Відомості про авторів (2018)
Maltseva K. - Values, norms, and social cognition (2018)
Любенко Р. Я. - Ієрархії персональних цінностей представників різних поколінь українців (на базі масиву ESS 2012 року), Мальцева К. С. (2018)
Малиновська О. О. - Чинники стресу першого року перебування мігрантів у Канаді (на прикладі п’яти кейс-стадіс), Мальцева К. С. (2018)
Марценюк Т. О. - Жінки у "великій політиці": гендерний аналіз Верховної Ради України (2018)
Попова Д. С. - Чинники жіночої бездомності в Україні, Рябчук А. М. (2018)
Поліщук О. О. - Зв’язок ставлення до математики з рейтингом студентів бакалаврату соціології НаУКМА (2018)
Дубініна Я. П. - Маркетингові методи розв’язання управлінських проблем вищих навчальних закладів (2018)
Відомості про авторів (2018)
Козюбра М. І. - Право, наука та інші форми світосприйняття і методологія: лінії взаємозв’язків (2018)
Заєць А. П. - Первісне суспільство і право (2018)
Лихолат І. П. - Народження jurisdictio voluntaria з букви та духу римського права (2018)
Іванків І. Б. - Людство як правова і філософська категорія (2018)
Матвєєва Ю. І. - Статистична та динамічна концепції правової визначеності (2018)
Кравцов І. В. - Правовідносини як ключовий елемент соціологічної концепції праворозуміння (2018)
Мельник М .О. - Школа правового реалізму: пошук балансу між визначеністю норм писаного права і судовою дискрецією (2018)
Уласевич А. С. - Запровадження механізму застосування "духу" права в нових процесуальних кодексах (2018)
Середа М. Л. - Підходи Європейського суду з прав людини щодо права на свободу мирних зібрань (2018)
Михайлюк Г. О. - Принцип пропорційності у праві інтелектуальної власності єс (2018)
Костюк В. Л. - Право на соціальні допомоги в умовах сьогодення: науково-теоретичний аспект (2018)
Мозолевський П. В. - Нормативно-правове забезпечення заохочень працівників органів місцевого самоврядування: сутність, проблеми та перспективи (2018)
Іщенко Ю. В. - Наукові горизонти адміністративного права: тенденції та перспективи (2018)
Іщенко Д. Ю. - Правові аспекти розгляду судами України подань щодо примусового проникнення до житла чи іншого володіння боржника у виконавчому провадженні (2018)
Азаров Д. С. - Кримінальна та адміністративно-деліктна відповідальність (2018)
Відомості про авторів (2018)
Відомості про авторів (2018)
Апостол О. В. - Упровадження іміджології як компоненти змісту магістерської підготовки викладачів у закладах вищої освіти (2018)
Базелюк О. В. - Формування цифрової культури педагогічних працівників у закладах професійної освіти (2018)
Берека В. Є. - Формування компетентності майбутнього менеджера освіти як провідне завдання сучасної освітньої політики (2018)
Голя Н. Г. - До проблеми розвитку творчого потенціалу керівників закладів професійно-технічної освіти (2018)
Денисова А. В. - Забезпечення якості підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійно-технічної освіти в системі неперервної професійної освіти (2018)
Kariková S. - Paradoxes in the implementation of psychological consulting for teachers in the slovak republic, Kosová B. (2018)
Клокар Н. І. - Освітній кластер як альтернативна модель професійного розвитку керівників закладів освіти (2018)
Лисенко Г. І. - Підготовка фахівців до викладацької діяльності у технічних вишах України в 1920–1930 роках (2018)
Mirowska M. - Prowadzenie indywidualnego przypadku a case management: analiza teoretyczna (2018)
Сидоренко В. В. - Реалізація політики з реформування освіти та запровадження концепції "Нова українська школа" у ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" (2018)
Тимошко Г. М. - Педагогічна діяльність як вагомий чинник розвитку організаційної культури керівника закладу освіти (2018)
Федорець В. М. - Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури: патопедагогічний аспект (2018)
Шолох О. А. - Формування морально-духовних цінностей майбутніх психологів у процесі фахової підготовки (2018)
Відомості про авторів (2018)
Балахтар В. В. - Соціально-психологічні особливості базових переконань фахівців з соціальної роботи у контексті їх професійно-особистісного становлення (2018)
Бевз Г. М. - Особистісний розвиток дитини-сироти: діагностика деприваційних уражень (2018)
Бідонько І. В. - Соціальна толерантність старшокласників як індикатор їхньої соціальної компетентності (2018)
Ємець О. Я. - Зміст і структура психоемоційного стану жінок у пренатальний та постнатальний періоди (2018)
Казакова С. В. - Особливості самоефективності керівників закладів професійно-технічної освіти як психологічного чинника успішності їхньої професійної діяльності (2018)
Калязіна Т. В. - Психологічні особливості схильності інтелектуально обдарованих підлітків до віктимної поведінки (2018)
Левшенюк Н. А. - Психологічні чинники особистісної готовності викладача післядипломної педагогічної освіти до професійної діяльності в умовах змін (2018)
Радченко О. Б. - Психологічний супровід становлення професійного самовизначення здобувачів професійно-технічної освіти (2018)
Чаусова Т. В. - Особливості формування мотиваційної сфери навчання підлітків (2018)
Титул, зміст (2018)
Абрамов Ф. В. - Маніпулювання суспільними настроями як чинник неефективності неформальних правил (2018)
Коломийчук Д. І. - Теоретико-методологічні підходи до вивчення національної економіки як складної відкритої господарської системи (2018)
Калюжна Н. Г. - Трансформація методичних підходів до оцінювання економічної безпеки України, Барон І. Г. (2018)
Оленцевич Н. В. - Корупція в системі публічного управління: причини та запобігання, Фоміна О. О. (2018)
Коломієць Г. М. - Амбівалентність рейтингування в умовах сучасних господарських трансформацій, Глушач Ю. С. (2018)
Богданов Р. І. - Інституціональні можливості узгодження економічних інтересів у системі економічної безпеки підприємства (2018)
Гуторов А. О. - Теоретико-методологічні засади інклюзивного розвитку національної економіки (2018)
Галенко О. М. - Інституційна основа ефективного функціонування ринку нерухомості у світовому просторі, Різва Л. А. (2018)
Шуба О. А. - Європейський досвід використання "зелених" облігацій у фінансуванні екологічної модернізації (2018)
Хуан Я. - Использование опыта Китая в определении специализации Украины на международном рынке образовательных услуг, Чжан Л. (2018)
Котиш О. М. - Розвиток експортної діяльності підприємства з урахуванням митного регулювання, Куценко І. К. (2018)
Крук О. М. - Удосконалення розвитку міжнародних економічних відносин і спільного підприємництва в сучасних умовах, Балашова О. В., Гамора О. І. (2018)
Юринець О. В. - Проблеми реалізації проектів транскордонного співробітництва, Приведа Р. Б., Дорош О. І. (2018)
Скиба М. В. - Основні етапи розвитку міжнародної методології у сфері інновацій (2018)
Бурмака Т. М. - Обґрунтування управлінських рішень щодо проектів інноваційного розвитку, Мусіяченко А. А. (2018)
Ситник Н. С. - Інвестиційна безпека України: стан і перспективи вдосконалення, Репета М. М. (2018)
Болквадзе Н. І. - Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері, Сивак Р. Б. (2018)
Зеленін Ю. М. - Сутність та принципи побудови бізнес-моделі закладів освіти дорослих (2018)
Єрмаченко В. Є. - Особливості взаємодії суб’єктів управління організаційною автономією ЗВО, Дериховська В. І. (2018)
Лазебник Ю. О. - Диференціація регіонів України за рівнем якості зайнятості (2018)
Нашкерська М. М. - Методологічні аспекти оцінки та аналізу ринкового потенціалу та його структурних складових (2018)
Аверкина М. Ф. - Методичні засади оцінювання сталого розвитку території, Кондратюк Є. С. (2018)
Марков М. Є. - Напрямки розвитку методичних підходів до оцінки та прогнозування банкрутства підприємств (2018)
Лепейко Т. І. - Формування системи показників оцінювання ефективності інформаційного процесу управління промисловим підприємством, Щербак А. М. (2018)
Пілько А. Д. - Моделювання процесу оптимізації структури бюджету маркетингових комунікацій інвестиційно-будівельної компанії, Чабан О. М. (2018)
Манжос Т. В. - Модель управління запасами з нечітким трикутним попитом, Мельник О. О., Луцишина Ж. В. (2018)
Іванов Р. В. - Модифікована двофакторна модель дохідної поведінки домогосподарств, Іванова Т. А. (2018)
Потрашкова Л. В. - Підтримка прийняття рішень зі стратегічного планування соціально відповідальної діяльності підприємства на основі оцінювання його потенціалу (2018)
Раєвнєва О. В. - Структурний аналіз системи управління організаційною автономією університету, Степуріна С. О. (2018)
Тимошенко О. В. - Кредитування малого та середнього бізнесу в Україні: проблеми та перспективи, Грушина А. І. (2018)
Крамчанінова М. Д. - Ключові напрямки поліпшення стану соціально-екологічної сфери корпоративної соціальної відповідальності вугледобувних підприємств державного сектора, Горлова Н. М., Романова-Малиновська Н. Ю. (2018)
Віленчук О. М. - Вибір стратегій ціноутворення за результатами SWOT-аналізу на ринку аграрного страхування (2018)
Мельник І. М. - Проектування концептуальних положень соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу (2018)
Танащук К. О. - Розробка Еталонних моделей для визначення видів телекомунікаційних послуг при організації взаємоз’єднання мереж операторів телекомунікацій (2018)
Євтушенко О. В. - Роль туризму в розвитку національної економіки України, Курінна А. Т. (2018)
Pysmak V. O. - Optimizing the Transport Costs as a Basis for Intensifying the Export Activity of National Enterprises, Serpukhov M. Y. (2018)
Мовчун С. В. - До питання перспектив реалізації причинно-наслідкового зв’язку між пенсійним забезпеченням і соціально-економічним розвитком (2018)
Швець І. Б. - Оцінка внутрішньої вимушеної міграції в Україні та її вплив на ринок праці, Следь О. М. (2018)
Репушевська Ю. О. - Пріоритети вибору немонетарного або монетарного підходів до розробки реструктуризаційних стратегій промислових підприємств (2018)
Lutsiuk I. V. - The Methodological Issues of the Quality Costs Control: Objectives, Stages, Control Procedures (2018)
Бірбіренко С. С. - Теоретико-методологічні аспекти формування фінансової стійкості підприємства, Малород К. О. (2018)
Ковалевська А. В. - Критичний аналіз методів вирішення задачі оптимізації структури фінансових ресурсів підприємства, Петрова Р. В., Строков О. Ю. (2018)
Власова Н. О. - Особливості стану та динаміки фінансових результатів підприємств промисловості за видами економічної діяльності, Носирєв О. О., Кочетова Т. І. (2018)
Осокіна А. В. - Сучасні підходи до побудови каналів збуту бізнес-організації, Снаговська Є. С. (2018)
Нестеренко Р. В. - Науково-практичний підхід до розробки економіко-організаційного забезпечення логістичної діяльності підприємства, Цапенко Н. Ю. (2018)
Божко Ю. О. - Оцінювання конкурентоспроможності підприємства методами конкурентної розвідки (2018)
Гарафонова О. І. - Інноваційна стратегія підприємства: особливі підходи до формування в сучасних умовах розвитку ресторанної сфери в Україні, Токовенко А. М. (2018)
Lisna I. F. - Marketing Research and Marketing Planning at Macro and Micro Levels, Pivavar I. V., Ponomarenko O. O. (2018)
Новікова Л. В. - Маркетингові комунікації як складова маркетингової політики підприємства на міжнародному ринку, Чернишова Л. О. (2018)
Савицька Н. Л. - Управління результативністю маркетингу в контексті сталого розвитку підприємства: теоретико-методичний аспект, Мелушова I. Ю. (2018)
Новіков Д. Ф. - Соціальна відповідальність маркетингу на ринку промислових підприємств (2018)
Дубовик Т. В. - Інновації та бізнес-моделі в маркетингових каналах, Гамова І. В. (2018)
Шульга С. В. - Інститут аудиту: сутність та основні складові, Новіченко Л. С. (2018)
Царук В. Ю. - Проблеми розвитку обліку в системі корпоративного управління (2018)
Піхоцький В. Ф. - Державний фінансовий контроль в умовах політики бюджетної децентралізації, Куцик М. Р. (2018)
Слободянюк Н. О. - Достатність капіталу банківських установ: українські реалії та міжнародний досвід нормативного регулювання, Янковський В. А. (2018)
Гаряга Л. О. - Розвиток фінансового ринку в умовах цифровізації економіки (2018)
Зверук Л. А. - Система управління ліквідністю банківської установи, Руденко В. Ю. (2018)
Марченко О. В. - Аналіз проблемної заборгованості банків, Невідома Л. О. (2018)
Носач І. В. - Сутність та роль фінансової стратегії вітчизняних підприємств, Лєбєдєва Д. О. (2018)
Мартиненко В. В. - Сучасні тенденції розвитку та перспективи оподаткування в Україні (2018)
Козарезенко Л. В. - Податкова політика в забезпеченні соціальної функції держави (2018)
Лиса О. В. - Загрози фінансовій безпеці вітчизняних підприємств і домогосподарств на сучасному етапі (2018)
Свірко С. В. - Бюджетна звітність як елемент управлінського обліку в контексті субординаційної системи ДЗВО, Тростенюк Т. М. (2018)
Гончаренко Н. І. - Криптовалюта як інноваційний інструмент міжнародних розрахунків в умовах глобальної фінансизації, Булгакова О. О., Псьота Т. В. (2018)
Полякова Я. О. - Сучасні тенденції розвитку ринку електронної комерції в Україні, Соломіна Д. С. (2018)
Лещенко А. О. - Зміни в Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (2018)
Міністерство юстиції відзначило 100-річний ювілей (2018)
Виставка архівних документів до 100-річного ювілею української юстиції (2018)
Експертне обговорення "Громадські ради як інституція взаємодії влади та громади" (2018)
Павло Петренко очолив рейтинг відповідальних міністрів (2018)
З початку року стягнено 225 млн грн заборгованості по зарплаті (2018)
Державна виконавча служба: звіт про результати роботи у І півріччі 2018 року (2018)
"Свідомий громадянин має знати та вміти захищати свої права, а орган державної влади – давати людині зручні та зрозумілі інструменти для цього", – Станіслав Куценко (2018)
Інститут кримінально-виконавчої служби: міжнародна співпраця (2018)
Солонина Л. В. - Особливості надання відпусток державним службовцям (2018)
Цюра В. В. - Особливості здійснення договірного представництва (2018)
Васецький В. Ю. - Природне право як виток історичного розвитку загальних поглядів на право (2018)
Шведа О. С. - Сучасний стан та тенденції розвитку законодавства і практики України в контексті легалізації лобістської діяльності (2018)
Призначення (2018)
Вітання (2018)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у червні 2018 року (2018)
Подорожна Т. С. - 27 річниця з Дня проголошення незалежності України: здобутки та перспективи (2018)
Урочисті заходи з нагоди Дня незалежності України (2018)
Президент України підписав пакет законів #ЧужихДітейНеБуває (2018)
Соціально-інформаційна акція "#ПротиДійТоргівліЛюдьми" (2018)
ДП "Національні інформаційні системи": інформація з Реєстрів за І півріччя 2018 року (2018)
В Україні зростає кількість дистанційних пунктів доступу до БПД (2018)
Денис Чернишов: "Документи Національного архівного фонду є культурними цінностями, що належать державі і перебувають під її охороною" (2018)
Світлана Глущенко взяла участь у правопросвітницьких заходах для дітей у таборі "Артек-Буковель" (2018)
Іванна Смачило та Станіслав Куценко відкрили фестиваль захисту прав споживачів "Якісне життя" (2018)
"Ми з вами і є країна! Тільки від кожного з нас залежить, якою буде Україна, з якими досягненнями ми зустрічатимемо нові річниці Незалежності", – Іванна Смачило (2018)
Дискусія "Інститут судових виконавців в Литві та Україні" (2018)
"Пробація та альтернативні санкції в Україні": перспективи реалізації до 2021 року (2018)
Хренова Ю. О. - Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування як додатковий захід фінансового контролю (2018)
Оніщенко Н. М. - Правова психологія в контексті сприйняття права (2018)
Цюра В. В. - Вчинення правочинів поза межами повноважень представника та їх правові наслідки (2018)
Новіцький В. В. - Вплив концепцій праворозуміння на формування методології юридичної науки (2018)
Призначення (2018)
Вітання (2018)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у липні 2018 року (2018)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2018)
Ярмистий М. М. - Особливості нормативно-правового регулювання вищої юридичної освіти, Сич О. В. (2016)
Реєстрація актів цивільного стану: зміни (2016)
150-річчя від дня народження видатного українця (2016)
НАЗК отримає реєстр корупціонерів (2016)
Міністерство юстиції України та Національна поліція України підписали Меморандум про співпрацю (2016)
Осіння формула успіху для адвокатів (2016)
Павло Петренко відвідав Тернопільщину (2016)
Система безоплатної правової допомоги відповідає високим європейським стандартам (2016)
"На сьогодні нотаріуси вдало виконують нові повноваження", – Віталій Гайдук (2016)
"Адвокатура сьогодні повинна зрозуміти усю відповідальність, яка покладається на неї",– Володимир Мацко (2016)
Перша річниця Саміту Організації Об’єднаних Націй зі сталого розвитку (2016)
Інститут кримінально-виконавчої служби: участь у ювілейній міжнародній науковій конференції (2016)
Дмитренко С. В. - Нотаріальна таємниця та відповідальність за її порушення (2016)
Берназюк Я. О. - Міністерство юстиції України та природа його прямих і опосередкованих повноважень у сфері запобігання та протидії корупції (2016)
Слободянюк С. О. - Особливості правового регулювання виділу частки нерухомого майна із спільної часткової власності (2016)
Йора Д. С. - Правова культура: сучасні виклики громадянського суспільства (2016)
Богуцька Л. П. - Застосування медіації як альтернативного способу вирішення публічно-правових спорів (2016)
Стельмащук О. В. - Ознаки кримінального правопорушення як підстава відкриття кримінального провадження (2016)
Свириденко Г. В. - Сутнісні складові механізму формування правомірної поведінки (2016)
Призначення (2016)
Вітаємо з Днем народження! (2016)
Співчуваємо втраті (2016)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у серпні 2016 року (2016)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науковопрактичному фаховому виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2016)
Смук М. М. - Професія нотаріуса: 25 років служіння незалежній Україні (2018)
Павло Петренко привітав нотаріусів з 25-річчям прийняття Закону "Про нотаріат" (2018)
Олена Сукманова привітала нотаріальну спільноту з професійним святом (2018)
Прес-конференція "Правова допомога поруч" (2018)
Іванна Смачило: "Всі постраждалі від домашнього насильства можуть отримати безоплатну правову допомогу та безкоштовного адвоката системи БПД" (2018)
У столичній юстиції відбувся День відкритих дверей (2018)
"Право з тобою!" (2018)
Мін’юст презентував перший випуск телепрограми "Я МАЮ ПРАВО!" (2018)
Олена Сукманова та Станіслав Куценко взяли участь у заході "Весілля Київщини" у Пирогові (2018)
"Проект "Я маю право!" – унікальний, оскільки він покликаний по-новому сформувати правову свідомість наших громадян, донести до кожного, що захищати свої права не складно",– Олександр Свіренюк (2018)
Павло Петренко: маємо позитивне рішення суду Англії щодо 3 млрд доларів боргу Януковича (2018)
У Мін’юсті обговорили питання впровадження світових стандартів корпоративної відповідальності у сфері прав людини (2018)
Денис Чернишов: у Києві відкрили новий офіс пробації NORLAU (2018)
Ющенко М. В. - Порядок усиновлення та отримання свідоцтва про народження (2018)
Єременко А. П. - Поняття заповіту та його правова природа (2018)
Патлачук О. В. - Компаративний аналіз юридичної техніки природоохоронних актів деяких союзних республік СРСР (2018)
Ярошенко О. М. - Рецензія на монографію Я. В. Сімутіної "Юридичні факти в механізмі правового регулювання трудових відносин" (2018)
Призначення (2018)
Вітання (2018)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у серпні 2018 року (2018)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науковопрактичному фаховому виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2018)
Бутенко А. П. - Роль молодих юристів у формуванні стратегії правоосвітньої роботи (2018)
Відзначення Дня юриста у Мін’юст (2018)
Міністерство юстиції увійшло до ТОП-3 міністерств-реформаторів (2018)
Мін’юст розпочинає Всеукраїнську інформаційну кампанію #ПраваЗахисників (2018)
Олексій Бонюк: українці стали активніше захищати свої права (2018)
До Дня юриста у Мін’юсті відбулася Всеукраїнська акція Дня відкритих дверей в органах ДВС (2018)
Сергій Петухов: формування системи юридичної освіти – спільна робота академічної спільноти, роботодавців та органів державної влади (2018)
Станіслав Куценко вручив почесний Кубок столичної юстиції переможцям Турніру (2018)
"Багато чого в сфері захисту прав залежить від нас з вами, розуміючи це, працюючи над цим – ми "приречені" на успіх!" – Наталія Оніщенко (2018)
Представники Мін’юсту ознайомились з польською моделлю здійснення правосуддя для дітей (2018)
Заграй І. С. - Деякі питання реалізації громадянами права на звернення (2018)
Кіндюк Б. В. - Внесок К. Левицького у захист української мови в часи австрійського панування на Галичині (2018)
Шумна Л. П. - Праця засуджених за трудовим договором чи цивільно-правовим договором: новації кримінальновиконавчого законодавства (2018)
Осядла М. В. - Аналітична діяльність як інструмент правореалізаціїї (2018)
Назарова І. В. - Окремі теоретичні аспекти застосування принципу добросовісності вправі (2018)
Призначення (2018)
Нагородження (2018)
Вітання (2018)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у вересні 2018 року (2018)
Всеукраїнський тиждень права 2016 (2016)
20 років "Офіційному віснику України" (2016)
Відбувся VІ Щорічний зимовий форум ААУ (2016)
"Голоси зі Сходу": конференція Норвезької ради у справах біженців (2016)
На Миколая (2016)
V Міжнародна наукова конференція "Багатовимірність ресоціалізаційних впливів у пенітенціарній роботі" (2016)
Мороз П. О. - Антирейдерський закон. Новели (2016)
Онищенко Г. В. - Понятійно-категоріальний апарат у сфері лібералізації візового режиму (2016)
Берназюк І. М. - Реалізація стратегічних актів Президента України: питання теорії та практики (2016)
Дем’янчук Ю. В. - Антикорупційні заходи в Україні: реалії та перспективи (2016)
Смук М. М. - Моніторинг способу життя (2016)
Андрущенко Т. С. - Процесуальні аспекти надання аліментному договору виконавчої сили (2016)
Кот О. О. - Практика застосування окремих способів захисту договірних прав (2016)
Звенигородський О. М. - Інститут контролю та нагляду за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням (2016)
Романюк Я. М. - Суб’єктивні і об’єктивні критерії тлумачення договору як вихідні засади судового тлумачення (2016)
Опанасюк Н. А. - Туристичне право як галузь права України (2016)
Призначення (2016)
Вітаємо з Днем народження! (2016)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у листопаді 2016 року (2016)
Суслова І. М. - Від дискримінації – до рівних можливостей (2018)
Павло Петренко: боротьба з корупцією – пріоритет, який забезпечить сталий розвиток країни (2018)
У Мін’юсті пройшли юридичні консультації (2018)
"Офіційний вісник України" запроваджує електронну версію нормативно-правових актів (2018)
Світлана Глущенко взяла участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції у Чернівцях (2018)
Протидія дискримінації жінок з вразливих груп: методи, способи, шляхи та напрями (2018)
Підсумки роботи Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності за рік (2018)
У Мін’юсті відбувся правознавчий квест для дітей "Ліга справедливості" (2018)
"Вважаю чітку позицію і небайдужість особливо цінними якостями будь-якої людини",– В’ячеслав Леманинець (2018)
Павло Петренко підписав від імені України дві міждержавні угоди з Казахстаном (2018)
Досвід системи БПД щодо гендерноїрівності презентовано у Раді Європи (2018)
Інститут кримінально-виконавчої служби: VІ Міжнародна науково-практична конференція (2018)
Чернецький С. С. - Проблеми примусового стягнення у процедурі банкрутства (2018)
Загиней З. А. - Щодо імунітету від кримінального переслідування за незаконне збагачення окремих високопосадовців, Кваша О. О. (2018)
Дубінко Д. О. - Сутність та головні напрями демократизації українського судочинства (2018)
Шляхов І. С. - Бюджетний регламент як важливий елемент системи правового регулювання бюджетного процесу на місцевому рівні (2018)
Призначення (2018)
Вітання (2018)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у жовтні 2018 року (2018)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науковопрактичному фаховому виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2018)
Черногоренко І. Л. - Ключові завдання і функції директорату правової політики в сфері судоустрою, судочинства і суміжних правових інститутів (2018)
Ювілейний Всеукраїнський тиждень права (2018)
Створено Всеукраїнську карту правових потреб (2018)
Презентовано гендерну стратегію системи БПД (2018)
Більше 4 мільярдів гривень стягнуто з неплатників аліментів на користь українських дітей (2018)
В Україні успішно запроваджені параюристи – громадські радники з юридичних питань (2018)
Удосконалення системи електронного документообігу та електронного правосуддя (2018)
Денис Чернишов та Станіслав Куценко відкрили виставку-форум "Я маю право на нове життя" (2018)
В Україні відкрили правничу Вікіпедію – WikiLegalAid (2018)
100 років Національній академії наук України: від зародження до сьогодення (2018)
Рада Європи підтримує законопроект Мін’юсту (2018)
Мін’юст звернувся до ЄСПЛ з приводу захоплення Росією українських військовослужбовців (2018)
Співпраця Координаційного центру і Ради Європи у протидії домашньому насильству (2018)
Сем’янів В. М. - Удосконалення проведення правоосвітніх заходів (2018)
Патлачук О. В. - Юридична техніка природоохоронних норм "Руської правди" (2018)
Малишко В. М. - Правові засади каперської політики Британської Ост-Індської компанії (XVII – перша пол. ХІХbст.) (2018)
Мусієнко А. В. - Деякі актуальні аспекти захисту прав людини при вилученні донорських анатомічних матеріалів в Україні, Мусієнко В. В. (2018)
Кравченко А. В. - Інститут гарантування задоволення грошових вимог найманих працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця (2018)
Призначення (2018)
Вітання (2018)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у листопаді 2018 року (2018)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2018)
Яновська О. Г. - Судова реформа в Україні: перші кроки Верховного Суду (2018)
Мін’юст успішно виконує План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2018)
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція (2018)
Павло Петренко: Україна запроваджує сервіси електронної ідентифікації за європейськими стандартами (2018)
Мін’юст запроваджує моніторинг ефективності прийнятих законодавчих актів (2018)
Міністерство юстиції виконало урядовий План дій на 2017 рік у сфері пробації (2018)
Результати роботи виконавчої служби у 2017 році та плани на поточний рік (2018)
Близько 11 тис. ветеранів війни отримали безоплатну правову допомогу у 2017 році (2018)
Головне територіальне управління юстиції у м. Києві: підсумки роботи за 2017 рік (2018)
V Міжнародна науково-практична конференція (2018)
Акт 22 січня 1919 року крізь призму історико-правового аналізу (2018)
Порядок ведення систематизації чинного законодавства юридичною службою підприємств, установ, організацій (2018)
Копиленко О. Л. - Використання кількісних показників у моніторингу Кримінального кодексу України 2001 р., Кіндюк Б. В. (2018)
Оніщенко Н. М. - Ініціатива в праві: підходи до вивчення та розгляду (2018)
Смук М. М. - Запровадження права народної законодавчої ініціативи як напрямок конституційної реформи в Україні (2018)
Веклич В. О. - Взаємодія органів державної влади і громадянського суспільства при впровадженні концепції правової політики щодо подолання корупції в Україні (2018)
Скрипнюк О. В. - Рецензія на рукопис колективної монографії на тему "Соціально-правовий захист дітей в Україні" (2018)
Призначення (2018)
Вітаємо з Днем народження! (2018)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у грудні 2017 року (2018)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України" (2018)
Шамрай Н. В. - ЦНАПи як система платформ для максимального спрощення надання послуг громадянам (2018)
Мін’юст: підсумки роботи у 2017 році (2018)
Лілія Гриневич: "Головна мета реформування системи вищої освіти – забезпечення її якості" (2018)
Відкрито новий call-центр Міністерства юстиції (2018)
"Юстиція має бути відкрита, доступна і, головне – небайдужа", – Світлана Глущенко (2018)
Бернацька Н. І. - Реформування у сфері державної реєстрації актів цивільного стану (2018)
Січевлюк В. А. - Категорія "правова суб’єктність" у філософії права та у теорії права (2018)
Смук М. М. - Закон України про народну законодавчу ініціативу: науково-теоретична концепція (2018)
Тимошенко В. І. - Соціальна основа злочинності (2018)
Рудницьких М. І. - Особливості системи виконання покарань Королівства Данія (2018)
Патлачук О. В. - Особливості юридичної техніки природоохоронних норм КК УРСР 1960 р. (2018)
Призначення (2018)
Вітаємо з Днем народження! (2018)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у січні 2018 року (2018)
Доценко С. І. - Уроки кризи класичної кібернетики. Причини та сутність (2018)
Brysina I. V. - Discrete atomic compression of digital images, Makarichev V. O. (2018)
Душепа В. А. - Границы Крамера-Рао и Бхаттачария для оценки потенциальной точности субпиксельного совмещения изображений (2018)
Москаленко В. В. - Модель та алгоритм навчання системи детектування малорозмірних об’єктів для малогабаритних безпілотних літальних апаратів, Москаленко А. С., Коробов А. Г., Зарецький М. О., Семашко В. А. (2018)
Кошевой Н. Д. - Применение алгоритма прыгающих лягушек для оптимизации по стоимостным (временным) затратам планов полного факторного эксперимента, Муратов В. В. (2018)
Романкевич В. А. - Метод уменьшения количества взаимопроверок при самотестировании многопроцессорных систем, Романкевич А. В., Ахмедова Д. Н. (2018)
Лучшева О. В. - Смартфон як інструмент аналізу сучасних трендів збирання та перетворення енергії руху людини, Лучшев П. О., Ігнатьєв Д. С., Туркін I. Б. (2018)
Брежнєв Є. В. - Методологічні засади оцінювання та забезпечення безпеки критичних інформаційних інфраструктур, Фесенко Г. В., Харченко В. С. (2018)
Тецкий А. Г. - Применение нейросетей для выбора инструментальных средств тестирования Web-приложений на проникновение (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Лемак В. В. - Конституційний Суд України: основні проблеми і перспективи (2018)
Презентовано звіт виконання Угоди про асоціацію за 2017 рік (2018)
Проведено засідання Колегії Міністерства юстиції України (2018)
Павло Петренко: 33 тисячі консультацій отримали громадяни в рамках проекту "Я МАЮ ПРАВО!" у 2018 році (2018)
Меморандум про співпрацю (2018)
Угода про співробітництво з Міністерством юстиції Литовської Республіки (2018)
Українсько-данський проект "Запровадження пробації в Україні" (2018)
Мін’юст із Консультативною місією Європейського Союзу працюють над створенням Фонду компенсації жертвам насильницьких злочинів (2018)
"Юстиція на кожному етапі життя..." – Олег Предместніков (2018)
Васильцов С. А. - Правова обізнаність – запорука захисту своїх прав та інтересів (2018)
Січевлюк В. А. - Категорія "правова суб’єктність": усталені підходи до сприйняття і розуміння та потреба у їх перегляді (2018)
Звонков Є. Є. - Категорія "справедливість" в контексті формування та розвитку природної школи права (2018)
Грабовий В. В. - Правова охорона власності у період становлення незалежної України (1990-1992 рр.) (2018)
Власюк В. В. - Практика ЄСПЛ і кримінально-правовий захист діяльності представника особи від втручання (2018)
Мельничук В. В. - Правомірне втручання в право на свободу інформації в практиці Європейського суду з прав людини (2018)
Призначення (2018)
Вітаємо з Днем народження (2018)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у лютому 2018 року (2018)
Яблонскі Л. - Формування економіки знань в ЄС: методологічні засади та механізми імплементації, Яблонскі М., Федірко О. (2018)
Бурмака М. - Креативізація глобального інвестиційного процесу (2018)
Ложачевська О. - Глобальні закономірності розвитку світового ринку авіаційних перевезень, Сидоренко К., Сіденко С. (2018)
Черницька Т. - Альтернативна енергетика Сполучених Штатів Америки в умовах глобальних викликів, Новосад Ю. (2018)
Радзієвська С. - Регіональні об’єднання в глобальній економіці (2018)
Поручник А. - Рецензія на підручник д.е.н., професора Рогача О. І. "Теорії міжнародного бізнесу". Вітчизняний підручник з міжнародного бізнесу європейського рівня, Столярчук Я. (2018)
Боровнича Н. - Маркетингові дослідження ринку електронної комерції в Україні, Алхімова В. (2018)
Чорний О. - Управління знаннями, як ключовий інструмент в розвитку міждисциплінарної економічної науки (2018)
Страшинська Л. - Маркетингові підходи в управлінні асортиментною політикою м'ясопереробних підприємств (2018)
Халилов А. - Концептуальные основы современного принятия решений в экономической системе (2018)
Лозовський О. - Стратегічне управління як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств, Дячук М. (2018)
Куманецька О. - Упpaвлiння взaємoвiднocинaми з клieнтaми чepeз впpoвaджeння iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй, Янчук Т. (2018)
Ковтун Е. - Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, Дячук М., Русавська Ю. (2018)
Статкевич К. - Аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства, Буга Н. (2018)
Вудвуд В. - Основи фінансового антикризового управління підприємством, Саламаха О. (2018)
Огієнко М. - Управління персоналом підприємств готельно-ресторанного бізнесу, Огієнко А., Мельник А. (2018)
Огієнко М. - Аналіз та перспективні напрямки розвитку туризму на Миколаївщині, Огієнко А., Яценко Я. (2018)
Огієнко М. - Розвиток готельного господарства та його вплив на туристичний потенціал Миколаївщини, Огієнко А., Мададов М., Чумачок Д. (2018)
Кравцова А. - Використання цифрових технологій в маркетингової діяльності, Янчук Т. (2018)
Семенова М. - Foreign trade of the UK: key trends and perspectives after Brexit (2018)
Горлачук В. - Сценарій розвитку ефективного сільськогосподарського землекористування, Лазарева О. (2018)
Кирніс Н. - Мотивація працівників підприємств ресторанного господарства за спеціальними замовленнями (catering) в сучасних умовах (2018)
Ткаліч Т. - Міжнародна трудова міграція в Україні в контексті інтеграційних трансформацій, Лоскутова Ю. (2018)
Lutsiak V. - Methodology of competitive innovations development by the food industry enterprise, Furman I. (2018)
Горлачук В. - Реальний шлях активізації розвитку сільських територій та сільськогосподарського землекористування (2018)
Марченко Д. - Формування експортного потенціалу як елементу розвитку експортної діяльності підприємства, Шталь Т. (2018)
Оверчук В. - Інституційне середовище соціальної підтримки реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю (2018)
Воронкова О. - Фіскальні результати формування місцевих бюджетів у сучасних умовах бюджетної децентралізації, Першко Л. (2018)
Колєсніченко А. - Класифікація готельних послуг в удосконаленні технології побудови облікової політики (2018)
Гуцайлюк Л. - Організація обліку на підприємствах різних форм власності: стан та перспективи розвитку, Шулякова А. (2018)
Гнатенко Є. - Порівняльна характеристика плати за землю в Україні та Польщі, Новицька Н. (2018)
Гнатенко Є. - Функціонування податку на додану вартість в Україні та Польщі, Портненко О. (2018)
Ужва А. - Парадигма обліку нематеріальних активів у контексті формування конкурентних переваг підприємства (2018)
Соболева І. - Вплив законодавчих нововведень на облік касових операцій: зміни та наслiдки, Портненко О. (2018)
Мікрюкова Л. - Оптимізація управління власним капіталом суб'єктів державного сектору, Млінцова О. (2018)
Yatsenko V. - Аccounting of expenses for business trip in the enterprise information system: model and regulation of business process (2018)
Бурова Т. - Сучасна модель регулювання та нагляду аудиторської діяльності в Україні та закордоном (2018)
Соболєва І. - Оподаткування суб’єктів малого підприємництва на спрощеній системі (на прикладі торговельних підприємств), Пішенін О. (2018)
Добіжа Н. - Комплексне розв’язання проблеми техніко-технологічного оновлення аграрного виробництва (2018)
Shevchenko A. Ye. - Organizatiоnal actions of the soviet government for development and safety of functioning of the motor transport in the 20-30th years of the 20th century (2018)
Камаралі С. Є. - Окремі напрями економічної політики уряду гетьмана П. П. Скоропадського (2018)
Панчишин Р. І. - Муніципально-правова відповідальність: поняття та особливості (2018)
Павлюх О. А. - Роль президента як глави держави в організації державної влади: Україна і світ (2018)
Токарчук О. В. - Політико-правові засади реалізації української державності в консервативній доктрині В. Липинського (2018)
Чабан Н. А. - Загальнотеоретична характеристика ознак судової влади (2018)
Чеховська І. В. - Напрями удосконалення правового регулювання діяльності обєднань співвласників багатоквартирних будинків (2018)
Макаренко А. С. - Система органів державного регулювання інвестиційної діяльності (2018)
Минюк О. Ю. - Актуальні питання доказів та доказування у господарському процесуальному праві, Андросович В. С. (2018)
Касьяненко Л. М. - Місце фінансової відповідальності серед інших видів відповідальності за порушення бюджетного законодавства, Касьяненко А. М. (2018)
Тильчик О. В. - Формування національних антикорупційних та антилегалізаційних стандартів: досвід Великої Британії для України, Шпак Н. А. (2018)
Бабич В. А. - Адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього руху, Песоцька Ю. В., Мухіна О. Г. (2018)
Глух М. В. - Функціонально-процесуальні гарантії діяльності органів державного фінансового контролю, Мельник О. П. (2018)
Дорофеєва Л. М. - Міжнародна антикорупційна практика митних адміністрацій (2018)
Кармаліта М. В. - Особливості регламентації порядку вирішення податкових спорів з використанням взаємоузгоджувальної процедури у зарубіжних країнах (на прикладі Німеччини та Іспанії) (2018)
Стародуб Д. М. - Протидія неналежному використанню податково-прозорих організаційно-правових форм суб'єктів господарювання, Шавло І. А. (2018)
Федчук С. І. - Науково-експертні дослідження (висновки) та залучення експерта в галузі права: можливості використання у вирішенні податкових спорів (2018)
Юрченко А. М. - Проблеми легалізації інституту приватної детективної діяльності в Україні, Усенко А. О. (2018)
Подойніцин В. М. - Досвід адміністративно-правового забезпечення стандартизації у сфері оборони НАТО та його імплементація у вітчизняне законодавство (2018)
Кабанов В. І. - Судове рішення в адміністративній справі як гарантія захисту прав, свобод та законних приватних інтересів (2018)
Поляков О. П. - Теоретико-правове закріплення організаційної складової в умовах впровадження реформи бюджетної децентралізації для забезпечення автономії місцевого самоврядування (2018)
Самілик Г. М. - Склад злочину і його наповнення (2018)
Стратонов В. М. - Заявник у кримінальному процесі: порівняльно-правовий аналіз, Коваленко І. П. (2018)
Цимбал П. В. - Використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, вчинених проти інкасації грошових коштів шляхом розбою, Варшавець Я. Л. (2018)
Бодунова О. М. - Історико-правові аспекти становлення досудового розслідування кримінальних проступків на території України, Новоженець Я. І. (2018)
Гарбовський Л. А. - Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами в забезпеченні розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами, Черняхович О. М. (2018)
Грицюк І. В. - Підслідність як інститут кримінального процесуального права, Лаба О. С. (2018)
Завидняк В. І. - Запровадження судового прецеденту на основі поєднання практики, втіленої в законодавстві іноземних держав (2018)
Завидняк І. О. - Планування і взаємодія слідчого з оперативними підрозділами під час розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним обігом підакцизних товарів (2018)
Калганова О. А. - Порівняльний аналіз інституту спрощеного провадження щодо кримінальних проступків в Україні та окремих країнах Європи, Габрись О. М. (2018)
Лазебний А. М. - Допомога спеціаліста в отриманні зразків і підготовці матеріалів для проведення експертизи, Карпюк І. С. (2018)
Линник О. В. - Доцільність використання поліграфа як засобу доказування у кримінальному процесі України, Трубнікова А. В. (2018)
Яцик Т. П. - Реформування інституту кримінального переслідування в Україні за досвідом Сполучених Штатів Америки, Озвинчук О. В. (2018)
Домбай М. М. - Застосування слідчим та прокурором тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування злоичнів у сфері оподаткування (2018)
Полуніна Л. В. - Типові слідчі ситуації та процесуальні дії щодо їх вирішення під час розслідування незаконного збирання та розголошення комерційної та банківської таємниці (2018)
Фролов О. П. - Об'єктивні елементи обшуку у формі спеціальної операції (2018)
Лазаренко А. С. - Втручання в адвокатську таємницю як обмеження права особи на правову допомогу (2018)
Лев Р. В. - Криміналістична характристика суб'єктів злочину, які належать до працівників юридичних осіб публічного права (2018)
Никифорчук В. Д. - Особливості кваліфікації злочинів, учинюваних у сфері банківських електронних платежів, та протидія їм (2018)
Смолянінова О. Я. - Поняття та сутність кримінальних правопорушень, пов'язаних з ухиленням від сплати митних платежів (2018)
Тимченко Л. Д. - Зростання ролі рішень міжнародних судів серед джерел права, Кононенко В. П. (2018)
Дубінко Д. О. - Демократизація організаційних основ судочинства (2018)
Рецензія на монографію Л.М. Дорофеєвої "Реформування митних органів України в умовах євроінтеграції" (2018)
Каленська С. М. - Вплив мікродобрив та імуномоделюючих препаратів на лабораторну схожість насіння, Новицька Н. В., Максін В. І., Карпенко Л. Д., Каплуненко В. Г., Мартинов О. М. (2018)
Демидась Г. І. - Інтенсивність наростання вегетативної маси еспарцету залежно від видового складу та мінерального живлення, Свистунова І. В., Лихошерст Е. С. (2018)
Бахмат М. І. - Структурні елементи врожаю гороху посівного залежно від удобрення та регуляторів росту в умовах Лісостепу Західного, Небаба К. С. (2018)
Сендецький В. М. - Вплив гумінових препаратів на врожайність і якісні показники насіння соняшнику в умовах Лісостепу Західного (2018)
Носенко В. Г. - Економічна та біоенергетична ефективність вирощування ріпаку ярого гібриду Юра (2018)
Ульянченко М. С. - Вибір оптимального строку і способу сівби гречки як один із факторів підвищення врожаю (2018)
Кривенко А. І. - Залежність якості зерна пшениці озимої від погодних умов та систем удобрення у Південному Степу України (2018)
Танчик С. П. - Протибур'янова ефективність систем основного обробітку грунту за вирощування соняшнику, Бабенко А. І. (2018)
Піньковський Г. В. - Вплив строків сівби та густоти стояння на урожайність рослин соняшника у Правобережному Степу України, Танчик С. П. (2018)
Шашков Є. О. - Водоспоживання та продуктивність сої залежно від ширини міжрядь та густоти стояння у Правобережному Лісостепу України, Танчик С. П., Павлов О. С. (2018)
Манько Ю. П. - Продуктивність ріллі залежно від основного обробітку чорнозему типового у Правобережному Лісостепу України, Бабенко Є. О. (2018)
Ковалишина Г. М. - Результати селекції пшениці озимої на стійкість проти основних збудників хвороб в Миронівському Інституті пшениці, Дмитренко Ю. М., Демидов О. А., Муха Т. І., Мурашко Л. А. (2018)
Багатченко В. В. - Вихід високоякісного насіння кукурудзи в залежності від густоти стояння рослин (2018)
Булигін С. Ю. - Кількісна оцінка ерозійної небезпеки сільськогосподарських угідь, Вітвіцький С. В. (2018)
Піковська О. В. - Вплив мінімізації обробітку ґрунту на вміст елементів живлення у чорноземі звичайному (2018)
Панфілова А. В. - Продуктивність сортів пшениці озимої залежно від фону живлення в умовах Південного Степу України, Гамаюнова В. В. (2018)
Kravchenko Y. S. - Aggregate stability and size distribution in Ukrainian and Chinese mollisols under different tillage (2018)
Бережняк М. Ф. - Особливості дослідження агрофізичних властивостей чорноземів за різних систем обробітку, Бережняк Є. М. (2018)
Кисельов Д. О. - Вміст кальцію в плодах яблуні осіннього строку достигання із сировинних садів Західного Лісостепу України, Гриник І. В. (2018)
Мельник О. В. - Укорінення відсадків підщепи яблуні М.9 залежно від субстрату для підгортання, Шарапанюк О. С. (2018)
Кутовенко В. Б. - Вплив строків сівби на надходження продукції кукурудзи цукрової (Zea Mays L. SSP. Saccharata Sturt.) в умовах Лісостепу України, Костенко Н. П., Куценко О. І. (2018)
Садовська Н. П. - Формування урожаю селери коренеплідної залежно від схеми висаджування, Попович Г. Б., Гамор А. Ф., Балаж Е. Ю. (2018)
Готвянська А. С. - Вплив умов зрошення й удобрення на урожайність цибулі ріпчастої та процеси водоспоживання за різної густоти рослин в умовах Північного Степу України (2018)
Василишина О. В. - Товарна якість плодів вишні з післязбиральною обробкою розчином саліцилової кислоти (2018)
Макаренко Н. А. - Оцінка придатності сільськогосподарських угідь вимогам органічного виробництва на регіональному та локальному рівнях облаштування території, Подзерей Р. В. (2018)
Чайка В. М. - Оцінка екологічної ефективності природоохоронних заходів із збереження біорізноманіття за індикатором "жива планета" в Чернігівській області, Махмуд З. М. (2018)
Грибова Н. Ю. - Екстракція ксенобіотиків групи ПАВ з насіння соняшнику (2018)
Сахненко В. В. - Теоретичні аспекти впливу систем землеробства на формування ентомокомплексів агробіоценозів Лісостепу України, Сахненко Д. В. (2018)
Доля М. М. - Особливості формування видового складу коваликів (elateridae) у посівах соняшнику і кукурудзи в Лісостепу України, Морох С. Ю., Варченко Т. П. (2018)
Kurdachenko L. A. - On the role played by anticommutativity in Leibniz algebras, Semko N. N., Subbotin I. Ya. (2019)
Feshchenko I. S. - A sufficient condition for the sum of complemented subspaces to be complemented (2019)
Norkin V. I. - B&B method for discrete partial order and quasiorder optimizations (2019)
Багно А. М. - О влиянии конечных начальных деформаций на фазовые скорости нормальных волн в упругом полупространстве, взаимодействующем со слоем идеальной сжимаемой жидкости (2019)
Камінський А. О. - Про розвиток маломасштабних пластичних смуг з точки перетину ліній мікропластичного деформування, Кіпніс Л. А., Поліщук Т. В. (2019)
Христофоров Л. М. - Вплив від’єднання субстрату на кінетику ферментативного каталізу (2019)
Роженко Н. М. - Метод аналізу форми дифракційних ліній, що не потребує переходу до простору об’єкта, Григорьєв О. М., Картузов В. В. (2019)
Кушнір С. В. - Молекулярна модель будови інтерфейсу повітря/вода та її вплив на швидкість випаровування води (фізико-хімічний аналіз) (2019)
Омельчук А. О. - Електрохімічне відновлення діоксиду цирконію в хлоридно-оксидних розплавах, Грицай Л. В. (2019)
Тітов Ю. О. - Синтез та особливості будови шаруватої структури SrLa1–xSmxInO4, Білявина Н. М., Слободяник М. С., Чумак В. В., Тимошенко М. В., Томазенко Л. В. (2019)
Шабликін О. В. - Синтез нових оксоімідазолідинових сульфонамідів з протипухлинною активністю, Корній Ю. Є., Броварець В. C., Шабликіна О. В., Хиля В. П. (2019)
Конотоп Є. О. - Вплив цитратстабілізованих Cu-і Mn-вмісних наноколоїдів на ріст та проліферативну активність апікальних меристем кореня Allium cepa L., Карпець Л. А., Зінченко А. В., Лопатько С. К., Коваленко М. С., Смірнов О. Є. (2019)
Пірко Я. В. - Поліморфізм довжини інтронів генів β-тубуліну у мікроводоростей, Рабоконь А. М., Постовойтова А. С., Білоножко Ю. О., Калафат Л. О., Борисова О. В., Царенко П. М., Блюм Я. Б. (2019)
Gerashchenko G. V. - Development of gene expression panels to determine prostate cancer, Rynditch A. V., Kashuba V. I. (2019)
Варга М. - Перспективна роль України в глобальних та регіональних системах безпеки (2014)
Шеньо С. - Європейський та євроатлантичний вимір національної безпеки України (2014)
Мулеса С. - Новий вимір міжнародної безпеки (2014)
Чепіжак Г. - Принципи нейтралітету у міжнародному праві (2014)
Сюсько А. - Правове регулювання міграційних процесів в Україні (2014)
Цубера С. - Правові гарантії забезпечення прав національних меншин Угорщини (2014)
Сотник Е. - Відносини Україна-НАТО (2014)
Оберемко О. - Сучасний стан співробітництва України з Європейським Союзом щодо візової лібералізації (2014)
Костюченко В. - Правова природа асоціації у практиці Європейського Союзу (2014)
Горинецька К. - Острів Зміїний та проблема делімітації кордонів (2014)
Мізун І. - Структура регіональних інтеграційних організацій та головні завдання їх діяльності (на прикладі "Вишеградського блоку" та ГУУАМ) (2014)
Різак В. - Великий договір України з Росією як джерело міжнародного права (2014)
Мартинюк С. - Сучасні геополітичні виклики в українсько-російських взаємовідносинах (2014)
Сідун І. - Становлення і трансформація українсько-російських відносин (2014)
Ловска М. - Місце та роль транскордонного співробітництва в економічному і соціальному розвитку сусідніх регіонів України, Білорусі, Молдови (2014)
Вейгеші Ю. - Еволюція форм транскордонного співробітництва (2014)
Бенчак О. - Українська Народна Рада Пряшівщини та проблеми русинсько-української меншини Чехословаччини (1945-1952 рр.) (2014)
Сюсько М. - Класичний дослідницький університет: місія та перспективи у єдиному освітньому просторі (2014)
Smolanka V. - Educational internet technologies as an innovative strategy in further enhancement of a European university (2014)
Човбан І. - Проблеми впровадження інклюзивної освіти у вищих навчальних закладах (2014)
Бодак Н. - Міжнародні стандарти у сфері дистанційного навчання (2014)
Дідик К. - Інформаційні аспекти розвитку та вдосконалення юридичної освіти (2014)
Ясиновська О. - Соціальні та економічні завдання державних господарських об’єднань в інноваційнйй сфері (2014)
Содержание (2018)
Фролов В. П. - Волновой параметр как критерий в основе метода исследования акустических источников при старте ракет, Сокол Г. И., Котлов В. Ю. (2018)
Закревський А. О. - Формування авіаційних конструкцій методом 3Д друку, Козей Я. С., Сухов В. В. (2018)
Гончаренко A. B. - Исследование одной формы местной потери устойчивости стрингера, Минтюк В. Б. (2018)
Шмельов Ю. М. - Застосування нейронних мереж у задачі прогнозування технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117 у польотних режимах, Владов С. І., Клімова Я. Р. (2018)
Портной Б. С. - Використання резерву холодопродуктивності абсорбційної холодильної машини при охолодженні повітря на вході ГТУ, Радченко А. М., Радченко Р. М., Кантор С. А. (2018)
Погудин А. В. - Математическое моделирование электронагревной двигательной установки в формировании микро спутниковой группировки (2018)
Сикульский В. Т. - Особенности формообразования монолитных панелей при получении кессона крыла без технологических разъёмов, Сикульский С. В. (2018)
Жулай Ю. А. - Сравнительный анализ методов расчёта амплитуд колебаний давления, создаваемых кавитационным генератором, Кваша Ю. А., Николаев А. Д. (2018)
Погудина О. К. - Алгоритм оценки пропускной способности при управлении трафиком беспилотных летательных аппаратов, Вайленко И. В. (2018)
Алфавитный указатель (2018)
Горовий Д. А. - Рейдерське захоплення підприємства як специфічний різновид угод M&A (злиття та поглинання) на ринку підприємств паливно-енергетичного комплексу, Онісіфорова В. Ю. (2017)
Афанасьева М. А. - Трансформация экономического контроля в условиях стремления к устойчивому развитию на примере машиностроительных предприятий (2017)
Круглов В. В. - Шляхи вдосконалення стратегії управління на промислових підприємствах, Анголова П. В. (2017)
Дороніна К. С. - Формування інструментарію підвищення відповідальності бізнесу як фактор управління корпоративною безпекою підприємства (2017)
Головко О. Г. - Особливості бюджетування витрат на підприємстві, Косенко Т. В., Погорелов О. С. (2017)
Літвінов О. С. - Складові організаційно-економічного механізму управління підприємством, Капталан С. М. (2017)
Шабан К. С. - Дослідження інноваційної активності поліграфічних підприємств в Україні (2017)
Телішевська О. Б. - Модель адміністрування та оптимізування витрат на логістично- постачальницьку діяльність підприємств в умовах стрес-менеджменту, Гончар М. Ф., Овчарук В. В. (2017)
Деділова Т. В. - Теоретичне обґрунтування оцінки конкурентного середовища підприємства дорожнього господарства, Токар І. І. (2017)
Нікітіна А. В. - Поняття загрози, ризику, небезпеки та їх взаємозв’язок в системі економічної безпеки підприємств за умов висококонкурентних ринків (2017)
Касатонова І. А. - Cучасний підхід до трактування сутності поняття "бізнес-модель підприємства" (2017)
Жадан Т. А. - Програмно-цільове управління ризиками готельно-ресторанного бізнесу (2017)
Чайка Т. Ю. - Можливості та сфера застосування методу аналізу ієрархій в логістиці розміщення гостей в готельно-ресторанному бізнесі (2017)
Стригуль Л. С. - Дослідження особливостей застосування статистично-економічних методів оцінювання стану та перспектив розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу України (2017)
Погасій С. О. - Проблеми та перспективи розвитку готельного господарства України, Стешенко О. Д., Краснокутська Ю. В. (2017)
Рябєв А. А. - Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку кемпінгів у Харківському регіоні, Баландіна І. С. (2017)
Содержание (2018)
Лавриненко А. Ю. - Система защищённого голосового управления беспилотным летательным аппаратом, Кочергин Ю. А., Конахович Г. Ф. (2018)
Пасичник С. Н. - Решение задачи стабилизации температуры воздуха в кабине транспортного средства, Сокол Д. В. (2018)
Лапханов Э. А. - Современные задачи создания и увода с орбиты группировок космических аппаратов класса нано и пико, Палий А. С. (2018)
Габрінець В. О. - Оцінка надійності ракетного двигуна як складної технічної системи за недостатньої статистичної інформації, Подольчак С. М. (2018)
Радченко М. І. - Метод визначення теплового навантаження системи кондиціювання повітря за максимальним темпом прирощення холодопродуктивності (на прикладі кондиціювання повітря енергетичного призначення), Трушляков Є. І., Кантор С. А., Портной Б. С., Зубарєв А. А. (2018)
Портной Б. С. - Вибір теплового навантаження апаратів охолодження повітря на вході ГТУ в різних кліматичних умовах (2018)
Радченко А. М. - Метод визначення холодопродуктивності термотрансформатора за максимальним темпом прирощення термочасового потенціалу охолодження повітря (2018)
Трушляков Е. И. - Методологический подход к энергосберегающему хладоснабжению систем кондиционирования воздуха адаптацией к текущим климатическим условиям (2018)
Планковский C. И. - Алгоритм назначения режимов термоимпульсной обработки с учётом прочностных ограничений, Шипуль О. В., Цегельник Е. В. (2018)
Авдєєнко Г. Л. - Терагерцові технології в телекомунікаційних системах. Частина 1. Обґрунтування частотного діапазону, проектування функціональних вузлів телекомунікаційних систем терагерцового діапазону, Бунін С. Г., Наритник Т. М. (2018)
Волосюк В. К. - Математическое описание процедур построения когерентных изображений природных сред в зоне Фраунгофера многоканальными радиотехническими системами, Жила С. С., Цернэ Э. А., Стороженко А. И. (2018)
Ильченко М. Е. - Применение стандарта широкополосного доступа IEEE 802.16 для определения взаимного положения кубсатов в составе Lega-Sat, Нарытник Т. Н., Присяжный В. И., Капштык С. В., Матвиенко С. А. (2018)
Федорович О. Е. - Исследование логистики управления производством высокотехнологической продукции виртуального предприятия, Сломчинский О. В., Пуйденко В. А. (2018)
Алфавитный указатель (2018)
Содержание (2018)
Жежера І. В. - Забезпечення функціонально стійкого руху малого автономного літального апарату (2018)
Варбанець Р. А. - Застосування методу безградіентної оптимізації при синхронізації даних моніторингу робочого процесу двигунів внутрішнього згоряння, Белоусов Є. В., Єриганов О. В., Кирнац В. І., Маулевич В. О., Александровська Н. І. (2018)
Радченко А. М. - Визначення раціонального теплового навантаження градирень відведення теплоти у процесах охолодження повітря на вході енергоустановок, Трушляков Є. І., Кантор С. А., Портной Б. С. (2018)
Радченко Р. М. - Отримання і використання конденсату при охолодженні повітря на вході енергоустановки та проблема сепарації крапельної вологи з аерозольної суміші в градирнях, Портной Б. С., Кантор С. А., Ткаченко В. С., Зубарєв А. А. (2018)
Барабаш П. А. - Центробежные дистилляторы в системах жизнеобеспечения пилотируемых космических объектов, Соломаха А. С., Усенко В. И., Петренко В. Г. (2018)
Радченко Р. М. - Зменшення викидів оксидів азоту з відпрацьованими газами суднових дизелів, Пирисунько М. А. (2018)
Шевцов А. П. - Розробка високоефективної суднової системи очищення повітря від краплинної вологи, Рижков C. C. (2018)
Афтаназів І. С. - Підвищення міцності та надійності барабанів коліс літаків зміцнювальною обробкою, Шевчук Л. В., Строган О. І., Струтинська Л. Р. (2018)
Планковский C. И. - Алгоритм управления системой генерации смеси для прецизионной термоимпульсной обработки, Шипуль О. В., Трифонов О. В., Заклинский С. А. (2018)
Абрамов А. Д. - Оценка числа действительных гармонических компонент наблюдений по ограниченному интервалу времени, Cъедина Ю. В., Москаленко Т. И., Чжан Юйин (2018)
Бей А. И. - Фильтрация сигналов на базе кумулянтов (2018)
Рева О. М. - Проактивне визначення впливу досвіду управління повітряним рухом на ставлення до ризику, Борсук С. П., Мирзоєв Б. М., Мухтаров П. Ш. (2018)
Алфавитный указатель (2018)
Болдовська К. П. - Сучасний стан і шляхи підвищення ефективності роботи автотранспортного комплексу України у контексті розвитку транскордонного співробітництва, Лиженков Д. В., Цубера Р. С. (2017)
Шемаєв В. В. - Стратегічні пріоритети розвитку морських портів України (2017)
Новікова К. В. - Методичний інструментарій оцінки конкурентоспроможності підприємств портового господарства України (2017)
Щербина В. В. - Аналіз формування та розподілу прибутку державних підприємств портової діяльності (2017)
Наврозова Ю. О. - Управління витратами на якість як складова концепції стратегічного управління витратами портового оператору (2017)
Болдовська К. П. - Теоретично-методичні аспекти формування стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок, Андрєєва Д. В., Зам'ятіна Є. Ж., Латушко М. Ю. (2017)
Tretiak V. P. - The comparative analysis of corporate organizational legal forms in Ukraine and EU, Bieliai M. S. (2017)
Євдокімов О. В. - Розвиток територіальних громад: баланс пріоритетів (2017)
Пітюлич М. М. - Холдингові структури як фактор розвитку регіонального лісопромислового комплексу, Попик М. М. (2017)
Заклекта О. І. - Вплив демографічної складової на рівень людського розвитку у регіонах України, Сливка О. А. (2017)
Божко М. В. - Фактори формування структури витрат при виробництві окремих сільськогосподарських культур (2017)
Мельник В. М. - Ефективність бюджетного процесу: поняття та підходи до аналізу, Савастєєва О. М. (2017)
Панченко А. В. - Характерні особливості інклюзивної освіти у вітчизняних університетах, Герега Я. Т. (2017)
Марченко В. М. - Економічна сутність та видові відмінності понять інтенсифікації, Покровська Н. М. (2017)
Скибінський О. С. - Чинники розвитку краудфандингової діяльності в Україні, Уголькова О. З. (2017)
Содержание (2018)
Голубек А. В. - Оптимизация энергетических затрат при комбинированном уводе объектов космического мусора с низких околоземных орбит, Дронь Н. М., Дубовик Л. Г., Поляков Н. В. (2018)
Конох В. И. - Определение коэффициента полезного действия двухкомпонентного пневмонасосного агрегата для космического аппарата, Калиниченко И. И., Гордиец И. Н., Миколаевский В. В. (2018)
Маринина А. Н. - Совершенствование содержания справочника организации - разработчика авиационной техники по результатам внешних аудитов, Степаненко С. М., Харченко В. Г. (2018)
Рева В. С. - Особенности контроля и управления в системах электроснабжения наземных комплексов, Земляной К. Н., Фролов В. П. (2018)
Назаренко Г. В. - Анализ влияния конструктивных особенностей проточной части шнеко-центробежного насоса на его кавитационные характеристики, Филиппенко П. П., Дешевых С. А. (2018)
Кухтин Ю. П. - Снижение уровня динамических напряжений в рабочих лопатках турбины за счёт выбора геометрии соплового аппарата, Варварук П. П., Меркулов В. М. (2018)
Журавлёв В. Н. - Анализ методики применения поправки на тональность при стендовых испытаниях ГТД на соответствие экологическим требованиям по шуму, Критская Т. В. (2018)
Иванов Я. Н. - Параметрические колебания ротора турбонасосного агрегата на шарикоподшипниках, Бадун О. П., Дешевых С. А., Стрельченко А. Ю. (2018)
Tiniakov D. - The method for preliminary development of main parameters for deep variation in variants of transport category aircraft, Riabkov V. (2018)
Tretiak O. - Analysis of destruction causes of retaining ring of turbogenerator, Kobzar K., Shevchuc P., Shut O., Repetenko M., Poliienko V. (2018)
Филипковский С. В. - Устойчивость колебаний ротора с двумя дисками и дисбалансами в разных плоскостях на шарикоподшипниках в вибрирующем планере летательного аппарата, Филипковская Л. А. (2018)
Грешта В. Л. - Дослідження впливу легування на температурний коефіцієнт лінійного розширення покриттів, Ткач Д. В., Климов О. В., Сотніков Є. Г., Леховіцер З. В. (2018)
Милонин Е. В. - Исследование качества опытного жаропрочного никелевого безрениевого сплава ЗМИ-М5 (ЖС32Б-ВИ), Малиновский П. Е., Наумик В. В., Гайдук С. В. (2018)
Ранченко Г. С. - Перспективы развития электронных САУ ГТД, Буряченко А. Г. (2018)
Буряченко А. Г. - Метрологическое обеспечение испытаний электронных регуляторов ГТД – стенд-имитатор двигательных датчиков, Лопащенко И. К. (2018)
Волков Д. И. - Оптимизация объёма нереляционной базы данных и времени доступа к данным при множественных частотах регистрации параметров, Лопунова Н. Н. (2018)
Некрасова Н. О. - Використання програмного комплексу "SVBI-pro" для обстежень осіб молодого віку у неврологічній практиці, Григорова І. А., Товажнянська О. Л., Третяк В. В., Некрасов О. Д. (2018)
Информационное сообщение (2018)
Алфавитный указатель (2018)
Содержание (2018)
Кокотина В. В. - Украине нужны авиационные корпоративные стандарты, Степаненко С. М., Харченко В. Г. (2018)
Капитанова Л. В. - Метод и средства удержания наземных взлётных перемещений модификаций самолётов транспортной категории на уровне их базового варианта, Рябков В. И. (2018)
Толмачев Н. Г. - Тахионная энергия в квантово-гравитационном отображении, Рябков В. И. (2018)
Гакал П. Г. - Анализ влияния объёма гидроаккумулятора на работоспособность двухфазного контура теплопереноса системы терморегулирования космического аппарата, Горбенко Г. А., Решитов Э. Р., Турна Р. Ю. (2018)
Немченко Д. А. - К вопросу разработки программно-вычислительного комплекса теплогидравлических процессов в маслосистеме ГТД, Михайленко Т. П., Петухов И. И. (2018)
Фурман О. А. - Анализ системы обдува дисков осевой четырехступенчатой свободной турбины на основе моделирования теплогидравлического состояния, Бондарчук В. Ю. (2018)
Павленко Д. В. - Конструктивные аспекты проектирования и эксплуатации оснастки для винтовой экструзии, Тарасов А. Ф., Бейгельзимер Я. Е., Коцюба В. Ю. (2018)
Богуслаев В. А. - Имплементация методов порошковой металлургии в процессы серийного производства жаропрочных титановых лопаток ГТД, Басов Ю. Ф., Быков И. О., Овчинников А. В., Леховицер З. В. (2018)
Грекова М. В. - Підвищення структурної стабільності та властивостей жароміцних нікелевих сплавів для лопаток ГТД обробкою наноматеріалами, Калініна Н. Є., Калінін В. Т., Гученков М. В., Джур Є. О., Дудніков О. С. (2018)
Шоринов А. В. - Управление эффективностью процесса холодного напыления защитно-восстановительных покрытий на магниевые сплавы, Маркович С. Е. (2018)
Кіяновський М. В. - Вибір засобів мехатроніки для адаптивного керування стійкістю ріжучої кромки інструментів із ПСТМ на верстатах з ЧПК, Цивінда Н. І., Третяк В. В. (2018)
Единович А. Б. - Двойная химико-термическая обработка зубчатого колеса из стали ВКС-5, Колоколов А. В., Турейский А. С. (2018)
Педаш А. А. - Влияние технологий подвода энергии при 3D-принтинге на структуру и свойства деталей из сплава Ti-6Al-4V, Клочихин В. В., Митина Т. А., Шило В. Г. (2018)
Хаустова А. Н. - Профилометрирование кромок разрядной камеры стационарного плазменного двигателя, Лоян А. В., Рыбалов О. П., Ищенко Е. И. (2018)
Редин И. И. - Диагностика предпомпажного состояния осевого компрессора с надроторным устройством, Шевченко М. А. (2018)
Бурунов Д. С. - Автоматизация испытаний электронных регуляторов ГТД, Таранишин А. О. (2018)
Товкач С. С. - Прогнозування міжелементної взаємодії в системах автоматичного керування авіаційних двигунів (2018)
Томашевський О. В. - Дослідження впливу на надійність засобів вимірювальної техніки параметрів системи метрологічного обслуговування, Ігнаткін В. У., Сніжной Г. В. (2018)
Буряченко А. Г. - Стенд-имитатор стартер-генератора с функцией имитации работы двух стартер-генераторов на общую бортовую сеть, Цалимов Г. Ф., Царев А. А. (2018)
Лопунова Н. Н. - Модернизация программно-технического комплекса ПТК-МСБ-2 для автоматизации ресурсных испытаний вертолётов, Нерубасский В. В. (2018)
Панасенко В. А. - Формирование интегрированной системы учёта управляющих программ для станков с ЧПУ и управления процессами их разработки на АО "Мотор Сич", Мозговой В. Ф., Балушок К. Б. (2018)
Информационное сообщение (2018)
Алфавитный указатель (2018)
Вишиванюк М. М. - Ринок землі в системі управління земельними ресурсами, Шапоренко О. І., Федорак В. І. (2017)
Барановська І. В. - Вплив модернізаційних процесів на економічну поведінку домогосподарств, Мільман Л. М. (2017)
Денисов О. Є. - Наукові підходи до дослідження концептів економічної безпеки галузі (2017)
Захарова К. Ф. - Пріоритети антикартельного регулювання в Україні (2017)
Кириченко О. С. - Класифікація загроз економічній безпеки української промисловості (2017)
Колядич О. І. - Поведінкова економічна теорія в поясненні соціально-трудових відносин (2017)
Петрова І. Л. - Імператив соціалізації в концепції ефективної зайнятості, Штундер І. О. (2017)
Ткач Д. І. - Трансформації поведінки домогосподарств Угорщини як результат економічних перетворень в 90-х роках (2017)
Баластрик Л. А. - Хозяйственный механизм природопользования, Чумаченко О. Г. (2017)
Грушко В. І. - Аналіз операцій з покупцями та замовниками, Савсюк М. М. (2017)
Плетенецька С. М. - Доходи від діяльності фінансової компанії: аналіз та облік, Свертока Д. В. (2017)
Алькема В. Г. - Моніторинг загроз фінансово-економічної безпеки суб’єкта господарської діяльності, Кузуб С. В. (2017)
Кучмєєв О. О. - Інтегрована система управління комерційними ризиками торгівельних підприємств (2017)
Сумець О. М. - Оцінка стану економічної безпеки підприємств різної галузевої приналежності, Короп А. В. (2017)
Азоян А. А. - Сучасні тенденції розвитку маркетингових досліджень та доцільність їх використання, Охапіна В. Ю. (2017)
Бойчук Я. Д. - Еколого-економічні аспекти космічної антропоекології, Шапоренко О. І., Гереджук І. І. (2017)
Кушніренко К. О. - Концептуальна модель психологічних особливостей професіографії діяльності спеціалістів банківської сфери (2017)
Седляр Д. О. - Проблема управління раціональним задоволенням потреб українців (2017)
Шапоренко О. І. - Землеустрій як основний важіль держави з управління земельними ресурсами, Бойчук Я. Д. (2017)
Футулуйчук В. М. - Принципи, завдання та методологічна основа землеустрою, Шапоренко О. І., Бойчук Я. Д. (2017)
Гаврилюк С. П. - Особливості ресторанного маркетингу в Україні (2017)
Лелюк О. О. - Стратегія фінансування туристичних підприємств (2017)
Мелько Л. Ф. - Туризм у контексті сталого розвитку (2017)
Вихідні дані (2017)
Алімпієв Є. В. - Макропруденційні умови національної безпеки (2018)
Ілюк В. Д. - Місце екологічного картографування в охороні навколишнього середовища та економіці, Шапоренко О. І., Соколова О. Г. (2018)
Кириченко О. С. - Концептуальні засади формування системи забезпечення інформаційної безпеки держави (2018)
Лойко Д. М. - Підвищення конкурентоспроможності національної економіки на інноваційних засадах (2018)
Оцабрик І. І. - Реформування оборонно-промислового комплексу України: ключові проблеми (2018)
Радіонова І. Ф. - Статистична верифікація оцінювання стабільності публічного сектора національної економіки, Мазуренко О. К. (2018)
Ткаленко С. І. - Біоекономіка як пріоритетний напрям сталого розвитку (2018)
Ткач Д. І. - Зміни у сфері споживання домашніх господарств у 1990-х роках в Угорщині (2018)
Шапоренко О. І. - Обґрунтування типу земель і режимів їх використання в еколого-економічній системі, Соколова О. Г., Гуменюк О. Ю. (2018)
Андрєєва В. А. - Визначення ринкової вартості цінних паперів (корпоративних прав): коментарі та висновки (2018)
Сова О. Ю. - Сучасний стан та перспективи розвитку медичного страхування в Україні (2018)
Любачівська Р. З. - Етапи еволюції біоекономіки в Європейському Союзі (2018)
Степанкевич К. С. - Моделювання країнової експорт-інтенсивності (2018)
Сімех Д. Р. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності українських підприємств в умовах євроінтеграції (2018)
Степенко А. В. - Європерспективи для українського середнього бізнесу (2018)
Захаров О. І. - Приватна детективна діяльність в системі економічної безпеки підприємства (2018)
Кучмєєв О. О. - Моделювання системи управління логістичними ризиками на торговельних підприємствах (2018)
Федорак В. І. - Стратегія інноваційного розвитку деревообробних підприємств Івано-Франківської області, Ковальчук А. П., Остафійчук О. В. (2018)
Філатов С. А. - Вплив цифрових технологій на ефективність та розвиток агрологістики в Україні, Головченко Л. М. (2018)
Алькема В. Г. - Управління процесом формування контингенту учнів початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу, Фенканін О. А. (2018)
Гончарова О. В. - Маркетинг на ринку освітніх послуг (2018)
Копитко М. І. - Специфіка використання технологій управління в процесі діяльності приватних охоронних структур, Прихідько С. М. (2018)
Naumova O. O. - Teachers’ qualifi cations upgrading in the contemporary conditions, Tsyple M. M. (2018)
Пекна Г. Б. - Бізнес-планування та його роль у сучасних умовах розвитку України, Білокур Г. В. (2018)
Чаюн Н. С. - Особистісно-орієнтовані технології навчання та специфіка їх реалізації в музичних вищих освітніх закладах, Фенканін О. А. (2018)
Вихідні дані (2018)
Содержание (2018)
Дубровна О. В. - Сучасний стан досліджень Agrobacterium-опосередкованої трансформації пшениці , Моргун Б. В. (2018)
Моргун В. В. - Значення стійких сортів озимої пшениці, вивчення джерел і донорів стійкості до шкідників та основних збудників хвороб, Топчій Т. В. (2018)
Косаківська І. В. - Вплив модельованої ґрунтової посухи на ростові характеристики двох споріднених видів пшениць Triticum aestivum L. і Triticum spelta L., Васюк В. А., Войтенко Л. В. (2018)
Кляченко О. Л. - Особливості накопичення пектинових речовин у коренеплодах буряків цукрових (Beta vulgaris L.) (2018)
Присяжнюк Л. М. - Оцінювання поліморфізму сортів картоплі (Solanum tuberosum L.) української селекції за SSR-маркерами, Бородай В. В., Марчук О. О., Захарчук Н. А. (2018)
Резолюція Круглого столу на тему: "Наш спільний захист – вакцинація" (2018)
День гепатиту 2018 (2018)
Мальцев Д. В. - Показания к применению препаратов альфа-интерферонов в клинической практике (2018)
Калюжная Л. Д. - Вправе ли мы забывать о лепре? (2018)
Оновлений календар профілактичних щеплень в Україні. Наказ МОЗ України від 18.05.2018 № 947 (2018)
Ошлянська О. А. - Клінічний випадок туберкульозу опорно-рухового апарату в дитини, Дорошенко А. О., Арцимович А. Г. (2018)
Останина Т. Г. - Туберкулезный сакроилеит, Евстигнеев И. В., Черный В. И. (2018)
Рекомендації EASL (Європейська асоціація з вивчення хвороб печінки) щодо лікування гепатиту С, редакція 2018 р. (2018)
Роль антагоністів лейкотрієнових рецепторів у терапії бронхіальної астми та алергічного риніту (2018)
Резолюція І Міжнародного конгресу "Раціональне використання антибіотиків. Antibiotic resistance STOP!" (Київ, 15–16 листопада 2018 р.) (2018)
Чернюк Н. В. - Можливості біологічної терапії у веденні хворих на бронхіальну астму, Яцишин Р. І., Камінський В. Я. (2018)
Ходош Э. М. - Бронхоэктазы, или бронхоэктатическая болезнь (2018)
Sandeep Kapur - Атопічний дерматит, Wade Watson, Stuart Carr (2018)
Expert laser meeting 2018 (2018)
Вакцинний Саміт 2018. Нові виклики для системи громадського здоров’я. Від запобігання окремим захворюванням – до покращення здоров’я всього суспільства (2018)
Сучасні можливості мультикомпонентної діагностики алергії: здобутки та перспективи (2018)
Пухлик С. М. - Аллергический ринит у пожилых людей (2018)
Нестерчук В. І. - Наш досвід використання препарату Зіпелор форте для усунення післяопераційного болю у хворих, що перенесли ринохірургічне втручання, Сарнацький К. С., Смагіна Т. В. (2018)
Беляєв К. К. - Святкувальні закономірності. Закони біології подібні до законів фізики – їм все одно, що нам "все одно" (2018)
Фомін О. - V-модель процедури діагностування в умовах неповної апріорної інформації (2018)
Ахмаметьева А. В. - Разработка стеганографического метода погружения дополнительной информации в пространственную область цветных изображений, Коваленко В. В. (2018)
Penko V. - Approach to identifying plagiarism in multilingual texts, Gafar Abdula I. (2018)
Лебедєва О. Ю. - Розробка алгоритмів видалення об’єктів з цифрових зображень, Токар М. І. (2018)
Паулин О. Н. - О балансировке вычислительной нагрузки при распараллеливании решения задачи нахождения покрытия (2018)
Вычужанин В. В. - Распределенный программный комплекс на базе фреймворка apache spark для обработки потоковых big data от сложных технических систем (2018)
Зоріло В. В. - Модифікація алгоритму виявлення штучного підвищення різкості цифрового зображення, Кіосєва О. І., Зоріло І. В. (2018)
Шерфедінов К. Р. - Розробка мобільного додатку для організації прихованого каналу зв'язку в каналі загального користування (2018)
Бобриков С. А. - Модельно-ориентированный синтез комбинированной системы управления нестационарным объектом (2018)
Технічна сторінка (2018)
Зубець М. В. - Золотий скарб бiологічної науки двох тисячолiть, Буркат В. П., Кругляк А. П. (2001)
Жильцов Н. З. - Усовершенствование технологии глубокого замораживания семени быка, Суботин А. Д., Голубь А. С., Чичилов А. В. (2001)
Осташко Ф. І. - До механiзму температурного шоку клiтин, Осташко В. Ф. (2001)
Павленко М. П. - Новi альтернативнi антишоковi компоненти рослинної природи i їхній вплив на крiорезистентнiсть та бiологічні показники статевих клітин бугаїв при крiоконсервації у безжовткових середовищах (2001)
Павленко Б. М. - Результати вивчення крiоконвекторного способу заморожування сперми (2001)
Смирнова О. І. - Методи запобiгання згубної дiї перепадiв осмотичного тиску електролітiв і неелектролiтiв на спермії бугая (2001)
Смирнова О. І. - Використання дрiбнодисперсних кремнеземів у середовищах для кріоконсервації сперми баранів (2001)
Кругляк П. А. - Спосiб тривалого зберiгання інактивованих сперміїв бугаїв при температурi +2 – +15°С, Мельничук С. Д., Маренець М. В., Смирнова О. І., Журавель М. П. (2001)
Журавель М. П. - Вплив гiпоосмолярності на характер і механiзм ушкодження cпepміїв шляхом специфiчної деформацiї їх (2001)
Журавель М. П. - К истории проблемы хранения спермы производителей посредством ангидробиоза (2001)
Буркат В. П. - Спосіб рацiонального використання сперми бугаїв-лiдерів, Бегма Л. О., Бегма А. А., Кругляк П. А. (2001)
Сивопляс В. В. - Пути снижения экономических затрат при длительном хранении спермы быков­производителей в замороженном состоянии (2001)
Кругляк А. П. - Якiсть замороженої сперми, що зберiгалася понад 40 рокiв (2001)
Кругляк А. П. - Спосiб ефективного використання бугаїв, Зеленська Т. І. (2001)
Суржанська Я. Ю. - Комп'ютерний метод оцiнки рухливості сперміїв, Медведовський О. В., Горбунов Л. В. (2001)
Шарапа Г. С. - Рацiональне використання бугаїв i сперми (2001)
Бусенко О. Т. - Розвиток сім'яників у бугайцiв за piзниx рівнiв годівлi (2001)
Сірацький Й. З. - Закономірності формування вiдтворної здатності у бугаїв-плiдників чорно-рябої породи, Федорович Є. І. (2001)
Кадиш В. О. - Динамiка становлення статевої функцiї у бугаїв абердин-ангуської породи, Сірацький Й. З. (2001)
Сагло О. Ф. - Вплив янтарнокислого натрію на репродуктивну функцiю кнурiв-плiдникiв, Фоломєєв В. З., Опришко Н. М. (2001)
Полупан Ю. П. - Інтегральнi методи прогнозування спермопродуктивностi бугаїв (2001)
Коропець Л. А. - Повторюваність ознак спермопродукції у бугаїв української м'ясної породи (2001)
Романов Л. М. - Використання лактину для підвищення якості сперми бугаїв, Бойко О. В. (2001)
Шапірко В. В. - Мінливість ознак спермопродукції та запліднювальної здатності сперматозоїдів бугаїв м'ясних порід (2001)
Трофименко А. О. - Фенетика гамет сільськогосподарських тварин, Тараненко А. Г. (2001)
Кузнєцов В. Є. - Перспективи розвитку біотехнологій у тваринництві та медицині в Україні (2001)
Горбунов Л. В. - Розробка ефективних технологій кріоконсервації статевих клітин та ембріонів ссавців у широкому діапазоні швидкостей заморожування, Безуглий М. Д. (2001)
Горбунов Л. В. - Визначення критичної зони кристалоутворення внутріклітинного середовища у ембріонів миші при високих та надвисоких швидкостях заморожування-відтаювання, Морозова І. А. (2001)
Трохименко Г. Г. - Вивчення проникності цитоплазматичних мембран ооцитів свині до кріопротекторів, Безуглий М. Д. (2001)
Дудчак В. О. - Вплив бiологiчно-активних речовин на гiстоморфологічнi показники репродуктивних органiв та приживлення деконсервованих ембрiонiв у телиць (2001)
Гаджієв О. І. - Енуклеація ооцитів великої рогатої худоби, які дозріли in vitro до метафази II (2001)
Гузеватий О. Є. - Кріоконсервування ооцитів корів з різним кумулюсом, Троцький П. А. (2001)
Ковтун С. І. - Вплив видалення сiм'яної плазми перед заморожуванням еякульованих сперматозоїдів бугая на ефективнiсть отримання зародків великої рогатої худоби in vіtro (2001)
Кузнецов В. Є. - Ефективнiсть використання епiдидимальних сперматозоїдів при отриманнi зародкiв сiльськогосподарських тварин поза органiзмом, Мелешко Н. Я. (2001)
Косенюк Ю. М. - Приготування сухоповiтряних препаратів енуклейованих ооцитiв корів (2001)
Кузнєцов В. Є. - Диференцiйне С-забарвлення хромосом ооцитів великої рогатої худоби, Кузнєцова І. Б., Ковтун С. І. (2001)
Кузнєцова І. Б. - Особливості зародкового розвитку партеногенонів великої рогатої худоби, Ковтюх О. О., Остаповець Л. І. (2001)
Лобачова І. В. - Залежність ОРU-вилучення ооцитів кopiв вiд дiаметра аспірацiйної голки (2001)
Лобачова І. В. - Особливості пiдготовки заморожено-вiдталих cпepміїв баранів до інceмiнaції ооцитів in vіtro (2001)
Мезінов О. С. - Кріоконсервація ембріонів овець (2001)
Остаповець Л. І. - Цитоморфолопчні особливості незрiлих ооцитiв свиней (2001)
Ткачова І. В. - Генетичні, iмунологічнi особливості, продуктивність та репродуктивна функцiя близнят великої рогатої худоби, отриманих методом трансплантацiї ембрiонів (2001)
Мирось В. В. - Проблеми збереження породного генофонду свиней України, Ткачов А. Ф., Хватов А. І, Файзулін Р. А., Розсоха Л. В. (2001)
Рубан С. Ю. - Методологія використання генетико­екологiчних моделей для оцiнки реалiзованого генотипу у молочному скотарствi (2001)
Димань Т. М. - Особливостi генетичної структури лебединської породи за бiохiмiчними маркерами, Глазко В. І., Ланін Е.В. (2001)
Корінний С. М. - Генетико-популяцiйний аналіз cтада внутрiшньопородного типу УВБ-1 на основі iмуногенетичного та ДНК-маркерування, Балацький В. М. (2001)
Ганчев М. М. - Раннє прогнозування продуктивних якостей первiсток як метод рацiонального використання генофонду тварин, Бойко М. Ф., Бондаренко Г. П. (2001)
Степанова Н. Ю. - Розповсюдження алелiв RYR1- та GН-генiв у популяцiях свиней рiзних порід, Балацький В. М., Метлицька О. І. (2001)
Бодак Н. Л. - Адаптацiйнi та генетичнi аспекти ефективності довічного використання чорно-рябої молочної худоби, Полупан Ю. П. (2001)
Мельник Ю. Ф. - Імуногенетична експертиза у тваринництві України, Дідик М. В., Подоба Б. Є., Стоянов Р. О. (2001)
Петренко І. П. - Співвідношення статей у потомстві корів залежно від рівня їх молочної продуктивності (2001)
Рудик І. А. - Ефективність добору ремонтних бугайців за спермопродуктивністю їх батьків, Буштрук В. В., Старостенко І. С. (2001)
Тимченко Л. О. - Ангуська худоба в породотворному процесі, Тимченко О. Г. (2001)
Ковтюх С. І. - Вивчення господарсько-корисних ознак української чорно-рябої молочної породи (2001)
Йовенко І. В. - Залежність ефективності селекції від точності оцінки племінної цінності ліній і родин (2001)
Пешук Л. В. - Шляхи підвищення генетичного потенціалу червоної худоби (2001)
Любецький В. Й. - Деякі способи підвищення відтворювальної здатності корів, Яблонський В. А. (2001)
Шеремета В. І. - Функціональний та метаболічний стан жовтого тіла яєчників телиць (2001)
Сірацький Й. З. - Виявлення охоти у корів після застосування естрофану, Демчук С. Ю. (2001)
Церенюк О. М. - Відтворні якості самок української м'ясної породи у поєднанні з кнурами різних генотипів (2001)
Кот В. С. - Біотехнологічні методи кореляції відтворної функції корів і телиць, Коркін В. А. (2001)
Маценко М. І. - Ефективність селекції свиноматок за тривалістю поросності (2001)
Гришина Л. П. - Вплив живої маси свиноматок при першому паруванні на подальшу їх продуктивність (2001)
Маляренко А. А. - Вплив рівня молочної продуктивності на деякі показники відтворної здатності корів (2001)
Бондар А. О. - Фактори, що впливають на багатоплідність овець (2001)
Гетя А. А. - Дослідження фізіологічного стану поросят в умовах дії стресового фактора (2001)
Хом'як О. А. - Вплив генотипу на показники продуктивності та відтворної здатності у тварин української червоно-рябої молочної породи (2001)
Жулінська О. С. - Оцінка реакції овець різних порід на стимуляцію поліовуляції, Смаголь В. М. (2001)
Просяний С. Б. - Динаміка росту матки тільних корів української чорно-рябої молочної породи різних генотипів, Сірацький Й. З. (2001)
Ткачук В. П. - Динаміка вікових змін біохімічних показників крові у тварин різних генотипів м'ясної худоби, Сірацький Й. З., Гузєв І. В., Вишневський В. М. (2001)
Ставецька Р. В. - Тривалість продуктивного використання корів як фактор селекційного та економічного прогресу у молочному скотарстві (2001)
Любинський О. І. - Молочна продуктивність корів різних ліній прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи (2001)
Дорофеєв Д. Ю. - Динаміка біохімічних показників крові корів української червоно-рябої молочної породи у різні періоди тільності (2001)
Пахолок А. А. - Порівняльна оцінка молочної продуктивності і відтворної здатності корів української чорно-рябої молочної і датської чорно-рябої порід, Савчук О. В. (2001)
Москалюк Б. В. - Продуктивні якості корів прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи (2001)
Шевченко О. Б. - Залежність інтенсивності росту, активності гуморальних факторів природної резистентності і здоров'я свиней від мікроклімату приміщень (2001)
Коваленко Б. П. - Новий заводський тип свиней великої білої породи (2001)
Гетя А. А. - Продуктивність молодняку свиней полтавської м'ясної породи, отриманого від гетерогенного підбору батьківських форм (2001)
Цуп В. І. - Характер та особливості успадкування основних селекційних ознак коровами української червоно-рябої породи, Тихонова Б. Є., Ящук Т. С., Жукорський О. М. (2001)
Цуп В. І. - Ефективність використання бугаїв-плідників різної селекції при удосконаленні української червоно-рябої породи, Жукорський О. М., Ящук Т. С., Тихонова Б. Є. (2001)
Жукорський О. М. - Ефективність використання бугаїв м'ясних порід української селекції у промисловому схрещуванні, Гець Н. В., Тихонова Б. Є., Демчук Н. М. (2001)
Цуп В. І. - Завдання і перспективи створення нової породи коней в Україні, Власюк М. С., Скалюк І. М. (2001)
Яценко Л. І. - Протеїнове живлення і продуктивність свиноматок (2001)
Кунах В. А. - Започаткування генетичних та генетико-селекційних досліджень в Україні (до 100 річчя від часу заснування Національної академії наук України) (2018)
Ведмедева К. В. - Наследования признака ветвления в коллекции подсолнечника (Helianthus annuus L.) (2018)
Герман Е. Ю. - Формирование эффекта свидетеля в корневой меристеме проростков при совместном проращивании облученных и необлученных семян (2018)
Городнянский И. Д. - Влияние подавления внутренней микрофлоры тетрациклином на уровень проявления гибридного дисгенеза Drosophila melanogaster, Воробьева Л. И. (2018)
Горпинченко М. Ю. - Характеристики Чернігівської популяції за даними прізвищ, Атраментова Л. О. (2018)
Дронська Х. А. - Моделювання хвороби Паркінсона на D. melanogaster: оксидативний стрес та роль ізогенізації трансгенних ліній, Явдик Х. М., Стасик О. Г., Матійців Н. П. (2018)
Караман Г. С. - Вплив температури на личинковій стадії розвитку на тривалість життя Drosophila melanogaster, Вайсерман О. М., Писарук А. В., Кошель Н. М., Мєхова Л. В., Козерецька І. А. (2018)
Козак Н. А. - Показатели естественного отбора в Харьковской популяции, Атраментова Л. А. (2018)
Пасічник Т. В. - Білковий поліморфізм компонентів схрещування при створенні пшеничних ліній з інтрогресіями від Triticum migushovae Zhir., Антонюк М. З., Тернавська Т. К. (2018)
Проніна О. В. - Вплив втрати мітохондріальної ДНК на розвиток складних структурованих колоній штаму SK1 дріжджів Saccharomyces cerevisiae, Рушковський С. Р., Моргун Б. В., Демідов С. В. (2018)
Торяник В. М. - Фенотипічний поліморфізм Harmonia axiridis Pall. як інвазійного виду на території села Велика Чернеччина Сумського району Сумської області, Міронець Л. П. (2018)
Gorenskaya O. V. - The lifespan of starving flies of different Drosophila melanogaster stocks: effects of caffeine and He-Ne laser light, Filiponenko N. S., Shckorbatov Yu. G. (2018)
Karelov A. V. - Genotyping of Ukrainian common wheat cultivars using the marker of the Lr48 gene conferring moderate resistance to leaf rust, Kozub N. A., Sozinov I. A. (2018)
Антоненко С. В. - Аналіз клітинної локалізації РН доменa Bcr-Abl з білком USP1 та розробка програми для оцінки їх сайтів фосфорилювання, Гур’янов Д. С., Кравчук І. В., Телегєєв Г. Д. (2018)
Антонюк М. З. - Мінливість у послідовності гена Glu1 у популяціях пирію середнього як можлива адаптивна ознака, Єфіменко Т. С., Терновська Т. К. (2018)
Балашенко Н. А. - Генотипирование участка мтДНК представителей подсемейства Cetoniinae, Семеняк А. А., Корнилова А. С., Сенкевич И. А., Прищепчик О. В., Дромашко С. Е. (2018)
Воронова Н. В. - Вариабельность генов CYP4 и CYP6 у тлей Aphis fabae mordvilkoi Börner & Janisch, 1922, Воробьёва М. М., Бондаренко Ю. В. (2018)
Геращенко Г. В. - PTEN-пов’язані зміни експресії генів у пухлинах передміхурової залози людини, Григорук О. В., Мевс Л. В., Кашуба В. І. (2018)
Данкевич Л. А. - Генетичне профілювання бактерій роду Pseudomonas, що уражують бобові культури (2018)
Дромашко С. Е. - Молекулярно-генетическое тестирование пресноводных видов и пород животных (рыбы, раки, моллюски), Слуквин А. М., Конева О. Ю., Ровба Е. А., Сасинович М. А., Шевцова С. Н. (2018)
Іващук Б. В. - Молекулярно-генетичний аналіз зразків пшениці українського та закордонного походження на наявність генів стійкості до стеблової іржі, Пірко Я. В., Співак С. І., Ємець А. І., Калафат Л. О., Карелов А. В., Козуб Н. О., Блюм Я. Б. (2018)
Маменко Т. П. - Електрофоретичні спектри та активність пероксидази у рослинах пшениці різних сортів, Сірант Л. В., Дикун М. О., Починок В. М. (2018)
Матвєєва А. С. - Фактор транскрипції SMAD4 локалізовано у цитоплазмі В-клітин пацієнтів, хворих на хронічний лімфолейкоз (ХЛЛ), Ковалевська Л. М., Кашуба O. В. (2018)
Михайлова М. Е. - Брахиспина – наследственная аномалия, снижающая плодовитость крупного рогатого скота, Киреева А. И., Романишко Е. Л. (2018)
Нестеренко О. Г. - Зміна експресії білків під час взаємодії сигнальних систем у проростків гороху під впливом стресових факторів, Літвінов С. В., Рашидов Н. М. (2018)
Оленева В. Д. - Экспрессия кинезинов, вовлеченных в развитие аутофагии у Arabidopsis thaliana, и вклад ацетилирования тубулина во взамодействие белка Atg8 с микротрубочками, Литвин Д. И., Емец А. И., Блюм Я. Б. (2018)
Півень О. О. - Оптимізація методу ChIP для дослідження регуляції генів-мішеней канонічного ВНТ сигналінгу у новонародженому серці (2018)
Піскун Р. П. - Геном як вища інформаційна характеристика біологічних видів, Шкарупа В. М., Гринчак Н. М., Спрут О. В., Васенко Т. Б. (2018)
Рабоконь А. М. - Поліморфізм довжин інтронів генів β-тубуліну у білоруських ландрас Linum usitatissimum L., Пірко Я. В., Калафат Л. О., Гузенко Є. В., Богданова М. В., Сакович В. І., Лемеш В. А., Блюм Я .Б. (2018)
Радченко О. М. - Поліморфізм альфа-амілаз м’якої пшениці, Сірант Л. В., Дикун М. О. (2018)
Созінова O. I. - Геномна специфічність праймерів до пуроіндолінових генів, Козуб Н. О., Созінов І. О., Блюм Я. Б. (2018)
Урбанович О. Ю. - Изучение полиморфизма гена MDP0000151428 среди сортов и видов яблони, Кузмицкая П. В. (2018)
Ostash B. O. - Elucidation of the genetic mechanisms contributing to moenomycin resistance in actinobacteria, Yushchuk O. S., Koshla O. T., Rebets Y., Ostash I. S., Sehin Y. V., Busche T., Kalinowski J., Muth G., Fedorenko V. O. (2018)
Білинська О. В. - Вплив трофічних, осмотично активних та гелеутворювальних компонентів живильного середовища на прямий ембріоїдогенез у культурі пиляків in vitro ярого ячменю, Дульнєв П. Г. (2018)
Булко О. В. - Уведення в культуру in vitro синюхи блакитної Polemonium caeruleum L. та скорцонери іспанської Sсorzonera hispanica L., Льошина Л. Г. (2018)
Гончарук О. М. - Отримання генетично-модифікованих рослин пшениці з гетерологічним геном орнітин-δ-амінотрансферази, Дубровна О. В. (2018)
Деркач К. В. - Здатність до калусогенезу in vitro у ліній кукурудзи плазми Ланкастер за варіювання умов довкілля, Борисова В. В., Маленький В. О., Сатарова Т. М. (2018)
Дмитрук О. В. - Вивчення механізмів деградації фруктозо-1,6-бісфосфатази у метилотрофних дріжджів Pichia pastoris, Булботка Н. В., Сибірний A. A. (2018)
Жук І. В. - Комбінована дія донора NO та ферулової кислоти для індукування стійкості Triticum aestivum проти Septoria tritici, Дмитрієв О. П., Лісова Г. М., Кучерова Л. О. (2018)
Жук В. В. - Адаптація рослин кукурудзи до хронічного ультрафіолетового опромінення, Міхєєв О. М., Овсяннікова Л. Г. (2018)
Замбріборщ І. С. - Генотипові особливості морфогенетичних реакцій сортів і гібридів F1 пшениці озимої м’якої за проходження різних етапів андрогенезу in vitro, Шестопал О. Л., Бойко М. С. (2018)
Ковтун С. І. - Використання нанобіотехнологічних методів для оптимізації технології культивування ооцитів корів поза організмом, Зюзюн А. Б., Щербак О. В., Троцький П. А. (2018)
Комісаренко А. Г. - Частота інтеграції Т-ДНК за генетичної трансформації тютюну (Nicotiana tabacum L.), Михальська С. І., Христа О. О. (2018)
Кондрацкая И. П. - ДНК паспортизация сортообразцов и гибридов многолетних злаковых трав, Юхимук А. Н., Чижик О. В., Решетников В. Н., Столепченко В. А., Васько П. П. (2018)
Кравець Н. Б. - Мікроклональне розмноження та калюсогенез деяких видів роду Carlina L., Тулайдан Н. В., Мосула М. З., Дробик Н. М. (2018)
Лук’янчук В. В. - Клонування послідовності гомологічного crt-кластера в Streptomyces globisporus 1912-бп, Поліщук Л. В. (2018)
Мацевич Л. Л. - Оптимізація виготовлення клітиновмісних дермальних покриттів для лікування опіків на моделі in vivo, Папуга О. Є., Рубан Т. П., Берегова Т. В., Лукаш Л. Л. (2018)
Михальська С. І. - Генетична трансформація in planta пшениці озимої (Triticum aestivum L.), Комісаренко А. Г., Курчій В. М., Тищенко О. М. (2018)
Овчаренко О. О. - Отримання трансгенних рослин картоплі (Solanum tuberosum L.), що містять антизмістовну послідовність гена проліндегідрогенази, Рудас В. А., Щербак Н. Л., Кучук М. В. (2018)
Пикало С. В. - Рівень плоїдності рослин-регенерантів тритикале, отриманих шляхом селекції in vitro на стійкість до абіотичних стресів, Дубровна О. В. (2018)
Пчеловська С. А. - Вплив передпосівного опромінення насіння ромашки лікарської на накопичення флавоноїдів, Літвінов С. В., Шиліна Ю. В., Листван К. В., Жук В. В., Соколова Д. О., Тонкаль Л. В., Саливон А. Г., Несторенко О. Г. (2018)
Сергеева Л. Е. - Клеточная селекция с ионами тяжелых металлов для отбора форм пшеницы и кукурузы, устойчивых к осмотическим стрессам, Бронникова Л. И. (2018)
Цуварєв О. Ю. - Неканонічні ДНК-зв’язувальні властивості потенційних компонентів протипухлин-ної композиції (цитокін AIMP1/p43, лектин SNA, ізатізон), які здатні впливати на різні мішені, Старожук О. В., Карпова І. С., Пальчиковська Л. Г., Заїка Л. А., Ширіна Т. В., Лило В. В., Корнелю О. І. (2018)
Dzanaieva L. S. - Transcriptional factor Cat8 is involved in regulation of xylose fermentation in engineered Saccharomyces cerevisiae, Dmytruk K. V., Sibirny A. A. (2018)
Карпов П. А. - Застосування високопропускного віртуального скринінгу в Грід для пошуку нових інгібіторів тубуліну фітопатогенних грибів, Демчук О. М., Раєвський О. В., Ожерєдов С. П., Співак С. І., Самофалова Д. О., Блюм Я. Б. (2018)
Карпов П. А. - Оцінка структурних особливостей взаємодії глазіовіаніну А з α-, β- та γ тубулінами людини, Співак С. І., Раєвський О. В., Нипорко О. Ю., Ожерєдов С. П., Блюм Я. Б. (2018)
Підпала О. В. - Аналіз ортологів гена MGMT людини у найпростіших еукаріот, Лукаш Л. Л. (2018)
Атраментова Л. А. - Курс антропогенетики в классическом университете (2018)
Бородіна К. І. - Модель методичної системи навчання генетики в 10 класі за програмою "Біологія і екологія", Кмець А. М. (2018)
Гуменюк Г. Б. - Геній Джеймса Уотсона (до 90-річчя від дня народження), Мосула М. З., Чень І. Б., Дробик Н. М. (2018)
Лавров В. В. - Методологічні проблеми біотичної діагностики антропогенної трансформації лісових екосистем за рівнями організації життя, Блінкова О. І. (2018)
Михеев А. Н. - Эволюция биотических и биокосных систем стохастического и структурного типа, Протасов А. А. (2018)
Эткало Е. Н. - Не забытое имя В. П. Эфроимсона (1908–1989) (2018)
Гамаюнова В. В. - Формування врожаю тритикале ярого залежно від фону живлення та передпосівного оброблення насіння, Сидякіна О. В., Дворецький В. Ф. (2018)
Бойко М. В. - Ентомопатогени bacillus thuringiensis як основа біотехнологічних препаратів широкого спектру дії, Патика М. В., Патика Т. І. (2018)
Ковальов В. Б. - Вирощування луб’яних культур на радіоактивно забруднених грунтах, Деребон І. Ю., Фещенко В. П. (2018)
Венгер О. В. - Агроекологічне регулювання ураження хмелю кореневими гнилями, Федорчук Н. А., Овезмирадова О. Б. (2018)
Гамаюнова В. В. - Водоспоживання соняшнику залежно від застосування біопрепаратів за вирощування в умовах Південного Степу України, Кудріна В. С. (2018)
Дідора В. Г. - Вплив елементів органічної технології вирощування на продуктивність сої в умовах Полісся України, Деребон І. Ю., Бондар О. Є., Власюк М. В. (2018)
Кравчук М. М. - Забур’яненість та продуктивність посівів пшениці озимої залежно від агротехнологій з елементами біологізації в умовах Полісся, Кропивницький Р. Б., Санін В. А., Боцян М. Ю. (2018)
Башинська І. Л. - Екологічна оцінка ефективності очищення питної води на водопровідних спорудах КП "Житомирводоканал" (2018)
Доктор Н. М. - Ефективність симбіотичної діяльності рослин квасолі звичайної за внесення мінеральних добрив та інокуляції насіння (2018)
Коваленко О. А. - Продуктивність сорго цукрового залежно від сортових особливостей та різних норм висіву насіння в умовах природного зволоження півдня України, Чернова А. В., Кутнях Л. В. (2018)
Пелехата Н. П. - Особливості вкорінення відсадків універсальної підщепи УУПРОЗ-6 у маточнику, Пелехатий В. М. (2018)
Борисенко В. І. - Вплив гербіцидів на вміст органів вегетативного розмноження бур’янів у ґрунті, Руденко Ю. Ф. (2018)
Квасніцька Л. С. - Продуктивність гречки у короткоротаційних сівозмінах Правобережного Лісостепу, Тимощук Т. М. (2018)
Рудік О. Л. - Вплив строків сівби та норм висіву на продуктивність льону олійного, Мринський І. М. (2018)
Чорнявська І. Р. - Вплив захисних лісових насаджень південної залізниці на розподіл снігового покриву, Гупал В. В. (2018)
Григоришин Є. В. - Закономірності росту надземної фітомаси ехінацеї блідої (Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.) прегенеративного періоду онтогенезу, Поспєлов С. В., Гордєєва О. Ф. (2018)
Кирилюк В. П. - Формування бур’янового компоненту агрофітоценозу гірчиці білої залежно від агротехнічних заходів, Тимощук Т. М., Шульга С. Ю. (2018)
Ковтун Т. В. - Формування продуктивності гібридів соняшника за різних умов живлення, Гарбар Л. А., Кнап Н. В. (2018)
Касаткіна Т. О. - Перспективи та особливості вирощування ячменю ярого на півдні України, Гамаюнова В. В. (2018)
Скрильник Є. В. - Розрахункові моделі балансу гумусу як показника агроекологічної стабільності організації землекористування (огляд), Гетманенко В. А., Кутова А. М. (2018)
Вимоги (2018)
Содержание (2018)
Рибалка О. I. - GPC-B1 (NAM-B1) ген як новий генетичний ресурс у селекції пшениці на підвищення вмісту білка в зерні та мікроелементів, Моргун Б. В., Поліщук С. С. (2018)
Мельникова Н. Н. - Ризосферные микроорганизмы как фактор регулирования формирования бобово-ризобиального симбиоза, Михалкив Л. М., Омельчук С. В., Береговенко С. К. (2018)
Radenovic C. N. - The study by the methods of infrared spectroscopy of the stretching and twisting vibrations of chemical bonds in functional groups of organic compounds contained in grains of maize inbred lines, Maksimov G. V., Shutova V. V., Delic N. S., Milenkovic M. V., Pavlovic M. D., Beljanski M. V. (2018)
Лiханов А. Ф. - Вплив оксикоричних i оксибензойних кислот на синтез пластидних пiгментiв i фенольних сполук у листках винограду (Vitis vinifera) in vitro, Середа О. В., Кляченко О. Л., Мельничук М. Д. (2018)
Воробей Н. А. - Стратегiя добору бульбочкових бактерій Bradyrhizobium japonicum за полiпшеним симбiотичним фенотипом, Коць С. Я. (2018)
Павлище А. В. - Симбiотичнi властивостi та насiннєва продуктивнiсть сої у польових умовах за рiзних способiв обробки насiння фунгiцидами, Якимчук Р. А., Омельчук С. В., Жемойда А. В., Коць С. Я. (2018)
Колядич О. І. - Історико-економічний сегмент сучасної парадигми економічної науки (2018)
Другова Є. В. - Зростання ролі інформаційних технологій в соціально-економічній сфері сучасного суспільства (2018)
Дмитрієва Н. О. - Динаміка та структура світової електронної торгівлі (комерції): аналіз трансформацій (2018)
Ткач Д. К. - Шляхи удосконалення функціонування вітчизняного енергетичного ринку в умовах виходу на зовнішні ринки (2018)
Лисюк В. - С. Динаміка та структура бюджетних видатків та їх вплив на макроекономічні пропорції (2018)
Панков М. М. - Зміст інвестиційного процесу та механізм інвестиційного регулювання (2018)
Postoienko K. - State regulation of social standards and food basket in Ukraine (2018)
Сова О. Ю. - Основні тренди страхового ринку України (2018)
Мошляк І. О. - Інвестиційна діяльність підприємства та її ефективність (2018)
Тулуш Л. Д. - Податкове стимулювання розвитку птахівництва в Україні (2018)
Даценко Ю. М. - Вплив відновлювальної енергетики на взаємодії у суспільстві та економіку (2018)
Плетенецька С. М. - Економіка використання водних ресурсів: екологічний аспект, Яценко В. С. (2018)
Терон І. В. - Вплив соціального капіталу на стабільність розвитку ринку праці: контекст безпеки (2018)
Гребень С. Є. - Сучасний стан розвитку вищої освіти в Україні та її фінансування (2018)
Карюк В. І. - Компетентністний підхід до управління розвитком кадрового потенціалу підприємства (2018)
Петрова І. Л. - Розвиток інноваційної діяльності в організаціях освітньої сфери, Сивка О. В. (2018)
Hisham S. - The role of Total Quality Management implementation on production rates at Libyan Iron & Steel Company "LISCO" (2018)
Паращенко Л. І. - Управління загальною середньою освітою на засадах м‘якої системної методології П.Чекланда (2018)
Кофанов О. Є. - Комплекс маркетингових стратегій стартап-проектів та побудова математичних моделей прогнозування їх успішності на ринку науково-технічної продукції (2018)
Луценко К. О. - Актуальні тенденції розвитку комунікацій в системі маркетингу, Луценко В. Ю. (2018)
Денисенко М. П. - Сучасний стан розвитку вищої освіти в Україні та взаємозв‘язок з економічною безпекою закладів вищої освіти, Бреус С. В. (2018)
Захаров О. І. - Інновації в системі економічної безпеки підприємств (2018)
Коваленко В. В. - Ризики в системі економічної безпеки підприємства та засоби їх нейтралізації (2018)
Лаптєв М. С. - Вплив факторів внутрішнього середовища на економічну безпеку приватного закладу вищої освіти (2018)
Сугак Т. О. - Особливості інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової складової системи економічної безпеки підприємства (2018)
Яровой Т. С. - Формування концепції громадянської безпеки держави (2018)
Khaustova Y. - Organization of Open Innovative Structures in higher education institutions, Shevchenko L., Lebediev M. (2018)
Бєлова О. І. - Інноваційна активність персоналу та способи її стимулювання на підприємстві (2018)
Вихідні дані (2018)
Содержание (2018)
Кондрацкая И. П. - Физиолого-биохимическая и молекулярно-генетическая характеристика межродового гибрида житняка гребенчатого (Аgropyron cristatum L.) с райграсом пастбищным (Lolium perenne L.), Юхимук А. Н., Столепченко В. А., Чижик О. В., Беляй М. О., Васько П. П., Решетников В. Н. (2018)
Рибаченко Л. І. - Реакція симбіотичних систем сої різної ефективності на посуху та застосування екзогенного лектину як протектора її негативної дії, Коць С. Я., Мельник В. М., Рибаченко О. Р. (2018)
Хоменко І. М. - Вплив кадмію і наночастинок есенціальних металів на параметри антиоксидантного метаболізму рослин салату, Косик О. І., Таран Н. Ю. (2018)
Ковзунова О. В. - Культивирование in vitro расторопши пятнистой (Silybum marianum L.) белорусской и венгерской селекции, Решетников В. Н. (2018)
Кругляк Ю. М. - Дослідження продихових апаратів рослин роду Deutzia Thunb. у зв'язку з їх посухостійкістю в умовах північної частини Лісостепу України (2018)
Тигова А. В. - Направленность наследственных изменений льна (Linum humile Mill.) под действием новых производных диметилсульфата, Сорока А. И. (2018)
Олійник Т. М. - Розробка елементів технології іn vitro добору посухостійких регенерантів картоплі, Захарчук Н. А. (2018)
Коць С. Я. - Веденичова Н. П., Косаківська І. В. Цитокініни як регулятори онтогенезу рослин за різних умов зростання. К.: Наш формат, 2018. - 200 с. (2018)
Хлібний достаток країни — мета наукового пошуку. Доповідь академіка НАН України В.В. Моргуна на Загальних зборах з нагоди вручення Золотої медалі ім. В. І. Вернадського НАН України (2018)
Білий О. А. - Перспективи розвитку системи супутникового зв’язку ЗСУ, Шолудько В. Г., Малих В. В., Гай Ю. І. (2018)
Вакуленко О. В. - Застосування когнітивних карт в управлінні телекомунікаційними мережами спеціального призначення, Османов Р. Н., Шевченко В. І. (2018)
Гаврилюк О. Г. - Методика порівняльного аналізу засобів криптографічного захисту що плануються на прийняття для постачання в Збройні сили України, Бондаренко Т. В. (2018)
Holovko D. - The method of automated analysis of web-sites for the purpose control point deviation of sight on the basis of associative algorithm, Holovko O., Bieliakov R., Karlovskiy I. (2018)
Дворник В. Н. - Структура та склад апаратних технічного забезпечення модульного типу тактичної ланки управління, Мусієнко В. А., Івченко М. М., Ткач В. О. (2018)
Жук О. В. - Вимоги до параметрів об’єктів моніторингу в тактичних безпроводових сенсорних мережах, Романюк В. А., Степаненко Є. О., Стрела Т. С. (2018)
Калантаєвська С. В. - Аналіз дестабілізуючих факторів для багатоантенних систем військового радіозв’язку (2018)
Кузавков В. В. - Аналіз методів оцінки електромагнітної сумісності засобів радіозв’язку розташованих на локальному об’єкті, Зарубенко А. О. (2018)
Куцаєв В. В. - Методика оцінки кібернетичної захищеності інформаційно-телекомунікаційного вузла зв’язку, Радченко М. М., Козубцова Л. М., Терещенко Т. П. (2018)
Марилів О. О. - Аналіз методів управління потоками даних в мобільних радіомережах на транспортному рівні моделі OSI, Сова О. Я., Лукіна К. В., Олексенко В. П. (2018)
Ляшенко Г. Т. - Розрахунок електромагнітної сумісності станцій WiMAX, Бондаренко Т. В., Чередниченко О. Ю. (2018)
Рибка С. В. - Методика квантування коефіцієнтів передаточної функції цифрових фільтрів на основі частотної вибірки, Корольов А. П. (2018)
Романюк А. В. - Задачi управління збором даних мониторингу БпЛА в безпроводових сенсорных мережах (2018)
Скулиш М. А. - Принцип прогнозування необхідного віртуального ресурсу хмарної системи для оператора мобільного зв’язку, Романов О. І., Нестеренко М. М. (2018)
Чевардін В. Є. - Перспективи розвитку криптографічних генераторів псевдовипадкових послідовностей стійких до квантового криптоаналізу, Шкіцькій В. В., Пономарьов О. А. (2018)
Моргун В. В. - Внесок Інституту фізіології рослин і генетики НАН України в розвиток української науки (присвячено 100-річному ювілею Національної академії наук України), Коць С. Я. (2018)
Швартау В. В. - Вміст мікроелементів у рослинах озимої пшениці за дії ретардантів, Михальська Л. М., Маковейчук Т. І. (2018)
Якуба І. П. - Малатдегідрогеназна система зелених листків рослин сільськогосподарських культур за нестачі мангану й позакореневого підживлення мікроелементом, Паузер О. Б. (2018)
Маковейчук Т. І. - Вплив ретардантів — похідних циклогександіонів на продуктивність пшениці озимої, Михальська Л. М., Швартау В. В. (2018)
Morderer Ye. Yu. - Effectiveness of auxin-like herbicide halauxifen-methyl mixtures with other herbicides for Canada thistle (Cirsium arvense) control in wheat crops, Sychuk A .M., Rodzevych О. P., Pavlenko V. V., Sarbash О. M. (2018)
Горова Т. К. - Генетико-біохімічні характеристики селекційного матеріалу моркви м'ясистої, Гаврилюк М. М., Могильна О. М., Сергієнко О. Ф., Підлубенко І.М., Леонова К. П. (2018)
Заіменко Н. В. - Особливості формування органічної речовини в ініціальних ґрунтах Прибережної Антарктики, Бедернічек Т. Ю., Лоя В. В., Михальська Л. М., Швартау В. В. (2018)
Вакерич М. М. - Фітотоксичний ефект урбаноземів Ужгорода за умов інтенсивного впливу викидів автотранспорту, Швартау В. В., Гасинець Я. С., Боднарюк Р. М., Король М. В., Васильняк К. В. (2018)
Содержание тома 50 (2018)
Регейло І. - Фундаментальні цінності європейського простору вищої освіти (2010 – 2018 рр.): пріоритетні орієнтири діяльності науково-педагогічних працівників (2018)
Даниско О. - Роль змішаного навчання в трансформації сучасної вищої освіти (2018)
Соколова І. - Мета-профіль освітньої програми підготовки менеджерів освіти: результати фокус-дослідження (2018)
Ракітянська Л. - Сутність та зміст поняття "емоційний інтелект (2018)
Ошуркевич Н. - Генеза та сутнісний зміст професійного самовизначення особистості (2018)
Захарова В. - Модель формування іншомовної компетентності майбутніх фахівців із стоматології, Кульбашна Я. (2018)
Галицька М. - Поліваріантність ролей викладача іноземної мови для професійних цілей, Рекун Н. (2018)
Revenko V. - The use of training courses in the development of future english teachers’ foreign language communicative competence (2018)
Синекоп О. - Система вправ для диференційованого навчання майбутніх іт-фахівців професійно орієнтованого англомовного монологу (2018)
Різник В. - Формування професійної компетентності майбутніх товарознавців у процесі проходження виробничої практики, Гора Н. (2018)
Строілова Д. - Підготовка майбутніх учителів основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних технологій (2018)
Корнят В. - Статеве виховання школярів як складова діяльності соціального педагога в школі (2018)
Бордюг Ю. - Модель формування готовності вихователів до роботи з дітьми в умовах спеціальних груп закладів дошкільної освіти (2018)
Лозинська С. - Формування особистості дошкільника засобами народної іграшки, Сасик О. (2018)
Савчин О. - Формування у дітей старшого дошкільного віку умінь будувати розповіді різного типу (2018)
Маркин С. П. - Ступенчатая модуляция нейропластичности (2018)
Дзяк Л. А. - Особенности клинической манифестации артериовенозных мальформаций головного мозга в различных возрастных группах, Цуркаленко Е. С. (2018)
Бачинська Н. Ю. - Показники церебральної гемодинаміки та когнітивної діяльності у хворих із хронічною ішемією мозку та метаболічним синдромом, Копчак О. О., Єна Л. М. (2018)
Лісяний М. І. - Нейроімунологічні аспекти атерогенезу у створенні новітніх методів лікування при цереброваскулярній патології, Кузнецов В. В., Паламарчук І. С. (2018)
Самойлова Г. П. - Клініко-нейрофізіологічна характеристика міастенії залежно від структури тимуса (2018)
Чабан О. С. - Деменції: сучасні підходи до діагностики й лікування, Хаустова О. О. (2018)
Бурчинский С. Г. - Современная стратегия комбинированной фармакотерапии деменций, Райченко Е. В., Покровенко И. В., Тихоненко О. А. (2018)
Иванова М. Ф. - Осложнение ликворошунтирующей операции у пациентки с нормотензивной гидроцефалией в практике невролога (на примере клинического случая), Семенова А. В., Кондратюк В. В., Шульженко Д. В. (2018)
Сеченов И. М. - Рефлексы головного мозга. Глава вторая. Произвольные движения (2018)
Медичні події (2018)
Підпала О. В. - Академік Андрій Опанасович Сапєгін (до 135-річчя від дня народження), Кунах В. А. (2018)
Базалій В. В. - Створення сортів пшениці різного типу розвитку, адаптованих для різних умов вирощування, Бойчук І. В., Лавриненко Ю. О., Базалій Г. Г., Домарацький Є. О., Ларченко О. В. (2018)
Барановський Д. І. - Глобалізація в голштинізації: досягнення і генетичні небезпеки, Хохлов А. М., Данілова Т. М. (2018)
Блюм Р. Я. - Комплексна оцінка особливостей складу олії з насіння редьки олійної та її врожайного потенціалу як нової високопродуктивної сировини для дизельного біопалива, Лантух Г. В., Голубець О. В, Рахметова С. О., Ємець А. І., Рахметов Д. Б., Блюм Я. Б. (2018)
Бугайов В. Д. - Росана – новий сорт люцерни посівної (Medicago sativa L.), Горенський В. М., Мамалига В. С., Максімов А. М. (2018)
Бушулян О. В. - Генотипова реакція та стабільність урожаю сортів нуту (Cicer arietinum L.) за роками випробування, Стельмах А. Ф., Ламарі Н. П., Файт В. І. (2018)
Вировець В. Г. - Збільшення вмісту олії, як невідкладне завдання селекції конопель, Лайко І. М., Кириченко Г. І., Верещагін І. В., Міщенко С. В., Бірюкова Т. С., Супрун О. Г., Лютенко В. С. (2018)
Галаєв О. В. - Гени гібридного некрозу у сортів м’якої пшениці (Triticum aestivum L.) України, Галаєва М. В. (2018)
Жарікова Д. О. - Характеристика мутантних ліній сої за локусами Satt100 та Satt319, зчеплених з геном E7, Чеботар Г. О., Вільгота М. В., Темченко І. В., Чеботар С. В. (2018)
Жмурко В. В. - Влияние продолжительности фотопериода на формирование плодов у сортов сои (Glycine max (L.) Merr.), Хайдер Набил Хусейн Аль-Хамадени (2018)
Жук О. І. - Продуктивність рослин пшениці озимої за умов посухи (2018)
Козаченко М. Р. - Селекційно-генетичні закономірності прояву ознак та ефективність створення сортів ячменю ярого, Васько Н. І., Наумов О. Г., Солонечний П. М., Солонечна О. В., Важеніна О. Є., Компанець К. В. (2018)
Корнєєва М. О. - Успадкування енергії проростання насіння закріплювачів стерильності цукрових буряків та їх діалельних гібридів, Вакуленко П. І., Андрєєва Л. С., Тимчишин С. М. (2018)
Кулеш С. С. - Активність антиоксидантних ферментів у хлоропластах трансгенних рослин пшениці з дволанцюговим РНК-супресором гена проліндегідрогенази, Дубровна О. В., Соколовська-Сергієнко О. Г., Кірізій Д. А., Прядкіна Г. О., Стасик О. О. (2018)
Лавриненко Ю. О. - Гетерозисні моделі гібридів кукурудзи FAO 150–490 для умов зрошення, Базалій В. В., Вожегова Р. А., Боденко Н. А., Марченко Т. Ю., Михаленко І. В. (2018)
Люцканов П. И. - Генетические маркеры молдавских цигайских и каракульских овец, Машнер О. А., Марзанов Н. С. (2018)
Опалко А. І. - Значення інтродукованих представників роду Prunus L. для селекції декоративної вишні, Поліщук В. В., Опалко О. А., Косар К. П. (2018)
Орловская О. А. - Качество зерна у линий мягкой пшеницы с генетическим материалом Triticum kiharae, Вакула С. И., Хотылева Л. В., Кильчевский А. В. (2018)
Проценко О. В. - Оцінка токсичності та генотоксичності наночастинок Ag2S, синтезованих за допомогою біологічних матриць, на тест-системі Drosophila melanogaster Mg. (Diptera: Drosophilidae), Ясінський Я., Горюнова І. І., Плоховська С. Г., Борова М. М., Постовойтова А. С., Пірко Н. М., Пірко Я. В., Ємець А. І., Демидов С. В. (2018)
Січкар С. М. - Аналіз локусів Glu-1 у зразків малопоширених видів пшениці та їх гібридів, Великожон Л. Г., Дубровна О. В., Моргун Б. В. (2018)
Солоденко А. Є. - Маркери гена AHAS1 для скринінгу та ідентифікації генотипів соняшнику гібридного походження (2018)
Сычева Е. А. - Характеристика генетического полиморфизма и цитологической стабильности образцов Avena sativa L., Avena sterilis L. и их межвидовых гибридов, Дробот Н. И., Бондаревич Е. Б., Соловей Л. А., Халецкий С. П., Дубовец Н. И. (2018)
Тимчук Д. С. - Генетичний аналіз вмісту олеїнової кислоти в олії кукурудзи на основі мутації Sugary-1, Потапенко Г. С., Тимчук Н. Ф., Мужилко В. В. (2018)
Тищенко В. М. - Мінливість ознаки "товщина соломини другого міжвузля" (ТС-2М) сортів пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) різного походження, Дінець О. М. (2018)
Файт В. І. - Фотоперіодична чутливість та Ppd-1 генотипи сортів дворучок м’якої пшениці, Губич О. Ю., Балашова І. А. (2018)
Хаблак С. Г. - Восприимчивость гибридов подсолнечника к новым расам заразихи, Абдуллаева Я. А., Рябовол Л. О., Рябовол Я. С. (2018)
Хохлов А. М. - Походження, доместикация і породи собак, Орєхова В. О. (2018)
Чекалов В. А. - Характеристика генотипів нуту звичайного за генами стійкості до збудника фузаріозу Fusarium oxysporum f. sp. ciceris, Волкова Н. Е. (2018)
Якимчук Р. А. - Ефективність використання мутацій, індукованих на радіаційно забруднених територіях, при поліпшенні сортів озимої пшениці (2018)
Gasimova F. I. - The effect of various NaCl concentrations on morphophysiological properties of bread wheat sprouts (Triticum aestivum L.), Khanishova M. A., Tagiyeva K. R., Azizov I. V. (2018)
Городецька Є. В. - Мутація 6174delT в гені BRCA2 у чоловіків з України, хворих на рак передміхурової залози, Серга С. В., Стаховський Е. О., Кононенко О. А., Стаховський О. Е., Пікуль М. В., Демидов С. В., Козерецька І. А. (2018)
Дибков М. В. - Молекулярно-генетична тест-система для діагностики спадкової гіпогамаглобулінемії, Степановський Ю. С., Чернишова Л. І., Волоха А. П., Гільфанова А. М., Бондаренко А. В., Лапій Ф. І., Дибкова К. М., Телегєєв Г. Д. (2018)
Дубровська Г. В. - Мікросателітні зміни та метилування гена RASSF1 у хворих на нирково-клітинний рак, Онищенко К. В., Перета Л. В., Кашпарова О. В., Григоренко В. М., Скрипкіна І. Я. (2018)
Козовий Р. В. - Генетичні особливості функціонування глутатіонової системи у довгожителів Прикарпаття хворих на коморбітну патологію: артеріальну гіпертензію та остеоартроз, Ковальчук Л. Є., Ерстенюк Г. М. (2018)
Кочерга З. Р. - Цитогенетичні аспекти нестабільності геному у новонароджених різних екологічних районів Івано-Франківської області, Ковальчук Л. Є. (2018)
Лукаш Л. Л. - Восстановление целостности ДНК клеточными репаративными системами (2018)
Міщук Я. М. - Асоціація поліморфізму Arg72Pro гена TP53 (rs1042522) з ризиком розвитку раку сечового міхура в Україні, Харківська Є. В., Серга С. В., Шкляр С. Є., Стаховський О. Е., Стаховський Е. О., Вітрук Ю. В., Кононенко А. А., Демидов С. В., Остапченко Л. І. (2018)
Моісеєнко Є. В. - Аспекти дослідження багаторівневих механізмів адаптації людини до екстремальних умов Антарктики, Розова К. В., Янчий Р. І. (2018)
Ткач І. Р. - Аналіз цитогенетичних досліджень ранніх репродуктивних втрат у залежності від віку матері, Гулеюк Н. Л., Заставна Д. В., Сосніна К. О., Безкоровайна Г. М., Гельнер Н. В. (2018)
Утевская О. М. - Неравномерное распределение гаплогрупп Y-хромосомы в областных популяциях укранцев, Атраментова Л. А. (2018)
Утевская С. В. - Половые особенности заболеваемости и течения экспериментального аутоиммунного энцефаломиелита у крыс под влиянием пренатального стресса, Гейко В. В. (2018)
Федота О. М. - Дослідження поширеності різних форм іхтіозу в Харківській області, Садовниченко Ю. О., Рощенюк Л. В., Воронцов В. М., Рижко П. П. (2018)
Чорна Л. Б. - Частота спадкових чинників тромбофілії серед жінок з навиковим невиношуванням вагітності, Макух Г. В., Заставна Д. В., Прокопчук Н. В., Гельнер Н. В. (2018)
Швачко Л. П. - ЕМТ-механізм в індукції стовбурового фенотипу мієлопроліферативних лейкемій (2018)
Авксентьева О. А. - Эффекты генов контроля темпов развития растений в формировании индивидуальной продуктивности пшеницы и сои, Зубрич А. И., Васильченко М. С., Шулик В. В. (2018)
Бєлікова О. Ю. - Визначення стійкості азотфіксувальних мікроорганізмів ґрунту Еквадору до токсичних металів (CrO42–, Ni2+, Cu2+), Матвєєва Н. А., Ястремська Л. С., Таширев О. Б. (2018)
Гаврилюк О. А. - Стійкість мікроорганізмів чорноземного ґрунту до розчинних сполук міді, Говоруха В. М., Таширев О. Б. (2018)
Гаджиев Э. С. - Использование ДНК-маркеров для изучения генетического полиморфизма генотипов мягкой пшеницы (Triticum aestivum Desf.) Азербайджана, Акпаров З. И., Алиев Р. Т., Бабаева С. М., Иззатуллаева В. И., Аббасов М. А., Мамедова А. Д. (2018)
Гладка Г. В. - Таксономічне положення пігментованих дріжджів, ізольованих з екосистем Антарктики, Романовська В. О., Белькова Н. Л., Юнгін О. С., Таширев О. Б. (2018)
Зборівська О. В. - Залежність зернової продуктивності колоса головного пагона від маси сухої речовини стебла у сортів озимої пшениці, Прядкіна Г. О., Cоколовська-Сергієнко О. Г., Махаринська Н. М. (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського