (2013)
Пісоцька М. Е. - Теоретичні питання формування рефлексивної компетентності вчителя (2013)
Проценко І. І. - Педагогічне забезпечення застосування евристичного діалогу для формування професійно-творчих умінь у майбутніх учителів гуманітарних дисциплін (2013)
Репко І. П. - Роль засобів масової комунікації у формуванні особистості (2013)
Тарарак Н. Г. - Ціннісна педагогічна взаємодія як основа формування комунікативної компетенції студентів-дизайнерів (2013)
Федорищак Р. Л. - Науково-педагогічна діяльність Мирона Кордуби в Українському таємному університеті (2013)
Щебликіна Т. А. - Системний і синергетичний підходи як методологічна основа дослідження проблеми моніторингу навчальних досягнень студентів педагогічних ВНЗ (2013)
Яковенко Є. С. - Особливості підготовки до професійної діяльності майбутніх офіцерів підрозділів спеціального призначення внутрішніх військ МВС України (2013)
Вихідні дані (2013)
День Діагностики Меланоми (17 Травня 2013 року) (2013)
Франкенберг А. А. - Перспективи міжнародної співпраці українських дерматовенерологів у напрямку модернізації венерологічної допомоги населенню України, Хара О. І., Миронюк І. С. (2013)
До 60-річчя Олександра Івановича Хари (2013)
Мавров Г. И. - Эпидемиология герпетической инфекции и герпесассоциированных заболеваний, Запольский М. Э. (2013)
Радионов В. Г. - Оценка эффективности лечения больных сифилисом дюрантными препаратами пенициллина, Шатилов А. В., Радионов Д. В. (2013)
Наліжитий А. А. - Корекція порушень показників ендотеліальної дисфункції у хворих на нейродерміт у процесі комплексного лікування (2013)
Бабанин В. А. - Макрофагальная активность — маркер эффективности лечения больных псориазом узкополосным ультрафиолетом B 311 нм (2013)
Попова І. Б. - Деякі аспекти впливу метаболічного синдрому у хворих на псоріаз, Дудченко М. О., Артеменко А. Ф. (2013)
Сербина И. М. - Особенности метаболизма азота оксида при гнездной алопеции (2013)
Шухтін В. В. - Характер морфологічних змін шкіри та слизової оболонки у хворих з ВІЛ/СНІДом, Гойдик В. С., Насібуллін Б. А., Гоженко А. І. (2013)
Рай О. В. - Вплив ультрафіолетової терапії на рівень уроканінової кислоти в шкірі при псоріазі (2013)
Шураева С. А. - Иммуногенетические особенности у больных витилиго (2013)
Геращенко С. Б. - Сучасні погляди на стовбурові клітини шкіри дорослих та їхню участь у регенерації загального покриву, Чайковський Ю. Б., Дєльцова О. І. (2013)
Литинська Т. О. - Диференційований підхід до призначення гепатопротекторів хворим на хронічні дерматози (псоріаз, червоний плескатий лишай, атопічний дерматит, екзема) із супутньою патологією органів травлення, Степаненко Р. Л. (2013)
Кауд Д. - Псориаз и метаболический синдром как факторы взаимного отягощения дисбаланса эндокринной, иммунной систем и цитокинового гомеостаза. Перспективные направления болезньмодифицирующей терапии псориаза (2013)
Гуль І. В. - Helicobacter pylori та її зв’язок з розвитком хронічної кропив’янки (2013)
Калюжная Л. Д. - Системное лечение при диффузной алопеции и заболеваниях стержня волоса (2013)
Федорич Л.Я. - Терапія хворих на акне з використанням системного ізотретиноїну Lidose та її оптимізація (2013)
Куценко И. В. - Противозудная терапия больных псориазом, Свистунов И. В., Милус И. Е. (2013)
Коган Б. Г. - Епідеміологія, етіопатогенез, клінічні форми і сучасна терапія акне у жінок, раціональна тактика комплексного лікування акне середньої тяжкості (огляд літератури та власні дослідження), Наумова Л. О., Степаненко В. І. (2013)
Коннова А. О. - Раціональність етапного лікування гострокінцевих кондилом і гігантських кондилом Бушке – Левенштейна, поєднаних з іншими урогенітальними інфекціями, на прикладі клінічного випадку з практики, Коновалова Т. С. (2013)
Ткач В. Є. - Випадки ектодермальної дисплазії, Мотуляк А. П., Геник Л. І., Павличко А. М., Зелінська О. Ю. (2013)
Кулешов И. В. - Дерматологические аспекты ВИЧ-инфекции (собственные наблюдения), Лин В. Н., Цабак Н. Н., Кириуцов A. M. (2013)
Дюдюн А. Д. - Новые возможности местного лечения пациентов с онихомикозом, Салий Е. А., Полион Н. Н., Горбунцов В. В. (2013)
Калюжна Л. Д. - Оцінка ефективності лікування препаратом "Цитеал" при інфекційних дерматозах та вугровій хворобі, Пацеля М. В., Бойчук А. М., Миронюк О. Б., Іллічова Н. О. (2013)
Халдин А. А. - Терапевтические возможности 1 % крема "Фенистил Пенцивир" при купировании обострений простого герпеса различных локализаций, Шестакова Л. А., Игнатьев Д. В. (2013)
Шупенько Е. Н. - Опыт применения комбинированного препарата "Офор" в комплексном лечении демодекоза и угревой болезни, Шупенько Н. М. (2013)
Королева Ж.. В. - Этиология, клиника и оптимизация терапии при микозе стоп (2013)
Последние достижения в изучении проблемы атопического дерматита — в поиске ключа к "замку" заболевания. 22-й Всемирный конгресс дерматологии, Сеул, Южная Корея, 28 мая 2011 г. (2013)
Короткий Н. Г. - Оценка клинической эффективности современного стероида алклометазона дипропионата ("Афлодерма") в наружной терапии атопического дерматита у детей, Тихомиров А. А., Гамаюнов Б. Н. (2013)
Коляденко К. В. - Організація навчання студентів медичних факультетів наприкінці XIX — на початку XX сторіччя у Росії на прикладі Університету св. Володимира (2013)
Коляденко К. В. - За матеріалами зарубіжних наукових видань (2013)
Авчіннікова Г. - Профільна диференціація навчання школярів за кордоном та в Україні (2011)
Барнінець О. - Класифікація ігрових методів навчання історії з погляду компетентнісного підходу (2011)
Борисенко Н. - Модель підготовки майбутніх учителів технологій до формування художньо-технічних умінь в учнів основної школи (2011)
Грицай Н. - Лекції з методики навчання біології як основа формування індивідуального методичного стилю майбутніх педагогів (2011)
Жиляєва Ю. - Особливості застосування методу проектів у професійно-педагогічній підготовці вчителів іноземних мов (2011)
Ибрагимов Т. - О дидактических условиях индивидуальной работы студента-заочника (2011)
Ибрагимова Г. - Инновационные методы организации самостоятельной работы студентов заочной формы (2011)
Мусаєв К. - Методичні аспекти підготовки майбутнього вчителя позашкільного закладу освіти (2011)
Проценко І. - Формування професійно-творчих умінь майбутнього вчителя (2011)
Сірик Л. - Сократівський метод та його модернізація в евристичній освіті США (2011)
Фурман О. - Проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів (2011)
Шамрай І. - Аналітична діяльність в контексті фахової підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2011)
Берикханова А. - Об актуальности формирования готовности будущих учителей к использованию современных педагогических технологий, Бейкитова А. (2011)
Зубченко О. - Проблеми первинної підготовки вчителів у галузі ІКТ на сучасному етапі (2011)
Ломницький Я. - Актуальні проблеми підготовки сучасного вчителя до застосування проектно-технологічної системи навчання у формотворенні та оздобленні шкатулки, Ярема А. (2011)
Малишевський О. - Підготовка майбутніх вчителів фізико-математичних спеціальностей до використання засобів ІКТ (2011)
Прядко Н. - Инновационные технологии работы со студентами в системе компетентного похода (2011)
Сиволобова Н. - Роль образовательного фандрайзинга в инновационной деятельности вузов (2011)
Суховірський О. - Використання засобів мережі інтернет в процесі пошуку інформації для студентських наукових досліджень з педагогіки (2011)
Бондаренко Т. - Формування спеціальної методологічної компетенції як найвищого показника професійної готовності вчителя біології (2011)
Долинський Є. - Компоненти, критерії та рівні сформованості комунікативної компетентності майбутніх перекладачів (2011)
Зінчук Н. - Технологічні аспекти формування аналітичної компетентності майбутніх фахівців у ВНЗ, Зінчук В. (2011)
Коростелев А. - Формирование профессиональной компетенции у будущих менеджеров в условиях эквифинальности аналитических выводов (2011)
Пригодій М. - Використання компетентнісного підходу при підготовці майбутніх учителів до профільного навчання учнів (2011)
Савченко Н. - Імідж сучасного вчителя: актуальність та перспективи наукових розвідок (2011)
Тарантей Л. - Формирование профессиональной компетентности будущих учителей начальных классов в области оптимизации доверительных отношений с младшими школьниками (2011)
Ткачук Т. - Психолого-педагогічні аспекти підготовки сучасного вчителя технологічної освіти (2011)
Ярыгин О. - Модель компетентности как метода (2011)
Kościelniak М. - Metoda projektu edukacyjnego jako sposób kształtowania kompetencji, Przewłocka К. (2011)
Демченко О. - Науковий тезаурус базових понять самоорганізації вчителя у професійній діяльності (2011)
Зінченко А. - Завдання і функції учителів технологій у спільній профорієнтаційній роботі з професійно-технічними навчальними закладами (2011)
Зінченко А. - Модель формування комунікативної толерантності студентів педагогічних спеціальностей університетів у процесі гуманітарної підготовки (2011)
Лєсовий В. - Особливості соціально-психологічної адаптації студентів-першокурсників в умовах фінансової кризи (2011)
Савченко С. - Сутність і функції діагностико-консультативної роботи практичного психолога в загальноосвітній школі (2011)
Семина И. - Проблема развития познавательных способностей будущих педагогов (2011)
Совгіра С. - Ефективні форми природоохоронної роботи (2011)
Бойко А. - Вплив Львівської державної учительської семінарії на формування особистості Костянтини Малицької (2011)
Матрос О. - Іван Васильович Лучицький – педагог, просвітник та громадський діяч (2011)
Орєхова Л. - Розвиток лінгводидактичних ідей у другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття. (2011)
Тадеєв П. - Становлення і розвиток законодавства США у галузі навчання обдарованих школярів (50–60-ті роки ХХ століття) (2011)
Тімець О. - Ретроспектива становлення системи професійної підготовки майбутніх учителів географії (кінець ХІХ ст.) (2011)
Лазаренко О. - Пріоритетні напрями розвитку професійного іншомовного спілкування у вищих навчальних закладах Великої Британії кінця ХХ – початку ХХІ сторіччя (2011)
Мойсеєва С. - Структурно-функіональна модель підвищення кваліфікації вчителів за кредитно-трансферною системою навчання (2011)
Опанасенко Н. - Особистісно орієнтований підхід у підготовці вчителя початкової школи в умовах кредитно-модульної системи навчання (2011)
Пащенко М. - Модульно-розвивальна система навчання у формуванні активності студентів (2011)
Наші автори (2011)
Аннотации (2011)
Annotation (2011)
Неханевич О. Б. - Ризик раптової смерті в спорті у осіб з ознаками дисплазії сполучної тканини (огляд літератури), Абрамов В. В. (2013)
Романенко О. Г. - Оксидантно-антиоксидантний баланс у крові і тканинах ясен щурів з експериментальним гастродуоденітом (2013)
Дичко Є. Н. - Термінологія больового та парестетичного синдрому слизової оболонки порожнини рота, Самойленко А. В. (2013)
Крижановський Д. Г. - Ефективність протитуберкульозної хіміотерапії у поєднанні з антиретровірусною терапією у хворих з ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ, Марченко Н. А. (2013)
Мащенко И. С. - Факторы риска и прогнозирования развития воспалительных осложнений и локального вторичного остеопороза в костных структурах челюстей при дентальной внутрикостной имплантации у здоровых пациентов, Гударьян А. А., Ширинкин С. В. (2013)
Македонський І. О. - Раннє виявлення нейрогенних порушень сечовипускання у пацієнтів з аноректальними аномаліями (2013)
Ковач І .В. - Потенційні фактори ризику при системній гіпоплазії та карієсі зубів на етапі одонтогенезу, Дичко Є. Н., Біндюгін О. Ю., Бунятян Х. А. (2013)
Скоромна А. С. - Вплив процесів протеолізу на розвиток і прогресування серцевої недостатності ішемічного генезу залежно від наявності реваскуляризації (2013)
Ніколаєнко-Камишова Т. П. - Щодо факторів ризику тромботичних ускладнень у пацієнтів з хронічними мієлопроліферативними захворюваннями (2013)
Стьопушкін С. П. - Профілактика та лікування ускладнень уретероскопії, Соколенко Р. В., Аліфанов І .Д. (2013)
Дичко Є. Н. - Больовий та парестетичний феномен слизової оболонки порожнини рота, Вербицька А. В., Карнаух С. О. (2013)
Глазунов О. А. - Экспериментальное и клинико-лабораторное исследование эффективности лечения основных стоматологических заболеваний у рабочих горнорудного производства (2013)
Кебкало А. Б. - Вивчення впливу перитонеального діалізу та клітинної терапії на синдром кишкової недостатності при некротичному панкреатиті (2013)
Шумна Т. Є. - Характеристика гормонального профілю дітей з алергічними захворюваннями (2013)
Кузнецова М. А. - Лікарська експертиза юнаків призовного віку з пролапсом мітрального клапана (2013)
Доценко Н. Я. - Влияние мельдония на когнитивный и клинико-функциональный статус больных пожилого возраста с острым инфарктом миокарда и артериальной гипертензией, Боев С. С., Шехунова И. А. (2013)
Іванов А. В. - Вивчення ефективності комбінації карбамазепіну з ноотропами на когнітивні процеси при епілепсії, Опришко В. І. (2013)
Педаченко Є. Г. - Статистичний аналіз лікування при ускладненій хребетно-спинномозковій травмі (за даними МСЕ), Тарасенко О. М., Мирончук Л. В. (2013)
Дичко Є. Н. - Організація надання допомоги хворим з патологією слизової оболонки порожнини рота: теперішня та майбутня, Самойленко А. В., Романюта І. А., Шарипов В. І. (2013)
До сторіччя від дня народження доктора медичних наук, професора, заслуженого діяча науки України та заслуженого діяча вищої школи України Інни Іларіонівни Крижанівської (2013)
Професорові Володимиру Григоровичу Кравченкові 75 років (2013)
Степаненко В. І. - Проблеми координації та інтеграції діяльності ланок надання медичної допомоги в умовах реформування сфери охорони здоров’я України та їхнє значення у роботі дерматовенерологічної служби, Короленко В. В. (2013)
Волошина Н. О. - Особливості клініки та перебігу вульгарних вугрів на тлі супутньої гелікобактерної інфекції гастродуоденальної локалізації, Денисенко О. І., Васюк В. Л. (2013)
Смолиенко В. Н. - О характере клинических признаков и параметров гемостаза у больных микробной экземой с варикозными трофическими язвами в процессе комплексного лечения (2013)
Мавров Г. И. - Комплексный метод лечения больных многоформной экссудативной эритемой, ассоциированной с герпесвирусной инфекцией, с учетом клинических и лабораторных критериев, Запольский М. Э. (2013)
Абрагамович О. О. - Стигми шкіри, її придатків та слизових оболонок у пацієнтів із цирозом печінки, Абрагамович М. О., Фаюра О. П. (2013)
Куц Л. В. - Значение сигнально-рецепторных ноцицептивных связей при псориазе (2013)
Баркалова Е. Л. - Показники тензіореометрії — діагностичні критерії маніфестних форм нейросифілісу (2013)
Дмитренко С. В. - Дерматоскопічні аспекти діагностики форм іхтіозу (2013)
Солошенко Е. М. - Виявлення інформативних інтегральних гематологічних коефіцієнтів у хворих на тяжкі та поширені дерматози, Савенкова В. В., Ярмак Т. П., Шевченко З. М., Гіржанова І. В. (2013)
Исабаев Б. А. - Лечение и профилактика постгерпетической невралгии, Рахматов А. Б. (2013)
Іваніщева І. А. - Імунотерапевтичні аспекти мікозів стоп: стан проблеми та подальші шляхи її розв’язання (2013)
Міхеєв О. Г. - Оптимальна терапія оперізувального герпесу та його ускладнень в імунокомпетентних пацієнтів (2013)
Федорич П. В. - Бактеріальний вагіноз: сучасний погляд на проблему. Раціональна терапія та реабілітаційні заходи щодо способу життя пацієнток, Примак А. В., Коновалова Т. С. (2013)
Поліщук Д. С. - Поширеність паразитарних інвазій у пацієнтів зі шкірними захворюваннями, Поліщук С. Й., Бондар С. А., Комарніцька В. С. (2013)
Чернышов П. В. - Укусы иксодового клеща и болезнь Лайма в практике дерматовенеролога (2013)
Проценко Т. В. - Опыт лечения онихомикоза, Проценко О. А. (2013)
Удовиченко В. И. - Клинико-фармакологическое обоснование применения нифуратела для лечения трихомониаза, ассоциированного с бактериальной и грибковой инфекцией (обзор опубликованных результатов зарубежных клинических исследований) (2013)
Іванов С. В. - Сучасний підхід до зовнішньої терапії дерматозів з порушенням кератинізації, Степаненко В. І. (2013)
Бабюк И. А. - Базовое лечение генитальной герпесвирусной инфекции, Цветкова П. Д., Рымарь И. Б., Борлова Л. А. (2013)
Мавров Г. И. - Оптимальная форма доксициклина в лечении половых хламидийных и микоплазменных инфекций, Пиньковская Л. И. (2013)
Дюдюн А. Д. - Эффективность, переносимость и комплаентность применения секнидазола в комплексном лечении больных урогенитальным трихомониазом, Полион Н. Н., Бабюк И. А., Горбунцов В. В., Башмаков Д. Г. (2013)
Бардова К. О. - Сучасний погляд на лікування мікробної екземи, Бардов П. В. (2013)
Hill S. - Исследование фармакокинетики 1 % крема "Ламизил®" при местном применении, Thomas R., Smith S., Finlay A. (2013)
Калюжна Л. Д. - Необхідність спеціального косметичного догляду за шкірою хворих на грибкові захворювання, Бардова К.О. (2013)
Кунгуров Н. В. - Опыт терапии больных среднетяжелыми и тяжелыми акне препаратом "Акнекутан", Кохан М. М., Шабардина О.В. (2013)
Актуальні проблеми діагностики та лікування хламідійної інфекції очима фахівців Міжнародного союзу боротьби з інфекціями, що передаються статевим шляхом (2013)
Короленко В. В. - За матеріалами зарубіжних наукових видань, Коляденко К. В. (2013)
Памяти Геннадия Петровича Чинова (2013)
Богута В. - Особливості методичної підготовки студентів до проходження виробничої педагогічної практики у дитячих оздоровчих таборах у рамках курсу "Методика виховної роботи" (2011)
Бойченко В. - Теоретичні аспекти підготовки майбутнього вчителя до формування в учнів культури розумової праці (2011)
Золочевська М. - Оцінювання готовності майбутніх учителів інформатики до використання дослідницьких методів навчання (2011)
Качак Т. - Особливості вивчення літератури для дітей у контексті підготовки майбутніх вчителів початкової школи (2011)
Климова О. - Методика роботи з відеоматеріалами на занятті з англійської мови (2011)
Малежик Ю. - Проблеми підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання предмета "Образотворче мистецтво" у початковій школі на сучасному етапі (2011)
Манохіна І. - Тренінг як засіб формування готовності майбутнього соціального педагога до роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування (2011)
Безлюдна Н. - Дистанційна форма навчання як інновація в педагогіці (2011)
Бреславська Г. - Формування проектної діяльності студента в освітньо-виховному процесі ВНЗ (2011)
Заворотна Я. - Роль інноваційних технологій навчання у програмі підготовки майбутнього вчителя (2011)
Зубченко О. - Застосування інноваційних ІКТ для підготовки майбутніх вчителів (2011)
Ищенко А. - Особенности использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной подготовке студентов педагогических вузов, Антосюк А. (2011)
Лупенко-Ковтун С. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання (2011)
Мозговий В. - Режисура педагогічної дії як професійна функція майбутнього вчителя (2011)
Кубрак С. - Використання інформаційних технологій у професійному саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю (2011)
Федорчук В. - Використання інноваційних педагогічних технологій в контексті педагогічної підготовки майбутнього вчителя, Дутко О. (2011)
Ярошинська О. - Середовищний підхід в професійній освіті: теоретичні засади та перспективи впровадження (2011)
Авхутська С. - Полікультурна компетентність як чинник професійного й особистісного зростання майбутнього учителя історії (2011)
Аниськина Н. - Дискурсивная компетенция в системе профессиональной подготовки студентов-переводчиков (2011)
Голік О. - Режисерська діяльність як елемент театральної педагогіки (2011)
Дубяга С. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до розвитку мислення учнів, Шевченко Ю., Кучина Л. (2011)
Іваній О. - Структурно-функціональна модель формування правової компетентності майбутнього вчителя (2011)
Казанжи І. - Формування виховної компетентності майбутніх учителів початкових класів в умовах євроінтеграції (2011)
Коновальчук І. - Психологічні аспекти готовності учителів до інноваційної діяльності (2011)
Котєнєва Ю. - Критерії формування професійної ідентичності студентів педагогічного коледжу (2011)
Макарчук В. - Професійна підготовки майбутніх учителів трудового навчання (2011)
Раскалінос В. - Рефлексивна компетентність як складова професійної характеристики майбутнього фахівця (2011)
Тушева В. - Аксіологічний компонент науково-дослідницької культури майбутніх вчителів (2011)
Хоменко С. - Критерії і рівні професійної компетентності вчителя фізичної культури (2011)
Шмиголь І. - Сутність та структура професійної компетентності педагога (2011)
Якименко С. - Професійна компетентність майбутнього вчителя як загальна умова його педагогічної діяльності, Якименко П. (2011)
Frączek Z. - Model nauczyciela nauczania początkowego w perspektywie literatury naukowej oraz oczekiwań uczniów (2011)
Бойван О. - Роль мистецтва слова в естетичному вихованні майбутніх вчителів (2011)
Бриль Г. - Імідж сучасного вчителя початкових класів (2011)
Делінгевич Л. - Педагогічна майстерність наставника студентської групи (2011)
Жигульова Е. - Аналіз чинників здорового способу життя майбутніх фахівців у галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини (2011)
Ковальчук І. - Мистецтво як засіб виховання світоглядної культури майбутніх учителів початкових класів (2011)
Костєва Ю. - Формування ціннісного потенціалу педагогічного професіоналізму у студентів природничих спеціальностей (2011)
Павицька К. - Сутність і структура поваги до дитини як моральної якості майбутніх учителів (2011)
Тихомиров С. - Управління процесом формування ціннісних орієнтацій студентів гуманітарних ВНЗ (2011)
Хмизова О. - Формування і розвиток лідерської позиції у майбутніх учителів початкових класів в освітньому просторі ВНЗ (2011)
Абільтарова Е. - Концептуальні підходи до навчання майбутніх інженерів-педагогів у галузі охорони праці (2011)
Бодруг Н. - Роль педагогічної майстерності вчителя в умовах реалізації Болонського процесу (2011)
Булгаков В. - Технологія оцінювання якості освіти у дослідницькому університеті на шляху до євроінтеграції, Шостак А. (2011)
Кікіна Н. - Методи кредитно-модульної системи навчання професійного іншомовного спілкування студентів технічних університетів США (2011)
Кухарчук І. - Організація самостійної роботи студентів під час вивчення української мови (за професійним спрямуванням) в умовах кредитно-модульної системи навчання (2011)
Пахомова Т. - Формування гуманної особистості майбутнього вчителя початкових класів у позааудиторній роботі ВНЗ (2011)
Наші автори (2011)
Аннотации (2011)
Annotation (2011)
Всеукраїнська науково-­практична конференція з міжнародною участю "Мультидисциплінарний підхід до курації хворих на шкірні захворювання та інфекції, що передаються статевим шляхом", 23—24 жовтня 2013 року, Львів (2013)
Постанова науково-­практичної конференції УАЛДВК "Мультидисциплінарний підхід до курації хворих на шкірні захворювання та інфекції, що передаються статевим шляхом", 23—24 жовтня 2013 року, Львів (2013)
Відзначено Почесною відзнакою УАЛДВК "Честь і пошана від української дерматовенерології" у 2013 році (2013)
Степаненко В. І. - Сучасні організаційні підходи до контролю за захворюваністю на меланому: світовий та український досвід, Короленко В. В., Богомолець О. В. (2013)
Іваніщева І. А. - Етіологія, патогенез та клінічний перебіг мікозу стоп в осіб юнацького та молодого зрілого віку, Свирид С. Г. (2013)
Прохоров Д. В. - Роль маркеров клеточного обновления (Всl-2, р­53) и пролиферации (Ki-67) в диагностике злокачественных меланоцитарных новообразований кожи (2013)
Волошина Н. О. - Комплексне лікування хворих на вульгарні вугри із супутньою гелікобактерною інфекцією гастродуоденальної локалізації, Денисенко О. І. (2013)
Романенко К. В. - Адсорбційно­реологічні властивості крові у хворих на обмежену склеродермію, Романенко В. М. (2013)
Добржанська Є. І. - Порушення механізмів нейроендокринної регуляції та системи імунного захисту у хворих на псоріаз (2013)
Александрук О. Д. - Вплив стандартного лікування на бактеріальне заселення шкіри хворих на атопічний дерматит, хронічну істинну екзему та обмежений нейродерміт (2013)
Рудник Т. І. - Комбінована терапія хворих на кропив’янку (2013)
Вірстюк Н. Г. - Вплив інтерлейкіну-23 на перебіг псоріазу залежно від змін функціонального стану печінки, Волошинович М. С. (2013)
Рахматов А. Б. - Оптимизация терапии зоонозного кожного лейшманиоза, Камолов З. Р., Абидова З. М. (2013)
Бичкова С. А. - Роль герпетичної інфекції у прогресуванні поєднаної соматичної патології: хронічного обструктивного захворювання легень та метаболічного синдрому, Степаненко В. І., Бичкова Н. Г., Сенишин Н. Ю. (2013)
Степаненко Р. Л. - Патогенетична роль імунних факторів у формуванні запального процесу при псоріазі (2013)
Проценко О. А. - Оптимизация лечения пролифераций кожи, индуцированных вирусом папиломы человека (2013)
Наконечна С. І. - Практичний досвід застосування тербінафіну в терапії мікроспорії гладенької шкіри з переважним ураженням пушкового волосся (2013)
Кутасевич Я. Ф. - Оптимизация лечения онихомикозов путем использования препаратов, улучшающих структуру ногтевой пластины и ее рост, Олейник И. А., Чеховская А. С., Пятикоп И. А. (2013)
Мавров Г. И. - Макролиды как средство этиотропной терапии в дерматовенерологии, Запольский М. Э. (2013)
Степаненко В. И. - Критерии эффективности местного лечения акне легкой и средней степени тяжести комбинацией бензоилпероксида 5 % с клиндамицином 1 %, Коган Б. Г., Наумова Л. А. (2013)
Вер Ходж Р. Э. - Механизм действия 9-(4-гидрокси-3-гидро­ксиметилбут-1-ил)гуанина (BRL 39123) против вируса простого герпеса в клетках линии MRC-5, Перкинс Р. М. (2013)
Калюжна Л. Д. - Меланінова гіперпігментація шкіри і сучасні шляхи її корекції, Ошивалова О. О. (2013)
Окремі аспекти зовнішнього лікування дерматозів (2013)
Проценко О. А. - Особенности клиники и лечения псориаза на фоне хронической вирусной инфекции, Богатырева И. Н., Заблоцкая А. Г. (2013)
Назаренко Л. Г. - Применение орального пробиотика как альтернативная клиническая стратегия профилактики акушерских и перинатальных инфекций, Соловьева Н. П. (2013)
Сирмайс Н. С. - Сравнительная клиническая эффективность современных методов терапии при торпидно протекающих формах розацеа, Устинов М. В., Киселева Л. Ф. (2013)
Литинская Т. А. - Оценка эффективности препарата "Энерлив®" в терапии хронически протекающих заболеваний кожи (2013)
Андрашко Ю. В. - Оптимальные комбинации аппаратных и медикаментозных методов лечения ладонно­подошвенных форм псориаза, Чечерская Т. И. (2013)
Короленко В. В. - За матеріалами зарубіжних наукових видань, Коляденко К. В. (2013)
Авсієвич Н. - Креативність педагога як умова розвитку творчих здібностей учнів у процесі опрацювання народних казок на уроках читання в початкових класах (2012)
Бабій Ю. - Культурологічний підхід до підготовки майбутнього вчителя географії (2012)
Балдинюк О. - Майбутній соціальний педагог як суб’єкт професійного спілкування: критерії сформованості (2012)
Доля Т. - Формування здорового способу життя школярів як актуальне завдання професійної діяльності вчителя (2012)
Ібрагімов Т. - Дидактичні умови раціональної організації самостійної роботи при вивченні накреслювальної геометрії майбутніми інженерами-педагогами (2012)
Козій О. - До проблеми формування вокальних навичок майбутніх учителів музики на заняттях з постановки голосу (2012)
Музика О. - Цілеспрямованість і творча активність майбутнього вчителя образотворчого мистецтва як основа особистісного становлення (2012)
Радченко І. - Використання системно-інформаційного підходу при розробці навчальних посібників (2012)
Рогова Т. - Проблема персоналізації особистості вчителя в науковій літературі (2012)
Сирота З. - Сутність готовності майбутніх учителів до викладання інтегрованих курсів у початковій школі, Сирота В. (2012)
Торбіна Т. - Професійно значущі якості особистості сучасного фахівця (2012)
Чорноус В. - Творчі здібності особистості: визначення, сутність, структура (2012)
Бєлоліпцева О. - Технологіїя підготовки соціальних педагогів до збереження репродуктивної функції в сім’ї (2012)
Веремчук А. - Інноваційна освітня діяльність сучасного вчителя початкових класів (2012)
Грітченко А. - Викладач у системі професійної підготовки майбутнього вчителя технологічної освіти (2012)
Зубченко А. - Використання творчих завдань при формуванні педагогічної творчості майбутніх учителів фізичного виховання (2012)
Іщенко В. - Педагогічні технології у вищому навчальному закладі (2012)
Мартинюк Г. - Застосування інтернет-технологій під час підготовки майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей (2012)
Оніпко В. - Технологічні основи процесу підготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін до професійної діяльності у профільній школі (2012)
Тадеєва М. - Сучасні інноваційні компютерні технології в іншомовній освіті школярів (2012)
Александрова Н. - Взаємозв’язок управлінської компетентності та управлінської культури викладача (2012)
Войтова Л. - Формування екологічної культури майбутніх соціальних педагогів у педагогічному ВНЗ (2012)
Волосенко В. - Компетентнісний підхід до психолого-педагогічної підготовки вчителів в економічному університеті (2012)
Задорожна О. - Формування екологічних переконань у студентів педагогічних університетів засобами природоохоронної роботи (2012)
Коробович Л. - Створення теоретичної моделі системи педагогічного моніторингу у вищому навчальному закладі (2012)
Максютов А. - Принципи та методи патріотичного виховання майбутніх учителів географії (2012)
Тімець О. - Пріоритетні напрями професійної підготовки вчителя-географа за рубежем (2012)
Балахтар В. - Науково-методичне забезпечення організації дозвілля дітей та підлітків в закладах позашкільної освіти (1960–1991 рр.) (2012)
Будз І. - Практичний досвід Великої Британії в ідентифікації обдарованих і талановитих школярів (2012)
Волікова В. - Роль студентських клубів в організації дозвілля студентської молоді УСРР у 20-х роках ХХ століття (2012)
Кир’ян В. - Діяльність медичних наукових шкіл академіків О. О. Богомольця, М. Д. Стражеска та В. П. Філатова (ІІ половина XX століття) (2012)
Марчук С. - Костянтин Ушинський про науково-практичні підходи підготовки вчителів до фізичного виховання школярів (за матеріалами "Програми педагогіки для жіночих навчальних закладів") (2012)
Пахомова Т. - Шляхи впровадження тьюторської системи освіти у зарубіжних країнах (2012)
Приходько Г. - Діяльність учнівських гуртків і товариств фізкультурного спрямування в школах України наприкінці ХIХ – з початку ХХ ст. (2012)
Ткачук О. - Особливості застосування комунікативного методу навчання іноземних мов в загальноосвітніх навчальних закладах Польщі (2012)
Ковалевська Н. - Особливості роботи домашнього педагога з молодшими школярами, які мають навчальні ускладнення (2012)
Ніколаєску І. - Акмеологічний підхід до розвитку професійного іміджу сучасного педагога в системі післядипломної освіти (2012)
Пономаревський С. - Релігійна терпимість і міжкультурний діалог у системі ціннісних координат полікультурного суспільства та формування їх засобами освіти (на прикладі українців у Росії) (2012)
Наші автори (2012)
Аннотации (2012)
Annotation (2012)
Овчаров C. - Методологічні підходи до формування креативного потенціалу майбутніх учителів (2011)
Осадченко І. - Загальна структурна характеристика технології навчання у підготовці майбутніх учителів початкових класів (2011)
Плохута Т. - Педагогічна діагностика у сучасному дидактичному процесі ВНЗ (2011)
Проценко І. - Поетапне формування професійно-творчих умінь майбутніх учителів у процесі діалогової взаємодії (2011)
Сирота З. - Формування художньо-творчого напряму в професійній діяльності майбутнього педагога мистецьких дисциплін, Сирота В. (2011)
Ткаченко Л. - До проблеми аналізу критичного мислення майбутніх учителів початкової школи в контексті компетентнісного підходу (2011)
Артеменко О. - Використання новітніх технологій навчання у професійній підготовці вчителя-філолога (2011)
Біляковська О. - Інтерактивні технології навчання як ефективний засіб підвищеня якості педагогічної підготовки студентів у класичному університеті (2011)
Дмітренко Н. - Професійна підготовка майбутніх учителів до запобігання негативного впливу інформаційно-телекомунікаціних технологій (2011)
Колодницька О. - Проектні технології у контексті загальнопедагогічної підготовки викладачів (2011)
Кочерга О. - Досвід підготовки соціально відповідального вчителя початкової школи через використання інтерактивних технологій (2011)
Кривильова О. - Використання педагогічних технологій у формуванні творчої особистості бакалавра-викладача практичного навчання (2011)
Мендерецький В. - Удосконалення експериментальної підготовки студентів на основі нових інформаційних технологій, Дмитрук С., Шуліка В. (2011)
Омельяненко С. - Ідентифікація та самоідентифікація майбутніх учителів у процесі застосування інноваційних технологій (2011)
Онищенко Н. - Технологічний підхід у системі підготовки майбутніх учителів (2011)
Плахотнюк Н. - Ефективність технології підготовки майбутніх учителів до інноваційної діяльності засобами навчально-ігрового проектування (2011)
Чєн Н. - Роль інноваційного навчання у підготовці майбутніх педагогів (2011)
Антоновський О. - Педагогічна аксіологія у психолого-педагогічній літературі як складова рофесіоналізму майбутнього вчителя (2011)
Березовська О. - Формування міжкультурної компетенції майбутніх вчителів, Тригуб І. (2011)
Витошко М. - Комплексный анализ художественного текста как способ формирования текстовой компетенции у студентов филологических специальностей вузов (2011)
Головська І. - Уміння досліджувати стан моральної вихованості школярів як важлива складова професійної компетентності вчителя початкової школи (2011)
Добридень А. - Гуманістична спрямованість та педагогічна культура сучасного вчителя (2011)
Євсюков О. - Процес формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів як фактор успішності професійної діяльності (2011)
Кипиченко Н. - Психолого-педагогічна складова мовленнєвої компетентності майбутнього вчителя початкової школи (2011)
Кобилянська Л. - Сучасний гувернер як особливий тип педагога: формування професійної компетентності в період вузівської підготовки (2011)
Ніколаєва Л. - Теоретичні аспекти науково-дослідницької діяльності студентів магістратури (2011)
Олійник О. - Особливості формування професійної компетентності майбутнього вчителя економіки (2011)
Піковець Н. - Формування комунікативної компетентності майбутніх педагогів засобами соціально-психологічного тренінгу (2011)
Сергійчук О. - Професійна компетентність майбутнього учителя у системі підготовки до педагогічної діяльності (2011)
Сорокіна Г. - Структура компетентності фахівця як наукова проблема (2011)
Фокшек А. - Професійна компетентність як складова підготовки майбутнього вчителя до суб’єкт-суб’єктного управління (2011)
Шпиталевська Г. - Характеристика ключових та предметних компетентностей і компетенцій особистості (2011)
Бунчук О. - Діяльність товариства шкільної освіти в контексті розвитку педагогічного процесу в Україні (1917–1920 рр.) (2011)
Давкуш Н. - Педагогічне прогнозування у системі професійної освіти: історичний аспект (2011)
Киричок А. - Христина Алчевська про проблеми формування професійної компетентності майбутнього педагога (2011)
Кірдан О. - Організація управління громадськими та приватними вищими начальними закладами України (остання чверть ХІХ – початок ХХ століття) (2011)
Малярчук О. - Вища гуманітарна освіта Сполучених Штатів Америки в епоху інформаційного суспільства (2011)
Орєхова Л. - Софія Русова: лінгводидактичні технології (2011)
Рубан Л. - Педагогічна майстерність учителя в дискурсі поглядів американського педагога Джона Холта (1923–1985) (2011)
Фещенко Г. - Перепідготовка педагогічних кадрів до краєзнавчої роботи (20–30-ті роки ХХ століття) (2011)
Андрусь О. - Сучасні аспекти професійної підготовки студентів у технічних університетах (2011)
Борисенко Н. - Професійна підготовка майбутніх учителів технологій в умовах сучасного освітнього простору (2011)
Колосова Н. - Формування у майбутніх педагогів мотивації як засади для надання дітям педагогічної підтримки (2011)
Пащенко М. - Кредитно-модульна система навчання – умова розвитку творчої особистості майбутнього вчителя, Красноштан І. (2011)
Прокоф’єва М. - Системний підхід у підготовці майбутнього педагога до реалізації диференційованого навчання (2011)
Наші автори (2011)
Аннотации (2011)
Annotation (2011)
Біловол О. М. - Клінічна фармакологія бета-блокаторів, що застосовуються при хронічній серцевій недостатності (2012)
Біловол О. М. - Антагоністи альдостеронових рецепторів: клінічна фармакологія і терапевтична ефективність при хронічній серцевій недостатності, Князькова І. І. (2012)
Іщейкін К. Є. - Герпетична інфекція першого типу на слизовій оболонці порожнини рота та шкірі обличчя: сучасні принципи лікування, Скрипнікова Т. П., Павленко Л. Г., Білоконь С. О. (2012)
Романюк А. М. - Генетичні аспекти розвитку зуба та тканин пародонту, Кузенк Є. В., Шапошник Л. А. (2012)
Сенаторова Г. С. - Структурно-функціональний стан судинної системи у підлітків з надлишковою масою та ожирінням, Чайченко Т. В., Муратова К. Г. (2012)
Аветіков Д. С. - Клініко-морфологічна характеристика шкірно-жирових клаптів скроневої ділянки (2012)
Васякіна Л. О. - Структура анксіозних станів у хворих на пневмоконіоз (2012)
Вородюхіна А. К. - Ендометріоз легень в практиці лікаря-фтизіатра, Бойко М. Г., Решетник Ю. П., Добровольська Л. М., Одінцова Г. А., Панасенко Т. О. (2012)
Гаврильєв В. М. - Корекція функціональних порушень з боку привушних залоз у хворих неврогенним сіалозоаденітом та її результати, Рибалов О. В. (2012)
Геранін С. І. - Оптимізація вибору способу обтураціїї системи кореневих каналів за допомогою рентгенографічного аналізу, Гасюк Н. В., Черняк В. В. (2012)
Голованова І. А. - Нормативно-правові аспекти організаційно-управлінських заходів щодо профілактики грипу та ГРВІ, Гапон О. В., Філатова В. Л. (2012)
Головко Н. В. - Пристрій для зміни розташування язика та розтягнення його вуздечки, Ганнам І. Н. (2012)
Губка П. І. - Професійно-прикладна фізична підготовка студентів-медиків на основі оцінки рівня рухової та психофізичної підготовленості, Лупало О. В., Копчикова С. Г. (2012)
Гунас І. В. - Особливості взаємозв’язків сонографічних параметрів серця з антропо-соматотипологічними показниками і компонентним складом маси тіла здорових міських дівчат мезоморфного соматотипу, Маєвський О. Є., Кириченко І. М., Башинська О. І. (2012)
Железнякова Н. М. - Функціональна активність фагоцитів й система комплементу у хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень та хронічним панкреатитом (2012)
Козакевич В. К. - Вплив впровадження ініціативи "лікарня, доброзичлива до дитини" в дитячих амбулаторно-поліклінічних закладах м.Полтави на тривалість грудного вигодовування, Козакевич О. Б., Овдієнко О. Д., Кабика Т. В., Мєднік Н. В., Павленко В. А. (2012)
Кондрашев С. О. - До питання про репродукцію тромбоцитів іn vіtro (2012)
Король Д. М. - Аналіз успішності застосування внутрішньокісткових імплантатів implife solo ® мінімального діаметру (2012)
Курило В. О. - Система психотерапії сімейної дезадаптації у чоловіків і жінок з розладами особи, Данілевська Н. В. (2012)
Курсов С. В. - Транспорт кисню в умовах абдомінального сепсису при наявності високого ризику летальності (2012)
Ляховський В. І. - Діагностика та лікування тромбозу кукси великої підшкірної вени, Дем’янюк Д. Г., Безкоровайний О. М., Ляховська Т. Ю., Боркунов А. Л. (2012)
Малик Н. Є. - Оптимізація медикаментозного лікування хворих на хронічний генералізований пародонтит з застосуванням комбінації фторхінолонів та орнідазолу (2012)
Пікуль К. В. - Гарячки невідомого генезу в дітей, Ільченко В. І., Прилуцький К. Ю., Калюжка О. О., Фастовець М. М. (2012)
Садигов І. А. - Взаємозв'язок захворювань жовчовивідних шляхів з деякими хронічними захворюваннями серед сільських жителів, Гидаятов А. А. (2012)
Ткаченко П. І. - Підвищення результативності лікування зубовміщуючих кіст нижньої щелепи у дітей в період змінного прикусу, Гуржій О. В., Білоконь С., Дмитренко М., Новіков В. М. (2012)
Шарко О. М. - Клініко-психопатологічні розлади при отруєнні чадним газом (2012)
Ярешко А. Г. - Роль кортикостероїдів у лікуванні вперше діагностованого деструктивного туберкульозу легень з первинною резистентністю мікобактерій туберкульозу, Куліш М. В., Пось О. А. (2012)
Ярешко А. Г. - Ефективність організації протитуберкульозних заходів в Полтавській області в 2007 – 2011 роках, Куліш М. В., Вородюхіна А. К., Печериця В. Г., Пось О. А. (2012)
Антонян І. М. - Вивчення впливу інтратестікулярного введення культури стовбурових клітин на стан піддослідних щурів на тлі їх ураження двохлористим кадмієм (2012)
Гасюк Ю. А. - Гісто- та імуногістохімічні особливості структурно-функціональної організації слизової оболонки клітин решітчастого лабіринту, Балинський В. О., Ковальов В. О. (2012)
Доцюк Л. Г. - Вплив селегіліну-селективного інгібітора моноаміноксидази-В на циркадіанний ритм функції нирок на тлі блокади центрального пейсмекера, Кушнір І. Г. (2012)
Коваленко О. В. - Морфофункціональні зміни піднижньощелепної слинної залози щурів за умов хронічного травматичного сіаладеніту та введення l-селенометіоніну, Єрошенко Г. А., Костенко В. О. (2012)
Кондаков І. І. - Експериментальний атеросклероз та предиктори відновлення функції печінки при введенні кріоконсервованої плаценти, Жулікова О. П., Юрченко Т. М., Шарлай Т. М. (2012)
Крижна С. І. - Порівняльна характеристика застосування антиоксидантів за умов експериментальної порфірінопатіі, Сахарова Т. С. (2012)
Литвинюк С. О. - Гістологічні зміни гемокапілярів гіпокампа при експериментальній термічній травмі (2012)
Пилипенко С. В. - Вплив мультипробіотика "апібакт®" на вміст тбк-активних продуктів і функціонування глутатіонової ланки антиоксидантного захисту в сироватці крові щурів з тривалою шлунковою гіпоацидністю, Короткий О. Г., Гайда Л. М., Берегова Т. В., Остапченко Л. І. (2012)
Полясний В. О. - Особливості мікросомальної функції печнки за умов формування хронічної епілептичної активності та експериментального лікування (2012)
Попадинець О. Г. - Реакція структурних елементів стінки сечового міхура статевозрілих щурів на вплив загальної глибокої гіпотермії у пізні терміни (2012)
Проніна О. М. - Ультраструктура тканин сечового міхура собак в ранні строки після експериментальної цистотомп з використанням хірургічної нитки біофіл та його модифікації етонієм, Єрошенко Г. А., Данильченко С. I, Половик О. (2012)
Сеідбекова Ф. О. - Гістохімічна характеристика плацент породіль, що народили новонароджених з вродженими вадами розвитку (2012)
Степанчук А. П. - Стан трабекулярного ендоміокарда правого шлуночка при поєднаній ваді мітрального клапана, Білаш В. П., Ройко Н. В. (2012)
Торянік Е. Л. - Стан внутрішніх органів плодів вагітних shr самиць щурів у різні терміни гестації (2012)
Цуканов Д. В. - Характеристика каріометричних показників епітеліоцитів привушної залози щурів в нормі та за умов стимуляції прозерином, Єрошенко Г. А., Гасюк Н. В. (2012)
Шепітько І. В. - Стан гемомікроциркуляторного русла піднижньощелепної слинної залози щурів при введенні кріоконсервованої плаценти та експериментальному сіаладеніті, Шепітько В. І., Єрошенко Г. А., Лисаченко О. Д. (2012)
Шерстюк С. О. - Морфологічні особливості яєчок дітей померлих у віці до 6 місяців від ВІЛ-інфікованих матерів (2012)
Щиров О. В. - Окиснювальні процеси в крові та аорті хом’яків за умов моделювання пероксидного атероартеріосклерозу при хронічній інтоксикації нітратом натрію, Міщенко А. В. (2012)
Фалалєєва Т. М. - Корекція стрес-індукованих порушень гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової системи мультипробіотиком "симбітер", Вірченко О., Янковський Д., Берегова Т. В. (2012)
Феськов О. М. - Дослідження фрагментації днк сперматозоїдів у чоловіків з підвищеним змістом незрілих форм сперміїв у еякуляті, Феськова І. А., Жилкова Є. С., Чумакова Н., Сомова О. В. (2012)
Якубова І. І. - Морфологічні зміни зачатків зубів у ембріонів мишей під впливом cholesterol, Тумановська Л. В., Каськова Л. Ф. (2012)
Бен Х. М. А. - Особливості етіопатогенезу міцетом параназальних синусів (2012)
Геращенко С. Б. - Термінологічний супровід вивчення студентами медичного факультету захворювань печінки і підшлункової залози, Дєльцова О. І., Кулинич Г. Б. (2012)
Бронікова С. А. - Формування концептуальних засад соціокомунікативного механізму державного управління (2013)
Горник В. Г. - Концептуальне визначення напрямів розвитку державної політики забезпечення конкурентоспроможності національної економіки (2013)
Драган І. О. - Підходи до вирішення проблеми державного управління процесами модернізації житлово-комунального господарства в Україні (2013)
Іванова Т. В. - Забезпечення еколого-економічної безпеки як умови сталого розвитку України: державно-управлінські аспекти (2013)
Андрієвський Д. Й. - Підходи до формування нової промислової політики (2013)
Бабко В. М. - Напрями та особливості державного регулювання аграрної сфери України в умовах соціально-орієнтованої економіки (2013)
Боднарчук В. Д. - До питання державного регулювання інноваційного розвитку регіону (2013)
Безугла Л. С. - Питання державного регулювання розвитку малого та середнього підприємництва в умовах інформаційного суспільства (2013)
Ветвицький Д. О. - Напрями та пріоритети розвитку державної екологічної політики України в умовах глобалізації (2013)
Застожнікова І. В. - Шляхи удосконалення державного регулювання сільського господарства України (2013)
Ільченко Н. В. - Формування комплексної системи забезпечення та підтримки розвитку територіальних громад в Україні (2013)
Кандагура К. С. - Механізми впровадження комунікативних проектів у побудові взаємовідносин влади з громадськістю (2013)
Ковальов В. Г. - Розвиток терміну національна безпека та становлення категорії транспортна безпека (2013)
Ковальский М. Р. - Модернізація механізмів державного управління земельними ресурсами в Україні (2013)
Козловська О. С. - Пріоритетні напрями державного регулювання розвитку інформаційного ринку в Україні (2013)
Мірко Н. В. - Концептуальні засади та механізми державного регулювання розвитку внутрішнього ринку продукції легкої промисловості (2013)
Петриків А. В. - Напрями та заходи з удосконалення системи місцевих запозичень в Україні (2013)
Порвін М. Ю. - Визначення шляхів вдосконалення державної інвестиційної політики в Україні (2013)
Решевець О. В. - Вплив державної політики залучення іноземних інвестицій на розвиток територіальних громад (2013)
Сторчеус О. М. - Державне регулювання розвитку територіальних промислових комплексів в контексті економічної безпеки (2013)
Штурхецький С. В. - Розвиток комунікативних стратегій в місцевому самоврядуванні України (2013)
Бондар В. Д. - Використання мотиваційних теорій у діяльності органів місцевого самоврядування (2013)
Булковський Т. О. - Запровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю в МВС України (2013)
Кравченко В. В - Механізми управління державним сектором шкільної освіти США та можливості його використання в Україні (2013)
Критенко О. О. - Контроль закупівель за бюджетні кошти в Україні: сучасний стан та шляхи удосконалення (2013)
Немирівська О. Я. - Шляхи удосконалення діяльності місцевих державних адміністрацій в містах зі спеціальним статусом (2013)
Бреславська А. - Формування культури дозвілля студентів засобами позааудиторної проектної діяльності (2012)
Вознюк Л. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів музики до виховання підлітків засобами дзвонарства (2012)
Галкіна Г. - Типологія професійно-когнітивних умінь майбутніх учителів-філологів (2012)
Грицай Н. - Педагогічна практика як засіб формування методичної компетентності майбутніх учителів біології (2012)
Демченко О. - Загальнопрофесійні функції самоорганізації педагога (2012)
Ібрагімов Т. - Про дидактичні умови професійної підготовки викладача вищої школи до діяльності в системі дистанційного навчання, Iбрагімова Г. (2012)
Ковальова С. - Концептуальні основи інтеграції шкільної мистецької освіти (2012)
Мелаш В. - Методична підготовка майбутніх вчителів початкової школи до екологічного мислення, Шишкіна Ю. (2012)
Мусаєв К. - Проблемне навчання як засіб розвитку пізнавальної активності майбутнього вчителя (2012)
Олексенко Т. - Методичний підхід до підготовки майбутнього вчителя для викладання природознавства, Молодиченко В. (2012)
Радченко С. - Значення музичного сприйняття у формуванні гармонічного слуху майбутніх учителів музики (2012)
Рябовол Л. - Вивчення теоретичного правознавчого матеріалу та формування правових понять (2012)
Щербак І. - Проблема підготовки майбутнього вчителя музики до громадянського виховання учнів (2012)
Бондар Г. - Інноваційні технологіїї, форми, методи і засоби формування гуманістичного світогляду майбутнього учителя у процесі вивчення філологічних дисциплін (2012)
Горбатюк Н. - Інноваційні технології навчання при викладанні дисциплін хімічного циклу (2012)
Дубяга С. - Технологія формування компетенції творчості у майбутніх учителів початкових класів, Шевченко Ю., Гузь В. (2012)
Ісаєва М. - Соціалізація як завдання вчителя початкових класів в умовах освітньо-виховного середовища класу (2012)
Карапузова І. - Теоретичні основи технології організації педагогічної підтримки майбутніх учителів у процесі навчання (2012)
Кузьміна І. - Інноваційні технології навчання на заняттях української літератури у вищій школі (2012)
Постильна О. - Сутність та зміст підготовки майбутніх учителів до використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі духовно-морального виховання учнів (2012)
Якименко С. - Підготовка майбутнього вчителя молодших класів до застосування технології створення "ситуації успіху" (2012)
Бондаренко Т. - Визначення змісту, структури та етапів формування методичної компетентності у майбутніх вчителів біології (2012)
Гончарук О. - Мовленнєва компетентність – невід’ємна складова формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2012)
Євсюков О. - Процес формування професійної спрямованості майбутніх інженерів-педагогів (2012)
Коваль В. - Комунікативна компетенція як одне з ключових понять лінгводидактики (2012)
Кремешна Т. - До питання формування професійної компетентності майбутніх учителів музики (2012)
Петренко Л. - Інформаційно-аналітична компетентність керівників професійно-технічних навчальних закладів як соціально-педагогічна проблема (2012)
Хміль Н. - Формування навичок ефективного використання блогів у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, Дяченко С. (2012)
Бєлєста А. - Історичні витоки національно-культурних традицій сприймання "чужого" у парадигмі полікультурного виховання (2012)
Буценко А. - Створення ідейно-патріотичних "потішних" загонів та їх значення в процесі розвитку фізичного виховання молоді півдня України на початку XX ст. (2012)
Гудовсек О. - Ґенеза становлення естетичного виховання молодших школярів в закладах освіти художньо-естетичного спрямування в Україні (2012)
Зеленська Л. - Роль і місце вчених рад у системі судочинства вітчизняних університетів першої чверті XIX століття (2012)
Кін О. - Організація громадської діяльності студентської молоді вищих навчальних закладів України у 20-ті рр. ХХ століття (2012)
Міхневич Г. - Соціально-територіальний підхід до полікультурної освіти Франції у 1980-х роках: політика "Зон пріоритетної освіти" (2012)
Орєхова Л. - Своєрідність просвітницько-педагогічної діяльності Х. Д. Алчевської (2012)
Поченюк Я. - Зміст європейських моделей білінгвальної освіти: від теорії до практики (2012)
Разуменко Т. - Участь факультетських рад університетів України в організації навчально-виховного процесу в умовах дії статуту 1863 року (2012)
Ревіна Д. - Феномен міжкультурної комунікації у контексті розвитку педагогічної освіти (2012)
Цимбал-Слатвінська С. - Вікові та індивідуальні особливості розвитку особистості: історія проблеми (2012)
Наші автори (2012)
Аннотации (2012)
Annotation (2012)
Бакуменко В. Д. - Обеспечение самоорганизационной способности развития социальной системы в задачах публичного управления, Червякова О. В. (2013)
Беглиця В. П. - Совершенствование механизмов государственного регулирования судостроительной отрасли в условиях глобальной конкуренции (2013)
Жарая С. Б. - Вопросы государственного регулирования предпринимательской деятельности в Украине в контексте евроинтеграции (2013)
Лысов И. В. - Совершенствование формирования и реализации государственной жилищной политики Украины и ее регионов (2013)
Любимов В. И. - Концептуальные основы развития государственного регулирования региональных промышленно-инновационных комплексов (2013)
Мусиенко И. И. - Совершенствование государственного управления образовательной системой в контексте обеспечения национальной безопасности Украины (2013)
Толубяк В. С. - Направления совершенствования финансовых механизмов государственного управления пенсионной системой в Украине (2013)
Чернов С. И. - Концептуальные основы модернизации системы государственного управления региональным развитием в Украине (2013)
Шпачук В. В. - Государственное антикризисное управление банковской системой Украины (2013)
Близнюк В. В. - К вопросу развития государственного регулирования банковской системы в условиях глобализации (2013)
Бова Т. В. - Формирование основ государственной инновационно-инвестиционной политики Украины (2013)
Война Г. Г. - Подход и механизмы государственного регулирования развития рынка услуг высшего образования в Украине (2013)
Глеба В. Ю. - Совершенствование механизмов государственного управления градостроительным развитием городских поселений Украины (2013)
Елагин В. П. - Концептуальные основы становления и развития социального государства (2013)
Клименко Ю. Л. - Развитие механизмов государственного управления повышением конкурентоспособности промышленности региона (2013)
Лиев А. С. - Формирование основ государственного управления устойчивым экологическим развитием региона (2013)
Равлюк В. В. - Вопросы формирования системы государственного управления инновационным развитием региона (2013)
Тищенко В. А. - Совершенствование механизмов государственного управления в сфере гражданской защиты Украины (2013)
Чурсин В. П. - Формы обеспечения ответственности органов местного самоуправления (2013)
Яцук И. П. - Повышение эффективности механизмов государственного управления земельно-имущественным комплексом Украины (2013)
Дутко Н. Г. - Механизмы государственно-частного партнерства на местном уровне (2013)
Марковский С. С. - Фонды регионального развития как механизм реализации государственной региональной политики (2013)
Білоусов Є. М. - Інноваційна сфера та економічна безпека держави (постановка проблеми) (2013)
Петришина М. О. - Загальні засади запровадження інноваційної моделі розвитку української держави: муніципальний аспект (2013)
Погрібний Д. І. - Господарсько-правове регулювання відносин у сфері трансферу технологій (2013)
Єгорова Т. П. - До питання впровадження в Україні інноваційної моделі розвитку лісової галузі (2013)
Клімова Г. П. - Формування інноваційного клімату у ВНЗ (2013)
Пасмор Ю. В. - Інтерактивні форми навчання крізь призму інформаційно-комунікаційних технологій (2013)
Шевченко Л. С. - Типологізація інноваційної діяльності та інновацій в освітній сфері (2013)
Вапнярчук Н. М. - Інвестування в систему освіти, підготовку та перепідготовку кадрів (2013)
Жорнокуй Ю. М. - Корпоративні злиття та поглинання як причина виникнення корпоративного конфлікту (2013)
Уркевич В. Ю. - Правові проблеми функціонування агрохолдингів в Україні (2013)
Гончарова Г. С. - Угода та медіація: загальні риси та відмінності між ними (2013)
Рева Д. М. - Метод податкового контролю як спосіб контрольного впливу (2013)
Асхабов О. Г. - Актуальні проблеми законодавства України про здійснення державних закупівель (2013)
Ващенко А. В. - Правові проблеми набуття (збільшення) істотної участі нерезидентами в банках України (2013)
Базиль Л. - Методичні засоби технології формування літературознавчої компетентності майбутніх учителів української мови і літератури (2012)
Виноградова В. - Особливості розвитку комунікативних якостей майбутніх державних службовців (2012)
Гедзик А. - Дидактичні умови оптимізації початкового етапу формування графічних понять у майбутніх учителів технологій (2012)
Гриневич В. - До питання особливостей формування у майбутніх учителів умінь аналізувати образи-персонажі історичних літературних творів (2012)
Капран С. - Самостійна навчальна робота студентів – особлива система умов навчання, яку створює викладач (2012)
Коробейнікова Т. - Експериментальна перевірка ефективності формування у майбутніх учителів англомовної компетенції в діалогічному мовленні (2012)
Кужельний А. - Особливості організації самостійної роботи майбутніх вчителів технологій (2012)
Мрук М. - Особливості процесу управління технічною творчістю та передумови її реалізації в практиці підготовки майбутніх учителів (2012)
Петухова Т. - Удосконалення організації підготовки вчителів технологій у вищих навчальних закладах (2012)
Рем О. - Педагогічні умови формування правової культури педагога професійного навчання (2012)
Терешко І. - Розвиток самостійного мислення студентів-філологів на заняттях з виразного читання (2012)
Хренова В. - Розвиток критичного мислення майбутнього учителя технологій профільної школи шляхом застосування навчальної стратегії "Бортовий журнал" (2012)
Черній М. - Карти знань як засіб збільшення ефективності засвоєння навчального матеріалу учнями та їх застосування за допомогою веб-сервісів (2012)
Авраменко О. - Учитель технологій та його роль в сучасному техногенному середовищі (2012)
Джевага Г. - Формування технологічної культури студентів в процесі технічного моделювання (2012)
Добридень А. - Використання інноваційних технологій у практичній роботі сучасного педагога (2012)
Погребняк С. - Технологія формування у майбутніх інженерів-педагогів готовності до правовиховної роботи (2012)
Сас Н. - Формування когнітивної складової компетентності з інноваційного управління у майбутніх керівників навчальниих закладів (2012)
Ткачук С. - Технологічна культура вчителя трудового навчання як соціально-педагогічна проблема (2012)
Щербакова І. - Психологічні особливості готовності до інноваційної діяльності як важливої професійної якості педагога (2012)
Волосенко А. - Формування професійної компетентності як важливий чинник творчої самореалізації майбутнього вчителя (2012)
Гладиш Т. - Формування мотивів і мотивації навчально-пізнавальної діяльності як психолого-педагогічна проблема (2012)
Гончарук В. - Психологічні особливості формування готовності майбутніх учителів до народознавчої роботи в школі (2012)
Демчук К. - Формування лідерських та професійних якостей майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей (2012)
Дем’яненко О. - Формування кроскультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови (2012)
Дятленко Т. - Формування професійної компетентності студентів-філологів ОКР "бакалавр" на заняттях "Методики викладання української літератури" (2012)
Захаревич М. - Формування професійної компетентності майбутніх вчителів засобами мультимедіа (2012)
Зінченко А. - Педагогічні умови формування у майбутніх учителів технологій готовності до профорієнтаційної роботи спільно з закладами профтехосвіти (2012)
Каліш В. - Формування лексикологічної компетентності майбутніх учителів-словесників у процесі вивчення морфологічних явищ (2012)
Коваль В. - Психолого-педагогічне підґрунтя професійного становлення майбутніх учителів-словесників (2012)
Копил О. - Проблема формування самоосвітньої компетентності при вивченні англійської мови для професійного спілкування (2012)
Кузнецова Г. - Культура наукової української мови у фаховій підготовці майбутніх освітян (2012)
Курнишев Ю. - Проблеми професійного саморозвитку сучасного вчителя фізичної культури (2012)
Кухарчук І. - Культура фахового мовлення як важливий компонент професійної діяльності майбутнього психолога (2012)
Леонов А. - Формування професійних вмінь учнів професійно-технічних навчальних закладах як психолого-педагогічна проблема (2012)
Матвієнко О. - Готовність майбутнього вчителя початкової школи до творчої навчально-виховної діяльності (2012)
Мельник Н. - Концептуальні засади формування професійної компетентності фахівців дошкільної освіти в Німеччині (2012)
Мішедченко В. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя музики в умовах вищого навчального закладу (2012)
Олексін Ю. - Підготовка вчителя до реалізації соціальних засад диференціації навчання старшокласників (2012)
Ребенок В. - Інформаційна компетенція як основна передумова формування готовності майбутніх учителів технологій у процесі професійної діяльності (2012)
Снігур І. - Формування комунікативно-мовленнєвої компетенції майбутнього вчителя-філолога в контексті діяльності наукової лабораторії "Театр слова" (2012)
Цінько С. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя-словесника у процесі викладання шкільного курсу української мови (2012)
Безлюдний О. - До питання теоретико-педагогічних концепцій виховання дітей в американському суспільстві (2012)
Йовенко Л. - Український регіональний та локальний фольклор як джерело збагачення літературної освіти школярів (2012)
Мотрич В. - О. Захаренко про важливий аспект формування професійної майстерності майбутніх учителів (2012)
Антипін Є. - Ідеї наступності в педагогічній спадщині Наталі та Тимофія Лубенців (2012)
Бровченко А. - Ретроспективний погляд на виникнення потреби та проблеми формування фахової компетентності з основ етнодизайну у майбутніх учителів технологій (2012)
Вєнцева Н. - Особливості впровадження нових форм та методів навчання в педагогічних вузах України в 30–40 роках ХХ століття (2012)
Денисюк О. - Викладання історії на народознавчій основі у концепції Григор’єва-Нашого (2012)
Нич О. - Погляди Петра Мельничука на проблеми сімейного виховання українських дітей в еміграції США (2012)
Педан Н. - Становлення та розвиток системи підготовки організаторів дитячого руху в Україні (20–30-ті роки ХХ століття) (2012)
Романишина Н. - Проблема пошуку шляхів удосконалення вивчення художньої малої прози студентами-філологами в історичному контексті (2012)
Александрова Н. - Формування управлінської культури майбутніх викладачів як фактора вдосконалення їхньої професійної підготовки в умовах євроінтеграційних процесів (2012)
Сивачук Н. - Становлення риторичної особистості майбутнього вчителя-філолога у процесі засвоєння інтегрованих знань, Санівський О. (2012)
Шелепко Г. - Система управління загальноосвітніми навчальними закладами України: закордонний досвід та шляхи демократизації (2012)
Наші автори (2012)
Аннотации (2012)
Annotation (2012)
Титул, зміст (2014)
Новини законопроектної діяльності (2014)
Оновлено дані Довідника показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (2014)
Бердніков Є. - Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів: підсумки 2013 року та завдання на 2014 рік, Микитенко Ю., Прокопенко С. (2014)
Чаган А. - Земля — один з найпотужніших наповнювачів бюджету. Не треба шкодувати коштів на її впорядкування (2014)
Курильців Р. - Інтегроване управління сукупним капіталом землекористування як основа сталого територіального розвитку (2014)
Другак В. - Cкладові системи державного адміністрування екологічного розвитку землекористування в Україні (2014)
Ковалів О. - Науково обгрунтовані особливості розпочатої земельної реформи в Україні (2014)
Як зареєструвати право на земельну ділянку, яке виникло до 2013 року, якщо раніше виданий державний акт втрачено або зіпсовано (2014)
Запитували — відповідаємо (2014)
Офіційні документи (2014)
Пилипенко М. І. - Належна практика наукових клінічних досліджень: деякі джерела хиб (2013)
Коломійцев В. І. - Порівняльний аналіз використання різних методів променевої діагностики холедохолітіазу, Паламарчук Ю. О., Довгань Ю. П., Жемела В. Г. (2013)
Абдуллаєв Р. Я. - Особливості гемодинаміки в медіальній гілці грудної артерії залежно від рівня статевих гормонів у жінок з мастопатією при аденоміозі й міомі матки, Гульченко Ю. Д., Сибіханкулов А. Х. (2013)
Соколовська М. В. - Досвід хемопроменевого лікування раку гортані I-II стадій, Говоруха Т. М., Єфремова Н. А., Синюшкіна Л. М., Юдко О. О., Плешков М. Д. (2013)
Сегеда Т. В. - Синергізм дії іонізивної радіації та протипухлинних препаратів на вміст цераміду в пухлині Герена (2013)
Захарченко Т. Ф. - Порівняльне визначення радіочутливості до йоду-131 активності NK-клітин у хворих на тиреоїдний рак залежно від віку та наявності віддалених метастазів, Замотаєва Г. А., Гулеватий С. В. (2013)
Якимова Т. П. - Клініко-морфологічна характеристика полінеоплазій, поєднаних із раком грудної залози, Васильєв Л. Я. (2013)
Васильєв Л. Я. - Можливі аспекти впливу спеціального лікування на появу других пухлин у онкологічних хворих, Радзішевська Є. Б., Вікман Я. Е., Тарасова О. М., Насонова А. М., Пономарьов І. М., Шутов С. В., Сухіна О. М. (2013)
Грушка Г. В. - Встановлення діагнозу раку щитоподібної залози за метастазами у кістяк: клінічний випадок (2013)
Окунцев Д. В. - Особенности патогенеза, факторы риска и возможности профилактики поздних лучевых повреждений сердца у больных раком грудной железы, Крутилина Н. И. (2013)
Окунцев Д. В. - Механизмы развития и возможности лечения лучевьх фиброзов, Крутилина Н. И. (2013)
Русанова Є. Г. - Харківські сучасники С. П. Григор'єва — соратники, конкуренти, учні, Русанов К. В. (2013)
Тамара Порфиріївна Сиваченко (2013)
Василь Олександрович Мурашко (2013)
Олена Миколаївна Сухіна (2013)
До 100-річчя з дня народження академіка М. М. Амосова (1913-2002) (2013)
Бодня Ігор Федорович (2013)
Циб Анатолій Федорович (1934-2013) (2013)
Спузяк Михайло Іванович (1940-2013) (2013)
Пилипенко М. І. - Рецензія (2013)
Базильчук Л. - Основні положення підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до викладання мистецтва кераміки (2012)
Вовк М. - Навчально-методичне забезпечення фольклористичної підготовки словесників в університетах України (2012)
Дашицька Л. - Музично-слухова активність студентів-інструменталістів та шляхи її формування (2012)
Кайдановська О. - Модель образотворчої підготовки майбутніх архітекторів (2012)
Король А. - Експериментальна методика навчання графічного дизайну учнів у позашкільних закладах освіти (2012)
Музика О. - Пленерна практика як важливий компонент підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2012)
Полатайко О. - Особливості застосування візуальних тестів у курсі історії та методики викладання художньої культури (2012)
Сирота З. - Сенсорний розвиток школярів як важливий чинник професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін, Сирота В. (2012)
Темченко Л. - Комплексна взаємодія мистецтв як засіб формування творчої особистості (2012)
Терешко І. - Вивчення символіки українських ігрових хороводів у контексті курсу "Народознавство та хореографічний фольклор України" (2012)
Чернишова А. - Змістова характеристика поняття "індивідуальний почерк" у контексті підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання хореографії в ЗОШ (2012)
Брюханова Г. - Основні аспекти підготовки майбутніх учителів комп’ютерної графіки з використанням комп’ютерних технологій (2012)
Радченко С. - Інноваційні підходи у формуванні гармонічного слуху майбутніх учителів музики на основі міжпредметних зв’язків (2012)
Соломаха С. - Проектування організаційно-методичної системи розвитку художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін в системі післядипломної педагогічної освіти (2012)
Сотська Г. - Технологія формування естетичної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва в педагогічних університетах (2012)
Гусак В. - Особливості виявлення сценічного хвилювання у процесі інструментальної підготовки майбутніх учителів музики (2012)
Дубровіна І. - Мотиваційна сфера самоосвітньої діяльності вчителів музики в системі післядипломної освіти (2012)
Йовенко Л. - Соціально-побутове красномовство українців як засіб підвищення риторичної майстерності вчителя-літератора (за матеріалами творчості Михайла Стельмаха) (2012)
Кремешна Т. - Музичне мислення як фактор професійного становлення майбутніх учителів музики (2012)
Куценко С. - Пізнавальні психічні процеси як складова формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії (2012)
Лук’янчиков М. - Проблема виконавського інтонування майбутнього вчителя музики в процесі фахової підготовки (2012)
Лук’янчикова О. - Сутність та структура особистісної стійкості майбутнього вчителя музики (2012)
Рибніков О. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх вчителів музики до використання цифрового електронного музичного інструментарію у професійній діяльності (2012)
Умрихіна О. - Вплив творчої проблеми на формування професійної зрілості майбутнього вчителя мистецьких дисциплін (2012)
Андрощук Л. - Прояв особливостей індивідуального стилю діяльності педагога-хореографа в процесі викладання класичного танцю (2012)
Безлюдний О. - До питання законодавчої підтримки сім’ї як виховної інституції в Україні (2012)
Березовська О. - До проблеми музично-виконавської діяльності у фортепіанній підготовці майбутніх учителів музики (2012)
Зайцева О. - Урок музики як основний засіб формування естетичної культури учнів основної школи (2012)
Зелінський З. - Репертуар шкільного хору як фактор музично-естетичного виховання учнів, Збожимська Н. (2012)
Роговська Є. - Особливості соціокультурного та аксіологічного підходів у формуванні патріотичної свідомості особистості (2012)
Руденченко А. - Теоретичні аспекти ментальної своєрідності в дизайні (2012)
Сарвілова Д. - Народна хореографія як засіб залучення молодших школярів до пізнання та збереження традицій свого народу (2012)
Фей Ю. - Проблеми організації митецької освіти в сучасному Китаї (2012)
Балдинюк Д. - Вивчення майбутніми вчителями музики поняття тональності в курсі теорії музики: історичний аспект, Балдинюк Н. (2012)
Благова Т. - Хореографічна підготовка вчителя в системі педагогічної освіти: історико-педагогічний аспект (2012)
Мозговий В. - Режисура педагогічної дії у театрально-драматичному мистецтві кінця XVI – початку XIX століття (2012)
Сивачук Н. - Виховання патріотизму засобами образотворчого фольклору в українській родині 2-ї половини ХІХ ст. – першої чверті ХХ ст., Циганок О. (2012)
Філіпчук Н. - Творчість Миколи Лисенка у контексті формування гуманістичної спрямованості музичної освіти в Західній Україні (2012)
Ятло Л. - Духовна музика в творчості М. Д. Леонтовича, Ятло Л. (2012)
Лисакова І. - Філософія освіти: гуманістичний вимір (2012)
Піддубна О. - Педагогічний малюнок в професійній підготовці вчителя образотворчого мистецтва (2012)
Побірченко О. - Сучасні методологічні підходи до підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін у вищому навчальному закладі (2012)
Сироткіна Ж. - Педагогічні можливості взаємодії різних видів мистецтва у процесі формування професійних умінь майбутніх учителів початкових класів і музики (2012)
Скрипник Н. - Деякі аспекти готовності педагогічних працівників до гуманізації освітнього процесу (2012)
Наші автори (2012)
Аннотации (2012)
Annotation (2012)
Коваленко С. Г. - Ексикати колекції Й. К. Пачоського гербарію Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (MSUD), Васильєва Т. В., Бондаренко О. Ю. (2013)
Хархота Г. І. - Адаптація степових видів рослин у техногенних екотопах Південного Сходу України, Прохорова С. І., Агурова І. В. (2013)
Дремлюга Н. Г. - Морфологічні особливості плодів видів секції Medium D.C. роду Campanula L. флори України (2013)
Кузь І. А. - Структурно-порівняльний аналіз флори боліт Середнього Придністров'я (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського