Терентьєва Ю. Г. - До 100-річчя борівських орбіт (2013)
Чумаченко А. В. - Розрахунок ефективності бездротової передачі енергії у системі з двома медіаторами (2013)
Ярмощук Є. І. - Термічна стабільність і магнітні характеристики складнолегованих аморфних сплавів на основі системи Co-Si-B, Семенько М. П., Захаренко М. І. (2013)
Пальцун І. М. - Методологічний підхід до аудиту інформації про нематеріальні активи в межах міжнародних концепцій оцінки ефективності системи внутрішнього контролю, Тохтарова Н. М. (2012)
Панченко І. А. - "Креативний облік" як засіб маніпулювання величиною фінансових результатів (2012)
Паславська О. О. - Удосконалення обліку фінансових результатів операційної діяльності в автогосподарствах (2012)
Патарідзе-Вишинська М. В. - Оподаткування прибутку підприємств: ретроспективний аналіз та зарубіжний досвід (2012)
Петренко Н. І. - Еволюція поняття "власний капітал" (2012)
Петрик О. А. - Планування та етапи аудиту оподаткування (2012)
Петрушевський Ю. Л. - Потоки фінансових ресурсів у сфері житлово-комунального господарства (2012)
Півнюк О. П. - Переваги та проблеми методу "стандарт-кост" над нормативним методом обліку затрат на підприємствах споживчої кооперації України (2012)
Позов А. Х. - Концептуальні підходи формування управлінської звітності (2012)
Попадюк О. І. - Загальна характеристика житлово-комунального господарства України як об’єкта планування (2012)
Попівняк Р. Б. - Порівняльний аналіз механізму регулювання мінімальної заробітної плати у зарубіжних країнах та в Україні (2012)
Притула В. І. - Облік і контроль у системі управління персоналом підприємства (2012)
Прокопович Л. Б. - Трудовий потенціал Миколаївського регіону: стан, проблеми та шляхи їх вирішення, Кондратьєва В. Ф. (2012)
Процун К. С. - Моделювання процесу державного фінансового аудиту: стадії розвитку (2012)
Рабошук А. В. - Проблеми забезпечення достовірності фінансової звітності (2012)
Радєва О. Г. - Формування амортизаційної політики підприємства (2012)
Радченко О. Д. - Формування державної політики бюджетної підтримки сільських територій (2012)
Реслер М. В. - Роль і місце облікової інформації в управлінні підприємством (2012)
Різник Н. С. - Методологічні підходи до оцінки втечі капіталу з регіону (2012)
Романець І. Ю. - Еволюційний розвиток підходів до поняття витрат (2012)
Романчук К. В. - Фінансові ресурси в науковій англомовній літературі: систематизація за об’єктами обліку (2012)
Рубай О. В. - Підвищення ефективності використання оборотних засобів сільськогосподарськими підприємствами (2012)
Рубель О. Є. - Інституційний дискурс в структурі методології економічної та економіко-екологічної науки (2012)
Рядська В. В. - Дослідження аудиторського ризику в системі професійної відповідальності аудитора (2012)
Саванчук Т. М. - Забезпечення облікового процесу як важлива складова організації обліку (2012)
Савош Л. В. - Міжрегіональне транскордонне співробітництво в Європі: від єврорегіонів до об’єднань єврорегіонального співробітництва, Кобрін В. П. (2012)
Садовська І. Б. - Обліково-інформаційне забезпечення в управлінні власним капіталом сільськогосподарських підприємств (2012)
Садура О. Б. - Страхування природно-кліматичних ризиків рослинництва у сучасних умовах, Томашевський Ю. М. (2012)
Саєнко О. Р. - Оцінка податкового навантаження та його значення для машинобудівних підприємств (2012)
Саєнко С. Г. - Амортизація як елемент інноваційного розвитку машинобудівної галузі (2012)
Саєнко А. О. - Вибіркові дослідження в межах етапів аудиту (2012)
Сас І. М. - Сільський розвиток і соціальні мотиви кооперативного руху (2012)
Сачинська Л. В. - Формування конкурентоспроможністі потенціалу підприємства та його оцінка, Бедін О. В. (2012)
Свідрик Т. І. - Критерії оцінювання витратомістких показників машинобудівних підприємств: особливості визначення порогових значень (2012)
Семенишена Н. В. - Методичні підходи до визначення реакції облікових теорій (систем) на сучасні концепції управління (2012)
Сидоренко О. О. - Облік формування технічних резервів страховиків: проблеми та шляхи їх вирішення (2012)
Сидоренко Р. В. - Класифікація звітності підприємства в сучасних умовах господарювання (2012)
Синявська Л. В. - Фіскальна роль податків в Україні (2012)
Сирцева С. В. - Методологія оцінки ресурсного забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств регіону (2012)
Сисак Е. О. - Концептуальні основи бухгалтерського обліку як елементу інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами (2012)
Сітак І. Л. - Механізм забезпечення економічної стійкості підприємств (2012)
Сльозенок Н. М. - Теоретичні основи аналізу позикових фінансових ресурсів підприємств торгівлі (2012)
Сметанко О. В. - Удосконалення методики проведення та документування внутрішнього аудиту запасів в акціонерних товариствах України (2012)
Сорока Л. С. - Захист облікової інформації в системі економічної безпеки підприємства (2012)
Стадник В. П. - Загрози економічній безпеці підприємства, їх джерела та чинники (2012)
Старченко Н. М. - Удосконалення методики обліку виплат працівникам в бюджетних установах (2012)
Стахів О. Я. - Етапи здійснення аудиту кредитних операцій (2012)
Столярчук Н. М. - Основні методичні підходи до оцінки ОПІВ інноваційного спрямування (2012)
Сторожук Т. М. - Облікова політика логістичних операцій (2012)
Табенська О. І. - Переваги інноваційного розвитку економіки в умовах глобалізації (2012)
Талах Т. А. - Особливості загальної оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу (2012)
Темчишина Ю. Л. - Проблеми банківського кредитування в сучасних умовах розвитку промислового виробництва в Україні, Пустовіт Н. О. (2012)
Терловая В. И. - Вопросы калькулирования себестоимости автомобильных перевозок (2012)
Тимофіїв С. В. - Методологічні аспекти обліку трансакційних втрат (2012)
Ткачук І. М. - Чи є DUE DILIGENCE юридичним аудитом? (2012)
Томілова Н. О. - Методика ведення внутрішньогосподарського обліку виробництва продукції кормових культур: концептуальний підхід (2012)
Уланчук В. С. - Економіко-математична модель формування конкурентоспроможної стратегії виробництва зерна, Кузьменко І. В. (2012)
Федченко Т. В. - Методичний інструментарій державного аудиту ефективності виконання бюджетних програм (2012)
Чабанюк О. М. - Особливості обліку витрат та калькулювання собівартості готельних послуг (2012)
Чепець О. Г. - Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними стандартами, Губарик О. М. (2012)
Чирва А. А. - Проблеми побудови внутрішньогосподарського контролю виробничих затрат на хлібопекарних підприємствах (2012)
Шевченко Л. Я. - Фінансово-інвестиційні ресурси корпоративних підприємств: розробка показників оцінки (2012)
Шерстюк О. Л. - Аудиторські процедури отримання розуміння суб’єкта господарювання (2012)
Шимко О. В. - Розвиток конкуренції у сфері торгівлі як необхідна умова ефективного функціонування споживчого ринку (2012)
Шкабура М. О. - Системний підхід до формування облікової політики підприємства (2012)
Штерма Т. В. - Перспективи та пріоритети нематеріальної мотивації персоналу: стратегія розвитку підприємства (2012)
Шумило Р. Р. - Методичні аспекти бюджетування малоцінних необоротних і швидкозношуваних активів (2012)
Юр’єв О. В. - Особливості аудиту ефективності торговельних підприємств (2012)
Юрченко О. А. - Організація внутрішньогосподарського контролю витрат іншої операційної діяльності (2012)
Ющишина Л. О. - Лізинг як окремий вид фінансування реальних інвестицій у підприємства України, Градова О. В. (2012)
Ющишина Л. О. - Електронні платіжні системи у міжнародній практиці та їх застосування в Україні, Сало С. М. (2012)
Якимчук Л. М. - Суть, завдання та принципи здійснення стратегічного контролю на підприємстві, Чубай В. М. (2012)
Якубенко Ю. Л. - Підвищення конкурентоздатності сільськогосподарських підприємств на основі маркетингу (2012)
Янчук В. І. - Проблеми інвестицій в сільське господарство Вінничини, Білохатнюк В. О. (2012)
Яремко А. О. - Полівекторність інформаційно-аналітичного забезпечення фінансового менеджменту торговельних підприємств (2012)
Яцко М. В. - Процеси подання та оприлюднення фінансової звітності: змістовне наповнення понять (2012)
Баштан В. П. - Епдеміологія злоякісних пухлин щелепно-лицевої ділянки за статистичними даними полтави та полтавської області, Муковоз О. Е., Ризник Б. М., Пичкур І., Тараканова О. (2012)
Бойко Д. Н. - Оцінка функції зовнішнього дихання та окремих характеристик ведення здорового способу життя, Бойко Н. Г., Бобырева Л. Е., Соболь А., Бойко О. (2012)
Васильева Н. О. - Міжсистемні взаємозв'язки показників електричної активності та гемодинаміки головного мозку при неврозоподібному заїканні, Шмалей С. В. (2012)
Вернигородський С. В. - Хромоендоскопія в діагностиці передракових станів та змін слизової оболонки шлунка, Дегтярьова Л. В., Щербаков Б. Ю. (2012)
Вознюк Л. А. - Прогностична значущість визначення рівнів маркерів запальної реакції і фактора віллебранда при оцінці ризику несприятливого перебігу ішемічної хвороби серця, Пивторак К. В., Семененко С. И. (2012)
Гасюк П. А. - Гістохімічне обгрунтування процесу третинної біомінералізації емалі зубів людини, Гасюк Н. В. (2012)
Голованова І. А. - Історія розвитку імунологічної служби в Полтавській області, Ісаков О. М., Смолякова К. В. (2012)
Григоренко А. М. - Вплив варикозу вен малого тазу на розвиток гормональної дисфункції у жінок репродуктивного віку (2012)
Запровальна О. Є. - Аспіринорезистентність та застосування нестероїдних протизапальних препаратів в кардіологічній практиці, Триполка С. А. (2012)
Іленко Н. М. - Лінгводіагностіка в практичній діяльності лікаря-стоматолога, Ніколішина Е. В., Марченко А. В. (2012)
Іщейкіна Ю. А. - Захворюваність на ендартеріїти і тромбангіїти серед населення донецької та полтавської областей (2012)
Копчак Л. М. - Кореляційно-регресійний аналіз результатів дослідження гемостазу та імунітету у хворих з гострими формами ішемічної хвороби серця та хламідійною інфекцією, Тишко Л. О. (2012)
Костюк І. Ф. - Діагностичні критерії професійного бронхіту та хронічного обструктивного захворювання легенів при наявності супутньої артеріальної гіпертензії, Калмиков О. О., Бязрова В., Нагорна О. П. (2012)
Погребняк О. О. - Особливості клінічного перебігу, обміну речовин і системної гемодинаміки при іхс у хворих на цд типу 2 з ренальною дисфункцією (2012)
Пономарьова В. В. - Клінічна характеристика соціальної фобії у підлітків при наявності небезпечного донозологічного патерну вживання психоактивних речовин (2012)
Похилько В. И. - Оцінка ефективності нейропротекторної терапії у новонароджених, які перенесли асфіксію, Ковалева Е. М., Калюжка Е. А., Коробка О. В., Чернявская Ю. И. (2012)
Рожков Г. С. - Аналіз рівня інфекційної захворюваності серед військовослужбовців збройних сил України за показниками 2001-20011 рр. (2012)
Сенаторова Г. С. - Ефективність базисного лікування ожиріння у підлітків: проблемні питання, Чайченко Т. В., Тельнова Л. Г., Лутай Т. В. (2012)
Сиротченко Т. А. - Особливості перебігу хроничних захворювань шлунково-кишкового тракту у дітей на тлі ортодонтичної патології, Калініченко Ю. А. (2012)
Скікевич М. Г. - До питання про рідку патологію судин щелепно-лицевої ділянки, Аветіков Д. С., Соколов В. М. (2012)
Югов В. К. - Рентгено-морфологічні особливості змін при пульпітах, що супроводжуються резорбцією щільних тканин зуба, Скрипникова Т. П., Бублий Т. Д. (2012)
Агаєв А. А. - Значущість самоконтролю артеріального тиску в підвищенні прихильності пацієнтів до лікування артеріального тиску, Бабаєва А. Д., Гамзаєв М. А. (2012)
Анасевич Я. М. - Продукція супероксиду в тонкій кишці щурів при гіпо- та гіпермелатонінеміях, Цебржинський О. І. (2012)
Бреус В. Е. - Особливості розташування емалевих призм у топографічно різних шарах емалі постійних різців людини, Ульянов В. А. (2012)
Гаврилюк А. О. - Морфологічні особливості раку печінки на тлі цирозу вірусного ґенезу, Туманський В. О., Мороз Л. В. (2012)
Єрошенко Г. А. - Аналіз значущості кореляційних зв’язків між морфометричними показниками великих слинних залоз щурів після стимуляції (2012)
Жураківська О. Я. - Становлення гіпоталамо-нейрогіпофізарної системи в ранньому постнатальному періоді онтогенезу (2012)
Костиленко Ю. П. - Структурно-функціональна характеристика червоподібного відростка людей у віковому аспекті, Гринь В. Г. (2012)
Готюр О. І. - Структурно-функціональні особливості кровоносного руслі і паренхіми яєчка та над’яєчка у чоловіків зрілого віку (2012)
Костюк І. Р. - Експериментальне дослідження впливу нової пасти, призначеної для тимчасового пломбування кореневих каналів постійних зубів у дітей, на тканини щелепи щурів, Костюк В. М., Мельничук Г. М., Гаврилів Г. М. (2012)
Крижна С. І. - Морфологічне дослідження головного мозку щурів в умовах експериментальної порфіринопатії, Ларьяновская Ю. Б. (2012)
Лахтин Ю. В. - Зміни оптичної щільності альвеолярного відростка щелеп щурів та її корекція на тлі дії солей важких металів (2012)
Лисенко С. А. - Структурні особливості плоскоклітинних карцином у хворих на рак легені з паранеопластичним ревматологічним синдромом, Болюх Б. А., Стрижалковський О. В. (2012)
Луцик С. А. - Експериментальний гіпотироїдизм обумовлює посилене експонування вуглеводних детермінант αLFuc, βDGal ТА DGalNAc у надниркових залозах щурів, Ященко А. М. (2012)
Мещишен І. Ф. - Вплив мелатоніну на глікозилювання гемоглобіну в крові та функціонування глутатіонової системи в печінці алоксандіабетичних щурів, Яремій І. М., Кушнір О. Ю. (2012)
Мосендз Т. М. - Структурні та електронейроміографічні зміни скелетного м’язу при загальній дегідратації (2012)
Попадинець О. Г. - Вікові особливості структурних перетворень у стінці сечового міхура (2012)
Панкевич Л. В. - Рецептори лектинів у легенях щура в нормі і на тлі експериментального гіпотиреозу, Ященко А. М., Наконечна О., Челпанова І. (2012)
Резуненко Ю. К. - Вплив поліолів на основі гліцеролу, етилен- і пропіленгліколю на процеси вільнорадикального окислення в організмі щурів, Прокопов В. О., Жуков В. І. (2012)
Сердюк В. Н. - Стан мембран лізосом сітківки і зорового нерва при розвитку експериментальної глаукоми (2012)
Савосько С. І. - Ультраструктурні зміни в корі великого мозку щурів при церебральному інсульті, Чайковський Ю. Б., Макаренко О. М. (2012)
Сокуренко Л. М. - Застосування лектиногістохімії для оцінки змін спинного мозку, Чайковський Ю. Б. (2012)
Струс Х. І. - Лектиновий профіль шкіри та її похідних з ділянки шиї передчасно народжених плодів людини терміном гестації 35-36 тижнів, Ященко А. М. (2012)
Сухомлин Т. А. - Активність вільнорадикальних процесів у легенях щурів в умовах експериментальної опікової хвороби, Нетюхайло Л. Г. (2012)
Ткаченко П. І. - Кісти малих слинних залоз: клініко-морфологічні аспекти, Старченко І. І., Білоконь С. О., Гоголь А. М. (2012)
Торгало Є. О. - Активність аланінамінотрансферази у щурів різного віку та за умов періодичного введення мультипробіотика "симбітер® ацидофільний", Табурець О. В., Берегова Т. В., Остапченко Л. І., Янковський Д. С. (2012)
Ткаченко І. М. - Визначення щільності емалі зубів, як критерію виникнення підвищеної стертості зубів (2012)
Фалалєєва Т. М. - Зміни маси тіла щурів за умов довготривалого введення глутамату натрію (2012)
Чайковський Ю. Б. - Структурні особливості під нижньощелепних слинних залоз щурів після введення прозерину, Цуканов Д. В. (2012)
Черно В. С. - Морфологія просторової організації та мінливість пазушного стоку твердої оболони головного мозку собаки, Вовк Ю. М. (2012)
Щербак О. М. - Чутливість дріжджеподібних грибів роду candida до нових похідних 4H-піридо (4´,3´:5,6)пірано (2,3-D)піримідину, Андреєва І. Д., Казмірчук В.В., Волков Т.О. (2012)
Шерстюк С. А. - Морфологічні особливості аденогіпофиза дітей померлих у віці до 6 місяців від ВІЛ- інфікованих матерів, Сорокіна І. В., Ремнева Н. О. (2012)
Коршняк В. А. - Порівняльна оцінка стану гемодинаміки у хворих з чмт і атеросклерозом з початковими проявами недостатності мозкового кровообращенія, Насибуллін Б. А., Коршняк Т. В. (2012)
Нетюхайло Л. Г. - Гіперліпопротеїнемії (2012)
Нетюхайло Л. Г. - Вітаміни, Іщейкіна Л. К. (2012)
Придруга С. М. - Патогенетичні механізми пошкодження органів у різні періоди травматичної хвороби, Гасюк Н. В. (2012)
Чайковський Ю. Б. - Стовбурові клітини великих слинних залоз, Геращенко С. Б., Дєльцова О. І. (2012)
Ткаченко П. І. - Електронний реєстр листків непрацездатності – крок на шляху боротьби з корупцією, Коротич Є. О., Коротич Н. М., Ващенко І. Ю. (2012)
Шерстюк О. О. - Вивчення трьохмірної організації паренхіматозних та порожнистих органів людини за допомогою ін’єкційнокорозійного методу, Тарасенко Я. А., Дейнега Т. Ф., Свінцицька Н. Л., Тихонова О. О., Рогуля В. О. (2012)
Титул, зміст (2013)
Білоцерківська А. С. - Інститут фізіології рослин і генетики НАН України: становлення відомчої підпорядкованості на початку 60-х років ХХ століття (2013)
Варивода К. С. - Наукові пошуки учених Інституту фізіології імені О.О. Богомольця в галузі електрофізіології (50-60-і рр. ХХ століття) (2013)
Власов В. І. - Академік НАН України О.Г. Білорус – засновник української наукової школи глобалістики (2013)
Гарбар О. П. - С. С. Рубін: від учня Уманського училища землеробства і садівництва до вченого зі світовим ім’ям (2013)
Глазунов Г. О. - Професор Михайло Ліванов (1751–1800): вчений-аграрій – родоначальник аграрної освіти імперської Росії (2013)
Євтушик Р. В. - Наукові здобутки О.К. Коломієць у напрямі селекції однонасінних сортів цукрових буряків (2013)
Зленко В. А. - Ринкова економічна основа та соціальні складові (зайнятість і професійна підготовка кадрів) аграрного сектору України (2013)
Лютик Т. В. - Наукометрія аграрної науки (2013)
Манішевська Т. І. - Внесок А. А. Крюденера у спеціалізоване лісорослинне районування (2013)
Никитюк О. А. - Методи створення та шляхи удосконалення асканійського рамбулье (2013)
Пинда Л. А. - Питання природничих наук і сільського господарства в німецькомовних виданнях XVIII – поч. XX ст. (2013)
Піпан Х. М. - Науково-організаційне та методичне забезпечення вітчизняного сортовипробування в 1923−2013 рр. (2013)
Соколова Т. І. - Про патріотизм І.В. Мічуріна (2013)
Трускавецька І. Я. - Діяльність наукових товариств на теренах України у царині біологічної науки (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Черниш О. О. - Проблеми науково-технічної інформатизації сільськогосподарського виробництва у роки діяльності Південного відділення ВАСГНІЛ (2013)
Андрощук І. - Реалізація системного підходу в навчальному процесі як педагогічна проблема (2013)
Андрощук Л. - Впровадження педагогічної моделі формування індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії як творчий процес (2013)
Бурчак С. - Використання персонального комп’ютера для контролю навчальних досягнень учнів, Бурчак Л. (2013)
Ваколюк А. - Особливості змісту роботи класного керівника в навчальних закладах (2013)
Гладка О. - Формування комунікативної компетенції студентів на основі проектної методики навчання іноземної мови (2013)
Горобченко Н. - Знання, навички та вміння для навчання написання дискурсу-опису/розповіді (2013)
Музика О. - Розвиток уяви і художньо-образного мислення студентів у процесі роботи над темою натюрморту (2013)
Овчаров С. - Науково-педагогічні підходи до розвитку креативності в професійній підготовці майбутніх учителів інформатики (2013)
Паламарчук К. - Спецкурс з формування лідерських якостей у майбутніх соціальних педагогів (2013)
Рубан Л. - Розвиток математичних умінь дітей – передумова формування їх економічного мислення (погляди американського педагога-реформатора Джона Холта) (2013)
Сирота З. - Сприйняття творів мистецтва як процес відображення в пізнанні людини художнього образу, Сирота В. (2013)
Староста В. - Підготовка майбутніх учителів до розробки мультимедійних презентацій уроків (2013)
Шикіна Н. - Лінгводидактичні умови професійної (мовний) підготовки майбутніх вчителів початкової школи (2013)
Аверченко М. - Використання технології комп’ютерного тестування для оцінювання музичних знань студентів – майбутніх учителів початкових класів, Дермельова Н., Кривохвостов В. (2013)
Авраменко О. - Особливості вивчення технічних дисциплін в процесі підготовки вчителів освітньої галузі "Технологія" (2013)
Батієвська Т. - Про реалізацію структурно-функціональної моделі проектування навчального процесу засобами інформаційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2013)
Бондар М. - Статична динаміка знань та їх відновлення, Байдацький О. (2013)
Гончарова О. - Рефлексивий компонент готовності майбутнього вчителя іноземної мови до інноваційної діяльності, Калужська Л. (2013)
Красовська О. - Модель професійної готовності майбутніх учителів початкової школи до впровадження інноваційних технологій у галузі мистецької освіти (2013)
Турчин Т. - Специфіка підготовки учителів музики до інноваційної педагогічної діяльності в початковій школі (2013)
Хміль Н. - Педагогічні умови ефективного використання блогів для організації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні інформатики (2013)
Ващенко Л. - Педагогічна майстерність Г. Г. Нейгауза як ключова складова професійної підготовки вчителів музики позашкільних навчальних закладів (2013)
Євсюков О. - Підготовка майбутнього викладача вищого аграрного навчального закладу до педагогічного мислення (2013)
Заболотний В. - Методична компетенція майбутнього учителя фізики як важлива складова професійної компетентності (2013)
Іваній О. - Формування правової компетентності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки (2013)
Коваль В. - Умови формування професійної компетентності майбутніх учителів-філологів як педагогічна проблема (2013)
Коломієць М. - Проблема підготовки класного керівника до організації профорієнтаційної роботи (2013)
Мисліцька Н. - Комунікативна підготовка студентів в системі формування методичної компетентності (2013)
Рибінська Ю. - Особливості формування комунікативної компетентності майбутніх філологів засобами креативного перекладу (2013)
Cеверіна Т. - Становлення аксіосфери майбутніх фахівців у вищому педагогічному навчальному закладі (2013)
Січко І. - Екологічна компетентність як професійна складова підготовки майбутніх вчителів початкових класів (2013)
Cкрипай Т. - Емоційно-вольова культура майбутніх учителів початкових класів у світлі компетентнісного підходу (2013)
Харламенко В. - Концептуальні положення професіоналізації вчителя, Олефіренко Т. (2013)
Шевчук О. - Формування готовності майбутнього вчителя-словесника до організації позакласної роботи з обдарованими учнями (2013)
Ярошинська О. - Формування фахової компетентності майбутніх учителів початкової школи в умовах освітнього середовища професійної підготовки (2013)
Богославець Л. - Основні аспекти виховного процесу при підготовці майбутніх інженерів-педагогів (2013)
Куценко С. - Вплив естетичного виховання на формування творчого потенціалу студента-хореографа засобами народно-сценічного танцю (2013)
Кін О. - Розвиток громадської діяльності студентської молоді вищих навчальних закладів України в період 1900–1917 рр. (2013)
Клевака Л. - Методи організації навчання у середніх жіночих навчальних закладах Полтавської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Кравець О. - Історико-теоретичний аналіз винекнення проектування навчальної інформації в процесі професійно-педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу (2013)
Кравченко О. - Пролетарський університет у системі культурно-просвітницьких організацій пролеткульту (2013)
Курок В. - Аналіз результатів освітньої реформи 1958 р. для професійно-технічної освіти України, Шевель Б. (2013)
Кучина К. - Ґенеза духовності та моральності особистості у вітчизняній філософсько-педагогічній спадщині кінця ХІХ–ХХ ст. (2013)
Маслова А. - Аналіз методів навчання англійського наукового мовлення студентів немовних спеціальностей у лінгвометодичних роботах 90-х років ХХ століття (2013)
Сопіга В. - Соціально-економічні фактори підготовки вчителів автосправи у 1950–1970 роках (2013)
Фізеші О. - Суспільно-політичні умови розвитку початкової школи на Закарпатті у другій половині ХІХ століття (2013)
Балахтар В. - Соціальний працівник як суб’єкт здійснення державної молодіжної політики (2013)
Веремчук А. - Проблеми і перспективи дистанційного навчання у ВНЗ (2013)
Грицай Н. - Сучасні підходи до методичної підготовки майбутніх учителів біології (2013)
Дикой А. - Научно-технические подходы развития талантливых студентов в педагогических вузах, Галустов Р., Дикая И., Глухов В. (2013)
Котун К. - Європейські підходи до реформування педагогічної освіти у Фінляндії (2013)
Фадєєв В. - Механізм громадсько-державного управління освітніми ресурсами вищої освіти в умовах сьогодення (2013)
Наші автори (2013)
Аннотации (2013)
Annotation (2013)
Тарєєв А. С. - Подібність Betula borysthenica Klokov з внутрішньовидовими таксонами Betula pubescens Ehrh, Бойко В. Р., Мойсієнко І. І., Костіков І. Ю. (2013)
Бондаренко О. Ю. - Про Glaucium flavum Crantz (Papaveraceae) в Oдеській області, Крюкова Г. М. (2013)
Ткачук О. О. - Особливості анатомічної будови новоутворень на коренях старіючих троянд, Нужина Н. В. (2013)
Кузьмичев А. И. - Литораль Терско-Кумской низменности Республики Дагестан – экотон в системе современного развивающегося знания, Ершов И. Ю., Краснова А. Н., Джалалова М. И. (2013)
Клепець О. В. - Структура гідрофільної флори середньої течії р. Ворскла, Карпова Г. О. (2013)
Нетреба Е. Е. - Иcследования на растительных объектах рострегулирующей активности некоторых координационных соединений спирокарбона, Федоренко А. М., Максименко А. В. (2013)
Кузь І. А. - Синтаксономія рослинності боліт Середнього Придністров’я (клас Phragmitо-Magnocaricetea, порядок Phragmitetalia): характеристика синтаксонів, синекологія та синхорологія (2013)
Герасим’юк В. П. - Мікрофітобентос Кучурганського водосховища, Герасим’юк Н. В., Літовчак Я. Л. (2013)
Яровий С. О. - Водорості приморських солончаків Присивасько-Приазовської фізико-географічної області України (2013)
Гапон С. В. - Бріоугруповання природних типів рослинності Лісостепу України (2013)
Надеіна О. В. - Епіфітно-епіксильні види роду Rinodina (Ach.) Gray з Physcia-типом спор в Україні (2013)
Бойко М. Ф. - Мохоподібні агроценозів рівнинної України (2013)
Вакаренко Л. П. - Рослинність Тарутинського степу (Одеська область) та проблеми її охорони, Дубина Д. В. (2013)
Мойсієнко І. І. - Анотований список судинних рослин запроектованого регіонального ландшафтного парку "Долина курганів" (Херсонська область, Україна), Шапошникова А. О. (2013)
Губанова Т. Б. - Сравнительная характеристика устойчивости некоторых интродуцентов в коллекции Никитского ботанического сада (НБС-ННЦ) к погодным условиям зимы 2011-2012 года, Браилко В. А. (2013)
Харитонова О. І. - Дихотомія "публічне право — приватне право” та деякі питання визначення структури національного права, Харитонов Є. О. (2005)
Русу С. Д. - Історико-правові передумови рецепції римського приватного права (2005)
Ліпкан В. А. - Державний суверенітет у контексті формування системи міжнародної безпеки, Тюріна О. В. (2005)
Дмитрієнко Ю. М. - Відставання девіантної правосвідомості від перехідного правобуття як проблема (2005)
Шевченко А. Є. - Окремі аспекти взаємодії залізничної міліції з органами державної безпеки щодо захисту транспортних комунікацій від кримінально-злочинного елементу у 1943-1944 рр. (2005)
Івановська А. М. - Конституційне правосуддя і захист прав людини: позитивний зарубіжний досвід та перспективи розвитку в Україні (2005)
Ющик О. І. - Закон про закони: необхідність і концепція (2005)
Шевченко Я. М. - Право інтелектуальної власності в системі цивільного права України (2005)
Кучеренко І. М. - Місце споживчих товариств у системі непідприємницьких кооперативів (2005)
Стефанчук Р. О. - Система особистих немайнових прав у сфері авторства (2005)
Білоусов Ю. В. - Судові витрати як складова доступності правосуддя (2005)
Дрішлюк А. І. - Про визначення місця судового прецеденту в системі джерел цивільного права України (2005)
Капіца Ю. М. - Захист прав інтелектуальної власності в державах-членах Європейського Союзу (2005)
Шемонаєв В. Ю. - Загальна аварія в контексті теорії цивільного правовідношення (2005)
Бондаренко Н. Л. - До питання про виникнення і розвиток інституту апеляції в зарубіжних країнах (2005)
Ватрас В. А. - Поняття сімейної правосуб’єктності (2005)
Іванов С. О. - До питання поділу юридичних осіб на юридичні особи приватного та публічного права (2005)
Кісель В. Й. - Статус військових частин збройних сил України як суб’єктів цивільних правовідносин (2005)
Васильєва Ж. В. - Зміст та структура висновку експерта в цивільному процесі (2005)
Глущенко І. В. - Відповідальність батьків за шкоду, завдану їхніми дітьми (2005)
Гончаренко В. О. - Система договорів римського права та деякі питання її рецепції в сучасному цивільному законодавстві України (2005)
Кулініч О. О. - Інформація як об’єкт цивільних прав (2005)
Жеков В. І. - Деякі питання визнання договору недійсним або неукладеним (2005)
Кутателадзе О. Д. - До питання про визначення підстав виникнення цивільних прав і обов’язків (2005)
Саприкіна І. В. - Поняття захисту честі, гідності, ділової репутації у сучасному цивільному праві (2005)
Саблук С. А. - Окремі аспекти правового статусу дитини (2005)
Журик Ю. В. - До питання конституційності окремих повноважень антимонопольних органів України (2005)
Осика С. Г. - Істотні юридико-технічні критерії проведення антидемпінгових розслідувань — розрахунок експортної ціни (2005)
Попова А. В. - Господарсько-правова відповідальність професійних учасників ринку цінних паперів (2005)
Сляднєва Г. О. - Правове регулювання передачі комерційної таємниці в договірних відносинах (2005)
Мумладзе І. М. - Право суб’єктів підприємництва на захист при проведенні державного контролю за їх діяльністю (2005)
Шевченко Н. М. - Господарсько-правова відповідальність та господарські санкції (2005)
Андрушко А. В. - Деякі питання відшкодування шкоди, заподіяної працівнику внаслідок нещасного випадку на виробництві (2005)
Антон О. А. - Юридичні гарантії в трудовому праві (2005)
Домбровськии С. Ф. - Окремі питання вдосконалення аграрного законодавства України в світлі гармонізації із законодавством Європейського Союзу (2005)
Азарськии І. М. - Організаційно-правові засади створення державної системи банків крові в Україні, Пунда О. О. (2005)
Кононенко Ю. С. - Деякі проблеми адміністративно-правового забезпечення особистих прав і свобод людини та громадянина (2005)
Чудик-Білоусова Н. І. - Військовослужбовець як суб’єкт військового майнового правопорушення (2005)
Юшина С. І. - Деякі питання нормативно-правового забезпечення організаційно-правових основ державного регулювання зовнішньої торгівлі (2005)
Муконін О. В. - Поняття фінансово-правової відповідальності в оподаткуванні (2005)
Гриценко О. В. - Вплив юридичних аспектів на випуск єврооблігацій українськими емітентами (2005)
Мамалуй О. О. - Правове регулювання загальнодержавних зборів в Україні (2005)
Паньків С. П. - Рахункова палата України у системі державного фінансового контролю (2005)
Козаченко О. В. - Теоретичне визначення поняття та меж застосування кримінально-правових заходів (2005)
Ніколаєнко Т. Б. - Вплив ступеня суспільної небезпеки особи на звільнення від кримінальної відповідальності (2005)
Фролова О. Г. - Кримінально-правова характеристика окремих ознак об’єктивної сторони незаконних дій у разі банкрутства (2005)
Мягков М. О. - Окремі питання кримінальної відповідальності за перешкоджання здійсненню виборчого права (2005)
Стахівський С. М. - Збирання доказів як елемент процесу доказування (2005)
Карпов Н. С. - Криміналістична характеристика торгівлі людьми (2005)
Капліна О. В. - Проблеми розповсюджувального тлумачення норм кримінально-процесуального права і забезпечення законності правозастосовної діяльності державних органів, що ведуть кримінальний процес (2005)
Трофименко В. М. - Гарантії забезпечення конституційного права на свободу та особисту недоторканність при затриманні підозрюваного, обвинуваченого (2005)
Туманянц А. Р. - Прокурор у суді присяжних: участь у судовому слідстві (2005)
Керевич О. В. - Взаємодія слідчого та оперативних працівників під час розкриття і розслідування злочинів, вчинених організованими злочинними групами (2005)
Когут О. В. - Окремі питання удосконалення загальної частини проекту Кодексу України про адміністративні проступки (2005)
Лівак П. Є. - Правові засади фінансування охорони здоров’я при переході до медичного страхування (2005)
Михнюк В. В. - Шляхи оптимізації соціального захисту учасників миротворчих контингентів, Мельник О. М. (2005)
Ситник Г. П. - Про один із підходів визначення ієрархії національних інтересів в процесі розробки стратегії національної безпеки України, Ситник М. Г. (2005)
Пашко Л. А. - Підтримуюче ділове спілкування як основний тип міжособистісної комунікації та взаємодії в процесі оцінювання людських ресурсів (2005)
Оболенський О. Ю. - Розробка системи показників для моніторингу діяльності державних органів, Сороко В. М. (2005)
Карамишев Д. В. - Управління системою охорони здоров’я у контексті стратегічного управління організацією (2005)
Антонюк С. А. - Державне регулювання приватного сектора охорони здоров’я України на регіональному рівні (на прикладі Хмельницької області) (2005)
Писаренко В. П. - Електронна система контролю за станом виконання розпоряджень та доручень голови Полтавської обласної державної адміністрації (2005)
Олуйко В. М. - Кадрові процеси у сфері державної служби: можливості регулювання (2005)
Гавриш В. П. - Вартість робочої сили в контексті економічного зростання в Україні, Гавриш Г. І., Драганова Т. П. (2005)
Кулинич Р. О. - Аналіз взаємозв’язку розвитку економіки і зовнішньої торгівлі методом статистичних рівнянь залежностей (2005)
Малишенко В. А. - Аналітичні аспекти оцінки ризику інвестування в рамках управління проектною діяльністю (на прикладі підприємств санаторно-курортного комплексу Південного берега Криму), Малишенко К. А. (2005)
Опря Є. А. - Історичні аспекти формування та розвитку податкової системи в Україні (2005)
Кравчук О. С. - Маркетингове моделювання: основні методи розробки системі їх застосування в економічній стратегії діяльності підприємств (2005)
Давиденко Н. М. - Конкурентоспроможність цукрової промисловості Чернігівської області (2005)
Скоромцова Т. О. - Організаційно-правові аспекти функціонування інтеграційних структур в АПК (2005)
Гришина Л. О. - Мотивація праці, як фактор реалізації інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку підприємства (2005)
Полюх Д. А. - Особливості та тенденції розвитку медико-демографічної ситуації в Хмельницькій області (2005)
Виговськии Л. А. - Вплив світогляду постмодерну на характер функціонування релігійного феномену (2005)
Кафарськии В. І. - Політична реформа і націотворчі процеси в Україні (2005)
Панов А. В. - Управління прикордонними територіями в контексті інтенсифікації транскордонного співробітництва та розширення Європейського Союзу (2005)
Крестовська Н. М. - Новий погляд на права дитини (2005)
Стефанчук Р. О. - Євроінтеграційним процесам – наукову підтримку, Білоусов Ю. В. (2005)
Вихідні дані (2005)
Базильчук Л. - Педагогічні умови додаткової підготовки студентів до організації позакласної роботи в загальноосвітніх школах при вивченні спецкурсу "Мистецтво кераміки в позакласній роботі школярів" (2013)
Барсукова Н. - Специфіка засвоєння змісту виконавської майстерності майбутніх учителів музики (2013)
Вовк Н. - Аналіз рівня споживчої культури студентів технологічного факультету (2013)
Галушко С. - Інтегрована навчальна практика в системі підготовки майбутнього вчителя природничого профілю, Гордашевська Г. (2013)
Дігтяр Н. - Результати дослідно-експериментальної роботи з формування художнього досвіду учнів основної школи (2013)
Завалко К. - Організація та зміст процесу формування готовності майбутнього вчителя музики до інноваційної діяльності (2013)
Зубченко Л. - Студентський науковий гурток – середовище креативної діяльності (2013)
Йовенко Л. - Концепти героїки чарівної казки (2013)
Ковальова С. - Дидактична модель формування предметних компетентностей учнів на уроках музичного мистецтва (2013)
Колоянова О. - Інтерпретація твору образотворчого мистецтва як особливий вид діяльності педагога-художника (2013)
Кравченко Л. - Використання методу дискусій у процесі вивчення майбутніми вчителями технологій курсу "Охорона праці в галузі" (2013)
Мозговий В. - Структура та компоненти режисури педагогічної дії (2013)
Полякова С. - Шляхи оптимізації навчального процесу в дизайн-освіті педагогічних ВНЗ, Тімотіна О. (2013)
Путішина Л. - Проблема жанрової класифікації у педагогіці мистецтва (2013)
Руденченко А. - Теоретичні основи навчання етнодизайну студентів вищих мистецьких навчальних закладів (2013)
Стецько І. - Мотивація як чинник підвищення ефективності навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі економічного профілю (2013)
Філатьєва Т. - Інтеграція різних форм художньо-творчої діяльності та використання інтерактивних методів навчання як умови підготовки майбутніх педагогів-позашкільників (2013)
Чубар В. - Чинники формування змісту профільного навчання старшокласників технологіям виробництва (2013)
Skwara А. - Trening biofeedback jako metoda usprawniająca uczenie się, Kornacka-Skwara Е. (2013)
Бойчук В. - Про необхідність художньо-графічної підготовки вчителя технологій (2013)
Захарчук-Дуке О. - Сучасний погляд на підручники нового покоління для студентів-філологів вищих навчальних закладів (2013)
Рогозіна О. - Методичні аспекти підготовки майбутніх фахівців засобами новітніх інформаційних технологій (2013)
Рукасова С. - Вивчення основ дизайну як передумова отримання дизайн-освіти майбутніми вчителями технологій, Полякова С. (2013)
Соломаха С. - Потенціал сучасних педагогічних технологій у розвитку художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін (2013)
Айстраханов Д. - Проблема моделювання професійної компетентності майбутнього фахівця у педагогічній теорії та практиці (2013)
Андрійчук Н. - Педагогічні умови вдосконалення виконавської майстерності майбутнього педагога-музиканта (2013)
Бондаренко В. - Специфічність процесу формування професійного іміджу майбутніх фахівців технологічного профілю: аналіз та перспективи наукових досліджень (2013)
Вознюк Л. - Роль менеджера освіти в оновленні сучасної школи (2013)
Данься Л. - Удосконалення виконавської культури студента-піаніста у процесі концертної діяльності (2013)
Алі Джасім М. М. - Формування професійних умінь майбутніх фахівців образотворчого мистецтва як психолого-педагогічна проблема (2013)
Король В. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій з основ аграрного виробництва (2013)
Лебідь В. - Створення рефлексивно-оцінного середовища у процесі фахової підготовки майбутніх педагогів (2013)
Медведєва Є. - Теоретичні питання підготовки майбутніх учителів музики до співробітництва з учнями (2013)
Мировська Ю. - Створення творчого середовища як умова мотивації до формування художньо-комунікативних умінь майбутніх учителів музики і хореографії (2013)
Побірченко О. - Розвиток творчого потенціалу в майбутніх учителів мистецьких дисциплін (2013)
Полудень Л. - Етапи формування професійної майстерності дизайнера інтер’єру в умовах університетської освіти (2013)
Хекало Є. - Особливості професійної підготовки виконавців народної пісні, її значення в історії розвитку пісенної культури сьогодення (2013)
Цзинхен Г. - Формування сценічної культури у майбутніх естрадних співаків (2013)
Паньків Л. - Музично-театральна діяльність як одна з форм позакласної виховної роботи, Чурікова-Кушнір О. (2013)
Письменна Н. - Особистісно-орієнтований підхід у контексті гуманізації навчально-виховного процесу (2013)
Чуносов М. - Делінквентна поведінка неповнолітніх як об’єкт теоретичного аналізу (2013)
Анісімов М. - Розвиток професійно-технічної системи освіти у період з 1975 по 1990 роки (2013)
Ілініцька Н. - Європейські традиції романтизму у фортепіанній творчості М. Лисенка (2013)
Козак І. - Авторські школи 90-х років ХХ століття як осередки впровадження виховних систем в інноваційну практичну діяльність шкіл (2013)
Макарчук В. - Розвиток взаємодії школи та сім’ї в Україні другої половини XIX – початку XX ст. (2013)
Сопіга В. - Організаційно-змістові аспекти підготовки студентів до навчання автосправи старшокласників у 70–80-ті роки ХХ століття (2013)
Філіпчук Н. - Національно-культурний контекст мистецької освіти Західної України (2013)
Лихолат О. - Опис зовнішнього вигляду моделі одягу як елемент фахової підготовки в системі професійної освіти (2013)
Пономарьова О. - Філософські аспекти проблеми підготовки фахівців мистецьких спеціальностей у ВНЗ України (2013)
Рейдало В. - Основні завдання системи методичної підготовки майбутніх викладачів української літератури в умовах магістратури (2013)
Сирота З. - Підготовка нової генерації педагогічних кадрів у системі мистецької освіти, Сирота В. (2013)
Шелюх Л. - Художня композиція як складова фахової підготовки майбутнього вчителя трудового навчання (2013)
Наші автори (2013)
Аннотации (2013)
Annotation (2013)
Пшонка В. - Виступ Генерального прокурора України на Всеукраїнській науково-практичній конференції "Перша річниця Кримінального процесуального кодексу України: здобутки і перспективи” 29 листопада 2013 року (2014)
Бабкова В. - Координаційна діяльність прокуратури у сфері кримінального провадження (2014)
Пономарьова М. - Актуальні питання процесуального статусу учасників кримінального провадження (2014)
Власова Г. - Допустимість і належність доказів за Кримінальним процесуальним кодексом України, Сафроняк Р. (2014)
Нанівський В. - Перспективи використання поліграфа у кримінальному провадженні, Лешкович Т. (2014)
Лихолат Д. - Процесуальні та тактичні основи діяльності прокурора і слідчого із забезпечення відшкодування (компенсації) шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, Донський О., Слободзян А. (2014)
Бондаренко О. - Процесуальні аспекти затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення (2014)
Цимбалістенко О. - Проблеми прокурорського нагляду за законністю затримання особи на початковому етапі досудового розслідування (2014)
Лапкін А. - Забезпечення прокурором законності застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні (2014)
Бортун М. - Актуальні питання проведення допиту у режимі відеоконференції (2014)
Шмаль Л. - Особливості проведення обшуку при розслідуванні злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг (2014)
Щербакова Г. - Огляд місця події при розслідуванні фактів одержання неправомірної вигоди у сфері вищої освіти (2014)
Козьяков І. - Теоретичні основи класифікації негласних слідчих (розшукових) дій (2014)
Мухін В. - Державне втручання у приватне спілкування: процесуальні аспекти, Штанько А. (2014)
Савін М. - Угоди про визнання винуватості та про примирення за Кримінальним процесуальним кодексом України (2014)
Лобань Д. - Процесуальний контроль прокурора за виконанням угоди про визнання винуватості (2014)
Леляк О. - Провадження на підставі угод у Кримінальному процесуальному кодексі України: проблемні аспекти (2014)
Скрипниченко С. - Особливості кримінального провадження щодо окремої категорії осіб (2014)
Дюдя О. - Актуальні аспекти функціонування ювенальної юстиції в Україні (2014)
Красноборова М. - Передання кримінального провадження компетентному органу іноземної держави у разі унеможливлення екстрадиції, Рибалка Н., Фрич В. (2014)
Терно А. - Проблеми застосування Кримінального процесуального кодексу України на стадіях досудового розслідування та судового провадження (2014)
Туркот М. - Окремі аспекти підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені військовослужбовцями військових формувань зі статусом правоохоронного органу (2014)
Неділько В. - Становлення та розвиток інституту приватного обвинувачення, Комарницька О. (2014)
Толочко О. - Сучасні тенденції розвитку національних кримінально-процесуальних систем (2014)
Козаченко В. - Особливості застосування арешту за Кримінально-процесуальним кодексом Федеративної Республіки Німеччина (2014)
Александрова В. - Мовленнєва культура сучасної молоді (2013)
Андрухів І. - Модель навчального іншомовного соціокультурного середовища основної школи (2013)
Безлюдний О. - До проблеми навчання іншомовної лексики у немовному ВНЗ (2013)
Біляковська О. - Дидактичні вимоги до організації контрольно-оцінювальної діяльності майбутнього вчителя (2013)
Бойченко В. - Формування педагогічного мислення майбутніх учителів як психолого-педагогічна проблема (2013)
Вихрущ В. - Пансофія Я. А. Коменського як основа забезпечення компаративістського підходу в історії дидактики, Ковальчук Л. (2013)
Гурська О. - Підготовка студента та викладача до семінарського заняття (на прикладі суспільствознавчих дисциплін) (2013)
Дяченко А. - Теоретичний аналіз поняття "технологічна компетентність педагога" (2013)
Корчевський Д. - Парадигмальний підхід до інтеграції змісту професійної підготовки майбутніх фахівців комп’ютерного профілю (2013)
Маслюк Р. - Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання (2013)
Орел Л. - Готовність студентів до самостійної роботи з математики та її критеріально-рівневі характеристики (2013)
Осадченко І. - Характеристика поняття "творчі здібності учнів ліцеїв" (2013)
Остапйовська І. - Витоки технологічного підходу в освіті у педагогічній спадщині Яна Амоса Коменського (2013)
Саєнко Н. - Вдосконалення механізмів пам’яті в процесі вивчення іноземних мов (2013)
Штельмах О. - Відеоурок як метод розвитку комунікативної компетенції у студентів технічного вузу на заняттях іноземної мови (2013)
Дробінська З. - Використання інноваційних технологій в контексті підготовки майбутніх педагогів (2013)
Єжова О. - Підготовка фахівців до запровадження технологій нових технологчних укладів (2013)
Мироненко Л. - Використання педагогічних технологій під час вивчення понять на уроках соціально-економічної географії України (2013)
Остапенко А. - Використання педагогічних технологій як дидактична проблема у контексті модернізації вищої школи: теоретичний аспект (2013)
Бурсова С. - Підготовка майбутніх вихователів у рамках вивчення спецкурсу "організація педагогічної підтримки дітей у період адаптації до ДНЗ" (2013)
Вишневська К. - Контекстне навчання іноземної мови як чинник успішності формування професійної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю (2013)
Гриньов С. - Розвиток професійної культури майбутніх фахівців проектного менеджменту в умовах магістратури (2013)
Гриньова М. - Саморегуляція як основа успішної навчальної діяльності молоді (2013)
Залізняк А. - Мовленнєва компетентність як складова процесу професійної підготовки майбутнього вихователя (2013)
Кобзова С. - Професійне самовдосконалення майбутніх фахівців сфери туризму (2013)
Люленко С. - Формування мотивів до природоохоронної роботи у майбутніх вчителів біології (2013)
Мамчур Л. - Формування мовно-риторичної компетентності майбутнього вчителя-словесника (2013)
Савченко К. - Формування професійної компетентності у вихователів дошкільного закладу при вивчені педагогічних дисциплін (2013)
Семчук С. - Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх вихователів дошкільної освіти (2013)
Холковська І. - Принцип управління-самоуправління у формуванні готовності майбутніх учителів до попередження і розв’язання конфліктів (2013)
Хмеляр І. - Мережева модель формування професійних компетентностей учителів як одна із педагогічних умов розвитку творчих здібностей учнів ліцею, Шагієва Р. (2013)
Бялик О. - Сучасні моделі статевого виховання учнівської молоді країн Євросоюзу (на прикладі Італії, Данії та Фінляндії, Польщі) (2013)
Іваниця А. - Сучасні особливості здійснення сімейного виховання молоді у закладах вищої освіти (2013)
Матвієнко Ю. - Використання тренінгових технологій на підготовчому етапі виховання соціально активної особистості в системі студентського самоврядування (2013)
Білавич Г. - Концепція господарського просвітництва західноукраїнського жіноцтва (початок ХХ ст.) (2013)
Кірдан О. - Дослідження інституту попечителів учбових округів: історіографічний та джерелознавчий аспект (2013)
Клименко Ю. - Розвиток есперанто-руху в Україні: від історії до сучасності (2013)
Наровлянський О. - Організаційні засади реалізації виховних завдань дитячого центру "Молода гвардія" (2013)
Федосова І. - Реформування вищої інженерно-технічної освіти в Україні у 1917–1920-ті роки (2013)
Білецька І. - Полікультурний контекст професійно-педагогічної підготовки бакалаврів з іноземної мови в США (2013)
Ковшар О. - Завдання дошкільної освіти з розвитку особистості (2013)
Куліш С. - Формування викладацького складу в Харківському університеті у ХІХ столітті (2013)
Микулинская О. - Некоторые проблемы актуализации хореографического куррикулума (2013)
Мельник Н. - Підготовка науково-педагогічних кадрів дошкільної освіти у Німеччині (2013)
Пилаєва Т. - Використання інформаційно-освітніх технологій в університетах Великобританії за умов дистанційного навчання (2013)
Усик О. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до діяльності в системі інклюзивної освіти (2013)
Schanne S. - Peculiarities of teacher education in Germany: brief remarks (2013)
Наші автори (2013)
Аннотации (2013)
Annotation (2013)
Гевкалюк Н. О. - Показники функціональних реакцій епітеліоцитів порожнини рота при гострій респіраторній вірусній інфекції у дітей (2012)
Дельва М. Ю. - Особливості постішемічної запальної відповіді при лакунарних інсультах в осіб з абдомінальним ожирінням, Литвиненко Н. В. (2012)
Друзь О. В. - Вплив демографічних, анамнестичних та антропометричних характеристик на афективний статус осіб, залежних від опіоїдів (2012)
Зейналова H. В. - Принципи і тактика надання стоматологічної допомоги хворим туберкульозом легенів (2012)
Ісаев І. І. - Стан спектральних параметрів варіабельності серцевого ритму у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини, Мурадова Г. А., Мустафаєва А. І., Фаталієва М. М. (2012)
Каськова Л. Ф. - Прогнозування поширеності карієсу зубів в історичному аспекті, Артем’єв А. В (2012)
Коровiна Л. Д. - Особливості регуляції серцевого ритму в ортостатичній пробі у студентів молодших курсів вднз україни "українська медична стоматологічна академія", Запорожець Т. М., Павленко Г. П. (2012)
Куроєдова В. Д. - Поширенність зубощелепних аномалій у дорослих і доля форм серед них, Макарова О. М. (2012)
Ляховський В. I. - Застосування малоінвазивних операцій у лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок, Боркунов А. Л., Дем'янюк Д. Г., Сапун Л. В., Ляховська Т. Ю., Кравцiв М. I. (2012)
Мустафiна Г. М. - Судово-медичні аспекти дорожньо-транспортного травматизму та аналіз смертельних випадків за матеріалами бюро сме Полтавської облдержадміністрації, Черняк В. В., Лукачiна Є. I. (2012)
Обухова О. А. - Однонуклеотидний поліморфізм BsmI гена рецептора вітаміну D у хворих з гострими розладами мозкового кровообігу, Гарбузова В. Ю., Атаман Ю. О., Будко В. В., Атаман О. В. (2012)
Страшко Є. Ю. - Новий маркер ефективності корекції рухового стереотипу у хворих на спастичні форми дитячого церебрального паралічу (2012)
Шиленко Д. Р. - Вплив психоемоційної складової й фізіології зорового органа на достовірне визначення колірних характеристик зуба в реставраційній стоматології, Писаренко О. А., Удальцова К. О., Дубина В. А., Клепач М. М., Хавалкина Л. М. (2012)
Ляховский В. I. - Рiдкiсна уроджена аномалiя внутрiшньогрудного розміщення серця, Сакевич Р. П., Демя'нюк Д. Г., Пузирьов Г. С., Ханенко Є. Б., Рябушко Р. М. (2012)
Рожко-Гунчак О. М. - Методика преортодонтичного лікування дітей, які проживають в різних екологічних умовах, Неспрядько В. П. (2012)
Бiлаш С. М. - Структурно-функціональна характеристика лімфоїдних вузликів слизової оболонки фундального відділу шлунка при гострому експериментальному гастриті та введенні препарату "Платекс – плацентарний" (2012)
Вернигородський С. В. - Клітинне оновлення в ділянках кишкової метаплазії слизової оболонки шлунка при передракових станах, Дегтярьова Л. В. (2012)
Вiтенок О. Я. - Органометричні параметри прямої кишки в перинатальному періоді онтогенезу людини, Роговий Ю. Е. (2012)
Гунас I. В. - Корекція гістологічних змін в легенях щурів при застосуванні інфузійного розчину HAES-LX-5 % в перші 7 діб після опіку шкіри, Яковлева О. O., Очеретнюк А. О. (2012)
Лугін І. А. - Особливості міжтканинних співвідношень в процесах морфогенезу органів з гетерогенним походженням тканинних компонентів (2012)
Лузін В. І. - Особливості ультраструктури біомінералів нижньої щелепи статевозрілих щурів при імплантаціі в великогомілкову кістку біогенного гідроксилапатиту, насиченого залізом в різних концентраціях, Морозов В. М. (2012)
Покотило П. Б. - Гістологічне дослідження нирки щура в нормі та на ранніх термінах стрептозоцин-індукованого цукрового діабету (2012)
Попель С. Л. - Морфологічні зміни спинномозкових вузлів при фізичному навантаженні на тлі попередньої гіпокінезії (2012)
Романенко О. Г. - Спосіб визначення загальних глікопротеїнів в слині, Кленіна І. А. (2012)
Сербiн С. I. - Гісто-топографічні та морфометричні особливості залоз слизової оболонки передньої та задньої стінок лобової пазухи людини в нормі (2012)
Скрипник В. М. - Морфофункціональне обгрунтування профілактики післяопера-ційних патологічних рубців обличчя та шиї, Аветіков Д. С., Єрошенко Г. А. (2012)
Ставицький С. О. - NO-ергічна система рубцевозміненої та непошкодженої шкіри голови та шиї, Непорада К. С., Аветiков Д. С., Сухомлин А. А. (2012)
Стасюк О. А. - Роль ізоформ NO-синтази у механізмах порушень вільнорадикальних процесів у слинних залозах щурів за умов спільного надлишкового надходження нітрату та фториду натрію, Костенко В. О. (2012)
Степаненко О. Ю. - Структурна організація і варіантна анатомія долек I-III черв’яка мозочка людини, Мар’єнко Н. І. (2012)
Степанчук А. П. - Морфометричні дослідження внеклапанних сухожильних хорд шлуночків серця при поєднаній ваді мітрального клапана (2012)
Ткаченко I. М. - Структурні особливості ротової рідини при комплексному обстеженні пацієнтів з підвищеною стертістю емалі зубів (2012)
Ткаченко П. I. - Клінічні прояви та морфологічна характеристика кератокіст щелеп у дітей, Старченко I. I., Бiлоконь С. О., Лохматова Н. М., Шешукова Я. П. (2012)
Топка Е. Г. - Морфофункціональні особливості яєчка та над'яєчка щурів після опромінення електромагнітним полем та використання розчину ехінацеї, Шарапова О. М. (2012)
Щербань М. Г. - Морфологічні та гістохімічні дослідження органів теплокровних пiд впливом детергентiв (2012)
Цуканов Д. В. - Морфофункціональна характеристика привушної слинної залози щурів після введення платифіліну (2012)
Калмиков О. О. - Iмунозапальнi аспекти професiйної патології органів дихання (2012)
Фiлатова О. В. - Актуальність та вирішення проблем лікування хіміорезистентного туберкульозу, Бойко М. Г. (2012)
Iщейкiна Ю. О. - Роль міждисциплінарної інтеграції у мотивації вивчення біофізики і медичної фізики (2012)
Шепiтько В. I - Шляхи удосконалення методики викладання гістології, цитології та ембріології іноземним студентам англійською мовою, Якушко О. С., Єрошенко Г. А., Лисаченко О. Д. (2012)
Iщейкiн К. Є. - Вплив бурштинової кислоти на стан прооксидантної та антиоксидантної систем у хворих на неалкогольний стеатогепатит, Рябушко М. М., Кiтура О. Є., Бiлаш В. П. (2012)
Кащенко С. А. - Аналіз основних імунологічних показників у щурів різних видів, Єрохіна В. В., Гончарова М. В., Тікунова Т. А. (2012)
Лисаченко О. Д. - Реакція судин мікроциркуляторного русла міокарда щурів на фізичні навантаження (2012)
Любченко О. В. - Вивчення антимікробної активності пломбувальних матеріалів для кореневих F та цитофіласа методом дисків (2012)
Булавенко О. В. - Перинатальні наслідки внутрішньоутробного інфікування (2012)
Слободян А. Н. - Топографоанатомічні особливості дванадцятипалої кишки в перинатальному періоді онтогенезу людини (2012)
Черно В. С. - Рельєф люменальної поверхні стінок стоку пазух твердої оболони головного мозку людини (2012)
Скляр В. Г. - Внутрішньопопуляційна структура та методика вивчення у деревних лісоутворюючих видів, Злобін Ю. А. (2013)
Шумська Н. В. - Синтаксономія рослинності водойм Галицького національного природного парку (2013)
Штірц Ю. О. - Показники асиметрії листкової пластинки Рopulus nigra L. та їх біоіндикаційна інформативність (2013)
Свиденко Л. В. - Формоутворення у видів Monarda fistulosa L. i Monarda citriodora L. в умовах півдня України, Работягов В. Д., Бойко М. Ф. (2013)
Придюк М. П. - Нові та рідкісні для України види родини Bolbitiaceae.1. Роди Bolbitius Fr. та Pholiotina Fayod (2013)
Vondrak J. - Methods for phenotypic evaluation of crustose lichens with emphasis on Teloschistaceae, Frolov I., Arup U., Khodosovtsev A. (2013)
Барсуков О. О. - Матеріали до бріофлори північного сходу Харківської області (2013)
Устименко П. М. - Ключові території перспективної екомережі Правобережного Лісостепу України: синфітосозологічний аспект, Дубина Д. В. (2013)
Коломійчук В. П. - Анотований список судинних рослин "Бердянського степу" (Запорізька обл.) (2013)
Горбняк Л. Т. - Особливості охорони і збереження Pulsatilla grandis Wender. (Ranunculaceae) в Україні (2013)
Дацюк В. В. - Раритетне фіторізноманіття лісових екосистем Волинської височини, Логвиненко І. П. (2013)
Любінська Л. Г. - Біотопи національного природного парку "Подільські Товтри” (2013)
Жиляев Г. Г. - Самовосстановление популяции Soldanella hungarica Simonk. (Primulaceae) после локальных нарушений в экосистеме Juniperus communis L. (Карпаты) (2013)
Гончаренко І. В. - Методика кількісної оцінки фітоценозів за фітосоціологічним спектром, Сенчило О. О., Дідух Я. П. (2013)
Лях О. А. - Таксономічний статус Swertia alpestris Baumg. ex Fuss з території України за результатами аналізу вторинної структури послідовності ITS2, Кіш Р. Я., Карпенко Н. І., Костіков І. Ю. (2013)
Павлова Н. Р. - Морфолого-анатомічна характеристика Berberis thunbergii DC "Rose Glow" в умовах півдня України, Овсієнко В. М., Рукасевич В. Ю., Сушинська Н. І. (2013)
Коровякова Т. О. - Ценопопуляції інвазійного виду Stenactis (Phalacroloma) annua (L). Cass. на заплавних луках річки Псел (Сумська область), Тихонова О. М. (2013)
Павленко-Баришева B. С. - Характеристика ультраструктури поверхні листків видів роду Hieracium L. флори Криму (2013)
Комісар О. С. - Важкі метали в гаметофітах моху Вryum аrgenteum Hedw. та в ґрунтах територій заводів м. Миколаєва (Україна), Бойко М. Ф. (2013)
Ходосовцев О. Є. - Анотований список ліхенізованих та ліхенофільних грибів заповідника "Кам’яні Могили" (Україна), Надєіна О. В., Громакова А. Б. (2013)
Акулов О. Ю. - Морфологічні ознаки, поширення та екологічні уподобання Albertiniella polyporicola (Jacz.) Malloch et Cain (2013)
Коваленко О. А. - Угруповання асоціації Sagino procumbentis–Bryetum argentei Diemont et al. 1940 в урбаноекосистемах Пирятина (Полтавська обл.) та Києва (2013)
Бабенко О. А. - Agaricomycetes півдня Правобережного Лісостепу, Злаково-Лучного та Злакового Степів України, Ткаченко Ф. П. (2013)
Дерев'янко В. М. - Інтродукція та перспективи господарського використання хурми кавказької (Diospyros lotus L.) на півдні України (2013)
Шейко О. А. - Індукція калюсоутворення in vitro з експлантів рідкісних і зникаючих видів орхідей, Мусатенко. Л. І. (2013)
Мойсієнко І. І. - Перша знахідка Psathyrostachys juncea (Fish.) Nevski (Poaceae) на Правобережжі України, Мельник Р. П. (2013)
Пам’яті Анатолія Павловича Орлюка (2013)
Покажчик статей у Чорноморському ботанічному журналі (Т.9, 2013) (2013)
Слово до читача (2005)
Іоффе О. С. - Право приватне й право публічне (2005)
Кондратьєв Р. І. - Теорія антропоцентризму і наукові засади нормативно-правового регулювання суспільних відносин (2005)
Царенко В. І. - Організація правового виховання особового складу у Державній прикордонній службі України (2005)
Кузьменко В. Б. - До історії формування північно-східного та східного кордонів України (1917-1925 рр.) (2005)
Монастирський Д. А. - Концептуальний підхід до нормотворчості як елемент стабільності системи нормативно-правових актів (2005)
Івановська А. М. - Юридична природа актів Конституційного Суду України (2005)
Галус О. О. - Поняття та види форм безпосереднього народовладдя в Україні (2005)
Шевченко Я. М. - Проблемы и перспективы развития гражданского права в соответствии с новым Гражданским кодексом Украины (2005)
Довгерт А. С. - Система приватного права України між минулим та майбутнім (2005)
Стефанчук Р. О. - До питання забезпечення цивільно-правової охорони приватного життя фізичної особи: досвід України та Німеччини (2005)
Капіца Ю. М. - Охорона прав на промислові зразки в Європейському Союзі, Воробйов В. П. (2005)
Білоусов Ю. В. - До питання удосконалення нормативного визначення критеріїв якості товарів (робіт, послуг), Поліщук О. Ю. (2005)
Дрішлюк А. І. - До проблеми визначення агентського договору в сучасному цивільному та господарському законодавстві України (2005)
Луць А. В. - Тіньові угоди: поняття, ознаки, види (2005)
Лічман Л. Г. - Поняття та зміст права на житло (2005)
Архипова М. І. - Проблеми адаптації законодавства України щодо географічних зазначень відповідно до Угоди про торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТRIPS) (2005)
Ватрас В. А. - Сімейна деліктоздатність як елемент сімейної правосуб'єктності (2005)
Дем'янова О. В. - Заява про апеляційне оскарження: окремі питання правового регулювання (2005)
Нагнибіда В. І. - Окремі аспекти загальної теорії речового права (2005)
Присяжнюк М. П. - Місце конкурсу у приватизаційному процесі (2005)
Грущинська Н. І. - Підприємство як єдиний майновий комплекс (2005)
Зеліско А. В. - Споживчі товариства як вид непідприємницьких товариств (2005)
Кулініч О. О. - Щодо співвідношення права інтелектуальної власності на інформацію і права на інформацію як особистого немайнового права (2005)
Піскун Т. О. - Застосування торговельних звичаїв як джерела права в Україні: правова традиція та перспективи (2005)
Рогожа К. М. - Фідуція в цивільних правовідносинах римського права і дореволюційної Росії (2005)
Журик Ю. В. - До питання вдосконалення порядку прийняття заяв та розгляду справ антимонопольними органами України (2005)
Осика С. Г. - Порівняльний аналіз Антидемпінгового кодексу СОТ та Антисубсидиційного кодексу СОТ (2005)
Шевченко Н. М. - Анулювання ліцензії на певний вид господарської діяльності як адміністративно-господарська санкція (2005)
Рєзнікова В. В. - Правові форми здійснення спільної господарської діяльності в України (2005)
Луцький Р. П. - Досвід реформування системи пенсійного забезпечення в країнах Європейського Союзу (2005)
Салко О. В. - Соціально-економічні чинники реформування аграрного законодавства України (2005)
Зьолка В. Л. - До питання розмежування повноважень Президента України та Кабінету Міністрів України в сфері оборони (2005)
Тополь Ю. О. - Вексельний обігу системі безготівкових розрахунків: історія становлення та розвитку (2005)
Бевзенко В. М. - Правові та лінгвістичні аспекти співвідношення понять "адміністративний проступок” та "адміністративне правопорушення” (2005)
Санченко А. Є. - Європейський адміністративний простір на захисті демократичних цінностей у сфері державного управління (2005)
Лівак П. Є. - Деякі аспекти формування позабюджетних коштів та інших надходжень медичних закладів та їх законодавче забезпечення в ринкових умовах (2005)
Муконін О. В. - Правова природа фінансово-правової відповідальності платників податків (2005)
Лучковська С. І. - Еволюція систем валютного контролю у розвинутих європейських державах: фінансово-правові аспекти (2005)
Сторожук І. П. - Принцип делегування повноважень у місцевому управлінні (2005)
Налуцишин В. В. - Історико-правові та порівняльні аспекти кримінально-правової характеристики хуліганства (2005)
Грошевий Ю. М. - Професійна правосвідомість судді та правоздатність рішень суду: кримінально-процесуальний аспект (2005)
Мірошниченко Т. М. - Проблеми реалізації нормативного змісту принципів кримінального судочинства у ході доказування (2005)
Дрішлюк К. В. - Про деякі питання реалізації права на захист у кримінальному процесі (2005)
Ващук Б. Л. - Окремі питання удосконалення кримінально-процесуального законодавства щодо визнання цивільним позивачем у кримінальній справі (2005)
Литвиненко І. Л. - Міжнародно-правові механізми захисту прав людини (2005)
Вільчак Я. М. - Правосуб'єктність міжнародних економічних організацій системи ООН у сучасному міжнародному праві (2005)
Мельничук О. І. - Міжнародно-правові засади формування списку всесвітньої культурної та природної спадщини (2005)
Агафонов А. Ю. - Інституційні проблеми державного регулювання трансформаційної економіки в епоху глобалізації (2005)
Ситник Г. П. - Загрози національним інтересам у контексті достатності потенціалу системи забезпечення національної безпеки (2005)
Бугай С. М. - Регіональна політика в Україні: термінологічна невизначеність та загальні проблеми становлення, Щепанський Е. В. (2005)
Жарая С. Б. - Визначення рейтингу проблемності регулювання ведення підприємницької діяльності на регіональному рівні (2005)
Савицький В. Т. - Документ як базове поняття документаційного забезпечення управління (2005)
Олуйко В. М. - Шляхи реформування системи державної служби України (2005)
Плахотнюк Н. Г. - Процедури прийняття на посади державної служби в Україні: теоретико-правовий аспект (2005)
Кулинич Р. О. - Вдосконалення комплексного оцінювання результатів діяльності місцевих державних адміністрацій (2005)
Синчак В. П. - Теоретичні аспекти побудови податкової системи в сільському господарстві (2005)
Ступка Н. М. - Окремі аспекти оцінки фінансової стійкості підприємств (2005)
Власюк М. С. - До питання фінансової підтримки аграрного виробництва (2005)
Корженівська Н. Л. - Логістика як інструмент підвищення ефективності господарювання (2005)
Григорович А. В. - Методичні положення щодо аналізу розвитку житлово-комунального господарства (2005)
Романова В. В. - Тендерні відмінності на регіональному ринку праці (2005)
Шульгіна Л. М. - Методика дослідження якості обслуговування на туристичних підприємствах України (2005)
Плотницька С. І. - Розвиток системи освіти як запорука соціально-економічного зростання: регіональний аспект (2005)
Балуєва О. В. - Умови використання інформаційних технологій у галузі охорони здоров'я (2005)
Боярчук Т. В. - Система оцінки соціально-економічних ризиків у сфері соціального захисту населення (2005)
Новерсалюк А. А. - Координація інвестиційної діяльності в регіоні, Ксенченко О. В. (2005)
Гернего О. О. - Домінуюча роль діалектичної концепції у формування бінарного культурно-історичного суб'єкта як джерела саморозвитку суспільства: проблеми і перспективи (2005)
Петрушко А. А. - Особливості синтаксичної організації тексту чотирьох Євангелій (2005)
Стефанчук Р. О. - Проблеми організації та змісту вищої юридичної освіти в Україні в контексті входження до Болонського процесу, Стефанчук М. О. (2005)
Гайдамащук Л. В. - Деякі напрямки інноваційної педагогічної діяльності в практиці викладача іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі (2005)
Іщенко А. В. - Криміналістичний аналіз злочинної діяльності, Волкотруб С. Г. (2005)
Нагнибіда В. - Хмельницький вчетверте збирає молодих науковців, Нижний А. (2005)
Стефанчук М. - Приватноправовий метод регулювання суспільних відносин: стан та перспективи розвитку (2005)
Вихідні дані (2005)
Білаш С. М. - Морфометрична характеристика стінки кардіального відділу шлунку інтактних щурів при гострому гастриті, введенні препарату "платекс плацентарний" та їх поєднаної дії (2012)
Бойчук Т. М. - Лазерно-поляриметрична діагностика структурної організації легеневої тканини в нормі та патології, Петришен О. І., Чернікова Г. М., Григоришин П. М., Єрмоленко С. Б. (2012)
Важнича О. М. - Кількісні характеристики тромбоцитів при корекції гострої крововтрати похідним 3-оксипіридину і препаратом заліза (2012)
Велика А. Я. - Вплив сольового навантаження на фоні сулемової нефропатії на глутатіонпероксидазну активність у нирках щурів, Пішак В. П., Мацьопа І. В. (2012)
Вернигородський С. В. - Імуногістохімічні особливості експресії цитокератинів та карциноембріонального анnигену при кишковій метаплазії шлунка (2012)
Васько Л. В. - Гістоморфометричні особливості реакції довгих кісток скелета в умовах споживання солей важких металів, Кіптенко Л. І., Гортинська О. М. (2012)
Гаврилюк А. О. - Гістологічні і імуногістохімічні ознаки ймовірного прогресування фіброзу печінки у хворих на хронічний вірусний гепатит В, С і В+С (2012)
Гільмутдінова М. Ш. - Експериментальне вивчення змін прооксидантно-антиоксидантного статусу у щурів в умовах гіпермелатонінеміі (2012)
Жураківська О. Я. - Вікові особливості морфологічних змін гіпоталамо-нейрогіпофізарної системи на пізніх стадіях перебігу стрептозотоцинового діабету (2012)
Козицька Т. В. - Морфологічні зміни гіпокампу новонароджених мишей за умов введення наночастинок cds та солі cdcl2, Чайковський Ю. Б. (2012)
Лаврів Л. П. - Топографо-анатомічні взаємовідношення привушної слинної залози з прилеглими органами і структурами у 10-місячних плодів людини (2012)
Мороз Г. О. - Структурнофункціональні зміни у надниркових залозах 12-місячних щурів при систематичному гіпергравітаційному впливі та на фоні застосування глутаргіну (2012)
Нетюхайло Л. Г. - Взаємозв’язок між білками гострої фази запалення при опіковій хворобі (2012)
Степанчук А. П. - Морфометричні дослідження передсердно-шлуночкових клапанів при поєднаній мітральній ваді серця (2012)
Сарафинюк Л. А. - Зв’язки соматичних параметрів з показниками центральної гемодинаміки у легкоатлетів і футболістів, Лежньова О. В. (2012)
Цубер В. Ю. - Аналіз морфологічних та біохімічних змін в слинних залозах щурів під впливом гострого стресу залежно від типу нервової регуляції (2012)
Черно В. С. - Особливості рельєфу внутрішньої поверхні стінок верхньої сагітальної пазухи твердої оболони головного мозку людини, Шепітько В. І., Бенюх А. В., Хилько Ю. К. (2012)
Шепітько В. І. - Характеристика морфологічних змін в клітинах макроглії зорового нерва щурів при гострому експериментальному невриті, Якушко О. С., Єрошенко Г. А., Лисаченко О. Д. (2012)
Шерстюк С. О. - Взаємозв’язок морфологічних особливостей аденогіпофіза та наднирників мертвонароджених від ВІЛ-інфікованих матерів, Сорокина І. В. (2012)
Яценко О. В. - Деформабільність еритроцитів як критерій оцінки реактивного та адаптивного стану хокеїстів протягом тренувального процесу (2012)
Аветіков Д. С. - Сучасні методи профілактики та лікування патологічних рубців обличчя та шиї (2012)
Громова А. М. - Рання діагностика та профілактика доброякісних захворювань молочної залози в практиці акушер-гінеколога, Ляховська Т. Ю., Добровольська Л. М., Громова О. Л., Бакланова О. Л. (2012)
Годованець О. І. - Віддалені результати застосування препаратів антиоксидантної дії у комплексі лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей (2012)
Дудченко М. А. - Хвороба оперованого шлунка або післяопераційний синдром, його лікування (2012)
Іщейкін К. Є. - Результат застосування вдосконаленої комплексної терапії лікування атопічного дерматиту у дитини 6 років (2012)
Іщейкін К. Є. - Актуальні аспекти діагностики і хіміопрофілактики при ГРВІ в практиці лікаря терапевта, Потяженко М. М., Люлька Н. О., Соколюк Н. Л ., Настрога Т. В., Хайменова Г. С. (2012)
Ковальова О. М. - Чи впливає поліморфізм генів GSTT1, GSTМ1, GSTР1 на стан гемодинаміки у новонароджених з асфіксією (2012)
Курсов С. В. - Венозна гіпоксемія та синдром капілярного витоку у хворих з абдомінальним сепсисом високого ризику летальності (2012)
Маланчук В. О. - Особливості регіонарного кровообігу при установці дентальних імплантатів на нижній щелепі, Ціленко О. Л., Грабовецький П. В., Грабовецький В. Й. (2012)
Мельникова С. В. - Вивчення показників серцево-судинної системи у лікарів-стоматологів в умовах сучасної професійної діяльності, Запорожец Т. Н. (2012)
Нємченко І. І. - Застосування антисептичного препарату "Повідон – йод” в комплексному лікуванні гнійно – запальних процесів м`яких тканин, Ляховський В. І., Ковальов О. П., Дудченко М. О., Люлька О. М., Кравців М. І., Дмитренко В. П., Нємченко Л. Б. (2012)
Цапенко Ю. П. - Порівняльна характеристика якості життя та стану здоров’я хворих інфільтративним туберкульозом легень в динаміці на різних етапах медичної реабілітації, Бойко М. Г., Краєвська О. О., Алієва Н. М., Красношапка Ю. О. (2012)
Шиленко Д. Р. - Лікування комбінованої дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба із застосуванням накусної пластинки за Asselmeyer, Марченко А. В., Ейхгорн Т. Ю., Писаренко О. А., Гутарев А. О. (2012)
Шиленко Д. Р. - Дослідження показників оптичного преломлення нанокомпозитних матеріалів, Марченко А. В., Писаренко Е. А., Дубина В. А., Беляев Э. В. (2012)
Шмалєй С. В. - Імунологічні особливості дітей молодшого шкільного віку з міопією, Редька І. В. (2012)
Югов В. К. - Рентгено-морфологічні особливості змін при пульпітах, які супроводжуються утворенням в пульпі маломінералізованної, метапластичної кісткової тканини, Скрипнікова Т. П., Бублій Т. Д. (2012)
Гасюк Ю. А. - Клініко-морфологічна характеристика плоскоклітинних карцином гортані (2012)
Копчук Т. Г. - Патофізіологічна роль гарячки, Роговий Ю. Є. (2012)
Нетюхайло Л. Г. - Вітаміни (частина ІІ), Іщейкіна Л. К. (2012)
Нетюхайло Л. Г. - Вітаміни (частина ІІІ), Іщейкіна Л. К. (2012)
Орлова Л. Д. - Основні чинники впливу на лучні фітоценози лівобережного лісостепу України (2012)
Павленко С. А. - Особливості видалення назубних відкладень при проведенні професійної гігієни порожнини рота (2012)
Пікуль К. В. - Інфекційні полінейропатії у дітей, Ковтун С. І., Гасюк Н. І., Прилуцький К. Ю., Ладур Т. С. (2012)
Подпалова О. М. - Механізми розвитку алкогольної міопатії скелетних м’язів, Нурищенко Н. Є. (2012)
Бойчук Т. М. - Використання інформаційних інтернет-технологій на базі системи "MOODLE" при викладанні дисципліни "гістологія, цитологія та ембріологія", Ходоровська А. А., Малик Ю. Ю., Петришен О. І. (2012)
Князевич-Чорна Т. В. - Основні методичні підходи до викладання анатомії студентам факультету підготовки іноземних громадян у медичних вузах (2012)
Алієв Ф. І. - Роль адекватної анестезії, транквілізації і регуляції моторно-евакуаторної функції травної системи в профілактиці і лікуванні гострих ерозій і виразок при поєднаних важких черепномозкових травмах, Багиров Р. Х., Акберов А. М. (2012)
Владимиру Георгиевичу Ковешникову – 80! (2011)
Аджисалієв Г. Р. - Методика виготовлення багатоплощинних зрізів стінки шлунка, Пикалюк В. С. (2011)
Алексеева Н. Т. - Морфологическая характеристика репаративных процессов в экспериментальных ранах на фоне применения программируемой магнитотерапии, Глухов А. А. (2011)
Алиева Е. Г. - Морфофункциональные особенности центрального брыжеечного лимфоузла крыс в условиях антенатального антигенного воздействия (2011)
Андреєва І. В. - Морфологічні передумови формування гриж затульного каналу, Каспарі Н. Р. (2011)
Андреєва І. В. - Індивідуальна анатомічна мінливість комплексу хребтова артерія/атланто-окципітальний синус, Машихіна Л. О., Виноградов О. А. (2011)
Андріїшин О. П. - Гістологічний стан лімфовузлів на 7 добу після тяжкої термічної травми, Цетнар Л. Й., Довгалюк А. І., Довбуш А. В., Шутурма О. Я. (2011)
Антипов Н. В. - Структурные изменения в зоне гастродуоденального анастомоза с применением нового метода адаптирующего шва, Шкиренко А. Ю., Колесникова И. А. (2011)
Антипов Н. В. - Анастомозы яичковых вен, значимые при варикоцеле, Бердников М. А., Зарицкий А. Б. (2011)
Атякшин Д. А. - Слизистая оболочка тощей кишки монгольских песчанок после полета на косми-ческом аппарате "Фотон-М" № 3, Биков Е. Г. (2011)
Ахтемийчук Ю. Т. - Перинатальная анатомия гастродуоденального перехода, Заволович А. Й. (2011)
Ахтемійчук Ю. Т. - Будова сигморектального сегмента в перинатальному періоді онтогенезу людини, Гораш Є. В. (2011)
Белик И. А. - Динамика изменений морфометрических показателей надпочечных желез крыс–самцов после завершения ингаляционной затравки толуола, Санькова Л. Ю., Шутов Е. Ю. (2011)
Березовський В. Я. - Вплив дозованої нормобаричної гіпоксії на морфологічні показники стану паренхіми щитовидної залози, Янко Р. В., Літовка І. Г, Заморська Т. М., Чака О. Г. (2011)
Бибик Е. Ю. - Ультраструктурные изменения надпочечных желез крыс после экстремальной хронической гипертермии, Мелещенко А. В. (2011)
Бибик Е. Ю. - Современные представления о морфогенезе первичного лимфоидного органа, Берест А. Ю. (2011)
Бойко В. В. - Динамика морфологических изменений в тканях экспериментальных животных при хирургическом лечении термических поражений суставов, Миловидова А. Э., Исаев Ю. И., Логачев В. К., Кравцов А. В., Грязин А. Е., Налча И. И. (2011)
Булик Р. Є. - Характеристика ефектів мелатоніну й епіталону на стан гена ранньої функціональної активності с-fos у медіальних дрібноклітинних суб’ядрах паравентрикулярних ядер гіпоталамуса стресованих світлом щурів, Пішак В. П., Черновська Н. В., Ломакіна Ю. В., Висоцька В. Г., Сметанюк О. І., Кривчанська М. І., Волошин В. Л. (2011)
Винник Н. І. - Комплексна терапія ішемічної хвороби серця в поєднанні з метаболічним синдромом із застосуванням піоглітазону (2011)
Волошин В. М. - Ефекти тіотриазоліну та настоянки ехінацеї на гістоморфометричні показники селезінки щурів, які зазнавали інгаляційного впливу толуолу (2011)
Волошина І. С. - Ефекти інгаляційного впливу епіхлоргідріну на сім’яники статевонезрілих щурів (2011)
Волошин Н. А. - Изучение безвредности (тератогенного и эмбриотоксического действия) таблеток "тиоцетам", Мазур И. А., Григорьева Е. А., Кучеренко Л. И., Вовченко М. Б., Светлицкий А. А. (2011)
Волошин Н. А. - Систематизация структур на костях скелета человека, Светлицкий А. А. (2011)
Галичанська О. М. - Топографо-анатомічні взаємовідношення органів і структур верхнього середостіння у 9-місячних плодів людини, Хмара Т. В. (2011)
Гасанова И. Х. - Морфо-функциональные особенности сосудистых сплетений желудочков головного мозга (2011)
Герасимюк І. Є. - Порівняльна морфометрична характеристика внутрішньоорганних судин різних органів у щурів, Федонюк Я. І., Ющак М. В., Говда Р. В. (2011)
Григоренко А. М. - Особливості гомеостазу маркерів недиференційованих форм дисплазії сполучної тканини у жінок з варикозним розширенням вен малого тазу (2011)
Григорьева Е. А. - Использование методов лектиновой гистохимии для оценки динамики дендритных клеток тимуса, Волошин Н. А. (2011)
Григорьянц А. В. - Экспериментально-морфологическая сравнительная оценка сухожильных швов Кюнео и Дьяченко, Дьяченко А. П., Фоминых Т. А. (2011)
Гунас І. В. - Ехокардіографічні особливості кінцевого діастолічного і систолічного об`ємів лівого шлуночка, ударного об`єму, хвилинного об`єму серця, фракції викиду, ударного і серцевого індексів у юнаків і дівчат Поділля різного віку, Маєвський О. Є., Ковальський О. В., Коваленко Т. П. (2011)
Даценко Г. В. - Регресійні моделі індивідуальних показників реоенцефалограми в здорових юнаків поділля екто-мезоморфного соматотипу в залежності від особливостей розмірів тіла, Прокопенко С. В., Шаповал О. М., Шипіцина О. В. (2011)
Доброродній А. В. - Морфометрична характеристика ушкодження легені при експериментальному гострому респіраторному дистрес–синдромі (2011)
Довгаль Г. В. - Особливості проведення практичних занять по фундаментальним дисциплінам в вищих медичних навчальних закладах в умовах впровадженя кредитно-модульної системи, Машталір М. А., Крамар С. Б. (2011)
Дрель В. Ф. - Морфофункциональные изменения в печени при физической нагрузке на фоне токсического гепатита, Виноградов А. А. (2011)
Дуденко В. Г. - Топография пирамид верхнего конца почки человека зрелого и пожилого возраста, Масловский С. Ю., Вдовиченко В. Ю. (2011)
Дяченко О. П. - Індивідуальна анатомічна мінливість та анатомія ідентичних об’єктів, Фоміних Т. А., Чалбаш Д. А-Р. (2011)
Евтушенко В. М. - Особенности структурно-функциональной организации стромальных и железистых элементов предстательной железы человека в пренатальном и постнатальном онтогенезе, Сырцов В. К., Зидрашко Г. А., Федосеева О. В., Сидорова И. В. (2011)
Житніков А. Я. - Метод оцінки наявності та біосинтезу глікогена у хондроцитах (2011)
Жуков М. И. - Сравнительная морфометрическая характеристика гемомикроциркуляторного русла мышечно-апоневротического слоя каудального отдела четырехугольного и цефалического отдела крыльного хряща носа, Бреславец А. В., Зенин О. К. (2011)
Золотухин С. Е. - Изменение показателей гипофизарно-тиреоидной системы при тяжелой механической травме и сопутствующем гипотиреозе под влиянием Мексидола, Махнева А. В., Шпаченко Н. Н., Попов С. В. (2011)
Золотухин С. Е. - Изменение активности оксидантно–антиоксидантных систем при гипотиреозе, Махнева А. В., Шпаченко Н. Н., Попов С. В. (2011)
Зяблицев С. В. - Молекулярные механизмы индивидуальной стресс-реактивности при риносинуситах различного ґенеза, Бондаренко Н. Н. (2011)
Іващук О. В. - Морфофункціональні особливості фізичного розвитку та захворюваності дітей Запорізького регіону України (2011)
Камінський Р. Ф. - Кардіопротекторні ефекти комплексної дії препарата метаболічного типу і унітіолу за хронічного мікромеркуріалізму, Колесова Н. А., Чайковський Ю. Б. (2011)
Кирьякулов Г. С. - Аналитическая анатомия циклического отдела русла брыжеечных артерий толстой кишки человека в соответствии с сегментарной моделью его строения, Довгялло Ю. В., Зенин О. К., Ковальчук Н. В., Федоришин Р. П. (2011)
Ковешников В. Г. - Алгоритм дифференцировки различных популяций клеток аденогипофиза интактных крыс на основании сравнительного ультраструктурного анализа, Фомина К. А. (2011)
Кожем´яка І. Я. - Порівняльний аналіз стандартизації навчання у країнах світу, Чистолінова Л. І., Санькова Л. Ю., Скрябіна О. М., Нужна О. К., Стаценко О. А. (2011)
Кононенко О. В. - Морфо-стереометричні особливості будови плаценти при затримці розвитку плоду в строці гестації 23-25 тижнів, Решетнікова О. С., Горянікова І. М., Телешова О. В. (2011)
Корниенко И. В. - Опыт выделения ядерной ДНК из костных останков, подвергшихся термическому воздействию с целью идентификации личности, Внукова Н. В., Березовский Д. П. (2011)
Кравченко А. И. - Диспластическая спондилопатия и гипермобильный синдром в генезе цервикальной нестабильности позвоночника у детей подросткового возраста, Шпаченко Н. Н. (2011)
Кривенко С. Н. - Лечение повреждений костей предплечья с учетом его анатомо-физиологических особенностей, Шпаченко Н. Н., Попов С. В., Кравченко А. И. (2011)
Крикун Е. Н. - Морфофункциональные показатели новорожденных детей, родившихся в разные годы на территориях Белгородской области до и после аварии на ЧАЭС, Болдырь В. В. (2011)
Кувенёва О. Н. - Строение щитовидной железы крыс под действием разных видов излучений (2011)
Кузенко Є. В. - Дослідження впливу комбінації солей важких металів на клітинах стовбурової зони амелогенезу щурів in vitro, Романюк А. М. (2011)
Кузів О. Є. - Ефективність корекції тетрахлорметанового гепатозу повним голодуванням, Бакалюк О. Й., Цетнар Л. Й., Кузів О. І. (2011)
Кущ О. Г. - Імунний механізм регуляції толерантності при вагітності, Волошин М. А. (2011)
Лазарик О. Л. - Розподіл рецепторів до лектину пшениці в стінці дванадцятипалої кишки новонароджених щурів в раньому післянатальному онтогенезі у нормі, та після внутрішньо плідного введення антигену (2011)
Литвинюк С. О. - Морфологічні зміни гіпокампа при експериментальній термічній травмі, Волков К. С. (2011)
Лузин В. И. - Возрастные особенности ультраструктуры биоминералов нижней челюсти белых крыс в условиях тимэктомии, Кочубей А. А. (2011)
Макар Б. Г. - Анатомічні особливості становлення артеріальних судин товстої кишки у плодовому періоді, Гаїна Н. І., Процак Т. В. (2011)
Макар Б. Г. - Морфогенез і формування фізіологічної атрезії стравоходу, Антонюк О. П., Марчук О. Ф. (2011)
Марущак М. І. - Морфологічні зміни респіраторного відділу легень при експериментальному гострому ураженні легень, Боднар Я. Я., Габор Г. Г. (2011)
Масловский С. Ю. - Возрастные изменения глиально-нейронального индекса лобной извилины головного мозга человека, Семенова М. А., Гаргин В. В. (2011)
Матвєйшина Т. М. - Особливості морфогенезу внутрішніх органів щура після внутрішньоутробного впливу інактивованої антивірусної вакцини, Таланова О. С., Грінівецька Н. В. (2011)
Минигазимов Р. С. - Методология трехмерной световой микроскопии (2011)
Мороз Г. А. - Лектиногистохимическая характеристика лимфоцитов тимуса крыс при систематическом воздействии гипергравитации, Шаповалова Е. Ю. (2011)
Небесна З. М. - Ультраструктурні зміни компонентів аерогематичного бар’єру в стадії токсемії опікової хвороби, Волков К. С. (2011)
Петровский В. В. - Топография и количественные характеристики регионарных лимфатических сосудов и узлов нервных образований пояснично-крестцовой области, Пикалюк В. С. (2011)
Пикалюк В. С. - Вомероназальный орган человека. Современное состояние, проблемы и перспективы исследования, Богданов В. В. (2011)
Пикалюк В. С. - Возможности макро-микро-анатомических методов в исследовании гипофизов белых крыс, Бессалова Е. Ю. (2011)
Пикалюк В. С. - Ультрамикроскопические изменения паренхимы почки под воздействием гипергравитации в условиях применения физического или фармакологического методов коррекции, Волковец Д. В., Нечипоренко Г. В., Кривенцов М. А. (2011)
Пикалюк В. С. - Методика отримання та забарвлення зрізів недекальцинованих зразків кістки, Кутя С. А. (2011)
Пикалюк В. С. - Баланс микроэлементов регенерата нижнечелюстной кости на фоне свинцового отравления и антитоксической коррекции, Мостовой С. О., Плеханова К. А., Верченко И. А. (2011)
Пикалюк В. С. - Болонський процес в медВНЗзах через шість років після старту: що планували і що маємо?, Новосельська Н. О., Кірсанова Н. В. (2011)
Пикалюк В. С. - Морфологічні можливості кількісного стереометричного аналізу мікроструктури кістки за результатами растрової електронної мікроскопії (2011)
Серьогіна С. Г. - Муніципальна реформа як чинник удосконалення функціонування системи місцевого самоврядування в Україні (2013)
Христова Г. О. - Доктрина позитивних зобов’язань держави щодо прав людини: основні етапи формування (2013)
Капліна О. В. - Проблеми перегляду правових позицій Конституційним Судом України, Євсєєв О. П. (2013)
Богачова Л. Л. - Принципи європейського і національного права (порівняльно-правовий аналіз критеріїв класифікації) (2013)
Гетьман І. В. - Герменевтичні засади у працях філософів доби Відродження: Мішель де Монтень та його "Досвіди" (2013)
Євсєєв О. П. - Дискусія навколо створення Верховного Суду Сполученого Королівства: конституційно-правові аспекти (2013)
Ткаченко Є. В. - Форми участі населення у контролі за владою (2013)
Дахова І. І. - Принцип єдиного громадянства в законодавстві та практиці України та зарубіжних краї (2013)
Стешенко Т. В. - Деякі проблемні питання ефективності реалізації муніципально-правових санкцій в Україні та шляхи їх вирішення, Салівон Г. І. (2013)
Болдирев C. В. - Проблема обов’язковості використання органом конституційної юрисдикції України практики Європейського суду з прав людини, Ребриш Б. Ю. (2013)
Яковюк І. В. - Ідея об’єднаної Європи у творчій спадщині Ф. Науманна (2013)
Ісаєв А. М. - Права та обов’язки дарувальника за Цивільним кодексом України (2013)
Кохан В. П. - Аутсорсинг і договори, що його опосередковують (2013)
Вороніна І. С. - Дослідження біоеквівалентності як необхідна складова державної політики щодо забезпечення населення лікарськими засобами, Старченко М. Г. (2013)
Мукомела І. В. - Інформаційні ресурси та їх вплив на державно-правовий розвиток (2013)
Радченко А. Ю. - Громадянське суспільство як основа ефективного функціонування релігійних організацій (2013)
Політанський В. С. - Обмеження права на доступ до інформації (2013)
Шпак Ю. О. - Місцеве самоврядування Саудівської Аравії та Султанату Оману в умовах модернізації абсолютних монархій Аравійського півострова (2013)
Смоляр О. А. - Теоретико-правові засади контрольної діяльності у сфері місцевого самоврядування (2013)
Аргунова А. М. - Підвищення кваліфікації працівників Міністерства доходів і зборів України (2013)
Зінченко Ю. В. - Розмежування понять "банківська таємниця" та "комерційна таємниця" (2013)
Плєсньов К. М. - Розірвання трудового договору у випадку виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я (2013)
Семенова А. В. - Міжнародно-правове регулювання загальнообов’язкового медичного страхування (2013)
Аналітичний огляд проекту Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з другої сторони (2013)
Вихідні дані (2013)
Пірс Г. - Нормальна структура, функція та гістологія тимуса (Переклад з англійської: Кащенко С. А., Захаров О. О.) (2011)
Проніна О. М. - Динаміка показників нейтрофільних гранулоцитів, макрофагів та фібробластів в процесі регенерації нирки після експериментальної нефротомії при використанні різних видів кетгуту, Білич А. М., Данильченко С. І., Половик О. Ю., Коптев М. М. (2011)
Проніна О. М. - Морфо-функціональна характеристика слизової оболонки лобової пазухи людини, Сербін С. І., Єрошенко Г. А. (2011)
Проніна О. М. - Сучасні задачі, проблеми та шляхи їх вирішення при вивченні топографічної анатомії і оперативної хірургії, Гончар С. В., Данильченко С. І., Половик О. Ю., Коптєв М. М. (2011)
Рамский Р. С. - Определение уровня остеотомии при удлинении плечевой кости для сохранения достаточного кровоснабжения, Пикалюк В. С., Куценко С. Н. (2011)
Романенко К. К. - Применение препарата Вазокет у пациентов с травмами и последствиями травм голени сопровождающихся отёком в раннем послеоперационном периоде (2011)
Романюк А. М. - Морфофункціональні зміни сперматогенезу в умовах впливу мікроелементозу, Сауляк С. В., Москаленко Р. А., Бончев С. Д., Станіславов О. С. (2011)
Рудюк Т. Я. - Ультраструктура сідничного нерву гіпотиреоїдних щурів за умов комплесної замісної терапії, Стеченко Л. О., Куфтирева Т. П., Чухрай С. М (2011)
Сикора В. З. - Неколлагеновые белки костного матрикса как маркеры ремоделирования кости, Погорелов М. В., Ткач Г. Ф., Бумейстер В. И. (2011)
Совгиря С. М. - Структурно-функціональна оцінка багаторядного миготливого епітелію слизової оболонки клиноподібної пазухи людини (2011)
Степаненко А. Ю. - Вариантная анатомия и закономерности индивидуальной изменчивости мозгового черепа человека (2011)
Стрижков А. Е. - Математические модели оценки возраста плода человека по фрагментам скелета нижней конечности (2011)
Таврог М. Л. - Морфофункциональная характеристика системы местного специфического иммунитета червеобразного отростка человека в грудном периоде онтогенеза (2011)
Тарасова І. В. - Вплив експериментальної гіпоксії на вміст та баланс мікроелементів у нирках новонароджених щурів (2011)
Терещенко А. А. - Паравазальные нервы двенадцатиперстной кишки после воздействия лазерного облучения, Цивковский А. А., Шиян Д. Н., Карпяк Т. Ф. (2011)
Топка Е. Г. - Редукція внутрішньоорганних лімфокапілярів при гіпогонадизмі у дітей та експериментальна біопсія сім’яника, Байбаков В. М. (2011)
Топка Э. Г. - Морфологическое исследование сегментарного кровоснабжения яичек человека и животных в эксперименте, Шарапова Е. Н., Байбаков В. М. (2011)
Удовика Н. А. - Состояние проблемы подготовки педиатров и роль предмета "акушерство и гинекология" в формировании их врачебной личности, Лубяная С. С., Манищенков С. Н., Колеко Н. О., Савченко Н. Я. (2011)
Улановська-Циба Н. А. - Комплексний підхід до організації самостійної роботи студентів-першокурсників в контексті Болонського процесу, Дубінін С. І., Ваценко А. В. (2011)
Устенко Р. Л. - Перспективы стереоморфологического исследования структуры предстательной железы человека, Шерстюк О. А., Кобец А. А. (2011)
Федотченко А. В. - Особливості розподілу глікозаміногліканів в капсулі суглобу у щурів протягом перших трьох місяців життя в нормі та після антенатальної дії антигенів (2011)
Федченко С. Н. - Морфологические методы верификации и количественной оценки апоптоза и пролиферативной активности слизистой оболочки желудка крыс в условиях смоделированной патологии химической этиологии, Галузина Л. О. (2011)
Федченко С. Н. - Структурно-функциональная организация клеток диффузной эндокринной системы желудка в норме и при патологии, Кондаурова А. Ю. (2011)
Фетисов С. О. - Морфологические особенности нейронов спинномозговых узлов у экспериментальных животных при моделировании раневого процесса, Семенов С. Н. (2011)
Халилова Н. Г. - Количественные параметры фронтальной нормы лица девушек украинок, Зенин О. К., Вовк Ю. Н., Генбач И. О. (2011)
Черныш В. Ю. - Обоснование оптимального объема электромиографии при оценке эффективности лечения вывихов акромиально-ключичного сочленения с учетом анатомо-функциональных особенностей исследуемой области, Шпаченко Н. Н., Уманский К. С., Павлишен Ю. И. (2011)
Шадуро Д. В. - Инновационные методики в практической анатомии, Пикалюк В. С. (2011)
Шай А. М. - Анализ морфометрической характеристики внутриорганных венозных русел селезенок (ВВРС) мужчин первого и второго периодов зрелого возраста, Зенин О. К., Кирьякулов Г. С., Ковальчук Н. В., Федоришин Р. П. (2011)
Шаймарданова Л. Р. - Гістоморфологічні зміни кісткового мозку стегнових кісток щурів різних вікових груп під впливом ксеногенної спинномозкової рідини, Пикалюк В. С., Кісельов В. В. (2011)
Шаймарданова Л. Р. - Цитоморфологічні та цитохімічні зміни клітин кісткового мозку щурів під впливом ксеногенної спинномозкової рідини, Корольов В. О. (2011)
Шаймарданова Л. Р. - К вопросу о возможности клинического использования ксеногенной спинномозговой жидкости, Абсеттарова А. И. (2011)
Шевченко В. В. - Питання викладання дисципліни "Цивільний захист" студентам стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України (2011)
Шуба Д. Г. - Особенности объемов почечных пирамид нижнего конца почки человека в различных возрастных группах и при различных типах строения чашечно-лоханочного комплекса почки (2011)
Бикадоров В. І. - Оцінка ефективності фітозасобів в медичної реабілітації хворих з хронічним безкам’яним холециститом на тлі синдрому екологічного імунодефіциту (2011)
Галузина Л. О. - Протективное действие тиотриазолина при поражениях желудка, индуцированных толуолом, Федченко С. Н. (2011)
Гарник Т. П. - Перспективність нових продуктів бджільництва як засобів імунореабілітації в народній медицині України, Фролов В. М., Пересадін М. О., Петріщева В. О. (2011)
Гафарова Э. А. - Возрастные особенности строения печени при воздействии гипергравитации и защите от нее (2011)
Геник І. Д. - Аналіз вікової динаміки вмісту мінеральних елементів в кістковій тканині осіб Прикарпатського регіону, Криницький Р. П., Масна З. З. (2011)
Головацький А. С. - Зміни відносних площ перекладкових артерій і вен селезінки щурів-самців різних вікових груп у нормі та після антигенної стимуляції організму, Гербут А. О., Кочмарь М. Ю., Гецко О. І., Росола Т. Ф., Палапа В. Й., Добрянська Е. С. (2011)
Готра З. Ю. - Розвиток накісткового остеосинтезу металевими пластинами, Коцаренко М. В. (2011)
Дубова Г. А. - Токсоплазмоз, як екологічно обумовлена проблема у Луганській області, Лопастинський М. М., Баскаков І. М., Дубова Ю. М., Лопастинська М. М. (2011)
Дук В. В. - Ocoбенности слизистой оболочки желудка крыс после введения циклоферона (2011)
Дяговець К. І. - Гістогенетичні перебудови конусно-стовбурового відділу серця мишачих зародків протягом ранніх строків пренатального онтогенезу (2011)
Єлізарова Т. О. - Оцінка ефективності антигомотоксичної терапії у хворих на неалкогольний стеатогепатит при проведенні імунореабілітації в периоді диспансерного нагляду, Кузнецова Л. В. (2011)
Задніпряний І. В. - Ефективність ліпіну в корекції дисметаболічних порушень при гіпоксичному ушкодженні міокарду новонароджених, Третьякова О. С., Фархад аль Доусарі, Енг Лу Сан (2011)
Игнатьев А. М. - Эффективность комплексной терапии остеоартроза и остеопороза, Ермоленко Т. А., Ямилова Т. Н. (2011)
Ігнатьєв О. М. - Кінезотерапія як спосіб лікування остеопорозу хребта, Засипкіна О. В., Сагідова Р. І. (2011)
Ковешников В. Г. - Возможности тиотриазолина и эхинацеи в качестве корректоров негативного влияния летучих компонентов эпоксидных смол на морфогенез органов нейроэндокринной системы, Фомина К. А. (2011)
Кордіяк О. Й. - Морфологічна оцінка впливу метаболічного ацидозу та його медикаментозної корекції на стан судин мікроциркуляторного русла ясен щурів (2011)
Кравчук А. Н. - Макроструктура семенных пузырьков половозрелых крыс (2011)
Кузьменко Ю. Ю. - Особливості ультраструктури юкстагломерулярних клітин нирки щурів у різні вікові періоди, Стеченко Л. О., Куфтирева Т. П., Шевченко О. О. (2011)
Лопастінський М. М. - Особливості ендокринного апарату шлунка при хронічному отруєнні 2,4 Д, Дубова Г. А., Лопастінська М. М., Дубова Ю. М. (2011)
Лузин В. И. - Рост, строение и формообразование костей скелета при имплантации в большеберцовую кость биогенного гидроксилапатита, насыщенного марганцем в различных концентрациях, Лубенец А. А. (2011)
Лузин В. И. - Влияние механических дефектов большеберцовых костей на процессы остеогенеза в различные возрастные периоды, Прочан В. Н. (2011)
Лузин В. И. - Морфогенез костного скелета в условиях хронической гипертермии, Смоленчук С. М. (2011)
Масна-Чала О. З. - Вивчення анатомічних особливостей щелепно-лицевої ділянки в цифровому рентгенівському зображенні, Масна З. З., Дахно Л. О. (2011)
Мельник Д. Д. - Морфологическое исследование рубцовых тканей кожных покровов после криолечения, Титова Е. Н., Чугуй Е. В., Илюшенко Ю. К. (2011)
Меркулова Д. О. - Cоматотипи дітей перинатального віку (2011)
Можаев П. Н. - Современные методы исследования венозных образований головы, Маркович О. В., Кульбаба П. В. (2011)
Пастухова В. А. - Влияние экстракта из листьев гинкго билоба на структурные изменения внутренних половых органов крыс в эксперименте (2011)
Потоцька О. Ю. - Гістогенез епікарда в нормі та за умов зупинки розвитку печінки на ранніх етапах пренатального онтогенезу (2011)
Разумний Р. В. - Зміни морфологічних і функціональних показників мікрогемоциркуляції у хворих на негоспітальну пневмонію, що перебігала на тлі стеатозу печінки (2011)
Сербин М. Е. - Некоторые свойства костной ткани после обработки химическим способом, Воронцов П. М. (2011)
Сак А. Е. - Повреждение позвоночного столба в условиях физических перегрузок в эксперименте (2011)
Смірнов С. М. - Зміни слизової оболонки фундального відділу шлунка щурів після впливу інозину, Лежньова Т. В. (2011)
Смірнов С. М. - Особливості функціональних показників шлунка при впливі епіхлоргідрину з послідуючою корекцією антиоксидантами, Лопастинський М. М., Кувеньова М. Л. (2011)
Sodikova D. I. - Particularities of oligodendrocytes of the cerebrum at the man, Kasym-Hodzaev I. K. (2011)
Sodikova D. I. - Changes glioarhitectonic barc of human brain (2011)
Соцька Я. А. - Імуномодулюючи ефекти комбінованого фітозасобу бонджигару при проведенні медичної реабілітації хворих на хронічний вірусний гепатит с низького ступеня активності на тлі хронічного холециститу, Фролов В. М., Санжаревська І. В. (2011)
Спиридоненко В. В. - Особливості морфологічних змін в стуктурі ниркової тканини при уролітіазі єдиної нирки, Зінченко О. В. (2011)
Тарасова Т. А. - Оцінка лікувального патоморфозу у хворих на остеосаркоми після неоад’ювантної поліхіміотерапії, Чорний В. С., Проценко В. В. (2011)
Терещенко А. О. - Клінічна анатомія ока та сучасні ультразвукові технології, Мірошниченко О. О. (2011)
Терещук Б. П. - Морфогенез плаценты женщин, страдающих сахарным диабетом, с различной сенситивностью глюкокортикоидных рецепторов (2011)
Топка Э. Г. - Современные подходы преподавания оперативной хирургии и топографической анатомии по кредитно-модульной системе в медицинском ВУЗе, Квятковская Т. А. , Кошарный В. В., Шарапова Е. Н., Кушнарева Е. А., Великородный В. И. (2011)
Трофименко О. М. - Ефективність фітотерапії у хворих на стеатоз печінки, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомленості в периоді диспансерного нагляду (2011)
Тян О. В. - Варианты анатомии узкого таза у женщин с эндокринными формами бесплодия (2011)
Улаєва Є. Г. - Особливості метаболізму ниркових канальців нащадків самиць з експериментальним цукровим діабетом (2011)
Фролов В. М. - Оцінка ефективності імунотропного препарату нуклеінату в комплексній терапії рецидивуючої герпетичної інфекції у хворих з синдромом підвищеної стомленості, Лоскутова І. В., Чхетіані Р. Б. (2011)
Фролов В. М. - Цитокіновий спектр крові та продукція цитокінів в культурах мононуклеарів хворих на урогенітальний герпес на тлі синдрому підвищеної стомленості, Лоскутова І. В., Чхетіані Р. Б. (2011)
Цетнар Л. Й. - Морфофункціональні зміни в організмі людини під впливом радіаційного фактора, Андріїшин О. П. (2011)
Черешнева Е. В. - Морфология адаптивных и компенсаторных реакций почек после обструкции мочеточника при различной реактивности организма, Ковальчук Н. В. (2011)
Чугуй Е. В. - Состояние тканей, участвующих в формировании контрактуры при врожденной косолапости у детей, Воропаев В. Н., Мельник Д. Д. (2011)
Шаповалова І. О. - Ефективність нуклеїнату в імунореабілітації хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом на тлі ожиріння (2011)
Шевченко О. О. - Ультраструктурні зміни ендотеліоцитів кровоносних капілярів слизової оболонки шлунка хворих з хронічним гепатитом на тлі тривалого прийому алкоголю, Назар П. С., Пастухова В. А., Левон М. М., Лук’янцева Г. В. (2011)
Шпакова Н. А. - Порівняльний аналіз базових антропометричних показників юнаків (17-18 років) 1994 - 2006 років Подільського регіону України, Тихолаз В. О., Гумінський Ю. Й., Башинська О. І. (2011)
Ярош Д. В. - Конституція Української Народної Республіки 1918 року про права і свободи людини: історичний досвід і сучасність (2006)
Беляєва М. В. - Системно-структурні зв’язки політичної системи суспільства та політичної функції держави (2006)
Литвиненко І. Л. - Передвиборна агітація як стадія виборчого процесу (2006)
Івановська А. М. - Окремі питання визначення конституційності правових актів Конституційним Судом України (2006)
Волянський М. Ю. - Щодо загального поняття органу держави (державного органу) (2006)
Сарган О. В. - Роль Верховної Ради в процесі інтеграції України до Європейського Союзу (2006)
Кондратьєв Р. І. - Правове регулювання порядку відшкодування шкоди, завданої військовому майну, Чудик-Білоусова Н. І. (2006)
Ярков В. В. - Развитие гражданского исполнительного права России: краткий очерк (2006)
Спасибо-Фатєєва І. В. - Проблематика організаційно-правових форм юридичних осіб (на прикладі спільних підприємств), Спасибо В. В. (2006)
Васильєва В. А. - Істотні умови посередницького договору (2006)
Шемонаєв В. Ю. - Загальна аварія в системі цивільних правовідносин (2006)
Пунда О. О. - Правове регулювання у сфері нетрадиційної медицини (2006)
Федик С. Є. - Методико-прикладні аспекти допроцесуальної діяльності адвоката у цивільних справах (2006)
Бондаренко-Зелінська Н. Л. - Окремі питання правового регулювання підготовки цивільних справ до судового розгляду за новим Цивільним процесуальним кодексом України (2006)
Слома В. М. - Розвиток інституту забезпечення зобов’язань у цивільному законодавстві (2006)
Деркаченко Ю. В. - Міжнародне усиновлення: визначення поняття та актуальні питання правового регулювання (2006)
Снідевич О. С. - Зміна позову у цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин (2006)
Лозова Г. О. - Законодавче визначення сім’ї та шлюбу (2006)
Піскун Т. О. - Застосування торговельних звичаїв для регулювання договору купівлі-продажу: порівняльний аналіз міжнародних актів (2006)
Єсіпова Л. О. - Гарантія та її види за цивільним законодавством України (2006)
Жилінкова О. В. - Поняття музичного твору як об’єкта авторського права (2006)
Щербина В. С. - Адміністративно-господарські санкції організаційно-правового характеру: проблеми застосування (2006)
Журик Ю. В. - Особливості прийняття рішень за результатами розгляду справ антимонопольними органами України (2006)
Бігняк О. В. - Юридична і соціальна відповідальність суб’єктів підприємництва (2006)
Добровольська В. В. - Правове забезпечення регулювання цін і тарифів як засобу державного регулювання підприємництва (2006)
Лукач І. В. - Правове становище холдингових компаній за законодавством деяких зарубіжних країн: порівняльний аналіз (2006)
Шлапко Т. В. - Окремі питання пенсійного забезпечення інвалідів за Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (2006)
Антон О. А. - Заборона дискримінації у сфері праці як юридична гарантія: міжнародно-правові нормативи та вітчизняне трудове законодавство (2006)
Наливайко Л. Р. - Конституційно-правові засади та зміст екологічної функції Української держави (2006)
Костяшкін І. О. - Реалізація права загального землекористування громадян на землях лісового фонду (2006)
Когут О. В. - До питання про вдосконалення адміністративно-деліктного законодавства (2006)
Лучковська С. І. - Досвід країн Східної та Центральної Європи у сфері організації валютного контролю: фінансово-правові аспекти (2006)
Сторожук І. П. - Системність як принцип місцевого управління (2006)
Решота В. В. - Англосаксонська модель адміністративної юстиції (2006)
Цимбалюк О. В. - Документальне забезпечення управління (2006)
Денисова Т. А. - Поняття функцій покарання та їх загальна характеристика (2006)
Сабадаш В. П. - Фішинг як найбільш розвинений вид шахрайства в Інтернеті (2006)
Іванюк Т. І. - Врахування судом обставин, які пом’якшують покарання, не передбачених Кримінальним кодексом України (2006)
Каменський Д. В. - Кримінальна відповідальність корпорацій за вчинення федеральних злочинів у США: вихідні засади (2006)
Зеленов Г. М. - Щодо визначення об’єкта складів злочинів, передбачених статтями 218-221 Кримінального кодексу України (2006)
Нерсесян А. С. - Боротьба з порушенням прав інтелектуальної власності в Російській імперії: кримінально-правовий аспект (2006)
Карпов Н. С. - Законодавство України в сфері забезпечення безпеки свідків та потерпілих (2006)
Михайлишин О. Р. - Низький рівень професійності слідчого як причина слідчих помилок (2006)
Вільчак Я. М. - Поняття та класифікація спеціалізованих економічних установ системи ООН (2006)
Кучугурный Д. А. - Доктринальные подходы международного права к определению понятия "международный терроризм” (2006)
Карамишев Д. В. - Програмно-цільовий підхід до реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я (2006)
Бугай С. М. - Формування інституційної структури забезпечення регіонального розвитку в України, Щепанський Е. В. (2006)
Підгородецька С. М. - Основні напрями покращення інвестиційної діяльності в трансформаційній економіці України, Зелик А. Г. (2006)
Гавриш В. П. - Інфляційні процеси в Україні та проблема їх макроекономічного врегулювання, Гавриш Г. І., Драганова Т. П. (2006)
Кулинич Р. О. - Індексний аналіз впливу чинників на формування обсягу валового внутрішнього продукту України (2006)
Зименко М. І. - Інформаційне забезпечення механізму управління організаційною стійкістю виробничо-господарських систем (2006)
Синчак В. П. - Податкові інструменти державного регулювання в сільському господарстві (2006)
Дуда О. Є. - Економічний зміст та основні напрямки розвитку інноваційно-активних об’єктів нематеріальної власності (2006)
Ткачук Н. М. - Субординований борг як зовнішнє джерело поповнення власного капіталу банку (2006)
Нападовська Л. А. - Системний підхід як методологічний базис планування розвитку підприємства у нестабільному середовищі (2006)
Поздняков С. В. - Формування системи внутрішньої управлінської інформації підприємств та їх об’єднань (2006)
Стеченко Д. М. - Економічна діагностика регіонального ринку туристичних послуг, Забалдіна Ю. Б. (2006)
Стасів І. І. - Політичні партії в боротьбі за державність у східній Галичині у 1918 – 1919 рр. (2006)
Кондратьєв Р. І. - Актуальне дослідження (2006)
Білоусов Ю. В. - Цінне видання з проблем організації правової роботи (2006)
Персоналії (2006)
Покажчик статей у журналі "Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права" за 2002-2004 роки (2006)
Вихідні дані (2006)
Мотунова Н. В. - Система поглядів на соціально-біологічні явища, якими є важковиховуваність і відхилення в поведінці з боку соціальної педагогіки й суміжних із нею наук (2013)
Пастух Н. В. - Сутність і зміст поняття "Соціально-педагогічний супровід неповнолітніх, звільнених від відбування покарання з випробуванням" (2013)
Рень Л. В. - Сутність соціокультурного та педагогічного феномена медіа культури (2013)
Харченко Л. П. - Морально-психологічні бар’єри в спілкуванні соціального педагога (2013)
Караман О. Л. - Аналіз результатів дослідно-експериментальної діяльності з упровадження системи соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в пенітенціарних закладах (2013)
Ковальчук І. А. - Соціально-педагогічна діяльність в закладах освіти (2013)
Мальцева О. І. - Про роль школи як провідного інституту соціального виховання у сучасній Україні (2013)
Отрощенко Н. Л. - Формування й розвиток спрямованості особистості у процесі профорієнтаційної роботи соціального педагога зі старшокласниками (2013)
Акіншева І. П. - Громадянська соціалізація як вектор політичної соціалізації (2013)
Яценко Н. Г. - Особливості соціалізації юнаків під впливом засобів масової інформації (2013)
Бадер С. О. - Сутнісні характеристики технології індивідуальної педагогічної підтримки учнів О. Газмана (2013)
Краснова Н. П. - Технологічний процес у соціально-педагогічній діяльності (2013)
Фірсова І. М. - Особливості рекламно-інформаційної діяльності соціального педагога (2013)
Афанасьєва В. В. - Соціально-педагогічна робота школи з профілактики девіантної поведінки підлітків на рівні роботи з батьками (2013)
Дуванська К. О. - Взаємодія установ та організацій щодо реалізації профілактичної діяльності з неповнолітніми правопорушниками (2013)
Золотова Г. Д. - Обґрунтування системи профілактики адиктивної поведінки дітей в умовах територіальної громади (2013)
Литвинова Н. А. - Підготовка педагогічних кадрів до впровадження системи профілактики вживання наркотичних речовин підлітками групи ризику у навчальну та виховну діяльність школи (2013)
Терновець О. М. - Характеристика системи профілактики соціального сирітства в професійній діяльності соціального педагога загальноосвітньої школи (2013)
Юрків Я. І. - Аналіз соціально-психологічних чинників жорстокого поводження з дітьми у сім’ї та їх профілактика (2013)
Веретенко Т. Г. - Реалізація професійних ролей соціального педагога в процесі соціально-педагогічної роботи з сім’ями, Бєлоліпцева О. В. (2013)
Трубавіна І. М. - Організаційні засади надання соціальних послуг сім’ям в центрах соціальних послуг (2013)
Максимовська Н. О. - Соціально-педагогічна діяльність у сфері дозвілля: анімаційний підхід (2013)
Малков Д. Ю. - Технології забезпечення соціокультурного дозвілля молоді (2013)
Лях Т. Л. - Планування залучення волонтерів як важливий компонент волонтерської програми (2013)
Шумакова О. С. - Зміст волонтерської діяльності студентів-волонтерів ВНЗ (2013)
Відомості про авторів (2013)
Швець Є. Я. - Розвиток інженерної діяльності в сучасних умовах в контексті наукового дискурсу (2014)
Філіппов В. Л. - Картина світу: символ, знак, смисл (2014)
Швець Д. Є. - Моделі управління освітою в структурно-функційній парадигмі менеджменту та соціології управління, Швець Л. М. (2014)
Рябенко Є. М. - Принцип людиноцентризму в управлінні вищою освітою: мотиваційні аспекти професійної діяльності викладача як суб’єкта освітнього процесу (2014)
Витак Г. Й. - Особливості становлення арт-терапії в Україні (2014)
Повзло О. М. - Освіта: загальнолюдський та класовий аспекти, Дєвочкіна Н. М. (2014)
Утюж І. Г. - Принципи постмодернізму в освіті (2014)
Дыдышко И. И. - "Геометрия" инженерного мышления как отражение развития типов рациональности в технических науках (2014)
Нерубасская А. А. - Здоровье как один из главных экзистенциалов общественных систем древности и современности (2014)
Венгер О. М. - Гендерна складова гуманістичного менеджменту: теоретико-методологічний аспект (2014)
Землянський А. М. - Людиновимірність історії у феноменологічній філософії М. Гайдеґґера (2014)
Путров С. Ю. - Філософський аналіз змісту біосоціальних технологій впливу на здоров’я людини (2014)
Ковтун Н. М. - Воля як основа виховання соціальної активності особистості: соціально-філософський аналіз (2014)
Левада С. В. - Суб’єкти соціальних подій розвитку України (2014)
Гарбар Г. А. - Культурний туризм в контексті масової культури (2014)
Грица Ю. Ю. - Генеалогія історичної свідомості (2014)
Дмитренко М. Й. - Імідж як базова категорія корпоративної культури (2014)
Волков О. Г. - Суб’єктивність протестантизму як передумова його використання у деструктивному політичному впливі (2014)
Кіндратець О. М. - "Хороше суспільство" як мета політичної модернізації (2014)
Лукьянова О. І. - Сучасний стан індивідуальних і суспільних механізмів гуманітаризації українського суспільства (2014)
Озьмінська І. Д. - Мовна політика і практика: суперечності визначення та реалізації (2014)
Власенко Ф. П. - Віртуальна реальність як простір соціалізації індивіда (2014)
Сєрова Ю. В. - Соціальна міфотворчість в контексті детермінант масового суспільства (2014)
Попович Е. В. - Сутність і зміст адаптації: філософський аналіз (2014)
Банах Л. С. - Особливості соціальної культури українського суспільства (2014)
Зінченко Н. О. - Жан Бодрійяр про рекламу та споживання (2014)
Мазур О. О. - Етимологія феномену космополітизму (2014)
Hvizdová E. - Slovakia – the country of cultural monuments, Hvizdová E., Radvanská K. (2014)
Ярмола Т. Г. - Щодо уточнення поняття "організаційне знання" (2014)
Наші автори, вимоги до оформлення наукових статей (2014)
Грищенко С. В. - Видавничо-педагогічна діяльність В. С. Іконникова (2013)
Кальченко Л. В. - Історична ретроспектива становлення та розвитку вітчизняної суспільної практики щодо превенції і подолання соціального сирітства у 20-х – 30-х років ХХ ст. (2013)
Клочан Ю. В. - Специфика воспитания детей в дохристианской модели семи (2013)
Янченко Т. В. - Зародження та розвиток педології як наукової галузі у США та Західній Європі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Безбородих С. М. - Міждисциплінарний аналіз змісту поняття "конкуренція" (2013)
Гайдай М. Н. - Психолого-педагогическая компетентность как фактор успешности коррекционно-развивающей деятельности педагога-логопеда (2013)
Дородних В. В. - Світовий досвід організації методичної роботи в коледжі в контексті забезпечення якості освітніх послуг (2013)
Жукович-Дородних Н. М. - Інтеграція освіти, науки і виробництва як напрям організації науково-дослідної роботи студентів (на прикладі викладання дисципліни "Комерційна діяльність") (2013)
Заїка І. Ю. - Формування творчої компетенції молодих педагогів у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (2013)
Каркачова Н. К. - Застосування особистісно орієнтованого професійного навчання в процесі організації навчально-виховного процесу в коледжі (2013)
Колеснікова Є. Б. - Суспільно-корисна діяльність як засіб патріотичного виховання студентів коледжу в сучасних умовах (2013)
Ладанов І. П. - Реалізація громадянознавчого потенціалу історичних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах (2013)
Одинець О. А. - Характеристика компонентів готовності перукарів-модельєрів до професійної творчої діяльності (2013)
Рашидова Н. М. - Проблема розвитку творчого потенціалу в процесі формування професіоналізму майбутніх фахівців інженерно-педагогічного профілю (2013)
Спіріна Т. П. - Особливості підготовки лідерів в умовах професійно-технічного навчального закладу, Тимошенко Н. Є. (2013)
Талалаєва Ю. И. - Проблеми адаптації студентів І курсу в умовах навчання у ПТНЗ І – ІІ рівня акредитації, Францен Ю. А. (2013)
Бабич В. І. - Деякі аспекти залучення студентів педагогічних спеціальностей до наукової діяльності в сфері соціального здоров’я сучасної молоді (2013)
Желанова В. В. - Логіка експериментального дослідження результативності технології контекстного навчання майбутніх учителів початкових класів (2013)
Рижкова А. Ю. - Особливості методичної роботи кафедри ВНЗ в умовах кредитно-модульної системи (2013)
Роман С. В. - Зміст як компонент педагогічної системи формування еколого-гуманістичних цінностей у процесі шкільної хімічної освіти (2013)
Хрусталёва Н. М. - Физическая химия как основополагающая учебная дисциплина в системе химической подготовки бакалавра биологии (2013)
Відомості про авторів (2013)
Синельникова Л. Н. - Пиарология как наука о закономерностях моделирования социальных коммуникаций (2013)
Джинджолия Г. П. - Образные обозначения времени и их трансформация (на материале поэзии Б. Пастернака) (2013)
Соболева И. А. - О семантико-понятийной соотнесенности и "конкуренции" понятий арго — жаргон — сленг — социолект (2013)
Розсоха В. А. - Маркеры пародийного дискурса (на материале сборника "Парнас дыбом") (2013)
Минаева Э. В. - Концепт "Дом" в современном поэтическом тексте, Пономарева Т. А. (2013)
Грищенко Е. В. - Лингвоэкология: поддержание равновесия концептосферы (2013)
Sinelnikova L. N. - The triad "Style. Text. Discourse": paradigmatic relations (Article 1. Functional stylistics), Dzhindzholiya G. P., Grischenko E. V. (2013)
Масленников И. С. - Дискурс обратной связи в различных контекстных условиях (2013)
Розсоха А. В. - Лингвокультурный типаж "свой" в ироническом дискурсе Арк. Аверченко (на материале рассказа "Нянька") (2013)
Эсаулова И. А. - Категория неопределенности в проекции на личность в ее этических проявлениях (2013)
Матросова И. В. - Гендерно обусловленные различия в жанре эссе (2013)
Фомберг О.А. - Семантико-прагматический анализ компьютерного сленгизма "смайлик" (2013)
Трошева Т. Б. - Русские пословицы аграрной тематики и их роль в профессиональной коммуникации (Краснодар, Кубанский государственный аграрный университет) (2013)
Бик І. С. - Наукові підходи до визначення поняття політичний дискурс (Львівський національний університет імені Івана Франка), Кучик Г. Б. (2013)
Баринова О. В. - Лексикографическое представление клишированных колоративов русского языка (Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара) (2013)
Сунчица Денић - Нова српска књижевност Косова и Метохије (2013)
Стана Смиљковић - Српска савремена литература у балканском контексту (2013)
Минаева Э. В. - XII Международная конференция "Дискурсология: язык, культура, общество" (Луганск, 18 — 19 апреля 2013г. (2013)
Синельникова Л. Н. - Пётр Червинский. Язык советской действительности: Семантика позитива в обозначении лиц (Тернополь: Крок, 2012) (2013)
Відомості про авторів (2013)
К юбилею ученого, учителя, человека 70 лет доктору технических наук, профессору Львову Геннадию Ивановичу (2013)
Львов Г. И. - Основные работы члена-корреспондента академии наук Украины В. М. Майзеля, Назаренко С. А., Хавин В. Л. (2013)
Аніщенко Г. О. - Повзучість та руйнування пластин з надрізами в умовах циклічного навантаження (2013)
Бреславский Д. В. - Расчеты динамической ползучести и повреждаемости элементов конструкций из анизотропных материалов, Метелев В. А., Морачковский О. К., Татаринова О. А. (2013)
Бреславський Д. В. - Розв’язання трьохвимірної задачі нестаціонарної теплопровідності для корпуса супутника типу "Січ-2", Пащенко С. О., Гудзенко О. В. (2013)
Верещака С. М. - Один вариант теории колебания многослойных оболочек с межслойными дефектами структуры, Жигилий Д. А. (2013)
Данилов Д. В. - Исследование НДС колесной пары под влиянием температурных нагрузок возникающих при различных режимах торможения, Андреев А. Г. (2013)
Данилов Д. В. - Исследование НДС колесной пары при прохождении криволинейных участков пути, Андреев А. Г. (2013)
Дария Заде С. - Численная методика определения эффективных характеристик однонаправленно армированных композитов (2013)
Деев В. М. - О некоторых комплексных числовых системах (2013)
Каиров А. С. - Вынужденные колебания венца рабочих лопаток турбомашин с учетом демпфирования, Моргун С. А. (2013)
Красніков С. В. - Моделювання власних коливань фундаменту турбогенератору потужністю 200 МВт (2013)
Лавинский Д. В. - Анализ напряженно-деформированного состояния систем для обработки материалов силами импульсных электромагнитных полей (2013)
Львов Г. И. - Устойчивость многослойных оболочек вращения с ослабленным контактом между жесткими слоями, Верещака С. М. (2013)
Львов Г. И. - Усталостная прочность рабочих колес центробежных компрессоров, Левашов В. А., Костромицкая О. А. (2013)
Львов Г. И. - Исследование вязкоупругого деформирования составного цилиндра, Сукиасов В. Г. (2013)
Мартыненко Г. Ю. - Методика экспериментальных исследований динамики модельного ротора в комбинированном магнитном подвесе (2013)
Мисайлов В. Л. - Возможности повышения коэффициента использования энергии ветра в ветроэнергетических установках с горизонтальной осью вращения ветроколеса, Ульянов Ю. Н. (2013)
Ольшанский В. П. - Решение задачи квазивертикального падения сферического тела переменной массы, Ольшанский С. В. (2013)
Ольшанский В. П. - Резонансные колебания осциллятора линейно-переменной массы, Ольшанский С. В. (2013)
Остерник Э. С. - Исследование декремента колебаний в магнитопроводе для оценки надежности турбогенератора (2013)
Плаксій Ю. А. - Степеневі алгоритми визначення кватерніонів орієнтації та їх інтерполяційні модифікації (2013)
Фауст И. В. - Применение метода Карунена-Лоэва для извлечения мод колебаний арочных конструкций при их геометрически нелинейном деформировании, Аврамов К. В. (2013)
Хавин В. Л. - Моделирование накопления износа при высокоскоростном резании на основе МКЭ, Гриненко А. М., Автономова Л. В., Степук А. В. (2013)
Воєводіна Л. П. - Культура музичного сприйняття особистості: на перетині минулого і сьогодення (2013)
Даценко А. С. - Вокальний камерний ансамбль (історичний аспект) (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського