In memoriam (2018)
Омельчук О. М. - Теоретико-правові аспекти дослідження поведінки людини (2018)
Литвиненко І. Л. - Реформування територіальної організації влади в Україні: здобутки та перспективи (2018)
Кочин В. В. - Поняття та ознаки ендавменту (2018)
Білоусов Ю. В. - Гарантії майнових інтересів держави під час виконання судових рішень: міжнародний та національний аспекти (2018)
Бондаренко-Зелінська Н. Л. - Врегулювання спору за участю судді: проблеми та перспективи застосування (2018)
Весна Н. О. - Зміна та розірвання договору в односторонньому порядку (2018)
Анікіна Г. В. - Правове регулювання посмертного донорства в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2018)
Гарієвська М. Б. - Забезпечення майнових інтересів учасників справи в цивільному процесі: порівняльно-правовий аспект (2018)
Самбір О. Є. - Розмежування форвардного контракту та договору купівлі-продажу, Бориславська М. В. (2018)
Сердечна І. Л. - Самозахист особистих немайнових прав інших членів сім’ї та родичів (2018)
Завадська Н. В. - Принцип повного відшкодування шкоди при визначенні обсягу цивільно-правової відповідальності за вчинення терористичного акту (2018)
Бичковська М. Є. - Правова охорона незареєстрованих дизайнів у сфері моди за законодавством Китайської Народної Республіки (2018)
Сидоренко Д. І. - Загальні юридичні наслідки недійсності шлюбу за сімейним законодавством України (2018)
Чудик-Білоусова Н. І. - Становлення договірного регулювання соціального страхування в Україні (2018)
Андрушко А. В. - Окремі аспекти правового регулювання праці старост об’єднаних територіальних громад (2018)
Михайлова І. Ю. - Добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (2018)
Місінкевич А. Л. - Удосконалення правового регулювання функціонування сільськогосподарських кооперативів в Україні з урахуванням досвіду Республіки Польща (2018)
Ратушна С. І. - Історико-правові аспекти становлення права спільної власності на землю (2018)
Димінська О. Ю. - Правова природа CESL у контексті гармонізації договірного права ЄС (2018)
Мадзігон Н. В. - Правовий статус комбатантів та цивільного населення в контексті імплементації норм міжнародного гуманітарного права в кримінальне законодавство України (2018)
Грень Л. М. - Механізми державного управління жіночою професійною освітою на території України у ІІ половині ХІХ — початку ХХ ст. (2018)
Лаврук О. В. - Сутність поняття державної політики (2018)
Дяченко С. А. - Складові системи управління місцевими фінансами в умовах децентралізації (2018)
Мороз С. А. - Забезпечення відповідності університетських знань вимогам ринку праці як напрям удосконалення механізмів державного управління якістю вищої освіти (2018)
Прав Ю. Г. - До питання нормативно-правового забезпечення реалізації механізмів державного управління у будівництві (2018)
Синчак В. П. - Публічна політика фіскальної служби як чинник зміцнення національної безпеки в бюджетній сфері (2018)
Шевчук І. В. - Нормативно-правове забезпечення економічної безпеки України в контексті захисту національних інтересів держави (2018)
Корюгін А. В. - Інформаційні технології управління маркетинговою діяльністю підприємства (2018)
Кудельський В. Е. - Управління збалансованим розвитком підприємств у сфері АПК (2018)
Андрос С. В. - Фінансово-кредитне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств (2018)
Крушинська А. В. - Концесія як форма стимулювання інвестицій в туристичну сферу (2018)
Кулинич О. І. - Комплексна оцінка забезпечення сталого людського розвитку, Кулинич Р. О. (2018)
Михайлов В. С. - Рейтингові оцінки у військовій сфері: методологія і практика, Єфімова В. В. (2018)
Омельчук О. М. - Філософсько-правове дослідження громадянства (рецензія на монографію І. Д. Софінської "Філософсько-правова візія доктрини громадянства") (2018)
Буханевич О. М. - Монографічне дослідження діяльності Державної прикордонної служби України щодо протидії нелегальній міграції, Михеєнко М. М. (2018)
Хмельницький університет управління та права — вищий навчальний заклад комунальної форми власності (2018)
Інформація про часопис "Університетські наукові записки" (2018)
Вимоги до матеріалів, що подаються для опублікування у часопису "Університетські наукові записки” (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
De Luca F. - Editorial: The intertwined play of governance, regulation, financial information and disclosure – Suggestions for further research (2019)
Pezzuto I. - Turning globalization 4.0 into a real and sustainable success for all stakeholders (2019)
Albarrak H. - AAOIFI governance standards: Sharia disclosure and financial performance for Islamic banks, El-Halaby S. (2019)
Salia H. - The role of an audit committee in bank solvency: an emerging market case, Addo E. B., Adoboe-Mensah N. (2019)
Wood A. - An assessment of corporate governance in financial institutions in Barbados, Small K. (2019)
Elfeituri H. - Examining banking productivity drivers in MENA banks after financial liberalisation in 1990s (2019)
Carbonai D. - Board interlocking network in the Brazilian stock market. A hypothesis on the conflicting manager (2019)
Рохман Б. Б. - Исследование различных схем реконструкции проектной системы пылеприготовления при переводе парогенератора ТПП-210А блока №4 Трипольской ТЭС с АШ на газовый уголь марок Г и ДГ-100 (2017)
Будько В. І. - Застосування теорії черг для описування імовірнісних параметрів процесу заряду електромобілів від відновлюваних джерел енергії (2017)
Кузнєцов М. П. - Побудова математичної моделі режиму споживання електроенергії (2017)
Головко В. М. - Розробка стенду та методики дослідження відцентрових регуляторів для вітроустановок, Коханєвич В. П., Шихайлов М. О. (2017)
Перминов Ю. Н. - Сравнение технических параметров ветроустановок (ВЭУ) и приливных электростанций (ПЭС) при использовании в зонах с невысокими природными энергетическими потенциалами, Волков Л. В., Перминова С. Ю. (2017)
Кныш Л. И. - Влияние некоторых геометрических параметров на энергетические показатели ветродвигателей с вертикальной осью вращения, Гоман О. Г. (2017)
Обухов Е. В. - Оценка интенсивности внешнего водообмена на Киевском водохранилище в зависимости от водности года, Корецкий Е. П. (2017)
Барило А. А. - Дослідження свердловинних термограмм Берегівського гідротермального родовища (2017)
Клюс В. П. - Переробка конденсату газогенераторної установки в біогаз, Четверик Г. О. (2017)
Жовмір М. М. - Кінетика термолізу та вигорання часток твердого біопалива. Частина 4. Вплив анізотропії гранул на швидкість окислення вуглецю з коксозольного залишку в осьовому та радіальному напрямках (2017)
Білоокий О. В. - Показники імунологічного дослідження крові за інфікованого та неінфікованого жовчного перитоніту, Роговий Ю. Є., Білоокий В. В. (2015)
Бортник Ю. В. - Ефективність корекції метаболічних порушень у щурів із комбінованим дефіцитом йоду та заліза (2015)
Бульбук О. В. - Удосконалення діагностичного процесу при ураженнях коронкової частини фронтальних зубів, Рожко М. М. (2015)
Вацеба М.О. - Порушення електролітного балансу в кардіологічній практиці (2015)
Вірстюк Н. Г. - Зміни ліпідного спектру крові у хворих на псоріаз на тлі метаболічного синдрому, Никифорук М. М. (2015)
Вірстюк Н. Г. - Вплив глутаргіну на функціональний стан печінки у хворих з хронічною серцевою недостатністю, Черкашина О. Є. (2015)
Макян С. В. - Клінічні особливості перебігу рецидивного та хронічного бронхіту у дітей (частина 1), Гаргаун В. А., Майданник В. Г. (2015)
Михайленко Т. М. - Ефективність нового комплексу професійної та індивідуальної гігієни ротової порожнини в осіб, що користуються знімними конструкціями зубних протезів на основі біохімічних та фізико-хімічних показників ротової рідини (2015)
Мішалов В. Г. - Результати диференційованого лікування інфекції місця виходу/тунельної інфекції катетера tenckhoff при проведенні перитонеального діалізу у хворих з термінальними стадіями хронічної хвороби нирок, Заводовський Є. С., Гойда С. М., Маркулан Л. Ю., Кучма І. Л. (2015)
Мокия-Сербина С. А. - Комплексная этапная реабилитация детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, Бузоверя А. Н. (2015)
Nefedov A. A. - Pharmacological Correction of Neurological Disorders in Case of Multiple Sclerosis, Mamchur V. I. (2015)
Олійник І. Ю. - Топографоанатомічні особливості структур щічної ділянки у плодів людини, Марценяк І. В., Цигикало О. В. (2015)
Пахаренко Л. В. - Досвід диференційованого підходу до лікування різних форм передменструального синдрому (2015)
Пенішкевич Я. І. - Вплив простагландинів та інгібіторів їх синтезу на протеолітичний лізис високомолекулярних білків у волозі передньої камери ока кроликів при проникному пораненні війчастого тіла (2015)
Петрина В. О. - Вивчення ролі маркерів активності запального процесу при неспецифічному виразковому коліті (2015)
Rybalov O. V. - Treatment of Patients Suffering from Glossalgia Accompanied by Xerostomia, Korolenko I. A. (2015)
Роговий Ю. Є. - Стан клубочково-канальцевого та канальцево-канальцевого балансу за навантаження водою від'ємного окисно-відновного потенціалу, Колеснік О. В. (2015)
Рожко М. М. - Лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей із дифузним нетоксичним зобом, Годованець О. І. (2015)
Ромаш І. Р. - Динаміка антропометричних показників, показників вуглеводного, ліпідного та ферментного обміну у пацієнтів із параноїдною шизофренією при лікуванні (2015)
Салижин Т. І. - Оцінка якості життя у хворих на хронічну хворобу нирок, кореговану амбулаторним гемодіалізом, із супутньою хронічною серцевою недостатністю та без неї, Яцишин Р. І. (2015)
Середюк В. Н. - Динаміка фактора росту фібробластів основного і систолічного тиску в легеневій артерії під впливом інгібітора ангіотензинперетворюючого ферменту еналаприлу, блокатора рецепторів ангіотензину-II кандесартану та їхнього поєднаного застосування у хворих на хронічне легеневе серце з артеріальною гіпертензією (2015)
Ткачук Ю.Л. - Особливості структурної організації гемомікроциркуляторного русла надниркових залоз в нормі та при експериментальному цукровому діабеті (2015)
Четайкіна А. В. - Клініко-патогенетичні особливості перебігу ерозивновиразкових уражень гастродуоденальної зони у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень, Склярова О. Є. (2015)
Чубій І. З. - Цитоморфометричні характеристики стану тканин пародонту при використанні препарату кверцетину в поєднанні лазерним опроміненням, Рожко М. М. (2015)
Ячник І. М. - Прокальцитонін для діагностики сепсису та його ускладнень у дітей (2015)
Дельва Ю. В. - Випадок рідкісної варіантної форми системної склеродермії (склередема Бушке), Яцишин Р. І., Сандурська Я. В., Вишиванюк В. Ю., Сухоребська М. Я. (2015)
Палійчук О. В. - Значення мутації 5382 insС у гені BRCA 1 у розвитку спадкових і первинно-множинних пухлин, Россоха З. І. (2015)
Гаморак Г. П. - Сучасні аспекти формування професійних якостей студентів-медиків на кафедрі мікробіології (2015)
Карпінець І. М. - Аналіз соціально-психологічних умов навчання студентів-іноземців Івано-Франківського національного медичного університету (2015)
Кінаш Н. М. - Використання інтернет-ресурсу в освоєнні клінічних дисциплін (2015)
Кравчук І. В. - Психолого-педагогічні вимоги до сучасного викладача вищої школи (2015)
Николюк А. М. - Метод кооперативних груп як засіб оптимізації навчального процесу в медичній освіті (2015)
Петрина В. О. - Оптимізація самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу (2015)
Pavlenko O. V. - Using PRGF-Endoret Technique for the Regeneration of Soft Tissues Defects Applied in Regenerative Medicine, Bida R. Yu. (2015)
Присяжнюк В. П. - Картографування розподілів азимутів поляризації лазерних мікроскопічних зображень полікристалічних плівок плазми крові у диференційній діагностиці хронічних дифузних захворювань печінки, Ушенко О. Г., Дуболазов О. В. (2015)
Цигикало О. В. - Застосування тривимірного комп'ютерного реконструювання в морфології, Олійник І. Ю., Кашперук-Карпюк І. С. (2015)
Карпінець І. М. - Аналіз десятирічних трендів показників захворюваності і смертності населення в Україні та Івано-Франківській області від причин, асоційованих із вживанням алкоголю (2015)
Костишин І. Д. - Рак слизової порожнини рота. Діагностика і лікування в Івано-Франківській області, Бойко В. В., Романчук В. Р., Гірна Г. А. (2015)
Литвинець Є. А. - Рак нирки - прогнозування виживаності, Строй О. О., Лесняк О. М., Білоруський Р. О., Оброцький А. С., Марухняк Р. В., Бодлак С. І., Смук Т. М., Сеник О. Р. (2015)
Мищенко І. А. - Аналіз неспецифічних реакцій організму операторів сейсмопрогнозу на акустичне навантаження (2015)
Литвинець Є. А. - Етіопатогенетичні чинники, діагностика сечокам'яної хвороби та кальцій-оксалатного нефролітіазу, Скоропад Н. Т. (2015)
Магрицька І. - Якою має бути медична термінологія в українській державі (2015)
Богмат Л. Ф. - Сучасні підходи до лікування вторинної аритмогенної кардіоміопатії в дітей, Рак Л. І., Ніконова В. В., Головко Т. А., Бессонова І. М., Шевченко Н. С., Ахназарянц Е. Л., Михальчук О. Я. (2019)
Марушко Ю. В. - Аналіз обізнаності лікарів щодо принципів корекції лихоманки в дітей, Гищак Т. В. (2019)
Марушко Т. В. - Забезпеченість вітаміном D та мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, Голубовська Ю. Є. (2019)
Агафонова Е. А. - Новые терапевтические возможности фитопрепаратов при лечении острых респираторных инфекций у детей, Никулина А. А., Петренко Л. Л., Шленчак Е. П. (2019)
Буднік Т. В. - Важливість корекції вегетативної дисфункції у дітей із розладами сечовипускання, або як підвищити ефективність терапії гіперактивного сечового міхура (2019)
Кривуша О. Л. - Лікування функціональних гастроінтестинальних розладів у дітей раннього віку, Бабич В. Л., Леоненко Н. Й. (2019)
Никитюк С. О. - Синдром Стівенса — Джонсона в підлітка: діагностика і лікування (клінічний випадок), Демборинська Н. М., Кміта І. В. (2019)
Колоскова О. К. - Вроджений кір (клінічний випадок), Іванова Л. А., Поліщук М. І., Гопко Н. В., Гарас М. Н. (2019)
Абатуров О. Є. - Хронічна Helicobacter pylori-асоційована інфекція у дітей, парацелюлярна проникність слизової оболонки шлунка та харчова алергія, Ликова А. Е. (2019)
Левицький А. Ф. - Підходи до хірургічного лікування вродженої клишоногості у дітей, Карабенюк О. В., Голубенко О. О. (2019)
Абатуров А. Е. - Ингибирование бактериального кворум сенсинга (общие представления), Крючко Т. А. (2019)
Новакович М. - Рецепція стилю Д. Бортнянського в церковних композиціях М. Вербицького (2016)
Гаргай О. - Пізньоромантична парадигма інтерпретації фольклорних джерел у скрипкових творах А. Солтиса (на прикладі п’єси "Куяв’як") (2016)
Стоянова А. - Нові модифікації жанру кантати у творчості сучасних українських композиторів (2016)
Білас О. - Функції музики та музичні концепти в новітніх театральних системах першої половини ХХ ст. (2016)
Вовченко Г. - Монограма як провідний формотворчий принцип у "Каноні пам’яті Ігоря Стравинського" Альфреда Шнітке (2016)
Городецький А. - Kammermuzik № 5 Пауля Гіндеміта: на шляху до формування індивідуального композиторського стилю (2016)
Вавшко І. - Рок-балада та народна пісня: механізми взаємодії (2016)
Бабенко О. - "Дума про Довбуша" В. C. Бібіка в аспекті діалогу композитора з фольклором (2016)
Созанський Й. - Малярський світ симфонії C. Туркевич-Лукіянович (ракурс міжвидової мистецької взаємодії в аспекті технічного арсеналу) (2016)
Мазуренко А. - Статичний та динамічний методи аналізу в дослідженні процесу формотворення пісенної строфи (аспект української етнічної музики) (2016)
Семенець О. - Ностальгія у контексті проявів модернізму в українській музичній культурі кін. XIX – поч. XX ст.: до постановки проблеми (2016)
Бабенко К. - Про інтерпретаційний аналіз алонімного музичного твору (на прикладі Сонати для мюзету та basso continuo op. 13 № 6 "Il Pastor Fido" Н. Шедевіля / А. Вівальді) (2016)
Жарковський Р. - До проблеми неокласицизму в інструментальному стилі І. Стравінського (2016)
Марушко А. - Тема дитинства у творчості Моріса Равеля: музично-текстологічний аспект (2016)
Тетюк М. - Семантичні коди у вокальних жанрах (2016)
Войтович О. - Критерії оцінювання звучання оркестру в концертних залах, Тракало О. (2016)
Катрич О. - Аналітичний ресурс концепції музично-виконавських архетипів в контексті взаємодії культурологічних парадигм Ероса і Етоса (2016)
Герега М. - Парний цикл в сучасній українській навчальній фортепіанній літературі (2016)
Левкулич Є. - Творчий портрет C. Борткевича-піаніста (2016)
Бернацька-Гловаля Е. - Мистецьке середовище Львова 20–30-х років ХХ століття та його вплив на камерно-вокальну творчість львівських композиторів (мультикультурний аспект) (2016)
Нікітюк О. - Особливості виконання кантатно-ораторіальних творів сучасних українських композиторів (на прикладі фольклорної сценічної ораторії "Барбівська коляда" Ганни Гаврилець) (2016)
Левицький О. - Генрик Ярецький – одна з ключових постатей галицького диригентського компендіуму останньої третини ХІХ століття (2016)
Пилатюк І. - Вступне слово (2017)
Новакович М. - Танцювальність в оркестрових творах М. Вербицького як характерна ознака "віденської ідентичності” (2017)
Сиротинська Н. - Риторичні прийоми у структурі візантійської гимнографії та української сакральної монодії (2017)
Мазепа Т. - Рудольф Шварц –забутий директор Галицького Музичного Товариства (2017)
Борецький В. - Кларнет у творчості І. Стравінського (2017)
Кулиняк Н. - Критично-публіцистична діяльність Антіна Рудницького (сторінками галицької преси першої третини ХХ століття) (2017)
Рудакевич М. - Функції кіномузики на прикладі фільму "Владика Андрей" (2017)
Федорняк Н. - Українські фольклорні студії в Канаді (2017)
Грабовська О. - Інтерпретація поезії Івана Франка у камерно-вокальній творчості українських композиторів (на прикладі циклів "Зів’яле листя" Ігоря Соневицького та "П’ять пісень на слова Івана Франка" Валентина Сильвестрова) (2017)
Лазаревич Є. - Літургійний спів "західної" традиції: естетичний аспект та проблема музики в сучасній літургії (2017)
Бернацька-Гловаля Е. - Польська аматорська пісня ХІХ ст. у львівському культурно-мистецькому континуумі (2017)
Фішер Т. - Професійна музична освіта Галичини в період німецької окупації Львова (1941–1944) (2017)
Загородній Т. - Вокальні цикли Ю. Мейтуса на слова українських поетів у світлі стильових особливостей творчості та виконання (2017)
Єфіменко М. - Скрипкова фантазія у творчості українських композиторів ХIХ–ХХІ століть (2017)
Пославський А. - Стильові витоки та авторські інтерпретації камерно-ансамблевого інструменталізму композиторів нововіденської школи (2017)
Ельтек І. - Філософські візії поетичних концептів Івана Франка у вимірах сучасної естетики (на матеріалі творів Мирослава Скорика) (2017)
Демчук О. - У пошуках матриці фортепіанної творчості Олів’є Месіана (2017)
Маруняк В. - Музика та малярство в творчості українських митців ІІ пол. ХХ століття (до проблеми синтезу мистецтв) (2017)
Мендюк Н. - Деякі oсобливості втілення юнгівських архетипів у міфологемі русалки на прикладі творів митців епохи Романтизму (балади "Причинна", "Утоплена", "Русалка" Т. Шевченка та опера "Ундина" Е. Т. А. Гофмана) (2017)
Олійник С. - Регіональні параметри рецепції творчості композиторів-романтиків (на прикладі Ф. Шопена, Ф. Ліста та Р. Ваґнера в музичній культурі Львова) (2017)
Лісогорська А. - Щодо інтерпретаційного дискурсу в сучасній опері (на прикладі режисерських інтерпретацій опери "Пікова Дама" П. І. Чайковського) (2017)
Сенишин Л. - Квартетна музика в українському музикознавстві другої половини XX століття (2017)
ЛІ Янь Лун - Представництво у світовому контенті скрипкової музики китайського композитора ХХ ст. Ма Сіконґа у світлі синтезу національних та європейських традицій (2017)
Скрипник Н. - Карлгайнц Штокгаузен в радянській музикознавчій літературі (2017)
Драганчук В. - Національний Еґо-концепт у музичному дискурсі: теоретичні засади і приклад втілення (за філософією Г. Сковороди) (2017)
Новакович М. - Дмитро Бортнянський як "винайдена традиція" галицької музичної культури ХІХ століття (2017)
Мазепа Т. - Діяльність Галицького Музичного Товариства в період формування структури (1838–1848 роки) (2017)
Зінків І. - До постановки проблеми розвитку органології в Україні (2017)
Герега М. - Етнохарактерна та візуальна інтертекстуальність у фортепіанному циклі Ігоря Шамо "Гуцульські акварелі” (2017)
Вавренчук І. - Виявлення західноєвропейської сецесійної моделі в українській музиці на прикладі опери М. Леонтовича "На Русалчин Великдень" (2017)
Андрєєва В. - Біля витоків Полтавського оперного театру: забуте ім’я Василини Старостинецької (джерелознавчий аспект) (2017)
Білас О. - Інноваційні риси музичних концепцій театру Леся Курбаса (на прикладі вистав "Гайдамаки" за Шевченком і "Газ" Г. Кайзера) (2017)
Плечелюк Г. - Семантичні площини архетипу Переродження у зразках сучасної української музики (2017)
Мазуренко А. - Дослідження звуковисотних коливань в українському пісенному фольклорі методами електронно-акустичного та статистичного аналізу (2017)
Серко О. - Традиційна вокально-обрядова культура Середньої Волині (етнографічний та жанровий аспекти) (2017)
Чистякова Н. - Струнно-смичкові аматорські колективи Харкова: регіональна специфіка та творчі репрезентації (2017)
Ткачук А. - Фаготовий тембр як засіб виразовості в симфонічних творах Б. Лятошинського (2017)
Чабан Т. - Традиції символізму в сонаті Des-dur Василя Барвінського (2017)
Катрич О. - До питання моделювання психологічної структури особистості композитора, Чубак А. (2017)
Коменда О. - Піаніст – композитор – музикознавець: жанрові домінанти та періодизація творчої діяльності Олександра Козаренка (2017)
Гав’юк-Шеремет О. - Фортепіанна лисенкіана Олександра Козаренка (2017)
Хшановський М. - Ars subtilior: перші зразки графічних партитур, Тракало О. (2017)
Сіраш А. - Камерне хорове мистецтво України: етап становлення (2017)
Лазаревич Є. - Концертне виконання давньої релігійної музики з погляду "історично орієнтованого виконавства" (2017)
Зотов Д. - Особливості функціонування психологічної сфери саксофоніста-імпровізатора (2017)
Бійо В. - Король-Сонце, озброєний богами (2017)
Лагунов П. - Комунікативні моделі квартетного музикування та їхня роль у австро-німецькій музиці другої половини XVIII ст. (2017)
Ліва Н. - Перехідні тенденції у дзеркалі європейського музичного мистецтва ХХ – початку ХХІ століть (2017)
Сидоренко Л. - Міжкультурні взаємодії: історико-стильові проекції (2017)
Черевко К. - До питання "відкритого" фіналу в опері "Турандот" Джакомо Пуччіні (2017)
Леонтьєв С. - Музика "тривожного очікування" як один з художніх прийомів у практиці композиторів Голлівуду (2017)
Жарковський Р. - Імпресіоністські риси струнного інструменталізму у квартетній творчості К. Дебюссі та М. Равеля (2017)
Кантемирова А. - Етногенез у визначенні культурного феномену Молдови (2017)
Янь Чжихао - Музичне мистецтво в умовах міжкультурної взаємодії Схід – Захід (2017)
Енджі Пань Хунь - Жанр концерту для фортепіано з оркестром у творчості китайських композиторів 2010-х років (2017)
Ма Веньтін - Форми професійного музичного життя і музичної освіти у Шанхаї початку ХХ століття (2017)
Ке Лун - Становлення жанру камерної вокальної лірики у творчості композиторів провінції Гуандун першої половини ХХ століття (2017)
Арпентьева М. - Бульварный роман: повседневные и профессиональные психотерапевтические отношения (2018)
Бузов А. - "Безумний пакт" як історія однієї ініціації: новела Віталія Бендера "Таємниця" в контексті модерністських пошуків автора (2018)
Вірченко Т. - Сучасна українська драматургія для дітей: аксіологічний вимір крізь поколіннєву призму (2018)
Гайдаш А. - Композиційні особливості п’єси-спогаду "М. Баттерфляй" Д. Г. Хуанга (2018)
Гуль О. - Філософське підґрунтя імагологічних імплікацій соціокультурного компонента китайської флористичної лірики (2018)
Іщенко О. - Свій / чужий хронотоп як маркер ідентичності героїв у романах Мирослава Дочинця (2018)
Козлов Р. - Концепт "структура" в дискусіях мистецького українського руху (2018)
Кошман П. - Мова і нацыя як праблемнае поле сучаснай беларускай прозы (2018)
Ліхоманова Н. - Онтологія ідентичності у прозі Амелі Нотомб (2018)
Набитович І. - Музичний дискурс творчости Дарії Віконської (2018)
Пащенко Є. - Хорватія Дмитра Павличка (2018)
Руснак І. - Жанрові особливості і прототипи роману "Сонце з заходу" Уласа Самчука (2018)
Сафарян С. - Індоєвропейські та праслов’янські космологічні мотиви у фольклорній спадщині Давньої Русі (2018)
Терехова І. - Художнє відображення проблеми гріховного та праведного в повісті М. Костомарова "Сорок лет" (2018)
Циганок О. - Проблеми атрибуції поетики Києво-Могилянської академії "Praecepta de arte poētica…" (1735?) (2018)
Гончаренко А. - Літературна спадщина Бориса Грінченка для дітей і про дітей (2018)
Погребенник В. - Самобутність літературного фольклоризму поезії Бориса Грінченка (2018)
Яковлева І. - Осмислення ідей жіночого руху у перекладах "нової драми" М. Грінченко (на матеріалі драми Г. Зудермана "Heimat") (2018)
Луцюк М. - Давньоєгипетська "Пісня арфіста": художній переклад українською і коментування (2018)
Бровко О. - Компаративні виміри художнього підтексту (2018)
Відомості про авторів (2018)
Содержание (2018)
Афтанділянц Е. Г. - Стан поверхні та структура наночастинок, отриманих електроіскровою обробкою металевих гранул, Лопатько К. Г., Зауличний Я. В. (2018)
Сизоненко О. Н. - Влияние толщины переходной интерметаллидной зоны CuAl2 на твердость материала системы Al-Cu, Зайченко А. Д., Присташ Н. С. (2018)
Кудь І. В. - Композиційні порошки системи Si3N4-ZrN електротехнічного призначення, Єременко Л. І., Крушинська Л. А., Широков О. В., Згалат-Лозинський О. Б., Зяткевич Д. П., Уварова І. В. (2018)
Кудь І. В. - Особливості синтезу порошків твердих розчинів Cr0,9Tі0,1Si2 і Cr0,9Ta0,1Si2, призначених для високоомних резистивних матеріалів, Єременко Л. І., Лиходід Л. С., Зяткевич Д. П., Уварова І. В. (2018)
Кудь І. В. - Одержання нанорозмірних порошків твердих розчинів на основі дисиліциду молібдену для виготовлення мішеней, Єременко Л. І., Лиходід Л. С., Зяткевич Д. П., Уварова І. В. (2018)
Ситник Я. А. - Вплив легуючих добавок і температури нагрівання на розмагнічування і точку Кюрі порошкових термомагнітних матеріалів на основі залізонікелевих сплавів, Маслюк В. А., Блощаневич О. М., Стегній А. І. (2018)
Пінчук М. О. - Використання продукту утилізації автомобільних шин для синтезу карбіду хрому, Гадзира М. П. (2018)
Ivanchenko S. E. - Tape Casting of anode and electrolyte layers for solid oxide fuel cells, Polishko І. O., Baranovskyi D. I., Brodnikovskyi Y. M., Vasylyev O. D., Ragulya A. V. (2018)
Гречанюк Н. И. - Влияние технологических факторов на механические свойства конденсатов на основе меди и молибдена, Гречанюк В. Г. (2018)
Гречанюк І. М. - Фізико-хімічні властивості композиційних матеріалів Cu-Cr, Гречанюк В. Г. (2018)
Сосновский Л. А. - Исследование особенностей прессования и вакуумного спекания порошковой смеси железо-кремний, Власова О. В., Миницкий А. В. (2018)
Епифанцева Т. А. - Влияние объемной доли и дисперсности вольфрамовых частиц на электрическое сопротивление гетерогенного материала на медной основе, Власова О. В., Солонин Ю. М., Баглюк Г. А., Штерн М. Б., Коваль А. Ю. (2018)
Гречанюк И. Н. - Новые направления работ НПП "Элтехмаш” по получению перспективных материалов и покрытий методами электронно-лучевой плавки и высокоскоростного испарения-конденсации в вакууме (2018)
Шишкіна Ю. О. - Аналіз основних напрямків отримання порошкових алюмоматричних композиційних матеріалів (2018)
Затовський В. Г. - Сучасні порошкові композиційні матеріали для комутаційної та зварювальної техніки, Хоменко О. В., Хоменко О. І. (2018)
Козирацкий Е. А. - Использование скорости ультразвука для исследования особенностей формирования структуры псевдосплава Fe-Cu-Mo, Колесников А. Н., Гетьман О. И., Радченко П. Я., Талько О. В. (2018)
Вихідні дані (2018)
Nowakowski P. - Synod zamojski 1720 w spoleczno-polityczne??i zycie Koscielne Ukrainy (2018)
Гаврилюк М. О. - Український історик Михайло Драгоманов (2018)
Дроботюк К. О. - Земський учитель у соціальній структурі села Російської імперії (70 – 80-і рр. ХІХ ст.) (2018)
Доценко В. О. - Єврейське землеволодіння та оренда земель в українських губерніях Російської імперії у ХІХ – на початку ХХ ст. (2018)
Романюк Н. Й. - Зміни в системі землеволодіння і землекористування у Правобережній Україні та їх наслідки: 1861 – 1914 рр. (2018)
Титівець О. О. - Спільна діяльність громадських об’єднань та органів управління у східних українських регіонах 1917 – 1920 роках (2018)
Семанишин Т. С. - Концептуальні засади функціонування громадських об’єднань в радянській Україні доби становлення тоталітарного режиму (1920-ті рр.) (2018)
Мацур Л. М. - Участь громадських організацій радянської України у роботі з політемігрантами (20-і рр. ХХ ст.) (2018)
Свистович С. М. - Розвиток кооперативного руху в радянській Україні (20-ті рр. ХХ ст.) (2018)
Pesotskiy M. M. - People’s commissariat of interior affairs of Ukraine in the 1920’s. historiography of creation and activity (2018)
Rolduhina Y. O. - Involvement of State Security Agencies in Solving Social and Economic Issues in the 1920s-1930s in the territory of Ukraine (2018)
Treitiak D. V. - The impact of korenization policies on greek ethnic minority in the twenties-thirties of the 20th century (2018)
Чуян І. Л. - Матеріальні чинники організації повсякденного життя чехів радянської України: харчування та житло (1921 – 1934 гг.) (2018)
Стьопул І. В. - Демократичні традиції українського націоналізму (2018)
Кравченко Д. Ю. - Проблема "переміщених осіб" – неповерненців у період повоєнної репатріації українських громадян у сучасній українській історіографії (2018)
Нагірняк О. Р. - Розвиток українознавства у системі науково – освітніх центрів української еміграції (1945 – 1991 рр.): тенденції, проблеми, досягнення (2018)
Сидорович О. С. - Торгівля книгами у сільській місцевості УРСР у 1950 – 80-их рр. (2018)
Паска Б. В. - Розправа радянського режиму над городенківською групою дисидентів (2018)
Ющенко П. А. - Нові радянські "історичні ювілеї і дати" та їх відзначення в період наростання системної кризи комуністичного ладу (1965 – 1985 рр.) (2018)
Падалка С. С. - Бідність в українському селі як культурне і соціально-економічне явище: середовища, носії, життєві стилі (1990 – 2000-і рр.) (2018)
Артюшенко І. А. - Верховна Рада України, як інституційний чинник держави в антикорупційній діяльності: історичний аспект (1990 – 2000-і роки) (2018)
Мороз М. В. - Становлення української автокефалії в міжцерковному дискурсі світового православ’я (2018)
Коваленко А. І. - Концепт стародавнього слов’янського етносу в історіографічному дискурсі (2018)
Сазіна Т. Ю. - Українська діаспора в Росії: поява та причини міграції (2018)
Гусєв В. І. - Ефіопія: на шляху за збереження політичної незалежності (друга половина ХІХ ст. – 20-ті роки ХХ ст.) (2018)
Погромський В. О. - Діяльність Американської адміністрації допомоги та інших американських філантропічних організацій у відновленій Польщі в 1918 – 1922 рр. (2018)
Гідревич М. М. - Пропаганда та ідеологія як інструменти нацистської дипломатії в Ірані напередодні Другої світової війни (2018)
Журба М. А. - Громадсько-політичні об’єднання Східної Німеччини в аграрних проектах радянської окупаційної адміністрації (1945 – 1950 рр.) (2018)
Глоба О. Ф. - Пластиды растительных клеток: исторический аспект их изучения (2018)
Проців О. Р. - Оцінка харчової цінності дичини у Галичині кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2018)
Коваленко Н. П. - Організація ведення сільського господарства в межах діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України (1917–2017 рр.) (2018)
Столяр О. П. - Внесок В. О. Кудашева у розвиток сільського господарства в Україні (2018)
Шарлай Н. І. - Становлення контрольно – насіннєвої справи в Україні у творчійспадщині професора П. Р. Сльозкіна (2018)
Кучер В. І. - Академік В. І. Вернадський про роль науки в розвитку суспільства (2018)
Воловодовська В. О. - Діяльність професора П. Ф. Тушкана в контексті розвитку аграрної освіти в Україні (2018)
Корзун О. В. - Діяльність Українського науково-дослідного інституту агролісомеліорації і лісового господарства у роки Другої світової війни (2018)
Татарчук Л. М. - Внесок професора В.С. Михайловського у розвиток системи заходів боротьби з хворобами і шкідниками плодово-ягідних культур в Україні (до 125 річчя від дня народження) (2018)
Мельник В. В. - Теоретико-методологічні та науково-організаційні засади розвитку штучної інкубації в Українській РСР у 1951 – 1964 роках (2018)
Смірнова Б. О. - Оптимізація структури посівних площ і сівозмін для розвитку ґрунтозахисного землеробства у господарствах Полтавського регіону на початку ХХІ ст. (2018)
Соловей Г. М. - Роль академічної науки у розвитку інноваційних технологій протиерозійного землеробства у Західній Україні на початку ХХІ століття (2018)
Лебедєв І. К. - Методологічні аспекти викладання дисципліни "Історія науки і техніки" для студентів інженерних спеціальностей, Ігнатова Л. Р. (2018)
Падалка С. С. - Нотатки з приводу однієї книги (2018)
Севастьянов О. В. - Повернення забутої перемоги історичної давнини та імені її творця (2018)
Ігнатуша О. М. - Репресії 1920-1930-х років проти православної церкви: регіональний аспект (2018)
Ковпак Л. В. - Документальна розповідь про українську екологічну асоціацію "Зелений світ" (2018)
Титул, зміст (2018)
Бутенко Н. В. - Цифрова трансформація підприємницької діяльності в розрізі реалізації концепції "Індустрія 4.0", Кощук А. Г. (2018)
Ісаєва Н. І. - Методи стратегування сталого розвитку Польщі, Дегтярьова О. В. (2018)
Кизим М. О. - Оцінки торгівлі доданою вартістю у світовій економіці, Хаустова В. Є., Шликова В. О., Крамарев Г. В., Пінчук А. О. (2018)
Раєвнєва О. В. - Порівняльний аналіз та узагальнення досвіду партнерства між ЗВО та бізнес-середовищем, Аксьонова І. В., Остапенко В. М. (2018)
Бондар-Підгурська О. В. - Матеріалізація науково-методологічного підходу до прогнозування та оцінки ефективності системи управління інноваційними факторами сталого розвитку соціально орієнтованої економіки на основі модернізованого ІЛР (МІЛР) (2018)
Грицуленко С. И. - Инфокоммуникационное развитие Украины в условиях перехода к цифровой экономике, Уманец Е. Ю. (2018)
Єрмаченко В. Є. - Методичній підхід до вибору пріоритетних напрямів експорту освітніх послуг на основі аналізу показників зовнішньої торгівлі, Чжан Л., Мірзоєв Д. Ш. огли (2018)
Іляш О. І. - Напрями державної політики забезпечення рівних можливостей жінок і чоловіків в оперативних цілях соціальної безпеки України (2018)
Кизим М. О. - Оцінка і діагностика розвитку розподіленої енергетики в Україні, Лелюк О. В., Костенко Д. М. (2018)
Ярошенко І. В. - Нормативно-правове забезпечення публічного управління розвитку сільських територій та агропромислового сектора в Україні, Семигуліна І. Б. (2018)
Моргачов І. В. - Потенціал використання інвестиційної ємності регіону (2018)
Оболенцева Л. В. - Визначення факторів впливу на управління конкурентоспроможністю промисловості регіонів України (2018)
Шашина М. В. - Функціональні особливості структурної модернізації регіональної економіки України (2018)
Ареф’єва О. В. - Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю авіатранспортного підприємства, Кравчук Н. М., Катан М. Я. (2018)
Карлова О. А. - Науково-практичний підхід до управління ризиками логістичної діяльності підприємств машинобудування, Нестеренко Р. В. (2018)
Коваленко Т. В. - Антикризове управління персоналом у державних організаціях (2018)
Кондратенко Н. О. - Особливості інноваційної корпоративної культури в управлінні організацією, Запорожець Г. В. (2018)
Ус Ю. В. - Діалектичний підхід до формування теоретичних основ стратегічного контролінгу в системі антикризового управління підприємствами, Кузнецова Г. В. (2018)
Швиданенко Г. О. - Дизруптивні інновації: сутність і наслідки впровадження, Бесараб С. О. (2018)
Бурєннікова Н. В. - Методичні підходи до формування ефективного механізму управління економічною діяльністю сільськогосподарських підприємств: футурологічні аспекти, Завгородній І. В. (2018)
Ковальов В. М. - Наукові підвалини соціального перевлаштування людства як історичної неминучості (2018)
Rayevnyeva O. V. - Building a System of Institutional Autonomy of a Higher Education Institution: Methodological Background (2018)
Андрушків І. П. - Діджиталізація в банківському секторі: світовий та вітчизняний досвід, Надієвець Л. М. (2018)
Vnukova N. M. - The Conceptual Framework for the Formation of a Risk-Based System for Combating Money Laundering, Terrorist Financing, and the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction, Andriichenko Z. O., Hontar D. D. (2018)
Дунас Н. В. - Міжнародні стандарти оцінки заставного майна та перспективи їх використання в Україні (2018)
Zhukov V. V. - Analysis of Problematic Issues in Building an Effective Bank Compliance System, Kotsiuba O. V. (2018)
Кишакевич Б. Ю. - Оцінювання ефективності масштабу діяльності українських банків за допомогою DEA-аналізу, Мажаров Д. В. (2018)
Khalatur S. M. - Factors Affecting Profitability of Commercial Banks and Directions of its Improvement, Gushcha S. O. (2018)
Кривошлик Т. Д. - Об'єднання страхових компаній як фактор саморегулювання на страховому ринку України (2018)
Луцька Н. І. - Загальні вимоги до формування власного капіталу небанківських фінансових установ, Прокопенко Ж. В. (2018)
Пасічник Ю. В. - Теоретико-методологічне обґрунтування розвитку місцевих бюджетів в умовах децентралізації (2018)
Тарасюк М. В. - Стан і перспективи розвитку інструментарію ринку державних цінних паперів в Україні, Тімошенко Н. М. (2018)
Огліх В. В. - Соціально-економічні детермінанти зміни криміногенної ситуації в Україні, Волкова В. В., Шаповалов О. В. (2018)
Акімова Н. С. - Методичні підходи до трансформації фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ, Асває А. (2018)
Акімова Н. С. - Удосконалення системи управлінського обліку торгової організації в конкурентному середовищі, Топоркова О. В., Наумова Т. А. (2018)
Замула І. В. - Методика внутрішнього контролю операцій з ГМО та витрат на екологічну якість продукції, Сироїд Н. П. (2018)
Кривицька О. Р. - Центри відповідальності в системі управлінського обліку діяльності компаній зі страхування життя (2018)
Лазебник Ю. О. - Адаптація міжнародної класифікації статусу в зайнятості до національних умов (2018)
Свірко С. В. - Ідентифікація об’єктів бухгалтерського обліку операцій за договорами концесії, Ковальчук В. В. (2018)
Семенець А. О. - Історико-компаративний аналіз становлення інституту внутрішнього аудиту (2018)
Цаль-Цалко Ю. С. - Обліково-статистичні аспекти вартісного оцінювання якості зайнятості працівників підприємства, Мороз Ю. Ю. (2018)
Дрогобицький І. М. - Моделювання соціокультурних систем (2018)
Клебанова Т. С. - Загальна система оптимізації стратегічних бізнес-процесів сервісної ІТ-компанії, Баликов О. Г. (2018)
Самарець Н. М. - Економіко-математичний аналіз виробництва олійних культур, Кравець М. О. (2018)
Svetunkov S. G. - Complex Variance in Modern Econometrics (2018)
Довгаль О. А. - Екологічна політика в процесі екологізації економічного розвитку, Панова І. О. (2018)
Лазарєва О. В. - Збалансоване використання зрошуваних земель (2018)
Імас Є. - Оцінювання рівня сформованості цінностей здорового способу життя студентської молоді, Дутчак М., Андрєєва О., Кенсицька І. (2019)
Муллагільдіна А. - Удосконалення технічної підготовки спортсменок 10–11 років у художній гімнастиці у вправах з булавами, Красова І. (2019)
Красова І. - Інформативна значущість показників фізичної підготовленості та морфофункціонального стану у структурі рухової системи учнів 9–10-річного віку, Красов О. (2019)
Путятіна Г. - Політико-економічні параметри оптимізації галузі фітнесу як соціоприродної системи (2019)
Пустовойт Б. - Использование и влияние комплексной программы физической терапии в лечении больных с деформирующим коксартрозом 2–3 степени, Тец А., Повитчан О., Калашникова И. (2019)
Пилипко О. - Вибір ігрового амплуа центральних захисників на підставі аналізу структури спеціальної підготовленості кваліфікованих ватерполісток, Пилипко А. (2019)
Баннікова Р. - Фактори, що визначають спрямованість процесу фізичної реабілітації чоловіків з остеохондрозом поперекового відділу хребта в стадії ремісії, Кормільцев В., Брушко В., Балаж М. (2019)
Шейко Л. - Физическое развитие и функциональное состояние женщин 20–35 лет, занимающихся плаванием (2019)
Шевченко О. - Зміна рівня показників техніко-тактичної підготовленості у тенісистів на етапі попередньої базової підготовки (2019)
Саннікова М. - Проблема формування теоретичних основ розвитку волонтерського руху в спорті (складовий компонент галузі нормативно-правової основи спортивного права), Петренко І. (2019)
Батєєва Н. - Метод контролю енерговитрат на багатокомпонентні рухові виконання елементів складнокоординаційного завдання, Кизім П., Гуменюк С. (2019)
Годована О. І. - Гістохімічне дослідження глікозаміногліканів альвеолярного відростка нижньої щелепи на тлі фармакологічної корекції експериментального остеопорозу і пародонтиту (2016)
Зубачик В. М. - Порівняльна оцінка остеотропної дії ендодонтичних пломбувальних матеріалів на моделі експериментальної деструкції кісткової тканини щелепи щурів, Ган І. В. (2016)
Сороченко Г. В. - Експериментальне дослідження ефективності глибокого фторування емалі в період вторинної мінералізації емалі постійних зубів (2016)
Тарасенко Л. М. - Механізми стресорних ушкоджень тканин порожнини рота (котороткий огляд літератури і власних досліджень), Білець М. В. (2016)
Єлісєєва О. В. - Вплив лізоцимовмісного зубного еліксиру на м’які тканини порожнини рота у хворих на червоний плоский лишай при стоматологічній патології, Соколова І. І. (2016)
Ніколішина Е. В. - Перспективи поліпшення лікування герметичних уражень на стоматологічному прийомі, Бублій Т. Д. (2016)
Романова Ю. Г. - Влияние неблагоприятніх факторов окружающей среды на состояние гомеостаза у пациентов со стоматологической патологией, Заградская Е. Л., Строченко Е. А. (2016)
Сулим Ю. В. - Досвід застосування композицій із метилметіонінсульфонію хлоридом ( вітаміном U) для лікування пародонтитів (2016)
Павленко О. В. - Роль плазми збагаченої тромбоцитами і факторами росту, в практиці хірурга-стоматолога, Біда Р. Ю. (2016)
Колесник И. А. - Взаимосвязь степени тяжести крылонебного ганглионита с гигиеническим состоянием полости рта (2016)
Соколов В. Н. - Пластика дефектов тканей головы и шеи артеризированными трансплантатами на базе широчайшей мышцы спины, Аветиков Д. С., Иваницкая Е. С., Бондаренко В. В. (2016)
Чертов С. А. - Непосредственная имплантация в инфицированные лунки удаленных зубов (2016)
Біда О. В. - Особливості ортопедичного лікування хворих із частковою втратою зубів із застосуванням дентальної імплантації залежно від показників щільності кісткової тканини щелеп (2016)
Кіндій В. Д. - Індивідуальний апарат для лікування контрактур нижньої щелепи, Дворник В. М., Новіков В. М. (2016)
Риберт Ю. О. - Аналіз стану зубощелепного комплексу пацієнтів із комбінованими скронево-нижньощелепними розладами і методів їх лікування (2016)
Костура В. Л. - Порушення цитокінової регуляції при хронічному катаральному гінгівіті в дітей із надмірної масою тіла, Бузвушко Е. В., Лаповець Л. Є. (2016)
Назарян Р. С. - Комплексний аналіз стоматологічного статусу дітей,хворих на алергічні захворювання, Кривенко Л. С. (2016)
Назарян Р. С. - Визначення окремих компонентів стоматологічного статусу дітей, хворих на муковісцидоз, Ткаченко М. В. (2016)
Смоляр Н. І. - Порівняльна оцінка ураженості карієсом постійних зубів у дітей із використанням індексів НІК, ICDAS і якості їхнього стоматологічного здоров’я за критеріями EGOHID, Чухрай Н. Л. (2016)
Ярошенко Е. Г. - Особенности кальций-фосфорного обмена у детей младшего возраста, Соколова И. И. (2016)
Петрушанко Т. О. - Значення фантомних занять у формуванні практичних навичок майбутніх лікарів-стоматологів, Островська Л. Й., Попович І. Ю. (2016)
Професор Чистякова Віра Федорівна. Памяти учителя к 90 – летию профессора В. Ф. чистяковой (2016)
До відома авторів (2016)
Ємець О. О. - Розв’язування лінійної оптимізаційної задачі на полірозміщеннях при сталості сум координат у розміщеннях, Ємець ОЛ-Ра О., Поляков І. М. (2018)
Зеленський А. Г. - Фундаментальні розв’язки визначальної системи диференціальних рівнянь математичної теорії пластин (2018)
Козін І. В. - Алгоритми на фрагментарних структурах для задачі про розбиття множини на дві частини, Сардак В. І., Терешко Я. В. (2018)
Константінов О. В. - Керування системою "резервуар – рідина" зі зворотним зв’язком на основі еталонної моделі, Новицький В. В., Святовець І. Ф. (2018)
Кривохата А. Г. - Застосування ансамблевого навчання в задачах класифікації акустичних даних, Кудін О. В., Давидовський М. В., Лісняк А. О. (2018)
Курапов С. В. - Алгебраические методы построения топологического рисунка непланарного графа, Сгадов С. А. (2018)
Латифов Ф. С. - Свободные колебания облегченных подпорных стен, составленных из ортотропных цилиндрических оболочек, контактирующих с грунтом, Ганиев Д. С. (2018)
Левада В. С. - Интегральное представление разрывного решения задачи, описывающей обобщенное плоское электроупругое состояние пьезоэлектрической пластины, Левицкая Т. И., Пожуева И. С., Хижняк В. К. (2018)
Литвин О. М. - Метод знаходження розподілу корисних копалин у шахтній сейсмічній томографії, Драгун В. В. (2018)
Мильцев О. М. - Аналіз функцій трьох змінних на основі воксельних структур образів-моделей в системі "ранок" (2018)
Пожуєв В. І. - Застосування біполярної системи координат до моделювання динаміки двох коаксіальних оболонок у пружному середовищі, Пожуєв А. В., Фасоляк А. В. (2018)
Сидоров М. В. - Метод Роте у комбінації з методом двобічних наближень розв’язання початково-крайових задач для напівлінійного рівняння теплопровідності (2018)
Татиевский Д. Н. - К синтезу законов управления неголономной модели трехзвенного автопоезда при движении задним ходом (2018)
Халанчук Л. В. - Огляд методів генерації дискретних моделей геометричних об’єктів, Чопоров С. В. (2018)
Хома Г. П. - Про один спосіб побудови т-періодичних розв’язків рівнянь гіперболічного типу, Хома-Могильська С. Г., Чорний В. З. (2018)
Черняков Ю. А. - Теория пластического течения для материалов с площадкой текучести, Лабибов Р. Р. (2018)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізико-математичні науки" (2018)
Процес рецензування (2018)
Process of review (2018)
Нікітченко М. С. - Пропозиційні логіки часткових предикатів з композицією предикатного доповнення, Шкільняк О. С., Шкільняк C. С., Мамедов Т. А. (2019)
Шкільняк О. С. - Девіантні алгебри істиннісних значень та девіантні класи загальних недетермінованих предикатів (2019)
Дорошенко А. Ю. - Автоматизоване проектування OpenCL програм на основі алгебро-алгоритмічного підходу, Бондаренко М. М., Яценко О. А. (2019)
Овдій О. М. - До питання автоматизації проектування робочих процесів на основі алгебро-алгоритмічного та онтологічного інструментарію (2019)
Шевченко Р. С. - TermWare-3 – система переписування термів, заснована на контекстному численні, Дорошенко А. Ю. (2019)
Рогушина Ю. В. - Засоби та методи аналізу неструктурованих даних (2019)
Яловець А. Л. - Методи розпізнавання агентом невідомого навколишнього середовища (2019)
Григорян Р. Д. - Симулятор механизмов срочной регуляции гемодинамики человека, Дегода А. Г., Харсун В. С., Джуринский Е. А. (2019)
Зверхановский А. А. - Физико-механическое обоснование структуры пластинки базиса на прочностные характеристики полных съемных протезов, Задорожный В. Г. (2016)
Коломоєць І. С. - Шляхи поліпшення фіксації однокореневих суцільнолитих штифтових конструкцій, Машейко І. В, Герасимчук П. Г., Помойницький В. В. (2016)
Николаева А. В. - Изучение влияния комплекса растительных полифенолов, витамина К и минералов на состояние тканей пародонта крыс в условиях моделирования пародонтита (2016)
Кулигіна В. М. - Результати допплерографічного дослідження гемодинаміки екстра краніального відділу брахіоцефальних судин при захворюваннях тканин пародонта в пацієнтів з ураженням між хребцевих дисків шийного відділу хребта, Тепла Т. О., Комнацький Б. Ю. (2016)
Пупін Т. І. - Вплив шкідливих факторів виробництва на стоматологічний статус працівників птахофабрик, Кардашевська О. І. (2016)
Давиденко В. Ю. - Дослідження смакової чутливості в період адаптації пацієнтів до знімних пластинкових протезів (2016)
Диев Е. В. - Нормативные показатели продолжительности зуботехнических этапов изготовления прикручиваемых мостовидных протезов на основе пластиковых выгораемх абатментов и абатментов с платформой для прилеивания с опорой на имплантаты, Лабунец В. А., Диева Т. В. (2016)
Забуга Ю. І. - Результати ортопедичного лікування пацієнтів з дефектами твердих тканин вітальних зубів, Біда О. В. (2016)
Комариця О. Й. - Застосування гідро гелю адгезивно-активного полімеру з антисептичним засобом у складі знімного пластмасового протеза, Суберляк О. В., Семенюк Н. Б., Вовк Ю. В. (2016)
Рябушко Н. О. - Зміни активності а-амілази ротової рідини в процесі комплексного лікування хворих на ішемічну хворобу серця з дефектами зубних рядів, Дворник В. М., Баранова А. Ф., Баля Г. М. (2016)
Шибінський В. Я. - Результати діагностики і лікування внутрішніх розладів снщс під контролем магнітно-резонансної томографії (2016)
Лещук С. Є. - Оцінка рівня санітарно-гігієнічних знань у дітей із бронхіальною астмою (2016)
Каськова Л. Ф. - Стан гігієни порожнини рота і водневого показника і дітей із гіпертрофією аденоїдів, Уласевич Л. П. (2016)
Попело Ю. В. - Стоматологічний статус дітей зі злоякісними солідними новоутворами (2016)
Хоменко Л. О. - До питання про сучасну систематизацію карієсу зубів у дітей України, Біденко Н. В. (2016)
Лихота А. М. - Стан і шляхи покращення стоматологічної допомоги військовослужбовцям, які беруть участь у антитерористичній операції на Сході Україні, Коваленко В. В. (2016)
Яценко П. І. - Мораль, лікарська етика і медичне право (2016)
Сидоренко А. Ю. - Особливості формування тимчасового прикусу в дітей, народжених від матерів груп ризику (огляд літератури) (2016)
Юбилейный год маэстро стоматологии Сергея Радлинского (2016)
Профессор Рибалов Олег Васильович (до 75-річчя від дня народження) (2016)
До відома авторів (2016)
Vadachkoria Z. - The new approach for study the growth regulation of various forms of children hemangioma, Dzidziguri L.., Ghibradze G., Modebadze I., Mikeladze M., Dzidziguri D. (2016)
Січкоріз Х. А. - Зміни фізико-хімічних властивостей ротової рідини у хворих із захворюваннями пародонта на фоні хронічного гепатиту с під час противірусної терапії, Мінько Л. Ю. (2016)
Волошина Л. І. - Про необхідність спільного планування ортопедичної стоматологічної допомоги в комплексному лікуванні пацієнтів із дефектами щелепно-лицевої локалізації, Скікевич М. Г., Аветіков Д. С., Бондаренко В. В., Соколова Н. А., Ахмеров В. Д. (2016)
Мельник В. Л. - Міждисциплінарний підхід у лікуванні пацієнтів із больовою дисфункцією скронево-нижньощелепного суглоба на фоні остеохондрозу шийного відділу хребта, Шевченко В. К. (2016)
Діасамідзе Е. Д. - Фактори дезадаптації до знімних зубних протезів, профілактика, лікування, Діасамідзе М. Е., Жуков К. В., Шнайдер С. А. (2016)
Зверхановский А. А. - Оптимизация конструкции полного съмного протеза с целью профилактики протезных стоматитов, Яровая А. В., Максименко П. В. (2016)
Кенюк А. Т. - Клініко-експериментальне обґрунтування модифікованого методу оцінки редукції періімплантатної кісткової тканини при різних схемах ортопедичної реабілітації (2016)
Кирманов О. С. - Результати порівняльної клінічної оцінки застосування пластмас для тимчасового незнімного протезування (2016)
Комариця О. Й. - Динаміка електрофоретичної активності клітин букального епітелію при використанні модифікованого знімного протеза з гідрогелем на основі адгезивно активного полімеру "Акрилан-ЛПІ" із антисептичним засобом при хронічному генералізованому пародонтиті (2016)
Кулінченко Р. В. - Симптоми внутрішніх розладів скронево-нижньощелепних суглобів за даними обстеження хворих на скронево-нижньощелепні дисфункції (2016)
Кордіяк А. Ю. - Дослідження стану пері апікальних тканин зубів залежно від типу застосованих штифтових конструкцій із відновленням або без відновлення коронкової частини штучними коронками, Дидик Н. М., Павличко Р. Р. (2016)
Король Д. М. - Жувальна ефективність як критерій оцінки функціонального стану зубощелепної системи, Король М. Д., Скубій І. В., Кіндій Д. Д., Тончева Є. Д., Ярковий В. В. (2016)
Лещук Л. С. - Міжзубний контактний пункт жувальних зубів і його значення в збереженні стабільності зубних рядів (2016)
Макєєв В. Ф. - Обґрунтування використання алгоритмів діагностики скронево-нижньощелепних розладів, Телішевська У. Д., Кучер А. Р. (2016)
Телішевська О. Д. - Диференційована діагностика скронево-нижньощелепних розладів із застосуванням розробленої комп’ютерної програми визначення індивідуального ризику їх розвитку (2016)
Циганок О. В. - Розповсюдженість оклюзійних порушень у пацієнтів з ознаками патології моторики язика, Березій М. В., Новіков В. М. (2016)
Флис П. С. - Статика ортодонтических аппаратов с подвижной наклонной плоскостью при лечении мезиального прикуса, Григоренко А. Я., Дорошенко Н. Н., Тормахов Н. Н., Филоненко В. В. (2016)
Безвушко Е. В. - Оцінка якості життя дітей м. Луцька за суб’єктивними індикаторами стоматологічного здоров’я, Лагода Л. С. (2016)
Малко Н. В. - Уміст імуноглобулінів у ротовій рідині дітей, які проживають на території з різними рівнями забруднення, Безвушко Е. В., Гірчак Г. В. (2016)
Нарепеха О. Т. - Стан твердих тканин тимчасових зубів у дітей інтернатних закладів, Дубецька-Грабоус І. С. (2016)
Горб-Гаврильченко И. В. - Роль деловой игры в формировании клинического мышления и коммуникативных навыков у будущих врачей-стоматологов (2016)
Яценко І. В. - Особливості етіології та патогенезу хвороб скронево-нижньощелепного суглоба, ускладнених дисфункцією жувальних м’язів, Аветіков Д. С., Гаврильєв В. М., Іваницька О. С., Соколова Н. А., Бойко І. В. (2016)
До 65-річного ювілею заслуженого діяча науки і техніки України доктора медичних наук професора Фліса Петра Семеновича (2016)
Професор Ткаченко Павло Іванович (до 65-річчя від дня народження) (2016)
До відома авторів (2016)
Кучеренко В. О. - Формування поруватості буровугільних матеріалів при лужній активації з тепловим ударом, Тамаркіна Ю. В., Сабєрова В. О. (2019)
Oranska O. I. - X-ray diffraction and thermal studies on some food and cosmetic bentonite clays, Gornikov Yu. I. (2019)
Гузенко Н. В. - Особливості адсорбції парів води на мікро- і мезопористих активованих вугіллях, Лодевик П., Ласло К., Томмас М. (2019)
Rymsha Kh. V. - Proton conductive polymer and hybrid polymer-inorganic membranes, Zhyhailo M. M., Demchyna O. I., Yevchuk I. Yu. (2019)
Жданюк Н. В. - Сорбція іонів кобальту(ІІ) та урану(VI) залізовмісними нанокомпозитами на основі палигорськіту, Ковальчук І. А., Корнілович Б. Ю. (2019)
Канцерова М. Р. - Каталітичні властивості In2O3-Al2O3 композицій в окиснювальному дегідруванні пропану в пропілен за участю СО2, Орлик С. М., Яремов П. С. (2019)
Прудіус С. В. - Конверсія D-фруктози в етиллактат на SnO2-вмісних каталізаторах, Вислогузова Н. М., Брей В. В. (2019)
Terets M. I. - Quantum chemical study on the interaction of carbon nanotube with polyethylene and polypropylene oligomers, Demianenko E. M., Zhuravsky S. V., Сhernyuk О. А., Kuts V. S., Grebenyuk A. G., Sementsov Yu. I., Kokhtych L. M., Kartel M. T. (2019)
Гончар О. М. - Модифікування поверхні монтморилоніту олігоуретаном, що містить функціональні аміногрупи (2019)
Shevchenko V. M. - Biocidicity of paper and basalt fiber, Guts N. A. (2019)
Содержание (2019)
Єрмак О. С. - Галектин-3 та його зв’язок зі станом артерій коронарного русла у хворих на гострий інфаркт міокарда на тлі супутнього ожиріння, Кравчун П. Г., Риндіна Н. Г., Титова Г. Ю., Боровик К. М. (2019)
Shaparenko O. V. - Evaluation of structural-functional changes of the left ventricular myocardium in patients with arterial hypertension and obesity by the level of irisin, Kravchun P. H., Kravchun P. P., Kadykova O. I., Lisova H. V. (2019)
Сиволап В. В. - Особливості кардіоваскулярного ремоделювання у хворих на гіпертонічну хворобу високого додаткового ризику з супутнім субклінічним гіпотиреозом, Новіков Є. В. (2019)
Самура Б. Б. - Вплив терапії аторвастатином на плазмові біологічні маркери та кардіоваскулярний ризик у хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію в ремісії (2019)
Семененко А. І. - Оцінювання впливу інфузійної терапії на динаміку ендотеліну-1 у пацієнтів із гострим ішемічним інсультом, Семененко Н. О., Хребтій Г. І., Малик С. Л., Боднар Р. Я., Гінгуляк О. М. (2019)
Kuznietsov A. A. - Analysis of diagnostic informative value of the Full Outline of UnResponsiveness Scale in patients with spontaneous supratentorial intracerebral hemorrhage (2019)
Михалюк Є. Л. - Фізіологічні та потенційно патологічні зміни на ЕКГ у представників плавання різних спортивних кваліфікацій, Сиволап В. В., Гуніна Л. М., Головащенко Р. В. (2019)
Потапов О. О. - Зміни вмісту інгібітора активатора плазміногена 1 типу у плазмі крові у хворих із черепно-мозковою травмою залежно від маси тіла та генотипу за -675 4G/5G поліморфізмом гена РАІ-1, Кмита О. П., Циндренко О. О., Хавро М. П., Березний Т. В., Карпеко І. О. (2019)
Гудз О. І. - Можливості вдосконалення дистальних автологічних реконструкцій у пацієнтів із хронічною критичною ішемією нижніх кінцівок (2019)
Васько Л. М. - Поєднане застосування спіральної комп’ютерної томографії та трансректальної ультразвукової діагностики в оцінюванні неоад’ювантного хіміопроменевого лікування раку прямої кишки, Жукова Т. О., Почерняєва В. Ф., Корнєєв О. В. (2019)
Сафарова С. С. - Оценка ремоделирования костной ткани у пациентов с сахарным диабетом 2 типа (2019)
Степанов Ю. М. - Функціональний стан підшлункової залози в дітей із неалкогольною жировою хворобою підшлункової залози, Лук’яненко О. Ю., Завгородня Н. Ю., Татарчук О. М., Гравіровська Н. Г., Кленіна І. А. (2019)
Дудник В. М. - Вміст інтерлейкінів-4, 6 та ядерно-транскрипційного фактора NF-kB у дітей, які хворі на атопічну бронхіальну астму, залежно від поліморфізму lle50Val гена IL4RA, тяжкості перебігу та рівня контролю захворювання, Мороз Л. В., Заічко Н. В., Куцак О. В. (2019)
Зубаренко А. В. - Интегральная оценка гематологических показателей при внебольничной пневмонии у детей разного возраста, Копейка А. К., Папинко Р. М., Прохорова С. В., Коваль Л. И. (2019)
Riabokon Yu. Yu. - Influence of interleukin-6 gene polymorphism on the efficacy of antiviral treatment in patients with chronic hepatitis C, Kalashnyk K. V., Riabokon O. V. (2019)
Савельева Н. Н. - Влияние эстрогенной недостаточности и ее сочетания с хроническим стрессом на состояние пародонта старых крыс, Гончаренко О. В., Шнайдер С. А., Ткаченко Е. К. (2019)
Полякова Є. М. - Діагностика гіперплазії ендометрія у рутинній гінекологічній практиці, Луценко Н. С., Гайдай Н. В. (2019)
Pakharenko L. V. - Assessment of quality of life among women with polycystic ovary syndrome of different reproductive age, Vorobii V. D., Kurtash N. Ya., Perkhulyn O. M. (2019)
Марункевич Я. Ю. - Гендерні особливості параноїдної шизофренії в сучасних умовах (2019)
Джигалюк О. В. - Кардиопротекторная активность и скрининг в ряду N-замещенных хиназолин-4(3Н)-онов, Степанюк Г. И., Шабельник К. П., Коваленко С. И., Пашинская О. С. (2019)
Беленичев И. Ф. - Место тиотриазолина в галерее современных метаболитотропных лекарственных средств, Визир В. А., Мамчур В. И., Курята А. В. (2019)
Феджага І. П. - Шкірно-фасціальний клапоть басейну надключичної артерії в реконструктивній хірургії голови та шиї, Кравець О. В., Шамрай В. А., Півторак В. І., Феджага О. П., Плахотнюк І. М., Ковальчук А. О. (2019)
Шинкевич В. І. - Внесок макрофагів у патогенез хронічного пародонтиту у людини та перспективи дослідження. Огляд літератури, Кайдашев І. П. (2019)
Бойчук-Товста О. Г. - Особливості етіології, патогенезу, лікування та профілактики захворювань пародонта у вагітних жінок на тлі залізодефіцитної анемії (огляд літератури), Бойчук О. Г. (2019)
Raznatovska O. M. - HIV-associated B-cell lymphoma of a patient with multiresistant tuberculosis (clinical case), Fedorets A. V., Potapenko M. S., Pashсhenko I. V., Voitiuk I. M., Zakharchuk S. I. (2019)
Бадюк М. І. - Удосконалення заходів диспансеризації військовослужбовців Збройних Сил України хворих на артеріальну гіпертензію, Бібік Т. А., Солярик В. В., Денисюк Ю. П. (2018)
Бадюк М. І. - Удосконалення диспансеризації військовослужбовців Збройних Сил України з серцево-судинними захворюваннями, Бібік Т. А., Солярик В. В. (2018)
Галушка А. М. - Математична модель моделювання ризику розвитку вторинної патології серцево-судинної системи у постраждалих з бойовою травмою, Сидорова Н. М. (2018)
Радченко О. М. - Частота реакцій адаптації у пацієнтів з бойовою травмою, Жакун І. Б., Деркач З. В., Філіпюк. .А. Л. (2018)
Осьодло Г. В. - Клініко-функціональні особливості перебігу коморбідної патології у військовослужбовців, Бичкова С. А., Желеховський О. А., Дяченко В. В. (2018)
Кіх А. Ю. - Досвід використання провідникової анестезії при наданні травматологічної допомоги військовослужбовцям з вогнепальними пораненнями кінцівок, Яловенко В. А., Беспаленко А. А., Андронов Я. В. (2018)
Сидорова Н. М. - Вторинна патологія серцево-судинної системи у військовослужбовців з бойовою травмою – сучасний погляд на проблему (2018)
Ергард Н. М. - Судово-медична оцінка встановлення діагнозу "Лімфогранулематоз" (2018)
Шидловська Т. А. - Стан слухової функції за даними суб’єктивної аудіометрії у постраждалих з акутравмою отриманою в зоні проведення антитерористичної операції, Шевцова Т. В., Пойманова О. С., Петрук Л. Г., Кузьмук І. О. (2018)
Баркевич В. А. - До питання особливостей радіаційних аварій в медичних закладах та ліквідації їх наслідків (2018)
Мороз Г. З. - Тютюнокуріння військовослужбовців: сучасний стан проблеми та готовність до змін нездорової поведінки, Ткачук І. М., Єпішев Ю. П, Міхріна М. І., Кравець А. В., Захарчук Л. М. (2018)
Іващенко С. М. - Вплив заходів превентивної медицини на професійну діяльність військовослужбовців, Козак Н. Д. (2018)
Бєлозьорова О. В. - Маркетингове дослідження вітчизняного фармацевтичного ринку лікарських засобів у хірургічному лікуванні військовослужбовців (2018)
Кучмістов В. О. - Фармацевтичне дослідження природної вільнодисперсної багатокомпонентної системи, Кучмістов О. Ф., Шматенко В. В. (2018)
Полова Ж. М. - Обґрунтування технологічного процесу виробництва антимікробного препарату срібла в ампулах, Алмакаєва Л. Г. (2018)
Базунова Н. В. - Дослідження параметрів гелю "Фузіпан-Дерма" з метою визначення терміну придатності, Власенко О. М., Байва П. П. (2018)
Устінова Л. А. - Зовнішні та внутрішні чинники негативного впливу на розвиток Збройних Сил та медичної служби, Печиборщ В. П., Якимець В. М, Печиборщ О. В. (2018)
Шматенко О. П. - Вплив глобальної інтеграції на розвиток освіти, Хомутецька Н. І., Голуб А. В., Волох Д. С., Устінова Л. А., Харченко Д. С. (2018)
Савицький В. Л. - Організація цивільної і військової медицини та освіти в Канаді, Клішевич Б. А., Гончаренко І. Ф. (2018)
Гайда І. М. - Роль ранньої діагностики психологічного стану учасників АТО у виборі необхідних реабілітаційних заходів, Бадюк М. І. (2018)
Дзязько Ю. С. - Органо-неорганический ионит, содержащий гидрофосфат циркония, для извлечения соединений урана(VI) из водных растворов, Перлова Н. А., Перлова О. В., Сазонова В. Ф., Пономарева Л. Н., Вольфкович Ю. М., Пальчик А. В., Трачевский В. В., Беляков В. Н. (2016)
Горбик П. П. - Синтез і магнітні характеристики кристалічних наночастинок твердих розчинів (Fe1-xZnx)Fe2O4, Дубровін І. В., Абрамов М. В. (2016)
Kuzema P. O. - TGA and TPD MS study of silica-gelatin materials, Laguta I. V., Stavinskaya O. N. (2016)
Карпенко О. С. - Cтроение и свойства гексагональных углеродных нанокластеров C95N графеноподобной структуры, Лобанов В. В., Картель Н. Т. (2016)
Снегір С. В. - Гідрофілізація поверхні Au(111), функціоналізованої алкантіолами, Куценко В. Є., Лопатіна Я. Ю., Муха Ю. П., Єременко Г. М., Марченко О. А. (2016)
Шкилев В. П. - Определение параметров субдиффузионного уравнения на основании данных SPT эксперимента, Лобанов В. В. (2016)
Генцарь П. О. - Лазерно-стимульовані процеси в напівпровідниках, Левицький С. М. (2016)
Русецкий И. А. - Фоточувствительные нанокомпозиты на основе нанотрубок TiO2, CdSe и оксида графена, Слободянюк И. А., Данилов М. О., Колбасов Г. Я. (2016)
Семенцов Ю. І. - Деагломерація вуглецевих нанотрубок у водних розчинах меламіноформальдегідного, нафталіноформальдегідного, лігносульфонатного пластифікаторів, Ковальська Є. О., Картель М. Т., Чуніхін О. Ю. (2016)
Лерман Л. Б. - Лазерный нагрев биметаллических наночастиц, применяемых в медицине, Породько Л. В. (2016)
Куколевська О. С. - Медико-біологічне дослідження нанокомпозитного матеріалу "Поліденс", Сіора І. В., Чорнопищук Р. М., Геращенко І. І. (2016)
Туранська С. П. - Цитотоксична активність магнітокерованих нанокомпозитів на основі доксорубіцину на прикладі клітин Saccharomyces Cerevisiae, Кусяк А. П., Петрановська А. Л., Горобець С. В., Туров В. В., Горбик П. П. (2016)
Карась Н. И. - Эффект локализации фотопроводимости в структурах макропористого кремния, Паршин К. А. (2016)
Бадюк М. І. - Дорожня карта розробки нормативної бази медичного забезпечення Сил Оборони України в умовах оборонної реформи, Ковида Д. В., Микита О. О. (2016)
Жупан Б. Б. - Організація медичної допомоги пораненим офтальмологічного профілю в умовах єдиного медичного простору України (2016)
Галушка А. М. - Еволюція органів управління і координації медичної евакуації поранених і хворих (за досвідом медичних служб ближнього і дальнього зарубіжжя), Казмірчук А. П., Власенко О. М., Стриженко В. І., Булох О. Ю. (2016)
Заруцький Я. Л. - Клінічні прояви і лікування септичного шоку при різних захворюваннях (повідомлення доруге), Клішевич Б. А., Полежаєв Г. О. (2016)
Хитрий Г. П. - Оптимізація періопераційної інфузійної терапії під час анестезіологічного забезпечення оперативних втручань з приводу вогнепальних поранень черевної порожнини у поранених АТО на етапі спеціалізованої медичної допомоги, Мельник В. М., Тихоревський О. В. (2016)
Ткачук І. М. - Оптимізація лікування та вторинної профілактики артеріальної гіпертензії військовослужбовців в умовах денного стаціонару клініки амбулаторної допомоги, Мороз Г. З., Єпішев Ю. П., Захарчук Л. М., Кравець А. В. (2016)
Іванько О. М. - Освітня складова протиепідемічних аспектів біозахисту та біобезпеки, Огороднійчук І. В., Крушельницький О. Д. (2016)
Притула Р. Л. - Антибіотики цефалоспоринового ряду на фармацевтичному ринку України, Притула Л. Г., Осьодло Г. В., Кожокару А. А., Нарожнов В. В. (2016)
Тарасенко В. О. - Небажані лікарські реакції та взаємодія лікарських засобів, які використовуються в геріатричній практиці, Козіко Н. О., Страшний В. В., Кучмістов В. О., Добровольний О. О. (2016)
Бєлозьорова О. В. - Аналіз медикаментозного забезпечення військовослужбовців на етапі надання кваліфікованої медичної допомоги в районі проведення антитерористичної операції, Гульпа В. С. (2016)
Шматенко О. П. - Вивчення досвіду окремих аспектів медичного і логістичного забезпечення у країнах НАТО: огляд, Кучмістов В. О., Ніколайчук О. П., Галан О. В., Дроздов Д. В. (2016)
Приходько Т. В. - Аналіз асортименту седативних лікарських засобів рослинного походження, Коритнюк Р. С., Нарожнов В. В. (2016)
Гамий Ю. В. - Исследование выделения индикаторных газов при разрушении угля (2018)
Григор’єв І. Є. - Технологія відпрацювання техногенного родовища відкритими рудоскатами, Григор’єв Ю. І., Усачов В. Е., Євтушенко М. С. (2018)
Корсунський Г. Я. - Дослідження схем комплектации крокуючих екскаваторів при розробці пологих родовищ, Конопльова О. О. (2018)
Курляк А. В. - Предохранительные эмульсионные взрывчатые вещества. Оценка рецептурных факторов влияния на свойства, Соболев В. В., Устименко Е. Б., Балакин О. А. (2018)
Мельниченко Н. П. - Удосконалення бетону з вмістом відходів гірничої промисловості для гірничо-капітальних робіт у період знакозмінних температур (2018)
Садовенко И. А. - Обоснование перспективных направлений использования природно-техногенного ресурса угольных месторождений Украины, Инкин А. В., Деревягина Н. И., Хрипливец Ю. В. (2018)
Скачков А. А. - Адаптация метода конформных отображений к задачам дифференцированного энергонасыщения массива породкомбинированными скважинными зарядами, Жуков С. А. (2018)
Собко Б. Ю. - Дослідження параметрів транспортної системи відкритої розробки обводнених розсипних родовищ, Ложніков О. В. (2018)
Стовпник С. М. - Взаємодія динамічного і статичного рівнів водопонижуючих свердловин в умовах Єристівського ГЗК, Ган А. Л., Шайдецька Л. В. (2018)
Strilets O. - Features of formation of technogenic limestone deposits, Pchelkin G., Mekshun M. (2018)
Кравець В. В. - Математичні моделі складових силової установки гібридного транспортного засобу, Зіборов К. А., Бас К. М., Крівда В. В., Федоряченко С. О. (2018)
Проців В. В. - Системний підхід до розміщення функціонального обладнання для обслуговування електричних і гібридних автомобілів, Зіборов К. А., Крівда В. В., Федоряченко С. О., Ванжа Г. К. (2018)
Терновая Е. В. - Имитационное моделирование системы управления струйным измельчением, Музыка Л. В., Жукова Е. А. (2018)
Кожевников А. А. - Повышение эффективности скалывающего воздействие шарошек на породу за счет применения механических вибраторов, Чернышов Д. В. (2018)
Науменко Н. А. - Исследования влияния размера отверстий каркаса гравийных фильтров на их скважность (2018)
Дрешпак А. С. - Эффективность обогащения и классификации сырья неоднородного карбонатного месторождения (2018)
Халимендик А. В. - Трансформация критериев прочности горных пород при наличии в поровой жидкости избыточного давления, Шашенко А. Н., Шаповал В. Г., Солодянкин А. В., Сторчак Г. Г. (2018)
Бубліков А. В. - Алгоритм фазифікації вхідної величини системи нечіткого автоматичного керування видобувним комбайном на основі гістограм розподілу значень (2018)
Ус С. А. - Математические методы оптимального разбиения множеств в задаче распределения материальных потоков, Станина О. Д. (2018)
Беляев Н. Н. - Локальная защита атмосферы от загрязнения, Калашников И. В., Беляева В. В., Берлов А. В. (2018)
Біляєв М. М. - Способи зменшення рівня інтоксикації працівників в робочих зонах біля автомагістралі, Русакова Т. І. (2018)
Чеберячко С. І. - До оцінки ризику професійних захворювань органів дихання гірників, Яворська О. О., Чеберячко Ю. І., Соцков В. О. (2018)
Юрченко А. А. - Формування та росповсюдження пилової хмари після масового вибуху в залізорудному кар’єрі, Кулікова Д. В. (2018)
Верба А. В. - Медична евакуація: її роль та значення в системі медичного забезпечення військ, Власенко О. М., Галушка А. М., Жаховський В. О., Лівінський В. Г. (2017)
Стриженко В. І. - Історичний огляд евакуації застосування залізничних транспортних засобів для евакуації поранених і хворих, Булох О. Ю., Мацера П. В., Ляшенко О. О. (2017)
Казмірчук А. П. - Організація надання медичної допомоги військовослужбовцям з психічними розладами під час антитерористичної операції на сході України, Іванцова Г. В., Льовкін І. М. (2017)
Казмірчук А. П. - Організація надання спеціалізованої (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України (за даними Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ") (2017)
Король С. О. - Аналіз шокогенності вогнепальних осколкових поранень окремих ділянок кінцівок та розробка засобів захисту військовослужбовців під час антитерористичної операції (АТО) (2017)
Заруцький Я. Л. - Патоморфологічна характеристика клінічних проявів септичного шоку при різних захворюваннях (повідомлення третє), Клішевич Б. А., Полежаєв Г. О. (2017)
Гаврецький А. І. - Значення розвантажувальних методів при біомеханічних порушеннях в патогенезі діабетичної стопи (огляд літератури) (2017)
Баркевич В. А. - Гігієна праці і стан здоров’я медичних працівників різних спеціальностей (2017)
Приходько Т. В. - Аналіз асортименту седативних лікарських засобів рослинного походження, Коритнюк Р. С., Загорій В. А. (2017)
Гончаренко Н. В. - Комунікативна компетентність майбутнього фармацевтичного працівника – основа безконфліктної взаємодії, Скуратівська С. І., Вороненко Д. В., Харченко Д. С., Семенченко Г. Б. (2017)
Давтян Л. Л. - Вивчення впливу допоміжних речовин на органолептичні властивості сиропу, Хомич О. О., Руденко В. В., Шматенко В. В., Оліфірова Т. Ф. (2017)
Скуратівська С. І. - Оптимізація вивчення питань обліку медичного майна у медичних підрозділах Збройних Сил України, Гончаренко Н. В., Притула Л. Г., Вороненко Д. В. (2017)
Жупан Б. Б. - Транспортна іммобілізація проникних поранень очей у бойових умовах, Стрельников М. О. (2017)
Хоменко І. П. - Перспективи використання цивільних закладів військ в єдиному медичному просторі, Галушка А. М., Жаховський В. О., Лівінський В. Г. (2018)
Галушка А. М. - Огляд наукових публікацій, присвячених дослідженню проблемних питань організації медичного забезпечення військ у зоні АТО, Подолян Ю. В., Стриженко В. І., Булах О. Ю., Мацера П. В. (2018)
Кожокару А. А. - Інфекційна (спалахова) захворюваність у ЗС України за 2017 рік, Огороднійчук І. В., Рожков А. В., Січінава Р. М., Олещенко О. Є., Нерубальщук П. Ю. (2018)
Кравчук В. В. - Сучасний стан психофізіологічного забезпечення діяльності військових льотчиків (2018)
Швець А. В. - Методичні аспекти удосконалення системи професійного психофізіологічного відбору кандидатів до складу підрозділів сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Трінька І. С., Дорошенко М. М., Ричка О. В., Лук’янчук І. А. (2018)
Заруцький Я. Л. - Сучасний алгоритм пластичної реконструкції шкірного покриву при ранових дефектах, Компанієць А. О., Мандрусяк С. Л. (2018)
Павловський А. С. - Морфометрична картина печінки при неалкогольній жировій хворобі печінки, поєднаній із цукровим діабетом типу 2 (2018)
Шматенко О. П. - Досвід з оснащення військових аптек для отримання інфузійних розчинів у польових умовах, Хомутецька Н. І., Голуб А. Г., Руденко В. В., Галан В. В. (2018)
Саханда І. В. - Методи фармакоекономічної оцінки раціональності лікарської терапії для лікування гіпертонічної хвороби, Косяченко К. Л., Негода Т. С., Козіко Н. О., Тарасенко В. О. (2018)
Сидорова Н. М. - Концептуальна модель програми тематичного удосконалення "Патологія ССС у постраждалих з бойовою травмою в умовах сучасних воєнних конфліктів: прогнозування, профілактика, лікування" для лікарів загальної практики – сімейної медицини (2018)
Галушка А. М. - Удосконалення організації освітнього процесу для якісної підготовки лікарів до надання кваліфікованої медичної допомоги постраждалим з бойовою травмою, Сидорова Н. М. (2018)
Ювілеї Військова психофізіологія – покликання серця та душі (2018)
Титул, зміст (2019)
Альошин Г. В. - Вплив каналу синхронізації на завадостійкість цифрової системи передачі, Панченко С. В., Приходько С. І. (2019)
Мірошник М. А. - Методи автоматизованого комп'ютерного проектування цифрового пристрою локального управління, Клименко Л. А. (2019)
Володарский В. А. - Исследование надежности ремонтируемой аппаратуры автоматики и телемеханики (2019)
Усик В. В. - Особенности применения методологии оценки акустических свойств помещения на примере пресс-центра, Беликов И. Г. (2019)
Білорус О. Г. - Азійська фінансово-торговельна експансія та фінансовий мережевий глобалізм із японсько-китайською специфікою, Власов В. І. (2019)
Ловінська Л. Г. - Асиметрія інформації в глобалізованій економіці та шляхи її подолання (2019)
Дробязко А. О. - Посилення ролі банків з участю держави в капіталі у забезпеченні розвитку реального сектору економіки України, Любіч О. О. (2019)
V Міжнародна науково-практична конференція "Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку”, присвячена 90-річчю від дня народження В. В. Сопка (2019)
Бондар М. І. - Стратегічний управлінський облік ризиків: теоретичні та практичні аспекти, Єршова Н. Ю. (2019)
Шигун М. М. - Концептуальні зміни в бухгалтерському обліку під впливом сталого розвитку бізнесу (2019)
Олійник Я. В. - Інституціональне забезпечення трансфертного ціноутворення: глобальний контекст і перспективи для України, Чижикова О. В. (2019)
Слободяник Ю. Б. - Імплементація міжнародних стандартів державного аудиту в умовах розвитку цифрової економіки та суспільства (2019)
Білорус О. Г. - Долаючи економічні пастки (2019)
Хоменко І. П. - Воєнно-медична доктрина України – основоположний документ військової медицини, Білий В. Я., Жаховський В. О., Лівінський В. Г. (2018)
Бадюк М. І. - Оцінка якості надання медичної допомоги військовослужбовцям в умовах стаціонару військового госпіталю, Бібік Т. А., Солярик В. В., Середа І. К., Бережок Д. В. (2018)
Галушка А. М. - Аналіз кодифікованих випадків захворювань у закладах Охорони здоров’я Міністерства оборони України у 2017 році, Сидорова Н. М. (2018)
Стриженко В. І. - Аналіз нормативного врегулювання системи захисту населення і військовослужбовців у надзвичайних ситуаціях минулого і воєнного часу, Булах О. Ю. (2018)
Устінова Л. А. - Чітка, всебічно збалансована взаємодія системи охорони здоров’я населення та військ в операції Об’єднаних Сил – об’єктивна реальність, Тодуров І. М., Печиборщ В. П., Якимець В. М., Якимець В. В. (2018)
Сидорова Н. М. - Аналіз показників ефективності роботи закладів охорони здоров’я Міністерства Оборони України у 2015-2017 роках (2018)
Устинова Л. А. - Проблеми збереження здоров’я і навколишнього середовища в зоні конфлікту на Сході України (підготовлено за матеріалами науково-практичного семінару-конференції НАТО в Україні, Київ 20-12 травня 2018 року), Курділь Н. В., Сагло В. І., Євтодьєв О. А. (2018)
Кожокару А. А. - Превентивна медицина у ЗС України (за підсумками проведених ТСН в УМВА у вересні 2018 року), Савицький В. Л., Литовка С. Л., Огороднійчук І. В., Рожков А. В., Скрипник В. М., Нарожнов В. В. (2018)
Ергард Н. М. - Раптова смерть, як один із показників стану здоров’я населення України, Біляков А. М., Михайличенко Б. В., Бондар С. С. (2018)
Хоменко І. П. - Аналіз дефектів надання травматологічної допомоги пораненим з бойовими травмами кінцівок, Король С. О., Матвійчук Б. В. (2018)
Педаченко Є. Г. - Пластика кісткових дефектів черепа після бойових вогнепальних черепно-мозкових поранень, Дзяк Л. А., Сірко А. Г, Каджая М. В., Білошицький В. В., Дядечко А. А. (2018)
Гур’єв С. О. - Клініко-анатомічна характеристика постраждалих, інвалідизованих внаслідок дорожньо-транспортних пригод в Україні, Яровий Д. М. (2018)
Шматенко О. П. - Методи дослідження медикаментозного забезпечення військовослужбовців із травмами та пораненнями головного мозку, Плєшкова О. В., Харченко Д. С., Власенко О. М., Добровольний О. О. (2018)
Білоус М. В. - Сучасна термінологія у військово-фармацевтичній логістиці України, Шматенко О. П., Рижков О. А., Галан О. В., Дроздов Д. В. (2018)
Шматенко О. П. - Проблеми розповсюдження фальсифікованих лікарських засобів та шляхи їх вирішення, Хомутецька Н. І., Голуб А. Г., Руденко В. В., Тахтаулова Н. О., Рум’янцев Ю. В. (2018)
Хомич О. О. - Фізико-хімічні властивості лікарського сиропу з глюкозаміну гідрохлоридом та левокарнітином, Дроздова А. О., Давтян Л. Л., Трохимчук В. В. (2018)
Бадюк М. І. - Удосконалення організації медичного забезпечення підрозділів територіальної оборони України, Півник В. М., Ляшенко О. О, Тіщевський С. А., Козачок В. О., Середа І. К., Микита О. О. (2018)
Савицький В. Л. - Погляди Паська В. В. на реформування системи медичного забезпечення Збройних Сил України, Стриженко В. І., Булах О. Ю. (2018)
Бадюк М. І. - У витоків теорії організації медичного забезпечення військ (до 140-річчя від дня народження П. І. Тимофієвського), Бібик Т. А., Радиш Я. Ф., Пасько І. В. (2018)
Титул, зміст (2018)
Кузьмінов С. В. - Експортоорієнтований розвиток: межі економічного зростання, Макоткіна О. В. (2018)
Куцеволова М. В. - Особливості розвитку самостійної зайнятості населення України (2018)
Валіков В. П. - Перехідні стратегії організаційних змін та інтеграційних перетворень для промислових підприємств, Македон В. В., Курінна І. Г. (2018)
Миколайчук І. П. - Формування організаційно-економічного механізму управління ризикозахищеністю підприємства (2018)
Рижкова Г. А. - Про підвищення ролі торгово-промислової палати у розвитку експортного потенціалу регіону (2018)
Глуха Г. Я. - Сучасний підхід до побудови інноваційної стратегії на підприємстві, Цимбалюк А. І. (2018)
Трут О. О. - Концепція управління результативністю як основа виконання стратегії організації (2018)
Сергієнко С. А. - Матричний метод оцінки рівня ефективності комплексу маркетингових комунікацій авіакомпанії (2018)
Chorna O. - Economic development of Sudan, Al-Naamani S., Al-Maskari S. (2018)
Задоя О. А. - Подолання імпортозалежності як стратегічне завдання України, Кущова В. С. (2018)
Шкура І. С. - Оцінка стану трудової міжнародної міграції українців, Щербініна Т. О. (2018)
Казмірчук А. П. - Удосконалення системи лікувально-евакуаційного забезпечення Збройних Сил України в умовах локального збройного конфлікту, Галушка А. М., Стриженко В. І., Булох О. Ю., Ричка О. В. (2017)
Жупан Б. Б. - Удосконалення системи офтольмологічної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України у збройному конфлікті (2017)
Ткачук І. М. - Розробка пропозицій щодо створення галузевого клінічного протоколу медичної допомоги "Профілактика серцево-судинних захворювань у військовослужбовців", Мороз Г. З. (2017)
Жаховський В. О. - Роль та місце цивільних закладів охорони здоров’я в системі медичного забезпечення військ, Лівінський В. Г., Михайлик О. П. (2017)
Галушка А. М. - Огляд можливостей застосування клітинних технологій у військовій медицині, Казмірчук А. П., Горішна О. В., Рущак Л. В. (2017)
Король С. О. - Характеристика патофізіологічних змін показників гомеостазу у поранених з нетяжкою бойовою травмою кінцівок на етапах медичної евакуації (2017)
Савічан К. В. - Порівняльна характеристика захворюваності внутрішніми хворобами учасників АТО, поранених і травмованих у кінцівки та в тулуб (2017)
Устінова Л. А. - Роль і місце військово-медичної служби в забезпеченні хімічної безпеки в Україні: післядипломна підготовка токсикологів, Курділь Н. В., Сагло В. І., Барасій М. І., Євтодьєв О. А. (2017)
Швець А. В. - Психофізіологічний відбір кандидатів до складу підрозділів сил спеціальних операцій країн НАТО, Трінська І. С., Голуб О. В., Ричка О. В., Лук’янчук І. А. (2017)
Приходько Т. В. - Аналіз номенклатури та компетентного складу седативних лікарських засобів екстемпорального виготовлення на основі лікарської рослинної сировини, Волох Д. С., Устінова Л. А. (2017)
Качанюк В. В. - Ризик – орієнтований підхід у виробництві "Фтордезоклиглюкоза 18F, розчин для ін’єкцій" (2017)
Шматенко О. П. - Використання малих когенераційних установок з двигунами Стірлінга для виробітку енергії в модульних системах військово-медичних підрозділів, Семіренко Ю. І., Семіренко І. І., Соломенний А. М. (2017)
Радченко О. М. - Частота реакцій адаптації у пацієнтів з бойовою травмою, Жакун І. Б., Деркач З. В., Філіпюк А. П. (2017)
Волошин В. О. - Основні принципи організації медико-психічної реабілітації постраждалих в зоні бойових дій, Михайлов Б. В., Рижинко С. А., Тітов Г. І., Мороз С. М., Яворська І. П., Хаітов Р. П. (2017)
Лурін І. А. - Основні завдання та заходи медичної реабілітації в системі медичного забезпечення Збройних Сил України, Галушка А. М., Кіх А. Ю., Швець А. В., Льовкін І. М., Горішна О. В (2017)
Гайда І. М. - Обґрунтування інтеграційно-координаційної моделі медичної реабілітації учасників бойових дій на регіональному рівні (2017)
Король С. О. - Вплив засобів захисту кінцівок військовослужбовців на боєздатність та функцію життєво важливих органів (2017)
Остапенко С. М. - Лікування закритих переломів проксимального відділу стегнової кістки з використанням сучасних методик, Верба А. В., Рум’янцев Ю. В., Матвійчук Б. В., Бадюк М. І., Устинова Л. А., Галушка А. М., Котуза А. С. (2017)
Савицький В. Л. - Сучасні підходи до хірургічного лікування відкритих переломів довгих кісток кінцівок, Остапенко С. М., Білий В. Я., Матвійчук Б. В., Клішевич Б. А., Компанієць О. А., Печиборщ В. П., Нарожнов В. В. (2017)
Рушай А. К. - Комплексна реконструкція у хворого з незрощенням великогомілкової кістки, Бебих О. Р., Борзих Н. О. (2017)
Ткачук І. М. - Особливості клінічного перебігу артеріальної гіпертензії у військовослужбовців - учасників антитерористичної операції (2017)
Галушка А. М. - Особливості визначення груп військовослужбовців, які отримали бойову травму, та мають підвищений ризик розвитку патології серцево-судинної систем, Сидорова Н. М. (2017)
Сидорова Н. М. - Порівняльний аналіз моделей внутрішньо серцевої гемодинаміки у військовослужбовців, які отримали бойову травму в зоні проведення антитерористичної операції, та хворих з патологією серцево-судинної системи різного генезу (2017)
Хоменко І. П. - Хірургічне лікування вогнепальних поранень живота, Герасименко О. С., Шаповалов В. Ю., Хорошун Е. М., Єнін Р. В. (2017)
Павловський С. А. - Результати лікування хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний із цукровим діабетом 2 типу, Власенко О. М. (2017)
Грабовський Ю. В. - Власний досвід застосування перфузійної пульмоносцинтиграфії в оцінці ефективності лікування тромбоемболії легеневої артерії, Мечев Д. С. (2017)
Павловська М. О. - Динаміка розподілу за ступенем тяжкості клімактеричного синдрому у пацієнток в залежності від виду використання комплексного лікування (2017)
Кальниш В. В. - Динаміка зміни нервово-емоційного напруження за час перебування особового складу миротворчого контингенту в Ліберії, Щепанков С. М. (2017)
Депутат Ю. М. - Аналіз стану харчування військовослужбовців Збройних Сил України під час проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, Гуліч М. П. (2017)
Трінька І. С. - Стан психофізіологічної готовності військовослужбовців – кандидатів до проходження курсу підготовки сил спеціальних операцій, Швець А. В., Дорошенко М. М., Голуб О. В., Михайлик О. П. (2017)
Кучмістов В. О. - Результати оглядово-експериментального дослідження молочних витяжокиз лікарських рослин, як неофіційної лікарської форми (2017)
Саханда І. В. - Методологія сучасного фармацевтичного маркетингу, Косяченко К. Л., Негода Т. С., Козіко Н. О., Дроздова А. О., Тарасенко В. О. (2017)
Власенко О. М. - Оцінка споживання лікарських засобів при наданні кваліфікованої хірургічної допомоги військовослужбовцям в умовах військового мобільного госпіталю, Румянцев Ю. В., Нарожнов В. В., Бєлозьорова О. В. (2017)
Бадюк М. І. - До 180-річчя видання "Воєнно-похідної медицини" Я. О. Чаруківського, Пасько І. В., Бадюк Л. М. (2017)
Бойчак М. П. - Пирогов М. І. – як військово-польовий терапевт (2017)
Титул,зміст (2018)
Сенченко М. - Життя Людини і Книги (2018)
Петрова Н. - Становлення Української книжкової палати (2018)
Стрішенець Н. - Юрій Меженко на чолі Головної Книжної Палати (2018)
Клюшніченко О. - Розвиток науки в Україні (за матеріалами бази даних державної бібліографії авторефератів дисертацій за 2017 р.) (2018)
Воскобойнікова-Гузєва О. - До 100-річчя від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського (2018)
Гастинщиков В. - Особливості діяльності вітчизняних ЗМІ у контексті нових викликів і загроз інформаційній безпеці України, Онищук М. (2018)
Телеп О. - Еволюція соціально-комунікаційних моделей як об'єкт наукової рефлексії (2018)
Збанацька О. - Компаративний аналіз пошукових можливостей електронних каталогів окремих бібліотек України, Кириленко О., Яценко О. (2018)
Матвієнко О. - Бібліотечна освіта в Україні: "креативне руйнування" чи шлях до поступового зникнення? (2018)
Муравйова В. - Специфіка систематизації видань у класі "82 Література. Літературознавство" (2018)
Чен Я. - Бібліотеки Китаю як інфраструктурний складник цифрової економіки (2018)
Прокопенко Л. - Конференція директорів європейських національних бібліотек (CENL): від обміну досвідом до спільних проектів (2018)
Титул,зміст (2019)
Сенченко М. - Книжкова палата України: 100 років системних та інноваційних трансформацій (2019)
Парфенюк І. - Інструментарій інформаційних війн: традиційні та новітні засоби (2019)
Соколова Н. - Соціальні мережі як нові джерела отримання інформації в телевізійних новинах (2019)
Коржова Т. - Реалізація компетентнісного підходу в процесі підготовки PR-фахівців у закладах вищої освіти України (2019)
Іванченко А. - Одеська наука у постатях: до виходу 50-го випуску серії "Вчені Одеси" (2019)
Петруняк Я. - Українці на підступах до Нобелівської премії з літератури (2019)
Сідлецька Т. - Музика життя (2019)
Ковальчук Н. - Інноваційність як вагомий складник ефективної організаційно-управлінської діяльності бібліотек (2019)
Лісова І. - "Приватна бібліотека": історико-термінологічний аналіз (2019)
Колоскова Г. - Інформаційна інфраструктура як основа бібліотечно-інформаційного потенціалу м. Дніпра (2019)
Гончаренко О. - Видавнича та інформаційна діяльність освітянських бібліотек із популяризації спадщини Василя Сухомлинського (До 100-річчя від дня народження) (2019)
Ахвердова М. - Особливості використання підкласів УДК 00/02, Набхан Ю. (2019)
Черниш Н. - Дві українські енциклопедії (До історії видань "Українська мала енциклопедія" Є. Онацького та "Азбуковник. Енциклопедія української літератури" Б. Романенчука) (2019)
Бондарчук О. - Каталог "Періодичні видання 1917—1945 рр. у фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського" як джерело сучасних історіографічних досліджень (2019)
Петрова Наталія Олександрівна (2019)
Title,contents (2018)
Kovova I. - Value added tax: effectiveness and legal regulation in Ukraine and the European Union, Malyshkin O., Vicen V., Shulyarenko S., Semenova S., Shpyrko O. (2018)
Akhmet S. - Antitrust regulation by OECD standards in Kazakhstan (2018)
Somov D. - The functional approach to strategic management (2018)
Lazareva M. - Transaction costs and synergy effects in modern corporations (2018)
Vu Thi K. A. - Factors influencing the cost-based pricing method: the empirical study of Vietnamese feed mills, Hoang Khanh V., Ha Thi Thuy V., Vu Thuy D. (2018)
Kravtsiv V. - The greening of transport and logistics systems of regional agricultural markets, Kolodiichuk V., Kolodiichuk I. (2018)
Arakelova I. - A nonlinear model for evaluating the impact of internally displaced persons dynamics on the level of regional socio-economic (2018)
Hubálek T. - A comparative analysis of pupils’ and teachers’ public opinion on European citizenship and European identity in the Czech Republic and the Slovak Republic, Lincényi M., Staněk A. (2018)
Череп А. В. - Міжнародний туризм через призму глобалізації, Бондаренко А. Г. (2018)
Босак А. О. - Перспективи забезпечення пшеницею країн Азії, Несміян Д. А. (2018)
Доленко Л. Х. - Особливості розвитку світової торгівлі в контексті сучасних теорій міжнародної торгівлі, Переяславська В. О. (2018)
Rodionova T. A. - Theoretical bases of operations of mergers and acquisitions in the modern world economy, Zavialova K. S. (2018)
Вараксіна О. В. - Теоретичні підходи до класифікації конкурентних переваг підприємства (2018)
Волік М. А. - Теоретичні підходи до обґрунтування змісту інвестиційного потенціалу (2018)
Гаврись М. О. - Аналіз сучасного стану основних засобів в українській економіці, Гаврись О. О. (2018)
Гнатенко І. А. - Визначення інновацій як інструментарію національного підприємництва (2018)
Багорка М. О. - Формування інноваційної моделі функціонування аграрних підприємств на засадах екологізації та сталого розвитку (2018)
Білецька І. М. - Дослідження функціонування механізму управління системою інноваційного розвитку туристичного підприємства (2018)
Гавренкова В. В. - Навчання і розвиток персоналу підприємства в контексті процесного підходу до управління якістю (2018)
Гвініашвілі Т. З. - Удосконалення системи мотивації та стимулювання персоналу підприємства в умовах його інноваційного розвитку (2018)
Гунченко М. В. - Формування стратегії розвитку діяльності підприємства в умовах ризику, Амеліна І. В., Сизон Р. В. (2018)
Єгоращенко І. В. - Методи "зеленої" логістики як інструменти модернізації промислового підприємства (2018)
Заюкова М. С. - Стратегії забезпечення конкурентоспроможності сучасних підприємств (2018)
Згурська О. М. - Формування ресурсно-компетенційного потенціалу інноваційного розвитку підприємства в сучасних умовах (2018)
Каліна І. І. - Детермінантно-теоретичні засади формулювання та розвитку поняття "цифрова економіка" в інформаційно-комунікаційному середовищі (2018)
Кімуржий М. І. - Персоніфікація заходів стратегії управління потенціалом розвитку підприємств ЖКГ за видами діяльності (2018)
КліпковА О. І. - Корпоративна культура як основа для формування кодексу корпоративної етики, Кіндзера Р. Б. (2018)
Комліченко О. О. - Обґрунтування стратегії розвитку інтелектуального капіталу підприємства, Ротань Н. В. (2018)
Кошевий М. М. - Управління ефективністю діяльності сільськогосподарських підприємств на засадах системного підходу, Лимаренко К. А. (2018)
Бурак О. М. - Врахування впливу стейкхолдерів на розвиток бізнесу (на прикладі ПрАТ "Трест Житлобуд-1"), Кузьменко Л. С. (2018)
Кучмєєв О. О. - Вплив ризиків логістичних систем торговельних підприємств на підвищення ефективності їх діяльності (2018)
Халилов А. Э. - Основные принципы теории принятия решений в структуре распределительной системы регионов (2018)
Длугопольський О. В. - Сприйняття екології як суспільного блага: компаративний аналіз, Івашук Ю. П. (2018)
Казакова Т. С. - Особливості стимулювання персоналу до професійного самовдосконалення у закладах вищої освіти (2018)
Кудлаєнко С. В. - Забезпечення належного рівня якості життя населення в механізмах соціальної політики держави (2018)
Bidzinashvili D. Sh. - The tendencies of the tax system development in Georgia, Tavzarashvili N. K. (2018)
Болдова А. А. - Оцінка справедливої вартості як основний критерій інвестиційної привабливості компанії, Косюч Р. О. (2018)
Гаврилко Т. О. - Аналіз кредитної діяльності МВФ в умовах фінансової нестабільності, Гавриленко А. В. (2018)
Діденко Є. В. - До питання про стандартизацію діяльності актуаріїв в Україні (2018)
Жарікова О. Б. - Ефективність застосування нормативного грошового оцінювання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, Пащенко О. В. (2018)
Канюк В. М. - Апробація методики оцінювання достовірності фінансової звітності на основі нефінансових показників (2018)
Гуменюк А. Ф. - Систематизація та групування відновлювальних робіт основних засобів в обліковій практиці управляючих муніципальних та керуючих компаній (2018)
Кузь В. І. - Моделювання інформаційних взаємозв’язків між економічними суб’єктами в умовах розвитку інформаційного суспільства (2018)
Малікова І. П. - Аналіз використання основних засобів на підприємствах у сучасних економічних реаліях (2018)
Горбачук В. М. - Поквартальне оцінювання економічної ефективності й структури експорту Кіровоградщини у 2017–2018 рр., Шпига С. П., Дунаєвський М. С. (2018)
Маханець Л. Л. - Оцінювання стійкості фінансової системи країни (2018)
Ломачинська І. А. - Роль FinTech у модернізації банківської діяльності в умовах глобалізації, Куниця В. С. (2018)
Наші автори (2018)
Герасимов С. В. - Особливості визначення точності вимірювань інерціальних приладів визначення координат, Коломійцев О. В., Пустоваров В. В. (2018)
Зуєв А. О. - Розробка методу компактного зберігання полів висот у геоінформаційних системах та імітаційно-тренажерних комплексах БПЛА (2018)
Остроумов І. В. - Аналіз перспективних систем зональної навігації (2018)
Худов Г. В. - Метод виділення об’єктів міської забудови на зображеннях бортових систем оптико-електронного спостереження з використанням перетворення Хафа, Маковейчук О. М., Хижняк І. А., Соломоненко Ю. С., Юзова І. Ю. (2018)
Павленко М. А. - Процедура оцінки ступеня небезпеки ситуації обстановки для системи підтримки прийняття рішень в АСУ повітряним рухом, Шило С.Г., Борозенець І. О., Дмитрієв О. М. (2018)
Сурков К. Ю. - Декомпозиція діяльності диспетчерів управління повітряним рухом в адаптивній тренажерній системі (2018)
Худов Г. В. - Аналіз існуючих шляхів підвищення ефективності виявлення малорозмірних повітряних об`єктів радіолокаційними засобами контролю повітряного простору, Місюк Г. В., Олексенко О. О., Райков Р. Ю., Безклубенко О. О., Добрєв В. Ю. (2018)
Зубко І. А. - Алгоритм перевірки працездатності компонента функціонально-орієнтованої системи спеціального призначення (2018)
Коржов І. М. - Загальне формулювання задачі функціональної діагностики для моделей параметричної дискримінації (2018)
Денисенко О. В. - До питання підвищення ефективності світлофорного регулювання (2018)
Hafiiak A. - Application of genetic programming tools as a means of solving optimization problems, Borodina E., Diachenko-Bohun A. (2018)
Дубницкий В. Ю. - Определение предельной абсолютной и относительной погрешности вычисления основных типов индексов потребительских цен, Кобылин А. М., Кобылин О. А. (2018)
Іванець Г. В. - Комплексна модель прогнозування збитків внаслідок надзвичайних ситуацій в державі, Толкунов І. О. (2018)
Руденко О. А. - Знаходження параметрів скоригованої лінії експоненціальної апроксимації експериментальних даних виявлених дефектів при оцінюванні кількості вторинних дефектів програмних засобів, Руденко З. М., Головко Г. В., Одарущенко О. Б. (2018)
Рысованый А. Н. - Метод синтеза нелинейных генераторов псевдослучайной последовательности на основе использования первого состояния матрицы состояний в конечном поле GF(3) (2018)
Главчева Ю. М. - Ідентифікація текстового плагіату в академічних документах, Каніщева О. В. (2018)
Гороховатський В. О. - Статистичні розподіли та ланцюжкове подання даних при визначенні релевантності структурних описів візуальних об’єктів, Гадецька С. В., Пономаренко Р. П. (2018)
Горошко А. І. - Програмно-апаратний комплекс по вимірюванню зорової втоми людини, Демиденко М. І. (2018)
Гребенюк Д. С. - Аналіз методів розподілення ресурсів у середовищах віртуалізації (2018)
Дмитренко Т. А. - Розробка модуля управління науковою та науково-технічною діяльністю кафедри для інформаційної інтелектуальної системи "портал-кафедра”, Деркач Т. Н., Дмитренко А. О., Івасько І. А. (2018)
Рудницький В. М. - Побудова двохрозрядних двохоперандних операцій строгого стійкого криптографічного кодування, Лада Н. В., Федотова-Півень І. М., Пустовіт М. О., Нестеренко О. Б. (2018)
Серпухов О. В. - Дослідження моделі міжнародного інформаційного простору з метою пошуку ефективних механізмів захисту національного інформаційного суверенітету, Макогон О. А., Новік С. А., Клімов О. П., Ковальов І. О., Базелюк В. М. (2018)
Чала О. В. - Принципи автоматизованої побудови та використання темпоральної бази знань для підтримки прийняття рішень з управління підприємством (2018)
Шутка П. М. - Огляд проблемно-орієнтованих мов програмування для паралельного аналізу статичних графів, Філоненко А. М. (2018)
Князєва Н. О. - Використання базових структурних характеристик мережі невизначеної топології для оцінки її структурної надійності, Колумба І. В. (2018)
Семко О. В. - Логіко-семантична модель управління маршрутизацією потоків даних в сенсорних мережах (2018)
Shefer О. - The ways of technical realization of adaptive algorithm of compensation of non-linear distortions of radio devices, Ichanska N., Topikha B., Shefer V. (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Title (2018)
Content (2018)
Pozniakovskyi Yu. V. - Productivity of growing rabbits for use of forrage with different zinc content, Holubiev M. I., Holubieva T. A. (2018)
Petriv M. D. - Meat quality of obroshyno grey geese while their cultivation, Sloboda L. Ia., Sloboda O. M. (2018)
Shcherbatyy A. R. - Hypocobaltosis and hypocuprosis in pregnant mares in the western biogeochemical zone of Ukraine (distribution, diagnosis), Slivinska L. G., Lukashchuk B. O. (2018)
Melnychuk V. - Disinvasive efficacy of chlorine-based preparations of domestic production for eggs of nematodes of the species Aonchotheca bovis parasitizing in sheep, Yuskiv I. (2018)
Petruh I. - The role of insulin-like growth factor and leptin in the pathogenesis of internal non-contagious pathology of dairy cows, Simonov M., Vlizlo V., Ostapiv D. (2018)
Краснодєд Т. Л. - Перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України, Попова Т. В. (2018)
Ліщинський І. О. - Парадигма просторової організації локального економічного розвитку (2018)
Rodionova T. A. - Impact of energy resources prices on the certain countries’ balance of payments structure and dynamics, Manceva O. G. (2018)
Yakubovskiy S. O. - Factors affecting the international investment position of the Czech Republic, Efendieva V. O., Hryhorian R. A. (2018)
Масюк Ю. О. - Деякі аспекти аналізу економічного потенціалу найбільших міст України на макрорівні, Білоус С. В., Біланюк О. П. (2018)
Мельник І. М. - Методичне забезпечення дослідження соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу (2018)
Передерко В. П. - Аналіз потоків внутрішнього туризму в Івано-Франківській області у 2016–2017 рр. за даними мобільного зв’язку. Частина 1 (2018)
Соболева І. В. - Оцінка рівня монополізації економіки України та економік країн ЄС (2018)
Чмерук Г. Г. - Аналіз стану цифрової економіки України (2018)
Матукова Г. І. - Тайм-менеджмент у системі управління персоналом: теорія та практика впровадження, Макаренко В. О. (2018)
Мельник Т. С. - Дослідження моделей поведінки та споживчого вибору пасажирів залізничного транспорту (2018)
Мітал О. Г. - Інноваційні послуги як головний чинник зростання продуктивності готельного сектору (2018)
Момот Т. В. - Детермінанти розвитку підприємств водопостачання та водовідведення в Україні, Панов В. В., Шпілько В. Л. (2018)
Невлад В. Ф. - Основи розвитку конкурентоспроможності аграрних підприємств в умовах євроінтеграційних процесів (2018)
Нестерчук Ю. О. - Ефективність інноваційної діяльності підприємств аграрно-промислового виробництва, Соколюк С. Ю. (2018)
Педько А. Б. - Аналіз сучасного стану і перспектив розвитку електротехнічної промисловості України, Губаренко Л. М., Душина Л. М. (2018)
Поляков П. А. - Показники та критерії оцінювання економічної безпеки підприємств машинобудування в умовах глобалізації (2018)
Тимошик М. М. - Оцінювання ризиків промислових підприємств у різних умовах функціонування (2018)
Цибульська Е. І. - Методичні основи формування показників конкурентоспроможності та ефективності в торгівлі, Ліганенко К. Е. (2018)
Чумак Л. Ф. - Актуальні аспекти управління маркетинговою діяльністю підприємства, Калініна О. О., Шевцов Д. С. (2018)
Шапуров О. О. - Стан інновацій та ефективні механізми розвитку металургійних підприємств (2018)
Шапурова О. О. - Підходи до формування фінансової стратегії промислового підприємства: теоретичні та практичні аспекти (2018)
Спірідонова К. О. - Вплив особливостей функціонування будівельних підприємств на визначення основних напрямів їх санації, Швець А. О. (2018)
Шуляр Р. В. - Оцінювання методів забезпечення адаптивності та гнучкості систем управління якістю бізнес-процесів машинобудівних підприємств (2018)
Шубалий О. М. - Переваги та економічні стимули активізації виробництва й обігу біопалива в контексті забезпечення енергетичної безпеки, Косінський П. М. (2018)
Міщенко С. О. - Інноваційні сервіси з профорієнтації як інструмент збалансування сучасного ринку праці (2018)
Оверчук В. А. - Формування моделі соціальної політики України в умовах глобалізації (2018)
Огородник В. В. - Вектори реалізації концепції соціальної відповідальності у банках із державною участю в Україні (2018)
Пантелєєва К. О. - Інвестиційно-кредитна підтримка розвитку малого та середнього підприємництва міжнародними фінансовими організаціями (2018)
Першко Л. О. - Теоретичні засади формування та практична реалізація фінансового забезпечення розвитку регіонів, Цикалюк Є. О., Козлова О. О. (2018)
Понікаров В. Д. - Світовий досвід реформування пенсійних систем: висновки для України, Федорищева О. А. (2018)
Сидор І. П. - Вища освіта в Україні та джерела її фінансового забезпечення (2018)
Сокровольська Н. Я. - Фінансове шахрайство: шляхи попередження та методи боротьби, Хамига Ю. Я. (2018)
Старух А. І. - Роль центрального банку України у регулюванні валютного ринку (2018)
Стрєльніков Р. М. - Облік і контроль оподаткування капітальних інвестицій, Стрєльнікова М. С. (2018)
Сусіденко О. В. - Контроль товарно-матеріальних цінностей у системі управління підприємствами виробництва (2018)
Тополенко Н. М. - Проблеми розвитку системи оподаткування в аграрному секторі економіки України з урахуванням міжнародного досвіду, Козова Д. В. (2018)
Шевчук В. Р. - Розкриття нефінансової інформації у звіті про управління вітчизняними суб’єктами господарювання: підходи, загрози і перспективи (2018)
Хорошун В. В. - Моделювання та аналіз результатів вимірювання твердості сталі методами Роквелла та Брінелля, Радуль І. С. (2018)
Янковий В. О. - Оптимізація фондоозброєності – шлях до внутрішньої рівноваги підприємства (2018)
Наші автори (2018)
Kolomytseva O. V. - Entrepreneurial ecosystems, universities and Ukrainian innovation policy, Porev S. M. (2018)
Захарова О. В. - Перспективи побудови економіки знань в Україні (2018)
Porev S. M. - Knowledge management for entrepreneurial ecosystems and the cognitive gaps problem (2018)
Андрусяк Н. О. - Методологічні підходи до оцінки еколого-економічної конкурентоспроможності регіонів (2018)
Опалько В. В. - Наслідки соціально-економічної нерівності в умовах глобальної нестабільності (2018)
Вартанова О. В. - Структурні трансформації глобального ринку праці, Коломицева О. В. (2018)
Кондратенко Н. О. - Поліпшення якості прийняття управлінських рішень в організації, Новікова М. М., Гнатенко М. К. (2018)
Оболенцева Л. В. - Кластерний аналіз промислового комплексу Слобожанського регіону (2018)
Мостенська Т. Л. - Бенчмаркінг в системі формування організаційної культури, Сова А. В. (2018)
Пехник А. В. - Транснаціональні корпорації у реаліях сучасного міжнародного бізнесу, Присяжнюк Ю. І. (2018)
Боровий А. І. - Сталий розвиток підприємництва: етапи та інструменти впровадження (2018)
Відомості про авторів (2018)
Зеленська Л. Д. - Нова українська школа – стан і перспективи, Саакова С. О. (2019)
Водолазська Т. В. - Міфи Нової української школи: як педагогам дати собі раду в умовах змін (2019)
Мороз-Рекотова Л. В. - Професійно-комунікативна культура вихователя закладу дошкільної освіти як наукова проблема (2019)
Давидченко І. Д. - Структура формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2019)
Слухенська Р. В. - Динаміка формування творчого потенціалу майбутніх лікарів у процесі навчання в медичному ВНЗ, Жуковська В. І., Логуш Л. Г. (2019)
Сиско Н. М. - Теоретичні основи функціонування системи професійного розвитку викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (2019)
Козаченко Г. В. - Принципи розвитку педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю у системі науково-методичної роботи колледжу (2019)
Чуприна К. С. - Особливості та перспективи розвитку початкової жіночої освіти Полтавської губернії (ХІХ – початку ХХ століття), Ніколаєва Н. М. (2019)
Дяченко А. В. - Порівняльний аналіз дизайну одягу викладача сучасності на прикладі викладачів зарубіжних країн (2019)
Сем’ян Н. В. - Інтерпретація поетичного твору майбутніми філологами як лінгвосоціокультурного феномену (2019)
Закрасняна Ж. М. - Виховання співаків спеціальності "Академічний вокал" в умовах інклюзивної освіти (2019)
Поліщук А. В. - Методичні аспекти роботи концертмейстера з хоровим колективом, Сабрі С. С. (2019)
Скопцова О. М. - Специфіка використання інструментального супроводу в народному хорі, Марченко В. В. (2019)
Стадник А. М. - "Концерт" у системі жанрових апробацій інструментального мистецтва (на прикладі баянного та акордеонного виконавства) (2019)
Сінельніков І. Г. - Робота з фольклорним колективом: методи опанування традиційного музичного матеріалу (2019)
Гобдич М. М. - Духовний концерт "В началіх Ти, Господи" С. Дегтярьова: питання авторства (2019)
Тилик І. В. - Творча постать Н. П. Кошиць у контексті виконавської специфіки вокально-оперного мистецтва, Комаренко Н. М. (2019)
Севрюк Н. П. - Городошный спорт на современном этапе развития и совершенствования, Циповяз А. Т., Коваль С. С. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Данильян О. Г. - Людина в інформаційному суспільстві: проблема моральної ідентифікації, Дзьобань О. П. (2019)
Мануйлов Є. М. - Духовна безпека українського суспільства у державотворчих процесах сучасності, Калиновський Ю. Ю. (2019)
Юркевич О. М. - Комплексний характер логіки в юридичній методології (2019)
Коваленко І. І. - Правове життя як феноменологічна модель: поняття та структура, Кальницький Є. А. (2019)
Владленова И. В. - Гражданское общество и факторы его развития (2019)
Фінін Г. І. - Специфіка розробки курикулуму в сучасній освіті та інноваційний потенціал курикулярних пропозицій (2019)
Панфілов О. Ю. - Багатомірність повсякдення у контексті життєвого світу особистості, Петрова Л. О. (2019)
Kovalenko I. I. - Conceptual dimensions of legal life: gnosiological aspect, Kalnytskyi E. A. (2019)
Мелякова Ю. В. - Проблема дефицита реальности: субъект права как человек присутствующий (2019)
Павленко Ж. О. - Використання юридичного знання як матеріалу технології (2019)
Трофименко В. А. - Сучасна релігійно-правова філософія як антропологічно-ціннісний базис права (2019)
Стасевська О. А. - Історична пам’ять та соціальний міф як форми інтерпретації минулого (2019)
Наші автори (2019)
Іменний покажчик (2019)
Вимоги до оформлення статей у збірнику (2019)
Костенко П. Ю. - Розділення-виявлення хаотичних зондувальних сигналів, Тарнополова В. В., Какава Д. О. (2019)
Лубко Д. В. - Проектування та розробка експертної системи діагностування несправностей транспортних засобів, Зінов’єва О. Г., Шаров О. В. (2019)
Голян В. В. - Створення архітектури програмної системи моніторингу інформації про стан здоров’я людини, Самойленко Д. І. (2019)
Milov O. - Development of basic principles for corporate planning, Milevskyi S., Korol O. (2019)
Поморцева О. Є. - Розробка туристичного маршруту за допомогою геоінформаційних технологій, Герасименко М. Д. (2019)
Антошкін О. А. - Узагальнена математична модель задачі покриття області ідентичними колами та її основні реалізації, Панкратов О. В. (2019)
Дубницкий В. Ю. - Решение в параметрическом виде прямой и обратной задачи о разорении страховой компании для модели индивидуального риска, Скорикова И. Г., Фесенко Г. В., Черепнев И. А. (2019)
Ситников Д. Э. - Определение параметров обобщенных ассоциативных правил методом декомпозиции, Ситникова П. Э., Титов С. В., Титова Е. В. (2019)
Гриб Д. А. - Принципи, методи і технології моделювання і дослідження процесів функціонування складних багатоструктурних систем військового призначення і управління їх структурною динамікою, Демідов Б. О., Кучеренко Ю. Ф., Ткачов А. М., Шубін Є. В. (2019)
Пєвцов Г. В. - Методичний підхід до формування сценарію проведення інформаційно-психологічного впливу на осіб, що приймають рішення, Залкін С. В., Сідченко С. О., Хударковський К. І. (2019)
Krasilenko V. - Designing of array neuron-equivalentors with a quasi-universal activation function for creating a self-learning equivalent-convolutional neural structures, Lazarev A., Sheremeta A. (2019)
Красиленко В. Г. - Моделювання покращених багатокрокових 2D RSA алгоритмів для криптографічних перетворень та сліпого електронного цифрового підпису, Нікітович Д. В., Яцковська Р. О., Яцковський В. І. (2019)
Федотова-Півень І. М. - Технологія побудови оберненої двохоперандної чотирьохрозрядної операції мінімальної складності для строгого стійкого криптографічного кодування, Лада Н. В., Мельник О. Г., Пустовіт М. О. (2019)
Мещеряк О. О. - Калібрування прецизійних мір частоти, Величко О. М., Шевкун С. М., Добролюбова М. В. (2019)
Невмержицький І. М. - Досвід використання в освітньому процесі університету Simulink-додатків для візуально-імітаційного моделювання алгоритмів перешкодозахисту радіолокаційних станцій радіотехнічних військ, Дацків Ю. І., Сидоренко Д. С., Оленин О. М. (2019)
Сурков К. Ю. - Метод синтезу адаптивного інформаційного середовища тренажера підготовки диспетчерів управління повітряним рухом, Калачова В. В., Качан М. В. (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Гончаренко В. В. - Нормативне забезпечення влаштування захисних шарів зносу покриттів автомобільних доріг, Нагайчук В. М., Катукова В. М., Клименко О. М. Ілляш С. І. (2016)
Гончаренко В. В. - Застосування полімерних добавок в технології холодного ресайклінгу, Ларін Д. А., Єремейчук А. Д. (2016)
Гостєв Ю. Г. - Демаркування найсучаснішими методами горизонтальної дорожньої розмітки, влаштованої різними розмічальними матеріалами, Кострульова Т. Є., Фощ І. В. (2016)
Боднар Л. П. - Визначення прогнозованої вартості проведення ремонтів мостів з використанням Аналітичної експертної системи управління мостами (АЕСУМ), Степанов С. М., Коваль П. М., Стабровський О. О. (2016)
Оксень Є. І. - Уточнення залишкового ресурсу елементів конструкцій залізобетонних мостів шляхом урахування дії навантажень високої інтенсивності (2016)
Редченко В. П. - Методика визначення фактичних напружень в залізобетонних конструкціях мостів від постійних навантажень (2016)
Харитонова Н. М. - Вирішення проблеми безперешкодного переміщення осіб з обмеженими фізичними можливостями через автомобільні дороги в україні та в світі, Кошель А. О., Стоянович Н. С. (2016)
Кіщинський С. В. - Реологічні властивості асфальтобетонів, модифікованих композиційною добавкою на основі вторинного поліетилену полідом (2016)
Копинець І. В. - Дослідження зміни властивостей асфальтобетонів (2016)
Бондар Т. В. - Cмуги шумові як засіб підвищення безпеки дорожнього руху. "ЗА" і "ПРОТИ", Єфименко Р. В., Пина О. Л. (2016)
Поліщук В. П. - Аналіз факторів, що спричиняють ДТП на автомобільних дорогах загального користування, та пропозиції по їх ліквідації, Нагребельна Л. П. (2016)
Вознюк А. Б. - Швидкісні режими на автомобільних дорогах (2016)
Безуглий А. О. - Особливості визначення коштів на покриття ризиків при розрахунку вартості дорожніх робіт, Бібик Ю. М., Гресько І. Л. (2016)
Реферати (2016)
Терещенко Т. А. - Аспекти успішного впровадження промислового гарячого ресайклінгу дорожнього асфальтобетону (2017)
Безуглий А. О. - Вдосконалення системи експлуатаційного утримання мережі автомобільних доріг загального користування в Україні, Ілляш С. І., Зеленовський В. А., Печончик Т. І., Стасюк Б. О. (2017)
Гаркуша М. В. - Підвищення стійкості до утворення колії асфальтобетонного покриття нежорсткого дорожнього одягу (2017)
Боднар Л. П. - Обстеження мостів та вдосконалення критеріїв планів з обстежень, Коваль П. М., Степанов С. М. (2017)
Гостєв Ю. Г. - Аналіз світового досвіду використання люмінесцентної фарби або люмінесцентних композицій, Кострульова Т. Є., Фощ І. В. (2017)
Жданюк В. К. - Дослідження довговічності щебенево-мастикових асфальтобетонів різних видів за критерієм морозостійкості, Костін Д. Ю. (2017)
Возний С. П. - Метод визначення показника втоми цементобетонних зразків від дії циклічного навантаження (2017)
Терещенко Т. А. - Можливості застосування регенерованих дисперсних матеріалів у неукріплених шарах основ дорожніх одяв (2017)
Кватадзе А. І. - Удосконалення методу визначення об’єму вологонакопичення в дорожніх конструкціях дренажними шарами (2017)
Бондар Т. В. - Рейтинг мережі доріг державного значення за даними аварійності 2017 року, Нагребельна Л. П., Кононенко А. О., Беленчук О. В., Ольхова М. Ю., Петрашенко О. П. (2017)
Бібик Ю. М. - Необхідність гармонізації вітчизняного законодавства з міжнародною практикою застосування проформ FIDIC, Бельська О. Л., Гайдукова С. Ю. (2017)
Печончик Т. І. - Розроблення інвестиційних проектів як механізм ефективного використання бюджетних коштів і коштів інвесторів, Оксюта Н. С. (2017)
Дехтяр А. С. - Економічні особливості проектування кам’яних мурувань (2017)
РЕФЕРАТИ (2017)
Олимов Л. О. - Переключение тока и напряжения при нагреве беспереходного поликристаллического кремния, легированного щелочными металлами в области межзеренных границ, Абдурахманов Б. М., Омонбоев Ф. Л. (2014)
Гулямов Г. - Температурная зависимость плотности энергетических состояний в сильном квантующем магнитном поле, Шарибаев Н. Ю., Эркабоев У. И. (2014)
Каримов А. В. - Моделирование тепловых процессов высокочастотного кремниевого p-i-n-диода, Каримов А. А., Рахматов А. З., Дадаматова К. Т. (2014)
Журавель И. А. - Эволюция структуры и механизм термического разрушения многослойных композиций C/Si, Бугаев Е. А., Пеньков А. В., Зубарев Е. Н., Севрюкова В. А., Кондратенко В. В. (2014)
Лисенков Е. А. - Вплив функціоналізації поверхні наповнювача на перколяційну поведінку систем на основі поліетиленгліколю та вуглецевих нанотрубок, Яковлєв Ю. В., Клепко В. В. (2014)
Пилипів В. М. - Розподіл хімічних елементів в поверхневому шарі імплантованих іонами Si+ плівок залізоітрієвого гранату, Коцюбинський В. О., Гарпуль О. З., Гасюк І. М. (2014)
Хороших В. М. - Структура и механические свойства покрытий ZrN, получаемых осаждением потоков плазмы вакуумной дуги, Леонов С. А., Белоус В. А., Василенко Р. Л., Колодий И. В., Куприн А. С., Тихоновский М. А., Толмачева Г. Н. (2014)
Долгов А. С. - Миграция примесей в двумерной гексагональной структуре при наличии протяженных неоднородностей, Жабчик Ю. Л. (2014)
Фреїк Д. М. - Структура, оптичні та електричні властивості парофазних конденсатів PbTe:Bi на слюдi, Биліна І. С., Матеїк Г. Д., Бачук В. В., Люба Т. С. (2014)
Швець Р. Я. - Гібсит і беміт як нові матеріали-господарі з супрамолекулярною архітектурою для Li+-інтеркаляційного струмоутворення (2014)
Соболь О. В. - Влияние высокоэнергетического протонного облучения на структуру и напряженно-деформированное состояние ионно-плазменных покрытий квазибинарной системы TiC-WC, Шовкопляс О. А. (2014)
Милославский В. К. - Фотоиндуцированные спектры экстинкции в тонких волноводных пленках AgCl-Ag, Агеев Л. А., Резникова В. М. (2014)
Торяник И. Н. - Физические закономерности формирования многоэлементных, композиционных (многофазных) покрытий, полученных ионно-плазменными методами, Немченко У. С., Погребняк А. Д., Соболь О. В., Гранкин С. С., Турбин П. В., Битиманова С. С. (2014)
Чернышов Н. Н. - Исследование модели фотоэлектрического преобразователя на основе монокристаллического кремния при помощи фото-элекромагнитного и магнитоконцентрационного эффекта, Слипченко Н. И., Селевко С. Н., Умяров Р. Я., Садым Д. Н. (2014)
Абєлєнцев В. М. - Досдідження фізики процесу взаємодії контурної води та газових покладів у зв'язку з їх вибірковим обводненням, Пеліхатий М. М. (2014)
Литовченко С. В. - Формирование эвтектических композиционных покрытий высокоскоростным плавлением, Береснев В. М., Чишкала В. А., Манучарян И. А. (2014)
Правила оформления рукописей (2014)
Тематичні напрямки (2014)
Вихідні дані (2014)
Онищенко Ю. І. - Еволюція теоретичних підходів до визначення сутності дефініції "цифрова економіка" (2018)
Ліщинський І. О. - Новий міський регіоналізм як сучасна парадигма регіональної економіки (2018)
Фокіна-Мезенцева К. В. - Перспективи розвитку зовнішньої торгівлі за допомогою національної стратегії експорту, Мерзла Л. І. (2018)
Бовкун О. А. - Бюджетне та стратегічне планування соціально–економічного розвитку управління інфраструктурним проектом територіальних громад (2018)
Бусарєв Д. В. - Загрози для економічної безпеки взаємопов'язаних соціально-економічних систем (2018)
Волік М. А. - Концептуальні засади державного регулювання інвестиційного потенціалу (2018)
Горбань В. Б. - Проблематика впровадження енергоефективних проектів у медичних закладах (2018)
Носирєв О. О. - Фінансові результати промислових підприємств: галузеві та регіональні тенденції (2018)
Феофанова І. В. - Бюджетування як засіб контролю за використанням фінансових ресурсів закладів освіти, Кичкіна В. В. (2018)
Феофанова І. В. - Вдосконалення системи стимулювання малого бізнесу в Україні, Коляка Е. О. (2018)
Бовкун О. А. - Розробка механізму забезпечення ефективного використання сучасних форм і методів роботи з персоналом, Пачева Н. О. (2018)
Борецька Н. П. - Конкурентоспроможність українських підприємств на міжнародних ринках: сучасний стан , проблеми та перспективи, Ковтун Г. С. (2018)
Борецька Н. П. - Удосконалення системи управління персоналом на підприємствах, Москалець М. В. (2018)
Борецька Н. П. - Моніторинг бізнес-середовища як інструмент забезпечення стратегії розвитку підприємства, Півторак Д. І. (2018)
Борецька Н. П. - Підвищення фінансової стійкості підприємств в сучасних умовах, Сіра С. Г. (2018)
Весперіс С. З. - Тенденції та перспективи розвитку роздрібної торгівлі Сумської області, Самусь Г. І., Щербина О. В. (2018)
Державська А. В. - Аналіз сутноcті тoвapнoї стартегії підприємства, Круш П. В. (2018)
Дибчук Л. В. - Ефективність використання нетрадиційного маркетингу та ступінь довіри до нього потенційних споживачів (2018)
Дикань О. В. - Організаційні засади управління інвестиційною діяльністю підприємств залізничного транспорту, Гараєв М. огли (2018)
Зеркаль А. В. - Дослідження комерційної свідомості персоналу підприємств (2018)
Ковінько О. М. - Формування диверсифікаційного підходу до створення вітчизняними підприємствами нових пропозицій на зарубіжних ринках (2018)
Мурашко І. С. - Визначення поняття "механізм стійкого розвитку підприємства" (2018)
Ольшанський О. В. - Розробка концепції удосконалення управління бізнес-процесами підприємств торгівлі (2018)
Орзул О. Ю. - Історія розвитку банківської системи України (2018)
Петрищенко Н. А. - Сучасні технології в діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу, Серьогіна Н. В. (2018)
Сімкова Т. О. - Організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком авіапідприємств, Добробог А. В. (2018)
Фокіна-Мезенцева К. В. - Корпоративна культура та її вплив на успішність організації, Черватюк Д. О. (2018)
Фокіна-Мезенцева К. В. - Корпоративна культура – чинник здобутку в підприємницькій діяльності (2018)
Циганова О. С. - Система контролінгу на промислових підприємствах: класифікаційний аспект (2018)
Шандова Н. В. - Маркетингові інструменти дослідження бізнес-моделі компанії, Ожго М. В. (2018)
Андрусяк Н. О. - Світовий досвід управління еколого-економічною конкурентоспроможністю регіонів (2018)
Кудлаєнко С. В. - Індикативне регулювання процесів соціального розвитку населення в умовах реформування соціальної політики (2018)
Старостенко Г. Г. - Підвищення ефективності державного регулювання трудового потенціалу в умовах глобалізації, Перегудова А. С. (2018)
Віленчук О. М. - Методологічні орієнтири функціонування страхових відносин в аграрній сфері (2018)
Горин В. П. - Резерви збільшення доходів бюджетів територіальних громад в умовах реформи децентралізації (2018)
Злобіна К. С. - Конкретизація змісту фінансового планування, його цілей і завдань для сучасних тенденцій розвитку підприємства (2018)
Ізюмська В. А. - Історичні підходи до збалансування державного бюджету (2018)
Коваленко В. В. - Депозитна політика та її вплив на забезпечення конкурентних переваг банків, Радова Н. В. (2018)
Насібова О. В. - Податкове регулювання соціального захисту населення (2018)
Петрушка О. В. - Класифікація ризиків недержавного пенсійного страхування (2018)
Ситник Н. С. - Фінансова безпека банків як передумова стабільного розвитку банківської діяльності України, Башко Л. М. (2018)
Тютюник І. В. - Методичні засади оцінки обсягів тіньових фінансових потоків в економіці (2018)
Ярема Я. Р. - Система податкового менеджменту в Україні та шляхи її удосконалення, Лазука Р. Ю., Пелюшкевич В. І. (2018)
Бондаренко О. М. - Порядок проведення аудиту використання виробничих запасів, Гудима В. Ю. (2018)
Гриліцька А. В. - Сучасна організація бухгалтерського обліку в умовах інтеграції до міжнародних стандартів (2018)
Носач Н. М. - Організація обліку реалізації товарів на підприємствах торгівлі (2018)
Осадча Г. Г. - Управлінська бухгалтерська звітність та критерії оцінки її ефективності, Синявська Ю. (2018)
Порсюрова І. П. - Формування системи показників для комплексної оцінки інвестиційної привабливості підприємства, Польова Т. В. (2018)
Сусіденко О. В. - Обліково-фінансові ресурси акціонерних товариств: теоретико-організаційні аспекти (2018)
Фесенко В. В. - Облік факторингу та управління сумнівною дебіторською заборгованістю підприємства, Остапчук І. В. (2018)
Ревенко Д. С. - Метод визначення стійкості структури національної економіки України (2018)
Степаненко Н. В. - Використання математичних моделей для підвищення економічної ефективності прогнозування живої маси яєчних кросів (2018)
Вихідні дані (2018)
Шевченко Л. І. - Ідеї та наукові концепції в персоналіях українсько-польського мовного пограниччя: професор Михайло Лесів (2018)
Дядищева-Росовецька Ю. Б. - Стилістичні особливості кириличних графіті домонгольської доби Софії Київської (2018)
Овсейчик С. В. - Варіантність в українській мистецькій термінології (2018)
П`ятецька О. В. - Лінгвістичні та функціонально-стильові особливості українських рекламних постів у соціальній мережі FACEBOOK (2018)
Левко О. В. - Аксіологічний статус лексем Цнотливий, Цнотливість і Цнота в українському медіадискурсі (2018)
Сизонов Д. Ю. - "Якщо куля в лоб…": про маніпулятивні тактики нових фразеологізмів ідіоматичного характеру (2018)
Bulakh M. - Periphrases in media headlines (2018)
Войтенко М. В. - Смисл та комунікативний синкретизм французького рекламного дискурсу у сфері "PRODUITS DE LUXE" (2018)
Pliasun O. - Taras Shevchenko in image strategies of modern Ukraine: linguistic argumentation (2018)
Шевченко Л. Л. - Моделювання концептів Нового Завіту засобами морфології та синтаксису (2018)
Дзера О. В. - Біблійна концептосфера як складова частина ідіостилю Тараса Шевченка та її ревербалізація в українських біблійних перекладах (2018)
Малишева М. А. - Таксонімія імператива в релігійному дискурсі (2018)
Шевченко Л. І. - Українська дослідницька перспектива в контексті стилістичних дискусій XVI Міжнародного конгресу славістів (2018)
Дядищева-Росовецька Ю. Б. - Рима Григорія Сковороди як мовне явище (2018)
Сизонов Д. Ю. - Оцінність як категорія сучасної фразеології (2018)
Булах М. Б. - Актуалізація інформації засобами евфемізації в юридичних текстах (2018)
Шулінова Л. В. - Інтертекстуальність у медійних текстах жанру інтерв’ю з політиками. Стаття 2 (2018)
Levko O. - Shaping of the axiological status of Tomos in Ukrainian religious media discourse in the light of cognitive linguistics and rhetoric (2018)
Pliasun O. - The category of image in linguistic discourse (2018)
Чепорнюк А. В. - Інфотейнмент як неожанр медійної комунікації: функціонально-стилістичний аналіз (2018)
Андрєєва Т. М. - Комунікативна граматика в сучасній українській лінгводидактиці (2018)
Aliyeva A. - Semantic and functional features of tauromachy (bullfighting) vocabulary within the framework of cognitive and linguoculturological approaches (2018)
Краузе О. І. - Становлення та тенденції розвитку автомобілебудівної промисловості Польщі (2017)
Шостаківська Н. М. - Формування механізму протидії тіньовому сектору української економіки (2017)
Струтинська І. В. - Трансформація регіонального управління на основі аналізу та інтеграції даних з метою застосування проектного підходу (2017)
Голда Н. М. - Новітні підходи до визначення ефективності реклами в туристичній індустрії (2017)
Зеленський К. В. - Рейтингове оцінювння роботи викладача як фактор підвищення його конкурентоспроможності, Стельмащук Л. В., Луців І. В. (2017)
Кіляр О. Р. - Інформаційне забезпечення управління трудовими відносинами як складової соціально відповідальної діяльності підприємств (2017)
Крамар І. Ю. - Вихід на закордонні ринки як спосіб забезпечення ефективної діяльності підприємства в умовах глобалізації (2017)
Мельник О. О. - Розроблення стратегії ресурсного забезпечення діяльності переробного підприємства (2017)
Нагорняк Г. С. - Концептуальні засади вимірювання й оцінювання інтелектуального капіталу вітчизняних машинобудівних підприємств (2017)
Шпилик С. В. - Управлінський інструментарій оцінювання ефективності впровадження конкурентної стратегії як механізму підвищення конкурентоспроможності підприємства (2017)
Кравчук Н. В. - Економічний зміст та облікове відображення франчайзингу, Співак С. М. (2017)
Марущак Л. І. - Методи діагностики матеріальних потоків на підприємствах (2017)
Синькевич Н. І. - Актуальність та проблеми дебіторської заборгованості: історичні аспекти, економічний зміст та етапи розвитку (2017)
Фесенко В. В. - Теоретичні аспекти розвитку аудиту як форми інформаційної взаємодії принципалів та агентів аудиторських послуг (2017)
Владимир О. М. - Вплив історико-політичних, соціо-психологічних та ментальних особливостей на розвиток національної економіки України (2017)
Андрушків Б. М. - Рецензія на навчальний посібник "Аудит" (2017)
Кузьмінський Ю. А. - Рецензія на навчальний посібник "Аудит" (2017)
Видавнича сторінка (2017)
Вихідні дані (2017)
Бец І. О. - Мотивація як одна з педагогічних умов формування особистості перекладача під час навчання у ВВНЗ, Янковець А. В. (2019)
Гуменюк О. М. - Методологічні засади формування професійної ідентичності майбутніх медичних медсестер, Цюра С. Б., Гуменюк В. В. (2019)
Левицька А. А. - Структурно-функціональна модель патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на засадах військових традицій (2019)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського