Омельчук О. - Майстер-клас як одна із форм у підготовці вчителів технологій (2019)
Онищенко І. - Мотиваційна компетентність як передумова формування мотивації до професійної діяльності в майбутніх учителів початкових класів в умовах інформатизації вищої освіти (2019)
Соловйов В. - Дослідження української диригентсько-хорової педагогіки як фактор виховання національно-патріотичної свідомості у майбутніх вчителів музичного мистецтва (2019)
Терешко І. - Фольклорно-етнографічна експедиція як засіб формування професійної компетентності майбутніх учителів хореографії (2019)
Шестернёва А. - О структуре учебно-методического пособия по английскому языку как основному иностранному (для специальности "романо-германская филология") (2019)
Zhylinska O. I. - Challenges, barriers and opportunities for change in management accounting and control practices diffusion, Firsova S. G., Aksom G. I. (2015)
Жукова Л. М. - Роль держави у забезпеченні інституційної стійкості господарчої системи (2015)
Волга В. О. - Використання скорингу для оцінки ризиків мікрокредитування (2015)
Гончар В. В. - Перспективи та наслідки зближення України з: МС/ЄАЕС чи ЕС (2015)
Жилин М. В. - Исследование фрахтового рынка перевозки железорудного сырья в современных условиях (2015)
Жорова А. М. - Інвестиційна привабливість аграрних підприємств України як передумова збільшення обсягів іноземних інвестицій, Чемеринська К. П. (2015)
Запотічна Р. А. - Аналіз зовнішньої заборгованості держав у контексті економічного зростання (2015)
Палінчак М. М. - Світові міграційні процеси (загальна характеристика), Дроздовський Я. П., Палінчак В. М. (2015)
Алешина Т. В. - Реинжиниринг бизнес-процессов промышленного предприятия (2015)
Афанасьєва Л. М. - Державно-приватне партнерство як інструмент розвитку інфраструктури: міжнародний досвід та перспективи в Україні (2015)
Безп’ята І. В. - Сучасний стан інвестиційного клімату в аграрному секторі України (2015)
Бєлікова Н. В. - Наукове обґрунтування концепції реформування економіки країни та її регіонів (2015)
Грабовецький Б. Є. - Прогнозування земельних площ населення під багаторічні насадження, Білоконь Т. М., Чаплигіна О. В. (2015)
Карасьова Н. А. - Інституціональне середовище експортоорієнтованої діяльності аграрного сектору (2015)
Аванесова Н. Е. - Інвестиційна діяльність ОПК України: оборонно-промислові підприємства та їх значна роль (2015)
Бєлко І. А. - Удосконалення структури управління підприємством як складова його розвитку (2015)
Бондаренко Л. А. - Порівняльна оцінка ефективності експлуатації кар’єрних автосамоскидів за досвідом транспортування гірських порід (2015)
Браславська О. В. - Оцінка виробничого потенціалу хімічного підприємства: теоретичний та практичний аспект (2015)
Гончарук О. В. - Розробка методичного забезпечення оцінки виробничого потенціалу металургійних підприємств (2015)
Грубяк С. В. - Теоретичні основи сутності господарських рішень (2015)
Дегтярева Ю. В. - Лизинг как альтернативная форма финансирования инвестиционных проектов (2015)
Драган О. І. - Забезпечення конкурентоспроможності вищого навчального закладу в умовах євроінтеграції суспільства (2015)
Захаркін О. О. - Соціально-відповідальне інноваційне інвестування на основі стейкхолдерського підходу (2015)
Івашина Л. Л. - Безпека туристів – запорука успіху туристичного бізнесу (2015)
Камаран А. Х. - Сравнительный анализ и тенденции развития нефтегазового комплекса в Украине и Курдистане (2015)
Карінцева О. І. - Інноваційний потенціал підприємств: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку, Матвєєв П. С. (2015)
Коваленко Л. А. - Конкуренція у хлібобулочній промисловості України (2015)
Коверга С. В. - Диверсифікація як форма розвитку підприємств машинобудівної галузі, Згоденко Р. О. (2015)
Коренюк Л. В. - Антикризове управління промисловими підприємствами в сучасних умовах: інноваційний аспект (2015)
Дем’ян Я. Ю. - Оцінка інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки (2015)
Захарченко С. В. - Продуктивність економіки як фактор конкурентоспроможності регіонів України: міжнародний вимір (2015)
Гнатів Н. Б. - Особливості демографічних процесів у сільських територіях України, Скабодіна Ю. І. (2015)
Зіновчук Н. В. - Екологічна безпека аграрного землекористування у форматі сучасних інституціональних трансформацій (2015)
Алиева Э. И. - Контекстный анализ социального капитала: доминирование глобальных факторов (2015)
Білецький О. В. - Методологічні аспекти дослідження інноваційних чинників розвитку людського капіталу (2015)
Бойко В. І. - Напрямки вдосконалення можливості недержавної підтримки культурної сфери (2015)
Говорко О. В. - Стан охорони здоров'я Вінницького регіону: економічні ризики та їх визначення (2015)
Анзін Р. О. - Проблеми українських емітентів у процесі виходу на міжнародні ринки капіталів (2015)
Анзіна Г. В. - Заходи управлінського впливу на справедливу вартість компанії в умовах граничних ринків (2015)
Васильчук І. П. - Відповідальне кредитування корпорацій в умовах сталого розвитку (2015)
Височіна Л. В. - Особливості проведення різних видів реорганізації підприємств (2015)
Гнидюк І. В. - Аналіз формування та виконання місцевих бюджетів за доходами (2015)
Горулев Д. А. - Андеррайтинг как зеркало проблем управления рисками, Тринчук В. В. (2015)
Забаштанський М. М. - Фінансові аспекти організації концесійних відносин в Україні, Забаштанська Т. В. (2015)
Канюк В. М. - Вибір методів аналізу ризиків для оцінювання податкових ризиків суб’єктів підприємництва (2015)
Кобушко І. М. - Аналіз джерел фінансування інноваційної діяльності, Колесник М. Є. (2015)
Корженко К. А. - Підходи до класифікації факторів, що впливають на стійкість банківської установи (2015)
Бурдьо І. М. - Особливості внутрішньогосподарського контролю ризиків будівельних підприємств (2015)
Воськало Н. М. - Контроль формування та обліку власного капіталу підприємства (2015)
Гуріна Н. В. - Економічна сутність доходів та їх класифікація: проблеми і шляхи вирішення (2015)
Дерій М. В. - Проблеми та моделювання контролю за системою обліку грошово-розрахункових операцій у будівництві (2015)
Коваленко О. В. - Державний фінансовий контроль за охороною культурної спадщини (2015)
Горбачук В. М. - Торговельні засоби захисту галузі (2015)
Вихідні дані (2015)
Бойко В. В. - Фактори впливу на стійкість автотранспортних підприємств, Куімова А. С. (2019)
Бутенко В. В. - Аналіз розвитку конкурентоспроможності української продукції в умовах глобалізації, Бутенко Т. В. (2019)
Демченко К. І. - Аналіз динаміки надходжень до Пенсійного фонду України (2019)
Калініченко О. В. - Теоретичні засади визначення сутності категорій "енергетичний ефект" та "енергетичний ефект в рослинництві" (2019)
Кулиняк І. Я. - Тенденції та перспективи розвитку ринку фінансового лізингу в Україні, Дзюрах Ю. М. (2019)
Погорєлова Т. В. - Статистичні аспекти моніторингу агробізнесу України (2019)
Жаліло Я. А. - Децентралізація влади як інституційний чинник системної трансформації економіки (2019)
Снігова О. Ю. - Еволюція підходів до диверсифікації економіки в дослідженнях регіонального розвитку (2019)
Коджебаш А. П. - Ефективність транспортно-логістичної системи управління відходами в контексті розвитку циркулярної економіки (2019)
Karpov V. - Does NPV reflect the real project efficiency? (2019)
Катуніна О. С. - Побудова динамічних факторних моделей для прогнозування розвитку економічних систем (2019)
Старенька О. М. - Роль міжнародних вимог в організації системи внутрішнього контролю (2019)
Васютинська Л. А. - Підвищення ефективності управління видатками бюджету: проблематика та прагматика (2019)
Костирко Л. А. - Фінансовий потенціал як об’єкт фінансового регулювання розвитку суб’єктів господарювання, Середа О. О. (2019)
Сирчин О. Л. - Особливості формування окремих видів планів діяльності банку (2019)
Кузнецова І. О. - Стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємств борошномельної галузі: концептуальна модель, Карпенко Ю. В. (2019)
Кузнецова І. О. - Стадії життєвого циклу малого підприємства: характеристика та специфіка прийняття управлінських рішень, Сокуренко І. А. (2019)
Никифоренко В. Г. - Корпоративна культура як складова конкурентних переваг підприємства, Кравченко В. О. (2019)
Приймак Н. С. - Діагностика пріоритетності впливу макроекономічних та інституційних чинників для гірничовидобувних підприємств при проведенні змін (2019)
Стешенко О. Д. - Дослідження впливу соціальних ризиків на результативність організацій транспортного будівництва, Саленко О. В. (2019)
Ткаленко С. І. - Оцінка ефекту впливу макроекономічних факторів на залучення європейських інвестицій в Україну (2019)
Автори статей (2019)
Labeckas G. - Comparative performance of a diesel engine with aviation JP-8 fuel treated with cetane improving additive and rapeseed biodiesel, Slavinskas S., Vilutienė V., Mickevičius T., Kanapkienė I. (2016)
Rybicka I. - Analysis of safety systems damage in public transport vehicles on the example of the municipal transport company in Lublin, Droździel P. (2016)
Śmieszek M. - Analysis of transportation times and the loading of the selected line of urban communication in Rzeszów, Dobrzańska M., Dobrzański P. (2016)
Андрійчук О. В. - Аналіз аварійності на автомобільних дорогах Шацького району у Волинській області, Хвищун Н. В., Процюк В. О., Шимчук О. П. (2016)
Біліченко В. В. - Проблеми транспортної інфраструктури в плануванні сучасних міст і шляхи їх вирішення, Цимбал С. В., Лановий Р. С., Харчук О. В. (2016)
Велиджанашвили Р. - Автомобильные перевозки в городских условиях и безопасность дорожного движения, Тедорадзе Г., Турманидзе М., Фарнаози А. (2016)
Волков В. П. - Особливості інформаційної системи моніторингу і прогнозування параметрів технічного стану двигуна і транспортного засобу в умовах ITS, Грицук І. В., Грицук Ю. В., Волков Ю. В. (2016)
Горбай О. З. - Міцність кузова автобуса з газобалонним обладнанням, Керницький І. С. (2016)
Горшков Т. Ш. - Основные направления обеспечения безопасности дорожного движения в Грузии (2016)
Грабовець В. В. - Кількісний аналіз придорожнього сервісу автомобільної дороги М19 у Волинській області, Рудинець М. В., Павлова І. О. (2016)
Гуменюк П. О. - Фізична модель для дослідження маневреності автопоїзда, Лотиш В. В. (2016)
Гутаревич Ю. Ф. - Вплив добавки водневмісного газу до повітряного заряду на індикаторні показники сучасного бензинового двигуна, Карев С. В., Шуба Є. В. (2016)
Дмитриченко М. Ф. - Адаптація виробничих систем авторемонтного виробництва до структури рухомого складу, Левківський О. П., Ковальов М. Ф., Сопоцько Ю. О. (2016)
Захарчук В. І. - Перевірка адекватності математичної моделі руху колісного трактора у їздовому циклі, Цикун Ю. О., Захарчук Ю. В. (2016)
Кищун В. А. - Акцизний податок – гальмо автомобіліза-ції країни (2016)
Колодницька Р. В. - Нові підходи до аналізу та моделювання розпилювання альтернaтивного палива у ДВЗ для автомобільного транспорту, Москвін П. П. (2016)
Крайник Т. Л. - Оптимізація суміщення кінематики кермового приводу та передньої підвіски автомобіля методами комп’ютерного 3D-синтезу (2016)
Мгебришвили Х. А. - Экологические аспекты в логистике, Вутхузи Н. В., Квабелашвили Х. А. (2016)
Онищук В. П. - Інтелектуальні телематичні транспортні системи, Кузнєцов Р. М., Козачук І. С. (2016)
Павлюк В. І. - Вплив параметрів пружин підвіски легкового автомобіля на характеристики їх жорсткості, Булік Ю. В., Дембіцький В. М. (2016)
Поляков А. П. - Дослідження впливу динамічного регулювання відсоткового складу суміші палив на показники дизеля ЯМЗ-238, Галущак О. О., Галущак Д. О. (2016)
Поповиич П. В. - Економічні аспекти використання послуг 3PL операторів вітчизняними підприємствами (2016)
Савін Ю. Х. - Методика визначення доцільності створення виробничих підрозділів з обслуговування та ремонту транспортних засобів, Митко М. В. (2016)
Сахно В. П. - Кінематика повороту гібридного автопоїзда з подвійним приводом управління на поворотну вісь напівпричепа, Поляков В. М., Марчук Р. М., Босенко В. М. (2016)
Скочук М. П. - Стратегія розвитку автотранспортної фірми: проблеми понятійного апарату і формування загальних підходів (2016)
Тедорадзе Р. Г. - Определение "расстояний равновесия" для комбинированных перевозок автотранспорт-железнодорожный транспорт, Доборджгинидзе Г. Л., Шенгелия Б. Г. (2016)
Топурия Н. Г. - Повышение эффективности автотранспортных средств, Зурикашвили М. Г. (2016)
Хребет В. Г. - Построение бифуркационного множества модели двухосного автомобиля, Вербицкий В. Г., Банников В. А., Вельмагина Н. А. (2016)
Шраменко Н. Ю. - Формалізація процесу взаємодії суб’єктів транспортного ринку при інтермодальних контейнерних перевезеннях, Орда О. О. (2016)
Вихідні дані (2016)
Соболєва М. В. - Теоретичні підходи до визначення впливу реклами на стан конкурентного середовища галузі (2015)
Хмель С. Н. - Первичное распределение стоимости продукта в контексте проблем социальной справедливости и экономического роста, Хмель В. И. (2015)
Болотна О. В. - Етичність масового використання індивідуального маркетингу в боротьбі за лояльність споживачів, Бабошко А. І., Бушля Д. І. (2015)
Андрєєва Г. П. - Аналіз основних видів діяльності територіальних туристично-рекреаційних комплексів щодо виробництва і релізації туристичного продукту (2015)
Афанасьєв І. Є. - Моніторинг як інформаційна технологія фінансово-економічної безпеки, Веселовська О. Є. (2015)
Богашко О. Л. - Методологічні засади державного регулювання інноваційного розвитку на регіональному рівні (2015)
Галаган Т. І. - Економічна оцінка ефективності рекультивації порушених земель (2015)
Попович Д. В. - Державно-приватне партнерство: світовий досвід та перспективи для України (2015)
Аванесова Н. Е. - Систематизація індикаторів економічної безпеки оборонної промисловості економіки України (2015)
Авдан О. Г. - Оцінка конкурентоспроможності брендів туристичних підприємств (2015)
Андрієнко Н. М. - Вдосконалення фінансового планування на промисловому підприємстві в умовах трансформаційної економіки (2015)
Андрущенко Н. О. - Формування іміджу підприємства як елемента конкурентоспроможності (2015)
Бабашов Р. А. - Современные условия ведения деятельности предприятий связи Азербайджана (2015)
Бабій І. В. - Конкурентна політика підприємства під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів (2015)
Бегларашвілі О. П. - Стан і тенденції розвитку магазинів Миколаївської області (2015)
Бєлова Т. Г. - Бенчмаркінгові дослідження як спосіб покращення позиції підприємства на ринку, Черкасова В. В. (2015)
Білявська Ю. В. - Формування та імплементація екологічної політики на підприємстві (2015)
Богацька Н. М. - Удосконалення системи управління товарними запасами в діяльності вітчизняного підприємства (2015)
Божанова О. В. - Управління фінансовими ризиками промислового підприємства: теоретичний аспект (2015)
Бондаренко С. А. - Сучасна парадигма інноваційного розвитку промислового підприємств (2015)
Романчук С. В. - Екологічний аспект переробки відходів на цукрових заводах (2015)
Скоморохова С. Ю. - Стан та перспективи розвитку молочної промисловості в Україні, Редзюк Т. Ю., Пономаренко Р. А. (2015)
Шевчук В. В. - Підвищення ефективності управління якістю послуг комунальних підприємств на засадах бенчмаркінгу (2015)
Морозюк Н. С. - Продовольча безпека регіону та її сутність в системі економічної безпеки держави (2015)
Пепчук С. М. - Маркетингові інновації в ідеології соціально-економічного розвитку регіонів (2015)
Петик Л. О. - Публічне розміщення акцій: сутність та види (2015)
Тимчак М. В. - Система регулювання страхового підприємництва в Україні (2015)
Швець Д. Є. - Особливості системи управління вищою освітою Норвегії та Голландії (2015)
Червяков І. М. - Економічний розвиток, економічне зростання і фактори, які стримують економічне зростання України (2015)
Ключник А. В. - Особливості регулювання розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств (2015)
Христенко О. А. - Трансформації міжнародних ринків органічної агропродовольчої продукції: перспективи для України (2015)
Калбанцова-Райлян А. И. - Системный подход к анализу экономико-экологических рисков речного бассейна (2015)
Котигорошко О. І. - Еколого-економічний характер доцільності інвестування у природоохоронні заходи (2015)
Мареха І. С. - Еколого-культурні сценарії ресурсозбереження в економіці глобального природокористування (2015)
Маценко О. М. - Передумови впровадження зборів за понаднормоване використання підземних вод, Німко С. І. (2015)
Гриняк К. В. - Соціальне відторгнення як ризик на ринку праці: динаміка розвитку в Україні та наслідки (2015)
Калашнікова Т. М. - Житомирська область у дзеркалі статистики людського розвитку (2015)
Лисенко О. А. - Аналіз структури рейтингу регіонів України за показниками гідної праці, Лисенко В. В. (2015)
Лесная И. Ф. - Социальная политика: проблемы и пути их преодоления в Украине, Калашник Т. Е., Пивавар И. В. (2015)
Маркова Н. С. - Оцінювання активізації інноваційної праці зайнятого населення (2015)
Боголиб Т. М. - Финансовая система как составная социально-экономического развития страны (2015)
Вольська С. П. - Порівняльна характеристика методів оцінювання фінансової стійкості банку (2015)
Гагауз В. Н. - Трансформація стандартів оцінки позикового забезпечення (2015)
Волинець О. О. - Аналіз наукових досліджень щодо сутності поточних зобов'язань, Кардінал Т. Л. (2015)
Мокринська З. В. - Особливості бухгалтерського обліку в Китаї (2015)
Муренко Т. О. - Визначення оціночних показників економічної безпеки залізничних підприємств у складі мережевих об’єднань, Максімова В. Ф. (2015)
Титул, зміст (2019)
Васюта О. - До питання про другого сина Володимира Мономаха та час його народження (2019)
Келембет С. - Князі Глинські: рання історія роду (2019)
Колєватов О. - Організація військових поселень у Росії XVI – XVIII ст. (2019)
Пилипенко О. - Ніжинський грецький суд та магістрат у ХVІІ–ХІХ ст. (2019)
Петреченко І. - Маловідомий опис Чернігова 1779–1781 рр. (2019)
Мицик Ю. - З нових документів до історії Сіверщини (ХVІІ–ХVІІІ ст.) (Частина 15), Тарасенко І. (2019)
Ляшева О. - З Метрики коронної (деякі документи на володіння на Чернігівщині). Публікація та переклад з польської (2019)
Коропатник М. - Кубань: від української колонізації до її зросійщення. Спроба неупередженого аналізу. Частина ІІ. Революційні події 1917–1921 років на Кубані. Кубанська Народна Республіка (2019)
Комаровський Ю. - Печатка династії Петрункевичів з архіву М. А. Шліппенбаха (1928–2010) як джерело з історії земського лібералізму північної України (60–80 рр. ХІХ ст.), Котельницький Н. (2019)
Ткаченко В. - Дискурсивний підхід в історичному дослідженні: проблеми й перспективи (на прикладі вивчення рефлексій канадського суспільства щодо Холодної війни) (2019)
Кіріченко О. - Газета "Вісті Прилуччини" як історичне джерело історії Чернігівщини періоду нацистської окупації (1941–1943) (2019)
Батуріна С. - Історія України в загальній схемі радянської історії (на основі аналізу підручників союзних республік) (2019)
Рига Д. - Навчальні програми та предмети, які викладалися в Чернігівській класичній чоловічій гімназії у XIX столітті (2019)
Іваницька С. - Володимир Антонович як "навчитель ... в житті та керівник поколіннів" у життєсвіті Сергія Єфремова (2019)
Асадчев О. - До 110-річчя з дня народження А. Л. Міхньова (2019)
Мицик Ю. - Перший з роду Забіл? (2019)
Демченко Т. - Каталог печатных книг Музея украинских древностей В. В. Тарновского. Составленный в 1901 году М. Н. и Б. Д. Гринченко // Скарбниця української культури: Збірник наукових праць. – Чернігів. – 2018. – Вип. 19 (Спец. вип. 2). – Ч. 1. – 298 с.; Ч. 2. – 226 с. (2019)
Гирич І. - Публіцистична спадщина Сергія Єфремова в контексті суспільних трансформацій: історико-біографічні аспекти (кінець XIX ст. – 1920 рік): монографія. Херсон : Гельветика, 2018. 596 с., Іваницька С. (2019)
Contents (2019)
Ozsoy E. - An empirical test of Herzberg's two-factor motivation theory (2019)
Sahakyan M. - The formation and development of tourist clusters: case of Poland and Armenia, Suvaryan A., Borkowska-Niszczota M., Szymanska E. (2019)
Alam M. I. - Branding initiatives in Higher Educational Institutions: current issues and research agenda, Faruq M. O., Alam M. Z., Gani M. O. (2019)
Abbas S. A. - Brand loyalty of Higher Education Institutions (2019)
Dkhili H. - Environmental management efficiency of GCC countries: linking between composite index of environmental performance, socio-political and economic dimensions, Dhiab L. B. (2019)
Shkarlet S. - Innovation, educational, research components of the evaluation of information economy development (as exemplified by Eastern Partnership countries), Kholiavko N., Dubyna M., Zhuk O. (2019)
Bartha Z. - Management of innovations in Hungarian HEIs: enhancing the Erasmus mobility programme, Gubik A. S., Rethi G. (2019)
Tovmasyan G. - Exploring the requirements of tourism labour market in Armenia (2019)
Rach V. - System modelling of development of innovative project-oriented enterprises, Rossoshanska O., Medvedieva O., Yevdokymova A. (2019)
Zadorozhnyi Z.-M. - Intangible assets as an accounting and management object, Yasyshena V. (2019)
Chinedum N. - Innovation in service quality measurement: a case of Nigerian healthcare sector, Chinwuba M. S., Rejoice O. E. (2019)
Mahrous A. A. - Female entrepreneurship in Egypt: new theoretical and public policy implications (2019)
Uslu O. - A general overview to leadership theories from a critical perspective (2019)
Paskannaya T. - Innovations in green logistics in smart cities: USA and EU experience, Shaban G. (2019)
Pereira O. - Soft skills in knowledge-based economics, Raposo M. J. (2019)
Ayodele O. J. - Innovation as a mediating of relationship between internal and external environment in agribusiness performance, Innocent I. O., Garba S. J. (2019)
Bacik R. - Marketing instrument of improving hotel management service: evidence of Visegrad group countries, Kmeco L., Richard F., Olearova M., Rigelsky M. (2019)
Safrankova J. M. - Management and diversity management in SMEs in the Czech Republic, Sikyr M. (2019)
Hrytsenko L. - Assessment of the value loss risk in response to the enterprise’s innovative transformations, Boiarko I., Ryabenkov O., Didenko O. (2019)
Verdenhofs A. - Evolution of customer segmentation in the era of Big Data, Tambovceva T. (2019)
Farhshatova O. - Formation of competitive advantages of the enterprise based on adaptive management, Zaharov S., Vereskun M., Kolosok V. (2019)
Adewole A. J. - Implications of effective conflict management on organizational performance: case study of Nigerian bottling company PLC, Ogunyemi K. J., Otapo T. W. (2019)
Lekashvili E. - Management of innovations in Georgian Higher Educational Institutions: key problems with teaching economic science (2019)
Zatonatskiy D. - Innovation methods and models of personnel security management: opportunities and imperatives of use at Ukrainian enterprises (2019)
Vasiljeva T. - Innovative Approaches to Evaluation of Concentration of the Banking System as a Basis of Improving the State Crisis Management, Stadnyk A. (2019)
Derevyanko B. V. - Fundamentals of a national standardization system as a means confirming the quality and innovation of products: experience of international organizations in Ukraine and Canada, Rieznik O. M., Shlapko T. V., Popovych T. G. (2019)
Grigoroi L. - The innovative experience of the republic of Moldova in reforming the accounting system and its harmonization with IFRS and European directives, Muntean N. (2019)
Mazur-Wierzbicka E. - Human resources as fundamental element determining the development of innovation (2019)
Prykhodko V. - Innovative approach to the strategic management of the Olympic sport reform in Ukraine, Tomenko O. (2019)
Вимоги до матеріалів, що публікуються у науковому журналі "Маркетинг і менеджмент інновацій" (2019)
Вакуленко В. Л. - Пільгове оподаткування як засіб активізації залучення іноземних інвестицій (зарубіжний досвід) (2015)
Титенко О. А. - Інформаційна революція як інструмент розв'язання економічних та соціальних суперечностей в предметному полі сучасної політичної економії (2015)
Джалилов А. - Гетерогенность и общие черты глобальных цепочек создания стоимости транснациональных корпораций (2015)
Махмод Ахмед Юсф Елсеада - Методический инструментарий исследований посткризисного развития места Ливии в системе мирохозяйственных связей (2015)
Го Цзяфей - Оценка управления корпоративными правами в организациях с государственной долей (2015)
Горбань А. В. - Розвиток вантажних та пасажирських перевезень на річковому транспорті УРСР (1960-1980 рр.) (2015)
Данкевич Є. М. - Пріоритетні вектори інвестиційної діяльності інтегрованих формувань (2015)
Дружиніна В. В. - Оцінка стану туристичної інфраструктури з урахуванням особливостей розвитку регіону, Залуніна О. М. (2015)
Жван В. В. - Продовження терміну експлуатації промислових будівель за рахунок організаційних заходів та економії коштів на стадії будівництва (реконструкції) (2015)
Завальнюк С. О. - Оцінка та прогнозування інвестиційного забезпечення розвитку паливно-енергетичного комплексу України (2015)
Князєва О. А. - Мотиви та цілі інтеграційних процесів на різних економічних рівнях, Маслій Н. Д. (2015)
Мармуль Л. О. - Регіональні аспекти організації цінового моніторингу сільськогосподарської продукції (2015)
Вакуліна Ю. В. - Планування і система вимірювання продуктивності (2015)
Вечеря С. В. - Формування стратегічних напрямків розвитку сільськогосподарських підприємств (2015)
Гальцова О. Л. - Формування організаційно-економічного механізму стратегічного розвитку промислових підприємств у контексті евроінтеграційних процесів (2015)
Ганза І. В. - Екстремальне та гнучке управління проектами в умовах невизначеності (2015)
Голубка В. М. - Розвиток фармацевтичного ринку України в контексті покращення суспільного здоров'я (2015)
Гоменюк М. О. - Досвід впровадження інновацій на сільськогосподарських підприємствах (2015)
Давлєтбаєва Н. Б. - Теоретичні засади інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості (2015)
Енгельс І. О. - Напрями розвитку переробних підприємств у залежності від ефективності видів промислової діяльності (2015)
Зозуля-Бахір І. Б. - Розвиток системи мотивації зайнятості і підвищення ефективності праці жінок у сільськогосподарських підприємствах (2015)
Ільченко Н. Б. - Моделювання бізнес-процесів підприємства оптової торгівлі (2015)
Cлободян Н. Г. - Напрями оцінки інвестиційної привабливості підприємства харчової промисловості на прикладі ПАТ "Оболонь", Казанівська О. Т. (2015)
Калюжна Н. Г. - Підхід до оцінювання потенціалу управлінського персоналу як суб'єктивної складової потенціалу системи управління підприємством (2015)
Касич А. О. - Шляхи зменшення матеріаломісткості та підвищення рентабельності продукції вагонобудівних підприємств, Чубка О. Ю. (2015)
Князєва О. А. - Стратегії управління послугами телекомунікаційних компаній в Україні, Петрашевська А. Д., Франчук О. П. (2015)
Мокляк М. В. - Маркетингові комунікації комерційного банку, Литвин І. В., Ярмош Г. В. (2015)
Сергєєва О. Р. - Економічний зміст інвестування на промислових підприємствах (2015)
Шильнікова З. М. - Мотивація персоналу як складова ефективного функціонування вітчизняних підприємств в сучасних умовах господарювання (2015)
Белей С. І. - Особливості розвитку сільського туризму та їх вплив на розвиток сільських територій Карпатського регіону (2015)
Гутафель В. В. - Теоретичні аспекти формування економічної інфраструктури регіону (2015)
Глушко А. Д. - Сучасний стан та перспективні напрями модернізації інфраструктури фондового ринку України (2015)
Доценко І. О. - Структура механізму забезпечення фінансової безпеки суб’єктів фінансового ринку (2015)
Драган О. О. - Заощадження домогосподарств як джерело інвестицій у національну економіку (2015)
Дрозд І. В. - Особливості трансформаційних процесів у функціонуванні банківського сектору економіки України (2015)
Єрмошкіна О. В. - Фінансові інновації як основа розвитку фінансового ринку України (2015)
Верхоглядова Н. И. - Современные проблемы ценообразования в Украине, Щеглова О. Ю., Жиленко Т. Д. (2015)
Тарасова О. В. - Сутність ринку злиття-поглинання в Україні та його структурні елементи (2015)
Фрич А. О. - Особливості бюджетної політики в умовах євроінтеграційних перетворень, Кіндратяк І. Т. (2015)
Белінська С. М. - Інституційне забезпечення бухгалтерського обліку землі (2015)
Бондаренко Н. М. - Документальне оформлення операцій з виробництва та збирання зерна на сільськогосподарських підприємствах, Барміна К. О. (2015)
Будько О. В. - Облік в системі інформаційного забезпечення управління сталим розвитком підприємства (2015)
Гудзенко Н. М. - Документальне оформлення доходів від реалізації продукції (2015)
Дідоренко Т. В. - Вектор розвитку активно-адаптивної системи бухгалтерського обліку в агропромисловому комплексі (2015)
Єршова Н. Ю. - Операційно-орієнтований метод (activity-based costing) як база знань та інструмент стратегічного управлінського обліку в умовах інноваційної економіки (2015)
Коваленко О. В. - Особливості обліку культурних цінностей у бюджетних установах (2015)
Shoot S. O. - Modeling of investment and construction activities in Ukraine (2015)
Горбачук В. М. - Моделювання впливу державної політики на міжнародну торгівлю (2015)
Дудник В. В. - Аналіз моделей та основних напрямів розвитку, впровадження контролінгу як системи підвищення ефективності управління (2015)
Kachmar O. - Changes in motor functions in children with cerebral palsy after the course of intensive neurophysiological rehabilitation: a single-blind study, Mysula I., Kushnir A., Voloshyn T., Matiushenko O., Hasiuk M., Hordiyevych M. (2019)
Цимбалюк Я. В. - Клініка і діагностика наслідків травматичних ушкоджень лицевого нерва, Третяк І. Б., Цимбалюк В. І., Третьякова А. І., Гацький О. О. (2019)
Nehrych O. I. - The Multiple Sclerosis Intimacy and Sexuality Questionnaire-19: validation and adaptation for Ukrainian population, Pyrohova V. I., Portnoy J. G., Stimmel M. , Foley F. W., Nehrych T. I. (2019)
Лабунец И. Ф. - Влияние интерлейкина-10 на факторы иммунной системы и антиоксидантной защиты головного мозга, функцию тимуса и поведение мышей с купризоновой моделью демиелинизации, Родниченко А. Е., Утко Н. А., Похоленко Я. А. (2019)
Козьолкін О. А. - Мануальна терапія вертебральних грудних неврологічних синдромів, Мєдвєдкова С. О., Лісова О. А. (2019)
Демченко А. В. - Роль інгібітору МАО-В разагіліну в лікуванні хвороби Паркінсона (2019)
Орос М. М. - Підгострий біль у спині: підходи до медикаментозного лікування як профілактика хронізації болю, Сабовчик А. Я., Грабар В. В., Яцинин Р. Ю. (2019)
Фломін Ю. В. - Предиктори потреби у сторонній допомозі у повсякденному житті серед пацієнтів, які перебували на стаціонарному лікуванні в інтегрованому інсультному блоці, Гурянов В. Г., Кушнеренко О. Л., Гаврилів І. Р., Гуляєва М. В., Піонтківська Н. І., Соколова Л. І. (2019)
Сайко О. В. - Церебральний венозний тромбоз (клінічний випадок), Маланкевич Ю. І. (2019)
Бойчук О. - Дизайн інтерактивної реклами в міському середовищі, Петряник В. (2018)
Бондаренко І. В. - Запровадження категоріального апарату "екстравертивний" та "інтровертивний" стосовно характеристик інтер’єрного простору сучасних музеїв, Ван Чжаохуй (2018)
Кузнецова В. М. - Розвиток критичного мислення студентів ВНЗ мистецького профілю на заняттях з іноземної мов, Шеверницька Н. М. (2018)
Лопухова С. О. - Живопис у підготовці студентів — майбутніх фахівців графічного дизайну (2018)
Цяо Шубей. - Организация детских игровых пространств: теоретико-методологический аспект (2018)
Чумаченко М. П. - Проблема прогнозування тренду в дизайні текстилю (2018)
Гаврилюк Р. М. - Вишивка вижницького мистецького осередку: сучасна інтерпретація (2018)
Грищенко О. - Поняття "книги художника" як форми творчості в сучасному мистецькому процеcі (2018)
Лі Хань - Особливості функціонування історичного костюму в сучасних китайських фільмах із бойових мистецтв (2018)
Луковська О. І. - Ліля Кулька: між духом і матерією (2018)
Матоліч І. Я. - Українське мистецтвознавство в середині — другій половині ХХ століття (2018)
Осадца М. З. - Міський пейзаж у мистецтві графіки Івано-Франківщини кінця ХХ — початку ХХІ століття: художньо-стильові особливості (2018)
Паньків Г. С. - Особливості втілення просторовості в роботах В. А. Гегамяна (1925–2000) (2018)
Попенюк Ю. А. - Ікона Різдва Христового в українському релігійному мистецтві другої половини ХVІ — першої половини ХVІІ ст.: іконографія та художньо-стилістичні особливості (2018)
Роготченко С. В. - Деякі історико-мистецькі аспекти становлення українського ковальств (2018)
Токар М. І. - Мистецтвознавчі дослідження ХХ ст. книжкової ілюстрації української дитячої літератури крізь призму вітчизняної книжкової графіки першої третини ХХ ст. (2018)
Волик О. О. - Конфігурація піанізму та композиції у творчій свідомості Ф. Шопена (2018)
Давітадзе А. Г. - "Своє — чуже" в обробках народних пісень Л. ван Бетховена: методи, прийоми та принципи (2018)
Yefimenko M. - Adaptation of the romantic violin virtuosity in fantasias for the violin in the 20th century (On the example of the quasi-fantasia "Nicolo” for the violin and piano by G. Dmitriyev) (2018)
Лі Шуай. - Формування системи норм репрезентації культурної традиції в передджазовий період) (2018)
Хананаев С. В. - Эволюция камерно-вокального жанра в творчестве С. Рахманинова. Романсы, opus 34, Хананаева А. В. (2018)
Вовчак О. Д. - Розвиток монетаристських теорій та їхній вплив на монетарне регулювання, Мельник Т. В. (2019)
Романчукевич В. В. - Основні елементи державної фінансової політики: науковий аналіз (2019)
Ткачук Н. М. - Системно-синергетичний підхід у дослідженні функціонування банківської системи (2019)
Шевчук О. О. - Цифрова трансформація у страховій індустрії (2019)
Семикрас В. В. - Сутність і значення фінансової безпеки фондового ринку (2019)
Кавецький В. Я. - Вплив криптовалютного ринку на фінансові тенденції сучасності (2019)
Хуторна М. Е. - Оцінка впливу інституційних трансформацій на якість системи забезпечення фінансової стабільності кредитних установ в Україні (2019)
Дмитренко І. Б. - Міжнародні підходи до визначення операційного ризику і перспективи запровадження в Україні (2019)
Затворницький К. С. - Управління ризиками кредитного портфеля банку: теорія і практика (2019)
Кундря-Висоцька О. П. - Сучасна облікова система в контексті її поліфункціональності, Любенко А. М., Демко І. І. (2019)
Shurpenkova R. - Management account as one of the directions improving the domestic accounting system, Sarahman O., Kalaitan T. (2019)
Циганчук Р. О. - Математичне моделювання попиту, Мельник Н. О. (2019)
Жеребило І. В. - Публічні фінанси та їхня роль у забезпеченні соціальної сфери економіки країни: теоретичний аспект (2019)
Тимощук М. Р. - Фінансові індикатори соціально-економічної взаємодії стейкхолдерів, Шишковський С. В., Яворська Н. Р. (2019)
Кривич Я. М. - Комунікаційна політика центрального банку країни у контексті відновлення суспільної довіри до фінансового сектору країни, Сердюк К. В. (2019)
Михайлишин Б. І. - Комплексний аналіз фінансових наслідків трудової міграції (2019)
Gallo P. - Innovative trends in human resources management: evidence for the health care system, Mihalcova B., Vegsoova O., Dzurov-Vargova T., Busova N. (2019)
Goktas V. - Socıal marketıng ın charıtable gıvıng ıntentıons: a serıal medıatıon model, Erol E., Altunisik R., Ardic K. (2019)
Zimon G. - Innovation in financial reporting: the aspect of the capital group, Chlodnicka H. (2019)
Hakobyan N. - The implementation of corporate social and environmental responsibility practices into competitive strategy of the company, Khachatryan A., Vardanyan N., Chortok Y., Starchenko L. (2019)
Fadyeyeva V. - Corporate social responsibility as the basis of innovative development of modern companies: literature review and empirical study from Ukraine (2019)
Andros S. - Marketing and management of credit portfolio of a commercial bank: data of economic and statistical analysis of basic parameters of credit, Novak-Kalyayeva L., Tykhenko V. (2019)
Butko M. - Innovations in human resources management in Eurointegration conditions: case for Ukrainian agro-industrial complex, Popelo O., Pishenin I. (2019)
Zeng F. - Chinese smartphone brands: gender, consumers behavioural and attitudinal loyalty, Bhutto M. Y., Soomro Y. A. (2019)
Fedorko R. - Impact of ancillary services on the hotel rating in Visegrad group countries, Bacik R., Olearova M., Rigelsky M., Breyl P. (2019)
Krajcik V. - Innovative sharing economy’s business models in tourism: case of Airbnb in Prague, Kljucnikov A., Rihova E. (2019)
Mezulanik J. - Transport services in the shared economy segment compared to traditional taxi services: the case study of the Czech Republic, Kmeco L., Civelek M., Kloudova J. (2019)
Mathew M. - Financial innovation management of volatility spillovers at Indian gold futures market, Sulphey M. M. (2019)
Greblikaite J. - Development of berry farms in Europe: organisational and management issues, Ispiryan A., Montvydaite D. (2019)
Preechawong P. - Marketing and managing destination identity for tourism promotion: the case of Koh Chang Marine National Park in Thailand, Sawagvudcharee O., Mujtaba B. G. (2019)
Olasiuk H. - An exploration of issues affecting consumer purchase decisions towards eco-friendly brands, Bhardwaj U. (2019)
Taqi M. - Marketing concept evolution: a bibliometrics co-occurrence analysis, Gurkaynak N., Gencer M. (2019)
Wodarski K. - Students' competencies for the future and innovativeness – research among managerial staff of public universities of technology in Poland, Machnik-Slomka J., Semrau J. (2019)
Korcsmáros E. - Changing in consumer loyalty as a reaction for EU integration in Slovakia, Machova R., Seben Z., Feher L. (2019)
Szanto R. - CSR dilemmas at multinational companies: global pressures vs. local expectations in the lights of the Hungarian evidence (2019)
Tkachenko V. - Theoretical and methodical approaches to the definition of marketing risks management concept at industrial enterprises, Kwilinski A., Tkachenko I., Puzyrova P. (2019)
Gajanova L. - The potential of using Bluetooth-based system as a part of proximity marketing in the Slovak Republic, Nadanyiova M., Kliestikova J., Olah J. (2019)
Zwerenz D. - Brand management: organizational changes in project management (2019)
Rojek T. - Analysis of pro-market concept of business model (2019)
Vasutinska Y. - Estimating the degree of novelty of a new product: innovative approach, Kuzminska N. (2019)
Ignatowski G. - Paradox of nepotism in enterprises in Poland and Ukraine: social capital perspective, Stopczynski B., Trebska J. (2019)
Kuzior A. - Marketing communications of administrative organs of local governance and local community, Sobotka B., Filipenko А., Kuzior P. (2019)
Melnyk L. - The determinants of tourism development: the example of potential candidates for the EU membership, Novak I., Gomeniuk M., Pidlubna O., Bezpalova O. (2019)
Вимоги до матеріалів, що публікуються у науковому журналі "Маркетинг і менеджмент інновацій" (2019)
Вихідні відомості (2019)
Title (2018)
Contents (2018)
Rozumenko V. D. - Innovative laser technologies in brain tumors surgery (2018)
Ivanova Yu. V. - Phototherapy in complex treatment of wounds in patients with ischemic and neuroischemic form of diabetic syndrome, Klimova E. M., Prasol V. A., Mushenko E. V., Korobov A. M., Pogorielov M. V., Timchenko D. S., Serbin M. E., Kirienko D. O. (2018)
Stranadko E. Ph. - Main stages of development and modern-state-of-art of photodynamic therapy in russia, Malova T. I. (2018)
Rusanov K. V. - Materials to the history of kharkov clinic established by doctor g.a. davidovich (1895–1920), Rusanova E. G. (2018)
Gorenskaya O. V. - Mutations rate in different lines of drosophila melanogaster after the treatment with caffeine and he-ne laser radiation (2018)
Baibekov I. M. - Morphological substantiation of the use of laser and led irradiation in emergent treatment of ulcer complications, Pulatov D. T. (2018)
Gulyar S. A. - Accents of the human body electromagnetic balance regulation system (2018)
Kokodii N. G. - Thermal processes in human skin upon irradiation by laser pulses, Timaniuk V. A., Korobov А. М. (2018)
Korobov А. М. - Phototherapeutic hardware complex for rehabilitation, prevention and treatment of diseases of the human central nervous system, Posokhov M. F., Korobov V. A., Kozyr O. V. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Байбеков И. М. - Микроциркуляция слизистой оболочки полости рта при протезных стоматитах и использование в их комплексном лечении светодиодного излучения аппарата "Барва–Флекс/СИК", Ирсалиев Х. И., Ирханов М. М. (2018)
Свириденко Л. Ю. - Применение низкоинтенсивной лазерной терапии в клинике "Лоридан плюс — центре лазерных технологий", Ромаев С. Н., Михайлусов Р. Н., Ларичев В. Б., Пионтковская И. В. (2018)
Иванова Ю. В. - Фотодинамическая терапия в лечении рака желудка, Вьюн С. В. (2018)
Posokhov M. F. - A comparative experimental-morphological study of the methods of chemodestruction, cryodestruction and laser destruction of the peripheral nerve trunk, Gorbunov О. V., Tsymbalyuk V. I. (2018)
Красносельский Н. В. - Антимикробный эффект и показатели перекисного окисления липидов как критерий эффективности применения фотодинамической терапии у крыс с инфицированными лучевыми повреждениями, Симонова Л. И., Гертман В. З., Пушкарь Е. С. (2018)
Холин В. В. - К вопросу о повышении эффективности фотодинамической терапии опухолей на базе мультиспектральной лечебно-диагностической установки, Войцехович В. С., Егоров Р. В., Ивасенко В. И., Петраш Н. Т., Петрушко Ю. А., Чепурная О. Н., Штонь И. А., Павлов С. В., Гамалея Н. Ф. (2018)
Защепкіна Н. М. - Кількісна експрес-оцінка вмiсту гумінових та фульвокислот у водних розчинах методами фотостимульованої люмінесценції, Таранов В. В., Наконечний О. А., Довгалюк Р. Ю. (2018)
Русанов К. В. - Светолечение волчанки по Финзену в Казанском университете, Русанова Е. Г. (2018)
Збаразська Л. О. - Напрями стратегії розвитку "смарт" промисловості в українських реаліях (2019)
Вієцька О. В. - Перспективи оподаткування прибутку від реалізації цифрових товарів та послуг в Україні (2019)
Чекіна В. Д. - Державне регулювання оподаткування доходів фізичних осіб у контексті формування персоналу для смарт-промисловості, Воргач О. А. (2019)
Амоша О. І. - Світовий досвід становлення металургійних смарт-виробництв: особливості, напрями, наслідки, Нікіфорова В. А. (2019)
Дасив А. Ф. - Моделирование оценки уровня смарт-индустриализации, Мадых А. А., Охтень А. А. (2019)
Хандій О. О. - Державна підтримка транформації трудових відносин в IT-сфері в умовах цифровізації економіки (2019)
Череватский Д. Ю. - О мир-системном подходе к исследованию экономики промышленности (2019)
Лемещенко П. С. - Капитализация предприятий в условиях институциональных изменений: теория, практика, оценка, моделирование (2019)
Грибач О. В. - Глобальна нестабільність фінансових ринків в умовах світової кризи (2015)
Грінченко О. В. - Кластер як нова форма організації та розвитку виробничих систем (2015)
Kalyuzhna N. G. - Analyzing ukraine’s ranking in major international knowledge economy indexes (2015)
Тохтамиш Т. О. - Перспективи розвитку міжнародного факторингу у сучасних умовах (2015)
Абрамова М. В. - Теоретичні аспекти обґрунтування поняття воєнно-економічної безпеки держави (2015)
Августин Р. Р. - Оцінювання рівня тіньової економіки України обліково-статистичними методами, Васильців В. Г. (2015)
Бабаченко М. В. - Принципы оптимизации функциональных параметров торгового флота (2015)
Загірняк Д. М. - Наслідки реформування вищої освіти: пошук вихідних передумов, Кратт О. А. (2015)
Іскра В. В. - Аналіз ділової активності підприємства на прикладі ПАТ "Овостар" (2015)
Каламбет С. В. - Підходи до визначення воєнних втрат і збитків, Галаганов В. О. (2015)
Аванесова Н. Е. - Потенціал та розвиток оборонно-промислового комплексу в контексті національної економіки (2015)
Вартанова О. В. - Особливості формування персоналу міжнародної компанії, Скляр Є. П., Шестер І. В. (2015)
Волковська Я. В. - Економічна сутність підприємств готельно-ресторанного комплексу (2015)
Гринюк Р. М. - Макроекономічні індикатори оцінки розвитку прямого оподаткування підприємств в Україні (2015)
Губарєва Ю. А. - Аромамаркетинг як інструмент впливу на поведінку споживача (2015)
Демчук Н. І. - Амортизаційна політика як основа формування фонду відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств, Ткаченко Г. А. (2015)
Кінаш І. А. - Показники ефективності використання складових ресурсного потенціалу в умовах переробного підприємства (2015)
Леонтьєва І. О. - Формування ефективної роботи з персоналом воднотранспортного підприємства в період економічного зростання (2015)
Назарова Г. В. - Організаційно-нормативні новації у регулюванні соціально-трудових відносин в Україні, Котляревська К. Ю. (2015)
Назарова Г. В. - Дослідження домінантів соціально-психологічного клімату, Романов А. Д. (2015)
Пилипенко А. А. - Реалізація конкурентоспроможного потенціалу підприємства через визначення параметрів його стратегічної поведінки, Литвиненко А. О. (2015)
Селезньова О. О. - Розвиток державної регуляторної політики стосовно управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств України (2015)
Турило А. А. - Організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком підприємства (2015)
Штангрет А. М. - Пріоритетність забезпечення економічної стійкості підприємства як соціально-економічної системи в сучасних умовах господарювання, Сухомлин Л. Є. (2015)
Антоненко С. В. - Оцінка потенціалу місцевих енергетичних ресурсів регіону, Костенко Д. М. (2015)
Саркісов А. Ю. - Особливості методичної схеми дослідження АПК регіонального рівня (2015)
Авраменко Т. П. - Трaнcфoрмaцiя земельних реcурciв в aгрaрнoму cектoрi (2015)
Артюшок К. А. - Характеристика теоретичних аспектів кризи еколого-економічної системи (2015)
Біда О. Ю. - Проблемні аспекти формування міських агломерацій (2015)
Галаган Т. І. - Еколого-економічна ефективність та значення біологічної рекультивації порушених земель (2015)
Дубас Р. Г. - Понятійно-категоріальна сутність лісового капіталу і капіталізації лісового господарства (2015)
Гончарова С. Ю. - Причини і тенденції зміни рівня доходів населення за регіонами України, Семенченко А. В. (2015)
Козар В. В. - Методологічні засади формування та використання трудового потенціалу регіону (2015)
Bosenko O. S. - The views of john maynard keynes on the concept of management of public debt liabilities (2015)
Вінницька О. А. - Вплив міжбюджетних трансфертів на дохідну частину місцевих бюджетів (2015)
Швець Ю. О. - Удосконалення механізмів оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, Топчанюк О. В. (2015)
Бенько М. М. - Оцінка рівня взаємодії між стратегічним та оперативним (тактичним) рівнями управлінського обліку в холдингових структурах, Мошковська О. А. (2015)
Рибакова О. А. - Організація і методика обліку яєць в птахівництві (2015)
Золотарьова О. В. - Характеристики та пріоритети мобільності працівників банківських установ (2015)
Ільєнко О. В. - Роль послуги в розвитку авіаційної галузі України в умовах глобальної конкуренції, Козловська А. В. (2015)
Кайнара Д. О. - Тенденції розвитку міжнародної торгівлі та еволюція торговельних бар’єрів між підприємствами європейських країн (2015)
Карпова А. О. - Зовнішньоторговельне регулювання експортно-імпортних операцій в ЄС і адаптація до нього України, Більська О. В. (2015)
Губарєв О. О. - Інституційні засади запобігання і протидії корупції в Україні та країнах світу (2015)
Завадовська Ю. Ю. - Зв’язок соціально-економічного розвитку та динаміки міграційних рухів населення: огляд результатів дослідження (2015)
Засадко В. В. - Проблеми дорожньо-транспортної інфраструктури та їхній вплив на гарантування економічної безпеки міст України (2015)
Звонар Й. П. - Бар’єри на шляху розвитку малого бізнесу в Україні та інструменти їх подолання (2015)
Коваль О. М. - Сучасний стан основних засобів на сільськогосподарських підприємствах Вінницької області (2015)
Горбань А. В. - Здійснення технічної реконструкції на автомобільному транспорті УРСР (1960–1980 роки) (2015)
Гринчук Ю. С. - Структура виробничо-ресурсного потенціалу аграрних підприємств та управління її удосконаленням (2015)
Жовновач Р. І. - Концептуальні засади формування та реалізації механізму управління конкурентоспроможністю підприємства (2015)
Зборовський Р. В. - Брендінг як економічна категорія (2015)
Кабаченко Д. В. - Выбор и реализация стратегии управления персоналом предприятия, Луценко А. В. (2015)
Клюс Ю. І. - Розробка моделі оцінювання ефективності корпоративної системи управління інноваціями на промислових підприємствах (2015)
Коваль Л. В. - Концептуальні основи оцінювання якості економічного потенціалу підприємства (2015)
Ковінько О. М. - Еволюція концепції розвитку глобальної економіки та перехід до сучасних концепцій маркетингу (2015)
Кононенко Г. І. - Формування та оцінка конкурентних переваг на швейних підприємствах України (2015)
Короп І. І. - Визначення базових елементів у сучасній методології бюджетування (2015)
Вороніна О. О. - Історичний досвід та особливості формування вітчизняного ринку медичного страхування в Україні (2015)
Голод А. П. - Етнічний туризм у Карпатському регіоні: структурні особливості та проблеми розвитку, Мисяк О. М. (2015)
Гоманюк О. К. - Теоретично-методологічні основи дослідження регіональних ринків банківських послуг (2015)
Гречана С. І. - Оцінка передумов розвитку міжрегіонального співробітництва (2015)
Iefanova T. I. - Forming of intraregional differentiation: problems and prospects (2015)
Кириченко С. О. - Теорії регіонального розвитку у генезисі соціальної інфраструктури регіонів (2015)
Коваленко Ю. О. - Комплексне розуміння інформаційного ресурсу як фактора розвитку та управління регіонального менеджменту (2015)
Корнілова Н. В. - Методологічні аспекти формування інноваційної стратегії розвитку підприємства сфери послуг (2015)
Бобровська Н. В. - Теоретичні аспекти еколого-орієнтованого підходу у використанні земельних ресурсів, Заволока О. О. (2015)
Касюхнич В. Ю. - Інструментально-методичне забезпечення системи управління лісогосподарською діяльністю (2015)
Дєліні М. М. - Напрями підвищення корпоративної соціальної відповідальності українського бізнесу (2015)
Деркач Ю. Б. - Контроль національним банком України валютних ризиків комерційних банків (2015)
Жердецька Л. В. - Оцінка структури дохідності процентних активів банків України в умовах впливу системних ризиків (2015)
Зварич М. С. - Теоретичні підходи до визначення сутності фінансової безпеки домогосподарств (2015)
Ієрусалимов В. І. - Функції фінансової системи України в умовах трансформаційних процесів, Шаповал С. Л. (2015)
Костецький В. В. - Особливості формування інвестиційних ресурсів підприємства в сучасних економічних умовах, Бутов А. М. (2015)
Івченко Л. В. - Вплив методів нарахування амортизації на фінансовий результат підприємства, Береговенко Т. Ю. (2015)
Іщенко Я. П. - Теоретичні основи формування власного капіталу підприємства, Галайда Л. В. (2015)
Калягіна О. М. - Нормативно-правове регулювання та забезпечення обліку розрахунків з оплати праці на сільськогосподарських підприємствах, Дубініна М. В. (2015)
Кубік В. Д. - Підходи до визначення категорій "облікова політика" та "облікова оцінка" в сучасній теорії і практиці обліку (2015)
Ковальчук О. Я. - Реклама як інструмент підвищення ефективності комерційної діяльності компанії, Трофимчук А. А., Ничик О. О. (2015)
Вихідні дані (2015)
Власова Т. Р. - Категорія "людський капітал" в історії економічної думки: еволюція підходів (2015)
Азаренкова О. В. - Глобальні проблеми суспільного розвитку (2015)
Батракова Т. І. - Аналіз змін інвестиційних потоків до країн, що розвиваються, у 2015 році у порівнянні з минулими роками, Голянчук А. Р. (2015)
Горіна Г. О. - Систематизація наукових підходів до визначення економічних рівнів конкуренції в туризмі (2015)
Батракова Т. І. - Механізм реалізації антикризової стратегії держави, антикризові заходи, Сардак А. О. (2015)
Горлачук М. А. - Ціноутворення на сільськогосподарську продукцію: внутрішньорегіональний аспект, Горлачук О. А. (2015)
Зборовська О. М. - Вплив державних інституцій на формування корпоративного капіталу (2015)
Ільніцький А. І. - Роль інвестицій у стратегічному плануванні соціально-економічного розвитку сільських територій (2015)
Алексєєв І. В. - Діяльність господарських об'єднань та аналізування проблем, що впливають на неї, Федевич Л. С. (2015)
Беличенко А. Б. - Геймификация как эффективный мотивационный инструментарий высококачественного труда персонала предприятия, Соколова Л. В. (2015)
Боковець В. В. - Формування та управління корпоративною культурою на підприємстві, Мачков А. М. (2015)
Буняк Н. М. - Сутність та структура інноваційного потенціалу вищого навчального закладу (2015)
Водяник М. О. - Телемаркетинг як ефективний інструмент диркет-маркетингу (2015)
Гончаренко М. Л. - Инвестиционная привлекательность предприятия как основа его устойчивого развития (2015)
Горобчук І. С. - Типологія інтеграційних стратегій як напрямків розвитку підприємства в глобальному середовищі (2015)
Дуда Г. Б. - Сучасний стан соціально-виробничої інфраструктури сільської місцевості, Мазур Н. А. (2015)
Захарчин Р. М. - Особливості та стратегічні завдання сучасного менеджменту організацій (2015)
Каламбет К. М. - Сучасні інноваційні підходи до фінансового планування на підприємстві (2015)
Касьян В. В. - Оперативне управління запасами як можливість для створення регулярного менеджменту (2015)
Кирчата І. М. - Розвиток конкурентного потенціалу як основа забезпечення конкурентоспроможності у ході реструктуризації підприємства (2015)
Клюс Ю. І. - Регулювання інформаційних потоків при корпоративному управлінні інноваціями (2015)
Коваленко О. В. - Роль інформаційно-аналітичних джерел у забезпеченні безпеки функціонування підприємства, Биткін С. В., Големба В. Є., Балюра Ю. О. (2015)
Ковінько О. М. - Активізація зовнішньоекономічної діяльності виробничого підприємства засобами міжнародного маркетингу (2015)
Колотова Н. Б. - Аналіз формування комплексу маркетингу інноваційних проектів машинобудівних підприємств (2015)
Корецька О. В. - Фінансова безпека як складова економічної безпеки (2015)
Корнійчук А. М. - Конвергенція розвитку систем аграрної освіти, науки та підприємництва як основа формування інтелектуального капіталу аграрних підприємств, Гончарук Т. В., Коломієць Т. В. (2015)
Кунаєв А. Ю. - Основні підходи до оцінювання ефективності менеджменту промислового підприємства (2015)
Зоренко К. Р. - Аналіз авіаперевезень як складової туристичної привабливості регіонів України (2015)
Драбик О. М. - Розвиток пенсійного забезпечення і соціального захисту населення України на основі використання світового досвіду (2015)
Алєксєєв В. І. - Вплив регуляторних рішень на перехід кредитних спілок до online-діяльності (2015)
Бабаніна Н. В. - Удосконалення системи управління кредитним ризиком банківської установи (2015)
Батракова Т. І. - Значення комплексного аналізу фінансового стану в антикризовому управлінні фінансами підприємства (2015)
Вовчак О. Д. - Вибір оптимального сегменту фінансового ринку в контексті прогнозування вартості його інструментів, Рибачук Ю. О. (2015)
Гайбура Ю. А. - Управління прибутковістю підприємства та шляхи її підвищення (2015)
Деркач Ю. Б. - Управління валютними ризиками в банках України (2015)
Амалян А. В. - Розкриття у фінансовій звітності інформації в рамках клієнтських програм лояльності у світлі нової глобальної концепції визнання доходу (МСФЗ 15) (2015)
Бурденюк Т. Г. - Конкурентоспроможність як об’єкт стратегічного аналізу (2015)
Здреник В. С. - Принципи та елементи внутрішнього контролю операцій з фінансовими інвестиціями (2015)
Іваницька Т. Є. - Роль обліку господарської діяльності у процесі управління будівельним підприємством, Кононова О. Є. (2015)
Котковський Р. В. - Бюджетування як основа управлінського обліку на промислових підприємствах (2015)
Мезенцева Н. М. - Парадигма системи електронного адміністрування податку на додану вартість в Україні, Нікульникова Т. Г. (2015)
Голянич М. - Гуманістичність та оптимістичність прогнозів суспільного розвитку у футурологічній концепції Елвіна Тоффлера, Москаленко Ю. (2018)
Doichyk M. - Сultivating Dignity in Jean-Jacques Rousseau’s Social-Ethical Conception:Gender Aspect (2018)
Матвійчук Т. - Особливості онтології Людвіга Вітгенштайна (2018)
Мацап’як О. - Особливості трактування щастя у філософії Артура Шопенгауера (2018)
Надь Д. - Проблема людини у філософській концепції конкордизму, Гнатюк Я. (2018)
Радченко О. - Філософсько-психологічне та етико-аксіологічне осмислення свідомості у вченні К.-Г. Юнга (2018)
Ларіонова В. - Моральнісне становлення особистості громадянина (2018)
Гнатюк Я. - Функціональна діалектика із перспективи логіки комунікації історичних логік (2018)
Бажанський Д. - Логічна реконструкція формування дослідницької програми школи наукового управління (2018)
Михайліченко М. - Організаційна взаємодія закладів освіти та органів громадського управління: можливості й перспективи (2018)
Білоус С. - Значення свята Успіння Пресвятої Богородиці у традиції української християнської проповіді (2018)
Гелетюк М. - Філософсько-релігієзнавче осмислення соціального служіння священика як важлива складова пастирства у ХХІ столітті (2018)
Кияк С. - Богословсько-релігієзнавчі основи сучасного екуменізму: католицький досвід (2018)
Марціновська Д. - Екуменічний потенціал кредології (2018)
Борисевич Л. - Ціннісні переорієнтації культури постмодерну в сучасному суспільстві (2018)
Hoian I. - Gender as an axiological Construct, Fedyk O. (2018)
Стручкова-Гуменна Л. - Реформування місцевого самоврядування крізь призму соціологічних проблем управління, Цимбрикевич Й. (2018)
Палагнюк М. - Вплив викладання філософії та соціології у технічних університетах на формування інноваційного мислення студентів (2018)
Михайлишин Г. - Рецензія на навчальний посібник "Філософія науки”, автори: С. В.Сторожук, І. М. Гоян, Т. В. Данилова, І. С. Матвієнко (2018)
Чейз А. - Філософське осмислення майбутнього. Рецензія на монографію М. Ю. Голянича "Футурологія. Філософія майбуття” (Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2017. 540 с.) (2018)
Кулай А. В. - Методологічні основи механізмів конвергенції фінансових систем в ЄС (2015)
Кучерова Г. Ю. - Структура податкової свідомості: системний підхід (2015)
Левко М. М. - Системний підхід до визначення ролі та місця митної безпеки у забезпеченні економічної безпеки держави (2015)
Лисенко О. А. - Аналіз показників споживання хлібобулочних виробів у контексті забезпечення продовольчої безпеки країни (2015)
Мазур А. Б. - Узагальнення закордонного досвіду щодо енергозбереження як основної умови ефективного енергоменеджменту (2015)
Марков Б. М. - Теоретичні аспекти розвитку роздрібної торгівлі продовольчими товарами (2015)
Марченко І. О. - Формування та розвиток економічної конкуренції на ринку безлактозної молочної продукції (2015)
Меглей В. І. - Складові сталого розвитку аграрного сектора (2015)
Мілевський С. В. - Перспективи формульного фінансування вищої освіти в Україні, Мілевська Т. С. (2015)
Кузьмак О. І. - Концептуальні основи забезпечення інноваційного розвитку підприємств комунального сервісно-виробничого обслуговування (2015)
Кухарук А. Д. - Формування конкурентних переваг підприємства з урахуванням положень концепції сталого розвитку, Змітрович Д. Д. (2015)
Лаптєв В. І. - Мотивування персоналу в системі менеджменту сучасного вітчизняного підприємства (2015)
Лизунова О. М. - Пріоритети підвищення ефективності використання виробничо-господарського потенціалу підприємства (2015)
Лукаш С. М. - Оцінка виробничих ризиків, Старченко Л. В. (2015)
Лупак Р. Л. - Концептуальні підходи до портфельного інвестування підприємствами, Мігущенко Ю. В. (2015)
Макаренко П. М. - Формування стратегічних альтернатив інноваційного розвитку м’ясопереробних підприємств, Муллер М. В. (2015)
Мармуль Л. О. - Оптимізація структури та підвищення ефективності землекористування сільськогосподарських підприємств (2015)
Мельникова М. В. - Організація податкового бюджетування в промисловому холдінгу: інформаційний аспект, Косицький К. В. (2015)
Мігай Н. Б. - Особливості оцінки бізнесу з метою антикризового управління (2015)
Могилка О. Ю. - Інноваційна діяльність як складова успішного функціонування промислових підприємств, Громова А. Є. (2015)
Момот В. М. - Оценка инновационной привлекательности предприятий АПК, Гайдедей К. А. (2015)
Нишенко О. В. - Концептуальні підходи до визначення поняття "аутсорсинг" (2015)
Ноженко С. В. - Сценарне планування при управлінні розвитком олійно-жирових підприємств (2015)
Олексин І. І. - Управління бізнес-процесами у закупівельно-збутовій діяльності підприємств торгівлі, Олексин С. М. (2015)
Омельченко Л. С. - Стратегічні карти у системі управління оборотними активами промислових підприємств, Піскульова І. В. (2015)
Орлик І. О. - Шляхи підвищення ефективності інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі, Васильців Т. Г. (2015)
Лащак В. В. - Нормативно-правове підґрунтя та вплив оподаткування на ціноутворення в електроенергетичній галузі, Крушницький Р. М. (2015)
Маловичко С. В. - Просування індивідуальних персоніфікованих продуктів на ринок електронної торгівлі (2015)
Марченко О. А. - Механізми залучення фінансово-інвестиційних ресурсів у розвиток туристичної галузі на регіональному рівні та особливості управління ними (2015)
Маслиган О. О. - Перспективи розвитку сільського господарства Закарпатської області (2015)
Морська Т. В. - Перспективи розвитку сільського господарства Закарпатської області (2015)
Котенко Т. М. - Сучасні аспекти розвитку світового рекреаційно-туристичного комплексу (2015)
Никитюк Ю. А. - Інтегрований механізм функціонування ринку лікарської рослинної сировини (2015)
Кучмєєв О. О. - Сутність і характеристика соціальної відповідальності бізнесу (2015)
Львова Я. Я. - Дослідження примусової мотивації праці (2015)
Душейко Д. М. - Моделювання та оцінка якості інституційного середовища (2015)
Кузнєцова Л. В. - Інноваційні фінансові інструменти захисту банків від ризиків на кредитному ринку (2015)
Kuznetsova A. Y. - Assessment of Ukrainian banking sector as potential provider of offshore business process outsourcing, Shlonchak V. V. (2015)
Кушніренко О. А. - Організаційно-методичне забезпечення внутрішнього контролю оподаткування сільськогосподарських підприємств (2015)
Маслюк В. Л. - Бухгалтерський облік в управлінні ризиками інститутів спільного інвестування: теоретичні аспекти (2015)
Костюнік О. В. - Основні проблеми обліку основних засобів та шляхи їх удосконалення, Наконечна А. А. (2015)
Курков М. С. - Інтелектуальна система управління інвестиційним портфелем суб’єктів фінансового ринку (2015)
Вихідні дані (2015)
Поченчук Г. М. - Розвиток банківської системи України: обмеження та можливості (2015)
Пахомова О. А. - Сучасні тенденції світового валютного ринку (2015)
Устименко М. В. - Передумови формування міжнародних інноваційних кластерів (2015)
Федорова Г. Ю. - Стан платіжного балансу країн Єврозони в умовах фінансової нестабільності (2015)
Плотнікова М. Ф. - Планомірний розвиток мережі населених пунктів на сільських територіях – основа продовольчої та економічної безпеки держави (2015)
Романюк І. А. - Системно-структурні дефініції категорій у галузі сільського зеленого туризму: узагальнення та використання (2015)
Руснак А. В . - Визначення диспропорцій та подолання асиметрії національного ринку праці в умовах макроекономічної нестабільності (2015)
Сабадош Г. О. - Державна політика зайнятості на ринку продовольчих товарів, Постоєнко К. І. (2015)
Самойленко Т. Г. - Ресурсний потенціал сталого економічного розвитку сільських територій (2015)
Смерічевський С. Ф. - Концептуальний підхід до механізму розвитку машинобудування в умовах виробничо-економічної кризи, Іовчева Л. І. (2015)
Солодовнік О. О. - Фінансово-економічні інтереси сторін публічно-приватного партнерства як об’єкт захисту (2015)
Срібна Є. В. - Українська атомна генерація як чинник стабільності національної енергетики (2015)
Стадницька О. М. - Наукове узагальнення державного регулювання ринку цінних паперів у зарубіжних країнах як досвід для України (2015)
Сугак Т. М. - Договір концесії у сфері централізованого питного водопостачання (2015)
Татарульєва А. О. - Використання зарубіжного досвіду щодо залучення прямих іноземних інвестицій у контексті забезпечення економічної безпеки держави (2015)
Фаріон Л. В. - Алгоритм формування стратегії сталого розвитку сільських територій (2015)
Папенко Л. М. - Підходи до визначення поняття "клієнтоорієнтованість" у контексті управління сервісним підприємством (2015)
Пілець Н. І. - Поняття та сутність формування економічного механізму окупності витрат на виробництво сільськогосподарської продукції (2015)
Пісковець О. В. - Економічні аспекти формування системи забезпечення раціонального використання земель у сільськогосподарських підприємствах Київської області (2015)
Прохорова В. В. - Організаційно-економічні зміни як основа активізації підприємницької діяльності промислових підприємств (2015)
Рибалко Л. П. - Застосування сучасних корпоративних інформаційних систем в управлінні підприємствами (2015)
Рогатіна Л. П. - Формування та управління розвитком фінансово-економічної безпеки підприємств (2015)
Рогоза М. Є. - Особливості формування та вдосконалення інформаційного забезпечення процесно-орієнтованого управління торговельними підприємствами, Тронь С. П. (2015)
Ромашова Я. В. - Експрес-діагностика фінансової кризи й імовірності банкрутства сільськогосподарських підприємств (2015)
Сабецька Т. І. - Сфери та напрями реалізації соціальної відповідальності підприємства (2015)
Сагалакова Н. О. - Побудова мережі бізнес-процесів туристичного підприємства (2015)
Сахно А. А. - Оцінка потреб та можливостей машинобудівних підприємств в умовах руйнування їхньої діяльності (2015)
Седікова І. О. - Сучасний стан та система управління підприємств м’ясопродуктового підкомплексу, Бондар В. А. (2015)
Смолякова О. М. - Методичне забезпечення оцінювання рівня економічної стійкості підприємств та його прогнозування (2015)
Ступіна Ю. Ю. - Використання сучасних методів управління змінами на підприємствах машинобудування, Ус Ю. В. (2015)
Ткаченко К. Г. - Міжнародний досвід формування системи управління інноваційною діяльністю на підприємстві, Мохонько Г. А. (2015)
Ткаченко О. С. - Неплатоспроможність як ознака фінансової нестабільності сільськогосподарських підприємств (2015)
Тюха І. В. - Конкурентоспроможність продукції підприємств молокопереробної промисловості, Музичук Д. В. (2015)
Пожидаєв А. Є. - Специфіка функціонування ринку праці України в сучасних умовах, Блюм С. О. (2015)
Петрова Т. С. - Інституційна складова фінансової системи України як інструмент економічного розвитку (2015)
Полуляхова О. О. - Науково-методичні засади формування тарифної ставки у страхуванні послуг, пов’язаних із туристичною діяльністю (2015)
Сисоєнко І. А. - Оцінка ефективності непрямого оподаткування в Україні, Карлюка Д. О. (2015)
Ткачик Ф. П. - Трансфертне ціноутворення як об’єкт моніторингу податкових консультантів (2015)
Осадча Г. Г. - Управлінський облік в обліковій політиці підприємства, Ялигіна М. С. (2015)
Степаненко О. І. - Теоретично-практичні підходи до процесу документування облікової інформації про основні засоби підприємства: сучасність та перспективи розвитку, Чернишенко Я. Г. (2015)
Вихідні дані (2015)
Скороход І. П. - Еволюція теоретичних поглядів на теорію інновацій в економічній науці (2015)
Удовенко І. О. - Специфіка процесу формування та становлення найманої праці в умовах феодалізму на землях Київської Русі (2015)
Федорова Н. Є. - Перспективи використання науки для розбудови національної стратегії сталого розвитку (2015)
Пономаренко І. В. - Глобальний ринок деривативів: сучасний стан та перспективи розвитку, Віннікова І. І. (2015)
Федірко О. А. - Ендогенні чинники локального інноваційного розвитку в умовах глобалізації (2015)
Руткевич Т. І. - Адаптація підприємств молочної галузі до європейських стандартів якості (2015)
Лазоренко Л. В. - Особливості матеріальної мотивації персоналу в сучасних умовах (2015)
Логвінова О. П. - Інноваційна привабливість підприємства: сутність та проблеми забезпечення (2015)
Лойко Д. М. - Методичні аспекти формування інноваційної стратегії підприємства, Коваль В. В. (2015)
Македон В. В. - Імідж підприємства як чинник стратегії підвищення його конкурентоспроможності, Сізарева В. С. (2015)
Мамотенко Д. Ю. - Розробка кадрової стратегії організації в сучасних умовах (2015)
М’ячин В. Г. - Оцінка пріоритетності показників інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств методом аналізу ієрархій (2015)
Некрасова Л. А. - Розвиток системи управління витратами підприємств газової промисловості, Хрістова А. В. (2015)
Нідзельська Т. Л. - Формування концептуального механізму управління розвитком стратегічного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2015)
Павлов В. В. - Забезпечення інтенсивного характеру розвитку підприємств легкої промисловості шляхом застосування креативних технологій управління (2015)
Поповиченко Г. С. - Управління формуванням та оптимізацією складу основних засобів виробництва аграрних підприємств, Капустін О. О. (2015)
Різник Д. В. - Сучасні методи мотивації трудової діяльності як фактор стабільності кадрів (2015)
Соколов А. В. - Формування системи мотивації персоналу компанії (2015)
Сусіденко В. Т. - Методи оцінки фінансової безпеки торговельного підприємства, Сусіденко О. В. (2015)
Тимофієва Г. С. - Формування механізмів стратегії виходу підприємств аграрного сектору на зовнішній ринок (2015)
Фоміних В. І. - Залучення капіталу у сучасній Україні, Фірсова А. С., Забоєнко В. О. (2015)
Ходова Я. О. - Засади ефективного управління фінансовими потоками в логістичних системах (2015)
Левковська Л. В. - Оцінка ефективності водокористування як передумова модернізації водогосподарського комплексу України, Мандзик В. М., Чередніченко Ю. Г. (2015)
Мощицька Т. О. - Визначення ролі регіональних територіальних підсистем у системі національної економіки (2015)
Ніконова Д. О. - Закономірності територіальної та соціально-економічної міграції населення (2015)
Патока І. В. - Механізми реалізації місцевої політики сталого розвитку в умовах децентралізації влади в Україні (2015)
Коленда Н. В. - Соціальний потенціал підприємства: поняття та складові (2015)
Наумко Ю. С. - Фактори впливу на формування трудових ресурсів села Сумської області (2015)
Співак Я. О. - Особливості управління початковою освітою в сучасній школі (2015)
Баріда Н. П. - Роль Національного банку України у формуванні монетарних передумов розвитку економіки (2015)
Копчинська К. О. - Етапи реформування податку на прибуток підприємств в Україні (2015)
Корень Н. В. - Виклики та загрози бюджетній безпеці на етапі суспільних трансформацій (2015)
Кричинюк А. П. - Порівняльний аналіз економічних нормативів банків України, Кочетков В. М. (2015)
Нагайчук В. В. - Фінансове оздоровлення підприємств у контексті зміцнення їхнього фінансового стану (2015)
Рожук Я. В. - Нова хвиля розвитку маркетингу в дослідженнях технології краудсорсингу (2015)
Храпкіна В. В. - Ліквідність банківської системи – якісний показник дієвості грошово-кредитного регулювання, Крутушкіна В. В. (2015)
Чепка В. В. - Передумови розвитку кредитних кооперативів у сільській місцевості (2015)
Кравченко М. А. - Розвиток призначення креативного обліку в міжнародних стандартах фінансової звітності (2015)
Михальчишина Л. Г. - Економіко-правові аспекти застави цінних паперів (2015)
Подмешальська Ю. В. - Аналіз сутності категорії "капітальні інвестиції" з метою організації обліку на підприємстві, Мельник С. В. (2015)
Марець О. Р. - Графічний метод дослідження тенденцій показників домогосподарств України, Вільчинська О. М. (2015)
Борейко В. І. - Державні механізми стабілізації фінансово-економічної ситуації в Україні (2015)
Кизим М. О. - Прогнозування енергетичного балансу вуглеводнів за умов інноваційного розвитку у країні виробництва моторного палива, Шпілєвський В. В., Полякова О. Ю., Феденко Г. М. (2015)
Котвицька Н. М. - Продовольча безпека як фактор стабільного розвитку України (2015)
Науменко А. М. - Децентралізація економіки України як ключовий фактор економічного розвитку держави та суб’єктів господарювання (2015)
Паршин Ю. І. - Формування кластерів національного господарства за типом розвитку з урахуванням ефекту виробництва (2015)
Письменна О. Б. - Економічна оцінка основних тенденцій уранодобувної галузі в контексті управління ресурсозбереженням (2015)
Проскура В. Ф. - Інвестиційно-інноваційна стратегія розвитку регіональних сфер господарства, Хаустова К. М. (2015)
Григорук П. М. - Прогнозування прибутку хлібопекарського підприємства, Хрущ В. О. (2015)
Колодка А. В. - Оцінка іміджу промислового підприємства на прикладі ТОВ "Сумський машинобудівний завод" (2015)
Кравчук В. І. - Проблеми розвитку маркетингу на підприємствах поштового зв'язку, Горячева А. Л. (2015)
Красноруцький О. О. - Концептуальні засади здійснення корпоративної соціальної відповідальності харчовими та переробними підприємствами (2015)
Ларіонова К. Л. - Методичні підходи до формування санаційної стратегії підприємства, Донченко Т. В. (2015)
Литовченко И. Л. - Маркетинг в условиях дульности современного промышленного рынка (2015)
Лобов С. П. - Використання динамічних моделей управління запасами при моделюванні економічних ризиків у мережах постачань (2015)
Малярець Л. М. - Аналітичні процедури стратегічного контролінгу ефективності експортно-імпортної діяльності підприємства, Моргун Г. В. (2015)
Мандзіновська Х. О. - Моделювання впливу зовнішніх загроз на фінансову безпеку машинобудівного підприємства (2015)
Масляєва О. О. - Оцінка впливу зовнішнього оточення на конкурентоспроможність молокопереробних підприємств (2015)
Нестеренко С. А. - Оцінка сталого розвитку Запорізької області (2015)
Осипов В. М. - Розвиток альянсу у сфері зв'язку та інформатизації: оцінка потенційної синергії, Яцкевич І. В. (2015)
Ярмолович Ю. Р. - Особенности составления бизнес-плана брокерской компании (фрахтовый рынок), Ярмолович Д. Ю. (2015)
Яшкіна Н. В. - Нечітко-множинний матричний метод діагностування банкрутства промислового підприємства, Лебідь O. В. (2015)
Андрейків Т. Я. - Формування місцевих бюджетів: соціально-економічний аспект, Антонюк О. І., Пірог В. В. (2015)
Басюк О. В. - Розвиток круїзного туризму в Чорноморському регіоні (2015)
Комліченко О. О. - Стратегічне управління регіональним розвитком туризму на основі кластерного підходу, Ротань Н. В. (2015)
Мороз О. В. - Потенціал і перспективи брендингу сільських територій, Семцов В. М., Вакар Т. В. (2015)
Морозов Р. В. - Оцінка біоенергетичного потенціалу рослинних відходів та енергетичних культур у сільському господарстві Херсонської області, Федорчук Є. М. (2015)
Пепчук С. М. - Маркетингові інновації в ідеології соціально-економічного розвитку регіонів (2015)
Прохорчук С. В. - Аналіз стану інноваційного розвитку регіонів України (2015)
Мульска О. П. - Оцінка ринку праці львівської області у контексті зовнішньої трудової міграції (2015)
Черничук Л. В. - Аналіз соціально-економічних та соціально-демографічних складових життєвого рівня різних верств населення України (2015)
Биховченко В. П. - Про соціальний захист населення (2015)
Горюк В. В. - Аналіз інфляції в Україні в 2014 році, дослідження її причин та можливих підходів регулювання (2015)
Дікань Л. В. - Теоретичні засади фінансової безпеки суб'єктів господарювання, Владімірова Н. П. (2015)
Забаштанський М. М. - Політика системної реалізації концесійної діяльності в Україні (2015)
Зінченко М. А. - Моніторинг руху вихідних фінансових потоків місцевих бюджетів України (2015)
Іляшенко А. Х. - Європейський вимір розвитку податкової системи України (2015)
Манн Р. В. - Особливості сучасної підготовки лекцій з дисципліни "фінанси підприємств" (2015)
Матвійчук А. В. - Методи зниження розмірності початкових даних при моделюванні кредитоспроможності фізичних осіб, Бень В. П. (2015)
Мацедонська Н. В. - Управління грошовими потоками на підприємствах олійно-жирової галузі України (2015)
Мельник В. М. - Ретроспективний аналіз оподаткування та адміністрування податків, Степанова Д. С. (2015)
Музика Н. М. - Іпотечні кредити як складова функціонування ринку землі, Шашула Л. О. (2015)
Хижняк В. О. - Імплементація зарубіжного досвіду державного контролю за реалізацією імпортований споживчих товарів у вітчизняний простір (2015)
Бондар Ю. В. - Податкові витрати як об'єкт обліку і аудиту (2015)
Кокиза Г. Ю. - Надходження товарів: обліковий аспект та основні напрями аналізу (2015)
Кузина Р. В. - Основы формирования корпоративной финансовой отчетности в Украине (2015)
Любенко А. М. - Стандартизація взаємодії суб'єктів фінансового контролю (2015)
Меліхова Т. О. - Внутрішній контроль податку на прибуток в системі управління економічною безпекою підприємства (2015)
Мельник З. Ю. - Викривлення інформації у звітності: помилки та фальсифікація (2015)
Нікульникова Т. Г. - Формування прямих матеріальних витрат у собівартості хлібобулочної та молочної продукції підприємств Криворіжжя у 2013 році, Мезенцева Н. М. (2015)
Олініченко І. В. - Внутрішній аудит на підприємстві (2015)
Огай М. Ю. - Оцінка економічної доступності комунальних послуг за умови значного підвищення тарифів (2015)
Маловичко С. В. - Електронна комерція, електронний маркетинг: понятійний аналіз (2015)
Морщ Я. І. - Плюралізм поглядів щодо фіскальної політики в українській науковій думці (2015)
Слободянюк Н. О. - Концептуальні засади розробки інвестиційних стратегій розвитку національної економіки (2015)
Гайко Г. В. - Помилки та укладнення при вогнепальних ураженнях кінцівок, Страфун С. С., Курінний І. М. (2018)
Коструб О. О. - Аналіз ефективності застосування плазми, багатої факторами росту, при тендинопатіях привідних м’язів стегна у спортсменів, Блонський Р. І., Котюк В. В. (2018)
Рой І. В. - Електропунктурна діагностика Р. Фолля в оцінці ефективності консервативного лікування больового синдрому при остеохондрозі попереково-крижового відділу хребта, Гайко О. Г., Перфілова Л. В., Фіщенко Я. В. (2018)
Страфун С. С. - Лікування деформуючого артрозу ключично-акроміального суглоба у хворих з ушкодженням ротаторної манжети плеча, Сергієнко Р. О., Богдан С. В., Аббасов С. М. (2018)
Гук Ю. М. - Власний досвід хірургічного лікування акроформи хвороби Ольє, Науменко Н. О., Молнар І. О. (2018)
Страфун О. С. - Реакції тканин ліктьового суглоба на комплексну дію травматичних та регенеративних факторів у експерименті, Григоровський В. В. (2018)
Лютко О. Б. - Особливості етіологічної діагностики атипових форм гематогенного остеомієліту – абсцесу Броді та остеомієліту Гарре., Гордій А. С. (2018)
Анкин Н. Л. - Ранняя диагностика инфекционных осложнений при лечении пациентов с открытыми переломами костей голени, Петрик Т. М., Ладыка В. А., Солодаренко С. А. (2018)
Фищенко Я. В. - Дегенеративный спинальный стеноз поясничного отдела позвоночника Часть 2: Консервативное и хирургическое лечение. Мета-анализ литературных данных, Кравчук Л. Д., Перепечай О. А., Кудрин А. П. (2018)
Звіт про роботу Чернівецького осередку ВГО "Українська асоціація ортопедів-травматологів" за 2017 рік (2018)
Інформація про конференцію "Актуальні питання хірургії верхньої кінцівки, артроскопії та спортивної трав ми" 24-25 травня 2018 року у Львові (2018)
Славетні сторінки історії вітчизняної ортопедії-травматології: директори інституту (2018)
Пробоїв О. А. - Економічний колапс на тлі загострення політичної ситуації в Україні (2015)
Сотченко Є. В. - Розрахунки при імпортних та експортних операціях в металургійній галузі України: напрямки вдосконалення (2015)
Супрун С. Д. - Логіка дослідження факторів та умов здійснення міжнародного бізнесу (2015)
Сментина Н. В. - Індикатори вимірювання результативності впровадження стратегічних заходів (2015)
Труніна І. М. - Методи оцінювання стану підприємницької діяльності в Україні (2015)
Матвєєв В. В. - Винний туризм як рекламний фактор та інструмент для стимулювання розвитку конкурентного потенціалу виноробних підприємств України (2015)
Питуляк Н. С. - Практичні аспекти застосування інноваційних маркетингових стратегій, Тучіна Ю. С. (2015)
Пінчук Т. А. - Особливості впливу факторів на організаційну структуру підприємства (2015)
Повстенюк Н. Г. - Антикризове управління в системі життєдіяльності підприємства (2015)
Полозова Т. В. - Методичне забезпечення оцінки інноваційно-інвестиційних можливостей промислового підприємства, Шейко І. А. (2015)
Постол А. А. - Регулювання конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції вітчизняних аграрних підприємств в умовах євроінтеграції, Собченко А. М. (2015)
Рожков А. О. - Біоенергетична ефективність агротехнічних заходів вирощування пшениці твердої ярої та тритикале ярого, Сєвідова І. О. (2015)
Сітковська А. О. - Ефективність сільськогосподарського виробництва і конкурентоспроможність аграрних підприємств, Пінчук З. В. (2015)
Скригун Н. П. - Споживча лояльність: сутність та особливості, Пірнак М. В. (2015)
Смоленюк Р. П. - Маркетинг у підвищенні ефективності використання фінансового потенціалу сільськогосподарських організацій (2015)
Стадницька Л. М. - Доцільність використання методу інтервальних оцінок при обґрунтуванні ефективності функціонування молокопереробних підприємств (2015)
Степанов Д. С. - Прийняття інвестиційних рішень на промислових підприємствах, Демчук Н. І. (2015)
Стрий Л. А. - Модель процесса современного ценообразования предприятий инфокоммуникаций, Захарченко Л. А., Голубев А. К. (2015)
Суворова І. М. - Управління фінансовими ресурсами в процесі про активного управління авіатранспортними підприємствами України (2015)
Тимохіна Я. О. - Проблеми бюджетування та оцінки ефективності синтезованих маркетингових комунікацій промислових підприємств (2015)
Tomyuk O. - Analysis of methods of determination of product competitiveness of automotive enterprises (2015)
Фартушняк О. В. - Фінансово-економічне забезпечення технічного переозброєння промислових підприємств, Цибулько Д. І. (2015)
Хуторськой П. О. - Економічна безпека вітчизняних підприємств в умовах нестабільної фінансово-економічної ситуації в Україні (2015)
Цыбульская Э. И. - К вопросу оценки инвестиционной привлекательности предприятия, Новожилова А. В. (2015)
Чорна І. О. - Підвищення професійної культури страхових посередників як напрям активізації розвитку страхування майна громадян (2015)
Шпанковська Н. Г. - Обґрунтування критеріїв оптимізації та обмежень інноваційно-орієнтованої виробничої програми промислового підприємства, Труш Ю. Т. (2015)
Соколовський Є. А. - Формування іпотечного житлового кредитування і його вплив на реформування соціально-економічної системи (2015)
Тищенко В. Ф. - Оцінка нерівномірності розвитку регіонів України за рівнем потенціалу публічно-приватного партнерства, Омельченко О. І. (2015)
Фера-Клемонца О. Ю. - Маркетингове управління у виробничо-збутовій діяльності (2015)
Філатов В. М. - Особливості механізму державного регулювання сфери житлово-комунального господарства на регіональному рівні, Пивавар І. В. (2015)
Шамота Г. М. - Поняття та особливості торговельного потенціалу регіону, Малиш Д. О. (2015)
Прокопенко В. І. - Взаємозв'язок економічних і екологічних проблем гірничо-збагачувальних комбінатів в області природокористування, Вагонова О. Г. (2015)
Урсакій Ю. А. - Конкурентоспроможність персоналу як ключовий чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства (2015)
Філатов В. М. - Економічні аспекти формування конкурентного середовища у сфері охорони здоров'я (2015)
Чабан В. В. - Рівень життя населення в Україні (2015)
Шашко В. О. - Професійні мережеві спільноти як інструмент розвитку професійної компетентності, забезпечення якості та безперервності професійної освіти (2015)
Щербина А. В. - Концептуальні основи інноваційного процесу при підготовці авіаційних спеціалістів (2015)
Портянко Д. В. - Сучасні методики оцінки вартості фінансових ресурсів страхових компаній та можливості їх використання в Україні, Говорушко Т. А. (2015)
Пугарська Н. Б. - Трансфертне ціноутворення та його роль в системі контролінгу в банках України (2015)
Стегней М. І. - Оцінка сучасного стану та перспективи розвитку інвестиційної та банківської сфер України, Софілканич Я. Ю., Поллої К. Д. (2015)
Юрій С. М. - Шляхи оптимізації структури оборотного капіталу (2015)
Федчишина Н. М. - Процес бюджетування як інструмент бухгалтерського обліку (2015)
Ціцька Н. Є. - Етапи впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні (2015)
Пілько А. Д. - Дискримінантні моделі в практиці оцінки, аналізу, прогнозування та аудиту ефективності управління капіталом підприємства (2015)
Поданьова С. Ю. - Моделі оптимізації курортно-рекреаційного потенціалу (2015)
Сидорук Т. С. - Вплив державної фіскальної та монетарної політики на основні макроекономічні показники (2015)
Халатур С. М. - Концепція формування стратегії економічного розвитку сільського господарства України (2015)
Титул, зміст (2019)
Бойко В. В. - Хірургічні методи профілактики первинної неспроможності кукси бронха, Смоляник К. М., Краснояружський А. Г., Мінухін Д. В., Євтушенко Д. О., Хащина В. О. (2019)
Агаев Э. К. - Эффективность применения человеческого плацентарного гидролизата в профилактике несостоятельности швов кишечных анастомозов, Мамедов Т. Э., Гасымов Э. М., Исмайылова З. Э. (2019)
Дронов А. И. - Проблемные вопросы эндоскопического билиарного стентирования, Насташенко И. Л., Бакунец Ю. П., Бакунец П. П., Левченко Л. В. (2019)
Ратчик В. М. - Оценка вариантов патологии поджелудочной железы у больных с осложненными формами хронического панкреатита в отдаленном послеоперационном периоде, Орловский Д. В., Тузко А. В., Петишко О. П. (2019)
Мазур А. П. - Порушення системи гемостазу під час коронарного шунтування на працюючому серці, Гурін П. В., Бабіч М. М. (2019)
Діденко С. М. - Роль інтраопераційної ангіографії в лікуванні гострої непрохідності артерій нижньої кінцівки, Субботін В. Ю. (2019)
Русин В. І. - Біологічна некректомія та вакуум-терапія в комплексному лікуванні декомпенсованої хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок, Корсак В. В., Носенко О. А., Русин В. В., Калинич С. С. (2019)
Ляховський В. І. - Особливості лікування та загоювання трофічних виразок нижніх кінцівок змішаного генезу, Безкоровайний О. М., Сидоренко А. В. (2019)
Усенко О. Ю. - Динамічна лімфаденектомія як складова мультидисциплінарного підходу під час оперативних втручань з приводу раку підшлункової залози, Ничитайло М. Ю., Загрійчук М. С., Кропельницький В. В., Клочкова Н. Є., Неженцева Ю. В., Романів Я. В., Підопригора О. О., Скрипка Д. М. (2019)
Думанський Ю. В. - Використання маркера проліферативної активності Ki-67 для аналізу ефективності комплексного лікування хворих з місцево-розповсюдженим раком молочної залози, Бондар О. В., Ткаченко О. І., Столярчук Є. А., Єрмаков В. Ю. (2019)
Павлов Б. Б. - Mетод радиочастотной холодноплазменной нуклеопластики в лечении поясничной дискогенной радикулопатии, Фищенко Я. В., Кравчук Л. Д. (2019)
Савчук Р. В. - Якість життя пацієнтів після цистектомії як основний орієнтир вибору методу деривації сечі, Костєв Ф. І., Головко С. В. (2019)
Гуда Б. Б. - Результати хірургічного лікування хворих з диференційованим раком щитоподібної залози у хірургічній клініці впродовж 20 років, Коваленко А. Є., Болгов М. Ю., Остафійчук М. В. (2019)
Гуревич Р. С. - Формування професійної етики майбутніх лікарів-хірургів засобами технології "кейс-стаді", Цехмістер Я. В., Калашнік Н. В., Коберник О. М., Лисенко О. Ю. (2019)
Горбатюк О. М. - Синдром короткої кишки у дітей: особливості етіопатогенезу, клінічних проявів і лікування (аналіз літературних джерел та власні спостереження), Лаврик А. С., Кучерук В. В. (2019)
Ковтун Г. И. - Успешное хирургическое лечение массивного тромбоза правых отделов сердца у больной с онкологическим анамнезом, Таранов М. А., Ткаченко Л. О., Иванюк Н. Б., Сагура С. М., Стеценко Л. А. (2019)
Волмут К. - Міжнародні товарні ринки: лібералізм проти дирижизму (актуалізація поглядів Дж. М. Кейнса) (2018)
Манцуров І. - Міжнародні стандарти інклюзивного розвитку як основа формування ефективної економічної політики держави, Манцуров Д., Храпунова Я. (2018)
Орловська Ю. - Світова інтелектуальна економіка: особливості визначення та оцінки в контексті сталого розвитку, Дригола К. (2018)
Порохня В. - Модель розподілу бюджетних і запозичених коштів на програми розвитку Збройних Сил України відповідно до стандартів НАТО, Остапенко О. (2018)
"Журнал європейської економіки" у 2018 році (2018)
Наші автори (2018)
Броницкая В. В. - Духовное производство как фактор социально-экономической модернизации Украины (2015)
Чинчик А. А. - Особливості податкової реформи 1863 року та її вплив на соціально-економічний розвиток України (2015)
Гончар О. М. - Конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобалізації: сутність та ключові фактори (2015)
Сідоров В. І. - Мотиви злиття та поглинання банків у міжнародному бізнесі, Макарчук К. О. (2015)
Чичина О. А. - Енергетичні ресурси як домінанта формування національної безпеки країни, Сідоров В. І. (2015)
Бервено О. В. - Модель человека в национальной системе управления качеством жизни (2015)
Григоренко А. А. - Визначення місця господарського комплексу України у світовій економіці за допомогою методу кластерного аналізу (2015)
Літвак О. А. - Декаплінг-аналіз економічного зростання та раціонального сільськогосподарського землекористування в аграрному секторі (2015)
Таран Г. В. - Сценарні моделі активізації інноваційної діяльності (2015)
Фещенко Л. В. - Застосування математичних методів і моделей для прогнозування доходів місцевого бюджету, Полупан П. М., Гусаковська А. В. (2015)
Хадарцев О. В. - Політика ресурсозбереження в Україні в аспекті закордонного досвіду: проблеми і перспективи (2015)
Чикало І. В. - Управління ресурсоємністю регіональної економіки у контексті забезпечення економічної безпеки підприємництва на засадах технологій ризик-менеджменту (2015)
Бохонко І. В. - Сутність та особливості операційної діяльності енергетичних підприємств (2015)
Жван В. В. - Економічні аспекти авторського та технічного нагляду за будівництвом, Юр'єва С. Ю., Железнякова І. Л. (2015)
Колесник М. В. - Методологічні аспекти забезпечення сталого розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств на засадах корпоративної соціальної відповідальності, Командровська В. Є., Пунда О. В. (2015)
Норкіна О. М. - Проблеми фінансового інвестування в умовах кризового стану економіки (2015)
Продіус О. І. - Система контролінгу як сучасна концепція управління, Васіна В. В., Богословова А. А. (2015)
Ращупкіна В. М. - Теоретичні аспекти превентивно-компенсаційного управління виробничими процесами, Козлова Л. В. (2015)
Терещенко С. І. - Алгоритм визначення оптимального рівня ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2015)
Цыбульская Э. И. - Теоретические основы финансового равновесия предприятия, Волошина В. Р. (2015)
Базецкая А. И. - Обеспечение экономической безопасности региона путем активизации инвестиционной деятельности в инновационной сфере (2015)
Вєдєнєєв Є. Є. - Удосконалення митної системи в контексті її модернізації (2015)
Чайкіна А. О. - Підприємницький потенціал як особливий медіатор формування конкурентоспроможності регіону (2015)
Кучер М. М. - Кадровий потенціал працівників державної соціальної служби у контексті вдосконалення системи управління персоналом, Гречухіна Т. І. (2015)
Величко Є. О. - Упровадження системи перестрахування ризиків при страхуванні майна промислових підприємств в Україні (2015)
Карпа І. С. - Фінансово-кредитні стимули розвитку ринку житлової нерухомості (2015)
Кащеєва В. Ю. - Управління рентабельністю банку на основі факторного аналізу, Швидкий В. О. (2015)
Нестор О. Ю. - Система інформаційного забезпечення стратегічного фінансового планування суб'єктів господарювання (2015)
Нужнова Ю. А. - Формування оптимальної структури капіталу промислового підприємства, Павлов А. Ю. (2015)
Блакита А. В. - Нефінансова звітність як інструмент оцінювання соціальної відповідальності бізнесу, Поляк Р. С. (2015)
Дубовая В. В. - Відображення інвестиційної нерухомості в балансі підприємств України за міжнародними стандартами, Бабенко К. В. (2015)
Зелінський А. Ю. - До питання кількісної оцінки трансакційних витрат (2015)
Копотієнко Т. Ю. - Сучасний стан та тенденції розвитку внутрішнього аудиту в корпоративних утвореннях (2015)
Лабунська С. В. - Методичні підходи організації обліково-аналітичних функцій системи управління витратами інноваційної діяльності в контексті підвищення рівня економічної безпеки (2015)
Марків М. М. - Вплив технології виробництва твердого біопалива на побудову управлінського обліку деревообробних підприємств (2015)
Плотніченко І. Б. - Оцінка сучасного стану та тенденцій розвитку електронної комерції України (2015)
Предко І. Ю. - Організаційні та методичні засади внутрішнього контролю на підприємствах при обранні стратегії реструктуризації (2015)
Стельмах Н. Є. - Бухгалтерська експертиза як соціально-економічний інститут (2015)
Милашко О. Г. - Комплексний статистичний аналіз національних заощаджень України, Піскун А. В. (2015)
Сергєєва В. В. - Управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів у галузі інформаційних технологій за рахунок використання принципу наочності, Попов О. І., Злепко С. М. (2015)
Коневщинська Н. М. - Динаміка сукупного попиту в країнах з трансформаційною економікою та в розвинених країнах (2015)
Легомінова С. В. - Інноваційні кластери як інструмент зростання зайнятості (2015)
Ільїна М. В. - Стимулювання розвитку сільських територій у країнах – кандидатах на вступ до ЄС, Шпильовий І. М. (2015)
Кравець М. А. - АПК України на сучасному етапі розвитку (стан і перспективи), Гріховодов М. С., Казакова Н. А. (2015)
Мусієць Т. В. - Регулятивні ініціативи країн Європейського Союзу у банківській сфері, Оглобля Я. О. (2015)
Більська О. В. - Новації та інновації в процесах соціального інновування і механізм їх формування в перехідній економіці (2015)
Бурик З. М. - Сталий розвиток регіону у сучасних умовах господарювання (2015)
Ведернікова С. В. - Проблеми визначення рівня тіньової економіки в Україні (2015)
Вітренко Л. О. - Особливості планування та фінансування капітальних видатків на утримання майнових комплексів вищих навчальних закладів України (2015)
Коваленко Є. В. - Теоретичні засади державного регулювання корпоративної соціальної відповідальності (2015)
Прудніков Ю. В. - Аналіз динаміки та структури реалізації сільськогосподарської продукції в Україні на рівні локальних ринків (2015)
Рамський А. Ю. - Значення фінансів домогосподарств для фінансової системи держави (2015)
Бугайчук В. В. - Напрями відродження виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств (2015)
Бутенко Д. С. - Становлення наукового менеджменту, Ткачук І. І. (2015)
Гонтюк В. А. - Моделювання розвитку кадрового потенціалу територіальних органів державної статистики України на основі багато-параметричної віддалі між елементами множини (2015)
Данильченко Л. С. - Світові лідери соціально відповідального ведення бізнесу: досвід та ключові фактори успіху (2015)
Жерліцин Д. М. - Теоретичні особливості реалізації функцій контролю у межах фінансової системи підприємства (2015)
Заїка С. О. - Інвестиційний потенціал підприємства та варіанти його формування (2015)
Запухляк І. Б. - Розвиток підприємства та нестабільність середовища: взаємозв’язок та взаємозалежність (2015)
Ібрагімов Е. Е. - Систематизація методичних підходів оцінки рівня економічної безпеки підприємства (2015)
Клюс Ю. І. - Напрями розвитку корпоративного управління на промислових підприємствах (2015)
Ковінько О. М. - Оцінка управління продажем на виробничому підприємстві, Поліщук І. І., Іваніцька І. В. (2015)
Куцеконь Л. О. - Формування доходів домогосподарств в умовах ринкової трансформації (2015)
Лойко В. В. - Формування конкурентних переваг швейних підприємств в сучасних умовах господарювання, Кононенко Г. І. (2015)
Мартинюк Е. А. - Імплементація парадигми "економіка здоров'я – економіка знань" в стратегію розвитку медичних закладів (2015)
Мироненко Є. В. - До питання залучення інженерно-технічних і управлінських кадрів у виробничі структури, Шашко В. О. (2015)
Пасінович І. І. - Регіональні аспекти активізації підприємництва, Ясіновська І. Ф. (2015)
Римкіна М. С. - Оцінка соціально-економічного розвитку підприємства як індикатор ефективності діяльності (2015)
Селезньова Н. О. - Обгрунтування необхідності оцінки та регулювання якості управління матеріальними потоками промислового підприємства, Теслюк В. І. (2015)
Маловичко С. В. - Споживацтво як чинник розвитку торгівлі в сучасному суспільстві (2015)
Мощицька Т. О. - Оцінка міжрегіональних диспропорції соціально-економічного розвитку в Україні (2015)
Никитюк Ю. А. - Еколого-економічні детермінанти розвитку виробництва та переробки лікарських рослин (2015)
Волкова О. Г. - Зміни податкового статусу кредитних спілок України (2015)
Голуб К. В. - Особливості інституційного розвитку банківської системи України (2015)
Гончарова М. Л. - Науково-методичні аспекти моделювання оптимізації фінансових ризиків у бюджетній сфері, Шпіцглуз С. О. (2015)
Д'яконов К. М. - Оцінка ефективності системи гарантування вкладів (2015)
Жердецька Л. В. - Обгрунтування методичних підходів оцінки достатності власного капіталу банку для покриття ринкового ризику (2015)
Омельченко О. І. - Регулювання банківської діяльності з урахуванням фактора нестабільності (2015)
Рибачук Ю. О. - Особливості поєднання фундаментального та технічного аналізів валютного ринку (2015)
Варічева Р. В. - Атестація як фактор підвищення працездатності працівників управлінського обліку (2015)
Title (2018)
Content (2018)
Wohlmuth K. - Back to J. M. Keynes in Regulating International Commodity Markets: an Extended Note on the "Transparency Agenda" (2018)
Mantsurov I. - International Standards of Inclusive Growth as a Basis for Shaping an Efficient Economic Policy of the State, Mantsurov D., Khrapunova Y. (2018)
Hossain S. - Aid and Growth in Bangladesh: a Reassessment, Mitra R., Abedin Th. (2018)
Orlovska Y. - International Intellectual Economy: Peculiarities of Definition and Evaluation in the Context of Sustainable Development, Dryhola Kh. (2018)
Porokhnya V. - Model of Allocation of Budget and Borrowed Funds for the Armed Forces of Ukraine Development Programs in Compliance with NATO Standards, Ostapenko O. (2018)
"Journal of European Economy" in 2018 (2018)
Our Authors (2018)
Пермінова С. О. - Патентування об’єктів промислової власності іноземними заявниками в Україні: можливості та загрози, Бойко О. В. (2015)
Вінська О. Й. - Трансформація соціально-економічної моделі Греції в умовах боргової кризи, Ярков О. В. (2015)
Shuba M. V. - International financial centers: factors of success, Aslanova D. D. (2015)
Ащаулов В. В. - Аналіз методичних підходів до оцінки загального рівня ефективності державного регулювання системи моніторингу розвитку галузей економіки (2015)
Бігуненко О. Г. - Міжнародний досвід управління земельними ресурсами: можливості застосування в Україні (2015)
Варламова І. С. - Оцінка сталого розвитку національної економіки на сучасному етапі (2015)
Васюник Т. І. - Амортизаційна політика та її роль у відтворенні основного капіталу національної економіки (2015)
Щекович О. С. - Аналіз стану державного регулювання залучення прямих іноземних інвестицій у металургійну галузь України (2015)
Андрєєва Н. М. - Маркетинговий аудит: систематика складових та класифікація форм (видів) впровадження, Зіньковська Д. В. (2015)
Антонова О. В. - Методичні засади механізму управління фінансовою безпекою підприємства (2015)
Астапова Г. В. - Корпоративное взаимодействие авиапредприятий и коммерческих банков в контексте реализации коллекторского способа корпоративного захвата, Омельяненко С. Л., Абазина О. А. (2015)
Берегова Т. А. - Формування внутрішнього економічного механізму функціонування м’ясопереробних підприємств як засіб їх ефективного управління (2015)
Бєляєва Н. С. - Стратегія підприємства як елемент механізму стратегічного управління (2015)
Батракова Т. І. - Напрями підвищення ефективності використання оборотних засобів підприємства, Бондар В. В. (2015)
Виноградова О. В. - Методика внутрішнього контролю процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві, Кондрашов О. А. (2015)
Вислободська Г. П. - Виробнича сільськогосподарська послуга як економічна категорія (2015)
Воробйова Л. Д. - Оцінка інноваційного розвитку підприємств машинобудування: методичні підходи, Квятковська Л. А. (2015)
Гнип Н. О. - Оцінка фінансово-економічної безпеки неприбуткових організацій, Юхно Н. В. (2015)
Чопко Н. С. - Роль персоналу у формуванні ділової репутації організації, Зозуля І. І., Сверчкова О. В. (2015)
Шапуров О. О. - Удосконалення фінансового механізму державної підтримки інноваційного розвитку промисловості, Король С. А. (2015)
Шапурова О. О. - Трансакційні витрати: теоретичний аспект та оцінка (2015)
Швестко В. О. - Тенденції та пріоритети провідних торговельних мереж в управлінні продажем товарів (2015)
Щербата Т. С. - Маркетинг відносин між підприємствами та вищими навчальними закладами (2015)
Афанасьєв Є. В. - Теоретичні та прикладні аспекти формування механізму стратегії управління прогресивним розвитком залізорудної галузі України, Куліш О. А. (2015)
Венгерська Н. С. - Напрями забезпечення регіонального сільського розвитку України в умовах євроінтеграції (2015)
Гакова М. В. - Теоретичні аспекти поведінки персоналу в готельно-ресторанному господарстві (2015)
Штогрин Г. С. - Аналіз тенденцій розвитку житлово-комунального господарства регіонів України: сучасний стан (2015)
Яциковський Б. І. - Навколишнє середовище та економічний розвиток: дискурс взаємозалежності і суперечності, Голубка С. М. (2015)
Атаманюк Е. А. - Розвиток людського потенціалу України у регіональному вимірі (2015)
Богуш Л. Г. - Інституційне та економічне підґрунтя соціокультурної ідентичності територіальних громад України (2015)
Василенко В. М. - Дискурс наукових положень щодо розвитку ринків праці, Дружиніна В. В. (2015)
Бадида М. П. - Сучасні тенденції податкового регулювання аграрного сектора економіки України, Зеленський А. В. (2015)
Балацький Є. О. - Вплив трансформаційних тенденцій фінансового ринку на управління операційною діяльністю страхових компаній, Кузьменко О. Г. (2015)
Береславська О. І. - Актуальні питання валютного кредитування в Україні, Підсосонна Я. Г. (2015)
Борисенко Д. С. - Проблеми оцінки та управління валютним ризиком в банківській системі України, Кушнір С. О. (2015)
Боронос В. Г. - Результати моніторингу фінансової безпеки економічних систем (2015)
Васюк М. В. - Теоретичне визначення системи державного фінансового моніторингу як складової фінансової безпеки України (2015)
Говорушко Т. А. - Розвиток інтернет-банкінгу в Україні, Ситник І. П., Ляховецька В. М. (2015)
Голинський Ю. О. - Модернізація інформаційної системи казначейського обслуговування бюджетів, Луців Л. М. (2015)
Шмуратко Я. А. - Ризики операцій банків з похідними фінансовими інструментами (2015)
Щеглюк М. С. - Пріоритетні функції центральних банків та особливості їх реалізації в умовах фінансової інтеграції, Довгань Є. І. (2015)
Вигівська І. М. - Форензік як метод управління факторинговими ризиками, Макарович В. К. (2015)
Герасимович А. М. - Відступлення права вимоги в процесі сек'юритизації активів: обліковий аспект (2015)
Aladrović J. - Antioxidative system of bovine follicles regarding stage of estrous cycle and folliculogenesis, Beer Ljubić B., Laškaj R., Vranković L., Lojkić M. (2019)
Ali A. - Biophysical analysis of emanated pheromonal odor changes in cows using electronic nose technology in cows using electronic nose technology, Hussein F., Mohamed E., Maher H. (2019)
Dolník M. - Effect of selenium on oxidative stress and viability of the ram spermatozoa during the spermatogenesis, Mudroňová D., Lazar G., Mudroň P. (2019)
Fodor I. - The impact of twinning and stillbirth on reproductive and economic performance in large Hungarian dairy herds, Kern L., Varga-Balogh O. G., Gábor Gy., Ózsvári L. (2019)
Hisira V. - Relationship between somatic cell count and occurrence of intramammary pathogens in dairy cows, Klein R., Kadaši M., Pošivák J. (2019)
Hodnik J. J. - Standardizing output-based surveillance to control non-regulated diseases of cattle in the EU (SOUND-control, COST action-CA17110), Starič J., Ježek J., Ocepek M., Toplak I., Knific T., Gunn G. J., Santman-Berends I., Correia-Gomes C. (2019)
Ivanyos D. - Relationship between herd size, milking technology and milk production parameters on large-scale Hungarian dairy farms, Monostori A., Németh Cs., Fodor I., Ózsvári L. (2019)
Kadaši M. - Surgical management of peroneal nerve paralysis in calf, Marčeková P., Slovák P., Hisira V., Mudroň P. (2019)
Kováč G. - Longevity of dairy cows — energy profile, Konvičná J., Vargová M., Petrovič V., Vozár T. (2019)
Marien H. - Survey on the course of puerperium and on fertility after implementation of the iVET® birth monitoring system in heifers, Gundling N., Hasseler W., Feldmann M., Hennigsen G., Herzog K., Hoedemaker M. (2019)
Mudroň P. - Effects of α-tocopherol and selenium injection on serum cortisol in dairy cows undergoing abdominal surgery (2019)
Nagy O. - Selected acute phase proteins in dairy cows with chronic diarrhea caused by Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis, Tóthová Cs., Mudroň P. (2019)
Ózsvári L. - Evaluation of reproductive performance on large-scale Hungarian dairy farms, Fodor I. (2019)
Rauch E. - Impact of ad libitum milk feeding regarding weight gain and behaviour of Simmental calves, Kürn T., Bernhart K., Reiter K., Erhard M. (2019)
Starke A. - Herd health management in the transition period, Snedec T., Theinert K., Pietsch F., Theile S., Leonhardt A.-S., Kretschmar A., Ebert F., Bannert E., Köller G., Schären M. (2019)
Tóth M. - A case report: sheep endoparasitism dynamics under semi-dry continental climate of Karcag, Hungary, Khangembam R., Farkas R., Oláh J., Vass N., Monori I. (2019)
Tóth Sz. - The effect of the quantity and quality of milk replacer intake on starter feed intake in Holstein calves (2019)
Vranković L. - Quantitative insulin sensitivity check indexes in early postpartum cows and calves kept in a beef suckler system, Aladrović J., Pipal I., Beer Ljubić B., Prvanović Babić N., Stojević Z. (2019)
Abstracts of reports. XIX Middle-European Buiatrics Congress (22–25 May 2019, Lviv, Ukraine) (2019)
Astiz Blanco S. - The ECBHM: an opportunity for our buiatritians? (2019)
Bajcsy Á. Cs. - Examples of uterine contractility patterns in early postpartum cows with retained fetal membranes as related to various blood Ca2+ concentrations: a preliminary study, Zámbó L., Kürtös G., Tibold J., Mádl I., Szenci O. (2019)
Batmaz H. - Evaluation of passive transfer with brix refractometer and comparison with other semiquantitative tests in goat kids, Kacar Y., Topal O., Mecitoglu Z., Semih Gumussoy K., Kaya F. (2019)
Bednarski M. - Burkholderia cepacia complex pneumonia in calves: a case report, Bednarska M., Rypuła K. (2019)
Berezovskyi А. - Study of cefapirin residues in milk from cows affected by various forms of endometritis after their treatment by the medicinal product Cefmetrin, Obrazhei А. (2019)
Bezděková Z. - The acid-base balance in newborn kids before and after colostrum intake, Mikulková K., Kadek R., Pleško M., Šimková I., Illek J. (2019)
Bittner L. - Case report: trace mineral deficiency with concurrent detection of Trypanosoma theileri in a suckler cow herd in Germany,  Wöckel A.,  Snedec T.,  Delling C.,  Böttcher D.,  Klose K.,  Köller G.,  Starke A. (2019)
Bogatko N. - Listeria monocytogenes — microbiological criteria indicate the acceptability of safety meat raws (2019)
Boiko O. - Autogenic vaccines are an effective for control of epizootic process for mastitis in cows, Kurtiak B., Boiko P., Romanovich M., Pundiak T., Sobko G. (2019)
Bukalova N. - Indicators of quality and safety of rabbit meat during storage, Lyasota V., Bogatko N., Artemenko L., Prilipko T. (2019)
Doll K. - Relationships between milk yield and susceptibility to disease in dairy cows,  Blumhagen M.,  Sieck A. (2019)
Dudek K. - The effect of Mycoplasma bovis infection on peripheral blood leukocyte activity in the calves, Lisiecka U., Kycko A., Szacawa E., Bednarek D.,  Reichert M. (2019)
Đuričić D. - Clinical efficacy of ivermectin against certain gastrointestinal nematodes of camelids in the Stari Grad zoo at Đurđevac, Croatia, Samardzija M. (2019)
Đuričić D. - Influence of parity on blood serum concentrations of macrominerals in dairy goats during early lactation, Valpotić H., Žura Žaja I., Capak H., Gračner D., Smolec O., Samardžija M. (2019)
Dzięcioł M. - Possibility of modulation of the bovine uterine perfusion with the use of sildenafil citrate in dairy cows during luteal phase of the ovarian cycle, Bielas W., Kozdrowski R., Dejneka G. J., Niżański W. (2019)
Ebert F. - Impact of farm individual action plans on lameness prevalence, productivity and welfare of dairy cattle, Cerna A., Schären M., Weck R., Wöckel A., Wippermann W., Hufe P.,  Ullrich E., Starke A. (2019)
Efil M. M. - The effects of different starch level starters with or without amylase on performance and health parameters in calves, Topal O., Udum D., Gençoğlu H., Batmaz H. (2019)
Fedorovych Ye. I. - The influence of genetic and paratypic factors on the duration and the effectiveness of lifetime use of dairy cattle,  Mazur N. P.,  Fedorovych V. V. (2019)
Fedoruk R. - Macro- and microelements of blood and its antioxidant activity in lactating cows under the action of iodine citrate in different doses,  Vlizlo V.,  Kovalchuk I.,  Koleshchuk O.,  Khrabko M.,  Tsap M.,  Kaplunenko V.,  Denys G. (2019)
Fieseler H. - Assessment of different pain management methods for the treatment of claw lesions in meat Merino ewes, Weck R., Kaiser M., Müller H., Spilke J., Mielenz N., Möbius G., Starke A. (2019)
Filípek J. - Determination of serum albumin in large animals, Illek J. (2019)
Fodor I. - Associations of reproductive management and performance in primi- and multiparous cows on large dairy farms, Gábor Gy., Ózsvári L. (2019)
Geboliszová K. - Zinc defiency in breeds of dairy cow in the Czech republic, Kadek R., Mikulková K., Illek J. (2019)
Gerilovych A. P. - Risk analysis concerning lumpy skin disease introduction to Ukrainian territory. Aspects of LSD prevention, Stegniy B. T., Korneykov O. M., Gerilovych I. O. (2019)
Gevkan I. - Treatment of nano preparation in liposomal form of cattle endometritis, Slyvchuk Yu., Shtapenko O., Syrvatka V., Sharan M. (2019)
Höltershinken M. - Amino acid composition of grass silages containing different levels of true protein in total crude protein, Schulte C., Hoedemaker M. (2019)
Illek J. - The relationship between the number of somatic cells (SCC) in the milk and the concentration of vitamin A, E and β-carotene in the blood serum of dairy cows, Pleško M., Filípek J., Mikulková K., Kadek R., Šmídková J., Geboliszová K., Kišová P. (2019)
Indrová E. - Biochemical changes in follicular fluid and venous blood during acute ruminal acidosis in heifers, Andrlíková M., Pechová A., Čech S. (2019)
Kadek R. - Development of serum vitamin E, A and β-carotene levels in heifer calves during the first 8 weeks of life, Tejnil I., Mikulková K., Filípek J., Illek J., Kumprechtová D. (2019)
Khol J. - A two-stage approach for the reduction of the map prevalence in cattle herds as part of regional control programs ― examples and experiences, Eisenberg S., Noll I., Zschöck M., Eisenberg T., Donat K. (2019)
Kofler J. - The effect of lameness on milk yield and fertility in Austrian dairy cows ― results from the national efficient cow project,  Burgstaller J.,  Fürst-Waltl B.,  Steininger F.,  Egger-Danner C. (2019)
Kofler J. - Limb fractures in 98 cattle ― treatment and outcome,  Schieder K.,  Vidoni B.,  Steiner R. (2019)
Kuehn T. - Bacteriological studies for characterizing infectious situations at the claws of dairy cattle, Riedel M., Cerna A., Ebert F., Hufe P., Starke A. (2019)
Kumprechtová D. - Haptoglobin and serum amyloid in serum of dairy cows with clinical and subclinical mastitis, Illek J., Mikulková K., Šimková I., Bezděková Z., Kadek R. (2019)
Kushkevych M. V. - Dot blotting analysis as a way of cellular prion total level determining, Vlizlo V. V. (2019)
Kuziv M. I. - Formation of milk production of black-and-white cattle in the western region of Ukraine, Fedorovych E. I., Kuziv N. M. (2019)
Kuzmina N. - Superoxide dismutase isoforms in tissues of reproductive organs in bulls, Ostapiv D. (2019)
Lichtmannsperger K. - Occurrence of selected calf diarrhea agents in Austria,  Hinney B., Wittek T., Joachim A. (2019)
Ligomina I. - Distribution and clinical and biochemical status of D-hypovitaminosis in calves of black-and-white breed in winter-stall period, Fasola V., Sokolyuk V., Furman S., Lisogurskaya D. (2019)
Linsbichler B. - Digital amputation followed by screw fixation of the subsequent proximal phalanx luxation in an alpaca stallion,  Kofler J.,  Licka T. (2019)
Lyasota V. - Criteria for assessing the quality and safety of beef in the agro-industrial market, Bukalova N., Bogatko N., Prilipko T. (2019)
Mikulková K. - Glutathione redox state, GPx activity and Se concentration in dairy cows during negative energy balance, Illek J., Kadek R. (2019)
Mudroň P. - Effects of tetracycline injection on blood calcium and ruminal activity in sheep (2019)
Mudroň P. - Haptoglobin concentrations in dairy cows with inflammatory diseases (2019)
Mudroň P. - Link between sole ulcer and subclinical laminitis (2019)
Na L. D. - Clinical trial of traditional Chinese herbal prescription Chanfukang on prevention of clinical endometritis,  Wang D. S.,  Zhang S. D.,  Dong S. W.,  Wu X. H., Yan Z. T. (2019)
Na L. D. - Comparative study of immunoglobulin concentration between healthy cows and animals with clinical endometritis (CE cows),  Wu X. H.,  Shao D.,  Wang D. S.,  Yan Z. T. (2019)
Neubauer V. - Rumen health consequences of high-concentrate feeding in cattle: more than a simple drop in ruminal pH, Petri R., Humer E., Kreger I., Zebeli Q. (2019)
Nikl-Zinner H. - Ultrasonographic imaging of epiphyseal growth plates in calves ― preliminary findings,  Schieder K.,  Ludewig E.,  Huber J.,  Kofler J. (2019)
Pakholkiv N. - Effect of chromium (III) on microbial biomass and hydrolytic activities in the bulls rumen, Vudmaska I., Petruk A., Nevostrueva І., Hudyma V., Holova N., Sachko R.,  Skorokhid А. (2019)
Ratskiy М. - The T- and B-cell specific immunity of calves under the influence of complex liposomal drug,  Vishchur O.,  Smolyaninov K.,  Mudrak D. (2019)
Reif J. - Iron supply status of breeding calves in Austria, Gewessler F., Wittek T. (2019)
Rohländer M. - Testicular weight, occurrence of tubules with elongated spermatids and Sertoli cell count in abattoir calves. Preliminary results, Otzen H., Harborth T., Heppelmann M., Bajcsy Á. C. (2019)
Rypuła K. - The occurrence of ostertagiosis in Poland, Płoneczka-Janeczko K., Piekarska J., Czopowicz M., Nagas T. (2019)
Sachko S. - Use of hop cones and vitamin E to prevent metabolic disorders in transition dairy cows, Vudmaska I. (2019)
Schoiswohl J. - Polyarthritis caused by Erysipelothrix rhusiopathiae in three Austrian sheep flocks — diagnosis, treatment and management measure, Spergser J., Kofler J. (2019)
Šmídková J. - Case report: extraction of incisors and lower jaw reconstruction in llama, Šterc J., Tejnil I. (2019)
Smolec O. - Prevalence of footrot in Bilogora region in Croatia,  Džaja P.,  Samardžija M.,  Đuričić D.,  Pećin M. (2019)
Snarska A. - Cytological evaluation of bone marrow smears in goats during mastitis, Sobiech P., Snarska H., Żarczyńska K., Wysocka D. (2019)
Starič J. - Cysticercosis outbreak in fattening bovines,  Ačko M.,  Šoba B.,  Ježek J.,  Hodnik J. J.,  Krt B.,  Vergles Rataj A. (2019)
Starič J. - Safety culture on a livestock farm and prevention of zoonoses,  Hodnik J. J.,  Ježek J.,  Bugarski D.,  Janev Holcer N.,  Leppälä J.,  Rautiainen R. (2019)
Suprovych Т. М. - BoLa-DRB3 gene as a marker of cow’s mammary gland status,  Vishchur О. І.,  Prylipko Т. М.,  Chepurna V. А.,  Smolyaninov K. B. (2019)
Szacawa E. - The effect of silicon dioxide nanoparticles as feed additive on health condition and immunological parameters of calves, Dudek K., Bederska-Łojewska D., Lisiecka U., Bednarek D.,  Pieszka M. (2019)
Szelényi Z. - Pregnancy losses in bovine singleton and twin pregnancies, Kovács L., Bajcsy Á. Cs., Szenci O. (2019)
Szenci O. - Importance to predict the onset of calving to decrease stillbirth and stress related uterine diseases, Kézér L. F., Szelényi Z., Kovács L. (2019)
Szymańska-Czerwińska M. - Shedding of Coxiella burnetii in dairy cattle and possibility of transmission via alimentary route, Jodełko A., Zaręba-Marchewka K., Niemczuk K. (2019)
Tabery J. - Effect of pegylated granulocyte colony-stimulating factor on health of mammary gland in dairy cows, Andrlíková M., Bina V., Lauschmannová A., Mizeráková M., Páleník T.,  Stařecká V., Švédová K., Čech S. (2019)
Tomchuk V. - Bile-synthesizing function of liver on entropathology of newborn calves, Gryshchenko V. (2019)
Vlizlo V. - Effect of dietary propylene glycol, vitamin E, methionine and carnitine separately and as complex supplement on performance of transition dairy cows, Hultyayeva O., Vudmaska I., Petruk A. (2019)
Vlizlo V. V. - The intensity of protein exchange and the content of glucoproteins in the blood of cows under the condition of feeding iodine citrate,  Kovalchuk I. I.,  Koleshchuk O. I.,  Tsap M. M.,  Khrabko M. I. (2019)
Wu C. - Design, synthesis and activity evaluation of novel homoserine lactones derivatives with phenylurea groups as bacterial quorum sensing inhibitors, Xiaoyan K., Haoyue L., Yongxi L. (2019)
Wysocka D. - The influence of ruminal bolus with short-dissolving time on selected blood parameters in Holstein-Friesian cows after parturition — preliminary results (2019)
Žura Žaja I. - The effect of exogenous melatonin on antioxidative enzymatic activity of French alpine bucks seminal plasma and spermatozoa during the non-breeding season, Berta V., Valpotić H., Samardžija M., Milinković-Tur S., Vilić M.,  Đuričić D., Špoljarić B., Šuran J., Čipčić S., Vince S. (2019)
Вимоги до оформлення статей для наукового журналу "Біологія тварин" (2019)
Помітун І. А. - До 100-річчя Волкова Дмитра Андрійовича – корифея вітчизняного конярства, Ткачова І. В. (2019)
Кунець В. В. - Наукове забезпечення конярства України в контексті діяльності ІТ НААН (1944–1979): маловідомі сторінки історії (до 75-річчя від дня заснування лабораторії конярства ІТ НААН) (2019)
Корх О. В. - Пам’яті доктора сільськогосподарських наук І. С. Вакуленка, Петраш В. С., Аксьонов Є. О. (2019)
Datsenka A. - Effect of rosemary essential oil on lipid peroxidation in the various plant oils, Kanavod H., Belaya L., Klimovich V., Truchan M., Tkachenko H. (2019)
Pękala-Safińska А. - The antibacterial activity of the ethanolic leaf extract of Ficus Vasta Forssk. (Moraceae) against Aeromonas spp. Strains, Tkachenko H., Osadowski Z., Buyun L., Honcharenko V., Prokopiv A. (2019)
Аксьонов Є. О. - Біохімічні показники крові кролів м'ясного напряму продуктивності за згодовування малокомпонентних комбікормів (2019)
Антоненко С. Ф. - Вдосконалення технологічного рішення елементу вирощування теличок молозивно-профілакторного періоду (2019)
Бєлікова К. В. - Вплив тракененської породи на формування української верхової породи коней, Ткачова І. В., Кунець В. В. (2019)
Буренко А. В. - Масть і жвавість коней орловської рисистої породи, Гопка Б. М. (2019)
Герман Ю. И. - Оценка производящего состава овец полутонкорунных пород по комплексу селекционных признаков, Герман А. И., Садыков Е. В. (2019)
Дроздов С. Є. - Якість, хімічний склад та поживна цінність силосів сумісних посівів кукурудзи та сорго, Дроздова О. В. (2019)
Жукорський О. М. - Зменшення технологічних втрат при вирощуванні поросят в підсисний період шляхом уведення до раціонів пробіотичного комплексного препарату, Даниленко С. Г., Чорна О. О., Семенов С. О. (2019)
Золотарьов А. П. - Ефективність згодовування сухої кукурудзяної барди лактуючим коровам, Єлецька Л.М., Корх І. В., Полупан Ю. П., Кебко В. Г., Муржа І. І. (2019)
Іванов В. О. - Стресчутливість чистопородних та помісних свиней, Гук М. С. (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського