Вакалюк Т. - Особливості та специфіка підготовки бакалаврів інформатики (2017)
Волошин П. - Основні аспекти підготовки вчителя до навчання мистецтву співу (2017)
Медведєва М. - Аналіз передумов створення елементів системи особистісно орієнтованого навчання дискретної математики студентів вищого навчального закладу (2017)
Реброва О. - Методи візуалізації та творчого розвитку хореографічно-композиційного мислення майбутніх учителів хореографії, Лісовська Н. (2017)
Семенчук В. - Розвиток вокального слуху майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вивчення музичної інформатики (на прикладі аудіоредактора Celemony Melodyne) (2017)
Chyrva H. - Innovative approach to using trainings as form of classes in high school, Osadchenko I. (2017)
Ящук С. - Асистентська практика в системі професійної підготовки майбутнього викладача (2017)
Андрощук І. - Інноваційні методики підготовки майбутніх вчителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії у професійній діяльності (2017)
Семчук Б. - Вплив медіаінформації на соціалізацію дітей дошкільного віку (2017)
Семчук С. - Інформаційна компетентність як складова професійної компетентності майбутнього фахівця дошкільної освіти (2017)
Возносименко Д. - Підготовка майбутніх вчителів математики до реалізації наскрізної лінії ключових компетентностей "Здоров'я і безпека" (2017)
Гекалюк Л. - Роль інтегрованого курсу "Режисура в танці" у розвитку творчого потенціалу майбутніх вчителів хореографії (2017)
Гуцало Э. - Актуализация творческого потенциала будущих учителей в процессе профессиональной подготовки (2017)
Дудник Н. - Роль педагогічної практики у формуванні професійних компетентностей майбутнього вчителя (2017)
Козій О. - Питання розвитку вокального слуху як необхідної складової фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2017)
Косінська Н. - Теоретичні аспекти формування сценічно-образної культури майбутніх вчителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки (2017)
Музика О. - Підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до професійного саморозвитку: мотиваційно-ціннісний аспект (2017)
П'ясецька Н. - Готовність майбутнього вчителя до освітньої діяльності, Білан В. (2017)
Семенова О. - Критерії та показники розвитку художньо-творчої компетентності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2017)
Степанова Л. - Компонентна структура художньо-герменевтичної компетентності майбутніх викладачів музики та хореографії (2017)
Ханьцзе Х. - Діагностування готовності майбутнього вчителя музики до сценічного партнерства (2017)
Цзін Л. - Принципи формування концертно-виконавської компетентності іноземних студентів магістратури у процесі фахової (фортепіанної) підготовки (2017)
Гатеж Н. - Структура естетичної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2017)
Куценко С. - Цілеспрямована позитивна мотивація студентів-хореографів на віру в свої творчі сили у процесі формування творчого потенціалу засобами народно-сценічного танцю (2017)
Прищепа С. - Особливості морального впливу керівника-чоловіка та керівника-жінки на працівників організації (2017)
Сирота З. - Педагогічна стратегія "від дитини до мистецтва" в інтеграційному процесі творчого розвитку молодших школярів, Сирота В. (2017)
Умрихіна О. - Соціальне виховання в контексті музичного мистецтва, Висоцька Т. (2017)
Цжи Ц. - Потенціал музичного навчання у формуванні етномистецької компетентності школярів (2017)
Авхутська С. - Полікультурність як принцип історичної освіти: шляхи впровадження у вищу школу (2017)
Андрощук Л. - Аналіз наукових досліджень в системі хореографічно-педагогічної освіти в Україні (2017)
Біляковська О. - Якість освіти: історико-педагогічний аспект (2017)
Мельникова О. - Розвиток дошкільного виховання в Україні в рецепції сучасних історико-педагогічних досліджень (2017)
Кірдан О. - Виклики та перспективи розвитку системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Україні (2017)
Корінна Г. - Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до професійної діяльності в умовах європейського освітнього простору (2017)
Кочубей Т. - Підготовка майбутніх випускників університетів до пошуку роботи на ринку праці: з досвіду роботи, Полєхіна В. (2017)
Осадченко Т. - Конструювання практико-орієнтованого здоров'язбережувального середовища вищого навчального закладу (2017)
Їн Ч. - Модель формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музики і хореографії з КНР у вищих педагогічних навчальних закладах України (2017)
Наші автори (2017)
Горват М. - Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до здійснення патріотичного виховання засобами краєзнавства (2018)
Кільдеров Д. - Організаційно-педагогічна модель підготовки вчителів технологій на засадах інтеграції (2018)
Мінько Н. - Підготовка майбутніх учителів технологій до викладання кулінарії в старшій школі, Приходько Р. (2018)
Олексюк М. - Проблеми професійної підготовки майбутніх учителів технологій до педагогічної діяльності (2018)
Осадченко Т. - Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до створення здоров’язбережувального середовища початкової школи (2018)
Цісарук І. - Актуальність проблеми професійного розвитку майбутнього вчителя трудового навчання та технологій у процесі самостійної роботи (2018)
Бабійчук С. - Основні етапи учнівського дослідження на уроках науки в школах США (2018)
Близнюк М. - Інформаційні технології у навчанні етнодизайну майбутніх фахівців художньо-проектного напряму (2018)
Буга О. - Структура професійно-педагогічної культури вчителя трудового навчання в умовах компетентнісного підходу, Глуханюк В., Соловей В. (2018)
Валюк В. - Активізація пізнавального інтересу учнів при навчанні хімії з використанням історичного матеріалу (2018)
Вовк Н. - Практико-орієнтовані технології у профільній технологічній підготовці старшокласників, Кулінка Ю., Савченко Л. (2018)
Гаркушевський В. - Особливості графічної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій на засадах компетентнісного підходу, Цвілик С., Шимкова І. (2018)
Горбулінська С. - Педагогічні умови формування мотивації навчальної діяльності школярів на уроках біології, Боднар Л., Щербакова О. (2018)
Коломієць Н. - Теоретичний аналіз поняття "взаємодія" (2018)
Курач М. - Інформаційні технології у практиці підготовки майбутніх учителів трудового навчання, Ошурко І. (2018)
Кушнір В. - Сучасні підходи до вивчення сім’ї в умовах закладу дошкільної освіти (2018)
Медведєва М. - Методичні підходи до організації групової навчальної діяльності з математики студентів ЗВО технологічних спеціальностей із використанням ІКТ, Лещенко С., Ненька Р. (2018)
Миколайко В. - Формування продуктивної навчально-пізнавальної діяльності учнів засобами позаурочної роботи з фізики (2018)
Миколайко В. - Використання історичного матеріалу при викладанні шкільного курсу біології, Миколайко І. (2018)
Миронюк Т. - Теоретичні та методичні засади формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів біології (2018)
Небикова Т. - Обґрунтування критеріїв, показників діагностування рівнів сформованості в підлітків ціннісного ставлення до власного фізичного здоров’я (2018)
Савош В. - Аналіз педагогічної діяльності вчителів фізики в контексті складників діади "розвиток – саморозвиток" (2018)
Семчук Б. - Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти засобами медіа-освітніх технологій (2018)
Шарошкіна Н. - Інформаційна культура як основа загальної культури дорослих (2018)
Ящук І. - Змістове наповнення поняття "професійно-педагогічна компетентність вчителя початкових класів": функціональний підхід, Біницька К. (2018)
Лозан Т. - Психолінгвістичні особливості розвитку мовленнєвих умінь молодших школярів (2018)
Рославець Р. - Професійна компетентність учителя початкових класів – запорука розвитку здібностей і обдарувань учня, Матіяш В. (2018)
Торчинська Т. - Мовленнєва підготовка вчителя початкової школи до розвитку творчих здібностей молодших школярів (2018)
Власенко О. - Теоретичні основи формування громадянських цінностей старшокласників в освітньому просторі навчального закладу (2018)
Грітченко Т. - Діагностичний інструментарій сформованості громадянської компетентності майбутніх учителів початкової школи в педагогічному коледжі, Майданик О. (2018)
Ивлева Н. - Применение компeтeнтностно-ориeнтированных заданий для достижeния качественных образоватeльных рeзультатов в условиях обновленного содержания школьного образования, Увалиев М. (2018)
Комар О. - Полікультурний контекст професійної освіти вчителів англійської мови в європейських країнах (2018)
Кучер Г. - Інноваційний досвід освітньо-соціальної інклюзії в умовах центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю "Пролісок" (2018)
Семчук С. - Компетентнісна парадигма у формуванні інформаційної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти (2018)
Наші автори (2018)
Кармазіна М. - Регіональні політичні партії в Україні (1991 – початок 2018 рр.) (2018)
Горбатюк М. - Діяльність НДП як "партії влади" у контексті формування регіонального політичного режиму (на прикладі Вінницької області) (2018)
Бевз Т. - Специфіка функціонування регіонального політичного режиму Дніпропетровщини в умовах російсько-української війни (2014 – початок 2018 рр. (2018)
Яремчук В. - Вибори до органів місцевого самоврядування 1990 - 2015 рр. як індикатор стану регіональних політичних режимів (на прикладі Львівської області (2018)
Ясінська А. - Підстави формування регіональних політичних режимів у харківській області (1991 - 2017 рр.) (2018)
Ротар Н. - Вибори як механізм формування та динаміки регіонального політичного режиму у Чернівецькій області (2018)
Горбатюк М. - Експертне середовище республіки Молдова про сучасні виклики та інтеграційні перспективи України в контексті російської агресії в Криму та на Донбасі (2018)
Нападиста В. - Україна в контексті викликів та загроз: погляд з країн Балтії (2018)
Бевз Т. - Соборність України: виклики і загрози (2018)
Василевська Т. - Публічні інтелектуали: в пошуках призначення (2018)
Ладний Ю. - Політика Центральної Ради у сфері міжнаціональних відносин на етапі мирного розвитку революції (березень – листопад 1917 р.): історико-політологічні дискурси (2018)
Іщук С. О. - Діагностика структурних змін у товарному експорті регіонів України (2018)
Таран-Лала О. М. - Особливості надійності розвитку споживчої кооперації України (2018)
Камушков О. С. - Державне регулювання готельно-реcторанного господарства як складової індустрії туризму (2018)
Карп’як М. О. - Ринок м’яса та м’ясопродуктів в Україні в умовах євроінтеграції: зовнішньоекономічні аспекти (2018)
Коваль Л. П. - Тенденції та перспективи розвитку хімічної промисловості України (2018)
Жук П. В. - Актуальні завдання політики соціально-економічного розвитку гірських територій в Україні (2018)
Попадинець Н. М. - Проблеми реалізації моніторингу регіональних і місцевих стратегій, Процишин О. Р. (2018)
Слава С. С. - Обґрунтування пріоритетів спеціалізації областей Карпатського регіону на основі цілеформуючого сегментування економічної діяльності (2018)
Максимчук М. В. - Конкурентна політика як фактор стимулювання ринку первинного житлового фонду в регіонах (2018)
Созанський Л. Й. - Спеціалізація будівельного сектора економіки регіонів України і тенденції його розвитку (2018)
Ляховська О. В. - Регіональні аспекти інноваційної діяльності промислових підприємств (2018)
Бондаренко В. М. - Сучасні тенденції та проблеми розвитку сільського господарства в Україні, Дрипка К. Р. (2018)
Цісінська О. Б. - Можливості використання інструментів та механізмів Європейського Союзу в рамках транскордонного співробітництва України (2018)
Войтків П. С. - Оцінка сумарної екологічної ситуації земельних ресурсів Пустомитівського району Львівської області, Кравців С. С. (2018)
Сухіна О. М. - Стратегічні пріоритети модернізації економічних механізмів надрокористування та екологізації гірничодобувного виробництва (2018)
Бідак В. Я. - Моніторинг наслідків вимушеної міграції в контексті підвищеної ризикогенності суспільства (2018)
Біль М. М. - Соціальний захист громадян України за кордоном: практика забезпечення і пріоритети вдосконалення (2018)
Мельник М. І. - Бюджетне фінансування як чинник розвитку дошкільної освіти в містах обласного значення Львівської області, Лещух І. В. (2018)
Пітюлич М. М. - Напрями зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в умовах децентралізації, Побережник Г. В. (2018)
Чорний Р. С. - Активізація інвестиційної діяльності України в умовах економіко-політичної нестабільності, Чорна Н. П., Бердей І. І. (2018)
Юринець З. В. - Стратегічні підходи до розвитку суб’єктів господарювання на основі активізації використання їх інноваційного потенціалу, Круглякова В. В., Мищишин І. Р. (2018)
Войцещук А. Д. - Оцінка впливу митного простору країн на збалансований розвиток в глобальному середовищі (2018)
Живко М. А. - Глобальні механізми нової економіки та їх адаптація для України (2018)
Яхно Т. П. - Теорії добробуту як теоретичне підґрунтя для визначення сутності сучасного споживчого ринку, Шимановська-Діанич Л. М. (2018)
Рафальський О. О. - Передмова (2018)
Михальченко М. - Історичні і політичні передумови цивілізаційного самовизначення сучасної України (2018)
Майборода О. - Політична стратегія цивілізаційного самовизначення України (2018)
Чорний О. - Україна в європейській цивілізаційній конкуренції (2018)
Самчук З. - Повернення епохи Realpolitik: принцип задоволення проти принципу реалізму (2018)
Зернецька О. - Сучасні цивілізації в пошуках щастя: компаративний аналіз (2018)
Сич О. - Націоналізм – фактор цивілізаційного визначення (2018)
Поліщук Ю. - Суспільна консолідація як важливий фактор цивілізаційного вибору України (2018)
Бегей І. - Цивілізаційне самовизначення інтелігенції України наприкінці XX – на початку XXI століття (2018)
Рудакевич О. - Українська національна стратегема початку XXI століття (2018)
Галина Куц - Влада і суспільство в постмайданній Україні: діагностика відносин (2018)
Шульга М. - Цивілізаційний вибір у поведінковому вимірі (2018)
Недюха М. - "Суспільні відносини" та "соціальні відносини" як поняття політико-правової науки (2018)
Литвин В. - Інституційно-процесуальні та політично-поведінкові варіанти розвитку та реформування напівпрезидентської системи правління в Україні (2018)
Фурманюк М. - Концепти державницької ідеології у програмах політичних партій напередодні проголошення незалежності України (2018)
Кукуруз О. - Наукова основа вдосконалення політики і права як необхідна умова ефективного розвитку України (2018)
Дем’яненко Б. - "Путінізм" як різновид авторитарного політичного режиму, Дем’яненко В. (2018)
Кривицька О. - Ідентифікаційні маркери суспільної консолідації (2018)
Андрійчук Т. - Державна підтримка розвитку громадянського суспільства: компаративний аналіз досвіду Албанії та України (2018)
Ткач О. - Антикорупційна політика і демократія в Бразилії: досягнення і нові виклики, Ткач А. (2018)
Лозовицький О. - Глобальні демократичні процеси як основа цивілізаційного самовизначення сучасних держав (2018)
Колупаев Ю. Е. - Участие полиаминов в регуляции редокс-гомеостаза у растений, Кокорев А. И. (2019)
Прядкіна Г. О. - Ефективність використання фотосинтетично активної радіації посівами озимої пшениці, Стасик О. О., Капітанська О. С., Ярмольська О. Є., Цукренко Н. В. (2019)
Жигачева И. В. - Влияние N-ацетилцистеинат 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина на функционирование митохондрий и устойчивость проростков гороха к дефициту воды, Бинюков В. И., Миль Е. М., Русина И. Ф. (2019)
Макогоненко С. Ю. - Вплив Регопланту і Стимпо на вміст вільних амінокислот та інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів у Brassica napus L. за вирощування на техноземах, Баранов В. І., Терек О. І. (2019)
Шкляревский М. А. - Антиоксидантные эффекты фунгицида седаксана при действии осмотического стресса на проростки кукурузы, Швиденко Н. В., Луговая А. А., Ястреб Т. О., Карпец Ю. В., Колупаев Ю. Е. (2019)
Войтенко Л. В. - Особливості росту й розвитку Equisetum huemale L. в Україні, Косаківська І. В. (2019)
Ковбасенко Р. В. - Використання наночастинок біогенних елементів і хітозану при вирощуванні пасльонових in vitro та in vivo, Дмитрієв О. П. (2019)
Лавров В. В. - Методологічні аспекти діагностики рекреагенної трансформації дубових лісів за різноманіттям угруповань ксилотрофних грибів та фітобіоти, Блінкова О. І., Іваненко О. М., Поліщук З. В. (2019)
Колупаев Ю. Е. - "Регуляция роста, развития и продуктивности растений" IХ Международная научная конференция (Минск, 24 - 26 октября 2018 года) (2019)
Правила для авторів (2019)
Правила для авторов (2019)
Rules for authors (2019)
Гриценко А. А. - Цифровий розвиток: структура, капіталізація та соціалізація (2018)
Яременко О. Л. - Нові тенденції структурування суспільства в умовах посилення невизначеності соціально-економічного розвитку (2018)
Єщенко П. С. - Пошук нової моделі соціально-економічного розвитку – пріоритетне завдання суспільних наук (2018)
Москаленко О. М. - Економія та демократія у фіскальній політиці (2018)
Радіонова І. Ф. - Теоретичний та прикладний аспекти правил макроекономічної політики в контексті фінансування освіти, Усик В. І. (2018)
Бурлай Т. В. - Тема 38. Міжнародна економічна інтеграція та європейські інтеграційно-конвергенційні процеси (2018)
Татаренко Н. О. - Проблеми формування світ-системи постіндустріального глобалізму (2018)
Покажчик статей, опублікованих у журналі Економічна теорія 2018 року (2018)
Вихідні дані (2018)
Бучківська Г. - Культурологічний аспект професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів (2018)
Роєнко Л. - Фахова підготовка майбутніх учителів до навчання української мови у початковій школі, Торчинська Т. (2018)
Савченко Н. - Теоретичні аспекти формування індивідуального іміджу майбутнього педагога (2018)
Титаренко В. - Формування загальнокультурної компетентності майбутнього вчителя трудового навчання, Охріменко Л. (2018)
Бєдакова С. - Технологічний підхід до пізнання музичного твору (2018)
Залізняк А. - Економічна соціалізація дошкільників (2018)
Зевченко Т. - Урахування вікових психофізіологічних особливостей розвитку молодших школярів для ефективного навчання читання іноземною мовою, Дудик Н. (2018)
Кифенко А. - Аналіз результатів експериментального дослідження формування музично-слухової активності майбутніх учителів музичного мистецтва в навчальному хоровому колективі (2018)
Коберник Г. - Інтерактивне освітнє середовище як чинник самоствердження особистості молодшого школяра (2018)
Колодницька О. - Проектні технології в процесі професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців закладів вищої освіти (2018)
Куценко С. - Формування хореографічної культури студентів: етнокультурний підхід (2018)
Лавриченко Н. - Фактор інтелекту в розвитку обдарованої особистості (2018)
Лоюк О. - Основні результати дослідження проблеми формування суспільствознавчих понять у молодших школярів (2018)
Лупанова В. - Сучасні дидактичні принципи музичної педагогіки в аспекті інструментального виконавства (2018)
Семчук С. - Моральне становлення майбутніх фахівців дошкільної освіти засобами інтернет-технологій (2018)
Смірнова О. - Формування національної свідомості майбутніх вчителів образотворчого мистецтва засобами декоративно-прикладного мистецтва (на прикладі художньої вишивки), Пелих М. (2018)
Темченко Л. - Музично-виконавська майстерність як художньо-педагогічна проблема (2018)
Філіпчук Н. - Розвиток сучасної музейної педагогіки: методологічні орієнтири (2018)
Харченко А. - Вивчення традиційної української вишивки у системі професійної підготовки майбутніх вчителів образотворчого мистецтва, Смірнова О. (2018)
Хоменко Г. - Реалізація принципу систематичності у шкільному вивченні літератури українського постмодернізму (2018)
Бикова О. - Потенціал хореографічного мистецтва у формуванні індивідуальних творчих здібностей майбутніх учителів хореографії засобами позааудиторної виховної роботи (2018)
Гагарін М. - Самореалізація особистості учня в умовах виховної системи школи (2018)
Добридень А. - Розвиток творчої особистості учня у процесі виховної роботи педагога (2018)
Іващенко К. - Зарубіжний досвід соціальної роботи з сім’єю, яка виховує дитину з особливими потребами (2018)
Акатріні В. - Педагогічна і просвітницька діяльність родини Мандичевських (2018)
Макарчук В. - Взаємодія сім’ї і школи: осмислення історії (2018)
Новосад В. - До питання історіографії дослідження пансофічної освіти Я. А. Коменського (2018)
Пліско Є. - Прагматичні ідеї соціального виховання Дж. Дьюї. Їх актуальність у вітчизняній педагогічній практиці 20-х – 30-х рр. ХХ століття (2018)
Санівський О. - Сільська українська школа – полігон педагогічного дослідження В. Сухомлинського (2018)
Волошин П. - Презентація навчального матеріалу в чинних підручниках з російської мови для початкової школи, Волошина Г. (2018)
Ільдіко О. - Розвиток направлень освіти дорослого населення у Великій Британії у ХХІ столітті (2018)
Радченя І. - Реалізація життєвотворчого потенціалу вчителя початкових класів в умовах нової української школи (2018)
Резніченко І. - Педагогічне партнерство сім’ї і школи в умовах НУШ (2018)
Наші автори (2018)
Авраменко О. - Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до супроводу соціалізації дітей раннього віку на матеріалах навчальної дисципліни "Психолого-педагогічні засади раннього дитинства" (2018)
Бай Ю. - Утилітарні (прикладні) емоції у музично-виконавській діяльності: постановка проблеми (2018)
Безлюдна Н. - Інтерактивні технології навчання як засіб формування етичної компетентності майбутніх менеджерів освіти, Дудник Н. (2018)
Гаоян С. - Педагогічні умови поліхудожньої підготовки майбутнього вчителя музики у процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін (2018)
Козяр М. - Чотиривимірна графіка як засіб підвищення мотивації навчання здобувачів вищої освіти галузевого машинобудування, Парфенюк О. (2018)
Коломієць Н. - Особливості впровадження інтерактивних методів в освітній процес: методичні рекомендації для вчителів початкової школи (2018)
Ревенко Н. - Клавірні твори Й. С. Баха в інструменальній підготовці майбутніх вчителів музичного мистецтва (2018)
Саєнко Т. - Методика вивчення багатофігурної живописної композиції майбутніми вчителями образотворчого мистецтва (2018)
Семенова О. - Теоретичний аналіз використання засобів композиції у практичній діяльності майбутніх учителів образотворчого мистецтва, Коваленко Ю. (2018)
Тарасенко О. - Особливості вивчення станкового живопису з майбутніми вчителями образотворчого мистецтва (2018)
Торчинська Т. - Підготовка майбутніх учителів до формування мовно-мовленнєвої компетентності молодших школярів на основі лінгвокультурологічного підходу, Роєнко Л. (2018)
Федорченко Т. - Підготовка педагогів до впровадження тренінгової технології з формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій (2018)
Махомета Т. - Інноваційне навчання проективної геометрії та методів зображень майбутніх учителів математики, Тягай І. (2018)
Медвідь Т. - Дистанційні курси в системі фахової підготовки хореографів: доцільність і проблеми застосування (2018)
Семчук С. - Формування комп’ютерної компетентності майбутнього фахівця дошкільної освіти засобами інтерактивних технологій навчання (2018)
Андрощук І. - Модель системи професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до організації позаурочної художньо-технічної діяльності (2018)
Благодир Л. - Алгоритмічна компетентність як складова інформаційно-цифрової компетентності учня (2018)
Гордаш А. - Шлях до вершин художньої майстерності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2018)
Дубова Н. - Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі в процесі практичної підготовки, Харитонова В. (2018)
Дьяченко О. - Проектная деятельность как составляющая профессиональной подготовки специалистов по социальной работе (2018)
Карасєвич С. - Діагностичні методики визначення готовності майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-спортивної діяльності в закладах середньої освіти на початковому етапі експерименту (2018)
Кобилянська Т. - Підготовка майбутніх психологів до взаємодії із сім’ями підлітків (2018)
Косінська Н. - Критерії та показники сформованості сценічно-образної культури майбутнього учителя музичного мистецтва у процесі вокальної підготовки (2018)
Красноштан І. - Готовність майбутніх вчителів біології до формування життєвих компетентностей учнів у освітньому процесі, Небикова Т. (2018)
Люленко С. - Розвиток екологічної культури у майбутніх вчителів основ здоров’я, Берчак В. (2018)
Музика О. - Проблема творчої самореалізації і професійного саморозвитку майбутнього вчителя образотворчого мистецтва: сутнісний аспект (2018)
Нагайчук О. - Формування компетентностей з охорони праці та безпеки життєдіяльності у майбутніх учителів технологій у процесі фахової підготовки (2018)
Овсяннікова Н. - Формування морально-естетичних цінностей засобами музичного вокального мистецтва (2018)
Овчиннікова Л. - Модель формування стилю управління мистецько-педагогічним колективом у майбутніх учителів музики (2018)
Олійник Т. - Вдосконалення фортепіанно-виконавської майстерності магістрантів на заняттях з фаху (2018)
Павелків К. - Критерії та рівні іншомовної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах університету (2018)
Письменна Н. - Специфіка формування інструментально-виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва (2018)
Рогульська О. - Особливості підготовки майбутніх учителів іноземної мови у закладах вищої освіти України (2018)
Свиридюк В. - Зміст спеціальних компетентностей у фаховій підготовці електромонтера (2018)
Ткач М. - Сучасні підходи до проблеми формування професійного світорозуміння майбутніх учителів музичного мистецтва в університетах (2018)
Горбатюк Н. - Особистісно орієнтоване навчання та виховання студентів у процесі викладання хімічних дисциплін (2018)
Сизоненко В. - Формування естетичних цінностей в майбутніх вчителів хореографії засобами сучасного бального танцю (2018)
Шевченко Ю. - Психолого-педагогічні умови готовності студентів до духовно-морального розвитку молодших школярів у крос-культурному просторі (2018)
Андрощук Л. - Етапи становлення хореографічно-педагогічної освіти в Бердянському державному педагогічному університеті (2018)
Кочубей Т. - Історіографічний аналіз становлення вітчизняної інструментальної гітарної освіти, Коваленко А. (2018)
Шукатка О. - До проблеми визначення концептуальних основ формування індивідуальних стратегій здоров’язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей на засадах міждисциплінарної інтеграції (2018)
Галай О. - Зміст та структура навчальної програми спецкурсу "Основи культури міжнаціональних стосунків" для студентів факультету іноземних мов (2018)
Кемінь В. - Професійно-методична складова підготовки вчителів французької мови в Україні: сучасний стан й освітні перспективи, Лучкевич В. (2018)
Люльченко В. - Формування гігієнічної культури у фахівців професійно-технічної галузі в закладах професійної освіти Республіки Польщі (2018)
Сало Л. - Навчально-методичне забезпечення підготовки вчителів хореографії у США (2018)
Самойленко О. - Професійна компетентність фахівця в системі освіти дорослих Словацької Республіки (2018)
Наші автори (2018)
Бандрівський Ю. Л. - Сучасні фізіотерапевтичні методи в лікуванні захворювань пародонта (огляд літератури), Бандрівська Н. Н., Авдєєв О. В. (2009)
Кечин І. Л. - Гуморальна система чинника Хагемана і патогенез гіпертензивної ремодуляції серцево-судинної системи, Візір В. А. (2009)
Бабінець Л. С. - Класична акупунктура та Цзю-терапія в комплексному лікуванні хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з артеріальною гіпертензією, Пінкевич О. Я., Криськів О. І., Боцюк Н. Є., Творко В. М. (2009)
Гопцій О. В. - Взаємозв'язок лептинемії та ожиріння у хворих на артеріальну гіпертензію (2009)
Дусчанов Б. А. - Роль агрохімікатів у формуванні місця проживання людини в сучасних умовах: на прикладі Хорезмської області, Хужамуратов Р. О. (2009)
Расуль-Заде Ю. Г. - Рівень деяких цитокінів в амніотичній рідині в умовах фізіологічної і ускладненої вагітності, Мавлянов І. Р., Рахматуллаєв Х. Ф., Юнусова М. М., Мамадазімова Д. Ф. (2009)
Фуштей І. М. - Ремоделювання міокарда та артеріальних судин і активність реніну у хворих на артеріальну гіпертензію та стабільну стенокардію, Хішем Самаалі., Кулініч І. А. (2009)
Корнага С. І. - Стан серцево-судинної системи при хіміотерапії у хворих на хронічний дисемінований туберкульоз легень (2009)
Слободян О. І. - Порівняльна характеристика клінічних симптомів у дітей та підлітків з артеріальною гіпер- і гіпотензією (2009)
Кінах М. В. - Стан системи гемостазу у жінок, які приймають оральні контрацептиви (2009)
Ярема Н. І. - Особливості динаміки денситометричних показників при лікуванні індапамідом і амлодипіном у пацієнток з гіпертонічною хворобою в постменопаузальному періоді (2009)
Ешчанова Ф. Р. - Про частоту виявлення S. aureus і його метицилінрезистентних варіантів у носоглотці медперсоналу, в об'єктах довкілля і повітрі лікувалбно-профілактичних установ, Ісхакова Х. І., Худойберганов Р. Т., Шадманова Н. А. (2009)
Жильчук В. Є. - Ефективність комплексної терапії хворих на рак молочної залози з використанням автовакцини та інтерферону, Воронцова А. Л., Кудрявець Ю. Й., Лісовенко Г. С., Потебня Г. П. (2009)
Грубар Ю. О. - Епідеміологічні дослідження частоти та локалізації переломів у міських жителів (2009)
Гриза П. В. - Карантинізація свіжозамороженої донорської плазми в умовах багатопрофільного лікувального закладу, Бандуровський Б. В., Перетятко Д. С. (2009)
Гутор Н. С. - Лікарські засоби для профілактики та лікування альвеоліту щелеп (огляд літератури), Авдєєв О. В. (2009)
Щерба В. В. - Сучасний стан та перспективи діагностики больової дисфункції скронево-нижньощелепових суглобів, Черкашин С. І., Сторожко А. І., Росоловська С. О., Оконський Е. І., Стаханський О. О. (2009)
Ковальчук Л. Я. - Особливості будови кровоносних судин органів черевної порожнини щура у нормі, Герасимюк Н. І., Гантімуров А. В. (2009)
Посохова К. А. - Вплив аміногуанідину на метаболічні процеси у печінці та нирках при гострому експериментальному перитоніті, Черняшова В. В. (2009)
Левченко О. Є. - Зміни показників лабораторних аналізів крові та сечі внаслідок впливу морфоліду пеларгонової кислоти (2009)
Гешелін С. О. - Вибір способу моделювання спайкової хвороби черевної порожнини в експерименті, Чехлов М. В., Вододюк В. Ю., Волохова Г. О. (2009)
Бербец В. - Теоретико-методологічні основи підготовки майбутніх інженерів-педагогів до управлінської діяльності в системі професійно-технічної освіти (2018)
Вдовенко О. - Педагогічна майстерність майстрів виробничого навчання в процесі підготовки кваліфікованих робітників харчової промисловості, Кукса Ю. (2018)
Височан З. - Дидактична гра як засіб формування культури діалогічного мовлення майбутніх юристів (2018)
Галушко С. - Методика складання та використання розрахункових задач з хімії в освітньому процесі (2018)
Гончарук В. - Загальнофілософські підходи до формування екологічної культури майбутніх учителів природничих дисциплін (2018)
Губаренко А. - Систематизация топонимов и их применение в модулях туристских дисциплин в целях совершенствования экскурсионного обслуживания, Имангулова Т. (2018)
Крижанівський М. - Проблеми створення художнього образу в студентів технолого-педагогічних спеціальностей на заняттях з елементів декоративно-прикладного мистецтва, Фурман О. (2018)
Лебідь В. - Особливості підготовки магістрів музичного мистецтва в педагогічних університетах, Савранська О. (2018)
Майко Ю. - Особливості впровадження спецкурсу "Основи формування інтерпретаторської компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва" у процесі фахової (фортепіанної) підготовки, Олійник Т. (2018)
Роїк Т. - Сутність поняття "культура родинних взаємин" у вітчизняній та зарубіжній педагогічній теорії й практиці (2018)
Савченко В. - Використання методу проекту в практичній підготовці майбутніх вчителів трудового навчання та технологій (2018)
Савченко Н. - Професійний імідж викладача як складова його педагогічної майстерності (2018)
Синевич І. - Роль діяльнісного підходу у формуванні квазіпрофесійного досвіду майбутнього педагога-музиканта (2018)
Ткачук Г. - Ментальні карти як засіб засвоєння технічних знань у процесі практично-технічної підготовки майбутніх учителів інформатики (2018)
Хекало Є. - Вокально-професійна техніка у підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва (2018)
Цина А. - Методика поетапної компетентнісно-орієнтованої професійної підготовки майбутнього вчителя технологій (2018)
Атаманчук Ю. - Вплив інформаційних технологій, які використовуються в освітньому процесі, на якість підготовки фахівців (2018)
Замятна О. - Використання соціальних мереж у діяльності університету щодо сприяння працевлаштуванню випускників (2018)
Ярмольчук Т. - Професійна підготовка ІТ-фахівців в умовах реалізації технології "Перевернутий клас" (2018)
Безлюдна Н. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі використання методу кейс-стаді (2018)
Гляненко К. - Особливості професійної підготовки викладачів практичного навчання в галузі транспорту (2018)
Demchenko I. - Motivational and Value-Based Determinants of the Future Pedagogues’ Willingness Condition to Work in Terms of Inclusive Education, Chyrva H. (2018)
Дудник Н. - Коуч-технологія як засіб формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів освіти (2018)
Калабська В. - Компетентністний підхід становлення особистісно- професійних якостей майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки, Умрихіна О. (2018)
Кільдеров Д. - Система спеціальних (фахових) компетентностей вчителя трудового навчання та технології, Стешенко В. (2018)
Мироненко Н. - Підготовка майбутніх вчителів трудового навчання до профорієнтаційної роботи з учнями в процесі вивчення дисципліни "Технології галузей професійної діяльності в регіоні", Абрамова О. (2018)
Попиченко С. - Психологічні аспекти підготовки менеджерів дошкільної освіти (2018)
Ребенок В. - Формування академічної компетентності майбутніх вчителів технологічної підготовки у процесі використання засобів навчання в закладах вищої освіти (2018)
Розумович О. - Особливості організації самостійної роботи студентів-баяністів у процесі фахової підготовки (2018)
Сергійчук О. - Підготовка майбутніх педагогів: перспективи і реалії сьогодення (2018)
Добридень А. - Сучасні технології виховання студентства у закладі вищої педагогічної освіти (2018)
Janus S. - Norma jako wyznacznik celow wychowania, Rejman J. (2018)
Pstrаg D. - Kultura obyczajowo-obrzеdowa w rodzinie jako element edukacji spolecznej (2018)
Rog A. - Dzieci z rodzin niepelnych o swoim uczestnictwie z szkolnej gmpie rowiesniczej (2018)
Ziеba-KoIodziej B. - Edukacja seksualna w szkole a zdrowie psychiczne (2018)
Кудла М. - Основні напрямки реформування системи управління початковою школою в адміністративно-управлінській діяльності та педагогічній спадщині О. В. Головніна (2018)
Szulich P. - W kontekscie tworczosci - dygresja o filozofii dzialania Floriana Znanieckiego (2018)
Браславська О. - Європейський досвід реформування географічної освіти (2018)
Соснова М. - Сучасні вимоги до професійної підготовки майбутніх викладачів практичного навчання в галузі транспорту (2018)
Федина-Дармохвал В. - Світові тенденції розвитку системи вищої освіти (порівняльний аналіз) (2018)
Наші автори (2018)
Серебровська З. О. - Пошук оптимальних режимів гіпоксичного тренування за методом зворотного дихання, Серебровська Т. В. (2009)
Моісеєнко Є. В. - Вплив гіпоксичного тренування в інтервальному режимі на показники функціонального стану системи дихання, кровообігу та крові здорових людей, Гавенаускас Б. Л., Бакуновський О. М., Маньковська І. М. (2009)
П'ятночка І. Т. - Вплив куріння на сатурацію крові киснем у хворих на туберкульоз легень, Корнага С. І., Корнага Н. В. (2009)
Вірстюк Н. Г. - Діагностичне значення фактора росту фібробластів і васкулоендотеліального фактора росту у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі метаболічного синдрому і хронічного некаменевого холециститу, Сенютович Н. Р. (2009)
Мілевська-Вовчук Л. С. - Оптимізація комплексного лікування хворих з неврологічними порушеннями при хронічній алкогольній інтоксикації, Шкробот С. І. (2009)
Коломієць Г. О. - Імунопатологія хронічних уражень легень робітників машинобудівної промисловості після лікування, Селіхова Л. Г. (2009)
Білик С. О. - Вплив тютюнокуріння на формування супутньої патології дихальних шляхів у дітей та підлітків на санаторному етапі лікування туберкульозу, Грищук Л. А., Деркач Н. М., Романюк О. В., Малий Ю. М., Грищук О. Л. (2009)
Андрейчин С. М. - Ендогенна інтоксикація у пацієнтів на остеоартроз у поєднанні з хронічними гепатитами В і С та хронічними обструктивними захворюваннями легень, Ганьбергер І. І. (2009)
Лєпшина С. М. - Впровадження телемедицини на кафедрі фтизіатрії і пульмонології Донецького національного медичного університету імені М. Горького, Шестопалов Д. Л. , Тищенко О. В. (2009)
Меленко С. Р. - Особливості кріоглобулінемії при ВІЛ-інфекції (2009)
Скрипник Н. В. - Значення нейрогуморальних механізмів у регуляції розвитку метаболічного синдрому з цукровим діабетом 2 типу (2009)
Дусчанов Ш. Б. - Доплерографічна характеристика екстра- й інтракраніальної гемодинаміки гострих ішемічних інсультів (2009)
Дурдієв К. Ш. - Особливості поширення інвалідності внаслідок психічних захворювань у Хорезмській області Республіки Узбекистан (2009)
Файзуллаєв Б. Р. - Виявлення і ефективність лікування артеріальної гіпертензії у жителів сільської місцевості Південного Приаралля, Сабуров М. Ю. (2009)
Курбанов Х. А. - Частота, особливості гістогенезу пухлин очей, Ісроїлов Р. І. (2009)
Рахманова С. С. - Порівняльне вивчення циркулюючих в крові антитіл до умовно-патогенних ентеробактерій у здорових дітей і дорослих, Нуралієв Н. А., Машаріпов В. У. (2009)
Бугера О. П. - Функціональна характеристика діяльності серця у дітей з дифузним ендемічним зобом І ступеня (2009)
Раззакова Р. Х. - Особливості виявлення очної патології у дітей та їх диспансеризації (2009)
Осадчук Д. В. - Патоморфологічні зміни тиреоїдної тканини у хворих на вузловий колоїдний зоб в ендемічному регіоні (2009)
Бандрівський Ю. Л. - Роль ятрогенних факторів у розвитку породонтиту, Бандрівська О. О., Авдєєв О. В. (2009)
Ковалик А. П. - Неспецифічні гранульоми гортані: клінічна класифікація (2009)
Якубова І. І. - Вивчення та аналіз пре-, пери-, постнатальних факторів, що впливають на стоматологічне здоров'я дітей, Крижалко О. В., Ісаєва Н. С. (2009)
Осарчук Н. А. - Роль терапевтичних, хірургічних і ортопедичних методів лікування у наданні ортодонтичної допомоги пацієнтам із уродженими незрощеннями верхньої губи та піднебіння, Авдєєв О. В., Осарчук Є. В. (2009)
Пудяк В. Є. - Прогностичні ознаки розвитку постекстракційного альвеоліту, Черкашин С. І. (2009)
Мавлянов І. Р. - Особливості зміни показників нерозчинного гелю шлунка при експериментальній виразці у щурів на тлі застосування бензкетозону, Ісмоїлов С. Р., Аллаберганов М. Ю. (2009)
Гребеник І. М. - Морфологічна характеристика і біохімічні показники ксенорогівки при кріоконсервації і ліофілізації, Волков К. С., Кліщ І. М. (2009)
Файфура В. В. - Вплив метіоніну на хронотропну функцію серця контрольних і гіпотиреоїдних щурів, Чарнош С. М., Потіха Н. Я., Грицуняк О. В. (2009)
Розова К. В. - Деякі механізми морфофункціональних змін у тканині легень при гіпоксичних впливах різного генезу, Болгова Т. В., Маньковська І. М. (2009)
Хара М. Р. - Вплив гонадектомії та гормонозамісної терапії на показники математичного аналізу ритму пошкодженого адреналіном серця самок щурів , Пелих В. Є. (2009)
Міщенко Г. В. - Стан загальних ліпідів у мембранах еритроцитів і плазмі крові щурів при експериментальному моделюванні гіпоестрогенемії на тлі комплексної замісної терапії (2009)
Хара М. Р. - Вплив гонадектомії на стан системи оксиду азоту в щурів різної статі, Дорохіна А. М. (2009)
Говда Р. В. - Зміни водно-електролітного та хімічного складу довгих кісток скелета, адаптованих до позаклітинного зневоднення тварин після 12 тижнів реадаптації через важкий ступінь зневоднення та залежно від стану автономної нервової системи (2009)
Кужко М. М. - Ефективність препарату "Ізофон" при лікуванні експериментального туберкульозу нелінійних мишей, Гульчук Н. М., Зубрійчук О. М., Подгаєвський С. Г., Процик Л. М. (2009)
Лопата В. О. - Проблеми та перспективи комп'ютерної спірометрії у виявленні патофізіологічних порушень вентиляційної функції дихання, Писаренко Т. В., Попов А. О., Синєкоп Ю. С., Ель Шебах М. А. (2009)
Рецензія на підручник "Хірургія" в двох томах за редакцією Березницького Я. С., Захараша М. П., Мішалова В. Г., Шідловського В. О. (2009)
Гавриленко О. П. - Конфлікти природокористування: причини і наслідки (2016)
Мойсеєнко О. П. - Проблема розвитку і поширення техногенного карсту в межах території України (2016)
Буряник О. О. - Ландшафтна структура Сколівських Бескид, Мельник А. В. (2016)
Мік В. І. - Морфологія Калуської улоговини (2016)
Гостюк З. В. - Природо-заповідний фонд ландшафів Покутських Карпат (2016)
Нестерчук І. К. - Ландшафтно-типологічна структура території Житомирської області (2016)
Помазан О. - Порядок чи хаос в сучасному геоплануванні? (Аналіз генеральних планів населених пунктів Васильківського району Київської області), Лаврук Т. (2016)
Діброва І. О. - Аналіз міста Корсунь-Шевченківського як урбогеотехсистеми, Мальченко А. А. (2016)
Безлатня Л. О. - Міжзональний геоекотон "лісостеп-степ" Правобережної України, Ситник О. І. (2016)
Удовиченко В. В. - Моделювання басейнової ландшафтної територіальної структури лісостепових комплексів Лівобережної України (2016)
Філоненко Ю. М. - Особливості рельєфоутворюючої діяльності окремих представників орнітофауни Землі (2016)
Ольховая Ю. І. - Вплив орогідрографічної характеристики територій на розгортання миротворчої операції (на прикладі участі українських миротворців) (2016)
Затула В. І. - Гігрометрична океанічність клімату України (2016)
Пясецька С. І. - Порівняльний аналіз швидкості та напрямку вітру при досягненні відкладеннями ожеледі категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) максимального діаметру на території України протягом кінця ХХ – початку ХХІ сторіччя (1991-2000 та 2001-2010 рр.) (2016)
Круківська А. В. - Агрокліматичні умови вирощування ярої пшениці в Україні (2016)
Цуркан Н. В. - Удосконалення системи моніторингу земель сільськогосподарського призначення (2016)
Назарук М. М. - Екоосвітні аспекти екологічного ризику, Біланюк В. І. (2016)
Визнаний лідер української географії (до ювілею Петра Григоровича Шищенка) (2016)
Лаврук Т. М. - Світ як ціле (до 120- річчя з дня cмерті М. М. Страхова) (2016)
Мігунова О. С. - Лісова типологія і науки про природу (2016)
Ковальчук І. П. - Динаміка сучасних геоморфологічних процесів: стаціонарні дослідження (2016)
Ободовський Ю. О. - Гідроморфодинамічна оцінка типів русел річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України) (2016)
Dubis L. - Dunes as indicators of the restructuring of hydrographic network of right-bank Ukrainian Polissya in the late Pleistocene and early Holocene (2016)
Гілета Л. А. - Конструктивно-географічні підходи до організації міського середовища (2016)
Циганок Є. Ю. - Геоекологічні проблеми регіональних ландшафтних парків (на прикладі РЛП "Лиса гора") (2016)
Кульбіда Л. С. - Історія використання агроландшафтів Середнього Побужжя (2016)
Удовиченко В. В. - Локальна специфіка позиційно-динамічної ландшафтної структури лісостепових комплексів території Лівобережної України (2016)
Чугай А. В. - Вплив джерел техногенного забруднення на якість морських вод прибережної зони північно-західної частини Чорного моря (2016)
Недострелова Л. В. - Дослідження статистичних характеристик інтегральних переносів енергії в блокуючих процесах (2016)
Щербань І. М. - Динаміка повторюваності гроз на півночі України, Ганчук А. В. (2016)
Пясецька С. І. - Випадки масового розповсюдження відкладень ожеледі категорії СГЯ на Україні у окремих роках протягом періодів 1961-1990, 1991-2000, 2001-2010 та 2011-2015 рр (2016)
Свінціцька Г. І. - Дослідження термічного режиму великого міста у світовій практиці (2016)
Антоненко В. С. - Системний підхід як методологічна основа агрокліматичних досліджень та моделювання продукційного процесу посівів сільськогосподарських культур (2016)
Вольвач О. В. - Вплив змін клімату на агрокліматичні умови вирощування та врожайність цукрового буряку в Вінницькій області (2016)
Ляшенко Г. В. - Агроекологічна модель формування якості врожаю винограду, Соборова О. М., Ляшенко В. О. (2016)
Мисько К. А. - Оцінювання впливу рослинного покриву на розвиток ерозійних процесів на схилових землях Поділля (2016)
Бончковський О. С. - "Боремельське Надстир’я" як перспективна територія для створення ландшафтного заказника, Бортник С. Ю., Герасименко Н. П., Лаврук Т. М. (2016)
Криворучко І. А. - Зміни оксидантно-антиоксидантного гомеостазу та окремих цитокінів у хворих з бластоматозною жовтяницею різної тяжкості, Бойко В. В., Лавретьєва О. Ю., Андреєщев С. А. (2019)
Бабій О. М. - Еластографія зсувної хвилі в оцінці морфологічних змін підшлункової залози при хронічному панкреатиті, Шевченко Б. Ф., Коненко І. С., Гравіровська Н. Г., Ошмянська Н. Ю., Ущина С. В. (2019)
Яцків В. В. - Особливості хірургічного лікування дивертикулів стравоходу великих розмірів, Полянський І. Ю., Фрімет С. Е., Сливка В. П., Лук’янчук Ю. Д., Мереуца С. М. (2019)
Витовский Р. М. - Вопросы радикальности хирургического лечения злокачественных опухолей сердца, Дядюн Д. Н., Исаенко В. В., Онищенко В. Ф., Пищурин А. А., Мартыщенко И. В. (2019)
Чернуха Л. М. - Особливості діагностики та комплексного лікування артеріовенозних форм вроджених судинних мальформацій кінцівок, Каширова О. В. (2019)
Василюк С. М. - Профілактика специфічних ускладнень ендовенозної лазерної коагуляції, Криса Б. В., Холін В. В. (2019)
Фуркало О. С. - Прогностичні фактори тривалості перебування у стаціонарі пацієнтів із гострим коронарним синдромом після екстреної ендоваскулярної реваскуляризації міокарда, Дзюба Д. О., Лоскутов О. А., Дружина О. М. (2019)
Никоненко А. О. - Аналіз стану ниркової гемодинаміки у хворих з первинним гіперальдостеронізмом за даними ультразвукового доплерівського сканування, Зубрик І. В., Подлужний О. О., Якименко В. В. (2019)
Полковніков О. Ю. - Хірургічне лікування ускладненого аневризматичного субарахноїдального крововиливу (2019)
Лисенко С. М. - Екстракорпоральне поширення кісткового цементу після перкутанної кіфопластики, Ілюк Р. Ю., Литвиненко А. Л., Клименко О. В., Ашихмін А. В., Шуба В. Й., Возняк О. М. (2019)
Піонтковський В. К. - Досвід ендоскопічної мікродискектомії при грижах міжхребцевих дисків, Фіщенко Я. В., Кравчук Л. Д. (2019)
Філіпенко В. А. - Тотальне ендопротезування колінного суглоба за наявності кісткових дефектів, Танькут О. В., Дудко О. Г., Шайко-Шайковський О. Г. (2019)
Войленко О. А. - Визначення оптимальної тривалості проведення неоад’ювантної таргетної терапії хворим з локалізованим нирково-клітинним раком, Пікуль М. В., Стаховський О. Е., Кононенко О. А., Семко С. Л., Вітрук Ю. В., Стаховський Е. О. (2019)
Чиж Н. А. - Модель минно-взрывной травмы, Ковалев Г. А., Белочкина И. В., Михайлова И. П. (2019)
Ткаченко О. І. - Сучасні тенденції в лікуванні раку шлунка, ускладненого канцероматозом очеревини, Максимовський В. Є., Осадчий Д. М., Машуков А. О., Рибін А. І., Пирогов В. В., Лисаченко В. В. (2019)
Загрійчук М. С. - Досвід неоад’ювантної селективної внутрішньоартеріальної хіміотерапії за схемою FOLFIRINOX, проведеної пацієнту з умовно резектабельним раком правого анатомо-хірургічного сегмента підшлункової залози, Кондратюк В. А., Романів Я. В., Неженцева Ю. В., Підопригора О. О. (2019)
Самойленко Г. Е. - Техника "LOZENGE" при одноэтапной реконструкции молочной железы, Жариков С. О., Климанский Р. П. (2019)
Ткаченко А. И. - Современные возможности лапароскопической пластики мочепузырно-прямокишечного свища, Осадчий Д. Н., Лысенко В. В., Максимовский В. Е., Лукьянчук О. В., Четвериков С. Г., Лысаченко В. В., Чайка А. М., Чистяков Р. С., Меленевский А. Д. (2019)
Вадим Григорович Гетьман (до 70-річчя від дня народження) (2019)
Олексій Іванович Дронов (до 60-річчя від дня народження) (2019)
Храмцова В. В. - Кардиологический больной в ситуации медико-социальной экспертизы (2018)
Столяренко А. М. - Функціональні особливості головного мозку та психофізіологічних реакцій у хворих на ігрову інтернет-залежність, Підлубний В. Л. (2018)
Крамченкова В. О. - Особливості впливу паління на сімейне функціонування на різних етапах життєвого циклу родини (2018)
Мартыненко С. А. - Использование сценарных позиций Э. Берна для характеристики нарциссической составляющей и отношения к объектам влечения у разных типов личности (2018)
Іщук В. В. - Клініко-психологічні характеристики психоендокринного синдрому при гіпогонадизмі (2018)
Марута О. С. - Індивідуальна модель психологічного здоров’я хворих із розладами адаптації та ефективність психологічної корекції їх емоційного стану (2018)
Челахова А. С. - Аналіз психоемоційної і персонологічної сфер у представників молодіжних субкультур підлітково-юнацького віку залежно від їх соціально-психологічної адаптації (2018)
Опря Є. В. - Особливості репрезентації психічних та соматичних розладів у свідомості хворих на шизофренію з коморбідними серцево-судинними захворюваннями (2018)
Боднар Л. А. - Дисморфофобії у косметичній хірургії (2018)
Мудренко І. Г. - Агресивність як маркер ризику суїциду у хворих на деменції (2018)
Гапонов К. Д. - Особливості афективних порушень у структурі алкогольної залежності в осіб із різним психотравматичним досвідом та рівнем психосоціального стресу (2018)
Бабалян В. О. - Когнітивні розлади у хворих похилого та старечого віку з переломами проксимального відділу стегна (2018)
Кнігавко О. В. - Прояви межових розладів у пацієнтів із сексуальними дисфункціями (2018)
Росінський Г. С. - Психоемоційний і адиктивний статус демобілізованих учасників бойових дій та їхніх дружин із різним станом здоров’я сім’ї (2018)
Шевченко Р. П. - Патогенные факторы в условиях труда работников морского и речного транспорта (2018)
Наумов В. Л. - Клініко-психопатологічні характеристики учасників бойових дій із установленим діагнозом постстресового розладу особистості (2018)
Федченко В. Ю. - Особливості сприйняття часу в динаміці перебігу депресивних розладів (2018)
Вязьмітінова С. О. - Ефективність санаторно-курортного лікування розладів адаптації у демобілізованих учасників бойових дій (2018)
Грищенко І. М. - Історія створення та науково-методична роль колекції історичного костюма "Костюмотека", Кокоріна Г. В., Ніколаєва Т. В. (2018)
Артеменко М. П. - Оцінка ролі костюма в системі рекреаційно-туристичних атракцій (2018)
Вергунова Н. С. - Предметный дизайн. Правомочность термина, Вергунов С. В. (2018)
Галудзіна-Горобець В. І. - Історизм у пошукових стратегіях українських Будинків моделей одягу та доробку вітчизняних дизайнерів другої половини ХХ ст. (2018)
Колосніченко О. В. - Художньо-композиційне формоутворення корпоративного одягу "Укрзалізниці": естетичний аспект, Приходько-Кононенко І. О., Остапенко Н. В., Колосніченко М. В. (2018)
Косів В. М. - Мілітарний образ українця у графічному дизайні діаспори 1945–1989 рр. (2018)
Куцир Т. В. - Декор народного вбрання Опілля: техніки виконання (2018)
Пашкевич К. Л. - Дизайн-проектування одягу з джинсових тканин на основі тектонічного підходу, Єжова О. В., Пастух Я. О., Роготченко О. О. (2018)
Пашукова С. Г. - Особливості типології домашнього текстилю у дизайні сучасного інтер'єру, Колосніченко М. В., Остапенко Н. В., Слітюк О. О. (2018)
Рубанка А. І. - Класифікація різновидів конструктивно-декоративних елементів курток для пілотів військової авіації, Токар Г. М., Стельмах М. Д., Семененко В. В., Северіна Є. А. (2018)
Стрілець В. Ф. - Основні чинники формування й розвитку дизайну меблів (2018)
Струмінська Т. В. - Художньо-композиційні ознаки жіночого костюму 1940-х рр. як творче джерело розробки сучасної колекції одягу, Прасол С. І., Гальчинська О. С., Ровенець О. І. (2018)
Шауліс К. К. - Образи природи в японській графіці XVII – XX століття та їх відображення в екологічному плакаті (2018)
Авшенюк Н. М. - Центри освіти дорослих у США і Японії: типологія та особливості функціонування (2018)
Бойко А. М. - Тьюторство як модель партнерських відносин викладач-студент, Дем’яненко Н. М. (2018)
Долинний Ю. О. - Ступінь впливу експериментальної та загальної учбових програм на показники мотиваційного та когнітивного критерію готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання до реабілітаційної роботи (2018)
Красногорська В. В. - Студентське самоврядування як фактор формування соціальної активності молоді (2018)
Кухарчук О. С. - Культурні зв’язки закарпатців з населенням українських земель: писемність, зародження історичних знань, освіта (2018)
Лакатош М. О. - Історіографія проблеми розвитку вищої аграрної освіти України(середина ХХ ст. - початок ХХІ ст.) (2018)
Падалка Г. М. - Музична освіта: естетичні виміри удосконалення (2018)
Папп В. В. - Розвиток туристської праксеологічної науки, Касинець О. В., Ольшаковська Г. В. (2018)
Попова А. І. - Підготовка фахівців легкої промисловості в європейських країнах: бібліографічний вимір (2018)
Примакова В. В. - Характеристика ключових понять дослідження проблеми розвитку дошкільної освіти Півдня України, Ходаковська Л. В. (2018)
Розлуцька Г. М. - Роль греко-католицької церкви Закарпаття у формуванні національної самосвідомості українців (1771 – 1867 р.р.) (2018)
Софілканич М. І. - Проблема естетичного виховання молоді у соціальних інституціях Закарпаття першої половини ХХ століття: історичний огляд (2018)
Ткаченко В. І. - Розвиток мовної освіти в школах України (80-ті роки ХХ століття) (2018)
Товканець Г. В. - Роль педагогіки туризму в розвитку туризмологічних знань, Лужанська Т.Ю., Деркач В.Ю. (2018)
Черепанин М. В. - Мистецька палітра культурного життя Станиславова (Івано-Франківська): історичний контекст і музичний професіоналізм сьогодення (2018)
Черепаня М. Т. - Заклади інтернатного типу початку ХХ століття в історико-педагогічних студіях про Закарпаття (2018)
Csoóri Zsófia - Tanítóképzés Kárpátalján a XVIII. század vége ésa XІX. század első fele közötti időszakban (2018)
Jan Sikora - Kształcenie ekonomiczne jako element edukacji zintegrowanej (2018)
Андрушек Д. І. - Становлення і розвиток відділу "Художня кераміка" (від Ужгородського художньо-промислового училища до Закарпатської академії мистецтв): особистісно-організаційний аспект (2018)
Барчій М. С. - Умови формування творчої активності майбутніх фахівців (2018)
Войтанік І. В. - Умови формування англомовного дискурсу в письмі у студентів економістів – міжнародників (2018)
Галущак І. Є. - Підготовка майбутніх економістів до правового забезпечення професійної діяльності (2018)
Добош О. М. - Професійна підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки в контексті асистентської практики (2018)
Зелінська С. О. - Можливості використання технологій доповненої реальності в інформаційно-освітньому середовищі ВНЗ (2018)
Кампов Н. С. - Еколого-освітня діяльність засобами екотуризму, Касинець О. В., Маслиган О. О., Медвідь Л. І. (2018)
Ксенофонтов С. С. - Інформаційно-комунікативні технології в оптимізації підготовки сучасного освітнього фахівця (2018)
Лисенко Г. І. - Психолого-педагогічні аспекти професійної підготовки магістрів технічного профілю (2018)
Мачинська Н. І. - Диверсифікація змісту педагогічної підготовки фахівців для початкової освіти (2018)
Микуліна А. К. - Розвиток естетичної культури майбутніх педагогів засобами образотворчого мистецтва (2018)
Михайлова К. В. - Ефективність самостійної роботи студентів у процесі теоретичної та практичної підготовки фахівців з дошкільної освіти, Волошин Н. П. (2018)
Молнар Т. І. - Педагогічна майстерність учителя початкової школи: сутність, шляхи формування (2018)
Хлипавка Г. Г. - Педагогічні умови формування соціальної компетентності майбутніх офіцерів служби цивільного захисту України в процесі професійної підготовки (2018)
Черепаня Н. І. - Психолого-педагогічні умови розвитку моральної позиції вихователя дошкільного навчального закладу у процесі самоосвіти, Русин Н. М. (2018)
Барна Х. В. - Використання традицій рідного краю у вихованні громадянських якостей у дітей старшого дошкільного віку, Чекан О. І. (2018)
Задорожний І. З. - Освітньо-мистецька спрямованість фортепіанних творів В.Ф. Теличка, Короленко О. О. (2018)
Комар О. А. - Сутність інтерактивної технології у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи (2018)
Медвідь Т. О. - Релятивна система сольмізації як чинник підвищення рівня шкільної музичної освіти (2018)
Мороз Ф. В. - Основні завдання фізичного виховання в розвитку і рості дітей із врахуванням вікових особливостей (2018)
Репко І. П. - Соціальне самопочуття як складова соціалізації студентської молоді, Одарченко В. І., Ільченко О. В. (2018)
Рудa Г. С. - Метoди, прийoми, фoрми рoзвитку музичних здібнoстей учнів пoчaткoвoї шкoли в прoцесі ігрoвoї діяльності (2018)
Сяо Цзяцзюнь - Поетапна методика формування музично-слухацької культури підлітків мультимедійними засобами (2018)
Теличко Н. В. - Специфічне функціональне значення правової культури молодших школярів, Грицько В. В. (2018)
Товканець Г. В. - Виховні аспекти змісту уроків математики у початковійшколі, Ліба О. М. (2018)
Хома О. М. - Нестандартний урок в початковій школі: сучасні підходи, Гучканюк А. М. (2018)
Човрій М. Я. - Педагогічна практика в системі професійної підготовки майбутніх фахівців з музичного мистецтва, Бурман К. І. (2018)
Kravchenko T. M. - Use of web-resources at English language classes and forms of work with computer training programs (2018)
Lalak N. V. - Training of future specialists to the use of interactive technologies in teaching junior school children, Mishko M. V. (2018)
Ваколя З. М. - Тренінгові завдання з розвитку комунікативної компетентності студентів – майбутніх учителів (2018)
Климова К. Я. - Формування культури українського мовлення студентів на заняттях зі сценічної мови (2018)
Моргун А. В. - Лингводидактический аспект словообразования зоонимов в процессе обучения русскому языку как иностранному (2018)
Моргун І. В. - Проектна технологія як засіб реалізації компетентнісно орієнтованого підходу у навчанні англійської мови (2018)
Прокопович Л. С. - Особливості апеляційної дії в комунікативному дискурсі, Курило О. Й. (2018)
Сідун М. М. - Проблеми організації позааудиторного вивчення іноземної мови, Моргун І.В. (2018)
Теличко Н. В. - Педагогічна сутність комунікативної культури майбутніх учителів початкових класів у психолого-педагогічних дослідженнях, Котубей В. Ф. (2018)
Товканець Г. В. - Мовна освіта у структурі підготовки майбутнього педагога (2018)
Фенцик О. М. - Зміст і структура лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя початкових класів (2018)
Хома Т. В. - Комунікативна компетентність, її складові (2018)
Чейпеш І. В. - Іншомовна комунікативна культура сучасного вчителя в реалізації завдань концепції "Нова українська школа", Кухта М. І. (2018)
Bopko I. - Peculiar features of foreign language training of the future non-philological specialties teachers (2018)
Konchovych K. T. - The main requirements to theoretical and practical qualification of a future foreign language teacher (2018)
Lypchanko-Kovachyk O. V. - Methodological basis of organisation dialogical and pedagogical communication in the process oftraining future foreign language teacher, Martyn N. V. (2018)
Безлюдний О. І. - Післядипломна освіта та підвищення кваліфікації вчителів англійської мови у країнах Європейського Союзу: фактори та тенденції розвитку, Комар О. С. (2018)
Бхіндер Н. В. - Імплементація організаційно-педагогічних технологій в процесі професійної підготовки прикордонників у Республіці Індія (2018)
Гнатів З. Я. - Сучасні тенденції розвитку естетичного виховання в українському та європейському просторі освіти (2018)
Панчук Б. Б. - Роль асистента вчителя в інклюзивному класі: український та зарубіжний досвід (2018)
Постригач Н. О. - Механізм соціального партнерства в освіті дорослих Грецької Республіки (2018)
Самохвал О. О. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців в межах національної освітньої системи Князівства Ліхтенштейн (2018)
Orosová R. - Pedagogická apsychologická príprava budúcich učiteľov(vpodmienkach Univerzity P. J. Šafárikav Košiciach, Slovenská Republika), Starosta V., Petríková K., Diheneščíková L. (2018)
Janicka-Panek T. - Idea samokształcenia w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej w Polsce (z teorii i praktyki) (2018)
Гавришко С. Г. - Характеристика мотивів до занять фізичними вправами у молодших школярів, Малець О. О. (2018)
Кузьмик Б. І. - Психологічні основи дослідження життєздатності особистості, Березовська Л. І. (2018)
Щербан Т. Д. - Психологічні особливості толерантності у педагогічному спілкуванні (2018)
Барчі Б. В. - Кризи професійного становлення особистості (2018)
Березовська Л. І. - Соціально-психологічна реадаптація осіб, що постраждали від військових дій, Мателега Є. М. (2018)
Штифурак В. Є. - Психологічне сприяння подоланню комунікативних бар’єрів майбутніх менеджерів, Штифурак В. С. (2018)
Содержание (2016)
Предисловие главного редактора (2016)
Христич Т. Н. - О сочетанном течении хронического панкреатита с заболеваниями гастродуоденальнй зоны (2016)
Губергриц Н. Б. - Новости Европейской панкреатологии (по материалам 48-й встречи Европейского Клуба панкреатологов, 6–9 июля 2016 г., Ливерпуль, Великобритания), Беляева Н. В. (2016)
Степанов Ю. М. - Эпидемиология и возможности диагностики заболеваний поджелудочной железы в Украине (2009–2015 гг.), Скирда И. Ю., Петишко О. П. (2016)
Кицай К. Ю. - Хронічний панкреатит після холецистектомії: особливості лікувальної тактики, Бабінець Л. С., Мігенько Б. О. (2016)
Коцаба Ю. Я. - Клініко-патогенетичні особливості ентеропанкреатичного синдрому у хворих на хронічний панкреатит та його корекція на амбулаторному етапі, Бабінець Л. С., Малярчук А. Р. (2016)
Желєзнякова Н. М. - Імунологічні аспекти коморбідного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень та хронічного панкреатиту (2016)
Юлдашева Г. Р. - Особенности изменений ингибиторов протеиназ в сыворотке крови у больных хроническим панкреатитом (2016)
Крилова О. О. - Зміни показників системи імунітету, медіаторів запалення, фіброзування та каменеутворення в динаміці лікування хворих на хронічний панкреатит (2016)
Циммерман Я. С. - Helicobacter pylori-инфекция: внежелудочные эффекты и заболевания (критический анализ) (2016)
Плотникова Е. Ю. - Стеатогепатит — вариант лекарственного поражения печени, Талицкая Е. А., Баранова Е. Н. (2016)
Содержание (2017)
Предисловие главного редактора (2017)
Губергриц Н. Б. - Новости Европейской панкреатологии (по материалам 49-й встречи Европейского Клуба панкреатологов, Будапешт, июнь-июль 2017 г.), Беляева Н. В., Бережная Э. В., Лукашевич Г. М., Фоменко П. Г. (2017)
Ewald N. - Диагностика и лечение сахарного диабета при хроническом панкреатите, Hardt P. D. (2017)
Гонцарюк Д. О. - Роль мікробіоти у перебігу та розвитку метаболічних процесів при хронічному панкреатиті, Христич Т. М. (2017)
Циммерман Я. С. - Первичный (наследственный) гемохроматоз (2017)
Дамулин И. В. - Панкреатическая энцефалопатия: клинико-патогенетические и диагностические аспекты, Струценко А. А., Огурцов П. П., Мазурчик Н. В. (2017)
Вахрушев Я. М. - Клинико-функциональные особенности течения хронического панкреатита с сопутствующим дуоденостазом, Лебедев А. А. (2017)
Губская Е. Ю. - Клиническое наблюдение семейной доброкачественной панкреатической гиперферментемии, Губергриц Н. Б., Клочков А. Е., Альянова Т. С., Фоменко П. Г. (2017)
Журавлёва Л. В. - Расстройства желчного пузыря и сфинктера Одди в Римских критериях IV: диагностические возможности, или в поисках "золотого стандарта", Моисеенко Т. А., Филоненко М. В., Журавлёва А. К. (2017)
Саатов З. З. - Неинвазивная ультразвуковая диагностика гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, Каримов М. М., Собирова Г. Н., Ахматходжаев А. М., Якубов М. М. (2017)
Ширинская Н. В. - Генотип Helicobacter pylori и нестероидные противовоспалительные препараты, Поморгайло Е. Г., Васькина Т. В., Кириченко Н. П. (2017)
Sirenko H. O. - Problem of Selection of Lubricants for ethelene High-Pressure Compressors, Martynyuk M. I., V.P.Svidersky V. P., Shmaltser N. V., Kretov M. I., Zavoyko A. M., Kuzyshyn О. V. (2017)
Галій П. В. - Особливості наносистем на основі халькогенідних напівпровідників з природними наноструктурованими матрицями, Яровець І. Р., Дверій О. Р. (2017)
Кланічка Ю. В. - Механізми взаємодії оксигену з тонкими плівками халькогенідів металів (огляд) (2017)
Кланічка Ю. В. - Барєрні та розмірні ефекти у властивостях тонких плівок плюмбум халькогенідів (огляд) (2017)
Стецьків А. О. - Дослідження взаємодії компонентів у потрійній системі Y-Li-Sn за температури 400 ºС (2017)
Стецьків Л. В. - Учнівські олімпіади як спосіб мотивації школярів до вивчення хімії, Стецьків А. О. (2017)
Сіренко Г. О. - Хімія силіційорґанічних полімерів (огляд), Мартинюк М. І., Готич Н.Б. (2017)
Дмитрів А. М. - Механізми утворення твердих розчинів Cd1-XMnXTe (2017)
Єфімова В. Г. - Отримання оптимальної основи емульсійних косметичних продуктів з урахуванням поверхневих явищ у дисперсних системах, Пилипенко Т. М., Нікора О. В. (2017)
Правила для авторів (2017)
Титул, зміст (2018)
Троицкий В. А. - Визуально-измерительный контроль протяженных металлоконструкций на основе подвижных магнитных систем (2018)
Лютак І. З. - Удосконалення методу та алгоритму аналізу неоднорідностей в середовищі акустичною хвилею, Лютак З. П. (2018)
Скальський В. Р. - Методика визначення розподілу швидкості поверхневої акустичної хвилі на поверхні сталевого зразка, Мокрий О. М. (2018)
Стрілецький Ю. Й. - Пристрій для дослідження структурних змін в металевих конструкціях за відносною приведеною частотою гармонік сенсора-струни, Ровінський В. А., Євчук О. В. (2018)
Лопатін В. В. - Комплексна оцінка процесу змочування рідинами твердих поверхонь (2018)
Лагойда А. І. - Аналіз режимів роботи відцентрового нагнітача газоперекачувального агрегату при змінах витрати в мережі на засадах методів Fuzzy Logic (2018)
Поварчук Д. Д. - Імітаційна модель системи автоматичного керування процесом двоступеневої сепарації в умовах "НСП-Микуличин” (2018)
Малісевич Н. М. - Аналіз патентозахищених технічних рішень у сфері визначення теплоти згорання природного газу, Середюк О. Є. (2018)
Гарасимів В. М. - Система оцінювання технічного стану проточної частини двоступеневого нагнітача природного газу на основі нечіткої логіки, Гарасимів Т. Г., Мойсеєнко О. В. (2018)
Слабінога М. О. - Розробка та метрологічний аналіз комп’ютеризованого стенду з дослідження характеристик функціонування сонячних панелей, Клочко Н. Б., Винничук А. Г., Заячук Я. І. (2018)
Щапов П. Ф. - Прилад бездемонтажного контролю систематичних похибок термоперетворювачів, Коржов І. М. (2018)
Сторож Я. Б. - Критерії подібності напружено-деформованого стану деталей циліндричного шарніра (2018)
Ізмайлов А. В. - Ефективність застосування ортогонального перетворення на основі трійкових симетричних функцій для цифрової обробки інформації (2018)
Олійник А. П. - Математичне моделювання впливу силових факторів на характеристики трубопроводу в процесі експлуатації, Незамай Б. С., Рибіцький І. В. (2018)
Гавриленко С. Ю. - Розробка методу оцінки стану комп’ютера на базі аналізу системних подій, Шевердін І. В. (2018)
Кропивницька В. Б. - Задача виявлення та критерії прийняття рішень в умовах невизначеності (2018)
Кучмистенко О. В. - Системний аналіз складного комплексу управління установкою гідроочищення гасової фракції, Вознюк М. Ю. (2018)
Григорчук Г. В. - Визначення напруженого стану барабанної труби та бандажу при роботі сушильних агрегатів, Григорчук Л. І. (2018)
Вимоги до оформлення статтей (2018)
Титул, зміст (2018)
Ширмовська Н. Г. - Побудова бази знань та її внутрішніх правил для експертної системи діагностування газоперекачувального агрегату, Левицька Г. І., Заячук Я. І., Михайлюк І. Р. (2018)
Слабінога М. О. - Моделювання залежності зміни потужності сонячних панелей від кута падіння променів, Кучірка Ю. М., Криницький О. С., Юрків Н. М. (2018)
Лопатин В. В. - Оптимизация структуры мобильной системы контроля (2018)
Витвицька Л. А. - Метрологічний аналіз удосконаленого методу еластографії щитовидної залози людини, Лаврук Х. З., Воєвода О. Р. (2018)
Чабан Н. І. - Аналіз методів акустичного контролю фізико-механічних характеристик металоконструкцій довготривалої експлуатації, Карпаш О. М., Рибіцький І. В., Миндюк В. Д. (2018)
Середюк О. Е. - Дослідження статистичних інформаційних моделей побутових лічильників газу, Винничук А. Г., Середюк Д. О., Криницький О. С. (2018)
Белей О. І. - Вплив паводкових вод на екологічну безпеку довкілля, Петрів C. Я., Мірзоєва О. Ю., Стасюк Р. Б. (2018)
Мойсеєнко О. В. - Метод розв’язку задачі багатокритеріальної оптимізації комп’ютерної мережі (2018)
Кропивницька В. Б. - Процес буріння свердловини як складна система з багатокритеріальними оцінками процесів (2018)
Rzasa М. R. - Експериментальне визначення еквівалентного коефіцієнта теплопровідності, Середюк О. Е. (2018)
Григорчук Г. В. - Розробка системи оцінки аеродинамічних характеристик лопатей сушильного агрегату та його технологічних вентиляторів, Олійник А. П. (2018)
Андрук М. С. - Математична модель герметичності пневматичної системи в установках об’єму з еталонними лічильниками газу, Вощинський В. С. (2018)
Семенчук А. В. - Новий розв’язок канонічної задачі розсіювання хвилеводних мод на круговому провідному циліндрі, Петрусенко І. В., Чумаченко Я. В. (2018)
Слабінога М. О. - Розроблення програмного забезпечення для дослідження зміни потужності сонячних панелей від кута падіння променів, Клочко Н. Б., Винничук А. Г., Сапа С. Р. (2018)
Вимоги до поданих матеріалів (2018)
Анотації захищених дисертацій (2018)
Содержание (2018)
Предисловие главного редактора (2018)
Христич Т. Н. - Значимость гормонов жировой ткани в развитии коморбидности хронического панкреатита и ожирения (2018)
Литвин А. А. - Интеллектуальные медицинские системы в диагностике и лечении воспалительных заболеваний поджелудочной железы (систематический обзор) (2018)
Губергриц Н. Б. - Преимущества и терапевтические возможности препаратов пищеварительных ферментов неживотного происхождения, Беляева Н. В., Клочков А. Е., Лукашевич Г. М., Фоменко П. Г. (2018)
Бабінець Л. С. - Плейотропні властивості омега-3 поліненасичених жирних кислот у комплексному лікуванні пацієнтів з коморбідністю хронічного панкреатиту та стабільної ішемічної хвороби серця, Мельник Н. А. (2018)
Кошель А. П. - О влиянии способа восстановления желудочно-кишечной непрерывности на функцию поджелудочной железы, Куртсеитов Н. Э., Ракина Ю. Ю. (2018)
Губергриц Н. Б. - Клиническое наблюдение IgG4-ассоциированной болезни, Дядык Е. А., Клочков А. Е., Беляева Н. В., Иванова М. Д., Гинкота Е. А., Чирков Ю. Э. (2018)
Циммерман Я. С. - Печеночная энцефалопатия: дефиниция, этиология, факторы патогенеза, клиника, методы диагностики и лечения (2018)
Плотникова Е. Ю. - Пробиотики и пребиотики в клинической практике, Баранова Е. Н. (2018)
Рахметова В. С. - Стволовые мезенхимальные клетки костного мозга в лечении язвенного колита по данным морфологических и иммунологических исследований (литературный обзор), Оразбаева А. Б., Амренова А. Е. (2018)
Линевский Ю. В. - Физиология и патология печени у беременных, Линевская К. Ю., Воронин К. А. (2018)
Титул, зміст (2018)
Зеленко Ю. М. - Виділення перспективних нафтогазоносних об'єктів південно-східної частини Дніпровсько-Донецького авлакогену та основи застосування результатів геофізичних досліджень (2018)
Федорів В. В. - Фільтраційно-ємнісна характеристика порід-колекторів Качалівського нафтогазоконденсатного родовища, Фтемов Я. М., П'ятковська І. О., Трубенко А. О. (2018)
Куровець С. С. - Оцінювання впливу геологічних чинників на ємнісно-фільтраційні властивості теригенних колекторів Передкарпатського прогину, Артим І. В. (2018)
Витязь О. Ю. - Оцінка впливу динамічних навантажень на умови руйнування труб бурильних колон під час спуско-підіймальних операцій, Грабовський Р. С., Тирлич В. В., Артим В. І. (2018)
Потятинник Т. В. - Оцінка впливу карбонатно-глинистого цементу на коефіцієнт проникності порід-колекторів за геофізичними даними (2018)
Грудз В. Я. - Дослідження процесу підвищення ефективності роботи свердловин на основі математичного моделювання, Марущенко В. В., Савчук М. Т., Філіпчук О. О. (2018)
Чарковський В. М. - Моделювання результативності ліквідації прихоплень КНБК з допомогою ударних механізмів, Слепко М. М. (2018)
Левчук К. Г. - Вивільнення прихопленої бурильної колони способом фрикційних автоколивань (2018)
Михайлюк В. В. - Вдосконалення та дослідження різьбового з'єднання насосних штанг, Юрич А. Р., Дейнега Р. О., Кравчук Р. С., Пінчак Р. А., Харламов Б. В. (2018)
Бутирська Т. О. - Фактори і параметри універсального закону розвитку держави (2017)
Мельниченко О. А. - Державне управління поводженням з твердими побутовими відходами: узагальнення надбань української науки, Радькова О. С. (2017)
Клімушин П. С. - Електронні регламенти як основа оптимізації адміністративно-управлінських процесів, Спасібов Д. В. (2017)
Козак В. І. - Аналіз наукового доробку у визначенні децентралізації як явища (2017)
Кравченко С. Г. - Державне регулювання страхової діяльності у будівництві як аспект державної політики розвитку (2017)
Нікітін В. В. - Організація державного контролю в українських землях у XIX – на початку XX ст. (2017)
Ходякова К. С. - Ефективна промислова політика – запорука високотехнологічного рівня держави (2017)
Кринична І. П. - Пріоритети регіональної політики у сфері екологічної безпеки України (на прикладі Дніпропетровської області), Костенко В. О. (2017)
Дунаєв І. В. - Методологічний підхід до формування нового покоління регіональних економічних політик в сучасній Україні (2017)
Серенок А. О. - Моніторинг упровадження інструментів електронного урядування в органах місцевого самоврядування найбільших міст України: методологія дослідження 2016 року (2017)
Мельтюхова Н. М. - Принципові положення децентралізації владних відносин на місцевому рівні (2017)
Газарян С. В. - Організаційно-функціональна структура служби управління персоналом державного органу відповідно до принципу меритократії, Носик О.А. (2017)
Карпа М. І. - Статус державного службовця: функціональний, організаційний та компетентісний аспекти (2017)
Іжа М. М. - Деякі аспекти управління міськими агломераціями: досвід Франції, Маєв А. П. (2017)
Сухенко В. В. - Дуалізм виконавчої влади як особливість політико-адміністративної системи Франції (2017)
Чернов С. В. - Удосконалення методології соціальної експертизи публічних проектів у регіональному управлінні (2017)
Биковець К. Ю. - Ґенеза соціальної політики в процесі розбудови Європейського Союзу (2017)
Нагорна Г. О. - Вибір критеріїв оцінювання у процесі соціального проектування (2017)
Пахомова М. В. - Неперервна освіта як об’єкт державного управління професійним зростанням педагогічних працівників (2017)
Титул, зміст (2018)
Гриджук Я. С. - Дослідження роботи осьового навантаження та крутного моменту, що діють на бурильну колону при роторному та суміщеному способах буріння (2018)
Ващишак І. Р. - Проектування рекуператора на пульсаційних теплових трубках для об'єктів нафтогазового комплексу, Доценко Є. Р. (2018)
Ткачешак Н. В. - Дослідження помпажних явищ газотурбінного двигуна на основі вейвлет-аналізу, Горбійчук М. І. (2018)
Середюк М. Д. - Спрощений метод оцінювання впливу зміни швидкості на сумішоутворення послідовно транспортованих трубопроводом різносортних рідин (2018)
Кривенко Г. М. - Дослідження наслідків виникнення аварійних ситуацій на промислових трубопроводах, Возняк Л. В. (2018)
Гурбанов А. Н. - Исследование и регулирование процессов коррозионного повреждения на внутрипромысловых газопроводах (2018)
Люра О. П. - Дослідження перехідних процесів у високовольтних лініях електропересилань 6 – 10 кВ та розроблення мікроелектронного спецпроцесора релейного захисту, інваріантного до зміни амплітуд фазних струмів, Возна Н. Я., Николайчук Я. М. (2018)
Содержание (2018)
Предисловие главного редактора (2018)
Бабінець Л. С. - Можливості комплексної реабілітації хронічного панкреатиту на етапі первинної медичної допомоги (огляд літератури), Палихата М. В., Сасик Г. М. (2018)
Губергриц Н. Б. - Доказательная панкреатология 2017/2018 (обзор результатов исследований по хроническому панкреатиту и внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы), Беляева Н. В., Лукашевич Г. М., Фоменко П. Г., Бережная Э. В. (2018)
Зыбин К. Д. - Индивидуальный подход к обеспечению нутритивной поддержки пациентов с острым панкреатитом (2018)
Трубицына И. Е. - Особенности значений концентрации ацетилхолина и холинэстеразной активности в сыворотке крови у больных алкогольным хроническим панкреатитом и язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, Гуляев А. С., Винокурова Л. В., Тарасова Т. В., Дроздова Г. А. (2018)
Téllez-Âvila F. I. - Наблюдение за пациентами с псевдотуморозным хроническим панкреатитом: исход заболевания и выживание, Villalobos-Garita Â., Giovannini M., Chan C., Hernandez-Calleros J., Uscanga L., Ângel Ramirez-Luna M. (2018)
Гонцарюк Д. О. - Особливості стану фібринолітичної активності крові за коморбідності хронічного панкреатиту з ішемічною хворобою серця (2018)
Губергриц Н. Б. - Наследственный панкреатит: тактика диагностики и дифференциальной диагностики (клиническое наблюдение), Беляева Н. В., Лукашевич Г. М., Фоменко П. Г. (2018)
Циммерман Я. С. - Болезнь Вильсона — гепатоцеребральная дистрофия (2018)
Плотникова Е. Ю. - Постинфекционный синдром раздраженной кишки (2018)
Ахмедов В. А. - Перспективные направления неинвазивной диагностики фиброзных изменений в печени при неалкогольной жировой болезни, Гаус О. В. (2018)
Поточилова В. - Чутливість до антибактеріальних препаратів факультативно-анаеробних мікроорганізмів, виділених від хворих із гострим некротичним панкреатитом, Войцеховський В., Ісламов А. (2018)
Поливаний С. - Вплив інгібіторів росту на листковий апарат маку олійного (2018)
Покотилова К. - Систематичний та біоморфологічний аналіз дендрофлори штучних заповідних парків Рівненської області (2018)
Сергєєва Л. - Біотехнологія пшениці. Нові підходи до оцінювання морозистійкості генотипів пшениці озимої, Хоменко Л., Броннікова Л. (2018)
Сіжук О. - Вплив ауксинів на вкорінення живців Begonia L., Андреєва В. (2018)
Денисюк Н. - Аналіз стану зелених насаджень Парку молоді міста Рівне (2018)
Данилик І. - Моніторинг популяцій раритетних видів судинних рослин Черемського природного заповідника (Західне Полісся, Україна), Сосновська С., Кузярін О., Кузьмішина І., Коцун Л. (2018)
Дунаєвська О. - Особливості цитопопуляції білої пульпи селезінки ссавців (2018)
Омельковець Я. - Порівняльна морфологія вестибулярних ядер птахів із різною локомоцією (папужки хвилястого, голуба сизого та канюка звичайного), Шалагай М. (2018)
Сухомлін К. - Фауна та біологія мошок (Simuliidae, Diptera) у межах НПП "Прип’ять–Стохід", Зінченко О. (2018)
Книр О. - Особливості міжрегіональної мозкової взаємодії в зоровій оперативній пам’яті в бійців із черепно-мозковими травмами, Філімонова Н., Макарчук М., Зима І., Кальниш В., Чебуркова А. (2018)
Фафула Р. - Характеристика глутатіонпероксидази сперматозоїдів інфертильних чоловіків, Онуфрович О., Єфремова У., Воробець З. (2018)
Станишевская Т. - Особенности корреляции между разными формами активных йодтиронинов щитовидной железы у молодых мужчин в пределах физиологической нормы и на ее границах, Горная О. (2018)
Качинська Т. - Особливості часових параметрів варіативності серцевого ритму в школярів у процесі курсу занять плаванням, Василюк Д., Трофимчук А., Панасюк І. (2018)
Бранюк С. - Вплив нейрофідбек-тренінгу на виконавчі функції в осіб похилого віку (2018)
Лизогуб В. - Дослідження функціональних резервів розумової працездатності, Черненко Н., Кожемяко Т., Палабіїк А., Безкопильна С. (2018)
Моренко А. - Рецензія на підручник Н. О. Сибірної, Г. Я. Гачкової, І. В. Бродяк, К. А. Сибірної, М. Р. Хохли та М. В. Сабадашки "Функціональна біохімія" за ред. проф. Н. О. Сибірної (ЛНУ ім. Івана Франка: Львів, 2018, 644 с, Серія "Біологічні студії"). (2018)
Содержание (2018)
Предисловие главного редактора (2018)
Литвин А. А. - Современные системы оценки тяжести и прогнозирования исходов острого панкреатита, Филатов А. А., Сычев С. И., Прокопцов А. С. (2018)
Губергриц Н. Б. - Заместительная ферментная терапия и качество, продолжительность жизни больных хроническим панкреатитом с внешнесекреторной недостаточностью поджелудочной железы, Беляева Н. В., Клочков А. Е., Лукашевич Г. М., Фоменко П. Г., Рахметова В. С. (2018)
Земляк О. С. - Метаболічний ацидоз як важливий чинник патогенезу хронічного панкреатиту, Бабінець Л. С. (2018)
Tu J. - Эндокринная и экзокринная недостаточность поджелудочной железы после острого панкреатита: долгосрочное наблюдение, Zhang J., Ke L., Yang Y., Yang Q., Lu G., Li B., Tong Z., Li W., Li J. (2018)
Христич Т. М. - Хронічний панкреатит за коморбідності з ішемічною хворобою серця: ліпідний спектр крові, можливості корекції, Гонцарюк Д. О. (2018)
Дибина Т. В. - Первый опыт применения ультразвуковой эластографии в дифференциальной диагностике кистозных образований поджелудочной железы, Кошель А. П., Дроздов Е. С., Клоков С. С. (2018)
Вологжанина Л. Г. - Проблемы несвоевременной диагностики нейроэндокринных опухолей желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы (клинический случай), Петухова И. В. (2018)
Циммерман Я. С. - Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: современное состояние проблемы и перспективы, Вологжанина Л. Г. (2018)
Плотникова Е. Ю. - Что общего между функциональной диспепсией и синдромом избыточного бактериального роста, Захарова Ю. В., Грачева Т. Ю. (2018)
Губергриц Н. Б. - Клиническое наблюдение исхудания психогенного генеза после колэктомии, Линевская К. Ю., Воронин К. А. (2018)
Губергриц Н. Б. - Лекарственные поражения печени: современные подходы к лечению, Беляева Н. В., Лукашевич Г. М., Ярошенко Л. А., Рахметова В. С. (2018)
Титул, зміст (2018)
Горін П. В. - Попутний нафтовий газ та його вплив на роботу типових газозбірних систем, Тимків Д. Ф. (2018)
Борин В. С. - Інтелектуальна система автоматичного керування технологічним процесом підготовки природного газу на засадах нейронних мереж, Сагай І. М. (2018)
Пилипів Л. Д. - Вплив термообробки неньютонівської нафти на енергетичні втрати в магістральному нафтопроводі (2018)
Кропивницька В. Б. - Удосконалення методу формування баз знань для інтелектуальної системи підтримки процесів прийняття рішень на засадах Fuzzy Logic, Єфремов О. В., Семенцов Г. Н. (2018)
Чигур Л. Я. - Аналіз методів автоматизованого управління багатовимірними об'єктами на засадах інтелектуальних систем (2018)
Шавранський М. В. - Інтелектуальна система для розпізнавання об'єктів на оптичних зображеннях з використанням каскадних нейронних мереж, Кучмистенко О. В. (2018)
Дикун Т. В. - Біогаз із відходів на сміттєзвалищах як автомобільне паливо, Гаєва Л. І., Дем'янчук Я. М., Войцехівська Т. Й., Гуцуляк Я. А. (2018)
Когутяк І. - Тренажер-імітатор для налагодження систем керування та навчання фахівців з автоматизації, Логінов А. Л., Торгунаков М. В. (2018)
Вимоги до оформлення статей (2018)
Титул, зміст (2018)
Кондрат Р. М. - Застосування азоту для підвищення газовилучення з виснажених газових покладів, Хайдарова Л. І. (2018)
Чудик І. І. - Оцінка затрат механічної енергії бурильної колони в процесі роторного буріння, Гриджук Я. С., Юрич Л. Р. (2018)
Максим'юк С. О. - Аналіз викликів у системному підході управління динамічними процесами мереж газотранспортної системи, Височанський І. І., Карпаш О. М. (2018)
Циганчук В. В. - Дослідження взаємозв'язку фізико-механічних характеристик феромагнетиків на основі магнітопружних давачів механічних напружень, Шлапак Л. С. (2018)
Кузик М. Б. - Шляхи підвищення енергетичної ефективності газотранспортної системи України, Карпаш М. О. (2018)
Чабан Н. І. - Експериментальні дослідження залежності інформативних параметрів методів неруйнівного контролю та фізико-механічних характеристик сталей (2018)
Романюк Ю. Ф. - Вплив несиметрії навантаження фаз ліній розподільчих електричних мереж підприємств нафтогазової галузі на втрати потужності, Соломчак О. В., Чорноус В. М. (2018)
Содержание (2018)
Предисловие главного редактора (2018)
Губергриц Н. Б. - Новости Европейской панкреатологии (по материалам 50-й встречи Европейского Клуба Панкреатологов), Беляева Н. В., Лукашевич Г. М., Клочков А. Е., Фоменко П. Г., Ярошенко Л. А., Юрьева А. В., Рахметова В. С. (2018)
Sperti C. - Определение стадии хронического панкреатита при помощи функциональных тестов оценки внешнесекреторной функции поджелудочной железы: какие тесты лучшие?, Moletta L. (2018)
Гонцарюк Д. О. - Про особливості фармакотерапії хронічного панкреатиту (огляд літератури) (2018)
Христич Т. Н. - Хронический панкреатит: дифференциальная диагностика боли с учетом синдромного подхода, Гонцарюк Д. А. (2018)
В’юн Т. І. - Механізми реалізації остеопенічних станів у пацієнтів із сукупним перебігом хронічного панкреатиту та гіпертонічної хвороби (2018)
Сердулець Ю. І. - Особливості клінічного перебігу остеоартрозу, поєднаного з цукровим діабетом типу 2, ожирінням та артеріальною гіпертензією (2018)
Ракина Ю. Ю. - Новые данные об иммуногистохимической и морфологической характеристике протоковой аденокарциномы поджелудочной железы, Завьялова М. В., Крахмаль Н. В., Кошель А. П., Афанасьев С. Г., Вторушин С. В., Клоков С. С. (2018)
Циммерман Я. С. - Болезни кишечника: спорные проблемы терминологии и классификация (2018)
Плотникова Е. Ю. - Роль психосоматических факторов в формировании заболеваний органов пищеварения, Грачева Т. Ю., Москвина Я. В. (2018)
Губергриц Н. Б. - От отечного синдрома к диагнозу "кишечная лимфангиэктазия" (клиническое наблюдение), Линевская К. Ю., Воронин К. А. (2018)
Содержание (2019)
Предисловие главного редактора (2019)
Рецензия на руководство Н. Б. Губергриц, К. Ю. Линевской, Н. В. Беляевой "Дифференциальная диагностика в гастроэнтерологии: от симптома и синдрома к диагнозу и лечению", Киев, 2018 (2019)
Литвин А. А. - Регистр заболеваний поджелудочной железы Немецкого общества общей и висцеральной хирургии, Сычев С. И., Мирошниченко А. А., Колокольцева Е. А. (2019)
de Pretis N. - Гипертриглицеридемический панкреатит: эпидемиология, патофизиология и лечение, Amodio A., Frulloni L. (2019)
Zsóri G. - Экзокринная панкреатическая недостаточность при сахарном диабете 1-го и 2-го типа: необходимо ли лечение? Систематический обзор, Illés D., Terzin V., Ivány E., Czakó L. (2019)
Губергриц Н. Б. - Современные представления о функциональном панкреатическом расстройстве сфинктера Одди, Беляева Н. В., Клочков А. Е., Лукашевич Г. М., Рахметова В. С., Фоменко П. Г., Юрьева А. В., Ярошенко Л. А. (2019)
Гонцарюк Д. О. - Про особливості харчування пацієнтів із хронічним панкреатитом у ремісії, Христич Т. М. (2019)
Шайген О. Р. - Етіологічне значення вірусу гепатиту С серед інших інфекційних чинників хронічного панкреатиту, Бабінець Л. С. (2019)
Геворкян Т. Г. - Ликвидация болевого синдрома у пациентов с распространенным раком головки поджелудочной железы, Файнштейн И. А. (2019)
Циммерман Я. С. - Язвенная болезнь: критический анализ современного состояния проблемы (2019)
Плотникова Е. Ю. - Антибиотики как модуляторы кишечной микробиоты: между добром и злом, Захарова Ю. В. (2019)
Губергриц Н. Б. - Синдром галитоза в клинической практике, Беляева Н. В., Клочков А. Е., Лукашевич Г. М., Рахметова В. С., Юрьева А. В., Ярошенко Л. А. (2019)
Губергриц Н. Б. - Обоснование применения урсодезоксихолевой кислоты в лечении неалкогольного стеатогепатита, Беляева Н. В., Лукашевич Г. М., Фоменко П. Г., Юрьева А. В. (2019)
Условия публикации (2019)
Содержание (2015)
Предисловие главного редактора (2015)
Бабінець Л. С. - Впровадження міжнародних стандартів оцінювання клініки хронічного панкреатиту у сімейній медицині, Захарчук У. М., Підручна С. Р. (2015)
Lévy P. - Эпидемиология хронического панкреатита, Dominguez-Muñoz E., Imrie C., Löhr M., Masionneuve P. (2015)
Филатов А. А. - Современные возможности КТ-визуализации острого панкреатита (часть 1), Литвин А. А. (2015)
Кошель А. П. - Кисты поджелудочной железы: диагностика (обзор литературы), Клоков С. С., Дроздов Е. С., Дибина Т. В., Рудая Н. С., Красноперов А. В., Воробьев В. М. (2015)
Крилова О. О. - Ефективність аутоцитокінів, глутаргіну та вихрового імпульсного магнітного поля в лікуванні хворих на хронічний панкреатит, Ратчик В. М., Кудрявцева В. Є., Руденко А. І., Макарчук В. А. (2015)
Хомяк І. В. - Діагностичний алгоритм у хірургічному лікуванні гострого некротичного панкреатиту (2015)
Губергриц Н. Б. - Патогенетические подходы к лечению сочетания хронического гепатита и хронического панкреатита токсической этиологии, Фоменко П. Г., Голубова О. А., Лукашевич Г. М., Беляева Н. В., Агибалов А. Н. (2015)
Циммерман Я. С. - Язвенный колит и болезнь Крона: современные представления (часть 1). Дефиниция, терминология, распространенность, этиология и патогенез, клиника, осложнения, классификация, Циммерман И. Я., Третьякова Ю. И. (2015)
Терешин В. А. - Оценка эффективности энтеросорбента Белый Уголь® у пациентов с заболеваниями гепатобилиарной системы, Круглова О. В. (2015)
Христич Т. Н. - Цирроз печени: особенности клиники, патогенеза, лечения и наблюдения за пациентами, Гонцарюк Д. А. (2015)
Зорочкіна Т. - Теоретико-методичні засади змісту підготовки майбутніх учителів початкової школи Великої Британії (2018)
Сліпенко В. - Форми та методи забезпечення розвитку підприємницької компетентності учнівської молоді в закладах середньої освіти США (2018)
Статівка В. - Національний компонент в мовному естетичному ідеалі (на прикладі оцінки милозвучності російської мови росіянами і китайцями), Мовчан Т., Статівка А., Тяньцзюй Ван. (2018)
Степаненко О. - Практика реалізації тьюторської технології в університетах Великої Британії (2018)
Теренко О. - Північноамериканський досвід визнання результатів неформальної та інформальної освіти дорослих (2018)
Cherkashyn S. - Crisis of german classical universities and ways of its overcoming in the context of actual reforms in german university education (2018)
Шихненко К. - Розвиток лідерського потенціалу вчителів в умовах змін: досвід реформування шкільної освіти в США (2018)
Козерук К. - Методика корекції маси тіла учнів у процесі формального та неформального навчання фізичної культури, Козерук Ю., Яременко В., Харченко С. (2018)
Полякова Г. - Технологія і моделі експертного оцінювання якості наукових здобутків на засадах кваліметричного підходу, Литовченко І., Білоконенко Г. (2018)
Томенко О. - Відмінності у показниках соматичного здоров’я, рухової активності, теоретичної підготовленості й мотиваційно-ціннісної сфери старшокласників та студентів залежно від статі, Матросов С. (2018)
Шматков Д. - Розробка методу редукції змісту навчання моніторингу охорони та використання лісових ресурсів, Бєлікова Н., Шелковий О. (2018)
Козлова О. - Досвід подолання дитячої безпритульності у СРСР та Європі у 1920-1930 рр, Штань О. (2018)
Михайличенко І. - Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в Україні (середина ХХ – початок ХХІ століття) (2018)
Новикова Н. - Передумови становлення шкільної біологічної освіти в Україні (2018)
Budianska V. - Theoretical substantiation for determination of the motivational-value component of the culture of business communication of future education managers (2018)
Васильєва Л. - Особливості викладання інтегрованого курсу "Мистецтво (пізнавальна складова)" у вищих мистецьких навчальних закладах 1-2 рівня акредитації (2018)
Виспінська Н. - Застосування пісенного матеріалу під час навчання англомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності в аудіюванні майбутніх фахівців музичної сфери (2018)
Генкал С. - Формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів біології (2018)
Герман В. - Сучасні орієнтири формування мовнокультурологічної компетенції педагога (з досвіду викладання української мови за професійним спрямуванням), Громова Н. (2018)
Дубинська О. - Оздоровча спрямованість фізичного виховання студентів на основі впровадження інноваційних фітнес-технологій, Гвоздецька С. (2018)
Єфименко С. - Результати експериментальної перевірки ефективності методичної системи формування предметної компетентності з фізики студентів коледжів за допомогою систем комп’ютерної графіки, Величко С. (2018)
Кифенко А. - Експериментальна перевірка ефективності методики формування музично-слухової активності майбутніх учителів музичного мистецтва в навчальному хоровому колективі (2018)
Коваленко Н. - Медіаграмотність як предмет вивчення та проектоутворююча дефініція в навчально-науковому педагогічному проекті (2018)
Павлова О. - Методика формування професійної мотивації до педагогічної діяльності у майбутніх учителів початкових класів (2018)
Пан Сінюй. - Діагностика підготовленості бакалаврів музичного мистецтва до формування аудіальної культури школярів (2018)
Салі О. - Проектна діяльність як один з головних чинників формування іншомовної інтерактивної компетентності студентів (2018)
Третько В. - Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх економістів-міжнародників (2018)
Удот В. - Обґрунтування структурно-функціональної моделі професійної підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до взаємодії з родинами учасників бойових дій (2018)
Фоменко Т. - Впровадження інноваційних технологій в освітній процес аграрних вишів (2018)
Хань Ле. - Педагогічні умови формування поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва (2018)
Цуркан М. - Особливості культурологічного підходу до навчання української мови як іноземної у вищій медичній школі (2018)
Yatsenko R. - Personal learning systems as a means of student-centered learning (2018)
Фещенко Ю. І. - Вплив авто-СРАР-терапії на параметри дихальних розладів під час сну у хворих на бронхіальну астму у поєднанні з синдромом обструктивного апное/гіпопное сну, Яшина Л. О., Ігнатьєва В. І., Зволь І. В., Опімах С. Г., Полянська М. О. (2016)
Фещенко Ю. I. - Структурно-функціональні зміни еритроцитів крові у хворих на бронхіальну астму на фоні стандартного базового лікування при тривалому динамічному спостереженні, НазаренкоК. В., Курик Л. М. (2016)
Яшина Л. О. - Вплив CPAP-терапії на якість життя хворих на бронхіальну астму, поєднану з синдромом обструктивного апное/гіпопное сну, Опімах С. Г., Ігнатьєва В. І., Зволь І. В., Полянська М. О., Москаленко С. М., Назаренко К. В. (2016)
Гуменюк М. І. - Патогенетичні аспекти лікування вірусіндукованого загострення хронічного бронхіту, Дзюблик О. Я., Мхітарян Л. С., Недлінська Н. М., Ячник В. А., Кучменко О. Б., Євстратова І. Н., Капітан Г. Б., Денисова О. В. (2016)
Ponochevna O. V. - Juvenile allergic pneumonitis (2016)
Юдина Л. В. - Лечение бронхообструктивного синдрома. Выбор всегда есть (2016)
Курченко А. И. - Дерматиты при контактной аллергии: особенности диагностики и лечения (2016)
Зайков С. В. - Мукозальные вакцины в профилактике обострений аллергических заболеваний (2016)
Зайков С. В. - Анафілактичний шок: профілактика та лікування, Богомолов А. Є. (2016)
Богомолов А. Є. - Можливості використання антигістамінних препаратів у сучасних керівництвах ведення пацієнтів з алергічним ринітом (2016)
Кайдашев И. П. - Как диагностировать непереносимость антибиотиков? (2016)
Рекалова Е. М. - Грибковая инфекция дыхательных путей и грибковая аллергия, Петренко Л. В. (2016)
Гришило П. В. - Види алерген-специфічної імунотерапії, показання до призначення, ефективність при бронхіальній астмі та інших алергічних захворюваннях (2016)
Гришило А. П. - Сывороточная болезнь: можно ли ее избежать? (2016)
Черниш Ю. Р. - Респіраторні прояви харчової алергії у дітей перших 6 років життя, Охотнікова О. М. (2016)
Рекалова О. М. - Прояви алергії та Т-хелперні реакції 2-го типу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Сінгаєвський М. Б. (2016)
Антипкін Ю. Г. - Ефективність застосування монтелукасту у дітей дошкільного та шкільного віку з легким персистуючим перебігом бронхіальної астми, Уманець Т. Р., Лапшин В. Ф., Пустовалова О. І., Чумаченко Н. Г. (2016)
Юдина Л. В. - Ингаляционные кортикостероиды – основа базисной терапии бронхиальной астмы. В фокусе внимания – мометазона фуроат (2016)
Игнатьева В. И. - Что знает наука о здоровье и религии (2016)
Применение небулизированного гипертонического солевого раствора при бронхиолите: рандомизированное исследование (2016)
Рандомизированное исследование применения гипертонического солевого раствора в стационарных условиях при лечении муковисцидоза (2016)
Сравнение эффективности вентолина и гипертонического солевого раствора (3 %) при лечении острого бронхиолита у детей (2016)
Авторам публікацій у журналі "Астма та алергія": правила оформлення і підготовки статей (2016)
Содержание (2018)
Александров Г. А. - Аналіз способів побудови ідентифікаторів змінних стану асинхронного двигуна, Кравченко М. В., Тимофєєв К. Ю., Шеремет О. І. (2018)
Болтенко О. О. - Аналітичний огляд спостерігачів стану, що використовуються у бездатчикових векторних системах керування електроприводами, Івченков М. В., Шеремет О. І. (2018)
Iноземцев О. М. - Аналіз технічних вимог до електроприводів конвеєрів для транспортування вантажів у металургійному виробництві, Шеремет О. І. (2018)
Сагайда П. І. - Дослідження методів, моделей та інформаційних технологій для прогнозування споживання електроенергії, Мікаелян Е. В. (2018)
Сташевський Є. О. - Методика синтезу алгоритму фазі-керування автоматизованими електроприводами, Шеремет О. І., Івченков М. В. (2018)
Токарєв О. В. - Аналіз причин пошкодження асинхронних двигунів та засобів діагностування їх режимів роботи, Борягин Д. О., Шеремет О. І. (2018)
Трощий А. А. - Сравнительный анализ современных систем синхронизации координат многодвигательных электроприводов подач, Лауниконис В. В., Ивченков Н. В. (2018)
Шаповалов В. А. - Аналіз схемних рішень керування електродвигуна частотним перетворювачем, Комесаренко В. О. (2018)
Шеремет О. І. - Застосування рекурентних нейронних мереж для виконання машинного рерайту, Запорожець В. С. (2018)
Власов А. Ф. - Дослідження впливу підвищеної щільності струму на процес зварювання в середовищі захисних газів, Грицай Т. С. (2018)
Ковалевський С. В. - Розробка та дослідження методу зменшення залишкових напружень в зварних конструкціях, Савченко С. С., Костюков І. А. (2018)
Ковалевський С. В. - Дослідження способу акустичного діагностування нанопокриттів деталей машин, Коваленко Д. В. (2018)
Ковалевський С. В. - Виробництво металургійної оснастки для виготовлення ливарних форм із застосуванням тривимірного прототипування, Королевський Д. М. (2018)
Холодняк Ю. С. - Розвиток методології силових розрахунків плоских рам в умовах вимушених коливань, Подлєсний С. В., Капорович С. В. (2018)
Аннотации (2018)
Анотації (2018)
Abstracts (2018)
Содержание (2018)
Корочкова Т. Е. - Общее решение кинетического уравнения Паули и его приложения к диффузионному транспорту, Шкода Н. Г., Розенбаум В. M., Камыш Ю. А., Шапочкина И. В., Иким М. И., Герасимов Г. Н., Громов В. Ф. (2018)
Дем'яненко Є. М. - Вплив атомів нітрогену і бору, впроваджених в графеноподібну матрицю, на адсорбцію молекулярного водню, Лобанов В. В., Гребенюк А. Г., Карпенко О. С., Картель М. Т. (2018)
Григорук В. І. - Розсіяння світла на шорсткій поверхні кварцу синусоїдальної форми, покритій тонким шаром золота, Канєвський В. І., Колєнов С. О. (2018)
Дем’яненко Є. М. - Вплив прищеплених метоксильних груп на взаємодію поверхні кремнезему з диметилкарбонатом, Гребенюк А. Г., Лобанов В. В., Тьортих В. А., Цендра-Боезе О. М., Терець М. І. (2018)
Семчук О. Ю. - Лазер-індуковані фазові перетворення та абляція на поверхні твердих тіл (Огляд), Гаврилюк О. О., Білюк А. А. (2018)
Філоненко О. В. - Нестехіометричний оксид кремнію SiOx (x < 2), Лобанов В. В. (2018)
Vorobets M. O. - The possibility of using filamentous fungus in the technology of the formation of highly porous surfaces on biocompatible substances, Strebezhev V. V. (2018)
Сігарьова Н. В. - Механічні властивості поліепоксидних композитів з окисненим графеном та їх хімічна стійкість, Старокадомський Д. Л., Горєлов Б. М., Ткаченко О. О. (2018)
Ляшенко Д. Ю. - Исследование взаимодействия α- и β-циклодекстрина с рядом ароматических аминокислот в водных растворах методом УФ-спектроскопии (2018)
Shevchenko V. M. - Biocide basalt compositions, Guts N. A. (2018)
Лобанов В. В. - Термодинамический подход к описанию свойств наночастиц и наносистем, Теребинская М. И., Ткачук О. И. (2018)
Богатырев В. М. - Термодесорбционная масс-спектрометрия композитов на основе резорцин-формальдегидной смолы, Мисчанчук А. В., Галабурда М. В., Покровский В. А., Гунько В. М. (2018)
Войтко К. В. - Розкладання пероксидних сполук вуглецевими нанотрубками: параметри, що визначають активність каталізатора, Бакалінська О. М., Картель М. Т. (2018)
Абрамов М. В. - Магніточутливі поліфункціональні нанокомпозити на основі магнетиту і гідроксиапатиту для застосування в онкології, Петрановська А. Л., Пилипчук Е. В., Туранська С. П., Опанащук Н. М., Кусяк Н. В., Горобец С. В., Горбик П. П. (2018)
Картель Н. Т. - Изучение структуры наноалмазов и их влияния на микровязкость мембран эритроцитов крысы методом спиновых зондов, Иванов Л. В, Ляпунов А. Н., Нардид О. А., Щербак О. В., Гурова О. А., Окотруб А. В. (2018)
Іванов Л. В. - Дослідження впливу поліетиленгліколей великої молекулярної маси і декількох полоксамерів на цілісність і плинність мембран еритроцитів методом спінових зондів, Щербак О. В., Картель М. Т. (2018)
70-річчя академіка НАН України М.Т. Картеля (2018)
80-річчя доктора хімічних наук, професора Г. М. Єременко (2018)
80-річчя доктора хімічних наук, професора Ю.О. Тарасенка (2018)
Кораблін С. О. - Структурна вразливість та фінансова нестабільність України: глобальний контекст, Шумська С. С. (2018)
Шовкун І. А. - Промисловий розвиток в умовах децентралізації: досвід провідних індустріальних країн і висновки для України (2018)
Близнюк В. В. - Асиметричність розвитку промислового сегмента ринку праці України, Юрик Я. І. (2018)
Dao Thanh Truong - Science and technology in the rising trend of integration and globalization: a case study of Vietnam, Nguyen Van Khanh, Dang Kim Khanh Ly (2018)
Мартишев П. А. - Розвиток українського тваринництва та його підтримка в умовах зростання світових цін на зерно (2018)
Бородіна О. М. - Фермерський потенціал домогосподарств: методичні підходи до оцінювання та розвитку, Киризюк С. В., Прокопа І. В. (2018)
Письменна У. Є. - Розвиток енергомашинобудування у напрямі реалізації потенціалу відновлюваної енергетики та сталого розвитку, Биконя О. С. (2018)
Klishchuk O. - The low sensibility of monetary transmission mechanism in low-income countries (2018)
Вчений-новатор і фінансист-державник (2018)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Економіка і прогнозування" 2018 року (2018)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Экономика и прогнозирование" в 2018 году (2018)
Index of the articles, published in journal "Есonomy and forecasting" in 2018 (2018)
Телячий Ю. В. - Українське національно-культурне відродження в 1917-1921 рр.: до методологічного контексту проблеми (2017)
Адамський В. Р. - Ідея національного університету за доби Центральної Ради: спроба реалізації (2017)
Копилов С. А. - Підготовка педагогів-істориків у Кам’янець-Подільському Державному Українському Університеті: незавершений цикл (1918-1920 рр.), Завальнюк О. М. (2017)
Блажевич Ю. І. - Релігійна політика Директорії УНР і Подільський регіон (1919-1920 рр.) (2017)
Філінюк А. Г. - Розвиток бібліотечної, книговидавничої і літературної справи на Поділлі наприкінці XVIII – в першій половині ХІХ ст., Моздір В. В. (2017)
Сесак І. В. - Школи грамоти Правобережної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Яблонська Д. Р. - Науково-дослідна кафедра Поділля: заснування, структура та наукова діяльність (1922-1933 рр.) (2017)
Покалюк В. В. - Науково-дослідна робота студентів сільськогосподарських навчальних закладів радянської України у 1920-х рр. (2017)
Пагор В. В. - Становлення науково-дослідної роботи в медичних вишах України у 20–30-ті рр. ХХ ст. (2017)
Єсюнін С. М. - Становлення музейної справи у Проскурові в першій половині ХХ століття (2017)
Чуткий А. І. - Музей товарознавства Київського комерційного інституту – перший вітчизняний музей економічного профілю (2017)
Прокопчук В. С. - Освіта на Дунаєвеччині у повоєнні 1940-1950-і роки (2017)
Красота І. В. - Підготовка військових фахівців інженерних військ у Кам’янці-Подільському в 1967-2017 рр. (2017)
Рудь А. В. - Музей історії Подільського державного аграрно-технічного університету, Алєщенко М. І. (2017)
Івахова К. П. - Фестивально-конкурсна діяльність в системі початкової мистецької освіти Хмельницької області (2000-2016 рр.) (2017)
Баженова С. Е. - Поляки в легальних громадських організаціях України ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Oliynyk S. - Podillya "trail” in the realization of the Russian Empire’s course towards "Galician-Russian unity” (1900-1916) (2017)
Ляшенко М. Л. - Досвід удосконалення форм і методів культурної дипломатії України (2017)
Лозовий В. С. - Гуманітарна політика квазідержавних утворень "ДНР” та "ЛНР” (2017)
Напиткін В. М. - Сучасний стан розробки і затвердження символіки об’єднаних територіальних громад Хмельницької області (2017)
Старенький І. О. - Хрест-енколпіон першої половини ХІІІ ст. з Кам’янця-Подільського, Нечитайло П. О. (2017)
Щегельський В. В. - Професійна графотафія як складова сучасної поминальної обрядовості подолян (2017)
Комарніцький О. Б. - Організація харчування студентів педагогічних навчальних закладів УСРР у 1920-ті рр. (2017)
Веселовська Т. Є. - Народна кулінарія – культурна спадщина подолян (2017)
Іваневич Л. А. - Локальні особливості традиційного дитячого строю українців Поділля (2017)
Хоптяр Ю. А. - Туристичні напрямки на Поділлі початку ХХІ ст., як засіб розвитку пізнавальних здібностей молоді (на матеріалах Ярмолинеччини) (2017)
Баженов О. Л. - Ранній палеоліт на території України: історіографічний аспект (2017)
Машталір А. І. - Ім’я та творчість Т. Г. Шевченка в контексті Української національно-демократичної революції у Наддніпрянській Україні (1917-1920 рр.): історіографія проблеми, Сопіга М. О. (2017)
Галатир В. В. - Університетське життя у м. Кам’янці-Подільському в 1918 р. на сторінках часопису "Життя Поділля” (до 100-річчя відкриття Кам’янець-Подільського Державного Українського Університету), Коцюк В. Д. (2017)
Трембіцький А. А. - Листи Миколи Приходька, внука Віктора Приходька як джерело до вивчення життєпису родини Приходьків, Трембіцький А. М. (2017)
Сидорук С. А. - Документи особового складу науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту 1950-х років як джерело до вивчення історії вишу, Сидорук Л. В. (2017)
Рудь А. В. - Газета Подільського державного аграрно-технічного університету, Алєщенко М. І. (2017)
Trubchaninov S. - Studies of Victor Hryhorovych in a sphere of historical geography (2017)
Савчук І. І. - Культурно-громадська і наукова праця родини Грушевських кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. (в контексті діяльності Ганни та Сергія Шамраєвих), Журавльов С. А. (2017)
Пилипишин О. І. - Діяльність Ю. Романчука в системі громадсько-просвітницьких організацій (кінець XIX – початок XX ст.), Бондаренко С. В. (2017)
Білецька О. В. - Настоятель Кафедрального собору губернського м. Кам’янця-Подільського Симіон Ілліч Сорочинський (1833-1908): життя та діяльність (2017)
Трембіцький А. М. - Внесок членів родини Сіцінських-Чехівських-Січинських-Шандорів у творення українознавчих енциклопедично-довідкових видань (2017)
Маринін І. Г. - Духовні та подвижницькі виміри управлінської діяльності ректора Анатолія Копилова (2017)
Хоптяр Ю. А. - Вчені Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у складі авторського колективу "Енциклопедії історії України” (2017)
Філінюк А. Г. - Стефанія Баженова: успішна жінка, талановитий вчений-історик, педагог, професор (2017)
Завальнюк О. М. - Академік В. С. Степанков: наукова і педагогічна звитяга унікального вченого-історика, патріота, громадянина (до 70-річчя від дня народження) (2017)
Олійник С. В. - Олійник Василь Федорович: закоханий в музику подолянин (2017)
Філінюк А. Г. - Талановитий сівач правдивого українства і духу благородства повен: до 60-річчя від дня народження Володимира Ляхоцького (2017)
Завальнюк О. М. - Подільському архівісту-історику В. Г. Байдичу – 60 (2017)
Шинкарьова О. М. - Вченому і видавцю Сергію Трубчанінову – 55 (2017)
Конет І. М. - Хроніка наукового життя Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2016 році: конференції, круглі столи, семінари, Білик Р. М. (2017)
Заікін А. В. - Спортивні здобутки спортсменів університету на міжнародних змаганнях у 2016 році: досягнення, підсумки, проблеми, Воронецький В. Б., Боднар А. О., Солопчук Д. М., Стасюк І. І. (2017)
Конет І. М. - Звітна наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів університету за підсумками НДР у 2016-2017 навчальному році, Білик Р. М. (2017)
Конет І. М. - Хроніка наукового життя Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2017 році: конференції, круглі столи, семінари, Білик Р. М. (2017)
Комарніцький О. Б. - Кам’янець-Подільська міська організація Національної спілки краєзнавців України у 2017 р.: основні результати діяльності (2017)
Конет І. М. - Наукові видання університету у 2017 році, Білик Р. М. (2017)
Газін В. В. - 5-та Міжнародна наукова конференція "Україна і Велике князівство Литовське в XIV–XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі”, Дубінський В. А. (2017)
Конет І. М. - Міжнародна математична конференція "Диференціальні рівняння та їх застосування”, Теплінський Ю. В. (2017)
Атаманчук П. С. - Міжнародна наукова інтернет-конференція "Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентнісного становлення майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю”, Конет І. М., Ніколаєв О. М. (2017)
Дубінський В. А. - Історичний факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: хроніка наукового життя у 2017 році (2017)
Гуцал В. А. - Конференція "Етнокультурні процеси на півдні Східної Європи у І тис. н. е.” у Меджибожі (2017)
Конет І. М. - Звітна наукова конференція студентів і магістрантів університету за підсумками НДР у 2016-2017 навчальному році, Білик Р. М. (2017)
Конет І. М. - 9-та Конференція молодих вчених університету, Білик Р. М. (2017)
Гуцал В. А. - 5-та Всеукраїнська студентська конференція "Археологічні дослідження в Україні: здобутки і перспективи” (2017)
Шинкарьова О. М. - Символіка Хмельниччини: історія і сучасність (2017)
Хоптяр А. О. - Олександр Степанович Юрков – будівничий туристичної справи на Поділлі (кінець ХХ – початок ХХІ ст.), Хоптяр Ю. А., Хоптяр А. Ю. (2017)
Наші автори (2017)
Зварич І. Я. - Cпеціалізація на виробництві проміжних товарів як передумова розвитку та поглиблення міжнародних коопераційних відносин (2018)
Сардак С. Е. - Інноваційні аспекти розвитку міжнародного туризму, Саркісьян А. С. (2018)
Череп А. В. - Проблемні питання співробітництва України з ЄС, Троєпольська М. М. (2018)
Гавриленко А. С. - Фінансові аспекти децентралізації в Україні (2018)
Іванова А. Г. - Аналіз сучасного стану підприємств машинобудування Запорізької області (2018)
Кахович О. О. - Принципи митно-тарифного регулювання в Україні, Прудіус А. В. (2018)
Синюра-Ростун Н. Р. - Регіональні освітні кластери: особливості формування та функціонування (2018)
Ходжаян А. - Mетодичні підходи до оцінювання макроекономічних структурних трансформацій (2018)
Васильєва В. Г. - Аналіз інновацій та відмінностей формування фінансової звітності бюджетних установ в Україні в порівнянні з міжнародними стандартами (2018)
Макаренко С. М. - Теоретичні аспекти управління інвестиційно-інноваційною діяльністю аграрних підприємств (2018)
Андросова О. Ф. - Бізнес-стратегії як унікальні компетенції в процесі вироблення стратегії в корпоративній культурі на машинобудівних підприємствах України (2018)
Бондаренко Л. А. - Визначення ефективності експлуатації автосамоскидів та удосконалення напрямів підвищення їх конкурентоспроможності при перевезенні гірських порід, Грибіненко О. М. (2018)
Васильєва В. Г. - Cучасні проблеми автоматизації обліку в бюджетних установах: теоретичні та практичні аспекти, Коновалова О. В., Коротченко В. О. (2018)
Васильєва В. Г. - Удосконалення організації і методики обліку та контролю доходів і видатків у бюджетних установах, Таргонська О. С. (2018)
Мащенко С. О. - Сучасні тенденції розвитку українських підприємств на ринку сільськогосподарського машинобудування та основні перешкоди для підвищення їх міжнародної конкурентоспроможності, Іванюк О. В. (2018)
Набока Ю. В. - Бізнес-середовище: характеристика, структура, розвиток, діагностика (2018)
Пономарев С. В. - Pазвитие интеллектуального и компьютерного капитала предприятия в рыночных условиях (2018)
Фісуненко П. А. - Перспективи подальшого вдосконалення підходів до оцінки рівня економічної безпеки підприємства, Акімова С. М. (2018)
Чумак О. В. - Гармонізація обліково-звітної системи щодо економічної діяльності підприємств у контексті міжнародної стандартизації (2018)
Содержание (2019)
Свербіж при вітряній віспі більше не проблема — допоможе гель Кучику® Вітряна віспа (2019)
Dobrovanov O. - Ultrasound screening of congenital urinary defects and its prospects in Slovakia, Kralinsky K., Kovalchuk V. (2019)
Усачова О. В. - Кір — керована інфекція! Деякі епідеміологічні парадигми кору у Запорізькій області, Сіліна Є. А., Пахольчук Т. М., Конакова О. В., Дралова О. А., Пухір В. П., Фірюліна О. М., Зеленухіна Є. В. (2019)
Шадрін О. Г. - Оптимізація лікування вірусіндукованих загострень бронхіальної астми у дітей із використанням лізатів молочнокислих бактерій Lactobacillus rhamnosus V, Гайдучик Г. А., Січел Л. (2019)
Хасанова С. С. - Прогностическое значение фекального кальпротектина у недоношенных c гестационным сроком при рождении менее 32 недель, Камилова А. Т. (2019)
Кирьянчук Н. В. - Моторные дисфункции желудка при сочетанных поражениях пищевода и органов гастродуоденальной зоны у детей (2019)
Козакевич В. К. - Оцінка ризику затримки мовленнєвого розвитку дітей, які народились з дуже і надзвичайно малою масою тіла, Козакевич О. Б., Зюзіна Л. С. (2019)
Починок Т. В. - Порушення імунітету у дітей підліткового віку, що страждають на часті гострі респіраторні захворювання, Стамболі Л. В., Сліпачук Л. В., Журавель О. В. (2019)
Синоверська О. Б. - Ефективність об'єктивного структурованого клінічного іспиту у післядипломній підготовці лікарів-інтернів за спеціальністю "Педіатрія", Цимбаліста О. Л., Семкович Я. В., Фоменко Н. М., Вовк З. В., Березна Т. Г., Сем'янчук В. Б., Бобрикович О. С. (2019)
Янковский Д. С. - Виром человека, Дымент Г. С., Бережной В. В., Китам В. О., Химич Н. В. (2019)
Дудник В. М. - Диференціальна діагностика синдрому абдомінального болю у дітей, Мантак Г. І., Андрікевич І. І., Звенігородська Г. Ю., Однорогова Г. Г. (2019)
Безруков Л. О. - Некласичний перебіг "класичної" мутації гена муковісцидозного трансмембранного регулятора (клінічний випадок), Ортеменка Є. П., Січкар І. Б. (2019)
Бережний В. В. - Гострі респіраторні захворювання у дітей: ранній стартовий підхід до терапії. Доказова база даних (огляд) (2019)
Квашніна Л. В. - Своєчасна корекція порушень вегетативного гомеостазу — профілактика розвитку артеріальної гіпертензії у дітей, Ігнатова Т. Б., Майдан І. С. (2019)
Мокия-Сербина С. А. - Внегоспитальная пневмония у детей: проблемы диагностики на амбулаторном этапе, Заболотняя Н. И., Гордеева А. А. (2019)
Крючко Т. О. - Обґрунтування симптоматичної терапії респіраторноBвірусних інфекцій у дітей, Кушнерева Т. В., Харшман В. П., Кузьменко Н. В. (2019)
Марушко Ю. В. - Роль магнію в організмі людини та вплив зменшеного вмісту магнію на якість життя дітей із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Асонов А. О., Гищак Т. В. (2019)
Терлецький Р. В. - Ефективність та безпечність застосування спрея Стоматофіту А міні порівняно із загальноприйнятими засобами при стоматитах у дітей (2019)
Свистільник В. О. - Діагностика та сучасні підходи до терапії прогресуючих м'язових дистрофій у дітей (лекція) (2019)
Banzak G. V. - Modeling of the process of technical service "in condition" with fixed monitoring period, Dobrovolskaya S. V., Vozikova L. M., Kudryashov V. A. (2018)
Банзак О. В. - Аналитическая модель влияния ионизирующего излучения на фоторезисторы для ИК-диапазона, Лещенко О. И., Мокрицкий В. А., Маслов О. В. (2018)
Боровик О. В. - Метод розмічення графа мережі доріг при розв’язуванні задачі вибору оптимального маршруту руху колони техніки прикордонної комендатури швидкого реагування та алгоритм його реалізації, Купельський В. В. (2018)
Глухов С. І. - Прогнозування технічного стану радіоелектронної техніки на основі результатів форсованих випробувань з використанням методів фізичного діагностування (2018)
Кузьмич Л. В. - Сценарії виникнення та розвитку небезпечних станів складних технічних систем (2018)
Лісовенко В. Д. - Перспективи використання додаткового ІЧ-каналу аеродромної світлосигнальної системи, Головенський В. В., Базик О. І. (2018)
Мокрицкий В. А. - Анализ влияния ионизирующих излучений на фотоприемные приборы, Маслов О. В., Банзак О. В. (2018)
Поліщук О. С. - Аналіз механічних моделей і аналітичних залежностей для опису матеріалів для виробництва виробів легкої промисловості, Бурмістенков О. П., Кармаліта А. К., Солодєєва Л. В. (2018)
Горбенко І. Д. - Оцінка показників захищеності сучасних бездротових систем зв'язку широкосмугового доступу на основі врахування особливостей технології OFDM, Замула О. А., Вдовенко С. Г. (2018)
Джулій В. М. - Дослідження методів покращення точності позиціонування зйомки GPS даних, Лєнков Є. С., Муляр І. В., Охрамович М. М., Бонар В. О. (2018)
Лєнков С. В. - Модельфункціонального діагностування цифрового процесора зі скороченою системою команд, Стецюк О. І., Чешун В. М., Чорненький В. І., Ряба Л. О. (2018)
Нікіфоров М. М. - Обґрунтування та вибір геоінформаційної системи та технологій під час планування та виконання бойових завдань, Пампуха І. В., Лоза В. М., Швайко В. Г., Савран В. О. (2018)
Думенко М. П. - Обґрунтування показників потреби Збройних Сил України в офіцерському складі на середньострокову перспективу відповідно до реальних та потенційних загроз у сфері національної безпеки, Вербовенко О. П., Гутник А. В. (2018)
Черних Ю. О. - Розвиток професійної компетентності викладача вищого військового навчального закладу в сучасних умовах – підсумки соціологічного опитування, Черних О. Б. (2018)
Дані про авторів (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Редакційна політика та етичні норми (2018)
Вихідні дані (2018)
Секундант C. - Христиан Томазий: логика как учение о разуме (2017)
Хома О. - Роль скептичної очевидності в Першій і Другій "Медитаціях". Стаття друга. Certitudo (2017)
Богачов А. - До питання про діалектичне обґрунтування онтології (2017)
Терлецький В. - Сучасні дискусії про назву аристотелевого твору, відомого нам як "Ме-тафізика (2017)
Чухрай Е. - Чи тотожні Когелетова "марнота" і "безсенсовість" життя? (за мотивами деяких сучасних перекладів книги Проповідника) (2017)
Баумейстер А. - Liber de causis ("Книга про причини"): інтелектуальна подорож від Афін до Парижа й Лондона через Багдад і Толедо (2017)
Завгородній Ю. - Індійська філософія й уявлення про звільнення (мокшу) у "Манава-Дгарма-Шастрі" (2017)
Погонченкова О. - Classical Reception studies – нове антикознавство? Роздуми над збіркою Greek and Roman Classics in the British Struggle for Social Reform (Ed. Edith Hall, Henry Stead: Bloomsbury Academic, 2015) (2017)
Кхелуфі А. - Нові дослідження Локової філософії релігії (Nuovo, V. (2016). The Reasona-bleness of Christianity and A Paraphrase and Notes on the Epistles of St Paul. In M. Stuart (Ed.), A Companion to Locke (pp. 486-502). Chichester, West Sussex: Blackwell Publishing) (2017)
Кашуба М. - "Філософія – це квітка, яка розцвітає на тлі епохи", Бартусяк П., Олінкевич В., Смолінська О. (2017)
Афанасьєва О. Г. - Перспективні джерела стійкості пшениці м’якої ярої проти групи основних хвороб, Голосна Л. М., Лісова Г. М., Кучерова Л. О. (2018)
Курдюкова О. М. - Зимуючі бур’яни та особливості удосконалення системи їх контролю в посівах, Тищук О. П. (2018)
Попова Л. В. - Поява небезпечного шкідника — цикадки білої (Metcalfa pruinosa, Say) на Півдні України, Гуляєва І. І., Немерицька Л. В., Журавська І. А. (2018)
Писаренко Н. В. - Створення та впровадження стійких сортів, як ефективний метод захисту від золотистої картопляної нематоди Globodera rostochiensis Woll., Сігарьова Д. Д., Сидорчук В. І., Тактаєв Б. А., Подберезко І. М., Федоренко О. Л. (2018)
Сігарьова Д. Д. - Ентомопатогенні нематоди в агроценозах України та методи їх виявлення, Харченко В. В. (2018)
Чайка В. М. - Аналіз поширення багатоїдних шкідників та прогноз їх розвитку в 2018 р., Бакланова О. В., Федоренко А. В., Челомбітко А. Ф., Стефківський В. М., Баннікова К. В. (2018)
Сторчоус І. М. - Обговорення актуальних проблем гербологами (2018)
Апальков С. С. - Інвестиційні ризики на світовому ринку альтернативного фінансування (2018)
Орловська Ю. В. - Кластерізація країн європейського простору за рівнем інноваційного розвитку, Морозова С. (2018)
Резнікова Н. В. - Контрактні відносини в стратегіях інтеграції країн в глобальні ланцюги створення варто (2018)
Шуба Т. П. - Іноземне інвестування в сферу інформаційних технологій України в умовах глобального економічного розвитку, Бондаренко М. І. (2018)
Герасимова І. Ю. - Cучасний стан та проблеми інноваційної активності промислових підприємств України (2018)
Німкович А. І. - Саморегулівні організації, як елемент інфраструктури ринку цінних паперів України (2018)
Сатир Л. М. - Управління фінансовою стабілізацією автотранспортних підприємств, Загинайло Р. С. (2018)
Акімова Н. С. - Концепція внутрішнього аудиту в період адаптації і гармонізації до МСФЗ та МС, Асває Азаден (2018)
Андросова О. Ф. - Основи вибору стратегії формування корпоративної культури на машинобудівних підприємствах України (2018)
Коренюк П. І. - Удосконалення організації маркетингової діяльності підприємств цукрової промисловості України в контексті підвищення їх конкурентоспроможності, Гаюн М. Ф. (2018)
Круглікова В. В. - Використання програми Мicrosoft Project в проектуванні організації виробничого процесу, Паромова Т. О. (2018)
Крутова А. С. - Концептуальні засади оцінювання якості звітної інформації, Нестеренко О. О. (2018)
Радіонова Н. Й. - Удосконалення управління витратами підприємства за допомогою СВМ- методу (2018)
Трифонова О. В. - Теоретичні засади прийняття управлінських рішень щодо забезпечення стійкого функціонування добувного підприємства (2018)
Фесенко В. В. - Визначення відмінностей між податковим та внутрішнім аудитом трансфертних цін під час зовнішньоекономічної діяльності пов’язаних підприємств (2018)
Череп О. Г. - Інтелектуальна власність та її вплив на конкурентоспроможність, Кузнецова А. Є. (2018)
Шитікова Л. В. - Дослідження показників оцінки ефективності роботи промислових підприємств, Кугушева Ю. С. (2018)
Ватченко Б. С. - Концепція ощадливого виробництва в умовах сталого розвитку України, Полив’яний Д. С. (2018)
Павліщук О. П. - Oсобливості формування економічного механізму пом’якшення наслідків змін клімату у лісовому господарстві, Кравець П. В. (2018)
Яхно Т. П. - Підходи до формування моделі соціально-економічного розвитку національної економіки України (2018)
Таран-Лала О. М. - Імітаційна модель розвитку споживчої кооперації України на основі узгодження її інтересів та держави (2018)
Горбенко О. В. - Складська нерухомість в Україні: термінологічно-класифікаційні проблеми та сучасні організаційні вимоги до їх функціонування (2018)
Попадинець Н. М. - Вплив торгівлі на розвиток туристичного кластера в регіоні (2018)
Назаркевич О. Б. - Механізм управління дорожнім господарством України в умовах децентралізації (2018)
Максимчук М. В. - Інструменти підтримки бізнесу в регіоні: проблеми формування та перспективи інституціалізації (2018)
Притула Х. М. - Рівень диференціації умов життя та доходів населення як один з індикаторів сталого розвитку країни, Пастернак О. І., Винар Н. В. (2018)
Voychuk M. - From sustainability to smartness: evolution of the European regional policy in the field of city development (2018)
Кушнірецька О. В. - Виклики і можливості розвитку форм просторової організації бізнесу на принципах Industry 4.0, Барановська С. П. (2018)
Мищишин І. Р. - Інфраструктурне забезпечення у гірських районах Львівської області (2018)
Франів І. А. - Оптимізація просторової організації підприємницької діяльності на основі реформування її виробничо-господарських можливостей (2018)
Гарапко Е. В. - Еволюція розвитку малих міст: теоретичні аспекти (2018)
Борщевський В. В. - Концептуальні засади та механізми стимулювання розвитку сільських територіальних громад в контексті соціально-економічних пріоритетів ЄС, Залуцький І. Р., Присяжнюк Ю. І. (2018)
Чемерис В. А. - Концептуальні засади стратегування інноваційного розвитку сільських територій на регіональному рівні, Казьмір Л. П. (2018)
Колодійчук І. А. - Формування ефективної системи управління відходами в Україні (2018)
Коркуна О. І. - Сучасні процеси розвитку дуальної освіти: запорука стабільності кадрового потенціалу, Коркуна І. І., Цільник О. Я. (2018)
Васильців Т. Г. - Інструменти детінізації грошово-кредитного сектору в системі забезпечення фінансової безпеки України, Гудзовата О. О. (2018)
Патицька Х. О. - Особливості формування фінансово-економічного потенціалу територіальних громад у країнах ЄС (2018)
Юринець З. В. - Науково-методичний підхід щодо вибору інноваційної стратегії суб'єктів господарювання (2018)
Пінь А. М. - Концепція розумного міста в контексті розвитку інноваційного управління (2018)
Череп А. В. - Інноваційний тип розвитку як основа досягнення стратегічних цілей підприємствами агропромислового сектору, Чеберко Л. В. (2018)
Сірик З. О. - Ендогенні чинники активізації використання інвестиційно-інноваційного потенціалу територіальних громад (2018)
Журба І. Є. - Митно-тарифні аспекти інтеграції України у європейський економічний простір (2018)
Ćwiąkała-Małys A. - Efficiency of education of students with disabilities at academic institution in Poland, Łagowski P. (2018)
Лисяк Н. М. - Економіко-містобудівні відносини у розвитку міст: історичний контекст, Самотій Н. С. (2018)
Bilokonenko H. - External rating evaluation as a tool for internal quality assurance system in higher education institution (2018)
Буряк М. - Методичні передумови взаємопов’язаного формування професійно орієнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх викладачів англійської мови (2018)
Варава О. - Педагогічні умови формування професійної мобільності майбутніх бакалаврів сестринської справи у фаховій підготовці (2018)
Великжаніна Д. - Програма спецкурсу з підготовки майбутніх соціальних педагогів до формування життєвої компетентності підлітків у закладі загальної середньої освіти (2018)
Holubiev S. - Labor market research in the system of internal quality assurance in the higher education institution (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського