Круль В. - Територіальні особливості поселенської мережі у межах фізико-географічних районів верхнього сточища р. Прут, Гадельшин О. (2014)
Максименко Н. - Аналіз конфліктів природокористування як основа ландшафтного планування території Гомільшанського лісництва, Корєшева О. (2014)
Михайленко Н. - Природно-кліматичні умови рекреаційної та спортивної діяльності в Українських Карпатах, Щербань І. (2014)
Михайленко Т. - Становлення українського географічного краєзнавства і його нинішній стан (2014)
Пилипенко Г. - Функціональні типи агроландшафтів, особливості їхнього картографування, Цуркан О. (2014)
Савицька О. - Застосування електронної карти "Природна основа ландшафтів Києва" у дослідженнях естетичних ресурсів міста, Корогода Н. (2014)
Сплодитель А. - Наукове обґрунтування створення геоекологічної пам’ятки природи місцевого значення "Липовецько-Іллінецька астроблема" (2014)
Tanasyuk M. - Ecological-geochemical estimation of the road geosystems in the Prut-Dniester watershed (within Chernivtsi region), Hodan G. (2014)
Теліш П. - Антропогенна трансформація території регіонального ландшафтного парку "Верхньодністровські Бескиди" та шляхи її зменшення (2014)
Шушняк В. - Результати інвентаризації водних об’єктів м. Львова, Савка Г., Вергелес Ю. (2014)
Кукурудза С. - Чверть віку в пошуках оптимальних способів використання природних ресурсів і підготовки фахівців (2014)
Третяк П. - Біоенергетика лісового ландшафту: концепція, метризація та раціональне природокористування (2014)
Козак І. - Приклади метризації і прогнозування біомаси соснових деревостанів у Польщі, Стшелінський П., Венгєль A., Завіла-Нєдзвєцький T., Засада M., Стемпень А., Koцюбa П., Козак Г. (2014)
Зузук Ф. - Рельєф і клімат як природні ресурси Волинської обл., Нетробчук І. (2014)
Назарук М. - Аналіз природоохоронних наукових досліджень на географічному факультеті Львівського університету наприкінці ХХ-на початку ХХІ ст. (2014)
Стойко С. - Антропогенна трансформація природних екосистем Українських Карпат та програма сталого розвитку, Койнова І. (2014)
Мотузко А. - Природне середовище гляціоплейстоцену Білорусі в концепції еволюційної географії, Єловічова Я., Іванов Д., Козлов Є., Писарчук Н., Махнач В. (2014)
Мартинюк В. - Ландшафтно-басейнова модель кадастру заповідних та рекреаційних озерних систем (2014)
Питуляк М. - Структурно-територіальна організація земельноресурсного потенціалу Тернопільщини, Питуляк М. (2014)
Штойко П. - Особливості ретроспективного аналізу у творчості Володимира Вернадського (2014)
Мельник Т. - Природно-техногенна небезпека: сутність поняття та особливості трактування, Мельник Н. (2014)
Партика Т. - Едафічний мікроклімат та його вплив на дихання ґрунтів у мезогемеробних екосистемах басейну Верхнього Дністра, Бедернічек Т., Гамкало З. (2014)
Койнова І. - Теоретико-методологічні засади еколого-географічного аналізу бальнеологічних курортів, Головатий М. (2014)
Тарнавська-Тетерська З. - Методичні засади і фактична база суспільногеографічного дослідження наслідків землекористування (на прикладі Житомирської обл.) (2014)
Фекета І. - Характеристика рослинності Полонини-Руни Карпат в умовах антропогенної трансформації (2014)
Чернявський М. - Відмерла деревина у букових пралісах як комплекс мікросередовищ існування грибів, Іжик Г. (2014)
Карабчук Д. - Надземна фітомаса дерев ялини європейської в природних лісостанах (2014)
Кирильчук А. - Сучасні підходи до проблеми оцінки потенціалу ґрунтоутворення (2014)
Байцар А. - Верхня межа лісу в ландшафтах Українських Карпат, її охорона та оптимізація (2014)
Павелко А. - Екологічні ризики в гідроенергетиці, Сиротюк М. (2014)
Гілета Л. - Місце й особливості акустичного навантаження в екологічному стані великих урбоекосистем (2014)
Рожко І. - Перспективи та загрози розвитку рекреаційної діяльності у Шацькому національному природному парку, Безручко Л. (2014)
Назарук М. - Соціально-екологічні процеси та їхній вплив на демографічну ситуацію на території малих міст Львівської обл., Жук Ю. (2014)
Перхач О. - Еколого-географічні аспекти водокористування та охорони вод басейну р. Луга Волинської обл., Рипич Д. (2014)
Пелешок М. - Водопостачання Волинської обл.: стан, проблеми, шляхи вирішення, Петровська М. (2014)
Івах Я. - Територіальні аспекти дослідження соціоекологічних проблем Львівської обл. (2014)
Кізюн А. - Різноманіття природних умов Поділля як стимулювальний чинник розвитку туризму (2014)
Грицай Х. - Рівень забезпечення населення міст обласного значення та адміністративних районів Львівської обл. землями під водою, Кіптач Ф. (2014)
Кіптач Ф. - Забезпечення населення міст обласного значення і районів Львівської обл. лісовими ресурсами (2014)
Гурська Т. - Антропогенне навантаження на водозбірний басейн р. Сян у межах української частини українсько-польського прикордоння (2014)
Антошик О. - Збереження озер та приозерних територій високогір’я Свидовецького масиву Українських Карпат (2014)
Бей Л. - Викиди автотранспорту та захворюваність дитячого населення урбосистеми Львова (2014)
Комариця С. - Сучасний стан та перспективи охорони карстового рельєфу Галицького Придністер’я (2014)
Митро Л. - Структура лісового фонду Закарпатської обл. та способи її оптимізації (2014)
Крет М. - Природні та історико-культурні передумови розвитку туризму на українсько-польському пограниччі (2014)
Санісло-Пекар Я. - Сучасний стан нелісової рослинності долини р. Тур’я (Закарпатська обл.), Будніков Г. (2014)
Пилипович О. - Моніторинг транскордонного забруднення довкілля західного регіону України (2014)
Чернявський М. - Оптимізація структури мішаних ялицевих лісів басейну рік Сівка і Чечва у межах Передкарпаття на засадах наближеного до природного лісівництва, Теліш П., Коляджин І. (2014)
Блажко Н. - Сучасний стан перезволожених ландшафтних систем Львівської обл. (2014)
Кучманич Н. - Бориславське нафтогазове родовище – тенденції змін екостану довкілля (2014)
Дударчук К. - Значення паспортизації природних туристичних об’єктів для популяризації їх серед населення, Ілляш І. (2014)
Грех В. - Біотичні ресурси річища річки Верещиці: видовий склад і біопродуктивність (2014)
Худоба В. - Конструктивно-географічні засади оптимізації структури земельних угідь РЛП "Равське Розточчя" (2014)
Будько О. - Порівняльна характеристика річкових долин південної частини Волинського та Житомирського Полісся (на прикладі Горині та Случі) (2014)
Бабич О. - Функціональна сутність ландшафтних фацій Винниківської приміської лісової зони Львова (2014)
Ільчишин Я. - Екологічні загрози будівництва каскаду міні-ГЕС на території басейну р. Черемош (2014)
Кепеняк Н. - Геологічні пам’ятки як об’єкт рекреаційного природокористування на території НПП "Сколівські Бескиди" (2014)
Шолок І. - Просторовий аналіз зеленої зони та перспективні території її розширення в межах Львова (2014)
Кормило О. - Ступінь меліорованості басейну р. Верещиця як показник трансформованості ландшафтних систем (2014)
Ойцюсь Л. - Інвазійні види адвентивної фракції флори Волинського Полісся, Костолович М. (2014)
Шушняк В. - Передумови та созологічна доцільність створення регіонального ландшафтного парку на приміських землях Львова, Савка Г. (2014)
Зінько Ю. - Туризм у Карпатському регіоні: загрози для довкілля та шляхи сталого розвитку, Мальська М., Іваник М., Благодир С. (2014)
Брусак В. - Сучасний стан і перспективи розвитку природно-заповідних територій та формування екологічної мережі в Українських Карпатах, Кричевська Д. (2014)
Кукурудза С. - Природні ресурси регіону: проблеми метризації, використання й охорони, Теліш П. (2014)
Задорожная О. Г. - Постнеклассическая экономическая наука: формат человекомерности и целостности хозяйства (2018)
Пилипенко Г. М. - Оцінка впливу влади-власності на реалізацію економічних інтересів в Україні, Смєсова В. Л., Науменко Н. Ю. (2018)
Шаповал В. М. - Фонди місцевих громад як демократичний інститут сучасного суспільства (2018)
Баранник Л. Б. - Розвиток соціального капіталу в Україні в умовах глобалізаційних викликів, Черба В. М. (2018)
Єрмошкіна О. В. - Інноваційно-підприємницька діяльність економічних суб’єктів: поведінково-інституційні аспекти активізації, Горяча О. І. (2018)
Кучеренко Є. В. - Вплив глобалізаційних процесів на економічну поведінку споживача та культуру його споживання (2018)
Ходжаян А. Р. - Структурна характеристика розвитку економіки України (2018)
Прохорова В. В. - Монетарна політика як інструмент державного регулювання розвитку підприємництва, Божанова О. В., Мушникова С. А. (2018)
Студінська Г. Я. - Економічна природа іпотечних фінансових інструментів, Просов В. М. (2018)
Лещук Ю. А. - Ціноутворення за форвардними угодами на ф'ючерсних ринках (2018)
Колодізєва Т. О. - Логістична діяльність підприємств в Україні: оцінка стану логістичного середовища у світових рейтингах (2018)
Галайко А. М. - Управління фінансовими ресурсами державних сільськогосподаpських підприємств (2018)
Грицина О. В. - Оцінка основних методів здійснення страхування врожаю сільськогосподарських культур, Томашевський Ю. М. (2018)
Онисько С. М. - Особливості та перспективи організації страхової діяльності в АПК, Богач М. М. (2018)
Яремко А. Д. - Адаптивне управління стратегіями формування антикризового потенціалу підприємства (2018)
Ус Ю. В. - Формування інформаційно-аналітичного забезпечення антикризового управління промисловими підприємствами, Кузнецова Г. В. (2018)
Амоша О. І. - До питання систематизації методологічних засад моніторингу стану довкілля, Дудник А. В. (2018)
Пімоненко Т. В. - Теоретичні аспекти концепції маркетингу зелених інвестицій, Люльов О. В., Ус Я. О. (2018)
Ляшенко Г. П. - Знання як фактор інтелектуального й економічного розвитку (2018)
Biliaiev M. M. - Determining zones of chemical pollution in the citiesand assessment of chronic diseases risks, Rusakova T. I. (2019)
Коваленко В. В. - Дослідження впливу хімічного складу конструкцій високовольтних кіл на виникнення пожеж на локомотивах (2019)
Ходоскина О. А. - Роль обновления операционной системы в оптимизации работы железнодорожной станции, Матюшкова Ю. В. (2019)
Onyshchenko S. P. - Estimation of the time of the vessel's arrival at port, Koskina Y. A. (2019)
Курган М. Б. - Особливості напружено-деформованого стану суміщеної залізничної колії, Курган Д. М., Бражник М. Ю., Ковальський Д. Л. (2019)
Kliushnyk І. А. - Unified digital infrastructure of the modern scientific library on the basis of web technologies, Kolesnykova T. O., Shapoval О. S. (2019)
Кожевников Г. К. - Распределенная динамическая PDE-модель программного управления загрузкой технологического оборудования производственной линии, Пигнастый О. М. (2019)
Vakulenko I. O. - Softening of hardened medium-carbon steel during heating, Proidak S. V., Vakulenko L. I., Grischenko N. A. (2019)
Bondarenko L. M. - Analytical determination of the reduced rotational resistance coefficient of the construction machine slewing gear, Posmityukha O. P., Hlavatskyi K. T. (2019)
Погребняк Р. П. - Кінематичний синтез кривошипно-повзункового механізму захоплювального пристрою за енергетичним індексом передачі руху, Погребняк М. Р. (2019)
Кострица С. А. - Оценка напряжённо-деформированного состояния рамы тележки дизель-поезда ДПКР-2 при действии расчётных и эксплуатационных нагрузок, Молчанов С. Ю., Крамаренко М. В., Гречкин А. А., Лактионов Д. В. (2019)
Ловська А. О. - Визначення стійкості контейнера-цистерни відносно рами вагона-платформи під час перевезення на залізничному поромі (2019)
Shvets A. O. - Influence of loading from the axle of a gondola car on its dynamic indicators and railway track, Bolotov О. О. (2019)
Bannikov D. О. - Outlooks of using DBN B.2.6-161:2017 "wooden structures" in design practice (2019)
Непомящих В. - Білгород Київський: питання виникнення (2017)
Melnichuk I. - Birth of "Old Europe": princely conventions, Regulations, regulation deeds and codes, as political instruments of crises settlement (2017)
Маслійчук В. - Здобуття знань вихідцями з України у столичних імперських університетах (40-ві рр. XVIII cт. – 1764 р.) (2017)
Сердюк І. - Діти в населенні Гетьманщини ХVIII ст. (історико-демографічний аспект) (2017)
Безсмертна Ю. - Life-cycle servants: характеристика поняття та відповідність реаліям Гетьманщини 60-х – 70-х рр. XVIII ст. (2017)
Бабкова Н. - Символи гетьманської елекції та українсько-російські відносини 60-90-х рр. XVII ст. (2017)
Шеретюк Р. - Набутки культурно-освітньої праці ордену піарів на Волині (кінець ХVІІ – перша третина ХІХ ст.), Стоколос Н. (2017)
Іваніченко Л. - Розвиток легкої промисловості Одеси у ХІХ ст. (2017)
Ярцун Ю. - Позиція духовенства Римо-католицької та Православної церков Київської губернії щодо Січневого повстання 1863-1864 рр. (2017)
Альошина О. - Виникнення та діяльність Кременецького Свято-Миколаївського братства у другій половині ХІХ ст. (2017)
Биба Є. - Дозвілля та розваги київської інтелігенції у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Нагірняк А. - Діяльність товариства студентів Львівської політехніки "Основа" (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Крот В. - Проблеми співпраці Михайла Грушевського з депутатами Першої думи (2017)
Срібняк І. - Новітня "Запорізька Січ" на чужині (творення парамілітарних структур в українському таборі Раштат, 1916 р.) (2017)
Олійник М. - Боротьба із кримінальною злочинністю на Поділлі у роки НЕПу (2017)
Тарапон О. - Морально-професійний рівень працівників преси як відображення ціннісної кризи у Радянській Україні 1920-1930-х рр. (2017)
Молоткіна В. - Реформування системи цензурного нагляду за видавничою діяльністю в Україні 1930-х рр. (2017)
Єфимчук Н. - Сільські клуби Житомирської області в умовах повоєнного часу (2017)
Лахно О. - Репресивна політика органів влади щодо Спілки церков Євангельських християн-баптистів у СРСР упродовж 60-80-х років ХХ століття (2017)
Кононенко В. - Релігійне життя євреїв Поділля у другій половині 1950-х – першій половині 1980-х рр. (2017)
Кожанов А. - Становище преси українських національно-демократичних сил на півдні України (1989-1997 рр.) (2017)
Михайлов В. - Культурно-просвітницька діяльність Крайових організацій НРУ на Півдні України наприкінці 1980-х – 1991 рр. (2017)
Лебеденко О. - Анархістський епос степової України (рецензія на монографію В. А. Савченка Діяльність анархістських організацій в Україні у 1903-1929 рр.: історичний аспект та політична практика. – К., 2017. – 445 с. (2017)
Поліщук Ю. - Рецензія на монографію Чирка Богдана Володимировича Німецька національна меншина в Україні: етно-політичні та соціально-економічні процеси в умовах радянської політичної системи (перша половина ХХ століття). Вид. 2-е, доповнене й розширене. – К.: АМУ, 2016. – 368 с. (2017)
Боряк Г. - Учений, організатор сільськогосподарської дослідної справи, державотворець (рецензія на книгу: Вергунов В. А. С. Л. Франкфурт та Україна (до 150-річчя від дня народження) / НААН, ННСГБ, Ін-т історії аграрної науки, освіти та техніки. – К., 2016. – 260 с. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії"; кн. 95)) (2017)
Помазан Д. - Політичний елемент у діяльності Масонського Ордену на території Європи в період XVIII-XIX ст. (2017)
Кривошея І. - Російська ментальна "матрьошка" у дзеркалі європейських тревелогів миколаївської доби, Квасневська О. (2017)
Священко З. - Хутір як альтернатива общинному володінню в урядових проектах аграрних реформ Російської імперії на початку ХХ ст. (2017)
Казаков Г. - Політика США стосовно британської морської блокади у роки Першої світової війни у контексті "німецької політики" США (1914-1918 рр.) (2017)
Скрипник О. - Розвиток ідей європейської єдності у 20-30-х рр. ХХ ст. (2017)
Михайлюк М. - Концентраційний табір Майданек (2017)
Гончаренко Л. - Процес створення міжнародної міжурядової організації – Ради Європи, як етап розвитку інтеграції у 1948-1949 рр. (2017)
Нагірний М. - Українці на захисті хорватської державності у ХХ ст. (2017)
Матлай Л. - Азійсько-Тихоокеанський напрям зовнішньополітичного курсу Іспанії за урядових кабінетів Х. М. Аснара (1996-2004 рр.) (2017)
Гончаренко А. - Британсько-американське міжнародне співробітництво у військово-промисловій сфері (1997-2007 рр.) (2017)
Павлович Ю. - Культурно-освітні зв'язки Республіки Білорусь та України (1991-2010) (2017)
Кривошея І. - Політика США щодо Азербайджану у перші роки президентства Дж. Буша (2001-2002 рр.), Якименко Л. (2017)
Погромський В. - Економічний фактор у системі міжнародної безпеки України: історія та сучасність, Мащенко В. (2017)
Потапова О. - Міжнародно-правові засади співробітництва України з Євросоюзом (1991-2014 рр.) (2017)
Андреєва К. - Торговельно-економічні відносини між Канадою та Росією: минуле та сьогодення (2017)
Вергунов В. - Фундатору сільськогосподарської науки та галузевої освіти на українських землях професору М. Г. Ліванову – 265 років (2017)
Коробченко А. - Передумови виникнення товариств дослідників природи при університетах України наприкінці 60-х років ХІХ століття (2017)
Левченко І. - Форми соціального запиту на громадські об'єднання вчених у період розвитку капіталізму (2017)
Петрученко О. - Граф С. Ю. Вітте як залізничник (2017)
Ісаєнко О. - Гідротехнічні проекти академіка І. Г. Александрова у Середній Азії (1913-1918 рр.) (2017)
Заєць О. - Внесок академіка Є. В. Оппокова у становлення гідромеліорації як науки в Україні (2017)
Щебетюк Н. - Хімічна меліорація ґрунтів України: історичний аспект (2017)
Шульга В. - Питання селекційно-племінного вдосконалення білоголової української породи у наукових працях професора М.А. Кравченка (2017)
Титул, зміст (2019)
Плахтій О. А. - Аналіз енергоефективності трирівневих автономних інверторів напруги в режимі перемодуляції, Нерубацький В. П., Гордієнко Д. А., Цибульник В. Р. (2019)
Приходько С. І. - Дослідження ефективності адаптивного методу декодування алгебраїчних згорткових кодів перемежування, Штомпель М. А., Жученко О. С., Лисечко В. П., Шувалова Ю. С. (2019)
Тимофєєв С. С. - Визначення швидкості зносу базових елементів вагонів у експлуатації, Скляров М. В., Федченко І. І., Букін Р. В., Воскобойников Д. Г. (2019)
Яковлев С. С. - Забезпечення технологічної надійності роботи підрозділів ремонтного господарства локомотивного депо (2019)
Мирошник М. А. - Методы автоматизированного проектирования гетерогенных компьютерных систем и сетей критического применения, Можаев А. А. (2019)
Доценко В. - Данило Галицький і вибір цивілізаційно-державницького напрямку розвитку України-Руси (2017)
Нарадько А. - Товариства допомоги учням початкових навчальних закладів в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2017)
Власюк І. - Відносини між владою та селянством на Волині у роки НЕПу (1921-1928 рр.) (2017)
Данильчук В. - Динаміка вивезення українського населення з території Рівненщини на примусові роботи в Австрію та Німеччину (2017)
Лісовська О. - Матеріально-технічне забезпечення побутового життя українських селян у 50-80-ті роки ХХ ст. (2017)
Боєчко В. - Становлення вищих органів влади Польської республіки після проголошення незалежності (1918-1920 рр.) (2017)
Срібна М. - Плакати Червоного Хреста як основний агітаційний засіб в умовах бойових дій (2017)
Буглай Н. - Проблеми взаємодії Польщі з Російською Федерацією упродовж другої половини 1990-х рр. (2017)
Степанчук Ю. - Дискусійні питання військової кампанії Богдана Хмельницького 1649-1651 рр. у сучасній історіографії (2017)
Жмака В. - Соціально-економічний розвиток міст Лівобережної України у 20-ті роки ХХ ст. у матеріалах фондів державних архівів Полтавської, Сумської, Харківської, Чернігівської областей (2017)
Ухач В. - "Ми миттю повертаємо нашу зброю й усі наші сили проти німців": сучасна українська історіографія відносин ОУН(б) і Німеччини (1930-ті роки – січень 1942 р.) (2017)
Нефьодов Д. - Робітництво УРСР у повоєнний період: зародження радянської історіографії теми (1946-1953 рр.) (2017)
Філіпчук І. - Інтелектуальний потенціал "Празької весни": джерелознавчий аналіз (2017)
Маслак В. - Інтелектуальний вплив ідей Єжи Ґедройця на польські студії української історії (2017)
Березанська І. - Студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України (2002-2014 рр.): сучасна вітчизняна історіографія (2017)
Єгрешій О. - "Гендерна політика" і "гендерна ідеологія": омоніми чи синоніми? (2017)
Пуйда Р. - Історія української культури та історичні аспекти у процесі вивчення гуманітарної підготовки фахівців нафтогазового профілю (2017)
Козак О. - Щодо змісту сучасної історичної освіти, Самойленко Н. (2017)
Лєбєдєва Ю. - Українська державотворча традиція як складова сучасних геополітичних досліджень (2017)
Передерій І. - Полтавські сторінки життєпису нетипового історика Володимира Пархоменка (2017)
Грушицька І. - В. П. Цесевич: становлення особистості (2017)
Рогожа М. - Епістолярна спадщина природознавця М. І. Гавриленка (листи М. І. Гавриленка до М. В. Шарлеманя), Рогожа М. (2017)
Пилипчук О. - Ервін Чаргафф (1905-2002) – навчання та праця у визначних європейських та американських університетах (2017)
Бородай І. - Життєве кредо – служіння аграрній науці (2017)
Селезньова О. М. - Інформаційні права: теоретичні та системні положення (2019)
Дзьобань О. П. - Інформаційна та національна культури українського соціуму: проблеми кореляції, Прудникова О. В. (2019)
Брижко В. М. - Філософія права: праксеологія в сфері інформаційного права (2019)
Корж І. Ф. - Доступ громадян до правової інформації: механізми доступу та їх реалізація (2019)
Семенюк О. Г. - Правовий режим доступу до інформації, Леонов Б. Д. (2019)
Свинарчук В. М. - Комерційна таємниця як вид інформації з обмеженим доступом: аналіз законодавчої практики (2019)
Фурашев В. М. - Інформаційні правовідносини в судочинстві України, Солончук І. В. (2019)
Капіца Ю. М. - Директива 2019/790/ЄС про авторське право в єдиному цифровому ринку та питання адаптації законодавства України (2019)
Радутний О. Е. - Мораль і право для штучного інтелекту та цифрової людини: закони робототехніки та "проблема вагонетки” (2019)
Костенко О. В. - Проблеми правового регулювання та розвиток кібернетичної безпеки України на сучасному етапі (2019)
Гавловський В. Д. - Захист інформації шляхом посилення ефективності протидії кібератакам (2019)
Волобуєва Г. М. - Досвід НАТО з формування змісту інформаційно-аналітичної компетентності співробітників альянсу в ракурсі стратегічного планування (2019)
Фурашев В. М. - Маніпуляції свідомістю людини як основний спосіб ведення передвиборчих кампаній, Самчинська О. А. (2019)
Сандул В. С. - Військово-патріотичне виховання при викладанні навчального предмета "Захист Вітчизни” в середніх загальноосвітніх закладах, Сікорський В. А. (2019)
Тубольцева Я. С. - Особливості суб’єктного складу у справах про усиновлення (2019)
Viatkin K. V. - Digital mapping of soil organic carbon stocks in Ukraine, Zalavskyi Y. V., Lebed V. V., Sherstyuk O. I., Bihun O. M., Plisko I. V., Nakisko S. G. (2019)
Белоліпський В. О. - Аналіз гідрологічної функції ґрунтів степових агроландшафтів: математичні моделі міграційних процесів, Другова О. П., Другов О. Н. (2019)
Лебедь В. В. - Кількісна діагностика ґрунтів різного ступеню гідроморфності на однолесових терасах річок Лівобережного Лісостепу України, Соловей В. Б. (2019)
Чорний С. Г. - Модифікація "Індексу Продуктивності Пірса" та його використання для оцінки якості чорноземних ґрунтів Правобережного Степу України, Вільна (Поляшенко) Н. В. (2019)
Дмитрук Ю. М. - Оцінка профільного розподілу вуглецю лабільної та водорозчинної форм органічної речовини ґрунтів, Демид І. Е. (2019)
Паньків З. П. - Процес лесиважу у профільно-диференційованих ґрунтах Пригорганського Передкарпаття, Малик С. З. (2019)
Вожегов С. Г. - Сольовий баланс ґрунтів рисових сівозмін, Дудченко К. В. (2019)
Цапко Ю. Л. - Особливості іммобілізації-мобілізації деяких макроелементів ґрунту на осушуваних заплавних землях під насадженнями енергетичних культур, Зубковська В. В., Холодна А. С., Калініченко В. М., Водяк Я. М. (2019)
Крилач С. І. - Ріст та продуктивність кореневої системи сільськогосподарських культур залежно від агрофізичних характеристик грунту (2019)
Скрильник Є. В. - Вплив систем удобрення на органічну речовину та агрохімічні показники чорнозему типового, Кутова А. М., Гетманенко В. А., Артемьєва К. С., Ніконенко В. М. (2019)
Revtie-Uvarova А. V. - Evaluation of the effect of symbiotic nitrogen fixation on the yield of soybean and nitrogen state of soil (2019)
Зінчук М. І. - Вплив прямих сонячних променів за різної експозиції на чисельність видового складу бактеріального препарату "Azoter SC", внесеного у ґрунт, Бойко П. К., Дяків С. В., Аджиєва Л. Г., Павлюк В. С., Комович Л. В., Коробейко Л. С. (2019)
Pogromska Ya. A. - Effect of tillage on productivity of crop rotation and nitrate contain in topsoil under unstable of atmospheric precipitation (2019)
Хромяк В. М. - Баланс гумусу й поживних речовин у ґрунтах Луганської області та шляхи подолання дефіциту, Наливайко В. В, Будков С. П. (2019)
Дишлюк В. Є. - Еволюція чорнозему південного за тривалого зрошення біологічно очищеними міськими стічними водами в умовах степового Криму (2019)
Тютюнник Н. В. - 50-річна історія досліджень ґрунтозахисних технологій на Донецькій протиерозійній дослідній станції, Коляда В. П. (2019)
Ніконенко В. М. - Вплив тривалого внесення мінеральних добрив на вміст обмінних катіонів у ґрунті (2019)
Рокитянський А. Б. - Дія органо-мінерального мікродобрива як засобу послаблення негативного впливу гербіцидів на грунтові мікроорганізми (2019)
Stetska V. O. - Comparison of long-term effect of two dysbiosis models in Wistar rats, Holota Yu. V., Gonchar S. Yu., Korbush M. Yu., Dovbynchuk T. V., Serhiychuk T. M., Tolstanova G. M. (2019)
Гудзенко Т. В. - Деструкция фенола при формировании поливидовой биопленки на природных и синтетических носителях в биофильтре, Конуп И. П., Волювач О. В., Чабан Н. Н., Горшкова Е. Г., Беляева Т. А., Галкин Н. Б. (2019)
Акуленко І. В. - Вплив антибіотикотерапії на загальну кількість оксалатдеградувальної мікробіоти у кишковому тракті щурів, Корбуш М. Ю., Стецька В. О., Сергійчук Т. М., Толстанова Г. М., Степанова Н. М. (2019)
Страшнова І. В. - Стійкість штамів лактобацил, виділених з різних джерел, до деяких агресивних чинників травного тракту, Ямборко Г. В., Васильєва Н. Ю. (2019)
Абдулина Д. Р. - Влияние полимерных и резинотехнических материалов на углеводородокисляющие бактерии, Коптева Ж. П., Коптева А. Е., Вортман М. Я. (2019)
Круподьорова Т. А. - Антагоністична активність макроміцетів проти Mucor sp. IFBG 139, Барштейн В. Ю. (2019)
Жунько І. Д. - Скринінг продуцентів сидерофорів серед штамів Pantoea agglomerans, Жумінська Г. І. (2019)
Іінформаційне повідомлення для авторів (2019)
Броварець О. О. - Функціональна структура, програмне забезпечення, програмний код та алгоритми керування виконавчими робочими органами інформаційно-технічної системи локального оперативного моніторингу агробіологічного стану ґрунтового середовища сільськогосподарських угідь конструкції Олександра Броварця (2019)
Грицик В. В. - Дослідження методів сегментації зображень при їх застосуванні в прикладних задачах (2019)
Гучек П. Й. - Підсистема діагностування роботи каналів вимірювання пристрою дифузної оптичної томографії високої щільності, Дудченко О. М. (2019)
Защепкіна Н. М. - Сучасні методи експертизи соняшникової олії в технологічному процесі вінтеризаці, Маркін М. О., Таранов В. В., Наконечний О. А. (2019)
Круглий Д. Г. - Сучасні системи ходового містка та інформаційна підтримка як засіб управління для зменшення часу на прийняття рішень судноводієм, Аппазов Е. С., Безбах О. М. (2019)
Крютченко Д. В. - Вимушені коливання рідини в циліндричному резервуарі з вертикальними перегородками, Гнитько В. І., Шувалова Ю. С. (2019)
Omelchuk A. A. - Automated system for remote monitoring of the sprinkling machines status, Lebedenko Yu. O., Polyvoda O. V. (2019)
Протектор Д. О. - Численный анализ решений двумерных задач теплопроводности по бессеточной схеме с использованием фундаментальных и общих решений, Лисин Д. А., Лисина О. Ю. (2019)
Сметанкіна Н. В. - Аналіз міцності багатошарового оскління літальних апаратів при високошвидкісному ударному навантаженні, Угрімов С. В. (2019)
Стрельникова Е. А. - Анализ устойчивости колебаний жидкости в жестких резервуарах при параметрическом возбуждении, Крютченко Д. В., Науменко Ю. В., Усатова О. А. (2019)
Ходаков В. Є. - Дослідження та моделювання предметної галузі комп’ютерних технологій тривимірного друку в контексті вдосконалювання комп’ютерних систем інформаційної підтримки самостійної роботи з набуття компетенцій у даній галузі, Веселовська Г. В., Соколов А. Є., Борисенко Є. С. (2019)
Хомченко А. Н. - Фізично адекватна конденсація і мішані моделі серендипових елементів, Литвиненко О. І, Астіоненко І. О. (2019)
Хомченко А. Н. - Метод інтерпретацій та квадратури Гаусса, Бардачов Ю. М., Литвиненко О. І, Астіоненко І. О. (2019)
Шовгеля Д. Г. - Обнаружение дефектов в трехмерных геометрических моделях, представленных на основе Half-Edge Data Structure, Соколова Н. О. (2019)
Ницын А. Ю. - Развёртка сферы как модели снежной хижины "иглу" (2019)
Тулученко Г. Я. - Про межі практичного застосування методу точкових джерел, Максимук Г. Є. (2019)
Димова Г. О. - Проекційні методи дослідження обернених задач лінійних динамічних систем, Димов В. С. (2019)
Смирнов Л. - Археологічне обстеження місцезнаходження пам'ятки кам'яного віку "Хатки", Піструіл І. (2017)
Губська В. - Поселення та некрополь Дідова Хата І в урочищі Дідова Хата (2017)
Мельник О. - Археологічні дослідження поховань Києва ХVІ-ХVІІІ ст. (2017)
Буравський О. - Чеська та німецька аграрна колонізація Волині ХІХ – початок ХХ ст., Цецик Я. (2017)
Лозинський А. - Український морський чинник у роки Першої світової війни (2017)
Василенко Д. - Студіювання нормативно-правової системи освіти в Україні у 1917-1928 роках за архівними матеріалами, Бутко Л. (2017)
Зеркаль М. - Політика тотального знищення українців у 1932-1933 рр. на Миколаївщині: репресії на тлі голодомору мовою кримінальних справ (2017)
Виноградов С. - Пропагандистські структури похідних груп ОУН та їх завдання (2017)
Гордієнко В. - Житлова проблема у повсякденні інвалідів Вітчизняної війни в УРСР у 1942-1950 рр., Гордієнко Г. (2017)
Соловей В. - Підпільні друкарні та схрони ОУН(б) на території Кам’янець-Подільської області (1948-1951) (2017)
Гура О. - Державна політика щодо юдейських громад в УРСР (1948-1953 рр.) (2017)
Нарадько А. - Рівень освіченості українських громадян періоду хрущовської "відлиги" (1953-1964 рр.), Тєвікова О. (2017)
Спіркіна О. - Культурно-мистецьке життя Черкаського регіону (1991-2001 рр.): загальна характеристика (2017)
Іващенко М. - Аналіз соціально-економічних факторів впливу на розвиток молодіжної преси у незалежній Україні (2017)
Хрящевська Л. - Демографічна криза та руйнація соціальної інфраструктури в українському селі у 1991-2001 pоках (2017)
Дацків І. - Стратегії розвитку інформаційної політики в Україні: історико-політологічний і теоретичний аспекти (2017)
Погромський В. - Радянський історик Д. М. Сташевський про діяльність Американської адміністрації допомоги на радянських територіях і в країнах Східної Європи після Першої світової війни (2017)
Петричак І. - Колоніальна політика європейських держав 1923-1929 рр. в оцінках української галицької журналістики (за матеріалами газети "Діло") (2017)
Лисий І. - Історико-туристичний екскурс до Надвірнянського замку (2017)
Пуля І. - З досвіду комплектування матеріалів про становище професійного спорту у незалежній Україні (на матеріалах ЗАТ Футбольний клуб "Динамо" (Київ)" у зібранні національного музею історії України) (2017)
Богдалов А. - Матеріали перших дипломатичних представництв України закордоном у колекції Національного музею історії України (2017)
Вісин В. - Українська політична еміграція до Другої Речі Посполитої: феномен Волині (рецензія на монографію: Давидюк Руслана Українська політична еміграція в Польщі: склад, структура, громадсько-політичні практики на території Волинського воєводства: монографія. – Львів; Рівне: Дятлик М., 2016. – 704 с.) (2017)
Andreiko Ya. V. - Methods of teaching Russian as a foreign language, Ziuzko V. V., Khrystosenko V. V. (2016)
Ануфрієва О. Ф. - Управління навчальними практиками на засадах співробітництва і партнерства як умова професійної самореалізації майбутніх інженерів (2016)
Башкір О. І. - Зміст роботи кафедри педагогіки Харківського державного педагогічного інституту (зо-ті роки ХХ сторіччя) (2016)
Брик Т. О. - Формування стійкої мотивації до вивчення іноземної мови у курсантів ВВНЗ, Лєбошина Н. В. (2016)
Васильєва С. О. - Сутність, фактори розвитку та умови підвищення професійного статусу вчителів (2016)
Васьков Ю. В. - Теоретичні основи визначення класифікації методів навчання в системі фізичного виховання загальноосвітніх навчальних закладів (2016)
Вигранка Т. В. - Мовленнєва компетентність – основа сучасної підготовки майбутніх педагогів гуманітарних спеціальностей (2016)
Horovenko O. A. - Pecularities of using of the modal verbs as means of expressing the problematical character of the action in the formation of the English communicative competence of future foreign language teachers (2016)
Гусєва Г. Г. - Формування конкурентоспроможного ландшафту на ринку освітніх послуг України (2016)
Денисова Н. В. - Запровадження інноваційних методик як основа модернізації освіти в Україні (2016)
Євтифієв А. С. - Підготовка суддів зі спортивної боротьби: аналіз сучасного стану і перспектива подальшого розвитку в Україні (2016)
Єфремов С. В. - Комп’ютерне навчання важлива концепція освіти студентів (2016)
Заря Л. О. - Активізація інтересу студентів до гри на фортепіано (2016)
Іваненко Л. О. - Роль викладача в дистанційному навчанні (2016)
Кіриченко С. В. - Метод проектів як засіб професійної самореалізації учителів старшої школи (2016)
Козіна Ж. Л. - Розробка та застосування інтерактивних технологій у тренувальному процесі в спортивних іграх, Слюсарев В. Ф. (2016)
Коржавих І. М. - Сутність художньої техніки диригування, Юришева Л. В. (2016)
Коченгіна М. В. - Використання активних методів навчання у процесі формування готовності вихователів дошкільного навчального закладу до створення безпечного інформаційного середовища для дітей дошкільного віку (2016)
Крехно Т. І. - Концептуальні положення моделювання мовної діяльності людини в комп’ютерних системах як наукове підґрунтя інформатичної освіти у вищій школі, Мицюра І. О. (2016)
Куценко Т. В. - Формування мотивації професійної самореалізації вчителів у системі методичної роботи (2016)
Лєшньова Н. О. - Роль викладача у подоланні страху говоріння у студентів на заняттях з іноземної мови, Павлова Л. В., Сергеєва О. А. (2016)
Майнаєв Ф. Я. - Використання зарубіжного досвіду застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі (2016)
Макарова С. В. - Методи дискусії у викладанні іноземної мови студентам ВНЗ, Ульєва Г. М. (2016)
Марченко О. Г. - Аксіологічний підхід до формування освітнього середовища у вищому військовому навчальному закладі (2016)
Мокроменко О. В. - Становлення елементарної освіти у Великій Британії у першій третині ХІХ ст. (2016)
Ремзі І. В. - Евристика як високорозвинене логичне мислення, Сідельнікова В. К., Гапон В. І. (2016)
Репко І. П. - Деякі аспекти підготовки майбутніх вчителів до інноваційної діяльності (2016)
Рибалко Л. С. - Організаційна культура викладача вищої школи (2016)
Сосюра М. О. - Здійснення соціального супроводу дітей, які опилися в складних життєвих обставинах, фахівцем із соціальної роботи (2016)
Упатова І. П. - Методична підготовка майбутніх учителів у процесі навчання (2016)
Чернецька Ю. І. - Об’єкти соціально-педагогічної роботи з ресоціалізації наркозалежних осіб в реабілітаційних центрах (2016)
Шульга И. Н. - Формирование стратегического компонента иноязычной коммуникативной компетентности участников программ академической мобильности (2016)
Собко Б. Ю. - Вплив фактора використання порушених земель на інвестиційну оцінку технологічних схем розробки титан-цирконієвих родовищ, Ложніков О. В. (2019)
Собко Б. Ю. - Систематизація стратегій відкритої розробки родовищ корисних копалин, Панченко В. В., Лотоус В. В., Вінівітін Д. В. (2019)
Азарян В. А. - Обґрунтування структурної та функціональної схеми технології управління якістю генералізованого комплексу рудопотоків гірничо-збагачувальних комбінатів (2019)
Анісімов О. О. - Загальні методи керування фронтом гірничих робіт із розробкою бортів крутонахиленими шарами (2019)
Вінівітін Д. В. - Розвиток динамічного підходу до вирішення задач оперативного планування гірничо-транспортних робіт в залізорудному кар’єрі, Назаренко М. В., Шолох С. М., Панченко В. В. (2019)
Жуков С. О. - Дослідження впливу продуктивності кар'єру за рудою і параметрів системи розробки на інтенсивність відпрацювання родовища, Луценко С. О. (2019)
Мамрай В. В. - Встановлення питомої продуктивності різання природного каменю дисковими пилами, Коробійчук В. В., Шлапак В. О., Іськов С. С., Панасюк А. В. (2019)
Несвитайло Н. В. - Систематизация и анализ факторов, определяющих конечную глубину карьера, Педро Ж. А. (2019)
Прокопенко В. І. - Актуальний еколого-економічний підхід до вибору технології експлуатації родовища, Череп А. Ю., Пілова Д. П. (2019)
Скачков А. А. - Контрольні промислові випробування методу підривання гірських порід з диференційованим енергонасиченням масиву, Тітов Д. А., Жуков С. О. (2019)
Стрилец А. П. - Обоснование сейсмобезопасной масса групп шпуровых зарядов при проведении взрывных работ на строительстве тоннелей метро, Пчелкин Г. Д. (2019)
Фомичев В. В. - Анализ изменения распределения напряжений в породном массиве, включающем сопряжение выемочной и очистной выработок при варьировании геометрических параметров закладки, Соцков В. А. Запорожец А. А., Назаров И. В. (2019)
Шустов A. A. - Определение объемов работ и сроков сдачи в эксплуатацию элементов комплексов циклично-поточной технологии, Молдабаев С. К., Адамчук А. А. (2019)
Шустов О. О. - Геомеханічні проблеми стійкості природно-техногенних масивів рудних родовищ, Петльований М. В., Зубко С. А., Шерстюк Є. А. (2019)
Колосов Д. Л. - Закономірності напружено-деформованого стану головного гумотросового каната з урахуванням впливу порушеної геометрії стовбуру, Онищенко С. В., Білоус О. І., Танцура Г. І. (2019)
Кравець В. В - Комбинаторный метод определения оптимального плана распределения потока для горно-коммунальных электромобилей и зарядных станций, Зіборов К. А, Бас К. М., Крівда В. В, Федоряченко С. О. (2019)
Ткаченко С. М. - Керування вологозйомом сушарки зерна у гравітаційному рухомому шарі (2019)
Заікіна Д. П. - Обґрунтування перспективних напрямів щодо забезпечення економічної безпеки у галузі охорони праці (2019)
Шапар А. Г. - Стратегічні підходи впровадження природоузгоджених технологій, Копач П. І. (2019)
Шевчук І. Б. - Концептуальні засади економічної безпеки регіону у контексті загроз, пов'язаних з інтенсифікацією процесів інформатизації та розвитком ІТ-сфери, Коломицева О. В. (2019)
Бондаренко В. М. - Формування ринкової системи управління земельними ресурсами, Бондаренко Л. М., Соколюк К. Ю. (2019)
Ільченко Н. В. - Забезпечення розвитку системи управління якістю і безпечністю харчових продуктів регіонального агропромислового кластеру, Кошеленко С. В., Одінцов О. М. (2019)
Вартанова О. В. - Брендинг як сучасна маркетингова технологія, Король І. В. (2019)
Решетняк А. В. - Роль малого підприємництва в інноваційному розвитку Черкаської області (2019)
Слинько М. Ю. - Роль інформаційних технологій у господарській діяльності вітчизняних підприємств (2019)
Ровенська В. В. - Сучасні аспекти управління екологічною складовою потенціалу сталого розвитку підприємств машинобудівного комплексу, Залятова Г. Є. (2019)
Безугла Т. В. - Соціальні технології забезпечення стійкості персоналу підприємств рекреаційного комплексу (2019)
Гонта С. В. - Інструменти фіскального стимулювання інноваційної діяльності ЗВО України (2019)
Яков'юк В. А. - Методика оцінки ефективності управління транскордонними водними ресурсами (2019)
Березюк-Рибак І. Р. - Удосконалення методики оцінки ефективності інноваційного проекту, Ільченко Н. В. (2019)
Захарченко В. І. - Теоретико-методичні підходи до аналізу процесів тінізації української економіки (2019)
Титул, зміст (2019)
Павлюк К. В. - Методичні підходи до оцінки якості наукових досліджень (2019)
Богдан І. В. - Міжнародні стандарти класифікації наукових досліджень та їх впровадження в Україні (2019)
Диба М. І. - Теоретичні підходи до визначення та імперативи збалансованого людського розвитку, Гернего Ю. О., Диба О. М. (2019)
Лютий І. О. - Пріоритети розвитку та суперечності функціонування вітчизняного ринку акцій, Крупка І. М. (2019)
Прянишникова М. В. - Узагальнення підходів до трактування сутності поняття "кредитоспроможність” (2019)
Іванов С. М. - Актуальні питання діяльності фінансових інституцій розвитку: загальна оцінка та українська практика, Клименко К. В., Савостьяненко М. В. (2019)
Терещенко Г. М. - Аналіз динаміки та обсягів залучених ресурсів міжнародних фінансових інституцій у контексті забезпечення сталого розвитку національних економік, Голуб С. М. (2019)
Шубалий О. М. - Економічне стимулювання поглибленої переробки біомаси в регіоні в контексті імплементації концепції "зеленої економіки”, Короленко М. В., Косінський П. М. (2019)
Бичихін Є. В. - Структурні перетворення та інвестування: контекст розвитку "зеленої економіки” (2019)
Ізмайлова К. В. - Сутність економічних циклів та їх вплив на фінансову стійкість будівництва, Бєлєнкова О. Ю., Моголівець А. А. (2019)
Софієнко А. П. - Заходи щодо підвищення рівня боргової безпеки України на шляху фінансової стабілізації (2019)
Діордієва І. П. - Походження та агробіологічна характеристика сорту пшениці м’якої озимої Артаплот, Рябовол Я. С., Рябовол Л. О. (2019)
Клиша А. І. - Характеристика нового сорту чини посівної Іволга, Кандаурова К. Ф., Кулініч О. О., Кобос І. О. (2019)
Нечепоренко Л. П. - Селекційна цінність ліній і сортозразків вівса посівного (Avena sativa L.), Орлов С. Д. (2019)
Псьолова А. О. - З'ясування залежності між способами термічної обробки зерна кукурудзи цукрової і його кольором (2019)
Алдошин А. В. - Вплив максимальної і мінімальної дози гербіциду харнес на схожість насіння батьківських компонентів гібридів кукурудзи, Кравець С. С., Свініцький Л. М. (2019)
Десятник Л. М. - Системні фактори регулювання зернової продуктивності кукурудзи в різноротаційних сівозмінах степової зони, Шевченко М. С., Швець Н. В., Хижняк А. А. (2019)
Melnyk T. V. - Efficiency of cultivation of hard winter wheat of variety Contynent in conditions of the northern Steppe of Ukraine, Yarchuk І. І., Masliiov S. V. (2019)
Дудка М. І. - Вирощування амаранту волотистого (Аmaranthus paniculatus) в умовах північного Степу України (2019)
Gyrka A. D. - Efficiency of growing winter wheat depending on the soil tillage and sowing systems, Viniukov O. O., Gyrka T. V., Bokun O. I., Кулик А. О. (2019)
Ткаліч І. Д. - Особливості вирощування гречки в післяукісних посівах, Ткаліч Ю. І., Бочевар О. В., Сидоренко Ю. Я., Ільєнко О. В. (2019)
Гасанова І. І. - Вплив підживлення азотом на урожайність і якість зерна пшениці м'якої озимої в північному Степу України, Єрашова М. В., Педаш О. О. (2019)
Шевченко М. С. - Техногенний рівень землеробства і асоціативна мінливість бур’янів в агроценозах, Шевченко С. М., Деревенець-Шевченко К. А., Швець Н. В. (2019)
Цилюрик О. І. - Вплив основного обробітку ґрунту на ступінь пошкодження шкідниками та ураженість хворобами зернових культур (2019)
Медведєв Е. Б. - Структурно-агрегатний склад грунту залежно від способу обробітку в умовах північного Степу України (2019)
Цилюрик О. І. - Вплив систем основного обробітку ґрунту та удобрення на урожайність парової пшениці озимої в північному Степу України (2019)
Явдощенко М. П. - Вплив пестицидів різного призначення на оздоровлення посівів пшениці озимої в умовах північного Степу України, Педаш Т. М., Судак В. М., Гирка Т. В. (2019)
Khalak V. I. - Growth,fattening and meat quality parameters among young pigs with different snp genotypes of melanocortin – 4 receptor gene (Mc4r) (2019)
Козир В. С. - Перспективи розвитку тваринництва в умовах Державного підприємства "Дослідне господарство "Красноградське", Майстренко А. Н. (2019)
Піщан І. С. - Тривалий лактаційний період та рівень молочної продуктивності корів на промисловому комплексі, Литвищенко Л. О., Гончар А. О., Піщан С. Г. (2019)
Майстренко А. Н. - Вплив кормових добавок на ріст свинок в перехідний період, Дімчя Г. Г., Денисюк О. В. (2019)
Чернявський С. Є. - Вплив паратипових факторів на відгодівельні якості молодняку великої рогатої худоби при вирощуванні, Зєльдін В. Ф., Сокрут О. В. (2019)
Зєльдін В. Ф. - Спосіб оцінки відтворювальної здатності кнурів (2019)
Сідашова С. О. - Вплив породних і технологічних факторів на заплідненість ремонтних телиць сортованою за статтю спермою бугаїв голштинської породи (2019)
Волощук В. М. - Розробка технології виробництва продукції свинарства в Державному підприємстві "Дослідне господарство "Відродження" Донецької державної сільськогоподарської дослідної станції НААН України, Смислов С. Ю., Підтереба О. І. (2019)
Фарафонов С. Ж. - Можливі кормові отруєння сільськогосподарських тварин під час випасання на природних пасовищах Волині (2019)
Артеменко С. Ф. - Економічна та біоенергетична ефективність застосування різних препаратів та регуляторів росту при вирощуванні сої в умовах північного Степу України, Ковтун О. В. (2019)
Геєць В. - Інститути у розширенні технологічної модернізації економіки України (2016)
Тарнавська Н. - Трансформація концептів інноваційного розвитку економіки України, Пода А. (2016)
Комар Н. - Ефективність функціонування північноамериканської зони вільної торгівлі, Уніят А., Луців Р. (2016)
Шаров О. - Валютне регулювання: польський досвід в Україні (2016)
Лизун М. - Теорія оптимальних валютних зон як концептуальна основа регіональних валютних угруповань (2016)
Батракова Т. - Аналіз системоутворюючих факторів фінансового захисту суб’єктів господарювання в Україні (2016)
Бонк М. - Трансформація фінансової звітності з точки зору теорії і практики – основні напрямки змін в XXI столітті (2016)
Артамонова Г. - Проблеми ціноутворення на газ в Україні (2016)
Наші автори (2016)
70 – річчя доктора хімічних наук, професора Савельєва Юрія Васильовича (2019)
Гончар О. М. - Ексфоліація монтморилоніту в полімерній матриці і її вплив на властивості нанокомпозитів, Савельєв Ю. В. (2019)
Ковалінська Т. В. - Дослідження перспектив створення трекових мембран з поліціануратів на радіаційному комплексі ІЯД НАН України, Борзаковський А. Є., Сахно В. І., Григор’єва О. П., Старостенко О. М., Гусакова К. Г., Gouanve F., Espuche E., Grande D., Файнлейб О. М. (2019)
Шанталій Т. А. - Cтруктура та властивості поліімідовмісних органо-неорганічних нанокомпозитів, Несін С. Д., Драган К. С., Карпова І. Л., Бохван С. І., Міненко М. М., Рухайло М. В. (2019)
Кобріна Л. В. - Дослідження комплексу включення карбоксиметильованого β-циклодекстрину з феноксатином, Бойко В. В., Рябов С. В., Сінельников С. І., Бортницький В. В., Бандуріна Д. Ю., Москаленко О. В. (2019)
Бусько Н. А. - Синтез та властивості кремнійорганічних олігомерних фотоініціаторів, Грищенко В. К., Баранцова А. В., Гудзенко Н. В., Кочетова Я. В. (2019)
Гарагуц Ю. І. - Дослідження наносистеми термочутливий розгалужений полімер/нанозолото/Хлорин е6 у буферному розчині Хенкса, Куцевол Н. В., Мельник Н. П., Надтока О. М., Вірич П. А. (2019)
Сташенко К. В. - Дослідження зміни структури та властивостей поліуретансечовин з лізоцимом під впливом модельного біологічного середовища та динаміки вивільнення ферменту, Руденчик Т. В., Рожнова Р. А., Галатенко Н. А., Нечаєва Л. Ю. (2019)
Содержание (2015)
Ященко О. В. - Моделирование процесса циркуляционного фильтрования алюминиевого расплава в магнитодинамической установке (2015)
Тиндюк В. З. - Кристаллизация и затвердевание отливок в температурном поле гиперболического типа, Шинский О. И., Кравченко В. П. (2015)
Смирнов О. М. - Влияния неметаллических включений на подвисание и прорыв оболочки непрерывного слитка в кристаллизаторе МНЛЗ, Максаев Е. М., Куберский С. В., Ефимова В. Г. (2015)
Фикссен В. Н. - Перспективы расширения области применения магнитодинамических установок в литейных технологиях (2015)
Кеуш Д. В. - Закономерности образования связующих из ортофосфорной кислоты и огнеупорных наполнителей (2015)
Дубоделов В. И. - Влияние движения расплава на диспергирование добавки в объёме металла на начальном этапе сплавления компонентов монотектической системы, Середенко В. О., Середенко О. В., Паренюк О. А. (2015)
Затуловский А. С. - Рациональные технологии литья экономноармированных алюмоматричных композиционных заготовок, Лакеев В. А., Каранда Е. А., Щерецкий В. А. (2015)
Малявин А. Г. - Изучение процесса получения фторфлогопитового расплава в электродуговых плавильных печах, Кузьменко А. А. (2015)
Ноговицин А. В. - Физическое моделирование течения расплава при валковой разливке, Баранов И. Р., Назаренко В. А., Машкин А. М. (2015)
Памяти Большакова Вадима Ивановича (2015)
Літовченко Б. - Зародження креативної школи менеджменту: ретроспективний аналіз (2016)
Сискос Е. - Потенціал зростання ЄС та компенсація Brexit. Чи є приєднання України прийнятним варіантом?, Дарвіду К. (2016)
Зварич Р. - Етимологія, теорія, концептуалізація та вимір глобалізації (2016)
Савельєв Є. - Валютнокурсова політика України: сучасні тенденції та вибір валютного курсу, Куриляк В. (2016)
Бояр А. - Міждержавна бюджетна дифузія в інтеграційному угрупованні (2016)
Колос І. - Етапи розвитку концепції ощадливого виробництва та особливості її адаптації до національних економік, Гречан А. (2016)
Карась О. - Бенчмаркінг – інструмент розвитку конкурентних переваг (2016)
Пам’яті сина України (2016)
"Журнал європейської економіки" у 2016 році (2016)
Наші автори (2016)
Содержание (2019)
Драч І. - На пошану Аділі Мізітової (2019)
Кучеренко С. І. - Прояв феномена "особиста школа" у творчій діяльності митця (на прикладі різновекторної практики А. Лещинського) (2019)
Метлушко В. А. - Особенности интерпретации инструментальных партий в "Четырёх пьесах для кларнета и фортепиано" ор. 5 А. Берга (2019)
Коваленко Ю. Б. - Композиція та імпровізація в аспекті впливу музики на виражальну структуру фільму (2019)
Калініна А. С. - Принципи втілення поезії П. Тичини у вокальному циклі "Енгармонійне" Л. Дичко (2019)
Анфилова С. Г. - В тени "прекрасного стиля": о камерно-вокальном творчестве Г. Доницетти (2019)
Михайлова О. В. - Феномен "прогулок" во французском искусстве (2019)
Чередниченко О. В. - Концертные жанры для фортепиано с оркестромв творчестве Сергея Борткевича (2019)
Підпорінова К. В. - Сміховий вектор композиторських пошуків Марка-Андре Амлена (2019)
Седюк І. О. - Художньо-естетичні ідеї в "Іграх" для двох фортепіано П. Дамбіса (2019)
Шадько М. О. - Реалізація сонорної модальності у "Небезпечній ночі" Дж. Кейджа (2019)
Максютенко Е. О. - Втілення прозового лібрето в оперному жанрі (на прикладі творів М. Мусоргського, Д. Шостаковича, С. Прокоф’єва та Г. Шантиря) (2019)
Кузьміна О. А. - "Дім, який побудував Джек" Дж. Л. Гейнор як зразок англомовної дитячої оперети (2019)
Мизитова А. А. - "Турандот" Дж. Пуччини глазами Марко Марелли (2019)
Содержание (2015)
Цуркин В. М. - Проблемы и методы электротоковой обработки расплава в технологиях литейного производства (2015)
Слажнев М. А. - Исследование закономерностей электромагнитных силовых взаимодействий в магнитодинамических установках для алюминиевых сплавов. Сообщение 1, Богдан К. С., Кизилова А. Ю., Горшков А. О. (2015)
Смирнов О. М. - Двухкамерный металлоприёмник для разливки стали сверхдлинными сериями на высокопроизводительной семиручьевой сортовой МНЛЗ, Кравченко А. В., Верзилов О. П., Кулиш Ю. Ю. (2015)
Соценко О. В. - Компьютерное моделирование технологии литья корпуса локомотивной буксы из стали 15Л, Афонин С. Ю. (2015)
Дубоделов В. И. - Сплавление меди с легирующим комплексом FeCrC и формирование эмульгированного расплава с помощью электромагнитного воздействия, Середенко В. О., Кириевский Б. А., Христенко В. В., Середенко О. В., Паренюк О. А. (2015)
Петрищев А. С. - Зависимость кажущейся плотности металлизированного ниобийсодержащего сырья от режимов тепловой обработки и состава шихты (2015)
Белов Б. Ф. - Структурно-химическое состояние и классификация оксидных и металлических фаз системы железо-кремний-титан-кислород. Анализ структурно-химического состояния дуплекс-системы силикаты-силициды титана. Сообщение 2, Троцан А. И., Бродецкий И. Л., Рябчиков И. В., Кобец В. С. (2015)
Verkhovliuk A. M. - Interaction of Ag, Pb, In and their alloys with single crystals of Niobium and IronВзаимодействие серебра, свинца, индия и их сплавов с одиночными кристаллами ниобия и железа, Shcheretsky O. A. (2015)
Соколовская Л. О. - Теплофизическое обоснование программ расчёта температурных полей при затвердевании слитков и крупных отливок с вводом в расплав литой дроби, Мамишев В. А. (2015)
Сергей Васильевич Ладохин (к 80-летию) (2015)
Памяти Владимира Васильевича Парусова (2015)
Памяті Виталия Лаврентиевича Пилюшенка (2015)
Содержание (2015)
Смирнов О. М. - Продувка стали инертным газом в шестиручьевом промежуточном ковше, Єфимова В. Г., Кравченко А. В., Кулиш Ю. Ю. (2015)
Сребрянский Г. О. - Моделирование условий истечения расплава из сопел и насадок, Пихтин И. В., Сергиенко В. П., Усов М. М., Сокур В. В., Зуев Е. Ю., Сакив Д. И. (2015)
Кострица В. Г. - Развитие формул Нехендзи-Гиршовича в науке о литье. Сообщение 4, Кострица О. А. (2015)
Калюжный П. Б. - Управление затвердеванием и охлаждением отливок в формах из кварцевого песка за счёт его псевдоожижения, Шалевская И. А. (2015)
Дорошенко В. С. - Примеры расчётов техникоэкономических показателей процессов литья по разовым моделям, Шинский В. О. (2015)
Воронова О. И. - Легкоотделяемые прибыли для отливок пресс-форм литья под давлением, Лисенко Т. В., Ясюков В. В. (2015)
Жуков Л. Ф. - Установка для прецизионных исследований и градуировки систем многоцветовой пирометрии излучения металлургических объектов, Корниенко А. Л., Петренко Д. О., Богдан О. В. (2015)
Афтандилянц Е. Г. - Алгоритм оптимизации технологических параметров изготовления биметаллических отливок, Пеликан О. А., Лихошова В. П., Клименко Л. М., Ловейкин В. С. (2015)
130 лет Национальному техническому университету "Харьковскому Политехническому Институту" (2015)
85 лет кафедре литейного производства Национальной металлургической академии Украины (2015)
Олег Иосифович Шинский (к 70-летию) (2015)
Перечень статей, опубликованных журналов "Процессы литья" в 2015 г. (2015)
Шевченко С. А. - Оптимизация пространственной oриентации солнечного коллектора при строительстве сушильной камеры для древесины в населенном пункте, Дьяченко В. Ю., Будник С. В. (2016)
Шевченко С. А. - Определение абсорбции жидкости при пропитке элементов конструкций и столярно-строительных изделий из древесины смешанной pаспиловки, Автухов А. К., Дьяченко В. Ю., Грошиков В. В. (2016)
Горбачева Л. Н. - Сэндвич – панели. Особенности конструкций и преимущества, Суска А. А. (2016)
Dyachenko V. Y. - Egronomical approach of projecting control and manage organs of forestry machines, Shkursky S. (2016)
Павлюст В. Н. - Методы и оборудование гидроабразивной резки древесины, Суска А. А. (2016)
Нездоймишапка Ю. М. - Виробництво борошна з деревних матеріалів для деревинно-полімерних композитів, Пилипенко К. О. (2016)
Вишев О. В. - Аналіз видів захистно-декоративних покриттів будівельних конструкцій, Літовка С. В. (2016)
Говоруха О. В. - Особливості проектування стовбчатих фундаментів в дерев’яному домобудуванні, Дяченко В. Ю. (2016)
Бурлака О. О. - Перспективи використання виробів з цементнодеревних композицій в умовах сучасного будівництва (2016)
Автухов А. К. - Использование вакуумного оборудования в деревообрабатывающей промышленности, Саблина М. А., Жванко Д. (2016)
Горбик Ю. В. - Моделирование при испытании автомобиля на топливную экономичность на дороге и на стенде с беговыми барабанами (2016)
Али Кадем Ахмед - О взаимодействии деформируемого приводного колеса с почвой, Калиниченко Д. Ю., Ковбаса В. П. (2016)
Ремига Ю. С. - Віртуальний магазин безмитної торгівлі: чи можливо це в українських аеропортах?, Марчук В. Є., Градиський Ю. О. (2016)
Альбовська Ю. Д. - Оптимізація складу обладнання для обробки лісового насіння (2016)
Градиський Ю. О. - Вплив швидкості охолодження на структуру вуглецевих сталей, Карпусенко О. В., Завадко С. С. (2016)
Фененко О. А. - Дефекты пружин подвески транспортного средства и процессы, приводящие к ним (2016)
Шевченко С. А. - Особливості визначення коефіцієнта готовності машин рослинництва при нестаціонарному потоці відмов (2016)
Содержание (2015)
Найдек В. Л. - Bлияние газофлюсовой обработки расплава на жидкотекучесть алюминиевых сплавов, Наривский А. В., Федоров В. В., Пионтковская Н. С. (2015)
Каниболоцкий Д. С. - Bзаимодействие меди, цинка, марганца и их сплавов с огнеупорными материалами, Верховлюк А. М., Железняк А. В. (2015)
Белов Б. Ф. - Cтруктурно-химическое состояние рафинировочных шлаков при ковшевой обработке стали, Троцан А. И., Бродецкий И. Л., Крейденко Ф. С. (2015)
Смирнов А. Н. - Физическое моделирование процессов развития конвективных потоков и износа металоприемников в промежуточных ковшах многоручьевых МНЛЗ, Верзилов А. П., Ефимова В. Г., Гойда Д. И., Пильгаев Р. В. (2015)
Мамишев В. А. - Cистемное исследование реотермических процессов течения и теплообмена при кристаллизации сплавов (2015)
Дорошенко В. С. - Оптимизация гранулометрического состава формовочных смесей для фильтрационной формовки (2015)
Абдулов А. Р. - Mоделирование процесса литья под давлением на примере изготовления отливки "Плашка", Приходько О. В., Лапченко А. В., Душеба А. К. (2015)
Бердова-Башура О. В. - Влияние химического состава на структуру и механические свойства сплавов системы Al-Mg-Si, Прач Е. Л., Трудоношин А. И., Михаленков К. В. (2015)
Цуркин В. Н. - Kондукционная электротоковая обработка расплава сплава A390 в комплексе с модификаторами, Иванов А. В., Федченко Н. А., Череповский С. С., Васянович Н. А., Фещук М. Л. (2015)
Вступне слово головного редактора (2019)
Судакова В. М. - Транскультурні проекції стратегій глобальної інтеграції сучасних полікультурних суспільств (2019)
Юдкін І. М. - Міфологія і евристика в теорії інтерпретації (2019)
Причепій Є. М. - Семантика множин знаків на палеолітичному артефакті з Плугателя (Франція, Бретань) (2019)
Шейко В. М. - Диверсифікація поглядів старої інтелігенції в часи Української революції 1917–1921 років (2019)
Гриценко О. А. - Моделі культурного простору та проблема ідентичності його елементів (2019)
Бондарчук Я. В. - Виникнення символу меандру як відображення релігійно­світоглядних уявлень палеолітичної людини (2019)
Демещенко В. В. - "Схід"—"Захід": взаємодія театральних культур (2019)
Гаєвська Т. І. - Сучасні свята — механізми та умови укорінення "нових–старих" свят: комерціалізація свята (2019)
Холодинська С. М. - Формування творчо-професійного діалогу авангардистів світу: інтерпретаційна модель Бенгта Янгфельдта (2019)
Безклубенко С. Д. - Культуротворчі процеси "времен перестройки и гласности" (2019)
Левчук Я. М. - Традиційна українська дитяча субкультура Кодимщини в просторі етнофестивалю (2019)
Дорога А. Є. - Європейський рік культурної спадщини в Україні: культурологічна аналітика тенденцій (2019)
Маркевич Л. А. - Розвиток хореографічної мови української балетної вистави в першій половині XX століття (2019)
Вишневська Г. Г. - Пам'ятки історико-культурної спадщини Львівщини як чинник розвитку туризму в регіоні (на прикладі віртуальних турів), Крупа І. П. (2019)
Гончаренко Н. К. - Культурна спадщина радянського періоду в публічному просторі сучасної України: дискусії щодо історичної та мистецької цінності (2019)
Міщенко М. О. - Залежність від екрана в життєтворчості сучасної людини (2019)
Осадча А. М. - Використання елементів декоративного мистецтва в роботах українських дизайнерів, Пільгук О. А., Бистрякова В. Н. (2019)
Бітаєв В. А. - Нова соціокультурна реальність і самоорганізація культури: концептуальний погляд на модель організації наукового пошуку (до фундації культурологічної школи України) (2019)
Гармель О. В. - Mіждисциплінарна парадигма наукових досліджень Сергія Волкова: культура, мистецтво, освіта в новому вимірі (2019)
Кушнаренко Н. М. - Науковий доробок академіка Василя Шейка в інституціоналізації культурологічної думки в Україні (2019)
Ручка А. О. - Цивілізаційні цінності соціальних комунікацій у глобалізованому світі (дослідження Валентини Судакової) (2019)
Стріха М. В. - Про становлення культурних досліджень та аналізу культурної політики як наукових дисциплін: роль Олександра Гриценка в цьому процесі (2019)
Пам'яті Юрія Петровича Богуцького (1952–2019) (2019)
Волков С. М. - Пам'яті Юрія Петровича Богуцького — директора Інституту культурології НАМ України (2019)
Лист-співчуття від Національної академії наук України (2019)
Лист-співчуття від Профспілки працівників культури України (2019)
Вимоги до оформлення статей (2019)
Волосович С. - Фінансові технології податкового адміністрування, Василенко А., Чубаєвський В. (2019)
Блакита Г. - Корпоративні фінанси: детермінанти успішного управління, Ситник Г. (2019)
Чугунов І. - Податкова безпека держави, Нікітішин А. (2019)
Piatnytska G. - Enterprise’s strategic potential, Yatsyshyna K., Berezin V. (2019)
Ганечко І. - Економіка бізнесу: управлінські концепції, Трубей О. (2019)
Штанова А. - Мережі кінотеатрів: маркетингові комунікаційні інструменти (2019)
Lang F. P. - Digitization is changing our world (2019)
Янковець Т. - Цифрові технології підвищення вартості брендів (2019)
Височин І. - Економіст у сфері торгівлі: компетентності та кар’єра (2019)
Миколайчук І. - Професіоналізм менеджерів в Україні: резерви зростання, Хмурова В. (2019)
Діміч А. В. - Аналіз нормативно-правових актів у сфері соціального забезпечення військовослужбовців сектору безпеки й оборони України в сучасних умовах у період від 2016 до 2018 рр. (2019)
Кононенко Т. В. - "Руська правда" П. І. Пестеля (2019)
Кучук А. М. - Правосвідомість V. Відчуття справедливості, Пекарчук А. В. (2019)
Титаренко О. Ю. - Нормативно-правове регулювання культурної сфери в Українській РСР у повоєнний період (2019)
Білоус З. В. - Німецький досвід правового забезпечення нагляду та контролю у сфері праці (2019)
Громенко Ю. О. - Недоліки в Законі України "Про рекламу" – передумови правореалізаційних та правозастосувальних помилок (2019)
Кадала В. В. - До порядку припинення діяльності інститутів спільного інвестування, Волобуєва О. О. (2019)
Колєснік Т. В. - Сучасні підходи до запобігання мобінгу у трудових відносинах (2019)
Костюченко О. Є. - Гуманізм як фундаментальна правова ідея у трудовому праві (2019)
Останіна А. В. - Правова характеристика національної інноваційної системи на фармацевтичному ринку (2019)
Тіхонова М. А. - Окремі проблеми правового регулювання застосування засобів заохочення молоді до зайняття фізичною культурою та спортом, Мітяєва К. Д. (2019)
Біленко П. С. - Домашнє насильство як прояв кримінального насильства (2019)
Носевич Н. Р. - Напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань у сфері протидії злочинності (2019)
Єрошкін М. В. - Подія насильницького зникнення як обставина, що підлягає доказуванню (2019)
Корнієнко М. В. - Використання міжнародного досвіду протидії насильницьким злочинам щодо дітей в Україні (2019)
Шульга А. О. - Народовладдя у кримінальному судочинстві України в контексті діяльності суду присяжних (2019)
Гаража Л. Ф. - Використання гирьового спорту як засобу фізичного виховання курсантів у закладі вищої освіти зі специфічними умовами навчанняни, Польський С. Г. (2019)
Мамонова О. І. - Шляхи вдосконалення системи мовної підготовки майбутніх правоохоронців за допомогою комп’ютерних технологій, Волік О. В. (2019)
Салащенко Г. М. - Особливості формування іншомовної комунікативної компетенції студентів та курсантів немовних закладів вищої освіти засобами проєктних технологій (2019)
Атаманенко Ю. Ю. - Застосування новітніх приладів під час оформлення дорожньо-транспортних пригод на автошляхах України (2019)
Гурський В. Є. - Професійна психологічна підготовка майбутніх поліцейських у закладах вищої освіти України зі специфічними умовами навчання (2019)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються у збірнику наукових праць "Правовий часопис Донбасу" (2019)
Відомості про авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Кравчук М. В. - Політичні та правові ідеї Рональда Дворкіна – загально-цивілізаційний стандарт правового життя, Кравцова Н. М. (2019)
Кравчук М. В. - Особливості міжнародних відносин за гетьмана П. Скоропадського, Марціясь І. І. (2019)
Савенко В. В. - Громадянська правосвідомість як запорука правопорядку в державі (2019)
Бевз С. І. - Адміністративно-правове регулювання електронного урядування у сфері господарської діяльності (2019)
Гречанюк Р. В. - Національні антикорупційні стратегії в системі запобігання корупції України (2019)
Жукорська Я. М. - Сучасна концепція міжнародно-правової відповідальності (2019)
Калашник О. М. - Особливості поновлення процесуальних строків у справах, в яких сторонами виступають шукачі захисту (2019)
Мазурик Н. І. - Загальноправові принципи забезпечення доступності захисту в юрисдикційному процесі (2019)
Неборський Є. А. - Загальна характеристика окремих суб'єктів адміністративно-правових відносин у сфері містобудування (2019)
Ребкало М. М. - Періодизація процесу формування українського морського законодавства в умовах приведення його до стандартів міжнародного морського права (2019)
Терещук Г. А. - Зарубіжна практика забезпечення принципу транспарентності в діяльності публічної адміністрації (2019)
Тернавська В. М. - Форми реалізації конституційно-правової політики: теоретико-методологічний аналіз (2019)
Тернущак М. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку публічної адміністрації щодо надання адміністративних послуг (2019)
Шевченко С. В. - Суб'єкти адміністративно-правових відносин психофізіологічних опитувань з використанням поліграфа (2019)
Drakokhrust T. V. - International law of state responsibility and the ECHR: symbiosis or estrangement?, Havrylyuk-Yensen V. A. (2019)
Ватрас В. А. - Зміст та види джерел сімейного права, що діяло на українських землях, які входили до складу Австро-Угорської імперії (2019)
Махиніч Н. В. - Інститут приватних виконавців у контексті захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання, Махиніч Ю. М. (2019)
Слома В. М. - Особливості виконання субсидіарних зобов'язань (2019)
Банах С. В. - Поняття інформаційної діяльності правоохоронних органів (2019)
Перепелиця М. М. - Особливості набуття правового статусу особи, зниклої безвісти, Бойчук Д. В. (2019)
Васянович Г. - Духовні цінності і смисли людського буття у світоглядних пошуках Тараса Шевченка (До 205 річниці від дня народження геніального українського поета, мислителя, педагога), Костишин Е., Бабій І. (2019)
Квас О. - Музейна педагогіка як інструмент розширення освітнього простору, Земан І. (2019)
Швай Р. - Аксіоцентризм, пайдоцентризм та сучасний освітній процес (2019)
Karpenko O. - Pedagogiczne zasady funkcjonowania SOS – wiosek dzieciкcych na Ukrainie (2019)
Волянський П. - Застосування інтерактивних освітніх технологій у навчанні керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту, Ковровський Ю., Михайлов В. (2019)
Бойчук В. - Застосування електронних освітніх ресурсів як інноваційний чинник удосконалення підготовки майбутніх педагогів, Уманець В. (2019)
Mahdiuk O. - Theoretical basis for the development of foreign grammatical competence in the process of students of philological specialities training (2019)
Романчук О. - Понятійний апарат і термінологія системи підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту, Данилевич М. (2019)
Гринько В. - Використання цифрових технологій для формування у майбутніх учителів умінь ХХІ століття (2019)
Гаврилюк Н. - Професійна компетентність та самореалізація студентів як педагогічна проблема (2019)
Загородня А. - Спеціалізовані школи як провісники профільного навчання у 90-х роках XX століття (2019)
Черняк Є. - Методичні аспекти формування професійно важливих виконавських якостей учнів шкіл естетичного спрямування, Карецька А. (2019)
Малінка О. - Комунікативна спрямованість навчального процесу як необхідна передумова розвитку у студентів мотивації до вивчення іноземної мови (2019)
Попов Р. - Розвиток автономності студентів закладів вищої освіти: валентно-фрактальний вимір розуміння проблеми (2019)
Гринчук І. - Популяризація виконавства на народних інструментах у сучасному культурно-освітньому просторі України, Горук Е., Кубіт Я. (2019)
Клепар М. - Структурно-функціональний аналіз освітніх програм з підготовки студентів-міжнародників у закладах вищої освіти України (2019)
Мойко О. - Професійна підготовка вчителів інформатики у вітчизняних закладах вищої освіти (2019)
Сятецький К. - Національна спрямованість творчості видатного українського співака Івана Козловського (2019)
Сарієнко В. - Про коректне використання термінології при вивченні величин у початковій школі (2019)
Савеліхіна І. - Самостійна робота студентів як основа пізнавальної діяльності у формуванні висококваліфікованих фахівців (2019)
Булавенко С. - Змістова структура соціальної активності учнів закладів загальної середньої освіти (2019)
Щурик Б. - Теоретичні аспекти підготовки студентів до музично-педагогічної діяльностії (2019)
Волох О. - Репертуарна палітра українських хорових колективів (на прикладі Галицького камерного хору) (2019)
Корж Г. - Концептуальні засади ціннісного ставлення до власного здоров’я майбутніх фахівців цивільної безпеки (2019)
Ковалишин О. - Організаційно-педагогічні засади підтримки науковим товариством імені Шевченка української початкової освіти в Галичині (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) (2019)
Трущак В. - Використання аудіовізуальних матеріалів у викладанні японської мови (2019)
Багрій Т. - Взаємозв’язок педагогічних та артистичних здібностей як необхідна умова досягнення професійного розвитку майбутнього педагога-музиканта (2019)
Коляса П. - Дефінітивний аналіз понять "компетентність” та "компетенція” в процесі дослідження їх формування у майбутніх фахівців професійної освіти в галузі комп’ютерних технологій (2019)
Грановська Т. - Практико-орієнтоване навчання предметів природничого циклу як шлях формування пізнавальної самостійності підлітків, Олефіренко Н. (2019)
Кузьмич М. - Сучасна дитяча періодика як засіб морального виховання дітей старшого дошкільного віку (2019)
Орлова М. - Організаційно-педагогічні умови збереження здоров’я дітей дошкільного віку (2019)
Блашкова О. - Ключові компетентності майбутніх вчителів природничих спеціальностей та їх вплив на формування світоглядних орієнтирів сучасної студентської молоді (2019)
Pylypenko M. M. - Interaction of tantalum with gases, Drobyshevskaya A. A. (2014)
Хрипунов Г. С. - Влияние термически активированных структурных превращений в пленках диоксида олова на их электрические свойства, Пирогов А. В., Новиков В. А. (2014)
Агулов А. В. - Закономерности формирования структуры и свойств пленок тугоплавких соединений, Гончаров А. А., Бажин А. И., Васильева Л. В., Гончарова С. А., Ступак В. А. (2014)
Каримов А. В. - Явление памяти в двухбарьерной n++pnn+-структуре, Ёдгорова Д. М., Абдулхаев О. А. (2014)
Біщанюк Т. М. - Мультипошарові напівпровідникові клатрато-кавітандні комплекси з фракталізованою гостьовою системою, Григорчак І. І., Іващишин Ф. О. (2014)
Орлов В. Д. - Свойства и применение веществ и материалов на основе дибензотетрааза|14|аннулена, Удовицкий В. Г. (2014)
Біщанюк Т. М. - Халькопірит як природний мінерал-господар для Lі+-інтеркаляційного струмоутворення (2014)
Левенец В. В. - Исследование пространственной однородности, элементного и изотопного состава алмазных пленок, полученных методом CVD, комплексом ядерно-физических методов анализа, Щур А. А., Стрельницкий В. Е., Дудник С. Ф. (2014)
Іващишин Ф. О. - Анізотропія властивостей та гігантський магнітоємнісний ефект в біо/неорганічному мультипошаровому нанокомпозиті GaSe <гістидин>, Швець Р. Я., Григорчак І. І., Покладок Н. Т., Середюк Б. О. (2014)
Фреїк Д. М. - Вплив поверхні та міжзеренних меж на розсіювання носіїв струму у тонких плівках на основі станум телуриду, Дзундза Б. С., Чав'як І. І., Маковишин В. І., Арсенюк І. А. (2014)
Григорчак І. І. - Супрамолекулярний дизайн карбонових структур для молекулярних накопичувачів енергії, Борисюк А. К., Швець Р. Я., Іващишин Ф. О., Покладок Н. Т., Балук В. І., Кулик Ю. О., Рачій Б. І., Лісовський Р. П., Семенцов Ю. І. (2014)
Яковін С. Д. - Іонно-плазмова система для реактивного магнетронного нанесення покриттів, Зиков О. В., Дудін С. В., Фаренік В. І., Юнаков М. М. (2014)
Погребняк А. Д. - Результаты исследований поверхностей конструкционной стали после электролитно-плазменной обработки, Дядюра К. А., Маликов Л. В. (2014)
Багдасарян А. А. - Элементный состав и морфология поверхности (Ti-Hf-Zr-V-Nb)N наноструктурного покрытия, Конарски П., Новиков В. Ю. (2014)
Правила оформления рукописів (2014)
Тематичні напрямки (2014)
Вихідні дані (2014)
Воронкевич О. М. - Схильність майбутніх педагогів до віктимної поведінки (2019)
Вронська В. М. - Аналіз проблем та особливостей професійної діяльності медичних сестер ДНЗ (2019)
Гандзілевська Г. Б. - Сценарні установки як чинник професійного вигорання вчителів початкової школи, Червінко Л. М. (2019)
Журавльова О. В. - Сутність феномену прокрастинації: функціональний і дисфункціональний аспект (2019)
Кіреєва З. О. - Репрезентації часу держслужбовців та їх зв’язок із видами ригідності, Аносєнкова С. В. (2019)
Новікова Ж. М. - Психологічні особливості особистості, яка є членом деструктивних релігійних рухів (2019)
Stanibula S. - Interconnection of coping strategies and the type of attachment in people in marriage (2019)
Якубовська М. С. - Культурологічна парадигма сучасності: основа формування культури особистості (2019)
Кіреєва З. О. - Особливості адаптації підлітків у різних фазах біологічного циклу, Кушнерова Я. Г. (2019)
Коць М. О. - Психолого-педагогічні засади корекції порушень особистісної сфери в підлітків з особливими освітніми потребами, Ятчук Т. М. (2019)
Примачок Л. Л. - Завдання сучасної вищої освіти та професійне зростання студентів – майбутніх фахівців (2019)
Avhustiuk M. - Peculiarities of efficient metacognitive monitoring of university students’ learning activity (2019)
Tkachuk O. - The connection between the rating of judgments of learning and the peculiarities of work with the learning material during the lecture (2019)
Юник І. Д. - Самокорекція когнітивного дисонансу перекладачів у брендкомунікації (2019)
Омельченко М. С. - До проблеми розвитку та саморозвитку професійної свідомості корекційного педагога (2019)
Федорчук Л. П. - Теоретичні аспекти формування професійної компетентності (2019)
Tитул (2019)
Zakharchenko P. - Church judicial process in the Ukrainian Hetman State (Viisko Zaporizke): analysis of judiciary practice, Matselyukh I. (2019)
Demuz I. - Polish "Great emigration" of 1831 – 1870: transformation of ideological and outlook foundations of liberation movement, Petryhyn L. (2019)
Klapchuk V. - Beer production in Galicia (middle XIXth – the first third of XXth century), Klapchuk M. (2019)
Lyman I. - British consulates in port cities of the Northern Black sea and Azov region of the second half of the 19th – early 20th centuries, Konstantinova V. (2019)
Lazurko L. - The ancient Poland state system in scientific discussions at the beginning of the XXth CENTURY, Luchenko D. (2019)
Mahas-Demydas Y. - Legal status of the trade unions in the Russian empire in 1905 – 1917, Rudnytska O. (2019)
Panko O. - Functioning of "Prosvita" branch in horodok during 1909‒1939, Hubanova T. (2019)
Turchenko H. - Ukraine and the soviet export of the communist revolution to Europe in 1919, Turchenko F. (2019)
Degtyarev S. - League of nations and protection of national minorities in Eastern European States (1919–1946), Samoilenko Y. (2019)
Shulha V. - Ukrainian Economic Academy (1922–1935) as a model of development of agrarian education and science by ukrainian diaspory (2019)
Zhyvyuk A. - Naddnipryanska Ukraine emigrants musical activities in Volyn voivodeship, Davydyuk R. (2019)
Telvak V. - Mykhailo Hrushevsky's "history of ukrainian literature" in assessments of his contemporaries, Pedych V. (2019)
Salata O. - Activity of the Odessa opera and ballet theatre in august 1941–1942 (2019)
Trofymovych V. - Struggle for provisions between soviet partisans and ukrainian insurgents in 1943–1944 in Volyn region, Sukhykh A. (2019)
Popp R. - Territorial, administrative space of Drohobychyna in the 40-ies – 50-ies of the XXth century, Melnyk R. (2019)
Svyaschenko Z. - Oil war in the persian gulf region in 50-ies–60-ies of the XXth century, Skripnik O. (2019)
Lytvyn M. - The ukrainian memory community in Poland (the second half of the XX – beginning of the XXI centuries), Khakhula L. (2019)
Nagirnyak A. - Jump out of the USSR: an attempt of pro-western modernization of post-soviet Russia in the first half of the 1990s, Banakh V. (2019)
Petrenko I. - Formation and activity of Poltava society of the Germans "Viedergeburt" ("revival"), Shevchenko A. (2019)
Kalishchuk O. - The volyn tragedy in Ukraine and Poland's public discourse (2019)
Horbachevskyi T. - From the history of women's education in Nadsyannya (Review: S. Zabrowarnyi. "The Second State Women s Teaching Seminary in Przemyśl (1872–1936)", Lviv, 2018, 210 p.), Holdak-Horbachevska T. (2019)
Резанова В. Г. - Програмне забезпечення для перевірки адекватості математичної моделі специфічного волокноутворення, Краснитський С. М., Хайловська А. Д. (2017)
Березін Л. М. - Основи параметричного синтезу системи пасивної подачі ниток шкарпеткових автоматів (2017)
Безрядін В. М. - Дослідження двокривошипного чотириланкового механізму ниткопритягувача швейної машини, Дворжак В. М. (2017)
Котляров В. О. - Метричний синтез механізму вушкових голок змінної структури основов’язальних машин, Дворжак В. М. (2017)
Савченко С. В. - Контроль качества упругих элементов приборов по сигналу акустической эмиссии при разгрузке образца (2017)
Чупринка В. І. - Автоматизоване проектування схем розкрою листових матеріалів на деталі низу взуття, Зелінський Г. Ю., Чупринка Н. В. (2017)
Балдук П. Г. - К расчету устойчивости ортотропных пластин численно-аналитическим методом граничных элементов, Денисенко В. Ю., Сурьянинов Н. Г. (2017)
Кулік Т. І. - Дослідження напружено-деформованого стану консольно закріплених елементів полімерного низу взуття під дією розподіленого навантаження (2017)
Курганський А. В. - Дослідження мікрокліматичних показників зимових комплектів одягу, Саковець В. В., Гончаров О. С., Василенко В. М., Новак Д. С., Aстістова Т. І., Курганська М. М., Опанасенко К. В. (2017)
Сарібєкова Д. Г. - Використання похідних поліамінів для поліпшення якості олеофобного покриття, Куник О. М., Серветник Р. С., Сарібеков Г. С. (2017)
Думанська Л. В. - Розроблення напульсників із лікувально-профілактичними властивостями та оцінювання їхньої ефективності, Лущевська О. М, Янцаловський О. Й. (2017)
Первая Н. В. - Аналіз методів та приладів для визначення теплофізичних властивостей матеріалів для взуття (2017)
Щуцька Г. В. - Фізико-механічні властивості матеріалів для ортопедичного взуття, Пономаренко Т. В. (2017)
Асаулюк Т. С. - Застосування електророзрядної обробки у процесі вибілювання грубої пігментованої вовни, Семешко О. Я., Сарібєкова Ю. Г. (2017)
Gudzenko N. V. - Polymeric materials based on reactive functional oligomers, Barantsova A. V., Busko N. A., Grishchenko V. K. (2017)
Купрієнко П. Ф. - Електрохімічне визначення допаміну на електроді, модифікованому композитом "електрохімічно відновлений оксид графену полі (пірол-3-карбонова кислота)", Курись Я. І. (2017)
Гречаник Ю. В. - Патентний огляд безпечності застосування ПГМГ-ГХ в галузях народного господарства, Козарь О. П. (2017)
Лісовська І. В. - Очищення птної води в домашніх умовах, Тарасенко Н. В., Нечипорук Д. О., Плаван В. П. (2017)
Синюк О. М. - Визначення ефективних пружних властивостей орієнтованих полімерів в поперечному напрямку, Михайловський А. Ю. (2017)
Тарасенко Г. В. - Прогнозування гепатопротекторних властивостей біологічно активних сполук, що містяться у Glycyrrhizae radices за допомогою системи PASS, Гетьман Я. О. (2017)
Паранько Н. П. - Розробка математичного алгоритму реконструкції поверхні автентичної свити з плоским кроєм, Богушко О. А., Ніколаєва Т. В. (2017)
Джаліліан Ф. - Розробка стильового ряду моделей сучасного жіночого одягу на основі національних і етнохудожніх традицій Ірану, Ніколаєва Т. В. (2017)
Ніколаєва Т. В. - Складові поняття "Індустрія моди" в підготовці фахівців з дизайну костюма та брендової продукції, Ніколаєва Т. І., Лиса Є. О. (2017)
Мусієнко В. О. - Особливості використання ефекту зорових ілюзій при дизайн-проектуванні моделей одягу (2017)
Мусієнко В. О. - Колір як засіб впливу на людину та вирішення завдань композиції костюма (2017)
Чупріна Н. В. - Трансформація форми, структури та колориту традиційного вбрання народів Скандинавії з метою розробки колекції актуального одягу, Постушна Ю. О. (2017)
Дарсавелидзе Х. - Проектирование современной одежды на основе грузинского национального костюма, Долидзе Н., Датуашвили М. (2017)
Погорелов С. В. - Измерение температурной зависимости факторов эффективности поглощения платинового болометра на длине волны излучения 1,06 мкм, Сафронов Б. В., Балкашин В. П., Приз И. А. (2014)
Пилипенко Н. Н. - Зонная перекристаллизация тантала, Дробышевская А. А. (2014)
Балабан О. В. - Ультразвукова модифікація електродних матеріалів супер конденсаторів (2014)
Біщанюк Т. М. - Формування та властивості МСМ­41 з інкапсульованим в його пори β­циклодекстрином, FeSO4 та їх кавітатом, Григорчак І. І. (2014)
Боледзюк В. Б. - Вплив інтеркалювання нікелем на властивості шаруватих кристалів InSe, Ковалюк З. Д., Кудринський З. Р., Кушнір Б. В., Литвин О. С., Шевченко А. Д. (2014)
Ковалюк З. Д. - Вплив термічного відпалу на властивості моноселеніду індію та галію, легованого кобальтом і селенідом ванадію, Шевчик В. В., Боледзюк В. Б., Нетяга В. В. (2014)
Сапаев И. Б. - Влияние ультразвукового облучения на свойства инжекционного фотоприемника на основе pSi­nCdS­n+CdS — структуры и на плотности поверхностных состояний pSi­nCdS — гетероперехода, Мирсагатов Ш. А. (2014)
Мирсагатов Ш. А. - Сублинейные обратные ВАХ толстых пленочных структур на основе CdTe, Ачилов А. С., Заверюхин Б. Н. (2014)
Коцюбинський В. О. - Розподіл з глибиною параметрів магнітної мікроструктури в епітаксійній плівці залізо­ітрієвого ґранату, Пилипів В. М., Остафійчук Б. К., Федорів В. Д., Ткачук В. М., Гарпуль О. З. (2014)
Глушко П. И. - Исследование кинетики образования фаз в системе MoSi2­W в условиях нагрева при температурах 1500—1800 °С, Журавлёв А. Ю., Семёнов Н. А., Хованский Н. А., Широков Б. М., Шиян А. В., Щербакова В. В. (2014)
Лисенков Е. А. - Вплив методу приготуванння на перколяційну поведінку систем на основі поліетиленоксиду та вуглецевих нанотрубок, Яковлев Ю. В., Клепко В. В. (2014)
Джабуа З. У. - Легирование кремнием и фотоэлектрические свойства тонких плёнок полуторного сульфида тулия, Тетелошвили М. Г., Гигинеишвили А. В. (2014)
Долгов А. С. - Узельная миграция в двумерной гексагональной наноструктуре с протяженными искажениями, Жабчик Ю. Л. (2014)
Бордун І. М. - Зміна гранулометричного складу та гідрофільності активованого вугілля після УЗ опромінення у докавітаційному режимі, Корецький Р. М., Пташник В. В., Садова М. М. (2014)
Кузишин М. М. - Структурні особливості формування азотовмісних нанопористих вуглецевих матеріалів, Остафійчук Б. К., Будзуляк І. М., Рачій Б. І., Кулик Ю. О., Пилипів В. М. (2014)
Гаврилюк С. В. - Дослідження взаємодії літію з n­InSe: спектри імпедансу та рентгенівської дифракції, Ковалюк З. Д., Мінтянський І. В., Савицький П. І. (2014)
Крохмаль С. А. - Получение карбидохромовых покрытий на изделиях сложного профиля и исследование защитных свойств материала покрытия, Зуева Т. Н. (2014)
Макуха З. М. - Магнітодеформаційний ефект у двошарових плівках Co/Cu, Проценко I. Ю. (2014)
Сагалович А. В. - Сравнительный анализ различных источников плазмы для целей реактивного нанесения покрытий и диффузионного насыщения металлов, Сагалович В. В., Дудин С. В., Фареник В. И. (2014)
Кривченко О. В. - Развитие "булатной" технологии получения покрытий (анализ трех международных баз данных), Немашкало О. В., Шепелев А. Г. (2014)
Гранкин С. С. - Механические свойства наноструктурированных покрытий (Ti, Al)N и (Ti, Cr)N, полученные методом вакуумно-дугового осаждения, Немченко У. С., Новиков В. Ю., Соболь О. В., Маликов Л. В., Плиев С. И. (2014)
Правила оформления рукописей (2014)
Тематичні напрямки (2014)
Микитюк О. - Шляхи використання компетентнісного підходу у процесі навчання студентів-магістрів у закладах вищої освіти, Зачепа А., Никитюк Г. (2019)
Мукан Н. - Знаннєво-змістова компонента готовності фахівця з інформаційної, бібліотечної та архівної справи до професійної діяльності, Миськів І., Кухтяк О. (2019)
Кравець Р. - Роль іноземної мови в процесі інтернаціоналізації закладів вищої освіти (2019)
Оршанський Л. - Естетична культура майбутніх фахівців у галузі дизайну: сутність та структура (2019)
Зварич І. - Формування професіоналізму майбутніх лікарів США (зарубіжний досвід) (2019)
Жорняк Н. - Міжнародний досвід освітніх програм для корінних народів (2019)
Коссак Г. - Формування дослідницьких компетентностей в студентів у процесі діяльності на навчально-дослідній ділянці, Шпек М., Павлишак Я., Дрозд І. (2019)
Шемигон Н. - Організація адаптивного інклюзивного простору у закладах вищої освіти (2019)
Гурова Т. - Медіаосвітні технології як засіб формування англомовної комунікативної компетентності студентів-філологів, Рябуха Т., Гостіщева Н. (2019)
Кизенко В. - Феномен соціальної сфери як детермінанта процесу формування і реалізації змісту курсів за вибором для учнів старшої школи (2019)
Гердова Т. - Фортепіанна ансамблева музика В. Птушкіна як предмет вивчення на факультетах мистецько-педагогічного спрямування, Мітлицька В., Черняк Є. (2019)
Мищишин І. - Професійна компетентність сучасного менеджера освіти, Калагурка Х. (2019)
Івахова К. - Композиторська творчість народного артиста України Миколи Балеми (2019)
Маслій О. - Методи активізації навчання в системі професійної підготовки офіцерів ракетно-артилерійського озброєння (2019)
Задільська Г. - Сучасні педагогічні технології формування фонетичної компетенції студентів-філологів ЗВО в умовах комунікативно-орієнтованого навчання англійської мови (2019)
Винарчик М. - Міжкультурний діалог у контексті Білої книги Ради Європи (2019)
Ревть А. - Арт-терапія у соціально-реабілітаційній роботі з дітьми з особливими потребами, Гук О. (2019)
Бобечко О. - Модест Менцинський – штрихи до творчого портрета (за матеріалами епістолярної спадщини), Куропась А. (2019)
Булавенко С. - Особливості освітньо-інформаційного простору для формування соціальної активності учнів у закладах загальної середньої освіти (2019)
Рябова Ю. - Основи та принципи професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності в багатонаціональному середовищі (2019)
Западинська І. - Самоосвіта викладача іноземних мов в умовах інформатизації сучасного суспільства (2019)
Колісник-Гуменюк Ю. - Креативність як процес творчості, самовираження та самоствердження особистості (2019)
Колодницька O. - Використання педагогічного тренінгу в процесі стимулювання професійного саморозвитку майбутнього вчителя-гуманітарія (2019)
Бондаренко Н. - Storytelling як комунікаційний тренд і всепредметний метод навчання (2019)
Науменко Н. - Інфографіка як метод активізації пізнавальної діяльності магістрів освітніх, педагогічних наук (2019)
Бондаренко В. - Демократія та вища освіта у США: історико-педагогічна проблема (2019)
Волошинов С. - Структура професійної компетентності майбутнього морського фахівця (2019)
Мудра С. - Фортепіанний романс: особливості жанрової стилістики (2019)
Лотфі Гаруді Г. - Політика управління освітою України та Великої Британії (2019)
Колесник Г. - Соціально-психологічні умови успішної адаптації першокурсників до навчання у закладах вищої освіти (2019)
Мартьянова М. - Вплив представників класичної філософії на педагогічні методи Алена (2019)
Мельник Р. П. - Розроблення комп’ютеризованої системи прогнозування пожеж у житловому секторі, Мельник О. Г. (2019)
Прокопенко Т. О. - Особливості використання чатботів для бізнесу у сучасних месенджер чатах, Обойщик О. Б. (2019)
Рудницький В. М. - Дослідження динамічної похибки методу вимірювання переміщення за допомогою вимірювального перетворювача типу індуктосин, що базується на вимірюванні кута зсуву фази, Хрульов М. В., Канашевич Г. В., Числов А. І., Кривоус Г. В., Скуцький А. Б. (2019)
Кузьмінська Ю. М. - Практичне застосування моделей і методів управління креативністю і ризиками команд освітніх проектів у сфері підвищення кваліфікації (2019)
Кірей К. О. - Розвиток і трансформація поняття "Big Data" (2019)
Тіторенко В. С. - Комплексне застосування емоційного інтелекту та методу Kanban в управлінні ІТ-проектами (2019)
Петрищев О. Н. - Математическое описание биморфного пьезоэлектрического элемента, Базило К. В. (2019)
Сандлер А. К. - Волоконно-оптичний пристрій контролю ваги для залізничних поромів, Карпілов О. Ю. (2019)
Кузьмич Л. В. - Розробка способу та засобу вимірювань напружено-деформованого стану за допомогою тензодатчика, Орнатський Д. П., Квасніков В. П. (2019)
Сандлер А. К. - Моделирование волоконно-оптического акселерометра маятникового типа (2019)
Передерко А. Л. - Корекція температурного впливу на п'єзоелектричний акселерометр (2019)
Городнов В. П. - Модель протидії безпілотним літальним апаратам силами та засобами військових частин з охорони атомних електростанцій, Малюга В. Г., Головань О. М., Суконько С. М. (2019)
Дробаха Г. А. - Імітаційна модель для оцінювання ризику та можливих напрямків завдання ударів безпілотними літальними апаратами по об'єктах, що охороняються, Сафошкіна Л. В., Лісіцин В. Е., Музичук В. А. (2019)
Сутюшев Т. А. - Організація опорного пункту на гірському плато (2019)
Hodlevskyi S. О. - The role and place of gendarmerie forces in international peace operations, Lavnichenko O. V. , Sporyshev К. О., Honchar R. O. (2019)
Овчаренко В. В. - Метод математичного моделювання й оцінювання ефективності та можливостей виконання службово-бойових завдань підрозділами, частинами і з'єднаннями Національної гвардії України (2019)
Луньов О. Ю. - Модель раціонального руху безпілотних літальних апаратів на основі розв’язування задачі комівояжера під час виконання завдань з припинення масових заворушень силами Національної гвардії України (2019)
Товма Л. Ф. - Методика оцінювання результатів упровадження інноваційних технологій у логістичні процеси підрозділів Національної гвардії України, Науменко М. О., Павленко С. О. (2019)
Балан М. І. - Новітні гібридизації загроз суспільно-політичній стабільності: реалії XXI століття (2019)
Товма І. М. - Основні проблеми прогнозування суспільно-політичної обстановки в інтересах виконання службово-бойових завдань силами Національної гвардії України та шляхи його оптимізації (2019)
Минько О. В. - Пропозиції щодо розвитку системи цивільно-військового співробітництва у формуваннях Національної гвардії України та проблемні питання її логістичного забезпечення, Луговський І.С., Адамчук М. М. (2019)
Поцебін І. С. - Аналіз кола суб'єктів декларування серед військовослужбовців Національної гвардії України з урахуванням принципу правової визначеності, Поцебіна О. Г. (2019)
Комісаров О. Г. - Особливості поліцейської діяльності підрозділів Національної гвардії України, Кобзар О. Ф. (2019)
Приходько І. І. - Методичний апарат для визначення адиктивної поведінки у військовослужбовців, Байда М. С. (2019)
Харитонова А. В. - Особливості психологічної адаптації курсантів з різним життєвим досвідом у вищих військових навчальних закладах, Бєлай С. В. (2019)
Наукові досягнення Національної академії Національної гвардії України у 2018 році (2019)
Наші автори (2019)
Вихідні дані (2019)
Титул, содержание (2019)
Нестеренков В. М. - Микроструктура сплавов титана ВТ20, полученных методом послойной электронно-лучевой наплавки с применением отечественных порошковых материалов, Матвейчук В. А., Русыник М. О., Янко Т. Б., Дмитренко А. Е. (2019)
Махненко О. В. - Влияние сварочного цикла охлаждения на структурно-фазовый состав стали 15Х2НМФА, Костин В. А., Жуков В. В., Костеневич Е. С. (2019)
Zhang YP - High cycle fatique property of electron beam welded thick section of Ti–6Al–4V plates, Dong CL, Wang YQ, Hou B, Yu C, Fang W., Xu W. (2019)
Борисов Ю. С. - Жаростойкие газотермические покрытия на основе интерметаллида FeAlCr с добавкой CeO2, Борисова А. Л., Цымбалиста Т. В., Капорик Н. И., Васильковская М. А. (2019)
Перемитько В. В. - Влияние предварительного нанесения легирующих порошков на структуру и твердость наплавленного металла, Коломоец И. В., Сухомлин В. И. (2019)
Мазур А. А. - Экономико-статистический обзор мирового и региональных рынков сварочных материалов, Маковецкая О. К., Пустовойт С. В., Петрук В. С. (2019)
Молтасов А. В. - Расчет радиуса перехода от шва к основному металлу стыковых сварных соединений алюминиевых сплавов, Клочков И. Н. (2019)
Кусков Ю. М. - Влияние теллура на микроструктуру низколегированного чугуна, наплавленного электрошлаковым способом в токоподводящем кристаллизаторе, Биктагиров Ф. К., Фесенко М. А. (2019)
Махлин Н. М. - Приводы механизмов автоматов для орбитальной TIG сварки стыков металлических трубопроводов энергоблоков АЭС, Буряк В. Ю. (2019)
Развитие производства сварочных материалов на ЧАО "Плазма Тек" (2019)
Зварювання послідовними дугами TPS/i TWIN Push -- оптимальне поєднання для підвищення ефективності (2019)
КЗЭСО — 90! (2019)
Якимчук Н. А. - Особенности глубинного строения и перспективы нефтегазоносности отдельных блоков Украинского щита по результатам частотно-резонансного зондирования разреза, Корчагин И. Н. (2019)
Якимчук Н. А. - Применение мобильных частотно-резонансных методов обработки спутниковых снимков и фотоснимков при поисках скоплений водорода, Корчагин И. Н. (2019)
Якимчук Н. А. - Технология частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ: результаты практической апробации при поисках полезных ископаемых в различных регионах земного шара. Часть I, Корчагин И. Н. (2019)
Виршило И. В. - Моделирование влияния структуры пустотного пространства на упругие свойства сложнопостроенных коллекторов, Халимендик В. В. (2019)
Крельштейн П. Д. - Застосування BIM GIS-технологій для містобудівного кадастру, Тустановсъка Л. В., Бугаенко І. С. (2019)
Менъшов О. І. - Ландшафтна магнітометрія (на прикладі долини р. Козинка), Круглов О. В., Хоменко Р. В., Сухорада А. В. (2019)
Доценко В. - Реформи Данила Романовича та піднесення Галицько-Волинського князівства у другій половині ХІІІ ст. (2017)
Ткачук В. - Символіка антимінсу як дару у православній церкві XVII-XVIII ст. (2017)
Шеретюк Р. - Медична справа як один із векторів діяльності римо-католицьких чернечих орденів на теренах Волині (ХVІІ – перша половина ХІХ ст.), Стоколос Н. (2017)
Маслійчук В. - Училищна реформа у Київському намісництві та Київське Головне народне училище (1788-1796 рр.) (2017)
Доморослий В. - Діяльність українських депутатів щодо вирішення національного питання у другій Державній думі Російської імперії (2017)
Срібняк І. - "Що ви нам про книжки і науку? Ви нам хліба вистарайтеся…" (українська "пропаганда" у таборі Фрайштадт, Австро-Угорщина у кінці 1914 – на початку 1915 рр.) (2017)
Хоменко В. - Суспільно-політична діяльність Михайла Грушевського в еміграції (1919-1924 рр.) (2017)
Мандрик-Мельничук М. - Історія жінок у боротьбі за незалежність: Ольга Гузар (2017)
Матухно Ю. - Маніпулятивні методи більшовиків у процесі впровадження та реалізації святкової політики у 1920-х рр. (на матеріалах Півдня України) (2017)
Хомутовська І. - Промисловий сектор економіки України у роки "перебудови" (2017)
Нефедов К. - Культ первых царей династии Селевкидов в свете новой надписи из Эг Эолийских (2017)
Михайлюк М. - Порятунок західноєвропейського єврейства у роки нацистського режиму (2017)
Распутіна Л. - Українсько-китайські зв'язки: історія та сучасні тенденції (2017)
Матлай Л. - Історичний і політичний феномен монархії (на прикладі Королівства Іспанії) (2017)
Вовчук Л. - Нормативно-правова база канадсько-російських відносин як передумова для взаємовигідного партнерства, Андреєва К. (2017)
Іваннікова І. - Теоретико-методологічні засади дослідження "м'якої сили" КНР (2017)
Жмака В. - Соціально-економічний розвиток міст Лівобережної України у 1920-ті роки: джерельна база питання (2017)
Теплова І. - Історіографія дослідження роду Скадовських (2017)
Ухач В. - Сучасна вітчизняна історіографія "повстанських республік" як однієї із форм українського повстанського запілля (весна 1943 – поч. 1945 рр.) (2017)
Петрученко О. - Граф С. Ю. Вітте про спорудження стратегічних залізниць (2017)
Бурлак Г. - Професор В. Є. Таїров (1859-1938) – засновник розсадницької бази виноградарства України (2017)
Бєлова О. - Євген Храпливий – фундатор теорії суспільної агрономії у Галичині (1899-1949 рр.) (2017)
Земський Ю. - Тарас Шевченко та Микола Міхновський – творці модерної ідеї української державної незалежності (2017)
Дацків І. - Тимчасовий уряд Росії й Українська Центральна Рада: протистояння і компроміси (2017)
Савченко В. - Анархістський рух в Одесі у часи визвольних змагань (2017)
Грищенко Т. - Сільськогосподарський науковий комітет України у часи Української революції (2017)
Федченко Є. - Гендер і сексуальність у релігійних практиках Давнього Риму (2017)
Кузовков В. - Візантія та Багдадський халіфат наприкінці ІХ – у першій половині Х ст. (2017)
Лукіянчук В. - Боротьба проти дискримінації ромів у Великій Британії (1945-1994 рр.) (2017)
Вовчук Л. - Запровадження стратегії екологічної безпеки Японії після Другої світової війни, Мащенко В. (2017)
Каюк А. - Спростування міфу про Жовтневу революцію у добу перебудови (за матеріалами журналу "Огонек") (2017)
Сободар О. - Українсько-люксембурзькі відносини у 90-х роках ХХ ст. (2017)
Мінасян Р. - СНД: проблеми створення, особливості функціонування та пошуки альтернативних об'єднань на пострадянському просторі (1991-2015) (2017)
Новосілецька А. - Китайсько-французькі відносини на початку ХХІ століття (2017)
Федченко В. - Проблема зниження рівня ефективності миротворчих операцій ООН в Африці (2017)
Скляренко К. - Політико-правова співпраця України та Великобританії на початку ХХІ століття (2017)
Богданова Т. - Американсько-чилійські відносини на початку ХХІ ст., Шпаковська Ю. (2017)
Петрушко Л. - Печаль і сльози у Святому Євангелії (2017)
Турков В. - Культурно-освітня політика радянської держави щодо болгарського населення України у 20-30-их рр. ХХ ст. (джерелознавчий аспект) (2017)
Нефьодов Д. - Соціалістичне змагання у середовищі українського повоєнного робітничого класу (1946-1965 рр.) у радянській історіографії другої половини 1950-х – першої половини 1960-х рр. (2017)
Нагірняк А. - Законодавча база України у сфері культурно-сторичної спадщини та її недоліки (2017)
Богдалов А. - Українська антарктична станція "Академік Вернадський" (на матеріалах виставки "Українська Антарктида" із колекції Національного музею історії України та Національного науково-природничого музею НАН України), Срібна М., Пуля І., Лук'янов О., Романік А. (2017)
Салата Г. - І. П. Прокоф'єв – інженер шляхів сполучення, вчений у галузі будівельної механіки та мостобудування (до 140-річчя від дня народження) (2017)
Янін В. - Створення конструктором Л. С. Лебедянським паровозу П36 (2017)
Шульга В. - Наукові підходи професора М. А. Кравченка з обґрунтування ефективності інбридингу у тваринництві (2017)
Бойко М. - Результати дослідницької роботи В. В. Колкунова у відділі селекції Наукового інституту селекції (2017)
Сердюк І. - Діти-байстрюки у суспільстві Гетьманщини: до постановки питання (2017)
Кривошея І. - "Переходъ въ другую страну съ другимъ народом", або співроздуми із А. фон Гакстгаузеном про ментальні відмінності між росіянами та українцями, Квасневська О. (2017)
Фесенко А. - Важелі заохочення громадської активності на прикладі вручення звання "Почесний громадянин міста" П. І. Кислинському (2017)
Пилипишин О. - Полеміка Ю. Романчука у Віденському парламенті стосовно проблем українців Східної Галичини (1891-1910 рр.), Бондаренко С. (2017)
Петренко І. - Полтавський лікар Олександр Олександрович Волкенштейн (1851-1925) у спогадах Ісаака Марієнбаха (2017)
Шандра І. - Підготовчі заходи представницьких організацій підприємців українських губерній щодо укладення нового торгового договору з Німеччиною на початку ХХ ст. (2017)
Іванова Т. - Правові засади впровадження економічної етнополітики більшовицького керівництва СРСР у 1920-х рр. (2017)
Третякова О. - Політика радянської влади щодо польського населення південної України в 20-х рр. ХХ ст. (2017)
Кравчук Л. - Розвиток кінофікації, радіомовлення та телефонізації на Тернопільщині у процесі радянізації краю в період вересня 1939 – червня 1941 рр. (2017)
Тішин О. - Політика німецької окупаційної адміністрації у сфері промисловості на території Південно-Східної України у контексті гітлерівського "нового порядку" в Європі (2017)
Калкутіна Н. - Використання іноземних військовополонених на відбудові підприємств Південної України (1944-1949 рр.) (2017)
Ревенко В. - Організація навчання працюючого сільського населення на Півдні України у повоєнний період (2017)
Кожанов А. - Народний Рух України у парламентських виборах 1994, 1998 рр.: миколаївський регіональний аспект, Шипотілова О. (2017)
Біловус Л. - Діяльність інституцій пам'яті українців США у напрямі збереження національної ідентичності (на основі аналізу діаспорної періодики) (2017)
Поліщук Ю. - Українська романтична історіографія у дослідженнях Мирона Кордуби (2017)
Барсук О. - Конфессиональные отношения на белорусских и украинских землях в XVI-XVII вв. в белорусской и украинской национальной историографии (2017)
Давтян Д. - Питання історії вірмен Північного Причорномор’я у сучасній вірменській історіографії (2017)
Дефорж Г. - Внесок Жоржа Кюв'є (1769-1832) у розбудову еволюційної біології (2017)
Таранцова Т. - Діяльність Комісії з поширення сільськогосподарських знань Київського агрономічного товариства (2017)
Фесовець О. - Військовий досвід інженера В. О. Соковича та розвиток ним наукової теорії залізничних перевезень у воєнний період (2017)
Грушицька І. - Одеська астрономічна обсерваторія як центр спостережень за космічними об’єктами на геостаціонарній орбіті (2017)
Січкаренко Г. - Наука в університетах: фактори кризового стану (2017)
Олійник О. - Історична контекстуалізація гостинності в Україні та світі: нотатки до постановки проблеми (2017)
Сапожников І. - Маврокастрон – Богаз-Конман: морской порт и замок в устье Днестровского лимана (2017)
Савченко В. - Федерація анархістів-комуністів "Чорний прапор" у боротьбі за лідерство в анархістському русі в Україні (1905-1907 рр.) (2017)
Лисенко В. - Галичина у концепції польської месіанської візії (2017)
Тригуб О. - Боротьба за українізацію православ'я у Херсонсько-Одеській єпархії часів національно-визвольних змагань (1917-1920 рр.) (2017)
Тулуш А. - Восточные славяне из Южной Бессарабии под Румынской администрацией (1918-1940) (2017)
Швець О. - Громади євангельських християн-баптистів і п'ятидесятників України у форматі штучного релігійного об'єднання (1970-ті роки) (2017)
Тхоржевська Т. - Про сало і балалайку, або зміни в образі "типового українця" в уявленнях одеських студентів (2017)
Кузовков В. - Конфессиональный фактор в отношениях Византии и Хазарии в ІХ-Х вв. (2017)
Моісеєва Т. - Лікарняно-поліцейський контроль над проституцією та венеричними захворюваннями на теренах Російської імперії (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2017)
Петрушко Л. - Різновиди печалі та сліз у східних і Києво-Печерському патериках (2017)
Заєць О. - Бібліотека Видубицького монастиря у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2017)
Мітковська Т. - Розвиток гідрографії у Північному Причорномор'ї у ХІХ – на початку ХХ ст.: джерельна база дослідження (2017)
Гордієнко Д. - Володимир Великий на сторінках часопису "Тризуб" (Париж, 1925-1940 рр.) (2017)
Мочкін С. - Сакральні пам'ятки західних областей України в умовах антирелігійної політики другої половини 1940-х – початку 1970-х років: історіографія проблеми (2017)
Нефьодов Д. - Підготовка кадрів і підвищення кваліфікації повоєнного робітництва УРСР (1946-1965 рр.) у працях радянських науковців другої половини 1960-х – першої половини 1980-х рр. (2017)
Прудивус С. - Процес створення музею меморіального профілю на прикладі помешкання П.Г. Тичини у м. Києві (2017)
Куценко С. - Особливості реалізації освітньо-виховного потенціалу музеїв України в умовах інформатизації суспільства (2017)
Олійник О. - Внесок В. М. Лігіна (1846-1900) у розвиток Одеського Відділення Російського технічного товариства (2017)
Салата Г. - Професор Петро Якович Каменцев – видатний спеціаліст у галузі будівельних конструкцій і відновлення споруд (2017)
Підкошаная О. - Професор М. С. Стрілецький про методи розрахунку конструкцій і споруд відповідно до граничних станів та основні напрямки його розвитку (2017)
Сухотеріна Л. - У витоків історії науки і техніки в Україні: О. Я. Пилипчук (до 70-річчя від дня народження), Грушицька І., Рижева Н. (2017)
Горбуров Є. - Священные реликвии Черноморского флота и связанные с ними истории (2017)
Коваль Г. - Діяльність спрощеного міського управління міста Березівка у галузі торгівлі та промисловості (ХІХ ст. – 1917 р.) (2017)
Сєкерська О. - Археозоологічний комплекс поселення Мельнична Круча (2017)
Горбенко К. - Начальный этап археологических исследований городища Дикий Сад (2017)
Шевченко О. - Жіночі поховання з предметами озброєння у сарматів Північного Причорномор'я (2017)
Сапожников И. - Поселение Гирибурзина на берегу Днестровского лимана, Богуславский Г., Сапожникова Г. (2017)
Сапожников И. - Из истории мечетей и церквей Аккермана в середине XVII – первой половине XIX веков (2017)
Друздєв О. - Спроба порівняння навчальних закладів Успенського братства та Товариства Ісуса у Львові (2017)
Грималюк О. - Благодійність у розвитку навчальних закладів Духовного відомства у Волинській губернії XIX – початку ХХ ст. (2017)
Бей Р. - Становлення спиртової промисловості на українських землях (2017)
Рижева Н. - Знищення Агро-Джойнту в Україні (за документальними джерелами) (2017)
Лісовська О. - Стан технічного забезпечення сільського господарства Української РСР у другій половині 1950-х – на початку 1960-х років (2017)
Водько В. - Интерпретация взглядов Феодора Мопсуэстийского в письме представителей Армянской Церкви к Проклу, патриарху Константинопольскому (2017)
Помазан Д. - Вплив староєгипетської культури на формування та зміст Баварського Ордену Ілюмінатів (1776-1784) (2017)
Михтуненко В. - Політична діяльність І. Я. Гурлянда напередодні революції (2017)
Матлай Л. - Іспанія в Європейському Союзі (1986-2016 рр.) (2017)
Стецик Ю. - Листування отця Іраклія Костецького із фундатором Уманського василіанського монастиря (1765-1767 рр.) (2017)
Маринченко Г. - Національна символіка доби революційних змагань 1917-1921 років: дослідження питання (2017)
Суховерська І. - Синтетичні праці з історії Другої світової війни як репрезентант сучасної російської історіографії та державної політики пам'яті (2017)
Біловус Л. - Інформаційно-документаційний аспект україномовних періодичних видань США у контексті діяльності української церкви (2017)
Червоненко О. - Європейські ренесансні колекції натуралій як історична передумова виникнення природничих музеїв (2017)
Олійник О. - Ведична культура гостинності: нотатки до постановки проблеми (2017)
Владимир О. - Стратегічні напрями розвитку національної економіки України в умовах сучасних глобалізаційних трансформацій (2019)
Адамик В. - Проблеми і перспективи розвитку свинарства в Україні у контексті впливу на добробут населення, Чернобай Л., Адамик О. (2019)
Кириленко О. - Позикові фінанси як суспільний феномен: концептуальні основи та перспективи демократизації, Дерлиця А. (2019)
Мартиненко В. - Специфіка управління власними доходами місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації (2019)
Давиденко Г. - Вплив інтеграційних процесів на гармонізацію стандартів України та ЄС (2019)
Зварич Р. - Інтеграція ресурсів та регенерація біосистеми в концепції розвитку циркулярної економіки, Зварич І. (2019)
Микитюк Ю. - Аналіз впливу чинників ризику на ефективність інноваційно-інвестиційних проектів в будівництві (2019)
Оліфіренко Л. - Удосконалення методичних підходів оцінювання ефективності соціальної допомоги у контексті політики подолання бідності та нерівних можливостей населення України, Коваль К. (2019)
Проданчук М. - Розвиток функцій бухгалтерського обліку в управлінні бізнесом (2019)
Безверхий К. - Критичний аналіз недоліків інтегрованої звітності підприємства (2019)
Романів Р. - Генезис ролі активу в різних концепціях балансових теорій (2019)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ" (2019)
Вихідні дані (2019)
Пасічник І. Д. - Мислення як метакогнітивний феномен, Каламаж Р. В., Довгалюк Т. А. (2015)
Августюк М. М. - Вплив зовнішніх чинників на об’єктивність метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності студентів (2015)
Антонець М. О. - Впровадження нових методів у викладанні психології (2015)
Баранников А. С. - Экзистенциально-аналитическое понимание психологических механизмов травмирования человека человеком, Баранникова Д. А. (2015)
Гандзілевська Г. Б. - Використання геносоціограми для дослідження родинних життєвих ролей особистості (2015)
Гридковець Л. М. - Роль соціальних моделей поведінки особистості в продукуванні нею травматичного досвіду (2015)
Жигайло Н. І. - Психологічні особливості ціннісних орієнтацій студентів – майбутніх юристів, Зошій I. В. (2015)
Камінська І. П. - Аналіз проблеми формування деонтологічної культури майбутніх лікарів у психолого-педагогічній літературі (2015)
Коваль І. С. - Структура психологічної готовності майбутніх рятувальників ДСНС України до діяльності в екстремальних умовах (2015)
Куса А. Є. - Розвиток творчої уяви майбутніх дизайнерів (2015)
Миколайчук М. І. - Християнські цінності як ресурс при опрацюванні та інтеграції травматичної пам’яті (2015)
Мілінчук В. І. - Психологічні прояви вербально-логічного і наочно-предметного мислення у мовленнєвій діяльності молодших школярів (2015)
Пилипака Ю. І. - Психічна травма та здоров’я особистості, Романюк В. Л. (2015)
Піонтковська Д. В. - Програма розвитку національної ідентичності студентської молоді (2015)
Рябушенко К. О. - Проблема страху перед хворобою у зарубіжних психологічних дослідженнях (2015)
Савелюк Н. М. - Метафоричність як психолінгвістичний чинник творення і розуміння релігійного дискурсу (2015)
Співак Л. М. - Змістові та процесуальні аспекти психологічного супроводу розвитку національної самосвідомості особистості в юності (2015)
Теслюк І. В. - Особистісна відповідальність як предмет психологічного дослідження (2015)
Ramsey L. C. - Windows into families: using sand tray to assess families post-trauma for counseling in a cross cultural context, Zaporozhets O. (2015)
Newmeyer M. - Cross-cultural helping initiatives and compassion fatigue phenomena, Keyes B., Zaporozhets O., Rubinow R., Palmer K. (2015)
Polischuk P. - A metacognitive-dialogical model to conceptualize and approach PTSD (2015)
Teoh T. P. A. - An application of the christ-centered mindfulness and acceptance based therapy in a Christian context, Zaporozhets O. (2015)
Стельмах О. В. - Тренінгова програма як ефективний засіб формування професійної Я-концепції майбутніх рятівників (2015)
Лазаренко В. - Ахилл в Северном Причерноморье и его связь с киммерийцами, скифами и мирмидонцами. Миф или историческая реальность? (2017)
Воронов С. - Італійська колонізація у контексті розвитку судноплавства південноукраїнського регіону (ХІІ-ХV ст.) (2017)
Священко З. - Селянське питання у соціальній політиці Б. Хмельницького (2017)
Сердюк І. - Діти-школярі у суспільстві Гетьманщини ХVІІІ ст. (2017)
Яцків О. - Особливості формування та функції керівництва у жіночих францисканських монастирях на теренах Галичини у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Діанова Н. - Інтелектуальні зв'язки митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького з православним митрополитом Антонієм (Храповицьким) (2017)
Крічкер О. - Діяльність єврейських політичних партій у містечках Правобережної України в часи формування новітньої української державності (2017)
Вівсяна І. - Комунікативна функція національно-культурних організацій Галичини і Наддніпрянщини у 1910-1920-х рр. (2017)
Матухно Ю. - Еволюція українського святкового календаря у перші пореволюційні роки (на матеріалах Півдня України) (2017)
Срібняк І. - "…На користь наших лицарів-мучеників за святу справу визволення батьківщини" (діяльність Всеукраїнської спілки військових інвалідів УНР у Польщі, 1922 р.) (2017)
Доценко В. - Єврейське населення Поділля в першій чверті ХХ ст. (2017)
Марченко Н. - Літературна дискусія 1920-х років навколо збірки П. Тичини "Вітер з України" (2017)
Чорненький Р. - Особливості повсякденного шкільного життя у гімназіях Станиславівського воєводства в 1921-1939 рр. (2017)
Хрящевська Л. - Динаміка й основні напрямки еміграційних потоків з України У 90-х рр. ХХ ст. (2017)
Тихоненко І. - Етапи формування Південноазійського регіонального комплексу безпеки у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (2017)
Срібна М. - Розбудова українсько-американських відносин на початку 1990-х рр. (на основі фондової колекції Національного музею історії України) (2017)
Хмель А. - Позиція США щодо Brexit (2016 – початок 2017 р.) (2017)
Присяжнюк О. - Процес інституалізації об'єкта культурної спадщини на прикладі пам'ятки історії, архітектури – Підземний монастир "Гетсиманський сад" (2017)
Ліхачова О. - Особливості становлення та чинники формування світогляду Карла Рау (2017)
Зосімов І. - Проблема врожайності сільськогосподарських культур: пошук впливу на аграрно-економічну політику радянської України (2017)
Горбуров Е. - Герои, забытые потомками?, Горбуров К. (2017)
Балашов Е. М. - Психологічні фактори мотивації навчальної діяльності студентів закладів вищої освіти (2018)
Гандзілевська Г. Б. - Психологічні бар’єри та ресурси реалізації акмеологічних компетентностей вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти (2018)
Дзюбенко О. А. - Особливості адаптації першокласників до навчальної діяльності в умовах впровадження концепції нової української школи (2018)
Каткова Т. А. - Агресивні прояви підлітків як чинник виникнення конфліктних ситуацій у родині, Мельнікова С. В., Варіна Г. Б. (2018)
Маляр О. І. - Проблематика негативних емоційних проявів у дітей молодшого шкільного віку (2018)
Станібула С. А. - Асаблівасці рэсурснай сферы студэнтаў з ліку дзяцей-сірот (2018)
Шовкова О. Д. - Види ілюзії мислення у когнітивній психології (2018)
Шугай М. А. - Психологічна допомога дитині при психоемоційному стресі (2018)
Большакова А. М. - Психобіографічні особливості як предиктори суб’єктивної вичерпаності особистісного потенціалу (2018)
Лантух І. В. - Структурно-функційна модель розвитку особистісної надійності суб’єктів підприємницької діяльності (2018)
Литвиненко О. Д. - Внутрішня структура адаптаційного потенціалу як системи адаптивностей (2018)
Нікітенко Г. О. - Дослідження внутрішніх та зовнішніх факторів психологічної готовності мобілізованих осіб до військової служби засобом анкетування (2018)
Хміляр О. Ф. - Критичне та позитивне мислення офіцера (2018)
Ганаба С. О. - Копінг-стратегії підлітків у ситуації перебування членів родини в зоні АТО, Ганаба В. В. (2018)
Зайцева О. О. - Показники метакогнітивної активності та особливості мотивації студентів (2018)
Мельничук-Мохаммад І. О. - Роль іміджу референтних осіб у формуванні метакогнітивної сфери особистості, Волошина В. О. (2018)
Анцибор А. І. - Соціометрія як онтологічна експлікація до питання про генезу аутсайдерства (2018)
Предко В. В. - Психологічний вимір етнонаціональної ідентичності (2018)
Шрамко І. А. - Соціальна підтримка жінок в період вагітності та після пологів: емпіричні дослідження (2018)
Недвига О. В. - Концептуальні основи психологічного забезпечення діяльності військовослужбовців-саперів у бойових умовах (2018)
Uchto-Zywica B. - Psychologiczne aspekty chorob nowotworowych psychological aspects of cancer (2018)
Юнг Н. В. - Гендерні особливості прояву тривожності у ліворуких та праворуких студентів ВНЗ та особливості корекції за допомогою арт-терапії, Ісаєва Т. П., Вiшталенко О. Д. (2018)
Бутко Б. О. - Основні тренди розвитку світового ринку високотехнологічної продукції (2019)
Мостова А. Д. - Міжнародний досвід оцінки продовольчої безпеки держави (2019)
Вараксіна О. В. - Окремі питання конкурентоспроможності аграрного сектору національної економіки (2019)
Васильців Т. Г. - Ідентифікація чинників забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки, Панченко В. А., Зайченко В. В. (2019)
Войцешин В. П. - Функціонування фіскального механізму фіскального регулювання експортного потенціалу України (2019)
Zakharenko N. S. - Research of factors of influence on financial and economic results of industrial enterprises activity with the purpose of improvement the approach of anti-crisis measures system formation (2019)
Коробенко Р. І. - Оцінка впливу рівня розвитку економічного потенціалу сільських територій на ефективність бюджетної децентралізації в Україні (2019)
Кузнєцова Л. В. - Управління кредитними ризиками банків України на основі стрес-тестування (2019)
Купрієнко А. В. - Концептуальні засади облікового забезпечення контролінгу на підприємствах торгівлі (2019)
Лысевич С. Г. - Основные этапы экономической оценки хозяйственного механизма горнорудного предприятия (на примере горно-обогатительных комбинатов Кривого Рога) (2019)
Мороз Л. І. - Працездатність та продуктивність праці як складники конкурентоспроможного працівника підприємства (2019)
Худолей В. Ю. - Формування цілей політики державного регулювання структурних зрушень національної економіки, Дергалюк Б. В. (2019)
Chernelevskaya O. L. - Development of vertical integration and clusterization potential as an efficient instrument for increasing competitiveness of individual fields of food industry, Chernelevskiy L. M. (2019)
Андрейченко А. В. - Державно-приватне партнерство як інструмент інноваційного розвитку портового господарства, Горбаченко С. А. (2019)
Комарницька Г. О. - Принципи активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності (2019)
Старинець О. Г. - Формування стратегії інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств (2019)
Хаврова К. С. - Визначення сучасних підходів до управління інноваційним розвитком підприємства (2019)
Іванова В. В. - Роль дизайн-мислення в освіті (2019)
Кухтин О. Б. - Інтелектуальний складник людського потенціалу як основа функціонування суспільства в умовах цифрових трансформацій (2019)
Приймак В. І. - Залежність добробуту населення країни від рівня його освіченості, Голубник О. Р. (2019)
Холявко Н. І. - Концептуалізація блоків інтегрованої моделі конкурентоспроможної вищої освіти України за концепцією Quadruple Helix, Вербицька А. В., Децюк Т. М. (2019)
Коротун О. П. - Рекультивація порушених земель як спосіб підвищення рекреаційного потенціалу Рівненської області (2019)
Інформація (2019)
Волошин В. С. - Денежный долг как форма взаимоотношений между людьми (2017)
Хаджинова О. В. - Мережеві об’єднання як спосіб активізації підприємницької діяльності в Україні (2017)
Логутова Т. Г. - Інноваційний проект розвитку портової логістичної інфраструктури українського експорту, Солідор Н. А. (2017)
Гончар В. В. - Перспективи використання сучасних інструментів інтернет-маркетингу в сфері просування послуг, Вакуленко О. О. (2017)
Фролова З. В. - Концепция всеобщего управления качеством как механизм повышения конкурентоспособности предприятия в условиях кризиса (2017)
Korniejenko K. - Development of innovative solutions through the collaboration industry enterprises with research institutions (2017)
Гриценко С. І. - Вплив цифрового маркетингу на розвиток освітніх кластерів (2017)
Чечель А. О. - Екологічна складова в оцінці конкурентоспроможності регіонів як умова сталого регіонального розвитку (2017)
Sumakaris P. - Internationalization driving and hindering factors: the patterns traced in the case of small and medium-sized enterprises, Korsakiene R. (2017)
Калінін О. В. - Стимулювання розвитку маркетингової діяльності підприємств України (2017)
Черната Т. Н. - Методика комплексной оценки деятельности предприятия (2017)
Камишникова Е. В. - Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу у місті Маріуполь Донецької області, Пінчук А. В. (2017)
Бондаренко О. М. - Санаційний аудит – інструмент антикризового управління на авіаційних підприємствах: етапи та порядок його проведення, Пильнова В. П. (2017)
Капранова Л. Г. - Сучасний стан системи трансферу технологій в Україні, Ковтун К. В. (2017)
Дресвянников Д. А. - Проблемы финансового аутсорсинга в сегменте микро-, малого и среднего бизнеса Украины и пути их решения (2017)
Ляшов Д. О. - Проблеми забезпечення економічної безпеки на підприємствах в умовах військових дій на сході України (2017)
Марченко І. Ф. - Оптимізація комерційної діяльності за допомогою інформаційно-аналітичних систем когнітивного характеру (2017)
Швець Г. О. - Теоретичні та практичні аспекти інтелектуальної безпеки держави, Мальцева В. О. (2017)
Ремига Ю. С. - Значення інноваційного підходу при управлінні ланцюгами поставок в сучасних умовах (2017)
Александрова Р. А. - Вторинні енергетичні ресурси чорної металургії та їх використання (2017)
Гончар В. В. - Інноваційна продукція як сучасний інструмент соціального маркетингу, Бібік О. І. (2017)
Бородіна О. А. - Теоретичні та практичні заходи щодо боротьби з патентним тролінгом, Щербак М. В. (2017)
Філіпішина Л. М. - Удосконалення системи оплати праці та стимулювання структурних підрозділів підприємств (2017)
Козлова В. Я. - Інформаційні технології в умовах стратегії реформування вищої освіти в Україні (2017)
Дерев’янко Т. А. - Сучасні підходи до формування показників оцінки діяльності та потенційних можливостей підприємств (2017)
Маматова Л. Ш. - Місце маркетингового потенціалу в системі фінансово-інвестиційного потенціалу підприємств (2017)
Кравченко М. С. - Гудвилл: эволюция подходов к пониманию экономической сущности, характеристика его составляющих, особенности формирования, Цыганкова О. Д. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського