Григор’єва Ю. А. - Системи омніканальних каналів комунікації автодилерів (2019)
Ус М. І. - Сегментування та вибір партнерів підприємства в процесі здійснення маркетингової діяльності (2019)
Щетініна Л. В. - Маніпулятивний вплив масмедіа: механізм, наслідки та рекомендації щодо протидії, Рудакова С. Г., Труш О. А. (2019)
Шевченко-Перепьолкіна Р. І. - Економічна безпека малих підприємств (2018)
Аверіхіна Т. В. - Аналіз передумов виходу вітчизняних підприємств харчової промисловості на міжнародні ринки, Аверіхін М. М. (2018)
Слюсаренко В. Є. - Світовий досвід організаційно-правового забезпечення співробітництва по осі держава-бізнес-громадські інституції (2018)
Дорошук Г. А. - Управление изменениями с использованием компетентностного подхода в подготовке менеджеров (2018)
Корчинський І. О. - Динаміка організаційно-економічних перетворень суб’єктів господарювання і архітектоніка аграрної сфери (2018)
Гнатишин Л. Б. - Взаємозв’язок відтворення трудового потенціалу та конкурентоспроможності фермерських господарств (2018)
Давидова І. О. - Регіональний ринок праці: прояви та наслідки дисбалансу (поведінковий та соціально-економічний аспект), Петровський О. І. (2018)
Чумак О. В. - Обліково-правове підґрунтя формування інформаційного забезпечення щодо земельних ресурсів (2018)
Єрмакова Г. С. - Система релігійних прав і свобод в Україні та їх конституційно-правове забезпечення (2018)
Блинда Ю. О. - Modeling an anti-crisis investment strategy of enterprise under the threat of bankruptcy (2018)
Гільорме Т. В. - Особливості застосування АВС - ХYZ аналізу як ефективного інструменту управління кредиторською заборгованістю промислового підприємства, Михалочкіна М. О. (2018)
Бондаренко Н. В. - Оцінка основних завдань управління активами та пасивами підприємства в сучасних умовах, Чемчикаленко Р. А., Сіренко Д. О. (2018)
Гутарева Ю. В. - Характеристика методів управління процесом комерціалізації інновацій (2018)
Латишева О. В. - Визначення особливостей управління витратами в системі формування стратегії економічної безпеки та сталого розвитку вітчизняних підприємств, Касьянюк С. В., Мілявський М. Ю. (2018)
Шандова Н. В. - Фактори впливу на розвиток туристичної привабливості регіону, Билим О. С. (2018)
Черкасова С. О. - Особливості надання послуг приватними охоронними агентствами в Україні, Голубкова В. О. (2018)
Швець Ю. О. - Сутність та особливості формування конкурентної стратегії промислового підприємства в умовах мінливості ринкового середовища (2018)
Черкасова С. О. - Сучасні підходи щодо внутрішнього контролю розрахунків із клієнтами у рамках надання послуг приватними охоронними агентствами, Голубкова В. О. (2018)
Воробей Ю. М. - Адаптація стандарту звітування з інтелектуального капіталу InCaS до використання в діяльності міжнародних компаній (2018)
Мілошевич Н. В. - Сутність корпоративної культури та інструменти її впровадження (2018)
ГРибкова С. М. - Використання теорії гри в процесі створення гнучких планів у діяльності сільськогосподарського підприємства, Підгора Є. О., Кузьменко К. І. (2018)
Чередниченко В. А. - Особливості українського ринку суспільних благ (2018)
Євстахевич А. Л. - Особливості менеджменту соціальної відповідальності малих і середніх підприємств (2018)
Масіна Л. О. - Історичні передумови виникнення та розвитку контролінгу на макроекономічному рівні (2018)
Єфімов О. М. - Матеріальне благо, як об’єкт оподаткування: цивільно-правові та податкові аспекти (2018)
Джур О. Є. - Маркетингові дослідження в системі управління конкурентоспроможністю підприємств космічної галузі (2018)
Мирощенко Н. Ю. - Сучасний стан комерціалізації високотехнологічної продукції промислових підприємств (2018)
Шевченко І. Ю. - Міжнародний імідж закладів вищої освіти як передумова їх конкурентоспроможності в реаліях VUCA-світу (2018)
Коваленко С. О. - Міжбюджетні трансферти в Україні та їх правове регулювання, Ноженко Е. О. (2018)
Дахнова О. Є. - Аналіз стану бюджетного фінансування сфери охорони здоров’я України, Коцегубова В. В. (2018)
Сербов М. Г. - Стратегия разработки оптимальной стоимостной оценки затрат пресноводных ресурсов объектами природопользования (2018)
Мельник Ю. М. - Взаємодія державних інституцій, підприємницьких структур та суспільства у процесі державного регулювання економічного розвитку країни (2018)
Корнівська В. О. - Деякі аспекти удосконалення фінансового стану підприємства, Чернуха Р. Д. (2018)
Пачева Н. О. - Місце довіри в ефективному менеджменті (2018)
Кравченко О. М. - Алгоритм розробки та реалізації стратегії виходу підприємства інформаційно-телекомунікаційних послуг на зовнішні ринки, Богдан А. І. (2018)
Мирощенко Н. Ю. - Аналізування факторів впливу на комерціалізацію високотехнологічної продукції промислових підприємств (2018)
Овчарук В. В. - Системи адміністрування в управлінні підприємствами (2018)
Алєксєєнко Д. Д. - Локальні суспільні блага: сутність та класифікація (2019)
Севрук І. М. - Інструментарій просування української продукції на міжнародні ринки, Корогод А. Я. (2019)
Штефан Н. М. - Коригування інституційних диспропорцій України – запорука зміни її місця в перерозподілі світових економічних сил (2019)
Королович О. О. - Проблематика поляризованого розвитку регіонів України (2019)
Куйбіда С. В. - Тенденції структурної перебудови національної економіки України (2019)
Причепа І. В. - Cучасні тенденції та перспективи розвитку підприємницького сектору економіки України, Руда Л. П. (2019)
Андросова О. Ф. - Cучасні процеси банківської конкуренції: реалії сьогодення, Лащенкова А. М. (2019)
Єрмошкіна О. В. - Фінансування інноваційних проектів: особливості застосування інструментів краудфандінга, Букреєва Д. С. (2019)
Маренич О. М. - Cистема доходів місцевих бюджетів та її розвиток (на прикладі відповідного бюджету) (2019)
Василик А. В. - Oсновні компетенції внутрішнього тренера, Смалійчук Г. В., Гапчук С. А. (2019)
Євтушенко Н. О. - Oсобливості формування структури інтелектуального капіталу в системі управління потенціалом консалтингової компанії (2019)
Карачина Н. П. - Tеоретико-методичні засади оцінювання ефективності сучасного підприємства, Сметанюк О. А. (2019)
Радіонова Н. Й. - Oптимізація витрат швейного підприємства за допомогою аутсорсингу (2019)
Разінькова М. Ю. - Інтернет-брендинг як фактор конкурентоспроможності туристичних підприємств, Небаба Н. О. (2019)
Харченко Ю. А. - Удосконалення інформаційної системи обліку продажів супутніх товарів та наданих послуг в мережах автозаправних комплексів (2019)
Ільєнко А. В. - Професійна та територіальна мобільність студента спеціалізації "Управління персоналом та економік праці" ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана на ринку праці, Олійник К. О. (2019)
Станіславик О. В. - Особливості управління інноваційним процесом на підприємстві, Коваленко О. М., Моргунова Т. І. (2018)
Уткіна Г. А. - Ukrainian agricultural sector and intellectualization of the society: particular features of joining the process (2018)
Євстахевич А. Л. - Теоретичні основи менеджменту соціальної відповідальності (2018)
Бондаренко Н. В. - Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства, Шульга А. О. (2018)
Гільорме Т. В. - Актуальні напрями дослідження організації облікового процесу в інформаційному просторі, Дробязко С. І. (2018)
Тертичний О. О. - Деякі аспекти управління фінансовими ресурсами та формування фінансової стратегії підприємства, Семенець A. O., Гусар О. П. (2018)
Шевченко І. Ю. - Конкурентний потенціал підприємств автомобілебудування: сутнісна та структурна характеристика (2018)
Ковалик О. А. - Проблеми ведення малого бізнесу у сфері туризму (2018)
Колотуха О. - Геопросторові аспекти пішохідного туризму (2019)
Антоненко В. - Шопінг-туризм як вагомий потенціал розвитку туристичних дестинацій. Частина 1. Теоретико-методологічні засади, Хуткий В. (2019)
Havryliuk A. - State Regional Policy in the Sphere of Tourism in Ukraine (2019)
Захарін С. - Досвід Китайскої Народної Республіки у сфері розбудови туристичної інфраструктури та можливості використання цього досвіду в Україні, Інін Лі, Яцзюнь Ши (2019)
Устименко Л. - Розвиток wellness-туризму та його вплив на трансформацію туристичної індустрії України, Булгакова Н. (2019)
Польовий А. - Оцінка комфортності погодно-кліматичних умов в Українських Карпатах для кліматотерапії та рекреації (2019)
Доценко А. - Проблеми розвитку і організації сільського туризму в Київській області та шляхи їх вирішення, Дульська В. (2019)
Ткаченко Т. - Особливості механізму реалізації туристичного продукту та формування його асортименту на прикладі діяльності турагенції TUI (2019)
Ткаченко С. А. - Майбутня еволюція доктрини бухгалтерського обліку, Потишняк О. М. (2018)
Семенець A. O. - Формування облікової політики підприємства щодо запасів, Беліков С. Ю. (2018)
Семенець A. O. - Деякі особливості обліку основних засобів на підприємстві, Саєнко Н. М. (2018)
Овчарук В. В. - Ідентифікування чинників побудови і використання систем адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграційних процесів (2018)
Фабіянська В. Ю. - Використання індивідуальних біогазових установок у формуванні системи енергозабезпечення сільських територій, Здирко Н. Г. (2018)
Савченко А. М. - Аналіз податкових надходжень у регіональному розрізі (2018)
Туманян А. О. - Як зареєструвати податкову накладну після того, як вже подано податкову декларацію за відповідний період? (2018)
Щодо оформлення підприємством документів на видачу коштів на відрядження працівника (2018)
Про перенесення вихідних днів та нормування робочого часу у 2019 р. (2018)
Чи потрібно платити земельний податок або орендну плату за землю, якщо відсутні правовстановлюючі документи? (2018)
Яким чином подати уточнюючу фінансову звітність у разі виявлення помилок? (2018)
Порядок інкасації коштів з каси та заповнення реквізитів видаткового касового ордеру (2018)
Проблемні питання зберігання оригіналів та копій електронних документів (2018)
Семенець A. O. - Особливості методики обліку витрат на підприємстві, Вдовенко Н. Ю. (2018)
Ткаченко С. А. - Декрипітація функціонального розвитку катагенезу системи (теорії) обліково-економічного забезпечення, Потишняк О. М. (2018)
Дахнова О. Є. - Аналіз дохідної бази місцевих бюджетів України, Грезнова Ж. В. (2018)
Шигун М. М. - Глобальні принципи управлінського обліку: комунікація як базис ефективного бізнесу, Остап’юк Н. А. (2018)
Павлюк М. М. - Розвиток тваринницької галузі як альтернатива безробіттю на селі (2018)
Овчарук В. В. - Вітчизняний та світовий досвід побудови і використання систем адміністрування в управлінні підприємствами, Вівчар О. Й. (2018)
Туманян А. О. - Як зареєструвати податкову накладну після того, як вже подано податкову декларацію за відповідний період? (2018)
Щодо оформлення підприємством документів на видачу коштів на відрядження працівника (2018)
Про перенесення вихідних днів та нормування робочого часу у 2019 р. (2018)
Чи потрібно платити земельний податок або орендну плату за землю, якщо відсутні правовстановлюючі документи? (2018)
Яким чином подати уточнюючу фінансову звітність у разі виявлення помилок? (2018)
Порядок інкасації коштів з каси та заповнення реквізитів видаткового касового ордеру (2018)
Проблемні питання зберігання оригіналів та копій електронних документів (2018)
Литвин-Кіндратюк С. - Предмет соціальної психології мистецтва у вимірах історіоризації (2018)
Zahrai L. - Gender identity of women in Ukraine as a result of cultural texts inter-pretation (2018)
Fedoryshyn H. - Gender stereotypes as a driver of domestic violence (2018)
Chuyko O. - Social and psychological causes of gender inequality in present-day female career development (2018)
Вітюк Н. - Особливості ставлення студентської молоді до тютюнопаління, Вітюк С. (2018)
Завацький В. - Соціально-психологічні складові антиципації особистості та прогнозування її поведінки (2018)
Куравська Н. - Гендерні стереотипи як джерело гендерної дискримінації та сексизму (2018)
Скиданович В. - Психологічна структура волонтерської діяльності студентів (2018)
Шевченко В. - Конструювання картини світу особистості за умов інформаційного суспільства, Байєр O. (2018)
Щотка О. - Якісний підхід в "gender studies": психологічна підготовка дослідника (2018)
Белей М. - Задача як інструмент реалізації виховних функцій в умовах дитячих оздоровчих закладів (2018)
Климишин О. - Психолого-педагогічна практика реалізації християнсько-орієнтованого підходу до розвитку духовності особистості дорослого (2018)
Борисюк А. - Роль навчально-виробничої практики у професійному становленні студентів соціономічних професій (2018)
Гринчук О. - Психологічна готовность майбутніх офіцерів-психологів до професійної діяльності: основні критерії та показники (2018)
Дубчак Г. - Аналіз особистісних ресурсів професійної стресостійкості фахівців соціономічних професій (2018)
Когутяк Н. - Проблеми міждисциплінарних досліджень у епідеміології аутизму (2018)
Лукеча І. - Історичний нарис досліджень проблематики особистісної свободи у психологічній науці: гуманістична парадигма (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Авдєєва М. С. - Синтез мистецтв в архітектурі минулого (2019)
Агєєва Г. М. - Декарбонізація діяльності аеропортів (2019)
Бенаисса Валид - Особенности архитектуры города Алжир на стыке XIX- XX ст. (2019)
Давиденко О. О. - Конструкція перекриття з профільованим настилом для каркасних будинків підвищеної сейсмостійкості (2019)
Запорожченко О. Ю. - Сучасні тенденції використання творів образотворчого мистецтва в колірному вирішенні інтер’єрів закладів торгівлі, Зузяк А. Б. (2019)
Карбан А. А. - Шкільні комплекси на територіях зі складним рельєфом: функціональні зони та зв’язки між ними (2019)
Лоліна Н. А. - Місто та сучасна людина - гра із культурною спадщиною (2019)
Обиночна З. В. - Практичні рекомендації щодо архітектурно-планувальної організації реабілітаційних центрів іпотерапії (2019)
Потапчук І. В. - Еволюційний онтогенез та особливості пентхаусів як одного з елементів типологічної номенклатури сучасного міського житла (2019)
Правдохін В. В. - Використання вітража в архітектурних об’єктах (2019)
Міндер В. В. - Система видового розкриття пейзажів Парку Вічної слави міста Києва, Сидоренко І. О. (2019)
Ольховська О. В. - Особливості творчого здобутку Жіля Клемана у сучасному ландшафтному дизайні (2019)
Смадич І. П. - Застосування принципу конфіденційності при проектування житлових будинків в природньому середовищі (2019)
Стасюк О. С. - Місця пам’яті в громадських просторах історичного міста – створення чи перетворення (2019)
Степанчук О. В. - Закономірності розподілення інтервалів між транспортними засобами на магістральних вулицях міст (2019)
Триколенко С. Т. - Ювелірна архітектура Алессандро Дарі (2019)
Трошкіна О. А. - Досвід застосування сценарного підходу у курсовому проектуванні парку (2019)
Штолько В. Г. - Методологія викладання основних форм дизайну студентам вишу як дидактична проблема, Романчук С. М., Богославець О. І. (2019)
Штолько В. Г. - Створення дизайну сучасного освітнього середовища як просторового сегмента, Богославець О. І. (2019)
Звернення головного редактора (2019)
Pashkovska N. V. - Diabetes mellitus and Alzheimer’s disease, Pankiv V. I., Grinko N. V., Pashkovska O. V. (2019)
Grynchuk F. V. - Comparative characteristics of proteolytic activity in case of experimental peritonitis and its development on the background of diabetes mellitus, Grynchuk A. F. (2019)
Марчук Ю. Ф. - Залежність літогенності жовчі від показників вуглеводного та ліпідного обмінів у хворих на цукровий діабет типу 2 із хронічним некалькульозним холециститом, Пашковська Н. В., Андрійчук Д. Р., Федів О. І. (2019)
Захарченко Т. Ф. - Порівняльна оцінка активності клітин вродженого імунітету в пацієнтів із доброякісними та злоякісними захворюваннями щитоподібної залози після радіойодотерапії, Гулеватий С. В., Волинець І. П. (2019)
Вацеба Т. С. - Активація внутрішньоклітинних ферментних систем під впливом патогенетичних факторів канцерогенезу у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2019)
Сорокман Т. В. - Синдром Клайнфельтера у дітей і підлітків: поєднання генетики й ендокринології, Попелюк Н. О., Макарова О. В. (2019)
Пашковська Н. В. - Ефективність застосування Нейромідину® в комплексному лікуванні діабетичної дистальної симетричної полінейропатії, Пашковський В. М., Зорій І. А. (2019)
Тронько М. Д. - Роль метаболічної хірургії в лікуванні пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу та ожирінням, Орленко В. Л., Саволюк С. І., Крестьянов М. Ю., Добровинська О. В., Глаголева А. Ю., Іваськіва К. Ю., Лисенко В. М., Завертиленко Д. С. (2019)
Рыкова О. В. - Мужской фактор бесплодия: алгоритм лабораторной диагностики причин (часть 2) (2019)
Лучицький Є. В. - Гіпогонадизм, індукований прийомом анаболічних стероїдів (огляд літератури) (2019)
Волошин О. І. - Особливості фітотерапії цукрового діабету крізь призму коморбідності й профілактики ускладнень (огляд літератури), Глубоченко О. В., Паньків І. В., Глубоченко В. Г., Малкович Н. М. (2019)
Паньків В. І. - Стан забезпечення вітаміном D населення Західного регіону України, Поворознюк В. В., Паньків І. В., Бойко В. І., Глуговська С. В. (2019)
Пашковська Н. В. - Латентний автоімунний діабет у дорослих (LADA): сучасний погляд на проблему (2019)
Сичевський М. П. - Наукове обґрунтування заходів щодо виробництва високоякісної молочної продукції, Романчук І. О. (2019)
Берник І. М. - Застосування віброекстракторів з гідроімпульсним приводом в системах "тверде тіло-рідина", Кутняк М. М., Коц І. В. (2019)
Боднарчук О. В. - Методичні підходи до визначення вмісту сорбінової та бензойної кислот у молочних продуктах, Петров П. І., Насирова Г. Ф., Стасевська О. М. (2019)
Вербицький С. Б. - Ін’єктування м’ясної сировини розсолами з колагенвмісними компонентами, Старчевой С. О., Усатенко Н. Ф., Крижська Т. А. (2019)
Войцехівська Л. І. - Вплив природних антиоксидантів на тривалість зберігання м`яса птиці механічного обвалювання, Охріменко Ю. І., Соколова С. Я., Шелкова Т. В. (2019)
Гриненко І. Г. - Інноваційні технології одержання цукровмістних продуктів, Грушецький Р. І., Хомічак Л. М. (2019)
Даниленко С. Г. - Біотехнологія як основа сучасних інноваційних технологій виробництва продовольчих товарів, Науменко О. В., Потемська О. І. (2019)
Данілова К. О. - Раціональні способи одержання скрапленого діоксиду вуглецю на підприємствах спиртової галузі, Олійнічук С. Т. (2019)
Дорохова Т. Д. - Технологічні аспекти використання горохової клітковини при розробці борошняних кулінарних виробів, Удворгелі Л. І., Корецька І. Л. (2019)
Дробот В. І. - Ефективність використання гідроколоїдів різного походження у технології безглютенового хліба, Приходько Ю. С., Бережна Г. О., Бєла Н. І. (2019)
Жукова Я. Ф. - ПЛР-скринінг заквашувальних культур для підвищення вмісту ессенціальних нутрієнтів у органічному кисломолочному продукті, Петров П. І., Даниленко С. Г., Шугай М. О., Чорна Н. А., Вакуленко М. М. (2019)
Какимов А. К. - Методы определения фальсификации мяса и мясных товаров, Байкадамова А. М., Темирбеккызы А.А., Кузембаева А. Е. (2019)
Лисак Т. І. - Характеристика рас спиртових дріжджів у виробничих умовах при переробці сусла підвищеної концентрації, Олійнічук С. Т., Коваль О. О. (2019)
Орлюк Ю. Т. - Процес визрівання сирів за участі сирного слизу (2019)
Писарець О. П. - Застосування спельтового борошна в технології пшеничного хліба, Бєла Н .І. (2019)
Рижкова Т. М. - Оцінка фізико-хімічних показників козиного та коров’ячого молока-сировини, Даниленко С. Г., Копилова К. В. (2019)
Хомічак Л. М. - Кінетика сушіння подрібнених плодів томатів, Петрова Ж. О., Кузнєцова І. В., Ярмолюк М. А. (2019)
Хомічак Л. М. - Вивчення способу підготовки борошна для модифікації, Штангеєва Н. І., Кузнєцова І. В., Висоцька С. І. (2019)
Сичевський М. П. - Розвиток агропромислової інтеграції в харчовій промисловості, Коваленко О. В., Лукашенко Н. О., Юрченко Н. С. (2019)
Бокій О. В. - Вплив харчової промисловості на міжнародні рейтинги України (2019)
Доронін А. В. - Потенціал виробництва біогазу в галузі тваринництва України (2019)
Коваленко О. В. - Інклюзивні інновації в трансформовано-монополізованій продовольчій системі України (2019)
Коткова Н. С. - Індикатори розвитку продовольчої системи України в умовах економічних викликів (2019)
Куць О. І. - Удосконалення законодавчих засад державної аграрної політики для розвитку харчової індустрії (2019)
Лисенко Г. П. - Впровадження європейських механізмів забезпечення якості харчової продукції в Україні (2019)
Ященко Л. А. - Інноваційно-інвестиційна модель економічних процесів у харчовій промисловості (2019)
Максименко С. Д. - Теоретико-методологічні засади розвитку психологічної науки ХХІ сторіччя (2019)
Бондаревська І. О. - Довіра новинним медіа, національна ідентичність та громадянська активність опору серед підлітків, Михайленко В. О. (2019)
Грединарова Я. І. - Теоретичне обґрунтування взаємозв'язку ціннісних орієнтацій та професійної самоактуалізації особистості (2019)
Губа Н. О. - Теоретичний аналіз структури професійної самосвідомості особистості, Павлюк О. Г. (2019)
Гура Т. В. - Типоповедінковий підхід американських психологів до характеристики особистостей – вроджених лідерів, Фурманець Б. І. (2019)
Зелінська Я. Ц. - Досвід корекції емоційної складової Я-образу вимушено переміщених осіб засобами арт-терапії (2019)
Зінченко Т. П. - Стереотипи зовнішності та їх гендерні відмінності: результати емпіричного дослідження (2019)
Іщук О. В. - Соціально-психологічні особливості адаптації внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України, Лукасевич О. А. (2019)
Корнієнко В. В. - Патопсихологічна характеристика осіб з депресивними розладами різного ґенезу (2019)
Крошка Н. П. - Ефективність впровадження програми розвитку професійної відповідальності майбутніх фахівців ракетно-космічної галузі (2019)
Кузікова С. Б. - Конфліктність майбутніх педагогів як психологічна проблема, Пухно С. В. (2019)
Малина О. Г. - Психологічні особливості порушень харчової поведінки у дівчат, Чиганов С. Л. (2019)
Мосол Н. О. - Сучасні методи активізації професійного самовизначення старшокласників, Бондар Г. О. (2019)
Overchuk V. - Cyberbullying as a form of the manifestation of the adolescents' deviant behavior (2019)
Савченко О. В. - Аналіз та виявлення специфіки психологічних меж підлітків в залежності від психологічних захистів особистості (2019)
Сайко Х. Я. - Готовність дітей молодшого шкільного віку із аутизмом до навчання в інклюзивній школі, Яковенко В. М. (2019)
Сидоренко О. Б. - Самоефективність особистості у виборі копінг-стратегій поведінки, Федоренко А. Ф., Ханецька Т. І. (2019)
Скрипаченко Т. В. - Аналіз основних психологічних підходів до вивчення перфекціонізму (2019)
Сняданко І. І. - Дослідження впливу перфекціонізму на вибір кар'єрних орієнтацій працівниками організацій, Матковська А. В. (2019)
Ткалич М. Г. - Позитивна ціннісна пропозиція роботодавця (EVP) в програмах балансу "робота-життя" для персоналу організацій, Якупова О. Ю. (2019)
Целікова Ю. А. - Ступінь прояву та види негативного дитячого досвіду серед дорослого населення України (2019)
Чечко І. І. - Професійне самовизначення старшокласників в контексті профорієнтаційної роботи в закладах загальної середньої освіти (2019)
Шевченко Н. Ф. - Особистісні та професійні аспекти ідентичності в ранньому юнацькому віці, Волобуєва О. С. (2019)
Шипко М. В. - Результати апробації програми розвитку етичної свідомості студентської молоді (2019)
Вихідні дані (2019)
Зелінський А. Л. - "Захоплення" Кілікії Селевком І: перегляд датування (2019)
Maravelia A. - The Conception of the Cosmic Egg (swHt) in the Ancient Egyptian and in the Orphic Cosmovision (2019)
Новак Б. С. - Образ Грузії на сторінках "Українського історичного журналу" в післясталінську добу (2019)
Тарасенко М. О. - Кришка саркофагу єгипетської жриці XXV династії (НКПІКЗ КПЛ-Арх-829) (2019)
Haładaj D. - Back of Crocodile! Spells 31–42 of the Book of the Dead in iconography of Late Third Intermediate Period qrsw coffins from Thebes (2019)
Александрова Е. В. - К вопросу о паратексте в Текстах пирамид (2019)
Рецензії (2019)
Ткаченко С. А. - Формування багатовимірного бухгалтерського обліку, Потишняк О. М. (2018)
Гільорме Т. В. - Методичні аспекти удосконалення організації обліку запасів на торговельному підприємстві, Остроумова А. Д. (2018)
Корнілова О. В. - Особливості розвитку туризму в Україні, Борблік К. Е. (2018)
Пошивалова О. В. - Побудова економетричної моделі ринку тютюнових виробів в Україні (2018)
Дробязко С. І. - Особливості розвитку страхового ринку як сегменту фінансового ринку, Мельникова Ю. І. (2018)
Стороженко С. А. - Адміністративна відповідальність за незаконне переміщення товарів через митний кордон: зарубіжний досвід (2018)
Туманян А. О. - Як зареєструвати податкову накладну після того, як вже подано податкову декларацію за відповідний період? (2018)
Туманян А. О. - Аналіз законопроекту щодо податку на виведений капітал (2018)
Щодо оформлення підприємством документів на видачу коштів на відрядження працівника (2018)
Про перенесення вихідних днів та нормування робочого часу у 2019 р. (2018)
Чи потрібно платити земельний податок або орендну плату за землю, якщо відсутні правовстановлюючі документи? (2018)
Яким чином подати уточнюючу фінансову звітність у разі виявлення помилок? (2018)
Порядок інкасації коштів з каси та заповнення реквізитів видаткового касового ордеру (2018)
Проблемні питання зберігання оригіналів та копій електронних документів (2018)
Щодо ведення касових книг відокремленими підрозділами та строків інкасації виручки у вихідні дні (2018)
Порівняльний аналіз змін до звітності з ЄСВ (2018)
Шевченко І. Ю. - Регіональний ринок легкових автомобілів як об’єкт дослідження: теоретичний аспект, Гуляєв І. О. (2018)
Мельник О. Г. - Митна система Нідерландів: ключові особливості побудови та функціонування, Адамів М. Є., Тодощук А. В. (2018)
Ткаченко С. А. - Координаційні підходи функціонально перспективної системи (теорії) обліково-економічного забезпечення, Потишняк О. М. (2018)
Єфімов О. М. - Тлумачення податкового законодавства на прикладі прощення боргу, Єфімов С. А. (2018)
Заборовець К. Г. - Вплив обсягів та структури державних боргових зобов’язань на загальноекономічне зростання (2018)
Білецька Г. М. - Порівняльно-аналітична характеристика електронних форм податкового контролю на основі даних платників податків в електронному форматі, Ковтунович Н. Л. (2018)
Туманян А. О. - Аналіз законопроекту щодо податку на виведений капітал (2018)
Щодо ведення касових книг відокремленими підрозділами та строків інкасації виручки у вихідні дні (2018)
Порівняльний аналіз змін до звітності з ЄСВ (2018)
Метіль А. С. - Соціальне забезпечення дітей з вадами розвитку (2018)
Пєнська І. О. - Сутність та методи оцінки ймовірності настання банкрутства підприємства, Покровська К. А. (2018)
Серотюк Б. В. - Методика проведення стрес-тестування ризиків комерційного банку в рамках програми антикризового управління (2018)
Стороженко С. А. - Кримінальна відповідальність за незаконне переміщення товарів через митний кордон: зарубіжний досвід (2018)
Ткаченко С. А. - Ключова перебудова якісного бухгалтерського обліку, Потишняк О. М. (2018)
Ільєнко О. В. - Usage of social media as an element of marketing strategy, Катерна О. К., Ільєнко Т. О. (2018)
Туманян А. О. - Аналіз законопроекту щодо податку на виведений капітал (2018)
Щодо ведення касових книг відокремленими підрозділами та строків інкасації виручки у вихідні дні (2018)
Порівняльний аналіз змін до звітності з ЄСВ (2018)
Киричок П. - Шановні науковці! (2018)
Киричок Т. Ю. - Розробка системи оцінки стану збереженості фондів рідкісних та цінних видань, Талімонова Н. Л. (2018)
Havenko S. - Investigation of Quality of Packaging Made of Laminated Micro-Corrugated Cardboard, Bernatsek V., Ryvak P., Labetska M. (2018)
Хаджинова С. Є. - Виявлення залежностей експериментальних досліджень крайового кута змочування, Золотухіна К. І., Кушлик Б. Р., Кушлик-Дивульська О. І. (2018)
Хмілярчук О. І. - Технологічні особливості виготовлення видань зі змінними елементами блоку, Клішина М. О. (2018)
Палюх О. О. - Дослідження конструктивних відмінностей окремих видів півжорстких обкладинок (2018)
Гурська І. В. - Технологічні особливості друкування на гофрованому картоні флексографічним способом, Зоренко О. В., Розум Т. В. (2018)
Іванко А. І. - Пристрій для транспортування книжкових та журнальних блоків у зону обрізування, Степанков А. А. (2018)
Фіялка С. Б. - Пізнавальний та виховний потенціал белетризованих біографій для дітей (2018)
Левчук О. М. - Внутріредакційні стандарти для спеціалізованих медіа: традиції і трансформації (2018)
Hoffmann T. - Hikikomori jako cyberzagrożenie młodych ludzi w XXI wieku — aspekty prawne i medioznawcze (2018)
Осипова Т. Г. - Особливості дизайну дитячих книжок з елементами "pop-up", Пшенична М. В., Пшеничний Ю. В. (2018)
Ковальський Леонід Миколайович (2019)
Блудов А. В. - Формування сучасної методики викладання живопису в творчих ВНЗ (на прикладі Баухауза) (2019)
Лисенко О. Ю. - Відображення містобудівних та архітектурних концепцій у графічній інтерпретації логотипів засобами морфології, Ідак Ю. В., Топилко С. І. (2019)
Кисіль С. С. - Дизайн доступного та безбар’єрного архітектруного середовища об’єктів транспортної інфраструктури (2019)
Кузьмич В. І. - Центр рівноваги тіла людини та його значення в архітектурному проектуванні (2019)
Кондратьєва О. В. - Архітектор-художник В. М. Покровський – homo universalis початку ХХ століття. Літопис. Частина ІІ (2019)
Петровська Ю. Р. - Особливості формоутворення 3D панелей в дизайні предметного середовища (2019)
Субін-Кожевнікова А. С. - Архітектурний декор на фасадах будівель м. Вінниці кінця XIX – початку XX ст (2019)
Хороша О. І. - Принципи планування парків палацово-паркових комплексів вінничини стилю класицизм кінця XVIII початку XX ст (2019)
Щурова В. А. - Моделювання ландшафтних ситуацій шляхом використання міждисциплінарних методів (2019)
Бачинська О. В. - Іудаїсти та їх молитовні будинки у Києві (2019)
Болотов Г. І. - Роль естетичної альтернативи в процесі управління урбанізованим простором та його гармонізації (2019)
Праслова В. О. - Арт-дизайн в художньому проектуванні (2019)
Вотінов М. А. - Паркінги як об'єкти гуманізації міського середовища, Чубарова Д. С. (2019)
Булах І. В. - Архітектурно-містобудівна організація закладів охорони здоров'я Німеччини та Великобританії (2019)
Габрель М. М. - Критерії й вимоги сталого розвитку міст в оцінці нерухомого майна та обґрунтуванні проектних рішень (2019)
Габрель М. М. - Унікальність простору міста. Аналіз і використання в управлінні його розвитком, Косьмій М. М. (2019)
Довганюк А. І. - Принципи формування соціально-планувальної структури центру історичного міста Чернівці (2019)
Дмитренко А. Ю. - Сучасний стан та тенденції розвитку селищ міського типу в Україні, Кузьменко Т. Ю. (2019)
Каранда А. О. - Історичний досвід формування садів і парків філософської та псиемоційної спрямованості (2019)
Муска Б. В.-Б. - Аналіз історичного розвитку нормування квартир як відображення соціально-економічних умов розвитку житла (2019)
Онуфрів Я. О. - Доповнення історико-архітектурного опорного плану м. Львова шляхом виявлення нових пам’яток архітектури, Сеньковська Я. Т. (2019)
Ніжник В. В. - Підходи щодо визначення протипожежних відстаней між будинками та спорудами (2019)
Смірнова О. В. - Прийоми формування інноваційних спортивно-оздоровчих комплексів засобами ергодизайну (2019)
Шкурупій М. Ю. - Агломерації яхтових комплексів на внутрішніх водних шляхах (2019)
Щетінін В. О. - Особливості організації велосипедних та електроіндивідуальних маршрутів в екопоселенні (2019)
Юрчишин О. М. - Дитячий простір у містах в контексті віртуального середовища., Ракочий Я. В. (2019)
Петришин Г. П. - Реконструкція парку "Високий замок" у контексті природного каркасу Львова, Соснова Н. С., Тупісь С. П. (2019)
Микитась М. В. - Криторіальний підхід до оцінки ефективності адаптивного кластеру енергоефективності архітектурно-будівельної галузі (2019)
Дяченко К. А. - Особливості архітектурно-планувальних рішень виставкових комплексів, Лях В. М. (2019)
Мостовенко О. В. - Порівняльний аналіз графіків потенціалів енергії при різних функціях від відстані (2019)
Саєнко Д. М. - Досвід Данії та Франції у проектуванні дитячих дошкільних закладів (2019)
Проскуряков В. І. - Узагальнення результатів дослідження архітектурної типології будинків доби функціоналізму в м. Чернівці, Юрійчук Р. Д. (2019)
Рочняк Ю. А. - Формування архітектури будівель залізничних вокзалів у політичних періодах історії України (2019)
Стоцько Р. З. - Історичні та архітектурні аспекти комплексу будівель греко-католицької духовної семінарії у Львові (2019)
Бачинська О. А. - Історія повсякдення Стамбула за матеріалами Державного архіву Одеської області (2019)
Бубенок О. Б. - Алани і маскути на західному узбережжі Каспійського моря: проблема етнічної ідентичності (2019)
Сейтяг'яєв Н. С. - "Стисла історія” ель-Хадж Курбана як ймовірне джерело перекладених черкеських генеалогій другої половини XVIII–XIX ст. (2019)
Мусійчук В. А. - Формування наукометричної термінології у в’єтнамській мові (2019)
Вертієнко Г. В. - ‘Золото’ в Яштах: до семантики образу Вайу (2019)
Бурба Д. В. - Бгаґавадґіта, глава 5 / Переклад із санскриту, вступна стаття та коментарі Д. В. Бурби (2019)
Памук О. - Імпліцитний письменник / Переклад з турецької Є. Є. Коровіна (2019)
Холод С. М. - Характеристика різних сортозразків гороху посівного (Pisum sativum L.) у зоні Південного Лісостепу України (2019)
Ведмедєва К. В. - Успадкування ознаки абрикосового забарвлення крайових квіток соняшнику (Helianthus annuus L.) (2019)
Mishchenko S. V. - Callus formation, organogenesis and microclonal reproduction in different species of the genus Linum L. in vitro, Kryvosheieva L. M. (2019)
Заїма О. А. - Урожайність та якість зерна пшениці м’якої озимої за різних варіантів обробки посівів фунгіцидами, Дергачов О. Л. (2019)
Григоренко С. В. - Біометричні показники сортів сої залежно від застосування добрива, регуляторів росту та вологоутримувача (2019)
Каленська С. М. - Порівняльна характеристика шкал росту й розвитку гороху посівного (Pisum sativum L.), Присяжнюк О. І., Король Л. В., Половинчук О. Ю. (2019)
Лашук С. О. - Біоморфологічна характеристика селекційних зразків представників роду Miscanthus, отриманих в умовах in vitro (2019)
Сторожик Л. І. - Особливості формування продуктивності гібридів сорго цукрового залежно від впливу агротехнічних факторів: ширини міжрядь, густоти посівів та обробки регулятором росту, Музика О. В. (2019)
Багатченко В. В. - Формування структури врожаю гібридів кукурудзиза різних строків сівби, Таганцова М. М., Симоненко Н. В. (2019)
Шевченко Г. В. - Експресія аквапорину PIP2;1 як ознака посухостійкості гібридів Zea mays L. за умов зниженої вологості ґрунту, Овруцька І. І., Овчаренко Ю. В. (2019)
Іващенко І. В. - Біохімічні особливості інтродукованої популяції Serratula coronata L. (Asteraceae) у Центральному Поліссі України, Рахметов Д. Б., Вергун О. М. (2019)
Мельник С. І. - Особливості формування ринку національних сортових ресурсів винограду справжнього (Vitis vinifera L.), Орленко Н. С., Матус В. М., Мажуга К. М., Керімов А. Н. (2019)
Мельник О. Г. - Міжнародне митне співробітництво України: сучасний стан та перспективи розвитку в умовах європейської інтеграції, Адамів М. Є., Тодощук А. В. . (2018)
Ткаченко С. А. - Аргументованість підготовки навчального плану та програми освітнього ступеня "магістр" із вишколу спеціальності 071 "Облік і оподаткування" у новітній час, Потишняк О. М. . (2018)
Андрусяк Н. О. . - Сутність та складові еколого-економічної конкурентоспроможності регіону (2018)
Артамонова Н. С. . - Особливості застосуванння комунікативних технологій в управлінні моно- та мегаструктурних суб’єктів (2018)
Бровкова О. Г. - Формування системи стратегічного управління конкурентоспроможністю українських підприємств, Гоцуляк О. С., Троян А. І. . (2018)
Озерський І. В. . - Відшкодування моральної шкоди у цивільному судочинстві (2018)
Вінницька О. А. - Міжбюджетні трансферти як інструмент бюджетного регулювання, Чвертко Л. А., Корнієнко Т. О. . (2018)
Туманян А. О. - Як покупцю-платнику ПДВ захистити своє право на податковий кредит у разі відсутності реєстрації податкової накладної? Аналіз судової практики (2018)
Туманян А. О. - Порядок здійснення оптової реалізації пального (2018)
Фесенко Г. В. - Мінімізація часу початку виконання флотом безпілотних літальних апаратів завдання з радіаційного моніторингу в новій зоні відповідальності (2019)
Бориченко О. В. - Визначення об’єктів для оперативного контролю енергоефективності в системі енергетичного менеджменту (2019)
Dotsenko S. I. - Architecture Development of Information System of an Enterprise, Kamenskyi S. S. (2019)
Волочій Б. Ю. - Оцінка можливостей комплексу охоронної сигналізації з різною кількістю сейсмічних датчиків біля зони контролю, Змисний М. М., Онищенко В. А., Сальник Ю. П., Шкілюк О. П. (2019)
Поночовний Ю. Л. - Дослідження баз вразливостей для параметризації марковських моделей оцінювання доступності веб-ресурсів, Рогочий С. Ю., Шарай О. І., Кнуренко В. О., Воронянський В. С. (2019)
Iванченко O. В. - Аналітико-стохастичний метод побудови структурних схем безпеки кібернетичних активів системи SCADA критичної інфраструктури (2019)
Кабак Л. В. - Дослідження можливості захисту інформації за допомогою вбудованих пакетів криптозахисту даних серверів MS SQL server та Oracle, Молотков О. Н., Буланий О. П., Куц В. В. (2019)
Пасічник А. М. - Напрями організації швидкісного автотранспортного сполучення Київ–Дніпро, Лебідь І. Г., Мірошніченко С. В. (2019)
Січко Т. В. - Прикладні аспекти розрахунку структурно-топологічних характеристик систем, Смоктій К. В., Ткачук А. О. (2019)
Костенко В. В. - Виявлення проблем структури інформаційних ресурсів під час обробки та пошуку інформації, Костенко Д. Є., Замотаєв Є. Д., Широченко В. О. (2019)
Зінченко О. А. - Функціонування страхового ринку в умовах системної кризи української економіки, Супрун Н. В., Супрун А. А. (2018)
Смачило В. В. - Обґрунтування методу оцінювання кадрового потенціалу на підприємстві (2018)
Побережець О. В. - Теоретичні аспекти та напрями удосконалення обліку поточної дебіторської заборгованості, Кисляк І. М. (2018)
Панченко М. О. - Вплив інновацій на конкурентоспроможність підприємства, Цигульова О. О. (2018)
Ганущак Т. В. - Динаміка рейдерських атак на підприємства України, Зубок А. М. (2018)
Гільорме Т. В. - Удосконалення організаційно-методичних засад облікового відображення операцій з товарами на підприємстві, Вінникова А. В. (2018)
Катранжи Л. Л. - Шляхи вдосконалення організації обліку і контролю діяльності суб'єктів малого підприємництва, Пономарьова Є. В. (2018)
Єлісєєва О. К. - Теоретичні аспекти екологічного оподаткування: вітчизняний і зарубіжний досвід, Васильєва О. О. (2018)
Тютюник І. В. - Податкові розриви в економіці: економічна сутність та передумови виникнення (2018)
Туманян А. О. - Як покупцю-платнику ПДВ захистити своє право на податковий кредит у разі відсутності реєстрації податкової накладної? Аналіз судової практики (2018)
Туманян А. О. - Порядок здійснення оптової реалізації пального (2018)
Коментар щодо змін до порядку ведення особових справ працівників (2018)
Масіна Л. О. - Система стратегічного контролінгу в державному регулюванні макроекономічного середовища (2018)
Мельнікова Ю. І. - Особливості логістизації підприємницької діяльності в Україні (2018)
Онісіфорова В. Ю. - Корпоративне медичне страхування як інструмент соціального розвитку колективу підприємства, Остапенко Л. О. (2018)
Дахнова О. Є. - Аналіз виконання місцевих бюджетів України, Крюкова Т. С. (2018)
Яременко В. Г. - Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств України, Пелехата К. М. (2018)
Ясіновська І. Ф. - Актуальні проблеми ведення бізнесу в Україні, Верхоляк Т. П., Хміль С. З. (2018)
Фабіянська В. Ю. - Контроль земельних ресурсів в Україні та шляхи його удосконалення (2018)
Шевчук С. В. - Митна безпека та митні інтереси держави: особливості економіко-правового регулювання (2018)
Вітько Д. О. - Детермінанти зовнішньої конкурентоспроможності компаній на аграрних ринках ЄС (2018)
Туманян А. О. - Як покупцю-платнику ПДВ захистити своє право на податковий кредит у разі відсутності реєстрації податкової накладної? Аналіз судової практики (2018)
Туманян А. О. - Порядок здійснення оптової реалізації пального (2018)
Коментар щодо змін до порядку ведення особових справ працівників (2018)
Звернення ректора НФаУ А. А. Котвіцької з нагоди 20-ї річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України (2019)
Sumets O. M. - The paradigm of the professional education program "Clinical Research Management", Mykolenko O. P., Kozyryeva O. V. (2019)
Kiryev I. V. - Methodological approaches to teaching the course "The First Responder" in the National University of Pharmacy, Zhabotynska N. V., Ryabova O. A. (2019)
Герасимова О. О. - Аналіз споживання протизапальних засобів, що застосовуються при захворюваннях кишечника, в різних країнах світу, Яковлєва Л. В., Таран В. О. (2019)
Sahaidak-Nikitіuk R. V. - The study of the contents of first aid kits for rescuers and the SESU workers, Gretska G. A. (2019)
Міщенко О. Я. - Оцінка професійної активності фармацевтів аптечних закладів щодо їх обов’язків у забезпеченні безпечного застосування ліків, Осташко В. Ф., Коваленко Є. М., Грешко Ю. І. (2019)
Посилкіна О. В. - Науково-практичні підходи до управління безпечністю та ефективністю фармацевтичних ланцюгів постачань із використанням цифрових технологій, Лісна А. Г. (2019)
Рибачук В. Д. - Аналітичний огляд вітчизняного ринку ентеросорбентів, Рубан О. А. (2019)
Байгуш Ю. В. - Обґрунтування маркетингового підходу до визначення ціни лікарського засобу карведилолу на основі соціально орієнтованої політики підприємства, Семенів Д. В., Слободянюк М. М. (2019)
Strus O. Y. - Marketing aspects of the development of veterinary preparations based on peloids and products of their processing, Polovko N. P., Smetanina K. I. (2019)
Стишов О. А. - Неолінгвістичні ідеї та інноваційні концепції Лариси Шевченко, Сизонов Д. Ю. (2019)
Шевченко Л. І. - Ремінісценції лінгвіста до теорії ідентифікації: епістолярій Пантелеймона Куліша. Стаття 1 (2019)
Zlotnyk-Shagina O. О. - Literary language and literary norm in the interpretation of Ivan Franko (2019)
Бачун Л. І. - Концепт БОГ у творах про національно-визвольний рух першої половини ХХ ст. (2019)
Снитко О. С. - Карнавальні форми сугестії в інформаційному просторі України у контексті консцієнтальної війни (2019)
Сизонов Д. Ю. - Медійна фразеологія та категорія експресивності: стилістичні взаємозалежності (2019)
Pliasun O. M. - Image strategies of Ukraine: media linguistic discourse (2019)
Makarets I. S. - Legislative regulation of linguistic relationships in Ukraine (2019)
Бугайко Ю. О. - Види лінгвістичної експертизи законопроектів: перспектива впровадження в Україні (2019)
Мільо А. В. - Концепт БІЖЕНЕЦЬ: трансформації в сучасній українській лінгвокультурі (2019)
Гливінська Л. К. - Словесна культура українських мас-медіа: мета і засоби (стаття-рецензія) (2019)
Гончаренко В. В. - "Зручний прапор" судна: сутність та причини появи (2018)
Дмитришин М. В. - Проблеми та перспективи залучення європейського туриста на Прикарпаття (2018)
Крамчанінова М. Д. - Аналіз проблем оцінки ефективності управління та розробка шляхів їх вирішення, Бурко Я. В., Воротнєва М. Ю. (2018)
Кремень О. І. - Сутність і особливості грошових потоків підприємства, Лаврентьєва Т. М. (2018)
Насібова О. В. - Теоретичні основи управління активами і пасивами підприємства, Дзюба В. М. (2018)
Шандова Н. В. - Управління розвитком екологічного туризму в Херсонській області, Шульга М. О., Билим О. С. (2018)
Дахнова О. Є. - Аналіз стану системи охорони здоров’я України, Куценко В. О. (2018)
Туманян А. О. - Коментар щодо законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України № 9260 від 05.11.2018 р. (2018)
Дмитришин М. В. - Перспективні напрями підвищення зацікавленості європейського туриста принадами Прикарпаття (2018)
Шаповал Л. П. - Удосконалення процесу управління банківськими ризиками, Грицик А. Я. (2018)
Ткаченко С. А. - Дослідження деяких проблем й формування напрямків розвитку формальної теорії і методології підсистеми обліково-економічного та аналітичного забезпечення, Потишняк О. М. (2018)
Піпіч Є. М. - Експертиза та митний контроль автокосметики (2018)
Савчук С. В. - Траєкторія розвитку бюджетного планування в умовах децентралізації, Корнацька Р. М. (2018)
Клімньова Т. О. - Розвиток економічної конкуренції в Україні в умовах глобалізації (2018)
Мельник О. Г. - Досвід Польщі щодо побудови та реформування митної системи в умовах членства у Європейському Союзі, Адамів М. Є., Тодощук А. В. (2018)
Єрмолаєва Т. В. - Правовий статус агрохімічного паспорту земельної ділянки, Запорожець А. А. (2018)
Туманян А. О. - Коментар щодо законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України № 9260 від 05.11.2018 р. (2018)
Тохтамиш Т. О. - Теоретичні аспекти управління залученням коштів у банку, Шелест А. В. (2018)
Церковна О. В. - Класифікація ризиків у логістичній діяльності промислового комплексу (2018)
Пєнська І. О. - Ефективність фінансового планування на підприємстві, Чичипан М. А. (2018)
Дискіна А. А. - Оглядово-аналітичний документ світових досягнень у сфері інформаційних технологій та маркетингового інструментарію (2018)
Дахнова О. Є. - Фіскальна роль податку на доходи фізичних осіб в Україні, Матросова Л. М., Шевченко В. С. (2018)
Бондаренко С. А. - Формування фінансової рівноваги в забезпеченні ефективності підприємства, Руммо В. В. (2018)
Дробязко С. І. - Theoretical and methodological aspects of economic security management of enterprises (2018)
Туманян А. О. - Коментар щодо законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України № 9260 від 05.11.2018 р. (2018)
Звернення ректора НФаУ А. А. Котвіцької з нагоди 20-ї річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України (2019)
Лич І. В. - Гіалуронова кислота: біосинтез та використання, Угрин А. О., Волошина І. М. (2019)
Мерзлікін С. І. - Аналітичний огляд побічних ефектів та гострих отруєнь прохлороперазином, Кучер Т. В., Степаненко В. І., Погосян О. Г. (2019)
Вишневська Л. І. - Біофармацевтичні та мікробіологічні дослідження твердих желатинових капсул із багатокомпонентним рослинним сухим екстрактом, Шмалько О. О. (2019)
Гриценко В. І. - Фізико-хімічні дослідження активних фармацевтичних інгредієнтів у складі м’якої лікарської форми противірусної дії, Кієнко Л. С., Бобрицька Л. О. (2019)
Зуйкіна С. С. - Дослідження мікробіологічної чистоти мазі "Фітолан" у процесі зберігання, Вишневська Л. І., Стрельніков Л. С. (2019)
Дуб А. І. - Вплив нової фітокомпозиції, що містить сухі екстракти листя шовковиці білої, стулок квасолі звичайної і пагонів чорниці, на ліпідний спектр крові при експериментальному цукровому діабеті 2 типу, Кліщ І. М. (2019)
Качур О. І. - Зміни показників ендогенної інтоксикації у щурів за експериментального канцерогенезу та застосування ентеросорбції, Фіра Л. С., Лихацький П. Г. (2019)
Федоровська М. І. - Вивчення фолікулостимулюючої дії м’яких лікарських косметичних засобів на моделі андрогенної алопеції у щурів, Половко Н. П., Антимис О. В. (2019)
Сенюк І. В. - Вивчення антиексудативної активності сухого екстракту з плодів сливи домашньої, Башар Джабар Алі Аль-Сахлані. (2019)
Геруш О. В. - Вивчення гепатопротекторної дії нового рослинного засобу "Гепатропін" на моделі гепатиту у щурів, викликаного туберкулостатичними лікарськими засобами, Яковлєва Л. В. (2019)
Цеменко К. В. - Визначення гострої токсичності галенових та новогаленових фітосубстанцій з листя брусниці звичайної, Кіреєв І. В., Кошовий О. М. (2019)
Толмачова К. С. - Дослідження протизапальної активності полісахаридного комплексу з пагонів Багна звичайного, Кіреєв І. В., Кошовий О. М., Упир Т. В. (2019)
Москаленко А. М. - Фенольні сполуки та антиоксидантна активність безсмертника приквіткового (Helichrysum bracteatum), Попова Н. В., Блажеєвський М. Є., Бондаренко Н. Ю. (2019)
Блідченко-Найко В. В. - Універсальні компоненти символічної образності казкового наративу (на матеріалі українських і англійських чарівних казок) (2018)
Доброштан Т. В. - Эмоционально-оценочные характеристики соматических фразеологизмов в современном русском языке (на примере идиостиля Бориса Акунина) (2018)
Кагановська О. М. - Текстові концепти французької художньої прози крізь призму імплікації та експлікації (2018)
Кравченко Н. К. - Лінгвістичний екоцентризм як метадискурсивний принцип функціональної парадигми (2018)
Мінчак Г. Б. - Лексико-семантичні неологізми в сучасній українській жіночій прозі (2018)
Ніконова В. Г. - Концептуальний простір естетичної оцінки в ліриці англійського романтизму, Бойко Я. В. (2018)
Половинкіна М. І. - Мовно-стилістичні особливості поетичної збірки Марціна Свєтліцкого "Drobna zmiana" (2018)
Щаслива Н. С. - Мовні засоби категорій інтертекстуальності та прецедентності поетичного тексту "потоку свідомості" (на матеріалі поезії Кеннета Кока "Sleeping with Women" ("Спати з жінками") (2018)
Данилевська О. М. - Уявлення школярів про суржик у контексті посттоталітарних деформацій мовної ситуації в Україні на початку ХХІ століття (2018)
Іваночко К. М. - Акцентуаційні особливості вербативів із семантикою одноразовості в південно-західних говорах української мови (2018)
Приймак Д. М. - Проект українського правопису 2018 р. як актуалізація традиційних правописних норм: нагальність змін та проблематика (2018)
Туркевич О. В. - Терміни знання, вміння, навички: від унормування до гармонізації в сучасній українській лінгводидактиці (2018)
Бондар М. В. - Національно-культурний компонент турецької мовної картини світу в українському лінгвокультурному просторі (на матеріалі перекладів турецької художньої прози) (2018)
Юденко А. И. - Перевод международно-правового текста: когнитивно-прагматический и лингвистический аспекты (2018)
Мінчак Г. Б. - Нова праця про особливості ідеологізації лексем у тлумачних словниках: тоталітарний і посттоталітарний виміри. Ренчка І. Лексикон тоталітаризму (2018)
Вимоги до рукописів (2018)
Семененко І. М. - Організація імпакт-інвестування як елементу компенсаційного механізму сталого розвитку регіону на засадах цільового управління підприємствами (2018)
Желізко О. О. - The impact monitoring of the state regulation of institutional changes on the system of entrepreneurial economic security (2018)
Пєнська І. О. - Методологічні складові управління грошовими потоками підприємства, Вєтрова А. А. (2018)
Пізняк Т. І. - Теоретичні аспекти обґрунтування напрямів розвитку господарської діяльності підприємств аграрного сектору в контексті впровадження інноваційних технологій, Влащенко Г. Г. (2018)
Дахно О. М. - Оподаткування прибутку підприємств: українські реалії та естонський досвід, Гоголєва К. С., Литвиненко І. С. (2018)
Шельчук Т. С. - Правові наслідки незаконної вирубки лісів в Україні (2018)
Іващенко А. В. - Проблеми та перспективи розвитку IT-технологій на українському туристичному ринку послуг (2018)
Туманян А. О. - Коментар щодо законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України № 9260 від 05.11.2018 р. (2018)
Михайловський О. М. - Щодо проблем класифікації суб’єктів аграрного права (2018)
Єпіфанова І. М. - Значення, сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічної промисловості країни, Копієвська В. Д. (2018)
Чернишова Л. І. - Укріплення управлінського інструментарію для забезпечення концепції сталого розвитку, Чічкан О. С. (2018)
Шушкова Ю. В. - Аналіз рівня платоспроможності ПРАТ "Львівобленерго", Вацяк М. В. (2018)
Іващенко А. В. - Міжнародний туризм як складова продуктивних сил України, Волошина О. В., Молоченко В. В. (2018)
Ямненко Т. М. - Сучасний стан нормативно-правового регулювання фармацевтичного сектору у галузі охорони здоров’я, Утєхіна І. С. (2018)
Дробязко С. І. - Features of insurance as a element of economic security of insurance sector companies (2018)
Туманян А. О. - Коментар щодо законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України № 9260 від 05.11.2018 р. (2018)
Тарлопов І. О. - Ринок споживчих товарів України: проблеми та перспективи розвитку (2018)
Єпіфанова І. М. - Реалізація основної функції лізингу при його використанні підприємствами сільськогосподарської галузі, Союменко А. С. (2018)
Шушкова Ю. В. - Напрями та інструменти удосконалення державної політики фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого підприємництва в Україні, Дронський В. А. (2018)
Пошивалова О. В. - Сучасні тенденції розвитку факторингових послуг в Україні та світі, Михалочкіна М. О. (2018)
Озерський І. В. - Правові позиції ЄСПЛ у контексті психологічного опосередкування права (2018)
Аверіхіна Т. В. - Зарубіжний досвід використання інноваційних технологій мотивування персоналу підприємств харчової промисловості, Резнік В. А., Аверіхін М. М. (2018)
Ткаченко С. А. - Завдання генерального об`єднання базисних балансів національної економічної (господарської) конструкції, Потишняк О. М. (2018)
Табенська О. І. - Сучасні тенденції розвитку готельного господарства (2018)
Головач В. В. - Вагомий внесок професора В.В. Сопка щодо становлення аудиту та реформування бухгалтерського обліку в Україні (2018)
Туманян А. О. - Податкова консультація: чи потрібно сплачувати податок на земельну ділянку під будинком, який вже відчужений новому власнику? (2018)
Ткаченко С. А. - Господарська модифікація, останні запити до балансу національної економічної системи як до механізму аналізу і оцінки та планування вітчизняної економіки, Потишняк О. М. (2018)
Внукова Н. М. - Оцінка впливу оподаткування процентного доходу на результати депозитної діяльності банку, Холкіна Є. М., Бочкова К. В. (2018)
Бондаренко О. М. - Сучасні методики підготовки та перепідготовки (підвищення кваліфікації) облікових фахівців (2018)
Голубка М. М. - Національно-патріотичне виховання студентської молоді в умовах економічної кризи та інноваційних технологій (2018)
Калюжна Н. Г. - Економічні санкції в арсеналі методів торговельно-економічних воєн, Сєрова Л. П. (2018)
Ляховська О. В. - Загальна характеристика найбільших підприємств хімічної промисловості України (2018)
Овєчкіна О. А. - Матричний метод розробки організаційно-економічного механізму управління ресурсним потенціалом підприємств та оцінки його ефективності, Овєчкіна М. А., Васькевич М. С., Зарайська О. С. (2018)
Потапова Н. О. - Сучасні підходи до організації та ведення касових операцій, Кішко Я. В. (2018)
Шум М. А. - Науково-теоретичні аспекти структури фонду оплати праці в сучасній інформаційній системі, Гужва В. А., Співак О. К. (2018)
Шум М. А. - ЗЕД договір як основа взаємовідносин між контрагентами: обліковий аспект, Якименко О. Є., Костенко Т. А. (2018)
Скрипник В. Л. - Нематеріальні блага і немайнові права: проблеми методології (2018)
Туманян А. О. - Податкова консультація: чи потрібно сплачувати податок на земельну ділянку під будинком, який вже відчужений новому власнику? (2018)
Яковенко В. С. - Принципи створення та обігу криптовалют, інструментарій їх дослідження, Правікова В. Ю. (2018)
Внукова Н. М. - Управління фінансовим станом підприємства, Гончарова М. С. (2018)
Гуріна Г. С. - Експортний потенціал авіаційного комплексу як запорука інтеграції економіки України у світову економічну спільноту (2018)
Шум М. А. - Проблеми відображення в бухгалтерському обліку операцій з використанням рахунків спеціального призначення, Якименко О. Є., Логвінов С. А. (2018)
Шум М. А. - Актуальні проблеми обліку і оподаткування операцій з експорту робіт, послуг, Якименко О. М. (2018)
Сопільник Л. І. - Бухгалтерський облік як елемент системи підтримки управлінських рішень, Сопільник Р. Л. (2018)
Тохтамиш Т. О. - Аналіз сучасного стану фінансових ресурсів підприємств України, Мірошниченко Я. М. (2018)
Ямненко Т. М. - Фінансовий лізинг: правові основи, Омельчук А. В. (2018)
Костюк М. Г. - Роль інформаційних технологій в управлінні ресурсозбереженням машинобудівного підприємства (2018)
Кошовий Б.-П. О. - Соціальні вимоги до розвитку організаційно-правових форм агробізнесу (2018)
Туманян А. О. - Податкова консультація: чи потрібно сплачувати податок на земельну ділянку під будинком, який вже відчужений новому власнику? (2018)
Слісаренко O. М. - "Полтавський міф" (до 310-ої річниці оборони міста Полтави від шведської армії) (2019)
Алієва Е. Е. - Безпекова політика Швеції в контексті російської агресії проти Швеції (2019)
Прокопович Л. В. - Театральність буття в умовах соціального хаосу: філософський та психологічний аспекти (2019)
Мулярчук Є. І. - Формування у європейській культурі секуляризованих уявлень про покликання людини (2019)
Маслов Ю. К. - Корупційна компонента політичного процесу на пострадянському просторі (2019)
Дубініна В. О. - Обрії герменевтичного дискурсу: до методологічних засад філософської герменевтики (2019)
Скиба Е. К. - Соціально-філософський аналіз генезиса агресії людини (2019)
Іценко О. Г. - Специфіка співвідношення релігії і науки в релігійно-філософських поглядах С. Л. Франка (2019)
Гром І. С. - Чинники поширення чайної субкультури в латиноамериканских суспільствах (2019)
Антонюк О. Р. - Критерії виконання завдань з надання впевненості: нормативна регламентація та проблематика реалізації на практиці, Чижевська Л. В. (2018)
Мельник Ю. М. - Теоретико-методичні аспекти стратегічного регулювання економічної динаміки у промисловому секторі національної економіки (2018)
Білінець М. Ю. - Зарубіжний досвід фінансування вищої освіти на основі формули (2018)
Mищишин І. Р. - Інфраструктурне забезпечення гірських територій Львівської області і Підкарпатського воєводства (2018)
Потапова Н. О. - Сутність, економічний зміст та особливості трактування необоротних активів промислового підприємства, Клименко Є. Є., Співак О. К. (2018)
Шум М. А. - Організація обліку суб'єктами малого підприємництва, Шендрик О. Г., Співак О. К. (2018)
Янковська Л. А. - Посилення конкурентної позиції підприємства на ринку праці (2018)
Єлісєєва О. К. - Оцінювання поведінки споживача на основі аналітичних методів, Багдасарьян К. А. (2018)
Вартман Л. Г. - Проблеми підсудності справ про позбавлення батьківських прав (2018)
Туманян А. О. - Податкова консультація: чи потрібно сплачувати податок на земельну ділянку під будинком, який вже відчужений новому власнику? (2018)
Потапова Н. О. - Сучасні підходи в управлінні запасами підприємств легкої промисловості, Левашева С. С. (2018)
Шевченко І. Ю. - Моделювання впливу факторів на розвиток краудфандингу в Україні, Кобзарєва Г. Ю. (2018)
Шум М. А. - Організація обліку розрахунків з дебіторами в умовах нестабільного економічного середовища, Якименко О. Є., Бойко Т. М. (2018)
Юдіна О. І. - Аналіз сучасного стану підприємств готельно-ресторанного господарства: особливості та проблеми розвитку (2018)
Завора Т. М. - Теоретичні підходи до визначення сутності поняття соціально-економічної безпеки підприємства, Ушакова Ю. С. (2018)
Морщавка Ю. О. - Причинно-наслідкова оцінка ризику у видавничій галузі (2018)
Масіна Л. О. - Механізм стратегічного контролінгу в державному регулюванні національної економіки (2018)
Ямненко Т. М. - Правові механізми іпотечного кредитування: зарубіжний досвід та українська практика, Моргун А. О. (2018)
Дробязко С. І. - Economic security model of enterprises (2018)
Туманян А. О. - Податкова консультація: чи потрібно сплачувати податок на земельну ділянку під будинком, який вже відчужений новому власнику? (2018)
Потапова Н. О. - Проблеми організації обліку дебіторської заборгованості на підприємствах агропромислового комплексу, Дяченко Ю. С. (2018)
Пустовгар С. А. - Моделювання зміни валютного курсу під впливом макроекономічних чинників, Семикоз О. В. (2018)
Сєрєбряк К. І. - Проблеми формування регіональної інфраструктури управління ресурсним забезпеченням економіки регіону, Бєлоусов Я. І. (2018)
Колупаєва І. В. - Аналіз чинників впливу на міграційні процеси в Україні, Санін С. С. (2018)
Гуріна Г. С. - Експортний потенціал як складова загального економічного потенціалу країни (2018)
Шашина М. В. - Тенденції змін інституціонального середовища України (2018)
Семенець A. O. - Ідентифікація чинників впливу на внутрішній аудит в рамках моделі "3 лінії захисту" (2018)
Туманян А. О. - Податкова консультація: чи потрібно сплачувати податок на земельну ділянку під будинком, який вже відчужений новому власнику? (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Bogdanenko A. I. - The public investment policy in the system of factors of economic development of Ukraine (2019)
Vavrenyuk S. A. - Features of governmental regulation in the sphere of educational services of Ukraine (2019)
Vasylieva N. V. - Public-Private Partnership as a tool for development of territories, Vasylieva O. I. (2019)
Vorotin V. Y. - Shirinova Aliya Fehruz kizi The risk management as an innovation approach in govermental management of customs procedures in guam countries (2019)
Havrylov A. V. - Analysis of the risks occurring during construction (2019)
Hrebeniuk M. V. - Problem issues of implementation of state policy in the field of state security (2019)
Karlash V. V. - Problems of government regulation in the health of Ukraine (2019)
Karpyuk S. V. - Actual theoretiko-methodological aspects of research of the phenomenon "state administration” in paradigm of development of modern public administration (2019)
Kifriak O. N. - On the concept of the concept of transparency of functioning by the public authority (2019)
Kustova S. M. - Main principles for regulation of public financing of political parties: experience of developed democracy countries and Ukraine (2019)
Lavruk A. V. - State policy and activation of its functions in the development of animal husbandry (2019)
Lebedeva N. A. - Communication of society and local government bodies in the context of public organizations’ activities (2019)
Lytvyn N. M. - Problems of financial decentralization in Ukraine (2019)
Lysenko S. O. - Modern trends of informational security development, as a literary objective (2019)
Malygina I. V. - Features of the realization of state personnel policy in the education in Ukraine (2019)
Martyshyn D. S. - The role of the Orthodox Church of Ukraine in the current processes of state formation (2019)
Marusina О. S. - Innovative aspects of management of modern higher education — an important basis for its successful reformation in the era of transition to informational societies (2019)
Marusheva O. A. - Strategies for regulation of socioeconomic relations in construction (2019)
Naumenko K. V. - Methods of public administration of civil society (2019)
Prav Y. G. - Construction area as a government governance object (2019)
Prylipko S. M. - History of becoming and development of cooperative movement in Ukraine at the end of XIX – at the beginning of XX centuries (2019)
Radetsky R. S. - System against corruption in Ukraine: problems of interaction of subjects (2019)
Stelmakhova O. N. - Media of Ukraine: problems and outlook (2019)
Chaplay I. V. - State regulation of the problems of investment processes in the construction of social housing in the context of European experience (2019)
Chorna K. P. - Ukrainian state Pavel Skroropadsky: peculiarities of national military autocracy (2019)
Ostrovоy A. V. - Analysis of the conditions for the state policy formation to ensurekibernetic security in Ukraine (2019)
Білоус А. М. - Динаміка вуглецю біомаси в лісових екосистемах парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Феофанія", Матяшук Р. К., Білоус С. Ю., Володимиренко В. М., Мацала М. С. (2017)
Білоус С. Ю. - Отримання асептичної культури багатовікового дерева "Дуб Т. Г. Шевченка", Клюваденко А. А., Марчук О. О. (2017)
Гриценко В. В. - Фіторізноманіття ботаніко-географічної ділянки "Степи України" у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України (2017)
Дзиба А. А. - Цінність та функціональне зонування парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва "Копилівський" (Київська область), Щебуняєва О. В. (2017)
Зібцева О. В. - Деревні насадження на території смт Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області, Кравченко А. А. (2017)
Кабар А. М. - Вивчення стану насаджень парків ім. Володі Дубініна та ім. Л. В. Писаржевського в місті Дніпро, Мартинова Н. В. (2017)
Ковальська С. С. - Використання алометричних залежностей для оцінки компонентів надземної фітомаси штучних сосняків південного Придніпровського Полісся, Лакида П. І. (2017)
Косенко І. С. - Національний дендрологічний парк "Софіївка" як науково-дослідний інститут НАН України: здобутки і проблеми, Грабовий В. М. (2017)
Михайлович Н. В. - Регіональна репрезентативність штучних заповідних об’єктів адміністративних областей Українських Карпат (2017)
Пузріна Н. В. - Біолого-екологічні особливості омели білої (Viscum album L.) та її розповсюдженість на листяних деревних рослинах м. Києва (2017)
Токарева О. В. - Досвід промислової заготівлі березового соку в Україні, Морозик Ю. О. (2017)
Котвіцька А. А. - Звернення ректора НФаУ А. А. Котвіцької з нагоди 20-ї річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України (2019)
Барковська О. Я. - Теоретико-методичні підходи до впровадження системи моніторингу працевлаштування фахівців фармації, Рогуля О. Ю., Лебединець В. О., Огарь С. В. (2019)
Вишневська Л. І. - Дослідження з розробки багатокомпонентного екстракту урохолуму сухого та його фармакотехнологічних показників, Шмалько О. О., Солдатов Д. П. (2019)
Рухмакова О. А. - Технологічні аспекти створення назального гелю противірусної дії, Карпенко І. А., Ярних Т. Г. (2019)
Ткаченко Н. О. - Моделювання місця і ролі соціальної відповідальності у професійній діяльності фармацевтичних фахівців, Громовик Б. П. (2019)
Немченко А. С. - Аналіз асортименту лікарських засобів та парафармацевтиків на основі поліненасичених жирних кислот в Україні, Міщенко В. І., Немченко О. А. (2019)
Котвіцька А. А. - Дослідження негативних наслідків застосування лікарських засобів пацієнтами в Україні та за кордоном, Сурікова І. О. (2019)
Olkhovska A. B. - Theoretical and methodological approaches to development of the "road map" for promoting a new medicine product to the pharmaceutical market, Malyi V. V. (2019)
Пестун І. В. - Аналіз загальних і фармацевтичних маркетингових досліджень світового та національного ринків, Мнушко З. М. (2019)
Ткачова О. В. - Iмуносупресивнi засоби: дослідження асортименту та обсягів споживання в Україні, Ногачевська Г. В. (2019)
Вихідні дані (2019)
Баскевич О. С. - Наномодифікування структури кольорових металів у режимі надглибокого проникнення, Соболев В. В., Ушеренко С. М. (2019)
Башев В. Ф. - Фазовый состав и физические свойства быстроохлажденных сплавов Со−Ве, Кушнерев А. И., Рябцев С. И. (2019)
Бєлоконь К. В. - Дослідження переносу теплової енергії крізь пористу структуру інтерметалідного каталізатора, Чейлитко А. О. (2019)
Гнатенко М. О. - Влияние источников нагрева, защитных газов на свойства материалапри изготовлении авиационных деталей методом прямого выращивания (2019)
Дейнеко Л. М. - Розробка параметрів комплексної технології обробки основних жорстких елементів протикульових бронежилетів, Лобода П. І., Андреєв А. О., Столбовий В. О., Романова Н. С., Борисенко А. Ю. (2019)
Ефанов В. С. - Усовершенствование технологии выплавки слитков из никелевого сплава методом вакуумно-дугового переплава, Овчинников А. В., Джуган А. А., Ткаченко С. Н., Ждан В. С. (2019)
Пархоменко Е. Ф. - Анализ балловой ферритно-перлитной структуры (2019)
Скребцов А. А. - Исследование коррозионных свойств титана для аддитивных технологий, Проскурняк Р. В., Марченко Ю. А., Евченко В. Г., Омельченко О.С. (2019)
Фортигін А. А. - Визначення області компромісу механічних властивостей сталі 40 (2019)
Гожик П. Ф. - Основные направления исследований отдела геологии и геоэкологии Антарктики Института геологических наук НАН Украины, Греку Р. Х., Богилло В. И., Базилевская М. С., Ткаченко К. Ю., Греку Т. Р. (2019)
Зосимович В. Ю. - Біостратиграфічні і палеонтологічні дослідження кайнозойських відкладів України в Інституті геологічних наук НАН України – основні досягнення та перспективи, Сіренко О. А. (2019)
Ремезова О. О. - Вагомий внесок відділу геології корисних копалин ІГН НАН України у розвиток національної геології за часи незалежної України, Василенко С. П. (2019)
Багрий И. Д. - Научное обоснование пространственного распределения и картирования аномальных проявлений водорода – энергетического сырья ХХI в. – в нефтегазоносных структурах Украины и предупреждения геодинамических явлений, Кузьменко С. А. (2019)
Шестопалов В. М. - Мінеральні води Південного регіону України, Негода Г. М., Моісеєв А. Ю., Моісеєва Н. П. (2019)
Приходько М. Г. - Регіональна стратиграфічна схема мезокайнозойських відкладів фундаменту Закарпатського прогину, Андрєєва-Григорович А. С., Жабіна Н. М., Анікеєва О. В. (2019)
Олійник О. П. - Динаміка розвитку солянокупольних структур центральної частини Дніпровсько-Донецької западини (2019)
Шаталов Микола Микитович (До 70-річчя від дня народження) (2019)
Сокіл В. - Ювілейні сильветки фольклористів (2015)
Сокіл В. - Матеріали до української фольклористичної енциклопедії, Бриняк О. (2015)
Сокіл Г. - Наукові контакти українських фольклористів на порубіжжі ХІХ—ХХ століть (2015)
Сокіл В. - Охримовичі та Реваковичі (Родинні стосунки — наукові пошуки — національні позиції) (2015)
Коваль Г. - Повтор у фольклорному тексті: поетика тотожності (2015)
Чікало О. - Функціональність як базовий жанротворчий чинник українських пісень-хронік (2015)
Козловський В. - Поетика трагічного в українській народній баладі (2015)
Бриняк О. - Рослинна символіка хрестинної поезії українців (2015)
Ковальчук О. - Коломийка в жанровій системі фольклору українців та сусідніх слов’янських народів (2015)
Качмар М. - Українські етіологічні легенди про народи: ґенезис, структура, семантика (2015)
Демедюк М. - Етнокультурна специфіка тваринних образів в українських народних казках (2015)
Сокіл-Клепар Н. - Землеробська лексика як складова карпатських мікротопонімів (2015)
Сокіл В. - Листування Олександра Кониського і Тита Реваковича (2015)
Харчишин О. - Фольклористичні дослідження на сторінках журналу "Народна творчість та етнографія" (до 1991 р.) (2015)
Кравцова Г. - Народні пісні у записах Ганни Білинської: жанри, поетика (2015)
Михащук В. - Географія фольклорно-збирацької роботи Богдана Заклинського (2015)
Снігирьова Л. - Філософські поняття життя і смерті в українських народних історичних піснях (2015)
Сокіл Г. - Нове дослідження з думознавства (2015)
Звернення ректора НФаУ А. А. Котвіцької з нагоди 20-ї річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України (2019)
Станько О. В. - NH-Поліфлуороалкілімінофосфонати в синтезі оптично активних α-аміно-α-поліфлуороалкіл-γ-оксобутилфосфонових кислот, Єленіч І. П., Онисько П. П., Рассукана Ю. В. (2019)
Грозав А. М. - Синтез та антимікробна активність 5-арокси-2,6-дигідро-1Н-піроло I3,4-dI піридазин-1-онів, Федорів М. З., Чорноус В. О., Яковичук Н. Д., Дейнека С. Є., Кемський С. В. (2019)
Міхедькіна О. Й. - Синтез полізаміщених тієнілпіролів і їх дослідження в якості регуляторів росту рослин, Пелипець О. С., Перетятько І. В., Кожич Д. Т., Мельник І. І., Циганков О. В., Клименко І. І., Василейко М. В. (2019)
Кобзар О. Л. - Інгібітори ацетилхолінестерази з тіазолієвим скафолдом: структурні особливості і способи зв’язування, Очеретнюк А. Д., Міщенко І. М., Козаченко О. П., Броварець В. С. , Вовк А. І. (2019)
Свєчнікова О. М. - Реакційна здатність пропілових естерів 2-(бензоїламіно)(1-r-оксоіндолін-3-іліден)оцтових кислот, Колісник С. В., Винник О. Ф., Алтухов О. О., Костіна Т. А. (2019)
Клименко Л. Ю. - Розробка і валідація верх/уф-методик кількісного визначення метронідазолу в крові та сечі, Шкарлат Г. Л., Шовкова З. В., Колісник О. В. (2019)
Клименко Л. Ю. - Розробка та валідація ГРХ/МС-методики кількісного визначення доксиламіну, Трут С. М., Костіна Т. А., Полуян С. М. (2019)
Защелкин К. В. - Метод формирования стего-пути при решении задачи контроля целостности программного кода FPGA-базированных устройств, Дрозд А. В., Сулима Ю. Ю., Иванова Е. Н. (2018)
Шапорин В. О. - Онтология уязвимости в системах SCADA, Тишин П. М., Шапорина Е. Л. (2018)
Мартинюк О. М. - Контро-лепридатність ієрархічних переходів у поведінковому контролі, Тамім Ахмеш, Дрозд О. В., Степова Г. С. (2018)
Халіпова Н. В. - Розробка моделі управління якістю транспортно-логістичних процесів підприємств, Леснікова І. Ю., Шингур В. О. (2018)
Антонюк В. В. - Контролепридатність FPGA-проектів за розсіюваною потужністю, Дрозд М. О., Дрозд О. В., Кабак Л. В. (2018)
Yakovenko V. O. - Software implementation of neural network technologies for automated textual information classification, Ulianovska Yu. V., Kaliaka O. O. (2018)
Кузьменко А. І. - Удосконалення транспортно-логістичних процесів обслуговування вантажопотоків на території річкового порту, Трофімов О. В. (2018)
Шановні автори! (2018)
Гай-Нижник П. - Оновлення концепції та осучаснення діяльності Науково-дослідного інституту українознавства: проблеми і перспективи (2019)
Ціпко А. - Українознавчий науковий дискурс: домінанти комунікативних проєкцій (2019)
Дехтяр В. - Українознавство: від ідеології до політики ідентичности (2019)
Хоменко О. - Слово як доказ: проблематика етнічної ідентичності у дискурсі "філологічного українознавства" першої чверті XІX століття (2019)
Лєбєдєва Ю. - Гібридні війни Росії проти України 1917—1921 і 2014—2019 років та діяльність українських урядів щодо подолання наслідків агресії (2019)
Хоменко О. - Книга першого міністра міжнародних справ УНР Олександра Шульгина "Політика" в інтелектуальній історії українського самостійництва (2019)
Слободянюк М. - Україна у геополітиці великих держав під час Першої світової війни 1914—1918 років (2019)
Губський С. - Ідеї націоналізму та державності в творчій спадщині Юліана Вассияна (До 125-річчя з дня народження) (2019)
Фігурний Ю. - Зміна підходів до наукового дослідження генези українського народу у другій половині ХХ — на початку ХХІ століття, Шакурова O. (2019)
Буцикін Є. - Психоаналіз та українське слово (2019)
Коцюба М. - Про шляхи дослідження прихованого західного дискурсу в радянській філософії (2019)
Газізова О. - Українознавчі проекції в науково-дослідних роботах переможців ХІІ Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (2019)
Ребенчук Х. - Сплав лісу Черемошем — давнє гуцульське ремесло (2019)
Демченко Р. - Географія звукових ландшафтів міста Полтави (2019)
Ковальчук А. - Семантика літературно-художнього образу гарячих напоїв у серії книг "Теплі історії" видавництва "Брайт Стар Паблішинг" (2019)
Макаренко К. - Українізація вищої освіти в період Української Центральної Ради та Гетьманату П. Скоропадського (1917—1918 рр.) (2019)
Юсковець І. - Стильові та композиційні особливості іконостасів храмів Сарненщини другої половини ХІХ — початку ХХ століття (2019)
Васільєва Ю. - Мікротопонімічна спадщина рідного краю та проблеми її збереження (2019)
Благодир Н. - Українізація шкільної освіти в Харківській губернії за часів національно-визвольних змагань (1917—1920 рр.) (2019)
Білостоцька С. - Українська газотранспортна система (ГТС): сучасні геополітичні виклики та енергетична політика через призму національних інтересів України (2019)
Колле А. - Історія моїх прадідів (2019)
Фоменко А. - Олесь Гончар і Джером Селінджер: жанрові константи і стильові модифікації новели ХХ століття (2019)
Лешак А. - Спілка української молоді Галичини: створення та діяльність (2019)
Корендій Я. - Соціокультурний феномен читання у світобаченні українського підлітка (2019)
Фадєєнко Г. Д. - 100-річчя від дня народження академіка Любові Трохимівни Малої: мозаїка ювілейних урочистостей, Милославський Д. К. (2019)
Ювілей aкaдeміка Олега Васильовича Kopкушка (2019)
Фадєєнко Г. Д. - Персоналізовані підходи до первинної профілактики серцево­судинних захворювань, Ісаєва Г. С., Гальчінська В. Ю., Бондар Т. М. (2019)
Хухліна О. С. - Ультрасонографічні та патоморфологічні маркери стеатозу печінки у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки залежно від наявності коморбідної хронічної хвороби нирок (хронічний пієлонефрит) та ожиріння, Антонів А. А. (2019)
Пивовар С. М. - Особливості перебігу серцевої недостатності у хворих з нетоксичним зобом: клінічні аспекти (2019)
Лазарєва К. П. - Гендерні відмінності впливу комбінованої антигіпертензивної терапії на показники артеріальної гемодинаміки, судинної жорсткості та структурно­функціонального стану серця у хворих на неускладнену артеріальну гіпертензію віком до 65 років (2019)
Осадчук З. В. - Дослідження нового показника автоімунного навантаження в генезі цукрового діабету 1 типу, Акопян Г. Р., Вендзилович Ю. М., Данилевич Н. Р., Кіцера Н. І., Ковалів І. Б., Новосильна О. В. (2019)
Середюк Л. В. - Ефективність застосування мебікару в корекції психоемоційного фону у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця з постійною формою фібриляції передсердь, Вакалюк І. П., Кернякевич Г. В., Кулаєць Н. М. (2019)
Опарін О. А. - Галектин­3 — новий біомаркер хронічної серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця із супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Внукова А. С. (2019)
Бабінець Л. С. - Вікові аспекти стану кісткової тканини при хронічному панкреатиті, Шевченко Н. О., Галабіцька І. М. (2019)
Ніколенко Є. Я. - Ожиріння в розвитку ішемічної хвороби серця (за даними популяційних досліджень), Мартиненко О. В. (2019)
Ковалева О. Н. - Семантический анализ и клиническое значение коморбидности и мультиморбидности (2019)
Волошин О. І. - Синдром хронічної втоми: клініко­патофізіологічні, діагностичні та диференційно­діагностичні аспекти (огляд літератури та дані власних спостережень). Частина 1, Бачук-Понич Н. В., Волошина Л. О., Присяжнюк В. П., Васюк В. Л., Окіпняк І. В. (2019)
Стрільчук Л. М. - Порівняння швидкості осідання еритроцитів та рівня С­реактивного протеїну (огляд літератури та власні дослідження) (2019)
До відома авторів (2019)
Камінський В. Ф. - Наукові основи оптимізації живлення рослин в учасних системах землеробства (2018)
Вожегова Р. А. - Деградація та способи відтворення родючості ґрунтів південного Степу України, Грановська Л. М. (2018)
Літвінов Д. В. - Зміна органічної речовини та біогенних елементів під культурами у сівозмінах, Борис Н. Є. (2018)
Качмар О. Й. - Формування сівозмін як засобу запобігання деградації та підвищення родючості ґрунтів карпатського регіон, Вавринович О. В., Дубицький О. Л., Дубицька А. О., Щерба М. М. (2018)
Гавришко О. С. - Зміна окисно-відновного потенціалу в профілі ясно-сірого лісового поверхнево-оглеєного ґрунту за різного антропогенного навантаження, Оліфір Ю. М., Партика Т. В. (2018)
Коніщук В. В. - Вплив змін погодних умов на сільськогосподарські культури, Коваль С. І. (2018)
Корсун С. Г. - Вплив системи удобрення на ємність калію темно-сірого опідзоленого ґрунту, Давидюк Г. В., Гірник В. В. (2018)
Малиновська І. М. - Закономірності формування мікробних ценозів у спонтанно відновлювальних лукопасовищних біогеоценозах (2018)
Малярчук М. П. - Вплив співвідношення культур та систем обробітку ґрунту на забур’яненість посівів і продуктивність сівозмін, Ісакова Г. М., Малярчук А. С., Лужанський І. Ю. (2018)
Польовий В. М. - Управління процесами трансформації органічної речовини у ґрунтах Західного Полісся, Колесник Т. М. (2018)
Савчук О. І. - Оптимізація земельних угідь зони Полісся залежно від погодних умов, Мельничук А. О., Кочик Г. М., Гуреля В. В. (2018)
Тараріко Ю. О. - Перспективи розвитку аграрних систем виробництва у правобережному Поліссі України, Дацько Л. В., Дацько М. О. (2018)
Ходаківська О. В. - Глауконіт як джерело мінерального живлення рослин, Корчинська С. Г., Матвієнко А. П., Прокоф’єв В. В. (2018)
Шкарівська Л. І. - Гумусний режим ґрунтів сільських сельбищних територій за органічної системи землеробств (2018)
Менейлюк А. И. - Выбор организационных режимов строительства торгово-развлекательного центра, Менейлюк И. А., Гусак Д. В., Федоренко П. П. (2017)
Радкевич А. В. - Апробация алгоритме выбора рационального способе соединения арматуры вертикальных несущих злементов в условиях гражданского строительства, Нетеса А. Н. (2017)
Молодид О. С - Експериментальні дослідження ремонту тріщин балочних залізобетонних конструкцій просочуванням, Плохута Р. О. (2017)
Гоц В. І. - Особливості формування поровою структурою бетону на основі лужного цементу, Руденко I. I., Ластівка О. В., Волинська Є. В., Ласкуста С. О. (2017)
Дмітрієва Н. В. - Про дослідження водопоглинання вапняка-черепашника при влаштуванні штукатурної гідроізоляції, Федоренко П. П., Гострик А. М. (2017)
Городецкий А. С. - ВІМ-технология интеграции программных комплексов при проектировании строительных обьектов, Барабаш М. С. (2017)
Дорофеев В. С. - Влияние технологической поврежденности на характер появления и развития трещин в железобетонных изгибаемых елементах при действии длительной нагрузки, Выкиданец С. Н. (2017)
Галушко В. А. - Выбор зффективных методов обследования аварийного здания 9-зтажного жилого дома, Кирилюк С. В., Уваров Д. Ю., Уварова А. С. (2017)
Денисов Є. В. - Використання динамічних експрес-тестів для підвищення ефективності технічного обстеження сталевих конструкцій, Хохрякова Д. О., Колесниченко С. В. (2017)
Шевчук Г. Я. - Застосування добавок полікарбоксилатного типу у виробництві дорожніх бетонів, Собко Ю. М., Генсецький М. П., Гнип О. П., Чуб О. А. (2017)
Клапченко В. І. - Використання осаду стічних вод гальванічного виробництва в технології силікатної цегли, Краснянський Г. Ю., Азнаурян І. О., Кузнецова І. О. (2017)
Корнило І. М. - Системне забезпечення оцінки непрямих ознак вартості житла, Гапшенко В. С. (2017)
Шебек М. О. - Ефективність девелопменту нерухомості в організаційно-технологічній моделі управління інвестиційно-будівельними проектами, Дубинка О. В. (2017)
Теренчук С. А. - Аналіз здатності щтучних нейромереж до розв'язання задач оцінювання технічного стану будівельних конструкцій, Полтораченко Н. І., Кошарна Ю. В. (2017)
Постернак И. М. - Моделирование функции календарного планирования в комплексе градостроительной энергореконструкции, Постернак С. А. (2017)
Юрко І. А. - Оцінка ефективності визначення міцності бетону механічними методами неруйніваного контролю, Черніков В. О., Крупченко В. А., Юрко П. А. (2017)
Данелюк В. И. - Изучение видов разрушительных воздействий сейсмических волн в пределах среднего течения Днестра, Каушнян В. В., Кизима В. В. (2017)
Чебанов Л. С. - Про вплив ситуаційних умов на зведення підземної частини зимових блокових теплиць, Береза В. Б. (2017)
Зельцер Р. Я. - Прикладний інструментарій формалізації процесів організації будівництва, Дубінін Д. В. (2017)
Інформаційне повідомлення про конференцію "Геодезичне забезпечення будівництва. Сертифікація. Нормативна база. Визначення вартості геодезичних робіт". Ухвала конференції (2018)
Хижняк В. О. - Закон України "про метрологію та метрологічну діяльність". Основні положення та відмінності від попередньої редакції. Практичне застосування у сфері будівництва (2018)
Григоровський П. Є. - Роль і місце геодезичних робіт у будівельному комплексі. Нормативна база геодезичних робіт (2018)
Григоровський П. Є. - Перегляд нормативної бази геодезичних робіт у будівництві, Крошка Ю. В. (2018)
Ковтун В. Я. - Геодезичний моніторинг. автоматизований моніторинг. Сучасні виклики геоіндустрії: новий підхід до деформаційного моделювання та моніторингу інфраструктурних споруд, Балан А. (2018)
Григоровський П. Є. - Програмно — технічний комплекс реалізації системи автоматизованої діагностики стану будівельних фундаментних конструкцій, Терентьєв О. О., Саченко І. А. (2018)
Крошка Ю. В. - Організаційні та технологічні вимоги до складу проектів виконання геодезичних робіт (2018)
Войтенко С. П. - Комплексний аналіз дослідження деформацій інженерних споруд (2018)
Агафонов О. М. - Визначення вартості геодезичних робіт для забезпечення проектування та будівництва на даний час і необхідність оновлення відповідної нормативної бази. Деякі інші нормативно — правові питання при виконанні геодезичних робіт (2018)
Борисов А. А. - Исследование влияния количества отдельных составляющих раствора защитного экрана, Бабий И. Н., Кирилюк С. В. (2018)
Брик Я. П. - Підвищення точності вертикального проектування при будівництві і експлуатації висотних споруд, Бурачек В. Г., Малік Т. М. (2018)
Чуканова Н. П. - Інформаційно експертна система для вибору засобів інструментальних вимірювань прибудівництві та експлуатації будівель і споруд, Крошка Ю. В., Мурасьова О. В. (2018)
Мурасьова О. В. - Особливості технології виконання вимірювальних робіт під час інструментального обстеження гідротехнічних споруд на прикладі Теребле-Ріцької гес, Куролес О. В., Халупка Ю. М. (2018)
Крикун К. В. - Економічні інструменти управління ефективністю і конкурентоспроможністю виробництва (підприємства), Оліферук С. Л., Шевчук К. І., Сердюченко Н. Б. (2018)
Кошлатий О. Б. - Агропромислові підприємства нового типу — вертикальні ферми, Карюк А. М., Міщенко Р. А. (2018)
Бабий И. Н. - Выбор и обоснование конструктивно-технологических решений эффективных оконных систем, Марусич Ю. П., Куницкая А. Л., Жайворонок Д. В. (2018)
Дмитриева Н. В. - Исследования влияния технологических параметров устройства гидроизоляционной системы на капиллярное всасывание, Гострик А. М., Муравьева И. А., Агафонова И. П. (2018)
Шумак Л. В. - Теоретичні основи визначення кошторисної вартості на проектні роботи, Назарко К. О., Петрівський Я. М., Туленков О. О., Хлусевич Є. М. (2018)
Бабий И. Н. - Анализ конструктивно-технологических особенностей устройства светопрозрачных конструкций, Марусич Ю. П., Куницкая А. Л. (2018)
Рубцова О. С. - Передумови використання інтернет0технологій в побудові маркетингової моделі на будівельних підприємствах України, Гриценко О. С., Запєчна Ю. О. (2018)
Cамонарізні анкери компанії Minova MAI (2018)
Клечковський Ю. Е. - Карантинні обробки свіжих овочів та зрізів квітів проти західного квіткового трипса, Нямцу Є. Ф. (2019)
Бакалова А. В. - Комплексний захист пшениці озимої від шкідливих організмів агроценозу у зоні Полісся України, Грицюк Н. В., Дереча О. А. (2019)
Пармінська Л. М. - Вплив погодних умов в осінній період на розвиток основних шкідників та хвороб агроценозу пшениці озимої у зоні Лісостепу, Гаврилюк Н. М. (2019)
Ретьман С. В. - Слизова плісень (Physarum cinereum (Batsch) Pers.) на газонних травах, Ничипорук О. М. (2019)
Шита О. В. - Захист картоплі від основних шкідників та хвороб (2019)
Курдюкова О. М. - Попередити поширення нових бур’янів роду Erigeron L., Тищук О. П. (2019)
Ретьман С. В. - Біла гниль соняшнику, Базикіна Н. Г. (2019)
Звернення ректора НФаУ А. А. Котвіцької з нагоди 20-ї річниці за-снування Дня фармацевтичного працівника України (2019)
Башар Джабар Алі Аль-Сахлані - Дослідження фармакологічної дії сухого екстракту плодів Сливи на моделі коморбідизованого функціонального запору на тлі комбінованого алкогольного ураження печінки у щурів, Литкін Д. В., Сенюк І. В. (2019)
Дроговоз С. М. - Циркадіанні ритми розвитку експериментального парацетамолового гепатиту та впливу гепатопротекторів на активність прооксидантно/антиоксидантних і цитолітичних процесів, Міщенко О. Я., Калько К. О., Богдан Н. С., Геруш О. В. (2019)
Гриценко В. І. - Дослідження антимікробної активності м’якої лікарської форми противірусної дії, Кієнко Л. С., Бобрицька Л. О. (2019)
Єрмоленко Т. І. - Теоретичне обґрунтування пошуку потенційних лікарських засобів, що містять біологічно активні речовини з сировини харчових рослин, Чорна Н. С., Шаповал О. М. (2019)
Петровська Л. С. - Аналіз речовин складу сучасних шампунів для дітей з метою подальшої розробки вітчизняного засобу, Баранова І. І., Коваленко С. М. (2019)
Ткачова О. В. - Частотний та VEN-аналіз фармакотерапії дітей з ГРВІ в закладі охорони здоров’я Полтавської області, Міщенко О. Я., Шептак Т. І. (2019)
Герасимова О. О. - Аналіз асортименту та доступності стимуляторів перистальтики на фармацевтичному ринку України, Крикун В. В. (2019)
Закорко Д. В. - Фармакоекономічний аналіз схем фармакотерапії синдрому подразненого кишківника за допомогою методу "мінімізація витрат", Баглай Т. О. (2019)
Чернявський В. В. - Фазово-структурний стан високоентропійного AlCoNiFeCrTi сплаву в процесі механічного легування та гомогенізації, Гущик Д. В., Юркова О. І. (2019)
Мовчан О. В. - Фазово-структурні перетворення при рідкофазному спіканні порошків швидкорізальних сплавів, Чорноіваненко К. О. (2019)
Погребова І. С. - Корозійна стійкість комплексних титаноалітованих та хромотитаноалітованих покриттів на сталі У8А, Лоскутова Т. В., Хижняк В. Г., Редько Р. М. (2019)
Полярус О. М. - Гідроабразивна стійкість композиційних газотермічних покриттів на основі інтерметалідів, Уманський О. П., Чернега С. М. (2019)
Лобачова Г. Г. - Структура та властивості Cr-, Zr-, Ti-електроіскрових покриттів на залізі, Іващенко Є. В. (2019)
Афтанділянц Є. Г. - Стан поверхні та структура наночастинок, отриманих електроіскровою обробкою марганцевих гранул, Лопатько К. Г. (2019)
Бобін А. Б. - Шорсткість поверхні твердосплавного різального інструменту у зв’язку з параметрами магнітно-абразивної обробки, Бобіна М. М., Майборода В. С. (2019)
Бобирь С. В. - Низьковуглецеві сталі для інструменту гарячої деформації металу (огляд), Левченко Г. В. (2019)
Верховлюк А. М. - Оцінка швидкості охолодження розплавів на основі кольорових металів, Лахненко В. Л., Петровський Р. В., Червоний І. Ф. (2019)
Кондратюк С. Є. - Тернистий шлях вченого. До 135-річчя від дня народження І. Фещенко-Чопівського (2019)
До 75-річчя від дня народження Нарівського Анатолія Васильовича (2019)
До 80-річчя від дня народження Дубодєлова Віктора Івановича (2019)
Угода про передачу авторами права на публікацію рукопису (2019)
Борисенко А. Ю. - Кристалогеометричні особливості будови литої та нормалізованої сталі з ферито-перлітною структурою, Левченко Г. В., Ткач В. М., Зайцева Т. О. (2019)
Афтанділянц Є. Г. - Фазові перетворення аустенітних неіржавіючих модифікованих сталей (2019)
Сидорчук О. М. - Підвищення теплостійкості та властивостей штампової сталі з регулюванням аустенітного перетворення при експлуатації, Миронюк Д. В., Радченко О. К., Гогаєв К. О., Хонггуанг Є. (2019)
Чернега С. М. - Сплав Т15К6 з комплексним покриттям для інструменту підвищеної довговічності, Гриненко К. М., Поляков І. А. (2019)
Кондратюк С. Є. - Структура і властивості литих сталей у зв’язку з термокінетичними параметрами обробки і кристалізації розплаву, Вейс В. І., Пархомчук Ж. В., Токарева О. О. (2019)
Аболіхіна О. В. - Управління властивостями високоміцних алюмінієвих сплавів системи Al-Zn-Mg-Cu для запобігання передчасному руйнуванню, Чернега С. М. (2019)
Юркова О. І. - Високоентропійні AlCоNiFeCrTiVx покриття, отримані електронно-променевим наплавленням, Матвєєв О. М., Чернявський В. В., Сисоєв М. О. (2019)
Котречко О. О. - Військовий захисний шолом, Вейс В. І. (2019)
Бабенко В. А. - О свойствах бегущей константы связи сильного взаимодействия в области низких энергий, Петров Н. М. (2019)
Омельченко С. А. - Корректирующая фаза в приближении пространственно-временного анализа при учете интерференции в столкновениях тяжелых ионов, Ольховский В. С. (2019)
Русінко П. М. - Моделювання та аналіз радіонуклідного складу високоактивних відходів від переробки відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР-440 за технологією "ВО "Маяк", Литвинський Л. Л. (2019)
Bugai D. - Safety ranking of Chernobyl radioactive legacy sites situated in populated areas for prioritization of remedial measures, Gebauer J., Scior C., Sizov A., Burness S., Retz Y., Molitor N. (2019)
Родіонова Н. К. - Вплив радіаційних умов зони відчуження ЧАЕС на кровотворну систему нориці рудої, Липська А. І., Сова О. А., Бурдо О. О., Шитюк В. А., Ніколаєв В. І. (2019)
Зарубина Н. Е. - 137Cs и 40K в хвое и побегах сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) на территории Чернобыльской зоны отчуждения (2019)
Yousif S. R. - Mapping of natural radioactivity in soil samples of Badra oil field project using GIS program, Abojassim A. A., Hayder A. (2019)
Bilalodin - Optimization and analysis of neutron distribution on 30 MeV cyclotron-based double layer Beam Shaping Assembly (DLBSA), Suparta G. B., Hermanto A., Palupi D. S., Sardjono Y., Rasito (2019)
Сахно В. І. - Перспективи застосування радіаційних технологій для вирішення проблем водокористування (2019)
Ковалінська Т. В. - Електрофізичний імітатор ушкоджуючих факторів ядерної енергії, Сахно В. І. (2019)
Кайдик Б. В. - Застосування статистичних методів для перевірки працездатності технічних засобів системи фізичного захисту, Бібік Т. В., Гаврилюк В. І., Драпей С. С., Романова О. П. (2019)
Соколов А. М. - Учет аппаратной функции при регистрации опытных данных: особенности выбора параметра регуляризации по критерию L–кривой при деконволюции спектра (2019)
До 20-річчя журналу "Ядерна фізика та енергетика" (2019)
Бандурка О. М. - 1937 рік діяльності міліції України, Греченко В. А. (2019)
Скрекля Л. І. - Сучасний погляд на принципи кооперативного права (2019)
Шахбазов Турал Шамиль Оглы - Вопросы мультикультурализма в конституции Азербайджанской республике (2019)
Шуба Б. В. - Поняття, склад і структура корпоративних правовідносин як об'єкту управління (2019)
Жуков С. В. - Елементний склад адміністративно-правового забезпечення доброчесності суддів (2019)
Байрак В. В. - Питання забезпечення законності в сфері організації управління капітаном торгового судна (2019)
Войтов Г. В. - До питань класифікації адміністративно-попереджувальних заходів протидії корупції в органах та установах пенітенціаної системи України (2019)
Науменко С. М. - Компетенція експертів як суб'єктів взаємодії з правоохоронними органами (2019)
Дніпров О. С. - Концептуальні основи дослідження виконавчої влади в системі державної влади України (2019)
Худоба І. С. - Сучасна система органів Національної поліції України та місце у ній корпусу оперативно-раптової дії (2019)
Золота Л. В. - Поняття та ознаки наукової діяльності (2019)
Русецький А. А. - Напрямки взаємодії та координації діяльності правоохоронних органів на регіональному рівні (2019)
Гаспарян С. Г. - Вимоги до осіб, які можуть бути судовими експертами експертних установ України (2019)
Гайдай С. - Правові аспекти проблеми обмеження вираження поглядів прокурорів як користувачів соціальних мереж (2019)
Канцір В. С. - Досудова доповіть органу пробації у кримінальному судочинстві: європейські стандарти та проблеми їх імплементації у вітчтзняне процесуальне законодавство, Слотвінська Н. Д. (2019)
Гацелюк В. О. - Правові наслідки криміналізації незаконного перетинання державного кордону з метою заподіяння шкоди інтересам держави (2019)
Слінько С. В. - Обмеження права власності у кримінальному процесі (2019)
Гладкова Є. О. - Кримінологічний аналіз сучасного наркосередовища (2019)
Місюра Л. Ю. - Діяльність прокурора під час огляду місця події надосудовому розслідуванні кримінальних правопорушень проти довкілля (2019)
Дюрдь В. І. - Застосування судами статті 3692 Кримінального кодексу України (зловживання впливом) в аспекті втрати чинності законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" (2019)
Сядриста І. І. - Правова природа відповідальності учасників акціонерних правовідносин (2019)
Чуйко К. С. - До питання про юридичні ознаки фіктивного підприємництва (2019)
Шашкова-Журавель І. О. - Універсальні міжнародно-правові засади забезпечення трудової реалібітації осіб з інвалідністю, Литвиненко В. І. (2019)
Рамазанзаде Малик Вахид Оглы - Двусторонние инвестиционные соглашения и их место в системе законодательства Азербайджанской республики (2019)
Баргуісса З. - Міжнародний захист прав жінок як інститут міжнародного права (2019)
Назимко О. В. - Поняття та правова природа міжнародних трудових норм (2019)
Граб М. І. - Філософсько-правовий характер взаємодії математичної істини та правової істини (2019)
Хантюк Н. С. - Напрями удосконалення правового регулювання податкової системи як спосіб максимізації фіскальної результативності (2019)
Христинченко Н. П. - Актуальні питання щодо систематизації військового законодавства (2019)
Смирнова К. В. - Рецензія Білас І. Г. порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення, Камінська Н. В., Шпакович О. М. (2019)
Гудим Л. Я. - Правова ідентифікаці як процес формування правової ідентичності (2019)
Січкар Т. Г. - Теплофізичні властивості епоксидного полімеру ЕД-20 опроміненого ультрафіолетом, Троць В. І., Банак В. Д., Стасюк І. М. (2019)
Rogankov V. B. - Supercritical heterogeneous nanostructure of fluids 1. Diagram of fluctuation transitions in non-gibbsian phases, Shvets M. V., Rogankov O. V., Chikunkova T. A. (2019)
Rogankov V. B. - Supercritical heterogeneous nanostructure of fluids 2. Its potential impact on creation of coupled stirlings with intermediate regeneration of heat, Shvets M. V., Rogankov O. V., Chikunkova T. A. (2019)
Вергун Л. Ю. - В'язкопружність желатинових гідрогелів під дією постійного магнітного поля (2019)
Копит М. Х. - Дослідження початкової стадії окислення заліза в повітрі. Частина 1. Інтервал температур 250 - 400 ºС, Копит М. М., Калінчак В. В., Черненко О. С. (2019)
Копит М. Х. - Дослідження початкової стадії окислення заліза в повітрі. Частина 2. Інтервал температур 400 - 625 ºС, Копит М. М., Калінчак В. В., Черненко О. С. (2019)
Вербінська Г. М. - Випаровування спиртів та бінарних спиртових розчинів в дифузійному режимі, Британ А. В., Карбовский В. Л., Клещонок Т. В. (2019)
Doroshenko A. V. - Evaporative coolers of gases and liquids with a lowered level of cooling, Glauberman M. A., Shestopalov K.O., Bodnia A. S., Khalak V. F. (2019)
Козин В.С. - Особенности горения твёрдых ракетных топлив с микродисперсным и наноалюминием (2019)
Оружейников А. И. - Альтернативное топливо для водного транспорта, Семенова О. Н., Швец А. И. (2019)
Черненко А. С. - Особенности горения полидисперсной угольной пыли при факельном торкретировании футеровки кислородного конвертера, Калинчак В. В., Козловцев С. В., Ассиил Мохаммед Кадхим, Куземко Р. Д. (2019)
Оружейников А. И. - Исследование процесса магнитной сепарации зол от сгорания энергетических углей, Семенова О. Н., Швец А. И. (2019)
Вишняков В. И. - Распределение потенциала в дуге при сварке плавящимся электродом в защитном газе, Дараков Д. С., Эннан А. А.-А. (2019)
Дойков Д. Н. - Формирование и эволюция частиц конденсированной дисперсной фазы в поле жестких излучений (2019)
Колесников К. В. - Влияние ионизации и конденсации на распределение температуры сферического объема плазмы, Иоргов А. И., Драган Г. С. (2019)
Вишняков В. И. - Ионизационное равновесие в зоне нуклеации плазмы сварочного аэрозоля, Козицкий С. В., Эннан А. А.-А. (2019)
Бекшаев А. Я. - Определение дисперсного состава аэрозоля в лазерном анализаторе частиц с учетом гауссова распределения интенсивности в пучке света, Контуш С. М., Калугин В. В. (2019)
Контуш С. М. - On-line оптические измерения массовой концентрации аэрозолей в экологии, Шингарев Г. Л. Черныш Б. Б., Машненко К. В. (2019)
Браїло М. В. - Теплофізичні властивості епоксидних композитів, наповнених сумішами нанодисперсних сполук, Стухляк Д. П., Кобельник О. С., Якущенко С. В., Рачинський В. В. (2019)
Колебанов О. К. - Дослідження можливості застосування електроприводу для модернізації вантажної системи танкера, Поливода В. В., Омельчук А. А. (2019)
Литвиненко В. М. - Моделювання процесів гетерування швидкодифундуючих домішок в технології діодів Шотткі, Богач М. В. (2019)
Малєєв В. О. - Аналіз та профілактика травматизму в Україні, Безпальченко В. М., Лисюк В. М. (2019)
Новіков В. О. - Аналіз структур фацій за допомогою золотого перетину, Грек Т. Г., Маломуж Т. В., Глухова Г. Г., Злепко С. М. (2019)
Степанчиков Д. М. - Нестаціонарні методи визначення часу життя нерівноважних носіїв заряду у лабораторному курсі фізики, Іванюшин Ю. О. (2019)
Шмельов Ю. М. - Автоматизація опалення житлових приміщень з метою зниження енерговитрат, Волканін Є. Є., Заливча І. В., Гаврилюк Ю. М. (2019)
Юрженко М. В. - Новітній технологічний підхід зварювання "в замкненому об’ємі" нагрітим інструментом встик полімерних багатошарових композитних труб (2019)
Яблонський П. М. - Деякі питання узагальнення формоутворення різального інструменту (2019)
Абдуллаєва З. У. - Розробка дизайну та технології виготовлення верхніх трикотажних виробів з використанням східних орнаментів за мотивами техніки ікат, Боброва С. Ю., Литвиненко Н. М. (2019)
Акмен В. О. - Відповідність якості та безпечності ДСП за умов застосування у жилих отеплювальних приміщеннях, Сорокіна С. В., Колесник В. В., Полупан В. В. (2019)
Євтушенко В. В. - Дослідження якості питного молока різних торговельних марок, Семенченко О. О. (2019)
Кондя О. С. - Екстрагування антоціанів з горобини чорноплідної, Салєба Л. В. (2019)
Короленко В. О. - Розробка нових видів консервів як пріоритетний напрямок розвитку підприємств, Власенко Н. А. (2019)
Крисюк Т. О. - Аналіз теоретико-методичної бази проектування жіночих шкіряних рукавичок, Садретдінова Н. В. (2019)
Кублінська І. А. - Обгрунування параментів ступеневого сушіння культивованих грибів, Кравченко М. Ф. (2019)
Кулігін М. Л. - Удосконалення технології фарбування бавовняних трикотажних полотен активними барвниками (Частина 2), Семешко О. Я., Сарібєкова Ю. Г. (2019)
Сова Н. А. - Особливості післязбиральної обробки насіння промислових конопель, Войтанішек Д. І., Луценко М. В., Петраченко Д. О. (2019)
Бубенщиков О. В. - Використання згортальних нейронних мереж для ідентифікації обличчя людини, Лєпа Є. В. (2019)
Захарченко Р. М. - Використання сучасних засобів для підвищення ефективності управління персоналом, Кірюшатова Т. Г., Сікорський М. М. (2019)
Коцун В. І. - Програмний комплекс для контролю та підвищення ефективності робочого часу в ІТ компанії (2019)
Mereshko Ye. D. - Accounting for the psycho-functional characteristics of a person in learning prosthetic management, Tsyvilskyi F. N., Drozdova Ye. A. (2019)
Пушкар О. І. - Методи оцінки ефективності систем управління взаємовідносинами, Андрющенко Т. Ю. (2019)
Череп А. В. - Проблемні аспекти формування інформаційної стратегії агропромислових підприємств, Гнідкова А. В (2019)
Череп А.В. - Формування стратегії інвестиційної діяльності промислового підприємства, Діміянова О.С. (2019)
Кірюхіна М. В. - Педагогічний аспект спілкування як фактор взаємодії з учнями (студентами), Кошева Ю. В., Хомяк О. В. (2019)
Кошева Ю. В. - Формування особистості у ранньому дитинстві, Кірюхіна М. В., Хомяк О. В. (2019)
Хомяк О. В. - Економічне забезпечення прав людини: теоретичні питання, Кірюхіна М. В., Кошева Ю. В. (2019)
Саврук М. П. - Розподіл напружень біля кутових вирізів в ортотропній пружній площині за антиплоскої деформації, Онишко Л. Й., Кваснюк О. І. (2019)
Стащук М. Г. - Термонапружений стан тіл обертання з функціонально-градієнтних матеріалів, Ірза Є. М. (2019)
Середницька Х. І. - Порушення контакту пружного півпростору та жорсткої основи на круговій ділянці під дією колового стоку тепла, Микитин М. М., Мартиняк Р. М. (2019)
Гачкевич О. Р. - Об’ємні магнетостатичні хвилі у металізованій феритовій пластині, зумовлені електромагнетним полем, Солодяк М. Т., Терлецький Р. Ф., Івасько Р. О. (2019)
Lu С. - Fatigue parameter based on the assessment of the stress components on all material planes, Melendez J., Martínez-Esnaola J. M. (2019)
Дзіоба І. Р. - Вплив локальних напружень і деформацій у вершині тріщини на механізм руйнування сталі Hardox-400, Пала Р. (2019)
Wei Ming - Моделювання пружно-пластичного деформування тіла на основі енергетичного балансу та моніторингу деформацій, Іваницький Я. Л., Кунь П. С., Шишковський Р. О. (2019)
Молтасов А. В. - Напряжённое состояние стыкового сварного соединения с учётом смещения центров инерции (2019)
Мельник І. В. - Жорсткість монолітних залізобетонних плитних конструкцій (2019)
Рибак Т. І. - Оцінювання ресурсу каркасів секцій польових штангових обприскувачів, Бабій А. В., Бортник І. М., Цьонь Г. Б., Коноваленко С. І. (2019)
Марущак П. О. - Вплив текстури та наводнювання на механічні властивості і характер руйнування трубної сталі, Крет Н. В., Біщак Р. Т., Курнат І. М. (2019)
Ясній В. П. - Вплив наводнювання на характер руйнування сплаву нітинол за розтягу, Студент О. З., Никифорчин Г. М. (2019)
Чепіль О. Я. - Розподіл концентрації водню в компактному зразку за електролітичного наводнювання, Штойко І. П. (2019)
Ленковський Т. М. - Вплив попереднього нагріву алюмінієвого сплаву А7075 на міцність композитного покриву з вмістом SiC, Мольков Ю. В., Студент М. М., Задорожна Х. Р., Варивода Ю. Ю. (2019)
Мікосянчик О. О. - Зносотривкість сталі 30ХГСА в умовах кочення з проковзуванням, Мнацаканов Р. Г., Лопата Л. А., Марчук В. Є., Якобчук О. Є. (2019)
Голубець В. М. - Мікромеханічні характеристики поверхневого шару сталі 45 після електроіскрової обробки, Пашечко М. І., Борц Я., Барщ М. (2019)
Шепіда М. В. - Осадження наночастинок золота на кремнії за імпульсного режиму електролізу у розчині DMSO, Кунтий О. І., Добровецька О. Я., Корній С. А., Еліяшевський Ю. І. (2019)
Каплун П. В. - Контактна витривалість сталей після іонного азотування у безводневих середовищах, Гончар В. А., Донченко Т. В. (2019)
Федірко В. М. - Вплив розплавів свинцю на окрихчення хромистих сталей феритного та аустенітного класів, Кухар І. С., Погрелюк І. М., Мельник Х. Р. (2019)
Дудда В. - Вплив підвищених температур на механічні характеристики сталей 26H2MF та St12T (2019)
Філоненко Н. Ю. - Вплив перегріву та швидкості охолодження на структуру і властивості сплавів системи Fe – B, Бабаченко О. І., Кононенко Г. А. (2019)
Буря О. І. - Розроблення самоармованих органопластиків на основі фенілону, Набережна О. О. (2019)
Тимошук О. С. - Нова методика контролю вмісту паладію в інтерметалічних сплавах, Федишин О. С., Олексів Л. В., Ридчук П. В., Пацай І. О. (2019)
Кушніренко І. В. - Особливості перебігу патології верхнього відділу шлунково-кишкового тракту у хворих з орофарингеальним кандидозом (2016)
Степанов Ю. М. - Місце транзієнтної еластографії в діагностиці неалкогольної жирової хвороби печінки, Ягмур В. Б., Шендрик Л. М., Недзвецька Н. В. (2016)
Вінник Н. В. - Особливості мікробіоценозу товстої кишки та рівня фекального кальпротектину у хворих на хронічні запальні захворювання кишечника залежно від нутритивного статусу, Татарчук О. М., Стойкевич М. В., Кудрявцева В. Є., Сорочан О. В. (2016)
Нагієва С. А. - Особливості моторно-евакуаторної функції кишечника в пацієнтів із різними формами синдрому подразненого кишечника, Свінціцький А. С., Долгая Н. Є., Корендович І. В. (2016)
Сидорчук Л. І. - Роль ентеропатогенних кишкових паличок у розвитку і перебігу хронічного невиразкового коліту, Ротар Д. В., Гуменна А. В., Сидорчук І. Й. (2016)
Завгородня Н. Ю. - Характеристика функціонального стану жовчного міхура та структурних змін печінки при неалкогольній жировій хворобі печінки в дітей, Лук’яненко О. Ю., Ягмур В. Б., Коненко І. С (2016)
Степанов Ю. М. - Фактори ризику розвитку стеатозу печінки в дітей, Завгородня Н. Ю., Лук’яненко О. Ю., Ягмур В. Б., Скирда І. Ю., Петішко О. П. (2016)
Ратчик В. М. - Лікувальна тактика при кістозних утвореннях підшлункової залози залежно від їх походження, активності запалення та характеру ускладнень, Пролом Н. В., Бабій О. М., Орловський Д. В., Тузко Г. В. (2016)
Terrault N. A. - Рекомендации Американской ассоциации по изучению заболеваний печени (AASLD) по лечению хронического гепатита B (в сокращении), Bzowej N. H., Chang K.-M., Hwang J. P., Jonas M. M., Murad H. M. (2016)
Савустьяненко А. В. - Внутривенная форма Омепразола в борьбе с рецидивами желудочно-кишечных кровотечений (2016)
Кононов И. Н. - Основные симптомы и синдромы при заболеваниях органов пищеварения, Чалый М. В., Коваленко А. Н. (2016)
Степанов Ю. М. - Портальная гипертензивная гастропатия (обзор литературы), Симонова Е. В., Диденко В. И. (2016)
Ягмур В. Б. - Роль статевого диморфізму у розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки, Недзвецька Н. В., Коненко І. С. (2016)
Ягмур В. Б. - Случай из практики: рентген-диагностика аскаридоза, Саусь-Качанова И. А., Дорохина Т. В., Скуднова Н. А. (2016)
Чабан М. - Земський лікар і драматург, Шевцова З., Гапонов В. (2016)
Вітаємо Юрія Мироновича Степанова! (2016)
Кандидат медичних наук Ніна Георгіївна Гравіровська (до ювілею науковця) (2016)
Манцуров І. Г. - Інклюзивне зростання як відповідь на сучасні виклики глобалізації, Сігайов А. О., Храпунова Я. В. (2019)
Предборський В. А. - Протиріччя двоїстості базових інституцій в Україні як причина тінізації їх розвитку (2019)
Чукаєва І. К. - Контракти життєвого циклу: можливості та ризики використання в рамках державно-приватногопартнерства на Україні (2019)
Кульпінський С. В. - Удосконалення підходів до визначення облікової ставки центробанку в умовах інвестиційного витіснення (2019)
Шабранська Н. І. - Інноваційна складова у зростанні продуктивності праці (2019)
Красножон С. В. - Краудфандінг: історія розвитку в Україні та світі, Піддубний В. А. (2019)
Корнєєв В. В. - Кредитне забезпечення житлового будівництва в Україні:можливості відновлення, Демченко Д. В. (2019)
Соломянюк Н. М. - Визначення стратегії розвитку промислового підприємства, Кузьменко Т. С. (2019)
Kuzub M. V. - Risk-oriented internal audit system of agricultural enterprises, Ilchenko O. O. (2019)
Hnatenko O. A. - Modern tendencies in the development of index insurance in Ukraine, Esh S. M. (2019)
Варцаба Н. С. - Механізм державного регулювання фондового ринку (2019)
Столєтова І. Г. - Методологічні засади статистичного оцінювання регіонального розвитку у США та країнах ЄС за допомогою контекст-індикаторів, Манцурова А. М. (2019)
Шедяков В. Є. - Механізми державно-приватного партнерства в реалізації стратегічної культури підготовки та проведення змін (2019)
Коробська А. О. - Раціональне землекористування – як основа сталого розвитку національної економіки (2019)
Федина В. В. - Демографічні та економічні передумови впровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення в Україні (2019)
Гармаш О. І. - Світовий досвід та проблеми влаштування гідроізоляції в Україні (2019)
Чуканова Н. П. - Методика та результати інструментальніх обстежень гідротехнічних споруд на прикладі дериваційного тунелю Теребле-Ріцької гес, Мурасьова О. В., Куролес О. В., Халупка Ю. М. (2019)
Гроссманн М. - Пломбування будівельного кар'єру для готелю puro у Гданську (2019)
Гроссманн М. - Реконструкція мосту в км 38,816 Ловосіце — Чеська Ліпа мостових стовпів Р3 і Р4 (2019)
Гармаш О. І. - Основні ризики при проектуванні і виконанні гідроізоляції підземних частин будинків і споруд (2019)
Савенко В. І. - Економічна доцільність подовження термінів експлуатації металевих конструкцій, машин та виробів шляхом захисту від корозії екологічно чистими засобами (contrrust), Висоцька Л. М., Кислюк Д. Я., Клюєва В.В., Федоренко С. В., Пальчик С. П. (2019)
Галушко В. О. - Сучасні способи укріплення ґрунту проти зсуву, Галушко О. М., Колодяжна І. В., Уваров Д. Ю., Уварова А. С. (2019)
Попов О. О. - Вибір раціонального конструктивноn технологічного рішення улаштування тепло- та звукоізоляції підлоги, Бабій І. М., Кальченя Є. Ю., Гострик А. М. (2019)
Марчук С. А. - Підвищення надійності гідроізоляції підземних споруд за допомогою дренажів глибокого закладання, Чернухін О. М. (2019)
Басанський В. О. - Особливості вибору типу огородження котловану для спорудження підземних будівельних об'єктів в складних інженерноnгеологічних умовах, Грубська Л. М., Гаєва К. В. (2019)
Молодід О. С. - Експериментальні дослідження технології герметизації стиків матеріалами поліуретановими spt resins, Резніченко І. В. (2019)
Мурасьова О. В. - Засоби інженерного захисту територій полігонів твердих побутових відходів, Уманець І. М. (2019)
Лесенко О. А. - Влаштування герметизації деформаційного шва за допомогою системи пенебанд с, на прикладі, деформаційного шва в підземному переході №1 станції метро Академмістечко (2019)
Дмитриева Н. В. - Перспективы повышения эффективности гидроизоляционных экранов конструкций из известняка-ракушечника, Муравьева И. А., Агафонова И. П. (2019)
Шумаков И. В. - К вопросу о надежности функционирования строительных дренажей, Фурсов Ю. В., Гринчук О. А., Ляхов И. И. (2019)
Менейлюк І. О. - Стабілізація зсувних схилів в курортному районі "Аркадія", Качковський М. Ю. (2019)
Богдан С. Н. - Гідроізоляційні системи та системи підсилення композитними матеріалами для залізобетонних та цегляних конструкцій матеріалами tm mapei (2019)
Загрійчук М. С. - Інтраопераційний перитонеальний гіпертермічний хіміотерапевтичний лаваж з динамічним цитологічним контролем у комплексному лікуванні хворих на рак підшлункової залози, Булик І. І., Масюк Ю. І., Тумасова К. П., Романів Я. В., Неженцева Ю. В., Підопригора О. О., Скрипка Д. М., Різник М. В. (2019)
Безродний Б. Г. - Гострий канцероматозний панкреатит у хворих на рак головки підшлункової залози, ускладнений механічною жовтяницею, Колосович І. В., Слободяник В. П., Петренко О. М., Філатов М. С. (2019)
Робак В. І. - Оптимізація лікувальної тактики при гострому панкреатиті, Євтушенко Д. В., Петюнін О. Г., Драна Л. О. (2019)
Малиновский А. В. - Первый опыт использования трехмерной визуализации в лапароскопической герниологии, Бадион С. Ю., Горбачук И. И. (2019)
Фелештинський Я. П. - Оптимізація трансабдомінальної преперитонеальної алопластики при рецидивних пахвинних грижах після операції Ліхтенштейна, Штаєр А. А., Йосипенко М. О. (2019)
Мішалов В. Г. - Корекція об’ємної асиметрії молочних залоз при аугментаційній мамопластиці, Слюсарєв М. І., Маркулан Л. Ю. (2019)
Жернов О. А. - Хірургічне лікування тотальних та субтотальних контрактур шиї з використанням попередньо розтягнутих задніх шийно­грудних, шийно­плечових та білялопаткових клаптів, Козинець Г. П., Трач Р. Я., Гузь О. А. (2019)
Пітик О. І. - Порівняльна оцінка ефективності ендоваскулярної і хірургічної реваскуляризації при гострій ішемії нижніх кінцівок, Прасол В. О., Бабинкін А. Б. (2019)
Марченко О. В. - Оцінка якості життя хворих на цукровий діабет із синдромом діабетичної стопи до лікування та у віддалений період, Горобейко М. Б., Юзвенко Т. Ю., Крушинська З. Г. (2019)
Опанасенко М. С. - Актуальність ендоскопічних методів первинної діагностики при встановленні виду системних захворювань сполучної тканини з маніфестуючим ураженням органів дихання, Леванда Л. І., Терешкович О. В., Конік Б. М., Бичковський В. Б., Ліскіна І. В., Загаба Л. М., Калениченко М. І., Шалагай С. М., Шамрай М. Ю., Лисенко В. І., Обремська О. К. (2019)
Хоменко И. П. - Сочетанное осколочное ранение нижней полой вены, вызвавшее пулевую эмболию легочной артерии (клиническое наблюдение и обзор литературы), Цема Е. В., Коваль Б. М., Гангал И. И., Динец В. А., Мишалов Г. В. (2019)
Міхеєв Ю. О. - Випадок успішного лікування хворого з міхурно­апендикулярною норицею (клінічне спостереження), Шабанов М. О., Канакі А. В., Барська К. С. (2019)
Галайчук І. Й. - Комп’ютерна томографія у хворих на рак ободової кишки (клінічні випадки та огляд літератури), Білянський Л. С., Дереш Н. В., Домбрович М. І. (2019)
Колесник А. П. - Влияние несостоятельности анастомоза на результаты хирургического лечения колоректального рака (обзор литературы), Колесник И. П., Кечеджиев В. В. (2019)
Фелештинський Я. П. - Хірургічне лікування доброякісних новоутворень прямої кишки з використанням трансанальної ендоскопічної мікрохірургії, Задорожній С. П., Пироговський В. Ю. (2019)
Oголошення (2019)
До уваги авторів (2019)
Вовканич C. - Національна і світова безпека новітньої доби: соціогуманістичний концепт (2015)
Нікольчук І. - Фольклор Київщини в світлі праці Михайла Грушевського "Історія України-Руси" (2015)
Голик Р. - Між різними етнічними світами?: Міський фольклор Львова, арго та міф батяра у 20—30-х рр. ХХ ст. (2015)
Луньо Є. - Сатирична візія московсько-комуністичних загарбників у повстанських колядках (2015)
Сегеда С. - Могила Івана Сірка: історія, міфи, дослідження (2015)
Костів Н. - Постать Ювеналія Мокрицького в українському сакральному мистецтві XX ст.: проблема ідентичності в іншонаціональному й іншодержавному середовищі (2015)
Купчинська Л. - Внесок Яна Тисевича у вивчення діяльності Віденської академії мистецтв (2015)
Рудак О. - Особливості розвитку духовних та архітектурно-мистецьких традицій церковного інтер’єру Прикарпаття в XX столітті (2015)
Баглай М. - Скотарські мотиви в літній обрядовості волинян Житомирщини (2015)
Конопка В. - Хліборобські мотиви в календарній обрядовості (2015)
Косміна О. - Передумови формування символіки традиційного українського вбрання: давньоруський одяг (2015)
Федорчук О. - Бісерні компоненти західноподільського одягу XIX століття (2015)
Іваневич Л. - Регіонально-специфічні ознаки класифікації традиційних головних уборів українців Поділля (ХІХ — перша половина ХХ ст.) (2015)
Аблаєва У. - Традиційні головні убори кримських татар: до проблеми класифікації (2015)
Щербань О. - Дослідження Варвари Щелоковської як джерело вивчення народної культури харчування українців (2015)
Пошивайло С. - Історія та історіографія української культурної керамології (2015)
Ликова О. - Керамологічна експозиція як джерело української культурної керамології (2015)
Гавриш Л. - Збут глиняних виробів гончарів Харківської губернії в другій половині ХІХ ст. (способи й форми продажу, ціни, ареали поширення) (2015)
Ткачук І. - Когнітивний матрично-фрактальний метод дослідження процесу сприйняття творів живопису (2015)
Грідяєва Т. - Перформанс та просторові мистецькі події-акції в Україні 1960-х — перша пол. 1990-х років (2015)
Новоженець-Гаврилів Г. - Художня форма як вираз української художньої традиції (2015)
Сивак В. - Християнська Літургія та візуальні мистецькі образи (2015)
Гринюк М. - "Гуцульська" сецесія в оздоблювальній кераміці архітектури міста Львова, Хасаншін-Самолюк О. (2015)
Сивак В. - Опалювальні та освітлювальні пристрої в інтер’єрі народного житла українців (2015)
Трохим Л. - Графічні твори Софії Петрівни Караффи-Корбут у культурно-естетичному контексті мистецьких пошуків 1950—1960-х рр. (2015)
Шепеть Т. - Графічні експерименти у творчих пошуках Ігоря Біликівського (2015)
Бондарчук Н. - Нові тенденції в емоційному сприйнятті природи краю митцями Криму другої половини ХХ ст. (на прикладі акварельного живопису) (2015)
Триколенко С. - Аліса: вибух з підсвідомості (2015)
Кюнцлі Р. - Архітектурно-культурологічна роль села у збереженні національної ідентичності в період урбанізації суспільства (2015)
Щербань О. - Унікальна слобідська весільна посудина — "рюмки-трійчатки" (2015)
Нємєц В. - Весілля у селі Колесники Гощанського району Рівненської області (2015)
Глушко М. - Цінне дослідження (2015)
Губенко Л. В. - Вплив системи удобрення на продуктивність ріпаку озимого за різних способів обробітку ґрунту (2018)
Заяць П. С. - Вплив способів основного обробітку на щільність складення сірого лісового ґрунту в ланці зернопросапної сівозміни (2018)
Квасніцька Л. С. - Технічні культури у сівозмінах Правобережного Лісостепу (2018)
Богдан М. М. - Індукція системної стійкості рослин пшениці м’якої біопрепаратом екстракон за пролонгованої дії та умов вірусного зараження, Гуляєва Г. Б., Патика М. В. (2018)
Опанасенко О. Г. - Продуктивність міскантусу гігантського залежно від елементів технології вирощування на осушуваних органогенних ґрунтах, Перець С. В. (2018)
Патика В. П. - Сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур за дії фітопатогенних бактерій, Пасічник Л. А., Кураш П. (2018)
Юла В. М. - Формування асиміляційного апарату рослинами вівса залежно від умов вирощування, Камінська В. В., Мушик Б. В., Дудка О. Ф. (2018)
Цицюра Я. Г. - Рівень забур’яненості агрофітоценозу редьки олійної залежно від параметрів його формування (2018)
Камінський В. Ф. - Ячмінь в зерновій групі України, Породько М. А. (2018)
Гайдай Л. С. - Особливості симбіотичної продуктивності квасолі в умовах Лісостепу правобережного (2018)
Багай Т. І. - Вплив мінерального живлення на формування симбіотичного апарату рослинами бобів кормових, Іванюк В. Я. (2018)
Пророченко С. С. - Продуктивність люцерно-злаковово травостою залежно від технології вирощування (2018)
Панасюк С. С. - Продуктивність та якість зеленої маси люцерни посівної за різних режимів скошування, Слюсар С. М. (2018)
Корягін О. М. - Вегетативна продуктивність перспективних номерів люцерни за посушливих умов вирощування, Остапець Т. А., Повидало М. В., Буслаєва Н. Г. (2018)
Голик Л. М. - Підвищення ефективності добору ліній пшениці м’якої озимої за елементами продуктивності з використанням кластерного аналізу, Голик С. І., Стариченко В. М., Штакал М. І., Ковальчук С. О. (2018)
Діордієва І. П. - Екологічна пластичність та стабільність нових сортозразків пшениці м’якої озимої за врожайністю (2018)
Куманська Ю. О. - Успадкування кількісних ознак у міжсортових гібридів f1 ріпаку ярого (2018)
Щербина О. З. - Успадкування ознаки "період вегетації" у гібридів сої f1, Михайлов В. Г., Тимошенко О. О. (2018)
Сабадин В. Я. - Створення вихідного матеріалу для селекції ячменю ярого з використанням хімічних мутагенів (2018)
Шох С. С. - Адаптивний потенціал сортових популяцій ріпаку озимого (2018)
Вимоги до структури та оформлення наукових статей (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Holubnychyi A. G. - Statistical Analysis of Output Signal in Signal Processing System for Multiplicative Complementary Generalized Binary Barker Sequences (2019)
Tupitsin N. F. - Stabilization of the Unmanned Aerial Vehicle in the Gas-Dynamic Complex, Mykolaichuk V. R. (2019)
Melnyk O. S. - Majority Nano-Devices of Sequential Type, Milke D. G. (2019)
Sergeyev I. Yu. - Analysis of Measuring Converter Errors which Result due to a Continuous Change in Time of its Blocks Additive Errors (2019)
Sineglazov V. M. - Deep Learning Fuzzy Classifier, Koniushenko R. S. (2019)
Sineglazov V. M. - Automated Adjustment System of Restricted Boltzmann Machine, Tofaniuk O. R. (2019)
Ivanov A. A. - Electric Propulsion Ship’s Training Simulator Based on Intelligent System, Lebedenko Yu. A., Rozhkov S. A., Kolosov I. V. (2019)
Kashtalyan P. V. - Mathematical and Information Provisions of Bridge Team Training Control Systems, Rozhkov S. O. (2019)
Sushchenko O. A. - Modelling of Robust Inertially Stabilized Platforms (2019)
Aralova N. I. - Compromise Solution of Conflict Situations in the Problem of Optimal Control in Decision Making under the Complex Situational Conditions, Klyuchko O. M., Mashkin V. I., Mashkina I. V. (2019)
Shutko V. N. - Mathematical and Physical Models of Devices for Detection of Some Chemical Substances in the Environment, Zachmatov V. D., Shutko O. O., Mykolushko A. N. (2019)
Вимоги до оформлення статей (2019)
Output Data (2019)
Глушко М. - Іван Раковський — Дослідник антропологічних рис Тараса Шевченка (2015)
Луньо Є. - Постать митрополита Йосифа Сліпого у розповіді співкамерника з Яворівщини (2015)
Конопка В. - Оранка та сівба ярих злакових культур: обрядовий аспект (на матеріалах Південно-Західного історико-етнографічного регіону України) (2015)
Войтович Н. - Традиційні магічно-ритуальні способи захисту домашньої худоби на теренах Бойківщини (2015)
Серебрякова О. - "Андрію, Андрію, я колопні сію: дай ми, Боже, знати, з ким їх буду брати" (мантичний звичай "засівання конопель": семантика, символіка, функції) (2015)
Радович Р. - Хлібна діжа в інтер'єрі поліського житла (2015)
Тарас В. - Взаємовпливи барокових типів споруд та садово-паркових закладень (2015)
Студницький І. - Художньо-стилістичні особливості архітектури вокзалів України другої половини ХІХ — першої третини ХХ ст. (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського