Голтвяниця Н. Ю. - Зміни у функціонуванні поняття політкоректності у сучасних французьких медіа, Серга Н. В. (2016)
Гордєєва А. Й. - Навчання студентів-психологів обговорення фахових проблем на заняттях з англійської мови (2016)
Гриняк О. О. - Basic principles of graded approach of explication of implicates on different levels of a poetic text (2016)
Девіцька А. І. - Методика проведення експериментально-фонетичного дослідження англійського мовлення словаків-білінгвів (2016)
Дерев’янко Л. І. - Атрибутивні модифікатори як компоненти прийменниково-іменникових темпоральних корелятивів зі значенням часової наступності (2016)
Добжанська-Найт Н. І. - Лінгвокультурні особливості англійських перекладів україномовних художніх творів (на прикладі оповідань українських авторів), Шевчук А. Ю. (2016)
Добровольська Д. М. - Рекламний слоган як мікротекст: відтворення стилістичних прийомів і фігур у перекладі (2016)
Дужа-Задорожна М. П. - Стилістичні особливості мови німецьких патентних описів, Задорожний В. В., Гасько О. Л. (2016)
Емірамзаєва А. С. - Основи фонетики кримськотатарської мови: переваги та недоліки латинської абетки (2016)
Жук В. А. - Розвиток системи постпозицій при творенні нових значень в англійській мові (2016)
Зарівна О. Т. - Переваги та недоліки доцільності використання дистанційного навчання англійської мови (2016)
Іванців О. В. - Метафорична модель "бізнес – це війна" в англомовному іміджевому корпоративному дискурсі (2016)
Ільченко О. А. - Джерела породження інтертекстуальності в сучасному мас-медійному вербалізованому просторі (на матеріалі україномовних і російськомовних текстів), Ященко Е. О. (2016)
Каленюк С. О. - Мовні ресурси крізь призму проблеми консолідації українського соціуму (2016)
Качмар О. Ю. - Міжособистісна мовленнєва взаємодія у психотерапевтичному дискурсі (2016)
Кліментова О. В. - Особливості функціонування топонімів-концептів Україна, Франція та Англія (на матеріалі художніх текстів) (2016)
Кобута С. С. - Персонажі романів Івана Багряного та Джорджа Орвелла як втілення концепції "вільної людини" (2016)
Кондратюк І. Б. - Конфліктний дискурс як середовище актуалізації комунікативної ситуації психологічного дисбалансу (2016)
Корнієць К. А. - Проникнення арабських релігійних термінів у турецьку мову (2016)
Коротка Н. В. - Сучасні та інноваційні підходи до викладання англійської мови за професійним спрямуванням в немовних вузах (2016)
Кривенець І. В. - Мовні засоби реалізації концептуального простору роману Бернара Вербера "Nous, les dieux" (2016)
Кузнецова М. О. - Специфіка вербальної складової веб-коміксів як полікодових утворень у сучасному англомовному кіберпросторі, Багнюк С. Ю. (2016)
Лелека Т. О. - Неологізми-агентиви у мові сучасних українських ЗМІ (2016)
Леміш Н. Є. - Кореляція каузальності та суб’єктивності в дискурсі (2016)
Мельниченко Г. В. - Розвиток іншомовних мовленнєвих навичок майбутніх учителів іноземної мови у системі модульного навчання, Дмитрищук Н. В. (2016)
Мизин Т. О. - Функціонування ланцюжків моделей сполучуваності високочастотних іменників англійської мови (2016)
Миколишена Т. В. - Категорія димінутивності у дитячих творах Роальда Дала: авторський задум чи перекладацьке рішення (на матеріалі казки "Джеймс і гігантський персик")? (2016)
Митяй З. О. - Соціокультурні чинники формування мовної особистості, Коваль О. В. (2016)
Мізіна О. І. - Структурно-семантичні та функціонально-стильові властивості складнонульсуфіксальних ад’єктивів з другим соматичним компонентом на означення внутрішньої характеристики людини (2016)
Науменко У. В. - Вживання англіцизмів ЗМІ у полікультурному просторі (2016)
Нідзельська Ю. М. - Основні лінгвокультурологічні особливості єврейського англомовного релігійного дискурсу (2016)
Оксанич М. П. - Функціонування підрядних сполучників часу у середньоверхньонімецькій мові (2016)
Оленюк О. В. - Вербальний портрет концепту danger у англомовному журнальному рекламному дискурсі (2016)
Падалка Р. М. - Художній світ Анатолія Федя, Прядко А. (2016)
Пасик Л. А. - Метафорична профілізація концепту partnerwahl (на матеріалі німецької мови), Рись Л. Ф. (2016)
Пишньоха О. А. - Прецедентні феномени у мові турецької поезії (2016)
Полякова Т. Л. - Графические средства в жанре твиттинг в англоязычной политической интернеткоммуникации (2016)
Починок Т. В. - Про особистiсно-розвиваючому змiстi навчання мiжкультурному спiлкування (2016)
Прадивлянная Л. Н. - Реминисценции на тему сюрреализма в английской и американской поэзии (2016)
Росстальна О. А. - Інтерпретація жанру "різдвяного оповідання" в новелі Т. Гарді "Благородна Лаура" (2016)
Саламаха М. Я. - Загальнонаукова методологія дослідження англомовних термінів охорони довкілля (2016)
Самарина B. B. - Лингвопрагматический аспект анализа немецкоязычного рекламного дискурса (2016)
Cереда С. В. - Способи утворення медичних термінів у сучасній турецькій мові (2016)
Сіроштан Т. В. - Словотвірна структура абстрактних іменників в українській мові початку ХХ століття (на матеріалі "Словника московсько-українського" В. Дубровського) (2016)
Смелікова В. Б. - Особливості та шляхи реалізації моделі підготовки майбутніх судноводіїв до професійно-орієнтованого спілкування засобами кейс-технологій (2016)
Сологуб Л. В. - Методологія дослідження інституційних дискурсів (2016)
Стeцик Т. С. - Втiлeння стратeгiї пeрсуазивностi у полiтичному дискурсi Гiлларi Клiнтон (на матeрiалi дeбатiв) (2016)
Телешун К. О. - Структурне моделювання трьохкомпонентних термінів торгівлі турецької мови (2016)
Тищенко К. О. - Концептуалізація батьківщини у давньотюркскій мові (2016)
Ткачук-Мірошниченко О. Є. - Структурно-мотиваційний та комунікативно-прагматичний аспекти дослідження англомовних назв телепередач (на прикладі телевізійного програмного контенту каналу TLC) (2016)
Хмельковська С. В. - Любов і брехня в коротких оповіданнях Бернхарда Шлінка (2016)
Хомік О. Є. - Мовний образ Архангела Михаїла в українських фольклорних текстах, Бутко С. Г. (2016)
Хомчак О. Г. - Когнітивна модель концепту людина, Копєйцева Л. П. (2016)
Чепурна З. В. - Функціональне навантаження "живої ідіоми" у газетних заголовках (2016)
Чернова А. О. - Мовленнєво-актова будова повідомлень французької соціальної реклами (2016)
Шайнер А. І. - Викорисання методу "кейс-стаді" у навчальному процесі немовного закладу освіти України при вивченні іноземної мови, Вільховченко Н. П. (2016)
Шарова Т. М. - Особливості використання інноваційних технологій під час викладання української літератури, Пінігіна Ю. Г. (2016)
Шарова Т. М. - Проблема героїчного характеру та морального становлення особистості в творах В. Бондаря, Тверитінова А. С. (2016)
Шульга С. Я. - Вербалізація концепту житло у паремійному корпусі (на матеріалі української та англійської мов) (2016)
Бурдейна О. Р. - Лінгвокультурний концепт insularity / острівність: змістова структура та номінативний простір (2016)
Гурбанська С. О. - Інтертекстуальність як невід’ємний компонент ідіостилю в постмодерністському художньому дискурсі (2016)
Євсєєва Г. П. - Лексикографічні здобутки та перспективи у будівельній галузі, Єгорова В. С. (2016)
Потенко Л. О. - Вербалізація емоцій у фразеології німецької мови (2016)
Цибко А. В. - Лінгвостилістичні особливості ток-шоу як жанру телевізійного дискурсу (2016)
Палій В. П. - Використання технології кейс-стаді у навчанні іноземній мові при самостійній роботі студентів, Федоришин О. П. (2016)
Content (2017)
Maslov B. P. - Stress concentration in nonlinear viscoelastic composites (2017)
Danylchenko Yu. M. - Static calculation of the "Spindle unit” elastic system by using transfer matrices method, Storchak M. G. (2017)
Dyfuchyn Y. N. - Numerical modelling of bolted composite joints. Bolts rigidity effect on normal stresses in the composite layers, Rudakov K. N. (2017)
Lesyk D. A. - Laser transformation hardening effect on hardening zone features and surface hardness of tool steel AISI D2, Dzhemelinskyi V. V., Martinez S. R., Lamikiz A. , Dаnylеikо О. O., Hyzhevskyi V. V. (2017)
Petrakov Y. V. - Programming of adaptive machining for end milling, Shuplietsov D. k. (2017)
Vnukov Yu. M - Possibilities of using stability lobe diagram for stability prediction of high speed milling of thin-walled details, Germashev A. I., Logominov V. O., Kryshtal V. O. (2017)
Herasymchuk O. M. - Theoretical estimation of fatigue life under regular cyclic loading, Herasymchuk O. M. (2017)
Shidlovskiy N. S. - Rigidity of the affected femurs with systems of surgical treatment, Dyman M. M., Ilnitsky A. V., Shytikov V. S. (2017)
Uzunov O. V. - System representation of objects in the context of the practical tasks solving (2017)
Kovalev V. A. - The structure of inertial flows in a fuel tank with guide baffles (2017)
Кондрашев П. В. - Дослідження впливу геометрії кутів утворюючих коаксіального сопла на продуктивність процесу лазерного сплавлення порошкової композиції (2017)
Молтасов А. В. - Інженерний метод дослідження напруженого стану в зонах концентрації зварних з'єднань з симетричним посиленням, Ткач П. Н., Мотрунич С. И. (2017)
Алиева Л. И. - Моделирование процесса радиально-обратного выдавливания полых деталей, Грудкина Н. С., Крюгер К. (2017)
Залога В. О. - Динамічне управління коливаннями при точінні, Криворучко Д. В., Шаповал Ю. В., Дрофа К. (2017)
Клименко С. А. - Механические свойства поверхностного слоя режущих элементов из поликристаллических сверхтвердых композитов на основе кубического нитрида бора, Манохин А. С., Белоусова Н. Н., Колмаков А. Г., Насакина Е. О., Хейфец М. Л., Закиев И. М. (2017)
Сидоренко П. Ю. - Магнітна стабілізація дуги при зварюванні неплавким електродом, Рижов Р. М., Кочубей В. В. (2017)
Titul (2018)
Contents (2018)
Popov N. N. - The generation of coding sequences of cellular genome through cooption of viral genes, Sklyar N. I., Kolotova T. Yu., Davydenko M. B., Voronkina I. A. (2018)
Farber B. S. - New discoveries of pharmaceutical drugs based on triz and computer mathematical modeling creation of new medical drugs based on TRIZ and computer mathematical modeling, Martynov A. V., Kleyn I. R. (2018)
Chernuskiy V. G - The mimicry antigens of bronchopulmonary system as factors of autoimmune process initiation in childhood bronchial asthma, Popov N. N., Govalenkova O. L., Letyago A. V., Kashina-Yarmak V. L., Tolmachova S. R., Popova A. N. (2018)
Popov M. M. - Characteristics of the viability and accordance with the taxonomic status of the lyophilized samples of museum strains of Escherichia coli isolated in 1946-1959 years, Peretyatko O. G., Yagnuk Yu. A., Cholodna T. V. (2018)
Ivaniuk O. I. - Determination of vaginal gel composition on the basis of biopharmaceutical and rhelogical researches, Yarnykh T. G., Hrudko V. O., Kovalevska I. V. (2018)
Kurtova M. M. - Age-related changes of sensibilization profiles to indoor inhalation allergens in the patients of the southern region of Ukraine, Koltsova I. H., Tarasov Yе. V., Blazhevich O. O. (2018)
Lisnyak Yu. V. - Docking study of molecular mechanism behind the quercetin inhibition of Mycobacterium tuberculosis urease, Martynov A. V. (2018)
Derkach S. A. - Influence of the enhancers on the bacteriophages adaptation to Pseudomonas aeruginosa clinical strains, Martynov A. V., Kutsay N. M., Gorodnitskaya N. I. Gabysheva L. (2018)
Будько В. І. - Розроблення математичної моделі роботи автономної зарядної станції електромобілів від вітроелектричних установок (2017)
Буслова Н. В. - Термографія фотоелектричних модулів сонячних електричних станцій, Петріченко Д. В. (2017)
Рєзцов В. Ф. - Модифікація адаптивного алгоритму для вирішення двовимірної задачі розподілу зарядів у фотоелектричних перетворювачах за умов наявності локалізованих зон з великими значеннями градієнта функції, Матях С. В. (2017)
Гаевская А. Н. - Разработка программного обеспечения для оптимизации параметров фотоэлектрических станций. II. Компонентный состав станции в зависимости от угла наклона фотомодулей, Гаевский А. Ю. (2017)
Зайцев Р. В. - Вплив робочої температури на ефективність промислових зразків кремнієвих фотоелектричних перетворювачів китайського виробництва, Кіріченко М. В., Хрипунов Г. С., Зайцева Л. В. (2017)
Пундєв В. О. - Особливості проектування фотоелектричних станцій, що розміщуються на дахах та стінах будівель, Шевчук В. І., Хілько В. А., Бенменні Мухуб (2017)
Головко В. М. - Математична модель системи орієнтації ротора вітроустановки флюгерною площиною, Коханевич В. П., Шихайлов М. О. (2017)
Васько П. Ф. - Реалізація стохастичної двопараметричної моделі поздовжньої складової швидкості вітру для задач вітроенергетики, Вербовий А. П., Пазич С. Т. (2017)
Собченко А. Ю. - Исследование двумерной стохастической модели ветра регионов Украины (2017)
Перминов Ю. Н. - Определение параметров и основных размеров генератора для приливных электростанций малой мощности (до 1000 кВт), Коханевич В. П., Шихайлов Н. А., Перминова С. Ю. (2017)
Олейниченко В. Г. - Ефективні напрямки інвестування в галузі геотермальної енергетики, Марченко Н. В., Кушнір І. О. (2017)
Клюс В. П. - Сумісне анаеробне бродіння гнойових відходів та конденсату газогенераторної установки, Четверик Г. О. (2017)
Жовмір М. М. - Температура деревних та солом'яних гранул при вигорянні вуглецю (2017)
Умови передплати (2017)
Ліцензійна угода (2017)
Євтушенко В. М. - Огляд бібліометричних індикаторів стану української науки (2018)
Паладченко О. Ф. - Пріоритети у сфері охорони навколишнього середовища та їх відповідність світовим тенденціям, Молчанова І. В. (2018)
Андрощук Г. О. - Економічне шпигунство: зростання масштабів і агресивності (Частина ІІ) (2018)
Кваша Т. К. - Інноваційні пріоритети: реалізація, проблеми та шляхи їх розв’язання, Паладченко О. Ф., Молчанова І. В. (2018)
Писаренко Т. В. - Фінансове забезпечення та результати наукової діяльності в Україні за підсумками моніторингу, Куранда Т. К., Кочеткова О. П. (2018)
Прудка О. В. - Чілійський досвід формування та модернізації національної інноваційної системи (2018)
Андрощук Г. О. - Проблеми патентування винаходів у фармацевтичній галузі: економіко-правовий аспект (Частина І), Работягова Л. І. (2018)
Ryzhova O. P. - Distinctions of preparation batch for obtaining white glass coatings, Holeus V. I., Kyslychna R. I., Nahorna T. I., Naumenko S. Yu. (2018)
Лазерна техніка; радіотехнічні прилади і пристрої; будівництво; радіофізика (2018)
Пархоменко Володимир Дмитрович (2018)
Голов C. Ф. - Облік інвестиційної нерухомості в умовах переходу на МСФЗ (2018)
Книшек О. О. - Рейтингова оцінка дебіторів у системі управління дебіторською заборгованістю підприємства, Кіка А. С. (2018)
Кузьмінська А. Є. - Методичні аспекти облікового відображення імпортних операцій підприємства (2018)
Куцик П. О. - Консолідована фінансова звітність: генезис нормативно-правового регулювання в Україні, Шевчук В. О., Головацька С. І. (2018)
Мельник К. П. - Аудит в об'єднаних сільських територіальних громадах (2018)
Правдюк Н. Л. - Наукова парадигма інформаційного забезпечення управління розвитком біоенергетики в Україні, Алєксєєнко С. А. (2018)
Слободяник Ю. Б. - Імплементація термінології у сфері аудиту державних фінансів: проблема конвенційності понять (2018)
Старенька О. М. - Внутрішня оперативна звітність як засіб контролю в управлінні промисловим підприємством (2018)
Столярчук Н. М. - Облік капітальних витрат в об'єкти інтелектуальної власності (2018)
Царук В. Ю. - Принципи корпоративного управління та бухгалтерський облік: шляхи гармонізації (2018)
Василевська Г. В. - Особливості фіскального простору України: теоретичні та практичні рефлексії формування (2018)
Лисенок О. В. - Діагностика та систематизація основних ознак банківських криз, Шірінян Л. В. (2018)
Назарова К. О. - Податковий аудит: зміст, інваріантність підходів та перспективи розвитку, Михальчишина Л. Г. (2018)
Синютка Н. Г. - Трансформація фіскальної політики та фіскального простору за умов експансії цифрових технологій, Луцик А. І. (2018)
Жарікова О. Б. - Методичні підходи здійснення експертної грошової оцінки об'єктів нерухомості, Пащенко О. В. (2018)
Калівошко О. М. - Методологічні основи дослідження інфраструктури фінансово-кредитного ринку (2018)
Капітула С. В. - Визначення синергетичного впливу кризових явищ на кадровий розвиток вітчизняних підприємств та інноваційні показники його діагностики, Ільченко В. О., Анані А. А. Ф. (2018)
Похиленко Н. М. - Взаємопов'язаність законодавчої бази, що регулює наукову та дорадчу діяльність (2018)
Сіренко Н. М. - Механізми покращення зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією, Мікуляк К. А. (2018)
Мєшков В. М. - "Бгагавад-гіта" – перший досвід метафізичного синтезу, Сомкін О. О. (2018)
Цебрій І. В. - Філософські засади моделювання подій давньої історії в трагедії Г. Т. Фармана "Я прийшов вас знищити" (2018)
Ільїна Г. В. - "Видимість" і "видіння" у середньовічній філософії: контекст містичного (2018)
Салій А. В. - Рецепція поглядів Мартіна Бубера в російській філософській думці (Л. Шестов, М. Бердяєв, С. Франк, М. Бахтін) (2018)
Шейко С. В. - Проблема свободи волі людини в російському словянофільстві та західництві ХІХ століття (2018)
Білецька В. В. - Цінність історико-філософської спадщини І. Мірчука: академічно-педагогічний аспект (2018)
Цихуляк І. М. - Концепт персоноцентризму Ж.Марітена в контексті суспільного вчення церкви про людину (2018)
Кравченко П. А. - Демократизація сучасного українського державотворення: теоретико-практичні засади, Мельник А. І. (2018)
Волков О. Г. - Людина в світі абсолютних і відносних цінностей або нігілізму і цинізму (2018)
Штепа О. О. - Уявлення про злочин та покарання в правовій ментальності українського етносу: соціально-філософський аналіз (2018)
Ільїна О. В. - Криза гендерної ідентичності у сучасному світі (2018)
Хамар У. В. - Увідповіднення термінів логіки нормам сучасної української мови (2018)
Кравченко П. А. - Основні віхи історії кафедри філософії ПНПУ імені В. Г.Короленка (до 100-річчя заснування), Блоха Я. Є. (2018)
Перелік закладів обов’язкового розсилання журналу "Філософські обрії" (2018)
Вимоги до оформлення та подання статей (2018)
Кравченко П. А. - Досвід тематичного аналізу становлення і розвитку давньоєврейської метафізики в епоху осьового часу, Мєшков В. М. (2018)
Саковська О. Ю. - Тома аквінський про природу жінки: вчення та сучасні інтерпретації (2018)
Шейко С. В. - Філософсько-історичні основи свободи волі людини в російському західництві ХІХ століття, Колодій О. С., Ільченко А. М. (2018)
Заїнчківська І. П. - Феномен двоєвір’я у творчій спадщині І. Огієнка (2018)
Цебрій І. В. - Романтизм ХІХ століття в театральних образах його сучасників: ЖюлЬ Дюфур і його "графиня Водзинська" (2018)
Шаповал В. М. - Онтологічні засади постсучасної моралі (2018)
Новохатько А. В. - Ескапізм як соціокультурне явище сучасності (2018)
Діптан І. І. - Українська державна ідея за гетьманування Івана Виговського: візія Михайла Грушевського (2018)
Кондратьєва А. В. - Світовий та вітчизняний досвід освітнього менеджменту (2018)
Гальченко М. С. - Філософія в школі: "pro" i "contra" (2018)
Кравченко П. А. - Історичний факультет на зламі століть (до 100-річчя заснування історичного факультету), Блоха Я. Є. (2018)
Перелік закладів обов’язкового розсилання журналу "Філософські обрії" (2018)
Вимоги до оформлення та подання статей (2018)
Пішель В. Я. - Клінічні особливості психотичних розладів в учасників бойових дій, Ільницька Т. Ю., Полив’яна М. Ю. (2018)
Рациборинська-Полякова Н. В. - Особливості проявів дисомній в учасників бойових дій, Семененко К. М. (2018)
Черненко І. О. - Психофармакотерапія в структурі диференційних індивідуалізованих програм психосоціальної реабілітації станів дезадаптації в учасників локальних бойових дій (2018)
Росінський Г. С. - Порівняльний аналіз персонологічних властивостей демобілізованих учасників бойових дій і їх дружин в залежності від стану здоров’я сім’ї (2018)
Кожина Г. М. - Особливості динаміки рівня цитокінів з прозапальною активністю при параноїдній шизофренії, Терьошина І. Ф., Зеленська К. О. (2018)
Опря Є. В. - Особливості усвідомлення психічної та соматичної хвороби у хворих на шизофренію, поєднану з цукровим діабетом, Пустовойт М. М. (2018)
Тахташова Д. Р. - Феноменологія аутоагресивної поведінки у хворих на біполярний афективний розлад, Кожина Г. М., Кольцова Г. Г. (2018)
Хоміцький М. Є. - Клініко-психопатологічна характеристика ремісії шизоафективного та афективних розладів у контексті постманіфестних патоперсонологічних трансформацій (порівняльний клініко-етологічний аналіз) (2018)
Сінайко В. М. - Комплексна оцінка динаміки станів психічної дезадаптації у студентів медичного вищого навчального закладу, Хаустов М. М. (2018)
Сидоренко О. О. - Особливості використання копінг-стратегій та внутрішньої мотивації у держслужбовців (2018)
Яворська Т. П. - Якість життя пацієнтів із цереброваскулярною патологією на різних етапах розвитку хвороби (2018)
Tabachnikov S. I. - Psychological, clinical and instrumental-laboratory methods for the diagnosis of the usage of psychoactive substances by somatic patients in the practice of family medicine, Pinchuk I. Ya., Kharchenko Ye. M., Osukhovska O. S., Tabachnikov О. Yu., Mazbits V. B., Chepurna A. M., Salden V. I., Tovalovych T. V., Mykhalchuk N. O. (2018)
Гапонов К. Д. - Напруженість аддиктивного статусу в осіб із алкогольною залежністю та різним рівнем психосоціального стресу (2018)
Олійник О. П. - Клініко-соціальні характеристики учасників бойових дій, які скоїли суспільно небезпечні діяння (2018)
Пахмурна В. С. - Проблема особистісних розладів у місцях позбавлення волі, Григор’єва Н. О. (2018)
Авдєєнко Г. Л. - Застосування просторово-часової обробки сигналів за формою фазового фронту електромагнітної хвилі у безпроводових телекомунікаційних системах, Якорнов Є. А. (2018)
Бовда Е. М. - Алгоритм управління балансуванням навантаження в SDN мережах (2018)
Бригадир С. П. - Метод прогнозування надійності радіоелектронної апаратури військового призначення за рівнем тестового шуму, Міночкін А. І., Радзівілов Г. Д. (2018)
Гурський Т. Г. - Аналіз завадозахищеності радіомереж з використанням повітряних ретрансляторів в умовах навмисних шумових завад, Сова О. Я., Гриценок К. М., Гай Ю. І. (2018)
Жук О. В. - Метод побудови k- покриття площі спостереження в безпроводовій сенсорній мережі з неоднорідними вузлами (2018)
Зарубенко А. О. - Методика оцінки електромагнітної сумісності засобів радіозв’язку за критерієм допустимої ширини смуг блокування взаємними завадами (2018)
Карабань О. В. - Аналіз показників функціонування операційних систем для побудови автоматизованих систем управління військового призначення, Петров Д. В., Драглюк О. В. (2018)
Клімович С. О. - Оперативне управління радіоресурсом військових систем радіозв’язку в умовах навмисних завад, Борисов О. В., Борисов І. В., Ляшенко Г. Т. (2018)
Кувшинов О. В. - Порівняльний аналіз методів просторово-часової обробки сигналів, Жук О. Г., Шишацький А. В., Зібін С. Д. (2018)
Науменко М. І. - Аналіз методів просторової модуляції для високошвидкісних багатоантенних систем безпроводового зв’язку, Солодовник В. І. (2018)
Романюк А. В. - Метод доступу до радіоканалу вузлами безпровідної сенсорної мережі при зборі даних моніторігу телекомунікаційними аероплатформами (2018)
Романюк В. А. - Методика управління топологією наземно-повітряних радіомереж військового призначення, Степаненко Є. О. (2018)
Сальник С. В. - Методика інтелектуального навчання бази знань підсистеми управління потоків даних в мобільних радіомережах військового призначення (2018)
Стрела Т. С. - Метод вибору головного вузла кластеру в безпроводових сенсорних мережах з використанням нечіткої логіки (2018)
Субач І. Ю. - Методика виявлення кібератак типу JS(HTML)/Scrinject на основі застосування математичного апарату теорії нечітких множин, Здоренко Ю. М., Фесьоха В. В. (2018)
Цатурян О. Г. - Аналіз алгоритмів адаптивної фільтрації сигналів в системах радіозв’язку, Бєляков Р. О., Лебідь Є. В., Мартинюк В. В. (2018)
Шевченко А. С. - Аналіз застосування штучних нейронних мереж у задачах виявлення кіберзагроз, Самойлов І. В., Пономарьов О. А., Науменко О. Г. (2018)
Коломієць Л. А. - Прояв адаптивних ознак у генотипів пшениці м’якої озимої за різних гідротермічних умов, Гуменюк О. В., Юрченко Т. В., Замліла Н. П., Пірич А. В. (2018)
Марухняк А. Я. - Адаптивні особливості сортів вівса на Заході України (2018)
Юрченко Т. В. - Рання діагностика посухостійкості сортів пшениці м’якої озимої, Чугункова Т. В., Прокопік Н. І. (2018)
Медведєва Л. Р. - Нові перспективні сорти сої, створені методом гібридизації, Кренців Я. І., Калініна Л. І., Ліждвой І. М. (2018)
Іванова Т. В. - Біотехнології отримання міцелію гливи звичайної на зерні пшениці різних сортів, Ковалишина Г. М. (2018)
Пірич А. В. - Гени, що контролюють тривалість періоду яровизації у сорту пшениці м’якої озимої МІП Валенсія, Булавка Н. В., Ковалишина Г. М. (2018)
Бунчак О. М. - Вплив органічних добрив, виготовлених за новітніми технологіями, на розвиток рослин та продуктивність сої в умовах Західного Лісостепу (2018)
Василенко Н. В. - Фактори впливу на якість зерна та борошна нових сортів пшениці м’якої озимої. 5. Хлібопекарські властивості борошна, Правдзіва І. В., Замліла Н. П., Вологдіна Г. Б., Гуменюк О. В., Колючий В. Т. (2018)
Заєць С. О. - Водоспоживання насіннєвих посівів сортів тритикале озимого залежно від мікродобрив на зрошуваних землях Півдня України, Фундират К. С. (2018)
Заїма О. А. - Урожайність нових сортів ячменю ярого залежно від норми висіву та мінерального живлення, Дергачов О. Л., Гудзенко В. М., Данюк Т. А., Коляденко С. С. (2018)
Захлєбаєв М. В. - Динаміка формування площі листкової поверхні буркуну білого в чистому та сумісних посівах (2018)
Коробова О. М. - Застосування елементів органічної технології вирощування ячменю ярого в умовах техногенного навантаження, Вінюков О. О., Бондарева О. Б., Коноваленко Л. І., Чугрій Г. А. (2018)
Лисенко А. А. - Якість зерна пшениці м’якої озимої залежно від його фракційного складу, Правдзіва І. В., Сіроштан А. А., Василенко Н. В. (2018)
Сендецький В. М. - Продуктивність кукурудзи на зерно за сумісного застосування соломи злакових культур та сидератів в умовах Західного Лісостепу (2018)
Тимчук В. М. - Оцінка озимого ріпаку як об’єкта трансферу, Святченко С. І., Тимчук С. М., Матвієць В. Г. (2018)
Демидов О. А. - П’ятдесят плідних років, Гудзенко В. М., Кузьмінська Г. П. (2018)
Содержание (2018)
Дудник В. М. - Диференційна діагностика синдрому запору у дітей, Мантак Г. І., Андрікевич І. І., Звенігородська Г. Ю. (2018)
Шадрін О. Г. - Оптимізація лікування харчової алергії у дітей дошкільного віку з використанням лізатів молочнокислих бактерій Lactobacillus rhamnosus V, Гайдучик Г. А., Січел Л. (2018)
Клименко В. А. - Кореляція клініко-параклінічних ознак бронхіальної астми з рівнем сироваткового тимусного стромального лімфопоетину у дітей, Кожина О. С. (2018)
Починок Т. В. - Особливості фізичного розвитку та імунологічної реактивності у дітей з рецидивною респіраторною патологією при супутній гастроезофагеальній рефлюксній хворобі, Журавель О. В., П'янкова О. В., Вороніна С. С., Стамболі Л. В. (2018)
Сеньківська Л. І. - Програма виявлення дефіциту гормону росту у дітей Одеського регіону (2018)
Мельник А. А. - Тромбофилия у детей: что и когда необходимо тестировать (2018)
Макеева Н. И. - Случай синдрома Казабаха—Меррит у ребенка, Одинец Ю. В., Поддубная И. Н. (2018)
Дорош О. І. - Хвороба Горема у 11-річного хлопчика з ураженням грудного та поперекового відділів хребта, ребер та двобічним гідротораксом. Клінічний випадок, Дудаш П. Й., Петрончак О. А., Масинник Ю. С., Селезньов О. О., Щуровський О. М., Киричук І. В., Мелько І. П. (2018)
Зубченко С. О. - Особливості перебігу спадкового та набутого ангіонабряків, хронічної спонтанної кропив'янки на прикладі клінічних випадків, Шарікадзе О. В., Маруняк С. Р., Ломіковська М. П., Потьомкіна Г. О. (2018)
Макеева Н. И. - Проблемы резистентности в лечении диффузной В-крупноклеточной лимфомы у детей, Одинец Ю. В., Поддубная И. Н. (2018)
Бекетова Г. В. - Ацетилцистеин: современные возможности применения в практике педиатра и семейного врача, Солдатова О. В. (2018)
Мочульська О. М. - Сучасні принципи зовнішньої терапії атопічного дерматиту у дітей (2018)
Марушко Ю. В. - Узагальнення даних застосування бензидаміну гідрохлориду та цетилпіридинію хлориду в клінічній практиці, Асонов А. О. (2018)
Лихоманка у дітей. Клінічна настанова, заснована на доказах (2018)
Абрамик М. В. - Використання хмарних технологій у процесі навчання майбутніх учителів інформатики основам програмування, Лещук С. О., Олексюк В. П. (2018)
Алєксєєва Г. М. - Використання платформи Arduino для професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів, Бабич П. М. (2018)
Алєксєєва А. Н. - Досвід використання засобів електронного навчання у інклюзивному освітньому ВНЗ, Антоненко О. В., Жадан К. О., Лифенко М. В. (2018)
Бабкова О. О. - Структурно-функціональна модель професійного розвитку викладачів предметів професійно-теоретичної підготовки у системі післядипломної освіти (2018)
Гаріна С. М. - Дослідження зв’язку між частотою пошукових запитів цільової аудиторії та кількістю абітурієнтів закладів вищої освіти, Тверезовська Н. Т. (2018)
Грод І. М. - Прогнозування зміни чисельності комах-запилювачів в залежності від кількості груп рослин виділеної території, Кравець Н. Я., Шевчик Л. О. (2018)
Добровольська А. М. - Дослідження професійної мотивації майбутніх провізорів у процесі формування ІТ-компетентності (2018)
Игнатенко В. В. - Использование математических моделей при подготовке инженера, Леонов Е. А. (2018)
Карупу О. В. - Про викладання лінійної алгебри та аналітичної геометрії англомовним студентам технічних інститутів НАУ, Олешко Т. А., Пахненко В. В. (2018)
Кисельова О. Б. - Активізація колективної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх педагогів засобами технології картування мислення (2018)
Кобильник Т. П. - Кліткові автомати як засіб моделювання складних систем (2018)
Колгатіна Л. С. - Самостійна робота студентів з курсу "Методика навчання інформатики" (2018)
Корольський В. В. - Теоретично-методичні засади геометричного моделювання числових рядів, Шокалюк С. В., Мельниченко Ю. А. (2018)
Крамаренко Т. Г. - Проблеми підготовки учителя до впровадження елементів STEM-навчання математики, Пилипенко О. С. (2018)
Литвинова С. Г. - Моделювання інтерактивних електронних плакатів, Мамута М. С., Рибалко О. О. (2018)
Макаренко К. С. - Система інтегрованих задач у підготовці майбутніх учителів фізики, Макаренко В. І., Макаренко О. В. (2018)
Матяш О. І. - Розвиток прийомів розумової діяльності майбутніх економістів у процесі навчання математики, Підліснича Н. Г. (2018)
Минковская А. А. - Дигитализация бухгалтерского учета и отчетности, и возможность ее развития в Республике Беларусь (2018)
Модло Є. О. - Мобільні засоби формування ІКТ-складової компетентності бакалавра електромеханіки в моделюванні технічних об’єктів (2018)
Мурашковська В. П. - Окремі аспекти формування професійної компетентності майбутніх інженерів-механіків у процесі математичної підготовки у ВНЗ, Казнадій С. П. (2018)
Муха А. П. - Формування підприємливості на уроках фізики, Каленик М. В. (2018)
Петрук В. А. - Ліквідація академічної різниці з математики у слухачів - іноземців підготовчого відділення, Дубова Н. Б., Клєопа І. А. (2018)
Рашевський М. О. - Про викладання комбінаторики у закладах вищої освіти (2018)
Сікора О. В. - Аспекти використання ІКТ для автоматизації опрацювання даних статистичного аналізу у підготовці магістрів гуманітарного профілю, Когут У. П., Вдовичин Т. Я. (2018)
Слободяник О. В. - Комп’ютерні моделі у дослідницькій діяльності учнів з фізики (2018)
Ткачук Г. В. - До питання визначення критеріїв та показників рівня сформованості інформаційно-технічних компетентностей майбутніх учителів інформатики у процесі практично-технічної підготовки, Малежик П. М. (2018)
Туранов Ю. О. - Використання ресурсів мережі Internet майбутніми вчителями фізичної культури та фахівцями фізичної культури і спорту, Рак В. І. (2018)
Шамоня В. Г. - Вивчення цифрової логіки у підготовці бакалаврів з комп’ютерних наук: праксеологічний підхід, Семеніхіна О. В. (2018)
Шамшина Н. В. - Розв’язування завдань комп’ютерного моделювання у табличному процесорі Excel (2018)
Шаповалова Н. В. - Застосування засобів динамічної геометрії у навчальному процесі закладів вищої освіти, Кучменко С. М. (2018)
Юрченко А. О. - Визначення динаміки розвитку інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх вчителів фізики за показниками технологічного критерію (2018)
Богініч О. Л. - Принцип правозаконності в контексті прав людини: сучасні вимоги (2017)
Павло Петренко відкрив у Києві "Сквер закоханих" (2017)
До 20-річчя Дня науки в Україні (2017)
"Studio весна 2017" (2017)
"Сьогодні в Україні діє близько 100 центрів, які забезпечують правову допомогу в цивільних і адміністративних справах", – Оксана Василяка (2017)
Зустріч світового наукового товариства (2017)
Шляхом євроінтеграції: презентація важливого видання (2017)
Шевченко Т. С. - Специфіка оформлення згоди батьків на виїзд дитини за межі України (2017)
Оніщенко Н. М. - Правова аналітика: погляди на сутність і призначення (2017)
Карелін В. В. - Проблеми змісту діяльності уповноваженого органу з питань пробації (2017)
Самофалов Л. П. - Пробація – шлях до гуманізації покарань, Самофалов О. Л. (2017)
Марченко О. В. - Адміністративні права Міністерства юстиції України (2017)
Савчук С. С. - Основні напрями удосконалення банківського законодавства України з метою імплементації Основних принципів ефективного банківського нагляду (2017)
Призначення (2017)
Вітання (2017)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у квітні 2017 року (2017)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2017)
Григорчак І. І. - Властивості і можливості практичного застосування нанопористих силікатних матриць, заповнених сумішшю сегнетоелектриків NaNO2 і BaTiO3. Вплив коінкапсуляції, Швець Р. Я., Іващишин Ф. О., Будзуляк І. М. (2016)
Салій Я. П. - Особливості розподілу нанооб’єктів на поверхні парофазних конденсатів напівпровідників IV-VI, Рувінський М. А., Никируй Л. І. (2016)
Шевчук Т. М. - Фрактальність та параметр Грюнайзена полімерних систем з від’ємним коефіцієнтом Пуассона, Бордюк М. А. (2016)
Мазуренко Р. В. - Електрофізичні властивості нанокомпозитів на основі поліхлортрифторетилену та оксиду магнію, модифікованого йодидом міді, Махно С. М., Гуня Г. М., Горбик П. П. (2016)
Калішин Е. Ю. - Особливості агрегації монодисперсних наночастинок паладію нанесених на g -Al2O3, Ординський В. В., Бичко І. Б., Кайданович З. В., Трипольский А. І., Стрижак П. Є. (2016)
Коцюбинський В. О. - Електрохімічні властивості нанодисперсного оксиду заліза у водних електролітах, Груб’як А. Б., Мокляк В. В., Мохнацька Л. В. (2016)
Столярчук І. Д. - Оптичні дослідження взаємодії наночастинок CdS та CdTe із альбуміном крові людини, Шпорта О. А. (2016)
Прокопів В. В. - Енергії заміщення аніонів та катіонів у кадмій та цинк телуридах, Горічок І. В., Пилипонюк М. С., Бойчук В. М., Матеїк Г. Д., Мазур Т. М. (2016)
Катеринчук В. М. - Топологія та фотоелектричні властивості гетероструктури p-GaTe – n-InSe, Кушнір Б. В., Кудринський З. Р., Ковалюк З. Д., Ткачук І. Г., Литвин О. С. (2016)
Грицище Я. В. - Електрофізичні властивості модифікрваних індієм тонких плівок As2(S, Se)3, Лоя В. Ю., Козак М. І., Чичура І. І., Соломон А. М., Красилинець В. М. (2016)
Бордун О. М. - Структура і коливні спектри тонких плівок β-Ga2O3, Бордун Б. О., Медвідь І. І., Кухарський І. Й., Пташник В. В., Партика М. В. (2016)
Рувінський М. А. - Вплив поверхні на розсіювання носіїв струму і кінетичні ефекти в плівках n-PbTe, Костюк О. Б., Дзундза Б. С., Маковишин В. І., Лисак А. В. (2016)
Балицький О. О. - Вплив водню на електрохімічні властивості сплавів системи GaSe-PbSe, Поліщук Н. М. (2016)
Бардадим Ю. В. - Вплив фізичних полів на теплофізичні і діелектричні властивості епоксидних композитів, Віленський В. О. (2016)
Кримусь А. С. - Дослідження оптичного поглинання та п’єзоелектричного ефекту у монокристалі твердого розчину AgGaGe3Se7.6Te0.4, Мирончук Г. Л., Парасюк О. В., Кітик І. В. (2016)
Ковалюк З. Д. - Зміна оптичних властивостей моноселенідів індію і галію при термічному впровадженні NaNO2, Боледзюк В. Б., Поцілуйко Р. Л., Пирля М. М., Нетяга В. В. (2016)
Васильєва Г. - Вплив модифікування поверхні фосфату титану на його здатність поглинати йони стронцію із водних розчинів, Яковлев В., Килівник Ю., Циба М. (2016)
Ромака Л. П. - Особливості структурних, енергетичних та кінетичних характеристик твердого розчину Hf1-xErxNiSn, Стадник Ю. В., Ромака В. В., Крайовський В. Я., Рогль Ф. -П., Горинь А .М. (2016)
Кравець В. І. - Вплив точкових дефектів кристалічної ґратки на фур’є-компоненти поляризовності залізо-ітрієвого гранату, Яремій І. П., Червінко Д. М. (2016)
Ільницький Р. В. - Електростимульована дифузія йонів літію в структуру фториду магнію, Будзуляк І. М., Остафійчук Б. К., Січка М. Я., Войтків С. В., Гасюк М. І. (2016)
Горічок І. В. - Синтез і термоелектричні властивості твердих розчинів PbTe-SnTe, Никируй Л. І., Галущак М. О., Мудрий С. І., Семко Т. О., Межиловська Л. Й., Гатала І., Юрчишин Л. Д. (2016)
Яблонь Л. С. - Вплив лазерного опромінення на електрохімічні властивості композиту MoS2/С, Хемій О. М., Будзуляк І. М., Остафійчук Б. К., Морушко О. В. (2016)
Берладір Х.В. - Особливості технології одержання полімерних композиційних матеріалів на основі політетрафторетилену (огляд), Будник О. А., Свідерський В. А., Руденко П. В., Дядюра К. О. (2016)
Римар О. М. - Застосування середньопольового кінетичного методу до опису реакційної дифузії, Гусак А. М. (2016)
Конопельник О. І. - Вплив наночастинок срібла на спектри поглинання та структуру тонких плівок поліортотолуїдину, Савицький Н. С., Аксіментьєва О. І., Горбенко Ю. Ю. (2016)
Левченко І. В. - Вплив зміни концентрації C4H6O6 в складі композицій (NH4)2Cr2O7 -HBr -C4H6O6 на параметри хіміко-динамічного полірування напівпровідників типу AIIIBV, Стратійчук І. Б., Томашик В. М., Маланич Г. П. (2016)
Сіренко Г. О. - Вплив природи та параметрів розподілу за розмірами частинок графітів на фізико-механічні властивості полімерних композитів на основі ароматичного поліаміду, Сулима І. В., Солтис Л. М., Свідерський В. П. (2016)
Федорів В. Д. - Кристалоквазіхімічний опис процесів дефектоутворення в нанодисперсному залізо-ітрієвому гранаті, Сташко Н. В., Яремій І. П., Туровська Л. В. (2016)
Сіренко Г. О. - Порівняльний аналіз визначення напруженого стану епоксидних компаундів гідростатичною усадкою та тензометричною деформацією, Мартинюк М. І., Солтис Л. М., Мандзюк І. А. (2016)
Новосядлий С. П. - Особливості формування багаторівневої металізації в субмікронних структурах великих інтегральних схем, Бойко С. І., Котик М. В. (2016)
Biletskyi Ya. S. - Use of Multiple Linear Regression for the Prediction of Thermal Regime of Wellss, Burak K. O., Prokopiv V. V., Senjushkevych M. V., Turovska L. V. (2016)
Титул, Зміст (2018)
Осіпчук Н. - Історіографія дослідження проблеми розвитку іншомовної освіти в Україні у другій половині ХХ - початку ХХІ століть (2018)
Вольянська С. - Професійна рефлексія керівника як фактор успішного розвитку закладу освіти в умовах технологізації суспільства, Остапенко А. (2018)
Желюк О. - Ресурси інформаційного простору в діяльності закладу освіти (2018)
Иванов Ю. - Воспитание творческой личности школьника как современная цель управления (2018)
Кочубей А. - Психолого-педагогічні умови підготовки керівників закладів загальної середньої освіти до управлінського спілкування, Нагорна О. (2018)
Кречик А. - Розвиток організаційної культури сучасного керівника закладу освіти, Олексін Ю. (2018)
Курінна А. - Розвиток професійної компетентності педагога: освіта впродовж життя, Присяжнюк Ю. (2018)
Левицкая А. - Деятельность Областного совета заведующих учреждений дошкольного образования Брестской области в системе работы с руководящими кадрами (2018)
Рачевский С. - Метадалагиныя веды у структуры дзей насщ юраушкоу устаноу адукацьп: пытанш вывучэння і выкарыстання (2018)
Сущик Н. - Система цінностей корпоративної культури закладів освіти, Оксентюк Н. (2018)
Турчик І. - Тренінг "Серфінг управління" та методика його проведення для керівників закладів загальної середньої освіти (2018)
Ястребова В. - Теоретичні та практичні аспекти запровадження креативного менеджменту в процесі підвищення кваліфікації керівників закладів освіти: із досвіду роботи, Бабко Т. (2018)
Андрос М. - Модель управління розвитком інформаційно-комунікаційної компетентності керівника закладу загальної середньої освіти в умовах дистанційного навчання (2018)
Берека В. - Упровадження інноваційних технологій у систему підготовки майбутніх учителів (2018)
Біферт Н. - Роль сучасних інформаційних технологій у створенні цифрового освітнього контенту (2018)
Боремчук Л. - Можливості використання додатка GoogleClassroom у системі персонального освітнього середовища, Констанкевич Л., Радкевич М. (2018)
Бухальська С. - Інноваційно-розвивальне освітнє середовище як педагогічна умова формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх викладачів в умовах магістратури, Олексін Ю. (2018)
Ляхоцька Л. - Особливості науково-методичного забезпечення щодо використання цифрового контенту в закладах післядипломної педагогічної освіти (2018)
Похильчук І. - Дослідження програмних засобів вивчення дисципліни "Теорія механізмів і машин", Сасюк З. (2018)
Сорока В. - Комп’ютерна навчально-демонстраційна програма "Інтерактивний тригонометр", Середюк Ю. (2018)
Хмеляр І. - Моніторинг освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти із використанням технологій компетентнісно орієнтованого навчання, Куценко А. (2018)
Березюк Т. - Психологічна компетентність як складова формування професійної компетентності майбутніх менеджерів (2018)
Луцик Г. - Формування готовності майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки, в закладах вищої освіти: поетапна реалізація проблеми (2018)
Нечипорук Л. - Важковиховуваність як соціально-педагогічна проблема (2018)
Павелків К. - Експериментальне дослідження рівня іншомовної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах університету (2018)
Петрівський Я. - Інноваційні підходи до організації методичної підготовки майбутніх учителів англійської мови (на прикладі спільного проекту Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і науки України "Шкільний учитель нового покоління"), Безкоровайна О. В. (2018)
Тарасюк Н. - Дидактичні принципи формування англомовної лексико-граматичної компетентності у майбутніх інженерів-будівельників, Шикун А. (2018)
Грицик Т. - Міжпредметні зв’язки в процесі вивчення векторів у вищому технічному закладі освіти (2018)
Дмитренко Н. - Здоров’язбережувальний аспект у процесі формування навичок виразного читання в початковій школі (2018)
Тарабасова Л. - Життєва компетентність особистості в контексті дошкільної освіти (2018)
Корж Г. - Проблема формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців із цивільної безпеки (2018)
Ковбасюк Т. - Духовно-моральне виховання як чинник становлення зростаючої особистості (2018)
Сокаль В. - Гуманістична спрямованість сучасного викладача як компонент педагогічної майстерності, Кратко І. (2018)
Шинкаренко В. - Сутність та зміст поняття "патріотичне виховання особистості" (2018)
Якимчук М. - Стан сформованості педагогічної етики як феномену професійної культури викладача медичного коледжу, Степанюк Н. (2018)
Якубовська С. - Виховання студентів коледжу в умовах полікультурного освітнього простору, Мельничук І. (2018)
Безкоровайна Б. - Інноваційні технології як засіб удосконалення процесу розвитку музично-творчих здібностей учнів дитячих музичних шкіл (2018)
Безкоровайна О. Г. - Сутність педагогічної концепції музичного виховання Дмитра Кабалевського (2018)
Ван Цізі - Методичні аспекти функціонування дихальної системи музиканта-духовика під час гри на духових інструментах (2018)
Гурич І. - Тенденції розвитку сучасної вітчизняної музичної індустрії в контексті продюсерської діяльності (2018)
Даюк Ж. - Історичні етапи виникнення та розвитку звукозапису, Дмитрак В. (2018)
Димченко С. - Яків Степовий в історичному часі української музичної культури (2018)
Закопець Л. - Історичний аспект розвитку львівської гобойної школи в контексті мистецьких традицій Європи (2018)
Комісарова О. - Особливості становлення рок-музики в Західній Україні (2018)
Остапенко Л. - Розспівування як складова вокально-ансамблевого виховання аматорського хорового колективу, Сінельніков І. (2018)
Остасюк З. - Формування інструментально-виконавської майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі колективного музикування, Рокош В. (2018)
Пастушок Т. - Метроритміка як основний елемент навчання майбутніх музикантів (2018)
Перловська А. - Вплив епохи свінгу на становлення джазового вокального мистецтва (2018)
Регуліч І. - Корекція диригентського жесту в реаліях хорового виконання як комунікативний процес, Спепанюк А. (2018)
Столярчук Б. - Маловідомі сторінки життя та творчості Василя Павлюка: музиканта, педагога, фоль-клориста, засновника колективу "Горина" (2018)
Багорка А. - Дослідження стану адаптації студентів факультету фізичного виховання до умов навчальної системи "коледж - університет" (2018)
Галатюк М. - Ціннісний потенціал розвитку спортивної культури школярів і студентів у процесі спортивно орієнтованого фізичного виховання (2018)
Федорець В. - Феноменологічно орієнтована проблематизація як актуальна складова методології і методики розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури (2018)
"Не буває планів, які не можна реалізувати", – Павло Петренко (2017)
Безоплатна вторинна правова допомога стає ще доступнішою (2017)
Кримінально-виконавча служба: слідчі функції (2017)
Як захищати права людини, що перебуває у конфлікті із законом (2017)
Запущено реєстр боржників (2017)
"Ефективність інституту державних секретарів вже підтверджена багаторічним європейським досвідом функціонування публічної адміністрації", – Ганна Онищенко (2017)
Кроки до вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб (2017)
Презентація проекту міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя для дітей (2017)
Пашко І. С. - Декларування майна – обов’язок кожного державного службовця (2017)
Оніщенко Н. М. - Гендерні права: "першорядність" чи "другорядність"? (2017)
Олійник В. С. - Зміст конституційного права кожного на особисту недоторканність (2017)
Пузирьов М. С. - Поняття кримінально-виконавчої (пенітенціарної) компаративістики (2017)
Романюк Я. М. - Загальні підходи до розуміння стадій правозастосування у цивільному судочинстві (2017)
Ханович Є. Д. - Підстави виникнення аліментних зобов’язань батьків по утриманню дітей (2017)
Марченко О. В. - Поняття та зміст адміністративно-правового статусу Міністерства юстиції України (2017)
Вітаємо з Днем народження! Членів наукової ради та редакційної колегії журналу "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2017)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у листопаді–грудні 2016 року (2017)
Дворецький А. І. - Стратегія розвитку рибного господарства Дніпропетровського регіону, Байдак Л. А. (2018)
Самойлюк В. В. - Особливості клінічного перебігу та комплексне лікування параанального аденіту у собак, Асаубаєва К. О. (2018)
Грушанська Н. Г. - Клінічні та гематологічні показники корів за профілактики мікроелементозів у центральній біогеохімічній зоні України, Костенко В. М., Цвіліховський М. І. (2018)
Кібкало Д. В. - Біохімічні показники сполучної тканини за серцево-судинної недостатності в кіз, Тимошенко О. П., Вікуліна Г. В. (2018)
Салата В. З. - Розробка способу виділення психротрофної мікрофлори з примороженого і замороженого м’яса та з обладнання м’ясопереробних підприємств, Кухтин М. Д., Перкій Ю. Б. (2018)
Шендрик Л. І. - Морфометричні особливості Toxascaris leonina (Linstow, 1902), Шендрик Х. М., Гугосьян Ю. А., Шендрик І. М. (2018)
Євстаф’єва В. О. - Морфометричні ознаки самок Varroa destructor Anderson and Trueman, 2000 (Acari, Mesostigmata: Varroidae), Назаренко О. С. (2018)
Коваленко В. Л. - Ефективність і безпечність препарату "Барез” за аерозольної обробки приміщень у присутності тварин, Гаркавенко В. М., Пономаренко Г. В., Пономаренко О. В., Кухтин М. Д., Коваленко П. Л. (2018)
Псхациева З. В. - Эффективность применения пробиотика и сорбента в птицеводстве (2018)
Федяєва А. С. - Відгодівля свиней при використанні різних генотипів в умовах промислового виробництва (2018)
Шкляр С. В. - Нова професія приватного виконавця: чого чекати? (2017)
Міністерством юстиції проведено першу відкриту Колегію (2017)
Зареєстровано Порядок повної перевірки електронних декларацій чиновників (2017)
"Проблеми реформ у тому, що суспільство часто не має об’єктивної інформації про їх перебіг", – Василь Костицький (2017)
Павло Петренко: "Ми плідно працюємо з Литовською Республікою" (2017)
Тимошенко В. І. - Причини злочинності у вченні П. О. Сорокіна (з історії політичної і правової думки) (2017)
Предместніков О. Г. - Правові засади діяльності підрозділів головних територіальних управлінь юстиції з питань нотаріату, банкрутства, судової роботи та реєстрації правових актів (2017)
Боднар І. В. - Проблемні питання діяльності органів та установ виконання покарань, Царюк С. В. (2017)
Шамрук Н. Б. - Адміністративні та кримінологічні засади дослідження особи, яка вчиняє адміністративні правопорушення, пов’язані з насильством у сім’ї (2017)
Марченко О. В. - Принципи адміністративної діяльності Міністерства юстиції (2017)
Трофименко Д. С. - Виникнення бездокументарних цінних паперів як об’єктів цивільних прав (2017)
Борисова В. І. - Рецензія на монографію О. О. Кота "Здійснення та захист суб’єктивних цивільних прав: проблеми теорії та судової практики" (2017)
Призначення (2017)
Вітаємо з Днем народження! (2017)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у січні 2017 року (2017)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2017)
3 роки роботи нової команди Мін’юсту (2017)
Всеукраїнський проект Мін’юсту "Я маю право!" (2017)
Cкасовано 100 нормативно-правових актів, які створювали бар’єри для бізнесу (2017)
"Київська весна": платформа для професійного спілкування (2017)
"Міжнародний арбітраж є одним із інструментів притягнення країни-агресора до відповідальності", – Павло Петренко (2017)
"Я вірю в суспільство, я вірю в суспільне телебачення…" – Оксана Власенко (2017)
Спільна заява про правове співробітництво (2017)
Бодачевська О. В. - Актуальні питання нотаріату (2017)
Іваньков І. В. - Сучасні рекомендації міжнародних нормативно-правових актів, стандартів і правил стосовно принципів та порядку проведення інспекцій пенітенціарних установ (2017)
Ткаченко О. Г. - Адміністративна відповідальність за образу персоналу державної кримінально-виконавчої служби, Зливко С. В. (2017)
Стельмащук О. В. - Обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, як підстава початку досудового розслідування (2017)
Марченко О. В. - Нормативне забезпечення адміністративно-правового статусу Міністерства юстиції України (2017)
Роман В. В. - Особиста недоторканність дипломата: поняття та "межі" (2017)
Бабкіна О. В. - Рецензія "Сучасні виміри юридичної освіти та науки в Україні", Синьов В. М. (2017)
Призначення (2017)
Вітаємо з Днем народження! (2017)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у лютому 2017 року (2017)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2017)
Петришин О. В. - Завдання Національної академії правових наук України у розбудові правової державності та національної правової системи (2017)
Результати роботи Мін’юсту за 9 місяців 2017 року (2017)
Юридична освіта в Україні (2017)
VIII Форум молодих юристів України (2017)
Україна є світовим лідером у відкритті кінцевих бенефіціарних власників компаній (2017)
Олена Сукманова з робочим візитом відвідала Донецьку область (2017)
Будинок юстиції запрацював в ТЦ "Гулівер" (2017)
Погляд юриста на юриспруденцію майбутнього (2017)
Захарова О. В. - Особливості проведення антикорупційної експертизи (2017)
Загинай З. А. - Конфлікт інтересів під час голосування за обрання на адміністративну посаду в колегіальному органі, Гладун О. З. (2017)
Огнев’юк Г. З. - Правова визначеність як юридична категорія (2017)
Малишко В. М. - Вплив англійської церковної Реформації на релігійний фактор розвитку піратства і приватирства (2017)
Бондаренко Б. Д. - Закономірності у праві: методологічна основа дослідження (2017)
Призначення (2017)
Вітаємо з Днем народження! (2017)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у вересні 2017 року (2017)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2017)
Содержание (2017)
Karpenko V. - Noise as an indirect criterion for evaluating the critical speed of vehicle tire at hydroplaning, Masliaiev K. (2017)
Аргун Щ. В. - Визначення найбільш ефективних тягових джерел струму для електромобілів (2017)
Бороденко Ю. М. - Система контролю характеристик активних підвісок автомобілів у складі лінії експрес-діагностики (2017)
Кальченко Б. І. - Вплив плавності ходу колісних тракторів на навантаженість трансмісії, Ребров О. Ю., Кожушко А. П. (2017)
Doshchechkina I. - Enhancement of durability of tractor suspension axles, Tatarkina I., Storchak O. (2017)
Павленко В. М. - Мультиагентний підхід до побудови інтелектуальної системи технічного обслуговування й ремонту транспортних засобів (2017)
Клименко В. І. - Моделювання роботи автоматичної системи керування зчепленням, Михалевич М. Г., Леонтьєв Д. М., Ярита О. О., Рябуха Ю. О. (2017)
Рожков П. П. - Аналіз впливу зміни коефіцієнта опору амортизатора на прискорення підресореної маси автомобіля, Рожкова С. Е. (2017)
Марціяш О. М. - Аналіз моделей стендів для дослідження параметрів системи керування бензинових ДВЗ легкових автомобілів, Заверуха Р. Р., Ужва А. В. (2017)
Абрамчук Ф. И. - Улучшение показателей двигателей путем подачи сжиженного топлива во впускной коллектор, Кузьменко А. П., Бойчук М. В. (2017)
Левченко Д. В. - Усереднення індикаторних діаграм ДВЗ, знятих сучасними цифровими системами реєстрації (2017)
Бганцев В. М. - Експериментальний датчик складу бензоетанолу для паливної системи ДВЗ, Гладкова Н. Ю. (2017)
Горбачов П. Ф. - Модель визначення затримки пішоходів при переході вулиць і доріг поза пішохідним переходом, Макарічев О. В., Атаманюк Г. В. (2017)
Vdovychenko V. - Fuzzy production model of urban public passenger transport sustainable development (2017)
Войтов В. А. - Критерії оцінювання надійності логістичної системи транспортного обслуговування, Бережна Н. Г., Кутья О. В. (2017)
Мироненко С. В. - Дослідження транспортної структури міста Одеси, Венгер А. С. (2017)
Степанов О. В. - Антитерористична безпека автотранспорту (2017)
Bugayevskiy S. - Esearch of the properties of the self-compacted concrete over time, Voronova Ye., Shtefan O., Zadorozhny A., Kovrevsky A., Bugayevskiy M. (2017)
Morozova О. - Analysis of possibilities to present formally the elements of virtual educational space (2017)
Kondel V. - Analysis of stability of steel members with account of the fixing conditions and supports stiffness, Loboda D. (2017)
Yefymenko O. - Simulink software features for modelling a small-size loader, Hrichchina A.  (2017)
Artiomova O. - The problem of creating the distance learning courses for foreign students at the initial stage of studying, Ivanova V., Nezovibatko О. (2017)
Батыгин Ю. В. - Индукторная система с притягивающим экраном и плоским прямоугольным соленоидом, Чаплыгин Е. А., Шиндерук С. А., Гаврилова О. Е. (2017)
Кравець С. В. - Визначення реакцій ґрунту і величини відхилення від осі руху при його проколі асиметричним наконечником, Супонєв В. М., Балесний С. П. (2017)
Гнатов А. В. - Аналіз схем сонячних електростанцій на фотоелектричних модулях для зарядних станцій електромобілів, Аргун Щ. В. (2017)
Гаврилова Т. В. - Підвищення ефективності електропостачання навчального корпусу з використанням сонячних батарей, Кас’яненко Д. С. (2017)
Гнатов А. В. - Властивості та способи застосування п’єзоелектричних елементів, як генераторів електроенергії, Аргун Щ. В., Ульянець О. А. (2017)
Красников С. В. - Моделирование вантового моста стиля арфы и анализ прочностных характеристик (2017)
Анісімова С. В. - Оцінка транспортної доступності заміських зон відпочинку як фактора, що впливає на рекреаційну цінність території, Васенко О. Г., Анісімов С. В. (2017)
Levterov А. - Traffic flows modelling based on probability of coincidence of chaotic impulses of random duration and random intervals between them (2017)
Суслова І. М. - Домашнє насильство як загроза національній безпеці (2017)
Національна рада реформ схвалила стратегію Мін’юсту щодо інформування громадян про їхні права (2017)
Президент оголосив 2018 рік Роком реалізації правопросвітницького проекту "Я маю право!" (2017)
Павло Петренко взяв участь у Щорічній зустрічі членів Європейської бізнес-асоціації (2017)
Мін’юст: навчання фахівців з комунікацій (2017)
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція (2017)
Антирейдерська комісія за 10 місяців цього року задовольнила понад півтисячі скарг (2017)
У Мін’юсті відбулася презентація дорожньої карти (2017)
"Не може бути якісного практичного досвіду без ґрунтовної освіти",– Олена Сукманова (2017)
Павло Петренко поінформував міжнародну спільноту про антикорупційні ініціативи в Україні (2017)
Женева: підтримка стратегії України в сфері прав людини (2017)
Робочий візит Павла Петренка до КНР (2017)
Вермінічева Х. М. - Новації у сфері державної реєстрації та передача повноважень (2017)
Огнев’юк Г. З. - Концепція "легітимних очікувань" та її зв’язок з принципом правової визначеності (2017)
Єрменчук О. П. - Сутність та зміст поняття "інфраструктура" в контексті захисту критичної інфраструктури (2017)
Тучіна О. М. - "Елітарний" (номенклатурний) правовий нігілізм (2017)
Звонков Є. Є. - Генеза та роль принципу справедливості в правотворчості сьогодення (2017)
Призначення (2017)
Вітаємо з Днем народження! (2017)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у жовтні 2017 року (2017)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2017)
Янчук О. Б. - Українська пробація: можливості для змін (2017)
Павло Петренко відзвітував про роботу Міністерства юстиції у І кварталі 2017 року (2017)
Законопроект, який скасовує усі нормативно-правові акти радянських часів (2017)
Відкриття Інституту німецького права в Україні (2017)
Презентація послуги онлайн-оформлення державної допомоги при народженні дитини (2017)
"Антирейдерський закон" допоможе усунути можливість захоплення рейдерами чужого нерухомого майна", – Володимир Нікітін (2017)
Павло Петренко та Марі Йованович підписали План реалізації проекту міжнародної допомоги для розвитку системи БПД (2017)
Бабаєва Ю. Н. - Отримання посадовими особами органів місцевого самоврядування права здійснювати оформлення спадщини (2017)
Оніщенко Н. М. - Національно-правова система: оптимізація, реформування, оновлення (2017)
Ребкало М. М. - Особливості системоутворення державного управління пробацією на етапі її становлення (2017)
Пономарьова М. С. - Особливості історичного розвитку кримінальної відповідальності за постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного судового рішення (2017)
Марченко О. В. - Адміністративні обов’язки Міністерства юстиції України (2017)
Пампуха Г. Г. - Медіаційна експертиза як один із засобів досудового (доарбітражного) вирішення спорів (2017)
Призначення (2017)
Вітання (2017)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у березні 2017 року (2017)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2017)
Шумило М. М. - П’ятий етап пенсійної реформи в Україні: Quo Vadis? (2017)
Всеукраїнський тиждень права 2017 (2017)
Презентація проекту "Я маю право!" на урядовій комунікаційній стратегії (2017)
Захист прав людини: Громадські обговорення (2017)
Павло Петренко визнаний одним з найбільш успішних міністрів у складі Уряду (за версією журналу "Фокус") (2017)
"Юридична корпорація – механізм, без якого юриспруденція не діє", – Іван Ліщина (2017)
Свіренюк О. О. - Правові особливості перенесення щорічної відпустки (2017)
Січевлюк В. А. - "Правова суб’єктність": категорія, поняття, термін чи дефініція теорії права? (2017)
Помазанов А. В. - Касаційне оскарження у цивільному процесі України в контексті реалізації права на справедливий суд (2017)
Сигидин В. М. - Здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на українських землях у період литовсько-польського панування (2017)
Кравченко А. В. - Нормативно-правове регулювання сутності поняття "бюджетний період" та його роль в ефективному бюджетуванні країни (2017)
Власюк В. В. - Кримінально-правова охорона діяльності захисника та представника особи по наданню правової допомоги: історико-правові аспекти (2017)
Призначення (2017)
Вітаємо з Днем народження! (2017)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у листопаді 2017 року (2017)
Батанов О. В. - Конституція України – втілення суверенної волі українського народу (до 21 річниці з дня прийняття Конституції України) (2017)
Старт Всеукраїнського просвітницького проекту "Я маю право!" (2017)
Павло Петренко нагородив переможців Всеукраїнського конкурсу шкільних малюнків "Я маю право!" (2017)
"Посилено незалежність Конституційного Суду України", – Людмила Кравченко (2017)
Сфера пробації: досвід Данії та перспективи для України (2017)
Балашов І. В. - Забезпечення конституційних прав на звернення громадян відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян" (2017)
Пекарчук В. М. - Трансформація органів державної влади України у сфері виконання покарань: тенденції 1990-2000-х років (2017)
Рахнянська Т. О. - Науково-теоретичні підходи до суб’єктивного екологічного права (2017)
Івашев Є. В. - Досудова доповідь як елемент соціально-правової роботи з неповнолітніми, які опинилися у конфлікті із кримінальним законом, Микитенко М. С. (2017)
Марченко О. В. - Адміністративна відповідальність у сфері діяльності Міністерства юстиції України (2017)
Хопта С. Ф. - Сутність правосвідомості судді: філософський та соціальний рівні (2017)
Шашенок Я. В. - Форми державного фінансового контролю (2017)
Призначення (2017)
Вітання (2017)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у травні 2017 року (2017)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2017)
Резолюція традиційної науково-практичної конференції алергологів України. Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань (2018)
Логвинова О. Л. - Вирус Эпштейна – Барр у детей: иммунные механизмы инфицирования, малигнизации и формирования аутоиммунного заболевания, Гончарь М. А., Помазуновская Е. П. (2018)
Мальцев Д. В. - Показания к применению препаратов альфа-интерферонов в клинической практике (2018)
Евстигнеев И. В. - Хронический описторхоз в клинической практике врача, Илинчук И. В. (2018)
Мельников О. Ф. - Клинико-иммунологическая эффективность лечения аллергического ринита у детей, Гавриленко Ю. В. (2018)
Мальцев Д. В. - Переваги Цетрилеву у лікуванні алергічних синдромів (2018)
Бизунков А. Б. - Профилактика рака посредством модификации питания: возможно ли невозможное? (2018)
Бєляєв К. К. - Святкувальні закономірності. Закони біології подібні до законів фізики – їм все одно, що нам все одно (2018)
Дєєва Ю. В. - Порівняльний аналіз гіпертонічного розчину гліцерину, збагаченого рослинними екстрактами Хьюмер Синусит, у комплексному лікуванні гострого риносинуситу в амбулаторній практиці, Діхтярук О. В., Коновалов С. Е. (2018)
Кузнецова Л. В. - Комплексное лечение круглогодичного аллергического ринита, протекающего на фоне аллергодерматозов,  Литус В. И.,  Назаренко А. П. (2018)
Levytskyy V. - System Tb–Ni–C at 800 °C. Crystal and electronic structure of TbNiC2 single crystal, Babizhetskyy V., Demchenko P., Kotur B. (2018)
Піскач Л. - Система TlInS2–ZnS та властивості кристалу TlInS2:Zn2+, Махновець Г., Мирончук Г. (2018)
Жак О. - Кристалічна структура арсеніду HfNiAs (2018)
Jones J. T. A. - Incorporation of aluminium into –CH2CH2–/–CH=CH–PMOs, Wiper P. V., Khimyak Ya. Z. (2018)
Блажеєвський М. - Щодо коректності подання результатів випробувань у хіміко-фармацевтичному аналізі, Дубенська Л., Мороз В. (2018)
Мідяна Г. - Вплив розчинників на кінетику цис-трансізомеризації деяких ароматичних азосполук, Олена П., Оксана Х., Степан М. (2018)
Римша Х. - Органо-неорганічні сульфовмісні мембрани для паливних елементів, Жигайло М., Демчина О., Євчук І. (2018)
Петришин Р. - Вплив поверхнево-активних речовин і рH середовища на електроповерхневі властивості водних суспензій діоксиду титану, Яремко З. (2018)
Яцишин М. - Композитні матеріали на основі поліаніліну та природних мінералів: короткий огляд. 2. Особливості синтезу, властивості та застосування, Макогон В., Ціко У., Решетняк О. (2018)
Даниляк М.-О. - Особливості наногеометрії поверхні аморфних металевих сплавів. Короткий огляд, Бойчишин Л. (2018)
Дутка В. - Вплив реакційного середовища на швидкість термолізу аліфатичних пероксикислот, Мідяна Г., Пальчикова О., Дутка Ю. (2018)
Герцик О. - Електрохімічні характеристики аморфного сплаву Fe78,5Ni1,0Mo0,5Si6,0B14,0 у водних розчинах сульфатної кислоти різної концентрації, Ковбуз М., Гула Т., Пандяк Н., Сеньків Н. (2018)
Дутка В. - Термомеханічні властивості та електропровідність полімер-полімерних композитів на основі полівінілового спирту та поліаніліну, Білосорочка Е., Аксіментьєва О., Галечко Г., Ковальський Я. (2018)
Стеців Ю. - Оптичний рH сенсор на основі плівок поліаніліну, Яцишин М., Решетняк О. (2018)
Гладишевський Роман Євгенович – кристалохімік зі світовим ім’ям (до 60-річчя від дня народження) (2018)
Віктор Закордонський (до 80-річчя від дня народження) (2018)
Семенишин Д. - Петро Богдан Іванович Крип’якевич (95 років від народження) (2018)
Банах О. - У вінок пошани професора Казимира Патриляка (до 80-річчя від дня народження) (2018)
Банах О. - Наша співпраця з академіком Андронікашвілі як свідчення традиційних українсько-грузинських зв’язків (2018)
Лисиченко Л. А. - Пам’яті професора Сергія Івановича Дорошенка (2018)
Глуховська М. С. - Основоскладання у творенні іноваційних локативів асоціативно-порівняльної мотивації (2018)
Губарева Г. А. - Структура, семантика та функції рефрену в повісті Г. Квітки-Основ’яненка "Конотопська відьма", Калашник Ю. І. (2018)
Канкаш Г. Д. - Синтаксична структура тексту дипломатичної ноти (2018)
Коваленко Ю. В. - Вербалізація осуду в публіцистиці Г. Ф. Квітки-Основ’яненка (2018)
Лебеденко Ю. М. - Побутоцентрична парадигма у творчості Г. Ф. Квітки-Основ’яненка (2018)
Мішеніна Т. М. - Моделювання художнього буття людини й природи засобами односкладних речень, Качайло К. А. (2018)
Москвичова О. А. - Модель світу в поетичних творах (2018)
Павлова І. А. - Лексико-семантичні засоби вираження кількості у творах Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, Тімановська М. Є. (2018)
Редін П. О. - Проблема ідеографічного опису фразеологізмів (2018)
Савицька Л. В. - Особливості перекладу англійських академічних термінів українською мовою, Тарасенко С. Є. (2018)
Тєлєжкіна О. О. - Словник художньо-виражальних засобів української поезії 60-х років ХХ століття (2018)
Ткач О. В. - Складнопідрядні речення з фразеологізованим компонентом у текстах Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, Фоменко К. І. (2018)
Умрихіна Л. В. - Функційний потенціал імператива у висловленнях релігійної семантики (на матеріалі творів Г. Ф. Квітки-Основ’яненка) (2018)
Щербакова Н. В. - Синтаксичні засоби експресії у текстах Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, Бєляєва Т. В. (2018)
Космеда Т. А. - Хроніка. IV Міжнародна наукова конференція "Україністика: вчора, сьогодні завтра…" (Познань, Польща), присвячена 100-річчю Університету імені Адама Міцкевича в Познані (2018)
Голобородько К. Ю. - Художня мова Павла Загребельного в сучасній лінгвістичній інтерпретації (2018)
Скоробогатова О. О. - Рецензія на монографію Я. Ю. Сазонової "Феномен страху в текстах жахів української і англомовної літератур: лінгвопрагматичні аспекти" (2018)
Тимченко А. О. - Рецензія на словник поетичної мови Василя Мисика "Іменники в поетичній мові Василя Мисика: словник сполучуваності (на матеріалі збірки "Чорнотроп")" (2018)
Мельниченко О. А. - Теоретичні основи державного регулювання параметрів енергетичної безпеки (2017)
Дзяна Г. О. - Налагодження комунікації між владою і суспільством у період проведення реформ, Дзяний Р. Б. (2017)
Клімушин П. С. - Концепція сервісно орієнтованої держави в контексті модернізації публічного управління, Спасібов Д. В. (2017)
Кравченко С. Г. - Підвищення дієвості механізму державного регулювання обігу земель як аспект державної політики розвитку урбанізованих територій (2017)
Полторак С. Т. - Методологія державного управління системою вищої військової освіти (2017)
Ревенко Т. В. - Роль соціальної реклами в системі національно-патріотичного виховання молоді в Україні (2017)
Андріїв М. М. - Поняття та структура компетенції органів публічної влади (2017)
Жадан О. В. - Теоретичні підходи до організації нормування праці в галузі охорони здоров’я, Вашев О. Є. (2017)
Вовк С. М. - Умови для розвитку контрактних конструкцій в охороні здоров’я України (2017)
Гнатенко А. І. - Актуальні питання запровадження стратегічного підходу в менеджмент підприємств України, Поліщук Ю. А. (2017)
Даудова Г. В. - Упровадження гендерно орієнтованого бюджетування в Україні, Таукешева Т. Д. (2017)
Круглов В. В. - Державно-приватне партнерство як інструмент регіонального розвитку, Стадник В. В. (2017)
Лєсная О. С. - Напрями державної підтримки економіки України (2017)
Мерхо О. - Аксіологічна складова сталого стратегічного розвитку (2017)
Полякова О. С. - Формування нормативно-правової бази публічного управління правовою освітою населення в Україні (2017)
Гончарук Д. В. - Визначення сутності поняття державного регулювання ринку державних боргових цінних паперів (2017)
Харечко Д. О. - Державноуправлінські механізми реалізації житлових прав громадян, які забезпечуються житлом у першу чергу та поза чергою (2017)
Андрушків Б. М. - Особливості формування добровільних конкурентоспроможних об’єднань територіальних громад в умовах децентралізації: проблеми та перспективи моделювання процесу, Кирич Н. Б., Латинін М. А., Погайдак О. Б., Співак С. М. (2017)
Мамонова В. В. - Удосконалення організаційної структури стратегічного планування розвитку міст, Троян М. О. (2017)
Козак В. І. - Публічне управління в системі координат: децентралізація – місцеве самоврядування – демократія (2017)
Дармостук Д. Г. - Тенденції розвитку зеленого туризму в Україні (2017)
Єдинак Я. Б. - Ступінь дослідження проблеми формування та розвитку інституту районної в місті адміністрації в містах із районним поділом (2017)
Кузьменко С. Л. - Самодостатність територіальної громади: поняття та основні засади (2017)
Скупченко Д. О. - Нормативно-правове забезпечення розвитку територіальних громад в Україні (2017)
Савченко Н. В. - Формування та реалізація сервісно орієнтованої державної політики зайнятості в умовах розбудови цифрового суспільства (2017)
Щегорцова В. М. - Публічна служба в Європейській Комісії (2017)
Обушна Н. І. - Роль вищих органів аудиту в забезпеченні прозорості та підзвітності державного управління: міжнародний досвід (2017)
Омаров А. Е. огли - Громадський контроль забезпечення екологічної безпеки держави: досвід зарубіжних країн (2017)
Бабічев А. В. - Зарубіжний досвід із питань управління змінами в системі вищої освіти (2017)
Васільєв В. Т. - Організаційно-функціональна структура міграційної політики в системі забезпечення національної безпеки (2017)
Нотаріат упевнено займає визначне місце в правовому та соціальному житті держави (2015)
Кабінет Міністрів пропонує розширити коло осіб, які можуть отримати безоплатну правову допомогу за рахунок держави (2015)
Розпочато пілотний запуск курсу дистанційного навчання "Вступ до системи безоплатної вторинної правової допомоги" (2015)
Оводний В. І. - Порядок внесення змін до актів цивільного стану (2015)
Потокі В. Ф. - Щодо зняття заборон відчуження майна (2015)
Рибак І. Г. - Закордонні українці: міжнародно-правовий та національний статуси (2015)
Призначення (2015)
Вітаємо! (2015)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у липні - серпні 2015 року (2015)
Онищук І. І. - Правовий моніторинг: методи соціологічного дослідження (2015)
Ковальчук М. С. - Особливості суб’єктивного складу права інтелектуальної власності на географічні зазначення в Україні (2015)
Школьний Є. О. - Правовий статус держави при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності: досвід правового регулювання Литви (2015)
Помазанов А. В. - Люстрація суддів: приклад європейських країн (2015)
Шпенова П. Ю. - Завдання керівника апарату суду в організацйному забезпеченні судової діяльності (2015)
Тімашова В. М. - Способи захисту держави та їх обмеження в міжнародному приватному праві (2015)
Уркевич В. Ю. - Актуальне наукове дослідження системи аграрного права України (2015)
Ананченко К. В. - Основні напрямки вдосконалення змагальної діяльності сумоїстів, Чуев А. Ю., Зантарая Г. М. (2019)
Бойченко Н. В. - Розвиток координаційних здібностей дзюдоїстів-новачків (2019)
Годлевський П. М. - Рукопашний бій в професійній діяльності курсантів Херсонської державної морської академії, Саратовський О. В. (2019)
Голоха В. Л. - Оценка и анализ уровня специальной выносливости и функциональных возможностей спортсменов, занимающихся армрестлингом (2019)
Кравчук Т. М. - Швидкісно-силова спрямованість тренування юних самбістів, Огарь Г. О., Кондратович Б. Ю. (2019)
Мунтян В. С. - Особенности и эффективность контратакующих действий в единоборствах (2019)
Романенко В. В. - Повышение эффективности тренировочного процесса юных таэквондистов на основе анализа их подготовленности, Веретельникова Н. А. (2019)
Тропин Ю. Н. - Модельные характеристики физической подготовленности юных борцов в группах предварительной подготовки (2019)
Фаховий юридичний журнал в Україні: виклики життя, запити громадянського суспільства (2015)
Міністерство юстиції роз’яснює застосування деяких положень законодавства в частині організації надання правової допомоги (закінчення) (2015)
Уманець М. В. - Аграрна розписка як новела зобов’язального права (2015)
Саведчук Н. З. - Право на отримання безоплатної правової допомоги учасниками АТО та членами їх сімей (2015)
Призначення (2015)
Нагородження (2015)
Вітаємо! (2015)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у вересні-жовтні 2015 року (2015)
Іванченко О. П. - Систематизація законодавства: особливості сучасного етапу розвитку (2015)
Залізнюк В. В. - Роль та значення політичної партії у процесі висування кандидатів (2015)
Бахуринська М. М. - Особливості вдосконалення механізму правового регулювання щодо передачі земельних ділянок на умовах державно-приватного партнерства (2015)
Георгієвський Ю. В. - Актуальні питання правового регулювання розподілу повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади (2015)
Предместніков О. Г. - Особливості розуміння сутності органів юстиції Україні та складу їх системи (2015)
Алексєєв А. Ф. - Шляхи підвищення спритності (координаційних здібностей) єдиноборців на етапі початкової підготовки (2019)
Ананченко К. В. - Вдосконалення техніко-тактичної майстерності рукопашників, Бойченко Н. В., Ручка Є. В. (2019)
Кривенцова І. В. - Індивідуальні стилі бойової діяльності юних шпажистів, Іванов О. В., Хворост М. В. (2019)
Курилюк С. І. - Дослідження психологічних особливостей саморегуляції дзюдоїстів на початковому етапі підготовки (2019)
Пашков І. М. - Особливості функціональних здібностей тхеквондистів, Палій О. В. (2019)
Романенко В. В. - Оценка биомеханических характеристик в ударных видах единоборств с помощью мобильного компьютерного приложения, Веретельникова Н. А. (2019)
Шандригось В. І. - Динаміка кількості вагових категорій борців вільного стилю в програмах Олімпійських ігор (2019)
Curby D. - Differences in manifestation of sensory-motor reactions and specific perceptions at the men and women doing martial arts, Tropin Y. (2019)
Всеукраїнський тиждень права - утвердження Європейського курсу України (2015)
Засідання Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення (2015)
Дудка К. В. - Міжнародний досвід державного регулювання банкрутства (2015)
Дудін Т. М. - Про зміни у Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень (2015)
Призначення (2015)
Вітаємо! (2015)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у листопаді 2015 року (2015)
Кіндюк К. Б. - Теоретичні проблеми дослідження злочинності (на прикладі праць М. М. Гернета) (2015)
Лізунова О. Д. - Актуальні питання законодавчого регулювання інформаційного забезпечення виборів (2015)
Тубелець О. С. - Кримінально-правова політика України у сфері застосування амністії (2015)
Помазанов А. В. - Господарські суди: ліквідувати не можна реформувати (2015)
Перелік, наукових статей, опублікованих у №№ 1-12 журналу "Бюлетень Міністерства юстиції України" у 2015 році (2015)
Гузарь В. Н. - Спортивные и подвижные игры на воде (2019)
Лаврін Г. З. - Реалізація завдань професійно-прикладної фізичної підготовки студентів педагогічних вузів засобами гри в рінго, Середа І. О. (2019)
Несен О. О. - Гендерні особливості агресивності спортсменів-ігровиків, Зелененко Н. О. (2019)
Перцухов А. А. - Двигательная активность футболистов высокой квалификации в условиях соревновательной деятельности, Перевозник В. И. (2019)
Пилипко О. О. - Визначення ігрового амплуа центральних нападників у жіночому водному поло, Пилипко А. В. (2019)
Помещикова І. П. - Рівень вибірковості уваги баскетболістів студентських команд, Кудімова О. В., Ломан С. В. (2019)
Шалар О. Г. - Спортивна підготовка учнів ліцею на заняттях з волейболу, Гузар В. М., Решотка Н. О. (2019)
Шейко Л. В. - Застосування рухливих ігор для розвитку фізичних якостей плавців 8-9 років (2019)
Груцяк Н. Б. - Тактическая подготовка студентов специализации "волейбол" при обучении в неспортивном вузе (2019)
Гузар В. М. - Професійно-прикладна фізична підготовка студентів засобами спеціалізованих рухливих ігор, Юськів С. М. (2019)
Ковтун Е. В. - Занятия настольным теннисом как средство улучшения остроты зрения студентов, Жадан Ю. Г. (2019)
Моїсеєв С. О. - Рухливі ігри як важлива складова реалізації компетентнісного підходу до навчання учнів 1 - 4 класів на уроках фізичної культури у Новій Українській школі (2019)
Моісеєнко О. К. - Вплив розміру спортивного майданчика на показники вестибулярної стійкості і периферійного зору волейболістів студентської команди, Горчанюк Ю. А., Раковський А. (2019)
Nesen O. - Nonspecific development means of coordination abilities of handball players at the stage of basic preparation, Kugayevskiy S., Strelnikov G. (2019)
Хоменко В. В. - Сучасні тактичні побудови гри провідних європейських футбольних клубів у 2018 році (2019)
Шевченко О. О. - Зміна показників спеціальної фізичної підготовленості та фізичного розвитку дівчат 11-12 років в тенісі настільному, Паєвський В. В. (2019)
Артемова А. В. - Нерешенные вопросы экономической теории потенциалов, Приходько Р. С. (2018)
Бабайлов В. К. - Менеджмент и контроль:углубление понимания связи (2018)
Бабайлов В. К. - Функции менеджмента как единство экономики, инженерии и администрирования (2018)
Блага В. В. - Зелені інвестиції як засіб вирішення екологічних проблем суспільства та розвитку національної економіки, Благой В. В., Попадинець О. В. (2018)
Деділова Т. В. - Перехід дорожнього господарства на ринкові методи господарювання при дотриманні екологічної безпеки, Юрченко О. В. (2018)
Кирчата І. М. - Теоретичні аспекти реструктуризації підприємства як економічної категорії (2018)
Лысанова А. М. - Использование функционально-стоимостного анализа при определении оптимальной численности работников управляющей системы бизнеса (2018)
Лисенко А. О. - Управління витратами на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування на основі декомпозиційної моделі, Білогай Г. С. (2018)
Мельникова Н. В. - Показники оцінки прямого і зворотного матеріальних потоків промислового підприємства, Янченко Н. В. (2018)
Нікітіна А. В. - Методичний інструментарій ранжування загроз в ситемі управління економічною безпекою підприємств у глобальному просторі, Шершенюк О. М. (2018)
Онісіфорова В. Ю. - Оцінювання ефективності витрат на корпоративне медичне страхування, Остапенко Л. О. (2018)
Онісіфорова В. Ю. - Стан та перспективи розвитку страхового ринку України, Шершенюк О. М. (2018)
Поясник Г. В. - Определение наиболее перспективных регионов Украины для ведения сельского хозяйства (2018)
Хорошилова І. О. - Шлях євроінтеграції України - податкове реформування (2018)
Янченко Н. В. - Мотивація персоналу як важіль підвищення продуктивності праці на підприємстві, Благой В. В., Тихомирова А. О. (2018)
Рохман Б. Б. - Численный анализ различных схем реконструкции существующей системы пылеприготовления при переводе парогенератора ТП-100 с АШ на газовый каменный уголь (2017)
Будько В. І. - Аналіз особливостей роботи та специфіки зарядних режимів нікель-металогідридних та літієвих акумуляторних батарей (2017)
Єршова О. Г. - Воденьсорбційні властивості, термічна стійкість та кінетика розкладу гідридної фази MgH2 механічного сплаву магнію з Si, Ti, Fe, Солонін Ю. М., Добровольський В. Д., Коваль А. Ю. (2017)
Ужейко С. О. - Способи відображення показників вітрової та сонячної енергії (2017)
Гаевская А. Н. - Разработка программного обеспечения для оптимизации параметров фотоэлектрических станций. I. Угол наклона и азимут солнечных панелей, Гаевский А. Ю. (2017)
Зайцев Р. В. - Процеси теплопередачі у теплообмінному блоці комбінованої фотоенергетичної установки (2017)
Бондаренко Д. В. - Сонячні фотоелектричні модулі під дією когерентного опромінення (2017)
Головко В. М. - Аналіз режимів роботи автономної вітроелектричної установки з асинхронним генератором з використанням імпульсного пристрою для зарядження акумуляторних батарей на базі імітаційного моделювання, Коханевич В. П., Шихайлов М. О., Сандовал К. Р. (2017)
Мороз А. В. - Математична імовірнісна модель визначення технічного потенціалу малих річок (2017)
Луданов К. И. - Натурный метод оценки проницаемости скелета водоносного коллектора и оптимизация дебита фонтанирующих скважин, Олейниченко В. Г. (2017)
Голуб Н. Б. - Вплив співвідношення косубстратів на вихід біогазу при утилізації післяспиртової барди, Потапова М. В. (2017)
Умови передплати (2017)
ХVІIІ міжнародна науково-практична конференція "Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті" (2017)
Смірнов В. С. - Концептуальні аспекти білінійного моделювання інваріантних перетворювальних систем відновлюваної енергетики, Штіфзон О. Й., Беленок Н. В., Лізанець В. В. (2017)
Рєзцов В. Ф. - Синергетичний метод аналізу причин виникнення автоколивальних режимів у процесах перетворення енергії відновлюваних джерел, Суржик Т. В. (2017)
Будько В. І. - Аналіз особливостей роботи та специфіки зарядних режимів свинцево-кислотних та нікель-залізних акумуляторних батарей (2017)
Кузнєцов М. П. - Можливості короткотермінового прогнозування сонячної енергії, Лисенко О. В. (2017)
Volodarskiyi V. H. - Design and implementation of the unified control module for a sustainable operation of the combined renewable energy system, Vyshnevska Yu. P., Brazhnyk I. V. (2017)
Денисов В. А. - Динамічні моделі циклічного розвитку систем фотоелектричної генерації (2017)
Кучинський В. П. - Метод прискорених випробувань процесів геліосушіння вологовмісних середовищ, Рєзцов В. Ф., Суржик Т. В., Щокіна В. А. (2017)
Казанський С. В. - Особливості оцінювання навантажувальної здатності силових трансформаторів на вітроелектричних станціях, Пекур П. П. (2017)
Перминов Ю. Н. - Разработка методики расчета теплогенератора с постоянными магнитами для ветроустановки, Коханевич В. П., Попков В. С., Монахов Е. А. (2017)
Обухов Є. В. - Оцінка інтенсивності зовнішнього водообміну водосховищ Дніпровського каскаду в умовах зміни клімату, Корецький Є. П. (2017)
Барило А. А. - Оцінка енергетичного потенціалу окремих геотермальних родовищ України, Морозов Ю. П. (2017)
Бучко А. В. - Цикличная работа устройства отбора тепловой энергии из отработавших нефтяных и газовых скважин, Костиков А. О. (2017)
Качан Ю. Г. - Щодо впливу магнітних полів на мікроорганізми, задіяні в біометаногенезі, Коваленко В. Л., Лапікова О. І. (2017)
Поздоровлення з ювілеєм Кудрі С. О. (2017)
Поздоровлення з ювілеєм Рєзцову В. Ф. (2017)
Вимоги до публікацій (2017)
Умови передплати (2017)
XVІIІ міжнародна науково-практична конференція "Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті" (2017)
Чернишов Д. В. - Система пробації – система довіри та віри держави у свого громадянина (2017)
Презентація результатів роботи Мін’юсту в І півріччі (2017)
Робочий візит Павла Петренка на Сумщину (2017)
Понад 1000 батьків скористалися онлайн сервісом (2017)
"Перевага медіатора в тому, що він виводить сторони на новий рівень спілкування", – Ольга Зозуля (2017)
"У будь-якій професії слід прагнути досконалості", – Катерина Чижмарь (2017)
Розвиток міжнародного співробітництва та партнерства (2017)
Литвиненко Л. Ю. - Реалізація прав та законних інтересів громадян у сфері державної реєстрації актів цивільного стану (2017)
Бойчук А. Ю. - Правові засади охорони природи в КК УРСР 1960 р. (2017)
Пузирьов М. С. - Приватні пенітенціарні установи: зарубіжний досвід та національний підхід (2017)
Дейнека К. О. - Кодифікаційна техніка: історичні витоки та генеза формування (2017)
Стельмащук О. В. - Відкриття кримінального провадження як процесуальне рішення (2017)
Призначення (2017)
Вітання (2017)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у червні 2017 року (2017)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2017)
Title (2018)
Hadush M. - The response of farm labor and farm production to animal grazing and water resource scarcity in Northern Ethiopia (2018)
Hailu Y. - Land use land cover change detection in Gibe Sheleko National Park, Southwestern Ethiopia, Tilahun B., Kerebeh H., Tafese T. (2018)
Kowo S. - Macro environment and performance of multinational agricultural enterprises: a case from Nigeria, Akinrinola O., Sabitu O. (2018)
Okunolа A. M. - Revisiting population growth and food production nexus in Nigeria: an ARDL approach to cointegration, Nathaniel S. P., Festus V. B. (2018)
Samarets N. - The modern contribution of the basic categories of producers to Ukrainian agrarian production, Nuzhna S. (2018)
Yoade A. O. - Vulnerability to food insecurity among rural households in Sub-Saharan Africa, Olatunji S. A., Adeyemi O. O. (2018)
Буднік О. - Теоретико-методологічні засади кооперативного маркетингу в агробізнесі (2018)
Колоша В. - Проблеми формування та підвищення економічної ефективності виробництва молока (2018)
Маслак О. - Передумови розвитку малого підприємництва в сільській місцевості, Маслак Н., Гужвенко С. (2018)
Патика Н. - Пріоритети забезпечення конкурентоспроможності сільського господарства України на світових ринках (2018)
List of External Reviewers (2018)
До відома авторів (2018)
Попов М. А. - О технологии создания новых технологий в области дистанционного зондирования Земли (2018)
Станкевич С. А. - Програмний модуль оцінки субпіксельного зміщення знімків, отримуваних з квадрокоптеру, Шкляр С. В., Лысенко А. Р. (2018)
Альперт С. І. - Порівняння нового удосконаленого підходу комбінування суперечливих даних з правилом Ягера (2018)
Мозговой Д. К. - Оперативный спутниковый мониторинг растительности и водоемов на территории городов (2018)
Романчук І. Ф. - Визначення впливу водного режиму ґрунтів на ступінь їх деградації з використанням космічних знімків та даних наземної польової завірки (2018)
Правила та рекомендації для авторів (2018)
Правила и рекомендации для авторов (2018)
Сучасні методи дистанційного пошуку корисних копалин. Розділ 2. Методи дистанційного пошуку покладів вуглеводнів. Підрозділи 2.10 - 2.15 (2018)
"Закладено фундамент, який створить з Міністерства юстиції міністерство справедливості" (2016)
Ні – корупції Реформи Мін’юсту в дії (2016)
Новий центр надання адмінпослуг – крок перший (2016)
Олена Мартинюк Новий директор Департаменту нотаріату Міністерства юстиції України (2016)
"Я не думаю, що українські науковці відстають або ж по-іншому сприймають право, ніж це роблять у Польщі",– Ярослав Ніесьолоські До складу наукової ради журналу включено фахівця із Польщі (2016)
Чи допоможе Естонія українській юстиції? (2016)
Нотаріуси відтепер надають адмінпослуги (2016)
Косцова І. П. - Системний метод тлумачення норм права: теоретичні засади використання (2016)
Прокоп Н. М. - Роль А. Шептицького в історії українського державотворення кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (2016)
Берназюк Я. О. - Правотворча техніка: додаткові законодавчі гарантії роботи спеціалістів (2016)
Кравчук О. О. - Презумпція винуватості у сучасному адміністративноделіктному праві України (2016)
Павко Я. А. - Правові засади розмежування континентального шельфу в полярному регіоні: проблеми теорії та практики (2016)
Призначення (2016)
Вітання (2016)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у листопаді — грудні 2015 року (2016)
Вимоги щодо оформлення наукових статей (2016)
Фещенко Ю. І. - Погляд на проблему боротьби з туберкульозом в Україні, Мельник В. М., Турченко Л. В. (2016)
Дзюблик О. Я. - Дослідження спектру та частоти вірусних збудників при інфекційному загостренні хронічного бронхіту, Дзюблик І. В., Гуменюк М. І., Недлінська Н. М., Капітан Г. Б., Сухін Р. Є., Мухін О. О., Чечель Л. В., Кукало О. В., Денисова О. В. (2016)
Перцева Т. О. - Eтіологічні, клінічні та патологоанатомічні особливості негоспітальної пневмонії в епідемічний період, Кіреєва Т. В., Бєлослудцева К. О. (2016)
Гаврисюк В. К. - Bозможности глюкокортикостероидной терапии и показания к применению иммуносупрессантов у больных впервые выявленным саркоидозом с поражением паренхимы легких, Меренкова Е. А., Гуменюк Г. Л., Быченко О. В., Дзюблик Я. А., Лещенко С. И., Ячник А. И., Беренда Е. А., Морская Н. Д., Страфун О. В. (2016)
Фещенко Ю. І. - Hемедикаментозні можливості покращання контролю астми у пацієнтів із супутнім синдромом обструктивного апное-гіпопное сну, Яшина Л. О., Ігнатьєва В. І., Зволь І. В., Опімах С. Г., Полянська М. О., Москаленко С. М. (2016)
Рекалова О. М. - Iмунологічні показники як індикатори запальних процесів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та хронічний бронхіт в фазі ремісії, Панасюкова О. Р., Матвієнко Ю. О., Ясир С. Г., Сінгаєвський М. Б. (2016)
Асанов Э. О. - Bентиляция легких и легочный газообмен у больных пожилого возраста c ХОЗЛ: влияние гипоксических тренировок, Дыба И. А., Осьмак Е. Д., Полягушко Л. Г. (2016)
Зайков С. В. - Mожливості прогнозування ризику розвитку туберкульозу у медичних працівників, Литвинюк О. П. (2016)
K 80-летию со дня рождения профессора Иосифа Борисовича Бялика (2016)
Линник М. І. - Kомп’ютерна денситометрія в оцінці інтенсивної фази хіміотерапії при різних способах введення протитуберкульозних препаратів у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень, Кужко М. М., Аврамчук О. В., Процик Л. М. (2016)
Загута Ю. Б. - Bплив препаратів з анаболічною дією на динаміку показників функціонального стану адренокортикальної системи у хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ (2016)
Гаврисюк В. К. - Принципы диагностики идиопатического легочного фиброза, Лискина И. В. (2016)
Фещенко Ю. І. - Бронхіальна астма, вірус-індуковані загострення: погляд через призму метаболізму лейкотрієнів, Островський М. М., Варунків О. І. (2016)
Дегтярь Н. И. - Системное воспаление низкой интенсивности как общая основа обструктивного заболевания легких и коморбидных состояний, Герасименко Н. Д., Савченко Л. В., Расин М. С. (2016)
Страфун О. В. - Бронхиолоальвеолярный рак: клиническое наблюдение, Брянский Н. В., Иващенко В. Е., Лискина И. В., Загаба Л. М. (2016)
Aвторам журнальних публікацій (2016)
Содержание (2018)
Галкин А. В. - Битумы малой пенетрации, модифицированные стирол-бутадиен-стиролом, Пыриг Я. И. (2018)
Пыриг Я. И. - Сравнительный анализ показателей температурной чувствительности дорожных битумов (2018)
Супонєв В. М. - Визначення величини зони деформування ґрунту конусно-циліндричним наконечником і тиску на бічній поверхні (2018)
Тесленко Э. В. - Экспериментальный стенд для исследования автомобильных пневматических двигателей с клапанным воздухораспределением (2018)
Альошинський Є. С. - Дослідження технології впровадження мультимодального пасажирського сполучення на напрямку Україна – країни Європейського Союзу, Примаченко Г. О., Калашник А. В. (2018)
Петрова О. О. - Робота зі сховищем даних в аналітичній платформі DEDUCTOR, Мірошнікова К. А. (2018)
Бешенцева О. А. - Інтеграція в курс хімії математичних методів як спосіб активізації навчання іноземних студентів, Даценко В. В. (2018)
Samarina V. - Development of grammatical activities in a digital learning environment, Shamrai О. (2018)
Гура В. О. - Особливості впровадження лінгводидактичного тестування у процес навчання іноземної мови (2018)
Levterov A. I. - Measuring system to monitor deformation of large size structure members, Storchak M. O. (2018)
Лабенко Д. П. - Розв'язання задач логістики засобами табличного процесора Excel (2018)
Костікова М. В. - Технологія кластеризації на базі штучних нейронних мереж для оптимізації інформаційної бази тестів, Скрипіна І. В. (2018)
Горбачов П. Ф. - Математичне моделювання та алгоритмізація процесів раціональної організації праці водіїв автобусів на маршруті у процесі планування пасажирських перевезень, Козачок Л. М. (2018)
Ломотько Д. В. - Формування систем підтримки прийняття рішень з використанням когнітивних технологій у ланцюгах доставки контейнерів залізницями, Арсененко Д. В., Сморкісь І. В. (2018)
Богатов О. І. - Алгоритм оцінки достовірності вимірювань у вимірювальній інформаційній системі з шумоподібним сигналом, Попов В. М., Чумак Б. О. (2018)
Lizarraga M. L. - Time restriction aspects in the modeling of cyber-physical systems for industry 4.0, Buelna A., Diaz-Ramirez A., Amaro-Ortega V., Kostikova M. V., Gonzalez-Navarro F. F., Werner F., Burtseva L. (2018)
Ungson Y. - Collisions of particles in limited space analyzed by molecular dynamics methods, Burtseva L., Garcia-Curiel E. R., Valdez Salas B., Flores-Rios B. L., Werner F., Levterov A., Petranovskii V. (2018)
Mrela A. - Application of fuzzy aggregation norms in vocational guidance for law graduates, Sokolov O. (2018)
Содержание (2018)
Большаков В. И. - Модификация конструкционных материалов при насыщении наночастицами плазмохимического синтеза, Калинин А. В., Глушкова Д. Б. (2018)
Соболь О. В. - Дослідження ефективності комплексного іонного азотування для модифікації сталі, Шевченко С. М., Протасенко Т. О. (2018)
Дощечкіна І. В. - Вплив стану поверхні на деформаційну поведінку виробів та покращення штампованості автолистового прокату, Татаркіна І. С., Озарків В. В. (2018)
Глушкова Д. Б. - Повышение долговечности поршневых колец методом двухпроволочной металлизации (2018)
Бережная Е. В. - Теплотехнический расчет режима индукционного нагрева поверхностей, восстановленных электроконтактной наплавкой, Кассов В. Д. (2018)
Дощечкина И. В. - Роль разных способов поверхностной обработки в повышении усталостной прочности изделий, Семенчук В. Р. (2018)
Глушкова Д. Б. - Обработка поршневых колец высокоэнергетичными источниками, Степанюк А. И. (2018)
Глушкова Д. Б. - Вибір параметрів нанесення вакуумно-дугового нанокристалічного покриття для підвищення зносостійкості поршневих кілець, Костіна Л. Л., Степанюк А. І. (2018)
Баранов О. О. - Плазмово-іонні методи зміни експлуатаційних властивостей поверхневих шарів оброблюваних деталей, Горбенко С. С. (2018)
Дощечкина И. В. - Увеличение ресурса валиков переключения передач трактора, Лалазарова Н. А., Германенко Л. В. (2018)
Глушкова Д. Б. - Выбор материала для ответственных деталей скребкового конвейера, Костина Л. Л., Воронова Е. М., Демченко С. В., Чигрин А. А. (2018)
Багров В. А. - Влияние образования карбидов титана на внутреннюю теплоту сварочной ванны (2018)
Лалазарова Н. О. - Вплив термічної обробки на оброблюваність високоміцного чавуну, Донченко Д. О., Путятіна Л. І. (2018)
Дубовий О. М. - Вплив комбінованої деформації та передрекристалізаційної термічної обробки на субструктуру і твердість сталей 40Х та 12Х13, Макруха Т. О. (2018)
Багров В. А. - Повышение износостойкости безникелевых сталей, легированных титаном и молибденом (2018)
Калінін О. В. - Подрібнення структурних складових конструкційних сталей при наномодифікуванні (2018)
Грекова М. В. - Підвищення структурної стабільності та властивостей жароміцних нікелевих сплавів для лопаток ГТД обробкою наноматеріалами (2018)
Мощенок В. І. - Нанотвердість – сучасний метод діагностування якості поверхневого шару виробів, Лалазарова Н. О., Кухарєва І. Є., Понікаровська С. В. (2018)
Золотарев В. А. - Применение метода выбора марки битумного вяжущего, в соответствии с системой Superpave, в условиях Украины, Пыриг Я. И. (2018)
Манойло В. М. - Безмоторный стенд для исследований электроуправляемых газовых дозаторов систем питания автотранспортных двигателей (2018)
Нова системa правосуддя в Україні: дієва реальність (2016)
У НАЗК з’явився доступ до реєстрів Мін’юсту (2016)
Безоплатна правова допомога: результати та подальший розвиток (2016)
12 Український муніципальний форум (2016)
1 доба замість 30-ти днів (2016)
Актуальні питання публічного права (2016)
Мін’юст: онлайн-система вивчення англійської мови (2016)
6 форум молодих юристів України (2016)
Канадський досвід: пілотні проекти пробації щодо неповнолітніх в Україні (2016)
"Крок за кроком ми йдемо до нашої основної мети – перетворити відомство із корупційного радянського монстра на Міністерство Справедливості", – Павло Петренко (2016)
Підписання спільної Декларації (2016)
Діалог з прав людини між Україною та Європейським Союзом (2016)
Канадські практики: ефективна комунікація та надання послуг громадам (2016)
Вперше в Україні: натурний слідчий експеримент (2016)
Грицай Л. В. - Правове регулювання сімейних відносин, суб’єктом яких є молодь (2016)
Натуркач Р. П. - Корупція як соціально-психологічний "феномен" українського суспільства (2016)
Гдичинський В. Б. - Стан законодавчого регулювання лобістської діяльності в Україні та напрями його вдосконалення (2016)
Гусарєв С. Д. - Рецензія на монографію Р. П. Луцького "Позитивне право в контексті сучасних наукових реалій" (2016)
Призначення (2016)
Вітання (2016)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у червні 2016 року (2016)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2016)
Фещенко Ю. І. - Oсобливості епідеміологічної ситуації щодо туберкульозу у дітей в Україні, Мельник В. М., Білогорцева О. І., Недоспасова О. П., Доценко Я. І. (2016)
Мельник В. М. - Tуберкульоз і алкогольна залежність — актуальна проблема сьогодення, Турченко Л. В. (2016)
Литвиненко Н. А. - Доцільність застосування інфузійних форм протитуберкульозних препаратів для хворих на мультирезистентний туберкульоз у скороченому режимі хіміотерапії, Варицька Г. О., Гуменюк М. І., Погребна М. В., Сенько Ю. О. (2016)
Gavrysiuk V. K. - Нypercalcemia in pulmonary sarcoidosis is not associated with grade of severity, clinical course and effectiveness of treatment, Gumeniuk G. L., Merenkova E. O., Dziublyk Ya. A., Bychenko O. V. (2016)
Речкіна О. О. - Прогнозування ступеня тяжкості перебігу бронхіальної астми за генетичними маркерами у дітей, Горовенко Н. Г., Стриж В. О., Ярощук Л. Б., Костроміна В. П., Россоха З. І., Кир’яченко С. П., Дорошенкова А. С. (2016)
Перцева Т. О. - Cироватковий рівень трансформуючого фактора росту-β1 у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та його взаємозв’язок з клініко-функціональними показниками, Михайліченко Д. С. (2016)
Меренкова Е. А. - Побочные действия метотрексата у больных саркоидозом с противопоказаниями или резистентностью к глюкокортикостероидной терапии (2016)
Опанасенко М. С. - Відеоторакоскопія як метод вибору при встановленні етіології синдрому внутрішньогрудної лімфаденопатії та алгоритм її оптимального застосування, Купчак І. М., Кшановський О. Е., Терешкович О. В., Конік Б. М., Калениченко М. І., Леванда Л. І. (2016)
Шупер C. В. - Oксидативний стрес та стрес-лімітуючі механізми у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень, поєднаним з ішемічною хворобою серця (2016)
Pецензія на підручник "Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія" для студентів вищих медичних закладів ІV рівня акредитації / За редакцією академіка НАН та НАМН України В. П. Широбокова. — Вінниця: Нова книга, 2011. – 952 с.: іл. (2016)
Kатерина Федорівна Чернушенко (2016)
Гаврисюк В. К. - Pеспираторная недостаточность: механизмы развития, способы оценки, оксигенотерапия (2016)
Басанець А. В. - ХОЗЛ професійної етіології: сучасні підходи до контролю захворювання (2016)
Гречаник Л. І. - Сучасні погляди на застосування моксифлоксацину в лікуванні хворих на туберкульоз легень (2016)
Авторам журнальних публікацій (2016)
Відкрита редакційна передплата за журнал на 2017 рік (2016)
Averochkina T. - The international scientific-practical conference "Arrest of ships: judicial practice, innovations and tendencies" (2018)
Сергєєв Ю. В. - До питання про арешт суден для забезпечення морських вимог в Україні (2018)
Serafimov V. - Unlawful arrest of a ship under foreign flag in Ukraine, Rudenko V. (2018)
Селіванов М. Г. - Процесуальний інститут арешту судна для забезпечення морської вимоги у господарському процесі в Україні (2018)
Fedotov O. - Theoretical and practical problems of the functional organisation of border inspection posts in the process of modernisation of the state customs procedures (2018)
Скуріхін С. М. - Cпіввідношення правового виховання і стихійної правової соціалізації (2018)
Калаянова О. Д. - Особливості тактики допиту осіб з ознаками порушення психіки (2018)
Анненко О. С. - Судові клопотання у кримінальному провадженні, Зубаков П. М. (2018)
До уваги авторів (2018)
Предборський В. А. - Гібридна, кризова паралельна реальність владного простору як загроза національній безпеці (2018)
Гаврилко П. П. - Фінансова безпека банківської системи, Гаврилко Г. П., Гуштан Т. В. (2018)
Молнар О. С. - Глобалізація – важливий фактор сучасних міжнародних економічних відносин, Попович І. О., Токар М. М. (2018)
Гнатенко І. А. - Ґенеза парадигми розвитку інноваційного підприємництва (2018)
Пендзин О. О. - Пріоритети і принципи інноваційної політики держави (2018)
Дідушко Д. М. - Імплементація інтернет речей в галузях світової економіки (2018)
Данило С. І. - Особливості формування конкурентостійкості підприємств сільського зеленого туризму на засадах маркетингу (2018)
Чобаль Л. Ю. - Ключові фактори впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на діяльність підприємств сільського зеленого туризму, Сімех К. Ю. (2018)
Шира Т. Б. - Корпорація та корпоративна безпека (2018)
Ткаченко О. М. - Віктимність підприємства – одна з детермінант формування його безпеки (2018)
Шевченко А. В. - Роль маркетингової стратегії в діяльності вітчизняних підприємств, Віленський О. Р., Пустовойт Л. С. (2018)
Рибакова Л. П. - Ефективність системи моніторингу створення доданої вартості за обліково–аналітичною інформацією, Симочко М. І., Югас Е. Ф. (2018)
Петриняк А. Я. - Передумови формування маркетингової концепції управління ринку мінеральних вод (2018)
Чорнодід І. С. - Теоретичні засади дослідження соціального капіталу, Голубєв О. В. (2018)
Сіренко К. Ю. - Соціальні індикатори рівня життя населення як основа соціальної безпеки та захищеності громадян України (2018)
Кичко І. І. - Перспективи збереження трудового потенціалу в контексті євроінтеграції, Тимошенко О. В., Кліщ Д. М. (2018)
Сергєєв C. О. - Інвестиційне забезпечення економічного розвитку, Щукін Б. М. (2018)
Раделицький Ю. О. - Оцінка особливостей формування видаткової політики місцевих бюджетів у соціальній сфері, Пелехатий А. О. (2018)
Субота М. В. - Санаторно-курортні підприємства: особливості функціонування (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Kharchenko V. - Methodology of research and training in air navigation socio-technical system, Shmelova T., Sikirda Yu. (2018)
Kharchenko V. - Application of flight data recorder data for remote pilot mathematical model verification, Мatiychyk D. (2018)
Shvets V. - Antenna array as a constructive element of increasing cyber-security of network satellite system receivers, Kharchenko V. (2018)
Kharchenko V. - Typed digits recognition using sequential probability ratio test, Chyrka Iu. (2018)
Lazorenko V. - Robust method to define an optimum level of an air traffic controller simulator training, Kharchenko V. (2018)
Golovenskyy V. - Extending the range of detection of aerodrome beam signals in adverse meteorological conditions (2018)
Sushchenko O. - Features of testing of inertially stabilized platforms (2018)
Tykhonov I. - Method of the statistical diagnostic of reliability of ships' equipment (2018)
Gribov V. - Empirical evaluation of dependability of avionics components under conditions of after-sales service, Hryshchenko Yu., Hryshchenko Yu. (2018)
Tereshchenko Yu. - Investigation of interference influence of blade rows on losses in axial compressor stage, Doroshenko E., Tereshchenko Yu., Gumenyuk P. (2018)
Radomska M. - The ecological policy as an instrument of air transportation environmental impacts minimization, Sahaydak M. (2018)
Pavliukh L. - Strategy of spaсe debris treatment, Syrotina I., Todorovych O., Kovalska V. (2018)
Glybin V. - Features of the material balance calculation of three-phase mixtures for extraction processes, Kuznetsova O. (2018)
Haluzinska Yu. - Application of mistletoe in cancer treatment, Baranovsky M. (2018)
Reshetnyak L. - Improvement of thermal treatment to enhance biological resistance of fermented beverages, Vitriak O., Serenko A. (2018)
Bondarchuk N. - The influence of biothin on growth and development of bacteria lactobacillus plantarum, Reshetniak L. (2018)
Pylypenko O. - Method of liquid chromatography – tandem mass-spectrometry for enniatins A, A1, B, B1 and beauvericin determination in winter wheat, Baranovsky M. (2018)
Reshetnyak L. - Effect of alfalfa medicago sativa on vital activity of yeast s. cerevisiae, Kolomoyets N., Semenova O. (2018)
Pawęska M. - Information technology in logistics. The tools for processes optimisation in managing an enterprise – multi-criteria optimisation, Popkowski T. (2018)
Bezzubov D. - Legal mechanisms to ensure security of entrepreneurship (aviation aspect), Yeryashov Ye. (2018)
Нікульніков П. І. - Досвід хірургічного лікування пацієнтів з аневризмою черевного відділу аорти та поєднаним ураженням сонних артерій, Ратушнюк А. В., Ліксунов О. В., Бабій О. Л., Гоменюк А. В. (2018)
Панчук О. В. - Ліпоабдомінопластика в корекції дефектів черевної стінки, Мішалов В. Г., Лещишин І. М., Сімонов В. Ф., Донець Є. Г., Бик П. Л., Огороднік Т. О. (2018)
Жернов О. А. - Використання об’єднаних розтягнутих клаптів у реконструкції грудної клітки і тулуба з тотальними та субтотальними рубцевими деформаціями після опіків, Козинець Г. П., Трач Р. Я., Гузь О. О., Жернов А. О. (2018)
Слободяник В. П. - Ендоскопічна папілектомія та ендоскопічна папілосфінктеротомія при доброякісних захворюваннях великого дуоденального сосочка, Зосим В. А., Рагушин Д. А., Воєвода Ю. Ю., Куриленко А. П., Ткач К. Д. (2018)
Малиновский А. В. - Первый опыт флуоресцентной лапароскопии при холецистэктомии, операциях на внепеченочных желчных протоках и ободочной кишке, Майоренко М. Н., Бадион С. Ю., Галимон М. М. (2018)
Мішалов В. Г. - Обґрунтування методу дозованої редукційної мастопексії для профілактики післяопераційної об’ємної асиметрії молочних залоз, Слюсарєв М. І., Слюсарєв І. Ю., Маркулан Л. Ю. (2018)
Кизименко О. О. - Вплив терапії від’ємним тискомна мікробне забруднення гнійно­некротичних ускладнень синдрому діабетичної стопи, Ляховський В. І., Городова­Андрєєва Т. В. (2018)
Теплий В. В. - Методика використання вакуумної терапії для прискорення закриття ран, які загоюються вторинним натягом, та профілактики патологічного рубцювання, Гребченко К. М. (2018)
Сидорчук Р. І. - Таксономічний склад та мікроекологічні показники збудників гнійно­запальних процесів шкіри та підшкірної клітковини, Хомко О. Й., Кнут Р. П., Волянюк П. М., Сидорчук Л. І., Плегуца О. М., Райляну С. І., Сидорчук І. Й. (2018)
Ткаченко О. І. - Комбінація малоінвазивних методів лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок, Чехлов М. В., Рябоконь А. М., Столярчук Є. А. (2018)
Шатило О. М. - Перфорація дивертикула Меккеля стороннім тілом, Шевчук Б. І., Шкляєв В. Г., Годованюк А. А. (2018)
Опанасенко М. С. - Ятрогенні постінтубаційні розриви трахеї, Леванда Л. І., Шамрай М. Ю., Бичковський В. Б., Кшановський О. Е., Терешкович О. В., Конік Б. М., Новицький О. В. (2018)
Роговський В. М. - Застосування тимчасового артеріального шунта при вогнепальних пораненнях судин нижніх кінцівок (огляд та методика тимчасового шунтування), Коваль Б. М., Бондаревський А. О., Августинович І. І., Родіонов О. С., Голінко В. М. (2018)
Мішалов В. Г. - Аналіз можливих ускладнень флебосклерооблітерації вен нижніх кінцівок, Храпач В. В., Сулік В. В., Сулік Р. В., Сулік Я. О. (2018)
Фелештинський Я. П. - Сучасні методи діагностики та лікування хвороби Крона, Миляновська А. О., Пироговський В. Ю. (2018)
Гетьман В. - Професія як життя. Ольга Матвіївна Авілова (1918—2009), Козлик І., Сокур П. (2018)
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання сучасної хірургії" (Київ, 28—29 листопада 2019 року) (2018)
Умови публікації в журналі "Хірургія України" (2018)
Копча B. C. - Пробiотики: роздуми з позицiї їх якостi, ефективностi, антибiотикорезистентностi й безпеки (2011)
Кужко М. М. - Причини виникнення та характер рецидивiв туберкульозу легень, Процик Л. М., Старкова О. М., Гульчук Н. М. (2011)
Слободян О. I. - Стан судин головного мозку у хворих iз пiдвищеним артерiальним тиском (2011)
Гандзюк А. В. - Демографiчна ситуацiя i проблема хвороб системи кровообiгу у Миколаївськiй областi (2011)
Ковальчук М. Т. - Показники клiтинного та гуморального iмунiтету у хворих на розацеа та супутнi паразитози (2011)
Сусла О. Б. - Дефект гемостазу i кальцифiкацiя клапанiв серця у хворих на додiалiзному етапi хронiчної хвороби нирок (2011)
Болтаєв Д. Е. - Аналiз захворюваностi на сальпiнгiти й оофорити у жiнок, якi постiйно проживають в екологiчно несприятливому регiонi, Абдiрiмова А. Д. (2011)
Корнацький В. М. - Сучаснi аспекти надання медичної допомоги хворим з iнсультами, Ревенько I. Л., Ревенько А. В. (2011)
Чорномидз I. Б. - Клiнiко-патогенетичне обгрунтування застосування кверцетину у комплексному лiкуваннi дiтей iз гострою позалiкарняною пневмонiєю (2011)
Шейко С. О. - Дiагностична та прогностична цiннiсть визначення мозкового натрiйуретичного пептиду у хворих похилого вiку з хронiчною серцевою недостатнiстю та проявами анемiчного синдрому (2011)
Кебкало А. Б. - Лiкування панкреатичних нориць за допомогою кордової тканини, Бондаренко О. М., Лобинцева Г. С., Шаблiй В. А. (2011)
Воробець Д. З. - Ефективнiсть комплексного лiкування чоловiкiв iз рiзними формами сексуальної дисфункцiї, Кодров В. I. (2011)
Нагiрний Я. П. - Експериментальне дослiдження впливу локального застосування полiбiолiн-курiозинової сумiшi на репаративний остеогенез нижньої щелепи щурiв (2011)
Процайло М. Д. - Лiкування вродженої клишоногостi за методом понсеті (2011)
Ковалик Н. П. - Антибiотикочутливiсть кокової мiкрофлори, видiленої iз слизової оболонки гортанi у здорових осiб i хворих на набряково-полiпозний ларингiт, Ковалик А. П., Антонiв Т. В. (2011)
Атаджанов А. Р. - Комбiнована терапiя при лiкуваннi доброякiсної гiперплазiї передмiхурової залози, Раззакберганова Г. О., Аллакулiєв Б. Р. (2011)
Бандрiвський Ю. Л. - Рентгеноморфометричнi змiни нижньої щелепи у працiвниць кондитерського виробництва, хворих на генералiзований пародонтит (2011)
Швець В. I. - Порушення функцiонального стану нирок у щурiв iз мiкстовою свинцево-кадмiєвою субхронiчною iнтоксикацiєю, Трутяк В. Я., Дорошко В. А., Швець М. В. (2011)
Ковальчук А. О. - Характер регенерацiї експериментальних опiкових ран при проведеннi ранньої некректомiї з використанням лiофiлiзованих ксенодермотрансплантатiв вторинного зрiзу (2011)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцiнка вiкових особливостей ремоделювання артерiй пiднижньощелепної залози, Посоленик Л. Я., Татарчук Л. В. (2011)
Сироїд О. М. - Хiрургiчне лiкування пацiєнтiв iз жовчнокамяною хворобою i порушеннями кальцiєвого метаболiзму (2011)
Копитчак I. Р. - Стан паренхiматозних органiв при iзольованiй та поєднанiй скелетнiй травмi (експериментальне дослiдження) (2011)
Якимець М. М. - Динамiка змiн мiнеральної щiльностi кiсток щелеп при цукровому дiабетi за результатами клiнiчних та експериментальних дослiджень (2011)
Кашуба М. О. - Методологiчнi пiдходи до визначення в аерозолях частинок високого ступеня дисперсностi, Федорiв О. Є. (2011)
Данилишина В. С. - Новi тенденцiї в дiабетологiї, Крайничин Н. Я., Ляшук П. М., Сидорчук I. Й., Станькова Н. І., Грабовецький О. В., Серпеніновва А. В., Надіжко О. М., Козодаєв С. П., Кротова А. А. (2011)
До уваги авторів (2011)
Шинкаренко В. Г. - Обоснование принципов управления конкурентоспособностью предприятия (2018)
Криворучко О. М. - Інтегрований підхід до удосконалення бізнес-процесів підприємстваа (2018)
Федотова І. В. - Формування системи управління маркетингом взаємодії на основі концепції життєздатних систем (2018)
Овчаренко А. Г. - Ідентифікація логістичних бізнес-процесів підприємства (2018)
Ковальова О. П. - Генезис та реалії корпоративного управління в Україні (2018)
Криворучко О. М. - Оперативне управління бізнес-процесами автотранспортних підприємств, Сукач Ю. О. (2018)
Ачкасова Л. М. - Моделювання інформаційного забезпечення перевезення вантажів (2018)
Бочарова Н. А. - Формування програми розвитку КСВ на автотранспортному підприємстві, Щепиліна А. К. (2018)
Величко Я. І. - Оцінка кадрових ризиків у системі управління персоналом (2018)
Волинець Л. М. - Науково-методичні підходи до збалансування показників сталого розвитку мультимодальних перевезень вантажів у міжнародному сполученні (2018)
Догадайло Я. В. - Метод статистичного аналізу бухгалтерських рахунків як інструмент CVP-аналізу, Лабунська А. О. (2018)
Бачул Т. М. - Оркестрування крізь призму проектного менеджменту (на прикладі "Пастелей" Івана Карабиця) (2018)
Булавіна Н. М. - Аналіз проблем внутрішньоструктурної інституціональної взаємодії в сучасному візуальному мистецтві України (2018)
Вишеславський Г. А. - Гепенінг і його місце на мапі термінологічної системи акціонізму (2018)
Ворович І. Б. - Естетичність як основна особливість закарпатської школи живопису (2018)
Гладун О. Д. - Український плакат Другої світової війни: зміст і форма (2018)
Дмитрієва О. Д. - Композиторська школа у дискурсі музичної культури (2018)
Дрофань Л. А. - Українське шістдесятництво в іменах (2018)
Дружга І. С. - Бандурне мистецтво в українсько-італійській культурній взаємодії (2018)
Зіненко Т. М. - Міжнародний симпозіум Cucuteni International art camp у контексті розвитку сучасної художньої кераміки (2018)
Клековкін О. Ю. - Історія мистецтва як міфотворчість (2018)
Косів В. М. - Твори В. Кричевського та Г. Нарбута у графічному дизайні української діаспори 1945–1989 років: Цитати й парафрази (2018)
Кубриш Н. Р. - Образ Григорія Сковороди у скульптурі XX — початку XXI століття, Тарасенко А. А. (2018)
Лебедєва А. І. - Псевдоморфоза: теорія дизайну в мистецтвознавстві (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського