Ліхновський П. М. - Аналіз інвестиційної привабливості хлібопекарської галузі України (2013)
Луференко Л. Ю. - Формування комунікаційної стратегії оптимізації бюджету рекламних кампаній молокопереробних підприємств (2013)
Ляшко І. І. - Сутнісні особливості роздрібної торгівлі та її регулювання в комерційній діяльності підприємства, Єременко О. М. (2013)
Ляшок Я. А. - Затраты на обеспечение жизнедеятельности населения Украины: современные аспекты (2013)
Майн В. В. - Особливості формування та функціонування ринку картоплі в Україні (2013)
Мамонов К. А. - Теоретико-методичні підходи щодо визначення рейдерства на будівельних корпоративних підприємствах, Пиркова О. В. (2013)
Марич М. Г. - Концептуальні засади трансформації банківської діяльності у глобальному середовищі (2013)
Мельник І. А. - Евoлюція мaркетингoвoї теoрії: укрaїнський вимір, Фірсова С. Г. (2013)
Михайленко О. В. - Характеристика сучасного стану соціально-економічних показників економічного потенціалу (2013)
Морщенок Т. С. - Економічна сутність прибутку підприємства та його роль в умовах ринкової економіки, Задорожня В. О. (2013)
Мотышина М. С. - Системный подход к диагностике эффективности менеджмента предприятия с использованием когнитивного моделирования, Кирова Е. В. (2013)
Найдёнова М. В. - Роль внешнеэкономических факторов в процессе модернизации экономики Украины, Громова Е. В., Паламарчук И. В. (2013)
Науменко С. М. - Аналіз основних базисних умов тлумачення міжнародних торгових термінів "Інкотермс-2010", Косенок Ю. С. (2013)
Носирєв О. О. - Окремі методологічні аспекти дослідження регіонального економічного потенціалу (2013)
Оксенюк К. І. - Інноваційний розвиток економіки України: проблеми та перспективи (2013)
Олицька Т. А. - Методологічні особливості контролінгу персоналу в організації, Базалійська Н. П. (2013)
Адбряхімов Р. А. - Порівняльний аналіз якості життя в учасників бойових дій з травмою очей на тлі психологічних проявів реакції на стрес різної вираженості (2019)
Мисула Ю. І. - Особливості клінічної феноменології первинного епізоду біполярного афективного розладу (2019)
Tabachnikov S. I. - Criteria for diagnostics and treatment of somatic patients who use psychoactive substances in the practice of family medicine, Pinchuk I. Ya., Kharchenko Ye. M., Mykhalchuk N. O., Chepurna A. M., Zdoryk I. F. (2019)
Гапонов К. Д. - Соціальна підтримка та якість життя осіб різних соціальних груп та з різним рівнем психосоціального стресу, які страждають на розлади, спричинені вживанням алкоголю, Табачніков С. І. (2019)
Салдень В. І. - Рання діагностика і психокорекція психічних та поведінкових порушень у хворих первинної ланки, які вживають алкоголь зі шкідливими наслідками (2019)
Камінська А. О. - Детермінанти інтерперсональної комунікації у референтних родичів пацієнтів з ендогенними психічними розладами, Пшук Н. Г. (2019)
Сидоренко О. О. - Клініко-психологічні прояви та механізми формування психологічної дезадаптації у державних службовців (2019)
Яворська Т. П. - Особливості сімейного функціонування у родині хворих із цереброваскулярною патологією (2019)
Яремкевич Р. Р. - Прояви форм агресії у дерматологічних пацієнтів із синдромом хронічного свербежу (2019)
Скрипніков А. М. - Особливості континууму соціально-психологічної адаптації – дезадаптації у жінок з різними генезом депресії та вираженістю проблем у психосоціальному функціонуванні, Ісаков Р. І. (2019)
Олійник О. П. - Судово-психіатрична оцінка станів залежності в кримінальному провадженні (2019)
Grzeliński A. - The animal-machine concept in Descartes and Berkeley. The attempt at comparison, Łagosz M. (2019)
Глушко Т. П. - Філософські засади бізнесу крізь призму теорії ігор (2019)
Дротянко Л. Г. - Комунікації в соціальних мережах і феномен мультикультуралізму (2019)
Конотоп Л. Г. - Релігійна свідомість і суб’єктивність: методологічні аспекти дослідження (2019)
Kharchenko Yu. - Link of accidental and non-accidental in multiverse of imaginary realities (2019)
Ягодзінський С. М. - Проектування соціальної реальності в просторі глобальних інформаційних мереж (2019)
Абисова М. А. - Ритуал переходу як фактор соціокультурної динаміки у контексті сучасного суспільства (2019)
Броннікова Л. В. - Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній науці ( філософські аспекти) (2019)
Кошетар У. П. - Аспекти феномену "розриву" в філософській концепції С.Жижека (2019)
Крикун В. Ю. - "Комунікативна компетентність" і "воля до влади": аспекти взаємодії (2019)
Орденов С. С. - Соціальна лімінальність як стаціонарний стан транзитивних суспільств глобалізованого світу (2019)
Сідоркіна О. М. - Людина індивідуальна та колективна у феномені робінзонади (2019)
Скиба І. П. - Інструментальне знання та інструменталізм: корисність істини та істинність користі (2019)
Скиба О. П. - Трансформації в системі наукових комунікацій в інформаційному суспільстві (2019)
Kharchenko S. - "Categorical imperative" of I. Kant as a universal philosophical-legal paradigm (2019)
Васюк І. В. - Питання самоактуалізації та самореалізації особистості студента: філософсько-антропологічні аспекти (2019)
Кузьменко Р. І. - Толерантність як основа спільної дії в бутті людини (2019)
Ревін Ф. Г. - Механізми онтологічного апріоризму сумісних життєдіяльнісних настанов: досліди міждисциплінарного синтезу (2019)
Щербина Н. С. - Можливість застосування філософської методології для витлумачення поняття "повага" у праві (2019)
Ашиток Н. І. - Культурологічний підхід до вивчення спеціальної освіти в інформаційну еру (2019)
Онопрієнко В. І. - Національна академія наук України як державний і соціокультурний феномен та її сучасні проблеми (2019)
Ороховська Л. А. - Техногенна медіареальність як компонент системи медіакультури соціальності (2019)
Чорноморденко І. В. - Концепт іншого та його місце в структурі гри, Клименко В. Ю. (2019)
Антіпова О. П. - Трансформація мовної норми в умовах інформаційного суспільства (2019)
Клешня Г. М. - Роль традиційних цінностей культури у суспільному розвитку інформаційної доби (2019)
Пода Т. А. - Феномен соціальних мереж та їхній вплив на суспільно-політичні процеси у глоблізованому світі (2019)
Сухова Н. М. - Перспективи людини інформаційного суспільства (2019)
Фабрика А. А. - Американізація глобальної культури в контексті теорії міжнародних відносин (2019)
Ченбай Н. А. - Медіатехнології в культурі інформаційної епохи (соціально-філософський аспект) (2019)
Шоріна Т. Г. - Класична та "чорна" риторика: мовно-комунікативні та філософські трансформації принципів (2019)
Калитенко І. О. - Трансформація мови комунікацій у контексті міжнародного права (2019)
Кравченко О. І. - Культурні трансформації міста в контексті глобалізаційних процесів (2019)
Никонов В. В. - Звернення головного редактора (2019)
Мальцева Л. А. - Гликокаликс: новая диагностическая и терапевтическая цель при сепсисе, Карась Р. К., Мосенцев Н. Ф., Мосенцев Н. Н., Касьянова А. Ю. (2019)
Мальцева Л. А. - Роль гликокаликса в регуляции проницаемости сосудов: пересмотренный принцип Старлинга, Мищенко Е. А., Мосенцев Н. Ф., Мальцев И. А., Бондаренко Н. С. (2019)
Мальцева Л. А. - Выбор инфузионно-трансфузионной среды для защиты эндотелиального гликокаликса, Мищенко Е. А., Мосенцев Н. Н., Мальцев И. А. (2019)
Мальцева Л. А. - Дисфагия в отделении интенсивной терапии: эпидемиология, механизмы и клиническое ведение, Мищенко Е. А., Мосенцев Н. Ф., Мосенцев Н. Н., Голуб А. В. (2019)
Krasnoselskiy M. V. - Comparison of combined general anesthesia with and without epidural morphine on the background of redox therapy in cancer patients with multiorgan resections, Krutko Ye. M., Protcenko E. S., Shulga Ye. V., Shulga M. V. (2019)
Терів П. С. - Обґрунтування та клінічна ефективність корекції гомеостазу цинку в інтенсивній терапії гострої церебральної недостатності, Шкурупій Д. А. (2019)
Холод Д. А. - Цитоенергетична і пробіотична оптимізація інтенсивної терапії синдрому гастроінтестинальної недостатності у новонароджених: оцінка клінічної ефективності, Шкурупій Д. А. (2019)
Галушко О. А. - Гострий інсульт у жінок: особливості виявлення та корекції вуглеводних порушень, Тріщинська М. А. (2019)
Бодулєв О. Ю. - Частота і фактори розвитку післяопераційної інсомнії, Шкурупій Д. А. (2019)
Дацюк О. І. - Патогенетиче значення оксидантного стресу у формуванні післяопераційних когнітивних порушень в отоларингологічних хворих після загальної анестезії з використанням керованої гіпотензії, Бондар Р. А., Костюченко А. В., Титаренко Н. В. (2019)
Туркевич О. М. - Неінвазивна респіраторна CPAP-підготовка пацієнтів з ожирінням перед лапароскопічними операціями (2019)
Бєлих О. В. - Актуальність визначення глибини анестезії за допомогою індексу стану пацієнта при лапароскопічній холецистектомії у пацієнтів похилого та старечого віку, Георгіянц М. А. (2019)
Сорокіна О. Ю. - Аналіз впливу нутритивної підтримки у хворих з тяжким панкреатитом на тлі використання комбінації раннього ентерального й парентерального харчування, Бєлих Л. С. (2019)
Адамчук Н. М. - Нейропатичний біль на ранніх етапах хіміотерапії у дітей з гострими лейкозами. Ефективність знеболювання і ступінь астенізації, Сорокіна О. Ю. (2019)
Ліпакова К. Ю. - Особливості змін структурно-функціонального стану серця при різних варіантах несприятливого перебігу серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні із цукровим діабетом 2-го типу (2019)
Семененко С. І. - Вплив амантадину сульфату на стан церебральної та центральної гемодинаміки при експериментальній черепно-мозковій травмі, Семененко А. І., Семененко І. Ф. (2019)
Mazurenko O. P. - Experience of personalized treatment of pediatric patients with implanted left ventricular assist devices in the early postoperative period (2019)
Філімонов Р. В. - Стрес-реакція на операційну травму у хворих із синдромом діабетичної стопи, оперованих в умовах регіонарної анестезії (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Dolanská R. - Legal Status of the European Space Agency, Halunko V. (2019)
Drozd O. - Regulatory Framework for Space Activities: the Analysis of the Main Regulatory Acts (2019)
Halunko V. - Space Law: the Present and the Future (2019)
Kobzar O. - International and National Provisions of Space Law Regulating the Use of Outer Space, Danylenko A. (2019)
Kostenko I. - European Space Agency: an Overview of the Legal Frame (2019)
Muraviov K. - Liability in International Space Law, Didenko S., Mkrtchian R. (2019)
Orlovska I. - Public Administration of German Space Programs, Solodova K. (2019)
Ryzhenko I. - Types of Liability for Illegal Space Activities, Halahan O. (2019)
Semenyaka V. - The Current State of Deregulation of Space Activities in Ukraine (2019)
Sokiran M. - Management, Resilience of System and Space Information Technologies (2019)
Soroka L. - Artificial Intelligence and Space Technologies: Legal, Ethical and Technological Issues, Kurkova K. (2019)
Yeshchuk O. - Chinese Space Law: Problems and Areas of Reforming, Vasina A. (2019)
Смєсова В. Л. - Влада-власність та її особливості в Україні (2018)
Кваша Т. К. - Перспективні напрями інноваційного розвитку енергетики в світі та Україні, Рожкова Л. В. (2018)
Геращенко С. О. - Економічна безпека України: аналіз та глобальні тенденції, Єрмошкіна О. В., Колотило М. Б., Шаповал В. М. (2018)
Чорнобаєв В. В. - Проблеми та перспективи розвитку підприємницької діяльності на ринку предметів антикваріату та колекціонування (2018)
Черкавська Т. М. - Алгоритм диагностики соціальних процесів на ринку праці (гендерний аспект), Поліщук Н. О. (2018)
Афендікова С. В. - Трансформація змісту та форм внутрішньої торгівлі (2018)
Масько А. М. - Сутність та місце інституту державної влади в економічній системі (2018)
Tymoshenko L. V. - Institutional basis of financial support of small and medium entrepreneurship development in Ukraine, Krylova O. V. (2018)
Овчинніков А. В. - Державне податкове регулювання як фактор соціального розвитку України: теоретичний аспект (2018)
Романенко В. В. - Розвиток інструментарію державного податкового ризик-менеджменту в Україні (2018)
Трифонова О. В. - Обгрунтування управлінських рішень задля забезпечення стійкого функціонування підприємства (2018)
Савчук Л. М. - Розробка інформаційної системи аналізу товарної політики підприємства, Савчук Р. В., Удачина К. О., Самодурова О. С. (2018)
Приходченко О. Ю. - Аналіз впливу системи пенсійного забезпечення на фінансові показники підприємства (2018)
Овчар П. А. - Інститути регулювання автомобільного транспорту в Україні та їх вплив на економічний розвиток (2018)
Горова К. О. - Визначення основних показників привабливості підприємств регіону в якості виробничого аутсорсера, Зайцев В. Д. (2018)
Козенкова В. Д. - Оцінка та моделювання вартості промислового підприємства (2018)
Коробейникова Я. С. - Опитування студентів як елемент менеджменту якості надання освітніх послуг, Юрчишин А. О. (2016)
Горошкін І. О. - Лінгводидактичні засади формування мовної особистості майбутніх перекладачів у процесі навчання української мови (2016)
Молчанюк В. А. - Теоретичні засади навчально-методичного забезпечення дистанційного навчання (2016)
Панченко Л. Ф. - Моделювання структурними рівняннями як складник підготовки докторів філософії, Разорьонова М. В. (2016)
Величко В. Є. - Педагогічні умови використання вільного та відкритого програмного забезпечення при підготовці вчителів математики, фізики та інформатики (2016)
Бондаренко Л. І. - Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх учителів фізики засобами мобільних технологій (2016)
Федоренко О. Г. - Використання комп'ютерних технологій для формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій у історичному аспекті, Зима Г. С. (2016)
Івченко Т. В. - Розвиток педагогіки професійної освіти України в 40 – 50-х роках ХХ століття (2016)
Бойчук А. П. - Організація практичного навчання майбутніх агентів з організації туризму у професійно-технічних навчальних закладах (2016)
Полінок О. В. - Застосування методу проектів як ефективного засобу навчання української мови старшокласників: прикладний аспект (2016)
Титул, зміст (2016)
Щолокова О. П. - Науково-методичні засади удосконалення процесу навчання учнів на уроках світової художньої культури (2016)
Комаровська О. А. - Мистецька освіта: глибина й багатогранністьl (2016)
Олексюк О. М. - Динаміка типів наукової раціональності в розвитку мистецької педагогіки (2016)
Мережко Ю. В. - Формування художніх смаків молодших школярів на прикладах національної вокальної спадщини (2016)
Паньків Л. І. - Вокальна підготовка майбутніх учителів музики (2016)
Просіна О. В. - Формування інноваційної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі методичної підготовки у вищих педагогічних навчальних закладах (2016)
Рагозіна В. В. - Вчимось творити у митців: методика художньо-творчої діяльності дитини (2016)
Марчук Ж. С. - Ознайомлення з мистецтвом архітектури в початковій школі: методи і прийоми (2016)
Прима І. В. - Акварельний живопис в позашкільних навчальних закладах художньо-естетичного профілю (2016)
Сова О. С. - Система навчальних завдань з пленерної практики майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2016)
Бикова О.В. - Організація дитячого хореографічного фестивалю як одна з педагогічних умов розвитку індивідуальних творчих здібностей майбутніх учителів хореографії (2016)
Новикова Н. В. - Технології оцінювання учнів на уроках художньої культури (2016)
Комаровська О. А. - Центр гартування педагогіки мистецтва: штрих до портрета лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти (2016)
Соломаха С. О. - Досвід мистецько-педагогічної школи Оксани Рудницької (2016)
Завадська Т. М. - Флагман вітчизняної художньо-педагогічної освіти (2016)
Ткач М. М. - Становлення та розвиток мистецької освіти в Київському університеті імені Бориса Грінченка (2016)
Рогожа М. М. - На шляху розвитку (становлення факультету КДІДПМД імені Михайла Бойчука (2016)
Політова О. А. - Київська дитяча Академія мистецтв як реалізація концепції мистецької освіти (2016)
Аннотации (2016)
Присяжнюк В. Ф. - Містобудівні аспекти реконструкції міських територій (2002)
Муляр Л. Х. - Правове та нормативне забепечення реконструкції житлових будинків перших масових серій (2002)
Онищук Г. І. - Поетапне реформування державної житлової політики (2002)
Кривошеєв П. І. - Науково-технічне супроводження реконструкції будівель (2002)
Хихлуха Л. В. - Градостроительные и архитектурные аспекты реконструкции жилых зданий в Российской Федерации (2002)
Пивоваров В. Ф. - Проектирование - эксплуатации!, Вавуло Н. М. (2002)
Кощий С. С. - Оптимальная модель менеджмента качества, применимая при строительстве и реконструкции жилья (2002)
Кришеник И. И. - О некоторых вопросах проектирования капитального ремонта жилищного фонда в Республике Белорусь, Макаревич В. П. (2002)
Курочкин Г. Ф. - Опыт комплексной реконструкции городской жилой застройки в Республике Белорусь, Пилипенко В. М. (2002)
Авдієнко О. П. - Реалізації регіональних програм реконструкції - державну підтримку (2002)
Дамаскін Б. С. - Реконструкція житлових будинків - найважливіша соціально-економічна проблема (2002)
Сай В. І. - Повышение конкурентоспособности строительных материалов (2002)
Авдієнко О. П. - Енергозбереження - стратегічне завдання реконструкції житлового фонду, Полонська С. О. (2002)
Матросов Ю. А. - Энергосбережение при реконструкции жилого фонда зданий, Бутовский И. Н. (2002)
Уваров П. Е. - Технические и энергетические паспорта - основа принятия, формирования и комплексного управления решениями при реконструкции и эксплуатации жилого фонда, Семенов А. И. (2002)
Агєєва Г. М. - Про формування енергетичного паспорту житлового будинку (2002)
Крилов Є. О. - Рекомендації по перепрофілюванню потужностей індустріального домобудування (2002)
Критов В. А. - Восстановление жилых домов - памятников архитектуры в г. Киеве, Туров В. А. (2002)
Агєєва Г. М. - Особливості архітектурно-будівельних обмірів пам'ятників архітектури України, Крівельов Л. І. (2002)
Бамбура А. М. - Досвід щодо реконструкції житла, Аметов Ю. Г., Гурківський О. Б. (2002)
Шустров Д. В. - Новое в мансардном строительстве, Михалковский В. М. (2002)
Овсепян Г. А. - Проблемы реконструкции жилых домов первых массовых серий (2002)
Филипчук М. Г. - Основи створення нормативно-правової бази забудови, реконструкції і ремонту, Плахотнюк К. Д. (2002)
Шимановський О. В. - Сучасний стан існуючих металевих конструкцій та досвід реконструкції об'єктів громадського призначення, Гордєєв В. М., Оглобля О. І., Харченко Р. Б., Шварц К. Л. (2002)
Нідельський В. М. - Надбудова з автономними несучими конструкціями (2002)
Кокарева Л. Л. - Методичні підходи до визначення оптимальних варіантів реконструкції житлового фонду (2002)
Панитков О. - Пилотный проект реконструкции жилого дома с надстройкой мансардного этажа в г.Санкт-Петербурге (2002)
Загреба О. В. - Шляхи організації дозвілля дітей в умовах реконструкції житлової забудови (2002)
Красовський Л. Т. - Про формування розцінок на малі архітектурні форми та елементи благоустрою, Агєєва Г. М., Башман С. А., Щербина Л. Я. (2002)
Ілляшенко М. Д. - Вимоги охорони праці в проектній документації по реконструкції житлових та громадських споруд (2002)
Павлюк О .Т. - Про необхідність перегляду ДБН "Покриття будівель і споруд" (2002)
Громадський Ю. С. - Про проект ДБН "Проектування електрообладнання житлових та громадських будинків і споруд", Мельничук Л .О., Ямпольський В. Б., Авдієнко О .П. (2002)
Громадський Ю. С. - О проекте ДБН "Электрические кабельные системы отопления", Розинський Д. И. (2002)
Войцеховський О. В. - Досвід підсилення фундаментів з використанням ефективних матеріалів в процесі реконструкції будівлі, Маєвська І. В., Гурківський О. Б. (2002)
Шокарев В. С. - Геотехнические решения, применяемые при реконструкции, Степура И. В., Трєгуб А. С., Павлов А. В. (2002)
Винников Ю. Л. - Геотехнічні аспекти реконструкції житлових та адмінітсративно-цивільних будівель на Полтавщині (2002)
Зоценко М. Л. - Використання методу електрохімічного закріплення грунту при підсиленні основ і фундаментів у процесі реконструкції будівель і споруд, Алпатов Ю. В. (2002)
Приндюк М. Н. - Реконструкция внутренних систем отопления и водоснабжения жилых домов первых массовых серий (2002)
Огурцова И. А. - Опыт реконструкции систем отопления по проекту Мирового банка (2002)
Батенко Г. А. - Особенности модернизации систем отопления и ветиляции жилых зданий первых массовых серий (2002)
Санина Т. П. - Особливості модернізації систем каналізації та водопостачання (2002)
Никоненко В. К. - Модернізація системи електропостачання житлових будинків серії 1-438 (2002)
Горбунов О. В. - Проектные решения эффективного использования электроенергии (2002)
Суханевич М. В. - Широкие возможности применениея строительных материалов компании "Евроизол" для реконструкции зданий и сооружений (2002)
Доценко А .В. - Утеплитель нового поколения "Пеноизол" (2002)
Михайлов В. І. - Лицьова цегла на основі глин київського регіону, Марчук Н. Б. (2002)
Серов Ю. Н. - "LEGO" - детям, блоки сухой кладки - взрослым (2002)
Лазарев О. Н. - Сухие строительные смеси "Керамикс" (2002)
Василенко Д. В. - Сухие смеси и механизация процесса отделочных работ. Системы утепления фасадов (2002)
Бирюкович Ю. Л. - Опыт устройства кровель из еврорубироида (2002)
Бойко В. В. - Применение уплотнителей для повышения теплоизоляционных свойств окон, Дамаскин Б. С. (2002)
Авторський покажчик (2002)
Бермес А. - Морфометричні особливості рельєфу Кременецьких гір (2015)
Богуцький А. - Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-ґрунтової серії опорного розрізу Шаровечка (Подільська височина), Волошин П. (2015)
Брусак В. - Сучасний стан та перспективи збереження і геотуристичного використання геолого-геоморфологічних об’єктів Збаразьких Товтр, Москалюк К. (2015)
Буряник О. - Ландшафтне районування Сколівських Бескидів, Мельник А. (2015)
Вужинська Г. - Система оздоровлення та відпочинку дітей у Львівській обл.: сучасний стан, просторові особливості, проблеми (2015)
Дністрянська Н. - Геокультурний потенціал та історико-культурні туристичні ресурси дуже малих міських поселень Львівської обл., Дністрянський М. (2015)
Дністрянський М. - Територіально-політична незрівноваженість України: іманентна неминучість чи рукотворний наслідок? (2015)
Домаранський А. - Просторово-топонімічні особливості лісів Кіровоградської області України, Міленіна Є. (2015)
Жук Ю. - Фізико-географічні передумови утворення та розвитку малих міст Львівської обл. (2015)
Єремія Г. - Внесок румуномовних учених у розвиток географічних досліджень на Буковині (2015)
Кіптач Ф. - Відновлювальне природокористування (2015)
Клапчук В. - Групування міст Західної України за рівнем розвитку торговельних мереж (2015)
Клапчук Т. - Геолого-геоморфологічні дослідження гірської частини басейну ріки Бистриця Надвірнянська: історичний аспект (2015)
Козак Т. - Географія впливу політичних партій України за результатами парламентських виборів 2014 р. (2015)
Koуnova I. - Forestry land use optimization on the mountainous territory in Ukrainian Carpathians (Terlo community in Stary Sambir district in Lviv region), Terletskyi M. (2015)
Corsale A. - Diasporic tourism in Western Ukraine: perspectives and challenges, Vuytsyk O. (2015)
Лабінська Г. - Російський проімперський слід в українській топоніміці (2015)
Лаврук М. - Географічна освіта у Львівській області (2015)
Машіка Г. - Теоретико-прикладні аспекти структурних особливостей господарського потенціалу регіону (2015)
Mkrtchian O. - The analysis of relationships between annual precipitation and relief and landscape characteristics in the Carpathian region of Ukraine, Shuber P. (2015)
Муха Б. - Мікрокліматичні умови формування гіпсово-ангідритових куполів у кар’єрі с. Піски біля Щирця, Бомбель М., Богуцький А., Бермес А., Яцишин А., Луговський Д., Котовський Я. (2015)
Муха Б. - Температура повітря у Південному Розточчі, Булавенко І., Родич О. (2015)
Назарук М. - Цільна і сильна особистість професора Георгія Бачинського (2015)
Новак Т. - Кореляція терас річкових долин Волинської височини на основі морфологічних та літологічних ознак (2015)
Перхач О. - Геопросторовий аналіз природно-ресурсного потенціалу Львівської обл, Сиротюк М. (2015)
Pozniak S. - Soils in the modern changing world (2015)
Покляцький С. - Соціальна складова умов життя населення великих міст України (2015)
Рутинський M. - Географія українських земель у науковій спадщині видатного німецького географа Антона Бюшінґа (2015)
Savranchuk L. - "Wine" tours by Europe as one of the areas of recreational activities (2015)
Цебенко О. - Географія володінь Гербуртів у період ХІV–ХVІІ ст. у контексті перших писемних згадок в історичних джерелах про міста і села Галичини й Поділля (2015)
Чумак Н. - Реконструкція рослинного покриву Пригорганського Передкарпаття у пізньольодовиків’ї (за палінологічними даними торфовища Підлужжя) (2015)
Ярошевич М. - Природні та соціально-економічні передумови формування Східноєвропейського газового хабу (2015)
Яцишин А. - Літологічна характеристика руслового алювію шостої надзаплавної тераси Дністра-Стривігору в розрізі Дубрівка (Передкарпаття), Богуцький А. (2015)
Богуцький А. - 19-ий українсько-польський семінар "Леси і палеоліт Поділля", Томенюк О. (2015)
Дністрянський М. - Конференція в Берегово (2015)
Богуцький А. - Пам’яті Андрія Олексійовича Величка, Томенюк О. (2015)
Титул, зміст (2019)
Тарнопольський О. Б. - Три головних парадигми у викладанні іноземних мов у ХХІ сторіччі: пролегомени до створення єдиного підходу до їх навчання (2019)
Корнєва З. М. - Сучасний стан навчання англійської мови технічного спрямування в закладах вищої освіти (2019)
Ващило О. В. - Критерії відбору автентичних подкастів для навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення (2019)
Rahemtulla D. - Methode des Lauten Denkens in der Translations prozessforschung (2019)
Майєр Н. В. - Професійно-методичні завдання для формування і розвитку методичних умінь як складника тестової компетентності майбутніх учителів іноземних мов і культур (2019)
Устименко О. М. - Використання сервісів онлайн тестування для контролю чеськомовної комунікативної компетентності (2019)
Melnyk Ye. - Comprendre et apprendre les registres de langue avec la sйrie tйlйvisйe "La mиre et la fille" (2019)
Бондар Л. В. - Рецензія на навчальний посібник Ігнатенко В. Д. "Навчання майбутніх перекладачів анотативного і реферативного перекладу франкомовних науково-технічних статей аграрного профілю" (2019)
Ключук Ю. - Зовнішня політика Республіки Польща щодо України в період президентства Л. Качинського крізь призму програми "Європейська політика сусідства" (2018)
Korolevska A. - European Union Social Cohesion Policy and Monitoring Indicators (2018)
Тихомирова Є. - Особливості сучасної кліматичної дипломатії (2018)
Фесик О. - Зовнішньополітичні інструменти "геостратегії реваншу" Російської Федерації (2018)
Shimuleni Martha Slowly - Southern Africa States’ Foreign Policy: the Case of Namibia and Zimbabwe (2018)
Чак А. - Феномен "кольорової революції" як політичного явища сучасності (2018)
Кольцова І. - Інформаційна глобалізація в Україні: детермінанти, особливості та перспективи (2018)
Комарчук О. - Гібридна війна: сутність та структура феномену (2018)
Максимець В. - Маніпулятивні технології формування політичних промов В. Путіна, Орел М. (2018)
Митко А. - Переваги та загрози використання сервісу "академічна хмара" в навчальній діяльності вищих навчальних закладів (2018)
Ничипорчук Н. - Секрет успіху США у сфері інформаційної безпеки), Вознюк Є. (2018)
Пахольчук Я. - Інструменти веб-аналітики для аналізу відвідувачів сайтів (2018)
Сабов І. - Політичний аспект використання штучного інтелекту (2018)
Ярош Я. - Роль SWOT-аналізу в діяльності політичних партій (2018)
Войцешак Л. - Проблема потенциального импорта Польшей энергии от Калининградской атомной электростанции (2018)
Діордіца О. - Комплексний аналіз досвіду впровадження децентралізації державної влади в Україні (2018)
Коцан Р. - Функціонування державних кордонів та розвиток прикордонних регіонів (2018)
Морозов Б. - До питання про визначення поняття "люстрація", Митко А. (2018)
Моцик О. - Зовнішня політика й дипломатія Києва: перші кроки (VI–IX ст.) (2018)
Оліярник М. - Роль туризму в просуванні Латвії на міжнародній арені, Коцан Н. (2018)
Митко А. - Рецензія на монографію Кушнарьова І. В. "Політична корупція: порівняльно-політологічна концептуалізація" (2018)
Наші автори (2018)
Matiushkova T. P. - Crimes Against the Electoral Rights of Citizens in Ukraine: The Peculiarities of Their Committing and Investigation (2019)
Большакова А. М. - Особливості суб’єктивної картини життєвого шляху як предиктори готовності до інновацій майбутніх працівників правоохоронних органів (2019)
Греченко В. А. - Деякі основні аспекти діяльності міліції УСРР у 1933 р., Россіхін В. В. (2019)
Коломоєць Н. В. - Приймальники-розподільники для дітей: основні виклики сьогодення (2019)
Святокум І. О. - Нормативно-правове забезпечення діяльності поліцейських комісій: стан і перспективи розвитку (2019)
Бойчук В. Ю. - Спеціальні ознаки суб’єкта злочину, передбаченого статтею 330 Кримінального кодексу України (2019)
Давидюк В. М. - Окремі аспекти розвитку інституту конфіденційного співробітництва на території України в радянський період (2019)
Логвиненко Є. С. - Розуміння покарання в філософських і політико-правових ученнях Стародавнього Китаю, Логвиненко І. А. (2019)
Пчелін В. Б. - Органи Національної поліції України як суб’єкт запобігання та протидії корупції в Україні (2019)
Александров Ю. В. - Особливості професійної Я-концепції патрульних поліцейських залежно від наявності попереднього досвіду роботи в МВС (2019)
Бараш Є. Ю. - Соціально-психологічна готовність засуджених до звільнення, Бойко-Бузиль Ю. Ю., Чичуга М. М. (2019)
Барко В. І. - Професіограма дільничного офіцера Національної поліції України, Барко В. В. (2019)
Медведєв В. С. - Особистість слідчого як проблема юридичної психології (2019)
Мілорадова Н. Е. - Проблемні питання професійного розвитку слідчих органів досудового розслідування Національної поліції України (2019)
Харченко С. В. - Вплив соціального інтелекту на особливості поведінки курсантів ЗВО зі специфічними умовами навчання в ситуаціях фрустрації та стресу (2019)
Цільмак О. М. - Загальнотеоретичні положення судової психології (2019)
До уваги авторів наукового журналу "Право і безпека" (2019)
Випускні дані (2019)
Мальська М. - Етапи розвитку кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка, Рутинський М, Пандяк І., Каднічанський Д. (2013)
Байцар А. - Географія німецьких поселень у Винниках (в контексті розвитку етнокультурного туризму) (2013)
Волкова І. - Рекреаційно-туристичні ресурси як чинник розвитку туристичної діяльності у Харківському регіоні (2013)
Горун В. - Оцінка рекреаційно-ресурсного потенціалу території Одеської області (2013)
Дяків С. - Характеристика історико-культурних туристичних ресурсів Кременецького району Тернопільської області (2013)
Каднічанська М. - Аспекти рекреаційно-туристичної діяльності в Яворівському національному природному парку (2013)
Каднічанський Д. - Використання архітектурної спадщини Самбірщини в туристичній діяльності, Манько А. (2013)
Мальська М. - Історико-культурні ресурси як чинник розвитку приміського туризму м. Львова, Біла Т. (2013)
Морозюк О. - Туристично-рекреаційний потенціал Верховинського національного природного парку в умовах розвитку екологічного туризму (2013)
Романів П. - Aспекти організації пішохідного туризму у Волинській області (2013)
Савранчук Л. - Суть, групування та перспективи розвитку тематичних парків світу (2013)
Стельмах В. - Природні та історико-культурні рекреаційні об’єкти Рівненщини (2013)
Ховалко А. - Оцінка туристично-рекреаційних зон печерного регіону Поділля (2013)
Wnuk Z. - Ecotourism - sustainable development (2013)
Байцар А. - Сакральний туризм у м. Винниках, Байцар Н. (2013)
Бегей О. - Монастирі Старосамбірщини як об’єкти релігійного туризму, Анісімович-Шевчук О. (2013)
Богуцький А. - Науково-методичні засади створення "Українського Бурштинового Шляху" та формування його геотуристичного бренду, Мальська М., Зінько Ю., Шевчук О. (2013)
Божук Т. - Рекреаційно-туристична дестинація для потреб історико-культурного (релігійного) пізнання (2013)
Габчак Н. - Географічні чинники розвитку сільського туризму Закарпаття (2013)
Гамкало М. - Особливості організації водного туризму в басейні річки Прип’ять (2013)
Гаталяк О. - Особливості організації харчування в різних видах туризму (2013)
Геваковська М. - Волонтерський туризм (2013)
Грицку В. - Дитячо-юнацький туризм у Хмельницькій області: історія становлення та сучасний стан, Абрам А. (2013)
Грицку-Андрієш Ю. - Фестивальний туризм на Буковині як інноваційний інструмент залучення інвестицій у розвиток сільських територій, Грицку В. (2013)
Завадовський Т. - Геральдичні композиції в архітектурі міста Львова як складова історико-культурного туризму (2013)
Касіяник І. - Інфраструктура пригодницького туризму в Подільському Придністер’ї (на матеріалах Тернопільської та Хмельницької областей), Монастирський В., Любинська І. (2013)
Кудла Н. - Сільський туризм на тлі сучасних тенденцій розвитку (2013)
Мандюк Н. - Територіальна та функціональна структура гірськолижного туризму Карпатського регіону України (2013)
Манько А. - Здобутки та втрати туристичного бізнесу після завершення фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року, Кушнірчук-Ставнича О. (2013)
Парфіненко А. - Культурний туризм як чинник соціально-економічного розвитку територій (2013)
Пилипюк А. - Проблеми "Білого Слона" у рекреаційному туризмі Українських Карпат, Цвид Н. (2013)
Посохов І. - Харківські меморабілії: сувенірна продукція міста напередодні Євро-2012 (2013)
Смирнов І. - Промоційно-маркетингова політика України в контексті підготовки та проведення Євро-2012 (2013)
Сорока Л. - Проблеми та перспективи розвитку туризму та підготовки туристичних кадрів в Українському Придунав’ї (2013)
Тодоров В. - Лікувально-оздоровче господарство Дунай-Дністровського межиріччя (2013)
Топорницька М. - Суспільно-географічні перспективи розвитку та урізноманітнення системи фестивального туризму у Карпатському регіоні (2013)
Ховалко А. - Особливості використання травертинових скель Поділля у туристичній діяльності як об’єктів релігійного туризму та паломництва, Онишків Л. (2013)
Чабанчук М. - Становлення й розвиток сільського туризму у Волинській області на прикладі Рожищенського району (2013)
Чернява В. - Інформаційно-консультаційне забезпечення інноваційного розвитку підприємств сільського зеленого туризму в Україні (2013)
Чорненька Н. - Ностальгічний туризм як окремий напрям у туризмі: поняття, функції, ознаки (2013)
Лазор С. - Сучасний стан та перспективи розвитку велосипедного туризму в Надвірнянському районі Івано-Франківської області (2013)
Вуйцик О. - Особливості зародження гольф-туризму в Україні, Яцишин Е. (2013)
Kaczmarska A. - Pro-ecological aspects of the functioning of sports and tourist facilities with an example of stadiums (2013)
Lukievič U. - The analysis of functioning of tourist branch in Poland and Ukraine during carrying out Euro-2012 on the basis of the given electronic mass media (2013)
Meyer B. - The utilization of Szczecin’s natural potential for the inhabitants’ recreation (2013)
Przybyłka A. - Taking advantage of industrial heritage for the needs of tourism in the Silesian province (2013)
Sikora J. - Development of agritourism in Poland, Wartecka-Ważyńska A. (2013)
Warcholik W. - Cracow city games - an innovation in tourism? (2013)
Rydz E. - Tourist attractiveness of the Polish Baltic coast health resorts, Szmielińska-Pietraszek P. (2013)
Zontek Z. - Scenarios of the future - modelling of innovative tourist products, Lipianin-Zontek E. (2013)
Іртищева І. О. - Методичні підходи до оцінювання процесів економічного розвитку: національні та регіональні особливості, Гуріна О. В., Нікон Д. Є., Іщенко О. А. (2018)
Іщук С. О. - Динаміка структурних змін у роздрібному товарообороті регіонів України, Созанський Л. Й. (2018)
Барибіна Я. О. - Колаборація як форма спільної діяльності в туризмі: теорія і практика, Білінська О. П. (2018)
Яхно Т. П. - Підхід до оцінки внеску соціальної відповідальності бізнесу в соціально-економічний розвиток національної економіки країни (2018)
Дорофєєв О. В. - Гармонізація як принцип трансформації управління (2018)
Мостіпака О. В. - Сучасні тенденції розвитку національної економіки України (2018)
Мокій А. І. - Соціальна безпека територіальних громад у контексті регіональної політики України, Павліха Н. В., Дацко О. І., Науменко Н. С., Гуменюк А. М. (2018)
Гринчишин І. М. - Спроможність територіальних громад: теоретичний дискурс (2018)
Щеглюк С. Д. - Методичні підходи до оцінювання структурної трансформації економіки міста (2018)
Біланюк О. П. - Тенденції функціонування та розвитку туристичних ринків України та Польщі (2018)
Хмєліньска М. В. - Теоретичні засади розвитку регіональних ринків як об’єкта регіональної економіки (2018)
Фера-Клемонца О. Ю. - Особливості формування концепції регулювання системи продовольчого забезпечення регіону (2018)
Тесля Д. В. - Факторний аналіз споживчого потенціалу регіонального ринку продукції харчової промисловості Львівської області (2018)
Яков’юк В. А. - Концептуальні засади управління транскордонними водними ресурсами (2018)
Левицька О. О. - Особливості працевлаштування українських громадян за кордоном: соціологічний дискурс, Махонюк О. В. (2018)
Синюра-Ростун Н. Р. - Територіальна організація системи дошкільної та шкільної освіти регіону: особливості розвитку в умовах сучасних реформ (2018)
Шимановська-Діанич Л. М. - Сутність і специфічні особливості впровадження інноваційного напряму розвитку у сфері туризму (2018)
Ткач В. О. - Інвестиційні показники Запорізької області з урахуванням економічної безпеки регіонів України, Кравченко Г. А. (2018)
Святогор В. В. - Сучасні інструменти удосконалення державного регулювання інноваційної діяльності в Україні (2018)
Пилипів Н. І. - Зарубіжний досвід зміцнення фінансової стійкості банків, П’ятничук І. Д. (2018)
Федишин В. В. - Управління розвитком підприємств туристичної сфери: теоретичний аспект (2018)
Маслій Н. Д. - Біфуркаційна модель розвитку сфери зв'язку та інформатизації під впливом кризових явищ (2018)
Чижевська Л. В. - Облік гарантійних забезпечень у контексті міжнародних стандартів фінансової звітності (2018)
Антонюк Н. - Польський туризм в умовах економічної кризи: наслідки та шляхи подолання, Краєвська.О. Краєвська.О. (2013)
Біланюк О. - Сучасний стан та перспективи розвитку сфери туризму в українсько-польському транскордонному регіоні (2013)
Голубнича С. - Екскурсійне обслуговування природоохоронної спрямованості (2013)
Горб К. - Туристичні дестинації в системі міжнародної маркетингової діяльності (2013)
Єремія Г. - Особливості розвитку туризму в Туреччині (2013)
Паньків Н. - Еволюція транспортної інфраструктури Європи та її вплив на розвиток мандрівництва та туризму (2013)
Сухович І. - Туристична політика Польщі на рівні територіального самоврядування (2013)
Щука Г. - Теорія і практика підготовки спеціалістів сфери туризму в Республіці Білорусь (2013)
Banasik W. - Tourism in development of South Praga district of Warsaw (2013)
Gałka J. - The influence of Polish accession to the European Union on the tourist flow in Krakow, Augustowski K. (2013)
Góralewicz-Drozdowska M. - Tourist attractiveness of Central-European metropolies (2013)
Panasiuk A. - The determiners of urban tourist product’s competitiveness (2013)
Ruszkowski J. M. - The role of trends in guiding the development of tourism and hotel industries in the 21st century (2013)
Білецька І. - Особливості регулювання туристичної індустрії у контексті концепції сталого розвитку (2013)
Білоус С. - Стратегічні засади розвитку туристичного бізнесу України (2013)
Бордун О. - Аналіз міжнародних туристичних потоків України (2013)
Ганич Н. - Організація та технологія надання послуг харчування у закладах розміщення, Гаталяк О. (2013)
Гаталяк О. - Ретроспективний аналіз розвитку закладів ресторанного господарства, Ганич Н. (2013)
Ганич Н. - Урбанізація як чинник територіальної організації готельного господарства (2013)
Грицевич В. - Туристична діяльність готельних закладів: ресурсно-функціональний підхід до геоінформаційного моніторингу в регіоні (2013)
Жук І. - Маркетингове управління діяльністю вітчизняних суб’єктів господарювання на ринку туристичних послуг України (2013)
Закутинська І. - Динаміка цін на земельні ділянки в межах приміської зони м. Івано-Франківська, Сливка Р. (2013)
Копечь A. - Просторова організація як елемент туристичної привабливості (2013)
Копечь K. - Використання попиту на послуги конференційного туризму як елементу, покликаного максимізувати прибуток (2013)
Котик Л. - Роль туризму у трансформації господарського комплексу Львівської області (2013)
Кушнірчук-Ставнича О. - Теоретичні та практичні засади формування інвестиційно-інноваційного базису у туризмі (2013)
Лабінська Г. - Інерційність ринкових змін туристичної сфери Криму у посткризовому періоді (2013)
Мальська М. - Аналіз основних методів суспільно-географічного дослідження туристичних послуг (2013)
Мальська М. - Розвиток ринку туристичних послуг з врахуванням задоволення споживчих потреб населення, Занько Ю. (2013)
Монастирський В. - Державне регулювання туристичної діяльності в Україні (2013)
Пандяк І. - Особливості розвитку сфери гостинності у місті Львові в Австрійський та Австро-Угорський періоди (1772 - 1918 рр.) (2013)
Рутинський М. - яремчанська модель курортно-рекреаційного освоєння карпат в Австро-Угорський та Польський періоди (2013)
Смирнов І. - Логістика в сфері гостинності: історичний аспект (2013)
Теребух С. - Використання маркетингу та ефективного менеджменту як засобів просування туристичного продукту на міжнародному ринку послуг (2013)
Уманець Т. - Проблеми розвитку туристичної індустрії (2013)
Цепенда М. - Просторовий аналіз економіко-географічних передумов сталого розвитку туризму в Україні, Лапушняк М. (2013)
Чеченя О. - Державне регулювання галузі туризму в Україні (2013)
Бубняк І. - Геотуристичні атракції транскордонного шляху "Гео-Карпати” (українська частина), Зінько Ю., Мальська М., Скакун Л., Яцожинський О., Салєцкій А. (2013)
Пендерецький О. - Перспективи розвитку промислового туризму у Львівській області (2013)
Góralewicz-Drozdowska M. - Polish students’ mobility during their Erasmus Scholarship (purposes, expenses, education), Maciejewski W. (2013)
Tokarz-Kocik A. - Economic crisis as a source of motivation risk in the hotel industry:the case of the Novotel Hotel in Szczecin (2013)
Wartecka-Ważyńska A. - Professional competencies of employees in tourism sector in Poland (2013)
Zieliński А. - Tourism attractiveness of Staszów according to its residents (2013)
Mróz F. - Pilgrimage and religious tourism on the Way of St. James - the first European cultural route, Mróz Ł. (2013)
Бабишена М. І. - Особливості формування мовленнєвої компетенції та компетентності майбутніх іноземних фахівців під час вивчення української мови (2019)
Башавець Н. А. - Проблема формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців фізичної культури, спорту та реабілітації (2019)
Бегун-Трачук Л. О. - Структурні компоненти синдрому емоційного вигорання фахівця з музичного мистецтва (2019)
Беземчук Л. В. - Викладання мистецьких дисциплін в умовах закладу вищої освіти: принцип міждісциплінарної координації (2019)
Богатов А. О. - Компоненти, критерії та показники готовності майбутніх учителів фізичної культури до формування здоров'язберігаючих навичок та вмінь у молодших школярів (2019)
Гевко І. В. - Вплив інформаційних компетенцій на підготовку майбутнього фахівця, Торубара О. М. (2019)
Горяна Л. Г. - Підготовка майбутніх учителів і вчителів-практиків до застосування потенціалу шкільного підручника (2019)
Дем’янюк В. В. - Формування ціннісних професійних орієнтацій у майбутніх фахівців з бухгалтерського обліку у процесі науково-дослідної роботи (2019)
Жуков В. П. - Технологія підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до інтегрованого навчання учнів (2019)
Іванова О. А. - Особистість сучасного фахівця сфери послуг (2019)
Ілляхова М. В. - Безперервний професійний розвиток науково-педагогічних працівників у контексті розвитку європейського освітнього простору (2019)
Калашник Л. С. - Досвід формування громадянської компетентності майбутніх вчителів у ЗВО КНР, Се Фей (2019)
Калашник Н. Г. - Соціальна практика як засіб формування смаку до педагогічної діяльності вчителя спортивних дисциплін (досвід КНР), Хань Чанлян (2019)
Константинов В. - Историческая наука и школьная дисциплина соприкосновения и различия в начале 21 века (2019)
Кучерова О. В. - Підготовка андрагогів як актуальна проблема сучасної професійної педагогіки (2019)
Кучерявий О. Г. - Феномен професійно-педагогічної культури: аспект терміносистеми її теорії у цілісному вимірі (2019)
Лавріненко Л. І. - Імплементація здоров’язбереження молодших школярів у освітній процес Нової української школи (2019)
Літвінова А. М. - Психологічні особливості формування ставлення до здорового способу життя в молодіжному середовищі, Пєнов В. В. (2019)
Лисенко І. В. - Підготовка учителів у педагогічних закладах Чернігівщини (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2019)
Лисенко Н. Г. - Толерантність як науково-педагогічна проблема сучасної педагогіки Франції (2019)
Левченко Я.Е. - Формування естетичної компоненти професійної компетентності майбутніх вчителів-хореографів, Лю Чжицян (2019)
Маракушин А. І. - Підготовка вчителів спортивних дисциплін до роботи з обдарованими дітьми в системі неформальної освіти КНР, Янлінь У. (2019)
Мкртічан О .А. - Підвищення педагогічної кваліфікації вчителів музичного мистецтва в КНР, Чжоу Чженьюй (2019)
Москва О. М. - До визначення сутності поняття "технологічна культура майбутнього вчителя музичного мистецтва" (2019)
Мухіна Г. І. - Науково-педагогічне дослідження персоналії як фактор розвитку педагогічної науки (2019)
Піддячий В. М. - Організаційно-педагогічні умови формування громадянської компетентності майбутніх педагогів (2019)
Піддячий М. І. - Розвиток особистості в умовах розбудови громадянського суспільства (2019)
Подгорна В. В. - Особливості діяльності вчителя фізичної культури в умовах Нової української школи, Дроздова К. В. (2019)
Попович Н. М. - Зміст організаційно-методичної системи формування професійно-особистісного досвіду фахівця з музичного мистецтва у процесі неперервної професійної підготовки (2019)
Примакова В. В. - Педагогічна майстерність учителя інклюзивного класу в контексті філософії добротворення І. Зязюна (2019)
Ракітянська Л. М. - Емоційний інтелект як особистісний чинник професійного становлення майбутнього вчителя (2019)
Рогачко-Островська М. С. - Критеріальний підхід до підготовки майбутніх вихователів до розвитку креативного мовлення дітей передшкільного віку (2019)
Романюк О. І. - Визначення рівня педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін із застосуванням авторського тесту (2019)
Сагач О. М. - Діяльнісний аспект як один з визначальних факторів неперервного професійного зростання педагога (2019)
Самодумська О. Л. - Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх науково-педагогічних працівників до навчання дорослих в умовах неформальної освіти (2019)
Самойленко O. А. - Інформальна освіта у системі особистісного та професійного розвитку дорослого (2019)
Степаненко М. І. - Сучасні виміри педагогіки добра Івана Зязюна (2019)
Сулаєва Н. В. - Погляди А. Макаренка та В. Сухомлинського в педагогічній рецепції Івана Андрійовича Зязюна, Гнізділова О. А. (2019)
Тарарак Н. Г. - Можливості прикладної естетики у професійній діяльності викладачів, Лі Сіньцзе, Цзи Фенлай (2019)
Теренко О. О. - Законодавче забезпечення освіти дорослих у США і Канаді: порівняльний аналіз (2019)
Терентьєва Н. О. - Здоров’язбережувальний простір як інтегральна передумова якості освіти і життя (2019)
Тимошко Г. М. - Педагогічна майстерність як вектор розвитку організаційної культури керівника закладу освіти (2019)
Товканець Г. В. - Просодичні особливості соціопедагогічної комунікації, Лендел Л. В. (2019)
Усік І. А. - Розвиток антикризового менеджменту керівників закладів загальної середньої освіти: теоретичний аспект (2019)
Чумак Л. В. - Оптимізація естетичного виховання здобувачів освіти за філософсько-педагогічними ідеями та методологічними і методичними акцентуаціями Івана Андрійовича Зязюна (2019)
Шолох О. А. - Теоретичні аспекти розвитку педагогічної майстерності викладачів вищої школи (2019)
Давиденко П. А. - Проблеми та окремі результати підготовки вчителів фізики до роботи з творчо обдарованими учнями (2019)
Дорошенко Т. В. - Синергетичний підхід як методологічна основа дослідження проблеми виконавської самопідготовки майбутніх учителів музичного мистецтва (2019)
Дрижак В. В. - Освіта дорослих у контексті концепції розвитку педагогічної освіти, Єрмак С. М. (2019)
Гетта В. Г. - Формування основних освітніх компетентностей у майбутніх викладачів професійного навчання в галузі "Транспорт", Мантула О. Ю. (2019)
Мехед Д. Б. - Розвиток цифрової компетентності засобами гейміфікації, Мехед К. М. (2019)
Носко М. О. - Стан розв’язання проблеми з реалізації процесу фізичної підготовки дівчат під час навчання у різних спеціалізованих закладах вищої освіти, Галаманжук Л. Л., Носко Ю. М. (2019)
Рева Т. Д. - Структурно-функціональна модель реалізації компетентнісного підходу у навчанні хімічних дисциплін майбутніх магістрів фармації (2019)
Рекун О. О. - Використання хмарних технологій в освітньому процесі ЗВО (2019)
Руденко Ю. А. - Використання мовного портфоліо як засобу формування мовленнєво-творчої компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти, Галятовська К. С. (2019)
Сагач О. М. - Готовність до інноваційної діяльності як ознака розвитку мотивації до неперервної освіти (2019)
Стеченко О. В. - Ефекти впливу платних відпрацювань пропущених студентами занять (2019)
Тополь О. В. - Репродуктивні установки як регулятори демографічної поведінки сучасної української молоді, Васюта О. І. (2019)
Ярощук К. І. - Проблеми формування професійно-етичної компетентності сучасного інженера-педагога (2019)
Аксюта О. Ю. - Сучасні засоби розвитку обдарованості на уроках технологій, Костюченко О. М. (2019)
Борщенко Н. О. - Формування емоційної стійкості дошкільників як педагогічна проблема (2019)
Вахнова А. П. - Психотехнічні вправи та ігри, як засіб покращення психофізіологічної і психічної адаптації учнів старшої школи (2019)
Veligura O. - The introduction of the methods for the formation singing skills of the children of junior school age and the preschoolers on the principle of continuity (2019)
Видра О. Г. - Виконання проекту з дизайну сучасного одягу в японському стилі у старшій школі, Карпенко І. М. (2019)
Горчинський С. В. - Особливості формування інформаційно-комунікаційної компетентності старшокласників, Толочний О. М. (2019)
Давиденко А. А. - Проблеми підготовки завдань для турніріів юних винахідників і раціоналізаторів (2019)
Зенько Н. Н. - Особенности влияния факторов социального риска на социализацию обучающихся (2019)
Качан В. М. - Проблема розвитку бігової витривалості старшокласників на сучасному етапі, Рябов В. В., Франчук О. П. (2019)
Ковач А. І. - Використання засобів музейної педагогіки у професійній орієнтації учнів, Опачко М. В. (2019)
Кушнарьова Н. М. - Застосування програм комп’ютерної графіки на уроках технологій з метою візуалізації навчального матеріалу, Повечера І. В., Ляховець Г. М. (2019)
Лазука О. М. - Робота вчителя початкових класів щодо профілактики булінгу у дитячому колективі (2019)
Мазуренко С. Г. - Методика та організація позакласної роботи при вивченні технологічного профілю, Омельченко М. П. (2019)
Мазуренко С. Г. - Методи навчання та особливості їх використання на уроках технологій старшої школи, Пилипенко Л. П. (2019)
Рекун Н. М. - Особливості прояву та шляхи подолання шкільного булінгу в учнів початкової школи (2019)
Федан Т. В. - Запобігання булінгу серед учнів молодшого шкільного віку (2019)
Фефілова Т. В. - Особливості формування обчислювальних навичок на уроках математики у молодших школярів (2019)
Ховрич М. О. - Комп’ютерна залежність серед старшокласників як психолого-педагогічна проблема, Міткевич М. О. (2019)
Аніщенко В. О. - Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв у світлі інтерактивного навчання (2019)
Белан Т. Г. - Профорієнтаційна готовність майбутніх учителів технологій як педагогічна проблема (2019)
Бивалькевич Л. М. - Використання креолізованих текстів в професійній підготовці майбутніх учителів (у контексті задачного підходу), Лілік О. О. (2019)
Гевко І. В. - Підвищення якості підготовки майбутніх фахівців професійної освіти в галузі комп’ютерних технологій засобами 3D моделювання (2019)
Дрозденко Н. М. - Методологія оптимізації процесу навчання майбутнього вчителя технологій, Тищенко Г. В. (2019)
Киливник В. В. - Структура соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови (2019)
Коляса П. І. - Дослідження проблеми формування графічної компетентності майбутніх фахівців професійної освіти (2019)
Кравчук К. В. - Теоретичні аспекти дослідження морфо-функціонального стану спортсменів, Кравчук Т. В. (2019)
Кривопишина О. А. - Особливості розвитку художньо-обдарованої особистості в юності (2019)
Носко Ю. М. - Сутність та структура проблеми підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2019)
Носовець Н. М. - Готовність майбутнього вчителя технологій до інноваційної педагогічної діяльності як складова професійної компетентності, Терещенко О. В. (2019)
Пащенко С. О. - Принципи формування готовності майбутніх будівельників до самостійної навчальної діяльності в процесі фахової підготовки (2019)
Петрик Д. П. - Фізична та спортивна підготовка курсантів Академії Державної пенітенціарної служби, Сорокопуд В. Б., Гончар В. Б., Ткаченко І. В. (2019)
Полетай О. М. - Методика організації практичних занять з дисципліни "Вступ до спеціальності" у закладах вищої освіти (2019)
Пригодій А. В. - Етапи формування професійної компетентності у майбутніх фахівців з автосправи, Тютюнник А. А. (2019)
Прищепа О. П. - Структура готовності майбутнього вчителя початкової школи до інтегрованої музично-освітньої діяльності (2019)
Ребенок В. М. - Готовність майбутнього викладача професійної підготовки до використання інформаційних технологій на заняттях спеціальних дисциплін у закладах вищої освіти (2019)
Ребенок В. М. - Основи якісної підготовки майбутніх учителів трудового навчання у закладах освіти, Гулай М. І. (2019)
Хань Юйцень - Методи формування умінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музики (2019)
Білик В. Г. - Специфіка природничо-наукової підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти Канади (2019)
Євтушенко Н. В. - Форми вдосконалення вчителів у діяльності польського Центру науки "Коперник" (2019)
Силадій І. М. - Педагогічна творчість як основа демократизації освіти (2019)
Позняк С. - Актуальні проблеми географії ґрунтів (2013)
Балюк С. - Трансформація властивостей чорноземних ґрунтів і стійкість їх до антропогенного навантаження, Воротинцева Л. (2013)
Біланчин Я. - Ґрунтотворний потенціал природних чинників ґрунтоутворення острова Зміїний, Леонідова І. (2013)
Войтків П. - Гумусовий стан буроземів пралісів Карпатського біосферного заповідника (2013)
Волошин І. - Особливості акумуляції важких металів урбаноземами м. Львова, Омельченко О. (2013)
Волощинська С. - Взаємозв’язки між агрохімічними показниками ґрунтів і вмістом важких металів в урбоекосистемі м. Ковель, Голуб В. (2013)
Волощук М. - Деградаційні процеси та їхній вплив на екологічний стан земельних ресурсів України (2013)
Гаськевич В. - Характеристика структури ґрунтового покриву Пасмового Побужжя, Гаськевич О. (2013)
Горін М. - Досліди Географічної мережі на Роганському стаціонарі та проблема заповідання чорноземів (до створення Червоної книги ґрунтів), Ольховський Г. (2013)
Дегтярьов Ю. - Оцінка фізичного стану та водні характеристики чорноземів типових під різними фітоценозами (2013)
Денис В. - Структурно-функціональні кислотно-основні властивості сірих лісових ґрунтів Пасмового Побужжя (2013)
Дмитрук Ю. - Аналіз морфометричних особливостей профілів ґрунтів для оцінки їхньої еволюції (2013)
Дорошкевич С. - Органічні речовини та карбонати у плейстоценових викопних ґрунтах і лесах Середнього Побужжя та їхнє палеогеографічне значення, Задвернюк Г. (2013)
Єргіна О. - Зміни геохімічних показників у процесі сучасного ґрунтоутворення в Криму (2013)
Іванюк Г. - Аналіз "Систематики ґрунтів Польщі" (2013)
Кирильчук А. - Географія рендзин Західного регіону України (2013)
Ковальчук І. - Актуальні питання досліджень ризиків землекористування (2013)
Красєха Є. - Географічне середовище і розвиток відтворювального господарства у степовій зоні в доісторичну епоху (2013)
Лактіонова Т. - Реєстр еталонних параметрів фізичної якості орних ґрунтів України, Бігун О., Шейко С., Накісько С. (2013)
Лісовський А. - Морфогенез чорноземів типових Придністерського Поділля (2013)
Лукач О. - Історичні аспекти вивчення ерозії ґрунтів у Західному регіоні України (2013)
Луцишин О. - Ерозійна деградація дерново-підзолистих ґрунтів Надсянської рівнини (2013)
Leah Т. - Current humus state of soils in conditions of intensive degradation processes in Moldova (2013)
Мазник Л. - Проблеми періодизації історії ґрунтознавчих досліджень (2013)
Матвіїшина Ж. - Генезис ґрунтів на основі палеопедологічних досліджень у межах археологічного об’єкта на Полтавщині, Кушнір А. (2013)
Мороз Г. - Спектральна характеристика гумінових кислот ґрунтів середньосухостепового педоекотона Північно-Західного Причорномор’я (2013)
Наконечний Ю. - Фракційно-груповий склад гумусу алювіальних ґрунтів заплави ріки Західний Буг (2013)
Нецик М. - Валовий хімічний склад торфових ґрунтів Малого Полісся (2013)
Онойко Ю. - Морфолого-галогеохімічні особливості та закономірності поширення солончаків заплав межиріччя Дніпро-Молочна (2013)
Паньків З. - Продуктивні ґрунти - основа ефективного сільськогосподарського землекористування в Карпатському регіоні України (2013)
Папіш І. - Валовий хімічний склад чорноземів Сокальсько-Торчинської пасмової височини (2013)
Підкова О. - Морфологічна будова і мікроморфологічні особливості дерново-підзолистих ґрунтів, ґрунтотворних і підстилаючих порід Розточчя (2013)
Пліско І. - Оцінювання вартості поживних елементів ґрунтів України (2013)
Польчина С. - Процесна оцінка профільно-диференційованих оглеєних ґрунтів Передкарпаття (2013)
Радзій В. - Сучасні методи визначення гранулометричного складу ґрунтів (2013)
Романів П. - Екологізація фізичного стану ґрунтів Передкарпаття (2013)
Салюк М. - Морфологічні особливості дерново-підзолистих ґрунтів, підстелених щільними карбонатними породами Малого Полісся (2013)
Семащук Р. - Особливості формування морфогенетичних властивостей ініціальних рендзинних ґрунтів (2013)
Сова О. - Валовий хімічний склад ґрунтів Сянсько-Дністерської височини (2013)
Струцинська О. - Рельєф і ґрунти прибережно-берегових територій Дністровського лиману (2013)
Тихоненко Д. - Еволюція чорноземів агрогенного і постагрогенного використання Лівобережного Лісостепу України, Новосад К., Гавва Д. (2013)
Тортик М. - Оцінка фізичного стану алювіальних ґрунтів заплави Нижнього Дністра (2013)
Тригуб В. - З історії досліджень фтору (2013)
Чайка М. - Структура та екологічні особливості альгофлори породних ґрунтів вугільних відвалів Донецької обл., Мальцева І. (2013)
Червань О. - Геоінформаційне моделювання у ґрунтозахисній організації агроландшафтів Білорусі, Черниш А., Устинова Г. (2013)
Ямелинець Т. - Ерозійна деградація сірих лісових ґрунтів та взаємозв’язок з іншими типами деградації в межах Західного регіону України (2013)
Байрак Г. - Руслова мережа Львова: зміни за історичний період та сучасний стан (2016)
Байцар А. - Історія походження та використання назви "Карпати" (2016)
Бермес А. - Морфотектоніка Кременецьких гір (2016)
Богуцький А. - Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-ґрунтової серії опорного розрізу Підволочиськ (Подільська височина), Волошин П., Кремінь Н., Томенюк О. (2016)
Богуцький А. - Розріз Солонське і перспективи пізнання поверхні Лоєвої, Яцишин А., Дмитрук Р., Томенюк О. (2016)
Брусак В. - Ландшафтна структура природного заповідника "Медобори", Москалюк К. (2016)
Волошин П. - Аналіз причин перезволоження та сольового руйнування будівельних конструкцій палацу Бандінеллі у Львові (2016)
Гаськевич В. - Валовий хімічний склад темно-сірих опідзолених ґрунтів Малого Полісся і його трансформація в процесі антропогенези (2016)
Гнатюк Р. - Низькі тераси долини Стиру в середній частині Волинської височини, Новак Т. (2016)
Горішний П. - Геоморфологічне картографування кар’єрів (2016)
Грицевич В. - Геопросторова організація логістичної системи в оптимізаційній транспортній задачі (2016)
Дністрянська Н. - Етнографічний туризм як резерв соціально-економічного розвитку Українських Карпат (2016)
Дністрянська Н. - Демографічний потенціал селищної мережі Львівської області, Жулканич Б. (2016)
Дністрянський М. - Територіально-політичний розвиток незалежної України: задавнені проблеми та нові виклики (2016)
Жук Ю. - Реалізація методичних підходів до оцінки сталого розвитку малих міст (2016)
Кіптач Ф. - Організація землекористування територій сільських рад на ландшафтній основі, Койнова І. (2016)
Кіптач Ф. - Стан використання водних ресурсів України, Перхач О. (2016)
Козак I. - Аналіз поселень ґміни Лютовіска від II половини XVIII століття із застосуванням GIS, Козак Г. (2016)
Колтун О. - Лесові кар’єри ХХ ст. у Хмельницькому: сучасна морфологія і морфодинаміка (2016)
Кремінь Н. - Мікроморфологія і палеогеографічні умови формування горохівського викопного ґрунтового комплексу Подільської височини, Богуцький А., Томенюк О. (2016)
Лозинський Р. - Тенденції та проблеми розвитку географії в Україні у контексті реформи вищої освіти, Біланюк В. (2016)
Mykhnovych A. - Hydrologic aspects of drained peatland renaturalization (2016)
Mkrtchian A. - Analysis of the relationships between morphometric relief parameters and visual characteristics of Ukrainian Carpathians ecosystems (2016)
Муха Б. - Ландшафтний ретроаналіз шляхів руху глетчерів у басейні Пруту в межах масиву Чорногора (Українські Карпати), Зяблікова І. (2016)
Назарук М. - Ревіталізація - крок до еколого-збалансованого розвитку міста Львова (2016)
Пандяк І. - Феномен індустрії гостинності: дефініція поняття, основні підходи, структура (2016)
Паньків З. - Стадії ґрунтотворення підвісних ґрунтів Верховинського Вододільного хребта Українських Карпат, Яворська А. (2016)
Папіш П. - Гумусовий стан чорноземів типових терасових місцевостей Західного Бугу та Стиру, Іванюк Г., Папіш І. (2016)
Przybyłka A. - Present condition and prospects for Polish coal mining, Manko А. (2016)
Рутинський M. - Географія туризму: стан, вектори й актуальні тенденції розвитку в ХХІ столітті (2016)
Savranchuk L. - Concept of sentimental tourism and its classification (2016)
Склярська О. - Утворення об’єднаних територіальних громад у контексті впливу на розвиток поселень (на прикладі Львівської обл.) (2016)
Тиханович Є. - Умови сходження лавин у масиві Чорногора (Українські Карпати), Біланюк В. (2016)
Удовиченко В. - Ландшафтне різноманіття та різноманіття ландшафтної структури мішанолісових комплексів території Лівобережної України (на прикладі тестової ділянки дослідження) (2016)
Fedotikov M. - The elementary soil areas of the Mykolaiv-Horodok Opillia, Yamelynets T. (2016)
Яцишин А. - Геоморфологічна будова передкарпатської ділянки долини Бистриці-Підбузької (2016)
Яцишин А. - Лесові покриви на терасах нижньої течії Свічі, Богуцький А., Дмитрук Р., Томенюк О., Ланчонт М., Мадейська Т. (2016)
Богуцький А. - Польсько-український семінар "Звітрювання гіпсів і ангідритів", Томенюк О. (2016)
Дністрянський М. - Актуальне інформаційне забезпечення маркетингу сталого туризму, Дністрянська Н. (2016)
Загорський В. С. - Теоретико-прикладні аспекти дослідження сталого розвитку сільських територій України, Борщук Є. М. (2019)
Петровський П. М. - Теоретико-методологічні основи забезпечення легітимності публічної влади в сучасних умовах України, Радченко О. О. (2019)
Боровська Г. С. - Міжнародна нормативно-правова регламентація припинення збройного конфлікту в Україні (2019)
Туча В. В. - Сучасні тенденції розвитку державно-управлінської еліти в епоху постмодерну (2019)
Мороз О. Ю. - Проблема консолідації суспільства в контексті євроінтеграційних прагнень України: основні виклики (2019)
Сидорчук О. Г. - Міграційна політика України в контексті безпеки та збалансованості економічного і соціального розвитку держави, Панькова О. В. (2019)
Майстро С. В. - Механізми реалізації державної енергетичної політики: теоретико-методичні засади, Москалюк С. В. (2019)
Василюк О. Д. - Застосування в Україні успішого досвіду країн Європейського Союзу в реформуванні адміністративно-територіального устрою та кар’єрної служби (2019)
Колесник В. А. - Особливості публічно-правових спорів у контексті формування повноважень органів публічної влади (2019)
Макаренко А. М. - Аналіз та шляхи імплементації закордонного досвіду надання екстреної медичної та домедичної допомоги постраждалим в умовах надзвичайних ситуацій мирного часу (2019)
Алюшина Н. О. - Дослідження проявів цькування на державній службі (2019)
Крайник О. П. - Складові економічного розвитку територіальної громади (2019)
Бліщук К. М. - Інноваційні інструменти місцевого економічного розвитку (2019)
Козак І. І. - Державна підтримка розвитку громад в умовах фінансової децентралізації, Пабат В. О. (2019)
Поляк Ю. Я. - Інноваційні підходи щодо формування товарного портфеля підприємства (2019)
Орехова А. А. - Практические аспекты устойчивого развития национального фондового рынка Украины (2013)
Остапа О. М. - Чисельність іноземних громадян, що прибуває в Україну, з року в рік зростає (2013)
Островська Н. С. - Особливості оподаткування страхових компаній, Корольова Ю. І., Погоріла О. С. (2013)
Паляниця Т. М. - Особливості розробки стратегії ресурсозабезпечення підприємства цукрової промисловості на прикладі ПАТ "Шепетівський цукровий комбінат", Слободян Н. Г. (2013)
Пантєлєєва Н. М. - Інтегрований підхід формування конкурентних переваг на основі поширення фінансових інновацій (2013)
Пашовська О. П. - Стан оплати праці та її удосконалення, Гилка М. Д., Крегул М. І. (2013)
Пермінова С. О. - Використання інкрементального методу в стратегічному управлінні підприємств, Поліщук А. С. (2013)
Петрашко Л. П. - Міжнародні банківські групи на фінансовому ринку України, Цівина М. С. (2013)
Петренко М. О. - Економічне обґрунтування використання свиней різних генотипів (2013)
Пилипенко І. О. - Організація та управління ліфтовим господарством України (2013)
Підгірна В. Н. - Міжнародна міграція робочої сили в Україні на сучасному етапі, Шекеряк В. А. (2013)
Пічугіна М. А. - Ключові напрями забезпечення збалансованого розвитку підприємства (2013)
Плужник А. В. - Система факторів та чинників економічної безпеки міста (2013)
Подунай В. В. - Формирование экономики знаний как объективная предпосылка повышения конкурентоспособности страны (2013)
Попівняк О. М. - Економічна сутність та значення механізму фінансового забезпечення розвитку депресивних територій (2013)
Пристемський О. С. - Місце економічної безпеки підприємництва в системі національної безпеки країни (2013)
Процюк Т. Б. - Інвестиційно-інноваційна діяльність в електроенергетиці провідних країн світ (2013)
Пужанська А. В. - Стратегія інвестиційного розвитку регіону (2013)
Резникова О. С. - Организация аудита расчетов с покупателями и заказчиками на предприятии СООО "Нива" Раздольненского района АР Крым (2013)
Рибіцька А. В. - Значення позикового капіталу підприємства і політика його формування (2013)
Рифяк Р. Р. - Внутрішні та зовнішні чинники впливу на ефективність функціонування підприємств на ринку автомобілів (2013)
Родченко В. Б. - Трансформація ризиків управління персоналом в системі економічної безпеки підприємства, Рекун Г. П. (2013)
Савицька Н. Л. - Мережні ефекти як об'єктивна характеристика формування мережної економіки (2013)
Сардак О. В. - Система маркетингових інструментів в управлінні персонал-маркетингом підприємств (2013)
Саркисян А. Г. - Обоснование необходимости пенсионной реформы 2013 года в Российской Федерации, Синицына В. А., Киселева Т. Ю. (2013)
Свердан М. М. - Доходи громадян як основа нагромадження достатку і передумова введення податку на багатство (2013)
Сенишин О. С. - Дослідження стану продовольчої безпеки у процесі формування національної безпеки України, Дзюбенко Н. О. (2013)
Сотнікова А. В. - Впровадження сучасних технологій організації праці менеджерів на підприємстві, Федорова Ю. В. (2013)
Сыроижко В. В. - Управление затратами промышленных предприятий с применением системы множественного планирования (2013)
Тарасенко С. І. - Оцінка впливу корпоративної соціальної відповідальності на репутацію компанії, Яремчук І. В., Філін А. О. (2013)
Терещенко Э. Ю. - Механизм снижения финансовых рисков субъектов реального сектора экономики Украины в условиях неопределенности (2013)
Токарчук Д. М. - Виробництво біогазу на спиртових заводах Вінницької області, Яремчук О. В. (2013)
Трофимчук В. Я. - Економічна сутність та класифікація складових амортизаційної політики підприємства (2013)
Троян В. Л. - Державні видатки на фінансування охорони здоров'я: світові тенденції та вітчизняний досвід (2013)
Тютюнник Г. О. - Еколого-економічні аспекти забезпечення якості земель сільськогосподарського призначення (2013)
Ушакова Н. Г. - Особливості функціонування сфери послуг в умовах становлення сервісної економіки, Полевич К. В. (2013)
Ушакова М. В. - Управління фінансовими ресурсами підприємств (2013)
Фалович В. А. - Життєвий цикл технології RFID в ланцюзі поставок промислової продукції (2013)
Федорець М. С. - Бренд як об'єкт бухгалтерського обліку, Федорець А. В. (2013)
Федуняк І. О. - Розвиток та функціонування інфраструктури аграрного ринку (2013)
Фролова В. Ю. - Сучасна концепція використання інноваційних методів управління проектами, Поздняков О. В. (2013)
Хімійчук Г. М. - Використання внутрішнього маркетингу як шлях до підвищення ефективності управління персоналом, Петращак О. О. (2013)
Чепурда Г. М. - Аналіз шляхів підвищення ефективності транспортних послуг в туризмі (2013)
Черкас А. В. - Формування системи контролінгу підприємства у вітчизняних умовах ринкової економіки (2013)
Черкашина Т. В. - Нематеріальні активи: особливості обліку в бюджетних установах (2013)
Чопко Н. С. - Фінансова база розвитку підприємств аграрного сектора: теоретичний аспект (2013)
Шалыгин М. Г. - Управление безопасностью конструкции машиностроительной продукции, Вавилин Я. А., Кулешов Д. Ю. (2013)
Шкуропадська Д. Б. - Тенденції інвестиційної діяльності України, Романенко О. А. (2013)
Ягельська К. Ю. - Особливості економічного розвитку в умовах глобальної конкуренції (2013)
Язлюк Б. О. - Концепція підвищення ефективності бюджетного процесу та шляхи удосконалення регіональної бюджетної політики (2013)
Мазур Т. В. - Правова охорона культурної спадщини в Україні: стан дослідження проблеми вітчизняними вченими (2019)
Кофман Б. Я. - Характеристика поняття "людина" з позицій конституційного права (2019)
Піляй А. М. - Побудова публічно-сервісної держави в Україні: оцінка експертів та українські реалії (2019)
Сухоребра Т. І. - Адміністративна відповідальність за порушення природоохоронного законодавства Республіки Білорусь (2019)
Тітова Г. О. - Поняття, ознаки та види розрахунків у сфері електронної комерції (2019)
Фастовець В. А. - Використання спеціальних знань оперативними підрозділами за межами кримінального провадження: недоліки правової регламентації (2019)
Древаль Ю. Д. - Участь Міжнародної організації праці у формуванні та вдосконаленні програми гідної праці (2019)
Колотило О. О. - Конфіскація поза межами кримінального переслідування (цивільна конфіскація): міжнародно-правовий аспект (2019)
Шабатура Т. С. - Державне регулювання в контексті нарощення економічного потенціалу агропродовольчих підприємств України, Галицький О. М. (2019)
Александров О. В. - Публічне управління в Україні: стан та перспективи (2019)
Замковий Р. В. - Аналіз досліджень у галузі науки "Державне управління" за напрямками стандартизації та управління сталим розвитком (2019)
Новаченко Т. В. - Модернізація механізмів державного управління у сфері інтелектуальної власності України в контексті глокалізаційних процесів розвитку, Дяченко Н. П., Демченко С. О. (2019)
Онищук С. В. - Особливості проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби: правові аспекти (2019)
Сороченко А. В. - Публічно-приватне партнерство у сфері науки і техніки (2019)
Шаульська Г. М. - Принципи врядування ЄС та впровадження багаторівневої моделі публічного управління в Україні (2019)
Воротін В. Є. - Рецензія на монографію кандидата наук з державного управління, доцента, завідувача кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом Міжрегіональної Академії управління персоналом Чаплай Ірини Віталіївни "Державно-громадська комунікація як об’єкт наукового дослідження в Україні" (2019)
Копиленко О. Л. - Рецензія на спеціальний випуск журналу "Eurasian Academic Research Journal" (2019)
Содержание (2019)
Гузь А. Н. - Неклассические проблемы механики разрушения: к 50-летию исследований (обзор).III. (2019)
Савченко В. Г. - Методика учета пластических деформаций при разгрузке в задачах термопластичности для осесимметричных тел, Бабешко М. Е. (2019)
Мейш В. Ф. - Численный анализ нестационарных колебаний многослойных дискретно подкрепленных оболочек различной геометрии, Мейш Ю. А., Арнаута Н. В. (2019)
Хома И. Ю. - Напряженное состояние трансверсально-изотропной пластины с криволинейным отверстием при заданной расщепляющей силе на граничной поверхности, Прощенко Т. М. (2019)
Карлаш В. Л. - Адмиттансные характеристики радиальных и толщинных колебаний тонких пьезокерамических дисков (2019)
Содержание (2017)
Карпов Я. С. - Особенности практической реализации некоторых проблем статики слоистых композитных материалов и конструкций из них. Часть 1. О проблемах статики слоистых композитных материалов, Шевцова М. А., Ставиченко В. Г. (2017)
Воронько І. О. - Експериментальні дослідження процесу імпульсного дорнування отворів авіаційних конструкцій із титанового сплаву ВТ-6С, Воробйов Ю. А., Донцова Ю. Ю., Степаненко В. М. (2017)
Планковский С. И. - Расчетно-экспериментальный алгоритм назначения режимов лазерного удаления лакокрасочных покрытий, Цегельник Е. В., Мельничук П. И., Лебедь В. И. (2017)
Бычков А. С. - Концептуальный подход к критериальной оценке возможностей повышения эксплуатационных характеристик деталей авиаконструкций, формируемых методами порошковой металлургии (2017)
Брега Д. А. - Експериментальні дослідження установки газифікації з інтегрованим плазмогенератором, Алкіб А. М., Баршуши М. Т. (2017)
Пащук А. Ю. - Исследование влияния выдвижных и передвижных дестабилизаторов на положение аэродинамического фокуса и подъё мную силу летательного аппарата (2017)
Шаабдиев C. Ш. - Анализ надежности шасси регионального пассажирского самолета Ан-140 на начальном этапе эксплуатации (2017)
Дяченко Ю. В. - Применение метода рототабельного планирования для минимизации ширины лазерного реза (2017)
Сикульский В. Т. - Локальное пластическое деформирование панели с оребрением (2017)
Реферати (2017)
Автори (2017)
Содержание (2018)
Гайдачук В. Е. - Методология разработки эффективных конструктивно-технологических решений композитных отсеков авиакосмической техники и их соединительных узлов. Сообщение 1, Коваленко В. А., Кондратьев А. В., Шевцова М. А. (2018)
Карпов Я. С. - Особенности практической реализации некоторых проблем статики слоистых композитных материалов и конструкций из них. Часть 2. О проблемах статики конструкций из слоистых композитных материалов, Шевцова М. А., Ставиченко В. Г. (2018)
Лебідь В. Г. - Порівняльний аналіз аеродинамічних характеристик вертольоту і літального апарата з роторними гвинтами, Калкаманов С. А., Пчельніков С. І. (2018)
Бычков А. С. - Метод последовательного расширения полноты критериальной оценки эффективности использования спеченных порошковых материалов в агрегатах авиаконструкций. Сообщение 1. Спеченные порошковые материалы на основе алюминия (2018)
Гладкий Э. Г. - К вопросу оценки коллективного риска для населенных пунктов в случае аварии ракеты-носителя на этапе полета первой ступени (2018)
Ставиченко В. Г. - Оцінювання ефективності підвищення електропровідності полімерних композитів методом напилення струмопровідних частинок, Пургіна С. М., Смовзюк Л. В., Павленко А. В. (2018)
Чесноков А. В. - Прогнозирование плотности многомерных углеродных преформ, Нестеренко М. Д. (2018)
Tsukanov R. U. - Transport category airplane flight range calculation accounting center-of-gravity position shift with fuel usage (2018)
Гагауз Ф. М. - Новый метод определения обобщенных силовых факторов и прогибов балок в среде цифровых технологий, Карпов Я. С. (2018)
Сало М. П. - Анализ способов дозирования топлив. Пути их совершенствования, Терещенко Е. А., Иваницкий Г. М., Тылык Д. А. (2018)
Сикульский В. Т. - Исследование последовательного формообразования панелей с оребрением локальным деформированием (2018)
Лабза Р. В. - Получение материала для изготовления композитных конструкций методом 3D-печати, Кнель В. В. (2018)
Лалазарова Н. О. - Дослідження оброблюваності високоміцного чавуну за характеристиками процесу різання, Попова О. Г., Дощечкіна І. В., Путятіна Л. І. (2018)
Красновольский В. В. - Математическое моделирование тонкого профиля (2018)
Прохорова О. М. - О вкладе киевского математика М.Е. Ващенко-Захарченко в теорию экстремумов функций многих переменных (2018)
Реферати (2018)
Автори (2018)
Содержание (2018)
Читак В. Г. - Анализ современного состояния информационной поддержки автоматизированных технологических процессов производства отечественных гражданских самолетов (2018)
Бычков А. С. - Проблемы инженерного прогнозирования эффективных объемов применения материалов порошковой металлургии в конструкциях агрегатов самолетов, Кондратьев А. В. (2018)
Донець О. Д. - Особливості льотних випробувань регіонального пасажирського літака (2018)
Соловей І. М. - Вплив вихорогенераторів на аеродинамічні характеристики літака "Ikarus C-22" (2018)
Лось А. В. - Метод повышения коэффициента эллиптичности трапециевидного крыла путем увеличения числа трапеций, образующих его план (2018)
Коваленко В. О. - Наукові основи технології виробництва агрегатів ракетно-космічної техніки регламентованої якості з полімерних композиційних матеріалів (2018)
Майорова К. В. - Проектування інтегральних тришарових авіаконструкцій з полімерних композиційних матеріалів із трубчастим заповнювачем (2018)
Харченко М. Є. - Синтез раціональних конструктивно-технологічних рішень вуглепластикових форморозміростабільних конструкцій космічного призначення (2018)
Пронцевич О. О. - Технологічні методи підвищення функціональних властивостей стільникових заповнювачів та конструкцій із полімерних композиційних матеріалів для виробів авіакосмічної техніки (2018)
Набокіна Т. П. - Різка металу надзвуковими високотемпературними газовими струминами з використанням ефекту знеміцнювання (2018)
Реферати (2018)
Автори (2018)
Содержание (2018)
Читак В. Г. - Способы реализации принципа опережающего запуска в серию опытных отечественных гражданских самолетов. Сообщение 1. О возможности сокращения сроков начала серийного производства нового гражданского самолета (2018)
Читак В. Г. - Эффективность использования в серийном производстве агрегатного и сборочного оснащения опытного производства разработчика (2018)
Гайдачук В. Є. - Методологія розробки ефективних конструктивно-технологічних рішень композитних відсіків авіакосмічної техніки та їх з’єднувальних вузлів. Повідомлення 2, Кондратьєв А. В., Шевцова М. А., Гончаров І. І. (2018)
Донець О. Д. - Особливості сертифікації регіональних пасажирських літаків Ан-148 та Ан-158 (2018)
Спесивцев В. В. - Совершенствование методики расчета параметров первой бочки сверхзвуковой струи, Пеньаеррера Вега Дж. Э. (2018)
Лось А. В. - Формирование геометрии системы несущих поверхностей "крыло + агрегаты хвостового оперения" с учетом коэффициента эллиптичности трапециевидного крыла (2018)
Tsaritsynskyi A. - Development of gimbal for low-thrust liquid propellant rocket engine, Ahmadi T., Nabokina T. (2018)
Коцюба А. А. - Инженерное прогнозирование и научное обеспечение эффективного объема внедрения полимерных композиционных материалов в отечественных гражданских самолетах (2018)
Нечипоренко О. Ю. - Исследование спеченных втулок из материала БФГ-50М в составе карданов, работающих без возобновления смазки, Ромашко И. М., Бычков А. С. (2018)
Андреев А. В. - Экспериментальное исследование свойств углепластиков с добавками BYK Additives & Instruments, Ковалева И. А., Гайдукова С. М., Сергеева Т. А. (2018)
Реферати (2018)
Автори (2018)
Балюк С. - Стале управління ґрунтовими ресурсами у контексті адаптації до змін клімату, Воротинцева Л., Захарова М. (2017)
Barannyk А. - Bulk chemical composition of the mountainous meadowy brown soils of the Ukrainian Carpathians and processes of its transformation (2017)
Бібік М. - Проблематика діагностики ступеня солонцюватості ґрунтів Північно-Західного Причорномор’я, Мороз Г., Кириленко В., Кузьменко А. (2017)
Біланчин Я. - Ґрунти острова Зміїний - дзеркало його ландшафтно-екологічної минувшини, сьогодення і майбуття, Буяновський А., Леонідова І., Тортик М. (2017)
Бонішко О. - Особливості кінетики деградації темно-сірих опідзолених ґрунтів Львівського Розточчя (2017)
Войтків П. - Зміна загальних фізичних властивостей буроземів (Cambisols) Українських Карпат під різними фітоценозами (2017)
Волощук М. - Деградація ґрунтів - глобальна екологічна проблема (2017)
Гавришко О. - Зміна окисно-відновного потенціалу ясно-сірих лісових поверхнево-оглеєних ґрунтів залежно від тривалого антропогенного навантаження, Оліфір Ю., Партика Т. (2017)
Гамкало М. - Ґрунти Карпатського регіону України як об’єкти наукового туризму, Романів П. (2017)
Гарбар В. - Карбонатність та процеси формування карбонатного профілю рендзин Подільських Товтр, Лісовський А. (2017)
Гаськевич В. - Профільні деградації чорноземів опідзолених Малого Полісся (2017)
Гаськевич О. - Агрогенні зміни структурного стану темно-сірих опідзолених ґрунтів Гологоро-Кременецького горбогір’я (2017)
Іванюк Г. - Сірі лісові ґрунти у різних класифікаційних системах (2017)
Качмар О. - Стратегічні підходи до вирішення проблем деградації та відновлення родючості й охорони земель сільськогосподарського призначення Карпатського регіону, Вавринович О., Дубицький О., Дубицька А., Котько Н. (2017)
Kyrylchuk А. - Features of ontogenesis and geography of rendzic leptosols in the Western Ukrainian region (2017)
Козак І. - Особливості торфових ґрунтів Придністровського Покуття та Пригорганського Передкарпаття (2017)
Красєха Є. - Ґрунтово-картографічні матеріали як основа при розробці землеробсько-меліоративних заходів на масивах зрошення та їхнє оцінювання, Цуркан О. (2017)
Кучер П. - Ґрунтознавчо-пізнавальні маршрути Волинської області, Волошин І., Кухтій А. (2017)
Лемега Н. - Деградаційні процеси в ґрунтах басейну річки Колодниця (2017)
Лісовський А. - Гумусовий стан чорноземів типових Придністерського Поділля, Гарбар В. (2017)
Лопушняк В. - Вплив систем удобрення на родючість темно-сірих опідзолених ґрунтів та продуктивність культур польової сівозміни Західного Лісостепу України, Полюхович М., Лагуш Н. (2017)
Малик С. - Географічні закономірності поширення ґрунтів Пригорганського Передкарпаття (2017)
Медведєв В. - Наукові основи точного механічного обробітку ґрунту і перспективи його впровадження в Україні, Пліско І., Накісько С. (2017)
Наконечний Ю. - Мікроагрегатний склад алювіальних ґрунтів заплави ріки Західний Буг (2017)
Паньків З. - Новоутворення заліза у ґрунтах Львівської області, Ілясевич О., Малик С. (2017)
Паньків З. - Сучасний стан вивчення ініціальних ґрунтів та ініціального ґрунтоутворення (аналітичний огляд), Яворська А. (2017)
Папіш І. - Хіміко-мінералогічний склад глинистої фракції чорноземів типових Подільської височини, Телегуз О. (2017)
Перець Х. - Властивості алювіальних наносів річок Верхньодністерської алювіальної рівнини, Вовк О., Орлов О., Луцишин О. (2017)
Позняк С. - Ґрунти в сучасному суспільстві (2017)
Семащук Р. - Анізотропність показника pH в ініціальних рендзинних ґрунтах у межах екотопу сосни чорної європейської (Pinus nigra) (2017)
Тарасюк Н. - Режим атмосферного зволоження ґрунтів Волині в умовах сучасного клімату, Ганущак М. (2017)
Топольний Ф. - Причини опідзоленості ґрунтів, Гелевера О. (2017)
Тригуб В. - Фтор в природних водах Одещини: медико-географічний аналіз (2017)
Тригуб В. - Ґрунтознавство в Одеському університеті: від зародження до сьогодення, Біланчин Я., Попельницька Н. (2017)
Чикайло Ю. - Дефляційні ґрунти та техногенні полютанти у межах приавтомагістральних смуг автодороги Львів-Краковець, Волошин І. (2017)
Шпаківська І. - Зміна властивостей ґрунтів у процесі спонтанної сильватизації колишніх орних земель на території Верхньодністровських Бескидів (Українські Карпати), Сторожук І. (2017)
Yamelynets Т. - The soil cover structure and elementary soil areas of the Opillia, Fedotikov М. (2017)
Гаськевич В. - Степан Павлович Позняк – людина, вчений, менеджер, Паньків З. (2017)
Байцар А. - Етнічні карти українcьких земель у працях західноєвропейських учених XIX ст. (2018)
Байцар А. - Назви "Русь", "Червона Русь" на картах Європи XIV–XVIII ст., Байцар І. (2018)
Бермес А. - Геотуристичний потенціал Кременецьких гір, Богуцький А., Томенюк О. (2018)
Гаськевич В. - Зміна гранулометричного складу осушених ґрунтів Малого Полісся в контексті розвитку деградаційних процесів (2018)
Горбач О. - Аналіз кліматичних умов Рівненського природного заповідника за 2000–2015 рр. (2018)
Грицку В. - Умови та ресурси формування й розвитку туристичної діяльності у Чернівецькій області як транскордонному регіоні: суспільно-географічна оцінка й діагностика (2018)
Гудзеляк І. - Географічні аспекти демографічної ситуації в Західному регіоні України (2018)
Гудзеляк І. - Демографічна ситуація в сільській місцевості України: тенденції розвитку та регіональні особливості, Дністрянська І. (2018)
Дністрянський М. - Проблема заселення гірських районів Українських Карпат: суперечності методологічних підходів та інтерпретацій, Дністрянська Н. (2018)
Заваріка Г. - Економіко-географічні чинники розвитку туризму Сходу України в період конфлікту (2018)
Зубик А. - Сучасна українська діаспора в Канаді та США (2018)
Кіптач Ф. - Оптимізація землекористування з урахуванням ландшафтної будови території дослідних ділянок (2018)
Ковальчук А. - Язичництво в Україні як потенціал для розвитку релігійного туризму, Манько А. (2018)
Колтун О. - Геоморфологічні особливості зсуву на вул. Купріна у Хмельницькому (2018)
Кузик С. - Практичне використання геологістики в транспортній галузі Західного регіону України, Борсук Ю. (2018)
Лабінська Г. - Топонімічний спадок періоду татарської експансії в Україні (2018)
Лозинський Р. - Спеціалізований (нішевий) туризм: розвиток концепції в українській і зарубіжній науковій літературі, Кучинська І. (2018)
Mykhnovych A. - The state of drainage systems in the northern part of Lviv region (2018)
Мкртчян О. - Оцінка рівня надійності лінійного зв’язку між просторово розподіленими автокорельованими змінними (2018)
Муха Б. - Аридизація рівнинної Львівщини і Західного регіону України, Кулачковський Р., Родич О., Притула І., Чалик В., Чернявський М. (2018)
Муха Б. - Топокліматичні особливості станцій вздовж залізничної дороги Львів-Мукачево, Шегда О., Родич О. (2018)
Пандяк І. - Конкурентоспроможність готельних підприємств: ресурси, ризики, стратегія управління (2018)
Панів О. - Сутність поняття "геоспадщина" (2018)
Papish I. - Clay profile in Greyzemic Phaeozems of the Pre-Carpathian region (Ukraine) (2018)
Позняк С. - Ґрунтово-географічне районування Львівської обл.: структура та принципи, Папіш І., Іванюк Г., Ямелинець Т. (2018)
Ренда А. - Умови формування каму біля села Залісся (Волинське Полісся) (2018)
Ровенчак І. - Суспільно-географічна сутність транспортної інфраструктури, Ярошевич М. (2018)
Стецюк О. - Доктор географії Петро Оришкевич (1909–1982): життєвий шлях та наукова спадщина (2018)
Хохрякова А. - Характеристика ґрунтів Одеси, Куліджанов Е. (2018)
Яцишин А. - Палеогеографічні умови формування руслового алювію надканьйонної (сусідовицької) тераси Дністра в розрізі Кулаківці (Придністерське Поділля), Богуцький А., Ольшевська-Нейберт Д., Бомбель М. (2018)
Богуцький А. - Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-ґрунтової серії опорних розрізів Тернопіль і Малий Ходачків (Подільська височина), Волошин П., Кремінь Н., Томенюк О. (2018)
Богуцький А. - Вододільний плейстоценовий лесово-ґрунтовий покрив у розрізі Межигірці (Галицьке Придністер’я), Томенюк О., Дмитрук Р., Яцишин А. (2018)
Яцишин А. - Нестримний дух ученого (до 80-річчя професора Андрія Богуцького), Томенюк О., Дмитрук Р. (2018)
Байцар А. - Теоретичні основи ландшафтного методу дослідження верхньої межі лісу (2013)
Барановський М. - Сучасні тенденції соціально-економічної трансформації сільських територій України (2013)
Бей Л. - Проблеми дослідження впливу екологічного стану автотранспортних зон урбосистем на здоров’я населення (2013)
Біла Т. - Аналіз природно-рекреаційного потенціалу приміської зони Львова (2013)
Біланюк В. - Лавинопрояви у природних територіальних комплексах ландшафту Боржава, Тиханович Є. (2013)
Блажко Н. - Торфові ресурси Львівської області, Кіптач Ф. (2013)
Буц Ю. - Роль та місце постпірогенної релаксії у функціонуванні геосистем, Некос А. (2013)
Вовк І. - Історія досліджень промислових комплексів вченими Львівської суспільно-географічної школи (2013)
Войтків П. - Ґрунтово-картографічні дослідження Українських Карпат, Кравців С. (2013)
Воловик Л. - Розвиток агропромислового комплексу периферійних районів столичної області (на прикладі Київської області) (2013)
Гаськевич О. - Фізична деградація ґрунтів Гологоро-Кременецького горбогір’я (2013)
Гищук Р. - Детермінізація впливу показників місцевості та абсолютної висоти похилу на сумарну поселенську енергію території Івано-Франківської області (2013)
Гілета Л. - Конструктивно-географічні засади оптимізації акустичного навантаження в межах великих урбоекосистем (2013)
Гілецький Й. - Взаємозв’язок рельєфу і господарської діяльності місцевого населення у межах гірської частини басейну Черемошу, Тимофійчук Н. (2013)
Dyguś K. H. - The assessment of phytocenotical and geobotanical diversity of the Southern Bug valley at the example of the selected areas of Vinnytsia oblast (Ukraine) (2013)
Dyguś K. H. - Geobotanical research using the concept of sigmassociation. Casus: Nida basin (South Poland) (2013)
Дністрянський М. - Суспільно-географічне макрорайонування України: нові методологічні підходи і пропозиції (2013)
Jędryczkowski W. B. - Biodiversity of Xylofagous and predatory beetles (Coleoptera) of the valley of the Southern Bug (Ukraine) (2013)
Іванов Є. - Історико-географічні аспекти трансформації ландшафтних систем Тараканівського форту, Сулик Б. (2013)
Іщенко Ю. - Проблема формування територіально-інноваційних систем в Україні та їхнє дослідження (2013)
Ковальчук І. - Розвиток географічної науки у Львові за роки незалежності України: структура, наукові школи, здобутки, проблеми (2013)
Ковальчук І. - Трансформація структури річкової мережі басейнової геосистеми р. Бережниця, Шубер П., Швець О., Андрейчук Ю. (2013)
Колотуха О. - До питань туристсько-спортивного районування території України (2013)
Кравчук Я. - Мережа геопарків в Україні: головні засади формування, Богуцький А., Зінько Ю., Брусак В., Кричевська Д., Благодир С., Шевчук О. (2013)
Круглов І. - Динаміка лісистості Українських Карпат протягом 1988 – 2007 років: геоекологічний аналіз засобами геоматики, Кюммерле Т., Часковський О., Кнорн Я., Раделофф Ф., Гостерт П. (2013)
Круль В. - Залежність розташування населених пунктів Північної Бессарабії від висоти місцевості над рівнем моря, Григор’єва Г. (2013)
Кузишин А. - Аналіз електоральної активності населення у світлі показників індексу людського розвитку (2013)
Курганевич Л. - Моніторинг якості вод басейнової геосистеми Полтви, Шіпка М. (2013)
Лаврик О. - Антропогенні парагенетичні ландшафтні комплекси річища та заплави Південного Бугу (2013)
Луцишин О. - Деградаційні процеси у дерново-підзолистих ґрунтах Надсянської рівнини (2013)
Мороз Г. - Особливості еволюції структури ґрунтового покриву середньосухостепового педоекотону Північно-Західного Причорномор’я (2013)
Онойко Ю. - Галогенні ґрунти подів межиріччя Дніпро-Молочна (2013)
Позняк С. - Проблеми використання та охорони ґрунтів Львівської області, Гаськевич В., Пшевлоцький М., Телегуз О. (2013)
Придеткевич С. - Структура та динаміка зооценозів польового типу сільськогосподарських ландшафтів Поділля (2013)
Путренко В. - Використання кластерного аналізу для просторового моделювання в геоінформаційних системах, Тихоход В. (2013)
Сливка Р. - Проблематика цивілізаційних конфліктів у "Міжнародній енциклопедії суспільної географії" (2013)
Смірнов Я. - Аналітичний огляд джерел даних ДЗЗ, придатних для карторафування земельних ресурсів Чернівецької області (2013)
Сорокіна Л. - Принципи побудови єдиної класифікації природних й антропогенно змінених ландшафтних комплексів України (2013)
Сухий П. - Кліматичні умови як чинник формування гідромережі та режиму поверхневих вод річок басейну Верхнього Сірету, Березка І. (2013)
Шушняк В. - Ландшафтні топоніми м. Львів та їхнє відображення у назвах обʼєктів природно-заповідного фонду, Савка Г. (2013)
Яворська В. - Основні етапи формування геодемографії (2013)
Гатамов Х. С. - Право на благоприятную окружающую среду (2019)
Husar O. A. - Culture of safety in the field of civil aviation: administrative and legal aspects (2019)
Жмур Н. В. - Розвиток авіакосмічної промисловості України (2019)
Бородін І. Л. - Теорія адміністративного примусу: поняття та зміст (2019)
Коба М. М. - Поняття правової культури у юриспруденції (2019)
Кохан Б. А. - Історія становлення та розвитку вітчизняного законодавства, що регулює надання адміністративних послуг (2019)
Панахова Э. А. - Обеспечение дипломатической защиты граждан (2019)
Бєлкін Л. М. - Прикладні проблеми забезпечення конституційних прав громадян у процесі адаптації законодавства України до acquis communautaire Європейського Союзу, Юринець Ю. Л. (2019)
Горінов П. В. - Визначення гарантій незалежності судді із врахуванням правових позицій Європейського суду з прав людини (2019)
Діденко С. В. - Теорія та історія адміністративних послуг в Україні, Мкртчян Р. С. (2019)
Сопілко І. М. - Забезпечення законності та правопорядку в Україні в умовах реформування державних інституцій, Головня І. В. (2019)
Сопілко І. М. - Прозорість фінансування політичної діяльності: міжнародно-правовий досвід і практика України, Корчак Я. О. (2019)
Грабовська Г. М. - Поняття та ознаки страхових допомог, Якименко І. А. (2019)
Симбірська Є. В. - Теорія доказування у цивільному судочинстві: сучасний правовий вимір (2019)
Filinovych V. - Consumer extremism and the unenviable position of the seller's (2019)
Ховпун О. С. - Використання електронних доказів у позовах щодо захисту лікарської таємниці, Муляр Г. В. (2019)
Щербина Б. С. - Класифікація абсолютних цивільних прав (2019)
Беззубов Д. О. - Інвестиційна безпека: господарсько-правове регулювання (2019)
Загрішева Н. В. - Порядок укладання господарського договору у сфері трансферу технологій (2019)
Фокін К. Ю. - Способи захисту прав кредиторів під час здійснення процедури банкрутства (2019)
Yuldashev S. O. - Classification and protection of the rights of creditors in bankruptcy cases, Kozyreva V. P. (2019)
Ахмедов В. А. - Методи запобігання злочинам, які посягають на суспільні відносини з реалізації принципу невідворотності юридичної відповідальності (2019)
Лихова С. Я. - Кримінальна відповідальність за порушення порядку отримання доказів та їх допустимості у кримінальному провадженні, Ланцедова Ю. О. (2019)
Mozgawa M. - The Offence of Identity Theft in the Polish Criminal Law (Article 190a § 2 of the Penal Code). Part two, Nazar K. (2019)
Петриченко О. П. - Питання гармонізації кримінальної відповідальності за терористичний акт відповідно до міжнародних зобов’язань України (2019)
Расторгуєв О. В. - Повідомлення про підозру: проблеми прийняття процесуального рішення (2019)
Сопілко І. М. - Молоді вчені та студентство – інтелектуальний потенціал сучасної юридичної науки, Череватюк В. Б. (2019)
Рибалко В. П. - Породи свиней України: історія та сучасність, Нагаєвич В. М. (2011)
Березовський М. Д. - Якісні проказники м’ясо-сальної продукції при створенні нових генотипов свиней, Гетя А. А., Баньковська І. Б. (2011)
Близнюченко А. Г. - Гибридизация в свиноводстве (2011)
Гришина Л. П. - Реалізація генетичного потенціалу продуктивності свиней за різних методах розведення (2011)
Перетятько Л. Г. - Особливості гістоструктури м’язової тканини полтавської м’ясної породи свиней (2011)
Ващенко П. А. - Племінна цінність свиней (2011)
Вовк В. О. - Репродуктивні якості свиноматок різних генотипів при чистопородному розведенні та схрещуванні (2011)
Манюненко С. А. - Імуногенетична характеристика свиней полтавської м’ясної породи різних селекційних стад (2011)
Кодак Т. С. - Гематологічні показники крові молодняку свиней різних генотипів (2011)
Баньковська І. Б. - Якість м’яса свиней за умов використання ферментованих кормових добавок, Біндюг О. А., Зінов'єв С. Г. (2011)
Мазанько М. О. - Фізико-хімічний склад м’яса у свиней великої білої породи при чистопородному розведенні та схрещуванні з полтавською м’ясною і червоною білопоясою породами (2011)
Коваленко В. Ф. - Відмінності біохімічного складу сперми та сироватки крові у кнурів, Ільченко М. О. (2011)
Титаренко О. О. - Особливості метаболізму кальцію і фосфору у різних тканинах плода свині (2011)
Лобченко В. О. - Запліднення у ссавців: механізм проникнення сперматозоїда через оболонки яйця, Лобченко С. Ф. (2011)
Огуренко В. С. - Вплив терміну проведення штучного осіменіння кріоконсервованою спермою на ефективність запліднення свиноматок породи ландрас (2011)
Семенов С. О. - Профілактичне застосування кормового сорбенту альфасорб для поросят і свиноматок, Троценко З. Г., Коваленко А. В. (2011)
Кузьменко Л. М. - Концентрований соняшниковий шрот у раціонах свиней на відгодівлі (2011)
Коробка А. В. - Використання ферментних препаратів у свинарстві, Онищенко А. О. (2011)
Підтереба О. І. - Прогнозування ефективності ведення галузі свинарства при різному рівні балансування раціонів, Смислов С. Ю., Одарюк М. М., Царьова А. С. (2011)
Мазанько М. О. - Розвиток органічного агровиробництва в Україні, Бейдик Н. М., Волошко Ю. Ю. (2011)
Сагло О. Ф. - Шляхи вдосконалення інноваційного маркетингу і менеджменту (2011)
Семенов С. О. - Наукове супроводження розвитку свинарства Полтавщини-суб’єктивний погляд на проблему (2011)
Чехлатий О. М. - З історії інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН та його досягнень з питань годівлі свиней (2011)
Волощук В. М. - Славний ювілей, Кравченко О. І., Сагло О. Ф. (2011)
Shaptala N. - Aхiological Component of Evidence in the Constitutional Court Process (2019)
Babanina V. - Conceptual Basis of Mechanism of Criminal Legislation Creation and its Realization (2019)
Никифорчук Д. Й. - Актуальні проблеми розшуку безвісти зниклих водіїв автотранспортних засобів, Чемерис Д. Д. (2019)
Боднар В. Є. - Типові сліди злочинів у сфері службової діяльності, учинених працівниками Національної поліції України (2019)
Нєбитов А. А. - Запобігання сексуальній експлуатації на загальносоціальному рівні (2019)
Зелькіна Т. Є. - Сутність й актуальні питання арешту майна в кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування (2019)
Новачук С. А. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики порушення вимог режиму радіаційної безпеки (2019)
Куценко Д. В. - Правовий статус ініціатора проведення психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа (2019)
Калінніков О. В. - Спеціальне досудове розслідування (in absentia): теоретичні та практичні проблеми законодавства (2019)
Чернявський С. С. - Зарубіжний досвід правової протидії незаконному збагаченню, Вознюк А. А. (2019)
Князєв С. М. - Судовий контроль за здійсненням негласної діяльності: міжнародний досвід (2019)
Чернявський С. С. - Пам’яті вчителя (доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України Іщенка Андрія Володимировича), Чорноус Ю. М., Самодін А. В. (2019)
Пархоменко Н. М. - Система юридико-лінгвістичних знань у сучасному праві (2019)
Нєбитов А. А. - Спеціально-кримінологічні заходи запобігання сексуальній експлуатації (2019)
Столітній А. В. - Концепція інформаційно-телекомунікаційної системи органу досудового розслідування, Каланча І. Г. (2019)
Теплицький Б. Б. - Завдання, об’єкти та питання комп’ютерно-технічної судової експертизи (2019)
Зелькіна Т. Є. - Особливості адміністрування та характеристика активів, що можуть бути передані в управління АРМА (2019)
Джужа О. М. - Віктимологічне запобігання злочинам у сфері фізичної культури і спорту, Тичина Д. М. (2019)
Саковський А. А. - Особливості документування кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів, Климчук М. П. (2019)
Бусол О. Ю. - Організована злочинність в Україні: стан і проблеми реалізації державної політики у сфері протидії цьому явищу (2019)
Князєв С. М. - Негласна робота як фундаментальна категорія теорії оперативно-розшукової діяльності та кримінального процесу (2019)
Юсупов В. В. - Предмет криміналістики як системоутворювальний чинник криміналістичних знань (2019)
Shaptala N. - Logical (Mental) Part of the Knowledge of the Truth in the Constitutional Court Process (2019)
Дудко О. В. - Помилки адвоката під час вирішення питання про застосування запобіжного заходу (2019)
Бурак М. В. - Корупційні ризики в державних оборонних закупівлях: шляхи мінімізації (2019)
Стрільців О. М. - Напрями правового врегулювання та організаційного забезпечення використання безпілотних повітряних суден в Україні на сучасному етапі (2019)
Дмитрієв С. М. - Законний цивільний процесуальний інтерес як елемент цивільного процесуального статусу заявника у справах окремого провадження, Калінюк А. Л. (2019)
Стрельбицький М. П. - Протидія злочинам проти моральності: сучасний стан, проблеми правового забезпечення, міжнародний досвід (2019)
Кузнецов В. В. - Кримінально-правове забезпечення протидії злочинності: напрями біоетизації (2019)
Чистяков О. В. - Про ефективність обчислювальних алгоритмів для комп’ютерів гібридної архітектури (2019)
Гальчина Н. І. - Математичні моделі для комплексної оцінки функціонального стану організму людини в екстремальних умовах, Корнюш І. І., Семчик Т. А. (2019)
Донець Г. П. - Оптимальний пошук двох активних куль на множині n = 255, Білецький В. І., Ненахов Е. І. (2019)
Стецюк П. І. - Мінімальні за Lp-нормою лінійні сплайни, Хом’як О. М. (2019)
Годонога А. Ф. - Алгоритм настройки входных и выходных потоков в процессе производства, Блануца Ш. А., Чумаков Б. М. (2019)
Аралов Н. И. - Исследование механизма управления газообменной функцией организма на математической модели функциональной системы дыхания, Машкин В. И. (2019)
Пепеляєв В. А. - Аналіз особливостей змін клімату в центральних районах України на протязі 1991 – 2017 рр. (на прикладі м. Умань), Голодніков О. М., Голоднікова Н. О. (2019)
Рясна І. І. - Класифікація слабкоструктурованих задач за наявності кількісної та якісної інформації (2019)
Белых Т. В. - Динамические производственно-распределительные задачи, Журбенко Н. Г., Шулинок И. Э. (2019)
Бойко В. В. - Динамічна побудова гілок на основі нелінійних оцінок у методі гілок та меж, Кузьменко В. М., Ненахов Е. І. (2019)
Гульницький Л. Ф. - Гібридний алгоритм оптимізації мурашиними колоніями для передбачення структури білків, Чорножук С. А. (2019)
Стовба В. О. - Експерименти з субградієнтними методами Поляка для розв’язування сумісних СЛАР, Жмуд О. О., Криворучко О. І. (2019)
Лиховид О. П. - Паралельний алгоритм розв’язування двоетапної задачі стохастичного програмування (2019)
Дунаєвський М. С. - Економічне зростання суміжних районів за децентралізації (2019)
Пепеляев В. А. - О возможностях применения генетических алгоритмов в оптимизационно-имитационных экспериментах, Черный Ю. М. (2019)
Горбачук В. М. - До вимірювання загальної енергоефективності держав, Шулінок Г. О., Сирку А. А. (2019)
Лукьянов И. О. - О повышении эффективности параллельной версии многопопуляционного генетического алгоритма, Литвиненко Ф. А., Криковлюк Е. А. (2019)
Нагірна А. М. - Розв'язування задачі умовної оптимізації на множині сполучень (2019)
Байрак Г. - Геоморфологічні чинники розвитку та розміщення населених пунктів Мостиського р-ну Львівської обл. (2014)
Богуцький А. - Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-ґрунтової серії опорного розрізу Бояничі (Волинська височина), Волошин П. (2014)
Брусак В. - Пам’ятки неживої природи Галицького Придністер’я: стан охорони і перспективи геотуристичного використання, Паляниця С. (2014)
Волков А. - Комплексний аналіз переваг і недоліків методик оцінки заповідності територій (із застосуванням ГІС), Попік О. (2014)
Волошин П. - Аналіз впливу природних і техногенних чинників на стійкість пам’яток архітектури історичної частини Львова (2014)
Вужинська Г. - Статистичні джерела суспільно-географічного дослідження дитячого населення Львівської обл. (2014)
Ганжа Д. - Пилуваті атмосферні випадання холодного періоду року в Івано-Франківській обл., Ганжа Р. (2014)
Горун В. - Рекреаційне мікрорайонування територій (на прикладі Савранського р-ну Одеської обл.) (2014)
Грех В. - Аналіз стану біотичних ресурсів водозбірного басейну р. Верещиця, Кормило О., Кукурудза С. (2014)
Гудзеляк І. - Населення і розселення Дрогобицького р-ну Львівської обл. (2014)
Дністрянська Н. - Географічне положення та адміністративний статус як чинники розвитку дуже малих міських поселень Львівської обл., Дністрянський М. (2014)
Дністрянський М. - Концептуально-методологічні проблеми геополітики як наукової дисципліни (2014)
Зінчук М. - Сучасні класифікації ґрунтів та проблема їхньої регіональної гармонізації в Україні, Шевчук М., Зіньчук П. (2014)
Зубик А. - Статистична основа суспільно-географічного дослідження української діаспори (2014)
Кашуба С. - Оцінка історико-культурних ресурсів Згурівського р-ну Київської обл. (2014)
Киризій Т. - Процеси міграції та трансформації речовин антропогенної природи у водоймах (2014)
Кремінь Н. - Мікроморфологічна будова коршівського викопного ґрунтового комплексу опорного розрізу Галич 2D (2014)
Курганевич Л. - Оцінка антропогенного навантаження на річково-басейнову систему Рати, Вербенець Л. (2014)
Cureleac V. - The toponymy of the Ukrainian places situated in the inferior valley of the River Viseu and the River Ruscova - Hutsulia Maramuresana (Visevshcena), Cureleac M. M. (2014)
Мкртчян О. - Автоматизоване ландшафтно-екологічне районування території методами кластеризації і сегментації (2014)
Назарук М. - Соціоекосистема міста Львова: функціонування та проблеми її оптимізації (2014)
Новак Т. - Морфотектоніка Мізоцької височини, Бермес А. (2014)
Паламарюк М. - Аналіз діяльності санаторно-курортних закладів Чернівецької обл. (2014)
Пандяк І. - Готельне господарство Львова: історичні передумови, сучасний стан, тенденції розвитку (2014)
Петровська М. - Аналіз впливу автотранспорту на забруднення атмосферного повітря перехресть вулиць Львова монооксидом карбону, Морквич В. (2014)
Пушкар Б. - Основні напрями оптимізації розвитку рекреаційного господарства Тернопільської обл. (2014)
Рутинський M. - Еразм Сикст як географ (2014)
Смалійчук А. - Моделювання розвитку лісової сукцесії у локальних геоекосистемах Українських Карпат (2014)
Стецюк О. - Карпатський регіон України в системі національного виробництва мінеральних вод (2014)
Стецький В. - Локальні освітні системи (2014)
Сулік Л. - Аналіз структури та геопросторового розподілу природно-заповідного фонду Волинського Полісся як важливої складової екотуристичного потенціалу регіону, Кричевська Д. (2014)
Сушик І. - Історія та культура проведення ярмарків як основа формування ярмаркового туризму, Сушик О. (2014)
Тимчук О. - Суспільно-географічна сутність регіональних досліджень релігійної сфери (2014)
Штойко П. - Методологічні підходи до періодизації становлення новітньої української географії (2014)
Яцишин А. - Будова, історія формування поверхонь вирівнювання Північно-Західного Передкарпаття (2014)
Богуцький А. - Відомий природодослідник Поділля (до 80-ліття професора Йосипа Свинка), Томенюк О. (2014)
Богуцький А. - Давня людина у міждисциплінарних дослідженнях, Томенюк О. (2014)
Title (2019)
Contents (2019)
Fidan H. - Characterization of aromatic compounds and antimicrobial properties of four spice essential oils from family Lamiaceae, Stankov S., Ivanova T., Stoyanova A., Damyanova S., Ercisli S. (2019)
Polischuk G. - Cryoprotective ability of starch syrup in the composition of aromatic and fruit-berry ice cream, Bass O., Osmak T., Breus N. (2019)
Mihoub F. - Bioactivity of Algerian palm dates Phoenix dactylifera L., Gourchala F., Toumi S. (2019)
Goranova Z. - Antioxidant properties and color characteristics of sponge cakes containing functional components, Baeva M., Vrancheva R., Petrova T., Stefanov S. (2019)
Simakhina G. - Impact of cryoprotection on minimization of ascorbic acid losses in freezing of berries, Naumenko N., Bazhaj-Zhezherun S., Kaminska S. (2019)
Sukmanov V. - Effect of high pressure and soy protein isolate combinations on the water holding capacity and texture of pork meat batters, Hanjun M., Li Y. (2019)
Keskin I - Determination of the shelf life of smoked sea bass (Dicentrarchus labrax linaeus, 1758) marinade stored under refrigerated conditions (4 °С), Kostekli B., Eyuboglu A., Kaya Y. (2019)
Dulka O. - Using of clinoptilolite, activated charcoal and rock crystal in water purification technology to enhance the biological value of bread kvass, Prybylskyi V., Oliinyk S., Kuts A., Vitriak O. (2019)
Shevchenko O. - Determination of the parameters of the recovery systems of heat potentials of streams of the gas-steam media, Sokolenko A., Stepanets O., But S. (2019)
Petrenko V. - Modeling of heat transfer deterioration regimes when concentrating solutions in industrial film evaporators, Zasyadko Y., Pryadko M. (2019)
Dubovkina I. - Modelling of the hydrodynamic conditions throughout liquid system treatment by alternating impulses of pressure, Davydenko B., Rikhter V. (2019)
Rachok V. - Modeling of the process of kneading the yeast dough by cam operating elements, Telychkun V., Shtefan Y., Telychkun Y., Damyanova S. (2019)
Shіrіnyan L. - Impact of the insurance costs on the competitiveness of food industry enterprises of Ukraine in the context of the food market security, Arych M. (2019)
Solomianiuk N. - Relation of qualitative and quantitive levels of availability and adequacy of food in determing the level of food safety, Iryna F., Dragan O. (2019)
Kruhlova O. - Comprehensive analysis of food production efficiency using nanoparticles of nutritional supplements on the basis of oxides of two and three valence iron "Magnetofood”, Yevlash T., Evlash V., Tsykhanovska I., Potapov V. (2019)
Анотації (2019)
Instructions for authors (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Kocatepe D. - Differences on lipid quality index and amino acid profiles of European Anchovy caught from different area in Turkey, Erdem M., Keskin I., Kostekli B., Kaya.Y. Kaya.Y. (2019)
Simonova I. - Microscopic examination of chops with content of lentil flour, Peshuk L., Galenko O. (2019)
Rege S. - Mini review on Keto-Enol ratio of curcuminoid, Arya M., Momin S. (2019)
Shendrik T. - Correlation between the quality indicators of activated coal in vodka technology, Levandovskyi L., Kuts A., Prybylskyi V., Karputina M. (2019)
Adedeji O. - Functional properties of maize flour (Zea mays) and stability of its paste (tuwo) as influenced by processing methods and baobab (Adansonia digitata) pulp inclusion, Tadawus N. (2019)
Taneva I. - Analysis of vitamin C enriched yoghurt by direct extraction of rosehip fruit in cow’s milk during storage, Panayotov P. (2019)
Oseyko M. - Antimicrobial and antifungal activity of model drugs on the basis of food plant extracts in the systemic concept of health, Shevchyk V., Pokryshko O. (2019)
Sapiga V. - Scientific explanation of the composition and technological modes of manufacture of dairy ice cream with vegetable puree, Polischuk G., Osmak T., Mykhalevych A., Maslikov M. (2019)
Trakalo T. - Amino acid content in extruded feed mixtures, Shapovalenko O., Yaniuk T. (2019)
Shendrik T. - Main directions of application of active carbons in alcoholic beverage production, Levandovskyi L., Kuts A., Prybylskyi V., Grabovska O. (2019)
Baliuta S. - Integrated software and hardware system for power consumption and supply automated control in food industry enterprise, Kopylova L., Kuievda I. (2019)
Ukrayinets A. - Performance analysis of means of mitigating overhead power lines wires sag designed in Ukraine and USA, Shesterenko V., Romaniuk V. (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського