Мукосєєнко О. А. - Державні свята України на уроках інформатики (2018)
Нічишина В. В. - Інтеграція змісту та нестандартних методів розв’язування задач з алгебри у старшій школі, Ярова О. А. (2018)
Опанасенко Н. І. - Самостійна робота студентів при вивченні історії педагогіки (2018)
Павленко А. І. - Фактори становлення сучасної методології педагогіки (2018)
Петренко В. А. - Розвиток творчої активності старшокласників у процесі технологічної підготовки, Рябець С. І. (2018)
Попова Т. І. - Формування фахових компетентностей у майбутніх фахівців швейної галузі, Абрамова О. В. (2018)
Пономарьова Н. О. - Сутність інформаційно-комунікаційної культури школярів в контексті ідей суспільства сталого розвитку, Свистунова Т. М. (2018)
Рябко А. В. - Автоматизація установок для лабораторного практикуму з механіки з використанням апаратно-програмної платформи arduino, Толмачов В. С. (2018)
Садовий М. І. - Еволюція та розвиток засобів автоматизованої обробки текстильних матеріалів у процесі фахової підготовки студентів (2018)
Садовий М. І. - Мотиваційна діяльність викладача фізики у закладах вищої освіти І-ІІ рівня акредитації на засадах індивідуального підходу, Бевз А. В. (2018)
Садовий М. І. - Науково-педагогічна спадщина І.Є. Тамма в розвитку фізики кінця ХІХ початку ХХ століття, Проценко Є. А., Донець Н. В. (2018)
Слободяник О. В. - Теоретичні аспекти імітаційного моделювання в навчанні фізики (2018)
Сороко Н. В. - Проблема створення steam-орієнтованого освітнього середовища для розвитку інформаційно-цифрової компетентності вчителя основної школи (2018)
Стадніченко С. М. - Інтеграція природничих і медичних дисциплін як засіб формування професійної компетентності студентів (2018)
Стецик С. П. - Використання мобільних технологій в процесі підготовки майбутніх учителів фізики, Сиротюк В. Д. (2018)
Ткаченко А. В. - Тестові технології як засіб оптимізації процесу визначення рівнів сформованості предметної компетентності з фізики студентів університетів, Кулик Л. О. (2018)
Ткачук С. І. - Місце дистанційних технологій навчання у процесі підготовки майбутніх учителів трудового навчання, Мироненко Н. В. (2018)
Ткачук А. І. - Сучасні особливості вивчення глобальних проблем людства загальносвітового рівня, Колтко Ю. С. (2018)
Трифонова О. М. - Інформаційно-цифрова компетентність: зарубіжний та вітчизняний досвід (2018)
Царенко І. Л. - Формування екологічної культури студентів при вивчені профільних дисциплін, Богомаз-Назарова С. М. (2018)
Чубар В. В. - Навчально-пізнавальна діяльність старшокласників у процесі профільного навчання технологій виробництва, Беліченко О. В. (2018)
Чубар В. В. - Профільне навчання старшокласників технологій агропромислового виробництва, Назаренко Д. В. (2018)
Чубар В. В. - Професійне спрямування старшокласників у процесі профільного навчання технологій виробництва, Трубіна О. В. (2018)
Чумак М. Є. - Історико-педагогічний характер розвитку освіти у розрізі міждисциплінарності (2018)
Шевченко О. В. - Інновації здоров’язбережувальних технологій у підготовці майбутніх учителів фізичної культури (2018)
Шмоніна Т. А. - Особливості навчання природничим дисциплінам з урахуванням ІТ вимог сучасної молоді, Свистунов О. Ю. (2018)
Щирбул О. М. - Використання програми Power Point для супроводу навчальних занять з дисципліни "технічна творчість" (2018)
Яценко В. В. - Особенности использования облачного сервиса microsoft onedrive в современной системе образования, Медведовская О. Г., Лазня Д. А. (2018)
Анотації (2018)
Андрієвський О. М. - Онтогенетичні зміни активності трипсиноподібних ферментів у особин лабораторних популяцій Drosophila melanogaster та Drosophila virilis, Подзолкова Ю. Ю., Рижко І. Л., Пастернак С. Л. (2019)
Діордіца Я. В. - Вплив комплексів антиоксидантів на біохімічні показники сироватки крові щурів за умов гострого гепатиту (2019)
Герасимюк В. П. - Видовий склад мікроскопічних водоростей ставків денропарку імені Перемоги міста Одеса, Герасимюк Н. В. (2019)
Бакума А. О. - Алельний стан генів систем Ppd-1 та Vrn-1 у сортів озимої м’якої пшениці інституту зрошуваного землеробства НААН України, Чеботар Г. О., Лавриненко Ю. О., Чеботар С. В. (2019)
Січняк О. Л. - Цитогенетичні ефекти Fusarium graminearum Schwabe на злакові культури, Мірось С. Л., Довганюк К. О. (2019)
Заморов В. В. - Результати досліджень іхтіофауни в прибережній зоні моря Одеської затоки у 2016–2017 рр., Караванський Ю. В., Чернікова С. Ю. (2019)
Макаренко О. А. - Стан зубо-щелепної системи щурів на тлі моделювання гепатиту та дисбіозу, Гладкій Т. В., Майкова Г. В. (2019)
Сушко О. О. - Вплив цитратів ванадію та хрому на антиоксидантну систему в крові щурів із експериментальним діабетом, Іскра Р. Я. (2019)
Коваленко С. Г. - Академік Української національної академії наук А. М. Криштофович – випускник Новоросійського (зараз Одеського національного імені І. І. Мечникова) університету. (До 100-річчя Національної академії наук України), Васильєва Т. В., Бондаренко О. Ю., Немерцалов В. В. (2019)
Adashev J. K. - The classification of naturally graded Zinbiel algebras with characteristic sequence equal to (n − p, p), Ladra M., Omirov B. A. (2019)
Джумабаев Д. С. - Новые общие решения обыкновенных дифференциальных уравнений и методы решения краевых задач (2019)
Dyavanal R. S. - Uniqueness of difference-differential polynomials of meromorphic functions, Mathai M. M. (2019)
Жигалло К. М. - Про наближення функціи класу Гельдера, заданих на відрізку, іхніми бігармонічними операторами Пуассона, Жигалло Т. В. (2019)
Ян Н. - О проблеме фраттиниевой двойственности в теории классов Фиттинга, Чжао Ш., Воробьев Н. Т. (2019)
Пелехата О. Б. - Граничні теореми для розв’язків лінійних краиових задач для систем диференціальних рівнянь, Рева Н. В. (2019)
Севостьянов Е. А. - О равностепеннои непрерывности семеиств отображении в случае переменных областеи, Скворцов С. А. (2019)
Слюсарчук В. Ю. - До теоріі Фавара без H-класів для диференціально-функціональних рівнянь у банаховому просторі (2019)
Tuğ G. - Notes on the lightlike hypersurfaces along spacelike submanifolds, Ekmekci F. N. (2019)
Khoshdani T. R. - Characterization of weakly Berwald fourth root metrics, Abazari N. (2019)
Бахтин А. К. - Неравенства для внутренних радиусов неналегающих областеи, Денега И. В. (2019)
Кузнєцов М. В. - Порядок співіснування гомоклінічних траєкторій для відображень відрізка (2019)
Содержание (2016)
Вахрамеєва Г. В. - Культ Деметри у сакральному житті Боспору (VI—I cт. до н. е.) (2016)
Колесников К. М. - Міжнародні відносини, зовнішньополітичний статус та проблема митно-податкового суверенітету Херсонеса Таврійського (кінець ІІ—І cт. до н. е.) (2016)
Вус О. В. - Римско-готская война 377–382 гг. Битва при оппидуме AD SALICES и ее последствия (2016)
Литовченко С. Д. - Технические аспекты восточного похода Марка Антония (2016)
Соболєв В. В. - Візантійська архітектурна спадщина Сіди Памфілійської: історія архітектурно-археологічних досліджень (2016)
Сорочан С. Б. - О недвижимости как предмете рынка Византии в IV—IX вв. (2016)
Чепіженко В. В. - Подорож на Схід в культурному дискурсі англійського рицарства XIV століття (2016)
Буйнов Ю. В. - Памятники бондарихинской культуры в Среднем Поочье (2016)
Бабенко Л. И. - Периферийные персонажи пекторали из Толстой Могилы (2016)
Махортых С. В. - Скифские зеркала из северокавказских памятников VII—V вв. до н. э. (2016)
Кройтор Р. В. - Животноводство поздних северян на славяно-хазарском пограничье (часть 2), Колода В. В. (2016)
Козленко Р. О. - Ритуально зруйновані поховання античного часу в Нижньому Побужжі (2016)
Дідух Л. М. - "Знаки Рюриковичів" на виробах давньоруського часу в зібранні НМІУ: походження та значення (2016)
Квітковський В. І. - Комплекси салтово-маяцької культури з багатошарового поселення Червоний Шлях-І на Харківщині (2016)
Пуголовок Ю. О. - Кочівницький елемент y матеріальній культурі Опішнянського городища (2016)
Дьячков С. В. - Константин Эдуардович Гриневич (1891–1970). Страницы биографии. Труды К. Э. Гриневича, Ручинская О. А. (2016)
Непомнящий А. А. - Неизвестный источник по истории крымоведения 20-х годов ХХ века (2016)
Свистун Г. Е. - Новые данные о планировочной структуре Червоносовского городища, Кулик Г. М. (2016)
Кариков С. А. - Путь искателя истины. Schilling H. Martin Luther. Rebell in einer Zeit des Umbruchs. — 3., durchges. Aufl. — München : C. H. Beck, 2014. — 720 S. (2016)
Дьячков С. В. - Х Научная конференция-презентация "Проблемы исследования и охраны культурно-исторического наследия Украины. Итоги полевых исследований в 2015 году" (2016)
Іванова С. В. - Археолог, історик, педагог, Отрощенко В. В. (2016)
Аксёнов В. С. - Александр Александрович Тортика (1967–2015), Ряполов В. М. (2016)
Список скорочень (2016)
Наші автори (2016)
Our Authors (2016)
Зібцева О. В. - Система озеленення малого історичного міста Новгород-Сіверський, Кучерина В. В., Христюк П. П. (2018)
Іванюк І. Д. - Шкодочинність комах у насадженнях дуба звичайного в зоні Західнополіського та Центральнополіського лісових округів України, Кусік В. М. (2018)
Ковалевський С. Б. - Особливості формування коренів дерев сосни в насадженнях на грунтах з виходами кристалічних порід ДП "Коростишівське ЛГ", Кроль А. В. (2018)
Кратюк О. Л. - Лісівничо-таксаційна характеристика насаджень у вольєрах Рівненського Полісся, Вишневський А. В. (2018)
Левченко В. В. - Реконструктивна рубка як захід сприяння природному поновленню лісу (2018)
Oleksiichenko N. О. - The landscape colouring of Feofaniya park and its seasonal dynamics, Mavko M. S., Danylyuk O. S. (2018)
Сидоренко С. Г. - Оцінювання запасів лісової підстилки як наземного горючого матеріалу у соснових лісах Лівобережного Лісостепу (2018)
Слюсарчук В. В. - Середня щільність компонентів фітомаси стовбурів дерев бука лісового у насадженнях Буковинського Передкарпаття (2018)
Tokareva O. V. - Formation of forest edge in the recreational loading conditions of the state enterprise "Bila Tserkva Forestry", Romanovska K. I. (2018)
Tokareva O. V. - Prospects for harvesting non-timber forest products in Chernivtsi region, Sobko T. M., Tovarnytskyi V. V. (2018)
Усеня В. В. - Аналіз законодавства Республіки Білорусь і України, що регламентує охорону лісів від пожеж у зоні відчуження, Зібцев С. В., Сошенський О. М., Корень В. А. (2018)
Федько Р. М. - Вікова спадщина парків Лівобережного Придніпров’я (2018)
Василишин Т. В. - Деякі властивості елементарних симетричних поліномів на декартовому квадраті комплексного банахового простору (2018)
Овчар І. Є. - Стійкість дефектів цілої кривої першого порядку, Савчук Я. І. (2018)
Марцінків М. В. - Алгебраїчні структури у просторі ліпшицевих функцій, Самілів І.-А. В. (2018)
Баранецький Я. О. - Задача Діріхле для диференціальних рівнянь парного порядку з операторними коефіцієнтами, які містять інволюцію (2018)
Медвідь О. М. - Метричні оцінки визначника інтегральної задачі для рівняння коливань струни, Симотюк М. М., Тимків І. Р. (2018)
Казмерчук А. І. - Оптимізація швидкості збіжності в методах наближеного розв’язування задачі Коші для системи квазілінійних рівнянь з частинними похідними першого порядку (2018)
Волянська І. І. - Двоточкова задача для однорідного за порядком диференціювання рівняння із частинними похідними у необмеженій смузі, Симотюк М. М. (2018)
Новосядлий С. П. - Моделювання газофазних фотостимульованих процесів субмікронних структур ВІС/НВІС, Грига В. М., Іванишин І. І., Петрованчук А. О., Жолоб І. В. (2018)
Квіт Р. І. - Побудова статистичного критерію міцності з урахуванням деяких особливостей детерміністичних аспектів крихкого руйнування матеріалів (2018)
Бедзір О. О. - Фрикційна взаємодія прорізної циліндричної оболонки з пружним заповнювачем при неоднорідному терті, Шопа В. М. (2018)
Грудз В. Я. - Підвищення надійності експлуатації систем газопостачання на основі оптимізації обслуговування, Грудз Я. В., Боднар В. М. (2018)
Якимів Й. В. - Енергоефективність режимів експлуатації магістральних трубопроводів за періодичних скидань частини нафтового потоку, Бортняк О. М. (2018)
Мартинюк Р. Т. - Дистанційний контроль герметичності магістральних газопроводів (2018)
Мельниченко Ю. Г. - Сучасний стан та проблеми технологій локалізації ділянок трубопроводів для ремонту із зупинкою транспортування продукту, Мельниченко Г. Г., Додик Т. Я. (2018)
Семчук Я. М. - Дослідження процесів формування ареалів забруднень в атмосфері в районі компресорних станцій магістральних газопроводів, Лялюк-Вітер Г. Д. (2018)
Яремійчук Р. С. - Буріння нафтових і газових свердловин: вчора, сьогодні, завтра (2018)
Мойсишин В. М. - До питання про визначення гідравлічного радіуса потоку тампонажного розчину за ексцентричного розміщення труб у свердловині, Білецький Я. С., Врюкало В. В., Сенюшкович М. В. (2018)
Бережницький Б. С. - Кінематика шарошкового бурового долота з прямим граненим зубом, Воробйов М. С. (2018)
Козак Ф. В. - Підвищення ефективності роботи стрічково-колодкових гальм бурових лебідок шляхом зниження динамічної і теплової навантаженостей, Криштопа С. І., Криштопа Л. І., Арсенич Я. М. (2018)
Кулик М. П. - Оцінка зниження викидів оксидів азоту в комбінованих парогазових енергетичних установках (2018)
Карпінчук Г. В. - Протоієрей Ієремія Обидовський і Тарас Шевченко в архівних документах (2018)
Карпінчук Г. В. - Анна Шарикова і Тарас Шевченко: про що свідчать документи? (2018)
Бородін В. С. - Рецензія для видавництва "Веселка" на рукопис Л.Н.Большакова "Се человек!.. Книга о вечной жизни" (2018)
Яременко В. В. - "У те найкращеє село…" (Шевченкова мала батьківшина в його творчій спадщині) (2018)
Харчук Р. Б. - Слов'янофільство Шевченка: джерела і контекст (2018)
Скорина Л. В. - Шевченківські епіграфи в літературі 20-х рр. ХХ ст.: семантика, типи, функції (2018)
Орлова Н. І. - "Остановился я было в гостинице..." (2018)
Поліщук В. Т. - Тема шевченкового заслання у творах черкаських поетів (2018)
Погосян Н. І. - Пейзаж як стан душі героя в романі Зінаїди Тулуб "В степу безкраїм за Уралом" (2018)
Лебідь Є. М. - Генезис, проблематика, методологія дослідження діарного тексту ("Журнал Т.Г.Шевченка) (2018)
Калинчук А. М. - Олександр Грушевський як читач творів Тараса Шевченка (2018)
Коваленко А. І. - Тарас Шевченко і Смілянщина (2018)
Гирич В. П. - Кобзар і Смілянщина (2018)
Бородін В. С. - Новий роман про Шевченка (2018)
Солецький О. М. - Новий рівень пізнання гуцульського тексту (2018)
Козак О. О. - Тарас Шевченко. 2010. Матеріали до бібліографії (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Arsirii O. O. - Automation of the Preparation Process Weakly-Structured Multi-Dimensional Data of Sociological Surveys in the Data Mining System, Babilunha O. Yu., Manikaeva O. S., Rudenko O. I. (2018)
Antoshchuk S. G. - A Multi-Objective Optimization Problems of Clustering Protocols for Wireless Sensor Networks Using Meta-Heuristic Techniques, Bhushan Sharma Shashi, Shamin I. I., Shcherbakova G. Yu. (2018)
Антощук С. Г. - Розподілення ресурсів сенсорної мережі в умовах граничних обчислень, Лобачов І. М., Малерік Р. П. (2018)
Петров И. М. - Проектирование автоматизированной информационной системы поддержки деятельности морского агента в сервисных эргатических системах, Вычужанин В. В., Рудниченко Н. Д., Шибаева Н. О., Шибаев Д. С. (2018)
Гуменникова T. Р. - Інтеграція процесу розробки комп`ю-терних ігор з доповненою реальністю у компоненти Stream освіти, Лугова Т. А., Рященко О. І., Трояновська Ю. Л. (2018)
Kolesnikov O. E. - The use of the "Design-Thinking" and "Seven Hats" Methods at the Project Initiation and Planning Stage, Lukianov D. V., Gogunskii V. V/, Sherstyuk O. I. (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Vychuzhanin V. V. - On the Construction of a Software Architecture for Nuclear Systems on a Crystal (2019)
Ruban O. D. - Volterra Neural Network Con-struction in the Nonlinear Dy-namic Systems Modeling Problem (2019)
Tymchenko B. I. - Classifying Mixed Patterns of Proteins in Microscopic Images with Deep Neural Networks, Hramatik A. A., Tulchiy H. P., Antoshchuk S. G. (2019)
Verlan A. F. - Algorithmization of the Failed Subschemes Localization Process, Polozhaenko S. A., Prokofieva L. L., Shylov V. P. (2019)
Rachinskaya A. L. - Modeling the Motion of a Solid Body Under the Action of the Moment of Light Pressure in the Medium with Resistance (2019)
Pavlenko V. D. - Organization of Computations in Clusters Using Transparent Parallelizing Principles, Pavlenko S. V. (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Krisilov V. A. - Information Technology Of Dynamic Formation Of Content Depending On The Characteristics Of The Receiving -Transmitting System, Pysarenko K. A., Vu Ngoc Huy (2019)
Velykodniy S. S. - Software For Automated Design Of Network Graphics Of Software Systems Reengineering, Burlachenko Zh. V., Zaitseva-Velykodna S. S. (2019)
Arsirii O. O. - Architectural Objects Recognition Technique In Augmented Reality Technologies Based On Creating A Specialized Markers Base, Troianovska Y. L., Prykhodko I. A., Kotova D. Yu. (2019)
Uhryn D. I. - Інформаційні технології підтримки прийняття рішень для геоінформаційних систем (2019)
Liubchenko V. V. - Improved Project-Based Learning As The Method Of Knowledge Transfer Between University And Business, Saveleva O. S., Zabarna E. N. (2019)
Luhova T. A. - Features Of Using Diversifiers Of Hackathon-Contests In Canvas-Oriented Approach To Game Design, Blazhko O. A., Troianovska Y. L. (2019)
Zavoloka M. V. - Effective butt joints of bar reinforcement in modern monolithic housing construction, Zavoloka Y. M., Grynyova I. I., Zavoloka Y. V. (2019)
Карпюк В. М. - Рекомендації по впровадженню залізобетонних багатопустотних попередньо напружених плит перекриття безопалубкового стендового формування за екструзивною технологією для будівництва житлових і громадських будівель, Майстренко О. Ф., Сьоміна Ю. А. (2019)
Клименко Є. В. - Залишкова несуча здатність стиснутих кам’яних стовпів, Гриньова І. І. (2019)
Лещенко Д. Д. - Эволюция вращений волчка Лагранжа под действием нестационарного возмущающего момента сил, Козаченко Т. А., Козаченко К. А. (2019)
Махінько Н. О. - Геометричні характеристики перерізів тонкостінних елементів силосних ємностей в задачах розрахунку надійності (2019)
Семенюк С. Д. - Влияние компонентов заполнителей на свойства керамзитобетона, Москалькова Ю. Г., Ржевуцкая В. А. (2019)
Сингаевский П. М. - Определение рационального типа сечения верхнего жесткого пояса в комбинированных арочных системах, Купченко Ю. В., Коршак О. М. (2019)
Стукаленко М. І. - Запобігання аварії мостового крана при обриві канату здвоєного поліспаста з балансиром, Стукаленко О. М., Василець Д. І. (2019)
Сурьянинов Н. Г. - Экспериментальные исследования свободных колебаний железобетонных и фибробетонных балок, Маковкина Т. В. (2019)
Бондар А. В. - Вплив механічної активації мінеральних складових на властивості полегшених складів цементних сухих сумішей для підлог, Ковальський В. П., Очеретний В. П., Мороз Д. В., Вознюк І. М. (2019)
Dovgan I. V. - The influence of geometric characteristics of the product on the moisture loss kinetics, Kolesnikov A. V., Semenova S. V., Kyrylenko G. A., Makovetskaya E. A. (2019)
Кучеренко А. А. - Энергетика портландцемента для автомобильных и аэродромных покрытий: электромагнитная версия, Ващинская Е. А. (2019)
Олевич Ю. В. - Надшвидкотверднучі портландцементні композиції для залізобетонних плит екструзійного безперервного формування (2019)
Трикоз Л. В. - Вплив виду та кількості наповнювача на деформативні властивості акрилового композиційного матеріалу для ремонту бетонних конструкцій, Камчатна С. М., Пустовойтова О. М. (2019)
Blazhko A. P. - Evaluation of the surface water quality of the turunchuk river for drip irrigation systems (2019)
Кривенко П. В. - Ефективність шлаколужних бетонів для морських споруд, Петропавловський О. М., Ковальчук О. Ю., Хайлин Цао, Лигуан Венг (2019)
Прогульный В. Й. - Пористый полимербетон в дренажах напорных пенополистирольных фильтров, Рябков М. В. (2019)
Моргун А. С. - Кінематика дискретного ґрунтового середовища за МГЕ, Задорожнюк В. О., Сідлецький А. С. (2019)
"Наша Конституція як Основний Закон держави – це вмістилище тих норм, які дійсно є "живим правом", – Наталія Оніщенко (2019)
Човган В. - Потерпілі і засуджені: американський досвід (2019)
Відкриття "JUSTICE WEEKEND", присвяченого Дню Конституції (2019)
Здобутки української системи БПД визнали ТОП-експерти світу (2019)
Павло Петренко: 7,6 млрд грн аліментів виплачено дітям завдяки ініціативі Уряду #ЧужихДітейНеБуває (2019)
На сайті Мін’юсту з’явився онлайн-калькулятор для вирахування справедливої ціни на тепло та гарячу воду (2019)
Представники Мін’юсту взяли участь у 22-й Дипломатичній сесії Гаазької конференції з міжнародного приватного права (2019)
Судова медіація як спосіб вирішення спорів (2019)
Коваленко Т. О. - Правові аспекти адаптації сільського господарства України до змін клімату (2019)
Єрменчук О. П. - Нормативно-правове врегулювання процедури розпізнавання об’єктівкритичної інфраструктури як запорука організації їх ефективного захисту (2019)
Сигидин М. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку правового регулювання відносин у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (2019)
Токар В. Я. - Правова свідомість: природа та праворегулюючі здатності (2019)
Призначення (2019)
Вітання (2019)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у квітні 2019 року (2019)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються (2019)
Реклама (2019)
Зубець М. В. - Прижиттєвий контроль молекулярних механізмів структурно-функціональної організації спермія, Щоголева Т. Ю., Колесніков В. Г. (1998)
Дубін А. М. - Розрахунки селекційної програми розведення української червоно-рябої молочної худоби в Черкаській області, Бащенко М. І. (1998)
Сірацький Й. 3. - Генофонд як система, що забезпечує оптимальний став популяції (породи, виду) тварин, Меркушин В. В., Костенко О. І., Подоба Б. Є., Бойко В. П., Шапірко В. В., Лихобабіна В. М. (1998)
Антоненко В. І. - Шляхи підвищення точності прогнозування племінної цінності ремонтних бугайців (1998)
Рудик І. А. - Підвищення точності прогнозування племінної цінності ремонтних бугаїв, Федоренко О. І. (1998)
Коновалов В. С. - Генетико-біохімічні механізми адаптації чорно-рябої худоби до радіаційно-хімічного забруднення (1998)
Кенелі М. Д. - Сучасні концепції годівлі молочних корів (1998)
Шемігон О. І. - Генетичні маркери в селекції великої ротатої худоби, Сірацький Й. 3., Подоба Б. Є. (1998)
Пахолок А. А. - Ріст, розвиток та біологічні особливості молодняка різних генотипів української червоно-рябої молочної породи, Любинський О. І. (1998)
Пахолок А. А. - Динаміка вікових змій морфологічних і біохімічних показників крові в помісей чорно-рябої худоби різних генотипів, Любинський О. І. (1998)
Шумяк Г. І. - Екстер'єрно-конституціональні особливості корів різних генотипів бурої карпатської породи (1998)
Мільченко Ю. В. - Автоматизована обробка та оцінка показників сперми бугаїв на племпідприємствах, Петюх Н. В., Романюк О. В. (1998)
Воленко І. С. - Дослідження генофонду м'ясних порід великої рогатої худоби головного селекційного центру, Чиркова О. П., Подоба Б. Є. (1998)
Чехівський М. Й. - Молочна продуктивність корів чорно-рябої худоби різного походження (1998)
Костенко В. І. - Функціональна діяльність окремих часток вим'я у корів, одержаних із використанням бугаїв голландської та чорно-рябої галштинської порід (1998)
Рудик І. А. - Оцінка бугаїв-плідників за відтворною здатністю при міжпородному схрещуванні, Буштрук М. В. (1998)
Полупан Ю. П. - Інтенсивність росту молодняка червоної степової породи та її помісей (1998)
Сохацький П. С. - Особливості розвитку скелета ремонтних бугайців (1998)
Шеремета В. І. - Вплив деяких антиоксидантів на показники суперовуляцїї у корів-донорів, Терес М. О. (1998)
Сірацький Й. 3. - Мясна продуктивність бугайців симентальської та помісей з монбельярдською та голштинською породами, Данилевський О. О. (1998)
Мороз Г. З. - Самооцінка пацієнтами та лікарями виконання вимог здорового способу життя й готовності до змін поведінкових факторів ризику серцево-судинних захворювань, Гідзинська І. М., Ласиця Т. С. (2019)
Гандзюк В. А. - Формування індивідуальних і групових профілактичних програм із використанням автоматизованого моніторингу й оцінки факторів ризику розвитку неінфекційних захворювань (2019)
Німцович Т. І. - Фактори серцево-судинного ризику та міжвізитна варіативність артеріального тиску, Міщенюк О. Ю., Кравченко А. М. (2019)
Балицький В. В. - Клініко-морфологічна оцінка ефективності застосування апаратів радіохвильової хірургії "surgitron" і високочастотної електрохірургії "kls martin" у лікуванні пацієнтів із поєднаною патологією анального каналу та прямої кишки, Курик О. Г., Захараш М. П. (2019)
Яковенко В. А. - Подслизистая кавернозная гемангиома пищевода. Редкий клинический случай эндоскопической диагностики и лечения методом эндоскопической диссекции в подслизистом слое (ESD), Киосов А. М., Денисенко А. А., Коваленко В. П., Фень С. В. (2019)
Ткаченко Р. П. - Клініко-морфологічна характеристика папілярної карциноми щитоподібної залози на тлі тиреоїдиту Хашімото, Курик О. Г., Головко А. С. (2019)
Кравченко А. М. - Можливості нових підходів до аналізу електрокардіографії для діагностики ішемії міокарда, Ковзолович Т. В., Файнзільберг Л. С. (2019)
Черній В. І. - Періопераційний менеджмент у баріатричній хірургії за принципами ERAS, Євсєєва В. В., Сербул М. М. (2019)
Науково-практична конференція молодих вчених "Перспективи розвитку профілактичної та клінічної медицини" (2019)
Бібік Н. В. - Аналіз міжнародного досвіду розвитку територіальних громад та визначення напрямків його впровадження в Україні, Шаповал Г. М. (2019)
Bushuyev S. - Development project management capability of the infrastructure program. Chernobyl case, Bushuiev D., Kozyr B. (2019)
Великодний С. С. - Розробка архітектури програмного засобу для управління мережевим плануванням реінжинірингу програмного проекту, Бурлаченко Ж. В., Зайцева-Великодна С. С. (2019)
Гавриленко С. Ю. - Синтез ідентифікаційних вимірів в комп’ютерній системі критичного призначення (2019)
Іщенко О. В. - Розробка модуля інтелектуальної системи обробки відсканованих документів на базі комбінованого методу сегментації зображень (2019)
Lebedenko T. - Method of scheduling and active queues management on routers interfaces of telecommunication networks (2019)
Malieieva Ju. - Creation of collaborative development environment in the system of distance learning, Kosenko V., Malyeyeva O., Svetlichnyj D. (2019)
Malyarets L. - Scientific and practical proposals on the choice and application of strategic controlling instruments at the enterprise in the modern conditions, Iastremska O. (2019)
Meleshko Ye. - Computer model of virtual social network with recommendation system (2019)
Piterska V. - Portfolio method of scientific activity management of higher education institutions, Lohinov O., Lohinova L. (2019)
Teletov O. - The state and prospects of marketing strategies for small and medium business enterprises in Ukraine, Grigorenko V. (2019)
Tsymbal O. - Decision-making information technology for flexible integrated manufacturing, Bronnikov A. (2019)
Chekh N. - The main risks of economic security of the construction industry enterprises, their identification and management, Vershynina D., Lub A. (2019)
Shapoval A. - The current state of the transnationalization of the economy and aspects of the transnational corporation’s growth (2019)
Yashina E. - Information technology for recognition of road signs using a neural network, Artiukh R., Рan N., Zelensky A. (2019)
Алфавітний показчик (2019)
После травм и операций: без боли с препаратом Кетанов (2019)
Дедишина Л. - Йти попереду і вести за собою (2019)
Кривомаз Т. - Компании будущего (2019)
Ткаченко Т. - Крижана медицина (2019)
Примак Р. - Что мы знаем о "суицидных ингибиторах"? (2019)
Ткаченко Т. - Пеніциліни — антибіотики, з яких усе починалось (2019)
Дедишина Л. - Косметологія та медицина: завжди поруч (2019)
Демецкая А. - Лепра: "ленивая смерть" (2019)
Демецкая А. - Эгогении: "горе от ума" (2019)
Раціональна фармакотерапія вагітних (2019)
Редькін Р. - На допомогу фармацевту: сучасні аспекти лікування кашлю у дітей, Орловецька Н., Данькевич О. (2019)
Орловецька Н. - Ex tempore. Приготовление твердых лекарственных форм: чай ветрогонный, Данькевич О., Редькін Р. (2019)
Дедишина Л. - Фармацевт з душею поета (2019)
Кириленко М. - Сімейні традиції — згадуємо, вигадуємо, плекаємо… (2019)
Демецкая А. - Почему мы боимся стоматолога? (2019)
Примак Р. - История одного "лекарственного" напитка (2019)
Гороскоп на лютий 2019 року (2019)
Алыев Рамал Алы оглу - История образования нефтехимической промышленности в Азербайджане (в примере завода синтетического каучука) (2019)
Бандалиева А. А. - История медицины и фармации в Азербайджане (2019)
Братусь І. В. - "Євбаз" – деякі культурно–історичні аспекти, Михалевич В. В., Гунька А. М. (2019)
Буглай Н. М. - Нормативно–правова база як джерело дослідження зовнішньої політики Польщі наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2019)
Вербовий О. В. - Відбудова Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка у повоєнний період (1943–1952 рр.) (2019)
Годлюк А. М. - Вплив війни в Кореї (1950–1953 рр.) на тогочасну систему міжнародних відносин і трансформування європейських країн (2019)
Грицан І. В. - Державотворча діяльність Івана Огієнка (2019)
Денисенко В. І. - Ґенеза еліт Донбасу за радянської доби (2019)
Добролюбська Ю. А. - Антон Фрідріх Бюшінг: хронологічна ретроспектива життя та діяльності (2019)
Зінкевич Т. С. - Руська православна Церква у державно–політичному житті Київської Русі (2019)
Золотарьов В. С. - Тактика Конституційно–демократичної партії Росії щодо аграрної реформи П. А. Столипіна (2019)
Конюхов С. В. - Особливості організаційної та військово–політичної діяльності ОУН на території Жовківського повіту у 1930–х роках (2019)
Корзун О. В. - Особливості наукових досліджень Українського науково–дослідного інституту гідротехніки і меліорації у роки Другої світової війни (2019)
Костюк Л. В. - Динаміка міграційної політики Фінляндії другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2019)
Кравчук Л. В. - Становище тваринництва Тернопільської області в системі колективного господарювання у 1940–1941 рр. (2019)
Куницький М. П. - Організація системи страхування на теренах Райхскомісаріату "Україна" (1941–1944 рр.) (2019)
Латенко В. - Інтерпретації поняття "Субсахарська Африка" у сучасних соціо–гуманітарних дослідженнях (2019)
Левенець О. М. - Елементи радянської комуністичної ідеології і пропаганди в шкільних підручниках з іноземних мов у середині 60–х – 80–х рр. ХХ ст. (на матеріалах Волинської області УРСР) (2019)
Малащук О. С. - Зародження і становлення наукових засад з виноградарства в Російській імперії (друга половина XVІІІ – перша половина ХІХ століть) (2019)
Мельник В. В. - Теоретико–методологічні та науково–організаційні засади розвитку штучної інкубації в Українській РСР у 1964–1991 роках (2019)
Михайлов О. І. - Дрібний кредит у Бессарабській губернії (2019)
Міронова І. С. - Формування поштових трактів на території України в другій половині ХVІІ – першій половині ХVІІІ ст. (2019)
Нагірняк А. Я. - Проблемні питання професійної підготовки екскурсоводів і гідів–перекладачів у сфері екскурсійної діяльності в Україні (2019)
Непіпенко Л. П. - Гендерна ідеологія та гендерна політика в радянській політичній культурі України періоду НЕПу (2019)
Павленко В. М. - Трансформація суспільної думки Італії щодо міграційної політики (1980–ті–2010–ті): еволюція мультикультуралізму, Саварин В. М. (2019)
Прокопенко Л. І. - Науково–дослідна діяльність кафедри бібліотекознавства Київського національного університету культури і мистецтв: через призму трансформаційних процесів (2003–2018) (2019)
Руднічук А. А. - Особливості соціального складу населення міст Німеччини в XIV–XV ст. (2019)
Середа М. В. - Етнокультурні зв’язки на теренах Північного Причорномор’я у Кіммерійську епоху (2019)
Скиба І. Б. - Формування особистості та початок церковно–громадської діяльності адміністратора Автокефальної Церкви в Україні митрополита Полікарпа (Сікорського) в роки німецько–радянської війни (2019)
Смірнова Б. О. - Розвиток аерокосмічних технологій для удосконалення ґрунтозахисного землеробства у Полтавському регіоні на початку ХХІ століття (2019)
Солдатенко В. Ф. - Дополнительные аргументы против тенденции отказа от принципиальных подходов и оценок (соображения в связи с книгой "Украина – 1918. Взгляд из Германии") (2019)
Солошенко О. М. - Інститут приватних домашніх шкіл в системі освіти сільського населення Російської імперії в ХІХ ст. (2019)
Танасюк В. Л. - Магазини системи "Торгзін": завдання та особливості радянської спецторгівлі першої половини 1930–х рр. (2019)
Танцюра О. Г. - Витоки та розвиток сіонізму у контексті політики пам’яті Держави Ізраїль (2019)
Тішин О. В. - Місце Півдня України в обґрунтуванні претензій ІІІ Рейху на східноєвропейські території (2019)
Федчук О. Б. - Московська держава як міфологема в уявленнях кримських татар у другій половині XV – на початку XVII ст. (2019)
Харламов М. І. - Підготовка кваліфікованих робітників сільського господарства у школах РГУ та КГУ в УСРР у 1930–1934 роках, Логовський І. М. (2019)
Холоденко В. В. - Археологічна та музеєзнавча тематика на сторінках ранньої преси Переяславщини (1954–1970–ті рр.) (2019)
Хрящевська Л. М. - Аналіз соціальної структури українського суспільства з початку 1990–х до кінця 2001 років (2019)
Shymko V. V. - Historiography of favoritism in the political history of the Russian Empire and Ukraine in the middle and second half of the XVIII century: historical discourse (2019)
Шишко О. Г. - Підпільні петлюрівські організації в епіцентрі політичного терору в Одеській губернії у другій половині 1921 р. (2019)
Коляда І. А. - Рецензія про монографію: Романцова Н. Михайло Грушевський в історичній науці (1890–1934 рр.). Проблема в українській історіографії: монографія. Маріуполь: МДУ, 2019, 528 с. (2019)
Преловська І. М. - Рецензія на книгу: Кізлова А. А. Усамітнення в натовпі: соціальні взаємодії братії при шанованих святинях Києво-Печерської Успенської Лаври (1786 р. – перші десятиліття ХХ ст.). Монографія. К.: ПП "Фірма "Гранмна"", 2019. 560 с.: ил. (2019)
Содежание (2017)
Чередниченко А. Г. - О направлении миграций древнейших индоевропейцев. (2017)
Мартемьянов А. П. - О сельских межевых знаках первых веков нашей эры с территории Нижней Мезии и Фракии (2017)
Петречко О. М. - Релігія як інструмент політики Помпея Великого (2017)
Sorochan K. S. - Byzantine Spices as a Daily Byzantine Cuisine Part (2017)
Кариков С. А. - Конфессиональные дискуссии cреди саксонских теологов в 40–70-х гг. XVI века: истоки лютеранской ортодоксии (2017)
Гречко Д. С. - Об эволюции конской узды на юге Восточной Европы в VI в. до н. э (2017)
Ромашко О. В. - Металеві казани як один із хроноіндикаторів пам’яток скіфської культури (2017)
Croitor R. - Horse remains from Belozerka Culture monuments of South Moldova (2017)
Аксенов В. С. - Реконструкция костюма аланских женщин по археологическим материалам раннесредневекового катакомбного могильника у с. Верхний Салтов (2017)
Dyachkov S. V. - Trebuchets of the Genoese Fortress of Cembalo (XIV—XV centuries) (2017)
Ботева Д. В. - Тракийските сребърни наколенници (?) и сребърният съд от Мастюгино — възможности за алтернативна интерпретация (2017)
Делев П. - Войни на север, от Филип II до Лизимах (2017)
Тодоров Ив. М. - О происхождении названия "Филиппополь" фракийского города Пульпудева (совр. г. Пловдив — Республика Болгария) (2017)
Bülow G. v. - Romuliana — der Palast des Kaisers Galerius bei Gamzigrad (Serbia). Ein serbisch-deutsches Forschungsprojekt (2017)
Задников С. А. - Греческий керамический импорт Циркуновского городища, Пеляшенко К. Ю. (2017)
Горбаненко С. А. - Палеоботанічні дослідження на Горналі, Сергєєва М. С. (2017)
Івакін В. Г. - Елементи одягу давньоруського ремісника-гончара (за матеріалами археологічних досліджень вишгородського гончарного посаду 2013–2015 рр.). (2017)
Лиман С. И. - История Средних веков в творчестве А. П. Рославского-Петровского (1816–1872) (2017)
Котенко В. В. - Дослідження археологічної кераміки в період діяльності Всеукраїнського археологічного комітету (2017)
Домановский А. Н. - Роман Сладкопевец в окружении предшественников и последователей: украинский взгляд на византийскую гимнографию. Кожушний О. В. Преподобний Роман Солодкоспівець і візантійська гімнографія III—VIII століть. — К., 2009. — 264 с. (2017)
Домановський А. М. - Візантійський складник VIII Дриновських читань (Харків, 29–31 березня 2016 р.) (2017)
Посохов С. І. - Погляд крізь роки, Шрамко І. Б. (2017)
Список скорочень (2017)
Наші автори (2017)
Our Authors (2017)
Тимошик М. - Шановний читачу! (2019)
Tymoshyk M. - Dear Readers! (2019)
Наливайко О. - Україна позбулася тотального контролю діяльності преси з боку держави (2019)
Nalyvaiko O. - Ukraine got rid of total state control on press activity (2019)
Поплавський М. - Професійна орієнтація молоді: брендингова стратегія Київського національного університету культури і мистецтв (2019)
Poplavskyi M. - Youth professional orientation: branding strategy of Kyiv National University of Culture and Arts (2019)
Тимошик М. - Українська преса у Великій Британії: витоки, етапи становлення, джерела живлення, перші часописи (2019)
Tymoshyk M. - Ukrainian press in Great Britain: origin, formation stage, sources, first magazines (2019)
Скорик М. - Бунт на факультеті журналістики Київського університету 1965 року як реакція студентів на початок згортання хрущовської відлиги (2019)
Решетуха Т. - Українські періодичні видання Тернопілля доби Національно-визвольних змагань українського народу 1918 – 1919 років (2019)
Гарачковська О. - Епіграма на шпальтах "Літературної України" (2019)
Копистинська І. - Проблема чистоти мови на сторінках всеукраїнської преси у період російської військової агресії (на матеріалах журналу "Країна"), Качмар В., Говера О. (2019)
Хлистун І. - Текстові особливості прихованої політичної реклами ("джинси") у газетних тестах (2019)
Погрібна О. - Зміст, жанрово-тематичне розмаїття, функції і перспективи українських книжкових відеоблогів (2019)
Ситник О. - Сучасні тенденції проектування взаємодії користувачів із інтернет-медіа (2019)
Шашенко С. - Комунікаційні аспекти сучасних мультимедійних лонгрідів: українська практика (2019)
Житарюк М. - Румунська шевченкіана: від часопису "Наш Голос" (Бухарест) до двомовної антології (2019)
Забіяка І. - Лист у мережі інтернет як новий тип документа: морально-етичний та діловий аспект (2019)
Барковська Ю. - Реформування друкованих ЗМІ: перші результати та перспективи (2019)
Іваненко В. - Навколо звільнення Аласанії (2019)
Kytskai L. - Optimization of the tariff on automobile passenger transportation to suburban united (2019)
Маркович І. - Методологічні основи дослідження національної економіки з позицій системного аналізу, Струтинська І. (2019)
Мельник М. - Індикатори відкритого інноваційного процесу та оцінка ступеню відкритості підприємства, Нікітін Ю. (2019)
Долгальова О. - Вплив організаційних та нормативно-правових чинників на процес відновлення Донецької області, Єщенко М. (2019)
Кареліна О. - Особливості використання технології RFID в інформаційному забезпеченні промислових підприємств (2019)
Крамар І. - Перспективно-проблемний аналіз соціально-економічного розвитку Західного регіону України, Мариненко Н. (2019)
Федорова Т. - Маркетинговий підхід як системно-комплексне вирішення проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств (2019)
Майорова І. - Вибір і управління інноваційною стратегією промислового підприємства, Гарматюк Гарматюк, О. О. (2019)
Малюта Л. - Використання інноваційних програм в контексті інноваційного розвитку машинобудівних підприємств, Кузь Т. (2019)
Осадчук І. - Поведінкові аспекти в процесі управління агроформуваннями, Боліла С., Кириченко Н. (2019)
Дячун О. - Cучасні проблеми управління продажем, Радинський С. (2019)
Завідна Л. - Розвиток підприємства як ефективна платформа результативності економічної системи, Кирич Н., Миколайчук І. (2019)
Шведа Н. - Стратегія публічної організації: поняття та особливості формування, Надія Т. (2019)
Андрушків Б. - Соціогуманітарний інструментарій підвищення ефективності гермінативного розвитку адміністративно-територіальної одиниці, Кирич Н., Мельник Л., Погайдак О., Шерстюк Р. (2019)
Григор’єва Л. - Система волонтерського менеджменту проектів з відновлення туристичних ресурсів (2019)
Созанський Л. - Порівняльна оцінка сировинного потенціалу деревообробної промисловості України і країн ЄС (2019)
Нижник В. - Рецензія на монографію Крамар Ірини Юріївни "Розвиток промислових підприємств України в контексті інтернаціоналізації" (2019)
Мета журналу і редакційна політика (2019)
Целуйко В. Й. - Прогностичне значення підвищення систолічного артеріального тиску та його корекції в українських пацієнтів з артеріальною гіпертензією: результати когортного дослідження СИСТЕМА-2 (2019)
Колесник М. Ю. - Деформація лівих камер серця у жінок з гіпертонічною хворобою у стані постменопаузи залежно від наявності гіпертрофії лівого шлуночка та дилатації лівого передсердя, Соколова М. В. (2019)
Барабаш О. С. - Вплив ремоделювання лівого шлуночка на поздовжню міокардіальну кінетику обох шлуночків серця у хворих з артеріальною гіпертензією і факторами серцево-судинного ризику, Іванів Ю. А., Тумак І. М., Барабаш Я. Р. (2019)
Пархоменко О. М. - Характеристика коронарного судинного русла, структурно-функціонального стану серця та ендотелійзалежної вазодилатації у хворих молодого віку з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST, Лутай Я. М., Іркін О. І., Білий Д. О., Степура А. О., Кушнір С. П., Соколов Ю. М., Соколов М. Ю. (2019)
Петюніна О. В. - Асоціації рівня макрофаг-інгібуючого фактора зі ступенем тривожності та депресії у хворих, що перенесли інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST, Копиця М. П., Скринник О. В. (2019)
Воронков Л. Г. - Антропометричні параметри та показники тканинних компартментів тіла в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю і зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від втрати маси тіла за останні 6 місяців, Войцеховська К. В., Федьків С. В., Коваль В. І. (2019)
Коваленко В. М. - Клінічний перебіг гострого міокардиту у хворих зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка, Несукай О. Г., Чернюк С. В., Кириченко Р. М., Тітова Н. С., Гіреш Й. Й., Дмитриченко О. В. (2019)
Коркушко О. В. - Вплив кверцетину на реологічні властивості крові в пацієнтів похилого віку з метаболічним синдромом, Наскалова С. С., Антонюк-Щеглова І. А., Дужак Г. В., Бондаренко О. В., Гриб О. М., Шатило В. Б. (2019)
Шуба Н. М. - Роль гіперурикемії в розвитку серцево-судинних захворювань, Воронова Т. Д., Крилова А. С. (2019)
До відома авторів (2019)
Рижкова Т. М. - Ефективність використання йодказеїну в технології козиного сиру сулугуні, Дюкарева Г. І., Лівощенко І. М., Перекрест Н. Г., Пасєка Р. П. (2018)
Горяйнова Ю. А. - Вибір раціональної концентрації жирового компонента та яйцепродуктів у рецептурі пісочного тіста з добавками чорноплідної горобини, Сімакова О. О., Трикуль О. О. (2018)
Попова С. Ю. - Наукове обгрунтування та розроблення прискореної технології дріжджового напівфабрикату, Слащева А. В., Пусікова О. А., Яріна А. О. (2018)
Yudina T. I. - Determination of the comprehensive quality indicator of combined minced, Nazarenko I. A., Bodnaruk O. A. (2018)
Сімакова О. О. - Дослідження впливу важких металів на хлібопекарні властивості пшеничного борошна, Горяйнова Ю. А., Омельницька В. О. (2018)
Дейниченко Г. В. - Формування математичного опису структурних властивостей мембран з поляризаційним шаром, Гузенко В. В., Возняк А. В., Островчук А. О. (2018)
Горєлков Д. В. - Дослідження процесів комбінованого способу очищення плодів гарбуза, Дмитревський Д. В., Омельченко О. В., Онищенко А. Г. (2018)
Постнов Г. М. - Перспективи використання технології глибокої переробки ставкової риби, Червоний В. М., Максименко М. М., Гулий А. В., Омельченко О. В., Апанасенко А. І. (2018)
Цвіркун Л. О. - Удосконалення процесів сортування продуктів харчування на конвеєрній лінії, Цвіркун С. Л., Островчук О. О. (2018)
Горєлков Д. В. - Встановлення раціональних параметрів проведення комбінованого процесу, Дмитревський Д. В., Проценко О. І., Перекрест В. В., Савіцький О. В. (2018)
Шеїна А. В. - Особливості сушніня картопляного пюре кондуктивним способом та в полі ІЧ-випромінювання (2018)
Вимоги до оформлення авторських рукописів (2018)
Зразок оформлення статті (2018)
Гриб Д. А. - Інформатизація управління структурною динамікою складних багатоструктурних систем військового призначення при динамічній зміні обстановки в районі ведення бойових дій, Демідов Б. О. Борисенко М. Ю., Кузнєцова М. Ю. (2019)
Голованов А. В. - Обґрунтування показника оцінювання варіантів розподілу сил і засобів за напрямками у смузі оборони, Скородід С. П. (2019)
Науменко І. В. - Аналітичні замітки щодо особливостей бойових дій поблизу населеного пункту Дейр-ез-Зора (Сирія), Мокроцький М. Ю., Шостак Р. С., Орлов С. В. (2019)
Лезік О. В. - Деякі шляхи покращення системи технічного забезпечення за рахунок визначення моделей її дослідження, Пастушок Є. М., Левагін Г. А., Книш Д. В. (2019)
Ярош С. П. - Застосування глобальних систем визначення місцеположення для підвищення бойових можливостей зенітних ракетних військ, Буданов М. С., Гапонов О. Ю., Флячок Ю. О. (2019)
Головань О. М. - Перспектива використання безпілотних літальних апаратів підрозділами Національної гвардії України під час охорони громадського порядку, Тробюк Д. В. (2019)
Кашаєв І. О. - Застосування безпілотних літальних апаратів для вирішення задач моніторингу об’єктів аеродромної інфраструктури, Усачова О. А., Новічонок С. M., Петров В. М. (2019)
Петров В. М. - Методичний підхід до визначення ефективної номенклатури засобів ураження перспективних ударних безпілотних авіаційних комплексів, Кашаєв І. О., Клюшніков І. М., Кудрявцев А. Ф. (2019)
Сторчак В. С. - Метод формування інформаційного середовища навчання диспетчерів управління повітряним рухом в процесі тренажерної підготовки, Ковальов Ю. Г. (2019)
Бекіров А. Е. - Метод прихованої передачі інформації в мовному повідомленні, Баранік О. М., Парфило В. В. (2019)
Бекіров А. Е. - Метод забезпечення конфіденційності радіопереговорів авіації, Красноруцький А. О., Ковтуненко Н. М. (2019)
Леонов І. Г. - Аналіз можливості автоматизованої цілевказівки засобам малокаліберної зенітної артилерії, Лещенко С. П., Кудряшов В. Є., Присяжний А. Є., Леушин С. Г. (2019)
Рисаков М. Д. - Використання цифрового диференціювання відеоімпульсів у посадковому радіолокаторі для суттєвого послаблення впливу пасивних завад, Кулик О. П., Костенко І. Л., Блащук С. М., Воронін О. І. (2019)
Сидоренко Р. Г. - Ефективність заходів радіоелектронного захисту об’єктів від радіометричних систем виявлення за рахунок використання спеціальних покриттів, Акулінін Г. В., Безверхий С. А., Гончаров А. А. (2019)
Войтов В. А. - Теоретичні та природні передумови досягнення аномально низького тертя та зношування в трибології, Стадниченко В. М., Варваров В. В. (2019)
Лагутін Г. І. - Вдосконалення способів релейного захисту силових трансформаторів в системах електропостачання військових аеродромів, що залучаються для потреб ООС, Кудрявський А. І., Хабоша С. М. (2019)
Лагутін Г. І. - Аналіз способів визначення технічного стану асинхронних двигунів електромашинних перетворювачів частоти в системах електропостачання зенітних ракетних комплексів, Скиба О. О., Юр’єв О. О. (2019)
Мусаїрова Ю. Д. - Визначення амплітуд та частот крутильних коливань валопроводу дизель-генератора, в якому використовуються пристрої для гасіння коливань (2019)
Чепурний Ю. В. - Метод діагностування газотурбінного двигуна по прямому спектру вібрації, Мартинець Б. З. (2019)
Сутюшев Т. А. - Спосіб переходу від охорони місць компактного перебування дипломатичного персоналу до евакуації, у разі реалізації загроз його безпеці, Волков І. М. (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Вихідні дані (2019)
Міжнародна спеціалізована виставка Зброя та Безпека - 2019 (2019)
Содежание (2016)
Вітаємо ювіляра! (90 років головному редактору збірника, академіку НАН України С. В. Свєчнікову) (2016)
Крюченко Ю. В. - Гібридні наноструктури з квантовими точками А2В6 і металевими наночастинками (огляд), Корбутяк Д. В. (2016)
Велещук В. П. - Неруйнівний контроль та діагностика світлодіодних структур на основі GаN за мікроплазмами (огляд), Власенко О. І., Власенко З. К., Хміль Д. М., Камуз О. М., Борщ В. В. (2016)
Сукач А. В. - InSb фотодіоди (огляд. Частина I), Тетьоркін В. В., Матіюк І. М., Ткачук А. І. (2016)
Сукач А. В. - InSb фотодіоди (огляд. Частина II), Тетьоркін В. В., Матіюк І. М., Ткачук А. І. (2016)
Лисюк В. О. - Особливості фотонних кристалів (огляд), Костюкевич С. О., Костюкевич К. В., Коптюх А. А., Стащук В. С. (2016)
Марчило О. Н. - Кристаллофосфоры красного цвета свечения га основе SrTiO3:Pr3+ , полученного золь-гель методом, Завьялова Л. В., Наканиши Йо., Коминами Х., Хара К., Снопок Б. А., Свечников С. В., Беляев А. Е. (2016)
Кретуліс В. С. - Оптоелектронний базовий модуль сенсорних систем метеорологічного та екологічного моніторингу, Мінакова І. Є., Олексенко П. Ф. (2016)
Денисюк Р. А. - Взаимодействие твердых растворов ZnxCd1-xTe и Cd0,2Hg0,8Te с травителями системы NaNО2–НІ–молочная кислота, Томашик В. Н., Денисюк Т. Н. (2016)
Ревуцька Л. О. - Дослідження структурних властивостей халькогенідних стекол As 2 S 3 , легованих сріблом, Паюк О. П., Стронський О. В., Гудименко О. Й., Губанова А. О., Криськов Ц. А. (2016)
Баранський П. І. - Магнітотензо- і тензомагнітоопір n-Ge, Гайдар Г. П. (2016)
Манойлов Э. Г. - Методология объектно-ориентированного моделирования процессов адсорбции: особенности динамики формирования и пространственной самоорганизации поверхностных структур, Кравченко С. А., Снопок Б. А. (2016)
Костюкевич С. О. - Cенсор поверхневого плазмонного резонансу з чутливим елементом на полімерній основі, Костюкевич К. В., Христосенко Р. В., Коптюх А. А., Москаленко Н. Л., Лисюк В. О., Погода В. І. (2016)
Семикина Т. В. - Диодные структуры и электрические свойства пленок ZnO, полученных методом атомного послойного осаждения (2016)
Онищенко В. Ф. - Розподіл фотоносіїв у макропористому кремнії при їх неоднорідній генерації (2016)
Кустов А. В. - Природа бреда и механизмов бредообразования, Алексеева Ю. А. (2018)
Антонів А. А. - Механізми прогресування неалкогольного стеатогепатиту на тлі ожиріння та хронічної хвороби нирок І-ІІ стадії (2018)
Шаргородська Є. Б. - Pетроспективний аналіз спектру вроджених вад серця у новонароджених дітей та термінів їх діагностики, Школьник О. С., Макух Г. В., Корінець Я. М., Прокопчук Н. М. (2018)
Сизова Л. М. - Анализ заболеваемости корью в Полтавской области (2018)
Гула В. І. - Корекція структурних змін фундального відділу шлунка, зумовлених загальним і клітинним зневодненням організму, препаратом із антиоксидантними та мембранопротекторними властивостями (2018)
Чернацька O. M. - Взаємозв’язок між урикемією та показниками функції серця в осіб з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом 2-го типу (2018)
Титул, зміст (2019)
Антонюк П. О. - Аналіз стану торгівлі агропродовольчими товарами України з країнами Африки, Антонюк О. П., Ступницька Т. М., Баранюк Х. О. (2019)
Криницька О. О. - Оцінка впливу використання генетично модифікованої продукції на стан продовольчої безпеки, Ткачук Т. І. (2019)
Нікішина О. В. - Логістична структура товарного ринку: теоретичні положення та прикладні аспекти (2019)
Markova T. - Equity capital: approaches to definition, classification and its structure, Volodina O., Mytrofanov O., Chehlatonieva A. (2019)
Некрасова Л. А. - Новітні аспекти стратегування розвитку виробничих підприємств України в умовах децентралізації (2019)
Sedikova I. - Development of conceptual principles of the circular economy (2019)
Kalaman O. - Risk as a specific component of strategic enterprises management in the agrarian sector in the current conditions of Ukraine development, Okulicz-Kozaryn W., Purtskhvanidze O. (2019)
Найда І. С. - Сучасні інструменти оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства, Найда А. В., Галицький О. М. (2019)
Вігуржинська С. Ю. - Роль нематеріальних активів у формуванні інноваційного розвитку підприємства, Колесник В. І. (2019)
Nikoliuk O. - Current state and prospects for development of stock exchange in globalization conditions, Krusir T. (2019)
Тарасова О. В. - Проблеми формування депозитної бази комерційних банків України (2019)
Высоцкая Т. Н. - Лексико-семантические группы наименований технических артефактов горной промышленности (на материале терминов понятийной субкатегории "Машины”) (2019)
Дьячок Н. В. - Принципы составления словаря универбов (на материале игровой лексики), Облап А. Н. (2019)
Дядя В. М. - Лінгвістичні особливості мовної системи як фактор впливу на процес вивчення іноземних мов (на матеріалі іспанської та англійської мов) (2019)
Заєць Г. В. - Аудіовізуальні засоби у процесі навчання російської мови як іноземної (2019)
Іваненко І. М. - Трансформація маніпулятивних прийомів у політичних промовах (на матеріалі стенограм Верховної Ради України), Шавардова О. Ю. (2019)
Кірковська І. С. - Категорія футуральності в системі модусних категорій (2019)
Куварова Е. К. - Электронное письмо в аспекте текстовых категорий (2019)
Кучеренко О. Ф. - Семантична синонімія як чинник розвитку архітектурної термінологічної лексики (2019)
Летюча Л. П. - Дериваційна та лексико-семантична характеристика ергонімічного репертуару м. Переяслава-Хмельницького (2019)
Меньшиков И. И. - Иерархия коммуникативных единиц в русскоязычных текстах (2019)
Осіпова Т. Ф. - Вербалізація невербаліки в сучасному українському мовленні: лексико-граматичний аспект (2019)
Panchenko O. I. - Translation strategies for contextual meaning (2019)
Петрова Т. О. - Теоретико-практичне значення рецензій на українські термінологічні словники кін. ХХ – поч. ХХІ ст. (2019)
Підмогильна Н. В. - Субтитрування кінофільмів як лінгвістична проблема, Трофімова М. О. (2019)
Подопригора А. М. - Лексико-грамматические особенности заключительных этикетных формул в русских письмах XVIII века (2019)
Пристайко Т. С. - Путь из лексемы в морфемы (об экзит-производных в русском языке наших дней) (2019)
Чаган О. І. - Номінація приміщень для утримання свійських тварин і птиці (на матеріалі бойківських говірок) (2019)
Шпітько І. М. - Сучасна словацька мова та проблема англіцизмів у глобалізованому світі (2019)
Скрипнюк О. В. - Міжнародно-правова діяльність інституту держави і права: питання теорії і практики (2019)
Бобкова А. Г. - Становлення і розвиток донецької наукової школи господарського права та її осередку у донецькому національному університеті імені Василя Стуса, Захарченко А. М. (2019)
Січевлюк В. А. - Загальнотеоретичне дослідження комплексної правової суб’єктності (2019)
Корнієнко П. С. - Теоретичний аналіз сутності і змісту конституційних основ правозахисної діяльності (2019)
Легеза Є. О. - Напрями вдосконалення законодавства України в частині адміністративно-правового забезпечення реалізації економічної функції держави, Легеза Ю. О. (2019)
Білоус О. В. - Процесуальні гарантії дотримання прав людини і громадянина в діяльності органів судової влади (2019)
Abstract and References (2019)
Титул, зміст (2019)
Помінова І. І. - Роль інститутів громадянського суспільства в розвитку вищої освіти, Зарецька Л. М. (2019)
Прохорова В. В. - Гносеологічні аспекти інноваційного управління розвитком підприємств, Давидова О. Ю. (2019)
Фрунт Є. Б. - Основні фактори впливу на цінову політику золота в умовах фінансової глобалізації на світових ринках, Писаревський М. І., Мірошниченко Т. М. (2019)
Паламарчук Н. О. - Участь групи Світового банку в забезпеченні сталого розвитку: глобальний вимір (2019)
Носач Л. Л. - Створення конкурентоспроможного інжинірингового продукту інноваційно орієнтованого міжнародного бізнесу, Величко К. Ю. (2019)
Комарницька Г. О. - Модель митного обслуговування державно-приватного партнерства (2019)
Шолом А. С. - Глобальна інституціоналізація в межах СОТ як чинник зростання зовнішньої торгівлі України, Казакова Н. А. (2019)
Дунська А. Р. - Транспортно-логістичні кластери як напрямок розвитку зовнішньоекономічної діяльності України, Хомич О. В. (2019)
Pysmak V. O. - Improving the Management of International Supply Chains on the Basis of a Logistic Conception (2019)
Горбаль Н. І. - Державне регулювання конкуренції в Україні та ЄС, Микитин О. З., Суха А. Я. (2019)
Kovalenko T. V. - Current European Trends in the Development of Lifelong Learning (2019)
Коломієць В. М. - Аналіз практики функціонування людського капіталу національної економіки (2019)
Жукова Л. М. - Сучасні інституційні форми державного регулювання інноваційного розвитку (2019)
Шестаков Д. Ю. - Специфіка інноваційного проекту як передумова управління ризиками інвестиційного портфеля на ринках венчурного капіталу (2019)
Летуновська Н. Є. - Маркетингові дослідження як інструмент визначення стратегічних напрямів інноваційного розвитку промислового підприємства у сфері товарної політики, Сигида Л. О. (2019)
Бондаренко С. А. - Smart Grid як основа інноваційних перетворень на ринку електричної енергії України в умовах євроінтеграційних процесів, Зеркіна О. О. (2019)
Skrypnyk N. Y. - The Key Components in Forming a Modern Innovation Basis of Competitiveness in the Context of Globalization Transformations, Sydorenko K. V. (2019)
Мосієвич О. О. - Фактори відбору венчурних проектів у рамках прийняття рішень інвесторами щодо венчурного фінансування (2019)
Злотенко О. Б. - Формування стратегічної складової забезпечення економічної безпеки інвестиційної діяльності промислового підприємства, Рудніченко Є. М. (2019)
Podskrebko O. S. - Developing the Structure of Decision-Making Support System for Management of the Production Logistics of an Industrial Enterprise (2019)
Пивавар І. В. - Методологія дослідження нерівномірності розвитку як фактора забезпечення економічної безпеки регіонів України (2019)
Сімків Л. Є. - Концептуальні основи формування та реалізації регіональної економічної політики (2019)
Васильців Т. Г. - Формування моделі модернізації соціальної сфери в системі сталого ендогенного зростання регіонів України, Лупак Р. Л., Рудковський О. В. (2019)
Козаченко Г. В. - Оцінювання соціально-економічної безпеки Полтавської області, Завора Т. М., Супруненко А. С. (2019)
Романко О. П. - Вплив інноваційно-інвестиційної діяльності на регіональну конкурентоспроможність, Боднарук І. Р. (2019)
Sitnicki M. W. - The Legal Support for the Institutional Formation and Development of Research Universities in Ukraine (2019)
Антонюк В. П. - Вища освіта України на шляху модернізації (2019)
Воронин А. В. - Неустойчивость динамики цены при изменении экспортно-импортного баланса, Гунько О. В., Афанасьева Л. М. (2019)
Фадєєва І. Г. - Нечітка логіка як інструмент ризик-контролінгу в контексті проактивного управління нафтогазовидобувними підприємствами, Гринюк О. І. (2019)
Рябєв А. А. - Розвиток інклюзивного туризму на прикладі організації харчування в готелях та аналогічних засобах розміщення, Крайнюк Л. М., Андренко І. Б. (2019)
Поворозник М. Ю. - Теоретико-методичне дослідження сутності медичних послуг як продукту суспільних благ (2019)
Одарченко А. М. - Економічна ефективність виробництва замороженого напівфабрикату для напою смузі, Соколова Є. Б., Карбівнича Т. В. (2019)
Сотнікова Ю. В. - Проблема забезпечення гендерної рівності в Україні в контексті євроінтеграції, Степанова Е. Р. (2019)
Коваль Н. І. - Основи перспективного аналізу витрат діяльності сільськогосподарського підприємства, Григораш М. В. (2019)
Посохов І. М. - Маржинальний аналіз підприємств олійно-жирової галузі в умовах невизначеності та ризику, Жадан Ю. В. (2019)
Гринь В. П. - Кризи в бухгалтерському обліку: стратегічний аспект (2019)
Кощинець М. І. - Оцінка стану та проблеми функціонування внутрішнього контролю та аудиту в органах державного сектора (2019)
Панченко О. Д. - Вплив особливостей сільськогосподарської галузі на ведення управлінського обліку (2019)
Семенець А. О. - Форензік аудит як ефективний засіб антикризового управління торговельною діяльністю (2019)
Зінкевич А. В. - Оподаткування підприємств пивної індустрії: обліково-методичний аспект формування податкових накладних з ПДВ (2019)
Фоміна О. В. - Облік логістичних витрат для цілей управління, Августова О. О. (2019)
Коваленко С. О. - Фінансова децентралізація в Україні та її перспективи (2019)
Деркач Т. В. - Особливості формування золотого запасу України та оцінка його використання (2019)
Панченко В. В. - Вплив зовнішнього державного боргу на економічну систему різних країн (2019)
Хуторна М. Е. - Індикативний підхід до оцінки результативності забезпечення фінансової стабільності кредитних установ на основі діагностування інституційного середовища (2019)
Костяна О. В. - Реалізація принципу соціальної справедливості при оподаткуванні доходів фізичних осіб в Україні (2019)
Мордовцев С. М. - Інформаційна система кредитного скорингу, Андренко О. А., Мордовцев О. С. (2019)
Шлапак А. В. - Еволюція методології досліджень конкурентних переваг лідерства (2019)
Попов О. Є. - Оцінка структурної конфігурації корпоративних відносин у контексті організаційного розвитку акціонерного товариства, Шматько Н. М. (2019)
Skrynkovskyy R. M. - Improving the Model of Wages Regulation at Industrial Enterprises Depending on the Level of Productivity and Efficiency of Staff Work in the System of Production Management, Sopilnyk L. I., Hladun V. R. (2019)
Вороненко І. В. - Взаємозв’язок між добробутом суспільства та інформацією (2019)
Прядко О. М. - Сучасні тенденції розвитку digital marketing в Україні, Олініченко К. С. (2019)
Войченко В. В. - Дослідження вогнепальних ушкоджень людини еластичними кулями при пострілах із засобів ударно-травматичної дії – актуальна тема сьогодення, Бачинський В. Т., Ванчуляк О. Я., Савка І. Г., Хохолєва Т. В., Петрошак О. Ю., Гуріна О. О., Козлов С. В., Костенко Є. Я. (2019)
Garazdiuk M. S. - Influence of ethyl alcohol on accuracy of time since death estimation by the method of avtofluorescent laser polyarimetry of polycristalline films of cerebrospinal fluid, Bachynskyi V. T., Garazdiuk O. I., Ivaskevich I. B. (2019)
Саркісова Ю. В. - Можливості багатовимірної поляризаційної та автофлуоресцентної мікроскопії біологічних тканин та рідких середовищ організму людини для діагностики давності настання смерті, Бачинський В. Т., Паливода О. Г. (2019)
Бачинський В. Т. - Судово-медичні можливості діагностики об’єму крововтрати методом цифрової стокс-поляриметрії гістологічних зрізів нирки, Сивокоровська А-В. С. (2019)
Кишкан П. Я. - Cудово-медична діагностика виду гострого травмуючого предмета в експертній практиці, Савка І. Г. (2019)
Бабкіна О. П. - Bизначення давності ушкоджень селезінки гістологічним методом при механічній травмі в судово-медичній практиці (2019)
Грушенко Л. Д. - Mожливості соціального прогнозування в сфері судово-медичної експертизи на підставі виявлених закономірностей, Дерюгіна О. В. (2019)
Коцюбинська Ю. З. - Перспективи використання 3d-моделювання зовнішньо-розпізнавальних параметрів невідомої особи (2019)
Козань Н. М. - Cтруктура комісійних судово-медичних експертиз за лікарськими справами в Iвано-франківському обласному бюро судово-медичної експертизи у 2014 - 2018 р.р., Мішалов В. Д., Іваськевич І. Б. (2019)
Мішалов В. Д. - Cудово-медична оцінка особливостей бiологічних тканин людини стосовно визначення давності настання смерті і заподіяння механічних ушкоджень, Войченко В. В., Петрошак О. Ю., Дунаєв О. В., Козлов С. В., Костенко Є. Я., Зарицький Г. А. (2019)
Козань Н. М. - Значення міждисциплінарної інтеграції при вивченні судової медицини студентами медичного факультету вищих медичних навчальних закладів (2019)
Козлов С. В. - Ураження технічним електричним струмом (ретроспективний аналіз смертельних випадків), Бачинський В. Т., Ванчуляк О. Я., Савка І. Г., Костенко Є. Я. (2019)
Bachinskiy V. T. - Modern methods and new trends for forensic medical assessment of electrical current marks, Vanchulyak О. Ya., Savka I. G., Garazdiuk M. S., Kozlov S. V., Kostenko E. Ya. (2019)
Гуров О. М. - Mеханізм утворення подвійної штанцмарки при пострілах із пістолетів модельного ряду "Форт", Куценко С. В., Щербак В. В., Гладких Д. Б., Сапєлкін В. В. (2019)
Варфоломеєв Є. А. - Eкспериментальне дослідження ушкоджень, спричинених контактними електрошоковими пристроями в залежності від відстані та тривалості дії (2019)
Mikhaylenko О. - Mechanism of formation of rotary compact layer chipping at the edges of the gunshot fracture of flat bones (2019)
Бачинський В. Т. - Доцільність застосування методики фіксації головного мозку при виконанні судово-медичної експертизи вогнепальної травми, Ванчуляк О. Я., Савка І. Г. (2019)
Варсан Е. Б. - Oсобенности проведения судебно-медицинских экспертиз в случаях пищевых токсикоинфекций с большим количеством пострадавших (2019)
Мішалов В. Д. - Монографія "Судово-медична експертиза об’єктів при вогнепальній травмі" до 100-річчя НМАПО імені П. Л. Шупика (2019)
Бачинський В. Т. - Навчально-методичний посібник "Особливості опису одягу при проведенні судово-медичної експертизи" (2019)
Мішалов В. Д. - Навчальний посібник "Судово-медичний опис тілесних ушкоджень, термінів давності їх утворення і загоєння" (2019)
Мішалов В. Д. - Навчальний посібник "Судово-медична характеристика ушкоджень внутрішніх органів (підшлункова залоза, печінка, нирки) та визначення давності їх утворення" (2019)
Доцент Бурчинський Василь Георгійович (до 80-річчя від дня народження) (2019)
Професор Мішалов Володимир Дем’янович (до 60-річчя від дня народження) (2019)
Мішалов В. Д. - В Україні відкрито "Гуманітарний тренінговий центр судово-медичної ідентифікації" (2019)
Мішалов В. Д. - Тренінг з судово-медичної ідентифікації зниклих безвісти осіб. Досвід Міжнародного Комітету Червоного Хреста і Kомітету з питань зниклих безвісти осіб при Oрганізації Oб’єднаних Націй (2019)
Вимоги для оформлення публікацій у журналі "Судово-медична експертиза" (2019)
Жарких В. - Філософія та прагматика: ототожнення значення (2018)
Афанасьєв А. - Cкладність і стратегії її репрезентації, Василенко І. (2018)
Берегова Г. - Взаємоперетин навчання й виховання особистості у філософії освіти: від середньовіччя до просвітництва (2018)
Іванченко Є. - Людина як текст: як виглядає світ без слів, Бородіна Н. (2018)
Кунаков М. - Безсмертя у комп’ютері: марні надії людства, Рибка Н. (2018)
Носова Г. - Втрата ідентичності - міф чи реальність? (2018)
Райхерт К. - Реальність як umwelt в телесеріалі "Легіон" (2018)
Рибка Н. - Сьогочасні соціально-економічні умови філософствування в Україні (2018)
Ухов І. - Людські мови та мови програмування (2018)
Янушевич І. - Комунікація та мовні проблеми (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вимоги до оформлення статей (2018)
Чуприна Л. В. - Безготівкові розрахунки в Україні: проблеми та перспективи розвитку, Харіна Ю. В. (2018)
Дмитрієва В. А. - Інноваційні технології в освіті економістів: вимоги часу, проблеми та досвід впровадження, Басс Ю. А. (2018)
Маказан Є. В. - Стратегія управління корпоративною культурою, Петрова К. О. (2018)
Попович Л. О. - Прогнозування капітальних видатків до закладів вищої освіти в Україні (2018)
Шепута М. М. - Управління інноваційним розвитком як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства, Кириленко О. М., Данілова Е. І. (2018)
Табенська О. І. - Дослідження інноваційних технологій в освіті (2018)
Теплінський Г. В. - Визначення показників оцінки глибини кризового стану підприємства, Прищепа Н. П., Семенова Є. В. (2018)
Валькова Н. В. - Проблемні питання та податкові наслідки операцій з продажу нерухомості (2018)
Загній Д. М. - Організаційні засади експертної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, Гунченко О. В., Тишковець В. В. (2018)
Гільорме Т. В. - Електронні гроші як інноваційний засіб платежу, Данилова В. Є. (2018)
Дахнова О. Є. - Особливості формування доходів місцевих бюджетів України, Сухіна Ю. О. (2018)
Панченко В. А. - Моделювання оцінювання кадрової безпеки підприємства та її апробація у галузі вищої освіти (2018)
Притуляк Н. М. - Інтегрована звітність як інформаційний ресурс відображення вартості компанії, Кінах І. І. (2018)
Бровко О. І. - Економіко-статистичне дослідження перспективного рівня інфляції в Україні (2018)
Капелюшна А. А. - Формування концепції управління конкурентоспроможністю підприємства, Панченко М. О. (2018)
Ховрак І. В. - Архітектоніка репутаційного капіталу банківських установ, Кузів О. А. (2018)
Король І. В. - Особливості застосування PR у системі маркетингових комунікацій (2018)
Ковтуненко К. В. - Перспективи та передумови виходу українських підприємств, що надають послуги монтажу водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування на міжнародний ринок, Коцага А. О. (2018)
Курмаєв П. Ю. - Сутність підприємництва в умовах економіки знань, Павліщий Д. О. (2018)
Матросова Л. М. - Сучасні проблеми формування бюджетів місцевого самоврядування, Соловйова Д. С. (2018)
Нікольчук Ю. М. - Інвестиційний клімат в Україні: сучасний стан та напрями покращення (2018)
Карась П. М. - Якісний механізм сегментації клієнтів банку, як основна складова його ефективності, Гришина Л. О., Ільницький В. В. (2018)
Вишневська К. В. - Механізм реалізації проактивних моделей адаптації за постіндустріальних умов діяльності підприємств (2018)
Никифорчин М. Д. - Методичний підхід до оцінювання стану управління операційною ефективністю підприємства (2018)
Губа М. О. - Ризики в банківській системі України, Полійчук М. В. (2018)
Бухтіарова А. Г. - Науково-методичні підходи до трактування поняття корупція у системі публічних фінансів, Войтович А. В., Мордовець Є. В. (2018)
Аверіхіна Т. В. - Управління логістичними ризиками при перевезенні вантажів морським транспортом, Аверіхін М. М. (2018)
Клименко А. О. - Інституціоналізація інноваційного підприємництва: теоретичний аспект (2018)
Locali P. A. S. - International trade in services: BRICS analysis (2018)
Радіонов Ю. Д. - Бюджетні видатки у забезпеченні суспільного розвитку (2018)
Majka S. A. - Study on LEGO group’s CSR communication on social media (2018)
Волошина С. В. - Програмні вимоги до розвитку теорії людського капіталу як бази глобальної концепції людського розвитку (2018)
Головата О. В. - Організація міжнародного проекту для підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Голюк В. Я. (2018)
Смішніше не придумаєш або як сучасна поліція реагує на автоугонні заяви (2018)
Костакова Л. Д. - Характеристика методик аналізу прибутку (2018)
Корчинський І. О. - Архітектоніка аграрної сфери як інституціональний і соціально-економічний конструкт (2018)
Харін С. А. - Основні перешкоди функціонування франчайзингу в Україні та шляхи їх подолання, Пурій Г. В. (2018)
Хандій О. О. - Напрями відновлення економіки Луганської області: плани та реалії, Бурко Я. В., Зеленська В. В. (2018)
Гавриленко Н. В. - Ретроспективний аналіз декомпозиції логістичних систем, Грищенко О. В., Кошутська В. О. (2018)
Чуприна Л. В. - Проблеми та шляхи вдосконалення управління дебіторською заборгованістю, Чередніченко В. А. (2018)
Онопрієнко О. Д. - Сучасна українська економіка: стан і проблеми розвитку, Прищепа Н. П., Остапенко Т. Г., Гращенко І. С. (2018)
Опанасюк В. В. - Методи зниження відхилень показників імплементованої стратегії вищого порядку у субординованих компаніях після операцій M&A, Козлов Д. Є. (2018)
Пєнська І. О. - Аналіз та оцінка реалізації реформи фінансової децентралізації в Україні, Рубльова А. Ю. (2018)
Семенець A. O. - Організація аудиту витрат та собівартості продукції на підприємстві, Кіріченко А. О., Доровськой О. Ф. (2018)
Шевченко І. Ю. - Концептуальні засади державного регулювання розвитку автомобілебудування та ринку продажу автомобілів в Україні (2018)
Унгурян Х. В. - Концепція "багатошвидкісної Європи" як одна з основних теорій диференційованої інтеграції Європейського Союзу (2018)
Вінниченко О. В. - Теоретичні підходи до аналізу фінансових ресурсів підприємства, Солдаткін О. Ю. (2018)
Яценко М. С. - Человеческий ресурс в управлении международной организацией, Байлюк Ю. О. (2018)
Частоколенко І. П. - Управління грошовими потоками підприємства (2018)
Смішніше не придумаєш або як сучасна поліція реагує на автоугонні заяви (2018)
Філіпішин І. В. - Управління розвитком персоналу в контексті активізації використання інформаційних систем (2018)
Чупета А. А. - Особливості оподаткування діяльності фермерських господарств в Україні (2018)
Городецька Т. Е. - Місцеві бюджети як фінансова база соціально-економічного розвитку території, Стригун А. О. (2018)
Клімньова Т. О. - Проблеми інтернаціоналізації норм національного кримінального процесуального законодавства до права Європейського Союзу (2018)
Кириленко О. М. - Efficiency of financial and economic activity of SC IA "Boryspil”, Будзинська В. В., Шеремет І. С. (2018)
Легін А. В. - Система органів, які здійснюють боротьбу з корупцією: світові моделі та національний досвід (2018)
Масленніков Є. І. - Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні, Ткач В. С. (2018)
Матросова Л. М. - Проблеми реформування місцевих бюджетів України в умовах бюджетної децентралізації (2018)
Прокопенко М. В. - Формування ефективного трудового потенціалу підприємства (2018)
Захарченко В. І. - Маркетингова оцінка конкурентоспро-можності туристичних послуг, Ковтуненко К. В., Чічкан О. С. (2018)
Кизилов Г. І. - Передумови розвитку та модель управління підприємствами житлово-комунальної сфери України (2018)
Ковальчук О. В. - Шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності сучасного промислового підприємства на прикладі ТОВ "Одєтекс", Аверіхіна Т. В. (2018)
Ковтуненко Ю. В. - Особливості бізнес-планування в системі проектного менеджменту підприємств, Бадігон В. О., Шацков В. В. (2018)
Дахнова О. Є. - Моніторинг стану соціальної безпеки України (2018)
Смішніше не придумаєш або як сучасна поліція реагує на автоугонні заяви (2018)
Аверіхіна Т. В. - Умови і особливості залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства, Лукіна П. А., Аверіхін М. М. (2018)
Аракелян А. Д. - ЄС: політико-правова природа та майбутні сценарії розвитку (2018)
Киркач С. М. - Ієрархія проблем ведення бізнесу в Україні, Огородня Є. М. (2018)
Прокопенко М. В. - Удосконалення системи оплати як чинник підвищення ефективності праці персоналу (2018)
Семенець A. O. - Організація та методика аудиту розрахунків з оплати праці на підприємстві, Воровик Т. А., Доровськой О. Ф. (2018)
Тройнікова О. М. - Ефективне використання суспільних благ в умовах об’єднання територіальних громад, Машошина Т. В. (2018)
Однорог М. А. - Взаємодія суб’єктів інноваційної економіки у процесі інституціональних перетворень в аграрній сфері (2018)
Нескородєва І. І. - Побудова інтервальної шкали оцінювання рівня фінансового ризику підприємств машинобудівної галузі, Пустовгар С. А. (2018)
Мнацаканян А. Е. - Трудова міграція українців у країни Європейського Союзу: позитивні та негативні наслідки (2018)
Смішніше не придумаєш або як сучасна поліція реагує на автоугонні заяви (2018)
Гільорме Т. В. - Організація обліку виплат працівникам у системі інформаційного простору підприємства, Лень А. В. (2018)
Ковтуненко К. В. - Особливості діяльності крюінгових компаній в сучасних ринкових умовах, Трибунський В. О. (2018)
Пустовіт Ю. Ю. - Правове регулювання безготівкових розрахунків в Україні, Панченко А. І. (2018)
Шептуха О. М. - Аналіз власного капіталу банків України (2018)
Швагірева В. С. - Особливості структури управління кадрами міжнародних банківських груп, Манічева А. В. (2018)
Шушкова Ю. В. - Медична реформа: особливості впровадження та вплив на систему охорони здоров’я, Щудло У. М. (2018)
Акулюшина М. О. - Особливості планування обсягів виробництва підприємства в умовах жорсткої конкуренції, Гижиця М. В. (2018)
Левченко К. А. - Організаційно-економічна модель реалізації маркетингової стратегії підприємства на ринку промислових товарів (2018)
Стрембіцька Л. Л. - Концептуальні засади розуміння сутності безпеки ринку праці та умов її формування (2018)
Канська А. А. - Етапи здійснення інвестиційного проекту підприємства (2018)
Гончарова Т. А. - Неонацизм як дестабілізуючий фактор, що посилює вплив на Європейський Союз та неофашистські настрої в Україні (2018)
Рябова К. О. - До питання про систему транспортних договорів (2018)
Янковська Л. А. - Проблеми впровадження інновацій у забезпечення та збереження здоров’я дитячого населення України (2018)
Смішніше не придумаєш або як сучасна поліція реагує на автоугонні заяви (2018)
Величко О. Г. - Комплексна система забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства, Скарченко Д. С. (2018)
Юр’єв В. І. - Функціональні підсистеми організаційно-економічного механізму стимулювання праці в туристичній сфері (2018)
Журавка О. С. - Фактори впливу на фінансову безпеку страхових компаній, Діденко І. В., Колеснік А. І. (2018)
Коваленко С. О. - Особливості міжбюджетних відносин в сучасних умовах, Ругаль Т. Є. (2018)
Вінниченко О. В. - Аналіз існуючих підходів щодо визначення фінансового стану банку, Дмитренко І. В. (2018)
Забара А. М. - Законодавчі реформи та реалії сьогодення стосовно виконання заробітною платою основних функцій (2018)
Заволока Л. О. - Управління платоспроможністю страхової компанії, Пономарьова О. Б., Алєксєєва Л. О. (2018)
Ковтуненко К. В. - Особливості організації імпортної діяльності підприємств, що здійснюють діяльність у сфері монтажу систем опалення, кондиціонування та водопровідних мереж, Коцага А. О. (2018)
Матей В. В. - Інтернаціоналізація сільськогосподарських кооперативів у ЄС (2018)
Смішніше не придумаєш або як сучасна поліція реагує на автоугонні заяви (2018)
Фещенко Ю. І. - Aдаптована клінічна настанова: хронічне обструктивне захворювання легень (частина 1), Гаврисюк В. К, Дзюблик О. Я., Мостовой Ю. М., Перцева Т. О., Полянська М. О., Ячник А. І., Яшина Л. О. (2019)
Дзюблик О. Я. - Патогенетичні аспекти лікування хворих на негоспітальну пневмонію, Гуменюк М. І., Капітан Г. Б., Недлінська Н. М., Ячник В. А., Денисова О. В., Мухін О. О., Сухін Р. Є. (2019)
Гуменюк М. І. - Декаметоксин: допомога хворим з інфекційними загостреннями бронхіальної астми, Опімах С. Г., Гуменюк Г. Л., Ігнатьєва В. І. (2019)
Мельник В. М. - Динаміка інфраструктури протитуберкульозної служби в україні за період виконання "Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012–2016 роки", Матусевич В. Г., Новожилова І. О., Бушура І. В., Приходько А. М. (2019)
Ячник А. І. - Комп’ютерна томографія в діагностиці морфологічних змін малого кола кровообігу у хворих хронічним обструктивним захворюванням легень, Ячник В. А., Мусієнко Н. М. (2019)
Дяченко О. В. - Проблематика перехідного періоду до еколого-орієнтованої економіки (2018)
Гаврисюк В. К. - Редкий случай эпителиоидной гемангиоэндотелиомы легких: клиническое наблюдение, Лискина И. В., Опанасенко Н. С., Страфун О. В., Быченко О. В., Коник Б. Н., Леванда Л. И. (2019)
Гільорме Т. В. - Удосконалення облікового процесу основних засобів на засадах оптимізації руху облікової інформації, Новицька Н. С. (2018)
Рудиченко В. М. - Случай инвазивного аспергиллеза у больного хроническим обструктивным заболеванием легких (2019)
Хома І. Б. - Фінансова безпека страхового ринку України, Абрамчук Н. А. (2018)
Резолюція VII науково-практичної конференції "Актуальні проблеми лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень" (м. Kиїв, 11 квітня 2019 р.) (2019)
Новак Н. Г. - Особливості обліку у готельно-ресторанному бізнесі, Башинська І. О. (2018)
До 80-річчя від дня народження Процюка Раду Георгійовича (2019)
Шельчук Т. С. - Технологія включення Пуерто-Ріко до складу США та Криму до складу Російської Федерації, Новиков О. В. (2018)
Опанасенко М. С. - Tромбоемболія легеневої артерії у фтизіоторакальній хірургії, Шамрай М. Ю., Терешкович О. В., Калениченко М. І., Конік Б. М., Шалагай С. М., Лисенко В. І., Ліскіна І. В., Загаба Л. М., Леванда Л. І. (2019)
Шулюк Б. С. - Шляхи розвитку державного фінансового контролю в Україні у контексті досвіду економічно розвинутих країн (2018)
Ліскіна І. В. - Загальна характеристика патології органів грудної порожнини у ВІЛ-інфікованих хворих високоспеціалізованого стаціонару фтизіо-пульмонологічного профілю за останні 5 років, Кузовкова С. Д., Загаба Л. М., Ніколаєва О. Д., Коломийчук Л. А. (2019)
Смачило В. В. - Стан та тенденції розвитку будівництва в Україні, Благой В. В., Ярець М. В., Босова Н. Ю. (2018)
Хмель О. В. - Аналіз віддалених результатів оперативного лікування туберкульозу легень, Калабуха І. А., Маєтний Є. М., Іващенко В. Є., Волошин Я. М., Веремєєнко Р. А., Палівода М. Г., Брянський М. В., Хмель В. В., Олесь А. Є. (2019)
Тарлопов І. О. - Актуальні проблеми організації обліку готової продукції на підприємстві, Шостак Ю. П. (2018)
Мельник В. М. - Психологічна допомога хворим на туберкульоз, Новожилова І. О., Матусевич В. Г. (2019)
Ткаченко С. А. - Квінтесенція ефективного управління, амплуа економічної діагностики у системі ефективного координування виробничо-господарською діяльністю, Потишняк О. М. (2018)
Авторам журнальних публікацій (2019)
Свідерський В. П. - Проблема плинності кадрів сучасної України та напрями її вирішення, Тертичний О. О., Манченко А. С. (2018)
Великий Ю. М. - Оцінка стану управління дебіторською та кредиторською заборгованостями на вітчизняних підприємствах, Чемчикаленко Р. А., Хохолко К. О. (2018)
Ткаченко С. А. - Нетривіальності ефективної економічної діагностики, Потишняк О. М. (2018)
Балан А. А. - Аудиторська перевірка процесів обліку і контролю орендованих земельних ділянок на сільськогосподарських підприємствах, Делік Н. С. (2018)
Бібікова Н. О. - Методичні й прикладні аспекти оцінки ефективності регіонального зернового багатофункціонального кооперативу (2018)
Біляк Т. О. - Механізм розробки стратегії на основі СМАРТ-підходу (2018)
Богачова А. В. - Логістика формування трансфертних цін на виробничих підприємствах (2018)
Бурко Я. В. - Діяльність міжнародних організацій задля розвитку економіки та місцевого самоврядування в Луганській області, КасаткінА М. В. (2018)
Пєнська І. О. - Адаптація митних процедур ДФСУ до світових стандартів (2018)
Швагірева В. С. - Транспортна логістика як один з основних показників у діяльності підприємств, Манічева А. В. (2018)
Свірідова С. С. - Створення потенціалу підприємств легкої промисловості країні, Гіренко А. Б. (2018)
Сукач О. М. - Проблемні аспекти реалізації інвестиційного потенціалу національної економіки (2018)
Балан А. А. - Проблеми та рекомендації щодо здійснення операцій з давальницькою сировиною, Мостова І. В. (2018)
Богач Л. В. - Розвиток земельних відносин та ефективність використання земельних ресурсів у сільському господарстві (2018)
Олейникова О. О. - Стратегічне управління конкурентними перевагами підприємства, Бойко А. Е. (2018)
Павлюк І. О. - Аналіз чинників, що впливають на формування величини прибутковості сільськогосподарських підприємств (2018)
Петрушка О. В. - Домінування резервних валют у міжнародних фінансово-кредитних відносинах (2018)
Павлюк М. М. - Моніторинг стану галузі тваринництва України під впливом євроінтеграційних процесів (2018)
Підгора Є. О. - Сучасні клієнтоорієнтовані ІТ-технології "CRM-системи": суть і доцільність їх впровадження на підприємствах, Латишева О. В., Мілявський М. Ю. (2018)
Пєнська І. О. - Шляхи подолання боргової кризи в Україні, Шатов В. С. (2018)
Роздобудько В. В. - Проблеми формування ключових питань аудиту при аудиті фінансових установ в Україні (2018)
Рубан Л. О. - Факторний аналіз рентабельності витрат на оплату праці, Власенко О. О. (2018)
Сарана Л. А. - Регіональні кластери: конкурентоспроможність та економічний розвиток регіону, Сукач О. М. (2018)
Ткаченко С. А. - Ідея методології ефективної економічної діагностики, Потишняк О. М. (2018)
Андрєєва В. Г. - Інтегральна оцінка рівня фінансової безпеки підприємств за сучасних умов розвитку економіки України, Матусова О. М. (2018)
Гераймович В. Л. - Екологічні аспекти переходу до "зеленої" економіки в Україні, Гуменюк І. Л., Годнюк І. В. (2018)
Ковтуненко К. В. - Правова основа інвестиційно-інноваційної діяльності: підтримка та перешкоди, Фоміна Н. М. (2018)
Шум М. А. - Економічна сутність оборотних активів підприємства на сучасному етапі розвитку економіки України, Москалюк О. В. (2018)
Тардаскіна Т. М. - Визначення маркетингової стратегії оператора телекомунікацій ПАТ "Укртелеком", ДушинА А. С., Манько М. П. (2018)
Шум М. А. - Економічна сутність виробничих запасів в економіці України на сучасному етапі, Омельченко А. П. (2018)
Ткаченко С. А. - Значення методологічного забезпечення ефективної економічної діагностики у двофункціональному еволюціонуванні економіко-аналітичних підрахунків, Потишняк О. М. (2018)
Побережець О. В. - Управління кредиторською заборгованістю, Шатковська М. С. (2018)
Рубан Л. О. - Теоретичні та практичні аспекти аналізу показників ліквідності, Хвостова Т. В. (2018)
АкулюшинА М. О. - Управління розвитком виробничих підприємств в умовах кризових явищ економіки, Кобальчинська Є. О., Гижиця М. В. (2018)
Яременко В. Г. - Оцінка ефективності податкових інструментів формування бюджетів в Україні, Гарькавенко К. В. (2018)
Шум М. А. - Економічний зміст основних засобів на сучасному етапі розвитку економіки України та деякі шляхи їх ефективного використання, Синятник К. Д. (2018)
Тройнікова О. М. - Вплив транспортної інфраструктури на інвестиційну привабливість регіону, Машошина Т. В. (2018)
Гуляєва Н. М. - Економічна безпека підприємства як об‘єкт контролінгу, Блаженко С. Л. (2018)
Дахнова О. Є. - Аналіз стану бюджетного фінансування соціального захисту населення в Україні, Мухіна О. Л. (2018)
Іваненко О. В. - Сучасні практики трансформаційних процесів організаційних структур управління промисловими підприємствами (2018)
Лободіна З. М. - Технології бюджетування: реалії та перспективи вдосконалення (2018)
Коваленко С. О. - Роль місцевих бюджетів у регіональній політиці за сучасних умов, Мітнікова О. С. (2018)
Потапова Н. О. - Проблемні аспекти формування облікової інформації щодо основних засобів у системі управління підприємством, Глушко М. В. (2018)
Блинда Ю. О. - Economic-mathematical modeling as a precondition for formation means of crisis management of enterprises (2018)
Титул, зміст (2019)
Халіна О. В. - Становлення багатополярності як альтернативи однополярній моделі світу в умовах формування нових центрів впливу (2019)
Гражевська Н. І. - Конвергентно-дивергентний розвиток національних економік в умовах фінансіалізації, Шемахіна І. В. (2019)
Севрук І. М. - Конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобалізації, Тропиніна А. С. (2019)
Пугачевська К. С. - Перспективи розвитку експорту України за умов євроінтеграції, Рупчева А. О. (2019)
Хвостіна І. М. - Європейський досвід підтримки малого підприємництва та можливості його адаптації в Україні, Івасів І. І. (2019)
Онацький М. Ю. - Республіка Таджикистан у системі міжрегіонального співробітництва на початку ХХІ ст. (2019)
Комарницька Г. О. - Класифікація проектів державно-приватного партнерства (2019)
Болгарова Н. К. - Пріоритетні аспекти інвестиційної привабливості України, Паневник Т. М. (2019)
Залізко В. Д. - Інноваційні засоби діджиталізації послуг в об’єднаних територіальних громадах, Старинець О. Г., Микула Р. В. (2019)
Пілевич Д. С. - Теоретичне підґрунтя розвитку електронного бізнесу (2019)
Белявцева В. В. - Наукове забезпечення і практика переформатування районів області (2019)
Василів В. Б. - Оцінка економічного впливу університету на розвиток регіону, Безтелесна Л. І. (2019)
Бондаренко О. М. - Визначення конкурентних переваг ЗВО в умовах глобалізації, Мараренко Д. О., Кобзар Д. Ю. (2019)
Любчик Л. М. - Кризові моделі економічної динаміки, Грінберг Г. Л., Воронін А. В. (2019)
Kovalova K. O. - Modeling and Forecasting Ukraine’s Population by Time Series Using the Matlab Econometrics Toolbox, Misiura I. Y. (2019)
Дмитренко О. В. - Моделювання і прогнозування циклічної поведінки дискретного часового ряду за методом ковзного фокусу, Іващенко П. О. (2019)
Головня О. М. - Сучасні детермінанти системних соціально-економічних трансформацій готельного бізнесу (2019)
Лісовська О. О. - Прогнозування основних показників діяльності на ринку медичних страхових послуг в Україні (2019)
Горбаль Н. І. - Конкурентна ситуація на ринку поштового зв’язку України, Шаровський Я. О., Ярошенко В. В. (2019)
Сухонос М. К. - Огляд світових безготівкових систем оплати проїзду в громадському транспорті, Стаматін О. В. (2019)
Гапоненко О. Є. - Реалізація технологічного процесу виробничо-торговельного підприємства (на прикладі ПрАТ "Вінницька харчосмакова фабрика"), Дичко О. О., Шеянова Е. Д. (2019)
Назаров Н. К. - Економічна безпека експортно-імпортного потенціалу підприємства, Бараннік І. О. (2019)
Вашай Ю. В. - Методичні аспекти дослідження стану виробничої безпеки держави в умовах військово-політичної нестабільності, Дорошенко О. О. (2019)
Агавердієва Х. Ф. - Соціальний аудит у теоретичному полі соціальної відповідальності, Іванісов О. В., Лебединська О. С. (2019)
Кривицька О. Р. - Оцінка діяльності компаній зі страхування життя з застосуванням кореляційного аналізу (2019)
Мосієвич О. О. - Структурування угод при венчурному фінансуванні (2019)
Амалян А. В. - Еволюція бізнес-моделей боргового краудфандингу, Амалян Н. Д. (2019)
Ромашко О. М. - Теоретичні засади формування механізму управління фінансовими ресурсами підприємства, Бариляк В. О. (2019)
Поляновський Г. А. - Стратегічні орієнтири вдосконалення фінансування державних закладів вищої освіти України (2019)
Чобіток В. І. - Формування системи оцінки персоналу на підприємстві: сучасні системи та технології (2019)
Цимбалюк С. О. - Оцінювання конкурентоспроможності системи управління персоналом з використанням інструментарію бенчмаркінгу, Пінчук В. О. (2019)
Mukha S. V. - Modern Ukrainian Corporate Culture and Transformation of Business Processes (2019)
Когут І. В. - Перспективи впровадження проектів організації виробництва та реалізації органічної продукції в Україні, Лебідь Т. В. (2019)
Шатайло О. А. - Змістовна характеристика системи антикризового управління (2019)
Чернобай Л. І. - Емоційний інтелект в системі менеджменту, Широн Ю. О. (2019)
Григор’єва Ю. А. - Системи омніканальних каналів комунікації автодилерів (2019)
Ус М. І. - Сегментування та вибір партнерів підприємства в процесі здійснення маркетингової діяльності (2019)
Щетініна Л. В. - Маніпулятивний вплив масмедіа: механізм, наслідки та рекомендації щодо протидії, Рудакова С. Г., Труш О. А. (2019)
Шевченко-Перепьолкіна Р. І. - Економічна безпека малих підприємств (2018)
Аверіхіна Т. В. - Аналіз передумов виходу вітчизняних підприємств харчової промисловості на міжнародні ринки, Аверіхін М. М. (2018)
Слюсаренко В. Є. - Світовий досвід організаційно-правового забезпечення співробітництва по осі держава-бізнес-громадські інституції (2018)
Дорошук Г. А. - Управление изменениями с использованием компетентностного подхода в подготовке менеджеров (2018)
Корчинський І. О. - Динаміка організаційно-економічних перетворень суб’єктів господарювання і архітектоніка аграрної сфери (2018)
Гнатишин Л. Б. - Взаємозв’язок відтворення трудового потенціалу та конкурентоспроможності фермерських господарств (2018)
Давидова І. О. - Регіональний ринок праці: прояви та наслідки дисбалансу (поведінковий та соціально-економічний аспект), Петровський О. І. (2018)
Чумак О. В. - Обліково-правове підґрунтя формування інформаційного забезпечення щодо земельних ресурсів (2018)
Єрмакова Г. С. - Система релігійних прав і свобод в Україні та їх конституційно-правове забезпечення (2018)
Блинда Ю. О. - Modeling an anti-crisis investment strategy of enterprise under the threat of bankruptcy (2018)
Гільорме Т. В. - Особливості застосування АВС - ХYZ аналізу як ефективного інструменту управління кредиторською заборгованістю промислового підприємства, Михалочкіна М. О. (2018)
Бондаренко Н. В. - Оцінка основних завдань управління активами та пасивами підприємства в сучасних умовах, Чемчикаленко Р. А., Сіренко Д. О. (2018)
Гутарева Ю. В. - Характеристика методів управління процесом комерціалізації інновацій (2018)
Латишева О. В. - Визначення особливостей управління витратами в системі формування стратегії економічної безпеки та сталого розвитку вітчизняних підприємств, Касьянюк С. В., Мілявський М. Ю. (2018)
Шандова Н. В. - Фактори впливу на розвиток туристичної привабливості регіону, Билим О. С. (2018)
Черкасова С. О. - Особливості надання послуг приватними охоронними агентствами в Україні, Голубкова В. О. (2018)
Швець Ю. О. - Сутність та особливості формування конкурентної стратегії промислового підприємства в умовах мінливості ринкового середовища (2018)
Черкасова С. О. - Сучасні підходи щодо внутрішнього контролю розрахунків із клієнтами у рамках надання послуг приватними охоронними агентствами, Голубкова В. О. (2018)
Воробей Ю. М. - Адаптація стандарту звітування з інтелектуального капіталу InCaS до використання в діяльності міжнародних компаній (2018)
Мілошевич Н. В. - Сутність корпоративної культури та інструменти її впровадження (2018)
ГРибкова С. М. - Використання теорії гри в процесі створення гнучких планів у діяльності сільськогосподарського підприємства, Підгора Є. О., Кузьменко К. І. (2018)
Чередниченко В. А. - Особливості українського ринку суспільних благ (2018)
Євстахевич А. Л. - Особливості менеджменту соціальної відповідальності малих і середніх підприємств (2018)
Масіна Л. О. - Історичні передумови виникнення та розвитку контролінгу на макроекономічному рівні (2018)
Єфімов О. М. - Матеріальне благо, як об’єкт оподаткування: цивільно-правові та податкові аспекти (2018)
Джур О. Є. - Маркетингові дослідження в системі управління конкурентоспроможністю підприємств космічної галузі (2018)
Мирощенко Н. Ю. - Сучасний стан комерціалізації високотехнологічної продукції промислових підприємств (2018)
Шевченко І. Ю. - Міжнародний імідж закладів вищої освіти як передумова їх конкурентоспроможності в реаліях VUCA-світу (2018)
Коваленко С. О. - Міжбюджетні трансферти в Україні та їх правове регулювання, Ноженко Е. О. (2018)
Дахнова О. Є. - Аналіз стану бюджетного фінансування сфери охорони здоров’я України, Коцегубова В. В. (2018)
Сербов М. Г. - Стратегия разработки оптимальной стоимостной оценки затрат пресноводных ресурсов объектами природопользования (2018)
Мельник Ю. М. - Взаємодія державних інституцій, підприємницьких структур та суспільства у процесі державного регулювання економічного розвитку країни (2018)
Корнівська В. О. - Деякі аспекти удосконалення фінансового стану підприємства, Чернуха Р. Д. (2018)
Пачева Н. О. - Місце довіри в ефективному менеджменті (2018)
Кравченко О. М. - Алгоритм розробки та реалізації стратегії виходу підприємства інформаційно-телекомунікаційних послуг на зовнішні ринки, Богдан А. І. (2018)
Мирощенко Н. Ю. - Аналізування факторів впливу на комерціалізацію високотехнологічної продукції промислових підприємств (2018)
Овчарук В. В. - Системи адміністрування в управлінні підприємствами (2018)
Алєксєєнко Д. Д. - Локальні суспільні блага: сутність та класифікація (2019)
Севрук І. М. - Інструментарій просування української продукції на міжнародні ринки, Корогод А. Я. (2019)
Штефан Н. М. - Коригування інституційних диспропорцій України – запорука зміни її місця в перерозподілі світових економічних сил (2019)
Королович О. О. - Проблематика поляризованого розвитку регіонів України (2019)
Куйбіда С. В. - Тенденції структурної перебудови національної економіки України (2019)
Причепа І. В. - Cучасні тенденції та перспективи розвитку підприємницького сектору економіки України, Руда Л. П. (2019)
Андросова О. Ф. - Cучасні процеси банківської конкуренції: реалії сьогодення, Лащенкова А. М. (2019)
Єрмошкіна О. В. - Фінансування інноваційних проектів: особливості застосування інструментів краудфандінга, Букреєва Д. С. (2019)
Маренич О. М. - Cистема доходів місцевих бюджетів та її розвиток (на прикладі відповідного бюджету) (2019)
Василик А. В. - Oсновні компетенції внутрішнього тренера, Смалійчук Г. В., Гапчук С. А. (2019)
Євтушенко Н. О. - Oсобливості формування структури інтелектуального капіталу в системі управління потенціалом консалтингової компанії (2019)
Карачина Н. П. - Tеоретико-методичні засади оцінювання ефективності сучасного підприємства, Сметанюк О. А. (2019)
Радіонова Н. Й. - Oптимізація витрат швейного підприємства за допомогою аутсорсингу (2019)
Разінькова М. Ю. - Інтернет-брендинг як фактор конкурентоспроможності туристичних підприємств, Небаба Н. О. (2019)
Харченко Ю. А. - Удосконалення інформаційної системи обліку продажів супутніх товарів та наданих послуг в мережах автозаправних комплексів (2019)
Ільєнко А. В. - Професійна та територіальна мобільність студента спеціалізації "Управління персоналом та економік праці" ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана на ринку праці, Олійник К. О. (2019)
Станіславик О. В. - Особливості управління інноваційним процесом на підприємстві, Коваленко О. М., Моргунова Т. І. (2018)
Уткіна Г. А. - Ukrainian agricultural sector and intellectualization of the society: particular features of joining the process (2018)
Євстахевич А. Л. - Теоретичні основи менеджменту соціальної відповідальності (2018)
Бондаренко Н. В. - Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства, Шульга А. О. (2018)
Гільорме Т. В. - Актуальні напрями дослідження організації облікового процесу в інформаційному просторі, Дробязко С. І. (2018)
Тертичний О. О. - Деякі аспекти управління фінансовими ресурсами та формування фінансової стратегії підприємства, Семенець A. O., Гусар О. П. (2018)
Шевченко І. Ю. - Конкурентний потенціал підприємств автомобілебудування: сутнісна та структурна характеристика (2018)
Ковалик О. А. - Проблеми ведення малого бізнесу у сфері туризму (2018)
Колотуха О. - Геопросторові аспекти пішохідного туризму (2019)
Антоненко В. - Шопінг-туризм як вагомий потенціал розвитку туристичних дестинацій. Частина 1. Теоретико-методологічні засади, Хуткий В. (2019)
Нavryliuk A. - State Regional Policy in the Sphere of Tourism in Ukraine (2019)
Захарін С. - Досвід Китайскої Народної Республіки у сфері розбудови туристичної інфраструктури та можливості використання цього досвіду в Україні, Інін Лі, Яцзюнь Ши (2019)
Устименко Л. - Розвиток wellness-туризму та його вплив на трансформацію туристичної індустрії України, Булгакова Н. (2019)
Польовий А. - Оцінка комфортності погодно-кліматичних умов в Українських Карпатах для кліматотерапії та рекреації (2019)
Доценко А. - Проблеми розвитку і організації сільського туризму в Київській області та шляхи їх вирішення, Дульська В. (2019)
Ткаченко Т. - Особливості механізму реалізації туристичного продукту та формування його асортименту на прикладі діяльності турагенції TUI (2019)
Ткаченко С. А. - Майбутня еволюція доктрини бухгалтерського обліку, Потишняк О. М. (2018)
Семенець A. O. - Формування облікової політики підприємства щодо запасів, Беліков С. Ю. (2018)
Семенець A. O. - Деякі особливості обліку основних засобів на підприємстві, Саєнко Н. М. (2018)
Овчарук В. В. - Ідентифікування чинників побудови і використання систем адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграційних процесів (2018)
Фабіянська В. Ю. - Використання індивідуальних біогазових установок у формуванні системи енергозабезпечення сільських територій, Здирко Н. Г. (2018)
Савченко А. М. - Аналіз податкових надходжень у регіональному розрізі (2018)
Туманян А. О. - Як зареєструвати податкову накладну після того, як вже подано податкову декларацію за відповідний період? (2018)
Щодо оформлення підприємством документів на видачу коштів на відрядження працівника (2018)
Про перенесення вихідних днів та нормування робочого часу у 2019 р. (2018)
Чи потрібно платити земельний податок або орендну плату за землю, якщо відсутні правовстановлюючі документи? (2018)
Яким чином подати уточнюючу фінансову звітність у разі виявлення помилок? (2018)
Порядок інкасації коштів з каси та заповнення реквізитів видаткового касового ордеру (2018)
Проблемні питання зберігання оригіналів та копій електронних документів (2018)
Семенець A. O. - Особливості методики обліку витрат на підприємстві, Вдовенко Н. Ю. (2018)
Ткаченко С. А. - Декрипітація функціонального розвитку катагенезу системи (теорії) обліково-економічного забезпечення, Потишняк О. М. (2018)
Дахнова О. Є. - Аналіз дохідної бази місцевих бюджетів України, Грезнова Ж. В. (2018)
Шигун М. М. - Глобальні принципи управлінського обліку: комунікація як базис ефективного бізнесу, Остап’юк Н. А. (2018)
Павлюк М. М. - Розвиток тваринницької галузі як альтернатива безробіттю на селі (2018)
Овчарук В. В. - Вітчизняний та світовий досвід побудови і використання систем адміністрування в управлінні підприємствами, Вівчар О. Й. (2018)
Туманян А. О. - Як зареєструвати податкову накладну після того, як вже подано податкову декларацію за відповідний період? (2018)
Щодо оформлення підприємством документів на видачу коштів на відрядження працівника (2018)
Про перенесення вихідних днів та нормування робочого часу у 2019 р. (2018)
Чи потрібно платити земельний податок або орендну плату за землю, якщо відсутні правовстановлюючі документи? (2018)
Яким чином подати уточнюючу фінансову звітність у разі виявлення помилок? (2018)
Порядок інкасації коштів з каси та заповнення реквізитів видаткового касового ордеру (2018)
Проблемні питання зберігання оригіналів та копій електронних документів (2018)
Литвин-Кіндратюк С. - Предмет соціальної психології мистецтва у вимірах історіоризації (2018)
Zahrai L. - Gender identity of women in Ukraine as a result of cultural texts inter-pretation (2018)
Fedoryshyn H. - Gender stereotypes as a driver of domestic violence (2018)
Chuyko O. - Social and psychological causes of gender inequality in present-day female career development (2018)
Вітюк Н. - Особливості ставлення студентської молоді до тютюнопаління, Вітюк С. (2018)
Завацький В. - Соціально-психологічні складові антиципації особистості та прогнозування її поведінки (2018)
Куравська Н. - Гендерні стереотипи як джерело гендерної дискримінації та сексизму (2018)
Скиданович В. - Психологічна структура волонтерської діяльності студентів (2018)
Шевченко В. - Конструювання картини світу особистості за умов інформаційного суспільства, Байєр O. (2018)
Щотка О. - Якісний підхід в "gender studies": психологічна підготовка дослідника (2018)
Белей М. - Задача як інструмент реалізації виховних функцій в умовах дитячих оздоровчих закладів (2018)
Климишин О. - Психолого-педагогічна практика реалізації християнсько-орієнтованого підходу до розвитку духовності особистості дорослого (2018)
Борисюк А. - Роль навчально-виробничої практики у професійному становленні студентів соціономічних професій (2018)
Гринчук О. - Психологічна готовность майбутніх офіцерів-психологів до професійної діяльності: основні критерії та показники (2018)
Дубчак Г. - Аналіз особистісних ресурсів професійної стресостійкості фахівців соціономічних професій (2018)
Когутяк Н. - Проблеми міждисциплінарних досліджень у епідеміології аутизму (2018)
Лукеча І. - Історичний нарис досліджень проблематики особистісної свободи у психологічній науці: гуманістична парадигма (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Авдєєва М. С. - Синтез мистецтв в архітектурі минулого (2019)
Агєєва Г. М. - Декарбонізація діяльності аеропортів (2019)
Бенаисса Валид - Особенности архитектуры города Алжир на стыке XIX- XX ст. (2019)
Давиденко О. О. - Конструкція перекриття з профільованим настилом для каркасних будинків підвищеної сейсмостійкості (2019)
Запорожченко О. Ю. - Сучасні тенденції використання творів образотворчого мистецтва в колірному вирішенні інтер’єрів закладів торгівлі, Зузяк А. Б. (2019)
Карбан А. А. - Шкільні комплекси на територіях зі складним рельєфом: функціональні зони та зв’язки між ними (2019)
Лоліна Н. А. - Місто та сучасна людина - гра із культурною спадщиною (2019)
Обиночна З. В. - Практичні рекомендації щодо архітектурно-планувальної організації реабілітаційних центрів іпотерапії (2019)
Потапчук І. В. - Еволюційний онтогенез та особливості пентхаусів як одного з елементів типологічної номенклатури сучасного міського житла (2019)
Правдохін В. В. - Використання вітража в архітектурних об’єктах (2019)
Міндер В. В. - Система видового розкриття пейзажів Парку Вічної слави міста Києва, Сидоренко І. О. (2019)
Ольховська О. В. - Особливості творчого здобутку Жіля Клемана у сучасному ландшафтному дизайні (2019)
Смадич І. П. - Застосування принципу конфіденційності при проектування житлових будинків в природньому середовищі (2019)
Стасюк О. С. - Місця пам’яті в громадських просторах історичного міста – створення чи перетворення (2019)
Степанчук О. В. - Закономірності розподілення інтервалів між транспортними засобами на магістральних вулицях міст (2019)
Триколенко С. Т. - Ювелірна архітектура Алессандро Дарі (2019)
Трошкіна О. А. - Досвід застосування сценарного підходу у курсовому проектуванні парку (2019)
Штолько В. Г. - Методологія викладання основних форм дизайну студентам вишу як дидактична проблема, Романчук С. М., Богославець О. І. (2019)
Штолько В. Г. - Створення дизайну сучасного освітнього середовища як просторового сегмента, Богославець О. І. (2019)
Звернення головного редактора (2019)
Pashkovska N. V. - Diabetes mellitus and Alzheimer’s disease, Pankiv V. I., Grinko N. V., Pashkovska O. V. (2019)
Grynchuk F. V. - Comparative characteristics of proteolytic activity in case of experimental peritonitis and its development on the background of diabetes mellitus, Grynchuk A. F. (2019)
Марчук Ю. Ф. - Залежність літогенності жовчі від показників вуглеводного та ліпідного обмінів у хворих на цукровий діабет типу 2 із хронічним некалькульозним холециститом, Пашковська Н. В., Андрійчук Д. Р., Федів О. І. (2019)
Захарченко Т. Ф. - Порівняльна оцінка активності клітин вродженого імунітету в пацієнтів із доброякісними та злоякісними захворюваннями щитоподібної залози після радіойодотерапії, Гулеватий С. В., Волинець І. П. (2019)
Вацеба Т. С. - Активація внутрішньоклітинних ферментних систем під впливом патогенетичних факторів канцерогенезу у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2019)
Сорокман Т. В. - Синдром Клайнфельтера у дітей і підлітків: поєднання генетики й ендокринології, Попелюк Н. О., Макарова О. В. (2019)
Пашковська Н. В. - Ефективність застосування Нейромідину® в комплексному лікуванні діабетичної дистальної симетричної полінейропатії, Пашковський В. М., Зорій І. А. (2019)
Тронько М. Д. - Роль метаболічної хірургії в лікуванні пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу та ожирінням, Орленко В. Л., Саволюк С. І., Крестьянов М. Ю., Добровинська О. В., Глаголева А. Ю., Іваськіва К. Ю., Лисенко В. М., Завертиленко Д. С. (2019)
Рыкова О. В. - Мужской фактор бесплодия: алгоритм лабораторной диагностики причин (часть 2) (2019)
Лучицький Є. В. - Гіпогонадизм, індукований прийомом анаболічних стероїдів (огляд літератури) (2019)
Волошин О. І. - Особливості фітотерапії цукрового діабету крізь призму коморбідності й профілактики ускладнень (огляд літератури), Глубоченко О. В., Паньків І. В., Глубоченко В. Г., Малкович Н. М. (2019)
Паньків В. І. - Стан забезпечення вітаміном D населення Західного регіону України, Поворознюк В. В., Паньків І. В., Бойко В. І., Глуговська С. В. (2019)
Пашковська Н. В. - Латентний автоімунний діабет у дорослих (LADA): сучасний погляд на проблему (2019)
Сичевський М. П. - Наукове обґрунтування заходів щодо виробництва високоякісної молочної продукції, Романчук І. О. (2019)
Берник І. М. - Застосування віброекстракторів з гідроімпульсним приводом в системах "тверде тіло-рідина", Кутняк М. М., Коц І. В. (2019)
Боднарчук О. В. - Методичні підходи до визначення вмісту сорбінової та бензойної кислот у молочних продуктах, Петров П. І., Насирова Г. Ф., Стасевська О. М. (2019)
Вербицький С. Б. - Ін’єктування м’ясної сировини розсолами з колагенвмісними компонентами, Старчевой С. О., Усатенко Н. Ф., Крижська Т. А. (2019)
Войцехівська Л. І. - Вплив природних антиоксидантів на тривалість зберігання м`яса птиці механічного обвалювання, Охріменко Ю. І., Соколова С. Я., Шелкова Т. В. (2019)
Гриненко І. Г. - Інноваційні технології одержання цукровмістних продуктів, Грушецький Р. І., Хомічак Л. М. (2019)
Даниленко С. Г. - Біотехнологія як основа сучасних інноваційних технологій виробництва продовольчих товарів, Науменко О. В., Потемська О. І. (2019)
Данілова К. О. - Раціональні способи одержання скрапленого діоксиду вуглецю на підприємствах спиртової галузі, Олійнічук С. Т. (2019)
Дорохова Т. Д. - Технологічні аспекти використання горохової клітковини при розробці борошняних кулінарних виробів, Удворгелі Л. І., Корецька І. Л. (2019)
Дробот В. І. - Ефективність використання гідроколоїдів різного походження у технології безглютенового хліба, Приходько Ю. С., Бережна Г. О., Бєла Н. І. (2019)
Жукова Я. Ф. - ПЛР-скринінг заквашувальних культур для підвищення вмісту ессенціальних нутрієнтів у органічному кисломолочному продукті, Петров П. І., Даниленко С. Г., Шугай М. О., Чорна Н. А., Вакуленко М. М. (2019)
Какимов А. К. - Методы определения фальсификации мяса и мясных товаров, Байкадамова А. М., Темирбеккызы А.А., Кузембаева А. Е. (2019)
Лисак Т. І. - Характеристика рас спиртових дріжджів у виробничих умовах при переробці сусла підвищеної концентрації, Олійнічук С. Т., Коваль О. О. (2019)
Орлюк Ю. Т. - Процес визрівання сирів за участі сирного слизу (2019)
Писарець О. П. - Застосування спельтового борошна в технології пшеничного хліба, Бєла Н .І. (2019)
Рижкова Т. М. - Оцінка фізико-хімічних показників козиного та коров’ячого молока-сировини, Даниленко С. Г., Копилова К. В. (2019)
Хомічак Л. М. - Кінетика сушіння подрібнених плодів томатів, Петрова Ж. О., Кузнєцова І. В., Ярмолюк М. А. (2019)
Хомічак Л. М. - Вивчення способу підготовки борошна для модифікації, Штангеєва Н. І., Кузнєцова І. В., Висоцька С. І. (2019)
Сичевський М. П. - Розвиток агропромислової інтеграції в харчовій промисловості, Коваленко О. В., Лукашенко Н. О., Юрченко Н. С. (2019)
Бокій О. В. - Вплив харчової промисловості на міжнародні рейтинги України (2019)
Доронін А. В. - Потенціал виробництва біогазу в галузі тваринництва України (2019)
Коваленко О. В. - Інклюзивні інновації в трансформовано-монополізованій продовольчій системі України (2019)
Коткова Н. С. - Індикатори розвитку продовольчої системи України в умовах економічних викликів (2019)
Куць О. І. - Удосконалення законодавчих засад державної аграрної політики для розвитку харчової індустрії (2019)
Лисенко Г. П. - Впровадження європейських механізмів забезпечення якості харчової продукції в Україні (2019)
Ященко Л. А. - Інноваційно-інвестиційна модель економічних процесів у харчовій промисловості (2019)
Максименко С. Д. - Теоретико-методологічні засади розвитку психологічної науки ХХІ сторіччя (2019)
Бондаревська І. О. - Довіра новинним медіа, національна ідентичність та громадянська активність опору серед підлітків, Михайленко В. О. (2019)
Грединарова Я. І. - Теоретичне обґрунтування взаємозв'язку ціннісних орієнтацій та професійної самоактуалізації особистості (2019)
Губа Н. О. - Теоретичний аналіз структури професійної самосвідомості особистості, Павлюк О. Г. (2019)
Гура Т. В. - Типоповедінковий підхід американських психологів до характеристики особистостей – вроджених лідерів, Фурманець Б. І. (2019)
Зелінська Я. Ц. - Досвід корекції емоційної складової Я-образу вимушено переміщених осіб засобами арт-терапії (2019)
Зінченко Т. П. - Стереотипи зовнішності та їх гендерні відмінності: результати емпіричного дослідження (2019)
Іщук О. В. - Соціально-психологічні особливості адаптації внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України, Лукасевич О. А. (2019)
Корнієнко В. В. - Патопсихологічна характеристика осіб з депресивними розладами різного ґенезу (2019)
Крошка Н. П. - Ефективність впровадження програми розвитку професійної відповідальності майбутніх фахівців ракетно-космічної галузі (2019)
Кузікова С. Б. - Конфліктність майбутніх педагогів як психологічна проблема, Пухно С. В. (2019)
Малина О. Г. - Психологічні особливості порушень харчової поведінки у дівчат, Чиганов С. Л. (2019)
Мосол Н. О. - Сучасні методи активізації професійного самовизначення старшокласників, Бондар Г. О. (2019)
Overchuk V. - Cyberbullying as a form of the manifestation of the adolescents' deviant behavior (2019)
Савченко О. В. - Аналіз та виявлення специфіки психологічних меж підлітків в залежності від психологічних захистів особистості (2019)
Сайко Х. Я. - Готовність дітей молодшого шкільного віку із аутизмом до навчання в інклюзивній школі, Яковенко В. М. (2019)
Сидоренко О. Б. - Самоефективність особистості у виборі копінг-стратегій поведінки, Федоренко А. Ф., Ханецька Т. І. (2019)
Скрипаченко Т. В. - Аналіз основних психологічних підходів до вивчення перфекціонізму (2019)
Сняданко І. І. - Дослідження впливу перфекціонізму на вибір кар'єрних орієнтацій працівниками організацій, Матковська А. В. (2019)
Ткалич М. Г. - Позитивна ціннісна пропозиція роботодавця (EVP) в програмах балансу "робота-життя" для персоналу організацій, Якупова О. Ю. (2019)
Целікова Ю. А. - Ступінь прояву та види негативного дитячого досвіду серед дорослого населення України (2019)
Чечко І. І. - Професійне самовизначення старшокласників в контексті профорієнтаційної роботи в закладах загальної середньої освіти (2019)
Шевченко Н. Ф. - Особистісні та професійні аспекти ідентичності в ранньому юнацькому віці, Волобуєва О. С. (2019)
Шипко М. В. - Результати апробації програми розвитку етичної свідомості студентської молоді (2019)
Вихідні дані (2019)
Зелінський А. Л. - "Захоплення" Кілікії Селевком І: перегляд датування (2019)
Maravelia A. - The Conception of the Cosmic Egg (swHt) in the Ancient Egyptian and in the Orphic Cosmovision (2019)
Новак Б. С. - Образ Грузії на сторінках "Українського історичного журналу" в післясталінську добу (2019)
Тарасенко М. О. - Кришка саркофагу єгипетської жриці XXV династії (НКПІКЗ КПЛ-Арх-829) (2019)
Haładaj D. - Back of Crocodile! Spells 31–42 of the Book of the Dead in iconography of Late Third Intermediate Period qrsw coffins from Thebes (2019)
Александрова Е. В. - К вопросу о паратексте в Текстах пирамид (2019)
Рецензії (2019)
Ткаченко С. А. - Формування багатовимірного бухгалтерського обліку, Потишняк О. М. (2018)
Гільорме Т. В. - Методичні аспекти удосконалення організації обліку запасів на торговельному підприємстві, Остроумова А. Д. (2018)
Корнілова О. В. - Особливості розвитку туризму в Україні, Борблік К. Е. (2018)
Пошивалова О. В. - Побудова економетричної моделі ринку тютюнових виробів в Україні (2018)
Дробязко С. І. - Особливості розвитку страхового ринку як сегменту фінансового ринку, Мельникова Ю. І. (2018)
Стороженко С. А. - Адміністративна відповідальність за незаконне переміщення товарів через митний кордон: зарубіжний досвід (2018)
Туманян А. О. - Як зареєструвати податкову накладну після того, як вже подано податкову декларацію за відповідний період? (2018)
Туманян А. О. - Аналіз законопроекту щодо податку на виведений капітал (2018)
Щодо оформлення підприємством документів на видачу коштів на відрядження працівника (2018)
Про перенесення вихідних днів та нормування робочого часу у 2019 р. (2018)
Чи потрібно платити земельний податок або орендну плату за землю, якщо відсутні правовстановлюючі документи? (2018)
Яким чином подати уточнюючу фінансову звітність у разі виявлення помилок? (2018)
Порядок інкасації коштів з каси та заповнення реквізитів видаткового касового ордеру (2018)
Проблемні питання зберігання оригіналів та копій електронних документів (2018)
Щодо ведення касових книг відокремленими підрозділами та строків інкасації виручки у вихідні дні (2018)
Порівняльний аналіз змін до звітності з ЄСВ (2018)
Шевченко І. Ю. - Регіональний ринок легкових автомобілів як об’єкт дослідження: теоретичний аспект, Гуляєв І. О. (2018)
Мельник О. Г. - Митна система Нідерландів: ключові особливості побудови та функціонування, Адамів М. Є., Тодощук А. В. (2018)
Ткаченко С. А. - Координаційні підходи функціонально перспективної системи (теорії) обліково-економічного забезпечення, Потишняк О. М. (2018)
Єфімов О. М. - Тлумачення податкового законодавства на прикладі прощення боргу, Єфімов С. А. (2018)
Заборовець К. Г. - Вплив обсягів та структури державних боргових зобов’язань на загальноекономічне зростання (2018)
Білецька Г. М. - Порівняльно-аналітична характеристика електронних форм податкового контролю на основі даних платників податків в електронному форматі, Ковтунович Н. Л. (2018)
Туманян А. О. - Аналіз законопроекту щодо податку на виведений капітал (2018)
Щодо ведення касових книг відокремленими підрозділами та строків інкасації виручки у вихідні дні (2018)
Порівняльний аналіз змін до звітності з ЄСВ (2018)
Метіль А. С. - Соціальне забезпечення дітей з вадами розвитку (2018)
Пєнська І. О. - Сутність та методи оцінки ймовірності настання банкрутства підприємства, Покровська К. А. (2018)
Серотюк Б. В. - Методика проведення стрес-тестування ризиків комерційного банку в рамках програми антикризового управління (2018)
Стороженко С. А. - Кримінальна відповідальність за незаконне переміщення товарів через митний кордон: зарубіжний досвід (2018)
Ткаченко С. А. - Ключова перебудова якісного бухгалтерського обліку, Потишняк О. М. (2018)
Ільєнко О. В. - Usage of social media as an element of marketing strategy, Катерна О. К., Ільєнко Т. О. (2018)
Туманян А. О. - Аналіз законопроекту щодо податку на виведений капітал (2018)
Щодо ведення касових книг відокремленими підрозділами та строків інкасації виручки у вихідні дні (2018)
Порівняльний аналіз змін до звітності з ЄСВ (2018)
Киричок П. - Шановні науковці! (2018)
Киричок Т. Ю. - Розробка системи оцінки стану збереженості фондів рідкісних та цінних видань, Талімонова Н. Л. (2018)
Havenko S. - Investigation of Quality of Packaging Made of Laminated Micro-Corrugated Cardboard, Bernatsek V., Ryvak P., Labetska M. (2018)
Хаджинова С. Є. - Виявлення залежностей експериментальних досліджень крайового кута змочування, Золотухіна К. І., Кушлик Б. Р., Кушлик-Дивульська О. І. (2018)
Хмілярчук О. І. - Технологічні особливості виготовлення видань зі змінними елементами блоку, Клішина М. О. (2018)
Палюх О. О. - Дослідження конструктивних відмінностей окремих видів півжорстких обкладинок (2018)
Гурська І. В. - Технологічні особливості друкування на гофрованому картоні флексографічним способом, Зоренко О. В., Розум Т. В. (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського