Миколенко О. М. - Адміністративно-деліктне право України: проблеми сьогодення та перспективи розвитку (2017)
Молчанов Р. Ю. - Особливості проваджень в справах про адміністративні правопорушення, що здійснюються патрульною поліцією в сфері безпеки дорожнього руху (2017)
Стукаленко В. А. - Сучасні актуальні проблеми виборчого процесу в Україні (2017)
Чайковська В. В. - Поняття модернізації правового режиму зовнішньоекономічної діяльності в Україні відповідно до зобов’язань перед Європейським Союзом (2017)
Бабаскін А. Ю. - Проблеми правового регулювання надання до-договірної інформації споживачу за Законом України "Про споживче кредитування" (2017)
Василевська Н. С. - Особливості об’єкта договору добровільного медичного страхування (2017)
Комаренко А. М. - "Що день прийдешний нам готує…" (щодо проекту Трудового Кодексу України) (2017)
Найда Д. І. - Правові проблеми визначення об’єкта правового регулювання штучно створених земельних ділянок (2017)
Шелудяков Р. С. - Правове регулювання повітряних перевезень в Україні: сучасний стан та адаптація до світових стандартів (2017)
Асєєв Р. О. - Історичні прояви корупції та особливості боротьби з нею (2017)
Нарожна О. В. - До питання призначення мистецтвознавчої експертизи при розслідуванні незаконного проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини (2017)
Орловський Б. М. - Кримінально-правове регулювання застосування сили батьками, опікунами, викладачами у законодавстві США: нормативний аналіз (2017)
Павлова Т. О. - Судимість як примусовий захід кримінально-правового характеру (2017)
Турлова Ю. А. - Характеристика деяких детермінант екологічної злочинності (2017)
Зыкин А. С. - Право свободного транзита и его международная регламентация (2017)
Зюкіна А. Г. - Принципи співробітництва держав з Міжнародним кримінальним судом на окремих стадіях міжнародного кримінального провадження (2017)
Нігреєва О. О. - Джерела міжнародного права у діяльності сучасних міжнародних кримінальних трибуналів (2017)
Шемшученко Ю. С. - Вступне слово (2019)
Нагребельний В. П. - В авангарді української академічної юридичної науки (2019)
Оніщенко Н. М. - Правовий моніторінг: від теорії до практики (2019)
Андрійко О. Ф. - Правовий моніторинг в системі органів виконавчої влади (2019)
Андрусишин Б. І. - Міжнародний контроль як "невідкладна інституція" вдосконалення управління державою (2019)
Батанов О. В. - Конституційно-правове забезпечення експертного супроводу законодавчої діяльності у сфері протидії дискримінації (2019)
Вереша Р. В. - Основні феноменологічні аспекти мети злочину (2019)
Дідич Т. О. - Моніторинг сучасного стану правоутворення в Україні: пізнавально-правові аспекти (2019)
Кулинич П. Ф. - Моніторинг земельних відносин в системі правового моніторингу: поняття, становлення, перспективи (2019)
Луцький Р. П. - Правовий моніторинг процесу формування та розвитку позитивного права (теоретико-історичний аспект (2019)
Магновський І. Й. - Сучасний конституціоналізм: питання теорії та практики (2019)
Муза О. В. - До питання про ефективність законодавчого регулювання діяльності військово-цивільних адміністрацій в Україні, Кубов Н. А. (2019)
Мяловицька Н. А. - Договір як джерело права, Златіна Н. Е. (2019)
Онищук І. І. - Моніторингові індикатори ефективності законодавчих актів (2019)
Пархоменко Н. М. - Науково-правова експертиза: доктринальні та законодавчі виміри (2019)
Подорожна Т. С. - Правовий моніторинг як засіб якості та ефективності чинного законодавства, Білоскурська О. В. (2019)
Шутак І. Д. - Правовий моніторинг нормотворення, реалізації та тлумачення норм права в контексті принципу верховенства права (2019)
Шевченко А. Є. - Відродження довіри до права як показник ефективності правового моніторингу, Старостюк А. В. (2019)
Акуленко Д. Ю. - Окремі проблеми побудови громадянського суспільства в Україні та його взаємодії з державою (2019)
Богініч О. Л. - Громадянське суспільство, особа, держава: правові засади взаємодії в умовах демократичного розвитку (2019)
Варич О. Г. - Правовий моніторинг як сучасний вектор ефективного розвитку правової системи (2019)
Васецький В. Ю. - Магдебурзьке право як виток історично-правового розвитку місцевого самоврядування в Україні (2019)
Вітюк Д. Л. - Вибори як форма безпосередньої демократії: теоретико-правовий аспект, Павлюх О. А. (2019)
Данич О. Ф. - До питання про роль правової системи у забезпеченні соціальної функції держави: глобалізаційний вимір (2019)
Дубов Г. О. - Дослідження юридичної методології у період виникнення та становлення юридичної науки незалежної України (2019)
Камаралі С. Є. - Торговельна політика уряду Павла Скоропадського: історико-правовий моніторинг, Шевченко Д. А. (2019)
Клещенко Н. О. - Значення юридичної техніки при уніфікації законодавства (2019)
Кобан О. Г. - Моніторинг соціалізації діяльності органів виконавчої влади (2019)
Корнієнко В. С. - Правова експертиза нормативно-правових актів: теоретичний та практичний аспекти (2019)
Котюк В. О. - Морально-етична філософія Конфуція (2019)
Кравчук К. Г. - Правовий статус судів як суб’єктів правотворчості: правові аспекти моніторингу (2019)
Кубко А. Є. - Державні інтереси і права людини: деякі питання співвідношення (2019)
Львова О. Л. - Критерії моральності і природності у сучасному правотворенні (2019)
Макеєва О. М. - Інформаційна функція правового моніторингу (2019)
Марченко М. А. - Нормативно-правове закріплення права на повагу до людської гідності в українській та європейській правових системах (порівняльно-правовий аспект) (2019)
Міма І. В. - Аксіологічний підхід у дослідженні релігійно-правових традицій як правових явищ (2019)
Науменко О. П. - Щодо правового статусу освітнього омбудсмена (2019)
Николина К. В. - Процедурні особливості правового моніторингу текстуального виразу права: прагматичний аспект (2019)
Новіцький В. В. - Поняття та особливості юридичних гарантій прав людини (2019)
Оверчук О. М. - Актуальне питання щодо теоретико-правових підходів розуміння правотворчості (2019)
Огнев’юк Г. З. - Дія закону у часі як вимога правової визначеності (2019)
Осядла М. В. - Роль та значення аналітичної діяльності у процесі законотворення (2019)
Павлюков І. І. - Застосування правових засобів при здійсненні правового моніторингу (2019)
Палій Н. О. - Гендерна правова експертиза. Сучасні виклики та завдання (2019)
Почепцов Ю. В. - Фактори дієвості та ефективності права як умова його функціонування (2019)
Сверба Ю. І. - Доступ до правосуддя як елемент верховенства права (2019)
Січевлюк В. А. - Значення моніторингу здобутків галузевих доктрин для загальної теорії права (на прикладі досліджень правосуб’єктності) (2019)
Страшинський Б. Р. - Правовий моніторинг та ефективність права (2019)
Сунєгін С. О. - Правова система: проблеми ефективності в контексті сучасних тенденцій правового розвитку (2019)
Тарахонич Т. І. - Правовий моніторинг як один із шляхів вдосконалення правового регулювання (2019)
Теремцова Н. В. - Особливості юридичної відповідальності суб’єктів приватного права (2019)
Тернавська В. М. - Місце і роль правового моніторингу та правової експертизи в системі засобів правової політики (2019)
Чиж І. С. - Ера "інформаційного комунізму": усвідомлення себе чи "непритомність духовності"? Конституційно-правові акценти відповіді на актуальні виклики часу (2019)
Антонов К. В. - Співвідношення понять "охорона" та "захист" державної таємниці, Титула Д. В. (2019)
Василенко О. В. - Дані з системи електронних платежів як предмет злочину (2019)
Демченко П. С. - Правовий моніторинг вітчизняного законодавства в сфері реалізації Стратегії кібернетичної безпеки України (2019)
Ісаєва Н. К. - Напрями вдосконалення фінансового контролю в Україні: організаційно-правові засади (2019)
Корнєєв Ю. В. - Особливості правового регулювання спадкових відносин в міжнародному приватному праві, Коваль І. О. (2019)
Костецька Т. А. - До питання про державний контроль за дотриманням інформаційного законо-давства: поняття, окремі види і форми (2019)
Котенко М. В. - Ціннісно-правові аспекти розуміння інтелектуальної власності як основа моніторингу її правового забезпечення (2019)
Ландіна А. В. - Забезпечення кримінальної відповідальності спеціального суб’єкта злочину нормами загальної частини КК України (2019)
Пухтинський М. О. - Суб’єкти контрольної діяльності у місцевій публічній владі (2019)
Рубцова-Каменська Г. А. - Особливості законодавчого регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2019)
Хоменко О. В. - Методологічні підходи дослідження правових дефініцій: сучасний контекст (2019)
Чепульченко Т. О. - Права людини як мета та межі правотворчості (2019)
Шевчук О. А. - Конституційно-правовий аспект регулювання суспільних відносин актами централь-них органів виконавчої влади (2019)
Шуневич К. А. - Право на справедливий суд при організації та проведенні судової експертизи (2019)
Леньков И. И. - Методологические подходы и основные направления совершенствования методов и методик анализа прогнозирования экономики, Лукашевич А. В. (2018)
Герасимович Л. С. - Энергетическая эффективность системы комплексного энергообеспечения агрогородков Республики Беларусь, Сапун О. Л. (2018)
Бабенко В. О. - Дослідження передумов, чинників та наслідків процесів корпоратизації аграрного сектору глобальної економіки, Савін Р. С. (2018)
Мамонов К. А. - Моніторинг реалізації стратегії управління інтелектуальним капіталом, Пруненко Д. О, Угоднікова О. І. (2018)
Пономарьов О. С. - Стратегічний менеджмент суб'єктів агробізнесу в системі імплементації інноваційно-інвестиційної моделі економічного розвитку (2018)
Орел В. М. - Організаційно-економічний механізм управління розвитком експортного потенціалу аграрних підприємств, Макода С. Л., Хань Сіньмень (2018)
Kviatko T. M. - Strategic management conceptual principles of agricultural enterprises competitive behavior, Rudenko S. V., Mykolenko I. G. (2018)
Потьомкін Л. М. - Матеріальна мотивація найманого персоналу: сучасні проблеми і їх вирішення (2018)
Селіхов С. В. - Впровадження "Матриці конфліктності персоналу" для підвищення продуктивності праці на підприємстві (2018)
Михайленко Д. Г. - Збалансованість соціальної справедливості і економічної ефективності в регіональних соціально-економічних системах України: феноменологічна концепція (2018)
Пилипенко К. А. - Споживання продуктів харчування: соціальні та культурні аспекти в контексті продовольчої безпеки України (2018)
Маковоз О. С. - Архітектура та архітектоніка механізмів економічного захисту інвестиційної діяльності суб’єктів аграрного бізнесу (2018)
Величко В. А. - Напрями та особливості формування інформаційно-аналітичного забезпечення протидії рейдерству на паливно-енергетичних підприємствах (2018)
Крюкова І. О. - Безпека інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору: сучасні тенденції та архітектура забезпечення (2018)
Бачур Б. С. - Антагональность права как признак цивилизованного общества (2017)
Донченко О. І. - Колективізм і індивідуалізм як фактори формування правового менталітету (2017)
Миколенко О. І. - Деякі аспекти реформування освіти в Україні: особисті цілі та колективні вигоди (2017)
Савчин Н. М. - Боротьба з корупційними проявами в органах судової влади України (з урахуванням міжнародного досвіду) (2017)
Вашкович В. В. - Генеза волонтерства як суспільного явища та його правове відмежування від суміжних категорій (2017)
Клімова С. М. - Управління публічними фінансами: проблеми дефінітивного визначення та співвідношення з поняттям "фінансова діяльність держави" (2017)
Миколенко О. М. - Функції адміністративно-деліктного права та сучасні концепції адміністративної відповідальності (2017)
Пєтков С. В. - Забезпечення охорони громадського (публічного) порядку в сучасних умовах, Коміссаров С. А. (2017)
Мамонтов І. О. - Державний архітектурно-будівельний контроль в умовах децентралізації влади в Україні: організаційно-правовий аспект (2017)
Стукаленко О. В. - Концептуальні підходи до розуміння категорій "містобудівна діяльність" та "будівництво" (2017)
Стукаленко В. В. - Актуальні питання адміністративної відповідальності у сфері містобудівної діяльності в Україні (2017)
Халява В. М. - Захист майнових прав на об’єкти незавершеного будівництва (2017)
Байло О. В. - Компенсація моральної шкоди як спосіб захисту гідності працівника (2017)
Бабаскін А. Ю. - Істотні умови кредитного договору за цивільним законодавством України (2017)
Токарчук Л. М. - Патронат над дітьми: постановка проблеми (2017)
Хамзін Т. Р. - Еволюція митного законодавства України, що регулює захист прав інтелектуальної власності (2017)
Гуртієва Л. М. - Наукові концепції підстав прийняття рішення про повідомлення про підозру (2017)
Филиппов С. А. - Обыватель и трансграничная преступность (2017)
Гутник В. В. - Право на захист за допомогою обраного захисника у проектах Міжнародного пакту про громадянські і політичні права (2017)
Мурчин М. А. - Способы реализации и механизмы имплементации норм международного права (2017)
Чернобаєва Т. О. - Договірно-правові відносини України з суб’єктами іноземних федеративних держав (2017)
Гарбуз К. С. - Визначення компетенції та повноважень інституту нотаріату в Україні (2017)
Мартинюк Л. П. - Проблеми новації як способу припинення зобов`язань (2017)
Толубко В. Б. - Удосконалення процесів управління телекомунікаційними мережами за стандартом Telecommunications Management Network, Беркман Л. Н., Макаренко А. О. (2019)
Жураковський В. Б. - Розвиток телекомунікаційних мереж радіо доступу, Омельченко С. В., Олійник В. В., Сисоєв Д. Ю. (2019)
Мельник Ю. В. - Планування роботи функціональних перетворювачів в телекомунікаційній системі, Пархоменко В. Л., Пархоменко В. В. (2019)
Кременецька Я. А. - Волоконно-ефірна архітектура телекомунікаційних мереж в міліметровому діапазоні з дистанційним гетеродинуванням (2019)
Лавринець К. Г. - Особливості використання CAN–шини в сучасних автомобілях, Миронов Д. В., Романов А. О., Дмитренко В. В. (2019)
Недашковский А. Л. - Оценка состояния предоставления мультисервисных услуг в сети Интернет, Тарануха Д. А. (2019)
Дакова Л. В. - Дослідження взаємодії мережі LTE з іншими не 3GPP мережами, Петровський В. В. (2019)
Кравченко В. І. - Методи розрахунку надійності телекомунікаційних мереж майбутнього, Грищенко О. О., Скрипнік В. В., Кирильчук І. О. (2019)
Овдій Д. О. - Методи оптимізації обміну даними в мережах Wi-Fi, Осадчий Я. О. (2019)
Казанский С. В. - Обеспечение балансовой надежности электроэнергетических систем с возобновляемыми источниками энергии, Матеенко Ю. П. (2019)
Кирнос Л. А. - Особливості визначення раціональних площадок для розміщення фотоелектричних станцій в Україні, Пундєв В. О., Рєзцов В. Ф., Суржик Т. В., Шевчук В. І., Шейко І. О. (2019)
Гальчак В. П. - Параметри прямого потоку сонячної енергії при ясному небі з урахуванням прозорості атмосфери, Боярчук В. М., Сиротюк В. М., Сиротюк С. В. (2019)
Гаєвський О. Ю. - Система вимірювання параметрів фотоелектричних модулів в реальних умовах експлуатації, Іванчук В. Ю., Корнієнко І. О. (2019)
Будько В. І. - Використання вітроелектричних установок для виробництва водню в складі автономних заправних станцій електромобілів на паливних елементах, Кудря С. О., Будько М. О., Іванчук В. Ю. (2019)
Головко В. М. - Математична модель процесу розрядження ємкісного накопичувача в автономній вітроелектроустановці з електродинамічним приводом насосу, Коханєвич В. П., Шихайлов М. О., Донець А. М., Перькова І. Ю. (2019)
Перминов Ю. Н. - Сравнение вариантов конструкций синхронных генераторов с возбуждением от постоянных магнитов для ветроустановок, Монахов Е. А. (2019)
Пазич С. Т. - Моделювання процесу заряду басейна-акумулятора гідроакумулювальної електростанції від вітроводонасосної установки (2019)
Морозов Ю. П. - Енергетична ефективність використання перших від поверхні водоносних горизонтів для тепло- і хладопостачання, Барило А. А., Чалаєв Д. М., Добровольський М. П. (2019)
Жовмір М. М. - Особливості застосування нормативних документів щодо обмеження емісії забруднюючих речовин при спалюванні біомаси, Будько М. О. (2019)
Рохман Б. Б. - Двумерная модель процесса газификации твердого топлива в неподвижном слое под давлением. 2. Численные результаты термохимической переработки шубаркольского каменного угля при отношении массовых долей H2О/O2=72/28 (2019)
Резолюція ХX міжнародної науково-практичної конференції "Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті" (2019)
Бабатенко О. В. - Психологічне забезпечення соціальної підтримки розвитку професіоналізму фахівців харчової промисловості: емпіричні дослідження (2019)
Блинова О. Є. - Соціально-психологічні проблеми адаптації обдарованих учнів (2019)
Бриль М. М. - Соціально-психологічний тренінг як форма занять з молодшими школярами в умовах дитячої медіастудії (2019)
Візнюк І. М. - Критеріально-результативна складова моделі поведінки особистості з іпохондричними розладами (2019)
Волченко Л. П. - Фасилітація та розвиток професійних компетентностей сучасного педагога, Гарькавець С. О. (2019)
Вoрoнoва O. Ю. - Психoлoгo-педагoгічні умoви рoзвитку прoфесійнoї ідентичнoсті студентів-психoлoгів, Ямчук Т. Ю. (2019)
Голентовська О. С. - Використання leiter-3 у практиці проведення комплексної оцінки розвитку дитини (2019)
Добровольська Н. А. - Когнітивно-особистісний аспект становлення обдарованості особистості (2019)
Zhigarenko I. E. - Socio-psychological specificity of modeling of intersocial communication in the societical industry professions (2019)
Biletskyі P. S. - The problem of personal destruction and professional health care in the modern society, Zavatska N. Е., Bokhonkova Yu. O., Fedorova O. V., Zhurba A. M. (2019)
Zavatsky Yu. A. - The impact of advertising text on social mobility of the person in the coordinates of modern paradisms (2019)
Кованда О. В. - Принципи побудови соціально-психологічної програми корекції суїцидонебезпечних станів особистості зрілого віку (2019)
Кононенко О. І. - Негативний вплив перфекціонізму на виконання військових обов’язків (2019)
Омельченко М. С. - Дослідження стратегії професійного розвитку корекційного педагога (2019)
Попович І. С. - Дослідження мотиваційних психічних станів військовослужбовців (2019)
Шевченко Р. П. - Структурно-функціональний аналіз соціо-психологічного супроводу військовослужбовців в умовах сучасних трансформаційних змін (2019)
Омелянюк С. М. - Монологізм як психолого-наративна особливість представлення інформації соціально-політичного змісту (2019)
Комар Т. В. - Соціально-психологічні умови успішної соціальної адаптації вихованців закладів інституційного догляду та виховання дітей (2019)
Кім О. В. - Дослідження наслідків травмуючих подій у школярів (2019)
Чорна Н. В. - Місце національного фолькльору в структурі музичної свідомості та її вплив на музично-педагогічну діяльність (2019)
Зуєва А. О. - Копінг-стратегії як ресурсний чинник готовності людини до прийняття вікових змін (2019)
Вихідні дані (2019)
Предисловие (2019)
Астахова Е. В. - Концептуальные основы развития Народной украинской академии в условиях неопределенности (2019)
Астахова В. И. - Гуманизация и гуманитаризация образования как основной фактор выхода Украины из интеллектуального кризиса (2019)
Иванова О. А. - Анализ подходов к оценке конкурентоспособности высших учебных заведений, Пожидаев Д. А. (2019)
Тимохова Г. Б. - Проблеми формування соціального капіталу в контексті розвитку інституту тіньової освіти (2019)
Козыренко В. П. - Риски цифровой трансформации учебного заведения, Козыренко С. И. (2019)
Комир Л. И. - Социально-образовательный проект в системе непрерывного образования (из опыта Харьковского гуманитарного университета "Народная украинская академия") (2019)
Bataeva K. - Social activity of students in sociology of education (2019)
Чибисова Н. Г. - Чтение как социальная проблема информационного общества (2019)
Zverko T. - The problem of assessing effectiveness of students’ professional socialization, Tarasova O. (2019)
Яриз Е. М. - Организация мониторинга качества знания студентов на современном этапе реализации национальной реформы образования (2019)
Вишневский М. И. - Социокультурные параметры и целевые ориентиры современного философского образования (2019)
Свищева Е. В. - Массовые открытые онлайн-курсы: плюсы и минусы (2019)
Смолянкина С. В. - Трансформация воспитательной роли преподавателя на начальном этапе обучения (2019)
Красуля М. А. - Исследование состояния мышечной системы студентов I–II курсов гуманитарного университета, Бац А. С. (2019)
Решетняк Е. И. - Анализ тенденций финансирования высшего образования в зарубежных странах, Васильев М. С. (2019)
Подлесный Д. В. - Материально-бытовые проблемы жизнедеятельности студенчества Украины в период 1917–1921 гг. (2019)
Закриничная Н. И. - Формирование экологической культуры студентов в процессе обучения иностранным языкам (2019)
Потапова Ж. Е. - Школьное образование и самообразование в Австрии конца 19-го – начала 20-го веков (на материале произведения Стефана Цвейга "Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europ?ers") (2019)
Шмакова Л. Н. - Проблема обучения говорению студентов заочного отделения в системе дистанционного обучения (на примере немецкого языка как второго иностранного) (2019)
Бондарь Т. И. - Коммуникация "школа – родители" в контексте современных трансформаций образования (2019)
Шилкунова З. И. - Задачи развития начальной школы в условиях динамических изменений внешней среды учебного заведения (2019)
Литвин Н. І. - Педагог як основний регулятор соціокультурної стабільності в шкільному середовищі в умовах високої конфліктної напруженості сучасного суспільства (роздуми про актуальне й наболіле) (2019)
Шакарян Е. С. - Взаимодействие с родителями в условиях высококонфликтной среды (2019)
Пекарский Г. - О новой форме экологии в мыслях и действиях социальных работников (2019)
Герасіна Л. М. - Безпека як соціальна константа: соціолого-правовий аналіз (2019)
Цибульська Е. І. - Інклюзивні та екстрактивні економічні інститути: аналіз радянської епохи (2019)
Петрова А. М. - Неопределенность как источник инновационного развития экономики (2019)
Снопкова Е. И. - Методологическая культура педагога как предмет научного изучения: теоретические и практико-методические результаты исследования (2019)
Гусленко І. Ю. - Проблеми теоретичного обґрунтування та реалізації компетентністного підходу в дидактиці перекладу (2019)
Шестакова О. М. - Сучасні підходи в викладанні ділової англійської мови студентам філологічних спеціальностей (2019)
Tarasova O. - On Language and Speech Behavior (2019)
Михайлова Л. В. - Прагмасемантические особенности речевого акта менасива в англоязычном дискурсе (2019)
Молодчая Н. С. - К вопросу о методологии составления неолексикографических изданий (на материале сопоставительного анализа словарей новых слов) (2019)
Ануфриева И. Л. - Французские термины балета и хореографии (2019)
Хильковская А. А. - О коммуникативных стратегиях выражения критики и неодобрения в современном англоязычном дискурсе (2019)
Помазан І. О. - Гербова легенда в українській бароковій поезії та видавничій практиці (2019)
Жуков Д. А. - Классические теоретико-методологические основы анализа моды как социального феномена (2019)
Гога Н. П. - Преимущества и недостатки инновационных форм коммуникации в учебном процессе, Ткаченко Ю. M. (2019)
Шило Е. В. - Методы оценки стоимости интеллектуального капитала предприятия (2019)
Тереник А. А. - Кіноверсії детективних новел Е. А. По в контексті візуалізації сучасного культурного простору (2019)
Жолоб Є. Д. - Кіноекзистенція античної міфології в культурно-освітньому дискурсі III тисячоліття: як складова візуалізованого культурного простору (2019)
Астахова Е. В. - Смарт-образование в смарт-обществе: возможные пути адаптации. XVII международная научно-практическая конференция (14 февраля 2019 г.) (2019)
Иванова О. А. - День науки в НУА. 13 апреля 2019 (2019)
Подлесный Д. В. - Проблемы и перспективы социального партнерства мира университета: взгляд молодых преподавателей (2019)
Кирвас В. А. - Экспертные оценки элементов учебного процесса (Межвузовская научно-практическая конференция 24 ноября 2018 г.) (2019)
Астахов В. В. - Общественные организации в условиях становления гражданского общества в Украине (2019)
Астахова Е. В. - Вот это – Харьков! (2019)
Зеленина Е. Л. - Тайна старинной фотографии: особенности генеалогической документалистики (2019)
Данилевич С. Б. - Про монографію "Формування інформаційно-комунікаційної компетентності студентів гуманітарних ВНЗ у процесі професійної підготовки" (2019)
Зверко Т. В. - Про монографію "Потенціал організаційної культури в управлінні людськими ресурсами міжнародних компаній" (2019)
Валюкевич Т. В. - Англо-український словник-тезаурус сфери "Управління персоналом" (2019)
Решетняк Е. И. - О монографии "Соцiальний кaпiтал як фактор економiчного зростання суспiльства: iнституцiйний аспект аналiзу" (2019)
Нечитайло И. С. - Смысложизненные ориентиры образования как базис развития общества (2019)
Цыбульская Э. И. - О монографии "Економічний механізм формування освітніх кластерів в Україні" (2019)
Відомості про авторів (2019)
Akhtyrska Yu. I. - System of socio-psychological factors of conflict conduct of modern youth in media space (2019)
Бабатенко О. В. - Розвиток професіоналізму фахівців харчової промисловості: методи дослідження динаміки функціональних станів (2019)
Добровольська Н. А. - Основні напрямки у дослідженні проблеми обдарованості особистості у науковому просторі (2019)
Zhigarenko I. E. - Programs for optimization of communicative capacity of specialists of socio-common profile as a factor of their professional readaptation, Zhikhareva P. N., Ivchenko A. A., Korobko L. O., Labunska A. N., Pridorozhko Yu. A., Syzonenko Yu. A., Statsenko D. I. (2019)
Zavatska N. E. - Problems of managing interactions of general education institutions with higher education institutions, Smyrnova O. O., Taldonova L. O., Balybina O. V., Zaporozhska V. A., Myroshnichenko A. S. (2019)
Завацький Ю. А. - Формування індивідуальної кар'єрної стратегії в аспекті соціальної мобільності особистості, Завацький В. Ю., Давиденко Н. Л., Курта І. Ю., Курта О. А., Ніколаєвська О. К., Харченко Р. В. (2019)
Білецький П. С. - Сутність соціально-психологічної програми профілактики та корекції психосоматозів особистості, Каширіна Є. В., Біліченко О. О., Михайловська Д. В., Панасенко О. О., Юшина Р. В. (2019)
Кленіна К. В. - Психологічні змістові особливості взаємозв’язку перфекціонізму та почуття самотності осіб юнацького віку (2019)
Кованда О. В. - Особистісні деструкції осіб з суїцидонебезпечними станами (2019)
Milushyna M. - The equivocation of codependency construct (2019)
Сагайдак А. Н. - Судьба как научный феномен в истории и современности глубинной психологии (2019)
Toba M. V. - Psychological peculiarities of child's experience in psycho-trauma situations in adverse families and their correction, Avershina M. O., Ponomaryova Yu. G., Sotnikova K. K., Chervyak O. V., Shpakovska L. M. (2019)
Чиркова Т. І. - Сучасні методи, щостановлять основу вітчизняного крос-культурного консультування (2019)
Шевченко А. В. - Зв’язок соціальної бажаності та ціннісних орієнтацій у юнацькому віці (2019)
Омелянюк С. М. - Соціально-психологічні особливості дискурсу військової загрози (2019)
Ондо Анге А. М. - Часовий аспект детермінанти "орієнтація на майбутнє" та його роль у формуванні життєвої позиції підлітків (2019)
Шульженко Д. І. - Характеристика інтернальності як чинника готовності майбутніх психологів до особистісно-професійного саморозвитку, Кетлер-Митницька Т. С. (2019)
Кім О. В. - Психологічні особливості переживання травмуючих подій дітьми на різних етапах онтогенезу (2019)
Михайлишин У. Б. - Психологічні особливості впливу конформізму на виникнення наркотичної та алкогольної залежності студентів, Шмідзен І. Ю., Юхименко І. В. (2019)
Чорна Н. В. - Психологічна природа духовності та національний фалькльор: особливості музично-педагогічної діяльності (2019)
Юрчинська Г. К. - Особливості мотиваційних тенденцій користувачів мережі інтернет, Степаненко О. О. (2019)
Гейко Є. В. - Соціальна адаптованість дитини у структурі цілісності її особистості, Завацька Н. Є. (2019)
Боярин Л. В. - Проблема соціально-психологічної адаптації іноземних студентів до умов освітнього середовища закладу вищої освіти, Завацька Н. Є. (2019)
Вихідні дані (2019)
Данилова В. Є. - Життєві події та художні події. Характерні риси, спільні ознаки (2018)
Жарких Т. В. - Музыкальные "витражи" О. Мессиана (2018)
Якимчук О. М. - Мессіан аналізує Мессіана: авторські коментарі до фортепіанного циклу "Двадцять поглядів на немовля Ісуса", Бєлова Н. В. (2018)
Лобанова І. В. - Опера "Фауст" Ш. Гуно як дебютна постановка Е. Юнгвальд-Хількевича на сцені Українського державного театру опери та балету (1925) (2018)
Максименко К. А. - Взаємодія музики і хореографії у сценічних танцях французьких музично-театральних постановок ХVІІ – першої половини ХVІІІ століть (2018)
Тимошенко А. В. - Усвідомлення специфіки ліризму українських та французьких пісень як складова роботи зі студентами-вокалістами естрадної спеціалізації (2018)
Янко Ю. В. - Виконавська інтерпретація опери у виставах оперної студії Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. (2018)
Кучер Л. І. - Діяльність оперної студії Львівської державної консерваторії ім. М. В. Лисенка як учбового підрозділу у 1970–90-ті рр. (2018)
Щетинський О. С. - Своє і чуже: співіснування авторського і запозиченого в сучасному музичному творі (2018)
Кордовська П. А. - "Luci mie traditrici" С. Шарріно: музичний текст епохи Ренесансу у сучасній опері (2018)
Лян Цзітао - Специфіка сценічної та вокальної інтерпретації образу Василя з опери "Сибір" Умберто Джордано (2018)
Ніколенко Р. В. - Композиторський та виконавський стиль М. -А. Амлена у контексті естетики постмодернізму (2018)
Чжоу Дапин - Теоретические предпосылки исследования жанровых особенностей фортепианных произведений китайских композиторов (2018)
Сердюк Я. О. - Комплексні структури віртуального у формуванні асоціативно-образного плану музичного твору (2018)
Кочержук Д. В. - Звукозапис в естрадному мистецтві: відмінність "римейку" від музичної версії "ремікс" (2018)
Демида К. Є. - Соціально-психологічна програма заходів зі сприяння адаптації сільської молоді до навчання у вищих закладах освіти І‒ІІ акредитації (2019)
Назар М. М. - Психологічна специфіка групового навчання у мережі Інтернет (2019)
Олексієнко Б. М. - Стресостійкість як критерій готовності майбутніх прикордонників до прийняття рішень у екстремальних ситуаціях (2019)
Пізінцалі В. В. - Експериментальна перевірка програми розвитку психологічної культури у майбутніх офіцерів (2019)
Проніна В. О. - Дослідження мотиваційної сфери жінки у реалізації материнської поведінки (2019)
Сафін О. Д. - До питання про соціально-психологічну модель наслідків військового полону, Тімченко О. В., Широбоков Ю. М. (2019)
Томчук М. І. - Психологічний аналіз конфліктологічної компетентності студентів, Томчук С. М. (2019)
Шинкарук О. М. - Особливості психологічної реабілітації військовослужбовців-прикордонників після проходження служби в зоні проведення операції об’єднаних сил (2019)
Боднарюк Б. М. - Формування і розвиток візантійської літератури в епоху Пізньої Античності та Раннього Середньовіччя: джерелознавчо-історіографічний аспект (2015)
Кудінов Д. В. - Бездержавники й українське селянство в 1900-х роках: до історіографії проблеми (2015)
Derevinskyi V. F. - Archival Sources About V. Chornovil that are Stored in the Central State Archive of Public Organizations of Ukraine (2015)
Degtyarev S. I. - Topical Issues of the History of Civil Officialdom in Ukraine at the End of the Eighteenth – the First Half of the Nineteenth Centuries (2015)
Герасько М. О. - Житло як основа життєдіяльності українців (2015)
Даниленко О. В. - Участь спортсменів УСРР в міжнародних змаганнях у 1920-ті роки (2015)
Zarichnyak L. - Friends, Family and Kinship Ties in the Ukrainian Insurgent Army (2015)
Саранов С. В. - Середземноморська політика Франції: Ж.-Б. Кольбер (1619-1683 рр.) (2015)
Хрипунов Г. С. - Історичні передумови та аналіз розвитку фотоелектрики у 50-х роках ХХ століття, Хрипунова А. Л. (2015)
Cherkasov A. A. - Kudinov D.V. The Peasant Movement in Dnieper Ukraine in the Period of 1900 - February 1917 Years: Historiography of the Problem. Sumy: Ltd. "Papirus Company", 2014. 352 p. (2015)
Райтер Н. І - Професійні покупці споживчих товарів як елемент конкурентного середовища підприємств оптової торгівлі, Желєзняк А. М., Крупа О. М. (2018)
Гринь Є. Л. - Програмно-проектний підхід до управління організаційними змінами на підприємстві (2018)
Хачатурян Б. О. - Науково-теоретичні засади управління витратами у створенні цінових конкурентних переваг (2018)
Терещенко Л. В. - Методичний підхід щодо визначення готовності персоналу до проведення організаційних змін на підприємстві (2018)
Орєхова А. І. - Аналіз стану фінансового потенціалу аграрних підприємств (2018)
Бойко О. Г. - Ризики для економічної безпеки з боку платіжних систем на основі технології розподіленого реєстру Блокчейн (2018)
Іванченкова Л. В. - Методичні аспекти моніторингу фінансової стабільності підприємств корпоративного сектору харчової промисловості (2018)
Гуторов А. О. - Ґенеза формування парадигми інклюзивного розвитку національної економіки (2018)
Ніценко В. С. - Соціально-економічні імперативи стану та розвитку овочевого ринку: макроекономічний аспект, Сагайдак М. П., Бережна Ю. Г., Цуканов О. Ю. (2018)
Kotlyk A. V. - Methodical approach to analysis of volatility, uncertainty, complexity and ambiguity of the external environment, Jamal Y. (2018)
Ларіна Т. Ф. - Економіка України крізь призму інституційної теорії світового розвитку, Даниленко В. В. (2018)
Грошев С. В. - Управління ланцюгами створення цінності в контексті підвищення ефективності використання земельних ресурсів фермерських господарств (2018)
Моісєєва Н. І. - Генезис та особливості формування регіонального ринку туристичних послуг, Діденко Д. Ф. (2018)
Довгаль О. В. - Стан та особливості використання природно-ресурсного потенціалу сільських територій (2018)
Орел А. М. - Мотиваційний процес децентралізації розвитку сільських територій (2018)
Титул, зміст (2019)
Budzar M. - The Family Archives as a Source for Estate's Daily Life Reconstruction on Left-bank Ukraine in 19th century (2019)
Nechepurenko A. - General trends in military specialists' training of the Armed Forces of Ukraine: historical aspect (2019)
Soliar I. - The Western Ukrainian Association of the League of Nations: the Ideological Platform, Activity at the Congresses of the League of Nations Union of Associations (1922 - 1924), Finogenov O., Skoruch L. (2019)
Vyzdryk V. - Agrarian legislation of interwar Poland: specificities of its implementation in Eastern Galicia, Melnyk O., Muravskiy O. (2019)
Wogu J. O. - Audience Perception of Media Reporting of Separatist and Sectarian Agitations in Nigeria, Ugwu P. (2019)
Haiko H. - The History of Industrial Oil Extraction in Azerbaijan (the 19th - beginning of the 20th centuries), Biletsky V. (2019)
Komar V. - Eastern Europe in Polish Political Conceptions during 20-30-s of the 20th century, Komar I. (2019)
Krotofil M. - Activity of the UNR Military and Sanitary Mission on prisoners' of war affairs in Germany (1919), Sribnyak I., Sribniak М. (2019)
Chalyi A. - Purchasing the land estates in the Ottoman Empire during 15th - 19th centuries (2019)
Levyk B. - The Armenians of Lviv in the Scientific Studies, Written and Sacral Records, Skorniewski M. (2019)
Lomachinska I. - Transformation of Ukrainian Name-giving Process: Historical Analysis, Khrypko S., Iatsenko G. (2019)
Semerhei N. - The category "Ukrainian national-cultural revival" of the second half of the 19th - the first third of the 20th century: interpretations and receptions of historiography and Ukrainian studies (2019)
Synychkiv Y. - Resource of Paleolithic artefacts of Lower Dnieper (2019)
Содержание (2019)
Петренко Н. Ф. - Гігієнічна оцінка джерел питного водопостачання населення західного регіону України, Мокієнко А. В., Платов С. М. (2019)
Попова Т. М. - Стан здоров’я робітників тютюнового підприємства, Мельник О. Г., Рябоконь А. І. (2019)
Грузевский А. А. - Мікроекологія, нормальна мікрофлора піхви (огляд літератури) (2019)
Головкова Т. А. - Оцінка впливу несприятливих чинників навколишнього середовища на організм вагітних жінок, Білецька Е. М., Онул Н. М., Антонова О. В. (2019)
Квасневский А. Я. - Клинико-лабораторная характеристика острого повреждения почек у больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, Никитенко О. П., Гоженко А. И. (2019)
Гоженко А. І. - Особливості пульморенального синдрому у хворих з негоспітальною пневмонією нетяжкого перебігу, Ковалевська Л. А., Горбенко Т. Н. (2019)
Павлова О. О. - Вплив імуномоделюючої терапії на стан специфічного гумо- рального імунітету при прогре- суванні хронічної хвороби нирок у хворих на ішемічну хворобу серця (2019)
Бабелюк В. Ю. - Модулювання параметрів електроенцефалограми і візуалізації газового разряда за допомогою електростимулятора "ВЕБ-1", Бабелюк Н. В., Попович І. Л., Дубкова Г. І., Добровольський Ю. Г., Корсунський І. Г., Королишина Т. А., Кіндзер Б. М., Літоч С., Кіндзер Г., Жуков В. (2019)
Гуртова Я. М. - Особливості мікротвердості емалі постійних премолярів та іклів людини в різних частинах коронки зуба, Шнайдер С. А., Ульянов В. О. (2019)
Пасічник С. М. - Аналіз змін функціонального ниркового резерву у хворих раком нирки, Гоженко А. І., Кобільник Ю. С. (2019)
Носенко Е. Н. - Исходы беременности и родов у женщин систмико-цервикальной недостаточностью в зависимости от тактики ведения, Бакари К. (2019)
Якименко О. О. - Особливості перебігу хронічної ревматичної хвороби серця в сучасних умовах, Закатова Л. В., Антипова Н. М., Серебрякова А. А., Єфременкова Л. Н., Клочко В. В., Табінський С. І. (2019)
Білецька Е. М. - Статеві відмінності вмісту остеоасоційованих елементів у крові та кістковій тканині мешканців Дніпропетровського регіону, Калінічева В. В. (2019)
Деньга А. Э. - Влияние диетической добавки "хром активный" на биохимические показатели крови, печени и тканей пародонта крыс в условиях моделирования метаболического синдрома, Ткаченко Е. К. (2019)
Minaieva A. O. - Analysis of the modern pharmaceutical market for herbal anti-ulcer medicines and prospects for creating a new anti-ulcer medicine based on grape seed polyphenols, Zalyubovska O. I., Tiupka T. I. (2019)
Гоженко А. І. - Вплив первинного експериментального геморагічного інсульту на морфологічні структури нирок, Колдунов В. В., Бібікова В. М. (2019)
Пихтєєва О. Д. - Морфологічні зміни в печінці і нирках щурів після моделювання Hipec з цисплатином, Пихтєєв Д. М., Третьяков О. М. (2019)
Кучерявченко М. О. - Реалізація нейромедіаторних ефектів через циклазний каскад і систему "вторинних месенджерів" в умовах тривалого субтоксичного впливу Лапроксиду (2019)
Макаренко О. А. - Емоційно-поведінкові реакціїї щурів після харчування різними жирами, Сьомік Л. І., Левицький А. П. (2019)
Протункевич О. О. - Оптимальні умови селективної екстракції флавоноїдів з Flores sophorae japonicae, Присяжнюк К. О., Ракіпов І. М., Марченко С., Пономарьова Л. А. (2019)
Кравченко І. А. - Реологічні властивості гелів гіалуронової кислоти, Цепколенко В. О., Пушкарьов Ю. М., Сайтарли С. В., Нестеркіна М. В. (2019)
Popova T. M. - Morphological changes in the rat kidneys influenced by surfactant (2019)
Звягинцева Т. В. - Структурно-метаболическое состояние соединительной ткани при локальном ультрафиолетовом облучении кожи морских свинок, Миронченко С. И. (2019)
Наши поздравления (2019)
Bozhkova V. - Professional Development Of Teaching And Research-Pedagogical Staff In Ukraine: Problems And Perspectives, Chykalova M. (2019)
Бєлінська І. В. - Які математичні компетентності слід формувати в новій українській школі: думка вчителів, Гірний О. І. (2019)
Вагіна Н. С. - Декада фізико-математичних наук у педагогічному університеті як комплексна форма освітньої взаємодії та популяризації математичних знань, Коваленко В. М., Онуфрієнко О. Г. (2019)
Гаріна С. М. - Дослідження зв'язку показників геолокації цільової аудиторії закладів вищої освіти з результатами вступної кампанії, Тверезовська Н. Т. (2019)
Дейнека О. М. - Методичні засади впровадження інтегрованого навчання загальнотехнічних дисциплін у професійно-технічних училищах, Касперський А. В., Кучменко О. М. (2019)
Завражна О. М. - Методичні аспекти навчання теми "Узагальнені координати" (2019)
Ковальчук М. Б. - Моделювання задач математичної фізики в системі комп'ютерної математики Maple (2019)
Колесникова О. А. - Використання технології BYOD для формування експериментальних знань та умінь учнів з фізики, Мисліцька Н. А., Семенюк Д. С. (2019)
Котубей В. Ф. - Структурно-функціональна модель формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи в педагогічних коледжах (2019)
Кравчук Г. Т. - Симуляція як інтерактивний метод навчання майбутніх фахівців-економістів, Шевчук Т. В. (2019)
Кудін А. П. - Web-орієнтована інформаційна система для організації комунікацій під час змішаного навчання, Прошенко А. Ю., Міненко О. М., Коваль Р. М., Кудіна Т. М. (2019)
Лиман Ф. М. - Формування логічної грамотності майбутніх учителів математики як важливої складової їх професійної підготовки, Друшляк М. Г., Лукашова Т. Д. (2019)
Литвинова С. Г. - Моделі впровадження і оцінювання ефективності системи комп'ютерного моделювання як інноваційної освітньої ік-технології (2019)
Матяш О. І. - Проблема визначення критеріїв та показників математичних компетентностей набутих учнями у процесі навчання геометрії, Тютюнник Д. О. (2019)
Мельничук Ю. Є. - Застосування елементів штучного інтелекту у процесі підготовки фахівців з інформаційних технологій (2019)
Мілюкова І. Р. - Застосування математичного пакету MathCAD при розв'язанні задач з фізики (2019)
Мітельман І. М. - Навчання розв'язування олімпіадних задач, пов'язаних із цілою частиною дійсного числа, за допомогою властивостей точок розриву кусково-сталих функцій (2019)
Моторіна В. Г. - Проблема гуманітаризації математичної освіти, Яловега І. Г. (2019)
Опачко М. В. - Формування компетентності дидактичного проектування у магістрантів-фізиків (2019)
Погребний В. Д. - Зіркові збіжності до збіжності з регулятором (2019)
Пономаренко Н. П. - Формування мовленнєвої компетентності майбутніх молодших спеціалістів із журналістики: аналіз опитувань та анкет (2019)
Проскура С. Л. - Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів комп'ютерних наук, Литвинова С. Г. (2019)
Трифонова О. М. - Методичні засади реалізації компетентнісного підходу в навчанні фізико-технічних дисциплін майбутніх фахівців комп'ютерних технологій в умовах інформаційного суспільства (2019)
Чкана Я. О. - Контроль навчальних досягнень учнів у класах з гуманітарним профілем навчання, Шишенко І. В. (2019)
Шамоня В. Г. - Використання середовища Proteus для візуального моделювання роботи базових елементів інформаційної системи, Семеніхіна О. В., Друшляк М. Г. (2019)
Калетнік Г. М. - Виробництво та використання біопалив в Україні: економетричні підходи, моделювання, Бурєннікова Н.В., Потапова Н. А. (2018)
Балахонова О. В. - Сталий економічний розвиток регіону: інвестиційна складова, Лаглер К., Підвальна О. Г. (2018)
Кришталь Т. М. - Особливості регіонального розвитку в умовах соціальних та еколого-економічних імператив, Чечетова Н. Ф., Гончарук В. В. (2018)
Переверзєва А. В. - Детермінанти соціальної ефективності реформ підготовки людських ресурсів об’єднаних територіальних громад, Богуславська С. І. (2018)
Киш Л. М. - Системні характеристики логістичного забезпечення аграрного сектору економіки (2018)
Семчук І. А. - Характеристика маркетингової політики сільськогосподарських підприємств з виробництва біопалива (2018)
Підгурський О. І. - Імітаційне моделювання процесів обслуговування потоків повідомлень оперативної, довідкової та регламентної інформації вузлом комп’ютерної мережі науково-дослідної установи, Присяжнюк О. І. (2018)
Бурдейна Л. І. - Врахування деяких мотиваційних аспектів діяльності суб’єктів господарювання АПК у моделюванні та прийнятті рішень (2018)
Коляденко С. В. - Формування соціальної інфраструктури як найважливішого фактору соціально-економічних перетворень, Проскура В. Ф. (2018)
Путінцев А. В. - Адаптація внутрішньо переміщених осіб в регіонах України: сутність, поняття, підходи, Пащенко Ю. Є. (2018)
Коляденко Д. Л. - Інституціональні аспекти трансформації земельних відносин (2018)
Потапов О. С. - Сільське господарство України: сучасний стан та особливості розвитку (2018)
Криштопа М. В. - Стійкий розвиток регіональної економіки в умовах визначених соціально-економічних пріоритетів (2018)
Ковальчук В. В. - Маркетингова стратегія підприємства: суть поняття, особливості формування в сучасних умовах господарювання (2018)
Горбулін В. П. - Забезпечення оборони та безпеки України: актуальні проблеми і шляхи їх вирішення (2019)
Юркова О. В. - "Реквізиція по-більшовицьки", або як пансіон графині Левашової став власністю Української Академії Наук (2019)
Із зали засідань Президії НАН України (3 липня 2019 р.) (2019)
Русанов А. В. - Науково-технічні розробки Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України в галузі сучасної енергетики та високотехнологічного машинобудування (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 3 липня 2019 р.) (2019)
Буйських А. В. - Сучасні археологічні відкриття в Національному історико-археологічному заповіднику "Ольвія" НАН України (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 3 липня 2019 р.) (2019)
Руденко Л. Г. - Світоглядна орієнтація розвитку людства і її сприйняття в Україні (2019)
Дідух Я. П. - Кадастр біотопів як основа збереження землі при ринкових відносинах, Вакаренко Л. П. (2019)
Мриглод О. І. - Наукометрія та управління науковою діяльністю: вкотре про світове та українське, Назаровець С. А. (2019)
Бондаренко С. I. - Борис Ієремійович Вєркін — організатор і керівник науково-технічних розробок ФТІНТу (до 100-річчя від дня народження академіка Б.І. Вєркіна) (2019)
80-річчя академіка НАН України П. Д. Фоміна (2019)
70-річчя академіка НАН України Г. А. Скрипник (2019)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Губарева (2019)
75-річчя члена-кореспондента НАН України Г. Я. Колбасова (2019)
Світло, застигле в часі (інтерв’ю з членом-кореспондентом НАН України С. Г. Одуловим) (2019)
Із зали засідань Президії НАН України (11 вересня 2019 р.) (2019)
Довгий С. О. - Щодо стану та перспектив розвитку наукової освіти в Україні (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 11 вересня 2019 р.) (2019)
Терлецька К. В. - Моделювання гравітаційних течій в океанах та внутрішніх водоймах (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 11 вересня 2019 р.) (2019)
Муха Ю. П. - Плазмонні моно- та біметалічні наночастинки золота і срібла як перспективні засоби комплексної терапії онкозахворювань (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 11 вересня 2019 р.) (2019)
Ясінська А. Ю. - Питання електоральної невизначеності громадян України в контексті досвіду європейських країн (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 11 вересня 2019 р.) (2019)
Монастирська Г. В. - Система оплати праці в НАН України: стратегія і особливості реформування (2019)
Радченко А. І. - Монополізованість періодики НАН України хіміко-біологічного спрямування, Коваль Н. В. (2019)
Мриглод І. М. - Інститут фізики конденсованих систем НАН України: дорога довжиною у півстоліття, Іванків О. Л. (2019)
Бондаренко В. М. - Алгебра — симфонія душі (до 75-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. А. Дрозда), Любашенко В. В., Сисак Я. П. (2019)
80-річчя академіка НАН України О. Г. Білоруса (2019)
80-річчя академіка НАН України М. Ф. Харченка (2019)
90-річчя члена-кореспондента НАН України О. Ф. Аксьонова (2019)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. Л. Мазура (2019)
75-річчя члена-кореспондента НАН України М. П. Куліша (2019)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В. О. Кочелапа (2019)
60-річчя члена-кореспондента НАН України І. М. Притули (2019)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Л. М. Шимана (2019)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. О. Рафальського (2019)
Чорний О. В. - Економічна наука та психологія: міждисциплінарні зв’язки (2018)
Шпильова В. О. - Принципи та фактори економічного зростання регіону на основі управління його стратегічним потенціалом, Білик В. В. (2018)
Коляденко С. В. - Землі України – природний потенціал забезпечення виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції, Коляденко Д. Л. (2018)
Yanchuk V. I. - Anti-Crisis Management by Agricultural Enterprises (2018)
Гавриш К. В. - Ідентифікація процесу гармонічного розвитку сільськогосподарських підприємств зернопродуктового підкомплексу з орієнтацією на лідера для оцінювання конкурентоспроможності (2018)
Андрусяк Н. О. - Напрями розвитку еколого-економічної конкурентоспроможності: досвід розвинених країн для Українських реалій (2018)
Гончарук І. В. - Організація єдиного електронного науково-освітнього простору сучасного університету, Юрчук Н. П. (2018)
Зелінська О. В. - Інформаційно-логістичні системи управління аграрним підприємством, Волонтир Л. О. (2018)
Логоша Р. В. - Контрактний підхід у контексті сучасних економічних досліджень ринку, Мазур К. В., Підвальна О. Г. (2018)
Ібатулін М. І. - Формування інформаційно-аналітичного забезпечення функціонування ринку продукції свинарства, Свиноус І. В. (2018)
Правдюк Н. Л. - Рентабельність операційної діяльності підприємств: обліково-аналітичний аспект (2018)
Ворона А. В. - Регулювання інноваційного розвитку національної економіки (2018)
Чміль Г. - Людина віртуальна, людина телематична: "від образів у собі до образів для себе" як проблема нової культурної реальності (2016)
Причепій Є. - Знаки на рубилі з Макіївки в світлі ідей праміфу. (Про успадкування сучасною людиною первісної міфології від неандертальців) (2016)
Шейко В. - Трансформація моделі культурного простору в добу цивілізаційної глобалізації (2016)
Юферова Г. - Мультикультурний вплив як рушійна сила прогресу (2016)
Yudkin I. - Script, Rehearsal, Reincarnation: Towards the Morhology of Performance. Part 2 (2016)
Канівець І. - Варіативність у кіно та універсальність кіномови (2016)
Сєрова О. - Музичний мінімалізм: від епатажності до комунікативного гуманізму (2016)
Соколан О. - Сучасні медійні міфи як інтерпретації усталених стереотипів (2016)
Жукова Н. - Обдарованість як компенсація травмованості: різомна інтерпретація Грегорі Нормінтона (2016)
Матвєєва Ю. - Декоративні тканини у куполі Баптистерію православних в Равенні: семантика в контексті Хрещення (2016)
Мольдерф Т. - Сергій Рахманінов у культурологічному вимірі України та Росії (2016)
Кохан Т. - Живопис як стимул сюжетотворення: кінематографічний досвід кінця ХХ — початку ХХІ ст. (2016)
Оніщенко О. - "Новий інтелектуальний роман": ігри розуму (2016)
Оляніна С. - Під крилами Бога: символіка геральдичного орла в українських іконостасах XVII–XVIII ст. (2016)
Гаєвська Т. - Традиційна весільна обрядовість українців кінця ХІХ ст. — початку ХХ ст. (2016)
Шуліка В. - Поясні ікони Пресвятої Богородиці в намісному ярусі Слобожанського іконостаса XVII — початку ХІХ століття (2016)
Ізваріна О. - Опера "Золотий обруч" Б. Лятошинського в контексті універсалій культури: зміна смислів інтерпретації (2016)
Наумова Л. - Теорія монтажної побудови фільму Л. Скрипника (2016)
Кімакович І. - Фольклорна свідомість етносу як ментальний конструкт (2016)
Пасічник Л. - Трансформація традиційних прикрас Гуцульщини у творчості О. Гаркуса як виклик сучасним глобалізаційним процесам (2016)
Чібалашвілі А. - Прояви концептуального синтезу у творах К. Цепколенко та В. Рунчака (2016)
Олійник О. - Теоретико-методологічні засади економіки культури: ринок праці у сфері культури (2016)
Судакова В. - Функціональна специфіка соціальних медіа в процесах культуротворення (2016)
Синько Г. - Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе в сучасному соціокультурному просторі України (2016)
Вишневська Г. - Сучасні культурологічні проекти в музейних закладах (2016)
Мотуз В. - Діяльність протоієрея Петра Лебединцева у реформуванні церковного судочинства Київської єпархії (2016)
Чепелик О. - Практичні аспекти формування інституцій, задіяних у розвитку мистецтва у публічному просторі в Україні (2016)
Про авторів (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Фіщук Н. Ю. - Необхідність використання діагностики в системі антикризового менеджменту підприємств галузі АПК (2019)
Пронько Л. М. - Напрями реалізації державної підтримки аграрного сектору економіки в ринкових умовах господарювання, Кулик Н. М. (2019)
Луцяк В. В. - Екологічний менеджмент потенціалу Вінницької області, Томашук І. В. (2019)
Головня О. М. - Тенденції розвитку готельно-ресторанного господарства в умовах формування соціально орієнтованої національної економіки (2019)
Voronenko I. - State regulation in the field of telecommunications: concept and mechanisms (2019)
Волонтир Л. О. - Інформаційне забезпечення прогнозування розвитку галузі буряківництва (2019)
Ставська Ю. В. - Сільський зелений туризм як напрям розвитку сільських територій (2019)
Гарбар Ж. В. - Бюджетна політика як інструмент соціально-економічного розвитку країни, Кондукоцова Н. В. (2019)
Коваль О. В. - Біологічні активи у звітності: проблемні аспекти (2019)
Гудзенко Н. М. - Облікові аспекти процедури реорганізації банківських установ, Коваль Н. І., Корпанюк Т. М. (2019)
Іщенко Я. П. - Формування та облік власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю: стан нормативно-правового врегулювання (2019)
Мулик Т. О. - Аналітичне забезпечення заборгованості підприємства в умовах антикризового управління, Томчук О. Ф., Федоришина Л. І. (2019)
Копилова К. В. - Організація контролю за діяльністю матеріально-відповідальних осіб в наукових установах, Мулик Я. І. (2019)
Зубар І. В. - Стратегічні напрями розвитку ринку часнику в Україні (2019)
Опольська Н. М. - Обмеження права на свободу творчості в прецедентній практиці європейського суду з прав людини (2019)
Гавінська О. А. - Правове регулювання посвідчення договору довічного утримання (догляду) (2019)
Титул, зміст (2019)
Долід В. - Цінності суспільства: між ідеалом і реальністю, Лютко О. (2019)
Меняйло В. - Історико-педагогічний аналіз процесу підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації: вітчизняний досвід (2019)
Олексін Ю. - Маркетингова діяльність у системі управління освітою, Степанов Н. (2019)
Дольнікова Л. - Система міжпредметних зв’язків знань учнів закладів професійно-технічної освіти: історія, теорія, практика, Козловська І. (2019)
Kovalenko O. - Future economists’ self-education competence (2019)
Майданенко С. - Аналіз організації методичної роботи в закладах загальної середньої освіти (2019)
Плаксін А. - Педагогічні умови розвитку дидактичної культури викладачів закладів вищої освіти МВС України (2019)
Пугач С. - Особливості розвитку правової компетентності бакалаврів з обліку та оподаткування (2019)
Захарко Н. - Інформаційно-комунікаційні технології: теорія та практика (на прикладі вивчення фармацевтичних дисциплін у медичних закладах вищої освіти) (2019)
Зінченко В. - Викладання філологічних дисциплін за допомогою використання сучасних комп’ютерних програм, Чевердак П. (2019)
Літвінчук А. - Реалізація предметно-мовної інтеграції засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2019)
Ляхова М. - Використання кейс-методу в процесі навчання англійської мови за професійним спрямуванням студентів економічних спеціальностей (2019)
Онищук В. - Удосконалення професійних компетенцій викладача через упровадження інноваційних технологій у закладі вищої освіти (2019)
Саприкіна О. - Формування професійних компетентностей педагога засобами інформаційних технологій у ході роботи з обдарованими учнями (2019)
Ставицький О. - Особливості використання кейс-технологій у процесі викладання психологічних дисциплін, Регеза Н. (2019)
Тимчина Н. - Сайт як складова інформаційного середовища закладу освіти, Тимчина В., Позднякова Т. (2019)
Харченко Н. - Педагогічно доцільні інформаційні сервіси як чинник мотивації педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти (2019)
Варгата О. - Психологічні особливості міжособистісних відносин дітей молодшого шкільного віку, Берегова Н. (2019)
Медведєв В. - Невербальні прояви тривожності студента в ситуації публічної відповіді (2019)
Савуляк В. - Особливості самоорганізації студентів закладу вищої освіти різних спеціальностей (2019)
Сидорчук Н. - Початкова семантика поняття рефлексії (2019)
Ботвінко-Ботюк О. - Основні міжкультурні стилі комунікації, Коляда Е. (2019)
Гарна С. - Сайт і блог учителя зарубіжної літератури як інструментарій професійної діяльності педагога в системі дистанційного навчання учнів (2019)
Долматова М. - Іншомовний художній текст у системі професійної підготовки майбутніх учителів-філологів (2019)
Зеленська О. - До питання про культуру іншомовного ділового спілкування майбутніх магістрів у нелінгвістичній магістратурі (2019)
Козіцька О. - Особливості парцеляції багатокомпонентних речень у конфесійному стилі (2019)
Мандрик Н. - Слов’янське язичництво в просторі мовної культури та в українознавстві (2019)
Мартинюк А. - Структурування студентами технічного закладу вищої освіти навчального матеріалу з іноземної мови за професійним спрямуванням, Губіна А. (2019)
Мігірін П. - Особливості іншомовної підготовки студентів немовних спеціальностей до міжкультурної комунікації (2019)
Озарчук І. - Теоретико-методологічні засади розвитку іншомовної освіти в Естонії (2019)
Павлюк Н. - Формування правописної компетентності учнів основної школи, Вітюк В. (2019)
Pylypchuk S. - The phrase-semantic field "Human’s character" in the sphere of phraseology, Vorobyova I. (2019)
Плужнік А. - Структурні компоненти вихованості іншомовної комунікативної культури студентів гуманітарних спеціальностей закладів вищої освіти (2019)
Путій Т. - Оцінювання мовної компетентності у практиці багатомовної освіти (2019)
Тадеєва М. - "Довідник із новими дескрипторами" як оновлена версія вихідної описової системи Загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти, Годунко Л. (2019)
Тарасюк Н. - Когнітивні та метакогнітивні стратегії формування англомовної лексико-граматичної компетентності у читанні в майбутніх інженерів-будівельників, Шикун А. (2019)
Безкоровайна О. - Формування англомовних монологічних умінь в учнів початкових класів, Яковчук О. (2019)
Олефір Н. - Особливості інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти (2019)
Бухальська С. - Моделювання як метод наукового пізнання біологічних явищ та об’єктів студентами медичних закладів вищої освіти у процесі вивчення медичної біології, Сергеєва Г. (2019)
Хмеляр І. - Індивідуалізація та диференціація як важливі педагогічні умови формування навчальних компетентностей студентів на заняттях із хімії, Онищук Т. (2019)
Кириленко С. - Сучасні виклики Нової української школи у вихованні: пошуки, ресурсне та навчально-методичне забезпечення (2019)
Димченко С. - Микола Різоль - легенда українського баянного мистецтва ХХ століття (до 100-річчя від дня народження), Петренко Т. (2019)
Левчук Я. - Функціональна роль музики в трансформаційних процесах молодіжних субкультур (2019)
Никон О. - Формування професійних компетенцій студентів спеціальності "Музичне мистецтво" в процесі інструментальної підготовки, Остапчук М. (2019)
Цюлюпа С. - Виконавство на трубі в культурно-мистецькому житті Рівненщини, Барабаш В. (2019)
Федорець В. - Удосконалення здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури на основі антропологічно-ціннісного осмислення образу людини та елліністичної традиції софросіне (2019)
Гончарук І. В. - Економічна ефективність енергетичної автономії АПК за рахунок використання біопалив, Томашук І.В. (2019)
Столярчук Н. М. - Стан інноваційної активності в Україні в порівнянні з країнами ЄС (2019)
Логоша Р. В. - Моделювання контрактних відносин між основними реципієнтними групами агентів ринку, Мазур К. В., Підвальна О. Г. (2019)
Ставська Ю. В. - Напрями інноваційного розвитку туризму в Україні (2019)
Калашнікова Т. В. - Інституційні засади державної підтримки розвитку аграрного сектору, Калашніков А. О. (2019)
Джежула О. М. - Особливості кредитування молодіжного туризму в Україні (2019)
Кафка С. М. - Ключові питання облікового забезпечення управління основними засобами нафтогазових підприємств: аналіз особливостей, склад та оцінка (2019)
Коваль Л. В. - Рахунки бухгалтерського обліку: минуле та сьогодення (2019)
Правдюк Н. Л. - Облікове забезпечення управління маркетинговою стратегією підприємства (2019)
Макогон В. В. - Управління витратами сільськогосподарського підприємства у світлі класичної економічної теорії, Горох О. В. (2019)
Правдюк М. В. - Обліково-аналітичне забезпечення управління ліквідністю аграрних підприємств (2019)
Шевчук О. Ф. - Прогностична валідність конкурсного відбору випускників коледжів економічного спрямування (2019)
Тимощук Н. М. - Ігрові форми на заняттях з іноземної мови як засіб підвищення мотивації студентів до вивчення економічного вокабулярію (2019)
Бурко К. В. - Методи обліку витрат в обліковій політиці сільськогосподарських підприємств (2019)
Boichenko V. - STEM education in the USA and Ukraine: comparative analysis, Boichenko M. (2019)
Власова І. - Фінансування вищої освіти у країнах Європи (2019)
Вороніна Г. - Проблеми професійної орієнтації старшокласників: англійський досвід та українські реалії, Гуцан Л. (2019)
Докаленко А. - Особливості організації оздоровлення та відпочинку дітей: закордонний досвід (2019)
Огієнко О. - Освіта корінних народів у США і Канаді: історія і сучасні реалії (2019)
Орєхова В. - Трансмедійні навички у професійній мистецькій освіті: аналіз зарубіжного досвіду (2019)
Романчук О. - Організаційні аспекти професійної підготовки магістрів спеціальності "Рух і спорт" в Австрії (2019)
Жулінський М. - Роль науки у процесі вивчення образотворчого мистецтва в педагогічному закладі вищої освіти (2019)
Козерук Ю. - Методи контролю в процесі занять фізичними вправами, Борисенко В., Денисовець А., Козерук К., Кваша Н. (2019)
Корольов С. - Зародження та еволюція понять механіки у світлі покращення методики її викладання (2019)
Lobachova І. - Some aspects of forming student positive motivation to learn foreign languages (2019)
Мартиненко О. - Використання глосарію під час формування інформаційної компетентності іноземних студентів при навчанні математичних дисциплін у педагогічних університетах, Чкана Я. (2019)
Міщенко О. - Ставлення студентів-педагогів до процесу фізичного виховання у закладах вищої освіти, Кулик Н., Прийменко Л., Міщенко О. (2019)
Пенфей Сунь - Національні аспекти вивчення виконавського стилю в музичному мистецтві (2019)
Polyuha S. - Pedagogical techniques in the formation of professional medical skills in the process of learning Latin (2019)
Сахненко А. - Аналіз рівня професійно-прикладної обізнаності студентів аграрних спеціальностей (2019)
Харченко Р. - Методика викладання навчальної дисципліни "Фізичне виховання" у закладі вищої освіти, Хоменко С., Красілов А., Рибалко П. (2019)
Шалаєва В. - Формування аксіологічного складника як одного з найважливіших компонентів комунікативних умінь іноземних студентів (2019)
Шевченко О. - Методи формування вокально-виконавського досвіду майбутніх учителів музики (2019)
Іванюк Г. - Пріоритетні напрями модернізації сільської школи України в умовах становлення ринкових відносин (1991–1999) (2019)
Знобєй О. - Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами театрального мистецтва, Клочко О. (2019)
Прокопова Л. - Скандинавська ходьба як засіб зниження надмірної маси тіла жінок другого періоду зрілого віку в умовах самостійних занять, Гвоздецька С., Гриб Т., Клименченко Т. (2019)
Сологуб О. - Технологія розвитку ІК-компетентності методистів регіональних служб у процесі підвищення кваліфікації (2019)
Беспалова О. - Сутність та структурні компоненти готовності майбутніх бакалаврів з фізичної терапії, ерготерапії до застосування фізкультурно-оздоровчих технологій (2019)
Прядко Л. - Використання досвіду А. Макаренка у попередженні порушень поведінки дітей з особливими освітніми потребами (2019)
Skyba T. - The study of the state of socio-economic knowledge formation in children with intellectual disabilities (F-70) (2019)
Чистякова І. - Структурно-логічна модель виховання дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами в закладах спеціальної освіти (2019)
Ковтонюк В. Л. - Творчество музыканта-исполнителя сквозь призму феноменологии (2018)
Крыгин А. И. - Концертное наследие А. Сеговии как основа формирования гитарных исполнительских традиций ХХ в. (2018)
Лян Цзітао - Образ Андре з опери "Андре Шеньє" У. Джордано: історія вокальних інтерпретацій (2018)
Сун Тянь - Композитор – исполнитель: роль пианиста Хсу Фей-Пинга в творческой деятельности Хуан Ан-Луна (2018)
Хань Сюебин - Вклад Сан Тонга в развитие национальной теории гармонии (2018)
Сунь Бо - Параметры сотворчества: исполнительский взгляд на "Шесть романсов на слова А. С. Пушкина" Г. Свиридова (2018)
Ван Дуангуй - Пересемантизація поезії О. Пушкіна в творчості В. Косенка (на прикладі "П’яти романсів" ор. 20) (2018)
Грінік Т. Л. - Практика інтерпретації художнього тексту. Розділові знаки як засіб виразності та засвоєння навичок звуковидобування (2018)
Аркадін-Школьник О. А. - Імпровізаційне самопочуття у вихованні акторської та режисерської майстерності (2018)
Міц О. Р. - Жанр фортепіанної мініатюри у творчості М. Мошковського (2018)
Мартинова В. І. - Концертуючий гобой: тембр, техніка, традиційні та новітні прийоми гри (2018)
Янь Ян - Формирование китайского оркестра традиционных инструментов нового типа в 1920–1930 годы (2018)
Болдирєв В. О. - Народна пісня в репертуарі вокаліста як шлях формування полікультурних виконавських традицій (2018)
Paliy I. - Intertype evolution of the Black Dog composition in Robert Plant’ musical legacy (2018)
Ботунова Г. Я. - Організаційно-педагогічна, науково-дослідницька і театрально-критична діяльність А. В. Плетньова з відстані часу (2018)
Партола Я. В. - Проблеми викладання театральної критики в перші роки діяльності Харківського театрального інституту (2018)
Щукіна Ю. П. - Особливості театральної критики Володимира Морського (1920–1940 рр.) (2018)
Дорофєєва О. Ю. - Діяльність Харківського театру імені Т. Г. Шевченка у висвітленні театральної критики (друга половина 1930‑х – 1940‑ві рр.) (2018)
Калениченко О. Н. - Драматургия Фернана Кроммелинка и её интерпретация Всеволодом Мейерхольдом и Лесем Курбасом (2018)
Анничев А. Е. - Взаимодействие театральной журналистики и театральной критики в современных средствах массовой информации (2018)
Либо О. Л. - Особливості розвитку театрального мистецтва Харкова 40–60 рр. ХІХ ст. (за матеріалами Державного архіву Харківської області) (2018)
Полякова Ю. Ю. - Исследования театральной культуры Харькова в ХIХ – первой половине ХХ вв.: проблемы историографии (2018)
Вашкель Г. - Театр ляльок у Польщі (2018)
Waszkiel M. - The Director in Puppet Theatre (2018)
Фесенко С. Я. - Особливості виховання актора-лялькаря (2018)
Евсюков Ю. С. - Характерные особенности воспитания современного актёра (2018)
Вирченко А. Н. - Этюд в обучении первокурсников актёрскому мастерству (2018)
Сгібнєва С. С. - Роль особистісно-орієнтованого підходу в вокальній творчості драматичного актора (2018)
Бортник К. В. - Специфіка викладання дисципліни "Танець" студентам спеціалізації "Режисура драматичного театру" (2018)
Полянська І. М. - Специфіка і функції танцю як складової синкретичної "мусичної" творчості стародавнього світу (2018)
Швецова-Водка Г. - Бібліотекознавство в системі наук ноокомунікологічного циклу: термінологічний аспект (2019)
Лобузіна К. - Зміни у підходах до опису бібліотечних ресурсів (1967–2017): світовий досвід (2019)
Мацюк Г. - Удосконалення технологій інформаційного пошуку на основі тезауруса предметної області (2019)
Горбань Ю. - Бібліотека у грі: навчання інформаційної грамотності та запобіганню плагіату, Скаченко О. (2019)
Ковальчук Г. - Інститут книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: перші результати наукових досліджень (2019)
Бондар Н. - Круглий стіл "Освітня книга ранньомодерної доби в Україні: побутування та історико-культурне значення" (з нагоди 400-річчя виходу "Граматики" Мелетія Смотрицького), Рудакова Ю. (2019)
Добко Т. - Бібліографія як покликання: наукові здобутки Луїзи Іванівни Ільницької (2019)
Кравцов О. О. - Формалізація споживчої поведінки в умовах ринкового саморегулювання на основі моделі homo economicus (2019)
Маршалок Т. Я. - Теоретичні підвалини виникнення економічних коливань та методологічні особливості управління ними (2019)
Бугель Ю. В. - Напрями трансформації державної митної справи як складника зовнішньоекономічної діяльності, Чекаловська Г. З. (2019)
Любчик К. Л. - Парадигма глобального інформаційного суспільства: формування й основні засади (2019)
Васильців Т. Г. - Наукові підходи до дослідження модернізації промисловості та її інвестиційно-інноваційного забезпечення, Кириченко О. С., Зайченко В. В. (2019)
Водовозов Є. Н. - Теоретичне обґрунтування забезпечення достатнього рівня громадського транспортного обслуговування м. Києва, Палант О. Ю. (2019)
Голбан Т. Т. - Чинники інвестиційно-інноваційного розвитку аграрного виробництва: класифікація та ступінь впливу (2019)
Крамарев Г. В. - Сутність поняття "конкурентоспроможність промисловості" та видів її економічної діяльності (галузей) (2019)
Мостова А. Д. - Сучасний стан продовольчої безпеки України та методичні підходи до його оцінки (2019)
Носань Н. С. - Проблемні аспекти діагностики стану фінансової безпеки України: експертний підхід (2019)
Омельяненко В. А. - Мережевий аспект інформаційно-аналітичного забезпечення стратегій інноваційного розвитку (2019)
Bashynska I. - Clarification of the definition and economic content of the category "smartization" (2019)
Буторіна В. Б. - Тенденції розвитку медійного складника рекламно-комунікаційного ринку України (2019)
Головчук Ю. О. - Маркетинг взаємовідносин як важливий елемент конкурентної маркетингової стратегії, Дибчук Л. В. (2019)
Гросул В. А. - Методи оцінки адаптаційного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі, Аскеров Т. Т. (2019)
Зоря О. П. - Оцінка ефективності виробництва продукції аграрними підприємствами України як складник процесу розроблення стратегії їх сталого розвитку (2019)
Клімова О. І. - Особливості пріоритетно-орієнтованого галузевого підходу до трансформації авіаційних підприємств (2019)
Нагорний Є. І. - Науково-методичний підхід до визначення видів комерційних невдач інноваційної продукції на промисловому ринку, Березова С. М., Шевлюга О. Г. (2019)
Старинець О. Г. - Використання дронів у діяльності підприємств аграрної сфери (2019)
Шпатакова О. Л. - Сутність поняття екологічної стратегії будівельного підприємства (2019)
Ревко А. М. - Імперативи просторового розвитку медичної сфери соціальної інфраструктури Причорноморського регіону (2019)
Хомюк Н. Л. - Діагностика розвитку сільських територіальних громад у Волинській області (2019)
Яков’юк В. А. - Значення транскордонних водних ресурсів у процесі оцінки водозабезпечення України (2019)
Мельник В. М. - Рівні ієрархії та динаміка змін фінансової архітектури, Житар М. О. (2019)
Пантєлєєва Н. М. - Цифрова екосистема інвестиційного кредитування, Пантєлєєва К. О. (2019)
Кравченко М. В. - Нарахування амортизації в підприємствах агропромислового сектору, Мартинець О. Є. (2019)
Лега О. В. - Інтернет-торгівля: облік та оподаткування (2019)
Новий вид наукових послуг (2019)
Вихідні дані (2019)
Козюк В. - Еволюція інституційної моделі фіскальних правил у ЄВС (2013)
Вдовиченко А. - Дискреційна складова фіскальної політики в Україні (2013)
Довгань Ж. - Вплив міжнародних фінансових відносин на фінансову стійкість національних банківських систем (2013)
Власенко М. - Удосконалення методичного підходу до комплексної оцінки розвитку фінансових ринків країн світу (на прикладі країн Європейського Союзу) (2013)
Стефанишин О. - Особливості розвитку регіональних ринків праці України та професійно-кваліфікаційної структури людських ресурсів в умовах відкритої економіки (2013)
Вешко А. - Реіндустріалізація країн єврозони як передумова промислового ренесансу економіки України (2013)
Наші автори (2013)
Арендт Л. - Зміщення професій зайнятості в Польщі до 2022 р. В напрямку до поляризації ринку праці, Гайдос А. (2018)
Зварич Р. - Детермінанти економічного зростання країн, що розвиваються (2018)
Живко М. - Нова економіка: синергія інформатизації та глобального громадянського суспільства (2018)
Куриляк М. - Розвиток ЄС як "Policy-Making State" при посиленні федеральної форми наддержавного устрою (2018)
Козюк В. - Фінансові дисбаланси та макропруденційне регулювання в країнах Центрально-Східної Європи: проактивність чи захисна реакція? (2018)
Савельєв Є. - Україна в глобальних процесах посилення інтеграції електричного транспорту в систему громадських перевезень, Куриляк В., Лизун М., Ліщинський І. (2018)
Сіташ Т. - Біржові індекси як індикатори активності фондового ринку (2018)
Шаров О. - Глобальна криптовалюта як перспектива світової валютної системи (2018)
Пушкар О. - Формування моделі сприйняття рекламного мультимедійного продукту на підставі конвергенції підходів face-to-face і screen-to-screen, Курбатова Ю. (2018)
Наші автори (2018)
Содержание (2017)
Сорока Б. С. - Науково-технологічні засади ефективного використання палива та екологічно чистого спалювання газу. 1. Сучасний стан та визначальні характеристики спалювання газу в побутових газових плитах, Горупа В. В. (2017)
Ковалишин Б. М. - Роль електроактивації молекул-реагентів реакції горіння у підвищенні енергоефективності паливних установок при спалюванні пропан-бутанової суміші та природного газу (2017)
Морару В. Н. - Механизм повышения и количественная оценка удельного теплового потока при кипении наножидкостей в условиях свободной конвекции (2017)
Білоусова Н. А. - Вплив ультразвуку на накипоутворення і протикорозійний захист теплообмінної поверхні, Герасименко Ю. С., Редько Р. М., Яцишина Н. А. (2017)
Макаренко И. Н. - Исследование эффективности сорбционной очистки воды от ионов аммония на природных и искусственных сорбентах, Трус И. Н., Петриченко А. И., Кийченко А. Ю. (2017)
Вольчин И. А. - Альтернативное решение для реконструкции электрофильтров угольных ТЭС, Коломиец А. М., Ращепкин В. А. (2017)
Торчинский А. И. - Внедрение энергосберегающего оборудования для обжига керамического кирпича в туннельной печи, Ляшко А. Ю., Шкарлинский О. Ф., Чичуа З., Волобуев С. В. (2017)
Олабін В. М. - Рекуператори плавильних барботажних печей, Максимук О. Б., Трухан С. П., Нікітіна І. В. (2017)
Содержание (2017)
Сигал И. Я. - Воспоминания об ученом (2017)
Мисак Й. С. - Переведення пиловугільних котлів ТПП-210А Трипільської ТЕС на спалювання твердого палива з технічними характеристиками, відмінними від проектних, Кравець Т. Ю., Мисак С. Й., Шатило Д. Д., Якимів Є. М. (2017)
Мисак Й. С. - Випробування котла фiрми SEFAKO при спалюванні біопалива, Кузик М. П., Заяць М. Ф. (2017)
Мисак Й. С. - Дослідження процесу газифікації деревної біомаси у суцільному шарі, Лис С. С. (2017)
Мисак Й. С. - Дослідження експлуатаційного парох імічного очищення котла ТГМП-344А Мінської ТЕЦ-4, Федоришин В. С., Мысак С. Й., Коваленко Т. П., Ханас A. A. (2017)
Мисак Й. С. - Дослідження економічних показників роботи модернізованого РПП-98, Заяць М. Ф., Римар Т. І. (2017)
Бондаренко В. П. - Компьютерное моделирование химических равновесий в системе WO3–H2O, Матвейчук А. А. (2017)
Sych N. V. - Energy Saving Approach to Chemical Processing of Lignocellulosic Feedstock into Sorptive Mater, Trofymenko S. I., Tsyba M. M., Vikarchuk V. M. (2017)
Алексєєнко В. В. - Експериментальне дослідження термічного знешкодження деяких фармацевтичних відходів, Сезоненко О. Б., Васечко O. O., Нікітін В. Ю. (2017)
Сігал І. Я. - Модернізація газових котлів ТЕС, ТЕЦ та котелень відповідно до вимог екологічних директив ЄС, Сміхула А. В., Марасін А. В., Лавренцов Є. М., Домбровська Е. П. (2017)
Сводное содержание №№ 1–4, 2017 г. (2017)
Кудрявцев І. О. - Класифікація підзаконних нормативно-правових актів (2017)
Плавич В. П. - Управление природным самоконтролем субъекта и его максимальное применение (2017)
Цушко С. Є. - Виникнення посади інстигатора та його роль у розвитку інституту представництва в суді на українських землях XVI- середини XVII ст. (2017)
Чабур С. В. - Види правотворчості за суб’єктним критерієм (2017)
Колюх В. В. - Трансформація судової системи України в контексті зарубіжного досвіду (2017)
Мамедова А. Е. - Эволюция государственного строя Турецкой Республики (2017)
Садовская О. Н. - Принципы единого и двойного гражданства в национальном и международном праве, Мартынюк Л. П. (2017)
Баламуш М. А. - Проблемні питання реалізації міграційного режиму в Україні та шляхи їх вирішення (2017)
Кулава М. К. - Поняття "торгівля" та "торговельна діяльність" відповідно до законодавства України та доктрини (2017)
Миколенко О. І. - Деякі аспекти організації наукової діяльності у вищих навчальних закладах юридичної спрямованості (2017)
Миколенко О. М. - Сучасний погляд на класифікацію функцій адміністративного права (2017)
Пєров А. П. - Завдання кадрової політики в Україні та забезпечення державних органів ефективними держслужбовцями (2017)
Філіппов А. В. - Системний підхід до посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп’яніння (2017)
Борщевська О. М. - Господарські процесуальні строки при відкладенні розгляду господарської справи та при перерві у розгляді господарської справи (2017)
Смитюх А. В. - Привилегированные доли корпоративных предприятий (2017)
Степанова Т. В. - Механізм відводу (самовідводу) як гарантія захисту прав учасників господарського процесу, Смирнова Ю. О. (2017)
Чайковська В. В. - Проблеми модернізації національного зовнішньоекономічного законодавства відповідно до вимог Європейського Союзу (2017)
Богустов А. А. - Вопросы вексельной правоспособности в международном частном праве Республики Беларусь (2017)
Дарморіс О. М. - Правове регулювання охорони праці працівників від впливу азбесту в Європейському Союзі (2017)
Терзі О. О. - Правові аспекти предиктивної медицини (2017)
Ващук О. П. - Використання невербальної інформації при проведенні слідчих (розшукових) дій (2017)
Грицюк І. В. - Кримінально-правові та процесуальні гарантії законної професійної діяльності журналістів, Сілаєв Ю. В. (2017)
Гуртієва Л. М. - Початок кримінального провадження України та стадії досудового розслідування (2017)
Ніколаєнко Т. Б. - Особливості забезпечення нормативно-правового регулювання диференційованих умов тримання засуджених військовослужбовців на гауптвахті (2017)
Орловський Б. М. - Різновиди необхідної оборони за кримінальним законодавством США: нормативний аналіз (2017)
Павлова Т. О. - Примусові заходи медичного характеру як інший захід кримінально-правового характеру (2017)
Філіппов С. О. - Структурна конфігурація системи протидії транскордонній злочинності на зовнішніх кордонах Євросоюзу (2017)
Габрелян Г. В. - Cтановлення принципу інформованої згоди на медичне втручання в міжнародному праві (2017)
Коваль Д. А. - Нюрнбергский военный трибунал и коллективная память: теоретический экскурс (2017)
Мурчин М. А. - Актуальная проблематика имплементации норм международного права (2017)
Покора І. Є. - Уніфікація права: питання термінології (2017)
Бидюк Н. О. - Организация деятельности адвокатуры в Испании (2017)
Миколенко В. А. - Європейські стандарти діяльності прокурора як державної посадової особи (2017)
Хорсуненко О. В. - Спеціалізація прокуратури в Україні на досвіді держав-членів Європейського Союзу (2017)
Головач Г. О. - Сучасна правотворчість: особливості і розвиток в умовах трансформації соціуму (2017)
Коч О. В. - Особливості взаємодії права Європейського Союзу та міжнародного комерційного арбітражу (2017)
Крістєва Е. А. - Класифікація принципів нотаріальної діяльності в Україні (2017)
Содержание (2018)
Безродний М. К. - Аналіз комбінованої теплонасосної схеми опалення з використанням теплоти атмосферного повітря та стічних вод будинку, Притула Н. О., Ословський С. О. (2018)
Boichenko S. V. - Prospects of Using Different Generations Biofuels for Minimizing Impact of Modern Aviation on Environment, Yakovlieva A. V., Gryshchenko O. V., Zinchuk A. M. (2018)
Снігур О. В. - Термодинамічний аналіз методів забезпечення автотермічності процесів повітряної газифікації комбінованих палив, Праженнік Ю. Г., Марчук Ю. В., Бондаренко Б. І. (2018)
Костогриз К. П. - Отримання вапна з високою реакційною здатністю в апараті з псевдозрідженим шаром інертного матеріалу, Жайворонок В. А., Хвастухін Ю. І., Роман С. М. (2018)
Семейко К. В. - Исследование характеристик и свойств пироуглеродных покрытий (2018)
Прокоф'ева Г. М. - Дослідження екологічно чистих технічних мийних засобів, Пісаненко Д. А., Сеннік А. С., Книш Н. В. (2018)
Жук Г. В. - Визначення оптимальних схем поводження з твердими побутовими відходами міст України, Нікітін Є. Є., Сміхула А. В., Дутка О. В., Іванів О. С. (2018)
Гомеля Н. Д. - Оценка эффективности баромембранных методов при очистке воды от ионов тяжелых металлов, Иванова В. П. (2018)
Коржик В. Н. - Термодинамический анализ процесса нейтрализации сильнотоксичных стоков, Колесник В. В., Орлик В. Н., Шевченко В. Е., Косташ С. М. (2018)
Содержание (2018)
Макаров А. С. - Перспективы развития и использования водоугольного топлива (Обзор) (2018)
Клюс В. П. - Газификация канализационного ила, Клюс С. В., Четверик Г. А., Демчина В. П. (2018)
Жовтянський В. А. - Загальні принципи переробки відходів з вилученням їхнього енергетичного потенціалу на основі плазмових технологій. 3. Порівняльний аналіз впливу кисневого й повітряного дуття та ролі калорійності донних мулів, Колеснікова Е. П., Якимович М. В., Середенко П. А. (2018)
Алексєєнко В. В. - Рекуперація теплоти інсинераторів для знешкодження відходів лікувальних закладів, Сезоненко О. Б., Васечко O. O. (2018)
Прокоф’єва Г. М. - Розробка антикорозійних технічних мийних засобів, Сеннік А. С., Матвєєва К. М., Книш Н. В. (2018)
Семейко К. В. - Исследование влияния механиковибрационной звуковой частоты на гидродинамику псевдоожиженного слоя, Сидоренко Н. А., Чумак Р. Е. (2018)
Корж З. В. - Особливості поводження з відходами в Житомирській області (2018)
Сорока Б. С. - Сокращение выбросов оксидов азота в открытом факеле природного газа при вводе водяного пара в поток воздуха горения, Корниенко А. В., Кудрявцев В. С., Карабчиевская Р. С. (2018)
Лузан П. Г. - Зміст та структура готовності педагогічних працівників до стандартизації підготовки молодших спеціалістів, Пащенко Т. М., Мося´ І. А. (2019)
Подолян О. М. - Світові моделі інженерної освіти, що ґрунтуються на проектно-орієнтованому навчанні, Лещенко М. М. (2019)
Антонець А. В. - Модель формування математичної компетентності майбутніх інженерів агропромислового комплексу (2019)
Зінченко В. П. - Педагогічні умови і засоби формування профорієнтаційної компетентності майбутніх педагогів (2019)
Сагач О. М. - Теоретичні основи формування готовності майбутнього педагога до неперервної професійної освіти (2019)
Сухойваненко Л. Ф. - Педагогічні умови реалізації міжпредметних зв'язків у навчанні елементарної математики, Заїка О. В. (2019)
Конопля В. О. - Впровадження ІКТ у процес навчання дисципліни "математика" (курс вирівнювання) (2019)
Рожнова В. М. - Сутність та структура естетичної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2019)
Курок В. П. - Навчально-методичний супровід формування економічної компетентності майбутніх учителів технологій, Кондратенко Т. В. (2019)
Благосмислов О. С. - До проблеми визначення змісту трудового навчання в освітніх закладах України (2019)
Грона Н. В. - Сучасні підходи до аналізу тексту на уроках літературного читання (2019)
Лавриченко Н. М. - Розвиток лінгвістичної обдарованості (2019)
Святогоров І. А. - Реалізація прагматичного компонента публіцистичних текстів у процесі текстотворчої діяльності майбутніх фахівців (2019)
Карпусь О. С. - Нормативно-правові засади здоров'язбережувального виховання школярів у Фінляндії (2019)
Єжокіна Ю. І. - Структурно-змістові складники правової культури майбутніх кваліфікованих робітників-моряків (2019)
Завражна О. М. - Методичні аспекти вивчення теми "основна задача динаміки зв'язаних систем", Мороз І. О. (2019)
Заїка О. Я. - Форми концертно-виконавської діяльності у розвитку художньо-творчих здібностей майбутніх вихователів, педагогів (2019)
Ткаченко Ю. А. - Методичні особливості навчання учнів основ нанотехнологій на уроках фізики у 9 класі (2019)
Тробюк Д. В. - Можливості військових ритуалів у військово-патріотичному вихованні майбутніх офіцерів національної гвардії України, Тробюк Н. Ю. (2019)
Білянін Г. І. - Взаємовпливи на менеджмент "педагогіки партнерства" в умовах реалізації завдань нової української школи, Поляк О. В. (2019)
Кловак Г. Т. - Проблема педагогічної діагностики в творчій спадщині В. О. Сухомлинського (2019)
Гулей О. В. - Використання елементів декоративно-прикладного мистецтва північно-східної України другої половини ХІХ – початку ХХ століття у формуванні художньої етнокультури студентів (2019)
Никифоров А. М. - Окремі нотатки до історії розвитку художньої освіти в Україні (2019)
Овчаренко Л. Р. - Трансформація змісту і методики навчання англійської мови майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей у 40-х – 50-х роках XX століття (2019)
Лобода Д. О. - Громадянський гуманізм проти популізму: Томас Еліот про виховання "ідеального правителя" (2019)
Мямлін С. В. - Колонка редактора (2018)
Казакевич М. И. - Воспоминания о научной школе академика В. А. Лазаряна (2018)
Бобровский В. И. - Имитационная модель для оценки пропускной способности железных дорог, Коробьева Р. Г., Баланов В. О. (2018)
Biliaiev M. M. - Anti-terror engineering in the case of possible terrorist attacks with chemical agents, Berlov O. V., Kalashnikov I. V., Kozachyna V. A. (2018)
Ходоскина О. А. - Оптимизация снабженческо-сбытовой деятельности предприятия путем применения логистических принципов, Анасович В. Д. (2018)
Bodnar B. E. - Choosing the system of locomotive maintenance in view of the effect of dependent failures, Оchkаsоv O. B., Hryshechkina Т. S., Bodnar Е. B. (2018)
Nesterenko H. I. - Improvement of supervisory control of train movement by means of introduction of operational zones, Bech P. V., Muzykin M. I., Avramenko S. I. (2018)
Цейко Б. О. - Оцінка якості доставки вантажів за допомогою коефіцієнта відхилення часу прибуття поїзда (2018)
Притула М. Г. - Розроблення алгоритмів формування енергооптимальних режимів руху поїздів, Пасечник О. А. (2018)
Телипко Л. П. - Учет неоднородности земляного полотна железнодорожного пути при определении его напряженно-деформированного состояния, Мамаев Л. М., Ракша С. В. (2018)
Маркова И. В. - Влияние полимерной основы на свойства резиноволокнистых композитов (2018)
Pakhomova V. M. - Optimal route definition in the network based on the multilayer neural model, Tsykalo I. D. (2018)
Lomotko D. V. - Formalization of rolling stock distribution processes by using dynamic model, Arsenenko D. V., Nosko N. A., Kovalova O. V. (2018)
Фомін Фомін - Теоретично-практичний базис правки деформованих вагоноконструкцій термічним впливом, О. В., Логвіненко О. А., Бурлуцький О. В., Фоміна А. М. (2018)
Shaposhnyk V. Y. - Human factor influence on performing technical maintenance and repair of freight cars (2018)
Содержание (2019)
Радченко В. А. - Пятилетний опыт использования навигационной системы в хирургии позвоночника, Барков А. А., Скиданов А. Г. (2019)
Стауде В. А. - Дегенеративные изменения крестцово-подвздошного сустава у пациентов после спондилодеза позвоночного двигательного сегмента LV–SI, Радзишевская Е. Б., Златник Р. В. (2019)
Голка Г. Г. - Оптимізація лікування пацієнтів із туберкульозним спондилітом, Веснін В. В., Бурлака В. В., Олійник А. О., Фадєєв О. Г. (2019)
Лизогуб Н. В. - Динамика функциональных показателей сердечно-сосудистой системы у пациентов с вертеброгенной патологией при изменении положения тела, Котульский И. В., Москаленко Н. А., Пищик В. Н. (2019)
Корж М. О. - Сучасні питання реабілітації хворих із порушенням функції суглобів унаслідок вогнепальних травм опорно-рухової системи, Танькут В. О., Шевченко О. Г. (2019)
Лоскутов О. А. - Дифференцированный подход к выбору ацетабулярного компонента при эндопротезировании больных диспластическим коксартрозом, Лоскутов А. Е., Фурманова К. С. (2019)
Салєєва А. Д. - Результати реабілітаційних заходів в осіб із наслідками ураження хребта та спинного мозку, Шевченко С. Д., Кабаненко І. В., Юткін В. М. (2019)
Мателенок Е. М. - Ошибки при лечении переломовывихов локтевого сустава (частота, структура, причины) (2019)
Bets I. G. - Tactical treatment optimization for long bone distal metaepiphysis fractures based on biological principles (2019)
Головаха М. Л. - Сравнительный анализ результатов восстановления задней крестообразной связки методиками "Inlay" и транстибиальным проведением канала, Диденко И. В., Орлянский В., Бенедетто К. П. (2019)
Вирва О. Є. - Модульне ендопротезування проксимального відділу великогомілкової кістки в разі гігантоклітинної пухлини, Скорик І. О. (2019)
Kostiuk V. Yu. - Comparative analysis of behavior of the "bone – fixator – endoprosthesis" system for I–III type internal hemipelvectomy reconstruction with and without the use of a metal bar, Lazarev I. A., Diedkov A. G., Skiban M. V. (2019)
Турчин О. А. - Застосування збагаченої тромбоцитами плазми в лікуванні больового синдрому у хворих на підошовний фасцит, Осадча Л. Є., Коструб О. А., Лябах А. П. (2019)
Чернишова І. М. - Слінг-терапія як засіб підвищення рухових можливостей дітей зі спастичним парапарезом, Луценко О. В., Шкіря О. П., Логвін Г. Б. (2019)
Косяков А. Н. - Применение пластины индивидуальной конструкции для остеосинтеза при эндопротезировании тазобедренного сустава у больной с застарелым невправленным трансацетабулярным переломом костей таза, Гребенников К. А., Милосердов А. В., Федин Е. М. (2019)
Николай Иванович Хвисюк (2019)
Ігор Володимирович Котульський (2019)
Олег Юрійович Яремченко (2019)
Іван Михайлович Рубленик (2019)
Филиппенко В. А. - Профилактика контрактур коленного сустава после первичного эндопротезирования средствами кинезиотерапии (метаанализ и обзор литературы), Колесниченко В. А., Мезенцев В. А., Танькут А. В., Арутюнян З. А. (2019)
Oтчеты (2019)
Дисертаційні роботи, які у 2018 р. прилюдно захищені в спеціалізованих учених радах на здобуття наукового ступеня за спеціальністю "травматологія та ортопедія" (Харків, Київ, Лиман) (2019)
Інформація про з'їзди, конгреси, симпозіуми та науково-практичні конференції у 2019 році (2019)
Михайлова Н. - Сергій Прокопов: феномен творчої особистості (2019)
Прокопов С. М. - Твори Й. С. Баха та Г. Ф. Генделя у виконанні студентського хору ХНУМ імені І. П. Котляревського (2019)
Клендій О. - Семантика віртуозності в жанрово-стилістичній системі "Альбому" для фортепіано op. 72 К. Сен-Санса (2019)
Ван Дуангуй - "Восемь песен" Чжао Цзипина как воплощение вокально-инструментальной поэмы (2019)
Лян Цзітао - Опера "Сибір" У. Джордано в контексті творчості композитора (2019)
Чжан Гуанцзянь - Композитор Чжан Чжао: взгляд на развитие современной китайской фортепианной музыки (2019)
Радкевич Ю. - Співак як співавтор: особливості репрезентації української народної пісенності у концертно-мистецькому просторі сьогодення (2019)
Міц О. Р. - Педагогічна система розвитку фортепіанної техніки у творчості М. Мошковського (2019)
Ніколенко Р. - Специфіка іронічного у творчості М. А. Амлена на прикладі "Варіацій на тему Паганіні" (2019)
Лєрмонтова О. - Редакції скрипкових творів для чотириструнної домри як художня інтерпретація авторського тексту (2019)
Хань Сюебин - Раннее фортепианное творчество Сан Тонга (2019)
Чжу Фендайцзяо - Становление камерно-вокального стиля Чжу Цзяньэра: ранние сочинения (2019)
Гиголаева-Юрченко В. - Роль и специфика вокально-исполнительского универсализма (на примере деятельности КП "Харьковская областная филармония") (2019)
Агафоненко О. Ю. - Формування валової доданої вартості як економічної категорії, Білоусько П. А. (2013)
Андрєєва Г. І. - Про деякі аспекти формування, використання та обліку резервного капіталу підприємства (2013)
Бахчисарай Г. Ю. - Організаційно-економічне забезпечення формування національної інноваційної системи: світовий досвід (2013)
Бервено О. В. - Духовное производство и качество жизни, Броницкая В. В. (2013)
Бичкова Н. В. - Детермінанти ефективності фінансової діяльності ТНК в умовах глобальних економічних трансформацій, Коновалова А. А. (2013)
Бірчук С. А. - Логістичні підходи до розвитку залізничного транспорту України, Волинчук Ю. В. (2013)
Бойко В. С. - Ймовірні сценарії динаміки обмінного курсу у 2012-2014 рр. (2013)
Бойченко Н. В. - Интеграция системы управления безопасностью труда в общий менеджмент предприятия (2013)
Бокій О. В. - Ринок борошна в Україні (2013)
Бокова Е. В. - Теоретическая составляющая финансовой диагностики деятельности предприятия, Коновал А. А. (2013)
Бондаренко Н. М. - Організація внутрішнього контролю виробничих витрат на підприємстві, Кореннова В. В. (2013)
Бондаренко Т. Ю. - Аналіз виробничої діяльності в управлінні машинобудівним підприємством (2013)
Брич В. Я. - Модель процесів управління конкурентоспроможністю на засадах підвищення якості життя, Домбровський З. І., Домбровський М. З. (2013)
Васюк І. В. - Потенціал розвитку електронної комерції в Україні (2013)
Вербівська Л. В. - Необхідність підвищення ефективності функціонування вітчизняних підприємств у сучасних умовах (2013)
Вікарчук О. І. - Інноваційний розвиток корпоративної культури на підприємствах харчової промисловості (2013)
Віленчук О. М. - Категоріальний зміст та роль страхування у системі трансформації аграрного сектора економіки (2013)
Віннікова В. В. - Cтан та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств торгівлі, Віннікова В. А. (2013)
Войнова Є. І. - Експортно-імпортна спеціалізація України у 2012 році як чинник інтеграційного вектору розвитку економіки (2013)
Гаврикова А. О. - Аналіз окупності проекту комбінованого теплопостачання з побутовим споживачем у ролі інвестора, Гаврись О. М. (2013)
Гавриленко О. Є. - Собівартість транспортних послуг та порядок її формування (2013)
Гаврись П. О. - Практичні аспекти побудови інтегрованих систем інформаційної підтримки прийняття рішень на підприємствах (2013)
Гайдей Д. А. - Инновационное развитие глобальных экономических систем в рамках нелинейных периодических трансформаций (2013)
Гальчинський Л. Ю. - Модель багатокритеріального оцінювання ефективності підприємства на основі оболонкового аналізу даних, Мандріка А. Ю. (2013)
Ганжуренко І. В. - Перспективи світового рибальства в глобальній системі стійкого виробництва продовольства, Жуйков Г. Є. (2013)
Гебер Н. А. - До питання сутності концепту "кадровий потенціал підприємства" (2013)
Глушенко Т. М. - Інновації у сучасній логістиці у контексті пасажирських залізничних перевезень (2013)
Голович Н. М. - Місце і роль держави у забезпеченні економічної безпеки сільськогосподарських підприємств (2013)
Горбачук В. М. - Роль факторів сільськогосподарського виробництва США, України та її суміжних держав (2013)
Горленко О. А. - Разработка кадровых процессов в системе менеджмента качества организации, Можаева Т. П., Симкин А. З. (2013)
Грапчев Є. В. - Вдосконалення державного фінансового контролю в частині моніторингу бюджету, Зайчикова В. В. (2013)
Грущинська Н. М. - Синергетичний ефект впровадження концептуальної моделі спеціалізації національної економіки (2013)
Губская И. В. - Особенности развития лизинговых операций в Украине, Пилипенко В. В. (2013)
Гудзь Ю. Ф. - Методичні аспекти бенчмаркінгової стратегії підприємства (2013)
Гужавіна І. В. - Особливості організації аналітичної роботи на підприємстві в умовах ринкових відносин, Романенко А. А. (2013)
Данилюк М. М. - Регулювання державних боргових зобов'язань в економіці України (2013)
Дембіцька А. В. - Основні етапи міжнародної міграції робочої сили (2013)
Джура І. С. - Перспективи створення зони вільної торгівлі України з Європейським Союзом, Клюско Л. А. (2013)
Дзюбіна К. О. - Проблеми вибору методів управління контрактними ризиками в умовах зовнішньоекономічної діяльності, Ткаченко К. В. (2013)
Домарева А. А. - Факторы надежности банковской системы Украины (2013)
Драчук Ю. З. - Напрями підвищення ефективності інноваційного розвитку вугільної промисловості, Трушкіна Н. В. (2013)
Дуляба Н. І. - Організаційно-економічні заходи вдосконалення соціальних послуг в Україні, Ільчук О. О. (2013)
Думанська І. Ю. - Вплив податкової амортизації на інноваційну активність суб’єктів ринку: міжнародний аспект (2013)
Ефременко А. В. - Особенности формирования экономики знаний в условиях постиндустриализации (2013)
Єчина К. А. - Особливості незабезпеченого банківського кредитування (2013)
Жосану В. А. - Конкурентоспроможність як фактор сталого розвитку підприємства (2013)
Задніпровська Д. Ю. - Аспекти оподаткування виробництва та реалізації тютюнових виробів (2013)
Захарчин Г. М. - Кадрова політика в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства, Любомудрова Н. П., Винничук Р. О. (2013)
Захарчин Г. М. - Управління персоналом в умовах кризи, Струтинська Л. Р. (2013)
Чалапко Л. Д. - Фінансово-економічний механізм управління ліквідністю та операційною мобільністю підприємства, Баранов А. І. (2013)
Аніщенко В. - Формування професійних компетентностей офіцерів-пенітенціаріїв крізь призму віртуальної та доповненої реальності (2019)
Антонова О. - Використання цифрових технологій в освітньому середовищі закладу вищої освіти, Фамілярська Л. (2019)
Bilous V. - Basic principles for developing an adaptive learning system (2019)
Будник О. - Діагностика управлінсько-квалітологічної компетентності здобувачів освіти у закладах вищої освіти, Кондур О., Михайлишин Г. (2019)
Буйницька О. - Використання ЕНК для підвищення цифрової компетентності майбутніх учителів, Василенко С. (2019)
Данилишина К. - Структура інформаційного освітнього середовища та використання його у підготовці майбутніх педагогів професійного навчання (2019)
Smyrnova-Trybulska E. - Evolution of media competences (2019)
Глазунова О. - Розвиток "soft skills" у майбутніх фахівців з інформаційних технологій: методи, засоби, індикатори оцінювання, Волошина Т., Корольчук В. (2019)
Годованюк Т. - Інноваційні навчальні технології – основа модернізації методичної підготовки майбутнього вчителя математики, Махомета Т., Тягай І. (2019)
Horbatovskyi D. - Possibilities of using vr in education as a pedagogical tool (2019)
Ілійчук Л. - Сучасні вимоги щодо розробки та впровадження електронних підручників в освітній процес початкової школи (2019)
Кіржа Н. - Поняття проектувальної компетентності в умовах освітньо-інформаційного середовища медичних коледжів (2019)
Кобися В. - Використання соціальних мереж у підготовці майбутніх вчителів, Семенов Є. (2019)
Ковтун О. - Методологія застосування технології "перевернутого навчання" (flipped learning) у процесі підготовки майбутніх учителів іноземної мови, Крикун В. (2019)
Кухаренко В. - Педагогічна підготовка навчального інженера (2019)
Мазурок Т. - Освітня робототехніка. Аспекти підготовки майбутніх учителів інформатики, Корабльов В., Черних В. (2019)
Medvediev R. - Electronic educational resources of teaching of the basis of desktop publishing for the future teachers of vocational education, Shevchenko L., Umanets V. (2019)
Midak L. - Specifics of visualization of study material with augmented reality while studying natural sciences, Kuzyshyn O., Baziuk L. (2019)
Морзе Н. - Використання цифрових технологій для формувального оцінювання, Вембер В., Гладун М. (2019)
Mukoviz O. - Selection of the distance learning management system for pedagogical higher education institutions, Ihnatenko N., Kovtun O. (2019)
Отравенко O. - Інноваційні методи навчання як основа якісної професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури (2019)
Паска Т. - Інноваційні методи навчання майбутніх вчителів в умовах гірської школи українських Карпат (2019)
Павлюк Б. - Особливості проектної діяльності майбутніх учителів початкової школи (2019)
Переяславська С. - Гейміфікація як сучасний напрям вітчизняної освіти, Смагіна О. (2019)
Plaskura P. - Predicting the effects of the didactic process using forgetting curves (2019)
Шаповалов В. - Використання інструменту доповненої реальності google lens для забезпечення STEM-підходу на уроках біології у середніх загальноосвітніх закладах, Шаповалов Є., Білик Ж.. (2019)
Шерман М. - Інформаційна система навчального призначення для підготовки екологів в Україні, Самчинська Я., Логвіна Є. (2019)
Шкуренко О. - Формування цифрової та технологічної компетентностей у майбутніх вчителів початкової школи, Сакалюк О. (2019)
Синюкова О. - Особливості застосування інноваційних методів навчання під час фахової підготовки майбутніх вчителів математики, Чепок О. (2019)
Струтинська О. - Актуальність впровадження освітньої робототехніки в українську школу (2019)
Терещук С. - Використання давачів мобільних пристроїв для проведення фізичного експерименту, Колмакова В. (2019)
Цирульник С. - Застосування технології доповненої реальності у процесі підготовки фахівців з радіоелектроніки (2019)
Вакалюк Т. - Основні компоненти методичної системи використання хмаро орієнтованого навчального середовища підготовки майбутніх фахівців інформаційних технологій, Медведєва М. (2019)
Varchenko-Trotsenko L. - Using video materials in electronic learning courses, Tiutiunnyk A., Terletska T. (2019)
Власій О. - Шляхи формування інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу, Дудка О. (2019)
Воробець О. - Інформаційні технології у контексті формування цифрової компетентності майбутніх учителів (2019)
Воротникова І. - Використання додатків go-lab для організації дослідження в умовах електронної співпраці вчителів та учнів (2019)
Захар О. - Розроблення стандарту цифрової компетентності педагогів миколаївської області (2019)
Морзе Н. - Опис цифрової компетентності педагогічного працівника (проект), Базелюк О., Воротникова І., Дементієвська Н., Захар О., Нанаєва Т., Пасічник О., Чернікова Л. (2019)
Жердьова Н. М. - Вплив метформіну на стан когнітивних функцій у пацієнтів з вперше виявленим цукровим діабетом, Маньковський Б. М. (2019)
Кеч Н. Р. - Клінічний та функціональний стан щитовидної залози у дітей з екологічно несприятливих регіонів в динаміці лікування, Гнатейко О. З., Личковська О. Л. (2019)
Кирилюк М. Л. - Роль кластерину у розвитку діабетичного макулярного набряку у хворих на цукровий діабет 2 типу, Сук С. А., Риков С. О., Могілевський С. Ю. (2019)
Лазуренко В. В. - Отдаленные гормональные последствия пузырного заноса и пути их решения, Пасиешвили Н. М., Карпенко В. Г., Старкова И. В. (2019)
Луцкий А. С. - Гормональная подготовка эндометрия в зависимости от эндокринного статуса пациенток в циклах эко с переносом витрифицированных эуплоидных бластоцист (2019)
Маркова М. В. - Особливості формування та таргетно-диференційованої психокорекції психологічної дезадаптації у жінок з неонкологічними захворюваннями щитоподібної залози, Федак Б. С., Варібрус О. В., Мухаровська І. Р., Абдряхімова Ц. Б., Клебан К. І., Сапон Д. М., Луньов В. Є., Ніконов А. Ю., Кравчун Н. О. (2019)
Остафійчук С. О. - Асоціація гіперлептинемії та збільшення маси тіла під час вагітності, Геник Н. І. (2019)
Паламарчук В. О. - Реіннервація як метод лікування однобічного абдукційного паралічу гортані при операціях на щитоподібній залозі, Товкай О. А., Войтенко В. В. (2019)
Плохотніченко О. О. - Iндекс обвід талії/обвід стегон як репрезентативний показник первинного визначення груп ризику щодо неалкогольної жирової хвороби печінки у жінок за цукрового діабету 2 типу, Тижненко Т. В., Горшунська М. Ю., Красова Н. С., Лещенко Ж. А., Гладких О. І., Громаковська О. Б., Полторак В. В., Кравчун Н. О. (2019)
Pushkarev V. V. - Effect of combined treatment with insulin and other hypoglycemic drugs on 5'amp-activated protein kinase activity in leucocytes of patients with diabetes mellitus, Sokolova L. K., Pushkarev V. M., Belchina Y. B., Vatseba T. S., Tronko M. D. (2019)
Черняєва А. О. - Зв’язок між показниками ліпідного спектру крові і рівнем урикемії у хворих на цукровий діабет 2 типу з урахуванням статі, Микитюк М. Р., Караченцев Ю. І., Кравчун Н. О. (2019)
Shuper V. A. - Diagnosis of the cardiac autonomic neuropathy in diabetic patient, Shuper S. V., Rykova Ju. O., Trefanenko I. V., Shumko G. I., Reva T. V. (2019)
Бречка Н. М. - Вплив препаратів природного походження на прооксидантно-антиоксидантний баланс в передміхуровій залозі та сперматогенез у щурів за умов експериментального простатиту, Бондаренко В. О., Морозенко Д. В. (2019)
Kustova S. P. - The development of the combained pharmaceutical composition with pleiotropic activity based on original spermomodulating substance, Boiko M. O., Vacula V. M., Matvieieva T. V., Kudria M. Ya., Seliukova N. Yu. (2019)
Журавльова Л. В. - Значення співвідношення фактору некрозу пухлин-альфа та васпіну в розвитку інсулінорезистентності, Пильов Д. І. (2019)
Орлик О. С. - Глімепірид — помічник, перевірений часом (2019)
Пархоменко Л. К. - Вплив гастроінтестинальних гормонів на розвиток ожиріння та неалкогольної жирової хвороби печінки у дітей, Страшок Л. А., Хоменко М. А. (2019)
Попова В. В. - Современные представления о патофизиологических механизмах нарушения иммунитета в доклинической стадии сахарного диабета 1 типа, Зак К. П., Тронько Н. Д. (2019)
Тихонова Т. М. - Діабетичні полінейропатії: варіанти перебігу та вплив на якість життя хворих, Смілка Ю. М. (2019)
Звіт про проведення 63-ої науково-практичної конференції з міжнародною участю "Українська школа ендокринології" 30–31 травня 2019 року (2019)
Звіт видавництва (2019)
Гродзинський М. Д. - Середньоголоценове постагрікультурне остепнення – перше на території України антропогенне перетворення ландшафтів регіонального масштабу (2019)
Лісовський С. А. - Інклюзивність та екологічні пріоритети міського розвитку як складові якості життя населення (приклади модельних міст), Маруняк Є. О., Гукалова І. В., Мозговий А. А., Покляцький С. А. (2019)
Novakovskyi L. Ya. - Municipalization of land management under conditions of power decentralization in Ukraine, Novakovska I. O., Bredikhin O. O., Stetsiuk M. P., Skrypnyk L. R. (2019)
Поливач К. А. - Історико-культурний каркас України: методичні підходи до його виявлення та дослідження (2019)
Топчієв О. Г. - Концепція каркасів антропогенно-техногенних навантажень, Сич В. А., Шашеро А. М. (2019)
Yukhnovskyi V. Yu. - Estimation of ecological stability of small town Bucha in Kyiv Region, Zibtseva O. V. (2019)
Позняк С. П. - Роль ґрунтів у розвитку суспільства, Гавриш Н. С. (2019)
Черваньов І. Г. - Про найскладніше в географії – доступною мовою (2019)
Зеленська Л. І. - Атлас-монографія (2019)
Руденко Л. Г. - Професор О.Г. Топчієв і його діяльність в географії (2019)
До 60-річчя Г. П. Підгрушного (2019)
Вийшли в світ (2019)
Златкіна О. Д. - Теоретичні аспекти міжнародної спеціалізації виробництва (2013)
Зоріна О. І. - Соціально-економічні фактори формування стійкого розвитку залізничного транспорту (2013)
Иванкова Д. Р. - Феномен "неопределенности" экономического развития как объективного условия международного взаимодействия, Макогон Ю. В. (2013)
Калмикова Н. М. - Методи оцінки конкурентоспроможності підприємств, Позднякова О. Р. (2013)
Калоша Н. М. - Підвищення інвестиційної привабливості підприємства, Федорова Ю. В. (2013)
Кам’янська О. В. - Засади формування інноваційної політики підприємства, Котлярова І. А., Мігун П. А. (2013)
Карнаушенко А. С. - Шляхи розвитку селенгу та лізингу у аграрних підприємствах України, Петренко В. С. (2013)
Квасній З. В. - Перспективи фінансування підприємств малого бізнесу, Щербан О. Я. (2013)
Кернасюк Ю. В. - Дослідження концентрації виробництва в скотарстві і визначення оптимальних розмірів галузі (2013)
Кирилич Х. В. - Концепційний вимір проблеми нерівномірності економічного розвитку світового господарства (2013)
Кирилич Ю. В. - Вплив фінансової лібералізації на ефективність державного управління (2013)
Кисільова І. Ю. - Вплив франшизи на розподіл страхового збитку (2013)
Кінчевська Ю. Ю. - Вплив транснаціональних корпорацій на навколишнє середовище в світлі глобальних економічних трансформацій (2013)
Kit L. Z. - Network businesses: conceptualization concepts and principles of operation, Shulz S. L. (2013)
Кондаурова І. О. - Фінансове планування в системі стратегічного менеджменту підприємства, Максимук Н .В. (2013)
Кондратьева Т. В. - Экономические институты как сетевые блага (2013)
Кондрацька Н. М. - Теоретико-методологічні основи формування системи гарантування вкладів фізичних осіб (2013)
Коновал В. В. - Управління виробничим потенціалом підприємств легкої промисловості в умовах системної нестабільності економіки, Гончар О. І. (2013)
Копитко М. І. - Рейдерство як проблема для функціонування бізнесу в Україні (2013)
Корнілова Н. В. - Управління організаційним розвитком туристичного підприємства на основі моделі життєвих циклів (2013)
Котенко Н. М. - Активність інвестиційних процесів на сільських територіях Житомирської області (2013)
Котигорошко О. І. - Науково-методичні основи теорії Дж. М. Кейнса про взаємозв’язок інвестицій та національного доходу, Химинець В. В. (2013)
Кравцова А. В. - Класифікація ризиків підприємств туристичного бізнесу (2013)
Крамаренко І. С. - Застосування реінжинірингу у вищому навчальному закладі:теоретичний аспект, Цибко М. О. (2013)
Красноштан О. М. - Бонусна програма як інструмент стимулювання збільшення пасажиропотоку денних швидкісних електропоїздів категорії Інтерсіті+ (2013)
Красовська О. Ю. - Глобальне освітнє середовище (2013)
Крижановська О. В. - Теоретичні аспекти формування механізму економічної безпеки в паливно-енергетичній галузі (2013)
Кудінова А. В. - Теоретико-методологічний аналіз глобальної політекономії (2013)
Ладунка І. С. - Актуальні проблеми зайнятості та безробіття у сучасних умовах української економіки (2013)
Лановська Г. І. - Ключові аспекти укладання договорів при наданні позик на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, Казанський М. В. (2013)
Лізогуб Р. П. - Аналіз специфіки використання маркетингу комерційними установами банків, Лебідь А. С. (2013)
Лежненко Л. І. - Організаційно-інформаційна модель аналізу фінансових результатів підприємства (2013)
Лисенко О. А. - Аналіз результатів діяльності підприємств харчової промисловості в світлі приєднання України до СОТ (2013)
Ліхновський П. М. - Аналіз інвестиційної привабливості хлібопекарської галузі України (2013)
Луференко Л. Ю. - Формування комунікаційної стратегії оптимізації бюджету рекламних кампаній молокопереробних підприємств (2013)
Ляшко І. І. - Сутнісні особливості роздрібної торгівлі та її регулювання в комерційній діяльності підприємства, Єременко О. М. (2013)
Ляшок Я. А. - Затраты на обеспечение жизнедеятельности населения Украины: современные аспекты (2013)
Майн В. В. - Особливості формування та функціонування ринку картоплі в Україні (2013)
Мамонов К. А. - Теоретико-методичні підходи щодо визначення рейдерства на будівельних корпоративних підприємствах, Пиркова О. В. (2013)
Марич М. Г. - Концептуальні засади трансформації банківської діяльності у глобальному середовищі (2013)
Мельник І. А. - Евoлюція мaркетингoвoї теoрії: укрaїнський вимір, Фірсова С. Г. (2013)
Михайленко О. В. - Характеристика сучасного стану соціально-економічних показників економічного потенціалу (2013)
Морщенок Т. С. - Економічна сутність прибутку підприємства та його роль в умовах ринкової економіки, Задорожня В. О. (2013)
Мотышина М. С. - Системный подход к диагностике эффективности менеджмента предприятия с использованием когнитивного моделирования, Кирова Е. В. (2013)
Найдёнова М. В. - Роль внешнеэкономических факторов в процессе модернизации экономики Украины, Громова Е. В., Паламарчук И. В. (2013)
Науменко С. М. - Аналіз основних базисних умов тлумачення міжнародних торгових термінів "Інкотермс-2010", Косенок Ю. С. (2013)
Носирєв О. О. - Окремі методологічні аспекти дослідження регіонального економічного потенціалу (2013)
Оксенюк К. І. - Інноваційний розвиток економіки України: проблеми та перспективи (2013)
Олицька Т. А. - Методологічні особливості контролінгу персоналу в організації, Базалійська Н. П. (2013)
Адбряхімов Р. А. - Порівняльний аналіз якості життя в учасників бойових дій з травмою очей на тлі психологічних проявів реакції на стрес різної вираженості (2019)
Мисула Ю. І. - Особливості клінічної феноменології первинного епізоду біполярного афективного розладу (2019)
Tabachnikov S. I. - Criteria for diagnostics and treatment of somatic patients who use psychoactive substances in the practice of family medicine, Pinchuk I. Ya., Kharchenko Ye. M., Mykhalchuk N. O., Chepurna A. M., Zdoryk I. F. (2019)
Гапонов К. Д. - Соціальна підтримка та якість життя осіб різних соціальних груп та з різним рівнем психосоціального стресу, які страждають на розлади, спричинені вживанням алкоголю, Табачніков С. І. (2019)
Салдень В. І. - Рання діагностика і психокорекція психічних та поведінкових порушень у хворих первинної ланки, які вживають алкоголь зі шкідливими наслідками (2019)
Камінська А. О. - Детермінанти інтерперсональної комунікації у референтних родичів пацієнтів з ендогенними психічними розладами, Пшук Н. Г. (2019)
Сидоренко О. О. - Клініко-психологічні прояви та механізми формування психологічної дезадаптації у державних службовців (2019)
Яворська Т. П. - Особливості сімейного функціонування у родині хворих із цереброваскулярною патологією (2019)
Яремкевич Р. Р. - Прояви форм агресії у дерматологічних пацієнтів із синдромом хронічного свербежу (2019)
Скрипніков А. М. - Особливості континууму соціально-психологічної адаптації – дезадаптації у жінок з різними генезом депресії та вираженістю проблем у психосоціальному функціонуванні, Ісаков Р. І. (2019)
Олійник О. П. - Судово-психіатрична оцінка станів залежності в кримінальному провадженні (2019)
Grzeliński A. - The animal-machine concept in Descartes and Berkeley. The attempt at comparison, Łagosz M. (2019)
Глушко Т. П. - Філософські засади бізнесу крізь призму теорії ігор (2019)
Дротянко Л. Г. - Комунікації в соціальних мережах і феномен мультикультуралізму (2019)
Конотоп Л. Г. - Релігійна свідомість і суб’єктивність: методологічні аспекти дослідження (2019)
Kharchenko Yu. - Link of accidental and non-accidental in multiverse of imaginary realities (2019)
Ягодзінський С. М. - Проектування соціальної реальності в просторі глобальних інформаційних мереж (2019)
Абисова М. А. - Ритуал переходу як фактор соціокультурної динаміки у контексті сучасного суспільства (2019)
Броннікова Л. В. - Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній науці ( філософські аспекти) (2019)
Кошетар У. П. - Аспекти феномену "розриву" в філософській концепції С.Жижека (2019)
Крикун В. Ю. - "Комунікативна компетентність" і "воля до влади": аспекти взаємодії (2019)
Орденов С. С. - Соціальна лімінальність як стаціонарний стан транзитивних суспільств глобалізованого світу (2019)
Сідоркіна О. М. - Людина індивідуальна та колективна у феномені робінзонади (2019)
Скиба І. П. - Інструментальне знання та інструменталізм: корисність істини та істинність користі (2019)
Скиба О. П. - Трансформації в системі наукових комунікацій в інформаційному суспільстві (2019)
Kharchenko S. - "Categorical imperative" of I. Kant as a universal philosophical-legal paradigm (2019)
Васюк І. В. - Питання самоактуалізації та самореалізації особистості студента: філософсько-антропологічні аспекти (2019)
Кузьменко Р. І. - Толерантність як основа спільної дії в бутті людини (2019)
Ревін Ф. Г. - Механізми онтологічного апріоризму сумісних життєдіяльнісних настанов: досліди міждисциплінарного синтезу (2019)
Щербина Н. С. - Можливість застосування філософської методології для витлумачення поняття "повага" у праві (2019)
Ашиток Н. І. - Культурологічний підхід до вивчення спеціальної освіти в інформаційну еру (2019)
Онопрієнко В. І. - Національна академія наук України як державний і соціокультурний феномен та її сучасні проблеми (2019)
Ороховська Л. А. - Техногенна медіареальність як компонент системи медіакультури соціальності (2019)
Чорноморденко І. В. - Концепт іншого та його місце в структурі гри, Клименко В. Ю. (2019)
Антіпова О. П. - Трансформація мовної норми в умовах інформаційного суспільства (2019)
Клешня Г. М. - Роль традиційних цінностей культури у суспільному розвитку інформаційної доби (2019)
Пода Т. А. - Феномен соціальних мереж та їхній вплив на суспільно-політичні процеси у глоблізованому світі (2019)
Сухова Н. М. - Перспективи людини інформаційного суспільства (2019)
Фабрика А. А. - Американізація глобальної культури в контексті теорії міжнародних відносин (2019)
Ченбай Н. А. - Медіатехнології в культурі інформаційної епохи (соціально-філософський аспект) (2019)
Шоріна Т. Г. - Класична та "чорна" риторика: мовно-комунікативні та філософські трансформації принципів (2019)
Калитенко І. О. - Трансформація мови комунікацій у контексті міжнародного права (2019)
Кравченко О. І. - Культурні трансформації міста в контексті глобалізаційних процесів (2019)
Никонов В. В. - Звернення головного редактора (2019)
Мальцева Л. А. - Гликокаликс: новая диагностическая и терапевтическая цель при сепсисе, Карась Р. К., Мосенцев Н. Ф., Мосенцев Н. Н., Касьянова А. Ю. (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського