Касютін Ю. С. - В. М. Бехтерєв про чинники соціалізації особистості (2013)
Кириліва В. О. - Внесок Л. Занкова, П. Зінченко та В. Давидова в становлення харківської шкли з розвивального навчання (60-ті – перша половина 70-х рр. XX століття) (2013)
Князян М. О. - Компетентнісна модель професійної підготовки майбутніх фахівців (2013)
Ковтун А. В. - Ідеї розвитку музичної освіти вчителів у педагогічній думці України (2013)
Кожухар Ж. В. - Структурний аналіз науково-пізнавальної компетентності майбутніх учителів інформатики (2013)
Кожушко С. П. - Можливості електронної пошти та чатів у підготовці до професійної взаємодії майбутніх практичних психологів (2013)
Корсун Ю. І. - Питання мовленнєвого розвитку дітей у педагогічній думці зарубіжжя (2013)
Косиченко В. А. - Естетичне виховання як складова частина виховного процесу в хореографічному колективі (2013)
Лутаєва Т. В. - Роль А. М. Краснова в організації екскурсійної діяльності у вітчизняних вищих навчальних закладах (2013)
Міщенко О. А. - Особливості лекторської майстерності у педагогічній діяльності Миколи Олексійовича Умова (2013)
Мушинська Н. С. - Індивідуальні навчально-дослідні завдання в системі професійної підготовки бакалаврів економіки (2013)
Петриненко Л. О. - Аналіз сучасних моделей вищої педагогічної освіти (2013)
Пилипюк К. М. - Формування критичного мислення особистості в контексті європейського освітнього процесу (2013)
Попова Ю. О. - Дистанційна підготовка вчителів Великобританії засобами ІКТ (2013)
Різун Н. О. - Алгоритм вдосконалення методики оцінки якості якості педагогічних тестів (2013)
Рябовол Л. Т. - Курс "Права людини": місце і роль у становленні вітчизняної системи шкільної правової освіти (2013)
Сердюкова О. Я. - Засоби розвитку педагогічної компетентності магістрантів інженерно-педагогічних спеціальностей (2013)
Стаднік О. В. - Професійна адаптація як психолого-педагогічна проблема (2013)
Тарарак Н. Г. - Формування ціннісних орієнтацій у студентів як педагогічна проблема (2013)
Тіщенко О. М. - Сутністьполікультурного виховання у вітчизняній педагогічній думці (2013)
Ткачова Ю. Г. - Формування відповідального ставлення до материнства у студентської молоді (2013)
Халабурдіна О. В. - Художня самодіяльність у ВНЗ як чинник естетичного виховання студентів (2013)
Харківська А. А. - Аналіз системи управління інноваційним розвитком педагогічного ВНЗ (2013)
Юшко О. В. - Роль фізичного виховання в пропаганді здорового способу життя студентської молоді в Україні (2013)
Ярославська Л. І. - Розвиток рефлексивних умінь майбутніх учителів як чинник подолання бар’єрів педагогічної діяльності (2013)
Вихідні дані (2013)
Абрамова С. В. - Педагогічні умови формування соціальної активності особистості (2013)
Авдєєнко І. М. - Суть та структуру валеологічного світогляду студентської молоді (2013)
Арешонков В. Ю. - Трансформація змісту предмета "Суспільствознавство" (1976–1986 рр.) в межах радянської "школи навчання" (2013)
Голуб Н. М. - Особливості формування мотиваційно-цільового компоненту писемно-мовленнєвої діяльності молодших школярів з порушенням психо-мовленнєвого розвитку (2013)
Дерев’янко І. В. - Методологічні засади дослідження християнського виховання підлітків у Київській Русі (2013)
Зуб О. В. - Екологічна освіта і виховання майбутніх офіцерів Академії внутрішніх військ МВС України, Бойчук Ю. Д. (2013)
Лутаєва Т. В. - Формування творчого потенціалу науковців Харківського університету – фундаторів медичної та фармацевтичної освіти в Україні (2013)
Медвідь М. М. - Обґрунтування необхідності підготовки консультантів з питань міжкультурної комунікації та удосконалення системи професійної підготовки військових формувань, Павлов Я. В. (2013)
Микитюк С. О. - Ресурсний підхід в організації розумової праці майбутнього вчителя (2013)
Мірошниченко О. М. - Роль сім’ї і школи у вихованні здоров’я збережувальної поведінки учнів (2013)
Міхеєнко О. І. - Зміст професійної підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я людини (2013)
Міщенко О. А. - Питання лекторської майстерності в просвітницькій діяльності Г. С. Сковороди (2013)
Москальова Я. Ю. - Інтуїтивне світосприйняття як чинник професійного становлення педагога (2013)
Ніжевська Т. В. - Аналіз результатів експериментальної роботи з підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання артзасобів у педагогічній діяльності (2013)
Партола В. В. - К. Д. Ушинський про формування інтелектуальних умінь молодших школярів (2013)
Пивовар Ю. О. - Напрями діяльності приватних товариств щодо підтримки обдарованої особистості у Східній та Західній Німеччині: компаративний погляд (2013)
Пісоцька М. Е. - Теоретичні питання формування рефлексивної компетентності вчителя (2013)
Проценко І. І. - Педагогічне забезпечення застосування евристичного діалогу для формування професійно-творчих умінь у майбутніх учителів гуманітарних дисциплін (2013)
Репко І. П. - Роль засобів масової комунікації у формуванні особистості (2013)
Тарарак Н. Г. - Ціннісна педагогічна взаємодія як основа формування комунікативної компетенції студентів-дизайнерів (2013)
Федорищак Р. Л. - Науково-педагогічна діяльність Мирона Кордуби в Українському таємному університеті (2013)
Щебликіна Т. А. - Системний і синергетичний підходи як методологічна основа дослідження проблеми моніторингу навчальних досягнень студентів педагогічних ВНЗ (2013)
Яковенко Є. С. - Особливості підготовки до професійної діяльності майбутніх офіцерів підрозділів спеціального призначення внутрішніх військ МВС України (2013)
Вихідні дані (2013)
День Діагностики Меланоми (17 Травня 2013 року) (2013)
Франкенберг А. А. - Перспективи міжнародної співпраці українських дерматовенерологів у напрямку модернізації венерологічної допомоги населенню України, Хара О. І., Миронюк І. С. (2013)
До 60-річчя Олександра Івановича Хари (2013)
Мавров Г. И. - Эпидемиология герпетической инфекции и герпесассоциированных заболеваний, Запольский М. Э. (2013)
Радионов В. Г. - Оценка эффективности лечения больных сифилисом дюрантными препаратами пенициллина, Шатилов А. В., Радионов Д. В. (2013)
Наліжитий А. А. - Корекція порушень показників ендотеліальної дисфункції у хворих на нейродерміт у процесі комплексного лікування (2013)
Бабанин В. А. - Макрофагальная активность — маркер эффективности лечения больных псориазом узкополосным ультрафиолетом B 311 нм (2013)
Попова І. Б. - Деякі аспекти впливу метаболічного синдрому у хворих на псоріаз, Дудченко М. О., Артеменко А. Ф. (2013)
Сербина И. М. - Особенности метаболизма азота оксида при гнездной алопеции (2013)
Шухтін В. В. - Характер морфологічних змін шкіри та слизової оболонки у хворих з ВІЛ/СНІДом, Гойдик В. С., Насібуллін Б. А., Гоженко А. І. (2013)
Рай О. В. - Вплив ультрафіолетової терапії на рівень уроканінової кислоти в шкірі при псоріазі (2013)
Шураева С. А. - Иммуногенетические особенности у больных витилиго (2013)
Геращенко С. Б. - Сучасні погляди на стовбурові клітини шкіри дорослих та їхню участь у регенерації загального покриву, Чайковський Ю. Б., Дєльцова О. І. (2013)
Литинська Т. О. - Диференційований підхід до призначення гепатопротекторів хворим на хронічні дерматози (псоріаз, червоний плескатий лишай, атопічний дерматит, екзема) із супутньою патологією органів травлення, Степаненко Р. Л. (2013)
Кауд Д. - Псориаз и метаболический синдром как факторы взаимного отягощения дисбаланса эндокринной, иммунной систем и цитокинового гомеостаза. Перспективные направления болезньмодифицирующей терапии псориаза (2013)
Гуль І. В. - Helicobacter pylori та її зв’язок з розвитком хронічної кропив’янки (2013)
Калюжная Л. Д. - Системное лечение при диффузной алопеции и заболеваниях стержня волоса (2013)
Федорич Л.Я. - Терапія хворих на акне з використанням системного ізотретиноїну Lidose та її оптимізація (2013)
Куценко И. В. - Противозудная терапия больных псориазом, Свистунов И. В., Милус И. Е. (2013)
Коган Б. Г. - Епідеміологія, етіопатогенез, клінічні форми і сучасна терапія акне у жінок, раціональна тактика комплексного лікування акне середньої тяжкості (огляд літератури та власні дослідження), Наумова Л. О., Степаненко В. І. (2013)
Коннова А. О. - Раціональність етапного лікування гострокінцевих кондилом і гігантських кондилом Бушке – Левенштейна, поєднаних з іншими урогенітальними інфекціями, на прикладі клінічного випадку з практики, Коновалова Т. С. (2013)
Ткач В. Є. - Випадки ектодермальної дисплазії, Мотуляк А. П., Геник Л. І., Павличко А. М., Зелінська О. Ю. (2013)
Кулешов И. В. - Дерматологические аспекты ВИЧ-инфекции (собственные наблюдения), Лин В. Н., Цабак Н. Н., Кириуцов A. M. (2013)
Дюдюн А. Д. - Новые возможности местного лечения пациентов с онихомикозом, Салий Е. А., Полион Н. Н., Горбунцов В. В. (2013)
Калюжна Л. Д. - Оцінка ефективності лікування препаратом "Цитеал" при інфекційних дерматозах та вугровій хворобі, Пацеля М. В., Бойчук А. М., Миронюк О. Б., Іллічова Н. О. (2013)
Халдин А. А. - Терапевтические возможности 1 % крема "Фенистил Пенцивир" при купировании обострений простого герпеса различных локализаций, Шестакова Л. А., Игнатьев Д. В. (2013)
Шупенько Е. Н. - Опыт применения комбинированного препарата "Офор" в комплексном лечении демодекоза и угревой болезни, Шупенько Н. М. (2013)
Королева Ж.. В. - Этиология, клиника и оптимизация терапии при микозе стоп (2013)
Последние достижения в изучении проблемы атопического дерматита — в поиске ключа к "замку" заболевания. 22-й Всемирный конгресс дерматологии, Сеул, Южная Корея, 28 мая 2011 г. (2013)
Короткий Н. Г. - Оценка клинической эффективности современного стероида алклометазона дипропионата ("Афлодерма") в наружной терапии атопического дерматита у детей, Тихомиров А. А., Гамаюнов Б. Н. (2013)
Коляденко К. В. - Організація навчання студентів медичних факультетів наприкінці XIX — на початку XX сторіччя у Росії на прикладі Університету св. Володимира (2013)
Коляденко К. В. - За матеріалами зарубіжних наукових видань (2013)
Авчіннікова Г. - Профільна диференціація навчання школярів за кордоном та в Україні (2011)
Барнінець О. - Класифікація ігрових методів навчання історії з погляду компетентнісного підходу (2011)
Борисенко Н. - Модель підготовки майбутніх учителів технологій до формування художньо-технічних умінь в учнів основної школи (2011)
Грицай Н. - Лекції з методики навчання біології як основа формування індивідуального методичного стилю майбутніх педагогів (2011)
Жиляєва Ю. - Особливості застосування методу проектів у професійно-педагогічній підготовці вчителів іноземних мов (2011)
Ибрагимов Т. - О дидактических условиях индивидуальной работы студента-заочника (2011)
Ибрагимова Г. - Инновационные методы организации самостоятельной работы студентов заочной формы (2011)
Мусаєв К. - Методичні аспекти підготовки майбутнього вчителя позашкільного закладу освіти (2011)
Проценко І. - Формування професійно-творчих умінь майбутнього вчителя (2011)
Сірик Л. - Сократівський метод та його модернізація в евристичній освіті США (2011)
Фурман О. - Проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів (2011)
Шамрай І. - Аналітична діяльність в контексті фахової підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2011)
Берикханова А. - Об актуальности формирования готовности будущих учителей к использованию современных педагогических технологий, Бейкитова А. (2011)
Зубченко О. - Проблеми первинної підготовки вчителів у галузі ІКТ на сучасному етапі (2011)
Ломницький Я. - Актуальні проблеми підготовки сучасного вчителя до застосування проектно-технологічної системи навчання у формотворенні та оздобленні шкатулки, Ярема А. (2011)
Малишевський О. - Підготовка майбутніх вчителів фізико-математичних спеціальностей до використання засобів ІКТ (2011)
Прядко Н. - Инновационные технологии работы со студентами в системе компетентного похода (2011)
Сиволобова Н. - Роль образовательного фандрайзинга в инновационной деятельности вузов (2011)
Суховірський О. - Використання засобів мережі інтернет в процесі пошуку інформації для студентських наукових досліджень з педагогіки (2011)
Бондаренко Т. - Формування спеціальної методологічної компетенції як найвищого показника професійної готовності вчителя біології (2011)
Долинський Є. - Компоненти, критерії та рівні сформованості комунікативної компетентності майбутніх перекладачів (2011)
Зінчук Н. - Технологічні аспекти формування аналітичної компетентності майбутніх фахівців у ВНЗ, Зінчук В. (2011)
Коростелев А. - Формирование профессиональной компетенции у будущих менеджеров в условиях эквифинальности аналитических выводов (2011)
Пригодій М. - Використання компетентнісного підходу при підготовці майбутніх учителів до профільного навчання учнів (2011)
Савченко Н. - Імідж сучасного вчителя: актуальність та перспективи наукових розвідок (2011)
Тарантей Л. - Формирование профессиональной компетентности будущих учителей начальных классов в области оптимизации доверительных отношений с младшими школьниками (2011)
Ткачук Т. - Психолого-педагогічні аспекти підготовки сучасного вчителя технологічної освіти (2011)
Ярыгин О. - Модель компетентности как метода (2011)
Kościelniak М. - Metoda projektu edukacyjnego jako sposób kształtowania kompetencji, Przewłocka К. (2011)
Демченко О. - Науковий тезаурус базових понять самоорганізації вчителя у професійній діяльності (2011)
Зінченко А. - Завдання і функції учителів технологій у спільній профорієнтаційній роботі з професійно-технічними навчальними закладами (2011)
Зінченко А. - Модель формування комунікативної толерантності студентів педагогічних спеціальностей університетів у процесі гуманітарної підготовки (2011)
Лєсовий В. - Особливості соціально-психологічної адаптації студентів-першокурсників в умовах фінансової кризи (2011)
Савченко С. - Сутність і функції діагностико-консультативної роботи практичного психолога в загальноосвітній школі (2011)
Семина И. - Проблема развития познавательных способностей будущих педагогов (2011)
Совгіра С. - Ефективні форми природоохоронної роботи (2011)
Бойко А. - Вплив Львівської державної учительської семінарії на формування особистості Костянтини Малицької (2011)
Матрос О. - Іван Васильович Лучицький – педагог, просвітник та громадський діяч (2011)
Орєхова Л. - Розвиток лінгводидактичних ідей у другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття. (2011)
Тадеєв П. - Становлення і розвиток законодавства США у галузі навчання обдарованих школярів (50–60-ті роки ХХ століття) (2011)
Тімець О. - Ретроспектива становлення системи професійної підготовки майбутніх учителів географії (кінець ХІХ ст.) (2011)
Лазаренко О. - Пріоритетні напрями розвитку професійного іншомовного спілкування у вищих навчальних закладах Великої Британії кінця ХХ – початку ХХІ сторіччя (2011)
Мойсеєва С. - Структурно-функіональна модель підвищення кваліфікації вчителів за кредитно-трансферною системою навчання (2011)
Опанасенко Н. - Особистісно орієнтований підхід у підготовці вчителя початкової школи в умовах кредитно-модульної системи навчання (2011)
Пащенко М. - Модульно-розвивальна система навчання у формуванні активності студентів (2011)
Наші автори (2011)
Аннотации (2011)
Annotation (2011)
Неханевич О. Б. - Ризик раптової смерті в спорті у осіб з ознаками дисплазії сполучної тканини (огляд літератури), Абрамов В. В. (2013)
Романенко О. Г. - Оксидантно-антиоксидантний баланс у крові і тканинах ясен щурів з експериментальним гастродуоденітом (2013)
Дичко Є. Н. - Термінологія больового та парестетичного синдрому слизової оболонки порожнини рота, Самойленко А. В. (2013)
Крижановський Д. Г. - Ефективність протитуберкульозної хіміотерапії у поєднанні з антиретровірусною терапією у хворих з ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ, Марченко Н. А. (2013)
Мащенко И. С. - Факторы риска и прогнозирования развития воспалительных осложнений и локального вторичного остеопороза в костных структурах челюстей при дентальной внутрикостной имплантации у здоровых пациентов, Гударьян А. А., Ширинкин С. В. (2013)
Македонський І. О. - Раннє виявлення нейрогенних порушень сечовипускання у пацієнтів з аноректальними аномаліями (2013)
Ковач І .В. - Потенційні фактори ризику при системній гіпоплазії та карієсі зубів на етапі одонтогенезу, Дичко Є. Н., Біндюгін О. Ю., Бунятян Х. А. (2013)
Скоромна А. С. - Вплив процесів протеолізу на розвиток і прогресування серцевої недостатності ішемічного генезу залежно від наявності реваскуляризації (2013)
Ніколаєнко-Камишова Т. П. - Щодо факторів ризику тромботичних ускладнень у пацієнтів з хронічними мієлопроліферативними захворюваннями (2013)
Стьопушкін С. П. - Профілактика та лікування ускладнень уретероскопії, Соколенко Р. В., Аліфанов І .Д. (2013)
Дичко Є. Н. - Больовий та парестетичний феномен слизової оболонки порожнини рота, Вербицька А. В., Карнаух С. О. (2013)
Глазунов О. А. - Экспериментальное и клинико-лабораторное исследование эффективности лечения основных стоматологических заболеваний у рабочих горнорудного производства (2013)
Кебкало А. Б. - Вивчення впливу перитонеального діалізу та клітинної терапії на синдром кишкової недостатності при некротичному панкреатиті (2013)
Шумна Т. Є. - Характеристика гормонального профілю дітей з алергічними захворюваннями (2013)
Кузнецова М. А. - Лікарська експертиза юнаків призовного віку з пролапсом мітрального клапана (2013)
Доценко Н. Я. - Влияние мельдония на когнитивный и клинико-функциональный статус больных пожилого возраста с острым инфарктом миокарда и артериальной гипертензией, Боев С. С., Шехунова И. А. (2013)
Іванов А. В. - Вивчення ефективності комбінації карбамазепіну з ноотропами на когнітивні процеси при епілепсії, Опришко В. І. (2013)
Педаченко Є. Г. - Статистичний аналіз лікування при ускладненій хребетно-спинномозковій травмі (за даними МСЕ), Тарасенко О. М., Мирончук Л. В. (2013)
Дичко Є. Н. - Організація надання допомоги хворим з патологією слизової оболонки порожнини рота: теперішня та майбутня, Самойленко А. В., Романюта І. А., Шарипов В. І. (2013)
До сторіччя від дня народження доктора медичних наук, професора, заслуженого діяча науки України та заслуженого діяча вищої школи України Інни Іларіонівни Крижанівської (2013)
Професорові Володимиру Григоровичу Кравченкові 75 років (2013)
Степаненко В. І. - Проблеми координації та інтеграції діяльності ланок надання медичної допомоги в умовах реформування сфери охорони здоров’я України та їхнє значення у роботі дерматовенерологічної служби, Короленко В. В. (2013)
Волошина Н. О. - Особливості клініки та перебігу вульгарних вугрів на тлі супутньої гелікобактерної інфекції гастродуоденальної локалізації, Денисенко О. І., Васюк В. Л. (2013)
Смолиенко В. Н. - О характере клинических признаков и параметров гемостаза у больных микробной экземой с варикозными трофическими язвами в процессе комплексного лечения (2013)
Мавров Г. И. - Комплексный метод лечения больных многоформной экссудативной эритемой, ассоциированной с герпесвирусной инфекцией, с учетом клинических и лабораторных критериев, Запольский М. Э. (2013)
Абрагамович О. О. - Стигми шкіри, її придатків та слизових оболонок у пацієнтів із цирозом печінки, Абрагамович М. О., Фаюра О. П. (2013)
Куц Л. В. - Значение сигнально-рецепторных ноцицептивных связей при псориазе (2013)
Баркалова Е. Л. - Показники тензіореометрії — діагностичні критерії маніфестних форм нейросифілісу (2013)
Дмитренко С. В. - Дерматоскопічні аспекти діагностики форм іхтіозу (2013)
Солошенко Е. М. - Виявлення інформативних інтегральних гематологічних коефіцієнтів у хворих на тяжкі та поширені дерматози, Савенкова В. В., Ярмак Т. П., Шевченко З. М., Гіржанова І. В. (2013)
Исабаев Б. А. - Лечение и профилактика постгерпетической невралгии, Рахматов А. Б. (2013)
Іваніщева І.А. - Імунотерапевтичні аспекти мікозів стоп: стан проблеми та подальші шляхи її розв’язання (2013)
Міхеєв О. Г. - Оптимальна терапія оперізувального герпесу та його ускладнень в імунокомпетентних пацієнтів (2013)
Федорич П. В. - Бактеріальний вагіноз: сучасний погляд на проблему. Раціональна терапія та реабілітаційні заходи щодо способу життя пацієнток, Примак А. В., Коновалова Т. С. (2013)
Поліщук Д. С. - Поширеність паразитарних інвазій у пацієнтів зі шкірними захворюваннями, Поліщук С. Й., Бондар С. А., Комарніцька В. С. (2013)
Чернышов П. В. - Укусы иксодового клеща и болезнь Лайма в практике дерматовенеролога (2013)
Проценко Т. В. - Опыт лечения онихомикоза, Проценко О. А. (2013)
Удовиченко В. И. - Клинико-фармакологическое обоснование применения нифуратела для лечения трихомониаза, ассоциированного с бактериальной и грибковой инфекцией (обзор опубликованных результатов зарубежных клинических исследований) (2013)
Іванов С. В. - Сучасний підхід до зовнішньої терапії дерматозів з порушенням кератинізації, Степаненко В. І. (2013)
Бабюк И. А. - Базовое лечение генитальной герпесвирусной инфекции, Цветкова П. Д., Рымарь И. Б., Борлова Л. А. (2013)
Мавров Г. И. - Оптимальная форма доксициклина в лечении половых хламидийных и микоплазменных инфекций, Пиньковская Л. И. (2013)
Дюдюн А. Д. - Эффективность, переносимость и комплаентность применения секнидазола в комплексном лечении больных урогенитальным трихомониазом, Полион Н. Н., Бабюк И. А., Горбунцов В. В., Башмаков Д. Г. (2013)
Бардова К. О. - Сучасний погляд на лікування мікробної екземи, Бардов П. В. (2013)
Hill S. - Исследование фармакокинетики 1 % крема "Ламизил®" при местном применении, Thomas R., Smith S., Finlay A. (2013)
Калюжна Л. Д. - Необхідність спеціального косметичного догляду за шкірою хворих на грибкові захворювання, Бардова К.О. (2013)
Кунгуров Н. В. - Опыт терапии больных среднетяжелыми и тяжелыми акне препаратом "Акнекутан", Кохан М. М., Шабардина О.В. (2013)
Актуальні проблеми діагностики та лікування хламідійної інфекції очима фахівців Міжнародного союзу боротьби з інфекціями, що передаються статевим шляхом (2013)
Короленко В. В. - За матеріалами зарубіжних наукових видань, Коляденко К. В. (2013)
Памяти Геннадия Петровича Чинова (2013)
Богута В. - Особливості методичної підготовки студентів до проходження виробничої педагогічної практики у дитячих оздоровчих таборах у рамках курсу "Методика виховної роботи" (2011)
Бойченко В. - Теоретичні аспекти підготовки майбутнього вчителя до формування в учнів культури розумової праці (2011)
Золочевська М. - Оцінювання готовності майбутніх учителів інформатики до використання дослідницьких методів навчання (2011)
Качак Т. - Особливості вивчення літератури для дітей у контексті підготовки майбутніх вчителів початкової школи (2011)
Климова О. - Методика роботи з відеоматеріалами на занятті з англійської мови (2011)
Малежик Ю. - Проблеми підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання предмета "Образотворче мистецтво" у початковій школі на сучасному етапі (2011)
Манохіна І. - Тренінг як засіб формування готовності майбутнього соціального педагога до роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування (2011)
Безлюдна Н. - Дистанційна форма навчання як інновація в педагогіці (2011)
Бреславська Г. - Формування проектної діяльності студента в освітньо-виховному процесі ВНЗ (2011)
Заворотна Я. - Роль інноваційних технологій навчання у програмі підготовки майбутнього вчителя (2011)
Зубченко О. - Застосування інноваційних ІКТ для підготовки майбутніх вчителів (2011)
Ищенко А. - Особенности использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной подготовке студентов педагогических вузов, Антосюк А. (2011)
Лупенко-Ковтун С. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання (2011)
Мозговий В. - Режисура педагогічної дії як професійна функція майбутнього вчителя (2011)
Кубрак С. - Використання інформаційних технологій у професійному саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю (2011)
Федорчук В. - Використання інноваційних педагогічних технологій в контексті педагогічної підготовки майбутнього вчителя, Дутко О. (2011)
Ярошинська О. - Середовищний підхід в професійній освіті: теоретичні засади та перспективи впровадження (2011)
Авхутська С. - Полікультурна компетентність як чинник професійного й особистісного зростання майбутнього учителя історії (2011)
Аниськина Н. - Дискурсивная компетенция в системе профессиональной подготовки студентов-переводчиков (2011)
Голік О. - Режисерська діяльність як елемент театральної педагогіки (2011)
Дубяга С. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до розвитку мислення учнів, Шевченко Ю., Кучина Л. (2011)
Іваній О. - Структурно-функціональна модель формування правової компетентності майбутнього вчителя (2011)
Казанжи І. - Формування виховної компетентності майбутніх учителів початкових класів в умовах євроінтеграції (2011)
Коновальчук І. - Психологічні аспекти готовності учителів до інноваційної діяльності (2011)
Котєнєва Ю. - Критерії формування професійної ідентичності студентів педагогічного коледжу (2011)
Макарчук В. - Професійна підготовки майбутніх учителів трудового навчання (2011)
Раскалінос В. - Рефлексивна компетентність як складова професійної характеристики майбутнього фахівця (2011)
Тушева В. - Аксіологічний компонент науково-дослідницької культури майбутніх вчителів (2011)
Хоменко С. - Критерії і рівні професійної компетентності вчителя фізичної культури (2011)
Шмиголь І. - Сутність та структура професійної компетентності педагога (2011)
Якименко С. - Професійна компетентність майбутнього вчителя як загальна умова його педагогічної діяльності, Якименко П. (2011)
Frączek Z. - Model nauczyciela nauczania początkowego w perspektywie literatury naukowej oraz oczekiwań uczniów (2011)
Бойван О. - Роль мистецтва слова в естетичному вихованні майбутніх вчителів (2011)
Бриль Г. - Імідж сучасного вчителя початкових класів (2011)
Делінгевич Л. - Педагогічна майстерність наставника студентської групи (2011)
Жигульова Е. - Аналіз чинників здорового способу життя майбутніх фахівців у галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини (2011)
Ковальчук І. - Мистецтво як засіб виховання світоглядної культури майбутніх учителів початкових класів (2011)
Костєва Ю. - Формування ціннісного потенціалу педагогічного професіоналізму у студентів природничих спеціальностей (2011)
Павицька К. - Сутність і структура поваги до дитини як моральної якості майбутніх учителів (2011)
Тихомиров С. - Управління процесом формування ціннісних орієнтацій студентів гуманітарних ВНЗ (2011)
Хмизова О. - Формування і розвиток лідерської позиції у майбутніх учителів початкових класів в освітньому просторі ВНЗ (2011)
Абільтарова Е. - Концептуальні підходи до навчання майбутніх інженерів-педагогів у галузі охорони праці (2011)
Бодруг Н. - Роль педагогічної майстерності вчителя в умовах реалізації Болонського процесу (2011)
Булгаков В. - Технологія оцінювання якості освіти у дослідницькому університеті на шляху до євроінтеграції, Шостак А. (2011)
Кікіна Н. - Методи кредитно-модульної системи навчання професійного іншомовного спілкування студентів технічних університетів США (2011)
Кухарчук І. - Організація самостійної роботи студентів під час вивчення української мови (за професійним спрямуванням) в умовах кредитно-модульної системи навчання (2011)
Пахомова Т. - Формування гуманної особистості майбутнього вчителя початкових класів у позааудиторній роботі ВНЗ (2011)
Наші автори (2011)
Аннотации (2011)
Annotation (2011)
Всеукраїнська науково-­практична конференція з міжнародною участю "Мультидисциплінарний підхід до курації хворих на шкірні захворювання та інфекції, що передаються статевим шляхом", 23—24 жовтня 2013 року, Львів (2013)
Постанова науково-­практичної конференції УАЛДВК "Мультидисциплінарний підхід до курації хворих на шкірні захворювання та інфекції, що передаються статевим шляхом", 23—24 жовтня 2013 року, Львів (2013)
Відзначено Почесною відзнакою УАЛДВК "Честь і пошана від української дерматовенерології" у 2013 році (2013)
Степаненко В. І. - Сучасні організаційні підходи до контролю за захворюваністю на меланому: світовий та український досвід, Короленко В. В., Богомолець О. В. (2013)
Іваніщева І. А. - Етіологія, патогенез та клінічний перебіг мікозу стоп в осіб юнацького та молодого зрілого віку, Свирид С. Г. (2013)
Прохоров Д. В. - Роль маркеров клеточного обновления (Всl-2, р­53) и пролиферации (Ki-67) в диагностике злокачественных меланоцитарных новообразований кожи (2013)
Волошина Н. О. - Комплексне лікування хворих на вульгарні вугри із супутньою гелікобактерною інфекцією гастродуоденальної локалізації, Денисенко О. І. (2013)
Романенко К. В. - Адсорбційно­реологічні властивості крові у хворих на обмежену склеродермію, Романенко В. М. (2013)
Добржанська Є. І. - Порушення механізмів нейроендокринної регуляції та системи імунного захисту у хворих на псоріаз (2013)
Александрук О. Д. - Вплив стандартного лікування на бактеріальне заселення шкіри хворих на атопічний дерматит, хронічну істинну екзему та обмежений нейродерміт (2013)
Рудник Т. І. - Комбінована терапія хворих на кропив’янку (2013)
Вірстюк Н. Г. - Вплив інтерлейкіну-23 на перебіг псоріазу залежно від змін функціонального стану печінки, Волошинович М. С. (2013)
Рахматов А. Б. - Оптимизация терапии зоонозного кожного лейшманиоза, Камолов З. Р., Абидова З. М. (2013)
Бичкова С. А. - Роль герпетичної інфекції у прогресуванні поєднаної соматичної патології: хронічного обструктивного захворювання легень та метаболічного синдрому, Степаненко В. І., Бичкова Н. Г., Сенишин Н. Ю. (2013)
Степаненко Р. Л. - Патогенетична роль імунних факторів у формуванні запального процесу при псоріазі (2013)
Проценко О. А. - Оптимизация лечения пролифераций кожи, индуцированных вирусом папиломы человека (2013)
Наконечна С. І. - Практичний досвід застосування тербінафіну в терапії мікроспорії гладенької шкіри з переважним ураженням пушкового волосся (2013)
Кутасевич Я. Ф. - Оптимизация лечения онихомикозов путем использования препаратов, улучшающих структуру ногтевой пластины и ее рост, Олейник И. А., Чеховская А. С., Пятикоп И. А. (2013)
Мавров Г. И. - Макролиды как средство этиотропной терапии в дерматовенерологии, Запольский М. Э. (2013)
Степаненко В. И. - Критерии эффективности местного лечения акне легкой и средней степени тяжести комбинацией бензоилпероксида 5 % с клиндамицином 1 %, Коган Б. Г., Наумова Л. А. (2013)
Вер Ходж Р. Э. - Механизм действия 9-(4-гидрокси-3-гидро­ксиметилбут-1-ил)гуанина (BRL 39123) против вируса простого герпеса в клетках линии MRC-5, Перкинс Р. М. (2013)
Калюжна Л. Д. - Меланінова гіперпігментація шкіри і сучасні шляхи її корекції, Ошивалова О. О. (2013)
Окремі аспекти зовнішнього лікування дерматозів (2013)
Проценко О. А. - Особенности клиники и лечения псориаза на фоне хронической вирусной инфекции, Богатырева И. Н., Заблоцкая А. Г. (2013)
Назаренко Л. Г. - Применение орального пробиотика как альтернативная клиническая стратегия профилактики акушерских и перинатальных инфекций, Соловьева Н. П. (2013)
Сирмайс Н. С. - Сравнительная клиническая эффективность современных методов терапии при торпидно протекающих формах розацеа, Устинов М. В., Киселева Л. Ф. (2013)
Литинская Т. А. - Оценка эффективности препарата "Энерлив®" в терапии хронически протекающих заболеваний кожи (2013)
Андрашко Ю. В. - Оптимальные комбинации аппаратных и медикаментозных методов лечения ладонно­подошвенных форм псориаза, Чечерская Т. И. (2013)
Короленко В. В. - За матеріалами зарубіжних наукових видань, Коляденко К. В. (2013)
Авсієвич Н. - Креативність педагога як умова розвитку творчих здібностей учнів у процесі опрацювання народних казок на уроках читання в початкових класах (2012)
Бабій Ю. - Культурологічний підхід до підготовки майбутнього вчителя географії (2012)
Балдинюк О. - Майбутній соціальний педагог як суб’єкт професійного спілкування: критерії сформованості (2012)
Доля Т. - Формування здорового способу життя школярів як актуальне завдання професійної діяльності вчителя (2012)
Ібрагімов Т. - Дидактичні умови раціональної організації самостійної роботи при вивченні накреслювальної геометрії майбутніми інженерами-педагогами (2012)
Козій О. - До проблеми формування вокальних навичок майбутніх учителів музики на заняттях з постановки голосу (2012)
Музика О. - Цілеспрямованість і творча активність майбутнього вчителя образотворчого мистецтва як основа особистісного становлення (2012)
Радченко І. - Використання системно-інформаційного підходу при розробці навчальних посібників (2012)
Рогова Т. - Проблема персоналізації особистості вчителя в науковій літературі (2012)
Сирота З. - Сутність готовності майбутніх учителів до викладання інтегрованих курсів у початковій школі, Сирота В. (2012)
Торбіна Т. - Професійно значущі якості особистості сучасного фахівця (2012)
Чорноус В. - Творчі здібності особистості: визначення, сутність, структура (2012)
Бєлоліпцева О. - Технологіїя підготовки соціальних педагогів до збереження репродуктивної функції в сім’ї (2012)
Веремчук А. - Інноваційна освітня діяльність сучасного вчителя початкових класів (2012)
Грітченко А. - Викладач у системі професійної підготовки майбутнього вчителя технологічної освіти (2012)
Зубченко А. - Використання творчих завдань при формуванні педагогічної творчості майбутніх учителів фізичного виховання (2012)
Іщенко В. - Педагогічні технології у вищому навчальному закладі (2012)
Мартинюк Г. - Застосування інтернет-технологій під час підготовки майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей (2012)
Оніпко В. - Технологічні основи процесу підготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін до професійної діяльності у профільній школі (2012)
Тадеєва М. - Сучасні інноваційні компютерні технології в іншомовній освіті школярів (2012)
Александрова Н. - Взаємозв’язок управлінської компетентності та управлінської культури викладача (2012)
Войтова Л. - Формування екологічної культури майбутніх соціальних педагогів у педагогічному ВНЗ (2012)
Волосенко В. - Компетентнісний підхід до психолого-педагогічної підготовки вчителів в економічному університеті (2012)
Задорожна О. - Формування екологічних переконань у студентів педагогічних університетів засобами природоохоронної роботи (2012)
Коробович Л. - Створення теоретичної моделі системи педагогічного моніторингу у вищому навчальному закладі (2012)
Максютов А. - Принципи та методи патріотичного виховання майбутніх учителів географії (2012)
Тімець О. - Пріоритетні напрями професійної підготовки вчителя-географа за рубежем (2012)
Балахтар В. - Науково-методичне забезпечення організації дозвілля дітей та підлітків в закладах позашкільної освіти (1960–1991 рр.) (2012)
Будз І. - Практичний досвід Великої Британії в ідентифікації обдарованих і талановитих школярів (2012)
Волікова В. - Роль студентських клубів в організації дозвілля студентської молоді УСРР у 20-х роках ХХ століття (2012)
Кир’ян В. - Діяльність медичних наукових шкіл академіків О. О. Богомольця, М. Д. Стражеска та В. П. Філатова (ІІ половина XX століття) (2012)
Марчук С. - Костянтин Ушинський про науково-практичні підходи підготовки вчителів до фізичного виховання школярів (за матеріалами "Програми педагогіки для жіночих навчальних закладів") (2012)
Пахомова Т. - Шляхи впровадження тьюторської системи освіти у зарубіжних країнах (2012)
Приходько Г. - Діяльність учнівських гуртків і товариств фізкультурного спрямування в школах України наприкінці ХIХ – з початку ХХ ст. (2012)
Ткачук О. - Особливості застосування комунікативного методу навчання іноземних мов в загальноосвітніх навчальних закладах Польщі (2012)
Ковалевська Н. - Особливості роботи домашнього педагога з молодшими школярами, які мають навчальні ускладнення (2012)
Ніколаєску І. - Акмеологічний підхід до розвитку професійного іміджу сучасного педагога в системі післядипломної освіти (2012)
Пономаревський С. - Релігійна терпимість і міжкультурний діалог у системі ціннісних координат полікультурного суспільства та формування їх засобами освіти (на прикладі українців у Росії) (2012)
Наші автори (2012)
Аннотации (2012)
Annotation (2012)
Овчаров C. - Методологічні підходи до формування креативного потенціалу майбутніх учителів (2011)
Осадченко І. - Загальна структурна характеристика технології навчання у підготовці майбутніх учителів початкових класів (2011)
Плохута Т. - Педагогічна діагностика у сучасному дидактичному процесі ВНЗ (2011)
Проценко І. - Поетапне формування професійно-творчих умінь майбутніх учителів у процесі діалогової взаємодії (2011)
Сирота З. - Формування художньо-творчого напряму в професійній діяльності майбутнього педагога мистецьких дисциплін, Сирота В. (2011)
Ткаченко Л. - До проблеми аналізу критичного мислення майбутніх учителів початкової школи в контексті компетентнісного підходу (2011)
Артеменко О. - Використання новітніх технологій навчання у професійній підготовці вчителя-філолога (2011)
Біляковська О. - Інтерактивні технології навчання як ефективний засіб підвищеня якості педагогічної підготовки студентів у класичному університеті (2011)
Дмітренко Н. - Професійна підготовка майбутніх учителів до запобігання негативного впливу інформаційно-телекомунікаціних технологій (2011)
Колодницька О. - Проектні технології у контексті загальнопедагогічної підготовки викладачів (2011)
Кочерга О. - Досвід підготовки соціально відповідального вчителя початкової школи через використання інтерактивних технологій (2011)
Кривильова О. - Використання педагогічних технологій у формуванні творчої особистості бакалавра-викладача практичного навчання (2011)
Мендерецький В. - Удосконалення експериментальної підготовки студентів на основі нових інформаційних технологій, Дмитрук С., Шуліка В. (2011)
Омельяненко С. - Ідентифікація та самоідентифікація майбутніх учителів у процесі застосування інноваційних технологій (2011)
Онищенко Н. - Технологічний підхід у системі підготовки майбутніх учителів (2011)
Плахотнюк Н. - Ефективність технології підготовки майбутніх учителів до інноваційної діяльності засобами навчально-ігрового проектування (2011)
Чєн Н. - Роль інноваційного навчання у підготовці майбутніх педагогів (2011)
Антоновський О. - Педагогічна аксіологія у психолого-педагогічній літературі як складова рофесіоналізму майбутнього вчителя (2011)
Березовська О. - Формування міжкультурної компетенції майбутніх вчителів, Тригуб І. (2011)
Витошко М. - Комплексный анализ художественного текста как способ формирования текстовой компетенции у студентов филологических специальностей вузов (2011)
Головська І. - Уміння досліджувати стан моральної вихованості школярів як важлива складова професійної компетентності вчителя початкової школи (2011)
Добридень А. - Гуманістична спрямованість та педагогічна культура сучасного вчителя (2011)
Євсюков О. - Процес формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів як фактор успішності професійної діяльності (2011)
Кипиченко Н. - Психолого-педагогічна складова мовленнєвої компетентності майбутнього вчителя початкової школи (2011)
Кобилянська Л. - Сучасний гувернер як особливий тип педагога: формування професійної компетентності в період вузівської підготовки (2011)
Ніколаєва Л. - Теоретичні аспекти науково-дослідницької діяльності студентів магістратури (2011)
Олійник О. - Особливості формування професійної компетентності майбутнього вчителя економіки (2011)
Піковець Н. - Формування комунікативної компетентності майбутніх педагогів засобами соціально-психологічного тренінгу (2011)
Сергійчук О. - Професійна компетентність майбутнього учителя у системі підготовки до педагогічної діяльності (2011)
Сорокіна Г. - Структура компетентності фахівця як наукова проблема (2011)
Фокшек А. - Професійна компетентність як складова підготовки майбутнього вчителя до суб’єкт-суб’єктного управління (2011)
Шпиталевська Г. - Характеристика ключових та предметних компетентностей і компетенцій особистості (2011)
Бунчук О. - Діяльність товариства шкільної освіти в контексті розвитку педагогічного процесу в Україні (1917–1920 рр.) (2011)
Давкуш Н. - Педагогічне прогнозування у системі професійної освіти: історичний аспект (2011)
Киричок А. - Христина Алчевська про проблеми формування професійної компетентності майбутнього педагога (2011)
Кірдан О. - Організація управління громадськими та приватними вищими начальними закладами України (остання чверть ХІХ – початок ХХ століття) (2011)
Малярчук О. - Вища гуманітарна освіта Сполучених Штатів Америки в епоху інформаційного суспільства (2011)
Орєхова Л. - Софія Русова: лінгводидактичні технології (2011)
Рубан Л. - Педагогічна майстерність учителя в дискурсі поглядів американського педагога Джона Холта (1923–1985) (2011)
Фещенко Г. - Перепідготовка педагогічних кадрів до краєзнавчої роботи (20–30-ті роки ХХ століття) (2011)
Андрусь О. - Сучасні аспекти професійної підготовки студентів у технічних університетах (2011)
Борисенко Н. - Професійна підготовка майбутніх учителів технологій в умовах сучасного освітнього простору (2011)
Колосова Н. - Формування у майбутніх педагогів мотивації як засади для надання дітям педагогічної підтримки (2011)
Пащенко М. - Кредитно-модульна система навчання – умова розвитку творчої особистості майбутнього вчителя, Красноштан І. (2011)
Прокоф’єва М. - Системний підхід у підготовці майбутнього педагога до реалізації диференційованого навчання (2011)
Наші автори (2011)
Аннотации (2011)
Annotation (2011)
Біловол О. М. - Клінічна фармакологія бета-блокаторів, що застосовуються при хронічній серцевій недостатності (2012)
Біловол О. М. - Антагоністи альдостеронових рецепторів: клінічна фармакологія і терапевтична ефективність при хронічній серцевій недостатності, Князькова І. І. (2012)
Іщейкін К. Є. - Герпетична інфекція першого типу на слизовій оболонці порожнини рота та шкірі обличчя: сучасні принципи лікування, Скрипнікова Т. П., Павленко Л. Г., Білоконь С. О. (2012)
Романюк А. М. - Генетичні аспекти розвитку зуба та тканин пародонту, Кузенк Є. В., Шапошник Л. А. (2012)
Сенаторова Г. С. - Структурно-функціональний стан судинної системи у підлітків з надлишковою масою та ожирінням, Чайченко Т. В., Муратова К. Г. (2012)
Аветіков Д. С. - Клініко-морфологічна характеристика шкірно-жирових клаптів скроневої ділянки (2012)
Васякіна Л. О. - Структура анксіозних станів у хворих на пневмоконіоз (2012)
Вородюхіна А. К. - Ендометріоз легень в практиці лікаря-фтизіатра, Бойко М. Г., Решетник Ю. П., Добровольська Л. М., Одінцова Г. А., Панасенко Т. О. (2012)
Гаврильєв В. М. - Корекція функціональних порушень з боку привушних залоз у хворих неврогенним сіалозоаденітом та її результати, Рибалов О. В. (2012)
Геранін С. І. - Оптимізація вибору способу обтураціїї системи кореневих каналів за допомогою рентгенографічного аналізу, Гасюк Н. В., Черняк В. В. (2012)
Голованова І. А. - Нормативно-правові аспекти організаційно-управлінських заходів щодо профілактики грипу та ГРВІ, Гапон О. В., Філатова В. Л. (2012)
Головко Н. В. - Пристрій для зміни розташування язика та розтягнення його вуздечки, Ганнам І. Н. (2012)
Губка П. І. - Професійно-прикладна фізична підготовка студентів-медиків на основі оцінки рівня рухової та психофізичної підготовленості, Лупало О. В., Копчикова С. Г. (2012)
Гунас І. В. - Особливості взаємозв’язків сонографічних параметрів серця з антропо-соматотипологічними показниками і компонентним складом маси тіла здорових міських дівчат мезоморфного соматотипу, Маєвський О. Є., Кириченко І. М., Башинська О. І. (2012)
Железнякова Н. М. - Функціональна активність фагоцитів й система комплементу у хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень та хронічним панкреатитом (2012)
Козакевич В. К. - Вплив впровадження ініціативи "лікарня, доброзичлива до дитини" в дитячих амбулаторно-поліклінічних закладах м.Полтави на тривалість грудного вигодовування, Козакевич О. Б., Овдієнко О. Д., Кабика Т. В., Мєднік Н. В., Павленко В. А. (2012)
Кондрашев С. О. - До питання про репродукцію тромбоцитів іn vіtro (2012)
Король Д. М. - Аналіз успішності застосування внутрішньокісткових імплантатів implife solo ® мінімального діаметру (2012)
Курило В. О. - Система психотерапії сімейної дезадаптації у чоловіків і жінок з розладами особи, Данілевська Н. В. (2012)
Курсов С. В. - Транспорт кисню в умовах абдомінального сепсису при наявності високого ризику летальності (2012)
Ляховський В. І. - Діагностика та лікування тромбозу кукси великої підшкірної вени, Дем’янюк Д. Г., Безкоровайний О. М., Ляховська Т. Ю., Боркунов А. Л. (2012)
Малик Н. Є. - Оптимізація медикаментозного лікування хворих на хронічний генералізований пародонтит з застосуванням комбінації фторхінолонів та орнідазолу (2012)
Пікуль К. В. - Гарячки невідомого генезу в дітей, Ільченко В. І., Прилуцький К. Ю., Калюжка О. О., Фастовець М. М. (2012)
Садигов І. А. - Взаємозв'язок захворювань жовчовивідних шляхів з деякими хронічними захворюваннями серед сільських жителів, Гидаятов А. А. (2012)
Ткаченко П. І. - Підвищення результативності лікування зубовміщуючих кіст нижньої щелепи у дітей в період змінного прикусу, Гуржій О. В., Білоконь С., Дмитренко М., Новіков В. М. (2012)
Шарко О. М. - Клініко-психопатологічні розлади при отруєнні чадним газом (2012)
Ярешко А. Г. - Роль кортикостероїдів у лікуванні вперше діагностованого деструктивного туберкульозу легень з первинною резистентністю мікобактерій туберкульозу, Куліш М. В., Пось О. А. (2012)
Ярешко А. Г. - Ефективність організації протитуберкульозних заходів в Полтавській області в 2007 – 2011 роках, Куліш М. В., Вородюхіна А. К., Печериця В. Г., Пось О. А. (2012)
Антонян І. М. - Вивчення впливу інтратестікулярного введення культури стовбурових клітин на стан піддослідних щурів на тлі їх ураження двохлористим кадмієм (2012)
Гасюк Ю. А. - Гісто- та імуногістохімічні особливості структурно-функціональної організації слизової оболонки клітин решітчастого лабіринту, Балинський В. О., Ковальов В. О. (2012)
Доцюк Л. Г. - Вплив селегіліну-селективного інгібітора моноаміноксидази-В на циркадіанний ритм функції нирок на тлі блокади центрального пейсмекера, Кушнір І. Г. (2012)
Коваленко О. В. - Морфофункціональні зміни піднижньощелепної слинної залози щурів за умов хронічного травматичного сіаладеніту та введення l-селенометіоніну, Єрошенко Г. А., Костенко В. О. (2012)
Кондаков І. І. - Експериментальний атеросклероз та предиктори відновлення функції печінки при введенні кріоконсервованої плаценти, Жулікова О. П., Юрченко Т. М., Шарлай Т. М. (2012)
Крижна С. І. - Порівняльна характеристика застосування антиоксидантів за умов експериментальної порфірінопатіі, Сахарова Т. С. (2012)
Литвинюк С. О. - Гістологічні зміни гемокапілярів гіпокампа при експериментальній термічній травмі (2012)
Пилипенко С. В. - Вплив мультипробіотика "апібакт®" на вміст тбк-активних продуктів і функціонування глутатіонової ланки антиоксидантного захисту в сироватці крові щурів з тривалою шлунковою гіпоацидністю, Короткий О. Г., Гайда Л. М., Берегова Т. В., Остапченко Л. І. (2012)
Полясний В. О. - Особливості мікросомальної функції печнки за умов формування хронічної епілептичної активності та експериментального лікування (2012)
Попадинець О. Г. - Реакція структурних елементів стінки сечового міхура статевозрілих щурів на вплив загальної глибокої гіпотермії у пізні терміни (2012)
Проніна О. М. - Ультраструктура тканин сечового міхура собак в ранні строки після експериментальної цистотомп з використанням хірургічної нитки біофіл та його модифікації етонієм, Єрошенко Г. А., Данильченко С. I, Половик О. (2012)
Сеідбекова Ф. О. - Гістохімічна характеристика плацент породіль, що народили новонароджених з вродженими вадами розвитку (2012)
Степанчук А. П. - Стан трабекулярного ендоміокарда правого шлуночка при поєднаній ваді мітрального клапана, Білаш В. П., Ройко Н. В. (2012)
Торянік Е. Л. - Стан внутрішніх органів плодів вагітних shr самиць щурів у різні терміни гестації (2012)
Цуканов Д. В. - Характеристика каріометричних показників епітеліоцитів привушної залози щурів в нормі та за умов стимуляції прозерином, Єрошенко Г. А., Гасюк Н. В. (2012)
Шепітько І. В. - Стан гемомікроциркуляторного русла піднижньощелепної слинної залози щурів при введенні кріоконсервованої плаценти та експериментальному сіаладеніті, Шепітько В. І., Єрошенко Г. А., Лисаченко О. Д. (2012)
Шерстюк С. О. - Морфологічні особливості яєчок дітей померлих у віці до 6 місяців від ВІЛ-інфікованих матерів (2012)
Щиров О. В. - Окиснювальні процеси в крові та аорті хом’яків за умов моделювання пероксидного атероартеріосклерозу при хронічній інтоксикації нітратом натрію, Міщенко А. В. (2012)
Фалалєєва Т. М. - Корекція стрес-індукованих порушень гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової системи мультипробіотиком "симбітер", Вірченко О., Янковський Д., Берегова Т. В. (2012)
Феськов О. М. - Дослідження фрагментації днк сперматозоїдів у чоловіків з підвищеним змістом незрілих форм сперміїв у еякуляті, Феськова І. А., Жилкова Є. С., Чумакова Н., Сомова О. В. (2012)
Якубова І. І. - Морфологічні зміни зачатків зубів у ембріонів мишей під впливом cholesterol, Тумановська Л. В., Каськова Л. Ф. (2012)
Бен Х. М. А. - Особливості етіопатогенезу міцетом параназальних синусів (2012)
Геращенко С. Б. - Термінологічний супровід вивчення студентами медичного факультету захворювань печінки і підшлункової залози, Дєльцова О. І., Кулинич Г. Б. (2012)
Бронікова С. А. - Формування концептуальних засад соціокомунікативного механізму державного управління (2013)
Горник В. Г. - Концептуальне визначення напрямів розвитку державної політики забезпечення конкурентоспроможності національної економіки (2013)
Драган І. О. - Підходи до вирішення проблеми державного управління процесами модернізації житлово-комунального господарства в Україні (2013)
Іванова Т. В. - Забезпечення еколого-економічної безпеки як умови сталого розвитку України: державно-управлінські аспекти (2013)
Андрієвський Д. Й. - Підходи до формування нової промислової політики (2013)
Бабко В. М. - Напрями та особливості державного регулювання аграрної сфери України в умовах соціально-орієнтованої економіки (2013)
Боднарчук В. Д. - До питання державного регулювання інноваційного розвитку регіону (2013)
Безугла Л. С. - Питання державного регулювання розвитку малого та середнього підприємництва в умовах інформаційного суспільства (2013)
Ветвицький Д. О. - Напрями та пріоритети розвитку державної екологічної політики України в умовах глобалізації (2013)
Застожнікова І. В. - Шляхи удосконалення державного регулювання сільського господарства України (2013)
Ільченко Н. В. - Формування комплексної системи забезпечення та підтримки розвитку територіальних громад в Україні (2013)
Кандагура К. С. - Механізми впровадження комунікативних проектів у побудові взаємовідносин влади з громадськістю (2013)
Ковальов В. Г. - Розвиток терміну національна безпека та становлення категорії транспортна безпека (2013)
Ковальский М. Р. - Модернізація механізмів державного управління земельними ресурсами в Україні (2013)
Козловська О. С. - Пріоритетні напрями державного регулювання розвитку інформаційного ринку в Україні (2013)
Мірко Н. В. - Концептуальні засади та механізми державного регулювання розвитку внутрішнього ринку продукції легкої промисловості (2013)
Петриків А. В. - Напрями та заходи з удосконалення системи місцевих запозичень в Україні (2013)
Порвін М. Ю. - Визначення шляхів вдосконалення державної інвестиційної політики в Україні (2013)
Решевець О. В. - Вплив державної політики залучення іноземних інвестицій на розвиток територіальних громад (2013)
Сторчеус О. М. - Державне регулювання розвитку територіальних промислових комплексів в контексті економічної безпеки (2013)
Штурхецький С. В. - Розвиток комунікативних стратегій в місцевому самоврядуванні України (2013)
Бондар В. Д. - Використання мотиваційних теорій у діяльності органів місцевого самоврядування (2013)
Булковський Т. О. - Запровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю в МВС України (2013)
Кравченко В. В - Механізми управління державним сектором шкільної освіти США та можливості його використання в Україні (2013)
Критенко О. О. - Контроль закупівель за бюджетні кошти в Україні: сучасний стан та шляхи удосконалення (2013)
Немирівська О. Я. - Шляхи удосконалення діяльності місцевих державних адміністрацій в містах зі спеціальним статусом (2013)
Бреславська А. - Формування культури дозвілля студентів засобами позааудиторної проектної діяльності (2012)
Вознюк Л. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів музики до виховання підлітків засобами дзвонарства (2012)
Галкіна Г. - Типологія професійно-когнітивних умінь майбутніх учителів-філологів (2012)
Грицай Н. - Педагогічна практика як засіб формування методичної компетентності майбутніх учителів біології (2012)
Демченко О. - Загальнопрофесійні функції самоорганізації педагога (2012)
Ібрагімов Т. - Про дидактичні умови професійної підготовки викладача вищої школи до діяльності в системі дистанційного навчання, Iбрагімова Г. (2012)
Ковальова С. - Концептуальні основи інтеграції шкільної мистецької освіти (2012)
Мелаш В. - Методична підготовка майбутніх вчителів початкової школи до екологічного мислення, Шишкіна Ю. (2012)
Мусаєв К. - Проблемне навчання як засіб розвитку пізнавальної активності майбутнього вчителя (2012)
Олексенко Т. - Методичний підхід до підготовки майбутнього вчителя для викладання природознавства, Молодиченко В. (2012)
Радченко С. - Значення музичного сприйняття у формуванні гармонічного слуху майбутніх учителів музики (2012)
Рябовол Л. - Вивчення теоретичного правознавчого матеріалу та формування правових понять (2012)
Щербак І. - Проблема підготовки майбутнього вчителя музики до громадянського виховання учнів (2012)
Бондар Г. - Інноваційні технологіїї, форми, методи і засоби формування гуманістичного світогляду майбутнього учителя у процесі вивчення філологічних дисциплін (2012)
Горбатюк Н. - Інноваційні технології навчання при викладанні дисциплін хімічного циклу (2012)
Дубяга С. - Технологія формування компетенції творчості у майбутніх учителів початкових класів, Шевченко Ю., Гузь В. (2012)
Ісаєва М. - Соціалізація як завдання вчителя початкових класів в умовах освітньо-виховного середовища класу (2012)
Карапузова І. - Теоретичні основи технології організації педагогічної підтримки майбутніх учителів у процесі навчання (2012)
Кузьміна І. - Інноваційні технології навчання на заняттях української літератури у вищій школі (2012)
Постильна О. - Сутність та зміст підготовки майбутніх учителів до використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі духовно-морального виховання учнів (2012)
Якименко С. - Підготовка майбутнього вчителя молодших класів до застосування технології створення "ситуації успіху" (2012)
Бондаренко Т. - Визначення змісту, структури та етапів формування методичної компетентності у майбутніх вчителів біології (2012)
Гончарук О. - Мовленнєва компетентність – невід’ємна складова формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2012)
Євсюков О. - Процес формування професійної спрямованості майбутніх інженерів-педагогів (2012)
Коваль В. - Комунікативна компетенція як одне з ключових понять лінгводидактики (2012)
Кремешна Т. - До питання формування професійної компетентності майбутніх учителів музики (2012)
Петренко Л. - Інформаційно-аналітична компетентність керівників професійно-технічних навчальних закладів як соціально-педагогічна проблема (2012)
Хміль Н. - Формування навичок ефективного використання блогів у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, Дяченко С. (2012)
Бєлєста А. - Історичні витоки національно-культурних традицій сприймання "чужого" у парадигмі полікультурного виховання (2012)
Буценко А. - Створення ідейно-патріотичних "потішних" загонів та їх значення в процесі розвитку фізичного виховання молоді півдня України на початку XX ст. (2012)
Гудовсек О. - Ґенеза становлення естетичного виховання молодших школярів в закладах освіти художньо-естетичного спрямування в Україні (2012)
Зеленська Л. - Роль і місце вчених рад у системі судочинства вітчизняних університетів першої чверті XIX століття (2012)
Кін О. - Організація громадської діяльності студентської молоді вищих навчальних закладів України у 20-ті рр. ХХ століття (2012)
Міхневич Г. - Соціально-територіальний підхід до полікультурної освіти Франції у 1980-х роках: політика "Зон пріоритетної освіти" (2012)
Орєхова Л. - Своєрідність просвітницько-педагогічної діяльності Х. Д. Алчевської (2012)
Поченюк Я. - Зміст європейських моделей білінгвальної освіти: від теорії до практики (2012)
Разуменко Т. - Участь факультетських рад університетів України в організації навчально-виховного процесу в умовах дії статуту 1863 року (2012)
Ревіна Д. - Феномен міжкультурної комунікації у контексті розвитку педагогічної освіти (2012)
Цимбал-Слатвінська С. - Вікові та індивідуальні особливості розвитку особистості: історія проблеми (2012)
Наші автори (2012)
Аннотации (2012)
Annotation (2012)
Бакуменко В. Д. - Обеспечение самоорганизационной способности развития социальной системы в задачах публичного управления, Червякова О. В. (2013)
Беглиця В. П. - Совершенствование механизмов государственного регулирования судостроительной отрасли в условиях глобальной конкуренции (2013)
Жарая С. Б. - Вопросы государственного регулирования предпринимательской деятельности в Украине в контексте евроинтеграции (2013)
Лысов И. В. - Совершенствование формирования и реализации государственной жилищной политики Украины и ее регионов (2013)
Любимов В. И. - Концептуальные основы развития государственного регулирования региональных промышленно-инновационных комплексов (2013)
Мусиенко И. И. - Совершенствование государственного управления образовательной системой в контексте обеспечения национальной безопасности Украины (2013)
Толубяк В. С. - Направления совершенствования финансовых механизмов государственного управления пенсионной системой в Украине (2013)
Чернов С. И. - Концептуальные основы модернизации системы государственного управления региональным развитием в Украине (2013)
Шпачук В. В. - Государственное антикризисное управление банковской системой Украины (2013)
Близнюк В. В. - К вопросу развития государственного регулирования банковской системы в условиях глобализации (2013)
Бова Т. В. - Формирование основ государственной инновационно-инвестиционной политики Украины (2013)
Война Г. Г. - Подход и механизмы государственного регулирования развития рынка услуг высшего образования в Украине (2013)
Глеба В. Ю. - Совершенствование механизмов государственного управления градостроительным развитием городских поселений Украины (2013)
Елагин В. П. - Концептуальные основы становления и развития социального государства (2013)
Клименко Ю. Л. - Развитие механизмов государственного управления повышением конкурентоспособности промышленности региона (2013)
Лиев А. С. - Формирование основ государственного управления устойчивым экологическим развитием региона (2013)
Равлюк В. В. - Вопросы формирования системы государственного управления инновационным развитием региона (2013)
Тищенко В. А. - Совершенствование механизмов государственного управления в сфере гражданской защиты Украины (2013)
Чурсин В. П. - Формы обеспечения ответственности органов местного самоуправления (2013)
Яцук И. П. - Повышение эффективности механизмов государственного управления земельно-имущественным комплексом Украины (2013)
Дутко Н. Г. - Механизмы государственно-частного партнерства на местном уровне (2013)
Марковский С. С. - Фонды регионального развития как механизм реализации государственной региональной политики (2013)
Білоусов Є. М. - Інноваційна сфера та економічна безпека держави (постановка проблеми) (2013)
Петришина М. О. - Загальні засади запровадження інноваційної моделі розвитку української держави: муніципальний аспект (2013)
Погрібний Д. І. - Господарсько-правове регулювання відносин у сфері трансферу технологій (2013)
Єгорова Т. П. - До питання впровадження в Україні інноваційної моделі розвитку лісової галузі (2013)
Клімова Г. П. - Формування інноваційного клімату у ВНЗ (2013)
Пасмор Ю. В. - Інтерактивні форми навчання крізь призму інформаційно-комунікаційних технологій (2013)
Шевченко Л. С. - Типологізація інноваційної діяльності та інновацій в освітній сфері (2013)
Вапнярчук Н. М. - Інвестування в систему освіти, підготовку та перепідготовку кадрів (2013)
Жорнокуй Ю. М. - Корпоративні злиття та поглинання як причина виникнення корпоративного конфлікту (2013)
Уркевич В. Ю. - Правові проблеми функціонування агрохолдингів в Україні (2013)
Гончарова Г. С. - Угода та медіація: загальні риси та відмінності між ними (2013)
Рева Д. М. - Метод податкового контролю як спосіб контрольного впливу (2013)
Асхабов О. Г. - Актуальні проблеми законодавства України про здійснення державних закупівель (2013)
Ващенко А. В. - Правові проблеми набуття (збільшення) істотної участі нерезидентами в банках України (2013)
Базиль Л. - Методичні засоби технології формування літературознавчої компетентності майбутніх учителів української мови і літератури (2012)
Виноградова В. - Особливості розвитку комунікативних якостей майбутніх державних службовців (2012)
Гедзик А. - Дидактичні умови оптимізації початкового етапу формування графічних понять у майбутніх учителів технологій (2012)
Гриневич В. - До питання особливостей формування у майбутніх учителів умінь аналізувати образи-персонажі історичних літературних творів (2012)
Капран С. - Самостійна навчальна робота студентів – особлива система умов навчання, яку створює викладач (2012)
Коробейнікова Т. - Експериментальна перевірка ефективності формування у майбутніх учителів англомовної компетенції в діалогічному мовленні (2012)
Кужельний А. - Особливості організації самостійної роботи майбутніх вчителів технологій (2012)
Мрук М. - Особливості процесу управління технічною творчістю та передумови її реалізації в практиці підготовки майбутніх учителів (2012)
Петухова Т. - Удосконалення організації підготовки вчителів технологій у вищих навчальних закладах (2012)
Рем О. - Педагогічні умови формування правової культури педагога професійного навчання (2012)
Терешко І. - Розвиток самостійного мислення студентів-філологів на заняттях з виразного читання (2012)
Хренова В. - Розвиток критичного мислення майбутнього учителя технологій профільної школи шляхом застосування навчальної стратегії "Бортовий журнал" (2012)
Черній М. - Карти знань як засіб збільшення ефективності засвоєння навчального матеріалу учнями та їх застосування за допомогою веб-сервісів (2012)
Авраменко О. - Учитель технологій та його роль в сучасному техногенному середовищі (2012)
Джевага Г. - Формування технологічної культури студентів в процесі технічного моделювання (2012)
Добридень А. - Використання інноваційних технологій у практичній роботі сучасного педагога (2012)
Погребняк С. - Технологія формування у майбутніх інженерів-педагогів готовності до правовиховної роботи (2012)
Сас Н. - Формування когнітивної складової компетентності з інноваційного управління у майбутніх керівників навчальниих закладів (2012)
Ткачук С. - Технологічна культура вчителя трудового навчання як соціально-педагогічна проблема (2012)
Щербакова І. - Психологічні особливості готовності до інноваційної діяльності як важливої професійної якості педагога (2012)
Волосенко А. - Формування професійної компетентності як важливий чинник творчої самореалізації майбутнього вчителя (2012)
Гладиш Т. - Формування мотивів і мотивації навчально-пізнавальної діяльності як психолого-педагогічна проблема (2012)
Гончарук В. - Психологічні особливості формування готовності майбутніх учителів до народознавчої роботи в школі (2012)
Демчук К. - Формування лідерських та професійних якостей майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей (2012)
Дем’яненко О. - Формування кроскультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови (2012)
Дятленко Т. - Формування професійної компетентності студентів-філологів ОКР "бакалавр" на заняттях "Методики викладання української літератури" (2012)
Захаревич М. - Формування професійної компетентності майбутніх вчителів засобами мультимедіа (2012)
Зінченко А. - Педагогічні умови формування у майбутніх учителів технологій готовності до профорієнтаційної роботи спільно з закладами профтехосвіти (2012)
Каліш В. - Формування лексикологічної компетентності майбутніх учителів-словесників у процесі вивчення морфологічних явищ (2012)
Коваль В. - Психолого-педагогічне підґрунтя професійного становлення майбутніх учителів-словесників (2012)
Копил О. - Проблема формування самоосвітньої компетентності при вивченні англійської мови для професійного спілкування (2012)
Кузнецова Г. - Культура наукової української мови у фаховій підготовці майбутніх освітян (2012)
Курнишев Ю. - Проблеми професійного саморозвитку сучасного вчителя фізичної культури (2012)
Кухарчук І. - Культура фахового мовлення як важливий компонент професійної діяльності майбутнього психолога (2012)
Леонов А. - Формування професійних вмінь учнів професійно-технічних навчальних закладах як психолого-педагогічна проблема (2012)
Матвієнко О. - Готовність майбутнього вчителя початкової школи до творчої навчально-виховної діяльності (2012)
Мельник Н. - Концептуальні засади формування професійної компетентності фахівців дошкільної освіти в Німеччині (2012)
Мішедченко В. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя музики в умовах вищого навчального закладу (2012)
Олексін Ю. - Підготовка вчителя до реалізації соціальних засад диференціації навчання старшокласників (2012)
Ребенок В. - Інформаційна компетенція як основна передумова формування готовності майбутніх учителів технологій у процесі професійної діяльності (2012)
Снігур І. - Формування комунікативно-мовленнєвої компетенції майбутнього вчителя-філолога в контексті діяльності наукової лабораторії "Театр слова" (2012)
Цінько С. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя-словесника у процесі викладання шкільного курсу української мови (2012)
Безлюдний О. - До питання теоретико-педагогічних концепцій виховання дітей в американському суспільстві (2012)
Йовенко Л. - Український регіональний та локальний фольклор як джерело збагачення літературної освіти школярів (2012)
Мотрич В. - О. Захаренко про важливий аспект формування професійної майстерності майбутніх учителів (2012)
Антипін Є. - Ідеї наступності в педагогічній спадщині Наталі та Тимофія Лубенців (2012)
Бровченко А. - Ретроспективний погляд на виникнення потреби та проблеми формування фахової компетентності з основ етнодизайну у майбутніх учителів технологій (2012)
Вєнцева Н. - Особливості впровадження нових форм та методів навчання в педагогічних вузах України в 30–40 роках ХХ століття (2012)
Денисюк О. - Викладання історії на народознавчій основі у концепції Григор’єва-Нашого (2012)
Нич О. - Погляди Петра Мельничука на проблеми сімейного виховання українських дітей в еміграції США (2012)
Педан Н. - Становлення та розвиток системи підготовки організаторів дитячого руху в Україні (20–30-ті роки ХХ століття) (2012)
Романишина Н. - Проблема пошуку шляхів удосконалення вивчення художньої малої прози студентами-філологами в історичному контексті (2012)
Александрова Н. - Формування управлінської культури майбутніх викладачів як фактора вдосконалення їхньої професійної підготовки в умовах євроінтеграційних процесів (2012)
Сивачук Н. - Становлення риторичної особистості майбутнього вчителя-філолога у процесі засвоєння інтегрованих знань, Санівський О. (2012)
Шелепко Г. - Система управління загальноосвітніми навчальними закладами України: закордонний досвід та шляхи демократизації (2012)
Наші автори (2012)
Аннотации (2012)
Annotation (2012)
Титул, зміст (2014)
Новини законопроектної діяльності (2014)
Оновлено дані Довідника показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (2014)
Бердніков Є. - Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів: підсумки 2013 року та завдання на 2014 рік, Микитенко Ю., Прокопенко С. (2014)
Чаган А. - Земля — один з найпотужніших наповнювачів бюджету. Не треба шкодувати коштів на її впорядкування (2014)
Курильців Р. - Інтегроване управління сукупним капіталом землекористування як основа сталого територіального розвитку (2014)
Другак В. - Cкладові системи державного адміністрування екологічного розвитку землекористування в Україні (2014)
Ковалів О. - Науково обгрунтовані особливості розпочатої земельної реформи в Україні (2014)
Як зареєструвати право на земельну ділянку, яке виникло до 2013 року, якщо раніше виданий державний акт втрачено або зіпсовано (2014)
Запитували — відповідаємо (2014)
Офіційні документи (2014)
Пилипенко М. І. - Належна практика наукових клінічних досліджень: деякі джерела хиб (2013)
Коломійцев В. І. - Порівняльний аналіз використання різних методів променевої діагностики холедохолітіазу, Паламарчук Ю. О., Довгань Ю. П., Жемела В. Г. (2013)
Абдуллаєв Р. Я. - Особливості гемодинаміки в медіальній гілці грудної артерії залежно від рівня статевих гормонів у жінок з мастопатією при аденоміозі й міомі матки, Гульченко Ю. Д., Сибіханкулов А. Х. (2013)
Соколовська М. В. - Досвід хемопроменевого лікування раку гортані I-II стадій, Говоруха Т. М., Єфремова Н. А., Синюшкіна Л. М., Юдко О. О., Плешков М. Д. (2013)
Сегеда Т. В. - Синергізм дії іонізивної радіації та протипухлинних препаратів на вміст цераміду в пухлині Герена (2013)
Захарченко Т. Ф. - Порівняльне визначення радіочутливості до йоду-131 активності NK-клітин у хворих на тиреоїдний рак залежно від віку та наявності віддалених метастазів, Замотаєва Г. А., Гулеватий С. В. (2013)
Якимова Т. П. - Клініко-морфологічна характеристика полінеоплазій, поєднаних із раком грудної залози, Васильєв Л. Я. (2013)
Васильєв Л. Я. - Можливі аспекти впливу спеціального лікування на появу других пухлин у онкологічних хворих, Радзішевська Є. Б., Вікман Я. Е., Тарасова О. М., Насонова А. М., Пономарьов І. М., Шутов С. В., Сухіна О. М. (2013)
Грушка Г. В. - Встановлення діагнозу раку щитоподібної залози за метастазами у кістяк: клінічний випадок (2013)
Окунцев Д. В. - Особенности патогенеза, факторы риска и возможности профилактики поздних лучевых повреждений сердца у больных раком грудной железы, Крутилина Н. И. (2013)
Окунцев Д. В. - Механизмы развития и возможности лечения лучевьх фиброзов, Крутилина Н. И. (2013)
Русанова Є. Г. - Харківські сучасники С. П. Григор'єва — соратники, конкуренти, учні, Русанов К. В. (2013)
Тамара Порфиріївна Сиваченко (2013)
Василь Олександрович Мурашко (2013)
Олена Миколаївна Сухіна (2013)
До 100-річчя з дня народження академіка М. М. Амосова (1913-2002) (2013)
Бодня Ігор Федорович (2013)
Циб Анатолій Федорович (1934-2013) (2013)
Спузяк Михайло Іванович (1940-2013) (2013)
Пилипенко М. І. - Рецензія (2013)
Базильчук Л. - Основні положення підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до викладання мистецтва кераміки (2012)
Вовк М. - Навчально-методичне забезпечення фольклористичної підготовки словесників в університетах України (2012)
Дашицька Л. - Музично-слухова активність студентів-інструменталістів та шляхи її формування (2012)
Кайдановська О. - Модель образотворчої підготовки майбутніх архітекторів (2012)
Король А. - Експериментальна методика навчання графічного дизайну учнів у позашкільних закладах освіти (2012)
Музика О. - Пленерна практика як важливий компонент підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2012)
Полатайко О. - Особливості застосування візуальних тестів у курсі історії та методики викладання художньої культури (2012)
Сирота З. - Сенсорний розвиток школярів як важливий чинник професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін, Сирота В. (2012)
Темченко Л. - Комплексна взаємодія мистецтв як засіб формування творчої особистості (2012)
Терешко І. - Вивчення символіки українських ігрових хороводів у контексті курсу "Народознавство та хореографічний фольклор України" (2012)
Чернишова А. - Змістова характеристика поняття "індивідуальний почерк" у контексті підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання хореографії в ЗОШ (2012)
Брюханова Г. - Основні аспекти підготовки майбутніх учителів комп’ютерної графіки з використанням комп’ютерних технологій (2012)
Радченко С. - Інноваційні підходи у формуванні гармонічного слуху майбутніх учителів музики на основі міжпредметних зв’язків (2012)
Соломаха С. - Проектування організаційно-методичної системи розвитку художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін в системі післядипломної педагогічної освіти (2012)
Сотська Г. - Технологія формування естетичної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва в педагогічних університетах (2012)
Гусак В. - Особливості виявлення сценічного хвилювання у процесі інструментальної підготовки майбутніх учителів музики (2012)
Дубровіна І. - Мотиваційна сфера самоосвітньої діяльності вчителів музики в системі післядипломної освіти (2012)
Йовенко Л. - Соціально-побутове красномовство українців як засіб підвищення риторичної майстерності вчителя-літератора (за матеріалами творчості Михайла Стельмаха) (2012)
Кремешна Т. - Музичне мислення як фактор професійного становлення майбутніх учителів музики (2012)
Куценко С. - Пізнавальні психічні процеси як складова формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії (2012)
Лук’янчиков М. - Проблема виконавського інтонування майбутнього вчителя музики в процесі фахової підготовки (2012)
Лук’янчикова О. - Сутність та структура особистісної стійкості майбутнього вчителя музики (2012)
Рибніков О. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх вчителів музики до використання цифрового електронного музичного інструментарію у професійній діяльності (2012)
Умрихіна О. - Вплив творчої проблеми на формування професійної зрілості майбутнього вчителя мистецьких дисциплін (2012)
Андрощук Л. - Прояв особливостей індивідуального стилю діяльності педагога-хореографа в процесі викладання класичного танцю (2012)
Безлюдний О. - До питання законодавчої підтримки сім’ї як виховної інституції в Україні (2012)
Березовська О. - До проблеми музично-виконавської діяльності у фортепіанній підготовці майбутніх учителів музики (2012)
Зайцева О. - Урок музики як основний засіб формування естетичної культури учнів основної школи (2012)
Зелінський З. - Репертуар шкільного хору як фактор музично-естетичного виховання учнів, Збожимська Н. (2012)
Роговська Є. - Особливості соціокультурного та аксіологічного підходів у формуванні патріотичної свідомості особистості (2012)
Руденченко А. - Теоретичні аспекти ментальної своєрідності в дизайні (2012)
Сарвілова Д. - Народна хореографія як засіб залучення молодших школярів до пізнання та збереження традицій свого народу (2012)
Фей Ю. - Проблеми організації митецької освіти в сучасному Китаї (2012)
Балдинюк Д. - Вивчення майбутніми вчителями музики поняття тональності в курсі теорії музики: історичний аспект, Балдинюк Н. (2012)
Благова Т. - Хореографічна підготовка вчителя в системі педагогічної освіти: історико-педагогічний аспект (2012)
Мозговий В. - Режисура педагогічної дії у театрально-драматичному мистецтві кінця XVI – початку XIX століття (2012)
Сивачук Н. - Виховання патріотизму засобами образотворчого фольклору в українській родині 2-ї половини ХІХ ст. – першої чверті ХХ ст., Циганок О. (2012)
Філіпчук Н. - Творчість Миколи Лисенка у контексті формування гуманістичної спрямованості музичної освіти в Західній Україні (2012)
Ятло Л. - Духовна музика в творчості М. Д. Леонтовича, Ятло Л. (2012)
Лисакова І. - Філософія освіти: гуманістичний вимір (2012)
Піддубна О. - Педагогічний малюнок в професійній підготовці вчителя образотворчого мистецтва (2012)
Побірченко О. - Сучасні методологічні підходи до підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін у вищому навчальному закладі (2012)
Сироткіна Ж. - Педагогічні можливості взаємодії різних видів мистецтва у процесі формування професійних умінь майбутніх учителів початкових класів і музики (2012)
Скрипник Н. - Деякі аспекти готовності педагогічних працівників до гуманізації освітнього процесу (2012)
Наші автори (2012)
Аннотации (2012)
Annotation (2012)
Коваленко С. Г. - Ексикати колекції Й. К. Пачоського гербарію Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (MSUD), Васильєва Т. В., Бондаренко О. Ю. (2013)
Хархота Г. І. - Адаптація степових видів рослин у техногенних екотопах Південного Сходу України, Прохорова С. І., Агурова І. В. (2013)
Дремлюга Н. Г. - Морфологічні особливості плодів видів секції Medium D.C. роду Campanula L. флори України (2013)
Кузь І. А. - Структурно-порівняльний аналіз флори боліт Середнього Придністров'я (2013)
Мойсієнко І. І. - Флористичне багатство та систематична структура флори Північного Причорномор’я (2013)
Ординець О. - Перші відомості про різноманіття грибів відділення "Трьохізбенський степ" Луганського природного заповідника, Акулов О., Хеллеман С. (2013)
Ходосовцев О. Є. - Нові для України та Криму лишайники та ліхенофільні гриби з гори Аю-Даг (Україна) (2013)
Гапон С. В. - Огляд класифікаційних схем мохової рослинності Західної та Центральної Європи (2013)
Воронова О. Г. - Флора и еколого-ценотическая приуроченность мхов государственного комплексного заказника регионального значения "Гузенєєво" (Тюменская область) (2013)
Маланюк В. Б. - Рідкісні та нові для України види роду Amanita Pers. з Карпат (2013)
Садогурская С. О. - Анотований список Cyanoprocaryota морської кам'янистої супраліторалі природного заповідника "Мис Мартьян" (2013)
Ярова О. А. - Перший на Лівобережжі Середнього Придніпров’я Національний природний парк "Білоозерський", Федорончук М. М. (2013)
Давидов Д. А. - У нашого вчителя ювілей!, Дацюк В. В., Яроцька М. О. (2013)
Бойко М. Ф. - Видатна дослідниця "чужинців" української флори, Ходосовцев О. Є., Мойсієнко І. І., Мельник Р. П., Багрикова Н. О. (2013)
Бойко М. Ф. - До створення екомережі степової зони України. Перший етап (2013)
Андрійчук Н. - Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва (2012)
Ахметжанова Г. - Диагностика качества образования как важный компонент управления вузом, Богданова А. (2012)
Богданова А. - Система оценки эффективности управления качеством в информационно-коммуникативном пространстве вуза, Ахметжанова Г. (2012)
Качак Т. - Підготовка студентів спеціальності "початкове навчання" до реалізації мети, змісту, завдань літературної освіти в початковій школі (2012)
Коберник Г. - Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до здійснення індивідуалізації навчання учнів (2012)
Котик Т. - Мета підготовки студентів до навчання молодших школярів української мови як лінгводидактична проблема (2012)
Кочерга О. - Використання ділової гри у процесі формування соціальної відповідальності майбутніх учителів початкових класів (2012)
Петько Л. - Шляхи формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів мистецьких спеціальностей ВНЗ у процесі фахової підготовки (2012)
Пилинський Я. - Мультикультурна освіта як головний чинник залучення дітей іммігрантів до суспільства (Досвід США) (2012)
Тогобецкая Е. - Формирование элементарных математических понятий младшего школьника (2012)
Хекало А. - Вплив музичного мистецтва на формування особистості майбутнього музиканта (2012)
Хекало М. - Специфіка організації навчально-методичної діяльності майбутнього вчителя музики (2012)
Данилюк С. - Психологічні засади формування професійної компетентності майбутніх філологів засобами Інтернет-технологій (2012)
Коберник О. - Підготовка майбутніх учителів до застосування пректної технології у професійній діяльності (2012)
Котик Т. - Формування готовності майбутніх учителів молодших класів до використання мультимедійних засобів на уроках української мови, Березовська Л., Гладиш Т. (2012)
Кужельний А. - Особливості організації самостійної роботи майбутніх вчителів технологій (2012)
Титова Н. - Використання інноваційного підходу при викладанні дисципліни "Діловодство" майбутнім учителям технологій (2012)
Ткаченко Л. - Використання проектної технології у формуванні критичного мислення майбутнього вчителя початкової школи (2012)
Шевченко І. - Розвиток фахової компетентності вчителів в процесі викладання природничих дисциплін (2012)
Андрусяк У. - Окремі аспекти підготовки вчителів до формування соціокультурної компетенції молодших школярів на початковому етапі мовної освіти (2012)
Безлюдна Н. - Оцінна діяльність вчителя на уроці як заохочення і покарання (2012)
Валюк В. - Формування спеціальних компетенцій при навчанні хімічним дисциплінам у педагогічному ВНЗ (2012)
Гривкова О. - Гендерна компетентність як інноваційний елемент удосконалення професійної підготовки вчителів математики у Німеччині (2012)
Зеліковська О. - Формування іншомовної професійної компетенції студентів економічних спеціальностей, Кіштель О. (2012)
Клочкова Г. - Модель креативной личности студента, обладающего графическо-конструкторскими умениями (2012)
Копил О. - Проблема формування самоосвітньої компетентності при вивченні англійської мови для професійного спілкування (2012)
Кравченко Л. - Об’єкт та цілі БЖД: життєве середовище аксіома потенційної безпеки діяльності людини (2012)
Макарчук В. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя у процесі вивчення курсу "Основи педагогічної майстерності" (2012)
Пащенко Д. - Шляхи забезпечення професійної майстерності викладача педагогічного університету (2012)
Ахметжанова Г. - Формирование общекультурной компетентности учащихся младшего школьного возраста средствами музейной педагогіки, Симдянова Г. (2012)
Горбатюк Н. - Учитель у педагогічному доробку В. О. Сухомлинського (2012)
Делінгевич Л. - Психолого-педагогічні дослідження проблеми виховання особистості майбутнього спеціаліста (2012)
Руденко И. - Коллективное экспериментирование как метод проектирования и реализации воспитательной деятельности современного вуза (2012)
Наші автори (2012)
Аннотации (2012)
Annotation (2012)
Титул, зміст (2013)
Філологія як спосіб життя. До ювілею професора М.К. Наєнка (2013)
Оляндер Л. К. - Зміст і структура книги І.М. Дзюби "Не окремо взяте життя": до проблеми новаторства автобіографічного жанру (2013)
Нарівська В. Д. - Мистецтво жити як проблема культурної самоідентичності в епістоляріях Василя Стуса (2013)
Удалов В. Л. - Проблеми та перспективи розвитку сучасної методології науки (2013)
Шестакова Э. Г. - Параметры соотношения оксюморона и нонсенса (2013)
Никольский Е. В. - Семейная хроника: проблемы истории и теории (2013)
Рудакова С. В. - К проблеме изучения романтизма (2013)
Полежаєва Т. В. - Ліричний сюжет у контексті розвитку теорії літератури (2013)
Городницкий Е. А. - Ритм как структурообразующий фактор в произведениях белорусской классической поэзии (2013)
Раковская Н. М. - Критическая рефлексия В.В. Розанова (к проблеме миромоделирования) (2013)
Sukhenko I. - Ecocritical challenges of Ukrainian literary studies (2013)
Хлыбова Н. А. - Интерпретационная трансформация Дж. Х. Миллера: стратегия и тактика XX века в литературоведении (2013)
Пахсарьян Н. Т. - Некоторые аспекты генеалогии английского романа рококо (ранние романы Мариво и "Джозеф Эндрюс" Г. Филдинга) (2013)
Горбонос О. В. - Україна як складова авторського світообразу поеми Дж. Г. Байрона "Мазепа": синхронно-художній аспект, Ващенко О. Ю. (2013)
Мацапура Л. В. - Традиции А. Радклиф в романе Н. И. Греча "Черная женщина" (2013)
Наривская В. Д. - Реанимация крымского текста в романе в письмах И. С. Шмелева и О. А. Бредиус-Субботиной, Степанова А. А. (2013)
Бежан О. А. - Документалізм у сучасній прозі про війну: традиційний та новітній підходи до проблеми (2013)
Потницева Т. Н. - Д. Дидро и Б. Франклин: граждане республики разума (2013)
Колінько О. П. - Новела і музика: до проблеми художнього синтезу в малій прозі порубіжжя ХІХ–ХХ ст. (2013)
Храмова С. И. - О музыкальности композиции литературных произведений (2013)
Любецкая В. В. - Два восприятия мира: поэтика и стиль романа И. А. Гончарова "Обыкновенная история" (2013)
Малиновский А. Т. - Идиллическое в романе И. А. Гончарова "Обломов" (2013)
Гусев В. А. - Человек и город в русской литературе второй половины XIX – начала ХХ веков (2013)
Филат Т. В. - "Рассказ неизвестного человека" А. П. Чехова и Петербургский текст русской литературы: проблема интертекстуальности (2013)
Гусева Е. А. - Русский портретный очерк рубежа XIX–ХХ веков (2013)
Добробабина О. Ю. - Повесть Л. Н. Толстого "Отец Сергий": трансформация житийного жанрового канона (2013)
Парамонова Л. Ю. - "Сапфирность неба" и "Отсвет голубой": семантика синего цвета в лирике старших символистов (2013)
Турган О. Д. - Культурно-історична універсалія ярмарку в творчості Ю. Липи (2013)
Хороб С. І. - Один із когорти учнів славетного новеліста (прозова творчість В. Ткачука) (2013)
Саєнко В. П. - Поетика драми "Народний Малахій" Миколи Куліша (2013)
Газизова А. А. - Концепция антигероя в рассказе М. Горького "Карамора" (2013)
Черноиваненко Е. М. - Об одной загадке поздних романов Карела Чапека (2013)
Білик Г. М. - "Циклон" і "Антициклон": Н. Гончар versus О. Гончар (2013)
Ильинская Н. И. - Тема "Бог и поэт" в творчестве Юрия Кузнецова (2013)
Краснобаева О. Д. - Парадигма необычайного в творчестве А. Кима (2013)
Заверталюк Н. І. - Специфіка жанру твору Павла Загребельного "Кларнети ніжності" (2013)
Солдаткина Я. В. - Категория времени в современной русской прозе (М. Шишкин, М. Петросян, Е. Водолазкин) (2013)
Миннуллин О. Р. - Автор и герой в поэзии Бориса Рыжего (о специфике художественного мира лирики) (2013)
Гутрина Л. Д. - Расслоение образа лирической героини книги стихов Е. Исаевой "Стрелочница" (2007) (2013)
Колтуцкая И. А. - Структура языковой личности в современной антропоцентрической парадигме (2013)
Турчак О. М. - Поняття "оказіоналізм" у мовознавчій літературі та його мовленнєва реалізація в українських періодичних виданнях кінця ХХ століття (2013)
Давыденко Ю. E. - Кросскультурная коммуникация как средство формирования языковой картины мира (2013)
Головань В. О. - Синтаксичні засоби модерації висловлювання в дискурсі європейського парламенту (2013)
Приймачок О. І. - Особливості відтворення прикметникових форм у перекладах з близькоспоріднених мов (2013)
Чепурна О. В. - Особливості методичної роботи над англомовними юридичними текстами у процесі перекладу (2013)
Реферати (2013)
Наші автори (2013)
Title (2013)
Content (2013)
Boyko Yu. - DLTS spectrometer modification to retrieve time dependencies of capacity relaxation, Gryaznov D., Zinchuk V., Korin S. (2013)
Veklich A. - Laser absorption spectroscopy of electric arc discharge plasma with copper impurities, Ivanisik A., Lebid A. (2013)
Vysotskii V. - Propagation of temperature waves in medium with internal thermal relaxation, Vassilenko V., Vasylenko A. (2013)
Hayday Yu. - Forced frequency synchronization effect in the microwave Microscope with the active probe, Sidorenko V., Sinkevych O., Serdega I. (2013)
Goloborodko A. - Coherent light propagation in optically inhomogeneous media (2013)
Ivanyuta O. - Electrophysics properties the DNA and DNA:Au molecular clusters on sapphire (2013)
Karpenko K. - Influence of recovery model parameters on synchronization in neural cortical structure during descending information transfer, Sudakov O. (2013)
Kolomoets D. - Combustion reactor simulation using cellular automatons (2013)
Kotenko A. - Clustering of concepts by means of the internet, Bilonenko V., Gryaznova V., Boyko Yu., Filatov E. (2013)
Laguta O. - Out-of-plane angular dependence of ferromagnetic resonance of permalloy thin films, Kobljanskyi Yu. (2013)
Martysh E. - Peculiarities of plasma sources in plasma medicine (2013)
Nedybaliuk O. - Plasma-liquid system with rotational gliding arc and liquid electrode, Chernyak V., Martysh E., Solomenko O., Fedirchyk I. (2013)
Prokopenko O. - Dynamics of generalized phases in a system of two weakly-coupled spin-torque nano-oscillators with random eigen frequencies: the case of global coupling, Karpiak B., Sulymenko O. (2013)
Radchenko S. - Optimal signal suppression of bone and cartilage in MRI, Pershyna T., Tolokonnikov I. (2013)
Tomylko I. - Molecular fullerol c60 and biotin water suspensions : modelling aggregation and optical absorbtion spectroscopy testing (2013)
Tsymbalyuk A. - The influence of 2 CO concentration on the effectivity of syn-gas generation from the ethanol in the non-equilibrium plasma, Levko D., Chernyak V., Martysh E., Nedybaliuk O., Solomenko O. (2013)
Chorniy V. - Electromagnetic simulation of split ring resonators in Ka-band, Nechyporuk O., Skripka S., Danilov V. (2013)
Yatsiuk R. - Dependence of synchronization coefficient changing from Izikevich model recovery parameters in cortical column neurons for ascending information flow, Kononov М. (2013)
Титул, зміст (2013)
Бондарев Б. В. - Оцiнки для ймовiрности нерозорення страхової компанiї у дискретний час, Сосницький О. Є. (2013)
Бондаренко Є. В. - Автоматнi групи та Цаппа-Сеп добуток груп (2013)
Верьовкiна Г. В. - Iнтерполяцiйнi зображення деяких класiв випадкових процесiв iз групуванням вузлiв iнтерполяцiї (2013)
Герич М. С. - Генератриси розподiлу екстремумiв та їх доповнень для напiвнеперервних зверху гратчастих пуассонiвських процесiв на ланцюгу Маркова (2013)
Журавльов В. М. - Черепичнi порядки в M6(D) скiнченної глобальної розмiрностi, Журавльов Д. В. (2013)
Зубрiлiн К. М. - Сплощуючi властивостi лiфтiв аналiтичних HP-перетворень келерових просторiв (2013)
Кандрьонкін А. В. - Якісна поведінка розв’язків нелокального рівняння Чаффе-Інфанте, Перестюк М. М. (2013)
Кочубiнська Є. - Пiдстановковi зображення узагальнених бiциклiчних напiвгруп (2013)
Мiшура Ю. С. - Вiдстань дробового броунiвського руху до пiдпросторiв гауссiвських мартингалiв, Банна О. Л., Дорошенко В. В. (2013)
Акбергенов А. А. - Дослідження структури множини неперервних розв’язків одного класу систем різницевих рівнянь (2013)
Войтушенко Є. С. - Вироджені лінійні диференціальні рівняння з імпульсною дією (2013)
Головацька І. А. - Слабконелінійні системи інтегро-диференціальних рівнянь (2013)
Гончар М. С. - Відсутність арбітражу в динамічних економічних системах, Кучук-Яценко С. В. (2013)
Городецька Н. С. - Розвиток вихорів Гертлера у примежовому шарі над увігнутою поверхнею, Нікішов В. I., Ткаченко Л. В. (2013)
Горошко О. О. - Стійкість та коливання трубопроводу з малою згинною жорсткістю, Кикоть С. В. (2013)
Григоренко О. Я. - Визначення напружено-деформованого стану нетонких сферичних оболонок змінної товщини на основі різних моделей, Вовкодав О. В., Яремченко С. М. (2013)
Ольшанський В. П. - Перший інтеграл рівняння Мещерського при дробово-лінійному законі зменшення радіуса кулі, що летить вгору, Ольшанський С. В. (2013)
Страх О. П. - Нетерові крайові задачі для слабконелінійних динамічних систем на часовій шкалі (2013)
Яременко М. І. - Дослідження щільності множини області визначення генератора напівгрупи в множині області визначення самої напівгупи в просторах Лебега (2013)
Rukhaia Kh. - An Algorithm of the Classification of Unranked Propositional Logic Formulas, Tibua L., Chankvetadze G., Mikhanadze G. (2013)
Буй Д. Б. - Композиційна семантика SQL-подібних мов та суміжні питання, Кахута Н. Д., Шишацька О. В. (2013)
Вергунов В. В. - Інтелектуальні системи збереження даних як інструмент для підтримки оптимальної структури даних та архітектури бази даних (2013)
Галкін О. А. - Проблема перенавчання у процедурі вибору моделі на основі структурної мінімізації ризику (2013)
Галкіна О. А. - Побудова послідовного за часом ефективного портфеля умовних значень ризику (2013)
Громадченко Т. В. - Математичне моделювання впливу техногенних факторів на розподіл вологи в ґрунті, Мартинюк П. М. (2013)
Дегтяр О. С. - Адаптивна апроксимація сигналів за допомогою системи базисних функцій зі змінною розмірністю (2013)
Донченко В. С. - Застосування еліпсоїдальної та ортогональної відстаней відповідності у задачах розпізнавання мови та жестів, Голік А. О. (2013)
Зубенко В. В. - Про комунікативну інформатику (2013)
Ивохин Е. В. - Oб одном подходе к решению задач линейного программирования с нечеткими ограничениями, Aлмодарс Баррак Субхи Kамл (2013)
Івохін Є. В. - Про застосування методів кластеризації нечітких даних спеціального вигляду, Апанасенко Д. В. (2013)
Катеринич Л. О. - Адаптація системи керування нейронною мережею (2013)
Кацалова Л. М. - Один метод реалізації спрощеної моделі циркуляції атмосфери (2013)
Кобзар А. Ю. - Калібрування камери через пошук відстаней до ключових точок (2013)
Кулян В. Р. - Деякі задачі математичного моделювання при управлінні банківськими активами, Юнькова О. О., Рутицька В. В., Кулян А. В. (2013)
Лиман К. С. - Моделі тематик в застосуванні до зняття семантичної неоднозначності (2013)
Макушенко І. А. - Двокритеріальна задача розподілу зовнішнього навантаження для мережі з періодичною інтенсивністю вхідного потоку (2013)
Марченко О. О. - Метод автоматичної прив’язки статей Вікіпедії в якості нових вузлів україномовної онтологічної бази знань UkrWordNet (2013)
Нікітченко М. С. - Алгебри багатозначних предикатів стабільних відносно відношення толерантності, Потапенко Ю. І. (2013)
Номiровський Д. А. - Апрiорнi нерiвностi для лiнiйних диференцiальних псевдогiперболiчних моделей (2013)
Россада Т. В. - Моделі реляційних номінативних даних (2013)
Рубльов Б. В. - Визначення метрики на деревах спеціального вигляду, Танцюра Б. В., Молодцов О. І. (2013)
Сандраков Г. В. - Спектральна задача для фрагментів сіток та решіток, Базілєва М. І. (2013)
Терещенко В. М. - Оптимальний алгоритм локалізації точки для тривимірного простору (2013)
Хімка У. Т. - Флуктуації процедури стохастичної оптимізації в схемі дифузійної апроксимації, Чабанюк Я. М , Семенюк С. А. (2013)
Веклич А. М. - Дослідження плазми електродугового розряду між композитними Cu–С електродами. Частина І: Визначення температури, Борецький В. Ф., Лебідь А. В., Бондаренко Я. В., Фесенко С. О. (2013)
Веклич А. М. - Спектроскопічні дослідження плазми електродугового розряду з домішками міді та молібдену, Лебідь А. В., Тменова Т. А., Борецький В. Ф. (2013)
Іванюта О. М. - Фотоелeктрoактивація модифікованих фуллеренів (2013)
Лопатько К. Г. - Синтез металевих наночастинок в плазмі електричного розряду у воді, Афтанділянц Є. Г., Веклич А. М., Борецький В. Ф., Сірик О. О. (2013)
Авраменко Т. Г. - Структура, триботехнічні та кінетичні характеристики нанокомпозиції фторопласт-вуглець, Рево С. Л., Михалюк О. В., Іваненко К. О. (2013)
Альохін О. Д. - Аналіз величин критичних показників визначених різними теоретичними та емпіричними методами, Білоус О. І. (2013)
Барабаш О. В. - Cпектр електрона у графеновій стрічці з урахуванням взаємодії Рашби (2013)
Барабаш О. В. - Динаміка народження частинок з вакууму в однорідних нестаціонарних просторах (2013)
Гаврюшенко Д. А. - Розподіл концентрації в ідеальній циліндричній порожнині поблизу критичної точки розшарування (2013)
Єщенко О. А. - Фотолюмінесценція наночастинок Cu: ефект гігантського підсилення поверхневими плазмонами (2013)
Коробко О. В. - Вплив молекулярної будови спиртів на швидкість випаровування під дією опромінення (2013)
Курилюк В. В. - Вплив ступеня неоднорідності на пружно-напружений стан самоорганізованих SiGe квантових точок (2013)
Овсієнко І. В. - Особливості електроопору інтеркальо-ваних сполук графіту з бромом та хлоридом йоду в області структурних фазових перетворень в шарі інтеркалянту, Лазаренко О. А., Мацуй Л. Ю., Прокопов О. І. (2013)
Онанко А. П. - Зміна дефектної наноструктури та релаксаційні процеси в SiO2 + Si, GeSi (2013)
Перец Ю. С. - Отримання графітових нанопластинок методом ультразвукового диспергування, Вовченко Л. Л., Мацуй Л. Ю., Сердюк В. С. (2013)
Розуван К. П. - Магнітні властивості тонких плівок молібдену, Розуван С. Г., Шайкевич І. А. (2013)
Шайкевич I. А. - Спектроеліпсометричні властивості тонких плівок молібдену при збудженні поверхневих поляритонів із застосуванням тришарової моделі плівки, Лендел В. В., Ломакіна О. В., Мельниченко Л. Ю. (2013)
Титул, зміст (2013)
Bondarenko I. V. - Groups generated by bounded automata without finitary states (2013)
Mishura Yu. S. - Objective Call Option Price Behaviour of the Bond with Interest Rate Driven by Geometric Fractional Ornstein–Uhlenbeck Process as a function of Hurst index, Rizhniak G. R. (2013)
Oliynyk B. V. - Metric realizable permutation groups (2013)
Orlovskyi R. Ya. - Confidence intervals for parameter of covariance function of the Dagum family (2013)
Zatula D. V. - Modules of continuity of random processes from Orlicz spaces of random variables, defined on the interval (2013)
Кочубінська Є. А. - Максимальні нільпотентні піднапігврупи напівгрупи часткових автоморфізмів кореневих дерев (2013)
Чайченко С. О. - Найкращі наближення періодичних функцій у вагових просторах Орліча (2013)
Konstantinov O. V. - Forced oscillations of the system "reservoir – capillary liquid with a free surface" (2013)
Lavrenyuk M. V. - The stress-strain of the plane containing rectangular multicoated inclusion (2013)
Голіченко О. Л. - Рух рідини в скінченному, круговому циліндрі, Малюга В. С. (2013)
Конаровська М. І. - Загальна параболічна крайова задача без початкових даних для сингулярних рівнянь (2013)
Лимарченко В. О. - Нелінійні коливання трубопроводу з рідиною при поздовжній вібрації основи трубопроводу (2013)
Семенович К. О. - Сумісний рух резервуара на маятниковому підвісі і рідини при імпульсному збудженні, Лимарченко О. С. (2013)
Яременко М. І. - Максимальні напівгрупи стиску та максимальні дисипативні оператори в просторах Лебега (2013)
Antosyak P. P. - About one new principle of rational collective choice (2013)
Krak I. - Addition of the training set for the classification of clustering methods, Korlyuk O. (2013)
Laver V. O. - Fuzzy generalizations for the proportional rule (2013)
Peschanenko V. S. - Mixed concrete-symbolic predicate transformer, Guba А. А., Shushpanov C. I. (2013)
Skobelev V. V. - Satisfiability modulo linear arithmetic over a finite ring (2013)
Zub S. S. - Canonical Poisson structure on T*SE(3) in the quaternion variables, Zub S. I. (2013)
Власюк А. П. - Математичне моделювання фільтраційної консолідації з урахуванням просідань та повзучості скелета ґрунту, Мартинюк П. М. (2013)
Власюк А. П. - Математичне моделювання перенесення солей при сумісній фільтрації та вологоперенесенні у насичено-ненасичених грунтах в лінійній постановці, Цвєткова Т. П. (2013)
Галкін О. В. - Поліморфізм та класи в мові Haskell (2013)
Гаркуша Н. І. - Про близькість моделей динаміки Вольтера та Гудвіна (2013)
Грунський І. С. - Мови, що можуть бути представлені в повністю позначених графах, Пряничникова О. О. (2013)
Гулаєва Н. М. - Еволюційні алгоритми (2013)
Зубенко В. В. - Про комунікативну інформатику (2013)
Івохін Є. В. - Про підхід до використання нейронних мереж для прогнозування нечітких фінансових даних (2013)
Кійковська О. I. - Процедура стохастичної апроксимації в схемі дифузійної апроксимації з імпульсним збуренням в умовах локального балансу, Чабанюк Я. М. (2013)
Коляденко М. А. - Підходи технічного аналізу при прогнозуванні фондових показників. Дослідження індикатора 52-week high (2013)
Кондрук Н. Е. - Метод визначення кількісної міри переваги в колективному порядку (2013)
Королік Р. П. - Оцінка множини фазових обмежень множинної дискретної системи, Пічкур В. В. (2013)
Кудін В. І. - Метод базисних матриць та розв‘язки матричної гри у змішаних стратегіях (2013)
Кукурба В. Р. - Асимптотична дифузійність флуктуацій неперервної оптимізаційної процедури в напівмарковському середовищі, Чабанюк Я. М., Кінаш А. В. (2013)
Мащенко С. О. - Обзор развития многокритериальных моделей принятия решений, Саад М. (2013)
Мічута О. Р. - R-вимірна задача впливу багатокомпонентних хімічних розчинів на процеси фільтраційної консолідації ґрунтів, Власюк А. П., Мартинюк П. М. (2013)
Мулеса О. Ю. - Послідовний аналіз варіантів в нечітких задачах кластеризації та ідентифікації (2013)
Нікітченко М. С. - Логіки часткових предикатів з розширеними реномінаціями та кванторами, Шкільняк О. С., Шкільняк С. С. (2013)
Омельчук Л. Л. - Порівняльний аналіз українського стандарту освітньо-професійної підготовки з інформатики та міжнародного стандарту Computer Science’2013 (2013)
Татаринов Є. О. - Спектр алгоритмів відновлення графів за допомогою блукаючого ним агентом (2013)
Терещенко В. М. - Модифікація методу ланцюгів для задачі локалізації точки (2013)
Тодоріко Б. Д. - Аналіз особливостей двоїстої задачі лінійного програмування матричної гри у змішаних стратегіях методом базисних матриць (2013)
Шатирко А. В. - Стабілізація скалярних процесів прямого регулювання нейтрального типу, Хусаінов Д. Я. (2013)
Pavlyuk S. P. - Features of the current-voltage characteristics of the resistors made by "silicon with dielectric isolation” technology at high densities of leaking current, Gandziuk V. I. (2013)
Веклич А. М. - Дослідження плазми електродугового розряду між композитними Cu–С електродами. Частина IІ: Лазерна абсорбційна спектроскопія, Іванісік А. І., Борецький В. Ф., Лебідь А. В., Бондаренко Я. В., Фесенко С. О. (2013)
Висоцький В. І. - Періодичні режими теплопровідності в активних середовищах, Василенко В. Б., Василенко А. О. (2013)
Первак Ю. О. - Просторово-спектральний розподіл електричного поля в одновимірних фотонних кристалах з трьома пів хвильовими резонаторами, Федоров В. В. (2013)
Поданчук Д. В. - Апертурні обмеження сенсора хвильового фронту на ефекті Талбота, Котов М. М., Петрів Д. А. (2013)
Авраменко Т. Г. - Структура та міцність нанокомпозиції фторопласт-диспергований терморозширений графіт, Іваненко К. О., Михалюк О. В., Рево С. Л. (2013)
Архіпов С. О. - Методика виготовлення гігантських везикул з поверхневим розподілом електростатичного заряду, Булавін Л. А., Маркес К. М. (2013)
Барабаш О. В. - Динаміка народження частинок з вакууму в однорідних нестаціонарних просторах (2013)
Британ А. В - Випаровування н-бутанолу в широкому інтервалі тисків, Коробко О. В, Вербінська Г. М, Гаврюшенко Д. А, Голініченко Б. О. (2013)
Власенко Т. С. - Зміна структурних характеристик рідинної системи під дією опромінення, Сисоєв В. М., Гаврюшенко Д. А. (2013)
Гаврюшенко Д. А. - Розподіл концентрації бінарного розчину в циліндричній порі з неідеальними стінками (2013)
Горкавенко Т. В. - Чисельний розрахунок електронної структури в об'ємі та на поверхні кристалів методом самоузгодженого псевдопотенціалу (алгоритм та блок-схема), Зубкова Л. М., Русіна Л. М. (2013)
Кирильчук В. В. - Вплив легування перехідними металами на стабільність та кінетику кристалізації аморфних сплавів системи Co-Si-B, Носенко В. К., Носенко А. В., Зелінська Г. М., Міка Т. М., Ярмощук Є. І. (2013)
Лазуренко Д. В. - Можливість утворення конденсату скалярних полів в околі нейтронної зірки, Горкавенко В. М., Тугай А. В. (2013)
Мороз К. О. - Пружні властивості магнітної рідинної системи на основі води (2013)
Павленко О. Л. - Першопринципні розрахунки електронної та коливної структури молекулярних комплексів C60-Ті та C60-Ті-C60 (2013)
Подолян А. О. - Спрощена методика визначення часу життя носіїв заряду в кремнії (2013)
Семенько М. П. - Кластерні особливості слабкої локалізації в аморфних сплавах на основі заліза (2013)
Терентьєва Ю. Г. - До 100-річчя борівських орбіт (2013)
Чумаченко А. В. - Розрахунок ефективності бездротової передачі енергії у системі з двома медіаторами (2013)
Ярмощук Є. І. - Термічна стабільність і магнітні характеристики складнолегованих аморфних сплавів на основі системи Co-Si-B, Семенько М. П., Захаренко М. І. (2013)
Пальцун І. М. - Методологічний підхід до аудиту інформації про нематеріальні активи в межах міжнародних концепцій оцінки ефективності системи внутрішнього контролю, Тохтарова Н. М. (2012)
Панченко І. А. - "Креативний облік" як засіб маніпулювання величиною фінансових результатів (2012)
Паславська О. О. - Удосконалення обліку фінансових результатів операційної діяльності в автогосподарствах (2012)
Патарідзе-Вишинська М. В. - Оподаткування прибутку підприємств: ретроспективний аналіз та зарубіжний досвід (2012)
Петренко Н. І. - Еволюція поняття "власний капітал" (2012)
Петрик О. А. - Планування та етапи аудиту оподаткування (2012)
Петрушевський Ю. Л. - Потоки фінансових ресурсів у сфері житлово-комунального господарства (2012)
Півнюк О. П. - Переваги та проблеми методу "стандарт-кост" над нормативним методом обліку затрат на підприємствах споживчої кооперації України (2012)
Позов А. Х. - Концептуальні підходи формування управлінської звітності (2012)
Попадюк О. І. - Загальна характеристика житлово-комунального господарства України як об’єкта планування (2012)
Попівняк Р. Б. - Порівняльний аналіз механізму регулювання мінімальної заробітної плати у зарубіжних країнах та в Україні (2012)
Притула В. І. - Облік і контроль у системі управління персоналом підприємства (2012)
Прокопович Л. Б. - Трудовий потенціал Миколаївського регіону: стан, проблеми та шляхи їх вирішення, Кондратьєва В. Ф. (2012)
Процун К. С. - Моделювання процесу державного фінансового аудиту: стадії розвитку (2012)
Рабошук А. В. - Проблеми забезпечення достовірності фінансової звітності (2012)
Радєва О. Г. - Формування амортизаційної політики підприємства (2012)
Радченко О. Д. - Формування державної політики бюджетної підтримки сільських територій (2012)
Реслер М. В. - Роль і місце облікової інформації в управлінні підприємством (2012)
Різник Н. С. - Методологічні підходи до оцінки втечі капіталу з регіону (2012)
Романець І. Ю. - Еволюційний розвиток підходів до поняття витрат (2012)
Романчук К. В. - Фінансові ресурси в науковій англомовній літературі: систематизація за об’єктами обліку (2012)
Рубай О. В. - Підвищення ефективності використання оборотних засобів сільськогосподарськими підприємствами (2012)
Рубель О. Є. - Інституційний дискурс в структурі методології економічної та економіко-екологічної науки (2012)
Рядська В. В. - Дослідження аудиторського ризику в системі професійної відповідальності аудитора (2012)
Саванчук Т. М. - Забезпечення облікового процесу як важлива складова організації обліку (2012)
Савош Л. В. - Міжрегіональне транскордонне співробітництво в Європі: від єврорегіонів до об’єднань єврорегіонального співробітництва, Кобрін В. П. (2012)
Садовська І. Б. - Обліково-інформаційне забезпечення в управлінні власним капіталом сільськогосподарських підприємств (2012)
Садура О. Б. - Страхування природно-кліматичних ризиків рослинництва у сучасних умовах, Томашевський Ю. М. (2012)
Саєнко О. Р. - Оцінка податкового навантаження та його значення для машинобудівних підприємств (2012)
Саєнко С. Г. - Амортизація як елемент інноваційного розвитку машинобудівної галузі (2012)
Саєнко А. О. - Вибіркові дослідження в межах етапів аудиту (2012)
Сас І. М. - Сільський розвиток і соціальні мотиви кооперативного руху (2012)
Сачинська Л. В. - Формування конкурентоспроможністі потенціалу підприємства та його оцінка, Бедін О. В. (2012)
Свідрик Т. І. - Критерії оцінювання витратомістких показників машинобудівних підприємств: особливості визначення порогових значень (2012)
Семенишена Н. В. - Методичні підходи до визначення реакції облікових теорій (систем) на сучасні концепції управління (2012)
Сидоренко О. О. - Облік формування технічних резервів страховиків: проблеми та шляхи їх вирішення (2012)
Сидоренко Р. В. - Класифікація звітності підприємства в сучасних умовах господарювання (2012)
Синявська Л. В. - Фіскальна роль податків в Україні (2012)
Сирцева С. В. - Методологія оцінки ресурсного забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств регіону (2012)
Сисак Е. О. - Концептуальні основи бухгалтерського обліку як елементу інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами (2012)
Сітак І. Л. - Механізм забезпечення економічної стійкості підприємств (2012)
Сльозенок Н. М. - Теоретичні основи аналізу позикових фінансових ресурсів підприємств торгівлі (2012)
Сметанко О. В. - Удосконалення методики проведення та документування внутрішнього аудиту запасів в акціонерних товариствах України (2012)
Сорока Л. С. - Захист облікової інформації в системі економічної безпеки підприємства (2012)
Стадник В. П. - Загрози економічній безпеці підприємства, їх джерела та чинники (2012)
Старченко Н. М. - Удосконалення методики обліку виплат працівникам в бюджетних установах (2012)
Стахів О. Я. - Етапи здійснення аудиту кредитних операцій (2012)
Столярчук Н. М. - Основні методичні підходи до оцінки ОПІВ інноваційного спрямування (2012)
Сторожук Т. М. - Облікова політика логістичних операцій (2012)
Табенська О. І. - Переваги інноваційного розвитку економіки в умовах глобалізації (2012)
Талах Т. А. - Особливості загальної оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу (2012)
Темчишина Ю. Л. - Проблеми банківського кредитування в сучасних умовах розвитку промислового виробництва в Україні, Пустовіт Н. О. (2012)
Терловая В. И. - Вопросы калькулирования себестоимости автомобильных перевозок (2012)
Тимофіїв С. В. - Методологічні аспекти обліку трансакційних втрат (2012)
Ткачук І. М. - Чи є DUE DILIGENCE юридичним аудитом? (2012)
Томілова Н. О. - Методика ведення внутрішньогосподарського обліку виробництва продукції кормових культур: концептуальний підхід (2012)
Уланчук В. С. - Економіко-математична модель формування конкурентоспроможної стратегії виробництва зерна, Кузьменко І. В. (2012)
Федченко Т. В. - Методичний інструментарій державного аудиту ефективності виконання бюджетних програм (2012)
Чабанюк О. М. - Особливості обліку витрат та калькулювання собівартості готельних послуг (2012)
Чепець О. Г. - Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними стандартами, Губарик О. М. (2012)
Чирва А. А. - Проблеми побудови внутрішньогосподарського контролю виробничих затрат на хлібопекарних підприємствах (2012)
Шевченко Л. Я. - Фінансово-інвестиційні ресурси корпоративних підприємств: розробка показників оцінки (2012)
Шерстюк О. Л. - Аудиторські процедури отримання розуміння суб’єкта господарювання (2012)
Шимко О. В. - Розвиток конкуренції у сфері торгівлі як необхідна умова ефективного функціонування споживчого ринку (2012)
Шкабура М. О. - Системний підхід до формування облікової політики підприємства (2012)
Штерма Т. В. - Перспективи та пріоритети нематеріальної мотивації персоналу: стратегія розвитку підприємства (2012)
Шумило Р. Р. - Методичні аспекти бюджетування малоцінних необоротних і швидкозношуваних активів (2012)
Юр’єв О. В. - Особливості аудиту ефективності торговельних підприємств (2012)
Юрченко О. А. - Організація внутрішньогосподарського контролю витрат іншої операційної діяльності (2012)
Ющишина Л. О. - Лізинг як окремий вид фінансування реальних інвестицій у підприємства України, Градова О. В. (2012)
Ющишина Л. О. - Електронні платіжні системи у міжнародній практиці та їх застосування в Україні, Сало С. М. (2012)
Якимчук Л. М. - Суть, завдання та принципи здійснення стратегічного контролю на підприємстві, Чубай В. М. (2012)
Якубенко Ю. Л. - Підвищення конкурентоздатності сільськогосподарських підприємств на основі маркетингу (2012)
Янчук В. І. - Проблеми інвестицій в сільське господарство Вінничини, Білохатнюк В. О. (2012)
Яремко А. О. - Полівекторність інформаційно-аналітичного забезпечення фінансового менеджменту торговельних підприємств (2012)
Яцко М. В. - Процеси подання та оприлюднення фінансової звітності: змістовне наповнення понять (2012)
Баштан В. П. - Епдеміологія злоякісних пухлин щелепно-лицевої ділянки за статистичними даними полтави та полтавської області, Муковоз О. Е., Ризник Б. М., Пичкур І., Тараканова О. (2012)
Бойко Д. Н. - Оцінка функції зовнішнього дихання та окремих характеристик ведення здорового способу життя, Бойко Н. Г., Бобырева Л. Е., Соболь А., Бойко О. (2012)
Васильева Н. О. - Міжсистемні взаємозв'язки показників електричної активності та гемодинаміки головного мозку при неврозоподібному заїканні, Шмалей С. В. (2012)
Вернигородський С. В. - Хромоендоскопія в діагностиці передракових станів та змін слизової оболонки шлунка, Дегтярьова Л. В., Щербаков Б. Ю. (2012)
Вознюк Л. А. - Прогностична значущість визначення рівнів маркерів запальної реакції і фактора віллебранда при оцінці ризику несприятливого перебігу ішемічної хвороби серця, Пивторак К. В., Семененко С. И. (2012)
Гасюк П. А. - Гістохімічне обгрунтування процесу третинної біомінералізації емалі зубів людини, Гасюк Н. В. (2012)
Голованова І. А. - Історія розвитку імунологічної служби в Полтавській області, Ісаков О. М., Смолякова К. В. (2012)
Григоренко А. М. - Вплив варикозу вен малого тазу на розвиток гормональної дисфункції у жінок репродуктивного віку (2012)
Запровальна О. Є. - Аспіринорезистентність та застосування нестероїдних протизапальних препаратів в кардіологічній практиці, Триполка С. А. (2012)
Іленко Н. М. - Лінгводіагностіка в практичній діяльності лікаря-стоматолога, Ніколішина Е. В., Марченко А. В. (2012)
Іщейкіна Ю. А. - Захворюваність на ендартеріїти і тромбангіїти серед населення донецької та полтавської областей (2012)
Копчак Л. М. - Кореляційно-регресійний аналіз результатів дослідження гемостазу та імунітету у хворих з гострими формами ішемічної хвороби серця та хламідійною інфекцією, Тишко Л. О. (2012)
Костюк І. Ф. - Діагностичні критерії професійного бронхіту та хронічного обструктивного захворювання легенів при наявності супутньої артеріальної гіпертензії, Калмиков О. О., Бязрова В., Нагорна О. П. (2012)
Погребняк О. О. - Особливості клінічного перебігу, обміну речовин і системної гемодинаміки при іхс у хворих на цд типу 2 з ренальною дисфункцією (2012)
Пономарьова В. В. - Клінічна характеристика соціальної фобії у підлітків при наявності небезпечного донозологічного патерну вживання психоактивних речовин (2012)
Похилько В. И. - Оцінка ефективності нейропротекторної терапії у новонароджених, які перенесли асфіксію, Ковалева Е. М., Калюжка Е. А., Коробка О. В., Чернявская Ю. И. (2012)
Рожков Г. С. - Аналіз рівня інфекційної захворюваності серед військовослужбовців збройних сил України за показниками 2001-20011 рр. (2012)
Сенаторова Г. С. - Ефективність базисного лікування ожиріння у підлітків: проблемні питання, Чайченко Т. В., Тельнова Л. Г., Лутай Т. В. (2012)
Сиротченко Т. А. - Особливості перебігу хроничних захворювань шлунково-кишкового тракту у дітей на тлі ортодонтичної патології, Калініченко Ю. А. (2012)
Скікевич М. Г. - До питання про рідку патологію судин щелепно-лицевої ділянки, Аветіков Д. С., Соколов В. М. (2012)
Югов В. К. - Рентгено-морфологічні особливості змін при пульпітах, що супроводжуються резорбцією щільних тканин зуба, Скрипникова Т. П., Бублий Т. Д. (2012)
Агаєв А. А. - Значущість самоконтролю артеріального тиску в підвищенні прихильності пацієнтів до лікування артеріального тиску, Бабаєва А. Д., Гамзаєв М. А. (2012)
Анасевич Я. М. - Продукція супероксиду в тонкій кишці щурів при гіпо- та гіпермелатонінеміях, Цебржинський О. І. (2012)
Бреус В. Е. - Особливості розташування емалевих призм у топографічно різних шарах емалі постійних різців людини, Ульянов В. А. (2012)
Гаврилюк А. О. - Морфологічні особливості раку печінки на тлі цирозу вірусного ґенезу, Туманський В. О., Мороз Л. В. (2012)
Єрошенко Г. А. - Аналіз значущості кореляційних зв’язків між морфометричними показниками великих слинних залоз щурів після стимуляції (2012)
Жураківська О. Я. - Становлення гіпоталамо-нейрогіпофізарної системи в ранньому постнатальному періоді онтогенезу (2012)
Костиленко Ю. П. - Структурно-функціональна характеристика червоподібного відростка людей у віковому аспекті, Гринь В. Г. (2012)
Готюр О. І. - Структурно-функціональні особливості кровоносного руслі і паренхіми яєчка та над’яєчка у чоловіків зрілого віку (2012)
Костюк І. Р. - Експериментальне дослідження впливу нової пасти, призначеної для тимчасового пломбування кореневих каналів постійних зубів у дітей, на тканини щелепи щурів, Костюк В. М., Мельничук Г. М., Гаврилів Г. М. (2012)
Крижна С. І. - Морфологічне дослідження головного мозку щурів в умовах експериментальної порфіринопатії, Ларьяновская Ю. Б. (2012)
Лахтин Ю. В. - Зміни оптичної щільності альвеолярного відростка щелеп щурів та її корекція на тлі дії солей важких металів (2012)
Лисенко С. А. - Структурні особливості плоскоклітинних карцином у хворих на рак легені з паранеопластичним ревматологічним синдромом, Болюх Б. А., Стрижалковський О. В. (2012)
Луцик С. А. - Експериментальний гіпотироїдизм обумовлює посилене експонування вуглеводних детермінант αLFuc, βDGal ТА DGalNAc у надниркових залозах щурів, Ященко А. М. (2012)
Мещишен І. Ф. - Вплив мелатоніну на глікозилювання гемоглобіну в крові та функціонування глутатіонової системи в печінці алоксандіабетичних щурів, Яремій І. М., Кушнір О. Ю. (2012)
Мосендз Т. М. - Структурні та електронейроміографічні зміни скелетного м’язу при загальній дегідратації (2012)
Попадинець О. Г. - Вікові особливості структурних перетворень у стінці сечового міхура (2012)
Панкевич Л. В. - Рецептори лектинів у легенях щура в нормі і на тлі експериментального гіпотиреозу, Ященко А. М., Наконечна О., Челпанова І. (2012)
Резуненко Ю. К. - Вплив поліолів на основі гліцеролу, етилен- і пропіленгліколю на процеси вільнорадикального окислення в організмі щурів, Прокопов В. О., Жуков В. І. (2012)
Сердюк В. Н. - Стан мембран лізосом сітківки і зорового нерва при розвитку експериментальної глаукоми (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського