Павляшик В. - Ауторефлексія тілесності у студентів Коледжу фізичного виховання під впливом експериментальної програми з плавання (2018)
Росолянка Н. - Методичні особливості лікувальної фізичної культури осіб з черепно-мозковою травмою (2018)
Сулима А. - Оцінка показників гемодинаміки осібпохилого віку, Ткаченко І. (2018)
Седляр Ю. - Совершенствование проприорецепции юных футболистов на этапе начальной подготовки, Петрикей О. (2018)
Терьохіна О. - Активізація навчальної діяльності студентів спеціальної медичної групи, Губрієко О., Терьохіна Є. (2018)
Грибан Г. - Історія діяльності спортивних товариств на Житомирщині в 1893-1922 роках (2018)
Драпінська Л. - Соціальні аспекти розвитку шейпінгу в Україні, Шевців У., Гумен В. (2018)
Прокопова Л. - Формування особистісної готовності студентів-випускників до підприємницької діяльності в період навчання у вузі, Гвоздецька С., Хоменко С. (2018)
Nasikan N. - Organizational engineering as the basis of designing of organisational business processes, Yanchenko A. (2017)
Блонський А. О. - Сутність та види криз на підприємствах в сучасних умовах (2017)
Богачова А. В. - Передумови створення центрів відповідальності за формування собівартості на промислових підприємствах (2017)
Gaiduk A. - Creating a positive company image (2017)
Ларіна Я. С. - Брендинг як метод забезпечення конкурентоспроможності підприємства, Медведкова І. А. (2017)
Ворона О. В. - Засади формування стратегії конкурентоспроможності підприємства у сфері міжнародного туризму (2017)
Gordyna V. - Organizational and typical managerial mistakes: the essence and sources of organizational pathologies, Antoniuk D. (2017)
Данченко Л. Г. - Місце і роль сучасного управління в туристичній діяльності українських компаній, Примаченко Д. В., Решетник Н. І. (2017)
Літовкіна О. О. - Теоретичний аналіз факторів, що впливають на тривалість операційного циклу підприємства (2017)
Илликов Д. - Особенности формирования и управления деловой репутацией организации (2017)
Шоботенко О. А. - Управління діловою репутацією організації (2017)
Горошко А. О. - Конкурентоспроможність і конкурентні переваги підприємства в сучасних ринкових умовах (2017)
Романенко О. О. - Діагностика використання інформаційно-комунікаційних технологій в закупівельній діяльності підприємств харчової промисловості (2017)
Yarotska V. - Management mechanism of marketing communications complex (2017)
Янченко А. Ю. - Особливості управління корпоративною культурою в діяльності сучасних організацій (2017)
Завальнюк К. С. - Особливості розвитку та функціонування агрохолдингів в Україні (2017)
Antonyshyn A. - World tourism: development tendencies on the modern stage, Komova O. (2017)
Смирнов І. Г. - Економний туризм: від банківського кредиту до самостійної організації подорожі (2017)
Романенко Л. Ф. - Інтернет-реклама: її види та інструменти (2017)
Кривцова М. С. - Методологічні аспекти дослідження капіталізації людського потенціалу в економіці (2017)
Osadovska E. - Theoretical foundations strategic development of personnel potential of organization (2017)
Собко О. М. - Оцінювання людського капіталу в корпоративному секторі молочної індустрії Тернопільщини (2017)
Алексеєва К. А. - Соціалізація суспільного життя та досягнення соціальної згоди як об’єктивна реальність сьогодення, Столбова М. А. (2017)
Datsii N. - Measures’ quality of improving staff’s competence in public administration (2017)
Klania M. - The essence of incentive mechanisms in the management of organisation (2017)
Насікан Н. І. - Сутність і основні характеристики якості менеджменту організації, Шишлов В. Ю. (2017)
Столбова М. А. - Екологічний менеджмент в системі управління діяльністю девелоперської компанії, Алексеєва К. А. (2017)
Черноиванова А. С. - Теоретические основы определения трудовых нормативов (2017)
Цимбал Ю. С. - Підвищення ефективності мотиваційних механізмів у системі менеджменту організації (2017)
Шульпіна Н. В. - Особливості впровадження сучасних технологій управління персоналом в Україні, Кримняк Л. С. (2017)
Хусаінов Р. В. - Інтеграція держави, приватного бізнесу і університетів в рамках інноваційного процесу, Шутов О. Г. (2017)
Решетник Н. І. - Позитиви та негативи таргетування інфляції в Україні, Усенко Ю. В. (2017)
Ащеулова О. М. - Кількісна оцінка доцільності збереження глибоко збиткових вугільних шахт (2017)
Сігарьов Є. М. - Формування відкритої зони на міжфазовій границі при ковшовому рафінуванні розплаву, Кочмола Д. С., Сігарьов М. К. (2018)
Сігарьов Є. М. - Концепція переходу до малошлакової конвертерної технології (повідомлення 2), Чернятевич А. Г., Гуржий Д. О., Чубіна О. А. (2018)
Недбайло М. М. - Дослідження гідрогазодинамічних закономірностей роздування шлаку із застосуванням двоярусної фурми, Сігарьов Є. М., Байдуж Ю. В. (2018)
Лебідь Ю. К. - Вплив вмісту обкотишів в шихті на роботу доменної печі та витрату пиловугільного палива, Крячко Г. Ю. (2018)
Чигиринский В. В. - Исследование напряженного состояния процесса прокатки с использованием гармонических функций, Косминенко С. А., Халявка М. А., Левицкая В. А. (2018)
Чигиринский В. В. - Граничные условия в решениях прикладных задач теории пластичности (2018)
Максименко О. П. - Влияние натяжения полосы на суммарный момент при непрерывной прокатке, Лобойко Д. И., Горбатенко Ю. А. (2018)
Солод В. Ю. - Наближене інтегрування при визначенні шорсткості поверхні, Нікулін О. В. (2018)
Молчанов В. Ф. - Постановка и решение нестационарной граничной задачи фильтрации жидкостей в пористой среде (2018)
Дерец А. Л. - Сравнительное исследование релейных систем третьего порядка с оптимальными и модальными регуляторами, синтезированными методом N-i переключений, Садовой А. В., Сохина Ю. В. (2018)
Хмельницький Є. Д. - Вплив фільтрів вищих гармонік на рівень напруги та енергетичні параметри вузла електропостачання, Клюєв О. В., Сучков В. В., Чепурний О. В. (2018)
Качура А. В. - Математическая модель машины постоянного тока для исследования электромагнитных параметров и электромеханических характеристик на основе метода конечних элементов, Роенко Е. С., Поляков Р. М. (2018)
Проценко А. В. - Альтернативная версия о природе анодного эффекта при электролизе криолито-глиноземных расплавов, Трикило А. И., Мусиенко К. А., Колычев С. В., Ткаленко Д. А. (2018)
Нізімов В. Б. - Підвищення динамічної стійкості синхронного генератора автономної генеруючої установки, Количев С. В., Донченко А. П., Хоменко В. І. (2018)
Мещанінов С. К. - Модифікований геометричний метод визначення параметрів кровотоку людини за допомогою УЗ-Доплерівського діагностування, Волошин Р. В., Авдеєнко К. В. (2018)
Игнаткин В. У. - Оценка спектра мощности сигнала в направленных приемных системах (2018)
Ялова К. М. - Дослідження систем та методів розпізнавання мовного сигналу, Яшина К. В., Васильєва А. В. (2018)
Демченко Ю. Ю. - Використання колірної моделі RGB та методу LSB при стеганографічному захисті інформації у файлах формату OFFICE OPEN XML, Бабенко М. В. (2018)
Міняйло Я. О. - Створення програмного забезпечення для отримання нотної грамоти з музичних файлів формату MID, Бабенко М. В., Жульковський О. О. (2018)
Коваленко А. Л. - Каталітична активність комплексних сполук купруму (II) з аліфатичними амінами в реакціях розкладання пероксиду водню, Кізимішина Т. О. (2018)
Іванченко А. В. - Використання молочної сироватки в технології одержання біомінеральних добрив з відходів, Гром А. А., Судакова Д. О. (2018)
Корнієнко І. М. - Дослідження ефективності збагачення ґрунтів мікробіологічним добривом, Головей О. П., Лашкова А. Т., Кривонос О. С., Зацаренко С. С. (2018)
Корнієнко І. М. - Розробка удосконаленої технології очищення стічних вод із застосуванням біосорбенту та біофлокулянту, Гуляєв В. М., Бондаренко С. С., Луковкіна Ю. О. (2018)
Пікареня Д. С. - Речовинний склад донних відкладень розчищеної малої річки, Богиня О. С., Поліщукова В. М., Максимова Н. М. (2018)
Левчук К. О. - Раціональне харчування молоді як елемент здоров’язбережувальних технологій навчання (2018)
Романюк Р. Я. - Безпека праці при виробництві порошкового цирконію, Толок А. О. (2018)
Дерець Є. В. - Використання комп’ютерних технологій при навчанні математики студентів скороченого терміну підготовки (2018)
Карімов І. К. - Деякі аспекти математичної підготовки бакалаврів з управління та адміністрування (2018)
Таран В. Г. - Компетентнісний підхід до підготовки спеціалістів електро- та радіотехнічного напрямів при вивченні загального курсу фізики, Губарєв С. В., Калініна Т. В., Терентієва О. А. (2018)
Гупало Ю. Ю. - Анализ результатов прохождения педагогической практики в техническом университете, Пышный М. А., Гулеша Е. М., Крылова Т. В., Стеблянко П. А. (2018)
Волков С. Л. - Сучасні проблеми безпеки кібернетичного простору, Казакова Н. Ф., Щербина Ю. В. (2018)
Orobey V. F. - Stability of compressed rods with variable rigidity, Dashchenko A. F., Kolomiets L. V., Limarenko A. M. (2018)
Арцибашева Н. М. - Дослідження впливу гетерогенності зварних швів на ресурс тримальних систем причепа, Меленчук Т. М., Ковра О. В., Бердиєв Б. Ч. (2018)
Мащенко В. А. - Аналіз параметрів моделі проходження ультразвукових хвиль через занурену у рідину пластину, Квасніков В. П. (2018)
Коломієць Л. В. - Комп’ютерний та натурний експеримент при визначенні напружень і деформацій металоконструкції причального контейнерного перевантажувача, Лимаренко О. М. (2018)
Волков С. Л. - Модель оцінки якості життєвого циклу промислових кіберфізичних систем, Асабашвілі С. Д., Коломієць С. В. (2018)
Волков С. Л. - Теоретико-множинна модель якісного стану промислової кіберфізичної системи, Вавілов Є. В. (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Содержание (2017)
Булат А. Ф. - Оценка опасности шахт с использованием теории рисков, Круковский А. П., Бунько Т. В., Кокоулин И. Е., Ященко И. А., Жалилов А. Ш. (2017)
Булат А. Ф. - Обоснование методов и алгоритмов оценки геомеханической безопасности ведения горных работ, Слащев И. Н., Яланский А. А., Слащев А. И. (2017)
Шевченко В. Г. - Щодо використання живильників з віброударним приводом для підвищення продуктивності та безпеки випуску уранових руд, Шевченко Г. О., Лебедь Г. Б., Сущенко О. І. (2017)
Бунько Т. В. - Інформаційне забезпечення структурно -параметричної реконфігурації системи "вентилятор головного провітрювання – шахтна вентиляційна мережа – вироблений простір", Кокоулін І. Є., Жалілов О. Ш., Мірошниченко В. В. (2017)
Надутый В. П. - Выбор рациональных методов комплексного обезвоживания влажной горной массы, Костыря С. В. (2017)
Семененко Е. В. - Обоснование и расчет параметров устройства для разделения отходов обогащения на потоки различной концентрации, Лапшин Е. С., Медведева О. А. (2017)
Криницька М. В. - Обґрунтування геологічних умов та технологічні основи видобутку поліського бурштину, Корнієнко В. Я. (2017)
Ганкевич В. Ф. - Исследование температурных полей на поверхности горной породы при трении плоского элемента для термоциклического ослабления поверхностного слоя, Кравец В. И., Ливак О. В. (2017)
Остапенко А. О. - Вплив властивостей границі розділу електрод - діелектрик на ЕГД-течію, Журавльов М. О. (2017)
Рогач Ю. П. - Оцінка ступеню безпомилковості у роботі оператора мобільної техніки (2017)
Алексеенко С. А. - Разработка средств тушения экзогенных пожаров в тупиковых подготовительных выработках большой протяжённости угольных шахт, Винтилевский О. С., Кокоулин И. Е. (2017)
Притула Д. О. - Спосіб підвищення енергоефективністі та безпеки функціонування поверхневих дегазаційних систем, Дудля К. Є. (2017)
Зав’ялова О. Л. - Механізм розвитку вибухів вугільного пилу в мережі гірничих виробок шахти, Костенко В. К. (2017)
Агаев Р. A. - Блокирование метана в угольном пласте растворами полимеров, Андреев С. Ю., Макеев С. Ю., Рыжов Г. А., Софийский К. К. (2017)
Беляев Н. Н. - Информационная система оценки уровня загрязнения воздушной среды выбросами горно-обогатительного комбината, Русакова Т. И. (2017)
Тынына С. В. - Критерий выбора плана многофакторного эксперимента при исследовании сложных процессов, Шевченко А. Е., Шевелёва А. М. (2017)
Колесник В. Є. - Прогнозування екологічної небезпеки промислових викидів в атмосферу з урахуванням концентрації населення в зоні їх впливу, Бучавий Ю. В., Павличенко А. В. (2017)
Беликов А. С. - Теоретические исследования стадийности превращений древесины в волне горения, Шаломов В. А., Шаранова Ю. Г., Рагимов С. Ю. (2017)
Беликов А. С. - К вопросу снижения горючести деревянной крепи угольных шахт, Рабич Е. В., Маладыка Л. В., Кирнос Е. А. (2017)
Смеречанский С. С. - Исследование механизма изменения напряженно-деформированного состояния охранных конструкций в процессе ведения очистных работ, Курносов С. А., Опрышко Ю. С., Цикра А. А. (2017)
Makeeva H. S. - Investigation of bimetals compound with the aim to increase of equipment reliability for complex gas preparation, Frolov Ya. V., Stolbchenko M. Y., Grydin O. Y., Schaper M., Makeev S. Yu. (2017)
Ступнік М. І. - Моделювання напружено-деформованого стану гірського масиву шахти "Гігант-Глибока" при застосуванні технології з твердіючою закладкою, Калініченко В. О., Калініченко О. В., Письменний С. В., Федько М. Б. (2017)
Шейко А. В. - Метод определения производственной мощности шахт по горному фактору (2017)
Беликов А. С. - Повышение безопасности на рабочих местах при эксплуатации компрессорных агрегатов за счет усовершенствования расчета звукопоглощающих покрытий, Соколов И. А., Шаломов В. А., Мамонтов А. В. (2017)
Зеркаль В. В. - Инновационные технологии при проведении и поддержании горных выработок на шахтах Западного Донбасса (2017)
Рубель А. А. - Исследования влияние аэродинамических сил на конструкции сосудов при движении их по глубине ствола, Рубель А. В., Жалилов А. Ш. (2017)
Вихідні дані (2017)
Моргун А. С. - Числове дослідження за МГЕ несучої спроможності буронабивних фундаментів сонячних батарей, Задорожнюк В. О. (2018)
Попов В. О. - Інженерний досвід візуального та інструментального обстеження судно навантажувачів, Курдибаха В. М. (2018)
Андрухов В. М. - Про один з можливих варіантів запровадження вім-технологій в практику моделювання будівельних об’єктів, Матвійчук В. В. (2018)
Ратушняк Г. С. - Фактори надійності забезпечення енергоефективності багатошарових теплоізоляційних будівельних виробів із застосуванням соломи, Бікс Ю. С., Ратушняк О. Г. (2018)
Бондар А. В. - Вплив технологічних факторів на властивості поризованих будвельних розчинів на основі сухих будівельних сумішей (2018)
Сердюк В. Р. - Використання залишків піролізної переробки мулових осадів стічних вод в будівельних сумішах, Христич О. В., Терещенко О. П., Жердецький В. Ф., Житник В. В. (2018)
Молодід О. С. - Експериментальні дослідження технології склеювання тріщин залізобетонних конструкцій просочуванням , Плохута Р. О. (2018)
Петровський А. Ф. - Влаштування протифільтраційного екрану на основі ін’єкційної технології під ставком-відстійником у м. Києві, Борисов О. О., Бабій І. М. (2018)
Титар С. С. - Вплив вібрації пучка труб на теплообмін з щільним шаром сипучого матеріалу, Дарієнко Б. Є. (2018)
Ратушняк Г. С. - Планування багатофакторного експерименту при дослідженні впливу параметрів анодного заземлення на опір розтіканню струму, Ободянська О. І. (2018)
Ісмаілова Н. П. - Моделювання спряженних гвинтових поверхонь, що виключає інтерференцію (2018)
Солодка А. В. - Дослідження теплообміну між наскрізним потоком газу та щільним шаром гранульованого матеріалу, Бошкова І. Л., Волгушева Н. В. (2018)
Бошкова І. Л. - Ефективність використання зануреного теплообмінника в сірчанокислотному хімічному реакторі з нерухомим шаром каталізатора, Альтман Е. І., Мукмінов І. І. (2018)
Довгалюк В. Б. - Концептуальні основи аналізу тепло- і масопереносу у шаруватих капілярно-пористих тілах, Човнюк Ю. В. (2018)
Лабай В. Й. - Критеріальне рівняння подібності процесу вирівнювання нагнітального потоку радіального вентилятора, Гулай Б. І., Клименко Г. М., Пізнак Б. І., Шпак Г. І. (2018)
Швець В. В. - Архітектура як чинник формування іміджу готельного підприємства, Мазуркевич І. О., Лук’янець А. В. (2018)
Гамеляк І. П. - Про необхідність розбудови мережі швидкісних автомагістралей в Україні, Дмитриченко А. М. (2018)
Ковальський В. П. - Особливості формування бізнес-центрів, Терещенко О. П., Шамраєва О. О. (2018)
Швець В. В. - Аналіз ДБН Б.2.2–12:2018 "Планування і забудова територій" на предмет збільшення ефективності забудови центральних частин великих міст, Підгорна О. В. (2018)
Сердюк Т. В. - Особливості інноваційної діяльності на будівельних підприємствах, Пляцок М. С. (2018)
Проценко С. Б. - Особливості нової методики розрахунку проектного теплового навантаження систем опалення будівель за дсту en 12831-1:2017, Новицька О. С., Кізєєв М. Д. (2018)
Лук'янець А. С. - Особливості синтезу cистеми виробництва і спалювання біогазу на спиртзаводі (2018)
Боднар Л. А. - Раціональні методи інтенсифікації теплообміну в газотрубних котлах, Лепетан І. В. (2018)
Степанов Д. В. - Раціональні режими роботи реверсивних чіллерів з грунтовими теплообмінниками та радіаторними системами опалення, Верещак М. І., Обуховський М. В. (2018)
Лабай В. Й. - Однаковий внутрішній температурний режим для split-кондиціонерів фірми "Daikin", Довбуш О. М., Ярослав В. Ю., Генсецький М. П. (2018)
Возняк О. Т. - Визначення продуктивності вентиляції приміщення у змінному режимі на основі eкспериментальних досліджень концентрації со2, Юркевич Ю. С., Миронюк Х. В., Савченко О. О. (2018)
Возняк О. Т. - Термореновація системи газопостачання виробничих приміщень, Савченко О. О., Довбуш О. М., Козак Х. Р. (2018)
Коц І. В. - Дослідження робочих процесів у вібраційних екстракторах з гідроімпульсним приводом, Кутняк М. М. (2018)
Очеретний В. П. - Визначення економічної ефективності використання сонячної енергії на дахах торговельно-розважальних центрів, Ковальський В. П., Корецький О. О., Дмитрів О. В. (2018)
Риндюк С. В. - Методологія дослідження проходження теплового потоку крізь фольговані термопанелі, Максименко М. А. (2018)
Владимиренко М. А. - Дослідження стійкості роботи однорангових безпроводових мереж із самоорганізацієюl, Соколов В. Ю., Астапеня В. М. (2019)
Назаркевич М. А. - Метод захисту матеріальних носіїв інформації латентними елементами, Возний Я. В. (2019)
Борсусовський Ю. В. - Прикладні аспекти захисту аутентифікаційних даних, Борсуковська В. Ю. (2019)
Бараннік В. В. - Комплексний метод автоматичного фоносемантичного аналізу текстової інформації на основі оцінки вагомих семантичних одиниць в умовах інформаційного протиборства, Белікова Т. В., Капко М. О., Гуржій І. А. (2019)
Смірнов С. А. - Метод формування антивірусного захисту даних з використанням безпечної маршрутизації метаданих, Поліщук Л. І., Смірнова Т. В., Конопліцька-Слободенюк О. К., Смірнов О. А. (2019)
Бржевська З. М. - Інформаційні війни: проблеми, загрози та протидія, Довженко Н. М., Киричок Р. В., Гайдур Г. І., Аносов А. О. (2019)
Рой Я. В. - Стратегія визначення гіпотетичного напряму підвищення рівня небезпеки загроз інформаційній безпеці, Рябчун О. П., Мазур Н. В. (2019)
Яскевич В. О. - Методи підвищення відмовостійкості інтернет сервісів, Клочко О. Ю. (2019)
Пасєка М. С. - Аналіз використання високоефективної реалізації функцій хешування sha-512 для розробки програмних систем, Пасєка Н. М., Бестильний М. Я., Шекета В. І. (2019)
Піх В. Я. - Теоретико числові базисні методи інформаційних технологій діагностування технологічних об’єктів нафтогазової промисловості, Бестильний М. Я., Шекета В. І. (2019)
Акуленко К. В. - Формування моделі модернізації вітчизняних агропромислових підприємств на засадах інноваційного провайдингу (2018)
Власова Н. О. - Вплив макроекономічних факторів на фінансові результати підприємств промисловості, Носирєв О. О. (2018)
Demchenko S. - Management of Regional Innovation Development, Barynova D., Zeyu L. (2018)
Качула С. В. - Удосконалення інституційного середовища як умови дієвості державної фінансової політики соціального розвитку в Україні (2018)
Портна О. В. - Фінансова стабільність як індикатор ефективності управління змінами в усіх сферах національної фінансово-економічної системи (2018)
Прус Ю. І. - Еволюція інститутів та механізмів просторового розвитку економіки (2018)
Родченко В. Б. - Дослідження доменів в розрізі формування стратегії смарт спеціалізації, Белявцева В. В., Хрипунова Д. М. (2018)
Серьогіна Д. О. - Впровадження стратегії розумної спеціалізації в країнах ЄС та Україні (2018)
Бондар М. І. - Компетентнісний підхід як основа кадрового забезпечення стратегічного управлінського обліку на підприємстві, Єршова Н. Ю., Ткаченко М. О. (2018)
Васильєв О. В. - Фонд гарантування інвестицій як елемент інфраструктури захисту ринку цінних паперів, Німкович А. І. (2018)
Вітюк А. В. - Проблемні аспекти економічної безпеки закладів охорони здоров’я, Бондарчук А. В. (2018)
Зеленський С. В. - Cтратегічне управління стійким розвитком міст (2018)
Ізюмцева Н. В. - Тайм-менеджмент – як один із методів управління часом у банківській установі, Чхеайло А. А., Свергун О. А. (2018)
Квітка А. В. - Стратегія виводу продукції підприємства на ринки Європейського союзу, Корнєва Д. В. (2018)
Пархоменко О. С. - Методичний підхід до здійснення процедури бренд-менеджменту в організаціях некомерційного сектору, Коваль Т. С. (2018)
Кузнецова М. О. - Особливості функціонування вітчизняних електрогенеруючих підприємств ТЕС в умовах сталого розвитку (2018)
Луцишина Є. В. - Методика оцінки конкурентоспроможності підприємства (2018)
Мельникова Н. В. - Аналіз тлумачень та сутність зеленої логістики, Янченко Н. В. (2018)
Оболенцева Л. В. - Інвестиційне забезпечення управління конкурентоспроможністю промислових комплексів регіонів (2018)
Розіт Т. В. - Калькулювання собівартості як основа ефективного функціонування підприємства, Мухортова К. С. (2018)
Рекун Г. П. - Механізм управління формуванням соціально-емоційних компетенцій у навчальних закладах, Свіденська М. С. (2018)
Сімахова А. О. - Соціальні перспективи розвитку науки та цифрової економіки в Україні (2018)
Смачило В. В. - Диференціація методів управління кадровим потенціалом підприємства, Халіна В. Ю. (2018)
Штик Ю. В. - Екологічний облік: об'єкти, методи та звітність, Щуренко М. В., Панасенко А. О. (2018)
Ярошенко Н. В. - Класифікація корпоративних культур на корпоративних підприємствах (2018)
Содержание (2017)
Булат А. Ф. - Концепція ризик-орієнтованого керування охороною праці на вугільних шахтах України: стан і перспективи, Бунько Т. В., Кокоулін І. Є., Круковський О. П., Ященко І. О. (2017)
Семененко Е. В. - Определение эффективной вязкости структурированных суспензий в зависимости от концентрации и свойств твердой фазы, Демченко Т. Д., Рыжова С. А. (2017)
Смирнов А. П. - Методы определения параметров волн давления, генерируемых электрическим разрядом в жидкости (2017)
Баранов В. А. - Влияние структурных параметров песчаников на газоносность и газопроницаемость, Орлова Т. В., Кириченко В. А. (2017)
Власенко В. В. - Результаты дегазации выбросоопасных угольных пластов гидродинамическим воздействием перед их пересечением квершлагами, Петух А. П., Власенко О. Г., Гаврилов В. И. (2017)
Дреус А. Ю. - Дослідження впливу концентрації метану на режим течії повітряно–метанової суміші у мікроканалі, Сясев В. О., Дзюба С. В., Киричко С. М. (2017)
Уразка М. С. - Газоносность угольных пластов в дислокационной зоне Западного Донбасса (2017)
Козій Є. С. - Класифікація вугілля основних робочих пластів Павлоградсько-Петропавлівського геолого-промислового району по вмісту токсичних і потенційно токсичних елементів, Ішков В. В. (2017)
Змиевская К. О. - Узлы пересечения разрывных нарушений и их золотоконтролирующая роль на Солонянском рудном поле (2017)
Антипович Я. В. - Закономерности изменений абсолютной пористости угля и песчаников Донбасса (2017)
Горобец Л. Ж. - Трансформация энергии на стадии диспергирования геосреды при нагружении, Верхоробина И. В. (2017)
Літвінов Ю. І. - Обмеження порушень природних ресурсів на основі взаємозв’язку між способом розкриття та системою розробки горизонтального родовища (2017)
Четверик М. С. - Техногенные землетрясения и безопасность горных разработок, Бубнова Е. А., Бабий Е. В., Батур М. А. (2017)
Петльований М. В. - Аналіз накопичення і систематизація породних відвалів вугільних шахт, перспективи їх розробки, Гайдай О. А. (2017)
Арефьев Е. М. - Обоснование критерия качества виброочистки конвейерных лент, Веснин А.В., Почужевский О. Д. (2017)
Назаренко В. А. - Упрощенный способ предрасчета погрешности положения удаленного пункта полигонометрического хода ломаной формы, Пиньковская Т. В., Пономаренко Д. В. (2017)
Василькевич В. И. - Анализ эксплуатационных параметров систем "сосуд-армировка" в условиях действующих угольных стволов (2017)
Говоруха В. В. - Повышение надежности работы электроприводов стрелочных переводов, Ладик С. Л., Кизилов В. К., Собко Т. П. (2017)
Хорольський А. О. - Підвищення надійності технології розробки вугільних родовищ на основі оптимізації мережевих моделей відповідних їм структур очисного обладнання (2017)
Агаев Р. А. - Анализ геотехнологических способов добычи газа из угольных и техногенных месторождений, Клюев Э. С., Сапунова И. А. (2017)
Рубель А. А. - Исследование аэродинамического сопротивления различных типов конструкций армировки ствола (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2017)
Булат А. Ф. - Принципы построения систем удаленного контроля безопасности шахт, Слащев И. Н., Иконникова Н. А. (2017)
Булат А. Ф. - Разработка обобщенной математической модели при комплексном извлечении янтаря из песчано-глинистой горной массы, Надутый В. П., Корниенко В. Я., Челышкина В. В. (2017)
Ганкевич В. Ф. - Влияние лазерного излучения на надежность режущего инструмента горных машин, Пащенко А. А., Курнат Н. Л., Киба В. Я. (2017)
Voloshyn O. I. - Mathematical modeling of the gasdynamic charcteristics of the heat-transfer medium jet in a process of the thermal reaming of the borehole, Potapchuk I. Yu., Zhevzhyk O. V., Yemelianenko V. I., Teplyi V. P., Kholyavchenko L. T., Shniakin S. V. (2017)
Костенко Т. В. - Охолодження теплозахисного костюму рятувальника за допомогою пінного пристрою (2017)
Скипочка С. И. - Анализ влияния горно-геологических условий и параметров целиков на коэффициент запаса их прочности, Паламарчук Т. А., Прохорец Л. В., Бобро Н. Т. (2017)
Titov A. A. - Experimental research of interrelation of mining mass layer porosity and defor-mation forces on flat surfaces of disintegrators (2017)
Франчук В. П. - Сравнение по энергетике самобалансного и инерционо–эксцентрикового приводов, Анциферов А. В. (2017)
Запара Е. С. - Разработка и испытания грохота с непосредственным вибрационным возбуждением сита для карбида титана, Кухарь В. Ю. (2017)
Шевченко В. Г. - Полічастотні грохоти для тонкої класифікації і зневоднення подрібнених уранових руд та відходів їх переробки, Шевченко Г. О., Лебедь Г. Б., Сущенко О. І. (2017)
Горобец Л. Ж. - Эффекты динамичности нагружения гетерогенного материала при дроблении, Федоскина Е. В., Верхоробина И. В. (2017)
Ильина С. С. - Влияние нарушения целостности элементов двутавровых расстрелов на прочность армировки шахтного ствола (2017)
Остапенко А. А. - Влияние размеров и температуры активного электрода на кинематику электрогидродинамических (ЭГД) течений, Журавлев М. А., Курнат Н. Л. (2017)
Семененко Е. В. - Выбор оптимальной функции для аппроксимации расходно-напорной характеристики центробежных насосов гидротранспортных комплексов, Никифорова Н. А., Татарко Л. Г., Скосырев В. Г. (2017)
Семененко Е. В. - Расчет критических параметров центробежных насосов, перекачивающих гидросмеси высокой концентрации, Скосырев В. Г., Киричко С. Н., Демченко Т. Д. (2017)
Франчук В. П. - Внутрішня динаміка ланок приводу шахтного локомотива з пружними зв'язками, Зіборов К. А. (2017)
Колесник В. Є. - Екологічна класифікація якості атмосферного повітря за комплексними індексами його забруднення, Павличенко А. В., Калініна К. Р. (2017)
Бас К. М. - Метод визначення контактних сил, що забезпечують кероване перенесення кар’єрного самоскиду по програмній спірально-гвинтовій трасі (2017)
Шейко А. В. - Метод определения запасов метана в углепородном массиве Донецкого бассейна (2017)
Монастырский В. Ф. - Выбор значений коэффициента динамичности взаимодействия груза с роликоопорами конвейера, Кирия Р. В., Смирнов А. Н. (2017)
Четверик М. С. - Обоснование технологии восстановления мезорельефа при использовании отвалообразователя-метателя, Малеев Е. В. (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2018)
Булат А. Ф. - Некоторые проблемы расчета и экспериментальных исследований эластомерных блоков для вибросейсмозащиты зданий и сооружений, Кобец А. С., Дырда В. И., Лисица Н. И., Козуб Ю. Г., Гребенюк С. Н., Немченко В. В. (2018)
Булат А. Ф. - Разработка и создание вибрационной техники с применением эластомеров для добычи, переработки и обогащения минерального сырья, Дырда В. И., Пухальский В. Н., Лисица Н. И. (2018)
Булат А. Ф. - Обоснование целесообразности ускоренного развития государственных шахт Украины, Шейко А. В., Софийский К. К., Бунько Т. В. (2018)
Минеев С. П. - Некоторые вопросы безвзывного проведения выработок по выбросоопасным породам (2018)
Васильковский В. А. - Некоторые закономерности перемещения метана по фракталам угольного вещества, Минеев С. П. (2018)
Круковская В. В. - Формирование разгруженной зоны в забое горной выработки в зависимости от скорости ее подвигания (2018)
Минеев С. П. - Вопросы предупреждения аварий, связанных со взрывами метана в угольных шахтах (2018)
Минеев С. П. - О взрыве метана на шахте "Новодонецкая" (2018)
Дырда В. И. - Некоторые особенности экспериментальных исследований резиновых футеровок тяжёлых машин в экстремальных условиях, Лисица Н. И., Калганков Е. В., Цаниди И. Н., Черний А. А., Агальцов Г. Н. (2018)
Дирда В. І. - Особливості розрахунків гумометалевих елементів з урахуванням ефекту об’ємного стиску, Калганков Є. В., Цаніді І. М., Черній О. А., Толстенко О. В., Деркач О. Д., Кабат О. С. (2018)
Лисица Н. И. - Резиновые элементы для защиты машин от вибрации и производственного шума, Твердохлеб Т. Е., Заболотная Е. Ю., Лисица Н. Н., Толстенко А. В. (2018)
Дырда В. И. - Охрана труда в контексте защиты тяжелых машин и сооружений от промышленных вибраций, Агальцов Г. Н., Толстенко А. В., Лисица Н. Н., Новикова А. В. (2018)
Монастырский В. Ф. - К вопросу о техногенной повреждаемости алмазов (2018)
Клименко М. І. - Напружено-деформований стан гумових та гумовокордних віброізоляторів в умовах температурного та нелінійного деформування, Гребенюк С. М., Богуславська А. М., Гаценко А. В. (2018)
Кобец А. С. - Динамика вибрационных машин с учётом развивающейся в упругих звеньях повреждённости, Дырда В. И., Сокол С. П., Черний А. А., Овчаренко Ю. Н. (2018)
Фельдман Э. П. - Влияние фильтрации газа на эволюцию магистральной трещины при стационарном подвигании забоя, Калугина Н. А., Чеснокова О. В. (2018)
Кірія Р. В. - Математична модель кручення лінійної ділянки трубчастого конвеєра, Ларіонов Г. І., Ларіонов М. Г. (2018)
Щелокова М. А. - Фрактальный подход к механике разрушения твердых тел, Слободян С. Б., Дырда В. И. (2018)
Derkach O. D. - Upgrading of machines for surface tillage (for cultivators), Makarenko D. O., Litvintseva Yu. O., Derkach V. D. (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Veklich T. O. - Pathways and mechanisms of transmembrane calcium ions exchange in the cell nucleus, Nikonishyna Yu. V., Kosterin S. O. (2018)
Zaiets I. V. - The р60-S6K1 isoform of ribosomal protein S6 kinase 1 is a product of alternative mRNA translation, Sivchenko A. S., Khoruzhenko A. I., Savinska L. O., Filonenko V. V. (2018)
Shymanskyi I. O. - Liver cytochrome P450-hydroxylation system of tumor-bearing rats under the influence of ω-3 polyunsaturated fatty acids and vitamin D3, Ketsa O. V., Marchenko M. M., Veliky М. М. (2018)
Ajilore B. S. - Gentamicin and magnesium chloride normalizes cholinesterase and ATPase activities in rats acutely exposed to dichlorvos (DDVP) pesticide, Adewuyi A. E., Oluwadairo T. O. (2018)
Makarchikov A. F. - Adenosine thiamine triphosphate and adenosine thiamine triphosphate hydrolase activity in animal tissues, Saroka T. V., Kudyrka T. G., Kolas I. K., Luchko T. A., Rusina I. M., Gurinovich V. A. (2018)
Kaplia A. A. - Assessment of the effect of monohydroxy alcohols, unsaturated fatty acids, organophosphate compounds on the enzymatic ATP-hydrolysis in the cell membranes of the smooth muscle of the rat colon, Midyk S. V., Khyzhnyak S. V. (2018)
Yukalo V. G. - Isolation of κ-CN-1P and β-CN-5Р fractions from native casein micelles, Storozh L. A. (2018)
Bobrovnik S. A. - Effect of trifluoroethanol on antibody reactivity against corresponding and nonrelated antigens, Demchenko M. O., Komisarenko S. V. (2018)
Sierra-Campos E. - Nitrate and nitrite in drinking water affect antioxidant enzymes in erythrocytes of rats, Valdez-Solana M. A., Campos-Almazán M. I., Avitia-Domínguez C., Hernández-Rivera J. L., de Lira-Sánchez J. A., Garcia-Arena G., Téllez-Valencia A. (2018)
Salyha N. O. - Effects of L-glutamic acid and pyridoxine on glutathione depletion and lipid peroxidation generated by epinephrine-induced stress in rats (2018)
Asadi A. - Evaluation of serum adenosine deaminase and its isoenzymes in patients with ovarian cancer, Atyabi S. M., Sadeghi S., Khatami S., Ebrahimi-Rad M., Valadbeigi S., Saghiri R. (2018)
Gülüzar Özbolat - Hematologic features of beta-globin gene mutation type (βo) with homozygous beta thalassemia, Abdullah Tuli (2018)
Данилова В. М. - Альфред Бернгард Нобель і Нобелівська премія, Виноградова Р. П., Комісаренко С. В. (2018)
Danylova T. V. - Scientific investigations of the Nobel prize winner Emil Fischer as a launching pad for the development of biochemistry: a brief overview, Komisarenko S. V. (2018)
Великий М. М. - Рецензія на підручник Ю. І. Губського, І. В. Ніженковської, Б. С. Зіменковського "Біологічна і біоорганічна хімія” (в 2 томах) (2018)
Фещенко Ю. І. - Ефективність гінкголідів і білобалідів у покращанні фізичної активності хворих на бронхіальну астму, Примушко Н. А., Курик Л. М., Куц В. В., Адамчук О. І., Турчина І. П., Канарський О. А., Крилач О. І. (2016)
Чоп'як В. В. - Гіпер-IgE-синдром у практиці лікаря-алерголога та імунолога, Зубченко С. О., Потьомкіна Г. О. (2016)
Рекалова О. М. - Особливості системного імунітету у хворих із загостренням хронічного обструктивного захворювання легень в залежності від статусу паління, Панасюкова О. Р., Матвієнко Ю. О., Грабченко Н. І., Ясирь С. Г., Сінгаєвський М. Б., Страфун О. В., Кулик М. І. (2016)
Охотнікова О. М. - Актуальні респіраторні віруси як індуктори бронхообструктивних захворювань у дітей і можливості антивірусної терапії, Дзюблик І. В., Руденко С. М. (2016)
Шарікадзе О. В. - Ефективність сучасної алергодіагностики та алерген-специфічної імунотерапії у дітей (2016)
Гуменюк М. І. - Ефективність декаметоксину в комплексній терапії інфекційного загострення бронхіальної астми, Фадєєва С. І., Денисова О. В. (2016)
Zaykov S. - Age features of allergic diseases in children and youth in Vinnytsia region, Hatska D., Korytska I., Stryzhalkovska V. (2016)
Бондаренко Т. Н. - Профиль сенсибилизации к мажорным и минорным компонентам бытовых аллергенов у пациентов с круглогодичным аллергическим ринитом и гельминтозом (2016)
Alvarado-Gonzalez A. - Тиотропия бромид в лечении хронического обструктивного заболевания легких и бронхиальной астмы, Arce I. (2016)
Недельская С. Н. - Состояние кишечной микрофлоры у детей с атопическим дерматитом и роль пробиотиков в ее коррекции, Кузнецова Е. Д. (2016)
Осипова Л. С. - Современный взгляд на проблему лечения аллергического ринита, Кузнецова Л. В. (2016)
Выбор системных антигистаминных препаратов в терапии аллергического ринита: фокус на дезлоратадин (2016)
Доктору медичних наук, професору, Заслуженому винахіднику України Ользі Іванівні Лемко – 60 років (2016)
60-річчя доктора хімічних наук, професора Рябова Сергія Володимировича (2019)
Fainleib A. M. - Self-healing polymers: approaches of healing and their application, Purikova O. H. (2019)
Шумський В. П. - Вплив природи поверхні нанонаповнювача на утворення in situ та морфологію суміші поліметилметакрилат/поліуретан, Косянчук Л. Ф., Ігнатова Т. Д., Гетьманчук І. П., Антоненко О. І., Воронцова Л. О., Бровко О. О. (2019)
Толстов О. Л. - Особливості формування та властивості композиційних полімерних матеріалів, що містять срібло, на основі структурно модифікованого меламіноформальдегідного полімеру, Матюшов В. Ф., Климчук Д. О., Лебедєв Є. В. (2019)
Штомпель В. І. - Особливості структури та термомеханічні властивості поліелектролітних комплексів і сформованих із них металовмісних нанокомпозитів на основі функціоналізованих крохмалів і полiетиленіміну, Демченко В. Л., Cінельніков С. І., Радченко О. А., Рябов С. В. (2019)
Маруженко А. В. - Влияние морфологической структуры наполнителя на электрические и термические свойства композитов на основе полиэтилена и терморасширенного графита, Мамуня Е. П., Pruvost S., Boiteux G., Мацуй Л. Ю., Вовченко Л. Л. (2019)
Кузьменко С. Н. - Модификация триацетатцеллюлозных плёнок продуктами переэтерификации трис|три(бутокси)титанокси|борана стеариновой кислотой, Шапка В. Х., Кузьменко Н. Я., Баришполь А. Ю. (2019)
Лукашевич С. А. - Поліуретани, синтезовані на основі ди- та поліізоціанату, наповнені доксорубіцином: дослідження структури і властивостей, Козлова Г. А. (2019)
Романовський О. - Мотиваційно-цільові характеристики професійної успішності викладача вищої школи, Попова Г., Штученко І. (2019)
Разумная А. - Педагогічні чинники формування професійної ідентичності майбутнього медичного фахівця в умовах ЗВО (2019)
Романовська О. - Застосування асоціативних методів навчання в підготовці магістрів освітніх наук (2019)
Шаповалова В. - Розвиток психологічної культури викладачів закладів вищої освіти на курсах підвищення кваліфікації (2019)
Резнік С. - Соціокультурні детермінанти розвитку освіти та викладацької майстерності у Стародавній Греції (2019)
Gren’ L. - Directions in dual form of training introduction at National technical university "Kharkiv polytechnic institute”: state-managerial aspect, Panfilov. Y., Karlyuk S. (2019)
Резван О. - Рефлексія процесу атестації майбутніх державних службовців з української мови (2019)
Gurevich R. - The leadership qualities formation of future educators by means of student self-government, Brovchak L., Kholkovska I. (2019)
Черкашин А. - Наукові погляди на дефініцію "методологія" у контексті виховання лідерів у закладах вищої освіти (2019)
Воробйова Є. - Особливості розвитку лідерських якостей майбутніх менеджерів у закладах вищої освіти (2019)
Егоров Г. В. - Танкер-химовоз смешанногоплавания "Волго-Дон макс" класса со "сверхполными" обводами проекта RST27M, Тонюк В. И. (2018)
Егоров А. Г. - Выбор величины зазора между гребным винтом и корпусом судна - нормирование и практика проектирования (2018)
Воленюк Л. С. - Математична модель процесу спуску судна на пневматичних балонах (2018)
Дубровський М. П. - Аналіз сучасного стану експлуатованих причальних споруд морських портів України, Петросян В. М., Калюжний О. В., Калюжна В. Є. (2018)
Стальниченко О. И. - Исследование эффективности ультразвуковой ударной обработки для упрочения сварных конструкций, Иоргачев Д. В., Иоргачев В. Д. (2018)
Коноплёв А. В. - Оценка сопротивления усталости восстановленых деталей судовых машин и механизмов, Кононова О. Н. (2018)
Логішев І. В. - Оцінка енергоефективності роботи судна "Ocean Starlet" української судноплавної компанії "Квалбай Шиппинг", Царьов Л. М. (2018)
Король В. Ю. - Обгрунтування транспортно-технологічних схем доставки вантажів у діяльності експедиторських компаній (2018)
Петров И. М. - Лицензирование как фактор повышения эффективности функционирования сервисных эргатических систем (2018)
Ходікова І. В. - Характеристика транспортного забеспечення туристичної галузі (2018)
Вишневська О. Д. - Урахування можливого негативного впливу виробничих та комерційних факторів в процесах управління роботою суден, Вишневський Д. О. (2018)
Нещерет В. І. - Особливості локально-оптамальної стабілізації нелінійної системи, Панченко Т. Д., Стародуб В. І. (2018)
Пизинцали Л. В. - Украина - рециклинг черных металлов, как часть утилизации морских судов, Александровская Н. И (2018)
Вимоги до оформлення науковіх статей (2018)
Васьківський М. І. - Метод системного аналізу показників ефективності зразків бронетанкового озброєння (2011)
Купріненко О. М. - Аналіз методів обґрунтування оперативно-тактичних вимог до перспективних систем (комплексів, зразків) озброєння та військової техніки (2011)
Бударецкий Ю. И. - Методы оптимизации параметров цифрового измерителя допплеровских РЛС артиллерийских систем, Грабчак В. И., Канинский В. А., Прокопенко В. В. (2011)
Корольов В. М. - Аналіз світових тенденцій розвитку систем навігації для Сухопутних військ, Лучук Е. В., Заєць Я. Г., Корольова О. В., Мірошниченко Ю. В. (2011)
Боженко В. І. - Формування багатоканального зображення у тепловізійній системі (2011)
Чумакевич В. О. - Системи самонаведення керованого снаряда, який обертається, Дробан О. М., Пулеко І. В. (2011)
Чигінь В. І. - Автоматична система реального часу для візуалізації і прогнозування траєкторії куль-зондів, Данилович В. П., Смичок В. Д., Бурнаєв О. М. (2011)
Шабатура Ю. В. - Теоретичні аспекти побудови телеметричних систем космічних апаратів з часовим представленням вимірювальної інформації, Пулеко І. В., Чумакевич В. О. (2011)
Д’яков А. В. - Проблема комплексного забезпечення достовірності, безперервності та гнучкості засобів артилерійської розвідки і технічні шляхи її вирішення (2011)
Корольов В. М. - Перспективи та проблеми застосування навігаційних технологій у Сухопутних військах (2011)
Хаустов Д. Є. - Сучасний стан та перспективи використання безступінчастих трансмісій на військових гусеничних машинах, Матузко Б. П., Рудий А. В., Кондратюк І. О., Шелухін С. В. (2011)
Левченко А. О. - Удосконалений метод обробки експериментальних даних перевірки дальності виявлення оптико-електронними засобами розвідки бойових розвідувальних машин, Багінський В. А. (2011)
Лаврінчук О. В. - Методика визначення параметрів оптимального управління просторово-часовим випромінюванням радіонавігаційної інформації в псевдосупутниковій радіонавігаційній системі (2011)
Сокіл Б. І. - Обернені задачі динаміки для нелінійних систем, рух яких описується квазілінійними гіперболічними рівняннями, Хитряк О. І. (2011)
Крижний А. В. - Обгрунтування вибору методичного підходу до прогнозування показників технічної довговічності зразків озброєння зенітних ракетних військ, Опенько П. В., Зіркевич В. М. (2011)
Гарасим Ю. Р. - Аналіз систем захисту, які мають властивість живучості (2011)
Крайник Л. В. - Формування перспективного типажу автотехніки для ЗС України в сучасних умовах, Волошанський А. В. (2011)
Сокіл Б. І. - Хвильова теорія руху в дослідженні коливань гнучких елементів приводу та транспортування з урахуванням їх поздовжнього руху, Хитряк О. І. (2011)
Феденко О. В. - Україна і Європейське оборонне агентство, Сальник Ю. П. (2011)
Шаталов О. Є. - Підвищення живучості механізованого підрозділу за рахунок застосування тривимірних тактичних діаграм, Матузко Б. П., Андрієнко А. М., Пашковський В. В. (2011)
Гумінський Р. В. - Підвищення оперативності системи інформаційно-аналітичного забезпечення штабу армійського корпусу, Казмірчук Р. В., Рижов Є. В., Корольова О. В. (2011)
Чигінь В. І. - Чисельне моделювання траєкторії польоту мін і снарядів з врахуванням вертикального розподілу густини повітря, Свідерок С. М., Горун О. П. (2011)
Коритченко К. В. - Моделювання стиснення повітряного заряду у дизельних двигунах в умовах релаксації енергії коливального збудження, Замана В. М. (2011)
Пекарєв Д. В. - Виявлення ознак підготовки орбітальних угруповань космічних апаратів до забезпечення бойових дій військ (сил) іноземних держав (на основі аналізу даних про космічну обстановку), Савчук А. В., Снєцар В. І., Пашковський В. В., Давіденко С. В. (2011)
Чигінь В. І. - Експериментальна установка для дослідження балістики мін і снарядів, Свідерок С. М., Красюк О. П., Кузьменко Р. В., Смичок В. Д. (2011)
Бєляков В. Ф. - Шляхи зменшення часу отримання метеорологічної інформації при організації стрільби і управління вогнем наземної артилерії, Підвірний Ю. В., Полоз О. А. (2011)
Яковлев М. Ю. - Система математичних моделей експлуатації засобів вимірювальної техніки військового призначення, Притика О. І., Семенова О. Є., Бабій Я. В. (2011)
Шабан Р. Г. - Вплив інтенсивності льотної експлуатації авіаційної техніки на визначення показників її надійності, Парахін С. В., Лучук Е. В., Новгородська Л. О. (2011)
Грубель М. Г. - Аналіз паливної ощадливості повноприводного вантажного автомобіля в залежності від умов руху, Шоловій Ю. П., Тихонов О. О. (2011)
Андреєв І. М. - Сучасні аспекти застосування методики визначення показників довговічності елементів для обґрунтування термінів експлуатації озброєння, Калитич В. М., Варванець Ю. В., Багдасарян Н. К. (2011)
Герасимов С. В. - Принципи розробки та використання віртуальних засобів вимірювання, Подорожняк А. О., Прібилєв Ю. Б., Яковлев М. Ю. (2011)
Борисенко М. В. - Розробка моделі повірки (калібрування) і ремонту засобів вимірювальної техніки в місцях дислокації військових підрозділів, Дяченко О. Ф., Лещенко О. І., Яковлев М. Ю. (2011)
Костюк В. В. - Обґрунтування раціональної номенклатури сучасних навчально-тренажерних засобів для підготовки фахівців автомобільної служби в Сухопутних військах Збройних Сил України, Белена В. П., Русіло П. О. (2011)
Красник Я. В. - Обґрунтування ефективності створення навчально-тренувальних засобів для підготовки особового складу збройних сил на основі максимального використання комп’ютерних технологій, Римар О. В., Попович Т. Д. (2011)
Єфімов Г. В. - Тенденції розвитку форм і способів збройної боротьби за досвідом воєнних конфліктів сучасності і їх врахування в підготовці фахівців тактичного рівня (2011)
Кравченко Ю. В. - Підхід щодо представлення знань в інформаційній системі, Оксіюк О.Г. (2011)
Водяних А. А. - Технічна характеристика навігаційної апаратури СН-3003М "Базальт", Тимчук В. Ю., Кондратюк І. О., Заруднєв Д. І. (2011)
Крайник Л. В. - Багатоцільові важкі військові джипи: проект Д041 "СТЕП", Волошанський А. В. (2011)
Бісик С. П. - Числове вирішення задачі ударно-хвильового навантаження пластини, Корбач В. Г., Голуб В. А. (2011)
Васьківський М. І. - Покращення інформативності бронетанкового озброєння за рахунок використання власних розвідувально-спостережувальних засобів (2011)
Зубков А. М. - Оптимізація алгоритмів комплексування парціальних каналів багатоспектральних приладів артилерійської розвідки для всіх етапів спостереження, Д’яков А. В. (2011)
Костюк В. В. - Підвищення рівня захищеності автомобілів багатоцільового призначення локальним бронюванням, Русіло П. О., Белена В. П. (2011)
Кузнецов А. А. - Методика исследования коллизионных свойств кодов аутентификации сообщений, Король О. Г., Босько В. В., Евсеев С. П. (2011)
Куприненко А. Н. - Обоснование методов моделирования процессов функционирования перспективного вооружения (2011)
Лобачев А. И. - К вопросу о маневрировании ракеты для скрытия истинной точки старта, Аксененко А. В., Андронов В. А., Радченко В. М. (2011)
Оліярник Б. О. - Комплекси автоматизованого управління та інформаційно-керуючі системи вогневих засобів (2011)
Пєвцов Г. В. - Теоретичні основи енергетичного виявлення–оцінювання параметрів радіолокаційних сигналів, Яцуценко А. Я., Карлов Д. В., Трофименко Ю. В. (2011)
Попов А. В. - Обнаружение металлических объектов на фоне горных массивов по неэнергетическим поляризационным характеристикам отраженных радиолокационных сигналов, Борцова М. В. (2011)
Саваневич В. Е. - Предварительная селекция сигналов от небесных объектов на ПЗС-кадре, Кожухов А. М., Брюховецкий А. Б., Сыроватка А. С. (2011)
Тимошенко А. Б. - Моделирование функционирования боевых частей, содержащих снарядоформирующиеся элементы, Чепков І. Б. (2011)
Чаган Ю. А. - Вплив характеристик амортизаторів на нелінійні вертикальні коливання корпусу гусеничних транспортних засобів (2011)
Чигінь В. І. - Пасивна різницево-часова і фазова радіолокаційна система для вимірювання параметрів траєкторії снарядів і мін, Свідерок С. М., Смичок В. Д., Проць О. Р. (2011)
Шабатура Ю. В. - Теоретичні засади і практичні аспекти застосування нового принципу керування напрямком руху колісного транспортного засобу військового призначення, Залипка В. Д. (2011)
Василенко О. В. - Геоінформаційні системи для завдань навігаційного забезпечення військ, Зацарицин О. О., Кучеров Д. П. (2011)
Казмірчук Р. В. - Розвиток систем імітаційного моделювання в Сполучених Штатах Америки, Рижов Є. В., Совгар О. М. (2011)
Лучук Е. В. - Модель радіо- та програмно-комп’ютерного подавлення комп’ютерних мереж противника в операціях (2011)
Ткачук П. П. - Шляхи застосування навігаційної апаратури при типових варіантах ведення бойових дій загальновійськовими підрозділами, Корольов В. М., Красюк О. П., Макаревич В. Д. (2011)
Яковенко В. В. - Критеріальні підходи оцінки уражаючої дії осколків бойових елементів (2011)
Чиковани В. В. - Методика и расчет среднего времени наработки на отказ по результатам испытаний кориолисового вибрационного гироскопа, Маляров С. П. (2011)
Сокіл Б. І. - Оцінка критичних характеристик міцності і стійкості руйнування пружного тіла з порами та тріщинами, Стащук А. М. (2011)
Apostolyuk V. - Excitation of primary oscillations in micromechanical vibratory gyroscopes Збудження первинних коливань в мікромеханічних вібраційних гіроскопах (2011)
Задерієнко С. І. - Регресійна модель оцінки величини межі витривалості зразка ОВТ під дією несприятливих чинників, Хаустов Д. Є. (2011)
Чорний М. В. - Інформаційне забезпечення оцінки рівня надійності озброєння і військової техніки під час використання, Степанов С. С., Матузко Б. П. (2011)
Чорний М. В. - Оцінка проблеми прийняття рішення з технічного забезпечення військового формування, Долгов Р. В. (2011)
Лунькова Г. В. - Модель комплексного інформаційно-навчального середовища підготовки офіцерів у Академії сухопутних військ, Шабатура Ю. В. (2011)
Єфімов Г. В. - Основні напрямки удосконалення програм бойової підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України й інших військових формувань (правоохоронних органів) з урахуванням виконання спільних завдань (2011)
Свида І. Ю. - Обґрунтування вимог до алгоритмізації процесів комплексного опрацювання інформації в системі забезпечення воєнної безпеки (2011)
Бойчук Б. М. - Тензорний аналіз переходу транспортної мережі в NGN, Давіденко С. В. (2012)
Бондарук А. Б. - Шляхи створення системи управління взаємодією танкових підрозділів, Оліярник Б. О., Глєбов В. В., Чепков І. Б. (2012)
Ванкевич П. І. - Розрахунок методичної похибки обертових контактних термоперетворювачів (ТП) при вимірюванні температури рухомих об’єктів (2012)
Герасимов С. В. - Оценка параметров движения маневрирующих воздушных объектов в активной некогерентной системе при обработке информации от нескольких неравноточных источников с разным темпом обзора пространства, Рощупкин Е. С., Федак Г. А., Бабий Я. В. (2012)
Дущенко В. В. - Питання удосконалення методології аналізу та синтезу систем підресорювання військових гусеничних і колісних машин (2012)
Кравченко Ю. В. - Концептуальні основи побудови системи динамічного мінування, Миколайчук Р. А., Фтемов Ю. О. (2012)
Куприненко А. Н. - О выборе способа настройки параметров нечеткой модели функционирования перспективного вооружения (2012)
Ларін О. Ю. - Аналіз стану та проблем розвитку бронебійно-підкаліберних боєприпасів (2012)
Лучук Е. В. - Експериментальна оцінка завадозахищеності сучасних і перспективних систем зв’язку та передачі інформації, Міроненко П. О., Попов А. О., Смольков О. Ю. (2012)
Лучук Е. В. - Часткові моделі радіо- та програмно-комп’ютерного подавлення комп’ютерних мереж противника в операціях (2012)
Оліярник Б. О. - Застосування мікрогіроскопів у стабілізаторах основного озброєння легкоброньованої техніки, Чайковський Р. І. (2012)
Павленко М. А. - Исследование процесса маршрутизации с использованием нейронной сети, Руденко В. Н., Бердник П. Г. (2012)
Пелех М. П. - Вплив технологічних параметрів високотемпературного окислення на підвищення експлуатаційної стійкості твердосплавних матеріалів і виробів (2012)
Сидоренко Ю. М. - Про вплив кількості осколкоутворюючих дисків осколково-пучкового снаряда на значення параметрів осьового осколкового поля, Яковенко В. В. (2012)
Хитряк О. І. - Методика дослідження резонансних коливань гнучких двовимірних елементів систем приводу, Сокіл М. Б. (2012)
Чигінь В. І. - Оцінка точності вимірювання параметрів траєкторії снарядів і мін пасивною різницево-фазовою радіолокаційною системою, Гущак Р. І. (2012)
Шабатура Ю. В. - Синтез радіотелеметричних комплексів космічних апаратів з часовим представленням інформації при мінімізації витрат, Пулеко І. В., Чумакевич В. О. (2012)
Гончарук А. А. - Методика отримання залежності балістичного коефіцієнта артилерійського снаряда від кута кидання, Бондаренко С. В. (2012)
Голуб В. А. - Визначення закону розподілу середньої кількості влучень в автомобіль багатоцільового призначення (2012)
Грабчак В. І. - Аналітична модель бою між протидіючими угрупованнями, Супрун В. М., Заскока А. М. (2012)
Гусляков О. М. - Аналіз світового досвіду застосування та тенденції розвитку військових робототехнічних комплексів (2012)
Євсеєв С. П. - Дослідження бойових можливостей засобів повітряного нападу противника, Томашевський Б. П., Король О. Г., Носик О. М. (2012)
Максименко Ю. М. - Обгрунтування можливості скорочення часу виконання вогневого завдання артилерійськими підрозділами, Красюк О. П., Свєтлов А. Є. (2012)
Русіло П. О. - Стан і перспективи розвитку броньованих ремонтно-евакуаційних машин, Момот Р. А. (2012)
Ткачук П. П. - Аналітичний огляд світових тенденцій розвитку систем цілевказування в артилерії, Яковенко В. В., Корольова О. В. (2012)
Шабатура Ю. В. - Аналіз світових тенденцій розвитку систем контролю адекватності управління наземною рухомою військовою технікою, Мількович І. Б. (2012)
Кондратюк І. О. - Оцінка внеску характеристик точності роботи засобів топогеодезичної підготовки (2012)
Петлюк І. В. - Про використання коефіцієнта вертикальної рефракції у сучасних електронних приладах, Шевченко Т. Г., Петлюк О. І. (2012)
Оліярник Б. О. - Метод групування робіт з технічного обслуговування виробів артилерійського озброєння, Коплик І. В., Ліцман А. М. (2012)
Адаменко М. І. - Теоретичні основи розрахунку розповсюдження забруднення в атмосфері при аварії на хімічному виробництві, Яковлев М. Ю. (2012)
Ісаков М. А. - Військова стандартизація в Збройних Силах України – важливий напрям удосконалення системи бойової підготовки військ, Фуртес О. О., Фтемов Ю. О., Похнатюк С. В. (2012)
Яковлев М. Ю. - Аналіз системи метрологічного обслуговування засобів зв’язку Сухопутних військ та визначення основних напрямів її удосконалення, Рижов Є. В. (2012)
Головань А. В. - Можливості пасивного протирадіолокаційного маскування озброєння та військової техніки, Головань В. Г., Дроздов М. О. (2012)
Звонко А. А. - Можливості зниження радіолокаційної помітності об’єктів та застосування їх до бойових частин ракет (2012)
Гапеєва О. Л. - Застосування електронних тренажерних комплексів та моделюючих систем у бойовій підготовці сухопутних військ країн СНД (2012)
Гумінський Р. В. - Аналіз підходів щодо інформатизації й автоматизації системи управління науковою і науково-технічною діяльністю, Боженко В. І. (2012)
Думанський Ю. А. - Змістовний та структурний підходи щодо удосконалення системи бойової підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України, Середенко М. М., Яковлев М. Ю. (2012)
Єфімов Г. В. - Воєнна організація держави: проблеми становлення та розвитку, термінологічний аспект (2012)
Kazmirchuk R. V. - Planning and preparation of Computer Assisted Exercises, Ryzhov Y. V., Sovhar O. M. (2012)
Петренко О. К. - Швидкість реакції водія як елемент уникнення аварій на дорогах, Підвірний Ю. В. (2012)
Рудковський О. М. - Тренажерне забезпечення Сухопутних військ як механізм підвищення рівня бойової підготовки механізованих та танкових підрозділів (2012)
Одноралов І. В. - Визначення проблеми управління ризиками та сукупності наукових завдань на розробку методології забезпечення реалізації програм розвитку озброєння та військової техніки та державного оборонного замовлення (2012)
Агафонов Ю. Н. - Обоснование требований к точности целеуказания и автономным системам навигации высокоточных средств огневого поражения, используемых в сложной метеорологической и помеховой обстановке, Осипов Ю. М., Ткаченко Ю. А. (2012)
Боженко В. І. - Способи формування комплексного багатоканального зображення при дистанційному моніторингу теплових об’єктів (2012)
Бондаренко Б. Ф. - Особливості виявлення сигналів значної тривалості і потужності в радіотехнічних інформаційних системах з адаптивними антенними ґратками, Дацик В. В., Семибаламут К. М., Тимчук В. Ю. (2012)
Гераськін В. М. - Двоімпульсний регулятор частоти обертання дизеля полкової землерийної машини ПЗМ-2, Божок А. М., Гераськін Д. В. (2012)
Грабчак В. І. - Апроксимація функцій аеродинамічних коефіцієнтів сили опору повітря методом найменших квадратів (2012)
Григор’єв О. М. - Прецизійний метод визначення напрямку на точкове гамма-джерело, Білик З. В., Сакун О. В., Марущенко В. В. (2012)
Звонко А. А. - Можливості застосування існуючих радіопоглинаючих покриттів до бойових частин ракет (2012)
Карапейчик І. М. - Підвищення тактико-технічних характеристик легкоброньованих машин шляхом забезпечення міцності броне корпусів, Бруль С. Т., Ткачук М. А., Пелешко Є. В., Кохановська О. В. (2012)
Колодчак І. Л. - Спосіб формування пеленгаційної характеристики в двоканальному активному радіолокаторі ГСН з конічним скануванням, Семенюк А. Й., Чудяк О. Є. (2012)
Мазманишвили А. С. - К вопросу о моделировании колебаний подрессоренной части объектов бронетанковой техники при криволинейном движении по случайной поверхности, Александрова Т. Е. (2012)
Пєвцов Г. В. - Принципи побудови енергетичної теорії оцінювання параметрів радіосигналів, Яцуценко А. Я., Трофименко Ю. В., Карлов Д. В., Остапова А. М. (2012)
Ткачук П. П. - Аналіз причин виникнення і оцінка похибок визначення координат снарядів та мін на траєкторії польоту при застосуванні цифрової фотореєстрації, Шабатура Ю. В., Кузьменко Р. В. (2012)
Чумакевич В. О. - Удосконалення системи керування електропривода бойових машин, Назар В. А., Василів К. М. (2012)
Чумакевич В. О. - Забезпечення електромагнітної сумісності засобів зовнішньо-траєкторного вимірювання при виконанні спеціальних робіт на науково-дослідних полігонах, Опанасюк І. І., Пулеко І. В., Герасимюк О. В. (2012)
Шабатура Ю. В. - Перспективи військового застосування сенсорів магнітного поля на основі магніторезистивного ефекту в NixInSe, Середюк Б. О., Королько С. В., Фоменко В. Л. (2012)
Журавський Ю. В. - Оцінювання ефективності радіоподавлення в умовах похибок визначення координат передавача сигналу (2012)
Костюк В. В. - Перспективи розвитку бронетанкового озброєння і техніки Сухопутних військ Збройних Сил України, Калінін О. М., Русіло П. О., Варванець Ю. В., Будяну Р. Г. (2012)
Пащук Ю. М. - Місце і роль ISTAR у системах розвідки провідних країн світу, Сальник Ю. П. (2012)
Ткачук П. П. - Особливості застосування звукометричного комплексу при розгортанні на скорочених віддалях з проведенням імітації, Красюк О. П., Сергієнко Р. В. (2012)
Бурдейний М. В. - Аналіз точнісних характеристик інерційних навігаційних систем ЛА на активній ділянці польоту (2012)
Сокіл Б. І. - Залишкові напруження в циліндричному елементі ствола під тиском, Стащук М. Г., Петрученко О. С. (2012)
Долгов Р. В. - Модель процесу розміщення сил і засобів технічного забезпечення окремої механізованої бригади на місцевості при організації управління відновленням озброєння та військової техніки в операції армійського корпусу Об’єднаних сил швидкого реагування (2012)
Коробко А. І. - Експериментальне дослідження вимірювальної системи на основі двох акселерометрів (2012)
Яковлев М. Ю. - Уточнений комплекс показників ефективності метрологічного обслуговування засобів зв’язку Сухопутних військ, Рижов Є. В., Кравченко Т. А. (2012)
Yakovlev M. - Distributed interactive simulation technology its application in combat simulation, Sovhar O., Ryzhov Y. (2012)
Andryeyev V. - Problems of the baltic-slavic linguistic unity and ancient prussian language in the scientific heritage of Victor Petrov, Kariaka O. (2019)
Sharavara T. - Problems of agrarian history of the Carpathian region at the end of the XVIII – the middle of the XIX century in contemporary ukrainian historiography, Makarets S. (2019)
Korotkova O. - Antagonist tendencies in the relationship between the clergy and the ukrainian peasants in the XIX – beginning of the XX century (2019)
Svyaschenko Z. - State protectionism in the Russian empire’s agricultural policy of the 1880s – 1890s, Kornovenko S. (2019)
Vladyga O. - Archeographical component of volumes IX–X of the "History of Ukraine-Rus" by Mykhailo Hrushevsky (2019)
Yanyshyn B. - Provincial images of polish science: Drohobych historical circle, Telvak V. (2019)
Fareniy I. - The peasant revolution in theoretical views and political practice of Ulyanov-Lenin (2019)
Fedchyshyn N. - The educational activity in Halychyna at the beginning of the 20th century: historical-pedagogical analysis, Magsumov T. (2019)
Zulyak I. - Anton Krushelnytskyi’s participation in the activity of ukrainian civil instutitions in Eastern Halychyna (the first third of the ХХth сentury), Klish A. (2019)
Orlyk S. - Control of the russian occupation authority over the activities of salt factories in Halychyna and Bukovyna in the period of the First World War, Orlyk V. (2019)
Sinyavska L. - Activity of Mykolayiv shipbuilding enterprises in 1914–1916 (2019)
Kadol O. - Policy of tsarism and soviet leadership concerning the ethnic germans during the First and the Second World Wars (2019)
Batiuk T. - Journalism of Myron Кorduba on pages of "Hromadska Dumka", Zymomrya I. (2019)
Sokyrska V. - Activity of the russian soviet procurement agencies in Ukraine in the 1920-ies, Karasevych A. (2019)
Skakalska I. - The ukrainian elite of Western Volhynia (1921 – 1939): sources of the research problem, Semenets-Orlova I. (2019)
Bilan S. - Staffing the ukrainian village with agricultural specialists (1929 – 1939) (2019)
Filinyuk A. - Sites of memory of the ethnic ukrainians participation in the french resistance during the Second World War, Klimchuk Y. (2019)
Starodubets G. - Women's experience of participation in the process of the sovietization in the western regions of Ukraine in the conditions of stalin’s regime (2019)
Ilnytskyi V. - Establishment of the soviet administration in the Carpathian region through the use of the open forms of punishment (1944 – 1954), Kantor N. (2019)
Degtyarev S. - They suffered for their faith. Monograph Review: Olitskyi V. Will not been better of the right (repressions against the orthodox church in Sumy Region in 1920s – 1930s years): monograph. Sumy: Trytoria, 2018. 242 p. (2019)
Lytvyn M. - How and why do politicians use history? Review: Georgiy Kasianov. Past Continuous: historical politics of the 1980s – 2000s: Ukraine and its neighbors. Kyiv, Laurus, Antropos-Logos-Film. 430 s, Khakhula L. (2019)
Здоренко В. Г. - Динаміка гальмування круглов'язальних машин з приводом з електромагнітною фрикційною муфтою, Защепкіна Н. М. (2018)
Щербань В. Ю. - Взаємодія текстильних ниток з напрямними великої кривини у випадку наявності радіального охоплення, Мурза Н. І., Кириченко А. М., Мельник Г. В., Шолудько М. І. (2018)
Плешко С. А. - Теоретичні основи проектування робочих органів в’язальних машин з елементами на пружній основі, Ковальов Ю. А. (2018)
Ганзюк А. Л. - Розвиток основ еволюційної моделі фретиг-корозії з позицій фізичної хімії та хімії твердого тіла із урахуванням факторів зовнішнього впливу, Олександренко В. П. (2018)
Драч І. В. - Дослідження роботи рідинного автобалансира: вплив внутрішнього тертя робочої рідини (2018)
Свідерський В. П. - Підвищення зносостійкості і розробка технології виготовлення заспокоювача ланцюга газорозподільного механізму двигуна внутрішнього згорання, Яремчук В. С. (2018)
Заверач Є. М. - Карбонові кислоти як інгібітори корозії алюмінію в лужних розчинах, Стремецький О. І., Свінтіцький А. В. (2018)
Зубченко Л. С. - Моделювання процесу формування біоплівки електрохімічно-активних мікроорганізмів в фотобіоелектрохімічній системі, Кузьмінський Є. В. (2018)
Смірнов М. Ю. - Розробка алгоритму розрахунку концентрації пилу в приміщені, Защепкіна Н. М. (2018)
Місяць В. П. - Аналітичні дослідження роботи шнекового пристрою для пресування кави, Кулік Т. І., Поліщук О. С., Лісевич С. П. (2018)
Свінціцький А. В. - Удосконалення конструкції механізму запирання твердопаливного котла з метою підвищення його економічності, Ткачук В. П., Соколан К. С. (2018)
Жалдак М. П. - Чинники формування якості та безпечності натуральних шкір для верху дитячого взуття, Мокроусова О. Р. (2018)
Дзикович Т. А. - Дизайн-проектування розвиваючого килимка з трикотажу, Галавська Л. Є., Бондаренко А. І. (2018)
Чередніченко С. О. - Основні аспекти дизайн-прoектування сумок-переносок, Остапенко Н. В., Потанін С. Є., Навольська Л. В., Креденець Н. Д. (2018)
Семешко О. Я. - Розробка композицій поверхнево-активних речовин для підготовки бавовняного трикотажу, Скалозубова Н. С., Сарібєкова Ю. Г. (2018)
Голуб Н. Б. - Шляхи підвищення продукування біогазу при зброджуванні жировмісних відходів шкіряного виробництва, Шинкарчук М. В., Козловець О. А. (2018)
Ганзюк А. Я. - Композиційні органомінеральні адсорбенти на основі природних алюмосилікатів для очищення бензинів, Шелестюк О. П., Міщук О. М. (2018)
Хорольський В. П. - Ідентифікація процесу приготування тіста в полі ультразвукових коливань, Коренець Ю. М., Шеїна А. В. (2018)
Єфремова О. О. - Екологічна оцінка якості підземних вод приміської зони м. хмельницький, Міронова Н. Г. (2018)
Філімонова Н. В. - Вплив обробки тиском на структурно-механічні властивості м'яса при його подрібненні у вовчку, Філімонов С. О., Батраченко О. В. (2018)
Поліщук О. С. - Полімерні матеріали для виробництва виробів легкої промисловості та їх фізико-механічні властивості, Кармаліта А. К., Бурмістенков О. П. (2018)
Кононцев С. В. - Адаптація ряскових (lemnoideae) до умов органічного забруднення води, Гроховська Ю. Р., Саблій Л. А., Коренчук М. С. (2018)
Мясищев А. А. - Web-server на arduino для графического представления информации с удаленных датчиков (2018)
Савенко О. С. - Модель та архітектура розподіленої багаторівневої системи виявлення шкідливого програмного забезпечення в локальних комп’ютерних мережах (2018)
Петровський С. С. - Розробка методики вибору програмного забезпечення для реалізації підключення термінального доступу до програмних продуктів (2018)
Говорущенко Т. О. - Метод використання технології eye-tracking у проектуванні інтерфейсів користувача, Гончарук В. С., Кобель К. О. (2018)
Ширмовська Н. Г. - Теоретичні засади та обґрунтування інформаційних характеристик дискретизації формування цифрових повідомлень на основі автокореляційних функцій у базисі радемахера, Ваврик Т. О., Левицька Г. І., Михайлюк І. Р. (2018)
Мясищев А. А. - Авторизация на web-сервере arduino для управления через интернет (2018)
Говорущенко Т. О. - Метод оцінювання кількості автоматично генерованого програмного коду, Стецюк В. М., Новицький Я. Л. (2018)
Мєшков О. Ю. - Метод локальних максимумів для виділення вокалізованих ділянок голосового сигналу людини, Новіков О. О., Злепко С. М. (2018)
Ліп'яніна Х. В. - Інформаційні технології аналізу функціонування інтернет-ресурсів туристичної галузі (2018)
Коваленко О. О. - Моделі програмного забезпечення системи обліку та моніторингу результатів діяльності працівників, Денисюк А. В., Остапів Д. В. (2018)
Скрипник Т. К. - Обрання ефективних засобів розробки web-застосувань для систем керування лікування закладами охорони здоров’я, Петровський С. С., Олександренко Є. Г. (2018)
Боровик О. В. - Метод розкриття невизначеності у задачах протидії двох сторін при конфлікті стратегій, Боровик Л. В., Криськов В. А. (2018)
Ялова К. М. - Розпізнавання образів згортковою нейронною мережею, Яшина К. В., Ткаченко М. В. (2018)
Якубовская С. В. - Информационная технология прогнозирования исхода инфаркта миокарда, Штофель Д. Х., Криворучко И. А., Чернышова Т. А. (2018)
Мalohulko Yu. V. - Research of problems of distributed generation sources in local power systems, Sikorska O. V., Semeniuk Yu. V., Havtirko V. V. (2018)
Петрушак В. С. - Розробка каскадних помножувачів частоти для цифрового генератора на базі прямого методу синтезу частоти (2018)
Кватернюк С. М. - Математичне моделювання природних водних середовищ для задач екологічного контролю (2018)
Цмоць І. Г. - Метод і структура пристрою паралельного вертикально-групового обчислення cуми квадратів різниць, Березький О. М., Ігнатєв І. В. (2018)
Голуб З. Д. - Структура словника маркерів лексичних змінних для виявлення інформаційно-психологічних маніпуляцій (2018)
Elnashar Е. А. - Improving power factor of three-phase asynchronous motor through capacitor banks controlled with programmable logic controller, Kuvandjiev B., Dimitrova A., Zlatev Z. (2018)
Слободяник А. Д. - Розподіл енергії в спектроенергетичних перетворювачах, Коваль Л. Г., Лисий М. В., Білюк А. І., Ярославський Я. І (2018)
Шмелев Ю. М. - Информационно-управляющая система определения беспрерывного марковского процесса при имитации работы двигателя вертолета ми-8мтв, Владов С. И., Бойко С. Н., Климова Я. Р., Вишневский С. Я. (2018)
Таранчук А. А. - Багатопараметровий вимірювальний перетворювач на основі стрибкоподібного збудження рухомого мемс -елемента (2018)
Коваль Л. Г. - Особливості інформаційної підтримки процесу професійного психофізіологічного відбору персоналу, Бачинський М. В., Криворучко І. О., Гончарук С. М. (2018)
Заспа Ю. П. - Контактне динамо як генератор кооперативних космічних форм руху та механізм об'єднання електромагнітного, гравітаційного, сильного і слабкого полів. частина x. порушена антисиметрія, нетривіальна топологія та недетермінована еволюція (2018)
Горчанюк О. С. - Стереотипи визначення поняття гендеру (інформаційний аспект) (2019)
Комісаров О. Г. - Антитерористична безпека населення: проблеми інформаційного ареалу (2019)
Кудінов С. С. - Протидія негативному впливу терористичного акту на психіку людини (2019)
Мітенко О. В. - Інформаційна безпека як складова національної безпеки України (2019)
Стрельбицький М. П. - Превентивна протидія екстремістським проявам в Україні: правові та організаційні аспекти, Благодарний А. М. (2019)
Суворов О. М. - Окремі аспекти корупційних викликів в оборонному секторі (2019)
Бурба В. В. - Сучасний міжнародний тероризм: ідеологія та практика (2019)
Князєв С. О. - Досвід правового регулювання віднесення інформації до державної таємниці у США (2019)
Кравченко Р. М. - Роль європейських принципів права у визначенні повноважень органів військової контррозвідки Служби безпеки України щодо контррозвідувального забезпечення військових формувань (2019)
Рега Ю. О. - Тенденції розвитку взаємодії ЗМІ та правоохоронних органів (досвід ЄС) (2019)
Ватраль А. В. - Функціональне призначення інформаційних систем у контррозвідувальній діяльності (2019)
Гейко О. В. - Проблемні питання реалізації процесуального статусу детектива НАБУ у кримінальному процесі України (2019)
Єрменчук О. П. - Особливості вибору організаційної моделі захисту об'єктів критичної інфраструктури в Україні (2019)
Манжул І. В. - Проблеми використання біопалива в енергетичному секторі державної безпеки України (2019)
Рижов І. М. - Кризовий менеджмент та моделювання спроможностей суб'єктів забезпечення державної безпеки України, Романов І. В., Тонконог І. О. (2019)
Ткаченко М. О. - Оперативні ігри як метод керованого впливу: історичний аспект, Шлапаченко В. М. (2019)
Форноляк В. М. - Окремі аспекти взаємодії суб'єктів боротьби з тероризмом під час проведення операції Об'єднаних сил (2019)
Ярошенко О. І. - Російська присутність в медіа-просторі тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей (2019)
ГРВІ: чи все так просто? (2018)
Савченко К. - Десять главных ошибок начинающих предпринимателей (Часть 1) (2018)
Мігрень, мистецтво та майстерність (2018)
Кривомаз Т. - Биомиметические материалы (2018)
Хто знає — той перемагає (2018)
Ткаченко Т. - Саботаж, камуфляж, мінливість: стратегії виживання вірусів (2018)
Примак Р. - Удивительные возможности аптамеров (2018)
Школа швидкого лікування нежитю (2018)
Кривомаз Т. - Карты болезней — фармацевтика in silico (2018)
Магнікор — ефективна профілактика серцево-судинних катастроф (2018)
Синдром хронічної втоми (2018)
Gaudeamus igitur, Vivat Рharmacia! (2018)
Редькин Р. - Наука оголошує війну алопеції!, Орловецька Н., Данькевич О. (2018)
Демецкая А. - В зоне особого внимания: гиподинамия (2018)
Поваренная соль: все хорошо в меру! (2018)
Клименюк Ю. - Правильная ассортиментная политика — залог успеха аптеки (2018)
Орловецкая Н. - Ex tempore. Приготовление эмульсионных линиментов: спирт Микулича, Данькевич О., Редькин Р. (2018)
Активатор імунітету (2018)
Дедишина Л. - Наш генетичний код — фармація! (2018)
Дедишина Л. - Репутація конвертується в довіру (2018)
Кириленко М. - Любовная зависимость: пути избавления (2018)
Кривомаз Т. - Зачем пахнут растения? (2018)
Кривомаз Т. - Малоизвестные стороны гриба-дождевика (2018)
Примак Р. - Пищевые красители: в поисках компромиссов (2018)
Демецкая А. - Опасные продукты (2018)
Гороскоп на октябрь (2018)
Дедишина Л. - Школа, уроки … сколіоз (2018)
Демецкая А. - Олег Панюта: "Здоровый образ жизни — это то, что доставляет нам удовольствие!" (2018)
Козюк В. В. - Незалежність центробанків та інфляція: фрагментаризація суспільства vs верховенство права (2019)
Заднепровська С. П. - Ризик-орієнтований підхід у забезпеченні фінансової стійкості банків, Примак Ю. Р. (2019)
Гасанов С. С. - Наднаціональні фіскальні правила та координація бюджетної політики в Європейському Союзі, Кудряшов В. П., Балакін Р. Л. (2019)
Богдан Т. П. - Активізація та підвищення якості державних інвестицій в Україні (2019)
Павлюк К. В. - Взаємозв’язок результатів науково-дослідної праці та фінансування науки: зарубіжний досвід (2019)
Парасій-Вергуненко І. М. - Організаційний механізм впровадження бюджетування в закладах вищої освіти (2019)
Мельник М. І. - Ефективність адміністративно-фінансової децентралізації в регіоні: інвестиційний вимір, Лещух І. В., Яремчук Р. Є. (2019)
Арич М. І. - Використання генетичних досліджень у страхуванні життя та здоров’я, Левон М. М. (2019)
Горобець О. О. - Великі дані – джерело статистичної інформації:на прикладі книговидавничої галузі (2019)
Tamrazov T. H. - Improving food supply throught increasing local production in Azerbaijan (2019)
Безверхий К. В. - Порівняння елементів структури інтегрованої звітності та звіту про управління (2019)
Ольшанська М. В. - Удосконалення визначення поняття "товар" в обліковому аспекті для торгових підприємств, Фаль Ю. Я. (2019)
Dorosh N. I. - Organization and standardization of sustainability reporting, Horobets I. V. (2019)
Селіщев С. В. - Використання роботи внутрішніх аудиторів при оцінці здатності суб'єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі (2019)
Булах Т. М. - Аналіз стану та тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС, Іващенко О. А., Плахотнікова Л. О. (2019)
Єршова О. Л. - Кіберфізичні системи як основа смарт-економіки, Одноволик В. І., Бажан Л. І. (2019)
Мотузка О. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку інвестиційного та військово-технічного співробітництва України з Азербайджанською Республікою, Гринчак Н. А., Тарасенко А. Г. (2019)
Гальченко М. С. - Самоорганізація VS творчість: принципи осмислення (2019)
Сакун А. В. - Елітне знання в контексті освітнього процесу (2019)
Жукова Г. В. - Сучасні наративи явища позаакдемічної освіти (2019)
Губська А. В. - Ретроспективний аналіз поняття та явища "віртуальний освітній простір" в контексті реалізації міжнародної освітньої діяльності (2019)
Яшанов С. М. - Наукові засади застосування комп'ютерного моделювання у фаховій підготовці учителів технологій, Дзус С. Б. (2019)
Гавриленко Т. Л. - Організаційні трансформації системи початкової освіти в перше десятиліття державної незалежності України (1991-2001) (2019)
Морін О. Л. - Трудове виховання молодших школярів у закладах загальної середньої освіти (2019)
Кулик А. Я. - Реєстрація та оброблювання сигналу екг з використанням алгоритму адаптації, Мотигін В. В., Дідич В. М. (2018)
Коваль Л. Г. - Влияние качества электроэнергии на работу диагностического медицинского оборудования, Кривоносов В. Е., Бачинский М. В., Балалаева Е. Ю., Барановский Д. Н. (2018)
Азаров О. Д. - Метод координатного покриття картографічних регіонів на основі пилкоподібної двонаправленої розгортки, Черняк О. І., Залізецький В. В. (2018)
Лісовенко А. І - Метод підтримки функції "запитання-відповідь", Бісікало О. В. (2018)
Осауленко В. М. - Модель інтелектуального агента в одномірному дискретному світі (2018)
Приходько Н. В. - Нелінійна регресійна модель для оцінювання розміру програмного забезпечення інформаційних систем на базі VB, Приходько С. Б. (2018)
Савчук Т. О. - Удосконалений метод виявлення ключових слів у web-тексті, Горобець Ю. В. (2018)
Квєтний Р. Н. - Апаратна реалізація та експериментальні дослідження max-log-map турбо-декодера, Кривогубченко С. Г., Іванов Ю. Ю. (2018)
Барабан М. В. - Моделювання системи доставки об'єктів безпілотними авіаційними засобами, Бевз О. М., Кулик Я. А. (2018)
Науменко С. О. - Перспективи зовнішнього незалежного оцінювання на рівні базової середньої освіти в Україні у векторах європейського досвіду (2019)
Бялик О. В. - Система підвищення кваліфікації вчителів зі статевого виховання учнів: европейский досвід (2019)
Pushkaryova T. O. - Modern approaches to the online teaching (2019)
Редько В. Г. - Засоби забезпечення системи комунікативних дій компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи:теоретико-методичний аспект (2019)
Пасічник О. C. - Дидактичне обґрунтування емоційно-ціннісного компонента змісту навчання іноземних мов, Пасічник О. О. (2019)
Voitko O. V. - Learning foreign languages using social networks (2019)
Polonska T. K. - Innovation in the Ukrainian primary school: student learning outcomes requirements for foreign language according to competency-based approach (2019)
Онопрієнко О. В. - Технологія конструювання інструментарію формувального оцінювання навчальних досягнень учнів першого та другого класів (2019)
Пометун О. І. - Оцінювання учнів з громадянської освіти в контексті компетентнісного підходу, Ремех Т. О. (2019)
Шевлякова-Борзенко И. Л. - Оценка качества образовательного процесса общего среднего образования Республики Беларусь: критериальная основа (2019)
Nazarenko T. G. - Methodological principles of the functioning of economic education in the school of Ukraine (2019)
Довбенко С. Ю. - Особливості впровадження педагогіки партнерства в карпатському освітньому просторі, Прокопів Л. М. (2019)
Мосейчук Ю. Ю. - Моніторинг стану сформованості культури здоров'я майбутніх учителів фізичної культури: критерії та результативні показники (2019)
Савчук О. П. - Професійна підготовка майбутніх учителів дизайну в контексті сучасної освіти (2019)
Геращенко В. В. - Юридична деонтологія та професійна етика як складники професійної підготовки викладачів правознавства (2019)
Чумак М. Є. - Педагогічна майстерність – продуцент розвитку точних наук в умовах вітчизняної вищої школи (ХVІІІ – перша пол. ХІХ ст.) (2019)
Сергєєва Л. М. - Долаємо бар'єри разом! (2019)
Бондаренко Є. В. - Раціональність функцій росту ініціальних автоматів Мілі, Скочко В. М. (2019)
Касіренко Т. М. - Простори Хермандера на многовидах та їх застосування до еліптичних крайових задач, Мурач О. О., Чепурухіна І. С. (2019)
Gutlyanskii V. Ya. - On boundary value problems in domains without (A)-condition, Ryazanov V. I., Yakubov E., Yefimushkin A. S. (2019)
Kurdachenko L. A. - A generalization of the malnormal subgroups, Semko N. N., Subbotin I. Ya. (2019)
Мейш В. Ф. - До постановки динамічних задач теорії дискретно поздовжньо підкріплених конічних оболонок в неортогональній системі координат, Мейш Ю. А., Бєлов Є. Д. (2019)
Поляков В. Л. - Расчет обезжелезивания подземных вод на скором фильтре, Мартынов С. Ю. (2019)
Селіванов М. Ф. - Крайова тріщина із зоною зчеплення (2019)
Олійник О. В. - Фізична кінетика самоорганізації дисипативних модульованих структур у розподілі взаємодійних вакансій у неперервно опромінюваних ОЦК-кристалах, Татаренко В. А. (2019)
Бартащук О. В. - Еволюція напружено-деформованого стану земної кори Дніпровсько-Донецького палеорифту у фанерозої (2019)
Гуров Е. П. - Хромферид в ударнорасплавленных породах кратера Эльгыгытгын на Чукотке (Россия), Пермяков В. В. (2019)
Калініченко К. В. - Трансформація мінералів гелеподібного мулового осаду після біологічного очищення муніципальних стічних вод за умов біоекстракції важких металів, Ніковська Г. М., Косоруков П. О. (2019)
Гулевский А. К. - Влияние низкомолекулярной фракции (до 10 кДа) на структурно-функциональные свойства эритроцитов после гипотермического хранения, Жаркова Е. Е. (2019)
Карпець Ю. В. - Роль активних форм кисню та азоту в індукуванні теплостійкості проростків пшениці екзогенним сірководнем, Колупаєв Ю. Є., Ястреб Т. О., Го рєлова О. І., Шкляревський М. А., Дмитрієв О. П. (2019)
Балюк С. А. - Наукові засади сталого управління ґрунтовими ресурсами України, Мірошниченко М. М., Медведєв В. В. (2018)
Камінський В. Ф. - Науково-методичні аспекти використання еродованих земель в агроландшафтах зони Лісостепу, Коломієць Л. П., Шевченко І. П. (2018)
Волкогон В. В. - Сільськогосподарська мікробіологія в Украї­ні: здобутки, проблеми, перспективи (2018)
Вожегова Р. А. - Зрошуване землеробство — гарант продовольчої безпеки України в умовах змін клімату, Коковіхін С. В. (2018)
Польовий В. М. - Ефективність інтенсифікації технології вирощування пшениці озимої в Західному Лісостепу, Лукащук Л. Я., Гук Л. І. (2018)
Вінюков О. О. - Вплив біопрепаратів на продуктивність пшениці озимої на різних фонах живлення в умовах Донецької обл., Бондарева О. Б., Коробова О. М., Чугрій Г. А. (2018)
Оліфірович В. О. - Вплив удобрення на продуктивність бобово-злакової травосумішки, Осадчук В. Д., Осадчук Д. В., Маковійчук С. Д. (2018)
Петриченко В. Ф. - Становлення та розвиток кормовиробництва в Україні, Корнійчук О. В., Задорожна І. С. (2018)
Власов В. В. - Взаємовплив біотичних та абіотичних факторів і поліфенольного складу сортів винограду, Левицький А. П., Мулюкіна Н. А., Грицук А. І., Ходаков І. В., Ковальова І. А., Герецький Р. В. (2018)
Гладій М. В. - Науково-практичні аспекти селекції і збереження генофонду молочної худоби, Полупан Ю. П., Костенко О. І., Ковтун С. І., Кузебний С. В., Копилов К. В., Вишневський Л. В., Щербак О. В., Рєзникова Н. Л. (2018)
Влізло В. В. - Біологічна дія функціо­нальних наноматеріалів у різних видів тварин, Федорук Р. С., Іскра Р. Я. (2018)
Стегній Б. Т. - Сучасна епізоотична ситуація щодо грипу птиці у світі та Україні (розробка вітчизняних засобів моніторингу, діагностики), Музика Д. В., Піщанський О. В. (2018)
Гладій М. В. - Очищення повітря на свинокомплексах, Волощук В. М., Смислов С. Ю., Засуха Л. В. (2018)
Вдовиченко Ю. В. - Пріоритети та наукові здобутки в галузі тваринництва півдня України, Іовенко В. М., Жарук Л. В., Жарук П. Г., Яковчук В. С., Дудок А. Р., Дудка О. І., Фурса Н. М. (2018)
Ничик С. А. - Аналіз сучасного поширення класичної чуми свиней у світі, Мандигра С. С., Муштук І. Ю., Айшпур О. Є., Ситюк М. П. (2018)
Рибалка О. І. - Нові напрями в селекції зернових культур на якість зерна, Поліщук С. С, Моргун Б. В. (2018)
Кондратенко С. І. - Оцінка дії мутагенних чинників на формування якісних ознак у мутантного покоління салату посівного листкового (Lactuca sativa var., Шабетя О. М., Могильна О. М., Ткалич Ю. В. (2018)
Кабанець В. М. - Селекція гречки сортів різного морфотипу та їх поширення в Україні, Страхоліс І. М., Кліценко А. В. (2018)
Адамчук В. В. - Результати створення технічних засобів для вирощування сільськогосподарських культур за ресурсоощадними технологіями, Грицишин М. І., Насонов В. А., Ратушний В. В. (2018)
Крутякова В. І. - Біологічний метод захисту сільськогосподарських культур: перспективи для України, Гулич О. І., Пилипенко Л. А. (2018)
Калетнік Г. М. - Диверсифікація розвитку виробництва біопалив — основа забезпечення продовольчої, енергетичної, економічної та екологічної безпеки України (2018)
Ромащенко М. І. - Водна безпека — запорука сталого розвитку України, Яцюк М. В., Шевчук С. А., Шевченко А. М., Даниленко Ю. Ю., Матяш Т. В., Сидоренко О. О. (2018)
Сичевський М. П. - Сучасний стан та перспективи наукового забезпечення харчової індустрії України, Хомічак Л. М., Романчук І. О. (2018)
Бєлінська А. П. - Розробка на основі олій та насіння олійних культур продуктів для харчування спортсменів, Матвєєва Т. В., Папченко В. Ю., Бочкарев С. В. (2018)
Удод О. А. - Лабораторне дослідження міцнісних характеристик армованого скловолокном фото композиційного матеріалу, Помпій О. О. (2019)
Хомик М. І. - Гендерні особливості спектра хромосомних аберацій у лімфоцитах периферичної крові здорових осіб і пацієнтів хворих на генералізований пародонтит, Ковальчук Л. Є., Мельничук Г. М. (2019)
Удод О. А. - Стан фотокомпозиційних відновлень зубів у різних умовах світлової полімеризації адгезивної системи, Борисенко О. М. (2019)
Ткаченко П. І. - Нейробластома щелепно-лицевої локалізації в новонародженої дитини, Чоловський М. О., Доленко О. Б., Білоконь С. О., Попело Ю. В. (2019)
Смаглюк Л. В. - Особливості лікування пацієнтів із зубощелепними аномаліями, ускладненими дисфункцією скронево-нижньощелепного суглоба, Ляховська А. В. (2019)
Каськова Л. Ф. - Кариес населения раннео железного века Полтавской и сопредельных областей как отражение социальных аспектов быта, Чуприна Л. Ф., Моргун Н. А., Полесский М. В., Артемьев А. В. (2019)
Ехалов В. В. - Методики "конкурентних пар" у навчанні лікарів-інтернів стоматологів, Самойленко А. В., Романюта І. А. (2019)
Мельник В. Л. - Застосування методів стимуляційного навчання на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів, Хребор М. В., Силенко Ю. І., Шевченко В. К., Скрипников П. М. (2019)
Скрипников П. М. - Форми інформальної освіти на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів УМСА, Скрипнікова Т. П., Хміль Т. А., Бережна О. Е., Беляєва О. М. (2019)
Сідаш Ю. В. - Мотиваційна складова як запорука успіху в організації самостійної роботи студентів на кафедрі терапевтичної стоматології (2019)
Вихідні дані (2019)
Ковалко О. М. - Вступне слово Голови науково-технічної ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Ковалка О. М. (2017)
Стогній О. В. - Роль та місце ДП "Науканафтогаз" у розбудові нафтогазового комплексу України та міжнародному співробітництві, Гунда М. В., Мельник Л. П., Якушин Л. М. (2017)
Kitchka O. A. - Petroleum Potential of the Weathered, Fractured, and Hydrothermally Altered Basement Reservoirs: Case Study for Ukraine, Petrovskyy O. P., Fedchenko T. O., Shniukova K. Ye., Kuzmanenko G. O., Solomyanyi А. R., T.P. Koghut (2017)
Вакарчук С. Г. - Продуктивні горизонти кайнозойських відкладів української частини акваторій Чорного та Азовського морів, Харченко М. В., Іщенко І. І., Башкіров Г. Л., Якушин Л. М. (2017)
Вага Д. Д. - Региональное значение и объёмы перерывов/несогласий в палеогеновых отложениях северной тетической области, Андреева-Григорович А. С., Супрун И. С. (2017)
Эфендиева М. А. - Современные представления об истории геологического развития бассейна продуктивной толщи нижнего плиоцена Азербайджана, Вагабов У. Г. (2017)
Кузьменко П. М. - Прогнозування ділянок розвитку колекторів в приштоковій зоні за даними сейсмічної інверсії, Тищенко А. П., Безхижко О. М. (2017)
Конюшенко А. С. - Изучение трещиноватости в карбонатных коллекторах Припятского прогиба (Республика Беларусь) по сейсмическим данным 3D, Шумиляк В. М. (2017)
Ковальчук В. С. - До питання руху падаючої сферичної кулі (сфери) в рідині та практичного визначення часу її падіння в буровому розчині, Стефурак Р. І. (2017)
Стрижак В. П. - Аналіз стану надрокористування у нафтогазовій галузі України,проблеми та актуальні задачі, Васіліненко Л. М., Стрижак Л. І. (2017)
Шевелёв Е. И. - Ресурсная оценка потенциала нефтеносности в нетрадиционных коллекторах Припятского прогиба на примере Савичско-Бобровичского объекта (2017)
Воєвідко Ю. І. - Гармонізація термінологічних стандартів нафтогазової галузі з міжнародними і європейськими, Кучерявий В. А., Підзирайло О. М., Шепетун І. Ф., Шуляков Я. В. (2017)
Afandiyeva M. А - Оligocene-miocene maikop series of Еast Сaucasus (Аzerbaijan):sedimentation and tectonics, Vahabov K. U. (2018)
Харченко М. В. - Нові родовища вуглеводнів в Східному нафтогазоносному регіоні України, Пономаренко Л. С., Васіліненко Л. М. (2018)
Вижва С. А. - Анізотропія акустичних та пружних параметрів теригенних порід-колекторів за даними лабораторних ультразвукових досліджень, Безродна І. М., Безродний Д. А., Попов С. А. (2018)
Кузьменко П. М. - Уточнення структурної моделі Більського нафтогазоконденсатного родовища (НГКР) на основі сучасних технологій комплексної обробки-інтерпретації геолого-геофізичних матеріалів, Войтко О. М. (2018)
Зоценко М. Л. - Забезпечення надійної експлуатації нафтових резервуарів у складних геотехнічних умовах при сейсмічних впливах, Винников Ю. Л., Харченко М. О., Ларцева І. І. (2018)
Гунда М. В. - До питання методики визначення вартості геологічної інформації для користування, Кучерявий В. А., Підзирайло О. М., Шепетун І. Ф. (2018)
Шепетун І. Ф. - Щодо створення державного банку даних геолого-геофізичної інформації, Підзирайло О. М. (2018)
Дубина О. Ю. - Образи гріхів і спокус у богородичних оповіданнях Афанасія Кальнофойського, Іоаникія Галятовського і Д имитрія Туптала (2018)
Калитенко Т. М. - Топос печери як модель множинного простору в середньовічній літературі (на основі Києво-Печерського патерика) (2018)
Линник М. М. - Світ символів Григорія Сковороди у збірці "Сад божественних пісень” (2018)
Максимчук О. В. - Сотеріологічні мотиви "Науки в неділю перед Різдвом” Леонтія Карповича (2018)
Пелешенко О. Ю. - Жанрова та ідеологічна пам’ять ландшафтів в українських середньовічних ходіннях до раю (2018)
Агеєва В. П. - Між релятивністю й абсолютом (2018)
Богдан С. М. - Стосунки з Богом у поезії Миколи Вінграновського (2018)
Борисюк І. В. - Історії Інших у ліриці Мар’яни Савки (2018)
Вороновська Д. І. - Бароковий код у поезії Олега Лишеги (2018)
Ганжа Т. М. - Екокритичний аспект дикості у поетичному циклі Олега Лишеги "Снігові і вогню” (2018)
Даниленко Л. В. - Художня література, кіно і пісні в інтертексті роману С. Оксеника "Вбивство п’яної піонерки": кодифікація ретрочасу (2018)
Лаюк М. М. - Кіно у творчості Василя Герасим’юка (2018)
Лисий І. Я. - Космополітизм: українська версія (2018)
Пашко О. В. - До історії цензури в українській літературі 1920-х років (2018)
Полюхович О. П. - Національно-культурна ідентичність у щоденникових записах Олександра Довженка (2018)
Толковець К. В. - До проблеми ідентичності в романі "Фелікс Австрія” Софії Андрухович (2018)
Уманець С. О. - Символіка образу пса у прозі Сергія Жадана (2018)
Півень С. В. - Релігійні виміри сучасної літератури фентезі (2018)
Польщак А. Л. - Тема віри у творчості Ф. Моріака (2018)
Шалагінов Б. Б. - Класики і романтики: спроба саморецензії (2018)
Шувалова М. В. - Оповідка: від ритуалу до метажанрових новацій (2018)
Ятченко Л. А. - Ритуально-міфологічний субстрат у романі Ґ. Майрінка "Ґолем” (2018)
Відомості про авторів (2018)
Алфьорова З. І. - Художній рейдерінг як інструмент перетворення зображального простору (2016)
Брюханова Г. В. - Новітні тенденції у дизайні логотипів, Лєжнєв О. О. (2016)
Kostelna М. - Ethno-motives in the works of Ukrainian fashion designers at the beginning of the 21st century: innovations and traditions (2016)
Кудрявцева К. П. - Тема, сюжет і предметний вміст як елементи композиції станкової картини (2016)
Kiuntsli R. - Harmony as a phenomenon of unique universal correlation between objects of architectural environment in cultural artistic space, Stepaniuk A. (2016)
Ламонова О. В. - Олександр Фільберт: живописець, карикатурист, педагог (за матеріалами архіву ІМФЕ ім. М. Т.Рильського) (2016)
Леонова К. І. - Вплив естетики постмодернізму на художньо-стильові та пластично-образні особливості дизайну одягу початку ХХІ століття (2016)
Лубенский В. И. - Настоящее чудо живописи (2016)
Присяжнюк Д. А. - Вплив дизайну на ринкову вартість нерухомості: аналіз сучасних трендів та особливості реалізації проектів (2016)
Соколюк Л. Д. - Михайло Жук у колі фундаторів УАМ (2016)
Чупріна Н. В. - Причини виникнення стильового напряму the Mods та його вплив на формування сучасних тенденцій у індустрії моди, Балабаєнко Ю. Р. (2016)
Назарчук М. В. - Інтер’єрні та господарські тканини Волинського Полісся ХIХ — першої третини ХХ століття (питання типології) (2016)
Філімонова А. С. - Творчість пейзажиста Володимира Орловського у 70-ті роки ХІХ століття (2016)
Якимечко Л. М. - Творчість Параски Хоми в контексті українського народного мистецтва другої половини XX — початку XXI століття (2016)
Воскобойнікова Ю. В. - Типологія сучасної регентської освіти (2016)
Громченко В. В. - Семантика речовини інструмента як жанровий критерій музики соло (на прикладі духового музично-виконавського мистецтва) (2016)
Марков Л. В. - Хореографический язык Начо Дуато как отражение ведущих инновационных тенденций современного балета (2016)
Миславский В. Н. - Формирование материально-технической базы украинского кинематографа в 1920-е годы (2016)
Проценко О. П. - Феномен дома: культурные смыслы и моральные притязания повседневного бытования, Мурадян Т. Т. (2016)
Цуранова О. О. - Стилістичні особливості духовно-музичної творчості С. Трубачева, Халєєва О. В. (2016)
Шкурєєв К. І. - Становлення хореографічної освіти у Харкові (ХХ — початок ХХІ століття) як чинник створення балетних вистав для дітей (2016)
Янішевська Н. С. - Формотворення як спосіб втечі від реальності: досвід геометричної абстракції (2016)
Title (2018)
Contents (2018)
Kiiashko S. - Applications for DSGE Models in Central Banking: Key Issues Explored During Research Workshop of the National Bank of Ukraine (2018)
Antonova A. - Macroeconomic Effects of Minimum Wage Increases in an Economy with Wage Underreporting (2018)
Hargreaves-Heap S. - Efficiency in the Market for Financial Advisory Services to Businesses, Talavera O. (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Karakasis V. P. - The impact of "policy paradigms” on energy security issues in protracted conflict environments: the case of Cyprus (2017)
Makiyan S. N. - Macroeconomic indices and capital market: evidence from Tehran Stock Market, Alibeiki H. (2017)
Narayanan B. G. - International trade policies and sustainability of nano-textiles, Kadasala N. R., Narayan A. L. V., Sahoo S. (2017)
Sahqani G. B. - Aid and Governance: issues in developing countries (2017)
Subeh M. A. - Modeling efficiency of the State Financial Monitoring Service in the context of counteraction to money laundering and terrorism financing, Boiko A. (2017)
Louis R. - A new economic order for global prosperity (2017)
Hrytsenko L. - The economic optimization of investment into the territorial development of recreation, Shevchenko H., Daher K. (2017)
Gaziyev O. - Research of innovation activity influence on return of stocks in industrial enterprises, Zakharkin O., Zakharkina L. (2017)
Dean J. - Using economic-mathematical modeling in the study of the economic component of terrorism, Syniavska O., Minenko S. (2017)
Ніколаєв В. П. - Управління утриманням житлового фонду неефективних власників будинків, Щербина А. А. (2018)
Овчар П. А. - Автомобільний транспорт в контексті формування структури національної економіки, Голубка С. М. (2018)
Папп В. В. - Розвиток підприємництва у сфері туризму, Лужанська Т. Ю, Бошота Н. В. (2018)
Футало Ю. Р. - Концептуальні підходи щодо підвищення ефективності впливу інтеграційних економічних процесів на розвиток національної структури економіки (2018)
Черленяк І. І. - Регулювання та підтримка трансферу інноваційних технологій в країнах ЄС: досвід та проблеми запровадження в Україні, Проскура В. Ф., Шелемба М. М. (2018)
Бовш Л. А. - Оцінка якості послуг фудкортів у торгівельних центрах, Комарніцький І. О. (2018)
Бочко О. Ю. - Електронна дистрибуція на ринку молочної продукції як необхідна складова вчасної поставки товару, Донець Д. М. (2018)
Puida G. V. - Internal economic mechanism intellectual security of the enterprise (2018)
Сопільняк І. С. - Особливості формування стратегій збуту органічної продукції вітчизняними сільськогосподарськими підприємствами (2018)
Фень К. С. - Пріоритетні напрями зміцнення економічної безпеки підприємств харчової промисловості (2018)
Гобрей М. В. - Тенденції та характер інвестиційної діяльності в регіоні в сучасних умовах (на прикладі Закарпатської області) (2018)
Ігнатенко Т. С. - Пріоритетні завдання політики формування середнього класу в Україні (2018)
Іщук С. О. - Оцінка ефективності функціонування промислового сектора економіки регіонів України (2018)
Кучінка Т. В. - Реформування місцевого самоврядування в системі антикризового управління соціально-економічним розвитком Закарпатської області (2018)
Лендєл М. А. - Особливості сталого управління розвитком лісопромислового комплексу Закарпатської області, Жулканич В. О. (2018)
Лендєл О. Д. - Напрямки розвитку інфраструктури ринку туристичних послуг регіону (2018)
Ліба Н. С. - Оцінка наслідків реалізації регіональної промислової політики в соціальній та економічній сферах Карпатського економічного району (2018)
Мікловда В. П. - Формування господарських систем як основа інтеграції територіальної економіки, Пітюлич М. І., Сембер С. В. (2018)
Проскура В. Ф. - Актуальні проблеми розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону, Максютова О. В. (2018)
Романова А. А. - Китайські туристи як пріоритетні споживачі українського турпродукту (2018)
Pelekh Y. M. - Numerical methods of solving the initial value problem for ordinary differential equations with evaluation of the main member of the local error, Pakholok B. B., Kunynets A. B., Sokhan P. L. (2018)
Ватаманюк О. С. - Агресивне податкове планування: негативні наслідки та напрями протидії (2018)
Іванишина О. С. - Економічний зміст податкового адміністрування, Панура Ю. В. (2018)
Ігнатишин М. В. - Управління грошовими потоками в системі розрахункових платежів на основі коефіцієнтного аналізу, Бурдюх Л. Ю. (2018)
Захарін С. В. - Стимулювання інвестиційної діяльності у агропромисловому комплексі, Пророк Р. В., Смирнов Є.В. (2018)
Росола У. В. - Оцінка сучасного стану депозитного ринку України, Кузьма Н. М. (2018)
Росола У. В. - Кредитна політика та аналіз сучасного стану кредитного ринку України, Щока Н. І., Ярмолюк М. С. (2018)
Черничко Т. В. - Кредитна політика банків в умовах української моделі монетарного трансмісійного механізму, Михайляк Г. В., Михайляк І. В. (2018)
Руснак А. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку аграрних розписок в Україні, Прохорчук С. В., Карнаушенко А. С. (2019)
Білоткач І. А. - Інституціональне забезпечення розвитку інфраструктури ринку органічної сільськогосподарської продукції (2019)
Бондаренко Л. П. - Функціональні особливості застосування блокчейн технології у фінансовому секторі, Мороз Н. В., Лащик І. І. (2019)
Макаренко А. П. - Удосконалення методики проведення аудиту єдиного соціального внеску для підвищення ефективності роботи підприємства, Семенов О. В. (2019)
Меліхова Т. О. - Удосконалення методики внутрішнього контролю витрат на виробництво для підвищення економічної безпеки підприємства, Троян О. В., Лауреанті Д. С. (2019)
Гамова О. В. - Особливості ведення обліку та розробка програми державного аудиту основних засобів в бюджетній установі, Козачок І. А., Ракоєд Н. В. (2019)
Подмешальська Ю. В. - Розробка програми аудиту власного капіталу, Феофанов Л. К., Горбатова П. О. (2019)
Попович О. В. - Тлумачення економічної сутності категорії "фінансові результати", Тітаренко Л. І. (2019)
Гаврилова Л. В. - Перспективне бюджетне планування як складова бюджетного процесу (2019)
Сидоров І. П. - Формування інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку підприємства (2019)
Бугайцов С. Г. - Теоретичні засади державного управління забезпеченням економічної безпеки в Україні (2019)
Миколаєць А. П. - Комунікативний аспект спільної діяльності між чиновниками і неприбутковими організаціями (2019)
Сіцінський Н. А. - Експертний аналіз результатів соціологічного дослідження щодо реалізації політики національної безпеки України в зовнішньополітичній сфері (2019)
Галицький О. М. - Організаційно-економічний механізм держaвного регулювання аграрного виробництва в Укрaїнi, Лівінський А. І., Дяченко О. П. (2019)
Нонік В. В. - Дослідження сутності та трактування поняття "корупція": еволюційний аспект (2019)
Голинська О. В. - Мережева взаємодія як методологічна основа багаторівневого публічного управління в Україні (2019)
Горбик В. М. - Трансформації відтворювального процесу в державному управлінні природно-економічним потенціалом регіонів (2019)
Муц Л. Ф. - Академічна мобільність українських студентів як показник міграційних процесів в Україні (2019)
Залізнюк В. П. - Державна підтримка аграрного сектору економіки країни як основа забезпечення продовольчої безпеки (2019)
Чорна К. П. - Деякі особливості встановлення та здійснення більшовицького урядування на українських теренах у 1917—1920 рр. (2019)
Зима І. Я. - Світові та національні інститути розвитку вищої освіти України (2019)
Ярмолинська І. В. - Сучасні тенденції розвитку наукового знання щодо механізмів державного управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні (2019)
Динник І. П. - Міжнародний досвід ефективної взаємодії держави і громадянського суспільства та його імплементація в практику державного управління України (2019)
Титул, зміст (2019)
Лаврук В. В. - Завдання сучасного землеустрою в системі управління земельними ресурсами та землекористуванням, Покотильська Н. В., Лаврук О. С. (2019)
Макаренко А. П. - Удосконалення обліку загальновиробничих витрат на кп "декоративні культури дор", Пасічник С. О. (2019)
Тульчинська С. О. - Застосування сучасних інструментів маркетингу в умовах інноваційної економіки, Кириченко С. О., Савіцький Н. Ю. (2019)
Біляк Ю. В. - Особливості фінансової безпеки сільськогосподарського підприємства в загальній системі апк (2019)
Семенчук І. М. - Проблема неефективного використання земель сільськогосподарського призначення миколаївської області, Юзик В. А. (2019)
Меліхова Т. О. - Удосконалення методики внутрішнього аудиту нарахування заробітної плати, Петренко А. Е. (2019)
Шашина М. В. - Формування мотиваційної складової кадрової політики підприємства в умовах високого рівня мобільності робочої сили, Тульчинський Р. В., Федотов О. Ю. (2019)
Юрчук Н. П. - Інноваційно-інвестиційна діяльність як основа реалізації концепції сталого розвитку економіки України, Вовк В. Ю., Топіна Р. П. (2019)
Гаврилова Л. В. - Бюджетна політика у системі державного регулювання економіки (2019)
Фролова Н. Л. - Антикризовий підхід до державного регулювання малого та середнього підприємництва в Україні (2019)
Галайко А. М. - Оцінка ефективності державної фінансової підтримки розвитку агропромислового комплексу (2019)
Городко М. В. - Логістична основа конкурентоспроможності молокопереробних підприємств (2019)
Антонюк Н. А. - Децентралізація та антикризове управління: зв'язок, підходи, інструменти (2018)
Захарін С. В. - Економічні важелі стимулювання туристичного потоку між Китайською народною республікою та Україною, Лі Інін, Cмирнов Є. В. (2018)
Кужелєв М. О. - Пріоритетні напрями підвищення конкурентоспроможності національного ринку корпоративних цінних паперів, Плахотнюк В. В., Стабіас С. М. (2018)
Михальчинець Г. Т. - Інфраструктура фінансового ринку України: основні тенденції розвитку (2018)
Панченко Н. Г. - Теоретичний концепт управління якістю послуг залізничного транспорту на принципах соціальної відповідальності (2018)
Чайка І. П. - Дослідження концепту "якість освітньої послуги вищого навчального закладу" (2018)
Holubka Y. - Audit of marketing activity of the enterprise: theoretical and practical aspects (2018)
Лизанець А. Г. - Реінжиніринг бізнес-процесів як метод вдосконалення ведення бізнесу, Роман С. А. (2018)
Пилипчук В. П. - Соціальні мережі в процесі просування послуг підприємства (2018)
Стадник В. В. - Напрями формування практичного інструментарію управління фінансово-економічною безпекою підприємств в стратегіях інноваційного розвитку, Йохна В. М., Чуняк О. В. (2018)
Зуб М. Я. - Поліфункціональність інфраструктури регіонального ринку праці на етапі інноваційних зрушень в економіці України, Шуліка Д. А. (2018)
Ліба Н. С. - Удосконалення організаційного забезпечення реалізації регіональної промислової політики областей Карпатського економічного району, Рибчак В. І. (2018)
Мазур Ю. П. - Застосування механізмів регіонального маркетингу в процесі децентралізації регіону, Нагернюк Д. В. (2018)
Пенькова О. Г. - Напрями активізації маркетингової діяльності малих та середніх сільськогосподарських підприємств України у контексті адміністративно-територіальної реформи, Харенко А. О., Соковніна Д. М. (2018)
Петренко Н. О. - Інноваційна політика як складова регіональної промислової політики (2018)
Проскура В. Ф. - Моделювання ресурсних потоків регіону, Максютова О. В. (2018)
Росола У. В. - Сучасний стан та розвиток сільського господарства Закарпатської області на маркетингових засадах (2018)
Черничко Т. В. - Аналіз територіально-регіонального розвитку роздрібної торговельної мережі України, Черничко С. Ф., Рибчак О. С. (2018)
Іванишина О. С. - Податкові інструменти реалізації антикризової політики: міжнародний досвід та можливості України, Хірна М. С. (2018)
Ігнатишин М. В. - Міжбюджетні трансферти як ефективний метод бюджетного регулювання, Бурдюх Л. Ю. (2018)
Соловей Н. В. - Аналіз чинників фінансової стійкості авіаційних підприємств, Костюнік О. В. (2018)
Соломіна Г. В. - Форензік – інструмент фінансового розслідування діяльності підприємства (2018)
Титул, зміст (2019)
Будзяк В. М. - Напрями оцінювання стану земель, Будзяк О. С. (2019)
Дудзяк О. А. - Вплив аграрної освіти на відновлення та розвиток сільських територій (2019)
Дикань О. В. - Антикризове регулювання розвитку малого та середнього підприємництва: інституціонально-інфраструктурний аспект, Фролова Н. Л. (2019)
Гамова О. В. - Розробка програми аудиту доходів від реалізації готової продукції на підприємстві, Козачок І. А., Бортник Г. О. (2019)
Меліхова Т. О. - Удосконалення методики внутрішнього аудиту розрахунків із покупцями з метою запобігання порушень під час тендерних закупівель, Чакалова Н. С., Кулєк А. С. (2019)
Петренко Л. А. - Інновації в рослинництві: актуальні напрями та показники ефективності впровадження, Шевченко Р. В. (2019)
Орошан Т. А. - Дослідження ефективності використання основних фондів, Кухта К. О. (2019)
Семенчук І. М. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості, Мала К. Ю. (2019)
Марков Б. М. - Методика групування роздрібних торговельних підприємств (2019)
Ракович О. І. - Локальні детермінанти розвитку підприємницького потенціалу сільських територій (2019)
Кравець В. І. - Формування видатків бюджету як інструмент фінансової політики (2019)
Олешкевич С. І. - Напрями зниження витрат та підвищення прибутку підприємств агропромислового комплексу України, Чайковська М. А. (2019)
Подмешальська Ю. В. - Удосконалення методики внутрішнього аудиту заробітної плати як засобу внутрішнього контролю на підприємстві, Резніченко Л. О. (2019)
Луцишин З. О. - Гармонізація системи технічного регулювання в Україні до вимог ЄС як складова конкурентоспроможності економіки, Крачук Н. Я., Фролова Т. О. (2019)
Будзяк О. С. - Методичні підходи до просторої організації екологобезпечного землекористування в умовах змін клімату, Будзяк В. М. (2019)
Босовська М. В. - Оцінювання якості готельних послуг, Бовш Л. А., Охріменко А. Г. (2019)
Лазарєва О. В. - Інноваційні підходи до модернізації сталого землекористування, Бреславець В. В. (2019)
Мамедов Э. Я. - Научно-теоретические основы системного подхода к управлению потребительским рынком (2019)
Казарян Г. Г. - Концептуалізація стратегії соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю, Дяченко О. П. (2019)
Шевчук С. В. - Визначення сутності інструментів та важелів регулятивного потенціалу держави забезпечення митних інтересів України (2019)
Меліхова Т. О. - Удосконалення методичних підходів аудиту доходів від реалізації продукції для ефективного управління підприємством, Чакалова Н. С., Петрова О. С. (2019)
Гамова О. В. - Удосконалення аудит стану та руху основних засобів на підприємстві, Козачок І. А., Матюхіна С. О. (2019)
Подмешальська Ю. В. - Удосконалення методики аудиту товарів на підприємствах оптової торгівлі, Свєженцова А. С. (2019)
Анисенко О. В. - Cучасні геодезичні прилади, їх значенння і роль у геодезичних вимірюваннях, Платонова К. А. (2019)
Лєбєдєва Д. О. - Соціально-економічні передумови формування організаційних структур, Заливча І. В., Штефан Л. В. (2019)
Кравець В. І. - Фінансова складова економічного розвитку (2019)
Шалієвська Л. І. - Пенсійне забезпечення: зарубіжний досвід та уроки для України (2019)
Галямар В. А. - Государственная региональная политика Украины (2019)
Бугайцов С. Г. - Економічна безпека як складова системи національної безпеки: державно-управлінський аспект (2019)
Близнюк А. С. - Проблеми та перспективи розвитку рекреаційної галузі в Україні (2019)
Мельник Л. А. - Європейський досвід ефективної взаємодії держави та інститутів громадянського суспільства (2019)
Джумагельдієва Г. Д. - Механізм формування етичного кодексу в системі державного управління, Сергієнко Л. В., Сергієнко І. Г. (2019)
Лаврук О. В. - Державна політика сприяння інвестиційного забезпечення розвитку тваринництва України (2019)
Загурська-Антонюк В. Ф. - Громада як ключовий суб'єкт в українській моделі державного управління, Кучменко В. О. (2019)
Ряховська Ю. Ю. - Сучасні форми організаційної взаємодії для підвищення якості державного управління (2019)
Якимчук О. Ф. - Державна політика в умовах кліматичних змін: оцінка екосистемних послуг задля збалансованого розвитку територій (2019)
Динник І. П. - Сучасні інформаційно-комунікаційні технології та їх потенціал впливу на взаємодію держави і громадянського суспільства в умовах децентралізації (2019)
Рачинська О. А. - Оптимізація механізмів комунікативної взаємодії у сфері публічного управління (2019)
Зима І. Я. - Наукові основи визначення діяльності корпорацій як соціального інституту (2019)
Балан М. І. - Суспільно-політична стабільність: змістовні ознаки та вербальні витоки (2019)
Титул, зміст (2019)
Біляк Ю. В. - Рейдерство в агросекторі: причини і наслідки (2019)
Пономаренко О. Г. - Малоцінні активи: наукова дискусія та практика обліку (2019)
Спринчук Н. А. - Сучасний стан інвестування розвитку товарного кормовиробництва як синтетичної галузі, Воронецька І. С., Жуков В. П. (2019)
Гнатьєва Т. М. - Методологія застосування імітаційних моделей у контексті розширеного відтворення підприємств аграрного виробництва, Лівінський А. І. (2019)
Довгаль О. В. - Оцінка сучасного стану туристично-рекреаційного потенціалу сільських територій регіону, Моісєєва Н. І. (2019)
Драган І. В. - Інвестиційне забезпечення екологічних проектів суб'єктів господарювання (2019)
Іванченкова Л. В. - Матеріально-фінансова збалансованість у діяльності харчових підприємств та її роль у формуванні фінансово-економічних результатів (2019)
Стоянова-Коваль С. С. - Особливості ідентифікації загроз екологічній безпеці аграрного виробництва в Україні, Варгатюк М. О. (2019)
Вакар Т. В. - Роль та особливості унікальних територіальних активів у формуванні політики сільського розвитку, Мороз І. О., Штанько О. С. (2019)
Рузакова О. В. - Система підтримки прийняття рішень у задачах фінансового аналізу (2019)
Євсейцева О. С. - Стратегічний маркетинг як інструмент підтримки конкурентоспроможності аграрних компаній, Волковинська П. С. (2019)
Небаба Н. О. - Розробка проекту аудиту персоналу як інструменту hr-аналітики в міжнародних компаніях, Демяшкін І. М. (2019)
Подмешальська Ю. В. - Удосконалення методики аудиту дебіторської заборгованості, Максимова К. С. (2019)
Горго І. О. - Оцінка ефективності управління ризиками в системі менеджменту аграрних підприємств (2019)
Содержание (2019)
Золотарёва Е. К. - Полифенольные соединения макроскопических и микроскопических водорослей, Мокросноп В. М., Степанов С. С. (2019)
Эбрахимзаде М. А. - Экстракты этилацетата и метанола из трех морских водорослей и их потенциальная антиоксидантная активность in vitro, Халили М., Депур А. А. (2019)
Abbasi B. - Effects of alkalinity, extremely low carbon dioxide concentration and irradiance on spectral properties, phycobilisome, photosynthesis, photosystems and functional groups of the native cyanobacterium Calothrix sp. ISC 65, Shokravi Sh., Golsefidi M. Ah., Sateiee A., Kiaei E. (2019)
Березовская В. Ю. - Видовое разнообразие водорослей рек Киевской возвышенности (Украина) (2019)
Белоус Е. П. - Редкие виды центрических диатомовых водорослей (Bacillariophyta, Сentrophyceae) для флоры Украины, Генкал С. И., Ян P., Зиммерманн Й. (2019)
Пандиан С. К. - Удаление нитратов, фосфатов и тяжелых металлов из сточных вод с использованием свободных и иммобилизованных клеток штамма Scenedesmus rubescens КАСС 2 (Chlorophyta, Chlorophyceae), Томас Д. (2019)
Дерезюк Н. В. - Сообщение о первых находках Lithodesmium undulatum Ehrenb. (Bacillariophyta, Mediophyceae) в эстуариях Северного Причерноморья (Украина) (2019)
Кузнецов В. А. - Альгологические исследования в Одесском университете в период 1890−1933 гг., Ткаченко Ф. П. (2019)
Донг Н. Ф. - Порівняльна характеристика сортів рису для виробництва ферментованих напоїв, Мукоїд Р. М., Прибильський В. Л., Олійник С. І. (2017)
Компанії "ПМУ "Сахавтомат" виповнюється 10 років! (2017)
Від козаків до цукрозаводчиків (2017)
Войціховська А. С. - Використання екологічно безпечних пестицидів у сільському господарстві, Шибанова А. М., Чаповська Р. Б., Мальований М. Р. (2017)
Титул, зміст (2019)
Самайчук С. І. - Ефективність виробництва соняшнику в сільськогосподарських підприємствах (2019)
Олійник Т. Г. - Економічна ефективність виробництва соняшнику та шляхи її підвищення в аграрних підприємствах баштанського району (2019)
Горб К. М. - Краєзнавчі ресурси туризму: сутність, складові, групи та блоки, Корнєєв М. В., Бойко З. В. (2019)
Рибчак О. С. - Кооперація як основний регуляторний механізм розвитку підприємницької діяльності аграрної сфери, Бондаренко Н. В., Кобилянський О. М. (2019)
Галич О. А. - Стратегічне управління персоналом як фактор зростання конкурентоспроможності підприємства, Вакуленко Ю. В., Терещенко І. О., Крутько Т. В. (2019)
Пустовгар С. А. - Домінантні чинники мінімізації фінансового ризику кластеру підприємств-дилерів сільськогосподарської техніки (2019)
Корінь М. В. - Державне регулювання розвитку спільних виробництв за участю залізничного транспорту в умовах транскордонної співпраці (2019)
Соколюк С. Ю. - Сучасне інноваційне середовище розвитку підприємств аграрного сектору економіки (2019)
Дудзяк О. А. - Значення екології для розвитку сільських територій (2019)
Drobyazko S. - Methodological aspects of development of the assessment system of economic security of insurance sector enterprises (2019)
Семенда Д. К. - Сучасний стан та тенденції розвитку ринку технічних культур в Україні, Семенда О. Вc., Семенда О. В. (2019)
Грицак О. А. - Еколого-економічні проблеми землекористування в рамках сталого (збалансованого) розвитку вінницької області (2019)
Давидова І. І. - Фінансове забезпечення розвитку економіки (2019)
Stepanov D. - Innovation component of polystructural process of formation and diagnostics of economic security of enterprise (2019)
Журавка Ф. О. - Проблемні аспекти сталого розвитку вітчизняного ринку страхування життя в умовах глобалізації, Журавка О. С., Небаба Н. О. (2019)
Гринчук Ю. С. - Нормативно-правове забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики, Коваль Н. В. (2019)
Міщенко Л. О. - Система соціального партнерства на місцевому рівні як напрям розвитку соціально-культурної сфери в Україні, Міщенко Д. А. (2019)
Кизенко О. О. - Систематизація маркерів ефективності бізнесу в системі стратегічного контролінгу підприємства (2019)
Гнатьєва Т. М. - Методологічне забезпечення виробничого потенціалу підприємств аграрного виробництва, Лівінський А. І. (2019)
Меліхова Т. О. - Удосконалення методичних засад аудиту операцій з готівкою та на рахунках у банку для підвищення ефективності управління підприємством, Чакалова Н. С., Середенко Т. С. (2019)
Гамова О. В. - Оцінка фінансового стану та розробка програми аудиту запасів на ПАТ ПВП "Кривбасвибухпром", Козачок І. А., Федоренко Т. С. (2019)
Подмешальська Ю. В. - Удосконалення методики аудиту собівартості реалізованої продукції, Косяк А. В. (2019)
Сідина Л. П. - Перспективи розвитку готельно-ресторанної індустрії України: теорія, практика, інновації розвитку (2019)
Городко М. В. - Методичні підходи до оцінки ефективності управління логістичною системою молокопереробних підприємств (2019)
Будько І. Р. - Інституціональні проблеми розвитку сектора вищої освіти у Україні (2019)
Ігнатенко О. П. - Застосування інвестиційних інструментів на місцевому рівні (2019)
Голтвенко О. В. - Шляхи управління інноваційним розвитком приморських територій як соціо-еколого-економічних систем, Марова С. Ф. (2019)
Мошенський С. З. - Національне агентство з питань запобігання корупції як ключовий орган державної влади у системі побудови інституту доброчесності суб'єктів державного управління, Нонік В. В., Сергієнко І. Г. (2019)
Чукут С. А. - Кращі європейські та українські практики надання електронних послуг для вразливих верств населення, Ціпцюра Т. М. (2019)
Зима І. Я. - Соціальні програми корпорацій та заходи в сфері охорони здоров'я (2019)
Акімов О. О. - Робастність системи професійної діяльності державних службовців: системогенезний контекст (2019)
Акімова Л. М. - Державне управління як суб'єкт забезпечення економічної безпеки України: сутність та зміст (2019)
Борис О. П. - Державне регулювання норм дислокації пожежно-рятувальних підрозділів в Україні (2019)
Васильєв І. О. - Управління пожежними та техногеними ризиками, Тищенко В. О., Пруський А. В., Єременко С. А. (2019)
Кріпак А. П. - Партисипативна модель стратегічного розвитку територіальної громади як інструмент забезпечення її спроможності (2019)
Балашов Д. В. - Передумови ефективного впровадження бренду міста в Україні: державно-управлінський аспект (2019)
Кравченко О. В. - Формування інформаційних потоків у системі державного управління (2019)
Ломакіна Т. А. - Наукові підходи до визначення поняття "державна комунікація" (2019)
Балан М. І. - Державно-управлінські засади забезпечення суспільно-політичної стабільності (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Rakotoarisoa M. A. - Trade Liberalization – Labor Productivity Nexus: The Case of Sub Saharan Africa, Khorana S., Narayanan B. G. (2019)
Mujtaba B. G. - Understanding the Interconnectedness of International Trade Theories: A Case in Point of Cuba in Transition, Pellet P. F., Sungkhawa J. (2019)
Awojobi O. N. - Re-Assessing The Socioeconomic Effects Of The Boko Haram Conflict In A Qualitative Systematic Review (2019)
Singh S. N. - Population Growths and Socio-Economic Development: An Analysis of Mettu Town of Ethiopia (2019)
Saberifar R. - Measuring the Level of Satisfaction with Respect to the Quality of Services Provided by the Local Tourist Destination in Mashhad, Iran, Chatterjee U., Bhunia G. S. (2019)
Meresa M. - Factors Determining the Success of Small and Medium Enterprises in Tigray region: the Case of selected town Hintalo Wejerat Wereda, Kidanemariam H. (2019)
Arora S. - Customer Behaviour-Online Travel Industry in India (2019)
Bhandari M. P. - Mainstream Religious Domain in Nepal a Contradiction and Conflict of Indigenous Communities in Maintaining the Identity, Race, Gender and Class (2019)
Akpoviroro K. S. - Exploring the Link Between Competitive Strategies and Organizational Performance in Beverage Industry. (A case of Nestle PLC), Amos A. O., Olalekan A. O. (2019)
Tovmasyan G. - Assessing Some Indicators Of Tourism Sustainability: Case Study From Armenia (2019)
Петрушка І. М. - Очищення цукровмісних розчинів від барвних речовин природними сорбентами, Петрушка К. І. (2017)
Шестеренко В. Є. - Аналіз режимів напруги та засобів підвищення її в системах електропостачання цукрових заводів, Данько О. В. (2017)
Поржезінський Ю. Г. - Дослідження впливу зміни режимних параметрів котлів на роботу котельних установок цукрової промисловості (2017)
Сінат-Радченко Д. Є. - Тепловіддача повітря за поперечного обтікання труб і трубних пучків, Іващенко Н. В., Василенко С. М. (2017)
Нагурський О. А. - Зменшення забруднення довкілля залишковими агрохімікатами під час вирощування цукрових буряків, Ващук В. В., Петрушка І. М. (2017)
Тютюнник Ю. Г. - Перші українські цукроварні (2017)
Шевчук Г. В. - До 90-річчя Українського науково-дослідного інституту цукрової промисловості. Історія розвитку (2017)
От казаков до сахарозаводчиков (2017)
Кухар В. Н. - Сахар как сырье для пищевых производств и требования к нему, Чернявский А. П., Моканюк Ю. А., Чернявская Л. И. (2017)
Донг Н. Ф. - Сравнительная характеристика сортов риса для производства ферментированных напитков, Мукоед Р. М., Прибыльский В. Л., Олейник С. И. (2017)
Горб К. М. - Послідовність маркетингових дій щодо залучення краєзнавчих ресурсів туризму до туристичних продуктів суб'єктів ринку, Корнєєв М. В. (2019)
Іванченкова Л. В. - Фінансово-аналітичні інструменти в управлінні процесами виробництва й реалізації продукції харчових підприємств (2019)
Назукова Н. М. - Податкове стимулювання інвестицій у контексті інноваційно-орієнтованого економічного зростання: європейський досвід та українські реалії (2019)
Пустовгар С. А. - Сценарний підхід до оцінювання ризику неплатоспроможності підприємств (2019)
Вакар Т. В. - Моніторинг стану сільських територій України з позицій брендоутворюючих факторів розвитку, Мороз І. О., Лазарчук О. В. (2019)
Довгаль О. В. - Прогноз впливу домінуючих компонентів ресурсного потенціалу на розвиток сільських територій (2019)
Моісєєва Н. І. - Статистичний облік розвитку туристичної сфери та її інноваційності: аспекти удосконалення та гармонізації (2019)
Drobyazko S. - Controlling the economic security of insurance enterprises in the conditions of information space (2019)
Олексієвець О. М. - Диверсифікація діяльності державних лісогосподарських підприємств Рівненської області: фінансово-інвестиційні та екологічні аспекти (2019)
Давидова І. І. - Державна фінансова політика суспільного розвитку (2019)
Хоружий Д. Г. - Запобігання банківським кризам: досвід Європейського банківського союзу (2019)
Жовнірчик Я. Ф. - Механізми публічного управління соціально-економічною безпекою держави (2019)
Іванова Т. В. - Публічне управління обслуговуючою кооперацією сільських територій: проблеми та перспективи розвитку (2019)
Бурик З. М. - Державна підтримка обслуговуючої кооперації сільських територій в контексті сталого розвитку (2019)
Зима І. Я. - Аналіз сучасної інституційної системи реформування охорони здоров'я у відповідності до закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (2019)
Борис О. П. - Організація управління в надзвичайних ситуаціях: проблеми та шляхи їх вирішення (2019)
Обуховська Т. І. - Еволюція організаційно-правових механізмів захисту персональних даних в умовах становлення цифрової економіки в Україні (2019)
Кравчук О. В. - Напрями застосування спеціальних методів криміналістики у процесах забезпечення державної безпеки (2019)
Бондаренко А. І. - Механізм протидії зовнішнім та внутрішнім ризикам фінансової безпеки держави (2019)
Орел М. Г. - Визначення основних компонентів моделі забезпечення політичної безпеки (2019)
Мошенський С. З. - Правовий механізм регулювання професійної етики в системі державного управління, Нонік В. В., Сергієнко І. Г. (2019)
Галицький О. М. - Світовий досвід реалізації державної політики підтримки осіб з інвалідністю та його імплементація в Україні, Гришова Р. В. (2019)
Голяшкіна О. А. - Особливості запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності президента України (2019)
Кропівницька М. Е. - Впровадження послуги раннього втручання на рівні пілотних областей в Україні (2019)
Хребтій І. В. - Зарубіжний досвід децентралізації на місцевому і регіональному рівнях (2019)
Балан М. І. - Планування і прогнозування як необхідні умови безпекової діяльності (2019)
Крамарьов С. О. - Пробіотики та інфекційні хвороби, Євтушенко В. В., Євтушенко О. М., Закордонець Л. В. (2019)
Малиш Н. Г. - Використання математичного моделювання в епідеміологічному нагляді за гострими кишковими інфекціями, Кузьменко О. В., Чемич М. Д., Доан С. І. (2019)
Гарас М. Н. - Сучасні етіопатогенетичні та клінічні особливості ротавірусної інфекції в дітей, Марусик У. І. (2019)
Трихліб В. І. - Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики (за матеріалами науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті М. М. Городецького, приуроченої до 95-річчя від дня його народження) (2019)
Сорокман Т. В. - Ехінококоз у дітей (клінічний випадок легеневого ехінококозу в дівчинки 8 років), Макарова О. В., Попелюк Н. О. (2019)
Косовська Т. М. - Випадок Лайм-бореліозу в дитини, Косовська В. О. (2019)
Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю "Інфекційні захворювання у дітей. Сучасний погляд на діагностику, лікування та профілактику" (28 березня 2019 р., м. Київ, Україна) (2019)
Телюков С. М. - Методика розрахунку можливості контратаки противника мобільною групою наших військ для забезпечення захисту об'єкту, Гузченко С. В., Зливка Г. А., Гайдарли Г. С. (2019)
Гриб Д. А. - Моніторинг станів операційного середовища та багатоструктурних систем військового призначення при управлінні їх функціонуванням та структурною динамікою, Демідов Б. О., Кучеренко Ю. Ф., Матющенко О. Г., Хмелевcька О. О. (2019)
Агафонов Ю. М. - Оцінка досяжних характеристик авіаційного розвідувального комплексу на базі багатофункціональної безпілотної платформи повітряного та наземного базування, Осіпов Ю. М., Сербін В. В., Ткаченко Ю. А. (2019)
Королюк Н. О. - Обгрунтування сучасного пiдходу щодо автоматизації процесів прийняття рішень по управлінню авіацією апарату, Першин О. В., Грідньова Т. О., Шевченко С. О., Агапов М. С. (2019)
Глушко А. П. - Напрямки вдосконалення радіостанцій декаметрового діапазону авіаційного повітряного зв’язку з використанням технології FBMC, Горицька А. В., Куксов Н. В., Шевченко О. О. (2019)
Кіріллов І. Г. - Обґрунтування необхідності виявлення маневрів цілей "змійка" і "ножиці" на етапі супроводження радіотехнічними засобами, Новікова Т. О., Поліський О. М., Шевчук Т. В., Яненко О. С. (2019)
Красноруцький А. О. - Розробка програмної реалізації алгоритму перерахунку частот в кодову послідовність для перенастроювання радіостанції Р-832(М) на нові радіодані, Сидорук Р. Г., Абрамов В. В. (2019)
Яворський М. В. - Метод оцінки пропускної здатності в інформаційно-телекомунікаційній мережі Повітряних Сил Збройних Сил України при організації передачі даних, Голубничий Д. Ю., Овчінніков С. В., Колесник С. М. (2019)
Воронін С. В. - Використання рідкокристалічних сполук в якості антифрикційних та протизношувальних присадок до мастильних матеріалів мобільних машин, Аношкіна Н. М., Горбачов М. В., Куп’янський С. Д. (2019)
Кононов Б. Т. - Шляхи прискорення процесу синхронізації в системах електропостачання військових об'єктів, Будур М. І. (2019)
Глухов С. І. - Методика обробки діагностичної інформації на основі методів фізичного діагностування та результатів форсованих випробувань радіоелектронних компонентів цифрових пристроїв об’єктів радіоелектронної техніки (2019)
Chumak B. - Reliability of obtaining the measuring information by measuring-computing complex of proving ground, Romanyuk V. (2019)
Писарєв А. В. - Безрідинний спосіб дезактивації зразків озброєння та військової техніки і військових об’єктів шляхом зняття забрудненого шару та ізоляцією забрудненої поверхні, Радченко І. О., Лазутський А. Ф., Тузіков С. А. (2019)
Малько О. Д. - Дворівнева математична модель прогнозування ризику аварії на потенційно-небезпечному об’єкті, Артем'єв С. Р., Цимбал Б. М., Рибалова О. В. (2019)
Чернявский И. Ю. - Оценка фактических зон регистрации параметров ядерного взрыва при создании системы мониторинга чрезвычайных ситуаций военного характера (2019)
Галак О. В. - Перспективи використання ультрафіолетових світлодіодів для нейтралізації небезпечних хімічних речовин, Сахненко М. Д., Ведь М. В., Меньшов С. М., Касьян С. В. (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Wawrynik A. A. - Children as victims of armed conflict at the turn of XX and XXI centuries. The problem outline (2019)
Гаврилюк К. К. - Політична криза в сучасній Україні: причини виникнення та фактори розвитку (2019)
Дерев’янко І. П. - Європейський вектор України у висвітленні польської преси (1994–1999) (2019)
Лікарчук Д. С. - Європейський Союз та Україна: перспективи та проблеми адаптації (2019)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського