Наливайко Л. Р. - Конституційно-правові засади та зміст екологічної функції Української держави (2006)
Костяшкін І. О. - Реалізація права загального землекористування громадян на землях лісового фонду (2006)
Когут О. В. - До питання про вдосконалення адміністративно-деліктного законодавства (2006)
Лучковська С. І. - Досвід країн Східної та Центральної Європи у сфері організації валютного контролю: фінансово-правові аспекти (2006)
Сторожук І. П. - Системність як принцип місцевого управління (2006)
Решота В. В. - Англосаксонська модель адміністративної юстиції (2006)
Цимбалюк О. В. - Документальне забезпечення управління (2006)
Денисова Т. А. - Поняття функцій покарання та їх загальна характеристика (2006)
Сабадаш В. П. - Фішинг як найбільш розвинений вид шахрайства в Інтернеті (2006)
Іванюк Т. І. - Врахування судом обставин, які пом’якшують покарання, не передбачених Кримінальним кодексом України (2006)
Каменський Д. В. - Кримінальна відповідальність корпорацій за вчинення федеральних злочинів у США: вихідні засади (2006)
Зеленов Г. М. - Щодо визначення об’єкта складів злочинів, передбачених статтями 218-221 Кримінального кодексу України (2006)
Нерсесян А. С. - Боротьба з порушенням прав інтелектуальної власності в Російській імперії: кримінально-правовий аспект (2006)
Карпов Н. С. - Законодавство України в сфері забезпечення безпеки свідків та потерпілих (2006)
Михайлишин О. Р. - Низький рівень професійності слідчого як причина слідчих помилок (2006)
Вільчак Я. М. - Поняття та класифікація спеціалізованих економічних установ системи ООН (2006)
Кучугурный Д. А. - Доктринальные подходы международного права к определению понятия "международный терроризм” (2006)
Карамишев Д. В. - Програмно-цільовий підхід до реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я (2006)
Бугай С. М. - Формування інституційної структури забезпечення регіонального розвитку в України, Щепанський Е. В. (2006)
Підгородецька С. М. - Основні напрями покращення інвестиційної діяльності в трансформаційній економіці України, Зелик А. Г. (2006)
Гавриш В. П. - Інфляційні процеси в Україні та проблема їх макроекономічного врегулювання, Гавриш Г. І., Драганова Т. П. (2006)
Кулинич Р. О. - Індексний аналіз впливу чинників на формування обсягу валового внутрішнього продукту України (2006)
Зименко М. І. - Інформаційне забезпечення механізму управління організаційною стійкістю виробничо-господарських систем (2006)
Синчак В. П. - Податкові інструменти державного регулювання в сільському господарстві (2006)
Дуда О. Є. - Економічний зміст та основні напрямки розвитку інноваційно-активних об’єктів нематеріальної власності (2006)
Ткачук Н. М. - Субординований борг як зовнішнє джерело поповнення власного капіталу банку (2006)
Нападовська Л. А. - Системний підхід як методологічний базис планування розвитку підприємства у нестабільному середовищі (2006)
Поздняков С. В. - Формування системи внутрішньої управлінської інформації підприємств та їх об’єднань (2006)
Стеченко Д. М. - Економічна діагностика регіонального ринку туристичних послуг, Забалдіна Ю. Б. (2006)
Стасів І. І. - Політичні партії в боротьбі за державність у східній Галичині у 1918 – 1919 рр. (2006)
Кондратьєв Р. І. - Актуальне дослідження (2006)
Білоусов Ю. В. - Цінне видання з проблем організації правової роботи (2006)
Персоналії (2006)
Покажчик статей у журналі "Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права" за 2002-2004 роки (2006)
Вихідні дані (2006)
Мотунова Н. В. - Система поглядів на соціально-біологічні явища, якими є важковиховуваність і відхилення в поведінці з боку соціальної педагогіки й суміжних із нею наук (2013)
Пастух Н. В. - Сутність і зміст поняття "Соціально-педагогічний супровід неповнолітніх, звільнених від відбування покарання з випробуванням" (2013)
Рень Л. В. - Сутність соціокультурного та педагогічного феномена медіа культури (2013)
Харченко Л. П. - Морально-психологічні бар’єри в спілкуванні соціального педагога (2013)
Караман О. Л. - Аналіз результатів дослідно-експериментальної діяльності з упровадження системи соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в пенітенціарних закладах (2013)
Ковальчук І. А. - Соціально-педагогічна діяльність в закладах освіти (2013)
Мальцева О. І. - Про роль школи як провідного інституту соціального виховання у сучасній Україні (2013)
Отрощенко Н. Л. - Формування й розвиток спрямованості особистості у процесі профорієнтаційної роботи соціального педагога зі старшокласниками (2013)
Акіншева І. П. - Громадянська соціалізація як вектор політичної соціалізації (2013)
Яценко Н. Г. - Особливості соціалізації юнаків під впливом засобів масової інформації (2013)
Бадер С. О. - Сутнісні характеристики технології індивідуальної педагогічної підтримки учнів О. Газмана (2013)
Краснова Н. П. - Технологічний процес у соціально-педагогічній діяльності (2013)
Фірсова І. М. - Особливості рекламно-інформаційної діяльності соціального педагога (2013)
Афанасьєва В. В. - Соціально-педагогічна робота школи з профілактики девіантної поведінки підлітків на рівні роботи з батьками (2013)
Дуванська К. О. - Взаємодія установ та організацій щодо реалізації профілактичної діяльності з неповнолітніми правопорушниками (2013)
Золотова Г. Д. - Обґрунтування системи профілактики адиктивної поведінки дітей в умовах територіальної громади (2013)
Литвинова Н. А. - Підготовка педагогічних кадрів до впровадження системи профілактики вживання наркотичних речовин підлітками групи ризику у навчальну та виховну діяльність школи (2013)
Терновець О. М. - Характеристика системи профілактики соціального сирітства в професійній діяльності соціального педагога загальноосвітньої школи (2013)
Юрків Я. І. - Аналіз соціально-психологічних чинників жорстокого поводження з дітьми у сім’ї та їх профілактика (2013)
Веретенко Т. Г. - Реалізація професійних ролей соціального педагога в процесі соціально-педагогічної роботи з сім’ями, Бєлоліпцева О. В. (2013)
Трубавіна І. М. - Організаційні засади надання соціальних послуг сім’ям в центрах соціальних послуг (2013)
Максимовська Н. О. - Соціально-педагогічна діяльність у сфері дозвілля: анімаційний підхід (2013)
Малков Д. Ю. - Технології забезпечення соціокультурного дозвілля молоді (2013)
Лях Т. Л. - Планування залучення волонтерів як важливий компонент волонтерської програми (2013)
Шумакова О. С. - Зміст волонтерської діяльності студентів-волонтерів ВНЗ (2013)
Відомості про авторів (2013)
Швець Є. Я. - Розвиток інженерної діяльності в сучасних умовах в контексті наукового дискурсу (2014)
Філіппов В. Л. - Картина світу: символ, знак, смисл (2014)
Швець Д. Є. - Моделі управління освітою в структурно-функційній парадигмі менеджменту та соціології управління, Швець Л. М. (2014)
Рябенко Є. М. - Принцип людиноцентризму в управлінні вищою освітою: мотиваційні аспекти професійної діяльності викладача як суб’єкта освітнього процесу (2014)
Витак Г. Й. - Особливості становлення арт-терапії в Україні (2014)
Повзло О. М. - Освіта: загальнолюдський та класовий аспекти, Дєвочкіна Н. М. (2014)
Утюж І. Г. - Принципи постмодернізму в освіті (2014)
Дыдышко И. И. - "Геометрия" инженерного мышления как отражение развития типов рациональности в технических науках (2014)
Нерубасская А. А. - Здоровье как один из главных экзистенциалов общественных систем древности и современности (2014)
Венгер О. М. - Гендерна складова гуманістичного менеджменту: теоретико-методологічний аспект (2014)
Землянський А. М. - Людиновимірність історії у феноменологічній філософії М. Гайдеґґера (2014)
Путров С. Ю. - Філософський аналіз змісту біосоціальних технологій впливу на здоров’я людини (2014)
Ковтун Н. М. - Воля як основа виховання соціальної активності особистості: соціально-філософський аналіз (2014)
Левада С. В. - Суб’єкти соціальних подій розвитку України (2014)
Гарбар Г. А. - Культурний туризм в контексті масової культури (2014)
Грица Ю. Ю. - Генеалогія історичної свідомості (2014)
Дмитренко М. Й. - Імідж як базова категорія корпоративної культури (2014)
Волков О. Г. - Суб’єктивність протестантизму як передумова його використання у деструктивному політичному впливі (2014)
Кіндратець О. М. - "Хороше суспільство" як мета політичної модернізації (2014)
Лукьянова О. І. - Сучасний стан індивідуальних і суспільних механізмів гуманітаризації українського суспільства (2014)
Озьмінська І. Д. - Мовна політика і практика: суперечності визначення та реалізації (2014)
Власенко Ф. П. - Віртуальна реальність як простір соціалізації індивіда (2014)
Сєрова Ю. В. - Соціальна міфотворчість в контексті детермінант масового суспільства (2014)
Попович Е. В. - Сутність і зміст адаптації: філософський аналіз (2014)
Банах Л. С. - Особливості соціальної культури українського суспільства (2014)
Зінченко Н. О. - Жан Бодрійяр про рекламу та споживання (2014)
Мазур О. О. - Етимологія феномену космополітизму (2014)
Hvizdová E. - Slovakia – the country of cultural monuments, Hvizdová E., Radvanská K. (2014)
Ярмола Т. Г. - Щодо уточнення поняття "організаційне знання" (2014)
Наші автори, вимоги до оформлення наукових статей (2014)
Грищенко С. В. - Видавничо-педагогічна діяльність В. С. Іконникова (2013)
Кальченко Л. В. - Історична ретроспектива становлення та розвитку вітчизняної суспільної практики щодо превенції і подолання соціального сирітства у 20-х – 30-х років ХХ ст. (2013)
Клочан Ю. В. - Специфика воспитания детей в дохристианской модели семи (2013)
Янченко Т. В. - Зародження та розвиток педології як наукової галузі у США та Західній Європі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Безбородих С. М. - Міждисциплінарний аналіз змісту поняття "конкуренція" (2013)
Гайдай М. Н. - Психолого-педагогическая компетентность как фактор успешности коррекционно-развивающей деятельности педагога-логопеда (2013)
Дородних В. В. - Світовий досвід організації методичної роботи в коледжі в контексті забезпечення якості освітніх послуг (2013)
Жукович-Дородних Н. М. - Інтеграція освіти, науки і виробництва як напрям організації науково-дослідної роботи студентів (на прикладі викладання дисципліни "Комерційна діяльність") (2013)
Заїка І. Ю. - Формування творчої компетенції молодих педагогів у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (2013)
Каркачова Н. К. - Застосування особистісно орієнтованого професійного навчання в процесі організації навчально-виховного процесу в коледжі (2013)
Колеснікова Є. Б. - Суспільно-корисна діяльність як засіб патріотичного виховання студентів коледжу в сучасних умовах (2013)
Ладанов І. П. - Реалізація громадянознавчого потенціалу історичних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах (2013)
Одинець О. А. - Характеристика компонентів готовності перукарів-модельєрів до професійної творчої діяльності (2013)
Рашидова Н. М. - Проблема розвитку творчого потенціалу в процесі формування професіоналізму майбутніх фахівців інженерно-педагогічного профілю (2013)
Спіріна Т. П. - Особливості підготовки лідерів в умовах професійно-технічного навчального закладу, Тимошенко Н. Є. (2013)
Талалаєва Ю. И. - Проблеми адаптації студентів І курсу в умовах навчання у ПТНЗ І – ІІ рівня акредитації, Францен Ю. А. (2013)
Бабич В. І. - Деякі аспекти залучення студентів педагогічних спеціальностей до наукової діяльності в сфері соціального здоров’я сучасної молоді (2013)
Желанова В. В. - Логіка експериментального дослідження результативності технології контекстного навчання майбутніх учителів початкових класів (2013)
Рижкова А. Ю. - Особливості методичної роботи кафедри ВНЗ в умовах кредитно-модульної системи (2013)
Роман С. В. - Зміст як компонент педагогічної системи формування еколого-гуманістичних цінностей у процесі шкільної хімічної освіти (2013)
Хрусталёва Н. М. - Физическая химия как основополагающая учебная дисциплина в системе химической подготовки бакалавра биологии (2013)
Відомості про авторів (2013)
Синельникова Л. Н. - Пиарология как наука о закономерностях моделирования социальных коммуникаций (2013)
Джинджолия Г. П. - Образные обозначения времени и их трансформация (на материале поэзии Б. Пастернака) (2013)
Соболева И. А. - О семантико-понятийной соотнесенности и "конкуренции" понятий арго — жаргон — сленг — социолект (2013)
Розсоха В. А. - Маркеры пародийного дискурса (на материале сборника "Парнас дыбом") (2013)
Минаева Э. В. - Концепт "Дом" в современном поэтическом тексте, Пономарева Т. А. (2013)
Грищенко Е. В. - Лингвоэкология: поддержание равновесия концептосферы (2013)
Sinelnikova L. N. - The triad "Style. Text. Discourse": paradigmatic relations (Article 1. Functional stylistics), Dzhindzholiya G. P., Grischenko E. V. (2013)
Масленников И. С. - Дискурс обратной связи в различных контекстных условиях (2013)
Розсоха А. В. - Лингвокультурный типаж "свой" в ироническом дискурсе Арк. Аверченко (на материале рассказа "Нянька") (2013)
Эсаулова И. А. - Категория неопределенности в проекции на личность в ее этических проявлениях (2013)
Матросова И. В. - Гендерно обусловленные различия в жанре эссе (2013)
Фомберг О.А. - Семантико-прагматический анализ компьютерного сленгизма "смайлик" (2013)
Трошева Т. Б. - Русские пословицы аграрной тематики и их роль в профессиональной коммуникации (Краснодар, Кубанский государственный аграрный университет) (2013)
Бик І. С. - Наукові підходи до визначення поняття політичний дискурс (Львівський національний університет імені Івана Франка), Кучик Г. Б. (2013)
Баринова О. В. - Лексикографическое представление клишированных колоративов русского языка (Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара) (2013)
Сунчица Денић - Нова српска књижевност Косова и Метохије (2013)
Стана Смиљковић - Српска савремена литература у балканском контексту (2013)
Минаева Э. В. - XII Международная конференция "Дискурсология: язык, культура, общество" (Луганск, 18 — 19 апреля 2013г. (2013)
Синельникова Л. Н. - Пётр Червинский. Язык советской действительности: Семантика позитива в обозначении лиц (Тернополь: Крок, 2012) (2013)
Відомості про авторів (2013)
К юбилею ученого, учителя, человека 70 лет доктору технических наук, профессору Львову Геннадию Ивановичу (2013)
Львов Г. И. - Основные работы члена-корреспондента академии наук Украины В. М. Майзеля, Назаренко С. А., Хавин В. Л. (2013)
Аніщенко Г. О. - Повзучість та руйнування пластин з надрізами в умовах циклічного навантаження (2013)
Бреславский Д. В. - Расчеты динамической ползучести и повреждаемости элементов конструкций из анизотропных материалов, Метелев В. А., Морачковский О. К., Татаринова О. А. (2013)
Бреславський Д. В. - Розв’язання трьохвимірної задачі нестаціонарної теплопровідності для корпуса супутника типу "Січ-2", Пащенко С. О., Гудзенко О. В. (2013)
Верещака С. М. - Один вариант теории колебания многослойных оболочек с межслойными дефектами структуры, Жигилий Д. А. (2013)
Данилов Д. В. - Исследование НДС колесной пары под влиянием температурных нагрузок возникающих при различных режимах торможения, Андреев А. Г. (2013)
Данилов Д. В. - Исследование НДС колесной пары при прохождении криволинейных участков пути, Андреев А. Г. (2013)
Дария Заде С. - Численная методика определения эффективных характеристик однонаправленно армированных композитов (2013)
Деев В. М. - О некоторых комплексных числовых системах (2013)
Каиров А. С. - Вынужденные колебания венца рабочих лопаток турбомашин с учетом демпфирования, Моргун С. А. (2013)
Красніков С. В. - Моделювання власних коливань фундаменту турбогенератору потужністю 200 МВт (2013)
Лавинский Д. В. - Анализ напряженно-деформированного состояния систем для обработки материалов силами импульсных электромагнитных полей (2013)
Львов Г. И. - Устойчивость многослойных оболочек вращения с ослабленным контактом между жесткими слоями, Верещака С. М. (2013)
Львов Г. И. - Усталостная прочность рабочих колес центробежных компрессоров, Левашов В. А., Костромицкая О. А. (2013)
Львов Г. И. - Исследование вязкоупругого деформирования составного цилиндра, Сукиасов В. Г. (2013)
Мартыненко Г. Ю. - Методика экспериментальных исследований динамики модельного ротора в комбинированном магнитном подвесе (2013)
Мисайлов В. Л. - Возможности повышения коэффициента использования энергии ветра в ветроэнергетических установках с горизонтальной осью вращения ветроколеса, Ульянов Ю. Н. (2013)
Ольшанский В. П. - Решение задачи квазивертикального падения сферического тела переменной массы, Ольшанский С. В. (2013)
Ольшанский В. П. - Резонансные колебания осциллятора линейно-переменной массы, Ольшанский С. В. (2013)
Остерник Э. С. - Исследование декремента колебаний в магнитопроводе для оценки надежности турбогенератора (2013)
Плаксій Ю. А. - Степеневі алгоритми визначення кватерніонів орієнтації та їх інтерполяційні модифікації (2013)
Фауст И. В. - Применение метода Карунена-Лоэва для извлечения мод колебаний арочных конструкций при их геометрически нелинейном деформировании, Аврамов К. В. (2013)
Хавин В. Л. - Моделирование накопления износа при высокоскоростном резании на основе МКЭ, Гриненко А. М., Автономова Л. В., Степук А. В. (2013)
Воєводіна Л. П. - Культура музичного сприйняття особистості: на перетині минулого і сьогодення (2013)
Даценко А. С. - Вокальний камерний ансамбль (історичний аспект) (2013)
Лаврентьєв А. О. - Вплив музичного мистецтва на формування естетичної культури студентів (2013)
Лебєдєва М. В. - Професійне управління музичним проектом (2013)
Манасян Л. А. - Взаимодействие физиологии и психологии как фактор воздействия на пение (2013)
Мурзай Г. М. - Етнокультурна освіта як фактор збереження та розвитку традиційної народної культури Луганщини (2013)
Сбітнєва Л. М. - Зміст і особливості музично-естетичного виховання дітей і молоді в Україні в післявоєнні роки, Полянська К. В. (2013)
Украинец-Колесникова О. П. - Работа над каноническим текстом в духовных хоровых произведениях. Проблема образного решения (2013)
Шелупахіна Т. В. - Інтерактивні стратегії в мистецтві ХХ-ХХІ століть як предмет культурологічного аналізу (2013)
Бао Шаожун - Подготовка будущего учителя музыкального искусства к вокально-хоровой работе с подростками (2013)
Дейнегіна Т. О. - Практична реалізація формування художньої культури студентської молоді засобами телебачення (2013)
Дрєпіна О. Б. - Творче спілкування в процесі діяльності музично-виконавського колективу як засіб активізації естетичного самовиховання студентів (2013)
Кулдиркаєва О. В. - Професійна підготовка майбутніх вчителів музики у контексті поглиблення художньо-естетичного досвіду (за матеріалами дисертаційного дослідження) (2013)
Москалюк В. М. - Методика роботи над дикцією зі студентами інституту культури і мистецтв (2013)
Островська Т. В. - Психологічні механізми професійної діяльності хорового диригента (2013)
Сіренко Т. М. - Щодо формування виконавської культури студентів-вокалістів (2013)
Срібна О. С. - Емоційна культура як фактор професіоналізму вчителя музичного мистецтва (2013)
Тєльнова Ю. В. - Камерно-вокальна спадщина С. В. Рахманінова в сучасній виконавській практиці (2013)
Томашевський В. В. - Естетична культура особистості як психолого-педагогічна категорія (2013)
Чеча А. А. - Особенности подготовки современного вокалиста (2013)
Чжоу Лі - Особливості інтерпретації старовинної європейської музики майбутніми співаками з КНР (2013)
Чурікова-Кушнір О. Д. - Формування вокально-хорової культури майбутнього вчителя музики, Паньків Л. І. (2013)
Юнда В. В. - Проблема урахування спеціальних здібностей у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва (2013)
Кондратюк И. И. - Формирование нравственных чувств младших школьников средствами искусства (к постановке проблемы) (2013)
Лисицина Ю. С. - Педагогічні умови виховання толерантності у старшокласників засобами художньої культури в системі профільної освіти (2013)
Мартинова В. П. - Формування музично-ритмічних здібностей учнів через розвиток елементів гри на музичних інструментах (2013)
Сбітнєва О. Ф. - Особливості естетичного виховання у молодшому шкільному віці (2013)
Сташевська І. О. - Нетрадиційні форми й методи музичного розвитку й організації ігрового апарату скрипаля на початковому етапі навчання гри на інструменті, Полянська К. В. (2013)
Федоріщева С. П. - Розвиток емоційної чутливості на музику у учнів молодшого шкільного віку (2013)
Харченко К. О. - Соціально-психологічні особливості розвитку дітей-сиріт в умовах закладів інтернатного типу (2013)
Чжу Цзюньцяо - Особливості формування музичної культури школярів засобами вокального виконавства (2013)
Алі Джасім М. М. - Формування професійних умінь майбутніх фахівців образотворчого мистецтва як психолого-педагогічна проблема (2013)
Асютіна Т. В. - Професійна медіаосвіта як засіб професійно-особистісного розвитку майбутніх телевезійних режисерів у вищій школ (2013)
Бавіна Н. С. - Питання управління якістю освіти в вузі в умовах приєднання України до Болонського процесу (2013)
Павлова О. І. - Нові модерністські напрямки в українському образотворчому мистецтві на початку XX століття (2013)
Відомості про авторів (2013)
Александрова С. А. - Диференційований підхід при формуванні професійно-комунікативної компетентності студентів туристських спеціальностей (2013)
Безрученков Ю. В. - Визначення рівня сформованості професійної культури майбутніх фахівців сфери ресторанного господарства, Щука Г. П. (2013)
Віндюк А. В. - Професійна підготовка майбутніх фахівців з гостинності на сучасному етапі (2013)
Виноградова О. В. - Туризм – як предмет наукових досліджень у контексті підготовки висококваліфікованих кадрів, Додонов О. В. (2013)
Гункевич М. Б. - Сучасні тенденції процесів підготовки фахівців галузі туризму в Україні (2013)
Загнибіда Р. П. - Особливості професійного самовдосконалення майбутніх менеджерів туризму (2013)
Зубехіна Т. В. - Теоретичні передумови формування інформаційної культури бакалаврів з туризму у процесі фахової підготовки (2013)
Кобзова С. М. - Роль дисциплін блоку рекреації у підготовці фахівців сфери туризму та готельного господарства до професійної діяльності (2013)
Ковальчук Д. К. - Визначення пріоритетних освітніх технологій для підготовки фахівців з туризму (2013)
Коллегаєв М. Ю. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності бакалаврів з туризму до професійної діяльності в індустрії активного відпочинку (2013)
Литвиненко О. В. - Проблема готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійно-педагогічного проектування (2013)
Лозовюк Ю. С. - Психологічна готовність фахівців з туризму до професійної діяльності (2013)
Мальона С. Б. - Правова культура менеджера туризму в процесі професійної підготовки у вуз (2013)
Трегубенко О. М. - Реалізація принципу гуманізації навчання в підготовці майбутніх вчителів географії (2013)
Черезова М. В. - Зміст професійної туристичної освіти (2013)
Чикіна Ю. Ю. - Позитивні аспекти та негативні наслідки використання засобів комп’ютерно-інформаційних технологій у підготовці майбутніх вчителів географії (2013)
Шмалєй С. В. - Педагогічні умови професійного становлення майбутніх фахівців з туризму, Щербина Т. І. (2013)
Гуцол А. В. - Дистанційне навчання як перспективна форма підготовки фахівців сфери готельно-ресторанного бізнесу до професійної діяльності (на прикладі викладання дисципліни "Інноваційні технології в готельному, ресторанному господарстві та туризмі") (2013)
Мальцева Л. В. - Шляхи вдосконалення навчального процесу при підготовці фахівців сфери туризму (2013)
Сорокіна Г. О. - Туристсько-краєзнавча практика як необхідна умова фахової підготовки фахівців туристичної галузі (2013)
Шехавцова C. О. - Технологія портфоліо як показник самоосвітньої діяльності суб’єктів педагогічного процесу (2013)
Захарченко В. Ю. - Освітні стандарти та програма підготовки фахівців спеціальності "туризм" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" в Чеській Республіці (2013)
Кашинська О. Є. - Сучасний стан систем підготовки фахівців готельного господарства в розвинених країнах світу (2013)
Сандовенко І. В - Екологізація туристської освіти у підготовці професіоналів для сталого розвитку індустрії туризму. Досвід університету Брок (Онтаріо, Канада) (2013)
Семенова І. І. - Стан дослідження проблеми професійної підготовки фахівців сфери туризму в Туреччині (2013)
Відомості про авторів (2013)
Андреев А. Г. - Основные работы ученых ХПИ в области анализа термонапряженных конструкций, Назаренко С. А. (2013)
Автономова Л. В. - Деформирование П-образной стальной конструкции при ударе шаром, Бондарь С. В., Степук А. В., Ивкин В. В. (2013)
Бабаджанова В. Г. - Определение параметров уравнения состояния теории термовязкоупругости при неопределенной реологии, Сулейманова В. А. (2013)
Божко А. Е. - Определение устойчивости колебательных механических систем, Иванов Е. М., Иванова З. А. (2013)
Воропай А. В. - Обратная задача для шарнирно-опертой пластины с дополнительной упругой опорой при нестационарном нагружении, Шупиков А. Н. (2013)
Дария заде С. - Экспериментальное исследование напряженно-деформированного состояния стеклопластика с одним и двумя одинаковыми круговыми отверстиями (2013)
Деев В. М. - Некоторые вопросы элементарной теории простых чисел (2013)
Дружинін Є. І. - Дослідження динаміки гідромеханічних силових передач на базі системи комп'ютерної алгебри, Бєломитцев А. С. (2013)
Исаков С. Н. - Построение трибологической системы ультразвуковой сварки (2013)
Красніков С. В. - Моделювання вимушених коливань фундаменту турбогенератору Луганської ТЕС (2013)
Лавинский Д. В. - Один из подходов к оценке конструкционной прочности устройств для обработки материалов силами импульсных электромагнитных полей (2013)
Ларин А. А. - Вынужденные нелинейные колебания турбинных лопаток c динамическим контактом в разъемном бандаже при синфазном нагружении, Степченко А. С. (2013)
Львов Г. I. - Особливості моделювання та аналізу ділянок трубопроводів з експлуатаційними дефектами та в'язкопружними ремонтними накладками, Мартиненко В. Г. (2013)
Мартыненко Г. Ю. - Результаты экспериментальных исследований и анализ динамики модельного ротора в магнитных подшипниках разных типов (2013)
Назаренко С. А. - Некоторые задачи высокоскоростного нагружения элементов конструкций (2013)
Ольшанский В. П. - ВБК-метод в расчетах нестационарных колебаний осцилляторов, Ольшанский С. В. (2013)
Степченко О. С. - Аналіз напружено-деформованого стану шпильок кріплення диску підп’ятника гідроагрегату, Трубаєв О. І., Водка О. О. (2013)
Свет Е. В. - Нестационарная задача теплопроводности в трехмерной постановке для многослойных пластин сложной формы (2013)
Чернобрывко М. В. - Аэроупругие колебания обтекателей ракет-носителей в сверхзвуковом газовом потоке, Аврамов К. В., Батутина Т. Я., Меша Ю. В. (2013)
Шупиков А. Н. - Расчет напряжений циклически-симметричных пространственных конструкций, Мисюра C. Ю. (2013)
Taharzadeh H. - On vibration of clamped-free cylindrical shell, Avramov K. V. (2013)
Живолуп Т. Г. - Вариации параметров слоя F2 в период осеннего равноденствия 2012 г. по данным радаров некогерентного рассеяния Харькова и EISCAT (2013)
Богомаз А. В. - Чувствительность получаемых оценок концентрации тяжелых ионов к неопределенностям задаваемых температур заряженных частиц в методе некогерентного рассеяния, Котов Д. В., Сюсюк М. Н. (2013)
Чепурный Я. Н. - Измерение диаграммы направленности антенны НДА-100 по отражениям от техногенных космических объектов, Емельянов Л. Я., Искра Д. А. (2013)
Богомаз А. В. - Результаты обработки сигнала НР с учетом ширины спектра зондирующего импульса, Пидручная Н. А., Пуляев В. А. (2013)
Темерев М. О. - Розробка аналізатора спектра на основі швидкого перетворення Фур’є, Пуляєв В. О. (2013)
Богомаз А. В. - Пакет программ нового поколения для обработки данных радаров некогерентного рассеяния Unified Processing of the Results of Incoherent Scatter Experiments (UPRISE), Котов Д. В. (2013)
Емельянов Л. Я. - Математическое и программное обеспечение комплекса ЛЧМ-зондирования ионосферы, Лялюк А. И., Рогожкин Е. В., Храмов Е. А. (2013)
Пуляев В. А. - Запись ионосферных параметров в формате базы данных Madrigal, Белозеров Д. П., Мирошников А. Е. (2013)
Фисун А. В. - Оптимальная оценка эффекта Фарадея в линейном поляризационном базисе при частично поляризованном сигнале, Скворцов Т. А. (2013)
Домнин И. Ф. - Использование компьютерного моделирования электротепловых процессов при высокочастотном нагреве нефтепродуктов для выбора оптимальной частоты и количества источников, Резинкина М. М., Резниченко А. И. (2013)
Богомаз А. В. - Экспресс-обработка данных радара некогерентного рассеяния на удалённом сервере, Мирошников А. Е. (2013)
Котов Д. В. - Моделирование вариаций концентрации ионов водорода с использованием данных радара некогерентного рассеяния, Шульга М. А. (2013)
Дзюбанов Д. А. - Оценка скорости движения нейтральной атмосферы на высотах максимума F-области по данным некогерентного рассеяния, Емельянов Л. Я., Лойко А. А. (2013)
Гринченко С. В. - Планетарные распределения температуры, массовой плотности и горизонтальных ветров нейтральной атмосферы (2013)
Богомаз А. В. - Программно-аппаратный комплекс для имитации некогерентно рассеянного сигнала, Искра Д. А. (2013)
Скворцов Т. А. - Эффективная поверхность рассеяния электрона в магнитном поле, Фисун А. В. (2013)
Панасенко С. В. - Обнаружение перемещающихся ионосферных возмущений в квазипериодических вариациях мощности некогерентно рассеянного сигнала, Мамедов А. О. (2013)
Северин В. П. - Математичне та програмне забезпечення для моделювання одноступеневого генератора імпульсів напруги, Нікуліна О. М., Ахтирцев М. І. (2013)
Чепурный Я. Н. - Моделирование ромбических антенн ионосферной станции "Базис”, Тиняков Г. М. (2013)
Кацко С. В. - Особенности ионосферных эффектов во время сверхсильной геомагнитной бури 5–6 августа 2011 г. над Харьковом, Черногор Л. Ф. (2013)
Искра Д. А. - Повышение точности определения автокорреляционных функций сигнала некогерентного рассеяния (2013)
Чепурный Я. Н. - Оценка уровня помех от космического мусора при измерении ионосферных параметров на радаре НР с антенной НДА-100, Лялюк А. И. (2013)
Мирошников А. Е. - Кросс-платформенное программное обеспечение для работы с базой данных Института ионосферы, Богомаз А. В. (2013)
Домнин И. Ф. - Расчетное исследование тепловых процессов при высокочастотном нагреве нефтепродуктов, Резинкина М. М. (2013)
Черногор Л. Ф. - Изменения концентрации электронов в слое F2 вблизи периодов весеннего и осеннего равноденствия, Барабаш В. В. (2013)
Сюсюк М. Н. - Особенности исследования средней ионосферы методом некогерентного рассеяния (2013)
Рымарь С. И. - Установка для регенерации сорбентов в электромагнитном поле (2013)
Подъячий Ю. И. - Ракетные возмущения ионосферы по данным зондирования методом некогерентного рассеяния (2013)
Пуляев В. А. - Контрольный канал радара некогерентного рассеяния, Шаркади М. М. (2013)
Емельянов Л. Я. - Вариации частоты foF2 среднеширотной ионосферы в течение двух циклов солнечной активности, Кононенко А. А. (2013)
Ляшенко М. В. - Зональное электрическое поле и перенос плазмы за счет электромагнитного дрейфа во время магнитной бури 5 – 6 августа 2011 г. (2013)
Гринченко С. В. - Теоретический расчёт околополуденных значений скорости движения плазмы в F2-области, Дзюбанов Д. А. (2013)
Титул, зміст (2014)
Гордєєв А. І. - Методика проектування приводу та конструктивних елементів вібраційного обладнання для впливу на властивості води та її знезаражування (2014)
Архангельский Г. В. - Обобщения по выбору фрикционных параметров механизмов свободного хода, Ромашкевич С. А. (2014)
Сидоренко І. І. - Динамічні характеристики пружинного гасителя коливань з структурою розширеною кулачковим механізмом, Параска Г. Б., Ткачьов О. А. (2014)
Пастух І. М. - Моделювання розподілу мікротвердості в глибину модифікованого поверхневого шару, Соколова Г. М., Здибель О. С. (2014)
Ткачук А. А. - Вплив технологічної спадковості на якість функціональних поверхонь кілець роликопідшипників, Мороз С. А., Решетило А. Ю. (2014)
Макатьора Д. А. - Визначення погонного зусилля різання монолітної гуми ножем з двосторонньою заточкою, Панасюк І. В. (2014)
Химич Г. М. - Вібрація як джерело динамічних навантажень, Кущевський М. О. (2014)
Марченко В. Л. - Алгоритм рішення контактних задач методом скінчених елементів при здійсненні контакту між вузлами (2014)
Тарандушка І. П. - Формування номенклатури показників якості технічного обслуговування і ремонту автомобілів (2014)
Horiashchenko S. L. - development model of household robot, Nadopta V. V., Nesterchuk D. M. (2014)
Muslewski Ł. - Model of changes in transport system operation qualitative states (2014)
Pastukh O. A. - Mathematical models and information technology of transformation stochastic and fuzzy information to quantum information (2014)
Корольов В. Ю. - JPEG стеганографія на базі теоретико-чисельних перетворень, Ходзінський О. М. (2014)
Яцишин В. В. - Моніторинг якості програмних систем на стадіях життєвого циклу (2014)
Красиленко В. Г. - Криптографічні перетворення зображень на основі матричних моделей перестановок з матрично-бітовозрізовою декомпозицією та їх моделювання, Дубчак В. М. (2014)
Проценко М. Б. - Повышение быстродействия автоматизированного измерительного комплекса для исследования поляризационных характеристик излучения антенн, Троцишин И. В. (2014)
Бабій Г. В. - Аналіз систем захисту хмарних обчислень на основі використання одноразових паролів користувача, Шадхін В. Ю., Ковбасенко С. О. (2014)
Кльоц Ю. П. - Оцінка часової складності методу прогнозування взаємоблокувань процесів в комп’ютерних системах, Мостовий С. В. (2014)
Нечипоренко О. В. - Системный анализ и оценка методов сжатия данных для баз данных лазерных технологических комплексов, Миценко С. А. (2014)
Перевозніков С. І. - Особливості розробки програмних засобів покомпонентного діагностування цифрових пристроїв в умовах виробництва, Біліченко Н. О., Озеранський В. С. (2014)
Ремінний О. А. - Створення звітів про перебіг автоматизованих тестів користувацьких інтерфейсів (2014)
Вяткин С. И. - Метод итерационного приближения полигональных моделей неявными функциями, Романюк С. А., Величко П. А. (2014)
Лавданский А. А. - Оценка качества генераторов псевдослучайных чисел по величине ошибки воспроизведения закона распределения (2014)
Бортник Г. Г. - Цифрові радіотехнічні пристрої на базі високотемпературної надпровідності та переходів джозефсона, Кичак В. В. (2014)
Лисицына Е. С. - Исследование циклов генераторов на регистрах сдвига с обратными связями (2014)
Фриз М. Є. - Математична модель двоканального усталеного зорового викликаного потенціалу в задачах розробки інформаційних технологій офтальмодіагностики, Стадник М. А. (2014)
Торубка Т. В. - Апаратно-програмна система покращення якості зображень з функцією виявлення літаків на зображенні, Олексів М. В., Пуйда В. Я. (2014)
Лещишин Ю. З. - Тестування методу визначення розладки ритмокардіосигналу (2014)
Ткачук Р. А. - Підвищення ефективності електроретинографічної системи, Цуприк Г. Б., Яворський Б. І. (2014)
Рындич Е. В. - Использование социальных сетей в распределенных вычислениях (2014)
Шпорт М. М. - Визначення підходів до побудови раціональних маршрутів при розв'язанні задач осд (2014)
Ширмовська Н. Г. - Алгоритми моделювання для діагностування об’єктів на основі кластерних моделей, Левицькa Г. І. (2014)
Кондратов В. Т. - Теория избыточных и сверхизбыточных измерений: формализованное описание третьей группы правил вывода уравнений избыточных измерений крутизны преобразования. Сообщение 7.1 (2014)
Полікаровських О. І. - Прямі цифрові синтезатори частоти з комбінованим методом формування вихідного гармонійного сигналу (2014)
Майхрук З. В. - Реалізація чисельного методу оптимального керування біфуркацією в моделі ходжкіна-хакслі (2014)
Horiashchenko K. L. - Spectral components definition of the signal with harmonic signal noninteger period components (2014)
Головня О. В. - Класифікація трикотажу кулірних пресових переплетень: теоретичне обґрунтування базових засад. (повідомлення і), Параска Г. Б. (2014)
Параска О. А. - Дослідження колоїдно-хімічних властивостей сумішей поверхнево-активних речовин, Карван С. А., Рак Т. С., Мокроусова О. Р. (2014)
Бучківська У. Б. - Дослідження повітропроникності платтяно-костюмних тканин, Пелик Л. В. (2014)
Попович Н. І. - Товарознавчі аспекти інформаційного забезпечення брендового взуття. Повідомлення 1. Ринкова складова ідентифікації бренду взуття (2014)
Пелик Л. В. - Формування вітчизняного ринку фільтрувальних текстильних матеріалів: проблеми та шляхи їх вирішення (2014)
Базилюк Е. В. - Розробка математичної моделі розрахунку естетичної довжини жіночих плечових виробів, Баннова І. М. (2014)
Залкінд В. В. - Шляхи зменшення матеріаломісткості швейних виробів при автоматизованому проектуванні (2014)
Кудрявцева Н. В. - Визначення типів фігур жінок сучасного покоління за загальною пропорційною будовою їх тіла (2014)
Сыс В. В. - Построение компьютерной модели межнитевого порового пространства армирующей ткани (2014)
Старченко С. І. - Вдосконалення споживних властивостей композитів на основі політетрафторетилену і вуглецевих волокон, Доманцевич Н. І. (2014)
Кизимчук О. П. - Теоретичний аналіз коефіцієнту пуассона стільникових структур (2014)
Peteherych S. V. - The evaluation of changes in sanitary and chemical properties of artificial leather during their stabilization by composite materials based on polyethyleneterephtalate waste (2014)
Крайнов І. П. - Розподіл твердих побутових відходів за морфологічним складом для використання в якості альтернативного палива, Крилюк В. М., Прокопчук О. Л. (2014)
Дюжев В. Г. - Обоснование современных приоритетов инновационной восприимчивости к НВЭ на основе анализа социально-экономических и эколого-техногенных факторов с использованием метода анализа иерархий, Сусликов С. В. (2013)
Горбунова-Рубан С. А. - Аспекты моделирования оценки эффективности проектов медико-социального партнертсва в сфере социальных услуг, Сороколат Ю. В., Садовский В. А., Семенченко Г. В., Удовиченко Н. Н. (2013)
Надєєва Я. І. - Вибір оптимальної системи оподаткування – запорука підвищення ефективності діяльності малих підприємств, Гришина Е. В. (2013)
Пономарьова Т. В. - Автоматизація обліку розрахунків з пдв: підходи та практичні рішення (2013)
Косенко О. П. - Методологічна сутність інноваційно-інтелектуальних технологій, Долина І. В., Перерва П. Г. (2013)
Левикін В. М. - Розробка категорійно-функтурної моделі процесу проектування системи фінансового маркетингу, Костенко О. П., Костенко Т. І. (2013)
Жадан Л. В. - Еколого-економічні проблеми утилізації твердих побутових відходів, Верютіна В. Ю. (2013)
Горпинченко А. П. - Управління фінансовими ресурсами підприємств роздрібної торгівлі на основі системного та процесного підходів (2013)
Тіманюк В. М. - Встановлення обгрунтованої оцінки обєктів інтелектуальної власності у фармації (2013)
Благой В. В. - Екологічно спрямоване інвестування (2013)
Попадинець О. В. - Вплив рівня зайнятості та оплати праці на задоволеність економічних агентів з позиції "економіки щастя" (2013)
Удянська Г. М. - Теоретико-методологічні основи ситуаційного аналізу при проектуванні рекламної кампанії, Чернобровкіна С. В. (2013)
Матросова В. О. - Сучасні теоретико-методичні підходи до оцінки ефективності використання інноваційного потенціалу підприємства, Гончар Ю. В., Романчук К. В. (2013)
Погорєлова Т. О. - Проблеми державного регулювання сфери послуг в україні, Воробйова Н. О. (2013)
Бубенко П. Т. - Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості підприємства, Шаханова Г. А. (2013)
Хаустова І. Є. - Методичні підходи до розвитку і вдосконалення системи економічеої безпеки підприємства (2013)
Погорелов И. Н. - Методологические основы уровня организации ремонтного обслуживания оборудования на машиностроительных предприятиях (2013)
Линник О. І. - Особливості інформаційного забезпечення системи управління витратами, Кадук О. В. (2013)
Мехович С. А. - Розвиток інформаційних технологій управління підприємством при реалізації принципів реінжинірингу бізнес-процесів, Розпутько Ю. М. (2013)
Ларка М. І. - Сучасні тенденції та проблеми розвитку програм лояльності на споживчому ринку, Мірошник М .В., Анохін В. А., Олійник І. С. (2013)
Юр'єва І. А. - Потреба в посиленні внутрішнього контролю в сфері обліку розрахунків за єдиним соціальним внеском у зв’язку з останніми змінами в законодавстві, Шевченко Ю. В. (2013)
Волоснікова Н. М. - Організаційно-економічні механізми підвищення ефективності управління фінансовими потоками багатоцільової моделі інтегрованої логістизації процесів (2013)
Прокофьева А. C. - Проблемы стратегического развития предприятий в условиях переходной экономики, Черепанова В. О. (2013)
Фальченко О. О. - Стратегія забезпечення економічної безпеки підприємств, Глушач Ю. С. (2013)
Мелень О. В. - Фінансова стійкість підприємства як одна із складових його економічної безпеки, Сидоренко Ю. В. (2013)
Самборський В. О. - Методика оцінки стратегії енергетичної безпеки переробного підприємства (2013)
Маліков В. В. - Аналіз форм фінансової звітністі в контексті НП(с)БО 1 "загальні вимоги до звітності", Ковальова Т. В. (2013)
Кульпіна О. В. - Проблеми розвитку фондового ринку в Україні (2013)
Кляус Д. П. - Сценарний прогноз рівня соціальної відповідальності персоналу підприємства (2013)
Гармаш С. В. - Оцінка соціально-економічної ситуації на основі аналізу статистичних показників (на прикладі України) (2013)
Дудченко В. В. - Правогенеза в історичній школі права (2006)
Пархоменко Н. М. - До проблем формування вітчизняних концепцій праворозуміння у середині ХІХ — початку ХХ століття (2006)
Кравчук М. В. - Історико-правовий аспект розбудови збройних сил України на початку ХХ століття (2006)
Дмитрієнко Ю. М. - Першоджерела традиційної української правосвідомості (2006)
Подковенко Т. О. - Права національних меншин і громадян УНР за часів української Центральної Ради (2006)
Лінник Н. В. - Історичні передумови захисту прав і свобод дитини на різних етапах розвитку суспільства (2006)
Василевич Г. А. - Обеспечение в социальном правовом государстве приобретенных прав: конституционные гарантии, законодательство, практика (2006)
Білоусов Ю. В. - Шляхи забезпечення виконання рішень Конституційного Суду України, Івановська А. М. (2006)
Пунда О. О. - Збройне найманство: публічно та приватноправовий аспекти (2006)
Романовский Г. Б. - Право на жизнь: юридическая норма и доктрина (2006)
Слінько Т. М. - Становлення територіальної громади як парадигма розвитку місцевого самоврядування, Литвиненко Є. В. (2006)
Ярков В. В. - Основные мировые системы принудительного исполнения (2006)
Кучеренко І. М. - До питання гарантування фінансовими установами інтересів інвесторів у житловому будівництві (2006)
Стефанчук Р. О. - Система особистих немайнових прав фізичних осіб у сфері сімейних відносин: до питання вдосконалення (2006)
Сурженко О. А. - Юридична природа права інтелектуальної власності (2006)
Бондаренко-Зелінська Н. Л. - Дотримання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод при підготовці до судового розгляду справ судом касаційної інстанції (2006)
Нагнибіда В. І. - Поняття та система прав користування чужими речами за законодавством Німеччини (2006)
Кривенко Ю. В. - Щодо співвідношення понять "церква” та "релігійна організація” (2006)
Водоп’ян Т. В. - Проблема правового становища зачатої, але ще не народженої дитини в цивільному праві (2006)
Зелінський А. М. - До питання про поняття "пацієнт” (2006)
Шама Н. П. - Правова природа спадкового договору (2006)
Артюхова О. А. - Деякі проблеми визнання нежитлового приміщення об’єктом права власності (2006)
Дрішлюк В. І. - Щодо поєднання публічного та приватного в договірному праві України (на прикладі публічного договору) (2006)
Журик Ю. В. - Особливості оскарження та виконання рішень антимонопольних органів України (2006)
Повзун С. Л. - Зміст трудового договору як сукупність умов, що визначають взаємні права й обов’язки сторін (2006)
Костюк Ю. В. - Перспективи вдосконалення юридичного механізму реалізації права громадян на відшкодування шкоди, заподіяної екологічним правопорушенням (2006)
Яременко А. О. - Окремі аспекти правового регулювання порядку організації та проведення громадсько-політичних заходів в Україні (2006)
Токар А. М. - Акти місцевого управління: поняття та ознаки (2006)
Ткаченко О. В. - До питання про визначення поняття "корупція” (2006)
Продаєвич В. О. - Заходи адміністративного впливу, що застосовуються до неповнолітніх: поняття та місце в системі заходів адміністративного примусу (2006)
Січкар В. О. - Забезпечення прав і свобод людини в адміністративно-правових відносинах (2006)
Шудріков В. М. - Організаційно-правові аспекти оптимізації державного технічного огляду транспортних засобів (2006)
Тараненко Ю. О. - Окремі міжнародні фінансові злочини з використанням банківсько-кредитних установ, Андрущенко І. Г., Дзісяк О. П. (2006)
Мохончук С. М. - Зброя масового знищення як предмет злочину, передбаченого ст.cт. 439, 440 Кримінального кодексу України (2006)
Філіппов С. О. - Використання психологічних знань для ефективного застосування норм кримінального права (2006)
Виговський Д. Л. - Методи і засоби протидії негативному впливу кримінальної субкультури (2006)
Шевчук В. В. - Об’єкт злочину за кримінальним правом України, Охман О. В. (2006)
Плисюк Н. М. - Основні ознаки перевищення меж необхідної оборони (2006)
Охман О. В. - Характеристика суб’єкта злочину за кримінальним законодавством України (2006)
Карпов Н. С. - Змагальність у слідстві: криміналістичний аспект (2006)
Карпенко М. О. - Деякі питання впровадження ідеї відновного правосуддя в кримінально-процесуальне законодавство України, Туманянц А. Р. (2006)
Никоненко М. Я. - Проблемні питання застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до пред’явлення особі обвинувачення (2006)
Михайлишин О. Р. - Теоретичні аспекти причин помилок у слідчій діяльності (2006)
Гордін Л. Я. - Види слідчо-оперативних груп: порівняльна характеристика (2006)
Савенко М. Є. - Процесуальні функції суду у кримінальному судочинстві на стадіях досудового слідства та судового розгляду (2006)
Олійник Н. М. - Формування спільної політики з питань міграції у Європейському Союзі (2006)
Воробйов В. П. - Правове забезпечення державної морської політики України у світлі досвіду Європейського Союзу (2006)
Олуйко В. М. - До питання правового забезпечення доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави (2006)
Дробко Е. В. - Трудова міграція та українська діаспора за кордоном (2006)
Шевчук А. П. - Формування моделей соціальної політики як складова державного управління в соціально-економічній сфері (2006)
Есимова Ш. А. - Управление организационной культурой (2006)
Хачатурян Х. В. - Використання ринкових механізмів як джерело інноваційного розвитку державного управління (2006)
Биркович В. І. - Розвиток туристичної галузі в регіоні (2006)
Рудакевич М. І. - Роль морального спілкування у формуванні етичної поведінки державних службовців (2006)
Молодожен Ю. Б. - Поняття і сутність територіальної громади в системі місцевого самоврядування України (2006)
Рета М. В. - Аналіз факторів формування витрат процесу створення нової продукції (2006)
Корженівська Н. Л. - Проблеми та перспективи банківського кредитування в аграрній сфері, Кушнір Л. А. (2006)
Кабаці Б. І. - Вплив структури державних видатків на динаміку економічного зростання в Україні (2006)
Дрозд І. М. - Особливості страхування професійної відповідальності (2006)
Мусаткіна В. П. - Оцінка конкурентних позицій Закарпатської області (2006)
Богуцький В. С. - Продовольчий комплекс Рівненської області: існуючий стан та перспективи розвитку (2006)
Приступа М. І. - Інформаційне та правове забезпечення соціально-трудових відносин у регіоні (2006)
Домбровський В. А. - Оцінка результатів діяльності персоналу підприємств: проблеми теорії та практики (2006)
Машіна Н. І. - Творчі індустрії у світлі міжнародного досвіду, Сазонова М. В. (2006)
Вавринчук М. П. - Проблеми реалізації місіонерської діяльності в Україні: геополітичний аспект (2006)
Виговська Т. В. - Роль світоглядного фактора у процесі формування екологічної свідомості особистості (2006)
Кафарський В. І. - Політичні партії та групи тиску: проблеми взаємовідносин та правового регулювання (2006)
Бернюков А. М. - Дометодологічний етап розвитку герменевтичних вчень (2006)
Рогожа В. Г. - Порядок слів у висловленнях з експресивно-вольовою модальністю в текстах кодексів України (2006)
Комар Ю. М. - Формування управлінського типу мислення студентів шляхом реалізації cистемно-діяльнісного підходу у навчанні (2006)
Стеченко Д. М. - Рецензія на монографію "Київська господарська агломерація: досвід регіонального менеджменту” (автори С. І. Іщук, О. В. Гладкий) (2006)
Омельчук О. М. - Актуальне дослідження проблем кримінально-правової боротьби з ухиленням від сплати податків (2006)
Кресін О. - Закон: стабільність і динаміка, Монастирський Д., Салко О. (2006)
Персоналії (2006)
Вихідні дані (2006)
Розіт Т. В. - Наднаціональні та національні органи регулювання світових фінансових ринків (2013)
Чмельова О. С. - Концептуальна основа розвитку інноваційного потенціалу підприємства, Татарчук О. Ю. (2013)
Стригуль Л. С. - Передумови та фактори економічної безпеки промислових підприємств (2013)
Юр’єва І. А. - Аналіз шляхів удосконалення автоматизації обліку заробітної плати на підприємстві, Березіна Т. В. (2013)
Чернишенко О. І. - Вибір оптимального метода розподілу непрямих витрат на промислових підприємствах, Ларка М. І. (2013)
Косенко О. П. - Еколого-соціальна оцінка інтелектуально-інноваційних технологій, Долина І. В., Перерва П. Г. (2013)
Майборода О. Є. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності металургійної галузі (2013)
Матросова В. О. - Аналіз інноваційної активності підприємств України та стратегія формування корпоративного інноваційного потенціалу, Семенова О. О. (2013)
Чернобровкіна С. В. - PR-діяльність у сфері промисловості, Удянська Г. М. (2013)
Воліков В. В. - Модель управління формуванням та використанням бренд-капіталу на промисловому підприємстві, Ларка М. І. (2013)
Жмінька Л. А. - Економічна сутність управління оборотними коштами (2013)
Рета М. В. - Діагностика фінансового стану як інструмент управління фінансовою безпекою підприємства, Шимко Н. І. (2013)
Черепанова В. А. - Адаптивна система управління підприємством, Юнусова А. Ю. (2013)
Пустовар Я. П. - Роль воспроизводственной функции заработной платы в формировании трудового потенциала работника (2013)
Стригуль Л. С. - Особливості застосування збалансованої системи показників для забезпечення економічної безпеки підприємства, Кириченко О. В. (2013)
Колотюк О. І. - Формування стратегії інноваційного розвитку промислового підприємства, Шукун О. М., Локтіонова І. С. (2013)
Мелень О. В. - Актуальні питання оподаткування прибутку, Лукаш С. В. (2013)
Тимофєєв Д. В. - Проблеми захисту назви кондитеських виробів як торговельних марок, Ковальчук Т. Л. (2013)
Погорелов С. Н. - Влияние совершенствования технологической структуры парка оборудования на изменение объемов ремонтных работ, Погорелова Л. В. (2013)
Гончаров А. Б. - Формування інноваційно-інвестиційної стратегії сучасного фармацевтичного підприємства, Гончарова С. Ю. (2013)
Каретнікова В. С. - Економічні проблеми інноваційних технологій переробки насіння соняшника, Сокол Г. І., Перевалов Л. І., Тесленко С. О. (2013)
Бубенко П. Т. - Влияние конкуренции на инновационное предприятие, как стимулирование процесса принятия управленческих решений, Сидоренко Е. Н. (2013)
Віхляєва С. І. - Шляхи оптимізації управлінських рішень підприємства в умовах ризику та невизначеності, Федяй В. І. (2013)
Попов М. О. - Оцінка і напрямки підвищення ефективності використання енергоресурсів на підприємствах олійно-жирової галузі (2013)
Головня В. В. - Международные стандарты профессиональной практики внутреннего аудита - гарантия выполнения службой внутреннего аудита своих задач, Хаустова И. Е. (2013)
Фальченко О. О. - Конкурентоспроможність як складова економічної безпеки підприємства, Токарь Н. Б. (2013)
Линник О. І. - Стратегія економічної безпеки підприємства як фактор зменшення впливу зовнішніх та внутрішніх загроз, Артеменко Н. В. (2013)
Сластяникова А. І. - Управління ресурсним потенціалом керовано-організаційного розвитку підприємства: аналітичний аспект (2013)
Побережна Н. М. - Інвестиційна складова економічної безпеки (2013)
Юр’єва І. А. - Механізм інвестиційного забезпечення економічної безпеки підприємства (2013)
Погорєлова Т. О. - Особливості функціонування системи ризик-менеджменту в комерційних банках України, Ляшенко Г. П. (2013)
Погорєлов М. І. - Розробка методики планування і організації ремонтного виробництва на основі регресійних моделей, Погорєлов С. М. (2013)
Ковальов Є. В. - Інноваційність підприємства, Никифорець Т. Є. (2013)
Мелень О. В. - Інноваційний розвиток та конкурентоспроможність машинобудівних підприємств (2013)
Стригуль Л. С. - Дослідження існуючих методичних підходів аналізу рівня інвестиційної привабливості підприємств України (2013)
Гуцан Т. Г. - Світовий досвід розвитку державних корпорацій, Чекардіна Є. Ю. (2013)
Літвиненко М. В. - Формування стратегії науково-технічного розвитку на рівні організації, Кравцов А. О. (2013)
Садовский В. А. - О синергетическом моделировании инновационных процессов в экономике здравоохранения, Семенченко Г. В. (2013)
Рыльцев Р. О. - Определение инвестиционной привлекательности предприятия и общие подходы к её оценке (2013)
Фурса В. А. - Шляхи підвищення розвитку та функціонування підприємств теплоенергетики, Зубенко Т. М. (2013)
Рубан В. В. - Сучасні проблеми соціально-відповідального маркетингу (2013)
Рожко В. І. - Безробіття в Україні як показник соціального розвитку країни (2013)
Перерва П. Г. - Антикризовий механізм санації та реструктуризації підприємств хімічної промисловості, Товажнянський В. Л. (2013)
Александрова В. О. - Методичний підхід до формування сценаріїв імітаційного моделювання бізнес-процесів (2013)
Алексеєнко Л. М. - Вплив фінансово-кредитних інструментів державного регулювання на розвиток акціонерних товариств в Україні (2013)
Kovács Ferenc - Coal resources and supply conditions in different countries (2013)
Безугла Д. В. - Організаційно-економічні аспекти інноваційної діяльності підприємств Харківської області (2013)
Педенко М. М. - Вдосконалення політики ціноутворення в сучасних умовах господарювання (2013)
Гриценко Н. В. - Якості сучасного керівника залізничного транспорту в умовах його реформування (2013)
Кучіна С. Е. - Цілі та засоби реалізації маркетингового аудиту, Частій Д. В. (2013)
Глухова С. В. - Сучасні підходи до оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства (2013)
Кильницька Є. В. - Структурування процесу управління дебіторською заборгованістю підприємств (2013)
Косарєва І. П. - Проблеми розвитку іпотечного ринку в Україні, Сукрушева Г. О., Сарматицька Н. В. (2013)
Глухова С. В. - Етимологія поняття "витрати" та його сучасні особливості, Конаржевська О. Є. (2013)
Ларка Л. С. - Стратегія управління потенціалом підприємства як складова його стратегічного набору, Донець Н. М., Сіренко М. О. (2013)
Майстро Р. Г. - Важливість cистематичного проведення аналізу фінансового стану підприємства, Позднякова А. А. (2013)
Назаренко О. В. - Оцінка економічного благополуччя на мікро- та макро-рівнях, Решетняк Н. Б., Єгорова О. Ю. (2013)
Мехович С. А. - Методологічні особливості підбору і розстановки робочих кадрів на ремонтних роботах, Погорєлова Л. В. (2013)
Манойленко О. В. - Теоретико-методологічні аспекти забезпечення динамічної стійкості корпоративних структур в системі економічної безпеки (2013)
Переднє слово (2013)
Вонсович Г. Б. - Ретроспектива рефлексії ідеології Д. Донцова ("Не визволимося політично, поки не визволимося духовно" ("Росія чи Європа?") (2013)
Євграфова А. О. - "Українська хартія вільної людині" в контексті спадщини Івана Огієнка (2013)
Завальнюк О. М. - Діяльність Івана Огієнка з популяризації історії Кам’янець-Подільського державного українського університету в зарубіжжі (до 95-річчя заснування вишу) (2013)
Іваневич Л. А. - Історичні аспекти у працях подолянина Костя Широцького (2013)
Іваневич В. С. - Устим Кармелюк (до 200-річчя початку повстанського руху на Поділлі), Трембіцький А. А. (2013)
Корнійчук Т. В. - І. Котляревський і Полтавська філія Російського Біблійного товариства (2013)
Кравчук Л. В. - Мова мас-медіа як основне джерело збагачення новотворами загальномовного словника (2013)
Крик Н. В. - Книговидавнича діяльність в період Директорії УНР (2013)
Лєцкін М. О. - "…Без нації не може бути розвитку індивідуальностей…" (взаємини Івана Огієнка та Євгена Онацького) (2013)
Мацько В. П. - Наукова рефлексія Мирона Степняка в просторі дослідження "Молодої музи" (початок 30-х років ХХ століття) (2013)
Мозолюк О. М. - Старослов’янізми в історичній епопеї "Наш бій за Державність" Івана Огієнка (2013)
Нагорний Я. В. - Рецептивний метод дослідження в літературознавчій практиці Павла Богацького (2013)
Огірко О. В. - Роль українських церков в запровадженні християнської етики в систему духовно-морального виховання молоді (2013)
Подрига В. М. - Особливості художньої інтерпретації архетипів колективного несвідомого у прозі О. Сомова (2013)
Поліщук В. Т. - Павло Филипович про Петра Гулака-Артемовського та ранній український романтизм (2013)
Потапчук І. М. - Народні назви частин річки та способу руху води в ній у західноподільських говірках (2013)
Почапська-Красуцька О. І. - Розважальна комунікація як метод ігрореалізації в друкованих періодичних виданнях Подільської губернії 1917-1921 рр. (2013)
Починок Л. І. - Драма В. Винниченка "Чорна Пантера і Білий Медвідь" у світлі християнських істин (2013)
Продан Ю. П. - Термінографія в Україні початку ХХІ століття: проблеми, перспективи й тенденції розвитку (2013)
Прокопчук В. С. - "Нещастя цих українців у тому, що їм довелося жити в таку історичну епоху…", Тітова Н. В. (2013)
Прокоф’єв І. П. - Поезія Петра Карася (2013)
Рарицький О. А. - Світоглядні та художні особливості поетичної збірки "Зелений шум" (2012 р.) Івана Прокоф’єва (2013)
Саган О. Н. - Проблема ідентифікації "Українського православ’я" у витрактуванні митрополита Іларіона (Огієнка) (2013)
Соболь В. О. - Григорій Сковорода і Лесь Курбас: у пошуках внутрішньої людини (до 125-річчя від дня народження Леся Курбаса) (2013)
Сохацька Є. І. - Сила авторитету: 75-ліття митрополита Іларіона (Івана Огієнка) в Канаді (1957 р.) (за матеріалами "Віри й Культури") (2013)
Сохацька Є. І. - Шевченкіана Івана Огієнка (митрополита Іларіона) за сторінками часопису "Віра й культура" (1953-1967 рр.) (2013)
Старенький І. О. - Співпраця Івана Огієнка з Пилипом Клименком та Юхимом Сіцінським в галузі охорони пам’яток на Поділлі в період Української революції (2013)
Тимошик М. С. - "Найперше наше спасіння – це служба народові": головні змістові домінанти богословських студій митрополита Іларіона (Огієнка) (2013)
Трембіцький А. М. - Життєві шляхи і творча спадщина талановитого прозаїка української діаспори, уродженця Ізяславщини – священика Харитона Довгалюка (2013)
Тюрменко І. І. - Епстолярій як джерело до вивчення повсякденного життя митрополита іларіона у Швейцарії (2013)
Франчук Т. Й. - Педагогічний потенціал афоризмів Івана Огієнка (2013)
Швець Н. С. - Епістолярій Олекси Гай-Головка як джерело формування його ідейних та художніх поглядів (2013)
Сохацька Є. - До справжнього Шевченка. Іван Огієнко (митрополит Іларіон) – один із творців наукової Шевченкіани (2013)
Іларіон Митрополит - Перше видання революційних віршів Тараса Шевченка. Літературна монографія (2013)
Іларіон Митрополит - Чергові завдання Шевченкознавства (2013)
Іларіон Митрополит - Огляд нових видань (2013)
Gerus O. W. - First steps: Ivan Ohienco’s entry into the Ukrainian National Arena (2013)
Yereniuk R. - The global legacy of Metropolitan Ilarion (2013)
Yereniuk R. - Translating the Bible into Ukrainian took this professor 21 years and proved an exciting feat of scholarship on the run (2013)
Красуцький М. І. - Григорій Костюк: через роки і відстані. До 111-тої роковини від дня народження (2013)
Казимирів-Мединська М. - Спогад про Митрополита Іларіона (2013)
Соболь В. - Про Шевченка та дороги до українсько-польського порозуміння...до 200-ліття Тараса Шевченка : Козак Стефан. Шевченкознавчі та порівняльні студії. Статті. Розвідки. Лекції / голов. ред. Г. Скрипник; упоряд. Р. Радишевський. Міжнародна асоціація україністів; Міжнародна школа україністики. – К.: Вид-во Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України, 2012. – 568 с. (2013)
Сохацька Є. І. - Вагоме слово в царині огієнкознавства: тритомник Михайла Лєцкіна (2013)
Сохацька Є. І. - Нове видання фундації митрополита Іларіона (Огієнка) (2013)
Завальнюк О. М. - Огієнкіана в Кам’янці-Подільському: щедрий десятилітній ужинок. (Огляд наукової збірки "Іван Огієнко і сучасна наука та освіта" 2003-2012 рр.) (2013)
Лауреати премії імені Івана Огієнка 2013 р. (2013)
Сохацька Є. І. - Зустріч з огієнкознавцями (2013)
Сохацька Є. І. - Про Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Творча спадщина Івана Огієнка (митрополита Іларіона) в контексті сучасних українських реалій (2013)
Сохацька Є. І. - Про наукову богословсько-історичну конференцію "Із Києва по всій Русі", присвячену 1025-літтю хрещення Київської Руси-України (2013)
Сохацька Є. І. - Творчі здобутки лауреатів Огієнківської премії: Лідія Шевело (2013)
Красуцький М. - Грона калини червоні: повість (уривок) (2013)
Юр’єва І. А. - Структура механізму забезпечення економічної безпеки підприємства, Хаустова І. Є. (2013)
Литвиненко М. В. - Формирование конкурентных преимуществ предприятия путем перехода на расчетливое производство, Синьюй Ли, Цзянь Лу (2013)
Нотовський П. В. - Методичний підхід до врахування взаємодії суб’єктів інвестиціної діяльності електроенергетичних підприємств (2013)
Рета М. В. - Методичні підходи до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства, Іванова А. О. (2013)
Крамськой Д. Ю. - Методика визначення оптимального терміну амортизації основних фондів на промислових підприємствах (2013)
Яковлєв A. І. - Викориcтaння прогрaмного зaбезпечення для плaнувaння нa підприємcтві, Хижняк І. В. (2013)
Никитюк О. Б. - Стратегии управления интеллектуальной собственностью: нематериальные активы в компаниях (предприятиях) с оценкой стоимостии амортизации (2013)
Чуб О. І. - Оптимальний розподіл ресурсів при реалізації проектів реконструкції інженерних мереж в мультипроектному середовищі, Новожилова М. В. (2013)
Ларка М. І. - Дослідження фінансових відносин і руху фінансових ресурсів у процессі господарської і торгової діяльності підприємств підйомно-ранспортного устаткування, Мочалова М. C. (2013)
Решетняк Н. Б. - Инструменты социализации рынка труда на микроуровне, Золотарь Н. Ю. (2013)
Олійник Ю. А. - Роль взаємовідносин учасників інвестиційних та інноваційних процесів (2013)
Глухова С. В. - Сучасні підходи до визначення поняття "дебіторська заборгованість" підприємства, Поп Ю. В. (2013)
Фальченко Е. А. - Подходы к решению проблем промышленного бизнеса, Токарь Н. Б. (2013)
Катков Є. О. - Маркетингові стратегії виведення об’єктів інтелектуальної власності промислового підприємства на ринок, Ларка М. І. (2013)
Клунко Н. С. - Механизмы обеспечения инновационного развития высокотехнологичных и наукоемких производств в фармацевтическом комплексе России (2013)
Лісіна В. Ю. - Базові засади формування семантичних моделей категоріального апарату державного фінансового контролю (2013)
Перерва П. Г. - Формування стратегії розвитку підприємств хімічної промисловості (2013)
Kovács Ferenc - Coal rates in electricity production. the reality of climate causes (2013)
Погорєлова Т. О. - Система управління персоналом як основний елемент системи управління підприємством, Ігнатьєва Ю. І. (2013)
Манойленко О. В. - Формування методичного підходу фінансової оцінки реалізації цілей інноваційної політики підприємства, Строков Є. М. (2013)
Кучіна С. Е. - Методичні засади формування системи показників економічної ефективності виробництва, Неплох Г. М. (2013)
Климова С. О. - Анализ векторных перспектив экономической интеграции Украины (2013)
Гармаш С. В. - Формування підприємницького етосу як чинника ефективного функціонування підприємницького сектору в економіці та показника економічного і соціального розвитку країни (2013)
Попадинець О. В. - Напрямки і форми соціалізація капіталістичної економіки (2013)
Колотюк О. І. - Розвиток системи фінансування інновацій – стратегічний напрямок становлення національної інноваційної системи, Санковська Ю. С. (2013)
Архієреєв С. І. - Визначення економічної сутності оборотних коштів та джерел їх формування, Жмінька Л. А. (2013)
Самборський В. О. - Сутність енергетичної безпеки підприємства: теоритичні підходи (2013)
Сударкіна С. П. - Ефективність антикризового управління та місце маркетингових заходів у цій системі, Губарь Л. Ю., Сапко С. О., Торіна О. В. (2013)
Челядінова Н. Г. - Використання капіталізації на залізничному транспорті України як потенціал для залучення інвестиційних коштів (2013)
Хан Т. Ф. - Організація енергоменеджменту на машинобудівних підприємствах (2013)
Садовський В. А. - Інноваційна політика підприємств в умовах глобалізації виробництва, Ромазанова І. Р. (2013)
Сергієнко Т. Б. - Моніторинг факторів впливу на інвестиційну привабливість підприємства (2013)
Остапенко О. С. - Аналіз сучасного стану фінансової системи україни на шляху євроінтеграції, Матросова В. О. (2013)
Корягіна В. М. - Моральне стимулювання трудової діяльності персоналу (2013)
Головіна К. М. - Інноваційна діяльність підприємств України: класифікація та тенденції розвитку, Черепанова В. О. (2013)
Ткачова Н. П. - Особливості ефективного управління репутацією компанії в мережі інтернет, Пилипенко Г. С. (2013)
Зелена В. М. - Використання системи збалансованих показників , як сучасного інструменту аналізу діяльності підприємства (2013)
Нагорна Ю. І. - Оцінка ефективності діяльності підприємства на основі поєднання показників концепції bsс та показника доданої економічної вартості (2013)
Гуревич М. І. - Дослідження теоретичних підходів визначення інноваційної стратегії розвитку підприємства (2013)
Косенко О. П. - Просування як складова частина маркетингового процесу комерціалізації інновацій, Балишева В. Д. (2013)
Кутова Ю. В. - Фінансування інноваційної діяльності підприємств в Україні (2013)
Крамський Д. Ю. - Стратегічне планування інноваційного розвитку підприємства, Рачинська А. В. (2013)
Быльева К. О. - Методические подходы к оценке эффективности инновационных проектов, Долгова А. В. (2013)
Перерва П. Г. - Оптимізація інвестиційного забезпечення технічного переоснащення виробництва, Безугла Д. В. (2013)
Казарян А. А. - Роль маркетингу інновацій як інструменту підвищенні конкурентоспроможності підприемства (2013)
Косенко О. П. - Краудсорсинг – новий метод сучасних маркетингових технологій, Старицька Н. Ю. (2013)
Дьякова Н. М. - Інноваційні стратегії підприємства: від розробки до реалізації, Колісник А. В. (2013)
Кайдалова Г. О. - Дослідження ефективності використання основних фондів підприємств, Ларка М. І. (2013)
Віхляєва С. І. - Техніко-економічне обґрунтування визначення потрібної кількості тренажерів та зразків техніки при підготовці військових фахівців, Березовенко Л. В. (2013)
Колотюк О. І. - Дослідження та розробка ефективної інноваційної стратегії, Санковська Ю. С. (2013)
Єршова Н. Ю. - Обгрунтування методичного підходу до аналізу витрат на виробництво нового виду продукції підприємства, Майкова Ю. Д. (2013)
Косенко О. П. - Ранжування інтелектуально-інноваційних технологій за методом функції бажаності, Долина І. В., Перерва П. Г. (2013)
Погорєлова Т. О. - Особливості факторингу як інструменту мінімізації дебіторської заборгованості, Ляшенко Г. П. (2013)
Подрез О. И. - Маркетинговая стратегия предприятия: необходимость и этапы разработки (2013)
Дригваль А. С. - Формирование организационно-экономического механизма управления предприятием, Черепанова В. А. (2013)
Котляр Я. О. - Управление инновационным развитием предприятия: место и роль маркетинга (2013)
Палієнко А. А. - Методологія дослідження інноваційної діяльності підприємства (2013)
Погорелов Н. И. - Методика определения экономической эффективности ремонта, Погорелов С. Н. (2013)
Дорофеев Ю. И. - Стабилизирующее управление запасами в сетях поставок с ограничениями в условиях неопределенного стохастического спроса, Куценко А. С. (2013)
Никульченко А. А. - Применение генетических алгоритмов при расчете оптимального плана дистрибуции товаров (2013)
Кротов К. B. - Модель многоуровневого программирования построения расписаний обработки требований комплектов различных типов (при формировании групп партий), Шишкевич В. Е. (2013)
Зройчикова Е. B. - Сравнительный анализ разложений аффинных преобразований в задаче нормализации изображений, Путятин Е. П. (2013)
Шипулина Л. B. - Управление переориентацией космического аппарата с ограничением на ориентацию, Татаринова О. А., Корытко Ю. Н. (2013)
Маркарян Г. О. - Система управління та моніторингу кредитних операцій як інструментарій протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (2013)
Евсеев С. П. - Портативные средства криптографической защиты конфиденциальных данных, Король О. Г. (2013)
Гамаюн И. П. - Некоторые методы решения задач классификации объектов и группировки параметров, Безменова О. Н. (2013)
Минухин С. В. - Алгоритмы, программная архитектура и информационная технология моделирования методов масштабирования скоростей параллельных процессоров вычислительного кластера, Сухонос М. И. (2013)
Каткова Т. И. - Экономико-математическая модель задачи выбора стратегических направлений деятельности предприятия (2013)
Годлевский М. Д. - Результаты исследования информационной технологии управления качеством процесса разработки программного обеспечения на основе полноразмерной исходной информации, Брагинский И. Л., Бабина А. С., Рычко Г. Г. (2013)
Селякова С. М. - Двухуровневая модель принятия решений в случае зависимости весов критериев от состояний внешней среды (2013)
Петрасова С. В. - Метод автоматической экстракции парадигматических отношений между понятиями толкового словаря, Кочуева З. А., Хайрова Н. Ф. (2013)
Міненко О. С. - Дослідження видів перестрахування та розробка системи оптимального перестрахового захисту портфеля страхової компанії, Хазієва А. Т. (2013)
Шевчук О. А. - Формализация процесса планирования деятельности строительно-монтажной организации (2013)
Сидоренко А. Ю. - Применение воксельной модели при моделировании электронного облака, Потапенко А. И. (2013)
Александрова Т. Е. - Цифровой стабилизатор лазерного луча танкового прицела-дальномера (2013)
Александрова Т. Е. - К вопросу синтеза линейных инвариантных систем стабилизации (2013)
Яковлєв A. І. - Викориcтaння інформaційної логіcтики, Шaповaлов A. Є. (2013)
Ларка М. І. - Персонал підприємства та методи його планування, Бондаренко О. С. (2013)
Сударкіна С. П. - Методи оцінки і подолання маркетиноггвих ризиків, Манжос М. І., Манчинська Ю. В., Попова О. М. (2013)
Крамськой Д. Ю. - Аналіз та удосконалення економічного змісту понять інновації і інноваційний розвиток, Кучинський В. А. (2013)
Колотюк О. І. - Інноваційна "пасивність" українських підприємств на сучасному етапі: причини, наслідки та шляхи подолання, Татарчук Р. П. (2013)
Ларка М. І. - Резерви підвищення ефективності використання основних засобів підприємства, Горжій Д. О. (2013)
Момот А. И. - Теоретические основы и закономерности формирования корпоративных технологий управления, Норенко Ю. И. (2013)
Скворчевський О. Є. - Порівняльний аналіз часових рядів показників діяльності комерційного банка та банківської системи вцілому, Івченко А. Ю. (2013)
Кучіна С. Е. - Планування праці та персоналу на торгівельному підприємстві, Топчий Ю. О. (2013)
Перерва П. Г. - Методичні рекомендації по розробці організаційної структури управління допоміжними виробництвами, Погорєлов І. М. (2013)
Косенко О. П. - Технологічний аудит на промислових підприємствах: теоретико-методичні та практичні аспекти (2013)
Самченко Ж. В. - Особливості застосування методів оцінки ринкової капіталізації компанії в умовах переходу України на МСФО, Манойленко О. В. (2013)
Тимофєєва К. О. - Інноваційний кластер на територіальній основі, як джерело реалізації інноваційної політики держави щодо розвитку машинобудування (2013)
Ткачов М. М. - Ринок контрафактної продукції в системі неформальної економіки (2013)
Кучіна С. Е. - Бізнес-план підприемства: необхідність впровадження, Дмитренко Р. В. (2013)
Матросова В. О. - Спектральний аналіз динамічних коливань як інтрумент дослідження економічного потенціалу підприємства (2013)
Погорєлов М. І. - Сучасні проблеми мотивації працівників та шляхи їх вирішення, Гордієнко А. Д. (2013)
Матросов О. Д. - Моральне та матеріальне стимулювання праці, Михайлик С. В. (2013)
Кучинський В. А. - Підвищення ефективності виробництва – запорука конкурентоспроможності підприємства, Омельченко О. І. (2013)
Погорєлов М. І. - Підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємства, Дунь Н. Г. (2013)
Шилова К. В. - Підвищення ефективності системи стимулювання персоналу організації (2013)
Передрій А. Е. Ю. - Методика вибору компанії-аутсорсера (2013)
Двинских В. Н. - Экономическая парадигма XXI века как отрицание отрицания (2013)
Долина І. В. - Формування нових технологічних поцесів, у розрізі сучасної державної інноваційної політики України (2013)
Благой В. В. - Факторний аналіз беззбиткового обсягу продажів (2013)
Побережна Н. М. - Особливості господарювання машинобудівних підприємств Харківського регіону як основа для їх ефективного функціонування та стратегічного розвитку, Побережний Р. О. (2013)
Волоснікова Н. М. - Методологічні засади інтегрування ефективних методів моделювання дисперсійної характеристики логістизації процесів на підприємствах (2013)
Ларка М. І. - Аналіз фінансовго стану підприємства як засіб підвищення ефективності його діяльності, Лісовська Г. О. (2013)
Сударкіна С. П. - Удосконалення стратегії відтворення основних фондів підприємства, Гулякін С. Ю. (2013)
Черепанова В. О. - Інноваційні процеси комерціалізації науково-дослідної діяльності підприємств, Локтіонова І. С. (2013)
Головня В. В. - Роль аудита в реинжиниринговых процессах, хаустова И. Е. (2013)
Контурова С. М. - Вітчизняні ТНК – вимога часу (2013)
Тіманюк В. М. - Методика відбору інноваційних розробок для подальшої їх комерціалізації (2013)
Алексеенко М. В. - Дар профессора П. В. Беккера библиотеке Ришельевского лицея (2013)
Левченко В. В. - Судьбы сотрудников Научной библиотеки Одесского университета на фоне социально-политических трансформаций первой трети XX века (2013)
Гребцова И. С. - Материалы личного происхождения как источник изучения деятельности педагога и публициста М. П. Розберга в Одессе (2013)
Мурашко Е. С. - Одесский политехнический институт: предыстория открытия в публикациях одесской периодической печати второй половины XIX -начала XX вв, Самодурова В. В. (2013)
Полевщикова Е. В. - Отечественная война 1812 года в книжном собрании Н. К. Шильдера: книги с автографами (2013)
Подрезова М. О. - Бібліографічна культура періодичного видання як напрямок інформаційно-аналітичної діяльності бібліотеки (2013)
Великодная И. Л. - Новый каталог: Польские старопечатные издания в научной библиотеке Одесского Национального университета имени И. И. Мечникова (2013)
Янко С. В. - Результаты исследования процесса фильтрации воды через слой гранулированного материала, Трошенькин Б. А., Зипунников Н. Н. (2013)
Матюхов Д. В. - Кінетика екстрагування етанолрозчинних речовин макухової крупки соняшнику (2013)
Нетреба А. О. - Використання нових волокнисто-фільтруючих матеріалів в технології вінтеризації соняшникової олії, Гладкий Ф. Ф. (2013)
Ульев Л. М. - Экстракция данных для процесса ректификации смеси ацетон-метанол, Лунёв А. А. (2013)
Ульев Л. М. - Тепловая интеграция процесса ректификации смеси ацетон-метанол, Лунёв А. А. (2013)
Ульев Л. М. - Определение энергосберегающего потенциала вакуумного блока на установке типа АВТ с помощью пинч-анализа, Яковский К. А. (2013)
Ульев Л. М. - Экономическое обоснование теплоэнергетической интеграции на установке первичной переработки нефти, Рахманиан М. А. (2013)
Добрицкая Н. Ф. - Результаты измерения удельной поверхности дисперсных сплавов, используемых для получения водорода из воды, Трошенькин В. Б. (2013)
Ульєв Л. М. - Оптимізація технологічної схеми автоматизованої установки ректифікації частково розчинної азеотропної суміші за допомогою пінч-технологій, Гарєв А. О., Миронов А. Н. (2013)
Бухкало С. І. - Комплексні інноваційні проекти студентів у якості учасників енергетичної неділі ЕС, Ольховська О. І., Серіков А. В., Зіпунніков М. М., Іглін С. П., Гардер С. Є., Климашко А. І., Заднепровська Д. Ю., Рева Д. С., Борхович А. А. (2013)
Мольченко С. М. - Використання водно-спиртового розчину кальцинованої соди для нейтралізації соняшникової олії, Бродюк І. С., Демидов І. М. (2013)
Ульев Л. М. - Определение энергетического потенциала процесса стабилизации нефти с помощью пинч-анализа, Кержакова М. О. (2013)
Ульев Л. М. - Пинч-интеграция процесса ректификации смеси этанол-вода, Грицай С. В. (2013)
Ульев Л. М. - Моделювання теплообміну нафти в насосно-компресорній трубі з навколишнім середовищем, Самойленко М. Г. (2013)
Арутюнян Т. В. - Зміни ліпідного складу пшениці та супутних речовин при пророщуванні, Гладкий Ф. Ф., Данилова Л. А. (2013)
Добрунов Д. Є. - Удосконалення технології отримання харчового білку та олії з насіння соняшнику, Перевалов Л. І, Пивень О. М. (2013)
Мельник А. П. - Емульгуючі властивості монодіацилгліцеринів і азотпохідних жирних кислот лляної олії, Малік С. Г. (2013)
Клещев М. Ф. - Дослідження оптимальних умов спектрофотометричного визначення амінокислот, Костиркіна Т. Д., Варанкіна О. О., Масалітіна Н. Ю., Гришковська А. В. (2013)
Капустенко П. А. - Тепловая интеграция установки кристаллизации гидролизной серной кислоты, Арсеньева О. П., Гарев А. О., Захаров Д. С. (2013)
Невмивака Д. В. - Одержання моноацилглицеролів гліцеролізом етилових ефірів жирних кислот, Демидов І. М. (2013)
Северин О. А. - Розробка нагрівача для інтенсифікації припливу сланцевого газу (2013)
Данилов Ю. Б. - Выпаривание при гравитационном течении пленки раствора, Гавриличенко И. Г. (2013)
Корнюш Г. В. - Співзвучність ідей М. М. Ланге із сучасними постулатами про універсальність у вищій освіті (2013)
Агейчева А. О. - Деякі особливості розвитку дистанційної освіти Швеції, Бухкало С. І. (2013)
Зеленський Р. М. - Роль і місце навчальної дисципліни "Фізичне виховання" у формуванні цінністного ставлення студентської молоді до свого здоров'я (2013)
Керімі А. В. - Визначення процедури антикризового управління спрямованого на зниження ризику кредитних операцій, Смоловик Р. Ф. (2013)
Абдулаева Г. З. - Анализ некоторых направлений повышения финансовой устойчивости предприятия, Смоловик Р. Ф. (2013)
Кін О. М. - Зміст громадської діяльності студентської молоді вищих навчальних закладів України в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. (2013)
Каракулов М. Б. - До питань забезпечення економічної безпеки кредитних операцій, Смоловик Р. Ф. (2013)
Каракулов А. Б. - Основні напрямки зниження ризику кредитних операцій з точки зору запобігання нелегальної фінансової діяльності, Смоловик Р. Ф. (2013)
Гайдулін О. О. - Зміна інтерпретаційних стратегій як рушійна сила доктрини права: історія і сучасність (2013)
Заворотченко Т. М. - Механізм реалізації політичних прав громадян: методологічні засади (2013)
Конопелько О. В. - Особливості формування ідеологічної функції сучасної держави: постановка проблеми (2013)
Кріцак І. В. - Теоретико-правовий аналіз існуючих моделей функціонування поліції та проблема реалізації функції надання послуг населенню органами внутрішніх справ (2013)
Фіночко Ф. Д. - Управління в Стародавньому Китаї та учення про законодавство (2013)
Артеменко І. А. - До питання реалізації адміністративно-процесуальної провосуб’єктності органів виконавчої влади в адміністративному судочинстві (2013)
Борисова Л. В. - Інформаційна безпека як визначальний компонент національної безпеки України, Тулупов В. В. (2013)
Воронін Я. Г. - Адміністративно-правове регулювання діяльності нафтогазового комплексу України (2013)
Губарєв Г. Г. - Законодавчо-організаційні та науково-технічні аспекти проблеми незаконного обігу та сертифікації електрошокових пристроїв в Україні (2013)
Джагупов Г. В. - Адміністративна діяльність дільничного інспектора міліції щодо попередження насильства в сім’ї, як складова забезпечення громадської безпеки (2013)
Джафарова М. В. - Окремі види експертиз в адміністративному судочинстві України (2013)
Джафарова О. В. - Зовнішньоекономічна діяльність держави та роль дозвільної системи в її реалізації (2013)
Ковальов І. М. - Актуальні проблеми інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту та шляхи їх подолання (2013)
Комзюк В. Т. - Функціонально-організаційна структура митних органів України (2013)
Логачов І. В. - Деякі аспекти кодифікації адміністративно-деліктного законодавства України (2013)
Марков В. В. - Актуальні проблеми інформаційної безпеки України в системі міжнародної координації (2013)
Махонін Ю. В. - Адміністративно-правовий статус Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків Міністерства внутрішніх справ України: питання теорії та практики (2013)
Ситніков О. Ф. - Адміністративне судочинство як форма захисту прав, свобод та інтересів людини і громадянина (2013)
Лекарь С. І. - Повноваження силових структур у забезпеченні економічної безпеки держави (2013)
Ратушняк В. І. - До питання взаємодії підрозділів міліції громадської безпеки між собою та з іншими суб’єктами правоохоронної діяльності (2013)
Бабакін В. М. - Причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень серед молоді (2013)
Варчук О. Г. - Особливості початкового етапу розслідування діяльності "конвертаційних центрів" (2013)
Кікінчук В. В. - Типові сліди злочинів, пов’язаних із використанням бюджетних коштів в агропромисловому комплексі (2013)
Книженко С. О. - Криміналістична класифікація злочинів проти правосуддя (2013)
Косий О. М. - Генезис процесуального статусу органів прокуратури у кримінальному судочинстві: світовий і вітчизняний досвід (2013)
Кочура О. О. - Про окремі аспекти визначення процесуальної дієздатності неповнолітнього потерпілого при провадженні досудового розслідування (2013)
Кумановський М. В. - Проблема предмета злочину, передбаченого ст. 239-2 КК України (незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах) (2013)
Кушнарьов І. В. - Система міжнародних засобів реалізації антикорупційної політики (2013)
Мазур Л. А. - Особливості підрозділів карного розшуку зі слідчими під час протидії обігу майна, отриманого злочинним шляхом (2013)
Омельченко О. С. - Забезпечення безпеки учасників кримінального процесу засобами оперативно-розшукової діяльності (2013)
Петрухін К. Є. - Критерії розмежування правових відносин, що виникають під час діяльності органів досудового розслідування органів внутрішніх справ (2013)
Прокопенко Н. М. - Характеристика початкового етапу розслідування фактів збуту наркотиків, що виведені з легального обігу (2013)
Рябчинська О. П. - Методологія досліджень проблем кримінального права: постановка проблеми (2013)
Федорова О. Ф. - Судово-методична експертиза при розслідуванні вбивств новонароджених дітей (2013)
Лупина О. М. - Організаційно-правові форми соціального забезпечення громадян у зв’язку з хворобою (2013)
Міненко В. Л. - Сучасний стан та перспективи державного регулювання ринку праці (2013)
Пшонка А. В. - Особливості визначення кадрових потреб та здійснення кадрового планування в органах прокуратури (2013)
Андрійцьо В. Д. - Правові інститути загальної та особливої частини доказового права як підгалузі цивільного процесуального права (2013)
Д’ячкова Н. А. - Визначення у шлюбному договорі порядку користування житлом (2013)
Кійко (Ковальчук) Т. М. - Форми захисту особистих немайнових прав батьків (2013)
Синєгубов О. В. - Здійснення особистого немайнового права дитини на життя на кожному етапі її розвитку (2013)
Скоробогач О. В. - Міжнародно-правові стандарти усиновлення іноземцями дітей, які є громадянами України (2013)
Андреєв Д. В. - Витоки та парадигми соціально-правової комунікації (2013)
Бабкова Т. В. - Поняття та ознаки конституційного права громадянина україни на соціальний захист (2013)
Бортнік О. Г. - Окремі аспекти реалізації права на вільний вибір місця проживання, Степаненко Т. В. (2013)
Галкін Д. В. - Воєнізація в міліції УСРР на початку 20-х років ХХ сторіччя (2013)
Греченко В. А. - Олександр Рейц як історик держави і права Київської Русі (2013)
Конопелько О. В. - Реалізація ідеологічної функції держави: досвід Німеччини (2013)
Левченко К. Б. - Міжнародний досвід реалізації принципів гендерної рівності та спроби його заперечення в Україні (2013)
Мурза В. В. - Сутність та особливості нагляду за дотриманням екологічних прав громадян (2013)
Сворак С. Д. - Утвердження народовладного концепту у державно-правових поглядах та політичній діяльності Костя Левицького (2013)
Туранін В. Ю. - Юридичні терміни в конституціях України та Росії: порівняльно-правовий аналіз (2013)
Юревич І. В. - Організаційні проблеми реалізації єдності судової системи (2013)
Абакумов В. М. - Суб’єкти забезпечення інформаційної безпеки підприємництва (2013)
Безпалова О. І. - Пріоритетні напрямки діяльності органів прокуратури України як суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави (2013)
Комзюк В. Т. - Поняття координаційної діяльності митних органів (2013)
Конопльов В. В. - Теоретичні та практичні аспекти інформаційного забезпечення розробки та прийняття управлінських рішень у сучасній адміністративній діяльностіoрганів внутрішніх справ (2013)
Маренич В. М. - Інструменти паблік рилейшнз в управлінні формуванням іміджу вищого навчального закладу (2013)
Мастицький В. В. - Адміністративно-деліктологічна характеристика корупції в Державній пенітенціарний службі України (2013)
Редько А. О. - Деякі питання реалізації концепції реформи місцевого самоврядування (2013)
Тюрін С. Є. - Поняття й ознаки взаємодії органів юстиції України (2013)
Аріт К. В. - Особливості проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування злочинів у сфері економічної діяльності (2013)
Вайда Т. С. - Сучасні засоби підвищення рівня безпеки броньованих легкових автомобілів (2013)
Губарєв Г. Г. - Пристрої примусової зупинки автомототранспорту: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Ізотов В. А. - Предмет злочину як елемент оперативно-розшукової характеристики організації або утримання наркопритонів (2013)
Кікінчук В. В. - Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування викрадень бюджетних коштів в агропромисловому комплексі (2013)
Марков В. В. - Статистичне дослідження показників кіберзлочинності: методологічний аспект (2013)
Сезонов В. С. - Автотранспортний засіб як об’єкт криміналістичного дослідження (2013)
Сичов С. О. - Окремі аспекти правового статусу керівника органу досудового розслідування при застосуванні чинного Kримінального процесуального кодексу України, Юхно О. О. (2013)
Чорноус Ю. М. - Тактичні прийоми під час проведення процесуальних дій у межах міжнародної правової допомоги (2013)
Бурак С. В. - Право на свободу об’єднань у міжнародному і європейському трудовому праві (2013)
Петрова І. А. - Персонал організації як складова її стабільної діяльності (2013)
Другова В. А. - Захист права власності на нерухоме майно осіб, які не досягли повноліття, від порушень, не поєднаних з позбавленням володіння (2013)
Д’ячкова Н. А. - Зміст договору між батьками про сплату аліментів на дитину (2013)
Любімова С. Ю. - Суб’єкти, зміст і порядок реєстраційних та дозвільно-ліцензійних проваджень у сфері господарської діяльності (2013)
Cергєєв А. А. - Поняття та особливості механізму забезпечення права на захист честі, гідності та ділової репутації працівників ОВС України (2013)
Теремецький В. І. - Порядок і строк апеляційного оскарження судового рішення у цивільному процесі України, Батрин О. В. (2013)
Украінцев О. А. - Особливості договору концесії морського порту (2013)
Кійков В. М. - Дослідження комунікативного компонента соціальної компетентності курсантів (2013)
Іщенко А. В. - Актуальне дослідження проблем співпраці в органах внутрішніх справ, Литвинов О. М. (2013)
Содержание (2013)
Атаходжаева Д. Р. - Клинико-иммунологическая характеристика острого бруцеллеза у детей (2013)
Бояркина А. В. - Риск возникновения сильной боли после операции зависит от предоперационного психологического состояния пациентов (2013)
Боярська Л. М. - Прогностичні фактори ризику розвитку гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей i підлітків із хронічною гастродуоденальною патологією, Іванова К. О. (2013)
Запорожченко А. Г. - Лапароскопическая холецистэктомия у детей, Соловьев A. Е., Гладкий A. П., Спахи O. В. (2013)
Гавриленко М. А. - Стоматологическая заболеваемость у детей с патологией свертываемости крови (2013)
Колеснік О. П. - Експресія cd-31/cd-34 у хворих на недрібноклітинний рак легені I–II стадій, Шевченко A. І., Туманський B. О., Євсєєв A. В., Шишкін М. А. (2013)
Никоненко А. А. - Медикаментозное лечение аневризмы брюшной аорты (2013)
Познанская Е. А. - Состояние вегетативной нервной системы у больных гипертонической болезнью II стадии низкого дополнительного кардиоваскулярного риска в зависимости от статуса курильщика, Сыволап B. В. (2013)
Потапенко М. С. - Оценка индивидуального периоперационного кардиального риска у больных с опухолями головы и шеи на фоне ишемической болезни сердца, Гриценко C. Н. (2013)
Сиволап В. Д. - Структурно-функціональні зміни серця та клінічні особливості серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка у хворих, які перенесли інфаркт міокарда, коморбідний із артеріальною гіпертензією, Земляний Я. В. (2013)
Сыволап В. Д. - Уровень матриксной металлопротеиназы-9 и ремоделирование миокарда у больных острой постинфарктной аневризмой левого желудочка, Киселев С. М. (2013)
Стремоухов О. О. - Вплив жовчних кислот на процеси травлення (2013)
Цема Є. В. - Результати лікування пілонідальної кісти крижово-куприкової ділянки, ускладненої гострим абсцесом за методикою Bascom I (2013)
Авраменко Н. В. - Сперматогенез після екстремальних гіпертермічних, гіпотермічних і травматичних впливів і можливість його медикаментозної корекції в експерименті, Нікіфоров О. А., Ломейко О. О. (2013)
Березин А. Е. - Галектин-3 как фенотипический индикатор кардиоваскулярного риска у пациентов с сердечной недостаточностью, Самура Т. А. (2013)
Павленко А. Л. - Особенности эпидемиологии лептоспироза на современном этапе (2013)
Рекалов Д. Г. - Современные взгляды на вопросы патогенетической терапии ревматоидного артрита, Кулинич А. В., Свистун С. И., Преснякова Е. В. (2013)
Черный В. Н. - Перспективы применения биодеградирующих сплавов на основе магния в остеосинтезе (2013)
Алмохамад Ж. А. - Изучение реологических свойств назальной лекарственной формы каптоприла, Гладышев В. В., Бурлака Б. С., Малецкий Н. Н. (2013)
Білий А. К. - Ефективні методи синтезу 2-гетарил-, Коваленко С. І., Камишний О. М., Поліщук Н. М. (2013)
Малюгіна О. О. - Визначення кількісного вмісту флавоноїдів у суцвіттях чорнобривців розлогих і прямостоячих, Мазулін О. В., Мазулін Г. В. (2013)
Панасенко О. І. - Кількісне визначення нафазоліну нітрату методом УФ-спектрофотометрії, Донченко Н. В., Сафонов А. А., Гоцуля А. С., Юрченко І. О., Постол Н. А., Буряк В. П., Кейтлін І. М., Кочура Н. М. (2013)
Ипатов А. В. - Анализ инвалидности вследствие позвоночно-спинномозговых травм в Украине за 2012 год, Тарасенко О. Н., Забара О. Ю. (2013)
Вишневський В. О. - Удосконалення програм підготовки лікарів загальної практики щодо надання невідкладної медичної допомоги (2013)
Литвиненко Т. М. - Використання рейтингового оцінювання знань студентів-іноземців під час вивчення технології ліків за умов кредитно-модульної системи навчання (2013)
Пучкан Л. О. - Ефективність засвоєння практичних навичок студентами фармацевтичного факультету під час виробничої практики з аптечної технології ліків (2013)
Правила для авторов (2013)
Гавриленко О. А. - Правові основи майнового страхування в українських губерніях Російської імперії у ХІХ - на початку ХХ ст. (2013)
Греченко В. А. - Історико-правові погляди М. І. Ланге (2013)
Кравченко В. В. - Обмеження здійснення контрольних повноважень Верховної Ради України під час направлення та вирішення депутатських запитів. Аналіз практики Конституційного Суду України (2013)
Борко А. Л. - Підстави і порядок звільнення судді з посади як гарантія незалежності суддів (2013)
Василенко В. М. - Митні правовідносини в Україні: поняття, ознаки та структура (2013)
Гетманець О. П. - Бюджетна відповідальність у системі фінансового права (2013)
Єфименко М. Ю. - Правовий статус адвоката в адміністративному судочинстві (2013)
Пінчук І. С. - До питання адміністративно-правових засад контролю обігу наркотичних засобів (2013)
Сидоренко С. М. - Шляхи удосконалення взаємодії Державної пенітенціарної служби України з іншими правоохоронними органами (2013)
Вінаков А. В. - Предмет та завдання наглядової діяльності за оперативно-розшуковою діяльністю, яка здійснюється з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем (2013)
Гайчук В. А. - Попередження органами внутрішніх справ України злочинів, що пов’язані з торгівлею дітьми, та протидія їм: проблеми та шляхи вирішення, Малиновська Т. М. (2013)
Ганжа О. О. - Науковий генезис проблеми протидії оперативними підрозділами ОВС України діяльності організованих груп, які готують вчинення крадіжок із квартир громадян (2013)
Даниленко А. В. - Окремі аспекти призначення комплексної психолого-психіатричної експертизи у кримінальних провадженнях за участю неповнолітніх відповідно до положень нового КПК України (2013)
Житний О. О. - Про деякі чинники генезису міжнародно-правового виміру кримінального права України (2013)
Курбатова (Мірошніченко) І. С. - Особливості віктимологічної профілактики злочинів щодо осіб похилого виду (2013)
Лисюк Ю. В. - Зняття інформації з електронних інформаційних систем як різновид втручання в приватне спілкування під час здійснення негласних слідчих дій у кримінальному провадженні (2013)
Малярова В. О. - Етапізація процесу розслідування злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків (2013)
Михайлик М. М. - Правові аспекти підвищення ефективності боротьби зі злочинами проти статевої свободи та статевої недоторканності особи (2013)
Настенко А. В. - Стан наукової розробленості питання виявлення і розслідування підрозділами БОЗ МВС України одержання неправомірної вигоди службовою особою у сфері земельних відносин (2013)
Онишко О. В. - Роль податкового розслідування у правовому механізмі регулювання податкових правовідносин (2013)
Перепелиця Д. І. - Характеристика криміногенних елементів соціально-психологічної адаптації засуджених до позбавлення волі як змісту призонізації (2013)
Степанюк Р. Л. - Ситуаційний підхід у формуванні методик розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України (2013)
Чернявська Г. П. - Представництво під час реалізації права особи на соціальне забезпечення: поняття та правові ознаки (2013)
Лозо О. В. - Проблемні питання правового регулювання режиму ландшафтів (2013)
Огій О. С. - Правові основи запровадження співпраці держави і приватних структур в Україні (2013)
Чуркін І. А. - Переважні права за договором найму (оренди) автомобільного транспортного засобу без екіпажу (2013)
Болотова В. О. - Абітурієнт на ринку освітніх послуг: соціологічний аналіз, Ляшенко Н. О., Саппа Г.-М. М. (2013)
Ігнатенко Н. М. - Аналіз психологічних детермінант лікарів та медичних представників (2013)
Мачинська Н. І. - Організація неперервної педагогічної практики магістрантів (2014)
Плаксій Т. М. - Історико-педагогічний аналіз теоретичних підходів до самовиховання особистості (2014)
Сошенко С. М. - Еволюція методів викладання іноземної мови, Коломієць Б. С. (2014)
Москалик Г. Ф. - Комунікація в умовах модернізації освіти: педагогічний дискурс (2014)
Дирда І. А. - Проблема міжкультурної комунікації в освіті (2014)
Сліпчук В. Л. - Модернізація професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в Україні у контексті Болонського процесу (2014)
Кожушко С. П. - Підготовка майбутніх фахівців з комерційної діяльності до професійної взаємодії (2014)
Євсюков О. Ф. - Позааудиторна робота у розвитку творчої самостійності магістрантів (2014)
Колосовська В. В. - Оцінювання сформованості мотивації майбутніх учителів початкових класів до реалізації особистісно орієнтованого підходу у спортивно-масовій роботі з учнями (2014)
Поясок Т. Б. - Інтеграція медіа в освітній процес: проблеми і перспективи (2014)
Мартиненко М. Ю. - Організаційно-методичні умови формування культури самостійної роботи у майбутніх економістів засобами технологій дистанційного навчання (2014)
Максимова Л. П. - Ефективність моделі забезпечення якості професійної підготовки майбутніх економістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
Клопов Р. В. - Інформаційні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців з туризмознавства, Безкоровайна Л. В. (2014)
Сальник І. В. - Психолого-педагогічні основи віртуального навчання фізики у старшій школі (2014)
Задорожна Н. В. - Проблема формування аналітичної компетенції майбутніх фахівців у педагогічній теорії (2014)
Піддячий В. М. - Обгрунтування моделі професійного саморозвитку майбутнього вчителя (2014)
Борисова А. О. - Дидактичні завданнядля формування методичної компетентності магістрантів спеціальності "Педагогіка вищої школи" (2014)
Солошич І. О. - Навчальна ландшафтно-екологічна практика у формуванні науково-дослідної компетентності організаторів природокористування, Алєксєєва Т. М. (2014)
Сошенко С. М. - Професійні якості як чинник успішності майбутнього психолога (2014)
Федоренко С. А. - Університети "третього віку" як складова безперервної освіти: зарубіжний досвід (2014)
Беспарточна О. І. - Вплив Болонського процесу на формування нацioнальнoї cиcтеми квалiфiкацiй у Російській Федерації (2014)
Антонова З. О. - Психологічні особливості впливу реклами на споживача (2014)
Білоус Р. М. - Вплив емоційної сфери студентана розвиток комунікативної компетентності, Кочергін Р. М. (2014)
Кущ О. С. - Взаємодія механізмів праксису з творчим мисленням в продуктивній діяльності особистості (2014)
Лебединська Г. О. - Соціально-психологічні аспекти формування політичної нації в умовах глобалізації, Давидюк С. Г. (2014)
Левицька Т. Л. - Віктимологічна профілактика дітей у сімейному вихованні (2014)
Титул, зміст (2006)
Иоффе О. С. - О хозяйственном праве (теория и практика) (2006)
Дзейко Ж. О. - Сучасний стан та пріоритетні напрямки розвитку законодавчої техніки в Україні: практичні аспекти (2006)
Ярош Д. В. - Універсали української Центральної Ради — конституційні акти української державності 1917-1918 рр.: їх зміни та історичне значення (2006)
Романовский Г. Б. - Право и демографический кризис в Российской Федерации (2006)
Міщук В. В. - До питання про галузеву приналежність правових норм, які регулюють відносини у сфері транспорту (2006)
Ковтонюк А. М. - Співвідношення основних типів праворозуміння (2006)
Василевич Г. А. - Государственная власть. Демократия. Закон (2006)
Цимбалістий Т. О. - Гарантії стабільності Конституції (2006)
Сердюк В. В. - Правовий статус Верховного Суду України як найвищого судового органу у системі судів загальної юрисдикції (2006)
Шевчук І. М. - Види гіпотез та їх особливості в конституційному праві України (2006)
Галус О. О. - Функції форм безпосереднього народовладдя (2006)
Жилінкова І. В. - Деякі проблеми застосування норм Сімейного кодексу України в судовій практиці (2006)
Спасибо-Фатеєєва І. В. - Взаємодія цивільного законодавства з іншими галузями законодавства: проблеми і перспективи, Ус М. В. (2006)
Стефанчук Р. О. - Цивільна правоздатність та дієздатність як необхідні передумови здійснення особистих немайнових прав фізичних осіб (2006)
Рассказова Н. Ю. - Вопросы общей теории обеспечительных обязательств (2006)
Таранова Т. С. - К вопросу о принципах доказывания в гражданском судопроизводстве (на примере Республики Беларусь) (2006)
Кізлова О. С. - Іпотека морських суден (2006)
Бондарєва М. В. - Англосаксонський нотаріат: особливості організації та функціонування (2006)
Красильникова О. С. - Суброгація у цивільному праві України (2006)
Романовская О. В. - Контроль за нотариальной деятельностью в России, странах СНГ и Балтии (2006)
Салей Е. А. - Правоспособность коммерческих юридических лиц по законодательству Республики Беларусь (2006)
Стефанчук М. О. - Адикція як підстава обмеження цивільної дієздатності фізичної особи (2006)
Якубівський І. Є. - Правова природа договору комерційної концесії (франчайзингу) (2006)
Ясинок М. М. - Окремі питання правового регулювання розгляду судом справ про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку (2006)
Нижний С. В. - Правове регулювання застави корпоративних прав (2006)
Ратушна Б. П. - Обставини, що не потребують доказування у цивільному процесі України (2006)
Черевко П. П. - Правове регулювання створення житлово-будівельних кооперативів в Україні (2006)
Андронов І. В. - Питання класифікації рішень суду в цивільному процесі України (2006)
Антипова О. М. - Право акционера на информацию (2006)
Вітка Ю. В. - Цивільно-правова характеристика договору про управління активами недержавних пенсійних фондів (2006)
Гулик А. Г. - Поняття та види цивільно-правових способів захисту прав акціонерів (2006)
Деркаченко Ю. В. - Національне законодавство Англії у сфері міжнародного усиновлення (2006)
Панченко С. В. - Питання визначення права, що підлягає застосуванню до прав та обов’язків сторін зовнішньоекономічних договорів (2006)
Петренко О. Б. - Загальна характеристика правовідносин захисту прав на об’єкти промислової власності (2006)
Артюхова О. А. - Право забудовника на укладення договорів із учасниками будівництва (2006)
Карнаух Т. М. - Підстави виникнення права притримання (2006)
Саблук С. А. - Історичні передумови формування правового статусу дитини в Україні (2006)
Журик Ю. В. - Окремі питання регулювання орендних відносин за чинним законодавством України, Новченков І. В. (2006)
Мельницька Н. В. - Гендерні підходи щодо удосконалення правового регулювання праці жінок (2006)
Жолнович О. І. - Предмет трудового права як критерій систематизації галузевих норм (2006)
Валецька О. В. - Забезпечення функцій заробітної плати: економіко–правовий аспект (2006)
Грицишина Л. В. - Реалії та перспективи закріплення юридичних гарантій захисту права на працю в умовах ринкової економіки (2006)
Краснова М. В. - Формування законодавства про компенсацію екологічної шкоди: історичний та порівняльно-правовий аспекти (2006)
Костяшкін І. О. - До питання про зміну форм власності на землю в Україні (2006)
Тополь Ю. О. - Поняття і структура валютних правовідносин (2006)
Артеменко О. В. - Вплив організаційно-правових факторів на проходження державної служби податківцями (2006)
Заверуха І. Б. - Зміст управління державним боргом: правові аспекти (2006)
Лівак П. Є. - Особливості бюджетного фінансування медичної галузі (2006)
Дєдух А. В. - Роль суб’єктів господарювання в національній безпеці України (2006)
Омельчук О. М. - Проблеми законодавчого регулювання призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом (2006)
Музика А. В. - Порушення статутних правил несення прикордонної служби як суспільно небезпечне діяння у складі однойменного злочину (2006)
Ілікчієва К. І. - Деякі питання поняття насильства щодо жінок (2006)
Олуйко В. М. - Особливості формування інститутів державної влади (2006)
Нижник Н. Р. - Реалізація інтелектуальних активів — ключовий момент державної політики України в ХХІ столітті, Мосов С. П. (2006)
Нинюк І. І. - Особливості розвитку державного управління у контексті європейського вибору, Нинюк М. А. (2006)
Пучак Н. П. - Виборча кампанія до органів місцевого самоврядування Східної Галичини 1927 року (2006)
Нижник Н. Р. - Промислово-фінансові групи — перспективний напрямок господарювання в регіонах України, Кучеренко В. О. (2006)
Рибчак В. І. - Проблеми формування механізму державного регулювання малого бізнесу в Україні (2006)
Гринчук Н. М. - Систематизація проблем та тенденцій у розвитку міст, Ярощук В. І. (2006)
Черничко Т. В. - Оптимізація механізму державного регулювання економіки України (2006)
Андрейчук С. К. - Реформаційні процеси управлінської діяльності у вищій освіті в Україні (2006)
Самара C. Г. - Удосконалення організаційних форм взаємовідносин Кабінету Міністрів України та місцевих державних адміністрацій (2006)
Слюсарчук М. Ю. - Складові інформаційного забезпечення діяльності Верховної Ради України (2006)
Кіндзерський С. А. - Кадровий потенціал галузей гуманітарної сфери: сучасні чинники формування (2006)
Шпекторенко І. В. - Інформаційне суспільство і державна служба (2006)
Требик Л. П. - Роль Інтернет-технологій у системі підвищення кваліфікації державних службовців у регіонах України (2006)
Бондар В. Д. - Мотивація трудової діяльності державних службовців: світовий та вітчизняний досвід (2006)
Молодожен Ю. Б. - Обстеження як інструмент дослідження фактичного стану адміністративно-територіальних одиниць (2006)
Борзенков С. В. - Навчання і переконання в процесі формування лояльності до бренда компанії (2006)
Крещенко О. В. - Підвищення ефективності системи управління з питань здійснення постачання на металургійних підприємствах (2006)
Гмиря В. П. - Ринкова трансформація аграрного сектора (2006)
Савченко В. Ф. - Особливості розробки економічної частини програми соціально-економічного розвитку регіону на короткостроковий період (2006)
Романова В. В. - Місцеве партнерство як шлях до продуктивної зайнятості населення (2006)
Збаржевецька Л. Д. - Адаптація молоді як чинник впливу на ринок праці (2006)
Гейєр Г. В. - Фінансова вартість брендів і методи її оцінки (2006)
Ілляшенко К. В. - Підвищення економічної ефективності інвестицій за рахунок якісного інвестиційного менеджменту (2006)
Задірака В. К. - Фінансування витрат на захист інформації в економічній діяльності, Олексюк О. С., Смоленюк Р. П., Штабалюк П. І. (2006)
Олексюк О. С. - Модель вибору альтернативи при відомій різниці між імовірностями настання соціально-економічних ситуацій, Штабалюк П. І. (2006)
Виговський Л. А. - Роль християнських церков у процесі утвердження засад громадянського суспільства в Україні (2006)
Гернего О. О. - Провідна роль середнього класу (класу асоційованих фахівців) як основного суб’єкта і носія соціальної справедливості в умовах переходу людства до постіндустріального суспільства, Вавринчук М. П. (2006)
Вальчук А. М. - Духовна криза суспільства та проблема реалізації національної ідеї в сучасній Україні (2006)
Гуменюк О. Г. - Вплив релігії на формування свідомості молоді в період трансформації суспільства (2006)
Безклубий І. А. - Цікава монографія про особисті немайнові права (2006)
Стефанчук Р. О. - Нова робота міжнародного Центру правових проблем інтелектуальної власності (2006)
Кучеренко І. М. - Сучасне комплексне дослідження загальнотеоретичних проблем цивільно-правової відповідальності (2006)
Науково-практична конференція "Гарантії прав суб’єктів трудових правовідносин в умовах ринкової економіки” (2006)
Хмельницький вп’яте зібрав молодих науковців під егідою "Осінніх юридичних читань” (2006)
Громадські слухання з питання правового врегулювання діяльності опозиції (2006)
Громадські слухання щодо удосконалення законодавства про нотаріат (2006)
Персоналії (2006)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2006)
Інформація для авторів (2006)
Вихідні дані (2006)
Степанов Ю. М. - Основні показники хірургічної допомоги пацієнтам із біліарною патологією на вторинному рівні, Cкирда І. Ю. (2013)
Косинская С. В. - Объективизация тревожно-депрессивных расстройств и обоснование назначения их коррекции у больных гастроэнтерологического профиля (2013)
Решетилов Ю. И. - Функциональная диспепсия у взрослых: диагностика и лечение, Проценко Н. Н., Кузнецова Л. Ф., Васильченко Е. Ю., Богослав Т. В., Гуз Н. П. (2013)
Степанов Ю. М. - Повышение информативности эндоскопической диагностики предраковых изменений и рака желудка у больных с атрофическим гастритом, Симонова Е. В. (2013)
Фролова-Романюк Е. Ю. - Показники добової рН-метрії та їх взаємозв’язок між клінічними та ендоскопічними проявами ГЕРХ у хворих при поєднанні її з цукровим діабетом 2-го типу (2013)
Манжалій Е. Г. - Роль фосфатидилхоліну в корекції гепатобіліарних розладів при захворюваннях кишечника, Косинська С. В. (2013)
Меланіч С. Л. - Діагностична значимість сироваткових маркерів фіброзу печінки у хворих на HCV-інфекцію (2013)
Осьодло Г. В. - Епідеміологічні й терапевтичні аспекти хронічних дифузних захворювань печінки у військовослужбовців (2013)
Швед М. І. - Динаміка клініко-біохімічних показників у хворих на цироз печінки під впливом комплексної терапії із застосуванням урсодезоксихолевої кислоти, Бойко Т. В., Лихацька Г. В., Бойко В. І., Лихацька В. О. (2013)
Бабінець Л. С. - Ентеропанкреатичний синдром і його вплив на трофологічні порушення при хронічному панкреатиті, Коцаба Ю. Я., Денефіль О. В. (2013)
Губергріц Н. Б. - Ефективна інфузійна терапія лікарських ураженьпечінки та підшлункової залози у хворих на туберкульоз легень, Клочков О. Є., Фоменко П. Г. (2013)
Ошмянська Н. Ю. - Гістометричні особливості ендокринних острівців підшлункової залози при хронічному панкреатиті, Гайдар Ю. А., Галенко А. П. (2013)
Степанова Ю. Ю. - Роль ротавірусної інфекції, що потребує лікування в стаціонарних умовах, при діарейному синдромі у дітей, Кривуша О. Л., Петренко Л. Л. (2013)
Кришень В. П. - Застосування сорбційно-трансмембранного діалізу в лікуванні хворих на розповсюджений перитоніт, Лященко П. В. (2013)
Schevchenko В. F. - Morphofunctional changes of rat pancreas under conditions оf nitric oxyde excess, Babiy A. M., Makarchuk V. A., Oshmyanska N. Yu., Galinsky A. A., Rudenko A. I. (2013)
Власова О. Н. - Сложный вопрос гепатологии — вирусный гепатит и беременность (2013)
Ткач С. М. - Современные подходы к профилактике и лечению НПВП-гастропатий (2013)
Шевцова З. И. - Страницы жизни лейб-медика семьи Николая II. Владимира Николаевича деревенко, Гапонов В. В. (2013)
В 2014 году Институту гастроэнтерологии НАМН Украины — 50 лет! (2013)
Вітаємо переможців! (2013)
Авсенёва С. Н. - Керчь конца XVIII – первой четверти XIX века в записках иностранных путешественников (2013)
Двірна К. П. - Фінансово-податкова політика окупаційних органів влади та специфіка її реалізації на прикладі рейхскомісаріату "Україна" та генеральної області "Київ" (1941–1944), Главацький М. В. (2013)
Кармазина Н. В. - Материалы VI Археологического съезда в Одессе как источник о развитии исторического памятниковедения на Юге Украины (2013)
Крюков В. Г. - Уявлення про Північне узбережжя Чорного моря та про Кримський півострів арабського вченого першої половини ІХ століття Ал-Хуварізмі (2013)
Левченко Ю. І. - Особливості окупаційної політики щодо сільського господарства в адміністративно-територіальних одиницях України 1941–1944 рр. (2013)
Леписевич Н. З. - Династия Романовых и Крым: взгляд со страниц журнала "Морской сборник" (2013)
Османов Э. Э. - Мечеть "Ешиль-Джами" в Бахчисарае (2013)
Парафило Д. М. - Научное изучение книжных богатств "Карай-Битиклиги" (довоенный период) (2013)
Пасечников И. А. - Таврическое охранное отделение в борьбе с революционным движением (1902–1904) (2013)
Руев В. Л. - Объекты культурного наследия на природно-заповедных территориях в ракурсе комплексной охраны биоразнообразия и культурного наследия (2013)
Севастьянов А. В. - Возвращение ученого: вокруг реабилитации Г. А. Бонч-Осмоловского (конец 30-х – начало 40-х гг. ХХ в.) (2013)
Сейт-Маметов Ш. Э. - Крымская коллекция источников дворца-музея Topkapi как объект научного изучения (2013)
Соколов А. А. - Деятельность севастопольской городской организации украинского общества охраны памятников истории и культуры (60-е – 80-е годы ХХ века) (2013)
Спивак И. А. - "Религиозная политика Александра Македонского" – тридцать шесть лет спустя (2013)
Яшный Д. В. - Культурное наследие крыма на художественных досоветских открытках (1895–1917) (2013)
Gertsen A. G. - Main stages of the history Doros-Theodoro (Mangup) in the light of archaeological research expedition Taurida Vernadsky National University (2013)
Ishchenko N. - The Cousins’ War (2013)
Moiseyenkova L. S. - The Greek population of the Genoese colonies in Crimea (2013)
Кремень В. - Педагогічна синергетика: понятійно-категоріальний синтез (2013)
Романовський О. Г. - Особистість сучасного керівника в аспекті теорії духовного лідерства, Середа Н. В. (2013)
Ткаченко Л. - Особистість у парадигмі синергетики: філософсько-освітній тезаурус (2013)
Дольская О. А. - Особенности формирования научного языка в современном образовательном процессе (2013)
Сисоєва C. - Освітні реформи: освітологічний контекст (2013)
Бакіров В. С. - Соціологічний вимір модернізації вищої освіти (2013)
Мещанінов О. П. - Соціальна функція інноваційної університетської системи освіти (2013)
Сущенко А. В. - Важные тенденции в профессиональной деятельности преподавателей высшей школы (2013)
Ігнатюк О. А. - Формування готовності до педагогічної діяльності аспірантів технічного університету як одне із завдань Центру сучасних педагогічних технологій (2013)
Ільчук В. В. - Шляхи підвищення якості науково-педагогічних кадрів, Коломієць А.М. (2013)
Исаев И. Ф. - Творческая самореализация личности преподавателя в педагогической деятельности: культурологический аспект (2013)
Сущенко Т. І. - Діяльність викладача в умовах глобалізації освітнього простору (2013)
Лавріненко О. А. - Педагогічна майстерність як домінантний складник педагогічної дії (2013)
Нечепоренко Л. С. - Визначення сутності онто-інвайроментальної педагогіки (2013)
Белозерцев Е. П. - "Технология” в контексте образов и смыслов фундаментальной категории "образование” (2013)
Шестопалюк О. В. - Інноваційні моделі навчання в діяльності вищих навчальних закладів (2013)
Кадемія М. Ю. - Використання інтерактивних технологій навчання (2013)
Від головного редактора (2013)
В. І. Вернадський: погляд через століття (2013)
Баскевич М. И. - Проверка модели канализованной хромосомной эволюции на новом териологическом материале (2013)
Жук О. И. - Эволюционные аспекты формирования фотосинтеза (2013)
Олькова А. С. - Опыт исследования природно-техногенных систем биосферы методами биотестирования: особенности проблемы, пути решения (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського