Андрущенко Н. - Взаємодія дошкільного навчального закладу і сім’ї в аспекті формування у дітей здоров’язбережувальної поведінки (2016)
Бойченко М. - Розвиток лінгвістично обдарованих школярів у США, Канаді та Великій Британії: організаційно-педагогічний аспект (2016)
Бондаренко О. - Військово-патріотичне виховання молоді в країнах сталої демократії: завдання та особливості (2016)
Вовчаста Н. - Формування професійної іншомовної підготовки майбутнього фахівця цивільного захисту на засадах культурологічного підходу (2016)
Воровка М. - Джерела становлення гендерного підходу в педагогіці (2016)
Груба Т. - Граматичні вправи як ефективний засіб формування граматичної компетентності учнів профільної школи (2016)
Гусак В. - Компонентна структура музичного мислення фахівців мистецького профілю, Шевченко Р. (2016)
Довгань Н. - Традиційні методи формування фізичної культури студентської молоді ВНЗ у процесі позааудиторної спортивно-масової роботи (2016)
Долженко С. - Проблема неуспішності молодших школярів у сучасних психолого-педагогічних дослідженнях (2016)
Дружененко Р. - Теоретичне обґрунтування поняття "методична система навчання" у парадигмі мовної підготовки майбутнього вчителя української мови та літератури (2016)
Загородня А. - Останні тенденції підготовки економістів у вищих навчальних закладах України (2016)
Ільчишин Я. - Ефективність впливу колективу на виховання професійного обов’язку майбутніх працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій (2016)
Йовенко Л. - Образ героя у творчості М. Стельмаха та його трактування у шкільних підручниках 1960–1990-х років (2016)
Каліш В. - Науково-педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського у процесі формування особистості вчителя-словесни, Собко В. (2016)
Карасєвич С. - Структура готовності майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-спортивної діяльності у загальноосвітній школі (2016)
Коваленко А. - Розвиток професійної гітарної освіти в Україні, Цимбал В. (2016)
Компаній О. - Мовленнєвий жанр: лінгвостилістичний аспект (2016)
Король А. - Художньо-графічна компетентність учнів загальноосвітніх навчальних закладів як педагогічна проблема (2016)
Кравченко О. - Освітньо-просвітницька діяльність Пролеткульту (1917–1932 рр.) (2016)
Кремешна Т. - Педагогічні умови формування готовності студентів педагогічних вузів до інструментально-виконавської діяльності, Обманець Л. (2016)
Литвишко О. - Формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку засобами українських народних казок та мультфільмів: теоретичний аспект (2016)
Мельник О. - Формування виконавської уваги майбутнього вчителя музики у світлі сучасних науково-педагогічних досліджень, Сюй Ф. (2016)
Мохірєва Ю. - Народне мистецтво як засіб етнокультурної ідентифікації особистості (2016)
Мужикова І. - Система практичної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва у вищому педагогічному навчальному закладі (2016)
Небикова Т. - Ціннісне ставлення до власного фізичного здоров’я як педагогічна категорія (2016)
Недосєкова Н. - Лабораторна робота як засіб формування готовності до професійної діяльності майбутнього фахівця харчової галузі, Тихомирова Т. (2016)
Oлeкcaндрeнкo К. - Рeзультaти eкcпeримeнтaльнoгo впрoвaджeння ocнoвниx пoлoжeнь пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї кoнцeпцiї рoзвитку iншoмoвнoї кoмунiкaтивнoї компетентності (2016)
Ольховська А. - Проблеми змісту компетентності викладача перекладу (2016)
Пацалюк І. - Міждисциплінарні витоки категорії естетичного смаку та її роль у мистецько-освітній практиці (2016)
Помирча С. - Дослідження українських народних пісень у контексті гендерології, Клименко О. (2016)
Попович А. - Основні підходи до вивчення стилістики української мови в навчальних виданнях для вищої школи (ретроспектива і сьогодення) (2016)
Рогальська-Яблонська І. - Педагогіка соціалізації: особливості патріотичного виховання дітей дошкільного віку (2016)
Рожі І. - Компетентнісний підхід у педагогічній теорії та практиці (2016)
Рускуліс Л. - Базові складові теоретико-методичної підготовки майбутнього вчителя української мови (2016)
Сілютіна І. - Специфіка професійної підготовки вчителів англійської мови у Стокгольмському університеті Швеції (2016)
Смольницька О. - Образ Нана в збірці Віри Вовк "Жіночі маски" як психологічна модель у зіставленні зі світовим контекстом: поєднання натуралізму і неоміфологізму (2016)
Хайдарі Н. - Організація виховання в елітних школах-пансіонах у Великій Британії (2016)
Хохлова О. - Принципи обрання діагностичних рівнів сформованості економічної компетентності майбутніх фахівців хімічної промисловості (2016)
Егоров Г. В. - Азовские / Каспийские пятитысячники - сухогрузные многоцелевые суда проекта RSD18, Тонюк В. И. (2016)
Егоров Г. В. - Предпосылки создания пассажирских судов местных и межрегиональных линий нового поколения, Егоров А. Г. (2016)
Егоров Г. В. - Новые суда и паромы для обеспечения линейных перевозок пассажиров по водным коммуникациям, Ильницкий И. А., Тонюк В. И., Калугин Я. В., Егороа А. Г. (2016)
Ефремова Н. В. - Применение метода деформируемых координат к определению характеристик волнения конечной амплитуды на глубокой воде и мелководье, Федорова Е. Ю., Рожко Е. Ю. (2016)
Данилян А. Г. - Моделирование процесса технической эксплуатации главного двигателя MAN B&W 5L90MC на тренажере KONGSBERG NEPTUNE, Парфёнова О. Р. (2016)
Данилян А. Г. - Новые направления глубокой утилизации тепла судовых дизелей, Чимшир В. И., Власов И. В., Найденов А. И. (2016)
Панченко Т. Д. - Моделювання розгалужених суднових систем, Челабчі В. В., Челабчі В. М. (2016)
Федорова К. Ю. - Дослідження напружено-деформаційного стану берегоукріпних споруд (2016)
Корниец Т. Е. - Об организации информационного обеспечения технической эксплуатации перегрузочного оборудования на портовом терминале, Смаркалова А. К. (2016)
Беспалова А. В. - Методологические подходы к прогнозированию и оценке энергоэффективных систем строительного производства, Кныш А. И., Дашковская О. П., Файзулина О. А. (2016)
Вітюк А. М. - Застосування методології нечіткої логіки для вирішення задачі "кількісний зв' язок структура-властивість", Вітюк М. В., Машін В.М. (2016)
Bredneva V. - Drawing training of students - main basis engineers' education, Kosharskaya L., Linetskaya A. (2016)
Автори збірника (2016)
Вимоги до авторських текстових оригіналів (2016)
Вихідні дані (2016)
Егоров Г. В. - Перспективы существующих судов смешанного река-море и внутренного плавания, Егоров А. Г. (2017)
Егоров Г. В. - Опыт применения аварийно-спасательных судов новых концептов, Ильницкий И. А., Тонюк В. И., Автутов Автутов (2017)
Канифольский А. О. - Направления развития теории проектирования малых однокорпусных судов переходного режима, Ларкин Ю. М. (2017)
Данилян А. Г. - Создание новых направлений снижения вредных выбросов в отходящих газах двигателей внутренного сгорания, Залож В. И., Руденко М. И. (2017)
Панченко Т. Д. - Экономичный воздухоохладитель рабочих зон, Тузова И. А., Челабчи В. В., Челабчи В. Н. (2017)
Блажко А. П. - Еколого-іригаційне оцінювання стану поверхневих вод в басейні річки Малий Куяльник (2017)
Синица Р. В. - Определение параметров гашения волн оградительными гидротехническими сооружениями неполного вертикального профиля, Осадчий В. С. (2017)
Онищенко С. П. - Застосування R/S-аналізу для дослідження динаміки балкерної секції фрахтового ринку, Вишневська О. Д. (2017)
Онищенко С. П. - Визначення оптимальної швидкості руху балкерних суден при роботі на перевезеннях вантажів, Коскіна Ю. О. (2017)
Мартынов Л. В. - Производственный потенциал судоремонтных предприятий и методы оценки эффективности его использования, Кошарская Л. В. (2017)
Богатенко И. Н. - Метод оценки зрелости команды проекта (2017)
Пипченко А. Д. - Определение дистанции опасного сближения при расхождении маневром собственного судна (2017)
Вычужанин В. В. - Гибридные экспертные системы для противоаварийного управления сложными техническими обьектами, Коновалов С. Н. (2017)
Панченко Т. Д. - Використання програмного продукту Exel при викладанні курсу "Моделювання систем", Тузова І. А., Челабчі В. В., Челабчі В. М. (2017)
Бреднева В. П. - О формировании профессиональных компетенций будущих инженеров в процессе изучения графических дисциплин в вузе, Кошарская Л. В. (2017)
Автори збірника (2017)
Вимоги до авторських текстових оригіналів (2017)
Вихідні дані (2017)
Рєзнікова В. - Вступне слово (2018)
Савчин М. - Конституційна економіка та основні моделі втручання держави в економічні свободи (2018)
Безух О. - Технічне регулювання у сфері господарювання (2018)
Ліллемяе О. - Концепція поняття "державна допомога” (2018)
Зельдіна О. - Інвестиційна привабливість України в умовах сталого розвитку (2018)
Павлюченко Ю. - Завдання і засоби державного регулювання аграрного ринку (2018)
Пацурія Н. - Прозорість як принцип державної політики у сфері нагляду за страховою діяльністю (2018)
Рєзнікова В. - Оцінка ризиків у підприємництві та управління ними, Стефанчук Р. (2018)
Турченко О. - Екологічна безпека та сталий розвиток: кореляційна залежність (2018)
Попова А. - Ринки небанківських фінансових послуг та їх інструменти (2018)
Олюха В. - Господарсько-правове забезпечення аутсорсингу (2018)
Деревянко Б. - Про порівняння господарської діяльності з видобутком криптовалюти ("майнінгом”) та здійсненням операцій із нею (2018)
Висновки та рекомендації з актуальної теми (2018)
Гаврилюк Р. - Зумовленість правової природи медіації буттєвим устроєм людського світу (2018)
Слободянюк П. - Захист прав людини від злочинних посягань – новий доктринальний підхід (2018)
Соляннік К. - Реформа місцевого самоврядування в Україні: концептуальні проблеми конституційно-правового забезпечення та перспективи розвитку (2018)
Блажівська Н. - Захист гудвілу та клієнтури відповідно до практики Європейського суду з прав людини (2018)
Мошак Г. - Регулювальні та цивільно-правові аспекти вдосконалення доступу до інфраструктури у Федеративній Республіці Німеччина (2018)
Данілов А. - Незалежність як принцип діяльності арбітражного керуючого (2018)
Колісник В. - Переосмислення досвіду конституційного регулювання у Республіці Білорусь, Веніславський Ф. (2018)
Рішення Європейського суду з прав людини від 25 березня 1999 р. у справі "Ятрідіс проти Греції” (Комюніке Секретаря Суду) (2018)
Про особливості розгляду позову про визнання недостовірною інформації, поширеної щодо публічної особи (2018)
Про критерії правомірності втручання в право на мирне володіння майном чи активів, до якого з огляду на концепцію "майна” в розумінні ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод віднесено право оренди (2018)
Андрусишин Б. - Українська державність: крізь призму часу (за матеріалами Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю Української національно-демократичної революції 1917–1921 рр., м. Київ, 24–25 травня 2018 р.), Бучма О. (2018)
Ювілей члена-кореспондента Національної академії правових наук України Євгена Харитонова (до 70-річчя від дня народження) (2018)
Ювілей члена-кореспондента Національної академії наук України Володимира Шаповала (до 70-річчя від дня народження) (2018)
Вихідні дані (2018)
Агалець І. - Професійна діяльність майбутнього освітянина: позиція особистості й мотиваційна її спрямованість (2017)
Баличева Н. - Змістова характеристика ключових понять здорового способу життя (2017)
Барбінова А. - Форми і методи виховання сімейних цінностей у технології педагогічного проектування (2017)
Бобилєв Д. - Модернізація цілей і змісту методичної системи навчання функціонального аналізу з пріоритетом професійної спрямованості та фундаментальності (2017)
Валенкевич О. - Вплив чеських музеїв на освітній процес (з практики роботи "Фортеці пізнання" у місті Оломоуць) (2017)
Вишнівська Н. - Історико-педагогічні аспекти проблеми виховання милосердя в молодого покоління (2017)
Войтовська А. - Проблеми навчання і виховання студентів з інвалідністю (2017)
Воронова Є. - Самостійна робота студентів за проектною методикою (2017)
Гаращенко Л. - Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку (2017)
Гаргін В. - Психолого-педагогічні основи підготовки майбутнього викладача загальнотехнічних дисциплін (2017)
Горохова Г. - Особливості професійної самореалізації особистості в системі вищої професійної освіти (2017)
Дяченко А. - Сучасні тенденції розвитку практичних занять з дисципліни "Матеріалознавство швейного виробництва" (2017)
Завальнюк А. - Навчально-виховний процес у конфесійних християнських школах в епоху націонал-соціалістичної диктатури у Німеччині (2017)
Задорожна О. - Структура світоглядних переконань у студентів засобами природоохоронної діяльності (2017)
Zakharchuk N. - Ukrainian and canadian academic cultures: differences and commonalities (2017)
Канішевська Л. - Формування здорового способу життя майбутніх педагогів: історико-педагогічні аспекти, Резник Р. (2017)
Кир’ян Т. - Роль державних органів та органів управління ВНЗ у реформуванні освітнього процесу в вищій медичній школі України в кінці ХХ і на початку ХХІ століття (2017)
Ковальчук Ю. - Проектування навчальної діяльності старшокласників в умовах особистісно-орієнтованого навчання (2017)
Коломієць Ю. - Дидактичні особливості використання мультимедійних засобів контролю знань з фізики у технологічній освіті (2017)
Коновалова К. - Модель формування професійної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі фахової підготовки (2017)
Коробань О. - Тенденції розвитку професійної освіти України в умовах євроінтеграції (2017)
Коробейнікова Т. - Організація самостійної роботи майбутніх перекладачів (2017)
Косяк І. - Роль дисципліни "Робота в матеріалі" у фаховій підготовці майбутніх педагогів професійного навчання за спеціалізацією дизайн одягу (2017)
Кравченко О. - Методичні рекомендації щодо моделювання стратегічного розвитку університету (2017)
Kravchenko T. - Professional activity of technology engineers in terms of innovative development in food industry (2017)
Кравчук О. - Вплив іншомовної підготовки на особистісний розвиток та професійне становлення курсантів вищих військових навчальних закладів, Гузиніна Т., Гутнік О. (2017)
Левицька І. - Упровадження стратегій розуміння в навчально-виховний процес майбутніх учителів музики: теоретичний аспект (2017)
Лихолат О. - Управління процесом вирішення творчих завдань в професійній освіті (2017)
Лозан Т. - Реалізація принципів, відбір методів і прийомів навчання як умови ефективного формування усного українського мовлення російськомовних першокласників (2017)
Люй Ц. - Методика формування концертно-виконавської компетентності іноземних студентів магістратури у процесі фахової (фортепіанної) підготовки (2017)
Ляшенко Р. - Активність та діяльність особистості майбутнього викладача-філолога (2017)
Невмержицька О. - Періодизація розвитку аксіологічних ідей у вітчизняному педагогічному просторі ХІХ – першої третини ХХ ст. (2017)
Пагута М. - Періодизація розвитку вітчизняної професійної освіти (ХІХ – початок ХХІ ст.) (2017)
Поліщук О. - Оцінювання правової компетентності майбутніх менеджерів у вищих аграрних закладах України (2017)
Попова Н. - Формування пізнавального інтересу студентів під час вивчення технології виробництва продукції громадського харчування (2017)
Почтовюк С. - Особливості вибору та використання інформаційних технологій у процесі навчання математичної статистики у майбутніх психологів, Черненко В. (2017)
Совгіра С. - Тенденції взаємовідносин людини, природи та культури в аспекті глобальних трансформаційних процесів (2017)
Соловйова О. - Графічні системи автоматизованого проектування в процесі геометрографічної підготовки майбутніх інженерів залізничного транспорту, Шпильовий Ю. (2017)
Стешенко В. - Новій українській школі – нове трудове навчання (2017)
Титаренко В. - Здоров’язбереження – необхідна умова життя людини (2017)
Ткачук С. - Дидактичні умови організації самостійної роботи майбутніх учителів трудового навчання в умовах реформування вищої школи (2017)
Філімонова І. - Концептуальні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців-технологів у галузі харчових технологій (2017)
Чернявський В. - Методичні засади запровадження компетентнісного підходу до організації освітнього процесу в системі ступеневої підготовки морських фахівців (2017)
Шевчук Б. - Формування системи інформаційної компетентності фахівця інженерно-педагогічного профілю на основі ЕНММ (2017)
Юрженко В. - Техніка та технологія як понятійні системи у сучасному соціокультурному контексті освітнього процесу, Юрженко Л. (2017)
Яковлєва В. - Соціально-трудова підготовка випускників загальноосвітніх інтернатних закладів: напрямки наукового пошуку, Статівка В. (2017)
Бех І. - Духовний шлях зростаючої особистості: обґрунтування оріентирів (2016)
Коберник О. - Проектна діяльність у системі національно-патріотичного виховання учнів (2016)
Сисоєва С. - Наукові ступені в галузі освіти: міжнародна практика (2016)
Хомич Л. - Конкурс "Разом!.." живиться ідеями небайдужих (2016)
Алєксєєнко Т. - Технології реалізації гейткіпінгу в соціально-педагогічній підтримці дитини і сім’ї (2016)
Дереза Л. - Чужих дітей не буває (2016)
Кочубей Т. - Лінгводидактичні основи розвитку мислення дитини у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського (2016)
Хайруліна В. - Особистість у колективі. До 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського (2016)
Антонець М. - Василь Сухомлинський: Батьківщина – це твоє рідне слово (2016)
Бондаренко В. - Василь Сухомлинський: світовий вимір. Виставка у Педагогічному музеї України (2016)
Биковська О. - Педагогіка позашкільної освіти як субдисципліна педагогіки (2016)
Єгорова О. - Розвиток позашкільної освіти у США: обґрунтування періодів і тенденцій (2016)
Свінцицька Н. - Професійна орієнтація учнів позашкільних навчальних закладів на педагогічні спеціальності: пошук підходів (2016)
Горлач П. - Всеукраїнський форум педагогічних працівників позашкільної освіти "Позашкільна освіта в умовах децентралізації” (2016)
Товстяк М. - Формування професійної готовності менеджера освітньої сфери в умовах магістратури (2016)
Бачинська Є. - Обласний фестиваль "Інноваційна діяльність закладів освіти Київщини за науково-педагогічним проектом "Інтелект України"" (2016)
На допомогу вчителям і викладачам англійської мови. Рекомендаційний бібліографічний список із циклу 2016 рік – Рік англійської мови в Україні (2016)
Молодому поколінню науковців вручено стипендії Президента України (2016)
Михалик Л. - Він репрезентував Україну світові… До 175-річчя від дня народження Михайла Драгоманова (2016)
Покажчик статей за 2016 рік (2016)
Авраменко Д. К. - Систематизація і класифікація офісного простору (2018)
Артеменко М. П. - Архітектурна інспірація в дизайні костюма з каркасними структурами як засіб популяризації культурної спадщини та досягнення туристичної атракції (2018)
Блажієвська Н. І. - Прийоми реплікаціі в дизайні інтер’єру (2018)
Бондарчук Ю. С. - Типологія форм дитячого ігрового середовища у громадських закладах (2018)
Васильєва О. С. - Інфографічні складові motion-дизайну, Васильєва І. В. (2018)
Гнатюк Л. Р. - Особливості формування сучасної скульптурної частини Білоцерківського дендрологічного парку "Олександрія", Яценко Є. О. (2018)
Кузнецова І. О. - Особливості напрямків історичного розвитку шрифтових композицій в дизайні інтер’єру, Лільчицький О. В., Гегер А. Д., Ус В. Ф. (2018)
Кузнецова І. О. - Особливості дизайн-проектування інтер’єрів сучасних ресторанів, виконаних в стародавньому китайскому стилі, Тарас І. П., Колосова Н. А., Онищенко В. А. (2018)
Лагода О. М. - Спецграфіка дизайнера одягу: теоретичний і практичний аспекти (2018)
Матвєєва Ю. Г. - Розташування завіс у вівтарному просторі Святой Софії Константинопольської: цілісна концепція образу (2018)
Привольнева С. О. - Принципи дизайну інтер’єрів сучасних кримськотатарських кав’ярень на основі національних архітектурно-художніх традицій (2018)
Сідорова О. І. - Основні тенденції в сучасному дизайні крісел, Левик А. В. (2018)
Скляренко Н. В. - Способи і прийоми візуалізації часу у дизайні (2018)
Триколенко C. Т. - Особливості використання мінералів природних форм у перснях Андрія Комарова (2018)
Якимчук О. В. - Компонентно-елементні маркери жіночності в костюмах українських дизайнерів (2018)
Егоров Г. В. - Оценка риска эксплуатации сухогрузных судов типа "Волго-Дон" и "Волжский", Егоров А. Г. (2017)
Егоров Г. В. - Эксперементальное исследование заливаемости кранового судна с трюмом, не оснащенным люковыми закрытиями, Демидюк А. В., Тонюк В. И. (2017)
Егоров Г. В. - Технические проблемы управления балласными водами на новых и существующих судах, Нильва А. Е., Колесник Д. В. (2017)
Данилян А. Г. - Совершенствование защиты цилиндровых втулок и блоков цилиндров СДВС от кавитационного разрушения, Чимшир В. И. (2017)
Тузова І. А. - Чисельне моделювання потоків в щілинних каналах, Челабчі В. В., Челабчі В. М. (2017)
Панченко Т. Д. - Ідентифікація моделей динамічних об'єктів при згладжуванні часових рядів, Стародуб В. І., Челабчі В. В., Челабчі В. М. (2017)
Литвиненко Д. Ю. - Методики розв'язку задач втомної міцності суднокорпусних вузлів при нерегулярному навантаженні на базі експериментально-теоретичного методу (2017)
Лукаш Є.П. - Расчетный анализ вибрации буксира Linz, Партолога М. И. (2017)
Кобзарук А. В. - Малоцикловая долговечность в морской воде корпусных деталей с различной стойкостью к коррозионному растрескиванию, Сабуров А. И., Смажило Б. В. (2017)
Присташ С. Ф. - Метод розрахунку міцного корпусу підводного апарату в формі річки Алкалія Одеської області, Бурдун Є. Т. (2017)
Блажко А. П. - Еколого-іригаційне оцінювання якості поверхневих вод в басейні річки Алкалія Одеської області (2017)
Онищенко С. П. - Концептуальна модель формування контейнеропотоків фідерної контейнерної судноплавної лінії, Дрожжин О. Л. (2017)
Вишневская О. Д. - Модель распределения бюджета времени судов по долгосрочным фрахтовым контрактам в условиях интервальной неопределенности параметров транспортного процесса (2017)
Щербина О. В. - Аналіз та синтез класифікаційних ознак у барже-буксирній транспортно-технологічній системі (2017)
Мурад'ян А. О. - Обгрунтування підходу до забезпечення узгодженого управління транспортними вузлами, Русанова С. С. (2017)
Piterska V. - Mechanisms for the value management of innovative projects (2017)
Григорян Т. Г. - Балансування цінностей стейкхолдерів проекту на основі теоретико-ігрового підходу, Титов С. Д., Чернова Л. С. (2017)
Леонтьева А. И. - Оценка ценности проектов технического развития предприятий (2017)
Бреднева В. П. - О дистанционных технологиях обучения в профессиональном образовании, Кошарская Л. В. (2017)
Автори збірника (2017)
Авраменко В. - Термінологічна компетентність як компонент мовно-професійної культури фахівців економічного профілю (2017)
Агіляр Т. В. - Гендерні прояви поведінки дітей у сюжетно-рольовій грі "сім’я" (2017)
Андрющенко Т. - Пріоритетні аспекти модернізації освітнього середовища дошкільного навчального закладу (2017)
Балдинюк О. - Актуальні проблеми соціального захисту дітей з особливими потребами: документознавчий аспект (2017)
Белохвостова С. - Семья и школа, учитель и учащиеся: грани образовательной среды, Голикова Г. (2017)
Блажевич В. - Формування виконавських прийомів та умінь гітаристів у процесі навчання грі на електрогітарі: історіографічний аспект проблеми (2017)
Бойван О. - Формування гуманно-ціннісних орієнтацій у студентів технічних спеціальностей у процесі вивчення іноземної мови у форматі англомовних клубів (English-speaking clubs) (2017)
Бойко О. - Технології соціально-педагогічної роботи з військовослужбовцями та їх сім’ями, Гребінь Л., Левченко Н. (2017)
Бойко Ю. - Обґрунтування моделі формування аксіологічних установок до здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів (2017)
Boichevska I. - The development of the students’ communicative competence in the process of the foreign language profession oriented study, Veremiuk L. (2017)
Бондарук Я. - Екстенсивне читання: застарілий метод чи сучасна модель вивчення англійської мови у вищій школі? (2017)
Віщенко О. - Творчість як фактор формування професійної компетентності майбутніх модельєрів-перукарів (2017)
Гагарін М. - Потенціал виховної системи школи щодо формування міжособистісних гуманних стосунків (2017)
Гончар І. - Діагностичний метод у соціально-виховній роботі: практичний аспект (2017)
Горбатюк Н. - Розвиток ідеї національного виховання на принципі народності (1905–1920 рр.) (2017)
Грітченко А. - Фізична рекреація педагогічних працівників ВНЗ засобами настільного тенісу, Пензай С. (2017)
Дьяченко О. - Формирование профессиональных компетенций у студентов в процессе прохождения социально-педагогической практики (2017)
Єланцева І. - До витоків становлення соціально-педагогічних служб для дітей в Україні (2017)
Заїка О. - Позааудиторний веб-квест з вищої геометрії (2017)
Зузяк Т. - Вплив західноєвропейських діячів освіти на підготовку вчительських кадрів Східного Поділля (кінець XVIII – початок XX ст.) (2017)
Іщенко Л. - Педагогічна система розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку (2017)
Катц Е. - Особливості навчання технічних прийомів баскетболу учнів початкових класів, Продан О., Фунтікова Н. (2017)
Кліпа Ю. - Особливості застосування технологій з професійної підготовки майбутніх економістів (2017)
Коберник О. - Виховання в учнів життєвої активності в процесі позаурочної проектної діяльності (2017)
Коліжук Г. - Модель розвитку професійної компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної освіти (2017)
Кузь В. - Філософія освіти – філософія педагогіки партнерства (2017)
Левченко Н. - Підготовка керівників дитячого руху в Україні: до історії питання (2017)
Мажец Б. - Вплив шкільної ради на індивідуальну концепцію діяльності дошкільних закладів Польщі (2017)
Матвійчук-Юдіна О. - Індустріальна модель як основа формування професійних компетентностей фахівців з кібербезпеки (2017)
Матюх Ж. - Методика розвитку ІК-компетентності вихователя в аспекті використання мультимедійних технологій у навчально-виховній роботі з інклюзивною дошкільною групою (2017)
Мойсеєнко Р. - Особливості особистісно орієнтованого підходу у системі університетської освіти (2017)
Носенко Ю. - Зарубіжний досвід використання хмарних технологій в інклюзивній освіті (2017)
Ночовка О. - Часопросторова природа музики у світлі музичної герменевтики (на прикладі музично-теоретичних систем Б. Асаф’єва, Г. Нейгауза, Ю. Холопова), Карпенко О., Хмельова М. (2017)
Ващинська І. І. - Регіоналізм в Україні: переосмислення крізь призму соціальних ідентичностей та групових лояльностей (2018)
Дембіцький С. С. - Особливості вимірювання особистісного та соціального благополуччя в Європейському соціальному дослідженні (2018)
Балакірєва О. М. - Неформальна зайнятість, дискримінація при працевлаштуванні та виміри людського капіталу, Локтєва І. І. (2018)
Панькова О. В. - Напрями та механізми участі інститутів громадянського суспільства у створенні захищеного простору внутрішньо переміщених осіб в Україні, Касперович О. Ю. (2018)
Дикань Л. В. - Дозвіллєві практики сільських і міських підлітків Харківщини: порівняльний аналіз (за результатами багатовимірного шкалювання) (2018)
Becker M. - Estimating early HIV risk among at risk adolescent girls and young women in Dnipro, Ukraine, Balakireva O. M., Isac S., Cheuk E., Pavlova D. M., McClarty L., Mishra S., Pickles M., Lorway R., Sandstrom P. (2018)
Пак І. В. - Пізнавальний потенціал практичної парадигми в дослідженні академічної культури (2018)
Артьомова Т. І. - Проблема відновлення серединного класу у контексті глобальної трансформації соціальної структури суспільства (2018)
Ануфрієва К. В. - Вербальні інтервенції органів монетарної влади в умовах "нової нормальності”: орієнтири для НБУ, Шаповал Ю. І. (2018)
Бондар Т. В. - Новорічні настрої та очікування: моніторинг громадської думки населення України, грудень 2018 р., Дмитрук Д. А. (2018)
Нестеренко Є. О. - Дайджест опитувань U-Report: ІV квартал 2018 р., Людоговська К. В. (2018)
Ювілей видатного вченого (професору Едуарду Андрійовичу Афоніну – 70!) (2018)
Суший О. В. - Українське диво (2018)
Катруха Є. В. - ХХІ Міжнародна наукова конференція "Харківські соціологічні читання”, Сокурянська Л. Г. (2018)
Дембіцький С. С. - Результати роботи круглого столу "Комплекснi вимiрювальнi iнструменти: новi виклики – старi проблеми” (2018)
Тітар І. О. - State-of-the-art міграційних досліджень: конференція "100-річчя НАН України: внесок у дослідження міграційних процесів на зламі тисячоліть” в Інституті демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України (2018)
Тітар І. О. - Творчий вечір Української школи архетипіки. Юнгіанський квест (2018)
Максименко О. О. - Якою бути соціології у ХХI столітті? (2018)
ХІV Міжнародна науково-практична конференція "Якубинська наукова сесія” (запрошення до участі) (2018)
Автори (2018)
Перелік публікацій, опублікованих у науковому журналі "Український соціум” за 2018 рік (2018)
Olimov Kh. K. - Centrality dependences of characteristics of negative pions in π – + 12C interactions at 40 GeV/c, Olimov K., Tojimamatov Sh. D., Oli­mov A. K., Bozorov E. Kh., Lutpullaev S. L., Kanokova Sh. Z., Aliev M., Fazilov M., Yuldashev B. S. (2019)
Kuzmichev V. E. - Generalized uncertainty principle in quantum cosmology for the maximally symmetric space, Kuzmichev V. V. (2019)
Романенко В. І. - Просторовий розподіл атомів у полі перехресних стоячих біхроматичних світлових хвиль, Корніловська Н. В., Удовицька О. Г., Яценко Л. П. (2019)
Kravchenko V. M. - Spectroscopic studies of infectious pancreatic necrosis virus, its major capsid protein, and RNA, Rud Yu. P., Buchatski L. P., Stepanenko Ye. Yu., Gryn D. V., Yashchuk V. M. (2019)
Lesnikov V. P. - Reciprocal relations for the open hydrodynamic steady states (OHSS) (2019)
Gnatenko Kh. P. - Harmonic oscillator chain in noncommutative phase space with rotational symmetry (2019)
Васильєв О. М. - Особливості хемотаксису бактерій у циліндричній порі, Сергушев Б. Є. (2019)
Чечко В. Є. - Якісний аналіз кластеризації в спиртово-водних розчинах. II, Гоцульский В. Я., Дієва Т. В. (2019)
Луньов С. В. - Особливості відпалу радіаційних дефектів в монокристалах n-Ge, опромінених електронами високих енергій, Зімич А. І., Хвищун М. В., Маслюк В. Т., Мегела І. Г. (2019)
Hashim A. - Fabrication of novel (biopolymer blend-lead oxide nanoparticles) nanocomposites: structural and optical properties for low-cost nuclear radiation shielding, Al-Attiyah K. H. H., Obaid S. F. (2019)
Орлецький І. Г. - Електричні властивості НДН-гетероструктур n-SnS2/CdTeO3/p-CdZnTe, Ілащук М. І., Майструк Е. В., Солован М. М., Мар’янчук П. Д., Нічий С. В. (2019)
Gomonnai O. O. - Temperature dependence of raman-active modes of TlIn(0.95Se0.05)2 Single, Ludemann M., Gomonnai A. V., Roman I. Yu., Slivka A. G., Zahn D. R. T. (2019)
Абрамюк І. Г. - Модуль як засіб формоутворення дизайну архітектурного середовища (2018)
Авраменко Д. К. - Особливості об’ємно-конструктивної побудови телестудій (2018)
Бондарчук Ю. С. - Формування універсального простору громадських закладів через його інтеграцію із дитячим ігровим середовищем (2018)
Гнатюк Л. Р. - Визначення особливостей 3D - друку при створенні різноманітних об’єктів дизайну, Саулко А. В. (2018)
Гнатюк Л. Р. - Особливості меблевого виробництва засобами 3D друку, Фабіянська А. О. (2018)
Коваль Л. М. - Вітраж з природним освітленням як засіб світлового дизайну (2018)
Кузнецова І. О. - Концептуальна модель рівнів гармонійного формоутворення інтер'єрів, які виконані у історичних стилях, Яремчук О. М., Ромаскевич А. Г., Гладкіх С. Л. (2018)
Кузнецова І. О. - Особливості використання монохрома в дизайні інтер’єру, Гегер А. Д., Лільчицький О. В., Гуменюк І. І. (2018)
Новік Г. В. - Способи виготовлення як передумови формоутворення металевих огороджувальних конструкцій в дизайні інтер`єру (2018)
Пашкевич К. Л. - Особливості використання етноджерел в дизайні колекцій сучасного одягу, Овчарек В. Є. (2018)
Cазонов К. О. - Форми з’єднувальної сітки орнаментальних вітражних полотен, Петрушевський А. О. (2018)
Привольнева С. О. - Масштаб в композиції сучасних споруд готельно-ресторанного бізнесу кримських татар (2018)
Свірко В. О. - Дизайн-ергономічні чинники створення візуальних інформаційних систем, Рубцов А. Л., Чемакіна О. В. (2018)
Скляренко Н. В. - Тимчасові міські зелені простори: рівні інтеграції (2018)
Смирний Д. В. - Дизайн експозиційної площини: композиційний аспект (2018)
Ус В. Ф. - Художній метал у православних надгробках Лук'янівського меморіального заповідника м. Києва (2018)
Cодержание (2018)
Гольцев А. Д. - Нейросетевые технологии в задаче распознавания рукописных символов, Гриценко В. И. (2018)
Мороз О. Г. - Програмний комплекс для індуктивного моделювання на основі комбінаторно-генетичного метода (2018)
Зосімов В. В. - Комплексний підхід до підвищення ефективності обробки веб-даних на основі семантичної розмітки (2018)
Погорілий С. Д. - Проектування та модельне обґрунтування застосувань на основі відеоадаптерів, Кривий С. Л., Слинько М. С. (2018)
Коваленко О. С. - Мобільні застосунки у структурі сучасних медичних інформаційних систем, Козак Л. М., Романюк О. О., Маресова Т. А., Ненашева Л. В., Финяк Г. І. (2018)
Reshetnykov D. S. - EEG Analysis of Person Familiarity with Audio-Video Data Assessing Task (2018)
Токова О. В. - Задача розроблення комп'ютерної технології моделювання термічних процесів ливарного виробництва (2018)
Титул, зміст (2019)
Мацелюх Б. П. - Ідентичність геномів Streptomyces globisporus 1912-4Crt, Streptomyces globisporus C-1027, Streptomyces sp. TUE6075 і Streptomyces sp. S063 (2019)
Burtseva S. - Research on Streptomycetes from Moldovian Soils with Antifungal, Nematicidal and Phytostimulating Activity on Tomato, Iurcu-Straistaru E., Birsa M., Sasanelli N. (2019)
Limanska N. V. - Effect of Lactobacillus plantarum on Survival of Crown Gall Agent and Tumour Formation, Galkin M. B., Ivanytsia V. O. (2019)
Пирог Т. П. - Біоконверсія змішаних промислових відходів у поверхнево-активні речовини Nocardia vaccinia ІМВ-7405, Герштман А. Ю., Шевчук Т. А. (2019)
Batsmanova L. M. - Adaptive Reactions of Winter Wheat (Triticum aestivum L.) Affected by Eyespot Causal Agent under the Action of Bacillus subtilis Bacterial Isolates, Pysmenna Y. M., Kondratiuk T. O., Taran N. Y., Beregova T. V., Ostapchenko L. I. (2019)
Ковальчук В. П. - Фенотипові і генотипові детермінанти антибіотикорезистентності грамнегативних бактерій – етіологічних чинників інфекційних ускладнень бойових ран, Кондратюк В. М., Коваленко І. М., Буркот В. М. (2019)
Борзова Н. В. - β−Маннаназная и α−галактозидазная активность микромицетов, Броварская О. С., Варбанец Л. Д., Наконечная Л. Т., Курченко И. Н. (2019)
Savchuk Ya. I. - Physical-Chemical and Toxigenic Characteristics of the New Metabolites from Ulocladium consortiale 960, Tsyganenko K. S., Andrienko O. V. (2019)
Моргун В. В. - Особливості функціонування симбіотичних систем та фотосинтетичного апарату сої, інокульованої штамами Bradyrhizobium japonicum за впливу карбоксилатів металів, Рибаченко Л. І., Коць С. Я., Кірізій Д. А., Кукол К. П., Рибаченко О. Р. (2019)
Кириченко А. М. - Консервативні нуклеотидні мотиви та вторинні структури в промоторах субгеномних РНК тобамовірусів, Щербатенко І. С. (2019)
Іван Гаврилович Скрипаль (до 80-річчя від дня народження) (2019)
Правила для авторів (2019)
Рафальський О. - Етнічність в епоху глобалізації (2018)
Новак В. - Рэгіянальна-лакальныя асаблівасці каляндарна-абрадавай паэзіі Гомельшчыны (на матэрыяле фальклору Ельскага і Кармянскага раёнаў) (2018)
Кожолянко О. - Різдвяні рядження в українців Буковини (2018)
Вольвач П. - Діяльність визначних представників родини Симиренків (2018)
Скибіцька І. - Голод 1932–1933 років на Кубані за архівними документами та матеріалами періодичної преси (2018)
Іванчишен В. - Етнокультурна мозаїка Буджака другої половини ХХ – початку ХХІ століття, Юрченко В., Олійник М., Дєдуш О. (2018)
Коваль-Фучило І. - У полі уваги – Друга світова війна (2018)
Яринчина О. - Презентація збірки "Народні пісні Волині" (2018)
Микитенко О. - ІХ Дриновські читання "Чорне море та Причорномор'я як контактна зона цивілізацій та культур" (2018)
Кузик М. - Тріумф "Щедрика" (2018)
Мушинка М. - Українські народні балади Східної Словаччини у словацько­мовній транскрипції (2018)
Борисенко В. - Немає нічого кращого на світі, ніж ті Андруші… (2018)
Бідношия Ю. - Цінна пам'ятка лемківської говірки та етнокультури (2018)
Бондаренко Г. - Оригінальне дослідження спільнотної ідентичності: колгоспники Білорусі (2018)
Сауляк Б. - Підтримка розвитку народних промислів та ремесл в Україні: проект "Craftit! навчися і зроби!" (2018)
Литвинчук Н. - Сучасний хендмейд як вияв креативної індустрії окремого містечка: крізь призму однієї виставки (2018)
Ярова А. - Новий підхід до вивчення традиційної архітектури (2018)
Всеволод Наулко (2018)
Блаже Ристовський (2018)
Інформація про авторів (2018)
Зміст журналу "Народна творчість та етнологія" за 2018 рік (2018)
Андрощук Л. - Етапи становлення хореографічно-педагогічної освітив Полтавському національному педагогічному університетіімені В. Г. Короленка (2017)
Бойченко В. - Педагогічне мислення майбутніх учителів у контексті компетентнісного підходу (2017)
Гусак В. - Специфіка відображення феномена "виконавської майстерності гітариста" в історії музично-педагогічної та музикознавчої думки, Танадай В. (2017)
Жданюк А. - Модель формування готовності майбутніх юристів до запобігання конфліктам у професійній діяльності (2017)
Кірдан О. - Трансформація традиційної моделі управління вищими навчальними закладами: проблеми, пошуки, рішення (2017)
Клімчук В. - Концепція соціального виховання дітей у позашкільній сфері: історико-педагогічний аспект (2017)
Коблик В. - Особливості виховання в підлітків ціннісного ставлення до праці (2017)
Коваленко А. - Аналіз педагогічних досягнень видатних представників вітчизняної інструментальної гітарної освіти (2017)
Коваль В. - Модернізація змісту мовної освіти у ВНЗ відповідно до компетентнісної парадигми, Маслюк К. (2017)
Комар О. - Потенціал навчальної дисципліни "Англійська мова" у контексті глобальної освіти (2017)
Кравчук О. - Модель реалізації компетентнісного підходу в процесі конструювання змісту профільного навчання як фактор модернізації освітнього середовища (2017)
Максимук Л. - Особенности подготовки студентов-волонтеров для сопровождения международных спортивных соревнований, Левонюк Л. (2017)
Олійник Т. - Організація самовдосконалення концертно-виконавської майстерності студентів-інструменталістів у процесі фахової підготовки (2017)
Осіпчук Г. - Виховний потенціал художньої літератури у формуванні особистості майбутнього педагога (на матеріалі творчості Степана Павленка) (2017)
Пічкур М. - Евристичний концепт образотворчої підготовки майбутніх дизайнерів та художників-педагогів у вищих навчальних закладах (2017)
Попович А. - Практичні аспекти реалізації принципу історизму на заняттях зі стилістики у вищій школі (2017)
Приймак С. - Морфофункціональне забезпечення спортивно-педагогічної діяльності студентів, які спеціалізуються у боксі (2017)
Próchniak A. - Personality traits and preferred values of the university students (2017)
Романовський С. - Проблема якості української освіти, реалії і майбутнє країни (2017)
Саблук А. - Змістова характеристика понять "професійне зростання" та "професійне становлення" майбутньої медичної сестри (2017)
Сергейко С. - Характеристика отдельных компонентов плановой кадровой политики региона в сфере образования в рамках единой системы работы с педагогическими кадрами, Тарантей Л. (2017)
Сідоров В. - Дистанційне навчання у системі кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму (2017)
Сова О. - Історичний огляд зародження художньої роботи на пленері (2017)
Солодчук А. - Історична ретроспектива організації соціального виховання в американському суспільстві (2017)
Сурина И. - Студенческая молодежь современной Польши: штрихи к социальному портрету (2017)
Тарантей Л. - Формирование национальной идентичности молодежи в процессе социализации в контексте современных представлений (2017)
Ткачук Л. - Стратегічний менеджмент закладу вищої освіти як запорука його успіху (2017)
Ткачук М. - Формування гуманістичних ціннісних орієнтацій сучасного українського студентства як особливої категорії молоді (2017)
Умрихіна О. - Роль піаніста-концертмейстера в педагогічній освіті, Подолян А. (2017)
Федина-Дармохвал В. - Аналіз особливостей становлення вищої освіти в Туреччині (2017)
Чекаленко В. - Категоріально-понятійний апарат дослідження проблеми дозвіллєвої діяльності студентської молоді (2017)
Чжан Ї. - Особливості впровадження спецкурсу "Етнокультурні основи професійної діяльності майбутніх учителів музики і хореографії з КНР" у вищих педагогічних навчальних закладах України (2017)
Chyrva H. - The hierarchy of such concepts as specialist’s professional competency and personal environmental competency, Sovhira S. (2017)
Школьна М. - Підготовка кураторів студентських груп до виховання соціальної зрілості у студентів аграрних коледжів (2017)
Штефан Л. - Актуалізація ідей та досвіду минулих років щодо діяльності шкільних соціально-педагогічних служб у сучасних умовах, Бекетова Ю. (2017)
Якименко С. - Передумови розвитку медсестринської освіти в Херсонській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., Селятенко О. (2017)
Ачкан В. - Мотиваційно-ціннісний компонент готовності майбутніх учителів математики до інноваційної педагогічної діяльності, Годованюк Т. (2018)
Бобошко В. - Взаємодія сім’ї, школи і громади як основа місцевої стратегії розвитку освіти (2018)
Боярська-Хоменко А. - Реалізація Україною програм ЮНЕСКО щодо освіти дорослих (2018)
Браславська О. - Активізація професійного самовизначення учнів у закладах загальної середньої освіти (2018)
Бянь Л. - Принципи формування культури мовлення студентів з КНР у процесі професійної підготовки (2018)
Галецький С. - Дистанційне навчання як елемент інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, Галецька Т. (2018)
Горбатюк Н. - Народність як принцип виховання в педагогічній спадщині Я. Чепіги (2018)
Дудик М. - Використання програмного пакету Ansys в навчальному процесі з теоретичної фізики (2018)
Ивлева Н. - Перспективы и возможности внедрения в образование дуальной системы обучения (2018)
Іщенко Л. - Розвиток дослідницьких здібностей дітей дошкільного віку (2018)
Карасєвич С. - Проблеми підготовки майбутніх учителів фізичної культури у психолого-педагогічній літературі, Карасєвич М. (2018)
Карбаева Ш. - Место и роль исследовательской деятельности как компонента в структуре географического образования, Бейкитова А. (2018)
Коломієць Н. - Дидактичні засади ефективного застосування інтерактивних методів у навчанні молодших школярів (2018)
Комар О. - Теорія і практика застосування інноваційних інтерактивних технологій навчання в руслі концепції розвитку педагогічної освіти, Комар О. (2018)
Кравченко О. - Національно-патріотичний табір для студентської молоді "Дія" – інноваційна форма виховання в умовах закладу вищої освіти (2018)
Лаухіна І. - Загальні методичні підходи до реалізації освітнього аспекту знань про релігії та їхнього виховного потенціалу у сучасних школах Франції, Побережник О., Філіппович Т. (2018)
Лимарєва Ю. - Відображення історичного досвіду формування навичок свідомого навчання у сучасному викладанні фізики, Кекін М. (2018)
Лісова Н. - Феномен механізмів державно-громадського управління розвитком загальної середньої освіти (2018)
Магрламова К. - Основні аспекти професійної підготовки майбутніх лікарів (2018)
Миколайко В. - Принцип історизму та його шляхи реалізації в шкільному курсі біології, Миколайко І. (2018)
Миронюк Т. - Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів біології (2018)
Осадча К. - Сучасні моделі підготовки педагогів до здійснення тьюторської діяльності (2018)
Осадчук Н. - Змістовні компоненти акмеологічної моделі культурологічної підготовки майбутніх офіцерів (2018)
Резніченко І. - Формування професійної компетенції студентів педагогічних університетів як організаторів дитячого відпочинку в умовах табірного літа (2018)
Розман І. - Початки формування української наукової педагогічної біографістики (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Рябчикова К. - Розвиток міжкультурної компетентності під час навчальних практик студентів спеціальності дизайн моди (2018)
Цибульська В. - Неспеціальна фізкультурна освіта: сучасний вимір (2018)
Андрощук Л. - Етапи розвитку хореографічно-педагогічної освіти в Херсонському державному університеті (2018)
Бей І. - Формування позитивної мотивації студентів до використання проектних технологій у майбутній професійній діяльності вчителя іноземної мови (2018)
Бондаренко А. - Витоки становлення і розвитку учительських інститутів у системі вищої педагогічної освіти України (2018)
Борисенко О. - Проблема термінологічної визначеності щодо забезпечення якості освіти в іноземних дослідженнях (2018)
Голуб Н. - Формування природничих понять у дітей з мовленнєвими порушеннями при вивченні природознавства, Голуб В. (2018)
Дмитрук Л. - Професійна мовнокомунікативна компетентність майбутнього фахівця медичної галузі (2018)
Єрошенко О. - Розвиток англомовної фонетичної компетенції у вокальному виконавстві: методичний дискурс, Щербіна І. (2018)
Завидівська О. - Особливості формування здоров’яорієнтованої свідомості майбутніх менеджерів (2018)
Заїка О. - Розвиток графічної грамотності у майбутніх вчителів математики (2018)
Караманов О. - Організація педагогічно-просвітницької діяльності музеїв у взаємодії із закладами позашкільної освіти в Україні (2018)
Карпенко О. - Історичний контур філософської рефлексії музики, Ночовка О. (2018)
Клепар М. - Організація наукової діяльності студентів-міжнародників у закладах вищої освіти України (2018)
Кобилянська Т. - Типологія сімей за різними ознаками (2018)
Кравченко А. - Навчання різних аспектів іноземної мови на засадах диференційованого підходу: стан дослідженості (2018)
Моргай Л. - Особливості роботи соціального працівника з людьми похилого віку (2018)
Нестуля С. - Компетентнісний підхід до формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в університеті (2018)
Овчиннікова Л. - Педагогічні умови формування стилю управління мистецько-педагогічним колективом у майбутніх учителів музики (2018)
Павелків К. - Філософія діалогу як методологічна основа іншомовної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах університету (2018)
Пантюхов Б. - Актуалізація досвіду патріотичного виховання курсантів військових закладів вищої освіти в сучасних умовах (2018)
Підлісний Є. - Особливості фахової підготовки майбутніх бакалаврів економіки в контексті формування у них правової культури (2018)
Самодумська О. - Змістова складова сучасної неформальної освіти дорослих (2018)
Семенчук В. - Кітчеві пісні в контексті дослідження основних закономірностей розвитку регіонального музичного фольклору (2018)
Шевцова Л. - Формування компетентнісного підходу в майбутніх учителів української мови (2018)
Шевчук О. - Основи цілісного гармонійного розвитку особистості майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки (2018)
Шкарбан І. - Інформаційно-комунікаційні технології в особистісно орієнтованій навчальній діяльності вчителя на практичних заняттях з іноземної мови у вищій школі (2018)
Шукалюк Г. - Розвиток здоров’язбережувальної компетентності здобувачів професійної освіти на уроках охорони праці (2018)
Шумський О. - Рефлексивний компонент готовності майбутніх учителів іноземних мов до лінгвосамоосвіти (2018)
Токовило Т. С. - Сучасні аспекти у викладанні математичного аналізу (2019)
Гайдук К. П. - Розробка комплексного поліпшувача на основі альфа амілази, Подобій О. В. (2019)
Євтушенко Г. Л. - Багатокритеріальний порівняльний аналіз методів Data Mining для використання у СУБД, Ільченко А. О. (2019)
Крупський С. А. - Ефективність мікроконтролерного управління двигуна постійного струм, Гуда А. І. (2019)
Очеретяный А. А. - Разработка Android приложения для поддержки принятия решения на основе метода анализа иерархий, Евтушенко Г. Л., Кузнецов В. И. (2019)
Сабадаш Н. І. - Інтенсифікація технології вилучення хітозан-меланінового комплексу як інноваційної харчової добавки, Рубніковіч А. Ю., Фесич І. В. (2019)
Соколовська Н. В. - Низькотемпературна делігніфікація пшеничної соломи пероксидом водню в середовищі оцтової кислоти, Конотопчик А. В., Трембус І. В. (2019)
Фис М. М. - Визначення найкоротшої відстані та кута між нормалями до еліпсоїда обертання за координатами пунктів GNSS-спостережень, Перій С. С., Согор А. Р., Согор М. А. (2019)
Шовкалюк Ю. В. - Інструменти для аналізу та моніторингу енергоспоживання будівель різних типів (2019)
Шпак Д. В. - Сучасні інноваційні підходи до психологічної підтримки юних спортсменів в курортних готелях, Сильчук Т. А. (2019)
Штефан Н. І. - Дослідження коливань де формівних бульбашок газу, розташованих у рідині, Гнатейко Н. В., Вірич С. І. (2019)
Гапанович В. С. - Видове різноманіття птахів ряду горобцеподібні (Passeriformes) на території Голосіївського парку міста Києва, Лагутенко О. Т., Настека Т. М. (2019)
Крайнюков О. М. - Еколого-економічна оцінка забруднення водних об'єктів (на прикладі Муромського водосховища), Стріян К. О. (2019)
Івченко Л. О. - На висоті. 2018 рік для аеропортів України, Мережко І. С. (2019)
Kovalchuk O. - Climatic weapon – instrument of big politics, Masonkova M. (2019)
Скороход Т. О. - Комунікативна ефективність текстів студентських видань: експериментальне дослідження методом семантичного диференціалу та вільного асоціативного експерименту (2019)
Филиппова О. Н. - Эволюция в творчестве А. М. Васнецова (1856-1933) (2019)
Филиппова О. Н. - Творчество Г. В. Сороки – художника трагической судьбы (1823-1864 гг.) (2019)
Бишева Н. О. - Фірмовий стиль закладу громадського харчування: естетичний аспект (2019)
Екман М. С. - Особливості виконання орнаментики у клавірній творчості Й. С. Баха, Бурман К. І. (2019)
Чеботаєва О. М. - Дозвіллєво-розважальні комплекси України в контексті процесів культурної глобалізації, Бем Є. І. (2019)
Григорчук Т. В. - Технології як зумовлюючий чинник диверсифікації навчально-виховних систем вищих навчальних закладів, Дроздова Л. В. (2019)
Дичка Н. І. - Стилістичні особливості англомовної технічної документації, Гордієнко Н. М. (2019)
Дмітрієва Н. С. - Професійна підготовка фахівців з фізичної терапії за допомогою синергетичного підходу, Копочинська Ю. В. (2019)
Каблова Т. Б. - До питання використання сучасних технологій для набуття професійних компетентностей на прикладі цифрових інструментів Virtual Studio Technology, Цимбал К. О., Цимбал С. В. (2019)
Козолуп М. С. - Професійно-особистісний саморозвиток майбутнього учителя в контексті компетентісного підходу (2019)
Кочина В. В. - Розвиток професійної мобільності інженера-педагога в системі додаткової освіти (2019)
Кошелева Н. Г. - Результати дослідно-експериментальної перевірки ефективності методики викладання дисципліни "Основи охорони праці" з використанням сучасних педагогічних технологій (2019)
Кряжев П. В. - Особливості реформування вищої освіти в країнах Північної Європи на межі ХХ–ХХІ століть (2019)
Прищепа С. М. - До проблеми формування підприємницької компетентності учнів: сучасні підходи (2019)
Ревенко Н. В. - Фортепіанні поліфонічні цикли європейських композиторів ХХ століття в інструментальній підготовці студентів-піаністів (2019)
Ryzhkova S. - The role of media resources in the process of the development of the English language communicational skills of higher school students (2019)
Dmytruk O. - Additional pragmatic meanings of tag questions in English (2019)
Perynets K. - The phenomenon of provinciality in the creative activity of V. Makanin (2019)
Федорова Ю. Г. - Дослідження структурно-семантичних особливостей телескопічних утворень (на матеріалі сучасної англійської мови), Овчаренко Д. І. (2019)
Ворчакова І. Є. - Гендерна політика в Україні: можливості та перспективи (2019)
Полухтович Т. Г. - Професійна діяльність особи: зарубіжний досвід, Піменова О. О. (2019)
Башинська І. О. - Управління ризиками як напрям забезпечення конкурентоспроможності підприємств, Валянська А. О., Гомонюк Г. І. (2019)
Бєляєва С. С. - Концептуальні основи організації тимбілдінгу як інструменту сприяння комунікативним зв’язкам у колективі (2019)
Бондар Н. П. - Упровадження інноваційних способів організації робочого простору у закладах готельного господарства, Шаран Л. О., Губеня В. О., Підтілок І. С. (2019)
Борисюк О. В. - Тенденції банкострахування в умовах нестабільності розвитку фінансового ринку України (2019)
Бутенко Д. С. - Теорія управління персоналом на засадах нормування праці та дослідженні витрат робочого часу (2019)
Головко В. І. - Антикризове управління в системі функціонування підприємства, Шестопалов Д. В. (2019)
Holovchuk K. - Development of uncertainity accounting methods (H-models), Dierbunova K., Shevcheko Y. (2019)
Дідченко К. В. - Формування пріоритетних напрямків розвитку ТОВ "СЛОБОДА КО" на основі проведення SWOT-аналізу, Дунда С. П. (2019)
Зиза О. О. - Державне регулювання приватного сектору України, Бадіца А. В. (2019)
Івченко Л. О. - Індустрія розваг з точки зору емоційного впливу на споживача туристичних послуг, Михайленко В. В. (2019)
Ісаншина Г. Ю. - Розвиток міжнародних стандартів бухгалтерського обліку у державному секторі та перспективи їх впровадження в Україні (2019)
Кириллов О. О. - Методика бухгалтерського обліку і фінансової звітності зобов'язань підприємства (2019)
Ковальчук Н. О. - Вплив чинників на формування конкурентоспроможності України, Чопенко Т. М. (2019)
Лисяк Л. В. - Фінансова стійкість місцевих бюджетів: теоретичний аспект, Кушнір А. І. (2019)
Литвин І. В. - Екосистема стартап-підприємництва в Україні: історія створення та сучасність (2019)
Мазуренко В. О. - Вдосконалення показників оцінювання ефективності управління дебіторською заборгованості підприємства (2019)
Михалик М. В. - Методи оцінювання рівня аудиторського ризику: особливості, переваги та недоліки, Чубай В. М. (2019)
Назаренко О. П. - Корпоративна соціальна відповідальність аеропорту, Волинець А. Ю. (2019)
Положенцева К. В. - Механізм розвитку зовнішньоекономічної діяльності України в контексті інтеграції до ЄС (2019)
Савченко А. М. - Аналіз показників балансу з метою попередження банкрутства суб'єкта господарювання, Блищик Л. В. (2019)
Сікун О. А. - Мотивація як чинник підвищення ефективності праці персоналу підприємства (2019)
Соломіна Г. В. - Формалізація механізму удосконалення кадрового ризик-менеджменту в системі економічної безпеки підприємства, Махницький О. В., Гавриш О. С. (2019)
Стояненко І. В. - Вплив діджиталізації на діяльність та економічну безпеку підприємств торгівлі, Лубенець А. О. (2019)
Терлецька Н. М. - Впровадження нових стандартів надання послуг у контексті модернізації пенсійної системи України, Руснак Д. І. (2019)
Томашевська О. А. - Економічна ефективність виробництва зернових культур у сільськогосподарських підприємствах та підвищення рівня їх конкурентоспроможності, Шевченко К. А. (2019)
Вихідні дані (2019)
Shinkaruk V. D. - Discourse witn an Actualized Prepositive Question Component, Dubovyk O. M. (2018)
Степаненко М. І. - Перефрази-фемінітиви в сучасному публіцистично-політичному дискурсі: внутрішньо- й зовнішньосистемні зв'язки (2018)
Семашко Т. Ф. - Візуальні перцептиви мовного ідіостилю Василя Стуса (2018)
Шабат-Савка С. Т. - Інтенційна опозиція ствердження / заперечення в поетичному дискурсі Василя Стуса (2018)
Бабенко Е. В. - Композиционно-стилистические особенности афоризмов через призму синергетической парадигмі (2018)
Браїлко Ю. І. - "Чужий" топос у поезії Василя Стуса: топонімні актуалізатори (2018)
Вітрук Н. Л. - Методологічні засади дослідження односкладних підметових речень (2018)
Капніна Г. І. - Ахроматичні кольори в українській та німецькій мовах (2018)
Козуб Л. С. - Структурно-змістові ознаки тексту англійської комерційної телереклами (2018)
Лепетюха А. В. - Монопредикативні вербальні смнонімічні структури з ініціальним, медіальним та фінальним еліпсисом (на матеріалі сучасної французької художньої прози) (2018)
Рубінська Б. І. - Спонукальні акти мовлення та матеріал, що забезпечує їх реалізацію в процесі спілкування (2018)
Тарасова В. В - Політична коректність в англійському та українському медіадискурсі (2018)
Шестакова С. О. - Ніконіми як особлива категорія інтернет-дискурсу (2018)
Ярмолович О. И. - Лингвокульторологический предпереводческий анализ текста (на примере стихотворений А. К. Толстого) (2018)
Лисенко О. М. - До питання класифікації дискурсу в сучасному мовознавстві (2018)
Піскунова О. Б. - L'Analyze du Discourse - дисципліна, що інтерпретує (2018)
Максимчук Г. В. - Проблема першоавторства неолексем у новітньому поетичному дискурсі (2018)
Личук М. І. - Термінологійна таксонiмія в українській біологічній галузі (2018)
Вакулик І. І. - Моніторинг зелених насаджень і реєстр назв дерев та кущів: проблемні питання опису, Шинкарук В. Д. (2018)
Завальнюк І. Я. - Специфіка мовного вираження національної ідентичності особистості в жанрі телевізійного інтерв'ю, Думанська А. В. (2018)
Balalaieva O. Yu - Journalistic Genres According to the International Press Telecommunications Council Standards (2018)
Лодзинська О. В. - Знайдено пізнішу редакцію статті В. Стуса "Феномен доби ( сходження на Голгофу слави)" (2018)
Погребенник В. Ф. - Українська поетична класика як оформлювач гідної нації (2018)
Токмань Г. Л. - Василь Стус як художній образ у поезії Івана Світличного (2018)
Бялик В. Д. - Вища освіта в координатах міждисциплінарності та багатодисциплінарності: аналіз проблеми (2018)
Іванова О. В. - Проблемно-комунікативні завдання з дисципліни "Англійська мова за професійним спрямуванням" для студентів технічних спеціальностей (2018)
Мудра С. В. - Якість освіти: стратегія підвищення в контексті трансформації суспільства (2018)
Пономаренко О. Г. - Технологічні аспекти професійної адекватності учнів у контексті європейських тенденцій гуманізації освіти (2018)
Чередніченко Г. А. - Сучасні тенденції та виклики професійно-орієнтованого навчання іноземній мові студентів немовних спеціальностей, Зеліковська О. О. (2018)
Якушко К. Г. - Практична спрямованість термінологічного аналізу поняття "switch" на занятті з англійської мови за професійним спрямуванням, Березова Л. В. (2018)
Яременко Н. В. - Основні види самостійної роботи студентів немовних факультетів (2018)
Галушко Т. В. - Роль фахових знань у підготовці перекладачів науково-технічної літератури та шляхи її набуття (2018)
Бабенко О. В. - Формування навичок креативного перекладу в майбутніх перекладачів, Гайда А. В. (2018)
Білоус Н. В. - Особливості перекладу німецьких термінів аграрної галузі, Хачпанова І. В. (2018)
Козуб Л. С. - Англомовний новинний дискурс у сучасному медіапросторі, Довгань О. Л. (2018)
Сидорук Г. І. - Синергія комплексних лексико-граматичних та синтаксичних замін при перекладі англійської термінології аграрного бізнесу, менеджменту та маркетингу українською мовою, Лехновська А. П. (2018)
Сидорук Г. І. - Проблеми та способи перекладу аграрної термінології з англійської на українську мову (на прикладі науково-технічного дискурсу), Шаблій В. С. (2018)
Данькевич Л. Р. - Використання фразеологізмів у професійному мовленні менеджменту, Ямнич Н. Ю, Войтко Б. О. (2018)
Contents (2018)
Владимиров В. - Історія китайської пражурналістики за професором Лі Лянжуном:від імператора Цинь Ші Хуана до династії Цин (2018)
Белецька А. - Соціальна проблематика дослідження соціальних комунікацій як сфери функціонування масових емоцій (2018)
Приступенко Т. - Міжнародні документи та національне законодавство України щодо регулювання права на свободу слова журналістів (2018)
Грисюк В. - Механізм впровадження у телеконтент сексуального типу "неідеальний герой" (2018)
Пушкарук Н. - Мультимедійні технології французьких іномовних і міжнародних теле- та радіоканалів (2018)
Вівдич М. - Особливості тематики та структури соціальних ток-шоу на українському телебаченні (на прикладі телеканалів "Інтер", "СТБ" та "Україна") (2018)
Вихідні дані (2018)
Основні засади реалізації стратегічного курсу на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО (2019)
Звіт про роботу Мін’юсту "Мін’юстта міжнародні партнери – втілюємо зміни разом!" (2019)
День Героїв Небесної Сотні (2019)
Результати роботи адвокатів системи безоплатної правової допомоги у 2018 році (2019)
Контакт-центр системи БПД (2019)
Система пробації у 2018 році (2019)
Конференція "Відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознакою статі" (2019)
Павло Петренко відвідав з робочим візитом Полтавську область (2019)
"Весільний марафон"-2019 (2019)
У День всіх закоханих в Україні одружилися майже дві з половиною тисячі пар (2019)
"Фундаментальна наука не може існувати без державної підтримки, як і сучасна держава та нація не матимуть майбутнього без науки", – Олександр Скрипнюк (2019)
Реалізація проекту "Подальша підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні" (2019)
Малозначні справи в цивільному провадженні (2019)
Оніщенко Н. М. - До питання про теорію та практику державотворчих процесів в Україні (2019)
Предместніков О. Г. - Роль та місце Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками у системі суб’єктів протидії незаконному обігу наркотичних засобів, Павкович С. М. (2019)
Марченко М. А. - Формування та розвиток ідеї прав людини в історико-правовій думці (2019)
Паламарчук В. В. - До питання реалізації деяких аспектів громадянської освіти як профілактики негативних явищ у суспільстві (2019)
Призначення (2019)
Вітання (2019)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у січні 2019 року (2019)
Гладка М. В. - Оцінювання бізнес-процесів підприємств з використанням методу функціонально-вартісного аналізу ABC, Бойко Р. О., Гладкий Я. В. (2019)
Скроцька О. І. - Лігноцелюлозні відходи як сировина для синтезу бутанолу клостридіями, Пирог Т. П., Скроцький С. О. (2019)
Басюк Д. І. - Оцінка впливу макроекономічних факторів на розвиток готельного госпо-дарства в Україні, Івченко Л. О., Ткачук Н. А., Верес К. О. (2019)
Пєтухова О. М. - Розвиток експортної діяльності бурякоцукрового комплексу, Ямкова А. М. (2019)
Тюха І. В. - Стан, тенденції і перспективи розвитку українського експорту продукції АПК, Полінчик-Ярова Т. В. (2019)
Пахомська О. В. - Сучасний стан і перспективи розвитку ресторанного господарства в Україні (2019)
Милованов Є. В. - Особливості розвитку ринку органічних круп в Україні, Коняшин А. В. (2019)
Кулініч О. А. - Теоретичні аспекти формування рейтингової вагомості закладів вищої освіти, Федоренко Н. М. (2019)
Українець А. І. - Перспективи впровадження аюрведичної системи оздоровлення в Україні: точки зору, Сімахіна Г. О., Науменко Н. В. (2019)
Васильков В. В. - Багатокритеріальний вибір обладнання для формування котлетних виробів, Чепелюк О. М., Чепелюк О. О. (2019)
Шевченко О. Ю. - Замкнуті енергетичні контури в харчових технологіях, Соколенко А. І., Бут С. А., Степанець О. І. (2019)
Балюта С. М. - Інтелектуальне управління електроспоживанням промислового підприємства, Йовбак В. Д., Копилова Л. О., Соколова О. М. (2019)
Мазуренко О. О. - Теплометричні способи та прилади вимірювання теплофізичних характеристик харчових продуктів, Коломієць Д. П., Луценко В. В., Мазуренко О. Г. (2019)
Король А. М. - Транспорт квазіелектронів Дірака крізь сходинкоподібний потенціальний бар'єр у 3D топологічному ізоляторі, Медвідь Н. В., Гуцало І. В., Ісай В. М. (2019)
Александров О. В. - Розробка рецептури сиркового десерту "Слоненя" з використанням харчової добавки "Магнетофуд", Цихановська І. В., Кайда Н. С., Євлаш В. В. (2019)
Карпутіна М. В. - Нетрадиційна сировина в технології квасу бродіння, Войтенко М. К., Харгелія Д. Д., Тетеріна С. М., Романова З. М. (2019)
Кравченко М. Ф. - Обгрунтування технології соусу з композиційною сумішшю грибних порошків, Кублінська І. А. (2019)
Радзієвська І. Г. - Розробка оксистабільних композицій аюрведичних сумішей прянощів для косметичної промисловості, Пасічний В. М., Ющенко Н. М., Кузьмик У. Г. (2019)
Дробот В. І. - Борошно сорго у технології безглютенового хліба, Приходько Ю. C., Бережна Г. О. (2019)
Ditrikh I. - Characteristics of fish zrazy with brassica oleracea (Brassica oleracea L. var. Botrytis L.) in quality of functional ingredient, Ilchuck N., Yefymovych P. (2019)
Шаповаленко О. І. - Дослідження впливу додавання соди та пшеничних висівок на екструдування зерна кукурудзи, Євтушенко О. О., Ляшко Г. В. (2019)
Степанькова Г. В. - Кваліметрична оцінка якості хліба пшеничного з використанням шроту зародків вівса та макухи зародків кукурудзи, Олійник С. Г., Шидакова-Каменюка О. Г. (2019)
Ясінська І. Л. - Використання порошків з пророщеного насіння сільськогосподарських культур у технології майонезу висококалорійного, Іванова В. Д. (2019)
Литвяк В. В. - Теория и практика модификации крахмалосодержащего сырья для создания новых продуктов питания (2019)
До відома авторів (2019)
Баула О. В. - Діяльність ТНК у сфері food-рітейлінгу: вітчизняний досвід та світова практика, Савош Л. В., Міщук Я. А. (2019)
Захарченко В. І. - Європейський досвід вирішення проблем децентралізації: український контекст (2019)
Родіонова Т. А. - Регіональні особливості процесу злиття та поглинання в країнах ЦСЄ, Зав’ялова К. С. (2019)
Киевич А. В. - Налоговое регулирование инновационной деятельности в Республике Беларусь, Конончук И. А., Пригодич И. А. (2019)
Дорош В. Ю. - Діагностика фінансування соціально-культурних видатків зведеного бюджету Волинської області, Камінська І. М. (2019)
Смолич Д. В. - Активізація кластерних ініціатив в сфері енергозбереження та альтернативної енергетики у Волинському регіоні (2019)
Шубалий О. М. - Оцінка стимулюючого впливу заробітної плати на зміну показників соціально-економічного розвитку регіону (2019)
Лазарєва О. В. - Організація збалансованого використання землі в Причорноморському регіоні, Коваль А. О. (2019)
Климчук М. М. - Архітектоніка системи енергоощадного девелопменту на платформі будівельного енергокластеру, Івахненко І. С., Шовківська В. В. (2019)
Лепкий М. І. - Регіональна політика структурної модернізації рекреаційно-туристичного господарства (2019)
Битов В. П. - Менеджмент як засіб підвищення ефективності виробництва в сучасних умовах (2019)
Дячков Д. В. - Особливості управління інноваціями промислових підприємств в умовах споживчих змін, Вибиванець А. Б. (2019)
Колодійчук В. А. - Про зміст та співвідношення логістичних категорій "канал” і "ланцюг” через призму життєвого циклу логістичної системи (2019)
Кондіус І. С. - Тенденції розвитку ІТ-ринку в Україні (2019)
Морохова В. О. - Маркетингові аспекти соціальної відповідальності та етики в діяльності підприємств, Бойко О. В., Лорві І. Ф. (2019)
Островська Г. Й. - Система менеджменту знань як інструмент ефективного використання інтелектуального потенціалу підприємства (2019)
Помаз О. М. - Зв'язок національного менталітету працівників з управлінням конфліктами на вітчизняних підприємствах, Безуглий А. С., Микоць К. В., Рибалко В. А. (2019)
Потапюк І. П. - Організаційно-економічний механізм конкурентоспроможності підприємства як невід’ємний елемент її забезпечення, Помаз Ю. В., Поровай І. В., Пушкар А. С. (2019)
Полінкевич О. М. - Діагностика ринку міського електротранспорту України (2019)
Талах Т. А. - Особливості багатофакторного аналізу матеріальних ресурсів підприємства, Талах В. І. (2019)
Вахович І. М. - Державний борг як індикатор фінансової безпеки країни, Кульчинська О. П. (2019)
Олександренко І. В. - Напрями підвищення фінансової безпеки фермерських господарств, Шевченко М. О. (2019)
Пиріг С. О. - Безготівкові розрахунки: показник економічного зростання країни, Ніколаєва А. М., Олександренко І. В. (2019)
Тулай О. І. - Методологічні аспекти дослідження державних фінансів (2019)
Вигівська І. М. - Облікова складова методів управління ризиками факторингового бізнесу, Макарович В. К. (2019)
Жураковська І. В. - Облік права користування земельними ділянками у складі нематеріальних активів (2019)
Писаренко Т. М. - Прогнозування обсягів виробництва, як важливий етап організації управлінського обліку на промисловому підприємстві (2019)
Романченко Ю. О. - Облік та фінансова звітність суб’єктів малого підприємництва (2019)
Потьомкіна О. В. - Стимулювання праці як чинник забезпеченні ефективності використання персоналу, Дзямулич М. І., Шубала І. В. (2019)
Рудь Н. Т. - Інтелектуальний потенціал та капітал: взаємозв’язок та часові горизонти, Копера К. (2019)
Сакун Л. М. - Мотивація працівників та стимулювання праці в умовах економічної кризи, Вєдєніна Ю. Ю., Бражнікова Т. М. (2019)
Цимбалюк В. І. - Сучасні науково-теоретичні концепти та методологія досліджень етіопатогенезу ішемічного інсульту, Колесник В. В., Торяник І. І. (2012)
Павлишин Г. А. - Сучасні уявлення про етіопатогенез ювенільного ревматоїдного артриту, Ковальчук Т. А. (2012)
Андрейчин С. М. - Клініко-патогенетичні засади хронічної серцевої недостатності, Голомша Т. О. (2012)
Фафула Р. В. - Вікові особливості Na+, K+-АТФазної активності лімфоцитів периферичної крові донорів та хворих на ревматоїдний артрит та анкілозивний спондилоартрит, Личковська Н. Е., Єфремова У. П., Воробець З. Д., Калинський М. І. (2012)
Кравців В. В. - Серцеві прояви токсичного зоба в пацієнтів похилого і старечого віку, які проживають у регіоні йодного дефіциту, Шідловський О. В., Гулька Н. Я. (2012)
Кіхтяк О. П. - Зміни показників вуглеводного і ліпідного обміну у хворих із синдромом гіпотиреозу, Скрипник Н. В., Пасєчко Н. В. (2012)
Самогальська О. Є. - Аналіз показників фіброзування печінки у хворих на субкомпенсований цироз, Лазарчук Т. Б., Олійник Н. М., Мерецька І. В., Баб'як О. В. (2012)
Салтанова С. Д. - Діагностична ефективність неінвазивних методів визначення Helicobacter pylori при контролі ерадикації інфекції Helicobacter pylori у дітей (2012)
Юзвишина О. В. - Характер структурного ремоделювання сонних артерій у хворих на гіпертонічну хворобу і кальциноз клапанів серця, Іванов В. П., Головко Л. Л. (2012)
Худойбердієв С. В. - Позалікарняна пневмонія у вагітних, Юсупова М. А., Юсупов А. Ш. (2012)
Заболотний Д. І. - Аспіринова тріада: гено-фенотипові особливості, Попович В. І., Островський М. М., Фіщук Р. М. (2012)
Солошенко В. В. - Особливості комбінованої травми в шахтарів при вибухах метано-вугільної суміші (2012)
Процайло М. Д. - Випадок патологічної перебудови проксимального кінця кісток гомілки у дитини (2012)
Хоперія В. Г. - Імуноцитохімічне дослідження тереоїдної пероксидази: застосування у цитологічній діагностиці вузлів щитоподібної залози в дітей (2012)
Величко В. І. - Фактори ризику виникнення ожиріння у дітей молодшого шкільного віку (2012)
Габор Г. Г. - Особливості ураження печінки при різних клініко-морфологічних формах респіраторного дистрес-синдрому новонароджених, Орел Ю. М. (2012)
Ріга О. О. - Прогностична цінність клініко-інструментального обстеження новонароджених у критичних станах (2012)
Герасимюк І. Є. - Макроморфометрична характеристика органів травного тракту при експериментальному моделюванні гострої низької тонкокишкової непрохідності у щурів, Шкробот Л. В., Гойдало Т. Р. (2012)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання артерій дванадцятипалої кишки при перебігу її виразки в умовах кадмієвої інтоксикації, Гаргула Т. І. (2012)
Левкін М. О. - Структурно-просторова перебудова артеріального русла привушної залози при експериментальній механічній жовтяниці, Шульгай А. Г. (2012)
Литвинюк С. О. - Гістологічний стан гіпокампа при експериментальній термічній травмі та застосуванні ліофілізованої ксеношкіри, Волков К. С. (2012)
Марущак М. І. - Електронно-мікроскопічне дослідження легень щурів за умови гострого ураження легень у динаміці (2012)
Олещук О. М. - Оксид азоту та жовчовиділення (2012)
Островська Л. О. - Морфометрична характеристика динаміки ремоделювання судин органів травного тракту після усунення експериментального стенозу аорти у щурів (2012)
Свистун І. І. - Структурна реорганізація печінки білих щурів із модельованим тереотоксикозом (2012)
Стоян Н. О. - Особливості структурної організації гемомікроциркуляторного русла слизової оболонки порожнини рота (2012)
Фоміна К. О. - Порівняльна вікова динаміка маси та приросту маси щурів під довготривалим впливом антиоксидантного препарату "Тіотриазолін" та настойки ехінацеї пурпурової, Ющак М. В., Говда Р. В. (2012)
Хара М. Р. - Роль статевих гормонів у вегетативній регуляції серця щурів з гіпотиреозом, Михайлюк В. М. (2012)
Погайдак О. Б. - Інноваційні аспекти організації природоохоронної діяльності в умовах обслуговуючих підприємств (2012)
Маслій С. М. - Клінічний "портрет" хворого з фібриляцією передсердь (2012)
Мисула І. Р. - Вивчення впливу сульфідної бальнеотерапії на маркери кісткового та хрящового метаболізму у хворих на остеоартроз із зниженою щільністю кісткової тканини, Бакалюк Т. Г., Вахновська Є. Є. (2012)
Ковальчук М. Т. - Біофізичні підходи до мікроскопічної діагностики демодикозу у хворих на розацеа (2012)
Пасєчко Н. В. - Динаміка гліколізованого гемоглобіну в пацієнтів із цукровим діабетом у Тернопільській області, Ярема Н. І., Наумова Л. В. (2012)
Гощинський В. Б. - Структура післяопераційних ускладнень після виконання ендовенозної лазерної коагуляції варикозних вен нижніх кінцівок, Гаврилюк М. В., Гощинський П. В. (2012)
Панчишин Н. Я. - Розвиток сімейної медицини на Тернопільщині, Смірнова В. Л., Галицька-Хархаліс О. Я. (2012)
Голяченко А. О. - Сучасна модель реабілітації в умовах санаторію (2012)
Заремба Є. Х. - Інтенсивність ліпопероксидації та активність ферментів системи антиоксидантного захисту в крові хворих із хронічною серцевою недостатністю при застосуванні озонотерапії, Кашаєва Г. Х., Заремба О. В., Бучак К. Х. (2012)
Гощинський В. Б. - Прогнозування ризику виникнення неспроможності кишкових анастомозів, Назарчук С. А., Гощинський П. В. (2012)
Коцюба О. І. - Особливості впливу вальсартану і лізиноприлу на вегетативну та діастолічну дисфункцію у пацієнтів із гіпертонічною хворобою, Гребеник М. В., Ярема Н. І. (2012)
Іванова Л. А. - Показники спірографічного дослідження в дітей за різного ступеня тяжкості бронхіальної астми, Воротняк Т. М., Скращук Н. А. (2012)
Бабінець Л. С. - Параметри цитокінового статусу як маркер ефективності комплексного лікування хворих на поперековий остеохондроз із больовим синдромом, Надкевич А. Л. (2012)
Смачило І. В. - Корекція порушень кишкової мікрофлори у хворих на хронічний панкреатит, Гаврилюк М. Є., Боб А. О. (2012)
Салій З. В. - Характеристика якості життя хворих у віддаленому періоді черепно-мозкової травми, Шкробот С. І. (2012)
Григор О. О. - Ресурсне забезпечення розвитку соціальної інфраструктури регіону, Пригодюк О. М. (2018)
Фінагіна О. В. - Соціальний менеджмент та пріоритети розвитку ринку електричної енергії України, Проданова Л. В., Гулак Д. В. (2018)
Манн Р. В. - Особливості ресурсного та резервного забезпечення економічного потенціалу сільськогосподарської галузі Черкаської області, Плигач К. Д. (2018)
Буднікевич І. M. - Маркетингові інструменти формування та розвитку привабливості територій для цільової аудиторії "населення", Гавриш І. I. (2018)
Лояк Л. М. - Роль моніторингу у забезпеченні економічної безпеки підприємств харчової промисловості (2018)
Дорошенко В. М. - Сучасні інструменти забезпечення фінансування енергозбереження: "green finances" (2018)
Омельченко В. Я. - Інвестиційна політика АСЕАН на рубежі ХХ–ХХІ століть в умовах посилення глобальних інтеграційних процесів, Узун В. В. (2018)
Загоруйко І. О. - Принципи моделювання загальної економічної рівноваги (2018)
Koлoмицeвa O. В. - Соціальний діалог та соціальний капітал в економічному середовищі: регіональний контекст (2018)
Ровенська В. В. - Концептуальні підходи до забезпечення сталого розвитку промислових підприємств України в сучасних умовах, Сидорченко Ю. М. (2018)
Гудзинський О. Д. - Управління ризиками соціально-економічних систем: методологічний аспект, Судомир С. М. (2018)
Коломицева О. В. - Стратегія диверсифікації виробництва як інструмент інноваційного розвитку підприємства, Опаленко А. М. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Рохман Б. Б. - Об организации наиболее эффективного режима сжигания смеси отсева АШ и шламов в котлоагрегате с циркулирующим кипящим слоем блока №4 Старобешевской ТЭС. 2. Моделирование и теоритические исследования движения и физико-химических процессов в надслоевом пространстве (2014)
Будько В. І. - Концепція зарядження акумуляторної батареї електромобіля від фотоелектричної станції, Кудря С. О., Павлов В. Б. (2014)
Губин С. В. - Постановка задачи комплексирования нетрадиционной энергетической установки для электроснабжения автономного объекта, Гонтарь М. Г. (2014)
Гусев А. Л. - Фотохромные и электрохромные триплексы для систем климат-контроля (2014)
Рєзцов В. Ф. - Аналіз розповсюдження вищих гармонійних складових напруг і струмів у кабельних лініях фотоелектричних станцій та засобів обмеження їх впливу на оточуюче середовище, Суржик Т. В., Теймуразян М. С. (2014)
Кныш Л. И. - Влияние тепловой инерционности элементов плоского солнечного коллектора на его энергетические показатели (2014)
Сімейко К. В. - Дослідження можливості карботермічного відновлення кремнію (2014)
Стебленко Л. П. - Влияние полимерных покрытий и магнитной обработки на время жизни носителей в кремнии, используемом в солнечной энергентике, Подолян А. А., Коротченков О. А., Калиниченко Д. В., Кобзарь Ю. Л., Курилюк А. Н., Тодосийчук Т. Т., Ященко Л. Н., Воронцова Л. О. (2014)
Яковлев А. И. - Сравнение энергетических характеристик лопастей ортогональных ВЭУ различных типов, Затучная М. А., Пашков В. Н., Балбеков М. М., Меркушев В. Н. (2014)
Кузнєцов М. П. - Методи оцінки випадкових параметрів роботи енергосистем з інтегрованими вітровими електростанціями (2014)
Пекур П. П. - Імовірнісні характеристики механічних навантажень ротора вітроелектричної установки (2014)
Мороз А. В. - Аналіз розрахункових досліджень гідроенергетичних ресурсів малих річок України (2014)
Пазюк В. М. - Основні напрямки зменшення енергетичних витрат у схемах сушіння зерна з тепловим насосом (2014)
Четверик Г. О. - Синергетичний аналіз умов виникнення автоколивань температури та концентрації органічної речовини під час анаеробного зброджування субстрату в біореакторі (2014)
Довженко Д. С. - Розрахунок термодинамічного циклу автомобільного двигуна внутрішнього згоряння, що працює на генераторному газі (2014)
Вимоги до публікацій (2014)
Інформація про передплату на журнал "Відновлювана енергетика" (2014)
Abstracts (2014)
Москаленко В. Г. - Про індивідуально-стильові засади музичного авторства (2018)
Юник Д. Г. - Психологічні механізми сприймання авторського нотного тексту музичного твору виконавцями-інтерпретаторами (2018)
Беліченко Н. М. - Архітектонічна цілісність поліфонічного твору в аспекті дискурс-аналізу (2018)
Волик О. О. - Класичне та акласичне у виконавських інтерпретаціях Етюдів op. 25 Фридерика Шопена (2018)
Воловчук Ю. В. - Симфонія для мішаного хору "Страсна седмиця" Святослава Луньова: авторське прочитання духовно-музичних традицій (2018)
Диняк Т. І. - Національні музичні традиції у фортепіанній творчості Хоакіна Туріни (2018)
Дульдієр В. А. - Про унікальність тембро-фактурної організації в тріо Б. Бартока "Контрасти" (2018)
Ліва Н. В. - Феномен "смерті Автора" у постмодерністичному просторі Європи як знакове явище перехідних культурних процесів рубежу ХХ–ХХІ століть (2018)
Підпорінова К. В. - Попурі як особливий вид музичної композиції (2018)
Стронько Б. Ю. - Антирецепт як складова композиторської творчості (2018)
Федорова І. Ф. - Специфіка прояву авторства у world music (2018)
Шемякіна О. М. - Про деякі особливості авторства у музичному відео-проекті (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вимоги до статей (2018)
Вихідні дані (2018)
Содержание (2018)
Лисицкий К. Е. - Ускоренный метод вычисления алгебраической имунности нелинейных узлов замены симметричных шифров, Кузнецов А. А., Горбенко Ю. И., Оноприенко В. В., Стельник И. В. (2018)
Кузнецов О. О. - Дослідження методів формування випадкових нелінійних вузлів замін симетричних шифрів, Білозерцев І. М., Пушкарьов А. І., Горбенко Ю. І., Онопрієнко В. В. (2018)
Кузнецов О. О. - Періодичні властивості криптографічно стійких псевдовипадкових послідовностей, Кіян А. С., Прокопович-Ткаченко Д. І., Звєрєв В. П., Котух Е. В. Кузнецова Т. Ю. (2018)
Луценко М. С. - Генерація ключів з біометричних образів райдужної оболонки ока, Кузнецов О. О., Горбенко Ю. І., Пушкарьов А. І., Уварова А. О. (2018)
Кузнецов А. А. - Доказуемо стойкий генератор псевдослучайных последовательностей для постквантового применения, Киян А. С., Прокопович-Ткаченко Д. И., Зверев В. П., Котух Е. В., Кузнецова Т. Ю. (2018)
Елисеев Р. Ю. - Дифференциальный криптоанализ блочного ARX-шифра "Кипарис-256", Родинко М. Ю., Олейников Р. В. (2018)
Горбенко І. Д. - Аналіз сутності та моделі протоколу інкапсуляції ключів у кільці поліномів над скінченим полем, Качко О. Г., Пономар В. А., М. В., Акользіна О. С., Кулібаба В. А. (2018)
Горбенко Ю. І. - Порівняння кандидатів електронного підпису на постквантовий стандарт NIST PQC на базі MQ-перетворень та функцій ґешування, Кудряшов І. С., Науменко Д. С., Онопрієнко В. В. (2018)
Кравчук П. В. - Аналіз застосування фунції гешевання у технології Blockchain., Горбенко І. Д., Пушкарьов А. І. (2018)
Бессалов А. В. - 2-изогении полных и квадратичных кривых Эдвардса над простым полем (2018)
Єсіна М. В. - Модель безпеки постквантових протоколів інкапсуляції ключів (2018)
Конюшок С. М. - Метод розпізнавання к-вимірності булевих функцій, заданих за допомогою оракулів (2018)
Есин В. И. - Метод преобразования унаследованных баз данных в базу данных с универсальным базисом отношений, Вилигура В. В. (2018)
Луценко М. С. - Порівняльний аналіз біометричних криптосистем, Кузнецов О. О., Прокопович-Ткаченко Д. І., Звєрєв В. П., Уварова А. О. (2018)
Вихідні дані (2018)
Содержание (2018)
Назаренко Л. Г. - Актуальне уявлення щодо ролі патології пуповини у перинатальній медицині (Клінічна лекція) (2018)
Kurtash N. Y. - The main markers of liver function abnormalities in pregnant women with positive HBsAg, Perkhulyn O. M., Pakharenko L. V. (2018)
Дронов А. И. - Клинический случай диагностики, лечения эндометриоза и аномалии развития половой системы. Клиническое наблюдение множественных пороков развития мочеполовой и сердечно-сосудистой систем и эндометриоза, Дронова В. Л., Рощина Л. А., Теслюк Р. С., Дейнека Е. Р. (2018)
Каминский В. В. - Клинический опыт применения агонистов гонадотропин-рилизинг-гормона в лечении лейомиомы матки с сопутствующей гинекологической патологией, Прокопович Е. В. (2018)
Пирогова В. І. - Терапія репродуктивних порушень з позицій подолання оксидативного стресу, Шурпяк С. О., Ошуркевич О. О. (2018)
Лучицкий В. Е. - Применение тадалафила у мужчин, больных сахарным диабетом 2-го типа с эректильной дисфункцией (2018)
Терсіна О. Д. - Статеві особливості показників швидкості кровотоку магістральних артерій шиї при неалкогольній жировій хворобі печінки та підвищеній масі тіла (2018)
Кравченко О. В. - Сучасна пробіотична система Флоріка: можливості використання в акушерстві та гінекології (Оглядова стаття) (2018)
Жеребак Н. М. - Гормональний профіль у вагітних з хронічними гастритами на тлі ранніх гестаційних ускладнень, Гнатко О. П. (2018)
Ошовський В. І. - Шляхи оптимізації моніторингу хронічної та гострої гіпоксемії плода (2018)
Шевченко А. О. - Психоемоційні аспекти стану вагітних із загрозою передчасних пологів, Круть Ю. Я. (2018)
Жабченко І. А. - Вплив мікронутрієнтного статусу на перебіг вагітності у жінок–переміщених осіб, Корнієць Н. Г., Тертична-Телюк Н. Г. (2018)
Говсєєв Д. О. - Профілактика акушерської та перинатальної патології у жінок із повторною прееклампсією та тромбофіліями в анамнезі (2018)
Вознюк В. П. - Патология гемостаза и невынашивание беременности, Бурнаева С. В., Вдовина Е. П., Янюта А. С. (2018)
Кузнецова И. В. - Психогенные стресс-зависимые нарушения менструального цикла: роль негормональной коррекции, Бурчакова М. Н., Бурчаков Д. И., Хаджиева Н. Х., Филиппова Г. Г. (2018)
Круг О. Ю. - Поєднана патологія матки і грудних залоз у жінок перименопаузального віку (2018)
Дронова В. Л. - Комплекс заходів щодо покращання психологічного стану у жінок з гінекологічною, хірургічною та симультанною патологією перед хірургічним лікуванням, Дронов О. І., Мокрик О. М., Теслюк Р. С. (2018)
Круть Ю. Я. - Клініко-анамнестичні особливості різних форм гіперпластичних процесів ендометрія у поєднанні з міомою матки, Земляна Н. А. (2018)
Дронова В. Л. - Прогнозування перебігу післяопераційного періоду у жінок з симультанними хірургічними втручаннями, Дронов О. І., Мокрик О. М., Теслюк Р. С., Бакунець Ю. П., Бакунець П. П., Рощіна Л. О. (2018)
Товстолиткіна Н. П. - Вітамін D – чи все так просто, як здається? (2018)
Стрелко Г. В. - Особливості перебігу вагітності та перинатальні результати у жінок зі зниженою відповіддю на стимуляцію у програмах допоміжних репродуктивних технологій (2018)
Placenta praevia и Placenta accreta: диагностика и менеджмент (2018)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання сучасної онкогінекології" (2018)
Атрощенко Т. - Полікультурне виховання особистості крізь призму праць М.Г.Стельмаховича (2018)
Лисенко Н. - Принцип наступності у руслі модернізації початкової освіти : Нова українська школа (2018)
Розман І. - Педагогічні персоналії зарубіжжя у студіях української педагогічної компаративістики: історіографічний аспект (2018)
Сівкович Г. - Становлення та розвиток жіночої середньої фахової освіти у Західній Україні (кін. ХІХ-поч. ХХ ст.) (2018)
Білавич Г. - Формування культури наукового мовлення майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи у процесі професійної підготовки (2018)
Воронова Н. - Освоєння майбутніми культурологами інтерактивного освітнього середовища (2018)
Кирста Н. - Професійна підготовка фахівців дошкільної освіти до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища (2018)
Козак Л. - Формування інноваційного потенціалу майбутнього викладача (2018)
Кононова М. - Професійна підготовка майбутніх дефектологів за системно-діяльнісним підходом (2018)
Максимів Ю. - Особливості становлення особистісно-професійних якостей майбутніх учителів-логопедів, Чупахіна С. (2018)
Матвеєва Н. - Формування педагогічної майстерності фахівців початкової освіти у процесі магістерської підготовки (2018)
Рогульська О. - Актуальні методологічні підходи до підготовки майбутніх учителів іноземної мови (2018)
Таможанська А. - Петанк как средство развития двигательных качеств студентов с ослабленным здоровьем, Мятига О., Гончарук Н., Улаєва Л. (2018)
Чупахіна С. - Готовність майбутніх педагогів до використання інформаційних технологій у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами (2018)
Шевцова Л. - Формування комунікативної компетентності студентів-філологів, Башманівська Л. (2018)
Пісоцька Л. - Виховання доброзичливості у дітей дошкільного віку як педагогічна проблема (2018)
Пуйо О. - Підготовка майбутніх вихователів до використання рухливої гри як засобу формування ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку (2018)
Танько Т. - Духовно-моральні цінності як ознака професіоналізму вихователя сучасного закладу дошкільної освіти (2018)
Фань Ч. - Формування ціннісних орієнтацій майбутнього педагога-музиканта як суб'єкта музично-просвітницької діяльності (2018)
Гомонюк О. - Формування професійних цінностей майбутніх педагогів у позааудиторній роботі закладів вищої освіти (2018)
Лисенко О. - Вітально-чуттєві цінності людини – суб'єкта, носія і творця ціннісного потенціалу (2018)
Кравець С. - Вимоги до організаційно-педагогічних умов дистанційного професійного навчання (2018)
Кузенко О. - Професіограма сучасного вчителя початкових класів у руслі впровадження концепції Нової української школи, Мацук Л. (2018)
Лисенко О. - Особливості організації логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку, Камінська О. (2018)
Лисенко О. - Організація корекційної роботи в закладі дошкільної освіти з дітьми групи ризику, Тринчій В. (2018)
Новоселецька І. - Інформаційне забезпечення мистецької освіти дітей дошкільного віку (2018)
Слободяник О. - Проектно-технологічний підхід у площині модернізації освітніх систем (2018)
Содержание (2018)
Романюк М. Г. - Пріапізм: етіологія, патогенез, діагностика та методи лікування (2018)
Рецензія на монографію І. І. Горпинченко, П. В. Аксьонов "Ударно-хвильова терапія у лікуванні хворих на еректильну дисфункцію судинного генезу" (2018)
Рецензия на книгу "Оргазм, его расстройства и их преодоление", подготовленную профессором кафедры сексологии, медицинской психологии, медицинской и психологической реабилитации Харьковской медицинской академии последипломного образования, доктором мед. наук, профессором Кочаряном Г. С. (Кочарян Г. С. Оргазм, его расстройства и их преодоление: монография / Г. С. Кочарян. – Харьков: "Диса Плюс", 2018. – 395 с.) (2018)
Антонян І. М. - Комбінована терапія еректильної дисфункції, Мошель Ф. Г. (2018)
Кочарян Г. С. - Роль генетических факторов в формировании гомосексуальности: современный анализ проблемы (2018)
Романюк М. Г. - Эффект Аденорма на частоту отхождения конкрементов верхней трети мочеточников: открытое рандомизированное контролируемое исследование, Аксенов П. В. (2018)
Возіанов С. О. - Радикальна простатектомія як метод лікування раку передміхурової залози: у фокусі промежинна та позадулонна методики її виконання (Історико-аналітичний огляд літератури), Шамраєв С. М., Леоненко А. М. (2018)
Сакало А. В. - Негативний вплив лікування на якість життя хворих на гермінативні пухлини яєчка (Огляд літератури) (2018)
Вітковський В. Ф. - Оцінка ефективності фітопрепарату Канефрон® Н у комплексному лікуванні хворих на сечокам’яну хворобу з використанням дистанційної ударно-хвильової літотрипсії (2018)
Гурженко А. Ю. - Обґрунтування вибору методу літотрипсії у хворих на уретеролітіаз із супутнім цукровим діабетом (2018)
Нікітін О. Д. - Підвищення ефективності лікування екскреторно-токсичної безплідності з використанням комбінованої імуномодуляції (2018)
Гурженко Ю. Н. - Оценка влияния тамсулозина на постэякуляторную боль, Спиридоненко В. В. (2018)
Зайцев В. І. - Можливості неінвазивної діагностики інфравезикальної обструкції при доброякісній гіперплазії передміхурової залози (2018)
Gorpynchenko І. - Intracavernous stem cell transplantation in erectile dysfunction: modification of adhesive properties of stem cells increases their ability to restore contractile and phosphatase activity of cavernous tissue damaged by hyperglycemia, Sytenko A. (2018)
Лучицький В. Є. - Стан андрогенного забезпечення та еректильної функції у чоловіків, хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням (2018)
Кочарян Г. С. - Паттерны измененного поведения у мужчин, обусловленные сексуальными дисфункциями (2018)
Лесовой В. Н. - Оценка оперативных методов лечения комбинации эректильной дисфункции и преждевременной эякуляции, Книгавко А. В., Аркатов А. В. (2018)
Мороз О. Л. - Вплив активності ензимурії на результати уретеролітотрипсії у хворих на уретеролітіаз єдиної нирки (2018)
Савчук Р. В. - Особливості гістохімічних змін глутаматдегідрогенази в артифіційному сечовому міхурі у динаміці (експериментальне дослідження), Костєв Ф. І., Насибуллін Б. А. (2018)
Борисов С. О. - Вплив препаратів багатовекторної дії на активність глутатіонпероксидази у крові та тканині нирок щурів під час моделюванні гострого пієлонефриту та супутнього цукрового діабету 1-го типу (2018)
Содержание (2018)
Ткаченко В. И. - Международная классификация первичной медицинской помощи (ICPC-2): история создания, структура, принципы кодирования (Лекция дистанционного обучения) (2018)
25 років на варті медичної освіти та здоров’я Прикарпаття (2018)
Ткаченко В. И. - Первичная медицинская помощь в будущем – профессиональное совершенствование (По результатам 22-й Всемирной конференции WONCA World, Сеул, Южная Корея, 17-21.10.2018 г.) (2018)
Климась І. В. - Від компетентного до досвідченого викладача сімейної медицини (За результатами навчального курсу "Leonardo EURACT. Рівень 2". Єрусалим, Ізраїль, 2018) (2018)
Рудіченко В. М. - Атипові прояви подагри у загальній практиці-сімейній медицині: власні клінічні спостереження та дані літератури, Кушнєрова М. О. (2018)
Жарінова В. Ю. - Поширеність основних факторів кардіоваскулярного ризику в осіб літнього віку з ішемічною хворобою серця, які померли від кардіоваскулярних захворювань, та прогностична значущість зазначених показників, Войнаровська Г. П., Шаповаленко І. С., Кузнєцова В. О. (2018)
Чернявський В. В. - Діагностика синдрому надмірного бактеріального росту і лактазної недостатності у хворих із синдромом подразненого кишечнику у практиці сімейного лікаря, Руденко М. М., Байло А. Є. (2018)
Терсіна О. Д. - Вікові особливості гемодинамічних показників швидкості кровотоку магістральних артерій шиї при неалкогольній жировій хворобі печінки та підвищеній масі тіла (2018)
Марушко Ю. В. - Клініко-інструментальне оцінювання стану кишечнику у дітей з респіраторною патологією та корекція виявлених порушень, Гищак Т. В., Московенко О. Д., Іовиця Т. В. (2018)
Tkachenko V. I. - Croatian primary care: features of family doctors’ training and work. Ukrainian movement of young general practitioners’ activity in exchange programs, Alekseichenko O. I. (2018)
Черкашина Л. В. - Розробка пацієнт-орієнтованої стратегії інтегрованого ведення хворих на первинному рівні медичної допомоги: дослідження медичних маршрутів при хронічній екземі (2018)
Зубач О. О. - Корекція астенічного синдрому у хворих на лептоспіроз, Зінчук О. М., Плевачук О. Ю. (2018)
Видиборець С. В. - Гемофілія, Дерпак Ю. Ю., Попович Ю. Ю. (2018)
Оптимизация поддержки грудного вскармливания как часть акушерской практики (2018)
Kaszuba E. - Влияние сердечной недостаточности и других сопутствующих заболеваний на смертность у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких: проспективное когортное исследование, основанное на данных реестров, Odeberg H., Råstam L. and Halling A. (2018)
Лучицкий В. Е. - Возрастные особенности дефицита тестостерона у мужчин с метаболическим синдромом и сахарным диабетом 2-го типа (Обзор литературы с собственными данными), Лучицкий Е. В. (2018)
Мороз О. Л. - Прогнозування калькульозного рецидиву в осіб із уретеролітіазом єдиної нирки за рівнем сольових профілів сечі (2018)
Чухрієнко Н. Д. - Сучасні можливості використання продуктів бджільництва у хворих на хронічний бронхіт на первинному рівні, Кийко Л. А. (2018)
Стрелко Г. В. - Дослідження впливу низьких доз андрогенів на оваріальний резерв, біохімічні та гормональні показники (2018)
Гаврилюк Г. О. - Застосування нативної плазми у лікуванні травми колінного суглоба (2018)
Ігнатенко Є. В. - Історичні відомості про грецький спів в україно-білоруській церковній традиції (XVI – XVIІІ століття) (2018)
Жукова О. А. - Орнаментика у клавірних творах доби бароко: питання нотації (2018)
Godek A.-E. - Musical Collection from Latin Cathedral in Lviv as the Source of the History of the Cathedral Choir and Orchestra (2018)
Nowak A. - Songs by Witold Friemann set to the poems of Taras Shevchenko: Polish-Ukrainian inspirations in art (2018)
Озджанлы-Мирзайев Б. - Произведения турецких композиторов для этнических инструментов в сопровождении оркестра : диалог Востока и Запада (2018)
Беренбейн І. С. - Неоромантичні риси творчості Валентина Костенка (на прикладі "12 солоспівів на слова Лесі Українки") (2018)
Войтенко О. С. - Симфонія № 1 Володимира Загорцева: історія створення, коментар до реконструкції (2018)
Сіраш О. С. - Становлення репертуарної концепції камерного хору "Київ" (за архівними матеріалами) (2018)
Федорова І. Ф. - Специфіка сприйняття цитати у world music (на прикладі творчості гуртів "Deep Forest" та "ДахаБраха") (2018)
Кавунник О. А. - Музичне середовище як об’єкт музичного краєзнавства (2018)
Троєльнікова Л. О. - Творчий крнцепт буття в контексті постмодерного культурологічного осягнення (2018)
Назаренко В. І. - Ірина Миколаївна Вілінська. Композитор в українській вокальній школі, Вілінський Ю. С. (2018)
Вимоги до статей (2018)
Вихідні дані (2018)
Горохівська Т. - Розвиток професійно-педагогічної компетентності викладачів вищої школи у контексті досвіду США (2018)
Комінарець Т. - Актуальність компетентнісного підходу в сучасному освітньому процесі у руслі педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського (2018)
Мартиненко С. - Педагогічне моделювання освітнього середовища університету в умовах євроінтеграції (2018)
Марусинець М. - Освіта Австрії: історичні акценти розвитку (2018)
Мельниченко Л. - Процес формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи у педагогічній теорії та практиці (2018)
Mova L. - The dev elopment of musical forms in choreographic art in the second half of the XXth century (2018)
Ткаченко Л. - Українська академічна риторична школа (2018)
Варава І. - Педагогічне моделювання готовності майбутніх техніків-програмістів до фахового самоудосконалення (2018)
Варениченко А. - Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до впровадження тренінгових технологій в Новій українській школі (2018)
Волинець К. - Підготовка магістрів до управління інноваційною діяльністю закладу дошкільної освіти (2018)
Лазарович Н. - Підготовка майбутніх педагогів до формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку (2018)
Марусинець М. - Формування інтегральної психолого-педагогічної компетентності викладача закладу вищої освіти (2018)
Кузенко О. - Формування фахової компетентності майбутніх учителів-логопедів в процесі професійної підготовки (2018)
Ненько Ю. - Професійний саморозвиток педагога: світові тенденції (2018)
Плахотнік О. - Професійно-особистісний імідж сучасного викладача вищої школи, Плахотнік О. (2018)
Потапкіна Л. - Готовність фахівців готельно-ресторанної справи до інноваційної професійної діяльності : рівнева характеристика (2018)
Себало Л. - Використання STEM-технологій у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи (2018)
Синишина В. - Місце інноваційних освітніх технологій на практичних заняттях студентів психологів (2018)
Танько Т. - Теоретичні аспекти формування професійно-значущих якостей особистості вчителя, вихователя закладу дошкільної освіти (2018)
Бей І. - Паритетний діалог як чинник суб'єкт-суб'єктної взаємодії в процесі спілкування викладача і студента факультету іноземних мов (2018)
Гаращенко Л. - Удосконалення фахової підготовки майбутніх вихователів до здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності в закладах дошкільної освіти (2018)
Гомонюк О. - Формування ключових компетентностей майбутніх фахівців соціономічних професій у закладах вищої освіти (2018)
Звєрєва Н. - Сучасні підходи до формування комунікативної культури викладача (2018)
Матішак М. - Культура демократії у змісті професійної педагогічної підготовки майбутніх магістрів (2018)
Тарарак Н. - Формування у дітей старшого дошкільного віку художньо-естетичних смаків засобами музичного мистецтва (2018)
Шуп'яна М. - Конституційно-правовий захист дітей із внутрішньо переміщених сімей у руслі сучасного законодавства (2018)
Кіщенко Н. - Англійський педагогічний дискурс : класифікація методичних термінів, Цимбал Ю. (2018)
Лисенко Н. - Напрями проекції принципу наступності в контексті модернізації української школи : вектор дошкільної освіти (2018)
Лук'янченко О. - Формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів початкової школи засобами мистецтва (2018)
Мацук Л. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій в забезпеченні якості професійної підготовки майбутніх учителів-логопедів (2018)
Мацьонг Й. - Wyzwania i obszary edukacji wczesnoszkolnej we współczesnychdyskursach pedagogicznych (2018)
Михайлишин Г. - Teoretyczne oraz metodyczne zasady monitorowania jakości edukacji uniwersyteckiej, Червінська І., Кондур О. (2018)
Рогульська О. - Особливості підготовки майбутніх учителів іноземної мови в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти (2018)
Томашевська М. - Підготовка майбутніх викладачів педагогічних дисциплін до професійної взаємодії засобами інтерактивних технологій навчання : моделювання педагогічного процесу, Кобаль В. (2018)
Топчу І. - Формирование коммуникативных компетенций учеников средствами игровых ситуаций (2018)
Markiewicz-Patkowska J. - Three-dimensional photography as a new technique to make didactic presentations more attractive, Pytel S., Oleśniewicz P., Widawski K. (2019)
Fedorenko S. V. - Experience of developing students’ multimodal literacy in the digital learning environment of higher education institutions (2019)
Назаренко Г. А. - Інформаційно-комунікаційні технології як інструмент підвищення якості дошкільної освіти, Андрющенко Т. К. (2019)
Bogachkov Yu. M. - Competency concepts analysis in the system of computer modeling of educational tasks, Ukhan P. S., Yutsevych I. S. (2019)
Шевчук П. Г. - Організація дослідницької роботи учнів засобами хмарних сервісів Office 365 (2019)
Набока О. Г. - Освітній блог як засіб професійної підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти, Демченко М. О. (2019)
Осадчий В. В. - Персональний сайт як засіб формування цифрового іміджу науково-педагогічного працівника, Сердюк І. М. (2019)
Попович Н. М. - Інформаційно-творче освітнє середовище як умова професійно-творчої самореалізації фахівця з музичного мистецтва (2019)
Бевз В. Г. - Електронні квест-посібники у фаховій підготовці майбутніх учителів математики, Годованюк Т. Л., Дубовик В. В. (2019)
Velychko V. Ye. - Use of computer algebra system maxima in the process of teaching future mathematics teachers, Stopkin A. V., Fedorenko O. H. (2019)
Горбатюк Р. М. - Використання інформаційної системи AlgoStudy у процесі формування алгоритмічного мислення майбутніх інженерів-педагогів у галузі комп’ютерних технологій, Кабак В. В. (2019)
Терентьєва Н. О. - Особливості дистанційної підготовки магістрантів факультетів фізичної культури (2019)
Федоренко Л. О. - Використання веб-квестів у навчанні німецької мови в закладах вищої освіти (2019)
Хижняк І. А. - Критеріально-рівнева структура готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності (2019)
Яненко Я. В. - Мультимедійний творчий проект як форма самостійної роботи студентів та чинник їх професійної соціалізації (2019)
Vlahov R. D. - Information modeling of behavioral project management competencies, Klindžić M., Radujković M. (2019)
Башманівський О. Л. - Особливості перекладу анотацій наукових статей за допомогою вільнопоширюваних програмних продуктів, Усатий А. В., Дяченко Н. М., Халін В. В. (2019)
Gurevych R. S. - Computer diagnostics of prospective teachers’ readiness for professional self-development, Frytsiuk V. A., Dmytrenko N. Ye. (2019)
Matvieieva O. O. - Application of ict for expert assessment of latent variables in psychological and pedagogical research, Gryniova V. M., Kuznetsova O. Yu. (2019)
Швед В. В. - Аналіз практики використання наукометричних платформ в Україні (2019)
Косенчук О. Г. - Модель інформаційно-комунікаційного забезпечення управління якістю дошкільної освіти, Бахмат Н. В. (2019)
Roliak A. O. - ICT implementation in the system of teacher education: Nordic dimension (2019)
Буйницька О. П. - Структурно-функційна модель інформаційно-освітнього середовища університету (2019)
Бабаков Р. М. - Структурная классификация методов синтеза микропрограммного автомата с операционным автоматом переходов, Баркалов А. А. (2019)
Балабанов А. С. - Верхняя граница для суммы корреляций трех индикаторов в отсутствие общего фактора (2019)
Шинкаренко В. И. - Конструктивно-продукционное представление геометрических фракталов (2019)
Машталир С. В. - Кластеризация последовательностей видеоданных на основе гармонических k-средних, Столбовой М. И., Яковлев С. В. (2019)
Самохвалов Ю. Я. - Доказательство теорем в нечеткой логике на основе структурной резолюции (2019)
Губарев В. Ф. - Проблема математической интерпретации данных. I. Системы с сосредоточенными параметрами (2019)
Булавацкий В. М. - Об одной обратной задаче для уравнения аномальной диффузии с бипорядковой производной Хильфера (2019)
Ротштейн А. П. - Надежностное проектирование условий деятельности человека на основе нечеткой перфектности (2019)
Koroliouk D. - Equilibrium in Wright–Fisher models of population genetics, Koroliuk V. S. (2019)
Стоян В. А. - Методы линейной алгебры в задачах исследования некоторых классов нелинейных дискретно преобразующих систем. ІІ. Системы с адитивно выделенной нелинейностью (2019)
Самойленко І. В. - Подвійне укрупнення фазового простору для диференціальних рівнянь зі стохастичними малими добавками в умовах пуассонової апроксимації, Нікітін А. В. (2019)
Калюх Ю. И. - Факторизация в задачах управления и динамики протяженных систем, Вусатюк А. Е. (2019)
Раппопорт И. С. - О стробоскопической стратегии в игровых задачах динамики с терминальной функцией платы и интегральными ограничениями на управления (2019)
Гречко А. В. - Застосування методу вимірювання функціонального розміру на прикладі Національного реєстру України, Мелащенко А. О. (2019)
Косаревич К. В. - Ймовірнісний підхід у задачі міжнародної конкуренції виробників з випадковими змінними, Єлейко Я. І. (2019)
Кривцун О. В. - Представлення фрагментарних структур орієнтованими графами (2019)
Довгай Б. В. - Асимптотична поведінка екстремальних значень довжини черги в системах масового обслуговування M/M/m, Mацак I. K. (2019)
Городецкий А. С. - Численные методы определения жесткостных характеристик сечения стержня, Барабаш М. С., Филоненко Ю. Б. (2019)
Примин М. А. - Метод и алгоритм получения элементов тензора пространственных производных вектора магнитной индукции в задаче поиска магнитных аномалий, Недайвода И. В. (2019)
Міхелі С. В. - Українське ландшафтознавство: практика використання і сутність терміну (2015)
Бортник С. Ю. - Ландшафтно-геоморфологічна індикація геотектонічних чинників морфогенезу, Лаврук Т. М. (2015)
Самойленко В. М. - Концепції ідентифікації міри антропізації ландшафтів: ретроспектива та перспективи, Пласкальний В. В. (2015)
Маляренко О. С. - Типологічне класифікування базових структурних елементів регіональних екомереж (2015)
Сплодитель А. О. - Ландшафтознавчий підхід як методологічна основа оптимізації діяльності національних природних парків (2015)
Буряник О. О. - Ландшафтні особливості поширення диких тварин у зимовий період у Сколівських Бескидах (на прикладі басейну р. Рибник Майданський) (2015)
Бончковський О. С. - Колодежі – новий розріз лесово-ґрунтової серії верхнього неоплейстоцену Волинської височини (2015)
Багмет О. Б. - Трансформація рельєфу в районах гідротехнічного будівництва (Дніпровський каскад водосховищ) (2015)
Філоненко Ю. М. - Рельєфоутворююча діяльність кротів та гризунів на території Українського Полісся, Філоненко О. Ю. (2015)
Матвіїшина Ж. М. - Мікроморфологічні особливості та генезис ґрунтів захисного валу раннього залізного віку неподалік с. Моринці на Черкащині, Пархоменко О. Г. (2015)
Новіцька К. В. - Оцінка інтенсивності деградаційних процесів на землях сільськогосподарського призначення в Кіровоградській області (2015)
Авдєєнко Ю. Л. - Рослинність та клімат останнього міжзледеніння у карстових районах Криму та Середнього Придністров'я (2015)
Монюшко М. - Основні закономірності розподілу біогенних речовин в акваторії Гвіанської течії (2015)
Недострелова Л. В. - Статистична структура енергетичних перетворень в атмосфері під час її блокування (2015)
Хоменко І. А. - Метеорологічні умови утворення ожеледно–паморозевих та снігових відкладень в Україні (2015)
Пясецька С. І. - Порівняльна характеристика температури повітря при досягненні максимального діаметру ожеледі НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) на території України по окремих місяцях протягом десятиріч кінця ХХ – початку ХХІ сторіч (1991–2000 та 2001–2010 рр.) (2015)
Єрмоленко Н. С. - Оцінка майбутнього розподілу посух в Україні у період 2011–2040 рр., Хохлов В. М. (2015)
Нажмудінова О. М. - Зміни поля опадів на Одещині у 2006-2014 рр (2015)
Галич Є. А. - Особливості великомасштабних циркуляційних атмосферних процесів у Північно-Тихоокеанському регіоні (2015)
Білоус Л. Ф. - Просторово-геоінформаційний аналіз для інвентаризації оселищ (2015)
Мисько К. А. - Геопросторове моделювання ерозійних процесів на локальному рівні (2015)
Бондаренко Е. Л. - Створення еколого-географічних карт засобами інтерактивного картографічного інтернет-сервісу, Шорохова Р. С. (2015)
Бортник С. - Досвід проведення геолого- геоморфологічекой практики в Університеті Яна Кохановського (м. Кєльце, Республіка Польща), Погорільчук Н., Ковтонюк О., Пабіан Гж. (2015)
Наукова школа професора Олега Адаменка "Раціональне використання та захист природи" (до 80-річчя з дня народження) (2015)
Мігунова Є. С. - Зачинатель ландшафтоведения (к 155-летию со дня рождения Н.М. Сибирцева) (2015)
Титул, содержание (2019)
Протоковилов И. В. - Особенности структур ообразования прецизионного сплава 29НК при ЭШП с порционным формированием слитка, Назарчук А. Т., Петров Д. А., Порохонько В. Б. (2019)
Гречанюк Н. И. - Электронно-лучевая выплавка трубчатых заготовок из сплавов NiCrAlY, используемых в качестве катодов для ионно-плазменного нанесения покрытий, Смашнюк Ю. А., Хоменко Е. В., Клочихин В. В., Гречанюк И. Н. (2019)
Овчинников О. В. - Технология выплавки слитков кобальтового сплава способом дугового переплава, Теслевич С. М., Тизенберг Д. Л., Єфанов В. С. (2019)
Патон Б. Е. - Индукционная плавка в секционном кристаллизаторе, Григоренко Г. М., Шейко И. В. (2019)
Гасик М. И. - Применение электрошлакового и вакуумно -дугового переплавов для повышения качества металла цельнокатаных железнодорожных колес, Пройдак Ю. С. (2019)
Тимошенко С. Н. - Пути повышения энергоэффективности дуговых сталеплавильных печей, Стовпченко А. П., Костецкий Ю. В., Губинский М. В. (2019)
Міжнародна конференція "Зварювання та споріднені технології — сьогодення і майбутнє" (2019)
Наші вітання (2019)
Диссертации на соискание ученой степени (2019)
Календарь выставок и конференций в 2019 г. (2019)
Розвиток наукових досліджень у Відділенні фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України (2019)
Нові стандарти вищої освіти: стандарт вищої освіти за спеціальністю 075 "Маркетинг" для першого (бакалаврського)рівня вищої освіти (2018)
Parkitna A. G. - The Role of Measuring The Efficiency of Marketing E-Toolbrend Management, Tutaj J. B., Kaminska A. M. F. (2018)
Фомішина В. М. - Оцінка впливу смаків та уподобань споживачів на рівень адаптації комунікативної складової комплексу маркетингу виноробних підприємств, Федорова Н. Є. (2018)
Пунін Ю. О. - Стратегія і тактика інтернет-маркетингу компаній-дистрибуторів на В2В ринку (2018)
Гегедош К. В. - Сучасний стан інтерактивно-інформаційного забезпечення транскордонного співробітництва в Карпатському Єврорегіоні (2018)
Яшкіна O. I. - Маркетингові дослідження споживачів для вдосконалення смакових якостей вина, Сиротюк Н. В. (2018)
Natorina A. O. - Management of digital business in the context of country’s economic development (2018)
Radkevych L. - Marketing research prospects for the development of unmanned vehicles in Ukraine, Dubovych Н. (2018)
Волчук В. Н. - Ранжирование показателей качества металла, Дубров Ю. И., Большаков В. И. (2018)
Алексеенко С. В. - Распределение параметров воздушно-капельной смеси вдоль обтекаемой криволинейной поверхности с учетом фазовых переходов, Юшкевич О. П. (2018)
Губенко С. И. - Влияние неметаллических включений и продуктов коррозии на износ поверхности катания железнодорожных колес (2018)
Дубров Ю. И. - Имитационное моделирование многопараметрических технологий (2018)
Фортигін А. А. - Прогноз механічних властивостей сталі Ст6сп (2018)
Большаков В. И. - Фрактальное моделирование структуры малоуглеродистой стали, Волчук В. Н., Дубров Ю. И. (2018)
Губенко С. И. - Влияние лазерного воздействия на образование трещин вблизи включений при деформации в интервале температур 25…900 °C, Никульченко И. А. (2018)
Лук’яненко О. Г. - Кінетика навуглецювання титанових сплавів за термодифузійного насичення з газового середовища, Труш В. С., Федірко В. М. (2018)
Костицький М. В. - Справедливість як засіб і ціль у виправленні та ресоціалізації засуджених: філософське осмислення, Кушакова-Костицька Н. В. (2018)
Бандура О. О. - Гносеологія права як складова філософії права (загальні думки) (2018)
Шаптала Н. К. - Предмет доказування в конституційному судовому процесі європейських країн (кельзенівська модель) (2018)
Калиновський Б. В. - Методологія дослідження конституційно-правових засад функціонування та розвитку місцевої демократії в Україні, Кулик Т. О. (2018)
Шевчук Р. М. - Аксіотерапія вищої юридичної освіти в Україні, Носенко О. В. (2018)
Губань Р. В. - Методологічні особливості дослідження історії правового регулювання адміністративно-територіального устрою України (2018)
Демиденко В. О. - Поняття, юридичний зміст і види методів муніципального права України (2018)
Климчук М. П. - Методологія дослідження проблем здійснення кримінального провадження на підставі угоди про визнання винуватості, Трекке А. С. (2018)
Білоус О. Д. - Методологічні засади дослідження виклику на стадії досудового розслідування та наслідків неприбуття на нього (2018)
Мамчин П. І. - Трансформація світоглядних основ давньогрецького правосуддя дорійського періоду (2018)
Козак Ю.-М. Р. - Історія легітимації державної влади як явища державно-правової дійсності на історичних землях України (2018)
Рудюк В. С. - Судова влада в Україні (Х–ХVIII ст.): філософсько-історичний аналіз (2018)
Бровко Н. І. - Генезис засад і принципів філософсько-правового розуміння особистості та процесу її формування (2018)
Островська Б. В. - Добровільна інформована згода на біомедичні втручання як складова прав людини (2018)
Сидорчук Ю. М. - Філософсько-правові проблеми реалізації людиною права на захист у кримінальному процесі (2018)
Кравцова З. С. - Зарубіжні теоретико-правові традиції організації державної влади (2018)
Савойська С. В. - Конструктивна комунікативна політика як модель національної консолідації (на прикладі України) (2018)
Софінська І. Д. - Рефлексія сутності та правового змісту громадянства (2018)
Кушакова-Костицька Н. В. - Філософсько-правові засади формування інформаційного суспільства в Сполучених Штатах Америки (2018)
Драган І. В. - Інститут покарання в культурно-ціннісному вимірі (2018)
Koliusheva О. - Improvement of Domestic Legislation by Adapting it to English Terminology (2018)
Кравець В. М. - Інформаційне суспільство та право в інформаційному суспільстві з позиції філософії права, Павлишин О. В. (2018)
Салманов А. Г. - Антимікробна резистентність глобальна проблема, Трохимчук В. В., Вернер О. М., Лугач О. О. (2018)
Салманов А. Г. - Епідеміологічний нагляд за нозокоміальною пневмонією у відділеннях інтенсивної терапії: проблеми та шляхи їх вирішення, Слепова Л. Ф. (2018)
Мустафаева А. А. - Сравнительный анализ эффективности симультанных лапароскопических операций у пациентов с острым аппендицитом, сопровождающимся различными гинекологическими патологиями (2018)
Салманов А. Г - Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Enterobacter spp у хірургічних стаціонарах України: результати багатоцентрових досліджень, Вернер О. М. (2018)
Салманов А.Г. - Епідеміологія та антимікробна резистентність Acinetobacter, Вернер О. М., Слепова Л. Ф. (2018)
Вітальне слово (2017)
Бережнюк І. Г. - Системи реєстрації пасажирів (PNR) як джерело інформації на авіаційному транспорті, Фрадинський О. А. (2017)
Булана В. В. - Розвиток інструментів таргетингу в контексті спрощення процедур міжнародної торгівлі та забезпечення національної безпеки, Брендак А. І., Несторишен І. В. (2017)
Гребельник О. П. - Розвиток митної справи за часів Київської Русі (2017)
Запорожець О. Ф. - Особливості застосування бухгалтерської документації для підтвердження заявленої митної вартості товарів (2017)
Івашова Л. М. - Відповідальність суб’єктів ЗЕД за результатами митного пост-аудиту в Україні: реалії та наближення до міжнародних стандартів, Скоромцева Т. О. (2017)
Капітанець С. В. - Соціально-психологічна компонента професійної компетентності посадових осіб ДФС (2017)
Ляшук Р. М. - До питання про функції управління діяльністю органів охорони державного кордону (2017)
Медвідь Ю. О. - Митні аспекти застосування попередньої інформації при переміщенні товарів, транспортних засобів через митний кордон (2017)
Мельник В. М. - Професійна компетентність персоналу державної фіскальної служби України, Нагорічна О. С. (2017)
Молдован Е. С. - Функції митної вартості у здійсненні державної митної справи України, Коновалов Ю. О. (2017)
Попель С. А. - Характеристика способів інформування та консультування громадян митними адміністраціями (2017)
Проскура К. П. - Формування системи стандартів пост-митного аудиту в Україні, Брехов C. C. (2017)
Прус Л. Р. - Інформування та консультування громадян з питань державної митної справи в Євразійському економічному союзі (2017)
Руда Т. В. - Європейський досвід надання митних спрощень при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, Шило О. І. (2017)
Хома В. О. - Комплексне забезпечення сфери запобігання порушенням митних правил: співзалежність чинників (2017)
Царенко В. І. - Ціна життя людини: морально-правовий та економічний аспект, Дворнічена І. М., Мартинов Д. Ю. (2017)
Яковенко О. В. - Аналіз нормативного забезпечення застосування технічних систем при здійсненні митного контролю (2017)
Наші вітання (2017)
Видання Університеті ДФС України (2017)
Інформація про навчаня за митним спрямуванням в Університеті ДФС України (2017)
Вимоги до рукопису (2017)
Вихідні дані (2017)
Мисула Ю. І. - Особливості терапії когнітивного дефіциту у хворих на параноїдну шизофренію (2012)
Пентелейчук Н. П. - Морфологічні особливості та топографія сухожилкових струн передсердно-шлуночкових клапанів серця людини (2012)
Грищук М. І. - Вплив засобів захисту рослин на екосистему і людину (2012)
Семенюк Т. О. - Клапани серця: основні моменти їх розвитку, мікроскопічна будова та особливості кровопостачання (2012)
Марценюк В. П. - Обґрунтування об'єктивності семестрового тестування та об'єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) для оцінювання знань та практичних навичок з пропедевтики педіатрії, Сельський П. Р. (2012)
Бількевич Н. А. - Вплив внутрішньовенного введення фотомодифікованого ізотонічного розчину хлориду натрію та ентеросорбції на стан перекисного окиснення ліпідів й антиоксидантний захист при негоспітальній пневмонії (2012)
Погорєлов В. М. - Хронічне легеневе серце і терапія серцевої недостатності, Брек В. В., Денисова С. В., Волкова І. В. (2012)
Малик Ю. Ю. - Аномально розташовані струни лівого шлуночка серця як прояв сполучнотканинної дисплазії (2012)
П'ятночка І. Т. - Патоморфоз цитологічного складу крові у хворих на туберкульоз легень, Корнага С. І., П'ятночка В. І. (2012)
Скрипник Н. В. - Роль йодного дефіциту та гіпотиреозу в розвитку метаболічного синдрому (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського