Михтуненко В. В. - Образ І. Я. Гурлянда в російській історіографії (2018)
Нікольченко Ю. М. - Наукове студіювання проблеми розпорядчого документування в українських землях XV–XVI століття, Мирошник В. І. (2018)
Новікова С. В. - Розвиток міської інфраструктури Маріуполя (ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Цецик Я. П. - Матеріали періодичної преси як джерело дослідження виборів на Волині у 1906–1907 рр. (2018)
Бєлоусова Н. Б. - Глобальні міста як джерело "м'якої сили" в XXI столітті (2018)
Бідочко Л. Я. - Культурний матеріалізм М. Гарріса як спроба створення нової наукової парадигми (2018)
Боярська О. А. - Політична реклама в організаційно-планувальному контексті застосування сучасних політичних технологій (2018)
Buchyn M. - Information war as an element of Russian aggression against Ukraine at the modern stage, Kurus Y. (2018)
Гальона О. Я. - Міжнародні організації та об'єднання за участі центральноазійських країн та Україна (2018)
Гоцуляк В. М. - Українська державна ідея в політичній думці козацької доби (2018)
Демиденко О. І. - Явище інтелектуальної міграції: визначення поняття та концептуальні підходи до його характеристики (2018)
Zabavska K. - The main approaches to the interpretation of the system of checks and balances in Ukrainian political science (2018)
Забіян В. В. - Особливості застосування системного підходу в політології (на прикладі членства Китаю в БРІКС) (2018)
Звездова О. О. - Потенційні варіанти розвитку конфліктів навколо де-факто держав на пострадянському просторі (2018)
Katerynchuk P. - Challenges and threats of Ukraine's national cyber security in hybrid war (2018)
Коломієць О. В. - Глобалізаційні пріоритети сучасної зовнішньої політики Польщі (2018)
Лаврук І. М. - Відчуження як фактор політичної апатії та політичного абсентеїзму (2018)
Лубінець Д. В. - Англосаксонська та континентальна моделі регулювання лобізму: порівняльний аналіз (2018)
Махсма С. Г. - Маріуполь: стратегія 2021 як шлях до вдосконалення міста та громади (2018)
Павлятенко О. В. - Внутрішньополітичні умови виникнення сепаратизму в Україні (2018)
Пашина Н. П. - Регіональне лідерство як стабілізуючий фактор сучасних міжнародних відносин, Пелих Г. В. (2018)
Poiarkova T. - Migratio flows at occupied territories of Ukraine as a means of "new" warfare (2018)
Проскуріна О. О. - Міфологічний вимір політичної культури: теоретичні основи і політична практика (2018)
Рябінін Є. В. - Сепаратизм та методологія його виявлення (2018)
Татай Е. О. - Класифікація напрямів діяльності громадських організацій у контексті ризиків їх деструктивного впливу на суспільство (2018)
Трофименко А. В. - Операція об'єднаних сил в Україні: політико-правові засади проведення (2018)
Трофименко М. В. - Фонд "Анастасіос Г. Левендіс" як інститут публічної дипломатії Республіки Кіпр (2018)
Тупиця О. Л. - Менеджмент громадських організацій: стратегія політичної ефективності у транзитивному суспільстві, Худий Є. В. (2018)
Турчин Я. Б. - Дипломатія без дипломатів: концептуальні засади парадипломатичної діяльності, Івасечко О. Я. (2018)
Шуліка А. А. - Політичний потенціал сучасного прекаріату (2018)
Пашина Н. П. - Нове слово у політологічних дослідженнях політичної корупції: рецензія на монографію Кушнарьова І. В. "Політична корупція: порівняльно-політологічна концептуалізація" (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вимоги до оформлення статей для публікації в збірнику наукових праць (2018)
Могилевский В. С. - Глобальный и национальный конституционализм, местное самоуправление: сосуществование, взаимодействие, проблемы (2018)
Яросински Б. - Адвокатская тайна в польской и украинской современных правовых системах. Выбранные аспекты, Ярош И. (2018)
Волік В. В. - Суб'єкти громадського контролю на міському транспорті (2018)
Гуменюк К. П. - Перехід частки у статутному (складеному) капіталі господарського товариства у порядку відумерлої спадщини (2018)
Попов А. А. - Деякі особливості сучасних земельних правовідносин, Туз Ю. О. (2018)
Хараберюш І. Ф. - Організаційно-правові основи захисту власності засобами охоронної техніки (2018)
Ольшанецький І. - Конституційне право на освіту або одна з проблем у спеціальних установах для дітей (2018)
Білоус І. М. - Професійна етика працівників поліції: проблеми сьогодення (2018)
Вишковська В. І. - Деякі зауваження щодо правового регулювання експорту в країни ЄС, Попов А. А. (2018)
Шелухин Н. Л. - Проблемы подготовки правоведов в странах СНГ: сходство, различия и пути повышения качества образования, Шелухин А. Л. (2018)
Годованик Є. В. - Система права як чинник визначення ефективності конституційно-правових норм (2018)
Камардіна Ю. В. - Сучасні тенденції розвитку сфери адміністративних послуг в Україні, Ковальов С. В. (2018)
Камардіна Ю. В. - Сутність понять "агресивна війна" і "воєнний конфлікт": співвідношення та міжнародно-правовий аспект, Русаневич А. Т. (2018)
Камардіна Ю. В. - Сучасні тенденції розвитку фінансової діяльності та управління муніципальними фінансами, Корнієнко О. Є. (2018)
Батанов О. В. - Рецензія на рукопис індивідуальної монографії кандидата юридичних наук Шамрая В'ячеслава Вікторовича "Конституційне право в умовах глобалізації та міждержавної інтеграції: теоретико-методологічний аспект" (2018)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2018)
Варданян М. В. - Проблематика чужого в системі цінностей української діаспорної літератури для дітей та юнацтва (2018)
Верба Т. Ю. - Жанрові ускладнення української історичної повісті XXI ст. (2018)
Вісич О. А. - Поетика метадрами у творчості Якова Мамонтова (2018)
Калашник О. О. - Візіонерська поетика модерної поезії (на матеріалі поеми "Золотий гомін" П. Тичини) (2018)
Ковалець Л. М. - Осип Маковей у пошуках Юрія Федьковича (2018)
Коч Н. В. - Ретротипаж как продукт национальной культуры (лингвоприкладной аспект исследования) (2018)
Кочерга С. О. - Епістолярій Марка Вовчка: гендерні особливості комунікації (2018)
Краснощок В. В. - Неповнота "української людини": драма П. Тичини у критиці Є. Маланюка (2018)
Кузебна В. В. - Лінгвостилістичні та структурні особливості романної прози Шервуда Андерсона (на матеріалі твору "Кіт Брендон"), Гречуха Л. О. (2018)
Мальцев В. С. - Леонінський вірш в українській шкільній драмі ХVІІІ століття (2018)
Матвєєва Т. С. - Поетика ретроспективності в українській ідеологічній романістиці другої половини XIX ст. (2018)
Назаренко Н. І. - Протест жінки проти пуританської ідеології в романі М. Дреббл "Мій золотий Єрусалим", Ємець А. І. (2018)
Наместюк С. В. - Трансформації інфернальної персоносфери в романах "Майстер і Маргарита" М. Булгакова та "Перший із перших, або дорога з Лисої гори" В. Кулікова (2018)
Тарасенко К. В. - Специфіка репрезентації жіночої тематики в романі Генрі Робертса "Феандер" (1595) (2018)
Телешман С. І. - Філософські мотиви лірики Михайла Ткача (2018)
Тиховська О. М. - Психоаналітичний аспект образу водяника в українській міфології (2018)
Anoshkova T. - Common grammatical mistakes in translation of the US patents into Ukrainian (2018)
Бицко Н. І. - Лінгвістичний алгоритм дослідження мікрогідронімів Тернопільщини (2018)
Варех Н. В. - Модуси британської мовної картини світу у виданні "The Gardian" (2018)
Воєвутко Н. Ю. - Засоби комунікації грецькомовних користувачів MMORPG-ігор, Романенкова С. В. (2018)
Гнезділова Я. В. - Етапи метапрагматичного аналізу дискурсу (2018)
Голоцукова Ю. О. - Особливості відтворення національно-культурного колориту при перекладі художніх творів "Дубровський", "Капітанська дочка", "Повісті Бєлкіна" О. Пушкіна, Загрубська Е. В. (2018)
Gutnikowa А. - Übersetzungstransformationen in der UN-Charta (2018)
Дужик Н. С. - Мовна тактовність та її роль у формуванні соціальної компетентності (на прикладі західної культури) (2018)
Дулепа І. Б. - Тезаурусне моделювання німецької педагогічної термінології (2018)
Зінченко А. В. - Вторинні номінації кількості в англомовному публіцистичному дискурсі: прагмастилістичний аспект (2018)
Кирпиченко О. Е. - Особливості вживання новотворів німецької мови (на матеріалі текстів реклами та оголошень) (2018)
Кисла Н. В. - Диференціація інтенційних прийменників – носіїв семантики "користь", "шкода", "догода" (2018)
Кійко С. В. - Асоціації як рушійна сила зміни значення слів (2018)
Ковальська Н. В. - Офіціійно-ділова комунікація як комплексний та багатоплановий процес: ознаки та характеристика, Ковальова О. Б. (2018)
Макарець Ю. С. - Роль редактора в реалізації державної мовної політики України у сфері засобів масової інформації (2018)
Melnyk S. - Means of verbalization of the mind concept in modern English discourse (2018)
Мусійчук Т. І. - Невербальні засоби вираження обурення (2018)
Охріменко В. О. - Явище синонімії в ономатопеїчній лексиці сучасної корейської мови (2018)
Охріменко М. А. - Структурні й ідіоетнічні особливості одиниць фразеосемантичного мікрополя "тривога/хвилювання" у сучасних перській і українській мовах (2018)
Родюк М. В. - Семантичні витоки результативності дієприкметників в нідерландській мові (2018)
Садовая А. Ю. - Компаративная модель мира в идиостиле М. Лисянского (2018)
Serhiienko L. - Tpypology of presentation structures in initial public offering texts (2018)
Скобнікова О. В. - Методика аналізу лінгвокультурного концепту (на прикладі концепту family) (2018)
Solodka A. - Pragmatics of communication: speech acts of communicative comfort (2018)
Станіслав О. В. - Особливості синтаксичних структур у поезії французьких модерністів початку ХХ століття (лінгвокультурологічний аспект дослідження) (2018)
Струк І. М. - Імплікатури-персоналії з нульовим вербальним компонентом у драматичному тексті буковинських письменників (2018)
Томусяк А. О. - Комунікативні інтенції автора художнього тексту як моделюючий фактор його образу (2018)
Хавкіна О. М. - Проблеми перекладу "Керівництва МПК з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки в умовах надзвичайної ситуації" українською мовою (2018)
Чистяк Д. О. - Космологічна концептосистема в поезії В. Стуса (2018)
Шемякіна Н. В. - Особливості актуального членування вставних речень, які передають слова автора (2018)
Шульга А. А. - Граматична категоризація аспектуальності в українській та фінській мовах (2018)
Shchypachova D. S. - Lexical-stylistic transformations in the English-Ukrainian scientific and technical translation (2018)
Яценко П. І. - Номінативна організація підрядно-сурядного полінома у сучасній німецькій мові (на матеріалі наукового дискурсу) (2018)
Дудко І. В. - Рецензія на навчальний посібник "Українська мова як іноземна. Підготовка до тесту. Тренувальні завдання. Середній рівень" (навчальний посібник / О. М. Новікова, О. Г. Тулузакова, У. М. Штанденко. За редакцією О. М. Новікової. – Миколаїв: Видавництво ЧНУ Імені Петра Могили, 2017. – 332 с.) (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2018)
Саух П. Ю. - Полікультурна освіта в контексті політики "рівної гідності" (2018)
Бабушка Л. Д. - Фестивація як ескапічна рефлексія: робінзонадні лакуни культуро творчості (2018)
Білик А. А. - Протест проти академізму у художній практиці передвижників і кубофутуристів (2018)
Кислюк К. В. - Соціокультурні аспекти сучасного етапу української модернізації (2018)
Кривоцюк Л. І. - Людина та її образ світу в культурі Японії, Ільницька А. С. (2018)
Манякіна О. С. - Вплив православ'я на обрядові традиції грецької спільноти північного Приазов'я (2) (2018)
Нікольченко Ю. М. - Скарби Х–ХІІІ ст. з Рівненщини у контексті розвитку ювелірного мистецтва Київської Русі, Сабадаш Ю. С. (2018)
Сивак О. А. - Растрова графіка в обробці фотографії, Мирошник В. І. (2018)
Ткаченко Р. В. - Локальні тенденції нових форм музейної діяльності в сучасній Україні на матеріалі Одеси, Кулєшова К. О. (2018)
Федоренко В. П. - Ключові постаті ведучих в авторських телевізійних програмах (2018)
Чікарькова М. Ю. - Комп'ютерні ігри у соціокультурному дискурсі (2018)
Шевченко В. В. - Виконавські аспекти діяльності хорового диригента, Добронравова С. А., Ноздріна О. Ю. (2018)
Balazs A. - Conflict and reviv: urban trasformation in Mariupol after 2014 (2018)
Петрушина Т. О. - Ценностные приоритеты и реальные характеристики трудовой жизни населения Украины, Слющинский Б. В. (2018)
Слющинський Б. В. - Роль етнокультурних та етноконфесійних чинників у формуванні ціннісних орієнтацій населення українського Приазов'я (2018)
Барма О. А. - Позиционирование и продвижение продуктов и услуг региональных музеев посредством web-сайтов, Голубович А. Ю. (2018)
Барма О. А. - Стимулирование профессиональной деятельности выпускников учреждений высшего образования сферы культуры, Маскевич М. И. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2018)
Книжкова полиця (2018)
Шашкова Л. О. - Філософія у публічному просторі, Губерський Л. В., Приходько В. В., Баумейстер А. О., Ільїн В. В., Бойченко М. І., Гладких В. В., Чернецький Д. Д., Якубін О. Л., Дубняк З. О. (2018)
Баумейстер А. О. - Ідентичність Європи: виклики і загрози The Paris Statement. A Europe we can believe in (2018)
Бородіна Н. В. - Ділема утилітаризму в кіновсесвіті Marvel (2018)
Golets O. - The Ignis Fatuus Phenomenon in the Context of the Fire Element Symbol, Stavynska I. (2018)
Малишена Ю. О. - Колективність знання: дискусії в контексті соціальної епістемології (2018)
М'ясоїд П. А. - Суб'єктний підхід у психології і людина як предмет пізнання (2018)
Пенюк В. Б. - Складність універсальності музичної мови в контексті полістилістичних тенденцій сучасного дискурсу: ретроспекція музичного висловлення (2018)
Рассудіна К. С. - "Неправильне життя": біографія і біологія в перспективі зла смерті (2018)
Туренко В. Е. - Епістемологічний зміст феномену любові в античності: історико-філософський контекст (2018)
Вінтонів Ю. І. - Богопокинутість: феномен, досвід, інтерпретації у персоналіях А. Камю та К. С. Льюїса (2018)
Кхелуфі А. Н. - Деякі зауваги про роль релігії у філософії Джона Лока (2018)
Лігус М. В. - Музичний перформанс як форма комунікації (2018)
Щербина Н. С. - Потенціал методології британського емпіризму у вивченні концепту поваги (2018)
Шашкова Л. О. - Правда міфу: шлях до економічної компетентності. Рецензія на монографію-навчальний посібник Володимир Ільїн. "Етюди про багатство. Легенди. Люди. Життя" (К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 434 с.) (2018)
Бєлова Н. В. - Життя як спосіб буття людини та універсальний тип діяльності, Попович О. В. (2018)
Левченко Л. Ю. - Трансформація маскулінності, фемінності та гендерних ролей в освітньо-виховному просторі (2018)
Шадманов К. Б. - К истории становления системы основных понятий английской философии: философская плоскость (2018)
Нагорняк М. В. - Новинний контент інформаційних випусків суспільного радіо: структурно-композиційний чинник (за матеріалами УР-1) (2018)
Нікольченко Ю. М. - Документаційне забезпечення міжнародної діяльності Гетьманщині у 1649–1658 роках: стан дослідження проблеми в сучасній вітчизняній історіографії, Головко О. В., Кочина Ю. М. (2018)
Кудлай В. О. - Особливості документно-інформаційного забезпечення діловодства в УСРР (1923–1937 рр.), Ангелинова І. А. (2018)
Кухаренко О. О. - Архетипи як основа образів персонажів обрядової дії українського весілля (2018)
Сивак О. А. - Платформи дистанційного навчання у закладах вищої освіти, Сарбаш М. В. (2018)
Тиховська О. М. - Психологічне підґрунтя народних уявлень про писанки у світлі світової міфології (2018)
Яблоков С. В. - Реалізація ідей "діалогу культур" у процесі включення майбутніх учителів англійської мови до міжкультурної комунікації, Мартіросян А. М. (2018)
Ташкінова О. А. - Соціальна компетентність учнівської молоді в умовах сучасного суспільства: проблеми та шляхи їх вирішення (2018)
Слющинський Б. В. - Формування та зміни громадської думки як соціокультурного феномену: від Г. Гегля до сучасності (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2018)
Книжкова полиця (2018)
Жаховський В. О. - Роль та значення дефініцій у військовій медицині, Лівінський В. Г. (2019)
Казмірчук А. П. - Діяльність Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" з надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги військовослужбовцям та особам інших контингентів у 2014–2018 рр. Основні статистичні показники, Дрюк М. О., Денисенко І. Г., Циц О. В., Сидорова Л. Л., Агрепишин С. В., Бугай О. О. (2019)
Курділь Н. В. - Підсумки міжнародного конгресу з управління наслідками хімічних, біологічних, радіаційних та ядерних загроз "CBRNe Applied Science and Consequence Management World Congress – 2018", Устінова Л. А., Сагло В. І., Баркевич В. А., Євтодьєв О. А., Швець Р. М. (2019)
Сайко О. В. - Динаміка адаптивних порушень у лікарів військового мобільного госпіталю при виконанні обов’язків в умовах збройного конфлікту, Зосимчук І. П., Гайда І. Є. (2019)
Соколовський А. І. - Аналіз проведення ехокардіографічних досліджень у пацієнтів кардіологічного профілю в амбулаторних умовах у закладах охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України, Сидорова Н. М., Софієнко С. В., Чайковський І. А., Воронко А. А., Маслакова Н. В., Діденко Л. В., Шевчук Р. В., Шевчук С. В., Гальченко Г. І. (2019)
Жупан Б. Б. - Ефективність нейропротекторної терапії глаукоми, Бібік Т. А., Третяк В. В. (2019)
Канцера І. В. - Синдром фон Хіппеля–Ліндау, Лисак А. В. (2019)
Рушай А. К. - Об’єктивізація результатів хірургічного лікування постраждалих з септичними незрощеннями великогомілкової кістки, Борзих O. В., Мартинчук О. О., Борзих Н. О., Шипунов В. Г. (2019)
Слободяник В. П. - Випадок лікування пацієнта зі стравоходом Барретта методом аргоноплазмової коагуляції, Зосим В. А., Рагушин Д. А., Воєвода Ю. Ю., Ткач К. Д., Куриленко А. П. (2019)
Бурдо И. С. - Артериальная гипертензия при опухолях надпочечников, Тихонова Н. В., Чаюн Н. В., Спасская А. А. (2019)
Воронко А. А. - Коморбідність у хворих на артеріальну гіпертензію військовослужбовців у віддалений період після участі в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (2019)
Дяченко В. В. - Аналіз причин синдрому хронічного кашлю у військовослужбовців, Бичкова С. А., Чумаченко Г. А., Тумарова Е. М., Пархотик Л. І., Заковоротна І. Г., Таранухін С. С., Староконь Л. В. (2019)
Казмірчук А. П. - Антитромботична терапія хворих на фібриляцію передсердь в умовах реальної клінічної практики, Андріюк А. С., Сидорова Н. М., Третяк Д. Д., Хоменко І. В., Шамугія Б. К., Науменко М. В. (2019)
Левшова З. В. - Синдром множинної ендокринної неоплазії: діагностика та лікування (огляд літератури та опис клінічного випадку), Грод М. С. (2019)
Левшова З. В. - Гіпертрофічна кардіоміопатія: випадок з практики, Скорозінська С. В. (2019)
Литовка С. Л. - Епідеміологічні особливості кишкового ієрсиніозу у військових колективах, Клименко Ю. Ю., Рожков А. В., Олим М. Ю., Іванько О. М., Огороднійчук І. В. (2019)
Мясников Г. В. - Розлади вегетативного відділу нервової системи та їх особливості у військовослужбовців Збройних Сил України та учасників антитерористичної операції, Ткачов А. В., Литовченко І. І., Слєсаренко Ю. О., Селюк О. В., Семьонова О. В. (2019)
Бутрім О. І. - Вплив дієтичної добавки екстракту кореня борця з радіопротективними властивостями на систему кровотворення при дії іонізуючого опромінення, Цвігун Г. В., Собецький В. В., Главацький О. Я., Худецький І. Ю., Воронко А. А. (2019)
Головко С. В. - Досвід черезшкірної пункційної склеротерапії кіст нирок, Собков Я. В., Савицький О. Ф., Валерко Д. О. (2019)
Доценко Н. Я. - Новые возможности оптимизации лечения артериальной гипертензии: хронотерапия, Боев С. С., Герасименко Л. В., Шехунова И. А. (2019)
Новопашенна В. В. - Остеосцинтиграфія в оцінці комбінованого лікування скелетних метастазів, Чобан В. І., Красільніков Р. Г. (2019)
Форманчук О. К. - Погляд на концепцію біологічного розвитку й особливості діагностики хронічного обструктивного захворювання легень у доклінічний період (2019)
Цвігун Г. В. - Магнітно-резонансна томографія в діагностиці аденом гіпофіза та розпізнаванні можливих причин їх гіпердіагностики, Хєда М. І., Цибенко Л. Д., Карпцова Ж. Є., Ніцак Н. В., Зима С. Г. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Вишневска А. - Метод и опит на майсторския клас (2019)
Власова І. В. - Економічна автономія університетів: досвід Великої Британії (2019)
Дедюх Є. В. - Управління освітнім процесом закладу позашкільної освіти: основні категорії дослідження (2019)
Ілляхова М. В. - Праксеологічний компонент у структурі креативності науково‐педагогічного працівника (2019)
Педорич А. В. - Використання елементів програмованого навчання у закладах вищої освіти зі специфічними умовами (2019)
Сидоренко В. В. - Забезпечення якості освітнього процессу курсів підвищення кваліфікації за різними моделями і формами навчання в умовах відкритої освіти (2019)
Тітова А. В. - Розвиток інформаційно‐освітнього середовища медичних закладів вищої освіти як одна з педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх сімейних лікарів (2019)
Федорець В. М. - Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури на основі використання методологічного концепту "Терапія здоров’я" (2019)
Цибанюк О. О. - Національна Румунська гра "ойна" як складова навчальної програми "Фізична культура і спорт" (2019)
Куліш П. - Історичне оповідання (Уривок) (2016)
Куліш П. - Спогади про Миколу Івановича Костомарова (2016)
Сулима М. - Творчість Тараса Шевченка й давня українська література (2016)
Білоус П. - Сирітські елегії XVIII ст. і рання творчість Тараса Шевченка (2016)
Яременко В. - Литовсько-руська доба української історії в доробку Тараса Шевченка: історіософські ремінісценції (2016)
Харчук Р. - Твори Тараса Шевченка в контексті літератури, яку заборонив Микола І (2016)
Калинчук А. - Шевченкознавчі студії у збірці "Из украинской старины" Миколи Сумцова (2016)
Панченко В. - Шевченків слід у Вісбадені (2016)
Пахаренко В. - "Все йде, все минає…" (до проблеми еволюції світосприймання Т. Шевченка) (2016)
Яковина О. - Герметична парадиґма Тараса Шевченка (2016)
Боронь О. - Повість "Княгиня" у творчій еволюції Шевченка-прозаїк (2016)
Чамата Н. - Про дилетантство в шевченкознавстві, Смілянська В. (2016)
Соколюк Ю. - Дещо до портрету Петра Григоровича Кандиби (2016)
Лисенко Т. - Шевченко і Городищина, Берко Г., Василенко Г., Орел Л. (2016)
Баран Є. - Тарас Шевченко: індивідуальні орієнтири сприйняття. Виступ на Шевченківському святі 9 березня 2016 року в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (2016)
Карпінчук Г. - Шевченкіана в рецензіях Михайла Новицького 1923–1962 рр. (2016)
Козак О. - Тарас Шевченко 2004 – 2011. Матеріали до бібліографії. Публікуємо матеріали до бібліографії за 2007-2008 роки (2016)
Поліщук В. Т. - Новий погляд на давню тему. Білоус П. В. Тарас Шевченко і давня українська література. - Житомир, 2015. - 76 с. (2016)
Voloshchuk I. - Special Educational Programs for Gifted, Rudyk Y. (2019)
Федорова Н. Ф. - Теоретична сутність технології діяльнісного підходу в середній освіті з обдарованими учнями (2019)
Ласкова-Ярмоленко А. О. - Лінгвістична обдарованість як важливий аспект у формуванні інтелектуальної еліти України (2019)
Бельская Н. А. - Методика диагностики личностных факторов одаренности (ЛФО) (часть 1, продолжение в следующем номере) (2019)
Бафаев М. М. - Национальная толерантность как фактор детерминации социально-психологического поведения личности (2019)
Чудакова В. П. - Психологическое обеспечение образовательного процесса: психологическая служба в школе − создание, современное состояние и перспективы, Шарипов Ш. С., Чупров Л. Ф., Баратов Ш. Р. (2019)
Podshyvailov F. - Motivational Sphere of Modern Psychology Students: Theoretical-Empirical Analysis of the Research in Ukraine, Podshyvailova L. (2019)
Якимова І. О. - Особливості соціально-психологічної адаптації обдарованих першокласників в умовах Нової української школи (2019)
Магдисюк Л. І. - Психологічна корекція особистісної сфери підлітків і молоді, Ятчук Т. М., Крат Л. О., Павлова Б. В., Бульчик Т. І., Кунц І. С. (2019)
Сірик В. Ф. - Методична розробка виховного заходу учнівського проекту "Люди! Не потрібно війни" (2019)
Нагнибіда М. М. - Профорієнтаційна діяльність з обдарованими дітьми: світовий досвід (2019)
Пархоменко Р. В. - Продовжуючи славні традиції велоспорту Радомишльщини (2019)
Яцишин А. В. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій для виконання науково-педагогічного дослідження: поради аспірантам (2019)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2019)
Нечітайло І. С. - Культурний капітал сучасної студентської молоді: структура, типи і практики накопичення (на прикладі студентства м. Харкова), Назаркін П. О. (2019)
Шелемба М. М. - Трансформація міграційної політики ЄС на початку ХХІ ст. (2019)
Салем Д. Н. - Близький Схід як резерв для міграції у західні країни та міграційний центр в Азії (2019)
Добролюбська Ю. А. - Маловідома філософська спадщина Християна Фюрхтеготта Геллерта: спроба концептуалізації, Присяжнюк О. М. (2019)
Гром І. С. - Чинники поширення чайної субкультури в різних суспільствах (2019)
Зубарєва О. І. - Медична реформа в україні: оцінки українців та досвід регіонального дослідження (2019)
Міхно Н. К. - Архітектурні об’єкти як елементи соціального простору міста в предметному полі соціальних наук (2019)
Ніколенко В. В. - Соціологічна думка в. К. Липинського: правова держава, гетьманат і хліборобський клас (2019)
Юрченко А. В. - Електронне урядування – ефективний механізм запобігання політичній корупції (2019)
Котеленець К. М. - Політичне життя окупованої території Луганської області: відображення у друкованих засобах масової інформації, Боровенська І. І. (2019)
Варга Н. І. - Регулювання неформальної зайнятості в умовах перехідної економіки, Афанасьєв Д. М. (2019)
Сарнацький О. П. - Видатний сучасний український дослідник руху декабристів (До 75-річчя доктора історичних наук, професора Г. Д. Казьмирчука) (2019)
Фурдичко О. І. - Екологічна модель "генотип —середовище" оцінювання продуктивності та стійкості основних лісоутворюючих порід в Україні, Нейко І. С. (2019)
Паляничко Н. І. - Природно-географічні особливості районування території Малого Полісся України в контексті економіки збалансованого землекористування, Данькевич С. М. (2019)
Романчук Л. Д. - Інтегральна оцінка якості водопровідної питної води за показниками хімічної нешкідливості, Башинська І. Л. (2019)
Центило Л. В. - Вплив елементів агротехнологій на спрямованість процесів трансформації азотних сполук у чорноземі типовому (2019)
Мішенін Є. В. - Системна оцінка результативності екологічного оподаткування у контексті соціо-еколого-економічної безпеки просторового розвитку, Ярова І. Є. (2019)
Новаковська І. О. - Екологічна безпека в авіаційній галузі: сучасні проблеми та шляхи їх розв’язання, Скрипник Л. Р. (2019)
Разанов С. Ф. - Оцінка інтенсивності забруднення їстівних грибів важкими металами в умовах Правобережного Лісостепу України, Врадій О. І. (2019)
Грицуляк Г. М. - Екологічний стан дерново-підзолистих ґрунтів Передкарпаття за внесення осаду стічних вод під вербу енергетичну (2019)
Вожегова Р. А. - Чинники деградації та напрями відтворення родючості ґрунтів Південного Степу України, Грановська Л. М. (2019)
Зимароєва А. А. - Використання географічно зваженого аналізу головних компонент для агроекологічного зонування території України (2019)
Пономаренко Т. М. - Характеристика джерел утворення та розрахунок викидів забруднюючих речовин у процесах пересипання на кар’єрах, Вовкодав Г. М. (2019)
Тараріко М. Ю. - Сучасний стан забруднення ландшафтів та опромінення населення в гумідній зоні України (2019)
Добряк Д. С. - Особливості екологічної оцінки земель, Шкуратов О. І., Мельник П. П., Скляр Ю. Л. (2019)
Новаковська І. О. - Екологічні імперативи функціонування системи землекористування в галузі автомобільного транспорту та дорожнього господарства, Іщенко Н. Ф. (2019)
Комарова Н. В. - Інституціональні основи забезпечення еколого-економічної ефективності сільськогосподарського землекористування (2019)
Smirnova O. V. - Chemical environment of water molecules adsorbed on the anatase surface: quantum chemical study, Grebenyuk A. G., Lobanov V. V. (2019)
Гаврилюк О. О. - Моделювання оптичних спектрів періодичних структур за допомогою методу скінченних різниць в часовій області, Семчук О. Ю. (2019)
Белякова Л. А. - Влияние способа иммобилизации β-циклодекстрина на сорбционные свойства модифицированных кремнеземов, Ляшенко Д. Ю., Роик Н. В., Трофимчук И. Н., Швец А. Н. (2019)
Колесник І. С. - Каталітичні властивості поліетерсульфонових мембран, модифікованих наночастинками SnO2, Джоджик О. Я., Коновалова В. В., Сорокін Г. А., Мешкова Т. Г., Бурбан А. Ф., Царик С. М. (2019)
Pokutnyi S. I. - Excitons and exciton quasimolecules states in nanosystems of semiconductor quantum dots, Shkoda N. G. (2019)
Степанюк К. О. - Дослідження взаємодії цинку(ІІ) з макромолекулярними компонентами склоподібного тіла методами УФ-спектроскопії та динамічного розсіювання світла, Геращенко І. І., Чуніхін О. Ю. (2019)
Картель Н. Т. - Изучение влияния детонационных наноалмазов на микровязкость мембран эритроцитов крыс методом спиновых зондов, Иванов Л. В., Ляпунов А. Н., Нардид О. А., Черкашина Я. О., Щербак О. В., Гурова О. А., Окотруб А. В. (2019)
Семенцов Ю. І. - Вплив малих концентрацій вуглецевих нанотрубок на структуроутворення в матрицях різної природи, Картель М. Т. (2019)
Шабловский Я. О. - Формирование пористой структуры сорбентов на основе металл-органических каркасных соединений (2019)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2019)
Корж І. Ф. - Національна інтегрована система нормативно-правових актів: реальність і можливості (2019)
Довгань О. Д. - Сутність і зміст законодавства у секторі оборони та його реалізації: інформаційно-правове дослідження, Ященко В. А. (2019)
Ланде Д. В. - Мережева модель правових обмежень доступу до Інтернету у світі, Ліненко Ю. О. (2019)
Брайчевський С. М. - Зворотні зв’язки в системах Інтернету речей з елементами штучного інтелекту (2019)
Радутний О. Е. - Юридична освіта та сфера надання правових послуг в контексті штучного інтелекту (2019)
Дорогих С. О. - Електронний парламент як базис побудови національної системи нормативно-правових актів (2019)
Дзьобань О. П. - Від "інформаційного суспільства до "інформаційної безпеки”: до проблеми концептуалізації сутності понять, Жданенко С. Б. (2019)
Доронін І. М. - Правові проблеми суверенізації Інтернету (2019)
Гребенюк М. В. - Проблеми протидії поширенню деструктивної пропаганди та дезінформації напередодні виборів: аналіз досвіду ЄС, Леонов Б. Д. (2019)
Гуцалюк М. В. - Оцінка реалізації стратегії кібербезпеки України з урахуванням досвіду європейських і світових практик (2019)
Петров С. Г. - Повноваження СБ України як суб’єкта національної системи кібербезпеки (2019)
Кравченко Р. М. - Щодо деяких підходів до вдосконалення контррозвідувального пошуку органів військової контррозвідки СБ України з урахуванням аналізу законодавства США (2019)
Кулешов М. В. - Сутність та зміст розслідування кіберінцидентів та кібератак підрозділами СБ України (2019)
Сандул В. С. - Удосконалення законодавства та навчальної програми викладання предмета "Захист Вітчизни” в середніх загальноосвітніх закладах (2019)
Беланюк М. В. - Перші кроки відновлення роботи органів юстиції на визволеній від нацистів території України (1943 – 1944 рр.), Вронська Т. В. (2019)
Нижник А. І. - Недоторканність народного депутата України – конституційно-правова гарантія незалежного парламентського контролю: інформаційно-правовий аспект (2019)
Уханова Н. С. - Правова культура молоді в Україні (2019)
Бєлєвцева В. В. - Міграційний режим перебування іноземних громадян і осіб без громадянства на території України: стан і перспективи (2019)
Денисов А. І. - Перспективи створення спеціальних правових режимів для трудових мігрантів (2019)
Косиця О. - Публічний контроль за забезпеченням прав викривачів (2019)
Лимарь І. В. - Дискусійні питання місця виконавчого провадження в системі права України (2019)
Макаров Н. - Последняя любовь Шевченка (Из семейного архива) (2017)
Мовчанюк В. - Шевченкова ідея України і месіанська логіка "Книг буття українського народу" Миколи Костомарова (2017)
Боронь О. - Творчість Вашинґтона Ірвінґа в лектурі Тараса Шевченка (2017)
Слоньовська О. - Проблема національної самоідентифікації в посланні Тараса Шевченка "І мертвим, і живим..." (2017)
Горболіс Л. - Світ душі українця в поезії Тараса Шевченка "Ми восени таки похожі..." (2017)
Харчук Р. - Поема "Гайдамаки" як найконтроверсійніший текст Шевченка (Розділ із майбутньої книжки "Історична пам'ять Шевченка: спроба реконструкції)" (2017)
Калинчук А. - Творчість Тараса Шевченка в наукових студіях Миколи Сумцова (2017)
Генералюк Л. - Шевченкознавчі розвідки Валентини Василівни Рубан (2017)
Поліщук В. - Шевченківська тема в поезії Михайла Масла (2017)
Танана Р. - Земляки Кобзаря – дослідники книг вражень на Тарасовій горі (2017)
Бондаренко Л. - Тарас Шевченко і Кам’янщина (2017)
Чупак Т. - Поезія Тараса Шевченка в музичній інтерпретації Петра Чайковського (2017)
Чупак Т. - Увічнення образу Тараса Шевченка (погруддя Кобзаря в Кам’янці) (2017)
Малкович І. - Приклад Шевченка має окрилювати, а не вганяти у безнадію (2017)
Баран Є. - Животворящий Шевченко... Від Шевченка до шевченківської людини (2017)
Козак О. - Тарас Шевченко 2004 – 2011. Матеріали до бібліографії (2017)
Павлик Н. С. - Діагностика та прогностичне значення безсимптомної фібриляції передсердь, Черняга-Ройко У. П., Сороківський М. С., Акер А. В., Жарінов О. Й. (2019)
Дружина О. М. - Чинники ризику післяопераційної летальності в пацієнтів похилого та старечого віку при застосуванні внутрішньоаортальної балонної контрпульсації в ранній період після проведення аортокоронарного шунтування, Лоскутов О. А., Маруняк С. Р., Михайлова А. В. (2019)
Коморовський Р. Р. - Вплив реваскуляризації міокарда на віддалений прогноз у пацієнтів із гострим коронарним синдромом та супутніми захворюваннями (2019)
Целуйко В. Й. - Предикторна цінність ехокардіографічних показників щодо виникнення фібриляції передсердь у хворих з гострим коронарним синдромом, Бен Салем Ф., Лопіна Н. А. (2019)
Вітовський Р. М. - Тактика хірургічного лікування злоякісних пухлин серця, Ісаєнко В. В., Дядюн Д. М., Оніщенко В. Ф., Піщурін О. А., Мартищенко І. В. (2019)
Arnar D. O. - Ведення пацієнтів із безсимптомними аритміями: консенсус Європейської асоціації серцевого ритму (EHRA), ухвалений Асоціацією з вивчення серцевої недостатності (HFA), Товариством серцевого ритму (HRS), Азійсько-Тихоокеанським товариством серцевого ритму (APHRS), Товариством серцевих аритмій Південної Африки (CASSA) та Латиноамериканським товариством серцевого ритму (LAHRS), Mairesse G. H., Boriani G., Calkins H., Chin A., Coats A., Deharo J.-C., Svendsen J. H., Heidbuchel H., Isa R. (2019)
Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб (2019)
Умови публікації статей у журналі "Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія" (2019)
Соловьев В. П. - К вопросу влияния мультипликативных эффектов технологических инноваций на динамику экономического роста: роль исследований Н. Д. Кондратьева, Соснов А. С. (2019)
Булкін І. О. - Пріоритети фінансування досліджень і розробок в Україні з внутрішніх джерел науково-технічних організацій. Частина 1 (2019)
Попович О. С. - Невідкладність кардинальних заходів для відновлення кадрового потенціалу науки України (2019)
Бублик С. Г. - Світові тенденції розвитку системи вищої освіти та місце в ній дослідницького процесу, Велентейчик Т. М., Гончарова Т. В. (2019)
Наумовець А. Г. - Євген Оскарович Патон та його науково-інженерна школа зварювання: історія успіху, Мазур О. А. (2019)
Звонкова Г. Л. - Наукова школа В. І. Трефілова, Косско Т. Г. (2019)
Савчук В. С. - Липський Володимир Іполитович, президент Всеукраїнської академії наук 1922–1928 (до 100-річчя від дня заснування Національної Академії наук України) (2019)
Руда С. П. - "Для рідного краю і народу…" (2019)
90-летие со дня рождения Геннадия Михайловича Доброва (1929—1989) (2019)
Хроніка наукового життя (2019)
Стратегічне управління розвитком дослідницьких університетів (2019)
Мельник М. Ю. - Вивчення особистісних чинників розвитку обдарованої особистості (2016)
Яцишин А. В. - Використання електронних соціальних мереж у діяльності з обдарованими учнями, Яськова Н. В. (2016)
Коваленко В. В. - Мультиплікаційна продукція як засіб формування соціальної компетентності учнів молодших класів (2016)
Міцик Т. О. - Самопізнання як один із факторів образу світу підлітка (2016)
Остапчук О. Є. - Розвиток дитячої обдарованості на засадах гуманітарної парадигми освіти (2016)
Волошина А. Л. - Творча діяльність "Козацького Просвітницького Центру" Київської Академії Козацтва, Сичевська Л. Є. (2016)
Коростіль Л. А. - Хімічний колоквіум як складова системи підготовки учнів до олімпіад, Метейко А. В. (2016)
Знетиняк Н. Н. - Очно-дистанційна школа Львівської обласної Малої академії наук як інноваційна форма діяльності з обдарованою учнівською молоддю (2016)
Лук’янчук Я. А. - Аналітично-пізнавальна активність учнів: сутність та можливості діагностування у загальноосвітніх навчальних закладах (2016)
Мальцев О. В. - Соціальні копінг-ресурси особистості як чинники відчуття власної безпеки (2016)
Чудакова В. П. - Особливості професійноорієнтованої трансформації особистості у процесі інноваційної діяльності для формування її конкурентоздатності (за тестом Р. Кеттелла) (2016)
Ющенко О. В. - "Сорока – ворона" (2016)
Шум’як Н. Р. - Основи кімнатного квітництва (Навчальна програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму) (2016)
Скрипник А. І. - Вплив сучасних педагогічних технологій на формування креативності в учнів молодших класів (з досвіду педагогічної діяльності) (2016)
Дудченко Д. І. - Рідна Одещина плекає майбутню художницю (2016)
Журавель Т. О. - Тайм-менеджмент самостійної діяльності обдарованих учнів, Зюзь В. В. (2016)
Title (2019)
Contents (2019)
Abdramanova S. - Conceptualization of South Ossetia conflict by Russian bloggers (2019)
Florio G. De - Emblematic journeys: Gianni Rodari in the USSR (2019)
Kalyta A. A. - Prosodic models of accentuated personalities’ English public speeches, Andrushchenko I. O. (2019)
Kalyta A. A. - Methodological potential of the cognitive model of the person’s spiritual being pyramid, Klymenyuk О. (2019)
Mercantini S. - Approximation and metaphor in Italian nominative strategy (2019)
Pasynok V. - A discourse identity of the fool-wisecracker in the carnival space of the USA and Great Britain, Samokhina V., Tarasova S. (2019)
Pavkin D. - Gender stereotypes in Australian newspaper texts: a cognitive linguistic aspect (2019)
Prykhodko I. V. - Dynamics of the concept Canada in English-Canadian poetic texts of the 18th–21st centuries (2019)
Rebrii O. V. - Cultural Specifics of Precedent Names as a Factor of Cognitive Equivalence in Translation, Tashchenko G. V. (2019)
Малицький Б. А. - Роль Г. М. Доброва в формировании профессионального корпуса науковедов в Украине (2019)
Соловьев В. П. - "Капутология" Г. М. Доброва как новый взгляд на парадигмальные социальноэкономические последствия инновационно-технологического развития экономики, Соснов А. С. (2019)
Кавуненко Л. Ф. - Г. М. Добров в воспоминаниях учеников и коллег (2019)
Ісакова Н. Б. - Погляд в минуле, або як Г. М. Добров упроваджував результати наукових досліджень (2019)
Литвинко А. С. - Діяльність Г. М. Доброва як історика науки і техніки, Луговський О. Г., Виврот Т. М., Хорошева С. А., Жабін С. О. (2019)
Мех О. А. - Трансформації та перспективи розвитку системи управління науково-технологічною сферою України (2019)
Булкін І. О. - Пріоритети фінансування досліджень і розробок в Україні з внутрішніх джерел науково-тех нічних організацій. Частина ІІ (2019)
Батурин Ю. М. - Основы теории реформирования науки (2019)
Храмов Ю. О. - Формування в 30-х рр. ХХ ст. в Україні фундаментальних наук та їх застосувань, Звонкова Г. Л., Луговський О. Г. (2019)
80-річчя професора В. І. Онопрієнка (2019)
З архівів України (2019)
Колибенко О. В. - Переяславський князь Михайло Всеволодович: славна смерть після безславного життя, Колибенко О. В. (2019)
Нагайко Т. Ю. - Громадівський рух як феномен національного самоусвідомлення українців другої половини ХІХ ст. (2019)
Хмельницька Л. В. - Соціально-педагогічний аспект діяльності молодіжних об'єднань в Україні в умовах формування української національної ідеї кінця ХІХ – початку ХХ століття (2019)
Ставицька А. В. - Наукові студії та досліди Одеського археологічного інституту (2019)
Молоткіна В. К. - Видавництво дитячої літератури в контексті політичного розвитку України в 1930-і рр. (2019)
Юрій М. Ф. - Український соціум у роки Другої світової війни і повоєнних лихоліть: у діалозі сучасника з людьми минулого – наше майбутнє, Коцур В. П. (2019)
Новородовська Н. О. - Преса та журнальна періодика на території УРСР у 1970-х – на початку 1980-х рр.: соціокультурний аналіз (2019)
Міранович В. Д. - Формування свідомості студентської молоді Української РСР у період перебудови (1985-1991 рр.) (2019)
Тетеря Д. А. - Писанки за мотивами орнаментів трипільської культури: нові надходження до зібрання Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав", Білоусько В. М. (2019)
Коцур В. В. - Процеси політизації етнічності в Україні в умовах зовнішньої агресії (2019)
Дем'яненко Б. Л. - Феномен малоросійства у вітчизняному інтелектуальному дискурсі, Дем'яненко В. М. (2019)
Chernov B. - The methodological basis of economic geography (2019)
Коблош В. В. - Методологічні засади комплексного аналізу ґрунтово-картографічних матеріалів: з наукової спадщини професора Н.Б. Вернандер (2019)
Березанська І. М. - Інклюзивна освіта в трактуванні вітчизняних дослідників (2019)
Логвинюк Т. В. - Еволюція транспортної інфраструктури та її вплив на розвиток сучасного світу (2019)
Годун Н. І. - Становлення наукових знань у галузі фізіології вищої нервової діяльності, Миздренко О. М. (2019)
Якименко М. А. - Роль сільськогосподарських товариств Полтавщини у модернізації тваринницької галузі (ХІХ-ХХ ст.) (2019)
Нагайко Т. Ю. - Огляд збірників матеріалів "Усна історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара" (2019)
Боженко М. О. - Фізична підготовка студенток зі спеціальності "Туризм" для роботи в умовах гірської місцевості, Костенко С. Ю. (2014)
Бублик А. О. - Генезис ідей формування критичного мислення особистості у працях вітчизняних науковців (2014)
Гришак С. М. - Сутність та особливості гендерної культури як теоретичне підґрунтя її формування у студентської молоді, Калько І. В. (2014)
Іванов Є. В. - Критерії періодизації розвитку демократизації управління освітніми закладами в Україні (остання чверть XX – початок XXI століття) (2014)
Корчагіна О. В. - Нові форми навчання в процесі викладання дисциплін спеціальності "реклама та зв'язки з громадськістю" (2014)
Кубанов Р. А. - Еволюція поняття "якість": від якості освіти до якості професійної підготовки майбутніх фахівців економічних спеціальностей (2014)
Кузніченко О. В. - Особливості проходження педагогічної практики студентів спеціальності "Музичне мистецтво" (2014)
Курило М. С. - Определение зависимости безопасности труда от инфразвукового воздействия (2014)
Мороз В. П. - Теоретико-методологічні основи дослідження лідерства членів студентського самоврядування (2014)
Перова С. В. - Стан розвитку ключових компетентностей майбутніх учителів-філологів у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін у ВНЗ (2014)
Попова Л. О. - Інформаційно-комунікативні технології як ефективний засіб формування професійної компетентності студентів-майбутніх філологів (2014)
Соколенко О. І. - Педагогічні умови формування ціннісного ставлення студентів вищих педагогічних навчальних закладів до свого здоров'я (2014)
Сташевська І. О. - Система вищої музичної освіти ФРН у контексті євроінтеграційних процесів (2014)
Сташевський А. Я. - Сюїта "Портрети композиторів" Володимира Рунчака як приклад втілення полістилістики в сучасн ій баянн ій творчості (2014)
Шехавцова С. О. - Педагогічні умови формування суб'єктності студентів педагогічних спеціальностей в процесі фахової підготовки (2014)
Ященко І. А. - Комплексність функціонування структури аплікатурно-позиційного мислення баяніста (2014)
Роман С. В. - Реалізація вчителем хімії принципу регіональності при формуванні еколого-гуманістичних цінностей у школярів (2014)
Rudina M. - The Role of Foreign Communicative Competence for the Future Teachers' Professional Skills (2014)
Філатьєва Т. В. - Позашкільна освіта як історико-педагогічна проблема (2014)
Єременко Ю. В. - Деякі особливості танатологічного дискурсу в контексті сучасної медійної культури України (2014)
Мазін В. М. - Дослідження ефективності виховної роботи в жіночих групах ДЮСШ з волейболу (2014)
М'ягкоход В. О. - Чинники якісної освіти учнів з обмеженими можливостями загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Полулященко Т. Л. - Формування фізичних якостей школярів старшої школи під впливом занять велосипедним спортом (2014)
Рожко М. М. - Вплив хореографічного мистецтва на формування особистості людини (2014)
Стрельцова В. Ю. - Соціокомунікативна адаптація як складова адаптації іноземних студентів до навчання в українській вищій школі (2014)
Чепурна І. М. - Громадянська соціалізація Китаю в контексті громадянського виховання (2014)
Федічева Н. В. - Культурний компонент у навчанні англійській мові як іноземній в Україні, Щаблева А. М. (2014)
Андрусенко І. - Підручник "Я досліджую світ" як засіб формування екологічної грамотності молодших школярів (2019)
Акири И. - Школьные учебники в Республике Молдова: тенденции и перспективы (2019)
Бійчук Г. - Підручник з української літератури як засіб організації особистісно орієнтованого і компетентнісного навчання (2019)
Бурда М. - Застосування допоміжних елементів у розв’язуванні задач підручника з геометрії (2019)
Гоголь Н. - Реалізація культурологічного підходу у сучасних підручниках української літератури (2019)
Гончарова Н. - Технологія доповненої реальності в підручниках нового покоління (2019)
Горошкіна О. - Зміст і структура сучасного шкільного підручника української мови в компетентнісному вимірі української освіти (2019)
Жидкова Н. - Соціалізація учнів засобами підручника з основ правознавства (2019)
Засєкін Д. - Підручник з фізики для гімназії як засіб реалізації діяльнісного підходу (2019)
Засєкіна Т. - Формування ключових компетентностей засобами підручника, Тишковець М. (2019)
Имашев Г. - Дидактические функции современного школьного учебника (2019)
Калініна Л. - Соціально-педагогічне партнерство як демократична модель державно-громадської взаємодії та компонента підручника для керівника освіти, Лісова Н. (2019)
Логінова А. - Проблеми персоналій в змісті сучасного підручника з географії, Ісько О. (2019)
Малюга М. - Соціальний модус childfree як змістова компонента підручника для керівника освіти, Калініна Г. (2019)
Мартинюк О. - Принцип диференційованого навчання та його реалізація в сучасній школі Німеччини засобами підручника (2019)
Мельник Ю. - Діагностика сформованості складників предметної компетентності учнів гімназії засобами підручника фізики (2019)
Надтока В. - Реалізація змістової лінії "Підприємливість та економічна грамотність" у географічному курсі "Господарство: Україна і світ", Надтока О. (2019)
Назаренко Т. - Організація пізнавально-самостійної роботи учнів ліцею засобом навчального посібника "Прикладна економіка" (2019)
Онаць О. - Управління формуванням особистісного ставлення учнів до професійного самовизначення в опорному закладі освіти у змісті підручника для керівника (2019)
Пархоменко Н. - Школа експертів підручників: перспективи становлення (2019)
Пасічник О. - Міжкультурна медіація — переосмислення місця і ролі рідної мови у навчанні іноземних мов (2019)
Полонська Т. - Оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи з іноземних мов у контексті компетентнісного підходу (2019)
Приходько О. - Підручник української літератури в проекції на нову українську школу (2019)
Пушкарьова Т. - Сучасні рішення проблеми шкільних підручників: Австрія (2019)
Redko V. - A foreign language textbook as a means for motivating students to learning activity in institutions of general secondary education, Polonska T. (2019)
Tarara A. - Didactic functions of educational textbook for special course of profile technology training of engineering and technical orientation, Sushko I. (2019)
Шкарупа Г. - Особливості формування змісту навчально-методичного комплексу з дисципліни "Перспектива та тіні" для студентів мистецьких коледжів (2019)
Юстинская Г. - Психолого-педагогические и структурно-содержательные особенности учебного пособия по литературе для 10 класса, Захарова С. (2019)
Яценко В. - Практичні рекомендації учителям предметів природничо-математичного циклу із використанням навчального посібника "Географія України" 10–11 класи (2019)
Яценко Т. - Сучасний підручник української літератури як засіб розвитку загальнокультурної компетентності учнів 11 класу (2019)
Карский А. А. - Гоголевская тематика в "Русском Филологическом Вестнике" Е. Ф. Карского (с 1905 по 1915 год) (2009)
Лебединская Т. Н. - Петербургский цензурный комитет о творчестве Н. В. Гоголя (2009)
Терлецький В. В. - Відгуки М. В. Гербеля та Є. І. Вишнякова на смерть Гоголя (2009)
Романенко С. М. - Кавказская проза Я. П. Полонского в контексте прозаических циклов Н. В. Гоголя (2009)
Александрова И. В. - Н. В. Гоголь и русская комедия первой трети ХІХ века: к изучению генезиса и типологии комедийных героев (2009)
Юган Н. Л. - Фольклорные сюжеты о кладах в творчестве Н. В. Гоголя и литературе 1830-х годов (2009)
Голдфаст Т. С. - Поэтика границ в творчестве Н.В.Гоголя и В. В. Набокова (2009)
Кшихилькевич А. - Гоголевские мотивы в пьесе Бруно Ясенского "Бал манекенов" (2009)
Гладышев В. В. - Сергей Довлатов: Гоголь как писатель и как моралист (2009)
Леонтьева А. Ю. - Традиции Н. В. Гоголя в творчестве Б. Ю. Поплавского (2009)
Шкуропат М. Ю. - О визуальной доминанте в повести Н. В. Гоголя "Портрет" и повести И. С. Шмелева "Неупиваемая чаша" (2009)
Давиденко Г. Й. - Проблема зради і трагічної смерті в історичній повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" і новелі П. Меріме "Матео Фальконе" (2009)
Созашвили Н. - Разрушение вечности бытия или антирождение (2009)
Асатурова С. - Разоблачение порока скупости в мировой литературе (2009)
Гудушаури Н. О. - Образ дороги в творчестве Н.В.Гоголя и И.Цискарова (2009)
Полупанова А. В. - "Петербургская тема" в творчестве Н. Гоголя и М. Веллера ("Петербургские повести" – "Легенды Невского проспекта") (2009)
Ролік А. В. - Особливості перекладу національно маркованої лексики (на матеріалі німецьких перекладів творів М. Гоголя) (2009)
Чайка О. М. - "Портрет" М. Гоголя і "Портрет Доріана Грея" О. Вайльда: творчі наслідування і художні відкриття (2009)
Гончарова И. М. - Переосмысление традиций немецкого романтизма в повести Н. В. Гоголя "Портрет" (2009)
Шошура С. Н. - Гоголевские традиции в романе Генрика Сенкевича "Огнём и мечом" (2009)
Гричаник Н. І. - Філософія накопичення та її втілення у поемі М. В. Гоголя "Мертві душі" та повісті О. де Бальзака "Гобсек" (2009)
Хотинская Г. - Некоторые заметки и информационная справка о переводах на иностранные языки произведений Николая Васильевича Гоголя (2009)
Вірна Ж. П. - Передмова (2019)
Булатевич Н. М. - Психологічні особливості осіб, які займаються волонтерською діяльністю, Батракіна Є. Є. (2019)
Валитова И. Е. - Интернет-ресурсы как источник представлений родителей о проблемах развития, воспитания и лечения детей раннего возраста с особыми потребностями (2019)
Гаврилюк І. О. - Емпірична експлікація суверенності психологічного простору в показниках соціального самоконтролю особистості (2019)
Галієва О. М. - Технологічне забезпечення розвитку саморегуляції ситуативної тривожності майбутніх психологів (2019)
Гірняк А. Н. - Психологічні бар'єри у взаємодії викладача й студентів та шляхи їх ефективного подолання, Васильків О. В. (2019)
Гошовська Д. Т. - Самоусвідомлення особистості з психофізичними вадами: емпіричний вимір проблеми, Гошовський Я. О. (2019)
Дудник О. А. - Факторна структура емоційно-оцінних характеристик я-концепції студентів із високим рівнем особистісної безпорадності (2019)
Жовтянська В. В. - Психологічний погляд на природу смішного: спроба побудови пояснювальної концепції (2019)
Каргіна Н. В. - Теоретичні аспекти психологічного благополуччя в екзистенційному розумінні (2019)
Кічук А. В. - Емоційна детермінація психологічного здоров'я студентської молоді: деякі аспекти проблеми (2019)
Кихтюк О. В. - Роль мотиваційних чинників в організаційній поведінці: теоретико-методологічний аналіз (2019)
Коструба Н. С. - Психолінгвістичний аналіз релігійних комунікацій у часи становлення Православної церкви України (2019)
Кульчицька А. В. - Соціально-психологічні аспекти формування харчової поведінки в підлітковому віці, Федотова Т. В. (2019)
Мудрик А. Б. - Психологічні особливості розвитку професійної кар’єри державних службовців (2019)
Мушкевич М. І. - Казкотерапія як метод психологічного супроводу сімей із проблемною дитиною (2019)
Примачок Л. Л. - Психологічний зміст функціональної методики відновлення рухової функції хворих на ішемічний інсульт з урахуванням їхніх психофізіологічних особливостей (2019)
Sardarzadeh S. - Investigates the Role of Cognitive and Emotional Schemas in Stress (2019)
Tabachnikov S. І. - The Empirical Research of the Experience of Reflection of Future Psychologists, Mikhalchuk N. О., Kharchenko Ye. M., Ivashkevych E. Z. (2019)
Філіппова І. Ю. - Психолого-педагогічне обґрунтування цінності використання фребелівських дарів у контексті сучасної соціалізації дитини: крос-культурний досвід (2019)
Пам'ятка авторові (2019)
Невмержицкая Н. Н. - Великий Боталло (к 500-летию со дня рождения) (2019)
Дев’яткін О. Є. - Гістогенетичні особливості одонтогенних пухлин (2019)
Ємченко Я. О. - Доцільність застосування піоглітазону в комплексному лікуванні псоріазу у хворих з надлишковою масою тіла, Іщейкін К. Є., Кайдашев І. П. (2019)
Єрошенко Г. А. - Дисфункція слинних залоз — актуальна медико-соціальна проблема, Шевченко К. В., Крамаренко Д. Р., Вільхова О. В., Ячмінь А. І. (2019)
Зайченко Г. В. - Мелатонін як потенціальний кардіопротектор: експериментально-клінічний аналіз ефективності, Горчакова Н. О., Клименко О. В., Яковлева Н. Ю., Сініцина О. С. (2019)
Коба Л. В. - Біоритмологічні особливості здобувачів вищої освіти, Макарова М. О. (2019)
Конопліцький В. С. - Заворот великого чепця: клініка, діагностика та лікування (огляд літератури), Погорілий В. В., Ксьонз І. В., Ольхомяк О. О., Сасюк А. І., Коробко Ю. Є. (2019)
Краснокутський О. А. - Механізми виникнення рецесії ясен та шляхи її усунення, Гасюк П. А., Гуда Н. В., Воробець А. Б., Росоловська С. О. (2019)
Пінчук В. А. - Спадкова спастична параплегія: клінічні спостереження, Кривчун А. М., Силенко Г. Я., Пінчук В. В., Вірьовка О. А. (2019)
Поліщук Т. В. - Прояви захворювань шлунково-кишкового тракту в порожнині рота дітей (2019)
Секретний В. А. - Проблеми ранньої діагностики та фізичної терапії рухових розладів у хокеїстів після черепно-мозкових травм, Неханевич О. Б. (2019)
Сухонос О. С. - Генетичні аспекти порушення репродуктивної функції у чоловіків, Нікіфоров О. А., Авраменко Н. В. (2019)
Бойко Ю. А. - Влияние противоэпилептических препаратов на судорожную активность в условиях корнеального киндлинга у мышей и модуляции активности ферментов системы цитохрома Р450, Танцура Е. А. (2019)
Шкарупа В. М. - Антимутагенні властивості лігногумату натрія щодо кластогенних ефектів індукованих тіофосфамідом в Allium-тесті (2019)
Гуща С. Г. - Обгрунтування комплексного підходу до оцінки оздоровчого ефекту мінеральних природних столових вод, Насібуллін Б. А., Нікіпелова О. М., Тихохід Л. В., Салтанюк В. М. (2019)
Дяченко О. О. - Захворюваність на пухлини слинних залоз та її залежність від шкідливих викидів в атмосферне повітря підприємствами в Сумській та Чернігівській областях, Кузенко Є. В., Шершнєва Є. С., Шако Д. І., Кравцова І. А. (2019)
Avetikov D. S. - The comparative characteristic of the using of classic maxillary sinusotomy according to Caldwell-Luc with low-invasive endoscopic sinusotomy, Lokes K. P., Pronina O. M., Steblovskiy D. V. (2019)
Атаман Ю. О. - Зв’язок ранньої реполяризації шлуночків з ознаками ремоделювання міокарду у професійних атлетів, Корж В. А., Гордіна М. А., Моісеєнко І. О., Радич К. М. (2019)
Білецький О. В. - Дослідження вмісту рідини в грудній клітці у пацієнтів із політравмою при наявності легеневої контузії, Курсов С. В. (2019)
Венгер Л. В. - Віддалені результати нового способу хірургічного лікування первинної відкритокутової глаукоми з супрациліарним дренуванням. Частина ІI, Якименко І. В., Ульянова Н. А. (2019)
Волкогон А. Д. - Дослідження ролі поліморфізму rs3200401 гена довгої некодуючої РНК MALAT1 у розвитку раку передміхурової залози, Чумаченко Я. Д., Гарбузова В. Ю., Атаман О. В. (2019)
Гриценко Є. М. - Анатомічні причини кишкової інвагінації у дітей, Гриценко М. І. (2019)
Дельва І. І. - Поліморфізм 896A/G гену Toll-подібного рецептора 4 та особливості клінічного перебігу постінсультної втоми, Весніна Л. Е., Шликова О. А., Ізмайлова О. В. (2019)
Завгородний С. Н. - Диагностика сочетанной хирургической патологии как предиктор уровня симультанных оперативных вмешательств, Кубрак М. А., Данилюк М. Б., Рылов А. И. (2019)
Ибрагимов А. М. - Факторы, влияющие на выживаемость больных гинекологическим раком с поражением парааортальных и тазовых лимфатических узлов после лимфаденэктомии (2019)
Калейнікова О. М. - Вплив наночастинок срібла і ресвератролу на жіночу репродуктивну функцію в умовах експериментального гломеролонефриту, Срібна В. О., Ступчук М. С., Карвацький І. М., Савчук В. С., Блашків Т. В., Вознесенська Т. Ю. (2019)
Ковальова О. М. - Основні тенденції плодово-малюкових втрат у ваговій категорії ≥ 2500 г в Україні, Дудник С. В., Похилько В. І., Муратова О. В., Кузєнкова Г. А. (2019)
Козакевич О. Б. - Психо-емоційний розвиток передчасно народжених дітей та детермінанти, що його визначають, Козакевич В. К., Деміденкова Г. Г., Мартиненко Н. В., Кащенко А. Ю. (2019)
Куюн Л. О. - Відмінності та порушення системного і локального імунітету хворих на ХОЗЛ (2019)
Лембрик И. С. - Клинические особенности течения дисметаболических нефропатий в детском возрасте, Айб Н. Р. (2019)
Лисовская В. С. - Влияние карбендазима на систему крови крыс в условиях хронической пероральной интоксикации, Жминько П. Г., Шуляк В. Г. (2019)
Лутковський Р. А. - Хірургічне лікування попереково-бокових післяопераційних гриж живота з використанням модифікованої поліпропіленової сітки (2019)
Мартовицький Д. В. - Прогнозування кардіоваскулярних подій протягом 6-місячного терміну спостереження у хворих на гострий інфаркт міокарда в поєднанні з ожирінням за рівнем ендостатину, Шелест О. М., Кравчун П. Г. (2019)
Михайлова Е. А. - Клінічний, психологічний, генетичний, нейрофізіологічний та соціальний прогноз депресивного розладу у підлітків, Багацька Н. В., Матковська Т. М., Беляєва О. Е., Мітельов Д. А. (2019)
Нікітіна Н. С. - Вплив гелю карбополу з меланіном на вміст цитокінів у рановому субстраті повношарових вирізаних площинних ран шкіри у щурів, Степанова Л. І., Верещака В. В., Савчук О. М., Берегова Т. В. (2019)
Носівець Д. С. - Можливість сумісного використання L-тироксину, диклофенаку натрію та хондроітину сульфату при гіпотиреозі (2019)
Півторак К. В. - Вплив комплексного застосування тіотриазоліну та L-лізину есцинату на маркери ендотеліальної дисфункції хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, Шевчук Н. А., Півторак Н. А. (2019)
Риндіна Н. Г. - Особливості перебігу та корекція процесів оксидативного стресу у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ревматоїдним артритом (2019)
Рицик О. Б. - Вивчення мембрано-протекторних властивостей ресвератролу за умов неопластичної інтоксикації у щурів, Фіра Л. С., Лихацький П. Г. (2019)
Рубцов Р. В. - Особливості змін гуморального імунітету та функціональної активності імунних клітин у працівників гірничорудної промисловості, хворих на хронічне обструктивне захворювання легень професійної етіології в постконтактний період (2019)
Сєркова В. К. - Ліпіди крові як критерій коронарного атеросклерозу у хворих хронічним обструктивним захворюванням легень, Лілевська А. А., Романова В. О. (2019)
Скляр Н. І. - Інгібування біоплівкоутворення Pseudomonas aeruginosa синергічною комбінацією протимікробних препаратів, Лісняк Ю. В., Саркіс-Іванова В. В., Маркович І. Г., Піддубна Т. Л. (2019)
Скрипніков А. М. - Психосоціальна дезадаптація жінок із психогенними депресивними розладами, Ісаков Р. І., Фисун Ю. О. (2019)
Тарабрін О. О. - Комплексна корекція розладів системи гемостазу у хворих на рак тіла матки після оперативного втручання, Босенко К. В., Дузенко О. О. (2019)
Титаренко В. М. - Зміни метаболічних показників мозкової речовини надниркової залози при термічному опіку та їх корекція, Пастухова В. А. (2019)
Якименко Д. О. - Корекція уражень опорно-рухового апарату у хворих з синдромом Шегрена за допомогою олії амаранта (2019)
Басюга І. О. - Становлення молодого науковця та роль студентського наукового гуртка (2019)
Кочержат О. І. - Особливості самостійної роботи студента у вищій медичній школі (2019)
Пантус А. В. - Методика інтерактивної форми навчання на основі 3D – моделювання із застосуванням технологій Motion Capture та Hand Capture (2019)
Разумний Р. В. - Методичні особливості організації лекцій зі стоматологічних дисциплін англомовним студентам, Фастовець О. О., Матвєєнко Р. Ю. (2019)
Аваков В. В. - Застосування растрової електронної мікроскопії для обґрунтування доцільності використання адгезивної техніки в постійних зубах у дітей, що проживають в умовах техногенного забруднення солями важких металів (2019)
Коломійцев В. І. - Порівняльна оцінка результатів променевих методів діагностики холедохолітіазу у пацієнтів з гострим калькульозним холециститом, Терлецький О. М., Буфан М. М. (2019)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцінка особливостей структурної перебудови гемомікроциркуляторного русла язика при десквамативному глоситі, Татарчук Л. В., Боднарчук І. В. (2019)
Дігтяр В. А. - Морфологічні особливості впливу на нирку різних режимів внутрішньочеревного тиску (експериментальне дослідження), Савенко М. В., Дєдух Н. В. (2019)
Нефьодова О. О. - Порівняльна характеристика ембріотоксичності солей кадмію при внутрішньошлунковому введенні у щурів, Азаров О. І., Шаторна В. Ф., Руденко К. М., Придиус І. О. (2019)
Нідзельський М. Я. - Відповідна реакція навколозубних тканин на препарування, Цветкова Н. В., Писаренко О. А., Чикор В. П. (2019)
Пилюгин А. В. - Сравнительная морфологическая характеристика орбитальной и пальпебральной доли слезной железы взрослого человека (2019)
Щур М. Б. - Вплив експериментального гіпотирозу, індукованого мерказолілом, на морфологічні особливості та цитотопографію рецепторів лектину грузлика димчатого (Clitocibe nebularis fungus agglutinin) в структурних компонентах слізних залоз щурів, Струс Х. І., Луцик М. М., Ященко А. М. (2019)
Баглій Є. А. - Індукція S-метолахлором передпухлинного стану в печінці щурів, ініційованих до канцерогенезу нітрозодіетиламіном, Недопитанська Н. М., Лісовська В. С., Решавська О. В., Ткаченко Л. В. (2019)
Гавловський О. Д. - Організація фізичної та психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції (АТО) в Україні (2019)
Гандзюк В. А. - Профілактичні технології в умовах сьогодення: історичний аспект, сучасний досвід та перспективи розвитку (2019)
Герасимович І. М. - Вивчення думки населення центрально-західного регіону України щодо підписання декларацій із сімейним лікарем, Тихоміров В. А., Шеремета Н. В. (2019)
Шевчук В. І. - Сучасний стан медико-соціальної реабілітації осіб з інвалідністю в Україні, Яворовенко О. Б., Беляєва Н. М., Сторожук Л. О., Куриленко І. В. (2019)
Бамбуляк А. В. - Результати вивчення біосумісності зразків з вмістом мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової тканини, Кузняк Н. Б., Перебийніс П. П., Ткачик С. В. (2019)
Возна І. В. - Вплив психологічної підготовки працівників заводу "Дніпроспецсталь" на рівень мотивованості до стоматологічного лікування, Бригадир О. С., Калянова В. А. (2019)
Гармаш О. В. - Залежність ризику виникнення стоматологічних порушень у дітей та підлітків, народжених із макросомією, від індексу маси тіла при народженні (2019)
Дмитренко М. І. - Лікування м’язової дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба у пацієнтів із ортодонтичною патологією, Рибалов О. В., Лунькова Ю. С. (2019)
Камінська М. В. - Комплексна оцінка ефективності лікування пацієнтів з генералізованим пародонтитом на фоні інтоксикації ксенобіотиками, Рожко М. М. (2019)
Каськова Л. Ф. - Кислотостійкість емалі та мінералізуюча здатність ротової рідини у дітей шкільного віку з різним стоматологічним статусом, Попик К. М., Уласевич Л. П., Янко Н. В. (2019)
Ковалишин Х. В. - Рентгенологічні показники у хворих на генералізований пародонтит з ревматоїдним артритом, які проживають на різних антропогенно навантажених територіях, Рожко М. М., Дмитришин Т. М. (2019)
Пантус А. В. - Ефективність застосування волокнистого матриксу в ході направленної кісткової регенерації пародонтальних внутрішньокісткових дефектів щелеп, Рожко М. М., Ковальчук Н. Є., Ярмошук І. Р., Грекуляк В. В. (2019)
Удод О. А. - Клінічне дослідження стану пришийкових відновлень зубів, Афоніна В. В. (2019)
Фастовець О. О. - Мікробіоценоз порожнини рота у хворих з повною відсутністю зубів до та після знімного протезування, Кривчук О. А. (2019)
Фліс П. С. - Нова конструкція ортодонтичного апарата в лікуванні відкритого прикусу, Циж О. О. (2019)
Хабчук В. С. - Ефективність використання методів графічного аналізу рентгенограм з метою виявлення інтракоронарних дефектів дентину, Рожко М. М., Олійник Р. П. (2019)
Черепюк О. М. - Корекція порушень мінерального обміну у ротовій рідині дітей хворих на карієс тимчасових зубів (2019)
Білокур Д. О. - Показники електричної активності кори головного мозку у осіб з контамінованих територій Сумської області (2019)
Власенко В. М. - До історії українсько-болгарських дипломатичних відносин (березень 1921 р.) (2018)
Каганов Ю. О. - "Радянська людина" в історіографічному дискурсі: радянська і дисидентська версії (2018)
Радченко Н. М. - Регулювання діяльності кредитно-банківських установ Наддніпрянської України губернськими канцеляріями у другій половині XIX - на початку XX ст. (2018)
Морей Т. В. - Нормативно-правове забезпечення надання медичної допомоги військовослужбовцям у першій половині ХІХ ст. (на прикладі Київської губернії) (2018)
Гончаренко А. В. - КНР у зовнішній політиці США у період президентства Ліндона Джонсона, 1963-1969 рр., Клочко М. О. (2018)
Ждамарова А. В. - "Арабська весна" як вектор трансформації Близького Сходу та Північної Африки в контексті зовнішньополітичних інтересів України (2018)
Майборода Д. В. - Чехов і Алчевські. Історія знайомства та спільність поглядів (2018)
Абрамович С. Д. - Зимовий пейзаж у вірші М. Тіллó "Інтервали" як концептосфера "мелодії духу" (2018)
Бакіна Т. С. - Традиції жанру календаря в літературі для дітей (2018)
Бєляєва Т. М. - Елементи казкового та позаказкового часопростору у казці-повісті Алана Мілна "Вінні-Пух та всі, всі, всі" (2018)
Владимирова В. М. - Фольклорний мотив гріха-спокути в сучасній українській жіночій прозі (на матеріалі романів Марії Матіос, Люко Дашвар, Олени Печорної, Валентини Мастєрової), Кириленко Н. І. (2018)
Гулевич Л. О. - Балада Й.-В. Ґете "Mignon" в українському рецептивному полі (2018)
Дуркалевич В. В. - Особливості моделювання світу оповіді у текстах В. Діхтера й Е. Шенкельбаха (2018)
Зозуля М. О. - Використання метафори-персоніфікації як особливість ідіостилю У. Голдінга (2018)
Калашник О. О. - Динаміка візіонерського переживання в поезії В. Стуса (2018)
Кобчінська О. І. - Психогеографія та імаґінарій кохання у збірці новел Тагара бен Джеллуна "Перша любов завше остання" (2018)
Ковалець Л. М. - Юрій Федькович на позвах із Московією (2018)
Конончук Т. І. - Особливості творення реальності в повісті "Одеса-мама" Андрія М’ястківського (2018)
Криницкая Н. И. - Реконструкция мифа в творчестве Роберта Кувера (на примере рассказа "Мёртвая королева" и повести "Мачеха") (2018)
Кропивко І. В. - Літературна репрезентація соціокультурної ситуації фронтиру 1990-х років у романах А. Дністрового "Пацики" та А. Стасюка "Дев’ятка" (2018)
Мартинюк Г. В. - Лямент у системі літературних жанрів раннього бароко (2018)
Мегела І. П. - Авторефлексивний наратив у повісті Германа Гессе "Курортник" (2018)
Muntian A. - The purity of genre and "A Secret History" by Donna Tartt, Shpak I. (2018)
Назаренко Н. І. - Жіночі образи в драмах Г. Ібсена та Б. Шоу, Лисокобилка К. В. (2018)
Новицька О. А. - Жанрово-стильові модифікації реалістичного оповідання межі ХІХ–ХХ століть (2018)
Семигінівська Т. Г. - Синестезія та інтермедіальність у перекладацькому аспекті (на матеріалі творчості Т. Г. Шевченка), Чубенко Б. В. (2018)
Синявина Л. В. - Характерологическая функция ретроспекций в романе П. И. Мельникова-Печерского "В лесах", Долгая Е. А., Филянина Н. Н. (2018)
Тетеріна О. Б. - Ю. Бойко-Блохин: художній переклад у розвитку національної літератури (2018)
Чистяк Д. О. - Художня концептосфера першостихії "вогонь" у збірці "Сяйва" Альбера Мокеля, Курганська А. Р. (2018)
Шимчишин М. М. - Замовчана історія у романі Едварда Джоунза "Відомий світ" (2018)
Анастасьєва О. А. - Імпліцитність модифікованих текстів (на матеріалі англомовних афоризмів) (2018)
Baranova S. - Contact establishing in American corporate culture via translation, Pavlenko T. (2018)
Воєвутко Н. Ю. - Проблеми перекладу контрактів та договорів з новогрецької мови на українську, Зубочек В. С. (2018)
Волощук І. П. - Вербалізація політкоректності в сучасних американських та британських друкованих ЗМІ, Мартищенко К. В. (2018)
Гонта І. А. - Вербалізація екстралінгвістичної домінанти у мові (на матеріалі американського мовного субстандарту) (2018)
Горбач О. В. - Складні іменники лексики маркетингу: структурно-морфологічна та семантико-синтаксична характеристики (на матеріалі сучасної німецької мови) (2018)
Горлачова В. В. - Сучасні лексичні запозичення серед кольоропозначень в україномовній та російськомовній рекламі, Хейлік Т. О. (2018)
Дробаха Л. В. - Відображення національного менталітету в царині полісемії (зіставний аспект) (2018)
Жарікова Ю. В. - Структурно-граматичні особливості адвербіальних фразеологічних одиниць новогрецької, української та англійської мов, Олійник А. О. (2018)
Жарчінська О. О. - Особливості функціонування сленгової лексики в сучасній американській художній літературі (на матеріалі романів Чака Паланіка), Тікан Я. Г. (2018)
Ільченко І. І. - Функціонально-стилістичне навантаження старослов’янізмів у романах П. Загребельного ("Диво", "Євпраксія", "Смерть у Києві") (2018)
Kovalenko І. - Peculiarities of the author’s fairy tale translation from English into Ukrainian, Baranova S. (2018)
Коваленко О. А. - Функціонування дієслів мовлення в сучасному англомовному художньому дискурсі: гендерний аспект, Яценко М. О. (2018)
Кривич М. Л. - Фраземи з концептом зброя в латинській, німецькій та українській мовах, Івасишина Т. А. (2018)
Лоскутова Н. М. - Фразеологізми з колористичним компонентом в італійській та українській мовах, Ангелинова І. A. (2018)
Морєва Г. Г. - До питання про лінгвістичне осмислення приблизності, Кожухова Г. О. (2018)
Мороз А. А. - Російські військові очами французів під час російсько-турецької війни 1853–56 рр. у романі Л. Буссенара "Le Zouave de Malakoff" (лінгвоімагологічний аспект) (2018)
Моштаг Є. С. - Синтаксична надмірність і синтаксична компресія як засоби експресивного синтаксису в сучасних українських тревелогах, Крохмаль А. М. (2018)
Ординська І. Я. - Структурування власних назв дрібних географічних об’єктів (на матеріалі мікротопонімії Північної Хмельниччини) (2018)
Пахненко И. И. - Средства реализации функционально-прагматического потенциала названий телевизионных передач, Телетова С. Г. (2018)
Пивовар Ю. О. - Лінгвопрагматичний потенціал анонсів до німецьких фільмів кінця ХХ – початку ХХІ століття (2018)
Попович Е. С. - Проблематичные "абсолютные" конструкции английского языка, Петрова Е. И., Томенко М. Г. (2018)
Савчук Н. М. - Сучасна діалектологічна термінологія у мотиваційному аспекті (2018)
Сізова К. Л. - Віддзеркалення національної соціокультурної специфіки у фразеологізмах медіа дискурсу (2018)
Тікан Я. Г. - Реалії як засіб вираження соціальної приналежності героя (на прикладі детективної повісті А. К. Дойла "Пригоди Шерлока Холмса"), Давидова О. В. (2018)
Tkachyk O. - Gender representation in nomination of a woman in the novels of male and female authors, Riabukha K. (2018)
Трифонова Г. В. - Особливості перекладу художніх фільмів з італійської мови на українську, Драчова Ю. О. (2018)
Hatziolou E. - The essence of neologism and its instructive value in the learning process, Sofiou S. (2018)
Shalova N. - Structural models of composite terms in the field of mechanical engineering and IT, Zarivna O. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Редакційна політика наукового видання "Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія" (2018)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2018)
Авилова О. В. - Влияние ксенобиотиков на структурную организацию тимуса, Шиян Д. Н. (2018)
Сорокіна О. Г. - Особливості імунних порушень у хворих на хронічну ВЕБ-інфекцію та оптимізація терапії шляхом диференційованої імунокорекції (2018)
Ємельянова Н. Ю. - Прогностична модель ризику уражень пародонта в пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця (2018)
Гапонов К. Д. - Порівняльна характеристика агресивності та її складових у хворих на алкогольну залежність з різним рівнем психосоціального стресу (2018)
Литвиненко В. В. - Сучасні підходи до психосоціальної реабілітації чоловіків з алкогольною залежністю (2018)
Росінський Г. С. - Аналіз особистісних і поведінкових патернів комбатантів і їхніх дружин залежно від задоволеності подружніми стосунками (2018)
Яворська Т. П. - Диференційований аналіз копінг-стратегій у пацієнтів з цереброваскулярною патологією залежно від рівня стресового ризику на різних етапах розвитку захворювання (2018)
Пасечник А. В. - Динамика морфологии ран у больных с синдромом диабетической стопы под воздействием богатой тромбоцитами плазмы и кожных лоскутов, Тамм Т. И., Данилова О. В., Попов М. С. (2018)
Кучерявченко В. В. - Аналіз динаміки ферментативного метаболізму при травматичній хворобі у хворих з підвищеним індексом маси тіла (2018)
Валковская Т. Л. - Применение цинакальцета в коррекции вторичного гиперпаратиреоза у пациентов на заместительной почечной терапии (2018)
Желєзнікова М. О. - Особливості діагностики поліомавірусної інфекції в реципієнтів ниркового трансплантата (2018)
Васько А. Р. - Вплив модифікованої неоад’ювантної хіміопроменевої терапії на виживаність хворих з низькодиференційованим і анапластичним раком щитоподібної залози, Гаргін В. В. (2018)
Коновал Н. С. - Структурно-біохімічні маркери стану м’язової тканини в ранньому постмортальному періоді: вміст глікогену як критерій у системі судово-медичної діагностики давності настання смерті (2018)
Pyatchanyna T. - Methodological approaches to patent research in the field of biomedical sciences, Ogorodnyk A., Melnik-Melnikov P. (2019)
Новицкая-Усенко Л. В. - Дорогами памяти (2019)
Пославська О. В. - Діагностичне значення маркера р16ink для верифікації пухлин невідомої первинної локалізації в жінок з ізольованим ураженням пахових лімфатичних вузлів, Шпонька І. С., Бабій Г. С. (2019)
Кравец О. В. - Периоперационный водный баланс больных с острой абдоминальной патологией при либеральном режиме инфузионной терапии (2019)
Surkov D. - Using of dexmedetomidine in term neonates with hypoxic-ischemic encephalopathy (2019)
Obolonskyi A. - Management of patent ductus arteriosus in premature infants, Snisar V., Surkov D., Obolonska O., Kapustina O., Dereza K. (2019)
Архіпкіна О. Л. - Особливості клінічного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень у хворих на гіпертонічну хворобу (2019)
Айварджі О. О. - Особливості змін лабораторних показників пацієнтів на фоні використання дексмедетомідину при септопластиці (2019)
Жабченко І. А. - Особливості гормональної функції у вагітних – переміщених осіб, Корнієць Н. Г., Тертична-Телюк С. В. (2019)
Чунь Лю - Клінічна характеристика цефалгій у пацієнтів з артеріальною гіпертензією при інтервальному харчуванні, Погорєлов О. В. (2019)
Кротова В. Ю. - Особливості когнітивних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію невисокого серцево-судинного ризику (2019)
Ельцова Л. Б. - Гигиеническая оценка частоты потребления пищевых продуктов животного происхождения в рационе студентов-медиков и обоснование путей его коррекции, Омельчук С. Т., Петросян А. А. (2019)
Yuryeva L. - Obsessive compulsive disorder in an adult patient with Gilles de la Tourette syndrome and expressed behavioral disorders (clinical case), Shusterman T., Varshavskyi Ya., Malyshko V. (2019)
Професор Ігор Сергійович Мащенко (до 80-річчя від дня народження) (2019)
Професор Людмила Іванівна Буряк (до 80-річчя від дня народження) (2019)
Професор Микола Гаврилович Щербань (до 80-річчя від дня народження) (2019)
Пам’яті академіка, професора Михайла Георгійовича Шандали (2019)
Пам’яті колеги, товариша, друга! (2019)
Halata O. S. - Correlation between educational persistence and selforganization of activity of school and university students (2018)
Gordiienko-Mytrofanova I. - Psycholinguistic meanings of the verbalized concept "holy fool” based on results of the psycholinguistic experiment, Silina A., Kobzieva Iu. (2018)
Діомідова Н. Ю. - Просоціальна мотивація як фактор розвитку емоційного інтелекту майбутніх психологів (2018)
Кудрявцев К. О. - Психологія образу міста: можливості застосування архітектурного психосемантичного диференціалу, Фоменко К. І. (2018)
Kuzikova S. - Hardiness as attitude and coping of person’s self-development, Shcherbak T. (2018)
Mednikova H. I. - Axiological sphere structure of personality of students with different self-attitude profiles (2018)
Олефір В. О. - Копінг як медіатор у відношеннях особистісних ресурсів та вигорання студентів (2018)
Рочняк А. Ю. - Психологічні предиктори саморегуляції спортивної діяльності баскетболістів юнацького віку, Козлов Р. В. (2018)
Kharchenko A. O. - Structural features in the emotional sphere of combatants with post-stress psychological disadaptation (2018)
Yatsenko T. S. - Archaisms and their identification in the archetypal symbols, Amurova Y. V., Bila O. A. (2018)
Крамченкова В. О. - Психологія сімейного вигорання: методика дослідження і особливості прояву у сім’ї "спустошеного гнізда" (2018)
Kuznetsov O. I. - Spiritual values of personality psychological assessment (2018)
Shcherbakova O. O. - Psychodiagnostics of persistence of fulfilling homework for middle school pupils (2018)
Ломакін Г. І. - Система психологічного супроводув психокорекційній роботі з комбатантами в період перебігу кризи середнього віку (2018)
Кір’ян В. М. - Генофонд рослин лісостепу України, Глущенко Л. А., Богуславський Р. Л. (2018)
Діордієва І. П. - Лінії пшениці спельти Уманського національного університету садівництва (2018)
Вожегова Р. А. - Особенности изучения интродуцированных образцов сои (Glycine max. (L.) Merr.) в условиях орошения юга Украины, Боровик В. О., Биднина І. О., Рубцов Д. К., Марченко Т. Ю. (2018)
Міщенко С. В. - Калюсогенез і органогенез в умовах in vitro різних зразків Linum usitatissimum L., Кривошеєва Л. М. (2018)
Біленька О. М. - Оцінка колекційних зразків цибулі шалот у селекції на врожайність (2018)
Крутько Р. В. - Нові лінії помідору з генами якісних ознак, як джерела для селекції (2018)
Чернобай С. В. - Сучасний стан колекції тритикале ярого Національного центру генетичних ресурсів рослин України, Рябчун В. К., Капустіна Т. Б., Мельник В. С., Щеченко О. Є. (2018)
Петухова І. А. - Ознакова колекція ячменю ярого круп’яного напряму використання, Рябчун В. К., Музафарова В. А., Падалка О. І., Шелякіна Т. А., Любич В. В. (2018)
Zadorozhna O. A. - Grasses seed storage under genbank conditions, Herasimov M. V., Shyianova T. P. (2018)
Гордієнко В. В. - Інститут картоплярства НААН: сторінки історії, Шмунь С. А. (2018)
Рябчун Н. І. - До ювілею видатного вченого-імунолога Петренкової Віри Павлівни (2018)
Богуславський Р. Л. - До ювілею Любові Никифорівни Кобизєвої, Безугла О. М., Вус Н. О. (2018)
Пам’яті Владислава Андрійовича Кравченка (2018)
Пам'яті Олексія Олексійовича Созінова (2018)
Реєстрація зразків генофонду рослин в Україні (2018)
Реєстрація колекцій генофонду рослин в Україні (2018)
Міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, симпозіуми, з’їзди, семінари, наради (2018)
Правила для авторів (2018)
Contents (2019)
Bezruchko K. A. - A new determi-nation method for coal metamorphism degree, Pymonenko L. I., Balalaiev O. K., Baranovskyi V. I. (2019)
Khomenko O. Ye. - Geo-energetics of Ukrainian crystalline shield, Kononenko M. M. (2019)
Dyomin V. F. - Developing technological schemes of driving workings with controlled resistance of contours, Batyrkhanova A. T., Tomilov A. N., Zhumabekova A. Ye., Abekov U. E. (2019)
Batouche T. - Mineralogical and physi-co-chemical characterization of barite wastes from Ain Mimoun deposit (Khenchela, Algeria), Bouzenzana A., Zedam R., Bourourou M. (2019)
Ait Merzeg F. - Optimisation of the flotation parameters on the enrichment of phosphate ore (Algeria), Bezzi N. (2019)
Kovalov A. I. - Parameters of fire-retardant coatings of steel constructions under the influence of climatic factors, Otrosh Y. A., Vedula S., Danilin О. M., Kovalevska T. M. (2019)
Zamytskyi O. V. - Mathematical modeling of the process of compressed air flowing through the pipeline as an element of the pneumatic network, Litovko B. M., Lіder M. Yu., Shepelenko M. I. (2019)
Zhetessova G. S. - Fit selection and life forecasting of work of movable joints of hydraulic props of powered supports, Zharkevich O. M., Nurzhanova O. A., Zhunuspekov D. S. (2019)
Matsyuk I. M. - On applying high-class mechanisms of heavy-loaded machines, Shlyahov E. М., Yehurnov O. I. (2019)
Volkov V. O. - Optimization of general losses of the energy of the frequency-regulated pumping aggregate for start-braking regimes (2019)
Plieshkov P. H. - Automatic control of electrical distribu-tion network mode with the voltage unbalance, Zinzura V. V., Plieshkov S. P. (2019)
Haiko H. I. - Development of a morphological model for territorial development of underground city space, Savchenko I. O., Matviichuk I. O. (2019)
Cheberiachko Yu. I. - Developing a mathematical model of linkage parameters of air flow in a filter box 99-105, Cheberiachko I. M., Odnovol M. M., Koriashkina L. S. (2019)
Butenko О. H. - Ecologically safe system of cleaning the air from polydisperse dust, Smyk S. Yu., Arsiriy V. A., Osypenko Ye. V. (2019)
Bublikov A. V. - Automation of the control process of the mining ma-chines based on fuzzy logic, Tkachov V.V. (2019)
Syrotkina O. - Analysis of how the properties of structured data can influence the way these data are processed, Alekseyev M., Asotskyi V., Udovyk I. (2019)
Mladetsky I. K. - Control regularities of the useful miner-al extraction from ore feed stream with autogenous grinding. Spectral analysis, Kuvaiev Ya. G., Pryadko N. S. (2019)
Kachan Yu. H. - Determination of distribution of introduced energy by volume of ore-thermal furnace, Mishchenko V. Yu. (2019)
Shramenko N. Y. - Optimization of technological specifications and methodology of estimating the efficiency of the bulk cargoes delivery process, Shramenko V.О. (2019)
Horban O. - The regulatory functions of education in behavioral models, Kravchenko О., Martych R., Yukhymenko N. (2019)
Rudenko S. - The role of philosophical disciplines in educational strategies for specialist training in the field of public administration, Bazaluk О., Tsvykh V., Kalmuk I. (2019)
Pylypenko Yu. - Institutional components of socio-economic development, Pylypenko H., Lytvynenko N., Tryfonova O., Prushkivska E. (2019)
Dobroskok I. - Reclaiming and reframing economics: probing the educational potential, Basiuk L., Rzhevska N., Kalashnyk M. (2019)
Вступне слово головного редактора (2019)
Мохор В. В. - Методи оцінки сумарного ризику кібербезпеки об’єктів критичної інфраструктури, Гончар С. Ф., Дибач О. М. (2019)
Ястребенецкий М. А. - Перспективы применения технологий BIG DATA в атомной энергетике Украины, Дыбач А. М. (2019)
Быковский Ю. М. - Экспериментальное исследование влияния электромагнитных полей на цифровые датчики температуры с однопроводными линиями связи для изучения возможности их использования в системах контроля на АЭС, Левченко В. В., Погосов А. Ю. (2019)
Романенко І. М. - Новий композитний матеріал на основі важкого бетону і базальт­борної фібри для радіаційного захисту від нейтронного випромінювання, Голюк М. І., Носовський А. В., Власенко Т. С., Гулік В. І. (2019)
Ольховик Ю. О. - Проблемні питання щодо кількості і властивостей осклованих високоактивних відходів, що повертаються в Україну (2019)
Арутюнян В. Е. - Розробка алгоритму планів евакуації при надзвичайних ситуаціях для архітектури клієнт­сервер (2019)
Махненко О. В. - Совершенствование методов оценки радиационного распухания и прогрессирующего формоизменения элементов ВКУ реактора ВВЭР­1000, Кандала С. М., Черкашин М. В. (2019)
Skalozubov V. - Water hammers in transonic modes of steam­liquid flows in NPP equipment, Bilous N., Pirkovskiy D., Kozlov I., Komarov Yu., Chulkin O. (2019)
Бутова О. М. - Аналіз експлуатаційних подій, викликаних дефектами цифрових інформаційних та керуючих систем атомних електростанцій, Клевцов О. Л., Печериця О. В., Трубчанінов С. О., Ястребенецький М. О. (2019)
Федоненко О. В. - Проблема біологічних перешкод в роботі АЕС (на прикладі експлуатації техноекосистеми Запорізької АЕС), Маренков О. М., Петровський О. О. (2019)
Атаманчук Ю. М. - Нормативно-правова база і системні засади забезпечення інформатизації управлінської діяльності в закладах освіти (2019)
Загородня Л. П. - Дослідження сучасного стану підготовки магістрів до забезпечення якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти (2019)
Ткаченко Н. М. - Професійна підготовка вчителів іноземних мов в історичній ретроспективі, Ткаченко І. О. (2019)
Зінченко В. П. - Методологічні засади дослідження процесу формування профорієнтаційної компетентності педагога (2019)
Береза Л. О. - Навчання української граматики: робота над прикметниками з іншомовною аудиторією (2019)
Согоконь О. А. - Використання оздоровчих фітнес-програм як компетентнісний потенціал в системі здоров'язбереження студентів ЗВО (2019)
Фугело М. А. - Освітні проблеми математизації наук, Васильєва О. М. Фугело П. М. (2019)
Рибалко А. П. - Особливості використання системи Moodle в процесі викладання вищої математики (2019)
Бикова Т. Б. - Забезпечення дистанційної складової змішаного навчання засобами Moodle (2019)
Атрощенко Т. О. - Особливості професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів для роботи в поліетнічному регіоні (2019)
Кушнір Н. О. - Підготовка вчителя початкової освіти і виклики нової української школи, Шакотько В. В. (2019)
Пінчук І. О. - Структура іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2019)
Козаченко Ю. С. - Лідерство як основа формування особистості студента-медика (2019)
Ярмолович О. І. - Лінгвокраїнознавчий аспект формування компетенції діалогу культур у майбутніх філологів (2019)
Ковальчук В. І. - Упровадження дуальної освіти в професійній (професійно-технічній) освіті, Ігнатенко С. В. (2019)
Слуцький Я. С. - Особливості формування соціокультурної компетентності у процесі переходу від етноцентризму до етнорелятивізму (2019)
Радул С. Г. - Особливості розвитку ціннісних орієнтацій у майбутніх філологів у процесі професійної самореалізації (2019)
Грицак Н. Р. - Методика жанрового аналізу балад "Вільшаний король" Й. Ґете та "Лілея" Т. Шевченка з урахуванням національної специфіки (2019)
Лавриченко Н. М. - Обдаровані учні з подвійною неординарністю (2019)
Чупахіна С. В. - Інформаційні технології у навчанні дітей з особливими освітніми потребами: можливості та обмеження (2019)
Корякіна І. В. - Розвиток творчості дітей старшого дошкільного віку на засадах вільного вибору образотворчих завдань, Труш І. А. (2019)
Yildirim A. - High school students’ attitude towards smart boards (2019)
Курок В. П. - Організаційно-методичні засади підготовки вчителів ручної праці в Глухівському учительському інституті наприкінці ХІХ – початку ХХ століття, Хоруженко Т. А. (2019)
Чумак М. Є. - Вплив полікультурності на формування особистісного потенціалу педагогічних кадрів у другій половині ХІХ століття (2019)
Самодумська О. Л. - Неформальна освіта дорослих: досвід країн європейського союзу, Самойленко О. А. (2019)
Тищенко Л. І. - Теоретичні основи реалізації інклюзивної освіти в дослідженнях учених першої половини ХХ століття (2019)
Aikian A. Z. - Analysis of association between the density of infiltration in primary carcinoma of the mammary gland by tumor-associated macrophages and postoperative prognosis, Shynkevych V. I., Kaidashev I. P. (2019)
Delva I. I. - Effectiveness of acetylsalicylic acid in correction of post-stroke fatigue during acute cerebrovascular events (2019)
Kozak R. V. - Mathematical substantiation of the use of different types of clammers during the restoration of the dentition with double-sided distal defects and the defect included in the frontal area by removable prosthetics, Korol D. M. (2019)
Skrypnyk M. A. - Conditions of the oral cavity status in youth with alimentary-constitutional form of obesity, Petrushanko T. A., Kryvoruchko T. D., Neporada K. S. (2019)
Shundryk M. A. - The correspondence of the tongue central line deviation with the pathology of spinal curvature, Marchenko I. Y., Tkachenko I. M., Vodoriz Y. Y., Boyko V. V. (2019)
Faustova M. O. - Susceptibility of planktonic and film forms of candida glabrata and candida albicans to cationic surfactant antiseptics, Loban’ G. A., Nazarchuk O. A., Ananieva M. M. (2019)
Skrypnikov A. M. - Alexithymia in healthy people and its role in development of different disorders, Zhyvotovska L. V., Herasymenko L. O., Boiko D. I., Bodnar L. A. (2019)
Дыбач А. М. - О лицензировании технологии малых модульных реакторов, Плачков Г. И. (2019)
Гуменюк Д. В. - Перспективи оптимізації технічних обслуговувань і ремонтів з використанням ризик­інформованого прийняття рішень на АЕС України, Дем’янюк В. В., Ільїна А. І., Шевченко І. А. (2019)
Немчинов Ю. І. - Результати оцінки складу будівельних конструкцій об’єкта "Укриття", які підлягають демонтажу після насування НБК. Порівняльний аналіз варіантів демонтажу, Бамбура А. М., Сазонова І. Р., Бабік К. М., Щербін В. Н., Рудько В. М. (2019)
Семерак М. М. - Аналіз процесу плазмової переробки радіоактивних відходів, Лис С. С., Коваленко Т. П. (2019)
Moiseenko V. - Nuclear Fuel Cycle with Minimized Waste, Chernitskiy S. (2019)
Bugai D. - Practical Approach for Assessment of End­State Radiological Criteria for Remediation of Radioactively Contaminated Sites, Gebauer J., Sizov A., Molitor N. (2019)
Skalozubov V. - Analysis of Reliability­Critical Hydraulic Impact Conditions at WWER­1000 NPP Active Safety Systems, Kozlov I., Chulkin O., Komarov Yu., Piontkovskyi O. (2019)
Овдієнко Ю. М. - Адаптація розрахункових моделей HELIOS паливних касет ВВЕР­440 для використання програмою TRACE/PARCS, Кучин О. В., Єременко М. Л., Власенко П. А. (2019)
Мальцева Т. В. - Сучасні методи радіохімічної переробки відпрацьованого ядерного палива, Шишута А. М., Лукашин С. О. (2019)
Халимончук В. А. - Средневзвешенные параметры кинетики для использования в двухгрупповой диффузионной модели динамики реактора с топливом на основе смеси делящихся изотопов (2019)
Ганем Х. - Очищення рідких радіоактивних відходів від поверхнево­активних речовин і органічних сполук, Герлига В. А., Кравченко В. П., Македон В. В., Шульга О. В. (2019)
Свидерский В. А. - Технологии отверждения жидких радиоактивных отходов, Глуховский В. В., Глуховский И. В., Дашкова Т. С. (2019)
Попов О. О. - Аналіз можливих причин виникнення надзвичайних ситуацій на АЕС з метою мінімізації ризику їх виникнення, Яцишин А. В., Ковач В. О., Артемчук В. О., Тарадуда Д. В., Собина В. О., Соколов Д. Л., Демент М. О., Яцишин Т. М., Матвєєва І. В. (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Головач И. Ю. - Биомаркеры при системной склеродермии - инструменты для диагностики и лечения, Егудина Е. Д. (2019)
Petrovska L.S. - The explanaton of the selection of basic detergents and secondary detergents for the development of foam means with minimum irritant action, Baranova I. І., Bezpala Yu. O. (2019)
Chushenko V. M. - Development of the composition and technology of extemporaneous suppositories with сlindamycin and sea buckthorn oil, Yarnykh T. G., Osolodchenko T. P., Yuryeva G. B., Herasymova I. V. (2019)
Kovalevska I. V. - Determination of microbiological purity of tablets for thetreatment and prevention of type 2 diabetes mellitus, Ruban O. A., Osolodchenko T. P. (2019)
Ruban O. A. - Research on the choice of rational concentration of the gel forming agent in the composition of dental gel, Maslii Yu. S. (2019)
Rybachuk V. D. - Development of the powder composition with the sorbing, analgesic and antimicrobial activity based on natural zeolite, Ruban O. A. (2019)
Shmalko O. O. - Researches on pharmaceutical development of solid gelatine capsules with dried multiple component extract of antiphlogogenic, diuretic and choleretic action, Vyshnevska L. I. (2019)
Kiryev I. V. - Modern pharmacotherapy of chronic hepatitis С depending on the genotype of the hepatitis С virus, Zhabotynska N. V. (2019)
Сторінка головного редактора (2019)
Денесюк О. В. - Ефективність базисного комплексного лікування у досягненні цільових показників артеріального тиску, динаміки ремоделювання плечової артерії та ендотеліальної дисфункції у хворих на гострий інфаркт міокарда з елевацією сеґмента ST з коморбідною артеріальною гіпертензією (проспективне спостереження упродовж двох років) (2019)
Андрющенко В. П. - Ефективність ориґінальних способів використання медикаментів і раннього ентерального харчування в комплексному лікуванні хворих на гострий панкреатит, Андрющенко Д. В., Куновський В. В., Магльований В. А. (2019)
Shulaia T. - Clear Cell Acanthoma/Pseudolymphoma: Clinical­ Dermatoscopic and Histological Correlation, Kiladze N., Miriamidze A. (2019)
Корнійчук І. Ю. - Особливості гомеостазу ґлюкози та ліпідного спектра крові у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки залежно від ступеня ожиріння, Хухліна О. С., Вівсяник В. В., Яцкевич О. Я., Ковальська І. М. (2019)
Боровик К. М. - Ефекти подвійної антитромбоцитарної терапії щодо виникнення повторних серцево-судинних катастроф після перенесеного інфаркту міокарда у хворих із ожирінням, Риндіна Н. Г., Кравчун П. Г., Табаченко О. С., Єрмак О. С., Романюк М. Г. (2019)
Кебкало А. Б. - Оптимізація методу обмеження черевної порожнини для пролонґації перитонеального діалізу в експерименті, Грянила В. В., Рейті А. О., Яцик І. М. (2019)
Чуклін С. М. - Особливості запальних процесів оксидативного і нітрозативного стресу в разі L­орнітин-індукованого гострого панкреатиту, Чуклін С. С., Шершень Г. В. (2019)
Чемес В. В. - Особливості кальцієво­фосфорного обміну й стану кісток у хворих на ревматоїдний артрит: патоґенез, діаґностика та принципи диференційованого лікування, Абрагамович О. О., Абрагамович У. О., Циганик Л. В., Гута С. І. (2019)
Вимоги до статей (2019)
Скалозуб В. В. - Метод планирования недетерминированных процессов эксплуатации парка железнодорожных технических систем, Клименко И. В. (2018)
Biliaiev M. M. - Calculation of "vulnerability" zone in case of terrorist attack with chemical agents, Berlov O. V., Kalashnikov I. V., Kozachyna V. A. (2018)
Bodnar B. E. - Simulation of locomotive repair organization by the methods of queue systems theory, Оchkаsоv O. B., Bodnar Е. B., Hryshechkina Т. S., Ocheretnyuk М. V. (2018)
Бутько Т. В. - Інтелектуальне управління сортувальними станціями при перевезеннях небезпечних вантажів на основі багатоцільової оптимізації, Прохоров В. М., Чехунов Д. М. (2018)
Негрей В. Я. - Синергетический подход к расчету плана формирования одногруппных поездов, Шкурин P К. М. (2018)
Zdanevich S. S. - Structural analysis and rational design of mechanisms of cross-roll tube straightening machines, Pogrebnyak R. P., Zdanevich S. V. (2018)
Корнелюк О. Н. - Способы задания граничных условий и геометрии гребного винта в Flow Vision (2018)
Nosov P. S. - Modeling the manifestations of the human factor of the maritime crew, Palamarchuk I. V., Safonov M. S., Novikov V. I. (2018)
Reidemeister A. G. - Stability of motion of railway vehicles described with lagrange equations of the first kind, Levytska S. I. (2018)
Татаrіnоvа V. А. - Research of locomotive mechanics behavior, Kаlіvоdа J., Nеduzha L. О. (2018)
Швець А. О. - Вплив поздовжнього та поперечного зміщення центру ваги вантажу в піввагонах на їх динамічні показники (2018)
Rudenko D. V. - Properties of modified concrete for special purpose structures (2018)
Хлапонін Ю. І. - Аналіз стану кібербезпеки в провідних країнах світуl, Кондакова С. В., Шабала Є. Є., Юрчук П. П., Делянчук П. С. (2019)
Грищук Р. В. - Узагальнена модель криптосистеми Фредгольма, Грищук О. М. (2019)
Абрамов В. О. - Застосування комбінованих моделей комп’ютерних мереж в навчальному процесі (2019)
Тиханський М. В. - Збільшення швидкодії елементів логіки "І" та "Або" на основі джозефсонівських контактів, Партика А. І., Крисько Р. Р. (2019)
Жданова Ю. Д. - Застосування бібліотеки класів Security.Cryptography для практичної підготовки спеціалістів з кібербезпеки, Спасітєлєва С. О., Шевченко С. М. (2019)
Бондарчук А. П. - Дослідження проблематики функціонування алгоритму передачі інформації при наявності прихованих вузлів в безпроводових сенсорних мережах, Бржевська З. М., Довженко Н. М., Макаренко А. О., Собчук В. В. (2019)
Shevchenko S. M. - Analysis and research of the characteristics of standardized in Ukraine antivirus software, Skladannyi P. M., Martseniuk M. (2019)
Назаркевич М. А. - Узагальнення фільтрів габора на основі атев-функцій, Возний Я. В., Троян О. А. (2019)
Куліковський А. В. - Технологія blockchain як складова інформаційної безпеки (2019)
Астапеня В. М. - Результати та засоби оцінки ефективності систем фокусування для підвищення доступності в безпроводових мережах, Соколов В. Ю., Таджіні М. (2019)
Егоров Г. В. - Концепт многоцелевого речного судна-электроходоа на аккумуляторных батареях, Автутов Н. В., Егоров А. Г. (2018)
Егоров А. Г. - Речные круизные пассажирские суда: инновационные решения и их применимость при конверсии (2018)
Канифольский А. О. - Относительный момент сопротивления поперечного сечения эквивалентного бруса судна с килеватым корпусом (2018)
Неделько Е. Ю. - Статистический анализ результатов механических испытаний древесины, Коростылев Л. И., Чорный А. Л. (2018)
Шумило О. М. - Технічна єкспертиза зруйнування суднового гребного вала, Кононова О. М., Вітюк Л. С. (2018)
Вассерман А. А. - Взаимосвязь между максимальными значениями параметров пара в цикле Ренкина (2018)
Куропятник А. А. - Снижение эмиссии оксидов азота судовых дизелей методом перепуска выпускных газов (2018)
Сагин С. В. - Повышение надежности работы прецизионных пар топливной аппаратуры судовых дизелей за счет использования органических (2018)
Антохов О. Д. - Тензометричний витратомір рідини, Гаур Т. О., Нікіфоров В. І., Цацко В. І. (2018)
Панченко Т. Д. - Моделювання кондуктивного теплопереносу в поверхневих шарах деталей, Стародуб В. І., Челабчі В. М. (2018)
Коноплёв А. В. - Обзор и анализ способов восстановления гребных валов, Кононова А. Н., Чередарчук Н. И., Сологуб В. О., Рожко Е. К. (2018)
Суходоев Ю. Ф. - К расчету подпорной стены комбинированного типа с использованием программного обеспечения, Твардовский И. А., Чучмай А. М. (2018)
Dvoretsky V. - The effect of inaccurecies of the auxiliary sensors in the courseof data processing of multibeam survey, Izaak I. (2018)
Кравченко О. А. - Метод оцінки Обсягів малих розливів нафти та нафтопродуктів у морських портах (2018)
Беспалова А. В. - Комплексометрична модель реконструкції портової зони із використанням акустичних показників експлуатації будівельного обладнання, Книш А. І., Файзулина О. А., Дашковська О. П. (2018)
Лапкина И. А. - Определение сроков замены оборудования с учетом износа и изменений его рыночной стоимости, Малаксиано Н. А. (2018)
Чернова Л. С. - Основні інструменти форсайт-методології у програмах розвитку (2018)
Луцкая И. К. - Выбор средств и методов лечения постоянных зубов (2019)
Погоріла А. В. - Клініко-експериментальне обґрунтування доцільності використання нейропротекторної терапії при лікуванні ятрогенного компресійно-токсичного ураження нижнього альвеолярного нерва пломбувальними матеріалами, Шінкарук-Диковицька М. М., Мунтян О. В. (2019)
Глазунов О. А. - Комплексная оценка гигиены полости рта и состояния твердых тканей зубов в условиях промышленного региона, Груздева А. А. (2019)
Герелюк В. І. - Клінічна ефективність застосування цементу на основі мінерального триоксиодного агрегату за умов діагностованих перфоративних уражень кореня зуба, Матвійків Т. І., Павелко Н. М., Павелко І. Й. (2019)
Батіг В. М. - Ефективність комплексного лікування генералізованого пародонтита у хворих з переважанням симпатичної нервової системи з використанням Тантум Верде® у віддалені строки спостережень, Лєснухіна Г. Л. (2019)
Кононова О. В. - Особливості лікування хворих на генералізований пародонтит із проявами психоемоційного стресу (2019)
Коленко Ю. Г. - Мікросклад і мікроструктура зубних паст для лікування підвищеної чутливості твердих тканин зубів, Мялківський К. О. (2019)
Борисенко А. В. - Ефективність застосування плазмоліфтингу та озонотерапії в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит, Случевська О. О. (2019)
Дац В. В. - Особливості стоматологічного статусу у дітей з різним рівнем психічного здоров’я (2019)
Потапчук А. М. - Поширеність та структура зубощелепних аномалій у дітей забруднених територій екосистеми Верхнього Потисся, Мельник В. С., Горзов Л. Ф., Алмаші В. М. (2019)
Тимофеев А. А. - К 88-летию создания кафедры челюстно-лицевой хирургии НМАПО им. П.Л. Шупика МЗ Украины (страницы истории), Ушко Н. А. (2019)
Тимофее А. А. - Лечение гнойных ран у больных с флегмонами челюстно-лицевой области и шеи, Умиров А. В., Мирошник А. А., Дубиченко С. И. (2019)
Тимофеев А. А. - Особенности диагностики больных с опухолями околоушных слюнных желез, Беридзе Бека (2019)
Тимофеев А. А. - Иммунокоррегирующая терапия больных с гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей челюстно-лицевой области и шеи, Блинова В. П., Умиров А. В., Мирошник А. А., Ухарская О. А., Дубиченко С. И., Серга Е. А. (2019)
Гударьян О. О. - Можливість застосування безпосередньої імплантації з аугментацією кістки й негайного навантаження в реабілітації пацієнтів, які страждають на генералізований пародонтит, Ідашкіна Н. Г., Ширінкін С. В., Чередник Д. А. (2019)
Пантус А. В. - Вивчення морфометричних характеристик колагенових волокон після двохмісячної субкутанної імплантації пористого волокнистого матриксу, Рожко М. М., Багрій М. М., Ковальчук Н. Є., Ярмошук І. Р., Грекуляк В. В. (2019)
Ахмедбейли Д. Р. - Оценка качества жизни пациентов с перимукозитом на фоне применения пробиотиков (2019)
Макєєв В. Ф. - Оцінки статичної тріщиностійкості полімерних матеріалів для виготовлення базисів знімних протезів, Скальський В. Р., Гуньовський Я. Р., Гуньовська Р. П. (2019)
Белоклицкая Г. Ф. - Научно-практическая конференция с международным участием Системный подход к лечению заболеваний тканей пародонта глазами практического врача-стоматолога" (22 марта 2019 года, г. Киев) (2019)
Мазур І. П. - Обговорення гострих питань реформування у стоматології (2019)
Ловга М. І. - Лікування внутрішньошлуночкових крововиливів у новонароджених, Чомоляк Ю. Ю. (2019)
Слынько Е. И. - Ликвородинамика. Часть 2. Аквапорины и их роль в обеспечении водного гомеостаза центральной нервной системы, Нехлопочин А. С., Малышева Т. А. (2019)
Сірко А. Г. - Оцінка якості життя пацієнтів зі спорадичною вестибулярною шваномою, Романуха Д. М. (2019)
Павлов Б. Б. - Пульсовая радиочастотная абляция ганглиев задних спинальных корешков (PRF DRG) в лечении хронической поясничной радикулярной боли, Фищенко Я. В. (2019)
Чувашова О. Ю. - Клінічний випадок п’ятирічного локального контролю після радіохірургії інтракраніальних пухлин у хворої на нейрофіброматоз типу II, Грязов А. Б., Земскова О. В., Бондаренко А. О. (2019)
Третьякова А. І. - Біль та слабкість у руці: диференційна діагностика між шийною радикулопатією та брахіоплекситом (2019)
Нейрореабілітація пацієнтів після інсульту: Рекомендації Австрійської асоціації боротьби з інсультом 2018 року (2019)
Руденко В. А. - К 100-летию со дня рождения Ирины Алексеевны Приходченко (2019)
Розуменко Володимир Давидович: до 70-річчя від дня народження (2019)
Титул, зміст (2019)
Коломієць В. М. - Дослідницька програма інституціонального розвитку людського капіталу (2019)
Губанова Н. Н. - Альтерглобалізм в умовах трансформаційної економіки, Климова С. О. (2019)
Калиновський А. О. - Стан і перспективи розвитку світової авіаційної галузі та ринку послуг із відновлення авіаційної техніки, Голомовзий В. М., Калиновська Н. Л., Лучит Л. В. (2019)
Максименко Я. А. - Розвиток національної економіки під впливом загальносвітових тенденцій (2019)
Мірошниченко Т. М. - Напрями інтеграційної діяльності країн ШОС (2019)
Вітюк А. В. - Експорт продукції машинобудування до країн Європейського Союзу, Кепко В. М., Жавела К. (2019)
Стрілець В. Ю. - Зарубіжний досвід кредитування малого бізнесу (2019)
Россо M. В. - Аналіз впровадження корпоративного управління у світовому економічному просторі, Осецький В. Л., Каніщенко О. Л. (2019)
Митрофанова А. С. - Особливості системи управління корпоративними правами держави в Україні, Решетняк Н. Б. (2019)
Ракович О. І. - Роль смарт-спеціалізації в розвитку підприємницького потенціалу сільських територій (2019)
Булеев И. П. - Парадигма, модели и механизмы активизации инвестиционной деятельности субъектов хозяйствования, Брюховецкая Н. Е. (2019)
Дубовик Т. В. - Поняття та система соціальної комерції, Герасимчук Т. А. (2019)
Штець Т. Ф. - Дослідження концептуальних характеристик сектора цифрової економіки (2019)
Сімків Л. Є. - Стратегічні пріоритети регіональної економічної політики в контексті детермінант економічного зростання (2019)
Богдан Н. М. - Туристичний імідж регіону як інструмент управління його інвестиційною привабливістю, Сідельник В. В. (2019)
Аверкина М. Ф. - Стійкість міської агломерації в забезпеченні регіонального розвитку (2019)
Белявцева В. В. - Трансформація функцій управління розвитком на регіональному рівні (на прикладі Харківського регіону) (2019)
Олійник А. П. - Моделювання взаємозв’язку стратегічної стійкості суб’єктів-партнерів, Крихівський М. В., Крихівська Н. О. (2019)
Романко О. П. - Причинно-наслідкові зв’язки між показниками інноваційно-інвестиційної діяльності регіону (2019)
Кравчук І. І. - Управління фінансовим забезпеченням сільськогосподарських підприємств, Логвиненко С. Л. (2019)
Стойко О. Я. - Іпотечне кредитування як засіб капіталізації аграрних підприємств (2019)
Горбаль Н. І. - Ринок нерухомості України: тенденції та перспективи, Романишин С. Б., Шалін А. С. (2019)
Влащенко Н. М. - Забезпечення розвитку соціального туризму в Україні (2019)
Бондаренко Ю. Г. - Оцінювання розвитку колективних засобів розміщування за показниками місткості, Кулиняк І. Я., Прокопишин-Рашкевич Л. М. (2019)
Стрижак О. О. - Проектування бізнес-процесів туристичного підприємства, Алдошина М. В. (2019)
Григор’єв О. Ю. - Аналізування конкурентної позиції ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" в умовах євроінтеграції України, Береговий В. С., Микитин О. З. (2019)
Бабець І. Г. - Стратегічні пріоритети зміцнення фінансової безпеки ПАТ "Укртелеком", Руда О. І., Руда І. І. (2019)
Сосновська О. О. - Детермінанти побудови фінансової архітектоніки підприємств зв’язку, Житар М. О. (2019)
Чупрін Є. С. - Тести раннього попередження як методика оцінки рівня економічної безпеки автотранспортних підприємств, Кондратенко Д. В. (2019)
Сидорчук О. Г. - Напрями державного регулювання системи соціальної безпеки людини, суспільства та держави в умовах посилення зовнішніх і внутрішніх загроз (2019)
Хаустова В. Є. - Інноваційно-технологічне забезпечення модернізації пріоритетних галузей промисловості України, Крамарев Г. В., Зінченко В. А. (2019)
Копилюк О. І. - Сучасні підходи до організації системи фінансово-економічної безпеки підприємства, Гузар У. Є., Гута С. В. (2019)
Сторожук Т. М. - Звіт про рух грошових коштів як інформаційне джерело управління грошовими потоками підприємства (2019)
Андрусів У. Я. - Методи оцінки конкурентоспроможності промислових підприємств у національній економіці (2019)
Луцишина Є. В. - Стан інтеграційних процесів розвитку підприємств в економіці України (2019)
Посохов І. М. - Застосування науково-методичного частотного підходу до комплексної кількісної оцінки фінансово-економічних ризиків підприємств олійно-жирової галузі України, Жадан Ю. В. (2019)
Карпушенко М. Ю. - Інтегрована звітність як джерело оцінки діяльності підприємства, Шахвердян Д. С. (2019)
Кирильєва Л. О. - Сучасна концепція регуляторів з організації бухгалтерського обліку, Шеховцова Д. Д. (2019)
Семенець А. О. - Формалізація категоріально-термінологічного апарату внутрішнього аудиту на підприємствах торгівлі (2019)
Денисюк О. В. - Оцінка ефективності бюджетного процесу в Україні (2019)
Долбнєва Д. В. - Особливості та результати проведення фінансових розслідувань економічних злочинів на прикладі Західного регіону (2019)
Смирнова О. В. - Тенденції розвитку управління фінансовими інструментами ринку фінансових послуг (2019)
Мартинюк Г. П. - Податок на доходи фізичних осіб у контексті формування дохідної частини місцевих бюджетів, Мартинюк М. А. (2019)
Колодізєв О. М. - Шахрайство із платіжними картками: сучасний стан і заходи протидії, Коцюба О. В. (2019)
Музичка О. М. - Методичні підходи до оцінювання рівня фінансової безпеки банків, Журибіда Н. Р., Галько Є. О. (2019)
Бєлова І. В. - Розвиток підходів до розрахунку індексу системного ризику банківського сектора України, Опанасенко А. О., Нілова Н. М. (2019)
Хоружий С. Г. - Консолідація інституційного забезпечення функцій регулювання та нагляду за діяльністю фінансових установ (2019)
Мохняк В. С. - Теоретичні та законодавчо-нормативні засади організації контролю діяльності кредитних спілок в Україні (2019)
Панченко О. І. - Типологізація фінансових ризиків як основа організації їх страхового захисту (2019)
Временко Л. В. - Сучасні тенденції розвитку конкуренції та монополізації на вітчизняному страховому ринку, Деркач К. І. (2019)
Шматько Н. М. - Теоретико-методологічні засади організації управління сталим організаційним розвитком підприємства (2019)
Бездітко О. Є. - Стратегія ризикозахищеності сільськогосподарських підприємств (2019)
Гарафонова О. І. - Стратегічний аналіз галузі в ході диверсифікації діяльності підприємства, Воронець Д. О. (2019)
Щетініна Л. В. - Емоційний інтелект в управлінні персоналом: підходи до розуміння та його розвиток, Рудакова С. Г., Заєць А. І. (2019)
Головацька С. І. - Забезпечення майбутніх витрат і платежів у процесах "дью ділідженс" та управління ризиками підприємства, Курак А. І. (2019)
Корольов Д. С. - Компетентнісний підхід в управлінні персоналом компанії: термінологічні засади (2019)
Боєнко О. Ю. - Мотиваційний базис вибору бренда: психоемоційний аспект (2019)
Мельник Т. - Протекціонізм у регулюванні прямих іноземних інвестицій, Касянок К. (2019)
Кочубей Д. - Управління мережевою структурою ланцюгів постачання (2019)
Kandahura K. - Cross-cultural conflicts: global dimensions (2019)
Kudyrko L. - Cooperative component of the import substitution strategy of Ukraine, Samsonova L. (2019)
П’ятницька Г. - Глобальні тренди розвитку кейтерингу, Григоренко О. (2019)
Студінська Г. - Українсько-польські торговельні відносини: ретроспективний аналіз, Студінський В. (2019)
Kryvoruchko O. - Usage of neural networks in image recognition, Khorolska K., Chubaievskyi V. (2019)
Пашорін В. - Технології безпеки криптовалюти та блокчейн-мережі (2019)
Олейніков Ю. - Девальвація гривні у системі регулювання зовнішньої торгівлі, Серова Л. (2019)
Sopko V. - The valuation of business in the terms of European integration, Fomina O., Romashko O. (2019)
Roskladka A. - Data scientist: a glance into the future, Ivanova O., Kulazhenko V. (2019)
Орлова Н. - Підготовка фахівців з публічного управління в умовах євроінтеграції України (2019)
Бахметьєва А. М. - Використання вітчизняними університетами соціальних мереж у PR-комунікаціях (2018)
Блинова Н. М. - Копірайтинг як діяльність зі створення онлайнового контенту, Кирилова О. В. (2018)
Бутиріна М. В. - Гетеростереотип України у дискурсі якісних британських видань, Гаркавенко Ю. С. (2018)
Греськів О. О. - Західноукраїнська регіональна преса в перехідний період від тоталітаризму до демократії: 1988–1998 рр. (2018)
Губа Л. О. - Методичні аспекти викладання дисципліни "Медіалінгвістичні технології" (2018)
Іванова Н. І. - Ілюстративна концепція видання роману "Місто" В. Підмогильного, Михайлова А. А. (2018)
Курбан О. В. - Прикладні аспекти використання технологій інтернет-маркетингу в інформаційних конфліктах (2018)
Мельникова О. С. - Журнал самвидаву "Пороги": типологічні особливості, проблематика, жанри (2018)
Пащенко Б. Г. - Обґрунтування теорії японських медіа у дискурсі соціальних комунікацій (2018)
Підмогильна Н. В. - Експресивний потенціал публіцистики (2018)
Гудошник О. В. - Мінливість історії: Ніл Фергюсон "Площі та вежі" (2018)
Блинова Н. М. - Латентне семантичне індексування (LSI) та його вплив на копірайтинг (2019)
Бутиріна М. В. - Журналістика як синергетичний об’єкт (2019)
Бучарська І. С. - "Букварь Южнорусскій. 1861 року" Тараса Шевченка в комунікативному просторі України: реальність та перспективи присутності (2019)
Гаркавенко Ю. С. - Медіарецепція ПР-діяльності у дискурсі британських та українських якісних видань: порівняльний аналіз (2019)
Гудошник О. В. - Documentary comics у сучасному науковому дискурсі та українському комікс-просторі (2019)
Демченко М. В. - Кількісні методи вивчення потреб та поведінки споживачів у контексті сучасних маркетингових комунікацій (2019)
Кирилова О. В. - Імерсивна журналістика: чинники ефективного функціонування (2019)
Павленко В. В. - "The New York Times": досвід становлення редакційної формули у ХІХ ст., Назаренко О. В. (2019)
Підмогильна Н. В. - Українська військова преса: відповідність часу, Наурузов А. Р. (2019)
Тарнавська І. О. - Специфіка висвітлення євроінтеграційних процесів в Україні (2019)
Терханова О. В. - Редактор у традиційних та онлайн-медіа (2019)
Хміль-Чуприна В. В. - Літературні ремінісценції у текстах ЗМК як засіб популяризації читання (2019)
Мартыненко В. В. - Исследование зависимости свойств образцов из диоксида циркония, стабилизированного СаО, на фосфатной связке от содержания Р2О5 и температуры термообработки, Примаченко В. В., Шулик И. Г., Гальченко Т. Г., Тишина Т. Г., Варганов В. В. (2018)
Примаченко В. В. - Исследование влияния зернового состава шихты на свойства корундооксидцирконийсиликатных и корундохромоксид-цирконийсиликатных огнеупоров, Шулик И. Г., Мишнева Ю. Е., Кущенко К. И., Крахмаль Ю. А. (2018)
Примаченко В. В. - Исследование влияния влажности и давления прессования на прессуемость массы из диоксида циркония, стабилизированного оксидом иттрия, и свойства образцов из нее, Шулик И. Г., Гальченко Т. Г., Процак Е. Б., Белик Л. В. (2018)
Примаченко В. В. - Исследование влияния количества добавки "Carbonxide" на свойства карбидкремниевых огнеупоров на нитридкремнийсодержащей связке после обжига при температуре 1450 °C в среде газообразного азота, Бабкина Л. А., Савина Л. К., Карякина Э. Л., Щербак Л. М., Тинигин А. С. (2018)
Бражник Д. А. - Дослідження фізико-механічних властивостей карбідкремнієвих матеріалів з використанням дистен-силіманітової сировини України, Семченко Г. Д., Шабанова Г. М., Рожко І. М., Макаренко В. В. (2018)
Примаченко В. В. - Исследование влияния количества корундооксидцирконийсиликатного материала на свойства набивной муллитокорундовой массы и образцов из нее, Бабкина Л. А., Хончик И. В., Никулина Л. Н., Тинигин А. С., Тишина Т. Г. (2018)
Примаченко В. В. - Исследование влияния дисперсности, вида тонкомолотой составляющей и вида диспергирующих добавок на свойства низкоцементной бетонной смеси основного состава и образцов из нее, Бабкина Л. А., Хончик И. В., Никулина Л. Н., Тишина Т. Г., Карякина Э. Л. (2018)
Примаченко В. В. - Исследование реологических и литьевых свойств глиноземистых шликеров и образцов из них, содержащих новую диспергирующую добавку и ее комбинации с упрочняющей добавкой, Кущенко К. И., Крахмаль Ю. А., Мишнева Ю. Е. (2018)
Примаченко В. В. - Исследование пластической прочности глиноземистых масс для формования корундовой керамики методом экструзии в зависимости от их влажности, Кущенко К. И., Крахмаль Ю. А., Мишнева Ю. Е. (2018)
Саввова О. В. - Дослідження термічних властивостей муліто-кордієритових матеріалів, Фесенко О. І., Тимофєєв В. Д., Повідерна Я. В. (2018)
Рищенко М. І. - Закономірності фазоутворення, структура та властивості хімічно і термічно стійких керамічних матеріалів, Федоренко О. Ю., Лісюткіна М. Ю., Шевцов О. В., Білогубкіна К. В., Регеда Н. М. (2018)
Рищенко М. І. - Дослідження з виявлення можливості використання відходів вуглезбагачення як енергетичної сировини в керамічних технологіях, Щукіна Л. П., Пітак Я. М., Лігезін С. Л., Гуміров Е. І. (2018)
Мартыненко В. В. - Разработка АО "УкрНИИО имени А. С. Бережного" технических условий и изменений к ТУ на огнеупоры в 2017 году, Беляева Л. В., Костырко И. Ю., Пахомова Т. Ф. (2018)
Реферати статей (2018)
Список статей українською, російською та англійською мовами (2018)
Вихідні дані (2018)
Колядко С. - Эмотивность как элемент категории "стиль" в поэзии (2019)
Семерин Х. - Подорож як стратегія осягнення єврейського світу у прозі кінця ХІХ — перших десятиріч ХХ ст. (2019)
Девдюк І. - Екзистенційне осмислення смерті в українській та англійській прозі міжвоєнних десятиліть (2019)
Кривенчук В. - Модерністські ідейно-естетичні позиції С. Шумицького в контексті шістдесятництва (2019)
Ніколич А. - Феміністичне письмо у "По сліду Менерви" Софії Калезіч (2019)
Левченко А. А. - Самоорганизация нейтральных частиц на поверхности сверхтекучего He II, Лебедева Е. В., Межов-Деглин Л. П., Пельменев А. А. (2019)
Krivoruchko V. N. - Percolation transitions in d-wave superconductor–half-metallic ferromagnet nanocomposites, Tarenkov V. Yu. (2019)
Бобров Н. Л. - Восстановление функции электрон-фононного взаимодействия в сверхпроводящих баллистических контактах из тантала (2019)
Korol A. M. - Tunneling conductance of the s-wave and d-wave pairing superconductive graphene–normal graphene junction (2019)
Кривчиков А. А. - Влияние структуры границ ферромагнитных кластеров в антиферромагнитной матрице на их магнитные свойства во внешнем поле (2019)
Будзински М. - Особенности магнитного состояния Mn1,4Fe0,6P0,5As0,5, Вальков В. И., Дуда П., Митюк В. И., Суровец З., Ткаченко Т. М. (2019)
Druzhinin A. - Quantization in magnetoresistance of strained InSb whiskers, Ostrovskii I., Khoverko Yu., Liakh-Kaguy N. (2019)
Звягин А. А. - Особенности отклика системы магнонов на "спиновое эхо" (2019)
Kats A. V. - Electromagnetic grazing anomalies. Energy flux extrema (2019)
Чигвинадзе Дж. Г. - Торсионные исследования релаксационных магнитных эффектов в фуллерите С60 в магнитном поле, Ашимов С. М., Долбин А. В. (2019)
Безуглый А. И. - Микроскопический анализ переноса тепла в I1/N/I2 гетерогенных наноструктурах при низких температурах, Шкловский В. А., Вовк Р. В., Мироненко И. В. (2019)
Солодовник А. А. - Структура и свойства твердых растворов Ar–Kr, Мисько-Крутик Н. С. (2019)
Нацик В. Д. - Дислокационные механизмы низкотемпературной акустической релаксации в железе, Семеренко Ю. А. (2019)
Fomenko L. S. - Investigation of the low-temperature mechanical behavior of elastomers and their carbon nanotube composites using microindentation, Lubenets S. V., Natsik V. D., Prokhvatilov A. I., Galtsov N. N., Li Q. Q., Koutsos V. (2019)
Бобров В. Б. - О функции отклика вырожденного бозе-газа (2019)
Титул, содержание (2019)
Кривцун И. В. - Влияние тока и длины дуги на характеристики дугового разряда при сварке неплавящимся электродом, Демченко В. Ф., Крикент И. В., Коваленко Д. В., Коваленко И. В. (2019)
Квасницкий В. В. - Напряженно-деформированное состояние сварных и паяных узлов из разнородных материалов с мягкой прослойкой при термическом нагружении, Квасницкий В. Ф., Матвиенко М. В., Бутурля Е. А., Ермолаев Г. В. (2019)
Борисов Ю. С. - Структура и фазовый состав плазменных покрытий ZrB2–SiC–AlN на поверхности композиционного материала C/C-SiC, Борисова А. Л., Грищенко А. П., Вигилянская Н. В., Коломыцев М. В., Васильковская М. А. (2019)
Грузевич А. В. - Газопорошковое напыление как высокоэффективный метод повышения надежности работы энергетического оборудования, Дереча Д. А. (2019)
Юрженко М. В. - Особливості технології та сучасні тенденції в області стикового зварювання поліетиленових труб (Огляд) (2019)
3D печать в судостроении (2019)
Новый проект в области аддитивных технологий (2019)
Киевская техническая ярмарка – 2019 (2019)
Эффективная сварка благодаря сварочной системе TransSteel 2200 компании Fronius (2019)
Пути развития современного промышленного предприятия (2019)
ОКТБ ИЭС им. Е. О. Патона — 60! (2019)
Титул, содержание (2019)
Bonnel J.-M. - Submerged-arc surfacing of higt-alloy steels by flux-cored wires, Maurer M., Rosert R. (2019)
Головко В. В. - Дисперсионное модифицирование дендритной структуры металла сварных швов, Степанюк С. Н., Ермоленко Д. Ю. (2019)
Ющенко К. А. - Ремонтная наплавка лопаток газовых турбин из жаропрочных никелевых сплавов с поверхностными дефектами и повреждениями, Гах И. С., Задерий Б. А., Звягинцева А. В., Карасевская О. П. (2019)
Гончаров І. О. - Вплив тугоплавких дисперсних фаз на фізико-хімічні властивості шлакових розплавів системи MgO–Al2O3–SiO2–CaF2 , Судавцова В. С., Міщенко Д. Д., Дученко А. М., Сокольський В. Е. (2019)
Шлепаков В. Н. - Улучшение технологических и санитарно-гигиенических характеристик процесса дуговой сварки в среде защитного газа, Котельчук А. С. (2019)
Ахонин С. В. - Присадочная порошковая проволока для TIG сварки и наплавки титанового сплава ВТ22, Шваб С. Л. (2019)
Ворончук А. П. - Влияние температуры на твердость и износостойкость наплавленных порошковыми лентами высокохромистых чугунов, Жудра А. П., Петров А. В., Кочура В. О. (2019)
Кусков Ю. М. - Применение стружки из стали 5ХНМ при электрошлаковой наплавке штампов в токоподводящем кристаллизаторе, Кузьменко О. Г., Лентюгов И. П. (2019)
Бабинец А. А. - Влияние химического состава и структуры наплавленного металла на деформацию тонких стальных пластин (2019)
Голякевич А. А. - Особенности процесса сварки металлопорошковой проволокой марки ТМВ5-МК, Орлов Л. Н., Максимов С. Ю. (2019)
Аджамский С. В. - Исследование условий глубокого проплавления при изготовлении образцов из жаропрочного сплава Inconel 718 методом выборочного лазерного плавления, Кононенко А. А. (2019)
Липодаев В. Н. - Легирование металла шва азотом при дуговой сварке коррозионностойких сталей (Обзор) (2019)
Федорчук В. Е. - Влияние скандия на свойства и структуру сплавов системы Al–Zn–Mg–Cu и их сварных соединений, Покляцкий А. Г., Фальченко Ю. В., Кислая Г. П. (2019)
Производство электродов на ОЗСО ИЭС им. Е. О. Патона (2019)
Патон Б. Є. - Шановні пані та панове, колеги! (2019)
Content (2019)
Nanostructures and impurity centers in cryogenic environment (2019)
Kołos R. - Carbon chain extension processes in cryogenic environments: UV-assisted growth of polyynic nitriles in solidified rare gases (2019)
Bibang P. C. J. A. - Ion radiation in icy space environments: synthesis and radioresistance of complex organic molecules, Agnihotri A. N., Augé B., Boduch Ph., Desfrançois Ch., Domaracka A., Lecomte F., Manil B., Martinez R., Muniz G. S. V. (2019)
Mouzay J. - New possible route of HC3N formation in Titan’s atmosphere, Assadourian C., Piétri N., Chiavassa T., Couturier-Tamburelli I. (2019)
Krim L. - VUV Photolysis of CH4–H2O mixture in methane-rich ices: Formation of large complex organic molecules in astronomical environments, Jonusas M. (2019)
Platakyte R. - Influence of environment and association with water, to internal structure of trifluoroacetylacetone. Matrix isolation FTIR study, Gutiérrez-Quintanilla A., Sablinskas V., Ceponkus J. (2019)
Vasylieva A. - Effect of argon environment on small water clusters in matrix isolation, Doroshenko I., Doroshenko O., Pogorelov V. (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського