Хворостяная Н. В. - Эксплуатация: феномен общественного производства и экономического сознания (2007)
Царенкова И. М. - Логистические потоки в дорожном хозяйстве (2007)
Цибенко О. В. - Інвестиційні потреби транспортної інфраструктури України (2007)
Полякова М. В. - Оцінювання параметра імпульсного шуму на зображенні з допомогою мультифрактальних показників, Крылов В. Н., Емец Ю. В. (2010)
Ліщинська Л. Б. - Синтез імітансних логічних R-елементів (2010)
Кичак В. М. - Аналіз методів адаптивної обробки сигналів у антенних решітках, Кравцов И. Ю. (2010)
Romanuke V. V. - A program function representation for implementing the method of practicing the optimal mixed strategy with innumerable spectrum by unknown number of plays (2010)
Кулик А. Я. - Приймання інформативних сигналів на фоні завад з апріорно невизначеними параметрами, Кулик Я. А. (2010)
Дорощенков Г. Д. - Формування градацій яскравості на основі логіко-часового базису в оптоелектронних відеоінформаційних системах, Волонтир Л. О., Дусанюк С. В., М’яснянкіна С. В. (2010)
Николайчук Я. М. - Теоретичні основи мір ентропії та їх застосування в інформаційних технологіях формування та опрацювання сигналів, Воронич А. Р. (2010)
Порев Г. В. - Дослідження методів розробки кросплатформного програмного забезпечення (2010)
Яровий А. А. - Методологічні особливості побудови паралельно-ієрархічних та ієрарх-ієрархічних мереж на основі кластерних систем з розподіленою обробкою інформації (2010)
Круцкевич О. Д. - Метод та алгоритм множення у двовимірній системі числення матричного Радемахера, Николайчук Я. М., Круцкевич Н. Д., Заставний О. М. (2010)
Войтко В. В. - Універсальний редактор графічних ігрових сцен, Катєльніков Д. І., Арсенюк І. Р., Лцишин Г. Л. (2010)
Kvetnyy R. N. - Textured patterns recognition based on eigen harmonic decomposition, Sofina O. YU., Bunyak YU. A. (2010)
Суприган О. І. - Вибір відео-файлів за індивідуальними даними користувача, Моргун І. С. (2010)
Квєтний Р. Н. - Система прийняття рішень для безпілотних літаків, Бойко О. Р., Борщова І. П. (2010)
Шарапов В. М. - Поперечний акселерометр з зворотнім зв’язком, Плосконос Н. Ю. (2010)
Лежнюк П. Д. - Принцип найменшої дії в задачах технічної електродинаміки, Нагул В. І., Нетребський В. В. (2010)
Куценко В. П. - Новий підхід до електропункторної діагностики, Скрипник Ю. А., Трегубов Н. Ф., Шевченко К. Л. (2010)
Павлов С. В. - Проектування волоконно-оптичних сенсорів в контексті побудови оптико-електронних приладів дослідження периферійного кровоточу, Азаров О. Д., Василенко В. Б., Просоловський Р. В. (2010)
Бєлоусова О. В. - Аналіз сучасних методів візуалізації даних в неврології і нейрохірургії з точки зору їх діагностичної цінності, Злепко С. М., Белзецький Р. С., Аль-адемі Я. Т. (2010)
Кожем’яко В. П. - Структурна та функціональна організація телемедичної оптико-електронної системи дистанційного діагностування для визначення індексу здоров’я людини, Просоловська В. В. (2010)
Боровицкий В. Н. - Розподіл інтенсивності в околиці точки фокуса частково поляризованної високоапаратурної оптичної системи, Черная В. В. (2010)
Міхієнко Л. А. - Дифузний випромінювач змінної яскравості на основі оптично сполучених інтегруючих сфер, Гордієнко Ю. О. (2010)
Осадчук В. С. - Визначення вольт-амперної характеристики оптичного частотного перетворювача концентрації газу метану, Осадчук О. В., Прокопова М. О., Дудник Д. П. (2010)
Кожем’яко В. П. - Високошвидкісні паралельні волоконно-оптичні інтерфейси передачі даних, Маліновський В. І. (2010)
Натрошвили О. Г. - Оптоелектронний аналізатор для управління надлишковими пакетами, накопичиними в пікові моменти перевантаження комп'ютерних мереж, Парангишвили А. И., Натрошвили Н. О. (2010)
Стенцель Й. І. - Реологічні моделі молекули води та її сполук, Салдан Й. Р., Павлов С. В., Кожем’яко В. П. (2010)
Антонець В. Ф. - Комунікативні особливості діяльності спортсмена (2012)
Бонар Й. - Роль дидактичних завдань у розвитку дітей молодшого шкільного віку (2012)
Бондар Н. Д. - Роль гуманітарних дисциплін у формуванні ключових компетентностей майбутніх менеджерів сфери туризму (2012)
Брижатий Є. І. - Порівняльний аналіз формування професійної готовності офіцерів в арміях провідних країн світу (2012)
Бучинська Т. В. - Формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів засобом соціально-психологічного тренінгу, Шумська С. Є. (2012)
Василенко О. М. - Соціально-педагогічна робота з учнями з особливими потребами в загальноосвітній школі інклюзивної орієнтації (2012)
Галатир І. А. - Психолого-педагогічні особливості явища соціального сирітства (2012)
Галімов А. В. - Щодо змісту естетичного виховання особистості (2012)
Гапченко О. В. - Просвітницька діяльність українських гуманістів як чинник формування стилю життя особистості в період культурно-національного відродження XVI-XVII ст. (2012)
Голова Н. І. - Шляхи та засоби соціальної реабілітації дітей та молоді з обмеженими можливостями: від ізоляції до інтеграції (2012)
Гомонюк О. М. - Основні підходи до визначення поняття "педагогічна культура" (2012)
Давидун М. А. - Практика соціально-педагогічної роботи щодо профілактики деструктивних релігійних впливів у молодіжному середовищі (2012)
Дзяна О. С. - Емпіричне вивчення особливостей сформованості конфліктологічної культури майбутнього фахівця сфери обслуговування (2012)
Добуш Ю. В. - Хорова творчість А. Веделя в контексті сучасного процесу едукації (2012)
Дяков С. І. - Методика проведення занять із бойового злагодження підрозділів інженерних військ (2012)
Ігнатовська Р. В. - Роль краєзнавчої роботи у громадянському вихованні курсантів (2012)
Іщенко Д. В. - Теоретичні основи формування естетичної складової професійної підготовки курсантів-прикордонників, Грязнов І. О. (2012)
Кобилянська І. В. - Ретроспективний аналіз організації профільного навчання у старшій школі Іспанії (2012)
Костенко Н. І. - Особливості формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів ВНЗ нефілологічних спеціальностей (2012)
Кошолап О. Ф. - Політичні передумови розвитку освіти на Поділлі в пореформений період (2012)
Кравчина Т. В. - Методологічні засади емпіричного дослідження процесу сприйняття іншомовного наукового тексту (2012)
Кравчук Л. І. - Теоретичні засади формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх соціальних працівників (2012)
Криворучко І. Я. - Сутність та зміст універсальних компетенцій майбутніх офіцерів-прикордонників (2012)
Курняк Л. М. - Екологічне виховання студентів ВНЗ, Курняк О. А. (2012)
Кустинський О. В. - Експериментальна перевірка моделі спеціальної підготовки майбутніх офіцерів запасу (2012)
Лисак Г. О. - Переваги застосування активних методів навчання у процесі підготовки викладачів ВНЗ до контрольно-оцінювальної діяльності, Король С. В. (2012)
Лисюк І. В. - Формування конгруентної особистості підлітків у міжособистісних відносинах (2012)
Луцький О. Л. - Методичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо розвитку управлінської компетентності офіцерів управління органу охорони державного кордону (2012)
Маслій О. М. - Особливості підготовки майбутніх офіцерів тилу у сфері військово-економічної логістики (2012)
Міщик Л. І. - Інклюзивна освіта як умова соціалізації дітей-інвалідів у процесі навчання (2012)
Москалюк О. І. - Особливості формування педагогічних понять у студентів спеціальності "Соціальна педагогіка" (2012)
Мудра О. М. - Контроль та оцінювання рівня іншомовного ділового спілкування студентів економічних спеціальностей (2012)
Неклюєнко О. В. - Динаміка емоційних проявів як механізм адаптації першокурсників з особливими потребами до навчання (2012)
Ніцевич І. П. - Динаміка лідерства в студентській навчальній групі (2012)
Орловська О. В. - Толерантність та її сутнісні характеристики (2012)
Петльована Л. Л. - Аналіз основних напрямів удосконалення професійної освіти у вищих навчальних закладах (2012)
Польовик О. В. - Організаційно-педагогічні умови соціальної адаптації студентів з особливими потребами до навчально-виховного процесу у ВНЗ (2012)
Садовець О. В. - Активізація участі учнів старших класів загальноосвітніх шкіл у процесі навчання (2012)
Сидорченко К. М. - Характеристика кореляційних зв’язків між соматотипом та фізичним здоров’ям у дітей загальноосвітніх навчальних закладів (2012)
Служинська Л. Б. - Акмеологічний підхід у процесі формування готовності у майбутніх менеджерів-економістів до професійної самореалізації (2012)
Солтик О. О. - Формування концептуальної моделі викладача з фізичного виховання на основі базової освіти та професійної діяльності, Флерчук В. В. (2012)
Теклюк Г. П. - Зміст сімейного виховання дітей підліткового віку у Великій Британії (2012)
Тернопільська В. І. - Особливості педагогічного діагностування соціально-комунікативної культури у студентів (2012)
Тисячна Ю. О. - Соціально-психологічна характеристика суїцидальної поведінки серед дітей та підлітків (2012)
Торічний О. В. - Методика організації неперервності професійної освіти майбутніх офіцерів-прикордонників для вдосконалення військово-спеціальної компетентності (2012)
Харук Т. Я. - Становлення закладів соціального виховання в Україні: історичний аспект (2012)
Чайковський М. Є. - Сучасний стан підготовки соціальних працівників до роботи з дітьми і молоддю з особливими потребами, Соловей Т. В. (2012)
Шаран Р. В. - Провідні тенденції розвитку дистанційної освіти в Україні (2012)
Шевчук І. В. - Особливості виховання студентів академічної групи у вищих економічних навчальних закладах у процесі вивчення іноземної мови (2012)
Янковець А. В. - Використання комп’ютерних технологій у процесі навчання іноземної мови майбутніх офіцерів-прикордонників (2012)
Содержание (2010)
Дорофеев В. С. - Приветственное слово (2010)
Ексарева Н. М. - Вступительная статья (2010)
Кадурина А. О. - Дом Руссова. История и современность, Мазуренко Т. Н. (2010)
Токарь В. А. - Об истории памятника архитектуры – усадьбы Демидовой Сан-Донато и размышление о судьбах людей и зданий (2010)
Кадурина А. О. - История и символика дома В. В. Навороцкого в Одессе, Герасимова К. И. (2010)
Письмак Ю. О. - Шедевр пізньньоготичної архітектури Англії (особняк маєтку Окуеллс) (2010)
Польщикова Н. В. - Формирование славянского этноса и его строительной практики на территории Древней Руси (2010)
Польщикова Н. В. - Строительство кельтов на территории Европы, Кирдогло О. О. (2010)
Польщикова Н. В. - Строительство эпохи камня на территории Европы, Жебраковский Ю. С. (2010)
Герасимова Д. Л. - Женский стиль в архитектуре, Сапунова М. Ю. (2010)
Кадурина А. О. - Символика храма св. Татьяны в Одессе. Каноны и новаторство, Чабан А. Е. (2010)
Лінда С. М. - Мова форми в архітектурі історизму сучасної України. Термінологічний аспект (2010)
Панова Л. Н. - Основы метода архитектурного мониторинга городской среды (2010)
Диалло Л. Т. - Зрительные искажения и оптические иллюзии. Приемы их коррекции в архитектуре, Сусло В. А. (2010)
Ексарева Н. М. - Проблемы освоения прибрежных территорий Одессы, Саенко Д. Н. (2010)
Витвицкая Е. В. - Открытые световые объемы в современной архитектуре, Россошинский А. В. (2010)
Коптева Г. Л. - Роль художественного ритма "пороговых пространств" в формировании динамических градостроительных структур (2010)
Лапшина Е. Г. - Столетие наследия русского авангарда (2010)
Денисенко Ю. М. - Вдосконалення середовищних рішень сучасного міста (2010)
Денисенко Ю. М. - Історія і проблеми благоустрою Черкас в період з кінця ХІХ ст. по 1917 р., Денисенко К. В., Гамза І. В. (2010)
Беляков В. А. - Квартал - ячейка городской среды (2010)
Мельник А. Э. - Пластический язык архитектуры жилых зданий Одессы, Цаповская Л. В. (2010)
Ричков П. А. - Храмова архітектура міжвоєнної Волині і культурно-історичний контекст, Михайлишин О. Л. (2010)
Шубович С. А. - Дворцово-парковый ансамбль в Хотени, Черткова А. В. (2010)
Мельник Н. В - Реновация объекта культурного наследия как метод реконструкции, Марченко А. Д. (2010)
Герасимова Д. Л. - Синагога как историко-культурное явление, Лукашева М. В. (2010)
Польщикова Н. В. - Строительство и его историко - этнические предпосылки эпохи меди на территории Европы, Литвакова С. В. (2010)
Гнідець Р. Б. - Світлове проявлення сакрального простору в архітектурі Українських храмів (2010)
Чень Л. Я. - Ансамбль Николаевской церкви в Бучачи (2010)
Тарас Я. М. - Конфігурація та організація церковних ділянок храмів українців Карпат (2010)
Ексарева Н. М. - Приемы гармонизации городской среды за счет включения мобильных объектов, Киселева А. А. (2010)
Денисенко Ю. М. - Приклади і тенденції історичного і сучасного розвитку архітектурного середовища Черкас та сучасного розвитку середовища інших міст, корисні або небажані для впровадження в архітектурне середовище Українських міст, Денисенко К. В. (2010)
Завадская О. И. - Глэм. Стилистическая тенденция XXI в. в дизайне интерьера (2010)
Наумчик О. И. - Экологические аспекты формирования общественно-коммуникационных пространств (2010)
Гордиенко Ю. С. - Структуроформирующие элементы природоинтегрированной архитектуры (2010)
Лу Пен - Тенденции соверенствования формирования архитектурной среды объектов туризма в Китае (2010)
Курилко Р. В. - Исследование малых рекреационных территорий в контексте подготовки современного специалиста ландшафтной архитектуры (2010)
Калинина О. И. - Возрастающее значение комфорта жилища и условий проживания (2010)
Тюрікова О. М. - Культурологічні основи підготовки студентів до професійної діяльності архітектора – дизайнера (2010)
Дудка О. М. - Взаємовплив творчих конкурсів у вітчизняному архітектурному процесі 1920 - 1930-х років (2010)
Список сокращений (2010)
Сведения об авторах (2010)
Summary (2010)
Кулик А. Я. - Реалізація фільтрації для цифрового оброблювання сигналів, Кривогубченко С. Г., Свєтлов А. В. (2011)
Бевз О. М. - Обчислювальні характеристики підстановочно-перестановочних мереж з s-боксами розміром 16х16 біт (2011)
Яровий А. А. - Паралельно-ієрархічне перетворення інформаційних середовищ на основі маскового методу (2011)
Romanuke V. V. - On optimizing WLF equation over experimental viscosity measurements by finite set of fixed temperatures with running Lw metric (2011)
Петрук В. Г. - Обробка зображень частинок для автоматизованого контролю забруднення водних середовищ, Кватернюк С. М., Левченко О. Ю., Гурко О. В. (2011)
Кожем’ко В. П. - Логіко-часові перетворення і синтез керуючих автоматів – структурних компонентів засобів візуалізації зображень, Дусанюк С. В., Дорощенков Г. Д. (2011)
Заболотна Н. І. - Архітектурні особливості та перспективи застосування розрядно-зрізових лінійно-алгебраїчних процесорів з плаваючою комою, Мусійчук І. В. (2011)
Кожем’яко А. В. - Оптико-електронна система знаходження та контролю за переміщенням транспортних засобів з розпізнавання державних номерних знаків, Кожем’яко В. П., Усанова М. В., Усанова Н. В. (2011)
Ліщинська Л. Б. - Ефективність комбінованих керованих елементів на основі однокристального узагальненого перетворювача іммітансу, Барабан М. В., Філинюк М. А. (2011)
Денисов М. О. - Фізичні аспекти математичного моделювання взаємодії оптичного випромінювання з біотканинами (2011)
Заболотна Н. І. - Моделювання та аналіз мюллер-матричних зображень багатошарових полікристалічних мереж з детермінованими розподілами орієнтаційних та фазових параметрів, Шолота В. В., Левандовська Ю. Ю., Вербовецька О. Д. (2011)
Осинский В. И. - Перспективы RGB светодиодных устройств в медицине. Применение реверсивного включения светодиодов на пути получения интегрированных RGB источников белого света, Павлов С. В., Деминский П. В. (2011)
Денисов М. О. - Апаратура клінічної диференційної діагностики в гінекології, Корольова Т. В. (2011)
Івах М. С. - Аналіз змін оптичних характеристик лейкомаси при фотоферезі, Косий Є. Р., Кожухар О. Т. (2011)
Боровицкий В. Н. - Розподіл інтенсивності в околиці точки фокуса частково поляризованої високоапаратурної оптичної системи, Черная В. В. (2011)
Тарновський М. Г. - Аналіз принципів використання лінзових елементів для формування світіння сегментів великоформатних світлодіодних семисегментних індикаторів (2011)
Кравченко С. Ю. - Багатоканальні системи для оптичного емісійно-спектрального контролю плазмохімічних процесів травлення мікроструктур, Кравченко Ю. С., Осадчук В. С. (2011)
Осадчук В. С. - Способи підвищення точності оптичних перетворювачів концентрації газів, Яремчук В. Ф., Ільченко О. М., Смішний С. М. (2011)
Шарпан О. Б. - Оптоелектронний сенсор з цифровим інтерфейсом для задач фото плетизмографії, Мосійчук В. С. (2011)
Кучерук В. Ю. - Метод компенсації температурної похибки оптико-абсорбційних інфрачервоних перетворювачів концентрації газової суміші, Дудатьєв І. А. (2011)
Штовба С. Д. - Размещение базовых станций беспроводных широкополосных сетей с помощью муравьиного алгоритма оптимизации, Ермолев С. Ю., Карташевский В. Г. (2011)
Кожем’яко В. П. - Теоретичні основи побудови спектроенергетичних перетворювачів, Слободяник А. Д., Ярославский Я. І., Кожем’яко А. В. (2011)
Дорощенков Г. Д. - Оптоелектронний інформаційний пристрій для регулювання дорожнього руху, Дусанюк С. В., Ігнатенко О. Г. (2012)
Яровий А. А. - Багаторівневі паралельно-ієрархічні системи та їх комп'ютерне моделювання (2012)
Кичак В. М. - Оцінка роздільної здатності алгоритму лінійного передбачення, Лєнков Є. С., Лоза В. М., Кольцов Р. Ю. (2012)
Бевз О. М. - Підвищення ефективності динамічного розподілення пам’яті в оптоелектронних системах, Васюра А. С., Лісовенко А. І. (2012)
Мартинюк Т. Б. - Організація базових нейроструктур, Кожем’яко А. В., Фофанова Н. В., Медвідь А. В. (2012)
Кожем’яко В. П. - Порівняльний аналіз оптоелектронних інтегральних схем на базі матриць смарт-пікселів, Дорощенко Г. Д., Мартинюк Т. Б., Гуцол О. М. (2012)
Майданюк В. П. - Нові підходи до реалізації оптоелектронних логіко- часових систем для перетворення і ущільнення зображень, Кириченко О. В. (2012)
Шкуліпа П. А. - Загальний підхід до побудови перевіряючих тестів для проведення діагностування аналогових пристроїв динамічним методом, Жердєв М. К., Лєвков С. В. (2012)
Осинский В. И. - Температурные и концентрационные свойства, Деминский П. В., Ляхова Н. Н., Моторный А. П., Масол И. В., Суховий Н. О. (2012)
Лисенко Г. Л. - Лазери поверхневого випромінювання з вертикальним об’ємним резонатором для побудови масивів оптоелектронної пам’яті, Костюченко Д. С. (2012)
Клепіковський А. В. - Визначення власних резонансних частот багатокаскадних термоелектричних елементів та оцінка їх впливу на роботу електромеханічних резонансних пристроїв (2012)
Микитюк З. М. - Зміна динамічних характеристик холестеричних рідких кристалів під впливом нанорозмірних домішок, Фечан А. В., Сушинський О. Й., Шимчишин О. Й., Коцун В. І. (2012)
Кожем’яко В. П. - Оптично-керований комутатор на основі фотонних кристалів, Іванов О. А. (2012)
Барило Г. І. - Апаратно-програмне забезпечення лікувального процесу в оториноларингології з неперервним оптико-електронним тестуванням біооб’єкта, Готра З. Ю., Зазуляк А. М., Кіцера О. О., Кожухар О. Т., Кус Н. І. (2012)
Ткачук Р. А. - Підвищення інформативності та швидкодії біотехнічних систем, Цуприк Г. Б., Яворський Б. І. (2012)
Заболотна Н. І. - Аналіз оптичних і поляризаційно-кореляційних приладів і систем для діагностики фазово- неоднорідної структури шарів біологічних тканин і рідин, Ігнатенко О. Г., Радченко К. О., Краснощока А. К. (2012)
Маліновський В. І. - Метод та оптичний сенсор підвищення точності неінвазивного моніторингу концентрацій показників крові людини (2012)
Кошевая Л. А. - Обеспечение аналитической надежности результатов клинических лабораторных исследований (2012)
Кожем’яко В. П. - Аналітичні аспекти реалізації систем з оброблення біомедичних зображень на основі відеографічних технологій, Загоруйко Л. В., Мартьянова Т. А. (2012)
Семчук О. Ю. - Теплові ефекти при взаємодії потужного лазерного випромінювання з поверхнею напівпровідникових матеріалів, Гаврилюк О. О. (2012)
Кожем’яко В. П. - Локальні геоінформаційно-енергетичні мережі на новітніх волоконно-оптичних лініях із спектротрансформаторним живленням, Маліновський В. І., Ярославський Я. І., Мороз В. В., Штельмах О. О. (2012)
Микитюк З. М. - Температурний сенсор на основі селективного відбивання в рідких кристалах, Фечан А. В., Сушинський О. Є., Барило Г. І., Бойко О. В., Іванюк Х. Б., Турик П. М. (2012)
Титул, зміст (2013)
Буніна Л. М. - Історія вищої освіти в Україні (2013)
Войтова Л. В. - Етапи просвітницько-педагогічної діяльності Санкт-Петербурзького Комітету грамотності (1861 – 1895 рр.) (2013)
Fedicheva N. V. - Understanding Culturally Conditioned Behavior: Some Common Teaching Techniques (2013)
Батальщикова Е. Ю. - Загальна характеристика професійної підготовки та готовності студентів гуманітарних спеціальностей до застосування інтерактивних технологій навчання у загальноосвітній школі (2013)
Горошкін І. О. - Педагогічні засоби формування мовної особистості студентів – майбутніх перекладачів (2013)
Кокнова Т. А. - Концептуальні положення формування професійних якостей майбутніх перекладачів засобами навчально-ігрової діяльності (2013)
Рожко М. М. - Специфіка роботи балетмейстера з дітьми під час навчання бальним танцям (2013)
Рудіна М. В. - Програма підвищення професіоналізму молодого вчителя англійської мови (2013)
Сперанська-Скарга М. А. - Функції професійного іміджу вчителя-філолога (2013)
Ткачова О. О. - Педагогічні умови формування у майбутніх учителів артистичних умінь (2013)
Фуклєва Г. О. - Психолого-педагогічні умови адаптації студентів до навчання в системі післядипломної освіти (2013)
Хромова В. С. - Зміст та структура готовності майбутніх менеджерів до інноваційної професійної діяльності (2013)
Zaika A. Iu. - The challenges for inclusive education in Ukraine (2013)
Котельнікова Н. М. - Вплив світових тенденцій розвитку освіти на післядипломну педагогічну освіту в Китаї та Україні (2013)
Котлярова О. О. - Сучасні підходи до організації контролю навчальної діяльності студентів вищих навчальних закладів України (2013)
Віннікова Л. В. - Нові проблеми й шляхи надання соціальної допомоги безпритульним в Україні (2013)
Дудік А. О. - Морально-патріотичне виховання у сучасній Японії (2013)
Воротникова І. П. - Створення освітніх електронних ресурсів (2013)
Kovalchuk O. S. - Online testing, current issues and future trends (2013)
Осадчий В. В. - Результати впровадження автоматизованого навчально-контролюючого комплексу з дисципліни "Основи наукових досліджень”, Чорна А. В. (2013)
Семеніхіна О. В. - Нові парадигми у сфері освіти в умовах переходу до Smart-суспільства (2013)
Іванов І. Ю. - Упровадження інноваційної моделі Е-навчання "1 учень – 1 комп’ютер” на уроках мови та літератури в рамках національного проекту "Відкритий світ” (2013)
Сорокіна С. В. - Застосування інтерактивних інформаційних технологій в навчанні товарознавців-експертів, Акмен В. О. (2013)
Антощук С. Г. - Моделирование событий в видеопотоке с помощью стохастических сетей Петри, Годовиченко Н. А. (2013)
Лежнюк П. Д. - Узагальнений критерій оцінки якості функціонування автоматичної системи керування з SMART GRID, Комар В. О., Петрушенко О. Ю. (2013)
Поплавський А. В. - Метод автоматичного визначення порогу градієнтного фільтру при визначенні центру оптично рухомих об'єктів з підвищеною точністю, Поплавський О. А., Поплавська А. А. (2013)
Приймак Б. І. - Оптимізація на основі генетичного алгоритму електромеханічної системи регулювання швидкості, Островерхов М. Я. (2013)
Черненко П. О. - Аналіз ефективності вирішення задачі короткострокового прогнозування сумарного електричного навантаження енергосистеми з використання ШНМ типу багатошаровий персептрон, Мартинюк О. В., Мірошник В. О. (2013)
Ремінний О. А. - Статичні метрики системи автоматизованого тестування користувацьких інтерфейсів (2013)
Мартьянова Т. А. - Обчислювальні структури для аналізу біомедичних зображень (2013)
Цирульник С. М. - Практичні підходи застосування MIMS – ефекту, Роптанов В. І., Зимогляд А. С. (2013)
Павлов С. В. - Оброблення фотоплетизмографічних сигналів за допомогою Вейвлет-перетворення, Василенко В. Б., Козловська Т. І. (2013)
Заболотна Н. І. - Архітектура і алгоритми функціонування та аналізу даних двовимірних систем лазерної поляриметрії біологічних тканин (2013)
Стенлець Й. І. - Фізичне та математичне моделювання термодинамічних методів діагностики стану здоров'я людини, Злепко С. М., Павлов С. П. (2013)
Дроненко О. В. - Застосування системи поляризаційного картографування азимутів лазерних зображень плівок плазми крові у діагностиці патології молочних залоз, Радченко К. О., Котлоченко І. В. (2013)
Осадчук О. В. - Частотний вимірювальний перетворювач потужності інфрачервоного випромінювання, Барабан С. В., Звягін О. С., Жагловська О. М. (2013)
Стенлець Й. І. - Фізичні та математичні моделі перенесення теплової енергії в біологічне середовище, Кожем’яко В. П., Злепко С. М., Павлов С. В. (2013)
Готра З. Ю. - Оптоелектронний сенсор монооксиду вуглецю на основі холестеричного рідкого кристала легованого магнетитом Fe2O3, Вісьтак М. В., Микитюк З. М., Сушинський О. Є., Пристай Т. В. (2013)
Кожем’яко В. П. - Аналітичний огляд та класифікаціний аналіз технологій сучасних об’єднаних інформаційних мереж на основі ліній передавання електроенергії, Маліновський В. І., Тарновський М. Г., Ярославський Я. І. (2013)
Мороз В. В. - Теоретичні аспекти та методи побудови високошвидкісних паралельних волоконно-оптичних інтерфейсів (2013)
Кирик В. В. - Регулювання режиму напруги мережі з джерелами розподіленої генерації, Губатюк О. С. (2013)
Кожем’яко В. П. - Волоконно-оптический гироскоп на основе регистрации пространственной интерферограммы, Тужанський С. Е., Сахно А. М. (2013)
Яндульський О. С. - Аналіз та ідентифікація низькочастотних коливань потужності при виникненні збурень в системоутворюючій мережі ОЕС України, Мацейко В. В. (2013)
Косінов С. А. - Контроль над публічною владою як функція громадянського суспільства (2013)
Курусь Т. В. - Правові засади нормотворчої діяльності органів державної влади (2013)
Євсєєв О. П. - "Cправа ассанжа" у верховному суді сполученого королівства (2013)
Задихайло Д. Д. - Окремі правові позиції щодо модернізації конституційного регулювання економічних відносин (2013)
Новак О. М. - Фактори, що зумовлюють вибір способів формування органів місцевого самоврядування у сучасній європі (2013)
Тацій Л. В. - Поняття "розумний строк" в адміністративному процесі як гарантія належного та ефективного захисту прав (2013)
Буткевич О. В. - Кластер як об’єкт господарсько-правової політики держави: актуалізація проблеми (2013)
Задихайло Д. В. - Холдингові об’єднання як форма концентрації економічної влади:правові позиції (2013)
Погорецька Н. В. - Щодо правового регулювання транснаціональних корпорацій (2013)
Верещагіна О. С. - Окремі питання удосконалення антимонопольно-конкурентної політики в державному секторі економіки України (2013)
Гладка О. В. - Комерційна концесія як складова інноваційно-інвестиційної політики держави (2013)
Кузьміна М. М. - Розвиток біоенергетики в україні та в світі (2013)
Уразова Г. О. - Категорія відмови у речових та зобов’язальних правовідносинах:правова природа, механізм застосування (2013)
Шимко А. Р. - Господарсько-правове забезпечення експортно-імпортних операцій з металобрухтом (2013)
Білаш О. В. - Особливості кваліфікації дій службових осіб як суб’єктів злочину щодо релігійних споруд або святинь (2013)
Сергєєва Д. Б. - Проблеми визначення достовірності доказу як його властивості за новим кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Набруско М. С. - Види матеріалів оперативно-розшукової діяльності, що використовуються у кримінальних провадженнях про торгівлю людьми (2013)
Маринів Н. А. - До питання про правову природу податкової перевірки (2013)
Пам’яті видатного вченого-процесуаліста Ю. М. Грошевого (2013)
Вихідні дані (2013)
Альміз I. О. - Організація культурно-дозвіллєвої діяльності людей похилого віку як реалізація принципу активності (2012)
Багрій В. Н. - Критерії та рівні сформованості професійних умінь майбутніх соціальних педагогів (2012)
Балалаєва О. Ю. - Викладання латини у дзеркалі професійної лінгводидактики (2012)
Бец Ю. І. - Роль та місце психолого-педагогічних тренінгових програм у формуванні національної свідомості майбутніх офіцерів-прикордонників (2012)
Браніцька Т. Р. - Загальна характеристика фахівця соціономічної професії (2012)
Вакулик І. І. - До проблеми формування латиномовної компетентності студентів у вищах на сучасному етапі (2012)
Варгата О. В. - Управління естетичним вихованням учнів як проблема педагогічної науки (2012)
Виноградська М. П. - Тренінг розвитку креативності як метод роботи практичного психолога (2012)
Войнаровська Н. В. - Формування перекладацьких умінь у майбутніх фахівців туризму в процесі вивчення сучасних іноземних мов (2012)
Гомонюк О. М. - Професійно-педагогічна культура майбутнього соціального педагога як синтез професійних компетентностей (2012)
Гушулей Й. М. - Формування графічних умінь учнівської молоді засобами інформаційних технологій, Калушка В. П., Гаврищук І. В. (2012)
Дем’янюк Ю. А. - Формування професійної компетентності військовослужбовців Державної прикордонної служби України у сфері забезпечення безпеки закордонних дипломатичних установ на засадах інтерактивного навчання (2012)
Долинський Є. В. - Посилення мотивації майбутніх перекладачів до професійного зростання засобами інформаційних технологій (2012)
Дудікова Л. В. - Сучасні підходи викладання іноземних мов на нефілологічних спеціальностях вищих навчальних закладів (2012)
Козаченко С. М. - Ціннісно-смислова компетентність як складова готовності майбутніх учителів до професійної діяльності (2012)
Костенко Н. І. - Специфіка іншомовної підготовки студентів ВНЗ економічного профілю (2012)
Кравчина Т. В. - Формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх учителів англійської мови (2012)
Кравчук Л. С. - Розумова працездатність протягом навчального дня – необхідна передумова професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вузів (2012)
Криворучко І. Я. - Організація, зміст і методика дослідно-експериментальної роботи з розвитку універсальних компетенцій у майбутніх офіцерів-прикордонників (2012)
Крупа В. В. - Аналіз стану проблеми підготовки майбутніх фахівців фізичної реабілітації у педагогічній теорії та практиці (2012)
Курняк Л. М. - Безпека людини – невід’ємна складова характеристики стратегічного напряму розвитку людства, Курняк О. А. (2012)
Левицька Н. В. - Зміст та пріоритети професійної підготовки перекладачів в університетах Німеччини (2012)
Макогончук Н. В. - Сутність, зміст та структура громадянської компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2012)
Мартинюк О. В. - Роль фахових об’єднань у професійному становленні фахівців з іноземної мови: досвід США (2012)
Неклюєнко Т. В. - Економічна психологія: аналіз зарубіжних досліджень (2012)
Новікова Т. Л. - Методичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо формування соціокультурних цінностей у майбутніх офіцерів-прикордонників при викладанні гуманітарних дисциплін (2012)
Орловська О. В. - Формування граматичних навичок у студентів філологічних спеціальностей у процесі вивчення практичної граматики англійської мови (2012)
Петльована Л. Л. - Комунікативний тренінг як форма організації професійно-орієнтованого іншомовного навчання майбутніх фахівців у галузі економіки (2012)
Польовик О. В. - Практичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо покращення соціальної адаптації студентів з особливими потребами до навчально-виховного процесу (2012)
Полюк В. С. - Формування мотивації у процесі професійної підготовки персоналу прикордонного відомства (2012)
Полюк Н. М. - Динаміка формування професійно важливих якостей майбутніх психологів (2012)
Попелюшко Р. П. - Мотивація як засіб саморозвитку й самореалізації особистості педагога (2012)
Порхун І. В. - Педагогічні умови формування правової компетентності у військовослужбовців за контрактом в органах охорони державного кордону України (2012)
Прохоров А. С. - Психологічні особливості прояву альтруїзму-егоїзму особистості (2012)
Пушкар Т. П. - Актуальні питання впровадження інтегрованої та інклюзивної освіти в сучасній Україні (2012)
Слесик К. М. - Післядипломна підготовка педагога до роботи з формування етичної культури учнів основної школи у процесі навчання гуманітарних предметів (2012)
Теклюк Г. П. - Вплив неблагополучних сімей на формування девіантної поведінки дітей підліткового віку у Великій Британії (2012)
Філатенко І. О. - Результати дослідження формування оптимальної самооцінки молодших школярів (2012)
Хмуринська Т. О. - Особливості формування соціально-професійної зрілості майбутніх соціальних педагогів (2012)
Хоронжевський Л. Є. - Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до позакласної роботи з учнями загальноосвітньої школи засобами позашкільної практики (2012)
Чернуха Н. М. - Категорія соціально-педагогічної підтримки: теорія і практика (2012)
Шеремет А. М. - Зарубіжні теорії розвитку особистості дитини раннього віку (2012)
Штифурак В. Є. - Основні напрями соціально-педагогічної роботи з молоддю у Німеччині (2012)
Яворська І. О. - Сутність та структура поняття "готовність" майбутніх соціальних педагогів до організації культурно-дозвіллєвої діяльності учнів загальної середньої школи (2012)
Якубова Л. А. - Особливості формування статевої культури підлітків (2012)
Ярушак М. - Обрядовість і ритуально-світоглядні засади виховання дівчинки в українській родині (2012)
Кунєв Ю. Д. - Визначення сутності та змісту основних митно-правових понять: митна справа, митне законодавство, Баязітов Л. Р. (2013)
Данелюк В. І. - Відповідальність митних органів та їх посадових осіб: сучасний стан правового регулювання (2013)
Житарєв Є. В. - Модельні нормативні акти: перспективи використання у правовій системі України (2013)
Коросташова І. М. - Нове в митному законодавстві про захист прав інтелектуальної власності (аналіз норм Митного кодексу України 2012 р.) (2013)
Кунєва З. Ю. - Цілі митної діяльності як фактори її розвитку (2013)
Ліпинський В. В. - Правові аспекти притягнення до адміністративної відповідальності за порушення митних правил нерезидентів (на прикладі розпорядження тимчасово ввезеними на митну територію України транспортними засобами особистого користування) (2013)
Лученко Д. В. - Про оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єктів владних повноважень як інститут демократичної держави (2013)
Мазур А. В. - Подання документів і відомостей, необхідних для митного контролю, як засіб реалізації контрольної функції (2013)
Перепьолкін С. М. - Міжнародно-правове регулювання міжнародних митних відносин: стан наукової розробленості проблем теорії і практики (2013)
Приймаченко Д. В. - Правова природа процедури прийняття актів планування: постановка проблеми (2013)
Яшина Ю. В. - Актуальні проблеми дисциплінарної відповідальності державних службовців України (2013)
Пилипенко А. А. - Діти-зірки як суб’єкт трудового права, Дон О. Я. (2013)
Анотонов К. В. - Принципи криміналістичного забезпечення розслідування кримінальних правопорушень, Карнаухов О. В. (2013)
Бондар В. С. - Особливості використання спеціальних знань під час проведення слідчого експерименту в розслідуванні кримінальних правопорушень, пов’язаних із застосуванням вогнепальної зброї (2013)
Давлатов Ш. Б. - Поняття та система додаткових покарань (2013)
Озерський І. В. - Перспективи використання психологічної консультації та психологічної допомоги в кримінальному процесі України (аналіз нового Кримінального процесуального кодексу України) (2013)
Трофімова Л. В. - Про непроцесуальні аспекти діяльності Верховного суду України в забезпеченні однотипності судової практики (2013)
Трофименко Н. С. - Питання призначення та проведення деяких видів судових експертиз (за матеріалами узагальнення експертної практики) (2013)
Ващенко Л. В. - Управління ризиками та механізм аналізу ризиків у системі управління митних органів (2013)
Куц М. О. - Про актуальні питання адміністрування податку на доходи фізичних осіб (2013)
Лисенко О. М. - Адміністративно-правове забезпечення правоохоронної діяльності митних органів на етапі виявлення порушень митного законодавства (2013)
Потапова И. А. - Некоторые аспекты административно-правовых режимов конфиденциальной информации в сфере таможенной деятельности (2013)
Русанова В. Б. - Розвиток інституту судового оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення: досвід пострадянських держав (2013)
Кунєв Ю. Д. - Визначення сутності та змісту основного митно-правового поняття "митна політика”, Баязітов Л. Р. (2013)
Солодков А. А. - Правовий статус присяжних за законодавством України (2013)
Коваль Н. О. - Специфіка митного оформлення гуманітарної допомоги,яка переміщується через митний кордон України (2013)
Коросташова І. М. - Адміністративний захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні: застосування процедури зміни маркування на товарах та їх упаковці (2013)
Кувакін С. В. - Проблемні питання щодо застосування адміністративних стягнень за порушення митних правил (2013)
Ліпинський В. В. - Контроль під час провадження у справах про порушення митних правил в органах доходів і зборів України: шляхи вдосконалення (2013)
Мазур А. В. - Митно-правові аспекти угоди про асоціацію з ЄС: перспективи впровадження (2013)
Перепьолкін С. М. - Внутрішньодержавний механізм реалізації норм міжнародного митного права: організаційно-правова (інституційна) складова (2013)
Зуєв В. А. - Правовий аналіз прав громадян у сфері поводження з відходами в контексті Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і діяльності Європейського суду з прав людини щодо її реалізації (2013)
Котеньов О. Г. - Окремі принципи права природокористування: виявлення та обґрунтування (2013)
Мінченко А. О. - Земельний сервітут, договори оренди та концесії як правові механізми використання причалів у функції гідротехнічних споруд, Пилипенко А. А., Стрижак А. О. (2013)
Старосуд І. М. - Правові проблеми реалізації соціальної реклами як способу екологічної освіти та виховання (2013)
Антонов К. В. - Окремі проблеми забезпечення прав і свобод громадян в оперативно-розшуковій діяльності правоохоронних органів в умовах дії нового КПК України, Антонов Р. К. (2013)
Батраченко Т. С. - Визначення окремих проблемних питань щодо кримінальної відповідальності юридичних осіб (2013)
Гнатенко Є. С. - Підстави кримінальної відповідальності за законодавством України (2013)
Ємельянова К. Ю. - Правові основи оперативно-службової діяльності партнерів прикордонних військ України із суміжних країн (2013)
Карнаухов О. В. - Основи методології криміналістичного забезпечення розслідування кримінальних правопорушень (2013)
Кривонос М. В. - Участь спеціаліста в проведенні слідчих (розшукових) дій: правовий аспект (2013)
Лобойко Л. М. - Набуття особою статусу потерпілого у кримінальному провадженні (2013)
Тертишник В. М. - Концептуальні проблеми кримінального процесу сьогодення (2013)
Чаплинський К. О. - Освідування як об’єкт криміналістичного дослідження (2013)
Шило О. Г. - Алгоритмізація кримінального провадження як антикорупційний стандарт кримінального процесуального законодавства, Глинська Н. В. (2013)
Бондаренко К. В. - Специфіка митного контролю, здійснюваного у формі документальних перевірок органами доходів і зборів України (2013)
Ващенко Л. В. - Сучасний стан, основні проблеми та вдосконалення митної справи (2013)
Головійчук Л. Т. - Основні напрямки спеціально-кримінологічного запобігання злочинам у сфері митної діяльності (2013)
Коваленко О. А. - Особливості обшуку транспортних засобів (2013)
Кунєва З. Ю. - Міжнародні нормативно-правові акти як передумови та основи розвитку митної справи в Україні (2013)
Літовченко В. Б. - Адаптація категорії "public administration” у доктрині українського адміністративного права (2013)
Чуприна О. В. - Теоретичний рівень наукового дослідження митних режимів переробки (2013)
Popovsky V. V. - Models of structural coherence in telecommunication systems (2013)
Евсеева О. Ю. - Особенности тензорного неортогонального моделирования телекоммуникационных сетей в условиях постоянных метрик. Часть 1. Тензорное моделирование ТКС с использованием базисов контуров и путей (2013)
Ponomarev D. Yu. - The nodal tensor model for QoS estimation of communications networks (2013)
Ильченко М. Е. - Моделирование функциональных узлов радиорелейной системы терагерцового диапазона, Кузьмин С. Е., Нарытник Т. Н. (2013)
Горбатий І. В. - Нові різновиди модуляції сигналу в цифрових радіорелейних системах передавання (2013)
Васюта К. С. - Стеганографическая сеть передачи данных на основе MIMO-технологии и хаотических несущих, Озеров С. В. (2013)
Агеев Д. В. - Распределение потоков в сетях WDM с учетом эффекта самоподобия (2013)
Andrushko D. V. - Quality control of functioning of telecommunications systems, Volotka V. S., Skibin V. P. (2013)
Лемешко А. В. - Харьковский национальный университет радиоэлектроники и е-журнал "Проблемы телекоммуникаций" в Российском индексе научного цитирования (2013)
Информационное сообщение о проведении 18-го Международного молодежного форума "Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке" (2013)
Информационное сообщение о проведении 12-й Международной научной конференции "Современные проблемы радиоэлектроники, телекоммуникаций и компьютерной инженерии" - TCSET'2014 (2013)
Информационное сообщение о проведении Международной конференции по СВЧ, антеннам и беспроводным технологиям (International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications, MIKON'2014) (2013)
Информационное сообщение о проведении второй Международной конференции стран Черного моря по телекоммуникациям и сетям (BlackSeaCom'2014) (2013)
Рудік О. - Вирішення проблеми гендерного розриву в рівні заробітної плати: досвід ЄС (2013)
Калитюк Л. - Формування національної ідентичності як фактор державної етнополітики: зарубіжний досвід і Україна (2013)
Артеменко І. - Вплив політичних партій на діяльність органів державного управління в Україні: теоретико-методологічний аспект (2013)
Соловйов С. - Інформаційна й комунікативна складові повідомлення в державно-управлінській комунікації (2013)
Круглов В. - Державно-приватне партнерство: історичний аспект (2013)
Палагнюк Ю. - Еволюція теоретичних основ європейської інтеграції: державно-управлінський аспект (2013)
Ватковська М. - Упровадження електронного урядування як напрям модернізації державного управління в Україні (2013)
Літвінова Н. - Проблеми надання адміністративних послуг громадянам із використанням інформаційно-комунікаційних технологій в Україні, Літвінов О. (2013)
Палагнюк О. - Зміст та функції державної міграційної політики України (2013)
Дипко С. - Механізми державного регулювання ресоціалізації засуджених неповнолітніх (2013)
Долот В. - Розрахунок собівартості медичних послуг у лікувально-профілактичних закладах України (2013)
Дорошенко В. - Проблеми агропромислового комплексу в контексті національної економіки (2013)
Дяченко Н. - Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування (2013)
Мареніченко В. - Механізми державного регулювання дотримання вимог щодо екологічної безпеки у сфері малого та середнього бізнесу (2013)
Веремчук А. - Нормативно-правове забезпечення державного регулювання у сфері будівництва, експлуатації та утримання об’єктів дорожнього господарства (2013)
Якимчук А. - Механізми державного регулювання збереження біорізноманіття (2013)
Коваленко Т. - Державне управління санаторно-курортним забезпеченням дітей в Україні: сутність понять (2013)
Маматова Т. - Організаційно-правові засади функціонування академічних бізнес-інкубаторів як інструмент місцевого розвитку, Гладка О. (2013)
Витко Т. - Особливості функціонування механізму кадрового забезпечення органів державної влади в країнах Центрально-Східної Європи (2013)
Маланчій М. - Формування соціальних якостей офіцера прикордонної служби України (2013)
Лахижа М. - Організаційно-правові аспекти підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції в посткомуністичних країнах, Трегубенко Г. (2013)
Бєліков К. - Велике промислове місто: сутність поняття (2013)
Грабильнікова Т. - Поняття прав членів територіальної громади в місцевому самоврядуванні (2013)
Бєлявська-Слюсарська М. Ю. - Соціальна детермінованість у творі А. Нотомб "Заціпеніння та дрож" (2013)
Воробкало М. О. - Л. Лунц о драматургии (2013)
Георгієвська В. В. - Формування концепції трагікомедії у п'єсі Крістофера Марло "Дідона, цариця Карафагену" (2013)
Гонсалес-Муніс С. Ю. - Переосмислення жіночих образів у ліриці Сильвії Плат (2013)
Горбунова Г. А. - Драматургия М. Салтыкова-Щедрина (К вопросу о жанре) (2013)
Гуртовая Я. В. - Особенности портретно-психологических очерков И. С. Тургенева (2013)
Давидова А. В. - Роман О. Забужко "Музей покинутих секретів" у світлі літературної критики (2013)
Журавлева О. В. - Образ Павла І в историческом романе Н. Э. Гейнце "Коронованный рыцарь" (2013)
Карпина Е. С. - Проблема власти в историческом романе Вс. С. Соловьева "Царь-девица" (2013)
Кошеливская Ю. В. - Традиции русской поэзии XIX века в стихотворениях Г.В. Иванова о родине (2013)
Лаврухина В. Л. - Поэтическая картина мира и психологический тип поэта (2013)
Магдиш Р. О. - Літературна критика про специфіку часопростору сучасних творів-мандрів (2013)
Никифорова С. Н. - Пейзажные описания и их функции в романе М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" (2013)
Новохатский Д. В. - Англо-амнриканские альтернативно-исторические романы о второй мировой войне: общая характеристика (2013)
Подмогильная Н. В. - "И жизнь, и слезы, и... любовь" (2013)
Теркулова И. В. - Образы "народных заступников" в историческом романе Е. А. Салиаса де Турнемир "Пугачевцы" (2013)
Титюк А. К. - Жанр "жіночий детектив" в оцінках літературної критики (2013)
Шалагинов Б. Б. - Нове українське дослідження про французьку літературу XX століття (2013)
Шапарєва Н. О. - Візуально-аудитивні образи у романі Луї-Фердінана Селіна "Рігодон" (2013)
Шишкина И. Е. - Тестирование в курсе "История зарубежной литературы" в вузе: цели и формы проведения (2013)
Шкуропат М. Ю. - Феномен "двух Иванов": диалог сотворчества (2013)
Солошенко-Заднепровская Н. К. - Особенности восприятия наследия А. Пушкина в ранних стихотворениях Д. Самойлова (2013)
Ковалева К. Л. - Интертекстуальность как стилеобразующее средство в постмодернистском проекте "Б. Акунин" (2013)
Кожем’яко В. П. - Однорідні багатофункціональні регістрові структури для візуалізації напівтонових зображень, Волонтир Л. О., Дорощенков Г. Д. (2008)
Тимченко Л. І. - Перевірка адекватності математичної моделі паралельно-ієрархічного перетворення, Горейко С. М., Кокряцька Н. І., Івасюк І. Д. (2008)
Romanuke V. V. - The bit error probability computation in an M-channel data transfer system with implemented first M orthogonal walsh functions, where the integer M varies between 17 and 31 (2008)
Borysenko S. D. - About new conditions of solvability of Chaplygin’s problem for integro-sum inequalities, Iovane G., Kostyuchenko T. O. (2008)
Кулик А. Я. - Моделювання характеристик засобів передавання інформації за допомогою середовища MATLAB, Кабачій В. В., Васильєв І. В. (2008)
Бортник Г. Г. - Пристрій аналого-цифрового перетворення сигналів зображення, Мінов М. Л., Пунченко Н. О. (2008)
Кожем’яко В. П. - Аналіз сучасних систем обробки та відображення зображень, Дмитрук В. В. (2008)
Азаров О. Д. - Методи побудови АЦП порозрядного наближення, що самокалібруються, Кадук О. В. (2008)
Кожем’яко В. П. - Методологічні особливості побудови моделей статистичного аналізу та прогнозування часових рядів на базі нейронних мереж у задачах профілювання лазерних променів, Яровий А. А. (2008)
Крылов В. Н. - Підвищення швидкодії визначення меж сегменту впорядкованої текстури на зображенні з однорідним фоном з допомогою одноканального виявлення пачки імпульсів, Полякова М. В. (2008)
Войтко В. В. - Розробка та реалізація лінгвістичних методів аналізу власних назв, Боцула М. П., Луцишин Г. Л. (2008)
Кожем’яко В. П. - Аналіз сучасного стану розвитку геоінформаційно-енергетичних технологій, Маліновський В. І. (2008)
Юхимчук С. В. - Дослідження впливу змінення первинних параметрів одного класу нелінійних нестаціонарних систем на вихідний сигнал і характеристики автоколивань, Михалевський Є. В. (2008)
Черпак В. В. - Вивчення електричних та фотодіодних характеристик органічної структури на основі плівки фталоціаніну нікелю легованої киснем, сформованої на гнучкій електропровідній підкладці, Стахіра П. Й., Готра З. Ю., Волинюк Д. Ю., Закутаев А. А., Кремер І. П. (2008)
Pokladok N. T. - Peculiarites of magnetoresistance in single crystals InSe AND GaSe, laser intercalated by chrome, Grygorchak I. I., Lukiyanets B. A., Popovych D. I., Ripetskyy R. I. (2008)
Kasimov F. D. - Short-range order OF AgGaS2(Se2) amorphous compounds and epitaxially film growth on their base with superstructural cells, Mamedova A. Ch., Alakbarova E. E., Ismailov D. I. (2008)
Мялківська І. В. - Використання оптичних транспарантів для спеціалізованих обчислювальних систем (2008)
Кожем’яко В. П. - Визначення генетичної статі індивідуума за даними цитологічного дослідження. Використання Т-променів (ТГц випромінювання) для визначення генетичної статі та аномалій статевих хромосом, Штельмах С. О. (2008)
Павлов С. В. - Оптико електронні технології для пульсодіагностики, Колісник П. Ф., Куленко С. С., Денісюк В. О., Навроцька О. В. (2008)
Тужанський С. Є. - Визначення параметрів анізотропії зразків біотканин на основі аналізу головного мінору 3х3 матриці Мюллера, Савенков C. М., Клімов О. С. (2008)
Павлов С. В. - Використання волоконно-оптичних сенсорів у біомедичних дослідженнях, Просоловський Р. В., Козловська Т. І. (2008)
Осадчук В. С. - Розробка математичної моделі мікроелектронного перетворювача оптичного випромінювання, Осадчук О. В., Ільченко О. М., Барабан С. В. (2008)
Лорія М. Г. - Дослідження оптичних параметрів вимірювальної системи атомно-абсорбційного спектрофотометра, Целіщев О. Б. (2008)
Кравченко Ю. С. - Вимірювання та контроль температури плазми мікрозондовим методом, Осадчук В. С., Кравченко С. Ю., Івчук Г. В. (2008)
Богачук В. В. - Температурна модель джерела світла оптичних засобів контролю, Дмітрієв Ю. О., Кухарчук В. В., Присяжнюк В. В. (2008)
Сотула Ж. В. - Дослідження динамічних характеристик біморфних п’єзотрансформаторів (2008)
Заславський О. М. - Вимірювання електричної енергії методом безпосереднього інтегрування та подвійного сканування миттєвих значень струму та напруги, Кухарчук В. В. (2008)
Шапар В. М. - Оптичний погоджувальний пристрій для багатоканального оптичного обертового з’єднувача з волоконно-оптичними джгутами (2008)
Ашраф И. М. Алькейси - Имитационное моделирование процессов параллельной коммутации в оптических сетях (2008)
Кожем’яко В. П. - Триєдність пізнання, як альтернативний шлях становлення геоінформаційно-енергетичного світогляду, Скнар В. О., Бойко О. А. (2008)
Арцишевський P. А. - Найважливіша праця вихователя, Рославець Р. М. (2013)
Біланич М. М. - До питання про екологічне виховання в системі дошкільної освіти та в сімейному колі, Бокотей О. М. (2013)
Вітюк В. В. - Андрагогічна модель підготовки педагогів у системі післядипломної освіти (2013)
Калашник Л. С. - Національна хореографія як засіб патріотичного виховання сиріт у закладах соціального піклування КНР, Чжан Цан (2013)
Поліщук Н. А. - Здоров’язбережувальні аспекти сучасного уроку (2013)
Толстіхіна Г. А. - МАН – лабораторія творчого розвитку особистості (2013)
Дідик О. О. - Тут відкриваються таланти (2013)
Бабула І. І. - У ритмі нашого часу, Шух М. Я. (2013)
Яцюк О. Б. - Туризм – у кожну школу! Кожен учень – турист! (2013)
Остапчук В. А. - Інноваційно-педагогічна діяльність Волинського обласного еколого-натуралістичного центру (2013)
Гнатюк Д. О. - Системно-діяльнісний підхід як основа організації ефективного навчання (2013)
Лич С. П. - Профорієнтація – крок до самовизначення чи задача з багатьма невідомими? (2013)
Салуха Т. В. - Використання різноманітних методів для активації пізнавальної діяльності учнів (2013)
Рейкіна М. Ф. - Розвиток обдарованості кожного учня – запорука успіху НВК (2013)
Радіщук Т. П. - Застосування інтерактивних технологій при розв’язуванні задач лінійного програмування симплекс-методом (2013)
Кобель Г. П. - Експериментальний тур третього етапу L Всеукраїнської олімпіади з фізики (2013)
Трохимчук П. П. - Третій етап III Всеукраїнської олімпіади з астрономії, Шигорін П. П. (2013)
Гребенюк Т. С. - Методика проведення екскурсій з економіки для учнів середніх і старших класів ЗНЗ (2013)
Хомич Т. І. - Художня гімнастика й аеробно-ритмічні танці як засіб фізичного та естетичного виховання особистості (2013)
Гайдук І. М. - Гурток оригамі: розвиваємо і навчаємо граючись (2013)
Козлова Ж. Г. - Слова, близькі за значенням (синоніми). Редагування тексту "Осінь" (2013)
Козюк І. Р. - Мембранні органели. Система одномембранних органел (2013)
Андрейчин С. Р. - Дослідження особистісної ідентичності за допомогою арт-методів в умовах загальноосвітньої школи, Ольхович В. О. (2013)
Токарук Н. Р. - Трагічна доля села Ольшани. "Неперспективний" населений пункт, Мочкін С. А. (2013)
Титаренко Г. - С. Васильченко. Дума-казка "Ось та Ась" (2013)
Содержание (2011)
Ексарева Н. М. - Пространственно-временная непрерывность (2011)
Михайлишин О. Л. - Неокласицистичні ремінісценції в архітектурі гормадських будівель Волині доби другої Польської республіки (2011)
Польщикова Н. В. - Развитие и становление древнерусской архитектуры к XI в. н. э. (2011)
Кадурина А. О. - Железнодорожный вокзал в г. Одесса. Символика памятных исторических событий, Олейник М. (2011)
Кадурина А. О. - Символика "Пассажа" в Одессе, как зеркало смены эпох (2011)
Токарь В. А. - Архитектурный ансамбль лестницы на Приморском бульваре, Хилкова Л. Г. (2011)
Мельник Н. В. - Архитектура и традиции городских дворов на примере Одессы, Тельпиш Л. В. (2011)
Сапунова М. Ю. - Архитектура Одесских синагог, Моргун Е. Л. (2011)
Мельник А. Э. - Атланты в архитектуре жилых зданий Одессы, Ексарева Н. М. (2011)
Марченко А. Д. - Особенности формирования производственной зоны района Пересыпь (2011)
Шубович С. А. - Архитектурный ландшафт ансамбля ул. Дарвина в Харькове, Сысоева В. В. (2011)
Ексарева Н. М. - Социальная активизация, адаптация – как метод пространственно-временной непрерывности, Ексарев В. А. (2011)
Лінда С. М. - Концепція "архітектури, що говорить": витоки і розвиток у ХVІІІ–ХІХ століттях (2011)
Кадурина А. О. - Символика медицинских учреждений в архитектуре Одессф XIX – нач. XX в., Герасимова К. И. (2011)
Жмурко Ю. В. - О художественном творчестве как преобразовании "множества" в "единое" (2011)
Коптева Г. Л. - Семантика "порога" в аспекте восприятия городской среды (2011)
Блинова М. Ю. - Формирование трансцендентных смыслов в архитектуре Византийской империи (2011)
Ідак Ю. В. - Теоретичні аспекти композиційного аналізу (2011)
Савченко Н. П. - Влияние наклонных линий и поверхностей на восприятие, Конькова А. (2011)
Савченко Н. П. - Психоэкология восприятия архитектуры, Бадера А. С. (2011)
Мироненко О. В. - Проблемы Хосписа в современном обществе (2011)
Божинський Б. І. - Національна самобутність у сучасній архітектурній практиці, Мироненко В. П. (2011)
Борисов С. В. - Проектирование современных приходских храмов на основе типовых объемно-планировачных элементов (2011)
Шишкин М. И. - Современное состояние транспортной структуры центральной части города Одессы. Приемы по улучшению транспортных потоков (2011)
Зелинская О. В. - Практика формирования искусственных островов (2011)
Шаламова Е. Ю. - Идеи города–сада в модернизации жилой среды (2011)
Малашенкова В. А. - Предпосылки формирования реабилитационных центров для детей-инвалидов в Украине (2011)
Ароян А. С. - Проблемні питання у визначенні сутності терміну "сучасний атріум" (2011)
Лісенко В. А. - Архітектурно-конструктивна характеристика матеріалів й тектоніки житлових будівель м. Одеси 1820–1920 років забудови, Постернак С. О., Коцюрубенко О. М. (2011)
Петришин Г. П. - Сучасні тенденції санації простпромислових територій. Образ житлового середовища, Лучко Л. І., Ганець С. В. (2011)
Борисов С. В. - Объемно-планировочные элементы сельских приходских храмов (2011)
Ексарева Н. М. - Актуальность социальной адаптации района Пересыпи под рекреационный центр Одессы, Марченко А. Д. (2011)
Польщикова Н. В. - Памятники культовой архитектуры XIX в. Измаила, Георгица И. И., Гамза И. И. (2011)
Берлач О. П. - До питання визначення історично правдивого вигляду пам'яток оборонної архітектури Волині (2011)
Польщикова Н. В. - От архитектурных предшественников Софии Константинопольской к архитектурным школам древней Руси, Порубенская Д. И., Фролова М. Н. (2011)
Chen L. - Altar of Yan Scholz-Vol'fovych. Story of origin Renaissance Altar of Yan Scholz-Vol'fovych. Analyzed the composition and artistic solution of the altar, Evseeva N. (2011)
Польщикова Н. В. - Возрожденные памятники культовой архитектуры Николаева, Гамза И. В., Георгица И. И. (2011)
Тарасюк І. І. - Волинський двір ХІХ – початку ХХ століття (2011)
Ексарева Н. М. - Тенденции развития "Public Art" в общественном пространстве городов Украины, Киселева А. А. (2011)
Тюрікова О. М. - Структурно-функціональний аналіз феномена "архітектурне середовище" з позицій соціокультурного підходу (2011)
Вотинов М. А. - Типологическая характеристика и проблемы формирования открытых архитектурных пространств в центре современного города (2011)
Денисенко Ю. М. - Класифікація елементів та об’єктів міського дизайну (2011)
Мироненко О. В. - Декоративные бетоны как средство формирования благоприятной архитектурной среды города (2011)
Єрещенко О. Г. - Стильові напрями вирішення інтер’єрів клубних будівель в Україні радянського періоду (2011)
Диалло Л.Т. - Принципы формирования интерьеров специализированных ДДУ (2011)
Киселева А. А. - Обзор эволюции понятия Public Art в общественном пространстве (Public space) (2011)
Петришин Г. П. - Творчий внесок митців Львівської політехникі в архітектурну спадщину Львова зламу ХІХ–ХХ ст., Петровська Ю. Р. (2011)
Письмак Ю. А. - Значение пакта Рериха для международного движения защиты культурного наследия (2011)
Список сокращений (2011)
Сведения об авторах (2011)
Summary (2011)
Кожем’яко В. П. - Математичне обґрунтування граничного ущільнення інформації в квантронних структурах некогерентних процесорів, Сачанюк-Кавецька Н. В., Майданюк В. П., Кириченко О. В. (2009)
Заболотна Н. І. - Паралельний матричний спецобчислювач для системи томографії, Шолота В. В., Мусійчук І. В., Бондарчук Я. М. (2009)
Литвин І. C. - Оптоелектронні iнформацiйні пристрої для комп’ютерних інформаційно-вимірювальних систем реального часу (2009)
Мамедов Р. К. - Обеспечение инвариантности распознавания изображений к линейным перемещениям и масштабам в адаптивных роботах, Алиев Т. Ч. (2009)
Ciprian Ovidiu Ungurean - Processing image system for user head movement recognition (2009)
Майданюк В. П. - Нейроподібні методи ущільнення зображень, Кожем’яко К. В., Арсенюк І. Р. (2009)
Яровий А. А. - Аналіз функціонування програмної моделі GPGPU в контексті організації паралельних обчислень в нейроподібних паралельно-ієрархічних системах (2009)
Кухарчук В. В. - Частотно-часовий аналіз вібросигналів з використанням вейвлет-перетворень, Кацив С. Ш. (2009)
Mirela Danubianu - Study of improving the customer relationship management by data mining applications, Stanica Anca Maria (2009)
Кулик А. Я. - Побудова приймача з використанням дискримінантної процедури на засадах критерію Фішера, Москвін О. М., Кривогубченко С. Г., Кулик Я. А. (2009)
Квєтний Р. Н. - Модифіковані тригонометричні сплайни, Дементьєв В. Ю. (2009)
Лисенко Г. Л. - Оптоелектронний пристрій на основі транспарантів з повним набором логічних операцій для роботи з матрицями, Мялківська І. В., Дюдюн О. В. (2009)
Заболотна Н. І. - Паралельне розв’язання диференційних рівнянь за технікою оптичних цифрових обчислень, Шолота В. В., Дроненко О. В., Вітюк В. В. (2009)
Кязимов Тофик Гасагага - Об информационной идентификационной системе распознавания лиц по фотопортретам, Махмудова Шафагат Джабраил (2009)
Бісікало О. В. - Представлення пізнавальної діяльності на основі інфологічної моделі образного мислення людини (2009)
Tudor-Ioan Cerlinca - A novel architecture for hand gesture–based control of mobile robots, Stefan-Gheorghe Pentiuc (2009)
Кожем’яко В. П. - Основні властивості операції інтегрування логіко-часової функції напівтонових зображень, Сачанюк-Кавецька Н. В., Волонтир Л. О. (2009)
Radu-Dantel Vatavu - Gesture-based interfaces for INTEROB: interacting with information and robotics systems, Stefan-Gheorghe Pentiuc (2009)
Яворська Є. Б. - Верифікація результатів спектрального аналізу ритмокардіограми (2009)
Волкова Н. П. - Розробка розподіленної системи розпізнавання автомобільних номерів, Любченко В. В., Полякова М. В. (2009)
Петрук В. Г. - Спектрополяриметричні методи та засоби дослідження параметрів гуморальних середовищ, Кватернюк С. М., Васильківський І. В., Іванов А. П., Барун В. В. (2009)
Deibuk V. G. - Priminive logical elements synthesis by QCE emulator, Gorskyi G. P. (2009)
Житарюк В. Г. - Фотоелектричні властивості приймачів випромінювання, виготовлених на іонно травлених поверхнях кремнію, Годованюк В. М., Докторович І. В. (2009)
Базіло К. В. - Визначення статичної характеристики ємнісних датчиків рівня з перпендикулярними дисковим та циліндричним електродами (2009)
Дмитрук В. В. - Оптико–електронні методи діагностування в біомедицині, Белік Н. В., Штельмах С. О. (2009)
Терещенко Н. Ф. - Влияние ионизирующего излучения на человека и его использование в медицине, Усачев П. А., Григорьева Е. Ю. (2009)
Emanuel Dima - Physical simulation of muscles and bones, Corina Dima, Dan Cristea (2009)
Павлов С. В. - Спектроскопічний метод оцінювання субкон’юнктивного судинного русла ока, Колісник П. Ф., Рожман А. О., Мартинюк В. Д. (2009)
Schipor O. A. - Software package with exercises for therapy of children with dyslalia, Belciug F. G., Pentiuc S. G., Belciug C. E., Marian N. (2009)
Ioan Ungurean - A mobile and intelligent device for customized logopedic therapy (2009)
Іващишин Ф. О. - Інтеркаляційний низькоентропійний фотосинтез та його застосування до акумулювання сонячної енергії, Бахматюк Б. П., Григорчак І. І., Волинська Н. В. (2009)
Осадчук О. В. - Математична модель мікроелектронного частотного сенсора оптичного випромінювання, Семенов А. О., Задорожний В. К. (2009)
Франкевич Л. Ф. - Дослідження процесів пітингової корозії на поверхні зразка під дією втомного навантаження методом просторово-часової спекл-кореляції, Муравський Л. І. (2009)
Кожем’яко В. П. - Моделі волоконно-оптичних інтерфейс-каналів геоінформаційно-енергетичних мереж, Маліновський В. І. (2009)
Меліков А. З. - Дослідження параметрів динамічних пріоритетів у системах обслуговування із двома типами заявок, Ісмайлов Б. Г. (2009)
Фейзиев В. Ш. - Численный анализ характеристик интегральных сетей передачи речи и данных (2009)
Мамедов Г. А. - Про один підхід оцінки пропускної здатності ланки мультисервісних мереж зв’язку, Ібрагімов Б. Г. (2009)
Меліков А. З. - Чисельний аналіз двовимірної моделі обробки різнотипних викликів у бездротовій мережі із чергами, Велібеков А. М. (2009)
Бортник Г. Г. - Математична модель джитеру у волоконно-оптичних системах передачі інформації, Васильківський М. В., Челоян В. А. (2009)
Новицький Р. М. - Нанотехнологічні аспекти реалізації оптико-електронних модулів для око-процесорного визначення ознак, Іванов О. А., Тодорашко Н. І. (2009)
Данько М. І. - Кафедра "Вагони": минуле, сучасність і майбутнє, Ломотько Д. В., Мартинов І. Е. (2013)
Донченко А. В. - Стратегія розвитку транспортного машинобудування для залізниць України (2013)
Мартинов И. Э. - Совершенствование конструкции тележек грузовых вагонов с целью снижения износа гребней колес и бандажей, Маслиев В. Г., Мокроусов С. Д., Нестеренко В. И., Щербаков В. П. (2013)
Кельрих М. Б. - Теоретические основы раздельного определения показателей тепломассообмена при теплотехнических испытаниях крытых вагонов с теплоизоляцией, Брайковская Н. С., Ищенко В. М., Осьмак В. Е. (2013)
Тартаковський Е. Д. - Розроблення процедури модернізації магістральних тепловозів новими силовими установками, Міхєєв С. О. (2013)
Мороз В. І. - Отримання і аналіз цифрових описань робочих профілів зубців тягових зубчатих передач з різними ступенями зносу, Бобрицький С. В. (2013)
Калабухін Ю. Є. - Результати досліджень ефективності модернізації буксових вузлів електропоїздів, Мартинов І. Е., Рудковський О. В. (2013)
Устенко О. В. - Удосконалення експлуатації тягового рухомого складу (2013)
Мартинов І. Е. - Дослідження впливу типу буксових вузлів вантажних вагонів на енерговитрати локомотива, Фалендиш А. П., Пасічник С. С., Резнік Д. О., Юдін В. О. (2013)
Кобищанов В. В. - Исследование безопасности пассажирских вагонов методами математического моделирования, Антипин Д. Я., Шорохов С. Г. (2013)
Горбенко А. П. - Резерв зменшення металоємності кузовів вагонів (2013)
Роянов В. А. - Особенности конструкции оборудования универсальных линий сборки и сварки листовых полотнищ обечаек котлов железнодорожных вагонов-цистерн и технологии сварки полотнищ в условиях современного рынка, Коросташевский П. В., Сотников Е. В. (2013)
Мурадян Л. А. - Определение количества объектов для проведения эксплуатационных испытаний вагонной техники (2013)
Борзилов І. Д. - Забезпечення якості ремонту вагонів в умовах реформування галузі (2013)
Бабаєв А. М. - Удосконалення вузла передачі стоянкового гальма вантажного вагона, Мурадян Л. А., Шапошник В. Ю. (2013)
Труфанова А. В. - Контроль і оцінка якості існуючих конструкцій буксових підшипникових вузлів за допомогою морфологічного аналізу (2013)
Гайдамака А. В. - Надійність циліндричних роликопідшипників букс вагонів і локомотивів (2013)
Мартинов І. Е. - Формування словника діагностичних ознак для діагностування буксових вузлів вагонів з підшипниками кочення, Равлюк В. Г., Равлюк М. Г. (2013)
Водянніков Ю. Я. - Відповідність гальмівної ефективності пасажирського поїзда з дисковими гальмами заданим значенням гальмівного шляху, Шелейко Т. В., Свистун С. М. (2013)
Бобрицький С. В. - Особливості визначення розрахунко-вого економічного ефекту при використанні удосконаленої технології ремонту тягових зубчатих передач рухомого складу, Громова О. В. (2013)
Бондаренко В. В. - Удосконалення системи контролю електропневматичних гальм поїздів, Дерев’янчук Я. В. (2013)
Крашенінін О. С. - Комплексна система контролю технічного стану локомотивів у локомотивних депо, Даценко В. В., Бабков Д. О., Ласинович Б. Б. (2013)
Ільчишин В. М. - До питання підвищення ефективності використання касетних підшипників буксових вузлів вантажних вагонів (2013)
Можейко Е. Р. - Инновационные разработки ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (2013)
Братченко О. В. - Новий підхід до проектування високоефективних газорозподільних кулачків енергетичних установок тепловозів (2013)
Візняк Р. І. - Розширення функціональних особливостей універсальних вагонів-платформ з метою перевезення контейнерів у міжнародному залізнично-водному сполученні, Ловська А. О. (2013)
Ніколаєнко А. О. - Аналіз якості технічного обслуговування та ремонту вагонів і впровадження FMEA-методології на підприємствах залізничної галузі (2013)
Братченко О. В. - Узагальнені математичні моделі для удосконаленої технології ремонту тягових зубчатих передач рухомого складу, Громов В. І. (2013)
Пархоменко Л. О. - Розробка математичної моделі визначення раціональних варіантів ув’язки оберту составів приписки різних залізниць у загальний обіг, Дюкарев В. С. (2013)
Водянников Ю. Я. - Методика определения тормозного пути пассажирского поезда при недостаточном коэффициенте сцепления колеса с рельсом, Шелейко Т. В., Сафронов А. М. (2013)
Волошин Д. І. - Розробка заходів з протидії заклинюванню колісних пар вагонів, Носач О. М., Перешивайлов С. В. (2013)
Стецко А. А. - Определение критической скорости грузового вагона на тележках типа Y25 путем компьютерного моделирования (2013)
Ловська А. О. - Теоретичне оцінювання міцності та стійкості універсальних контейнерів за умови розміщення на вагонах-платформах при їх перевезенні на залізничних поромах (2013)
Сафронов А. М. - Тормозная эффективность поезда метро с дисковыми тормозами при юзовой ситуации (2013)
Жалкін Д. С. - Модель для визначення сезонних змін показників використання енергетичних установок тепловозів (2013)
Бут С. В. - Система контролю технічного стану буксових вузлів для вантажних вагонів нового покоління, Петухов В. М., Катасонов О. Ю. (2013)
Меркулов В. С. - Модель організаційного механізму розподілу ресурсів вагоноремонтних підприємств, Бізюк І. Г. (2013)
Мартинов І. Е. - Дослідження напружено-деформованого стану елементів буксових підшипникових вузлів, Шовкун В. О. (2013)
Мартинов І. Е. - Аналіз чинників, що впливають на ефективність використання автоматичних гальм вантажних вагонів, Нечволода К. С. (2013)
Михайлов Є. В. - Можливості зниження зносу гребеня для нової конструктивної схеми колеса, Солодовнік М. Д, Семенов С. О. (2013)
Гречко А. В. - Розчіпний пристрій, Ніщенко О. Є., Шелейко Т. В. (2013)
Волошин Д. І. - Управління надійністю виробничих систем з ремонту вагонів (2013)
Шевченко К. В. - Неруйнівний контроль втоми металу та його об’єктивна пріоритетність у діагностиці конструкцій та обладнання (2013)
Киреев А. Н. - Применение ультразвуковой обработки с целью улучшения эксплуатационных свойств зубчатых колес локомотивов, Колодяжный П. В. (2013)
Скуріхін Д. І. - Спосіб безперервного акустичного контролю колісних пар вагонів (2013)
Рибін А. В. - Проблеми забезпечення збереження інвентарного парку напіввагонів в експлуатації (2013)
Фомін О. В. - Оцінювання запасів несучої здатності кузовів вантажного вагонобудування та їх елементів (2013)
Волошин Д. І. - Аналіз основних несправностей елементів автозчепного пристрою вантажних вагонів у експлуатації, Афанасенко І. М. (2013)
Крашенінін О. С. - Сучасні методи прогнозування технічного стану ТЕД, Гогаєв В. А. (2013)
Петровська Т. Е. - Життєвий цикл проекту та його удосконалення під час впровадження проекту (2013)
Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю заснування кафедри вагонів: Вагони нового покоління – із ХХ в ХХІ сторіччя (2013)
Барановський М. М. - Використання засадових принципів концепції сталого розвитку в біотехнології захисту рослин (2012)
Кардаш О. В. - Пігменти синьозелених водоростей та їх використання, Курейшевич А. В., Васильченко О. А. (2012)
Малиновська І. М. - Динаміка чисельності мікроорганізмів у сірому лісовому ґрунті, забрудненому нафтопродуктами, Зінов'єва Н. А., Ястремська Л. С. (2012)
Карпенко В. П. - Мікробіота листків і зерна ячменю ярого за дії гербіциду і біопрепарату, Білоножко В. Я., Притуляк Р. М., Полторецький С. П., Мостов'як І. І. (2012)
Глушко Ю. М. - Аналіз генетичної структури українських коропів рамчастої та лускатної порід, Тарасюк С. І. (2012)
Романова З. М. - Перспективи використання рослинної сировини у пивоварінні, Романов М. С. (2012)
Novoselov E. F. - Biomass derived motor fuels with higher combustion heat, ecological and chemmotological characteristics, Shtyka A. I., Bereznitskiy Y. A. (2012)
Карпенко В. І. - Утилізація відходів з отриманням біопалива і добрив, Козлов В. В., Голодок Л. П., Горлінський О. В. (2012)
Довгопола К. А. - Накопичення важких металів лікарськими рослинами, які зростають на території, прилеглій до аеродромів (2012)
Вострикова В. М. - Аналіз патогенного впливу целюлоз грибів роду Fusarium на целюлозовмісні матеріали (2012)
Матвійчук А. О. - Особисте немайнове право на інформацію про стан навколишнього природного середовища:проблеми термінології (2014)
Прилуцький Р. Б. - Теорія господарського права на пострадянському просторі: стан і перспективи розвитку (2014)
Дараганова Н. В. - Державна інспекція України з питань праці як один з основних елементів системи державного управління питаннями охорони праці (2014)
Рябець К. А. - Адміністративно-правова охорона вод:сучасні проблеми та шляхи їх подолання (2014)
Самбор М. А. - Окремі питання правового регулювання участі експерта у справах про адміністративні правопорушення, Смілик Н. О. (2014)
Денисов С. Ф. - Кримінально-правова охорона тваринного світу, Якушев Р. С. (2014)
Курилюк Ю. Б. - Причинний зв’язок як ознака об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 419 КК України (2014)
Карпенко М. І. - Окрема методика розслідування злочинів, передбачених ст. 410 КК України (2014)
Кірєєв С. Л. - Правове регулювання участі Збройних Сил України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки (2014)
Ольховець В. П. - Господарська діяльність у Збройних Силах України: теоретико-правовий аспект (2014)
Ольховець О. П. - Правові засади розвитку воєнної організації держави, та перспективи розвитку (2014)
Хлонь О. М. - Аспекти вдосконалення виховної роботи у сфері сприяння професійній адаптації курсантів з метою професійного становлення та мотивації до подальшого проходження служби (2014)
Рецензія на монографію Є. С. Ковалевської "Кримінально-правова охорона військового майна за ст.ст. 411 та 412 КК України" (2014)
Асриян В. Л. - Особенности подготовки будущих пилотов международных авиалиний (2012)
Бахов І. С. - Готовність до міжкультурної комунікації як критерій сформованої міжкультурної компетентності студента університету (2012)
Бец І. О. - Місце і роль науково-дослідницької компетентності як складової готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної діяльності (2012)
Вишпольська В. Ф. - Дослідження стану сформованості базових компетентностей майбутніх економістів-міжнародників (2012)
Гаврилюк Ж. М. - Методика реалізації культурологічного змісту в курсі історії України (2012)
Гапченко О. В. - Становлення гуманістичних засад національної освіти в Україні другої половини XVI – першої половини XVII ст. (2012)
Гвоздяк О. М. - Інтерактивні методи навчання для підвищення ефективності викладання іноземної мови спеціальності в майбутніх економістів-міжнародників, Долгош К. І. (2012)
Грязнов І. О. - Обґрунтування педагогічної технології формування правової свідомості майбутніх офіцерів-прикордонників та її експериментальна перевірка, Кашперук С. Г. (2012)
Дем’янюк Ю. А. - Оптимізація процесу формування проектувальних умінь офіцерів-прикордонників в умовах вищого військового навчального закладу (2012)
Діденко О. В. - Соціально-психологічні особливості взаємовідносин у сім’ях співробітників правоохоронних органів (2012)
Добрянський І. А. - Приватні вищі навчальні заклади на польському ринку освіти (2012)
Жембровський С. М. - Фактори, що зумовлюють ефективність процесу фізичної підготовки та професійної діяльності офіцерів – майбутніх магістрів військового управління (2012)
Карабін О. Й. - Підвищення ефективності інформаційної підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін через інформатизацію освітнього процесу (2012)
Купрієнко Д. А. - Електронний журнал обліку успішності слухачів (курсантів, студентів) Національної академії Державної прикордонної служби України – інструмент раціоналізації навчально-виховного процесу (2012)
Маслій О. М. - Методичні аспекти організації практичних занять з майбутніми офіцерами запасу, Бутник М. А. (2012)
Мельничук І. М. - Філософсько-методологічний аналіз аксіологічного підходу в системі вищої освіти (2012)
Миропольська О. В. - Вплив правосвідомості на формування професійної компетентності посадових осіб митних органів України (2012)
Міщинська І. В. - Основні концепції двомовної освіти в сучасному освітньому просторі (2012)
Прийма С. М. - Особливості функціонування інтелектуальних адаптивних навчальних систем відкритої освіти дорослих (2012)
Романишина Л. М. - Підготовка майбутніх учителів до проведення педагогічної практики в умовах кредитно-модульної технології навчання (2012)
Серватюк В. М. - Аналіз базових моделей проходження служби молодшим персоналом Державної прикордонної служби України, Іщенко Д. В., Щепетков О. М. (2012)
Тернопільська В. І. - Особливості виховання патріотизму у студентської молоді (2012)
Толок І. В. - Формування психолого-педагогічної компетентності військових фахівців оперативно-тактичного рівня підготовки: проблема визначення (2012)
Торічний О. В. - Педагогічна концепція організації неперервної освіти майбутніх офіцерів-прикордонників для вдосконалення військово-спеціальної компетентності (2012)
Федик О. Л. - Управління самостійною пізнавальною діяльністю курсантів у процесі навчання у вищому навчальному закладі (2012)
Шалоха Н. В. - Методичні рекомендації викладачам вищого військового навчального закладу щодо активізації процесу формування творчої активності майбутніх офіцерів-прикордонників (2012)
Драб Я. М. - Програма психологічної підготовки та рівні готовності оперативного персоналу електроенергетичного підприємства до аварійних умов діяльності (2012)
Карпюк Ю. Я. - Християнська мораль як засіб утвердження абсолютної цінності людини (2012)
Краснопера Т. В. - Аналіз результатів експериментальної перевірки програми ефективного розвитку навичок аудіювання майбутніх фахівців з міжнародних відносин (2012)
Мірошник З. М. - Дослідження рольової структури особистості вчителя шляхом застосування методу семантичного диференціалу (2012)
Надвинична Т. Л. - Розвиток аналітико-синтетичної діяльності майбутніх соціальних працівників за допомогою системи навчальних проблемно-евристичних задач (2012)
Нога В. Ф. - Психологічний аналіз комунікативної компетентності суб’єктів військового управління (2012)
Чайковський М. Є. - Саморегуляція поведінки студентів з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору вищого навчального закладу (2012)
Шмерко О. П. - Зміст і структура професійної компетентності студентів коледжів торгово-економічного профілю (2012)
Азаров О. Д. - Статичні похибки генераторів компенсувального сигналу для АЦП слідкувального типу із ваговою надлишковістю, Дудник О. В. (2012)
Яровий А. А. - Аналіз нових обчислювальних властивостей паралельно-ієрархічного перетворення інформаційних середовищ та їх комп’ютерне моделювання (2012)
Месюра В. І. - Система обробки інформації на основі мікроблогінгу для кіберінфраструктури підприємства, Островська М. В., Поліщук О. Д. (2012)
Семеренко В. П. - Параллельное декодирование укороченных циклических кодов (2012)
Кухарчук В. В. - Принципи побудови штучної нейронної мережі системи автоматизованого діагностування і прогнозування розвитку дефектів гідроагрегатів, Кацив С. Ш., Мадьяров В. Г. (2012)
Кормановський С. І. - Використання геометричних ознак для розпізнавання біологічних об’єктів, Кожем’яко В. П. (2012)
Скорюкова Я. Г. - Визначення орієнтації осі поверхні обертання для задач технічного зору, Марков Д. С. (2012)
Шаригін О. А. - Розробка підходу до перевірки адекватності моделі прийняття рішень з нечіткими параметрами (2012)
Осинский В. И. - Нанокарбидные процессы при МОС-эпитаксии ІІІ-нитридных структур, Ляхова Н. Н., Масол И. В., Грунянская В. П., Деминский П. В., Суховий Н. О., Стонис В. В., Оначенко М. С. (2012)
Лищинская Л. Б. - Оптоиммитансные преобразователи (2012)
Тужанський С. Є. - Технології лазерної розгортки для систем відтворення візуальної інформації, Маліновський В. І., Паланюк І. А., Сахно А. Н. (2012)
Лисенко Г. Л. - Побудова елементів оптоелектронної пам’яті з використанням електроабсорбційних модуляторів світла, Костюченко Д. С. (2012)
Кожем’яко В. П. - Оптико–електронні технології оброблення багатоградаційного біозображення методом узагальненого W-спектра зв’язності, Павлов С. В., Салдан Й. Р., Рожман А. О. (2012)
Заболотна Н. І. - Метод та система поляризаційного відтворення координатних розподілів елементів матриці Мюллера двошарових сіток біологічних кристалів (2012)
Готра З. Ю. - Мультифункціональний сенсор на інтегральній магнітотранзисторній структурі, Голяка Р. Л., Годинюк І. М., Марусенкова Т. А., Ільканич В. Ю. (2012)
Кулаков П. І. - Математична модель оптичного датчика наявності води у молоці, Гнесь Т. В. (2012)
Тарновський М. Г. - Оптичні методи аналізу фізіологічного стану рослин для задач сільського господарства та екологічного моніторингу, Янковський Я. Ю. (2012)
Ибрагимов Б. Г. - Исследование эффективности оптических транспортных сетей с использованием передающего и приемного оптоэлектронного модуля, Мамедов И. М. (2012)
Кожем’яко В. П. - Аналіз сучасних волоконно-оптичних інтерфейсів передавання інформації орієнтованих на мережеві задачі, Маліновський В. І., Мороз В. В. (2012)
Гринчишин Т. М. - Розробка бісигнального методу передавання даних з захистом від мультиплікативних завад у відкритому оптичному каналі (2012)
Бец І. О. - Організація формувального етапу експерименту з упровадження педагогічних умов формування науково-дослідницької компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2012)
Білий Л. Г. - Особливості національно-патріотичного виховання студентів у вищих навчальних закладах недержавної форми власності (2012)
Білявець С. Я. - Рекомендації керівникам органів охорони державного кордону щодо формування професійної культури у військовослужбовців за контрактом (2012)
Воротняк Л. І. - Теоретичні аспекти підготовки магістрів гуманітарного профілю до науково-дослідницької діяльності в інформаційному середовищі (2012)
Гапченко О. В. - Гуманістична спрямованість української педагогічної думки України другої половини XVI – першої половини XVII ст. (2012)
Гнидюк О. Я. - Методичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо формування готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з населенням в умовах навчально-виховного процесу вищого навчального закладу (2012)
Дем’янюк Ю. А. - Забезпечення готовності науково-педагогічного складу до формування проектувальних умінь у майбутніх офіцерів-прикордонників (2012)
Жембровський С. М. - Удосконалення самостійної роботи з фізичної підготовки офіцерів військового управління оперативно-тактичного рівня (2012)
Калаур С. М. - Роль ціннісно-смислової компетентності у професійній підготовці майбутніх учителів (2012)
Козаченко С. М. - Вітчизняний та зарубіжний досвід формування ціннісно-смислової компетентності майбутніх учителів (2012)
Криворучко І. Я. - Педагогічні умови формування універсальних компетенцій у майбутніх офіцерів-прикордонників: обґрунтування та результати експериментальної перевірки (2012)
Макогончук Н. В. - Формування громадянської компетентності офіцерів-прикордонників: історичний аспект (2012)
Новікова Т. Л. - Особливості та результати формування соціокультурних цінностей майбутніх офіцерів-прикордонників при вивченні гуманітарних дисциплін (2012)
Пепельніцина Т. Ф. - Активізація пізнавальної діяльності курсантів на заняттях з фізики та теплотехніки (2012)
Петрук Н. К. - Філософсько-світоглядні засади педагогічної думки України в добу бароко (XVII–XVIII ст.) (2012)
Порхун І. В. - Сутність, особливості змісту і структури правової компетентності військовослужбовців за контрактом (2012)
Примак В. П. - Громадянська відповідальність як предмет філософських і педагогічних досліджень (2012)
Пулим В. О. - Дослідження ефективності педагогічних умов щодо застосування інтерактивних технологій у післядипломній підготовці офіцерів з гуманітарних питань (2012)
Романишина Л. М. - Роль універсальних компетенцій у підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників до використання засобів інформаційних технологій, Мельничук І. М. (2012)
Рудніцька К. В. - Формування професійної мовної компетентності фахівців економічного профілю: теоретичний аналіз (2012)
Шукатка О. В. - Стан сформованості здоров’язбережувальних компетенцій студентів економічних вищих навчальних закладів (2012)
Александровская В. Н. - Проблема идеального образа в современной онтопсихологии (2012)
Войтюк О. А. - Психологічні особливості використання інтерактивних методів навчання іноземної мови під час професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (2012)
Глухова О. Г. - "Идеальный образ” и "Я-концепция” личности (2012)
Гура Т. Є. - Діагностика професійного мислення психолога: аналіз проблемного поля (2012)
Дроздов О. Ю. - Гендерний вимір геополітичної свідомості (2012)
Клевец Л. Н. - Социально-психологические условия формирования психосоматических расстройств (2012)
Ковальчук Р. О. - Особистісно-орієнтований розвиток здатності до самоорганізації майбутніх офіцерів-прикордонників (2012)
Матеюк О. А. - Успішність особистості: сутність та зміст феномену (2012)
Перепелюк Т. Д. - Становление рефлексии младшего школьника как условие формирования его творческих способностей (2012)
Половніков В. В. - До питання про зміст та особливості управління персоналом Державної прикордонної служби України (2012)
Сторожук Н. А. - Теоретико-методологічний аналіз поняття "когнітивна схема” в контексті когнітивної психотерапії психотравм військовослужбовців Збройних сил України (2012)
Фофанова Л. В. - Проблема нестандартного поведения личности в ее школьные и студенческие годы (2012)
Шевчук А. М. - Формування ірраціональних переконань у осіб, які пережили стресогенну ситуацію (2012)
Шеленкова Н. Л. - Iндивiдуaльнo-пcихoлoгiчнi особливості майбутнього пcихoлoгa як ocнoвa пoтeнцiaлу йoгo прoфeciйнoгo фoрмувaння (2012)
Боднар І. Р. - Показники силової витривалості школярів різних медичних груп, Петришин Ю. В. (2014)
Газнюк Л. М. - Маркетингова діяльність у сфері фізичної культури та спорту як об’єкт соціального пізнання, Разумовський С. О. (2014)
Гоєнко М. І. - Спортивна та фізкультурно-оздоровча робота в юридичному вищому навчальному закладі, Коломійцева О. Е., Баламутова Н. М. (2014)
Гриньова Т. І. - Визначення рівня фізичного здоров’я дітей 10–13 років, що займаються туризмом за авторською програмою "Туристське багатоборство", Мулик К. В. (2014)
Джим В. Ю. - Порівняльний аналіз методик тренування та особливостей харчування спортсменів-бодібілдерів у перехідному періоді, Дорофєєва Т. І. (2014)
Долбишева Н. Г. - Спортизація неолімпійського спорту як соціокультурного явища (2014)
Завидівська Н. Н. - Особливості формування загальної фізкультурно-оздоровчої освіти студентів в умовах здоров’язбережувального навчання (2014)
Закаляк Н. Р. - Аспекти оздоровчого впливу фізичної культури на студентів з остеохондрозом хребта (2014)
Коваль С. С. - Порівняльний аналіз командних кількісних показників техніко-тактичних дій футболістів 10–12 років під час змагальної діяльності, Лебедєв С. І. (2014)
Коломійцева О. Е. - Рівень фізичної підготовленості й розвитку психомоторних якостей студентів військово-юридичного факультету (2014)
Маленюк Т. В. - Вплив тренувального навантаження на розвиток рухових здібностей юних легкоатлетів 12–13 років (2014)
Мартинова Н. П. - Нові види аеробіки як засіб розвитку рухових якостей студенток вищих навчальних закладів (2014)
Мирзоев О. М. - Лёгкая атлетика. Современные тенденции развития бега на 100 м, Бодрова Н. Д., Бодров И. В. (2014)
Мулик В. В. - Покращення показників ігрової діяльності футболістів молодшого шкільного віку за рахунок експериментальних методик, Перепелиця П. Є. (2014)
Надкерничний Т. М. - Стан проблеми реалізації принципу свідомості і активності на заняттях із фізичного виховання (2014)
Пасько В. В. - Совершенствование учебно-тренировочного процесса на основе учета параметров технической подготовки регбистов (2014)
Півень О. Б. - Історичні аспекти розвитку важкої атлетики на Харківщині, Канунова Л. В. (2014)
Подоляка А. Є. - Застосування мультимедійних програм для релаксації у фізичному вихованні студентів спеціальної медичної групи, Даниленко О. М., Дідюков А. Б. (2014)
Ребаз Слеман - Оцінка психофізіологічного стану кваліфікованих футболістів (2014)
Рядова Л. О. - Засоби та методи підвищення функціонального стану сенсорних систем у дітей з вадами зору – в сучасних наукових дослідженнях (2014)
Самойлов Н. Г. - Влияние физической реабилитации на опорно-двигательный аппарат и иммунную систему подростков с нарушениями осанки (2014)
Сутула В. О. - Системоутворювальна функція фізичної культури (2014)
Бурдяк В. І. - Балканська специфіка республіки Болгарія (2012)
Юськів Б. М. - Регіональні особливості структури імміграційної системи сучасної Європи (2012)
Романенко Ю. В. - Практичне застосування фізіогномічного аналізу політичних лідерів у міжнародних відносинах, Чижик К. Г. (2012)
Черник П. П. - Особливості сучасних двосторонніх взаємин України та Ірану, Батищева Г. М. (2012)
Ґеник М. А. - Політико-правова оцінка Волинської трагедії у процесі польсько-українського примирення (2012)
Гулай В. В. - Роль "третьої сили" в ескалації українсько-польського конфлікту в Західній Україні (зима-літо 1944 р.): політико-мілітарні аспекти (2012)
Горюнова Є. О. - Європейський Союз і "заморожені конфлікти" на Південному Кавказі (2012)
Карпчук Н. П. - Комунікаційні проблеми, що спонукали розробку комунікаційної політики ЄС (2012)
Павлюк О. І. - Еволюція системи дискримінаційних економічних обмежень США щодо Ісламської Республіки Іран (2012)
Шібель В. М. - Мирний процес палестино-єврейського міжнаціонального конфлікту: історіографія дослідження (2012)
Брень Ю. В. - Місце та перспективи України в політиці "Східного партнерства", Гулай В. В. (2012)
Габрилевич А. С. - Давос-2012: невиправдані сподівання (2012)
Митрюк Є. О. - Стратегія і тактика реалізації євроінтеграційного вибору Словацької Республіки, Гулай В. В. (2012)
Гон М. М. - Українська історична пам’ять: особливості формування в час демократичного транзиту (2012)
Березовська–Чміль О. Б. - Концептуальні аспекти дослідження соціально-політичної трансформації (2012)
Дерев’янко С. М. - Ідея запровадження прямого народовладдя у політичній думці українського національного руху (20–40-і роки ХХ століття) (2012)
Збрицька Л. Г. - Теоретико-ігрове моделювання політичних конфліктів (2012)
Кіршенблат С. В. - Революції у державах ЦСЄ та Близького Сходу: компаративний аналіз (2012)
Коломієць О. В. - Концепція національної безпеки Великобританії "в епоху невизначеності" (2012)
Лесняк В. Ю. - Порівняння договірних форм демократичного транзиту (на прикладі Іспанії та Польщі) (2012)
Юрійчук Є. П. - Спостереження місцевих виборів на пострадянському просторі Конгресом регіональних та місцевих органів влади Європи (2012)
Байрак С. О. - Еволюція місцевого самоврядування Республіки Польща у процесі демократичної трансформації (2012)
Пахолок В. М. - Система місцевого самоврядування у контексті поділу влади (2012)
Карачай В. А. - Електронне врядування в Україні: СВОТ-аналіз (2012)
Бурдяк О. В. - Взаємодія політики та економіки України в глобалізованому світі (2012)
Марецька Н. О. - Порівняльний аналіз сучасної української та американської політичної відеореклами (2012)
Монолатій І. - Зміна імен і прізвищ як механізм персональної інтеграції у державу: приклад євреїв підавстрійської Галичини (2012)
Борисов Ю. С. - Факціоналізація як форма колективної репрезентації етнокультурних меншин у сучасному політичному процесі (2012)
Бурейко Н. М. - Фактори формування національної ідентичності Сполучених Штатів Америки в зарубіжному американознавсті (2012)
Родик Г. Ю. - Роль засобів масової комунікації в міжетнічних конфліктах (2012)
Сенич М. В. - Подолання польсько-української конфронтації у політичних концепціях паризької "Kultury" (2012)
Кондратюк М. М. - Етнічна толерантність як один із критеріїв інтеграції України в європейський політичний простір, Постельжук О. П. (2012)
Кириленко О. М. - Місце і роль системного аналізу в політологічних студіях, Гон М. М. (2012)
Панченко П. П. - Мовно-політичний сепаратизм як фактор дестабілізації національної єдності українського суспільства в умовах пострадянської трансформації (2012)
Монолатій І. С. - У пошуках парадигми українського націогенезу (2012)
Гон М. М. - Знищення цільових груп у СРСР часів сталінської диктатури (2012)
Відомості про авторів (2012)
Титул, зміст (2013)
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 591 "Обсяги державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2013 році" (2013)
Лявинець Г. М. - Технологія соусів емульсійного типу підвищеної харчової цінності, Гавриш А. В., Нєміріч О. В., Арсеньєва Л. Ю. (2013)
Шевченко Ю. М. - Розробка математичних моделей і комп’ютерних технологій для проведення віртуальних руйнівних випробувань оболонкових конструкцій, Андрушко Н. Ф., Бабешко М. О., Баняс М. В., Галішин О. З., Дегтяренко П. Г., Савченко В. Г., Тонконоженко А. М., Тормахов М. М. (2013)
Махлін Н. М. - Апаратно-програмні комплекси для автоматичного зварювання неповоротних стиків трубопроводів атомних електростанцій, Коротинський О. Є., Свириденко А. О. (2013)
Белоус В. А. - Отработка ионно-плазменной технологии нанесения наноструктурированных бактерицидних покритий на ортопедические импланты и фиксирующие устройства. Изготовление опытной партии этих изделий для проведения верификации их использования в клинических условиях, Хороших В. М., Носов Г. И., Леонов С. А., Комарь А. А., Овчаренко В. Д., Куприн А. С., Решетняк Е. Н., Холомеев М. Г., Радченко В. А. (2013)
Глузман Д. Ф. - Комплексна діагностика мієлоїдних новоутворень в обласних онкологічних центрах, Скляренко Л. М., Завелевич М. П., Коваль С. В., Іванівська Т. С., Полудненко Л. Ю., Українська Н. І., Телегєєв Г. Д., Дибков М. В., Поліщук Л. О. (2013)
Косско И. А. - Углерод. Примеры реализации свойств, Оноприенко А. А., Косско Т. Г. (2013)
Інноваційно-орієнтовані проекти (2013)
Содержание (2012)
Ексарева Н. М. - Социоприродное устойчивое развитие (2012)
Стоянов Ф. Ф. - Комплекс споруд благодійних закладів на Куяльницькому курорті (2012)
Лісенко В. А. - Особливості архітектурних конструкцій будівель житлової забудови м. Одеси (ХІХ–початок ХХ ст.), Коцюрубенко О. М. (2012)
Кадурина А. О. - Роль семьи Демидовых в архитектуре России и Италии. Символы разных поколений, Олейник М. (2012)
Моргун Е. Л. - Мотивы итальянского Ренессанса в архитектуре Одесских дач (Историзм), Погорелов О. А. (2012)
Письмак Ю. О. - Архітектурні осоюливості ансамблю з двох житлових будівель, зведеного на початку ХХ століття (м. Одеса, вул. Преображенська, 4), Лісенко В. А. (2012)
Лінда С. М. - Феномени тексту, контексту та хронотопного фрейму у семіотичному аналізі об’єктів архітектури історизму (2012)
Кадурина А. О. - Символика одесского театра Оперы и Балета (2012)
Кайдановська О. О. - Професійна підготовка архітекторів: семіотичний метод (2012)
Лінда С. М. - Сематика скульптурного декору кам’яниць доби Ренесансу у Львові, Кулинська О. Б. (2012)
Гордієнко О. В. - Віртуальна архітектура. Теорія й експеримент (2012)
Мироненко В. П. - Особенности формирования архитектуры выставочных комплексов, Дедкова С. А. (2012)
Ексарева Н. М. - Актуальность устойчивого развития среды жизнедеятельности приморского региона (2012)
Витвицкая Е. В. - Обеспечение инсоляции жилых зданий в современной плотной застройке (2012)
Гнесь І. П. - Квартири соціального і доступного житла в оцінках та преференціях реальних і потенційних споживачів, Гнат Г. О. (2012)
Тюрикова Е. Н. - Определение вектора трансформирования депрессивных промышленных территорий на этапе предпроектных исследований, Тупко О. В. (2012)
Осиченко Г. О. - Пейзажний підхід до аналізу естетичних якостей містобудівних об’єктів (2012)
Витвицкая Е. В. - Альтернативные источники энергии в современной архитектуре, Бочевар Т. Н. (2012)
Крушельницький Р. О. - Класифікація та принципи проектування санних трас для непрофесійного заняття спортом (2012)
Ексарева Н. М. - Тенденции приспособления портовых маякав под современные функции, Марченко А. Д. (2012)
Павлиш О. В. - Принципи планувальної організації багатофункціональних торгівельних комплексів (на прикладі відня) (2012)
Малашенкова В. А. - Основные требования к предметно-пространственной и коррекционной среде для детей с нарушением двигательных функций в реабилитационных центрах (2012)
Губкина Е. И. - Проектирование и реализация соцгорода "Новый Харьков" (2012)
Гаджиева С. Х. - Город Шеки – проблемы сохранения архитектурного наследия и регенирации исторической среды (2012)
Борисов С. В. - Объемно-пространственные принципы проектирования православных храмов (2012)
Мельник Н. В. - Особливості оборонних споруд південнослав’янських земель на прикладі фортець Тустані і Бєлгорода, Польщикова Н. В. (2012)
Диба Ю. Р. - Спадкова професійна діяльність в світлі іменослову будівничних Русі ХІ–ХIV ст. (2012)
Польщикова Н. В. - Развитие типов отопительных устройств в жилищах на территории Руси до XI в. н. э. (2012)
Михайлишин О. Л. - Традиціоналізм і регіоналізм як ознаки "національного” в стилистиці дерев’яних костелів Волині міжвоєнного періоду (2012)
Чень Л. Я. - Замкові камені в архітектурі будівель Львова, Знак І. Б. (2012)
Польщикова Н. В. - Выдающиеся зодчие Барокко восточной Украины XVIII в., Пономарь М. С. (2012)
Шеломанова-Булавка Ю. М. - Об’ємно-просторова характеристика дерев’яних храмів Волині ХVІІ–ХІХ століття (2012)
Чень Л. Я. - Портали Успенської церкви у Львові. Проблема реставрації, Попова С. Я. (2012)
Мельник А. Э. - Особенности пластики фасадов и восприятия архитектурного декора жилых зданий Одессы 1860–1900 гг. (на примере улицы Маразлиевской) (2012)
Мироненко В. П. - Роль трансформеного подхода в формировании городской среды, Дедкова С. А. (2012)
Ексарева Н. М. - Ноосферная направленность формирования ландшафта Одесских склонов, Ексарев В. А. (2012)
Тюрикова Е. Н. - Особенности средового подхода как социокультурного метода архитектурно–дизайнерского проектирования, Погорелов О. А. (2012)
Грицюк Л. С. - Концепт-ідея як першооснова проектної діяльності (2012)
Тюрикова Е. Н. - Реализация приёмов средового проектирования при поиске образа архитектурного объекта, Юнг И. С. (2012)
Диалло Л. Т. - Специализированное дизайн–наполнение архитектурной среды интерьеров для слабовидящих детей (2012)
Денисенко Ю. Н. - "Морской стиль" в дизайне и архитектуре, Подлесная В. В. (2012)
Завадская О. И. - Эрго-дизайнерский подход к формированию предметно-пространственной среды дошкольного центра развития ребенка (для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата) (2012)
Диалло Л. Т. - Приемы формирования гармоничного архитектурно-художественного облика г.Одессы, Хилкова Л. Г. (2012)
Сандік О. П. - Світова модель зеленого туризму та принципи його організації в умовах сучасної України з точки зору дизайну (2012)
Єрещенко О. Г. - Принципи гармонізації внутрішнього простору клубних будівель радянськго архітектурного авангарду (2012)
Якубовський В. Б. - Актуальні проблеми фахової підготовки майбутніх архітекторів: дипломна робота баколавра (2012)
Поліщук Г. В. - Іронічне трактування класичного політипажу в сучасному графічному дизайні (2012)
Денисенко Ю. М. - Необхідність виконання нормативних та ергономічних вимог в процесі архітектурно-дизайнерського проектування студентами вищих навчальних закладів, Гупанець О. І. (2012)
Ярова В. С. - Жанрово-тематичні напрямки естамптної творчості Євгена Спіцевича (2012)
Киселева А. А. - Коммуникативная значимость арт-объектов в архитектурной среде (2012)
Список сокращений (2012)
Сведения об авторах (2012)
Summary (2012)
Мамонтова Е. В. - Соціотворчий потенціал символу: політико-управлінський аспект (2012)
Пояркова Т. К. - Кризовий синдром модернізації: основні параметри дослідження (2012)
Пахолок В. М. - Методологічні підходи до визначення поняття державного устрою (2012)
Соловей А. М. - Політична культура сучасного українського суспільства (теоретико-методологічні виміри та суспільна практика), Штерн В. Ю. (2012)
Венгринюк Л. Я. - Політика пам’яті в сучасній Україні: поняття, характеристики, прояви на регіональному рівні (2012)
Рибак О. С. - Концептуалізація політичної ризикології (2012)
Креминская Е. Д. - Теоретико-методологические основы изучения миграционных процессов в глобализирующемся мире (политологическое измерение) (2012)
Процун М. А. - Торгівля людьми як політологічна категорія (2012)
Ряболус В. М. - Діалог та дискусія як принципи філософії демократії Томаша Гарріга Масарика (2012)
Щерба О. В. - Становлення та розвиток політичних відносин між Україною і Туреччиною у першій декаді ХХІ століття, Черник П. П. (2012)
Каспрук І. Я. - Франко-польські політичні відносини в контексті політики розширення Європейського Союзу на Схід, Сагайдак О. П. (2012)
Мислюк Ю. В. - Модель інтеграції країн Центрально-Східної Європи до Європейського Союзу (2012)
Безнос Н. Н. - Концептуальные основы стратегии НАТО в отношении Черноморского региона (2012)
Поведа О. П. - Громадська думка щодо питання інтеграції Чеської Республіки до НАТО (2012)
Iвасюк Г. О. - Роль особистості в становленні зовнішньої політики Німеччини (2012)
Ямчук А. М. - Виправдана миротворчість: успіх операції ООН із підтримання миру у Мозамбіку (2012)
Гон М. М. - Мова політики у парламентських виборах 2012 року в Україні (2012)
Митко А. М. - Демократичний транзит як джерело інформаційної демократії (2012)
Наумов А. С. - Деякі аспекти легітимації політичного режиму в умовах перехідного суспільства (2012)
Юрійчук Є. П. - Громадсько-політичний моніторинг неурядовою організацією "Reporters Without Borders" діяльності ЗМІ в пострадянських країнах (2012)
Климончук В. Й. - Трансформація політичних свобод в Україні в умовах глобалізації та регіоналізації політичного простору (2012)
Березовська-Чміль О. Б. - Теоретико-методологічні основи дослідження соціального захисту (2012)
Трутенко А. О. - Роль Верховної Ради України у формуванні та реалізації зовнішньої політики держави (2012)
Абрамчук Н. Р. - Інституційно-правові концепти реформування регіональної політики в Україні (2012)
Павлюк О. В. - Теоретичні аспекти ефекту контамінації за змішаної виборчої системи (2012)
Томенчук Х. Б. - Формування і становлення вищих представницьких органів влади ЗУНР за доби парламентської демократії (жовтень 1918 – червень 1919 рр.): історико-політологічний аналіз (2012)
Монолатій І. С. - "Кожен з нас залишався на своєму боці огорожі…" (Дилеми культури міжетнічної взаємодії через призму пам’яток літератури етнонацій Галичини і Буковини) (2012)
Долганов П. С. - Дискурс націоналізму в риториці політичних акторів виборчої кампанії України 2012 року (2012)
Ломака І. І. - Релігія та церква як фактор розвитку нації: вплив поліконфесійності українського суспільства на формування політичної нації (2012)
Постельжук О. П. - Релігійна толерантність як засіб запобігання конфесійних протистоянь в Україні, Кондратюк М. М. (2012)
Івчик Н. С. - Етноконфесійний ракурс зміни стратегії розвитку держави: дилеми сприйняття іншості (2012)
Недокус І. С. - Проблеми формування білоруської національної ідентичності в дискурсі західної політичної науки (2012)
Дикун Г. П. - Демократичні та етнонаціональні цінності в політичній риториці президентів України (2012)
Буркут І. Г. - Про російсько-югославські відносини без гніву і пристрасті: запрошення до відкритого діалогу, Фісанов В. П. (2012)
Гон М. М. - Етнічний ракурс політичних процесів в Україні (2012)
Відомості про авторів (2012)
Зглюй Т. В. - Налоговое планирование и финансовая устойчивость предприятий (2010)
Карлін М. І. - Шляхи реформування податкової системи України у посткризовий період (2010)
Лук’яненко О. В. - Оподаткування доходів від капіталу у відкритій економіці (2010)
Синчак В. П. - Класифікаційна ознака реклами як детермінанта податкової ставки (2010)
Федів Р. Є. - Організація аналізу виконання бюджетних програм для системи Держводгосту (2010)
Хмарук Ю. В. - Зростання надходжень від операцій з майном до Державного бюджету України (2010)
Шандрук О. М. - Муніципальні запозичення як джерело фінансування місцевих бюджетів (2010)
Kobiałka A. - Taxes Imposed on Polish Farmers (2010)
Алькема В. Г. - Фінансова безпека логістичних утворень (2010)
Бенедик Ю. Ю. - Вплив бренду державного вищого навчального закладу України на його фінансову стійкість (2010)
Бурцева О. А. - Состояние и проблемы развития консервной отрасли Гомельской области (2010)
Водчиц Ю. Ф. - Создание промышленных кластеров как способ повышения конкурентоспособности национальной экономики (2010)
Грабар Р. Н. - Собственные финансовые ресурсы интегрированных структур как источник финансирования инновационных проектов (2010)
Данилевич О. А. - Стратегия инновационного развития вуза (2010)
Друк В. Ю. - Проблемы повышения эффективности реального сектора национальной экономики (2010)
Зайцева С. Г. - Чисті активи як інструмент регулювання діяльності підприємств України (2010)
Іванчук Н. В. - Вплив соціальних нарахувань на рівень оподаткування підприємств України (2010)
Іонін Є. Є. - Оцінка ринкової вартості страхової компанії, Беспалова А. Г., Роменська А. С. (2010)
Киркевич М. С. - Управление затратами и себестоимостью продукции в современных условиях (2010)
Коваль П. В. - Методичні підходи щодо прогнозування темпів відтворення аграрного підприємства (2010)
Козак Л. В. - Рівень капіталізації та вартість капіталу аграрних підприємств (2010)
Кондратюк О. В. - Вдосконалення механізму фінансування природоохоронної діяльності на підприємстві (2010)
Кривко К. М. - Застосування системного планування діяльності підприємств в умовах кризи (2010)
Крук А. М. - Конверсія зобов’язань на внески до статутного капіталу: закордонний досвід Польщі та можливості проведення на Україні (2010)
Кулакова Н. Л. - Опыт финансирования производства продукции АПК Беларуси на загрязненных радионуклидами территориях (2010)
Мацукевич В. В. - Развитие агроэкотуризма в зоне "Пинское Полесье??" с учетом использования туристко-рекреационного потенциала, Ильючик Т. В. (2010)
Пилипів Н. І. - Нормативний метод у межах центрів відповідальності – важливий інструмент вдосконалення організації внутрішньогосподарського обліку (2010)
Припарникова І. Ю. - Оцінка економічного регулювання екологічної складової діяльності ТНК у країнах-реципієнтах, Галенко А. В. (2010)
Пшеюк О. О. - Система управління еколого-інноваційним розвитком водогосподарського комплексу України (2010)
Талавіра Є. В. - Особливості аналізу інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства залізничної галузі (2010)
Дем’янчук О. І. - Елементи соціального капіталу (2010)
Заяць Т. А. - Методологічні основи формування соціального капіталу (2010)
Подганюк Н. Б. - Система пенсійного забезпечення України: проблеми та шляхи вирішення (2010)
Шимко О. в. - Соціальний маркетинг як інструмент соціально-економічного розвитку суспільства (2010)
Володько О. В. - Инвестиционное кредитирование реального сектора экономики (2010)
Грабчук О. М. - Методичне забезпечення оцінки впливу монетарних факторів на інвестиційну діяльність комерційних банків, Катан Н. В. (2010)
Мінохіна І. М. - Кредитні деривативи як інструмент-ризик менеджменту та індикатор кризових явищ (2010)
Харчук О. А. - Особливості формування бренду комерційного банку України (2010)
Антимоник Е. В. - Основные тенденции развития мирового рынка страхования (2010)
Волошин Л. І. - Фінансова політика держави з питань розвитку інфраструктури інноваційної діяльності (2010)
Галецька Т. І. - Особливості правового регулювання лізингових відносин в Україні (2010)
Дмитриев Д. А. - Теоретический аспект анализа международных резервов (2010)
Дмитриева Е. Н. - Анализ и оценка конкуренции в финансовом секторе: структурный подход (2010)
Мартин О. М. - Розвиток ринку сільськогосподарських земель та іпотечне кредитування (2010)
Овчинникова М. М. - Оптимізація структури інвестиційних вкладень у ризиковані активи (2010)
Чирва О. В. - Обзор состояния промышленности Украины и предпосылки ее реструктуризации (2010)
Юревич Л. М. - Державний борг в умовах кризи (2010)
Аверкина М. Ф. - Методичні засади оцінювання рівня економіко-екологічної безпеки регіону (2010)
Болгар Т. Н. - Оценка моральных рисков в банковской деятельности с помощью метода экспертного анализа (2010)
Володько Л. П. - Экспертно-статистическая методика оценки качесва банковских информациооных технологий (2010)
Квашук О. В. - Математичні моделі в оподаткуванні: теорія і практика (2010)
Ковальчук В. М. - Особливості розв’язання багатокритеріальних задач прийняття рішень у нечіткому середовищі (2010)
Руська Р. - Моделювання процесу надходження коштів до кредитної спілки (2010)
Соколовський Д. Б. - Оптимізація рішень інвесторів щодо обсягів розміщення капіталів (2010)
Сорокіна Л. В. - Застосування інструментарію теорії нечітких множин для діагностики функціонування системи менеджменту будівельних підприємств (2010)
Топіко Н. П. - Методика оцінки рівня особистого соціального захисту із застосуванням теорії нечітких множин (2010)
Шумак Ж. Г. - Использование экономико-математического моделирования для снижения материальных затрат (2010)
Батіщева О. С. - До питання сучасних теоретико-методологічних підходів у вивченні державних послуг як суспільних благ (2010)
Грицюк П. М. - До питання про вплив сонячної активності на динаміку врожайності зернових культур (2010)
Лісовський О. П. - До сутності додаткової вартості в контексті української школи фізичної економії (2010)
Топіко І. І. - Роздержавлення і приватизація: до балансу очікувань та сподівань і результатів та реальності (2010)
Турович А. А. - Перспективи розвитку бенчмаркінгу в Україні (2010)
Skrzypek E. - Rola auditu i wiedzy audytora w przedsiebiorstwie (2010)
Павлюк М. В. - Критерії членства України в Європейському Союзі у контексті перспектив підписання Угоди про асоціацію (2013)
Горюнова Є. О. - Політика Європейського Союзу щодо центральноазіатських республік (2013)
Збрицька Л. Г. - Світові індекси демократії 2011–2012 років та місце в них Української Держави (2013)
Прокопець Л. С. - Зовнішня політика Болгарії на початку демократичної трансформації (2013)
Квятковська О. В. - Офіційна допомога як функціональний інструмент реалізації політики міжнародного розвитку (2013)
Грушко О. О. - Проблеми українсько-російських відносин в енергетичній сфері у відображенні якісних ЗМІ: політичні аспекти (2013)
Юрчак В. М. - Франко-американські відносини в контексті ліванської кризи (2013)
Бялоблоцький З. - Урядові кабінети в контексті фаз неконсолідованого російського напівпрезиденталізму (1991–2000 рр.) (2013)
Бурдяк В. І. - Вплив трансформації політичного режиму на соціальні та економічні реалії Болгарії (2013)
Малиновський В. Я. - Парламентські вибори 2007 та 2012 років в Україні: електоральні тренди та виклики (2013)
Ніколаєнко Н. О. - Основні джерела використання адміністративного ресурсу в Україні (2013)
Бортніков В. І. - Розгортання державотворчих процесів на Волині (кінець ХХ – початок ХХІ ст.), Мельник В. В. (2013)
Ярош Я. Б. - Передумови виникнення громадських об’єднань в Україні (2013)
Бусленко В. В. - Політичний компроміс між владою та опозицією в умовах переходу до демократії (на прикладі країн Вишеградської групи) (2013)
Бутирська І. В. - Політичні чинники соціальної відповідальності бізнесу в умовах глобалізації (2013)
Ворчакова І. Є. - Загальні проблеми державного регулювання регіонального розвитку в Україні, Лісовський В. М. (2013)
Нагорняк Т. Л. - Політико-партійний ринок та маркетинг в Україні: етапи становлення та розвитку, Руденко А. Ф. (2013)
Байрак С. О. - Місцеве самоврядування – основа розвитку демократичної держави (2013)
Баланюк Ю. С. - Діяльність міжвідомчих інституцій в Україні у сфері збереження культурної спадщини (2013)
Федорів Х. І. - Інституційні механізми реалізації політики пам’яті в Україні та Республіці Польща (2013)
Орловський В. К. - Опозиція як суб’єкт політичного процесу (2013)
Царенко О. О. - Політична культура як чинник впливу на політичну поведінку громадян (2013)
Юрійчук Є. П. - Електоральні та референдні легітимаційні процеси як складник світової політики: теоретико-концептуальні підходи дослідження (2013)
Федорчак Т. П. - Методологічні аспекти дослідження політичної трансформації в країнах ЦСЄ (2013)
Соловей А. М. - Політична концепція тоталітаризму Ханни Арендт, Штерн В. Ю. (2013)
Максимець Б. В. - Проблема політико-ідеологічних розходжень між ЗП УГВР та ЗЧ ОУН у творчій спадщині Осипа Дяківа-"Горнового" (2013)
Валюх Л. І. - Інститут референдуму в теоріях демократії (2013)
Гулай В. В. - Інституційно-процедурні механізми реалізації курсу ОУН(б) на встановлення тотального контролю над західноукраїнською етнополітичною спільнотою в умовах розгортання Другої світової війни (2013)
Лазарович М. В. - Проблема забезпечення прав національних меншин України на Всеукраїнському національному конгресі 1917 р. (2013)
Вавринюк А. А. - Післявоєнний польсько-український кордон і переселення українського населення з Польщі в 1944–1947 рр. (2013)
Козачук О. О. - Еволюція політики США щодо індіанців у 1776–1924 рр. (2013)
Парух В. - Роздуми над досвідом політичної участі "Своїх" і "Чужих" в імперії Габсбургів (2013)
Горюнова Є. О. - Роль України в європейській системі міжнародних відносин (2013)
Герасимчук Т. Ф. - Демократичний транзит: регіональний ракурс (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вергунов В. - Інноваційна діяльність – запорука успішного розвитку вітчизняних наукових сільськогосподарських бібліотек (2014)
Грек-Тарасевич Н. - Контент-менеджмент сайта: опыт Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси (2014)
Романуха З. - Університетські бібліотеки України в соціальних мережах (2014)
Файфер Н. - Фонд рідкісних та цінних видань іноземними мовами Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського: стан і перспективи розвитку, Дроншкевич О., Білоцерківець І. (2014)
Покусова О. - Моніторинг використання галузевих періодичних видань як необхідна умова піднесення якості формування фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського (2014)
Добровольська В. - Теоретико-методологічні засади дослідження комунікаційного середовища документознавства (2014)
Шендеровський В. - Ґрунтовне біобібліографічне видання (2014)
Консервація бібліотечних документів: наукові розробки та практичні впровадження (2014)
Альошина О. - Національно-церковний рух на Волині (2009)
Бойко Р. - Особливості греко-католицького підпілля в Україні напередодні легалізації УГКЦ (2009)
Бородинська Л. - Реалізація громадянських прав євангельських християн в умовах Другої Речі Посполитої (2009)
Булига І. - Репресії тоталітарного режиму проти римо-католицької церкви на Волині у 1939-1941 рр. (2009)
Жердєва І. - Періодика православних конфесій України: соціально-економічний аспект (1991-2009 рр.) (2009)
Жилюк С. - Формування радянського антицерковного законодавства у 60-70-х рр. ХХ ст. (2009)
Ігнатуша А. - Передумови виникнення протестантської преси в Україні (друга половина ХІХ ст.-1917р.) (2009)
Ігнатуша О. - Закриття церков і релігійна свідомість: 20-30-ті рр. ХХ ст. (2009)
Киридон А. - Когнітивний дисонанс в умовах утвердження тоталітаризму (2009)
Кондратюк Ю. - Діяльність духовенства у сфері ведення фінансової документації церков Волинської єпархії кінця ХVІІІ – початку ХХ століть (2009)
Костриця М. - Релігійне краєзнавство (2009)
Краснянська Н. - "Свобода віросповідання" наприкінці 40-х – 60-х років ХХ ст. в Україні: з використанням матеріалів Запорізької області (2009)
Кришмарел В. - Релігійні чинники в осмисленні феномена любові в добу середньовіччя та сучасності (2009)
Лужанська Л. - Соціальна активність віруючих як наслідок конфесійного віровчення про сенс життя (2009)
Макарська А. - Ставлення до інституту чернецтва православних рухів і конфесій в радянській Україні у 20-30-тірр. ХХ ст. (2009)
Маслова Ю. - Світоглядні погляди Анахарсіса (2009)
Невинна Г. - Вплив католицизму на функціонування теократичної політичної системи Ватикану (2009)
Паніна Л. - Діяльність комісії сприяння контролю за дотриманням законодавства про релігійні культи на Житомирщині у 80-х рр. ХХ ст. (2009)
Савчук П. - Церква і фундуші на Волині (2009)
Саламаха І. - П’ятидесятники України в післявоєнні роки (1945-1948 рр.) (2009)
Смирнов А. - Єпископ Мстислав (Скрипнюк) і процес інституалізації Української автокефальної православної церкви формації 1942 року (2009)
Стоколос Н. - Трансформаційні процеси в уніатській церкві періоду поділів Польщі (1772-1795 рр.) та їхні наслідки, Шеретюк Р. (2009)
Филипчук С. - Інформаційна політика українських християнських церков (2009)
Шугаєва Л. - У пошуках істинного православ’я. Нарциз Гуменний (2009)
Шугальова І. - Невдала спроба реформ православної церкви в новітню добу (2009)
Якуніна К. - Релігійність як форма буття релігії (2009)
Содержание (2013)
Уренев В. П. - Архитектурная среда Одессы в свете сохранности и трансформации исторической "ткани" города (2013)
Шубович С. А. - Игровые структуры в композиции города (на примере исторической среды Харькова) (2013)
Блинова М. Ю. - Архитектура как превращенная форма (2013)
Кадурина А. О. - Классические символы глазами современников (2013)
Дубинский В. П. - Экоэстетика и техноэстетика - обоснованная смена парадигм, Саид Джафари Хагаги (2013)
Клеваный А. В. - Энерго-информационные поля архитектуры. Органический подход (2013)
Смирнова О. В. - Экологический футуризм как метод последовательных приближений к оптимальному решению экологизации мегаполисов (2013)
Витвицкая Е. В. - Современная энергосберегающая архитектура, Бондаренко Д. О. (2013)
Борисов С. В. - Вопросы традиционного формо- и стилеобразования в современных объектах малой и средней этажности (2013)
Велигоцкая Ю. С. - Градостроительные особенности формирования природоинтегрированных архитектурных объектов с высотной застройкой (2013)
Вершинин В. И. - Сетевые и кластерные формы организации малых предприятий (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського