Martsynyak-Dorosh O. - Relationship between meaning of life and real as well as ideal self-image in women with sufficient and low sports activity, Ogińska-Bulik N. (2018)
Мельничук Т. І. - Психолого – педагогічна інтеграція дітей у дошкільний закладі із сімей внутрішньо переміщених осіб, Лосєва О. В. (2018)
Павленко Т. В. - Визначення особистісних чинників розвитку комунікативних властивостей підлітків (2018)
Проскурняк О. П. - Чинники, які впливають на якість повторного шлюбу (2018)
Сорока А. В. - Результативність програми психологічної корекції ресоціалізації особистості після звільнення від відбування терміну покарання (2018)
Блінов О. А. - Бойовий стрес та результати його емпіричного дослідження (2018)
Бондаренко Н. П. - Дослідження психологічних осоливостей жінок в прегравідарній підготовці для попередження у них психосоматичних розладів під час вагітності, Наритник Т. Т., Слободяник О. Я., Зіатдінова М. Р. (2018)
Чичуга М. М. - Взаємозв’язок деструктивних психічних станів працівників установ виконання покарань з професійним вигоранням та професійною деформацією (2018)
Маркова М. В. - Особливості емоційного вигорання та його роль в структурі дезадаптації волонтерів, діяльність яких пов’язана з забезпеченням військових в зоні АТО, Глаголич С. Ю. (2018)
Максьом К. В. - Особливості комунікативної взаємодії учасників булінгу в підлітковому віці (2018)
Полухіна М. П. - Оcобливості поведінкового компонента кризи професійного становлення особистості у ранній дорослості (2018)
Панфілов Д. А. - Експериментальне вивчення екзистенційних даностей буття особистості (2018)
Цимбаленко О. - Засоби формування соціально прийнятної поведінки у дітей з порушеннями спілкування (2018)
Власенко А. А. - Психологічні характеристики особистості психолога в парадигмах існуючих класифікацій професій (2018)
Бевз Г. M. - Психологічна робота в практиці кейс-менеджменту: аналіз досвіду впровадження (2018)
Чаплак Я. В. - Кліпова хаотичність як маніпулятивна технологія соціально-психологічного впливу в кіберпросторі, Чуйко Г. В. (2018)
Гальцева Т. О. - Дослідженння вікових особливостей навчальної самоефективності дорослих (2018)
Каламаж Р. В. - Політична культура студентської молоді у контексті компетентнісного підходу, Ільницький В. О. (2018)
Лазуренко О. О. - Психолого-педагогічні особливості моделювання професійної компетентності студентів-медиків у процесі професійного становлення (2018)
Макаренко С. С. - Соціально-психологічна реабілітація учасників бойових дій (2018)
Мельничук Т. І. - Соціально-психологічні закономірності економічної соціалізації молодої сім’ї: теоретико – емпіричне дослідження (2018)
Наконечна М. М. - Інтерсуб’єктна взаємодія в ігровій спільно-розподеліній діяльності (2018)
Папуча М. В. - Внутрішній світ як система з високим ступенем нелінійності (2018)
Репецька А. В. - Екзистенціальна рефлексія як діагностичний конструкт: верифікація основних положень (2018)
Ткач Б. М. - Нейропсихологічні особливості осіб з девіантною поведінкою (2018)
Барко В. І. - Напрями вдосконалення професійної психологічної підготовки поліцейських Національної поліції України, Остапович В. П., Барко В. В. (2018)
Чаплак Я. В. - Кліпова хаотичність як засіб абсурдизації та маніпулятивна технологія, Зварич І. М. (2018)
Чуйко Г. В. - Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на формування кліповості індивідуальної та суспільної свідомості, Чаплак Я. В. (2018)
Демянюк О. Б. - Особливості соціальної перцепції у студентської молоді (гендерний аспект), Косарєва О. І. (2018)
Ігнатович О. М. - Психолого-технологічні аспекти розвитку фахової інноваційної культури педагогічних працівників (2018)
Камінська О. В. - Проблема дитячих страхів у дослідженнях вітчизняних та зарубіжних науковців, Громик Н. В. (2018)
Кодлубовская Т. Б. - Механизмы психофизиологических методов регуляции функциональных состояний у сотрудников полиции (2018)
Лазуренко О. О. - Проблема особистісно-професійного становлення майбутнього лікаря та шляхи її вирішення у практиці вищої медичної школи (2018)
Потоцька І. С. - Суїцидальна налаштованість як прояв саморуйнівної поведінки у робітниць комерційного сексу, Гришина О. В. (2018)
Пузь І. В. - Значення комунікативної компетентності у професійному становленні майбутніх психологів, Шевченко О. М. (2018)
Рибик Л. А. - Дослідження притаманних дружинам загиблих правоохоронців копінг-стратегій подолання втрати при системному психологічному супроводженні (2018)
Сіраковська О. Б. - Психологічні аспекти репродуктивного здоров’я жінок (2018)
Слободяник Н. В. - Спілкування як основа психолого-педагогічної взаємодії суб’єктів освітнього процесу (2018)
Шебанова В. І. - Вплив основних інформаційних мета-систем на формування іпохондричного дискурсу (2018)
Ткач Б. М. - Нейропсихологічна корекція основних форм девіантної поведінки (2018)
Васюк К. М. - Етнічні особливості архетипу героя в слов’янській культурі (2018)
Bihunov D. - Communicative situations: the standard and the conflict ones (2018)
Чаплак Я. В. - Проблема емпатії в психології та її важливість у професійному становленні психолога (2018)
Чуйко Г. В. - Емпатія в контексті моральних почуттів (2018)
Кот Г. М. - Психологічна культура майбутніх менеджерів сфери дозвілля: управлінські вміння (2018)
Коваленко О. Г. - Осмисленість життя літніх жителів сільської місцевості (2018)
Любіна Л. А. - Емоційна компетентність як показник психологічного здоров’я особистості майбутніх лікарів, Тимофієва М. П., Осипенко В. А. (2018)
Максименко С. Д. - Генералізований тривожний розлад у міжнародному форматі DSM-V у людей з вадами слуху в їхньому соціальному житті, Яковлева Н. Ю. (2018)
Остапович В. П. - Дієві підходи щодо надання психологічної допомоги працівникам Міністерства внутрішніх справ (МВС) України, що брали участь у АТО, Дубова І. О., Кирієнко Л. А. (2018)
Ревуцька І. В. - Концептуальна модель корекції негативних психічних станів та психосоматичних розладів у дітей дошкільного віку засобами тілесно-орієнтованої терапії (2018)
Скрипник Т. В. - Місце і роль соціально-психологічних ресурсів в освіті дітей з особливими освітніми потребами (2018)
Смірнова О. М. - Аналіз діагностики рівня інтегрального показника загальних інтелектуальних здібностей кандидатів на службу в Національну поліцію та навчання у закладах освіти МВС України (2018)
Соломка Т. М. - Адаптація як базова детермінанта особистісного самоконструювання персоналу організацій (2018)
Штепа О. С. - Опитувальник особистісної здійсненності: теоретичні підстави для розробки та результати апробації (2018)
Ващенко І. В. - Сутнісні характеристики та структурні компоненти емоційної зрілості працівників комерційних банків, Онуфрієва Л. А. (2018)
Яблонська Т. М. - Етичні виміри діяльності психолога в практиці психологічного консультування, Булатевич Н. М. (2018)
Ярема Н. Ю. - Психологічний аналіз професійної діяльності поліції особливого призначення, Пампура І. І. (2018)
Яскевич О. І. - Особливості мотивації до навчання студентів першого курсу психологічних спеціальностей, Миколайчук М. І. (2018)
Завязкіна Н. В. - Клініко-психологічна оцінка обмеженої здатності "розуміти, оцінювати та приймати рішення" в цивільному процесі (2018)
Царькова О. В. - Психологічний супровід емпатично-толерантного ставлення шкільного колективу батьків до дітей з психофізичними порушеннями, Пономаренко В. В. (2018)
Абсалямова Л. М. - Психологічний аналіз факторів, які впливають на харчову поведінку людини (2018)
Діденко М. С. - Розвиток професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій засобами психологічного тренінгу (2018)
Гальцева Т. О. - Діагностика уявлень педагогічних працівників щодо ефективності власної навчальної діяльності (2018)
Гончарук Н. М. - Особливості формування психологічних захисних механізмів у ситуаціях спілкування в дітей підліткового віку, Онуфрієва Л. А. (2018)
Гурлєва Т. С. - Дослідження поняття "гармонія" в аспекті життєвих смислів особистості (2018)
Карпенко З. С. - Мобінг в акмеперіоді: ризики і ресурси корекції життєвого сценарію особистості (2018)
Колярова А. О. - Особливості рефлексивних процесів осіб із різним тілесним досвідом у контексті самопроектування (2018)
Крошка Н. П. - Модель розвитку професійної відповідальності в майбутніх фахівців ракетно-космічної галузі (2018)
Євдокімова О. О. - Детермінанти домінуючих психічних станів учасників АТО (2018)
Лантух І. В. - Дослідження індивідуальних психологічних чинників, що визначають особистісну надійність суб’єктів підприємницької діяльності (2018)
Просандєєва Л. Є. - Творчість як засіб самореалізації особистості в період дорослішання (2018)
Бацилєва О. В. - Особливості ставлення до здоров’я молоді з різним рівнем психоемоційного напруження, Пузь І. В., Гресько І. М. (2018)
Туз О. С. - Результати дослідження психологічної готовності керівників оперативно-розшукових підрозділів до управління організаційними змінами (2018)
Топоркова І. В. - Взаємозв’язки структурно-функціональних складових брехливості з особистісними рисами у жінок – злочинниць та жінок з умовно-нормативною поведінкою (2018)
Ямницький В. М. - Життєві перспективи акмеперіоду особистості в контексті психології життєтворчості (2018)
Вихідні дані (2015)
Братасюк М. Г. - Принципи та норми права в контексті самовизначення людини-особистості як суб’єкта права, Росоляк О. Б. (2017)
Ухач В. З. - Проблема легітимізації повстанської влади на контрольованих ГК УПА українських територіях (др. пол. 1943 – поч. 1945 рр.): історіографічний аспект (2017)
Гречанюк Р. В. - Поняття, ознаки та система спеціальних антикорупційних органів України (2017)
Миколенко В. А. - Конституціоналізм як теоретико-методологічна засада реформування прокуратури у сучасній правовій державі (2017)
Мігалчан А. І. - Аналіз позитивного міжнародного досвіду у боротьбі із торгівлею людьми за допомогою інструменту грета (2017)
Розвадовський В. І. - Окремі аспекти судового контролю в конституційному провадженні: теорія та практика (2017)
Струкова К. О. - Особливості організації надання безоплатної правової допомоги недержавними суб’єктами (2017)
Терехов В. Ю. - Адміністративно-правові засади системи оцінювання діяльності органів місцевого самоврядування у безпековому напрямі (2017)
Христинченко Н. П. - Міжнародно-правовий аспект розвитку наукової діяльності в зарубіжних країнах (2017)
Цимбалістий Т. О. - Інститут імпічменту в системі конституційно-правової відповідальності (2017)
Бутрин-Бока Н. С. - Щодо питання про прийомну сім’ю: деякі правові аспекти (2017)
Длугопольська Т. І. - Соціальні права в контексті забезпечення соціальної безпеки громадян (2017)
Микитин В. І. - Інститут усиновлення як пріоритетна форма влаштування дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування (2017)
Паславська О. Я. - Особливості спільної власності на землю за законодавством України (2017)
Слова В. М. - Елементи цивільно-правового зобов’язання (2017)
Труфанова Ю. В. - Окремі питання розірвання договору оренди (найму) майна (2017)
Vivchat O. I. - Сontemporary pragmatics and vectors of combating cybercrime in the context of information and economic security strengthening (2017)
Гуменний П. П. - Розмір майнової шкоди і майнового становища потерпілого при кваліфікації малозначності діяння як межа між злочинною та формально злочинною поведінкою (2017)
Зливко С. В. - Керівник правоохоронного органу: концептуальні засади, питання теорії (2017)
Марків С. І. - Історико-правовий аспект кібертероризму (2017)
Олійничук Р. П. - Відмінності між груповим порушенням громадського порядку та закликами до вчинення дій, що загрожують громадському порядку (2017)
Рогатинська Н. З. - Деякі особливості застосування взяття під варту як запобіжний захід в кримінальному провадженні (2017)
Терещук Г. А. - Зарубіжний досвід функціонування основних моделей ювенальної юстиції (2017)
Пластун М. С. - Глава держави як суб’єкт протидії корупції: порівняльно-правовий аналіз (2017)
Бригадир М. Б. - Шизофренія: міф чи реальність? (2017)
Надвинична Т. Л. - Підготовка ефективного соціального працівника сьогодні: виклики та реалії (2017)
Хондогій І. В. - Система безоплатної правової допомоги як реалізація конституційного права громадян України на професійну правничу допомогу (2017)
Слово редактора (2018)
Iancu L. M. - Maritime-commercial empires and land-territorial empires in the Black Sea region (2018)
Ротар Н. - Особливості позиціонування геополітичного статусу України в медіа-дискурсі країн Кавказького регіону (на прикладі Азербайджану) (2018)
Ciobanu N. - Traseul Republicii Moldova in cadrul Parteneriatului Estic intre realizari i eecuri politice (2018)
Новоскольцева Л. - Геополітичні виклики сучасної України (2018)
Daud T. - Іnfluenta migratiei internationale asupra indicatorilor demografici în Republica Moldova la etapa actuală (2018)
Russu R. - Threats and challenges for young European countries in new international conditions, using Ukraine and Moldova as a case study (2018)
Филипенко А. - Придністровський конфлікт 1992 року та російська агресія проти України: компаративний аналіз (2018)
Gribincea A. - Piaţa serviciilor bancare internaţionale şi implicaţiile acesteia asupra economiei Republicii Moldova, Gribincea C. (2018)
Gribincea A. - O privire asupra situaţiei demografice si economia în 2035 (2018)
Shubitidze K. - Сomparative analysis of Southern Сaucasus countries’ political systems, Tevdoradze T. (2018)
Павлюк М. - Поглиблення транскордонної співпраці у контексті участі Чернівецької області у конкурсному відборі у рамках Спільної операційної програми "Румунія – Україна 2014-2020" (2018)
Roşca L. - Cooperarea regională pentru dezvoltare: tendinţe, dificultăţi, perspective (2018)
Curoş L. - Politicile educationale în UE: actualitate si semnificatie practică (2018)
Ursu V. - Democratia participativă în conditiile reformării modului de organizare politică a societătii contemporane – modele europene (2018)
Бутирська І. - Pозвиток політики та економіки Румунії в ЄС (2018)
Пастернак О. - Оцінка впливу дії Угоди про Асоціацію між Україною і ЄС на розвиток прикордонних територій (2018)
Бандура Т. - Роль іноземних інвестицій в економіці прикордонних територій Карпатського регіону (2018)
Gribincea C. - The role of the decision system from the perspective of the moldovan rural tourism valorification (2018)
Buruian V. - Originea instituţiei reprezentantului statului în teritoriu în Moldova (2018)
Мельничук Л. - Концептуальні засади відносин Румунії з Європейськими Співтовариствами (1980 – початок 1990-х рр.) (2018)
Becciu S. - Political pressure methods used for imposing the Bolshevik regime in Bessarabia and Northern Bukovina (2018)
Житарюк М. - Україно-чехословацькi й україно-румунські стосунки в інтерпретації часопису "Діло" (Львів) (2018)
Піддубний І. - Діяльність короля та уряду Румунії на початку Другої світової війни (2018)
Ціватий В. - Дипломатичний інструментарій, дипломатія неурядових акторів і регіональні ініціативи Румунії в Чорноморському регіоні (2006-2018 рр.): досвід для України (2018)
Bohatyrets V. - "Ukrainian Institute" as a strategic narrative of Ukraine’s positive image making, Egorova O. (2018)
Roşca S. - Diversitatea culturală: abordări conceptuale (2018)
Pletniov V. - Globalizarea economică şi implicaţiile acesteia asupra diplomaţiei internaţionale (2018)
Kozachuk O. - The Problem of Ethnopolitical Stability in Central and Eastern Europe and Theoretical Framework for the New Institutionalism, Vasilescu G. (2018)
Бурдяк В. - Успіхи Румунії на шляху європейської інтеграції (2018)
Vranceanu E. S. - Migration crisis in EU – exploring the cultural and political challenges (2018)
Ungur C. - Mecanisme de organizare si dezvoltare a unui cluster (2018)
Tibuleac S. - Republica Moldova în contextul provocărilor de securitate regională din Europa de Est (2018)
Мельничук Г. - Інтеграція Республіки Молдова до ЄС: реалії і перспективи (90-ті рр. ХХ ст. – перша пол. ХХІ ст.) (2018)
Senic E. - Perspectivele colaborării trilaterale Ucraina – România – Moldova în domeniul energetic (2018)
Банар А. - Центр румунських студій: крок за кроком (2018)
Макар Ю. - Нове свідчення професора Миколи Лазаровича про нинішню російсько-українську війну, Мельничук Л., Павлюк М. (2018)
Амбарцумянц Р. В. - Кинематический синтез шестизвенного рычажного механизма привода ноги шагающих машин, Кара Е. Д. (2018)
Проценко В. О. - Вплив конструктивних параметрів канатно-роликової муфти на її роботу в умовах радіальної неспіввісності, Клементьєва О. Ю. (2018)
Костюк Н. О. - Обґрунтування параметрів компенсаційної пружної системи вібраційної машини з ексцентриковим приводом, Гордєєв А. І., Урбанюк Є. А. (2018)
Ткачук В. П. - Зниження вібрацій центрифуг цукрової промисловості, Драч І. В. (2018)
Місяць В. П. - Математичне моделювання пристрою для попереднього розрізання тари з поліетилентерефлаталу під час завантаження в роторні дробарки, Місяць О. В., Скиба М. Є., Зозуля П. Ф., Поліщук А. О. (2018)
Матвійчук В. А. - Особливості частотно-регульованого електроприводу для транспортуючих систем апк, Любін М. В., Токарчук О. А., Рубаненко О. О. (2018)
Стаценко Д. В. - Удосконалення системи керування електропривода кухонного комбайна на основі універсального колекторного двигуна, Злотенко Б. М. (2018)
Чудов В. В. - Моделювання взаємодії ножів кутера з м'ясною сировиною, Батраченко О. В., Філімонова Н. В., Філімонов С. О. (2018)
Курпе О. Г. - Проектування технології виробництва рулонного прокату для труб на стані стеккеля заводу "Ferriera Valsider" (Італія) (2018)
Скиба М. Є. - Розробка математичної моделі пластичної деформації поліетилену під дією валків профілю Рело, Кравчук А. Ю. (2018)
Нахайчук О. В. - Розробка тривимірної моделі манекену із застосуванням програми "Компас-3D", Захарова Е. А., Горобчишина В. С., Марчук О. В. (2018)
Шокрута О. С. - Дизайн-розробка колекції моделей жіночого одягу, Остапенко Н. В., Креденець Н. Д., Луцкер Т. В. (2018)
Мусієнко В. О. - Особливості використання принципів масової кастомізації в дизайн-проектуванні одягу, Кирячова М. С., Пашкевич К. Л. (2018)
Струмінська Т. В. - Особливості проектування святкового одягу для дівчат, Пашковська Т. А., Кабанець К. В. (2018)
Попова Т. І. - Особливості проектування спецодягу для працівників салонів краси, Дев’ятко Н. В. (2018)
Васильєва О. С. - Удосконалення процесу дизайн-проектування форменого одягу для школярів на основі принципів трансформації, Гуйван І. О., Васильєва І. В., Яворський О. Л. (2018)
Мартиросян І. А. - Вплив біоцидного оброблення целюлозовмісних текстильних матеріалів на зміну їх властивостей, Пахолюк О. В., Лубенець В. І. (2018)
Панкратова К. Ю. - Особливості сприйняття кольору споживачем у дизайні упаковки харчових товарів, Васильєва О. С. (2018)
Параска О. А. - Дослідження експлуатаційних властивостей текстильних виробів після обробки композиціями на основі екологічно безпечних речовин, Рак Т. С., Радек Н. (2018)
Сакалова Г. В. - Очищення стічних вод від іонів хрому природними сорбентами. Технологічні аспекти (2018)
Будаш Ю. О. - Вплив процесу механічної переробки природних волокон на їх розмірні характеристики, Кучеренко Є. В., Плаван В. П., Создана В. О. (2018)
Осадчук О. В. - Мікроелектронний оптичний перетворювач концентрації газу, Селецька О. О., Крилик Л. В. (2018)
Торчинський О. І. - Інформаційна технологія формування актуальних компетентностей та прогнозування тенденцій вимог до фахівців ІТ-галузі, Пасічник О. А., Скрипник Т. К. (2018)
Бармак О. В. - Інформаційна технологія визначення критеріїв ділянок обличчя, що відтворюють емоційну міміку, Калита О. Д., Гащук Т. О., Скрипник Т. К. (2018)
Міхалевська Г. І. - Критерії оптимізації та побудови математичної моделі для систем підтримки прийняття рішень, Міхалевський В. Ц. (2018)
Білий Д. І. - Система автоматизованого проектування cad/cae додатків, Скрипник Т. К. (2018)
Пшедзял Я. Е. - Інформаційна система забезпечення ефективності функціонування бізнес-процесів організації на прикладі кінотеатру, Скрипник Т. К. (2018)
Ширмовська Н. Г. - Систематизація характеристик технологічних об’єктів управління низових рівнів розподілених комп’ютерних систем на засадах теоретичних основ випадкових процесів, Михайлюк І. Р., Левицька Г. І., Ваврик Т. О. (2018)
Міхалевcький В. Ц. - Функції підсистем картографічної підтримки просторових веб-сервісів у промислових геоінформаційних технологіях, Міхалевська Г. І. (2018)
Сверстюк А. С. - Підхід до застосування відкритих ресурсів біосигналів PhysioNet для проведення розрахунку показників спектрального аналізу електрокардіограм, Вакуленко Д. В., Кучвара О. М., Кравчик Ю. В. (2018)
Таранчук А. А. - Електростатичний memc-перетворювач як основа реалізації мікроелектронного акселерометра, Слободян В. О., Осадчук О. В. (2018)
Стецюк В. І. - Системи автоматизованого управління телекомунікаційними мережами, Мішан В. В., Крилівськкий В. В. (2018)
Шевченко М. А. - Забезпечення якості обслуговування та самоподібність трафіку в IP-мережах, Горященко К. Л., Кучерук О. Я. (2018)
Radiuk P. M. - Neuroevolution of convolutional neural networks for the classification of lung cancer images (2018)
Праворська Н. І. - Проектування системи обміну даними датчика інтернету речей, Грипинська Н. В. (2018)
Стецюк В. І. - Методи багатокритеріальної маршрутизації в телекомунікаційних мережах, Любчик В. Р., Семенюк А. С. (2018)
Кунгурцев А. Б. - Информационная технология выделения аббревиатур для словарей предметных областей, Поточняк Я. В., Липинская А. Г., Жиро Л. С. (2018)
Стецюк В. І. - Методи контролю інформаційних потоків в телекомунікаційних системах, Мішан В. В., Боженок О. В. (2018)
Romanuke V. V. - Optimal partitioning of an initial dataset into subdatasets to be clustered for getting rid off the dataset superfluities for a machine learning task (2018)
Даков С. Ю. - Метод підвищення ефективності SDN мережі за допомогою керуючого програмного забезпечення (2018)
Вакуленко Д. В. - Обґрунтування застосування мультимедійного середовища для профілактики та реабілітації різних захворювань, Вадзюк С. Н., Семенець А. В., Гевко О. В., Андрущак І. Є. (2018)
Книш Б. П. - Метод розподілу часу на доставку товарів за допомогою безпілотних літальних апаратів згідно з пріоритетом, Кулик Я. А., Лісовенко А. І. (2018)
Бабенко О. В. - Наближений метод визначення освітленості під час виконання енергетичного аудиту системи зовнішнього освітлення, Видмиш А. А., Штуць А. А. (2018)
Гунко І. В. - Оцінка екологічності нафтового палива та біопалива з використанням методології повного життєвого циклу, Бурлака С. А., Єленич А. П. (2018)
Денисенко М. П. - Напрями проведення оцінки рівня економічної безпеки підприємств малого та середнього бізнесу, Колісніченко П. Т. (2018)
Коваленко В. В. - Аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємств легкої промисловості (2018)
Мальчик М. В. - Рефлексивний підхід в системі антикризового управління діяльністю підприємства, Оплачко І. О. (2018)
Олійник Н. М. - Аналіз ефективності функціонування підприємств оптової торгівлі в Україні, Семенова Г. Ю., Макаренко С. М. (2018)
Сакун Л. М. - Використання методів менеджменту якості на підприємствах машинобудівної галузі, Дорожкіна Г. М., Орлова К. О. (2018)
Хорольський В. П. - Багаторівнева система оцінки економічної безпеки й діагностики стану підприємств на основі теорії нечітких множин, Діянов І. П., Рябикіна Н. І., Хорольський К. Д. (2018)
Яремко С. А. - Підвищення ефективності прийняття управлінських рішень на основі сучасних експертних систем (2018)
Бабенко О. М. - Інструменти та засоби розвитку лідерства в управлінні персоналом підприємств ресторанного господарства (2018)
Білявський В. М. - Впровадження системи 5 S як фактор оптимізації виробництва промислової продукції, Власенко В. В. (2018)
Ведерніков М. Д. - Вдосконалення тарифної системи оплати праці як ключового елементу в системі мотивації праці персоналу, Волянська-Савчук Л. В., Зелена М. І. (2018)
Коваленко І. М. - Корпоративна культура і культурні виміри в контексті соціально-економічних перетворень, Коваленко М. П. (2018)
Мельничук Д. П. - Розвиток трудового потенціалу та соціальна відповідальність як функціонал-імперативи соціальної політики України, Шпиталенко Г. А. (2018)
Олійник О. О. - Сучасний формат реалізації програм корпоративної соціальної відповідальності в Україні (2018)
Лопатовський В. Г. - Особливості подачі звітності з податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску, Вакулова В. О. (2018)
Нечипорук Н. В. - Нормативне регулювання бухгалтерського обліку земельних ресурсів (2018)
Толмачова А. М. - Теоретичні та практичні аспекти обліку витрат профспілкових організацій, Панченкова Ю. В. (2018)
Васильців Т. Г. - Розвиток інноваційних кластерів як чинник забезпечення економічної безпеки держави, Шехлович А. М., Рудик С. А. (2018)
Рзаєва Т. Г. - Аналітичні індикатори оцінки інвестиційної привабливості за показниками фінансової звітності, Антонюк П. П., Подокопна О. Я. (2018)
Череп А. В. - Інвестиційна активність промислових підприємств як фактор забезпечення економічного розвитку, Іванова А. Г. (2018)
Васильківський Д. М. - Офшорний банківський бізнес: проблема "витоку капіталу" з України, Галкіна Ю. В. (2018)
Гудзовата О. О. - Обґрунтування пріоритетів стратегії розвитку грошово-кредитного сектору держави (2018)
Ланг С. Р. - Місце андерайтингу в системі управління фінансовими ризиками страхової організації (2018)
Моргачов І. В. - Передумови створення двовалютної грошової системи (2018)
Олійник А. В. - Проблеми діяльності банків на ринку кредитування в умовах фінансової нестабільності, Атаманова Ю. І. (2018)
Попович Л. О. - Характеристика механізму фінансування закладів вищої освіти (2018)
Салайчук О. М. - Особливості фінансового механізму гарантій у системі автотранспортного страхування (2018)
Ченаш В. С. - Методика розрахунку показників фінансової стійкості та їх взаємозв`язок у промислових підприємств, Ковальчук Ю. В. (2018)
Галюк Я. Д. - Можливості сучасних маркетингових технологій для розвитку туристичного бізнесу в Україні, Стадник В. В. (2018)
Григор’єва Л. В. - Застосування соціального медіа-маркетингу в просуванні туристичного продукту (2018)
Кучменко В. О. - Маркетинговий аналіз інноваційного проекту (2018)
Rakosii P. - EFQM excellence model: structure and benefits, Garafonova O., Barabas D. (2018)
Бабенко В. А. - Методы и модели оценивания риска на примере производства продукции сельского хозяйства (2018)
Бондар О. В. - Динаміка структури експорту та імпорту товарів україни за умов трансформаційних процесів в економіці країни, Танасієнко Н. П. (2018)
Волошин В. І. - Концептуальні засади системи забезпечення економічної безпеки сектору інформаційних технологій, Васильців В. Г. (2018)
Гавловська Н. І. - Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості національної економіки: переваги та недоліки, Рудніченко Є. М., Гавловська В. І. (2018)
Кривенко Н. В. - Міжнародна економічна інтеграція: регулювання (2018)
Патраманська Л. Ю. - Електронна комерція в Україні та Польщі: порівняльний аналіз (2018)
Пунін Ю. О. - Тенденції розвитку ринку окремих видів гнучкого пакування в Україні (2018)
Торб’як Б. М. - Аналіз тенденцій формування та розвитку регіональних фармацевтичних ринків (2018)
Яременко О. Ф. - Транскордонне співробітництво як напрям сучасної зовнішньоекономічної політики (2018)
Верба С. Ю. - Генеза правового забезпечення освітньої реформи в незалежній Україні (2017)
Грабовий В. В. - Кількісні показники норм юридичної відповідальності за злочини проти власності в КК УСРР 1922 р (2017)
Грубінко А. В. - Британська концепція зовнішньополітичного і безпекового виміру євроінтеграції в європейській політико-правовій думці (2017)
Кіндюк Б. В. - Місце та роль указів як підзаконних нормативно-правових актів в системі охорони природи (2017)
Кравчук В. М. - Повага до суду як один із принципів правової держави, Сташків Н. Б. (2017)
Кравчук М. В. - Військовий чинник державного будівництва України (1917–1921 рр.): історико-правовий аспект (2017)
Патлачук О. В. - Юридична техніка земельного кодексу УСРР 1922 р., Закону "Про ліси УСРР" 1923 р., Гірничого кодексу УСРР 1928 р (2017)
Подковенко Т. О. - Медіація: міжнародно-правові стандарти (2017)
Ухач В. З. - Становлення та генезис інституту опіки на українських землях в період IX–XVIII ст.: історико-правовий дискурс (2017)
Гавриленко О. А. - Міжнародно-правове та внутрішньодержавне регулювання торговельної діяльності в Європі у ХІІ–ХІV ст (2017)
Голота Н. П. - Інформаційна політика в діяльності правоохоронних органів (2017)
Зливко С. В. - Врахування питань безпеки в системі управлінських ризиків в діяльності керівника в системі виконання покарань (2017)
Коханчук С. С. - Окремі аспекти діяльності органів місцевого самоврядування та громадськості в зарубіжних країнах, спрямовані на забезпечення прав осіб з інвалідністю (2017)
Лихачов Н. С. - Процедура резолюції (вотуму) недовіри як форма парламентської відповідальності кабінету міністрів України (2017)
Лях М. Ю. - Зарубіжні моделі органів суддівського самоврядування (2017)
Навроцький О. О. - Теоретичні проблеми визначення адміністративної правоздатності дитини як самостійного елементу адміністративної правосуб’єктності дитини (2017)
Олійничук О. І. - Правові форми реалізації фіскальних і регулюючих ефектів акцизного оподаткування в Україні та ЄС, Дрижак Н. В. (2017)
Росоляк О. Б. - Децентралізація публічної влади: європейський досвід та поступ України (2017)
Ростовська К. В. - Міжнародний досвід формування та реалізації антикорупційної політики в інших державах (2017)
Савранчук Л. Л. - Адміністративно-правові відносини у сфері обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в Україні (2017)
Савранчук С. Л. - Юридична відповідальність працівників спеціалізованої антикорупційної прокуратури України (2017)
Струкова К. О. - Інформаційно-правове забезпечення системи безоплатної правової допомоги (2017)
Терехов В. Ю. - Міжнародний досвід взаємодії суб’єктів забезпечення муніципальної безпеки (2017)
Чорнописький П. Б. - Конституційна реформа як прояв конституційної інженерії на практиці окремої держави (2017)
Чудик Н. О. - Участь адвоката в адміністративному процесі (2017)
Шевчук О. Р. - Сутність страхування як інституту фінансового права (2017)
Шевчук О. О. - Механізми забезпечення контролю за дотриманням правил захисту персональних даних в ЄС (2017)
Шульга Є. В. - Роль та значення принципу верховенства права в адміністративно-деліктних відносинах (2017)
Боднарчук І. В. - Правове регулювання забезпечення прав дітей-інвалідів в Україні, Удич А. В. (2017)
Бутрин-Бока Н. С. - Особливості фідуціарних правочинів в системі цивільного права України, Дячук С. М. (2017)
Возняковська К. А. - Захист прав кредиторів – суб’єктів господарювання у відносинах із неплатоспроможними банками: проблемні аспекти (2017)
Гнат Н. А. - Місце юридичних осіб публічного права у суб’єктному складі цивільних правовідносин (2017)
Дробчак А. Л. - Some problems of legal regulation of the institution of guardianship and tutelage in Ukraine, Кравець А. С. (2017)
Зигрій О. В. - Перспективи розвитку ринку землі в Україні, Мудрик Р. С., Садівська Г. А. (2017)
Лукасевич-Крутник І. С. - Правове регулювання договірних відносин перевезення в Україні протягом ХХ століття (2017)
Микитин В. І. - Проблеми правового статусу земель водного фонду України, Мариняк І. В. (2017)
Паращук Л. Г. - Дотримання вимог принципу верховенства права в процесі створення та функціонування ОСББ – шлях до становлення інституту ефективного власника житла (2017)
Сампара Н. М. - Юридичні факти як підстави виникнення субсидіарних цивільно-правових зобов’язань (2017)
Ткаченко О. М. - Правова охорона та розвиток рекреаційних природних територій України та країн Балтії (порівняльний аналіз) (2017)
Труфанова Ю. В. - Національне законодавство у сфері нарахування заробітної плати (2017)
Фрончко В. В. - Місце інноваційного права в сучасній системі права (2017)
Цвігун І. М. - Особливості земельної ділянки як об’єкта іпотечних відносин: теоретичний та практичний аспекти (2017)
Олійничук Р. П. - Проблеми розмежування групового порушення громадського порядку та захоплення державних або громадських будівель чи споруд (2017)
Пілюков Ю. О. - Система ідентифікаційних ознак почерку, можливості її удосконалення при проведенні почеркознавчої експертизи підписів (2017)
Прокопів Б. В. - Психологічний аспект професійного відбору на службу в правоохоронні органи (2017)
Рогатинська Н. З. - Встановлення об’єктивної істини як мета доказування (2017)
Фокін Я. Ф. - Особливості обшуку під час досудового розслідування. Ухилення від проходження військової строкової служби та мобілізації (2017)
Majewski R. - Legal nature of the proceedings and the decision to grant a scholarship for the PhD candidate in Polish law (2017)
Пастух І. М. - Обґрунтування азотування в тліючому розряді з живленням змінним струмом, Соколова Г. М., Люховець В. В. (2017)
Харжевський В. О. - Дослідження законів руху вихідної ланки механізмів, побудованих на основі механізму чебишева з наближенням верхньої ділянки шатунної кривої (2017)
Горобець В. А. - До питання синтезу багатоланкових механізмів з масивною веденою ланкою, Манойленко О. П., Сисенко І. В. (2017)
Савицький Ю. В. - Проектування технологічних процесів методом синтезу (2017)
Проценко В. О. - Обґрунтування параметрів запобіжних канатних муфт для захисту машин від експлуатаційних перевантажень, Клементьєва О. Ю. (2017)
Савицький Ю. В. - Математична модель лиття по випалюваній газифікованій моделі, Ткачук В. П. (2017)
Чабан О. В. - Експериментальні дослідження впливу пристрою зниження динамічних навантажень на динамічні навантаження привода рукавичного автомату, Піпа Б. Ф. (2017)
Стрельбицкий В. В. - Влияние геометрических характеристик рабочей среды на формирование шероховатости поверхности деталей при виброударной обработке (2017)
Kulik T. I. - Stress and deformation in rod and tube polymeric shoe parts at torsion and bending, Zlotenko B. M. (2017)
Суховій А. В. - Вплив видів обробки на вихід та розподіл волокон льону олійного за довжиною, Круглий Д. Г. (2017)
Пахолюк О. В. - Особливості використання лляних волокон у виготовленні медичного текстилю, Передрій О. І. (2017)
Мельник Г. В. - Математичне та програмне забезпечення проектування форми пружної системи заправки трикотажних машин (2017)
Дзикович Т. А. - Розробка трикотажних виробів спеціального призначення, Минтус І. С. (2017)
Лабенко О. А. - Дизайн-проектування сценічного ансамблю з використанням бісеру, Остапенко Н. В., Колосніченко М. В., Антонюженко А. Ю. (2017)
Луцкер Т. В. - Особливості дизайн-проектування і виготовлення текстильних ляльок, Остапенко Н. В., Зубкова Л. І., Чук Л. А., Навольська Л. В. (2017)
Нахайчук О. В. - Використання статистичних методів дослідження антропометричної інформації, Захарова Е. А., Мізрах А. А. (2017)
Щербань В. Ю. - Ефективність роботи компенсаторів натягу нитки трикотажних машин, Мурза Н. І., Кириченко А. М., Шолудько М. І. (2017)
Сокол Г. М. - Очищення нафтопродуктів та вилучення їх слідових кількостей з пожежного сміття за допомогою сорбційних матеріалів для подальшого дослідження хроматографічним методом, Ганзюк А. Я., Шелестюк О. П., Міщук О. М. (2017)
Болібрух Б. В. - Визначення граничного часу роботи пожежника в теплозахисному одязі на основі тривимірної моделі (2017)
Упірова Н. І. - Нормування рівня вмісту формальдегіду у продукції текстильної та легкої промисловості в Україні і світі, Кравчук Г. В., Хилькевич Т. В., Харченко Т. Ф. (2017)
Троян О. М. - Розроблення чоловічої білизни лікувально-профілактичного призначення з використанням енергоінформаційних технологій, Лущевська О. М., Янцаловський О. Й., Краснюк Л. В. (2017)
Саміла А. П. - Генерація гармонічного коливання для синтезу цифрових сигналів на основі вбудованих апаратних систем, Політанський Л. Ф. (2017)
Алтунін С. І. - Аналіз статичних характеристик програмно реалізованого пристрою ФАПЧ (2017)
Касянчук М. М. - Модифікований метод шифрування рабіна з використанням різних форм системи залишкових класів, Якименко І. З., Дубчак Л. О., Рендзеняк Н. А., Мандебура Н. М. (2017)
Скрипник Т. К. - Ефективний інтерфейс користувача, Манзюк Е. А., Москалюк С. С. (2017)
Трембач Б. Р. - Методи оптимізації проектування структурних програмно-апаратних засобів задачі розпізнавання просторових параметрів джерел акустичних сигналів, Кочан Р. В., Трембач Р. Б. (2017)
Мясіщев О. А. - Метод захищеності комп’ютерних мереж на етапах проектування і експлуатації, Мартинюк О. О., Гіневська Н. М. (2017)
Савенко О. С. - Програмне забезпечення інформаційної технології моделювання поширення вірусних кодів в гетерогенних мережах (2017)
Скрипник Т. К. - Використання бізнес-симуляцій та комп’ютерних ділових ігор у навчанні, Петровський С. С., Демешко В. І. (2017)
Медведчук М. С. - Інформаційна безпека хмарних сервісів у провадженні бджільницького господарства, Пасічник О. А., Скрипник Т. К. (2017)
Корольов В. Ю. - Моделювання мереж зв’язку рухомих дистанційно керованих систем на базі hla, Поліновський В. В., Огурцов М. І. (2017)
Рудик А. В. - Методика вибору частоти дискретизації сигналів давачів навігаційної системи та виконавчих пристроїв мобільних робототехнічних комплексів (2017)
Пасічник О. А. - Методологія оцінки характеристик вимірювальної системи, реалізованої із застосуванням інформаційних технологій (2017)
Волочій С. Б. - Синтез показників ефективності складових комплексу охоронної сигналізації на основі сейсмічних датчиків, Онищенко В. А. (2017)
Мельничук С. І. - Застосування оцінок інформаційної ентропії під час опрацювання широкосмугових акустичних реалізацій діагностичних сигналів, Лазарович І. М. (2017)
Білинський Й. Й. - Моделювання ультразвукового засобу вимірювального контролю витрати плинних середовищ, Гладишевський М. В., Бурдейний В. Б. (2017)
Плотніков О. М. - Метод комплексування даних з попереднім знаходженням інформативної області сцени, Микитенко В. І. (2017)
Бачинський М. В. - Принципи стимуляції і реабілітації зорового аналізатора оператора, Навроцька К. С., Горбатюк С. М. (2017)
Tarandushka L. A. - Automation of calculating the cost of transport services using the theory of decision trees, Kostian N. L. (2017)
Галюк С. Д. - Порівняльний аналіз двомірних відображень для перестановок пікселів, Круліковський О. В., Політанський Л. Ф. (2017)
Заспа Ю. П. - Контактне динамо як генератор когерентних космічних форм руху та джерело планетарної, сонячної, галактичної і метагалактичної енергії та магнетизму. Частина VI (2017)
Данко В. М. - Розробка конструкції трекерної системи для сонячних панелей, Смутко С. В., Поліщук О. С. (2017)
Романюк О. Н. - Особливості анізотропної фільтрації текстур при використанні технології, Дудник О. О. (2017)
Одегов Н. А. - Finite time-frequency (FTF) – сигналы. Призрак или реальность? (2017)
Синюк О. М. - Моделювання процесу заповнення розплавом полімеру порожнини прес-форми з армуючими елементами (2017)
Слово редактора (2017)
Макар В. - Канадській федерації 150 років (2017)
Макар В. - Канада – від формування до сьогодення (2017)
Марусик Т. - Cтановлення і розвиток міжнародного співробітництва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (до 40-річчя від часу започаткування) (2017)
Bohatyrets V. - Embracing multiculturalism of Canada: the roots & the present-day realities (2017)
Козачук О. - Проблема періодизації імміграції до США та Канади (2017)
Логвінова Д. - "Інтеркультуралізм": квебекська модель культурного плюралізму (2017)
Макух-Федоркова І. - Медіа-освіта як інноваційний напрям освітньої політики Канади (2017)
Лупул Д. - Промова: виголошена на меморіальній церемонії, біля могили Др. Йосипа Олеськіва на Личаківському цвинтарі (2017)
Макар Ю. - Українській Дипломатії 100 років (2017)
Блажевська Є. - Етапи формування спільної імміграційної політики Європейського Союзу (2017)
Бутирська І. - Розвиток Словенії в Європейському Союзі: соціальні аспекти (2017)
Ватаманюк А. - Соціальні аспекти імміграційного руху в сучасній Іспанії (2017)
Звоздецька О. - Сучасна політика Республіки Польща в інформаційній сфері: проблема відповідності критеріям ЄС (2017)
Мельничук Л. - Передумови та становлення відносин Румунії з Європейськими Співтовариствами (1960 – 1970-ті рр.) (2017)
Осадца І. - Участь болгарських політичних партій в євроінтеграційних процесах (2017)
Попова Н. - Концепція європеїзації та можливості її використання для аналізу відносин Україна – ЄС (2017)
Фісанов В. - Mіграційна криза 2015 року як стимул переосмислення сучасної регуляторної політики Євросоюзу: організаційний та безпековий виміри (2017)
Halczak B. - Relocation of People between Poland and the Ukrainian Socialist Soviet Republic in the years 1944-1946 in the light of czechoslovack military sources (2017)
Дрозд Р. - Питання Акції "Вісла" в діяльності Об’єднання лемків у Польщі 1990-2003 роках (2017)
Коцан Р. - Боротьба з контрабандою на радянсько-польському кордоні у 1921-1939 роках (2017)
Струтинський В. - Трагічні сторінки в історії польського народу як важлива складова формування сучасних українсько-польських стосунків (2017)
Бурдяк В. - Еволюція політичної культури в Балканських державах (2017)
Дем’яненко О. - Концептуальні засади дослідження громадянського суспільства (2017)
Зайцева З. - Габсбурзька імперія на етапі лібералізації: поступ громадянського суспільства (2017)
Кузуб Г. - Поняття децентралізації влади у політичній науці та підходи її методологічного дослідження (2017)
Лаврук І. - Функціональні аспекти політичної участі у громадському просторі: теоретико-концептологічні дебати (2017)
Михайлиця К. - Основні етапи формування теорії Другого модерну в сучасній політичній науці (2017)
Novoskolсeva L. - The Interrelation of National and State Interests under the Modern World Order Conditions (2017)
Ostapiak V. - Strategic Partnership of the Post-Soviet Countries (Asian Dimension of the Balancing Partnership) (2017)
Шевченко О. - Чинники актуалізації глобальної зміни клімату (2017)
Катеринчук П. - Медіаполітика Росії як засіб політичного тиску у країнах ЦCЄ (2017)
Семенко В. - Успіх правопопулістської Австрійської партії свободи (АПС) на місцевих виборах 2015 р. (2017)
Трофименко М. - Британська Рада як інструмент публічної дипломатії Великої Британії (2017)
Федорчак Т. - Моделі формування національних держав у Європі: case-study Чехословаччини (2017)
Бортнікова А. - Діяльність міського уряду Луцька в умовах запровадження магдебурзького права (2017)
Бостан С. - Особливості становлення децентралізаційних процесів у Чернівецькій області (2017)
Моцок В. - Протидія просуванню демократії в умовах "Української кризи": чи ефективний російський "суверенний авторитаризм"? (2017)
Репецька А. - Взаємодія інститутів законодавчої та виконавчої влади в сучасній Україні (2017)
Ротар Н. - Динаміка структурних ресурсів регіонального політичного режиму у Чернівецькій області (2017)
Тодоріко А. - Особливості формування політичної довіри в Україні: макрорівень політичних відносин (2017)
Трофименко А. - Реалізація прав внутрішньо переміщених осіб в Україні (2017)
Циганюк В. - Традиції Кафедри міжнародних відносин (2017)
Макар В. - Костянтин Томащук: повернення у славі в Чернівці, Гатрич В. (2017)
Мельничук Л. - До 100-ліття Української Дипломатії (2017)
Грубінко А. В. - Інформаційна безпека України: правове гарантування та реалії забезпечення (2019)
Подковенко Т. О. - Медіація як один з альтернативних способів вирішення спорів та її вплив на правову культуру суспільства (2019)
Рябовол Л. Т. - Праворозуміння як наукова проблема: деякі тенденції сучасного етапу дослідження (2019)
Савенко В. В. - Закон як мотиваційний чинник формування правового світогляду та правовосвідомості людини в умовах громадянського суспільства (2019)
Трошкіна К. Є. - Передумови становлення інституту громадянства в УНР (2019)
Ухач В. З. - Український визвольний рух 1940–1950-х років: інституціалізація досліджень (вибрані аспекти) (2019)
Баганець О. О. - Правові засади здійснення реформи прокуратури в Україні (2019)
Гуцул В. В. - Адміністративно-правовий статус Міністерства юстиції України у сфері правової освіти населення (2019)
Книш С. В. - Удосконалення публічного управління сферою охорони здоров’я в Україні: аналіз реформи та європерспективи (2019)
Олійничук О. І. - Правове регулювання податкового менеджменту в Україні, Чайка І. Р. (2019)
Цикал М. М. - Підстави дисциплінарної відповідальності судді, Шамрук Н. Б. (2019)
Фліссак К. А. - Економічні санкції та специфіка їх позиціонування в сучасних міжнародних відносинах (2019)
Хіля М. М. - Теоретико-правова характеристика системи джерел адміністративного права України (2019)
Чудик Н. О. - Моделі адміністративної юстиції в зарубіжних країнах (2019)
Koruts U. Z. - Corporate disputes in Ukraine: the application of the case-law of the european court of justice in Ukraine, Bazhenov M. I. (2019)
Соколовська Ю. В. - Відповідальність акціонерів акціонерного товариства: аналіз законодавства і судової практики-процесуальне право (2019)
Труфанова Ю. В. - Підстави припинення договору: теоретико-практичні особливості (2019)
Банах С. В. - Інститут суду присяжних в Україні: перспектив розвитку та проблеми реалізації, Совтис Л. І. (2019)
Вівчар О. І. - Вплив злочинної діяльності на економічну безпеку підприємницьких структур у постконфліктних умовах: ідентифікація загроз та механізми протидії (2019)
Гайдай С. Г. - Інформатизація прокурорської діяльності: теоретико-правові засади (2019)
Нашинець-Наумова А. Ю. - До питання щодо боротьби з кібершпіонажем: вивчення та осмислення (2019)
Маланчук П. М. - Зaпрoвaджeння eлeктрoннoгo судoчинствa у кримінaльнoму прoцeсі (2019)
Олійничук Р. П. - Відмінності між груповим порушенням громадського порядку та порушенням порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій (2019)
Пілюков Ю. О. - Фіктивне підприємництво в Україні. Поняття та зв’язок з іншими економічними злочинами (2019)
Полуніна Л. В. - Висунення версій та планування на початковому етапі розслідування незаконного збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю (2019)
Прокопів Б. В. - Стан та шляхи вдосконалення реалізації антикорупційної політики України (2019)
Фролов О. П. - Суб’єктивні елементи обшуку у формі спеціальної операції (загальна характеристика) (2019)
Шрамко О. М. - Можливості судово-економічних експертиз при розслідуванні окремих корупційних злочинів (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Господаренко Г. М. - Формування родючості ґрунту за різних систем удобрення в польовій сівозміні, Черно О. Д., Чередник А. Ю. (2019)
Кирпа М. Я. - Енергоощадне сушіння насіння кукурудзи, Кулик В. О. (2019)
Жуков О. В. - Фізіономічні типи рослинності та їх ідентифікація за допомогою дешифрування цифрових знімків, Коваленко Д. В., Маслікова К. П. (2019)
Фокін А. В. - Прогнозування популяційної динаміки фітофагів в агроекосистемах за допомогою ланцюгів Маркова, Доля М. М., Дрозда В. Ф. (2019)
Васильєва О. М. - Динаміка якісних показників стану риби в каналі "Дніпро-Донбас” унаслідок сезонного прокачування, Новіцький Р. О., Губанова Н. Л., Горчанок А. В., Сапронова В. О. (2019)
Nalbandyan M. A. - The patterns of heavy metals accumulation in water, soil and their transfer in the soil–plant system in the catchment area of the Sotk and Masrik rivers, Saakov A. S. (2019)
Гриник С. І. - Ефективність основного обробітку та системи удобрення ґрунту при вирощуванні пшениці ярої в умовах Передкарпаття (2019)
Шевченко М. С. - Агробіологічні та технологічні методи підвищення протиерозійного потенціалу ґрунтів у сівозміні, Шевченко С. М., Шевченко О. М., Деревенець-Шевченко К. А., Швець Н. В. (2019)
Псьолова А. О. - Уміст антоціанів у зерні кукурудзи цукрової різного забарвлення, Деркач К. В., Сатарова Т. М. (2019)
Output data (2019)
Содержание (2018)
Правила для авторів (2018)
Жерко О. М. - Хроническая сердечная недостаточность и ремоделирование сердца при диастолической дисфункции левого желудочка (2018)
Гордієнко І. Ю. - Варіанти пренатальної ультразвукової картини при вродженій діафрагмальній килі у плода, Гребініченко Г. О., Тарапурова О. М., Величко А. В. (2018)
Грідіна Т. А. - Особливості ультразвукової структури підшлункової залози при бронхіальній астмі і рецидивуючому бронхіті у дітей, Тарасюк Б. А., Лук’янова І. С., Головченко О. В. (2018)
Лозинська Н. В. - Можливості ультразвукової діагностики у виявленні і моніторингу аритмій плода (2018)
Ternovoy N. K. - 3D modeling and 3D printing technology for personalized models of pelvic bones and proximal femur malignant tumors for surgery planning and rehearsal, Drobotun O. V., Kolotilov N. N., Konovalenko V. F., Voeykova I. M., Vasilieva S. I. (2018)
Король П. О. - Роль позитронної емісійної томографії в діагностиці раку молочної залози, Ткаченко М. М., Щербіна О. В. (2018)
Отрощенко Н. П. - Клінічні аспекти аутоагресивних проявів у хворих на депресію (огляд літератури), Отрощенко П. О. (2018)
Куликова Ф. И. - Тромбоэмболия легочной артерии: лучевая диагностика (обзор и портфолио), Колотилов Н. Н., Alekseyenko K., Абрамова Е. А., Горшкова Е. В., Байбаков В. М. (2018)
Kolotilov N. N. - Radiological pharmacology: glutoxim, Alekseyenko A., Andrushchenko I. V., Anton S., Khomyak E. V. (2018)
Тарасюк Б. А. - Поліп товстого кишечника у дитини: випадок з практики, Джам О. П., Палкін А. Ю., Лук’янова І. С., Терницька Ю. П., Степанов А. О., Солодущенко В. В. (2018)
Ф. И. Куликова – юбилей (2018)
Абдуллаєв Ф. Г. - Ізометричність підпросторів розв’язків систем диференціальних рівнянь просторам дійсних функцій, Бушев Д. М., Імаш кизи М., Харкевич Ю. І. (2019)
Гладиш Б. І. - Деформації загального положення оптимальних функцій на орієнтованих поверхнях з межею, Пришляк О. О. (2019)
de Malafosse B. - Application of the infinite matrix theory to the solvability of sequence spaces inclusion equations with operators (2019)
Жуматов С. С. - Об устойчивости программного многообразия систем управлений с переменными коэффициентами (2019)
Kenzizi T. - Existence of nonnegative solutions for a fractional parabolic equation in the whole space (2019)
Кушпель А. К. - О константах Лебега (2019)
Ly Kim Ha - The $b-heat equation on finite type CR manifolds with comparable Levi form (2019)
Романюк А. С. - Оцінки деяких апроксимаційних характеристик класів періодичних функцій однієї та багатьох змінних, Романюк В. С. (2019)
Хамраев А. Ю. - О динамике квазистрого невольтерровского квадратичного стохастического оператора (2019)
Харибегашвили С. - О существовании, единственности и отсутствии решений одной краевой задачи для квазилинейного гиперболического уравнения, Мидодашвили Б. (2019)
Herscovich E. - On the Merkulov construction of A∞-(co)algebras (2019)
Ноаров А. И. - О корректном определении потока разрывного соленоидального векторного поля (2019)
Тилищак О. А. - Про максимальні уніпотентні підгрупи спеціальної лінійної групи над комутативним кільцем (2019)
Содержание (2019)
Романенко Т. Г. - Акушерський сепсис (Клінічна лекція), Дубров С. О., Суліменко О. М., Суліменко Є. М. (2019)
Кравченко О. В. - Диференційований підхід до призначення гормональної терапії у ІІ триместрі гестації у вагітних після екстракорпорального запліднення (2019)
Медведь В. І. - Питання залізодефіциту та анемії в Рекомендаціях ВООЗ-2017, Степура Н. Б. (2019)
Пирогова В. І. - Вітамінно-мінеральні комплекси у профілактиці репродуктивних втрат та ускладнень вагітності, Ошуркевич О. О., Охабська І. І. (2019)
Макарчук О. М. - Клінічний досвід застосування різноманітних підходів до комплексної та превентивної терапії функціональних кіст яєчників, Матвійків Н. І. (2019)
Голяновський О. В. - Ендометріоз післяопераційного рубця (Випадок з практики), Клюзко І. В., Губар І. А., Кульчицький Д. В. (2019)
Камінський В. В. - Порівняльна оцінка результативності різних схем застосування природних флавоноїдів Протефлазіду у терапії цервікальних інтраепітеліальних неоплазій (CIN) легкого та помірного ступеня, асоційованих з генітальною папіломавірусною інфекцією, Суханова А. А., Шалько М. Н., Суменко В. В., Лавренюк Ю. В. (2019)
Федорич П. В. - Обґрунтування застосування Дораміцину для ерадикації мікрофлори, асоційованої з бактеріальним вагінозом, Мавров Г. І., Подольський Вл. В. (2019)
Rymarchuk М. І. - Polymorphic variants of detoxification genes and possible gestational complications in pregnant women with retrochorial and retroplacental hematomas (2019)
Романенко Т. Г. - Доцільність та необхідність застосування вітамінно-мінерального комплексу під час вагітності, Жалоба Г. М., Стаселович Л. Ю., Довбня Т. В. (2019)
Скрипченко Н. Я. - Профілактика та лікування акушерських і перинатальних ускладнень у жінок з аденоміозом, Павлова О. М. (2019)
Жабченко І. А. - Харчування матері як індикатор метаболічного контролю вагітності, Тертична-Телюк С. В., Сюдмак О. Р. (2019)
Говсєєв Д. О. - Прогнозування прееклампсії у жінок з ендотеліальною дисфункцією (2019)
Диндар О. А. - Досвід застосування препарату Магнефар В6 в акушерській практиці (2019)
Круть Ю. Я. - Фактори ризику затримки росту плода у вагітних із артеріальною гіпертензією, Дейніченко О. В. (2019)
Бисага Н. Ю. - Сучасні підходи до розродження жінок із затримкою внутрішньоутробного росту плода на тлі прееклампсії (2019)
Бенюк В. О. - Досвід відновлення нормоценозу піхви при лікуванні бактеріального вагінозу у жінок репродуктивного віку, Никонюк Т. Р., Ковалюк Т. В. (2019)
Литвак О. О. - Вплив медикаментозної корекції на морфологічні зміни лейоміоми матки (2019)
Грек Л. П. - Роль прозапальних механізмів у виникненні системних порушень у пацієнток з хронічним тазовим болем (2019)
Косілова С. Є. - Пошук нових методів лікування та профілактики атрофічного вагініту у період постменопаузи (2019)
Запорожченко М. Б. - Ефективність запропонованої комплексної етапної персоніфікованої терапії у жінок репродуктивного віку із поєднаною патологією матки – лейоміомою та аденоміозом, Сидоренко А. В. (2019)
Суханова А. А. - Патогенетичні підходи до профілактики перитонеальних тазових спайок, Ратушняк Н. Я., Сорокіна О. О. (2019)
Берестовий О. О. - Особливості формування тривожних розладів у жінок при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій (2019)
Стрелко Г. В. - Порівняння протоколів підготовки ендометрія у циклах допоміжних репродуктивних технологій із застосуванням ооцитів донора у жінок зі зниженою відповіддю на стимуляцію, Уланова В. В. (2019)
Содержание (2019)
Горпинченко И. И. - Роль пролактина и диагностическое значение гиперпролактинемии у мужчин, Спиридоненко В. В. (2019)
Головко С. В. - Порівняльна характеристика ефективності та ускладнень фотоселективної вапоризації (120 Вт) та біполярної резекції доброякісної гіперплазії передміхурової залози, Балабаник В. Р. (2019)
Вагенленер Ф. М. - Неантибактериальная растительная терапия (BNO 1045) в сравнении с антибактериальной терапией (фосфомицина трометамол) при лечении острых неосложненных инфекций нижних мочевыводящих путей у женщин: двойное слепое, в параллельных группах, рандомизированное, Абрамов-Соммарива Д., Геллер М., Штайндль Г., Набер К. Г. (2019)
Горпинченко И. И. - Полікомпонентна фітотерапія у лікуванні при захворюваннях передміхурової залози, Гурженко Ю. М., Спиридоненко В. В. (2019)
Pasiechnikov S. P. - Risk Factors of Early Postoperative Complications in Their Interaction with Results of Transurethral Resection of Prostate in Patients with Benign Prostatic Hyperplasia, Saidakova N. O., Abdulfatah A. M. (2019)
Бойко А. І. - Профілактика ускладнень у пацієнтів із сечокам’яною хворобою на тлі цукрового діабету 2-го типу після екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії та контактної уретеролітотрипсії, Купрін Д. І. (2019)
Нуриманов К. Р. - Эффективность и безопасность базовой фармакотерапии хронического абактериального простатита (2019)
Яцина О. І. - Роль і місце менопаузальної гормональної терапії у лікуванні симптомів нижніх сечовивідних шляхів у жінок віком понад 40 років, Єфіменко О. О. (2019)
Корниенко А. М. - Оценка эффективности и переносимости препарата Нормовен в комплексной терапии хронического бактериального простатита, Щербак М. А. (2019)
Кочарян Г. С. - Редкий клинический случай синдрома тревожного ожидания сексуальной неудачи (2019)
Гурженко Ю. Н. - Ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа и эректильная дисфункция (2019)
Горпинченко И. И. - Исследование эффективности диетической добавки Либедор у мужчин с эректильной дисфункцией, Гурженко Ю. Н., Спиридоненко В. В. (2019)
Кочарян Г. С. - Транссексуальность: диагностические подходы и клиническое наблюдение (2019)
Слободянюк В. А. - Ефективність екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії у лікуванні сечокам’яної хвороби (2019)
Возіанов С. О. - Негенітоуринарні ускладнення радикальної простатектомії у хворих на локалізований рак передміхурової залози: результати п’ятирічного одноцентрового когортного дослідження, Шамраєв С. М., Леоненко А. М. (2019)
Головко С. В. - Аналіз анатомічних факторів, що сприяють нетриманню сечі після радикальної простатектомії (Огляд літератури) (2019)
Шапринський В. О. - Перший досвід симультанної передочеревинної пластики пахвинних гриж під час виконання одномоментної залобкової простатектомії, Горовий В. І., Барало І. В., Капшук О. М., Потєха Ю. Б., Кобзін О. Л., Мисак А. І. (2019)
Материалы конгресса ассоциации урологов Украины (2019)
Віткін Л. М. - Наукові метрологічні центри України. Шляхи оптимізації та удосконалення їх діяльності, Попруга Ю. М., Двірник Н. А. (2018)
Neyezhmakov P. I. - Analysis of the capability of the national measurement standards of Ukraine for assurance of traceability in the field of additive manufacturing, Skliarov V. V., Prokopov A. V. (2018)
Подколзина Е. Н. - Оценивание неопределенности измерений при проведении ситового анализа твердого минерального топлива (2018)
Олійник О. Ю. - Добротність коливальної системи камертонного резонатора з урахуванням пружно-гістерезисного тертя, Тараненко Ю. К. (2018)
Кузь М. В. - Оцінка характеристик якості програмного забезпечення еталонних повірочних установок лічильників газу, Андрейко В. М. (2018)
Jafarov H. J. - The accuracy characteristics of control over productivity of liquid, oil and gas on wells, Abbasova S. M. (2018)
Затока С. А. - Использование компьютерных тренировочных программ для подготовки специалистов-метрологов (2018)
Содержание (2019)
Матюха Л. Ф. - Клінічний випадок дисметаболічної кардіоміопатії у практиці сімейного лікаря, Процюк О. В., Клименко Л. В., Боюка О. Ю. (2019)
Воронцов О. О. - Досвід минулого у формуванні комунікативних навичок майбутнього лікаря: "Знаючи минуле, лікар повинен передбачати майбутнє", Бабінець Л. С. (2019)
Брацюнь О. П. - Роль сімейного лікаря у наданні загальної паліативної допомоги: міжнародний досвід (2019)
Горопко О. Ю. - Ожиріння та артеріальна гіпертензія: сучасні погляди на патогенез, діагностику та лікування (2019)
Кочуєва М. М. - Антигістамінна терапія: левоцетиризин у практиці сімейного лікаря, Рогожин А. В. (2019)
Головач И. Ю. - Менеджмент пациентов с системной красной волчанкой на этапе первичной медицинской помощи: ответы на часто задаваемые вопросы, Егудина Е. Д. (2019)
Крючко Т. О. - Рецидивуючий цистит у дітей: резерви профілактики, Кузьменко Н. В., Харшман В. П., Козяр Н. Г. (2019)
Пілецький А. М. - Складний диференційний діагноз геморагічного васкуліту у практиці лікаря загальної практики-сімейної медицини: власні клінічні спостереження та дані літератури, Снігир Н. В., Рудіченко В. М., Кривець В. О., Маслій М. Г. (2019)
Kostyukova N. I. - Clinical and Genetic Aspects of Refractory Forms of Multiple Myeloma Development, Rossokha Z. I., Gorovenko N. G., Vydyborets S. V. (2019)
Михайловська Н. С. - Клінічна ефективність застосування L-аргініну у хворих на ішемічну хворобу серця та метаболічний синдром, Стецюк І. О., Кулинич Т. О., Лісова О. О. (2019)
Соломенчук Т. М. - Ефективність кардіометаболічної терапії при лікуванні гострого коронарного синдрому без елевації сегмента ST у жінок у перименопаузі, Процько В. В., Восух О. В., Хамуляк Х. М. (2019)
Ждан В. М. - Клінічні підходи до терапії артеріальної гіпертензії у жінок у період постменопаузи, Кітура Є. М., Кітура О. Є., Бабаніна М. Ю., Ткаченко М. В. (2019)
Кочуєва М. М. - Особливості ліпідного профілю при різній активності компонентів ренін-ангіотензин-альдостеронової системи у пацієнтів з гіпертонічною хворобою і ожирінням, Псарьова В. Г., Кириченко Н. М., Рубан Л. А., Кочуєв Г. І., Шалімова А. С. (2019)
Коміссарова О. С. - Методичні, діагностичні та прогностичні аспекти використання показників трансмітрального кровотоку в якості маркерів діастолічної дисфункції на етапах прогресування хронічної серцевої недостатності, Сябренко Г. П., Салех Нажар С. Х., Сухомлин Г. М. (2019)
Кузьміна Г. П. - Показники якості життя та функціонального статусу хворих на артеріальну гіпертензію з коморбідною подагрою, Лазаренко О. М. (2019)
Барчан Г. С. - Ефективність фітоімунокорекції при рекурентних респіраторних інфекціях та у разі їхнього поєднаного перебігу у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини (2019)
Полюлях О. А. - Репродуктивне здоров’я жінок із поєднаною патологією матки та молочних залоз (2019)
Вдовиченко Ю. П. - Репродуктивне здоров’я жінок-лікарів різних спеціальностей, Шелигін О. С. (2019)
Бойко А. В. - Особливості менструальної функції жінок після органозберігальних операцій на яєчниках (2019)
Стрільчук Л. М. - С-реактивний протеїн та його роль у патогенезі уражень серця (Огляд літератури та власні дослідження) (2019)
Юрочко Б. М. - Пухлини серця. Огляд літератури та клінічний випадок, Бурлакова Л. І., Романов С. М. (2019)
Пелипенко О. В. - Організація позашпитальної допомоги пацієнтам з пошкодженням опорно-рухового апарату, Ковальов О. С., Березан О. І. (2019)
Бабінець Л. С. - Оцінювання параметрів еластографії підшлункової залози і печінки при коморбідності хронічного біліарного панкреатиту та ожиріння, Кицай К. Ю. (2019)
Головач И. Ю. - Системная склеродермия: современный взгляд на патогенез, клинику, диагностику и лечение, Егудина Е. Д. (2019)
Кропивницкая О. И. - Новые возможности топической терапии микоза стоп (2019)
Kaminskyi V. Ya. - Значення спадкового фактора у розвитку хронічної хвороби нирок (гломерулонефриту) (2019)
Матюха Л. Ф. - Навчання пацієнтів як невід’ємна складова комплексного підходу у лікуванні пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу, Смаль Б. О. (2019)
Пасієшвілі Л. М. - Комунікаційна компетентність сімейного лікаря – від інтернатури до повсякденної практичної діяльності, Заздравнов А. А. (2019)
Псарьова В. Г. - Судинне ремоделювання при різній активності ренін-ангіотензин-альдостеронової системи у пацієнтів з коморбідністю артеріальної гіпертензії та ожиріння (2019)
Горбаль Н. М. - Особливості продукції IFN-α у хворих на рецидивуючу герпесвірусну інфекцію 1-го та 2-го типів, Іщейкін К. Е., Потьомкіна Г. О., Гайдучок І. Г., Кріль І. Й., Чоп’як В. В. (2019)
Козачок М. М. - Тривожність та депресивні стани в учасників АТО/ООС, хворих на артеріальну гіпертензію, Селюк М. М., Омеляшко М. І., Савчук І. М., Селюк О. В. (2019)
Потаскалова В. С. - Частота поліморфних варіантів G894T гена ендотеліальної NO-синтази у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та надмірною масою тіла, Хайтович М. В., Натрус Л. В., Осадчук Ю. С. (2019)
Гусева С. А. - Современный взгляд на проблемы диагностики и терапии анемии хронических заболеваний, Луценко С. В. (2019)
Черкашина Л. В. - Клінічна ефективність диференційованої корекції стану контактно-захисних систем при хронічних дерматозах у практиці сімейного лікаря (2019)
Щербінська О. С. - Надання лікарями загальної практики-сімейними лікарями акушерсько-гінекологічної допомоги та характеристика взаємозв’язку первинної ланки з акушерсько-гінекологічними службами: за результатами соціологічного дослідження, Слабкий Г. О. (2019)
Жарінова В. Ю. - Визначення факторів настання кардіоваскулярної смерті у віці до 80 років в осіб похилого віку з ішемічною хворобою серця, Войнаровська Г. П., Шаповаленко І. С., Бодрецька Л. О., Бутинець Ж. С., Табакович-Вацеба В. О., Кузнєцова В. О. (2019)
Кондратюк В. Е. - Взаимосвязь между вариабельностью ритма и структурно-функциональным состоянием сердца у пациентов с церебральным атеросклерозом, Егорова М. С., Кононенко Е.А. (2019)
Фуштей І. М. - Оцінювання ефективності та переносимості комбінації L-карнітину та аргініну гідрохлорид у пацієнтів зі стабільною стенокардією напруги, Подсевахіна С. Л., Чабанна О. С., Ткаченко О. В. (2019)
Унгурян О. Б. - Ефективність використання препарату рослинного походження у комплексному лікуванні хворих з гострим неускладненим пієлонефритом (2019)
Бабінець Л. С. - Ефективність комбінації лізиноприлу та амлодипіну у веденні пацієнтів з гіпертонічною хворобою у коморбідності з облітеруючим атеросклерозом нижніх кінцівок у сімейній практиці, Білочицька В. В. (2019)
Сауссен Бен Аммар - Изучение взаимосвязи уровней мозгового натрийуретического пептида с частотой обострений и степенью ограничения воздушного потока у пациентов с хроническим обструктивным заболеванием легких, Комисcарова О. С., Кича Н. В., Черкашина Л. В. (2019)
Стаднюк Л. А. - Дефіцит вітаміну В12 у людей літнього віку і можливість впливу на нього характеру медикаментозного лікування цукрового діабету 2-го типу, Кононенко О. А., Давидович О. В., Олійник М. В. (2019)
Содержание (2019)
Хіміон Л. В. - Сучасна стратегія ведення хворих на подагру, Ященко О. Б., Ситюк Т. О., Данилюк С. В., Кіча Н. В. (2019)
Овчаренко Л. С. - Рациональная терапия поствирусного риносинусита у детей с рекуррентными заболеваниями респираторного тракта и гиперплазией аденоидов, Вертегел А. А., Андриенко Т. Г., Самохин И. В., Кряжев А. В., Ткаченко В. Ю., Слуцкая Т. В. (2019)
Буднік Т. В. - Питання раціонального використання антибіотиків у лікуванні інфекції сечових шляхів та стратегія управління антибіотикорезистентністю (2019)
Палій І. Г. - Тактика безпечного ведення коморбідних хворих на остеоартрит у практиці сімейного лікаря: який вибір?, Ткачук І. В. (2019)
Видиборець С. В. - Сучасні аспекти вітамін-В12-дефіцитної анемії, Гайдукова С. М., Попович Ю. Ю. (2019)
Kostyukova N. I. - Clinical and Genetic Aspects of the Refractory Forms of Multiple Myeloma, Rossokha Z. I., Gorovenko N. G., Vydyborets S. V. (2019)
Видиборець С. В. - Належне клінічне застосування концентрату тромбоцитів, Дерпак Ю. Ю., Попович Ю. Ю. (2019)
Волошина О. Б. - Вегетативні дисфункції після інфекцій та можливості їхньої корекції у загальній практиці (Огляд літератури) (2019)
Кочуєва М. М. - Особливості судинного ремоделювання у пацієнтів з гіпертонічною хворобою і ожирінням в умовах наявності та відсутності інсулінорезистентності, Псарьова В. Г., Кириченко Н. М., Рубан Л. А., Шалімова А. С. (2019)
Долженко М. Н. - Эффекты терапии этилметилгидроксипиридина сукцината при лечении пациентов с ишемической болезнью сердца в исследовании EUROASPIRE V: госпитальная линия, Нудченко А. О., Фарадж К. С., Вивсянник И. В. (2019)
Стаднюк Л. А. - Кардіоваскулярний ризик та стан органів-мішеней у хворих на артеріальну гіпертензію різного віку при високо- та низьконормальному рівнях тиреотропного гормону, Кононенко О. А., Олійник М. В., Давидович О. В., Мікропуло І. Р. (2019)
Корж О. М. - Профілактика серцево-судинних захворювань при цукровому діабеті: роль глікемічного контролю (2019)
Цубанова Н. А. - Клиническая эффективность препаратов на основе лекарственного растительного сырья в терапии мочекаменной болезни, Барская А. В., Чернявски Э. С. (2019)
Выдыборец С. В. - Опыт применения интерактивных методов для оптимизации учебного процесса при изучении трансфузиологии на этапе последипломного обучения, Дерпак Ю. Ю. (2019)
Федорова Е. П. - Случай сочетания первичного склерозирующего холангита, неспецифического язвенного колита и аутоиммунного гепатита, Горбаткова Н. Г., Дудко Е. В., Свистун С. И. (2019)
Решетілов Ю. І. - Технології скринінгу захворювань печінки та підшлункової залози при поєднаній патології органів травлення, Дмитрієва С. М., Алипова О. Е., Васильченко О. Ю., Проценко Н. М. (2019)
Федорова Е. П. - Влияние комбинированной терапии на уровень глюкозы и липидный профиль у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, Дудко Е. В., Светлицкая О. А., Кикнадзе Т. И. (2019)
Фейса С. В. - Новий індекс коморбідності для пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки на фоні цукрового діабету та супутнім гіпотиреозом, Чопей І. В. (2019)
Шурпяк С. О. - Заместительная почечная терапия и консервативное лечение (2019)
Черкашина Л. В. - Інтегральна оцінка якості надання медичної допомоги на первинному рівні хворим на хронічні дерматози лікарями загальної практики - сімейної медицини (2019)
Величко В. І. - Поширеність коморбідних станів та модифікованих факторів ризику у пацієнтів з бронхіальною астмою, Бажора Я. І., Данильчук Г. О. (2019)
Говсєєв Д. О. - Вагітність та пологи у жінок із прееклампсією на тлі ранньої ендотеліальної дисфункції (2019)
Шевченко В. Л. - Регресивний аналіз пошуку функції залежності кількості працюючих програм єдиного інформаційного середовища при визначеній класності програмістів, Федорієнко В. А., Кірпічніков Ю. А., Головченко О. В. (2015)
Леонов В. В. - Методологічні підходи до системного аналізу особливостей та характеру сучасних війн і воєнних конфліктів, Ворович Б. О. (2015)
Майстренко О. В. - Аналіз науково-методичного апарату визначення можливостей формувань ракетних військ і артилерії (2015)
Соколов К. О. - Основні напрями створення ІТ-інфраструктури Міністерства оборони України, Гудима О. П., Ткаченко В. А., Шиятий О. Б. (2015)
Соколюк С. М. - Висновки та уроки з досвіду застосування військово-морських сил провідних країн світу із захисту судноплавства і виробничої діяльності на морі, Федорієнко В. А., Петрушен М. В. (2015)
Рогов П. Д. - Забезпечення безпеки процесу децентралізації управління природними ресурсами – як чинник забезпечення національної безпеки держави, Клиновий Д. В., Петровська І. О. (2015)
Саганюк Ф. В. - Погляди щодо вдосконалення системи стратегічного планування у секторі безпеки і оборони України, Лобко М. М., Устименко О. В. (2015)
Білокур М. О. - Досягнення мети конфлікту з використанням озброєння та існуючі напрями його розвитку, Голубева О. М., Загорка І. О., Горбунов Є. А. (2015)
Рибидайло А. А. - Інформаційно-аналітична система в процесі управління матеріально-технічними ресурсами установи, Левшенко О. С., Уварова Т.В., Комолаєва Т. В. (2015)
Гріненко О. І. - Принципи забезпечення збройних сил України озбро-єнням, вій-ськовою технікою, іншими матеріально-технічними за-собами відповідно до сучас-ної воєнної доктрини України, Кутовий О. П., Шапталенко М. І. (2015)
Заклад М. А. - Особливості матеріально-технічного забезпечення бойових дій військ (сил) в ході антитерористичної операції на сході України, Утюшев М. К., Романченко О. А., Феоктистов К. В. (2015)
Ткаченко М. В. - Основні напрями формування оборонного бюджету на основі ERP-системи, Федоренко Р.М., Педан Ф. П., Руденська Г. В. (2015)
Гаценко С. С.. - Математична модель дисципліни обслуговування інформаційних потоків (2015)
Бойко Р В. - Методичний підхід щодо автоматизації розрахунку фінансових витрат на заходи мобілізаційного розгортання, Семененко О.М., Васюхно С І. (2015)
Іващенко А. М. - Воєнна політика і стратегія Європейського Союзу (2015)
Левчук О. В. - Актуальні питання ефективності залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України (2015)
Заклад М. А. - Огляд досвіду провідних компаній світу зі створення архітектури сучасної інформаційно-аналітичної системи, Утюшев М. К., Романченко О. А., Феоктистов К. В. (2015)
Рибидайло А. А. - Застосування інформаційно-аналітичних систем управління матеріально-технічними ресурсами в збройних силах провідних країн світу, Зотова І. Г., Левшенко О. С., Солошенко Н. В. (2015)
Пеньковський В. І. - Проблемні питання управління військами (силами) та можливі шляхи їх вирішення на основі досвіду антитерористичної операції (2015)
Поліщук В. В. - Удосконалена методика оцінки ефективності функціонування системи відновлення автомобільної і спеціальної техніки військового призначенн, Салій А. Г. (2015)
Турейчук А. М. - Аналіз автоматизованих систем, створених для автоматизації процесів управління персоналом Збройних Сил України (2015)
Прокопенко О. С. - Інформаційні панелі, як засіб підвищення ефективності упра-вління оборонними ресурсами., Турейчук А. М., Рибидайло А. А., Галаган В. І., Бондарчук С. В. (2015)
Фатальчук А. В. - Способи забезпечення матеріально-технічними ресур-сами потреб Збройних Сил у мирний час та особливий період, Жупінський П. О., Возний А. Ф. (2015)
Правдивець О. М. - Нормативно-правове забезпечення створення та функціонування інформаційної автоматизованої системи військового обліку громадян України (2015)
Вимоги до статей (2015)
Вихідні дані (2015)
Спиридоненко В. В. - Заместительная гормонотерапия в сексологической и андрологической практике (2019)
Гурженко Ю. Н. - 21-й Конгресс европейского общества сексуальной медицины, Спиридоненко В. В. (2019)
К 100-летию со дня рождения профессора Юнды Ивана Федоровича (2019)
Горпинченко І. І. - Клінічний протокол. Надання медичної допомоги хворим з чоловічим фактором безпліддя подружньої пари, Гурженко Ю. М., Імшинецька Л. П. (2019)
Нікуліна Г. Г. - Рівні ензимів та цитокінів сечі у діагностиці функціонального стану паренхіми нирок у дітей з вадами уретеровезикального сегмента після уретероцистонеостомії, Петербургський В. Ф., Драннік Г. М., Мигаль Л. Я., Сербіна І. Є., Калініна Н. А., Каліщук О. А. (2019)
Горпинченко И. И. - Клинические особенности лабораторной диагностики синдрома хронической тазовой боли у мужчин, Нуриманов К. Р., Порошина Т. В., Савченко В. С., Дранник Г. Н. (2019)
Горпинченко И. И. - Применение препарата Зиман в комплексном лечении больных хроническим неспецифическим простатитом, Гурженко Ю. Н., Спиридоненко В. В. (2019)
Красилюк Л. І. - Ударно-хвильова терапія у лікуванні хворих на хронічний простатит/синдром хронічного тазового болю та супутню еректильну дисфункцію, Костєв Ф. І., Руденко О. В. (2019)
Gurzhenko Yu. M. - Результати застосування програми інтрацитоплазматичної ін’єкції сперматозоїда при заплідненні in-vitro, Kutsenko A. O. (2019)
Кочарян Г. С. - Гиперсексуальность: термины, диагностические подходы, концептуализация, распространенность (2019)
Кочарян Г. С. - Гиперсексуальность: общие клинические проявления и негативные последствия (2019)
Дехтяр Ю. М. - Методи біологічного зворотного зв’язку як фактор підвищення ефективності корекції функціональної дезадаптації м’язів тазового дна у хворих на ненейрогенний гіперактивний сечовий міхур, Костєв Ф. І., Кузнецов Д. О. (2019)
Давидов М. И. - Сравнительная оценка монотерапии препаратами Канефрон® Н и ципрофлоксацин острого неосложненного цистита у женщин, Бунова Н. Е. (2019)
Тезисы Конгресса Ассоциации урологов Украины (2019)
Содержание (2019)
Бенюк В. О. - Передчасний розрив плодових оболонок при недоношеній вагітності – сучасний погляд на етіологію та патогенез, Корнієць Н. Г., Олешко В. Ф. (2019)
Бурка О. А. - Сучасні підходи до скринінгу на наявність раку шийки матки, Тутченко Т. М. (2019)
Дронова В. Л. - Онкологія в акушерстві – міф чи реальність?, Дронов О. І., Мокрик О. М., Рощіна Л. О., Бакунець Ю. П. (2019)
Антонюк-Кисіль В. М. - Використання програми ERAS у роботі перинатального центру для безпечного планового хірургічного лікування первинного прогресуючого хронічного захворювання вен під час вагітності, Дзюбановський І. Я., Єнікеєва В. М., Лічнер С. І., Липний В. М. (2019)
Жабіцька Л. А. - HELLP-синдром: сучасний погляд на проблему (2019)
Высоцкая И. В. - Фармакологические эффекты и молекулярные механизмы действия лечебного фитопрепарата на основе Vitex agnus-castus, Летягин В. П. (2019)
Rymarchuk M. І. - On the issue of pathogenesis of placental dysfunction in women with miscarriage, Cheredarchuk A. R., Okoloch Onieca Gibson (2019)
Багатько О. В. - Результати контрольованої стимуляції овуляції у пацієнток репродуктивного віку з трубно-перитонеальною безплідністю залежно від препарату, що використовувався (2019)
Айзятулов Р. Ф. - Современные аспекты бактериального вагиноза и лечебная тактика, Айзятулова Э. М. (2019)
Заболотнов В. А. - Тромбофилии и акушерские осложнения, Хватова О. О., Сегедина Я. П. (2019)
Жабченко І. А. - Особливості перебігу вагітності у жінок з пролонгованою та переношеною вагітністю (Дані ретроспективного аналізу), Ліщенко І. С. (2019)
Полюлях О. А. - Особливості перебігу вагітності, пологів та функціонального стану фетоплацентарного комплексу у жінок із поєднаною патологією матки та грудних залоз (2019)
Скрипченко Н. Я. - Корекція способу життя як допоміжна прегравідарна підготовка та профілактика акушерських ускладнень у жінок з аденоміозом, Павлова О. М., Мазур Т. М. (2019)
Грек Л. П. - Клініко-морфологічна характеристика хронічного тазового болю у пацієнток з гіперпроліферативними захворюваннями статевих органів, Дубоссарська З. М. (2019)
Васьків О. В. - Оптимізація лікування та профілактики рецидивів бактеріального вагінозу і вагінального кандидозу у жінок репродуктивного віку, Горбатюк О. Г., Григоренко А. П., Шатковська А. С., Медведєва В. О. (2019)
Степаненко Т. О. - Значення замісної гормональної терапії при ранній менопаузі, Чайка К. В., Шалько М. Н., Загородня О. С. (2019)
Лакатош В. П. - Атиповий гемолітико-уремічний синдром очима акушера (Огляд літератури), Купчік В. І., Гужевська І. В., Костенко О. Ю., Лакатош П. В. (2019)
Романенко Т. Г. - Сучасний погляд на великі акушерські синдроми (Огляд іноземної літератури), Міцода Р. М., Бобик Ю. Ю., Леміш Н. Ю. (2019)
Ведение женщин с ожирением при беременности. Green-top Guideline No. 72 (2019)
Дисменорея та ендометріоз у підлітків. Погляд комітету експертів Американського коледжу акушерів і гінекологів (2019)
Содержание (2019)
Голяновський О. В. - Placenta praevia і Placenta accreta: сучасні методи діагностики і розродження, Іванкова І. М., Слободян Ю. В. (2019)
Пути улучшения репродуктивных исходов при применении ВРТ – современная доказательная база и практическое значение (2019)
Форум Экспертов во вспомогательных репродуктивных технологиях стран СНГ "Пути улучшения репродуктивных исходов при ВРТ", 15–16 марта, г. Тбилиси (2019)
Kurtash N. Y. - Changes in the function of the fetoplacental complex under the influence of the hepatitis B virus, Pakharenko L.V. (2019)
Сіліна Н. К. - Актуальні питання збереження репродуктивного здоров’я дівчат-підлітків з вульвовагінальними інфекціями, Коваль Г. М., Титова Т. А., Погоріла О. І., Сіліна Т. М. (2019)
Россоха З. І. - Сучасні передумови до профілактики та лікування генетично зумовлених порушень фолатного обміну у подружніх пар з репродуктивними розладами в анамнезі (2019)
Бойко А. В. - Відновлення репродуктивної функції жінок після органозберігальних операцій на яєчниках (2019)
Таран О. А. - Клінічний досвід в оптимізації репаративних процесів шийки матки після деструктивно-хірургічних втручань, Булавенко О. В., Коньков Д. Г., Лобастова Т. В. (2019)
Гичка Н. М. - Особливості вагітності, пологів, стану плода та новонародженого у жінок з невиношуванням в анамнезі (Ретроспективний аналіз) (2019)
Бурка О. А. - Роль лабораторних досліджень у діагностиці причин аномальних маткових кровотеч, Тутченко Т. М. (2019)
Стрелко Г. В. - Особливості контрольованої стимуляції яєчників у поганих відповідачів (2019)
Дженина О. В. - Симптоматическая терапия вульварного и промежностного варикоза у беременных, Богачев В.Ю., Лобанов В.Н., Боданская А.Л. (2019)
Ткачук Р. Р. - Гестаційний процес та пологова діяльність у вагітних з різними типами вегетативної регуляції (2019)
Кедрова А. Г. - Фитопрепараты в лечении гинекологических больных с выраженной масталгией, Леваков С. А. (2019)
Гарашова М. А. - Особенности субъективных проявлений, стадийность неоплазии половых органов в постменопаузальный период (2019)
Вдовиченко Ю. П. - Порушення менструальної функції у жінок із дифузною дисплазією грудних залоз, Гладенко С. Є. (2019)
Романенко Т. Г. - Прогнозування прееклампсії (Огляд літератури), Ігнатюк Т. М., Суліменко О. М., Єсип Н. В. (2019)
Живецька-Денисова А. А. - Плацента як дзеркало вагітності (Огляд літератури), Воробйова І. І., Ткаченко В. Б., Подольський Вол. В., Тиха В. Г. (2019)
Цервікальна недостатність та цервікальний серкляж (2019)
Назаренко Л. Г. - Функціональні проби як складова частина диференційованого індивідуалізованого супроводу під час вагітності (Клінічна лекція), Гук Л. О. (2019)
Патологія нижнього відділу генітального тракту – стратегія і тактика лікування (2019)
Безпека та ефективність вітамінно-мінеральних комплексів з точки зору взаємодії мікронутрієнтів: погляд лікаря-фармаколога та акушера-гінеколога (2019)
Стрельцова Т. Р. - Клинический опыт негормональной коррекции недостаточности лютеиновой фазы у женщин репродуктивного возраста, Симонова Н. Р. (2019)
Камінський В. В. - Гестаційний процес та пологова діяльність у вагітних з різними типами вегетативної регуляції, Ткачук Р. Р. (2019)
Біляєв С. Г. - Тютюнопаління дівчат-підлітків як регіональна медико-соціальна проблема сучасної України, Назаренко Л. Г., Біляєва І. С., Горбач Т. В., Федота О. М. (2019)
Вигівська Л. А. - Сучасні дієти й особливості застосування вітамінно-мінеральних комплексів (2019)
Ткаченко Ж. С. - Профілактика репродуктивних втрат у І триместрі з урахуванням рівня вітаміну D (2019)
Манжула Л. В. - Особливості перебігу вагітності у жінок із варикозним розширенням вен статевих органів (2019)
Ткаченко А. В. - Порівняльний аналіз перебігу вагітності, пологів і стану новонароджених при двійнях з монохоріальним типом плацентації (2019)
Голяновський В. О. - Патоморфологічні особливості послідів у вагітних із затримкою росту плода, Дядик О. О. (2019)
Ventskivs’ka I. B. - The structure of antiphospholipid antibodies circulation investigated in pregnancy І and ІІ trimester, Leush S. St., Zahorodnia O.S. (2019)
Скрипченко Н. Я. - Оцінювання цитокінового статусу жінок з невиношуванням вагітності, Воробйова І. І., Мазур Т. М., Ткаченко В. Б. (2019)
Бурка О. А. - Лабораторна оцінка етіології патологічних вагінальних виділень, Тутченко Т. М. (2019)
Шаповал О. С. - Особливості менеджменту ендометріоїдних кіст яєчників у пацієнток репродуктивного віку, Воронцова Л .Л. (2019)
Крук О. Ю. - Особливості патогенезу дисплазії грудних залоз без та на тлі генітальної патології у жінок перименопаузального віку (2019)
Берая Д. Ю. - Влияние метода лечения аутоиммунной патологии щитовидной железы на репродуктивную функцию женщин (2019)
Чередниченко В. І. - Сучасна немедикаментозна терапія клімактеричного синдрому, Лакуста Н. М., Пікуль М. Ю., Черненко В. І., Максим’як О. Я. (2019)
Романенко Т. Г. - Репродуктивне здоров’я подружньої пари з урогенітальними інфекціями в анамнезі (Огляд літератури), Кротик О. М., Мітіна О. Л. (2019)
Сумцов Д. Г. - Маточные трубы и рак яичников (Обзор литературы), Куземенская М. Л., Сумцов Г. А. (2019)
Позаматкова вагітність та мимовільний викидень: діагностика та тактика ведення (NG126). Керівництво Національного інституту охорони здоров’я та удосконалення медичного обслуговування (The National Institute for Health and Care Excellence – NICE) (2019)
Римарчук М. І. - Дистоція плічок: нові погляди на існуючі проблеми, Макарчук О. М., Оріщак І. К. (2019)
Скурятіна Н. Г. - Роль фітотерапії у відновленні менструальної функції у молодих жінок (2019)
Римарчук М. І. - Дистанційні технології у післядипломній освіті – альтернатива назустріч реформі, Макарчук О. М. (2019)
Ён-Дин К. - ПЛАцентарная Циркуляция и исходы прЕэклампсии под влияНием Терапии Аргинином (ПЛАЦЕНТА): мультицентровое рандомизированное контролируемое исследование, Нишанова Ф. П., Каримов А. Х., Любчич А. С. (2019)
Gibson O. O. - Role of vascular growth factors as a regulator of angiogenesis processes at the stage of implantation potential formation in women with uterine factor infertility, Makarchuk O. M., Rimarchuk M. I., Ostrovska O. M., Vakaliuk L. M. (2019)
Гібсон О. О. - Роль судинних факторів росту як регулятора процесів ангіогенезу на етапі формування імплантаційного потенціалу у жінок з матковим фактором безплідності, Макарчук О. М., Римарчук М. І., Островська О. М. Вакалюк Л. М. (2019)
Бенюк В. О. - Ретроспективний аналіз випадків антенатальної загибелі плода в умовах типового міського пологового будинку м. Києва, Гичка Н. М., Котенок А. С. (2019)
Кириченко Н. Н. - Особенности ремоделирования сердца и сосудов у женщин с гипертонической болезнью в зависимости от степени ожирения (2019)
Щербінська О. С. - Характеристика підтримки інтеграції акушерсько-гінекологічної допомоги на первинний рівень медичної допомоги та оцінка матеріально-технічної бази закладів загальної практики–сімейної медицини, Слабкий Г. О. (2019)
Красовська О. В. - Особливості перебігу вагітності за наявності єдиної пупкової артерії плода, Лакатош В. П., Іващенко О. В., Слободянік О. Я., Лакатош П. В., Гужевська І. В., Антонюк М. І. (2019)
Айзятулов Р. Ф. - Эпидемиология, патогенез и лечение кандидоза мочеполовых органов у женщин, Айзятулова Э. М. (2019)
Кузьміна А. В. - Особливості лікування жінок з внутрішньоматковою рідиною у постменопаузальний період (2019)
Benyuk V. O. - Features of the post-operating period after the endometrial ablation in post-menopausal aged women with hyperplastic processes of endometrium, Goncharenko V. M., Zabudskyi O. V. (2019)
Бенюк В. О. - Особливості перебігу післяопераційного періоду після абляції ендометрія у жінок постменопаузального віку з гіперпластичними процесами ендометрія, Гончаренко В. М., Забудський О. В. (2019)
Бойко А. В. - Фактори ризику розвитку кіст та доброякісних пухлин яєчників у жінок репродуктивного віку (2019)
Крук О. Ю. - Клініко-анамнестичні чинники ризику розвитку гіперпластичних захворювань ендометрія, грудних залоз та їхнє поєднання у жінок перименопаузального віку (2019)
Пирогова В. І. - Комплексне лікування жінок з бактеріальним вагінозом, Козловський І. В. (2019)
Рубан Я. А. - Тактика прогнозування формування плацентарної дисфункції та затримки розвитку плода після застосування допоміжних репродуктивних технологій (2019)
Оріщак І. К. - Комплексна реабілітаційна терапія генітального ендометріозу у жінок з ендометріоз-асоційованою безплідністю, Макарчук О. М., Римарчук М. І., Островська О. М. (2019)
Романенко Т. Г. - Менопаузальна гормональна терапія (Огляд літератури), Жалоба Г. М., Єсип Н. В. (2019)
Пологи після попереднього кесарева розтину. Королівський коледж акушерів та гінекологів Австралії та Нової Зеландії (2019)
Содержание (2019)
Лахно І. В. - Синдром Баллантайна: огляд літератури та клінічний випадок (2019)
2 Міжнародний конгрес "Репродуктивне здоров’я: мультидисциплінарний підхід у безперервному професійному розвитку лікарів" (2019)
Ма Л. Л. - Оцінка терапевтичного ефекту прутняка звичайного (Vitex agnus castus, BNO 1095) при симптомах передменструального синдрому помірного та тяжкого ступеня у жінок в Китаї, Лінь Ш., Чжень Ж., Чжан І., Чжень Ф., Ван С. (2019)
Радзинский В. Е. - Опыт применения препарата Полижинакс в лечении вульвовагинитов, вызванных аэробной и смешанной микрофлорой, Ордиянц И. М., Побединская О. С., Зыков Е. В. (2019)
Назаренко Л. Г. - Изменения маточно-плацентарной гемодинамики при кесаревом сечении и пути ее оптимизации, Фесенко В. С., Козьмук Е. В., Настенко А. М. (2019)
Shapoval O. S. - Pathogenetic treatment strategies in nulliparous women with ovarian endometriomas, Vorontsova L. L. (2019)
Войнаровська Г. П. - Ефективність та прогностичне значення основних класів препаратів для лікування ішемічної хвороби серця в осіб віком понад 60 років (2019)
Попков А. В. - Местные эстрогены в лечении вагинальной атрофии (2019)
Усевич І. А. - Вплив партнерських пологів на адаптаційні можливості роділей (2019)
Гібсон О. О. - Репродуктивний потенціал жінок із матковим фактором безплідності, Макарчук О. М., Римарчук М. І., Островська О. М. (2019)
Голяновський О. В. - Мультимодальна періопераційна аналгезія кесарева розтину, Лоскутов О. А., Падалко А. А., Дащенко Т. Ю. (2019)
Красовська О. В. - Особливості деяких ультразвукових показників у вагітних з єдиною пупковою артерією плода, Лакатош В. П., Слободяник О. Я., Гужевська І. В., Ткалич В. О. (2019)
Якимчук Н. В. - Поширеність різних типів психологічної домінанти та особливості психоемоційного стану у жінок з плацентарною дисфункцією, Макарчук О. М., Римарчук М. І., Вакалюк Л. М., Островська О. М. (2019)
Вдовиченко Ю. П. - Аспекты прегравидарной подготовки женщин с привычным невынашиванием беременности и приобретенной формой тромбофилии, Фирсова Н. А., Максимова В. В. (2019)
Гарашова М. А. - Особенности течения миомы матки в постменопаузальный период, Алиева Э. М. (2019)
Тести біохімічних маркерів для допомоги в діагностиці передчасних пологів у жінок із непошкодженими плодовими оболонками. Національний інститут охорони здоров’я та удосконалення медичного обслуговування (The National Institute for Health and Care Excellence – NICE) (2019)
Title (2018)
Contents (2018)
Дуткевич Т. В. - Взаємозв'язок стилів гумору студентів із особливостями їх поведінки у конфлікті (2018)
Гранкіна-Сазонова Н. В. - Психологічне благополуччя та життєстійкість студентів-психологів як важливі чинники освоєння професії (2018)
Галян І. М. - Формування міжкультурних ціннісних орієнтацій старшокласників засобами вивчення іноземної мови (2018)
Лантух І. В. - Дослідження ціннісно-смислової сфери підприємців з різним рівнем особистісної надійності (2018)
Мачикова М. К. - Психологічні аспекти сформованості іміджу фахівців безпекових інституцій України у студентському середовищі (2018)
Петровська І. Р. - Громадянська культура як чинник становлення громадянської ідентичності особистості (2018)
Абсалямова Л. М. - Психологічні основи готовності до змін в харчовій поведінці (2018)
Зубовський Д. С. - Адаптація та апробація україномовної версії методики "Опитувальник посттравматичного зростання” (2018)
Стельмащук Х. Р. - Психологічні компоненти стресостійкості дитини-сироти (2018)
Tsymbal S. - Gamified training sessions as means of enhancing students’ motivation in learning english (2018)
Шаркова С. Ф. - Дослідження ефективності навчання нерідної мови в полікультурних групах студентів (2018)
Балахтар В. В. - Рефлексія як чинник професійно-особистісного становлення фахівців у сфері соціальної роботи (2018)
Дметерко Н. В. - Теоретична модель розвитку рефлексивного мислення майбутніх психологів-практиків (2018)
Галян І. М. - Психологія смисложиттєвих переживань сучасної студентської молоді, Галян О. І. (2018)
Гордиенко-Митрофанова И. В. - Терапевтические возможности юмора при взаимодействии с детьми с негативными психическими состояниями, Кобзева Ю. А. (2018)
Королович О. В. - Детермінанти психогенного безпліддя: глибинний погляд на проблему (2018)
Манилов И. Ф. - Мультимодальное суггестивное психотерапевтическое воздействие: особенности стратегии (2018)
Мартинюк І. А. - Психологічні особливості лідерів, необхідних обʼєднаним територіальним громадам україни (2018)
Москальов І. О. - Практично-орієнтована суб’єктно-діяльнісна модель розвитку практичного мислення офіцера – артилериста у ході виконання вогневих завдань (2018)
Паламар О. М. - Психологічні основи корекційно-компенсаторної роботи при вивченні природознавства дітьми з порушеннями зору (2018)
Педоренко В. М. - Модель розвитку суверенних моральних цінностей майбутніх психологів (2018)
Севрюк Н. О. - Подружні стосунки та дозвілля в описах приказок та прислів’я (2018)
Слободяник Н. В. - Закономірності психолого-педагогічної взаємодії вчителя з батьками учнів (2018)
Балахтар В. В. - Соціально-психологічний супровід становлення особистості фахівця з соціальної роботи у практичній професійній діяльності (2018)
Дьома І. С. - Комплексний підхід до розмежування первинного та вторинного варіантів іпохондричних станів в осіб з серцево-судинною патологією (2018)
Івашкевич Е. З. - Емпіричне дослідження рівня розвитку соціального інтелекту вчителів початкових класів сучасної української школи (2018)
Мітрошкіна О. В. - Специфіка психологічної готовності до змін та особистісної компетентності у працівників державної кримінально-виконавчої служби України (2018)
Остапович В. П. - Професіограма керівника підрозділу дільничних офіцерів національної поліції України (2018)
Ревенок О. А. - Особливості проведення компексних судових психолого-психіатричних експертиз жінок у кримінальному процесі, Радзевілова О. В., Олійник О. П. (2018)
Рибак О. С. - Ціннісні орієнтації осіб, які тяжіють до різних типів культур (2018)
Воронкевич О. М. - Вплив типу батьківського ставлення на формування насильницької або жертовної поведінки дитини (2018)
Завязкіна Н. В. - Психодіагностичні критерії визнання особи обмежено осудною або обмежено дієздатною в судовій експертології (2018)
Гура Т. В. - Психологія лідерства в бізнесі (2018)
Ванченко Л. В. - Актуальні психологічні проблеми управління персоналом на залізничному транспорті (2018)
Маслюк А. М. - Гуманістична парадигма української психології (2018)
Дідик Н. М. - Особливості становлення самосвідомості у підлітків із порушеннями звуковимови, Онуфрієва Л. А. (2018)
Литвин С. В. - Система екзекутивних функцій як нейропсихологічний корелят толерантності до невизначеності (2018)
Колесніченко О. С. - Структурні компоненти стійкості до бойової психологічної травматизації у правоохоронців – учасників бойових дій (2018)
Рибик Л. А. - Психологічна допомога під час переживання втрати – чи можемо ми допомогти людям пережити горе ? (2018)
Яцина О. Ф. - Першооснови трансформацій практик шлюбно-сімейного партнерства та батьківства (2018)
Лящ О. П. - Емпіричне дослідження особливостей емоційного інтелекту та особистісних властивостей юнаків (2018)
Мотков С. О. - Ціннісно-смислова сфера особистості: роль, структура та функції (2018)
Євтушенко В. І. - Поняття індивідуального стилю професійної діяльності поліцейських: сутність і зміст (2018)
Марусинець М. М. - Методи формування стресостійкості жінки-управлінця, Шевченко Р. М. (2018)
Шипко М. В. - Теоретичні аспекти програми розвитку етичної свідомості студентської молоді (2018)
Балахтар В. В. - Методика дослідження становлення особистості фахівця з соціальної роботи (2018)
Чуйко Г. В. - Сенс абсурду і порядок у хаосі в контексті інформаційного простору соціуму (2019)
Гончарук Н. М. - Психологічні засади булінгу в юнацькому віці, Онуфрієва Л. А. (2019)
Колодич Д. М. - Формування "я – концепції" дитини в умовах інформальної освіти (крос-культурний аспект) (2019)
Акімова Н. В. - Психологічна своєрідність розуміння текстів інтернету (2019)
Ковальчук А. Ю. - Актуалізація поняття "життєздатність людини" як ключової категорії сучасної психології (2019)
Мураненко К. Ю. - Зарубіжний досвід профілактики правопорушень серед неповнолітніх (2019)
Поліщук О. М. - Особливості емоційних проявів у вихователів з різними рівнями професійних деформацій, Колтунович Т. А. (2019)
Prymachok L. - Empirical research of professional reflection of students of "health and physical rehabilitation" faculties of higher educational institutions (2019)
Слободяник Н. В. - Дослідження стилю пcихолого - педагогічної взаємодії суб’єктів освітнього простору (2019)
Ткаченко О. А. - Методологічні принципи розвитку акме-орієнтованої зрілої особистості (2019)
Зубіашвілі І. К. - Сутність економічної культури особистості та її роль в економічній соціалізації (2019)
Павленко О. В. - Життєві перспективи особистості, що знаходиться в умовах АТО (анти-терористичної операції) (2019)
Пухно С. В. - Значення психологічної культури в процесі формування особистості майбутнього педагога (2019)
Андрейко Б. В. - Психологічні особливості соціалізації та спілкування дітей дошкільного віку із ЗНМ III рівня, Дмитрів Ю. М. (2019)
Барко В. І. - Українськомовна адаптація опитувальника рівня і структури емоційного інтелекту з метою психологічного добору поліцейських, Остапович В. П., Олешко П. С. (2019)
Чхаідзе А. О. - Особливості прояву любові у осіб з різними типами акцентуацій, Цілинко І. О. (2019)
Мураненко К. Ю. - Роль сім’ї у формуванні девіантної поведінки дитини (2019)
Наконечна М. М. - Створення та стандартизація "методики діагностики інтерсуб’єктності" (2019)
Мар’яненко Л. В. - Особистісний фактор в умовах співпраці між вчителем та учнями в контексті гуманістичної парадигми, Поклад І. М. (2019)
Попович І. С. - Контент-аналізування соціальних очікувань майбутніх соціальних психологів, Блинова О. Є. (2019)
Яцишина А. М. - Статистично-достовірні відмінності емоційно-деструктивної поведінки дітей в залежності від рівню її прояву (2019)
Данилова Ю. Ю. - Довіра до себе у взаємозв’язку з емпатією залежно від соціальної ситуації розвитку в підлітковому віці (2019)
Гуляс І. А. - Особистісні прагнення: емпіричне дослідження (2019)
Сліпушко Г. М. - Особливості гендерних стереотипів особистості жінки-військовослужбовця в умовах антитерористичної операції й операції об'єднаних сил (2019)
Яскевич О. І. - Образ доброї матері в уявленнях студентської молоді (2019)
Залановська Л. І. - Психолого-педагогічні аспекти формування толерантності до роботи в умовах іклюзивної освіти (2019)
Пухно С. В. - Стратегії поведінки в конфлікті першокурсників закладів вищої освіти (2019)
Зімовіна Т. Є. - Зв’язок захворюваності системи травлення дитини з особливостями стосунків у родині (2019)
Васюк К. М. - Психолінгвістичний аналіз граматичної будови брехливого повідомлення (2019)
Yurchyshyn Y. V. - Directions of youth physical education improvement for strengthening of theirs motivation to health oriented motor activities (2016)
Алєксєєв О. О. - Понятійно-термінологічне поле проблеми підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування здорового способу життя підлітків, Степанков С. П. (2016)
Арзютов Г. Н. - К вопросу о категории упорядочивания в развивающей и оздоровительной системе "Волевая пластика", Лукьянченко В. Л., Гуска М. Б. (2016)
Бабачук Ю. М. - Стан процесу організації навчання старших дошкільників ігор з елементами спорту (2016)
Бабюк С. М. - Вплив фізкультурної грамотності батьків на фізичне виховання дітей старшого дошкільного віку (2016)
Бабюк Т. Й. - Стан роботи з формування навичок здорового способу життя дітей у педагогічній практиці дошкільних навчальних закладів та початкової школи (2016)
Березовський В. А. - Ефективність застосування засобів спортивного орієнтування в процесі фізичного виховання учнів старших класів (2016)
Бесарабчук Г. В. - Формування фізичної готовності учнів ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою до служби в армії засобами фізичної культури (2016)
Василюк В. М. - Прогнозування змагальної діяльності студентів-спортсменів (2016)
Гакман А. В. - Вплив рекреаційно-оздоровчої діяльності на уповільнення старіння організму, Балацька Л. В., Лясота Т. І. (2016)
Герасименко С. Ю. - Визначення рівня фізичного розвитку і соматичного здоров'я школярів, Жигульова Е. О. (2016)
Герасимчук А. Ю. - Проблема формування здорового способу життя учнів молодших класів (2016)
Гнесь Н. О. - Використання засобів казки та мультиплікації у реалізації здоров'язбережувальних технологій в роботі дошкільного навчального закладу, Галан Я. П. (2016)
Гоншовський В. М. - Методологічні основи атлетизму, Ротар О. В. (2016)
Граневский В. В. - Использование удельной силы для определения специфической адаптации к установленным требованиям и регулирования тренировочной нагрузки в пауэрлифтинге (2016)
Гурман Л. Д. - Організаційно-педагогічні умови фізичного виховання старшокласників у позакласній роботі, Вергуш О. М. (2016)
Гуцу В. Ф. - Формирование успешной личности студентов – основа качественной социализации, Брадик Г. М. (2016)
Дарійчук С. В. - Здоровий спосіб життя як тема буковинських православних календарів (ІІ половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Деркаченко И. В. - Индивидуальные особенности анаэробно-лактатных возможностей кикбоксеров (ринговые разделы) как один из факторов их функциональной подготовленности (2016)
Жигульова Е. О. - Культура здоров'я педагога як одна із умов підвищення професійно-педагогічної підготовки студентів, Герасименко С. Ю. (2016)
Зданюк В. В. - Новітні реабілітаційні технології в сучасній практиці, Совтисік Д. Д. (2016)
Иванькова Ю. А. - Личностные предпосылки устойчивости к соревновательному стрессу, Маруха М. В. (2016)
Китикарь О. В. - Использование современных технологий обучения для развития творческого мышления будущих педагогов по физической культуре в образовательном пространстве ВУЗа (2016)
Кожокар М. В. - Діяльність академічного товариства "Жунімя": напрями, форми і методи (30-ті роки ХХ ст.) (2016)
Костюк Ю. С. - Алгоритм побудови методики диференційованого навчання учнів фізичним вправам (2016)
Коваль О. Г. - Особливості нормування фізичних навантажень при оздоровчому тренуванні студентів, Гуска М.В. (2016)
Кравцова Г. Л. - Особенности физической подготовки высококвалифицировнных спортсменов-ориентировщиков (2016)
Кульчевич Н. М. - Розвиток неформальної освіти в Італії як психолого-педагогічна проблема, Ребрина А. А. (2016)
Ліщук В. В. - Фармокологічне випробування біологічноактивної добавки L-карнітин на етапі спортивного вдосконалення з марафонського бігу, Ладиняк А. Б. (2016)
Мазур В. А. - Вплив рухової активності на організм людини, Скавронський О. П. (2016)
Марчук В. М. - Психологічна сумісність в жіночій груповій акробатиці, Марчук Д. В. (2016)
Ніколайчук О. П. - Інноваційні підходи у сфері фізичного виховання населення: особливості, проблеми, аспекти, Дудіцька С. П. (2016)
Одайник В. В. - Методика розвитку координаційних здібностей студентів вищих навчальних закладів засобами баскетболу в умовах сучасної системи освіти (2016)
Окіпняк А. С. - Організація та вдосконалення навчання з питань безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах України, Окіпняк Д. А., Зубаль М. В. (2016)
Крауз Антони - Консультирование и образование, воспитание и труд – общественные задания OHP для молодежи, Палюх Марек (2016)
Погребняк Т. М. - Можливості використання методу психо(само)регуляції на уроках фізичної культури в школі (2016)
Приходько П. Ю. - Спорт, економіка та політика в сучасному суспільстві (2016)
Прозар М. В. - Характеристика показників фізичного стану юних гандболісток 10-14 років та особливості оволодіння ними основними технічними прийомами гри, Райтаровська І. В. (2016)
Сембрат С. В. - Вікова спрямованість копмлексного планування педагогічних дій при удосконалення фізичних якостей дітей молодшого шкільного віку, Погребний В. В. (2016)
Солопчук М. C. - Освітнє середовище як фактор формування позитивної мотивації майбутніх учителів фізичної культури, Боднар А. О., Солопчук Д. М. (2016)
Солопчук М. С. - Вплив емансипації жінок на розширення олімпійської програми, Боднар А. О., Солопчук Д. М. (2016)
Стасюк І. І. - Характеристика річного тренувального процесу кваліфікованих гравців у футзалі (2016)
Турчик І. Х. - Шкільний спорт у США як засіб формування загальнолюдської цінності – освіти (2016)
Хлус Н. О. - Вплив музичного супровіду на покращення психоемоційного стану студенток під час занять фітбол-аеробікою (2016)
Цибанюк О. О. - Особливості нормативно-правового регулювання системи фізичного виховання Румунії (2016)
Цись Н. О. - Підвищення ефективності проведення занять з фізичного виховання у спеціальних медичних групах (2016)
Цюкало Л. Є. - Формування у студенток вищих навчальних закладів мотивації до здорового способу життя засобами фітнес-технологій (2016)
Чаплінський Р. Б. - Атеросклероз, як один із варіантів артеріосклерозу (2016)
Чистякова М. О. - Проблеми оцінки спеціальної витривалості кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються у дзюдо, Шишкін О. П. (2016)
Юрчишин Ю. В. - Місце та роль оздоровчої рухової активності у мотиваційній сфері студентів, Мисів В. М. (2016)
Ярмощук О. О. - Аналіз технологічних інновацій в сфері спорту (2016)
Ячнюк І. О. - Теоретико-методичні принципи викладання предмету "Легка атлетика з методикою викладання у ВНЗ" (2016)
Вихідні дані (2016)
Андрєєва Я. Ф. - Психологічні особливості конфліктності у юнацькому віці, Литoвченкo Н. Ф. (2019)
Барко В. І. - Психолого-правові засади вдосконалення професійного відбору персоналу національної поліції України, Криволапчук В. О., Остапович В. П. (2019)
Чуйко Г. В. - Проблема життєвих криз особистості у психології, Комісарик М. І. (2019)
Жигайло Н. І. - Психологія особистісного та духовного зростання лідера, Карпінська Р. І. (2019)
Малишева К. О. - Нейропсихологічні кореляти мозкових дисфункцій у осіб з обсесивно-компульсивним розладом, Келлер В. В. (2019)
Литвин С. В. - Толерантність до невизначеності як психологічний конструкт (2019)
Chuchra M. - Selected health behaviours of nurses, Gorbaniuk J. (2019)
Маслюк А. М. - Релігійне переживання особистості, Євченко І. М. (2019)
Папуча М. В. - Самостворення структур внутрішнього світу через створення художньої форми (2019)
Партико Т. Б. - Екзистенційна сповненість особистості у пізній дорослості (2019)
Манилов И. Ф. - Мультимодальная суггестивная психотерапия: исходные положения и принципы работы (2019)
Наумова Ю. С. - Психолого-дидактичні умови підвіщення ефективності засвоєння студентами ієрогліфічної писемності (на прикладі японської) (2019)
Євтушенко В. І. - Поняття індивідуального стилю професійної діяльності поліцейських: сутність і зміст (2019)
Лямець А. М. - Класифікації обсесивно-компульсивного розладу у ХХI ст. (2019)
Степура Є. В. - Проблема зв‘язку релігії та психологічного благополуччя особи (2019)
Колесніченко О. С. - Факторна структура стійкості до бойової психологічної травматизації у правоохоронцівстійкого типу з різним рівнем травматичності бойового досвіду (2019)
Вихідні дані (2019)
Колодний А. - Дисциплінарне релігієзнавство. Тезовий виклад матеріалу, Шевченко В., Горкуша О., Сарапін О., Кулагіна Г., Гаврілова Н., Бабій М., Филипович Л., Бучма О., Бодак В., Лобовик Б., Климов В., Трачук Р. (2009)
Недзельський К. - Сотеріологічна функція жінки в національному бутті українського народу (2009)
Булига І. - Навчальна дисципліна "християнська етика": позаконфесійний аспект (2009)
Погоріла Л. - Католицька біоетика як моральний регулятор людського вчинку (2009)
Савчук О. - Проблема релігійного плюралізму сучасного грекокатолицизму в умовах постмодерну (2009)
Марченко Я. - Система поглядів Орігена (за працею "Про Начала") (2009)
Руснак О. - Релігійно-філософська концепція Е. Жільсона: аналіз творчості та структура метафізики (2009)
Саган Г. - Державне регулювання церковної політики у соціалістичній Югославії після другої світової війни (2009)
Бородинська Л. - Діяльність євангельських християн у Польщі (1918 - 1939 рр.) (2009)
Козлов М. - Вплив пізніх язичницьких громад на світогляд східних слов'ян ранньохристиянської доби (2009)
Катуніна Н. - Радянське судочинство у боротьбі з релігійними культами у Криму (20 - 80-ті роки ХХ століття), Катуніна О. (2009)
Бикова О. - Проведення кампанії з вилучення церковних цінностей в період голоду 1921 - 1923 років (2009)
Множинська Р. - До історії українсько-німецьких конфесійних взаємин (1-а пол. XVI ст.) (2009)
Ямчук П. - Митрополит Петро Могила та його вплив на сучасні релігійно-національні процеси в Україні (2009)
Гнатчук О. - Релігійна основа діяльності жіночих організацій у часи національного відродження на Буковині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2009)
Музичка І. - Місце Українського Богословського Наукового Товариства в історії української Церкви і богословії (2009)
Буравський О. - Благодійницька та культурно-освітня діяльність Римо-Католицької Церкви на Правобережній Україні (кінець ХVІII – початок ХХ ст.) (2009)
Бойко Р. - Діяльність греко-католиків у другій половині 1960-х – першій половині 1980-х рр. як вияв антирадянської опозиції в суспільстві західних областей України (2009)
Борщевич В. - Ментальні обрії волинського православного духовенства 20 - 30-х рр. ХХ ст. (2009)
Стоцький Я. - Вплив державної влади на становище громад пізнього протестантизму в західних областях України у 1947 - 1953 рр. (2009)
Сітарчук Р. - Огляд сучасних історіографічних досліджень з історії Адвентистів Сьомого дня в Україні (2009)
Інформації. Релігієзнавчі дисертації 2008 року (2009)
Summary (2009)
До відома авторів. Правила оформлення статей (2009)
Title (2016)
Contents (2016)
Gladyshevskii R. - ХІІI International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds (2016)
Shmychkova O. - The influence of early stages of PbO2 nucleation on its phase composition, Luk’yanenko T., Velichenko A. (2016)
Ivashchenko I. - The quasi-ternary system La2S3–Er2S3–Ga2S3 and quaternary compounds of the composition La(Pr)1.5Tb(Y, Ho)1.5Ga1.67S7, Danyliuk I., Gulay L., Halyan V., Tishchenko P., Olekseyuk I. (2016)
Blashko N. - Phase equilibria in the NiX–La2X3–Ga(In)2X3 (X = S, Se) systems and crystal structure of the La3NiGaS7 compound, Olekseyuk I., Fedorchuk A., Marchuk O. (2016)
Slepets A. A. - Preparation, structure and luminescence properties of the Ln1-xCaxVO4, Ln = La, Eu (0 ≤ x ≤ 0.2) phases, Voitenko T. A., Nedilko S. A., Nedilko S. G., Chukova O. V. (2016)
Sema O. - Thermodynamic and potentiometric investigation of the surface processes on Hg3In2Te6 electrodes, Diichuk V., Kobasa I. (2016)
Shevchuk V. N. - Analysis of electromigration and structure of AWO4 (A = Ca, Cd, Pb, Zn) crystals using the TOPOS program complex, Kayun I. V. (2016)
Romaka L. - Formation and stability of ternary phases in the Ho–Ag–Sn and Tm–Ag–Sn metallic systems, Romaniv I., Romaka V., Horyn A., Stadnyk Yu. (2016)
Semenyshyn D. - Crystal structure of Cs8 lW2(CNl)16l× 3H2O, Typilo I., Daszkiewicz M., Gulay L. (2016)
Kordan V. - Electrochemical hydrogenation of Tb2Ni17-xMx (M = Mg, Sn) phases, Zelinska O., Pavlyuk V., Nytka V., Serkiz R. (2016)
Skryabina N. E. - Formation of microstructures in Ti-Cr-V alloys with high hydrogen sorption capacity, Fruchart D., Medvedeva N. A., De Rango P., Mironova A. A. (2016)
Pasturel M. - On the crystal structure of the "cage"-like aluminide URu3Al10, Wochowski K., Noël H. (2016)
Miliyanchuk K. - Influence of hydrogenation on the magnetic properties of Er2Ni2Al, Maskova S., Havela L., Gladyshevskii R. (2016)
Author index. Volume 9 (2016) (2016)
Гвоздецький Я. - Тлумачення проблеми щастя в історичному та філософсько-релігійному контексті (2009)
Горохолінська І. - Філософсько-релігійні ідеї Д. Юма та їх вплив на формування ідейного поля філософії релігії І. Канта (2009)
Щедрін А. - Вторинні міфи як соціокультурний феномен (2009)
Зінкевич Т. - Феномен громадянської релігії у порівняльному висвітленні (2009)
Климов В. - Релігійна самоідентифікація в Україні періоду незалежності: рівень, характер, проблемність, тенденції (2009)
Брага Л. - Релігія і політика в контексті демократичних перетворень в республіці Молдова, Рогова Г. (2009)
Куліш Н. - Сучасний розвиток державно-церковних відносин як проблема (2009)
Булатов А. - Политологический анализ государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений в Автономной Республике Крым (2009)
Недзельський К. - Проблеми втілення ідеї креаціонізму в націє- та державотворення України (2009)
Колодний А. - Християнство і контексті історії духовної ситуації в Європі (2009)
Павленко П. - Римський імперський космополітизм як чинник утвердження вселенськості християнства (2009)
Шевців І. - Християнська філософія у творах Т. Г. Шевченка (2009)
Козлов М. - Небесний воїн Хорс в язичницькій уяві східних слов'ян (2009)
Москаленко Л. - Історичні форми релігійного лідерства на основі іудейських традицій (2009)
Швед З. - Вибір "іншого" як реалізація особистої свободи в іудаїзмі (2009)
Погоріла Л. - Соціальна доктрина Римо-Католицької Церкви: творча робота жінки (2009)
Вергелес К. - Русифікаця православ'я в Україні як засіб асиміляції українського етносу (2009)
Борщевич В. - Вияви національної тотожності православного духовенства Волині у 40 - 80-х роках ХХ століття (2009)
Стоцький Я. - Римо- та вірмено-католицизм в галичанських областях України в 1944 - 1946 роках (2009)
Саган Г. - Міжнародні релігійні зустрічі як форма співпраці українських і югослов'янських кліриків (1950 - 1980 роки) (2009)
Колодний А. - Пам'яті Ю. Терещенка та О. Красникова. О. М. Красников – класичний російський релігієзнавець (2009)
Колодний А. - Пам'яті Ю. Терещенка та О. Красникова. Тяжка втрата українського релігієзнавства (2009)
Завгородній Ю. Ю. - 2 міжнародна наукова конференція "Містико-езотеричні рухи в теорії і практиці" (Історія. Психологія. Філософія) (2009)
Summary (2009)
"Академічне релігієзнавство" має свою електронну версію (2009)
До відома авторів. Правила оформлення статей (2009)
Яцук І. П. - Інноваційний розвиток сільського господарства за використання індикаторів "зеленого зростання", Моклячук Л. І., Ліщук А. М., Романова С. А. (2019)
Зубов А. О. - Екологічна небезпека породних вугільних відвалів у агроландшафтах (2019)
Соломаха І. В. - Еколого-ценотична та оселищна характеристика долини р.Сліпорід як перспективного об’єкта Смарагдової мережі України, Шевчик В. Л., Шевчик О. В. (2019)
Дегодюк Е. Г. - Вплив органічних добрив на родючість сірого лісового ґрунту, Літвінова О. А., Ярмоленко Є. В., Дмитренко О. В. (2019)
Парфенюк А. І. - Вплив кореневих екзометаболітів гібридів соняшнику на ріст і розвиток гриба Alternaria alternata (Fr.) Keiss, Туровнік Ю. А., Круть В. В. (2019)
Чуб А. О - Ефективність біопрепаратів за виробництва органічного насіння сої, Терновий Ю. В., Городиська І. М., Ліщук А. М. (2019)
Ященко С. А. - Ефективність біопрепарату Ентеронормін на ранніх етапах онтогенезу рослин пшениці озимої, Грабовська Т. О., Грабовський М. Б., Слободенюк О. І. (2019)
Драга М. В. - Вплив органо-мінерального добрива Viteri 8-4-5 на ростові процеси рослин сільськогосподарських культур, Кічігіна О. О., Зацарінна Ю. О., Цибро Ю. А. (2019)
Шавріна В. І. - Структура та ефективність біоцентричної сполученості екомережі Східного Поділля, Ткач Є. Д. (2019)
Кириченко А. М. - Вплив вірусів родини Potyviridae на функціональний стан і активність фотосинтетичного апарату бобових, Гринчук К. В., Антіпов І. О. (2019)
Лісовий М. М. - Зниження біорізноманіття ентомокомплексів у агроландшафтах України, Чайка В. М., Міняйло А. А., Мухаммед М. З. (2019)
Постоєнко Д. М. - Еколого-генетичні особливості популяції Антонінсько-Зозуленецької рамчастої породи коропа, Тарасюк С. І., Коніщук В. В. (2019)
Жукорський О. М. - Визначення токсичності мийно-дезінфікувального засобу Санімол Л із використанням інфузорій Tetrachymena pyriformis, Кривохижа Є. М. (2019)
Дерев’янко С. В. - Визначення токсичності металовмісних наночастинок у культурі клітин та на білих мишах, Решотько Л. М., Дмитрук О. О., Васильченко А. В. (2019)
Шевченко Т. Л. - Еколого-економічна ефективність заходів з контролю інвазійних видів-інтродуцентів (2019)
Галян Е. Б. - Информационный компонент технологии тренировки движений кисти для восстановления речи (2014)
Градов О. В. - Применение шлейфовых гальванометров светолучевых осциллографов для автоматизации экспериментально-морфологических исследований по методу Чахотина на установках для микропучкового облучения тканей и клеток: альтернатива гальванометрических сканеров кГц-диа, Зайцев Е. В., Яблоков А. Г. (2014)
Лебедев А. В. - Зависимость прочности сваренных кровеносных сосудов от диаметра, толщины и модуля юнга стенки, Бойко И. А. (2014)
Игнатова Т. М. - Учебно-измерительный комплекс для изучения работы емкостных сенсоров, Гринько С. С., Чуприна Т. В. (2014)
Линцов В. С. - Оптимизация структуры и алгоритмов работы систем кондиционирования производственных помещений, Богуш А. Р. (2014)
Петруха Н. Р. - Исследование зависимости деформации и жесткости протезно-ортопедических изделий в среде программирования виртуальных моделей labview и сгибания в локтевом узле, Рожко Ж. А. (2014)
Мусиенко Е. С. - Изучение влияния физических полей на физико-химические свойства воды, Игнатова Т. М., Глазкова В. В. (2014)
Козлов М. В. - Разработка оптоэлектронного датчика для медицинской диагностики (2014)
Ивершенко В. А. - Оптимизация технологии изготовления высоковольтного бескорпусного варикапа, Литвиненко В. Н., Дощенко Г. Г. (2014)
Литвиненко В. Н. - Экспериментальное исследование зависимости добротности варикапа от его физических и электрических параметров, Игнатенко И. П., Самойлов Н. А. (2014)
Троян А. В. - Исследование возможности использования кремниевых датчиков в системах учета и контроля расхода тепла, Рожко Ж. А. (2014)
Жаркова Д. Г. - Разработка устройства для поверки радиоэлементов, Новикова Л. В. (2014)
Купальный А. С. - Программатор для BIOS, Новикова Л. В. (2014)
Гашимов С. С. - Изучение особенностей влияния техногенных факторов на организм, Новиков А. А. (2014)
Litvinenko О. M. - Analysis and formalization of biotechnical systems of distance learning, Novikovа A. A. (2014)
Акашева А. А. - Изучение степени внимания преподавателя ВУЗа, Новикова А. А. (2014)
Науменко И. А. - Изучение прозрачности водной среды при контакте с разными материалами, Новикова Л. В. (2014)
Горощенко А. А. - Системный анализ вектора состояния организма, Новикова Л. В. (2014)
Драч А. Н. - Измеритель емкости аккумуляторных батарей, Литвиненко В. Н. (2014)
Ткач О. Г. - Влияние эмоционального состояния человека на воду при прослушивании музыки, Новиков А. А. (2014)
Артем'єв О. С. - Узагальнення класифікації та теоретичних підходів до визначення поняття "механізм державного управління" (2019)
Бабицька С. І. - Основні принципи державного управління культурою в регіоні (2019)
Гаркуша А. Г. - Гендерний паритет: жінка в національній поліції України (2019)
Демченко В. М. - Мовлення управлінця як чинник лідерства (2019)
Дурман О. Л. - Порівняльний аналіз термінів "публічне управління" і "менеджмент", Зуй В. В. (2019)
Ломакіна О. В. - Теоретичні засади дослідження в Україні понять "домашнє насильство" та "насильство за ознакою статі" (2019)
Макарук О. В. - Сутність, функції, елементи податків і принципи оподаткування в Україні (2019)
Мартиненко В. Ф. - Наука і практика державного управління в Україні: постановка проблеми (2019)
Молодцов О. В. - Ідеологічна матриця держави: призначення, рівні та основні функції (2019)
Струк Н. П. - Наукові підходи до розуміння сутності поняття "якість життя населення" (2019)
Базарко І. М. - Соціально-управлінські чинники трансформації регуляторної політики в Україні в контексті формування концепції державницької ідеології (2019)
Вавренюк С. А. - Базові моделі державного управління системою вищої освіти України (2019)
Веремейчик В. П. - До проблеми практичної реалізації лідерства в представницьких органах влади (2019)
Волкович О. Ю. - Перспективи запровадження електронного голосування в Україні як чинника реалізації демократичних засад держави (2019)
Вольська О. М. - Основні напрямки державного регулювання транспортної галузі (2019)
Гололобов С. М. - Формування громадянського суспільства в ЄС на рубежі тисячоліть: нормативно-правовий доробок європейської комісії (2019)
Демидко Д. Л. - Ідеологічна обґрунтованість державної політики національної ідентифікації в контексті соціально-політичної стабілізації в Україні на сучасному етапі (2019)
Домбровська С. М. - Парадигма державного регулювання аграрного сектору в контексті світового досвіду, Науменко А. О. (2019)
Карлаш В. В. - Зарубіжний досвід регулювання якості медичних послуг у системі охорони здоров’я (2019)
Кравчук О. В. - Державне управління забезпечення державної безпеки в умовах "цифровізації" (2019)
Криштанович М. Ф. - Трансформація воєнної безпеки як об’єкта державної політики (2019)
Крук С. І. - Планування у сфері національної безпеки України (2019)
Латинін М. А. - Роль держави в забезпеченні соціальної безпеки загалом і регіонів зокрема (2019)
Леоненко Н. А. - Економічний механізм державного регулювання туристичної сфери України (2019)
Лопушинський І. П. - Система вищої освіти в Республіці Польща: європейський орієнтир для України, Ковнір О. І. (2019)
Любчук О. К. - Закордонний досвід державного управління підготовкою фахівців для сфер соціальної роботи та обслуговування в системі вищої освіти, Ярченко Ю. В. (2019)
Мороз В. М. - Здоров’я людини як об’єкт державного управління (2019)
Набока С. І. - Web-сервіси як інструмент упровадження електронних композитних державних послуг (2019)
Полосьмак К. О. - Механізми реалізації в Україні європейських принципів публічного управління (2019)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Роль інституту президентської влади у сфері забезпечення національної безпеки (2019)
Сіренко Р. Р. - Система фізичного виховання молоді та розвитку масового спорту як об’єкт державного регулювання в Україні (2019)
Тарасов С. С. - Формування організаційно-правового механізму державного управління кадрової політики (2019)
Терент’єва А. В. - Інформаційний супровід ухвалення управлінських рішень у сфері цивільного захисту (2019)
Філіппова В. Д. - Мобінг і харасмент як детермінанти міжособистісних відносин у структурах державного органу, Філіппова В. В. (2019)
Шкурат М. О. - Державне управління якістю вищої освіти на основі міжнародних стандартів: інноваційно-інформаційний механізм (2019)
Пашко Л. А. - Професійне здоров’я в системі публічного управління: сутність і структура, Гнітько І. В. (2019)
Шевченко С. О. - Зарубіжний досвід організації підвищення кваліфікації державних службовців, Коваль Г. В. (2019)
Дєгтяр А. О. - Фінансове забезпечення розвитку ОТГ, Соболь Р. Г. (2019)
Оленковська Л. П. - Місцевий економічний розвиток об’єднаних територіальних громад і державна політика у сфері земельних відносин (2019)
Палагнюк Ю. В. - Сутність та особливості використання методів мотивування персоналу в органах місцевого самоврядування, Ханін А. В. (2019)
Проніна О. В. - Розширення повноважень об’єднаних територіальних громад у сфері земельних відносин (на прикладі Херсонської області) (2019)
Серьогіна-Берестовська О. В. - Вплив держави на розвиток соціальної інфраструктури в малих містах (2019)
Троценко М. М. - Нормативно-правове забезпечення взаємодії центральних органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування щодо забезпечення якості освіти (2019)
Баран М. П. - Механізми удосконалення інформаційного середовища закладів вищої освіти (2019)
Білий О. М. - Температурний стенд для прискорених випробувань, Богуш А. Р. (2015)
Бакурин М. Г. - Автоматизированная установка для проведения тестирования памяти у детей, Борсук А. С., Новиков В. А. (2015)
Семенов А. І. - Система клімат контролю на виробництві, Рожко Ж. А. (2015)
Муравйова А. Ю. - Розробка інформаційно-вимірювальної системи для перевірки основних і паразитних характеристик конденсаторів, Новіков В. О. (2015)
Ляшенко М. В. - Розробка інформаційно-вимірювальної системи класифікатора радіоелементів, Новіков В. О., Новіков О. О. (2015)
Макушев В. О. - Моделювання фізіології болю, Новікова А. О. (2015)
Моисеенко А. В. - Разработка дистанционной системы кардиомониторинга, Коваленко В. Ф., Гринько С. С., Новиков А. А. (2015)
Знаменский Д. А. - Разработка системы управления матричными светодиодными индикаторами, Гринько С. С., Игнатова Т. М. (2015)
Бакурін М. Г. - Теоретичні та практичні аспекти розробки електронних навчально-методичних комплексів, Новіков О. О. (2015)
Гайко Л. А. - Розробка модуля інформаційно-вимірювальної системи для діагностики стану шкіри, Новікова А. О. (2015)
Луньков Д. С. - Разработка компьютерной системы определения остроты зрения и его коррекции, Коваленко В. Ф., Новиков А. А. (2015)
Кричмар С. И. - Термодинамическая теория ассоциации в водных растворах (2015)
Недавня О. - Концептуальні аспекти дослідження діяльності християнських Церков як векторів суспільного розвитку України (2009)
Рудакевич О. - Релігійне та національне в концепціях націогенезу поляків та українців Галичини ХІХ-ХХ століть (2009)
Папаяні І. - Релігійна ідентичність в межах теоретичного релігієзнавства (2009)
Титаренко В. - Методологічні проблеми прогнозування релігійних процесів (2009)
Іваницька А. - Функціонування ідеї свободи у християнському культі (2009)
Недзельський К. - Відродження Української Національної Церкви як проблема пробудження громадянської активності широких народних мас (2009)
Продивус С. - Протестантський погляд на взаємовідносини політики і релігії (2009)
Якубович М. - Проблема співвідношення національного та релігійного у вченні сучасних представників ісламського традиціоналізму (2009)
Свистунов С. - Деякі особливості китайського релігійнофілософського мислення та їх вплив на сучасні вірування, Суріна Г. (2009)
Бабій М. - Свобода совісті: теоретико-методологічні основи і концептуальні засади історіософської та релігієзнавчої експлікації етапів розвитку та формування її парадигм (2009)
Ханстантинов В. - Релігійна толерантність як культурна спадщина регіону (2009)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського