Грубар Ю. О. - Епідеміологічні дослідження частоти та локалізації переломів у міських жителів (2009)
Гриза П. В. - Карантинізація свіжозамороженої донорської плазми в умовах багатопрофільного лікувального закладу, Бандуровський Б. В., Перетятко Д. С. (2009)
Гутор Н. С. - Лікарські засоби для профілактики та лікування альвеоліту щелеп (огляд літератури), Авдєєв О. В. (2009)
Щерба В. В. - Сучасний стан та перспективи діагностики больової дисфункції скронево-нижньощелепових суглобів, Черкашин С. І., Сторожко А. І., Росоловська С. О., Оконський Е. І., Стаханський О. О. (2009)
Ковальчук Л. Я. - Особливості будови кровоносних судин органів черевної порожнини щура у нормі, Герасимюк Н. І., Гантімуров А. В. (2009)
Посохова К. А. - Вплив аміногуанідину на метаболічні процеси у печінці та нирках при гострому експериментальному перитоніті, Черняшова В. В. (2009)
Левченко О. Є. - Зміни показників лабораторних аналізів крові та сечі внаслідок впливу морфоліду пеларгонової кислоти (2009)
Гешелін С. О. - Вибір способу моделювання спайкової хвороби черевної порожнини в експерименті, Чехлов М. В., Вододюк В. Ю., Волохова Г. О. (2009)
Бербец В. - Теоретико-методологічні основи підготовки майбутніх інженерів-педагогів до управлінської діяльності в системі професійно-технічної освіти (2018)
Вдовенко О. - Педагогічна майстерність майстрів виробничого навчання в процесі підготовки кваліфікованих робітників харчової промисловості, Кукса Ю. (2018)
Височан З. - Дидактична гра як засіб формування культури діалогічного мовлення майбутніх юристів (2018)
Галушко С. - Методика складання та використання розрахункових задач з хімії в освітньому процесі (2018)
Гончарук В. - Загальнофілософські підходи до формування екологічної культури майбутніх учителів природничих дисциплін (2018)
Губаренко А. - Систематизация топонимов и их применение в модулях туристских дисциплин в целях совершенствования экскурсионного обслуживания, Имангулова Т. (2018)
Крижанівський М. - Проблеми створення художнього образу в студентів технолого-педагогічних спеціальностей на заняттях з елементів декоративно-прикладного мистецтва, Фурман О. (2018)
Лебідь В. - Особливості підготовки магістрів музичного мистецтва в педагогічних університетах, Савранська О. (2018)
Майко Ю. - Особливості впровадження спецкурсу "Основи формування інтерпретаторської компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва" у процесі фахової (фортепіанної) підготовки, Олійник Т. (2018)
Роїк Т. - Сутність поняття "культура родинних взаємин" у вітчизняній та зарубіжній педагогічній теорії й практиці (2018)
Савченко В. - Використання методу проекту в практичній підготовці майбутніх вчителів трудового навчання та технологій (2018)
Савченко Н. - Професійний імідж викладача як складова його педагогічної майстерності (2018)
Синевич І. - Роль діяльнісного підходу у формуванні квазіпрофесійного досвіду майбутнього педагога-музиканта (2018)
Ткачук Г. - Ментальні карти як засіб засвоєння технічних знань у процесі практично-технічної підготовки майбутніх учителів інформатики (2018)
Хекало Є. - Вокально-професійна техніка у підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва (2018)
Цина А. - Методика поетапної компетентнісно-орієнтованої професійної підготовки майбутнього вчителя технологій (2018)
Атаманчук Ю. - Вплив інформаційних технологій, які використовуються в освітньому процесі, на якість підготовки фахівців (2018)
Замятна О. - Використання соціальних мереж у діяльності університету щодо сприяння працевлаштуванню випускників (2018)
Ярмольчук Т. - Професійна підготовка ІТ-фахівців в умовах реалізації технології "Перевернутий клас" (2018)
Безлюдна Н. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі використання методу кейс-стаді (2018)
Гляненко К. - Особливості професійної підготовки викладачів практичного навчання в галузі транспорту (2018)
Demchenko I. - Motivational and Value-Based Determinants of the Future Pedagogues’ Willingness Condition to Work in Terms of Inclusive Education, Chyrva H. (2018)
Дудник Н. - Коуч-технологія як засіб формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів освіти (2018)
Калабська В. - Компетентністний підхід становлення особистісно- професійних якостей майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки, Умрихіна О. (2018)
Кільдеров Д. - Система спеціальних (фахових) компетентностей вчителя трудового навчання та технології, Стешенко В. (2018)
Мироненко Н. - Підготовка майбутніх вчителів трудового навчання до профорієнтаційної роботи з учнями в процесі вивчення дисципліни "Технології галузей професійної діяльності в регіоні", Абрамова О. (2018)
Попиченко С. - Психологічні аспекти підготовки менеджерів дошкільної освіти (2018)
Ребенок В. - Формування академічної компетентності майбутніх вчителів технологічної підготовки у процесі використання засобів навчання в закладах вищої освіти (2018)
Розумович О. - Особливості організації самостійної роботи студентів-баяністів у процесі фахової підготовки (2018)
Сергійчук О. - Підготовка майбутніх педагогів: перспективи і реалії сьогодення (2018)
Добридень А. - Сучасні технології виховання студентства у закладі вищої педагогічної освіти (2018)
Janus S. - Norma jako wyznacznik celow wychowania, Rejman J. (2018)
Pstrаg D. - Kultura obyczajowo-obrzеdowa w rodzinie jako element edukacji spolecznej (2018)
Rog A. - Dzieci z rodzin niepelnych o swoim uczestnictwie z szkolnej gmpie rowiesniczej (2018)
Ziеba-KoIodziej B. - Edukacja seksualna w szkole a zdrowie psychiczne (2018)
Кудла М. - Основні напрямки реформування системи управління початковою школою в адміністративно-управлінській діяльності та педагогічній спадщині О. В. Головніна (2018)
Szulich P. - W kontekscie tworczosci - dygresja o filozofii dzialania Floriana Znanieckiego (2018)
Браславська О. - Європейський досвід реформування географічної освіти (2018)
Соснова М. - Сучасні вимоги до професійної підготовки майбутніх викладачів практичного навчання в галузі транспорту (2018)
Федина-Дармохвал В. - Світові тенденції розвитку системи вищої освіти (порівняльний аналіз) (2018)
Наші автори (2018)
Серебровська З. О. - Пошук оптимальних режимів гіпоксичного тренування за методом зворотного дихання, Серебровська Т. В. (2009)
Моісеєнко Є. В. - Вплив гіпоксичного тренування в інтервальному режимі на показники функціонального стану системи дихання, кровообігу та крові здорових людей, Гавенаускас Б. Л., Бакуновський О. М., Маньковська І. М. (2009)
П'ятночка І. Т. - Вплив куріння на сатурацію крові киснем у хворих на туберкульоз легень, Корнага С. І., Корнага Н. В. (2009)
Вірстюк Н. Г. - Діагностичне значення фактора росту фібробластів і васкулоендотеліального фактора росту у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі метаболічного синдрому і хронічного некаменевого холециститу, Сенютович Н. Р. (2009)
Мілевська-Вовчук Л. С. - Оптимізація комплексного лікування хворих з неврологічними порушеннями при хронічній алкогольній інтоксикації, Шкробот С. І. (2009)
Коломієць Г. О. - Імунопатологія хронічних уражень легень робітників машинобудівної промисловості після лікування, Селіхова Л. Г. (2009)
Білик С. О. - Вплив тютюнокуріння на формування супутньої патології дихальних шляхів у дітей та підлітків на санаторному етапі лікування туберкульозу, Грищук Л. А., Деркач Н. М., Романюк О. В., Малий Ю. М., Грищук О. Л. (2009)
Андрейчин С. М. - Ендогенна інтоксикація у пацієнтів на остеоартроз у поєднанні з хронічними гепатитами В і С та хронічними обструктивними захворюваннями легень, Ганьбергер І. І. (2009)
Лєпшина С. М. - Впровадження телемедицини на кафедрі фтизіатрії і пульмонології Донецького національного медичного університету імені М. Горького, Шестопалов Д. Л. , Тищенко О. В. (2009)
Меленко С. Р. - Особливості кріоглобулінемії при ВІЛ-інфекції (2009)
Скрипник Н. В. - Значення нейрогуморальних механізмів у регуляції розвитку метаболічного синдрому з цукровим діабетом 2 типу (2009)
Дусчанов Ш. Б. - Доплерографічна характеристика екстра- й інтракраніальної гемодинаміки гострих ішемічних інсультів (2009)
Дурдієв К. Ш. - Особливості поширення інвалідності внаслідок психічних захворювань у Хорезмській області Республіки Узбекистан (2009)
Файзуллаєв Б. Р. - Виявлення і ефективність лікування артеріальної гіпертензії у жителів сільської місцевості Південного Приаралля, Сабуров М. Ю. (2009)
Курбанов Х. А. - Частота, особливості гістогенезу пухлин очей, Ісроїлов Р. І. (2009)
Рахманова С. С. - Порівняльне вивчення циркулюючих в крові антитіл до умовно-патогенних ентеробактерій у здорових дітей і дорослих, Нуралієв Н. А., Машаріпов В. У. (2009)
Бугера О. П. - Функціональна характеристика діяльності серця у дітей з дифузним ендемічним зобом І ступеня (2009)
Раззакова Р. Х. - Особливості виявлення очної патології у дітей та їх диспансеризації (2009)
Осадчук Д. В. - Патоморфологічні зміни тиреоїдної тканини у хворих на вузловий колоїдний зоб в ендемічному регіоні (2009)
Бандрівський Ю. Л. - Роль ятрогенних факторів у розвитку породонтиту, Бандрівська О. О., Авдєєв О. В. (2009)
Ковалик А. П. - Неспецифічні гранульоми гортані: клінічна класифікація (2009)
Якубова І. І. - Вивчення та аналіз пре-, пери-, постнатальних факторів, що впливають на стоматологічне здоров'я дітей, Крижалко О. В., Ісаєва Н. С. (2009)
Осарчук Н. А. - Роль терапевтичних, хірургічних і ортопедичних методів лікування у наданні ортодонтичної допомоги пацієнтам із уродженими незрощеннями верхньої губи та піднебіння, Авдєєв О. В., Осарчук Є. В. (2009)
Пудяк В. Є. - Прогностичні ознаки розвитку постекстракційного альвеоліту, Черкашин С. І. (2009)
Мавлянов І. Р. - Особливості зміни показників нерозчинного гелю шлунка при експериментальній виразці у щурів на тлі застосування бензкетозону, Ісмоїлов С. Р., Аллаберганов М. Ю. (2009)
Гребеник І. М. - Морфологічна характеристика і біохімічні показники ксенорогівки при кріоконсервації і ліофілізації, Волков К. С., Кліщ І. М. (2009)
Файфура В. В. - Вплив метіоніну на хронотропну функцію серця контрольних і гіпотиреоїдних щурів, Чарнош С. М., Потіха Н. Я., Грицуняк О. В. (2009)
Розова К. В. - Деякі механізми морфофункціональних змін у тканині легень при гіпоксичних впливах різного генезу, Болгова Т. В., Маньковська І. М. (2009)
Хара М. Р. - Вплив гонадектомії та гормонозамісної терапії на показники математичного аналізу ритму пошкодженого адреналіном серця самок щурів , Пелих В. Є. (2009)
Міщенко Г. В. - Стан загальних ліпідів у мембранах еритроцитів і плазмі крові щурів при експериментальному моделюванні гіпоестрогенемії на тлі комплексної замісної терапії (2009)
Хара М. Р. - Вплив гонадектомії на стан системи оксиду азоту в щурів різної статі, Дорохіна А. М. (2009)
Говда Р. В. - Зміни водно-електролітного та хімічного складу довгих кісток скелета, адаптованих до позаклітинного зневоднення тварин після 12 тижнів реадаптації через важкий ступінь зневоднення та залежно від стану автономної нервової системи (2009)
Кужко М. М. - Ефективність препарату "Ізофон" при лікуванні експериментального туберкульозу нелінійних мишей, Гульчук Н. М., Зубрійчук О. М., Подгаєвський С. Г., Процик Л. М. (2009)
Лопата В. О. - Проблеми та перспективи комп'ютерної спірометрії у виявленні патофізіологічних порушень вентиляційної функції дихання, Писаренко Т. В., Попов А. О., Синєкоп Ю. С., Ель Шебах М. А. (2009)
Рецензія на підручник "Хірургія" в двох томах за редакцією Березницького Я. С., Захараша М. П., Мішалова В. Г., Шідловського В. О. (2009)
Гавриленко О. П. - Конфлікти природокористування: причини і наслідки (2016)
Мойсеєнко О. П. - Проблема розвитку і поширення техногенного карсту в межах території України (2016)
Буряник О. О. - Ландшафтна структура Сколівських Бескид, Мельник А. В. (2016)
Мік В. І. - Морфологія Калуської улоговини (2016)
Гостюк З. В. - Природо-заповідний фонд ландшафів Покутських Карпат (2016)
Нестерчук І. К. - Ландшафтно-типологічна структура території Житомирської області (2016)
Помазан О. - Порядок чи хаос в сучасному геоплануванні? (Аналіз генеральних планів населених пунктів Васильківського району Київської області), Лаврук Т. (2016)
Діброва І. О. - Аналіз міста Корсунь-Шевченківського як урбогеотехсистеми, Мальченко А. А. (2016)
Безлатня Л. О. - Міжзональний геоекотон "лісостеп-степ" Правобережної України, Ситник О. І. (2016)
Удовиченко В. В. - Моделювання басейнової ландшафтної територіальної структури лісостепових комплексів Лівобережної України (2016)
Філоненко Ю. М. - Особливості рельєфоутворюючої діяльності окремих представників орнітофауни Землі (2016)
Ольховая Ю. І. - Вплив орогідрографічної характеристики територій на розгортання миротворчої операції (на прикладі участі українських миротворців) (2016)
Затула В. І. - Гігрометрична океанічність клімату України (2016)
Пясецька С. І. - Порівняльний аналіз швидкості та напрямку вітру при досягненні відкладеннями ожеледі категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) максимального діаметру на території України протягом кінця ХХ – початку ХХІ сторіччя (1991-2000 та 2001-2010 рр.) (2016)
Круківська А. В. - Агрокліматичні умови вирощування ярої пшениці в Україні (2016)
Цуркан Н. В. - Удосконалення системи моніторингу земель сільськогосподарського призначення (2016)
Назарук М. М. - Екоосвітні аспекти екологічного ризику, Біланюк В. І. (2016)
Визнаний лідер української географії (до ювілею Петра Григоровича Шищенка) (2016)
Лаврук Т. М. - Світ як ціле (до 120- річчя з дня cмерті М. М. Страхова) (2016)
Мігунова О. С. - Лісова типологія і науки про природу (2016)
Ковальчук І. П. - Динаміка сучасних геоморфологічних процесів: стаціонарні дослідження (2016)
Ободовський Ю. О. - Гідроморфодинамічна оцінка типів русел річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України) (2016)
Dubis L. - Dunes as indicators of the restructuring of hydrographic network of right-bank Ukrainian Polissya in the late Pleistocene and early Holocene (2016)
Гілета Л. А. - Конструктивно-географічні підходи до організації міського середовища (2016)
Циганок Є. Ю. - Геоекологічні проблеми регіональних ландшафтних парків (на прикладі РЛП "Лиса гора") (2016)
Кульбіда Л. С. - Історія використання агроландшафтів Середнього Побужжя (2016)
Удовиченко В. В. - Локальна специфіка позиційно-динамічної ландшафтної структури лісостепових комплексів території Лівобережної України (2016)
Чугай А. В. - Вплив джерел техногенного забруднення на якість морських вод прибережної зони північно-західної частини Чорного моря (2016)
Недострелова Л. В. - Дослідження статистичних характеристик інтегральних переносів енергії в блокуючих процесах (2016)
Щербань І. М. - Динаміка повторюваності гроз на півночі України, Ганчук А. В. (2016)
Пясецька С. І. - Випадки масового розповсюдження відкладень ожеледі категорії СГЯ на Україні у окремих роках протягом періодів 1961-1990, 1991-2000, 2001-2010 та 2011-2015 рр (2016)
Свінціцька Г. І. - Дослідження термічного режиму великого міста у світовій практиці (2016)
Антоненко В. С. - Системний підхід як методологічна основа агрокліматичних досліджень та моделювання продукційного процесу посівів сільськогосподарських культур (2016)
Вольвач О. В. - Вплив змін клімату на агрокліматичні умови вирощування та врожайність цукрового буряку в Вінницькій області (2016)
Ляшенко Г. В. - Агроекологічна модель формування якості врожаю винограду, Соборова О. М., Ляшенко В. О. (2016)
Мисько К. А. - Оцінювання впливу рослинного покриву на розвиток ерозійних процесів на схилових землях Поділля (2016)
Бончковський О. С. - "Боремельське Надстир’я" як перспективна територія для створення ландшафтного заказника, Бортник С. Ю., Герасименко Н. П., Лаврук Т. М. (2016)
Криворучко І. А. - Зміни оксидантно-антиоксидантного гомеостазу та окремих цитокінів у хворих з бластоматозною жовтяницею різної тяжкості, Бойко В. В., Лавретьєва О. Ю., Андреєщев С. А. (2019)
Бабій О. М. - Еластографія зсувної хвилі в оцінці морфологічних змін підшлункової залози при хронічному панкреатиті, Шевченко Б. Ф., Коненко І. С., Гравіровська Н. Г., Ошмянська Н. Ю., Ущина С. В. (2019)
Яцків В. В. - Особливості хірургічного лікування дивертикулів стравоходу великих розмірів, Полянський І. Ю., Фрімет С. Е., Сливка В. П., Лук’янчук Ю. Д., Мереуца С. М. (2019)
Витовский Р. М. - Вопросы радикальности хирургического лечения злокачественных опухолей сердца, Дядюн Д. Н., Исаенко В. В., Онищенко В. Ф., Пищурин А. А., Мартыщенко И. В. (2019)
Чернуха Л. М. - Особливості діагностики та комплексного лікування артеріовенозних форм вроджених судинних мальформацій кінцівок, Каширова О. В. (2019)
Василюк С. М. - Профілактика специфічних ускладнень ендовенозної лазерної коагуляції, Криса Б. В., Холін В. В. (2019)
Фуркало О. С. - Прогностичні фактори тривалості перебування у стаціонарі пацієнтів із гострим коронарним синдромом після екстреної ендоваскулярної реваскуляризації міокарда, Дзюба Д. О., Лоскутов О. А., Дружина О. М. (2019)
Никоненко А. О. - Аналіз стану ниркової гемодинаміки у хворих з первинним гіперальдостеронізмом за даними ультразвукового доплерівського сканування, Зубрик І. В., Подлужний О. О., Якименко В. В. (2019)
Полковніков О. Ю. - Хірургічне лікування ускладненого аневризматичного субарахноїдального крововиливу (2019)
Лисенко С. М. - Екстракорпоральне поширення кісткового цементу після перкутанної кіфопластики, Ілюк Р. Ю., Литвиненко А. Л., Клименко О. В., Ашихмін А. В., Шуба В. Й., Возняк О. М. (2019)
Піонтковський В. К. - Досвід ендоскопічної мікродискектомії при грижах міжхребцевих дисків, Фіщенко Я. В., Кравчук Л. Д. (2019)
Філіпенко В. А. - Тотальне ендопротезування колінного суглоба за наявності кісткових дефектів, Танькут О. В., Дудко О. Г., Шайко-Шайковський О. Г. (2019)
Войленко О. А. - Визначення оптимальної тривалості проведення неоад’ювантної таргетної терапії хворим з локалізованим нирково-клітинним раком, Пікуль М. В., Стаховський О. Е., Кононенко О. А., Семко С. Л., Вітрук Ю. В., Стаховський Е. О. (2019)
Чиж Н. А. - Модель минно-взрывной травмы, Ковалев Г. А., Белочкина И. В., Михайлова И. П. (2019)
Ткаченко О. І. - Сучасні тенденції в лікуванні раку шлунка, ускладненого канцероматозом очеревини, Максимовський В. Є., Осадчий Д. М., Машуков А. О., Рибін А. І., Пирогов В. В., Лисаченко В. В. (2019)
Загрійчук М. С. - Досвід неоад’ювантної селективної внутрішньоартеріальної хіміотерапії за схемою FOLFIRINOX, проведеної пацієнту з умовно резектабельним раком правого анатомо-хірургічного сегмента підшлункової залози, Кондратюк В. А., Романів Я. В., Неженцева Ю. В., Підопригора О. О. (2019)
Самойленко Г. Е. - Техника "LOZENGE" при одноэтапной реконструкции молочной железы, Жариков С. О., Климанский Р. П. (2019)
Ткаченко А. И. - Современные возможности лапароскопической пластики мочепузырно-прямокишечного свища, Осадчий Д. Н., Лысенко В. В., Максимовский В. Е., Лукьянчук О. В., Четвериков С. Г., Лысаченко В. В., Чайка А. М., Чистяков Р. С., Меленевский А. Д. (2019)
Вадим Григорович Гетьман (до 70-річчя від дня народження) (2019)
Олексій Іванович Дронов (до 60-річчя від дня народження) (2019)
Храмцова В. В. - Кардиологический больной в ситуации медико-социальной экспертизы (2018)
Столяренко А. М. - Функціональні особливості головного мозку та психофізіологічних реакцій у хворих на ігрову інтернет-залежність, Підлубний В. Л. (2018)
Крамченкова В. О. - Особливості впливу паління на сімейне функціонування на різних етапах життєвого циклу родини (2018)
Мартыненко С. А. - Использование сценарных позиций Э. Берна для характеристики нарциссической составляющей и отношения к объектам влечения у разных типов личности (2018)
Іщук В. В. - Клініко-психологічні характеристики психоендокринного синдрому при гіпогонадизмі (2018)
Марута О. С. - Індивідуальна модель психологічного здоров’я хворих із розладами адаптації та ефективність психологічної корекції їх емоційного стану (2018)
Челахова А. С. - Аналіз психоемоційної і персонологічної сфер у представників молодіжних субкультур підлітково-юнацького віку залежно від їх соціально-психологічної адаптації (2018)
Опря Є. В. - Особливості репрезентації психічних та соматичних розладів у свідомості хворих на шизофренію з коморбідними серцево-судинними захворюваннями (2018)
Боднар Л. А. - Дисморфофобії у косметичній хірургії (2018)
Мудренко І. Г. - Агресивність як маркер ризику суїциду у хворих на деменції (2018)
Гапонов К. Д. - Особливості афективних порушень у структурі алкогольної залежності в осіб із різним психотравматичним досвідом та рівнем психосоціального стресу (2018)
Бабалян В. О. - Когнітивні розлади у хворих похилого та старечого віку з переломами проксимального відділу стегна (2018)
Кнігавко О. В. - Прояви межових розладів у пацієнтів із сексуальними дисфункціями (2018)
Росінський Г. С. - Психоемоційний і адиктивний статус демобілізованих учасників бойових дій та їхніх дружин із різним станом здоров’я сім’ї (2018)
Шевченко Р. П. - Патогенные факторы в условиях труда работников морского и речного транспорта (2018)
Наумов В. Л. - Клініко-психопатологічні характеристики учасників бойових дій із установленим діагнозом постстресового розладу особистості (2018)
Федченко В. Ю. - Особливості сприйняття часу в динаміці перебігу депресивних розладів (2018)
Вязьмітінова С. О. - Ефективність санаторно-курортного лікування розладів адаптації у демобілізованих учасників бойових дій (2018)
Грищенко І. М. - Історія створення та науково-методична роль колекції історичного костюма "Костюмотека", Кокоріна Г. В., Ніколаєва Т. В. (2018)
Артеменко М. П. - Оцінка ролі костюма в системі рекреаційно-туристичних атракцій (2018)
Вергунова Н. С. - Предметный дизайн. Правомочность термина, Вергунов С. В. (2018)
Галудзіна-Горобець В. І. - Історизм у пошукових стратегіях українських Будинків моделей одягу та доробку вітчизняних дизайнерів другої половини ХХ ст. (2018)
Колосніченко О. В. - Художньо-композиційне формоутворення корпоративного одягу "Укрзалізниці": естетичний аспект, Приходько-Кононенко І. О., Остапенко Н. В., Колосніченко М. В. (2018)
Косів В. М. - Мілітарний образ українця у графічному дизайні діаспори 1945–1989 рр. (2018)
Куцир Т. В. - Декор народного вбрання Опілля: техніки виконання (2018)
Пашкевич К. Л. - Дизайн-проектування одягу з джинсових тканин на основі тектонічного підходу, Єжова О. В., Пастух Я. О., Роготченко О. О. (2018)
Пашукова С. Г. - Особливості типології домашнього текстилю у дизайні сучасного інтер'єру, Колосніченко М. В., Остапенко Н. В., Слітюк О. О. (2018)
Рубанка А. І. - Класифікація різновидів конструктивно-декоративних елементів курток для пілотів військової авіації, Токар Г. М., Стельмах М. Д., Семененко В. В., Северіна Є. А. (2018)
Стрілець В. Ф. - Основні чинники формування й розвитку дизайну меблів (2018)
Струмінська Т. В. - Художньо-композиційні ознаки жіночого костюму 1940-х рр. як творче джерело розробки сучасної колекції одягу, Прасол С. І., Гальчинська О. С., Ровенець О. І. (2018)
Шауліс К. К. - Образи природи в японській графіці XVII – XX століття та їх відображення в екологічному плакаті (2018)
Авшенюк Н. М. - Центри освіти дорослих у США і Японії: типологія та особливості функціонування (2018)
Бойко А. М. - Тьюторство як модель партнерських відносин викладач-студент, Дем’яненко Н. М. (2018)
Долинний Ю. О. - Ступінь впливу експериментальної та загальної учбових програм на показники мотиваційного та когнітивного критерію готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання до реабілітаційної роботи (2018)
Красногорська В. В. - Студентське самоврядування як фактор формування соціальної активності молоді (2018)
Кухарчук О. С. - Культурні зв’язки закарпатців з населенням українських земель: писемність, зародження історичних знань, освіта (2018)
Лакатош М. О. - Історіографія проблеми розвитку вищої аграрної освіти України(середина ХХ ст. - початок ХХІ ст.) (2018)
Падалка Г. М. - Музична освіта: естетичні виміри удосконалення (2018)
Папп В. В. - Розвиток туристської праксеологічної науки, Касинець О. В., Ольшаковська Г. В. (2018)
Попова А. І. - Підготовка фахівців легкої промисловості в європейських країнах: бібліографічний вимір (2018)
Примакова В. В. - Характеристика ключових понять дослідження проблеми розвитку дошкільної освіти Півдня України, Ходаковська Л. В. (2018)
Розлуцька Г. М. - Роль греко-католицької церкви Закарпаття у формуванні національної самосвідомості українців (1771 – 1867 р.р.) (2018)
Софілканич М. І. - Проблема естетичного виховання молоді у соціальних інституціях Закарпаття першої половини ХХ століття: історичний огляд (2018)
Ткаченко В. І. - Розвиток мовної освіти в школах України (80-ті роки ХХ століття) (2018)
Товканець Г. В. - Роль педагогіки туризму в розвитку туризмологічних знань, Лужанська Т.Ю., Деркач В.Ю. (2018)
Черепанин М. В. - Мистецька палітра культурного життя Станиславова (Івано-Франківська): історичний контекст і музичний професіоналізм сьогодення (2018)
Черепаня М. Т. - Заклади інтернатного типу початку ХХ століття в історико-педагогічних студіях про Закарпаття (2018)
Csoóri Zsófia - Tanítóképzés Kárpátalján a XVIII. század vége ésa XІX. század első fele közötti időszakban (2018)
Jan Sikora - Kształcenie ekonomiczne jako element edukacji zintegrowanej (2018)
Андрушек Д. І. - Становлення і розвиток відділу "Художня кераміка" (від Ужгородського художньо-промислового училища до Закарпатської академії мистецтв): особистісно-організаційний аспект (2018)
Барчій М. С. - Умови формування творчої активності майбутніх фахівців (2018)
Войтанік І. В. - Умови формування англомовного дискурсу в письмі у студентів економістів – міжнародників (2018)
Галущак І. Є. - Підготовка майбутніх економістів до правового забезпечення професійної діяльності (2018)
Добош О. М. - Професійна підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки в контексті асистентської практики (2018)
Зелінська С. О. - Можливості використання технологій доповненої реальності в інформаційно-освітньому середовищі ВНЗ (2018)
Кампов Н. С. - Еколого-освітня діяльність засобами екотуризму, Касинець О. В., Маслиган О. О., Медвідь Л. І. (2018)
Ксенофонтов С. С. - Інформаційно-комунікативні технології в оптимізації підготовки сучасного освітнього фахівця (2018)
Лисенко Г. І. - Психолого-педагогічні аспекти професійної підготовки магістрів технічного профілю (2018)
Мачинська Н. І. - Диверсифікація змісту педагогічної підготовки фахівців для початкової освіти (2018)
Микуліна А. К. - Розвиток естетичної культури майбутніх педагогів засобами образотворчого мистецтва (2018)
Михайлова К. В. - Ефективність самостійної роботи студентів у процесі теоретичної та практичної підготовки фахівців з дошкільної освіти, Волошин Н. П. (2018)
Молнар Т. І. - Педагогічна майстерність учителя початкової школи: сутність, шляхи формування (2018)
Хлипавка Г. Г. - Педагогічні умови формування соціальної компетентності майбутніх офіцерів служби цивільного захисту України в процесі професійної підготовки (2018)
Черепаня Н. І. - Психолого-педагогічні умови розвитку моральної позиції вихователя дошкільного навчального закладу у процесі самоосвіти, Русин Н. М. (2018)
Барна Х. В. - Використання традицій рідного краю у вихованні громадянських якостей у дітей старшого дошкільного віку, Чекан О. І. (2018)
Задорожний І. З. - Освітньо-мистецька спрямованість фортепіанних творів В.Ф. Теличка, Короленко О. О. (2018)
Комар О. А. - Сутність інтерактивної технології у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи (2018)
Медвідь Т. О. - Релятивна система сольмізації як чинник підвищення рівня шкільної музичної освіти (2018)
Мороз Ф. В. - Основні завдання фізичного виховання в розвитку і рості дітей із врахуванням вікових особливостей (2018)
Репко І. П. - Соціальне самопочуття як складова соціалізації студентської молоді, Одарченко В. І., Ільченко О. В. (2018)
Рудa Г. С. - Метoди, прийoми, фoрми рoзвитку музичних здібнoстей учнів пoчaткoвoї шкoли в прoцесі ігрoвoї діяльності (2018)
Сяо Цзяцзюнь - Поетапна методика формування музично-слухацької культури підлітків мультимедійними засобами (2018)
Теличко Н. В. - Специфічне функціональне значення правової культури молодших школярів, Грицько В. В. (2018)
Товканець Г. В. - Виховні аспекти змісту уроків математики у початковійшколі, Ліба О. М. (2018)
Хома О. М. - Нестандартний урок в початковій школі: сучасні підходи, Гучканюк А. М. (2018)
Човрій М. Я. - Педагогічна практика в системі професійної підготовки майбутніх фахівців з музичного мистецтва, Бурман К. І. (2018)
Kravchenko T. M. - Use of web-resources at English language classes and forms of work with computer training programs (2018)
Lalak N. V. - Training of future specialists to the use of interactive technologies in teaching junior school children, Mishko M. V. (2018)
Ваколя З. М. - Тренінгові завдання з розвитку комунікативної компетентності студентів – майбутніх учителів (2018)
Климова К. Я. - Формування культури українського мовлення студентів на заняттях зі сценічної мови (2018)
Моргун А. В. - Лингводидактический аспект словообразования зоонимов в процессе обучения русскому языку как иностранному (2018)
Моргун І. В. - Проектна технологія як засіб реалізації компетентнісно орієнтованого підходу у навчанні англійської мови (2018)
Прокопович Л. С. - Особливості апеляційної дії в комунікативному дискурсі, Курило О. Й. (2018)
Сідун М. М. - Проблеми організації позааудиторного вивчення іноземної мови, Моргун І.В. (2018)
Теличко Н. В. - Педагогічна сутність комунікативної культури майбутніх учителів початкових класів у психолого-педагогічних дослідженнях, Котубей В. Ф. (2018)
Товканець Г. В. - Мовна освіта у структурі підготовки майбутнього педагога (2018)
Фенцик О. М. - Зміст і структура лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя початкових класів (2018)
Хома Т. В. - Комунікативна компетентність, її складові (2018)
Чейпеш І. В. - Іншомовна комунікативна культура сучасного вчителя в реалізації завдань концепції "Нова українська школа", Кухта М. І. (2018)
Bopko I. - Peculiar features of foreign language training of the future non-philological specialties teachers (2018)
Konchovych K. T. - The main requirements to theoretical and practical qualification of a future foreign language teacher (2018)
Lypchanko-Kovachyk O. V. - Methodological basis of organisation dialogical and pedagogical communication in the process oftraining future foreign language teacher, Martyn N. V. (2018)
Безлюдний О. І. - Післядипломна освіта та підвищення кваліфікації вчителів англійської мови у країнах Європейського Союзу: фактори та тенденції розвитку, Комар О. С. (2018)
Бхіндер Н. В. - Імплементація організаційно-педагогічних технологій в процесі професійної підготовки прикордонників у Республіці Індія (2018)
Гнатів З. Я. - Сучасні тенденції розвитку естетичного виховання в українському та європейському просторі освіти (2018)
Панчук Б. Б. - Роль асистента вчителя в інклюзивному класі: український та зарубіжний досвід (2018)
Постригач Н. О. - Механізм соціального партнерства в освіті дорослих Грецької Республіки (2018)
Самохвал О. О. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців в межах національної освітньої системи Князівства Ліхтенштейн (2018)
Orosová R. - Pedagogická apsychologická príprava budúcich učiteľov(vpodmienkach Univerzity P. J. Šafárikav Košiciach, Slovenská Republika), Starosta V., Petríková K., Diheneščíková L. (2018)
Janicka-Panek T. - Idea samokształcenia w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej w Polsce (z teorii i praktyki) (2018)
Гавришко С. Г. - Характеристика мотивів до занять фізичними вправами у молодших школярів, Малець О. О. (2018)
Кузьмик Б. І. - Психологічні основи дослідження життєздатності особистості, Березовська Л. І. (2018)
Щербан Т. Д. - Психологічні особливості толерантності у педагогічному спілкуванні (2018)
Барчі Б. В. - Кризи професійного становлення особистості (2018)
Березовська Л. І. - Соціально-психологічна реадаптація осіб, що постраждали від військових дій, Мателега Є. М. (2018)
Штифурак В. Є. - Психологічне сприяння подоланню комунікативних бар’єрів майбутніх менеджерів, Штифурак В. С. (2018)
Содержание (2016)
Предисловие главного редактора (2016)
Христич Т. Н. - О сочетанном течении хронического панкреатита с заболеваниями гастродуоденальнй зоны (2016)
Губергриц Н. Б. - Новости Европейской панкреатологии (по материалам 48-й встречи Европейского Клуба панкреатологов, 6–9 июля 2016 г., Ливерпуль, Великобритания), Беляева Н. В. (2016)
Степанов Ю. М. - Эпидемиология и возможности диагностики заболеваний поджелудочной железы в Украине (2009–2015 гг.), Скирда И. Ю., Петишко О. П. (2016)
Кицай К. Ю. - Хронічний панкреатит після холецистектомії: особливості лікувальної тактики, Бабінець Л. С., Мігенько Б. О. (2016)
Коцаба Ю. Я. - Клініко-патогенетичні особливості ентеропанкреатичного синдрому у хворих на хронічний панкреатит та його корекція на амбулаторному етапі, Бабінець Л. С., Малярчук А. Р. (2016)
Желєзнякова Н. М. - Імунологічні аспекти коморбідного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень та хронічного панкреатиту (2016)
Юлдашева Г. Р. - Особенности изменений ингибиторов протеиназ в сыворотке крови у больных хроническим панкреатитом (2016)
Крилова О. О. - Зміни показників системи імунітету, медіаторів запалення, фіброзування та каменеутворення в динаміці лікування хворих на хронічний панкреатит (2016)
Циммерман Я. С. - Helicobacter pylori-инфекция: внежелудочные эффекты и заболевания (критический анализ) (2016)
Плотникова Е. Ю. - Стеатогепатит — вариант лекарственного поражения печени, Талицкая Е. А., Баранова Е. Н. (2016)
Содержание (2017)
Предисловие главного редактора (2017)
Губергриц Н. Б. - Новости Европейской панкреатологии (по материалам 49-й встречи Европейского Клуба панкреатологов, Будапешт, июнь-июль 2017 г.), Беляева Н. В., Бережная Э. В., Лукашевич Г. М., Фоменко П. Г. (2017)
Ewald N. - Диагностика и лечение сахарного диабета при хроническом панкреатите, Hardt P. D. (2017)
Гонцарюк Д. О. - Роль мікробіоти у перебігу та розвитку метаболічних процесів при хронічному панкреатиті, Христич Т. М. (2017)
Циммерман Я. С. - Первичный (наследственный) гемохроматоз (2017)
Дамулин И. В. - Панкреатическая энцефалопатия: клинико-патогенетические и диагностические аспекты, Струценко А. А., Огурцов П. П., Мазурчик Н. В. (2017)
Вахрушев Я. М. - Клинико-функциональные особенности течения хронического панкреатита с сопутствующим дуоденостазом, Лебедев А. А. (2017)
Губская Е. Ю. - Клиническое наблюдение семейной доброкачественной панкреатической гиперферментемии, Губергриц Н. Б., Клочков А. Е., Альянова Т. С., Фоменко П. Г. (2017)
Журавлёва Л. В. - Расстройства желчного пузыря и сфинктера Одди в Римских критериях IV: диагностические возможности, или в поисках "золотого стандарта", Моисеенко Т. А., Филоненко М. В., Журавлёва А. К. (2017)
Саатов З. З. - Неинвазивная ультразвуковая диагностика гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, Каримов М. М., Собирова Г. Н., Ахматходжаев А. М., Якубов М. М. (2017)
Ширинская Н. В. - Генотип Helicobacter pylori и нестероидные противовоспалительные препараты, Поморгайло Е. Г., Васькина Т. В., Кириченко Н. П. (2017)
Sirenko H. O. - Problem of Selection of Lubricants for ethelene High-Pressure Compressors, Martynyuk M. I., V.P.Svidersky V. P., Shmaltser N. V., Kretov M. I., Zavoyko A. M., Kuzyshyn О. V. (2017)
Галій П. В. - Особливості наносистем на основі халькогенідних напівпровідників з природними наноструктурованими матрицями, Яровець І. Р., Дверій О. Р. (2017)
Кланічка Ю. В. - Механізми взаємодії оксигену з тонкими плівками халькогенідів металів (огляд) (2017)
Кланічка Ю. В. - Барєрні та розмірні ефекти у властивостях тонких плівок плюмбум халькогенідів (огляд) (2017)
Стецьків А. О. - Дослідження взаємодії компонентів у потрійній системі Y-Li-Sn за температури 400 ºС (2017)
Стецьків Л. В. - Учнівські олімпіади як спосіб мотивації школярів до вивчення хімії, Стецьків А. О. (2017)
Сіренко Г. О. - Хімія силіційорґанічних полімерів (огляд), Мартинюк М. І., Готич Н.Б. (2017)
Дмитрів А. М. - Механізми утворення твердих розчинів Cd1-XMnXTe (2017)
Єфімова В. Г. - Отримання оптимальної основи емульсійних косметичних продуктів з урахуванням поверхневих явищ у дисперсних системах, Пилипенко Т. М., Нікора О. В. (2017)
Правила для авторів (2017)
Титул, зміст (2018)
Троицкий В. А. - Визуально-измерительный контроль протяженных металлоконструкций на основе подвижных магнитных систем (2018)
Лютак І. З. - Удосконалення методу та алгоритму аналізу неоднорідностей в середовищі акустичною хвилею, Лютак З. П. (2018)
Скальський В. Р. - Методика визначення розподілу швидкості поверхневої акустичної хвилі на поверхні сталевого зразка, Мокрий О. М. (2018)
Стрілецький Ю. Й. - Пристрій для дослідження структурних змін в металевих конструкціях за відносною приведеною частотою гармонік сенсора-струни, Ровінський В. А., Євчук О. В. (2018)
Лопатін В. В. - Комплексна оцінка процесу змочування рідинами твердих поверхонь (2018)
Лагойда А. І. - Аналіз режимів роботи відцентрового нагнітача газоперекачувального агрегату при змінах витрати в мережі на засадах методів Fuzzy Logic (2018)
Поварчук Д. Д. - Імітаційна модель системи автоматичного керування процесом двоступеневої сепарації в умовах "НСП-Микуличин” (2018)
Малісевич Н. М. - Аналіз патентозахищених технічних рішень у сфері визначення теплоти згорання природного газу, Середюк О. Є. (2018)
Гарасимів В. М. - Система оцінювання технічного стану проточної частини двоступеневого нагнітача природного газу на основі нечіткої логіки, Гарасимів Т. Г., Мойсеєнко О. В. (2018)
Слабінога М. О. - Розробка та метрологічний аналіз комп’ютеризованого стенду з дослідження характеристик функціонування сонячних панелей, Клочко Н. Б., Винничук А. Г., Заячук Я. І. (2018)
Щапов П. Ф. - Прилад бездемонтажного контролю систематичних похибок термоперетворювачів, Коржов І. М. (2018)
Сторож Я. Б. - Критерії подібності напружено-деформованого стану деталей циліндричного шарніра (2018)
Ізмайлов А. В. - Ефективність застосування ортогонального перетворення на основі трійкових симетричних функцій для цифрової обробки інформації (2018)
Олійник А. П. - Математичне моделювання впливу силових факторів на характеристики трубопроводу в процесі експлуатації, Незамай Б. С., Рибіцький І. В. (2018)
Гавриленко С. Ю. - Розробка методу оцінки стану комп’ютера на базі аналізу системних подій, Шевердін І. В. (2018)
Кропивницька В. Б. - Задача виявлення та критерії прийняття рішень в умовах невизначеності (2018)
Кучмистенко О. В. - Системний аналіз складного комплексу управління установкою гідроочищення гасової фракції, Вознюк М. Ю. (2018)
Григорчук Г. В. - Визначення напруженого стану барабанної труби та бандажу при роботі сушильних агрегатів, Григорчук Л. І. (2018)
Вимоги до оформлення статтей (2018)
Титул, зміст (2018)
Ширмовська Н. Г. - Побудова бази знань та її внутрішніх правил для експертної системи діагностування газоперекачувального агрегату, Левицька Г. І., Заячук Я. І., Михайлюк І. Р. (2018)
Слабінога М. О. - Моделювання залежності зміни потужності сонячних панелей від кута падіння променів, Кучірка Ю. М., Криницький О. С., Юрків Н. М. (2018)
Лопатин В. В. - Оптимизация структуры мобильной системы контроля (2018)
Витвицька Л. А. - Метрологічний аналіз удосконаленого методу еластографії щитовидної залози людини, Лаврук Х. З., Воєвода О. Р. (2018)
Чабан Н. І. - Аналіз методів акустичного контролю фізико-механічних характеристик металоконструкцій довготривалої експлуатації, Карпаш О. М., Рибіцький І. В., Миндюк В. Д. (2018)
Середюк О. Е. - Дослідження статистичних інформаційних моделей побутових лічильників газу, Винничук А. Г., Середюк Д. О., Криницький О. С. (2018)
Белей О. І. - Вплив паводкових вод на екологічну безпеку довкілля, Петрів C. Я., Мірзоєва О. Ю., Стасюк Р. Б. (2018)
Мойсеєнко О. В. - Метод розв’язку задачі багатокритеріальної оптимізації комп’ютерної мережі (2018)
Кропивницька В. Б. - Процес буріння свердловини як складна система з багатокритеріальними оцінками процесів (2018)
Rzasa М. R. - Експериментальне визначення еквівалентного коефіцієнта теплопровідності, Середюк О. Е. (2018)
Григорчук Г. В. - Розробка системи оцінки аеродинамічних характеристик лопатей сушильного агрегату та його технологічних вентиляторів, Олійник А. П. (2018)
Андрук М. С. - Математична модель герметичності пневматичної системи в установках об’єму з еталонними лічильниками газу, Вощинський В. С. (2018)
Семенчук А. В. - Новий розв’язок канонічної задачі розсіювання хвилеводних мод на круговому провідному циліндрі, Петрусенко І. В., Чумаченко Я. В. (2018)
Слабінога М. О. - Розроблення програмного забезпечення для дослідження зміни потужності сонячних панелей від кута падіння променів, Клочко Н. Б., Винничук А. Г., Сапа С. Р. (2018)
Вимоги до поданих матеріалів (2018)
Анотації захищених дисертацій (2018)
Содержание (2018)
Предисловие главного редактора (2018)
Христич Т. Н. - Значимость гормонов жировой ткани в развитии коморбидности хронического панкреатита и ожирения (2018)
Литвин А. А. - Интеллектуальные медицинские системы в диагностике и лечении воспалительных заболеваний поджелудочной железы (систематический обзор) (2018)
Губергриц Н. Б. - Преимущества и терапевтические возможности препаратов пищеварительных ферментов неживотного происхождения, Беляева Н. В., Клочков А. Е., Лукашевич Г. М., Фоменко П. Г. (2018)
Бабінець Л. С. - Плейотропні властивості омега-3 поліненасичених жирних кислот у комплексному лікуванні пацієнтів з коморбідністю хронічного панкреатиту та стабільної ішемічної хвороби серця, Мельник Н. А. (2018)
Кошель А. П. - О влиянии способа восстановления желудочно-кишечной непрерывности на функцию поджелудочной железы, Куртсеитов Н. Э., Ракина Ю. Ю. (2018)
Губергриц Н. Б. - Клиническое наблюдение IgG4-ассоциированной болезни, Дядык Е. А., Клочков А. Е., Беляева Н. В., Иванова М. Д., Гинкота Е. А., Чирков Ю. Э. (2018)
Циммерман Я. С. - Печеночная энцефалопатия: дефиниция, этиология, факторы патогенеза, клиника, методы диагностики и лечения (2018)
Плотникова Е. Ю. - Пробиотики и пребиотики в клинической практике, Баранова Е. Н. (2018)
Рахметова В. С. - Стволовые мезенхимальные клетки костного мозга в лечении язвенного колита по данным морфологических и иммунологических исследований (литературный обзор), Оразбаева А. Б., Амренова А. Е. (2018)
Линевский Ю. В. - Физиология и патология печени у беременных, Линевская К. Ю., Воронин К. А. (2018)
Титул, зміст (2018)
Зеленко Ю. М. - Виділення перспективних нафтогазоносних об'єктів південно-східної частини Дніпровсько-Донецького авлакогену та основи застосування результатів геофізичних досліджень (2018)
Федорів В. В. - Фільтраційно-ємнісна характеристика порід-колекторів Качалівського нафтогазоконденсатного родовища, Фтемов Я. М., П'ятковська І. О., Трубенко А. О. (2018)
Куровець С. С. - Оцінювання впливу геологічних чинників на ємнісно-фільтраційні властивості теригенних колекторів Передкарпатського прогину, Артим І. В. (2018)
Витязь О. Ю. - Оцінка впливу динамічних навантажень на умови руйнування труб бурильних колон під час спуско-підіймальних операцій, Грабовський Р. С., Тирлич В. В., Артим В. І. (2018)
Потятинник Т. В. - Оцінка впливу карбонатно-глинистого цементу на коефіцієнт проникності порід-колекторів за геофізичними даними (2018)
Грудз В. Я. - Дослідження процесу підвищення ефективності роботи свердловин на основі математичного моделювання, Марущенко В. В., Савчук М. Т., Філіпчук О. О. (2018)
Чарковський В. М. - Моделювання результативності ліквідації прихоплень КНБК з допомогою ударних механізмів, Слепко М. М. (2018)
Левчук К. Г. - Вивільнення прихопленої бурильної колони способом фрикційних автоколивань (2018)
Михайлюк В. В. - Вдосконалення та дослідження різьбового з'єднання насосних штанг, Юрич А. Р., Дейнега Р. О., Кравчук Р. С., Пінчак Р. А., Харламов Б. В. (2018)
Бутирська Т. О. - Фактори і параметри універсального закону розвитку держави (2017)
Мельниченко О. А. - Державне управління поводженням з твердими побутовими відходами: узагальнення надбань української науки, Радькова О. С. (2017)
Клімушин П. С. - Електронні регламенти як основа оптимізації адміністративно-управлінських процесів, Спасібов Д. В. (2017)
Козак В. І. - Аналіз наукового доробку у визначенні децентралізації як явища (2017)
Кравченко С. Г. - Державне регулювання страхової діяльності у будівництві як аспект державної політики розвитку (2017)
Нікітін В. В. - Організація державного контролю в українських землях у XIX – на початку XX ст. (2017)
Ходякова К. С. - Ефективна промислова політика – запорука високотехнологічного рівня держави (2017)
Кринична І. П. - Пріоритети регіональної політики у сфері екологічної безпеки України (на прикладі Дніпропетровської області), Костенко В. О. (2017)
Дунаєв І. В. - Методологічний підхід до формування нового покоління регіональних економічних політик в сучасній Україні (2017)
Серенок А. О. - Моніторинг упровадження інструментів електронного урядування в органах місцевого самоврядування найбільших міст України: методологія дослідження 2016 року (2017)
Мельтюхова Н. М. - Принципові положення децентралізації владних відносин на місцевому рівні (2017)
Газарян С. В. - Організаційно-функціональна структура служби управління персоналом державного органу відповідно до принципу меритократії, Носик О.А. (2017)
Карпа М. І. - Статус державного службовця: функціональний, організаційний та компетентісний аспекти (2017)
Іжа М. М. - Деякі аспекти управління міськими агломераціями: досвід Франції, Маєв А. П. (2017)
Сухенко В. В. - Дуалізм виконавчої влади як особливість політико-адміністративної системи Франції (2017)
Чернов С. В. - Удосконалення методології соціальної експертизи публічних проектів у регіональному управлінні (2017)
Биковець К. Ю. - Ґенеза соціальної політики в процесі розбудови Європейського Союзу (2017)
Нагорна Г. О. - Вибір критеріїв оцінювання у процесі соціального проектування (2017)
Пахомова М. В. - Неперервна освіта як об’єкт державного управління професійним зростанням педагогічних працівників (2017)
Титул, зміст (2018)
Гриджук Я. С. - Дослідження роботи осьового навантаження та крутного моменту, що діють на бурильну колону при роторному та суміщеному способах буріння (2018)
Ващишак І. Р. - Проектування рекуператора на пульсаційних теплових трубках для об'єктів нафтогазового комплексу, Доценко Є. Р. (2018)
Ткачешак Н. В. - Дослідження помпажних явищ газотурбінного двигуна на основі вейвлет-аналізу, Горбійчук М. І. (2018)
Середюк М. Д. - Спрощений метод оцінювання впливу зміни швидкості на сумішоутворення послідовно транспортованих трубопроводом різносортних рідин (2018)
Кривенко Г. М. - Дослідження наслідків виникнення аварійних ситуацій на промислових трубопроводах, Возняк Л. В. (2018)
Гурбанов А. Н. - Исследование и регулирование процессов коррозионного повреждения на внутрипромысловых газопроводах (2018)
Люра О. П. - Дослідження перехідних процесів у високовольтних лініях електропересилань 6 – 10 кВ та розроблення мікроелектронного спецпроцесора релейного захисту, інваріантного до зміни амплітуд фазних струмів, Возна Н. Я., Николайчук Я. М. (2018)
Содержание (2018)
Предисловие главного редактора (2018)
Бабінець Л. С. - Можливості комплексної реабілітації хронічного панкреатиту на етапі первинної медичної допомоги (огляд літератури), Палихата М. В., Сасик Г. М. (2018)
Губергриц Н. Б. - Доказательная панкреатология 2017/2018 (обзор результатов исследований по хроническому панкреатиту и внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы), Беляева Н. В., Лукашевич Г. М., Фоменко П. Г., Бережная Э. В. (2018)
Зыбин К. Д. - Индивидуальный подход к обеспечению нутритивной поддержки пациентов с острым панкреатитом (2018)
Трубицына И. Е. - Особенности значений концентрации ацетилхолина и холинэстеразной активности в сыворотке крови у больных алкогольным хроническим панкреатитом и язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, Гуляев А. С., Винокурова Л. В., Тарасова Т. В., Дроздова Г. А. (2018)
Téllez-Âvila F. I. - Наблюдение за пациентами с псевдотуморозным хроническим панкреатитом: исход заболевания и выживание, Villalobos-Garita Â., Giovannini M., Chan C., Hernandez-Calleros J., Uscanga L., Ângel Ramirez-Luna M. (2018)
Гонцарюк Д. О. - Особливості стану фібринолітичної активності крові за коморбідності хронічного панкреатиту з ішемічною хворобою серця (2018)
Губергриц Н. Б. - Наследственный панкреатит: тактика диагностики и дифференциальной диагностики (клиническое наблюдение), Беляева Н. В., Лукашевич Г. М., Фоменко П. Г. (2018)
Циммерман Я. С. - Болезнь Вильсона — гепатоцеребральная дистрофия (2018)
Плотникова Е. Ю. - Постинфекционный синдром раздраженной кишки (2018)
Ахмедов В. А. - Перспективные направления неинвазивной диагностики фиброзных изменений в печени при неалкогольной жировой болезни, Гаус О. В. (2018)
Поточилова В. - Чутливість до антибактеріальних препаратів факультативно-анаеробних мікроорганізмів, виділених від хворих із гострим некротичним панкреатитом, Войцеховський В., Ісламов А. (2018)
Поливаний С. - Вплив інгібіторів росту на листковий апарат маку олійного (2018)
Покотилова К. - Систематичний та біоморфологічний аналіз дендрофлори штучних заповідних парків Рівненської області (2018)
Сергєєва Л. - Біотехнологія пшениці. Нові підходи до оцінювання морозистійкості генотипів пшениці озимої, Хоменко Л., Броннікова Л. (2018)
Сіжук О. - Вплив ауксинів на вкорінення живців Begonia L., Андреєва В. (2018)
Денисюк Н. - Аналіз стану зелених насаджень Парку молоді міста Рівне (2018)
Данилик І. - Моніторинг популяцій раритетних видів судинних рослин Черемського природного заповідника (Західне Полісся, Україна), Сосновська С., Кузярін О., Кузьмішина І., Коцун Л. (2018)
Дунаєвська О. - Особливості цитопопуляції білої пульпи селезінки ссавців (2018)
Омельковець Я. - Порівняльна морфологія вестибулярних ядер птахів із різною локомоцією (папужки хвилястого, голуба сизого та канюка звичайного), Шалагай М. (2018)
Сухомлін К. - Фауна та біологія мошок (Simuliidae, Diptera) у межах НПП "Прип’ять–Стохід", Зінченко О. (2018)
Книр О. - Особливості міжрегіональної мозкової взаємодії в зоровій оперативній пам’яті в бійців із черепно-мозковими травмами, Філімонова Н., Макарчук М., Зима І., Кальниш В., Чебуркова А. (2018)
Фафула Р. - Характеристика глутатіонпероксидази сперматозоїдів інфертильних чоловіків, Онуфрович О., Єфремова У., Воробець З. (2018)
Станишевская Т. - Особенности корреляции между разными формами активных йодтиронинов щитовидной железы у молодых мужчин в пределах физиологической нормы и на ее границах, Горная О. (2018)
Качинська Т. - Особливості часових параметрів варіативності серцевого ритму в школярів у процесі курсу занять плаванням, Василюк Д., Трофимчук А., Панасюк І. (2018)
Бранюк С. - Вплив нейрофідбек-тренінгу на виконавчі функції в осіб похилого віку (2018)
Лизогуб В. - Дослідження функціональних резервів розумової працездатності, Черненко Н., Кожемяко Т., Палабіїк А., Безкопильна С. (2018)
Моренко А. - Рецензія на підручник Н. О. Сибірної, Г. Я. Гачкової, І. В. Бродяк, К. А. Сибірної, М. Р. Хохли та М. В. Сабадашки "Функціональна біохімія" за ред. проф. Н. О. Сибірної (ЛНУ ім. Івана Франка: Львів, 2018, 644 с, Серія "Біологічні студії"). (2018)
Содержание (2018)
Предисловие главного редактора (2018)
Литвин А. А. - Современные системы оценки тяжести и прогнозирования исходов острого панкреатита, Филатов А. А., Сычев С. И., Прокопцов А. С. (2018)
Губергриц Н. Б. - Заместительная ферментная терапия и качество, продолжительность жизни больных хроническим панкреатитом с внешнесекреторной недостаточностью поджелудочной железы, Беляева Н. В., Клочков А. Е., Лукашевич Г. М., Фоменко П. Г., Рахметова В. С. (2018)
Земляк О. С. - Метаболічний ацидоз як важливий чинник патогенезу хронічного панкреатиту, Бабінець Л. С. (2018)
Tu J. - Эндокринная и экзокринная недостаточность поджелудочной железы после острого панкреатита: долгосрочное наблюдение, Zhang J., Ke L., Yang Y., Yang Q., Lu G., Li B., Tong Z., Li W., Li J. (2018)
Христич Т. М. - Хронічний панкреатит за коморбідності з ішемічною хворобою серця: ліпідний спектр крові, можливості корекції, Гонцарюк Д. О. (2018)
Дибина Т. В. - Первый опыт применения ультразвуковой эластографии в дифференциальной диагностике кистозных образований поджелудочной железы, Кошель А. П., Дроздов Е. С., Клоков С. С. (2018)
Вологжанина Л. Г. - Проблемы несвоевременной диагностики нейроэндокринных опухолей желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы (клинический случай), Петухова И. В. (2018)
Циммерман Я. С. - Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: современное состояние проблемы и перспективы, Вологжанина Л. Г. (2018)
Плотникова Е. Ю. - Что общего между функциональной диспепсией и синдромом избыточного бактериального роста, Захарова Ю. В., Грачева Т. Ю. (2018)
Губергриц Н. Б. - Клиническое наблюдение исхудания психогенного генеза после колэктомии, Линевская К. Ю., Воронин К. А. (2018)
Губергриц Н. Б. - Лекарственные поражения печени: современные подходы к лечению, Беляева Н. В., Лукашевич Г. М., Ярошенко Л. А., Рахметова В. С. (2018)
Титул, зміст (2018)
Горін П. В. - Попутний нафтовий газ та його вплив на роботу типових газозбірних систем, Тимків Д. Ф. (2018)
Борин В. С. - Інтелектуальна система автоматичного керування технологічним процесом підготовки природного газу на засадах нейронних мереж, Сагай І. М. (2018)
Пилипів Л. Д. - Вплив термообробки неньютонівської нафти на енергетичні втрати в магістральному нафтопроводі (2018)
Кропивницька В. Б. - Удосконалення методу формування баз знань для інтелектуальної системи підтримки процесів прийняття рішень на засадах Fuzzy Logic, Єфремов О. В., Семенцов Г. Н. (2018)
Чигур Л. Я. - Аналіз методів автоматизованого управління багатовимірними об'єктами на засадах інтелектуальних систем (2018)
Шавранський М. В. - Інтелектуальна система для розпізнавання об'єктів на оптичних зображеннях з використанням каскадних нейронних мереж, Кучмистенко О. В. (2018)
Дикун Т. В. - Біогаз із відходів на сміттєзвалищах як автомобільне паливо, Гаєва Л. І., Дем'янчук Я. М., Войцехівська Т. Й., Гуцуляк Я. А. (2018)
Когутяк І. - Тренажер-імітатор для налагодження систем керування та навчання фахівців з автоматизації, Логінов А. Л., Торгунаков М. В. (2018)
Вимоги до оформлення статей (2018)
Титул, зміст (2018)
Кондрат Р. М. - Застосування азоту для підвищення газовилучення з виснажених газових покладів, Хайдарова Л. І. (2018)
Чудик І. І. - Оцінка затрат механічної енергії бурильної колони в процесі роторного буріння, Гриджук Я. С., Юрич Л. Р. (2018)
Максим'юк С. О. - Аналіз викликів у системному підході управління динамічними процесами мереж газотранспортної системи, Височанський І. І., Карпаш О. М. (2018)
Циганчук В. В. - Дослідження взаємозв'язку фізико-механічних характеристик феромагнетиків на основі магнітопружних давачів механічних напружень, Шлапак Л. С. (2018)
Кузик М. Б. - Шляхи підвищення енергетичної ефективності газотранспортної системи України, Карпаш М. О. (2018)
Чабан Н. І. - Експериментальні дослідження залежності інформативних параметрів методів неруйнівного контролю та фізико-механічних характеристик сталей (2018)
Романюк Ю. Ф. - Вплив несиметрії навантаження фаз ліній розподільчих електричних мереж підприємств нафтогазової галузі на втрати потужності, Соломчак О. В., Чорноус В. М. (2018)
Содержание (2018)
Предисловие главного редактора (2018)
Губергриц Н. Б. - Новости Европейской панкреатологии (по материалам 50-й встречи Европейского Клуба Панкреатологов), Беляева Н. В., Лукашевич Г. М., Клочков А. Е., Фоменко П. Г., Ярошенко Л. А., Юрьева А. В., Рахметова В. С. (2018)
Sperti C. - Определение стадии хронического панкреатита при помощи функциональных тестов оценки внешнесекреторной функции поджелудочной железы: какие тесты лучшие?, Moletta L. (2018)
Гонцарюк Д. О. - Про особливості фармакотерапії хронічного панкреатиту (огляд літератури) (2018)
Христич Т. Н. - Хронический панкреатит: дифференциальная диагностика боли с учетом синдромного подхода, Гонцарюк Д. А. (2018)
В’юн Т. І. - Механізми реалізації остеопенічних станів у пацієнтів із сукупним перебігом хронічного панкреатиту та гіпертонічної хвороби (2018)
Сердулець Ю. І. - Особливості клінічного перебігу остеоартрозу, поєднаного з цукровим діабетом типу 2, ожирінням та артеріальною гіпертензією (2018)
Ракина Ю. Ю. - Новые данные об иммуногистохимической и морфологической характеристике протоковой аденокарциномы поджелудочной железы, Завьялова М. В., Крахмаль Н. В., Кошель А. П., Афанасьев С. Г., Вторушин С. В., Клоков С. С. (2018)
Циммерман Я. С. - Болезни кишечника: спорные проблемы терминологии и классификация (2018)
Плотникова Е. Ю. - Роль психосоматических факторов в формировании заболеваний органов пищеварения, Грачева Т. Ю., Москвина Я. В. (2018)
Губергриц Н. Б. - От отечного синдрома к диагнозу "кишечная лимфангиэктазия" (клиническое наблюдение), Линевская К. Ю., Воронин К. А. (2018)
Содержание (2019)
Предисловие главного редактора (2019)
Рецензия на руководство Н. Б. Губергриц, К. Ю. Линевской, Н. В. Беляевой "Дифференциальная диагностика в гастроэнтерологии: от симптома и синдрома к диагнозу и лечению", Киев, 2018 (2019)
Литвин А. А. - Регистр заболеваний поджелудочной железы Немецкого общества общей и висцеральной хирургии, Сычев С. И., Мирошниченко А. А., Колокольцева Е. А. (2019)
de Pretis N. - Гипертриглицеридемический панкреатит: эпидемиология, патофизиология и лечение, Amodio A., Frulloni L. (2019)
Zsóri G. - Экзокринная панкреатическая недостаточность при сахарном диабете 1-го и 2-го типа: необходимо ли лечение? Систематический обзор, Illés D., Terzin V., Ivány E., Czakó L. (2019)
Губергриц Н. Б. - Современные представления о функциональном панкреатическом расстройстве сфинктера Одди, Беляева Н. В., Клочков А. Е., Лукашевич Г. М., Рахметова В. С., Фоменко П. Г., Юрьева А. В., Ярошенко Л. А. (2019)
Гонцарюк Д. О. - Про особливості харчування пацієнтів із хронічним панкреатитом у ремісії, Христич Т. М. (2019)
Шайген О. Р. - Етіологічне значення вірусу гепатиту С серед інших інфекційних чинників хронічного панкреатиту, Бабінець Л. С. (2019)
Геворкян Т. Г. - Ликвидация болевого синдрома у пациентов с распространенным раком головки поджелудочной железы, Файнштейн И. А. (2019)
Циммерман Я. С. - Язвенная болезнь: критический анализ современного состояния проблемы (2019)
Плотникова Е. Ю. - Антибиотики как модуляторы кишечной микробиоты: между добром и злом, Захарова Ю. В. (2019)
Губергриц Н. Б. - Синдром галитоза в клинической практике, Беляева Н. В., Клочков А. Е., Лукашевич Г. М., Рахметова В. С., Юрьева А. В., Ярошенко Л. А. (2019)
Губергриц Н. Б. - Обоснование применения урсодезоксихолевой кислоты в лечении неалкогольного стеатогепатита, Беляева Н. В., Лукашевич Г. М., Фоменко П. Г., Юрьева А. В. (2019)
Условия публикации (2019)
Содержание (2015)
Предисловие главного редактора (2015)
Бабінець Л. С. - Впровадження міжнародних стандартів оцінювання клініки хронічного панкреатиту у сімейній медицині, Захарчук У. М., Підручна С. Р. (2015)
Lévy P. - Эпидемиология хронического панкреатита, Dominguez-Muñoz E., Imrie C., Löhr M., Masionneuve P. (2015)
Филатов А. А. - Современные возможности КТ-визуализации острого панкреатита (часть 1), Литвин А. А. (2015)
Кошель А. П. - Кисты поджелудочной железы: диагностика (обзор литературы), Клоков С. С., Дроздов Е. С., Дибина Т. В., Рудая Н. С., Красноперов А. В., Воробьев В. М. (2015)
Крилова О. О. - Ефективність аутоцитокінів, глутаргіну та вихрового імпульсного магнітного поля в лікуванні хворих на хронічний панкреатит, Ратчик В. М., Кудрявцева В. Є., Руденко А. І., Макарчук В. А. (2015)
Хомяк І. В. - Діагностичний алгоритм у хірургічному лікуванні гострого некротичного панкреатиту (2015)
Губергриц Н. Б. - Патогенетические подходы к лечению сочетания хронического гепатита и хронического панкреатита токсической этиологии, Фоменко П. Г., Голубова О. А., Лукашевич Г. М., Беляева Н. В., Агибалов А. Н. (2015)
Циммерман Я. С. - Язвенный колит и болезнь Крона: современные представления (часть 1). Дефиниция, терминология, распространенность, этиология и патогенез, клиника, осложнения, классификация, Циммерман И. Я., Третьякова Ю. И. (2015)
Терешин В. А. - Оценка эффективности энтеросорбента Белый Уголь® у пациентов с заболеваниями гепатобилиарной системы, Круглова О. В. (2015)
Христич Т. Н. - Цирроз печени: особенности клиники, патогенеза, лечения и наблюдения за пациентами, Гонцарюк Д. А. (2015)
Зорочкіна Т. - Теоретико-методичні засади змісту підготовки майбутніх учителів початкової школи Великої Британії (2018)
Сліпенко В. - Форми та методи забезпечення розвитку підприємницької компетентності учнівської молоді в закладах середньої освіти США (2018)
Статівка В. - Національний компонент в мовному естетичному ідеалі (на прикладі оцінки милозвучності російської мови росіянами і китайцями), Мовчан Т., Статівка А., Тяньцзюй Ван. (2018)
Степаненко О. - Практика реалізації тьюторської технології в університетах Великої Британії (2018)
Теренко О. - Північноамериканський досвід визнання результатів неформальної та інформальної освіти дорослих (2018)
Cherkashyn S. - Crisis of german classical universities and ways of its overcoming in the context of actual reforms in german university education (2018)
Шихненко К. - Розвиток лідерського потенціалу вчителів в умовах змін: досвід реформування шкільної освіти в США (2018)
Козерук К. - Методика корекції маси тіла учнів у процесі формального та неформального навчання фізичної культури, Козерук Ю., Яременко В., Харченко С. (2018)
Полякова Г. - Технологія і моделі експертного оцінювання якості наукових здобутків на засадах кваліметричного підходу, Литовченко І., Білоконенко Г. (2018)
Томенко О. - Відмінності у показниках соматичного здоров’я, рухової активності, теоретичної підготовленості й мотиваційно-ціннісної сфери старшокласників та студентів залежно від статі, Матросов С. (2018)
Шматков Д. - Розробка методу редукції змісту навчання моніторингу охорони та використання лісових ресурсів, Бєлікова Н., Шелковий О. (2018)
Козлова О. - Досвід подолання дитячої безпритульності у СРСР та Європі у 1920-1930 рр, Штань О. (2018)
Михайличенко І. - Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в Україні (середина ХХ – початок ХХІ століття) (2018)
Новикова Н. - Передумови становлення шкільної біологічної освіти в Україні (2018)
Budianska V. - Theoretical substantiation for determination of the motivational-value component of the culture of business communication of future education managers (2018)
Васильєва Л. - Особливості викладання інтегрованого курсу "Мистецтво (пізнавальна складова)" у вищих мистецьких навчальних закладах 1-2 рівня акредитації (2018)
Виспінська Н. - Застосування пісенного матеріалу під час навчання англомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності в аудіюванні майбутніх фахівців музичної сфери (2018)
Генкал С. - Формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів біології (2018)
Герман В. - Сучасні орієнтири формування мовнокультурологічної компетенції педагога (з досвіду викладання української мови за професійним спрямуванням), Громова Н. (2018)
Дубинська О. - Оздоровча спрямованість фізичного виховання студентів на основі впровадження інноваційних фітнес-технологій, Гвоздецька С. (2018)
Єфименко С. - Результати експериментальної перевірки ефективності методичної системи формування предметної компетентності з фізики студентів коледжів за допомогою систем комп’ютерної графіки, Величко С. (2018)
Кифенко А. - Експериментальна перевірка ефективності методики формування музично-слухової активності майбутніх учителів музичного мистецтва в навчальному хоровому колективі (2018)
Коваленко Н. - Медіаграмотність як предмет вивчення та проектоутворююча дефініція в навчально-науковому педагогічному проекті (2018)
Павлова О. - Методика формування професійної мотивації до педагогічної діяльності у майбутніх учителів початкових класів (2018)
Пан Сінюй. - Діагностика підготовленості бакалаврів музичного мистецтва до формування аудіальної культури школярів (2018)
Салі О. - Проектна діяльність як один з головних чинників формування іншомовної інтерактивної компетентності студентів (2018)
Третько В. - Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх економістів-міжнародників (2018)
Удот В. - Обґрунтування структурно-функціональної моделі професійної підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до взаємодії з родинами учасників бойових дій (2018)
Фоменко Т. - Впровадження інноваційних технологій в освітній процес аграрних вишів (2018)
Хань Ле. - Педагогічні умови формування поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва (2018)
Цуркан М. - Особливості культурологічного підходу до навчання української мови як іноземної у вищій медичній школі (2018)
Yatsenko R. - Personal learning systems as a means of student-centered learning (2018)
Фещенко Ю. І. - Вплив авто-СРАР-терапії на параметри дихальних розладів під час сну у хворих на бронхіальну астму у поєднанні з синдромом обструктивного апное/гіпопное сну, Яшина Л. О., Ігнатьєва В. І., Зволь І. В., Опімах С. Г., Полянська М. О. (2016)
Фещенко Ю. I. - Структурно-функціональні зміни еритроцитів крові у хворих на бронхіальну астму на фоні стандартного базового лікування при тривалому динамічному спостереженні, НазаренкоК. В., Курик Л. М. (2016)
Яшина Л. О. - Вплив CPAP-терапії на якість життя хворих на бронхіальну астму, поєднану з синдромом обструктивного апное/гіпопное сну, Опімах С. Г., Ігнатьєва В. І., Зволь І. В., Полянська М. О., Москаленко С. М., Назаренко К. В. (2016)
Гуменюк М. І. - Патогенетичні аспекти лікування вірусіндукованого загострення хронічного бронхіту, Дзюблик О. Я., Мхітарян Л. С., Недлінська Н. М., Ячник В. А., Кучменко О. Б., Євстратова І. Н., Капітан Г. Б., Денисова О. В. (2016)
Ponochevna O. V. - Juvenile allergic pneumonitis (2016)
Юдина Л. В. - Лечение бронхообструктивного синдрома. Выбор всегда есть (2016)
Курченко А. И. - Дерматиты при контактной аллергии: особенности диагностики и лечения (2016)
Зайков С. В. - Мукозальные вакцины в профилактике обострений аллергических заболеваний (2016)
Зайков С. В. - Анафілактичний шок: профілактика та лікування, Богомолов А. Є. (2016)
Богомолов А. Є. - Можливості використання антигістамінних препаратів у сучасних керівництвах ведення пацієнтів з алергічним ринітом (2016)
Кайдашев И. П. - Как диагностировать непереносимость антибиотиков? (2016)
Рекалова Е. М. - Грибковая инфекция дыхательных путей и грибковая аллергия, Петренко Л. В. (2016)
Гришило П. В. - Види алерген-специфічної імунотерапії, показання до призначення, ефективність при бронхіальній астмі та інших алергічних захворюваннях (2016)
Гришило А. П. - Сывороточная болезнь: можно ли ее избежать? (2016)
Черниш Ю. Р. - Респіраторні прояви харчової алергії у дітей перших 6 років життя, Охотнікова О. М. (2016)
Рекалова О. М. - Прояви алергії та Т-хелперні реакції 2-го типу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Сінгаєвський М. Б. (2016)
Антипкін Ю. Г. - Ефективність застосування монтелукасту у дітей дошкільного та шкільного віку з легким персистуючим перебігом бронхіальної астми, Уманець Т. Р., Лапшин В. Ф., Пустовалова О. І., Чумаченко Н. Г. (2016)
Юдина Л. В. - Ингаляционные кортикостероиды – основа базисной терапии бронхиальной астмы. В фокусе внимания – мометазона фуроат (2016)
Игнатьева В. И. - Что знает наука о здоровье и религии (2016)
Применение небулизированного гипертонического солевого раствора при бронхиолите: рандомизированное исследование (2016)
Рандомизированное исследование применения гипертонического солевого раствора в стационарных условиях при лечении муковисцидоза (2016)
Сравнение эффективности вентолина и гипертонического солевого раствора (3 %) при лечении острого бронхиолита у детей (2016)
Авторам публікацій у журналі "Астма та алергія": правила оформлення і підготовки статей (2016)
Содержание (2018)
Александров Г. А. - Аналіз способів побудови ідентифікаторів змінних стану асинхронного двигуна, Кравченко М. В., Тимофєєв К. Ю., Шеремет О. І. (2018)
Болтенко О. О. - Аналітичний огляд спостерігачів стану, що використовуються у бездатчикових векторних системах керування електроприводами, Івченков М. В., Шеремет О. І. (2018)
Iноземцев О. М. - Аналіз технічних вимог до електроприводів конвеєрів для транспортування вантажів у металургійному виробництві, Шеремет О. І. (2018)
Сагайда П. І. - Дослідження методів, моделей та інформаційних технологій для прогнозування споживання електроенергії, Мікаелян Е. В. (2018)
Сташевський Є. О. - Методика синтезу алгоритму фазі-керування автоматизованими електроприводами, Шеремет О. І., Івченков М. В. (2018)
Токарєв О. В. - Аналіз причин пошкодження асинхронних двигунів та засобів діагностування їх режимів роботи, Борягин Д. О., Шеремет О. І. (2018)
Трощий А. А. - Сравнительный анализ современных систем синхронизации координат многодвигательных электроприводов подач, Лауниконис В. В., Ивченков Н. В. (2018)
Шаповалов В. А. - Аналіз схемних рішень керування електродвигуна частотним перетворювачем, Комесаренко В. О. (2018)
Шеремет О. І. - Застосування рекурентних нейронних мереж для виконання машинного рерайту, Запорожець В. С. (2018)
Власов А. Ф. - Дослідження впливу підвищеної щільності струму на процес зварювання в середовищі захисних газів, Грицай Т. С. (2018)
Ковалевський С. В. - Розробка та дослідження методу зменшення залишкових напружень в зварних конструкціях, Савченко С. С., Костюков І. А. (2018)
Ковалевський С. В. - Дослідження способу акустичного діагностування нанопокриттів деталей машин, Коваленко Д. В. (2018)
Ковалевський С. В. - Виробництво металургійної оснастки для виготовлення ливарних форм із застосуванням тривимірного прототипування, Королевський Д. М. (2018)
Холодняк Ю. С. - Розвиток методології силових розрахунків плоских рам в умовах вимушених коливань, Подлєсний С. В., Капорович С. В. (2018)
Аннотации (2018)
Анотації (2018)
Abstracts (2018)
Содержание (2018)
Корочкова Т. Е. - Общее решение кинетического уравнения Паули и его приложения к диффузионному транспорту, Шкода Н. Г., Розенбаум В. M., Камыш Ю. А., Шапочкина И. В., Иким М. И., Герасимов Г. Н., Громов В. Ф. (2018)
Дем'яненко Є. М. - Вплив атомів нітрогену і бору, впроваджених в графеноподібну матрицю, на адсорбцію молекулярного водню, Лобанов В. В., Гребенюк А. Г., Карпенко О. С., Картель М. Т. (2018)
Григорук В. І. - Розсіяння світла на шорсткій поверхні кварцу синусоїдальної форми, покритій тонким шаром золота, Канєвський В. І., Колєнов С. О. (2018)
Дем’яненко Є. М. - Вплив прищеплених метоксильних груп на взаємодію поверхні кремнезему з диметилкарбонатом, Гребенюк А. Г., Лобанов В. В., Тьортих В. А., Цендра-Боезе О. М., Терець М. І. (2018)
Семчук О. Ю. - Лазер-індуковані фазові перетворення та абляція на поверхні твердих тіл (Огляд), Гаврилюк О. О., Білюк А. А. (2018)
Філоненко О. В. - Нестехіометричний оксид кремнію SiOx (x < 2), Лобанов В. В. (2018)
Vorobets M. O. - The possibility of using filamentous fungus in the technology of the formation of highly porous surfaces on biocompatible substances, Strebezhev V. V. (2018)
Сігарьова Н. В. - Механічні властивості поліепоксидних композитів з окисненим графеном та їх хімічна стійкість, Старокадомський Д. Л., Горєлов Б. М., Ткаченко О. О. (2018)
Ляшенко Д. Ю. - Исследование взаимодействия α- и β-циклодекстрина с рядом ароматических аминокислот в водных растворах методом УФ-спектроскопии (2018)
Shevchenko V. M. - Biocide basalt compositions, Guts N. A. (2018)
Лобанов В. В. - Термодинамический подход к описанию свойств наночастиц и наносистем, Теребинская М. И., Ткачук О. И. (2018)
Богатырев В. М. - Термодесорбционная масс-спектрометрия композитов на основе резорцин-формальдегидной смолы, Мисчанчук А. В., Галабурда М. В., Покровский В. А., Гунько В. М. (2018)
Войтко К. В. - Розкладання пероксидних сполук вуглецевими нанотрубками: параметри, що визначають активність каталізатора, Бакалінська О. М., Картель М. Т. (2018)
Абрамов М. В. - Магніточутливі поліфункціональні нанокомпозити на основі магнетиту і гідроксиапатиту для застосування в онкології, Петрановська А. Л., Пилипчук Е. В., Туранська С. П., Опанащук Н. М., Кусяк Н. В., Горобец С. В., Горбик П. П. (2018)
Картель Н. Т. - Изучение структуры наноалмазов и их влияния на микровязкость мембран эритроцитов крысы методом спиновых зондов, Иванов Л. В, Ляпунов А. Н., Нардид О. А., Щербак О. В., Гурова О. А., Окотруб А. В. (2018)
Іванов Л. В. - Дослідження впливу поліетиленгліколей великої молекулярної маси і декількох полоксамерів на цілісність і плинність мембран еритроцитів методом спінових зондів, Щербак О. В., Картель М. Т. (2018)
70-річчя академіка НАН України М.Т. Картеля (2018)
80-річчя доктора хімічних наук, професора Г. М. Єременко (2018)
80-річчя доктора хімічних наук, професора Ю.О. Тарасенка (2018)
Кораблін С. О. - Структурна вразливість та фінансова нестабільність України: глобальний контекст, Шумська С. С. (2018)
Шовкун І. А. - Промисловий розвиток в умовах децентралізації: досвід провідних індустріальних країн і висновки для України (2018)
Близнюк В. В. - Асиметричність розвитку промислового сегмента ринку праці України, Юрик Я. І. (2018)
Dao Thanh Truong - Science and technology in the rising trend of integration and globalization: a case study of Vietnam, Nguyen Van Khanh, Dang Kim Khanh Ly (2018)
Мартишев П. А. - Розвиток українського тваринництва та його підтримка в умовах зростання світових цін на зерно (2018)
Бородіна О. М. - Фермерський потенціал домогосподарств: методичні підходи до оцінювання та розвитку, Киризюк С. В., Прокопа І. В. (2018)
Письменна У. Є. - Розвиток енергомашинобудування у напрямі реалізації потенціалу відновлюваної енергетики та сталого розвитку, Биконя О. С. (2018)
Klishchuk O. - The low sensibility of monetary transmission mechanism in low-income countries (2018)
Вчений-новатор і фінансист-державник (2018)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Економіка і прогнозування" 2018 року (2018)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Экономика и прогнозирование" в 2018 году (2018)
Index of the articles, published in journal "Есonomy and forecasting" in 2018 (2018)
Телячий Ю. В. - Українське національно-культурне відродження в 1917-1921 рр.: до методологічного контексту проблеми (2017)
Адамський В. Р. - Ідея національного університету за доби Центральної Ради: спроба реалізації (2017)
Копилов С. А. - Підготовка педагогів-істориків у Кам’янець-Подільському Державному Українському Університеті: незавершений цикл (1918-1920 рр.), Завальнюк О. М. (2017)
Блажевич Ю. І. - Релігійна політика Директорії УНР і Подільський регіон (1919-1920 рр.) (2017)
Філінюк А. Г. - Розвиток бібліотечної, книговидавничої і літературної справи на Поділлі наприкінці XVIII – в першій половині ХІХ ст., Моздір В. В. (2017)
Сесак І. В. - Школи грамоти Правобережної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Яблонська Д. Р. - Науково-дослідна кафедра Поділля: заснування, структура та наукова діяльність (1922-1933 рр.) (2017)
Покалюк В. В. - Науково-дослідна робота студентів сільськогосподарських навчальних закладів радянської України у 1920-х рр. (2017)
Пагор В. В. - Становлення науково-дослідної роботи в медичних вишах України у 20–30-ті рр. ХХ ст. (2017)
Єсюнін С. М. - Становлення музейної справи у Проскурові в першій половині ХХ століття (2017)
Чуткий А. І. - Музей товарознавства Київського комерційного інституту – перший вітчизняний музей економічного профілю (2017)
Прокопчук В. С. - Освіта на Дунаєвеччині у повоєнні 1940-1950-і роки (2017)
Красота І. В. - Підготовка військових фахівців інженерних військ у Кам’янці-Подільському в 1967-2017 рр. (2017)
Рудь А. В. - Музей історії Подільського державного аграрно-технічного університету, Алєщенко М. І. (2017)
Івахова К. П. - Фестивально-конкурсна діяльність в системі початкової мистецької освіти Хмельницької області (2000-2016 рр.) (2017)
Баженова С. Е. - Поляки в легальних громадських організаціях України ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Oliynyk S. - Podillya "trail” in the realization of the Russian Empire’s course towards "Galician-Russian unity” (1900-1916) (2017)
Ляшенко М. Л. - Досвід удосконалення форм і методів культурної дипломатії України (2017)
Лозовий В. С. - Гуманітарна політика квазідержавних утворень "ДНР” та "ЛНР” (2017)
Напиткін В. М. - Сучасний стан розробки і затвердження символіки об’єднаних територіальних громад Хмельницької області (2017)
Старенький І. О. - Хрест-енколпіон першої половини ХІІІ ст. з Кам’янця-Подільського, Нечитайло П. О. (2017)
Щегельський В. В. - Професійна графотафія як складова сучасної поминальної обрядовості подолян (2017)
Комарніцький О. Б. - Організація харчування студентів педагогічних навчальних закладів УСРР у 1920-ті рр. (2017)
Веселовська Т. Є. - Народна кулінарія – культурна спадщина подолян (2017)
Іваневич Л. А. - Локальні особливості традиційного дитячого строю українців Поділля (2017)
Хоптяр Ю. А. - Туристичні напрямки на Поділлі початку ХХІ ст., як засіб розвитку пізнавальних здібностей молоді (на матеріалах Ярмолинеччини) (2017)
Баженов О. Л. - Ранній палеоліт на території України: історіографічний аспект (2017)
Машталір А. І. - Ім’я та творчість Т. Г. Шевченка в контексті Української національно-демократичної революції у Наддніпрянській Україні (1917-1920 рр.): історіографія проблеми, Сопіга М. О. (2017)
Галатир В. В. - Університетське життя у м. Кам’янці-Подільському в 1918 р. на сторінках часопису "Життя Поділля” (до 100-річчя відкриття Кам’янець-Подільського Державного Українського Університету), Коцюк В. Д. (2017)
Трембіцький А. А. - Листи Миколи Приходька, внука Віктора Приходька як джерело до вивчення життєпису родини Приходьків, Трембіцький А. М. (2017)
Сидорук С. А. - Документи особового складу науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту 1950-х років як джерело до вивчення історії вишу, Сидорук Л. В. (2017)
Рудь А. В. - Газета Подільського державного аграрно-технічного університету, Алєщенко М. І. (2017)
Trubchaninov S. - Studies of Victor Hryhorovych in a sphere of historical geography (2017)
Савчук І. І. - Культурно-громадська і наукова праця родини Грушевських кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. (в контексті діяльності Ганни та Сергія Шамраєвих), Журавльов С. А. (2017)
Пилипишин О. І. - Діяльність Ю. Романчука в системі громадсько-просвітницьких організацій (кінець XIX – початок XX ст.), Бондаренко С. В. (2017)
Білецька О. В. - Настоятель Кафедрального собору губернського м. Кам’янця-Подільського Симіон Ілліч Сорочинський (1833-1908): життя та діяльність (2017)
Трембіцький А. М. - Внесок членів родини Сіцінських-Чехівських-Січинських-Шандорів у творення українознавчих енциклопедично-довідкових видань (2017)
Маринін І. Г. - Духовні та подвижницькі виміри управлінської діяльності ректора Анатолія Копилова (2017)
Хоптяр Ю. А. - Вчені Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у складі авторського колективу "Енциклопедії історії України” (2017)
Філінюк А. Г. - Стефанія Баженова: успішна жінка, талановитий вчений-історик, педагог, професор (2017)
Завальнюк О. М. - Академік В. С. Степанков: наукова і педагогічна звитяга унікального вченого-історика, патріота, громадянина (до 70-річчя від дня народження) (2017)
Олійник С. В. - Олійник Василь Федорович: закоханий в музику подолянин (2017)
Філінюк А. Г. - Талановитий сівач правдивого українства і духу благородства повен: до 60-річчя від дня народження Володимира Ляхоцького (2017)
Завальнюк О. М. - Подільському архівісту-історику В. Г. Байдичу – 60 (2017)
Шинкарьова О. М. - Вченому і видавцю Сергію Трубчанінову – 55 (2017)
Конет І. М. - Хроніка наукового життя Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2016 році: конференції, круглі столи, семінари, Білик Р. М. (2017)
Заікін А. В. - Спортивні здобутки спортсменів університету на міжнародних змаганнях у 2016 році: досягнення, підсумки, проблеми, Воронецький В. Б., Боднар А. О., Солопчук Д. М., Стасюк І. І. (2017)
Конет І. М. - Звітна наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів університету за підсумками НДР у 2016-2017 навчальному році, Білик Р. М. (2017)
Конет І. М. - Хроніка наукового життя Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2017 році: конференції, круглі столи, семінари, Білик Р. М. (2017)
Комарніцький О. Б. - Кам’янець-Подільська міська організація Національної спілки краєзнавців України у 2017 р.: основні результати діяльності (2017)
Конет І. М. - Наукові видання університету у 2017 році, Білик Р. М. (2017)
Газін В. В. - 5-та Міжнародна наукова конференція "Україна і Велике князівство Литовське в XIV–XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі”, Дубінський В. А. (2017)
Конет І. М. - Міжнародна математична конференція "Диференціальні рівняння та їх застосування”, Теплінський Ю. В. (2017)
Атаманчук П. С. - Міжнародна наукова інтернет-конференція "Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентнісного становлення майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю”, Конет І. М., Ніколаєв О. М. (2017)
Дубінський В. А. - Історичний факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: хроніка наукового життя у 2017 році (2017)
Гуцал В. А. - Конференція "Етнокультурні процеси на півдні Східної Європи у І тис. н. е.” у Меджибожі (2017)
Конет І. М. - Звітна наукова конференція студентів і магістрантів університету за підсумками НДР у 2016-2017 навчальному році, Білик Р. М. (2017)
Конет І. М. - 9-та Конференція молодих вчених університету, Білик Р. М. (2017)
Гуцал В. А. - 5-та Всеукраїнська студентська конференція "Археологічні дослідження в Україні: здобутки і перспективи” (2017)
Шинкарьова О. М. - Символіка Хмельниччини: історія і сучасність (2017)
Хоптяр А. О. - Олександр Степанович Юрков – будівничий туристичної справи на Поділлі (кінець ХХ – початок ХХІ ст.), Хоптяр Ю. А., Хоптяр А. Ю. (2017)
Наші автори (2017)
Зварич І. Я. - Cпеціалізація на виробництві проміжних товарів як передумова розвитку та поглиблення міжнародних коопераційних відносин (2018)
Сардак С. Е. - Інноваційні аспекти розвитку міжнародного туризму, Саркісьян А. С. (2018)
Череп А. В. - Проблемні питання співробітництва України з ЄС, Троєпольська М. М. (2018)
Гавриленко А. С. - Фінансові аспекти децентралізації в Україні (2018)
Іванова А. Г. - Аналіз сучасного стану підприємств машинобудування Запорізької області (2018)
Кахович О. О. - Принципи митно-тарифного регулювання в Україні, Прудіус А. В. (2018)
Синюра-Ростун Н. Р. - Регіональні освітні кластери: особливості формування та функціонування (2018)
Ходжаян А. - Mетодичні підходи до оцінювання макроекономічних структурних трансформацій (2018)
Васильєва В. Г. - Аналіз інновацій та відмінностей формування фінансової звітності бюджетних установ в Україні в порівнянні з міжнародними стандартами (2018)
Макаренко С. М. - Теоретичні аспекти управління інвестиційно-інноваційною діяльністю аграрних підприємств (2018)
Андросова О. Ф. - Бізнес-стратегії як унікальні компетенції в процесі вироблення стратегії в корпоративній культурі на машинобудівних підприємствах України (2018)
Бондаренко Л. А. - Визначення ефективності експлуатації автосамоскидів та удосконалення напрямів підвищення їх конкурентоспроможності при перевезенні гірських порід, Грибіненко О. М. (2018)
Васильєва В. Г. - Cучасні проблеми автоматизації обліку в бюджетних установах: теоретичні та практичні аспекти, Коновалова О. В., Коротченко В. О. (2018)
Васильєва В. Г. - Удосконалення організації і методики обліку та контролю доходів і видатків у бюджетних установах, Таргонська О. С. (2018)
Мащенко С. О. - Сучасні тенденції розвитку українських підприємств на ринку сільськогосподарського машинобудування та основні перешкоди для підвищення їх міжнародної конкурентоспроможності, Іванюк О. В. (2018)
Набока Ю. В. - Бізнес-середовище: характеристика, структура, розвиток, діагностика (2018)
Пономарев С. В. - Pазвитие интеллектуального и компьютерного капитала предприятия в рыночных условиях (2018)
Фісуненко П. А. - Перспективи подальшого вдосконалення підходів до оцінки рівня економічної безпеки підприємства, Акімова С. М. (2018)
Чумак О. В. - Гармонізація обліково-звітної системи щодо економічної діяльності підприємств у контексті міжнародної стандартизації (2018)
Содержание (2019)
Свербіж при вітряній віспі більше не проблема — допоможе гель Кучику® Вітряна віспа (2019)
Dobrovanov O. - Ultrasound screening of congenital urinary defects and its prospects in Slovakia, Kralinsky K., Kovalchuk V. (2019)
Усачова О. В. - Кір — керована інфекція! Деякі епідеміологічні парадигми кору у Запорізькій області, Сіліна Є. А., Пахольчук Т. М., Конакова О. В., Дралова О. А., Пухір В. П., Фірюліна О. М., Зеленухіна Є. В. (2019)
Шадрін О. Г. - Оптимізація лікування вірусіндукованих загострень бронхіальної астми у дітей із використанням лізатів молочнокислих бактерій Lactobacillus rhamnosus V, Гайдучик Г. А., Січел Л. (2019)
Хасанова С. С. - Прогностическое значение фекального кальпротектина у недоношенных c гестационным сроком при рождении менее 32 недель, Камилова А. Т. (2019)
Кирьянчук Н. В. - Моторные дисфункции желудка при сочетанных поражениях пищевода и органов гастродуоденальной зоны у детей (2019)
Козакевич В. К. - Оцінка ризику затримки мовленнєвого розвитку дітей, які народились з дуже і надзвичайно малою масою тіла, Козакевич О. Б., Зюзіна Л. С. (2019)
Починок Т. В. - Порушення імунітету у дітей підліткового віку, що страждають на часті гострі респіраторні захворювання, Стамболі Л. В., Сліпачук Л. В., Журавель О. В. (2019)
Синоверська О. Б. - Ефективність об'єктивного структурованого клінічного іспиту у післядипломній підготовці лікарів-інтернів за спеціальністю "Педіатрія", Цимбаліста О. Л., Семкович Я. В., Фоменко Н. М., Вовк З. В., Березна Т. Г., Сем'янчук В. Б., Бобрикович О. С. (2019)
Янковский Д. С. - Виром человека, Дымент Г. С., Бережной В. В., Китам В. О., Химич Н. В. (2019)
Дудник В. М. - Диференціальна діагностика синдрому абдомінального болю у дітей, Мантак Г. І., Андрікевич І. І., Звенігородська Г. Ю., Однорогова Г. Г. (2019)
Безруков Л. О. - Некласичний перебіг "класичної" мутації гена муковісцидозного трансмембранного регулятора (клінічний випадок), Ортеменка Є. П., Січкар І. Б. (2019)
Бережний В. В. - Гострі респіраторні захворювання у дітей: ранній стартовий підхід до терапії. Доказова база даних (огляд) (2019)
Квашніна Л. В. - Своєчасна корекція порушень вегетативного гомеостазу — профілактика розвитку артеріальної гіпертензії у дітей, Ігнатова Т. Б., Майдан І. С. (2019)
Мокия-Сербина С. А. - Внегоспитальная пневмония у детей: проблемы диагностики на амбулаторном этапе, Заболотняя Н. И., Гордеева А. А. (2019)
Крючко Т. О. - Обґрунтування симптоматичної терапії респіраторноBвірусних інфекцій у дітей, Кушнерева Т. В., Харшман В. П., Кузьменко Н. В. (2019)
Марушко Ю. В. - Роль магнію в організмі людини та вплив зменшеного вмісту магнію на якість життя дітей із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Асонов А. О., Гищак Т. В. (2019)
Терлецький Р. В. - Ефективність та безпечність застосування спрея Стоматофіту А міні порівняно із загальноприйнятими засобами при стоматитах у дітей (2019)
Свистільник В. О. - Діагностика та сучасні підходи до терапії прогресуючих м'язових дистрофій у дітей (лекція) (2019)
Banzak G. V. - Modeling of the process of technical service "in condition" with fixed monitoring period, Dobrovolskaya S. V., Vozikova L. M., Kudryashov V. A. (2018)
Банзак О. В. - Аналитическая модель влияния ионизирующего излучения на фоторезисторы для ИК-диапазона, Лещенко О. И., Мокрицкий В. А., Маслов О. В. (2018)
Боровик О. В. - Метод розмічення графа мережі доріг при розв’язуванні задачі вибору оптимального маршруту руху колони техніки прикордонної комендатури швидкого реагування та алгоритм його реалізації, Купельський В. В. (2018)
Глухов С. І. - Прогнозування технічного стану радіоелектронної техніки на основі результатів форсованих випробувань з використанням методів фізичного діагностування (2018)
Кузьмич Л. В. - Сценарії виникнення та розвитку небезпечних станів складних технічних систем (2018)
Лісовенко В. Д. - Перспективи використання додаткового ІЧ-каналу аеродромної світлосигнальної системи, Головенський В. В., Базик О. І. (2018)
Мокрицкий В. А. - Анализ влияния ионизирующих излучений на фотоприемные приборы, Маслов О. В., Банзак О. В. (2018)
Поліщук О. С. - Аналіз механічних моделей і аналітичних залежностей для опису матеріалів для виробництва виробів легкої промисловості, Бурмістенков О. П., Кармаліта А. К., Солодєєва Л. В. (2018)
Горбенко І. Д. - Оцінка показників захищеності сучасних бездротових систем зв'язку широкосмугового доступу на основі врахування особливостей технології OFDM, Замула О. А., Вдовенко С. Г. (2018)
Джулій В. М. - Дослідження методів покращення точності позиціонування зйомки GPS даних, Лєнков Є. С., Муляр І. В., Охрамович М. М., Бонар В. О. (2018)
Лєнков С. В. - Модельфункціонального діагностування цифрового процесора зі скороченою системою команд, Стецюк О. І., Чешун В. М., Чорненький В. І., Ряба Л. О. (2018)
Нікіфоров М. М. - Обґрунтування та вибір геоінформаційної системи та технологій під час планування та виконання бойових завдань, Пампуха І. В., Лоза В. М., Швайко В. Г., Савран В. О. (2018)
Думенко М. П. - Обґрунтування показників потреби Збройних Сил України в офіцерському складі на середньострокову перспективу відповідно до реальних та потенційних загроз у сфері національної безпеки, Вербовенко О. П., Гутник А. В. (2018)
Черних Ю. О. - Розвиток професійної компетентності викладача вищого військового навчального закладу в сучасних умовах – підсумки соціологічного опитування, Черних О. Б. (2018)
Дані про авторів (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Редакційна політика та етичні норми (2018)
Вихідні дані (2018)
Секундант C. - Христиан Томазий: логика как учение о разуме (2017)
Хома О. - Роль скептичної очевидності в Першій і Другій "Медитаціях". Стаття друга. Certitudo (2017)
Богачов А. - До питання про діалектичне обґрунтування онтології (2017)
Терлецький В. - Сучасні дискусії про назву аристотелевого твору, відомого нам як "Ме-тафізика (2017)
Чухрай Е. - Чи тотожні Когелетова "марнота" і "безсенсовість" життя? (за мотивами деяких сучасних перекладів книги Проповідника) (2017)
Баумейстер А. - Liber de causis ("Книга про причини"): інтелектуальна подорож від Афін до Парижа й Лондона через Багдад і Толедо (2017)
Завгородній Ю. - Індійська філософія й уявлення про звільнення (мокшу) у "Манава-Дгарма-Шастрі" (2017)
Погонченкова О. - Classical Reception studies – нове антикознавство? Роздуми над збіркою Greek and Roman Classics in the British Struggle for Social Reform (Ed. Edith Hall, Henry Stead: Bloomsbury Academic, 2015) (2017)
Кхелуфі А. - Нові дослідження Локової філософії релігії (Nuovo, V. (2016). The Reasona-bleness of Christianity and A Paraphrase and Notes on the Epistles of St Paul. In M. Stuart (Ed.), A Companion to Locke (pp. 486-502). Chichester, West Sussex: Blackwell Publishing) (2017)
Кашуба М. - "Філософія – це квітка, яка розцвітає на тлі епохи", Бартусяк П., Олінкевич В., Смолінська О. (2017)
Афанасьєва О. Г. - Перспективні джерела стійкості пшениці м’якої ярої проти групи основних хвороб, Голосна Л. М., Лісова Г. М., Кучерова Л. О. (2018)
Курдюкова О. М. - Зимуючі бур’яни та особливості удосконалення системи їх контролю в посівах, Тищук О. П. (2018)
Попова Л. В. - Поява небезпечного шкідника — цикадки білої (Metcalfa pruinosa, Say) на Півдні України, Гуляєва І. І., Немерицька Л. В., Журавська І. А. (2018)
Писаренко Н. В. - Створення та впровадження стійких сортів, як ефективний метод захисту від золотистої картопляної нематоди Globodera rostochiensis Woll., Сігарьова Д. Д., Сидорчук В. І., Тактаєв Б. А., Подберезко І. М., Федоренко О. Л. (2018)
Сігарьова Д. Д. - Ентомопатогенні нематоди в агроценозах України та методи їх виявлення, Харченко В. В. (2018)
Чайка В. М. - Аналіз поширення багатоїдних шкідників та прогноз їх розвитку в 2018 р., Бакланова О. В., Федоренко А. В., Челомбітко А. Ф., Стефківський В. М., Баннікова К. В. (2018)
Сторчоус І. М. - Обговорення актуальних проблем гербологами (2018)
Апальков С. С. - Інвестиційні ризики на світовому ринку альтернативного фінансування (2018)
Орловська Ю. В. - Кластерізація країн європейського простору за рівнем інноваційного розвитку, Морозова С. (2018)
Резнікова Н. В. - Контрактні відносини в стратегіях інтеграції країн в глобальні ланцюги створення варто (2018)
Шуба Т. П. - Іноземне інвестування в сферу інформаційних технологій України в умовах глобального економічного розвитку, Бондаренко М. І. (2018)
Герасимова І. Ю. - Cучасний стан та проблеми інноваційної активності промислових підприємств України (2018)
Німкович А. І. - Саморегулівні організації, як елемент інфраструктури ринку цінних паперів України (2018)
Сатир Л. М. - Управління фінансовою стабілізацією автотранспортних підприємств, Загинайло Р. С. (2018)
Акімова Н. С. - Концепція внутрішнього аудиту в період адаптації і гармонізації до МСФЗ та МС, Асває Азаден (2018)
Андросова О. Ф. - Основи вибору стратегії формування корпоративної культури на машинобудівних підприємствах України (2018)
Коренюк П. І. - Удосконалення організації маркетингової діяльності підприємств цукрової промисловості України в контексті підвищення їх конкурентоспроможності, Гаюн М. Ф. (2018)
Круглікова В. В. - Використання програми Мicrosoft Project в проектуванні організації виробничого процесу, Паромова Т. О. (2018)
Крутова А. С. - Концептуальні засади оцінювання якості звітної інформації, Нестеренко О. О. (2018)
Радіонова Н. Й. - Удосконалення управління витратами підприємства за допомогою СВМ- методу (2018)
Трифонова О. В. - Теоретичні засади прийняття управлінських рішень щодо забезпечення стійкого функціонування добувного підприємства (2018)
Фесенко В. В. - Визначення відмінностей між податковим та внутрішнім аудитом трансфертних цін під час зовнішньоекономічної діяльності пов’язаних підприємств (2018)
Череп О. Г. - Інтелектуальна власність та її вплив на конкурентоспроможність, Кузнецова А. Є. (2018)
Шитікова Л. В. - Дослідження показників оцінки ефективності роботи промислових підприємств, Кугушева Ю. С. (2018)
Ватченко Б. С. - Концепція ощадливого виробництва в умовах сталого розвитку України, Полив’яний Д. С. (2018)
Павліщук О. П. - Oсобливості формування економічного механізму пом’якшення наслідків змін клімату у лісовому господарстві, Кравець П. В. (2018)
Яхно Т. П. - Підходи до формування моделі соціально-економічного розвитку національної економіки України (2018)
Таран-Лала О. М. - Імітаційна модель розвитку споживчої кооперації України на основі узгодження її інтересів та держави (2018)
Горбенко О. В. - Складська нерухомість в Україні: термінологічно-класифікаційні проблеми та сучасні організаційні вимоги до їх функціонування (2018)
Попадинець Н. М. - Вплив торгівлі на розвиток туристичного кластера в регіоні (2018)
Назаркевич О. Б. - Механізм управління дорожнім господарством України в умовах децентралізації (2018)
Максимчук М. В. - Інструменти підтримки бізнесу в регіоні: проблеми формування та перспективи інституціалізації (2018)
Притула Х. М. - Рівень диференціації умов життя та доходів населення як один з індикаторів сталого розвитку країни, Пастернак О. І., Винар Н. В. (2018)
Voychuk M. - From sustainability to smartness: evolution of the European regional policy in the field of city development (2018)
Кушнірецька О. В. - Виклики і можливості розвитку форм просторової організації бізнесу на принципах Industry 4.0, Барановська С. П. (2018)
Мищишин І. Р. - Інфраструктурне забезпечення у гірських районах Львівської області (2018)
Франів І. А. - Оптимізація просторової організації підприємницької діяльності на основі реформування її виробничо-господарських можливостей (2018)
Гарапко Е. В. - Еволюція розвитку малих міст: теоретичні аспекти (2018)
Борщевський В. В. - Концептуальні засади та механізми стимулювання розвитку сільських територіальних громад в контексті соціально-економічних пріоритетів ЄС, Залуцький І. Р., Присяжнюк Ю. І. (2018)
Чемерис В. А. - Концептуальні засади стратегування інноваційного розвитку сільських територій на регіональному рівні, Казьмір Л. П. (2018)
Колодійчук І. А. - Формування ефективної системи управління відходами в Україні (2018)
Коркуна О. І. - Сучасні процеси розвитку дуальної освіти: запорука стабільності кадрового потенціалу, Коркуна І. І., Цільник О. Я. (2018)
Васильців Т. Г. - Інструменти детінізації грошово-кредитного сектору в системі забезпечення фінансової безпеки України, Гудзовата О. О. (2018)
Патицька Х. О. - Особливості формування фінансово-економічного потенціалу територіальних громад у країнах ЄС (2018)
Юринець З. В. - Науково-методичний підхід щодо вибору інноваційної стратегії суб'єктів господарювання (2018)
Пінь А. М. - Концепція розумного міста в контексті розвитку інноваційного управління (2018)
Череп А. В. - Інноваційний тип розвитку як основа досягнення стратегічних цілей підприємствами агропромислового сектору, Чеберко Л. В. (2018)
Сірик З. О. - Ендогенні чинники активізації використання інвестиційно-інноваційного потенціалу територіальних громад (2018)
Журба І. Є. - Митно-тарифні аспекти інтеграції України у європейський економічний простір (2018)
Ćwiąkała-Małys A. - Efficiency of education of students with disabilities at academic institution in Poland, Łagowski P. (2018)
Лисяк Н. М. - Економіко-містобудівні відносини у розвитку міст: історичний контекст, Самотій Н. С. (2018)
Bilokonenko H. - External rating evaluation as a tool for internal quality assurance system in higher education institution (2018)
Буряк М. - Методичні передумови взаємопов’язаного формування професійно орієнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх викладачів англійської мови (2018)
Варава О. - Педагогічні умови формування професійної мобільності майбутніх бакалаврів сестринської справи у фаховій підготовці (2018)
Великжаніна Д. - Програма спецкурсу з підготовки майбутніх соціальних педагогів до формування життєвої компетентності підлітків у закладі загальної середньої освіти (2018)
Holubiev S. - Labor market research in the system of internal quality assurance in the higher education institution (2018)
Гришко Ю. - Розвиток рухових якостей студентів технічних університетів засобами настільного тенісу в позааудиторній діяльності (2018)
Коваленко Н. - Формування дослідницької компетентності майбутніх учителів у навчально-науковому педагогічному проекті (2018)
Lola Yu. - Student centeredness and academic integrity as the basis of modern education system (2018)
Мовчан Т. - Науково-дослідницька компетентність у складі ключових компетентностей іноземних студентів-філологів (2018)
Моренко О. - Критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх соціальних працівників до професійного самовдосконалення (2018)
Полякова Г. - Оцінка якості освітньої програми на основі кваліметричного підходу в закладі вищої освіти, Ачкасова С. (2018)
Романюк І. - Педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних педагогів до організації культурно- дозвіллєвої діяльності (2018)
Саблук О. - Когнітивно-компетентнісний критерій сформованості професійної компетентності майбутніх агентів комерційної діяльності (2018)
Статівка А. - Писемне наукове мовлення іноземних магістрантів-філологів: рівень сформованості та можливості навчання (на матеріалі окремих структурних частин дипломної роботи) (2018)
Сяська І. - До проблеми впровадження компетентнісного підходу у процес фахової підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін (2018)
Тао Жуй. - Теоретико-методологічні основи формування педагогічної майстерності студентів-вокалістів (2018)
Us M. - Social partnership as a necessary condition for internal education quality assurance in the higher education institution (2018)
Фаст О. - Методологічні орієнтири формування педагогічної самоефективності майбутніх учителів у контексті викликів освітньої реформи (2018)
Федірчик Т. - Система формування професійно-педагогічного іміджу майбутніх викладачів вищої школи, Нікула Н. (2018)
Хань Ле. - Експериментальне впровадження методики формування поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва на основі стильового підходу (2018)
Чень Кай. - Теоретичні аспекти виконавсько-просвітницької підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва (2018)
Шандра Н. - Етапи і вправи для формування англомовної лексичної компетентності у професійно орієнтованому писемному спілкуванні майбутніх фахівців з інформаційних технологій (2018)
Yermolenko O. - Analysis of internal quality assurance practices in the best universities of the world, Hryhorieva Yu. (2018)
Зорочкіна Т. - Теоретичні засади розвитку системи неперервної педагогічної освіти у Великій Британії (2018)
Kozlov D. - Innovative culture of future education institution manager in the foreign scientific discourse (2018)
Орос І. - Організація навчання дорослих у Великій Британії на основі емпіричних моделей (2018)
Новікова Н. - Шкільна біологічна освіта в Україні на початку ХХІ століття (2018)
Рябуха І. - Роль випускників Київської академії в розвитку морської освіти в Україні (XVIII–XІX століття) (2018)
Бондаренко Ю. - Корекційний вплив музичної діяльності на розвиток особистості дошкільника зі зниженим зором (2018)
Власенко І. - Педагогічні умови формування дій з м’ячем у дітей молодшого шкільного віку, Харченко С., Красілов А. (2018)
Максименко А. - Особливості викладання українського фольклорного танцю (2018)
Омельяненко З. - Вікові особливості молодших школярів у контексті формування музично-танцювальної діяльності (2018)
Мельник А. - Управління ресурсами території в контексті європейської та національної політики регіонального розвитку (2018)
Мельник В. - Інвестиційне забезпечення аграрного сектору: розширення можливостей для України, Погріщук О. (2018)
Погріщук Б. - Науково-інноваційна сфера як об’єкт формування інноваційної інфраструктури розвитку сучасного суспільства, Хвічія-Дуве Г. (2018)
Ткаченко Н. - Науково-методичний підхід до кількісного оцінювання впливу функціонування банків з участю транснаціонального банківського капіталу на банківську систему України, Момот О. (2018)
Дем’янюк О. - Міжнародна допомога у забезпеченні фінансування сталого розвитку (2018)
Чурута І. - Інвестиційні рейтинги та їхній влив на інвестиційний імідж країни (2018)
Ясишена В. - Аналіз дисертаційних досліджень, присвячених проблемам обліку, аналізу і аудиту нематеріальних активів в Україні (2018)
Безверхий К. - Економетрична модель оцінки якості інтегрованої звітності (2018)
Муравський В. - Місце та роль облікових фахівців у структурі автоматизованої бухгалтерії (2018)
Аверкін Я. - Організація управлінського обліку на прикладі підприємств пивоварної галузі (2018)
Шиманська О. - Теоретичний вимір оптимальних контрактів (Нобелівська премія з економіки 2016 р. - Олівер Харт і Бенгт Хольмстрем) (2018)
Наші автори (2018)
Annotation (2018)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ" (2018)
Барило О. С. - Дослідження впливу фібрину, збгаченого тромбоцитами (platelet rich fibrin, prf), на регенерацію тканин пародонта в експерименті, Канішина Т. М., Білошицька А. В. (2017)
Туланов Д. Ш. - Стоматологическая заболеваемость спортсменов олимпийского резерва, Хакимова З. К., Пулатов Н. Х. (2017)
Скрипникова Т. П. - Дифференциальная диагностика пузырно-сосудистого синдрома слизистой оболочки полости рта, Богашова Л. Я., Хмиль Т. А. (2017)
Скрипникова Т. П. - Обоснование модиикакации классификаций пульпитов, Хавалкина Л. М., Геранин С. И., Билоус С. В. (2017)
Заболотний Т. Д. - Ефективність застосування лікувальних заходів у пацієнтів із генералізованим пародонтитом на тлі цукрового діабету I типу з кардіоміопатією на окремі показники ротової рідини, Кордіяк О. Й., Шкребнюк Р. Ю. (2017)
Дієв Є. В. - УОТ роботи стоматологІв-ортопедів на імплантологічному прийомі. Знімні й умовно-знімні конструкції, Дієва Т. В., Лепський В. В., Лепський В. В., Лабунець В. А. (2017)
Лунькова Ю. С. - Симетричність динамічних змін суглобових дисків при внутрішніх розладах снщс за даними мрт, Тумакова О. Б., Новіков В. М. (2017)
Перепелова Т. В. - Особливості електропровідності й опору фіксуючих цементів для незнімних ортопедичних конструкцій, Міщенко С. В., Хміль Т. А., Хребор М. В., Силенко Ю. І., Соколенко В. М. (2017)
Чамата В. В. - Клінічна оцінка ускладнень при протезуванні непрямими реставрація ми фронтальної групи зубів (2017)
Фліс П. С. - Використання цефалометричного аналізу sassouni plus для оцінки ефективності лікування дистального прикусу ортодонтичним апаратом із рухомою похилою площиною, Філоненко В. В., Дорошенко Н. М. (2017)
Каськова Л. Ф. - Динаміка показників поширеності й інтенсивності карієсу зубів у дітей, які часто хворіють на гострі респіраторно-вірусні інфекції в процесі проведення профілактичних заходів, Павленкова О. С. (2017)
Костура В. Л. - Електрофоретична активність клітин букального епітелію при хронічному катаральному гінгівіті в дітей із надмірною масою тіла, Безвушко Е. В., Чухрай Н. Л. (2017)
Кривенко Л. С. - Взаємозв'язок стану прооксидантно-антиоксидантного балансу ротової рідини і хронічного гінгівіту в дітей на тлі атопічних хвороб (2017)
Ключковська Н. Р. - Роль гуманітарних і суспільних наук у вищій освіті:зарубіжний досвід (2017)
Литовченко І. Ю. - Вплив упровадження наукових розробок співробітників кафедри терапевтичної стоматології ВДНЗУ України "УМСА" на якість їхньої лікувальної роботи, Ніколішина Е. В., Петрушанко Т. О. (2017)
Труфанова В. П. - Роль практичного заняття у формуванні професійної компетенції лікаря за фахом "Дитяча стоматологія" (2017)
Нагайчук В. В. - Особливості діагностики, лікування і профілактики патологічних рубців щелепно-лицевої ділянки, Шкільняк Л. І. (2017)
Пачевська А. В. - Ускладнення при ортодонтичному лікуванні зубощелепних аномалій в дітей (огляд літератури), Філімонов Ю. В. (2017)
Петрушанко Т. О. - Застосування фізичних факторів у діагностиці та лікуванні стоматологічних хвороб за науковими розробками співробітників кафедри терапевтичної стоматології ВДНЗ України "УМСА", Литовченко І. Ю., Ніколішина Е. В. (2017)
До відома авторів (2017)
Сулим А. О. - Теоретично-експериментальні дослідження з впливу рухомого складу на за-лізничну колію. Частина 1. Описання процедури комплексних досліджень, Столєтов С. О., Третяк Е. В., Речкалов В. С., Хозя П. О. (2018)
Єжов Ю. В. - Дослідження технічного стану несучих металоконструкцій кузовів вагонів метрополітену моделі 81-717/714 та їх модифікацій, Павленко Ю. С., Войтенко О. І., Полулях С. М. (2018)
Войтенко О. І. - Дослідження модернізації вагонів метрополітену в Україні як альтернативи придбанню нового рухомого складу та порядку проведення робіт з модернізації (2018)
Єжов Ю. В. - Дослідження технічного стану несучих металоконструкцій кузовів вагонів типу Ема-502 Тбіліського метрополітену, Павленко Ю. С., Войтенко О. І., Полулях С. М. (2018)
Єжов Ю. В. - Удосконалення діючої системи продовження терміну експлуатації пасажирських вагонів, Павленко Ю. С., Войтенко О. І. (2018)
Єжов Ю. В. - Капітально-відновлювальний ремонт пасажирських вагонів локомотивної тяги як засіб забезпечення залізниць рейковим рухомим складом, Павленко Ю. С., Войтенко О. І., Речкалов В. С. (2018)
Єжов Ю. В. - Алгоритм відбору зразка пасажирського ваго-на локомотивної тяги для контрольних випробувань, Павленко Ю. С. (2018)
Єжов Ю. В. - Вантажні тепловози американського виробни-цтва для залізниць України, Павленко Ю. С. (2018)
Ільчишин В. В. - Теоретичні та експериментальні дослідження міцності інноваційної конструкції бункерного вагона, Стринжа А. М., Худієнко В .А., Федосов-Ніконов Д. В., Полулях В. М., Долінський С. В. (2018)
Гладких І. В. - Інновації від Іnnotrans 2018. Аналітичний огляд, Сулим А. О. (2018)
Сулим А. О. - Проблемні питання стандартиза-ції в галузі транспортного машинобудування для залізничного транспорту, Донченко А. В., Семко Ж. О. (2018)
Сулим А. О. - Встановлення умов обертання напіввагона моделі 12-7023-01 після деповського ремонту на коліях залізниць України, Столєтов С. О., Третяк Е. В. (2018)
Солових В. П. - Специфіка громадянської освіти державних службовців (2017)
Грибко О. В. - Громадський контроль як базовий інструмент забезпечення прозорості та відкритості системи публічного управління (2017)
Косенко А. В. - Застосування маркетингових комунікаційних технологій в державному управлінні (2017)
Левченко С. О. - Розвиток наукових уявлень щодо публічного управління у ХХ столітті (2017)
Дунаєв І. В. - Застосування компетентнісного підходу до забезпечення сталих модернізаційних перетворень в регіональній економічній політиці (2017)
Ульянченко Ю. О. - Концептуальні підходи до формування інститутів та інституціональних змін у реалізації державної політики в аграрній сфері, Свиридова Г. О. (2017)
Косенко В. В. - Державне регулювання логістичної сфери щодо забезпечення ефективної діяльності аграрних підприємств (2017)
Гібадуллін О. В. - Механізми державного регулювання інноваційного розвитку торгово-промислової сфери економіки України (2017)
Красников Є. В. - Шляхи вдосконалення структури органів державної влади Україні у сфері державного оборонного замовлення (2017)
Самофалова Т. О. - Активізація інноваційного потенціалу регіонів на основі державно–приватного партнерства (2017)
Крутій О. М. - Комунікативна компетентність як системоутворююча складова громадянської компетентності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (2017)
Непомнящий О. М. - Вплив реалізації проектів міжнародної фінансової допомоги в Україні на здійснення реформ (2017)
Карлов Т. В. - Засоби попередження конфліктів у взаємодії органів влади та громадськості на регіональному рівні (2017)
Семененко І. С. - Корпоративні цінності та їх специфіка в умовах сучасного публічного управління (2017)
Решевець І. В. - Напрями імплементації зарубіжного досвіду політико-адміністративного реформування (2017)
Мирна Н. В. - Організаційно–правове забезпечення реалізації проектів міжнародної технічної допомоги ЄС у сфері транспорту, Соколова В. В. (2017)
Полякова О. С. - Основні етапи становлення системи публічного управління правовою освітою в Україні (2017)
Рогова О. Г. - Правові аспекти інформатизації охорони здоров'я України (2017)
Бобков Ю. В. - Статистичний вимірювач коротких інтервалів часу, Панчик М. В. (2017)
Вдовиченко А. В. - Підвищення точності вимірювання активної потужності у разі значної реактивної складової, Туз Ю. М. (2017)
Синиця В. І. - Формування шаблонів фазових портретів кореляційної функції, Подрубайло М. В. (2017)
Алексейчук Л. Б. - Застосування вейвлет-перетворення для цифрової обробки спектрально динамічних характеристик біологічних об’єктів (2017)
Величко О. М. - Оцінка невизначеності під час калібрування генераторів фази на державному первинному еталоні кута зсуву фаз між двома напругами в основному діапазоні частот, Шевкун С. М., Куліш Ю. М., Добролюбова М. В. (2017)
Яремчук Н. А. - Використання нечіткої класифікації виду розподілу для вибірок малого об’єму, Cеменюк Р. С. (2017)
Володарський Є. Т. - Аналіз чутливості контрольних карт Шухарта, Добролюбова М. В., Клєвцова М. О. (2017)
Грекова М. Т. - Удосконалення технології термозміцнюючої обробки титанового сплаву, Кашенкова А. В., Калініна Н. Є., Мамчур С. І., Носова Т. В. (2017)
Грузин Н. В. - Оценка текстуры и свойств труб из сплава Ti-3Al-2.5V после горячей деформации прессованием, Вахрушева В. С. (2017)
Дороган В. В. - Ферроценсодержащие энергонасыщенные соединения как регуляторы скорости термического разложения перхлората аммония, Нестерова Е. Ю., Косицина Е. С. (2017)
Олишевский Г. С. - Обоснование метода утилизации теплоты системы кондиционирования для теплонасосной системы отопления, Олишевский И. Г. (2017)
Шашко Ю. А. - Застосування методу ротаційного розкочування для виготовлення великогабаритних днищ паливних баків ракет-носіїв, Кулик О. В., Убизький М. М. (2017)
Воробьев Л. И. - Калориметрическая система для измерения теплоёмкости конструкционных материалов, Декуша О. Л. (2017)
Харебов В. М. - Анализ вариантов построения систем энергообеспечения земли на поверхности луны, Сидорук В. О., Листов Д. С. (2017)
Зинченко С. В. - Планироване задач в системах реального времени, Зинченко В. П. (2017)
Пономаренко В. В. - Электромагнитное оружие, Корнеев К. Г., Таразанов О. О., Кузин Д. С. (2017)
Козир О. В. - Вимірювання нестаціонарної температури контактним методом (2017)
Ковальчук Л. Я. - Попередження рецидивів та реабілітація хворих, що перенесли тромбоз глибоких вен, Венгер І. К., Костів С. Я., Зарудна О. І. (2009)
Федорців О. Є. - Визначення неспецифічної резистентності організму дітей старшого дошкільного віку, Лучишин Н. Ю. (2009)
Швед М. І. - Новини з Європейського конгресу кардіологів (Барселона, 2009 р.), Липовецька С. Й. (2009)
Самогальська О. Є. - Клініко-біохімічні особливості перебігу хронічних захворювань печінки на фоні метаболічного синдрому, Лазарчук Т. Б., Олійник Н. М. (2009)
Мисула І. Р. - Клінічні ефекти магнітотерапії у хворих на післяінфарктний кардіосклероз, Левицька Л. В., Левицький І. Б., Коваль В. Б., Брикса Н. Я., Гнатко М. В., Калайджан-Савчук С. С., Гах Т. Т., Жеворонко Н. Б., Кучеренко В. М. (2009)
Денефіль О. В. - Показники електрокардіограм та кардіоваскулярних тестів у студентів з автономними дисфункціями при змінах медико-метеорологічної ситуації (2009)
Меленко С. Р. - Ендотеліальна дисфункція у хворих на ВІЛ-інфекцію/ СНІД, Москалюк В. Д. (2009)
Левицька Л. В. - Особливості медичної реабілітації хворих на інфаркт міокарда із супутнім остеоартрозом (2009)
Голяченко А. О. - Медична реабілітація на рівні лікаря загальної практики, Мисула І. Р., Коваль В. Б., Мартинюк В. М., Вахновський В. В. (2009)
Бабінець Л. С. - Трофологічні порушення при хронічному панкреатиті і чинники їх виникнення, Квасніцька О. С., Мігенько Л. М., Пінкевич О. С. (2009)
Швед М. І. - Імуномодулювальна здатність триовіту у хворих на хронічний гастродуоденіт та виразкову хворобу в поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом, Лихацька Г. В., Лихацька Т. В., Смачило І. В., Лихацька В. О., Дячина Т. А., Федчук М. А., Лихацька В. О. (2009)
Зима І. Я. - Ультразвукова характеристика патологічного венозного кровообігу у хворих на варикозну хворобу нижніх кінцівок, Луговий О. Б., П'ятничка О. З. (2009)
Швед М. І. - Корекція порушень кишкового мікробіоценозу у хворих на цукровий діабет 2 типу, Паламар Т. О., Смачило І. В., Наумова Л. В., Лихацька Т. В., Мазур Л. П., Лихацька Г. В., Боб А. О., Смачило І. І. (2009)
Мисула І. Р. - Нові підходи в діагностиці та лікуванні хворих з хронічним синовітом на санаторно-курортному етапі реабілітації, Бакалюк Т. Г., Мартинюк В. І., Вахновський В. В., Лавріненко О. М., Салайда І. М., Чопко Ю. М., Шиманська О. Ф., Шиманський В. О. (2009)
Гощинський В. Б. - Особливості регенераторного процесу в зоні кишкового шва під впливом ліофілізованого ксенодермоімплантата, Назарчук С. А. (2009)
Бобяк І. Г. - Вплив іонізованого випромінювання на захворюваність виразковою хворобою шлунка і дванадцятипалої кишки населення, що постійно проживає на радіаційно забруднених територіях Рівненської області, Шідловський В. О., Бобяк А. І. (2009)
Вакуленко Л. О. - Сучасні погляди на призначення масажу, Вакуленко Д. В., Прилуцька Г. В., Начас О. М., Левенець В. Г. (2009)
Корильчук Н. І. - Вивчення типологічних порушень харчової поведінки у пацієнтів х ознаками надмірної маси та ожиріння (2009)
Шкробот С. І. - Етапи реабілітації хворих із больовими синдромами при остеохондрозі шийного та поперекового відділів хребта, Гара І. І., Боронілова В. В., Бударна О. Ю., Зубак В. А. (2009)
Корнага С. І. - Ступінчаста терапія у хворих на туберкульоз легень (2009)
Швед М. І. - Роль лівого передсердя в аритмогенезі у хворих на інфаркт міокарда із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень, Маслій С. М., Гребеник М. В., Вівчар Н. М. (2009)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцінка структурної вікової перебудови стінки двадцятипалої кишки, Данів М. В., Гнатюк Л. В., Данилевич Ю. О. (2009)
Пасєчко Н. В. - Патологія щитоподібної залози та вагітність, Наумова Л. В., Геряк С. М., Мартинюк Л. П., Смачило І. В., Мазур Л. П., Голик І. В., Швед Л. В., Сидоренко О. Л., Сов’як І. В. (2009)
Давидов Д. М. - Стан тіол-дисульфідної системи як показник функціонального стану печінки хворих на гострий холецистит, Кадочников В. С., Волошенкова Н. Д., Надгірі Віжей (2009)
Шостак С. Є. - Ефективність Мебсину ретарду при лікуванні патології жовчовивідної системи (2009)
Чурпій І. К. - Реабілітація хворих, оперованих на органах черевної порожнини (2009)
Шідловський В. О. - Проблемні питання в лікуванні хворих із синдромом діабетичної стопи, Герасимчук П. О., Романів І. Б. (2009)
Мазур Л. П. - Корекція морфофункціонального стану печінки у хворих на цукровий діабет 2 типу та гепатоз, Мазур О. П., Мартинюк Л. П., Смачило І. В., Наумова Л. В., Пташкіна Л. В., Крикун С. С., Федчук М. А. (2009)
Швед М. І. - Зміни показників ендогенної інтоксикації у хворих на гелікобактерзалежний хронічний гастродуоденіт залежно від ступеня остеодефіциту, Лихацька Т. В., Кузьмінчук Н. М., Лихацька В. О. (2009)
Корильчук Н. І. - Аспекти корекції компенсаторної гіперінсулінемії та інсулінорезистентності у молодих жінок з ожирінням, Корильчук Т. Б., Боровик І. О., Боцюк Н. Є., Рибоконь С. С., Творко В. М., Мігенько Б. О. (2009)
Воронцов О. О. - Ефективність навчання вагітних жінок сучасним принципам грудного вигодовування, Боцюк Н. Є., Рябоконь С. С., Наконечна І. Є. (2009)
Боднар Р. Я. - Відмінності імунної реактивності організму при інфаркті міокарда залежно від рівня в крові сечової кислоти, Боднар Л. П., Боб А. О., Сиваківський М. А. (2009)
Мартинюк Л. П. - Особливості функції паращитоподібних залоз у хворих із хронічними хворобами нирок у додіалізному та діалізному періодах, Ружицька О. О. (2009)
Стародуб Є. М. - Дослідження взаємозв'язку між віком і частотою виникнення холестерозу жовчного міхура у хворих гастроентерологічного профілю, Шостак С. Є., Бачинський О. В. (2009)
Швед М. І. - Комбінована терапія дисфункції вегетативної нервової системи у хворих з метаболічним синдромом, Насалик Б. Г., Гурський В. Т., Прокопович О. А. (2009)
Швед М. І. - Особливості функціонального стану печінки у хворих в гострій стадії інфаркту міокарда, Прокопович О. А. (2009)
Мазур О. П. - Динаміка показників перекисного окиснення ліпідів під впливом лікування кандесартаном та корвітином у хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні із хронічними обструктивними захворюваннями легень (2009)
Боб А. О. - Клінічний досвід застосування формотеролу у хворих на бронхіальну астму, Боднар Л. П., Боднар Р. Я. (2009)
Левицька Л. В. - Особливості механо-електричних характеристик біологічноактивних точок у хворих на гострий інфаркт міокарда в поєднанні із остеоартрозом, Садлій О. Л., Наконечна Л. С., Шаст Л. В., Дейкало Г. П. (2009)
Савран В. Р. - Принципи хіміотерапії злоякісних пухлин (2009)
Смоланка І. І. - Досвід застосування неоад'ювантної хіміотерапії при лікуванні хворих на рак молочної залози, Скляр С. Ю., Костриба О. І., Іванкова О. М. (2009)
Смоланка І. І. - Оцінка ефективності неоад'ювантної протипухлинної терапії при лікуванні хворих на рак молочної залози. Аспекти ангіо- та морфогенезу, Скляр С. Ю., Югрінов О. Г., Ковальчук Є. Н. (2009)
Попович О. Ю. - Ендолімфатична хіміотерапія у лікуванні метастатичного раку молочної залози, Комендант В. В., Ісіков О. П. (2009)
Присташ Ю. Я. - Вплив параметрів терапевтичного протоколу на ефективність ад'ювантної хіміотерапії раку молочної залози, Савран В. В., Савран В. Р. (2009)
Свінціцький В. С. - Актуальні проблеми хіміотерапії хворих на злоякісні пухлини яєчника, Воробйова Л. І., Неспрядько С. В. (2009)
Володько Н. А. - Застосування модуляторів активності цитокінів пухлинного мікрооточення тамоксифену, інтерферону-a2b, німесуліду в лікуванні рецидивного поліхеморезистентного раку яєчників, Ломницька М. І., Левицька Н. М., Соломко Б. І., Головчак В. П. (2009)
Соломко Б. І. - Застосування хіміотерапевтичного компонента в комплексному лікуванні хворих з прогностично несприятливими морфологічними формами раку ендометрія, Володько Н. А., Левицька Н. М., Петрончак О. А., Зубарєва Н. А., Соломко О. Б. (2009)
Шевченко А. І. - Хіміотерапія у комбінації з високодозною тамоксифенотерапією місцеворозповсюдженого раку легень з урахуванням імуногістохімічного профілю пухлини, Каджоян А. В., Жданов В. В. (2009)
Лялькін С. А. - Порівняльний аналіз ефективності одночасної хіміопроменевої терапії і хіміотерапії препаратами другої лінії в лікуванні хворих на місцевопоширений недрібноклітинний рак легені, Майданевич Н. Н., Аскольський А. В., Кліманов М. Ю. (2009)
Кудрявець Ю. Й. - Механізми модифікації чутливості клітин раку легені людини до протипухлинних хіміопрепаратів за умов тривалої експозиції клітин з Альфа-інтерфероном, Бездєнєжних Н. О., Лихова О. О., Воронцова А. Л., Завелевич М. П., Фільченков О. О. (2009)
Ярема Р. Р. - Застосування інтраопераційної внутрішньо-черевної гіпертемічної хіміотерапії в комбінованому лікуванні місцевопоширеного та дисемінованого раку шлунка, Фецич Т. Г., Зубарєв М. Г., Огорчак М. А. (2009)
Бондар Г. В. - Спеціальне паліативне лікування неоперабельних хворих на рак прямої кишки, Башеєв В. Х., Золотухін С. Е., Семикоз Н. Г., Бєрєжной В. В., Осауленко Є. І., Понсе Прадо А. О., Пономаренко В. А., Мутик М. Г. (2009)
Зубарєв М. Г. - Перший досвід використання радіочастотної термоабляції у комбінації з регіонарною хіміотерапією в лікуванні хворих на колоректальний рак із метастазами в печінку, Фецич Т. Г., Ярема Р. Р., Ревура А. П., Березюк М. І., Милян Ю. П., Гарбар Н. Я. (2009)
Крячок І. А. - Позитронно-емісійна і комп'ютерна томографія в оцінці ефективності лікування хворих на злоякісні лімфоми, Титоренко І. Б., Сичова Т. В., Алексик О. М., Новосад О. І., Каднікова Т. В., Мартинчик А. В., Пастушенко Я. В., Філоненко К. С., Кущевий Є. В. (2009)
Кукушкіна М. М. - Низькодозовий циклофосфан в ад'ювантній терапії ІВ-ІІС стадії меланоми шкіри, Коровін С. І., Палівець А. Ю. (2009)
Палівець А. Ю. - Хіміотерапія у лікуванні хворих на саркоми м'яких тканин, Коровін С. І., Кукушкіна М. М. (2009)
Крячок І. А. - Терапія супроводу при поліхіміотерапії злоякісних новоутворень, Губарева Г. О., Тащієв Р. К., Титоренко І. Б., Алексик О. М., Лялькін С. А., Селюченко А. І. (2009)
Костюк О. Г. - Раціональна хіміотерапія при поверхневому раку сечового міхура (2009)
Кайряк О. В. - Використання препаратів кальцію як терапія супроводження при застосуванні хіміотерапії в онкологічних хворих, Лифар П. В. (2009)
Галайчук І. Й. - Особливості перебігу цукрового діабету в онкохворих, Крайничин Н. Я. (2009)
Жулкевич І. В. - Вміст мінералів у кістковій тканині поперекового відділу хребта при хронічному лімфолейкозі та лімфомах, Домбрович М. І., Шкробот Л. В., Кміта Г. Г., Скакун Л. М., Куцин М. Ф. (2009)
Title (2019)
Content (2019)
Дорофєєв М. - Тенденції інтегрування елементів системи космічної радіонавігації у засобах підвищення точності артилерійських боєприпасів, Сус С. (2019)
Кобзєв В. - Проблемні питання і перспективні шляхи забезпечення документування бойової роботи на бойових засобах зенітних ракетних систем (комплексів), Васильєв В., Доска О., Фоменко Д. (2019)
Бондаренко С. - Smart Grid в забезпеченні інтелектуалізації енергосистеми України (2019)
Ігнатенко А. В. - Аналіз процесу становлення внутрішнього аудиту в Міністерстві обороні України, Лисенко М. В., Лойшин А. А., Мазка С. А. (2019)
Коцюруба В. І. - Обґрунтування доцільності використання способу повітряної розвідки районів інтенсивного застосування мінної зброї, Цибуля С. А., Рибалко В. В. (2019)
Ткач М. - Можливості та загрози для України в умовах світових глобалізаційних процесів (2019)
Остапець О. - Вибір узагальнених показників для оцінювання розвитку Збройних Сил України (2019)
Мельников О. Ф. - Концепция диагностики иммунной недостаточности на основе определения защитных белков в секретах, Заболотный Д. И., Шматко В. И., Бредун А. Ю. (2011)
Лисяный Н. И. - Иммунная регуляция функции стволовых нервных клеток взрослого головного мозга (2011)
Курченко А. І. - Оцінка ефективності імуномодулятора ербісол ультрафарм в комплексній терапії хронічної рецедивуючої урогенітальної герпесвірусної інфекції у жінок, Свідро О. В., Кащенко І. М. (2011)
Малашевська Н. М. - Особливості цитокінової ланки імунітету залежно від форми та перебігу хронічного гломерулонефритуз нефротичним синдромом, Дрыянська В. Є., Драннык Г. М., Величко М. Б., Савченко В. С., Непомнящий В. М., Ліксунова Л. О. (2011)
Драннік Г. М. - Судинний ендотеліальний фактор росту сім’яної плазми та показники астенозооспермії та тератозооспермії у хворих на хронічний простатит, ускладнений екскреторно - токсичним безпліддям, Порошина Т. В., Добровольська Л. І. (2011)
Пашковська Н. В. - Роль порушень цитокінової регуляції імунної відповіді у розвитку ендотеліальної дисфункції при цукровому діабеті типу 2, Курченко А. І., Пашковський В. М., Кривич В. О. (2011)
Бичкова Н. Г. - Імунопатогенетична роль цитокінів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із метаболічним синдромом, Бичкова С. А., Красюк О. А. (2011)
Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні питання клінічної і лабораторної імунології, алергології та імунореабілітації",м. Київ, 12 - 13 квітня 2011 р. Тези доповідей (2011)
Вступне Слово (2018)
Шумило М. Є. - Держава як суб’єкт юридичної відповідальності перед людиною у кримінальному процесі, Андрушко О. В. (2018)
Кучинська О. П. - Актуальні питання пред’явлення та вирішення цивільного позову в кримінальному провадженні: системний аналіз, Циганюк Ю. В. (2018)
Гловюк І. В. - Проблеми доступу сторони захисту до результатів негласних слідчих (розшукових) дій, Марченко Т. Ю. (2018)
Аленін Ю. П. - Проблемні питання продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, Малахова О. В. (2018)
Капліна О. В. - Проблеми визначення компетенції слідчого та прокурора на етапі закінчення досудового розслідування (2018)
Погорецький М. А. - Негласні слідчі (розшукові) дії як засоби отримання доказів: окремі проблемні питання, Старенький О. С. (2018)
Сергєєва Д. Б. - Взаємодія слідчих та оперативних працівників при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій (2018)
Кравченко С. І. - Перегляд судових рішень у кримінальному процесі України як реалізація принципу restitutio in integrum, Яновська О. Г. (2018)
Лобойко Л. М. - Письмове касаційне провадження в кримінальному процесі України, Глинська Н. В. (2018)
Нор В. Т. - Порядок провадження за нововиявленими або виключними обставинами у кримінальному судочинстві України: проблеми правового регулювання і правозастосування, Бобечко Н. Р. (2018)
Корнякова Т. В. - Кримінологічне значення соціальних протиріч у системі криміногенної детермінації в умовах демократичного суспільства, Юзікова Н. С. (2018)
Перун Т. С. - Інформаційна безпека країн Європейського Союзу: проблеми та перспективи правового регулювання (2018)
Витяг з рішення Європейського суду з прав людини від 12 березня 2009 р. у справі "Вергельський проти України” (2018)
Щодо процесуального порядку реалізації права особи на відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду (2018)
Щодо істотних порушень кримінального процесуального закону, які перешкодили суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення (2018)
Щодо вжиття заходів індивідуального та загального характеру для виконання рішення Європейського суду з прав людини, яким констатовано порушення Україною Конвенції (2018)
Калюга К. В. - Криміналістикою покликаний (присвячується до 70-річчя від дня народження видатного вченого-криміналіста Віталія Лукашевича) (2018)
Вихідні дані (2018)
Вступне слово (2019)
Васильєва В. А. - Проблеми регулювання цивільно-правового договору: теоретичні та практичні аспекти (2019)
Крупчан О. Д. - Договірне регулювання приватноправових відносин в умовах євроінтеграційних процесів в Україні, Гриняк А. Б., Пленюк М. Д. (2019)
Федорченко Н. В. - Договірні зобов’язання з надання послуг у вітчизняному праві: розвиток та перспективи (2019)
Knieper Р. - Das konzept der handlungsfreiheit im ukrainischen und deutschen zivilrecht (2019)
Калаур І. Р. - Відповідальність сторін за порушення договірних зобов’язань із постачання цифрового контенту, Стахира Г. М. (2019)
Погрібний С. О. - Задоволення вимог кредитора спадкоємцями боржника за грошовими зобов’язаннями: обрання ефективного способу судового захисту (2019)
Бичкова С. С. - Визнання спадщини відумерлою: новелізація правового інституту за останні 15 років (2019)
Боднар Т. В. - Проблеми застосування норм Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів до регулювання сімейних відносин (2019)
Борисова В. І. - Проблемні питання форм сімейного влаштування дитини, що залишилася без батьківського піклування, за законодавством України (2019)
Іншин М. І. - Система джерел трудового права України: проблема гармонійного поєднання приватного і публічного, Ярошенко О. М. (2019)
Притика Ю. Д. - Розвиток приватних засад у цивільному процесі, Василина Н. В. (2019)
Сулейменов М. - Доктрина приватного права у Казахстані: становлення, проблеми, перспективи розвитку (2019)
Беешу С. - Правова природа володіння (2019)
Цолль Ф. - Академічний проект директиви про посередницькі он-лайн платформи – новий законодавчий інструмент договірного права Європейського Союзу, Саванець Л. М. (2019)
Фоварк-Коссон Б. - Історія реформи французького договірного права (2019)
Висновки та рекомендації з актуальної теми (2019)
Вибрана бібліографія з актуальної теми: "Національна доктрина приватного права: система приватного права, розвиток основних інститутів” (2019)
Бем М. В. - Відповідальність за порушення законодавства про захист персональних даних: проблеми відповідності законодавства України вимогам регламенту Європейського Союзу щодо захисту персональних даних (GDPR), Городиський І. М. (2019)
Ободовський О. В. - Про застосування статей про кримінальну відповідальність за бандитизм та за створення злочинної організації (2019)
Данілов А. І. - Контроль арбітражного керуючого за задоволенням вимог кредиторів за зобов’язаннями, на які не поширюється дія мораторію (2019)
Городовенко В. В. - Міжгалузеве дослідження проблем судового захисту публічних інтересів – актуальний напрям розвитку інтегративної юриспруденції (2019)
Витяг із рішення Європейського суду з прав людини від 24 листопада 2011 р. у справі "Загородній проти України” (2019)
Про предметну юрисдикцію спору за позовом про стягнення надмірно сплачених митних платежів (2019)
Вихідні дані (2019)
Дьяченко П. А. - Клетки TH17 и их роль в возникновении аутоиммунных заболеваний (обзор литературы), Дьяченко А. Г. (2011)
Дранник Г. Н. - Повышение in vitro под влиянием Иммуномакса (АНСС - active hexose correlated compound) - функциональной активности мононуклеарных клеток периферической крови пациентов с часто рецидивирующим герпесом HVS-1,2 (обзор литературы и собственные данные), Курченко А. И., Савченко В. С., Федорук ГВ., Тарасова И. И., Деркач М. И. (2011)
Тимченко М. Д. - Клітинні фактори імунітету в ротоглотковому секреті та концентрація мікроелементів крові при експериментальному хронічному риніті, Андрусишина І. М., Мельников О. Ф. (2011)
Гордиенко А. И. - Антиэндотоксиновый иммунный статус больных метаболическим синдромом с различными клиническими проявлениями кардиоваскулярной патологии, Ушаков А. В., Белоглазов В. А., Стилиди М. И., Бакова А. А., Химич Н. В. (2011)
Гербалі О. Ю. - Аналіз ефективності застосування циклоферону у передопераційній підготовці хворих з післяопераційними вентральними грижами живота, Гордієнко А. І., Білоглазов В. О. (2011)
Гордиенко А. И. - Влияние некоторых физико-химических факторовна взаимодействие полиреактивных иммуноглобулиновс белковыми и гликолипидными антигенами, Химич Н. В., Белоглазов В. А. (2011)
Тищенко О. Ф. - Експериментальне дослідження біологічно-активної дії препаратів на основі природної сировини для детоксикації організму, Тищенко О. О., Кузнецов О. Г. (2011)
Бичкова Н. Г. - Комплексна оцінка показників імунної системи у хворих на алопецію, Степаненко В. І., Попова І. О. (2011)
Храновская Н. Н. - Особенности изменения состояния иммунной системы больных не мелкоклеточным раком легкого под влиянием иммунотерапии дендритными клетками, нагруженными опухолевыми антигенами, Скачкова О. В., Ситько В. В., Совенко В. М., Швец Ю. В., Свергун Н. Н., Завелевич М. П., Жукова В. М., Чечина Д. Э. (2011)
Трунова О. А. - Особенности иммунного статуса бесплодных женщин, Гюльмамедова И. Д., Куляс В. М. (2011)
Дитятковська Є. М. - Динаміка цитокинів у хворих на поліноз під впливом різних курсів АСІТ (2011)
Драннік Г. М. - Ефекти фактора росту ендотелія судин сім’яної плазмина показники астенозооспермії та тератозоосперміїу хворих на хронічний простатит, ускладнений екскреторно - токсичним безпліддям, Порошина Т. В., Добровольська Л. I. (2011)
Федорова Н. А. - Психосоматческие аспекты рецидивирования хронических инфекций, вызванных вирусами герпеса I, II, VI типов у женщин и девушек-подростков (2011)
Бичков О. А. - Особливості системного імунітету у хворих із есенціальною гіпертензією (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського