Барштейн В. Ю. - Історія фітотерапії у пам'ятниках матеріальної культури. Високе та пізнє середньовіччя (2011)
Гудзенко А. В. - Розробка підходів до стандартизації коренів солодки голої (Glycyrrhiza glabra L.) у рослинних сумішах (2011)
Гергель Є. Н. - Дослідження вмісту вуглеводів у плодах шефердії сріблястої (Shepherdia argentea pursh), Коновалова О. Ю., Шураєва Т. К. (2011)
Опрошанская Т. В. - Кількісне визначення сполук фенольної природи в сировині та субстанціях лопуха великого, Хворост О. П. (2011)
Дем'яненко Д. В. - Дослідження складу летких сполук суцвіть липи, виділених фреоно-аміачною сумішшю, Комісаренко А. М., Кошовий О. М. (2011)
Рибак Л. М. - Дослідження імунотоксичної дії екстрактів трави деяких видів роду Geranium L., Коновалова О. Ю., Ядловський О. Є. (2011)
Баранова І. І. - Вивчення фізико-хімічних та технологічних властивостей порошку бодяги, Мартинюк Т. В., Ковтун Ю. В., Запорожська С. М. (2011)
Хохленкова Н. В. - Фізико-хімічні дослідження густого екстракту кори дуба, Ярних Т. Г., Буряк М. В. (2011)
Середа П. І. - Визначення гострої токсичності нового комбінованого засобу з бульбами соняшника бульбастого, Максютіна Н. П., Цимбаліста Ю. А., Жданова О. О. (2011)
Інформація для авторів (2011)
Вовк М. - Синергетичний підхід до аналізу фольклористичної підготовки словесників-фольклористів у класичних університетах (2012)
Грітченко А. - Навчання учнів сільської школи основам сучасного аграрного виробництва (2012)
Сотська Г. - Аксіологічний підхід до формування естетичної культури майбутніх учителів образотворчого мистецтва в педагогічних університетах (2012)
Тімець О. - Мотивація навчальної діяльності студентів-географів як виховний аспект їх професійної підготовки (2012)
Дуброва О. - Використання ігрових методик у процесі формування основ культури спілкування старших дошкільників (2012)
Захаревич М. - Мультимедіа як засіб інформатизації навчального процесу (2012)
Кузьменко О. - Проблеми використання комп’ютерного моделювання у процесі вивчення фізики в середній школі (2012)
Ткачук С. - Проектно-технологічна діяльність як ефективна форма здійснення інновацій в освітній галузі "Технологія" (2012)
Філь Г. - Технологія використання творів-мініатюр Василя Сухомлинського на уроках читання в початкових класах, Зимульдінова А., Кутняк І. (2012)
Анфисова С. - Формирование ключевых компетентностей как результат предшкольной подготовки детей старшего дошкольного возраста (2012)
Бондар Г. - Cутність та структура формування гуманістичного світогляду майбутнього учителя у процесі вивчення філологічних дисциплін (2012)
Буракова Н. - Дитина в науковій спадщині Паоли Ломброзо (2012)
Грітченко А. - Роль практично-діяльнісної компетентності вчителя іноземної мови у навчальному середовищі загальноосвітньої школи, Грітченко І. (2012)
Дыбина О. - Теоретические аспекты проблемы предшкольного образования, Гурьянова О. (2012)
Каліна К. - Дитинство: сутність, концепції, проблеми (2012)
Карнаух Л. - Особливості соціалізації дітей дошкільного віку в умовах сучасного соціального середовища (2012)
Коваленко О. - Образ дитини в психолого-педагогічній спадщині С. Ф. Русової (2012)
Курінна С. - Особливості соціалізації дитини в дитячому будинку (2012)
Пузіков Д. - Критерії, показники та рівні сформованості життєвої компетентності старшокласників у процесі навчання історії України (2012)
Роговець О. - Співробітництво батьків і вчителів як фактор педагогізації мікросередовища формування і розвитку дитини (2012)
Смирнов В. - Про темпоральність освітніх процесів (2012)
Бабачук Ю. - Використання надбань етнопедагогіки у процесі організації спортивних ігор дітей шостого року життя (2012)
Бенескул П. - Моральне виховання студентів, Деркач С. (2012)
Бобела С. - Погляди Августина Волошина на родинне виховання як фундамент соціального виховання учнівської молоді (2012)
Бойко Я. - Екологічні організації США та їх роль в екологічному вихованні учнів (2012)
Кочубей Т. - Сучасні теорії лідерства: теоретичний аспект, Семенов А. (2012)
Поп О. - Екологічне виховання на уроках іноземної мови в Канаді (2012)
Совгіра С. - Виховний потенціал релігії та екології як важливих світоглядних орієнтирів людини, Гончаренко Г. (2012)
Тернопільська В. - Обґрунтування системи виховання соціально-комунікативної культури учнів загальноосвітньої школи в позаурочній діяльності (2012)
Хомишак О. - Батьківське виховання хлопчика в неповній сім’ї (2012)
Шарапанюк А. - Педагогічні засади музично-ритмічної діяльності у сучасних вітчизняних дошкільних навчальних закладах (2012)
Богданець-Білоскаленко Н. - Національна самореалізація дитини в концептуальних поглядах Якова Чепіги (2012)
Богуславский М. - Педагогические идеалы Н. И. Пирогова: к 200-летию со дня рождения (2012)
Васильєва С. - Умови розвитку дитячих будинків на Україні (1940–1960 рр.) (2012)
Гончар І. - Костянтин Миколайович Вентцель – засновник "Будинку вільної дитини": виклики й здобутки (2012)
Гончаренко Н. - До проблеми викладання іноземних мов у змісті середньої освіти у другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. (2012)
Ковальчук Л. - Проблеми організації навчального процесу в педологічній науці України (перша третина ХХ століття) (2012)
Кушнір В. - Микола Пирогов про класичну та реальну освіту (2012)
Пономаревський С. - Особливості розбудови українського шкільництва в Росії у 1923–1932 роках (на прикладі центральних областей) (2012)
Радченко Т. - Розвиток педагогічної думки в Швейцарії (2012)
Саяпіна С. - Питання організації навчання дітей раннього віку в теорії та практиці вітчизняної переддошкільної педагогіки (20–60-ті рр. ХХ ст.) (2012)
Циган О. - Етапи розвитку проблеми виховання морально-етичних цінностей молоді в педагогічній спадщині вчених Слобожанщини (друга половина XIX – початок XX століття) (2012)
Ямкова К. - Особливості розвитку соціальної активності учнів у воєнний та післявоєнний періоди (40–50-ті роки) (2012)
Комаровська О. - Школа естетичного виховання у системі мистецької освіти (2012)
Прокопенко І. - Дитиноцентризм у педагогічній творчості академіка В. Г. Кременя (2012)
Наші автори (2012)
Анотації (2012)
Аннотации (2012)
Annotation (2012)
Алєксєєв С. Б. - Завдання та проблеми стратегічного управління торговельним підприємством (2013)
Алєксєєва Н. І. - Можливості використання GAP-Аналізу як інструменту реалізації стратегії (2013)
Боковець В. В. - Методичні підходи діагностики банкрутства підприємств у сучасних умовах господарювання, Мірошник Н. О. (2013)
Ваганова Л. В. - Складові механізму управління економічною безпекою підприємств машинобудування (2013)
Варламова І. С. - Економіко-екологічний аспект розвитку промислових підприємств (2013)
Гнип Н. О. - Формування фінансово-економічного механізму стабілізаційного управління підприємством на прикладі ПАТ "Дослідний електромонтажний завод", Касян Л. А. (2013)
Городецька Т. Б. - Організаційні форми взаємодії промислових підприємств і ризикового капіталу (2013)
Ліганенко І. В. - Динаміка організаційної структури управління підприємством в умовах стратегічних змін (2013)
Литвинюк О. П. - Основні чинники впливу на конкурентоспроможність підприємств хлібопекарської галузі (2013)
Норенко Ю. И. - Бережливое производство-новая технология управления предприятием (2013)
Панченко М. О. - Реалізація політики підприємства у сфері якості продукції (2013)
Партика І. В. - Управління розвитком персоналу:соціально-психологічний аспект (2013)
Череп А. В. - Застосування різних методичних підходів при діагностиці банкрутства ПАТ "ЗАЗ", Швець Ю. О. (2013)
Ярмош В. В. - Методичні підходи до оцінки надбавки за ризик при використанні інтелектуальної власності на підприємствах (2013)
Бакурова А. В. - Розробка конструктора туристичних послуг на основі моделі абонементного ціноутворення, Очеретін Д. В. (2013)
Козин И. В. - Моделирование сделок на финансовом рынке (2013)
Давидюк Т. В. - Взаємозв'язок понять "Інвестиційна діяльність" та "Інвестиційна нерухомість" у системі бухгалтерського обліку, Міронова О. І. (2013)
Серпенінова Ю. С. - Особливості обліку витрат на розробку та дослідження при створенні внутрішньо генерованих нематеріальних активів, Денисенко В. О. (2013)
Урусова З. П. - Внутрішній контроль дебіторської заборгованості:шляхи вдосконалення та вирішення проблем, Вороніна М. І. (2013)
Щербельова Н. П. - Класифікація фактів господарського життя:аналіз підходів науковців (2013)
Андрейчикова А. М. - Переваги та недоліки інститутів спільного інвестування як механізму залучення інвестицій з точки зору приватного інвестора (2013)
Бабміндра Д. І. - Визначення ринкової вартості земельних ділянок,що користуються низьким попитом,в умовах нестабільної економічної ситуації, Ільїна М. О. (2013)
Бурденюк Т. Г. - Конкурентний аналіз ринку птахівництва України, Свірський В. С. (2013)
Кифяк В. Ф. - Стратегія економічних трансформацій чи трансформація стратегій економічного розвитку? (2013)
Осаул А. О. - Національна економічна безпека в умовах глобалізації, Меркулов К. О. (2013)
Пилипенко Г. М. - Проблеми соціальної справедливості в контексті теорії і практики економічних реформ в Україні (2013)
Филюк В. В. - Роль міжнародних організацій у регулюванні концентрації ринків (2013)
Черкавська Т. М. - Людський фактор в інноваційному розвитку України (2013)
Андросова О. Ф. - Вплив грошово-кредитної політики на пожвавлення кредитної діяльності комерційного банку, Седченко С. Ю. (2013)
Голинський Ю. О. - Управління економічною ефективністю діяльності органів виконавчої влади (на прикладі органів казначейства України (2013)
Кущик А. П. - Проблеми і перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні, Одинець В. І. (2013)
Череп А. В. - Теоретичні основи бюджетування на підприємстві, Куліш Д. В. (2013)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2013)
Vlokh I. - Optical marking of alcohol induced hemoglobin modification, Nechiporenko I., Hul A., Moroz O., Grinchishin N., Dudok K., Dudok T., Nastishin Yu., Vlokh R. (2009)
Vasylkiv Yu. - Reconstruction of 3D stress fields basing on piezooptic experiment, Kvasnyuk O., Krupych O., Mys O., Maksymuk O., Vlokh R. (2009)
Kovalenko V. F. - Investigation of the nature of light scattering by water, Levchenko P. G., Shutov S. V., Bordiuk A. Yu. (2009)
Makhniy V. P. - Peculiar optical properties of modified surface of monocrystalline cadmium telluride, Slyotov M. M., Skrypnyk N. V. (2009)
Studenyak I. P. - On the Urbach rule in SbSI ferroelectric crystal, Kranjcec M., Koperlyos B. M. (2009)
Shopa Y. I. - Electrogyration effect in lead germanate crystal family. 2. The case of crystals doped with Li, Eu, La, Nd and (Li, Bi), Kushnir O. S., Adamenko D., Shopa R. Y., Dzyubanski V. S., Vlokh R. O., Vlokh O. G. (2009)
Kushnir O. P. - Application of spectral envelope functions of multilayer structures for analytical determination of antireflection conditions (2009)
Vlokh R. - Ferroelastic crystals as effective acoustooptic materials, Martynyuk-Lototska I. (2009)
Blonskyi I. - Plasma effect on propagation of filamented femtosecond laser pulse in fused silica, Kadan V., Shpotyuk O., Pavlov I. (2009)
Fadeyeva T. A. - The matrix model of vortex-beam quadrefringence in a uniaxial crystal, Rubass A. F., Volyar A. V. (2009)
Bordun O. M. - Luminescence centres in dried urine samples containing urate and oxalate salts, Drobchak O. Z. (2009)
Gorsky Michael P. - Studies of light backscattering at concrete during its hydration, Maksimyak Peter P., Maksimyak Andrew P. (2009)
Studenyak I. P. - Peculiarities of Raman scattering in nanometric superionic conductors Cu6PS5Br, Buchuk R. Yu., Kranjcec M. , Stephanovich V. O., Panko V. V., Kokenyesi S. (2009)
Derevyanchuk O. V. - Temperature-dependent changes of the exciton absorption spectra in polar semiconductors, Kramar N. K., Kramar V. M. (2009)
Mys O. G. - Acoustooptic and acoustic properties of KLiB4O7 crystals (2009)
Бобер М. В. - Підвищення зносостійкості фрикційних пар створенням градієнтних структур металічних сплавів, Волкогон В. М., Антонюк В. С. (2013)
Гавриш А. П. - Вплив складу інструменту і режимів тонкого ельборового шліфування на шорсткість поверхонь композитних підшипників ковзання поліграфічних машин, Роїк Т. А., Киричок П. О., Гавриш О. А., Віцюк Ю. Ю. (2013)
Гевко Б. М. - Оптимізація технологічного процесу вібраційно-відцентрової обробки деталей, Лящук О. Л., Кондратюк О. М. (2013)
Девин Л. М. - Шлифувальний інструмент з НТМ з додаванням дробленого кибориту, Пасичний О. О., Осадчий О. А. (2013)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Експериментальне обґрунтування ефективності віброабразивної обробки деталей складної конфігурації із накладанням складнопросторового вібронавантаження, Манжілевський О. Д. (2013)
Канашевич Г. В. - Технологічні умови и показники ефективності спеціальної електронно-променевої обробки поверхні оптичного скла (2013)
Клендій М. І. - Дослідження впливу подачі і діаметра свердла на осьове зусилля різання при свердлінні і відновленні отворів із силумінів, Клендій В. М., Хорошун Р. В. (2013)
Криворучко Д. В. - Вибір інструментального матеріалу різальних пластин для обробки зносостійкого чугуна, Некрасов С. С., Нешта А. О., Юнак А. С. (2013)
Кучугуров М. В. - Спосіб визначення зсуву фаз хвиль на поверхні різання ψ при точенні, Внуков Ю. М., Дядя С. І. (2013)
Мановицький О. С. - Розрахунок кута зсуву в статиці при ортогональному вільному різанні малопластичних вуглецевих сплавів (2013)
Манохін А. С. - Вплив швидкості різання на параметри термобаричного навантаження різального інструменту, Клименко С. А., Копєйкіна М. Ю., Рощупкін В. В., Ляховицький М. М., Покрасін М. О. (2013)
Надуваєв В. В. - Використання інструментальних матеріалів СВ-алмазів в промисловості, Фролов Є. М. (2013)
Польський Є. О. - Технологічне забезпечення довговічності зборочних вузлів на основі аналізу працездатності елементарних прототипів з урахуванням змін їх розмірних параметрів в процесі експлуатації (2013)
Рябченко С. В. - Обробка шліфуванням зубчастих коліс тарільчастими кругами з НТМ (2013)
Сорокін С. В. - Автоматизація розрахунку похибки базування при синтезі верстатних приладів з використанням інтегрованих САПР (2013)
Хитров І. О. - Інструментальне забезпечення розточування кільцевих канавок в стопорних вузлах машин, Гевко Іг. Б., Кучвара І. М., Фльонц І. В. (2013)
Юмашев В. Е. - Дослідження вібрацій при нерівномірному точінні, Степчин О. А. (2013)
Арефьев В. Г. - Моделирование дифференцированной физической подготовленности школьников (2014)
Артеменко Б. О. - Значимість тактичної підготовленості волейболістів різного рівня майстерності у їх ігровій діяльності (2014)
Івахненко А. А. - Порівняльна характеристика розвитку психомоторної сфери глухих дітей молодшого шкільного віку та їх однолітків зі збереженим слухом (2014)
Козіна Ж. Л. - Програма розвитку рухових функцій дітей із затримкою психічного розвитку, Борисюк М. В., Базилюк Т. А. (2014)
Козина Ж. Л. - Влияние комплексного применения оздоровительных методик пилатеса и бодифлекса на уровень функциональных возможностей студентов, Ильницкая А. С., Коломиец Н. А., Барыбина Л. Н., Цеслицка М., Станкевич Б., Пилевска В. (2014)
Кутек Т. Б. - Концептуальна модель управління багаторічною підготовкою кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках (2014)
Марченко О. Ю. - Особливості гендерної ідентичності у школярів різного віку (2014)
Мухамед’яров Н. Н. - Методика проведення інструктажу студентів ВНЗ з техніки безпеки на заняттях фізичною культурою в тренажерному залі (2014)
Омельяненко В. І. - Динамічна медитація в спортивних танцях (2014)
Попрошаєв О. В. - Анатомо-морфологічні особливості кваліфікованих ватерполістів в залежності від ігрового амплуа, Чумаков О. В. (2014)
Смирнова Ю. В. - Эффективность влияния применения технологии регулирования процесса занятий физическими упражнениями посредством музыкального сопровождения на снижение уровня школьной тревожности учащихся первых классов, Сайкина Е. Г. (2014)
Старченко А. Ю. - Динамика показателей физкультурной образованности старших дошкольников под влиянием комплекса мероприятий по оптимизации физкультурного образования (2014)
Сышко Д. В. - Влияние паравертебральной миорелаксации на мозговое кровообращение у спортсменов (2014)
Тищенко В. О. - Методологічні основи сучасної системи підготовки гандболістів вищої кваліфікації (2014)
Федак С. С. - Кореляційний аналіз показників фізичного стану, здоров’я та фізичної підготовленості військовослужбовців, які брали участь у миротворчих операціях (2014)
Приступа Т. Д. - Тренировки, ориентированные на улучшение здоровья среди женщин в избранных фитнесс клубах, Болах Б. (2014)
Руководство для авторов (2014)
Title (2009)
Contents (2009)
Kostruba A. - Ellipsometric Ex-Situ study of fluorescent oligoperoxide nanolayers with europium complexes adsorbed on a glass surface. Formation and structure., Stetsyshyn Yu., Zaichenko A. and Mitina N. (2009)
Adamenko D.I. - Optical activity and critical exponent of the order parameter in lead germanate crystals. 1. The case of diffused phase transition in Pb5Ge3O11 doped with Cu, Ba and Si ions., Klymiv I.M., Vasylkiv Yu. and Vlokh R.O. (2009)
Adamenko D.I. - Optical activity and the critical exponent of order parameter in lead germanate crystals. 2. Electrogyration and dielectric properties of Pb5Ge3O11:Cu2+., Klymiv I.M., Vasylkiv Yu., Duda V.M., Ermakov A.S. and Vlokh R.O. (2009)
Moiseyenko V.N. - The possibility for surface-enhanced Raman scattering and spontaneous parametric down-conversion by globular photonic crystals infiltrated with dielectrics., Dergachov M.P., Shvachich V.G. and Yevchik A.V. (2009)
Makhniy V.P. - Diffusion layers of zinc selenide with a predominant edge emission., Slyotov M.M., Tkachenko I.V., Slyotov A.M., Horley P.P., Vorobiev Yu.V. and González-Hernández J. (2009)
Martynyuk-Lototska I. - Acoustooptic interaction and photoelastic properties of Li2B4O7 and a-BaB2O4 crystals at the wavelength of 442 nm., Dudok T., Mys O., Romanyuk G. and Vlokh R. (2009)
Title (2010)
Contents (2010)
Moiseyenko V. N. - Spontaneous emission of laser dye molecules in synthetic opals under conditions of low dielectric contrast, Dergachov M. P., Shvachich V. G., Shvets T. V., Roshchenko O. F. (2010)
Kovalenko V. F. - Light scattering of water under magnetic field, Bordyuk A. Yu., Shutov S. V. (2010)
Maksimyak A. P. - Mueller matrix method for determining morphology of polymer dispersed liquid crystal, Maksimyak P. P., Negrych A. L. (2010)
Pilgun Yu. V. - Broadband acoustooptic diffraction of two-wavelength light in paratellurite, Smirnov Ye. M. (2010)
Fadeyeva T. - Nonparaxial wave beams in a uniaxial birefringent crystal (2010)
Zhang J. - High-speed pulse train generation by spectral filtering of a mode-locked laser output, Hong S., Seo D. (2010)
Zapeka B. - On the light refraction and polarisation in the pres-ence of weak optical activity, Kostyrko M., Vlokh R. (2010)
Кузь В. - Начала інноваційної діяльності університету (2012)
Гаряча С. - Підготовка студентів педагогічних коледжів до формування етичної культури молодших школярів (2012)
Демченко О. - Використання ідей В. Сухомлинського у підготовці майбутніх соціальних педагогів до дозвіллєвої діяльності (2012)
Кочерга О. - Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи на засадах гуманістичних ідей Василя Сухомлинського (2012)
Кравчук О. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до реалізації здоров’язберігальної функції навчання (на засадах педагогічної спадщини В. Сухомлинського) (2012)
Лебедєва Н. - Аксіологічні аспекти підготовки педагога у науково-педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2012)
Попиченко С. - Роль комунікативної компетенції в технології створення іміджу педагога-вихователя дошкільного навчального закладу (2012)
Пріма Р. - Особистість учителя в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського: концептуальні засади (2012)
Сергейко С. - Самореализация педагога Белоруссии: личностный смысл и направленность (2012)
Харченко І. - Проблема формування професійної компетентності майбутнього керівника танцювального колективу (2012)
Шарапанюк А. - Педагогічна практика студентів педагогічних коледжів, як умова формування професійної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів в Україні (2012)
Бурсова С. - Розвиток ідей гуманістичної педагогіки В. О. Сухомлинського в концепції педагогічної підтримки дітей у період адаптації до ДНЗ (2012)
Залізняк А. - Ідеї В. Сухомлинського щодо використання природи для розвитку мовлення дітей (2012)
Карапузова Н. - Використання казки на уроках математики в першому класі: в світлі педагогічних ідей В. О. Сухомлинського, Процай Л. (2012)
Лоюк О. - В. Сухомлинський про розвиток творчого мислення в учнів молодшого шкільного віку (2012)
Пархета Л. - Форми роботи з позакласного читання у спадщині В. О. Сухомлинського (2012)
Стахів Л. - "Уроки серед природи" у світлі ідей педагога-гуманіста В. О. Сухомлинського, Стахів В., Волошин С. (2012)
Балдинюк О. - Психолого-педагогічна характеристика підлітково-юнацьких неформальних груп (2012)
Гаврилюк С. - Педагогічна творчість вихователя дошкільного навчального закладу як чинник творчого розвитку дітей дошкільного віку в спадщині В. О. Сухомлинського (2012)
Зимульдінова А. - Погляди В. О. Сухомлинського на формування особистості молодшого школяра, Калита Н. (2012)
Іщенко Л. - Розвиток мовленнєвої творчості дітей дошкільного віку (2012)
Скалич Л. - Ідеї розвивального навчання учнів початкової школи у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2012)
Колток Л. - Принцип гуманізму як домінанта екологічного виховання молодших школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2012)
Комісаренко Н. - Виховання студентів на національних ідеях Василя Сухомлинського (2012)
Кулінка Ю. - Організація превентивного виховання з важкими підлітками у працях В. О. Сухомлинського (2012)
Кушнір В. - Досвід професійної профілізації у Павлиській середній школі В. О. Сухомлинського (2012)
Майборода Н. - Патріотичне виховання засобами мистецтва вихованців сільських навчально-виховних комплексів у контексті ідей Василя Олександровича Сухомлинського (2012)
Поліщук О. - Актуальні аспекти естетичного виховання дітей у педагогічній системі В. Сухомлинського (2012)
Поп О. - Екологічне виховання на уроках хімії в середніх школах Канади (2012)
Різак Т. - Взаємодія сім’ї і школи у вихованні громадянськості дітей молодшого шкільного віку (2012)
Січко І. - Використання педагогічних ідей В. О. Сухомлинського для розвитку екологічної культури молодших школярів (2012)
Соколовська О. - Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського в контексті вдосконалення духовного становлення студента (2012)
Черновол Н. - Морально-естетична основа екологічного виховання особистості (з досвіду педагогів і психологів) (2012)
Заболотна О. - Холістична педагогіка як теоретичне джерело шкільної альтернативної освіти (2012)
Кочубей Т. - Образ дитинства в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського (2012)
Рогальська І. - Світ дитинства у контексті педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського, Рогальська Н. (2012)
Цимбал-Слатвінська С. - Розумове виховання як основа розвитку особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (за матеріалами часопису "Советская педагогика") (2012)
Наші автори (2012)
Анотації (2012)
Аннотации (2012)
Annotation (2012)
Title (2010)
Contents (2010)
Fadeyeva T. - Paraxially annihilating vortex-beams in uniaxial crystals, Valkov I., Volyar A. (2010)
Karimi M. - Influence length of single-beam propagation in doped glass and polymer optical fibres, Seraji F. (2010)
Angelsky O. V. - Biaxial crystal-based optical tweezers, Maksimyak A. P., Maksimyak P. P., Hanson Steen G. (2010)
Shpak A. P. - Optical properties and local structure of (As2S3)100-x(SbSI)x glasses, Rubish V. M., Mykaylo O. A., Kaynts D. I., Guranich O. G., Rosul R. R. (2010)
Adamenko D. I. - Dispersion of optical activity and absorption in Pb5Ge3O11:Cu2+ crystals (2010)
Zapeka B. - Coexistence of ordinary gyration and weak optical activity in crystals: eigen waves of a new type, Kostyrko M., Vlokh R. (2010)
Title (2010)
Contents (2010)
Zenkova C. Yu. - About the estimation of degree of coherence for circularly polarized waves, Gorsky M. P., Gorodynska N. V. (2010)
El-Nicklawy M. M. - Variations in refractive optical properties of nylon 66 fibres under different thermal conditions, El-AgmyR. El-AgmyR., Hassan A. F., El-Hagary M., Adel A. (2010)
Davydenko M. O. - Effect of size-selective photoetching on the absorption and photoluminescence spectra of CdSe nanoparticles, Dmitruk I. M., Pundyk I. P., Berezovska N. I., Romanyuk V. R. (2010)
Vasylkiv Yu. - Determination of piezooptic coefficient p14 of LiNbO3 crystals under torsion loading, Savaryn V., Smaga I., Skab I., Vlokh R. (2010)
Kostruba A. - Study of planar waveguide structure of He+ ion-implanted Sn2P2S6 crystal with multiple-angle-of-incidence ellipsometry technique, Kobec A. P., Grabar A. A., Vlokh R. (2010)
Studenyak I. P. - Temperature studies of Urbach absorption edge in implanted Cu6PS5Br crystals, Izai V. Yu., Panko V. V., Kus P., Plecenik A. (2010)
Андрєєва О. В . - Підходи до оцінки рівня здоров’я та адаптаційних можливостей школярів молодших класів, Саїнчук О. М. (2014)
Букова Л. М . - Овладение техникой взятия отскока на щите противника баскетболистами этапа специализированной базовой подготовки , Гордиенко И. А ., Кровяков В. Ф ., Мироненко Ю. И. (2014)
Водолазська Т. В. - Перспективи формування здоров’язбережувального освітнього середовища початкової школи (2014)
Гружевський В. О. - Здоров’я як цінність у процесі формування особистісно- орієнтованої мотивації студентів до фізичного виховання (2014)
Ильницкая А. С. - Методика применения оздоровительных систем бодифлекса и пилатеса в физическом воспитании студентов, Козина Ж. Л., Коробейник В. А., Ильницкий С. В., Цеслицка М., Станкевич Б., Пилевска В. (2014)
Копчикова С. Г. - Індивідуалізація в плаванні і шляхи її вирішення в підготовці до Олімпійських ігор (2014)
Кугаевский С. А. - Направление оптимизации тренировочного процесса в детско-юношеском хоккее (2014)
Омельяненко В. И. - Комплексная интегрированная методика динамической медитации с дыханием буддистов при невротических реакциях (2014)
Пилипенко О. В . - Изометрические упражнения с элементами постизометрической релаксации в устранении контрактур коленного сустава после артроскопической пластики передней крестообразной связки, Захаров А. А ., Срибный К. А ., Никаноров А. К. (2014)
Редковец Т. Г . - Обоснование включения лечебной гимнастики и саморефлексотерапии в программу физической реабилитации подростков с близорукостью, Ромман Хайсам Дж. М. (2014)
Томенко О. А . - Зміни показників фізкультурної освіченості батьків під впливом реалізації комплексу заходів з оптимізації фізкультурної освіти старших дошкільнят, Старченко А. Ю. (2014)
Mohamad-Panahi P. - Hormonal response to different rest intervals during resistance training with light loads, Rohani H., Lotfi N. (2014)
Romanowska-Tolloczko A. - Stressful situations in teaching profession – causes and consequences (2014)
Руководство для авторов (2014)
Title (2010)
Contents (2010)
Seraji F. E. - Tunability of optical filter based on fibre-optic ring resonator using polarisation and birefringence effects in the resonator loop, Asghari F., Yekrangi S. A. (2010)
Skab I. - Relations for optical indicatrix parameters in the conditions of crystal torsion, Vasylkiv Yu., Savaryn V., Vlokh R. (2010)
Kityk A. V. - Optical birefringence study of AgNa(NO2)2 crystals near the paraelectric-to-ferroelectric phase transition (2010)
Oseledchik Ju. S. - Third-harmonic generation of femtosecond laser radiation in beta-BaB2O4 crystals, Kudryavtzev D. P., Lucenko V. Ju., Prosvirnin A. L., Smyrnov O. O. (2010)
Tkachenko G. V. - Thermal tuning of a thin-film optical filter based on porous silicon and liquid crystal, Shulika O. V. (2010)
Kostruba A. - Ex-situ ellipsometric study of the nanolayers of dihydroantracene oligoperoxide adsorbed on glass surface, Stetsyshyn Yu., Zaichenko A., Mitina N., Zolobko O. (2010)
Авшенюк Н. М. - Соціальний контекст дослідження світового освітнього простору (2013)
Александрова Н. М. - Концептуальні підходи до формування управлінської культури (2013)
Борисенко Д. В. - Проблематика впровадження інформаційно-комунікативних навчальних комплексів у творчих спеціальностях (2013)
Дишко О. Л. - Теоретичні засади формування професійної взаємодії фахівців з туризму зі споживачами туристичних послуг (2013)
Завгородня Т. К. - Проблема ступеневої підготовки у ВНЗ в контексті Болонського процесу і можливості її розв’язання в Україні (2013)
Зубехіна Т. В. - До питання сутнісного наповнення поняття "Інформаційна культура бакалавра з туризму" (2013)
Лось О. В. - Явище кінесичної лакуни у вивченні другої іноземної мови в немовному ВНЗ (2013)
Мерзлякова О. Л. - Розвиток інформаційної грамотності як актуальний напрямок педагогічної діяльності вищої школи (2013)
Настрадін В. - Історико-педагогічна складова становлення та розвитку системи підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів, Багаліка Т. (2013)
Наход С. А. - Прогнозування у професійній діяльності майбутнього психолога (2013)
Постригач Н. О. - Підвищення кваліфікації учителів у Європейському регіоні: проблеми, перспективи (2013)
Рябокінь С. І. - Теоретико-методологічний аспект упровадження мoнiтopингу якocтi виxoвнoгo пpoцecу в пeдaгoгiчнoму коледжі (2013)
Сгадова В. В. - Комунікативна культура викладача як умова гуманізації педагогічної взаємодії у навчальному процесі (2013)
Ульянова В. С. - Аналіз систем оцінювання професійної компетентності вчителів (2013)
Хомік О. М. - Теоретичні передумови формування управлінської культури майбутніх економістів (2013)
Цвєткова Г. Г. - Професійне самовдосконалення викладачів гуманітарних спеціальностей: програма та методика експериментального дослідження (2013)
Бараненкова Н. А. - Подолання лексичних труднощів у процесі навчання перекладу науково-технічної літератури (2013)
Борисенко В. В. - Сучасні освітні технології навчання української мови у вищій школі (2013)
Гагіна Н. В. - Оцінювання групової проектної діяльності студентів на занятті з іноземної мови (2013)
Гриник Б. С. - Тестування як ефективний інструмент вимірювання рівня знань студентів, Пилипів О. Г. (2013)
Заблоцька Л. М. - Методичні аспекти формування іншомовного професійного спілкування майбутніх фахівців у сфері туризму (2013)
Іванова І. В. - Засвоєння комунікативних моделей поведінки у процесі співвивчення мов і культур як основа розвитку полікультурної особистості (2013)
Новгородська Ю. Г. - Формування організаторських здібностей майбутніх керівників дошкільних навчальних закладів (2013)
Романишин Ю. Л. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій у вивченні дисципліни "Фінансово-економічна інформація" (2013)
Семигінівська Т. І. - Організаційно-дидактична модель процесу формування професійної етики у майбутніх перекладачів авіаційної галузі (2013)
Грітченко Т. Я. - Модель формування професiйно-мовного стилю спiлкування майбутнього вчителя початкової школи у вищому педагогічному навчальному закладi (2013)
Дуброва С. В. - Підготовка компетентних учителів іноземних мов на засадах особистісного та індивідуального підходів до навчання (2013)
Житєньова Н. В. - Актуальні аспекти підготовки майбутнього вчителя природничо-математичних дисциплін до застосування технологій візуалізації в навчальному процесі (2013)
Олефіренко Н. В. - Модернізація підготовки сучасного вчителя початкової школи в умовах інформатизації освіти (2013)
Поперечна Л. Ю. - Професійний розвиток учителя початкових класів у системі підвищення кваліфікації в інституті післядипломної педагогічної освіти (2013)
Татаринцева Н. Є. - Розвиток проектної культури студента в освітньому процесі вищу, Реброва О. Є. (2013)
Бєлікова Н. О. - Пріоритетні напрями модернізації вищої освіти України на сучасному етапі (2013)
Вертегел В. Л. - Вимоги Болонської Хартії в українській освітній системі (2013)
Голуб Т. П. - Інноваційна складова реформування університетської освіти в Німеччині та Швеції (2013)
Гребеник Ю. С. - Вітчизняний досвід підготовки майбутніх медиків (2013)
Махінов В. М. - Мова та соціум як фактори формування мовної особистості у французькій лінгвістичній школі (2013)
Нагач М. В. - Професійний розвиток педагогів у США: досвід та перспективи (2013)
Сирай І. - Екологічна освіта в сучасних соціально-педагогічних концепціях Німеччини (2013)
Чернякова Ж. Ю. - Моніторинг якості інтернаціоналізованої освіти: досвід Великої Британії (2013)
Наші автори (2013)
Title (2010)
Contents (2010)
Strikha M. - To readers of journal "Scientific Horizons” (2010)
Sytnik K. M. - Preservation of biological diversity: top-priority tasks of society and state (2010)
Vlokh R. O. - Bibliometric and statistical analyses of Ukrainian scientific journals. Physics journals (2010)
Boiko V. A. - On the problem of type of deep recombination centres in InSb, Shepelskii G. A., Stariy S. V., Strikha M. V. (2010)
Vlokh V. G. - History of selection of potato in the Western region of Ukraine (2010)
Brik A. B. - Magnetic biominerals localised in brain tissue: anomalous properties, possible functional role and synthetic analogues (2010)
Tolstoy M. I. - Granitoids of the Osnitsky complex of Ukrainian Shield and the Brno Massif of Moravia: Comparison of structural-geological, petrophysical and petrogeochemical features of origin and petrological significance , Shabatura O. V. (2010)
Бобровник В. И. - Структура и логическая организация современных исследований в легкоатлетическом спорте (2014)
Гружевський В. О. - Доцільність використання інноваційних технологій у формуванні особистісно-орієнтованої мотивації студентів до фізичного виховання (2014)
Клюс О. А. - Ефективність експериментальної програми корекції психофізичного стану дітей протягом другого року навчання у загальноосвітній школі (2014)
Козина Ж. Л. - Комплексное применение оздоровительных методик пилатеса и бодифлекса для повышения психофизиологических возможностей студентов, Ильницкая А. С., Пащенко Н. А., Коваль М. В. (2014)
Котелевський В. І. - Актуальні проблеми фізичної реабілітації студентської молоді із патологією хребта, Лянной Ю. О., Міхеєнко О. І. (2014)
Малишкін А. М. - Визначення відношення учнів середніх класів до занять фізичними вправами при вивченні різних розділів програми (2014)
Онопрієнко О. М. - Стан сформованості показників патріотичного виховання у майбутніх учителів фізичної культури (2014)
Потокій В. С. - Метод відновлення рухової функції у осіб із спастичністю м’язів після інсульту (2014)
Радзиевская М. - Влияние дыхательных упражнений методики "Body Flex” Greer Childers на некоторые соматические параметры женщин с лишним весом и ожирением, Малиновска А., Радзиевский П. (2014)
Романова І. А. - Порівняльний аналіз використання інтелектуальних ігор у навчально-виховному процесі (2014)
Сутула В. О. - Особливості формування особистості учнів середньої та старшої школи, Сутула А. В., Голик А. С., Абдулвахід Д. Н. (2014)
Фоменко Е. В. - Сравнительный анализ физической подготовленности и двигательно-координацонных способностей студенток первых и вторых курсов высших педагогических учебных заведений, занимающихся аэробикой (2014)
Халайцан А. П. - Культура здоров’я особистості як складова частина її фізичної культури (2014)
Шмалєй С. В. - Соціально-педагогічні характеристики стану здоров’я школярів-спортсменів, Щербина Т. І. (2014)
Adamczyk J. G. - Usage of thermography as indirect non-invasive method of evaluation of physical efficiency. Pilot study, Mastej M., Boguszewski D., Białoszewski D. (2014)
Podstawski R. - The influence of socioeconomic status on the level of early-school-aged children’s motor abilities – blurring of differences in the economically underdeveloped areas, Borysławski K., Kajmowicz B. (2014)
Инструкция для авторов (2014)
Title (2011)
Contents (2011)
Adamenko D. - Kerr and Faraday effects in borate glasses, Adamiv V., Klymiv I., Vlokh R. (2011)
Bekshaev A. - Improved theory for the polarization-dependent transverse shift of a paraxial light beam in free space (2011)
Dzyubanski V. - Comparison of critical fluctuations in Sn2P2S6 and Sn2P2(Se0.28S0.72)6 crystals, Shopa R., Kushnir O., Vlokh R. (2011)
Skab I. - On the method for measuring piezooptic coefficients p25 and p14 in the crystals belonging to point symmetry groups 3 and /3, Vasylkiv Yu., Smaga I., Savaryn V., Vlokh R. (2011)
Bovgyra O. V. - Band energy structure of K2ZnCl4 crystals under uniaxial pressures, Gaba V. M., Kohut Z. O., Kushnir O. S., Stadnyk V. Yo. (2011)
Білоусова Л. - Аспекти підготовки майбутнього вчителя до реалізації дидактичного потенціалу Інтернет-технологій у практиці навчання, Криштоф С. (2012)
Комар О. - Фахова підготовка студентів: інтерактивна технологія у ВНЗ (2012)
Мельник Н. - Трансдисциплінарний підхід до формування професійної компетентності фахівців дошкільної освіти у США та Німеччині (2012)
Побірченко О. - До питання про підготовку майбутнього вчителя сільської початкової школи (2012)
Прокоф’єва М. - Дослідження стану готовності вчителів початкових класів до реалізації диференційованого підходу в навчанні молодших школярів (2012)
Савченко В. - Інновації у післядипломній підготовці вчителів фізичної культури початкових класів (2012)
Червінська І. - Інноваційність як чинник забезпечення якісної підготовки сучасного вчителя до роботи в школах гірського регіону (2012)
Возна З. - Формування соціальної компетентності учнів на уроках курсу "Людина і світ" (2012)
Горбатюк О. - Інноваційні технології навчання генетики та біотехнології старшокласників профільної школи, Горбулінська С. (2012)
Данилюк О. - Використання прийомів донотного періоду для гармонізації мелодії на початковому етапі навчання гри на фортепіано (2012)
Короткова Ю. - Місце методики навчання іноземних мов в українському та грецькому наукознавстві (2012)
Краснобока О. - Сутність інтегративних систем у процесі інтенсифікації навчання (2012)
Кучеренко І. - Упровадження часткової інтеграції на уроках української мови в основній школі (2012)
Малишевська І. - Природотерапевтична компонента у змісті навчання початкової школи (2012)
Нічишина В. - Реалізація міжпредметних зв’язків математики та інших галузей знань в загальноосвітній школі (на прикладі розробки програми інтегративного тижня на тему "Золотий переріз") (2012)
Олексін Ю. - Дидактичні засади внутрішньої диференціації навчання старшокласників (2012)
Пишко О. - Реалізація завдань правової освіти в процесі навчання учнів практичного курсу правознавства (2012)
Яців С. - Роль тестів у вивченні іноземної мови (2012)
Кравченко Т. - Методика вивчення професійних настановлень старшокласників як засіб оптимізації процесу їх професійного самовизначення (2012)
Половіна О. - Актуальні проблеми спілкування дітей та дорослих: забезпечення екології дитинства (2012)
Скрипник Н. - Психологічні особливості розвитку гуманності у дітей дошкільного віку (2012)
Ямкова К. - Проблема розвитку соціальної активності учнівської молоді у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського (2012)
Безлюдний О. - Соціально-демографічні аспекти життєдіяльності сім’ї в українському суспільстві (2012)
Будник О. - Соціальні аспекти етновиховання молоді в українській педагогіці 1920-х років (2012)
Канарова О. - Виховання у духовних школах наприкінці ХІХ – початку ХХ століття (2012)
Канішевська Л. - Підготовка старшокласників шкіл-інтернатів до самостійної життєдіяльності: зміст та методика опанування соціальноі ролі "громадянин" (2012)
Терпелюк С. - Концептуальні основи аналізу поняття "патріотичні цінності" (2012)
Албул І. - Змагання В. Науменка (1852–1919) за становлення національної школи як передумова розвитку української педагогіки 20-х років (2012)
Горбатюк О. - Роль учителя в утвердженні парадигми "трудової школи" у 20-х – на початку 30-х років ХХ ст. (2012)
Демчак М. - Зміст підготовки вчителя початкових шкіл Закарпаття у 20–30-х роках ХХ століття (2012)
Депчинська І. - Ідеї Т. Масарика про розвиток шкільної освіти в Чехословаччині на початку ХХ століття (2012)
Джус О. - Софія Русова у педагогічному просторі українського зарубіжжя (1920-і – 1930-і рр.) (2012)
Жосан О. - Тенденції розвитку вітчизняної шкільної навчальної літератури у 20-х роках ХХ століття (2012)
Іванюк Г. - Тенденції та суперечності розвитку сільської школи в Україні (20-ті роки ХХ століття) (2012)
Калюжна Т. - Соціально-педагогічні погляди Софії Русової (2012)
Ковач А. - Педагогічна діяльність Василя Пачовського на Закарпатті у 1920-х рр. (2012)
Корж-Усенко Л. - Традиційні християнські цінності новаторської школи Петра Прокоповича (2012)
Левашова В. - Використання технічних засобів навчання у навчальному процесі природничих дисциплін (друга половина ХХ століття) (2012)
Майструк О. - Проблема освіти у педагогічній спадщині Г. С. Сковороди і В. Н. Каразіна (2012)
Мартиненко Д. - Релігійний чинник у розвитку національного шкільництва України в XVIII ст. (2012)
Марфинець Н. - Зміст літературного краєзнавства у навчальних програмах 20–30-х рр.(на прикладі шкільництва Підкарпатської Русі) (2012)
Меленець Л. - Станіслав Шацький про організацію життя дітей в умовах села (2012)
Пелешок Ю. - Проблема формування "естетичної культури" особистості дитини засобами мистецтва у творчій спадщині Якова Андрійовича Мамонтова (1888–1940) (2012)
Саяпіна С. - Розробка засад дошкільної освіти у вітчизняній педагогіці (20-ті рр. ХХ ст.) (2012)
Cтароста В. - Просвітницька діяльність Івана Панькевича на Закарпатті (20–30-ті рр. ХХ ст.), Шикітка Г. (2012)
Фізеші О. - Початкова школа на Закарпатті у системних освітніх трансформаціях 20–30-х рр. ХХ століття (2012)
Наші автори (2012)
Анотації (2012)
Аннотации (2012)
Annotation (2012)
Title (2011)
Contents (2011)
Raransky M. D. - Optical parameters of CaF2, LiF, NaCl and KCl single crystals in the X-ray spectral range, Balazyuk V. N., Sergeev V. M., Melnyk M. I. (2011)
Olenych I. B. - Stabilisation of surface and photoluminescent properties of porous silicon (2011)
Fadeyeva T. - Non-canonical propagation of high-order elliptic vortex beams in a uniaxially anisotropic medium, Alexeyev C., Sokolenko B., Kudryavtseva M., Volyar A. (2011)
Alexeyev C. N. - Supermodes of a double-ring fibre array with symmetric coupling, Fadeyeva T. A., Boklag N. A., Yavorsky M. A. (2011)
Kosobutskyy P. S. - Demonstration of optical beating in the reflectance and transmittance spectra of multilayer structures, Bilyj J. M., Kushnir O. P. (2011)
Vasylkiv Yu. - Measurements of piezooptic coefficients p14 and p25 in Pb5Ge3O11 crystals using torsion induced optical vortex, Skab I., Vlokh R. (2011)
Title (2011)
Contents (2011)
Shvedov V. G. - Nonparaxial singular beams inside the focal region of a high numerical-aperture lens (2011)
Jia Z. - High-speed optical pulse train generation based on line-by-line spectral intensity coding, Kim I., Hong S., Seo D. (2011)
Skab I. P. - On the possibility of electrooptic operation by orbital angular momentum of light beams via Pockels effect in crystals, Vasylkiv Yu. V., Vlokh R. O. (2011)
Koziarskyi I. P. - Optical properties of (3HgSe)0.5(In2Se3)0.5 crystals doped with Mn or Fe, Marianchuk P. D., Maistruk E. V. (2011)
Adamenko D. - On the behaviour of Poynting vector in material media with weak optical activity, Kostyrko M., Vlokh R. (2011)
Krupych O. - Interferometric measurements of piezooptic coefficients by means of four-point bending method, Savaryn V., Skab I., Vlokh R. (2011)
Title (2011)
Contents (2011)
Strikha M. V. - Modulation of mid-IR radiation by a gated graphene on ferroelectric substrate (2011)
Mys O. - Acoustooptic figure of merit for Sn2P2S6 crystals and the temperature dependences of acoustic wave velocities, Martynyuk-Lototska I., Vlokh R. (2011)
Vasylkiv Yu. - On the spin-to-orbit momentum conversion operated by electric field in optically active Bi12GeO20 crystals, Krupych O., Skab I., Vlokh R. (2011)
Vasylkiv Yu. - Studies of piezooptic coefficients in LiNbO3 crystals using a crystalline disk compressed along its diameter , Savaryn V., Smaga I., Krupych O., Skab I., Vlokh R. (2011)
Nastishin Yu. A. - Explicit representation of extended Jones matrix for oblique light propagation through a crystalline slab, Nastyshyn S. Yu. (2011)
Title (2011)
Contents (2011)
Bakhrushin V. E. - Testing technologies in education. The problem of test quality, Gorban A. N. (2011)
Zorivchak R. P. - The first Ukrainian studies scholar in the Anglophone world (2011)
Boyko O. - The synagogue in Zhovkva: history and architectural development (2011)
Mys O. - Generation of helical acoustic modes using anisotropic crystals, Skab I., Martynyuk-Lototska I., Vlokh R. (2011)
Ареф’єва О. В. - Критерії вибору пріорітетних напрямів розвитку авіатранспортних підприємств, Мягких І. М. (2013)
Дмитришин Б. В. - Концептуальний підхід до моделювання продуктивності економічних систем на основі міжгалузевого балансу, Гамалій В. Ф. (2013)
Носачевская Е. А. - Развитие научной деятельности региона: стратегический подход, экономическая эффективность (2013)
Рощина Н. В. - Факторы, влияющие на оптимизацию процесса складирования контейнеров на складах логистического центра, Козеренко И. А. (2013)
Яріш О. В. - Моніторинг як складова управління різними сферами практичної діяльності, Дуда М. О. (2013)
Ревчун Б. Г. - Конвергенція макро - та мікроекономічних теорій як засіб формування єдиної науки "Економікс" (2013)
Гамалій В. Ф. - Реструктуризація суб’єктів реального сектору національної економіки, Кошик О. М., Легінькова Н. І. (2013)
Зеленський М. В. - Стратегічні аспекти організації аутсорсингу логістичних функцій машинобудівного підприємства (2013)
Любимов М. О. - Сучасні підходи до розробки системи ключових показників ефективності діяльності підприємства (2013)
Соколов М. В. - ІРО як спосіб здійснення приватизації та постприватизаційного розвитку підприємств, Кошик О. М., Фабрика І. В. (2013)
Гамалій В. Ф. - Проблема вибору інвестиційного портфеля з врахуванням ризику, Вишневська В. А. (2013)
Журило І. В. - Особливості формування життєвого циклу твердосплавної підгалузі кольорової металургії, Ситник І. В. (2013)
Kovalenko S. - The essential characteristics of the categories of "labour potential”, "labour potential of rural areas” (2013)
Козинець Г. О. - Теоретико-методичні аспекти управління інтелектуальним капіталом (2013)
Корман М. М. - Емоційний інтелект персоналу як основа ефективного розвитку організації (2013)
Куліш Н. В. - Вплив інформаційного суспільства на формування молодіжної робочої сили (2013)
Lapteva A. - Research of Concordance in Demand and Supply of Qualified Workforce in Ukraine (2013)
Немченко Т. А. - Інноваційна складова розвитку трудового потенціалу машинобудівної галузі України, Сторожук О. В. (2013)
Nevdakha О. - Innovative Reserves to Rising of Intellectual Labor Productivity in Ukraine (2013)
Немченко А. Б. - Сприяння розвитку інноваційної інфраструктури в контексті активізації інноваційної діяльності, Немченко Т. Б. (2013)
Орлова А. А. - Розвиток системи підготовки кваліфікованих робітників: чинники та важелі впливу (2013)
Костромін Г. Т. - Деякі питання підвищення ефективності функціонування підприємств через реструктуризацію (2013)
Продан І. О. - Формування організаційно-інноваційної структури управління персоналом підприємства (2013)
Решитько Т. В. - Проблема зайнятості сільського населення у неформальному секторі економіки, Шинкаренко А. В. (2013)
Співак В. В. - Моніторинг кадрового менеджменту: поняття, моделі, критерії оцінки та основні етапи проведення (2013)
Урсакій Ю. А. - Підхід до оцінювання процесу управління конкурентоспроможністю підприємств (2013)
Hachaturyan E. - Some aspects of socially-labor relations are in the small enterprise of the Kirovograd of region (2013)
Шалімова Н. С. - Теоретичні засади формування вартості послуг робочої сили та її вплив на визначення природи заробітної плати (2013)
Яковенко Р. В. - Людський капітал та людський потенціал (2013)
Yatsun O. - Modern Approaches to Organization of Personnel Professional Development at Enterprise (2013)
Андрюшко А. К. - Інноваційно-активні підприємства: сутність та фактори впливу на їх розвиток (2013)
Бондар Ю. А. - Менеджмент в органах державної влади (2013)
Богданова О. В. - Економічна суть, класифікація та джерела формування оборотних активів (2013)
Великий Ю. В. - Інноваційність як засіб забезпечення конкурентних переваг машинобудівних підприємств (2013)
Жовновач Р. І. - Інтегральне оцінювання рівня фінансової конкурентоспроможності підприємств (2013)
Загреба І. Л. - Податкове стимулювання розвитку підприємств (2013)
Давидов Г. М. - Сучасні ідеї аудиту (2013)
Лук’яненко Л. І. - Актуальні питання оцінки нематеріальних активів, Шелест В. С. (2013)
Орлик С. В. - Регіональні особливості проведення податкових реформ у Російській імперії середини XIX – початку XX століття (2013)
Сатушева К. В. - Формування системи стратегічного управлінського обліку в управлінні вартістю підприємства (2013)
Фоміна Т. В. - Порядок оподаткування переробних підприємств та виплати компенсацій сільськогосподарським товаровиробникам (2013)
Шалімова Н. С. - Взаємозв’язок процесів формування та оприлюднення фінансової звітності і якості аудиту (2013)
Кудина О. Н. - Управленческий учет производственных запасов для целей калькулирования себестоимости (2013)
Кузьменко Г. І. - Сутність податкового потенціалу як економічної категорії, Струтинська О. М. (2013)
Malakhovsky Y. - Quantitative relationship between the amount of income and consumption in macroeconomic region (part 2) (2013)
Михайленко О. Г. - Методичні рекомендації по здійсненню контролю якості аудиторських послуг (2013)
Педченко Н. С. - Бюджетний федералізм у фінансовій системі держави: моделі та принципи, Заворотній С. І. (2013)
Березіна Л. М. - Умови і параметри оптимізації споживчого ринку (2013)
Волот О. І. - Аналіз використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах харчової промисловості регіону (2013)
Пугаченко О. Б. - Вимоги процесуального законодавства в частині участі експерта при проведенні судової експертизи з економічних питань (2013)
Письменний В. В. - Зміна механізму справляння збору за першу реєстрацію транспортного засобу: екологічний підхід (2013)
Фільштейн Л. М. - Розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади (2013)
Лаврик У. В. - Сучасні підходи до управління витратами промислових підприємств, Бондик К. Ю. (2013)
Кладченко І. С. - Фінансова рівновага як умова забезпечення збалансованого розвитку промислового підприємства (2013)
Bozhesku M. H. - Language Choiсe Dynamics in Ukraine (2012)
Бридко Т. В. - Социофонетические особенности реализации сонорного согласного в немецкой речи русскоязычных жителей Германии (2012)
Корольова В. В. - Прецедентні феномени в мові сучасної поезії (2012)
Морська Л. І. - Сутність і класифікація комунікативних стратегій у професійному дискурсі (2012)
Навольська Г. І. - Дидактичні умови формування лінгвістичної компетенції студентів філологічних факультетів при вивченні латинської мови (2012)
Негер О. Б. - Характеристика об’єкта як позамовний чинник розвитку урбанонімії Закарпаття (2012)
Нуждак Л. В. - Естетика та модні тенденції розвитку прізвищ українців пострадянського періоду крізь призму еколінгвістики (2012)
Сурмач О. Я - Асоціативний експеримент та вербальні асоціації у психолінгвістичних дослідженнях (2012)
Аладько Д. О. - Використання назв посуду на позначення частин тіла людини в англійській та українській мовах (2012)
Бенкендорф Г. Д. - Просторово-часовий континуум націонал-соціалістичного макротексту (2012)
Бернацька С. М. - Основні аспекти щодо формування стрункої системи класифікації модальної можливості як різновиду реченнєвої семантики, Бернацька Н. П. (2012)
Боть Л. П. - Принцип ввічливості в директивних мовленнєвих актах (на матеріалі усного мовлення дітей 6-10 років) (2012)
Василенко Д. В. - Концептуальні метафори у сфері англомовної військової лексики (2012)
Вигнанська І. М. - Recherches publicites avec references bibliques (2012)
Гач Н. О. - Семантика та прагматика "let" - конструкції в поетичному дискурсі (2012)
Грибок О. М. - Засоби вираження ментальних стереотипів побутового дискурсу німців (2012)
Гриняк О. О. - Лінгвостилістичні засоби відображення цінності особистості у поетичних текстах (2012)
Грошко Т. В. - Дискурс у лінгвістичній парадигмі: жанрова класифікація (банківський, публіцистичний та художній дискурси) (2012)
Доронкіна Н. Є. - Категорії наукового дискурсу (2012)
Дунаєвська О. В. - Концепт "Хрещення дитини" в британській лінгвокультурі (2012)
Євенчук О. Г. - Концептуальна метафора "FAMILIE - LEBEWESEN" у німецькому публіцистичному дискурсі (2012)
Єсипенко Н. Г. - Профілювання лінгвокультурних концептів (2012)
Єфименко В. А. - Фокалізація та медіація в сучасних наративах (2012)
Застровська С. О. - Вираження ввічливості у німецькомовному дискурсі (2012)
Зозуля М. О. - Способи актуалізації концептуальної метафори-персоніфікації в романах У. Голдінга (2012)
Ільченко О. А. - Метафоричні словосполучення економічного дискурсу в мові ЗМІ ХХІ ст.: аксіологічний аспект (2012)
Канова Л. П. - Професійна іншомовна підготовка військовослужбовців до міжкультурної комунікації (2012)
Кишко С. М. - До проблеми комунікативної інтенції (2012)
Климчук І. О. - Емотивність у рекламних текстах (2012)
Колесова А. О. - Атрибутивний художній образ коханої в англомовних поетичних текстах ХІХ-ХХ століття (2012)
Копчак О. І. - Глютоніми у перських і українських фразеологізмах на позначення емоцій людини (2012)
Коропецька О. І. - Засоби вираження мовленнєвої тактики запиту інформації в парентальному діалогічному дискурсі (2012)
Косович О. В. - Французька неологія: сутність, тенденції перспективи (2012)
Крутько Т. В. - Реалізація прийому протиставлення у текстах реклами (2012)
Кушнєрова О. А. - Віршований текст як результат зміненого стану свідомості автора (2012)
Лазебна О. А. - Вживання прислівників оцінки у сполученні з дієсловом sich fűhlen у творах сучасних німецьких і австрійських письменників (2012)
Лащук О. М. - Антропоцентричний підхід у дослідженні бінарних концептів "NÄHE" та "DISTANZ" (2012)
Магас Н. М. - Соціальні категорії модусу як репрезентанти емоцій у політичному дискурсі (2012)
Макаренко Ю. В. - Інтернет-щоденник як новий вербальний канал спілкування (2012)
Марку В. І. - Деривативи з агентивними суфіксами у газетному дискурсі та жанрі фентезі (2012)
Мицан Д. М. - Локативне вживання фразеологізмів з компонентами-назвами частин тіла (2012)
Місягіна І. М. - Дискурсивний акт ухильності (2012)
Молодоженя О. Ю. - Засоби мовної гри в магічних ритуалах (2012)
Мясоєдова С. В. - Семантичні особливості непрямих спонукальних висловлень сучасної української мови (2012)
Науменко Л. О. - Персонаж як мовна особистість у малій прозі Володимира Винниченка (2012)
Неклесова В. Ю. - Домінантні складові третього кола хрононімного фрейму (за даними ономастичного асоціативного експерименту) (2012)
Нікіточкіна І. В. - Семантико-категоріальна розбіжність термінів "смисл", "значення", "поняття" і "концепт" (2012)
Новак В. Р. - До питання використання невербальних компонентів в комунікації "людина-комп’ютер" (2012)
Новікова Н. Г. - Комунікативно-прагматичні особливості туристичних рекламних текстів (2012)
Новосадська О. Б. - Поннятєво-оцінні ознаки концепту "приватність" в англійських прислів’ях (2012)
Одарчук Н. А. - Комунікативні стратегії редактора презентацій MS PowerРoint 2012 крізь призму прагматики, Одарчук О. С., Мірончук Т. А. (2012)
Остапчук Я. В. - Номінативне та понятійне поле концепту imagination (2012)
Піскозуб З. Ф. - До питання номіналізації інфінітиву у французькій мові, Потьомкіна І. Ф. (2012)
Плисак Д. В. - Асоціативний потенціал англійських медичних термінів у художньому дискурсі: лінгвокогнітивний вимір (2012)
Полєжаєв Ю. Г. - Специфіка прагматики текстів бортової преси (2012)
Римяк І. Є. - Прагматичні аспекти комунікативних стратегій компліменту та іронії (на матеріалі французьких художніх творів XVІІ – ХІХ століть) (2012)
Романова Н. В. - Психолінгвістичні методи дослідження емотивної лексики (2012)
Семенюк І. С. - Структурно-композиційні характеристики репортажу з юридичної тематики (2012)
Сербін С. М. - Інтерв’ю в прямому радіоефірі (2012)
Смоляна А. Л. - Семіотичний характер макроструктури рекламного блоку суперобкладинок англомовних книг (2012)
Соловйова О. А. - Типи міжмовних співвідношень фразеологічних одиниць на позначення концептів добро-зло сучасних арабської і української мов (2012)
Суддя А. М. - Рівні контексту та декодування контекстуальних синонімів у німецькомовному художньому дискурсі (2012)
Тарабріна Н. А. - Динаміка конфлікту і тактики його розв’язання (2012)
Тараненко К. В. - Трансакційний аналіз у дослідженні прагматичних особливостей антонімів української мови (2012)
Тимофєєва І. С. - Синтаксичні ознаки односкладових речень на прикладі української, англійської та німецької мов (2012)
Усова Н. В. - Фономорфеміка онімів у лексико-семантичному вимірі (2012)
Хлиніна О. М. - Некласичні засоби номінації концепту кар’єра (2012)
Хомицька І. І. - Прагматико-функціональні особливості неологізмів у іспанському масмедійному дискурсі (2012)
Шевченко А. С. - Образний компонент семантичної структури концепту justicia / справедливість (2012)
Шершньова А. В. - Особливості образо творення в англомовному хайку: когнітивно-семіотичний аспект (2012)
Школяр Н. В. - Емоційно-експресивний компонент пам’яті фразеологічних одиниць: на матеріалі англійської та української мови (2012)
Щепанська Х. А. - Когнітивно-комунікативні механізми формування мовного образу серця в ліричній драмі І. Франка "Зів’яле листя" (2012)
Ясіновська О. В. - Метафоричні образи концепта φθονοσ у книгах Нового Завіту (2012)
Абашина В. Н. - Слова коммуникативного фонда в ассоциативной прозе Валентина Катаева (частица даже) (2012)
Андрушенко О. Ю. - Інформаційна структура речення: проблематика історичних студій (2012)
Антоненко Ю. М. - Особенности заголовков научных рецензий (2012)
Бабенко Е. В. - Прагматические функции рекламной аннотации (на матери але английского языка) (2012)
Багрій О. І. - Дискурсивні характеристики наукових дискусійних текстів (2012)
Балко М. В. - Словосполучення і пропозиція: специфіка співвідношення понять (2012)
Бехта І. А. - Дискурсна зона персонажу фактурі художнього тексту (2012)
Ботвінко-Ботюк О. М. - Висловлення презирства у конфронтативному дискурсі (2012)
Бутко С. Г. - Генезис та функціональні особливості міфонімів у текстах українських замовлянь (2012)
Веренько М. М. - Рекламний текст в англомовній картині світу (2012)
Вєтрова І. М. - Функціонування еліптичних речень в англійському художньому тексті (2012)
Винник О. Ю. - Образність у сучасному англомовному дискурсі програмування (2012)
Гончарук С. В. - Особливості функціонування просторових іменників-антонімів з детермінативами у текстах художньої прози (2012)
Gulivets N. O. - Men and Women in Political Cоmmunication (2012)
Деркевич Н. А. - Семантика дієслів із префіксом zer – у формуванні зв’язності тексту (2012)
Єфименко Т. М. - Перевтілення образу романтичного героя в романі М. Шеллі "Франкенштейн" (2012)
Занько Г. П. - Лексичні інновації як компонент когнітивного розвитку дитини (2012)
Хасанська Н. Д. - Зіставний аналіз мікрополів економічна криза/economical crisis в українській та англійській мовах (2012)
Зелена Ю. Л. - Мовна конструкція "копулятивне дієслово+атрибутивний додаток підмета (АДП)": структурний, семантичний та прагматичний аспекти (2012)
Зимич Є. В. - Невербальні аспекти інтерпретації маритального діалогічного дискурсу (2012)
Іващишин О. М. - Скорочення як особливий вид термінів англомовного дипломатичного дискурсу, Кащишин Н. Є. (2012)
Карпа І. Б. - Реалізація функції аргументації в електронних текстах (на матеріалі інформаційно-довідкового сервісу Yahoo!Answers) (2012)
Каширина М. М. - К вопросу об установлении границ мотивации в словообразовании, Семиколенова Е. И. (2012)
Коваль Т. П. - Синкретизм філософем "сміх" і "щастя" (2012)
Козолуп М. С. - Реалізація просторової референції у текстах Інтернет новин з допомогою засобів невербальної комунікації (2012)
Козуб Л. С. - Гендерні особливості використання політичної метафори у друкованих засобах масової інформації (2012)
Кузнецова Л. Р. - Малоформатний текст як акт мовленнєвої комунікації (2012)
Кундис О. Т. - Номінативні речення в італійському мас-медійному дискурсі (2012)
Лежньов С. М. - Англомовні неологізми-скорочення, Янсон В. В. (2012)
Лесінська О. М. - Особливості модифікації в іменниковому словосполученні на позначення людини у художньому дискурсі (2012)
Мельник Н. М. - Характеристика словотвірної бази іменників та дієслів автомобільного сленгу (2012)
Mykhaylenko V. V. - Semantic Shifts of Lexemes in Discourse (2012)
Мойсеєнко С. М. - Стилістико-синтаксичні засоби формування англійського комп’ютерного дискурсу (2012)
Монахова Т. В. - Модернізм як стратегія текстотворення (2012)
Мохненко О. П. - Конфлікт як об’єкт фонетичних досліджень (2012)
Назмєєва Н. А. - Метамовна інформативність навчальної інструкції в англомовному методичному дискурсі (2012)
Німенко О. А. - Семантична характеристика де субстантивних, деад’єктивних і девербативних дієслів (на матеріалі німецької мови) (2012)
Павлик В. І. - Архітектоніко-мовленнєві форми жанру "глоса" (2012)
Планида Г. А. - Сучасні підходи до дослідження літературного жанру мемуарів (2012)
Плетенецька Ю. М. - До доцільності розмежування понять великого і малого синтаксису (2012)
Рогач Ю. І. - Структурно-функціональні особливості рекламних текстів в австралійських друкованих засобах масової інформації (2012)
Сеттарова М. Д. - Динамика развития английского языка в США (2012)
Сікорський Т. В. - Ціннісний компонент політичного дискурсу (на матеріалі політичних промов Б. Обами та М. Ромні) (2012)
Сулейманова Н. В. - К вопросу о проблеме эквивалентности и адекватности перевода научно-технических терминов (2012)
Тесленко О. А. - Феноменологическая характеристика русскоязычной смс-коммуникации (2012)
Тиха У. І. - Жанрові ігри в постмодерністському творі (2012)
Третьякова К. В. - Омонімічні опозиції "онім - апелятив" в латинській мові (2012)
Улановська О. В. - Метафоричність композиції постмодерністської англомовної драми (на матеріалі п’єси Семюела Беккета "Waiting for Godot") (2012)
Ущина В. А. - Дискурс ризику: комунікативний та прагматичний аспекти (2012)
Федоренко С. В. - Метафора в науково-технічній літературі (2012)
Худа Н. С. - Особливості вживання лексико-семантичних класів іменників у романах Джона Апдайка (на матеріалі роману "Кролик, біжи") (2012)
Чабаненко Т. С. - Разновидности неполных парадигм личных форм русского глагола (2012)
Чеберяк А. М. - Особливості мовленнєвої агресії в інституціональному дискурсі (на матеріалі відкритого листа Ю. Тимошенко до В. Януковича "Лист диктатору") (2012)
Черненко Т. В. - Функціональна семантика дієслів-конверсивів у тематично маркованому художньому дискурсі (2012)
Шевельова-Гаркуша Н. - Взаємообумовленість способів ритміко-синтаксичної організації та семантики поетичних текстів (на матеріалі сучасного американського віршованого мовлення) (2012)
Ярема О. Б. - Літературознавча парадигма дослідження алюзії (2012)
Title (2012)
Contents (2012)
Skab I. - On the conservation of optical angular momentum at acoustogyration diffraction of light, Vlokh R. (2012)
Kangarlou H. - Deposition-rate dependence of optical properties of titanium nanolayers, Motallebi Aghgonbad M. (2012)
Abd T. H. - Enhancement of performance of a hybrid SAC–OCDMA system using dynamic cyclic shift code, Aljunid S. A., Fadhil H. A., Ahmad R. B., Junita M. N. (2012)
Martynyuk-Lototska I. - Highly efficient acoustooptic diffraction in alpha-BaB2O4 crystals: improving of geometry of acoustooptic interaction (2012)
Tkach М. V. - Evolution of electron spectrum in symmetric two-barrier open nanostructure under the influence of strong electromagnetic field, Seti Ju. O., Voitsekhivska О. M. (2012)
Strikha M. V. - Bistable optical system based on hysteresis in the reflectivity of graphene-on-Pb(ZrxTi1–x)O3 (2012)
Анікеєнко В. М. - Державна політика розвитку аграрного сектору економіки України (2013)
Бут В. А. - Вибір програмного забезпечення для організації відеоконференцій як складової розвитку дистанційного навчання (2013)
Ватковська М. Г. - Англо-американський досвід упровадження електронного урядування в галузі освіти (2013)
Кіктенко О. В. - Питання державного регулювання балансу фондового ринку України та його саморегулювання (2013)
Козаченко Ю. П. - Єдиний податок як фінансова основа наповнення місцевих бюджетів в Україні (2013)
Криворучко Ю. М. - Принципи взаємодії публічної влади з громадськістю (2013)
Макєєва Л. М. - Інформаційне забезпечення державного управління землями сільськогосподарського призначення (2013)
Матюшенко О. І. - Досвід управління охороною навколишнього природного середовища в економічно розвинутих країнах (2013)
Машненков К. А. - Принцип природовідповідності в державному управлінні розвитком інформаційного суспільства в Україні, Балашов А. М. (2013)
Притула Н. М. - Роль держави в регулюванні якості та безпеки сільськогосподарської продукції (2013)
Свіркін Д. О. - Основні пріоритети реформування житлово-комунального господарства України (2013)
Сітнікова Н. С. - Державне регулювання фінансового забезпечення олімпійського руху в Україні (2013)
Тахтаджиєва Н. І. - Нормативно-правові засади державно-громадського управління сферою вищої освіти в Україні (2013)
Якимчук А. Ю. - Зарубіжний досвід здійснення державної екологічної політики: управління збереженням біорізноманіття (2013)
Борецька Н. П. - Участь держави у формуванні національної моделі корпоративної соціальної відповідальності (2013)
Дипко С. С. - Напрями вдосконалення організаційно-функціонального механізму державного регулювання ресоціалізації засуджених неповнолітніх (2013)
Дятлова Ю. В. - Механізми розвитку системи забезпечення продовольчої безпеки промислового регіону (2013)
Мерзляк А. В. - Практика застосування механізмів державно-приватного партнерства в енергетичній та суміжних з нею сферах, Дорошенко С. О. (2013)
Скрябіна Д. С. - Державні механізми реалізації стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2013)
Фесак C. А. - Пріоритетні напрями вдосконалення механізмів державного регулювання ринку нерухомості (2013)
Бікулов Д. Т. - Використання медійних засобів в організації зв’язків місцевого самоврядування з населенням (2013)
Нехайчук Д. В. - Щодо необхідності вдосконалення організаційно-методологічних засад моніторингу та оцінювання реалізації програм регіонального розвитку (2013)
Сілюкова С. М. - Напрями вдосконалення державного цільового програмування інвестиційного розвитку регіонів (2013)
Жилка К. І. - Актуальні аспекти європейського досвіду державної політики щодо охорони здоров’я дітей (2013)
Книш П. В. - Модернізація державного управління: напрями використання соціальних технологій (2013)
Меляков А. В. - Соціальні ініціативи президента України – модернізація сфери надання соціальних послуг, Бульба В. Г., Поступна О. В. (2013)
Ткач Є. Ю. - Сучасний стан та наслідки негативних тенденцій у сфері охорони здоров’я в Україні (2013)
Міжнародна науково-практична конференція "Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика” (2013)
До уваги авторів (2013)
Title (2012)
Contents (2012)
Vasylkiv Yu. - Appearance of spiral patterns at the interference of spherical and vortex-bearing waves in the cases of torsion- and electric field-induced vortices in crystals, Skab I., Vlokh R. (2012)
Abd T. H. - Modelling and simulation of a 1.6 Tb/s optical system based on multi-diagonal code and optical code-division multiple-access, Aljunid S. A., Fadhil H. A., Junita M. N., Saad N. M. (2012)
Adamenko D. - Polarisation characteristics of optical waves in crystals in the presence of weak optical activity, Kostyrko M., Vlokh R. (2012)
Emami S. D. - Effect of transverse distribution profile of thulium on the performance of thulium-doped fibre amplifiers, Abdul-Rashid H. A., Ahmad H., Ahmadi A., Harun S. W. (2012)
Savaryn V. - The method for measuring piezooptic coefficients of crystals using a crystalline disk loaded along its diameter, Skab I., Krupych O., Vlokh R. (2012)
Title (2012)
Contents (2012)
Al-Awfi S. - The Jaynes–Cummings model dynamics for nano-optical systems (2012)
Vasylkiv Yu. - On the critical exponent of order parameter in Sn2P2S6 and Sn2P2(Se0.28S0.72)6 crystals, Mys O., Zapeka B., Vlokh R. (2012)
Lyaschuk Yu. M. - Interaction of terahertz electromagnetic field with a metallic grating: Near-field zone, Korotyeyev V. V. (2012)
Mokhun I. I. - Energy currents for quasi-monochromatic fields, Galushko Yu. K., Kharitonova Ye. S., Viktorovskaya Ju. Yu. (2012)
Skab I. - Optical anisotropy induced by torsion stresses in the crystals belonging to point symmetry groups 3 and 3 (2012)
Bolesta I. M. - AFM microscopy and optical studies for the shape of particles in ultrathin silver films, Kushnir O. O. (2012)
Коберник Г. - Підготовка вчителя до здійснення індивідуалізації навчання молодших школярів (2012)
Марченко Н. - Стратегії читання іншомовних текстів у процесі підготовки майбутніх учителів німецької мови (2012)
Мельник Н. - Інтерактивні технології формування професійної компетентності магістрів дошкільної освіти в Німеччині (2012)
Онищенко І. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів до інноваційної діяльності (2012)
Семчук С. - Психолого-педагогічні аспекти ефективного застосування комп’ютерних технологій у процесі навчання майбутніх фахівців в галузі дошкільної освіти (2012)
Стрілець С. - Інтерактивні технології навчання у формуванні інформаційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів, Запорожченко Т. (2012)
Циганок О. - Питання підготовки вчителя українознавства у 20-х роках XX століття (2012)
Шульгач Н. - Проект як засіб організації самостійної роботи з другої іноземної мови (2012)
Шумілова І. - Організація пошуково-дослідної діяльності студентів у вивченні курсу "Педагогічне краєзнавство" (2012)
Авраменко К. - Роль інтерактивних технологій у змісті методичної підготовки майбутніх учителів (2012)
Білюк О. - Розвиток педагогічної майстерності майбутнього вчителя початкової школи засобами інформаційно-комп’ютерних технологій (2012)
Горячок І. - Особливості інтерактивного вивчення публіцистичних творів на уроках української літератури (2012)
Джава Н. - Формування навичок критичного мислення учнів у процесі навчання іноземних мов (2012)
Дженджеро О. - Парна й групова робота як ефективний засіб формування комунікативного мовлення в учнів початкової школи (2012)
Івасюк Н. - Особливості використання інтерактивних методів навчання майбутніх перекладачів під час підготовки до міжкультурного спілкування (2012)
Карплюк С. - Проблема використання інтерактивних технологій у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики, Франовський А. (2012)
Коробейнікова Т. - Навчальна комп’ютерна програма "Switch on your english" як інтерактивний засіб формування компетенції в діалогічному мовленні (2012)
Нестайко І. - Польський досвід впровадження інтерактивного навчання (2012)
Паршук С. - Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних форм навчання (2012)
Хоменко В. - Ефективність використання інтерактивних технологій у процесі вивчення постмодерної літератури (2012)
Яковлева Л. - Інтеграція як чинник розвитку пізнавальної активності учнів (2012)
Якушко К. - Аналіз дидактичних вимог до дистанційності змісту електронних методичних комплексів (2012)
Дрючило О. - Педагогічні аспекти впровадження інтерактивної технології навчання для формування творчої особистості студента, Кордонська А. (2012)
Гуцало Е. - Недерективні форми управління як умова ефективного впровадження інтерактивних технологій навчання (2012)
Савенко О. - Психологічні особливості розвитку рефлексії в освітньому просторі (2012)
Богданець-Білоскаленко Н. - Основні принципи навчання і виховання молодших школярів у науковому доробку Я. Ф. Чепіги (2012)
Тюльпа Т. - Провідні концепції естетичного виховання підростаючого покоління в Україні (1917–1937 рр.) як засіб засвоєння соціокультурного досвіду (2012)
БіницькаК. БіницькаК. - Соціально-економічні трансформації в республіці Польща у ХХ столітті – чинник розвитку системи вищої педагогічної освіти в країні (2012)
Веремчук А. - Українська педагогіка 1920-х років: Г. Ф. Гринько (2012)
Волікова В. - Діяльність студентських клубів в культурно-національному будівництві 20-х років (2012)
Дука Т. - З історії становлення та розвитку піонерської організації у 20-ті рр. ХХ ст. (2012)
Кириченко В. - Дитячий театр казки 20-х років ХХ століття як форма організації дозвілля школярів (2012)
Коляда Н. - Позашкільна піонерська робота як важлива соціально-педагогічна засада розвитку дитячого руху (перша половина 30-х років ХХ ст.) (2012)
Коробова Л. - Організація навчального процесу в дитячому будинку 20-ті – початок 30-х рр. ХХ ст. (2012)
Кочубей Т. - Соціально-політичні причини занепаду української освіти в другій половині XVIII століття (2012)
Карпич І. - Проблеми оздоровлення дітей на сторінках журналу "Дитячий рух" (20-ті – початок 30-х рр. ХХ ст.) (2012)
Кришко А. - Особливості розвитку мовної освіти в Україні у ХІХ – поч. ХХ ст. (2012)
Кузьо І. - Навчальне кіно у радянській школі в 20-х роках ХХ століття (2012)
Марченко О. - Проблема формування освітнього середовища в науково-педагогічній думці 1920-х років (2012)
Опачко М. - Розвиток фізичної освіти в школах Закарпаття у чехословацький період (1919–1939 рр.), Пайда І. (2012)
Панасенко Е. - Новаторський розвиток дидактичних експериментів у вітчизняній освітній практиці 20–30-х рр. ХХ ст. (2012)
Санівський О. - В. Ф. Дурдуківський – видатний український педагог 20-х років ХХ століття (2012)
Сивачук Н. - Деструкція фольклорної пам’яті українців під впливом антирелігійної пропаганди у 20-х роках ХХ ст. (2012)
Смирнов В. - Біля витоків постреволюційної педагогіки (Анатолій Луначарський vs Григорій Гринько) (2012)
Степаненко І. - Соціально-педагогічна система А. С. Макаренка (2012)
Стеценко Н. - Рецепція ідей європейської педагогіки про дитячу ручну працю в українській педагогічній думці 20-х років ХХ ст. (2012)
Таранник А. - Трансформаційні процеси в системі вищої освіти України в контексті рішень педагогічних з’їздів (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Федоров І. - Науково-педагогічна спадщина І. Огієнка, Федорова Л. (2012)
Фещенко Г. - Краєзнавчий контекст змісту шкільної освіти (20−30-ті роки ХХ століття) (2012)
Цимбал-Слатвінська С. - Основи психодіагностики в радянській школі (2012)
Яремчук В. - Питання підготовки українознавчих кадрів у педагогічній спадщині М. Грушевського (2012)
Ящук І. - Основні вимоги до вчителя 20-х років українського суспільства (2012)
Наші автори (2012)
Анотації (2012)
Аннотации (2012)
Annotation (2012)
Title (2012)
Contents (2012)
Krupych O. - Appearance of optical singularities at the light propagation through glasses with residual stresses, Vasylkiv Yu., Kvasnyuk O., Skab I., Vlokh R. (2012)
Mys O. - On the acoustooptic efficiency of Pb2P2Se6 crystals. Acoustic and thermal studies, Martynyuk-Lototska I., Kostruba A. M., Grabar A., Vlokh R. (2012)
Zenkova C. Yu. - Use of motion peculiarities of test particles for estimating degree of coherence of optical fields, Gorsky M. P., Soltys I. V., Angelsky P. O. (2012)
Zapart M. B. - On the phase transitions in RbIn(MoO4)2, Zapart W. (2012)
Vasylkiv Yu. - Polarisation singularities of optical beam propagating in imperfect quartz crystals, Savaryn V., Smaga I., Skab I., Vlokh R. (2012)
Palatnikov M. - The structure of niobium and tantalum oxides processed by concentrated light flux, Shcherbina O., Sidorov N., Bormanis K. (2012)
Гамбург Л. С. - Проблема суверенності суб’єктів федерації в зовнішньому суверенітеті федеративних держав: теоретичні аспекти (2013)
Куракін О. М. - Поняття і зміст нормативно-правового регулювання як юридичного явища (2013)
Апаров А. М. - Польський досвід організації адміністративної юстиції (2013)
Бєлікова О. В. - Юридичний склад адміністративного правопорушення (2013)
Бойков А. Г. - Концепція створення та функціонування автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності”: методологічний аналіз (2013)
Капітаненко Н. П. - Азартні ігри як суспільне явище: історико-правовий аспект (2013)
Слабко С. М. - Правове регулюваня спеціальних категорій державних службовців (2013)
Коваль О. О. - Нерухоме майно як об’єкт оподаткування в Україні: правовий аспект (2013)
Сирота А. І. - Банк розвитку як інструмент модернізації економіки України (2013)
Фрич Р. І. - Види фінансових правовідносин за участю бюджетних установ (2013)
Крилова О. В. - Окремі аспекти судового захисту авторського права і суміжних прав (2013)
Маріц Д. О. - Преклюзивні строки в цивільному праві (2013)
Соболь Є. Ю. - Реалізація державної правової політики у сфері реабілітації інвалідів (2013)
Матвійчук А. О. - Відповідальність держави за руйнівні сили природи у контексті забезпечення особистого немайнового права фізичної особи на сприятливе навколишнє природне середовище (2013)
Алієв Р. В. - Реалізація права на допомогу в трудовому й побутовому влаштуванні осіб, засуджених до позбавлення волі, після їх звільнення (2013)
Дорохіна Ю. А. - До уточнення поняття об’єктивної сторони злочинів проти власності (2013)
Кулик С. Г. - Кримінологічна характеристика особи, яка вчиняє злочини проти моральності (2013)
Стулов О. О. - Проблеми забезпечення законності при наданні психіатричної допомоги засудженим до позбавлення волі (2013)
Івасюк І. Г. - Функції потерпілого у кримінальному провадженні України (2013)
Драгоненко А. О. - Проблеми кваліфікації умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини, вчиненого у співучасті (2013)
Круглий стіл "Актуальні проблеми сучасного адміністративного права” в Класичному приватному університеті (2013)
До уваги авторів (2013)
Title (2012)
Contents (2012)
Martynyuk-Lototska I. - On the (P, T, x)-phase diagram of Sn2P2(SexS1–x)6 solid solutions: comparison of temperature dependences of the acoustic wave velocities in Sn2P2S6 and Sn2P2(Se0.28S0.72)6 crystals under high hydrostatic pressures, Say A., Zapeka B., Mys O., Vlokh R. (2012)
Strikha M. V. - Non-volatile memory and IR radiation modulators based upon graphene-on-ferroelectric substrate. A review (2012)
Smiga W. - Studies of the influence of uniaxial pressure on the electric behaviour of Li0.015Na0.985NbO3 ceramics, Garbarz-Glos B. (2012)
Sitko D. - Effect of MnO2 doping on the dielectric properties of barium titanate ceramics, Bak W., Garbarz-Glos B., Antonova M., Jankowska-Sumara I. (2012)
Титул, зміст (2013)
Крисанов Д. Ф. - Система гарантування безпечності та якості харчової продукції в Україні: ретроспектива реформування та рівень сформованості у європейському вимірі (2013)
Іванов А. М. - Особливості управління рекреаційно-оздоровчими підприємствами в системі туристичного кластеру (2013)
Козак К. Б. - Роль оптимізації інформаційних потоків на підприємстві, Осипчук В. Ю. (2013)
Седікова І. О. - Види організаційних структур управління служби маркетингу на підприємстві сокової галузі, Килинчук О. Є. (2013)
Барановський М. О. - Регіональні особливості розвитку харчової промисловості України (2013)
Добрянська Н. А. - Стан диверсифікованих корпоративних об’єднань у продовольчій сфері та їх роль у економіці, Нікіфорчук А. А. (2013)
Нікішина О. В. - Моделювання відтворювальної структури інтегрованого ринку зерна та продуктів його переробки (2013)
Шпиг Ю. М. - Сучасний стан функціонування українського ринку м’ясної продукції (2013)
Агеєва І. М. - Шляхи підвищення рівня інноваційного розвитку виробництва на підприємствах харчової промисловості з урахуванням регіональної стратегії, Маслій Н. Д., Зборщик Д. П. (2013)
Зеркіна О. О. - Аналіз та напрямки вдосконалення підготовки наукових кадрів для інноваційної економіки регіону (на прикладі Одеської області) (2013)
Іванченков В. С. - Інноваційний розвиток підприємств харчової промисловості (2013)
Славута О. Ю. - Організація інноваційного процесу промислового підприємства (2013)
Харківський Д. Ф. - Управління інноваційним розвитком зернового виробництва, Петренко О. П. (2013)
Откаленко О. М. - Особливості формування фінансових ресурсів вищих навчальних закладів (2013)
Ткаченко О. В. - Обґрунтування необхідності впровадження еко-маркетингу в аграрному виробництві (2013)
Бєляк О. - Використання міжпредметних зв’язків як важлива педагогічна умова розвитку комунікативних якостей мовлення в майбутніх учителів (2012)
Бєлякова І. - Проблема формування пізнавально-інтелектуальної компетентності майбутніх учителів (2012)
Габеркорн І. - Готовність майбутніх вчителів до розвитку творчих здібностей молодших школярів (2012)
Добридень А. - Комунікативні якості вчителя як важлива складова його педагогічної майстерності (2012)
Коваль Л. - Формування комплексних технологічно-проектувальних умінь майбутніх учителів початкової школи: методологічний дискурс (2012)
Марусинець М. - Професійна діяльність педагога: рефлексивний аспект (2012)
Попович Л. - Особливості організації науково-методичної роботи з учителями в умовах освітнього округу (2012)
Александрова В. - Интерактивные технологии обучения в формировании профессиональной компетентности будущего учителя русского язика (2012)
Балакірєва В. - Специфіка організації самостійної навчальної роботи у закладах інтернатного типу (2012)
Білецька І. - Інтерактивні технології іншомовної освіти у вищих навчальних закладах США (2012)
Войцехівська І. - Ефективність використання інтерактивних технологій, Ільєва О. (2012)
Демчук К. - Формирование лидерских качеств студентов методом интерактивного обучения (2012)
Жукова А. - Застосування інтерактивних технологій в освітньому середовищі гімназії (2012)
Косенко Ю. - Особливості використання дидактичних ігор при вивченні нового історичного матеріалу розумово відсталими учнями (2012)
Лазаренко І. - Можливості інтерактивного навчання на уроках літератури (2012)
Моцик Р. - Використання сучасних інформаційних технологій у професійному саморозвитку учителя початкових класів (2012)
Олексін Ю. - Сучасні методичні підходи до диференціації навчання старшокласників історії (2012)
Стас Т. - Основні завдання художньо-творчого розвитку сучасних молодших школярів (2012)
Шевчук Л. - Використання самостійної роботи учнів у навчально-виховному процесі сільської початкової школи (2012)
Язан Н. - Формування творчої особистості учителя початкової школи у процесі використання інноваційних технологій (2012)
Бондаренко В. - Специфіка педагогічної стратегії вчителя початкової школи у процесі формування соціально-комунікативної активності молодшого школяра в урочній діяльності (2012)
Горват М. - Проблема виховання толерантності у молодших школярів в умовах інтерактивного спілкування (2012)
Канарова О. - Проблема духовно-морального виховання дитини в історії вітчизняної педагогічної думки (2012)
Бабаян С. - Історіографія досліджень педагогічних ідей Конфуція у ХХ столітті у Китаї (2012)
Бєлан Г. - Біографічний метод як інноваційне явище радянської педагогіки 20-х років ХХ століття (2012)
Гончаренко Г. - Становлення та розвиток навчально-виховних і лікувально-оздоровчих закладів для дітей з обмеженими можливостями в Україні у 20-х рр. ХХ ст. (2012)
Гупан Н. - Відображення диференційованого підходу у методичному апараті шкільних підручників (20-ті – початок 30-х рр.) (2012)
Іванова Д. - Становлення та розвиток дитячого руху: практика, проблеми, досвід (2012)
Івченко Т. - Особливості розвитку професійно-технічної освіти в 20-ті рр. ХХ століття (2012)
Коміренко Ю. - Становлення та розвиток системи виховання в кадетських корпусах України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2012)
Курило Т. - Проблема морального виховання на сторінках педагогічної журналістики 60-х рр. ХХ століття (2012)
Лобода С. - Педагогічна преса 1920–1930 рр. як засіб формування суспільно-політичної свідомості (2012)
Мельник Н. - Концептуальні засади дошкільної освіти у США в 20-х роках ХХ століття як основа формування гуманістичної педагогіки у вітчизняній системі дошкільного виховання (2012)
Петришен О. - Поняття "колектив" у спадщині О. Залужного (2012)
Постригач Н. - Розвиток процесів оцінювання у педагогічній освіті Італійської Республіки в останню декаду ХХ століття (2012)
Сєчка С. - Клуби за інтересами як форма соціалізації студентів ВНЗ України (60–80-х рр. XX ст.) (2012)
Казанцева К. - Модернізація методичної системи навчання математики в контексті стандартизації початкової освіти (2012)
Муковіз О. - Дистанційне навчання у системі неперервної освіти вчителя початкової школи: сутність та особливості (2012)
Наші автори (2012)
Анотації (2012)
Аннотации (2012)
Annotation (2012)
Шевчук Д. - Культурна ідентичність та глобалізація (2010)
Абрашкевічус Г. - Вплив міжкультурної комунікації на проблеми ідентичності (2010)
Венгринюк Х. - Людина в Польщі та Україні: центральне/маргінальне (2010)
Руденко І. - Інновації як вияв культурної ідентичності (2010)
Чаус А. - Стратегії ідентичності в ситуації постмодерну (2010)
Юрчак Н. - Глобалізація і проблеми культурної ідентифікації (2010)
Кучер Т. - Молодіжна культура та проблеми ідентичності (2010)
Караваєв В. - До проблеми ідентичності в постмодерністському дискурсі (2010)
Муха О. - Стратегії тілесної ідентичності людини в сучасному світі (2010)
Кравчук М. - Проблема ідентичності в умовах глобалізації (2010)
Бойко М. - Соціологічний підхід дослідження феномена ідентичності (2010)
Чума Б. - Динаміка національної ідентичності сучасної Іспанії та її відображення в іспанській історіографії (2010)
Радзік Р. - Ідентичність білорусів (з особливим врахуванням національних вимірів) (2010)
Высоцки А. - От столкновения культур в діалогу культур (2010)
Маслова Ю. - Соціорелігійний аспект конструювання стереотипних моделей гендерної ідентичності жінки на сторінках друкованих ЗМІ (2010)
Чернієнко В. - Ідентичність: від реіфікації до рефлексії (2010)
Rudenko N. - Psychological Studies Analyse of Gender Identity (2010)
Байкєніч Д. - Втрата етнічно-культурної ідентичності українських переселенців із Польщі розселених у східних областях УРСР у 1945-1947 роках (2010)
Бендель Н. - "Українськість"-"європейськість" - на тлі міфу національної ідентичності (2010)
Біловус Л. - Мова як важливий чинник соціокультурної ідентичності нації та особистості (2010)
Волинець С. - Формування етнокультурної ідентичності в умовах інтеграції українського суспільства (2010)
Воропаєва Т. - Національна ідентичність громадян України та інформаційно-психологічна безпека (2010)
Ващенко В. - Історичне підґрунтя культурної ідентичності України (2010)
Гавадзин В. - Специфіка впливу гуцульських календарних обрядів та звичаїв на формування культурної ідентичності на локальному рівні: теоретичний аспект (2010)
Грабовська І. - Героїчна гендерна жіноча ідентичність: українознавчий аспект (2010)
Громакова Н. - Ідентичність як складова українського модернізаційного проекту (2010)
Лященко І. - Прояви національної ідентичності в сучасній українській масовій та елітарній музичній культурі (2010)
Попова О. - Сучасна українська ідентичність: дилема соборності та індивідуації (2010)
Рева Л. - Фактори національної самобутності українського народу (2010)
Савич К. - Репрезентація жіночих образів у літературних творах О. Кобилянської, Лесі Українки та О. Забужко (2010)
Кантерух О. - Як почуватися українцем: проблема ідентичності (2010)
Фльорко Л. - Соціально-психологічні фактори кризи персональної ідентичності сучасної людини (2010)
Кліценко С. - Концепція розвитку української культури О. Пахльовської як прояв боротьби між європейською та євразійською ідентичностями в Україні (2010)
Медвідь Ф. - Національна ідентичність у системі реалізації національних інтересів України (2010)
Чернієнко В. - Феномен публічної сфери в контексті пошуку нової української ідентичності, Агапова О. (2010)
Медвідь А. - Культурна спадщина України як важлива умова збереження культурної ідентичності (2010)
Гордієнко М. - Еволюція феномена політичної культури в процесі соціальної модернізації (2010)
Миколаєнко І. - Вплив глобалізаційних процесів на формування полі етнічного світу (2010)
Штурхецький С. - Феномен ідентичності як спосіб творення комунікативного простору і соціального буття (2010)
Дудко І. - До питання про роль зовнішньополітичного чинника в процесі ідентифікації нації періоду незалежності України (2010)
Макух О. - Комунікативні основи політичної ідентифікації: теоретичний аспект (2010)
Яковлева Л. - Ідентичність як складова формування регіональної політики (2010)
Татарин А. - Питання політичної ідентичності у виборчих стратегіях кандидатів на посаду Президента України: досвід виборчої кампанії 2009-2010 рр. (2010)
Мадрига Т. - Регіональні відмінності ідентичностей громадян як інструмент політичної боротьби в контексті виборчих кампаній в Україні (2010)
Шкірчак С. - Особливості політичної ідентичності населення України в контексті формування громадянського суспільства (2010)
Танчин І. - Помаранчева революція і формування української національної ідентичності (2010)
Онопко О. - Соціально-політична ідентичність як фактор виникнення політичних міфів України (2010)
Монолатій І. - Ідентичність у політичному просторі Австрійської імперії: "галицька" модель еволюції ідентидів (2010)
Сіромський Р. - Проблема збереження національної ідентичності канадських українців: концепція "третьої сили" сенатора П. Юзика (2010)
Гурик М. - Концепція еліти В. Липинського: аналіз і перспективи (2010)
Міюц Б. - Націоналізм в епоху наднаціональності (на прикладі учбових програм та діяльності "Гітлеріогенду" у Третьому рейху) (2010)
Півень М. - Політична ідентичність сучасної української молоді, Лаврик О. (2010)
Подаєнко Ю. - Національна держава в добу глобалізації (2010)
Скринник М. - Територіальний, етнічний та політичний виміри української нації: проблема національної ідентичності (2010)
Панасюк Ю. - Проблеми політичної ідентичності в сучасних умовах європейської інтеграції (2010)
Наконечний М. - Проблеми націоналізму в епоху "наднаціональності" (2010)
Доценко К. - Європейський Союз на сучасному етапі розвитку – питання політичної ідентичності (2010)
Попов В. - Теологічно-філософський контекст народження "identitas" (2010)
Петрушкевич М. - Конфесійні особливості протестантської комунікативної системи (2010)
Скрипнікова С. - Католицький досвід виховання свідомого громадянина на християнських засадах (2010)
Орлова Т. - Історіографічні оцінки стану висвітлення проблеми "жінка і релігія" у вітчизняній соціогуманістиці (2010)
Марченко О. - Релігія як чинник соціокультурного розвитку етноконфесійних груп Південної України наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. (2010)
Гуменный И. - Религиозная принадлежность как признак этнической принадлежности (пример общин религиознных меньшинств Бессарабии ХІХ века) (2010)
Черкасов С. - Історичні трансформації феномена релігійної ідентичності у польсько-литовському реформаційному русі ХVІ-ХVІІ ст. (2010)
Матицин О. - Українська ікона ХV-ХVІ століть як вираз релігійної ідентичності українського народу (2010)
Білоконенко Л. - Концептуалізація релігійної ідентичності у сучасних іконах модерного стилю (2010)
Галяра Я. - Дуальність релігійної ідентичності (2010)
Біляковська О. - Еміграція як вагомий чинник впливу на формування ідентичності молодого українця (2010)
Ганаба С. - Образ іншого в контексті глобалізованого світу (2010)
Колосок Т. - Образ "Чужого" в Європі: формування під впливом ЗМІ (2010)
Пенькова Н. - Європейська ідентичність у контексті соціокультурних трансформацій "плинної модерності" (2010)
Сіроус Є. - Нова хвиля імміграції в США наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: формування національно-етнічного образу "чужого" (2010)
Сторожко Т. - Дихотомія "свій - чужиц" у традиційній культурі охтирських циган (2010)
Гінда О. - Фольклорні, етнокультурні та етноментальні елементи у поетичних новотворах українських заробітчан в Італії (2010)
Добжинський А. - "Мала Вітчизна" в світі мінливих ідентичностей (2010)
Білик Н. - Топос "Малої Вітчизни" у творчості Івана Марчука (2010)
Ємець Т. - Європейський за формою та національний за змістом науковий доробок Івана Лисяка-Рудницького (2010)
Янковська Ж. - Вивчення фольклору як спосіб усвідомлення культурної ідентичності: творчі стосунки П. Куліша з українськими фольклористами першої половини – середини ХІХ ст. (2010)
Сорочук Л. - Народна іграшка як вияв традицій народного виховання в українській родині (2010)
Title (2013)
Contents (2013)
Syetov Y. - Luminescence spectrum of 2-(2'-hydroxyphenyl)benzoxazole in the solid state (2013)
Franiv A. V. - Growth, crystal structure, thermal properties, optical anisotropy of Tl4CdI6 single crystals, Kushnir O. S., Girnyk I. S., Franiv V. A., Kityk I., Piasecki M., Plucinski K. J. (2013)
Kernazhitsky L. - Optical absorption of polydisperse TiO2: Effect of surface doping by transition metal cations, Shymanovska V., Gavrilko T., Naumov V., Kshnyakin V. (2013)
Kukhtaruk S. M. - THz response of nonequilibrium electrons of highly doped graphene on a polar substrate (2013)
Volyar A. V. - Do optical quarks exist in the free space? A scalar treatment (2013)
Guskos N. - Photoacoustic response of a common starfish tissue, Majszczyk J., Typek J., Rybicki J., Padlyak B. (2013)
Vasylkiv Yu. - Efficiency of spin-to-orbit conversion in crystals subjected to torsion stresses, Skab I., Vlokh R. (2013)
Title (2013)
Contents (2013)
Fadeyeva T. A. - Hidden chains of optical vortices generated using a corner of phase wedge (2013)
Zapeka B. - Phase transitions in as-grown K(0.2)Rb(1.8)Cd2(SO4)3 langbeinite crystals: a birefringence study, Klymiv I. M., Teslyuk I., Vlokh O. V., Martynyuk-Lototska I., Vlokh R. (2013)
Khasanov O. - Powerful femtosecond singular pulses in the Kerr media with dispersion, Smirnova T., Fedotova O., Rusetsky G., Volyar A. (2013)
Blonskyi I. V. - Temporal autolocalization of femtosecond light pulses in the filaments observed in fused silica, Kadan V. M., Puzikov V. M., Grin' L. A. (2013)
Kvasnyuk O. - Symmetry conditions for studying torsion stress-induced gradient piezogyration, Zapeka B., Vasylkiv Yu., Kostyrko M., Vlokh R. (2013)
Guskos N. - Photoacoustic spectra of green and red leaves of ficus Benjamina plant, Majszczyk J., Typek J., Rybicki J., Padlyak B. (2013)
Титул, зміст (2013)
Oliynyk B. V. - The normal structure of the diagonal limit of hyperoctahedral groups with doubling embeddings (2013)
Ponomarenko O. I. - Discrete representations of random functions in normed spaces (2013)
Sergiienko M. P. - How to test the hypothesis concerning the form of covariance function of Gaussian stochastic process (2013)
Горошко О. О. - Кафедра теоретичної та прикладної механіки: 150 років науково-педагогічної роботи, Пучко Н. П. (2013)
Грінченко В. Т. - Комп’ютер і механіка (2013)
Морозов Н. Ф. - Параметрический резонанс в задаче Ишлинского о скачкообразном продольном нагружении стержня, Беляев А. К., Ильин Д. Н. (2013)
Фрейдин А. Б. - Моделирование фронтов химических реакций в деформируемых телах, Морозов Н. Ф., Вильчевская Е. Н. (2013)
Кушнір Р. М. - Про визначення усталеного термопружного стану багатошарових структур за високотемпературного нагрівання, Попович В. С. (2013)
Котельнікова А. С. - Вплив підводних перешкод на процес поширення поверхневих поодиноких хвиль, Нікішов В. І. (2013)
Галазюк В. А. - Температурне поле у просторі за теплового потоку у круглому отворі теплонепроникного екрану, Кіт Г. С. (2013)
Гудрамович В. С. - Применение проекционно-итерационных схем МКЭ к решению задач упругопластического деформирования оболочек с отверстиями, Гарт Э. Л., Рябоконь С. А. (2013)
Острик В. І. - Контакт з відривом штампа і пружного клина, Улітко А. Ф., Щокотова О. М. (2013)
Андрущенко В. О. - Eфективність перетворення енергії у п’єзоелементах з розрізними електродами, Бендюг В. В., Борисейко О. В., Кононіченко М. В., Улітко І. А. (2013)
Андрущенко В. О. - Спектр резонансних частот біморфних п’єзоелементів, Борисейко О. В., Улітко І. А., Яцків С. Ю. (2013)
Асташкін В. І. - Оптимізація залишкового напруженого стану сталевих пластин при дії рухомих джерел тепла за врахування структурних перетворень, Гачкевич О. Р., Козакевич Т. В., Равська-Скотнічни А. (2013)
Бай О. В. - Ефекти високочастотної короткохвилевої локалізації електропружних хвиль в низькосиметричному п’єзокристалічному шарі, Бай Ю. П., Сторожев В. І. (2013)
Бандура Л. А. - Розсіювання хвиль на куточку, Вовк І. В., Маципура В. Т. (2013)
Белова О. В. - Экспериментальное исследование влияния повреждений контура отверстия на устойчивость цилиндрических оболочек при осевом сжатии, Дзюба А. П. (2013)
Богданов В. Р. - Моделювання накопичення пластичних деформацій на основі числового розв’язування плоскої задачі із урахуванням процесу розвантаження матеріалу (2013)
Вайсфельд Н. Д. - Антиплоска деформація клиношаруватого середовища, Мойсєєнок О. П. (2013)
Вайсфельд Н. Д. - Осесимметричная смешанная задача теории упругости для полого дважды усеченного конуса, Реут А. В. (2013)
Вовк І. В. - Особливості динаміки звукового поля при взаємодії точкових вихорів, Коновалюк Т. П. (2013)
Вовк І. В. - Обтікання сфери в’язкою нестисливою рідиною, Малюга В. С. (2013)
Гарт Э. Л. - Сравнительный анализ двух моделей упругопластического деформирования пористых сред при использовании проекционно-итерационных схем МКЭ (2013)
Гачкевич О. Р. - Комп’ютерне моделювання термомеханічних процесів в електропровідних тілах за електромагнітних навантажень, Дробенко Б. Д. (2013)
Георгиевский Д. В. - Об "ортогональных эффектах" напряжённо-деформированного состояния в механике сплошной среды (2013)
Говоруха В. Б. - Об электрических и магнитных граничных условиях на берегах трещины в пьезоэлектромагнитном материале, Ходанен Т. В., Лобода В. В. (2013)
Горошко О. О. - Параметричні коливання гіроскопічного маятника, Лебедєва І. В. (2013)
Гуржій О. А. - Інтенсивні режими адвекції виділеної рідини в течії Діна, Шалденко О. В. (2013)
Дзюба П. А. - Алгоритм кусково-поліноміальної апроксимації даних експериментальних випробувань (2013)
Дідківська О. М. - Коливання резервуару з рідиною для від’ємних довжин маятникового підвісу (2013)
Жук Я. О. - Методика оцінки залишкової міцності тонкостінного сталевого елемента конструкції при імпульсному тепловому опроміненні (2013)
Зражевський Г. М. - Визначення оптимальних параметрів збудження форми коливань балки (2013)
Карнаухов В. Г. - Термомеханіка зв’язаних полів в непружних матеріалах та елементах конструкцій при гармонічному навантаженні (2013)
Кирилова О. І. - Напружений стан у нескінченному циліндрі довільного перерізу з жорсткими включеннями при коливаннях повздовжнього зсуву (2013)
Киричок І. Ф. - Осесиметричні резонансні коливання і вібророзігрів в'язкопружної циліндричної оболонки з п'єзоелектричними сенсорами при врахуванні температурної залежності властивостей матеріалів, Карнаухова Т. В. (2013)
Константінов О. В. - Узагальнена задача Фарадея для механічної системи "резервуар – рідина з вільною поверхнею" за наявності пружного амортизатора (2013)
Краснопольська Т. С. - Нелінійні моделі коливань консольного стрижня з малою жорсткістю на згин, Приходько Д. Ф., Гуржій О. А. (2013)
Кривий О. Ф. - Особливості поля напружень біля тунельної тріщини, яка виходить в площину з’єднання двох різних анізотропних півпросторів (2013)
Кундрат М. М. - Контактна взаємодія півплощини з навантаженою по верхній границі пружною накладкою, Мельник Ю. В. (2013)
Лимарченко В. О. - Поведінка трубопроводу на рухомій основі при імпульсному збуренні коливань (2013)
Лимарченко О. С. - Поведінка трубопроводу при закритичних швидкостях течії рідини, Тімохін О. П. (2013)
Лібов Д. Ю. - Крайовий резонанс при неосесиметричній деформації пружного циліндра скінченної довжини (2013)
Лобода В. В. - Дугова тріщина з зонами контакту між включенням і матрицею, Шевельова А. Є., Тулін К. О. (2013)
Мартиненко М. А. - Перша основна задача теорії пружності для тіла з циліндричною тріщиною (2013)
Мартиненко М. А. - Аналітичний аналіз напружено-деформованого стану в тілі з циліндричною тріщиною (2013)
Маципура В. Т. - Поширення хвиль в криволінійному хвилеводі, Вовк І. В., Трунов О. О. (2013)
Мольченко Л. В. - Магнітопружність ортотропної гнучкої конічної оболонки з врахуванням ортотропної електропровідності, Лоос І. І., Федорченко Л. М. (2013)
Петрищев О. Н. - Об одном способе решения задачи Лэмба, Михеева А. Н. (2013)
Петрищев О. Н. - Возбуждение пространственно развитых волн Рэлея, Романюк М. И. (2013)
Попов В. Г. - Напружений стан навколо двох тріщин, що виходять з однієї точки при гармонічних коливаннях повздовжнього зсуву (2013)
П'ятецька О. В. - Дисипативний розігрів та ефективність роботи сенсора при резонансних коливаннях пластини (2013)
Реут В. В. - Неразрезная полосовидная пластинка, ослабленная трещиной, Роговский С. Т. (2013)
Сенченков І. К. - Оцінка ефектів термоструктурно механічної зв’язаності при імпульсному навантаженні півпростору, Оксенчук Н. Д. (2013)
Середницька Х. І. - Термопружна трансформація міжфазних щілин з теплопроникним заповнювачем, періодично розташованих у біматеріальних структурах, Чумак К. А., Мартиняк Р. М. (2013)
Сидорчук О. А. - Вплив текстури на пластичне деформування, Черняков Ю. А., Шнейдер В. П. (2013)
Сулим Г. Т. - Взаємодія жорсткого циліндра з пружним півпростором при теплоутворенні на ділянці контакту, Онишкевич В. М. (2013)
Сулим Г. Т. - Динамічна плоска задача теорії пружності для радіально-шаруватого циліндра, Турчин І. М., Колодій В. О. (2013)
Токовий Ю. В. - Осесиметричні температурні напруження у пружному скінченному циліндрі за нагріву частини бічної поверхні (2013)
Флячок В. М. - Термопружний аналіз шаруватих циліндричних оболонок з теплообміном (2013)
Шворак М. А. - Термонапружений стан товстостінного циліндра скінченної довжини у випадку гладкого контакту (2013)
Kolianova T. V. - Influence of delay on character of stability of stationary points for mathematical model of purchased immunity (2013)
Vergunova I. M. - H-functions for the analysis of models of agritechnologies (2013)
Власюк А. П. - Математичне моделювання напружено-деформованого стану ґрунтової основи гідротехнічного об’єкта в процесі тепло-масоперенесення, Федорчук Н. А. (2013)
Жирицький В. П. - Структура та реалізація тестового завдання "Область на малюнку" у системі дистанційного навчання "VITAVA" (2013)
Кудін В. І. - Метод базисних матриць та матрична гра у змішаних стратегіях (2013)
Мартинюк П. М. - Порівняння чисельних розв’язків двовимірних задач сітковими та безсітковими методами (2013)
Марченко О. О. - Застосування алгоритму ієрархічної кластеризації слів у неевклідовому семантичному лексичному просторі для автоматизації побудови ієрархічних структур онтології (2013)
Рутицька В. В. - Про гарантовану множинну оцінку параметрів математичної моделі (2013)
Сільвейструк Л. М. - Обмеження атрибутів в моделях даних, Шишацька О. В. (2013)
Тодоріко Б. Д. - Аналіз матричної гри у змішаних стратегіях як прямої задачі лінійного програмування методом базисних матриць (2013)
Шкільняк С. С. - Семантичні властивості логік часткових предикатів з розширеними реномінаціями (2013)
Ivanіuta O. M. - Features cells based on modifying carbon nanotubes (2013)
Данько В. П. - Визначення аберацій короткофокусних лінз сенсором Шека-Хартмана, Поданчук Д. В., Піденко С. С. (2013)
Колєнов С. О. - Про складові фази диференційно-фазового фотоелектричного відгуку при скануванні площини перерізу p-n переходу в поперечному напрямку (2013)
Барабаш О. В. - Класичний аналог спіну в релятивістській теорії (2013)
Гоменюк О. В. - Механізми дисипації енергії збудження Cr3+ - центрів люмінесценції в кристалах подвійного фосфату калію-алюмінію, Неділько С. Г., Бойко В. В., Шелудько В. І. , Вірко С. В. (2013)
Захарченко І. В. - Модельний розрахунок спектра повздовжніх мод лазерного резонатора на базі інтерферометра Саньяка, Крилов О. В., Неділько С. Г., Робур Л. Й. (2013)
Мороз К. О. - Вплив тиску на калоричні властивості н-парафінів та ароматичних вуглеводнів (2013)
Семенько М. П. - Метод синтезу нанокомпозиційних матеріалів ТРГ-перехідний метал, Захаренко М. І., Калниш Т. В. (2013)
Стащук В. С. - Оптичні та електронні властивості багатих на нікель сплавів системи Ni-Al-B-С, Бондар В. М., Полянська О. П., Кудін В. Г., Філіпов Я. В., Чернуха Є. О. (2013)
Храпатий С. В. - Вивчення властивостей фулеренових плівок на кремнієвій підкладці (2013)
Title (2013)
Contents (2013)
Mytsyk B. - Analytical relations describing piezooptic effect in tetragonal crystals, Demyanyshyn N., Kost' Ya. (2013)
Abu Sal B. - Manifestation of metastable gamma-TeO2 phase in the Raman spectrum of crystals grown in synthetic opal pores, Moiseyenko V., Dergachov M., Yevchik A., Dovbeshko G. (2013)
Chiu R. - Self-diffraction effects of Gentian violet dispersed in transparent glue films, Maranon-Ruiz V. F., Mora-Gonzalez M., Castaneda-Contreras J., Castano V.M. (2013)
Vasylkiv Yu. - Fifth-rank axial tensor describing the gradient piezogyration effect, Kvasnyuk O., Zapeka B., Vlokh R. (2013)
Zaba A. - Electromagnetically induced transparency and Autler–Townes effect in a generalized Lambda-system: A five-level model, Cao Long V., Glodz M., Paul-Kwiek E., Kowalski K., Szonert J., Wozniak D., Gateva S. (2013)
Nastishin Yu. A. - Optically pumped mirrorless lasing. A review. Part I. Random lasing, Dudok T. H. (2013)
Title (2013)
Contents (2013)
Bekshaev A. - Optical vortex generation by volume holographic elements with embedded phase singularity: Effects of misalignments, Sviridova S., Popov A., Rimashevsky A., Tyurin A. (2013)
Nedilko S. - Electronic band structure and luminescence properties of powdered ZrP2O7 crystals, Chornii V. (2013)
Sulaiman A. - Erbium-doped fibre ring laser based on microfibre coupler, Muhammad M. Z., Ahmad H., Harun S. W. (2013)
Vasylkiv Yu. - Efficient materials for spin-to-orbit angular momentum conversion using bending technique, Smaga I., Skab I., Vlokh R. (2013)
Mys O. - On the acoustooptic efficiency of Pb2P2Se6 crystals. Acoustic and thermal studies: Errata, Martynyuk-Lototska I., Kostruba A. M., Grabar A., Vlokh R. (2013)
Anyi C. L. - Multi-wavelength Q-switched erbium-doped fibre laser using saturable absorber based on carbon nanotube film, Ali N. M., Rahman A. A., Harun S. W., Arof H. (2013)
Mys O. - Thermal expansion of Pb2P2Se6 crystals, Girnyk I., Grabar A., Martynyuk-Lototska I., Kostyrko M., Vlokh R. (2013)
Moiseyenko V. - Modification of optical properties of 2,5-bis(2-benzoxazolyl)hydro-quinone in opal photonic crystals, Dergachov M., Abu Sal B., Yevchik A. (2013)
Дротянко Л. Г. - Трансформація комунікативної функції мови в добу інформатизації (2012)
Гінзбург М. Д. - Наукова картина світу як засіб інтегрувати та систематизувати фахові знання (2012)
Чорноморденко І. В. - Буття людини у глобалізованому світі: духовно-моральний вимір, Куцурук В. М. (2012)
Сластенко Е. Ф. - Проблема общения в истории философской мысли (2012)
Кравченко А. А. - Становлення системи освіти в контексті філософських ідей епохи просвітництва (2012)
Гейко С. М. - Культурно-антропологічні виміри глобалізації (2012)
Броннікова Л. В. - Специфіка науки і наукової комунікації в суспільстві початку ХХІ ст. (2012)
Воропаєва В. Г. - Проблема кризи ідентичності в умовах глобалізації та інформаційного суспільства (2012)
Іщук Н. В. - Соціальні мотиви ісихазму (2012)
Кошетар У. П. - Особенности философских аспектов авиационной безопасности (2012)
Литовченко І. В. - Структурно-функціоналістська парадигма в дослідженнях соціальних інститутів (2012)
Онопрієнко М. В. - Розширення змісту поняття "технологія" (2012)
Ороховська Л. А. - Мас-медіа інформаційної доби та проблема атомізації суспільства (2012)
Ременець О. В. - Фундаментальні проблеми порівняльної антропології (2012)
Скиба О. П. - Соціокультурний вимір наукового пізнання (2012)
Ягодзінський С. М. - Інформаційний простір глобальних мереж:соціально-філософський аспект (2012)
Ченбай Н. А. - Соціально-філософський аспект діяльності сучасного технічного університету (2012)
Кармадонова Т. М. - Особливості соціальної адаптації в умовах глобалізації (2012)
Кичкирук Т. В. - Нелінійна модель особистості в контексті глобалізованого світогляду (2012)
Санжаровець В. М. - Корупційний делікт у контексті глобалізаційних трансформацій (2012)
Іщук С. М. - Жанри інтернет-комунікацій: принципи класифікації (2012)
Культенко В. П. - Політизація етнічності як етап здійснення культурного та соціально-політичного процесу: за і проти (2012)
Матюхіна О. А. - Іоанн Павло ІІ про християнські коріння культури Європи (2012)
Мокляк Л. І. - Соціокультурні функції естетичної культури в умовах трансформації сучасного українського суспільства (2012)
Павленко О. Є. - Агональний мотив в українській культурній традиції (в контексті ігрової теорії Й. Хейзінги), Шоріна Т. Г. (2012)
Пода Т. А. - Вплив релігійного фактора на міжнародні відносини у ХХІ ст. (2012)
Сідоркіна О. М. - Релігійна культура в житті сучасного українського суспільства (2012)
Шебітченко А. П. - Розвиток національної культури в умовах глобалізації, Блоха Я. Є. (2012)
Галуйко Р. М. - Софіологічний аспект догмату іконошанування у концепції С.Булгакова (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського