Будько О. В. - Обліково-аналітична інформація в системі інформаційного забезпечення сталого розвитку (2019)
Іщенко М. І. - Особливості обліку виробничих запасів з урахуванням специфіки гірничо-збагачувального виробництва, Бутковська О. В. (2019)
Ларікова Т. В. - Методологічні основи бухгалтерського обліку капіталу закладів вищої освіти (2019)
Шалімова Н. С. - Потенціал аудиторських послуг в контексті дослідження використання запасів в інноваційній діяльності підприємств, Роєва О. С. (2019)
Лунячек В. Е. - Оптимізація методики гідролого-геоморфологічних досліджень як інструменту формування спеціальних компетентностей сучасного фахівця-географа, Сінна О. І., Борисенко К. Б., Попов В. С. (2019)
Бурла М. П. - Теоретические и прикладные экономико-географические исследования в Приднестровье: история, современность, перспективы (2019)
Галай Е. И. - Эмиссия загрязняющих веществ в атмосферный воздух Могилёвской области, Савостьянова А. В. (2019)
Донцов О. О. - Проблематика регіоналізації в географічній освіті вищих навчальних закладів (2019)
Клименко В. Г. - Активні методи навчання як складова інновації у викладанні географії, Ачкасова В. В., Іваненко Л. О. (2019)
Опара В. М. - Ландшафтно-екологічні дослідження екосистем сучасними методами, Бузіна І. М., Хайнус Д. Д. (2019)
Остапчук С. М. - Основні географічні сталі території Рівненської області, Німкович Р. С. (2019)
Остроух В. І. - Використання інтерактивних карт як новітній підхід в організації навчання з географії у сучасній школі, Свір Н. В. (2019)
Решетченко С. І. - Динаміка місячної кількості атмосферних опадів на території Харківської області, Слащова І. М. (2019)
Сухинин С. А. - Компетенции картографической грамотности школьников: сущность и методические основы формирования (2019)
Zhеmеrоv A. - Main directions in scientific research of continuous geographical education (2019)
Мартынюк А. А. - О стабилизации движения неточных аффинных систем, Чернецкая Л. Н., Мартынюк-Черниенко Ю. А. (2019)
Крот А. М. - Эволюционная модель хаотических волновых процессов в сложных динамических системах на основе теории матричной декомпозиции (2019)
Каминский А. А. - О трансформации области пассивной деформации в нелинейном упругом анизотропном теле с трещиной, Курчаков Е. Е. (2019)
Цибрій З. Ф. - Особливості технології формування металічних контактів до дискретних ІЧ та ТГц приймачів випромінювання на основі епітаксійних шарів CdHgTe (2019)
Сергєєв В. П. - Композиційний матеріал на основі вуглецевої волокнистої матриці з іммобілізованим інсуліном для розробки нової лікарської форми: трансдермального інсулінового пластиру, Бошицька Н. В., Кліпов В. Д., Проценко Л. С., Будиліна О. М. (2019)
Усенко О. В. - Использование вещественного состава пород для корреляции стратиграфических единиц Украинского щита (2019)
Андронаті С. А. - Синтез та антиагрегаційна активність антагоніста αIIIbβ3-рецепторів на основі 2-(4-піперазин-1-іл)-3Н-хіназолін-4-ону, Корнилов О. Ю., Поліщук П. Г., Крисько А. А., Крисько О. Л., Кабанова Т. А., Самбурський C. Е. (2019)
Крупская Т. В. - Нанокоагуляция и ее влияние на связывание воды в композитной системе нанокремнезем—полиметилсилоксан, Гунько В. М., Процак И. С., Туров В. В. (2019)
Лапань О. В. - Біоплато для очищення водних об’єктів від важких металів, Міхєєв О. М. (2019)
Рушковський С. Р. - Особливості прояву радіаційно-індукованого ефекту свідка в лімфоцитах периферичної крові людини за дією астаксантину, Курінний Д. А., Демченко О. М., Пілінська М. А. (2019)
Чекман И. С. - Аспекты создания нейропротективных, противовоспалительных лекарственных средств, Беленичев И. Ф., Сыровая А. О., Горчакова Н. А., Бухтиярова Н. В., Рыженко В. П., Левашова О. Л., Чаленко Н. Н. (2019)
Вацеба Т. С. - Активація протеїнкінази p70S6K1 у мононуклеарних клітинах крові хворих на рак та діабет, Соколова Л. К., Пушкарьов В. В., Ковзун О. І., Пушкарьов В. М., Тронько М. Д. (2019)
Дульнева Т. Ю. - Сумісне очищення води від сполук феруму та мангану мікрофільтраційною керамічною мембраною з глинистих мінералів (2019)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України" (2019)
Долгий О. - Професійна компетентність і компетенції державного службовця у контексті реформування публічної служби, Хрущ О. (2019)
Наулік Н. - Ранги державних службовців органів прокуратури: питання законодавчого регулювання, Горзов А. (2019)
Казак О. - Етапи оцінювання результатів діяльності державних службовців місцевих прокуратур (2019)
Кравчук В. - Завдання професійної етики прокурорів (2019)
Чайковська Н. - Інформаційне забезпечення представницької діяльності прокурора у сфері захисту довкілля (2019)
Баулін О. - Правові санкції, примус і відповідальність як гарантії процесуальної самостійності прокурора у досудовому кримінальному провадженні (2019)
Андрусенко С. - Принципи діяльності оперативних підрозділів під час конфіденційного співробітництва, Пашаєв А. (2019)
Мороз А. - Адміністративно-правовий статус Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України як суб’єкта реалізації нормування у будівництві (2019)
Gryshchenko I. M. - Design of the fur garments in the context of artistic and compositional shaping, Kolosnichenko M. V., Pashkevych K. L. (2019)
Vasylieva O. S. - The design of school uniform in the context of transformative shaping (2019)
Артеменко М. П. - Костюмована гра як рекреаційно-туристичний захід в Україні (2019)
Безугла Р. І. - Гламур в контексті класичних естетичних категорій та паракатегорій некласичної естетики (2019)
Головчанська Є. О. - Стилістичні характеристики і художньо-композиційні ознаки блузок 1950-1960-х років (2019)
Колісник О. В. - Мурали як засіб соціальних комунікацій. Порівняння світового досвіду, Пономарьова Н. С. (2019)
Колосніченко М. В. - Авторські принти в дизайні хустково-шарфових виробів, Пшінка Н. М., Пашкевич К. Л., Остапенко Н.В. (2019)
Креденець Н. Д. - Образне мислення в структурі вітчизняної дизайн-освіти, Семко А. О., Шпирало-Запоточна Л. Р. (2019)
Кротевич О. В. - Значення графічних образів в традиційному японському художньому татуюванні (2019)
Кузнецова І. О. - Образотворче мистецтво як джерело системи моди (2019)
Лай Юеге - Образ і символ квітучого дерева у мистецтві Китаю і Європи (2019)
Михайлюк О. Ю. - Підхід до дизайн-проектування фактурних рішень жіночого одягу, Остапенко Н. В., Луцкер Т. В. (2019)
Решетньова Г. О. - Майсенська порцеляна в українських колекціях. До питань термінології та періодизації (2019)
Спасскова О. П. - Творчість Віктора Єфименка в контексті розвитку української книжкової графіки (остання третина ХХ століття) (2019)
Лавриненко Ю. О. - Прояв і мінливість ознаки "маса насіння з рослини" у гібридів та сортів сої різних груп стиглості, Марченко Т. Ю., Боровик В. О., Михаленко І. В., Іванів М. О., Клубук В. В. (2018)
Яланський О. В. - Вміст цукру в соку стебел сорго цукрового залежно від насіннєвої продуктивності, Середа В. І., Носов М. Г., Таганцова М. М. (2018)
Псьолова А. О. - Вміст антоціанів у стеблі різних генотипів кукурудзи, Деркач К. В., Бєліков Є. І., Сатарова Т. М. (2018)
Кирпа М. Я. - Енергоощадне сушіння насіння кукурудзи та його технікоекономічна ефективність, Кулик В. О., Йова О. В. (2018)
Gyrka A. D. - Features of realization the productivity potential of oat varieties in Northern Steppe of Ukraine, Viniukov О. О., Gyrka Т. V., Shevchenko T. V., Neklesa Ye. M. (2018)
Черенков А. В. - Вплив попередників, мінеральних добрив та способів сівби на урожайність і якість зерна пшениці озимої в Південному Степу України, Гасанова І. І., Костиря І. В., Остапенко М. А., Білозор І. В. (2018)
Ярошенко С. С. - Вплив мінеральних добрив і біопрепаратів на формування зернової продуктивності пшениці озимої в Північному Степу України (2018)
Заєць С. О. - Продуктивність пшениці озимої (Triticum aestivum L.) залежно від норми мінеральних добрив та позакореневого підживлення мікродобривами, Коваленко О. А. (2018)
Пірич А. В. - Фотоперіодична чутливість та яровизаційна потреба сортів пшениці м'якої озимої (Triticum aestivum L.) миронівської селекції, Булавка Н. В., Юрченко Т. В. (2018)
Гирка А. Д. - Особливості формування зернової продуктивності рослин різних сортів гороху в умовах Північного Степу України, Ткаліч І. Д., Сидоренко Ю. Я., Бочевар О. В., Ільєнко О. В. (2018)
Андрійченко Л. В. - Продуктивність різних сортів пшениці озимої у Причорноморському регіоні, Качанова Т. В. (2018)
Усова Н. М. - Вплив попередників та мінерального живлення на урожайність і якість зерна пшениці озимої, Солодушко М. М., Романенко О. Л. (2018)
Дудка М. І. - Вирощування однорічних агрофітоценозів – резерв збільшення рослинного протеїну в північній частині Степу України (2018)
Грабовський М. Б. - Економічна та біоенергетична ефективність вирощування сорго цукрового і кукурудзи за різного рівня мінерального живлення (2018)
Гирка А. Д. - Ріст, розвиток і формування урожайності соняшника під впливом регуляторів росту та удобрення, Ткаліч І. Д., Бочевар О. В., Сидоренко Ю. Я., Ільєнко О. В. (2018)
Шевченко М. С. - Методика визначення вологості грунту: класичні помилки і об’єктивні фізичні параметри, Десятник Л. М., Швець Н. В., Шевченко С. М. (2018)
Медведєв Е. Б. - Вплив способів обробітку і добрив на родючість грунту і урожайність сільськогосподарських культур в умовах північної частини Донецького кряжу (2018)
Десятник Л. М. - Ефективність використання добрив у сівозміні залежно від способів основного обробітку грунту, Шевченко М. С., Швець Н. В., Шевченко С. М. (2018)
Подобед О. Ю. - Оцінка окремих показників родючості грунту природних і агрогенних екосистем зони Степу, Чабан В. І. (2018)
Білик О. М. - Збір диких споріднених видів культурних рослин для Національного центру генетичних ресурсів рослин України, Головаш Л. М., Кочерга В. Я., Кочерга Д. М., Харченко Л. Я. (2018)
Козир В. С. - Перспективи розвитку м'ясного скотарства у Державному підприємстві "Дослідне господарство "Поливанівка", Денисюк О. В., Дімчя Г. Г., Майстренко А. Н. (2018)
Сусол Р. Л. - Оптимізація системи розведення і годівлі свиней м'ясного напрямку продуктивності в умовах Півдня України, Гарматюк К. В., Халак В. І. (2018)
Литвищенко Л. О. - Реалізація генетичного потенціалу продуктивності голштинських корів різного віку на промисловому комплексі з виробництва молока, Піщан І. С., Гончар А. О., Піщан С. Г. (2018)
Стрижак Т. А. - Оптимізація схем синхронізації статевих циклів ремонтних телиць за фізіологічними та економічними критеріями, Сідашова С. О., Петруша В. Г., Стрижак А. В. (2018)
Коzyr V. S. - Reproducible ability and meat productivity of cattle of the Men-Anjou breed in the Steppe zone of Ukraine (2018)
Майстренко А. Н. - Оцінка впливу кормових добавок на продуктивні якості підсисних свиноматок та їх потомства, Дімчя Г. Г. (2018)
Волощук В. М. - Вплив високих температур повітря на етологічні і фізіологічні показники лактуючих корів, Хоценко А. В. (2018)
Черчель В. Ю. - Педагог наукового пошуку, Дзюбецький Б. В., Деркач К. В. (2018)
Бойчук Д. С. - Правосвідомість та правова культура як передумова розширення чинного обсягу права людини на зброю в Україні (2019)
Гладкий В. В. - Кримінометричний аналіз прийнятності корупції та умов формування ціни корупційної послуги (2019)
Барабаш Б. А. - Посилення ролі судової гілки влади як відповідь вимогам часу (2019)
Капліна О. В. - Проблеми забезпечення розгляду кримінального провадження на підставі угод незалежним і безстороннім судом (2019)
Войтенко Д. О. - Абстрактне мислення в юридичній освіті в контексті впровадження ТЗНПК, Качурова С. В., Невельська-Гордєєва О. П. (2019)
Беспалько І. Л. - Засади кримінального провадження як вимоги, що пред’являються до діяльності державних органів, їх посадових і службових осіб (проблеми нормативного регулювання) (2019)
Журавель В. А. - Криміналістика в системі наукових знань, Курумісава Й. (2019)
Зінченко О. В. - Права та свободи особи та громадянина в конституціях франкомовних держав Африки (2019)
Вавженчук С. Я. - Правова доктрина дотримання трудових прав (2019)
Шумило М. Є. - Інформаційна теорія доказів та проблеми використання електронних засобів доказування у кримінальному провадженні, Юрка Р., Капліна В. А. (2019)
Карагусов Ф. С. - Організаційно-правові форми діяльності юридичних осіб корпоративного типу, Коструба А. В. (2019)
Косінова К. С. - Проблема об’єктності аутсорсингових відносин у системі економічної та господарсько-правової політики держави (2019)
Чернявський С. С. - Підручник нового покоління з криміналістики у двох томах, Удалова Л. Д., Чорноус Ю. М. (2019)
Костенко О. М. - Корупційна злочинність в Україні - наслідок соціальної аномалії (2019)
Система безоплатної правової допомоги має бути найбільшим незалежним правозахисним інструментом в Україні (2019)
Тиждень протидії булінгу (2019)
Законопроєкт № 1056 спрямований на боротьбу з рейдерством (2019)
СЕТАМ поєднав серця понад 500 закоханих пар (2019)
"Нотаріус – це не професія, це – спосіб життя",– Оксана Данич (2019)
Зустріч Дениса Малюськи з представниками Офісу Ради Європи в Україні (2019)
Денис Малюська взяв участь у зустрічі з делегацією Європейського Союзу (2019)
Поділ спадщини між спадкоємцями (2019)
Кресіна І. О. - Політична корупція: український вимір, Кушнарьов І. В. (2019)
Галущенко Г. В. - Застереження про публічний порядок як підстава для відмови у застосуванні іноземного права (2019)
Патлачук В. Н. - Основні положення та кількісні показники Конституції Царства Польського (2019)
Варакута І. О. - Правове виховання та потреби громадянського суспільства (2019)
Призначення (2019)
Вітання (2019)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у серпні 2019 року (2019)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Мін’юсту України” (2019)
Реклама (2019)
Мозговий А. О. - Імовірнісна оцінка надійності голів шлюзів за критерієм стійкості проти зсуву на прикладі гідровузлів Дніпровського каскаду (2018)
Рунова Р. Ф. - Ефективність пластифікуючих поверхнево-активних речовин у розчинах і бетонах на основі лужних цементів, Гоц В. І., Руденко І. І., Петропавловський О. М., Константиновський О. П., Ластівка О. В. (2018)
Борзяк О. С. - Розроблення заходів з захисту штучних споруд залізничного транспорту від електрокорозії під дією змінного струму витоку і високовольтної напруги, Дудін О. А., Куценко М. Ю., Познякова В. Г. (2018)
Демідов Д. В. - Вивчення впливу мінеральних наповнювачів на вогнезахисні характеристики водно-дисперсійних лакофарбових покриттів (2018)
Плугін А. А. - Деформативні властивості ґрунтополімерного композита: методика експериментальних досліджень, Мірошниченко С. В., Звєрева А. С., Резніченко І. В. (2018)
Ахраменко Г. В. - Особенности повышение скоростей движения поездов на железнодорожных линиях межрегионального сообщения, Дубровская Т. А. (2018)
Каменєв О. Ю. - Модель диспетчерського керування взаємозалежними транспортними потоками на промисловому залізничному транспорті, Лапко А. О., Щебликіна О. В., Лазарєв О. В., Ушаков М. В. (2018)
Мямлін С. В. - Адаптивні байєсівькі моделі оцінювання показників надійності вантажних вагонів на етапах життєвого циклу, Скалозуб В. В., Мурадян Л. А. (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2019)
Content (2019)
Amosov O. Y. - Archetypes in the activities of the united territorial communities, Gavkalova N. L. (2019)
Afonin E. A. - Archetype as a source of innovation process, Martynov A. Y. (2019)
Bakai A. E. - Archetypics of source of development of the state system ofmedical defence of population of Ukraine in emergencies (2019)
Bielska T. V. - Architics of modernity: Ukrainian measurement, Lashkina M. H. (2019)
Bilyk O. I. - Architypic of efficiency of state measures in the social sector, Blynda Y. O. (2019)
Bobrovskyi O. I. - Archetypes of ukrainian youth construction using the concept of the ‘universal epochal cycle’ and computer games (2019)
Burik Z. M. - Ukrainian society to accept the concept of sustainable development (analysis of archetype) (2019)
Valevskyi O. L. - Problems of value transformations and public consolidation in the context of Ukraine’s European choice (2019)
Halanets V. V. - Public administration of development of agroindustrial complex in the context of the strategy of sustainable development of Ukraine (archetype approach), Dzyanyy R. B., Dziurakh Y. M. (2019)
Holovanova N. V. - Information policy of Ukraine as an european state in conditions of current threats (architecture approach) (2019)
Goncharuk N. T. - Сoceptual foundations of human resources in public services: an archetypal approach, Pyrohova Y. V. (2019)
Doroshenko H. A. - Corruption as an obstacle to the sustainable development of Ukraine (archetypal approach) (2019)
Yehorycheva S. B. - Public-private partnership as a sustainable development factor: an archetypal analysis, Lakhyzha M. I. (2019)
Ievdokymova V. V. - Archetipical models of sustainable development of countries: comparative analysis (2019)
Kozakov V. M. - Archetypical analysis of the national awareness and patriotism of youth in modern Ukraine: on the example of the public organization "Plast”, Piddubnyi M. I. (2019)
Konotopets Y. O. - Strategies for sustainable development in conditions of civilizational defects: kays of modern Ukraine (architecture approach) (2019)
Korchak I. M. - The essence and significance of the public conflict in the modern conditions of development of society and its connection with the archetypes of the collective unconscious (2019)
Kostenyuk N. I. - Archetypical reengineering in the context of improving the activities of local self government bodies (2019)
Lapina V. V. - Archetype of the peasant: the problem of accumulation and practical use of the human capital in Ukraine (2019)
Lekhan V. N. - Personal potential success of the modern health care manager, Kriachkova L. V., Kanyuka G. S. (2019)
Marchenko L. Y. - Archetypal principles of implementation of sustainable development technologies in the sphere of customers of state treasury service of Ukraine (2019)
Naplyokov Y. V. - An archetypal foundation of the culture of making managerial decision (2019)
Novachenko T. V. - Archetype of complementary in harmonization of publicauthorities relations (2019)
Omelyanenko V. A. - Architectic component of institutional networks development strategy in the context of national security providing (2019)
Orliv M. S. - In-service training for civil servants in the context of ensuring the sustainable development of Ukraine (archetypal approach) (2019)
Patrakov V. P. - Logos and Myfos. Hegel’s philosophy of history and the collective unconscious theory: the attempt of synthesis in the context of sustainable development (2019)
Perkhach O. L. - Archetypal models of public administratio, Lukashevska U. T. (2019)
Prykhodchenko L. L. - Theory and practice of strategic priorities of sustainable development implementation of Ukraine: archetypal paradigm, Lesyk O. V. (2019)
Semenets-Orlova I. A. - Valuable concept of peace-building in Ukraine (2019)
Serdechna L. V. - Regulation of the advertising in the context of the sustainable development of Ukraine (archetypical approach) (2019)
Sobolnikov V. V. - Europe development within the confines of psychoanalysis: methodology, state of being and prospects (2019)
Sudakov V. I. - Archetype of social justice and ideological confrontation of the contemporaty models of social policy (2019)
Sushyi O. V. - Social archetypic at the service of public anti-crisis management (2019)
SychovaV. V. - Soviet archetype in interaction authorities fnd political opposition as threat to national security of Ukraine (2019)
Tertychnyi O. V. - Ukrainian archetype as a source of European security (2019)
Khim M. K. - Professional and personal development of civil servants of Ukraine in the context of sustainable social development (archetypal approach), Danylovych-Kropyvnytska M. L. (2019)
Yaremenko N. V. - Pedagogical empowerment as a model of harmonization of psycho-cultural complexes "puer” architecture creation of the prize of strategy for sustainable development, Kolomiets N. Y. (2019)
Yaremchuk V. D. - The influence of outlook-value archetypes on the functioning of the regional political regimes in Ukraine (Lviv region as an example) (2019)
Горбулін В. П. - Методи оцінки та формування стратегії розвитку національних наукових досліджень і розробок, Полумієнко С. К., Трофимчук О. М. (2019)
Голубєв С. О. - Засоби комп’ютерного моделювання в галузі обчислювальної гідродинаміки, Лебідь О. Г., Черній Д. І. (2019)
Коваленко О. Є. - Композиційна конвергенція інформаційних технологій у системах ситуаційного управління на основі моделі знань предметної області (2019)
Мокін В. Б. - Побудова масштабованої інформаційно-пошукової системи для управління річковим басейном на основі реєстрів та онтологічних моделей, Овчаренко І. І., Лучко А. М., Давидюк О. М. (2019)
Нестеренко О. В. - Онтолого-керовані інформаційні системи в адміністративному управлінні (2019)
Стефанишин Д. В. - Логіко-імовірнісне моделювання і прогнозування аварій на напірних гідроспорудах Дністровського гідровузла (Частина 1. Методологія, гіпотези та припущення) (2019)
Дробязко А. О. - Експрес-метод оцінювання фінансової стійкості банку, Любіч О. О. (2019)
Макаренко І. П. - Система інноваційних індикаторів ЄC як інструмент євроінтеграційних процесів, Рогожин О. Г. (2019)
Реферати (2019)
Інформація про авторів (2019)
Ахундов В. М. - Аналіз деформацій еластоармованої труби під впливом внутрішнього тиску, Наумова І. Ю., Забродська Г. А. (2018)
Василев Я. Д. - Інженерна методика визначення антифрикційної ефективності емульсолів для холодної прокатки по їх фізико-хімічним властивостям, Замогильный Р. О., Самокиш Д. М. (2018)
Величко О. Г. - Вимоги до периклазовуглецевих вогнетривів для футеровки конвертерів й особливості сталеплавильної технології за їх використання, Бойченко Б. М., Мазов М. М., Стоянов О. М., Синегін Є. В., Васильєв Д. П. (2018)
Haranich Y. - Hot roll bonding of aluminum flat composite material with steel mesh inlays, Frolov Y., Grydin O., Voswinkel D., Boiarkin V., Remez O. (2018)
Іванова Л. Х. - Литі прокатні валки з чавуну з вермикулярним графітом, Колотило Є. В. (2018)
Камкін В. Ю. - Спінювання шлаку в дсп як ефект застосування шлакоутворюючих сумішей з регульованим співвідношенням компонентів при вдуванні у ванну в струменях газу, Токарєв С. І., Мішалкін А. П., Анкудінов Р. В., Безшкуренко О. Г. (2018)
Каракаш Є. О. - Дослідження газодинамічних процесів руху продуктів горіння по димовому тракту доменних повітронагрівачів, Грес Л. П., Гупало О. В. (2018)
Карпов В. Ю. - Вплив водню на властивості поліморфних металів при їх термоциклюванні поблизу температури поліморфізму, Носко О. А. (2018)
Мамешин В. С. - Сучасний стан і перспективи розвитку альтернативних процесів виробництва чорних металів, Журавльова С. В. (2018)
Молчанов Л. С. - Дослідження ефективності гомогенізації рідкої сталі при продувці через блоки різної конструкції, Шеремета Н. А., Синегін Є. В. (2018)
Мяновська Я. В. - Фізико-хімічні основи і реалізація технології спікання агломерату основністю 1,6 з застосуванням руди родовища суха балка, Пройдак Ю. С., Камкіна Л. В., Бабенко О. В., Колбін М. О. (2018)
Солоненко Л. І. - Функціональні залежності між властивостями зразків з структурованих формувальних і стрижневих сумішей, Білий О. П., Узлов К. І. (2018)
Семко О. В. - Розробка формальної моделі інтелектуального управління маршрутизацією в конфліктуючих сенсорних мережах варіативної топології, Семко В. В. (2019)
Кряжич О. О. - Задача опису забрудненої території з мінімізацією точок забору проб, Коваленко О. В., Грицишин В. О. (2019)
Машков О. А. - Технологія синтезу алгоритму керування для забезпечення стабілізації дистанційно пілотованого літального апарату для оперативно програмованої траєкторії, Триснюк В. М., Мамчур Ю. В., Жукаускас С. В., Нігородова С. А., Триснюк Т. В., Кащишин О. В. (2019)
Ванін В. А. - Чисельне дослідження птахостійкості лопаток авіаційного двигуна, Світличний С. П. (2019)
Васянин В. А. - Коды Грея в задачах комбинаторной оптимизации, Ушакова Л. П. (2019)
Шемаєв В. М. - Когнітивний аналіз і управління розвитком ситуації на світовому ринку озброєнь, Стефанцев С. С., Цитовцева А. С. (2019)
Азаров С. І. - Методичний підхід до аналізу стану регіонально-виробничих природно-економічних систем, Сидоренко В. Л. (2019)
Стефанишин Д. В. - Сучасні тенденції мінливості стоку річки Случ за даними гідрологічних спостережень в контексті виснаження її водних ресурсів, Корбутяк В. М., Косинська І. Е. (2019)
Реферати (2019)
Інформація про авторів (2019)
Стеченко О. - Біологічна та біоорганічна хімія в навчальних планах підготовки лікарів (2019)
Самсонов П. - Современные проблемы дистанционного обучения в системе высшего образования России (2019)
Kondratyuk M. - Introducing certain elements of project-based learning into Ukrainian translation programs (2019)
Чустрак А. - Статокінетична стійкість та інші фізичні якості спортсменів початківців, Тодоров П., Кобусь К. (2019)
Perederko L. - Self-esteem of emotional state and anxiety level of medical student’s personality (2019)
Юйцзін Д. - Професійно-педагогічне самопроектування майбутніх менеджерів освіти: теоретичні аспекти (2019)
Перерва В. - Педагогічні умови становлення професійно-термінологічної компетентності майбутнього вчителя біології (2019)
Білоусова Л. - Технологія проектування цифрових дидактичних візуальних засобів у професійній діяльності вчител, Житєньова Н. (2019)
Лещій Н. - Функціональний стан кардіореспіраторної системи дітей молодшого шкільного віку зі складними порушеннями розвитку (2019)
Неєжмаков П. І. - Основні досягнення України у міжнародній метрологічній діяльності, Буняєва Ю. Ю. (2019)
Матвієнко М. В. - Особливості модернізації національної мережі єдиного часу з урахуванням досвіду впровадження сучасних технологій синхронізації часу в корпоративних мережах, Гайдаманчук В. А., Пастушенко І. М. (2019)
Velychko O. - Main Results of COOMET.EM-K5 Key Comparison of Power, Karpenko S. (2019)
Дзюбенко М. И. - Определение показателя преломления и диэлектрической проницаемости в терагерцевом и СВЧ диапазонах, Белоус Р. И., Вовнюк М. В., Дахов Н. Ф., Дегтярев А. В., Радионов В. П., Скуратовский И. Г., Хазов О. И., Шахова А. С. (2019)
Scums D. - High power LED based standard lamps for luminous flux and luminous intensity, Eroshenko B. (2019)
Купко О. Д. - Створення метрики колірних просторів на базі еліпсів МакАдама (2019)
Никоненко С. В. - Референсные светодиодные источники излучения для ультрафиолетовых диапазонов спектра CIE B и С, Данильчик А. В., Луценко Е. В. (2019)
Омельченко А. В. - Помехоустойчивая обработка сигналов в баллистическом лазерном гравиметре с симметричным способом измерения ускорения свободного падения, Болюх В. Ф., Винниченко А. И., Купко В. С. (2019)
Poliarus O. - Identification of a nonlinear inertial measuring pressure channel, Koval O., Medvedovska Ya., Poliakov Ye., Ianushkevych S. (2019)
Оголошення про набір на курси підвищення кваліфікації фахівців (2019)
Кур’ята В. - Дія ретарданту фолікуру на морфогенез, накопичення вуглеводів та елементів живлення органами рослин аґрусу у зв’язку з урожайністю культури, Шаталюк Г. (2019)
Кубінська Л. - Дослідження морфологічних ознак видів роду Echinacea (L.) Moench. при інтродукції в умови Кременецького ботанічного саду, Кубінський М. (2019)
Sukhomlyn M. - Initiation of Basidioma Formation of Rare and Medicinal Macromycetes in Pure Culture, Didenko V., Tsvyd N., Petrychuk Yu. (2019)
Данилик Р. - Типологія водної рослинності Українського Розточчя: клас Potametea Klika in Klika et Novak 1941, Скробала В. (2019)
Хом’як І. - Еколого-ценотична характеристика популяції Hedera helix L. (Araliaceae) на території Словечансько-Овруцького кряжу, Гарбар О., Никончук Є., Гарбар Д., Демчук Н. (2019)
Пеньковська Л. - Аналіз онтогенетичної структури ценопопуляцій Thymus serpyllum L. Emend. Mill. та Thymus x polessicus Klokov (Lamiaceae) в умовах Ямпільського району Сумської області (Україна) (2019)
Зубцова І. - Розмірні ознаки ценопопуляцій Polygonum aviculare L. в умовах заплавних лук Кролевецько-Глухівського геоботанічного району (2019)
Шепелюк М. - Фітосанітарний стан зелених насаджень у міському озелененні Луцька, Рибак Ю. (2019)
Берідзе О. - Оцінка колекційного фонду рослин роду Dahlia Cav. у Кременецькому ботанічному саду, Ковальчук І. (2019)
Клименко С. - Матеріали до вивчення видового складу галоутворювальних комах Ківерцівського НПП (2019)
Cухомлін К. - Сучасний стан популяції західного кукурудзяного жука Diabrotica virgifera virgifera (Coleoptera: Chrysomelidae) на території Волинської області, Коширець В., Зінченко М., Зінченко .О, Білецький Ю. (2019)
Сухомлин Е. - О патогенных видах мошек (Diptera, Simuliidae) подзоны смешанных лесов Восточной Европы, Зиновьева О., Каплич В. (2019)
Коваленко Д. - Особливості екологічної ніші молюска Monacha (Monacha) cartusiana (O. F. Muller, 1774) у техноземі на сіро-зеленій глині (Нікопольський марганцеворудний басейн) (2019)
Zhorov D. - Large Chicory Aphid (Uroleucon cichorii (Koch, 1855): Sterrnorhyncha: Aphididae) – Invasive Alien Aphid Species in the Fauna of Belarus, Lyashchynskaya N. (2019)
Пацюк М. - Прісноводні голі амеби (Tubulinea, Discosea, Heterolobosea) Закарпатської області та прилеглих територій (Україна), Уваєва О. (2019)
Змаженко О. - Вплив "акутравматичного зубця" аудіограми на нейромережі головного мозку ветеранів ООС із черепно мозковою травмою під час тестування зорової оперативної памяті, Філімонова Н., Макарчук М., Зима І., Горбунов О., Кальниш В. (2019)
Король Т. - Морфологічні особливості та показники кислотного гемолізу еритроцитів алкоголізованих щурів за дії таурину, Вивірка М. (2019)
Салига Н. - Дія L-глутамінової кислоти та піридоксину на імунологічні й гематологічні оказники за дії епінефрин-індукованого стресу в щурів (2019)
Мотузюк О. - Гістологічні особливості литкового м’яза щура за умов хронічної алкоголізації та ішемії різної тривалості, Пикалюк В. (2019)
Ткаченко В. - Віддалені наслідки пасивного куріння батьків наморфофункціональний стан тимуса в їхніх нащадків, Комісова Т. (2019)
Мостовой С. - Морфофункциональное состояние нижнечелюстных костей лабораторных белых крыс при 1- и 3-х месячном воздействии бисфосфонатов в дозах, вызывающих остеонекротические изменения, Пикалюк В. (2019)
Чорна І. - Характеристика основних біомаркерів ішемічного ураження м’язової тканини, Мотузюк О. (2019)
Міщенко І. - Вплив N-ацетилцистеїну на рухову активність геміпаркінсонічних щурів, викликану ін’єкцією агоніста дофамінових рецепторів, Маньківська О., Коп’як Б., Пількевич Н., Мотузюк О. (2019)
Покотило О. - Показники крові та діяльності серцево-судинної системи в працівників шкідливих професій, Поручинська Т., Стасюк О. (2019)
Боцюра О. А. - Основні положення Настанови з подання невизначеності вимірювань на основі байєсівського підходу, Захаров І. П., Неєжмаков П. І. (2019)
Velychko O. - Alternative Method for Processing of International Comparison Results, Karpenko I. (2019)
Левин С. Ф. - Концепция неопределенности и теория погрешностей: философия и математика (2019)
Колбасін О. І. - Деякі проблеми науково-технічного перекладу нормативних документів, Маслова Н. М. (2019)
Прислопский С. Я. - Гониометрический комплекс для исследования оптических характеристик излучения люминесцирующих структур, Станкевич В. В., Никоненко С. В. (2019)
Pitiakov O. - Measurement of photobiological indicators of radiation of light sources (2019)
Білик О. В. - Порівняння сучасних методів оцінювання кольоропередавання джерел світла (2019)
Neyezhmakov P. - New approaches to accounting petroleum and petroleum products in Ukraine, Narodnytskyi G. (2019)
Затока С. А. - Комп’ютерне моделювання оцінки метрологічних характеристик міри фазового зсуву, Шуба Б. М. (2019)
Неєжмаков П. І. - 40-ве засідання JCRB (2019)
Буняєва Ю. Ю. - 29-те засідання Комітету СООМЕТ, 17-те засідання Об’єднаного комітету з еталонів СООМЕТ та семінар у рамках програми BIPM з нарощування потенціалу та передавання знань (СВ&КТ) "Результати розгляду (аналізу) Угоди CIPM MRA: звірення та CMC” (2019)
Оголошення про набір на курси підвищення кваліфікації фахівців (2019)
Городнов В. П. - Модель визначення чисельності особового складу, необхідного для вирішення завдань військовою частиною національної гвардії україни з охорони важливого державного об՚єкта в особливий період, Репіло Ю. Є. (2019)
Єрмошин М. О. - Постановка задачі синтезу структури складної організаційної системи воєнного призначення, Дробаха Г. А., Олещенко О. А. (2019)
Городнов В. П. - Комплексна модель оцінювання можливостей військової частини Національної гвардії України з охорони ядерної установки, Купрієнко Д. А., Суконько С. М. (2019)
Сутюшев Т. А. - Емпірична модель розвідувально-пошукової групи Національної гвардії України для ведення пошуку за напрямом естафетним способом, Чупрун В. Т. (2019)
Максимчук Б. А. - Методика розвитку функціональної готовності правоохоронців МВС України до дій у гірських умовах засобами спеціальної фізичної підготовки, Горпинич Г. Ф., Лукін Б. П., Малолепший С. Б., Бєлошенко Ю. К. (2019)
Бабков Ю. П. - Показники і критерії оцінювання рівня складності інформаційно-психологічної обстановки в районі виконання завдань із забезпечення громадської безпеки формуваннями Національної гвардії України, Чепель М. О. (2019)
Альбощій О. В. - Методичний підхід до вдосконалення системи логістики на основі управління ризиками логістичного забезпечення, Каплун С. О., Павленко С. О. (2019)
Бабков Ю. П. - Концептуальна модель державного управління логістичним забезпеченням спільних дій сил безпеки в умовах виникнення кризових ситуацій, Бєлай С. В., Бондаренко О. Г. (2019)
Волков І. М. - Аналіз наукових підходів до визначення поняття "правового захисту" в контексті службової діяльності військовослужбовців Національної гвардії України, Перепадя В. І. (2019)
Корнієнко Д. М. - Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку як об՚єкт державного регулювання:адміністративно-правові засади (2019)
Приходько І. І. - Особливості нормативно-правового регулювання морально-психологічного стану військовослужбовців сектору безпеки та оборони України, Волошко С. А., Гунбін К. Ю., Воробйов В. І. (2019)
Лисичкіна І. О. - Внутрішній імідж Національної гвардії України: емпіричне дослідження, Лисичкіна О. О. (2019)
Публікації оглядового танауково-методичного характеруі (2019)
Наші автори (2019)
Вихідні дані (2019)
Горбенко Г. В. - Розвиток професійних компетентностей бакалаврів реклами і зв’язків з громадськістю (2016)
Афанасьєв І. Ю. - Використання української "Вікіпедії" у зв’язках з громадськістю (2016)
Вернигора С. М. - Викладання фахових дисциплін англійською мовою в українському ВНЗ: освітній експеримент чи вимога сьогодення (на прикладі дисциплін кафедри реклами і зв’язків з громадськістю Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка) (2016)
Гусак О. П. - Комунікаційна безпека як напрям підготовки фахівців: сутність, зміст компетентностей, перспективи розвитку (2016)
Єжижанська Т. С. - Ціннісний підхід до комунікацій з цільовою аудиторією за допомогою спіральної динаміки (2016)
Кияниця Є. О. - Основні моделі зв'язків з громадськістю в соціально-культурній сфері (2016)
Курбан О. В. - Сучасні маркетингові комунікації та алгоритмізація бізнес-процесів (2016)
Горбенко Н. В. - Роль рекламної діяльності в підвищенні конкурентоспроможності вищих навчальних закладів України (2016)
Вернигора Н. М. - Збірник літературно-художніх творів для сучасних підлітків: проблеми видавничої підготовки (2016)
Масімова Л. Г. - Тропи візуального тексту мас-медіа (2016)
Полковенко Т. В. - Особливості редагування науково-популярних текстів для публікації в мережі Інтернет (2016)
Макарова М. В. - Видавничі осередки на західноукраїнських землях XVI–XVII ст., їх роль у збереженні української духовної культури (2016)
Зотова В. А. - Соціальна динаміка діяльності бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка, Матвійчук О. Є. (2016)
Захарчук О. В. - Бібліографічний огляд книжкових видань кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (2016)
Ярмак Н. А. - Розроблення серії книжкових видань для дітей: перший досвід командної роботи, Єленська Л. М. (2016)
Поліщук Т. І. - Науково-дослідна робота кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (2012–2015) (2016)
Байструк-Глодан Л. З. - Оцінка зразків конюшини лучної на основі селекційних індексів (2019)
Волощук І. С. - Фракційний склад сортів пшениці м'якої озимої залежно від сформованої маси 1000 насінин, Волощук О. П., Глива В. В., Герешко Г. С., Случак О. М. (2019)
Волощук О. П. - Біологічні вимоги гібридів кукурудзи до умов вирощування в Західному Лісостепу, Волощук І. С., Глива В. В., Пащак М. О. (2019)
Гавришко О. С. - Структурно-агрегатний стан ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту за тривалого агрогенного впливу в Західному Лісостепу, Оліфір Ю. М., Партика Т. В. (2019)
Дубицький О. Л. - Кінцева продуктивність колосу залежно від ознак росту, набуття та зберігання ресурсів у верхніх листках пшениці озимої за екологічно безпечних систем удобрення, Качмар О. Й., Дубицька А. О., Вавринович О. В., Щерба М. М. (2019)
Качмар О. Й. - Динаміка лабільних та водорозчинних форм гумусу під впливом систем удобрення та технологій основного обробітку ґрунту в короткоротаційній сівозміні, Вавринович О. В., Дубицька А. О., Дубицький О. Л., Щерба М. М., Вовк А. І., Котик З. О. (2019)
Марухняк А. Я. - Кластерний розподіл генотипів вівса за екологічною адаптивністю кількісних ознак продуктивності, Терлецька М. І., Пурдяк Л. С. (2019)
Мельничук Т. В. - Біолого-технологічні особливості формування продуктивності розторопші плямистої в умовах Передкарпаття, Сендецький В. М., Кифорук І. М., Стельмах О. М., Жирун Г. В. (2019)
Панахид Г. Я. - Вміст органічних речовин у кормі різнотравно-злакового лучного агрофітоценозу тривалого використання, Коник Г. С., Котяш У. О. (2019)
Панахид Г. Я. - Формування новостворених бобово-злакових лучних травостоїв залежно від різних видів удобрення, Коник Г. С., Котяш У. О. (2019)
Рябовол Я. С. - Стійкість до хвороб зразків пшениці м’якої озимої, створених гібридизацією географічно віддалених форм, Рябовол Л. О., Діордієва І. П. (2019)
Хом'як М. М. - Прояв стабільності та пластичності сортозразків грястиці збірної (Dactylis glomerata L.) в умовах Передкарпаття (2019)
Шувар А. М. - Вплив гербіцидів та мікродобрива на продуктивність льону-довгунцю (2019)
Шувар А. М. - Особливості формування продуктивності змішаних посівів зернових і зернобобових культур, Рудавська Н. М., Беген Л. Л. (2019)
Волович В. М. - Особливості продуктивної та метаболічної дії триптофану в організмі сільськогосподарської птиці, Вовк С. О. (2019)
Дяченко О. Б. - Зміни вмісту поліненасичених жирних кислот родини омега-6 у печінці й скелетних м’язах відгодівельних бугайців за використання у раціонах соняшникової олії (2019)
Шелевач А. В. - Вміст білка та поліненасичених жирних кислот родин омега-3 і омега-6 у крові ремонтних телиць за різної енергетичної цінності раціонів, Рівіс Й. Ф., Федак Н. М. (2019)
Абрамян Н. Д. - Чоловіча й жіноча групи як різновид гомогенного колективу (2018)
Грабовська С. Л. - Суб’єктивна комфортність шкільного простору, Гнатко О.-К. М. (2018)
Долгош К. І. - Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення іноземної мови (2018)
Жовтянська В. В. - Діалектика індивідуального та соціального в процесі націєтворення (2018)
Кочубейник О. М. - Аномія та виробництво нового порядку соціальності (2018)
Кривопишина О. А. - Психологічні особливості професійної самоактуалізації та самореалізації особистості (2018)
Lazorenko B. - The experience of psychosocial assistance school: re-adaptation of Ukrainian veterans and their wives, Kalnytska K. (2018)
Марусинець М. М. - Розвиток асертивної поведінки майбутніх психологів у процесі професійного становлення: емпіричний аспект дослідження, Марчук Л. М. (2018)
Найдьонова Л. А. - Кібербулінг у підлітковому рейтингу інтернет-небезпек (2018)
Османова А. М. - Теоретико-методологічний аналіз проблеми аутоагресивної поведінки у психологічній літературі (2018)
Помиткіна Л. В. - Вплив соціальних чинників на формування у молодших школярів уявлень про духовний ідеал, Подкопаєва Ю. В. (2018)
Скнар О. М. - Особливості комунікативних практик у ситуаціях громадянської та національної самопрезентації молоді (2018)
Суший О. В. - Консолідаційно-деконсолідаційна поліритмія українського націєтворення (2018)
Татенко В. О. - До проблеми мотивації націєтворення: соціально-психологічний аспект (2018)
Tytarenko T. - Psychological prevention of family burnout: narrative practices (2018)
Хохліна О. П. - Пояснювальні принципи психології в теоретичній спадщині Олександра Ткаченка (2018)
Шевченко О. Т. - Психологічні передумови розвитку резільєнтності у медичних сестер (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Довбня О. А. - Політичні репресії проти протестантських деномінацій у радянській Україні (1920-1930-ті роки): історіографічний аспект (2018)
Нестеренко В. О. - Держава як актор: до проблеми формування території Харкова (друга половина XVIII – початок ХХ ст.) (2018)
Дегтярьов С. І. - Формування бюрократичного апарату Української Держави (2018)
Галів М. Д. - Реорганізація освіти на Дрогобиччині в 1939-1944 рр.: порівняльний аналіз радянських і німецьких практик (2018)
Ільницький В. І. - Польсько-український конфлікт у Карпатському краї ОУН (1943-1945) (2018)
Саранов С. В. - Зовнішньополітична програма А.-Ж. дю Плессі де Ришельє та реалізація завдань державного розвитку Франції у 1620-1640-х роках (2018)
Гончаренко А. В. - Становлення світової політики США наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2018)
Бібліографія (2018)
Содержание (2018)
Читак В. Г. - Состояние и перспективы развития авиастроения Украины в современных условиях (2018)
Гайдачук В. Е. - Определение рациональных технологических параметров процесса склеивания cотовых конструкций авиационно-космического назначения, Кондратьев А. В., Пронцевич О. А. (2018)
Гагауз П. М. - Влияние структурных параметров на несущую способность ступенчатых адгезионных соединений (2018)
Ивановский В. С. - Рациональное проектирование металлокомпозитных и композитных баллонов на заданный ресурс, Ивановская О. В., Киреев И. Ю. (2018)
Гагауз Ф. М. - Новый метод расчета балок. Вывод общих зависимостей (2018)
Бетина Е. Ю. - Применение методов физического моделирования при исследовании опасных режимов полёта систем воздушного старта (2018)
Афанасьєва О. В. - Лазерне гартування УФ-випромінюванням, Лалазарова Н. О., Попова О. Г., Івасишина К. С. (2018)
Бычков А. С. - Метод последовательного расширения полноты критериальной оценки эффективности использования спеченных порошковых материалов в агрегатах авиаконструкций. Сообщение 2. Спеченные порошковые материалы на основе титана (2018)
Вамболь О. О. - Можливості застосування SMART-технологій у діагностиці пошкоджень композитних конструкцій, Нан-Їнг Ванг (2018)
Рефераты (2018)
Сведения об авторах (2018)
Бездрабко В. В. - Архівна освіта в Україні: стан і перспективи (2018)
Бондар О. М. - Походження та типологія оборонних дворів на Чернігівщині (2018)
Антонюк Я. М. - Протидія служби безпеки господарсько-фінансовим зловживанням в підпіллі ОУН та УПА (2018)
Принь М. О. - ВУАН у проекті "Шефство громадськості Київщини над Сталінщиною" (1929-1932): за матеріалами місцевої преси (2018)
Гончаренко А. В. - США та колоніальне питання в міжнародних відносинах: 1918-1921 рр. (2018)
Принь О. В. - Нове академічне видання з історії розвитку знань про кераміку в установах УАН-ВУАН-АН УРСР (2018)
Супруненко О. Б. - Рецензія на монографію: Скирда І. М. ХІІ Археологічний з’їзд: передумови, перебіг подій, історичне значення. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. 252 с. (2018)
Горюнова Є. О. - Анексія Криму як загроза безпеці Балто-Чорноморського регіону (2017)
Яценко К. А. - Європейський Союз та виклики мультикультуралізму (2017)
Кордон М. В. - Якість і кількість води – проблема екологічної, національної безпеки в регіоні Міжмор’я (2017)
Венгерська В. О. - Топонімічні об’єкти в історичній політиці України та Польщі: місця пам’яті чи забуття? (2017)
Батуріна С. С. - Українська минувшина в польських підручниках з історії (2017)
Галецька Я. С. - Історія Поділля в працях польських вчених і краєзнавців І пол. ХІХ ст. (2017)
Ковшун Л. І. - Позитивізм та песимізм у синтезі Міхала Бобжинського "Dziejе Polski w zarysie" (1879) (2017)
Жам О. М. - Історіографічний аналіз джерел про борошномельне виробництво в маєтках польського шляхетського роду графів Браницьких (2017)
Гуцало Л. В. - Перша світова війна і Україна у сучасній українській історіографії (2017)
Єремеєв В. В. - Микола Васильович Хомичевський: матеріали до біографії (до 120-річчя від дня народження), Міщук Г. А. (2017)
Філінюк А. Г. - Рекрутська повинність як засіб покарання російським самодержавством поляків Правобережної України за участь у повстаннях 1830–1831 та 1863 років, Сидорук С. А. (2017)
Панченко В. С. - Ментальність та культура околичної шляхти Правобережної України у ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі с. Забріддя Черняхівського району Житомирського області) (2017)
Білобровець О. М. - Суспільно-політичне життя польської громади Житомира (березень-жовтень 1917 р.) (2017)
Цимбалюк О. В. - Повсякденний спротив тоталітарній владі в Україні та Польщі (ІІ пол. 60-х – І пол. 80-х рр. ХХ ст.) (2017)
Венгерська В. О. - Міжнародна наукова конференція "Польща-Україна: спільні шляхи до свободи. Балто-Чорноморський Союз Міжмор’я: ретроспектива і перспектива" (2017)
Сундукова Т. О. - Зарубежный опыт интеграции вычислительного мышления в смешанное обучение, Ваныкина Г. В. (2019)
Максюта М. Є. - Соціально-філософські аспекти доброчинного життєздійснення людини у творчості Григорія Сковороди, Соколова О. М. (2019)
Явдощук А. А. - Закономірності та чинники формування культури професійного спілкування (2019)
Ткемаладзе З. П. - Нові музичні технології - необхідна умова професійної підготовки учителя музичного мистецтва (2019)
Ладика І. Я. - Медійний аспект становлення фемінізму у світі та в Україні (2019)
Грабовий А. К. - Навчальний хімічний експеремент як чинник формування в учнів ключової компетентності уміння вчитися впродовж життя (2019)
Лопатинська І. С. - Особливості подолання професійних бар'єрів іншомовного спулкування майбутніх юристів (2019)
Дячкова В. Б. - Підвищення ефективності процесу навчання з урахуванням природних можливостей учнів (2019)
Klymus T. M. - Numikon's methodology in the work of educator with children with special education needs, Kozak M. Y. (2019)
Мох Ю. А. - Foreign language in technical unuversity competence-based approch, Радченко О. І. (2019)
Чередніченко А. В. - Результати педагогічного тестування рівня розвитку гнучкості у студентів ХНЕУ ім. С.Кузнеця, Бондар Л. В. (2019)
Ладика І. Я. - Становлення жіночого руху в україні на прикладі діяльності товариства руських жінок та їхнього альманаху "Перший вінок" (2019)
Полікарпова О. В. - Вплив образотворчої діяльності на розвиток дошкільнят з порушеннями слуху (2019)
Герасименко Л. Б. - Особливості комунікативних здібностей майбутніх медсестер-бакалаврів крізь призму їхньої професійної діяльності (2019)
Юрчук Л. В. - Засоби ізотерапії у контексті соціальної інклюзії (2019)
Бірук І. Д. - Формування здорового способу життя молоді засобами масової інформації, Сініцина О. В., Шолопак Л. Ф. (2019)
Шикітка Г. М. - Актуалізація ідеї формування національної свідомості молоді в діяльності громадських організацій і педагогічній практиці (2019)
Москаленко Д. А. - Питання мотивації до навчальної діяльності студентів економічних спеціальностей (2019)
Лазуріна Н. П. - Мотивація у навчанні: початковий аналіз (2019)
Веретенникова О. М. - Роль мотивації в професійній діяльності соціального працівника (2019)
Бородіна Р. В. - Комунікаційні канали у спілкуванні сучасної молоді (2019)
Варга Н. І. - Професійна підготовка викладача вищої школи США в магістратурі (2019)
Козубовська І. В. - Полікультурна підготовка вчителя початкової школи як важлива умова ефективної міжкультурної взаємодії в багатонаціональному суспільстві, Розлуцька Г. М., Васьків С. Т. (2019)
Хоминець С. І. - Інтегративний підхід до фахової підготовки професійно мобільного педагога, Повідайчик М. М., Повідайчик О. С. (2019)
Козубовський М. Р. - Корекційно-реабілітаційна робота з проблемними підлітками в США (2019)
Шестобуз О. С. - Особливості проведення гурткових занять з молодшими школярами (2019)
Ковальова Є. В. - Економічна освіта як запорука формування сучасного розвитку України, Кондрашева О. М. (2019)
Коваленко О. В. - Методологія міждисциплінарної підготовки студентів економічних спеціальностей з англійською мовою навчання (2019)
Солодка Л. О. - Життя і творчість Шолома-Алейхема крізь призму музейних експозицій (2019)
Городецька О. Р. - Особливості жанру химерної прози (2019)
Кривенець І. В. - Творчість Бернара Вербера у руслі постмодернізму (2019)
Акіншина І. М. - Історичні події 30-х років ХХ ст. у художній біографії межі ХХ-ХХІ століть (2019)
Мельникович М. І. - Авторська інтерпретація давньоукраїнських богів у театралогії Дари Корній "Зворотний бік" (2019)
Буній М. Р. - Сучасний український детектив на матеріалі твору Лесі Демської "Літо у психіатра" (2019)
Братюк Н. І. - Експресіонізм у творчості Михайла Демцю (2019)
Боднарук Т. І. - Народний музичний інструментарій Польщі та України (2019)
Солодка Л. О. - Фієста як арена відносин і тло зображення зовнішнього і внутрішнього світу людини (на основі роману "Фієста" Е. Хемінгуея (2019)
Александрович Т. З. - Проблема віросповідання в український прозі ХVІ-ХVІІ ст. (2019)
Косьмій М. Р. - Полонізм в художній творчості С. Андрухович (на матеріалі роману "Фелікс Австрія" (2019)
Гмиря Т. П. - Поетична особливість новелістичних творів Ю.Яновського (2019)
Скиданенко А. С. - Естетичне новаторство В. Стуса в поетичних творах (2019)
Уткіна І. С. - Концепт душі в українській літературі (2019)
Гордєєва О. І. - Новації в цивільному процесі (2019)
Порфіренко В. І. - Аналіз стану громадського транспорту міста Києва, Полосухін Д. Г., Гребельник М. М. (2019)
Кухта В. В. - Генеза поняття "Демократичний транзит" (2019)
Котанова К. В. - Inheritance with a "foreign subject" (2019)
Коцкулич Т. Я. - Товарні запаси, їх сутність як об`єкта обліку та аналізу (2019)
Колісник М. З. - Облік виробничих запасів (2019)
Мельник А. О. - Основні тенденції розвитку сільськогосподарського ринку України, Новіков Д. В. (2019)
Довженко О. Ю. - Збирання інформації про особу як етап підготовки додопиту при розслідуванні кіберзлочинів (2019)
Гончаренко Т. І. - Сучасні тенденції розвитку господарської діяльності в Україні (2019)
Москалева Н. П - Проблема свободы личности (к вопросу об актуальности идей Н. Бердяева), Кулишенко Т. Ю. (2019)
Рассомахіна О. А. - Відповідальність за порушення прав на торговельні марки у мережі Інтернет (2019)
Содержание (2019)
Терещенко Ю. Ю. - Аеродинамічний опір авіаційної силової установки з турбовентиляторною приставкою, Терещенко Ю. М., Ластівка I. А. (2019)
Тимошенко В. И. - Маршевые алгоритмы расчета термогазодинамических процессов в прямоточных воздушно-реактивных двигателях, интегрированных с летательным аппаратом, с учетом пространственных эффектов, Галинский В. П. (2019)
Усенко В. Ю. - Вплив параметрів співвісного гвинтовентилятора на акустичну емісію, Дорошенко К. В., Митрахович М. М. (2019)
Педаш А. А. - Влияние технологий изготовления металлических порошков на структуру и свойства деталей, полученных селективным лазерным плавлением, Клочихин В. В., Лысенко Н. А., Шило В. Г., Касай П. А. (2019)
Нарыжный А. Г. - Моделирование свободной раздачи цилиндрической оболочки в условиях действия электрогидравлического эффекта (2019)
Миргород В. Ф. - Динамические системы, подобные по признаку масштаба времени, Ранченко Г. С., Гвоздева И. М. (2019)
Товкач С. С. - Гібридний генетичний підхід до побудови розподіленої системи автоматичного керування авіаційних двигунів (2019)
Лопунова Н. А. - Архитектура защищенного программного обеспечения комплекта принадлежностей для технического обслуживания регуляторов семейства РДЦ-450 АО "ЭЛЕМЕНТ", Нерубасский В. В. (2019)
Кулик Н. С. - Розробка методу отримання даних для навчання нейронних мереж визначенню технічного стану газоперекачувальних агрегатів, Якушенко О. С., Попов О. В., Мірзоєв А. Дж., Чумак О. I., Охмакевич В. М. (2019)
Дронь Н. М. - О возможности корректировки траекторий уводимых объектов космического мусора с низких околоземных орбит, Пашков А. В., Голубек А. В., Дреус А. Ю., Дубовик Л. Г. (2019)
Конох В. И. - Анализ результатов испытаний двухкомпонентного пневмонасосного агрегата на компонентах топлива, Калиниченко И. И., Гордиец И. Н., Миколаевский В. В. (2019)
Логвиненко А. И. - Метод расчета прогрева жидкого топлива в баке двигательной установки ракеты-носителя, Петренко Р. М. (2019)
Малый Л. П. - Исследование поведения днищ корпусов РДТТ из углепластика во время испытаний и работы двигателя, Мотылёв С. А. (2019)
Капитанова Л. В. - Метод определения стартовой тяговооруженности модификации самолета по условиям ее разбега при взлете и пробега при посадке, Рябков В. И. (2019)
Фролов Г. А. - Определение физико-механических характеристик образцов сплавов на основе ниобия и нихрома для тепловой защиты многоразовых космических аппаратов, Солнцев В. П., Евдокименко Ю. И., Кисель В. М., Бучаков С. В., Бродниковский Н. П., Луговской Ю. Ф., Луцюк Д. В., Солнцева Т. А., Цыганенко В. С. (2019)
Кухтин Ю. П. - Влияние осевого зазора на уровень нестационарных сил, приложенных к рабочим лопаткам трансзвуковой ступени турбины, Лапотко В. М. (2019)
Гнатенко М. О. - Изготовление авиационной детали крышки редуктора аддитивным методом, Наумик В. В., Матковская М. В. (2019)
Зайцев Б. Ф. - Динамическое напряженно-деформированное состояние межступенного отсека ракеты-носителя при отделении первой ступени, Протасова Т. В., Сметанкина Н. В., Ларионов И. Ф., Клименко Д. В., Акимов Д. В. (2019)
Буйских К. П. - Методы прочностных стендовых испытаний моделей и элементов конструкций ракетно-космической техники, Кравчук Л. В., Феофентов Н. Н. (2019)
Кривошапов С. И. - Упрощенная методика нормирования часового расхода топлива транспортных автомобилей и специализированных машин (2019)
Нгуен Ван Зионг - Термические сопротивления в зазорах цилиндропоршневой группы и их влияние на температурное поле поршня дизеля типа Д100, Белогуб А. В. (2019)
Локтєв В. М. - Стан, проблеми і шляхи розвитку науки в Україні (2019)
Кругляк Ю. О. - Фізика нанотранзисторів: 2d електростатика MOS і модель віртуального витоку, Стріха М. В. (2019)
Bunyakova Yu. - Modeling of nonlinear optical effects in the interaction of laser radiation with atmosphere and sensing for energy exchange in a mixture atmospheric gases, Glushkov A., Khetselius O., Svinarenko A., Ignatenko A., Bykowszczenko N. (2019)
Лепіх Я. І. - Комп'ютерний синтез і аналіз ширококутного приймального приладу оптичного локатора, Янко В. В., Сантоній В. І. (2019)
Buyadzhi V. V. - Determination of radiation decay parameters for heavy complex atomic systems, Glushkov A. V., Ternovsky E. V., Mykhailov O. L., Khetselius O. Yu. (2019)
Glushkov A. V. - Relativistic approach to calcuation of ionization characteristics for rydberg alkali atom in a black-body radiation field, Ternovsky V. B., Buyadzhi V. V., Tsudik A. V., Zaichko P. A. (2019)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2019)
Information for authors. The requirements on papers preparation (2019)
Шаповал Ю. І. - Богдан Осадчук: життя і діяльність українського полонофіла (2018)
Бордюг І. О. - Є. Ґедройць та "українське питання" в період "холодної війни" (2018)
Венгерська В. О. - Національні військові частини в умовах Великої війни як складова державотворення: спільні витоки, відмінності та політичні наслідки діяльності (2018)
Мосієнко О. В. - Пропагандистська кампанія на Південно-Західному фронті Першої світової війни: аналіз історіографії (2018)
Білобровець О. М. - Позиція польських політичних сил в Україні щодо співпраці з українськими органами влади (кінець 1917–1918 рр.) (2018)
Сухобокова О. О. - Національна та соціальна складові Української революції 1917–1921 рр. у візії Н. Григорієва (2018)
Ляскович Р. С. - Мобілізації до Дієвої армії УНР 1918-1920 рр.: організація та результативність (за спогадами учасників) (2018)
Панченко В. С. - Мирові суди Волині на варті законності та правопорядку у роки Української революції початку ХХ ст. (2018)
Stroński H. - Między tradycją Sazlacheską a komunizmem. Z życia codziennego ludnosci polskiego narodowosciowego rejonu – Marchlewszczyny (1925–1935) (2018)
Фігурний Ю. С. - Козацькі збройні виступи 20-30-х рр. XVII ст. – втрачений шанс для реформування Речі Посполитої (2018)
Поліщук Ю. М. - "Польське питання" в політиці російського царизму на Правобережжі України (кінець ХVІІІ - середина XIX ст.) (2018)
Шевчук А. В. - Кадровий склад підкоморських судів Правобережної України (1797-1831 рр.) (2018)
Олійник С. В. - Львів в часи російської окупації 1914-1915 років у публікаціях польських сучасників (2018)
Власюк І. М. - Селянські товариства взаємодопомоги на Волині у 20-х рр. ХХ ст. (2018)
Степанчук О. В. - Публіцистична діяльність Василя Штуля на Волині у період нацистської окупації (1941–1943 рр.) (2018)
Ковальчук І. В. - Формування місцевої допоміжної поліції і залучення її підрозділів до каральних операцій нацистських окупантів на території Житомирської області у 1941 році (2018)
Очеретяний В. В. - Процес створення нацистської табірної системи на території Польщі в період Другої світової війни, Ніколіна І. І. (2018)
Геча О. А. - Єврейські жінки в умовах окупації та евакуації: різні стратегії виживання (на прикладі представниць родини Рабінович) (2018)
Цимбалюк О. В. - Польське кіно та актори в радянській дійсності (2018)
Рудницька Н. В. - Вплив пропаганди та агітації на процес радянізації життя поляків та євреїв Волинської губернії в 20-х роках ХХ ст. (2018)
Сичевський А. О. - Влада та "опіум народу": антирелігійна агітація і пропаганда в радянські Україні у 1944–1990 рр. (2018)
Стельникович С. В. - Історична пам’ять в пропаганді самостійницького руху на території Житомирсько-Вінницького регіону у другій половині 1941 р. (2018)
Колесник О. А. - Від Волині до Бабиного Яру: українська складова музею Другої світової війни у Гданську як польського місця пам’яті (2018)
Кордон М. В. - Енергетична безпека України як складова національної безпеки (2018)
Рудницька О. П. - Правові реформи в Україні та Польщі: спільні та відмінні риси (2018)
Мякінченко І. О. - Міжконфесійні відносини в Україні у контексті міжнародної діяльності: церковно-релігійні та державно-політичні аспекти (2018)
Яценко К. А. - Мультикультурна освіта як засіб розв’язання міжкультурних протиріч: pro et contra (2018)
Мосієнко О. В. - Австро-угорська та російська пропаганда серед військовополонених в роки Першої світової війни: аналіз практик (2018)
Білобровець О. М. - Ювілейний 2018 рік в польсько-українському науковому діалозі (огляд конференцій), Венгерська В. О. (2018)
Бездрабко В. В. - Архівний менеджмент в освітній системі України (2017)
Пилипенко В. М. - На службі великих завдань: фальшивки у турецькій політиці Речі Посполитої у XVII ст. (2017)
Москальова Ю. Р. - Дитячі заклади опіки на Півдні України у висвітленні періодичних видань (ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Берест І. Р. - Діяльність та реорганізація львівських профспілок "Стоваришування взаємної допомоги членів друкарської справи" та "Товариства поступового" в середині ХІХ століття (2017)
Токаленко П. О. - Єврейські погроми на Півдні України у роки Першої російської революції (2017)
Білобровець О. М. - Життя поляків волинського прикордоння в роки Першої світової війни (2017)
Кудінов Д. В. - Військове протистояння більшовицьких та республіканських військ за м. Суми у грудні 1918 р. – січні 1919 р. (2017)
Ільницький В. І. - Бойова діяльність націоналістичного підпілля у Карпатському краї ОУН (1945-1954) (2017)
Король В. М. - Соціальний захист дітей-сиріт у період пізнього сталінізму: спеціальні училища системи трудових резервів (1943-1953 рр.), Король С. М. (2017)
Ляшенко М. Л. - Роль української діаспори в країнах – членах ЄС в процесі формування і реалізації вітчизняної культурної дипломатії на початку ХХІ ст. (2017)
Бондарчук О. І. - Соціальна самоефективність педагогічних працівників як чинник психологічної безпеки освітнього середовища (2018)
Гундертайло Ю. Д. - Відновлення життєвої неперервності за допомогою арт-терапевтичних технологій у рамках групи соціально-психологічної адаптації: методологічне підґрунтя (2018)
Довгань Н. О. - Соціально-психологічний простір поколінь: одиниці аналізу (2018)
Исаева А. Н. - Идея значимой жизненной ситуации как исследовательский принцип в персонологии (2018)
Кочубейник О. М. - Локальні порядки солідарності як синдром соціальної аномії (2018)
Кулакевич Т. В. - Психологічні та соціальні передумови виникнення професійної деформації у працівників професій типу "людина-людина" (2018)
Малхазов О. Р. - Технологія формування емоційної стійкості осіб, що переживають наслідки травматичних подій (2018)
Найдьонов М. І. - Груп-рефлексивний підхід до системи надання психологічних послуг з реабілітації в контексті війни (2018)
Overchuk V. А. - Peculiarities of social and psychological adaptation and development of crisis survival skills in individuals affected by traumatic events of the armed conflict (2018)
Помиткіна Л. В. - Поведінка споживача як предмет впливу маркетингової діяльності організації, Злагодух В. В., Злагодух К. О. (2018)
Радченко М. І. - Психолого-дидактичний підхід до аналізу якості мультимедійних презентацій (2018)
Старовойтенко Е. Б. - Общая персонология: построение исследований личности в новом формате (2018)
Татенко В. О. - Соціально-психологічне дослідження інструментальних аспектів проблеми національного будівництва (2018)
Хазратова Н. В. - Діагностика громадянської ідентичності: пошук інструментів вимірювання (2018)
Хохліна О. П. - Особливості спрямованості особистості як детермінанта успішності соціально значущої активності студентів, Сила Д. В. (2018)
Шевченко Р. М. - Мотивація професійної діяльності жінок-державних службовців як чинник їх стресостійкості (2018)
Відомості про авторів (2018)
Зданевич Л. - Виховний вплив дорослих на формування мовленнєво-мовної та лінгвістичної готовності дошкільників до навчання в школі: теоретичний аспект, Крутій К. (2019)
Ковальчук Т. - Теоретические и методические аспекты использования кейс-технологии в профессиональной подготовке будущих педагогов, Вишняков Р. (2019)
Yankovych O. - Preparation of future masters of elementary education to the formation of a successful personality of junior schoolchildren, Binytska K. (2019)
Kuzmenko V. - Postgraduate training of primary school teachers through the forming of the pupils’ scientific picture of the world, Prymakova V. (2019)
Czepil M. - Interaction of ethnic tolerance and certain personality traits, Revt A. (2019)
Noskova M. - Organizational and pedagogical conditions for teachers' readiness formation to use information technologies and distant learning, Havryliuk M. (2019)
Maksimuk L. - Formation of language personality in the pedagogical discourse in Belarus, Levonyuk L. (2019)
Nevmerzhytska O. - Familiarizing preschool children with the "Child in Society" educational profile in modern realities (2019)
Prokopiv L. - Development strategies of pedagogy of partnership in educational process of small schools in Ukraine and abroad: a comparative aspect, Stynska V. (2019)
Perkhailo N. - Optimization of cooperation between social work specialists and pedagoges of pre-school educational establishments, Rozhko-Pavlyshyn T. (2019)
Hirnyak S. - School theater in educational institutions of Ukraine in the XVII – XVIII сenturies, Lutsiv S. (2019)
Karpenko O. - Hermann Gmeiner – the founder of SOS-Children’s Village (2019)
Strazhnikova I. - Training of specialists of modern vocational Ukrainian education in the context of its formation in Western Ukraine of the interwar period (2019)
Pryshlyak O. - Intercultural competence in foreign language teaching, Lupak N. (2019)
Zielińska P. - Program Projektor – wolontariat studencki jako przejaw aktywności studentów i forma rozwoju (2019)
Bera A. - Rola kompetencji społecznych w funkcjonowaniu zawodowym przedstawicieli handlowych (2019)
Bera S. - Professionalizacia pilota wojskowego: dyskurs społeczno-pedagogiczny (2019)
Вимоги (2019)
Байрамов Р. - Сумо в житті сучасних дітей та молоді, Бондар А. (2019)
Вільчковський Е. - Особливості підвищення рухової активності учнів загальноосвітніх шкіл США (2019)
Пасічник В. - Погляди Анджея Снядецького на розвиток фізичного виховання дітей та молоді в Польщі (2019)
Саннікова М. - Шляхи вдосконалення діяльності системи спортивного арбітражу та третейських судів у спорті (2019)
Москаленко Н. - Методичні основи організації рухової діяльності дітей молодшого дошкільного віку залежно від рівня фізичного стану, Полякова Н., Микитчик О. (2019)
Нестерова С. - Оцінка рівня фізичного здоров’я молоді з різним соматотипом за здатністю адаптуватися до фізичних навантажень, Сулима А., Бойко М. (2019)
Фурман Ю. - Оцінка функціональної підготовленості організму молоді 20–22 років, Мірошніченко В., Брезденюк О. (2019)
Цюпак Ю. - Рухова активність у структурі мотиваційно-ціннісних орієнтацій підлітків, Цюпак Т., Цюпак Ю., Швай О., Гнітецький Л. (2019)
Андрійчук О. - Оцінка болю та якості життя в практичній діяльності фізичного терапевта, Грейда Н., Масікова Т. (2019)
Bukova A. - Physical Activity and Lifestyle of Older Adults in the Context of Diseases of Affluence, Horbacz A., Krucanica L., Majherova M. (2019)
Лях Ю. - Комп’ютерна стабілометрія в оцінці функціонального стану людини, Усова О., Романюк А., Мельничук В., Лях М., Антипов А. (2019)
Сибіль М. - Оцінка стану здоров’я студентів-реабілітологів за даними біохімічного автомоніторингу, Шавель Х., Чеховська М., Чеховська Л., Хохла А. (2019)
Чаланова Р. - Арттерапия в системе методов психофизической реабилитации (2019)
Бекас О. - Моделювання фізичної підготовленості дзюдоїстів 10–12 років на основі соматотипування, Паламарчук Ю., Корольчук А., Ломинога С. (2019)
Головкіна В. - Вплив занять плаванням із застосуванням елементів аквафітнесу й інтервального гіпоксичного тренування на функцію зовнішнього дихання дівчат 11–12 років, Фурман Ю. (2019)
Давыдов В. - Компоненты состава массы тела высококвалифицированных гребцов на каноэ, выступающих на различных дистанциях, Шантарович В., Пригодич Д. (2019)
Саволайнен О. - Розвиток силових якостей легкоатлетів-метальників груп підвищення спортивної майстерності за допомогою засобів кросфіту, Кузнецов В., Валькевич О., Черкашин Р., Черкашина Л. (2019)
Інформація про ІІІ Міжнародний науковий конгрес істориків фізичної культури "Історія фізичної культури і спорту народів Європи" (2019)
Інформація для авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Наточій Т. О. - Порівняльна характеристика біотехнологічних підходів до отримання рекомбінантних цитокінів людини у бактеріальних системах експресії, Мотроненко В. В. (2019)
Prokopiuk V. Yu. - Characterization of Placental Mesenchymal Stem Cells Spheroids after Generation, Hypothermic and Subnormothermic Storage, Hloba N. S., Prokopiuk O. S., Schedrov A. O., Musatova I. B. (2019)
Nesteruk I. G. - Maximal Speed of Underwater Locomotion (2019)
Likhodiievskyi V. V. - Early Experimental Results of Nerve Gap Bridging with Silicon Microwires (2019)
Фокіна А. В. - Вплив мінерального та вуглеводного складу живильного середовища на ефективність мікроклонального розмноження Origanum vulgare L. in vitro, Сатарова Т. М., Деркач К. В. (2019)
Юрченко А. В. - Лігнін як основа для отримання біопластику, Голуб Н. Б., Чжу І. (2019)
Turov V. V. - Structural and adsorption features of amorphous nanosilica modified by various addition of polymethylsiloxane, Gun’ko V. M., Krupska T. V., Protsak I. S., Pakhlov E. M. (2019)
Kartel M. - Carbon sp3 hybridization bonds in composites "polymer – CNT”, Karachevtseva L., Bo W., Sementsov Yu., Trachevskyi V., Bakalinska O., Lytvynenko O., Onyshchenko V. (2019)
Шкода Н. Г. - Одностороннее уширение частотной зависимости скорости броуновского мотора, Корочкова Т. Е., Розенбаум В. М., Шевцова К. М., Шапочкина И. В. (2019)
Гончарук О. В. - Дослідження реологічних властивостей суспензій пірогенного кремнезему, модифікованого полідиметилсилоксаном, у вазеліновій олії, Сулим І. Я. (2019)
Роїк Н. В. - Хімічно модифіковані мезопористі кремнеземи типу МСМ-41 для сорбції барвників, Бєлякова Л. О., Дзязько M. O. (2019)
Головань А. П. - Влияние композитов на основе танинов и гидрофобного кремнезема на всхожесть и морфологические параметры овощных культур, Лупашку T. Г., Крупская Т. В., Лупашку Г. А., Туров В. В. (2019)
Кулик Т. В. - Кінетика піролізу ряду природних та синтетичних похідних цинамової кислоти на поверхні нанорозмірного кремнезему, Паляниця Б. Б., Настасієнко Н. С., Тарнавський С. С. (2019)
Онищенко В. Ф. - Вплив глибини макропор на ефективний час життя неосновних носіїв заряду в макропористому кремнії, Карачевцева Л. А. (2019)
Михайленко О. В. - Дизайн, синтез та біологічні властивості комплексів С60 фулерену з лактатами деяких металів, Петрусенко С. Р., Вітушиньська Я. О., Прилуцький Ю. І., Заводовський Д. О., Михайленко О. О., Лагерна О. Ю. (2019)
Иванов Л. В. - Влияние углеродных наночастиц различной природы на микровязкость мембран эритроцитов экспериментальных животных, Картель Н. Т., Ляпунов А. Н., Нардид О. А., Черкашина Я. О., Щербак Е. В., Гурова О. А., Окотруб А. В. (2019)
Blagun N. - Educational technologies as a tool of enhancing the process quality of the personality development (2018)
Бандура Л. - Сутність інноваційних технологій навчання у сучасній науковій літературі (2018)
Силадій І. - Ресурси і стимули педагогічного дискурсу в сучасному українському суспільстві (2018)
Сірант Н. - Дитина як суб’єкт естетичного виховання в контексті викликів сьогодення (2018)
Aftyka L. - Charity of the catholic church in medieval Poland (2018)
Prokopiv L. - Features of using methods and forms of the teaching organization in a small school (2nd half of 20th century) and their improvement in modern conditions (2018)
Chymak M. - Socio-cultural measures of education development in the territory of Galicia and Naddnipryanshchyna (xviii - xix centuries) (2018)
Хрущ О. - Карпати та їх вплив на формування ментальності гуцулів (2018)
Семак О. - Психосоматичні розлади ендокринної системи у дітей гірської місцевості (2018)
Дудка О. - Соціально-педагогічні умови інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в сучасне інформаційне суспільство, Джоголик О. (2018)
Шевченко В. - Включення дітей з особливими потребами в соціально-освітнє середовище (2018)
Kovalska L. - Methodological bases of mechanism of creation of image of national tourism product in globalization conditions, Tkachenko T., Kovalska A. (2018)
Федів В. - Вивчення фізики і математики в середній школі як передумова успішного опанування професії лікаря, Микитюк О., Олар О., Бірюкова Т. (2018)
Балакірєва В. - Технологічний підхід у підготовці майбутніх учителів до організації трудового навчання молодших школярів (2018)
Галан О. - Теоретичні аспекти готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності в умовах вищого закладу освіти (2018)
Ігнатенко Н. - Застосування методу STEM-проектів у процесі формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи, Мельниченко Л. (2018)
Ненько Ю. - Професійний розвиток учителя англійської мови: деякі практичні аспекти (2018)
Нестеренко М. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до моделювання уроку в контексті варіативності початкової освіти (2018)
Paziura N. - Forming important competences of English teachers in the process of their professional training (2018)
Пальшкова І. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи в умовах сучасного закладу вищої школи (2018)
Романюк О. - Структурно-функціональна модель розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури (2018)
Topcu I. - Game situation as a means of forming communicative competences in students (2018)
Bilavych H. - Formation of the language culture of junior pupils in a dialectical environment: theoretical and practical aspects, Pantyuk T., Savchuk B., Holovchak N. (2018)
Богданець-Білоскаленко Н. - Національно-культурний компонент змісту навчання літературного читання в школах національних меншин (2018)
Дудник Н. - Виховання самостійності у дітей дошкільного віку (2018)
Качмар О. - Попередження і вирішення конфліктів у молодшому шкільному віці, Крицак О. (2018)
Свйонтик О. - Зміст сучасних читанок у вихованні почуття відповідальності у молодших школярів (2018)
Відомості про авторів (2018)
Редакційна колегія наукового фахового видання з педагогічних наук "Гірська школа Українських Карпат" (2018)
Запрошуємо до співпраці! (2018)
Політика відкритого доступу (2018)
Вимоги до статей у науковому фаховому виданні "Гірська школа Українських Карпат" (2018)
Вихідні дані (2018)
Андріяш В. І. - Фактори впливу на обсяг та структуру бюджетних видатків, Челяк О. В. (2017)
Бондар Г. Л. - Аналіз нормативно-правових актів щодо реалізації діалогової партнерської форми взаємодії громадянського суспільства та держави станом на 2016–2017 роки в Україні (2017)
Гололобов С. М. - Варіативність типології громадських організацій (2017)
Гончар С. В. - Сутністі характеристики феномену місцевого самоврядування (2017)
Демченко С. О. - Комунікативна етика в публічній політиці України (2017)
Євтушенко О. Н. - Чорноморська об’єднана територіальна громада Миколаївської області в умовах децентралізації, Андрієш О. І. (2017)
Ємельянов В. М. - Нормативно-правове забезпечення реформування місцевого самоврядування та об’єднання територіальних громад в Україні, Шульга А. А. (2017)
Єремєєва С. - Теоретичні засади державного управління в сфері охорони здоров’я (2017)
Крисінська Д. О. - Важливість імплементації екологічних аспектів угоди про асоціацію між Україною та ЄС як основа безпеки держави (2017)
Кучма Ю. В. - Інвестиційний розвиток будівельної галузі як об’єкт державного регулювання (2017)
Лабан Л. Г. - Схожі та відмінні риси в процесі прийняття управлінських рішень в державних, приватних та громадських організаціях (2017)
Громадська Н. А. - Методологічні аспекти політичного аналізу (2017)
Павлюк Н. В. - Здійснення публічного управління на засадах децентралізації влади: досвід постсоціалістичних країн (2017)
Панасюк Р. М. - Про доцільність використання принципів Елінор Oстром для удосконалення управління ресурсами об’єднаних територіальних громад України (2017)
Плеханова О. П. - Нормативно-правове регулювання нотаріальної діяльності в системі взаємодії держави та суспільства в Україні (2017)
Поспєлова Т. В. - Програмно-цільовий механізм державного регулювання соціальної сфери, Орлова Н. С. (2017)
Проців О. Р. - Особливості впливу Крайового рибальського товариства у Кракові на державне управління рибальської галузі у Галичині кінця ХІХ – початку ХХ століття (2017)
Штирьов О. М. - Особливості функціонування статутів локальних громад країн Європейського Союзу, Тимченко О. (2017)
Шаповалова О. І. - Визначення права державного управління майном (2017)
Штирьов О. М. - Світова практика здійснення внутрішнього аудиту в державному органі, Гавриленко О. А. (2017)
Шульга А. А. - Історичний аналіз виникнення та формування територіальних громад на теренах сучасної України, Краснянська О. В. (2017)
Полторак С. Т. - Місце і роль армії в системі державної влади: особливості взаємодії (2017)
Миколаєць А. П. - Методологічні основи організації державного контролю в Україні (2017)
Ahmadi P. - Cohomogeneity One Dynamics on Three Dimensional Minkowski Space (2019)
Bandura A. - Analog of Hayman's Theorem and its Application to Some System of Linear Partial Differential Equations, Skaskiv O. (2019)
Borisenko A. A. - On the Structure of Multidimensional Submanifolds with Metric of Revolution in Euclidean Space (2019)
Goncharenko M. - Nonlocal Elasticity Theory as a Continuous Limit of 3D Networks of Pointwise Interacting Masses, Khruslov E. (2019)
Guo Y. - Inverse scattering problems with the potential known on an interior subinterval, Wei G. (2019)
Khatamov N. - Translation-Invariant Gibbs Measures for the Blum, Khakimov R. (2019)
Piatnitski A. - Singularly Perturbed Spectral Problems in a Thin Cylinder with Fourier Conditions on its Bases, Rybalko V. (2019)
Yoon D. W. - Tubular Surfaces with Galilean Darboux Frame in G3, Yuzbasi Z. K. (2019)
Борисенко А. А. - Харьковские математики действительные члены Академии наук Украины (2019)
Романіка Т. К. - Компаративний аналіз молодіжної зайнятості в країнах Європи та Україні (2019)
Бутко Б. О. - Тенденції розвитку світового ринку нанотехнологій та нанопродукції (2019)
Байда Б. Ф. - Основні детермінанти туристичного попиту в Україні (2019)
Бокій О. В. - Чинники впливу на формування якості харчової продукції (2019)
Гаман М. В. - Система формування інноваційно-інформаційної інфраструктури регіону, Жук В. П. (2019)
Гонта С. В. - Світовий досвід стимулювання співпраці університетів та бізнесу в науковій та інноваційній сферах (2019)
Горбаченко С. А. - Конкурентоспроможність менеджменту морегосподарського комплексу України (2019)
Зоря О. П. - Інституціональні засади формування стратегії інвестиційно-інноваційного розвитку аграрного виробництва на мікро- та макрорівні, Галінська Т. С., Голбан Т. Т. (2019)
Кириченко О. С. - Планування державних цільових програм модернізації промисловості України в умовах переходу до технологій четвертої промислової революції (2019)
Варава Л. М. - Напрями удосконалення і реалізації стратегічного інноваційного потенціалу гірничо-збагачувального підприємства, Варава А. А., Марченко В. В. (2019)
Гросул В. А. - Моделювання динамічної системи адаптації підприємства роздрібної торгівлі, Аскеров Т. Т. (2019)
Єгоращенко І. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку логістики на ринку зерна (2019)
Коваленко Н. В. - Організаційне забезпечення управління розвитком підприємств: цілі, принципи, функції та завдання (2019)
Лысевич С. Г. - Социально-психологический механизм как составная часть хозяйственного механизма предприятия (на примере горно-обогатительных комбинатов Кривого Рога) (2019)
Мартинов А. А. - Інформаційно-аналітичний інструментарій управління інноваційними витратами підприємства, Чернодубова Е. В. (2019)
Борблік К. Е. - Аналіз діяльності регіональних ринків туристичних послуг України (2019)
Влащенко Н. М. - Нормативно-правове регулювання розвитку рекреаційно-туристського комплексу, Тонкошкур М. В. (2019)
Гарькава В. Ф. - Визначення загроз економічній безпеці регіону (2019)
Яков’юк В. А. - Оцінка стану водокористування та водоресурсності України в сучасних умовах (2019)
Борисова І. С. - Новітні напрями розвитку фінансової науки у зв'язку з потребами суспільства та глобалізацією економіки (2019)
Дмитренко І. Б. - Сучасні підходи до оцінки достатності (адекватності) капіталу банків в Україні (2019)
Єрмолаєва М. В. - Облік сільськогосподарської діяльності та біологічних активів: актуальні питання теорії та практики (2019)
Кравченко М. В. - Вдосконалення обліку витрат на виробництво продукції на аграрному підприємстві, Блажко А. В., Вільхова Т. В. (2019)
Кравченко О. В. - Особливості організації управлінського обліку в бюджетних установах, Пастернак Я. П. (2019)
Поздняков Ю. В. - Аналіз механізму формування цін під час вимушеного продажу активів з аукціонних торгів, Садовенко Ю. П. (2019)
Грубінко А. - Роль Великої Британії у процесах європейської політичної інтеграції у повоєнний період (1945-1956 рр.) (2016)
Мартинов А. - Європейський Союз - США: Трансатлантична угода про свободу торгівлі та інвестицій: історія і сучасність, Хан Є. (2016)
Скрипник О. - США і політика Європейського Союзу "Східне партнерство" (2016)
Чекаленко Л. - Фактори європейської ідентичності у світлі ситуації в Україні (2016)
Іщенко Ж. - Суспільно-політична доктрина Ж. де Местра у втіленні імперського руху Росії (кін. XVIII - поч. ХІХ ст.) (2016)
Клиніна Т. - Створення НАТО та його роль в британсько-американських взаєминах (2016)
Лучканин С. - Еволюція румунського комунізму від сталінського тоталітаризму до націонал-комунізму Нікола Чаушеску (2016)
Папенко Н. - Система освіти в Німеччині протягом XVIII - XIX ст. (2016)
Сацький П. - Стратегічне значення українських етнічних територій у процесі канстеляції Центральної Європи в 1920-ті рр. (2016)
Хан Є. - Реформування вищої освіти як один з виявів цивілізаційного вибору: досвід України та Росії (2016)
Szczesny-Kostanecki D. - Napoleon’s Spanish war (1808 – 1813) under the eyes of polish memorists (2016)
Відомості про авторів (2016)
Руда В. - Поява та розвиток зовнішньополітичного виміру в ЄС: домаастрихтський період (2017)
Толстов С. - Африканський напрям у політиці Європейського Cоюзу (2017)
Хан Є. - Участь України у Болонському процесі: 12 років на шляху до європейського історичного простору (2017)
Машевський О. - Англо-канадська історіографія генези франко-канадського націоналізму, Барабой М. (2017)
Пшеничний Т. - Роль апостольської столиці (Ватикану) у легалізації греко-католицької церкви: історіографічний аспект (2017)
Сацький П. - Відносини між УНР і країнами Антанти у грудні 1917 – березні 1918 р.: криза міжнародної правосуб’єктності України (2017)
Туранли Ф. - Дипломатична діяльність українських гетьманів: чорноморський вектор (2017)
Стельмах С. - Українсько-німецький методологічний семінар "Глобальна і транснаціональна історія" (2017)
Відомості про авторів (2017)
Грубінко А. - Велика Британія в європейській зовнішній і безпековій політиці: огляд західної історіографії (2017)
Павленко В. - Воєнно-політична інтеграція країн Скандинавії в архітектурі європейської безпеки після Другої світової війни (2017)
Хан Є. - Академічна мобільність як один з пріоритетних напрямків у процесі формування спільного європейського освітнього простору: український досвід співпраці (2017)
Шатоха В. - Історичний контекст лідерства Єв ропейського С оюзу у запобіганні зміни клімату клімату (2017)
Вишня І. - Українсько-молдовські відносини 1991-2014 рр.: огляд вітчизняної та зарубіжної історіографії (2017)
Казакевич О. - Політика Російської імперії щодо мов корінних народів Центральної та Північної Європи (ХІХ – початок ХХ століття) (2017)
Лакішик Д. - Особливості реалізації політики пам’яті у Норвегії та Данії (2017)
Марценюк Р. - Військова співпраця України та країн Балтії (1991–2017) (2017)
Медвідь В. - Основні етапи співпраці України з міжнародними донорами у сфері впровадження проектів міжнародної технічної допомоги (1992-2014 рр.) (2017)
Мінгазутдінова Г. - Трансформація військової політики та політики безпеки в Європі на тлі "української кризи" 2014 р. (2017)
Папенко Н. - Фердинанд Лассаль та загальний німецький робітничий союз (2017)
Машевський О. - Рецензія на монографію А. В. Грубінка "Велика Британія в системі європейської зовнішньої і безпекової політики (1990-2016 рр.)" (2017)
Стельмах С. - Південна Європа через призму транснаціональної і глобальної історії. Рецензія на: Calic Marie-Janinne. Südosteuropa. Weltgeschichte einer Region. München: Verlag C.H. Beck, 2016 (2017)
Стельмах С. - Голодомори в Росії та Радянському Cоюзі в поліетнічних та мультиконфесійних регіонах. Рецензія на: Eisfeld Alfred, Hausmann Guido, Neutatz Dietmar (Hg.). Hungersnöte in Russland und in der Sowjetunion. 1891-1947: Regionale, etnische und konfessionalle Aspekte. – Klartext Verlag, Essen, 2017 (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до оформлення статей (2017)
Vdovychenko V. - Quo vadis, dear EU? (The evolution of european security strategies approaches in the changing European Union) (2018)
Мартинов А. - Європейські історичні дослідження: теоретичні й концептуальні аспекти (2018)
Мотрук С. - Чеська парадигма євроінтеграції: проблеми та перспективи (2018)
Ковальчук Н. - Творчі здобутки видатного українського філософа Д. Чижевського в загальноєвропейському контексті (2018)
Лучканин С. - Румунія в Другій світовій війні 1939–1945: "білі плями" і нові погляди на проблему (2018)
Машевський О. - Діяльність Британської ради у країнах Східної та Центральної Європи на початку ХХІ ст. (2018)
Сокирко О. - Східна Європа і концепт "мілітарної революції": історіографічні зауваги (2018)
Срібняк І. - Діяльність "Товариства допомоги для української шкільної молоді в таборах інтернованих в Польщі" (Каліш-Щипіорно) восени 1923 – навесні 1924 рр. (2018)
Машевський О. - Традиції та завдання української американістики: "Україна і США: досвід та перспективи співпраці". Друга міжнародна наукова конференція (2018)
Мартинов А. - Європейський та євроатлантичний прорив польської дипломатії за президентства А. Кваснєвського (рецензія на монографію Н. М. Буглай "Епоха Кваснєвського" в зовнішній політиці республіки Польща (1995–2005 рр.)", Харлан Г. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Мартинов А. - Оборонна політика Європейського Союзу на сучасному етапі (2018)
Хан Є. - Адаптація українського законодавства до європейських норм у процесі входження до спільного європейського освітнього простору (2018)
Бутурлімова О. - Становлення та еволюція Лейбористської партії Великої Британії (2018)
Бойко М. - Проведення політики денацифікації Німеччини в Американській зоні окупації (1945-1949 рр.), Іванов О. (2018)
Іванов Д. - Зарубіжна історіографія Британського зовнішньополітичного процесу періоду 1990-2010 рр. (2018)
Марущак І. - Участь Великої Британії у війні в Перській затоці та позиція НАТО (1990-1991 рр.) (2018)
Мінгазутдінова Г. - Основні напрямки сучасних українсько-болгарських відносин (1991 – 2018 рр.) (2018)
Михайленко М. - Реформа системи освіти в королівстві Італія у перші десятиріччя після об’єднання (2018)
Машевський О. - Британсько-французько-радянські переговори 1939 р.: нереалізована спроба створення системи колективної безпеки у Європі, Ткачук Т. (2018)
Пількевич В. - "Освіта для всіх" в діяльності ЮНЕСКО (2018)
Папенко Н. - Суспільство та держава в працях Томаса Пейна, Папенко Є. (2018)
Римар І. - Проблема прецесії симулякрів та медіума у формуванні оціночних реакцій щодо московських показових процесів (1936-1938) в західних мас-медіа (2018)
Срібняк І. - "Не гнийте в бараках, творіть життя тут, на цьому маленькому місті, огородженому дротами…" (повсякдення інтернованих вояків-українців у Александрові (Польща) у висвітленні таборової періодики, 1921 р.) (2018)
Ткачук Т. - Мюнхенська угода 1938 року: підходи британського політикуму і дипломатії (2018)
Машевський О. - Форум викладачів та дослідників європейської інтеграції (Міжнародна науково-практична конференція "Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості". 27 березня 2018 року) (2018)
Відомості про авторів (2018)
Information about the authors (2018)
До відома авторів (2019)
Довгалюк В. Б. - Аналіз процесів тепломасообміну та деформації колоїдних капілярно-пористих тіл методами фрактального аналізу та дискретної нелінійної динаміки, Човнюк Ю. В., Шишина М. О. (2019)
Задоянний О. В. - Порівняльний ексергетичний аналіз пристроїв із створення мікроклімату офісних приміщень, Товстограй О. О. (2019)
Мілейковський В. О. - Аналітичний опис розширення плоских напівобмежених струмин, Ткаченко Т. М., Дзюбенко В. Г. (2019)
Кордюков М. І. - Метод розрахунку теплового навантаження на систему кондиціонування повітря та опалення від вентиляційної системи з теплоутилізацією (2019)
Редько І. О. - Підвищення ефективності систем теплогенерації центрального теплопостачання, Редько А. О., Приймак О. В., Бурда Ю. О. (2019)
Проценко С. Б. - Розроблення методики розподілу витрат теплової енергії на опалення між споживачами багатоквартирного будинку, Кізєєв М. Д., Новицька О. С. (2019)
Деньгуб В. І. - Дослідження ексергетичного коефіцієнта корисної дії водяних теплових мереж і систем опалення, Коновалюк В. А. (2019)
Вихідні дані (2019)
Іванишин В. В. - Політика сільського туристичного розвитку в умовах багатополярної моделі міжнародних економічних відносин, Печенюк А. П. (2019)
Харчук О. Г. - Міжнародна торгівля України: стан та перспективи розвитку (2019)
Мостова А. Д. - Збалансована система показників як інструмент розроблення стратегії продовольчої безпеки держави (2019)
Носань Н. С. - Системний підхід до управління фінансовою безпекою держави (2019)
Овчиннікова В. О. - Діджиталізація процесу інноваційної діяльності залізничного транспорту, Панкратов С. В. (2019)
Редьква О. З. - Аналіз основних показників функціонування та розвитку сільськогосподарського машинобудування в Україні (2019)
Стаматін О. В. - Основи моделювання та стратегічного управління автоматизованою системою оплати проїзду в громадському транспорті України, Сухонос М. К. (2019)
Музика П. М. - Аналіз стану та ефективності використання земельних ресурсів в Україні, Урба С. І., Гончаренко Л. В. (2019)
Юхновська Ю. О. - Методичні підходи до оцінювання туристичного потенціалу України та регіонів (2019)
Миськовець Н. П. - Цифровізація в Україні та світі (2019)
Петрик І. В. - Особливості механізму реструктуризації вітчизняних бізнес-процесів мережі поставок підприємств в умовах євроінтеграції, Пинда Ю. В. (2019)
Продіус О. І. - Проблеми та перспективи інклюзивного розвитку в умовах глобалізації (2019)
Харчук Т. В. - Методичний підхід до оцінювання фінансової складової конкурентного потенціалу підприємств машинобудування у системі економічного управління (2019)
Шаповал О. А. - Системний підхід до управління персоналом підприємства (2019)
Желізко Ю. М. - Ключові відмінності системи експортного контролю України та провідних держав світу (2019)
Коротя М. І. - Європейський досвід регулювання ринку природного газу: розподіл, транспортування (2019)
Мороз С. Р. - Сучасні тенденції розвитку санаторно-курортного господарства у туристичному комплексі України, Феленчак Ю. Б. (2019)
Pozdniakova A. - Analysis of smart city architecture models (2019)
Зуб М. Я. - Сучасна парадигма трансформації інституцій соціально орієнтованого ринку праці (2019)
Приятельчук О. А. - Формування концепції соціальної людини в сучасних економічних моделях (2019)
Лантух К. О. - Підходи та методи фінансування культури та мистецтва: світовий досвід і перспективи для України (2019)
Тищенко В. В. - Краудфандінг як фінансовий інструмент реалізації інвестиційних проектів (2019)
Лега О. В. - Професія "бухгалтер": від минулого до вимог сучасності (2019)
Скорнякова Ю. Б. - Єдиний податок юридичних осіб: питання відображення в обліку та фінансовій звітності (2019)
Rozit T. - The problems and chronology of integration of international financial reporting standards into Ukrainian national accounting regulations (standards), Chorna A. (2019)
Сегеда І. В. - Реалізація використання блокчейн-технологій у енергетичному секторі, Локотарев Є. О., Шаповал В. О. (2019)
Демещук А. - Відносини республіки Хорватія з країнами ЄС (1992-1999 рр.) (2019)
Ковальський С. - Кіпрське питання в європейських інтеграційних процесах (1960-2004 рр.) (2019)
Мартинов А. - Процес європейської інтеграції як історичний феномен (2019)
Скрипник О. - Позиція Європейського Союзу у грузинській війні 2008 р. (2019)
Кошелєв А. - Біографічні традиції в країнах Європи та США у новий та новітній часи (2019)
Сухобокова О. - Гуманітарна допомога Італії Україні в 2014-2018 рр. (2019)
Пількевич В. - Культурні та природні пам’ятки Європи у Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що знаходиться під загрозою (2019)
Попенко Я. - "Я не хочу тут згадувати минуле. Моя роль – зайнятися сьогоденням та дивитися у майбутнє": діяльність А. Вайди-Воєводи на Паризькій конференції (грудень 1919 р. – березень 1920 р.) (2019)
Відомості про авторів (2019)
До відома авторів (2019)
Довгалюк В. Б. - Можливості застосування фрактальних моделей для ідентифікації мікрокліматичних параметрів музейних приміщень, Човнюк Ю. В., Іванов Є. О., Ситницька А. К. (2019)
Мілейковський В. О. - Аналітичний опис розширення напівобмежених струмин різної кривини (2019)
Ратушняк Г. С. - Моделювання надійності технічного стану теплонасосної установки з використанням системи нечітких логічних рівнянь лінгвістичних змінних, Лялюк О. Г., Шпіта Д. А. (2019)
Kapalo P. - Ensuring Room Air Exchange for Exercises, Vozniak O. T., Yurkevych Yu. S., Myroniuk Kh. V. (2019)
Наливайко В. Г. - Дослідження ефективності застосування водного розчину реагенту "Лексол" для пилоподавлення, Коновалюк В. А. (2019)
Вихідні дані (2019)
Титул, зміст (2019)
Калашник Г. А. - Перспективы выявления промышленных концентраций редких и редкоземельных элементов в Алексеевско-Лысогорском урановорудном районе Ингульского мегаблока Украинского щита (2019)
Васильєва І. В. - Уміст германію у вугільних пластах Львівсько-Волинського басейну та Донбасу (2019)
Войтенко Ю. І. - Синергетика геологических сред и ее влияние на эффективность разработки и поиска месторождений полезных ископаемых (2019)
Зинчук Н. Н. - Особенности алмазов из древних осадочных толщ на территориях влияния кристаллических массивов (2019)
Зур’ян О. В. - Показники запасів і видобутку горючих корисних копалин в Україні за період 2013–2018 років з позицій технічного аналізу, Ляшок А. Ф. (2019)
Кирилюк В. П. - Ще раз про стратиграфічні комплекси та регіональну стратиграфічну схему нижнього докембрію Українського щита. Cтаття 1. Підстави для введення стратиграфічних комплексів у схему Українського щита (2019)
Шпак О. М. - Исследование естественного самоочищения подземной среды, загрязненной нефтепродуктами, Логвиненко О. І. (2019)
Title (2019)
Content (2019)
Rao A. - Proximal brachial monomelic amyotrophy or hirayama disease: no longer an alias? (case report) (2019)
Dharuni R. - Evaluation of serum γ-glutamyl transferase and its association with high sensitivity c-reactive protein and insulin levels in the patients with metabolic syndrome, Maruthi Prasad B. V., Vishwanth H. L. (2019)
Eren F. - Death due to cardiac angiosarcoma: autopsy case report, Inanır N. T., Gurses M. S., Eren B., Gundogmus U. N., Ioan B. (2019)
Mohammed D. - Pulmonary and intracranial radiographic presentations of langerhans cell histiocytosis, Patel S. B. (2019)
Burlaka A. A. - Adipose tissue and its role in microenvironment of the colorectal adenocarcinoma cancer cell (2019)
Dmytrenko I. V. - Significance of additional chromosomal abnormalities for the outcomes after the second line nilotinib therapy in the chronic myeloid leukemia patients, Minchenko Zh. M., Fedorenko V. V., Dyagil I. S. (2019)
Matkovska N. R. - Mortality analysis of the patients with alcoholic liver cirrhosis (2019)
Gerashchenko B. I. - Probing breast cancer therapeutic responses by DNA content profiling, Salmina K., Eglitis J., Erenpreisa J. (2019)
Lukianchuk V. D. - Pharmacokinetics of the new cerebropetector ferrum bis(citrato)germanate at the stage of its distribution to the organs in closed head injury, Bukhtiarova T. A., Seifullina I. I., Polishchuk E. M., Martsinko O. E., Topolnytska H. A. (2019)
Shevchuk O. O. - Efficacy of granulocyte colony-stimulating factor and enterosorption in melphalan-induced bone marrow suppression in guerin carcinoma grafted rats, Todor I. M., Lukianova N. Yu., Rodionova N. K., Nikolaev V. G., Chekhun V. F. (2019)
Edibamode E. I. - Anthropometry of the external ear among adult Ijaws in Bayelsa state of Nigeria, Mordi K., David L. K., Eghoi A. M. (2019)
Volotovska N. V. - Antioxidant enzymes activity in experimental ischemia-reperfusion injury, Kashchak T. V. (2019)
Кропивко С. В. - Взаємодія верпроліна WIRE з родиною адаптерних білків інтерсектинів, Риндич А. В. (2019)
Конвалюк І. І. - Калюсоутворення та органогенез in vitro Deschampsia antarctica E. Desv., Можилевська Л. П., Кунах В. А. (2019)
Рашидова А. М. - Динамика активности ферментов энергообеспечения мозга крыс на фоне воздействия стресс-факторов (2019)
Ревуцька А. З. - Введення в культуру in vitro та ініціація калюсогенезу у Salvia hispanica L. (Чіа), Голубенко А. В., Нужина Н. В., Рудік Г. О., Таран Н. Ю. (2019)
Усенко М. О. - Оптимізація умов ренатурації злитого білка rhIl7-BAPmut із тілець включення Escherichia coli та його практичне застосування, Окунєв О. В., Бенціонова К. І., Горбатюк О. Б., Іродов Д. М., Ковальчук М. В., Кордюм В. А. (2019)
Kryvokhyzha M. V. - The role of jasmonate signaling pathway in plant’s flowering genes response to ionizing radiation, Krutovsky K. V., Rashydov N. M. (2019)
Вагин Ю. В. - Эволюция дарвинизма. Синтетическая теория эволюции: 1926 – 1975 годы (2019)
Кунах В. А. - Відділ генетики клітинних популяцій Інституту молекулярної біології і генетики НАН України: історія та головні наукові здобутки (до 30-річчя від часу заснування)) (2019)
Академік РАН Сєргєй Георгієвіч Інге-Вєчтомов (до 80-річчя від дня народження) (2019)
Академік НАН України Юрій Юрійович Глеба (до 70-річчя від дня народження) (2019)
Ірина Сергіївна Карпова (до 70-річчя від дня народження) (2019)
Федір Іванович Товкач (до 65-річчя від дня народження) (2019)
Щербак О. В. - Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві (за матеріалами XVІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю, присвяченій 80-й річниці від дня народження академіка НААН Валерія Петровича Бурката, с. Чубинське, 20 травня 2019 р.), Ковтун С. І. (2019)
14-та Міжнародна наукова конференція "Фактори експериментальної еволюції організмів". Інформаційний лист № 2 (2019)
Правила для авторів (2019)
Положення про рецензування статей, поданих до журналу "Вісник українського товариства генетиків і селекціонерів" (2019)
Зазірний І. М. - Розвиток тотального ендопротезування колінного суглоба за останні 50 років (2019)
Король П. О. - Перспективи кількісної оцінки результатів однофотонної емісійної комп’ютерної томографії кісткової системи (огляд літератури), Самохін А. В., Ткаченко М. М. (2019)
Головач И. Ю. - Тактика ведения пациентов с остеоартритом коленного сустава в соответствии с рекомендациями современных медицинских обществ: акцент на ESCEO — 2019, Егудина Е. Д., Вартанян С. Х. (2019)
Ткачук П. В. - Оцінка впливу тромбоцитарної плазми на біохімічні показники крові в експериментальній моделі остеоартрозу колінного суглоба, Страфун С. С., Кумченко О. Б., Савосько С. І., Гайович І. В., Макаренко О. М., Мхітарян Л. С., Дроботько Т. Ф. (2019)
Лоскутов А. Е. - Паттерны секторального дефицита вертлужной впадины в условиях диспластического коксартроза, Ковбаса Е. А., Олейник А. Е., Стрыженый В. Г., Губарик А. В. (2019)
Павлов Б. Б. - Наш опыт применения пульсовой радиочастотной абляции ганглиев задних спинальных корешков (PRF DRG) в лечении поясничных радикулопатий, Фищенко Я. В. (2019)
Ставицький О. Б. - Наш досвід застосування блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу при лікуванні хворих із переломами кісток передпліччя в умовах Обласної лікарні інтенсивного лікування м. Маріуполя, Пастернак Д. В., Карпушкін О. В., Лижин О. В., Ямковий І. А. (2019)
Герасименко С. І. - Визначення стану синовіальної оболонки колінного суглоба у хворих на ревматоїдний артрит, Полулях М. В., Гайко О. Г., Перфілова Л. В., Бабко А. М., Герасименко А. С. (2019)
Головаха М. Л. - Результаты первичного изолированного восстановления передней крестообразной связки и комбинированного восстановления передней крестообразной и переднелатеральной связок коленного сустава, Красноперов С. Н. (2019)
Зябліцев С. В. - Стадійність розвитку синдрому ендогенної інтоксикації при експериментальній черепно-мозковій травмі, Єльський В. М. (2019)
Пелипенко О. В. - Особливості лікування переломів таза у хворих із психічними розладами, Дідик Н. Р., Ковальов О. С., Гончаров А. В., Павленко С. М., Баженов А. А. (2019)
Фіщенко В. О. - Математичне моделювання ходьби людини при комбінованій контрактурі кульшового суглоба, Браніцький О. Ю., Гоцул О. В., Карпінська О. Д. (2019)
Дунай О. Г. - О возможности повышения эффективности реабилитации больных с травмами конечностей (программа индивидуальной реабилитации), Трофимов А. Н., Черновол С. И., Стахов С. Г. (2019)
Страфун С. С. - Помилки та ускладнення діагностики та лікування місцевого гіпертензивного ішемічного синдрому при вогнепальних ушкодженнях нижніх кінцівок, Лакша А. М., Шипунов В. Г., Борзих Н. О., Ложкін І. О. (2019)
Фіщенко Я. В. - Особливості фізичної реабілітації пацієнтів з грижами міжхребцевих дисків, яким проводився епідуральний адгезіоліз, Рой І. В., Кравчук Л. Д. (2019)
Бодня А. И. - Лечебная тактика при сочетанной травме заднего отдела стопы (2019)
Рой І. В. - Принципи реабілітації хворих із пухлинним ураженням кісток (сучасний погляд на проблему), Проценко В. В., Солоніцин Є. О., Борзих Н. О. (2019)
Баличевцева І. В. - Перспективи впровадження дистанційного навчання на факультеті післядипломної освіти, Чернишова О. Є., Самойленко І. Г., Конюшевська А. А., Кривошеєва В. В., Герасименко В. В., Полесова Т. Р., Павлов Є. М., Долинський В. В. (2019)
Афанасьєв Є. В. - Окремі ключові аспекти формування організаційного забезпечення стратегічного управління залізорудними підприємствами, Афанасьєва М. Г., Капітула С. В. (2019)
Окландер М. А. - Моделі забезпечення клієнтоорієнтованості банківських установ, Осетян О. М. (2019)
Селезньова О. О. - Стратегічні орієнтири управління підприємствами водопостачання та водовідведення, Ширяєва Н. Ю., Стренковська А. Ю. (2019)
Вашків О. П. - Інтернет-маркетинг – новий напрям маркетингової політики малих підприємств та фізичних осіб – підприємців, Гавриленко Ю. С. (2019)
Тохтамиш Т. О. - Щодо ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства, Ягольницький О. А. (2019)
Каличева Н. Є. - Напрями забезпечення розвитку залізничного транспорту в сучасних умовах, Антонова Т. П. (2019)
Григор'єва Ю. А. - Методика оцінки впливу омніканальних каналів комунікацій автодилера на показники результативності (2019)
Кудіна А. В. - Роль визначників бренду у формуванні лояльності споживачів (2019)
Михайленко О. В. - Розроблення та обґрунтування антикризової стратегії діяльності підприємства, Майстренко А. В. (2019)
Якушенко К. В. - Институциональный механизм функционирования единого информационного пространства интеграционного объединения (2019)
Іляшенко А. Х. - Оцінка зведеного бюджету України в досягненні визначеного рівня соціально-економічного розвитку, Баєтул Г. П. (2019)
Баранова В. Г. - Сучасні тенденції фінансового інжинірингу в банківській системі, Андрєєва Я. С., Сташкевич Н. М. (2019)
Великсар Т. І. - Науково-методичні підходи до реформування фінансового забезпечення підсистеми соціального забезпечення в Україні (2019)
Маначинська Ю. А. - Банківська система України: фінансово-економічні та облікові аспекти в контексті МСФЗ, Євдощак В. І., Романчук А. І. (2019)
Вступ (2019)
Левченко А. - Вольт-фарадные явления в структурах металл–диэлектрик–полупроводник, Межов-Деглин Л., Chikina I., Шикин В. (2019)
Немировский С. К. - Макроскопическая динамика сверхтекучей турбулентности (2019)
Wustmann W. - Parametric effects in circuit quantum electrodynamics, Shumeiko V. (2019)
Antonov V. N. - Electronic structure, Fermi surface and x-ray magnetic circular dichroism in the CeAgSb2 (2019)
Sobko B. - Corrections to thermodynamics of the system of magnetically charged anyons, Rovenchak A. (2019)
Апостолов С. С. - Аномальная дисперсия косых терагерцевых волн, локализованных в пластине слоистого сверхпроводника, Майзелис З. А., Шимкив Д. В., Шматько А. А., Ямпольский В. А. (2019)
Kapustianyk V. - On the magnetoelectric effect in paramagnetic NH2(CH3)2Al1–xCrx(SO4)2•6H2O crystals, Loboda N., Eliyashevskyy Yu., Semak S. (2019)
Андрющенко В. А. - Диссипация энергии после однократной реконнекции вихрей в He II при различных температурах, Кондаурова Л. П. (2019)
Chelpanova O. G. - Spatiotemporal vortex rings in atomic Bose–Einstein condensates, Kuriatnikov Y. I., Vilchinskii S., Yakimenko A. I. (2019)
Бондаренко С. И. - Дискретизация тока и магнитного поля сверхпроводящей структурой с асимметричным квантовым интерферометром, Фенченко В. Н., Коверя В. П., Кревсун А. В. (2019)
Zhitlukhina E. - Ballistic quantum spin separator, Belogolovskii M., Seidel P. (2019)
Гнатченко С. Л. - Особенности расщепления крамерсовых дублетов Nd3+ в антиферромагнитном кристалле NdFe3(BO3)4 во внешнем магнитном поле, Качур И. С., Курносов В. С., Пирятинская В. Г., Малаховский А. В., Гудим И. А. (2019)
Соколовська А. М. - Політичний фіскальний цикл: концептуальні засади та українські реалії (2019)
Буряченко А. Є. - Поведінкова економіка та децентралізація бюджетної системи, Левченко К. М. (2019)
Богдан Т. П. - Глобальний борг як індикатор проблем світової економіки та виклики для фінансової політики України (2019)
Іваницька О. М. - Аналіз підходів до управління фіскальними ризиками в контексті світового досвіду, Кощук Т. В. (2019)
Терещенко О. О. - Роль інститутів наглядової ради та незалежного директора в максимізації вартості компанії, Алексін Г. О. (2019)
Хомин І. П. - Формування та використання амортизаційного ресурсу (2019)
Хохич Д. Г. - Механізм взаємодії інфляційного таргетування та економічного зростання в Україні (2019)
Rejman K. - Determinants of regional and local development – their impact on socio-economic space, Fedan R. (2019)
Снігова О. Ю. - Оцінювання перспектив забезпечення інклюзивного розвитку в процесі реалізації державної регіональної політики (2019)
Загорський В. С. - Стан і перспективи розвитку об'єднаних територіальних громад (2019)
Максимчук М. В. - Міжмуніципальне співробітництво як інструмент підвищення інклюзивності розвитку об'єднаних територіальних громад України, Кльоба С. М. (2019)
Патицька Х. О. - Проблемні аспекти формування та розвитку об'єднаних територіальних громад Карпатського регіону (2019)
Чумакова І. Ю. - Механізми підвищення ефективності управління комунальним господарством органами місцевого самоврядування, Двігун А. О. (2019)
Zalutskyy I. R. - Socio-economic environment of city in digital economy development: conceptual grounds of transformation (2019)
Буй Ю. В. - Розбудова інституціональної інфраструктури підтримки соціальних інновацій для забезпечення сталого розвитку регіону, Антонюк К. І. (2019)
Притула Х. М. - Виклики розвитку прикордонних територій в контексті здійснення реформи децентралізації, Калат Я. Я., Кирик І. М. (2019)
Демко В. С. - Передумови розвитку зеленого туризму: глобальний, національний і регіональний виміри (2019)
Демченко В. В. - Економічні дискусії на Світязі – 2019 (2019)
Доктору економічних наук, професору Кузьміну Олегу Євгеновичу – 70 років (2019)
Havryliuk V. I. - The accuracy of traction current harmonics parameters determination by windowed FFT (2018)
Гаврилюк В. И. - Моделювання розповсюдження гармонійних завад від електрорухомого складу у несиметричній рейковій лінії, Мелешко В. В. (2018)
Pilinsky V. V. - Effective approach to the selection of mains radio frequency interference filters, Titkov D. V., Ratushny A. S. (2018)
Дьяков В. О. - Аналіз існуючих способів стикування електрифікованих ділянок, Звягінцев С. В. (2018)
Арпуль С. В. - Моделювання області керуючих параметрів в рівнянні руху поїзда при вирішенні задач тягового забезпечення, Афанасов А. М. (2018)
Полях О. М. - Дослідження сумісної роботи споживачів власних потреб з нетрадиційними джерелами енергії, Кугаєнко Ю. О. (2018)
Ляшук В. М. - Дослідження доцільності електропостачання контактної мережі з живленням підвищеною напругою через перетворювач 6/3 кВ, Павлюков І. Ю. (2018)
Возняк О. М. - Модель індуктивного датчика контролю автодорожніх транспортних засобів у межах залізничних переїздів (2018)
Маловічко В. В. - Математична модель роботи чотирьохзначного станційного вихідного світлофора у вигляді дискретного автомату моделі Мура, Маловічко Н. В. (2018)
Гончаров К. В. - Порівняльний аналіз методів контролю фізіологічного стану та пильності машиніста, Нагорна Н. А. (2018)
Сердюк Т. Н. - Микропроцессорные системы электрической централизации с применением оптоволоконных кабелей связи на железных дорогах Украины, Лисюк В. В., Мищенко М. О., Журавлёв А. Ю., Сердюк К. Н., Кузнецова А. В. (2018)
Халил Селим Т. М. - Оптимизация конфигурации распределительной сети с помощью модифицированного алгоритма империалистической конкуренции, Горпинич А. В. (2018)
Шапошник В. Ю. - Результати експериментальних досліджень процесу зміни технічного стану вантажних вагонів в експлуатації (2018)
Pasichnyk A. M. - Problems of estimation and modernization of network automobile roads in Ukraine, Lebid E. M., Miroshnichenko S. V., Gorbach D. P. (2018)
Анотації (2018)
Вихідні дані (2018)
Бех І. - Зростаюча особистість як суб’єкт духовних цінностей (2018)
Bilavych G. - Foreign associations of Ukrainian public organizations of subcarpathia (late XIX - early XX centuries), Savchuk B. (2018)
Данилюк Т. - Літературне краєзнавство як провідна засада сучасної школи (2018)
Довбенко С. - Освітній простір нової української школи: перший досвід та перспективи (2018)
Загнибіда Р. - Організація соціально-педагогічної роботи у сфері дозвілля учнів гірських шкіл (2018)
Зозуляк-Случик Р. - Зміст процесу формування професійної етики майбутніх фахівців соціальної роботи в університетах (2018)
Коваль П. - Засади педагогічної майстерності в працях академіка Івана Зязюна (2018)
Котик Т. - Наукові засади навчання української мови як державної в поліетнічному середовищі України (2018)
Лещенко П. - Комп’ютерні ігри в неформальній освіті: зарубіжний досвід домашнього навчання (2018)
Москаленко Ю. - Формування характеру дитини: запозичення досвіду США для України, Максимчук Г., Ландрет Ч., Кук Д., Глісон Д. (2018)
Maksymiuk Ż. - Cyberprzemoc czyli agresja w internecie (2018)
Романишин Р. - Обчислювальне вміння та обчислювальна навичка: сутність та співвідношення понять (2018)
Романюк С. - Еволюція лінгводидактичних умов навчання української мови в західній діаспорі (2018)
Руснак І. - Співпраця університетів України та Канади як чинник розвитку вітчизняної вищої освіти, Ситник Н. (2018)
Slyvka L. - Problems of health-saving pedagogy in the works of the scientists of the republic of Poland (2018)
Filipchuk N. - Museum pedagogy in the context of establishing cultural correspondence of education, Zahaiska H. (2018)
Червінська І. - Медіапростір гірської школи: змістове наповнення та соціокультурна трансформація (2018)
Humeniuk I. - Development of the students’ linguistic and technological competence in the context of the teaching course "Ukrainian language (for professional purposes)" (2018)
Iliichuk L. - Developing critical thinking of students in the process of learning (2018)
Мачинська Н. - Формування інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя початкової школи в контексті професійної підготовки (2018)
Oliyar M. - Diagnostics of professional preparedness of future teachers to humanization of educational environment in elementary school, Kopchak L. (2018)
Потапчук Т. - Компетентнісний підхід у професійно-педагогічному саморозвитку вчителя (2018)
Просіна О. - Розвиток емоційного інтелекту як основа формування професійної компетентності майбутніх учителів музики (2018)
Розман І. - Діалектне середовище Закарпаття та його вплив на культуру мовлення майбутніх педагогів (2018)
Струк А. - Лексико-народознавча компетентність як складова професійного мовлення майбутнього вчителя початкової школи (2018)
Tkachuk O. - Competence approach to the work at the numeral as a part of the language with future teachers of the mountain school (2018)
Цюняк О. - Формування готовності майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності в закладах вищої освіти (2018)
Близнюк Т. - Формування іншомовної компетентності молодших школярів засобами малих фольклорних жанрів (2018)
Бойчук Ю. - Створення інклюзивного освітнього середовища на уроках іноземної (англійської) мови в початковій школі, Казачінер О. (2018)
Борисенко Н. - Педагогічні умови формування основ правових знань учнів початкової школи, Денисенко В. (2018)
Височан Л. - Організаційно-дидактичні засади використання українського фольклору в навчально-виховному процесі гірської школи (2018)
Качак Т. - Література для дітей і дитяче читання в новій українській школі, Круль Л. (2018)
Петрович Г. - Проблема збагачення словника молодших школярів в умовах гірської школи (2018)
Ткачук О. - Використання міжпредметних зв'язків в початковій школі гірського регіону Українських Карпат (2018)
Захарасевич Н. - Професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів: методологічні підходи (2018)
Лесіна Т. - Креативність як передумова продуктивної діяльності майбутнього вихователя щодо формування соціальних навичок у дошкільників (2018)
Łoś L. - Podstawy teoretyczne i praktyczny przebieg nauki czytania u dzieci w wieku wczesnoszkolnym (2018)
Бейгер Г. - Форми допомоги дитині і сім'ї в польській системі соціальної допомоги. Спроба синтезу (2018)
Іваніцька М. - Чинники, які загрожують функціонуванню сім’ї у сучасному світі (2018)
Nowak I. - Relacje rodzinne (2018)
Відомості про авторів (2018)
Відомості про членів редакційної колегії та редакційної ради науково-методичного журналу "Гірська школа Українських Карпат" (2018)
Title (2019)
Hardiwan D. - The linkages and impact of plantation-based sectors on economy and poverty in Jambi province, Indonesia: Miyazawa’s input-output model, Amir A., Junaidi J., Delis A. (2019)
Kwast-Kotlarek U. - Effect of linear investment on agricultural uses on the basis of validity of estimated compensation, Hełdak M. (2019)
Ojo I. O. - Ologit analysis of determinants of vulnerability to food insecurity by cocoa farming households in Southern Asunafo, Republic of Ghana (2019)
Долгіх Я. - Оцінка та аналіз динаміки зміни ефективності виробництва зерна в Україні методом DEA (2019)
Кіріченко К. - Аналіз ефективності використання земель сільськогосподарського призначення Харківської області (2019)
Кучер А. - Зональні особливості формування й резерви підвищення сталої конкурентоспроможності аграрних підприємств (2019)
Пармакли Д. - Структура прямого и сопутствующего эффекта роста объемов товарной продукции на пищевых предприятиях, Сорока Л. (2019)
Улько Є. - Оцінка економічної ефективності інновацій в органічному землеробстві (2019)
Чехова І. - Оцінка ефективності виробництва ріпаку в Україні, Чехов С. (2019)
Швець Т. - Адміністративно-інноваційні підходи формування соціального та підприємницького капіталу в умовах децентралізації, Плотнікова М., Присяжнюк О., Костюк Л. (2019)
До відома авторів (2019)
Havryliuk V. I. - Comparative analysis of experimental and calculation methods for determination of the traction current harmonics distribution in rails, Meleshko V. V. (2018)
Havryliuk V. I. - Using the wavelet decomposition method for monitoring of amplitude-manipulated signals of railway automation (2018)
Гаврилюк В. І. - Моделювання розповсюдження гармонійних завад від електрорухомого складу у несиметричній рейковій лінії (2018)
Cердюк Т. М. - Діагностування трифазних асинхронних двигунів (2018)
Buriak S. - Modeling of electromechanical systems, Havriliuk V., Hololobova O. (2018)
Афанасов А. Н. - Определение расхода электроэнергии на проведение приемо-сдаточных испытаний тяговых электрических машин, Арпуль C. В., Шаповалов А. С. (2018)
Сиченко В. Г. - Якість електричної енергії на шинах власних потреб тягових підстанцій електрифікованих залізниць, Косарєв Є. М., Кузнецов В. В., Кордін О. П., Малиш С. М., Данилов О. А., Полях О. М., Курочка О. М. (2018)
Romantsev I. O. - Emulation of the work of the ABS position of the pulse-wired automatic block signalling of a DC (2018)
Трипутень Н. М. - Предикатная модель в задаче оптимального выбора средств защиты асинхронного двигателя, Николенко А. В., Воскобойник Е. К., Кузнецов В. В., Кузнецова Е. В., Трипутень М. Н. (2018)
Akimov L. V. - On peculiarities of regulation of electric drive with two-mass mechanical part and non-linear load, Nikolenko A. V., Kuznetsov V. V., Biliy B. U., Prokopenko S. V., Morev A. D. (2018)
Буряк С. Ю. - Діагностування стрілочних переводів в сучасних мікропроцесорних системах централізації, Маловічко В. В., Романцев І. О. (2018)
Самсонкин В. Н. - К вопросу эффективного управления работой дистанций сигнализации и связи, Бойник А. Б., Прогонный А. Н. (2018)
Батіг А. В. - Проблема забезпечення стійкості рухомого складу в рейковій колії, Кузишин А. Я. (2018)
Сохацький А. В. - Використання екранопланного ефекту в перспективних транспортних технологіях (2018)
Татарінова В. А. - Теоретичні дослідження руху одиниці рухомого складу, Недужа Л. О. (2018)
Анотації (2018)
Вихідні дані (2018)
Петровський П. М. - Інноваційне мислення як чинник розвитку публічного врядування (2019)
Кіянка І. Б. - Сучасний аспект популізму в контексті ідеологічної норми (2019)
Токар М. Ю. - Консенсусна модель співпраці інституцій суспільства і держави в публічному управлінні (2019)
Матвіїшин Є. Г. - Результати прогнозування демографічного навантаження на населення працездатного віку в сільській місцевості в областях України, Дзюрах Ю. М. (2019)
Серняк О. І. - Незалежний освітній аудитор як суб’єкт громадського механізму забезпечення якості вищої освіти (2019)
Федорчак О. В. - Державне сприяння розвитку спеціальних економічних зон в Україні (2019)
Худоба О. В. - Оцінка ефективності управління соціальними послугами для хворих на деменцію через механізми громадського контролю (2019)
Андріїв М. М. - Узгодження компетенцій органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади в контексті публічного управління (2019)
Редакційна колегія (2019)
Кондратенко О. П. - Вибір і обґрунтування методу регулювання підсилення у зв’язкових каналах компенсаторів завад, Лукашенко С. С. (2019)
Кайдалов Р. О. - Оцінювання показників динамічності бронетранспортерів БТР-4Е та БТР-4К з різними силовими установками, Глущенко В. В., Маренко Г. М., Літвінов О. В. (2019)
Подрігало М. А. - Удосконалення методу експериментально-теоретичного визначення параметрів аеродинамічного опору руху автомобіля, Кайдалов Р. О., Літвінов О. В., Кудімов С. А., Коробко А. І., Тарасов Ю. В. (2019)
Пісарєв В. П. - Визначення раціональних параметрів підсистеми "оператор – робоче місце – машина”, що зазнає дії збурюючих силових факторів різної природи (2019)
Шаша І. К. - Методологія побудови математичної моделі забезпечення пальним автобронетанкової техніки Національної гвардії України (на прикладі автомобіля КрАЗ-6322), Нікорчук А. І., Таранов А. Л. (2019)
Дюндик С. М. - Модель для дослідження динаміки підвіски автомобіля спеціального призначення (2019)
Морозов О. О. - Методика визначення періодичності технічного обслуговування засобів складної технічної системи (2019)
Іванець Г. В. - Модель прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру на основі зваженого методу найменших квадратів, Горєлишев С. А., Бондаренко О. О. (2019)
Нечипоренко В. М. - Метод аналітичного опису області існування геометричних параметрів у автоматизованому проектуванні посадок з натягом, Сало В. А., Літовченко П. І., Горбунов А. П. (2019)
Наші автори (2019)
Вихідні дані (2019)
Олійник О. А. - Розрахунок ширини мінімального жолоба в симетричному стрілочному переводі при кореневій відстані, більшій за величину ходу шибера стрілочного приводу ( > ), Сорока О. О. (2019)
Зінченко C. Г. - Вплив дерегуляції на ефективність роботи морських портів україни (2019)
Ємельянова І. А. - Особливості роботи універсального технологічного комплекту малогабаритного обладнання для безопалубного бетонування, Чайка Д. О., Субота Д. Ю. (2019)
Дейнеко А. І. - Зниження вологості в тунелях КП "Київський метрополітен" шляхом зміни режимів роботи вентиляційних установок, Круковський П. Г., Скляренко Д. І., Федотов М. М., Тадля О. Ю. (2019)
Равлюк В. Г. - Дефініція особливостей дуального зносу гальмових колодок вантажних вагонів (2019)
Котов М. О. - Підвищення точності обліку та контролю витрат дизельного палива, Дробаха В. І. (2019)
Тугай Д. В. - Дослідження асинхронного електроприводу, оптимізованого за критерієм максимізації співвідношення момент–струм, Шкурпела О. О. (2019)
Гоц В. І. - Вплив мінеральних добавок на сульфатостійкість портландцементу, Ковальчук О. Ю., Говдун Я. О. (2019)
Махінько Н. О. - Імовірнісний розрахунок коефіцієнта критичного фактора для центрально-стиснутих елементів (2019)
Золотова Н. М. - Переваги використання хімічних анкерів на акрилових композиціях для кріплення технологічного устаткування, Скляров В. О., Супрун О. Ю., Вихров Д. М. (2019)
Азізов Т. Н. - Методика розрахунку комбінованих балок, Миза О. С. (2019)
Атинян А. О. - Вплив попередньої обробки на температуру випалу вермикуліту, Буханова К. С., Трикоз Л. В., Камчатна С. М., Пустовойтова О. М. (2019)
Гудзь О. Є. - Формування стратегії антикризового управління підприємств (2019)
Стецюк П. А. - Методичні аспекти формування інвестиційного портфеля підприємств (2019)
Комеліна О. В. - Системно-інформаційний підхід у забезпеченні енергетичної ефективності житлового сектору економіки, Щербініна С. А. (2019)
Плахотнікова Л. О. - Аналіз діяльності ІТ компаній на ринку освітніх послуг України, Литвинова О. В. (2019)
Сазонова С. В. - Роль збалансованої системи показників в системі стратегічного планування на підприємствах в сучасних умовах (2019)
Гавриш О. М. - Вплив інноваційної діяльності на підвищення прибутковості телекомунікаційних підприємств (2019)
Легомінова С. В. - Концепція управління конкурентними перевагами підприємства (2019)
Pariy L. V. - Consumer preferences formation in the cheese market under the new business conditions (2019)
Гніденко М. П. - Трансфомація традиційних форм і методів навчання в університетській освіті, Ільїн О. О., Прокопов С. В. (2019)
Дименко Р. А. - Ризики впровадження та проблеми правового регулювання цифрової валюти в Україні, Капелюшна Т. В., Лобань О. О. (2019)
Воскобоєва О. В. - Збалансована система показників – ефективний інструмент управління підприємством, Ромащенко О. С., Макаренко А. О. (2019)
Сьомкіна Т. В. - Концептуальні чинники застосування методів оцінки ефективності диверсифікації діяльності підприємства, Згурська О. М. (2019)
Шмалій Л. М. - Інформаційно-комунікаційне забезпечення економічної безпеки телекомунікаційного підприємства: організаційно-методичні підходи (2019)
Ващенок О. П. - Сутність та класифікація ресурсів підприємств (2019)
Труш М. С. - Класифікаційні критерії корпоративної культури (2019)
Ху Сунцзе - Сучасні тенденції та перспективи розвитку телекомунікаційних підприємств України (2019)
Мартиненко М. О. - Сутність стратегічного розвитку підприємства (2019)
Гусєва О. Ю. - Теоретичні та практичні підходи до обґрунтування інструментарію стратегічного управління сталим розвитком телекомунікаційного підприємства, Хлевицька Т. Б. (2019)
Бакуменко Р. - Інформаційно-аналітичне забезпечення органів військового управління: стан, проблеми та підготовка фахівців (2019)
Балендр А. - Структурно-функціональна модель підготовки фахівців з охорони кордону в країнах Європейського Союзу (2019)
Богунов С. - Організація підготовки офіцерів для збройних сил республіки Латвія, Черних О., Черних Ю. (2019)
Богунов С. - Підготовка військових фахівців у збройних силах Франції, Вавілова Н., Приходько Ю. (2019)
Васильєв О. - Особливості системи підготовки до педагогічної діяльності викладачів військових навчальних закладів США, Зельницький А., Оліферук В., Шабатіна Н. (2019)
Васильєв О. - Модернізація системи військової освіти України та формування загального обрису офіцера майбутнього: реалії і перспективи, Заболотний О., Зельницький А., Оліферук В., Шабатіна Н. (2019)
Васильєв О. - Якість відбору офіцерів ЗС України для навчання в ад'юнктурах ВВНЗ, науково-дослідних установ: теоретичні та практичні аспекти, Заболотний О., Зельницький А., Оліферук В., Шабатіна Н. (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського