Басараба Т. П. - Аналіз епідеміологічної ситуації щодо ВІЛ/СНІДу серед населення Івано-Франківської області та України в динаміці за 2008-2014 рр. (2015)
Гуранич Т. В. - Зміни активності NO-синтаз у гомогенаті печінки щурів із гіпофункцією щитоподібної залози на тлі мікроелементозу (2015)
Кінаш Н. М. - Особливості гормонального фону та біохімічних показників у вагітних з метаболічним синдромом (2015)
Клименко Ю. А. - Значення порушення метал-металобілкового гомеостазу заліза у формуванні патогенезу гострого експериментального перитоніту, Клименко А. О. (2015)
Левченко В. А. - Судини як орган-мішень протигіпертензивної терапії в умовах антропогенного впливу важких металів, Свистун І. І. (2015)
Николишин Л. В. - Ефективність застосування мікроелементів, антиоксидантів та донаторів оксиду азоту для корекції показників NO-синтазної системи у міокарді щурів із гіпотиреоїдною дисфункцією на тлі комбінованого дефіциту йоду й селену, Воронич-Семченко Н. М., Воронич С. М., Сторожук Н. С. (2015)
Оринчак М. А. - Діагностичне значення фосфору і кальцію у хворих на хронічну хворобу нирок, Гаман І. О., Човганюк О. С., Вакалюк І. І., Артеменко Н. Р. (2015)
Островський М. М. - Можливості корекції заліза сироватки крові при комплексному лікуванні хворих із негоспітальною пневмонією, поєднаною із анемічним синдромом, Стовбан М. П., Мула З. В., Дмитренко Н. Р., Зубань А. Б., Стовбан І. В. (2015)
Рожко М. М. - Роль мікроелементного забезпечення організму дитини у розвитку карієсу зубів при дифузному нетоксичному зобі, Ерстенюк Г. М., Годованець О. І. (2015)
Журавльов О. В. - Імплементація концепції "великих даних" в державну статистику (2017)
Приданикова Ю. Є. - Можливості статистичних методів для дослідження взаємозв’язків суспільно-економічних явищ і процесів (2017)
Майорова І. М. - Облік і аудит ресурсозберігаючих інновацій на сучасних промислових підприємствах (2017)
Безверхий К. В. - Документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку крізь призму законодавчих новацій (2017)
Селіщев С. В. - Використання математичних моделей при проведенні аудиту дотримання принципу безперервності діяльності підприємствl (2017)
Борицький К. - Теоретичні основи соціальної відповідальності підприємства (2017)
Фурман І. В. - Вектори підвищення ефективності управління прибутком підприємства (2017)
Пітінова Т. В. - Місце та роль промо-акції в системі маркетингових комунікацій підприємства, Хижняк К. В. (2017)
Резніков В. В. - Співпраця між Україною та Республікою Польща: економіко-дипломатичний аспект, Єлфімова Ю. О. (2017)
Дериглазов Л. В. - Моделі дистанційного навчання в Національній академії статистики, обліку та аудиту (стаття публікується англійською мовою), Кухаренко В. М., Перхун Л. П., Товмаченко Н. М. (2017)
Редакційна політика та етичні норми збірника наукових праць "Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту" (2017)
Вимоги до змісту та оформлення статей збірника наукових праць "Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту" (2017)
Бахов І. - Ідеологія монолінгвізму і білінгвізму в полікультурній освітній політиці США (2016)
Браславська О. - Формування цiннicних орієнтацій й мотивації професійної діяльності студентів педагогічних ВНЗ (2016)
Вершинська О. - Формування навчальної мотивації майбутніх маркетологів у процесі їх професійної підготовки (2016)
Вільхова О. - Особливості педагогічної діяльності керівників дитячих хореографічних гуртків та самодіяльних колективів у радянській Україні (1945–1991 роки) (2016)
Гагарін М. - Виховна система школи: сутність та структура (2016)
Головко М. - Внесок професора П. А. Талько-Гринцевича у розвиток теорії та методики навчання фізики в Україні (2016)
Грам О. - Основні принципи організації електронних засобів навчання майбутніх диспетчерів із забезпечення польотів (2016)
Грінченко М. - Феномен соціалізації молоді в умовах інформаційного суспільства (2016)
Добжанська О. - Роль засобів народного мистецтва у професійній підготовці майбутніх музикантів-педагогів (2016)
Добровольська А. - Формування і розвиток ІТ-компетентностi майбутніх лікарів і провізорів за умов інтеграції дисциплін природничо-наукової підготовки (2016)
Голуб І. - Аналіз діяльності соціальних фахівців у Німеччині в контексті їх професійної підготовки до роботи зі сім’єю, Дужа-Задорожна М. (2016)
Журавська К. - Формування інформатичної компетентності майбутніх медичних працівників засобами відкритих електронних систем (2016)
Івашньова С. - Технологія розвитку педагогічного артистизму, Ігнатов О., Долматова Г. (2016)
Iгнатьєва А. - Порiвняльний аналiз освiтнiх систем Великобританiї та України (2016)
Іщенко Р. - Аналіз сучасного стану викладання фізики в технічних університетах України (2016)
Канішевська Л. - Феномен "творчий потенціал особистості" у психолого-педагогічних дослідженнях (2016)
Киричок І. - Професійно-педагогічна підготовка вчителя в спадщині С. Й. Гессена (1887–1950) (2016)
Коберник О. - Проектування в системі педагогічних категорій і понять (2016)
Коротун О. - Педагогічні особливості впровадження та функціонування e-навчання у вищій школі (2016)
Лю Ц. - Критерії підготовленості іноземних студентів магістратури до впровадження інноваційних методів у вокальній діяльності (2016)
Ляпунова В. - Проблема класифікації толерантності в наукових дослідженнях (2016)
Макеєва О. - Сучасні дослідженння проблеми формування професійної культури майбутніх соціальних працівників у педагогічній теорії (2016)
Малишевська І. - Розвиток національних систем спеціальної освіти в другій половині XX століття (2016)
Маляров О. - Використання активних методів навчання у формуванні комунікативної компетентності майбутніх інженерів-педагогів (2016)
Маслюк К. - Студент як суб’єкт культури особистісного самовизначення (2016)
Мелещенко А. - Вплив полікультурності регіону на становлення єврейського шкільництва на Волині кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття (2016)
Мельник О. - Наукові підходи до проблеми формування професійної компетентності техніків-технологів виробництва харчової продукції (2016)
Нікітюк О. - Формування соціальної культури інтелектуальної власності в умовах кризового стану педагогічної науки та освіти в Україні, Шевченко Є. (2016)
Новаківська Л. - Проблеми літературної освіти в методиці словесності середини XIX – початку XX століття (2016)
Пащенко М. - Використання активних форм та методів викладання педагогічних дисциплін у підготовці майбутніх учителів (2016)
Поліщук І. - Труднощі формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх офіцерів у процесі вивчення гуманітариних дисциплін (2016)
Сергейко С. - Становление и развитие начального образования Гродненщины (2016)
Сє Ф. - Поняття "комунікативна компетентність" у сучасному музично-педагогічному дискурсі (2016)
Смалько О. - Педагогічні умови формування відповідального ставлення до батьківства у студентів класичного університету в позааудиторній виховній роботі (2016)
Сухопара І. - Підготовка вчителів початкової школи до формування толерантності в молодших школярів у позаурочній діяльності (2016)
Тонконог І. - Професійно-педагогічна підготовка вчителя на Полтавщині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Царик О. - Культура мовлення як елемент духовної культури суспільства (2016)
Чжан С. - Методика формування художньо-виконавської майстерності майбутніх піаністів з КНР (2016)
Школьна М. - Теоретичні аспекти визначення сутності поняття "соціальна зрілість" у психологічних дослідженнях (2016)
Шостак І. - Сутність педагогічних умов формування культури здоров’я студентів медичних коледжів у позааудиторній діяльності (2016)
Шпичак І. - Експериментальне дослідження розвитку особистості дитини в колективі (на прикладі дитячого будинку-лабораторії "Міжнародна солідарність") (2016)
Янц Н. - Самовиховання як засіб профілактики девіантної поведінки підлітків, Підгорна Н. (2016)
Novakovsky L. - Financial sustainability of united territorial communities and their land management: state and problems, Tretyak A., Dorosh Y. (2018)
Dorosh Y. - Problems of formation and establishment of boundaries of the joint territorial communities: land management and legal aspect, Kupriianchyk I., Dorosh A. (2018)
Dobriak D. - Modern land management is a fundamental tool in ensuring rational use and protection of land resources., Zholobova S. (2018)
Kupriyanchyk І. - Directions of improvement of management of land use taking into account the requirements of environmental safety, Svyrydova L. (2018)
Novakovska I. - Strategy of increase of economic efficiency of land use of aviation transport, Skrypnyk L. (2018)
Kustovska O. - Towards organic production development in Ukraine, Smoliye Y. (2018)
Bavrovska N. - Land resources of the Zvenigorod district of Cherkasy region: the current state and optimization of their use, Shlikhta T. (2018)
Moskalenko A. - Mapping honey-bearing trees, Domina I. (2018)
Butenko Y. - The use of unmanned aerial vehicles in solving land management problems, Kulakovskii O. (2018)
Ren L. - SDI in modern cartography for information on land resources, Bogdanets V. (2018)
Avramchuk B. - Prospects for the development of agribusiness in rural areas. The World Bank's Project "Promoting Business Development in Agriculture" (EBA), Loshakova Y. (2018)
Karas I. - Efficiency of management of agricultural enterprises of Zhytomyr region for the present land-resource potential, Kotkova T. (2018)
Боровська Л. - Автентичність антропологічної моделі Сартра (2019)
Лімонченко В. - Від критики метафізики до відновлення ролі метафізики як критики (2019)
Возняк С. - Онтологічні начала античної філософії (2019)
Саракун Л. - Космополітична парадигма на світових філософських конгресах (2019)
Морозов А. - Особистість як доказ існування Бога (2019)
Сайтарли І. - Психологічна структура особистості як предмет постмодерного соціокультурного аналізу (2019)
Ліпін М. - Творчість та креативність: способи людського існування (2019)
Барабаш Р. - Бунт проти повсякденності як філософська проблема (2019)
Латигіна Н. - Модус образно-символічного мислення особистості: освітньо-філософський аспект, Кравченко А. (2019)
Нікулін О. Ф. - Розроблення експериментального лабораторного зразка системи пінного пожежогасіння, що споживає стиснене повітря (CAFS), Кодрик А. І., Тітенко О. М., Присяжнюк В. В. (2018)
Кодрик А. І. - Визначення характеристик та параметрів димососа в умовах самостійної та спільної роботи з іншими пристроями на основі математичної моделі, Тітенко О. М., Присяжнюк В. В., Семичаєвський С. В. (2018)
Новак С. В. - Порівняльний аналіз експериментальних даних щодо тривалості вогневого впливу до досягнення критичної температури сталі, отриманих для стандартизованих зразків і зразків зменшених розмірів з вогнезахисними матеріалами "ЕНДОТЕРМ 400202" І "ЕНДОТЕРМ 210104", Дріжд В. Л., Добростан О. В. (2018)
Ковалишин Б. М. - Нормативне та наукове забезпечення функціонування смуги психологічної підготовки пожежних-рятувальників і рятувальників, Дишкант О. В., Коробкін В. Ф., Cкоробагатько Т. М., Чуян В. Ф. (2018)
Тимошенко О. М. - Загальні технічні питання щодо впровадження в Україні освітлювального та орієнтувально-світлового пожежного устаткування, Борис О. П., Скоробагатько Т. М. (2018)
Фомін А. І. - Організація заходів з евакуації в умовах загрози та ведення воєнних дій. проблеми та шляхи їх розв'язання, Слюсар А. А. (2018)
Калиненко Л. В. - Аварійна готовність та аварійне реагування у випадку радіаційної аварії, Кимаковська Н. О. (2018)
Коваленко В. В. - Адсорбція як основа захисної дії фільтрів-поглиначів, Борисова А. С., Плюта І. М., Ліхньовський Р. В. (2018)
Огурцов С. Ю. - Методика лабораторних досліджень особливостей процесів гасіння висококиплячих горючих рідин, Семичаєвський С. В. (2018)
Дадашов И. Ф. - Экспериментальное исследование скорости выгорания и условий тушения модельного очага пожара класса В при поочередном применении гранулированного пеностекла и гелеобразующего огнетушащего вещества, Киреев А. А., Трегубов Д. Г. (2018)
Неменуща С. М. - Одеська область: зовнішні ризики виникнення надзвичайних ситуацій на підприємствах, Фесенко О. О., Лисюк В. М. (2018)
Шевчук А. В. - Соціальний портрет підкоморія Правобережної України (1797-1832 рр.) (2019)
Стародубець Г. М. - "Позбавленці" в соціальній структурі радянського села 1920-х років, Стародубець В. О. (2019)
Мельничук О. А. - Органи робітничої медицини в системі охорони здоров’я УСРР у 20-х рр. ХХ ст., Мельничук М. О. (2019)
Даниленко С. В. - Податковий тягар селян в УСРР 1923 - 1929 рр.: соціально-економічний дискурс (2019)
Степанчук О. В. - Політична діяльність Олега Штуля-Ждановича у повоєнний період (друга половина 1940-х – 1977 рр.) (2019)
Мельничук О. Ф. - Становлення та розвиток інклюзивної освіти в Україні (2019)
Стадник О. О. - Карально-репресивні методи боротьби радянського режиму проти селянського руху на Поділлі в початковий період непу (2019)
Петренко В. І. - Більшовицька влада та українське селянство: репресії "буксирних" бригад на Поділлі у 1929-1933 рр. (2019)
Кукуленко Я. І. - Навчальна робота Вінницького педінституту у перебудовчий період (2019)
Бороденко О. А. - Шлюбна локація: спроба реконструкції історій сільських сімей Роменського повіту Полтавської губернії першої половини ХІХ століття (2019)
Ціватий В. Г. - Міжнародно-політичні наслідки й фронтири Тридцятилітньої війни (1618-1648): історичний, дипломатичний та інституціональний дискурси (2019)
Дубровко Е. Н. - Вопрос o Восточной Галиции в парламентских дебатах Великобритании в начале 1920-х годов (2019)
Верещагіна-Білявська О. Є. - Трансформація жанру passionmusic як втілення світоглядних процесів у мистецтві другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2019)
Стопчак М. В. - Діяльність більшовицької влади по розкладу інтернованої Армії УНР: сучасна вітчизняна історіографія (2019)
Сокирська В. В. - Відносини між РСФРР і УСРР 1920-х рр. крізь призму радянської історіографії (2019)
Буглай Н. М. - Зовнішня політика Польщі наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. в російській історіографії (2019)
Романюк І. М. - Енциклопедія Голодомору 1932-1933 років в Україні/ Вступне слово Євгена Нищука; Передмова, авторський текст Василя Марочка. – Дрогобич: "Коло", 2018. – 576 с., Криворучко О. І. (2019)
Кравченко П. М. - "Великий терор" в Україні: німецька операція 1937-1938 років / Упоряд. Альфред Айсфельд, Наталія Сердюк. – K.: К.І.С., 2018. – 1248 с. (2019)
Для авторів (2019)
Від редакційної колегії (2016)
Гусарчук Т. - Феномен творчої діяльності Степана Дегтярьова (2016)
Рицарева М. - Джузеппе Сарті та культура Росії (2016)
Шуміліна О. - Максим Березовський та Степан Дегтярьов: паралелі в житті й у творчості (2016)
Кутасевич А. - Духовно-музична спадщина Степана Дегтярьова в минулому та сьогоденні: питання атрибуції творів (2016)
Вісков А. - Духовна творчість Степана Дегтярьова: нові відкриття (2016)
Беліченко Н. - Українське народнопісенне багатоголосся як чинник хорового мислення Степана Дегтярьова та його сучасників (2016)
Костюк Н. - Стандарти класицизму та прояв національних церковно-співочих традицій: Ірмоси Пасхи Степана Дегтярьова (2016)
Зосім З. - Класицизм як музичний стиль східнослов"янської духовної пісенності другої половини XVIII-початку ХІХ століття (2016)
Путятицька О. - Піснеспів "Діва днесь" в обробці Дмитра Бортнянського: джерелознавчі пошуки (2016)
Тилик І. - Хронотопічно-стильові параметри творчості Артемія Веделя (2016)
Новакович М. - Традиції віденського класицизму у творчості композиторів "перемишльської школи" (2016)
Волосатих О. - Сторінками театрального життя Києва кінця XVІІІ-початку ХІХ століть (2016)
Відомості про авторів (2016)
Бортник С. Ю. - Теоретико-методичні підходи до визначення лінеаменту Карпінського: ретроспективний аналіз, Погорільчук Н. М., Ковтонюк О. В. (2017)
Діброва І. О. - Структурно-функціональна організація та екологічна ситуація міста Рівне, Клімович І. І. (2017)
Матвіїшина Ж. М. - Особливості голоценових грунтів в межах захисного валу Журжинецького городища на Черкащині, Пархоменко О. Г. (2017)
Удовиченко В. В. - Транспортно-селитебний ландшафтно-планувальний каркас території Лівобережної України: теоретико-методологічні, методичні та практичні аспекти дослідження (2017)
Хохрякова А. І. - Вміст поживних речовини в залежності від генетичних особливостей ґрунтів міста Одеси, Куліджанов Е. В., Бібік М. О. (2017)
Юрченко Т. І. - Експериментальні дослідження з метою верифікації результатів палеопалінологічного аналізу (на прикладі розрізу Ак-Кая, Крим) (2017)
Патиченко О. М. - Врахування антропогенного навантаження на територію населених пунктів України при визначенні нормативної грошової оцінки їх земель (2017)
Харченко В. В. - Захист довкілля від негативного впливу традиційної енергетики (2017)
Лаврук М. М. - Органічне агровиробництво в Україні та світі: географічні аспекти (2017)
Пясецька С. І. - Відкладення ожеледі категорії СГЯ (стихійні) на території України у з середини ХХ до початку ХХІ сторіч (1961-1990, 1991-2015 рр.) (2017)
Онищук В. В. - Розв’язання системи рівнянь Нав’є-Стокса для оцінки динамічної рівноваги системи "циклон-антициклон" (2017)
Затула В. І. - Виявлення прихованих періодичностей сезонних коливань метеорологічних величин на території Волинського Полісся (2017)
Польовий А. М. - Закономірності формування режиму зволоження території степової зони України в умовах зміни клімату, Шаблій О. В., Божко Л. Ю. (2017)
Ляшенко Г. В. - Моделювання формування якості винограду технічних сортів під впливом агрометеорологічних умов в Північному Причорномор’ї, Соборова О. М. (2017)
Вольвач О. В. - Оцінка впливу змін клімату на продуктивність цукрового буряку в Чернігівському Поліссі (2017)
Дворецька І. В. - Розробка баз аерологічних даних для території України, Савенець М. В. (2017)
Михайленко В. - Карпатська школа – освітній ресурс для сталого розвитку, Близнюк М., Денафас Г., Малькова Т., Минджов К. (2017)
Афанасьева Е. С. - К теории отображений класса Соболева с критическим показателем, Рязанов В. И., Салимов Р. Р. (2018)
Bandura A. I. - Partial logarithmic derivatives and distribution of zeros of analytic functions in the unit ball of bounded L-index in joint variables, Skaskiv O. B. (2018)
Чайченко С. О. - Апроксимативні характеристики модулярних просторів Орлича, Шидліч А. Л. (2018)
Kolomiiets T. - Solution of systems of partial differential equations by using properties of monogenic functions on commutative algebras, Pogorui A., Rodriguez-Dagnino R. M. (2018)
Нитребич З. М. - Диференціально-символьний метод побудови квазіполіномних розв'язків двоточкової задачі для рівняння із частинними похідними, Ільків В. С., Пукач П. Я., Маланчук О. М. (2018)
Najafov A. M. - On properties of functions from Lizorkin-Triebel-Morrey type spaces, Gasimova A. M. (2018)
Pestov L. - Approximate controllability of the wave equation with mixed boundary conditions, Strelnikov D. (2018)
Ryparova L. - On geodesic bifurcations of product spaces, Mikes J., Sabykanov A. (2018)
Шпаківський В. С. - Про моногенні функції, визначені в різних комутативних алгебрах (2018)
Вступление (2019)
Иконников А. В. - Фурье-спектроскопия задержанной фотопроводимости в пленках PbSnTe(In) при низких температурах, Черничкин В. И., Акопян Д. А., Дудин В. С., Долженко Д. Е., Никорич А. В., Рябова Л. И., Хохлов Д. Р. (2019)
Богословский Н. А. - Влияние релаксации носителей заряда на спектры донорно-акцепторной рекомбинации с учетом кулоновских корреляций, Петров П. В., Аверкиев Н. С. (2019)
Моисеев К. Д. - Зонная структура гибридизованной электронно-дырочной системы на одиночной разъединенной гетерогранице II типа, Березовец В. А., Голеницкий К. Ю., Аверкиев Н. С. (2019)
Dobretsova A. A. - Spin splitting of surface states in HgTe quantum wells, Kvon Z. D., Krishtopenko S. S., Mikhailov N. N., Dvoretsky S.A. (2019)
Вальков В. В. - Ренормировки заселенностей триплетных состояний спинового димера в нулевом магнитном поле при квантовом транспорте, Аксенов С. В. (2019)
Gudina S. V. - Scaling laws under quantum Hall effect for a smooth disorder potential, Klepikova A. S., Neverov V. N., Shelushinina N. G., Yakunin M. V. (2019)
Арапов Ю. Г. - К вопросу об универсальности критических индексов в режиме квантового эффекта Холла, Гудина С. В., Дерюшкина Е. В., Шелушинина Н. Г., Якунин М. В. (2019)
Михайлин Н. Ю. - Пик-эффект в намагниченности сверхпроводящего соединения (PbzSn1–z)0,84In0,16Te, Шамшур Д. В., Волков М. П., Черняев А. В., Парфеньев Р. В. (2019)
Кульбачинский В. А. - Электропроводность, термоэлектрические свойства и ЭПР спектроскопия керамических образцов хромита меди, легированного магнием, Кытин В. Г., Кондратьева Д. Ю., Константинова Е. А., Павликов А. В., Григорьев А. Н., Манкевич А. С., Корсаков И. Е. (2019)
Скипетров Е. П. - Электронная структура сплавов Pb1–x–ySnxFeyTe, Ковалев Б. Б., Скипетрова Л. А., Кнотько А. В., Слынько В. Е. (2019)
Клепикова А. С. - Анизотропия плотности критического тока в слоистом электронно-легированном сверхпроводнике Nd2–xCexCuO4+δ, Попов М. Р., Иванов А. А., Медведев М. В., Чарикова Т. Б. (2019)
Klepikova A. S. - Anisotropic temperature dependence of normal state resistivity in underdoped region of a layered electron-doped superconductor Nd2–xCexCuO4, Charikova T. B., Shelushinina N. G., Popov M. R., Ivanov A. A. (2019)
Чурманов В. Н. - Проявление экситонов в спектрах низкотемпературной люминесценции твердых растворов оксидов цинка и никеля, Соколов В. И., Пустоваров В. А., Груздев Н. Б., Иванов В. Ю. (2019)
Лашкарев Г. В. - Нетривиальные явления в магнитных нанокомпозитах Co/Al2O3 и Co/SiO2, Радченко М. В., Байбара А. Е., Бугаева М. Е., Петросян Л. И., Dumond Y., Story T., Knoff W., Nedelko N., Ślawska-Waniewska A., Foltyn M., Стельмах Я. А., Крушинская Л. А. (2019)
Говоркова Т. Е. - Низкотемпературные магнитополевые зависимости спонтанной намагниченности электронной системы примесей железа низкой концентрации (≤ 0,2 ат.%) в кристалле селенида ртути, Окулов В. И., Окулова К. А. (2019)
Марченков В. В. - Электронные транспортные и оптические свойства монокристалла Mo0,5W0,5Te2, Доможирова А. Н., Махнев А. А., Шредер Е. И., Наумов С. В., Чистяков В. В., Huang J. C. A., Eisterer M. (2019)
Шашкова Л. О. - Модернізація філософської освіти: потенцал магістратури, Пролеєв С. В., Приходько В. В., Рубанець О. М., Хамітов Н. В., Крилова С. А., Ільїн В. В., Степаненко І. В., Щербина О. Ю., Туренко В. Е. (2018)
Кримець Л. В. - Філософсько-методологічні засади військової теорії і практики як фундамент підготовки фахівців військо-соціального управління у системі вищої військової освіти (2018)
Рубанець О. М. - Особливості впливу когнітивних ідей на сучасний розвиток науки (2018)
Туренко В. Е. - Соціально-філософський зміст експлікації любові та дружби у Аристотеля (2018)
Шашкова Л. О. - Історичний перспективізм і культурно-історичний проект філософії науки: методологічні паралелі (2018)
Якубіна В. Л. - Нові "виклики" для гуманітаристики постнормальних часів та інтерактивні "відповіді" сучасної філософії історії (2018)
Загудаєва О. А. - Особливості риторичного підходу до моделювання юридичної аргументації (2018)
Одинець А. В. - Медіабулемія як наслідок перебування у віртуальних мережах (2018)
Бех І. - Патріотизм: сучасні ознаки та орієнтири виховання (2015)
Пузіков Д. - Оцінювання інноваційного розвитку загально-освітнього навчального закладу: особливості та умови організації, Гораш К. (2015)
Локшина О. - Трансформаційні процеси у шкільній освіті країн Європейського Союзу: роздуми для України (2015)
Скиба М. - Роль шкільного університету "Рідна природа" в розвитку екологічної освіти і виховання (2015)
Коваль В. - Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до проведення екскурсій (2015)
Іванюк Г. - Етнокультурні тенденції розвитку сільської школи в Україні (1984–1991 рр.) (2015)
Бондар Л. - Індивідуалізація та диференціація навчання в початковій школі в УРСР (40–80-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Ткаченко Л. - Українська спеціальна педагогіка у міжнародному науковому просторі (2015)
Гриньова М. - Роль авторського соціального проекту "Зелений туризм для всіх" в екологічному вихованні школярів, Мастюк К. (2015)
Євтух М. - Педагогічна практика в професійній підготовці психолога (2015)
Жданова-Неділько О. - Квазіпрофесійна орієнтованість самостійної роботи студентів вищого педагогічного навчального закладу (2015)
Іваниця А. - Педагогічна підтримка студентської молоді в процесі підготовки до сімейного життя (2015)
Барбінова А. - Соціально-педагогічний проект підготовки дітей-сиріт до сімейного життя (2015)
Кривошапка І. - Стимулювання толерантної поведінки майбутніх викладачів під час навчання в магістратурі (2015)
Таран Д. - Проблема національного виховання в публіцистичній спадщині Ф. Т. Моргуна (2015)
Донченко В. - Особливості формування готовності студентів вищих медичних навчальних закладів до використання здоров’язбережувальних технологій (2015)
Новік С. - Виховання у старших підлітків відповідальності як соціально та особистісно важливої риси характеру (2015)
Доркену А. - Новий біобібліографічний покажчик до ювілею академіка А. М. Богуш (2015)
Лубенец С. В. - Низкотемпературные механические свойства фуллеритов: структура, упругость, пластичность, прочность, Фоменко Л. С., Нацик В. Д., Русакова А. В. (2019)
Соколова Е. С. - Энергетический спектр поверхностных электронов над пленкой раствора 3Не–4Нес неоднородным распределением изотопов, Соколов С. С. (2019)
Сивоконь В. Е. - Структурные переходы и плазменные колебания в электронных цепочках над жидким гелием, Соколов С. С., Шарапова И. В. (2019)
Турутанов О. Г. - Управляемое стохастическое усиление слабого сигнала в сверхпроводящем квантовом интерферометре, Ляхно В. Ю., Пивовар М. Е., Шнырков В. И. (2019)
Зуева T. И. - Диссипативное движение вихрей в пространственно неоднородных конденсатах Бозе–Эйнштейна (2019)
Cottam M. G. - Spin-phonon interaction in transition-metal difluoride antiferromagnets: Theory and experiment, Lockwood D. J. (2019)
Узунова В. А. - Магнонные моды для магнитного диска в состоянии конусного вихря, Иванов Б. А. (2019)
Ляшенко Т. И. - К теории магнитных квантовых фазовых переходов первого рода в ван-флековском изинговском антиферромагнетике, Калита В. М., Локтев В. М. (2019)
Peradze G. M. - Solitons in normal Fermi liquid, Tsintsadze N. L. (2019)
Алисултанов З. З. - Индуцированный деформацией фазовый переход в вейлевских полуметаллах: псевдополевая природа эффекта, Абдуллаев Г. О., Демиров Н. А. (2019)
Миронов Г. И. - Электронные свойства золотых нанотрубок (5, 3) и (5, 0) в модели Хаббарда в приближении статических флуктуаций, Созыкина Е. Р. (2019)
Топоров Ю. В. - Механизмы рассеяния поверхностных электронов в топологических изоляторах, Кордюк А. А. (2019)
Михеев В. М. - Концентрационные максимумы подвижности 2D-электронов при рассеянии на скоррелированных примесных ионах в тонких легированных слоях (2019)
Dolbin A. V. - Thermal expansion of organic superconductor α-(BEDT-TTF)2 NH4Hg(SCN)4, Khlistuck M. V., Eselson V. B., Gavrilko V. G., Vinnikov N. A., Basnukaeva R. M., Konstantinov V. A., Luchinskii K. R., Nakazawa Y. (2019)
Бобров В. Б. - О статистической термодинамике квантовых газов (2019)
Хаджай Г. Я. - Влияние облучения электронами на поперечную проводимость монокристалла YBa2Cu3O7–δ, Вовк Н. Р., Вовк Р. В. (2019)
Башук Л. - Профільний освітній простір ліцею як умова розвитку творчого потенціалу учнів (2015)
Мальований Ю. - Непідвладний часу (2015)
Чаговець Б. - Інноваційна модель науково-методичної роботи ліцею як засіб підвищення професіоналізму вчителів (2015)
Полякова В. - Організація самостійної навчальної діяльності учнів старшої школи в умовах профільного освітнього простору: мотиваційний аспект (2015)
Пасацька С. - Створення умов для усвідомленого професійного самовизначення ліцеїстів засобами профорієнтаційної та профконсультативної роботи, Буднік Н. (2015)
Козлова Н. - Моніторинг якості навчання старшокласників – запорука підготовки до навчання у вищому навчальному закладі (2015)
Кравченко Т. - Педагогічна підготовка батьків як чинник посилення ефективності професійного самовизначення старшокласників, Башук Л. (2015)
Морін О. - Програмно-методичне забезпечення професійного самовизначення учнівської молоді в умовах допрофільної підготовки і профільного навчання (2015)
Кондрашова Л. - Шляхи активізації інноваційної діяльності вчителів ліцею в умовах профільної освіти (2015)
Пасацька С. - Національно-патріотичне виховання ліцеїстів засобами позакласної роботи (2015)
Слюсаренко М. - Задачний підхід до викладання природничих дисциплін в умовах профільного навчання (2015)
Католіченко О. - Підготовка ліцеїстів до інтелектуальних конкурсів: зміст та організаційно-педагогічні умови (2015)
Задорожній В. - Використання комп’ютерних технологій під час вивчення курсу фізики (2015)
Мурза Л. - Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом упровадження інтерактивних технологій на уроках інформатики (2015)
Харитонова Т. - Застосування технології розвитку критичного мислення на уроках астрономії (2015)
Цуркан А. - Вивчення елементів теорії літератури на уроках літератури в старшій ланці середньої загальноосвітньої школи (2015)
Єрмакова О. - Проектна технологія на уроках літератури (2015)
Труханенко Г. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування інформаційної компетентності вчителя ліцею (2015)
Клім-Клімашевська А. - Освіта дітей з особливими потребами в умовах інклюзії: досвід Польщі (2015)
Гудар’ян О. - Школа й університет як єдине освітнє середовище (2015)
Коваленко Л. - Криворізький природничо-науковий ліцей: традиції і минуле (2015)
Коцур В. - Духовна велич Переяславсько-в’юнищанської Шевченкіани (2015)
Рик С. - Екологічна освіта: досвід міжнародного проекту "ЕcoBRU" (2015)
Чернов Б. - Концепція розвитку теоретичних знань і методичних компетенцій педагогів з екології: зміст і основні положення, Коцур Н., Ковальська К., Дзюбенко О. (2015)
Калмикова Л. - Психолінгвістика на службі у лінгводидактики: наукова школа нового інтегративного типу (2015)
Куйбіда В. - Відображення антропогенних факторів у народній природничій термінології (2015)
Малинка Ю. - Становлення толерантної особистості в українському соціумі (2015)
Василькевич Я. - Освіта обдарованих дітей: тенденції та виклики сьогодення (2015)
Овсієнко Л. - Реалізація ідеї текстоцентризму в навчанні лінгвістики тексту студентів-філологів (2015)
Шевчук Л. - Професійна підготовка майбутнього вчителя математики під час навчання у ВНЗ (2015)
Янц Н. - Активізація творчої діяльності майбутніх соціальних педагогів під час підготовки до сценарної та режисерської роботи (2015)
Різник Л. - Соціально-педагогічна практика студентів як значуща складова професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів (2015)
Горденко С. - Організація навчання населення діям в умовах надзвичайних ситуацій (2015)
Лохвицька Л. - Реформування національної вищої освіти на європейських засадах: опанування польського досвіду (2015)
Борисова О. - П’ять років проекту з міжнародної співпраці (2015)
Бова В. - Позачасовість та позапросторовість ідеї "сродності" Григорія Сковороди у соціоосвітньому просторі (2015)
Розсоха А. - Проблеми освіти епохи античності в епіграмах Марка Марціала (2015)
Шкира О. - Соціально-комунікаційний простір бібліотечного середовища: нові підходи в змісті і основних завданнях (2015)
Петлін В. М. - Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку (2017)
Терлецька О. В. - Проблеми ландшафтно-екологічного дослідження і оцінювання урбосистем на прикладі Дрогобича (2017)
Кирилюк С. М. - Ландшафти ударних кратерів Місяця, Кирилюк О. В. (2017)
Бортник С. Ю. - Ландшафтний підхід до територіального планування в умовах децентралізації в Україні, Лаврук Т. М., Тимуляк Л. М., Погорільчук Н. М., Ковтонюк О. В. (2017)
Гордезиани Т. П. - Методика составления "семафорной карты" с целью исследования устойчивости ландшафтов (на примере Западной Грузии), Маисурадзе Р. Д, Лаошвили З. Д, Шарашенидзе М. Д. (2017)
Гостюк З. В. - Ландшафтная структура Покутських Карпат, Мельник А. В. (2017)
Карабінюк М. М. - Чинники формування ландшафтної структури басейну верхів’я р. Лазещина в межах Чорногори, Костів Л. Я., Мельник А. В., Сеничак Д. В., Яськів Б. В. (2017)
Костів Л. Я. - Динаміка літніх сезонних станів природних територіальних комплексів околиць Чорногірського географічного стаціонару, Мельник А. В. (2017)
Маглакелидзе Р. - Растительность и растительные феномены ландшафтов Самцхе-Джавахетии и некоторые проблемы их охраны в Грузии, Гогинашвили Н. (2017)
Максимюк Г. В. - Пралісові екосистеми Чорногори (у межах Карпатського НПП): сучасний стан, шляхи використання і збереження, Притула І. М., Сенчина Б. В. (2017)
Смалійчук А. Д. - Праліси та старовікові ліси Українських Карпат: геопросторовий аналіз структури та чинників (2017)
Баранник А. В. - Особливості диференціації і властивості ґрунтів Свидовецького та Чорногірського масивів Українських Карпат, Позняк С. П. (2017)
Гаськевич В. Г. - Підзолисто-дернові поверхнево-оглеєні ґрунти Північно-Західного Передкарпаття та їхня агротехногенна трансформація (2017)
Гнатяк І. С. - Дослідження морфодинаміки рельєфу рекреаційних територій (2017)
Паньків З. П. - Новоутворення заліза у дерново-підзолистих поверхнево-оглеєних ґрунтах (Stagnic rEtisols) Прибескидського Передкарпаття, Ілясевич О. Р. (2017)
Федотіков М. - Характеристика елементарних ґрунтових арелів Ходорівсько-Бучацького Опілля, Ямелинець Т. (2017)
Андрейчук Ю. - Дослідження полонин Мармароського масиву Українських Карпат засобами ГІС/ДЗЗ, Рожко І., Зюзін С. (2017)
Сінна О. І. - Геоінформаційне моделювання рельєфу дна акваторій у районі о. Галіндез (Аргентинські острови, Західна Антарктика), Утєвський А. Ю., Островерх Є. А., Попов В. С., Шрестха М. Ю. (2017)
Молочко А. М. - Геодинамічні дослідження надзвичайних ситуацій, Молочко М. А. (2017)
Лаврук М. М. - Роль Чорногірського географічного стаціонару у формуванні геопросторових компетентностей та профорієнтації школярів, Мельник А. В. (2017)
Радул В. - Особливості дослідження професійної самореалізації особистості у наукових теоріях та концепціях (друга половина ХХ століття) (2016)
Редько В. - Проблеми підручникотворення: спроби визначення сутності та шляхів розв’язання (2016)
Ничкало С. - Естетичне виховання школярів у контексті викликів сучасності (2016)
Мартиненко С. - Самодіагностика педагогічної діяльності вчителя: сучасний вимір (2016)
Кравчук О. - Феномен педагогічного новаторства у працях сучасних дослідників: багатоаспектність і різновекторність трактувань (2016)
Гусак Л. - Впровадження методу асоціативних символів на початковому етапі вивчення іноземної мови, Лещенко З., Чухнова О. (2016)
Бережна Т. - Моделювання здоров’язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу: обґрунтування структури і критеріїв (2016)
Костюк В. - Кейс-технології у підготовці судноводіїв до професійно-орієнтованого спілкування: сутність і шляхи реалізації (2016)
Кузьмич В. - Гуманізація освіти як чинник формування гуманного ставлення до людей похилого віку (2016)
Дем’яненко Н. - "Громадівський соціалізм" М. П. Драгоманова: еволюція поглядів, концептуалізація ідей (2016)
Березівська Л. - Ідея національно-патріотичного виховання школярів у добу Української революції: за матеріалами журналу "Вільна українська школа" (1917–1920) (2016)
Антипін Є. - Питання трудового виховання дітей у дидактичному доробку Володимира Фармаковського (2016)
Окольнича Т. - Українські етнографічні дослідження народної педагогіки східних слов’ян (ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Пугач А. - Шлях Української асоціації Василя Сухомлинського: з нагоди 25-річчя від часу заснування (2016)
Ткаченко Л. - Ідеї В. Сухомлинського – революційний етап у розвитку вітчизняної педагогічної думки (2016)
Погрібна Н. - Тьюторські технології як чинник модернізації сучасної освіти (2016)
Мануйленко А. - Сільська школа України: сучасний контекст З досвіду роботи Золотоношківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Драбівської районної ради Черкаської області (2016)
Кириленко С. - Мала гуманітарна академія: поступ у майбутнє (2016)
Овдієнко Л. - Управління Школою відкритої освіти: сучасні виміри і тенденції (2016)
Левчишена О. - Освіта Запоріжжя: на шляху до створення відкритого освітнього простору Інтерв’ю із заступником начальника управління дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної освіти Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації Валентиною ХІВРИЧ (2016)
Бех І. - Педагогічна наука у контексті експериментально-виховних стратегій (2016)
Ястребова В. - Концепція моделі Школи відкритої освіти, Овдієнко Л., Сібіль О., Тягушева О. (2016)
Ястребова В. - Методологічні засади інноваційної моделі закладу освіти ХХІ століття (2016)
Сібіль О. - Запорізький колегіум "Мала гуманітарна академія" – модель Школи відкритої освіти (2016)
Горбань О. - Науково-освітній комплекс Класичного приватного університету як форма державно-громадського управління на регіональному рівні, Тягушева О. (2016)
Біла О. - Управління процесом інформатизації навчального закладу в умовах розбудови Школи відкритої освіти (2016)
Левчишена О. - Система науково-методичної роботи в контексті упровадження моделі Школи відкритої освіти (2016)
Дишлова О. - Виховна система колегіуму в умовах розбудови громадянського суспільства (2016)
Синьогіна О. - Шкільна правова освіта як складова відкритого освітнього простору (2016)
Нікітіна Г. - Культуротворчий аспект діяльності Школи відкритої освіти (2016)
Радченко О. - Сценарій інтелектуально-розважального шоу "Я люблю Україну" для учнів 8–9-х класів (2016)
Романенко О. - Патріотична гра "Україна понад усе!" для учнів 4-х класів (2016)
Синьогіна О. - Засідання дискусійного клубу старшокласників "Тероризм – найбрудніша зброя сильних проти слабких", Савєльєва О. (2016)
Дишлова О. - Сценарій проведення дискусійного клубу "Все починається з 8 градусів", або Профілактика пивного алкоголізму, Пашко Н., Верьовкіна І., Полєжаєва С. (2016)
Матвєєва Г. - Миколаївська спеціалізована школа "Академія дитячої творчості": шлях інноваційного розвитку (2015)
Топузов О. - Академія дитячої творчості – сучасна модель школи художньо-естетичного профілю, Калініна Л. (2015)
Отич О. - Педагогічна освіта в Україні в умовах соціальних і законодавчих змін (На прикладі Миколаївського навчально-виховного комплексу "Школа-коледж "Академія дитячої творчості") (2015)
Старєва А. - Формування і розвиток компетентності педагога як критерію якості освіти та його професійної ідентифікації (2015)
Кулішенко П. - Розвиток педагогічної майстерності вчителя школи художньо-естетичного профілю в умовах функціонування НВК "Школа-коледж" (2015)
Каплинська О. - Актуальні питання функціонування публічної служби України в практиці управління навчальними закладами (2015)
Творчі крила освіти або Синтез науки і мистецтва у школі Інтерв’ю з начальником управління освіти Миколаївської міської ради Ганною ДЕРКАЧ (2015)
Стемковська Я. - Педагогічні умови управління розвитком колективу вчителів школи художньо-естетичного профілю (2015)
Майборода Т. - Особливості організації науково-методичної роботи в Академії дитячої творчості (2015)
Брєднєва О. - Організація навчально-виховного процесу під час викладання предметів сценічних мистецтв (2015)
Литвиненко Н. - Відділення декоративно-прикладних мистецтв: зміст і напрями діяльності (2015)
Токаренко О. - Міжпредметні зв’язки на уроках української мови та літератури в навчальному закладі художньо-естетичного спрямування (2015)
Вербицька С. - Художньо-естетична освіта як чинник розвитку молодшого школяра (2015)
Середа О. - Розвиток і формування особистості молодшого школяра в умовах естетично-творчої діяльності (2015)
Стемковська Я. - Соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу в інноваційному навчальному закладі художньо-естетичного профілю, Галкович І. (2015)
Mayboroda R. - Professional orientation work of teachers as an important factor conscious future professional choice of senior school students (2015)
Шевченко О. - Специфіка викладання предмета "Вокал" (2015)
Христова Н. - Школа вікнами до сонця (2015)
ХVIII Міжнародний фестиваль дитячої творчості "ЗОЛОТИЙ ЛЕЛЕКА" (2015)
Бортник С. Ю. - Теоретичні та прикладні аспекти просторового планування, Лаврук Т. М., Тимуляк Л. М., Олещенко А. В. (2017)
Гостюк З. В. - Покутські Карпати в системі фізико-географічного районування Українських Карпат, Мельник А. В. (2017)
Ренда А. Д. - Умови формування каму біля селища Люблинець (Волинське Полісся) (2017)
Бончковський О. С. - Новостав – детально стратифікований лесово-ґрунтовий розріз Волинської височини (2017)
Багмет О. Б. - Типи берегових геоморфосистем дніпровських водосховищ (2017)
Бездухов О. А. - Особливості застосування кореляційного аналізу при еколого-геоморфологічному оцінюванні території (на прикладі Чернігівської області), Філоненко Ю. М. (2017)
Філоненко Ю. М. - Особливості мікрорельєфу боліт і заболочених ділянок Чернігівщини, Бездухов О. А. (2017)
Гопченко Є. Д. - Нормування розрахункових характеристик максимального стоку весняних водопіль і дощових паводків, заснованих на геометричних моделях їх гідрографів, Романчук М. Є., Кирилюк О. С. (2017)
Юрасов С. М. - Перспективи використання Сасика, Кузьмина В. А. (2017)
Рогозін Є. П. - Історія розвитку рослинності і клімату Південно-Західного Криму у середньому голоцені (за палінологічними даними зі східного басейну озера Саки) (2017)
Нажмудінова О. М. - Особливості повторюваності сильних опадів теплого півріччя на території України у 2007-2016 рр (2017)
Пясецька С. І. - Стійкість поля відкладень ожеледі категорії НЯ у окремі періодів часу протягом кінця ХХ - початку ХХІ сторіч (2017)
Свінціцька Г. І. - Дослідження хвиль тепла літнього сезону в східних областях України, Шевченко О. Г. (2017)
Шершун О. М. - Оцінка індустріального навантаження та ступеня забрудненості атмосферного повітря Вінницької області, Колісник А. В. (2017)
Івус Г. П. - Приземний вітер та його вплив на забруднення повітряного басейну в окремих районах Одеси, Хоменко Г. В., Гурська Л. М. (2017)
Польовий А. М. - Оптимізація строків посіву вівса в умовах Півдня України з урахуванням зміни клімату, Ільїна А. О. (2017)
Михайленко В. - "Крок за кроком" – новий інструмент освіти для сталого розвитку, Минджов К., Близнюк М., Вербицький В. (2017)
Мріяти, мислити, працювати (до 50-річчя від дня народження професора Лідії Дубіс) (2017)
Щастя у коханні й щастя в науковій творчості – найбільш потужні та якісні (до 60-річчя від дня народження професора Михайла Гродзинського) (2017)
Дослідник – науковець – викладач: класика університетської освіти (до 70-річчя від дня народження професора Володимира Стецюка) (2017)
Лідер львівської школи ландшафтознавства (до 60-річчя з дня народження професора Анатолія Мельника) (2017)
Немає кращої науки в світі як географія (до 80-річчя професора Ярослава Кравчука) (2017)
Оглавление (2018)
Алексишин А. В. - Выбор курса уклонения судна с учетом закона распределения векториальной погрешности, Бурмака А. И., Цагикян А. Р. (2018)
Бурмака И. А. - Формализация области опасных курсов и скоростей судов при внешнем управлении их процессом расхождения, Пасечнюк C. C. (2018)
Вагущенко Л. Л. - Улучшение поддержки решений по предупреждению столкновений, Вагущенко А. А. (2018)
Власенко Е. А. - Некоторые особенности составления грузового плана контейнеровозов, Цымбал Н. Н. (2018)
Ворохобин И. И. - Универсальный способ стохастического описания случайных погрешностей навигационных измерений, Алексишин В. Г., Фусар И. Ю. (2018)
Гайченя А. В. - Оперативная оценка мореходности судна имитационным моделированием его загрузки (2018)
Дворецкий В. А. - Линейная аппроксимация маршрута маневрирования при использовании натуральных алгоритмов оптимизации, Шишкин А. В., Шишкин С. А. (2018)
Казак Ю. В. - Учет динамических моделей вращательного движения судна при обеспечении безопасности судовождения, Калиниченко Г. Е. (2018)
Камєнєва А. В. - Використання адитивного алгоритма для розміщення небезпечних вантажів на контейнерному судні, Камєнєв К. І. (2018)
Koshevyy V. - The use of ultra wideband technique’s for marine radiolocation’s tasks, Shevchenko A. (2018)
Кривой А. Ф. - Математические модели гидродинамических характеристик пропульсивного комплекса судна для произвольных углов дрейфа, Миюсов М. В. (2018)
Кулаков М. А. - Гибридная система управления взаимодействием судов в ситуации их опасного сближения, Козаченко А. Ю., Степаненко В. В. (2018)
Омельченко Т. Ю. - Формы истинной и относительной траекторий расхождения судна, Калюжный В. В., Бородулин А. В. (2018)
Петриченко Е. А. - Разработка судовой информационной системы предупреждения столкновений, Петриченко О. А. (2018)
Петров И. М. - Совершенствование информационных процессов в сервисных эргатических системах на основе баз данных (2018)
Пипченко А. Д. - Математическое моделирование динамики контейнеровоза класса ULCS по результатам испытаний, Копанский С. В., Шевченко В. А. (2018)
Пятаков Э. Н. - Согласование маневров расхождения нескольких судов, Пятаков В. Э., Станкевич К. Я. (2018)
Райнов А. О. - Неопределенность измерений в судовых эргатических функциях, Бобыр В. А. (2018)
Сандлер А. К. - Суднова система зважування контейнерів, Дрозд О. В. (2018)
Сандлер А. К. - Гідростатична система для операцій з надважкими вантажами, Дрозд О. В. (2018)
Сандлер А. К. - Пристрій для запобігання зсуву вантажів у трюмі, Цюпко Ю. М. (2018)
Северин В. В. - Сравнение моделей оценки вероятности проводки судна стесненным маршрутом (2018)
Cикирин В. Е. - Влияние закона управления движением судна по курсу на точность судовождения (2018)
Соколенко В. И. - Навигационное устройство пересчета координат спутниковой антенны судна на центр тяжести, Мальцев С. Е., Мальцев А. С. (2018)
Удолатій В. Б. - Комп’ютерне моделювання показників оцінки ефективності інвестиційних проектів, Удолатій А. Є. (2018)
Чапчай П. А. - Способ выбора маневра уклонения судна для безопасного расхождения, Алексейчук М. С. (2018)
Ярмолович Ю. Р. - Перспективы возрождения речного судоходства в Украине (2018)
Рефераты (2018)
Исходные данные (2018)
Дічек Н. - В.Сухомлинський і зарубіжна філософсько-психологічна думка ХХ ст.: збіжності морально-етичних поглядів на суспільство і людину в ньому (2015)
Хайруліна В. - Ідеї В.О. Сухомлинського належать світу (2015)
Бондар Л. - Диференційований підхід до організації навчальної діяльності молодших школярів у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського (2015)
Стребна О. - Фестиваль педагогічних ідей у вимірі педагогіки В.О. Сухомлинського: досвід Херсонщини (2015)
Кравченко Т. - Сімейні цінності в Об’єднаному Королівстві Великої Британії: ретроспективний погляд і сучасні тенденції (2015)
Гавриш Н. - Проблема наступності між дошкільною та початковою ланками з погляду учасників освітнього процесу, Курило Н. (2015)
Профільне навчання іноземної мови у старшій школі – нагальна соціальна потреба Концепція навчальних посібників елективних курсів з іноземних мов для учнів 10–11-х класів профільної школи (2015)
Бондар В. - Професійна підготовка практичного психолога в НПУ імені М.П. Драгоманова: зміст і основні напрями, Митник О. (2015)
Кушнір І. - Розвиток маркетингової компетентності керівників ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації у міжкурсовий період (2015)
Костюк В. - Використання кейс-технологій на занятті з іноземної мови (2015)
Надтока О. - Прогностичні аспекти розвитку змісту географічної освіти в загальноосвітній школі (2015)
Роговець О. - Ігрова діяльність як метод виховання моральної самосвідомості молодших школярів (1–2 класи) у позаурочній діяльності (2015)
Яременко Л. - Реалізація функцій організації дозвілля і формування творчих здібностей особистості в позашкільній освіті (2015)
Радул О. - Вищі школи різних конфесій на території України у ХVІ–ХVІІ ст. (2015)
Турчин Т. - Спадкоємність освітніх ідей у творчості українських музикантів-педагогів (XX–XXI століття) (2015)
Січкар А. - Актуалізація ідей діяльнісного підходу в умовах становлення суспільного дошкільного виховання в Україні (1871–1907) (2015)
Ткачук І. - Створення освітнього простору Броварського навчально-виховного об’єднання як інноваційної моделі навчального закладу (2015)
Кириленко С. - Моделювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу як стратегія його інноваційного розвитку (2015)
Інтерв’ю з міським головою м. Бровари Ігорем САПОЖКОМ Ігор Сапожко: "Лише успішна самодостатня особистість здатна до розбудови успішного громадянського суспільства" (2015)
Гажала О. - Дослідно-експериментальна робота як чинник інноваційного розвитку освітнього закладу (2015)
Андрієць О. - Психологічний супровід становлення і розвитку успішної особистості як пріоритетний напрям роботи навчального закладу інноваційного типу, Андрющенко Г., Бондар К. (2015)
Ярич Л. - Формування успішної особистості вихованця Центру розвитку дитини – Школи радості та сили розуму (2015)
Кисіль С. - Професійна орієнтація: сутність, зміст, принципи вікової диференціації (2015)
Левченко Н. - Діловий центр "Успіх": шлях до професійного самовизначення, Сліпкань С. (2015)
Кіян О. - Роль взаємодії школи та сім’ї в організації ранньої профілізації учнів (2015)
Стельмах Т. - Науково-методичний супровід формування професійно компетентної особистості педагога (2015)
Спичак М. - Питання наступності між дошкільною та початковою ланками освіти в контексті реалізації завдань Броварського НВО як Школи життєвого успіху (2015)
Бондар К. - Формування соціальної ініціативності старшокласників у контексті діяльності учнівського самоврядування (2015)
Ігнатюк Т. - Формування соціального досвіду дітей та учнівської молоді шляхом національного виховання, Вальченко В. (2015)
Панкова О. - Плекаємо майбутню наукову еліту (З досвіду роботи міського територіального осередку Малої академії наук Броварського НВО) (2015)
Чернецька Н. - Розвиток обдарованості вихованців позашкільного закладу освіти: умови, програма та моніторинг творчої самореалізації, Поплавська В. (2015)
Левченко Н. - Єдиний інформаційний освітній простір ЗНЗ як складова формування його іміджу, Поджара Т. (2015)
Вдовченков Е. В. - Престижная экономика ранних номадов и нартовский эпос, Иванеско А. Е. (2018)
Яценко С. А. - Женщины-воительницы ранних кочевников в больших и малых некрополях (к анализу планиграфии и уточнению статуса) (2018)
Tame M. - An Examination of Khotanese Numerals (2018)
Клочко Л. С. - Образи скіфів на "шоломі” з кургану Передерієва Могила (2018)
Šafi'ī I. - Aramaic Traces through Coins in the Iranian World (2018)
Скорый С. А. - Anniversaria. К юбилею Светланы Сергеевны Бессоновой (2018)
In Memoriam (2018)
Атаманчук П. - Инновации в научно-методическом обеспечении качества обучения будущего педагога, Атаманчук В. (2015)
Бабчук Л. - Особливості викладання медичної хімії студентам медичного коледжу (2015)
Бєлан Г. - До проблеми розвитку українського культурно-освітнього руху другої половини ХІХ століття: національний концепт (2015)
Білик О. - Мистецька підготовка іноземних громадян у Харківській державній академії культури, Єрошенко О. (2015)
Бурдейна Н. - Впровадження принципів фундаментальності і професійної спрямованості у навчанні фізики майбутніх фахівців будівельної галузі, Петруньок Т. (2015)
Вайло К. - Соціально-економічні передумови формування комплексу дидактичних методів у 1941 – 1945 рр. (2015)
Васаженко Н. - Практичні аспекти використання інформаційних технологій в процесі підготовки майбутніх фахівців-економістів у вищих навчальних закладах (2015)
Василенко С. - Застосування індивідуалізованих методик навчання фізики студентів педагогічних університетів (2015)
Величко С. - Поєднання реального і віртуального експериментів у вивченні фізичних основ рідких кристалів у школі, Неліпович В. (2015)
Величко С. - Розвиток фізичного практикуму засобами інформаційно-комунікаційних технологій, Слободяник О. (2015)
Візнюк В. - Особистісний компонент у структурі професійної надійності майбутнього керівника навчального закладу (2015)
Гнатюк О. - Методика формування предметної компетентності з фізики учнів 7 класу (2015)
Григоренко Т. - Роль освітньо-комунікативного середовища ВНЗ у підготовці майбутніх вчителів-філологів (2015)
Грудинін Б. - Принципи реалізації педагогічної моделі розвитку дослідницької компетентності старшокласників у процесі навчання фізики (2015)
Гур’євська О. - Дидактичні вимоги до розробки навчально-методичного комплексу з фізики в вищому технічному навчальному закладі (2015)
Декарчук М. - Реалізація проектно-технологічного підходу до формування навчально-пізнавальних компетенцій учнів з фізики засобами шкільного підручника (2015)
Дяченко-Богун М. - Основні характеристики професійної компетентності майбутніх учителів природничих дисциплін щодо реалізації здоров’язбережувальних технологій у закладах освіти (2015)
Заболотний В. - Завдання сертифікаційної роботи з фізики ЗНО–2015 з позицій фізичної науки та дидактики фізики (2015)
Ігнатюк Б. - Ідентифікація порушника державного кордону в службовій діяльності інспектора прикордонної служби (2015)
Калько І. - Теоретико-методологічні аспекти гендерної освіти та виховання підростаючого покоління (2015)
Карнаух Л. - Вплив батька на гендерне виховання хлопчиків в українській етнопедагогіці (2015)
Кириленко К. - Інноваційне спрямування сучасних методик викладання філософії у вищій школі (2015)
Коломієць І. - Лінгвостилістичний аспект дослідження тексту як невід’ємна складова фахової підготовки майбутнього вчителя-філолога (2015)
Корнєва З. - Реалізація професійно орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності як провідний принцип системи викладання іноземної мови у технічному ВНЗ (2015)
Кремешна Т. - Організація рефлексивного середовища у процесі фахової підготовки майбутніх учителів музики (2015)
Кушнір Т. - Формування граматичної компетентності під час вивчення складносурядного речення у ЗНЗ (2015)
Латуша Н. - Модель формування професійної мобільності майбутніх агрономів (2015)
Левицька-Сосімович І. - Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів технологій до навчання учнів основам аграрного виробництва (2015)
Ляшенко О. - Тест загальної навчальної компетентності: новий погляд на стару проблему (2015)
Майданик О. - Громадянське виховання майбутнього вчителя: історія і сучасність (2015)
Малишевська І. - Сутність поняття "інклюзія" в освітньому просторі України (2015)
Мамчур Є. - Соціально-гуманітарні дисципліни як чинник формування профільних ціннісних орієнтацій майбутніх учителів іноземної мови (2015)
Мартинюк М. - Теоретичні і методичні засади інтегрування фізичних і астрономічних знань в змісті загальної природничої освіти (2015)
Маслова С. - Проблемно-ситуативний підхід до навчання майбутніх виноробів іншомовного писемного діалогічного та усного презентаційного мовлення (2015)
Микитенко В. - Формування мовної особистості студентів багатопрофільних коледжів під час вивчення синтаксису (2015)
Мисліцька Н. - Знаннієва компонента як основа компетентнісного підходу в методичній підготовці студентів (2015)
Нікітіна А. - Характеристика національно-мовної особистості вчителя-словесника (2015)
Осадченко І. - Проблема формування вмінь самостійної навчальної діяльності студентів у психолого-педагогічному дискурсі (2015)
Павлишина Н. - Формування особистісного компоненту готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності у закладах соціального обслуговування людей похилого віку (2015)
Побірченко Н. - Просвітницько-педагогічна діяльність громадських організацій кінця ХІХ – початку ХХ століття, Березівська Л., Кравченко О., Войтова Л. (2015)
Погромська Г. - Проблемні питання методики викладання дисципліни "інженерія програмного забезпечення" на спеціальності "інформатика", Махровська Н. (2015)
Подопригора Н. - Реалізація методичної системи навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах (2015)
Прибора Р. - Проект Берлінського університету Бейме-Енгеля (2015)
Садовий М. - Деякі проблеми методики навчання мікросвіту (2015)
Сільвейстр А. - Використання структурно-логічних схем на заняттях з фізики у майбутніх учителів хімії і біології за допомогою комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання (2015)
Стецик С. - Дистанційний навчальний курс "оптика" як засіб підвищення ефективності підготовки майбутніх учителів фізики (2015)
Терещук С. - Методична система формування предметної компетентності старшокласників з квантової фізики (2015)
Тернюк М. - Організаційне та смислове реформування інженерної освіти, Шандиба О. (2015)
Ткаченко І. - Інтегративний підхід до формування світоглядних компетенцій у майбутнього вчителя астрономії (2015)
Хитрук В. - Синергетичний підхід як засіб фундаменталізації фахової підготовки майбутніх учителів природознавства у процесі вивчення фізики і астрономії (2015)
Худзей О. - Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов: суть, завдання, особливості діяльності (2015)
Цзиншен Х. - Конфуций – основатель китайской педагогической мысли (2015)
Ченбай І. - Патронат як сімейна форма виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: історико-педагогічний аналіз (2015)
Чирчик С. - Професійна підготовка майбутніх дизайнерів інтер’єру як методологічна проблема (2015)
Чорногор Н. - Формування моделі комунікативної компетентності менеджера в процесі професійної підготовки (2015)
Шевчук Т. - Організація освітньо-культурної діяльності українців Холмщини і Підляшшя в другій Речі Посполитій (2015)
Шут М. - Авторський підручник (М. І. Шут, М. Т. Мартинюк, Л. Ю. Благодаренко) як інноваційна методична система навчання фізики у 7 класі, Благодаренко Л., Мартинюк М. (2015)
Ягоднікова В. - Мотивування педагогів до інноваційної виховної діяльності (2015)
Яцько О. - Використання міжпредметних зв’язків у навчанні курсу "Інформатика" для студентів економічних спеціальностей (2015)
Дубіс Л. - Природні атракції на територіях природно-заповідного фонду Закарпатської області: проблеми і перспективи використання для екотуризму, Габчак Н. (2018)
Мисак М. П. - Історичний аналіз гіпотез тектонічного морфогенезу улоговини Малого Полісся (2018)
Бермес А. Р. - Тектонічна обумовленість річкової мережі Кременецьких гір (2018)
Колтун О. В. - Кільця Лізеґанґа у лесово-ґрунтовій серії як об’єкт досліджень у науках про Землю (приклади з Хмельницького плато, Подільська височина), Колтун В. Р. (2018)
Дубіс Л. - Проектований міжнародний геопарк "Полісся" (Україна-Польща-Білорусь) як форма збереження георізноманітності і популяризації геоспадщини ТБР "Західне Полісся", Шевчук О., Логин С. (2018)
Нестерчук І. К. - Фізико-географічне районування Правобережного Полісся: перспективи розвитку специфічних видів туризму (2018)
Білоус Л. Ф. - Оселищна концепція у вирішенні проблеми збереження Bison bonasus в Європі та Україні, Рябовіл М. В. (2018)
Матвіїшина Ж. М. - Результати палеопедологічного вивчення грунтів неподалік с. Троянове на Кіровоградщині, Пархоменко О. Г. (2018)
Воровка В. П. - Системоутворюючі фактори організації приморських парадинамічних ландшафтних систем (2018)
Бортник С. Ю. - Транскордонне природоохоронне співробітництво України та країн Європейського Союзу, Лаврук Т. М., Тимуляк Л. М., Омельчук Т. І. (2018)
Затула В. І. - Річний хід температури повітря та показники термічної океанічності клімату України (2018)
Пясецька С. І. - Стійкість центрів відкладень ожеледі категорії НЯ в Україні у другій половині ХХ ст. - початку ХХІ ст. (2018)
Польовий А. М. - Модифікація моделі впливу кліматичних факторів на фотосинтез сосни в умовах півдня України, Кузнєцова Ю. О. (2018)
Недострелова Л. В. - Аналіз часового розподілу кількості випадків гроз на АМСЦ Одеса, Чумаченко В. В., Недострелов В. В. (2018)
Михайленко В. П. - Кластерна модель в реалізації освіти для сталого розвитку, Близнюк М. М. (2018)
Від студента до професора в рідній Alma Mater (до 60-річчя від дня народження професора Олександра Ободовського) (2018)
Письменний В. - Експериментальна модель "Школа культури здоров’я – Школа майбутнього в контексті європейської інтеграції України": зміст і напрями реалізації (2015)
Завалевський Ю. - Готовність учителя до формування здоров’я-збережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу: сутність і структура, Бережна Т. (2015)
Лозенко О. - Завдання органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо руху Шкіл сприяння здоров’ю (2015)
Сафронова Л. - Мережа Шкіл сприяння здоров’ю м. Дніпропетровська: зміст діяльності і стратегічні напрями розвитку (2015)
Куций А. - Філософсько-праксеологічні аспекти розвитку освітнього середовища Школи культури здоров’я (2015)
Стойко К. - Комплексна програма засобів оздоровлення та формування висококультурної особистості: особливості впровадження (2015)
Кирилюк В. - Діяльність мережі євроклубів як механізму інтеграції до європейського освітнього простору (2015)
Горожанкіна О. - Організація науково-методичної роботи в експериментальному загальноосвітньому навчальному закладі "Школа культури здоров’я – Школа майбутнього" (2015)
Алмазова О. - Науково-педагогічний проект "Інтелект України": основні завдання і результативність упровадження в освітньому процесі підготовчого відділення (2015)
Дуда В. - Формування готовності молодших школярів до продуктивної діяльності в середній і старшій ланках гімназії (2015)
Горяїнова Г. - Програма "Я здоровий" у створенні здоров’я-збережувального середовища для дошкільнят (2015)
Горбатко В. - Навчання фізики на основі методів модульно-розвивальної системи А.В. Фурмана (2015)
Чохелі І. - Метод проектів як дієвий здоров’язбережувальний засіб формування активної творчої особистості на основі сценічного самовираження (2015)
Меєрович О. - Інтерактивні технології на заняттях з інтегрованих предметів (українська словесність: українська мова, українська література, риторика) в 11-му гуманітарному профільному класі (2015)
Дубініна Н. - Інноваційні технології навчання на заняттях з біології (2015)
Ярмоленко Т. - Навчання для інформаційної доби: сучасні інноваційні технології в урочний та позаурочний час (2015)
Мединський О. - Рольова гра як активний метод навчання французької мови у школі (2015)
Завалевський Ю. - Тренди сучасної середньої освіти: цивілізаційний і національний контекст, Гавриш І., Пугач А. (2016)
Пугач А. - Анатолій Бабічев: "Рухаємося вперед, усвідомлюючи: освіта і наука – фундамент розвитку успішної особистості, демократичного суспільства, процвітаючої нації". Інтерв’ю з директором Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Анатолієм Бабічевим (2016)
Бех І. - Принцип діяльності як інтегративний чинник цілісного розвитку особистості (2016)
Прокопенко І. - Технологічні уклади та сучасна освіта (2016)
Пугач А. - Іван Прокопенко: "Держава має забезпечити умови для розвитку зростаючої особистості, здатної в майбутньому розбудовувати освічену Україну, зміцнювати національну економіку та престиж країни на світовій арені". Інтерв’ю з ректором Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Іваном Прокопенком (2016)
Гриньова В. - Модернізація національної освіти на засадах компетентнісного підходу: сутність і поняттєво-термінологічний апарат (2016)
Пугач А. - Валентина Гриньова: "Понад усе сповідуємо віру в людяність, професіоналізм і зв’язок науки з практикою". Інтерв’ю із завідувачем кафедри теорії і методики професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Валентиною Гриньовою (2016)
Довженко Т. - Підготовка вчителів проектних класів до організації педагогічної просвіти батьків (2016)
Тетяна Довженко: "Важливими якостями справжнього вчителя мають бути безмежна повага і любов до кожної дитини". Інтерв’ю з деканом факультету початкового навчання Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Тетяною Довженко (2016)
Доценко С. - Дидактичний потенціал компетентнісної моделі освіти у розвитку творчих здібностей учнів проектних класів "Інтелект України", Хайруліна В. (2016)
Таранік-Ткачук К. - Шляхи вдосконалення суспільно-гуманітарної освіти у межах науково-педагогічного проекту "Інтелект України" в основній школі (2016)
Пугач А. - Віра Рогова: "Досвід українських освітян і результати реалізації вітчизняних науково-педагогічних проектів заслуговують на більшу увагу і найширше впровадження". Інтерв’ю з директором Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації Вірою Роговою (2016)
Коваленко О. - STEM-освіта: досвід упровадження в країнах ЄС та США, Сапрунова О. (2016)
Кириленко С. - Поліфункціональний урок у системі STEM-освіти: теоретико-методологічні та методичні сегменти, Кіян О. (2016)
Даниленко Г. - Взаємодія навчального закладу і батьків щодо формування в академічно здібних учнів здоров’язбережувальної компетентності, Щербакова О., Щербаков О. (2016)
Холтобіна О. - Використання здоров’язбережувальних технологій на уроках у проектних класах "Інтелект України", Юр’єва К., Зданюк В. (2016)
Резван О. - Шляхи вдосконалення професійної рефлексії вчителів проектних класів "Інтелект України" (2016)
Ушмарова В. - Інноваційні форми підвищення рівня готовності вчителів до роботи зі здібними та обдарованими учнями, Бачинська Є. (2016)
Шишенко В. - Формування в учнів початкової школи позитивної мотивації до навчання: теоретичний аспект (2016)
Дем’яненко Н. - Принцип автономії в обґрунтуванні ідеї та світовому досвіді університету (2016)
Сисоєва С. - Підготовка докторів філософії у галузі освіти: досвід провідних університетів світу, Регейло І. (2016)
Красняков Є. - Реформування національної освіти в контексті гарантованого організаційно-фінансового забезпечення (2016)
Митник О. - Профорієнтаційна робота у ЗНЗ як засіб забезпечення успіху в подальшій професійній кар’єрі випускника, Томаржевська І. (2016)
Ушмарова В. - Формування готовності вчителів початкової школи в системі неперервної педагогічної освіти до роботи із обдарованими учнями: обґрунтування закономірностей та принципів (2016)
Доценко С. - Розвиток творчої уяви учнів початкових класів під час вивчення природничо-математичних дисциплін (2016)
Сазоненко Г. - Розвиток та саморозвиток особистості ліцеїста в акмепросторі ліцею, Нестеренко Н. (2016)
Іванюк Г. - Діяльність Софії Русової в царині педагогіки: служіння народу й Україні (2016)
Венгловська О. - Організаційно-педагогічна діяльність Софії Русової – громадського діяча, просвітителя, педагога (2016)
Січкар А. - Діяльнісний підхід до навчання і виховання дітей дошкільного віку в теоретико-практичній спадщині Софії Русової (2016)
Антипін Є. - Софія Русова про наступність у трудовому вихованні дітей дошкільного і молодшого шкільного віку (2016)
Калініченко Л. - Ідеї Олександра Скрипченка про формування творчого мислення молодших школярів (друга половина 1950-х – 1980-ті рр.) (2016)
Нінель Калениченко: "Дякую долі за те, що поєднала з педагогікою" (2016)
Пугач А. - Ідеї профільного навчання у дослідженнях науковців та узагальненнях педагогів-практиків: за підсумками семінару, Замаскіна П. (2016)
Пугач А. - Проект "Інтелект України": у пошуках концептів освіти ХХІ століття. Репортаж учасника освітянського форуму (2016)
Березівська Л. - Василь Сухомлинський про джерела формування в школярів патріотичних почуттів (2016)
Дічек Н. - Жива спадщина: нове унікальне видання праць В. О. Сухомлинського (2016)
Лактіонова Г. - Партнерство навчальних закладів і родин: нові реалії і досвід, Машкіна С. (2016)
Радченко С. - Книга vs. комп’ютер, телевізор, смартфон та ігрова приставка, або як заохотити дітей до читання (2016)
Гораш К. - Прогнозування інноваційного розвитку загальної середньої освіти: діяльнісний аспект (2016)
Красняков Є. - Духовні цінності як соціокультурна основа безпеки українського суспільства (2016)
Турчин Т. - Початкова загальна музична освіта: обґрунтування підходів до оновлення змісту (2016)
Мариновська О. - Методичний менеджмент освітніх інновацій: неперервний професійний розвиток педагогічних працівників (2016)
Шпильовий В. - До проблеми професійної підготовки магістрів з управління проектною діяльністю інноваційних систем (2016)
Щербакова О. - Розвиток позитивного мислення учнів основної школи у контексті формування психосоціального здоров’я (2016)
Кравчук Н. - Модель формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2016)
Петрова С. - Організаційно-педагогічні умови становлення особистості дитини-сироти (2016)
Міхно О. - Типологія школярів Петра Лесгафта та її рецепція українськими вченими (2016)
Чаграк Н. - Освітні програми для людей похилого віку в закладах вищої освіти США: досвід для України (2016)
Чичук А. - Сучасні моделі навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів у Великій Британії (2016)
Дічек Н. - Шляхом пошуку істини: до ювілею академіка Ольги Сухомлинської, Антонець Н. (2016)
Наративний підхід до навчання і виховання. Рекомендаційний бібліографічний список (2016)
Мельник С. - Формування громадянсько-патріотичних цінностей гімназистів у контексті дослідно-експериментальної роботи навчального закладу, Саблукова О., Говорова Л., Ободовська В. (2016)
Бех І. - Патріотичне і громадянське виховання: лінії зіткнення та розмежування (2016)
Кириленко С. - Одеська гімназія №7 – в авангарді української освіти (2016)
Мельник С. - Інноваційний поступ гімназії: від Школи сприяння здоров’ю – до лідера сучасної освіти, Тихевич О. (2016)
Гриценюк Ж. - Полікультурна освіта в гімназії: зміст і форми роботи (2016)
Пугач А. - Світлана Мельник: "Служіння людям, патріотизм – це ті духовні орієнтири, що сповідує колектив навчального закладу й підтримують родини гімназистів", Говорова Л. (2016)
Глєбова Л. - Організація роботи творчих груп у контексті підвищення професійної майстерності вчителя (2016)
Пилипейко С. - Аналогії на уроках історії як засіб розвитку мотивації до навчання (2016)
Процишина О. - Формування національного світогляду учнів на основі народознавчих матеріалів (2016)
Гринюк В. - Відкриваймо духовні острови в океані рідної літератури! (2016)
Кутова Т. - Колір у психологічній характеристиці поведінки персонажів повісті Ольги Кобилянської "Земля" (2016)
Фокіна І. - Фонові знання на уроках зарубіжної літератури: українознавчий аспект (2016)
Сордія О. - Використання елементів арт-педагогіки на уроках української мови і літератури, Пастух С. (2016)
Бобряк Л. - OneNote Class як освітня платформа для змішаного навчання та викладання хімії (2016)
Ободовська В. - Інфографіка на уроках історії як засіб візуалізації образів (2016)
Полещук Н. - Бінарний урок: пошук шляхів інтеграції знань, формування цілісної картини світу (2016)
Андреєва Л. - Анімація як засіб організації активного дозвілля дітей, Ковальчук М. (2016)
Гімназійна творчість (2016)
Title (2018)
Contents (2018)
Rammarat E. - Rhodamine 6G and Au-Pd core-shell nanorods: fluorescence enhancement for detection of mercury, Kraithong S., Wanichacheva N., Swanglap P., Yindeesuk W., Damrongsak P., Locharoenrat K. (2018)
Defa H. - Infrared and visible image fusion based on shiftable complex directional pyramid transform and Susan edge detector, Hailiang S., Weijin J. (2018)
Puga P. P. - Raman scattering in glassy Li2B4O7 doped with Er2O3, Danyliuk P. S, Gomonai A. I., Rizak H. V., Rizak I. M., Rizak V. M., Puga G. D., Kvetkova L., Byrov M. M. (2018)
Mys O. - Anisotropy of acousto-optic figure of merit in tetragonal crystals with accounting for non-orthogonality of acoustic eigenwave polarizations. 1. The cases of KH2PO4 and NH4H2PO4 crystals, Kostyrko M., Adamenko D., Vlokh R. (2018)
Studenyak I. P. - Interrelations between structural and optical properties of (Cu1–хAgx)7GeS5I mixed crystals, Izai V. Yu., Studenyak V. I., Pogodin A. I., Filep M. Y., Kokhan O. P., Grančič B., Kúš P. (2018)
Lee M. - Silicon photonic grating coupler for monitoring optical emission of plasma, Kim S. C., Hong S. J. (2018)
Іжа М. М. - Державна політика щодо стратегій забезпечення національної безпеки України, Овчаренко Ю. О. (2011)
Берегой Т. А. - Теоретичні засади визначення терміну "новий публічний менеджмент" (2011)
Бутирська Т. О. - Філософський огляд українського державотворення (2011)
Гончарова А. О. - Становлення та розвиток системи консульської служби України у період 1920-1923 рр. (2011)
Козинський С. М. - Держава в історичному аспекті економічних досліджень: з приводу перспектив міждисциплінарних підходів (2011)
Колісніченко Н. М. - Управлінська і політична діяльність: сутнісні характеристики, структура та види (2011)
Максим'як Л. Л. - Модернізація регіональної політики у сфері культури України в контексті транскордонного співробітництва та єврорегіонів: теоретичний аспект (2011)
Малиш Н. А. - Методологічні засади макроекономічного аналізу державної політики (2011)
Нагорна І. В. - Вплив організаційної структури державного управління на процеси реформування в країнах ЄС (2011)
Надолішній П. І. - Управління сталим розвитком на засадах демократичного врядування: світоглядний і політико-правовий аспекти (2011)
Шубін С. П. - Інтегровані політичні маркетингові комунікації та державне управління ними (2011)
Вакуленко Л. В. - Внутрішній і зовнішній контроль у сфері охорони здоров'я, Марусич В. А. (2011)
Голинська О. В. - Організаційно-економічний механізм формування бюджетної політики (2011)
Горобець Р. В. - Деякі аспекти взаємодії між органами державної виконавчої та судової влади, Овчар О. М. (2011)
Дарієнко А. О. - Напрямки удосконалення пенсійного забезпечення в Україні (2011)
Зелінський С. В. - Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів (2011)
Істратов О. Л. - Механізм військового управління у системі державного управління на місцевому рівні (2011)
Карпенко В. В. - Міжсекторне партнерство в процесі розвитку громад: світовий досвід (2011)
Комашенко Т. А. - Інститути державної інвестиційної інфраструктури: механізми розвитку (2011)
Кривачук Л. Ф. - Зарубіжний досвід реалізації політики щодо дітей: пріоритетні напрямки провадження (2011)
Криницька О. О. - Якість – головний критерій оцінки товарів та продукції (2011)
Львова Є. О. - Організаційно-правові засади сталого розвитку регіону (2011)
Марущак В. П. - Господарський кодекс і правове регулювання планування (2011)
Павлов О. І. - Різновиди сільських територій як специфічні об'єкти управління (2011)
Панченко Г. О. - Комплексний механізм реалізації державної мовної політики в Україні: обґрунтування доцільності впровадження (2011)
Пєклун О. С. - Актуальні проблеми удосконалення механізму державного регулювання підприємницької діяльності у сфері рекреації та туризму, Нездоймінов С. Г. (2011)
Потапов І. А. - Соціальний добробут: сутність поняття у контексті сучасних теоретичних підходів (2011)
Топчієв О. Г. - Планування території як складова стратегії соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць базового рівня і територіальних громад, Стефанович А. М. (2011)
Фесенко Н. С. - Загальні особливості основних моделей культурної політики держави, Стороженко О. В. (2011)
Шандрик В. І. - Державно-приватне партнерство як форма надання суспільних послуг з боку держави (2011)
Шиян О. І. - Сучасні підходи до впровадження освітньої політики з питань забезпечення здорового способу життя молоді у Європейському регіоні (2011)
Богданова Н. В. - Мотивація професійної діяльності молодих державних службовців як шлях до зменшення плинності кадрів (2011)
Єремійчук О. Д. - Перебування у кадровому резерві як складова кар`єрного зростання державного службовця (процедурний аспект) (2011)
Попов С. А. - Посадова компетентність як новаторство у визначенні навчальних потреб службовців органів публічного управління, Бєдєлєва Н. В. (2011)
Філіпова Т. В. - Професійний менталітет у контексті аналізу сучасної парадигми професіоналізації державної служби в Україні (2011)
Балан А. С. - Правові питання власності у місцевому самоврядуванні (2011)
Карпенко О. В. - Використання інформаційно-аналітичних технологій навчальної методики В. Шаталова при підготовці фахівців освітньої галузі "Державне управління" (2011)
Weston Ch. - Decline and fall of British power: 1963 to 1990. Introduction (2018)
Батаева Е. В. - Концептуализация транзита милитарной идентичности в современной социологии, Артеменко А. Б. (2018)
Кругляк М. Е. - Ставлення до матері-одиначки та підкинутих дітей у суспільстві наддніпрянської України ХІХ – початку ХХ століть, Миронюк М. А. (2018)
Лешенок У. С. - Взаємозв’язок ціннісних орієнтацій населення України та електорального вибору (2018)
Панченко Л. Ф. - До питання використання кількісних методів у дослідженнях конфліктів (2018)
Скокова Л. Г. - Етапи розвитку практико-теоретичних підходів у соціології (2018)
Шелухін В. А. - Інтернет-піратство як раціональний вибір (2018)
Бузаров А. И. - Борьба с коррупцией в Украине и Китае: сравнительная характеристика некоторых аспектов (2018)
Гнатюк В. В. - Субнаціональний порівняльний метод: деякі особливості в сучасних дослідженнях (2018)
Євсюкова А. В. - Проблематика періодизації громадянської освіти в контексті розвитку ідей демократії (друга половина XIX ст. – 2018 р.) (2018)
Ключкович А. Ю. - Громадянське суспільство в сучасній Словаччині: особливості та проблеми функціонування (2018)
Осадча Я. Д. - Суперницька інтервенція третіх країн та її вплив на динаміку внутрішніх збройних конфліктів (на прикладі Сирії та України) (2018)
Пітей Н. А. - Засади зовнішньої політики адміністрації Барака Обами: російський контекст (2018)
Попков Д. О. - Розколоте суспільство: пропозиції до операціоналізації терміна (2018)
Яковлева Л. І. - Обґрунтування легітимності публічної влади у ліберальній, республіканській та дискурсивній традиціях (2018)
Брюхно О. В. - Адміністративно-правовий порядок та підстави припинення громадянства внаслідок його втрати в Україні (2018)
Говорун В. В. - Адміністативно-процедурне забезпечення вторгнення у право громадян на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (2018)
Гуйван П. Д. - Сутність принципу ефективності права. Часовий аспект (2018)
Гусєв О. Ю. - Подання електронних доказів до суду в цивільному судочинстві: проблеми та перспективи (2018)
Єфіменко Л. Л. - Аналіз правового забезпечення та організації взяття проб (зразків) товарів під час здійснення митного контролю (2018)
Мельник В. М. - Історико-юридичний нарис аскольдової доби (860 – 882 рр.): Торговельні шляхи і візантійський сюзеренітет (2018)
Мисливий В. А. - Співзаподіяння у злочині (2018)
Моісєєв М. С. - Адміністративно-правове регулювання діяльності Державного бюро розслідувань України (2018)
Панькова З. Л. - Адміністративний регламент як інструмент взаємодії суб’єктів під час надання адміністративних послуг у сфері економіки (2018)
Пряміцин К. Ю. - Судовий збір у податкових спорах як фактор обмеження доступу до правосуддя (2018)
Стасюк О. Л. - Адміністративно-правове забезпечення діяльності органів судової влади у сфері реалізації правозахисної функції в Україні (2018)
Торбас О. О. - Зв’язок між розміром майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та розміром застави у кримінальному провадженні (2018)
Fedchyshyn D. V. - Features of the judicial protection of land rights (2018)
Харитонов С. О. - Щодо деяких ознак об’єктивної сторони військових злочинів (2018)
Хряпінський П. В. - Обставини, що посилюють кримінальну відповідальність за розбещення неповнолітніх: сучасний стан та перспективи вдосконалення, Світличний О. О. (2018)
Яновицька А. В. - Правова природа договору транспортного експедирування (2018)
Abstracts (2018)
Бенедикт В. В. - Патогенетичне обгрунтування медикаментозної стимуляції моторики травного каналу після операції у хворих на гостру непрохідність тонкої кишки (2016)
Бідюк Д. М. - Рідкісні поєднання пізніх ускладнень гострого панкреатиту з іншими захворюваннями, Фуртак А. І., Микуш А. М. (2016)
Білянський Л. С. - Удосконалення технічних прийомів лапароскопічної герніопластики, Абу Шамсія Р. Н., Дубенко Є. М., Васільєв А. В., Кравченко Т. Г., Кальченко А. Д. (2016)
Білянський Л. С. - Пріоритетні напрямки відновних операцій на товстій кишці, Пойда О. І., Мельник В. М., Кучер М. Д., Жельман В. О., Криворук М. І. (2016)
Богуш А. Є. - Порівняльна характеристика сучасних модифікацій операції Мілліган-Моргана в лікуванні ускладненого геморою, Соломчак П. В. (2016)
Боднар О. Б. - Лікування спайкової кишкової непрохідності у дітей (експериментально-клінічне дослідження), Боднар Б. М., Ватаманеску Л. І., Хащук В. С. (2016)
Бойко Н. І. - Еволюція хірургічної тактики лікування пацієнтів із пухлинами надниркових залоз (досвід клініки), Лукавецький О. В., Гавриш Я. І., Хом’як В. В., Михайлишин Т. Є. (2016)
Борисенко В. Б. - Діагностика та хірургічна тактика при доброякісних захворюваннях термінального відділу холедоха, Сівцев А. В. (2016)
Василюк С. М. - Частота тромбозів глибоких вен після різних варіантів ампутації нижньої кінцівки, Павлюк Н. М. (2016)
Василюк С. М. - Лапароскопічні технології в лікуванні гострого апендициту, Шевчук А. Г., Лаб’як І. Р., Галюк В. М., Козань Я. І., Федорченко В. М., Василик Т. П. (2016)
Витриховський А. І. - Особливість варіабельності серцевого ритму пацієнтів з ішемічною хворобою серця та наявними факторами ризику серцево-судинних захворювань за шкалою SCORE та супутнім явищем турбулентності серцевого ритму (2016)
Вівчарук В. П. - Лікувальна тактика при гемангіомах у дітей, Пащенко Ю. В. (2016)
Власов В. В. - Досвід використання способу розширення грижового дефекту первинної пупкової грижі , Харишин О. М., Калиновський С. В. (2016)
Гаврилюк Г. М. - Особливості оцінки якості життя та пошук шляхів реабілітації у жінок, які перенесли операцію на матці, Макарчук О. М. (2016)
Genyk S. I. - Assessment of Vestibular Function in Case of Labyrinthopathy (2016)
Гончар М. Г. - До методики лапароскопічної діагностики, Богуш А. Є., Приймак Л. Д. (2016)
Гончар М. Г. - Місце лапароскопічних операцій в плановій і ургентній хірургії, Богуш А. Є., Марущак Н. М., Богуш Н. А. (2016)
Гончар М. Г - Вибір методу операцій при грижах передньої стінки живота, Кучірка Я. М., Богуш А. Є. (2016)
Горбатюк О. М. - Профілактика патологічного спайкоутворення та злукової кишкової непрохідності у дітей з ургентною абдомінальною хірургічною патологією, Момотов А. О., Гончар В. В., Берцун К. Т., Міхнушева О. С. (2016)
Гощинський В. Б. - Застосування ендоваскулярних оперативних втручань у хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок, Луговий О. Б., Ольховик В. В., Сулимка М. Я., Ляліна О. І. (2016)
Гресько М. М. - Наш досвід лапароскопічної холецистектомії при лівобічному розміщенні жовчного міхура, Полянський І. Ю., Гресько А. С. (2016)
Гриб В. А. - Досвід застосування амантадину сульфат (ПК-Мерц) у хворих на ішемічний інсульт, Тітов І. І., Чмир Г. С., Хлібейчук Г. І. (2016)
Григорова А. О. - Стан тканин пародонту та психофізіологічна аддикція: ефективність лікувально-реабілітаційних комплексів у пацієнтів з пошкодженнями та захворюваннями щелепно-лицевої ділянки (2016)
Гринчук А. Ф. - Прогнозування післяопераційних ускладнень при гострому перитоніті, Гринчук Ф. В., Полянський І. Ю. (2016)
Гриценко М. І. - 30-річний досвід лікування інвагінації кишечнику у дітей власним способом, Гриценко Є. М. (2016)
Гудз І. М. - Проблема рецидиву тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок у світлі доказової медицини, Гудз О. І. (2016)
Давиденко В. Б. - Нова концепція підвищення ефективності протимікробної терапії гнійно-запальних захворювань у дітей, Пащенко Ю. В., Мішина М. М., М’ясоєдов В. В., Штикер С. Ю., Давиденко Н. В., Пащенко К. Ю. (2016)
Дворакевич А. О. - Лапароскопія у лікуванні дітей з тонкокишковою непрохідністю, Переяслов А. А., Ткачишин Ю. І. (2016)
Дегтярь А. В. - Консервативное лечение химических ожогов пищевода у детей, Гладкий А. П., Ашкинази Б. Г., Каминская М. О., Галаган А. А. (2016)
Дейкало І. М. - Застосування технології LigaSure в хірургії щитоподібної залози, Шідловський О. В., Боднар Я. Я., Боднар Т. В. (2016)
Десятерик В. І. - Перший досвід створення клінічного реєстру хворих з ТЕЛА, аналіз причин розвитку емболії, Давиденко О. В., Аксентьев С. О., Слободянюк В. А., Желізняк В. Г., Богатирьов О. Б., Прокуда О. М., Малюта С. В. (2016)
Десятерик В. І. - Сучасні можливості та проблеми використання міні-лапаротомії при хірургічному лікуванні хворих на жовчнокам'яну хворобу та її ускладнення, Лук'яненко В. М., Береговенко І. М., Зіненко Д. Ю., Савенко В. А. (2016)
Дзюба Н. О. - Новий патогенетично орієнтований спосіб лікування сухої форми вікової макулярної дегенерації, Сергієнко А. М. (2016)
Дзюбановський І. Я. - Результати прогнозування при неускладеній виразковій хворобі шлунка, Війтович Л. Є. (2016)
Дзюбановський І. Я. - Клініко-морфологічні особливості ендовенозної коагуляції варикозної хвороби вен нижніх кінцівок, асоційованої з недиференційованою дисплазією сполучної тканини, Продан А. М. (2016)
Дибкалюк С. В. - Вплив екстравазальної компресії хребтової артерії на перебіг травматичної хвороби в період реабілітації, Мішалов В. Г., Черняк В. А., Зоргач В. Ю. (2016)
Дігтяр В. А. - Діагностика та лікування інвагінації кишечника у дітей, Барсук О. М., Савенко М. В., Коваль С. В., Гладкий О. П. (2016)
Дігтяр В. А. - Ендоскопічне дослідження при захворюваннях шлунково-кишкового тракту у дітей, Садовенко О. Г., Камінська М. О., Щудро С. О., Валов В. Г. (2016)
Дігтяр В. А. - Обґрунтування тактики ведення та лікування хворих дітей із мегауретер, Харитонюк Л. М., Бойко М. В., Обертинський А. В., Островська О. А., Ніколаєнко Т. О., Шевченко К. В. (2016)
Доманський О. Б. - Дивертикули Меккеля у дітей: реалії діагностики та лікування, Рибальченко В. Ф., Гнатюк С. М., Бучковська Н. В., Магдиш С. П., Бондаренко С. І., Вірич А. Г., Гаращук Л. А., Гамалій С. О., Свистільник І. О. (2016)
Домарацький В. А. - Гострі, фіксовані сторонні предмети у стравоході в дітей (2016)
Дутка І. І. - Визначення ризику рецидиву виразкової гастродуоденальної кровотечі, Гринчук Ф. В. (2016)
Желіба М. Д. - Стан неспецифічного захисту організму у хворих з гнійно-запальними захворюваннями м'яких тканин та його корекція шляхом фотомодифікації, Хіміч С. Д., Чорнопищук Р. М., Ошовський І. Н., Шевня П. С. (2016)
Загута Ю. Б. - Зміни функціонального стану симпатико-адреналової системи при застосуванні інсуліну і ретаболілу в комплексному лікуванні у хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ (2016)
Камінська М. О. - Використання метода Nuss для корекції лійкоподібної деформації грудної клітки у дітей, Дігтяр В. А. (2016)
Biben A. V. - Clinical Aspects of Combination of Aesthetic Fixed Prosthetic Appliances, Ozhohan Z. R. (2017)
Джус М. Б. - Віддалені наслідки суглобових та позасуглобових пошкоджень у дорослих хворих з ювенільним ревматоїдним артритом з різними імуногенетичнми маркерами, Мостбауер Г. В., Карасевська Т. А., Івашківський О. І. (2017)
Литвин Н. В. - Роль маркерів ендотеліальної дисфункції у вагітних із відшаруванням хоріона, включених в програму допоміжних репродуктивних технологій (2017)
Makarchuk O. M. - A Disorder of Menstrual Function Regularization and its Influence on a Female Reproductive Potential, Dziombak V. B. (2017)
Матвійків Н. І. - Зміни факторів місцевого імунітету у жінок з фоновими захворюваннями шийки матки та доброякісними пухлинами яєчників (2017)
Матейко Г. Б. - HBV-інфекція і вагітність, Матвісів М. В. (2017)
Мацегора Н. А. - Результати УЗД дослідження внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих на ІХС у сполученні з артеріальною гіпертензією, ускладнених ХСН 2А та 2Б, Мітасова Н. Ю. (2017)
Мельник-Шеремета О. П. - Вплив глюкозамінілмурамілпентапептиду на функціональні особливості дихальної системи та динаміку інтерлейкіну-6 у хворих на інфільтративний туберкульоз, поєднаний із хронічним бронхітом, Островський М. М. (2017)
Nazarenko K. V. - Evaluation of Cardiovascular Risk and Blood Pressure Parameters in Patients with Bronchial Asthma and Co-Existent Chronic Obstructive Pulmonary Disease (2017)
Kharchenko K. V. - Recurrent Ovarian Cancer with the Involvement of Urinary Organs: is There Place for Secondary Cytoreductive Surgery? (2017)
Черкасова В. В. - Зміни прооксидантно-антиоксидантної системи при експериментальному гострому панкреатиті, Заяць Л. М. (2017)
Bartoš V. - Small Cell Variant of Renal Oncocytoma – a Case Report of Unusual Histopathologic Entity (2017)
Bobrykovych O. S. - Peculiarities of Teaching Problems of Metabolic Syndrome in Children to Interns (2017)
Герич П. Р. - Соціальна робота як вияв гуманного ставлення до студента. Право на недосконалість (2017)
Паращук Т. О. - Дистанційне навчання як технологія самоосвіти студента-медика (2017)
Savka S. D. - Use of Different Styles of Teaching Psychiatry and Addictology to Medical Students Considering Their Types of Memory, Rudnitskiy R. I., Karvatska N. S., Grinko N. V., Rotar S. S. (2017)
Романова А. П. - О динамике гендерной смертности населения республики Беларусь во 2-й половине ХХ – начале ХХІ, Красько О. В. (2017)
Титул, зміст (2018)
Кайдаш О. Н. - Влияние in situ образованных боридов TiВ2–VB2 на структуру и свойства горячепрессованной керамической системы B4C–(TiH2–VC), Туркевич В. З., Ивженко В. В., Иценко П. П., Ткач В. Н. (2018)
Al-Khatatbeh Yahya - Theoretical and experimental evidence for a post-cotunnite phase transition in hafnia at high pressures, Tarawneh Khaldoun, Al-Taani Hussein, Lee Kanani K. M. (2018)
Каплун П. В. - Влияние безводородного ионного азотирования на физико-механические и эксплуатационные характеристики твердых сплавов Т5К10, Т15К6, Сорока Е. Б., Снозик А. В. (2018)
Wang Liangbiao - Chemical synthesis of niobium diboride nanosheets by a solid-state reaction route, Shen Qianli, Qin Hengfei, Zhao Dejian, Liu Weiqiao, Sun Jianhua, Zhu Binglong, Zhou Quanfa (2018)
Ociepa Michał - On the wear comparative analysis of cutting tools made of composite materials based on polycrystalline cubic boron nitride when finish turning of AISI D2 (EN X153CrMoV12) steel, Jenek Mariusz, Feldshtein Eugene. (2018)
Сохань С. В. - Вплив режиму обробки на показники алмазного шліфування керамічних куль з карбіду кремнію, Майстренко А. Л., Сороченко В. Г., Возний В. В., Кулич В. Г., Гаманюк М. П., Зубанев Є. М. (2018)
Петасюк Г. А. - Дослідження тенденції і ступеню зміни морфометричних характеристик стандартних шліфпорошків синтетичного алмазу неперервного ряду їх марок та зернистостей, Лавріненко В. І., Сирота Ю. В., Музичка Д. Г. (2018)
Манохин А. С. - Перспективные типы покрытий для инструментов, оснащенных поликристаллическим КНБ, Клименко С. А., Клименко С. Ан., Береснев В. М. (2018)
Фесенко І. П. - Структура та вольт-амперні характеристики острівцевих плівок золота на високотеплопровідній вільноспеченій AlN-кераміці, Відута Л. В., Часник В. І., Нечитайло В. Б., Бутенко Д. В., Ткач В. М., Туркевич В. З., Марченко О. А., Зеленська І. І., Кайдаш О. М. (2018)
Шульженко А. А. - Структура и электрофизические свойства композита алмаз–графен–карбид кремния, Яворска Л., Соколов А. Н., Романко Л. А., Гаргин В. Г., Белявина Н. Н., Ткач В. Н., Закора А. П. (2018)
Титул, зміст (2019)
Prasad B. S. Lakshmi - Tungsten heavy alloys with molybdenum, Y2O3 and lanthanum. A review, Annamalai A. Raja. (2019)
Лысенко О. Г. - Люминесцентные и радиационные характеристики монокристаллических алмазных порошков, Грушко В. И., Мицкевич Е. И., Ильницкая Г. Д., Бояринцев А. Ю., Онуфриев Ю. Д., Попов В. Ф., Левчук Л. Г., Казючиц Н. М., Русецкий М. С. (2019)
Prikhodko D. - Low temperature thermal conductivity of heavily boron-doped synthetic diamond: Influence of boron-related structure defects, Tarelkin S., Bormashov V., Golovanov A., Kuznetsov M., Teteruk D., Kornilov N., Volkov A., Buga A. (2019)
Порада О. К. - Плазмохімічне устаткування для осадження нанокомпозитних наношаруватих плівок, Іващенко В. І., Іващенко Л. А., Козак А. О., Ситіков О. О. (2019)
Горбань В. Ф. - Получение и физико-механические свойства высокоэнтропийного оксида на основе эквиатомного сплава CrFe-CoNiMn, Андреев А. А., Чикрыжов А. М., Карпец М. В., Крапивка Н. А., Доломанов А. В., Островерх А. А. (2019)
Долматов В. Ю. - Разработка процесса электрохимического осаждения никель-алмазного покрытия с модифицированными фосфором ДНА, Буркат Г. К., Руденко Д. В., Дьяков И. А. (2019)
Троснікова І. Ю. - Вплив умов отримання на мікроструктуру, фазовий склад та властивості евтектичного сплаву системи WC–W2C, Лобода П. І. (2019)
Бычков А. С. - Критериальная оценка повышения эксплуатационных характеристик деталей авиаконструкций с газотермическими покрытиями, Кондратьев А. В. (2019)
Xuefeng Yang - Optimization of designing on cutter parameters of PCD saw blades by simulation analysis, Fuming Deng, Wenli Deng, Peiyao Xi, Chuxuan Tan, Xuejun Lu. (2019)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Володимира Петровича Бондаренка (2019)
Kocharian A. S. - Technique of denominalization in client-centtred psychotherapy, Barinova N. V. (2018)
Bondarenko A. F. - Experimental study of person-centered psychotherapy in somatogenic disorders treatment (A study of chronic gastrointestinal diseases), Maksimenko K. S. (2018)
Svynarenko Y. - Psychotherapeutic characteristics of schizoid personality (2018)
Saiko G. - Dharma-based person-centered approach in japan (2018)
Yamashita K. - Dharma-based person-centered approach (2018)
Virna Z. P. - Professional safety in a career choice period: empirical explication of professional reserves of a personality, Lazorko O. V., Koshyrets V. V. (2018)
Mushkevych M. I. - Psychological characteristics of parents of problem children (2018)
Sedykh K. V. - The role of the fixed imagination in the occurence of addiction at adolescent age, Filts O. O. (2018)
Kukuruza H. V. - Gender specificities of attitude towards disease in children and adolescents with chronic somatic disorders, Kyrylova O. O. (2018)
Palii V. S. - Sexual fantasies: review of major scientific studies (2018)
Гавенко С. Ф. - Вплив деформації гофрокартону на його стійкість до розриву при продавлюванні, Бернацек В. В., Ривак П. М. (2017)
Ковальський Б. М. - Аналіз основних принципів професійної обробки цифрових оригіналів, Занько Н. В., Дудяк В. О., Писанчин Н. С. (2017)
Конюхова І. І. - Дослідження якості відбитків тампонним друком на плівкових матеріалах, Рибка Р. В. (2017)
Сельменська З. М. - Базові категорії композиційного проектування журнальних видань, Комар С. М. (2017)
Кулік Л. Й. - Технологічні особливості розміщення рекламних вкладок в сучасних журналах, Назар І. М. (2017)
Кадиляк М. С. - Дослідження якості оздоблення етикеток, Снігур Н. С. (2017)
Голубник Т. С. - Аналіз факторів, які впливають на формування спусків сторінок книжково-журнальних видань, Маїк Л. Я. (2017)
Дубневич М. М. - Оцінювання якісних характеристик цифрового півтонового зображення (2017)
Онищенко Т. І. - Біологічні фактори та профілактика біопошкоджень документів (2017)
Воржева О. В. - Виробнича потужність поліграфічного виробництва (2017)
Пасєка М. С. - Хмарний сервіс для управління розробкою програмних додатків на базі сервера Redmine (2017)
Сокол О. Ф. - Методичне опрацювання комп’ютерних шрифтів для технічного редагування видань (2017)
Лобур М. В. - Метод і алгоритм прогнозування рекомендацій для спільнот користувачів, Стех Ю. В., Шварц М. Є. (2017)
Жидик У. В. - Температурні поля в пологих оболонках шаруватої структури, Флячок В. М. (2017)
Гілета І. В. - Формалізація факторів процесу сприйняття тактильної продукції, Гавенко М. М. (2017)
Кавин Я. М. - Особливості моделювання і врахування природної та примусової конвекції (2017)
Вихідні дані (2017)
Давимука С. А. - Теоретико-методологічний дискурс сучасного регіонального інноваційного розвитку, Федулова Л. І. (2018)
Іщук С. О. - Промисловість регіонів України: тенденції і проблеми розвитку (2018)
Беновська Л. Я. - Територіальна громада як суб’єкт регулювання розвитку територій: теоретичні аспекти (2018)
Малинка О. Я. - Концепція формування бренду туристичного регіону (2018)
Ткаченко О. О. - Потенціал розвитку просторової інтеграції бізнесу в регіонах України: аналіз та оцінювання (2018)
Lutchyn N. P. - Life quality and a factor of education in the focus of regional population survey in Ukraine, Hrynkevych O. S. (2018)
Ярошевич Н. Б. - Методичні підходи до розрахунку адресної грошової компенсації на основі встановлення норм транспортної рухомості пільгових категорій населення, Кондрат І. Ю., Ливдар М. В. (2018)
Дуб А. Р. - Трансформація механізму фінансування охорони здоров'я: виклики для об'єднаних територіальних громад (2018)
Сухіна О. М. - Методологічний підхід до визначення розміру екологічної ренти (2018)
Заблоцький М. Б. - Регулювання балансу фізичного і грошового ВВП для стабілізації споживчих цін в Україні (2018)
Мельник М. І. - Інституційне забезпечення розвитку ІТ-сектору в Україні: основні проблеми та пріоритетні напрями удосконалення (2018)
Магас В. М. - Конкурентна політика на ринку нафтопродуктів України: загальнодержавний контекст і регіональна специфіка, Кантур К. С. (2018)
Куйбіда С. В. - Концептуальні засади структурної політики держави в умовах глобалізації (2018)
Берегова Г. І. - Вплив індивідуальної синергії продавця на ефект виторгу, Гладунський В. Н. (2018)
Łyżwa E. - The self-government reform in Poland in the 1990s – the process, advantages, and problem areas (2018)
Черкас Н. І. - Структурні детермінанти регіональної конкурентоспроможності: досвід регіонів ЄС (2018)
Семак Б. Б. - Потенціал формування і розвитку креативного простору економіки (2018)
Семів Л. К. - Структурні зрушення національного ринку праці: від теорії до практики (2018)
Давимука С. А. - Реформи в Україні: політичні та соціально-економічні наслідки (2018)
Тринько Р. І. - Новаторський підхід до управління конкурентоспроможністю вищої освіти України (2018)
Мельник М. І. - Пріоритети розвитку інноваційних кластерів в харчовій промисловості України (2016)
Власюк Т. О. - Проблеми переходу української економіки на нові європейські стандарти (2016)
Квасниця М. В. - Особливості та проблеми формування ОСББ (2016)
Сірик З. О. - Проблеми соціально-економічного розвитку територіальних громад в адміністративно-територіальній системі України (2016)
Ґудзь П. В. - Сутність та ознаки елементів і зв’язків системи регіонального менеджменту, Хандога М. М. (2016)
Білик Р. Р. - Комплексна оцінка економічної безпеки регіону (на прикладі Чернівецької області) (2016)
Іртищева І. О. - Ранговий аналіз як багатокритеріальна оцінка трудових ресурсів регіону, Дубинська І. І. (2016)
Ткачук І. Я. - Весільний кластер в місті Чернівці: наявні передумови та необхідність створення (2016)
Полюга В. О. - Європейський досвід формування та реалізації політики розвитку гірських територій, Полюга Д. М. (2016)
Федірко Б. О. - Розподіл повноважень в системі місцевого самоврядування республіки Польща (2016)
Галаченко О. О. - Передумови розвитку санаторно-курортних закладів України в регіональному аспекті, Вівчарук О. М. (2016)
Тибінка І. Я. - Регулювання внутрішньорегіональної диференціації в умовах реформи місцевого самоврядування (2016)
Галиця І. О. - Креативність та інноваційність управління в стратегічному потенціалі підприємства в умовах глобалізації (2016)
Шульц С. Л. - Напрямки розвитку інфраструктури підтримки підприємництва на регіональному рівні, Сімків Л. Є. (2016)
Попадинець Н. М. - Особливості державного регулювання кредитної кооперації в Україні (2016)
Горіна Г. О. - Кумулятивна концепція управління розвитком туристичного підприємства (2016)
Корсун А. С. - Аналіз сучасного стану формування лізингових відносин в аграрних підприємствах (2016)
Токар Я. І. - Вплив малих форм підприємницької діяльності на зайнятість населення гірських територій Карпатського регіону (2016)
Волчанська Л. В. - Особливості аграрних підприємств як об’єкта інвестування (2016)
Притула Х. М. - Депресивність сільських територій України: сучасна оцінка та шляхи подолання, Винар Н. В. (2016)
Tsymbalista N. A. - Perspectives of rural households’ transformation into family farms in the Western Ukraine (2016)
Поздняков Ю. В. - Дослідження відносної методичної похибки при застосуванні методу непрямої капіталізації для прогнозного періоду, вираженого нецілим числом, Лапішко М. Л., Гохберг І. І. (2016)
Цибульська Ю. О. - Політика розвитку транскордонних регіонів у країнах-членах ЄС (2016)
Черторижський В. М. - Роль "полюсів зростання" в умовах трансформації економічного середовища прикордоння (2016)
Перетятко Л. А. - Вплив тарифних і нетарифних бар’єрів на експортний потенціал України (2016)
Брехов C. С. - Напрями розвитку контролю за трансфертним ціноутворенням в Україні (2016)
Пелехатий А. О. - Фінансова незалежність бюджетів об’єднаних територіальних громад: основні проблеми та шляхи їх подолання (2016)
Булеца Н. В. - Моделювання регулювання механізму вирівнювальних дотацій (2016)
Возняк Г. В. - Бюджетна політика у сфері культури і мистецтва: проблеми і перспективи (2016)
Пінь А. М. - Фінансова конкуренція як детермінанта глобальних економічних трансформацій (2016)
Гавенко С. Ф. - Аналіз впливу задрукованих офсетними фарбами пакувальних матеріалів на екологічність продуктів харчування, Мартинюк М. С., Коротка В. О., Огірко М. О. (2017)
Семенів М. Р. - Якісні та кількісні показники кольороподілу з максимальною заміною сірої компоненти, Семенів В. В., Ковальський Б. М. (2017)
Конюхова І. І. - Дослідження якості тиснення фольгою на етикетковій продукції, Рибка Р. В. (2017)
Шаблій І. В. - Моделювання процесу скріплення книг за допомогою термоклею методами теорії графів, Ривак П. М., Бубела Р. В. (2017)
Гавенко С. Ф. - Дослідження адгезійної міцності аромопокриттів на відбитках, Котмальова О. Г. (2017)
Гавриш Б. М. - Інтелектуальні системи розпізнавання зображень, Цуца Н. М., Семенова О. Є. (2017)
Кадиляк М. С. - Дослідження якості паперу для виготовлення етикеток (2017)
Туряб Л. В. - Оцінювання якісних характеристик цифрового півтонового зображення, Жидецький В. Ц., Кулік Л. Й. (2017)
Ковалишин О. О. - Дослідження якості друку на серветках (2017)
Онищенко Т. І. - Структура і технологічні особливості випуску квартальних календарів (2017)
Гембара Н. О. - Стаціонарна температурна задача циліндричної оболонки з двосторонніми багатошаровими покривами (2017)
Жидик У. В. - Термопружний згин шаруватих анізотропних пластин симетричної структури, Флячок В. М. (2017)
Лобур М. В. - Побудова асоціативних правил для прогнозування рекомендацій в колаборативних рекомендаційних системах, Стех Ю. В., Шварц М. Є. (2017)
Гілета І. В. - Визначення функцій належності лінгвістичних змінних процесу сприйняття тактильної інформації, Гавенко М. М. (2017)
Кавин Я. М. - Приклади дискретного моделювання розподілу температурного поля для вирішення задач нестаціонарного теплового потоку (2017)
Сельменська З. М. - Аналіз моделей захисту поліграфічної продукції, Грик Ю. В., Огірко І. В. (2017)
Вихідні дані (2017)
Мороз Л. В. - Визначення рівня гіалуронової кислоти у хворих на хронічний вірусний гепатит С на етапах проведення потрійної противірусної терапії, Попович О. О., Бондарук І. Ю. (2018)
Герасун О. Б. - Персоніфікований метод посилення ефективності противірусної терапії хронічного гепатиту В (2018)
Бодня К. І. - Оптимізація діагностичного алгоритму у хворих на ехінококоз печінки, Велієва Т. А., Бодня І. П. (2018)
Мороз Л. В. - Поширеність HIV, HBV, HCV інфекцій серед здорових донорів західної провінції Замбії, Соні С. Ч. (2018)
Пашков І. В. - Клініко-епідеміологічні особливості перебігу хронічного вірусного гепатиту В у донорів крові, обстежених на HBsAg у південному регіоні України за період 2007-2016 роки (2018)
Литвин Г. О. - Клініко-лабораторні особливості синдрому жовтяниці у дітей, Лишенюк С. А., Стасів М. В. (2018)
Ворожбит О. Б. - Динаміка інтенсивності втоми у хворих на ХГС після досягнення ними стійкої вірусологічної відповіді та її зв’язок з рівнем кріоглобулінів у сироватці крові (2018)
Зінчук О. М. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні діагностичні, лікувальні і профілактичні технології у практиці інфекціоніста" та пленум ГО "Всеукраїнська асоціація інфекціоністів", Іванченко Н. О. (2018)
Титул, зміст (2018)
Kozlovskii V. V. - End-to-end control and optimization in information and calculating networks, Kuklinskyi M. V., Balanyuk Yu. V., Ivanov O. V. (2018)
Бараннік В. В. - Технологія кластеризації даних інформаційного ресурсу за кількісною ознакою, Тупиця І. М., Бараннік В. В., Сорокун А. Д. (2018)
Голубничий О. Г. - Синтез систем корельованих сигналів з використанням доповненої процедури Грама-Шмідта (2018)
Ладигіна О. А. - Верифікація моделей нестаціонарного поліномального трафіку (2018)
Мачалін І. О. - Удосконалення технології доступу до ресурсів транспарентних систем Інтернет-голосування, Комарницький О. О., Гнатюк В. О. (2018)
Писарчук О. О. - Технологія колективної розробки системи підтримки прийняття рішень керівника аптечної мережі, Котенко Д. В., Ткачук Д. О., Ганношина І. М. (2018)
Тімочко О. О. - Оцінка затрат часу на виявлення некоректних рішень при класифікації об’єктів із застосуванням розфарбованих мереж Петрі, Тихомиров О. М., Гойжевський О. В., Губаревич О. В. (2018)
Ісаєнко В. М. - Водоохоронні заходи для підвищення екологічної безпеки виробничих стічних вод промислових підприємств, Маджд С. М., Панченко А. О., Бондар А. М. (2018)
Капітанчук К. І. - Методика визначення сил та моментів, що діють на поверхню енергопоглинального елемента морської хвильової електростанції при різному збуренні поверхні моря, Андріїшин М. П. (2018)
Герасимов С. В. - Оптимальний алгоритм обробки навігаційної інформації у системах управління засобами водного транспорту, Тимочко О. І., Тимощук О. М., Шевченко А. П., Трішин В. В. (2018)
Дакі О. А. - Розробка автомата контролю лінійних і нелінійних систем управління та навігації засобів водного транспорту, Кривошей Ф. О., Панов С. Л. (2018)
Костановський В. В. - Метод ідентифікації параметрів універсальної моделі відмов яка апроксимує узагальнену криву інтенсивності відмов виробів електронної техніки, Козачук О. Д. (2018)
Павлій В. О. - Особливості побудови та експлуатації сучасних приймально-передавальних систем, Сардак А. Г., Макаров О. М., Степух В. А. (2018)
Трофименко А. О. - Особливості застосування контрольно-діагностичної апаратури для технічного обслуговування засобів водного транспорту, Давидов В. С., Завітаєв В. Л. (2018)
Штрибець В. В. - Модель оцінки спектральної щільності потужності випадкових сигналів морських навігаційних приладів, Василенко В. М., Вечурко О. М. (2018)
Kislyuk V. V. - Flexible organic photovoltaics, Kuznetsova O. Ya. (2018)
Malikov E. - Influence of the at "winglets” type on the longitudinal static stability of angle of attack of the aircraft, Miltsov V. (2018)
Olali N. V. - The surge identifying device in compressors of aviation gas-turbine engines, Olali M. O. (2018)
Polukhin A. V. - Features of landing approach for aircraft in automatic and yoke control modes in conditions of horizontal lateral wind shear, Ostapenko O. S. (2018)
Греков В. Ф. - Розрахунок критичних зусиль ізотропних циліндричних оболонок, Мишукова Н. О., Моісеєв В. Я., Вільдяєва Л. М., Гараженко М. І. (2018)
Даник Ю. Г. - Методика визначення околу безпеки безпілотних літальних апаратів, Балицький І. І. (2018)
Єнчев С. В. - Синтез алгоритмів налаштування параметрів нейромережевого регулятора авіаційного газотурбінного двигуна, Таку С. О. (2018)
Мишуков О. М. - Метод синтезу оптимального приймального каналу управління літальними апаратами, Луценко А. С., Цураніч В. В., Шаповалов В. С., Радченко В. М. (2018)
Омельченко О. Д. - Моделі оцінки ефективності видів транспорту, Сулима Л. О., Соколова О. Є. (2018)
Пілецька С. Т. - Категоріальний апарат маркетингового забезпечення інноваційного розвитку транспортних підприємств, Петровська С. В., Петровський О. О. (2018)
Стратонов В. М. - Оптимізація процесу евакуації постраждалих при залученні повітряного санітарного транспорту після вимушеної посадки повітряного судна на водну поверхню, Кукалець Л. М., Марченко В. М., Мельник О. В. (2018)
Українець Є. О. - Експериментальна установка для визначення аеродинамічних характеристик екранопланів, Спіркін Є. В., Кудрявцев В. Г., Клочков Ю. П., Нечитайло В. І. (2018)
Яковлева О. О. - Взаємодія ліків та їжі, Коновалова Н. В., Вітрук Т. К., Крикус О. Ю., Кобірніченко А. В. (2019)
Кравченко В. Г. - Перспективи лікування простатитів і доброякісної гіперплазії простати цидиполом з позицій нових даних про метаболізм циміналю в оксид азоту (NO) і досягненнях NO-терапії, Іванов Л. В., Щербак О. В. (2019)
Білаш С. М. - Сучасний погляд на морфологію тонкого кишечника при різних патологічних станах та виборі оптимального шовного матеріалу при оперативних втручаннях на ньому, Проніна О. М., Сидоренко М. І. (2019)
Дев'яткін О. Є. - Судово-медична оцінка фармакотерапії при експертизі "лікарських справ" (2019)
Дмитренко М. І. - Хірургічний метод: запорука успішного лікування пацієнтів із зубощелепними аномаліями (2019)
Животовська Л. В. - Афективні порушення при віддалених наслідках посттравматичного стресу, Скрипніков А. М., Сокіл А. А., Бойко Д. І. (2019)
Зайченко Г. В. - Перспективи розробки іноваційного нанокомпозиту з сорбційними та протимікробними властивостями, Горчакова Н. О., Дорошенко А. І., Риженко І. М., Клименко О. В. (2019)
Кас'ян В. В. - Перспективи вивчення тиреоїдного профілю у пацієнтів з органними дисфункціями при гострому панкреатиті, Черкун О. Ю., Ситнік Д. А., Шейко В. Д. (2019)
Кузьменко Я. Ю. - Гіпертонічна хвороба, сучасні погляди на лікування, та антигіпертензивна терапія в корекції порушень добового профілю артеріального тиску у пацієнтів з гіпертонічною хворобою. Схеми комбінованих антигіпертензивних препаратів (2019)
Островская С. С. - Молекулярно-биологические связи парадонтита и атеросклероза, Шаторная В. Ф., Герасимчук П. Г., Леонова Г. А. (2019)
Пантус А. В. - Поширеність та етіологічні чинники виникнення дефектів кісток лицевого скелету, Рожко М. М., Ярмошук І. Р., Грекуляк В. В., Когут В. Л. (2019)
Родинський О. Г. - Вплив андрогенів на функціонування ланок соматичної рефлекторної дуги, Ткаченко С. С., Маража І. О., Романенко Л. А., Княжева О. В. (2019)
Filenko B. M. - Multiple sclerosis: some aspects on pathogenesis and morphology, Roiko N. V., Proskurnia S. A., Sovhyria S. M. , Vynnyk N. I. (2019)
Чорнобай А. В. - Медикаментозне лікування рака шлунка, Чорнобай М. А. (2019)
Яковлева О. А. - Новые перспективы фармакогенетики муковисцидоза при комбинированной терапии (VX-659-tезакафтор-ивакафтором), Гойна-Кардасевич О. Ю., Жамба А. О., Дорошкевич И. А., Лушников Д. С. (2019)
Волкова Ю. В. - Аналіз захворюваності дитячого населення, що мешкає в промисловому мегаполісі (2019)
Агаева С. Ч. - Изучение распространенности оккультной инфекции вирусного гепатита Б среди доноров крови в Азербайджане, Гидаятов А. А., Гаджиева П. Ш. (2019)
Алирзаева Х. А. - Медицинские и социальные факторы развития преэклампсии у беременных с железодефицитной анемией (2019)
Басюга І. О. - Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду жінок із олігогідрамніоном (2019)
Білецький О. В. - Ефект застосування магнію сульфату з метою стабілізації гемодинаміки на ранньому шпитальному етапі у постраждалих з міокардіальною контузією на тлі політравми (2019)
Дельва І. І. - Постінсультна втома та особливості фармакотерапії протягом стаціонарного лікування у пацієнтів з гострими порушеннями мозкового кровообігу (2019)
Дєєва Ю. В. - Препарати місцевої антибактеріальної терапії, як складова лікування запальних захворювань порожнини носа та приносових пазух, Безшапочний С. Б. (2019)
Дубоссарська З. М. - Прогнозування хронічного тазового болю тяжкого ступеня при гінекологічній патології, Грек Л. П., Крячкова Л. В. (2019)
Дученко К. А. - Дослідження гострої токсичності та антиексудативної активності похідних іліденгідразидів 8-морфолінотеофілініл-7-оцтової кислоти, Корнієнко В. І., Ладогубець О. В., Пономаренко О. В., Гаркуша І. В. (2019)
Задорожна А. Г. - Основні напрямки вивчення якості життя пацієнтів з алергічним ринітом (2019)
Колесниченко В. А. - Клиническая характеристика больных поясничным остеохондрозом с нарушением двигательного стереотипа, Гресько И. В. (2019)
Красовська О. В. - Особливості деяких біохімічних маркерів вагітності у вагітних з єдиною пупковою артерією плода, Лакатош В. П., Антонюк М. І., Лакатош П. В., Костенко О. Ю. (2019)
Крижна С. І. - Дослідження стану оксидативного стресу при експериментальних ринітах різного ґенезу, Київська Ю. О., Тюпка Т. І., Козар В. В. (2019)
Лесовой В. Н. - Маркеры костного метаболизма и минеральная плотность костной ткани у пациентов на заместительной почечной терапии методом перитонеального диализа, Андоньева Н. М., Валковская Т. Л. (2019)
Любович О. Є. - Особливості цитокінового профілю крові щурів в динаміці іммобілізаційного стресу на тлі гіпотиреозу, Кліщ І. М. (2019)
Муратова Т. М. - Оптимізація діагностики коморбідної патології органів грудної клітки на догоспітальному етапі у хворих на ішемічний інсульт, Храмцов Д. М., Бусел С. В., Баташова-Галінська В. А., Бобровська К. А. (2019)
Петров Е. Е. - Сравнительная характеристика показателей бронхиальной проходимости у больных хроническим легочным сердцем бронхо-легочного генеза в условиях коморбидности с гипертонической болезнью, Бурмак Ю. Г., Треумова С. И., Иваницкая Т. А. (2019)
Польовий В. П. - Патогенетичне значення окремих збудників та їх асоціацій у гнійно-некротичних процесах при синдромі стопи діабетика, Кхоршані Білел, Сидорчук І. Й., Кнут Р. П., Плегуца І. М., Сидорчук Р. І., Рак О. Г. (2019)
Потяженко М. М. - Персоніфікований підхід до формування засад здорового способу життя як дієва стратегія в лікуванні і профілактиці ішемічної хвороби серця, Настрога Т. В., Невойт Г. В., Кітура О. Є., Люлька Н. О. (2019)
Сальков Н. Н. - Корреляция сосудистого фактора с тяжестью состояния пациентов с позвоночно-спинномозговой травмой, Овчаренко Д. В., Зозуля Н. А. (2019)
Спіріна І. Д. - Оцінка рівня психологічної адаптації у ВІЛ інфікованих з непсихотичними психічними розладами, Фаузі Є. С., Гненна О. М., Коваленко Т. Ю., Широков О. В. (2019)
Султанова М. М. - Особенности течения и разрешения посттравматических эндофтальмитов у детей (2019)
Тагиева Ф. А. - Медико-социальный портрет беременных с ожирением (2019)
Тітова Ю. О. - Опитувальник щодо виявлення ранніх ознак остеопорозу у хворих на цукровий діабет 2 типу, Кравчун Н. О. (2019)
Трибрат Т. А. - Прихильність до лікування хворих на ішемічну хворобу серця як дієвий фактор профілактики, Шуть С. В., Сакевич В. Д., Гончарова О. О. (2019)
Тригуб С. А. - Особливості мікробоценозу сечостатевої системи жінок при патологічних станах, Голодок Л. П., Скляр Т. В. (2019)
Ханюков О. О. - Досвід використання дабігатрану у пацієнтів із фібриляцією передсердь, тромбозом вушок передсердь та високим ризиком геморагічних ускладнень, Єгудіна Є. Д., Сапожниченко Л. В., Калашникова О. С., Бублій Р. В. (2019)
Чайка К. В. - Особливості гормонального гомеостазу у жінок з ранньою менопаузою, Шалько М. Н., Степаненко Т. О., Загородня О. С. (2019)
Яловенко М. І. - Рівень високочутливого С-реактивного білку плазми крові та маркерів хронічного запалення у пацієнтів з фібриляцією передсердь, артеріальною гіпертензією, ішемічною хворобою серця та хронічною серцевою недостатністю (2019)
Полубень Л. О. - Варіанти генних послідовностей у хворих на мієлопроліферативні неоплазії, потенційно обумовлені дією іонізуючої радіації внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, Басин М., Вознесенски О., Адам М., Френкель Е., Разник Р., Линдал М., Клименко С. В., Балк С., Френкель П. (2019)
Дерев'янко Т. В. - Оцінка рівня сформованості екологічної культури у студентів медичного факультету під час їх навчання на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології, Звягольська І. М. (2019)
Yakushko O. S. - Histophysiological features of epithelial tissues (2019)
Янко Н. В. - Сприйняття фахових компетентностей з профілактики стоматологічних захворювань серед студентів 4 курсу стоматологічного факультету Української медичної стоматологічної академії (2019)
Макєєв В. Ф. - Порівняльна оцінка міцності полімерних матеріалів для базисів знімних протезів за результатами експериментальних досліджень на розтяг методом акустичної емісії, Скальський В. Р., Гуньовський Я. Р. (2019)
Піонтковський В. К. - Застосування нових хірургічних технологій при лікуванні дегенеративних захворювань поперекового відділу хребта у людей похилого і старечого віку (2019)
Піонтковський В. К. - Інтраопераційне визначення нестабільності хребтово-рухових сегментів поперекового відділу хребта у людей похилого і старечого віку (2019)
Труба Я. П. - Вибір методу лікування коарктації аорти у немовлят, Іманов Е., Плиска О. І., Дітківський І. О., Лазоришинець В. В. (2019)
Удод О. А. - Лабораторне дослідження крайового прилягання нанофотокомпозиційного матеріалу, Борисенко О. М. (2019)
Ушенко О. Г. - Лазерна поляриметрична діагностика епітеліальної, м'язової та сполучної тканин, Вовк Ю. М., Антонюк О. П. (2019)
Железняк М. Ю. - Вплив джерел азотного живлення на накопичення біомаси та фунгістатичну активність Trichoderma lignorum КМВ-F-14, Дрегваль О. А., Черевач Н. В., Скляр Т. В. (2019)
Надвернюк Р. А. - Чутливість до антибіотиків клінічних ізолятів стафілококів, Воронкова О. С., Франкенберг А. А., Шевченко Т. М. (2019)
Білаш С. М. - Морфологічні особливості будови шкіри при розрізі її хірургічним детермокоагулятором в різних монополярних режимах, Ксьонз І. В., Проніна О. М., Небесна З. М., Єрошенко Г. А., Добринський О. Л. (2019)
Грицуляк Б. В. - Гісто- та ультраструктурні зміни у звивистих сім'яних трубочках яєчка чоловіків репродуктивного віку при водянці, Грицуляк В. Б., Глодан О. Я., Долинко Н. П., Івасюк І. Й., Спаська А. М. (2019)
Дунаєвська О. Ф. - Анатомічна характеристика селезінки Bos taurus taurus L. (2019)
Зубко Л. Ю. - Гендерні особливості лінійних показників жовчного міхура та позапечінкових жовчних шляхів у осіб різних періодів зрілого віку за даними комп'ютерної томографії (2019)
Нефьодова О. О. - Вплив цитратів церію та германію на хід ембріогенезу щура на тлі кадмієвої інтоксикації, Гальперін О. І., Шаторна В. Ф. (2019)
Нефьодова О. О. - Вплив низьких доз кадмію цитрату та кадмію хлориду на показники ембріогенезу щурів за умов корекції цитратами цинку та селену, Задесенець І. П. (2019)
Палій Г. К. - Дослідження впливу очних антимікробних крапель на тканини ока та внутрішніх органів, Павлюк С. В., Дудар О. А., Палій Д. В., Кулик А. В. (2019)
Паліс С. Ю. - Особливості розвитку нижньої щелепи в передплодовому періоді онтогенезу людини (2019)
Пикалюк В. С. - Діагностика та прогнозування перебігу ранового процесу у трофічних виразках при хронічній венозній недостатності нижніх кінцівок, Гривенко С. Г., Ізосімов В. В., Умеров Е. Е. (2019)
Піскун Р. П. - Морфофункціональні особливості селезінки при атеросклерозі в експерименті, Савицька О. О., Шкарупа В. М., Гринчак Н. М. (2019)
Сазонова О. М. - Остеометрична характеристика нижньої щелепи з урахуванням краніотипу, Вовк О. Ю., Гордійчук Д. О., Дубина С. О. (2019)
Гавловський О. Д. - Аналіз захворюваності та поширеності депресивних розладів жителів Полтавської області в період збройного конфлікту, Голованова І. А. (2019)
Ошивалова О. О. - Ефективність впровадження локального протоколу медичної допомоги хворим на епідермальні дисплазії шкіри у багатопрофільному медичному закладі (2019)
Погоріляк Р. Ю. - Характеристика кадрового потенціалу системи охорони здоров'я на сучасному етапі на регіональному рівні, Слабкий Г. О. (2019)
Роша Л. Г. - Обґрунтування нової функціонально-організаційної моделі патологоанатомічної служби України (2019)
Боднарук Ю. Б. - Мікробіологічний спектр поверхні ясен у дітей з хронічним катаральним гінгівітом на фоні дитячого церебрального паралічу (2019)
Браїлко Н. М. - Оцінка адаптації крайового прилягання реставраційного матеріалу в зубах з клиноподібними дефектами (2019)
Запара П. С. - Дослідження токсикологічного впливу вітчизняного матеріалу "Стомаліт" для виготовлення базису зубних протезів в ортопедичній стоматології на біологічні показники лабораторних тварин (2019)
Король М. Д. - Стан електрозбудливості пульпи не функціонуючих зубів при деформаціях зубного ряду, Скубий И. В., Король Д. М., Петрук Д. О., Пивовар Ю. А. (2019)
Лахтін Ю. В. - Клінічна оцінка реставрацій при різному дизайні емалевого краю каріозних порожнин І класу за Блеком, Сміянов Ю. В. (2019)
Марковська І. В. - Вміст загального білка та активність деяких ферментів у ротовій рідині щурів за умов впливу електромагнітного випромінювання, Соколова І. І., Марковська О. В. (2019)
Мельник В. С. - Зміни орального мікробіому дітей при лікуванні незнімною ортодонтичною апаратурою, Горзов Л. Ф., Ізай М. Е. (2019)
Невинський Ю. О. - Дослідження в ендодонтичній і терапевтичній сферах застосування інноваційних біоактивних цементів, Невинський О. Г. (2019)
Рожко М. М. - Радіохвильова цистотомія як метод при виборі лікування радикулярних кіст щелеп, Яців Т. З., Деркач Л. З., Ярмошук І. Р. (2019)
Федотова О. Л. - Оцінка мікроекології ротової порожнини в період адаптації до двошарових конструкцій зубних протезів із обтуруючою частиною (2019)
Чубiй I. З. - Визначення загальнoгo бiлка сирoватки крoвi у пацієнтів хворих на генералiзoваний парoдoнтит, Рoжкo М. М. (2019)
Плевинскис П. В. - Чрезвычайная ситуация, связанная с пожаром, как объект судебно-медицинской деятельности: сложные и нерешенные проблемы, Варсан Е. Б. (2019)
Білокур Д. О. - Взаємозв’язки показників нейродинамічних функцій, пам’яті та уваги у осіб з контамінованих територій Сумської області (2019)
Дзюба В. О. - Дослідження змін в роботі мікроциркуляторної системи щурів за умов введення доксорубіцину та метаболічних препаратів корекції, Кучменко О. Б., Горбань Д. Д., Яковійчук О. В. (2019)
Дичко Д. В. - Загальна імунологічна реактивність організму дітей віком 7-10 років із патологією зору, Дичко В. В., Василевський В. С. (2019)
Колесник Ю. І. - Оцінка стану клітинного імунітету у осіб із середнім та високим ступенем короткозорості (2019)
Пам'яті вчителя Олександра Михайловича Дикого (2019)
Вівчаренко Т. І. - Зміни рівня прозапальних цитокінів у пацієнтів з генералізованим пародонтитом та гіпертонічною хворобою залежно від способу лікування, Рожко М. М. (2017)
Vovk I. B. - Clinicopathologic Aspects of Endometrial Proliferous Processes in Women of Reproductive Age, Gorban N. E., Kondratiuk V. K. (2017)
Дрогомирецька Н. В. - Ендотеліальна диcфункція в патогенезі хронічних запальних процесів внутрішніх статевих органів у жінок, Геник Н. І. (2017)
Kushlyk A. P. - Clinical Evaluation of Periodontal Tissue Status in Prosthodontic Treatment of Patients with Partial Tooth Loss and Generalized Periodontitis, Ozhogan Z. R., Melnychuk M. V. (2017)
Матвійчук О. Б. - Зміни гуморального та клітинного імунітету при третинному перитоніті (2017)
Nazarenko K. V. - Evaluation of Arterial Stiffness in Patients with Bronchial Asthma and Co-Existent Chronic Obstructive Pulmonary Disease (2017)
Нікітіна І. Н. - Застосування неінвазивного серкляжу у поєднанні з мікронізованим прогестероном при невиношуванні багатоплідної вагітності, Бойчук А. В., Кондратюк В. К., Бабар Т. В. (2017)
Остафійчук С. О. - Динаміка гестаційного збільшення в вазі у жінок з різною масою тіла до вагітності (2017)
Швед М. І. - Кардіореабілітація хворих на гострий коронарний синдром, яким проведено реваскуляризацію коронарних артерій, Цуглевич Л. В., Киричок І. Б., Бойко Т. В., Левицька Л. В. (2017)
Йолтухівський М. В. - Критерії визначення адаптаційного потенціалу студентів вищих медичних закладів, Лойко Л. С., Тисевич Т. В. (2017)
Литвинець Є. А. - Етіопатогенетичні особливості діагностики, перебігу та лікування хронічного абактеріального простатиту, Федорів А. І. (2017)
Верещагіна К. В. - Клініко-патогенетичні аспекти подагри, Бількевич Н. А., Бутвін І. М. (2012)
Васюта В. А. - Атрофії зорових нервів - нові підходи до класифікації (2012)
Зарудна О. І. - Лейкоцит та його роль у розвитку синдрому системної запальної відповіді (2012)
Марценюк В. П. - Обґрунтування об'єктивності комплексного семестрового тестового та об'єктивного структурованого клінічного іспитів із нервових хвороб як важливого етапу підготовки висококваліфікованого лікаря, Сельський П. Р. (2012)
Буртняк А. М. - Декомпенсація серцевої діяльності, фактори, що впливають на віддалені результати, Іркін О. І. (2012)
Корнага С. І. - Стан серцево-судинної системи хворих похилого віку в процесі хіміотерапії туберкульозу легень (2012)
Суслик Г. І. - Концентрація лептину та показники інсулінової резистентності у хворих на цукровий діабет 2 типу з ожирінням, Сергієнко В. О., Урбанович А. М. (2012)
Копча В. С. - Досвід використання екстралакту у хворих на гострі кишкові інфекції вірусно-бактерійної етіології і хронічні захворювання травного каналу, асоційовані з дисбіозом кишечнику (2012)
Кавуля Е. В. - Особливості показників коагуляційного гемостазу хворих на дисциркуляторну енцефалопатію з фібриляцією передсердь (2012)
Лепявко А. А. - Особливості клінічного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень залежно від статі пацієнтів (2012)
Олійник Н. М. - Аналіз показників якості життя при терапії цирозу печінки (2012)
Рега Н. І. - Ефективність лікування тіотропіум бромідом хворих на резистентну до терапії бронхіальну астму (2012)
Юзвишина О. В. - Ураження коронарних судин у пацієнтів із гіпертонічною хворобою і аортальним стенозом, спричиненим кальцинозом клапанів серця, Іванов В. П., Головко Л. Л. (2012)
Пінкевич О. Я. - Застосування L-аргініну аспартату в комплексному лікуванні хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з гіпертонічною хворобою (2012)
Угляр Т. Ю. - Ендотеліальна дисфункція та ендогенна інтоксикація як критерій вибору методу хірургічного лікування хворих з обтураційною кишковою непрохідністю (2012)
Цимбалюк А. В. - Пластика опікових ран подрібненим субстратом кріоконсервованої аутологічної шкіри (2012)
Дуда К. М. - Стоматологічний прийом як фактор стресу для дітей дошкільного віку (2012)
Булик Р. Є. - Характеристика ефектів мелатоніну на стан гена ранньої функціональної активності c-Fos у суб'ядрах паравентрикулярних ядер гіпоталамуса стресованих світлом щурів (2012)
Герасимюк І. Є. - Макромікроскопічні та морфометричні особливості будови язика щурів у нормі, Федорович О. А. (2012)
Підручна С. Р. - Дослідження активності кардіоспецифічних маркерів за умов тяжкої та комбінованої травми (2012)
Мисула І. Р. - Імунологічні порушення та зміни пероксидного окиснення ліпідів у патогенезі пародонтиту при нормоергічному типі запалення, Цвинтарна І. Я. (2012)
Криницька І. Я. - Зміни газового складу артеріальної крові у щурів з модельованим гепатопульмональним синдромом, Кліщ І. М. (2012)
Рецензія на сучасний національний підручник "Пульмонологія та фтизіатрія" за редакцією Ю. І. Фещенка, В. П. Мельника, І. Г. Ільницького (2012)
Павлишин Г. А. - Особливості нітроксидергічних процесів при позагоспітальній пневмонії у дітей раннього віку, Сарапук І. М. (2012)
Кінаш М. І. - Застосування препарату "Креон" в комплексній терапії ацетонемічного синдрому у дітей, Лобода В. Ф., Шульгай О. М. (2012)
Кузьміна І. Ю. - Гістологічні й гормональні особливості яєчників в експерименті при використанні в їжу ГМО-сої, Кузьміна О. О., Пасієшвілі Н. М. (2012)
Лобода В. Ф. - Актуальність паразитарних захворювань у дітей з патологією органів травлення, Глушко К. Т., Добровольська Л. І. (2012)
Синицька В. О. - Супровідна терапія ювенільного ревматоїдного артриту , Чубата О. Б., Юрик І. Е. (2012)
Федорців О. Є. - Вплив Омега-3-поліненасичених жирних кислот на імунний статус у дітей із ювенільним ревматоїдним артритом, Ярема Н. М., Чубата О. Б. (2012)
Волянська Л. А. - Стан мікробіотопу ротоглотки у дітей, які хворіють на бронхіальну астму, Романюк Л. Б., Бурбела Е. І. (2012)
Косовська Т. М. - Клініко-психологічний статус у дітей з цукровим діабетом (2012)
Мазорчук Б. Ф. - Стан гідрації тканин у жінок із безпліддям при гіпотиреозі, Оксюта В. М. (2012)
Антонян М. І. - Профілактика та корекція ускладнень вагітності після використання допоміжних репродуктивних технологій, Щербіна І. М., Грищенко М. Г. (2012)
Іщак О. М. - Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у жінок із варикозною хворобою нижніх кінцівок на тлі дисплазії сполучної тканини (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського