Шустік Л. - Випробування дискового агрегату типу T-ALLAR виробництва ПП "ВФ "ПОЛІМАШПРОЕКТ", Степченко С., Нілова Н., Лисак О., Кальчук В. (2019)
Шустік Л. - Зуби борін. Прогноз впливу конструкційних особливостей параметрів на ресурс під час агрегативного їх зношування, Степченко С., Лисак О., Нілова Н., Кальчук В., Ковтун О., Коржевська Н. (2019)
Думич В. - Випробування сучасних вітчизняних культиваторів для суцільного обробітку грунту (2019)
Думич В. - Тенденції розвитку машин для садіння лісових культур, Мазурак М. (2019)
Кравчук В. - Зернові жатки сучасних комбайнів: Конструкційні особливості та експлуатаційні показники, Занько М. (2019)
Тетівник Г. - Результати державних приймальних випробувань зерносушарки шахтної, блочно-модульної ЗШР-5, С. Твердохліб, Т. Балабай, М. Мясушка (2019)
Кравчук В. - Синтез техніко-технологічних рішень для розкриття і використання ресурсів агробіосфери, М. Новохацький, В. Гусар (2019)
Кравчук В. - Інформатизація агропромислового комплексу Із застосуванням розгалужених сервісів: Стан і перспективи розвитку, Баранов Г., Комісаренко О. (2019)
Павлишин М. - Розподілена інтелектуальна система агромоніторингу з використанням інтернет речей, Павлишин М., Гусар І. (2019)
Павлишин М. - Ризики системного переходу фермерського господарства до органічного виробництва, Павлишин М., Гусар В., Бондаренко А., Литовченко А. (2019)
Новохацький М. - Розроблення техніко-технологічних рішень підвищення ефективності біологічного виробництва, Таргоня В., Бондаренко О., Литовченко О., Осіпова І. (2019)
Shevchenko I. - Influence of basic soil cultivation methods and growth stimulants on moisture availability of oilseed crops, Polyakov O., Kaminski J. R. (2019)
Шевченко І. - Результати експериментальних досліджень процесу прецизійної сепарації насіннєвого матеріалу соняшнику за об’ємною вагою, Алієв Е., Камінський Я. (2019)
Хоменко Т. - Вплив обробки насіння комплексним мікоризотвірним препаратом Мікофренд на продуктивність соїв умовах правобережного лісостепу України, Дацько А., Квасніцька Л. (2019)
Новохацький М. - Про попередні результати досліджень впливу добрив Vega Agros на урожайність сої та її структуру, Бондаренко О., Гусар І. (2019)
Новохацький М. - Ресурсоощадні технології вирощування сільськогосподарських культур в умовах зміни клімату, Сердюченко Н., Бондаренко О. (2019)
Погоріла В. - Застосування препарату з вологоакумулюючим компонентом на вирощуванні кукурудзи на зерно, Тихоненко О., Бондаренко А., Громадська В., Погоріла З. (2019)
Думич В. - Дослідження ефективності застосування біопрепаратів в технології вирощування льону олійного (2019)
Малярчук В. - Дослідження технологічних процесів використання на добриво соломи пшениці озимої в польових сівозмінах Південного Степу, Стародубцева М. (2019)
Мігальов А. - Дослідження та науково-технічна експертиза механізованої технології післязбирального обробітку цибулі, Лілевман О. (2019)
Митрофанов О. - Порівняльне дослідження сучасних зрошувальних комплексів на заміну зрошувальних систем з подачею води у відкритих земляних каналах, Сидоренко В. (2019)
Кравчук В. - На шляху створення адаптованих до вимог ЄС сімейних вівцеферм, Постельга С., Смоляр В. (2019)
Думич В. - Обгрунтування технічного оснащення територіального плодоовочевого кооперативу, Сало Я. (2019)
Грубник О. - Обґрунтування можливості використання листяної біомаси та рослинних відходів для енергозабезпечення у сільському господарстві, Подольський М., Лілевман І. (2019)
Сидоренко С. - Економічна ефективність внесення добрив з поливною водою дощувальними машинами (за даними останніх випробувань), Лілевман Е. (2019)
Тонковид О. - Техніко-технологічне рішення для раціональної утилізації вторинної сировини тваринництва, Постельга К., Тихоненко О. (2019)
Вихідні дані (2019)
Васильєва І. В. - Філософія релігії та медицини свт. Луки (В. Ф. Войно-Ясенецького) (2018)
Дротянко Л. Г. - Інтенсифікація глобалізаційних процесів в інформаційну еру (2018)
Комаха Л. Г. - Логічний аналіз в системі аргументацій "філософії мови" (2018)
Конотоп Л. Г. - Життя як трагедія у творчості Л. Шестова (2018)
Оноприенко В. И. - Традиции инженерной деятельности и успехи инновационной стратегии современной Германии, Оноприенко М. В. (2018)
Ороховська Л. А. - Рецепція ролі мас-медіа в житті суспільства в соціально-філософських та культурологічних теоріях ХХ ст. (2018)
Kharchenko Yu. - Total communication phenomena as a universal pattern of the existence of the international political world (2018)
Ягодзінський С. М. - Принципи функціонування глобальних інформаційних мереж: соціально-філософський аспект (2018)
Абисова М. А. - Комунікативний потенціал культурних відмінностей в інформаційному суспільстві (2018)
Броннікова Л. В. - Комунікативні традиції та новації в науці інформаційного суспільства (2018)
Гальченко М. С. - Продуктивне мислення як умова реалізації сучасного навчального процесу (2018)
Ільїна Г. В. - Інтенції візуального у дискурсах феноменологічного аналізу (2018)
Комісар Л. П. - Концепт "європейські цінності" (european values study) в міждисциплінарному вимірі: рефлексія і практика, Чехун Н. В. (2018)
Кошетар У. П. - Трансдисциплінарність як аспект освіти інформаційного суспільства (філософський аналіз) (2018)
Литовченко І. В. - Особливості функціонування соціальних інститутів в індустріальному суспільстві (2018)
Орденов С. С. - Право і неправо в детермінанті суспільних відносин (2018)
Пода Т. А. - Діалог культур як основа розвитку людства (на засадах філософії космізму) (2018)
Сідоркіна О. М. - Методологічні засади дослідження сучасного духовно-інформаційного простору (2018)
Скиба І. П. - Специфіка інструментального знання в сучасному суспільстві (2018)
Суходуб Т. Д. - Пути философствования: взгляд из серебряного века (2018)
Федоровська О. Б. - Справедливість: актуальність проблеми у сучасному соціально-філософському дискурсі (2018)
Шоріна Т. Г. - Феноменологія протестного активізму: ремінісценції "великої відмови" (2018)
Жень Цзя - Життєвий цикл ідеї планетарної особистості (2018)
Ашиток Н. І. - Соціокультурний підхід до вивчення соціальної роботи (2018)
Кунденко Я. Н. - К определению "игривого" бытия человека информационного общества (2018)
Скиба О. П. - Новітні технології в освітніх процесах інформаційного суспільства (2018)
Сухова Н. М. - Антропологічна катастрофа глобалізованого світу: освітній вимір (2018)
Фабрика А. А. - Культура в теорії міжнародних відносин: реалістичний напрям (2018)
Kharchenko S. P. - Category of fairness in socio-philosophical interpretations of the contemporary system of international relations (2018)
Ченбай Н. А. - Трансформації духовної культури особистості в умовах становлення інформаційного суспільства (2018)
Кравченко О. І. - Історичні форми міської культури (2018)
Дротянко Л. Г. - Науковий космізм і постнекласична наука: антропологічний контекст взаємозв’язків (2018)
Конотоп Л. Г. - Філософсько-релігійні інтерпретації концептів "становлення" і "цілісність" людини (2018)
Мозгова Н. Г. - Рішельєвські перехрестя філософії космізму (2018)
Оноприенко В. И. - Методологическая специфика почвоведения (2018)
Ороховська Л. А. - Осмислення цілісності світу в парадигмі космізму (2018)
Kharchenko Yu. - Independent Objects and the Specifics of Their Interactions: Ontological Approach (2018)
Ягодзінський С. М. - Віртуальність і ризомність: буття на перехресті (2018)
Абисова М. А. - Гуманістичний потенціал "філософії спільної справи" М. Федорова (2018)
Броннікова Л. В. - Єдність фундаментального та прикладного знання у високих технологіях (2018)
Литовченко І. В. - Еволюція розвитку та особливості методології інституціонального підходу до вивчення суспільного життя (2018)
Орденов С. С. - Архаїзація глобалізованного соціуму в інформаційну добу (2018)
Скиба І. П. - Антропологічний вимір проблем сучасного суспільства в контексті взаємозв’язку науки і свободи (2018)
Kharchenko S. - Unfair Action and its Legitimation in International Space: Philosophical and Legal Context (2018)
Шоріна Т. Г. - Антропний принцип і філософія космізму: онтологічні та етичні аспекти (2018)
Ашиток Н. І. - Рецепція ідеї планетарної єдності людей у філософії космізму (2018)
Антіпова О. П. - Лінгвокультурний вимір філософії космізму (2018)
Кошетар У. П. - Аспекти феномену страху в релігійній екзистенції (2018)
Матюхина А. А. - "Космический стиль" в моде 60-х годов хх века (культурологический аспект) (2018)
Окорокова В. В. - Образ кіберпанку в сучасному інформаційному просторі (2018)
Пода Т. А. - Соціокультурні аспекти феномена інтернет-залежності (2018)
Сідоркіна О. М. - Оптимістичний вимір ідеї польоту (2018)
Скиба О. П. - Філософія космізму: морально-етичний аспект (2018)
Сухова Н. М. - Духовні цінності філософії космізму та освітній простір інформаційного суспільства (2018)
Филипчук С. В. - Медіатизація католицизму в аспекті діяльності церковних інформаційних відділів (2018)
Ченбай Н. А. - Проективістський вимір космізму в умовах глобалізації (2018)
Ступнік М. І. - Дослідження трансформації напружено-деформованого стану масиву при відпрацюванні покладу камерними системами розробки з закладкою камер відходами гірничого виробництва, Калініченко В. О., Калініченко О. В. (2019)
Моркун В. С. - Формування сепараційної характеристики процесу згущення рудної сировини на основі методу модельного прогнозуючого керування, Моркун Н. В., Тронь В. В., Сердюк О. Ю. (2019)
Brovko D. V. - Reliability correction when determining safe operation of mine surface objects related to the basic production process, Khvorost V. V., Tyshchenko V. Yu. (2019)
Колесніченко С. В. - Вимоги до експертів з технічного обстеження будівель і споруд, Селютін Ю. В., Мнацаканян К. Б. (2019)
Бойко С. М. - Особливості прогнозування рівнів енергоспоживання в умовах розподільчих електричних мереж залізорудних підприємств, Сінчук І. О., Сінолиций А. П., Несмашний Є. О., Дозоренко О. В. (2019)
Перегудов В. В. - Дослідження взаємозв’язків параметрів техногенних родовищ насипного типу, Григор’єв І. Є., Григор’єв Ю. І. (2019)
Тищук В. Ю. - Захист повітря від шкідливих викидів амоніаку в коксохімічному виробництві, Ковальова І. Б., Бобров М. Д., Кривенко Т. А. (2019)
Плотников В. В. - Анализ способов получения железосодержащих брикетов из природного и техногенного сырья, Бабаевская О. В. (2019)
Чубенко В. А. - Вплив швидкості деформації на зміну напруження при поздовжньому прокатуванні, Хіноцька А. А. (2019)
Попов С. О. - Проблема автоматизації управління виробничим процесом на підземних залізорудних гірничодобувних підприємствах України, Бабець Є. К., Василенко Є. В. (2019)
Кушнерьов І. П. - Інноваційна технологія відпрацювання потужних крутоспадних рудних покладів на глибоких горизонтах, Кривенко Ю. Ю. (2019)
Кіяновський М. В. - Стабілізація положення осі робочого органу роторної машини при різних ступенях навантаження опор ковзання, Деміда Н. В. (2019)
Шолох М. В. - Методи прогнозування природно-просторового розміщення мінливості вмісту якісних показників корисних копалин у надрах (2019)
Шаповалов В. А. - Використання виробничого потенціалу ливарних цехів у вирішенні завдань екології та охорони праці, Саітгареєв Л. Н., Ярош Т. П., Скідін І. Е. (2019)
Косенко А. В. - Обґрунтування ефективності комплексного застосування самохідної гірничої техніки у процесі відпрацювання запасів природно-багатих залізних руд на великих глибинах, Тарасютін В. М. (2019)
Вусик О. О. - Аналіз теоретичного та практичного застосування безвибухової розробки породного масива фрезернимими комбайнами, Пижик А. М. (2019)
Грамм О. О. - Предиктивна оцінка навантаження електричної мережі із застосуванням комбінованих інтелектуальних систем для автоматичного керування енергопостачанням, Савицький О. І. (2019)
Кальмус Д. О. - Система керування тяговим електричним двигуном шахтного електровозу з релейним регулятором струму (2019)
Шолох М. В. - Аналіз моделювання природно-просторового розміщення мінливості вмісту якісних показників корисних копалин у масиві і залізорудній масі шахт і кар’єрів, Сергєєва М. П. (2019)
Антонов А. Ю. - Исследование усталостного микросекундного взрывания, Мец Ю. С., Федоренко П. И. (2019)
Булах О. В. - Метод отримання високих якісних показників збагачення при переробці окислених руд (2019)
Савельев С. Г. - Анализ характера движения частиц агломерата при определении его прочности во вращающемся барабане, Кондратенко М. Н. (2019)
Романов С. О. - Моніторинг, діагностика та прогнозування вихідної потужності геліостанцій за умови роботи в інтелектуальних електромережах, Савицький О. І. (2019)
Коверніченко Л. М. - Бетони на штучному пористому заповнювачі - актипорориту із техногенних відходів промислових підприємств Кривого Рогу, Хільченко О. П. (2019)
Чубенко В. А. - Технологія виготовлення надпровідного матеріалу обробкою металів тиском, Хіноцька А. А. (2019)
Сахно С. І. - Суттєві помилки в ДБН В. 2. 6-161:2017 "Дерев'яні конструкції основні положення" та їх можливі наслідки, Янова Л. О., Пищикова О. В. (2019)
Сінчук І. О. - Формалізація показників балансу споживання електричної енергії підземними залізорудними підприємствами (2019)
Кіяновський М. В. - Розробка та конструктивна реалізація функції силовимірювання в конструкціях технологічного оснащення, Іванова О. Р. (2019)
Письменний С. В. - Визначення стійкого прогону оголення при розробці складноструктурних рудних покладів камерною системою розробки (2019)
Валовой О. І. - Технічне обстеження конструкцій залізобетонного балочно-розрізного пішохідного мосту, Грицаєнко О. М., Попруга Д. В. (2019)
Козакевич І. А. - Система енергоефективного керування динамічним компенсатором викривлень напруги, Кондратенко А. А. (2019)
Тиханський М. П. - Прогнозування працездатності конвеєрної установки, Єфіменко Л. І., Тиханська А. М. (2019)
Бродніцкі М. - Міжкультурність та її конотації у галузі освіти: пошук академічних парадигм (2019)
Лапіан Т. - Роль сім’ї у формуванні активного ставлення дітей та молоді до вільного часу (2019)
Semrau K. - Depresja a popularne uzaleznienia XXI wieku (2019)
Тернопільська В. І. - Моніторинг проблеми формування впевненості в собі студентськоїї молоді (2019)
Мельниченко О. В. - Педагогіка підприємництва як необхідна складова формування сучасного компетентнісного фахівця (2019)
Козак Л. В. - Адаптація дітей раннього віку до умов закладу дошкільної освіти засобом LEGO-технології (2019)
Дика Н. М. - Робота з медійним текстом в умовах модернізації навчальних програм з української мови (2019)
Козир М. В. - Уміння доводити власну думку в процесі розвитку критичного мислення молодших школярів (2019)
Міляєва В. Р. - Психологічні особливості управлінської компетентності керівників закладів загальної середньої освіти в умовах освітніх реформ (2019)
Хомовиченко О. В. - Психологічні особливості поведінки в сімейному конфлікті подружжя середнього віку (2019)
Вронська В. М. - Сучасні вимоги до психологічної компетентності в діяльності медичної сестри дошкілльного навчального закладу (2019)
Співак Я. О. - Компетентнісний підхід як теоретична основа дослідження формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників (2019)
Назаренко О. Є. - Пріоритетні напрями розвитку вищої освіти у Південній Кореї (2019)
Шеліган О. Н. - Підприємницька компетентність у наукових рецепціях вчених (2019)
Іжевська О. В. - Особливості навчання дітей з кліповим мисленням засобами ІКТ (2019)
Поясок Т. Б. - Формування культури інтернет-комунікації у майбутніх економістів, Беспарточна О. І. (2019)
Сізова К. Л. - Створення книги спогадів учасників ато: від задуму до готового видання, Алексеєнко Н. М. (2019)
Солошич І. О. - Системний синергетичний підхід до формування науково-дослідницької компетентності майбутніх фахівців-екологів (2019)
Літвінова О. В. - Психолого-педагогічні засади формування екологічної культури студентів, Беспарточна О. І. (2019)
Сопіга В. Б. - Тенденції розвитку готельно-ресторанних підприємств як фактор впливу на підготовку майбутніх фахівців сфери обслуговування, Сорока Т. П. (2019)
Кірюхіна М. В. - Роль та проблеми гуманітарної підготовки майбутніх технічних фахівців авіаційної галузі (2019)
Стучинська Н. В. - Імплементація досягнень сучасної фізики у навчальний процес через професійно орієнтовані задачі, Новікова І. М. (2019)
Желанов Д. В. - Суттєві проблеми та ризики сучасної вищої освіти: норвезький досвід їх запобігання та розв’язання (2019)
Вітюк А. В. - Правове забезпечення здійснення міжнародного бізнесу кондитерських підприємств, Сліденко А. І. (2019)
Кравчук А. В. - Аналіз існуючих методів економічної оцінки ефективності промислових інновацій (2019)
Маслак О. І. - Оцінка ефективності використання ресурсів регіону на основі оптимізації податкового навантаження, Одінцова Т. М. (2019)
Желновач Г. М. - Оцінка екологічного впливу при проведенні робіт з благоустрою прибудинкових територій (2019)
Корнелюк Н. М. - Особливості акумулювання важких металів вегетативними органами chenopodium album l. В умовах техногенного забруднення ґрунтів м. Черкаси (2019)
Радіонов М. О. - Організація державного нагляду у лісовому господарстві з урахуванням ймовірності виникнення непередбачуваних подій і очікуваної тяжкості шкоди (2019)
Смілка В. А. - Підсистеми містобудівного моніторингу земель населених пунктів (2019)
Великодний С. С. - Реінжиніринг графічних баз даних у середовищі відкритої системи автоматизованого проектування brl-cad. Моделювання поведінкової частини, Бурлаченко Ж. В., Зайцева-Великодна С. С. (2019)
Зайцев Е. П. - Сравнение влияния нелинейностей первого рода и двойной нелинейности на теплопроводность пластин из сплавов алюминия, титана и стали (2019)
Осадчий В. В. - Особливості розробки програми з ar для розміщення об'єктів на мапі, Круглик В. С., Прокоф’єв Є. Г., Сердюк І. М., Кошельніков В. В. (2019)
Маслов А. Г. - Определение возмущающей нагрузки, необходимой для уплотнения полимерного бетона, Савелов Д. В. (2019)
Загорянський В. Г. - Моделювання складу збирально-транспортного комплексу для врожаю зернових як системи масового обслуговування, Гайкова Т. В., Хорольський В. Л., Кузєв І. О. (2019)
Маслов А. Г. - Теоретические исследования крестообразного глубинного уплотнителя бетонных смесей, Батсайхан Жанар (2019)
Мальцев Д. В. - Алгоритм сучасної лабораторної та інструментальної діагностики герпесвірусних нейроінфекцій людини (2019)
Евстигнеев И. В. - Особенности клинического течения и проблемы диагностики туберкулеза мочевой системы в современных условиях (2019)
Крамарьов С. О. - Несприятливі події після імунізації: визначення, номенклатура, клінічні випадки, Палатна Л. О., Шпак І. В. (2019)
Клюс В. Ю. - Особливості ураження центральної нервової системи у пацієнтів з хворобою Лайма (2019)
Гнатюк В. В. - Асептичний герпесвірусний менінгіт у дитини, Покровська Т. В. (2019)
Werner R. N. - Європейські клінічні рекомендації з надання медичної допомоги хворим на оперізувальний герпес. Частина 2: лікування, Nikkels A. F., Marinović B. (2019)
Малий В. П. - Оптимізація детоксикаційної терапії у хворих на гострі кишкові інфекції, Асоян І. М., Танчук Ю. В. (2019)
Sukumaran V. - Бактериальные инфекции кожи и мягких тканей, Senanayake S. (2019)
Двойная доза цетиризина гидрохлорида эффективна у пациентов с резистентной крапивницей: проспективное рандомизированное открытое контролируемое клиническое исследование и оценка качества жизни (2019)
Цетиризин в дозе 10 мг обеспечивает эффективное купирование ухудшающихся симптомов сезонной аллергии у детей в возрасте 6–11 лет (2019)
Жилюк В. И. - Влияние формы лекарственного препарата на комплаенс в терапии аллергических заболеваний, Харченко Ю. В., Каминская Т. А. (2019)
Ефективність і безпечність біластину в зменшенні інтенсивності свербежу у хворих на хронічну спонтанну кропив’янку та інші шкірні захворювання: пошукове дослідження (2019)
Антигістамінні препарати в лікуванні алергічного риніту з точки зору неседативних властивостей (2019)
Відкрите дослідження оцінки безпечності застосування біластину в літніх пацієнтів з алергічним ринокон’юнктивітом та/або кропив’янкою (2019)
Безпечність застосування біластину у водіїв, які потребують антигістамінних препаратів: нові докази за даними тесту на швидкісному тренажері для водія у пацієнтів з алергією (2019)
Студінська Г. Я. - Брендинг як інструмент модернізації архітектури національної економіки (2019)
Предборський В. А. - Вихідні умови формування "автономної" тіньової влади та її сучасна небезпека (2019)
Ковач М. Й. - Формування стратегічного набору в системі управління фінансовою стійкістю банківської системи, Індус К. П., Шелемон Л. М. (2019)
Прохорова Л. І. - Трансформація аудиторського висновку під впливом реформування законодавчої бази України, Щербак Ю. М. (2019)
Мусієнко В. Д. - Теоретичне обґрунтування особливостей оцінювання вартості інтелектуального капіталу фірми на засадах інноваційного розвитку, Нізельнікова Н. М. (2019)
Крещенко І. Л. - Управління темпами розвитку через бюджетні пропорції (2019)
Власова К. М. - Стратегії подолання бар’єрів входу на зовнішні ринки (2019)
Чубукова О. Ю. - Інтегровані маркетингові комунікації: актуальні питання теорії, Марциновський В. В. (2019)
Дідушко Д. М. - Інноваційно–інвестиційний процес в Україні: бар’єри та інструменти їх подолання (2019)
Ткаченко П. В. - Аналіз залежності витрат на інноваційну діяльність підприємств в Україні (2019)
Данілова Е. І. - Семантико–морфологічний аналіз поняття "економічна безпека підприємства" (2019)
Васильєва Н. Б. - Місце та роль контролінгу в управлінні інтегрованими системами (2019)
Дорошенко В. М. - Категоріально–поняттєвий аппарат енергозбереження: сучасні теоретичні підходи (2019)
Атаманюк О. О. - Інформаційно–комунікаційні технології в управлінні підприємствами соціально–культурної сфери сільських територій України (2019)
Пилипенко О. В. - Соціально–трудові аспекти державного регулювання відтворення людського капіталу будівельної галузі (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Mytsyk B. - Principal components of piezo-optic tensor for Pb5Ge3O11 crystals, Demyanyshyn N., Adamenko D., Trubitsyn M., Vlokh R. (2019)
Martynyuk-Lototska I. - Elasto-optic coefficients of KGd(WO4)2 crystals, Dudok T., Krupych O., Mys O., Vlokh R. (2019)
Locharoenrat K. - Optical imaging of artificial latent fingerprints using Rhodamine 6G and Au-core/Pd-shell nanorods, Damrongsak P. (2019)
Chao F. - Numerical simulations of infected-grain detection based on laser-ultrasonic technique, Ya-jie J., Yu-pei S. (2019)
Hedzir A. S. - Effect of electron irradiation on the electrical and optical characteristics of gallium-nitride light emitting diodes, Muridan N., Abdullah Y., Hasbullah N. F. (2019)
Abdulkareem N. - Structure, bandgap and optical properties of cubic CsPbX3 (X = Cl, Br and I) under hydrostatic pressure, Sami S. (2019)
Колодний А. - Ісламознавство як складова українського релігієзнавства (2010)
Гаюк І. - Взаємодія ісламу та іудеохристиянства в період становлення ісламу (2010)
Брильов Д. - Активізація діяльності міжнародних суфійських організацій (2010)
Ярош О. - Інституційні та доктринальні трансформації суфізму в сучасному світі: Джама'а Сулейманія (2010)
Ісмагілов С. - Особливості правової моделі ханафітського мазгабу (2010)
Кирюшко М. - Політичний іслам – маркер кризового суспільства (2010)
Голотін С. - Про специфіку дослідження ісламського фундаменталізму в сучасних умовах (2010)
Лавринович О. - Практика аскези та її значення в доісламський період (2010)
Якубович М. - Сучасний іслам та проблеми інтерпретації: історична ретроспектива (2010)
Аулін О. - Соціокультурні парадигми модернізації ісламського світу (2010)
Папаяні І. - Громадська складова у формуванні релігійної ідентичності мусульман Донеччини (2010)
Кисельов О. - Мусульмансько-християнські відносини України у світлі соціологічних досліджень (2010)
Колодний А. - Мусульманська загроза: ілюзія чи реальність? (2010)
Бабій М. - Свобода віри в сучасному ісламі: концептуальні засади та практичний вимір (2010)
Бутиріна М. - Стереотипізація ісламу в мас-медіа (2010)
Гнесь О. - Стереотипізація ісламу і формування ісламофобії в Україні засобами масової інформації (2010)
Муратова Э. - Вопросы религии и политики в восприятии мусульман Крыма (2010)
Арістова А. - Ісламські процеси в Російській Федерації: уроки для України (2010)
Хазир-Огли Т. - "Фікх меншин" як спосіб існування ісламу в Європі (2010)
Нагорний С. - Політична думка ісламського суспільства та її вплив на політичну систему в країнах Арабського Сходу (2010)
Семчинський К. - Історико-політичний підтекст та ідеологічне підгрунтя процесів ісламізації та демократизації в сучасному Ірані (2010)
Видруки з ісламознавства Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (2010)
Титул, зміст (2019)
Kisten O. G. - Extracellular Lectin Produced by Bacillus subtilis Strain IMV B-7014 Depending on the Culture Conditions, Kovalenko E. O., Getman K. I., Sashchuk O. V., Pidgorskyi V. S., Tyshchenko L. M. (2019)
Пирог Т. П. - Вплив одновалентних катіонів на синтез та біологічні властивості поверхнево-активних речовин Nocardia vacciniі ІМВ В-7405, Ключка Л. В., Шевчук Т. А., Іутинська Г. О. (2019)
Борзова Н. В. - Аутэкология и гидролитическая активность микроорганизмов наземных экосистем Антарктики, Эквадора и Израиля, Гудзенко Е. В., Гладка Г. В., Варбанец Л. Д., Таширев А. Б. (2019)
Limanska N. - Detection of Phytopathogens Agrobacterium spp. and their Antagonists Bacillus thuringiensis, Alcaligenes faecalis and Lactobacillus plantarum in Flowers and Berries of Grape, Galkin M., Marynova I., Ivanytsia V. (2019)
Voronkova O. S. - An Influence of pH on Staphylococcal Biofilm Formation, Voronkova Yu. S., Vinnikov A. I., Govorukha O. Yu., Shevchenko T. M. (2019)
Kots S. Ya. - The Content of Hydrogen Peroxide and Catalase Activity in Different on Effectiveness of Symbiotic Systems Glycine max – Bradyrhizobium japonicum under Drought Conditions, Mamenko T. P., Khomenko Ya. O. (2019)
Хоменко Л. А. - Біодеградація парацетамолу нокардіоподібними актинобактеріями, Ногіна Т. М. (2019)
Патика М. В. - Особливості формування структурово-функціонального складу мікробіому чорнозему цілинного в степу України, Тонха О. Л., Сінченко В. М., Гончар А. М., Патика Т. І. (2019)
Федосова Н. І. - Біологічна активність позаклітинного лектину Bacillus subtilis ІМВ В-7724, Черемшенко Н. Л., Гетьман К. І., Караман О. М., Симчич Т. В., Іванченко А. В., Данилюк О. І., Воєйкова І. М., Діденко Г. В. (2019)
Tovkach F. I. - Destabilization of the Phage-Bacteria System during Bacterial Infections of Tree Plants, Zhuminska G. I. (2019)
Підгорський В. С. - До 60-річчя Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського, Курдиш І. К. (2019)
Правила для авторів (2019)
Титул, зміст (2019)
Пирог Т. П. - Деструкція біоплівок за дії поверхнево-активних речовин, синтезованих у різних умовах культивування Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, Ключка І. В., Ключка Л. В., Шевчук Т. А., Іутинська Г. О. (2019)
Курдиш І. К. - Життєздатність Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076 і Bacillus subtilis ІМВ В-7023 в нанокомпозиті бентоніту, Рой А. О., Войчук С. І. (2019)
Yamborko N. A. - Influence of Hechachlorobenzene on Microbiota of Chernozem Soil, Dimova M. I., Iutynska G. O. (2019)
Лобода М. І. - Кореляційна залежність біосинтезу антибіотичних сполук і інших біологічно активних речовин у ґрунтових стрептоміцетів, Войчук С. І., Білявська Л. О. (2019)
Карпенко В. П. - Мікробіота грунту ризосфери сої за використання ризоактиву і гербіцидів, Заболотний О. І., Притуляк Р. М., Голодрига О. В., Леонтюк І. Б., Розборська Л. В., Новікова Т. П., Патика В. П. (2019)
Todosiichuk T. S. - New Antibiotic Substances of the Streptomyces albus Enzybiotic Complex, Klochko V. V., Savchuk Ya. I., Kobzysta O. P. (2019)
Паньківська Ю. Б. - Антиаденовірусна активність наночастинок діоксиду титану, Білявська Л. О., Повниця О. Ю., Загорний М. М., Рагуля А. В., Харчук М. С., Загородня С. Д. (2019)
Balko O. I. - Thermoactivation of Pseudomonas aeruginosa Pyocins, Balko O. B., Avdeeva L. V. (2019)
Іутинська Г. О. - Біорізноманітність і функціональні властивості ендофітних прокаріотів (2019)
Сафронова Л. А. - Современное состояние проблемы пробиотических препаратов, Иляш В. М. (2019)
Арістова А. - Вступ (2011)
Арістова А. - Мусульманська цивілізація: цілісність і гетерогенність (2011)
Арістова А. - Природа мусульманського максималізму у концептах західного світогляду (2011)
Якубович М. - Ісламський традиціоналізм у контексті глобалізаційних процесів (2011)
Бабій М. - Сучасний іслам: проблемні питання свободи віри та буття етноконфесійних меншин (2011)
Бутиріна М. - Концепція джихаду в ісламі та способи її застосування (2011)
Арістова А. - Релігійне підґрунтя міжнародного тероризму (2011)
Маєвська Л. - Ідеологічні особливості радикально-екстремістських організацій в ісламському світі (2011)
Здіорук С. - Відродження ісламу на пострадянському просторі (2011)
Здіорук С. - Конфесійно-історичні аспекти поширення ісламу на теренах України і сучасне мусульманське середовище (2011)
Булатов А. - Кризові процеси в мусульманській уммі Криму: причини та інституційні форми вияву, Арістова А. (2011)
Якубович М. - Ad fontes: ідеологічний ресурс українського ісламу (2011)
Бутиріна М. - Стереотипізація ісламу. Ісламофобія як феномен масової свідомості (2011)
Свистунов С. - Інформаційна складова гуманітарної безпеки України в контексті світових ісламських процесів (2011)
Список використаних джерел (2011)
Уважаемые коллеги! (2019)
Арустамян О. М. - Застосування в медичній практиці нейролептиків й отруєння ними, Ткачишин В. С., Кондратюк В. Є., Алексійчук О. Ю. (2019)
Битчук Н. Д. - Диагностика присутствия феномена миокардиального станнинга в клинических условиях с помощью инструментальных методов исследования (2019)
Лоскутов О. А. - Клинические аспекты процедурной и послеоперационной седации (2019)
Кочін І. В. - Аналіз загальних втрат серед військовослужбовців і населення при бойових діях і їх особливості (2019)
Ткачишин В. С. - Інтоксикація марганцем (2019)
Галушко О. А. - Особливості анестезіологічного забезпечення лапароскопічних операцій при гострому холециститі, Мамчич В. І., Донець В. В., Чайка М. А. (2019)
Хижняк К. А. - Динаміка маркерів автоімунної відповіді організму на маркери порушення нервової системи як реакція хворих на проведене оперативне втручання з використанням штучного кровообігу, Волкова Ю. В., Шарлай К. Ю. (2019)
Перминов А. Б. - Оценка качества жизни пациентов при остром гнойном риносинусите по данным визуально-аналоговой шкалы, Сакович А. Р. (2019)
Жадан А. В. - Влияние артериальной гипертензии на течение аортального стеноза у пациентов, перенесших протезирование аортального клапана (2019)
Білецький О. В. - Зміни концентрації електролітів плазми крові в умовах магнезіальної терапії у пацієнтів у стані травматичного шоку на тлі політравми (2019)
Терів П. С. - Концентрація цинку в тканинах мозку й кишечника при гострій церебральній недостатності (2019)
Лахтадир Т. В. - Структурні зміни кіркової речовини нирок щурів у пізні терміни після опікової травми шкіри за умов інфузії HAES-LX-5% (2019)
Белая И. Е. - Прогностическая значимость векторкардиографического исследования у больных с острым инфарктом миокарда, Коломиец В. И., Манищенкова Ю. А. (2019)
Аулін В. В. - Можливості технологій триботехнічного відновлення для підвищення зносостійкості і довговічності спряжень деталей транспортних засобів, Лисенко С. В., Гриньків А. В., Чернай А. Є, Лукашук А. П. (2018)
Бас К. М. - Кінематика автомобіля в просторі (2018)
Біліченко В. В. - Системний підхід до вдосконалення виробничої системи міських пасажирських перевезень, Цимбал С. В., Коробов С. С. (2018)
Гандзюк М. О. - Експериментальне дослідження маневреності модульного триланкового причіпного автопоїзда, Гандзюк Д. М. (2018)
Горшков Т. Ш. - Автомобильный транспорт в логистической системе, Бутхузи Н. Б. (2018)
Гуменюк Л. О. - Моделювання процесу руху автомобілів на регульованому переході у середовищі AnyLogic, Онищук В. П., Павлова І. О., Сліченко А. М. (2018)
Кужель В. П. - Варіанти моделювання зовнішніх форм автомобіля застосуванням сучасних технологій 3D графіки, Буда А. Г., Юров А. Р. (2018)
Літвінова Я. В. - Оцінка споживчої цінності послуг громадського транспорту в аспекті підвищення якості їх надання (2018)
Лотиш В. В. - Імітаційне моделювання системи запобігання зіткнення автомобіля з пішоходом, Гуменюк П. О., Демків В. О. (2018)
Маяк М. М. - До питання визначення технічної швидкості міського маршрутного автобусу в залежності від умов його експлуатації, Мельничук С. В., Головня Р. М., Чуйко С. П. (2018)
Пашкевич С. М. - Аналіз параметрів функціонування об’єктів транспортної інфраструктури на формування транспортних та пасажирських потоків у містах, Кристопчук М. Є. (2018)
Подригало М. А. - Применение модели многокомпонентного сложного движения для оценки энергетической эффективности автомобиля, Кайдалов Р. О., Абрамов Д. В., Молодан А. А., Гацько В. И., Мазин А. С. (2018)
Поляков В. М. - Експериментальне визначення параметрів еластичних коліс фізичної моделі автомобіля, Горпинюк А. В., Разбойніков О. О. (2018)
Постранський Т. М. - Тривалість роботи водія як чинник впливу на безпеку руху, Афонін М. О. (2018)
Рудзінський В. В. - Покращення екологічності експлуатації міського маршрутного автобусу шляхом оптимізації вибору його технічних характеристик, Мельничук С. В., Шумляківський В. П., Рафальський О. І. (2018)
Рябушенко О. В. - Вплив обмеження швидкості на показники ефективності дорожнього руху в умовах великого міста, Наглюк І. С. (2018)
Сахно В. П. - Маневреність автопоїзда з причепами категорії О1, О2, Кузнєцов Р. М., Стельмащук В. В., Пазин Р. В. (2018)
Сітовський О. П. - Оцінка паливної економічності міських автобусів у їздовомі циклі приведеному до реальних умов руху, Дембіцький В. М., Мазилюк П. В., Медвєдєв І. І. (2018)
Стaржичны П. - Испытания систем аккумуляторных батарей электрических транспортных средств в соответствии с пересмотром Правил EЭК OОН №100, Папикова М. (2018)
Таран І. О. - Дослідження конкурентоспроможності міських автобусних маршрутів м. Дніпро, Литвин В. В. (2018)
Тарандушка Л. А. - Функціональна модель вибору стратегії форми організації виробництва для якісного виконання послуг на автосервісному підприємстві, Костьян Н. Л. (2018)
Шарай С. М. - Підвищення ефективності процедур перетину кордону– потреба часу, Мурований І. С., Дехтяренко Д. О., Ященко В. М. (2018)
Шум Г. П. - Поліпшення паливної економічності раритетної мототехніки, Захарчук В. І., Куць Н. Г. (2018)
Вихідні дані (2018)
Моркун В. С. - Використання високоенергетичного ультразвуку для оцінки параметрів процесу осадження часток твердої фази пульпи, Моркун Н. В., Сердюк О. Ю. (2019)
Мацуй А. М. - Системний аналіз роботи механічного односпірального класифікатора як об’єкта керування, Кондратець В. О., Абашина А. А. (2019)
Таірова Т. М. - Математична модель системи охорона праці вугільної галузі (2019)
Орловський В. М. - Термостійкі полегшені тампонажні суміші з використанням золи-виносу ТЕС, Білецький В. С., Похилко А. М. (2019)
Рыбак А. И. - Модель оценки качества городской среды, Балдук Г. П., Азарова И. Б. (2019)
Гріньов В. Г. - Оцінка стану та оптимізація параметрів технологічних схем вугільних шахт, Хорольський А. О., Мамайкін О. Р. (2019)
Данова К. В. - Використання методу аналізування видів і наслідків відмов у дослідженні ризиків на робочому місці працівника із інвалідністю (2019)
Крячко В. Г. - Охорона праці у вищих навчальних закладах щодо емоційного вигорання науково-педагогічних працівників (2019)
Переверзєв А. В. - Інформаційні технології у рішенні задач систем масового оповіщення, перспективи їх вдосконалення та розвитку, Арутюнян В. Е. (2019)
Куліковська О. Є. - Проблеми впровадження сучасного геодезичного обладнання у кадастровій діяльності Кривого Рогу, Атаманенко Ю. Ю., Копайгора О. К. (2019)
Бабошко Д. Ю. - Пирометаллургия титаномагнетитовых концентратов коренных комплексных руд, Губин Г. Г., Кравчук Л. Н., Губина В. Г., Зима С. Н. (2019)
Замицький О. В. - Використання засобів імітаційного моделювання в лабораторних дослідженнях відцентрового сепаратора краплинної вологи, Літовко Б. М., Шепеленко М. І. (2019)
Федоренко П. Й. - Гірничо-геометричні методи для оцінки та моделювання залізорудних родовищ Кривбасу, Переметчик А. В., Подойніцина Т. О. (2019)
Тищенко С. В. - Зависимость процесса взрывного разрушения от физико-механических свойств среды, Еременко Г. И., Малых Д. Ю. (2019)
Дубровський С. С. - Використання сучасних технологій при виготовленні та ремонті елементів конструкцій гірничо-збагачувального обладнання, Реброва С. В. (2019)
Замицький О. В. - Інноваційні технології в процесі сушки тонкодисперсних матеріалів, Бондар Н. В., Крадожон С. О. (2019)
Несмашний Є. О. - Використання чисельних методів моделювання фізичних процесів в закладах вищої освіти, Ткаченко Г. І., Герасимова К. В. (2019)
Рудь Ю. С. - Анализ конструкции и повышение технического уровня колосниковых решеток агломерационных и обжиговых машин, Кучер В. Г., Белоножко В. Ю. (2019)
Пристинський М. Г. - Впровадження інформаційних технологій в процес управління міськими перевезеннями в Україні, Гірін І. В., Пахомов В. І. (2019)
Кузнєцов Д. І. - Інформаційна система прогнозування кількості виробленої енергії сонячною електростанцією (2019)
Коверніченко Л. М. - Штучні будівельні матеріали, Хільченко О. П. (2019)
Даниліна Г. В. - Стохастичне керування параметрами уразливостей з використанням ескалаційних пасток, Жукова Л. Л., Андрусевич Н. В., Цвіркун С. Л. (2019)
Наливайко В. Г. - Влияние профилактических ремонтных работ на уменьшение заболеваемости работников предприятий теплоснабжения, Мовчан О. Г., Лосьев К. В. (2019)
Швагер Н. Ю. - Розгляд технологій гасіння шахтних пожеж, Комісаренко Т. А., Нестеренко О. В. (2019)
Нечаєв В. П. - Оптимізація технологічних параметрів процесу поверхневого плазмового зміцнення великомодульних зубчастих коліс, Рязанцев А. О. (2019)
Лапшин О. Є. - Охорона рудникової атмосфери від забруднення в гірничих виробках шахт, Лапшин О. О. (2019)
Валовой О. І. - Визначення впливу форми поперечного перерізу стиснутих залізобетонних елементів на ефективність їх підсилення зовнішнім армуванням композитними полотнищами, Єрьоменко О. Ю., Валовой М. О. (2019)
Замицький О. В. - Принципи застосування альтернативних джерел енергії на об’єктах теплопостачання комунального господарства та виробництва, Калініченко А. А. (2019)
Вдовиченко І. Н. - Аналіз додатку емуляції тривимірної сцени із використанням шейдерів та засобів OpenGL, Ватря О. С. (2019)
Герасимова К. В. - Фізико-хімічні показники води шламосховищ Криворізького регіону та їх зв'язок з флористичною структурою прибережної рослинності, Тихоступ В. В. (2019)
Сінчук І. О. - Новий погляд на вирішення проблеми підвищення енергоефективності водовідливних установок залізорудних підприємств, Касаткіна І. В., Дозоренко О. В., Краснопольський Р. І. (2019)
Шолох М. В. - Моніторинг втрат і засмічення вмісту якісних показників корисних копалин на гірничовидобувному підприємстві, Сергєєва М. П. (2019)
Кляцкий В. И. - Повышение надежности и долговечности рабочих органов горно-обогатительного оборудования за счет совершенствования их конструкции, Лопушан А. В. (2019)
Сапіга С. В. - Принципи побудови програми особистісного потенціалу підлітків у скаутських громадських об'єднаннях (2017)
Попова Л. О. - Формування мовленнєвої компетентності учнів на засадах наступності й перспективності (2017)
Безрученков Ю. В. - Інтерактивні технології: складова навчального процесу (2017)
Валєєв Р. Г. - Можливості освітніх інформаційних технологій як педагогічні умови інтенсифікації навчального процесу у вищій школі (2017)
Меняйленко О. С. - Розробка гібридної web-освітньої платформи online-навчання, Бондар О. С., Кондратенко Є. В., Краснопольський В. Е., Фоменко М. М., Шевчук О. Б. (2017)
Молчанюк В. А. - Методологічні підходи до проектування дистанційних навчальних курсів (2017)
Грона Н. В. - Розвиток науково-творчого потенціалу студентів педагогічних коледжів на матеріалі творів Т. Г. Шевченка (2017)
Карпенко Є. М. - Інформаційно-аналітичні уміння у системі професійної підготовки майбутнього фахівця мовного педагогічного профілю в початковій та дошкільній освіті: філософське та педагогічне підґрунтя (2017)
Попович А. С. - Достилістична підготовка майбутніх учителів української мови і літератури у вищій школі (2017)
Кравченко О. І. - Технологія моделювання стратегічного розвитку університету (2017)
Жукова В. М. - Підготовка інженерів у галузі інформаційних технологій з використанням дистанційних освітніх технологій (2017)
Прошін В. В. - Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей засобами інтернет-технологій, Бондаренко Л. І. (2017)
Слухенська Р. В. - Інтерактивні методи навчання у процесі професійної підготовки майбутніх лікарів, Єрохова А. А., Пасько Т. В. (2017)
Нагрибельний Я. А. - Розвиток історії педагогіки як науки в незалежній Україні (2017)
Черевко О. І. - Нетрадиційні борошняні вироби: кількісний аналіз збалансованості нутрієнтів, Крутовий Ж. А., Запаренко Г. В., Борисова А. О. (2014)
Дуденко Н. В. - Теоретичне обґрунтування використання гідробіонтів у технології дієтичних добавок, Павлоцька Л. Ф., Горбань В. Г., Цибань Л. С. (2014)
Павлюк Р. Ю. - Кріомеханічна модифікація добавок із шампіньйонів у вигляді дрібнодисперсного замороженого пюре з унікальними характеристиками, Погарська В. В., Павлюк В. А., Маціпура Т. С., Котюк Т. В. (2014)
Павлюк Р. Ю. - Вивчення впливу низькотемпературної обробки та кріодеструкції на збереження БАР і трансформацію інуліну під час розробки оздоровчих добавок із топінамбура, Погарська В. В., Бессараб O. С., Балабай К. С., Борисова А. О., Лосєва С. М. (2014)
Павлюк Р. Ю. - Вивчення процесів механохімії під час переробки квіткового пилку в полівітамінні дрібнодисперсні порошкоподібні добавки, Чуйко Л. О., Погарська В. В., Павлюк В. А., Соколова Л. М. (2014)
Pavlyuk R. - Innovative technology of melted cheese products with the use of freezing and mechanical destruсtion, Pogarskaya V., Yurieva O., Nakonechnaya Yu., Kotyuk T., Arkhypova V. (2014)
Pavlyuk R. - The new about carotenoids during the refrigerated processing of carotene-containing vegetables and berries with the use of cryo- and mechanical destruction, Timofeyeva N., Balabai К., Loseva S., Borysova A. (2014)
Михайлов В. М. - Сучасні лабораторні установки та дослідження електрофізичних методів обробки харчової сировини, Бабкіна І. В., Шевченко А. О., Михайлова С. В., Авдєєв С. С. (2014)
Кіптела Л. В. - Інтенсифікація апаратів для виробництва порошкоподібних напівфабрикатів із рослинної сировини, Загорулько О. Є., Афукова Н. О., Загорулько А. М. (2014)
Білецький Е. В. - Теоретичні дослідження течії ньютонівської рідини при перехідному гідродинамічному режимі, Петренко О. В. (2014)
Гладушняк О. К. - Дослідження процесу дроблення під час отримання пастоподібних продуктів на основі вичавок ферментованого топінамбура, Біленька І. Р., Лазаренко Н. А. (2014)
Угрімов С. В. - Моделювання нестаціонарних коливань шаруватих ортотропних елементів конструкцій харчового обладнання, Куценко В. А., Лебединець І. В. (2014)
Постнов Г. М. - Розробка ультразвукового способу очищення ставкової риби від луски, Червоний В. М., Зубрєв А. С. (2014)
Петренко О. В. - Прогресивні проміжні холодоносії та їх застосування для систем непрямого охолодження, Семенюк Д. П. (2014)
Погожих М. І. - Розробка диференційного вимірювального сушильного апарата тепломасообміну, Іштван Є. О. (2014)
Потапов В. О. - Обґрунтування умов швидкого заморожування харчових продуктів, Семенюк Д. П. (2014)
Костенко С. М. - Комплексна оцінка якості апарата АРЖМ-0.07-1 (2014)
Заплетніков І. М. - Аналіз варіаційних моделей екологічних характеристик машин для збивання харчових продуктів, Пільненко А. К., Гордієнко О. В., Cеваторова І. С. (2014)
Всеволодов О. М. - Руйнування адгезійно-когезійної взаємодії ґрунтового забруднення рослинної сировини потоком води (2014)
Гура О. В. - Математичний опис процесу сушіння пивної дробини в аеровіброкиплячому шарі, Декань О. О. (2014)
Черевко О. І. - Про наукові основи створення борошняних виробів для систем харчування, Крутовий Ж. А. (2014)
Крутовий Ж. А. - Три принципи проектування рецептур борошняних виробів для систем харчування, Запаренко Г. В., Захаренко В. О., Бурлюбаєва Т. М. (2014)
Одарченко А. М. - Споживні властивості напівфабрикату на основі овочів і плодів під час низькотемпературного зберігання, Карбівнича Т. В., Михайлик В. І., Соколова Є. Б. (2014)
Омельченко С. Б. - Визначення міцності міжфазних адсорбційних шарів у піноемульсійних системах, Горальчук А. Б., Гринченко О. О. (2014)
Малюк Л. П. - Вплив ароматичних добавок на біофлавоноїди ягідних систем, Балацька Н. Ю. (2014)
Головко М. П. - М’ясні драглеві вироби в оболонці та перспективи їх промислової технології, Головко Т. М., Скляр А. О. (2014)
Пасічний В. М. - Перспектива натуральних антиоксидантів для використання в м’ясопереробній галузі, Желуденко Ю. В. (2014)
Іванов С. В. - Покращення якості козиного комбінованого сирного кисломолочного продукту функціонального призначення, Рижкова Т. М., Омельченко О. В. (2014)
Одарченко М. С. - Товарознавча характеристика швидкозамороженого плодоовочевого соусу в процесі тривалого холодильного зберігання, Бабіч А. О., Піддубний В. В. (2014)
Онищенко В. М. - Вплив паропроникності кишкових оболонок на кількісні характеристики технології варених ковбас, Большакова В. А., Гринченко Н. Г., Островерх І. С. (2014)
Колесник Т. Л. - Формування споживчих властивостей варених ковбас за показником безпеки, Колесник А. О., Яковлєв І. О. (2014)
Крутовий Ж. А. - Показник наближення білка у виробі або раціоні харчування до стандартного (2014)
Артамонова М. В. - Формування органолептичних показників маршмелоу з рослинними добавками з троянди, Пілюгіна І. С., Кузнецова Т. О. (2014)
Одарченко Д. М. - Дослідження кріоскопічних властивостей культивованих грибів (2014)
Мурликіна Н. В. - Вивчення окисної стабільності емульгаторів ацилгліцеринної природи (2014)
Прісс О. П. - Формування низькомолекулярних антиоксидантів пасльонових плодів залежно від гідротермічних умов (2014)
Прісс О. П. - Динаміка фенольних речовин під час зберігання зелені петрушки за умови впливу антиоксидантів, Кулик А. С. (2014)
Сердюк М. Є. - Прогнозування вмісту сухих речовин у плодах яблуні залежно від абіотичних чинників (2014)
Бондаренко Т. А. - Морозиво з козиного молока функціонального призначення, Рижкова Т. М. (2014)
Чеканов М. А. - Визначення структурно-механічних характеристик харчових продуктів, Запаренко Г. В., Лисюк Г. М., Олійник С. Г., Гейко Т. С. (2014)
Захаренко В. О. - Вологоємність і гігроскопічність натуральних шкір, Сорокіна С. В., Крутовий Ж. А. (2014)
Захаренко В. О. - Автоматизована система виміру розподілу пор у шкіряних виробах, Дьяков О. Г., Воронцова Ж. В., Даніленко О. Ф. (2014)
Самойленко С. О. - Корозійна стійкість алюмінієвої фольги в розчинах поверхнево-активних речовин, Гурікова І. М. (2014)
Доманова О. В. - Збагачення рідкого мила токоферолом та відлущуючими речовинами, Ванчина Т. К. (2014)
Чаговець В. В. - Розробка інформаційно-комунікаційного інтернет-ресурсу навчальних дисциплін, Землянко Ю. В., Родіна В. О. (2014)
Чаговець В. В. - Створення програмно-методичного комплексу дисциплін із використанням мультимедійних технологій, Землянко Ю. В. (2014)
Кір’яков Ю. К. - Програмований контроль із курсу "Організація захисту прав споживачів", Хацкевич Ю. М., Борисова А. О. (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Король М. М. - Українсько-американське торговельно-економічне співробітництво, Мудренок К. П. (2015)
Мацука В. М. - Особливості іноземного інвестування в Україні (2015)
Хоменко О. В. - Особливості формування конкурентоспроможних систем вищої освіти, Сандул М. С. (2015)
Ярощук А. О. - Кон’юнктура світового ринку інженерно-технічних послуг та перспективи розвитку інжинірингових центрів в Україні (2015)
Тищенко В. Ф. - Визначення пріоритетів державної підтримки економіки знань (2015)
Христенко О. А. - Трансформації міжнародних ринків органічної агропродовольчої продукції: перспективи для України (2015)
Ціщик Р. В. - Аналіз заощаджень сектору домашніх господарств з метою створення ефективного механізму їх трансформації в інвестиційні ресурси, Котис Н. В. (2015)
Чернишевич О. М. - Особливості реалізації національного адміністративного потенціалу в подоланні соціальної нерівності (2015)
Щеглюк Б. П. - Удосконалення державної політики у сфері експорту військових технологій (2015)
Мартинець В. В. - Особливості антикризового управління промисловим підприємством (2015)
Ричка М. А. - Регулювання підприємництва в Україні: досвід ЄС, Шваюк Ю. Е. (2015)
Рудь В. В. - Оптимізація доданої вартості для підприємств м’ясопереробної галузі в умовах вертикальної інтеграції (2015)
Сагайдак М. П. - Структуризація процесу оцінювання конкурентоспроможності промислових послуг, Зав’ялова М. В., Скринько Н. В. (2015)
Середа Н. М. - Дослідження маркетингового середовища авіакомпаній (2015)
Степаненко Т. О. - Функціонально-вартісний аналіз підсистеми управління на підприємстві (2015)
Тарельник Н. В. - Оцінка ризиків у структурі ризик-менеджменту страхових компаній аграрної сфери (2015)
Устенко М. О. - Формування теоретичних основ партнерських відносин за участю діяльності транспортно-логістичного центру (2015)
Фень К. С. - Особливості формування економічної безпеки підприємств у контексті світової глобалізації (2015)
Чеканська Л. А. - Інвестиційне забезпечення розвитку аграрних формувань регіону (2015)
Чикуркова А. Д. - Впровадження стратегічного управління персоналом за компетенціями, Прокопчук Л. М. (2015)
Щербакова К. В. - Інтерпретації ділової репутації підприємства як передумови її зміцнення (2015)
Юдіна М. І. - Забезпечення конкурентоспроможності продукції машинобудівних підприємств в системі витрат і результатів (2015)
Якімцов В. В. - Міждисциплінарність синергетики (2015)
Різак Т. В. - Теоретико-методичні основи формування і розвитку кластерів в умовах зростаючої глобальної конкурентоспроможності (2015)
Свида І. В. - Зарубіжний досвід формування та реалізації політики сталого регіонального розвитку: приклад для України (2015)
Скарбовійчук Т. В. - Децентралізація малих міст: реформи, проблеми, управління змінами (2015)
Дмитришин Б. В. - Формування системи ключових компетентностей спеціалістів з економічної кібернетики (2015)
Басюк М. М. - Стан та оцінка фізичної культури і фізично-оздоровчої діяльності України, Трегуб К. М., Пономарьова М. С. (2015)
Сірош О. С. - Особливості зайнятості сільського населення Хмельницької області (2015)
Михайловина С. О. - Організація обліку та відображення інформації про виплати працівникам у звітності підприємства (2015)
Павлушенко Т. О. - Cутність формування та використання фінансових ресурсів бюджетних вищих навчальних закладів (2015)
Салтикова Г. В. - Аналіз фінансового стану підприємства методом багатокритеріальної оцінки, Шуваєва Н. В. (2015)
Святець О. О. - Аналіз фінансового стану державного агентства автомобільних доріг України та особливості фінансового забезпечення автодорожньої галузі (2015)
Синютка Н. Г. - Ефективність імплементації муніципальної боргової політики Києва: за крок до дефолту (2015)
Бенько І. Д. - Організація обліку фінансового забезпечення закладів освіти, Сисюк С. В. (2015)
Бондар Т. Л. - Класифікація витрат на забезпечення якості продукції (2015)
Бондаренко О. В. - Оцінка ефективності інформаційних технологій в аудиторських дослідженнях (2015)
Бровко Л. І. - Обґрунтування та вибір джерел фінансування інвестицій (2015)
Вихідні дані (2015)
Timkov V. F. - Planck universal proportions. Gravitational - electromagnetic resonance, Timkov S. V., Zhukov V. A. (2015)
Вышинский В. А. - Скалярная и векторная характеристики движения вещества (2015)
Богомолов М. Ф. - Перспективи утворення нових хімічних елементів, Малишев В. В., Троц А. А. (2015)
Толбатов В. А. - Оцінка повноти захисту технологічного обладнання від відмов у системі управління, Добророднов О. А., Толбатов А. В., В’юненко О. Б., Толбатов С. В. (2015)
Стрельбицкий В. В. - Экспериментальное исследование влияния амплитуды колебаний на износ резиновых элементов гидравлических опор вибрационного оборудования (2015)
Кучерук В. Ю. - Вимірювання відносної масової частки молока у водно-молочному розчині, Кулаков П. І., Гнесь Т. В., Паламарчук Є. А. (2015)
Михеенко Л. А. - Система оптически-сопряженных интегрирующих сфер и фотометрические устройства на их основе. Часть 2. Энергетический анализ, метрология, Мамута М. С. (2015)
Рогатюк А. А. - Дослідження залежності вибору розмірів контрольних зразків від відсотка детектованих об’єктів на відео (2015)
Криночкін Р. В. - Математична модель формування в кремнієвих пластинах p-n переходів та прихованих шарів при дії УЗ коливань і механічних напружень, Жагловська О. М., Рогозіна Л. А. (2015)
Голембовський О. О. - Аналіз порогової чутливості оптико-електронного вимірювача обсягу псевдоакомодації оптичної системи ока (2015)
Туровський А. О. - Методи ефективного опромінення діелектричних матеріалів електромагнітним полем, Зіньковський Ю. Ф., Сидорук Ю. К. (2015)
Васілевський О. М. - Метрологічне забезпечення вимірювань крутного моменту електромоторів з урахуванням концепції непевності (2015)
Лупенко А. М. - Високочастотна динамічна модель люмінесцентної лампи (2015)
Зинченко М. В. - Эффективное выявление демаскирующих признаков нелинейных рассеивателей, Адаменко Ю. Ф., Зиньковский Ю. Ф. (2015)
Осадчук О. В. - Частотний перетворювач на основі магнітотранзистора та активно – індуктивного елемента, Селецька О. О., Мартинюк В. В. (2015)
Бортник Г. Г. - Швидкодійний аналого-цифровий перетворювач з розширеним динамічним діапазоном, Бортник О. Г., Пунченко Н. О. (2015)
Гула І. В. - Інструментальні похибки методу коінциденції, Горященко К. Л., Мішан В. В. (2015)
Осолінський О. Р. - Вдосконалена система вимірювання енергоспоживання мікроконтролерів (2015)
Бабчук С. М. - Алгоритмічне забезпечення спеціалізованої комп’ютерної системи підтримки прийняття рішень з вибору спеціалізованої комп’ютерної мережі для систем автоматизації технологічних процесів промислових підприємств (2015)
Рудой Е. М. - Применение программы "interfeys" для мониторинга атмосферных загрязнений, Гаджиев М. М., Мустафазаде Н. Х. (2015)
Стопакевич А. А. - Разработка системы автоматического управления нагрузкой web-сервера, Комаров К. Ю. (2015)
Струбицька І. П. - Аналіз ефективності розпаралелення обчислень на gpu з використанням різних архітектур (2015)
Падлецька Н. І. - Програмна система для дослідження процесів ідентифікації зворотного гортанного нерва, Дивак М. П., Пукас А. В., Гордієвич Ю. А., Вальчишин С. П. (2015)
Богомолов М. Ф. - Математична модель взаємодії лазерного випромінювання з форменими елементами крові людини, Каньшина Г. П., Каньшин І. О. (2015)
Зайцев Д. В. - Современное состояние и перспективы развития аппаратного обеспечения технологии объемного пневмопрессинга, Климов С. В., Богомолов Н. Ф. (2015)
Вяткин С. И. - Оптимизация методов визуализация объемных данных для медицинских приложений, Павлов С. В., Романюк С. А. (2015)
Савенко Я. В. - Інноваційні основи методології створення медико-діагностичних систем (2015)
Чайківська Ю. М. - Інформаційна технологія оцінки добової динаміки глікемії хворих на цукровий діабет, Пасічник Р. М. (2015)
Chepok A. O. - On basic features of em signal transporting along linear waveguides composed of nobel metal nanospheres (2015)
Timkov V. F. - Improving the quality of decision making, in the statistical recognition system based on a comprehensive consideration in their decisive rules, all the information from the matrix of the probability of recognizing the object's class and the degree of informativity of signs, Bratchenko G. D., Zhukov V. A. (2015)
Квасніков В. П. - Нова методика розрахунку датчика деформацій, Ганєва Т. І. (2015)
Богомолов М. Ф. - Розробка екологічного джерела живлення для радіоелектронних пристроїв, Троц А. А., Гончарук В. Л. (2015)
Клещов Г. М. - Розрахунок та дослідження максимальної наведеної похибки від нелінейності статичної характеристики при використанні лазерних приладів у процесі виробництва штампів для деталей авіабудування, Політучий І. В. (2015)
Ошаровская Е. В. - Адаптивное сеточное сжатие 3d тв объектов с использованием многомасштабных многообразий (2015)
Дивак М. П. - Моделювання та забезпечення функціональної придатності технологічного обладнання лінії по виготовленню гіпсокартону в умовах змінних характеристик сировини, Крепич С. Я., Дивак Т. М., Манжула В. І. (2015)
Романюк О. Н. - Модифікація методів анізотропної фільтрації, Дудник О. О., Вяткін С. І. (2015)
Савчук Т. О. - Пошук асоціативних правил для прийняття рішень в маркетинговій діяльності, Приймак Н. В. (2015)
Timkov V. F. - Rotating spase of the universe, as a source of dark energy and dark matter, Timkov S. V. (2015)
Горохов Ю. С. - Построение линейных сигналов на основе таймерных сигнальных конструкций, Захарченко Н. В., Корчинский В. В., Радзимовский Б. К. (2015)
Малецька І. В. - Використання інформаційних технологій на заняттях з іноземної мови у ВНЗ (2015)
Захарченко Н. В. - Увеличение информационной емкости найквистового элемента в бинарном канале при таймерных кодах, Гаджиев М. М., Бектурсунов Д. Н., Осадчук Е. А., Мартынова Е. Н. (2015)
Бех С. В. - Використання принципів квантової теорії вимірювальних перетворень для побудови оригінальних засобів радіоелектронної боротьби з радіоканалами безпілотних розвідувальних систем, Троцишин І. В., Троцишина Н. І. (2015)
Паламарчук В. С. - Аналіз ризиків та метод вибору ефективного рішення їх зменшення за допомогою методу експертних оцінок, Полюхович О. В., Луппо О. Є. (2015)
Лактіонов О. І. - Оцінні шкали вимірів компетентності фахівця технічного профілю: імовірнісно-інформаційний аспект (2015)
Маковкін О. М. - Експрес оцінювання зносостійкості вузлів двигуна внутрішнього згорання, Бабак О. П. (2015)
Vodop'yanov P. - The ambivalent nature of optimism in the context of the concept of new humanism, Sidorenko I. (2019)
Дуднікова І. І. - Напрями вирішення проблем антропогенного впливу на природу, людину, суспільство та досягнення сталого розвитку (2019)
Кириченко М. О. - Розвиток інформаційно-технологічної сфери та її вплив на формування цифрового світогляду та цифрової ідеології сучасної людини (2019)
Kozlovets M. A. - Humanistic type of rationality as a factor of the formation of co-evolution-innovation strategy for sustainable development of mankind, Horokhova L. V., Mеlnychuk V. V/ (2019)
Sosnin O. - Conceptual paradigm of electronic Ukraine forming information legislative context for innovative development of the state (2019)
Черниш Т. М. - Проблематика буття як об’єкт викладання філософії в гімназії (школі) у контексті розвитку інформаційного суспільства (2019)
Kriščiūnas D. - Implementation of sports policy in municipal administrations and councils: the case of Lithuania (2019)
Pakstys E. - Lithuanian football a league teams communication aspects on social network facebook: evaluation of followers attitude (2019)
Jaruševičienе L. - Development of cultural and sporting activities in villages (2019)
Nikitenko V. O. - The matrix of creative-innovative potential of human as a factor of formation of digital technologies, digital education and digital economy (2019)
Punchenko O. - "New enlichtenment": new fractality in transformation processes of education, Voronkova V., Vodop'yanov P. (2019)
Bilohur V. - Formation of sport management concept in conditions of globalization (2019)
Vlasenko F. - Phylosophy of management: educational meanings and social challenges, Levcheniuk Y., Tovmash D., Oleksyn I. (2019)
Кононець М. О. - Психологічні аспекти формування лідерської культури керівника у контексті рефлексивної моделі управління (2019)
Melnyk V. - Conceptualization of information-digital management in the conditions of technological revolution 4.0 (2019)
Метеленко Н. Г. - Філософія побудови сучасної моделі гнучкого менеджменту 3.0 промислового підприємства, Сіліна І. В., Шапуров О. О. (2019)
Cherep A. V. - Formation of the concept of digital economy and digital management in the conditions of new technological breaks, Andriukaitiene R., Voronkova V. H., Oleksenko R. I. (2019)
Наші автори (2019)
Вимоги до оформлення наукових статей (2019)
Міжнародна індексація журналу (2019)
Щорічне послання Президента України В. А. Ющенка до Верховної Ради про внутрішній і зовнішній стан України (релігійно-політичні аспекти) (2006)
Бондарчук І. - Стан і проблеми релігійного життя України (2006)
Бабій М. - Свобода релігії в Україні в контексті державно-церковних відносин: нові можливості й проблеми (2006)
Гануліч П. - Проблеми активізації релігійного чинника в Україні (2006)
Федючик І. - Правові та філософські аспекти свободи совісті (2006)
Колодний А. - Толерантизація міжконфесійних відносин: від теоретичного осягнення до практичної реалізації (2006)
Решетніков Ю. - Толерантність у контексті міжрелігійних відносин в Україні: нові можливості і нові виклики і підходи (2006)
Мурашкін М. - Толерантність і упередженість у міжконфесійних відносинах (2006)
Бучма О. - Релігія і громадянське суспільство: правові, політичні і етнонаціональні виміри (2006)
Маринович М. - Релігійна свобода в Україні: новітній досвід, задавнені недуги (2006)
Арістова А. - Конфесії як суб'єкти церковного права: "канонічна територія" і "неканонічні зазіхання" (2006)
Швалагіна К. - Секуляризація та державно-церковні відносини в інтерпретаціях закордонних релігієзнавців (2006)
Девіс Д. - Чи є атеїзм релігією? Юридичні візії конституційного значення "релігії" (2006)
Головащенко С. - Розвиток релігійного середовища в Європі та Україні: проблема відповідності (2006)
Борисенко О. - Роль релігії у внутрішній політиці Японії: історична ретроспектива та сучасні реалії (2006)
Филипович Л. - Церква – держава – суспільство в умовах утвердження релігійної свободи (2006)
Климов В. - Церква і політика в Україні: проблеми взаємозв'язку й загроза політизації (2006)
Саган О. - Сучасні проблеми державно-церковних відносин в Україні: аспекти регулювання чинного законодавства (2006)
Виговський Л. - Модель державно-церковних відносин як еталон правового регулювання взаємин держави та релігійних організацій, Виговська Т. (2006)
Кулагіна Г. - Релігійна мораль та політична доцільність під час виборів 2006 (2006)
Здіорук С. - Юридичні та політичні механізми врегулювання державно-церковних відносин в Україні (2006)
Друзенко Г. - Події року 2005 у державно-релігійних взаєминах: юридичний аналіз (2006)
Пивоварський О. - Динаміка змін релігійної мережі і удосконалення державноконфесійних відносин на Житомирщині (2006)
Єленський В. - Держава та релігійні інституції в Україні до і після Помаранчевої революції: політичний дискурс (2006)
Юраш А. - Парламентські вибори 2006 року: аспект загальних проблем політикорелігійної взаємодії (2006)
Колодний А. - Політичні партії України в контексті міжконфесійних відносин (2006)
Зуєв П. - Вибори минають, партії народжуються і вмирають, а Церква залишається (2006)
Яроцький П. - Відношення українських церков і релігійних організацій до розбудови громадянського суспільства (2006)
Гудзик К. - Нова національна доктрина Москви і Україна (2006)
Кралюк П. - Конфесійний конфлікт в Острозі у просторі загальноукраїнської ситуації, Хаврук Я. (2006)
Докаш В. - Принципи взаємовідносин держави і церкви в соціальних доктринах протестантів: правовий аспект (2006)
Решетніков Ю. - Євангельські віруючі та політика (2006)
Титаренко В. - Взаємовплив політики і релігії в діяльності харизматичних церков (2006)
Хазир-Огли Т. - "Декларація мусульман Європи" – шлях до діалогу (2006)
Васін М. - Законодавчі ініціативи 2005 року в сфері свободи совісті та діяльність релігійних організацій (2006)
Яворський В. - Аналіз закону України про внесення змін до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (2006)
Гаврілова Н. - Державно-церковні відносин в оцінках молодого покоління (2006)
Васін М. - Держава ускладнює реєстрацію релігійних організацій (2006)
Агеєв В. - Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації 1991 р." з точки зору індивіда та малих релігійних груп (2006)
Небожук Р. - Церковно-державні відносини в галузі освіти в Україні (2006)
Бабій М. - Загальноосвітня конфесійна школа: проблемні питання створення й буття (2006)
Коваленко Л. - До проблем релігійної освіти в світській державі (2006)
Друзенко Г. - Реституція як відновлення історичної справедливості (2006)
Огляд порушень права на свободу совісті і віросповідання 2005 року (2006)
Ситуативний коментар релігійних аспектів з Послання і Доповідей Президента України Віктора Ющенка (2006)
Кондратов В. Т. - Фундаментальная метрология. Магнитополевая теория измерений с использованием явления переноса энергии и информации сквозь материал или вещество. Часть 2.. Атрибуты магнитополевых эффектов (2018)
Кондратов В. Т. - Фундаментальная метрология. Магнитополевая теория измерений с использованием явления переноса энергии и информации сквозь материал или вещество. Часть 2.1. Условия проявления магнитополевых эффектов и явлений (2018)
Вышинский В. А. - Источник массы вещества (2018)
Шандиба О. Б. - Енергоефективність процесу кристалізації гранул карбаміду в Грануляційних баштах (2018)
Олейник О. Ю. - Метод контроля интенсификации тепломассобменных газожидкостных процессов виброчастотным методом (2018)
Левинський О. С. - Експериментальне дослідження температури об’єкта приладами інфрачервоної техніки, Голофєєва М. О. (2018)
Троцишин І. В. - Дослідження моделі ацп паралельного типу та ацп послідовного наближення на принципах методу коінциденції (2018)
Громоздин В. В. - Рамочная антенна с двухточечным возбуждением (2018)
Pavlenko P. M. - Technology of acceptance of administrative decisions on the stage of technical preproduction, Tretiak V. V., Tolbatov A. V., Smolarov G. A., Tolbatov V. A. (2018)
Kropachev A. V. - Main aspects of the modern information systems hardware resources virtualization methodology, Zuev D. O. (2018)
Zuev D. O. - Analysis of information systems security algorithms based on clustering methods, Kropachev A. V., Usov A. Y., Mostovshchikov D. N. (2018)
Гненний А. П. - Інтернет речей, як головний чинник впровадження іт-технологій на сучасному підприємстві, Гордієнко Ю. Г. (2018)
Івановська К. О. - Дослідження онкоклітин за допомогою оптоелектронної системи, Богомолов М. Ф. (2018)
Мариніч А. Г. - Застосування мікросмужкових структур в якості фільтрів в мікросистемній техніці, Богомолов М. Ф. (2018)
Tolbatov A. V. - Using blockchain technology for e-learning, Agadzhanova S. V., Viunenko O. B., Tolbatov V. A. (2018)
Chuprina M. A. - Information and analytical sustention of the transformation process of the management system of development of the ukrainian industry strategic potential, Shekhovtsova I. A., Tolbatov A. V. (2018)
Барченко Н. Л. - Оцінка алгоритмів діяльності людини-оператора в модульних системах електронної навчання (2018)
Клещов Г. М. - Системно-структурні рівні штамп - напівфабрикатів в метрологічному забезпеченні кібер-фізичній системі виготовлення деталей штампів (2018)
Толбатов А. В. - Аналіз особливостей виробництва спредів, Понпа В. В., Толбатова О. О. (2018)
Вышинский В. А. - Источник магнитной массы вещества (2018)
Tykhonova O. V. - The maxflow problem analysis on free-oriented network graph (2018)
Вісімнадцята міжнародна науково-технічна конференція "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах" (ВОТТП-18-2018) (2018)
Кондратов В. Т. - Теория избыточных и сверхизбыточных измерений: сверхизбыточные измерения сопротивления резисторов и резистивных сенсоров. Сообщение 2 (2017)
Вышинский В. А. - Единицы информации, как меры неоднородности распределения материи на нано уровне существования материи (2017)
Зайцев Є. О. - Перетворювач інформаційних сигналів для гібридних оптоелектронних вимірювачів переміщень, Левицкий А. С., Жукинський І. М., Кромпляс Б. А. (2017)
Одегов Н. А. - Инвариантность симметрии оптических импульсов (2017)
Кучеренко О. К. - Методы коррекции неоднородности чувствительности инфракрасных матричных приемников, Опич А. В. (2017)
Азаренко Е. В. - Разработка математической модели радиолокационного обнаружения и идентификации людей и других опасных целей на подходах к охраняемым объектам критической инфраструктуры в стандартных условиях, Бородина Н. А., Гончаренко Ю. Ю., Касаткина Н. В., Лазаренко С. В., Рыбка Е. А. (2017)
Гетьман И. А. - Определение зависимости уровня выделения энергии при фиксированном уровне нагрузки для установки электрофизической обработки токопроводящих материалов, Держевецкий В. В. (2017)
Толбатов А. В. - Теоретичні основи розробки економіко-математичної моделі аналізу бізнес-процесів на промислових підприємствах, В’юненко О. Б., Толбатова О. О., Шеховцова І. А., Толбатов В. А. (2017)
Коваленко Ю. Б. - Аналіз надійності функціонування програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем, Рибалка Л. П., Бурлака М. В. (2017)
Лабжинський В. А. - Базові підходи та особливості використання хмарних, туманних і росистих обчислень (2017)
Мехтиева Б. Г. - Моделирование процесса сброса шамкирского водохранилища (2017)
Тимашова Л. А. - Интеллектуализация производственной менеджерской деятельности и ситуационного управления, Лещенко В. А., Морозова А. И., Таран Л. Ю. (2017)
Tolbatova O. O. - Analysis of the relevant problems of food production sphere, Marenkova T. I., Shekhovtsova I. A. (2017)
Пасько Н. Б. - Автоматизація розрахунків балансу гумусу та поживних речовин в грунті, Толбатов А. В., В‘юненко О. Б., Ковальов Р. С., Шеховцова І. А. (2017)
Tolbatov A. V. - Business processes management at machine-building enterprise, Tolbatova O. O., Shekhovtsova I. A., Tolbatov V. A. (2017)
Дивизинюк М. М. - Подходы к разработке математической модели защиты людей от поражающих факторов радиоактивного и химического загрязнения атмосферы во временных укрытиях в населенных пунктах, Качур Т. В., Мирошник О. М., Рыжкин А.С. (2017)
Клещов Г. М. - Генетичні фрагменти наукових основ астпп в кібер - фізичній системі виготовлення деталей штампів в умовах "бережливого" виробництва (2017)
Проценко М. Б. - Принцип построения широкодиапазонной антенны на основе двухточечного рамочного излучателя (2017)
Савчук Т. О. - Удосконалений метод прогнозування рівня безробіття, Соловей В. Ю. (2017)
Савчук Т. О. - Прогнозування відвідувань супермаркетів за допомогою регресійного аналізу, Бистрик М. В. (2017)
Сагайда П. И. - Категориально-онтологическое моделирование интеллектуальной обработки данных для математического обоснования результатов инженерии знаний (2017)
Оргиян А. А. - Математическая модель рациональных режимов резания токарной обработки в MathCad, Стрельбицкий В. В., Ткаченко Б. О. (2017)
Chepok A. O. - Through it-education to the future, Yevtushenko N. І. (2017)
Троцишин І. В. - Новітні технології та прецизійні вимірювальні перетворення радіосигналів та перспективи їх використання (2017)
Вступне слово головного редактора (2018)
Филипович Л. - Актуалізація сімейних цінностей в постсекулярну добу: виклики для Держави і Церкви (2018)
Ліпіч Л. - Сім'я та сімейні цінності в умовах трансформації традиційних соціальних інститутів (2018)
Бодак В. - Релігійна обрядовість і сімейні цінності: єдність минулого і сьогодення (2018)
Саннікова Т. - Свобода особистості та турбота про інших в дискурсі сімейних цінностей (2018)
Яроцький П. - Проблеми шлюбу і сім'ї та інноваційна роль жінки в Католицькій церкві (2018)
Спис О. - Досвід протестантських церков України в подоланні родинних криз (2018)
Тищенко А. - Імплементація християнських сімейних цінностей в харизматичних церквах в Україні (на прикладі церкви "Нове покоління") (2018)
Ювсечко Я. - Сімейні цінності у віровченні і практиці синтетичних неорелігій: новий підхід чи синкретизм? (2018)
Арістова А. - Християнські візії гомосексуалізму: нові дебати старих церков (2018)
Добродум О. - Релігійна соціалізація у віртуальному кібер-просторі (2018)
Звернення учасників конференції (2018)
Автори журналу (2018)
Паращенко Л. І. - Специфіка економічних механізмів управління освітою, Одарчук К. М. (2019)
Терон І. В. - Оцінювання розвитку внутрішнього ринку праці у контексті безпеки та інклюзивності економічного зростання (2019)
Філатов С. А. - Вплив міжнародних транспортних коридорів на розвиток інфраструктури України, Єрусланов А. А. (2019)
Августин Р. Р - Стимули та інструменти детінізації підприємництва: секторальний аспект, Демків І. О. (2019)
Denisenko N. - The essence and role of investment business planning in modern economic conditions, Shaposhnikova O., Budiakova О. (2019)
Шепелюк В. А. - Порядок формування інформації щодо корпоративних прав у фінансовій звітності підприємства (2019)
Зайченко В. В. - Декомпонування технологічної конкурентоспроможності економіки в аспектах її оцінювання та забезпечення (2019)
Коваль Я. С. - Державний інструментарій ідентифікації ризиків, як елемент попередження негативного впливу на економічний стан банківської системи (2019)
Шапоренко О. І. - Вплив державного управління на економіку: аналіз поглядів та роль знань, Фарзалієв Е. Е. (2019)
Штець Т. Ф. - Світовий досвід впровадження механізмів державного регулювання розвитку сектора цифрової економіки (2019)
Данченко О. Б. - Забезпечення ефективного управління якістю діяльності підприємства торгівлі через використання концепції TQM, Бєлова О. І., Сафар Х. М. (2019)
Васенко В. К. - Принципи менеджменту та їх вплив на формування понятійного апарату (2019)
Гаман П. І. - Впровадження концепції керування підприємством, як засіб забезпечення ефективності діяльності підприємства, Гаман Н. О. (2019)
Jalal E. - Implementing management information systems (MIS) for administration of higher technical institutes in Libya (2019)
Жосан Г. В. - Сучасні тенденції формування ефективної системи оцінки персоналу на підприємстві, Кириченко Н. В. (2019)
Naumova O. - Influence of external view of packaging goods on personal behavior of buyer, Babenko A. (2019)
Сумбаєва Л. П. - Коледжі в системі національної освіти – шлях становлення та реформ (2019)
Мігус І. П. - Механізм захисту акціонерних товариств від недружнього поглинання при публічній емісії акцій на фондових біржах (2019)
Белоусова І. А. - Методологічні засади посилення економічної безпеки України в контексті формування продовольчої безпеки (2019)
Герасименко О. М. - Шахрайства у вітчизняних компаніях: види, фактори виникнення, професійні схеми та заходи боротьби (2019)
Козаченко Г. В. - Загроза діяльності підприємства як імперативне поняття економічної безпекології мікрорівня, Погорелов Ю. С. (2019)
Літвін Н. М. - Класифікація актуальних загроз економічній безпеці держави в контексті кризових тенденцій національної економіки, Ciчиокно Г. Б. (2019)
Слатвінський М. А. - Оцінювання ефективності інвестицій в розвиток системи інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки (2019)
Терехов В. І. - Економічна безпека в системі лізингових операцій (2019)
Токар В. В. - Інвестиційна безпека в умовах фінансової глобалізації, Ткаленко С. І. (2019)
Boiko O. - The basic principles of innovative development of priority sectors of the processing industry of Ukraine (2019)
Цюцюпа С. В. - Вплив конкуренції на інноваційну діяльність підприємства (2019)
Вікторов Б. В. - Соціально-економічна сутність мережевих підприємств (2019)
Жосан Г. В. - Визначення місця формальних організацій в теорії бірюзових організацій, Кириченко Н. В. (2019)
Паращенко Л. І. - Освітня послуга як "організаційна молекула" механізмів управління освітою, Одарчук К. М. (2019)
Бусарєва Т. Г. - Корпоративна глобалізація знань (2019)
Кузьменко О. В. - Розвиток України в умовах глобальних інформаційних трансформацій світової економіки, Мусульбес К. O. (2019)
Лойко Д. М. - Динаміка структурних зрушень кількості працівників у споживчому секторі економіки України (2019)
Мошляк І. О. - Інвестиційний клімат в Україні та напрями його покращення (2019)
Гевчук А. В. - Внутрішній контроль обліку розрахункових операцій на підприємстві (2019)
Шепелюк В. А. - Дисконтування як фінансовий інструмент вартісної оцінки об'єктів обліку: проблеми реалізації в умовах МСФЗ, Юнацький М. О. (2019)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Сучасні підходи до проблем реформування антикорупційних державних органів в Україні (2019)
Сак Ю. А. - Систематизація наукових підходів до проблеми політикоадміністративного реформування системи публічного управління (2019)
Кириченко О. С. - Реалізація структурної політики держави та її промислового розвитку в контексті забезпечення економічної безпеки (2019)
Рокоча В. В. - Місце економічної дипломатії в системі економічної безпеки держави, Горбачук О. І. (2019)
Шапоренко О. І. - Механізми державного регулювання зовнішньої трудової міграції (2019)
Алькема В. Г. - Реінжиніринг бізнес-процесів логістичного комплексу компанії (2019)
Денисенко М. П. - Зарубіжний досвід управління персоналом, Будякова О. Ю., Волощук Ю. В. (2019)
Панченко В. А. - Управління кадровим потенціалом торгового підприємства в умовах кризового стану, Панченко О. П. (2019)
Сумбаєва Л. П. - Сучасний стан розвитку коледжів в Україні та їх фінансування (2019)
Черненко О. В. - Застосування коучинг-методу в системі управління персоналом торгової організації для підвищення продуктивності праці (2019)
Данченко О. Б. - Основні аспекти управління якістю діяльності підприємства торгівлі, Бєлова О. І., Сафар Х. М. (2019)
Вінська О. Й. - Впив посилення жіночого представництва на політичній арені на економічну гендерну рівність у країнах причорноморського регіону, Токар В. В. (2019)
Мігус І. П. - Особливості здійснення ІРО на зарубіжних фондових біржах (2019)
Алімпієв Є. В. - Оцінка стану економічної безпеки за змінами макроекономічної рівноваги (2019)
Белоусова І. А. - Пріоритетні напрямки удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової складової системи економічної безпеки підприємств, Сугак Т. О. (2019)
Живко З. Б. - Освіта в системі національної безпеки країни, Кухарська Л. В. (2019)
Коваль Я. С. - Вдосконалення інформаційно-аналітичної системи економічної безпеки банків на державному рівні (2019)
Цюцюпа С. В. - Забезпечення економічної безпеки підприємства під впливом конкурентного середовища (2019)
Федорак В. І. - Сучасні тенденції інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості в умовах глобалізації (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Vari S. G. - The sisyphus effect (2019)
Kobylinska L. - Targeting of the pro-oxidant-antioxidant balance in vitro and in vivo by 4-thiazolidinone-based chemotherapeutics with anticancer potential, Klyuchivska O., Lesyk R., Stoika R. (2019)
Chernyshenko V. - Preparation of highly-concentrated autologous platelet-rich plasma for biomedical use, SHteinberg K., Lugovska N., Ryzhykova M., Platonova T., Korolova D., Lugovskoy E. (2019)
Finiuk N. S. - Apoptosis induction in human leukemia cells by novel 2-amino-5-benzylthiazole derivatives, Ivasechko I. I., Klyuchivska O. Yu., Ostapiuk Yu. V., Hreniukh V. P., Shalai Ya. R., Matiychuk V. S., Obushak M. D., Babsky A. M., Stoika R. S. (2019)
Paryzhak S. Ya. - Interaction of 4 allotropic modifications of carbon nanoparticles with living tissues, Dumych T. I., Peshkova S. M., Bila E. E., Lutsyk A. D., Barras A., Boukherroub R., Szunerits S., Bilyy R. O. (2019)
Chernyshenko V. - Blood coagulation parameters in rats with acute radiation syndrome receiving activated carbon as a preventive remedy, Snezhkova E., Mazur M., Chernyshenko T., Platonova T., Sydorenko O., Lugovskoy E., Nikolaev V. (2019)
Young Scientists Conference Modern Aspects of Biochemistry and Biotechnology – 2019 (Palladin Institute of Biochemistry, National Academy of Sciences of Ukraine, 21-22 March, 2019, Kyiv) (2019)
Пукало М. І. - Підготовка фахівців з ремонту та обслуговування електромобілів в Україні, Пороховський Ю. В. (2019)
Кордонова А. В. - Теоретичні засади підготовки майбутніх політологів до професійної діяльності англійською мовою (2019)
Козаченко О. М. - Діалог як предмет навчання та його роль у процесі спілкування (2019)
Маліновська Н. В. - Гра як засіб формування навичок письма у дітей передшкільного віку (2019)
Кудрявцева О. А. - Педагогічні умови модульно-рейтингового оцінювання якості педагогічних знань майбутніх вихователів (2019)
Кьон Н. Г. - Подолання сценічно-психологічного бар’єру в магістрантів у процесі їхньої вокальної підготовки, Цуй Шилін (2019)
Зайцева А. В. - Онтопсихологічні аспекти художньої комунікації в контексті парадигмальних змін у системі сучасної мистецької освіти, Козир А. В. (2019)
Синевич І. С. - Структура та зміст квазіпрофесійного досвіду (2019)
Іванова О. А. - Методи спрямування фахівця сфери послуг до активності у процесі фахової реалізації (2019)
Манченко Т. О. - Формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів фізики в сучасному освітньому просторі, Маріна М. С., Тадеуш О. Х. (2019)
Хачатрян Р. Х. - Симуляційний центр як стратегічний інструмент підвищення якості освіти у медичному закладі вищої освіти: практичний аспект дослідження, Авагімян А. А. (2019)
Шевченко А. С. - Методика формування вокально-джазової культури підлітків на заняттях з естрадного співу, Лобова О. В. (2019)
Княжева І. А. - Стан сформованості методичної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2019)
Кушніренко А. С. - Сутність та структура творчих здібностей майбутніх кваліфікований робітників сфери послуг (2019)
Ван Лу - Педагогічні умови підготовки майбутніх викладачів музичного мистецтва до формування художньо-естетичного світосприйняття школярів (2019)
Кічук Я. В. - Інтеркультурологічна компетенція фахівця з міжнародної економіки: параметр здатності до дипломатії (2019)
Щекотиліна Н. Ф. - Модель підготовки майбутніх учителів фізичної культури до індивідуальної роботи з учнями в умовах інклюзії (2019)
Русалкіна Л. Г. - Мотиваційні чинники англомовної професійної підготовленості майбутніх лікарів (2019)
Кондратов В. Т. - Фундаментальная метрология: теория структурного анализа уравнений избыточных и сверхизбыточных измерений. Сообщение 4 методология повышения точности обработки округленных данных (2017)
Вышинский В. А. - Роль фотонов в формировании свойств вещества (2017)
Юсифов С. И. - Исследование влияния скорости течения на частоту колебаний трубчатого резонатора вибрационно-частотного плотномера жидкости, Мамедов Дж. Ф., Гусейнов Т. К., Амирасланов Б. К. (2017)
Левинський О. С. - Система вимірювання температури на основі бесконтактного методу вимірювання, Голофєєва М. О., Богданова П. О., Дойжа М. І. (2017)
Кулиева А. И. - Определение и коррекции динамической погрешности при измерении усилий на полированном штоке глубинно-насосной установки нефтяных скважин (2017)
Клещов Г. М. - Еволюція метрологічного забеспечення приладами виміру геометричних параметрів деталей штампів (2017)
Рудик А. В. - Спосіб визначення параметрів руху об’єкта на кінцевому інтервалі часу (2017)
Білинський Й. Й. - Ультразвуковий метод та засіб вимірювання густини нафтопродуктів, Огородник К. В., Стоян Н. А. (2017)
Пастушенко В. С. - Информационно-вычислительная система проектирования технологического процесса утилизации углекислого газа в метанол и системы его автоматизации, Стопакевич А. А., Стопакевич А. А. (2017)
Зайцев Є. О. - Повірка/калібрування зразкової лінії затримки для вимірювачів висоти хмар, Латенко В. І., Логвиненко І. В., Миронов Р. Д. (2017)
Бондаренко О. В. - Дослідження опору глибинного заземлювача в багатошаровій землі у порівнянні з вертикальним багатоелектродним заземленням, Старенький І. В., Старенька І. Р. (2017)
Гончаренко Ю. Ю. - Методика оценки эффективности радиолокационного поиска опасных целей, Камышенцев Г. В., Коноваленко Н. В., Лазаренко С. В. (2017)
Бортник Г. Г. - Пристрій первинного оброблення радіосигналів, Коваленко А. В., Тищенко А. В. (2017)
Гетьман И. А. - Исследование параметров установки электрофизической обработки токопроводящих материалов, Держевецкий В. В., Гончаренко С. В. (2017)
Осадчук О. В. - Перетворювач магнітного поля на основі магніточутливого діода та активно – індуктивного елемента, Мартинюк В. В., Крилик Л. В., Жагловська О. М. (2017)
Яцків Н. Г. - Перспективи використання технології блокчейн в мережі інтернет речей, Яцків С. В. (2017)
Бачинський М. В. - Обгрунтування вибору методології проектування інформаційної системи (2017)
Віткін Л. М. - Методика визначення якісних показників програмного забезпечення засобів вимірювальної техніки, Кузь М. В., Андрейко В. М. (2017)
Babych Y. - Simulation algorithm for implicit authentication of the user of the mobile device based on fuzzy inference system, Babych N., Holofieieva M. (2017)
Коваленко Ю. Б. - Структура процесу проектного моделювання інформаційної мікропроцесорної системи збору і обробки даних датчиків (2017)
Реутська Ю. Ю. - Підвищення ефективності паралельних обчислень з використанням графічного процесора та платформи cuda (2017)
Chepok A. O. - Ab initio modeling of thermodynamics of a fruit tree flower: the first stage of the model AB INITIO, Yevtushenko N. І. (2017)
Кривоносов В. Е. - Критерии диагностики винтовых соединений в ультра-звуковой томографической аппаратуре, Злепко С. М., Вирозуб Р. М., Барановский Д. М. (2017)
Злепко С. М. - Метод інформаційної підтримки професійної діяльності працівників служби надзвичайних ситуацій (СНС), Тимчик С. В., Козоріз О. С., Барановський Д. М. (2017)
Титова Н. В. - Принципи побудови автоматизованої системи управління інкубаційним процесом в рибоводстві, Павлов С. В., Злепко С. М.. (2017)
Богомолов Н. Ф. - Компютерна модель аналізу статистичних та кореляційних характеристик спекл-інтерферограф, Троц А. А. (2017)
Головня В. М. - Розробка давача реєстрації розсіяного лазерного променю від компонентів рідини (2017)
Савенко Я. В. - Дослідження інтегрованої методології створення радіотехнічних систем для медичних застосувань методом функцій переваг (2017)
Пунченко Н. О. - Перевага повірки засобів вимірювальної техніки та перехід до калібрування (2017)
Афонин И. Л. - Ненаправленная в азимутальной плоскости антенна для телекоммуникационных систем, Головин В. В., Тыщук Ю. Н. (2017)
Казымов Н. М. - Нечеткая система автоматической настройки уровня амплитуды колебаний вибрационого плотномера, Абдулова Н. А., Гусейнов Т. К., Фархадов З. И. (2017)
Німець Н. М. - Щодо наукового обґрунтування екологічно безпечного повернення у пласт супутньо-пластових вод нафтогазоконденсатних родовищ з одержанням йоду, Мельник А. П. (2017)
Tolbatov A. V. - Development concept modeling of business processes of modern industrial enterprises in terms of theoretical and legal approaches to the analysis information security, Tolbatov V. A. (2017)
Стрельбицкий В. В. - Экспериментальное исследование влияния амплитуды колебаний контейнера на шероховатость поверхности деталей из сплава д16 при виброударной обработке (2017)
Тараненко Ю. К. - Применение байесовских методов при обработке сильно зашумленных результатов измерений, Олейник О. Ю. (2017)
Chepok A. O. - Computer science as the master key for transdisciplinary education: from one’s practical teaching experience, Yevtushenko N. І. (2017)
Захарченко Н. В. - Эффективность двухсимвольных ансамблей в симплексных системах на базе корректирующих таймерных сигнальных конструкций, Кильдишев В. Й., Голев Д. В., Толкачев А. В. (2017)
Клекотюк В. О. - Пристрій голосової ідентифікації особи в системах контролю доступу, Дюжаєв Л. П. (2017)
Семенов А. О. - Транзисторні генератори детермінованого хаосу за схемою копитця (2017)
Петришин М. Л. - Порівняння методів перетворення форми інформації з нелінійним заповненням в двійковій системі числення (2017)
Богомолов М. Ф. - Аналіз математичної моделі еритроциту за допомогою теорії т-матриць, Стародуб О. В. (2017)
Троцишин І. В. - Теорія та практика фазочастотних вимірювань і перетворень радіосигналів і новітні принципи та методологія побудови цап-ацп нового покоління, Шокотько Г. Ю., Троцишина Н. І., Юшкевич Є. В., Войтюк О. П. (2017)
Федорончук М. М. - Конспект родини Fabaceae у флорі України. IV. Підродина Faboideae (триби: Cicereae, Trifolieae, Lupulineae, Crotularieae, Genisteae) (2019)
Дармостук В. В. - До вивчення ліхенофільної мікобіоти України: рід Zwackhiomyces (Xanthopyreniaceae,Collemopsidiales) (2019)
Kučera P. - Syntaxonomical classification of wet woodlands with Picea abies in Slovakia (2019)
Придюк М. П. - Нові та рідкісні для України таксони родів Conocybe і Pholiotina (Bolbitiaceae, Basidiomycota) (2019)
Mustafabayli E. H. - New records of mushrooms for the mycobiota of Azerbaijan, Aghayeva D. N. (2019)
Фокшей С. І. - Рідкісні види макроміцетів з урочища Каменистий (Національний природний парк "Гуцульщина"), Держипільський Л. М. (2019)
Демченко Е. М. - Нові для України види хітридієвих грибів (Chytridiomycota), що паразитують на водоростях (2019)
Альбота С. М. - Лінгвістична маніпуляція: поняття та типи (2019)
Безбородих І. С. - Лексико-стилістичні засоби вираження іронії у романах Е. М. Ремарка, Левицька Н. В. (2019)
Бордюк Л. В. - Практика перекладу крізь призму міжкультурної комунікації (англійська↔українська мови) (2019)
Вербиненко Ю. І. - Користувацький інтерфейс Oxford English Dictionary як інструмент лінгвістичних досліджень (2019)
Гавриш М. М. - Аналіз невербальної поведінки комунікантів у ситуаціях ситуативного домінування (2019)
Гірняк О. Г. - Підходи до розуміння поняття "емотивна лексика" в сучасній лінгвістиці (2019)
Грицева А. П. - Cловесные оппозиции лексической системы современного русского язика, Хади Б. (2019)
Грязнухіна Т. О. - Феноменологічний підхід до вивчення семантики відносних прикметників та способу представлення її в електронному тлумачному словнику, Любченко Т. П., Олександрук І. В. (2019)
Гула Л. І. - Назви учасників торговельно-економічних відносин в українській лексиці XIV – XVIII ст. (2019)
Дмитрошкін Д. Е. - Внутрішня семантика біномних композитних номінантів американського спортивного дискурсу (2019)
Дружбяк С. В. - Відтворення стилістично маркованих одиниць у німецькому перекладі роману Сергія Жадана "Інтернат" (2019)
Дужа-Задорожна М. П. - Особливості укладання галузевих словників (на прикладі німецько-українського словника соціальної педагогіки/соціальної роботи) (2019)
Заболотна О. Р. - Семантика протесту проти патріархального дискурсу в романі Сильвії Плат "The Bell Jar" (2019)
Завальська Л. В. - Демонстративні комунікативні тактики в політичних ток-шоу (2019)
Загнітко А. П. - Комунікативний і дискурсивний простір мовної особистості Івана Франка (2019)
Іванченко М. Ю. - Мовні засоби актуалізації розголосу в сучасній англійській мові (2019)
Карамишева І. Д. - Функційні особливості військово-політичних евфемізмів у сучасних українсько- та англійськомовних ЗМІ, Назарчук Р. З., Вербовська Ю. Р. (2019)
Карамишева І. Д. - Ідіоматичність ділового дискурсу сучасної англійської мови (на матеріалі підручників "Market Leader"), Рішняк Г. М. (2019)
Кісельова А. А. - Хештег як ключовий елемент медіатексту у соціальних мережах (2019)
Кондратенко Н. В. - Дебати як мовленнєвий жанр українського політичного дискурсу (2019)
Корпусова М. С. - Вербальні засоби привернення уваги читачів соціальної мережі Інстаграм (2019)
Кулина О. В. - Роль синтаксичних структур координації в текстах заповітів (на матеріалі англійських заповітів ХІХ – початку ХХІ століть), Гриців Н. М. (2019)
Кутуза Н. В. - Психологічні аспекти комунікативного впливу: теоретичні виміри (2019)
Лисак Г. О. - Утворення нових номінативних одиниць в сучасній англійській мові під впливом інноваційних технологій (2019)
Лотоцька Н. Я. - Дослідження колокацій у сучасному мовознавстві: корпусно-статистичний підхід (2019)
Мамич М. В. - Гендерні стереотипи у дозвільно-розважальних медіатекстах на сторінках жіночого журналу "Жінка" (2019)
Невська Ю. В. - Вербалізація емпатії в листуванні М. Куліша з І. Дніпровським (2019)
Олійник Л. В. - "Книга души, нарицаемая злото" в контексті проповідницької прози Петра Могили (2019)
Орловська О. В. - Класифікація пареміологічних констант у фразеології на матеріалі зоонімів і фітонімів (2019)
Перхач Р.-Ю. Т. - Полікультурний простір крізь призму лінгвокультурлогії, Флис О. А., Шийка Ю. І. (2019)
Полюжин М. М. - Про антропоцентричну парадигму фразеологічних досліджень (2019)
Поповський А. М. - Чи перевелися перевертні? (2019)
Приймак І. В. - Епістолярний дискурс В. Гнатюка (на матеріалі архівних джерел) (2019)
Рудик І. М. - Лексичні засоби позначення болю в сучасній англійській мові (2019)
Руснак В. І. - Тропотвірні особливості зоосемічних фразем в англійській та українській мовах (2019)
Садовець О. В. - Особливості лексичного наповнення текстів сучасної англомовної преси (2019)
Станіславова Л. Л. - Асиметричні антоніми в українських афористичних текстах (2019)
Стасюк Л. С. - Гендерний аспект інтимного спілкування (2019)
Таран О. С. - Арго – жаргон – сленг – загальний сленг (2019)
Томарєва Н. O. - Деякі особливості перекладу латинських висловів із прикметниками та дієприкметниками у фармацевтичній термінології, Харитонова Н. В. (2019)
Торчинський М. М. - Кількісна характеристика власних назв об’єктів живої природи (2019)
Умрихіна Л. В. - Онтологія імператива як модального значення (2019)
Царалунга І. Б. - Синтаксичні особливості Вижвівської актової книги XVII ст. (2019)
Черниш Л. З. - Функціонально-комунікативні особливості іронії як стилістичного прийому у творчості Йозефа Рота (2019)
Ющишина О. М. - Екстралінгвальні фактори, які впливали на формування антропонімії Центральної Хмельниччини (2019)
Янісів М. П. - Стратегія і тактика аргументації як основа формування іншомовної дискусійної компетенції, Іщук М. М. (2019)
Янчишин А. М. - Денотатно-номінативна структура власних назв транспортних засобів (2019)
Bilyk V. - Organization and diagnostics of future psychologists individual work in the process of study science subjects disciplines at higher educational institutions (2017)
Zdanyuk V. - Voraussetzungen und Ziele der Sportmassage, Zdanyuk Т. (2017)
Żygulowa E. - Współczesne poglądy na wpływ środków kultury fizycznej na przebieg ciąży, Gerasymenko S. (2017)
Авінов В. Л. - Соматичний тип конституції як критерій індивідуалізації фізкультурно-оздоровчих занять, Гуска М. Б. (2017)
Алєксєєв О. О. - Педагогічні принципи викладання настільного тенісу у ВНЗ, Райтаровська І. В. (2017)
Бабич Т. М. - Прикладна фізична культура у патріотичному вихованні студентської молоді (2017)
Бабюк С. М. - Значення організованої рухової діяльності у фізичній підготовці дітей старшого дошкільного віку під час занять з фізичного виховання (2017)
Бабюк Т. Й. - Шляхи ефективного формування здорового способу життя дітей з використанням принципу наступності між дошкільною та початковою ланками освіти (2017)
Балацька Л. В. - Характеристика організаційних форм покращення моторної функції дітей 3-5 років у процесі фізичного виховання, Григоришина Т. Б., Ніколайчук О. П. (2017)
Боднар А. О. - Олімпійська освіта: сутність та понятійне тлумачення (2017)
Боднар А. О. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до олімпійської освіти молодших школярів, Солопчук Д. М. (2017)
Брадик Г. М. - Роль муниципального учреждения "управление физической культуры, спорта и туризма" в развитии физической культуры, Гуцу В. Ф. (2017)
Бутов Р. С. - Динаміка показників кардіораспіраторної системи у слабозорих дітей 13-15 років до і після проведення реабілітаційних заходів, Лозінский С. В., Лозінський О. С. (2017)
Гамалицкий К. В. - Характеристика системы подготовки по академической гребле к соревнованиям, Гамалицкая Г. М. (2017)
Герасименко С. Ю. - Оцінка рівня фізичної підготовленості учнів 9-х класів, Жигульова Е. О. (2017)
Гоншовський В. М. - Особливосіт побудови занять з оздоровчої ходьби та бігу, Вергуш О. М. (2017)
Горбенко М. І. - Велотуризм як спеціалізований вид туризму в Україні (2017)
Гордєєва Є. В. - Шляхи первинного відбору у групу початкової підготовки в секцію з баскетболу (2017)
Гордієнко О. І. - Атлетична гімнастика як вид самостійних занять фізичною культурою в групах силової підготовки (2017)
Деркаченко И. В. - Водная среда как один из факторов успешной подготовки кикбоксеров на предсоревновательном этапе, Кольцов Д. А. (2017)
Дробний П. Д. - Досягнення українських волейболістів-пляжників (U18–U23) на міжнародній арені, Козак Є. П. (2017)
Заікін А. В. - Основні аспекти виховання здорового способу життя підлітків в умовах дитячо-юнацької спортивної школи (2017)
Закопайло С. А. - Теоретико-методичні основи застосування елементів силових видів спорту у процесі фізичного виховання для студентів педагогічного профілю (2017)
Иванькова Ю. А. - Психологическое сопровождение гандболистов (2017)
Капсомун Н. Г. - Карта компетенций как инструмент оценки качества образования будущих учителей физической культуры (2017)
Кириченко Т. Г. - Особливості побудови тренувального процесу спортсменів-пауерліфтерів різної спортивної кваліфікації (2017)
Кириченко Т. Г. - Характеристика факторів оптимізації управління підготовкою спортсменів у сучасному пауерліфтингу (2017)
Китикарь О. В. - Теоретические аспекты формирования эмоциональной культуры будущих педагогов по физической культуре (2017)
Клюс О. А. - Моделювання оптимального фізичного навантаження молодших школярів в процесі фізичного виховання, Скавронський О. П. (2017)
Коваль О. Г. - Контроль та самоконтроль за станом здоров'я студентів на заняттях з фізичної культури (2017)
Козак Є. П. - Використання оздоровчих фізичних вправ на статичну витривалість та окремих груп м'язів учнів старших класів, Плахтій Д. П. (2017)
Кузьменко І. О. - Розвиток фізичних якостей школярів старщих класів (2017)
Кучинська І. О. - Здоровий спосіб життя студентської молоді: потреби й ціннісні орієнтири (2017)
Ладиняк А. Б. - Адаптаційні реакції організму спортсменів в умовах природної гіпоксії, Ліщук В. В. (2017)
Мазур В. А. - Орієнтація та спортивний відбір дітей для занять легкоатлетичними видами в яких проявляються швидкісно-силові здібності, Гурман Л. Д. (2017)
Максимова К. В. - Актуальні питання збереження та зміцнення здоров'я студенток 17-21 років вищих навчальних закладів за рахунок фізкультурно-оздоровчих фітнес-занять, Мулик К. В. (2017)
Мамешина М. А. - Рівень фізичного здоровья учнів 7-8-х класів під впливом багаторівневої системи фізичних вправ диференційованого навчання, Масляк І. П. (2017)
Марчук В. М. - Особливості організації проведення змагань зі спортивної акробатики, Марчук Д. В. (2017)
Мисів В. М. - Експериментальна перевірка ефективності системи підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до соціальної адаптації школярів з церебральним паралічем, Юрчишин Ю. В. (2017)
Мисів В. М. - Зміст і форми підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до забезпечення соціальної адаптації школярів з церебральним паралічем, Юрчишин Ю. В. (2017)
Михальський А. В. - Фізична терапія при хронічних гастритах, Христич Т. М., Михальська Ю. А. (2017)
Молєв В. П. - Фізична реабілітація при негоспітальній пневмонії (2017)
Одайник В. В. - Реалізація методики розвитку координаційних здібностей студентів засобами баскетболу у фізичному вихованні (2017)
Окіпняк Д. А. - Методика формування професійної компетентності у майбутніх фахівців із розмінування, Окіпняк А. С., Зубаль М. В. (2017)
Омельяненко І. О. - Стан соціально-психологічної та фізичної адаптованості 7-8 річних школярів (2017)
Петров А. О. - Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності, Мазур В. Й. (2017)
Півень О. П. - Організація процесу фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп вищих навчальних закладів (2017)
Погребняк Т. М. - Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури в системі дисциплін фітнес-аеробіки (2017)
Поліщук В. В. - Оздоровчі заняття плаванням та їх вплив на організм студентів (2017)
Постернак І. В. - Аквааеробіка як засіб оздоровлення молоді (2017)
Потужній О. В. - Впровадження української народної фізичної культури в навчально-виховний процес дітей і молоді, Мурай О. В. (2017)
Прозар М. В. - Особливості оволодіння основними технічними прийомами гри у волейбол учнів 4-5 класів упродовж навчального року (2017)
Радионов С. В. - Оценка эффективности методики результативности ударов по воротам в футболе (2017)
Ротар О. В. - Природна гіпоксія та її вплив на організм спортсменів, Колісник О. І. (2017)
Сембрат С. В. - Критерії оцінки ефективності організації процесу фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку, Погребний В. В. (2017)
Совтисік Д. Д. - Вплив дефіциту вітамінів та зловживання алкоголем на когнітивні розлади організму (2017)
Стасюк В. А. - Побудова тренувального процесу кваліфікованих футболістів у підготовчому етапі другого циклу річної підготовки (2017)
Стасюк І. І. - Співвідношення засобів тренувальної роботи у футзалі в макроциклі підготовки кваліфікованих спортсменів, Костюкевич В. М. (2017)
Степаненко В. М. - Оцінювання морфофункціонального стану юних футболістів на етапі попередньої базової підготовки, Бублей О. О. (2017)
Суховієнко Н .А. - Особливості формування педагогічних компетентностей у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, Ребрина А. А. (2017)
Сцісловський С. В. - Динаміка функціональних показників у хлопців із різними соматотипами між 15 і 16 роками (2017)
Хлус Н. О. - Ставлення майбутніх вихователів до здорового способу життя і занять з фізичного виховання у вишах (2017)
Ходинов В. Н. - Роль технических средств в специальной силовой подготовке гребца-каноиста (2017)
Царук В. П. - Формування здорового способу життя у молодших школярів в процесі організації фізкультурно-оздоровчої діяльності (2017)
Цись Н. О. - Підвищення ефективності проведення занять з фізичного виховання у спеціальних медичних групах (2017)
Чаплінський Р. Б. - Детермінанти психологічної реабілітації хворих гострим інфарктом міокарда (2017)
Чебан Т. Н. - Современные проблемы профессионально-прикладной физической культуры в системе университетского образования (2017)
Чистякова М. А. - Психофизиологическое состояние спортсменок, специализирующихся в дзюдо (2017)
Чупрун Н. Ф. - Шляхи модернізації фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів (2017)
Шахлина Л. Я.-Г. - Медико-биологические основы подготовки юных спортсменов (2017)
Шишкин А. П. - Особенности применения игрового метода на начальном этапе обучения в дзюдо, Чистякова М. А. (2017)
Юрченко І. В. - Вплив занять боксом на фізичну підготовленість студентів (2017)
Ячнюк І. О. - Застосування інноваційних технологій у формуванні інтересу школярів до систематичних занять фізичною культурою, Ячнюк М. Ю., Ячнюк Ю. Б. (2017)
Вихідні дані (2017)
Ігнатенко М. М. - Оцінка рівня та ефективності соціальної відповідальності аграрних підприємств (2019)
Коваль С. В. - Здійснення автоматизації бухгалтерського обліку аграрних підприємств на засадах впровадження нових програмних продуктів і моделей (2019)
Круковська О. В. - Напрями підвищення якості обліку, аудиту й контролю лізингової діяльності аграрних підприємств (2019)
Khalatur O. V. - Economic content of innovations and the principles of their implementation in agricultural enterprises (2019)
Бойко О. М. - Інноваційні аспекти діяльності промислових підприємств галузей переробної промисловості України (2019)
Бритвєнко А. С. - Впровадження інновацій у виробництво оліє-жирової продукції (2019)
Величко Т. Г. - Інноваційні технології та інструменти аналізу діяльності i управління розвитком вітчизняних підприємств (2019)
Різник В. В. - Формування підприємливості та нового типу економічного мислення в контексті прогресивної глобалізації, Різник Н. А. (2019)
Рутко Д. Ф. - Основные показатели, тенденции и проблемы развития инновационной деятельности в странах Евразийского экономического союза (2019)
Квасницька Р. С. - Інформаційні технології в забезпеченні професійної підготовки фінансистів в умовах розвитку в україні економіки знань, Форкун І. В. (2019)
Кушніренко О. М. - Торговельна політика як інструмент стимулювання промислового розвитку України, Зарудна О. С. (2019)
Lisitsa E. S. - Global marketing and advertising development based on cultural specificities in the world, Pavlovskaya S. V. (2019)
Шевченко О. В. - Механізм визначення соціально-економічних каталізаторів диспропорцій розвитку регіонів на основі інструментального аналізу (2019)
Григорська О. С. - Активізація інфраструктурної іпотеки проектів державно-приватного партнерства (2019)
Жучінський О. Ю. - Організаційні й фінансово-економічні інструменти демократизації управління та регулювання розвитку підприємств соціально-культурної сфери в Україні (2019)
Шелудько Е. І. - Модернізаційні інструменти інституціонального забезпечення екологізації промисловості (2019)
Каневська І. М. - Проблеми і перспективи фінансування проектів відновлювальної енергетики в Україні, Уманець С. В. (2019)
Сотніченко О. А. - Сучасний стан непрямого оподаткування в Україні (2019)
Воронкова О. М. - Сучасний стан та перспективи податкового регулювання страхової діяльності в Україні (2019)
Bedrynets M. D. - System of tax revenues forecasting in Ukraine: theory and reality (2019)
Горошкова Л. А. - Прогностичні моделі фінансового регулювання бюджетів територіальних громад, Волков В. П., Хлобистов Є. В., Кутик В. В. (2019)
Ліснічук О. А. - Майновий податок як основа формування місцевих бюджетів: вітчизняна практика та зарубіжний досвід (2019)
Malyshko V. V. - Current state of financial policy and budgetary security of Ukraine (2019)
Мармуль Л. О. - Фінансове забезпечення та податкові аспекти розвитку туристичної діяльності в Україні, Романюк І. А. (2019)
Микитюк І. С. - Механізм управління коштами бюджетів об’єднаних територіальних громад (2019)
Орлик М. В. - Розвиток банківського кредитування в Наддніпрянській Україні у другій половині XIX – на початку XX ст. (2019)
Кондратов В. Т. - Фундаментальная метрология: теория структурного анализа уравнений избыточных и сверхизбыточных измерений. Сообщение 3 (2016)
Timkov V. F. - Electric charge as a function of the moment of mass. Gravitational form of coulomb's law, Timkov S. V., Zhukov V. A. (2016)
Artukhova N. O. - Borozenets N. S. Investigation of granulated phosphate fertilizers cooling process, Shpetny D. M., Shandyba O. B., Smolarov G. A., Tolbatov A. V. (2016)
Chyhin V. - Corona-type sensor for measuring gas pressure and vacuum (2016)
Shuaibov A. K. - Parameters of high current nanosecond discharge in air with electrolytic electrode, Chyhin V. (2016)
Квасніков В. П. - Моделювання кривої сили світла світлодіодного пристрою із відбивачем змінного діаметру, Кулик Н. І. (2016)
Романов С. В. - Застосування геодезичного методу визначенні параметрів напружено-деформованого стану магістральних газопроводів на ділянках повітряних переходів (2016)
Кузьмич Л. В. - Вимірювання механічних величин при обліку водної та теплової енергії (2016)
Бортник Г. Г. - Метод визначення динамічних характеристик аналого-цифрових перетворювачів на базі взаємних спектральних відображень, Коваленко А. В. (2016)
Бартецький А. А. - Мікропроцесорна реалізація засобу для вейвлет-діагностування гальмівного кола частотно-керованого асинхронного електропривода (2016)
Левицький С. М. - Мікропроцесорний пристрій системи керування мережевим багаторівневим інвертором напруги, Бомбик В. С. (2016)
Семенов А. О. - Хаотична автоколивальна система з кубічною інерційною нелінійністю на основі приладу з від’ємним опором (2016)
Карпова Л. В. - Комплексний підхід до вимірювання параметрів кварцових резонаторів, Стецюк В. І., Процай А. Ю. (2016)
Шиян А. А. - Модель для розрахунку інтегральної характеристики стохастичного графа великого розміру, Заступ І. В., Леонтьєв В. О., Ляховченко Н. В. (2016)
Бабчук С. М. - Визначення спеціалізованої комп’ютерної мережі для підвищення енергоефективності експлуатації будівель підприємств нафтогазового комплексу (2016)
Цаволик Т. Г. - Корегуючі коди в системі залишкових класів зі спеціальними модулями (2016)
Романюк О. Н. - Особливості використання гексагонального растра при побудові пристроїв відображення, Мельник О. В. (2016)
Chepok A. O. - The stylistic content-analyzer of texts: part a – validation of proposed algorithms, Yevtushenko N. І. (2016)
Васильева Л. В. - Разработка алгоритмического и программного обеспечения сегментации изображений, Тарасов А. Ф., Гетьман И. А. (2016)
Марченкова С. В. - Системы управления мобильным роботом. Анализ методов решения задач выбора движения (2016)
Устенко С. В. - Системи цифрової обробки сигналів на основі алгоритмів перетворення Фур'є – Чебишева (2016)
Гончаренко Ю. Ю. - Особенности чрезвычайных ситуаций, приводящих к загрязнению атмосферы радиоактивными и отравляющими веществами, Дивизинюк М. М., Рыжкин А. С. (2016)
Яровий А. А. - Аналіз методів і моделей цифрової корекції та підвищення якості растрових зображень у сфері рентгенографії, Пасічник Д. Г.. (2016)
Навроцька К. С. - Метод дослідження когнітивних функцій людини, Бачинський М. В. (2016)
Гураль І. В. - Програмний комплекс для моделювання процесів бродіння в біогазових установках, Порплиця Н. П. (2016)
Кватернюк О. Є. - Математичне моделювання зміни координат кольору поверхневих пошкоджень біотканин для цифрової колориметрії, Кватернюк С. М., Петрук В. Г., Слободянюк А. О., Моканюк О. І. (2016)
Романюк С. О. - Модель для відтворення спекулярної складової кольору при формуванні високореалістичних біомедичних зображень, Павлов С. В., Абрамчук І. В. (2016)
Мехтиева Б. Г. - Применение технологий дистанционного зондирования для построения модели водных потоков бассейна реки кура (2016)
Михалевський Д. В. - Дослідження впливу руху абонентів на ефективну швидкість передачі інформації у мережах стандарту 802.11 (2016)
Афонин И. Л. - Малогабаритная антенна судовой земной станции системы inmarsat-c, Головин В. В., Тыщук Ю. Н. (2016)
Толбатов В. А. - Дослідження проблем підвищення ефективності та надійності процесів функціонування кільцепрокатних машин, Добророднов О. А., Толбатов А. В., Смоляров Г. А., В'юненко О. Б. (2016)
Недашківський Є. А. - Фрактальні характеристики фінансових часових рядів (2016)
Романюк О. Н. - Підвищення продуктивності перспективно-коректного текстурування з використанням анізотропної фільтрації, Дудник О. О. (2016)
Яременко A. А. - Адаптивна антенна решітка для мобільних телекомунікаційних систем (2016)
Вышинский В. А. - Кибернетические системы. Физика живой материи (2016)
Tikhonov V. I. - The nature of quantum state uncertainty in telecommunication system (2016)
Лендюк Т. В. - Інформаційна технологія формування індивідуальної траєкторії навчання з врахуванням складності навчального матеріалу і рівня знань студентів (2016)
Вышинский В. А. - Электромагнитные волны – единственный носитель теплоты (2016)
Троцишин І. В. - Проблеми сучасних підходів до вимірювання частоти сигналів опорних генераторів та шляхи їх подолання, Шокотько Г. Ю., Войтюк О. П. (2016)
Михалевський Д. В. - Аналіз факторів впливу на ефективність безпровідних локальних телекомунікаційних мереж, Наугольних Є. С. (2016)
Кондратов В. Т. - Теория избыточных и сверхизбыточных измерений: сверхизбыточные измерения сопротивления резисторов и резистивных сенсоров. Сообщение 1 (2015)
Timkov V. F. - Gravitational-electromagnetic resonance of the sun as one of the possible sources of auroral radio emission of planets in kilometric range, Timkov S. V., Zhukov V. A. (2015)
Вышинский В. А. - Материя, пространство, время (2015)
Джабаров С. Г. - Кристаллическая структура титаната бария при воздействии давления и температуры (2015)
Васілевський О. М. - Методика оцінювання довірчого рівня для розрахунку розширеної невизначеності вимірювання активності іонів (2015)
Михеенко Л. А. - Анализ влияния конструктивных элементов эталона яркости на основе интегрирующей сферы с рассеивателем на выходное яркостное поле, Пугина М. А. (2015)
Михеенко Л. А. - Численный метод анализа выходного яркостного поля эталона яркости на основе интегрирующей сферы, Пугина М. А. (2015)
Шандиба О. Б. - Вплив розчинності гранульованих мінеральних добрив на динаміку міграції рухомих вомпонентів в грунтово-водних системах схилових земель, Шпетний Д. М., Толбатов А. В. (2015)
Фесенко А. В. - Математическая модель сканирующего оптического микроскопа для получения трехмерных изображений, Боровицкий В. Н. (2015)
Гусейнов Т. Х. - Релаксация электронов в двойном слое в плазме ртутного разряда, Агаев М. Н., Расулов Э. А. (2015)
Шинкарук О. М. - Оптимізація алгоритмів виявлення та розрізнення нестаціонарних вузькосмугових сигналів на основі нових підходів частотно-часової вагової обробки, Чесановський І. І., Левчунець Д. О. (2015)
Yevlanov V. M. - Providing electromagnetic compatibility of the secondary electrical circuts of nuclear power plants, Yefimova K. M., Azarov S. I. (2015)
Яськів В. І. - Нові методи побудови керованих імпульсних джерел електроживлення з виходом на змінному струмі (2015)
Рудик А. В. - Фазочастотний метод вимірювання амплітуди змінної напруги синусоїдальної форми (2015)
Бабчук С. М. - Система управління технологічними процесами нафтогазових підприємств на базі спеціалізованих комп’ютерних мереж, які підтримують режим обміну даними "клієнт-сервер” (2015)
Бабак С. В. - Дистанційнийконтроль довкілля об’єктів енергетики (2015)
Яськів А. В. - Математичне моделювання процесів перемагнічення магнітом’яких матеріалів з високою крутизною петлі гістерезису (2015)
Комар М. П. - Побудова ієрархічного класифікатора комп’ютерних атак на базі багатоканальних нейромережевих детекторів (2015)
Дмитриенко В. Д. - Многонаправленная ассоциативная память на основе нейронных сетей, Леонов С. Ю., Бречко В. А. (2015)
Гебура Ю.М. - Деревоподібні розпізнаючі моделі, як концептуальна основа Аналізу сукупності інформації (2015)
Яцків В. В. - Контроль виконання арифметичних операцій на основі модулярних кодів (2015)
Дубовой В. М. - Оптимізація структури інформаційних потоків у розподілених системах управління, Никитенко О. Д. (2015)
Злепко С. М. - Класифікація первинних вимірювальних засобів біомедичних сигналів, Костішин С. В., Вирозуб Р. М., Титова Н. В. (2015)
Тимчик С. В. - Підсистема підтримки прийняття рішень лікарем для визначення стану здоров’я людини (2015)
Богомолов М. Ф. - Розробка та аналіз математичної моделі еритроциту як об’єкта вимірювань лазерних діагностичних систем, Стародуб О. В. (2015)
Савенко Я. В. - Інтегрована методологія створення медико-діагностичних систем (2015)
Горошко А. В. - Синтез допусків в задачі забезпечення якості виробництва елементів герметизовної радіоелектронної апаратури, Ройзман В.П. (2015)
Зайцев Є. О. - Застосування методу найменших квадратів при обробці моніторінгової інформації шліфувального обладнання, Сидорчук В. Є., Сидорчук І. В., Шпилька А. М. (2015)
Паламарчук В. С. - Вибір оптимальної траєкторії польоту повітряного судна, Полюхович О. В., Луппо О. Є. (2015)
Canales H. - Study of the mechanical properties of NI+AL2O3+ZN coatings produced by the low pressure cold spray technology, Volkov A. О., Markovych S. E., Dolmatov A. I. (2015)
Ошаровская Е. В. - Оценка качества сеточных трехмерных объектов при различных скоростях цифрового потока, Патлаенко Н. А., Солодка В. И. (2015)
В'юненко О. Б. - Побудова систем моніторингу, аналізу та оцінки прийняття рішень регіонального рівня для ситуаційних центрів АПК, Толбатов А. В., Агаджанова С. В., Шандиба О. Б., Толбатов В. А., Толбатов С. В. (2015)
Шелуха О. О. - Інформаційна технологія обробки даних в системах спостереження технічних об’єктів (2015)
Лактіонов О. І. - Модель індивідуальної компетентності співробітника, як фундаментальна основа методики оцінювання інтегральної компетентності фахівця технічного профілю, Сільвестров А. М. (2015)
Захарченко Н. В. - Формирование кодового множества для передачи одного бита с максимальной информационной емкостью найквистового элемента, Гаджиев М. М. (2015)
Кліщ О. В. - Метод відслідковування мобільного пристрою за перехопленими "пробними" пакетами підключення до WiFi, Огнєвий О. В. (2015)
Вяткин C. И. - Анизотропная фильтрации текстуры в реальном времени, Романюк А. Н., Дудник А. А. (2015)
Савчук Т. О. - Масштабування хмарного додатку з використанням симулятора навантаження його роботи, Козачук А. В. (2015)
Троцишин І. В. - Новітні технології вимірювальних перетворень радіосигналів для побудови засобів радіоелектронної боротьби з радіоканалами безпілотних розвідувальних систем, Троцишина Н. І., Лисий М. І. (2015)
Заєць М. А. - Українсько-китайські торгово-економічні відносини та їх вплив на логістичний розвиток, Ван Тао, Захарченко О. В. (2014)
Ільницький Д. О. - Національний інтелектуальний капітал в глобальному науково-освітньому просторі: методологія досліджень (2014)
Пухальська А. П. - Стратегічні напрями розвитку співробітництва з ОАЕ в галузі туризму, Корж В. С. (2014)
Чернюк Д. С. - Особливості економіко-правового регулювання ринків банківських послуг (2014)
Войчак Д. А. - Системна сутність та передумови формування глобальної інфраструктури агропродовольчого ринку (2014)
Добрянська Ю. О. - Дослідження сучасного стану рекламного ринку України та визначення основних тенденцій його розвитку, Косар Н. С., П’ясечна А. В. (2014)
Колєдіна К. О. - Інновації як фактор конкурентоспроможності України (2014)
Крачок Л. І. - Зв’язок технологічної безпеки аграрної галузі з енергетичною безпекою країни (2014)
Кудренко Н. В. - Особливості обліку витрат та калькулювання собівартості на підприємствах круп’яної галузі (2014)
Навроцький О. О. - Державне регулювання зайнятості у сфері послуг (2014)
Оганезова А. В. - Формирование концепции государственного регулирования сферы охраны здоровья (2014)
Пащенко О. В. - Механізм формування і реалізації фінансової політики галузі суднобудування (2014)
Чебанов О. О. - Структурні зміни в промисловості: ціновий аспект (2014)
Абубекерова А. З. - Корпоративні облігації як інструмент фінансування діяльності підприємства в умовах фінансової кризи, Хацер М. В. (2014)
Бєлко І. А. - Стратегія розвитку аграрних підприємств в умовах невизначеності ринкового середовища (2014)
Вавдійчик І. М. - Удосконалення процедури закупівлі товарних ресурсів з використанням електронних торгових майданчиків (2014)
Вартанова О. В. - Аналіз компетенцій суб’єктів підприємницької діяльності (2014)
Гаркавий В. В. - Оцінка ефективності роботи рослинницьких галузей сільського господарства України (2014)
Гордієнко М. І. - Сільське господарство України: аналіз сучасного стану та перспективи розвитку, Якимчук Ю. М. (2014)
Домбровська С. С. - Особливості формування механізму взаємодії суб’єктів підприємництва на ринку плодоовочевої продукції України (2014)
Ємцев В. І. - Напрями реінжинірингу виробничих тa бізнес-процесів нa підприємствax цукрової гaлузі (2014)
Завальнюк В. В. - Проблеми інвестиційного забезпечення розвитку інноваційних процесів машинобудівного комплексу України (2014)
Зінчук Т. А. - Проблеми фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств (2014)
Кісь С. Я. - Макропередумови інтелектуалізації господарської діяльності підприємств (2014)
Колодійчук В. А. - Принципи аналізу і проектування логістичних систем на зернопродуктовому ринку України (2014)
Корж Н. В. - Структурування соціального капіталу як елемента корпоративного капіталу (2014)
Косович О. В. - Сучасні тенденції і умови ефективного функціонування сировинної зони м’ясопереробних підприємств Хмельниччини (2014)
Круглова О. А. - Вплив якості корпоративного управління на ефективність діяльності компанії, Ставропольцева О. В. (2014)
Ладико Л. М. - Особливості постановки технології процесно-цільового бюджетування в системі забезпечення економічної безпеки підприємства, Ладико І. Ю. (2014)
Незвещук-Когут Т. С. - Формування концепції та менеджменту розвитку готельних підприємств у прикордонному регіоні (2014)
Незвещук-Когут Т. С. - Використання популяризації та реклами іміджу території регіону у менеджменті туристичних підприємств, Чорний Б. С. (2014)
Педько І. А. - Модернізація маркетингової інформаційної системи підприємств індустрії будівельних матеріалів на основі технології Big Data (2014)
Пуліна Т. В. - Обгрунтування вибору стратегій розвитку металургійного підприємства, Коротунова О. В., Клімуш Г. С. (2014)
Рега М. Г. - Становлення та розвиток маркетингу в туристичній сфері (2014)
Рябик Г. Є. - Формування асортименту продукції, збалансованого із вимогами стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства (2014)
Сагайдак О. М. - Проблеми забезпечення економічної безпеки підприємств кондитерської промисловості України, Штанько Л. О. (2014)
Стельмащук А. М. - Стратегія розвитку і підвищення ефективності використання основних засобів м’ясопереробних підприємств (2014)
Темченко О. А. - Економіко-правові аспекти використання енергоресурсів на гірничорудних підприємствах, Максимова О. С., Темченко Г. В. (2014)
Фадєєва Г. М. - Методологічні аспекти розробки стратегії розвитку промислового підприємства (2014)
Бойко Є. О. - Принципи формування та функціонування регіональних транспортно-логістичних систем, Журавська А. Є. (2014)
Бойченко В. С. - Теоретичні засади вивчення елементів управління розвитком регіону (2014)
Іус І. Б. - Економічний потенціал транскордонної кооперації (2014)
Кобиляцький О. П. - Дослідження суспільної думки щодо окремих аспектів міста Луганська у контексті розробки його бренду (2014)
Криворучко М. Ю. - Національний та регіональний вимір феномена "прокляття ресурсозабезпеченості" в Україні (2014)
Ткач О. В. - Формування єдиної логістичної системи: важлива складова євроінтеграційних процесів, Волощук І. А. (2014)
Тульчинська С. О. - Аналіз програм активізації інноваційної діяльності в регіонах України (2014)
Шпак Н. О. - Обгрунтування регіональних особливостей зменшення викидів парникових газів при використанні технологій продукування енергії із біомаси малими венчурними промислово-енергетичними підприємствами, Кирилич Т. Ю. (2014)
Богуш Л. Г. - Стратегія стабілізації соціально-економічної ситуації в регіонах України в контексті проблем Донбасу (2014)
Бойченко Е. Б. - Вплив інституційних чинників на відтворення регіонального соціуму (2014)
Горленко В. Г. - Діагностика рівня сучасного освітнього потенціалу працівника на прикладі підприємства АПК (2014)
Шевчук Л. Т. - Вплив соціально-економічного стану домогосподарств на хронічну неінфекційну захворюваність його членів, Федоришина Л. М. (2014)
Вихідні дані (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського