Гришко Ю. - Розвиток рухових якостей студентів технічних університетів засобами настільного тенісу в позааудиторній діяльності (2018)
Коваленко Н. - Формування дослідницької компетентності майбутніх учителів у навчально-науковому педагогічному проекті (2018)
Lola Yu. - Student centeredness and academic integrity as the basis of modern education system (2018)
Мовчан Т. - Науково-дослідницька компетентність у складі ключових компетентностей іноземних студентів-філологів (2018)
Моренко О. - Критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх соціальних працівників до професійного самовдосконалення (2018)
Полякова Г. - Оцінка якості освітньої програми на основі кваліметричного підходу в закладі вищої освіти, Ачкасова С. (2018)
Романюк І. - Педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних педагогів до організації культурно- дозвіллєвої діяльності (2018)
Саблук О. - Когнітивно-компетентнісний критерій сформованості професійної компетентності майбутніх агентів комерційної діяльності (2018)
Статівка А. - Писемне наукове мовлення іноземних магістрантів-філологів: рівень сформованості та можливості навчання (на матеріалі окремих структурних частин дипломної роботи) (2018)
Сяська І. - До проблеми впровадження компетентнісного підходу у процес фахової підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін (2018)
Тао Жуй. - Теоретико-методологічні основи формування педагогічної майстерності студентів-вокалістів (2018)
Us M. - Social partnership as a necessary condition for internal education quality assurance in the higher education institution (2018)
Фаст О. - Методологічні орієнтири формування педагогічної самоефективності майбутніх учителів у контексті викликів освітньої реформи (2018)
Федірчик Т. - Система формування професійно-педагогічного іміджу майбутніх викладачів вищої школи, Нікула Н. (2018)
Хань Ле. - Експериментальне впровадження методики формування поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва на основі стильового підходу (2018)
Чень Кай. - Теоретичні аспекти виконавсько-просвітницької підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва (2018)
Шандра Н. - Етапи і вправи для формування англомовної лексичної компетентності у професійно орієнтованому писемному спілкуванні майбутніх фахівців з інформаційних технологій (2018)
Yermolenko O. - Analysis of internal quality assurance practices in the best universities of the world, Hryhorieva Yu. (2018)
Зорочкіна Т. - Теоретичні засади розвитку системи неперервної педагогічної освіти у Великій Британії (2018)
Kozlov D. - Innovative culture of future education institution manager in the foreign scientific discourse (2018)
Орос І. - Організація навчання дорослих у Великій Британії на основі емпіричних моделей (2018)
Новікова Н. - Шкільна біологічна освіта в Україні на початку ХХІ століття (2018)
Рябуха І. - Роль випускників Київської академії в розвитку морської освіти в Україні (XVIII–XІX століття) (2018)
Бондаренко Ю. - Корекційний вплив музичної діяльності на розвиток особистості дошкільника зі зниженим зором (2018)
Власенко І. - Педагогічні умови формування дій з м’ячем у дітей молодшого шкільного віку, Харченко С., Красілов А. (2018)
Максименко А. - Особливості викладання українського фольклорного танцю (2018)
Омельяненко З. - Вікові особливості молодших школярів у контексті формування музично-танцювальної діяльності (2018)
Мельник А. - Управління ресурсами території в контексті європейської та національної політики регіонального розвитку (2018)
Мельник В. - Інвестиційне забезпечення аграрного сектору: розширення можливостей для України, Погріщук О. (2018)
Погріщук Б. - Науково-інноваційна сфера як об’єкт формування інноваційної інфраструктури розвитку сучасного суспільства, Хвічія-Дуве Г. (2018)
Ткаченко Н. - Науково-методичний підхід до кількісного оцінювання впливу функціонування банків з участю транснаціонального банківського капіталу на банківську систему України, Момот О. (2018)
Дем’янюк О. - Міжнародна допомога у забезпеченні фінансування сталого розвитку (2018)
Чурута І. - Інвестиційні рейтинги та їхній влив на інвестиційний імідж країни (2018)
Ясишена В. - Аналіз дисертаційних досліджень, присвячених проблемам обліку, аналізу і аудиту нематеріальних активів в Україні (2018)
Безверхий К. - Економетрична модель оцінки якості інтегрованої звітності (2018)
Муравський В. - Місце та роль облікових фахівців у структурі автоматизованої бухгалтерії (2018)
Аверкін Я. - Організація управлінського обліку на прикладі підприємств пивоварної галузі (2018)
Шиманська О. - Теоретичний вимір оптимальних контрактів (Нобелівська премія з економіки 2016 р. - Олівер Харт і Бенгт Хольмстрем) (2018)
Наші автори (2018)
Annotation (2018)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ" (2018)
Барило О. С. - Дослідження впливу фібрину, збгаченого тромбоцитами (platelet rich fibrin, prf), на регенерацію тканин пародонта в експерименті, Канішина Т. М., Білошицька А. В. (2017)
Туланов Д. Ш. - Стоматологическая заболеваемость спортсменов олимпийского резерва, Хакимова З. К., Пулатов Н. Х. (2017)
Скрипникова Т. П. - Дифференциальная диагностика пузырно-сосудистого синдрома слизистой оболочки полости рта, Богашова Л. Я., Хмиль Т. А. (2017)
Скрипникова Т. П. - Обоснование модиикакации классификаций пульпитов, Хавалкина Л. М., Геранин С. И., Билоус С. В. (2017)
Заболотний Т. Д. - Ефективність застосування лікувальних заходів у пацієнтів із генералізованим пародонтитом на тлі цукрового діабету I типу з кардіоміопатією на окремі показники ротової рідини, Кордіяк О. Й., Шкребнюк Р. Ю. (2017)
Дієв Є. В. - УОТ роботи стоматологІв-ортопедів на імплантологічному прийомі. Знімні й умовно-знімні конструкції, Дієва Т. В., Лепський В. В., Лепський В. В., Лабунець В. А. (2017)
Лунькова Ю. С. - Симетричність динамічних змін суглобових дисків при внутрішніх розладах снщс за даними мрт, Тумакова О. Б., Новіков В. М. (2017)
Перепелова Т. В. - Особливості електропровідності й опору фіксуючих цементів для незнімних ортопедичних конструкцій, Міщенко С. В., Хміль Т. А., Хребор М. В., Силенко Ю. І., Соколенко В. М. (2017)
Чамата В. В. - Клінічна оцінка ускладнень при протезуванні непрямими реставрація ми фронтальної групи зубів (2017)
Фліс П. С. - Використання цефалометричного аналізу sassouni plus для оцінки ефективності лікування дистального прикусу ортодонтичним апаратом із рухомою похилою площиною, Філоненко В. В., Дорошенко Н. М. (2017)
Каськова Л. Ф. - Динаміка показників поширеності й інтенсивності карієсу зубів у дітей, які часто хворіють на гострі респіраторно-вірусні інфекції в процесі проведення профілактичних заходів, Павленкова О. С. (2017)
Костура В. Л. - Електрофоретична активність клітин букального епітелію при хронічному катаральному гінгівіті в дітей із надмірною масою тіла, Безвушко Е. В., Чухрай Н. Л. (2017)
Кривенко Л. С. - Взаємозв'язок стану прооксидантно-антиоксидантного балансу ротової рідини і хронічного гінгівіту в дітей на тлі атопічних хвороб (2017)
Ключковська Н. Р. - Роль гуманітарних і суспільних наук у вищій освіті:зарубіжний досвід (2017)
Литовченко І. Ю. - Вплив упровадження наукових розробок співробітників кафедри терапевтичної стоматології ВДНЗУ України "УМСА" на якість їхньої лікувальної роботи, Ніколішина Е. В., Петрушанко Т. О. (2017)
Труфанова В. П. - Роль практичного заняття у формуванні професійної компетенції лікаря за фахом "Дитяча стоматологія" (2017)
Нагайчук В. В. - Особливості діагностики, лікування і профілактики патологічних рубців щелепно-лицевої ділянки, Шкільняк Л. І. (2017)
Пачевська А. В. - Ускладнення при ортодонтичному лікуванні зубощелепних аномалій в дітей (огляд літератури), Філімонов Ю. В. (2017)
Петрушанко Т. О. - Застосування фізичних факторів у діагностиці та лікуванні стоматологічних хвороб за науковими розробками співробітників кафедри терапевтичної стоматології ВДНЗ України "УМСА", Литовченко І. Ю., Ніколішина Е. В. (2017)
До відома авторів (2017)
Сулим А. О. - Теоретично-експериментальні дослідження з впливу рухомого складу на за-лізничну колію. Частина 1. Описання процедури комплексних досліджень, Столєтов С. О., Третяк Е. В., Речкалов В. С., Хозя П. О. (2018)
Єжов Ю. В. - Дослідження технічного стану несучих металоконструкцій кузовів вагонів метрополітену моделі 81-717/714 та їх модифікацій, Павленко Ю. С., Войтенко О. І., Полулях С. М. (2018)
Войтенко О. І. - Дослідження модернізації вагонів метрополітену в Україні як альтернативи придбанню нового рухомого складу та порядку проведення робіт з модернізації (2018)
Єжов Ю. В. - Дослідження технічного стану несучих металоконструкцій кузовів вагонів типу Ема-502 Тбіліського метрополітену, Павленко Ю. С., Войтенко О. І., Полулях С. М. (2018)
Єжов Ю. В. - Удосконалення діючої системи продовження терміну експлуатації пасажирських вагонів, Павленко Ю. С., Войтенко О. І. (2018)
Єжов Ю. В. - Капітально-відновлювальний ремонт пасажирських вагонів локомотивної тяги як засіб забезпечення залізниць рейковим рухомим складом, Павленко Ю. С., Войтенко О. І., Речкалов В. С. (2018)
Єжов Ю. В. - Алгоритм відбору зразка пасажирського ваго-на локомотивної тяги для контрольних випробувань, Павленко Ю. С. (2018)
Єжов Ю. В. - Вантажні тепловози американського виробни-цтва для залізниць України, Павленко Ю. С. (2018)
Ільчишин В. В. - Теоретичні та експериментальні дослідження міцності інноваційної конструкції бункерного вагона, Стринжа А. М., Худієнко В .А., Федосов-Ніконов Д. В., Полулях В. М., Долінський С. В. (2018)
Гладких І. В. - Інновації від Іnnotrans 2018. Аналітичний огляд, Сулим А. О. (2018)
Сулим А. О. - Проблемні питання стандартиза-ції в галузі транспортного машинобудування для залізничного транспорту, Донченко А. В., Семко Ж. О. (2018)
Сулим А. О. - Встановлення умов обертання напіввагона моделі 12-7023-01 після деповського ремонту на коліях залізниць України, Столєтов С. О., Третяк Е. В. (2018)
Солових В. П. - Специфіка громадянської освіти державних службовців (2017)
Грибко О. В. - Громадський контроль як базовий інструмент забезпечення прозорості та відкритості системи публічного управління (2017)
Косенко А. В. - Застосування маркетингових комунікаційних технологій в державному управлінні (2017)
Левченко С. О. - Розвиток наукових уявлень щодо публічного управління у ХХ столітті (2017)
Дунаєв І. В. - Застосування компетентнісного підходу до забезпечення сталих модернізаційних перетворень в регіональній економічній політиці (2017)
Ульянченко Ю. О. - Концептуальні підходи до формування інститутів та інституціональних змін у реалізації державної політики в аграрній сфері, Свиридова Г. О. (2017)
Косенко В. В. - Державне регулювання логістичної сфери щодо забезпечення ефективної діяльності аграрних підприємств (2017)
Гібадуллін О. В. - Механізми державного регулювання інноваційного розвитку торгово-промислової сфери економіки України (2017)
Красников Є. В. - Шляхи вдосконалення структури органів державної влади Україні у сфері державного оборонного замовлення (2017)
Самофалова Т. О. - Активізація інноваційного потенціалу регіонів на основі державно–приватного партнерства (2017)
Крутій О. М. - Комунікативна компетентність як системоутворююча складова громадянської компетентності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (2017)
Непомнящий О. М. - Вплив реалізації проектів міжнародної фінансової допомоги в Україні на здійснення реформ (2017)
Карлов Т. В. - Засоби попередження конфліктів у взаємодії органів влади та громадськості на регіональному рівні (2017)
Семененко І. С. - Корпоративні цінності та їх специфіка в умовах сучасного публічного управління (2017)
Решевець І. В. - Напрями імплементації зарубіжного досвіду політико-адміністративного реформування (2017)
Мирна Н. В. - Організаційно–правове забезпечення реалізації проектів міжнародної технічної допомоги ЄС у сфері транспорту, Соколова В. В. (2017)
Полякова О. С. - Основні етапи становлення системи публічного управління правовою освітою в Україні (2017)
Рогова О. Г. - Правові аспекти інформатизації охорони здоров'я України (2017)
Бобков Ю. В. - Статистичний вимірювач коротких інтервалів часу, Панчик М. В. (2017)
Вдовиченко А. В. - Підвищення точності вимірювання активної потужності у разі значної реактивної складової, Туз Ю. М. (2017)
Синиця В. І. - Формування шаблонів фазових портретів кореляційної функції, Подрубайло М. В. (2017)
Алексейчук Л. Б. - Застосування вейвлет-перетворення для цифрової обробки спектрально динамічних характеристик біологічних об’єктів (2017)
Величко О. М. - Оцінка невизначеності під час калібрування генераторів фази на державному первинному еталоні кута зсуву фаз між двома напругами в основному діапазоні частот, Шевкун С. М., Куліш Ю. М., Добролюбова М. В. (2017)
Яремчук Н. А. - Використання нечіткої класифікації виду розподілу для вибірок малого об’єму, Cеменюк Р. С. (2017)
Володарський Є. Т. - Аналіз чутливості контрольних карт Шухарта, Добролюбова М. В., Клєвцова М. О. (2017)
Грекова М. Т. - Удосконалення технології термозміцнюючої обробки титанового сплаву, Кашенкова А. В., Калініна Н. Є., Мамчур С. І., Носова Т. В. (2017)
Грузин Н. В. - Оценка текстуры и свойств труб из сплава Ti-3Al-2.5V после горячей деформации прессованием, Вахрушева В. С. (2017)
Дороган В. В. - Ферроценсодержащие энергонасыщенные соединения как регуляторы скорости термического разложения перхлората аммония, Нестерова Е. Ю., Косицина Е. С. (2017)
Олишевский Г. С. - Обоснование метода утилизации теплоты системы кондиционирования для теплонасосной системы отопления, Олишевский И. Г. (2017)
Шашко Ю. А. - Застосування методу ротаційного розкочування для виготовлення великогабаритних днищ паливних баків ракет-носіїв, Кулик О. В., Убизький М. М. (2017)
Воробьев Л. И. - Калориметрическая система для измерения теплоёмкости конструкционных материалов, Декуша О. Л. (2017)
Харебов В. М. - Анализ вариантов построения систем энергообеспечения земли на поверхности луны, Сидорук В. О., Листов Д. С. (2017)
Зинченко С. В. - Планироване задач в системах реального времени, Зинченко В. П. (2017)
Пономаренко В. В. - Электромагнитное оружие, Корнеев К. Г., Таразанов О. О., Кузин Д. С. (2017)
Козир О. В. - Вимірювання нестаціонарної температури контактним методом (2017)
Ковальчук Л. Я. - Попередження рецидивів та реабілітація хворих, що перенесли тромбоз глибоких вен, Венгер І. К., Костів С. Я., Зарудна О. І. (2009)
Федорців О. Є. - Визначення неспецифічної резистентності організму дітей старшого дошкільного віку, Лучишин Н. Ю. (2009)
Швед М. І. - Новини з Європейського конгресу кардіологів (Барселона, 2009 р.), Липовецька С. Й. (2009)
Самогальська О. Є. - Клініко-біохімічні особливості перебігу хронічних захворювань печінки на фоні метаболічного синдрому, Лазарчук Т. Б., Олійник Н. М. (2009)
Мисула І. Р. - Клінічні ефекти магнітотерапії у хворих на післяінфарктний кардіосклероз, Левицька Л. В., Левицький І. Б., Коваль В. Б., Брикса Н. Я., Гнатко М. В., Калайджан-Савчук С. С., Гах Т. Т., Жеворонко Н. Б., Кучеренко В. М. (2009)
Денефіль О. В. - Показники електрокардіограм та кардіоваскулярних тестів у студентів з автономними дисфункціями при змінах медико-метеорологічної ситуації (2009)
Меленко С. Р. - Ендотеліальна дисфункція у хворих на ВІЛ-інфекцію/ СНІД, Москалюк В. Д. (2009)
Левицька Л. В. - Особливості медичної реабілітації хворих на інфаркт міокарда із супутнім остеоартрозом (2009)
Голяченко А. О. - Медична реабілітація на рівні лікаря загальної практики, Мисула І. Р., Коваль В. Б., Мартинюк В. М., Вахновський В. В. (2009)
Бабінець Л. С. - Трофологічні порушення при хронічному панкреатиті і чинники їх виникнення, Квасніцька О. С., Мігенько Л. М., Пінкевич О. С. (2009)
Швед М. І. - Імуномодулювальна здатність триовіту у хворих на хронічний гастродуоденіт та виразкову хворобу в поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом, Лихацька Г. В., Лихацька Т. В., Смачило І. В., Лихацька В. О., Дячина Т. А., Федчук М. А., Лихацька В. О. (2009)
Зима І. Я. - Ультразвукова характеристика патологічного венозного кровообігу у хворих на варикозну хворобу нижніх кінцівок, Луговий О. Б., П'ятничка О. З. (2009)
Швед М. І. - Корекція порушень кишкового мікробіоценозу у хворих на цукровий діабет 2 типу, Паламар Т. О., Смачило І. В., Наумова Л. В., Лихацька Т. В., Мазур Л. П., Лихацька Г. В., Боб А. О., Смачило І. І. (2009)
Мисула І. Р. - Нові підходи в діагностиці та лікуванні хворих з хронічним синовітом на санаторно-курортному етапі реабілітації, Бакалюк Т. Г., Мартинюк В. І., Вахновський В. В., Лавріненко О. М., Салайда І. М., Чопко Ю. М., Шиманська О. Ф., Шиманський В. О. (2009)
Гощинський В. Б. - Особливості регенераторного процесу в зоні кишкового шва під впливом ліофілізованого ксенодермоімплантата, Назарчук С. А. (2009)
Бобяк І. Г. - Вплив іонізованого випромінювання на захворюваність виразковою хворобою шлунка і дванадцятипалої кишки населення, що постійно проживає на радіаційно забруднених територіях Рівненської області, Шідловський В. О., Бобяк А. І. (2009)
Вакуленко Л. О. - Сучасні погляди на призначення масажу, Вакуленко Д. В., Прилуцька Г. В., Начас О. М., Левенець В. Г. (2009)
Корильчук Н. І. - Вивчення типологічних порушень харчової поведінки у пацієнтів х ознаками надмірної маси та ожиріння (2009)
Шкробот С. І. - Етапи реабілітації хворих із больовими синдромами при остеохондрозі шийного та поперекового відділів хребта, Гара І. І., Боронілова В. В., Бударна О. Ю., Зубак В. А. (2009)
Корнага С. І. - Ступінчаста терапія у хворих на туберкульоз легень (2009)
Швед М. І. - Роль лівого передсердя в аритмогенезі у хворих на інфаркт міокарда із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень, Маслій С. М., Гребеник М. В., Вівчар Н. М. (2009)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцінка структурної вікової перебудови стінки двадцятипалої кишки, Данів М. В., Гнатюк Л. В., Данилевич Ю. О. (2009)
Пасєчко Н. В. - Патологія щитоподібної залози та вагітність, Наумова Л. В., Геряк С. М., Мартинюк Л. П., Смачило І. В., Мазур Л. П., Голик І. В., Швед Л. В., Сидоренко О. Л., Сов’як І. В. (2009)
Давидов Д. М. - Стан тіол-дисульфідної системи як показник функціонального стану печінки хворих на гострий холецистит, Кадочников В. С., Волошенкова Н. Д., Надгірі Віжей (2009)
Шостак С. Є. - Ефективність Мебсину ретарду при лікуванні патології жовчовивідної системи (2009)
Чурпій І. К. - Реабілітація хворих, оперованих на органах черевної порожнини (2009)
Шідловський В. О. - Проблемні питання в лікуванні хворих із синдромом діабетичної стопи, Герасимчук П. О., Романів І. Б. (2009)
Мазур Л. П. - Корекція морфофункціонального стану печінки у хворих на цукровий діабет 2 типу та гепатоз, Мазур О. П., Мартинюк Л. П., Смачило І. В., Наумова Л. В., Пташкіна Л. В., Крикун С. С., Федчук М. А. (2009)
Швед М. І. - Зміни показників ендогенної інтоксикації у хворих на гелікобактерзалежний хронічний гастродуоденіт залежно від ступеня остеодефіциту, Лихацька Т. В., Кузьмінчук Н. М., Лихацька В. О. (2009)
Корильчук Н. І. - Аспекти корекції компенсаторної гіперінсулінемії та інсулінорезистентності у молодих жінок з ожирінням, Корильчук Т. Б., Боровик І. О., Боцюк Н. Є., Рибоконь С. С., Творко В. М., Мігенько Б. О. (2009)
Воронцов О. О. - Ефективність навчання вагітних жінок сучасним принципам грудного вигодовування, Боцюк Н. Є., Рябоконь С. С., Наконечна І. Є. (2009)
Боднар Р. Я. - Відмінності імунної реактивності організму при інфаркті міокарда залежно від рівня в крові сечової кислоти, Боднар Л. П., Боб А. О., Сиваківський М. А. (2009)
Мартинюк Л. П. - Особливості функції паращитоподібних залоз у хворих із хронічними хворобами нирок у додіалізному та діалізному періодах, Ружицька О. О. (2009)
Стародуб Є. М. - Дослідження взаємозв'язку між віком і частотою виникнення холестерозу жовчного міхура у хворих гастроентерологічного профілю, Шостак С. Є., Бачинський О. В. (2009)
Швед М. І. - Комбінована терапія дисфункції вегетативної нервової системи у хворих з метаболічним синдромом, Насалик Б. Г., Гурський В. Т., Прокопович О. А. (2009)
Швед М. І. - Особливості функціонального стану печінки у хворих в гострій стадії інфаркту міокарда, Прокопович О. А. (2009)
Мазур О. П. - Динаміка показників перекисного окиснення ліпідів під впливом лікування кандесартаном та корвітином у хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні із хронічними обструктивними захворюваннями легень (2009)
Боб А. О. - Клінічний досвід застосування формотеролу у хворих на бронхіальну астму, Боднар Л. П., Боднар Р. Я. (2009)
Левицька Л. В. - Особливості механо-електричних характеристик біологічноактивних точок у хворих на гострий інфаркт міокарда в поєднанні із остеоартрозом, Садлій О. Л., Наконечна Л. С., Шаст Л. В., Дейкало Г. П. (2009)
Савран В. Р. - Принципи хіміотерапії злоякісних пухлин (2009)
Смоланка І. І. - Досвід застосування неоад'ювантної хіміотерапії при лікуванні хворих на рак молочної залози, Скляр С. Ю., Костриба О. І., Іванкова О. М. (2009)
Смоланка І. І. - Оцінка ефективності неоад'ювантної протипухлинної терапії при лікуванні хворих на рак молочної залози. Аспекти ангіо- та морфогенезу, Скляр С. Ю., Югрінов О. Г., Ковальчук Є. Н. (2009)
Попович О. Ю. - Ендолімфатична хіміотерапія у лікуванні метастатичного раку молочної залози, Комендант В. В., Ісіков О. П. (2009)
Присташ Ю. Я. - Вплив параметрів терапевтичного протоколу на ефективність ад'ювантної хіміотерапії раку молочної залози, Савран В. В., Савран В. Р. (2009)
Свінціцький В. С. - Актуальні проблеми хіміотерапії хворих на злоякісні пухлини яєчника, Воробйова Л. І., Неспрядько С. В. (2009)
Володько Н. А. - Застосування модуляторів активності цитокінів пухлинного мікрооточення тамоксифену, інтерферону-a2b, німесуліду в лікуванні рецидивного поліхеморезистентного раку яєчників, Ломницька М. І., Левицька Н. М., Соломко Б. І., Головчак В. П. (2009)
Соломко Б. І. - Застосування хіміотерапевтичного компонента в комплексному лікуванні хворих з прогностично несприятливими морфологічними формами раку ендометрія, Володько Н. А., Левицька Н. М., Петрончак О. А., Зубарєва Н. А., Соломко О. Б. (2009)
Шевченко А. І. - Хіміотерапія у комбінації з високодозною тамоксифенотерапією місцеворозповсюдженого раку легень з урахуванням імуногістохімічного профілю пухлини, Каджоян А. В., Жданов В. В. (2009)
Лялькін С. А. - Порівняльний аналіз ефективності одночасної хіміопроменевої терапії і хіміотерапії препаратами другої лінії в лікуванні хворих на місцевопоширений недрібноклітинний рак легені, Майданевич Н. Н., Аскольський А. В., Кліманов М. Ю. (2009)
Кудрявець Ю. Й. - Механізми модифікації чутливості клітин раку легені людини до протипухлинних хіміопрепаратів за умов тривалої експозиції клітин з Альфа-інтерфероном, Бездєнєжних Н. О., Лихова О. О., Воронцова А. Л., Завелевич М. П., Фільченков О. О. (2009)
Ярема Р. Р. - Застосування інтраопераційної внутрішньо-черевної гіпертемічної хіміотерапії в комбінованому лікуванні місцевопоширеного та дисемінованого раку шлунка, Фецич Т. Г., Зубарєв М. Г., Огорчак М. А. (2009)
Бондар Г. В. - Спеціальне паліативне лікування неоперабельних хворих на рак прямої кишки, Башеєв В. Х., Золотухін С. Е., Семикоз Н. Г., Бєрєжной В. В., Осауленко Є. І., Понсе Прадо А. О., Пономаренко В. А., Мутик М. Г. (2009)
Зубарєв М. Г. - Перший досвід використання радіочастотної термоабляції у комбінації з регіонарною хіміотерапією в лікуванні хворих на колоректальний рак із метастазами в печінку, Фецич Т. Г., Ярема Р. Р., Ревура А. П., Березюк М. І., Милян Ю. П., Гарбар Н. Я. (2009)
Крячок І. А. - Позитронно-емісійна і комп'ютерна томографія в оцінці ефективності лікування хворих на злоякісні лімфоми, Титоренко І. Б., Сичова Т. В., Алексик О. М., Новосад О. І., Каднікова Т. В., Мартинчик А. В., Пастушенко Я. В., Філоненко К. С., Кущевий Є. В. (2009)
Кукушкіна М. М. - Низькодозовий циклофосфан в ад'ювантній терапії ІВ-ІІС стадії меланоми шкіри, Коровін С. І., Палівець А. Ю. (2009)
Палівець А. Ю. - Хіміотерапія у лікуванні хворих на саркоми м'яких тканин, Коровін С. І., Кукушкіна М. М. (2009)
Крячок І. А. - Терапія супроводу при поліхіміотерапії злоякісних новоутворень, Губарева Г. О., Тащієв Р. К., Титоренко І. Б., Алексик О. М., Лялькін С. А., Селюченко А. І. (2009)
Костюк О. Г. - Раціональна хіміотерапія при поверхневому раку сечового міхура (2009)
Кайряк О. В. - Використання препаратів кальцію як терапія супроводження при застосуванні хіміотерапії в онкологічних хворих, Лифар П. В. (2009)
Галайчук І. Й. - Особливості перебігу цукрового діабету в онкохворих, Крайничин Н. Я. (2009)
Жулкевич І. В. - Вміст мінералів у кістковій тканині поперекового відділу хребта при хронічному лімфолейкозі та лімфомах, Домбрович М. І., Шкробот Л. В., Кміта Г. Г., Скакун Л. М., Куцин М. Ф. (2009)
Title (2019)
Content (2019)
Дорофєєв М. - Тенденції інтегрування елементів системи космічної радіонавігації у засобах підвищення точності артилерійських боєприпасів, Сус С. (2019)
Кобзєв В. - Проблемні питання і перспективні шляхи забезпечення документування бойової роботи на бойових засобах зенітних ракетних систем (комплексів), Васильєв В., Доска О., Фоменко Д. (2019)
Бондаренко С. - Smart Grid в забезпеченні інтелектуалізації енергосистеми України (2019)
Ігнатенко А. В. - Аналіз процесу становлення внутрішнього аудиту в Міністерстві обороні України, Лисенко М. В., Лойшин А. А., Мазка С. А. (2019)
Коцюруба В. І. - Обґрунтування доцільності використання способу повітряної розвідки районів інтенсивного застосування мінної зброї, Цибуля С. А., Рибалко В. В. (2019)
Ткач М. - Можливості та загрози для України в умовах світових глобалізаційних процесів (2019)
Остапець О. - Вибір узагальнених показників для оцінювання розвитку Збройних Сил України (2019)
Мельников О. Ф. - Концепция диагностики иммунной недостаточности на основе определения защитных белков в секретах, Заболотный Д. И., Шматко В. И., Бредун А. Ю. (2011)
Лисяный Н. И. - Иммунная регуляция функции стволовых нервных клеток взрослого головного мозга (2011)
Курченко А. І. - Оцінка ефективності імуномодулятора ербісол ультрафарм в комплексній терапії хронічної рецедивуючої урогенітальної герпесвірусної інфекції у жінок, Свідро О. В., Кащенко І. М. (2011)
Малашевська Н. М. - Особливості цитокінової ланки імунітету залежно від форми та перебігу хронічного гломерулонефритуз нефротичним синдромом, Дрыянська В. Є., Драннык Г. М., Величко М. Б., Савченко В. С., Непомнящий В. М., Ліксунова Л. О. (2011)
Драннік Г. М. - Судинний ендотеліальний фактор росту сім’яної плазми та показники астенозооспермії та тератозооспермії у хворих на хронічний простатит, ускладнений екскреторно - токсичним безпліддям, Порошина Т. В., Добровольська Л. І. (2011)
Пашковська Н. В. - Роль порушень цитокінової регуляції імунної відповіді у розвитку ендотеліальної дисфункції при цукровому діабеті типу 2, Курченко А. І., Пашковський В. М., Кривич В. О. (2011)
Бичкова Н. Г. - Імунопатогенетична роль цитокінів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із метаболічним синдромом, Бичкова С. А., Красюк О. А. (2011)
Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні питання клінічної і лабораторної імунології, алергології та імунореабілітації",м. Київ, 12 - 13 квітня 2011 р. Тези доповідей (2011)
Вступне Слово (2018)
Шумило М. Є. - Держава як суб’єкт юридичної відповідальності перед людиною у кримінальному процесі, Андрушко О. В. (2018)
Кучинська О. П. - Актуальні питання пред’явлення та вирішення цивільного позову в кримінальному провадженні: системний аналіз, Циганюк Ю. В. (2018)
Гловюк І. В. - Проблеми доступу сторони захисту до результатів негласних слідчих (розшукових) дій, Марченко Т. Ю. (2018)
Аленін Ю. П. - Проблемні питання продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, Малахова О. В. (2018)
Капліна О. В. - Проблеми визначення компетенції слідчого та прокурора на етапі закінчення досудового розслідування (2018)
Погорецький М. А. - Негласні слідчі (розшукові) дії як засоби отримання доказів: окремі проблемні питання, Старенький О. С. (2018)
Сергєєва Д. Б. - Взаємодія слідчих та оперативних працівників при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій (2018)
Кравченко С. І. - Перегляд судових рішень у кримінальному процесі України як реалізація принципу restitutio in integrum, Яновська О. Г. (2018)
Лобойко Л. М. - Письмове касаційне провадження в кримінальному процесі України, Глинська Н. В. (2018)
Нор В. Т. - Порядок провадження за нововиявленими або виключними обставинами у кримінальному судочинстві України: проблеми правового регулювання і правозастосування, Бобечко Н. Р. (2018)
Корнякова Т. В. - Кримінологічне значення соціальних протиріч у системі криміногенної детермінації в умовах демократичного суспільства, Юзікова Н. С. (2018)
Перун Т. С. - Інформаційна безпека країн Європейського Союзу: проблеми та перспективи правового регулювання (2018)
Витяг з рішення Європейського суду з прав людини від 12 березня 2009 р. у справі "Вергельський проти України” (2018)
Щодо процесуального порядку реалізації права особи на відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду (2018)
Щодо істотних порушень кримінального процесуального закону, які перешкодили суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення (2018)
Щодо вжиття заходів індивідуального та загального характеру для виконання рішення Європейського суду з прав людини, яким констатовано порушення Україною Конвенції (2018)
Калюга К. В. - Криміналістикою покликаний (присвячується до 70-річчя від дня народження видатного вченого-криміналіста Віталія Лукашевича) (2018)
Вихідні дані (2018)
Вступне слово (2019)
Васильєва В. А. - Проблеми регулювання цивільно-правового договору: теоретичні та практичні аспекти (2019)
Крупчан О. Д. - Договірне регулювання приватноправових відносин в умовах євроінтеграційних процесів в Україні, Гриняк А. Б., Пленюк М. Д. (2019)
Федорченко Н. В. - Договірні зобов’язання з надання послуг у вітчизняному праві: розвиток та перспективи (2019)
Knieper Р. - Das konzept der handlungsfreiheit im ukrainischen und deutschen zivilrecht (2019)
Калаур І. Р. - Відповідальність сторін за порушення договірних зобов’язань із постачання цифрового контенту, Стахира Г. М. (2019)
Погрібний С. О. - Задоволення вимог кредитора спадкоємцями боржника за грошовими зобов’язаннями: обрання ефективного способу судового захисту (2019)
Бичкова С. С. - Визнання спадщини відумерлою: новелізація правового інституту за останні 15 років (2019)
Боднар Т. В. - Проблеми застосування норм Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів до регулювання сімейних відносин (2019)
Борисова В. І. - Проблемні питання форм сімейного влаштування дитини, що залишилася без батьківського піклування, за законодавством України (2019)
Іншин М. І. - Система джерел трудового права України: проблема гармонійного поєднання приватного і публічного, Ярошенко О. М. (2019)
Притика Ю. Д. - Розвиток приватних засад у цивільному процесі, Василина Н. В. (2019)
Сулейменов М. - Доктрина приватного права у Казахстані: становлення, проблеми, перспективи розвитку (2019)
Беешу С. - Правова природа володіння (2019)
Цолль Ф. - Академічний проект директиви про посередницькі он-лайн платформи – новий законодавчий інструмент договірного права Європейського Союзу, Саванець Л. М. (2019)
Фоварк-Коссон Б. - Історія реформи французького договірного права (2019)
Висновки та рекомендації з актуальної теми (2019)
Вибрана бібліографія з актуальної теми: "Національна доктрина приватного права: система приватного права, розвиток основних інститутів” (2019)
Бем М. В. - Відповідальність за порушення законодавства про захист персональних даних: проблеми відповідності законодавства України вимогам регламенту Європейського Союзу щодо захисту персональних даних (GDPR), Городиський І. М. (2019)
Ободовський О. В. - Про застосування статей про кримінальну відповідальність за бандитизм та за створення злочинної організації (2019)
Данілов А. І. - Контроль арбітражного керуючого за задоволенням вимог кредиторів за зобов’язаннями, на які не поширюється дія мораторію (2019)
Городовенко В. В. - Міжгалузеве дослідження проблем судового захисту публічних інтересів – актуальний напрям розвитку інтегративної юриспруденції (2019)
Витяг із рішення Європейського суду з прав людини від 24 листопада 2011 р. у справі "Загородній проти України” (2019)
Про предметну юрисдикцію спору за позовом про стягнення надмірно сплачених митних платежів (2019)
Вихідні дані (2019)
Дьяченко П. А. - Клетки TH17 и их роль в возникновении аутоиммунных заболеваний (обзор литературы), Дьяченко А. Г. (2011)
Дранник Г. Н. - Повышение in vitro под влиянием Иммуномакса (АНСС - active hexose correlated compound) - функциональной активности мононуклеарных клеток периферической крови пациентов с часто рецидивирующим герпесом HVS-1,2 (обзор литературы и собственные данные), Курченко А. И., Савченко В. С., Федорук ГВ., Тарасова И. И., Деркач М. И. (2011)
Тимченко М. Д. - Клітинні фактори імунітету в ротоглотковому секреті та концентрація мікроелементів крові при експериментальному хронічному риніті, Андрусишина І. М., Мельников О. Ф. (2011)
Гордиенко А. И. - Антиэндотоксиновый иммунный статус больных метаболическим синдромом с различными клиническими проявлениями кардиоваскулярной патологии, Ушаков А. В., Белоглазов В. А., Стилиди М. И., Бакова А. А., Химич Н. В. (2011)
Гербалі О. Ю. - Аналіз ефективності застосування циклоферону у передопераційній підготовці хворих з післяопераційними вентральними грижами живота, Гордієнко А. І., Білоглазов В. О. (2011)
Гордиенко А. И. - Влияние некоторых физико-химических факторовна взаимодействие полиреактивных иммуноглобулиновс белковыми и гликолипидными антигенами, Химич Н. В., Белоглазов В. А. (2011)
Тищенко О. Ф. - Експериментальне дослідження біологічно-активної дії препаратів на основі природної сировини для детоксикації організму, Тищенко О. О., Кузнецов О. Г. (2011)
Бичкова Н. Г. - Комплексна оцінка показників імунної системи у хворих на алопецію, Степаненко В. І., Попова І. О. (2011)
Храновская Н. Н. - Особенности изменения состояния иммунной системы больных не мелкоклеточным раком легкого под влиянием иммунотерапии дендритными клетками, нагруженными опухолевыми антигенами, Скачкова О. В., Ситько В. В., Совенко В. М., Швец Ю. В., Свергун Н. Н., Завелевич М. П., Жукова В. М., Чечина Д. Э. (2011)
Трунова О. А. - Особенности иммунного статуса бесплодных женщин, Гюльмамедова И. Д., Куляс В. М. (2011)
Дитятковська Є. М. - Динаміка цитокинів у хворих на поліноз під впливом різних курсів АСІТ (2011)
Драннік Г. М. - Ефекти фактора росту ендотелія судин сім’яної плазмина показники астенозооспермії та тератозоосперміїу хворих на хронічний простатит, ускладнений екскреторно - токсичним безпліддям, Порошина Т. В., Добровольська Л. I. (2011)
Федорова Н. А. - Психосоматческие аспекты рецидивирования хронических инфекций, вызванных вирусами герпеса I, II, VI типов у женщин и девушек-подростков (2011)
Бичков О. А. - Особливості системного імунітету у хворих із есенціальною гіпертензією (2011)
Мигаль Л. Я. - Імунологічні та ензимологічні маркери ефективності лікування обструктивного мегауретера у дітей, Нікуліна Г. Г., Сербіна І. Є., Драннік Г. М., Калініна Н. А., Сеймівський Д. А., Петербургський В. Ф., Савченко В. С., Каліщук О. А. (2011)
Самбур М. Б. - Експериментальне дослідження впливу вітчизняних пробіотичних препаратів на імунокомпетентні клітини лімфоїдного ряду, Мельников О. Ф., Заболотна Д. Д., Тимченко М. Д., Сидоренко Т. В. (2011)
Путников А. В. - Инактивированые микробные клетки Staphylococcus aureus wood46 тормозят рост опухоли и усиливают инфильтрацию лимфоцитов опухолью, Гарманчук Л. В., Сенчило Н. В., Федорчук А. Г., Лузина О. Я., Фурзикова Т. М. (2011)
Кривенко Є. О. - Особливості рівнів прозапальних цитокінів (ІЛ-1 р, ІЛ-17, ФНП-а) та адгезивних молекул (VCAM-1 та Е-селектину) в сироватці крові у хворих на хронічний гломерулонефрит (2011)
Ніколенко О. Ю. - Порушення Т- і В-клітинного імунітету та антиоксидантного захисту у хворих на пневмоконіоз, Ніколенко В. Ю., Ластков Д. О., Оленіч В. В., Якубенко О. Д. (2011)
Любич Л. Д. - Визначення антитілоутворення до нейроспецифічних білків (НСБ) при внутрішньомозковому введенні сингенних та алогенних фетальних нейроклітин-прекурсорів (НКП) (2011)
Яцишин Р. І. - Клінічні спостереження. випадок токсико-алергічної реакції, Герич П. Р, Мигович В. В., Попадинець І. Р, Мигович Л. Д., Волошинович Н. М., Луців М. М., Смачило ГМ., Розкладай А. М., Криса ГО., Деркач М. І., Юрчишин Н. Б. (2011)
Лисяный Н. И. - Содержание субпопуляций т-лимфоцитов в периапикальных тканях лиц с персистирующей герпесвирусной инфекцией, Волосовец Т. Н., Юнакова Н. Н., Галярник Н. А. (2011)
Петрина О. П. - Особливості розподілу HLA-A, B, DR у дітей, хворих на хронічну хворобу нирок, гломерулонефрит з нефротичним синдромом, Драннік Г. М., Багдасарова І. В., Дріянська В. Є. (2011)
Сигаєва І. А. - Особливості перебігу полінозу в Києві (2011)
Сигаєва І. А. - Сучасні антигістамінні засоби в комплексній терапії алергічних захворювань шкіри, Дріянська В. В., Курченко А. I. (2011)
Фільчаков Ф. В. - Вплив різних схем інтерферонотерапії на функціональну активність лімфоцитів у хворих на меланому шкіри, Шуміліна К. С., Льон Г. Д., Кукушкіна С. М., Коровін С. І., Кукушкіна М. М. (2011)
Сокол Е. И. - Технологическое обеспечение изготовления гидравлической турбины для Днестровской ГАЭС, Ищенко Г. И., Черкасский А. Ю., Ищенко М. Г., Линник А. В. (2017)
Костюк Г. И. - Создание высокоэнтропийных нитридных нанопокрытий на твёрдом сплаве Т12А (2017)
Ковальов В. Д. - Технологічні напрямки щодо забезпечення якісного виготовлення крупногоабарітних редукторів, Васильченко Я. В., Антонюк В. С., Волошин О. І., Рябченко С. В. (2017)
Равська Н. С. - Визначення геометричних параметрів різців головки при нарізанні точних арочних зубчастих коліс, Вовк В. В., Воробйов С. П., Басова Є. В. (2017)
Добротворский С. С. - Совершенствование процесса расчета аэродинамической модели обтекания слоя адсорбента в полости адсорбционной колонны за счет выбора наилучшей модели турбулентности, Алексенко Б. А., Добровольская Л. Г. (2017)
Гаращенко Я. Н. - Оценка технологичности конструкции изделий, получаемых с помощью аддитивных технологий (2017)
Кленов О. С. - Упрощенные подходы к аналитическому определению температуры резания при механической обработке (2017)
Ковалевський С. В. - Концепція діагностики механізму мобільного верстата – робота для створення його еталонної моделі, Ковалевська О. С. (2017)
Костюк Г. И. - Перспективы применения лазерной обработки для создания наноструктур на ри из "ВолКар", Широкий Ю. В. (2017)
Шелковой А. Н. - Функциональные аспекты имитационного математического моделирования геометрических параметров процесса зубофрезерования, Клочко А. А., Гасанов М. И., Кравченко Д. А., Анцыферова О. А. (2017)
Костюк Г. И. - Перспективы получения наноструктур на специальном чугуне при действии фемтосекундного лазера, Воляк Е. А., Евсеенко А. В. (2017)
Дзержинська О. В. - Вплив форми опорної поверхні лижи на переміщення крокуючого екскаватора, Крупко І. В., Котляр О. В. (2017)
Роп’як Л. Я. - Складальні напруження в робочому колесі відцентрового вентилятора (2017)
Ковальов В. Д. - Натурні випробування крутної жорсткості станин важких токарних верстатів, Антоненко Я. С., Виганяйло Б. Ю. (2017)
Яковенко И. Э. - Ранжирование технологических компоновок агрегатированного оборудования на базе инструментальных блоков, Пермяков О. А. (2017)
Іванов В. О. - Експериментальні дослідження верстатних пристроїв для механічної обробки деталей типу важелів, Дегтярьов І. М., Яковенко І. Е. (2017)
Вихідні дані (2017)
Постан Михаил Яковлевич (к 70-летию рождения) (2018)
Егоров Г. В. - Обоснование параметров речного круизного пассажирского судна PV300 для замены основной части существующего флота, Ильницкий И. А., Калугин Я. В. (2018)
Егоров А. Г. - Показатели удельной металлоемкости и водоизмещения порожнем несамоходныхсудов нового поколения (2018)
Егоров Г. В. - Обоснование надводного борта рейдового перевалочного комплекса с трюмом без люковых закрытий расчетным моделированием качки и заливаемости, Давыдов И. Ф., Тонюк В. И. (2018)
Кукалец Л. М. - Ідентифікація та класифікація напрямів оновлення круїзного пассажирського флоту змішаного та внутрішнього плавання (2018)
Оробей В. Ф. - Стійкість кранових стріл-арок, Немчук О. О., Лимаренко О. М., Романов О. А. (2018)
Стальниченко О. И. - Анализ технологических схем плазменно-порошковой наплавки стационарной и пульсирующей дугой уплотнительного пояска тарелок клапанов судовых ДВС из сталей 40Х10С2М и 40Х9С2, Смажило Б. В., Котенко Р. В. (2018)
Стальниченко О. И. - Анализ технологических схем плазменно-порошковой наплавки стационарной и пульсирующей дугой к сталям мартенситного, Иоргачев Д. В., Иоргачев В. Д. (2018)
Коноплев А. В. - Оценка систематической погрешности коэффициента относительной долговечности, Кононова О. Н., Рожко Е. К. (2018)
Блажко А. П. - Гідрохімічний режим та екологічний стан поверхневих вод в басейні річки Когильник Одеської області (2018)
Блажко А. П. - Екологічне оцінювання якості поверхневих вод в верхів'ї бвсейну річки Киргиж-Китай Одеської області (2018)
Панченко Т. Д. - Обчислювальний експеримент з використанням комплексних інформаційних моделей, Стародуб В. І., Тузова І. А., Челабчі В. В. (2018)
Titov S. D. - The general algorithmof writing couples of dual problems in linear optimization, Chernova L. S. (2018)
Доронін В. В. - Методи реалізації обчислювального інтелекту при виконанні деталізованого масиву глибин в річкових електронно-картографічних системах, Алейніков М. В., Алейніков В. М. (2018)
Шибаев А. Г. - Обоснование объектных и временных параметров проектов пополнения флота, Бернебек Т. И. (2018)
Щербина О. В. - Практическое применение методики определения потребности в судах при взаимодействии морского и внутреннего водного транспорта (2018)
Лапкина И. А. - О повышении устойчивости показателей эффективности при планировании сроков обновления сложного оборудования, Малаксиано Н. А. (2018)
Чимшир В. І. - Мезанізми проектно-орієнтованого управління інноваційною діяльністю, Пітерська В. М. (2018)
Автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Ступень М. Г. - Особливості функціонування системи регулювання сталого розвитку туризму (2018)
Тітаренко О. М. - Особливості впливу аграрного сектору Східноподільського регіону на сучасний стан біорізноманіття та зміни агрофітоценозів унаслідок застосування гербіцидів (2018)
Якімцов В. В. - Теоретико-методологічні засади синергетичної ефективності функціонування соціо-еколого-економічних систем (2018)
Hranovska L. M. - Introduction principles of the environmental management and audit into the water sector in Ukraine, Kyseliova R. A., Hranovsky D. L. (2018)
Тетерук О. О. - Перспективи вирощування конопель, сої та амаранту на радіоактивно забруднених територіях, Ковальов В. Б., Ландін В. П., Фещенко В. П. (2018)
Майборода В. А. - Роль дуба бореального (Quercus borealis Mich.) у підвищенні екологічної стійкості та продуктивності дібров (2018)
Vagaluik L. V. - Typology of the entomological complex of dendrobinots in natural and semi-natural biocoenosis of Chernihiv region (2018)
Башинська І. Л. - Екологічна оцінка якості питної водопровідної води за вмістом металів (2018)
Дубовий В. І. - Екологічний дизайн як комфортне існування людини в предметному світі, Дубовий О. В., Рябчук О. П. (2018)
Мазур С. О. - Біорізноманіття герпетобіонтів за дії ґрунтових гербіцидів (2018)
Добряк Д. С. - Введення земель сільськогосподарського призначення в економічній оборот — одна із ключових проблем сучасних ринкових земельних відносин в Україні, Дребот О. І. (2018)
Ступень Р. М. - Прогнозні сценарії розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення (2018)
Баран О. Р. - Еколого-економічне обґрунтування агроландшафтної організації території сільськогосподарських підприємств (2018)
Грещук Г. І. - Теоретико-методологічні засади землевпорядного забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського призначення (2018)
Титул, зміст (2018)
Грудз Я. В. - Температура горіння природного газу як критерій енергоефективності, Гоцуляк В. П., Криль М. Я. (2018)
Грудз В. Я. - Вплив метеорологічних умов на потужність і економічність двигунів газомотокомпресорів, Бегін С. В. (2018)
Потятинник Т. В. - Аналіз впливу структури порового простору на коефіцієнт проникності порід-колекторів з глинисто-карбонатним цементом (2018)
Палійчук І. І. - Взаємодія колони обсадних труб зі стінками похилої, викривленої і горизонтальної ділянок свердловини (2018)
Ляшук О. Л. - Дослідження силових параметрів процесу зміцнення гвинтових поверхонь робочих органів деформуючими пуансонами, Дячун А. Є., Клендій В. М., Третьяков О. Л. (2018)
Фафлей О. Я. - Дослідження впливу асиметричного навантаження на кінетику втомних тріщин (2018)
Левчук К. Г. - Дискретно-континуальна модель вивільнення прихопленої бурильної колони вібраційним методом (2018)
Кондрат Р. М. - Методика розрахунку параметрів газліфтної експлуатації обводнених газових свердловин при надходженні на вибій газу і води з різних пластів, Хайдарова Л. І. (2018)
Федорів В. В. - Обґрунтування інформативності спільного використання даних спектрометрії та гамма-гамма-густинного каротажу (2018)
Сапронов О. О. - Полімерні композити для ремонту устаткування газотранспортної промисловості (2018)
Копей І. Б. - Аналіз використання штангових глибинних насосів виробництва ТОВ "Магістраль" на родовищах ПАТ "Укрнафта" (2018)
Дволітка М. Я. - Оцінювання надійності компресорної станції Богородчани магістрального газопроводу "Союз" (2018)
Горбійчук М. І. - Комп'ютерна система контролю параметрів технічного стану двоступеневого нагнітача природного газу, Гарасимів В. М., Гарасимів Т. Г. (2018)
Чесановський М. C. - Особливості контролю параметрів процесу буріння в контексті підтримки прийняття релевантних рішень, Шекета В. І., Процюк В. В. (2018)
Содержание (2018)
Мокиенко А. В. - Магний в питьевой воде: гигиенические и медико-биологические аспекты (2018)
Кондратюк В. А. - Вплив ацетату свинцю на структуру печінки піддослідних тварин при вживанні води з вмістом стеаратів натрію та калію, Федорів О. Є., Лотоцька О. В., Дацко Т. В., Крицька Г. А., Твердохліб Н. О., Сопель О. В. (2018)
Петренко Н. Ф. - Гігієнічна оцінка джерел питного водопостачання та питної води в Одеській області, Мокієнко А. В., Платов С. М. (2018)
Соколовська І. А. - Профілактика інфекційних захворювань населення при підтопленні земель, Цимбал В. А., Торгун В. П., Сушко Ю. Д. (2018)
Фриптуляк Г. - Гигиеническая оценка роли питьевой воды в развитии инсульта, Берник В. (2018)
Ніколенко С. І. - Антимікробний вплив природних мінеральних вод на Escherichia coli, Нікіпелова О. М., Ванжула Т. С., Мокієнко А. В. (2018)
Насібуллін Б. А. - Застосування кремнієвих мінеральних вод України та їх штучних аналогів у корекції експериментального гастриту, Гуща С. Г., Польщакова Т. В., Олешко О. Я., Бахолдіна О. І., Прокопчук Ю. В., Ярошенко Н. О., Коєва Х. О., Арабаджи М. В., Деменко О. В. (2018)
Фучко О. Л. - Оцінка впливу сульфідної мінеральної води при зовнішньому застосуванні на функціональний стан центральної та вегетативної нервової системи в експерименті (2018)
Польщакова Т. В. - Перспективи застосування мінеральних вод Східного регіону України у реабілітації пацієнтів з розповсюдженими хронічними соматичними захворюваннями, Гуща С. Г., Андрієнко О. І., Калюжна В. В., Василькова О. В., Мерцел Д. І. (2018)
Бабов К. Д. - Сучасний стан природних лікувальних ресурсів Куяльницького лиману (анонс монографії "Куяльницький лиман: реалії та перспективи рекреаційного використання"), Нікіпелова О. М., Погребний А. Л., Ніколенко С. І., Насібуллін Б. А., Гуща С. Г. (2018)
Дятлов С. Е. - Одесские лиманы: современное состояние и перспективы их использования и охраны, Кошелев А. В., Запорожец С. А., Лукьянова Е. А. (2018)
Рецензии (2018)
Памятные даты (2018)
Вимоги до оформлення статей (2018)
Титул, зміст (2018)
Кучмистенко О. В. - Підвищення ефективності автоматизованої системи керування процесом транспортування нафти на засадах інтелектуальних технологій (2018)
Воєвідко І. В. - Проектування компоновок низу бурильної колони з двома породоруйнівними інструментами для буріння свердловин в заданому напрямку, Токарук В. В., Бодзян М. А. (2018)
Лютак І. З. - Розроблення методу та програмного забезпечення оцінювання технічного стану металевого технологічного об'єкту на прикладі магістрального трубопроводу, Лютак З. П. (2018)
Олійник М. Й. - Аналіз пульсацій випрямленого струму трифазного мостового випрямляча у неповновентильних режимах, Мальцева Н. Г., Сабат М. Б., Федишин В. Г. (2018)
Яцишин Т. М. - Вибір критеріїв системи управління екологічними ризиками під час спорудження нафтогазових свердловин (2018)
Федорів В. В. - Використання гамма-спектрометрії та гамма-гамма-густинного каротажу для вивчення порід-колекторів складнопобудованих розрізів (2018)
Федорів М. Й. - Підвищення надійності електроприводів насосних агрегатів, Галущак І. Д., Курляк П. О. (2018)
Кондрат О. Р. - Удосконалення методики розрахунку вихрових труб для підготовки природного газу, Гутак А. Д. (2018)
Шавранський М. В. - Моделювання та ідентифікація основних блоків теплової електричної станції (ТЕС) як об'єктів автоматизаціїї (2018)
Кондрат Р. М. - Вплив темпу законтурного нагнітання азоту у виснажений газовий поклад кругової форми на коефіцієнт вилучення залишкового газу, Хайдарова Л. І. (2018)
Меликов Э. А. - Декомпозиционный алгоритм и математические модели иерархической структуры управления процессом первичной переработки нефти (2018)
Вимоги до оформлення статей (2018)
Титул, зміст (2018)
Кондрат Р. М. - Оцінка технологічної ефективності роботи і зупинки видобувних свердловин під час нагнітання азоту у виснажений газовий поклад, Хайдарова Л. І. (2018)
Дорошенко Я. В. - Розроблення технології безтраншейної реконструкції трубопровідних комунікацій очисним поршнем, Поляруш К. А., Запухляк В. Б. (2018)
Погребняк А. В. - Особливості течії розчину полімеру в тріщинувато-пористому колекторі, Перкун І. В., Погребняк В. Г. (2018)
Чабан Н. І. - Розвиток акустичного виду контролю для виявлення та оцінювання структурних змін сталевих конструкцій, Рибіцький І. В., Миндюк В. Д. (2018)
Грудз В. Я. - Прогнозування ремонтних робіт магістральних газопроводів в умовах централізованої системи обслуговування, Грудз Я. В., Боднар В. М., Самсоненко В. В. (2018)
Волошенко О. М. - Покращення безпеки праці на територіях нафтогазових об'єктів підвищенням ефективності системи водяного пожежогасіння, Погребняк В. Г., Кулик М. П., Погребняк А. В., Школьний М. П., Перкун І. В. (2018)
Гобир Л. М. - Ймовірнісна оцінка результатів інтерпретації даних та параметрів геофізичних досліджень, Вовк Р. Б., Потеряйло Л. О., Шекета В. І. (2018)
Титул, зміст (2018)
Кондрат О. Р. - Гідродинамічне моделювання як один із методів прийняття рішень про ефективну розробку нафтових родовищ, Лукін О. А. (2018)
Кондрат Р. М. - Вплив циклічності нагнітання азоту з різним темпом у виснажений газовий поклад на кінцевий коефіцієнт газовилучення, Хайдарова Л. І. (2018)
Кондрат О. Р. - Підвищення конденсатовилучення з виснажених газоконденсатних родовищ, Шишкіна Д. О. (2018)
Чабан Н. І. - Апробація та аналіз результатів експериментальних досліджень удосконаленого методу контролю фізико-механічних характеристик сталей, Рибіцький І. В., Карпаш М. О., Миндюк В. Д. (2018)
Присяжнюк П. М. - Розроблення зносо- та ударостійких покриттів на основі системи Fe-Ti-Mn-C для нафтогазового обладнання, Шлапак Л. С., Луцак Д. Л., Бурда М. Й., Молчанов А. О., Андрусишин Р. В. (2018)
Ващишак І. Р. - Модернізація системи опалення шляхом застосування турбокаміну та інтегратора, Лаврик О. В. (2018)
Паневник О. В. - Обґрунтування вибору геометричних розмірів свердловинного струминного насоса (2018)
Чесановський М. С. - Кейс-базовані міркування та специфікації на основі обмежень для систем керування поглибленням свердловин (2018)
Title (2018)
Content (2018)
Klyuchko O. M. - Electronic expert systems for biology and medicine (2018)
Turov V. V. - Influence of environment and hydrophobic silica on water binding in composites containing milled medical plants, Krupska T. V., Golovan А. P., Аndriyko L. S., Ostrovska G. V., Kalmykova О. O., Jovaisas P., Bieliauskiene R., Кartel М. Т (2018)
Kotinskyi A. V. - The influence of exogenous glycine on growth and cyanobacteria Spirulina рlatensis (Gom.) Geitl. photosynthetic processes, Salyuk A. I. , Zhadan S.A. (2018)
Golub N. B. - Nanostructured ferric citrate effect on Chlorella vulgaris development, Tsvetkovych M., Levtun I. I., Maksyn V. I. (2018)
Blaydа I. A. - Optimization of the coal bacterial desulfurization using mathematical methods, Vasylieva N. Yu., Vasylieva T. V., Sliusarenko L. I., Dzhambek O. I. (2018)
Demchenko D. L. - Ability of thymic MSCs and their derivatives to interact with the cells of lymphoid origin (2018)
Tashyrev O. B. - Natural and synthetic solid carriers in flow module for microbial sewage filtrate purification, Sioma I. B., Tashyreva G. O., Hovorukha V. M. (2018)
Pirog T. P. - The properties of surfactants synthesized by Acinetobacter calcoaceticus ІMV В-7241 on refined and sunflower oil waste, Lutsai D. A., Antonuk S. I., Elperin I. V. (2018)
Кочубей Т. - Внесок Феофана Прокоповича у розвиток української педагогічної думки XVIII ст. (2014)
Янченко Т. - Міжнародні зв'язки української педології (20-ті – початок 30-х років ХХ ст.) (2014)
Ірза В. - Методика організації дослідної роботи учнів (за матеріалами вітчизняної педагогічної теорії 1945-1991 рр.) (2014)
Побірченко Н. - Феномен О. Захаренка в оцінці дослідників його творчості (2014)
Проскура О. - Життя Януша Корчака і його доля (2014)
Процай Л. - Просвітницька діяльність Василя Адріановича Євтушевського (1836-1888) (2014)
Шипарьова О. - Розвиток мережі закладів професійно-технічної освіти Сумської області (1959–1991 роки) (2014)
Арешонков В. - Дезінтеграція змісту шкільного суспільствознавства (1975–1986 рр.) (2014)
Біліченко В. - Співацька освіта в Україні як основна складова розвитку загальної музичної освіти (ХVII–ХVIII ст.) (2014)
Корж-Усенко Л. - Історіографічний вимір становлення вищої освіти в Україні (2014)
Кравчук Л. - Історичні тенденції розвитку шкільної іншомовної освіти в Україні у другій половині ХХ ст. (2014)
Кушнір В. - Впровадження політехнічного навчання у загальноосвітній школі у 1952–1958 роках (2014)
Фроленкова Н. - Соціально-економічні та нормативно-законодавчі засади регулювання змісту дошкільної освіти в Українській РСР (друга половина ХХ століття) (2014)
Дічек Н. - До джерел вивчення психолого-педагогічного забезпечення процесу диференціації у середній школі України (кінець 1950-х рр.) (Публікація Наталії Дічек) (2014)
Анотації (2014)
Наші автори (2014)
Бабенко М. - Пріоритетні складові підготовки фахівців середньої ланки для гірничої промисловості на Катеринославщині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Балдинюк О. - Товариства тверезості та їх соціальна роль в організації боротьби з алкоголізмом в Україні (початок XX століття – 20-ті роки ХХ століття) (2016)
Єфімов Д. - Основні етапи розбудови початкової технічної освіти Донбасу (2016)
Кравченко О. - Принципи освітньо-просвітницької та культуротворчої діяльності Пролеткульту (2016)
Кравчук О. - Періодизація новаторського педагогічного руху в Україні у ХХ столітті (2016)
Кушнір В. - Питання програмного забезпечення дошкільних закладів ХІХ – поч. ХХ ст. (2016)
Леонтьєва І. - Освітньо-виховний потенціал природного шкільного експерименту у спадщині О. Лазурського (2016)
Турчин І. - Освітня діяльність бразильського педагога Пауло Фрейре (2016)
Кочубей Т. - Першоджерела до історії становлення Львівського університету в період українського бароко (2016)
Дослідження з питань історії розвитку теорії і практики виховного процесу: Покажчик закоординованих тем дисертаційних досліджень зі спеціальності 13.00.01 (1995–2014) (2016)
Анотації (2016)
Наші автори (2016)
Luhinich N. M. - Effects of melatonin on oxidant and antioxidant status in the blood of alloxan diabetic rats, Gerush I. V., Grygorieva N. P. (2018)
Татарчук Л. В. - Особливості енергозабезпечення м’язової оболонки клубової кишки при резекціях різних об’ємів печінки, Шульгай А. Г., Гнатюк М. С. (2018)
Камуть Н. В. - Особливості лікувально-профілактичних заходів у дітей раннього віку, які мають порушення фосфорно-кальцієвого обміну (2018)
Любович О. Є. - Інтенсивність процесів ліпідної і білкової пероксидації в динаміці іммобілізаційного стресу на тлі гіпотиреозу, Кліщ І. М. (2018)
Kuyun L. O. - Levels of proinflammatory and immunosuppressive cytokines in peripheral blood in phlegmonous peritonitis patients (2018)
Никифорук А. Я. - Дослідження антиоксидантних властивостей екстракту зі шпинату городнього листя на моделі тетрахлорметанового ураження печінки, Фіра Л. С., Лихацький П. Г. (2018)
Яцина О. І. - Стан аденілатної системи еритроцитів щурів-самок під впливом тестостерону та естрадіолу за умов експериментального гіперактивного сечового міхура, Вастьянов Р. С., Дячкова Н. В., Хархота М. А., Костєв Ф. І. (2018)
Shcherba V. V. - The influence of thyroid hormones on protein oxidative modification in case of experimental periodontitis, Yaroshenko T. Ya., Kubant R. M., Korda M. M. (2018)
Нечитайло Л. Я. - Вміст кадмію і цинку в екосистемі Прикарпаття та вплив кадмієвої інтоксикації на мікроелементний статус організму експериментальних тварин (2018)
Дзюбановський І. Я. - Особливості стану прооксидантної системи при експериментальному перитоніті на тлі цукрового діабету, Вервега Б. М., Підручна С. Р., Мельник Н. А. (2018)
Горальський Л. П. - Порівняльна анатомо-імуногістохімічна характеристика селезінки представників класів птахи і ссавці, Дунаєвська О. Ф., Ярошенко Т. Я. (2018)
Пилипчук Т. П. - Особливості вільнорадикального окиснення при експериментальному синдромі тривалого стиснення, Криницька І. Я., Марущак М. І. (2018)
П’ятночка В. І. - Особливості про- й антиоксидантної систем та обміну сполучної тканини в пацієнтів із післяопераційною вентральною грижею за умов коморбідності, Мельник Н. А. (2018)
Корда М. М. - Вплив солей важких металів і гліфосату на ліпідний обмін, Дмухальська Є. Б., Ярошенко Т. Я. (2018)
Курило Х. І. - Вплив фітокомпозиції на основі козлятника лікарського і гaлeвiту на метаболічні зміни у тварин з інсуліно­резистентністю, iндукoвaнoю дeкcaмeтaзoнoм, Вольська А. С., Кліщ І. М., Заблоцький Б. В. (2018)
Паращук Е. А. - Дослідження летких компонентів бедринцю ломикаменевого (Pimpinella saxifraga L.), Марчишин С. М., Слободянюк Л. В. (2018)
Козир Г. Р. - Дослідження аміно­кислотного складу чорнобривців трави екстракту сухого (2018)
Малюванчук С. В. - Дослідження морфолого-анатомічних ознак Ajuga reptans L. трави, Грицик А. Р., Мельник М. В. (2018)
Сініченко А. В. - Вміст сапонінів у листках і кореневищах з коренями культивованих видів роду Primula L., Марчишин С. М., Стoйкo Л. І., Слободянюк Л. В. (2018)
Кузьмак І. П. - Деякі показники білкового обміну в щурів, отруєних блідою поганкою (2018)
Пінкевич В. О. - Дослідження елементного складу груші звичайної листя сорту Ноябрська, Новосел О. М. (2018)
Бондарчук В. І. - Гуморальні зміни у крові досліджуваних тварин при гіперергічному типі запальної реакції за умов експериментального гастродуоденіту (2018)
Горлачук Н. В. - Хромато-мас-спектрометричний аналіз тіанептину в сечі, Мосула Л. М., Зарівна Н. О. (2018)
Кедик А. В. - Гендерні особливості жирнокислотного та ліпідного спектра плазми крові в мешканців рівнинних населених пунктів Закарпатської області з різним трофологічним статусом, Рішко М. В. (2018)
Вступне Слово (2018)
Грищук О. В. - Філософія людської гідності у праві (2018)
Шевчук С. В. - Людська гідність у системі конституційних цінностей (2018)
Водянніков О. В. - Генеалогія поняття людської гідності у конституційному праві (2018)
Шишкін В. І. - Абсолютність права людської гідності (позиції Федерального Конституційного Суду Федеративної Республіки Німеччина) (2018)
Климович О. В. - Сучасні тенденції конституційного права США з огляду права на приватність та гідність (2018)
Грищук В. К. - Соціальна зумовленість кримінально-правової охорони і захисту гідності людини в Україні (2018)
Рабінович П. М. - Універсальний канон людських прав (2018)
Панкевич О. З. - Колективні людські права: деякі філософсько-правові та загальнотеоретичні аспекти (до ювілею Загальної декларації прав людини) (2018)
Добрянський С. П. - Вплив Загальної декларації прав людини на формування фундаментальних правозахисних актів Європейського Союзу (2018)
Рабінович С. П. - Загальна декларація прав людини як основа міжнародної концепції допустимих обмежень основоположних прав (2018)
Висновки та рекомендації з актуальної теми (2018)
Наконечна А. - Міжнародний білль прав людини: потребовий вимір (2018)
Держипільська А. - Притягнення до відповідальності за вчинення злочинів проти людяності як спосіб захисту цінностей, закріплених у загальній декларації прав людини (2018)
Декларація міжнародних прав людини (Андрій Мандельштам, Париж – Нью-Йорк, 1928–1929 рр.) (2018)
Декларація прав людини (Герберт Веллс, Лондон, 1939 р.) (2018)
Міжнародний білль прав людини (Герш Лаутерпахт, Лондон – Нью-Йорк, 1945 р.) (2018)
Витяг із рішення Європейського суду з прав людини від 8 липня 1986 р. у справі "Лінгенс проти Австрії" (2018)
Про конституційний захист прав і свобод цивільного населення на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях (2018)
Про свавільне втручання з боку держави у право на приватне життя у контексті неможливості реалізації права на власне ім'я, що становить порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2018)
Діалог зі світом (за матеріалами II Харківського міжнародного юридичного форуму, м. Харків, 25–28 вересня 2018 р.) (2018)
Вихідні дані (2018)
Тарасюк В. Г. - Стан та проблеми розвитку нормативної бази будівельної галузі України, Бєлоконь О. Л., Шевченко А. М., Янушек Н. Є. (2018)
Дворкін Л. Й. - Технологічні властивості високоміцних фібробетонів із суперпластифікаторами різних типів, Бордюженко О. М. (2018)
Клименко Є. В. - Несуча здатність стиснутих залізобетонних елементів, пошкоджених при експлуатації, Антонюк Н. Р., Кос Ж. (2018)
Мурашко О. В. - Сейсмостійкість будинків з безригельним каркасом при різній конфігурації за висотою, Дорофєєв В. С., Губанов О. С., Бенради І. І. (2018)
Коваль П. М. - Робота на згин збірно-монолітних залізобетонних прогонових будов мостів, Стоянович С. В., Трофимович Н. В. (2018)
Лапенко О. І. - Вплив профілювання листів на жорсткісні характеристики ємностей для зберігання зерна, Махінько Н. О. (2018)
Шишкін О. О. - Реакційні порошкові бетони на комплексному заповнювачі (2018)
Гладишев Г. М. - Вплив довготривалої експлуатації різнотипних пальових та інших фундаментів у заторфованих грунтах на зміну категорій технічних станів будинків в умовах ущільненої забудови, Гладишев Д. Г., Гладишев Р. Д. (2018)
Бліхарський З. З. - Міцність залізобетонних балок із пошкодженнями, отриманими при експлуатаційному рівні навантаження, Вегера П. І., Шналь Т. М. (2018)
Рачкевич В. С. - Комплексні дослідження залізобетонної балкової прольотної будови моста під час її реконструкції, Кваша В. Г., Салійчук Л. В. (2018)
Горбачевський Р. Р. - Натурні випробування косого в плані залізобетонного моста, Рубаха М. В. (2018)
Слюсаренко Ю. С. - Врахування сейсмічних впливів при проектуванні основ і фундаментів будівель та споруд, Титаренко В. А., Мелашенко Ю. Б., Шумінський В. Д. (2018)
Бамбура А. М. - Розрахунок позацентрово стиснутих гнучких залізобетонних елементів за методом "реальної" кривизни, Дорогова О. В., Сазонова І. Р., Богдан В. М. (2018)
Дорофєєв В. С. - Асимптотичний аналіз напружено-деформованого стану та поля суцільності біля вершини тріщини нормального відриву в залізобетонних елементах, що згинаються, Зінченко Г. В. (2018)
Войцехівський О. В. - Перевірочний розрахунок прогинів за спрощеними діаграмами за ДБН В.2.6-98:2009 "Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення", Гаврилишена Т. В. (2018)
Головко Р. О. - Комплексне дослідження технічного стану конструкцій мосту через р. Десенку в м. Києві, Дубовик С. О., Зеленко Є. В., Колумбет Л. В., Лісений О. М. (2018)
Тарасюк В. Г. - Випробування фрагмента фасадної вентильованої системи VENTAROCK з опорядженням бетонним каменем при різних сполученнях навантажень, Жарко Л. О., Овчар В. П., Фесенко О. А., Борецька Н. С., Бєлоконь А. М., Тащилова А. О. (2018)
Горбачевська А. А. - Реконструкція залізобетонного автодорожнього шляхопроводу та результати його випробувань, Салійчук Л. В. (2018)
Сліпич О. О. - Визначення зусиль в конструктивних елементах конвеєрної галереї та можливість її потрапляння у резонанс з урахуванням експлуатаційних пошкоджень та реконструкції обладнання, Романенко К. М. (2018)
Фаренюк Г. Г. - Роль науки у вирішенні питань щодо забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів (2018)
Тарасюк В. Г. - Параметричний метод нормування у будівництві, Бєлоконь О. Л. (2018)
Дорофєєв В. С. - Розрахунок міцності просторових перерізів прогінних залізобетонних конструкцій при їх згині з крученням за удосконаленою інженерною методологією, Карпюк В. М., Петров О. М., Петров М. М., Крантовська О. М. (2018)
Яковенко І. А. - Трансформаційний елемент, що пов’язує залежності механіки руйнування з теорією залізобетону (2018)
Трофимова Л. Є. - Аналіз деяких особливостей процесів структуроутворення у будівельних композитах (2018)
Білеуш А. І. - Армовані геосинтетичними матеріалами грунтові конструкції, що сприймають зусилля на згин, Фрідріхсон В. Л., Кривоног О. І., Кривоног В. В. (2018)
Шумінський В. Д. - Оцінка стійкості схилу та гідрогеологічного режиму на період будівництва та експлуатації адміністративно-громадського комплексу по вул. І. Мазепи, 1 в м. Києві, Степанчук С. В., Слободянік І. Ю., Степанчук Н. В., Костецька С. М. (2018)
Жарко Л. О. - Ризики та дефекти стикування арматурних стрижнів опресовуванням муфт, Тарасюк В. Г., Овчар В. П., Борецька Н. С., Белоконь А. М., Тащилова А. О. (2018)
Шейніч Л. О. - Нормативно-правові аспекти застосування добавок для бетонів і будівельних розчинів, Орловський В. М., Чудновський С. М. (2018)
Глуховський В. П. - Оцінка міцності монолітного бетону в конструкціях за результатами ультразвукових випробувань, Мар’єнков М. Г., Самойленко С. М. (2018)
Демчина Б. Г. - Експериментальне дослідження багатошарових скляних колон квадратного перерізу, Сурмай М. І., Ткач Р. О., Шидловський Я. М. (2018)
Кабанячий В. В. - Системний підхід до сертифікації динамічних стендів комплексних тренажерів повітряних суден (2018)
Котвицкий Р. С. - Повышение точности инерциальной навигационной системы средствами технического зрения, Збруцкий А. В., Сарибога А. В. (2018)
Сілакова Т. Т. - Механічні системи у керуванні літаком (2018)
Шумков Ю. С. - Формування випробувальних сигналів спеціальної форми на основі експоненціальних сплайнів, Грашенко М. В., Дараган В. C. (2018)
Нечипоренко О. М. - Підвищення надійності магнітометричної системи літального апарату, Брижан С. С. (2018)
Скрипковська М. Г. - Розробка мікропроцесорної системи вимірювання кутів нахилу нерухомого об’єкту від площини горизонту, Черняк М. Г., Добролюбова М. В. (2018)
Козей Я. С. - Критерій раціонального вибору параметрів безпілотного літального апарату на сонячній енергії (2018)
Семків Т. О. - Адаптивна вінглета, Зінченко Д. М. (2018)
Ключников Ю. В. - Визначення параметрів лазерного формоутворення виробів із зміцненного дуралюміну, Лутай А. М., Синюченко В. В. (2018)
Попов А. Є. - Вплив типу оперення літального апарата схеми "качка" на розподіл аеродинамічного навантаження по крилу, Зінченко Д. М. (2018)
Trubachev S. I. - The stress-strain state determination of a centrifugal turbomachine wheel, Alekseychuk O. M. (2018)
Янковський С. С. - Оцінка стану динамічного стенду авіаційного тренажера, Кабанячий В. В. (2018)
Бондар Ю. І. - Дослідження пружно-деформованого стану жорсткого та пружного крила великого подовження, Птіцин О. О. (2018)
Вступне слово головного редактора та голови Редакційної ради (2019)
Вступне слово (2019)
Луць В. В. - До історії розробки та прийняття Цивільного кодексу України (2003 р.) (2019)
Довгерт А. С. - Рекодифікація Цивільного кодексу України: основні чинники і передумови для старту (2019)
Дзьoбань О. П. - Догматичний напрям методології формування сучасної національної доктрини приватного права, Ярoцький В. Л. (2019)
Майданик Р.А. - Вчення про методологію приватного (цивільного) права України. Загальні положення (2019)
Дзера О. В. - Принципи інституту права власності вимагають додаткових законодавчих гарантій (2019)
Кохановська О. В. - Розвиток доктрини немайнових відносин в Україні (2019)
Сліпченко С. О. - Особисті немайнові права у національній доктрині цивільного права, Жорнокуй Ю. М. (2019)
Красицька Л. В. - Сімейні особисті немайнові права в національній доктрині приватного права (2019)
Харитонов Є. О. - Цивілістичні категорії доби інформаційного суспільства у національній доктрині приватного права: правовідносини, Харитонова О. І. (2019)
Коссак В. М. - Правосуб'єктність державних органів і створюваних ними юридичних осіб у механізмі регулювання цивільної відповідальності (2019)
Коструба А. В. - Генеза вчення про юридичні факти у науці цивільного права, Хоменко М. М. (2019)
Кузнєцова Н. С. - Інститут цивільно-правової відповідальності у вітчизняній та зарубіжній цивілістичній доктрині (2019)
Спасибо-Фатєєва І. В. - Про майнову відповідальність юридичних осіб за зобов'язаннями держави (2019)
Кот О. О. - Розвиток доктрини приватного права у сфері захисту суб'єктивних цивільних прав (2019)
Стефанчук Р. О. - Методика компенсації моральної шкоди: Unus Passus ad Creationem (2019)
Якубівський І. Є. - Компенсація за порушення майнових прав інтелектуальної власності: проблеми теорії та практики (2019)
Висновки та рекомендації з актуальної теми (2019)
Вибрана Бібліографія З Актуальної Теми "Національна доктрина приватного права: основні методологічні засади" (2019)
Лукасевич-Крутник І. С. - Порушення договірних зобов'язань із надання транспортних послуг: поняття та види (2019)
Wojewoda-Buraczyńska К. - The Support of Persons with Disabilities from European Funds (2019)
Бєлова Ю. Д. - Система спеціальних цивільно-правових способів захисту права на персональні дані (2019)
Горбатенко В. П. - З вірою в мудрість права і майбутнє України (до 60-річчя від дня народження Богдана Андрусишина) (2019)
Гуторова Н. О. - Актуальні питання відповідальності за військові злочини, Ємельянов В. П. (2019)
Витяг із рішення Європейського суду з прав людини від 10 лютого 2011 р. у справі "Серявін та інші проти України" (2019)
Про забезпечення права на перегляд справи та оскарження судового рішення (2019)
Вихідні дані (2019)
Title, contents (2019)
Dubinina V. - Hermeneutics H.-G. Gadamer as a universal philosophy of understanding (2019)
Osiptsov A. - Conceptuality and communication at the philosophical tradition of Richard Rorty, Tsybulko O. (2019)
Sakovska O. - Aristotelian neothomism in the 20th century: Charles de Koninck and differentiation of sciences of nature (2019)
Stoyatska G. - Ambivalence of metaphorical thinking in the context of search for senses (2019)
Bilokobylskyi O. - "The hard problem" of consciousness in the light of phenomenology of аrtificial intelligence (2019)
Ebo S. - The "matser" made world: a new conceptualization of matter and spirit (2019)
Hurzhy K. - City and its researchers: social-philosophical focus on the concepts and explanations of the city phenomenon (2019)
Jonah A. A. - Social technologies for solving humanitarian problems: experience of Nigeria (2019)
Ovsiankina L. - Consolidating role of historical memory in formation the moral foundations of modern Ukrainian society (2019)
Stovpets O. - Chinese legal-philosophic syncretism and its influence to value orientations of the Chinese society (2019)
Subbotin V. - Conceptualization of strategies for transformation of social development of global civilization (2019)
Chikarkova M. - Philosophy in the digital epoch: potential development and challenges (2019)
Zinchenko V. - International models, trends and concepts of the philosophy of education in the context of sustainable social development under global institutional transformation conditions (2019)
Wereta Y. W. - Peace education to manage institutional conflict at Addis Ababa university (2019)
Fylypchuk S. - Special spheres of the UGCC charitable activity in the light of confessional media: religious analysis (2019)
Роговський С. В. - Сучасні проблеми створення та утримання зелених насаджень у населених пунктах України (2019)
Іванюк А. П. - Схожість насіння та біометричні показники плодів павловнії повстистої Paulownia tomentosa Steud. різного географічного походження, Харачко Т. І., Іванцов Є. П. (2019)
Висоцька Н. Ю. - Особливості росту та формування штучних насаджень тополі чорної (Populus nigra L.), Кобець О. В. (2019)
Шевченко С. М. - Видове різноманіття та особливості поширення дереворуйнівних грибів у Парку культури і відпочинку імені Михайла Чекмана міста Хмельницького, Міронова Н. Г., Єфремова О. О., Кратюк О. Л. (2019)
Керімов Е. І. - Формування лісової підстилки в деревостанах за участю модрини європейської в умовах Кременецького горбогір'я, Заїка В. К. (2019)
Любинець І. П. - Особливості ценопопуляції Pulsatilla patens (L.) Mill. на території Біосферного резервату "Розточчя", Хомин І. Г., Ференц Н. М. (2019)
Хлистун Н. Я. - Дослідження впливу негативних чинників на насадження інтродукованих видів дендрофлори Національного природного парку "Вижницький", Ничипоренко О. В. (2019)
Степаненко Л. П. - Динаміка біопродуктивності лісів Київської області (2019)
Гоцій Н. Д. - Пилезатримувальна здатність найпоширеніших ліан роду Parthenocissus Planch. (2019)
Каленюк Ю. С. - Біоелектричні потенціали дуба і липи в деревостанах свіжої грабової діброви Західного Поділля, Заїка В. К. (2019)
Кратюк О. Л. - Характеристика вольєрів Центрального Полісся (2019)
Карабин В. В. - Наукові підходи до оцінювання рівнів безпеки та прогнозування надзвичайних ситуацій екологічної генези на ділянках будівництва нафтогазових свердловин (2019)
Вдовенко С. В. - Характеристика стічних вод технологічних установок первинного перероблення нафти, Гринишин О. Б., Вдовенко А. В. (2019)
Герецун Г. М. - Аналіз забруднення атмосферних опадів домішками на вулицях міста, Масікевич Ю. Г., Гольонко Р. А. (2019)
Матковська С. І. - Екологічна роль представників роду Acer L. у зелених насадженнях міста Житомир, Світельський М. М., Іщук О. В., Пінкіна Т. В., Федючка М. І., Соломатіна В. Д. (2019)
Гвоздецька Г. В. - Дослідження хімічного складу води окремих природних джерел курорту Східниця, Старчевський М. К., Прийма А. М. (2019)
Погребенник В. Д. - Тенденції розвитку методів і систем управління відходами, Коваль І. І., Джумеля Е. А. (2019)
Шостак В. В. - Оптимізація характеристик функціонування цехової служби технічного обслуговування деревообробного обладнання, Загвойська Л. Д., Павлюк Р. В. (2019)
Лис С. С. - Розроблення методу розрахунку процесу газифікації низькосортного палива у суцільному шарі на основі експериментальних досліджень, Семерак М. М., Юрасова О. Г. (2019)
Масікевич А. Ю. - Утилізація деревних відходів шляхом виготовлення паливних гранул методом екструзії, Яремчук В. М., Бать Р. Я., Масікевич Ю. Г., Мальований М. С., Атаманюк В. М. (2019)
Нарушинська О. О. - Оптимізація конструкції давача тиску ємнісного типу, Теслюк В. М., Угрин Л. Є. (2019)
Чорній З. П. - Радіаційна чутливість іонних кристалів. Одновимірна модель. Кристали з дефектами дипольного типу, Салапак В. М., Пірко І. Б., Салапак Л. В., Кульчицький А. Д. (2019)
Соколовський І. А. - Енергетична характеристика режимів сушіння букових пиломатеріалів (2019)
Єлатонцев Д. О. - Сорбент лігноцелюлозний зі шкаралупи волоського горіха, Мухачев А. П., Супрунчук В. І. (2019)
Цмоць І. Г. - Вдосконалення методу групування енергетичних даних у системі багаторівневого управління енергоефективністю економіки регіону, Роман В. І. (2019)
Лабжинський В. А. - Математичні методи розпізнавання надзвичайних ситуацій в умовах невизначеності (2019)
Сікора Л. С. - Інтеграція ігрових, системних та інформаційно-ресурсних концепцій оцінки енергоактивної взаємодії техногенних і екологічних систем (ч. 2), Лиса Н. К., Ткачук Р. Л., Федина Б. І., Кунченко-Харченко В. І. (2019)
Шлемкевич С. Л. - Спадщина українських учених-культурологів у контексті викладання навчальної дисципліни "Історія української культури" у закладах вищої освіти (2019)
Комароми Н. А. - Фаунистический состав жесткорылых (Insecta: Coleoptera) герпетобия урбоценозов г. Харькова (Украина), Николенко Н. Ю., Пучков А. В. (2018)
Kaliuzhna М. О. - A Review of the Genus Lipolexis Förster, 1862 (Hymenoptera, Braconidae: Aphidiinae) in the Fauna of Ukraine (2018)
Кавурка В. В. - Листовёртки (Lepidoptera, Tortricidae) Графского парка и агробиостанции Нежинского государственного университета имени Николая Гоголя (Черниговская область, Украина) (2018)
Єпішін В. В. - Булавовусі лускокрилі (Lepidoptera, Papilionoidea) Фастівського району Київської області (Україна) (2018)
Бондарев В. Ю. - К видовому составу клещей-фитосейид (Parasitiformes, Phytoseiidae) Национального природного парка "Ичнянский" (Черниговская обл., Украина), Пасечник С. В. (2018)
Moysiyenko I. - New records of Camel Spider Galeodes araneoides Pallas, 1772 (Solifugae, Solpugidae) in the Kherson region (Ukraine), Radzikowski P., Roman E., Dembicz I. (2018)
Теплюк А. М. - Просторово-типологічна структура угруповань мошок (Diptera: Simuliidae) басейну річки Тиси в межах Українських Карпат, Сухомлін К. Б. (2018)
Круть М. В. - Жан Анрі Фабр – великий натураліст і ентомолог (2018)
IX з’їзд Громадської організації "Українське ентомологічне товариство” (загальний огляд роботи з’їзду, звіт ревізійної комісії, Рада ГО "УЕТ", резолюція) (2018)
Правила для авторів (2018)
Contents (2016)
Kobysh E. I. - Situational control of hot blast stoves group based on decision tree, Simkin A. I. (2016)
Gurskiy A. A. - Formation of the synthesis algorithms of the coordinating control systems by means of the automatic generation of petri nets, Goncharenko A. E., Dubna S. M. (2016)
Khobin V. A. - Filters research for free motion extraction in self-tuning automatic control systems, Levinskyi M. V. (2016)
Pelykh S. N. - Search for the best power control program at NPP with VVER-1000 using gradient descent method, Odrehovska E. A., Maksymova O. B. (2016)
Sakaliuk O. Yu. - Automation of control of the business process of publishing scientific journals (2016)
Silvestrov A. M. - Training of numerical control machines operators: model of synthesis, Sorokovyi A. I., Laktionov A. I. (2016)
Блохин Л. Н. - Аналитическое конструирование разомкнутых систем стохастического управления многомерным нелинейным объектом, Осадчий С. И., Зозуля В. А. (2016)
Пупена О. - Огляд сучасних стандартів інтегрованого виробництва, Ельперін І., Міркевич Р. (2016)
Zhuchenko O. A. - Спрощена математична модель процесу графітування вуглецевих електродів, Bevziyk L. L. (2016)
Кондратець В. О. - Моделювання закономірностей розташування матеріалу вздовж нижньої частини піскового тіла механічного спірального класифікатора, Мацуй А. М. (2016)
Лісовенко А. І. - Експертна цінка ревалентності відповідей автоматизованої системи підтримки діалогу для дистанційного навчання, Бісікало О.В. (2016)
Шумигай Д. А. - Швидкий алгоритм адаптації ПІ- регулятора, Ладанюк А. П., Смітюх Я. В. (2016)
Давимука С. А. - Соціальний імператив нової промислової революції, Федулова Л. І. (2018)
Васильців Т. Г. - Стратегічні пріоритети конвергенції соціальної безпеки України та ЄС, Лупак Р. Л. (2018)
Созанський Л. Й. - Оцінка залежності економіки України від імпорту промислової продукції кінцевого споживання (2018)
Мельник М. І. - Соціально-економічна роль корпоративних торгових мереж у контексті модернізації сфери товарного обігу України, Синюра-Ростун Н. Р. (2018)
Ляховська О. В. - Оцінка показників діяльності хімічних підприємств Західного регіону України (2018)
Коваль Л. П. - Кластеризація регіонів України за потенціалом розвитку хімічної промисловості (2018)
Фера-Клемонца О. Ю. - Зарубіжний досвід регулювання продовольчого забезпечення (2018)
Шульц С. Л. - Інноваційні підходи до реалізації державної регіональної політики, Джаман М. О., Луцків О. М. (2018)
Мікловда В. П. - Теоретичні підходи до формування механізму економічної координації діяльності об'єднаних територіальних громад, Пітюлич М. І., Сембер С. В. (2018)
Карп'як М. О. - Механізм секторальної бюджетної підтримки ЄС у сфері регіональної політики: досвід реалізації в Україні (2018)
Кушнірецька О. В. - Моніторинг соціально-економічного розвитку ОТГ: організаційно-методичне забезпечення (2018)
Пінь А. М. - Адаптація "зелених" технологій у концепцію розумного міста (2018)
Щеглюк С. Д. - Транснаціоналізація ділової активності у великих містах України (2018)
Назаркевич О. Б. - Проблеми формування та реалізації підприємницького потенціалу об’єднаних територіальних громад, Корицька О. І. (2018)
Казьмір Л. П. - Соціоекономічний підхід до модернізації системи управління розвитком сільських територій, Казьмір П. Г. (2018)
Жабинець О. Й. - Вплив агрохолдингових компаній на соціально-економічний розвиток регіонів України, Яремчук Р. Є. (2018)
Семів Л. К. - Соціальний захист військовослужбовців: проблемні питання в соціологічній оцінці, Клос В. Р. (2018)
Теслюк Р. Т. - Регіональні особливості поширення бідності в Україні (2018)
Пітюлич М. М. - Особливості функціонування закладів освіти у поліетнічних регіонах, Сочка К. А. (2018)
Махонюк О. В. - Аналіз діяльності суб’єктів ринку міграційних послуг в Україні, Мульска О. П. (2018)
Бас-Юрчишин М. А. - Функціонування медичного страхування у загальнодержавному і регіональному вимірах: проблеми та передумови розвитку (2018)
Іващук О. О. - Антикризові механізми відновлення стійкості банківської системи в умовах глобальної нестабільності, Іващук О. В. (2018)
Раделицький Ю. О. - Місцеві бюджети в умовах децентралізації: теоретичні аспекти, Квасній О. Р. (2018)
Ćwiąkała-Małys A. - Efficiency of public universities in Poland in the face of changes in the act on higher education, Małys K., Durbajło-Mrowiec M. (2018)
Запухляк В. З. - Глобальна регіоналізація у формуванні нового світового економічного порядку (2018)
Жеребило І. В. - Теоретичні аспекти соціально-економічної безпеки в сфері підприємництва, Козьмук Н. І. (2018)
Нашкерська М. М. - Особливості аналізу фінансового стану і результатів діяльності туристичного підприємства (2018)
Федишин В. В. - Особливості управління розвитком туристичних підприємств (2018)
Білецька І. М. - Формування інституціонального забезпечення інноваційного розвитку туристичних підприємств (2018)
Фелештинський Я. П. - Оптимізація фіксації сітчастого імплантату при трансабдомінальній преперитонеальній алопластиці у хворих на пахвинну грижу, Коханевич А. В. (2019)
Венгер І. К. - Хірургічне лікування поєднаного оклюзійно-стенотичного ураження екстракраніальних артерій та аорто/клубово-стегнового сегмента в умовах високого ризику розвитку реперфузійно-реоксигенаційних ускладнень, Герасимюк Н. І., Костів С. Я., Вайда А. Р., Лойко І. І. (2019)
Саволюк С. І. - Оптимізація лікувально-профілактичної тактики при рубцевих дефектах внаслідок операцій на молочних залозах, Рибчинський Г. О. (2019)
Савчин В. С. - Новий погляд на питання діагностики ендогенної інтоксикації у хворих з опіковою травмою, Остап’юк Л. Р., Волошиновський А. С., Малий Т. С. (2019)
Подпрятов С. Є. - Вплив ілеодуоденопластики на перебіг гнійно-некротичного ураження стопи у хворих на цукровий діабет 2 типу, Подпрятов С. С., Салата В. В., Іваха В. В., Бєлоусов І. О., Корчак В. П., Сацюк І. В. (2019)
Дзюбановський І. Я. - Стан антиоксидантної системи захисту при експериментальному перитоніті на тлі цукрового діабету, Вервега Б. М., Підручна С. Р., Мельник Н. А. (2019)
Венгер І. К. - Віддалені ускладнення реваскуляризації в пацієнтів із поєднаним атеросклеротичним ураженням екстракраніальних артерій та аорто/клубово-стегно-підколінного артеріального русла, Гусак М. О., Костів С. Я., Герасимюк Н. І., Ємяшева С. А. (2019)
Ничитайло М. Ю. - Порівняльна оцінка ефективності розробленого одномоментного лапароскопічного лікування жовчно­кам’яної хвороби та супутньої хірургічної патології, Галей М. М., Дзюбановський О. І. (2019)
Сніжко С. С. - Хірургічне лікування верхніх низхідних гнійних медіастинітів (2019)
Страфун О. С. - Віддалені результати артропластики та ендопротезування ліктьового суглоба у хворих з наслідками травм (2019)
Дзюбановський І. Я. - Безпека та ефективність симультанних лапаро­ско­пічних втручань при лікуванні жовчно­кам’яної хвороби та поєднаної хірургічної патології органів черевної порожнини, Галей М. М., Гащи­шин П. А., Марчук І. П. (2019)
Малиновський А. В. - Первый опыт применения флюоресцентной лимфографии при раке желудка, Галімон М. М., Бадiон С. Ю. (2019)
Крижевський В. В. - Огляд консервативних методів лікування у хворих на оніхокриптоз, Циганенко О. О., Шевчук М. В., Риб'янець Ю. В., Іванченко Р. В., Щеголь І. М., Тоан Н. Л., Пилипенко Т. М. (2019)
Галей М. М. - Перший досвід виконання лапароскопічної резекції шлунка за методикою Більрот-ІІ з модифікацією Гофмейстера–Фінстерера, Бабін І. О., Марчук І. П. (2019)
Швед М. І. - Малосимптомна гігантська міксома лівого передсердя: сучасний алгоритм діагностики та радикального оперативного лікування, Мороз В. С., Гуменний І. З., Орищин Л. Ю., Сидоренко О. Л. (2019)
Пецентій В. В. - Перший досвід впровадження малоінвазивних технологій в кардіохірургічній практиці, Галей М. М., Таранець Г. Ю., Марчук І. П. (2019)
Levytska L. M. - Stratification risk score of cardiovascular events in patients with myocardial infarction in combination with comorbid and surgical pathology (2019)
Мацькевич В. М. - Селекція отриманої студентами медичного факультету наукової інформації для окреслення смислового поля основних поданих позицій, Соломчак Д. Б. (2019)
Макаренко Л. П. - Особливості фольклорної трансформації в оркестровій творчості Лева Колодуба на основі музикознавчого аналізу "Прилуцької симфонії" (2018)
Гриненко С. М. - Специфіка творів для гітари українських композиторів (2018)
Дзундза Р. М. - Постать Миколи Лисенка в контексті проблем ідентичності (2018)
Салдан С. О. - Жанрово-стильова модель фортепіанної мініатюри у творчому доробку львівських композиторів (на прикладі творів Станіслава Людкевича та Мирослава Скорика) (2018)
Закрасняна Ж. М. - Поліфонія як засіб викладення музичного матеріалу в аранжуваннях вокальних ансамблів A Capella, Грицюк О. Ю., Якобенчук Н. О. (2018)
Кречко Н. М. - Жанрові метаморфози та українське хорове мистецтво у контексті творчості Володимира Рунчака (2018)
Попова А. Б. - Значення медіатехнологій у вихованні естрадного вокаліста, Войченко О. М. (2018)
Андрусишин Т. Б. - Ґендерна рівність в музичному мистецтві: проблеми та означення (2018)
Тилик І. В. - Формування науково-аналітичних параметрів вивчення творчості Артема Веделя крізь призму музикознавчо-текстологічних досліджень другої половини ХІХ – середини ХХ століття, Дондик О. І. (2018)
Чабан Т. І. - Риси стилю Василя Барвінського на прикладі Сонати ре-бемоль мажор (2018)
Бєлікова В. В. - Музичне виконання як вияв творчого потенціалу майстерності виконавця (до 130-ліття з дня народження Генріха Нейгауза) (2018)
Сіненко О. О. - Техніка форсованого співу в естрадному вокалі, Остапенко Л. В. (2018)
Шпортько О. В. - Естрадний вокал у контексті синтезу мистецтв, Гаценко Г. С. (2018)
Бурська О. П. - Динамічні особливості фактурного мислення піаніста у пошуку інтонаційної виразності звукового образу (2018)
Каплієнко-Ілюк Ю. В. - Фортепіанний концерт Леоніда Затуловського в аспекті національного розвитку жанру (2018)
Сліпченко О. С. - Реалізація basso continuo як аспект концертмейстерської практики, Мельниченко І. В. (2018)
Мазур І. В. - Значення програмних документів в процесі збирацької та науково-дослідницької діяльності в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2018)
Топорівська Я. В. - Хмарні технології у навчальній діяльності майбутніх педагогів-музикантів (2018)
Лузан О. В. - Баян в сучасних клезмерських колективах: український контекст, Самолюк В. М. (2018)
Вороновська О. В. - Актуальні аспекти проблеми генезису знаків музичної мови (2018)
Сізова Н. С. - Роль музичного товариства імені Миколи Леонтовича у розвитку хорового руху на Вінниччині у 1920-х роках (2018)
Чупашко І. П. - Диригентська майстерність в контексті сучасної педагогічної практики (2018)
Євгеньєва М. В. - Фестивально-конкурсний рух бандуристів Тернопільщини в сучасних соціокультурних реаліях (2018)
Науменко Н. В. - Гамлетівська "Пастка" як літературний і мистецький прийом у драмі й театрі ХХ століття (2018)
Смоляк П. О. - Роль священиків у розвитку аматорського театрального мистецтва у Тернопільському повіті в кінці ХІХ – першій третині ХХ століття (2018)
Василюк Т. А. - Творча діяльність Івано-Франківського академічного обласного театру ляльок імені Марійки Підгірянки у контексті відродження українських національних традицій (2018)
Ванюга Л. С. - Формування ідентифікаційної парадигми Тернопільського академічного українського драматичного театру імені Т. Г. Шевченка як засіб збереження генетичної, історичної та культурної пам’яті (2018)
Косів Р. Р. - Інтерпретація іконографії покрову Богородиці у творчості риботицьких майстрів 1680–1740-х років (2018)
Косів В. М. - Образи дітей у графічному дизайні української діаспори (1945–1989 роки) (2018)
Студенець Н. В. - Мальовані килими в етнокультурному просторі Східного Поділля (2018)
Трубчанінов В. О. - Меморіалізація творчої спадщини Василя Дмитровича Єрмілова та його послідовників у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна (2018)
Вискварка Я. М. - Сутність та становлення візуальної мови графічного дизайну в Україні (2018)
Бойко Х. С. - Мотив світового дерева в орнаментальних схемах декоративного оздоблення мацев (2018)
Ямборко О. Я. - Художник декоративного мистецтва і художня промисловість у радянській системі виробничих відносин (2018)
Золотарчук Н. І. - Особливості зображення сакральної атрибутики в іконостасах кінця ХVIІІ – початку ХХI століть (2018)
Сергеєва Н. В. - Історичні та культурологічні аспекти основ філософії дизайну (2018)
Сталінська Г. Д. - Етнокультурний вінтаж. Застосування аутентичних об’єктів у дизайні вінтажного інтер’єру (2018)
Котляр Є. О. - Джузеппе Кастільоне та формування нового канону жіночого портрету у китайському живописі XVIII століття, Чжижун Г. (2018)
Тютюнник І. С. - Роль орнаменту в стилістичній організації станкового твору образотворчого мистецтва України ХХ – початку ХХІ століття (2018)
Аль Равашдех Самер - Становлення та коротка характеристика сучасного графічного дизайну Йорданії (2018)
Лінда С. М. - Забезпечення оптимальних умов видимості у дизайн-проектуванні презентаційних просторів для модних показів, Квасниця Р. Б. (2018)
Луковська О. І. - Новітні мистецькі проекти в арттекстилі України (2018)
Вольська С. О. - Скульптор Іван Козлик. Творчість крізь призму соцреалізму, Кузів М. П., Вербіцька І. О. (2018)
Дацюк Н. М. - Творчісь архітекторів – представників архітектурних шкіл, які вплинули на формування архітектурного та культурного середовища Тернополя на початку ХХІ століття (2018)
Гнатюк М. В. - Народні художні промисли і ремесла Гуцульщини та Покуття: традиції, майстри, школи, їх вплив на розвиток етнодизайну Галичини (2018)
Чуйко О. Д. - Міфологічна традиція в пластичному декорі храмів Давньої Русі (2018)
Кондрацька Л. А. - Художній метамодернізм: від експансії мертвого – до дихання живого (2018)
Відомості про авторів (2018)
Толубко В. Б. - Застосування нейромережних технологій для інтелектуальної системи управління електроосвітленням, Беркман Л. Н., Крючкова Л. П., Ткаленко О. М. (2018)
Бондарчук А. П. - Дослідження основних властивостей сучасних систем зв’язку, Гайдур Г. І., Чумак Н. С., Козачок В. А., Хмелевський Р. М. (2018)
Дищук А. С. - Дослідження особливостей радіодоступу та підвищення показників якості на базі технології LTE, Сороченко І. В., Парунов М. О., Чеканов С. О., Карпець М. О. (2018)
Отрох С. І. - Розробка моделі комплексного впливу задавальних та збурюючих факторів на функціонування мережі високошвидкісного радіо доступу, Кравченко В. І., Крівєнков О. М., Грищенко О. О., Голік А. С. (2018)
Мельник Ю. В. - Формалізована задача побудови раціональної телекомунікаційної системи, Пархоменко В. Л., Пархоменко В. В. (2018)
Гринкевич Г. О. - Особливості безпроводових самоорганізованих мереж, Жебка В. В., Василенко В. В., Березовська Ю. В. (2018)
Малюженко М. В. - Підвищення ймовірності виявлення сигналу на фоні шумів в умовах обмеженої статистики вхідних відліків, Боровський Г. В., Казенко С. О. (2018)
Малюженко М. В. - Затримки сигналів на вході станцій радіомоніторингу, як фактор точності визначення координат джерел радіовипромінювання, Лободін Д. В. (2018)
Зенив И. О. - Высокостабильный гетеродин четырехсантиметрового диапазона волн на диоде ганна с широкой полосой механической перестройки частоты, Крылов В. М., Мырадов А. Х. (2018)
Довженко Н. М. - Розробка математичної моделі функціонування сенсорної мережі, Домрачева К. О., Ільїн О. О. (2018)
Титут (2018)
Гопченко Є. - Моделювання екстремально високих паводків на прикладі гірських регіонів України, Овчарук В., Шакірзанова Ж., Гопцій М., Траскова А., Швець Н., Сербова З., Тодорова О. (2018)
Мєнасова А. - Палеогеографічні аспекти формування Бурімської світи в межах Канівського Придніпров'я, Тимченко Ю. (2018)
Stepanyuk L. - Geochronology of lithium-bearing granitoids of Ingul megablock (Ukrainian shield), Hrinchenko О., Bondarenko S., Slobodian B., Semka V., Kurylo S., Dovbush T. (2018)
Карпенко О. - Уточнення меж стрибкоподібних катагенетичних змін порід на прикладі окремих родовищ вуглеводнів ДДЗ, Тунік О. (2018)
Круглов О. - Індикація ерозійних процесів у грунтовому покриві Харківської області за магнітними даними, Меньшов О., Улько Є., Кучер А., Назарок П. (2018)
Шинкаренко А. - Сучасні підходи до визначення проникності порід-колекторів за даними геофізичних досліджень (2018)
Михайлов В. - Новый Золоторудный район в Танзании, Тоц А. (2018)
Волков В. - Управління раціональним видобуванням та використанням мінерально-сировинних ресурсів України, Горошкова Л. (2018)
Lazareva I. - Ore-bearing metasomatites of Perga area and Korosten pluton granitoids (Ukrainian shield): genetic relations on the basis of geochemical modelling, Shnyukov S., Aleksieienko A., Gavryliv L. (2018)
Інкін О. - Оценка изменения коллекторских свойств водоносных пород при хранении газообразных углеводородов (2018)
Яценко Ю. - Оцінка сучасного рівня та тенденцій забруднення атмосферного повітря міст України діоксидом азоту, Шевченко О., Сніжко С. (2018)
Любчик О. - Щодо проблем визначення техніко-економічних показників промислової розробки родовищ питних підземних вод (2018)
Шевченко О. - Самоочищення підземних вод від 90Sr на фонових ділянках та при штучному забрудненні, Долін В. (2018)
Vyzhva Z. - Methods of random fields statistical simulation on the sphere by the aircraft magnetometry data, Demidov V., Vyzhva A. (2018)
Рябенький В. - Розробка алгоритмів та програмних компонентів моделювання квазістаціонарних магнітних полів, Чудайкін І., Таргунакова Ю. (2018)
Титут (2018)
Квасниця В. - Самородне золото України: передумови створення його кристалогенетичного визначника, Квасниця І. (2018)
Деревська К. - Літологічні та мінералого-петрографічні особливості еоценових пісковиків північно-східного схилу Дніпровсько-Донецької западини, Ісаєв С., Руденко К., Нурмамедов Л. (2018)
Hrinchenko О. - Granitoids, rare-metal pegmatites and Та-Nb mineralization of Shpoliano-Tashlyk ore area (Ingul megablock, Ukrainian shield), Bondarenko S., Mironchuk T. (2018)
Вижва С. - Фільтраційно-ємнісні особливості порід верхнього карбону (на прикладі Руновщинської площі ДДЗ), Онищук В., Онищук І., Рева М., Шабатура О. (2018)
Chalyi O. - The cause of high intensity of seismicity in Ukraine, Diaconescu M., Gurova I., Lisovyi Y., Pigylevsky P., Shcherbina S., Shevtsov A., Shumlianska L. (2018)
Розиган Ю. - Швидкісні характеристики земної кори Коростенського плутону (Український щит) за даними методу глибинного сейсмічного зондування, Трипільський О., Тополюк О. (2018)
Грищук П. - Новий алгоритм інверсії гравітаційних даних (2018)
Волков В. - Проблеми обліку експортно-імпортних операцій добувної галузі України, Горошкова Л. (2018)
Балега А. - Інституційне забезпечення геологічного вивчення та використання надр: національний вимір і міжнародний досвід, Вижва С., Курило М. (2018)
Курило М. - Геолого-економічні критерії промислової цінності вугільних родовищ з незначними запасами, Бала В. (2018)
Кошляков О. - Гідрогеологічні особливості розрахунків стійкості укосів і схилів у межах урбанізованих територій, Диняк О., Кошлякова І., Кошлякова Т. (2018)
Чарний Д. - Склад і властивості мінеральних новоутворень на фільтраційному субстраті при очищенні підземних вод від заліза і марганцю, Шевченко О., Нестеровський В. (2018)
Zatserkovnyy V. - Evaluation of risks emergencies by modelling the functional status of the objects, Bogoslovskyi M. (2018)
Дехтяр А. С. - Несна здатність проcторових пластинчатих конструкцій (2017)
Демчина Б. Г. - Застосування гнучкого армування органічного походження в згинаних комплексних елементах з ніздрюватих бетонів, Фамуляк Ю. Є. (2017)
Попов В. О. - Раціональні методи підсилення просторового каркасу кіноконцертного залу "райдуга" в умовах збільшення навантаження, Войцехівський О. В. (2017)
Клімов Ю. А. - Теплова зварювальність aрматури класу А500С (2017)
Демчина Б. Г. - Дослідження дерев’яної арки таврового перерізу на металозубчастих пластинах, Сурмай М. І., Шидловський Я. М. (2017)
Білик С. І. - Порівняння о місцевой стійкості стінок двотаврових балок за ДБН в.2.6-198-2014 і єврокодом 3 (ДСТУ-Н б EN 1993-1-1:2010) при пружній роботі сталі, Лавриненко Л. І., Альтайе Н., Салієнко В. І. (2017)
Масюк Г. Х. - Розрахунок за несучою здатністю позацентрово стиснутих колон за дії малоциклових навантажень із знакозмінними ексентриситетами у відповідності нових норм, Масюк В. Г. (2017)
Коваль П. М. - Використання композитних плит як незнімної опалубки при бетонуванні плити проїзної частини мостів, Стоянович С. В. (2017)
Гетун Г. В. - Об’ємно-планувальні та конструктивні рішення стаціонарних автоматизованих вогневих пунктів, Товбич В. В., Михальченко С. В., Кисіль О. В. (2017)
Гомон С. С. - Жорсткість балок з клеєної деревини в умовах косого згину, Павлюк А. П. (2017)
Валовой О. І. - Методика виготовлення та експериментальне дослідження залізобетонних балок з подальшим підсиленням їх клейовими сумішами, Возіян І. О., Валовой М. О. (2017)
Хохлін Д. О. - Загальні положення розрахунку та захисту будівель при можливій сумісній дії сейсмічних навантажень та значних нерівномірних деформацій основи (2017)
Барабаш М. С. - Методы численного моделирования композитных материалов и конструкций в пк "лира-сапр", Гензерский Ю. В., Пікуль А. В., Башинська О. Ю. (2017)
Валовой О. І. - Оцінка зчеплення композитів з поверхнею конструкцій за умови впливу підвищених температур, Єрьоменко О. Ю., Валовой М. О. (2017)
Чирва Т. Л. - Оцінка технічного стану і розробка способу посилення залізничного шляхопроводу в м. Запоріжжя, Чирва В. М., Савченко А. А., Новікова Ю. В., Pижих О. О. (2017)
Афанасьєва Л. В. - Використання залізобетонних конструкцій у фортифікаійних спорудах, Діденко Д. В. (2017)
Лисюк С. А. - Стан питання та пропозиції щодо дослідження впливу відносної вологості деревини на міцність та деформативність нагельних з’єднань, Шеремета О. В. (2017)
Коваль М. П. - Експериментально-аналітичне визначення коефіцієнту умов роботи профільованого настилу на80 із болтовим опорним анкеруванням у монолітних залізобетонних плитах (2017)
Сморкалов Д. В. - Дослідження прогинів плит, опертих по контуру (2017)
Скорук Л. М. - Величина вмісту арматури у бетоні монолітних конструкцій (2017)
Колякова В. М. - Розрахунково-теоретичні дослідження розподілу температури в перерізі залізобетонної конструкції східчастих складок, Божинський М. О. (2017)
Кріпак В. Д. - Реконструкція житлового будинку з надбудовою з використанням зовнішнього металевого каркасу, Дробаха О. К. (2017)
Скорук Л. М. - Підсилення залізобетонних балок композитними матеріалами при розрахунку міцності похилих перерізів, Полтавченко Р. В. (2017)
Підлуцький В. Л. - Визначення та порівняння несучої здатності паль в пісках середньої крупності, Гаврилюк О. В. (2017)
Горобець А. М. - Міцність та тріщиностійкість двохосно попередньо-напружених сталефібробетонних плит при поперечному згині, Журавський О. Д. (2017)
Козак О. В. - Міцність і тріщиностійкість приопорних ділянок залізобетонних балок з криволінійною попередньо-напруженою арматурою, Журавський О. Д (2017)
Тимощук В. А. - Розрахунок плоских з/б плит, підсилених зовнішньою напруженою арматурою, Журавський О. Д. (2017)
Kуцик О. В. - Міцність і тріщиностійкість згинальний елементів з високоміцного бетону, Журавський О. Д. (2017)
Вихідні дані (2017)
Довгалець Ю. В. - Основи управлінського обліку в контексті інформаційної системи підприємства (2017)
Подлевський А. А. - Функціонування технологічних парків: світовий досвід та українські реалії, Середа О. А. (2017)
Трач Р. В. - Методи оцінки ефекту від впровадження інформаційного моделювання (BIM) в будівництві (2017)
Ляхович О. О. - Переваги і проблемні питання формування та розвитку об’єднаних територіальних громад, Рудик В. І. (2017)
Нетепчук В. В. - Прoцеcний менеджмент: побудова ефективних cиcтем управління (2017)
Позняковська Н. М. - Подання фінансової звітності за новим законом про бухгалтерський облік та фінансову звітність (2017)
Малков Д. І. - Сучасні фактори стимулювання розвитку громадського харчування (2017)
Боровик О. М. - Облікова політика підприємств: український і польський підходи, Вовк В. М., Самчук І. М. (2017)
Валіулліна З. В. - Людський капітал як фактор активізації інноваційної діяльності в корпорації (2017)
Skybinska Z. M. - Analysis of Account Receivable and Account Payable at the Enterprise (Based on Materials of PJSC "Lviv Confectionery "Switoch”), Kovalyk M. O. (2017)
Антонюк О. Р. - Розвиток аудиторської діяльності через призму законодавства: досвід України, Ситнікова А. О. (2017)
Ольшанська М. В. - Порівняльна характеристика обліку основних податків в України та Польщі, Зірник К. Р. (2017)
Іванченко А. М. - Вдосконалення типологічних параметрів об’єктів нерухомості (2017)
Florek I. - Specyfika i zakres kontroli przeprowadzanych przez regionalne izby obrachunkowe w zakresie zasad prowadzenia rachunkowosci przez jednostki samorzadu terytorialnego (2017)
Gryglicka A. - Ryzyko i niepewnosc w rachunkowosci (2017)
Подлевський А. А. - Світовий досвід розвитку підприємництва з допомогою кластерів та його використання в Україні, Рудик В. І. (2017)
Грицюк П. М. - Концептуальні засади оцінювання економічного ризику зерновиробництва, Бабич Т. Ю. (2017)
Грицай О. І. - Формування інформаційної бази про витрати на маркетинг в структурі показників звітності підприємства, Кметь М. О. (2017)
Савіна Н. Б. - Пріоритети детінізації економіки України, Подлевський А. А. (2017)
Литвиненко Н. О. - Базові засади організації обліку в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків в Україні, Блащук М. Б. (2017)
Лемішовська О. С. - Проблемні аспекти обліку основних засобів в умовах адаптації української облікової системи до міжнародних стандартів, Петрушина А. Б. (2017)
Przytuła K. - Rachunkowosc – system informatyczny wedlug opinii uzytkownikow (2017)
Воськало Н. М. - Забезпечення майбутніх витрат і платежів: облікові аспекти, Гарга В. О. (2017)
Гринів Т. - Порівняльний аналіз особливостей бухгалтерського обліку капіталу і зобов’язань в Україні та Польщі, Занюк А. (2017)
Мартієнко А. І. - Реалізація відносин власності в системі управління водокористуванням, Хумарова Н. І. (2017)
Гонтаренко Н. А. - Аналіз застосування інтерактивного маркетингу в Приватбанку (2017)
Ковшун Н. Е. - Вдосконалення системи паспортизації у національному господарстві України з урахуванням результативності управління водокористуванням (2017)
Стрільчук В. М. - Створення організаційних форм управління екологічною безпекою в регіоні (2017)
Осадча О. О. - Основи формування системи економічної безпеки суб’єктів господарювання в контексті досягнення цілей сталого розвитку, Гришкевич П. М. (2017)
Сич Д. М. - Обліково-аналітичне забезпечення фінансових результатів діяльності для виробничих підприємств (2017)
Скрипчук П. М. - Система індикаторів оцінки та бухгалтерського обліку еколого-економічного обґрунтування використання ресурсів навколишнього природного середовища (2017)
Зайцев Д. Б. - Обґрунтування економічної моделі у сфері відновлювальних та нетрадиційних джерел енергії (2017)
Банах А. В. - Дослідження впливу котловану довгобуду на напружено-деформований стан несучих конструкцій будівлі,що експлуатується (2018)
Петренко Ю. В. - Особливості влаштування фундаментів з буронабивних паль (2018)
Скорук Л. М. - Порівняння величини несучої здатності трубобетонних елементів за різними нормами, Подлюк Т. М. (2018)
Білик А. С. - Розрахунок сталевих балок з урахуванням розвитку підвищених пластичних деформації (2018)
Масюк Г. Х. - Експериментальні дослідження впливу мало циклових повторних і знакозмінних навантажень на розвиток прогинів нерозрізних залізобетонних балок, Ющук О. В. (2018)
Рищенко Т. Д. - Сталезалізобетонний каркас для багатоярусної автомобільної стоянки, Нижник О. В., Івасенко В. В. (2018)
Азізов Т. Н. - Збірно-монолітні залізобетонні перекриття з балок порожнистого трикутного перерізу, Сакр Ель Гадбан. (2018)
Азізов Т. Н. - Розрахунок балок порожнистого трикутного перерізу з застосуванням адаптованої теорії складених стрижнів, Сакр Ель Гадбан. (2018)
Білик С. І. - Видалення збірних плит перекриття в каркасних будівлях, Тонкачеєв Г. М. (2018)
Хохлін Д. О. - Оцінка динамічних характеристик будівель після впливу значних нерівномірних деформацій основи (2018)
Бидаков А. Н. - Узловые соеденения ЛВЛ бруса на вклееных стержнях с металлической вставкой, Распопов Е. А., Страшко Б. А. (2018)
Бова Я. О. - Методика розрахунку кесонної плити перекриття зі змішаним армуванням, Кашоїда О. О. (2018)
Михайловський Д. В. - Методика створення розрахункової схеми гнутоклеєних рам за допомогою методу скінченних елементів, Матющеко Д. М. (2018)
Усаковский С. Б. - Предварительная оценка надежности существующих конструкций по неполным данным (2018)
Чирва Т. Л. - Збільшення несучої здатності колон споруди плавального басейну шляхом улаштування монолітних обойм, Чирва В. М., Савченко А. А., Романенко К. М. (2018)
Гайдайчук В. В. - Оптимальне проектування ригелів при різній геометричній формі поперечного перерізу в програмному комплексі femap nastran, Кошевий О. О., Кошева І. С. (2018)
Михайловський Д. В. - Особливості розрахунку та застосування дерев’яно-бетонних композитних плит, Мавдюк А. М. (2018)
Михайловський Д. В. - Перехресно клеєдощаті панелі та методи їх розрахунку, Комар А. А. (2018)
Бабич Є. М. - Математична модель зчеплення арматури з високоміцним бетоном, Кочкарьов Д. В., Філіпчук С. В. (2018)
Білик С. І. - Визначення коефіцієнта розрахункової довжини стержня шарнірно закріпленого в нижнійчастині, Білик А. С., Клюшниченко Т. О., Джанов Л. В. (2018)
Гетун Г. В. - Особливості проектування споруд пенітенціарного призначення, Михальченко С. В., Товбич В. В., Кисіль О. В. (2018)
Клімов Ю. А. - Експериментальні дослідження міцності згинальних елементів з композитною склопластиковою арматурою (2018)
Кріпак В. Д. - Оцінка стійкості каркасних будівель проти прогресуючого руйнування, Давиденко Р. П. (2018)
Кріпак В. Д. - Монолітні плоскі перекриття з порожнистими, Антонов Р. Е. (2018)
Корнієнко М. В. - Особливості конструктивних рішень малоповерхових будівель в Республіці Конго, Ндінга М. Р. (2018)
Панченко О. В. - Оцінка міцності закріплення і обгрунтування способу наклеювання та анкерування композитної стрічки на бетон, Журавський О. Д. (2018)
Вихідні дані (2018)
До ювілею Іллі Михайловича Фика (2018)
Бартащук О. В. - Горизонтальні переміщення геомас у континентальних рифтогенних геоструктурах (на прикладі Дніпровсько-Донецького палеорифту). Частина 1. Структурні прояви тектонічної течії у поверхні фундаменту, Суярко В. Г. (2018)
Бучинська І. В. - Викидонебезпечність пісковиків Південно-Західного району Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну, Шевчук О. М., Побережський А. В. (2018)
Harasymchuk V. Ju. - The hydrodynamic conditions of the Volyn-Podillya oil and gas-bearing region, Medvid H. B., Teleguz O. V., Kost’ M. V. (2018)
Доротяк Ю. Б. - Біостратиграфічне розчленування верхньоюрських та нижньокрейдових (оксфорд – нижній беріас) відкладів Гірського Криму за форамініферами (2018)
Колодій І. В. - Гідрогеологічна характеристика нижньокрейдового теригенного комплексу Каркінітсько-Північнокримського прогину в аспекті нафтогазоносності, Медвідь Г. Б. (2018)
Космачов В. Г. - Четвертинний вулканічний попіл Харківщини, Космачова М. В. (2018)
Любчак О. В. - Співвідношення структурних елементів вуглеводневої складової аргілітів Східних Карпат за формалізмом Джейнса, Хоха Ю. В., Яковенко М. Б. (2018)
Zatula V. I. - Decomposition and modelling of the annual cycle of meteorological variables in the Ukrainian Carpathians (2018)
Kostrikov S. V. - Geoinformation approach to the urban geographic system research (case studies of Kharkiv region), Niemets L. M., Sehida K. Yu., Niemets K. A., Morar C. (2018)
Лаврик О. Д. - Асиметрія і симетрія долинно-річкових ландшафтно-технічних систем, Максютов А. О., Цимбалюк В. В. (2018)
Niemets L. M. - Innovation and investment potential of region as a factor of its "smart transformation" – a case study of Kharkiv region (Ukraine), Mezentsev K. V., Sehida K. Yu., Morar C., Husieva N. V., Peresadko V. A., Telebienіeva Ye. Yu. (2018)
Reshetchenko S. I. - Identification of solar radiation effect on climatic indicators of the territory of Ukraine, Klymenko V. G., Cherkashyna N. I., Buznytskiy B. S. (2018)
Щеглов О. А. - Зимові синоптичні процеси, що формують значні за площею осередки з аномально-низькою температурою повітря у Східній Європі (2018)
Гостюк З. В. - Особливості ландшафтної диференціації лісопатологічних процесів в Шешорському природоохоронному науково-дослідному відділенні Національного природного парку "Гуцульщина", Мельник А. В. (2018)
Овчаренко А. Ю. - Індикативний ландшафтний моніторинг національних природних парків (на прикладі території НПП "Слобожанський"), Залюбовська О. В. (2018)
Правила оформлення матеріалів, що подаються до "Вісника Харківського університету" (2018)
Вихідні дані (2018)
Content (2017)
Olshevska O. - Implementation of information technology tools in the process of heat exchangers designing, Titlova O., Plotnikov V. (2017)
Voinova S. - Assessment of the state of a technical object using the balance of its technological efficiency of operation (2017)
Velykodniy S. - Multilingual recoding method designed for SCADA-system’s software upgrade, Tymofieieva O. (2017)
Volodin A. - The integrated layout decisions for automatic control of packing systems, Kryvoplias-Volodina L. (2017)
Antonova A. - Optimization of the composition of muffins on the basis of essential indicators of chemical compound of the confectionary product "VUPI PAI", Dzyuba N. (2017)
Kolesnikova K. - The project management of industrial buildings reengineering (reconstruction and completion), Monova D., Naumenko Ye., Kheblov I., Gurjev I. (2017)
Pavlov A. I. - Automatic regulator for non-stationary objects with an increased range of normal operation (2017)
Tityapkin A. S. - Estimation of the width of the stationary detonation wave in the model of Zel'dovich-Neumann-Doring, Volkov V. E. (2017)
Sakaliuk O. Yu. - Improvement of AIS for control of the business process of publishing scientific journals (2017)
Yehorov V. - Using of robots-manipulators in laboratory works in HEIs, Putnikov D. (2017)
Foshch T. - Improved models and method of power change of NPP unit with VVER-1000, Pelykh S. (2017)
Titlova O. - Concept of automatic control system for improving the efficiency of the absorption refrigerating units, Khobin V., Titlov O. (2016)
Ухина А. В. - Линеаризация в задаче управления характеристикой цифрового фильтра для специализированной компьютерной системы, Яценко Т. П., Ситников В. С. (2016)
Гурський А. А. - Координирующая система автоматического управления приводами робота-манипулятора, Гончаренко О. Е., Дубна С. М. (2016)
Levinskyi V. - Model-oriented method of design implementation when creating digital filters, Levinskyi M. (2016)
Pavlov A. - A word in defense of the discrete control signal (2016)
Мелентьєва О. В. - Формальні методи побудови діаграм логістичних бізнес-процесів (2016)
Slobodyan I. - Improvement of management of steam generators in nuclear and thermal power plants, Lozhechny`kov V., Stopakevy`ch A. (2016)
Юхимчук М. С. - Аналіз математичних моделей автоколивань при впливі неконтрольованих параметричних збурень у системі, Манглієва Т. Н. (2016)
Lysiuk O. - Determining the transient process time by the example of bodies heating using a modified homochronicity number, Brunetkin A., Maksymov M. (2016)
Shpinkovski A. A. - The automation system for accounting sporting activities, Shpinkovska M. I. (2016)
Antonova A. - Investigation and analysis of automatic testing systems of applications, Bodnia A., Proydenko A. (2016)
Smirnova K. - Machine learning implementation for the classification of attacks on web systems. Part 2, Smirnov A., Plotnikov V. (2017)
Makarenko V. - An architectural approach for quality improving of android applications development which implemented to communication application for mechatronics robot laboratory ONAFT, Olshevska O., Kornienko Yu. (2017)
Kovalchuk D. - The model for power efficiency assessment of condensation healing installations, Mazur A., Hudz S. (2017)
Voinova S. - Ways of efficiency improving of modern production (2017)
Skakovsky Y. - Efficiency improvement for sugar plant boiler department work based on boiler units optimal loads distribution, Babkov A., Mandro E. (2017)
Ihnatiev S. - Features of the mobile robots control systems, Yehorov V. (2017)
Лысюк А. - Автоматизация распределения нагрузки между параллельно работающими котлами, Беглов К. (2017)
Великодний С. - Парадигма подання лінгвістичного забезпечення за допомогою породжувальних граматик, Тимофєєва О. (2017)
Шестопалов С. - Оптимізація завантаження ПТЛ елеваторів зерном: формалізація та підвищення ефективності алгоритму керування, Хобін В. (2017)
Loboda Yu. - Vocational training of competitive engineers through the use of computer technologies, Orlova E., Volkov V. (2017)
Ангєлов Г. - Основні напрямки та перспективи наукового розвитку інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерних наук в Одеській національній академії харчових технологій, Волков В., Кананихіна О., Соловей А., Тітлова О., Трішин Ф. (2017)
Maksymovа O. - Analysis of the energy system balance efficiency provided with the different groups of generating plants, Maksymov M., Silina V., Orischenko A. (2017)
Voinova S. - Increasing of ecological efficiency of worn equipment by partial updates. Analytical and control aspect (2017)
Salskyi D. - Overview of popular approaches in creating client-server applications based on scientometrics ONAFTs’ platform, Kozhukhar A., Olshevska O., Povarova N. (2017)
Процишен А. А. - Разработка алгоритма управления системой отопления и горячего водоснабжения с использованием возобновляемых источников энергии, Улицкая Е. О. (2017)
Арабаджи А. Ф. - Разработка современного человеко-машинного интерфейса в АСУТП на основе международных стандартов, Стопакевич А. А., Стопакевич А. А. (2017)
Хобин В. А. - Спектральные плотности регулируемых переменных типових САР и их аппроксимация малопараметровыми моделями, Лагерная С. И. (2017)
Габуев К. О. - Система автоматического управления беспилотного летательного апарата, Гонгало В. О., Кучеренко Н. А., Шипко А. И. (2017)
Кирьязов И. Н. - Исследование эффективности функционирования АСОЗ ПТЛ на морском зерновом терминале в г. Николаеве, Шестопалов С. В., Степанов М. Т., Хобин В. А. (2017)
Мещеряков В. И. - Определение значимих показателей первичной информации для системы с биологической обратной связью, Мещеряков Д. В., Черепанова Е. В. (2017)
Новіков П. В. - Fuzzy-контролер підтримання мікроклімату в приміщенні за значеннями індексу дискомфорту, Степанець О. В., Саков Р. П. (2017)
Тишин П. М. - Розробка та дослідження мультиагентної системи для охорони об’єкта, Гончаров А. В., Куширець К. О. (2017)
Дец Д. В. - Імітаційні математична модель конвеєрних ваго вимірювачів дозаторів безперервної дії, Шейда-Голбад К., Хобін В. А. (2017)
Матіко Ф. Д. - Особливості налаштування CFD-програм для підвищення ефективності моделювання витратомірів, Роман В. І., Масняк О. Я. (2017)
Solovei V. - The difference between developing single page application and traditional web application based on mechatronics robot laboratory ONAFT application, Olshevska O., Bortsova Y. (2018)
Субботін С. О. - Нейромережеве моделювання залежностей результатів випробувань газотурбінних авіадвигунів, Корнієнко О. В. (2018)
Melnichuk M. - Web-service. Restful architecture, Kornienko Yu., Boytsova O. (2018)
Гурский А. А. - Настройка нейронной сети при автоматическом синтезе сетей Петри, Дубна С. М. (2018)
Шишак А. В. - На шляху до Індустрії 4.0: інтеграція існуючих АСУТП з хмарними сервісами, Пупена О. М. (2018)
Жигайло О. М. - Кластерний аналіз даних в автоматизованих системах простежування, Борис В. В. (2018)
Смирнова К. В. - Применимость машинного обучения для задач классификации атак на веб-системы. Часть 3, Смирнов А. О., Плотников В. М. (2018)
Pavlov A. - Automatic control of parameters of a non-stationary object with cross links (2018)
Antonova A. - Research and analysis of application of automated testing in web applications, Shanovskiy B. (2018)
Світий І. М. - Моделювання динаміки запасів зерна на хлібоприймальному підприємстві: концептуальна, математична та імітаційна моделі (2018)
Волянська Я. Б. - Спрощена модель безконтактного вентильного електроприводу та його технічна реалізація для автономного плавального апарата, Онищенко О. А. (2018)
Артемов В. - Особливості підвищення якості підготовки кадрів вищої кваліфікації закладів вищої освіти України зі специфічними умовами навчання (2018)
Бабіч О. - Роль міждисциплінарних зв’язків в іншомовній професійній підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників (2018)
Балендр А. - Класифікація прикордонних відомств країн Європейського Союзу за типом підготовки персоналу (2018)
Верхоланцев Г. - Теоретико-методичні підходи створення і розвитку сучасних електронних засобів і ком’ютерно орієнтованих навчальних середовищ (2018)
Hamidov M. - Systematic Approach to Pedagogical Interactions and Activities (2018)
Гапоненко Г. - Передумови та сутність інтерактивного навчання, Гапоненко Н., Гапоненко С., Родіков В. (2018)
Даник Ю. - Кіберосвіта та її особливості, Зінченко А. (2018)
Єргідзей К. - Формування педагогічного іміджу майбутнього викладача вищого військового навчального закладу (2018)
Заболотний О. - Кадровий потенціал збройних сил і якість вищої військової освіти: аналіз понять та система зв’язків, Зельницький А., Оліферук В., Шабатіна Н. (2018)
Заїка Л. - Результати емпіричної перевірки моделі формування професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління із застосуванням технології імітаційного моделювання (2018)
Каленський А. - Геоінформаційна компетентість майбутніх геологів як міжпредметний результат їх професійної підготовки у коледжах, Мельник В. (2018)
Капосльоз Г. - Деякі шляхи та заходи удосконалення організації наукових досліджень в інтересах вищих військових навчальних закладів, Бодрик Ю., Мельниченко О. (2018)
Крутов В. - Нова онтологічна парадигма розвитку людини в системі формування особистості (2018)
Кузнєцов С. - Педагогічні конфлікти та їх розв’язання (2018)
Лавриненко Н. - Інноваційний підхід до спеціальної іншомовної підготовки магістрів військового управління в міжнародних відносинах, Лисенко С. (2018)
Нехаєнко С. - Розвиток професійного мислення організаторів морально-психологічного забезпечення як психолого-педагогічна проблема (2018)
Осьодло В. - Вища військова освіта України у контексті інформаційного суспільства, Ворона Т., Пелих А. (2018)
Рибчук О. - Розвиток фахової компетентності викладачів спеціальних дисциплін ВВНЗ у системі післядипломної освіти: результати експериментального дослідження (2018)
Семеняко І. - Мультимедійний підхід у викладанні воєнно-дипломатичного курсу англійської мови (2018)
Шемчук В. - Фізичні та психологічні стани в екстремальних умовах військово-практичної діяльності (2018)
Ягупов В. - Реалізація вимог методологічних підходів дистанційного навчання у системі вищої військової освіти, Диба І. (2018)
Яцино О. - Форми та методи підвищення кваліфікації фахівців служб персоналу збройних сил США (2018)
Порядок оформлення та подання статей до збірника наукових праць "Військова освіта" Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (2018)
Скаковський Ю. М. - Інформаційна система турбінного цеху у складі системи керування теплової електростанції цукрового заводу, Бабков А. В., Мандро О. Ю. (2018)
Каврин Д. А. - Адаптивный метод редукции размеченных выборок данных для построения диагностических моделей, Субботин С. А. (2018)
Леонтьєва І. О. - Процес вистоювання тістових заготовок як обє’кт управління, Хобін В. А. (2018)
Волков В. Э. - Задача оптимального управления уровнем взрывоопасности потенциально взрывоопасного объекта, Лобода Ю. Г., Макоед Н. А. (2018)
Жученко О. А. - Дослідження температурних полів процесу графітування вуглецевих виробів, Волощук М. Г. (2018)
Лисенко В. П. - Інтелектуальний алгоритм керування для енергоефективного вирощування ентомофагів, Чернова І. С. (2018)
Марчевський В. М. - Задача ефективного управління процесом отримання тонкодисперсного порошку діоксиду титану в ході вихрової сушки, Гробовенко Я. В. (2018)
Khobin V. A. - Hammer mill load current adaptive control system trials, Levinskyi V. M., Levinskyi M. V. (2018)
Путников Д. - Эволюция человекоподобных роботизированных систем: взгляд из прошлого в будущее, Голубков П. С., Егоров В. Б. (2018)
Contents (2018)
Kolosov A. - "Marshall Plan" for Donbass: prerequisites for investment development, Kolosova K., Savchenko O., Kucherenko S. (2018)
Fomichenko I. - The influence of financial decentralization on the restoration of the economy of Donbas, Barkova S. (2018)
Yefremenko V. - Main principles of post-conflict restoration of the economic status of Donbas, Gavrysh O. (2018)
Chebotarov Ie. - Marketing research of the agro-food market of Luhansk region: the basis for encouraging foreign investments in overcoming the consequences of a military conflict (2018)
Zaloznova Yu. - Reverse logistics in a system of the circular economy: theoretical aspect, Kwilinski A., Trushkina N. (2018)
Pushak Ya. - Factors of networked economy development in Ukraine: economic and legal context, Kravchuk I., Makeieva O. (2018)
Rozmainsky I. - Homo Post-Soveticus: An Attempt of Analysis on the Base of Post Keynesian and Old Institutionalist Approaches (2018)
Smirnova І. - The development of human capital in Ukraine: global influences and tendencies, Simakov K. (2018)
Stolyarov V. - Initial provisions of state regulation of regional human development, Shynkaryuk O., Stolyarova V. (2018)
Hordiienko V. - Methodological frameworks for strategic planning of socio-economic development at the regional level, Kalashnykova Т. (2018)
Shabalina L. - Main tendencies of the global pharmaceutical market, Khumran R. (2018)
Dimitrova Т. - Commercial banks in criminal money laundering schemes (2018)
Kasianiuk S. - Effective implementation of financial decentralization at the local level, Mishura V. (2018)
Latysheva O. - Investigation of the state of investment support of sustainable development of the leading branches of the national economy of Ukraine, Chemeris Ye (2018)
Мishura V. - Improvement of logistic activity in control system an industrial enterprise, Volodchenko V. (2018)
Hajiyeva E. - Marketing Mix of Azerbaijan UNESCO monuments (2018)
Zhukov S. - Strategic map as effective instrument of management of industrial enterprise human capital, Malinoshevska K. (2018)
Kaczmarek В. - Weaknesses of contemporary management methods in the opinion of polish managers-practitioners (2018)
Byvshev R. - State and prospects of development of financial decentralization in Ukraine, Voloshina О. (2018)
Byvsheva L. - Real estate as an efficient instrument for innovative activities of industrial enterprises in modern conditions, Kondratenko O. (2018)
Hasanov H. - Influence of personal relationships to conflict, Sultanova R. (2018)
Ivchenkova E. - The influence of globalization processes on strategic development of human capital of industrial enterprises of Ukraine, Krikunenko E. (2018)
Rovenska V. - Human capital as a key element of strategy for sustainable development of industrial enterprise (2018)
Prohnymak O. - Will diversity and inclusion become as the basis of creative economy of Ukraine? (2018)
Liashenko V. - Review on the monograph by doctor Beata Glinkowska "INTERNATIONALIZATION OF POLISH AND UKRAINIAN ENTERPRISES" (2018)
Галасюк В. В. - Принятие решений в условиях риска: смена парадигмы (2018)
Задоя А. О. - Підприємницькі та міграційні устремління української молоді (2018)
Іванова М. І. - Владні повноваження та їх вплив на рентоорієнтовану стратегію поведінки надрокористувачів, Рябик Г. Є., Усатенко О. В. (2018)
Лукашова Л. В. - Фасилітація розвитку соціального підприємництва (2018)
Момот В.Є. - Протистояння хаосу в ціноутворенні та методологія впливу на ринкову конкуренцію на прикладі фармацевтичного ринку України, Хасін В.К. (2018)
Stalinska A. - Application of different tools of analysis of external and internal business environment and identification of business strategy, Al Hooti I., Al Wahaibi M., Al Hamrashdi A., Al Maashri L. (2018)
Степанюк О. С. - Особливості економічних процесів оборотності активів та ефективність їх використання (2018)
Тараненко І. В. - Стратегічні інструменти забезпечення інноваційної конкурентоспроможності підприємства у глобальному середовищі (2018)
Трут О. О. - Методологія управління результативністю як інструмент реалізації стратегії організації (2018)
Колесник М. Ю. - Сучасні ехокардіографічні підходи до діагностики легеневої гіпертензії та неінвазивного визначення тиску в легеневій артерії (2018)
Борхаленко Ю. А. - Зміни якості життя та критерії ефективності аортокоронарного шунтування в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця і збереженою фракцією викиду лівого шлуночка, Жарінов О. Й., Міхалєв К. О., Єпанчінцева О. А., Тодуров Б. М. (2018)
Орищин Н. Д. - Ехокардіографічні предиктори рецидиву ішемічної мітральної недостатності після анулопластики мітрального клапана, Іванів Ю. А. (2018)
Cortellini G. - Clinical approach on challenge and desensitization procedures with aspirin in patients with ischemic heart disease and nonsteroidal anti-inflammatory drug hypersensitivity, Romano A., Santucci A., Barbaud A., Bavbek S., Bignardi D., Blanca M., Bonadonna P., Costantino M. T., Laguna J. J. (2018)
Тодуров Б. М. - Безпосередні результати реконструкції аортального клапана за методикою Озакі, Мокрик І. Ю., Аксьонова І. О., Понич Н. В., Монастирська Х. М., Єпанчінцева О. А., Кузьмич І. М., Демянчук В. Б. (2018)
Витовский Р. М. - Особенности поражения правого желудочка сердца злокачественной опухолью, Исаенко В. В., Онищенко В. Ф., Пищурин А. А., Дядюн Д. Н., Жеков И. И. (2018)
Спірін Ю. С. - Досвід впровадження операцій зі штучним кровообігом на базі відділення судинної хірургії обласної лікарні (2018)
ІX Науково-практична конференція "Дні аритмології в Києві": огляд матеріалів (2018)
Оголошення (2018)
Умови публікації статей у журналі "Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія" (2018)
Єпанчінцева О. А. - Критерії вибору методу реваскуляризації міокарда в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця у клінічній практиці, Жарінов О. Й., Міхалєв К. О., Хохлов А. В., Тодуров Б. М. (2018)
Целуйко В. Й. - Феномен невідновленого кровотоку та фактори ризику його виникнення в пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST після черезшкірного коронарного втручання, Дьолог М. М., Леоненко О. А. (2018)
Максименко А. В. - Аналіз анатомо-фізіологічних особливостей правих відділів серця, що впливають на ефективність балонної вальвулопластики та підвищують ризик проведення повторних втручань, у дітей зі стенозом клапана легеневої артерії, Кузьменко Ю. Л., Довгалюк А. А., Радченко М. П., Мотречко О. О. (2018)
Витовский Р. М. - Особенности клапаносохраняющей коррекции при удалении злокачественной опухоли правого желудочка сердца, Исаенко В. В., Пищурин А. А., Онищенко В. Ф., Мартыщенко И. В., Дядюн Д. Н., Грабарчук В. В. (2018)
Войцехівська М. В. - Випадок кавернозної гемангіоми з вогнищевою проліферацією ендотелію лівого передсердя, Іркін І. В., Прус Г. Г., Чумак О. С., Куць В. О., Шиманко М. В., Дарвіш Г. І., Жарінов О. Й. (2018)
Ватутин Н. Т. - Обзор рекомендаций Американского общества кардиологов / Американской ассоциации сердца / Общества сердечного ритма 2017 года по ведению пациентов с синкопальными состояниями, Склянная Е. В., Сологуб И. А., Бондаренко Н. Н. (2018)
Функціональна діагностика XXI століття: можливості технологій, помножені на клінічне мислення (2018)
Оголошення (2018)
Умови публікації статей у журналі "Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія" (2018)
Шклянка І. В. - Предиктори виникнення пізніх ускладнень після аортокоронарного шунтування в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця, Жарінов О. Й., Міхалєв К. О., Єпанчінцева О. А., Тодуров Б. М. (2018)
Iliescu A. C. - Relation of body mass index to postoperative atrial fibrillation, Corciova F. C., Achitei I., Floria M., Tinica G. (2018)
Судакевич С. М. - Режим перфузії як фактор виникнення когнітивної дисфункції у хворих, які перенесли аортокоронарне шунтування в умовах штучного кровообігу, Лоскутов О. А., Шлапак І. П., Бабенко В. В., Тодуров Б. М. (2018)
Тодуров Б. М. - Промежуточные результаты лечения стеноза аортального клапана методом ультразвуковой декальцинации, Марковец А. В., Шевченко В. А., Погребняк В. В., Колесников В. Г., Фурса Е. М., Серая Д. В., Хартанович М. В., Демянчук В. Б. (2018)
Бортняк Н. В. - Редкий случай рецидивирующего полихондрита с поражением аортального клапана, Епанчинцева О. А., Ковтун Г. И., Дорофеева С. И., Чумак О. С., Прус Г. М., Жаринов О. И., Тодуров Б. М. (2018)
Кравчук Б. Б. - Досвід імплантації лівошлуночкового електрода для ресинхронізаційної терапії із застосуванням пункції міжшлуночкової перегородки в пацієнта із серцевою недостатністю, Карпенко Ю. І., Петканич М. М., Парацій О. З., Якушев А. В., Малярчук Р. Г., Шаповалова В. В., Сичик М. М. (2018)
Підготував Міхалєв К. О. - Інфаркт міокарда зі стійкою елевацією сегмента ST: питання маршрутизації, вибір стратегії реперфузії, роль тромболітичної терапії (за матеріалами оновлених рекомендацій Європейського товариства кардіологів 2017 року) (2018)
IV Научно-практическая конференция "Мультидисциплинарные аспекты сердечно-сосудистой патологии" (2018)
II Науково-практична конференція "Венозний тромбоемболізм – новітні підходи діагностики та лікування" (2018)
Оголошення (2018)
Умови публікації статей у журналі "Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія" (2018)
Jacobsen J. J. - A Basic Model of Global Warming (2018)
Ільїна М. В. - Сутнісні характеристики системи сталого рекреаційного природокористування на сільських територіях України, Шпильова Ю. Б. (2018)
Куценко В. І. - Моделювання здоров’язбереження нації в контексті гуманітарної парадигми сталого розвитку, Гаращук О. В. (2018)
Степаненко А. В. - Теоретичні аспекти адаптивного управління впровадження екологічних інновацій в економіці, Омельченко А. А. (2018)
Хвесик М. А. - Форми та засоби реалізації сучасної парадигми сталого розвитку України, Бистряков І. К. (2018)
Гребельник О. П. - Особливості функціонування зовнішньоторговельних та митних відносин в античних державах Північного Причорномор’я (2018)
Gou S. - Investigating Environmental Education and Structuring the Role of Interest (2018)
Verkhohlyad O. O. - A New Look at the Relationship between Human Capital and Social Cohesion in a Country (2018)
Обращение главного редактора (2019)
Мартинюк В. Ю. - Концептуальні засади допомоги дітям з обмеженням життєдіяльності (2019)
Качмар О. О. - Досвід впровадження та застосування методу професора Козявкіна в Україні та світі, Волошин Б. Д., Волошин Т. Б., Танчина Г. О. (2019)
Палагута Г. В. - Діагностична роль магнітно-резонансної томографії м’язів при нервово-м’язових захворюваннях (науковий огляд та особисте спостереження), Смоланка В. І., Орос М. М., Дутка І. Ю. (2019)
Хайтович М. В. - Когнітивна дисфункція в дітей: можливості фармакологічної корекції із застосуванням комплексу амінокислот та вітаміну В6 (2019)
Усманова Д. Д. - Оценка эффективности применения альфа-липоевой кислоты в лечении диабетической энцефалопатии при сахарном диабете 2-го типа (2019)
Копчак О. О. - Особливості когнітивних порушень у хворих на розсіяний склероз, Одінцова Т. А. (2019)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського