Гудима А. - Київський Патріархат в контексті розмірковувань московськоправославних (2008)
Недзельська Ю. - Особливості життя православних віруючих в умовах постмодерного суспільства (2008)
Шугаєва Л. - Православні секти в Україні: постмодерний аспект (2008)
Черенков М. - Євангельське християнство як релігійний та соціальний феномен у постмодерному дискурсі (2008)
Докаш В. - Постмодерністський характер есхато-сотеріологічних концептів новітнього протестантизму (2008)
Булатов А. - Внутрішньоісламські процеси в Автономній Республіці Крим (2008)
Андросова В. - Феномен Хабад Любавич у світовій практиці: між традиційним та ліберальним (2008)
Баркер А. - Постмодернізм, модернізм, премодерний консерватизм у нових релігійних рухах (2008)
Кантеров І. - Нові релігії в контексті духовного життя пострадянського простору Росії (2008)
Єленський В. - Про нові релігії та старі інструкції (2008)
Филипович Л. - Антисектантская истерия в украинских СМИ: видимые и невидимые причины (2008)
Зіганшина Л. - Незалежність та свобода як вихідні принципи вчення Порфирія Іванова (2008)
Міжнародні правові документи (2008)
Автори статей спецвипуску "Релігійна Свобода" (2008)
Саган О. - Нові напрями та пріоритетні завдання сучасної державної політики в галузі свободи совісті (2009)
Климов В. - Тенденції розвитку державно-церковної політики в Україні в контексті сучасних процесів урегулювання відносин між державами та церквами в Європі (2009)
Бабій М. - Державна політика у сфері свободи совісті й свободи буття релігій в контексті перспектив формування демократичної держави і громадянського суспільства (2009)
Прудивус С. - Релігія та політика: особливості суспільного статусу та функціонування (2009)
Грінер О. - Взаємодія держави і церкви (релігійних організацій) на шляху становлення громадянського суспільства в Україні (2009)
Яроцький П. - Національно-культурна ідентифікація і конфесійна уніфікація як вияви особливостей релігієгенезу (2009)
Недзельський К. - Політичні і духовні підвалини буття української нації в контексті державно-церковних відносин (2009)
Свистунов С. - Транскультурні взаємини та глобальні комунікативні чинники трансформації релігії в Україні (2009)
Колодний А. - Прогнози ближніх перспектив релігійного життя України (2009)
Титаренко В. - Прогнозування релігійних процесів як складова державно-церковних відносин (2009)
Любчик В. - Міжконфесійні відносини в Україні: фактори соціально-політичного впливу (2009)
Бучма О. - Держава, релігія і право в контексті творення громадянського суспільства в Україні (2009)
Кучеренко Ю. - Релігійний фактор в державотворчих і націотворчих процесах (за концепцією М. Драгоманова) (2009)
Гануліч П. - Державно-конфесійні відносини в епоху постпосмодерну (2009)
Морозюк С. - Громадянське суспільство і релігія: проблеми толерантності відносин (2009)
Арістова А. - Етнорелігійні конфлікти в процесах національного відродження України (2009)
Недавня О. - Релігія: сецесіоністські процеси в Україні (2009)
Молочко В. - Релігія в демократичному просторі: межі впливу держави і церкви на процеси формування й утвердження відкритого громадянського суспільства (2009)
Зубченко С. - Інститути громадянського суспільства в механізмі реалізації гуманітарної безпеки Української Держави (2009)
Вергелес К. - Етноконфесійні чинники в процесах утвердження української державності (2009)
Закович М. - Проблеми релігійної освіти в контексті міжконфесійних відносин (2009)
Уткін О. - Свобода совісті та проблеми запровадження військових священиків у Збройних Силах України (2009)
Хмільовська О. - Духовна опіка армії в контексті зміцнення національної безпеки України (2009)
Владиченко Л. - Реєстрація релігійних організацій в Україні: законодавчий аспект (2009)
Здіорук С. - Діяльність квазіцерковних організацій як загроза суспільній безпеці України (2009)
Кияк С. - Релігійно-церковний чинник в становленні громадянського суспільства: український католицький аспект (2009)
Савчук О. - Соціальне вчення українського греко-католицизму й утвердження громадянського суспільства в Україні (2009)
Черенков М. - Український євангельський протестантизм: парадигма Реформації в сучасному контексті (2009)
Филипович Л. - Нові релігійні течії України: загрози уявні і реальні (2009)
Кононенко Є. - Політично-релігійний фанатизм біляцерковних православних спільнот (2009)
Шугаєва Л. - Православна Церква і феномен леонтіївщини (2009)
Тернопільський Б. - Українське християнство і громадянське суспільство: безпековий вимір (2009)
Маліборський В. - Відродження ісламу у Криму: проблемні питання (2009)
Зінкевич Т. - Ідеї громадянської релігії у "Повісті минулих літ" (2009)
Ямчук П. - Християнська концепція еліти Петра Могили і сучасні процеси релігійного відродження (2009)
Шутенко Н. - Відзначення в Україні 1020-річчя хрещення Київської Русі у контексті державно-церковної політики (2009)
Титул, зміст (2019)
Єщенко П. С. - Інформаційна економіка – шанс побудови нової моделі розвитку суспільства чи ілюзія шансу? (2019)
Шевчук В. О. - Вплив структури зовнішньої торгівлі України на економічне зростання в контексті залучення до глобальних ланцюгів вартості, Черкас Н. І. (2019)
Шірінян А. С. - Конкурентоспроможність ринку банківських послуг України: фактор масштабу, Шірінян Л. В. (2019)
Пасхавер Б. Й. - Цінові обставини розвитку агропродовольчого комплексу (2019)
Шубравська О. В. - Аграрний корпоративний сектор: теоретичні засади дослідження (2019)
Олейник Д. А. - Механизм формирования банковского процента на макроэкономическом уровне и его экономико-математическая (2019)
Філіпенко А. С. - Розвиток глобалістики як новітнього напряму сучасної системи економічних знань (2019)
Авторитетний вчений економіст-аграрник (2019)
Summaries (2019)
Редакційна політика та етичні принципи (2019)
Кроль О. С. - Моделювання шпиндельного вузла багатофункціонального верстата в середовищі АРМ structure 3D, Бочаров А. К., Кузовов О. Ю (2019)
Кроль О. С. - Моделювання шпиндельних вузлів обробних центрів за критерієм податливості, Бочаров А. К., Суржиков C. M. (2019)
Логунов О. М. - Комп'ютерне моделювання в курсі теорії механізмів і машин, Ніколаєнко Г. П., Романченко О. В., Шумакова Т. O., Таванюк Т. Я. (2019)
Мелконов Г. Л. - Удосконалення токарного верстата 1а62 (16к20) шляхом заміни стандартного вузла встановленням взаємо пересувного різцетримача для обробки деталей з малим діаметром при відрізних операціях, Вітряк Є. С. (2019)
Melkonov G. - The resistance of tools with circular cutting edge, Gkazunov Y. (2019)
Медведь И. И. - Циклическая ползучесть сплава ПТ-3В при глубоком охлаждении (2019)
Міцик А. В. - Підвищення інтенсивності впливу коливного резервуару на робоче середовище при досягненні необхідного технологічного результату вібраційної оздоблювально-зачищувальної обробки (2019)
Ніколаєнко А. П. - Шляхи вирішення проблеми злипання деталей при вібраційній обробці, Шумакова Т. О., Романченко О. В., Таванюк Т. Я., Логунов О. М. (2019)
Романченко А. В. - Інтенсифікація процесу вібраційної обробки за рахунок зміни властивостей футерування резервуару, Шумакова Т. О., Ніколаєнко А. П., Таванюк Т. Я., Логунов О. М. (2019)
Соколов В. І. - Дослідження динамічних характеристик електрогідравлічного приводу технологічного обладнання, Степанова О. Г., Батурін Є. О. (2019)
Степанова О. Г. - Експериментальні дослідження гідравлічного приводу технологічного обладнання (2019)
Таванюк Т. Я. - Система автоматичного керування технологічним обладнанням, Ніколаєнко А. П., Романченко О. В., Шумакова Т. О., Логунов О. М. (2019)
Харламов Ю. О. - Механізми схоплювання частинок з основою при газотермічному напиленні (2019)
Харламов Ю. О. - Вплив умов детонаційно-газового напилення на властивості покриттів на основі карбіду вольфраму і хрому (2019)
Харламов Ю. О. - Фізико-хімічні перетворення при газотермічном напиленни композиційних покриттів на основі карбідів вольфраму та хрому (2019)
Харламов Ю. О. - Триботехнічні властивості покриттів WC-CO, Міцик А. В., Романченко О. В. (2019)
Харламов Ю. О. - Міцність зчеплення детонаційно-газових покриттів на основі карбідів вольфраму та хрому, Романченко О. В., Міцик А. В. (2019)
Чернікова І. Д. - Дослідження енергетичної струтури поверхні GaАs при покритті германієм, Черніков М. Г., Зубков С. Ю. (2019)
Черніков М. Г. - Дослідження адсорбції барію на поверхню арсеніду галію фотоемісійним методом, Чернікова І. Д., Алієв В. Е. (2019)
Шведчикова І. О. - Експериментальна перевірка працездатності дискового магнітного сепаратора нової конструкції, Мелконова І. В. (2019)
Шумакова Т. О. - Дослідження впливу геометричних параметрів абразивних гранул на шорсткість поверхонь деталей при вібраційній обробці, Ніколаєнко А. П., Романченко О. В., Таванюк Т. Я., Логунов О. М. (2019)
Шумова Л. О. - Інформаційні технології підтримки прийняття рішень з управління витратами підприємства, Пчелинська Г. В. (2019)
Гаркушенко О. М. - Аналіз економіко-математичних моделей впливу інформаційно-комунікаційних технологій на результати виробництва: чи існує парадокс Солоу? , Князєв С. І. (2019)
Тугай А. А. - Организация контроля выполнения строительных работ с использованием дронов и специального программного обеспечения, Зельцер Р. Я., Колот М. А., Панасюк И. О. (2019)
Гончаров О. А. - Новітні досягнення в розробці ерозійних джерел плазми, Баженов В. Ю., Добровольський А. М., Проценко І. М., Найко І. В. (2019)
Сидоренко В. П. - Інноваційна розробка координатно-чутливого детектора сфокусованих іонних пучків для спектроскопії, Радкевич О. І., Прокоф’єв Ю. В., Таякін Ю. В., Єременко В. М. (2019)
Пономарев А. Г. - Установка протонно-лучевой литографии на базе электростатического ускорителя для фабрикации 3D микро- и наноструктур, Ребров В. А., Колинько С. В. (2019)
Васько А. А. - Дослідження трибологічних властивостей моношарових плівок n-алканів на атомногладкій поверхні золота, Марченко А. А., Наумовець А. Г., Браун О. М. (2019)
Жарков І. П. - Комплекс кріогенної апаратури для інфрачервоного Фур’є-спектрометра Bruker Vertex 70v, Сафронов В. В., Ходунов В. О., Коновал В. М., Маслов В. О., Селіванов О. В., Солонецький А. Г., Стрельчук В. В., Ніколенко А. С., Циканюк Б. І. (2019)
Kodynetz А. - Commer cia li zation of Intellectual Property Rights as Foundation for Innovation, Maidanyk L. (2019)
Наші автори (2019)
Правила для авторів (2019)
Title (2018)
Contents (2018)
Balanenko I. G. - Steps to the future (2018)
Kogut P. I. - On existence of bounded feasible solutions to neumann boundary control problem for p-Laplace equation with exponential type of nonlinearity, Manzo R., Poliakov M. V. (2018)
Borsch V. L. - Contribution to magnetic reconnection: a Boltzmann correc tion to the magnetic induction equation for faraday vortex tubes (2018)
Kogut P. I. - On approximation of state-constrained optimal control problem in coe ffients for p-Biharmonic equation, Kupenko O. P. (2018)
Borsch V. L. - On a representation of the solution to the Dirichlet problem in a disk. The poisson integral based solution in polynomials, Platonova I. Ye. (2018)
Menshikov Yu. L. - On some types of inverse problems for differential equations (2018)
Васильєва В. Г. - Внутрішньолабораторний контроль якості результатів калібрування, Примакова Г. А., Домненко Л. М., Меженський А. О. (2018)
Chumak B. O. - An analysis the mutual influence of channels in radiotechnical information-measuring system, Barkhudaryan M. V. (2018)
Петришин І. С. - Шляхи відтворення і передавання одиниць теплоти згоряння та густини природного газу в Україні, Бас О. А., Присяжнюк Л. О. (2018)
Длугунович В. А. - Создание национального эталона единиц средней мощности и энергии лазерного излучения Республики Беларусь, Дунец Д. О., Исаевич А. В., Круплевич Е. А., Насенник Л. Н. (2018)
Гринев Б. В. - Анализ влияния статистики эксперимента на оценку точности измерения светового выхода сцинтилляторов, Гурджян Н. Р., Зеленская О. В., Любинский В. Р., Мицай Л. И., Молчанова Н. И., Тарасов В. А. (2018)
Neyezhmakov P. I. - Analysis of the accuracy of the gradient method for determining the mean integral refractive index of air, Prokopov A. V. (2018)
Прокопов А. В. - Системные рефракционные эффекты при измерениях, осуществляемых с помощью электромагнитных волн на трансатмосферных трассах (2018)
Кондрашов С. І. - Використання принципів та процедур координації для складних динамічних систем, Дроздова Т. В. (2018)
Буняєва Ю. Ю. - Засідання Робочої групи з питань створення нового єдиного інформаційного ресурсу СООМЕТ (РГ-Web) та 15-те засідання ТК 4 "Інформація та навчання” (2018)
Буняєва Ю. Ю. - 23-тє засідання Ради Президента СООМЕТ (2018)
Перелік статей та інших матеріалів, опублікованих в "Українському метрологічному журналі” у 2018 році (2018)
Алфавітний покажчик авторів статей (2018)
Оголошення про набір на курси підвищення кваліфікації фахівців (2018)
До відома авторів (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Gorban N. V. - Uniform attractors for vanishing viscosity approximations of non-autonomous complex flows, Kapustyan O. V., Kasyanov P. O., Khomenko O. V., Paliichuk L. S., Valero J., Zgurovsky M. Z. (2018)
Kogut P. I. - On indirect approach to the solvability of quasi-linear Dirichlet elliptic boundary value problem with BMO-anisotropic p-Laplacian, Kupenko P. O. (2018)
Kasimova N. V. - Optimal control problem for some degenerate variation inequality: attainability Problem (2018)
Borsch V. L. - A formulation of an evolution equation governing magnetic lines (2018)
Horobets О. О. - Statistical Analysis of the Book Publishing Industry of Ukraine: 1917–2017 (2019)
Кваша Т. К. - Чинники зростання сукупної факторної продуктивності (2019)
Semianovskyi V. М. - Participation of the Public in State and Local Governance: Principles, Statistics and European Experience for Ukraine (2019)
Гончар І. А. - Студентська олімпіада як форма підготовки до професійної діяльності аналітика-статистика, Заєць С.В. (2019)
Kovtun N. V. - A Statistical Modelling Approach for Guiding the Optimum Surgical Intervention of Breast Cancer. Part Is, Motuziuk I. M., Ganzha R. O. (2019)
Лєснікова М. В. - Аналіз міжнародного досвіду формування інформаційної системи управління освітою у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (2019)
Черушева Г. Б. - Економіко-статистичний та соціально-психологічний аналіз освітніх міграційних процесів, Пархоменко В. В. (2019)
Агабекова Н. В. - Неоплачиваемая деятельность домашних хозяйств по оказанию услуг в Республике Беларусь: анализ структуры и методы макроэкономической оценки, Королёнок А. В. (2019)
Бондарук Т. Г. - Інвестиційна безпека держави: стратегічні цілі та механізм забезпечення, Бондарук О. С. (2019)
Лубенченко О. Е. - Організаційні засади аудиту фінансової звітності в Україні, Василюк М. М. (2019)
Пальян З. О. - Статистика у цифрову епоху: наукові здобутки професіоналів і початківців (2019)
Саріогло В. Г. - П’ята Балтійсько-Нордична конференція зі статистики обстежень (2019)
Хроніка (2019)
Титул, содержание (2018)
Яременко О. Л. - Противоречивое влияние институциональных реформ на функционирование экономики (2018)
Репина И. Н. - Трансформационный анализ и прогноз развития инновационного предпринимательства в Украине (2018)
Ефименко Т. И. - Система управления государственными финансами Украины: проблемы экономической безопасности (2018)
Кудряшов В. П. - Фискальные правила и корректировка бюджетной политики (2018)
Жибер Т. В. - Тенденции и перспективы расходов из государственного бюджета на энергетический сектор Украины (2018)
Зубик С. П. - Накопительное пенсионное обеспечение как фактор развития экономики (2018)
Сиденко В. Р. - Мегатренды развития электронной торговли в контексте современной технологической революции (2018)
Бородина Е. Н. - Будущее сельского сектора Украины – от экстрактивного использования к инклюзивному развитию, Прокопа И. В. (2018)
Молдаван Л. В. - Теоретические основы агроэкономики: ретроспектива и современность (2018)
Быстряков И. К. - Пространственный концепт обоснования эколого-экономического развития (2018)
Плотников А. В. - Фискальные институты в процессе трансформации Европейского Союза, Борзенко Е. А., Панфилова Т. А. (2018)
Харазишвили Ю. М. - Качество жизни в системе социальной безопасности Украины: индикаторы, уровень, угрозы, Гришнова Е. А. (2018)
Амоша А. И. - Новый взгляд на изменения в рамках общей системы отечественного образования (2018)
Summaries (2018)
Содержание журнала "Экономика Украины” за 2018 год (2018)
Редакционная политика и этические нормы (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Bokalo M. M. - Fourier problem for weakly nonlinear evolution inclusions with functionals, Skira I. V. (2019)
Belozyorov V. Ye. - A new mathematical model of dynamic processes in direct current traction power supply system, Kosariev Ye. M., Pulin M. M., Sychenko V. G., Zaytsev V. G. (2019)
Hart L. L. - Projection-Iteration realization of a newton-like method for solving nonlinear operator equations (2019)
Бабій М. - Свобода совісті та свобода релігії: сучасна парадигма (філософсько-релігієзнавчий дискурс) (2010)
Ліщук Н. - Свобода віросповідання як принцип зміни оцінкових пріоритетів конфесій (2010)
Недзельський К. - Матеріальна складова духовної свободи: релігієзнавчий аналіз проблеми (2010)
Климов В. - До питання про принципи демократії і забезпечення умов для свободи совісті в сучасній Україні (2010)
Жеребятьев М. - Светскость в постсоветской России: забытый конституционный принцип (2010)
Шевченко В. - Істинність релігії і проблеми міжконфесійного діалогу (2010)
Смирнов М. - Религиозная толерантность в свете традиционных и нетрадиционных религий (2010)
Горкуша О. - Релігійно-парадигмальні можливості інтерпретаційного узгодження демократії та теократії в сучасному християнсько-європейському світоглядному контексті (2010)
Филипович Л. - Глобалізація: загрози і можливості для розвитку релігій (фокус на Україні) (2010)
Єленський В. - Релігія і "західна цивілізація": головні тенденції релігійності у США та західній європі (2010)
Робберс Г. - Государство и церковь в европейском союзе (2010)
Пасинчук К. - Релігійний чинник у зовнішній політиці США (на прикладі закону про релігійну свободу в світі) (2010)
Данилова М. - "Права и свободы" - сердцевина гражданского общества (2010)
Кулагіна Г. - Релігійний плюралізм в умовах демократичного суспільства (2010)
Павленко П. - Римо-католицька церква в координатах сучасних глобалізаційних процесів (католицький проект позаетнічної уніфікації людства) (2010)
Гетьман Д. - Релігійна свобода і демократія: католицький контекст, Кияк С. (2010)
Друзенко Г. - Геополітика від Патріарха: царство небесне vs руський світ (2010)
Панич О. - Демократичні виклики в сучасному українському баптизмі: 26 з'їзд ВСО ЄХБ та дві моделі духовного пробудження (2010)
Арістова А. - Політичні цінності країн арабського сходу: авторитаризм versus демократія (2010)
Ярош О. - Ісламські громади в Європі: виміри і обмеження політики визнання (2010)
Хазир-Огли Т. - Іслам і демократія: сумісність чи зіткнення? (2010)
Дюрем К. - Археология международных норм религиозной свободы (2010)
Яроцький П. - Свобода буття релігії в контексті викликів тоталітаризму і нетолерантності (2010)
Свистунов С. - Міжконфесійні комунікації: демографічні і міграційні виклики (2010)
Лещинский А. - Особенности отношения государств и международных правовых организаций к расколам в современном православии (2010)
Докаш В. - Свобода буття релігії як форма реалізації демократії (2010)
Біддулф Г. - Religious toleration and tolerance in new Ukraine perspectives of an outside observer (2010)
Мартинез-Торрон Х. - Защита религиозной свободы в системе европейской конвенции по правам человека, Наварро-Валлс Р. (2010)
Сівелл Е. - Understanding freedom of conscience: recent developments in the european court of human rights (2010)
Ліндгольм Т. - The tenacity of identity politics in Norway: from unabashed lutheran monopoly to pseudo-lutheran semi-hegemony? (2010)
Себенцов А. - Модернизация России и государственно-конфессиональные отношения на современном этапе (2010)
Залужный А. - Концептуальные проблемы взаимоотношений государства и религиозных объединений в современной России (2010)
Лункин Р. - Свобода религии в России: от авторитаризма к общественной дискуссии (2010)
Элбакян Е. - Процессы клерикализации в современной России (2010)
Андреева Л. - Религиозность молодежи российских высших учебных заведений в контексте религиозности россиян (2010)
Дударенок C. - Современная религиозная ситуация на российском дальнем востоке: особенности формирования и тенденции развития (2010)
Новиченко М. - Державно-конфесійні відносини в Україні: законодавчий механізм забезпечення (2010)
Виговський Л. - Роль релігійних організацій в процесі становлення і розвитку демократичних засад в Україні (2010)
Гаврілова Н. - Політична влада в сучасній Україні між тенденціями сакралізації та секуляризації (2010)
Лавринович О. - Умови і чинники процесів демократизації в мусульманському світі (2010)
Старостенко В. - Особенности правового обеспечения свободы религии в Республике Беларусь (2010)
Цепкова И. - Реалии и мифы казахстанской религиозной толерантности (2010)
Гануліч П. - Розуміння свободи віросповідання християнами на пострадянському просторі (2010)
Бондаренко В. - Актуальні проблеми законодавчого забезпечення свободи совісті (2010)
Недзельська Ю. - Проблема "свободи в релігії" в житті віруючих християн за умов секуляризованого суспільства сучасної України (2010)
Аринин Е. - Владимирский регион в религиозной, религиоведческой и правовой перспективе (2010)
Любчик В. - Законодавчий захист свободи діяльності релігійних меншин України (2010)
Мартынюк Э. - Религиозные меньшинства: парадоксы современной украинской демократии, Никитченко Е. (2010)
Шугаєва Л. - Державна політика у сфері свободи совісті щодо релігійних об'єднань православного коріння: тенденції та перспективи (2010)
Кантеров И. - Что ожидает новые религиозные движения в России? (2010)
Саган О. - Внутрішня міграція, біженці та іммігранти в україні: аспект забезпечення права на свободу совісті (2010)
Булатов А. - Усовершенствование закона Украины "о свободе совести и религиозных организациях" очередной шаг к религиозной свободе и демократии (2010)
Булига І. - Конфлікто-формуючі фактори у системі державно-церковних відносин сучасної Волині (2010)
Брежнев В. - Информационномодульная модель исследования реализованных прав религиозных объединений и свободы вероисповедания (2010)
Колодний А. - Проблема свободи віросповідань в мас-медіа демократичної України (2010)
Загребина И. - О статусе эксперта государственной религиоведческой экспертизы (2010)
Костылев П. - Российское религиоведение: вчера, сегодня, завтра (2010)
Боротьба проти дефамації релігій (2010)
Відомості про авторів статей (2010)
Титул, зміст (2018)
Яременко О. Л. - Суперечливий вплив інституційних реформ на функціонування економіки (2018)
Рєпіна І. М. - Трансформаційний аналіз та прогноз розвитку інноваційного підприємництва в Україні (2018)
Єфименко Т. І. - Система управління державними фінансами України: проблеми економічної безпеки (2018)
Кудряшов В. П. - Фіскальні правила та коригування бюджетної політики (2018)
Жибер Т. В. - Тенденції та перспективи видатків з державного бюджету на енергетичний сектор України (2018)
Зубик С. П. - Накопичувальне пенсійне забезпечення як фактор розвитку економіки (2018)
Сіденко В. Р. - Мегатренди розвитку електронної торгівлі у контексті сучасної технологічної революції (2018)
Бородіна О. М. - Майбутнє сільского сектору України – від екстрактивного використання до інклюзивного розвитку, Прокопа І. В. (2018)
Молдаван Л. В. - Теоретичні засади агроекономіки: ретроспектива і сучасність (2018)
Бистряков І. К. - Просторовий концепт обгрунтування еколого-економічного розвитку (2018)
Плотніков О. В. - Фіскальні інститути у процесі трансформації Європейського Союзу, Борзенко О. О., Панфілова Т. О. (2018)
Харазішвілі Ю. М. - Якість життя в системі соціальної безпеки України: індикатори, рівень, загрози, Грішнова О. А. (2018)
Амоша О. І. - Новітній погляд щодо змін у межах загальної системи вітчизняної освіти (2018)
Summaries (2018)
Зміст журналу "Економіка України” за 2018 рік (2018)
Редакційна політика та етичні норми (2018)
Передмова (2018)
Харитонов Є. О. - Проблеми відшкодування шкоди, завданої в результаті дорожньо-транспортних пригод, Харитонова О. І. (2018)
Маковій В. П. - Універсальні темпоральні обмеженнязмісту зобов’язань (2018)
Гнатюк Т. М. - Матеріальні складники єдиногомайнового комплексу підприємства (2018)
Банасевич І. І. - Особливості предмета споживчого договору (2018)
Слома В. М. - Щодо питання про виконання часткових зобов’язань (2018)
Костенко О. В. - Шляхи розвитку правового регулювання електронних довірчих послуг у міжнародних актах UNCITRAL, Костенко В. В. (2018)
Поліщук М. Г. - Функціонування армії в стародавньому риміяк елемент правопорядку (на прикладі преторіанської гвардії – політичної поліції) (2018)
Менджул М. В. - Порівняльний аналіз принципів сімейного права в Україні та державах Західної Європи (2018)
Некіт К. Г. - Деякі правові проблеми інтернету речей і напрями їх вирішення (2018)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Теоретико-методологічні засадиформування інноваційних державних антикорупційних інституцій (2018)
Харитонова Т. Є. - Визначення прав і обов’язків землевласників і землекористувачів як гарантій захисту їх прав (2018)
Забуранна А. О. - До визначення суб’єктів праваколективної власності на землю (2018)
Всеукраїнський міжнародний колоквіум "римське приватнеправо: здобутки європейські та глобальні" (2018)
Результати проведення всеукраїнської науково-практичної конференції "Шерешевські читання. Проблеми цивільно-правового захисту прав власників у сучасних умовах інтеграційного розвитку України" (2018)
Володимир Васильович Луць – видатна постать української правової науки (до 85-річчя від дня народження) (2018)
Луць В. В. - Методологічне значення категорій "строк" і "термін" у цивільному праві України (2018)
Беликов А. С. - Оценка распространения ударных воздушных волн в протяженных сооружениях с учетом диссипации внутренней энергии газового потока, Налисько Н. Н., Барташевская Л. И. (2019)
Ковальов В. В. - Розвиток будівельного комплексу з урахуванням завдань ревіталізації та реконструкції деградованих об’єктів, Броневицький С. П., Протасова Є. В. (2019)
Парусов Е. В. - Розробка універсального способу визначення питомої маси або товщини шару окалини на поверхні бунтового прокату після безперервного охолодження, Луценко В. А., Парусов О. В., Чуйко І. М., Голубенко Т. М., Сівак Г. І. (2019)
Pshinko O. M. - Peculiarities of structural characteristics of modified concrete cement system at the early stages of hardening, Rudenko D. V. (2019)
Колохов В. В. - Вплив рівня напруги у бетоні конструкцій на швидкість ультразвуку, Кожанов Ю. О., Зезюков Д. М. (2019)
Тимошенко О. А. - Зниження навантаження на навколишнє середовище під час будівництва ГАЕС, Колохов В. В., Тимошенко Л. О., Колохов О. В. (2019)
Ганник М. І. - Оптимальний підбір пластифікатора для асфальтобетонного покриття, Мартиш О. П., Гайдар А. М., Березюк А. М., Папірник Р. Б. (2019)
Нечепуренко Д. С. - Дослідження технічного стану і методів відновлення теплових мереж в Україні, Павлов Ф. І., Михайлова І. О. (2019)
Махінько Н. О. - Практичні задачі імовірнісного розрахунку елементів сталевого силоса (2019)
Волчок Д. Л. - Оцінка ресурсу конструкції з тріщиною нормального розриву на основі нечіткого моделювання (2019)
Гончаренко Д. Ф. - Расчёт окупаемости строительства жилого комплекса в условиях организационных ограничений, Менейлюк И. А. (2019)
Сакно О. П. - Моделювання системи технології технічних впливів на автомобіль, Колеснікова Т. М., Олло В. П. (2019)
Хазан П. В. - Статистичне оцінювання розвитку відновлюваних джерел енергії у країнах Європи за допомогою кластерного аналізу (2018)
Putkaradze R. - Pressing issues of economic integration of Croatia and Georgia (2018)
Shaburishvili S. T. - Challenges to the development of small and medium business in Georgia, Kadagishvili L. V. (2018)
Skoryk H. I. - Theoretical principles and practices of post-industrial society development in Ukraine, Barinov V. V., Lynnyk O. O. (2018)
Білецька І. М. - Обґрунтування концептуальних характеристик розвитку туристичних підприємств (2018)
Гарафонова О. І. - Стандартизація готелів за "зірковістю": передумови та особливості, Кузьменко Ю. Г. (2018)
Горбунова А. В. - Теоретичні основи формування і функціонування бізнес-інкубаторів (2018)
Дуцяк I. З. - Ландшафтно рекреаційне районування Львівської області методом багатопараметричної кластеризації, Римар Ю. М. (2018)
Єлісєєва О. К. - Оцінювання системи охорони здоров’я на засадах сімейної медицини в Україні, Йоненко С. Ю. (2018)
Любохинець Л. С. - Проблеми та шляхи покращення конкурентоспроможності економіки України, Дубік І. Г. (2018)
Мазур А. Г. - Аналіз тенденцій та напрямів розвитку виробництва зерна у Вінницькій області, Гуменюк Ю. В. (2018)
Мейш А. В. - Систематизація наукових підходів до категорії "власність" як соціально-економічного феномену, Ільченко О. М. (2018)
Назаренко І. А. - Cучасні тенденції розвитку spa-готелів України та визначення їх ролі у структурі spa-індустрії, Сімакова О. О., Боднарук О. А. (2018)
Ніколаєва О. Г. - Моделювання інтегрованих показників глобалізації, Шевченко Т. О. (2018)
Пахомська О. В. - Дослідження ринку хліба та хлобобулочних виробів України (2018)
Харчишина О. В. - Стратегічне управління діяльністю підприємства в умовах глобалізації (2018)
Поляк С. Ю. - Ефект розсіювання світла та його застосування в економіці, Демешко О. В., Гончар А. В. (2018)
Помінова І. І. - Сучасні рейтинги вищої освіти в оцінюванні потенціалу господарських трасформацій (2018)
Пономарьова Н. А. - Оцінка факторів впливу процесів функціонування інтелектуального капіталу на результати діяльності кластерних структур (2018)
Реут А. Г. - Нові підходи до оцінювання ефективності системи соціальної підтримки України (2018)
Соколюк Г. О. - Мотиваційні чинники соціальної активності в контексті завдань сталого розвитку економічних систем, Хомич Л. В. (2018)
Худолєй Л. В. - Механізм взаємодії учасників бізнес-інкубаторів (2018)
Ядуха С. Й. - Національна безпека України. Її основні аспекти, принципи та загрози, Лисак О. М. (2018)
Бушовська Л. Б. - Формування концептуальних положень та науково-методичних рекомендацій щодо прийняття рішень в управлінні інвестиційною діяльністю машинобудівних підприємств, Мординська В. (2018)
Грабовська І. В. - Креативний менеджмент в системі управління підприємством: сутність, значення та проблеми розвитку (2018)
Капінос Г. І. - Управління якістю продукції в системі операційного менеджменту підприємства (2018)
Мельникова Н. В. - Використання логістичної інформаційної системи в управлінні прямими і зворотними матеріальними потоками підприємства (2018)
Рзаєв Г. І. - Сучасні аналітичні спрямування оцінки негативних наслідків прояву загроз на рівні підприємства, Вербянська О. О. (2018)
Тюріна Н.М. - Управління логістичними процесами на промислових підприємствах, Назарчук Т. В., Карвацка Н. С., Шкодіна О. С. (2018)
Андросова О. Ф. - Вплив господарського менталітету на формування корпоративної культури на машинобудівних підприємствах України (2018)
Васильєва О. О. - Соціально-демографічні аспекти формування інноваційного трудового потенціалу аграрної сфери економіки регіону (2018)
Приятельчук О. А. - Формування інклюзивності ринку праці скандинавського регіону (2018)
Рзаєва Т. Г. - Аналітичне обґрунтування складових ресурсного потенціалу з позицій оцінки перспектив розвитку підприємства, Лучук Д. О. (2018)
Родіонова І. В. - Формування ціннісних орієнтацій працівників як фактор підвищення соціально-трудового потенціалу (2018)
Танасієнко Н. П. - Соціально-економічні резерви підвищення продуктивності праці на промислових підприємствах Хмельниччини (2018)
Бондаренко М. І. - Реформування інвестиційної політики України у контексті використання досвіду ЄС, Слива А. В. (2018)
Грипинська Н. В. - Прогнозування обсягів залучення іноземних інвестицій в економіку Хмельницької області, Злотаренчук О. І., Островський Д. О. (2018)
Козаченко А. Ю. - Теоретичне обґрунтування сутності та класифікації невиробничих витрат для потреб обліку та ефективного проведення аудиту (2018)
Ліщинська Л. Б. - Місце і роль електронної комерції у складі цифрової економіки (2018)
Мельник І. М. - Фактори соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу: сутність та класифікація (2018)
Саловський О. Б. - Інституційні зміни на шляху до добробуту: аналіз механізму, типів та особливостей (2018)
Стадник В. В. - Методологічні особливості формування ефективного мотиваційного механізму інноваційного розвитку підприємства, Михальчик С. О. (2018)
Моргачов І. В. - Функція світових грошей: загрози та перспективи (2018)
Василевська Г. В. - Системні детермінанти виникнення асиметрій фіскального простору держави (2018)
Мейш А. В. - Криптовалюта bitkoin як можлива світова валюта, Гавриш Р. О. (2018)
Пасічник К. С. - Трансформація фінансових активів та зобов’язань підприємства у МСФЗ-формат (2018)
Цвігун Т. В. - Особливості формування та стан платіжного балансу України (2018)
Чебан Т. М. - Методичні основи формування резервів за фінансовими активами в контексті оподаткування прибутку банків (2018)
Битий А. В. - Організація єдиного інформаційного простору як базис формування економічної безпеки підприємства (2018)
Мороз С. В. - Вплив боргового навантаження на стан економічної безпеки України (2018)
Рудніченко Є. М. - Деталізація загроз безпекового середовища та аналіз існуючих підходів до оцінювання економічної безпеки підприємств, Гавловська Н. І., Гавловська В. І. (2018)
Форкун І. В. - Податкова безпека як складова фінансової безпеки держави, Лепетун І. О. (2018)
Кравченко Л. В. - Сучасний стан зовнішньоекономічної діяльності України в умовах інтеграційного розвитку (2018)
Минчинська І. В. - Оцінка ефективності процедур неплатоспроможності та банкрутства вітчизняних підприємств на основі міжнародних рейтингів (2018)
Лозиченко О. М. - Використання інформації в управлінні прибутком промислових підприємств україни та шляхи його збільшення (2018)
Череп О. Г. - Розробка стратегії соціальної відповідальності на умовах інноваційного розвитку підприємств, Урусова З. П. (2018)
Кулинич Р. О. - Аналіз виробничої функції на основі методу статистичних рівнянь залежностей (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Kharchenko V. - Ensuring the guaranteed level of flights safety – the view of the future, Alexeiev O., Kolesnyk T. (2018)
Kredentsar S. - Analysis of application of enterprise architecture for modernisation of air traffic management systems, Yastrub M. (2018)
Semchuk N. - A human rights approach to liability for space damage (2018)
Udartsev E. - Vortex flow wings, Rozbytskyi V., Sattarov A. (2018)
Boyko O. - Prerequisites for the integrated geoinformation systems implementation for spatial planning of airport complexes, Prusov D. (2018)
Yulin H. - Investigation of the strength of rubber concrete on the basis of model of the specific area of fine aggregate, Bieliatynskyi A., Pershakov V., Dubik O. (2018)
Makhinko N. - Stochastic methods of steel constructions’ calculation of the silo capacities at the seismic stability (2018)
Morzhov V. - Equipment composition optimization of a multi-profile training complex based on wireless communication, Zhukov I. (2018)
Kaganiuk O. - The rock-coal boundary control methods substantiation for coal mining combines, Melnyk V., Polishchuk M., Hryniuk S., Bortnyk K. (2018)
Madzhd S. - Environmental assessment of small rivers of Irpin river basin byekosystem principle, Pysanko Ya., Gogunska Ye. (2018)
Krayushkina K. - Use of slag materials in road construction, Khimerik T., Pershakov V., Bieliatynskyi A. (2018)
Drobysheva N. - Trends in the development of the aviation vocabulary (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Kharchenko V. - Fuzzy procedure for calculating damage from risks attachment at aviation activity based on the model of selecting optimal strategies, Alexeiev O., Pechevystyi R. (2019)
Kuzmenko N. - An investigation of aggregate channel features object detector for UAS application, Kharchenko V., Ostroumov I. (2019)
Kasatkin M. - Network analysis of collabоrative decision making by air navigation system's human-operators during emergency cases in flight, Sikirda Yu., Shmelova T. (2019)
Averyanova Yu. - Economic efficiency analysis of the system for meteorological data collection and dessemination, Averianova O. (2019)
Zaritsky O. - Graphic model of professional activity. Graphical analysis method, Pavlenko P. (2019)
Ivanov V. - Beats in the helicopter radio channel of one-band signal, Zadorozhniy A., Myakishev I. (2019)
Makhinko N. - Stochastic calculation of the wall of steel vertical silos (2019)
Chitak V. - Principles of advanced computer-aided technologies application in informational support of technological preparation of production of national civil aircrafts (2019)
Sahun Ye. - Current status of aircraft load optimization problem (2019)
Luzhanska N. - Multicriteria assessment of the efficiency of transport and customs infrastructure facilities (2019)
Lebid I. - Trends in the fish market and fishing industry product development, Anufriyeva T. (2019)
Wang J. - A study of college english majors’ critical thinking competence using internet resources (2019)
Piniuta I. - Assessment of collaborative skills (2019)
Содержание (2010)
Демецкая В. В. - Дискурс и текст в переводе (2010)
Козловский В. В. - Когнитивно-прагматический аспект грамматики (на материале современного немецкого языка) (2010)
Манаенко Г. Н. - Информация: когнитивно-дискурсивное измерение (2010)
Пилипенко Р. Е. - Медиапространство германской филологии (2010)
Рогожникова Т. П. - Особенности современного употребления церковно-славяской лекскики в различных сферах коммуникации (2010)
Токарев Г. В. - Лингвокультурологическая интерпретация концепта (2010)
Чесноков И. И. - Тактика изгнания как структурная составляющая виндиктивного дискурса (прямые и косвенно-производные формы объективации) (2010)
Шевченко И. С. - Дискурсообразующие концепты викторианства: скромность vs ханжество (2010)
Петлюченко Н. В. - Homo сharismaticus в немецком и украинском политическом дискурсах (контрастивный аспект) (2010)
Title (2019)
Contents (2019)
Luppo A. - Theoretical basis for calculating the workload of external pilots of remotely piloted aircraft, Skivka A., Palamarchuk V., Alexeiev O. (2019)
Ostroumov I. - Application of pocket device sensors for moving object positioning in air space, Protsenko E., Rudenko M. (2019)
Shmelova T. - Estimation of bad weather conditions influence on different phases of flight using expert judgement method, Maksymchuk Z. (2019)
Alexeiev O. - Analysis of world standards of risk management in the context of implementation of aviation activity, Volkogon V., Pechevystyi R., Karapetian S. (2019)
Bogunenko M. - Concept-model of semi-duplex VHF training station, Luppo O., Argunov G., Subbotin S., German A. (2019)
Tolbatov Ye. - Numerical simulation of dynamics of elastic tubular spirals conveying internal masses of nonhomogeneous boiling liquid (2019)
Astanin V. - Deformation and failure of thermoplastic fiber-reinforced composite exposed to different liquids taking into account temperature, Bondar N. (2019)
Lapenko O. - Verbal reliability of building constructions, Nizhnik O., Avdіeіeva M., Makhinko N. (2019)
Todchuk V. - New approach to determining axial critical loads shells, plates and rods (2019)
Klyus I. - On applications of measure of noncompactness in Fréchet spaces, Eftekharinasab K. (2019)
Gorobets S. - Magnetic hyperthermia of microorganisms with natural ferrimagnetic properties, Gorobets O., Kuzminykh L., Shevgalishyn R. (2019)
Luzhanska N. - Technical support for freight customs complex operation, Kotsiuk O., Lebid I. (2019)
Бабушкин Г. Ф. - Логистическое управление доставкой мелкопартионных материалов и складским хозяйством в условиях промышленных предприятий, Грицай С. В., Каплуновская А. Н., Кузькин А. Ф., Турпак С. Н. (2019)
Баб’як М. О. - Моделювання взаємодії контактного дроту та пантографа з ресурсозберігаючими контактними накладками (2019)
Гальона І. І. - Методика моніторингу енергетичної ефективності автомобілів малої вантажопідйомності (2019)
Гoрбунoв Н. И. - Рaзвитие теoрии и метoдoлoгии упрaвления термoмехaничеcкoй нaгруженнocтью лoкaльнoгo трибoлoгичеcкoгo кoнтaктa, Кoвтaнец М. В., Кoвтaнец Т. Н., Прocвирoвa O. В. (2019)
Захожай О. І. - Прийняття рішень на основі пошуку груп ідентичних класифікацій в багатопараметричних комбінованих системах розпізнавання образів, Лифар В. О., Батурін О. І. (2019)
Клюєв С. О. - Вибір напрямів гармонізації нормативної бази з міжнародними стандартами з питань функціональної безпеки (2019)
Круть О. А. - Рекультивація розрізу "морозівський", Чернецька-Білецька Н. Б. (2019)
Лорія М. Г. - Оптимальне управління вузлом охолодження і конденсації газопродуктової суміші у виробництвісинтезу метанолу, Поркуян О. В., Целіщев О. Б., Єлісєєв П. Й. (2019)
Музикін М. І. - Аналіз доступності вокзалів АТ "Українська залізниця" для людей з обмеженими можливостями, Нестеренко Г. І., Авраменко С. І. (2019)
Прокудін Г. С. - Оптимізація мультимодальних вантажних перевезень маршрутами міжнародних транспортних коридорів, Чупайленко О. А., Прокудін О. Г., Пилипенко Ю. В. (2019)
Роговой А. С. - Оценка влияния шероховатости поверхности города на проявление эффекта теплового острова в большом городе (2019)
Семенов С. О. - Аналіз характеристик обладнання для досліджень опору руху рейкових екіпажів, Михайлов Є. В. (2019)
Тимощук О. М. - Метод оптимізації параметрів вимірювального полігармонійного сигналу з використанням функції лагранжа, Дакі О. А. (2019)
Фомін О. В. - Аналіз руйнівних напружень надресорної балки візка вантажного вагону типової конструкції (Частина 1), Осьмак В. Є., Лебедєв В. С., Цимбалюк А. В. (2019)
Фомін О. В. - Оцінка показника якості руху легковагових вагонів в складі поїзда, Прокопенко П. М., Горбунов М. І., Фоміна А. М. (2019)
Чайковський І. В. - Аналіз динаміки розвитку показників виробничої діяльності підприємств морського бізнесу (на прикладі переробки контейнерів в Одеському морському торговельному порту), Шибаєв О. Г. (2019)
Чернецька-Білецька Н. Б. - Впровадження єдиної системи кодування рухомого складу залізничного транспорту, Баранов І .О. (2019)
Шворнікова Г. М. - Управління проектами у галузі міжнародних залізничних перевезень, Сорока С. І. (2019)
Шевченко С. І. - Аналіз впливу механічної характеристики приводу при гальмуванні на динамічні навантаження, Полупан Є. В. (2019)
Яровий Р. О. - Методика імітаційного моделювання режимів роботи маневрового тепловозу, Чернецька-Білецька Н. Б. (2019)
Содержание (2011)
Бочкарев А. Е. - Эпистемологические основания категоризации: классифицирующее понятие – понятие – концепт (2011)
Донец П. Н. - О "пограничном” дискурсе (2011)
Маслова Ж. Н. - Поэтическая картина мира в контексте гуманитарного и филологического знания (2011)
Моисеева С. А. - Лингвокультурологические исследования как фактор межкультурной коммуникации, Огнева Е. А. (2011)
Путий Е. С. - Концептосистема немецкой фольклорной сказки (2011)
Селиванова Е. А. - Номинация и когниция: новая типология мотивации языковых единиц (2011)
Чернявская В. Е. - Дискурс как фантомный объект: от текста к дискурсу и обратно? (2011)
Содержание (2012)
Безуглая Л. Р. - Понятия "значение" и "смысл" в прагмалингвистике (2012)
Дускаева Л. Р. - Отражение политической жизни в прессе: аспект речевых жанров (2012)
Корконосенко С. Г. - Ценность личной свободы для медиапрофессионала (по материалам экспертного интервью) (2012)
Molodychenko E. N. - Political myth and phantom enemy (2012)
Чернявская В. Е. - Лингвистика в медиальной парадигме: к постановке вопроса (2012)
Шамаева Ю. Ю. - Интерсемиотика позитивно-эмоционального манипулирования в медийном пространстве американской политической коммуникации (2012)
Швачко С. А. - Статус лакун в языке и речи (2012)
Содержание (2012)
Бобко Е. А. - Вербализованная история: к вопросу о толерантности исторического дискурса (2012)
Ваховская О. В. - Вербализация концепта грех в англоязычном дискурсе XIV – XXI веков (2012)
Приходько А. Н. - Антиконцепт как лингвокультурный феномен: партонимическое, стигматическое, эссенциальное (2012)
Самохина В. А. - Текстуальный и дискурсивный аспекты современной англоязычной шутки (2012)
Теркулов В. И. - Антропоцентрическая парадигма: Что было? Что будет? (2012)
Харченко Е. В. - Организационная лингвистика – новый вузовский курс? (2012)
Безвесільна О. М. - Оцінка впливу конструкції кронштейна для установки приладів ГТ46, ГТ46-01 на їх вихідні сигнали, Петренко О. В., Ільченко М. В. (2019)
Коваль Л. М. - Технологічні прийоми взаємодії світлової проекції з середовищем (2019)
Кисельов Ю. О. - До проблеми формування наукових засад урбогідроекології, Шутак К. В. (2019)
Скрипниченко Ю. Ф. - Відомості про остарбайтерів з Близнюківщини як усне джерело дослідження теми "Діяльність нацистської окупаційної влади в сфері трудових ресурсів на Харківщині в 1941 – 1943 рр." (2019)
Ларін О. В. - Дані державної статистики та матеріали соціологічних досліджень як інструмент публічного управління гуманітарною сферою України (2019)
Душкевич М. М. - Особливості Я-концепції особистості, яка пережила інцест, Глущенко М. О. (2019)
Якимчук Б. А. - Модель професійної комунікативної компетентності майбутнього фахівця соціономічного профілю (2019)
Волохата К. М. - Підготовка майбутніх вихователів до впровадження ідеї природовідповідності С. Русової у професійній діяльності (2019)
Дарійчук С. В. - Аспекти виховання здорового молодого покоління як актуальна тема газети "Буковинські відомості" (Буковина, кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2019)
Дембіцька С. В. - Організаційно-педагогічні умови формування працеохоронної компетентності майбутніх фахівців механічної інженерії (2019)
Клименко Л. О. - Підготовка вчителів-природничників до реалізації змістових ліній курсу "Природознавство. 5 клас" у системі післядипломної педагогічної освіти (2019)
Овчаренко Л. Р. - Формування професійно орієнтованої іншомовної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей (60-ті роки XX століття) (2019)
Савчин Г. В. - Сучасні тенденції мистецької освіти у початковій школі, Ясеницька Ж. В. (2019)
Дерван Б. І. - Особливості вживання евфемізмів у сучасній англійській мові, Козуб Л. С. (2019)
Куриленко Д. В. - Інтерпретація концепту дороги крізь призму простору та локусу як маркованого символу в дилогії Василя Земляка "Лебедина зграя" та "Зелені Млини" і романі О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу…" (2019)
Сарапин В. В. - "Слава таланту животворящому". Проблема митця й суспільства в поемах Ірини Жиленко, Віннікова Н. М., Летик О. С. (2019)
Севастюк М. І. - Відтворення тактики "навішування ярликів" у перекладі президентської риторики Д. Трампа українською мовою (2019)
Стрюк Т. В. - Потенціал когнітивної метафори в політичному телеінтерв’ю Петра Порошенка (2019)
Жаботинская С. А. - Вступление. Высота. Посвящение юбиляру (2013)
Таран С. О. - Мовознавча природа гіпертексту (2019)
Белехова Л. И. - Прототипическое и непрототипическое прочтение поэтического текста (на материале американской поэзии) (2013)
Зроль М. Р. - Акомпанемент в курсі імпровізації в ДМШ в аспекті творчого моделювання (2019)
Jaffae/Kolomiytseva O. A. - Biblical vs. Human Paradoxes, and Ways of Dealing with Post-Paradoxical Confusion (2013)
Стефуришина Ю. Р. - Вторинна сировина та її відображення в творчості сучасних художників і дизайнерів, Білик А. А. (2019)
Жаботинская С. А. - Имя как текст: концептуальная сеть лексического значения (анализ имени эмоции) (2013)
Харковина Є. Г. - Художні та техніко-технологічні особливості килимарства Полтавщини в колі світових центрів ткацтва (2019)
Карасик В. И. - Дискурсивные эмблемы (2013)
Бедрій М. М. - Нормативно-правові засоби протидії нелегальній міграції в Україні, П’єх Х. В. (2019)
Freeman M. H. - The influence of anxiety: poetry as a theory of mind (2013)
Голютяк-Пенкальска М. В. - Податок на тоннаж – джерело поповнення державного бюджету i стимул до інвестування на прикладі регулювання в польському законодавстві (2019)
Харитончик З. А. - Связующая функция метафоры (2013)
Цьомра В. Ю. - Чи є правосуб’єктними відокремлені підрозділи юридичної особи? (2019)
Щирова И. А. - Художественный текст как объект научного исследования: о значимости культурного контекста (2013)
Біловус Т. В. - Інвестиційна роль ринку цінних паперів (2019)
Довбуш В. І. - Методичні підходи оцінки конкурентоспроможності готельних підприємств (2019)
Іванченкова Л. В. - Конкурентоспроможність як сучасна економічна категорія, Стасюкова К. В. (2019)
Ковалевська А. В. - Підприємництво на базі громади як особливий вид соціального підприємництва, Нечипоренко Я. Є. (2019)
Моicеєнко О. М. - Погляд на трансформаційну сутність економічної влади (2019)
Урба С. І. - Узгодження параметрів розвитку аграрного сектора економіки та зміцнення продовольчої безпеки України (2019)
Наші автори (2019)
Вимоги до публікації статей (2019)
Вихідні дані (2019)
Бондаренко Е. В. - Эволюционные тенденции объективации понятия времени в английском языке и дискурсе (VII–XXI ст.) (2013)
Викулова Л. Г. - Издательская деятельность как дискурсивная практика: книжный каталог, Макарова И. В. (2013)
Калита А. А. - Энергетическая теория речи: ее сущность, современное состояние и перспективы исследования (2013)
Колмогорова А. В. - Концептуализация субъекта деятельности в лингвокультуре с позиций распределённой модели языка и когниции (2013)
Мартынюк А. П. - Когнитивно-дискурсивный инструментарий анализа сложноподчиненного синтаксиса англоязычного политического дискурса, Поникарева А. Ю. (2013)
Павкин Д. М. - Концептуальная структура английских и украинских загадок: сравнительный анализ (2013)
Tatsenko N. V. - Neological representation of the concept illness (as a result of information technology impact) in English-speaking computer discourse (2013)
Фролова И. Е. - Регулятивный потенциал стратегии конфронтации в англоязычном диалогическом дискурсе: инструментарий и принципы анализа (2013)
Попадинець Н. М. - Сучасні проблеми використання природно-ресурсного потенціалу територіальних громад в Україні в умовах децентралізації, Патицька Х. О., Лещух І. В. (2019)
Щеглюк С. Д. - Інституційне забезпечення просторового планування об’єднаних територіальних громад (2019)
Бондаренко В. М. - Особливості економічного розвитку підприємництва у приміських територіях регіону (2019)
Коркуна О. І. - Формування понятійно-категоріального апарату територіальних громад (2019)
Созанський Л. Й. - Соціально-економічний розвиток Закарпатської області: міжрегіональні і транскордонні порівняння (2019)
Квасній Л. Г. - Оцінювання системи охорони здоров’я в Україні в контексті якості надання медичної допомоги, Щербан О. Я., Хома Т. В. (2019)
Пасінович І. І. - Кредитування реального сектору економіки регіону: стан, проблеми, перспективи, Дмитрук В. О. (2019)
Данило С. І. - Ефективність інновацій в роздрібній торгівлі (2019)
Незвещук-Когут Т. С. - Вплив тенденцій розвитку міжнародного туризму на функціонування вітчизняної туристичної індустрії (2019)
Маркіна І. А. - Особливості формування інноваційно-інвестиційної політики промислових підприємств, Марчишинець С. М. (2019)
Філіна С. В. - Науково-прикладні проблеми впровадження процесного менеджменту на торговельних підприємствах споживчої кооперації (2019)
Колісник Г. М. - Основні критерії вибору консалтингових підприємств при наданні облікових послуг, Колісник Б. А. (2019)
Крайнюков О. М. - Використання споруд біоплато задля очистки стічних вод малих населених пунктів, Кузьміна І. С. (2019)
Сподар К. В. - Товарознавча оцінка якості продуктів змішаного бродіння з додаванням льону, Лісніченко О. О., Карбівнича Т. В. (2019)
Бальвас-Гремякова К. М. - Рістимулююча активність метаболітів гриба роду Trichoderma, Гораль С. В. (2019)
Стельмах О. М. - Продуктивність сортів ріпака озимого за різних варіантів удобрення, Григорів Я. Я., Кифорук І. М. (2019)
Вахнянин А. С. - Урядова політика протидії організованій злочинності у США в 30-х – пер. пол. 60-х рр. ХХ ст. (2019)
Филиппова О. Н. - Коллекция авангардного искусства в Радищевском музее (2019)
Филиппова О. Н. - Творчество Э. Мунка (1863 - 1944) – яркой страницы художественной культуры XX столетия (2019)
Морушко О. О. - Історія розвитку аматорського та професійного артистичного руху в бальному танці (кінець ХІХ – 70-і роки ХХ ст.), Шіт Т. Р., Кундис Р. Ю. (2019)
Авер'янова Н. М. - Мистецтво у контексті вирішення конфліктних ситуацій (2019)
Жукова Г. В. - Позаакадемічна освіта як важлива складова системи освіти (2019)
Супрун Г. Г. - Конфлікт в постіндустріальну епоху як типове явище суспільних процесів (2019)
Тимощук О. В. - Вплив фізичної активності та загартування на адаптаційні можливості учнівської і студентської молоді, що перебуває в умовах сучасних закладів освіти (2019)
Хільчевська В. С. - Особливості перебігу синдрому подразненого кишечника у дітей, Харманська І. Б., Парфьонова І. В. (2019)
Колпакчи О. С. - Науково-теоретичне вивчення проблеми формування етичних цінностей професійної діяльності майбутніх практичних психологів (2019)
Костюкова М. В. - Морально-нравственные особенности индивидов разных сексуальных ориентаций, Крейдун Н. П. (2019)
Булгакова Т. М. - До проблеми морального виховання учнів у загальноосвітніх закладах України (друга половина XX століття) (2019)
Величко І. Г. - Проблеми методології та поняття структурованості при викладанні іноземних мов в Україні (2019)
Ворощук О. Д. - Формування культури взаємовідносин у молодій сім'ї, Дудник Н. С. (2019)
Іванюк Г. І. - Актуальні ідеї Марії Монтессорі щодо розвитку особистості дитини дошкільного віку, Клок Н. В. (2019)
Івершинь А. Г. - Педагогічні умови художнього розвитку особистості майбутніх вихователів в освітньому процесі вищого навчального закладу (2019)
Мачинська Н. І. - Проблема професійного зростання педагога у психолого-педагогічних дослідженнях, Яців М. С. (2019)
Мельніков А. В. - Формування педагогічного експерименту перевірки ефективності спроектованої моделі підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до фізичного виховання (2019)
Ніколенко Л. М. - Проблема формування громадянської компетентності у дітей із затримкою психічного розвитку в інклюзивному середовищі (2019)
Кузнєцова А. С. - Контрастивний аналіз складеного іменного присудка в англійській та українській мовах (2019)
Лаврусенко М. І. - Психоаналіз як ключ до інтерпретації родинних стосунків у повісті Володимира Даниленка "Тіні в маєтку Тарновських" (2019)
Манько Р. М. - Дієслівна синонімія на позначення руху в збірці Адама Міцкевича "Кримські сонети", Іваночко Г. О., Григорчук В. О. (2019)
Храбан Т. Е. - Оппозиция "свой – чужой" в интернет-мемах украинского сектора социальных сетей во время российско-украинского конфликта (2019)
Лівошко Т. В. - Ефективне планування фінансових ресурсів для міжбюджетних відносин у довгостроковій перспективі розвитку країни (2019)
Радченко Л. М. - Державне регулювання фінансування охорони навколишнього середовища: зарубіжний досвід, Кризина Н. П. (2019)
Кучма О. Л. - Трудові гарантії при обчисленні заробітної плати (2019)
Молчанова В. П. - Історія розвитку судової експертизи (2019)
Степчук Я. О. - Конституційний захист соціально-економічних прав порівняльно-правова характеристика України та Франції (2019)
Андрейцева І. А. - Сучасний стан використання трудового потенціалу України (2019)
Гавриловський О. С. - Нематеріальні активи, особливості їх обліку та аудиту, Сташенко Ю. В. (2019)
Герман І. В. - Правове регулювання організації дитячого туризму в Україні (2019)
Дорош К. Г. - Оцінка ступеня регіональної диверсифікації експорту зерна кукурудзи на підприємстві, Файчук О. М., Файчук О. В. (2019)
Немченко Т. Б. - Складові механізму державного регулювання трудового потенціалу промисловості України, Немченко Т. А. (2019)
Наші автори (2019)
Вимоги до публікації статей (2019)
Вихідні дані (2019)
Бусарєва Т. Г. - Специфічні риси формування світового ринку знань (2019)
Цимбал Л. І. - Ресурсний вимір забезпечення інтелектуального лідерства України в глобальному економічному просторі (2019)
Шедякова Т. Є. - Міжнародний брендинг – еволюційний елемент світової економіки, Шаповал В. І. (2019)
Артеменко Д. А. - Стратегії формування агрокластерів у забезпеченні розвитку сільського господарства в Україні (2019)
Гречан А. П. - Інноваційно-інвестиційна діяльність як базова передумова сталого розвитку суб’єктів господарювання, Бабич Л. М. (2019)
Стеценко І. І. - Проблеми та напрями вдосконалення логістичної інфраструктури в Україні (2019)
Стрілець В. Ю. - Причинно-наслідкові зв’язки існування перешкод діяльності малого підприємництва в процесі суб’єктних взаємовідносин (2019)
Таранюк Л. М. - Дослідження діяльності титанової галузі в системі формування євроінтеграційного розвитку економіки країни, Макаренко Т. Ю. (2019)
Адвокатова Н. О. - Пріоритетні та стратегічні напрями розвитку аграрних підприємств України, Карнаушенко А. С. (2019)
Вишневська О. А. - Планування та організація закупівель товарів споживчого призначення торговим підприємством, Волошина А. О. (2019)
Грінченко Р. В. - Методи та інструменти формування механізму адаптації підприємства до змін (2019)
Кармазінова В. Д. - Брендинг в електронній торгівлі, Котова М. В. (2019)
Кацемір Я. В. - Дослідження зовнішніх чинників розвитку туристичної галузі України (2019)
Квілінський О. С. - Аналіз стану автоматизації управління промисловими підприємствами (2019)
Костюк М. Г. - Організаційно-економічний механізм управління процесами ресурсозбереження машинобудівного підприємства (2019)
Марчук Л. С. - Сучасний стан інтелектуального потенціалу та аналіз діяльності машинобудівних підприємств України (2019)
Міщенко В. А. - Контролінг як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку, Другова О. С., Домніна І. І. (2019)
Петровська С. І. - Принципи оцінювання якості послуги з перевезень пасажирів транспортом загального користування в місті (2019)
Полозова Т. В. - Інтелектуальний капітал як джерело конкурентних переваг та критерій рейтингового оцінювання, Мусієнко В. О., Зiнченко М. Е. (2019)
Харченко М. В. - Управління логістичними витратами аеропорту, Турсунов А. Т. (2019)
Шлапак О. А. - Формування комунікаційного середовища організації на основі комунікаційної логістики (2019)
Kubiniy N. - Culture, tourizm and economy as a triumvirate of regional strategic development, Zavadyak R., Belen Milan (2019)
Панковець М. П. - Інноваційний розвиток: проблеми України в контексті світових тенденцій (2019)
Романко О. П. - Механізми підвищення конкурентоспроможності регіону в умовах реформи децентралізації влади в Україні (2019)
Khmurova V. - Mechanism of business, authorities and local government partnership, Yatsyshyna K. (2019)
Худолей В. Ю. - Вплив інституціональних змін на фіскальне стимулювання розвитку регіональних суб’єктів, Гречко А. В. (2019)
Лепьохін О. В. - Вплив моделі соціально-економічного розвитку країни на забезпечення податкової безпеки держави, Іващенко О. В. (2019)
Чмерук Г. Г. - Трансформація фінансових відносин суб’єктів господарювання, Стороженко О. О. (2019)
Варламова І. С. - Проблеми обліку заробітної плати на підприємстві та напрями його вдосконалення (2019)
Гринь В. П. - Детермінанти та причини необхідності розвитку облікового забезпечення стратегічного управління (2019)
Колєсніченко А. С. - Податкова політика й облікова політика суб’єкта господарювання: теоретико-аналітичний та регуляторний аспекти (2019)
Тирінов А. В. - Організація бюджетування на підприємстві як частина управлінського обліку (2019)
Васильєв О. Б. - Новий підхід до побудови рейтингу параметрів інвестиційного проекту за величиною їх ризиків, Васильєва Н. С., Тупко Н. П. (2019)
Копішинська О. П. - Ефективність упровадження систем точного землеробства в аграрних підприємствах, Маренич М. М., Уткін Ю. В. (2019)
Вихідні дані (2019)
Надикто В. Т. - Перспективи зростання продуктивності роботи машинно-тракторного агрегату, Кюрчев В. М., Аюбов А. М., Масалабов В. М., Кістечок О. Д. (2018)
Дуганець В. І. - Агрометеорологічно зумовлений фонд часу на виконання технологічних процесів збирання цукрових буряків, Пукас В. Л., Луб П. М. (2018)
Аюбов А. М. - Дослідження роботи системи контролю висіву насіння сільськогосподарських культур, Кувачов В. П., Чугункін К. В. (2018)
Броварець О. О. - Математична модель для визначення робочих параметрів та режимів функціонування інформаційно-технічної системи (2018)
Сірий І. О. - Використання методів планування багатофакторного експерименту для дослідження культиватора-плоскоріза з розпушувачами, Борохов І. В., Ковальов О. О. (2018)
Скляр Р. В. - Особливості процесу метаногенерації пташиного посліду, Скляр О. Г., Мілько Д. О. (2018)
Болтянська Н. І. - Шляхи створення оптимальних параметрів мікроклімату в умовах зростаючого дефіциту енергоносіїв в галузі свинарства, Болтянський О. В. (2018)
Болтянська Н. І. - Аналіз конструкцій шестеренних пресів-грануляторів (2018)
Болтянська Н. І. - Аналіз конструкцій пресів для приготування кормових гранул та паливних брикетів, Комар А. С. (2018)
Парієв А. О. - Конструктивно-технологічні пропозиції створення боксової комбінованої підстилки, Дробишев О. О., Коротченко Т. М. (2018)
Парієв А. О. - Апробація розкидача підстилки з роторно-пальцевим робочим органом у виробничих умовах, Дробишев О. О., Коротченко Т. М., Болтянський Б. В. (2018)
Парієв А. О. - Дослідження динаміки зміни деформації солом'яної підстилки при ущільненні, Дробишев О. О., Коротченко Т. М. (2018)
Журавель Д. П. - Підвищення ефективності використання мобільної сільськогосподарської техніки шляхом забезпечення оптимального складу сумішевих біодизельних пальних (2018)
Дідур В. В. - Оптимізація параметрів волого-теплової обробки м'ятки при виділені олії із насіння рицини, Дідур В. А., Чебанов А. Б., Асєєв А. А. (2018)
Болтянська І.О. - Ефективність впровадження енергозберігаючих технологій на підприємстві ПрАТ "МОЕЗ" (2018)
В’юник О. В. - Дослідження процесу змішування рідин у протитечійно-струминному змішувачі, Паніна В. В. (2018)
Смєлов А. О. - Методика визначення техніко-економічних показників процесу наплавлення в середовищі захисних газів при застосуванні модернізованого зварювального напівавтомата (2018)
Паніна В. В. - Розрахунок і обґрунтування параметрів стенду для ремонту і обкатки двигунів в фермерських господарствах, В’юник О. В. (2018)
Сорваніді Ю. Г. - Визначення місця розташування пункту утилізації сільськогосподарської техніки, Бондар А. М., Новик О. Ю. (2018)
Паламарчук І. П. - Дослідження динаміки руху насінини при виході з живильного конуса віброаспіраційного сепаратора, Кюрчев С. В., Кюрчева Л. М., Верхоланцева В. О. (2018)
Ренсевич Є. О. - Дослідження системи геотермальної вентиляції, Парієва О. В. (2018)
Петров В. О. - Комп'ютерне моделювання процесу керування різних типів рульових управлінь, Бондар А. М., Чаусов С. В., Новік О. Ю. (2018)
Болтянська Н. І. - Аналіз технічних засобів для пресування кормів, Комар А. С. (2018)
Прищепов М. А. - Расчёт механических и электромеханических характеристик асинхронных электродвигателей в двигательном и генераторном режимах при частотном управлении, Прищепова Е. М., Иванов Д. М. (2018)
Кушлик Р. Р. - Розробка електротехнологічного комплексу для обробки сумішевого біопального, Кушлик Р. В., Назаренко І. П. (2018)
Діордієв В. Т. - Автоматизована система моніторингу та керування мікрокліматом у теплиці, Кашкарьов А. О., Діордієв О. О. (2018)
Кашкарьов А. О. - Локальна система точного землеробства на основі стереозору (2018)
Попова І. О. - Визначення можливостей перетворювача на основі аналога лямбда-діода за допомогою вольт-амперних характеристик, Курашкін С. Ф. (2018)
Лисенко О. В. - Розрахунок параметрів математичної моделі споживання електричної енергії (2018)
Лисенко О. В. - Аналіз можливості використання відновлюваних джерел енергії для підвищення якості електропостачання в сільськогосподарському виробництві (2018)
Стручаєв М. І. - Дослідження теплоізоляції трубопроводів, Стьопін Ю. О., Гулевський В. Б., Постол Ю. О., Левченко Д. В. (2018)
Лобода О. І. - Оптична система виміру струму в умовах лінії електропередач високої напруги (2018)
Чаусов С. В. - Адаптація вимірювальних перетворювачів індукційного типу для визначення рівня сипкого середовища, Сабо А. Г. (2018)
Постнікова М. В. - Дослідження енергоємності процесу очищення зерна на зерноочисних машинах, Петров В. О. (2018)
Чебанов А. Б. - Обґрунтування способу плавки ожеледиці повітряної лінії за допомогою генератора зондуючих імпульсів (2018)
Чебанов А. Б. - Обґрунтування структурних схем технічної діагностики електрообладнання, Чаусов С. В. (2018)
Дудіна М. П. - Обґрунтування технологічних параметрів передпосівної обробки картоплі високовольтним електричним полем, Гулевський В. Б., Чебанов А. Б. (2018)
Дінабурський В. С. - Застосування інверторів напруги в автономних системах енергозабезпечення тепличних комплексів з використанням сонячних панелей, Гулевський В. Б. (2018)
Адамова С. В. - Оцінка технічного стану силовихтрансформаторів за результатами харг (2018)
Адамова С. В. - Аналіз впливу якості електроенергії на роботу струмоприймачів (2018)
Дейнека С. М. - Забезпечення рівномірності висіву пророщеного насіння овочевих культур за допомогою сошника з активним приводом (2018)
Орел О. М. - Розрахунок енергетичних характеристик автогенератора з використанням кварцових генераторів НВЧ, Орел М. О., Кузьменко В. В. (2018)
Сілі І. І. - Параметри імпульсного генератора на лавинно-пролітних діодах для знищення шкідників картоплі (2018)
Гнатушенко В. В. - Метод обробки даних в умовах складного шумового оточення, Вовк С. М. (2018)
Ljaskovska S. - Data processing of technological processes in mechanical engineering (2018)
Мартин Є. В. - Оптимізація побутових умов у пожежних частинах місцевої пожежної охорони об'єднани територіальних громад, Небелюк В. І. (2018)
Пилипака С. Ф. - Кінематичний гвинт тригранника френе, Кресан Т. А., Кремець Я. С. (2018)
Соболь О. М. - Спосіб нерегулярного розбиття незв’язної множини багатокутниками зі змінними метричними характеристиками, Арнаго Г. В., Олійник Т. М. (2018)
Мартин Є. В. - Розробка програмного забезпечення для аналізу пожежних ситуацій, Тарапата Н. В. (2018)
Дашкевич А. А. - Алгоритм построения разделяющей поверхности двух точечных множеств методом разбиения пространства на регулярную сетку (2018)
Іванова І. Є. - Визначення придатності сортів черешні та вишні до заморожування за критерієм кріорезистентності, Сердюк М. Є., Герасько Т. В., Білоус Е. С. Кривонос І. А. (2018)
Бандура І. І. - Дослідження особливостей інтродукції продуктивних штамів екзотичних грибів Cyclocybe aegerita (V. Brig.) Vizzini та Pleurotus eryngii (DC.) Quel, Кулик А. С., Макогон С. В., Синяговський С. С. (2018)
Прісс О. П. - Зберігання зелені шпинату в живильному середовищі, Булавицька К. В., Коляденко В. В. (2018)
Данченко О. О. - Особливості процесів пероксидного окиснення та змін жирнокислотного складу ліпідів сьомги при зберіганні, Яковійчук О. В., Здоровцева Л. М., Данченко М. М., Майборода Д. О. (2018)
Сердюк М. Є. - Прогнозування товарної якості плодів груші за критерієм ідентифікації, Сухаренко О. І., Коляденко В. В. (2018)
Мєдвєдєва Н. А. - Проведення енергоаудиту пневматичної системи харчового підприємства, Сухенко В. Ю., Сухенко Ю. Г., Радько О. В., Розбицька Т. В. (2018)
Жук С. І. - Психологічні фактории становлення лактації, Щуревська О. Д. (2019)
Запорожченко М. Б. - Спосіб лікування порушень біоценозу статевих шляхів у жінок репродуктивного віку, хворих на лейоміому матки, Парубіна Д. Ю., Сидоренко А. В. (2019)
Кириченко М. І. - Вибір анестетика для загального знеболення етапу донорської нефректомії від живого родинного донора, Біляєв А. В., Мазур А. П., Ашаренков О. В. (2019)
Радюшин Д. О. - Постопераційний когнітивний дефіцит у хворих, що перенесли оперативне втручання аортокорнарного шунтування в умовах штучного кровообігу, Лоскутов О. А. (2019)
Зозуля І. С. - Пізні ускладнення після ішемічного інсульту, Волосовець А. О., Зозуля А. І., Саранчук К. Б. (2019)
Колосова Т. В. - Особливості саморегуляції внутрішньочерепного тиску при прориві крові в шлуночкову систему у пацієнтів з геморагічним інсультом, Гриниха Д. Ю., Насонова Т. І., Головченко Ю. І. (2019)
Маслова І. Г. - Вплив емоційних порушень на хронізацію болі в спині (2019)
Насонова Т. І. - Клініко-волюметричні характеристики у пацієнтів похилого віку з когнітивними порушеннями при артеріальній гіпертензії, Колосова Т. І., Головченко Ю. І. (2019)
Юрик О. Є. - Характер неврологічних ушкоджень у бійців Збройних сил України, котрі воюють на Донбасі (2019)
Сичинава В. Г. - Эффективность блокады медиальной ветви спинального нерва в лечении рефлекторных синдромов шейного остеохондроза (2019)
Лялькін С. А. - Прогнозування раннього рецидиву захворювання у пацієнток з метастатичним тричі негативним раком грудної залози, Верьовкіна Н. О., Сивак Л. А., Варивончик Д. В. (2019)
Герцен Г. І. - Результати одновиросткового ендопротезування колінного суглоба, Білоножкін Г. Г., Процик І. А., Остапчук Р. М., Штонда Д. В. (2019)
Лазарев І. А. - Показники опорних реакцій в акті ходи у хворих після тотального ендопротезування кульшового суглоба в залежності від оперативного доступу, Герцен Г. І., Горбань Д. А. (2019)
Герцен Г. І. - Вивихи голівки імплантат після тотального ендопротезування кульшового суглоба, Штонда Д. В., Білоножкін Г. Г., Остапчук Р. М., Процик І. А. (2019)
Єгорова К. С. - Відновне лікування окорухових порушень у хворих на аденому гіпофіза в ранній післяопераційний період, Жданова В. М., Гук М. О., Братусь Н. М. (2019)
Цибульська Т. Є. - Біохімічні критерії прогресування набутої міопії у дітей, Горбачова С. В. (2019)
Глядєлова Н. П. - Особливості перебігу кору у пацієнта з муковісцидозом (клінічний випадок), Лазаренко І. Ф. (2019)
Марушко Т. В. - Визначення факторів ризику до клінічної гіперхолестеринемії у дітей. Гетерозиготна сімейна гіперхолестеринемія, Кульчицька Є.-Е. Б. (2019)
Марушко Т. В. - Особливості патогенезу васкулітів шкіри, Онуфреїв О. Є. (2019)
Козерацька О. А. - Судово-психіатрична модель оцінки здатності усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними в осіб, які скоїли сексуальні злочини (2019)
Матюха Л. Ф. - Остеопороз як прояв дефіциту вітаміну D. Методи профілактики та корекції, Гриб Н. В. (2019)
Кравчук В. М. - Діагностичні можливості еластографії зсувної хвилі у чоловіків із доброякісною гіперплазією передміхурової залози (2019)
Дегтярьова К. О. - Дослідження антиексудативної дії та протизапальної активності ліпофільного екстракту гарбуза, Вишневська Л. І., Гарна С. В., Кононенко Н. М., Ткачук О. Ю. (2019)
Єзерська О. І. - Розробка складу і технології крему для лікування варикозного розширення вен (2019)
Зубченко Т. М. - Дослідження впливу допоміжних речовин на технологічні властивості капсульних мас, Ромась К. П., Антоненко О. В. (2019)
Коритнюк Р. С. - Деякі питання використання таропакувальних матеріалів для парентеральних розчинів, Гудзь Н. І., Давтян Л. Л., Дроздова А. О. (2019)
Петровська Л. С. - Вивчення стабільності піномийних засобів для немовлят та для інтимної гігієни в процесі зберігання, Баранова І. І., Коваленко С. М. (2019)
Трохимчук В. В. - Фармакоекономічна модель забезпечення населення України вакцинами проти грипу, Соловйов С. О., Лелека М. В., Артемчук О. О. (2019)
Шматенко О. П. - Фармакоекономічний аналіз медикаментозного забезпечення військовослужбовців при H. Pylori-асоційованому хронічному гастриті, Осьодло В. В., Тахтаулова Н. О. (2019)
Голубчиков М. В. - Сучасні особливості розвитку мережі та кадрових ресурсів стоматологічної служби м. Києва, Орлова Н. М., Чопчик В. Д. (2019)
Круть А. Г. - Державне регулювання якості стоматологічної допомоги в Україні, Горачук В. В., Михальчук В. М. (2019)
Борейко В. І. - Напрями удосконалення роботи з обдарованими дітьми та молоддю в Україні (2019)
Дем'янчук А. С. - Психолого-педагогічні особливості фомування патріотизму у старших дошкільників, Марчук О. О. (2019)
Джунь Й. В. - Метод виявлення статистичних закономірностей в педагогіці та психології, Лотюк Ю. Г. (2019)
Завальнюк В. В. - Оптимізація проведення занять з домашнього читання як засобу формування комунікативної компетентності студентів 2 курсу (на прикладі роману Бена Карсона "Золоті руки") (2019)
Камінська О. В. - Психологічні особливості адаптації першокурсників до умов навчання у закладах вищої освіти (2019)
Красовська О. О. - Проектування інноваційного середовища професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи до мистецько-освітньої діяльності (2019)
Кульчицький В. Й. - Роль патріотичного виховання в становленні лідерських якостей особистості як соціально-педагогічна проблема (2019)
Курята А. В. - Інноваційні технології підготовки фахівців з театральної режисури (2019)
Максимчук Н. С. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх вихователів до ознайомлення дітей з народознавством у закладі вищої освіти (2019)
Маліновська Н. В. - Підготовка ліворукої дитини до письма (2019)
Марчук О. О. - Виховний контент томосу степу в українській літературі (2019)
Мельничук Л. Б. - Діагностика готовності майбутніх педагогів до інноваційної діяльності за мотиваційно-ціннісним критерієм, Шкабаріна М. А. (2019)
Міськова Н. М. - Особливості запровадження компетентнісного підходу в навчанні математики у контексті нової української школи, Міськова І. О. (2019)
Пагута Т. І. - Роль казки в логіко-математичному розвитку дітей дошкільного віку (2019)
Сойко І. М. - Формування компетентності майбутнього вчителя початкової школи в процесі його професійної підготовки у закладі вищої освіти (2019)
Сокол М. О. - Конструктивний підхід у детермінації понятійно-категорійного апарату при вивченні гуманітарних дисциплін у закладах вищої освіти (2019)
Юскович-Жуковська В. І. - Варіативне електронне середовище з вивчення навчальної дисципліни "Алгоритми та структури даних" (2019)
Яницька О. Ю. - Психолого-педагогічні особливості організації самостійної роботи студентів в умовах навчання за ECTS, Іванюта О. В. (2019)
Яроменко О. В. - Інновації у методичній підготовці майбутніх учителів-географів, Шкіринець В. М. (2019)
Бірук І. Д. - Настільний теніс в системі фізичного виховання студентської молоді (2019)
Боровець О. В. - Сучасні методичні підходи до викладання анатомії та фізіології людини студентам за фахом "Фізична терапія, ерготерапія" (2019)
Дорофєєва О. Є. - Особливості відновлення кваліфікованих плавців в змагальному періоді підготовки, Яримбаш К. С. (2019)
Романова В. І. - Особливості формування навичок здорового способу життя на уроках фізичної культури, Сірман О. В., Бірук І. Д. (2019)
Сотник Ж. Г. - Застосування фізичної реабілітації при ішемічному інсульті на ранньому етапі відновлення, Гвоздак Н. П. (2019)
Сотник Ж. Г. - Методичні аспекти викладання оздоровчої класичної аеробіки для різних груп населення, Ланевич В. В. (2019)
Абрамов С. В. - Особливості підготовки англомовних студентів молодших і старших курсів на кафед­рах гігієнічного профілю у вищих медичних навчальних закладах, Байбаков В. М., Григоренко Л. В. (2019)
Беденюк А. Д. - Особливості підготовки та проведення студентської олімпіади з хірургії у Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського, Бурак А. Є., Гриценко С. Й. (2019)
Бурмас Н. І. - Cистема дистанційної форми навчання на кафедрі загальної хімії, Бойко Л. А. (2019)
Крицький І. О. - Шляхи підвищення якості навчання іноземних студентів вищого медичного навчального закладу (2019)
Лопіна Н. А. - Структура інформаційно-освітнього веб-середовища та веб-сайту клінічної кафедри вищого медичного навчального закладу, Журавльова Л. В. (2019)
Мосула Л. М. - Досвід впровадження нової навчальної дисципліни "фізико-хімічний аналіз у створенні ліків" у процесі підготовки майбутніх провізорів, Криськів Л. С., Кучер Т. В. (2019)
Спіріна І. Д. - Симуляційна освіта в психіатрії, Шорніков А. В., Фаузі Є. С. (2019)
Шостак Л. Й. - Принципи підготовки співробітників національної поліції з домедичної допомоги (2019)
Штрімайтіс О. В. - Важливість використання електронного освітнього ресурсу для якісного освітнього процесу, Филипюк О. М., Нестерук Т. М., Мялюк О. П., Садовник О. В. (2019)
Антоненко А. М. - Досвід впровадження результатів науково-­дослідної роботи інституту гігієни та екології в курс викладання дисципліни "Гігієна та екологія", Вавріневич О. П., Омельчук С. Т., Бардов В. Г. (2019)
Баранова І. В. - Мотивація до навчання – запорука ефективності сучасної медичної освіти, Ільюк І. А., Постовітенко К. П. (2019)
Вихрущ А. В. - Викладання дисциплін гуманітарного циклу в сучасному університеті (2019)
Галіяш Н. Б. - Формування комунікативної компетентності як фундаментальної складової професії лікаря, Бількевич Н. А., Петренко Н. В. (2019)
Герелюк В. І. - Застосування тренажера для відпрацювання практичних навичок роботи в дзеркалі студентами стоматологічного факультету, Матвійків Т. І., Нейко Н. В. (2019)
Єгудіна Є. Д. - Імплементація кейс-методу у формуванні клінічного мислення студентів-медиків, Сапожниченко Л. В., Козлова Ю. В. (2019)
Ждан В. М. - Впровадження європейських стратегій навчання сімейних лікарів на кафедрі сімейної медицини і терапії, Бабаніна М. Ю., Кітура Є. М., Ткаченко М. В. (2019)
Лимар Л. В. - Основні компоненти соціальної компетентності сімейних лікарів в Україні (2019)
Лопіна Н. А. - Електронна база клінічних випадків як спосіб безперервного практично-орієнтованого фахового розвитку медичних спеціалістів, Журавльова Л. В. (2019)
Льовкін О. А. - Симуляційні тренінги як сучасний метод навчання в Запорізькому державному медичному університеті, Скоба В. С., Потоцька О. І. (2019)
Савицька Н. І. - Формування правової компетентності керівників медсестринства на етапі післядипломної освіти, Мочульська О. М. (2019)
Федчишин Н. О. - Іншомовна граматична компетентність як складова загальної підготовки майбутнього лікаря у контексті віртуально-навчального середовища, Кліщ Г. І., Єлагіна Н. І., Горпініч Т. І. (2019)
Яковцова І. І. - Використання майстер-класів під час проведення циклів тематичного удосконалення на кафедрі патологічної анатомії, Олійник А. Є., Долгая О. В. (2019)
Kolodnytska O. D. - Using project-based learning to teach latin and greek medical terminology, Vorona I. I. (2019)
Логойда Л. С. - Методичні аспекти викладання фармацевтичного аналізу в контексті вивчення фармацевтичної хімії іноземним студентам, Зарівна Н. О. (2019)
Данильчук Г. О. - Оцінка ступеня емоційного вигорання у лікарів та лікарів-інтернів на етапі післядипломної освіти, Венгер Я. І., Лагода Д. О. (2019)
Доля О. С. - Сучасні технології для об’єктивізації та стандартизації оцінювання практичних навичок лікарів-інтернів хірургів, Ярешко Н. О. (2019)
Лазарчук Т. Б. - Роль післядипломного навчання в профілактиці синдрому емоційного вигорання у лікарів первинної ланки, Самогальська О. Є., Мерецька І. В. (2019)
Бабінець Л. С. - Амбулаторна лікарська практика як ключова складова підготовки сімейного лікаря, Боцюк Н. Є., Боровик І. О. (2019)
Горпініч Т. І. - Проблеми використання досвіду США з організації професійної підготовки майбутніх лікарів: український контекст (2019)
Дідух В. Д. - Історія становлення та розвитку медичної фізики (оптика) (частина 4), Рудяк Ю. А., Горкуненко А. Б., Кузьмак І. П. (2019)
Мінцер О. П. - Онтолого-керовані інформаційні системи в забезпеченні безперервного професійного розвитку лікарів та провізорів, Попова М. А. (2019)
Паласюк Г. Б. - Медсестринські наукові дослідження в Австрії, Паласюк Б. М. (2019)
Prokop I. A. - Establishment and development of medical education and science in the Western Ukraine (XVIII–XIX century), Savaryn T. V. (2019)
Дубневич Ю. - Ефективність процесів децентралізації влади в Україні: проблеми і перспективи (2018)
Хірівський Р. - Сучасні тенденції формування фінансово спроможних об'єднаних територіальних громад Львівської області у контексті здійснення реформи децентралізації (2018)
Магійович І. Магійович Р. - Реформування відносин власності та відродження народовладдя як чинник розвитку аграрної сфери економіки України (2018)
Черевко Г. - Гендерна рівність у сільських регіонах як чинник підвищення зрівноваженості їхнього розвитку (2018)
Shelenko D. - Development ofagricultural enterprises in the united territorial communities (2018)
Ступень М. - Проблеми розвитку галузі туризму у Львівській області, Дудяк Р., Ступень Р., Рижок З. (2018)
Черевко І. - Ефективність "нішевого" напряму у сільському господарстві України: стан та перспективи (2018)
Szymanska E. Ja. - Structural changes in the agriculture in Poland in the years 1990–2016, Maj Ja. (2018)
Березівський З. - Економічний стан виробництва продукції скотарства у сільськогосподарських підприємствах Львівської області, Березівська О. (2018)
Черевко Д. - Ефективність вирощування ягідних культур і переробки продукції шляхом заморожування, Людвік Ю. (2018)
Сиротюк Г. - Концептуальні засади сталого розвитку аграрних підприємств (2018)
Zelisko N. - New aspects of infrastructure ofagrarian sectoras a part of the entir e socio-economic system of Ukraine, Bulyk O. (2018)
Польова О. - Поняття ринку аграрної продукції України в системі міжнародної торгівлі, Гусонька Д. (2018)
Смулка О. - Класифікація чинників впливу на інноваційну діяльність сільськогосподарських підприємств (2018)
Якімцов В. - Еволюція сучасної наукової картини світу (2018)
Марків Г. - Аналіз концепції розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018–2020 роки, Содома Р. (2018)
Микула О. - Стратегічні імперативи управління використанням земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами, Бережницька Г. (2018)
Колодійчук І. - Пріоритетні напрями і завдання у сфері управління відходами гірських сільських територій, Попівняк Р. (2018)
Мелега К. П. - Оцінка індексу здорового способу життя студентів, майбутніх фахівців з фізичної терапії, як показника сформованості їх здоров’язберережувальної компетентності, Кляп М. І., Чорей С. Ф. (2018)
Огнєв В. А. - Захворюваність та поширеність хвороб підшлункової залози серед дорослого населення Харківської області, Трегуб П. О. (2018)
Лашкул З. В. - Вікові та гендерні особливості захворюваності на венеричні хвороби в Україні та Запорізькій області серед підлітків за 2012 – 2017 рр., Балашов Д. Г. (2018)
Жаховський В. О. - Місце та роль Воєнно-медичної доктрини України у формуванні сучасної системи військової охорони здоров’я, Лівінський В. Г., Кудренко М. В., Слабкий Г. О., Мельник І. П., Ясінський В. П. (2018)
Якимець В. М. - Принципи медичного захисту при застосуванні бактеріологічної зброї, Хижняк М. І., Слабкий Г. О., Устінова Л. А., Печиборщ В. П., Близнюк М. Д. (2018)
Чопчик В. Д. - Значення приватних медичних закладів у забезпеченні населення м. Києва стоматологічною допомогою, Орлова Н. М. (2018)
Гребняк М. П. - Концептуальна модель управління громадським здоров’ям, Ковальчук Л. Й., Кірсанова О. В. (2018)
Миронюк І. С. - Щодо підготовки магістрів за спеціальністю "громадське здоров’я", Слабкий Г. О., Дуфинець В. А. (2018)
Слабкий Г. О. - До питання виконання завідувачами відділень закладів охорони здоров’я спеціалізованої медичної допомоги функцій з організації та управління охороною здоров’я, Погоріляк Р. Ю. (2018)
Костенко Є. Я. - Методологічні підходи до вдосконалення рівня практичних навичок, як невід’ємна складова освіти лікарів-стоматологів, Гасюк Н. В., Клітинська О. В. (2018)
Гржибовський Я. Л. - Глобальні та структурні детермінанти впливу на здоров’я населення (за результатами опитування організаторів охорони здоров’я України) (2018)
Медведовська Н. В. - Оцінка знань про шляхи зараження парентеральним вірусним гепатитом в підлітковому середовищі вчителів та викладачів, які працюють з підлітками, Касьяненко І. І. (2018)
Парій В. Д. - Удосконалена, пацієнт-орієнтована організаційно-функціональна модель діяльності лікаря загальної практики- сімейного лікаря, Короткий О. В. (2018)
Чепелевська Л. А. - Надсмертність чоловіків в Україні: регіональні особливості (2018)
Дудник С. В. - Сучасний стан та тенденції смертності дітей поза стаціонаром (2018)
Чепелевська Л. А. - Проблеми надсмертності чоловіків працездатного віку в Україні та світі (огляд літератури), Рудницький О. П. (2018)
Hasyuk N. V. - Ways of formation and extending of clinical and analytical thought of students-dentists under the activities of student scientific society, Klitynska O. V., Antonyshin I. V., Mochalov Y. O. (2018)
Дикий Б. В. - Оцінка впливу дихальної гімнастики Хатха-Йоги на зміну функціонального стану організму людини за даними програмно-апаратного комплексу "Омега-М" (2018)
Бисага Н. Ю. - Сучасні можливості профілактики прееклампсії у вагітних, Корчинська О. О., Жултакова С., Андрашчикова Ш., Шлоссерова А., Галдунова Г., Рібарова Л. (2018)
Фліс П. С. - Механіко-математичне моделювання процесу лікування пацієнтів з відкритим прикусом, Циж О. О., Тормахов М. М. (2018)
Васильев К. К. - Социальный гигиенист Соломон Соломонович Каган (1894 – 1965), Васильев Ю. К. (2018)
Брич В. В - Сучасні особливості режиму харчування студентської молоді, Дуб М. М. (2018)
Брич В. В. - Результати вивчення ставлення до осіб з інвалідніст студентів, майбутня спеціальність яких передбачає професійну роботу з ними, Молнар М. Є. (2018)
Мальцева О. Б. - Стратегія зменшення шкоди тютюнопаління в середовищі учнівської молоді, Мелега К. П., Ковташ М. В., Дуб М. М. (2018)
Contents (2019)
Demin D. - Development of "whole" evaluation algorithm of the control quality of "cupola – mixer" melting duplex process (2019)
Hrynkiv A. - Operational evaluation of motor oils of trucks by their thermal oxidative stability (2019)
Lysyy A. - Investigation of the variability of local ice strength by exposure to the spectrum of infrared radiation of various lengths, Ivanov O., Kotenko V. (2019)
Burya A. - X-ray analysis of organoplastics based on aromatic polyamide phenylone, Tomina A.-M., Yeriomina Ye. (2019)
Lymarenko O. - Experimental researches of heat exchange processes in vertical ventilated channels (2019)
Abstract and References (2019)
Title (2018)
Table of contents (2018)
Baranov I. A. - Induced charges and quark polarization operator at A0 background, Skalozub V. V. (2018)
Gorev V. N. - Non - dissipative hydrodynamic equation based on a nonlocal collision integral, Sokolovsky A. I. (2018)
Haponenko K. M. - Landau effective Hamiltonian and its application to the magnetic system, Sokolovsky A. I. (2018)
Kovalchuk V. V. - Optical properties of clusters (2018)
Sukhova O. V. - Temperature dependence of decagonal quasicrystals heat capacity, Syrovatko Yu. V. (2018)
Kushnerov O. I. - The effect of cooling rate on the magnetic properties of Cu-Fe-Ni multicomponent alloys with Al and Si additions, Bashev V. F. (2018)
Bashev V. F. - Physical properties and structure of vapor-quenched immiscible alloys, Kutseva N. A., Kushnerov O. I., Ryabtsev S. I., Antropov S. N. (2018)
Kruzina T. V. - Effect of thermal treatment on structure and leakage current of Na0.5Bi0.5TiO3 thin films, Popov S. A., Potapovich Yu. N., Rutskyi A. S. (2018)
Syetov Y. - Lattice vibrations disorder in crystalline benzoxazoles undergoing excited state intramolecular proton transfer: DFTB modeling (2018)
Lavrov R. I. - Electrophysical characteristics of the near-surface layer of semiconductor ceramics for ZnO varistors, Kolbunov V. R., Bashev V. F. (2018)
Kovalenko O. V. - Photoluminescence and EPR spectrum of ZnO:Mn nanocrystals, Bulaniy M. F., Vorovskiy V. Y., Khmelenko O. V. (2018)
Kovalenko O. V. - Influence of heat treatment on photoluminescence spectra in ZnS:Mn crystals with hexagonal structure, Khmelenko O. V., Plakhtii Ye. G. (2018)
Ivanchenko A. V. - Application of "PolySwich" fuses for limitation of current overloads in photovoltaic systems of solar batteries, Tonkoshkur A. S., Mazurik S. V. (2018)
Ovsyanikov V. V. - Approximate and strict methods for the calculation of rode angle antennas of microwave range, Svynarenko D. M., Beznosova E. R., Tsipko L. Z. (2018)
Morozov V. M. - The features of the use of the waveguide radiators in smart antenna systems, Magro V. I. (2018)
Contents (2019)
Putrenko V. - Data mining of sustainable development process with using nightlight indicators, Pashynska N. (2019)
Voloshyn M. - Development of a combined image recognition model (2019)
Senko A. - Development of classification model based on neural networks for the process of iron ore beneficiation, Kupin A., Mysko B. (2019)
Geche F. - Search for impact factor characteristics in construction of linear regression models, Mulesa O., Hrynenko V., Smolanka V. (2019)
Stetsiuk Y. - Development of mathematical model of localization of a small explosive object with the help of a specialized protective device (2019)
Lechachenko T. - Analysis of foreign experience of implementation of the dual form of education and accessibility of its implementation in Ukraine (2019)
Ishchenko А. - Elaboration of the hierarchical approach to segmentation of scanned documents images, Zhuchkovskyi V. (2019)
Popereshnyak S. - Development of an ontological model for the domain of IT enterprise sustainable development, Grinenko S. (2019)
Abstract and References (2019)
Title (2018)
Table of contents (2018)
Holovko M. G. - On the quantization of charged black holes with allowance for the cosmological constant, Gladush V.D. (2018)
Haponenko K. M. - Calculation of nonequilibrium thermodynamic potential of Bose system near the condensation point, Sokolovsky A. I. (2018)
Sokolovsky S. A. - Relaxation processes in completely ionized plasma in generalized Lorentz model, Sokolovsky A. I., Kravchuk І. S., Grinishin O. A. (2018)
Sukhova O. V. - Contact interaction at the composites interfaces between the microcrystalline particulate and the molten matrix, Syrovatko Yu. V. (2018)
Fedorenkova L. I. - Phase and structural transformations in copper and its alloys under elecrolytic discharge (2018)
Filonenko N. Yu. - The peculiarities of formation and thermodynamic functions of τ-phase, Galdina O. M. (2018)
Bashev V. F. - Features of the influence of thermal modes of cooling on processes of nonequilibrium crystallization of materials from the liquid state, Ryabtsev S. I., Antropov S. N., Kutseva N. A., Kushnerov O. I., Skorbyaschensky E. S. (2018)
Smolyakov O. V. - Modeling of quasicrystal lattices with a 4-fold symmetry axis (2018)
Syetov Y. - Lattice vibrations disorder in crystalline benzoxazoles undergiong exited state intramolecular proton transfer: DFTB modeling (2018)
Koptiev M. M. - Conductivity of lithium heptagermanate glasses and single crystals doped with 3d- ions, Trubitsyn M. P., Volnianskii M. D., Nesterov O. O. (2018)
Volnyanskaya I. P. - UV irradiation effect on the electrical properties of Pb2MoO5 single crystal, Trubitsyn M. P., Volnyanskii D. M., Bondar D. S. (2018)
Ohiienko O. V. - Investigation of the photoluminescence spectra of rare-earth elements in the pores of the opal matrix, Posmahnyi S. V., Shvets T. V. (2018)
Kovalenko O. V. - Method of smoothing photoluminescence spectra, Vovk S. M., Plakhtii Ye. G. (2018)
Lyashkov A. Yu. - Resettable fuses for overcurrent protection in photovoltaic solar array systems, Tonkoshkur A. S., Lyagushyn S. F. (2018)
Drobakhin O. O. - Improvement of resolution in aperture synthesis in near zone of radiation based on the application of the Prony’s method, Olevskyi O. V. (2018)
Bukharov S. V. - Dielectric rod surface antennas for telecommunications, Gornyak U. V., Svynarenko D. M., Tsypko L. Z., Filins’kyy L. A. (2018)
Ivanchenko A. V. - Electrical characteristics of two-layer structure varistor ceramics–PPTC nanocomposite, Tonkoshkur A. S. (2018)
Gnatyuk M. A. - An integral equation technique for analysis of phased array antenna with matching step discontinuities, Morozov V. M. (2018)
Передмова (2019)
Харитонов Є. О. - Чи існує в Україні школа юридичної візантиністики?, Харитонова О. І. (2019)
Чанишева А. Р. - Основні майнові зобов’язання у структурі змісту зобов’язальних відносин (2019)
Вакулович Е. В. - Класифікація публічних договорів (2019)
Бельо Л. Ю. - Український народ як суб’єкт права власності на землю, Вовк А. В. (2019)
Волік В. В. - Питання додержання вимог ліцензійних умов під час надання автомобільними перевізниками транспортних послуг (2019)
Антонюк О. І. - Суб’єкти, які мають право давати інформовану згоду на участь у клінічних випробуваннях лікарських засобів (2019)
Костова Н. І. - Перспективи та новації електронної комерції в Україні, Фалес О. Г. (2019)
Красуцький В. В. - Сутність майнової поруки як акцесорного зобов’язання та її відмежування від суміжних правових категорій (2019)
Римарчук Р. М. - Європейський підхід до визначення методології проведення правового аналізу товарних знаків та комерційних позначень, Римарчук Г. С. (2019)
Ярошевська Т. В. - Реформування законодавства України у сфері охорони промислової власності: цивільно-правовий аспект (2019)
Сабура С. О. - Способи реалізації суб’єктивного права на творчість (2019)
Харитонов Є. О. - Кіберспорт як сфера цивільно-правового регулювання, Толмачевська Ю. О. (2019)
Сафончик О. І. - Правові аспекти видачі документів про державну реєстрацію актів цивільного стану у сфері інформаційних технологій в Україні (2019)
Манжосова О. В. - Окремі аспекти реалізації права на повагу до честі та гідності в соціальних мережах (2019)
Некіт К. Г. - Особливості змісту та здійснення права віртуальної власності (2019)
Колодін Д. О. - Рецензія на збірку есе студентів ІІ курсу магістратури освітньо-наукової програми "Право" "Інформаційна безпека" (2019)
Афанасьева Е. С. - К теории классов Соболева с критическим показателем , Рязанов В. И., Салимов Р. Р. (2019)
Грушка Я. І. - Необхідна і достатня ознака існування точкового часу на орієнтованій множині (2019)
Гриценко В. И. - Предельные возможности метода псевдообращения для управления линейными много связными объектами без памяти: гарантированные результаты, Житецкий Л. С., Соловчук К. Ю. (2019)
Луговой П. З. - Применение метода сплайн-коллокации для решения задач статики и динамики конструктивно неоднородных цилиндрических оболочек, Скосаренко Ю. В., Орленко С. П. (2019)
Рущицький Я. Я. - Про наближений аналіз еволюції плоскої поздовжньої гіперпружної хвилі (2019)
Vasylkevych O. A. - Self-diffusion of mo lecules in water-ethanol solutions of low concentration. Neutron data, Slisenko V. I. (2019)
Стратійчук Д. А. - Отримання надтвердих композитів групи BL в системі cBN(Al)—SiB4—WC в умовах високих р,Т-параметрів, Туркевич В. З., Бушля В. М., Штоль Я.-Е., Білявина Н. М. (2019)
Орлюк М. І. - Аналіз деформації земної поверхні за даними глобальних навігаційних супутникових систем з її новітніми рухами на території України, Іщенко М. В. (2019)
Заремба О. І. - Фази зі структурою перовскіту в системах A—R—Mn—O, де A — лужноземельний, R —рідкісноземельний метал, Філіпенко Н. О., Горинь А. М., Гладишевський Р. Є. (2019)
Колодяжна А. О. - Ферментативный синтез 1,2-аминоциклопентанолов и 1,2-диаминоциклопентанов, Веревка О. В., Колодяжный О. И. (2019)
Заіменко Н. В. - Всихання сосни - причини і перспективи захисту, Еланська Н. Е., Іваницька Б. О., Харитонова І. П., Бедернічек Т. Ю., Юношева О. П., Швартау В. В., Михальська Л. М. (2019)
Моісєєв А. І. - Порівняльна характеристика тривимірного та мо ношарового культивування перещеплюваної лінії фібробластів L 929, Божок Г. А., Горіна О. Л. (2019)
Гончарук В. В. - Очищення води від сполук феруму та мангану мікрофільтраційною керамічною мембраною з глинистих мінералів, Дульнева Т. Ю., Кучерук Д. Д. (2019)
Інформація для авторів журналу "Доповіді Національної академії наук України" (2019)
Pokhodnyakova A. S. - The Development of the Institute of the Royal Power in the Nabataean Kingdom (2016)
Деревянченко В. С. - Образ Юлия Цезаря в поэзии Валерия Брюсова (2016)
Гуменний В. Л. - Провінційна адміністрація та східна політика Римської імперії в епоху Юліїв-Клавдіїв (2016)
Димидюк Д. А. - Причини успішних арабських завоювань в 30-х роках VII ст. у візантійському напрямі: історіографія питання (2016)
Якубовська О. З. - Господарська діяльність мешканців Верхнього Подністер’я в останній чверті І тис. н. е. (2016)
Кириченко М. І. - Переход Переславля-Залесского под власть Москвы в начале XIV в. как один из факторов её возвышения (2016)
Шкабура Я. І. - Діяльність Християна Раковського у Франції в 1892-1914 рр. (2016)
Каштанов К. А. - От "лакеев Англии" к "борцам за независимость и суверенитет": эволюция образа арабских режимов в документах советской дипломатии (1947-1957 гг.) (2016)
Луценко С. М. - Формирование хозяйственного уклада переселенцев в африканских колониях Германии в конце ХІХ - начала ХХ вв. (2016)
Швайка І. О. - Еміграція німецьких колоністів з України до країн Північної Америки, як наслідок складних взаємовідносин з владою (2016)
Ластовець Н. О. - Повсякденність українських дипломатичних представництв періоду Директорії УНР (1919–1921 рр.) (2016)
Кузнєцов П. В. - Роль наукових досліджень у становленні азотної промисловості України (2016)
Евстратьев О. І. - Исторический источник как "след прошлого": историко-эпистемологический анализ (2016)
Паславська Н. О. - Цехова книга кравецького цеху як джерело до історико-демографічної характеристики Львова XVII – початку XVIII ст. (2016)
Макміллан О. Д. - Повсякденне життя наукової еміграції у Софії у 1920 - 1940-х рр.: приватне листування як джерело до реконструкції біографії М. Г. Попруженка (2016)
Походнякова А. С. - Каразинские чтения" на историческом факультете Харьковского университета: традиции и тенденции, Жидков С. О. (2016)
Вовк О. І. - Краєзнавчі конференції молодих учених на історичному факультеті Харківського університету: історія і досягнення (2016)
Жидков С. О. - Об’їзд архівів Польщі українськими та польськими молодими науковцями, Ховтура А. С. (2016)
Список скорочень (2016)
Відомості про авторів (2016)
Pokhodnyakova A. S. - The Role of International Trade in Development of the Nabataean Kingdom (2017)
Калугін О. В. - Розвиток та викладання археології у Харківському університеті в контексті еволюції радянської археологічної думки (друга половина 40-х –середина 60-х років XX ст.) (2017)
Корольов Г. О. - Ausgleich Габсбурзької імперії: конституційне вирівнювання 1867 р. і наднаціональний федералізм (2017)
Махонин А. А. - Сеттльменты и концессии: разграничение понятий на примере иностранных поселений в Китае (1843 - 1939-е гг.) (2017)
П’ятничук Т. І. - Зовнішня політика США в ідеях американських соціал-дарвіністів: основні напрями, особливості та значення (2017)
Суховерська І. І. - Образ радянських військовополонених в роки Другої світової війни у сучасній російській історіографії (2017)
Боженко А. О. - Формування модерного міського простору м. Харкова у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Євсюкова О. Г. - Соціально-історичний портрет харківського кустаря років непу (1921 – 1928 рр.) (2017)
Буняк О. П. - Актриса Катерина Осмяловська: сторінки творчої біографії (2017)
Новак О. С. - Становлення системи пам’яткоохоронних інституцій в Україні (1917 – 1921 рр.): організаційний аспект (2017)
Проненко І. В. - Сучасний розвиток музеїв-скансенів в українській музейній структурі (2017)
Гела О. М. - Образи інтелігенції в карикатурах журналу "Крокодил" у 1953 - 1964 рр. (2017)
Теми дипломних робіт магістрів та спеціалістів, захищених у 2017 р. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Список скорочень (2017)
Козак С. Я. - Постать Кунегунди Ростиславни на тлі русько-чеських відносин другої половини ХІІІ ст (2018)
Рябко А. О. - Гімнасії та гімнасіархи в античних державах Північного Причорномор’я (2018)
Удалов Д. І. - Проблема авторства "Повести о взятии Царьграда турками в 1453 году” (2018)
Зубко О. Є. - Українська еміграція в ЧСР. Повсякденне життя працівників медичної сфери міжвоєнного періоду (2018)
Скопненко Б. О. - Засоби персональної ідентифікації військовослужбовців країн-учасниць Першої світової війни (1914 – 1918 рр.) (2018)
Кавацюк Д. І. - Прусини-українці Галичини в австрійському парламенті (1861 – 1865 рр.) (2018)
Козак М. І. - Торгівля зброєю на Русі у Х - ХІІІ ст. (2018)
Коляструк О. А. - Людина праці в СРСР: від глорифікації до девальвації (2018)
Олійник О. В. - Діяльність Червоного Хреста в Станіславській області в 1944 - 1947 рр. (2018)
Предка С. В. - Матеріальне становище Греко-католицького парафіяльного духовенства Східної Галичини у 1920 - 30-х рр. (2018)
Кириченко М. І. - Інтерпретації етноніму "сіверяни” в історіографії (2018)
Кравченко Є. О. - "Cтатистика у нас шкутильгає...” Сталінська політика щодо органів обліку та статистики СРСР: історіографічний аспект” (2018)
Пархоменко В. О. - Сучасні методи дослідження російської історіографії кавказької війни 1817 – 1864 рр. (2018)
Ферков О. В. - Духовне оновлення та конфесіоналізація в північно-східній Угорщині в XVI – XVIII ст.: огляд угорськомовної історіографії (2018)
Теми дипломних робіт магістрів, захищених у 2018 р. (2018)
Список скорочень (2018)
Лєжнєв О. О. - Історичний аспект у розробці дизайну нових знаків розрізнення військовослужбовців ЗСУ (2018)
Северин В. Д. - Використання плазмових та LCD-панелей у дизайні музейних експозицій (2018)
Chumachenko M. - Traditional motives in Chinese fashion design: English research space, Hee T. (2018)
Більдер Н. Т. - Рестайлінг комплексу елементів візуальної ідентифікації харківського зоопарку, Вознюк К. К. (2018)
Матвєєва Ю. Г. - Храм як шатро у ранньовізантійському мистецтві (2018)
Мендерецька Н. В. - Стилістичні та морфологічні особливості художнього скла Кам’янеччини XVII–XIX століть. Проблеми вивчення та атрибуції (2018)
Погребняк Є. О. - Стилеутворюючі аспекти художнього вітражу в контексті постмодернізму (2018)
Решетньова Г. О. - Нові відомості про мистецьку колекцію О. І. та В. С. Бродських (2018)
Станичнов О. О. - Особливості символів та їх інтерпретація в польській сецесії (2018)
Чучук С. М. - Автобусні зупинки радянської доби: феномен у монументальному мистецтві (2018)
Шитов С. И. - Критерии оценки современных художественных произведений: проблема выбора (2018)
Yao N. - The art of Ukraine in the art history of China: the problem of "Vision” (2018)
Зимогляд Н. Ю. - Соната у творчості М. Метнера (на прикладі "Сонати-Спогаду" ор. 38 № 1) (2018)
Каплієнко-Ілюк Ю. В. - Стилістичні особлтвості буковинських рапсодій Леоніда Затуловського (2018)
Кудрявцев В. Ю. - Эстетические принципы французского поэтического парнасизма и их отображение в вокальном цикле "Пасторальная поэма" Ж. Массне (2018)
Півторацька Л. М. - "Чи ти мене, Боже милий..." В. Тиможинського: до проблеми омузикалення "Давидових псалмів" Т. Шевченка (2018)
Руснак Ю. М. - Творчо-педагогічні аспекти діяльності засновників Одеської піаністичної школи. Шемет Л. В. Еволюція виконавства на різних видах гармонік в американській музичній культурі другої половини ХХ (2018)
Шемет Л. В. - Еволюція виконавства на різних видах гармонік в американській музичній культурі другої половини ХХ століття (2018)
Хе Ш. - Взаимодействие тонкой металлической проволоки с микроволновым излучением в волноводе (продольная геометрия), Кокодий Н. Г., Кайдаш М. В., Шульга С. Н., Погорелов С. В. (2019)
Брюховецкий А. С. - Волновое поле акустической антенны в равномерном дозвуковом потоке, Вичкань А. В. (2019)
Николаенко А. П. - Интерпретация результатов наблюдений глобального электромагнитного резонанса с помощью локального возмущения ионосферы над очагом землетрясения, Галюк Ю. П., Хайакава М. (2019)
Матвеев А. Я. - Особенности применения многочастотного и многоуглового радиолокационных методов для оценки параметров разливов нефти на морской поверхности, Величко С. А., Бычков Д. М., Иванов В. К., Цымбал В. Н., Ефимов В. Б., Гавриленко А. С. (2019)
Мильчо М. В. - Исследование и проектирование отборника мощности для электровакуумного умножителя частоты субмиллиметрового диапазона волн (2019)
Безгина И. П. - Система автоматической подстройки частоты импульсного магнетрона, Еремка В. Д., Еремка Д. В., Мыценко И. М., Халамейда Д. Д. (2019)
Овсяников В. В. - Методы расчета линейных произвольно изогнутых антенн с комплексными и реактивными нагрузками, Свинаренко Д. М., Безносова Е. Р., Цыпко Л. З. (2019)
Походнякова А. С. - Набатейские арабы по свидетельствам Диодора и Страбона (2015)
Богомазова Л. М. - Встреча Антония и Клеопатры в Тарсе (41 г. до н. э. (2015)
Федорченко О. В. - Матеріальне забезпечення поштово-телеграфних службовців Російської імперії наприкінці XIX - на початку XX ст.: історіографічні аспекти дослідження (2015)
Корочанська А. О. - Пан'європейський рух у 1932 р.: проекти європейської єдності (2015)
Fijuth-Dudek A. - The view of European integration by Leopold Unger in the Paris "Culture” (2015)
Курьянович А. - Выборы народных депутатов СССР в Белорусской ССР в 1989 г.: ход и итоги (2015)
Ільницький В. І. - Опозиційна підпільна діяльність ОУН на теренах Карпатського краю у початковий період "хрущовської відлиги" (1955 - 1957) (2015)
Скворцова І. А. - Подільське село на завершальному етапі радянської доби: поселенська мережа та міграційні процеси (1961 - 1991 pp.) (2015)
Рачков Є. С. - Створення університетської символіки як приклад саморефлексії (на матеріалах конкурсів на створення символіки Львівського та Харківського університетів 1990-х pp.) (2015)
Лапченко А. С. - Територіально-галузеве розміщення та питома вага промислів в сільській місцевості Харківщини в роки непу (2015)
Махоніна О. Г. - "Кустар-Спілка” - центр зі сприяння розвитку кустарно-ремісничого виробництва чи інструмент пролетаризації дрібних виробників м. Харкова в роки непу (1921-1928 pp.)? (2015)
Лісненко С. В. - Навчально-виховний процес в єпархіальних жіночих училищах України (друга половина XIX - початок XX ст.): світський та церковний компоненти (2015)
Широколава М. В. - Форми приватної та громадської ініціативи у розвитку початкової народної освіти Харківщини у другій половині XIX - на початку XX століть (2015)
Моргун О. В. - Критичний дискурс-аналіз матеріалів російської періодичної преси про державні перевороти в Османській імперії (1807 - 1808 pp.) (2015)
Гончарова Н. О. - "Повне зібрання законів Російської імперії” як джерело дослідження дворянських опік Півдня України (2015)
Лехнюк Р. О. - Спогади Михайла Тишкевича як джерело до вивчення українського консерватизму (2015)
Теми дипломних робіт магістрів та спеціалістів, захищених у 2015 р. (2015)
Список скорочень (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул (2019)
Курінний Д. А. - Особливості впливу астаксантину на реалізацію радіаційно-індукованого ефекту свідка в лімфоцитах периферійної крові людини, Рушковський С. Р., Демченко О. М., Пілінська М. А. (2019)
Тимченко А.С. - Потенційні можливості застосування мезенхімальних стовбурових клітин під час котрансплантації з гемопоетичними СК для регуляції порушеної клітинної рівноваги в системі кровотворення (огляд літератури), Залесський В. М., Сергутіна С. Ю. (2019)
Базика О. Є. - Сучасний підхід до лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2-го типу: антагоністи кальцію, Довганич Н. В., Яринкіна О. А., Старшова О. С., Тхор Н. В., Кожухов С. М. (2019)
Коваль С. М. - Роль апеліну в розвитку метаболічних порушень й ураження серця у хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом 2-го типу, Юшко К. О., Старченко Т. Г., Милославський Д. К. (2019)
Фещенко Ю. І. - Можливості капнометрії в оцінці обструкції дрібних бронхів у хворих на бронхіальну астму, Яшина Л. О., Назаренко К. В., Опімах С. Г., Ігнатьєва В. І., Полянська М. О., Зволь І. В., Москаленко С. М. (2019)
Возіанов С. О. - Модифікована ендоскопічна радикальна простатектомія в аспекті нового принципу оцінювання результатів хірургічного лікування раку передміхурової залози, Шамраєв С. М., Соснін М. Д., Леоненко А. М. (2019)
Орленко В. Л. - Діабетичні артропатії: клінічні прояви та патогенетичні аспекти (огляд літератури та власні дослідження) (2019)
Антипкін Ю. Г. - Проблема розладів аутистичного спектру в дітей з позиції дитячого невролога: безперервний процес пізнання складної дитини, Кирилова Л. Г., Юзва О. О., Мірошников О. О. (2019)
Речкіна О. О. - Базисна терапія бронхіальної астми у дітей з різними IgE-фенотипами та генотиповими особливостями за геном АT2R1, Горовенко Н. Г., Стриж В. О., Руденко С. М., Россоха З. І., Кир’яченко С. П. (2019)
Бойко В. В. - Хірургічна тактика при рубцевих стриктурах стравоходу з використанням трансхіатальної езофагопластики шлунком, Савві С. О., Королевська А. Ю., Жидецький В. В., Битяк С. Ю., Новіков Є. А., Голобородько М. М. (2019)
Зайченко Г. В. - Розлади жіночого здоров’я внаслідок вікового дефіциту естрогенів та їх корекція (огляд літератури), Сініцина О. С., Карпенко Н. О., Риженко І. М., Стрига О. А. (2019)
Гайко Г. В. - Творчий шлях у сто років (до ювілею ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України"), Страфун С. С. (2019)
Маланчук В. О. - Сто років досягнень в щелепно-лицевій хірургії (до ювілею кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії НМУ ім. О. О. Богомольця), Воловар О. С., Кульбашна Я. А., Бродецький И. С. (2019)
Сесія Загальних зборів Національної академії медичних наук України (Київ, 21 травня 2019 року) (2019)
8 міжнародний медичний конгрес "Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я" (Київ, 17 - 19 квітня 2019 року) (2019)
Академіку НАМН України Ю. І. Фещенку – 70 років (2019)
Члену-кореспондентові НАМН України М. П. Захарашу – 75 років (2019)
Члену-кореспондентові НАМН України В. О. Маланчуку – 70 років (2019)
Члену-кореспондентові НАМН України М. Є. Поліщуку – 75 років (2019)
Члену-кореспондентові НАМН України Т. Ф. Татарчук – 60 років (2019)
Юрій Іванович Губський (1.10.1945 – 18.05.2019) (2019)
Білякович Л. М. - Трансформація знакової системи гламуру в дизайні одягу ХХІ століття (2019)
Голобородько В. М. - Соціоекологічні аспекти графічного дизайну. Фактор впливовості візуальної мови, Лесняк В. І. (2019)
Єрмакова Т. С. - Адаптація дітей з особливими освітніми потребами до умов інклюзивного середовища (2019)
Береговська Х. О. - Польсько-українська тематика в живописних серіях Василя Курилика: типологія образів і сюжетів (2019)
Бондарчук Я. В. - Вплив релігійно-світоглядних чинників на організацію просторув будівлях найдавніших поселень Близького Сходу ХІ–VII тисячоліть до н. е. (2019)
Вежбовська Л. Р. - Малевич і набіди: до специфіки ранньої творчості засновника супрематизму (2019)
Кара-Васильєва Т. В. - Роль Києво-Лаврської ікономалярні в розвитку гаптування Флорівського монастиря ХVІІІ століття (2019)
Клименко М. С. - Символізм у ранній творчості Олександра Архипенка (2019)
Кусько К. С. - Авторське ткане панно у творчості сучасних українських митців (2019)
Павельчук І. А. - Пошуки сезаннізму в практиці Адальберта Ерделі 1930–1940-х років (2019)
Спасскова О. П. - Сатиричне відображення теми тоталітарної влади в серії офортів В. Єфименка до роману М. Булгакова "Майстер і Маргарита" (2019)
Хребтенко М. С. - Прийоми зображення інкарнату в іконописі Лівобережної України та Київщини другої половини XVII — першої половини XVIII століття (2019)
Каменєва А. С. - Жанр молитви в хоровій творчості Михайла Шуха (на прикладі духовного концерту "Откровения блаженнаго Иеронима" (2019)
Патлань Ю. В. - Українське ікономалярство слободи Борисівка вперше представлено в Україні (2019)
Козак Л. Ю. - Нова дискретна модель пластичної деформації твердих тіл (2019)
Онишко О. Є. - Моделювання напруженого і фазового станів пластини з нікеліду титану за термомеханічного навантаження, Гачкевич О. Р., Онишко Л. Й. (2019)
Ревенко В. П. - Згин осесиметрично навантажених товстих пластин (2019)
Шацький І. П. - Вплив гнучкого покриву на граничну рівновагу сферичної оболонки з меридіональною тріщиною, Маковійчук М. В., Щербій А. Б. (2019)
Дацишин О. П. - Зразок для визначення порогів втоми за циклічного поперечного зсуву, Ленковський Т. М., Глазов А. Ю. (2019)
Ясній П. В. - Розрахунок власних коливань циліндричних оболонок із алюмінієвого сплаву, Михайлишин М. С., Пиндус Ю. І., Гудь М. І. (2019)
Гануліч Б. К. - Оцінювання енергетичних затрат за квазікрихкого руйнування на основі рентгенографічних досліджень новоутвореної поверхні, Тимощук В. М., Голіян О. М. (2019)
Nieslony A. - Fatigue life of S355JR steel under uniaxial constant amplitude and random loading conditions, Bohm M. (2019)
Похмурський В. І. - Інгібування корозії вуглецевої сталі ксантановим біополімером, Зінь І. М., Тимусь М. Б., Корній С. А., Карпенко О. В., Хлопик О. П., Корецька Н. І. (2019)
Федірко В. М. - Вплив дисперсійного зміцнення нанооксидами на корозійну тривкість у розплавах свинцю високоентропійних сплавів системи Cr–Fe–Mn–Ni, Воєводін В. М., Великодний О. М., Тихоновський М. А., Кухар І. С., Мельник Х. Р. (2019)
Manilevich F. D. - Studies of hydrolysis of aluminum activated by additions of Ga–In–Sn eutectic alloy, bismuth or antimony, Pirskyy Yu. K., Danil’tsev B. I., Kutsyi A. V., Yartys V. A. (2019)
Осташ О. П. - Конструкційна міцність зварних з’єднань термозміцненого сплаву системи Al–Cu–Mg, Лабур Т. М., Головатюк Ю. В., Віра В. В., Коваль В. А., Шинкаренко В. С., Яворська М. Р. (2019)
Левицький В. Є. - Вплив модифікованого полівінілпіролідоном силікатного нуклеаційного агента на морфологію і властивості поліпропілену, Масюк А. С., Білий Л. М., Бялопетрович Т., Гуменецький Т. В., Шибанова А. М. (2019)
Погрелюк І. М. - Формування гідроксиапатитних покривів на титані плазмо-електролітичним оксидуванням у лужному електроліті, Проскурняк Р. В., Ткачук О. В., Обух Ю. В. (2019)
Руденький С. Г. - Повышениежаростойкости покрытия для лопаток газотурбинных двигателей, Тимофеева Е. В., Кунченко А. В., Корнеев А. А., Бортницкая М. А., Кунченко В. В., Кунченко Ю. В., Рыжова Т. П. (2019)
Шевченко О. М. - Утворення силіцидів та їх вплив на структуру і властивості литих сплавів системи Ti–18Nb–xSi біомедичного призначення, Кулак Л. Д., Кузьменко М. М., Фірстов С. О. (2019)
Труш В. С. - Вплив модифікування поверхневого шару домішками проникнення на тривалу міцність сплаву Zr–1% Nb, Лук’яненко О. Г., Стоєв П. І. (2019)
Кирилів В. І. - Вплив термічної обробки на абразивну зносотривкість дисків сошників сівалок зі сталі 65Г, Чайковський Б. П., Гвоздецький В. М., Кузьмінський Р. Д., Максимів О. В., Шалько А. В. (2019)
Дзіоба І. Р. - Вплив енергії зварювання на міцність з’єднань з високоміцної сталі S960QC, Пала Т. (2019)
Кашуба А. І. - Температурна залежність електрофізичних властивостей кристалів групи А4ВХ6, Петрусь Р. Ю., Андрієвський Б. В., Соловйов М. В., Семків І. В., Малий Т. С., Чилій М. О., Стахура В. Б., Щепанський П. А., Франів А. В. (2019)
Єфанов В. С. - Дослідження впливу технології виготовлення катодів на якість конденсаційних жаротривких покривів, Клочихин В. В., Скребцов А. А., Петрик І. А., Педаш О. О. (2019)
Греділь М. - Міжнародна конференція з механіки руйнування матеріалів і цілісності конструкцій (FMSI 2019) (2019)
Лазоришинець В. В. - Світові тенденції в українській кардіохірургії (2019)
Габрієлян А. В. - Середньострокові результати лікування пацієнтів з атеросклеротичним ураженням коронарних судин за методикою гібридної реваскуляризації міокарда, Доманський Т. М., Береговой О. В. (2019)
Гогаєва O. К. - Лікування пацієнтів із симптоматичними тунельованими коронарними артеріями (2019)
Дем’яненко В. М. - Особливості штучного кровообігу при мініінвазивному багатосудинному коронарному шунтуванні, Бабляк О. Д., Бабляк Д. Є., Стогов О. С., Мельник Є. А., Ревенко К. А., Підгайна Л. В. (2019)
Поливенок И. В. - Коронарные интервенции на стволе левой коронарной артерии – непосредственные результаты рутинной клинической практики, Белименко Н. С. (2019)
Руденко С. А. - Хірургічна корекція мітральної недостатності ішемічного генезу в поєднанні з пластикою лівого шлуночка серця, Руденко А. В., Йоффе Н. О., Дяченко В. Л. (2019)
Фуркало С. Н. - Особенности интервенционных вмешательств при хронических коронарных окклюзиях у больных с ишемической болезнью сердца после аортокоронарного шунтирования. Состояние вопроса и собственный опыт (2019)
Шклянка І. В. - Ранні ускладнення після операції ізольованого аортокоронарного шунтування: предиктори та періопераційна медикаментозна терапія, Жарінов О. Й., Міхалєв К. О., Єпанчінцева О. А., Тодуров Б. М. (2019)
Мохнатий С. І. - Хірургічне лікування вираженої мітральної недостатності при пролапсі мітрального клапана, Довгань О. М. (2019)
Nikonenko A. - Treatment of Pulmonary Embolism: a Decade of Experience, Nikonenko A., Matvieiev S., Osaulenko V., Nakonechniy S. (2019)
Руденко К. В. - Алкогольна септальна абляція у пацієнтів з гіпертрофічною кардіоміопатією та ожирінням, Невмержицька Л. О., Дудник О. Ю., Фанта С. М., Маланюк В. І., Лазоришинець В. В. (2019)
Abralov Kh. K. - Results of Hemodynamic Correction in Patients with Double Outlet Right Ventricle, Karimov O. Kh., Siromakha S. O., Dziuriy I. V., Truba Ya. P., Lazorishinets V. V. (2019)
Mykychak Y. - Relationship between Clinical Features and Histopathologic Findings in Patients with Pulmonary Vein Stenosis, Kozhokar D., Yusifli I, Yachnik O, Zakharova V, Yemets I (2019)
Ханенова В. А. - Власний досвiд пiвторашлуночкової корекцiї в пацієнтів з аномалією Ебштейна, Стогова О. В., Грицаюк А. Ю., Кузьменко Ю. Л., Мешкова М. С., Ялинська Т. А., Костракевич Р. М., Ємець I. М. (2019)
Чернишук С. С. - Досвід використання замісної ниркової терапії в пацієнтів під час екстракорпоральної мембранної оксигенації, Висоцький А. Д., Адамовська О. А., Урін О. О., Жовнір В. А (2019)
Шаповал Л. А. - Пренатальна діагностика атріовентрикулярної комунікації в плода як метод прогнозування результату хірургічного лікування вади після народження дитини, Куркевич А. К., Руденко Н. М., Ємець І. М. (2019)
Кравченко І. М. - Посткоарктаційні аневризми аорти: методи та результати лікування, Дикуха С. О., Тарасенко Ю. М., Кравченко В. І., Черпак Б. В., Дідківський І. О., Вітовський Р. М. (2019)
Фуркало С. Н. - Отдаленные результаты эндопротезирования брюшного отдела аорты. Можно ли рассчитывать на долгосрочный результат?, Никульников П. И., Хасянова И. В., Власенко Е. А. (2019)
Доронин А. В. - Результаты радиочастотной катетерной деструкции у пациентов с длительно персистирующей формой фибрилляции предсердий, Мешкова Н. С. (2019)
Габриелян А. В. - Первый опыт лапароскопического выделения желудочно-сальниковой артерии при полной аутоартериальной реваскуляризации миокарда, Сидюк А. В., Мазур А. П., Доманский Т. Н., Береговой О. В., Белейович В. В., Миронюк А. И., Романова С. В., Кудлай И. В., Хавин И. Г., Савенко Г. Ю. (2019)
Белейович В. В. - Застосування VAC-терапії в лікуванні ускладнених післяопераційних кардіохірургічних ран. Наш досвід (2019)
Сурков Д. М. - Застосування режиму штучної вентиляції легень neurally adjusted ventilatory assist у новонароджених з гіпоксично-ішемічною енцефалопатією (2019)
Аксьонов Е. В. - Клінічний випадок дослідження зміни церебрального кровотоку в умовах внутрішньоаортальної балонної контрпульсації в пацієнта в ранньому післяопераційному періоді, Береговий О. А., Демченко Р. Б., Бондарець Д. В. (2019)
Барані Лонбані М. - Клінічний випадок лікування дитини із функціонально єдиним шлуночком, ускладненого утворенням тромбу в рудиментарному шлуночку та гострим порушенням мозкового кровообігу, Сегал Є. В., Дьогтяр В. В., Романюк О. М., Грицаюк А. Ю., Жовнір В. А. (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського