Папченко В. Ю. - Нові наукові розробки у галузі харчових технологій (2013)
Пилипенко Д. И. - Биофизический анализ действия тока в условиях электронаркоза, Великий А. А., Яшков И. О. (2013)
Саблин О. И. - Анализ качества рекуперируемой электроэнергии в системе электрического транспорта (2013)
Рябушенко О. В. - Аналіз методів оцінки ризиків дорожньо-транспортних пригод (2013)
Титул, зміст (2019)
Шановні геологи, геофізики, геодезисти, топографи і ветерани праці! (2019)
Михайлов В. А. - Ювілей геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2019)
Курганский В. Н. - Учебной дисциплине и научному направлению "Каротаж скважин” – 50 лет в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко (2019)
Вітаємо із 75-літтям геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2019)
Лисенко О. А. - Cтан і перспективи сировинної бази урану України, Бакаржієв А. Х. (2019)
Лютий Г. Г. - Про необхідність упорядкування неосвоєних родовищ питних підземних вод, Люта Н. Г., Саніна І. В. (2019)
Мєнасова А. Ш. - Найдавніші водорості Подолії як каталізатор процесів фосфоритоутворення (2019)
Плотніков О. В. - Оцінка ступеня виснаженості залізорудних родовищ для прогнозування постліквідаційних робіт, Курило М. М., Кошарна С. К. (2019)
Кривошеєв В. Т. - Основний резерв прискореного ефективного відкриття родовищ нафти й газу в Україні, Макогон В. В., Іванова Є. З. (2019)
Яковлєв Є. О. - Екологічні наслідки затоплення камери атомного вибуху шахти "Юнком” (Центральний Донбас), Єрмаков В. М., Улицький О. А. (2019)
Гошовський С. В. - Газогідрати – історія відкриття. До 50-річчя відкриття властивості природних газів утворювати поклади в земній корі у твердому газогідратному стані, Зур’ян О. В. (2019)
Тектонист Николай Никитович Шаталов (к 70-летию со дня рождения) (2019)
Бабилуа П. К. - Об одном критерии однородности, основанном на ядерных оценках плотности распределения, Надарая Э. А. (2019)
Gavrilyuk I. - Resonant equations with classical orthogonal polynomials. II, Makarov V. (2019)
Журавлев В. Ф. - Условия разрешимости и представление решений уравнений с операторными матрицами, Фомин Н. П., Забродский П. Н. (2019)
Зеракидзе З. С. - Состоятельные критерии для проверки гипотез, Пуртухия О. Г. (2019)
Meradji S. - Stochastic differential equations for eigenvalues and eigenvectors of a G-Wishart process with drift, Boutabia H., Stihi S. (2019)
Савчук В. В. - Наближення обмежених голоморфних і гармонічних функцій середніми Фейєра, Чайченко С. О., Савчук М. В. (2019)
Самойленко А. М. - Сингулярне інтегральне рівняння, еквівалентне у просторі гладких функцій звичайному диференціальному, метод послідовних наближень побудови його гладких розв’язків та його негладкі розв’язки (2019)
Самойленко А. М. - Порядок та канонічний добуток Вейєрштрасса R-інтеграла (2019)
Afrouzi G. A. - Existence results for a class of Kirchhoff-type systems with combined nonlinear effects, Shakeri S., Zahmatkesh H. (2019)
Джеджула О. М. - Особливості навчання майбутніх технічних фахівців розв’язанню прикладних задач методами нарисної геометрії (2018)
Березюк О. - Оптимізація міжпредметних зв’язків при формуванні компетенцій з безпеки у фахівців радіотехнічного профілю (2018)
Крупський Я. - Застосування системи maple при викладанні "диференціального числення" студентам-іноземцям у ЗВТО, Клеопа І., Дубова Н. (2018)
Гумінський Ю. - Розробка електронної системи моніторингу успішності студентів у закладах вищої медичної освіти, Кулик А., Коваль Б. (2018)
Пугач С. - Розвиток правової компетенції майбутніх фахівців економічного профілю (2018)
Дембіцька С. - Забезпечення якості фахової підготовки в закладах вищої технічної освіти, Кобилянська І. (2018)
Кузьменко О. - Інноваційні технології навчання фізики в контексті STEM-освіти в закладах вищої освіти технічного профілю (2018)
Бондаренко З. - Методичні аспекти навчання дискретної математики майбутніх фахівців з інформаційних технологій, Кирилащук С., Кирилащук Т. (2018)
Заюков І. - Впровадження системи управління професійною безпекою та здоров’ям при підготовці магістрів в ЗВО, Кобилянський О. (2018)
Шматков Д. - Формування змісту навчання моніторингу атмосферного повітря середовища існування на засадах дидактичної редукції, Шелковий О. (2018)
Капранов С. В. - Японські інтелектуали – випускники Київської духовної академії: Іван Кавамото-Сенума та Марк Сайкайсі. (Закінчення) (2019)
Марков Д. Є. - Непальський буддизм і держава: у пошуках компромісу і взаємної легітимізації (2019)
Павленко С. С. - Полювання на японських шпигунів на Півдні Російської імперії (1906–1914) (2019)
Сейтяг’яєв Н. С. - До питання про чисельність мусульманського тюркського населення у Кримському ханстві наприкінці XVIII ст. (2019)
Тортика М. В. - Балкани на перехресті облич та культур: центризм у політичній палітрі болгарського соціалізму (кін. XIX – поч. ХХ ст.) (2019)
Нагайчук В. І. - Сучасна криза на Близькому Сході: геополітичний аспект (2019)
Бурба Д. В. - Бгаґавадґіта. Глава 4 / Переклад із санскриту, вступна стаття та коментарі Д. В. Бурби (2019)
Речкіна О. О. - Визначення ген-факторної взаємодії як прогностичного критерію ризику різного ступеня тяжкості перебігу бронхіальної астми у дітей, Горовенко Н. Г., Стриж В. О., Костроміна В. П., Ярощук Л. Б., Дорошенкова А. С., Россоха З. І., Кир’яченкo С. П. (2016)
Кузовкова С. Д. - Участие и возможная роль эозинофилов в воспалительном процессе при хронических формах туберкулеза легких, Лискина И. В., Рекалова Е. М. (2016)
Зубченко С. О. - Поширеність асоціативних зв’язків впливу ко-факторів на прояви харчової алергії, Маруняк С. Р. (2016)
Matvienko Yu. O. - Biomarkers and their role in the pathogenesis of chronic obstructive pulmonary disease (2016)
Дудка П. Ф. - Надання невідкладної допомоги в світі та Україні, Вершигора А. В., Тарченко І. П., Добрянський Д. В., Резнікова Н. М. (2016)
Гипертонический раствор для небулизации: системный обзор (2016)
Применение гипертонического раствора в терапии бронхиолитов у младенцев и детей младшего возраста: тщательный анализ данных литературы (2016)
Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги "Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію" (2016)
В фокусе внимания: Национальный междисциплинарный Совет экспертов по респираторной патологии (2016)
Некролог К. Ф. Чернушенко (2016)
Козловський Ю. М. - Концептуальні засади підручника педагогіки вищої школи для ВНЗ непедагогічного профілю, Ортинський В. Л. (2015)
Пайкуш М. А. - Концептуальні засади інтеграції природничонаукової та професійно-практичної підготовки майбутніх лікарів (2015)
Борзенко О. П. - Сучасна медіаосвіта - новий рівень розвитку навчального процесу в умовах глобалізації суспільства (2015)
Дашкевич О. С. - Обгрунтування необхідності відновлення викладання курсу "Інтелектуальна власність" у ВНЗ України, Тіманюк В. М., Тіманюк І. В. (2015)
Кулешова В. В. - Методологічні підходи до проблеми формування психолого-педагогічної компетентності викладача технічних дисциплін, Мальована В. В. (2015)
Мілаш О. О. - Інформатизація дошкільної освіти в Україні: організаційно-правові проблеми та перспективи (2015)
Тернюк М. Е. - Особливості сучасних методів створення і комерціалізації лідерних інновацій та організації післядипломної підготовки кадрів для їх реалізації, Шандиба О. В. (2015)
Чорновол-Ткаченко О. О. - Розвиток вищої освіти в умовах глобалізації: проблеми якості (2015)
Бардус І. О. - Аналіз професійної діяльності фахівців у галузі інформаційних технологій (2015)
Кузнякова Т. В. - Державна політика у сфері інтелектуальної власності:Історія становлення та міжнародний досвід (2015)
Лазарєв М. І. - Аналіз електротехнічної складової професійної діяльності інженерів машинобудівного профілю, Мосієнко Г. М., Тарасенко А. І. (2015)
Мефанік М. С. - Особливості освітнього середовища професійно-технічного навчального закладу (2015)
Пятак Н. М. - Фреймовий спосіб представлення знань як основа структурування та систематизації навчальної інформації (2015)
Рудевіч Н. В. - Зміст навчання стратегій проектування систем управління майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем (2015)
Солошич І. О. - Структура професійної діяльності фахівця-еколога як основа формування науково-дослідної компетентності (2015)
Тітова О. А. - Ретроспективний аналіз процесу становлення системи підготовки інженерів для сільського господарства у Європі та США (2015)
Фесенко Н. С. - Дослідження питання правового забезпечення сфери інтелектуальної власності в контексті підготовки фахівців відповідного профілю: Україна та світ (2015)
Шабельник С. О. - Розкриття змісту поняття "професійна культура майбутнього дизайнера" (2015)
Шматков Д. І. - Редукція змісту навчання технічних дисциплін: огляд європейського досвіду (2015)
Антоненко Н. С. - Тренажер для формування вмінь вібраційного діагностування, Прокопенко О. О. (2015)
Астахова М. С. - Розвиток професійної компетентності з безпеки життєдіяльності вчителів: технологічний аспект (2015)
Бойчук Ю. Д. - Сутність здоров’язбережувальної компетентності в контектсі валеологічної парадигми, Турчинов А. В. (2015)
Жуков Є. В. - Розробка навчального тренінгу для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 6.051701 Харчові технології та інженерія (2015)
Зеленин Г. И. - Использование кейс-технологий с целью организации дистанционного обучения иностранному языку студентов инженерно-педагогического вуза (2015)
Проскурня О. І. - Досвід використання наочності при вивченні природничо-математичних дисциплін (історико-педагогічний аспект) (2015)
Троценко Г. В. - Застосування дистанційного навчання у процесі формування організаційної культури майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю (2015)
Чепурко І. П. - Здоров’язберегаючі технології як складова освітнього процесу ВНЗ (2015)
Чорна А. В. - Можливості використання комп’ютерних засобів управління процесом розробки програмного забезпечення під час вивчення дисципліни "Операційні системи та системне програмування" (2015)
Армейський О. С. - Психолого-акмеологічна модель процесу розвитку правової компетентності вчителів технологій у післядипломній освіті (2015)
Бабич Т. П. - Використання ІТ-технологій у професійній підготовці майбутніх інженерів–педагогів (2015)
Без’язичний В. Ф. - Розробка методики навчання дисципліни "Основи енерго- і ресурсозбереження" майбутніх інженерів-педагогів (2015)
Громов Є. В. - Побудова дистанційних форм управління практичної професійної підготовки інженерів-педагогів з використанням сучасних засобів комунікацій, Ящун Т. В. (2015)
Грохова Г. П. - Засоби відновлення працездатності майбутніх інженерів-педагогів (2015)
Матвійчук-Юдіна О. В. - Інформаційно-аналітичний метод підтримки навчального процесу підготовки ІТ-фахівців (2015)
Мороз О. М. - Досвід розробки та впровадження курсових тестових завдань з технічної експлуатації енергетичного обладнання, Трунова І. М. (2015)
Сітак І. В. - Методика створення системи завдань комп’ютерно-орієнтованого опанування майбутніми фахівцями з інформаційних технологій диференціальних рівнянь (2015)
Гура С.О. - Психологічний моніторинг освітнього середовища національного університету цивільного захисту України з критерію соціальної безпеки курсантів різних курсів, Кіневич М. В. (2015)
Маркова В. М. - Мотивація як провідний чинник успішної діяльності майбутнього педагога (2015)
Аширбекова А. С. - Модель коммуникативной компетентности как ориентир для подготовки будущих педагогов профессионального обучения, Бакатанова В. Б. (2015)
Бєлікова В. В. - Професійна адаптація студентів ІТ-спеціальностей у вищому технічному навчальному закладі як педагогічна проблема, Салтанова Т. Г. (2015)
Бобрикова Ю. С. - Теоретичні передумови формування індивідуального стилю та культури педагогічної діяльності майбутнього інженера-педагога (2015)
Бурбига В. А. - Теоретичні аспекти формування майбутніх інженерів-педагогів як творчих особистостей (2015)
Денисенко С. М. - Можливості застосування мультимедійного освітнього середовища з метою патріотичного виховання студентської молоді (на прикладі підготовки майбутніх фахівців видавництва і поліграфії) (2015)
Лазарєва Т. А. - Формування професійно важливих якостей для виконання технологічної діяльності майбутнім інженером-технологом харчової галузі (2015)
Паюнова А. В. - Особливості формування професійних якостей при підготовці інженерів-педагогів економічного профілю (2015)
Пермінова А. В. - Реалізація системи функцій в управлінській діяльності керівника факультету (2015)
Прус Н. О. - Роль іміджу особистості як соціокультурного феномену у професійному становленні майбутнього фахівця (2015)
Романовська О. О. - Формування іміджу випускника як один із способів досягнення стратегічних цілей ВНЗ (2015)
Спиця-Оріщенко Н. А. - Інтереси та наміри у структурі мотиваційної готовності учнівської молоді до професійного самовизначення (2015)
Стонога А. О. - Педагогічні аспекти формування професійного іміджу майбутнього інженера-педагога (2015)
Чеботарьова І. О. - Структура комунікативної компетентності керівника ЗНЗ: порівняльний аналіз у вітчизняних та англомовних наукових джерелах (2015)
Штефан Л. В. - Траєкторія формування інноваційної компетентності сучасного педагога (2015)
До уваги авторів (2015)
Величко В. О. - Фізіологічний моніторинг резистентності організму бугайців на відгодівлі, за використання мікродобавок та впливу техногенних факторів (2019)
Петрух І. М. - Протеїновий обмін та ензимна активність у високопродуктивних молочних корів за метаболічних порушень, Сімонов М. Р., Влізло В. В., Буцяк В. І., Козак М. Р. (2019)
Яремчук І. М. - Виживання і запліднюватність сперміїв бугаїв за додавання в розбавлені еякуляти мікроелементів у складі полімеру-транспортеру, Кузьміна Н. В., Остапів Д. Д., Шаран М. М., Кава С. Й., Чайковська О. І., Олекса В. В., Нагорняк М. І., Дронь І. А., Самарик В. Я. (2019)
Гринів М. В. - Ріст і розвиток організму кролів за згодовування різних кількостей зерна тритикале (2019)
Левицький Т. Р. - Оцінка ефективності застосування технологічної кормової добавки стосовно дезоксиніваленолу та зеараленону (2019)
Мерзлов С. В. - Показники сквашування молока за використання іммобілізованих заквасок стрептосану, Вовкогон А. Г. (2019)
Назар Б. І. - Комплексна оцінка якості продуктів переробки соєвих бобів, Бойко Г. Й., Шарій Т. І. (2019)
Федак Н. М. - Кормова добавка для молочних корів у зоні Передкарпаття, Чумаченко С. П., Душара І. В., Дармограй Л. М. (2019)
Чумаченко С. П. - Вплив консервованого бактеріальними препаратами зернофуражу на фізіолого-біохімічний статус та продуктивність відгодівельних бугайців, Федак Н. М. (2019)
Авдосьева І. К. - Сучасний стан обробки інкубаційних яєць птиці дезінфікуючими засобами, Пономарьова С. А., Чайковська О. І., Крушельницька Н. В. (2019)
Данко М. М. - Порівняльна оцінка препаратів на основі пропоксуру та діазинону за інвазії собак і котів кліщами Dermacentor reticulatus, Тішин О. Л., Періг Ж. М., Хом’як Р. В. (2019)
Жила М. І. - Вплив полікомпонентного препарату декавіт на показники організму телят, Лісова Н. Е., Шкодяк Н. В., П’ятничко О. М., Михалусь Г. М., Михалюк О. В. (2019)
Жила М. І. - Фізіолого-біохімічні показники крові телят за клінічних випробувань препарату фортіліт, Шкодяк Н. В., П’ятничко О. М., Лісова Н. Е., Сободош О. Й., Максимович О. А. (2019)
Коцюмбас І. Я. - Фунгіцидні властивості дезінфікуючого засобу на основі йодоформу, Брезвин О. М., Івашків Ю. А. (2019)
Патерега І. П. - Визначення параметрів гострої і підгострої токсичності препарату на основі тилмікозину, Кушнір В. І., Жила М. І., Дубін О. М. (2019)
Слюсар Н. В. - Фармакотерапевтична ефективність антимікробних препаратів, у порівнянні, за шлунково-кишкових хвороб у поросят (2019)
Тесарівська У. І. - Вплив тривалого випоювання різних концентрацій наногерманію цитрату на організм щурів-самиць F2, Авдосьева І. К., Мартиник С. Я., Максимович О. А., Малинівський В. М. (2019)
Чепурна В. А. - Системa антиоксидантного захисту у корів, хворих на субклінічну форму маститу, за дії ліпосомального препарату, Супрович Т. М., Віщур О. І., Мізик В. П. (2019)
Радзиховський М. Л. - Гістологічні зміни в печінці та нирках за експериментального відтворення парвовірозу у собак (2019)
Рудик Г. В. - Будова губчастої речовини стегнової кістки щурів, за експериментального фумонізинотоксикозу (2019)
Проскуріна І. В. - Біолого-екологічна характеристика збудників ентомозів великої рогатої худоби, Нагорна Л. В. (2019)
Стибель В. В. - Вплив препаратів "Бровермектин-грануляттм" і "Авесстимтм" на рівень продуктів ПОЛ та активність ферментів АОС у гепатопанкреасі однорічок товстолобика за різної інвазії, Федорович О. В. (2019)
Гримак Х. М. - Запліднювальна здатність глибокозамороженої сперми баранів-плідників породи оксфорд доун, залежно від режиму їх використання та сезонної активності (2019)
Кузів М. І. - Морфологічні й біохімічні показники крові первісток української чорно-рябої молочної породи та їх зв’язок з молочною продуктивністю, Федорович Є. І., Кузів Н. М. (2019)
Стадницька О. І. - Неспецифічна резистентність корів української чорно-рябої молочної породи у різні періоди лактації, Седiло Г. М., Каплінський В. В., Братюк В. М., Боднар О. О. (2019)
Федорович В. В. - Формування молочної продуктивності корів української червоно-рябої породи, залежно від показників відтворювальної здатності, Федорович Є. І. , Мазур Н. П. , Дяченко О. Б. (2019)
Біронт Н. В. - Оцінка невизначеності дозованого об’ємуодноканальним піпет-дозатором, Мелікян С. М., Федякова О. І., Мисько Г. Л., Янович Д. В. (2019)
Федякова О. І. - Розробка методики визначення залишкових кількостей кетопрофену у сироватці крові тварин, Біронт Н. В., Курило М. Р. (2019)
Янович Д. В. - Розробка методу визначення залишків енраміцину у зразках м’яса птиці з використанням ультраефективної рідинної хроматографії з тандем-мас-спектрометричним детектуванням, Засадна З. С., Ридчук М. В., Плотиця С. І., Заярнюк А. М. (2019)
Янович Д. В. - Застосування стандартизованих підходів при визначенні термінів виведення залишків ветеринарних препаратів з організму продуктивних тварин, Коцюмбас І. Я., Засадна З. С., Паздерська О. М., Кіслова С. М., Майба Н. А. (2019)
Богдан В. П. - Рослини, що поліпшують травлення, Грига Н. П., Гуленко М. П. (2019)
Величко В. О. - 20 років у системі акредитації (2019)
Гримак А. В. - Особливості ліцензування підприємств ветмедицини, які виготовляють ветпрепарати. правове забезпечення їх діяльності, Урбан І. Р., Голуб І. А., Курилас Л. В., Сенишина Т. Є. (2019)
Клестова З. C. - Аналіз динаміки змін поширення ящуру, як фактору біоризику, та формування стратегії превентивних заходів, Бабкін М. В., Прискока В. А. (2019)
Косенко Ю. М. - Заходи для вирішення проблеми раціонального використання протимікробних ветеринарних лікарських засобів (Досвід держав-членів Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (ОІЕ) Європейського регіону), Остапів Н. В., Зарума Л. Є. (2019)
Коцюмбас І. Я. - Морфофункціональні особливості імунної системи птиці, Жила М. І., П’ятничко О. М., Шкодяк Н. В. (2019)
Прискока В. А. - Структура ендемічних територій по африканській чумі свиней, Меженський А. О., Карпуленко М. С., Мороз О. А., Дзюба Я. М., Даценко Р. А., Скороход С. В. (2019)
Правила оформлення статей до науково-технічного бюлетеня (2019)
Рахматов А. Б. - Патогенетические аспекты ладонно-подошвенных кератодермий, Джалилов Д. С. (2019)
Куцевляк Л. О. - Иммунологические показатели у ВИЧ/СПИД-инфицированных больных с вирусными поражениями кожи, Дащук А. М. (2019)
Волошина-Андрашко І. О. - Дослідження впливу препарату Prostrolane Natural-B на основні патогенетичні ланки запального старіння шкіри, Калмикова А. В., Яремкевич Р. Р. (2019)
Diehl C. - Peptides in cosmeceuticals (2019)
Рахматов А. Б. - Буллезный эпидермолиз: диагностика, лечение и профилактика (2019)
Стовбир Г. С. - Сучасний погляд на особливості топічної та комбінованої терапії хворих на оніхомікоз (2019)
Болотна Л. А. - Псоріаз: вибір оптимального топічного кортикостероїдного препарату (2019)
Лаврушко С .І. - Комплексне лікування мікроспорії волосяної частини голови у дітей (2019)
Біенова М. - Оцінка ефективності вакцинотерапії ("Acnevac®") у лікуванні acne papulopustulosa, Кучерові Р. (2019)
Іванов Л. В. - Особливості фармакокінетики препарату "Цидипол" при ректальному введенні і нашкірному нанесенні як підстава для його клінічного застосування, Кравченко В. Г. (2019)
Бардова К. О. - Деякі аспекти застосування дезлоратадину для лікування хронічної кропив’янки (2019)
Коляденко К. В. - Ефективність супероксиддисмутази при місцевій терапії бульозного епідермолізу, Діл К., Ткачишина К. С. (2019)
Кулешов И. В. - Дерматологические аспекты ВИЧ-инфекции: собственные наблюдения, Лин В. Н., Цабак Н. Н., Кириуцов А. М., Кулешова С. В., Дмитриченко Т. Л., Рождественская И. В., Трубчанинова Л. Н., Кругленко Г. Л. (2019)
Ткач В. Є. - Клінічні випадки дитячої прогерії, Александрук О. Д., Волошинович М. С., Присяжна С. І., Присяжний О. В. (2019)
Поліщук Д. С. - Акаріази. Клінічні випадки із практики, Поліщук С. Й., Поліщук В. С., Поліщук О. В. (2019)
За матеріалами зарубіжних видань (2019)
Оголошення (2019)
Умови публікації в "Українському журналі дерматології, венерології, косметології" (2019)
Лялько В. І. - Космічний моніторинг довкілля — ефективний механізм охорони лісів, Жолобак Г. М., Ходоровський А. Я., Апостолов О. А., Сибірцева О. М. , Єлістратова Л. О., Романчук І. Ф., Дорофей Є. М. (2019)
Савчук С. Г. - Про кореляцію між значеннями параметра іоносфери VTEC на GNSS-станціях України, Заблоцький Ф. Д., Янків Вітковська Л. М., Джуман Б. Б. (2019)
Вишневський В. І. - Просторово-часова мінливість "цвітіння” води у дніпровських водосховищах (2019)
Сучасні методи дистанційного пошуку корисних копалин. Розділ 3. Методи дистанційного виявлення родовищ рудної та нерудної сировини. Підрозділи 3.3, 3.4, 3.5 (2019)
Материнська О. - Меронімічні, гіпо-гіперонімічні та посесивні відношення у лексичній системі мови (2019)
Dalmas M. - Wenn das eis brüchig wird … der (gefährliche) umgang mit festen formen (2019)
Vitalish L. - Deutsche wortpaare. Ihre formellen und inhaltlichen merkmale (2019)
Гарлицька Т. - Тенденції розвитку нелітературних одиниць (на матеріалі української, російської та англійської мов) (2019)
Григоренко Н. - Семантика лексеми та її сполучуваність (на прикладі української сльоза та англійської tear) (2019)
Громко Т. - Сучасна текстографія діалектоносіїв степової говірки (2019)
Іваненко Н. - Молодіжна лексика як відображення змін у сучасному суспільстві (2019)
Крысенко Т. - Паронимия в научной терминологии на занятиях по русскому языку как иностранному, Суханова Т. (2019)
Leleka Т. - The fashion industry angloamericanisms in Ukrainian as the result of language globalisation (2019)
Лисенко Л. - Лінгвокультурологічний аспект вивчення фразеологізмів української та англійської мов (2019)
Midyana Т. - Wie kann man eine trennlinie zwischen einer metonymie und einer metonymischen periphrase ziehen? (2019)
Мороз Т. - Феномен мовної асиметрії у лінгвістичних студіях (2019)
Олійник Л. - Місце молодіжного сленгу у структурі мовних варіантів німецької мови (2019)
Підлубна О. - Лінгвістичні особливості англійського авіаційного радіообміну (2019)
Міненко О. - Багатозначність мовних одиниць суспільно-політичного змісту в українській та англійській мовах, Снісаренко Я. (2019)
Сніжко Н. - Українська тлумачна лексикографія як основа системного вивчення розвитку мови і суспільства (2019)
Khrystych N. - The synonymy of adjectives in John Ashbery’s poems (2019)
Цепенюк Т. - Лінгвістичні особливості відеоконтенту платформи youtube, Яновська Х. (2019)
Горобець І. - Функціонування синонімічного та антонімічного повторів у мові сучасних українських газет (2019)
Йодловська А. - Одоративне сприйняття у структурі словникових дефініцій (на матеріалі української, російської та англійської мов) (2019)
Козубська І. - Засоби вираження модальності в англійськомовних монографіях з інформаційних технологій (2019)
Lysak М. - Bahuvrihi als substantivkomposita mit somatischer komponente in der deutschen sprache (2019)
Руснак В. - Лінгвопрагматичний аспект зоосемічних фразеологізмів в англійській та українській мовах (2019)
Садовей М. - Фразеологічна картина світу vs. Мовна картина світу в сучасній лінгвістиці, Бялик В. (2019)
Илиади А. И. - Заметки по лексической реконструкции. І (2019)
Maksymtschuk B. - Einige erwägungen zu den neuen ansätzen in der fachsprachenlinguistik, Arabska I. (2019)
Вдовенко Т. - Терміни моди в англомовному медіа дискурсі (2019)
Заболотна Т. - Термінологічні скорочення в англомовних медичних текстах (2019)
Лещенко Т. - Сучасний науковий стоматологічний текст: функціональне призначення і недоліки його втілення, Жовнір М., Бондар Н. (2019)
Чорноус О. - Принципи класифікації прізвищ наприкінці ХІХ ст. (2019)
Гришко Ю. - Функціювання поняття "оказіоналізм" у сучасній лінгвістиці (2019)
Ковтюх С. - Перспективи розвитку системи словозміни іменників у сучасній українській мові (2019)
Демешко І. - Морфонологічні класифікації дієслівних основ у сучасній українській мові (2019)
Горбач О. - Особливості функціонування складних іменників (на матеріалі лексики маркетингу сучасної німецької мови) (2019)
Вашист К. - Оказіональний характер англомовних блендингових лексем в україномовному рекламному дискурсі (2019)
Гуцул Л. - Спостереження за морфонологічними функціями наголосу в ад’єктонімному словотворі (2019)
Пакулова Т. - Критерии определения аббревиатур в английской письменной речи, Нагорная Ю. (2019)
Токарєва Т. - Стилістичні можливості словотвору в німецькій мові (2019)
Бельмаз Я. - Деякі граматичні особливості мови В. Шекспіра (2019)
Жуйкова М. - Етнолінгвістичний аспект формування безособових форм дієслів каузованого руху (на матеріалі східнослов’янських мов) (2019)
Личук М. - Граматична сполучуваність слів: синтаксично вільні і синтаксично нечленовані словосполучення (2019)
Нестеренко Т. - До питання про частини мови та принципи їх класифікації в сучасному мовознавстві (2019)
Ахмедова Ю. - Складні випадки визначення родової належності чоловічих і жіночих імен і відміни в українській мові (2019)
Дейчаківська О. - Предикативні прикметники в структурах із підрядним реченням та інфінітивом (2019)
Леонідов О. - Використання інфінітивних маркерів у конструкції accusativus cum infinitivo в середньоанглійській мові, Снісаренко І. (2019)
Оксанич М. - Функціонування підрядних причинових сполучників у середньоверхньонімецькій мові (2019)
Omelchenko N. - Valenz und distribution der deutschen dimensionsadjektive "groß" und "klein" (2019)
Валігура О. - Просодичні засоби реалізації фоносемантичних комплексів у сучасному кінодискурсі, Насікан З. (2019)
Сидельникова Л. - Еволюція графем із діакритичними знаками у французькій мові ІХ – XVIII століть (2019)
Tworek А. - Was ist soziophonetik? (2019)
Parashchuk V. - Phonemic and accentual deviations in Ukrainian speakers’ pronunciations of English words (2019)
Дацька Т. - Розвиток нових акцентних варіантів англійських слів у період 1958 - 1984 рр. (на матеріалі 11-го та 14-го видань everyman’s english pronouncing dictionary) (2019)
Ємельянова Д. - Проблеми викладання фонетики китайської мови українським студентам, Невєрова А. (2019)
Поліщук Г. - Залежність вільного варіювання дифтонгів у структурі власних назв від етимології слова (на матеріалі лексикографічних джерел) (2019)
Парк С. - Фонемна та субфонемна структура моносилабів у готській мові (2019)
Хоменко Т. - Фонетичний принцип орфографії як фактор реформування правопису німецької мови (2019)
Безугла Л. - Типи актуалізації пресупозиції у діалогічному дискурсі (2019)
Іваницька Н. - Реалізація констатувально-аргументативної стратегії топікації у вступній частині англомовної наукової статті, Іваницька Н. (2019)
Швачко С. - Димензиональное измерение текстов фольклорного дискурса (2019)
Корольова В. - Мовна особистість героїні сучасної української монодрами (2019)
Акульшина Н. - Підходи до дискурсу, актуальні для дослідження військової термінології (2019)
Борзенко О. - Мовні елементи комунікації як чинники успішної комунікативної функції особистості при вивченні іноземної мови (2019)
Денисовець І. - Емоційно-оцінне навантаження та словотвірний потенціал оказіональних прикметників у сучасному українському дитячому дискурсі (2019)
Єгорова О. - Особливості лінгвалізації гендерних стереотипів фемінності в англомовному рекламному дискурсі, Коротун А. (2019)
Yemelyanova O. - The category of modality in educational discourse, Chernysh M. (2019)
Коробка Г. - Прагмалингвистический дискурс языка смеха в оккупированном Крыму (2019)
Петришина О. - Дискурсні параметри сучасної української проповіді (2019)
Ступницька Н. - Природа дискурсу: спроба інтерпретації (2019)
Bazylevych N. - Discourse of national identity in Halychyna in 1932 – 1933 (based on the newspaper "Dilo”) (2019)
Стойка Б. - Представлення дискурсу державного управління на урядових порталах України, Великобританії та Франції (2019)
Кіт Л. - Засоби вербалізації аддиктивної поведінки в німецькій мові (на матеріалі лексико-семантичного мікрополя "drogensucht/ наркозалежність") (2019)
Зінченко А. - Феномен невизначеної кількості у публіцистичному дискурсі: номінативний аспект (2019)
Глущенко В. - Ф. Де Соссюр про мову як систему: переосмислення концепції видатного лінгвіста з функціонально-прагматичних позицій, Святченко В. (2019)
Поповський А. - Чи перевелися перевертні? (2019)
Фаріон І. - Староукраїнська (руська) мова в багатомовному просторі двох уній: Люблинської і Берестейської (2019)
Лисенко Г. - Лексико-граматичні особливості німецького та українського молодіжних сленгів, Чепурна З. (2019)
Пожидаєва Н. - До проблеми становлення і розвитку англійської лінгва Франка (2019)
Pacholski J. - Literarischer reiseführer durch den harz – ein didaktisches projekt (2019)
Huszcza K. - Otto forst de battaglias humanistischer beitrag zur veränderung der europäischen nachkriegsordnung im 20. Jahrhundert (2019)
Nowicka D. - Internationaler charakter von "berghof”. Einiges über den einfluss der sprache von patienten auf ihr verhalten im sanatorium (2019)
Беценко Т. - Семантика і поетика слова-образу хата у поезії Василя Голобородька (2019)
Іщенко Н. - Текст у парадигмі лінгвістичних досліджень (комунікативно-прагматичний аспект) (2019)
Мариненко Ю. - І. Нечуй-Левицький і модернізм (2019)
Семенюк О. - Вплив соціокультурних факторів на розвиток українського фейлетону (2019)
Архіпова І. - Комунікативні стратегії авторських відступів в англомовному художньому тексті (2019)
Білоножко Л. - Джазові ритми і звуки війни у збірці оповідань Р. Дала "переходжу на прийом” (2019)
Долгушева О. - Модифікація жанру "кулінарний рецепт" у романі І. Едвардз-Джоунз "Tuscany for beginners" (2019)
Козій О. - Образ художника-творця: порівняльний зріз (на матеріалі творів О’Генрі та Дж. Толкієна) (2019)
Микитюк О. - Українське провансальство в Дмитра Донцова (лінгвістичний аспект) (2019)
Перцова І. - Специфічна робота людської свідомості в процесі мовної інтерпретації дійсності (на прикладі поезії Й. Бродського) (2019)
Процик І. - "Прапори твого клубу – останнє, за що тобі лишилося битись": лексика соціолекту футбольних фанатів у художніх текстах Сергія Жадана (2019)
Присяжнюк С. - Мовлення персонажів як засіб відтворення характерів та душевних станів (на матеріалі дитячої прози В. Винниченка) (2019)
Соколовська С. - Ідіостильова специфіка художніх текстів Г. Бюхнера (2019)
Фока М. - Східне й західне трактування символічного плану повісті Г. Гессе "Сіддгартга" (2019)
Біляцька В. - Функції теонімів у німецькій медієвальній прозі ХХ ст. : лінгвокультурологічний аспект (2019)
Горобець А. - Художнє порівняння як засіб увиразнення темпоральних номінацій у мовотворчості Михайла Стельмаха (2019)
Рапава Р. - Методи дослідження тексту в сучасній лінгвістиці, Савченко Н. (2019)
Бондаренко Л. - Роль абзацев в советах, оформленных как интерпретированное высказывание (2019)
Бабенко Б. - Літературний процес на сторінках "Кіровоградської правди" (50-ті – 80-ті роки ХХ століття) (2019)
Бондаренко К. - Медійний образ України в сучасних іспанських ЗМІ (за даними корпусного аналізу), Балуба О., Грабовська А. (2019)
Бялик В. - Концептуальна vs мовна картина світу: взаємодія та взаємовплив (2019)
Мізін К. - Особливості об’єктивації "свого" й "чужого" в німецькому концепті schadenfreude та українському зловтіха: німецько-українські паралелі (2019)
Mykhaylenko V. - Colour spectrum in the economics discourse (2019)
Школяренко В. - Національно-культурні чинники становлення фразеологічної картини світу Німеччини протягом VIIІ–XVII століть (2019)
Кобякова І. - Ментальне омовлення концепту онтогносеологічного судження на прикладі реконструкції зв’язки "є” (2019)
Шуляк С. - Ахроматичні кольороназви в текстах українських народних замовлянь (2019)
Алиева Д. - Национально-культурная специфика невербального общения, Оналбаева А. (2019)
Белозерова Е. - Вербальные табу и молчание: прагмалингвистический анализ (2019)
Бєлозьорова Ю. - Концепт "число" в німецькомовних пареміях: лінгвокультурологічний аналіз (2019)
Кушмар Л. - Концепт гроші у картині світу студентів економічних спеціальностей (2019)
Луньова Т. - Концепт "упередження" в есе Джуліана Барнса про Едґара Деґа як дискурсивний конструкт (2019)
Матковська М. - Лінгвістичні особливості стратегії ухиляння в англомовній комунікативній культурі (2019)
Миронова Т. - Авторська мовленнєва особистість у текстових смислах: перетин парадигм (2019)
Мукатаєва Я. - Вербалізація концепу "Україна" в німецькомовних перекладах "Заповіту" Т. Г. Шевченка (2019)
Олійник О. - Антропосимвол "criminal” як складник концепту "crime” (на матеріалі американської лінгвокультури) (2019)
Скляренко О. - Особливості функціонування концепту "macht" у німецькомовній лінгвокультурі (2019)
Стеванович Р. - Особенности интерпретации концепта "эвристика” в научной и "наивной" картинах мира (межъязыковой аспект) (2019)
Фенко М. - Синергія концепту "дух" та соціально-культурний контекст ареальної фразеології, Мацюк З. (2019)
Чернишенко І. - Психолінгвістичний та психопоетологічний аспекти поняття "цінності суспільства", Михида С. (2019)
Брик М. - Прецедентні феномени як засіб передачі культурної інформації в художньому тексті (2019)
Самойленко В. - Тенденції вживання фемінітивів у сучасних літературних творах для дітей (на матеріалі збірки "це зробила вона”) (2019)
Степанов В. - Матрична модель концепту політика (на матеріалі англомовного дискурсу) (2019)
Шуліченко Т. - Мовна особистість персонажа в романі В. Шкляра "Чорний ворон" (2019)
Білоус О. - Фахова мова теленовин: шляхи аналізу та перекладу (2019)
Амеліна С. - Відтворення функціональної інформації у процесі перекладу (2019)
Панченко О. - Деякі засоби перекладу "вигаданих" слів (2019)
Черноватий Л. - Співвідношення способів перекладу англомовної термінології у сфері фінансів підприємства (2019)
Бойко Ю. - Відтворення лексико-граматичних гендерних маркерів при перекладі на українську мову (2019)
Іваницька М. - Остап Грицай як творець українсько-німецького перекладацького поля (2019)
Поворознюк Р. - Популяризація медичного тексту в перекладі: стратегії й тактики (2019)
Агейчева А. - Стилістично-граматичні особливості перекладу української технічної літератури (2019)
Бондаренко К. - Лексичні особливості перекладу анімаційної cтрічки "ratatouille” іспанською та українською мовами, Балуба О., Маляр Д. (2019)
Бондаренко О. - Метафоричні терміни сфери інформаційних технологій: до питання перекладу українською мовою (2019)
Білоус О. - Переклад як основа обміну художнім досвідом: історичний штрих (2019)
Васейко Ю. - Специфіка перекладу прикладів у наукових текстах лінгвістичного характеру, Цьолик Н. (2019)
Лисичкіна І. - Стратегія блефування в судовому дискурсі в аспекті англо-українського перекладу, Лисичкіна О., Зіберт-Гуд О. (2019)
Матвіїшин О. - Діалектизми василя стефаника крізь призму перекладу німецькою мовою (2019)
Стасюк Б. - Методологія повторного видання старих перекладів (2019)
Tarnavska M. - The crux of the matter (mechanisms of the subtext creation and the art of its interpretation) (2019)
Верезубенко М. - Перекладацький аспект маркетингової стратегії туристичної літератури (2019)
Ярова Л. - Прецендентна асиметрія в аудіовізуальному перекладі (2019)
Головацька Ю. - Локалізація відеоігор як перекладознавча проблема, Процишин Т. (2019)
Гончарук Р. - Експресивний синтаксис в поетичних творах (на матеріалі поезії Г. Гейне "die schlesischen weber" та її перекладі Лесею Українкою) (2019)
Лавренюк О. - Способи перекладу англомовних авіаційних термінів, Бялик В. (2019)
Олеськова Г. - Особливості перекладу фахових термінів і понять медсестринської освіти Німеччини (2019)
Romaniuk O. - Culturally marked lexis reflecting the lifeworld in literary texts: the problem of translation (2019)
Купріянов Є. - Тлумачний словник іспанської мови як інструмент для лінгвістичних досліджень (2019)
Шевчук Я. - Програмна wsd система для встановлення значень омонімів (2019)
Іваненко С. - Німецькомовна література в програмах українських університетів та шкіл (2019)
Апалат Г. - Комунікативні стратегії та тактики у навчанні діалогічного мовлення, Максимова О. (2019)
Baybakova I. - The advantages of teamwork methodology in the esp discourse classroom, Hasko O. (2019)
Вечірко О. - Вивчення роману Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері" в курсі історії зарубіжної літератури студентами філологічних спеціальностей (2019)
Волкова Л. - Навчальний діалог як метод формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх вчителів іноземної мови (2019)
Гладка О. - Формування міжкультурної компетентності на заняттях з іноземної мови в умовах педуніверситету (2019)
Дегтярьова Ю. - Використання принципів автономії навчальної діяльності та інтегрованості навчання видів мовленнєвої діяльності в процесі навчання читання у немовному вищому навчальному закладі, Тютюнник В. (2019)
Дєньгаєва С. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови з використанням елементів гейміфікації (2019)
Кібальнікова Т. - Формування пунктуаційної компетентності студентів у процесі навчання англійської мови як фаху (2019)
Ліштаба Т. - Формування вмінь і навичок з актуальних видів професійної мовленнєвої діяльності (2019)
Рижняк О. - Специфика национального билингвизма в условиях полиязыковой среды, Соколовская Е., Краснощок В. (2019)
Труханова Т. - Навчання стандартів комунікативної поведінки в ситуаціях міжкультурного спілкування на уроках англійської мови (2019)
Chernionkov Ya. - Individualization of professional training as one of the ways of solving the psychological-pedagogical problem of modern high school (2019)
Божко Н. - Особливості підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до організації розумової діяльності учнів (2019)
Voronkova N. - Hörverstehen im Deutschunterricht (2019)
Калиняк Б. - Викладання іноземної мови за професійним спрямуванням як один із засобів покращення якості підготовки студентів з природничих і технічних спеціальностей у закладах вищої освіти, Морська Н. (2019)
Klymenova O. - Language education as constituеnt of future lawyers training, Kondrasheva O., Podvorchan A. (2019)
Лабенко О. - Проблема використання англійської мови у процесі викладання курсу "основи інклюзивної освіти" (2019)
Шаркова Н. - Навчання перекладу у технічному виші: особливості роботи з текстами металургійної тематики, Шаркова С. (2019)
Закладна Ю. - Проблеми викладання фонетичних особливостей китайської мови українським студентам (2019)
Ковінько К. - Інноваційні методики та технології викладання англійської мови в ЗВО (2019)
Ніконенко С. - Проблема підготовки учнів до виконання завдань з читання під час ЗНО з англійської мови (2019)
Олійниченко О. - Особливості використання веб-квест технології у викладанні англійської мови для спеціальних цілей (2019)
Степаненко А. - Актуальні проблеми навчання школярів другої іноземної мови в інклюзивному освітньому середовищі (2019)
Савенко Т. - Методика розвитку граматичної компетенції вживання в усному і писемному мовленні неособових форм дієслова (2019)
Кульбабська О. - Нормативно-аксіологічна концепція діахронного аналізу публіцистичного стилю (рецензія на монографію: Коць Т. А. Українське слово в пресі кiнця ХIХ – початку ХХІ ст. : динаміка літературної норми. Київ, видавництво Дмитра Бураго, 2018, 428 с. (серія "Студії з українського мовознавства”)) (2019)
Вихідні дані (2019)
Березовська Г. - Номінація одягу для немовлят у говірках Східного Поділля (2015)
Весельська Г. - Семантичні підрядні сполучники як засоби поєднання парцелятів у сучасній українській художній прозі (2015)
Гіреш-Ласлов К. - Роль мови у виникненні етнічних кордонів у місті Берегово (2015)
Гримашевич Г. - Означальні прислівники як складова ідіостилю М. Дочинця (на матеріалі роману "Вічник") (2015)
Дуденко О. - Кольоропис Люко Дашвар (2015)
Задояна Л. - Семантико-стилістична характеристика застарілої лексики у творах Павла Загребельного "Диво", "Роксолана" (2015)
Іваноў Я. - Міжузроўневая аманімія парэміялагічных, фразеалагічных і лексічных адзінак мовы (2015)
Йонаш Э. Ч. - Когнитивная лингвистика и метафоризация топонимов в художественном переводе (2015)
Коломієць І. - Метафорична образність повісті І. Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я": лінгвостилістичний аспект дослідження (2015)
Комарова З. - Мовна ситуація в Україні та місті Умані: спроба порівняльного аналізу (2015)
Кормочі З. - Мовна соціалізація дітей в етнічно змішаних сім'ях (2015)
Молодичук О. - Лексикон українських народних балад (2015)
Осіпчук Г. - Лінгвістична природа кореферентності (2015)
Осташ Л. - Лексика села Стриганці як об'єкт лексикографічного опрацювання.К 1 (кабак – капелюх), Осташ Р. (2015)
Осташ Н. - Реліктові явища в холмських говірках (2015)
Петрушэўская Ю. - Паняцце парэміялагічнага фонду мовы і прынцыпы яго дыферэнцыяцыі (у сувязі з вызначэннем універсальнага і нацыянальнага кампанентаў у парэміялагічнай сістэме мовы) (2015)
Савчук Н. - Мотивація топонімікону міста Києва (2015)
Хлистун І. - Своєрідність художнього освоєння антропонімної лексики в поезії Івана Малковича (2015)
Шуляк С. - Прагматична спрямованість текстів українських замовлянь (2015)
Кавун Л. - Тілесність й ідентичність у повісті Аркадія Любченка "Образа" (2015)
Наконечна О. - Проблема характеротворення у прозі В. Леонтовича, Поліщук Л. (2015)
Ярмоленко Н. - Тіло епічного богатиря-козака як мікрокосм (2015)
Барабаш І. - Педагогічна практика в системі професійної підготовки майбутніх учителів-філологів (2015)
Ємельянова М. - Потенціал творів Т. Г. Шевченка у процесі розвитку творчих умінь і креативності у студентів технічних спеціальностей (2015)
Коваль В. - Роль активних методів навчання у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів-філологів (2015)
Мамчур Л. - Компетентнісна спрямованість – пріоритетний напрям мовної освіти ХХІ століття, Кучеренко І. (2015)
Маслюк К. - Структурні компоненти культури особистісного самовизначення (2015)
Нікітіна А. - Одиниці педагогічного дискурсу вчителя-словесника як лінгводидактичні поняття (2015)
Наші автори (2015)
Вихідні дані (2015)
Барысенка В. - Успрыняцце мастацкага тэксту ў паэтычным дыскурсе (2016)
Вінтонів М. - Динаміка структури речень в українських публіцистичних текстах початку XXI ст., Вінтонів Т. (2016)
Hladký J. - O slangu (a argote) v slovenských väzniciach (2016)
Грозян Н. - Класифікаційні ознаки другорядних членів речення (2016)
Денисюк В. - Варіантні форми давального відмінка іменників як мовний лакмус писемних пам’яток ХVІІ–ХVІІІ ст. (2016)
Никитина Н. - О статусе авторского перевода в контексте ситуации билингвизма (2016)
Романчук А. - *Стлавене как исходная форма этнонима 'славяне': контуры гипотезы (2016)
Тищенко Т. - Способи номінації у тваринницькій лексиці східноподільських говірок української мови (2016)
Черевченко О. - Лінгвостилістичне моделювання поетичного тексту українського неокласицизму, Черевченко В. (2016)
Шитик Л. - Проблема диференціації складних речень в аспекті теорії перехідності (2016)
Юлдашева Л. - Заголовок як особлива номінативно-предикативна одиниця (2016)
Гончарук В. - Фольклорно-етнографічна спадщина України у книзі П. Чубинського "Мудрість віків" (2016)
Денисюк О. - Образ кобзаря в романі "Звичайник" Л. Мусіхіної: традиція та літературне бачення (2016)
Кириченко В. - Традиційне дозвілля української молоді у творах Гр. Квітки-Основ'яненка (2016)
Лопушан Т. - Рустикальний дискурс творчості Т. Галіпа (2016)
Павленко М. - Повість Михайла Стельмаха "Гуси-лебеді летять" у контексті народної педагогіки (2016)
Поліщук Л. - Елементи імпресіоністичного письма у прозі В. Леонтовича періоду еміграції, Наконечна О. (2016)
Сивачук Н. - Образ русалки в контексті фольклорної семіосфери українців (2016)
Ямчук П. - Феномен Григорія Косинки в історико-літературному контексті кінця 1920 – поч. 1930-х років (2016)
Коваль В. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх учителів-філологів (2016)
Сауляк Л. - Лінгвістичні основи та психолінгвістичні чинники навчання риторики учнів старших класів профільної школи (2016)
Наші автори (2016)
Вихідні дані (2016)
Барысенка В. - Кагнітыўныя аспекты слова ў паэтычным дыскурсе (2016)
Березовська Г. - Номінації одягу, утворені від власних назв, у говірках Східного Поділля (2016)
Гонца І. - До питання ономастичної метонімізації географічних номенклатурних термінів в ойконімії Черкащини, Молодичук О. (2016)
Денисюк В. - Вокативна домінанта полемічного дискурсу (2016)
Дуденко О. - Особливості порівнянь у прозі Марини Павленко, Комарова З. (2016)
Зелінська О. - Навчальний процес давнього українського шкільництва крізь призму слова (2016)
Коломієць І. - Структурно-функціональні параметри предикативності ад'єктивних фразеологізмів сучасної української мови, Розгон В. (2016)
Осташ Л. - Лексика села Стриганці як об'єкт лексикографічного опрацювання. К. 4 (короткий – крічьити), Осташ Р. (2016)
Паляшчук Н. - Намінацыі асоб у полацкіх граматах: семантыка, структура, функцыянаванне (2016)
Свиридова Т. - Аспекты традиционных исследований А. М. Селищева (2016)
Слободинська Т. - Мовленнєве спілкування: від дошкільного дитинства до дорослого віку (2016)
Тимко-Дітко О. - Склад народних назв рослин і тварин у говорі бачванських руснаків (2016)
Хлистун І. - Тропеїзація власних назв у поезії Івана Світличного (2016)
Козинський Л. - "Живи, Туркменістан!" художній образ туркменістану в спогадах "Дар Евдотеї" Докії Гуменної (2016)
Лопушан Т. - Особливості авторського моделювання процесу входження українського села в індустріальну епоху в повісті Володимира Леонтовича "Пани і люди" (2016)
Сивачук Н. - Уманські колядки дівчині в контексті національної культурної семіосфери (2016)
Циганок О. - Дослідження дитячого фольклору в контексті традиційної народної культури, Санівський О. (2016)
Черевченко В. - Типологічно-генетичний вплив творчої спадщини Вергілія на європейську літературу (2016)
Голобородько М. - Взаємодія викладача і студентів при використанні інтерактивних методів на заняттях з української мови (2016)
Кучеренко І. - Гуманізація і гуманітаризація сучасної рідномовної освіти (2016)
Мамчур Л. - Граматичний компонент – важливий складник формування мовної компетентності учнів (2016)
Маслюк К. - Особливості формування культури особистісного самовизначення студентів-філологів (2016)
Пархета Л. - Методика позакласного читання у спадщині В. О. Сухомлинського (2016)
Наші автори (2016)
Вихідні дані (2016)
Гонца І. - Матеріали до "Словника ойконімів Уманщини", Молодичук О. (2017)
Гримашевич Г. - Середньополіська система прислівника в пам’ятках ХVІ–ХVІІ ст. і сучасних говірках Житомирської області (2017)
Денисюк В. - Назви посадових осіб у діловій документації ХІV–ХVІ ст. (2017)
Дяченко Н. - Номінативні поля назв частин руки в українських діалектах (2017)
Зелінська О. - Функції топонімів у художніх текстах української писемності ХVІІ століття (2017)
Оскирко О. - Назви їжі та напоїв як об'єкт українського мовознавства (2017)
Романчук А. - Этнолингвистика обряда передачи курицы над могилой у булаештских украинцев и его восточнороманские и славянские параллели: общее и особенное (2017)
Савчук Н. - Застаріла лексика української мови у функційно-мотиваційному аспекті (2017)
Сивилова Я. - Так вот, держит ли решето воду? (2017)
Тищенко Т. - Числівники у структурі складних номінацій у говірках східноподільського ареалу (2017)
Тюфкій Є. - Особливості вияву складного синтаксичного цілого в українських рекламних текстах (2017)
Шевчук І. - Структурно-семантична модифікація значень пом'якшеного спонукання в синтаксичних структурах української мови XVI – XVIII ст. (2017)
Шуляк С. - Відтворення в замовляннях основних міфологічних уявлень (2017)
Антонова О. - Орнітоморфні образи у фольклорних творах (2017)
Гончарук В. - Образ Божої Матері в поемі "Марія" Тараса Шевченка (2017)
Денисюк О. - Міфологеми кобзарсько-лірницької традиції в романі Л. Мусіхіної "Звичайник" як виховний простір (2017)
Кириченко В. - Жіночі образи в "Народних оповіданнях" Марка Вовчка (2017)
Козинський Л. - "Живи, Туркменістан!" художній образ Туркменістану в спогадах "Дар Евдотеї" Докії Гуменної (2017)
Хлівна Т. - Образи українців у повісті Тодося Осьмачки "Старший боярин" (2017)
Ямчук П. - Роман "Визволення" і творча доля Олександра Копиленка: кілька компаративних паралелей на тлі епохи (2017)
Весельська Г. - Вивчення англіцизмів у процесі викладання туристичних дисциплін у навчальних закладах нефілологічного профілю (2017)
Кучеренко І. - Уроки розвитку зв'язного мовлення: ретроспективний аналіз типологій у лінгводидактиці ХХ століття (2017)
Мамчур Л. - Особливості творення і сприймання мовлення як психолінгвістичні чинники формування комунікативної компетентності особистості (2017)
Наші автори (2017)
Інформація для авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Бабяк І. П. - Визначення тривалості пасивного стану арматури в бетоні потенціометричним методом, Терещенко Т. А. (2010)
Бабяк І. П. - Методи випробування розчинів для ін’єктування в канали попередньо напружених залізобетонних конструкцій, Терещенко Т. А. (2010)
Балабух Я. А. - Ефективність сталезалізобетонних автодорожніх мостів (2010)
Бєлятинський А. О. - Використання відвальних шлаків різних виробництв в дорожньому будівництві, Краюшкіна К. В. (2010)
Боднар Л. П. - Програмний комплекс аесум. Сучасний стан та концепція подальшого розвитку (2010)
Бондар Т. В. - Оцінка результатів роботи з підвищення безпеки руху (2010)
Вирожемський В. К. - Оцінка відповідності, Шелест С. В. (2010)
Волошина І. В. - Вплив органічної добавки "perma-patch concentrate" на реологічні властивості в’яжучих та фізико-механічні характеристики холодних органо-мінеральних сумішей на їх основі, Кириченко Л. Ф., Вирожемський В. К. (2010)
Коваль П. М. - Дослідження тріщиностійкості монолітної попередньо напруженої естакади методом акустичної емісії, Сташук П. М., Ковальчик Я. І. (2010)
Кіщинський С. В. - Вплив природних бітумів на властивості бітумів та асфальтобетонів, Кириченко Л. Ф., Копинець І. В. (2010)
Кушнір О. В. - Моніторинг нових технологій і матеріалів для ремонту і утримання автомобільних доріг, Катукова В. М., Кулак Є. М. (2010)
Литвиненко А. С. - Про фізичний зміст необхідної і достатньої величини густини сухих зв’язних ґрунтів при спорудженні земляного полотна автомобільних доріг (2010)
Литвиненко А. С. - Ще до питання нормування ступеня ущільнення та контролю якості ущільнення ґрунтів земляного полотна автомобільних доріг (2010)
Матченко П. Т. - Методика оцінки довговічності залізобетонних конструкцій, що працюють в грунті (2010)
Матченко Т. І. - Методика оцінки деформаційного ресурсу зварних з’єднань конструкційних сталей, Шаміс Л. Б., Матченко П. Т., Первушова Л. Ф. (2010)
Матченко Т. І. - Методика оцінки ресурсу ущільнювачів і герметиків будівельних конструкцій, Шаміс Л. Б., Первушова Л. Ф., Матченко П. Т. (2010)
Мозговий В. В. - Підвищення довговічності асфальтобетонних покриттів автомобільних доріг і аеродромів за рахунок застосування нових полімерних матеріалів, Онищенко А. М., Невінгловський В.Ф. (2010)
Онищенко А. М. - Методи стабілізації та укріплення грунту, Гаркуша М. В. (2010)
Петрович В. В. - Порівняльна оцінка виникнення фазових переходів в часових рядах температури, Артеменко В. А. (2010)
Редченко В. П. - Визначення форм власних коливань методом додаткової маси (2010)
Реферати (2010)
Авраменко В. - Розвиток навчальної термінологічної лексики у процесі розбудови української системи освіти (20-ті роки ХХ ст.) (2017)
Vilmoš G. - A kárpátaljai magyar nyelvjárásokban meghonosodott keleti szláv lexikai elemek hangtani és szemantikai modifikációjáról (2017)
Гонца І. - Матеріали до "Словника ойконімів Уманщини", Розгон В. (2017)
Гороф'янюк І. - Семантичні параметри головного компонента односкладних прислівникових речень у малій прозі Марії Матіос, Харкава Н. (2017)
Грозян Н. - Керування в сучасній українській мові: типологія, функції (2017)
Громко Т. - Географічна лексика у творчості Василя Козаченка (за повістю "Ціна життя") (2017)
Даценко І. - Наголошування похідних словоформ іменника та прикметника в українській мові XVII – XVIII ст. (на матеріалі творів Климентія Зіновієва) (2017)
Демешко І. - Специфіка словотвірної морфонології нових девербативів (2017)
Денисюк В. - Лексика на позначення учасників воєнного конфлікту в українському літописному дискурсі ХVІІ–ХVІІІ ст. (2017)
Дуденко О. - Особливості порівнянь у прозі Люко Дашвар, Жила Т. (2017)
Задояна Л. - Ідейно-тематичне розмаїття поетичних розділів збірки Степана Павленка "Вічність така коротка" (2017)
Зелінська О. - Мовні засоби змалювання дітей в українському художньому дискурсі (2017)
Кисляк Л. - Надвірнянщина на картах Атласу української мови (2017)
Коваленко Н. - Символізм компонента цвях у фразеологізмах українських говірок (2017)
Ковтюх С. - Зв'язані форми називного, знахідного та кличного відмінків множини іменників в українській мові (2017)
Коломієць І. - Інтерпретація художнього тексту крізь призму лінгвосмислового аналізу: теоретичні засади та практичний вимір дослідження (2017)
Комарова З. - Фонологічна організація кореневих морфем у непохідних іменниках (2017)
Осташ Л. - Лексика села Стриганці як об'єкт ексикографічного опрацювання. З. 2 (заантебелювати – завузкий), Осташ Р. (2017)
Паляшчук Н. - Жанравыя асаблівасці выракаў (2017)
Полякова Т. - Культурно-исторический облик украины в творчестве В. Г. Короленко (лингвокультурологический аспект) (2017)
Січкар С. - Проблема кодифікації мовних одиниць творчої спадщини Тараса Шевченка, Денисюк І. (2017)
Снідевич В. - Продуктивні способи формування сучасного англомовного сленгу (2017)
Тищенко Т. - "Словник східноподільських говірок" як відображення номінаційних процесів у східноподільському ареалі української мови (2017)
Зарудняк Н. - Вплив Івана Яковича Франка на життєвий та творчий шлях Олександера Де (2017)
Мамчур Н. - Образ і слово Тараса Шевченка в українському вишивкарстві (2017)
Ревук Ю. - Когнітивний простір образу Дон Жуана у світовій літературі (2017)
Санівський О. - "Серце" як наскрізний архетип української ментальності у творчій спадщині Т. Шевченка, Циганок О. (2017)
Сивачук Н. - Семантика образів української народної чарівної казки (2017)
Ямчук П. - Український інтелігент і опір тоталітаризму (академік С. Єфремов у "Щоденнику" та стенограмах процесу СВУ) (2017)
Пархета Л. - Вивчення творчості Миколи Бажана на уроках літератури рідного краю (2017)
Наші автори (2017)
Інформація для авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Вінтонів М. - Семантико-прагматичні вияви припису в офіційно-діловому дискурсі, Бортун К. (2018)
Глуховцева І. - Динамічні процеси у фразеології української мови (2018)
Гушча Н. - Онім-загаловак нарыса "Зямля пад белымі крыламі" (2018)
Денисюк В. - Що купували українці в ХVІІ ст.? (на матеріалі актів купівлі-продажу Бориспільського міського уряду) (2018)
Дуденко О. - Вербалізація концепту 'жінка' в повісті "Дівчатка" О. Забужко, Жирохова Ю. (2018)
Жила Т. - Лексичні особливості текстів релігійної періодики (2018)
Казак Ю. - Поняття 'термін' як лінгвістична проблема: підходи до визначення та історія дослідження (2018)
Кирилюк М. - Структурно-семантичні та когнітивні особливості фразеологізмів з номенами на позначення домашніх птахів у німецькій, англійській та українській мовах, Ставчук Н. (2018)
Коваленко Н. - Лексикографічно-текстографічна репрезентація понять 'давно', 'дуже давно' в українських говірках (2018)
Комарова З. - Мовні засоби вираження інтенсивності прояву емоцій і почуттів людини в повісті Івана Франка "Для домашнього огнища" (2018)
Kuragina L. - Gründe der verbalen tabus in der deutschen sprachkultur (2018)
Молодичук О. - Маніфестація концепту 'праця' в українських народних піснях (2018)
Тачыла Н. - Адэтнанімічныя назвы з асновай лях у гаворках Беларусі (2018)
Титаренко В. - Представлення запозичень у словнику іншомовних слів староукраїнської мови (на матеріалі північноукраїнських пам`яток XVI–XVII ст.) (2018)
Тищенко Т. - Ергонімікон міста Умані як відображення менталітету його жителів (2018)
Chaika O. - Ukrainian for law and portuguese for law as "understudied" languages for specific purposes (2018)
Осіпчук Г. - Художній часопростір повісті Е. Т. А. Гофмана "Золотий горнець" (2018)
Ямчук П. - Українські пасіонарії непасіонарного століття. Симон Петлюра, Сергій Єфремов, Олена Теліга (2018)
Гончарук В. - Використання досліджень зимової обрядовості Хр. Ящуржинського під час уроків і позакласних заходів з українського народознавства (2018)
Koval V. - The practical training of students-philologists in the process of professional competence forming, Masliuk K. (2018)
Кучеренко І. - Пріоритетність компетентнісного підходу в професійній підготовці майбутніх учителів, Мамчур Л. (2018)
Інформація для авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Глуховцева К. - Дискурсивний потенціал вставлених конструкцій у діалектному тексті (2018)
Гримашевич Г. - Прислівникова система Кременецької актової книги земського уряду 1578 (2018)
Іваноў Я. - Да складання слоўніка "Крылатыя афарызмы ў беларускай мове: з біблейскіх крыніц" (лексікаграфічныя матэрыялы) (2018)
Jónás E. - Egy magyar költő-fordító portréja (Rab Zsuzsa) (2018)
Коваленко Н. - Орнітонім лелека в сучасному українському діалектному мовленні (2018)
Мартинова Г. - Особові дієслівні форми в середньонаддніпрянських говірках (2018)
Осташ Л. - Лексика села Стриганці як об’єкт лексикографічного опрацювання. З. 5 (замагати – запамнітати), Осташ Р. (2018)
Петрушэўская Ю. - Да праблемы вызначэння нацыянальнай адметнасці прыказкавага фонду беларускай мовы (2018)
Слободинська Т. - Загальнотеоретичні засади феномена "система" (2018)
Tsymbal N. - Research of terminological lexis with in motivation aspect (2018)
Borkowski A. - Symbolika drzewa (lasu) w twórczości Franciszka Karpińskiego (2018)
Пономаренко В. - Оновлення жанру історичного роману "Залишенець. Чорний ворон" Василя Шкляра (2018)
Regiewicz A. - Muzyka jako przestrzeń dyskursu imagologicznego. Mickiewicz – Stasiuk – Haydamaky (2018)
Rott D. - Współczesne polskie reportaże literackie o Ukrainie. Rekonesans (2018)
Циганок О. - Образ української жінки в повісті "Захар Беркут" І. Франка, Санівський О. (2018)
Ямчук П. - Наступ радянського тоталітаризму та духовно-інтелектуальний опір йому в українській літературі в добу репресій та в період "Відлиги" (2018)
Гримашевич Г. - Лексикографічна репрезентація фразеологічної системи творів Богдана Лепкого (Фразеологізми у творах Богдана Лепкого. Словник / гол. ред. Панцьо С. Є. 2-ге вид., переробл. і допов. Тернопіль, 2018. 432 с.) (2018)
Інформація для авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Титул, зміст (2014)
Глушач А. В. - Социально-экономическая природа трансакций, их виды и особенности проявления на рынке труда, Архиереев С. И. (2014)
Рогач Ф. И. - О значении трудовой теории стоимости в современности (2014)
Босовська М. В. - Семантична та функціональна структуризація інтеграційних процесів (2014)
Крушніцька Г. Б. - Ґенеза концепції людського капіталу в постіндустріальному суспільстві (2014)
Маркович І. Б. - Дослідження економічного розміру держави як характеристики її інституціональної структури (2014)
Білик М. Д. - Державний сектор економіки в зарубіжних країнах і проблеми національного сектора, Білик Т. О. (2014)
Іляш О. І. - Засади державного регулювання в енергетичній сфері України, Мазярко І. С. (2014)
Староверов Ю. А. - Историко-экономические факторы, формирующие современную макроэкономическую нестабильность (2014)
Черниш І. В. - Проблеми здійснення моніторингу при формуванні державної політики розвитку туристичної галузі в Україні (2014)
Горячева К. О. - Модель оцінки рівня сталого розвитку промисловості з урахуванням соціально-екологічних факторів впливу (2014)
Ключко В. Г. - Особливості реалізації концепції сталого розвитку в перехідній економіці (2014)
Микитась В. В. - Інституційні засади формування ефективної економічної політики держави (2014)
Зосимова Ж. С. - Теоретичні основи формування стратегій міжнародної діяльності країни (2014)
Довгаль О. А. - Регіональні торговельні угоди як чинник подальшої лібералізації міжнародної торгівлі (2014)
Марченко О. В. - Соціально-економічний розвиток міста як об’єкт управлінської діяльності (2014)
Шеховцов Р. В. - Государственная политика развития инвестиционной сферы региона: на материалах Ростовской области, Тамбовцев С. Н., Абдуллаев Р. А., Норкина А. Г., Рыбкина А. С. (2014)
Ревенко О. В. - Бюджетно-податкові фактори, що визначають конкурентоспроможність та економічне зростання регіонів, Михасьова Н. В. (2014)
Казюка Н. П. - Аналіз гендерних аспектів професійної сегрегації жінок на ринку праці Івано-Франківської області (2014)
Фесун А. С. - Цільове фондування як альтернативний інструментарій інвестування девелоперських проектів (2014)
Романчик Т. В. - Аналіз стану інноваційної активності економіки України (2014)
Кулик А. О. - Каскадно-інтеграційний метод управління стратегією інноваційного розвитку авіапідприємства (2014)
Соколовська З. М. - Системно-динамічні моделі в прогнозуванні розвитку складних економічних систем, Яценко Н. В. (2014)
Новаківський І. І. - Оптимізаційна модель розподілу обсягу інвестицій між бізнес-напрямками диверсифікованого підприємства, Беспалюк Х. М., Лущак Н. С. (2014)
Рудянова Т. М. - Управління ресурсами банківської установи шляхом оптимізації структури балансу, Рубцова О. О. (2014)
Вільгуцька Р. Б. - Моделювання організаційних структур управління підприємств (2014)
Зайцева Л. О. - Особливості розвитку інноваційної діяльності підприємств легкої промисловості України (2014)
Рябикіна О. Г. - Варіативність підходів до реалізації стратегії технологічного розвитку гірничо-збагачувальних комбінатів та її фінансове забезпечення, Рябикіна К. Г. (2014)
Сагайдак-Никитюк Р. В. - Научно-практические подходы к управлению логистическими рисками в фармации, Посылкина О. В., Козырева Е. В. (2014)
Поляков М. Й. - Фінансування інвестиційної діяльності галузі зв’язку України (2014)
Стрельчук Є. М. - Маркетингова стратегія диверсифікації діяльності телекомунікаційного підприємства, Калугіна Н. А. (2014)
Шаповал Л. П. - Формування прибутку сільськогосподарського підприємства в умовах оптимізації ресурсного потенціалу, Перепелиця І. С. (2014)
Амеліна Ю. С. - Модель переходу на органічне виробництво овочів відкритого ґрунту (2014)
Ячменева В. М. - Ограничения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, Сиволап А. В. (2014)
Самойлік М. С. - Комплекс маркетингових заходів при організації індустрії та розвитку регіонального ринку вторинної сировини (2014)
Міщук І. П. - Оцінювання соціальної відповідальності торговельних підприємств: пошук методичних підходів, Градюк Н. М. (2014)
Пашкевич М. С. - Проблеми та перспективи просторового розміщення продуктивних сил у системі середньої освіти, Харченко М. О. (2014)
Прокопішина О. В. - Облік та аналіз виробництва туристичного продукту (2014)
Литвиненко А. В. - Заходи соціального розвитку підприємства: оцінка ефективності та управління, Островерхова Г. В. (2014)
Брусенко Н. В. - Методичний підхід до оцінки стану соціально-трудових відносин у промисловості (2014)
Дорош О. В. - Соціально-економічний механізм забезпечення гідної праці в Україні (2014)
Седляр Д. О. - Людський капітал в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку (2014)
Сокол Н. А. - Вплив інституційних чинників на процес формування соціальної відповідальності бізнесу в Україні (2014)
Танасієнко Н. П. - Побудова системи виявлення та реалізації резервів підвищення продуктивності праці на підприємствах (2014)
Сидоренко В. В. - Современное состояние и особенности системы охраны здоровья в Украине (2014)
Гаркуша Н. М. - Діагностика конкурентоздатності продукції підприємства, Сідорова Т. О., Руденко І. В. (2014)
Дзьоба В. Б. - Концептуальні засади формування системи контролінгу на підприємствах (2014)
Лактіонова О. А. - Структурні елементи фінансової архітектури суб’єктів господарювання та особливості їх взаємозв’язку, Лук’янєнко А. С. (2014)
Ткаченко С. А. - Організаційне забезпечення підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації у функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та виробничими об’єднаннями (2014)
Мірошниченко О. Ю. - Механізм управління прибутком вітчизняних підприємств, Корконос Ю. В. (2014)
Пілецька С. Т. - Сутність економічної стійкості та її взаємозв\'язок з кризовими процесами на підприємстві (2014)
Іванієнко К. В. - Узагальнення підходів щодо визначення сутності поняття "експортний потенціал" (2014)
Крохмаль С. С. - Оцінка циклів відтворення матеріальних ресурсів на машинобудівному підприємстві (2014)
Лагоцька Н. З. - Уточнення змісту та актуальні принципи збутової політики підприємства (2014)
Сикетина Н. Г. - Расширение состава факторов конкурентоспособности машиностроительной продукции (2014)
Терентьєва О. В. - Основні складові механізму забезпечення антикризової діяльності на підприємстві (2014)
Томашевська О. Ю. - Обґрунтування зон економічної ефективності водовикористання на підприємстві (2014)
Хорунжак Н. М. - Проблеми й перспективи розвитку системи внутрішнього контролю та аудиту в бюджетній сфері (2014)
Косата І. А. - Особливості оцінки та обліку оприбуткування і використання запасів, що надійшли на безоплатній основі (2014)
Левицька С. О. - Інформаційна складова податкового менеджменту на мікрорівні в контексті сталого національного розвитку, Осадча О. О. (2014)
Хомутенко Л. І. - Напрями покращення механізмів міжнародного лізингу в Україні, Мохаммад К. А. (2014)
Черничко Т. В. - Фінансові відносини в системі економічних відносин (2014)
Бихова О. М. - Особливості застосування маркетингового комплексу в банківській сфері (2014)
Горбатюк Л. А. - Ринок злиттів і поглинань у банківському секторі України: сучасний стан і перспективи розвитку (2014)
П’ятницький Д. В. - Міжнародні оцінки стійкості банківської системи України (2014)
Лавренюк В. В. - Онтологія природи та сутність системно важливих банків (2014)
Толстошеєва А. В. - Сучасні проблеми кредитування комерційними банками України (2014)
Рудевська В. І. - Вплив концентрації та централізації капіталу на розвиток процесів консолідації в банківському бізнесі (2014)
Гриньова В. М. - Оцінка рівня функціональної повноти виконання управлінських завдань у системі планування операційної діяльності, Явдак М. Ю. (2014)
Васюткіна Н. В. - Вплив зовнішнього середовища на складові системи управління розвитком підприємств авіаційної галузі (2014)
Жарська І. О. - Маркетингове забезпечення функціонування навчально-тренінгового підприємства (2014)
Сытник Н. И. - Факторы передачи таситных знаний в системах управления знаниями (2014)
Шабельник Т. В. - Моделі та методи управління асортиментом і просуванням фармацевтичних товарів (2014)
Шевченко О. Л. - Бренд у площині інтеграції потреб, мотивів і емоцій (2014)
Гілета Ю. І. - Актуальні проблеми імпортозаміщення і практична цінність кластерного аналізу в покращенні маркетингової діяльності вітчизняних фармацевтичних підприємств (2014)
Товма О. А. - Оцінка ділової репутації торговельного підприємства як об’єкта управління (2014)
Грищенко Д. Г. - Аналітичний метод оцінки стану кадрового маркетингу на підприємстві (2014)
Веснина Л. Э. - Липидные рафты: роль в регуляции функционального состояния клеточных мембран (2013)
Костенко В. О. - Роль слинних залоз у механізмах ауторегуляції рівня оксиду азоту в організмі ссавців та їх порушень, Єлінська А. М., Ляшенко Л. І., Нагорняк І. В., Стасюк О. А. (2013)
Аветіков Д. С. - Комплексний підхід до вибору методів обстеження пацієнтів із больовою дисфункцією скронево-нижньощелепного суглобу як умова ефективного їх лікування, Іваницька О. С., Рибалов О. В. (2013)
Борисенко А. А. - Классификация простых замкнутых геодезических на правильных тетраэдрах в пространстве Лобачевского, Сухоребская Д. Д. (2019)
Аветіков Д.С. - Порівняльна характеристика ефективності методів профілактики утворення патологічних рубців, Трапова Х.О (2013)
Мартынюк А. А. - Дробно-подобная производная Хукухары и ее свойства (2019)
Бойченко О. М. - Поширеність стоматологічних захворювань у молоді сільської місцевості, Палій О. В., Гасюк Н. В. (2013)
Kurdachenko L. A. - On the structure of groups, whose subgroups are either normal or core-free, Pypka A. A., Subbotin I. Ya. (2019)
Bubliy T. D. - Apical leakage of resorcinol-formaldehyde material (2013)
Багно А. М. - О влиянии начальных напряжений на фазовые скорости акустических волн в сжимаемом упругом полупространстве, взаимодействующем со слоем вязкой жидкости (2019)
Ганчо О. В. - Оцінка вмісту лізоциму ротової рідини як критерій стану природного захисту ротової порожнини (2013)
Каминский А. А. - О краевых эффектах в нелинейном упругом анизотропном теле с трещиной, Курчаков Е. Е. (2019)
Головко Н. В. - Типи росту щелеп у пацієнтів з глибоким прикусом та ретрузією передніх зубів у різні вікові періоди, Хейдарі Мехді Хоссейн (2013)
Лила Д. М. - Третє наближення за малим параметром до розв’язку задачі про пружнопластичну нестійкість диска, що обертається (2019)
Коваленко В. В. - Клінічна оцінка ефективності лікування підвищеної чутливості препарованих вітальних зубів препаратами Ftorcalcit - D та Ftorcalcit – Е, Оджубейська О. Д., Король Д. М. (2013)
Наконечна О. І. - Механохімічний синтез карбіду NiCx з дефектною структурою типу сфалериту, Білявина Н. М., Дашев ський М. М., Курилюк А. М., Макара В. А. (2019)
Куроєдова К. Л. - Лікування скупченості зубів ІІІ- ІV ступеня на нижній щелепі в ранньому змінному прикусі новим ортодонтичним апаратом (2013)
Fedorovsky O. D. - The informational and methodical support of the aerospace monitoring of a sea shelf for the detection of anomalies over hydrocarbon deposits, Khyzhniak A. V., Sedlerova O. V., Tovstyuk Z. M., Efimenko T. A., Porushkevich A. Yu. (2019)
Макарова О. М. - Асиметрія губ та зубних рядів у пацієнтів з одностороннім іі класом за E. H. Angle (2013)
Іванніков Р. В. - Композити на основі екстрактів із листя орхідних та кремнезему для пролонгованого вивільнення біоактивних речовин, Лагута І. В., Ставинська О. М., Аніщенко В. М., Буюн Л. І., Пахлов Є. М. (2019)
Неспрядько В. П. - Оптимізація схеми комплексного лікування генералізованого пародонтиту з урахуванням прогнозування ефективності ортопедичного лікування, Жданович І. О. (2013)
Мищенко А. М. - Зависимость устойчивости β-дикарбонильных комплексов лантанидов от энергии связи металл—лиганд, Трунова Е. К. (2019)
Нідзельський М. Я. - Дослідження процесів дезінтеграції в стоматологічних композитних матеріалах в залежності від терміну користування ними, Стариков Д. Б. (2013)
Міхєєв О. М. - Фіторемедіаційний метод очищення водних об’єктів від важких металів та радіонуклідів, Лапань О. В. (2019)
Петрушанко Т. О. - Особливості стану тканин пародонта, імунологічних та біохімічних змін ротової рідини ВІЛ-інфікованих, Іленко Н. В. (2013)
Gerashchenko G. V. - The gene expression pattern as a tool for assessment of components of microenvironment and response to anti-cancer therapy of prostate tumors, Chashchina L. I., Rynditch A. V., Kashuba V. I. (2019)
Петрушанко Т. О. - Якісний склад мікробіоценозу порожнини рота осіб молодого віку з різною інтенсивністю карієсу, Череда В. В., Лобань Г. А. (2013)
Гулевський О. К. - Антиапоптотична дія нейропептиду лей-енке фаліну щодо лейкоцитів донорської крові, підданих холодовому стресу, Моісєєва Н. М., Горіна О. Л. (2019)
Поліщук Т. В. - Клінічна ефективність комплексу пре- та пробіотику у лікуванні хронічного генералізованого катарального гінгівіту у дітей (2013)
Скрипник В. М. - Динаміка змін клінічних показників у пацієнтів, що схильні до утворення патологічних рубців обличчя та шиї (2013)
Ставицький С. О. - Інтегральна характеристика патологічних рубців голови та шиї на різних етапах консервативного лікування, Аветіков Д. С. (2013)
Сідаш Ю. В. - Епідеміологічне дослідження стоматологічного статусу студентів, Островська Л. Й., Бублій Т. Д. (2013)
Смаглюк Л. В. - Результати цефалометрії пацієнтів із патологією прикусу III класу за Angle (спадкова форма), Фетісова Г. Л. (2013)
Бабіч М. І. - Вибір терміну виконання відеоторакоскопії на основі бальної оцінки стану плевральної порожнини при туберкульозному плевриті (2013)
Бобирьов В. М. - Оптимізація імунологічної корекції при загостренні хронічного обструктивного захворювання легень, Моісєєва Н. В., Вахненко А. В. (2013)
Безкоровайна І. М. - Порівняння рефракційних результатів факоемульсифікації катаракт різної щільності ядра з імплантацією ІОЛ, Стебловська І. С. (2013)
Герасименко Л. О. - Масковані депресії в загальносоматичній практиці, Ісаков Р. І. (2013)
Глушко А. В. - Вплив леводопатерапії на динаміку рухових та когнітивних порушень у пацієнтів із хворобою паркінсону, Таряник К. А., Литвиненко Н. В. (2013)
Гончарова Ю. О. - Перспективи застосування фоноспірографічної комп’ютерної діагностики у дітей із бронхолегеневою дисплазією (2013)
Дельва М. Ю. - Однонуклеотидний поліморфізм 757С/T гену C-реактивного протеїну при нелакунарних інсультах у пацієнтів з різною масою тіла (2013)
Должковий С. В. - Прогностична значимість реактивного плевриту у хворих з тяжкою формою гострого панкреатиту (2013)
Дудка Т. В. - Зміни морфо-функціональних властивостей еритроцитів та їх роль в патогенезі взаємообтяження бронхіальної астми та хронічного холециститу, Хухліна О. С., Дудка І. В. (2013)
Дудченко М. А. - Эффективность лечения больных язвенным стоматитом в сочетании с дуоденальной язвой, Скрыпникова Т. П., Дудченко М. А. (2013)
Ждан В. М. - Суглобовий синдром в загальнолікарській практиці, Кітура Є. М., Кітура О. Є., Бабаніна М. Ю., Ткаченко М. В. (2013)
Ждан В. М. - Ефективність базисної терапії подагричного артриту у хворих із супутньою патологією, Капустянська А. А. (2013)
Іванько О. М. - Загальна характеристика систем водопостачання та водовідведення військових об’єктів ЗС України (2013)
Карташов С. М. - Безрецидивная выживаемость больных раком эндометрия и МСН фенотип опухоли, Олешко Е. М., Мусаев Р. И. (2013)
Кітура О. Є. - Застосування янтарної кислоти в лікуванні хронічного панкреатиту (2013)
Кравців М. І. - Хірургічне лікування рецидивних пахових гриж (2013)
Кудря І. П. - Аритмогенна активність у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою (2013)
Куц Л. В. - Апоптоз як одна із ключових патогенетичних ланок псоріазу (2013)
Лисенко С. А. - Зміни показників імунного гомеостазу у хворих на рак легені під впливом консервативного протипухлинного лікування, Лисенко Н. М., Шибинський В. В. (2013)
Малик С. В. - Актуальні аспекти хірургічного лікування хворих із супутнім ожирінням, Осіпов О. С., Безручко М. В, Лавренко Д. О., Капустянський Д. В. (2013)
Маткаримова Д. С. - Особенности системы гемостаза и оксида азота у допризывников с дизагрегационной тромбоцитопатией и тромбоцитопенической пурпурой, Сабирова Ш. Г., Нуриддинова У. Н., Рахманова У. У. (2013)
Мороз В. А. - Клинико-фармацевтический анализ использования бета-адреноблокаторов в госпитале Аль-Садер (Ирак) (2013)
Мусаев Р. И. - Клинико-морфологические особенности больных раком эндометрия разных возрастных периодов (2013)
Пилипенко О. А. - Характеристика порушень вуглеводного обміну в дітей з неалкогольною жировою хворобою печінки (2013)
Погребняк О. О. - Оцінка ефективності впливу симвастатину і кораргіну на показники вуглеводного та ліпідного обміну у хворих на ішемічну хворобу серця з цукровим діабетом 2 типу (2013)
Приходько Н. П. - Предиктори розвитку ускладненого гострого інфаркту міокарда у хворих на гострий коронарний синдром, Шапошник О. А., Гопко О. Ф. (2013)
Прийменко Н. О. - Роль поліморфізму генів TLR-2, TLR-3, TLR-4 у формуванні сприйнятливості до запальних захворювань дихальних шляхів (2013)
Скрипніков А. М. - Терапія рекурентних депресивних розладів з урахуванням циркадіанності, Гринь К. В. (2013)
Скрипніков А. М. - Ефективність гештальт-терапії при лікуванні психічних розладів в осіб з косметичними дефектами та деформаціями носа, Животовська Л. В., Боднар Л. А. (2013)
Шкурупій Д. А. - Стан цитоенергетичного забезпечення та його корекція в інтенсивній терапії новонароджених із синдромом поліорганної недостатності (2013)
Шпак І. В. - Особливості клінічного перебігу вагітності у жінок, інфікованих вірусом грипу (2013)
Шперно О. Г. - Вплив цукрового діабету на розвиток рецидиву туберкульозу та його подальший перебіг за даними полтавського обласного протитуберкульозного диспансеру, Руденко В. В., Бойко М. Г. (2013)
Аветіков Д. С. - Сучасні методики проведення розрізів при виконанні верхньої та середньої рітідектомії, Гутник А. А. (2013)
Аветіков Д. С. - Тензіометричні характеристики нижньощелепної кістки щурів при моделюванні її перелому за умов хронічної інтоксикації нітратом натрію, Локес К. П. (2013)
Аветіков Д. С. - Клініко-морфофункціональні особливості підйому та мобілізації шкірно-жирових клаптів соскоподібної ділянки, Стебловський Д. В. (2013)
Васильева И. Г. - Влияние антиинсультного средства церебрала на пролиферацию и дифференциацию мезенхимальных клеток костного мозга, Олексенко Н. А., Пусь А. С., Макаренко А. Н. (2013)
Васильева И. Г. - Влияние антигипоксического средства митохондрина на мезенхимальные стволовые клетки, полученные из разных тканей, Олексенко Н. О., Пусь А. С., Макаренко А. Н. (2013)
Гасюк Н. В. - Особливості ультраструктурної будови епітелію ясеневої борозни, Худякова М. Б., Герасименко С. Б. (2013)
Гордієнко Л. П. - Протеїназно-інгібіторний потенціал, активність орнітиндекарбоксилази та α-амілази у тканинах слинних залоз щурів за умов аліментарного ожиріння (2013)
Дев’яткіна Н. М. - Вивчення гострої токсичності комбінованого гелю "Ротрин-дента" (2013)
Діхтенко Т. Г. - Вплив L-аргініну, іммобілізованого на полігліколідній нитці, на патоморфологічні та морфометричні зміни у паравульнарних тканинах оперованої тонкої кишки щурів, Старченко І. І., Костенко В. О. (2013)
Іваницький І. О. - Порівняльна характеристика морфометричних показників і гістоструктури твердих тканин зубів за умов ультразвукового та класичного одонтопрепарування, Гасюк Н. В., Попович І. Ю. (2013)
Левицкий А. П. - Биохимические изменения в пародонте крыс с аллоксановым диабетом и их коррекция лизоцимом, Ступак Е. П., Фурдычко А. И. (2013)
Малик С. В. - Особливості перебігу ранового процесу і патоморфології шкіри в ділянці післяопераційної рани у пацієнтів з супутнім ожирінням, Осіпов О. С., Кравченко С. П., Безручко М. В., Осіпова Ю. М. (2013)
Микитенко А. О. - Корекція патологічних змін в тканинах пародонта за умов тривалого гіпоацидітету мультипробіотиками групи "СИМБІТЕР", Манько А. М., Непорада К. С. (2013)
Проскурня С. А. - Особливості внутрішньолегеневого метастазування при периферичній локалізації пухлин (2013)
Свинцицкая Н. Л. - Изучение интраорганного кровеносного русла интактного желудка человека при помощи инъекционного метода (2013)
Сорокін Б. В. - Зміни компонентів органічного матриксу кісткової тканини щурів при відтворенні експериментального остеопорозу за умов хронічної інтоксикації нітратом натрію, Костенко В. О. (2013)
Сухомлин А. А. - Вплив меланіну на активність орнітиндекарбоксилази та α-амілази в тканинах слинних залоз за умов гіпергастринемії (2013)
Сухомлин Т. А. - Зміни показників вуглеводного обміну в легеневій тканині щурів в умовах опікової хвороби (2013)
Скочко О. В. - Значение полиморфизма ASP299GLY Toll-подобного рецептора в патогенезе атеросклероза (2013)
Чечотіна С. Ю. - Спосіб моделювання пародонтиту шляхом тривалої дії травмуючого фактору (2013)
Бєлікова І. В. - Проблеми міжнародного співставлення медичної статистичної інформації, Костріков А. В. (2013)
Бурковський М. І. - Проблеми викладання студентам з англомовною формою навчання, Желіба М. Д. (2013)
Денисенко С. В. - Біоетичне ставлення до лабораторних тварин у навчальному процесі (2013)
Демченко Н. М. - Андрагогічні аспекти в педагогічній спадщині Миколи Пирогова, Мішук К. О. (2013)
Ніколаєва Н. М. - Поняття особистісної культури менеджера, Коваленко К. Г. (2013)
Тихонова О. О. - Основні шляхи стимуляції пізнавальної діяльності у іноземних студентів в практиці викладання анатомії людини (2013)
Ющенко Ю. П. - Деякі аспекти викладання філософії у вищих медичних навчальних закладах (2013)
Аветіков Д. С. - Рубці шкіри голови та шиї – сучасний погляд на проблему диференційної діагностики і лікування, Буханченко О. П. (2013)
Леонтович И. А. - Сравнительная характеристика методов полимеризации базисных пластмасс, Козак Р. В. (2013)
Макаренко А. Н. - Химический состав гриба Agaricus Blazei Murill и сравнение особенностей влияния отдельных его веществ на иммунную систему млекопитающих в условиях опухолевого роста с соответствующей активностью гриба CORDYCEPS SINENSIS, Довгий Р. С. (2013)
Могильник А. І. - Сучасні уявлення про ендотеліальну дисфункцію, Шумейко О. Г. (2013)
Саричев Я. В. - Етіопатогенез та діагностика метаболічного синдрому (2013)
Смаглюк Л. В. - Обґрунтування головного напрямку профілактики ускладнень під час ортодонтичного лікування пацієнтів із флюорозом зубів, Шундрик Л. С. (2013)
Шиндер В. В. - Феноменологія епілептичної хвороби та її вплив на сексуальну функцію в чоловіка (2013)
Прилуцький О. К. - Морфо-функціональна анатомія черепа (2013)
Старченко І. І. - Загальна спланхнологія (2013)
Title (2019)
Дубовик Н. С. - Успадкування елементів продуктивності колоса в гібридів F1 Triticum aestivum L., створених за участі сортів носіїв пшенично-житніх транслокацій 1AL.1RS і 1BL.1RS, Гуменюк О. В., Кириленко В. В., Місюра І. І., Хоменко Т. М. (2019)
Башкірова Н. В. - Оцінювання вихідного матеріалу для селекції самофертильних сортів люцерни посівної з високою врожайністю насіння, Курочка Н. В. (2019)
Хоменко С. О. - Створення селекційного матеріалу пшениці м’якої ярої з пшенично-житніми транслокаціями, Власенко В. А., Чугункова Т. В., Федоренко І. В., Березовський Д. Ю., Данюк Т. А. (2019)
Volkova N. E. - CRISPR/Cas technology for crop improvement (review), Zakharova О. О. (2019)
Сорочинський Б. В. - Регулювання в Європейському Союзі сортів рослин, що отримані з використанням новітніх технологій селекції (2019)
Скрипченко Н. В. - Оцінювання адаптивної здатності Schisandra chinensis до посухи, Слюсар Г. В. (2019)
Makovskyi V. V. - Drought tolerance of woody vines of the Vitaceae Juss. family under conditions of introduction in the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine, Vakhnovska N. H. (2019)
Григоренко С. В. - Особливості росту й розвитку сортів сої залежно від елементів технології вирощування, Половинчук О. Ю., Маляренко О. А., Шевченко О. П. (2019)
Марченко Т. Ю. - Біометричні показники гібридів кукурудзи різних груп ФАО залежно від обробки мікродобривами за умов зрошення, Лавриненко Ю. О., Михаленко І. В., Хоменко Т. М. (2019)
Присяжнюк Л. М. - Вивчення впливу борошна люпину вузьколистого на реологічні властивості тіста з пшеничного борошна, Ляшенко С. О., Смульська І. В., Хоменко Т. М. (2019)
Сонець Т. Д. - Адаптивність сортів картоплі до ґрунтово-кліматичних умов Полісся та Лісостепу України, Києнко З. Б., Фурдига М. М., Верменко Ю. Я. (2019)
Цвей Я. П. - Технологічні якості коренеплодів буряків цукрових залежно від удобрення та сівозмін, Присяжнюк О. І., Бондар С. О., Сенчук С. М. (2019)
Титул, зміст (2014)
Каменєв О. Ю. - Збільшення періоду контролю справності пристроїв середнього рівня системи МПЦ-С 3 (2014)
Листровой С. В. - Анализ сетевого трафика стека протоколов TCP/IP на основе динамической модели, Моцный С. В. (2014)
Комар С. В. - Структурно-динамическое моделирование широтно-импульсного управляющего сигнала в пакетах прикладных программ, Литвяк А. Н., Калабанов В. В. (2014)
Морозова Г. В. - Построение формальных математических моделей систем с применением обучаемых искусственных нейронных сетей (2014)
Кулагін Д. О. - Аналіз роботи керуючої системи тягового перетворювача частоти моторвагонного рухомого складу (2014)
Кукуш В. Д. - Непрерывный контроль качества громкоговорящего оповещения: анализ способов реализации и результаты испытаний прототипа устройства (2014)
Володарский В. А. - О нетрадиционных распределениях для описания отказов технических средств (2014)
Шандер О. Е. - Формування процедури розподілу порожнього парку вантажних вагонів на залізничній мережі (2014)
Нарожный В. В. - Принципы построения беспроводной телекоммуникационной сети с использованием нескольких точек доступа, Григорьянц Г. Е., Мойсеенко В. И. (2014)
Пархоменко А. А. - Исследование субэкспоненциального алгоритма SAT- задач (2014)
Бугаец Н. В. - Допускаемые напряжения в рельсошпальном основании путей необщего пользования (2014)
Жученко О. С. - Аналіз принципів побудови мережі загальнотехнологічного зв’язку залізничного транспорту, Волков О. С., Суєта О. В., Фуркаленко О. Л. (2014)
Мирошник М. А. - Методы защиты информации в распределенных компьютерных сетях (2014)
Шимків М. В. - Статистична оцінка методу моніторингу спектру на основі цифрової узгодженої фільтрації, Лисечко В. П., Гуменюк А. В. (2014)
Селецький В. С. - Розширення мереж Петрі. Частина V. Можливості позицій мереж Петрі (2014)
Кондращенко Е. В. - Особенности движения обожженного материала в камере томления при реализации двухстадийной технологии тепловой обработки гипса, Баранова А. А., Баранов А. Н. (2009)
Маслов А. Г. - Разработка одновальных бетоносмесителей принудительного действия, Саленко Ю. С. (2009)
Назаренко І. І. - Дослідження полічастотних режимів руху електромагнітної ударно-вібраційної площадки для ущільнення бетонних сумішей, Баранов Ю. О., Басараб В. А. (2009)
Назаренко І. І. - Теорія і принципи створення вібромашин будіндустрії нового покоління, Свідерський А. Т., Ручинський М. М. (2009)
Назаров Л. В. - Нагрузки на балансиры автогрейдера в тяговом режиме движения машины (2009)
Настоящий В. А. - О выборе оптимальной конструкции резиновых футеровок цилиндрической поверхности барабанов мельниц для помола минеральных материалов , Чижик Е. Ф. (2009)
Науменко Ю. В. - Визначення руху зсувного шару внутрішньокамерного завантаження барабанного млина розглядом напружено-деформованого стану, Сівко В. Й. (2009)
Нестеренко М. П. - Математичне моделювання вібраційних машин для формування залізобетонних виробів з урахуванням впливу бетонної суміші на робочий орган, Педь Д. С. (2009)
Нестеренко М. П. - Дослідження руху віброплощадки із циліндричними та конічними опорами, Скляренко Т. О., Малинський С. М. (2009)
Орисенко О. В. - Ударно-струшувальна установка для формування стінових арболітових блоків із легких бетонів із застосуванням мінеральних в’яжучих, Нестеренко М. М., Шевченко О. О. (2009)
Пенчук В. А. - Расширение функциональных возможностей складов щебзаводов, Крикун Э. А. (2009)
Пенчук В. О. - Особливості робочих органів каменерозколювальних верстатів із локальною концентрацією напружень, Кльон А. М. (2009)
Пічугін С. Ф. - Оцінка очікуваного ресурсу деталей будівельних машин при випадкових вібраційних навантаженнях, Махінько А. В. (2009)
Попов С. В. - Роздрібнювач пластмасових відходів (2009)
Разарёнов Л. В. - Устойчивость малогабаритных колесных ковшевых погрузчиков с гст при повороте (2009)
Ремарчук М. П. - Оцінка стану системи "оператор – будівельно-дорожня машина – робоче середовище", Назаров Л. В., Федоренко І. М. (2009)
Ремарчук Н. П. - Измельчение в конфузорно-диффузорном зазоре материалов, применяемых в дорожном строительстве, Ковалева Я. А. (2009)
Ремарчук Н. П. - Нагруженность первичного двигателя строительных и дорожных машин в режиме постоянной мощности, Холодов А. П. (2009)
Свідерський А. Т. - Визначення конструктивних параметрів тримасної трамбівки, Дєдов О. П. (2009)
Сердюк Л. И. - Влияние вибрационных нагрузок на напряженно-деформированное состояние железобетонных элементов (2009)
Сівко В. Й. - Напружено-деформований стан будівельних матеріалів у технологічних процесах виробництв, Кузьмінець М. П. (2009)
Хмара Л. А. - Визначення раціональних параметрів вертикальної гвинтової поверхні для транспортування матеріалу з максимальною осьовою швидкістю, Голубченко О. І. (2009)
Хмара Л. А. - Определение параметров рабочего оборудования экскаваторов для разборки завалов разрушенных зданий, Шатов С. В. (2009)
Гуляєва Г. Б. - Мікробіоценоз ризосфери пшениці ярої за дії передпосівної обробки насіння біологічно активними речовинами (2019)
Шаталюк Г. С. - Вплив гібереліну на мезоструктурну організацію листка, накопичення та перерозподіл асимілятів та елементів живлення у рослин аґрусу (Grossularia reclinat) в зв’язку з продуктивністю культури, Кур’ята В. Г. (2019)
Arefeh A. - Potential impact of cerium dioxide nanoparticles (nanoceria) on the concentration of C-reactive protein and middle-mass molecules after wound treatment in rats, Nikitina N., Stepanova L., Beregova T. (2019)
Охріменко С. Г. - Созофіти та оселища території урочища Хортиця під охороною Бернської конвенції, Ткач Є. Д. (2019)
Чорна І. В. - Структурно-функціональний стан нирок щурів двох поколінь при вживанні гліфосат-резистентної генетично модифікованої сої та гербіциду "Roundup" (2019)
Решетник К. С. - Каталазна активність Макроміцета Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr.) P. Kumm. за дії лазерного опромінення, Юськов Д. С. (2019)
Abstract and References (2019)
Ковальчук В. Б. - Народний суверенітет та права людини в європейській доктрині конституціоналізму, Богів Я. С. (2019)
Deshko L. - Qualification features of the circumstances introducing activity for protection of the paragraph "B" clause 3 article 35 of the convention for the protection of human rights and fundamental freedoms (2019)
Скробач С. Л. - Вплив традицій та практики державотворення на становлення конституції та розвиток конституційного процесу (2019)
Богуцький І. О. - Обґрунтована територіальна основа для діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади: проблеми визначення (2019)
Сергєєв К. О. - Врахування у законодавчій діяльності психологічних факторів, що мотивують до дотримання або порушення закону (2019)
Легеза Є. О. - Правозастосовчі аспекти адміністративної процедури державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, що придбане на електронних торгах, Круговий О. О. (2019)
Трунова Г. А. - Правові аспекти запровадження соціального медичного страхування в Україні (2019)
Abstract and References (2019)
Ковальчук В. Б. - Ґенеза українського законодавства про громадянство, Софінська І. Д. (2018)
Іщук С. І. - Окремі конституційно-правові засади функціонування громадянського суспільства в Україні: свобода підприємницької діяльності (2018)
Москвич Л. М. - Правові інструменти підвищення авторитету суду (2018)
Бедрій М. М. - Основні та додаткові ознаки правового звичаю у контексті пошуків його дефініції (2018)
Риндюк В. І. - "Законодавство" як юридичний термін: до проблеми формулювання дефініції (2018)
Легеза Є. О. - Досвід Литовської Республіки та Республіки Грузії щодо надання публічних послуг та шляхи їх імплементації у вітчизняне законодавство (2018)
Орел О. В. - Адміністративно-правові засади оцінки рівня ризиків безпеки інформації в процесах службово-бойової діяльності Національної гвардії України, Мідіна А. С. (2018)
Абламський С. Є. - Процесуальний статус захисника за КПК України: проблеми регламентації та шляхи їх удосконалення (2018)
Abstract and References (2018)
Каплун С. О. - Аналіз специфіки управління фінансовим забезпеченням військових підрозділів Національної гвардії України (2019)
Морозова Л. В. - Аналіз специфіки тренінгу професійних знань підрозділів Національної гвардії України через Інтернет (2019)
Науменко М. О. - Аналіз напрямів подолання труднощів складського господарства при забезпеченні логістичних процесів (2019)
Vasilchenko S. - The period of the global cycle of the financialized economy, Malyshivskyi T. (2019)
Долбнєва Д. В. - Шляхи трансформації системи боротьби з економічними злочинами в Україні з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу (2019)
Черкашина М. В. - Розробка методики управління підготовкою персоналу для систем просування товарів в умовах постіндустріального суспільства (2019)
Поспєлов С. В. - Оцінка посівних якостей насіння ехінацеї залежно від їх травмування, Поспєлова Г. Д. (2019)
Браткевич В. В. - Формалізація опису складових процесної моделі навчання (2019)
Ісаєнко Д. В. - Інформаційно-конфліктологічна складова методології системи технічного регулювання в будівництві (2019)
Baitsar R. - Statistical prediction of the reliability of composite materials with dispersive inclusions, Kvit R., Malyar A. (2019)
Abstract and References (2019)
Aghayeva P. - Wild ornamental plants of the family Asteraceae from the northeastern part of Azerbaijan, Garakhani P., Huseynova A., Ali-Zade V. (2018)
Злобін Ю. А. - Алгоритм оцінки віталітету особин рослин і віталітетної структури фітопопуляційи (2018)
Жиляєв Г. Г. - Віталітетна диференціація як передумова поліваріантного розвитку в природних популяціях Homogyne alpina (Asteraceae) Чорногори (Карпати) (2018)
Дубина Д. В. - Синтаксономія рудеральної рослинності долини Куяльницького лиману, Еннан А. А., Дзюба Т. П., Вакаренко Л. П., Кірюшкина Г. М., Шихалєєва Г. М. (2018)
Громакова А. Б. - Нові знахідки лишайників та ліхенофільних грибів зі Східної України (2018)
Ходосовцев О. Є. - Лишайники та ліхенофільні гриби острова Березань з нотатками щодо його флористичного та ландшафтного різноманіття, Дармостук В. В., Мойсієнко I. I., Давидов O. В. (2018)
Бойко М. Ф. - Путредофіти у бріофлорі України (2018)
Титул, Зміст (2019)
Lymonova E. - Estimation of the effect of taxes and gross fixed capital formation on economic growth of euro area (2019)
Куцеволова М. В. - Розвиток самозайнятості населення як напрям регулювання ринку праці в Україні (2019)
Момот В. Є. - Покращання іміджу банку як роботодавця на основі розвитку корпоративної культури, Литвиненко О. М., Ільєнко О. А. (2019)
Татарінов В. В. - Малий бізнес як фактор зростання капіталізації фондового ринку, Татарінов В. С., Фігуровська І. А. (2019)
Павлова В. А. - Еволюція форматів торговельних підприємств у динаміці статистичної інформації (2019)
Орлова В. М. - Дослідження товарних позицій за їх асортиментом та якістю у торговельних підприємствах, Кузьменко О. В., Сергєєва О. Р. (2019)
Іванова М. І. - Взаємозв’язок між власністю на надра та рентоорієнтованими стратегіями поведінки суб’єктів рентних відносин, Рябик Г. Є., Усатенко О. В. (2019)
Яременко С. С. - Удосконалення маркетингової діяльності аптечної мережі на основі дослідження споживацьких уподобань, Хасіна Н. М. Ягупова К. В. (2019)
Ślusarczyk B. - Food waste in the world and in Poland, Machowska E. (2019)
Bienia B. - Culinary richness of the Subcarpathian region, Krochmal-Marczak B., Górka M., Dykiel M., Sawicka B. (2019)
Мойсієнко І. І. - Проектований ботанічний заказник "Старошведський" (Херсонська область, Україна), Кунс B., Дайнеко П. М. (2019)
Kirpluk I. - The spread of Reynoutria species (Polygonaceae) in Kampinos National Park and its vicinity (Central Poland), Bomanowska A., Otręba A. (2019)
Олійник М. П. - Синтаксономія рослинних угруповань з діагностичними видами роду Elytrigia, Губарь Л. М. (2019)
Клімович Н. Б. - Короткий огляд історії систематики роду Epilobium s.l., Федорончук М. М. (2019)
Борисова О. В. - Видове різноманіття та особливості поширення Charales (Charophyta) у Харківській області, Громакова А. Б. (2019)
Ходосовцев О. Є. - Лишайники та ліхенофільні гриби Трикратського гранітного масиву (Україна), Дармостук В. В., Ходосовцева Ю. A., Гайченя Ю. В. (2019)
Загороднюк Н. В. - Мохоподібні як складові флори пам’ятки природи "Деревостій акації білої", Захарова М. Я. (2019)
Леонтьєв Д. В. - Міксоміцети Карпатського біосферного заповідника у колекції професора І. О. Дудки (1934–2017), що зберігається у гербарії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Кочергіна А. В. (2019)
Бойко М. Ф. - Атлас видів мохоподібних – кандидатів до нового Європейського Червоного списку (2019)
Ходосовцев О. Є. - Експедиції по водоспадах рівнинної частини України (2019)
Ночвай В. М. - Проектування та дослідження оптичної системи пірометра для вимірювання потоку випромінювання твердих частинок у двофазному потоці (2019)
Моргун А. С. - Оптимізація плитного фундаменту висотної будівлі за методом граничних елементів, Задорожнюк В. О., Баранюк А. В. (2019)
Авраменко В. М. - Автоматизований розрахунок запасу статичної стійкості у перетині електроенергетичної системи, Юнєєва Н. Т., Кришталь А. О. (2019)
Бурбело М. Й. - Оцінювання впливу нелінійних несиметричних навантажень на низьковольтні електричні мережі, Степура О. В. (2019)
Войцеховська О. О. - Системний підхід до аналізу процесу функціонування закладу вищої освіти, Мокін Б. І., Слободянюк О. В. (2019)
Ковтун В. В. - Моделювання доступності інформаційної системи критичного застосування (2019)
Азаров О. Д. - Відбивачі струму з високим і надвисоким вихідним опором на біполярних транзисторах, Медяний Р. М., Фігас А. С. (2019)
Молчанов Л. С. - Фізичне моделювання ерозійного руйнування футерівки сталерозливного ковша в процесі експлуатації, Лантух О. С., Синегін Є. В. (2019)
Савуляк В. І. - Поліпшення механічних характеристик сірих чавунів термообробкою та обґрунтування її параметрів, Грига Г. А., Осадчук А. А. (2019)
Савуляк В. І. - Характеристики конічних підвісів з поздовжніми глухими мікроканавками постійної ширини і різним профілем по глибині, Федотов В. О., Віштак І. В., Соломон А. М. (2019)
Осадчук О. В. - Оброблення результатів вимірювання фази періодичних сигналів автогенераторних перетворювачів фізичних величин, Семенов А. О., Савицький А. Ю., Звягін О. С. (2019)
Левкін А. В. - Оцінка пропускної здатності бездротового каналу стандартів IEEE802.11 за використання протоколів IPv4 та IPv6, Бєлов В. С. (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Alsua C. J. - Social Preferences, Goal Orientation and Team Performance, Palacios-Fenech Ja., Ramirez Jo. (2019)
Mushtaq I. - The Paradigm of OS and OCB: The Influence of Person-Environment Fit in Pakistani Banking Firms, Awan M., Farooq R., Ma J. (2019)
Lesniewski M. A. - Humanistic – Behavioral – Cultural Competitive Advantage of the Enterprises – Concept Models (2019)
Mujtaba B. G. - Leadership and Management Philosophy of "Guzaara” or Cooperating to "Get Along” in South Asia’s Afghanistan (2019)
Rajan D. - Factors Affecting Productivity of Managers: An Empirical-based Comparative Study (2019)
Haque E. - Balancing Freedom of the Press and Reasonable Restrictions in Bangladesh: An Appraisal (2019)
Bhandari M. P. - Theoretical/Historical Account of Public Opinion Survey and Its Importance (2019)
Agnihotri A. - Relationship of Corporate Governance and Efficiency of Selected Public and Private Sector Banks in India, Gupta S. (2019)
Srivastava R. V. - The Role of Coping in Salespeople’s Satisfaction and Its Effect on Salespeople’s Ethics (2019)
Maria del Pilar Sandra Rosas Mercado - Analysis of the Determinants of Social Capital in Organizations, Vargas-Hernandez Jo. G. (2019)
Слово до 25-річчя (2019)
Маслай Г. С. - Долаючи вершини (2019)
Пушкар Н. С. - Проект часу: погляд учителя (2019)
Бундак О. А. - Волинські освітяни у популяризації в краї ідей Всеросійського селянського союзу (2019)
Виздрик В. С. - Суспільно-політичні процеси в Східній Галичині у 20-х рр. ХХ ст., Пехів В. Б. (2019)
Дем'янюк О. Й. - Волинська губернія в Українській революції: доба Гетьманату (Українська Держава) (2019)
Дикий О. Ю. - Сучасні підходи до організації фізичного виховання школярів (2019)
Кліш П. А. - Когнітивні предиктори математичної успішності учнів, Заяць М. С. (2019)
Лук'янчук Г. Я. - Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського про рушійні фактори розвитку особистості школяра (2019)
Удовенко М. А. - Вплив світогляду на здоров’я студентів (2019)
Романюк С. В. - Сучасні технології навчання осіб з особливими освітніми потребами (2019)
Гребенюк Т. С. - Турнір як особлива форма позакласної роботи з економіки (2019)
Наумук Л. М. - Математична гра "Найрозумніший" (2019)
Гребенюк А. С. - Шляхи підвищення мотивації мовленнєвої діяльності учнів на уроках за допомогою гри, Сокольська І. Є. (2019)
Пус О. А. - "Нехай буде над кожним з нас Боже благословення..." (За повістю Чарльза Діккенса "Різдвяна пісня у прозі"). Конспект уроку, 6 клас (2019)
Никитюк Н. З. - Добро і зло. Конспект уроку з курсу "Основи християнської етики", 5 клас (2019)
Демчук О. О. - Інтерактивні ігри у мовленнєвому розвитку дітей дошкільного віку (2019)
Яцечко Н. В. - Природнича літня школа "Ойкумена" як фактор сприяння здоров’ю учнів, Бердоус Н. О. (2019)
Барабаш Ю. Г. - Діагностично-корекційна профорієнтація сільських учнів, Позінкевич Р. О. (2019)
Сміховська В. Є. - Децентралізація шкільної освіти. Бібліографічний покажчик, Астахова О. В. (2019)
Дикань В. Л. - Організаційно-економічне забезпечення ефективної діяльності підприємств: логістичний підхід, Заєць Г. П. (2019)
Butenko O. P. - Determinants of competitiveness of small and medium-sized business enterprises, Gromova A. V. (2019)
Каличева Н. Є. - Формування організаційно-економічного механізму управління конкурентними перевагами на підприємствах залізничного транспорту (2019)
Кірдіна О. Г. - Особливості бухгалтерського обліку в неприбуткових організаціях, Кудрявець Н. В. (2019)
Онешко С. В. - Контролінг економічної безпеки підприємств портової діяльності, Попов І. І. (2019)
Проценко В. М. - Система стратегічного контролінгу в аспекті забезпечення антикризового управління підприємством (2019)
Уткіна Ю. М. - Якісні аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємств (2019)
Боровик Ю. Т. - Проблеми та перспективи розвитку альтернативної енергетики в Україні, Єлагін Ю. В. (2019)
Дейнека О. Г. - Державна стратегія інновацій та прикладний характер реалізації їх в національній економіці, Заєць Б. М. (2019)
Компаниец В. В. - О проекте создания "новой экономики” - посткапитализма (аксиологическая и социально-экономическая оценка) (2019)
Полякова О. М. - Кооперативне підприємництво: зміна парадигми, Шраменко О. В. (2019)
Соломніков І. В. - Державна політика регулювання розвитку залізничного транспорту України, Островерх Г. Є. (2019)
Корінь М. В. - Особливості формування локалізованого виробництва з розвитку залізничної інфраструктури (2019)
Остапюк Б. Б. - Стратегія економічної безпеки залізничного транспорту (2019)
Гараєв М. - Управління інвестиційними проектами підприємств залізничного транспорту, які реалізуються на засадах державно-приватного партнерства (2019)
Козлова А. О. - Безпека готельних комплексів як складова ефективності туристичного менеджменту та привабливості туристичних підприємств для вітчизняних туристів (на прикладі Туреччини) (2019)
Чупир О. М. - Hеобхідність формування позитивного іміджу підприємства як інструменту внутрішнього стратегічного управління (2019)
Яремко А. Д. - Адаптивне управління інвестиційною політикою підприємства (2019)
Любушкіна І. О. - Науково-технічне забезпечення інноваційного розвитку підприємства за рахунок інжинірингових процесів, Устенко М. О. (2019)
Макарчук К. О. - Залучення прямих іноземних інвестицій в економіку Індії: досвід для України, Шуба М. В. (2019)
Serikov A. V. - Activity–holistic view on essential content of modern finance (2019)
Чередниченко О. Ю. - Вплив корупційних проявів на стан захищеності об’єктів критичної інфраструктури держави від зовнішніх загроз (на прикладі залізничного транспорту України) (2019)
Александрова Е. Ю. - Массовая культура: экономические возможности и риски, Сухорукова Т. Г. (2019)
Гриценко Н. В. - Апарат композиції корпоративної етики в управлінні (2019)
Tитул (2018)
Гринів О. - Юзеф Пузина - провісник Львівської математичної школи, Притула Я. (2018)
Zhuchok Y. - On automorphisms of the semigroup of endomorphisms of a free abelian dimonoid (2018)
Ладзоришин Н. - Матричні лінійні одно- та двобічні рівняння над квадратичними кільцями, Петричкович В. (2018)
Shabat O. - Functors and manifolds modeled on some kω-space, Zarichnyi M. (2018)
Gutik O. - On old and new classes of feebly compact spaces, Ravsky O. (2018)
Riihentaus J. - A removability result for separately subharmonic functions (2018)
Скасків О. - Про зростання випадкових цілих рядів Діріхле, Cтасів Н. (2018)
Mulyava O. - On the belonging of analytic in unit disc characteristic functions of probability laws to generalized convergence class, Sheremeta M. (2018)
Бокало М. - Коректність задачі Фур'є для слабко нелінійних еліптично-параболічних інтегро-диференціальних рівнянь вищих порядків, Скіра І. (2018)
Buhrii O. - On initial-boundary value problem for nonlinear integro-differential Stokes system, Khoma M. (2018)
Іванчов М. - Єдиність роз'яку оберненої задачі для двовимірного рівняння теплопровідності і сильним виродженням, Власов В. (2018)
Ярова О. - Нелінійне нормування імпульсного рекурентного процесу в схемі апроксимації Леві (2018)
Урочиста Академія, присвячена 150-й річниці від дня народження Георгія Вороного (2018)
Віткін Л. М. - Належна регуляторна практика: передовий світовий та вітчизняний досвід в інфраструктурі якості України, Мельниченко Т. Ю. (2018)
Калита П. Я. - Корупція породжена недосконалістю (2018)
Івашків Ю. Д. - Розроблення елементів системи управління якістю в умовах медичної установи, Мєдвєдєва Н. А., Музика В. П. (2018)
Шугалій Є. П. - Методологія синтезу структур інформаційно-телекомунікаційної системи на основі методу динамічного програмування (2018)
Баль-Прилипко Л. В. - Аналізування відповідності якості українського меду вимогам національного стандарту ДСТУ 4497:2002, Лесніцька О. А., Волосянко О. В., Ушкалов В. О., Білоцерківець Т. І. (2018)
Гінзбург М. Д. - Нові міжнародні та європейські правила структурування стандартів і пропозиції щодо запровадження їх в Україні, Овчаренко Л. Л., Клюнь А. М. (2018)
Даниленко Ю. - Щодо питання взаємодії стандартизації та патентування з інноваційними процесами на прикладі сцинтиляційної техніки, Павлова Г., Любинський В. (2018)
Карпаш М. О. - Підвищення надійності ГТС упровадженням нових стандартів для систем діагностування з урахуванням умов експлуатації, Олійник А. П., Клюнь А. М., Когут Г. М. (2018)
Беззубець Т. Я. - Актуальні питання щодо гармонізації національних стандартів та використання міжнародного досвіту у сфері страхового фонду документації на прикладі роботи ТК40, Кривулькін І. М., Болбас О. М., Стогній Н. С. (2018)
Пожидаєв С. П. - Уточнення поняття моменту сили в механіці (2018)
Габрук Р. А. - Тренажерна сумісна оптимізація сигналів і фільтрів з урахуванням додаткових обмежень, Горішна І. Я. (2018)
Кравченко О. В. - Методологічні підходи до біотехнології очищення питної води: методики виділення та ідентифікації залізо- та марганцеокиснювальних бактерій, Кузьмінський Є. В., Панченко О. С. (2018)
Даниленко Ю. А. - Розроблення нормативних документів на умовні познаки для сцинтиляційної техніки, Павлова Г. О., Переймак В. М., Любинський В. Р. (2018)
Редько В. В. - Компетентнісний підхід до підготовки професійних стандартів у сфері технічного обслуговування (2018)
Пашков Д. П. - Стандартизація проектування геоіконіки знакових систем картографічних моделей екологічної безпеки, Шевченко Р. Ю (2018)
Кулагін К. К. - Проблеми створення системи державного гарантування якості оборонної продукції відповідно до стандартів НАТО, Шевченко І. І., Солонець О. І., Шевченко І. А., Кошель А. В., Петров С. В. (2018)
Доманова О. В. - Дослідження відповідності маркування косметичних гелів відповідно до міжнародних вимог, Янушкевич Д. А., Шубіна Л. Ю. (2018)
Мєдвєдєва Н. А. - Аналізування виробництва та споживання енергетичних ресурсів, Левицький М. А., Сухенко В. Ю. (2018)
Левицький М. А. - Звітність та верифікація викидів парникових газів, Мєдвєдєва Н. А., Сухенко В. Ю., Демиденко О. О. (2018)
Кисилевська А. Ю. - Пропозиції з удосконалення процесу оцінки відповідності мінеральних вод в умовах трансформації законодавства України, Рябушенко Ю. О., Прокопович І. В., Коєва Х. О. (2018)
Слива Ю. В. - Особливості застосування принципів HACCP в умовах виробництва м’ясних маринованих напівфабрикатів, Штонда О. А., Семенюк К. М. (2018)
Копилова К. В. - Втілення засад продовольчої безпеки держави в технічному регулюванні: теоретичне обґрунтування та практичні аспекти, Вербицький С. Б., Вербова О.В., Козаченко О.Б. (2018)
Костанян В. Р. - Упроваджування міжнародних та європейських вимог до системи керування безпекою в стандарти оператора газотранспортної системи України (2018)
Барибін О. І. - Оцінювання якості веб-сайту закладу вищої освіти, Перун О. М. (2018)
Шевченко Р. Ю. - Оцінювання якості геоінформаційних систем екологічної безпеки (2018)
Слива Ю. В. - Оцінювання, аналізування та управління ризиками щодо втрат якості продукції в умовах виробництва засобів захисту рослин, Голуб Л. С. (2018)
Остапук Л. В. - Система документації випробувальних лабораторій (2018)
Головенко Т. М. - Наукові основи розроблення системи якості соломи, трести й волокон з олійного льону, Чурcіна Л. А., Бартків Л. Г., Шовкомуд О. В. (2018)
Манукало В. О. - Міжнародний каталог даних про стихійні лиха гідрометеорологічного походження, Ковальська Л. Г., Голеня Н. К. (2018)
Васильєва В. Г. - Формування вимог до точності референтного матеріалу під час порівняльних досліджень, Шведова В. В. (2018)
Пожидаєв С. П. - Ключ до вирішення радіанної проблеми міститься в механіці (2018)
Івченко О. В. - До питання про нормування міцнісних властивостей стрижневих кріпильних виробів залежно від їх застосування і технології виготовлення, Кондратенко П. В., Перчун Г. І., Гуль Ю. П., Чмельова В. С. (2018)
Глечик А. О. - Дослідження та впровадження схем ліфтів і ліфтового обладнання згідно з технічним регламентом (2018)
Сейфуллина И. И. - Синтез и строение 1-гидроксиэтилидендифосфонатогерманата (IV) магния, его влияние на рост и развитие озимой пшеницы, Песарогло А. Г., Марцинко Е. Э., Чебаненко Е. А., Пожарицкий А. Ф. (2019)
Труба А. С. - Закономірності розкладання озону у присутності ацидокомплексів 3d-металів, нанесених на природний бентоніт, Ракитська Т. Л., Герега Д. А., Джига Г. М. (2019)
Желтвай И. И. - Получение и фотолюминесцентныые свойства комплексов тербия, европия и их копреципитатов с метиловым эфиро 2-гидроксибензойной кислоты, Новикова Н. С., Дога П. Г., Еремин О. Г., Шендрик В. П. (2019)
Солдаткина Л. М. - Закономерности кинетики адсорбции антоцианов из экстрактов ягод аронии и бузины катионитом ФИБАН К-1, Тютюнник Т. В., Менчук В. В., Поликарпов А. П., Новотная В. А. (2019)
Гайдаржи І. І. - Синтез пентафторетоксибензойних кислот, Мотняк Л. А., Куншенко Б. В. (2019)
Стрельцова О. О. - Адсорбція сумішей твінів з додецилсульфатом натрію на межі поділу фаз розчин-повітря, Мазурик А. О. (2019)
Джамбек А. А. - Электрохимическое исследование процесса биовыщелачивания германия из отвалов углеобогащения, Джамбек О. И., Блайда И. А., Васильева Т. В., Слюсаренко Л. И. (2019)
Тымчук А. Ф. - Вклад сорбции в эффективность процесса флокуляции суспензий композиціями ПАВ-природный полимер, Квасюк Е. А. (2019)
Хома Р. Е. - Кислотно-основные свойства N-н-пропил, N-н-бутил и N-н-гептил производных аминометансульфокислоты, Чеботарев А. Н., Осадчий Л. Т., Водзинский С. В., Топоров С. В. (2019)
Сердюк А. М. - Обізнаність та усвідомлення студентською молоддю загрози для здоров’я факторів ризику розвитку неінфекційних захворювань – сучасний стан проблеми, Гуліч М. П., Петренко О. Д., Любарська Л. С., Коблянська А. В. (2019)
Кhaniukov O. O. - Formation and improvement of clinical thinking in medical students, Kozlov S. V., Yehudina Y. D., Sapozhnychenko L. V., Kozlova Yu. V., Somilo O. V. (2019)
Медведєв М. В. - Сучасний погляд на етіологію, патогенез та можливості діагностики зовнішнього генітального ендометріозу (огляд літератури), Покровенко Д. А. (2019)
Semyonova L. S. - The importance of studying history of medicine and language training for the development of professional competencies of medical students, Klimenko I. N. (2019)
Трофимов Н. В. - Клинико-статистические аспекты течения желудочно-кишечных кровотечений у больных с патологией сердечно-сосудистой системы, Крышень В. П., Баранник С. И., Чухриенко А. В., Чабаненко Г. Н., Гайтеров А. Н. (2019)
Пославська О. В. - Метастази карциноми з клітин Меркеля з погляду діагностики пухлин невідомої первинної локалізації (2019)
Фелештинський Я. П. - Оцінка варіантів фіксації сітчастого імплантата при трансабдомінальній преперитонеальній алопластиці у хворих на пахвинну грижу, Коханевич А. В. (2019)
Ідашкіна Н. Г. - Сповільнена консолідація нижньої щелепи: аналіз загальних та місцевих факторів (2019)
Василенко Р. Е. - Статистичний аналіз лагоджень повних знімних протезів верхньої щелепи за трирічний термін користування (2019)
Рубцов Р. В. - Значущість рентгенологічних досліджень при діагностиці пневмоконіозу в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень у працівників гірничорудної та металургійної промисловості (2019)
Федоренко В. І. - Обґрунтування допустимих добових доз свинцю і кадмію в добових раціонах харчування (2019)
Хоменко І. М. - Удосконалення системи радіаційно-гігієнічного моніторингу об’єктів довкілля в зонах спостереження українських атомних електростанцій як основа радіаційної безпеки, Закладна Н. В. (2019)
Лотоцька-Дудик У. Б. - Шкідливі виробничі чинники взуттєвих виробництв: шум та вібрація (2019)
Єрошкіна Т. В. - Аналіз стану діяльності лабораторної служби промислового регіону України та шляхи її оптимізації, Дерев'янко Д. В. (2019)
Мамчур В. Й. - Дніпровська школа фармакологів: подорож довжиною в 100 років (до 100-річчя кафедри фармакології і клінічної фармакології Дніпропетровської медичної академії). Частина І: 1918-1943 рр., Жилюк В. І., Коваленко О. Ю. (2019)
Явтушенко А. В. - Повышение надежности клиноременных передач механических прессов путем нагруженного резервирования (2013)
Семчук Г. И. - Технологический процесс обработки почвы рабочими органами сельскохозяйственных машин, Мазур Н. И., Канивец А. В., Беловод А. И., Дудников А. А. (2013)
Свинаренко М. С. - Проектування гідравлічних модулів руху за їх узагальненими математичними моделями (2013)
Николаенко А. П. - Совершенствование конструкции вибрационных станков с U-образной формой контейнера (2013)
Єременко В. С. - Метод оцінювання ступеня ушкодженості композиційних матеріалів (2013)
Лясов В. Г. - Модернизация линии ускоренного охлаждения в условиях мелкосортного стана 250-4 ПАО "АМКР", Мамаев А. В., Гунькин И. А., Мацышин С. О. (2013)
Сотник С. В. - Математическая модель конструктивных элементов литниковой системы (2013)
Харченко С. Л. - Язык проектирования модели поведения сложной системы управления (2013)
Колесніков К. В. - Генетичні алгоритми для задач багатокритеріальної оптимізації в мережах адаптивної маршрутизації даних, Карапетян А. Р., Царенко Т. А. (2013)
Колесніков К. В. - Використання нейромережевих моделей для визначення оптимального маршруту в мережах з адаптивною маршрутизацією пакетів даних, Карапетян А. Р., Нікулін О. Г. (2013)
Горбачев П. Ф. - Особенности формирования емкостей транспортных районов прибытия и отправление автомобилей для центральной части города Харькова, Колий А. С. (2013)
Мозолевич Г. Я. - Вибір раціонального розподілу потоків поїздів по залізничному полігону (2013)
Чибісов Ю. В. - Формування раціональних потоків поїздівна мережі залізниць (2013)
Хімічева Г. І. - Аналіз і обґрунтування ризиків інноваційної діяльності ВНЗ, Віткін Л. М., Бобрусь О. В. (2013)
Гончаренко С. Ю. - Современные проблемы моделирования матриц пассажирских корреспонденций в средних городах (2013)
Потаман Н. В. - Концепция повышения эффективности управления цепями поставок (2013)
Степаненко А. Г. - Обеспечение навигационной безопасности плавания (2013)
Коломиец Н. В. - Маневры орбитальных переходов группы космических аппаратов с использованием малой тяги (2013)
Кунашев Д. И. - Автоматизована кластеризація зображень клітин пацієнта з використанням штучного інтелекту (2013)
Коломиец Д. П. - О необходимости повышения эффективности речных информационных систем с целью обеспечения безопасности судоходства, Чимшир В. И. (2013)
Лубко Д. В. - Методологія проектування та інструментарій для створення мобільних додатків (2013)
Константінов Д. В. - Формування моделівизначення раціональних маршрутів слідування вагонопотоків у міжнародному сполучені, Лаврухін А. В., Іщенко І. О. (2013)
Константінов Д. В. - Моделювання процесу оперативного регулювання швидкісних міжрегіональних пасажирських перевезень, Крамченко К. В. (2013)
Ліщина Н. М. - Синтез и реализация в плис определенных видов памяти с упорядоченым доступом (2013)
Мазуренко А. А. - Определение эффекта от использования адаптивной технологии обслуживания двугруппных поездов (2013)
Вартанян В. М. - Моделирование экономической безопасности предприятия в условиях неопределенности исходных данных, Скачков О. М., Ревенко Д. С. (2013)
Свідерський О. О. - Дослідження впливу сонячної та місячної активності на імовірність виникнення дорожньо-транспортних пригод (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського