Gutiérrez-Quintanilla A. - Propyne-water complexes hosted in helium droplets, Briant M., Mengesha E., Gaveau M.-A., Mestdagh J.-M., Soep B., Poisson L. (2019)
Oswald S. - Chloroform–nitrogen aggregates: upshifted CH and downshifted CCl stretching vibrations observed by matrix isolation and jet expansion infrared spectroscopy, Coussan S. (2019)
Costa C. A. P. da - Valine infrared absorbance at cryogenic temperatures, Silveira E. F. da (2019)
Gil M. - Fluorescence studies of porphycene in various cryogenic environments, Gorski A., Starukhin A., Waluk J. (2019)
Dmitriev Yu. A. - Trapping mechanism and sites of H and D atoms in solid Ne, Benetis N. P. (2019)
Strom A. I. - Hydrogen atom catalyzed ortho-to-para conversion in solid molecular hydrogen, Fillmore K. L., Anderson D. T. (2019)
Лупенко Ю. - Біопаливо у забезпеченні конкурентоспроможності аграрного сектору економіки (2019)
Klymchuk O. V. - Regulatory policy of competitive biofuel production in Ukraine, Khodakivska O. V. (2019)
Гальчинська Ю. М. - Оцінка потенціалу біомаси побічної продукції сільськогосподарських культур в аграрному секторі економіки (2019)
Мороз О. В. - Нормативно-правова регламентація процесу формування ринкових механізмів в аграрній економіці, Логоша Р. В., Підвальна О. Г. (2019)
Мельник К. П. - Децентралізація як мотиватор розширення функцій вітчизняного інституту аудиту (2019)
Спаський Г. В. - Розвиток сімейних фермерських господарств регіону (2019)
Баланюк І. Ф. - Формування внутрішнього економічного механізму розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств, Козак І. І., Шеленко Д. І. (2019)
Могилова М. М. - Об’єднання територіальних громад в Україні: перспективи і ризики для розвитку сільських територій (2019)
Патика Н. І. - Конкурентоспроможність та позиціонування України на світовому ринку молочної продукції (2019)
Drożdż J. - Development of the food industry in Poland during the membership in the European Union (2019)
Півторак А. А. - Оцінювання трансформаційних тенденцій на ринку праці в сільській місцевості (2019)
Лазаренко В. І. - Маркетинговий аналіз органічного ринку агропродовольчої продукції в країнах ЄС та України (2019)
Марков Р. Р. - Удосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення сільського господарства технічними засобами (2019)
Калетнік Григорій Миколайович – видатний український учений та державний діяч (2019)
Мейтус В. Ю. - Проблемы построения интеллектуальных систем. Представление знаний (2019)
Смольяков Э. Р. - Эффективный метод исследования устойчивости существенно нелинейных динамических систем (2019)
Григорьян Ю. Г. - Аксиомы неоднородной геометрии (2019)
Елфимова Л. Д. - Новый быстрый рекурсивный алгоритм умножения матриц (2019)
Згуровский М. З. - Качественный и количественный анализ слабых решений энергобалансных климатологических моделей, Касьянов П. О., Горбань Н. В., Палийчук Л. С. (2019)
Трофимчук А. Н. - Задача выбора пропускных способностей дуг с ограничением на время задержки потоков, Васянин В. А. (2019)
Приказчиков В. Г. - Дискретный спектр оператора Лапласа с разными условиями на границе произвольного треугольника (2019)
Яковлев С. В. - Формализация задач оптимизации пространственных конфигураций с использованием специального класса функций (2019)
Fusek M. - Statistical inference for type I multiply left-censored samples from Weibull distribution, Michalek J. (2019)
Айда-Заде К. Р. - Оптимизация размещения сосредоточенных источников и точек контроля процесса нагрева пластины, Гашимов В. А. (2019)
Калюх Ю. И. - Численное решение двухточечных задач статики распределенных протяженных систем с помощью метода Нелдера–Мида, Трофимчук А. Н., Лебедь А. Г. (2019)
Марценюк В. П. - Использование дифференциальных уравнений с запаздыванием на гексагональной решетке для моделирования иммуносенсоров, Сверстюк А. С., Гвоздецкая И. С. (2019)
Заяць В. М. - Підхід до оцінювання цінності та кількості інформації в системах масового обслуговування на основі теорії розпізнавання образів та нечітких множин, Рибицька О. М., Заяць М. М. (2019)
Хамдамов Р. Х. - Алгоритм сегментации символов номерного знака транспортного средства, Рахманов Х. Э. (2019)
Біленко В. І. - Аналіз узагальнених інтегральних моделей з керованою пам’яттю на основі а-методу В.К. Дзядика, Божонок К. В., Дзядик С. Ю., Кирилаха Н. Г. (2019)
Смирнова О. В. - О некоторых моделях биржевой торговли на высокорискованных финансовых рынках, Котляр В. Ю. (2019)
Гурин А. Л. - Методы решения задач о математических сейфах на матрицах с разными типами замков (2019)
Шило В. П. - Ефективні способи організації паралельної роботи оптимізаційних алгоритмів, Чупов С. В. (2019)
Каленчук-Порханова А. А. - Математическое моделирование токовых состояний водных объектов (2019)
Краснобаев В. А. - Метод реализации арифметической операции сложения в системе остаточных классов на основе использования принципа кольцевого сдвига, Кошман С. А. (2019)
Стецьків А. О. - Дослідження взаємодії компонентів у системі Sm-Li-Со-Si за температури 400ºС, Павлюк В. В. (2019)
Барчій І. Є. - Кристалічна будова та хімічний зв’язок у проміжних сполуках системи Tl2Se–In2Se3–"P2Se4", Федорчук А. О., Павлюк В. В., Товт В. О., П’ясецкі М., Стерчо І. П. (2019)
Марчук О. В. - Структурний тип La2PbSi2S8 (2019)
Переш Є. Ю. - Сполуки A3B2C9 (A – K, Rb, Cs; B – As, Sb, Bi; C – Cl, Br, I): закономірності зміни та прогноз властивостей, Сідей В. І., Зубака О. В., Перец М. І. (2019)
Малаховська Т. О. - Фізико-хімічна взаємодії в системі Tl4PbTe3–Tl9BiTe6–TlBiTe2, Глух О. С., Погодін А. І., Філеп М. Й., Сабов М. Ю., Стасюк Ю. М., Барчій І. Є. (2019)
Cабов В. І. - Взаємодія компонентів у системах AgSbP2Se6 – AgSbSe2 (Sb4(P2Se6)3), Поторій М. В., Кітик І. В., Філеп М. Й., Погодін А. І., Сабов М. Ю. (2019)
Філеп М. Й. - Встановлення квазібінарних перерізів у потрійній взаємній системі Tl2Se+SnTe↔Tl2Te+SnSe, Малаховська Т. О., Погодін А. І., Сабов М. Ю. (2019)
Скрипинець Ю. В. - Люмінесцентне визначення долутегравіру натрію в таблетках, Єгорова А. В., Войтюк О. Д., Антонович В. П. (2019)
Сухарева О. Ю. - Визначення сумарного вмісту альдегідів у сніговому покриві як індикатора стану повітря міст, Симканич О. І., Сухарев С. М. (2019)
Волнянська О. В. - Мембранний потенціометричний сенсор для визначення етонію, Мироняк М. О., Манзюк М. В., Лабяк О. В., Ніколенко М. В. (2019)
Калініченко А. О. - Мас-чутливий сенсорний масив та метод регресії на латентні структури для експрес-визначення загальної кількості мікроорганізмів ковбас, Арсеньєва Л. Ю. (2019)
Теличка В. C. - Теоретичне дослідження делокалізації заряду у четвертинних амонієвих катіонах на прикладі цетилпіридинію, Фізер О. І., Фізер М. М., Русин І. Ф., Лендєл В. Г. (2019)
Григорка Г. В. - Синтез, спектральне та теоретичне дослідження 5-(2-гідоксифеніл)-4-металіл-1,2,4-триазол-3-тіону, Фізер М. М., Фізер О. І., Сливка М. В., Фаринюк Ю. І., Лендєл В. Г. (2019)
Кут М. М. - Дослідження взаємодії арилтелуртрихлоридів з 2-S-алкенільними похідними хіназолону, Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2019)
Кут М. М. - Електрофільна циклізація 6-металілтіо-5-феніл-1,5-дигідро-4h-піразоло(3,4-d)піримидін-4-ону п метоксифенілтелур-трихлоридом, Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2019)
Мільович С. С. - Іонообмінна сорбція іонів деяких металів на клиноптилоліті з водних розчинів та ґрунтів. теоретичні розрахунки та експериментальні дослідження, Гомонай В. І., Фізер М. М., Сідей В. І. (2019)
Вашкеба Н. Б. - Термодинамічні властивості пірофосфату кальцію Ca2P2O7: порівняння різних результатів та одержання нових даних, Козьма А. А., Голуб Н. П., Голуб Є. О., Гомонай В. І. (2019)
Чундак С. Ю. - Моніторинг екологічного стану води річки Люта, Роман Л. Ю., Горбей В. І. (2019)
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ (2019)
Скидан О. В. - Оцінка рівня харчування сільського населення радіоактивно забруднених територій у контексті гарантування продовольчої безпеки, Романчук Л. Д., Довженко В. А. (2019)
Ходаківський Є. І. - Формування європейської системи Q-менеджменту в децентралізованих громадах, Якобчук В. П., Захаріна О. В., Плотнікова М. Ф., Іванюк О. В. (2019)
Скидан О. В. - Теоретичні аспекти формування затратних чинників продуктивності аграрних підприємств, Вітвіцький В. В. (2019)
Микитюк В. М. - Аналіз і перспективи розвитку агробізнесу: регіональний аспект, Паламарчук Т. М., Русак О. П. (2019)
Ярош Я. Д. - Оцінка потенціалу сировини рослинного походження для теплових потреб в Україні за 2018 рік, Кухарець М. М. (2019)
Суліменко Л. А. - Інформаційне забезпечення управління доходами об’єднаних територіальних громад, Вітер С. А. (2019)
Василенко С. В. - Формування собівартості продукції в сільськогосподарських підприємствах (2019)
Бездітко О. Є. - Класифікація ризиків сільськогосподарських підприємств з метою вибору інструментів управління ними (2019)
Овдіюк О. М. - Сутність, зміст та сфера застосування управлінських рішень, Степура М. О. (2019)
Господаренко Г. М. - Продуктивність польової сівозміни за різних доз і співвідношень добрив, Прокопчук І. В., Стасінєвич О. Ю., Бойко В. П. (2019)
Кульман С. Н. - Сучасні проблеми деградації грунтів – трофічний аспект, Бойко Л. Н., Бугаенко Я. П. (2019)
Вимоги (2019)
Кругляк Ю. О. - Фізика нанотранзисторів: напруга на затворі, поверхневий потенціал та рухливий електронний заряд у масивній структурі MOS та в тонкій SOI, Стріха М. В. (2019)
Makhniy V. P. - Prospects of using surface and barrier CdTe-diodes in solar energy, Berezovskiy M. M., Kinzerska O. V., Mazur M. P., Mazur T. M., Prokopiv V. V. (2019)
Лепіх Я. І. - Пристрої на ПАХ з керованими характеристиками (2019)
Сверстюк А. С. - Моделювання кіберфізичної імуносенсорної системи на прямокутній решітці з використанням решітчастих диференціальних рівнянь із запізненням (2019)
Лисенков Е. А. - Терморезистивна поведінка систем на основі сітчастих поліетеруретанів та вуглецевих нанотрубок, Лобко Є. В., Гаголкіна З. О., Дінжос Р. В., Клепко В. В. (2019)
Сантоній В. І. - Метод імітації рівномірного руху оптико-локаційного пристрою, Іванченко І. О., Будіянська Л. М., Лепіх Я. І. (2019)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2019)
Information for authors. The requirements on papers preparation (2019)
Mosyakin S. L. - Artemisia verlotiorum (Asteraceae) in the continental part of Ukraine: now in Kyiv, Boiko G. V., Glukhova S. A. (2019)
Цимбалюк З. М. - Паліноморфологія видів роду Dipsacus (Dipsacaceae) флори України: значення для цілей систематики та спорово-пилкового аналізу, Безусько Л. Г., Мосякін С. Л., Ниценко Л. М. (2019)
Гелюта В. П. - Поширення в Україні Phallus hadriani (Phallales, Basidiomycota) (2019)
Єременко Н. С. - Сингенетичні зміни рудеральної рослинності Кривого Рогу (2019)
Шевчик В. Л. - Фітоценотична характеристика угруповань із участю Amorpha fruticosa (Fabaceae) у Середньому Придніпров’ї (Україна), Шевчик Т. В. (2019)
Мойсієнко І. І. - Schoenoplectiella mucronata (Cyperaceae) у флорі України, Данилик І. М., Мельник Р. П., Садова О. Ф., Захарова М. Я. (2019)
Pachschwöll C. - A new find of Arabidopsis neglecta (Brassicaceae) in the Svydovets Massif (Ukrainian Carpathians), Pachschwöll T. (2019)
Huseynova A. Y. - Serratula coronata (Asteraceae) – a new species record for the flora of Azerbaijan, Aghayeva P. N., Qarakhani P. K., Ali-zade V. M. (2019)
Аль-Маалі Г. А. - Вплив мікроелементів на вміст цитокінінів у міцеліальній біомасі лікарського гриба Trametes versicolor (Polyporaceae, Basidiomycota), Веденичова Н. П., Бісько Н. А., Косаківська І. В. (2019)
Зав’ялова Л. В. - Вшанування пам’яті Антонія Анджейовського, Сенчило О. О., Коломійчук В. П., Кучер О. О. (2019)
Гамор Ф. - Міжнародна науково-практична конференція: "Проблеми збереження гірських екосистем та сталого використання біологічних ресурсів Карпат" (до 50-річчя створення Карпатського біосферного заповідника) (2019)
Протопопова В. В. - Рецензія на книгу: Васильева Т. В., Эннан А. А.-А., Шихалеева Г. Н. Cосудистые растения побережья Куяльницкого лимана, Устименко П. М. (2019)
Альсадун М. А. - Соціально-інформаційна компетентність журналіста (2019)
Боченко О. В. - Розвиток освіти Cлобожанщини у XVIII – XIX століттях (2019)
Бочков П. Н. - Модель формирования постуральных механизмов у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата средствами коррекционного физического воспитания (2019)
Ван Цзін І - Критерії сформованості готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до професійної діяльності у ЗВО КНР (2019)
Варганич Г. О. - Особливості формування рефлексії у майбутніх фахівців музичного мистецтва, Хоменко З. В. (2019)
Голопич І. М. - Формування компетентностей професійного спілкування майбутніх поліцейських засобами української мови (2019)
Даніліч-Скакун А. А. - Духотворчість майбутніх практичних психологів в інклюзивному освітньому просторі (2019)
Дорош Т. Л. - Специфіка розвитку поліфонічного мислення здобувачів вищої освіти мистецького спрямування, Недомолкіна С. Л. (2019)
Друганова О. М. - Роль і місце історико-педагогічних знань у системі професійно-педагогічної підготовки сучасного викладача вищої школи (2019)
Зозуляк-Случик Р. В. - Особливості формування професійної етики майбутніх фахівців соціальної роботи в університетах: дидактичні аспекти (2019)
Золочевська М. В. - Інноваційні методи навчання в сучасних Закладах вищої освіти: переваги і недоліки, Дружиніна В. (2019)
Карпова Л. Г. - Структура дослідницької компетентності вчителя (2019)
Кисельова О. Б. - Інтерактивний електронний плакат як засіб колективного навчання нового формату, Брославська Г. М. (2019)
Котова А. В. - Становлення дистанційної освіти у закладах вищої освіти Канади, Сердюк В. М. (2019)
Лутаєва Т. В. - Чинники інтенсифікації громадсько-просвітницької діяльності фундаторів вітчизняної медичної й фармацевтичної освіти наприкінці XIX – на початку ХХ ст (2019)
Лю Чан - Реалізація технології формування професійно-педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва у ЗВО КНР (2019)
Мога М. Д. - Особливості діагностики спастичних м'язів у дітей раннього віку з центральними парезами (2019)
Наливайко О. О. - Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців журналістики, Манченко О. Ю., Рудченко О. Ю. (2019)
Онипченко О. І. - Формування культури статеворольової поведінки у шкільній та позашкільній роботі в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2019)
Орос І. І. - Організація освіти дорослих у Франції та Бельгії (2019)
Парфьонова О. В. - Організація самостійної роботи з англійської мови студентів немовних спеціальностей за допомогою комп’ютерних технологій, Туренко Р. Л. (2019)
Пономарьова Г. Ф. - Формувавання толерантності в майбутніх педагогів в інклюзивному середовищі закладу вищої педагогічної освіти (2019)
Рибалко Л. С. - Міжкультурне виховання як складова професійної підготовки майбутніх лікарів у закладах вищої медичної освіти, Гепенко Л. О. (2019)
Сергеєва О. А. - Функції науково-дослідної роботи студентів та рівні її організації (2019)
Ситняківська С. М. - Концепт білінгвізму у категоріальному полі теорії і методики професійної освіти (2019)
Степанець І. О. - Науково-методична робота у педагогічному закладі вищої освіти як система (2019)
Сунь Цзінцю - Інтерпретація результатів сформованості музично-творчих здібностей дітей дошкільного віку в КНР засобами Сузукі-методу (2019)
Тань Сяо - Критерії та показники сформованості естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в КНР (2019)
Томаз І. А. - Самостійна робота – запорука ефективності дистанційного навчання (2019)
Фань Чженьсюань - Витоки музичного просвітництва як напряму професійної діяльності педагога-музиканта в Україні та Китаї (2019)
Шапаренко Х. А. - Педагогічний моніторинг процесу особистісного самовдосконалення майбутнього педагога дошкільної освіти: контрольний етап (2019)
Шаповал Ю. Д. - Критерії оцінювання якості особистісно орієнтованого заняття (2019)
Шевченко Ж. М. - Підготовка соціальних працівників у Польщі як історико-педагогічна проблема (2019)
Юхно Н. В. - Обґрунтування дидактичних умов формування інформаційно-цифрової компетентності студентів медичного коледжу (2019)
Штефан Л. В. - Сучасні підходи до формування комунікативної компетентності педагога (2019)
Lange P. J. de - Trithuria brevistyla (Hydatellaceae), a new combination for the New Zealand endemic species from the South Island, Mosyakin S. L. (2019)
Дармостук В. В. - Рід Lichenoconium (Lichenoconiaceae, Ascomycota) в Україні (2019)
Regeda L. V. - Micromorphological characteristics of the species of Pholiota (Strophariaceae, Basidiomycota) in pure culture, Bisko N. A. (2019)
Медведєв Д. Г. - Дослідження культуральних особливостей та фунгіцидної резистентності штамів Cladobotryum mycophilum (Hypocreales, Ascomycota) – вперше виявленого на промислових культурах печериці в Україні збудника павутинної цвілі, Кернер А. О., Бондарук С. В., Аль-Маалі Г. А. (2019)
Дідух Я. П. - Епіфітні бріоценози в біотопах неморальних лісів (2019)
Shevchenko M. V. - Distribution and conservation status of Grifola frondosa (Polyporales, Basidiomycota) in Ukraine, Heluta V. P., Hayova V. P. (2019)
Гелюта В. П. - Поширення в Україні деяких видів Phallales (Basidiomycota), включених до Червоної книги України, Зикова М. О. (2019)
Kučera P. - Salix appendiculata (Salicaceae) found in the Western Carpathians in Slovakia (2019)
Тасєнкевич Л. О. - Міжнародна наукова конференція "Гербарії та збереження фіторізноманіття" (3–5 жовтня 2018 р., Львів, Україна), Шиян Н. М., Хміль Т. С., Мосякін С. Л. (2019)
Зав'ялова Л. В. - Синантропізація флори і рослинності ХІІ Міжнародна наукова конференція "Synanthropization of Flora and Vegetation" (Ужгород – Берегове, 20–22 вересня 2018 р.), Кучер О. О., Когут Е. І., Андрик Є. Й., Кіш Р. Я., Джахман Р. В., Біланич М. М., Тюх Ю. Ю., Гамор Ф. (2019)
Дідух Я. П. - Дубина Дмитро Васильович (до 70-річчя від дня народження), Устименко П. М., Куземко А. А., Вакаренко Л. П., Дзюба Т. П., Ємельянова С. М., Винокуров Д. С. (2019)
Царенко П. М. - Кондратюк Сергій Якович (до 60-річчя від дня народження та 40-річчя наукової діяльності), Михайлюк Т. І., Вірченко В. М., Нипорко С. О. (2019)
Шиян Н. М. - Рецензія на книгу: Михаил Григорьевич Попов: Жизнь – дорога, счастье – конь, отдых – караван-сарай!, Шумілова А. В. (2019)
Содержание (2018)
Веліксар Т. А. - Ефективність тіотриазоліну в лікуванні нейротрофічного кератокон’юнктивіту при тривалому використанні силікон-гідрогелевих контактних лінз, Гайдамака Т. Б., Дрожжина Г. І., Міхейцева І. М., Коломійчук С. Г. (2018)
Рафалюк С. Я. - Ефективність біофлавоноїду кверцетину в лікуванні герпетичного кератиту у хворих із синдромом сухого ока, Гайдамака Т. Б. (2018)
Риков С. О. - Значення показників швидкості розвитку та прогресування первинної відкритокутової глаукоми, Бурдей А. В., Петренко О. В., Могілевський С. Ю., Денисюк Л. І. (2018)
Перетягин О. А. - Взаимосвязь корнеосклеральной ригидности и толщины роговицы у больных нестабилизированной открытоугольной глаукомой с разными уровнями целевого внутриглазного давления, Дмитриев С. К., Лазарь Ю. М., Татарина Ю. А. (2018)
Гузун О. В. - Эффективность комплексной нейропротекции ганглиозных клеток сетчатки при глаукомной оптической нейропатии, Храменко Н. И., Слободяник С. Б., Пономарчук В. С., Перетягин О. А. (2018)
Карлійчук М. А. - Клінічна ефективність комплексного лікування хворих на виражену стадію аксіальної діабетичної оптичної нейропатії (2018)
Малачкова Н. В. - Поліморфізм rs1800469 гена TGF-?1 у дітей з різним ступенем міопії, Яценко Д. А., Людкевич Г. П., Шкарупа В. Л. (2018)
Боброва Н. Ф. - Витректомия на глазу с недиагностированной ретинобластомой, Вит В. В., Сорочинская Т. А., Артемов А. В., Романова А. В., Комарницкая Т. И. (2018)
Воронова И. Н. - Зависимость патологии глаз от тяжести ВИЧ-инфекции у больных туберкулезом легких, Хокканен В. М., Санаева С. Н., Жемкова М. В. (2018)
Задорожный О. С. - Усовершенствование способа дозировки криодеструкции опухолей конъюнктивы в проекции цилиарного тела на основе данных математического моделирования теплофизических процессов (предварительные данные), Савин Н. В., Буйко А. С. (2018)
Васюта В. А. - Диференційна діагностика болю в оці та періорбітальній ділянці – міждисциплінарний погляд, Білошицький В. В. (2018)
Габрук І. А. - Спосіб первинної мікрохірургічної обробки розриву сльозового канальця при ранах повік, Габрук І. І. (2018)
Павлюк С. В. - Випадок успішного застосування антимікробного лікування важкого каналікуліту (2018)
Title (2019)
Залізняк Л. Л. - Історія української індоєвропеїстики (2019)
Горбенко К. В. - Посуд з рову ділянки "Цитадель" городища Дикий Сад (2019)
Фомін М. В. - Сюжет "загробної трапези" в античних поховальних пам’ятках Північного Причорномор’я, Івченко А. В. (2019)
Моця О. П. - Ще раз про елітарний поховальний обряд язичницької Русі (2019)
Долженко Ю. В. - Золотоординські кочівники за матеріалами некрополя біля села Волошине (2019)
Sheiko I. M. - Roman Lamps from the National Museum of History of Ukraine, Puklina O. O. (2019)
Шелехань О. В. - Меч скiфського часу iз Замкової гори у Києвi (за матерiалами дослiджень В.В. Хвойки), Осипенко М. С. (2019)
Аксьонов В. С. - Астрагали з катакомбних поховань другої половини VIII ― першої половини X ст. з могильника біля с. Верхній Салтів (2019)
Моця О. П. - Результати досліджень чернігівського передгороддя у 2018 р., Жигола В. С., Скороход В. М. (2019)
Варачова К. Г. - Про окремі типи глиняних келихів черняхівської культури (2019)
Михайлина Л. П. - Становлення археологічної школи на Буковині (до 100-річчя від дня народження Б.О. Тимощука), Пивоваров С. В. (2019)
До ювілею С. С. Березанської (2019)
До 70- річчя О. П. Журавльова (2019)
Пам’яті Леоніда Васильовича Марченка (2019)
Пам’яті Вадима Олександровича Кутайсова (2019)
Содержание (2018)
Веліксар Т. А. - Зміни поверхні ока у хворих на міопію легкого та середнього ступеня при носінні м’яких контактних лінз в залежності від терміну користування, Гайдамака Т. Б., Дрожжина Г. І. (2018)
Духаер Ш. - Результаты медикаментозного лечения больных с нарушениями аккомодации с учетом баланса вегетативной иннервации и данных пупиллографии, Бушуева Н. Н., Слободяник С. Б. (2018)
Панченко Н. В. - Толщина хориоидеи у пациентов с прогрессирующей и стабилизированной первичной открытоугольной глаукомой, Дурас И. Г., Гончарь Е. Н., Приходько Д. О., Переяслова А. С., Авилова Л. П. (2018)
Могілевський С. Ю. - Вплив системних та локальних чинників цукрового діабету ІІ типу на функціональний стан тромбоцитів при діабетичній макулопатії у хворих з діабетичною ретинопатією, Панченко Ю. О., Зябліцев С. В., Зябліцев Д. С. (2018)
Назаретян Р. Э. - Динамика внутриглазной температуры в процессе витрэктомии, Задорожный О. С., Уманец Н. Н., Науменко В. А., Пасечникова Н. В., Шафранский В. В. (2018)
Безкоровайна І. М. - Характерні кристалографічні зміни сльози при різних стадіях діабетичної ретинопатії, Наконечний Д. О., Безкоровайна А. О. (2018)
Асмолова А. А. - Верхнечелюстной постимплантационный синдром: офтальмологический аспект, Зборовская А. В., Дорохова А. Э., Пасечник А. В. (2018)
Абдулхади М. - Взаимосвязь длины передне-задней оси и глубины передней камеры глазного яблока крыс с развитием нарушений в сетчатке при диабете II типа с миопией, Михейцева И. Н., Путиенко А. А., Ковальчук А. Г., Коломийчук С. Г., Сироштаненко Т. И. (2018)
Галатенко Н. А. - Характер реакції м’яких тканин на імплантацію синтетичного полімерного матеріалу на основі сітчастого поліуретану з біологічно активною речовиною (альбуцид, дакарбазин) в експериментальних дослідженнях, Кулєш Д. В., Малецький А. П., Карпенко О. С. (2018)
Сотнікова О. П. - Ефективність поєднаного застосування ліпосомальної форми кверцетину та водного екстракту буркуну лікарського при контузії ока середнього ступеня тяжкості у кроликів, Чуднявцева Н. О., Фесюнова Г. С., Родіна Ю. М., Лотош Т. Д., Абрамова А. Б., Цибуляк Г. М. (2018)
Васюта В. А. - Гостра втрата зору при нейрохірургічних та неврологічних захворюваннях, Білошицький В. В. (2018)
Сергієнко А. М. - Генетична схильність до розвитку первинної відкритокутової глаукоми, Мельник В. О., Хорошкова М. В. (2018)
Пахлеванзаде А. - Донація тіла людини за законодавством зарубіжних країн (2018)
Пономарчук В. С. - Отделу функциональных методов исследования ГУ "Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова НАМН Украины" - 70 лет, Храменко Н. И., Слободяник С. Б. (2018)
Майданник В. Г. - Стан перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу, залежно від наявності хронічних ускладнень, Шевченко Т. А. (2018)
Брич В. В. - Ознаки втоми у підлітків, які займаються танцювальним спортом, Міщан Т. В. (2018)
Макян С. В. - Фоноспірографічна характеристика рецидивного бронхіту в дітей, Майданник В. Г., Синоверська О. Б. (2018)
Horlenko F. V. - Dynamic parameters of endothelial dysfunction after direct methods of revascularization in the patients with chronic lower limb ischemia (2018)
Поляк-Товт В. М. - Клінічний випадок менінгококової інфекціі з позитивним результатом, Поляк М. А., Горленко О. М. (2018)
Рогач І. М. - Стан харчування учнів молодших класів загальноосвітніх навчальних закладів Закарпатської області, Палко А. І., Данко Д. В., Гаджега І. І., Качер Е. І., Ремез А-М. (2018)
Москаль О. М. - Хронічний панкреатит із зовнішньосекреторною недостатністю підшлункової залози, корекція больового синдрому, Архій Е. Й., Горленко О. М., Прилипко Л. Б., Дербак М. А., Томей А. І. (2018)
Титул, зміст (2019)
Халатов А. А. - Эффективность регенеративного цикла Брайтона с переменными теплофизическими свойствами рабочего тела. Часть 1, Северин С. Д., Ступак О. С. (2019)
Халатов А. А. - Особливості обтікання та тепловіддачі однорядного пучка циліндрів зі спіральними канавками при взаємодії з поперечним потоком повітря, Коваленко Г. В., Мулярчук М. A. (2019)
Фіалко Н. М. - Теплота кристалізації високотеплопровідних полімерних композитів на основі поліетилену при його наповненні мікрочастинками міді, Дінжос Р. В., Косєва Н. C., Шеренковський Ю. В., Меранова Н. О., Навродська Р. О. (2019)
Ковецкая М. М. - Влияние температуры воды на входе в парогенерирующий канал на устойчивость двухфазного потока (2019)
Сімейко К. В. - Розробка та перевірка адекватності математичної моделі теплового балансу реактору з електротермічним псевдозрідженим шаром (2019)
Гершуні О. Н. - Оптимізація характеристик теплообмінників випаровувально-конденсаційного типу, Письменний Є. М., Ніщик О. П. (2019)
Басок Б. И. - О новом взгляде на динамику климата Земли (Обзор), Базеев Е. Т. (2019)
Сігал О. І. - Скорочення споживання природного газу та зниження викидів шкідливих речовин з продуктами спалювання в комунальній теплоенергетиці, Падерно Д. Ю., Павлюк Н. Ю., Сафьянц А. С., Бикоріз Є. Й., Плашихін С. В. (2019)
Демченко В. Г. - Експериментальне дослідження термічної стійкості речовин для зберігання теплової енергії, Фалько В. Ю. (2019)
Гелетуха Г. Г. - Проблеми та перспективи довгострокового планування у секторі теплопостачання України, Желєзна Т. А., Баштовий А. І. (2019)
Пшинько А. Н. - Потенциал использования отходов сельскохозяйственного производства для получения тепловой энергии, Габринец В. А. (2019)
Желєзна Т. А. - Можливості заготівлі агробіомаси та виробництва біопалив з неї комунальними підприємствами в Україні, Драгнєв С. В., Баштовий А. І. (2019)
Содержание (2019)
Риков С. О. - Залежність виникнення рецидивів хірургічного лікування птеригіуму від наявності герпевірусів, вірусу папіломи людини та мутації V 600 Е гена BRAF, Усенко К. О., Могілевський С. Ю., Зябліцев С. В., Денисюк Л. І. (2019)
Васильева И. Г. - Нарушения функций глазодвигательных (III и VI) черепных нервов, ассоциированные с активной герпесвирусной инфекцией, Жданова В. Н., Чопик Н. Г., Макарова Т. А., Галанта Е. С., Цюбко О. И. (2019)
Гузун О. В. - Комплексное лечение больных псевдофакической глаукомой, осложненной буллезной кератопатией, Дрожжина Г. И. (2019)
Коновалова Н. В. - К вопросу лечения дегенераций макулы и заднего полюса, Храменко Н. И., Гузун О. В., Серебрина Т. М. (2019)
Заичко Е. С. - Толщина сетчатой оболочки в области макулы по данным спектральной оптической когерентной томографии у детей с ретинопатией недоношенных, требовавшей лазерной коагуляции аваскулярных зон сетчатки, Иваницкая Е. В., Кацан С. В. (2019)
Анатычук Л. И. - Динамика внутриглазной температуры в процессе витреоретинальной хирургии с применением ирригационного раствора различной температуры, Пасечникова Н. В., Науменко В. А., Назаретян Р. Э., Уманец Н. Н., Кобылянский Р. Р., Задорожный О. С. (2019)
Цехмістер Я. В. - Створення опитувальних стресових реакцій для оцінки медичних працівників офтальмологічного профілю, Данилюк І. В., Родіна Н. В., Бірон Б. В., Семенюк Н. С. (2019)
Єгорова К. С. - Особливості нейроофтальмологічної симптоматики при гіпофізарній апоплексії, Гук М. О., Скобська О. Є., Задояний Л. В. (2019)
Бойчук И. М. - Особенности движений глаз при возможном наличии посттравматического стресового расстройства (у лиц проживающих на территории проведения АТО), Науменко В. А., Зборовская А. В., Дорохова А. Э. (2019)
Луценко Н. С. - ОКТ-ангиография в диагностике и в послеоперационном мониторинге при ямке зрительного нерва, Рудычева О. А., Исакова О. А., Сергиенко А. Н. (2019)
Тройченко Л. Ф. - Клинический случай комбинированного лечения рецидивирующего стромального герпетического кератита с изъязвлением, Гайдамака Т. Б., Дрожжина Г. И. (2019)
Слободянник С. Б. - Автоматизированная статическая компьютерная периметрия в диагностике нарушений поля зрения при глаукоме (2019)
Васюта В. А - Нейроофтальмологічні аспекти захворювань хіазмально-селярної локалізації, Педаченко Ю. Є. (2019)
Авторский указатель статей, опубликованных в "Офтальмологическом журнале" в 2018 году (2019)
Содержание (2019)
Бездітко П. А. - Спектроскопічний аналіз внутрішньоочної рідини у пацієнтів з катарактою і глаукомою, асоційованою з псевдоексфоліативним синдромом, Мельник В. О., Колотілов С. В. (2019)
Луценко Н. С. - Оцінка змін морфології та стану мікросудинного русла сітківки у пацієнтів з ексудативною формою макулярної дегенерації за допомогою оптичної когерентної тонографії-ангіографії, Рудичева О. А., Ісакова О. А., Кирилова Т. С. (2019)
Коновалова Н. В. - Профилактика макулярного отека и вторичной дегенерации макулы и заднего полюса глаза при переднем увеите, Храменко Н. И., Гузун О. В. (2019)
Панченко М. В. - Особливості перебігу та лікування увеїтів, асоційованих з ювенільним ідіопатичним артритом у дітей, Шевченко Н. С., Дем'яненко М. В., Гончарь О. М., Авілова Л. Г. (2019)
Мойсеєнко Н. М. - Значення нейрогуморальної дисфункції в патогенезі травматичної оптичної невропатії (2019)
Путиенко А. А. - Результаты витреальной хирургии макулярных разрывов диаметром свыше 800 мКм с применением 20% газовоздушной смеси перфторпропана (2019)
Кацан С. В. - Переднезадний размер глаза и развитие аномалий рефракции у преждевременно рожденных детей с и без ретинопатии недоношенных, Адаховская А. А. (2019)
Васюта В. А. - Вивчення етіологічних чинників розвитку атрофії зорових нервів різного генезу, Педаченко Ю. Є. (2019)
Булдигіна Ю. В. - До питання селенодефіциту у пацієнтів з хворобою Грейвса, ускладненою аутоімунною офтальмопатією, Терехова Г. М., Федько Т. В., Клочкова В. М., Страфун Л. С., Савосько І. І., Лисова З. Г. (2019)
Михейцева І. М. - Стан процесів оксидації і пероксидації в тканинах увеального тракту ока кроликів при моделюванні увеїту і офтальмогіпертензії, Бондаренко Н. В., Коломійчук C. Г., Сіроштаненко Т. І. (2019)
Криворучко А. С. - Клинический случай солнечной ретинопатии отраженным светом, Драченко К. Г., Драченко С. К., Король А. Р. (2019)
Зборовская А. В. - Диабетическая ретинопатия, пролиферативная стадия при невыясненной форме сахарного диабета, Пилькевич Т. С., Курыльцив Н. Б., Самолук Н. А. (2019)
Коновалова Н. В. - Колобома диска зрительного нерва. Случай из практики, Храменко Н. И., Слободяник С. Б., Гузун О. В. (2019)
Гут-Радомська І. - Пам’яті лікаря-офтальмолога Джека Канського (2019)
Требования к оформлению рукописей для публикации в "Офтальмологическом журнале" (2019)
Палкин В. А. - О способах развития образования в условиях информационной цивилизации (2018)
Панченко Т. Л. - Раннє втручання як система комплексної допомоги дітям раннього та дошкільного віку, Заплатинська А. Б. (2018)
Gubash O. - The System of Advanced Teacher Training in Ukraine: Retrospective, Structural and Content Analysis (2018)
Стаднік Н. В. - Реалізація навчальної програми "Організація співпраці з батьками" у процесі підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти, Волинець Ю. О. (2018)
Козаченко Г. В. - Електронний методичний кабінет: нові ресурси та можливості (2018)
Волинець І. М. - Українознавчий аспект літературної освіти дошкільнят (2018)
Гаврилюк В. Ю. - Козацьке виховання та засоби його актуалізації в умовах освітніх змін і суспільних викликів (2018)
Бондар В. І. - Лікарсько-педагогічна діяльність професора Іллі Мусійовича Левінсона, Гладуш В. А. (2018)
Плівачук К. В. - Навчальні заклади Сквирського повіту ХІХ – початку ХХ століть (2018)
Содержание (2019)
Могілевський С. Ю. - Прогнозування ризику діабетичного набряку макули при діабетичній ретинопатії у хворих на цукровий діабет II типу, Панченко М. В. (2019)
Кацан С. В. - Визначення рівня фактора росту ендотелію судин (РРЕС) в сироватці крові дітей групи ризику з розвитку ретинопатії недоношених, Федотова С. Г. (2019)
Цибульська Т. Є. - Клініко-діагностичне значення порушеного електролітного обміну у дітей з набутою міопією, Горбачова С. В., Завгородня Г. С. (2019)
Безкоровайна І. М. - Комплексна оцінка якісного складу слізної плівки у людей молодого віку, Наконечний Д. О., Дун Фан Хуї, Безкоровайна А. О. (2019)
Назарчук О. А. - Вивчення антимікробної активності сучасних антисептиків та їх токсичного впливу на епітелій рогівки, Черешнюк І. Л., Назарчук Г. Г., Палій Д. В. (2019)
Рижова І. П. - Неврологічні та офтальмологічні прояви дисциркуляторної енцефалопатії, Скоробогатова О. В. (2019)
Цуканова І. В. - Ефективність транспупілярної діод-лазерної (810 нм) термотерапії за розробленою методикою в лікуванні меланом хоріоїдеї стадії Т1 малих розмірів, Полякова С. І., Науменко В. А., Пасєчнікова Н. В. (2019)
Мойсеєнко Н. М. - Особливості застосування нейропротекторної терапії травматичної оптичної нейропатії в клінічних умовах (2019)
Анатычук Л. И. - Термоэлектрическое устройство для офтальмотермометрии и особенности регистрации плотности теплового потока глаза человека, Пасечникова Н. В., Науменко В. А., Задорожный О. С., Кобылянский Р. Р., Гаврилюк Н. В. (2019)
Андрушкова О. О. - Хвороба Куссмауля-Мейера, Малачкова Н. В., Гріжимальська К. Ю., Манько Є. Г., Жмудь Т. М. (2019)
Бруцкая Л. А. - Очковая коррекция и аметропия (2019)
Пасєчнікова Н. В. - Звіт про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю "Філатовські читання - 2019", Науменко В. О., Стойловська О. Г., Аркуша Г. Ю., Березовська К. О., Волкова Ю. С., Мирненко В. В. (2019)
Памяти Н. Б. Коваленко – директора Музейно-выставочного комплекса им. В. П. Филатова (2019)
Герасимова І. Г. - Проблеми розвитку освіти в контексті становлення інформаційного суспільства, Фрицюк В. А. (2019)
Половіна О. А. - Нові підходи до формування художньо-практичної компетентності майбутніх вихователів, Кондратець І. В. (2019)
Волинець К. І. - Теоретичні засади наступності дошкільної і початкової освіти як проблема сучасної освіти, Волинець Ю. О., Стаднік Н. В. (2019)
Прокопчук В. Ю. - Формування професійно-особистісної ідентичності майбутніх фахівців сестринської справи в контексті педагогічного експерименту (2019)
Pozdnyakova E. - Modeling of educational systems of educational and rehabilitation institutions as a pedagogical problem (2019)
Шахрай В. М. - Готовність вчителя як важлива педагогічна умова формування в підлітків цінності життя (2019)
Планідіна О. М. - Сутнісний зміст морально-етичного концепту "доброта" та передумови формування почуття доброти в дітей старшого дошкільного віку (2019)
Пуйо О. І. - До проблеми формування ціннісних орієнтацій дітей старшого дошкільного віку засобами рухливої гри в закладах дошкільної освіти (2019)
Коптіла Ю. М. - Розвиток творчої особистості учня в сучасному освітньому просторі закладу загальної середньої освіти (2019)
Безлюдний О. І. - Навчально-реабілітаційний та соціально-виховний супровід студентів з обмеженнями життєдіяльності, Кравченко О. О., Войтовська А. І. (2019)
Чикалова М. М. - Упровадження інноваційних педагогічних технологій у процес підготовки фахівців сфери туристичного бізнесу, Коваленко С. М. (2019)
Гаращенко Л. В. - Підготовка майбутніх вихователів до впровадження сучасних оздоровлювальних технологій в освітньому процесі закладів дошкільної освіти (2019)
Волинець К. І. - Виробнича (організаційна) практика як важлива складова професійної підготовки магістрів, Вертугіна В. М. (2019)
Товкач І. Є. - Підготовка студентів до формування основ культури читання дітей дошкільного віку (2019)
Лоза Т. В. - Школа тренерства як форма організації навчального процесу для розвитку професійних компетенцій фахових соціальних працівників (2019)
Мірошник С. І. - Формування толерантності учнів у вивченні української літератури в закладі загальної середньої освіти (2019)
Бєлєнька Г. В. - Образна іграшка як засіб формування життєвих цінностей дитини (2019)
Волинець Ю. О. - Організація експериментально-дослідницької діяльності дітей дошкільного віку на основі взаємодії фахівців закладів дошкільної освіти з батьками, Стаднік Н. В. (2019)
Аносова А. В. - Методика дослідження культури комунікацій у родині (2019)
Tverdokhlib T. S. - Organization of Pedagogical Practice of Students of Secondary and Elementary Educational Institutions of the Orthodox Church (the end of the nineteenth century – the beginning of the twentieth century), Skrypnyk N. S. (2019)
Карпич І. О. - Розкриття історії вітчизняного дитячого руху в українських періодичних виданнях (20-ті – початок 30-х років ХХ століття) (2019)
Титул, содержание (2017)
Академику НАН Украины Халатову А. А. 75 лет (2017)
Долінський А. А. - Перспективність та напрямки розвитку апаратів, принцип роботи яких ґрунтується на механізмах дискретно-імпульсного введення енергії, Коник А. В., Радченко Н. Л., Целень Б. Я., Гоженко Л. П. (2017)
Фіалко Н. М. - Ефективність використання полімерних мікро- і нанокомпозитів для теплообмінних апаратів газо-газового типу, Навродська Р. О., Дінжос Р. В., Меранова Н. О., Шевчук С. І. (2017)
Дмитренко Н. П. - Основные аспекты процесса биоконвекции в наножидкостях и пористых средах (2017)
Ковецкая М. М. - Численное исследование теплообмена при течении воды в вертикальном парогенерирующем анале, Скицько А. И., Сорокина Т. В., Домашев В. Е. (2017)
Драганов Б. Х. - Динамика распыливания многокомпонентных материалов, Долинский А. А. (2017)
Хлиева О. Я. - Экспериментальное исследование влияния добавок наночастиц TiО2 на процесс кипения хладагента R141b в свободном объеме, Гордейчук Т. В., Никулин А. Г., Лукьянов Н. Н., Железный В. П. (2017)
Зотов Е. Н. - Определение коэффициента теплоотдачи при охлаждении серебряных термозондов с учетом эффектов температурно-временной задержки, Москаленко А. А., Разумцева О. В., Проценко Л. Н. (2017)
Драганов Б. Х. - Тепломассообмен в порах адсорбционных трансформаторов, Долинский А. А. (2017)
Селихов Ю. А. - Энергетическая эффективность работы системы охлаждения ванной стекловаренной ечи, Коцаренко В. А., Рябова И. Б., Гапонова Е. А., Давыдов В. А. (2017)
Прилипко С. А. - О возможности совершенствования конструкции газотурбинной компрессорной установки на основе углубленного термодинамического анализа ее рабочего процесса, Тертышный И. Н., Парафейник В. П. (2017)
Гапонюк І. І. - Науково-прикладні аспекти удосконалення вітчизняних та закордонних технологій зневоднення (2017)
Халатов А. А. - О применении трубчатых теплообменных поверхностей с углублениями в регенераторах ГТУ, Коваленко Г. В., Мейрис A. Ж. (2017)
Кобзар С. Г. - Комп’ютерне моделювання ерозії конвективних поверхонь нагріву котла ТПП 312, Коваленко Г. В., Халатов А. А. (2017)
Басок Б. І. - Чисельне моделювання висхідного повітряного потоку з частинками біопалива, Давиденко Б. В., Новіков В. Г., Гончарук С. М. (2017)
Кобзар С. Г. - Дослідження ефективності зниження оксидів азоту при застосуванні вдосконаленого методу триступеневого спалювання вугілля з використанням вугілля в якості палива допалення, Халатов А. А. (2017)
Орловская С. Г. - Воспламенение и горение газовзвесей углеродных частиц при различных температурах, Зуй О. Н., Лисянская М. В. (2017)
Дешко В. І. - Потреба на опалення будівлі та ексергетична модель теплового комфорту, Буяк Н. А. (2017)
Гелетуха Г. Г. - Огляд кращих практик організації роботи ринку біопалив у країнах ЄС, Желєзна Т. А., Баштовий А. І., Гелетуха Г. І. (2017)
Перечень статей, опубликованных в 2017 году (2017)
Титул, зміст (2018)
Халатов А. А. - Современные способы пленочного охлаждения: влияние ускорения потока, Борисов И. И., Дашевский Ю. Я. (2018)
Фіалко Н. М. - CFD моделювання теплообміну при течії води надкритичних параметрів у вертикальних гладких трубах, Піоро І. Л., Прокопов В. Г., Шеренковський Ю. В., Меранова Н. О., Альошко С. О. (2018)
Ковецкая Ю. Ю. - Эффект числа Прандтля на теплообмен в круглом пористом микроканале (2018)
Ковецька М. М. - Особенности кризиса теплообмена на обогреваемой поверхности при кипении наножидкости (2018)
Тертышный И. Н. - Возможность совершенствования турбокомпрессорных агрегатов газовой промышленности по результатам анализа эффективности их рабочего процесса, Парафейник В. П. (2018)
Басок Б. И. - Моделирование солнечного излучения для использования в возобновляемой энергетике и в строительной теплофизике, Давыденко Б. В., Новиков В. Г., Сороковой Р. Я. (2018)
Билека Б. Д. - Топливная экономичность когенерационно-теплонасосных технологий на базе ГТУ в котельных средней мощности, Гаркуша Л. К. (2018)
Новицкая М. П. - Теплообменный аппарат для утилизации теплоты сточных вод домохозяйства (2018)
Гелетуха Г. Г. - Перспективи використання біомаси від обрізки та видалення багаторічних сільськогосподарських насаджень для виробництва енергії в Україні, Желєзна Т. А., Драгнєв С. В., Баштовий А. І. (2018)
Гелетуха Г. Г. - Аналіз можливостей заготівлі деревного палива в лісах України, Желєзна Т. А., Драгнєв С. В., Баштовий А. І. (2018)
Титул, зміст (2018)
Фіалко Н. М. - Закономірності кристалізації полімерних мікрокомпозиційних матеріалів при різних методах їх отримання, Дінжос Р. В., Навродська Р. О., Меранова Н. О., Шеренковський Ю. В. (2018)
Ковецкая Ю. Ю. - Оценка длины проскальзывания при течении жидкости в микроканалах (2018)
Демченко В. Г. - Мобільні акумулятори для дискретних систем теплохолодопостачання. Частина 1, Фалько В. Ю., Гронь С. С. (2018)
Фіалко Н. М. - Підвищення екологічної ефективності комплексних теплоутилізаційних систем котельних установок, Навродська Р. О., Пресіч Г. О., Гнєдаш Г. О., Шевчук С. І., Мартюк О. В. (2018)
Сігал О. І. - Аналіз енергетичних характеристик компонентів твердих побутових відходів міста з населенням 300 тис. осіб, Воробйов Л. Й., Павлюк Н. Ю., Сергієнко Р. В. (2018)
Гелетуха Г. Г. - Проблеми та перспективи розвитку біоенергетики в Україні, Желєзна Т. А., Баштовий А. І., Гелетуха Г. І. (2018)
Корінчук Д. М. - Ефективний коефіцієнт теплопровідності біопалив за умов високотемпературного зневоднення (2018)
Трибой О. В. - Оцінка життєвого циклу виробництва теплової енергії з тріски біомаси Salix Viminalis l. в Україні (2018)
Приходько А. А. - Численное исследование влияния шероховатости поверхности на конвективный теплообмен при обледенении профиля крыла, Алексеенко С. В. (2018)
Супрун Т. Т. - Моделювання зсувного і беззсувного потоку з періодичною швидкісною нестаціонарністю (2018)
Берегун В. С. - Анализ влияния фильтрации на чувствительность кумулянтного метода обнаружения акустических сигналов утечки, Красильников А. И., Полобюк Т. А. (2018)
Алонi Г. - Соціальна відповідальність великого бізнесу України: добра воля чи обов’язок? (2016)
Гринюк Б. В. - Дослідження впливу рівня конверсії на трансакційні витрати споживачів в електронній торгівлі (2016)
Кривенцова А. М. - Основні напрями зміцнення фінансової стійкості та прибутковості страхових компаній в Україні (2016)
Курбатова Ю. Л. - Внедрение инструментария маркетинга впечатлений в интернет торговле (2016)
Lytvynenko L. L. - Competition as a tool to stimulate the enterprise leadership potential development: internal and external aspects, Hunko V. A. (2016)
Олійник Н. Р. - Зарубіжний досвід фіскального регулювання діяльності великих платників податків у сфері трансфертного ціноутворення (2016)
Петіна О. М. - Інноваційна активність молоді регіону: проблемні аспекти (2016)
Полякова Є. С. - Обґрунтування застосування оцінки кредитоспроможності позичальника – фізичної особи на основі скорингової моделі (2016)
Посохов І. М. - Дослідження існуючих наукових підходів до класифікації ризиків промислових підприємств (2016)
Сербов М. Г. - Оцінка впливу кліматичних змін на соціально-економічні та виробничі системи водних басейнів України (2016)
Созанський Л. Й. - Економічне стимулювання діяльності будівельних підприємств (2016)
Тараненко Ю. В. - Аналіз сучасних методів та моделей логістичних процесів (2016)
Ткаченко С. А. - Коефіцієнт ефективності (рентабельності) створюваної підсистеми моніторингу в системах стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації агропродовольчої сфери (2016)
Гулик Т. В. - Проблеми ефективності системи автоматизації теплового постачання та теплового аудиту, Єрмолаєв О. (2016)
Федоров А. В. - Розробка кросплатформеного програмногокомплексу для керування дроном, Шикула О. М. (2019)
Король Ц. О. - Вплив культур білої плісені на біохімічні показники сирів з різним складом жирової фази, Жукова Я. Ф., Петрищенко С. С., Чуманська Г. С. (2019)
Науменко О. В. - Селекція біологічно активних штамів-продуцентів як альтернатива штучним консервантам і згущувачам, Кігель Н. Ф., Бовкун А. О. (2019)
Куянов В. В. - Оцінка технологічних прийомів зменшення емісії азоту в агробіосистемах, Таргоня В. С., Миропольський О. М. (2019)
Вороненко А. А. - Синтез екзополісахариду етаполану на суміші меляси та соняшникової олії залежно від способу підготовки меляси, Івахнюк М. О., Пирог Т. П. (2019)
Лич І. В. - Імуномодулювальні та антибактеріальні властивості препарату на основі біологічно активних білкових фрагментів молозива, Моцар А. В., Солошенко К. І. (2019)
Бутнік-Сіверський О. Б. - Маркетингові інструменти в умовах сучасної маркетингової діяльності підприємств-виробників харчової промисловості, Земко Г. В. (2019)
Дерев’янко О. Г. - Інструменти формування репутації підприємства для різних стейкхолдерських аудиторій: PR, IR та GR (2019)
Пенчук Г. C. - Використання метапрограмного підходу у роботі менеджера з персоналу (2019)
В’ялець О. В. - Система управління взаємовідносинами з клієнтами: теоретичний аспект (2019)
Соболєв А. С. - Ризик-орієнтований менеджмент системи радіаційної безпечності продукції сільськогосподарського виробництва відповідно до міжнародних стандартів (2019)
Штангеєв К. О. - Гідростатичні депресії у випарних апаратах цукрового виробництва (2019)
Хоменко М. Д. - Удосконалення схем та обладнання для очищення, відмивання і транспортування цукрових буряків на перероблення, Кухар В. М. (2019)
Сорокін А. І. - Визначення кількості конденсатів залежно від технічного рівня цукрового заводу (2019)
Укpaїнeць A. I. - Процеси лущення волоських горіхів, Негрей О. В. (2019)
Авдєєва Л. Ю. - Дослідження впливу гідродинаміки потоку рідини в соплі вентурі на інтенсивність виникнення кавітації, Макаренко А. А., Жукотський Е. К. (2019)
Шевченко О. Ю. - Енергоімпульсні трансформації в середовищах харчових виробництв, Соколенко А. І., Вінніченко І. М., Максименко І. Ф. (2019)
Левченко В. В. - Спектр об’ємних хвиль у періодично-шаруватому просторі (2019)
Дудко С. Д. - Досягнення і проблеми у вивченні процесу випікання масивних борошняних виробів: огляд літератури. Частина 1: внутрішній тепломасообмін у тісті-хлібі (2019)
Оболкіна В. - Використання борошна із солоду пшениці при створенні технології здобного печива оздоровчого призначення, Скрипко А. (2019)
Шульга Н. М. - Дослідження способів запобігання ваді "пізнє спучування" у твердих сирах, Гапченко Н. О. (2019)
Мількевич В. М. - Зменшення втрат цукрози при зберіганні цукрових буряків (2019)
Скорик К. Д. - Визначення швидкості процесу І карбонізації в наближеному до повного витиснення режимі, Петриченко І. Б., Резніченко Ю. М. (2019)
Чорна Т. М. - Маркетингові дослідження попиту молока питного та його якості, Чорна А. І. (2019)
Шидакова-Каменюка О. Г. - Мікробіологічна безпека кремово-збивних цукерок з насінням чіа, Шкляєв О. М., Рогова А. Л. (2019)
Костенко Є. Є. - Дослідження протекторних властивостей ягід обліпихи щодо іонів Pb (II), Cd (II) та Hg (II), Мельник Л. М., Бутенко О. М., Матко С. В. (2019)
Волощук Г. І. - Дослідження впливу порошку топінамбура на вміст цукрів у хлібі житньому заварному, Ярковий А. О., Полуцька Б. М., Пашова Н. В., Грегірчак Н. М. (2019)
До відома авторів (2019)
Титул, зміст (2018)
Халатов А. А. - Плівкове охолодження плоскої поверхні в умовах обертання при подачі охолоджувача в трикутні кратери, Панченко Н. А., Петляк О. О. (2018)
Фіалко Н. М. - Особливості течії надкритичної води в умовах змішаної конвекції, Носовський А. В., Шеренковський Ю. В., Меранова Н. О., Шараєвський І. Г., Піоро І. Л. (2018)
Ковецкая Ю. Ю. - Неустойчивость проскальзывающего потока в пористом криволинейном микроканале, Скицько А. И., Сорокина Т. В. (2018)
Булій Ю. В. - Підвищення енергоефективності брагоректифікаційних установок і ступеню очистки біоетанолу, Ободович О. М. (2018)
Клименко В. Н. - Перспективы применения когенерационных технологий в коммунальной энергетике (2018)
Фіалко Н. М. - Підвищення ефективності комплексних теплоутилізаційних систем для підігрівання та зволоження дуттьового повітря газоспоживальних котлоагрегатів, Пресіч Г. О., Гнєдаш Г. О., Шевчук С. І., Дашковська І. Л. (2018)
Басок Б. І. - Технологічні та соціально-економічні інновації для підвищення енергоефективності будівель (Огляд), Базєєв Є. Т. (2018)
Демченко В. Г. - Мобільні акумулятори для дискретних систем теплохолодопостачання. Частина 2, Трубачев А. С., Фалько В. Ю., Гронь С. С. (2018)
Желєзна Т. А. - Аналіз основних тенденцій розвитку біоенергетики в Європейському Союзі, Баштовий А. І. (2018)
Зубенко В. І. - Енергетичні та економічні показники технології швидкого піролізу в абляційному реакторі шнекового типу, Епік О. В., Антоненко В. О., Олійник Є. М. (2018)
Антоненко В. О. - Паливні характеристики стебел кукурудзи українського походження, Зубенко В. І., Епік О. В. (2018)
Зотов Е. Н. - Особенности применения программы IQLab при решении обратной задачи теплопроводности для хромоникелевых цилиндрических термозондов, Москаленко А. А., Разумцева О. В., Проценко Л. Н., Добривечер В. В. (2018)
Білик Р. Р. - Політика забезпечення економічної безпеки субнаціональних утворень: європейський досвід (2016)
Дериховська В. І. - Факторний аналіз як інструмент вибору кількісної системи показників оцінки рівня розвитку персоналу (2016)
Гайдуцький І. П. - Система глобального централізованого фінансування сталого низьковуглецевого розвитку (2016)
Хомутенко А. В. - Податкові правовідносини з нерезидентами: актуальні аспекти, Хомутенко В. П. (2016)
Мосійчук М. М. - Методика фінансового аналізу операційної діяльності: ідентифікація об’єктів фінансового стану (2016)
Романова Т. В. - Структурна перебудова економіки України в контексті забезпечення її конкурентоспроможності (2016)
Слатвінська М. О. - Податкові домінанти збільшення доходної бази місцевих бюджетів в Україні, Васютинська Л. А. (2016)
Ткаченко С. А. - Концепція побудови функціональної структури підсистеми економічного моніторингу в системах стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації агропродовольчої сфери (2016)
Зомчак Л. М. - Економіко-математичне моделювання в категорійному менеджменті, Петрик Х. Р. (2016)
Гнатів О. Б. - Міжнародно-правовий процес усиновлення та його скасування дітей-сиріт з України (2016)
Кудрицька Н. В. - Зарубіжний досвід застосування концесії у морських портах (2016)
Слатвінська М. О. - Податкове стимулювання інвестиційної діяльності (2016)
Кавєріна С. Ю. - Методичні аспекти формування облікової політики підприємства: національний та міжнародний досвід, Смоквіна Г. А. (2016)
Ткаченко С. А. - Уточнення визначення змісту методології підсистеми економічного моніторингу в системі стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації агропродовольчої сфери (2016)
Фурсова В. А. - Системно важные банки: сущность и классификация, Мартинова Н. С. (2016)
Гуріна Г. С. - Фактори розвитку експортного потенціалу підприємств авіаційного комплексу (2016)
Хохуляк О. О. - Особливості регулювання регіональних ринків юридичних послуг у країнах Західної Європи (на прикладі Франції, Німеччини та Швейцарії) (2016)
Хомяк М. С. - Інституційне забезпечення економічного розвитку регіонів (2016)
Калюжна Н. Г. - Потенціал торговельного підприємства: підхід до визначення поняття та особливості формування (2016)
Сіташ Т. Д. - Фінансова система України: реалії та прагматика (2016)
Вітюк Д. Л. - Особливості проходження суддею публічної служби в Німеччині (2016)
Титул, зміст (2019)
Лондар С. Л. - Міжнародний досвід розвитку сучасних освітніх інформаційних систем (2019)
Ястремський О. І. - Види економічної діяльності "Наукові дослідження та розробки" і "Освіта" в структурі національної економіки України (2019)
Вітренко Ю. М. - Вимірювання результатів економічної діяльності державних і комунальних закладів вищої освіти України як суб'єктів сучасної ринкової економіки (2019)
Литвинчук А. О. - Ідентифікація зарубіжного досвіду застосування субвенцій та дотацій на освіту: вплив на результат навчання, Гайдук І. С. (2019)
Терещенко Г. М. - Перспективи запровадження нових інструментів фінансування освіти в Україні (2019)
Ільєнко Ю. І. - Аналіз внутрішньої освітньої міграції випускників 2018 року з правничою освітою (2019)
Денисюк О. Я. - Формування мережі опорних закладів освіти: аналіз системних ризиків, Титаренко Н. В. (2019)
Гапон В. В. - Аналіз результатів експериментальних розрахунків освітніх індикаторів для оцінювання стану загальної середньої освіти, Шараєвська М. І., Цоколенко Є. П. (2019)
Кир'янов А. В. - Регіональні особливості функціонування закладів загальної середньої освіти в Україні, Іриневич Ю. В. (2019)
Вербовий М. В. - Інституціональне поле повернення інтелектуального капіталу в Україну: проблеми методології (2019)
Терещенко В. М. - Окремі результати першого циклу загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти: математика, Горох В. П., Мазорчук М. С., Бичко Г. О., Вакуленко Т. С. (2019)
Гуріна Г. С. - Формування стратегії експортного потенціалу вітчизняного авіаційного комплексу (2016)
Аржевітін С. М. - Роль Національного Банку України в подоланні кризових явищ в економіці (2016)
Швець І. Б. - Вплив чинників поведінки суб’єкта господарювання на формуванні державної політики ресурсозбереження, Хадарцев О. В. (2016)
Гальчук А. А. - Аналіз сучасного стану інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні (2016)
Хандій О. О. - Черты менталитета как фактор, определяющий поведение потребителей, Зеленська В. В. (2016)
Карпенко Л. Ф. - Організаційні засади залучення малих підприємств до участі в біржовій торгівлі (2016)
Кобальчинська Є. О. - Особливості управління потенціалом промислового підприємства в умовах кризи (2016)
Kurpayanidi K. I. - Trends and prospects of Uzbekistan economy development in conditions of world economy cyclic fluctuations (2016)
Побережець О. В. - Оцінка методів планування результатів діяльності промислового підприємства (2016)
Штик Ю. В. - Конвергенція фінансової і нефінансової (соціальної) звітності, Різва О. С. (2016)
Title (2019)
Contents (2019)
Kumpera A. - On the integrability problem for systems of partial differential equations in one unknown function, II (2019)
Dudko A. - Three spectra problem for Stieltjes string equation and Neumann conditions, Pivovarchik V. (2019)
Прокіп В. М. - Про структуру матриць над областю головних ідеалів відносно перетворення подібності (2019)
Das S. K. - A physics-based estimation of mean curvature normal vector for triangulated surfaces, Cenanovic M., Zhang J. (2019)
Близнюк А. О. - Тенденции украинской экономики согласно отчетам Doing Business Report (2016)
Антонюк Д. В. - Зарубіжний досвід і українська практика формування вертикально-інтегрованих компаній, Коваленко О. М. (2016)
Аль-Абабнех Х. А. - Вплив метода оцінки на кінцеве сприйняття результатів реклами (2016)
Данілова Е. І. - Стратегічне планування як основа здійснення зовнішньоекономічної діяльності українськими підприємствами в умовах євроінтеграції, Пасічна А. П. (2016)
Капленко Г. В. - Питання побудови динамічної прогностичної факторної моделі споживчого попиту (2016)
Пантюхова А. В. - Формування аналітичної інформації для аналізу та оцінки стану земельних ресурсів сільськогосподарського призначення (2016)
Селецька М. А. - Санація як спосіб подолання банкрутства підприємства, Скоропад І. С. (2016)
Скрипник Н. А. - Проблеми інвестиційної діяльності в аграрно-промисловому комплексі, Ілінчук М. В., Мельникова К. О. (2016)
Вітюк О. В. - Система менеджменту підприємств-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в контексті екологічних проблем людства, Остапенко Т. Г. (2016)
Мельник О. Г. - Система бізнес-індикаторів діагностики ефективності стратегічного планування, Петришин Н. Я., Жежуха В. Й. (2016)
Москвяк Я. Є. - Мотивація персоналу туристичного підприємства в умовах конкурентного середовища (2016)
Апаров А. М. - Реформаційні процеси господарського законодавства України: у призмі загального аналізу, Онищенко О. М. (2016)
Аль-Абабнех Х. А. - Ефективність сучасної реклами (2016)
Агапова М. В. - Біржовий ринок сільськогосподарської продукції в Україні (2016)
Аль-Абабнех Х. А. - Реклама та статистика. проблеми та перспективи (2016)
Брояка А. А. - Адаптація зовнішньоторговельної діяльності аграрних підприємств до сучасних економічних умов (2016)
Козачун К. І. - Аналіз напрямів розвитку медичного страхування в Україні на основі світового досвіду, Маршук Л. М. (2016)
Литвиненко Л. Л. - Бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності та розвитку лідерського потенціалу вітчизняних підприємств, Ярошенко Т. О. (2016)
Масленніков Є. І. - Дослідження системи факторів впливу на інноваційну діяльність підприємств на макроекономічному рівні, Кривенко О. В. (2016)
Панченко М. О. - Система управління стратегічним потенціалом підприємства, Олейникова О. О., Добровольський О. І. (2016)
Павлов В. В. - Фактори та порядок створення креативного продукту в системі управління підприємствами легкої промисловості (2016)
Побережець О. В. - Концептуальні аспекти планування результатів діяльності промислового підприємства (2016)
Гринюк Б. В. - Інформаційно-логічна модель web-системи управління взаємодією суб’єктів електронної торгівлі, Мазоха Д. П., Пурський О. І. (2016)
Ткаченко С. А. - Визначення факторів підвищення економічної ефективності функціонально розвинутих систем стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації суб’єктів сфери країни (2016)
Задорожна В. В. - Інтелектуальний капітал: його сутність та вплив на розвиток підприємства, Григораш Т. Ф. (2016)
Якушева О. В. - Стратегічні засади формування системи підтримки малого й середнього бізнесу в регіонах України (2016)
Biletskyi O. O. - Investigation of energy processes in circuits of oscillatory charge of supercapacitors, Kotovskyi V. I. (2019)
Козерук С. О. - Виявлення малих лiтальних апаратiв за акустичним випромiнюванням, Коржик О. В. (2019)
Polikarovskykh O. I. - Using of Residual Number System as a Mathematical Basis for Software Defined Radio, Kovtun L. O., Karpova L. V., Hula I. V., Melnychuk V. M. (2019)
Verveyko A. I. - Frequency Instability Measurement Device Based on the Pulse Coincidence Principle, Lappo I. M., Arkushenko P. L., Yusukhno S. I. (2019)
Саміла А. П. - Імітаційне моделювання цифрового квадратурного приймача сигналів ядерного квадрупольного резонансу, Гресь О. В., Русин В., Розорінов Г. М., Архієрєєва О. Г. (2019)
Павлюченко А. В. - Дистанционная температурная радиометрическая идентификация жидкостей, Лошицкий П. П. (2019)
Хохановская Ю. А. - Широкополосный p-i-n диодный переключатель 8-мм диапазона с малыми потерями для радиометра Дайка, Омельяненко М. Ю. (2019)
Барило Г. І. - Сигнальний перетворювач функцiонально iнтегрованих термомагнiтних сенсорiв, Бойко О. В., Голяка Р. Л., Марусенкова Т. А., Прудиус І. Н., Фабіровський С. Є. (2019)
Progonov D. O. - Analysis of chi-squared divergence changes by filtering of stego images formed according to UNIWARD embedding methods (2019)
Contents (2019)
Kruhlova O. - SWOT analysis of innovative products containing food additive "Magnetofood”, Yevlash V., Tsykhanovska I., Alexandrov A., Yevlash Т. (2019)
Prav R. - Monitoring of the development of information infrastructure in Ukraine (2019)
Kozyk V. - Research of the place of Ukraine in implementation of the goals of the sustainable development model, Vorobets S., Musiiovska O. (2019)
Malyshev V. - Analysis and systematization of marketing studies data of the Ukrainian nanopowder market and formation of the program for its development, Kushchevska N., Korotieieva A., Bruskova D.-M., Zalyubovskyi M., Lukashenko T. (2019)
Krychkovskyi T. - The costs comparison of producing, exploitation and utilization of renewable, nuclear and non-renewable energy (2019)
Pantelyeyev V. - Analysis of government shutdown as a composition of state’s fiscal policy (2019)
Sotnichenko O. - Improvement of fiscal efficiency of indirect taxes in Ukraine (2019)
Kitchenko O. - Enterprise communication policy indicators analysis as a part of marketing audit, Kuchina S. (2019)
Resler M. - Accounting and analytical support of the marketing of the commission operation of the trade enterprises (2019)
Hlasov P. - Analysis of problems of accounting reliability provision in clusters (2019)
Abstract and References (2019)
Иманов Т. И. - Основные принципы формирования стратегии торгового предприятия на основе логистического похода (2016)
Льовочкін М. О. - Особливості регулювання державно-приватного партнерства в Україні (2016)
Акулюшина М. О. - Особливості управління процесами формування асортименту для підприємств сфери послуг у сучасних умовах господарювання, Борисенко А. С., Пєнчева О. І. (2016)
Дудар А. А. - Оптимізація портфеля страхової компанії з врахуванням ступенів ризику, Рудянова Т. М. (2016)
Іванова А. М. - Порівняльна характеристика основних моделей і систем управління запасами підприємства, Бондаренко О. М. (2016)
Ковтуненко Ю. В. - Основні підходи дослідження методик аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, Усманова А. (2016)
Масленніков Є. І. - Теоретичні засади міжнародної інтеграції суб’єктів господарювання для ефективної зовнішньоекономічної діяльності, Ленська Н. І. (2016)
Нестеренко О. В. - Сутність інвестицій і інвестиційної діяльності підприємства, сучасні підходи, Ковтуненко К. В. (2016)
Krasovska H. - Analysis of the efficiency of export operations of ukrainian agricultural enterprises to the EU market, Ostapenko T. (2016)
Селіванова Н. М. - Методологічні підходи до класифікації контролінгу інноваційної діяльності (2016)
Ткаченко С. А. - Поточне освоєння та перетворення дійсності організації підсистеми економічного моніторингу в системах стратегічного регулювання регіональної структури і територіальної організації суб’єктів сфери (2016)
Зборовська О. М. - Вигоди і ризики в аутсорсингу (2016)
Апаров А. М. - Дозвільна система у сфері господарської діяльності (2016)
Різник В. В. - Методи опрацювання багатовимірних сигналів у тороїдних системах координат (2019)
Rusyn V. B. - Design, modeling and research of the new non-autonomous chaotic generator, Pavlyukevich I. , Pribylova L. , Skiadas H. Ch. (2019)
Martynyuk V. V. - The Analysis of Energy Transition Processes in Boost Converter, Kosenkov V. D., Geydarova O. V., Fedula M. V. (2019)
Первак С. Г. - Мікросмужкові тривимірні ємнісні шлейфи, Зінгер Я. Л., Адаменко Ю. Ф., Адаменко В. О., Нелін Є. А. (2019)
Trubin A. A. - Study of Integrated Antennas-Filters on Dielectric Resonators (2019)
Абдулов Р. Н. - Вопросы повышения помехоустойчивости GPS/INS навигационных систем авиасредств, Асадов Х. Г. (2019)
Дубина О. Ф. - Алгоритм вибору завадостійких кодів для роботи систем радіозв’язку в короткохвильовому діапазоні, Нікітчук Т. М., Коцюба І. Г. (2019)
Sushko I. O. - Geophone Equivalent Circuit for Simulation Tasks in SPICE Packages, Vistyzenko Ye. V., Movchanyuk A. V., Antypenko R. V., Serha A. V. (2019)
Слюсарчук О. О. - Оцінка параметрів фільтрів для формування плоского фронту хвилі в радіолокаційних станціях із синтезованою апертурою (2019)
Хвостівська Л. В. - Імітаційне моделювання добового пульсового сигналу для задачі верифікації алгоритмів роботи систем довготривалого моніторингу, Осухівська Г. М., Хвостівський М. О., Шадріна Г. М. (2019)
Ткаченко С. А. - Теоретичні передумови для виділення в системах стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації суб’єктів сфери самостійної підсистеми комплексного моніторингу (2016)
Тіщенко В. Г. - Оптимізація рейтингового оцінювання діяльності комерційного банку, Різцова Г. О., Рибальченко Л. В. (2016)
Городецька Т. Б. - Проблеми іноземного інвестування як важеля стабілізації та розвитку економіки України, Чічкан О. С. (2016)
Гришина Н. В. - Розвиток малого підприємництва, як резерву економічного зростання (2016)
Gurina A. S. - Basic elements forming the strategic potential of the aviation industry of Ukraine (2016)
Кацан А. О. - Дослідження особливостей валютного законодавства та валютної політики в Україні, Бондаренко О. М. (2016)
Коломіна О. Б. - Міжнародний поділ праці, його форми та тенденції розвитку на сучасному рівні (2016)
Курмаєв П. Ю. - Сучасні аспекти підвищення ефективності державного регулювання підприємницької діяльності, Павліщий Д. О. (2016)
Литвиненко Л. Л. - Операції з давальницькою сировиною, як один із способів розвитку ЗЕД для вітчизняних підприємств швейної промисловості, Вітюк О. В. (2016)
Масленніков Є. І. - Корпоративна культура в системі управління персоналом, Кашубський А. А. (2016)
Москвяк Я. Є. - Управління туристичним підприємством: конкурентно-інноваційний аспект (2016)
Мироненко К. С. - Оцінка економічної ефективності реінжинірингу бізнес-процесів на промисловому підприємстві (2016)
Соковніна Д. М. - Напрями вдосконалення маркетингу якості продукції садівничих підприємств України в умовах євроінтеграційних процесів (2016)
Антонюк К. І. - Інституціональне забезпечення безпеки споживання в процесі європейської інтеграції України (2018)
Калініченко Д. Р. - Міграція робочої сили України в умовах глобалізації, Запорожець Ю. В. (2018)
Ніколайчук О. А. - Порівняльний аналіз розвитку міжнародного туризму в Україні (2018)
Штик Ю. В. - Cучасні тенденції мобільності персоналу на ринку праці України, Волошина С. В., Запорожець Ю. В. (2018)
Яковенко Ю. В. - Кліматична міграція: сутність та особливості (2018)
Романуха О. М. - Взаємовідносини України та Російської Федерації в торговельно-економічній сфері (1991 – 2017 рр.) (2018)
Бондарчук М. Є. - Аналіз розвитку ринку рослинних олій в Україні, Козлова В. В. (2018)
Волошина С. В. - Оцінювання економічних наслідків ризиків надходження неякісної сировини у металургійне виробництво, Проволоцька О. М. (2018)
Каминський П. Д. - Трудовий потенціал підприємства: сутність та структура (2018)
Котковський В. С. - Осучаснення оцінки взаємозв’язку між інноваційним сегментом людського потенціалу та рівнем економічної безпеки підприємств, Гузенко О. П. (2018)
Роженко О. В. - Оцінка безпеки трудових ресурсів добувних підприємств Кривбасу як базис формування їх кадрової політики (2018)
Шевченко Л. Я. - Організаційні аспекти проведення аналізу ресурсного потенціалу корпорації (2018)
Гудзь Ю. Ф. - Аналіз розвитку фінансового потенціалу переробних підприємств АПК борошно-круп’яної галузі регіону (2018)
Скубіліна А. В. - Аналіз інноваційної активності підприємств в Україні, Макєєва О. О. (2018)
Чернега О. Б. - Статичний та динамічний аспекти інноваційного потенціалу, Лохман Н. В. (2018)
Нєізвєстна О. В. - Фіскальні виклики для України та шляхи їх подолання, Кіяшко А. О. (2018)
Шендригоренко М. Т. - Актуальні питання обліку і аудиту грошових коштів у касі та напрями їх вирішення (2018)
Широкова М. С. - Сервісизація банківської системи України: новий фінансовий ландшафт сталого розвитку (2018)
Горіна Г. О. - Визначення місця національного ринку туристичних послуг у ієрархічній структурі туристичного простору країн ЄС, Чернега О. Б. (2018)
Вдовиченко А. М. - Нелінійність функції реакції фіскальної політики в Україні (2016)
Ткаченко С. А. - Секвестри економічного та інформаційно-технічного характеру, які накладаються на ціль підсистеми комплектного моніторингу при створенні і функціонуванні територіально-виробничих систем (2016)
Волошина С. В. - Оптимізація структури фонду оплати праці вітчизняних підприємств як передумова поліпшення характеристик людського капіталу, Костакова Л. Д. (2016)
Заславська О. І. - Функціонування ринку споживчих кредитів у системі банківського кредитування фізичних осіб в Україні, Тимчак М. В. (2016)
Чан-Хі О. С. - Теоретичні підходи щодо визначення механізму державного регулювання аграрного ринку України (2016)
Дідик А. М. - Інвестиційні та компетентнісні важелі забезпечення полівекторного розвитку підприємств: досвід економічно розвинутих країн (2016)
Глущенко Я. І. - Оцінка стану інноваційної діяльності промислових підприємств України (2016)
Громова О. Є. - Аналіз стратегії і тактики управління підприємством, Грибачова В. Л. (2016)
Карпенко Л. Ф. - Оцінка ефективності біржової торгівлі в Україні (2016)
Ксьонжик І. В. - Формування джерел фінансування інноваційної діяльності підприємств м'ясопереробної галузі України (2016)
Матусова О. М. - Форми функціонування малого підприємництва в сільській місцевості (2016)
Нікітіна О. В. - Трактування сутності контролінгу як економічної категорії (2016)
Разумова К. М. - Техніко-економічне обґрунтування перевезень пасажирів вітчизняними та закордонними електропоїздами на залізницях України (2016)
Соколовська Г. І. - Науково-методичні засади оцінювання надійності недержавних пенсійних фондів в Україні (2016)
Вронська Л. В. - Хроматографічні профілі флавоноїдів і гідроксикоричних кислот вітчизняних зразків лікарської рослинної сировини листя шовковиці білої, Демид А. Є. (2019)
Кисличенко О. А. - Дослідження анатомічних ознак плодів моркви дикої та моркви посівної, Соколова О. О., Котов А. Г., Процька В. В., Журавель І. О., Котова Е. Е. (2019)
Хромильова О. В. - Вибір захисної полімерної оболонки для таблеток-ядер L-аргініну з тіотриазоліном (2019)
Вонс Б. В. - Реологічні дослідження гелю, що містить водний витяг з ксенодерми, для місцевого лікування опіків, Мельник Ю. Я., Грошовий Т. А., Скорохода В. Й., Чубка М. Б. (2019)
Гордієнко О. І. - Дослідження впливу допоміжних речовин на фармако-технологічні властивості порошкових мас із рослинними екстрактами та ефірною олією, Грошовий Т. А. (2019)
Завада О. О. - Протолітичні рівноваги 3-(трифлуороацетил)імідазо|1,2-a|піримідину в міцелярних розчинах аніонної та цвітер-іонної поверхнево-активної речовини, Водолазька Н. О., Журавель І. О. (2019)
Стадницька Н. Є. - Sambucus nigra в складі фармацевтичних препаратів, представлених на ринку України, Федоришин О. М., Милянич А. О., Косаревич Х. I., Новіков В. П. (2019)
Хропот О. С. - Вивчення гострої токсичності та протизапальної активності спиртових екстрактів трави сну білого (pulsatila alba), Конечний Ю. Т., Колб Ю. І., Конечна Р. Т., Губицька І. І., Голота С. М., Пошивак О. Б., Нєктєгаєв І. О., Піняжко О. Р., Новіков В. П. (2019)
Грицик Р. А. - Вивчення гострої токсичності та гепатопротекторної активності екстрактів трави полину гіркого та полину звичайного, Струк О. А., Кіреєв І. В., Іваночко В. М. (2019)
Гадяк І. В. - Статистична та фармакоекономічна характеристика результатів клінічних досліджень щодо лікування хронічного простатиту, Громовик Б. П. (2019)
Кубарєва І. В. - Аналіз структури та динаміки соціально-медичних показників хронічного вірусного гепатиту C в Україні, Волкова А. В., Ноздріна А. А. (2019)
Левицька О. Р. - Місце антикоагулянтів у лікуванні та профілактиці ішемічного інсульту (огляд доказової бази використання), Громовик Б. П. (2019)
Демчук М. Б. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Грошовий Т. А., Найда Ю. В., Коваль В. М. (2019)
Еней Я. І. - Формування стратегії імпортозаміщення в промисловості України (2016)
Коркач І. В. - Моніторинг державних фінансів в умовах проведення реформ (2016)
Клімова О. І. - Методичний інструментарій фінансового планування на підприємствах України (2016)
Акулюшина М. О. - Стратегічне управління підприємством в період кризи, Борисенко А. С., Пєнчева О. І. (2016)
Станіславик О. В. - Стратегічні аспекти управління розвитком інтегрованих бізнес-структур, Антонюк Д. В. (2016)
Медвідь Л. Г. - Особливості діяльності рибопереробних підприємств та їх вплив на організацію обліку витрат (2016)
Мироненко К. С. - Економічні ризики при проведенні реінжинірингу бізнес-процесів на промислових підприємствах (2016)
Сарана Л. А. - Фiнансoве забeзпeчeння сoцiальнoї сфeри рeгioну (2016)
Стрільчук Л. В. - Окремі проблеми банківської системи України, Стрільчук Ю. І. (2016)
Хандий Е. А. - Проблемы управления основными фондами в энергетике, Карепанова Д. А. (2016)
Березовська С. В. - Транспортний податок в України: недоліки, проблеми та шляхи їх вирішення (2016)
Правовий аналіз впливу на аудиторську діяльність постанови Кабміну № 390 від 04 червня 2015 року (2016)
Аксьонова І. В. - Формування системи моніторингу привабливості ВНЗ: методологічні основи, Стрижиченко К. А. (2016)
Голубка М. М. - Діяльність осередків кооперативного руху Галичини у становлення економічної освіти другої половини ХІХ – початку ХХ століття на поширення економічних знань (2016)
Лавров Р. В. - Ризики та загрози застосування фінансових інноваційних технологій (2016)
Левченко О. О. - Теоретичні аспекти маркетингової діяльності підприємств в агропромисловому комплексі (2016)
Магомедов М. С. - Кібернетичний підхід до формування інструменту системи адаптивного управління з безбюджетного управління діяльністю коксохімічних підприємств (2016)
Парубець О. М. - Вдосконалення державного регулювання транспортного сектору економіки в умовах інституційних змін (2016)
Криворучко В. О. - Формування інвестиційної привабливості України: досвід Республіки Польща, Руденко М. В. (2016)
Затуливітер Ю. С. - The ecological factor in the formation of models of economic development (2016)
Балецька З. В. - Стратегічний розвиток кадрового потенціалу малих підприємств в умовах ЗЕД (2016)
Ткаченко С.А. - Економетричний апарат підсистеми діагностики в системі стратегічного управління діяльністю промислових підприємств та виробничих об'єднань (2016)
Денисенко Г.В. - Особливості забезпечення слідчим суддею законності під час дослідження доказів поданих органами досудового слідства (2016)
Дідик А.М. - Технології мотивування персоналу вітчизняних машинобудівних підприємств у системі забезпечення їхнього полівекторного розвитку, Бодарецька О.М. (2016)
Курмаєв П.Ю. - Аналіз сучасних світових тенденцій у енергетичній сфері, Стойка В.О. (2016)
Шрамко О.В. - Зарубіжний досвід проведення внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю в Україні, Сизов А.І. (2016)
Толстошеєва А.В. - Удосконалення економіко-правового забезпечення безпеки кредитних відносин банків (2016)
Малюга Н. М. - Методичні аспекти бухгалтерського обліку земельних ресурсів сільськогосподарського призначення (2016)
Савлук М. І. - Економічне зростання в монетарній політиці НБУ (2016)
Суровцев О. О. - Взаємодія соціальних мереж з маркетинговою системою міжнародних компаній (2016)
Ткаченко С. А. - Інформаційний інструментарій функції діагностики в системі стратегічного управління діяльністю промислових підприємств та виробничих об’єднань (2016)
Боровік Л. В. - Формування конкурентоспроможності аграрних господарств (2016)
Давидова І. О. - Реалізація системи контролінгу в міжнародних компаніях, Нікітіна О. В. (2016)
Клапків Ю. М. - Економічна природа "страхового продукту" та "страхової послуги", Тринчук В. В. (2016)
Ковтуненко Ю. В. - Методичні основи аналізу фінансового стану промислового підприємства (2016)
Боровік Л. В. - Підвищення конкурентоспроможності суб’єктів аграрного виробництва (2016)
Ткаченко С. А. - Принципи визначення цілей підсистеми оперативної діагностики в системі стратегічного управління діяльністю підприємств та виробничих об`єднань (2016)
Єгоричева С. Б. - Сутність та проблеми протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у системі фінансового моніторингу (2016)
Дідик А. М. - Модель покращення соціально-психологічного мікроклімату в колективі (2016)
Гуляєв І. О. - Міжрегіональна диференціація розвитку вітчизняного ринку продажу легкових автомобілів (2016)
Романова Т. В. - Інтеграційні інструменти реалізації структурної політики економічного розвитку (2016)
Шевченко І. Ю. - Сучасні вимоги до підготовки фахівців зі страхування (2016)
Ткаченко С. А. - Нетривіальності іджми альтернатив компаративної діагностики в системі стратегічного управління діяльністю підприємства та виробничого об’єднання (2016)
Чан Т. Т. Т. - Расходы на сбыт и маркетинг: суть и их соотношение (2016)
Курмаєв П. Ю. - Аналіз потенціалу альтернативної енергетики, Стойка В. О. (2016)
Лазаришин А. В. - Аналітичне забезпечення об’єктів управління підприємством (2016)
Потишняк О. М. - Відносно проблем публічного управління як нової моделі на державному рівні (2016)
Рубаненко І. М. - Особливості мотивації працівників торговельних підприємств у сучасних умовах (2016)
Тітова Є. О. - Аналіз рентабельності як один із основних способів попередження банкрутства підприємства, Сейсебаєва Н. Г. (2016)
Ткаченко С. А. - Методологізм планування та інтрузії дефінітіву діагностики в системі стратегічного управління діяльністю підприємств, виробничих об`єднань країни (2016)
Дружиніна В. В. - Формування податкового бюджету в системі фінансового контролінгу на підприємстві (2016)
Гавриленко О. Є. - Нормативна регламентація діяльності суб’єктів внутрішнього контролю підприємств міського транспорту (2016)
Глухова В. І. - Оподаткування прибутку суб’єктів господарювання та напрями його вдосконалення (2016)
Скоморович І. Г. - Оцінка ефективності функціонування грошової системи України (2016)
Соколова Л. В. - Теоретичні аспекти взаємозв’язку та відмінностей систем адаптивного управління та адаптації промислового підприємства (2016)
Українська Л. О. - Особливості грошового обігу и проблеми становлення конвертованості гривні (2016)
Яровенко Т. С. - Структурні зміни інвестиції в основний капітал сфери освіти України (2016)
Близнюк А. О. - Капітальні інвестиції за видами активів (2016)
Ткаченко С. А. - Упорядкування підсумкового катагенезу при синтезуванні та інтрузії підсистеми інтегрованої економічної діагностики в системах стратегічного управління діяльністю підприємств і об'єднань країни (2016)
Черкасова С. О. - Обґрунтування методичних підходів щодо обліку та аудиту дебіторської заборгованості ОСББ, Ахметова М. Ф. (2016)
Гулай О. В. - Теоретична концептуалізація поняття бюджетна політика держави, Завора Т. М. (2016)
Кожаліна Н. П. - Формування місцевих бюджетів в контексті реформування системи оподаткування в Україні (2016)
Разумова К. М. - Економічне обґрунтування немонопольності залізничного транспорту (2016)
Ткаченко С. А. - Ази методологічного забезпечення підсистеми кон'югованої економічної діагностики в системі стратегічного управління діяльністю підприємств, Потишняк О. М., Андрійчук Ю. Л. (2016)
Смоквіна Г. А. - Статистичний аналіз стану та тенденцій іннoваційнoго poзвитку Одеського peгіoну (2016)
Масленніков Є. І. - Трансформацiйнi процеси в системі податкового адміністрування, Нетребська К. Ю. (2016)
Смолінський В. Б. - Шляхи покращення інвестиційно-інноваційного забезпечення діяльності аграрних підприємств, Смолінська С. Д. (2016)
Кузьмук С. Г. - Еволюція концепцій та парадигм фінансів підприємств і сучасні напрямки їх дослідження (2016)
Ткаченко С. А. - Інженерна асекурація підсистеми інтегрованої економічної діагностики в функціонально розвинутих системах стратегічного управління діяльністю підприємств, виробничих об’єднань країни (2016)
Крилов Д. В. - Аналіз динаміки капітальних та прямих інвестицій у промисловість Запорізької області за 2010-2015 роки (2016)
Варчук О. А. - Застосування методів статистичного та економічного аналізу нематеріальних активів на прикладі промислових підприємств Південного регіону (2016)
Від редакції - Неформальна освіта маркетологів (2019)
Ілляшенко С. М. - Механізм управління знаннями в організації в контексті її ринково орієнтованого інноваційного розвитку, Шипуліна Ю. С. (2019)
Івченко І. Ю. - Моделювання ігрових ситуацій для обгрунтування управлінських рішень в ІТ-компаніях в умовах невизначеності та ризику (2019)
Atiushkina V. - Analysis of the impact of goods characteristics on the results of personal selling, Zhekul A. (2019)
Гегедош К. В. - Маркетингова діагностика управління транскордонним співробітництвом у карпатському єврорегіоні (2019)
Семенюк С. Б. - Відеомаркетинг в діяльності закладів вищої освітиy (2019)
Kosar N. - Problems of protection consumers personal data by domestic enterprises: aspects of social and ethical marketing, Kuzo N., Kyrylenko A. (2019)
Natorina A. - Qualitative Assessment of Marketing Factors That Influence Digital Business (2019)
Франченко Л. О. - Енергозбереження як важливий фактор розвитку енергетичної галузі в Україні, Курмаєв П. Ю. (2016)
Алексін Г. О. - Факторний аналіз Дюпон як інструмент фінансової стратегії підприємства (2016)
Кушнірюк О. П. - Санація підприємства як чинник його фінансової захищеності, Сейсебаєва Н. Г. (2016)
Почтовюк А. Б. - Фінансoвий пoтенціал іннoваційнoгo рoзвитку підприємств (2016)
Семенов Б. В. - Методи прогнозування і оцінки банкрутства підприємства, Сейсебаєва Н. Г. (2016)
Ткаченко С. А. - Атрибут концентраційного гарантування підсистеми діагностики в системі стратегічного управління діяльністю підприємств, виробничих об’єднань країни (2016)
Tsoneva S. - Тенденции развития торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Болгарией (2016)
Miekisz K. - Современные аспекты внешней торговли между Польшей и Китаем (2016)
Ткаченко С. А. - Призначення методологічного гарантування функції діагностики в системі стратегічного управління діяльністю підприємств та виробничих об’єднань при формуванні і фунцікліруванні підсистеми (2016)
Єресько К. О. - Інноваційні підходи реформування державного бюджету в Україні, Юдіна С. В. (2016)
Деменко М. В. - Особливості проведення санаційного аудиту підприємства, Сейсебаєва Н. Г. (2016)
Даниленко Є. С. - Тенденції розвитку ринку продажу легкових автомобілів в Україні (2016)
Деменко А. В. - Сутність, необхідність та задачі фінансового контролінгу, Сейсебаєва Н. Г. (2016)
Кириленко О. М. - Основні завдання транспортної галузевої модернізації з урахуванням стратегічних пріоритетів національної економіки (2016)
Сухаренко Т. А. - Економічні аспекти досудової санації, Сейсебаєва Н. Г. (2016)
Від редакції - Професійна сертифікація маркетологів (2019)
Chuchka I. - The Role of Intermodal logistic Enters in Enhancing Transport Corridor, Gajdoš M., Gavrilets O. (2019)
Дайновський Ю. А. - Бізнес-моделі хмарного надання ІТ-послуг, Гліненко Л. К. (2019)
Шиян А. А. - Управління суспільною думкою в умовах електронної демократії, Нікіфорова Л. О. (2019)
Teletov A. - Marketing Tools and Brending Football Club Activities, Nagornyi I., Letunovska N., Pigul P. (2019)
Kirnosova M. - Modern Trends on Inernet Marketing in the International Market, Zhekul A. (2019)
Фролова Л. В. - Система ключових індикаторів оцінки ефективності маркетингових заходів в електронній комерції, Носова Т. І. (2019)
Яшкін Д. С. - Визначення логістичних ризиків у сезонних прогнозах обсягів реалізації підприємств машинобудуванн (2019)
Бочелюк В. Й. - Діагностика реадаптаційного потенціалу особистості: методологічний аспект, Панов М. С. (2019)
Панок В. Г. - Процеси синтезу в психології (відкриття науковій творчості Л. С. Виготського) (2019)
Demydiuk O. B. - System approach to evaluation of e-training quality (2019)
Діаб Н. - Структурні особливості почуття цінності власного життя у студентів, Кузнецов М. А. (2019)
Yelchaninova T. M. - Features of emotional state of students with different academic motivation, Zhvaniia T. V., Hrianyk D. O. (2019)
Журавльова Л. П. - Особливості емоційного інтелекту особистості, яка схильна до ризику (2019)
Kudryavtsev K. - Psychosemantics of the image of megapolis city (2019)
Sergeyeva T. V. - Psychological science challenges in modern digital training environment, Barber J. (2019)
Turlakova N. B. - Self-cognition as a key factor e-learning online, Festeu D. (2019)
Fomenko K. I. - Cognitive predictors of schoolchildren’s hubristic motivation, Shcherbakova O. O., Zhukova N., Nadyon V. (2019)
Хомуленко Т. Б. - Психолингвистическое значение концепта "мораль", Кузнецов А. И. (2019)
Кочарян І. О. - Опитувальник для діагностики есенційної саморегуляції та психометрична оцінка його завдань, Сервінський В. В. (2019)
Фільц О. О. - Ритуал зцілення як технологія психологічної реабілітації осіб із хімічним узалежненням, Седих К. В. (2019)
Ткаченко С. А. - Контроверзи раціоналізації методологічного забезпечення підсистеми інтегрованої економічної діагностики в системі стратегічного управління діяльністю підприємств, виробничих об’єднань країни (2016)
Гринь О. Г. - Економічний підхід до аналізу управління витратами в процесі упередження банкрутства авіатранспортних підприємств (2016)
Мельник О. Г. - Методичні рекомендації з діагностики кредитоспроможності підприємств: вітчизняний та міжнародний виміри, Адамів М. Є. (2016)
Мамалига С. В. - Світове органічне виробництво: історичний розвиток та сучасний стан, Ковальчук І. В. (2016)
Мишкович О. В. - Методичні засади оцінки інноваційної привабливості транспортних перевезень України (2016)
Оніщенко М. А. - Теоретичні основи управління фінансовою складовою економічної безпеки для мінімізації ризиків банкрутства підприємства, Сейсебаєва Н. Г. (2016)
Катранжи Л. Л. - Моделювання стратегії підвищення рівня капіталізації банку (2016)
Клапків Ю. М. - Особливості формування страхових компаній у формі акціонерних товариств в Україні та ЄС (2016)
Лук'янчук О. М. - Хapaктеpистикa сучaсних пpoблем і пеpспектив poзвитку укpaїнськoгo менеджменту, Лукіна П. А., Кобелян Ю. С. (2016)
Полякова Є. С. - Теоретико-методичні і прикладні засади управління клієнтською базою банку на основі стратегічного планування (2016)
Ткаченко С. А. - Визначення інтенції фунціклірування підсистеми інтегрованої економічної діагностики в операторно-прогресивних системах стратегічного управління діяльністю підприємств, виробничих об'єднань країни (2016)
Дорошук Г. А. - Аутсорсинг персоналу як кадровий інструмент змін та організаційного розвитку підприємства, Постова Т. І. (2016)
Пурський О. І. - Принципи формування системи показників стійкого і збалансованого розвитку соціально-економічної системи, Бойко А. В., Мороз І. О. (2016)
Слободянюк О. В. - Проблеми і перспективи вихідного перестрахування українських страхових компаній нерезидентами (2016)
Топчанюк О. В. - Покращення системи управління витрат на підприємстві, Череп А. В. (2016)
Дмитришин М. В. - Публічно-приватне партнерства вищих навчальних закладів та будівельних підприємств: досвід США та можливості України (2016)
Разумова К. М. - Проблеми і перспективи розвитку пасажирського комплексу залізниць України, Аксьонов І. М. (2016)
Саричев В. І. - Сучасні проблеми підвищення якості вищої освіти в Україні, Саричева Т. П. (2016)
Коваленко О. М. - Ключові засади формування організаційної культури підприємства, Станіславик О. В. (2016)
Стеблянко І. О. - Державна підтримка пріоритетних об'єктів національної економіки: споживання та розвиток (2016)
Ткаченко С. А. - Детермінування рестрикцій фунціклірування підсистеми інтегрованої економічної діагностики в операторно-перспективних системах стратегічного управління діяльністю підприємств і об'єднань країни (2016)
Єлісєєва О. К. - Статистичне оцінювання розвитку сонячної та вітроенергетики в Україні, Хазан П. В. (2016)
Волошина С. В. - Проблеми і перспективи оцінювання ефективності нормування праці на підприємстві (2016)
Єгоричева С. Б. - Сучасний стан інвестування заощаджень домогосподарств в Україні, Любченко Н. В. (2016)
Задорожна В. В. - Соціальне страхування як вирішальна ланка системи соціального захисту населення України, Заволока Л. О. (2016)
Черкасова С. О. - Теоретико-методичні засади організації внутрішнього контролю розрахункових операцій підприємств (2016)
Дем'янюк А. В. - Формування місцевих бюджетів в умовах здійснення реформи децентралізації (2016)
Дериховська В. І. - Порівняльна характеристика індикативного складу оцінки ВНЗ у міжнародних рейтингах (2016)
Кириленко О. М. - Основні напрями реформування залізничної галузі у сфері малодіяльних ділянок (2016)
Логінова К. С. - Ранжування чинників тіньової економічної діяльності (2016)
Савчук С. В. - Сучасні підходи до управління місцевим боргом в Україні (2016)
Ткаченко С. А. - Специфікація умови дієвості фунціклірування функції діагностики в системі стратегічного управління діяльністю підприємств, виробничих об'єднань країни (2016)
Удовик М. С. - Теоретико-правовий аналіз проблем зростання державного боргу (2016)
Голик М. М. - Стосовно ролі місцевих запозичень у посиленні ресурсного забезпечення місцевих бюджетів в Україні (2016)
Гунько В. А. - Застосування оптимальних методів управління великими групами на підприємстві, Шепута М. М. (2016)
Масленніков Є. І. - Методичні підходи до формування стратегічних завдань зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Белякова В. В. (2016)
Парубець О. М. - Еволюція розвитку системи комунального кредитування в Україні, Пальоха О. В., Сугоняко Д. О. (2016)
Романенко О. О. - Методичні підходи до розробки маркетингових комунікаційних стратегій в мережі Інтернет (2016)
Петрова Л. С. - Бюджетне моделювання доходів, витрат та фінансових результатів підприємства в системі управління (2016)
Станіславик О. В. - Управление проектами в системе операционного менеджмента (2016)
Ткаченко С. А. - Арістогенез архітектоніки функціональної геоблеми підсистеми інтегрованої економічної діагностики в операторно-прогресивних системах стратегічного управління діяльністю підприємств і об’єднань країни (2016)
Апаров А. М. - Адаптація українського законодавства до правової системи Європейського Союзу: огляд деяких правових аспектів у контексті розвитку міжнародної інтеграції України (2016)
Пономаренко О. М. - Нові дані про акцесорні мінерали із руськополянських гранітів Корсунь-Новомиргородського плутону Українського щита, Мікуш T., Курило С. І., Бондаренко С. М., Заяць О. В., Грінченко О. В., Сьомка О. В., Єлень С. (2019)
Квасниця В. М. - Особливості морфології кристалів CVD алмазу, Квасниця І. В., Гурненко І. В. (2019)
Гуров Е. П. - Хромферид в расплавных импактитах кратера Эльгыгытгын (Чукотка, РФ), Пермяков В. В. (2019)
Кульчицька Г. О. - Мінеральні включення в кристалах циркону з Великовисківського сієнітового масиву (Український щит), Герасимець І. М., Вишневський О. А., Бельський В. М. (2019)
Левашова Е. В. - Геохимия расплавных включений в цирконе из Азовского Zr-REE месторождения (Украинский щит), Возняк Д. К., Скублов С. Г., Каулина Т. В., Кульчицкая А. А., Галанкина О. Л. (2019)
Фомін Ю. О. - Питання ізотопно-геохімічних досліджень рудоутворення (на прикладі родовищ урану і золота України), Верховцев В. Г., Деміхов Ю. М., Кравчук З. М., Борисова Н. М., Студзінська А. О. (2019)
Кирилюк В. П. - Петропарагенезисы и возможная природа суперкрустальных формаций побужского гранулитового комплекса (западная часть Украинского щита). Статья 2. Петропарагенезисы суперкрустальных формаций и типоморфные признаки петротипов, Богданова М. И., Савина Е. И. (2019)
Степанюк Л. М. - Деякі дискусійні питання стратиграфії побузького гранулітового комплексу, Грінченко О. В. (2019)
Наумко І. М. - Розвиток ідей академіка В. І. Вернадського у монографії Петра Білоніжки "Геохімія біосфери" (2019)
Ювілей ученого: Едуарду Яковичу Жовинському 85 років (2019)
До 80-річчя Анатолія Івановича Самчука (2019)
Опанасюк В. В. - Економічні передумови індивідуального виробництва в умовах четвертої науково-технічної революції (2016)
Гупаловська М. Б. - Пенсійний фонд України в умовах реформування пенсійної системи, Волошин О. В. (2016)
Мокрицька А. Б. - Управління фінансами охорони здоров’я: субстанціональний підхід (2016)
Островерх Л. Л. - Ретроспектива становлення та зміни монетарної політики України, Нароган В. В. (2016)
Прокопович С. В. - Методи рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів: компаративний аналіз і способи побудови (2016)
Сухаренко Т. А. - Оцінка ресурсного потенціалу АТ "Ощадбанк", Череп А. В. (2016)
Ткаченко С. А. - Генеральні і нетривіальні засади функції інтегрованої економічної діагностики операторно-перспективних систем стратегічного управління діяльністю промислових підприємств та виробничих об’єднань (2016)
Вітка Н. Є. - Особливості застосування SWOT та PEST-аналізу при оцінюванні конкурентоспроможності підприємств телекомунікаційної галузі (2016)
Яценко К. А. - Оцінка організаційної стійкості функціонування підприємницьких структур (2016)
Крисак А. О. - Аналіз сучасних проблем розвитку малих підприємств в Україні (2016)
Баланська О. І. - Законодавче забезпечення здійснення державної житлової політики, Козик В. В. (2016)
Горин В. П. - Проблеми впровадження в Україні інноваційних методів фінансування вищої освіти (2016)
Перепелюкова О. В. - Проблемні аспекти системи рейтингування вищої освіти (2016)
Полякова Є. С. - Удосконалення механізму формування та реалізації кредитної політики банку (2016)
Ткаченко С. А. - Референція кореляцій підсистеми інтегрованої економічної діагностики в операторно-прогресивних системах стратегічного управління діяльністю промислових підприємств та виробничих об’єднань (2016)
Вовк В. М. - Від ліквідності балансу до ліквідності підприємства: система закономірності оцінки показників, Шумер Н. С. (2016)
Яців Р. - Двадцять років в інтелектуальному дискурсі (2015)
Павлюк С. - Унікальні дослідження української сакральної архітектури (2015)
Балагутрак М. - Два рамена наукової діяльності Ярослава Тараса (2015)
Тарас Я. - Сакральна дерев’яна архітектура України (X—XXI ст.) (2015)
Вовканич С. - Стратегізація української національної ідеї в формуванні ідеологічних засад державотворення (2015)
Тарасюк І. - Народнорелігійна "філософія вдячності" в українських пареміях (2015)
Кирчів Р. - Історіографія етнографічного дослідження Покуття (2015)
Чмелик Р. - Культурна спадщина сучасного українсько-польського пограниччя в контексті міжетнічних відносин (2015)
Горошко Л. - "Идут ся нам молодята мыти" (обрядове вмивання пошлюблених в українській традиції) (2015)
Зюбровський А. - Визначення часових параметрів традиційного хлібопечення українців у кінці ХІХ — в першій половині ХХ ст. (2015)
Федина О. - Традиційний верхній одяг галицьких українців другої пол. ХІХ — поч. ХХ століть: видова, типологічна, стильова різноманітність (2015)
Кожолянко О. - Вересневі народні свята на Буковині (2015)
Гощіцький А. - Нова пам’ятка наскельного мистецтва у Сколівських Бескидах (2015)
Филипчук Г. - Культові об’єкти. Ур. "Оленин парк" (Пліснеський археологічний комплекс): спроба міждисциплінарної інтерпретації (2015)
Радович Р. - Поліська піч: особливості спорудження топочної камери (2015)
Тарас В. - Вплив містобудівних чинників періоду бароко на розпланування резиденційних садово-паркових закладень Галичини (2015)
Панфілова Т. - Формування структур громадянського суспільства за Козацької доби: громадянське суспільство в період української національної революції (1648—1676 рр.) (2015)
Файник Т. - Організація життєвого середовища людини — одна з найважливіших ознак цивілізованості (2015)
Щербань О. - Народна "магія" у виготовленні та побутовому використанні глиняного посуду Наддніпрянщини (кінець ХІХ — перша половина ХХ століття) (2015)
Серебрякова О. - Семантика гадань зі взуттям у зимовій обрядовості українців (2015)
Щербань А. - Веретена однієї прялі (2015)
Овчаренко Л. - Передумови відкриття, діяльність та значення Опішнянського гончарного навчально-показового пункту (1912—1923) (2015)
Кудінова А. - Ярмарки у наукових візіях радянських дослідників (2015)
Гунчик І. - Українські фольклорні молитви в антропологічному дослідженні Ю. Талька-Гринцевіча "Zarys lecznictwa ludowego na Rusi południowej" (2015)
Федечко Х. - Музиканти у світоглядних віруваннях та обрядах гуцулів (2015)
Федоронько Л. - До історії записів пісенного фольклору Дрогобиччини (2015)
Сапеляк О. - Етнограф, історик, священик-місіонер, патріот о. Іван Бугера (2015)
Павлюк С. - Культурна пасіонарність українців у міжвоєнний час як суттєвий компонент самоутвердження (2015)
Сеньків М. - Від війни імперій до діалогу культур, Чмелик Р. (2015)
Глушко М. - Нове слово про історію, культуру і побут українців Одещини (2015)
Кудінов Ю. - Ще одне дослідження про Івана Мазепу (2015)
Когут С. - Історія Львова у книгознавчому фокусі: "Путівники Львовом" М. Мовної (2015)
Колектив І. Н. - Відійшов у вічність Макарчук Степан Арсентійович (2015)
Title (2019)
Contents (2019)
Kolbina T. V. - Formation of Students’ Creative Personality by Means of Foreign Languages, Oleksenko O. O. (2019)
Bielikova O. V - Special Moments in Ukrainian and Foreign Students Perception of a Lecturer’s Personality, Dytiuk S. O., Krech T. V. (2019)
Yevtushenko Yu. O. - Deontological Culture of Teachers of Medical Higher Educational Establishments: Preliminary Remarks (2019)
Hubarieva D. V. - Formed Social Competence as Means to Solve Bullying at Schools (2019)
Issimova A. E. - Methods of Psychoanalysis in the Psychological Support of Families of Military Personnel Participating in Peacekeeping Activities (2019)
Kud A. A. - Substantiation of the Term "Digital Asset": Economic and Legal Aspects (2019)
Melnyk Yu. B. - Concept "Health Culture" in System of Categories "Culture" and "Health", Pypenko I. S. (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Aygun M. - Effects of proximity potentials on the cross-sections of 6,8He + 65Cu halo fusion reactions (2019)
Rode G. G. - Propagation of the measurement error and the measured mean of a physical quantity for elementary functions ax and loga x (2019)
Kovtun Yu. V. - Specific features of microwave methods for dusty plasma diagnostics. I. Dielectric permittivity, refractive and absorption indices, Skibenko A. I., Skibenko E. I., Siusko Ye. V. (2019)
Vishnyakov V. I. - Formation of particles in welding fume plas­mas: Numerical modeling and experiment, Kiro S. A., Oprya M. V., Chursina O. D., Ennan A. A. (2019)
Skryshevski Yu. A. - Peculiarities of the energy transfer of electronic excitation in carbazole-containing polymers, Vakhnin A. Yu. (2019)
Shmid V. - Photoelectric properties of SiGe films covered with amorphous- and polycrystalline-silicon layers, Podolian A., Nadtochiy A., Korotchenkov O., Romanyuk B., Melnik V., Popov V., Kosulya O. (2019)
Bondar N. V. - Influence of a capping ligand on the band gap and excitonic levels in colloidal solutions and films of ZnSe quantum dots, Brodyn M. S., Tverdokhlibova O. V., Matveevskaya N. A., Beynik T. G. (2019)
Melnichuk O. V. - Optical and electrical properties of Tb–ZnO/SiO2 structure in the infrared spectral interval, Melnichuk L. Yu., Korsunska N. O., Kho­menkova L. Yu., Venger Ye. F. (2019)
Makarenko O. V. - Ellipsometric diagnostics of a transient surface layer in optical glass, Poperenko L. V., Zavalistyi O. I., Yampolskiy A. L. (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Аврамчук О. - Клініко-психологічні аспекти переживання втрати та діагностики ускладненого горювання (2019)
Гаврилович А. - Взаимосвязь психической надежности и мотивационного компонента социально-психологической совместимости спортсменов-игровиков (2019)
Гевчук Н. - Визначення психологічної готовності майбутніх матерів до виконання батьківських обов’язків, Жиляк Н. (2019)
Гончаренко Н. - Психологічні особливості професійної комунікативної діяльності фармацевтичного працівника (2019)
Гудима О. - Psychological Justification of Using Authentic Fund of English Language by the Teachers at Secondary Schools, Яцюрик А. (2019)
Дмитріюк Н. - Самоставлення як психологічний компонент особистісного розвитку сучасного підлітка, Кордунова Н. (2019)
Дригус М. - Характеристика самоефективності у просторі самодетермінації особистості (2019)
Каліщук С. - Об’єктивний підхід до трактування свідомості: нейрофізіологічний, фізичний і математичний дискурси (2019)
Кічук А. - Деякі теоретико-методологічні орієнтири щодо концептуалізації психологічного здоров’я сучасного студентства (2019)
Колісник Л. - Особливості цілепокладання осіб із діагнозом міопія, Фрейдліна Д. (2019)
Лодиговська Е. - Переконання щодо різних видів психологічної допомоги та батьківське ставлення у батьків дітей із дислексією, Шебанова В. (2019)
Медведская Е. - Особенности категоризации в области предметной перцепции у взрослых активных интернет-пользователей (2019)
Міненко О. - Сучасна мультиплікаційна продукція як чинник формування емоційних порушень у дітей дошкільного віку (2019)
Мусіяка Н. - Макроґенеза фрустрації потреби досягнення успіху як особистісної детермінанти навчальних досягнень учнів (2019)
Примачок Л. - Проблема професійного становлення фахівця в парадигмі раціогуманістичної психології Георгія Балла (2019)
Семенів Н. - Культурно-ціннісні характеристики як детермінанти розвитку особистості в студентському середовищі, Онуфрієва Л. (2019)
Тавровецька Н. - Емпіричне дослідження базисних переконань особистості в контексті подолання життєвих криз (2019)
Токарева Н. - Психологічний контент конфліктної поведінки підлітків (2019)
Чуйко Г. - Криза сенсу як переломний момент життя людини (2019)
Штепа О. - Значення психологічних ресурсів в актуалізації смислових конструктів (2019)
Яворська-Вєтрова І. - Самоставлення та самоактуалізація студентської молоді у контексті самодетермінації: аналіз емпіричного дослідження (2019)
Вихідні дані (2019)
Вдовічен А. А. - Управління соціальним капіталом як механізм регулювання диспропорційності в економіці України (2018)
Вдовічена О. Г. - Інклюзивний розвиток – сучасна парадигма стійкого економічного зростання (2018)
Шкабара Т. Л. - Товарні характеристики органічного харчового продукту: перспективи відтворення в умовах вітчизняного ринку (2018)
Лаврук В. В. - Економічний механізм підвищення ефективності використання земельних ресурсів регіону (2018)
Лучик М. В. - Оцінка та прогноз рівня економічної безпеки регіонів України, Лучик В. Є., Нікітін А. В. (2018)
Цанько О. О. - Інвестиційна стратегія як елемент ефективної регіональної економічної політики (2018)
Бойчук М. В. - Стохастичне моделювання та оптимізація поведінки фірми в умовах досконалої конкуренції, Вінничук О. Ю., Вінничук І. С. (2018)
Вінничук О. Ю. - Моделювання оптимального економічного росту в умовах еколого - економічної рівноваги, Скращук Л. В. (2018)
Багрій К. Л. - Трансфοрмація фінансοвοї звітнοсті в Україні за МСФЗ: перспективи та основні перешкоди (2018)
Гевчук А. В. - Методичні підходи до аналітичної оцінки рівня дебіторської заборгованості підприємства (2018)
Бойчук І. В. - Особливості комунікаційних складових виставково-ярмаркової діяльності (2018)
Круглянко А. В. - Особливості управління фінансово-економічною безпекою підприємства (2018)
Чичун В. А. - Антикризове управління торговельним підприємством в сучасних умовах, Дзундза Т. І. (2018)
Швиданенко Г. О. - Управління інноваційним контуром розвитку підприємства, Бойченко К. С. (2018)
Шебаніна О. В. - Сертифікація агровиробників як чинник формування їх конкурентних переваг на світовому ринку, Федосєєва Г. С. (2018)
Сало А. В. - Конкурентоспроможність випускників закладів вищої освіти: сутність та чинники формування (2018)
Вдовічен А. А. - Управління державним боргом за гіпотетичними сценаріями сталого розвитку економіки України в рамках угоди VRI (2018)
Лучик С. Д. - Соціальна безпека молоді в Україні, Лучик М.В. (2018)
Фаїзов А. В. - Організаційно-правові засади функціонування системи публічних закупівель в Україні (2018)
Багрій К. Л. - Методичні аспекти аналізу ефективності функціонування логістичної системи підприємства (2018)
Грицюк Е. О. - Причини виникнення банкрутства в сучасних підприємствах (2018)
Зінченко В. А. - Психологічні особливості взаємодій туристичних фірм і споживачів туристичних послуг (2018)
Хитрова О. А. - Ефективність застосування комплексних інформаційних систем в управлінні підприємством, Круглянко А. В. (2018)
Гевко В. Л. - Інформаційні системи підприємств мережевих структур: маркетинговий підхід (2018)
Головчук Ю. О. - Управління рекламною діяльністю в системі брендингу (на прикладі ринку сучасної fashion-індустрії), Марченко В. О. (2018)
Чаплінський Ю. Б. - Особливості реалізації рекламної кампанії у соціальній мережі Facebook, Пащин Р. Я. (2018)
Биндю В. А. - Фінансове забезпечення видаткових повноважень органів місцевого самоврядування області, Попель Л. А. (2018)
Канєва Т. В. - Особливості амортизації необоротних активів установ державного сектору, Шевченко С. О. (2018)
Романчук А. Л. - Бухгалтерський облік на підприємствах споживчої кооперації: відомчі та галузеві особливості (2018)
Біленко Д. В. - Сутність та поняття інноваційного вищого навчального закладу (2018)
Титул, зміст (2019)
Витвицький Я. С. - Публічно-приватне партнерство при освоєнні ресурсів сланцевого газу в Україні (2019)
Кісь Г. Р. - Теоретичний аналіз підходів до організації взаємодії переговорних груп країн-контрагентів на міжнародних енергоринках, Бно-Айріян М. К. (2019)
Кочкодан В. Б. - Вплив сучасних інформаційних технологій на роботу підприємств нафтогазового сектора (2019)
Пілка М. С. - Економічний супровід інноваційних технологій розробки родовищ вуглеводнів з важковидобувними запасами (2019)
Скворцов І. Б. - Особливості теоретичного і статистичного моделювання виробничих функцій Кобба-Дугласа, Кулик М. А. (2019)
Андрусів У. Я. - Економічна природа інвестиційного процесу, Сидор Г. В. (2019)
Вишневська О. М. - Глобальні екологічні пріоритети розвитку суспільства (2019)
Дзьоба О. Г. - Теоретико-методичні аспекти рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників: ринковий підхід (2019)
Куценко В. І. - Механізми забезпечення сталого розвитку: місце і роль соціальної сфери (2019)
Лесік І. М. - Інноваційний розвиток інфраструктури та стала індустріалізація (2019)
Сидор Г. В. - Дефіцит державного бюджету України, Ткачик О. І. (2019)
Ставнича Н. І. - Людські ресурси як фактор забезпечення соціальної безпеки України в сучасних умовах (2019)
Туболець І. І. - Глобалізація міжнародних фінансових ринків, Ткаліч О. В. (2019)
Вербовська Л. С. - Використання методики swot-аналізу при розробці стратегії інтернаціоналізації закладів вищої освіти, Степанюк Г. С., Кушлик О. Ю. (2019)
Демчук Н. І. - Фінансовий контролінг як ключовий елемент в забезпеченні економічної безпеки підприємства, Ткаченко Г. А. (2019)
Крючко Л. С. - Інфраструктурне забезпечення органічного сектору агровиробництва на засадах кооперації (2019)
Черчата А. О. - Проектний менеджмент на підприємстві: застосування в контексті взаємодії з функціональним та процесним підходами (2019)
Юринець З. В. - Система державного регулювання інноваційного розвитку сфери охорони здоров’я України, Юринець Р. В., Петрух О. А. (2019)
Автори номера (2019)
Якимчук Н. А. - Украинский щит: новые данные о глубинном строении и перспективах обнаружения залежей нефти, газоконденсата, газа и водорода, Корчагин И. Н. (2019)
Якимчук Н. А. - Прямопоисковая мобильная технология: результаты апробации при поисках скоплений водорода и каналов миграции глубинных флюидов, минерального вещества химических элементов, Корчагин И. Н. (2019)
Якимчук М. А. - Ксенон — невидимий "ворог” водіїв на дорогах (2019)
Лубков М. В. - Утворення вуглеводневих пасток у локальних соляних структурах Дніпровсько-Донецької западини, Захарчук О. О. (2019)
Халимендик В. В. - Моделирование волнового поля в средах с разным соотношением сторон и ориентацией пустот (2019)
Зацерковний В. І. - Застосування геоінформаційних технологій у завданнях ландшафтно-містобудівного проектування рекреаційних зон, Казанцева К. А. (2019)
Зацерковний В. І. - Застосування геоінформаційних технологій в задачах моделювання та прогнозування затоплень територій, Плічко Л. В., Шишенко О. І. (2019)
18 Міжнародна конференція "Геоінформатика: теоретичніта прикладні аспекти" (13 - 16 травня 2019 р. Київ, Україна) (2019)
Фоторепортаж із 81-ї конференції і виставки EAGE (2019)
Букреева Л. Л. - Вербальная репрезентация иронии в художественной картине мира Дитера Нура, Усенко Р. Ю. (2019)
Бубнов Д. В. - Просодичні особливості мовлення ірландців у ситуації двомовності (2019)
Долусова Н. В. - Лексика і структура інвокації Ізіди в романі Діон Форчун "Жриця моря" (2019)
Іщенко О. С. - До питання відтворення в українській мові літери "h” в англіцизмах (експериментально-фонетичне дослідження) (2019)
Колегаева И. М. - Сенсо́рная метонимия как языковой феномен: лингвокогнитивный и лингвокультурологический аспекты. Статья 2 (2019)
Лепетюха А. В. - Моносинонімічні підрядні висловлення безсполучникових умовних поліпредикативних структур (на матеріалі сучасної французької художньої прози) (2019)
Мікава Н. М. - Англомовний кoнцeпт HAIR (соціокультурний аспект) (2019)
Поздняков Д. А. - Создание образа сумасшедшего в художественном тексте (2019)
Русавська О. О. - Національні специфічні характеристики просодії канадського варіанта англійської мови (2019)
Смаглій В. М. - Комунікативні дії з різними іллокутивними актами як складова вербалізованого концепту word/language/speech (2019)
Строченко Л. В. - Вербалізація англомовного концепту GENIUS в афоризмах (2019)
Терехова Л. В. - Газетные тексты как целостность: сверхтекст / гипертекст / макротекст (2019)
Томчаковский А. Г. - Невербальные средства коммуникации в словарях английского языка, Томчаковская Ю. О. (2019)
Havryliuk I. - Obscene riddles: mechanisms of ambiguity (2019)
Долгая Н. Н. - Жанр romance в контексте современного литературного процесса (Р. Л. Стивенсон, Г. Р. Хаггард) (2019)
Дроздовський Д. - Містеріальний шлях Короля Ліра в неофабулістській репрезентації Роналда Гарвуда: обриси англійського (пост)постмодернізму (2019)
Ланова В. В. - Від японського до мультикультурного роману (Творчість К. Ісігуро) (2019)
Помогайбо Ю. А. - Практика авторских самоинценировок в немецкой металитературе ХХІ в. (В. Хаас, Т. Главинич) (2019)
Cинявська Л. І. - Художня комунікація як різновид комунікації (2019)
Podkovyroff N. - The Greek folk tale: typology and analysis (2019)
Астаф’єв О. Г. - Рецензія на монографію Синявської Лесі Іванівни "Українська драматургія кінця ХІХ – початку ХХ століття: комунікативні стратегії” – Одеса: КП ОМД, 2019. – 304 с. (2019)
Вимоги до публікацій (2019)
Шимановський О. В. - Сучасний технічний стан позакласних металевих мостів м. Києва (2018)
Гордеев В. Н. - Задачи расчета и формообразования вантовых сетей (2018)
Корольов В. П. - Щодо питання обґрунтування проектних заходів корозійної захищеності сталевих конструкцій (2018)
Лапенко О. І. - Розрахунок покрівель силосних ємностей великих діаметрів, Махінько Н. О. (2018)
Кордун О. І. - Особливості технічного та напружено-деформованого стану вантового покриття кіноконцертної зали "Україна” в м. Харків, Лимар Я. В. (2018)
Гук Я. С. - Методика визначення за спрощеними формулами характеристичних значень максимальних літніх і зимових вітрових параметрів на висотах горизонталей топографічних карт Закарпатської області (2018)
Гордеев В. Н. - Сосис Петр Моисеевич (к 100-летию со дня рождения), Перельмутер А. В. (2018)
Процевський В. О. - Місце правових норм, присвячених регулюванню праці, в системі права України (2018)
Коваленко О. О. - Окремі проблеми здійснення соціального діалогу в Україні через призму характеристики його принципів у світлі входження до ЄС (2018)
Древаль Ю. Д. - Проблематика понятійно-категоріального апарату у сфері охорони праці (2018)
Лисяк О. І. - Основні засади правового регулювання трудових відносин у сільському господарстві України (2018)
Гоц-Яковлєва О. В. - Визначення строків у праві соціального забезпечення України (2018)
Лозо В. І. - Правовий аналіз програм дій у правоохоронній сфері Європейського Союзу (2018)
Горбань В. І. - Співвідношення прав людини і прав народу (нації) в контексті верховенства права (2018)
Кузнецов І. А. - Конституційні засади формування соціальної держави в Україні (2018)
Сприндис С. І. - Форфейтинг. Поняття, особливості та види (2018)
Мешкова К. О. - Щодо основних новел Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" (2018)
Циркуненко О. В. - Особливості розгляду цивільних справ у порядку спрощеного позовного провадження (2018)
Задихайло О. А. - Актуальні проблеми фінансово-правової відповідальності в Україні (2018)
Компанієць І. М. - Місце та роль адміністративного права в сучасному державотворенні, Нечитайленко А. О. (2018)
Вельма І. О. - Проблеми нормативно-правового регулювання адміністративно-правового статусу Міністерства оборони України (2018)
Шинкарьов Ю. В. - Спеціальні засади призначення покарання у Руській правді (2018)
Попій Д. С. - Історичні засади призначення покарання за незакінчений злочин (дореволюційний період) (2018)
Кабанов О. М. - Особистість засудженого та соціально-психологічні особливості відбування довічного позбавлення волі (2018)
Корабель М. Г. - Правовий аналіз інституту конфіскації майна в окремих країнах Європейського Союзу (2018)
Плотнікова А. В. - Деякі процесуальні складнощі у виконанні завдань кримінального провадження (2018)
Процевський В. О. - До реформи юридичної освіти в Україні: роздуми про принципи і зміст, Горбань В. І. (2018)
Сприндис С. І. - Завдаток: поняття, основні функції (2018)
Бородін М. М. - Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами: окремі питання (2018)
Пономаренко О. М. - Примусове стягнення аліментів за договором: проблеми судової та договірної практики (2018)
Микитюк В. О. - Діяльність колегій як запорука виникнення страхових відносин у Стародавньому Римі, Микитюк С. О. (2018)
Коваленко О. О. - Щодо ефективності дії юридичної гарантії забезпечення молоді першим робочим місцем в умовах ринкової економіки (2018)
Прийменко О. С. - Реалізація права на соціальні стипендії під час навчання в магістратурі (2018)
Купченко Р. В. - Проблеми правового регулювання державної соціальної допомоги сім’ям при народженні дитини в Україні (2018)
Лисяк О. І. - Щодо особливостей правового регулювання використання підземних вод в Україні, Ждан М. Д., Лисяк Є. О. (2018)
Плотнікова А. В. - Наслідки закінчення строку притягнення до відповідальності у кримінальному та адміністративному праві України: компаративістський аспект (2018)
Шинкарьов Ю. В. - Спеціальні засади призначення покарання за Литовськими статутами (2018)
Єна І. О. - Покарання за злочини проти основ національної безпеки (держави) відповідно до норм Руської правди та Литовських статутів (2018)
Плахотник Г. В. - Підстави звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (2018)
Коваль Т. О. - Особливості організації та управління працею засуджених до позбавлення волі (2018)
Полянський А. О. - Верховенство права як окремий елемент системи загальних засад кримінального провадження в Україні (2018)
Кабанов О. М. - Актуальні проблеми соціально-психологічної роботи з особами, що відбувають довічне позбавлення волі (2018)
Калашников К. Ю. - Критерії класифікації та типології засуджених до позбавлення волі (нова концепція) (2018)
Задихайло О. А. - Актуальні проблеми викладання англійської мови професійного спрямування студентам юридичних факультетів закладів вищої освіти (2018)
Белевцова С. О. - Проблеми щодо вивчення української мови в іншомовній аудиторії (2018)
Вайленко Г. О. - Окремі проблеми розуміння загальносоціальної та спеціально юридичної обумовленості визначення підстави розірвання трудового договору за п. 3 ст. 41 КЗпП України (2018)
Китайгородська В. В. - Генезис права людини на працю в Україні (2018)
Петрова Ж. О. - Моделювання тепломасопереносу в процесі сушіння колоїдних капілярно – пористих матеріалів, Давиденко Б. В., Слободянюк К. С. (2019)
Гасан Ю. Г. - Исследование токсикологической безопасности производства и эксплуатации изделий из серогипсового композита, Тарасевич В. И., Долгошей В. Б. (2019)
Довжик М. Т. - Шляхи підвищення ефективності процесу віброекструзії фібробетону (2019)
Тельников Е. Я. - Структура и механизм электропроводности резистивных композиций для толстопленочных металлокерамических нагревательных элементов, Чернышин А. Г., Недбайло А. Н., Хмара И. А. (2019)
Pisarenko Р. - Стратегічні напрями управління сферою поводження з твердими побутовими відходами Полтавського регіону, Samojlik M., Korchagin O., Tsova Yu. (2019)
Мойсієнко В. В. - Агротехнічні прийоми вирощування фенхелю звичайного в умовах Полісся, Стоцька С. В. (2019)
Гамаюнова В. В. - Формування поживного режиму чорнозему південного під впливом мінеральних добрив за вирощування ярих зернових культур, Дворецький В. Ф., Касаткіна Т. О., Глушко Т. В. (2019)
Ткачук В. П. - Продуктивність люпину вузьколистого залежно від добрив на дерново-підзолистих супіщаних ґрунта, Котельницька Г. М., Тимощук Т. М., Саюк О. А. (2019)
Дідора В. Г. - Продуктивність сої залежно від біологічних препаратів та мінеральних добрив у Поліссі України, Бондар О. Є., Власюк М. В. (2019)
Сладковська Т. А. - Економічна оцінка елементів технології вирощування багаторічних тонконогових трав на насіння, Мойсієнко В. В. (2019)
Панчишин В. З. - Формування урожайності зерна вівса посівного в умовах Полісся, Кашпур С. Р. (2019)
Федонюк Р. Г. - Аеротехногенне забруднення неорганічним пилом агроландшафтів на прикладі східного промвузла м. Житомир, Федонюк Т. П. (2019)
Цаль-Цалко Ю. С. - Інформаційно-контрольні аспекти забезпечення оцінювання якості надання туристичних послуг, Мороз Ю. Ю., Рябцева Н. О. (2019)
Веремеєнко С. І. - Сучасні проблеми деградації грунтів – трофічний аспект, Семенко Л. О. (2019)
Вимоги (2019)
Толубко В. Б. - Порівняльна характеристика завадостійкості систем при використанні n-вимірних багатопозиційних сигналів, Беркман Л. Н., Похабова І. Е., Кільменінов О. А. (2019)
Мельник Ю. В. - Обмеження на оперативність обробки інформації та надійність функціональних перетворювачів телекомунікаційної системи, Пархоменко В. Л., Пархоменко В. В. (2019)
Власов О. М. - Вплив границі поділу волокна-оболонки на поширення хвиль у світловодах, Коломієць О. В., Кононенко Д. І., Расулов М. Д., Шевченко А. А. (2019)
Варфоломеєва О. Г. - Визначення узагальненого критерію оптимальності з використанням методу експертних оцінок при побудові оптимальної системи управління телекомунікаціями, Ільїн О. О., Перепелиця Н. Л. (2019)
Тарбаєв С. І. - До проектування мережі доступу з використанням концентраторів, Твердохліб М. Г., Козярчук І. В., Довгун Д. В., Жук Л. О. (2019)
Гринкевич Г. О. - Аналіз програмного забезпечення необхідного для контролю за пакетами даних в програмно-конфігурованих мережах, Василенко В. В., Ковлєва Т. М., Москаленко А. О., Легомінов В. О. (2019)
Варфоломеєва О. Г. - Особливості функціонування мережі доступу на базі технології GPON, Поліщук В. О. (2019)
Гасюк А. І. - Узагальнений підхід до розрахунку параметрів оптичних сигналів у DWDM-системах передавання, Демидов І. В., Климаш М. М. (2019)
Жадан В. А. - Оцінка працездатності каналу зв’язку, Медніков О. П., Посвященний А. А., Пащелопа М. В., Єременко Я. М. (2019)
Васільєва О. В. - Розвиток програмно-конфігурованих телекомунікаційних систем, Олексієнко В. О., Сябро С. С., Коваленко І. І. (2019)
Титул, зміст (2019)
Гасанов С. С. - Дослідження і розробки (R&D) у структурі національної економіки: тенденції зайнятості, видатків та фінансування (2019)
Коноваленко Д. В. - Фіскальні правила та регулювання дефіциту сектору загального державного управління (2019)
Босенко О. С. - Удосконалення механізмів управління гарантованим державою боргом в Україні (2019)
Дьяченко Я. Я. - Організаційно-методологічне забезпечення управління якістю вищої освіти (2019)
Лопатинська Л. А. - Систематизація видів робіт науково-дослідної праці (2019)
Стеценко С. П. - Ієрархічна модель оцінювання інфраструктурних ризиків підприємницької діяльності у будівництві, Ільїна Т. А. (2019)
Озерчук О. В. - Управління інвестиційним портфелем банків в Україні: теоретичні та прикладні аспекти (2019)
Шубалий О. М. - Напрями застосування інструментів державної фінансової підтримки переробних виробництв в аграрному секторі економіки України, Короленко М. В., Косінський П. М. (2019)
Возненко А. А. - Оцінка ефективності державної допомоги космічній галузі (2019)
Бичихін Є. В. - Категорія інвестицій в умовах нової економічної реальності (2019)
Головко В. О. - Удосконалення звітності підприємств у контексті протидії інформаційній асиметрії (2019)
Кудряшов В. П. - Розвиток теорії фінансів об’єднаних територіальних громад (2019)
Kozii N. - Modern chelanges in antibiotic treatment of mastitis in dairy cows, Shaganenko V., Plachotniuk I., Koziy V. (2017)
Рубленко М. В. - Молекулярно-біологічні механізми репаративного остеогенезу, Семеняк С. А., Андрієць В. Г. (2017)
Bakhur T. - Pathomorphological changes in the liver and intestine of horses with parascarosis and strongylatoses, Antipov A., Zghozinska O. (2017)
Великанов В. В. - Клинико-биохимические показатели у поросят при гастроэнтерите и гепатодистрофии, Курдеко А. П., Головаха В. И., Петренко О. Ф. (2017)
Горальський Л. П. - Морфометрія серця теличок чорно-рябої породи залежно від типу автономної регуляції серцевого ритму, Демус Н. В., Сокульський І. М., Колеснік Н. Л. (2017)
Гриневич Н. Є. - Формування мікробіоценозу біофільтра в індустріальних форелевих господарствах за використання різних наповнювачів, Кухтин М. Д., Семанюк В. І. (2017)
Дишкант О. В. - Морфологічні особливості стравоходу та вола курей у віковому аспекті (2017)
Зоценко В. М. - Цитокіни – регуляторні молекули імунореактивності організму, Шмаюн С. С., Андрійчук А. В., Кушнерьов Б. Б. (2017)
Коваленко В. Л. - Дослідження ефективності бактерицидного засобу Барез за визначенням фунгіцидної дії, Гаркавенко В. М. (2017)
Кулак В. В. - Резистентність кроликів – детермінація, її реалізація в умовах різної освітленості, Чорний М. В., Сілінська О. І., Петренко А. М. (2017)
Курдеко А. П. - Клинические аспекты дисбиозов при абомазоэнтерите у телят, Коваленок Ю. К. (2017)
Мельник А. Ю. - Деякі показники білково-ліпідного обміну та функціональний стан печінки в курчат-бройлерів за використання препарату Абетка для тварин (2017)
Ніщеменко М. П. - Активність деяких ферментів сироватки крові перепілок за впливу лізину, метіоніну та треоніну в поєднанні з вітаміном Е, Шмаюн С. С., Стовбецька Л. С., Порошинська О. А., Ємельяненко А. А. (2017)
Жук А. О. - Стан неспецифічної резистентності в собак за ран, Петренко О. Ф., Петренко О. О. (2017)
Плис В. М. - Вплив симбіонтів двох таксономічних груп (Pasteurella multocida і Ascaridia galli) на клінічні показники птиці за мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання (2017)
Радзиховський М. Л. - Показники еритроцитопоезу у собак за парвовірусного ентериту (2017)
Рубленко І. О. - Визначення стабільності біологічних властивостей вакцинного штаму Bac. anthracis UA–07 у виробничих умовах, Скрипник В. Г., Пінчук Н. Г. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського