Дубик В. М. - Биофизическое обоснование по применению электро-магнитного излучения для уничтожения вредителей урожая садовых культур, Михайлова Л. Н. (2013)
Дубик В. М. - Определение среднего электрического поля в иологическом объекте цилирдрической формы, Михайлова Л. Н. (2013)
Хандола О. Ю. - Анализ дифракции электромагнитного поля на неоднородной сфере яиц тутового шелкопряда (2013)
Бугай В. З. - Актуальність інвестування у підприємства вторинної переробки, Іпатько М. І. (2019)
Ель-Бош Д. М. - Інформаційне забезпечення управління економікою суб’єктів господарювання (2019)
Коваленко А. В. - Перспектива розвитку податкової політики промислових підприємств Запорізького регіону (2019)
Сейсебаєва Н. Г. - Методичний підхід до визначення ефективності системи ризик-менеджменту підприємства шляхом комплексного оцінювання його ризиків, Трещова Е. О. (2019)
Череп А. В. - Використання ресурсної бази на підприємствах харчової промисловості, Моісеєва А. А. (2019)
Череп О. Г. - Нематеріальні активи та їх вплив на науково-технічний прогрес, Савчина А. І. (2019)
Череп О. Г. - Системний характер формування механізму інноваційного розвитку підприємства (2019)
Варламова І. С. - Особливості організації обліку праці та розрахунків із заробітної плати, Єрмоленко К. В. (2019)
Арабчук Я. І. - Стабільність місцевих бюджетів – запорука успіху реформ із децентралізації (2019)
Бамбіндра Д. І. - Європейський досвід диверсифікації джерел енергетичних ресурсів, Костюк В. О. (2019)
Вишняков В. М. - Формування та розвиток інноваційних секторів ринку туристичних послуг України, Турчина К. А. (2019)
Вишняков В. М. - Особливості сучасного становища ринку послуг України, Шалда К. Є. (2019)
Дугієнко Н. О. - Особливості стратегії сталого розвитку туризму в Україні, Кондрацька О. О. (2019)
Колобердянко І. І. - Якість життя населення України в умовах економічної та політичної нестабільності, Романова А. С. (2019)
Матакбаева Л. - Образ сильной страны или время закаливать государственность (2019)
Олейнікова Л. Г. - Комплексні реформи оподаткування суб’єктів малого і середнього підприємництва в Україні (2019)
Череп О. Г. - Формування стратегій інтелектуальної власності як запоруки розвитку суспільства, Кобець А. О. (2019)
Сисоєв О. В. - Моніторинг ринку факторингу в Україні (2019)
Череп О. Г. - Заходи щодо покращення кредитної діяльності комерційних банків України, Куц Г. О. (2019)
Гельман В. М. - Підвищення значущості роботи з кадровим ресурсом підприємств машинобудування в умовах кризи (2019)
Малтиз В. В. - Шляхи підвищення кадрового потенціалу в сучасних умовах, Метельська Н. С. (2019)
Череп А. В. - Проблемные вопросы формирования кадрового потенциала Украины и Казахстана, Канабекова М. А. (2019)
Попова А. О. - Моніторинг стану фінансово-економічної безпеки України (2019)
Северина С. В. - Сутність системи управління фінансово-економічною безпекою та її складові, Власенко А. М. (2019)
Череп А. В. - Формування продовольчої безпеки на засадах самозабезпечення, Романова А. С. (2019)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2019)
Колибенко О. - Ярослав-Федір Всеволодович - князь Переяславля Руського, Колибенко О. (2018)
Ткаченко Т. - Сокиринська садиба Галаганів як приклад палацо-паркового мистецтва Лівобережної України кінця XVIII - початку ХІХ ст. (2018)
Брехунець Н. - Жіночі головні убори на українських землях: генеза розвитку (2018)
Хмельницька Л. - Жіночі прикраси та способи їх використання в традиційному вбранні українок ХІХ – початку ХХ ст.: автентика та взаємовпливи (2018)
Соловйова Т. - Нормативно-правове забезпечення професійної освіти у ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі Київської губернії), Ткаченко О. (2018)
Демуз І. - Шевченкіана П. Стебницького: громадська ініціатива щодо спорудження пам’ятника поету в Києві на початку ХХ ст. (2018)
Дудар В. - Особливості державно-церковних відносин в ІІ Речі Посполитій в контексті діяльності православної церкви в Західній Волині та Східній Галичині у 20-30-х роках ХХ століття (2018)
Тетеря С. - Нищення традиційної української етнокультури радянським тоталітарним режимом: за матеріалами Музею кобзарства Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав", Костюк Н. (2018)
Іваненко А. - Особливості функціонування установ РАЦСу в часи німецької окупації України у галузі реєстрації факту народження та смерті (1941 – 1944 рр.) (2018)
Березанська І. - Діяльність митрополита Андрея Шептицького щодо порятунку євреїв у роки Другої світової війни (2018)
Островик Д. - Проблеми адаптації воїнів-"афганців" в умовах трансформаційних процесів у радянському соціумі 1980-х рр. (2018)
Попик Н. - Студентський рух України в умовах змагання за її державну незалежність (2018)
Павлик О. - Нова археологічна пам’ятка в ур. Гаяринці поряд із с. Велика Каратуль на Переяславщині (2018)
Плєшакова Л. - Музеї – інформаційні джерела: роль музеїв у суспільстві (2018)
Степко О. - Публікації ООН як засіб масової інформації (2018)
Потапенко Р. - Ярослав Потапенко: історія у постатях (підходи, оцінки, інтерпретації) (2018)
Гук М. - Історіографія діяльності жінок України у громадських організаціях по допомозі постраждалим у роки Першої світової війни (2018)
Лукашевич Ю. - Становлення та розвиток суспільної агрономії: історіографія питання (2018)
Коцур В. - Національні меншини України в період національно-визвольних змагань 1917 – 1921: у роки минулого і сучасність (історіографія) (2018)
Столяр О. - Князь Володимир Олександрович Кудашев – фундатор і популяризатор вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи (2018)
Кучерявий О. - Внесок видатних учених (VIII–XX ст.) у становлення та розвиток вчення про хімічну взаємодію рослин (2018)
Воловодська В. - Звитяги П. Ф. Тушкана (1867–1942) на освітянській та науковій ниві Полтавщини (2018)
Животівська Д. - Діяльність фізико-хімічного товариства при Харківському університеті (1872-1915) (2018)
Коцур Р. - Природоохоронна діяльність професора В. Ф. Ніколаєва на початку ХХ ст.: деякі шрихи інтелектуальної біографії (2018)
Смірнова Б. - Еволюція застосування ґрунтозахисного землеробства у господарствах Полтавського регіону в 1950-х – 1980-х роках (2018)
Говоровський А. - Розвиток поштового зв’язку в Україні в умовах впровадження інформаційних технологій (кінець ХХ – початок ХХІ ст.): історіографічний та історичний аспекти (2018)
Соловйова Т. - Дорога додому – до храму (до 75-річчя від дня народження доктора історичних наук, професора Г. Д. Казьмирчука) (2018)
Молоткіна В. - Постать кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського в історіографії (2018)
Гриценко А. В. - Оцінка впливу Армянсько-Перекопського промислового вузла на довкілля південної частини Херсонської області, Варламов Є. М., Васенко О. Г., Калініченко О. О., Квасов В. А., Климов О. В., Маркіна Н. К., Юрченко А. І. (2018)
Аніщенко Л. Я. - Умови екологічно безпечної експлуатації діючих в Україні полігонів ТПВ, Гончаренко І. О., Маркіна Н. К., Доценко О. О., Пісня Л. А., Свердлов Б. С. (2018)
Брук В. В. - Учет вариации вертикальной турбулентной диффузии при расчете кратности разбавления возвратных вод, Гычка Ю. А. (2018)
Васенко А. Г. - Совершенствование системы предупреждения и минимизации инвазионных явлений в Украине, Козловская О. В. (2018)
Васенко О. Г. - Оцінка екосистемних послуг водних об'єктів України, Міланіч Г. Ю. (2018)
Васенко О. Г. - Дослідження процесів самоочищення водних об'єктів Харківської області (на прикладі озер Лиманської групи і ділянки р. Сіверський Донець) за мікробіологічними характеристиками, Зінченко І. В., Карлюк А. А. (2018)
Вітько В. І. - Викиди радіоактивного йоду (131І) з атомних електростанцій України, Гончарова Л. І., Карташов В. В., Коваленко Г. Д., Хабарова Г. В. (2018)
Гриценко А. В. - Оцінка очікуваних екологічних та соціальних наслідків будівництва вуглевидобувної шахти "Любельська" № 1-2, Бабаєв М. В., Маркіна Н. К., Доценко О. О., Пилипенко Л. В., Гумен Я. М. (2018)
Дмитрієва О. О. - Екологічно небезпечне водовідведення в населених пунктах України в умовах сталого розвитку, Телюра Н. О., Хоренжая І. В. (2018)
Жуковський Т. Ф. - Актуальні аспекти визначення побічних продуктів нехарчової промисловості, Ткачова О. В., Гутков Г. В., Мироненко О. О., Пісня Л. А., Овчарова І. В. (2018)
Зінченко І. В. - Очищення стічних вод тютюнового виробництва, Бабіч О. В., Саввова О. В., Цитлішвілі К. О., Шостенко О. Ю. (2018)
Калініченко О. О. - Дослідження атмосферного повітря та ґрунтів півдня Херсонської області у зоні впливу ПрАТ "Кримський Титан", Мельников А. Ю., Буштець С. П., Нікітіна С. В., Черба О. В., Смаровидло І. М. (2018)
Клімов О. В. - Зникаючі природні оселища існування Європи на північному сході України, Філатова О. В., Надточій Г. С., Клімов Д. О., Гайдріх І. М. (2018)
Остроумов С. М. - Розрахунок та оптимізація багатоетапного режиму скидання зворотних вод з накопичувача у річку (2018)
Старко Н. В. - Определение экологической емкости водоема-охладителя для садкового рыбного хозяйства (2018)
Уберман В. І. - Українська система визначення, оцінювання і регулювання якості поверхневих вод та її наближення до законодавства ЄС (2018)
Авраменко Н. О. - Використання інтерактивних технологій навчання у процесі підготовки майбутніх лікарів-іноземців до оволодіння професійною термінологією у медичних закладах вищої освіти (2018)
Акімова О. М. - Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності за реалізації концепції "Нова українська школа", Кузнецова О. В. (2018)
Вакуленко В. М. - Контроль знань майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2018)
Дияк В. В. - Аналіз закордонного досвіду професійної підготовки майбутніх прикордонників у контексті формування соціально-економічної компетентності у процесі безперервної освіти (2018)
Жигунова В. О. - Організаційно-педагогічні умови формування іншомовної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної інформації (2018)
Кабанець М. М. - Періодизація становлення педагогічної підтримки обдарованих школярів у східноукраїнському регіоні (кінець ХХ – початок ХХІ століть) (2018)
Кушакова І. В. - Поняття професійної готовності майбутніх учителів біології до активізації пізнавальних інтересів учнів, Курільченко І. Ю., Гордієнко А. (2018)
Модестова Т. В. - Розвиток вищої освіти Великої Британії як історико-культурний феномен XVIII – першої половини ХХ століття (2018)
Молчанюк О. В. - Теоретичне обґрунтування структурно-функціональної моделі виховання в майбутніх учителів біології ціннісного ставлення до природи (2018)
Новикова Н. І. - Розвиток духовності вчителя в системі шкільної біологічної освіти в Україні (2018)
Рашидова С. С. - Культура педагогічної взаємодії суб’єктів освітнього процесу, критерії і рівні її сформованості, Старовойтова О. В. (2018)
Роганова М. В. - Культурологічні основи педагогічної освіти (2018)
Співак Я. О. - Професійна підготовка соціальних працівників: вітчизняний і міжнародний досвід, Скіданова Н. В. (2018)
Тадеєв П. О. - Використання мобільного органайзера для підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій в адаптаційний період, Рощенюк А. М. (2018)
Тушко К. Ю. - Методологічні основи підготовки майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України до професійної взаємодії (2018)
Тюріна Т. Г. - Духовне здоров'я системи "людина" (у світлі сучасної інформаційно-енергетичної парадигми) (2018)
Уманець Н. А. - Аналіз поглядів на еволюцію батьківства в працях сучасних соціологів (2018)
Шапаренко Х. А. - Діагностика процесу особистісного самовдосконалення майбутнього педагога дошкільної освіти (2018)
Шевченко Г. П. - Художньо-естетична вихованість як ознака культурної особистості (2018)
Янченко П. В. - Створення консультаційних центрів з надання додаткових освітніх послуг правового напряму як педагогічна умова формування правової культури майбутніх юристів (2018)
Вимоги до оформлення статей (2018)
Вихідні дані (2018)
Mykhaylov B. V. - Somatogenic depression on cardiovascular and cerebrovascular diseases patients, Mykhaylov V. B. (2018)
Заседа Ю. И. - Опыт применения сочетания терапии аутоплазмой обогащенной тромбоцитарными факторами роста и низкоинтенсивной ударно-волновой терапии в лечении фибропластической индурации полового члена, Соломенный Р. И., Шихалиев Ф. Б. (2018)
Мальцев Д. В. - Нові відкриття у механізмах інтерферон-залежного контролю над латентними альфа-герпесвірусами у сенсорних гангліях (2018)
Заседа Ю. И. - Опыт коррекции преждевременной эякуляции комбинированной терапией аутоплазмой обогащенной тромбоцитарными факторами роста и низкоинтенсивной ударно-волновой терапией, Соломенный Р. И., Шихалиев Ф. Б. (2018)
Михайлов Б. В. - Нейрофизиологические последствия акубаротравмы цнс, Хаитов Р. П. (2018)
Заседа Ю. И. - Анализ эффективности препаратов "цефпотек" и "клабел" в лечении специфического и неспецифического хронического простатита, Соломенный Р. И., Шихалиев Ф. Б. (2018)
Романова И. В. - Психотерапия супругов после случаев домашнего насилия (2018)
Григоров О. B. - Кабельний кран нової конструкції, Окунь А. О. (2014)
Григоров О. В. - Инженерные и информационные аспекты решения задачи о передвижении кранов мостового типа в среде MS EXCEL, Степочкина О. В. (2014)
Кондратюк О. Л. - Закономірності функціонування системи дрібносерійної зборки складних машинобудівних виробів, Скоркін А. О. (2014)
Юрич A. Р. - Пристрій для оцінювання напружено-деформованого стану компоновок низу бурильної колони (2014)
Скрипченко Н. Б. - Распределение контактных давлений при контакте тел конечных размеров по поверхностям близкой формы при варьировании контактных площадок (2014)
Попов C. В. - Малогабаритні розчинозмішувальні установки, Васильев А. В. (2014)
Васильєв А. В. - Підвищення ефективності стрічкового шліфування, Попов C. В., Костенко О. С. (2014)
Архипов О. Г. - Дослідження сталі JIS G3458 STPA22 після тривалої експлуатації, Ревенко С. А., Іванченко В. В., Карпюк Л. В., Штонда Ю. М. (2014)
Лебедев В. Г. - Рациональные температуры при шлифовании некоторых наплавленных и напыленных на рабочие поверхности деталей сталей, сплавов и химических соединений, Клименко Н. Н., Чумаченко Т. В. (2014)
Дёмин Д. А. - Управление качеством в литейном производстве: технологические аспекты в выборе оптимальных стратегий технического перевооружения (2014)
Левыкин И. В. - Реализация задач удаленных издательских систем с помощью системы управления виртуализацией ovirt, Андронова Е. С. (2014)
Евсеев С. П. - Сравнительный анализ международной законодательной базы в сфере защиты персональных данных, Король О. Г., Огурцов В. В. (2014)
Левыкин И. В. - Разработка имитационной модели технологического производства с использованием средства Arena, Мазур И. В. (2014)
Білянкіна Т. І. - Анализ инновационной сферы Украины и характеристика основных проблем ее развития (2014)
Нефёдов Л. И. - Модель выбора оборудования проектного офиса в условиях нечеткой информации, Петренко Ю. А., Кононыхин А. С. (2014)
Кшановський І. П. - Про мажоранти зростання аналітичних в проколеній площині функцій, Івасик Г. В. (2014)
Павленко Е. П. - Выбор методологии разработки программного обеспечения для страховой компании, Криворотенко И. А., Айвазов В. А. (2014)
Лобашов А. О. - Моделирование функционирования транспортной сети после изменения ее параметров (2014)
Нагорний О. Ю. - Теоретичні властивості капсульовваних модельних систем на основі NаKMЦ (2014)
Линник І. Е. - Концепція розвитку транспортної схеми м. Чугуєва, Сосіпатров А. М., Никитенко Ю. В. (2014)
Поліновський В. В. - Методи та алгоритми застосування УАК при побудові реактивних систем захисту інформації, Огурцов М. І. (2014)
Доронина Ю. В. - Оценка структурно-функциональной значимости элементов в информационных системах экологического мониторинга, Рябовая В. О. (2014)
Радзієвська І. Г. - Холестерол як біологічно активний компонент жирів тваринного походження, Мельник О. П., Бєлінська А. П., Лисова І. В., Овсяннікова Т. О. (2014)
Філоненко Д. В. - Щодо питання розкладання хлориду амонію в реакторі-змішувачі відділення дистиляції содового виробництва, Шестопалов О. В. (2014)
Галстян А. Г. - Спосіб отримання 4-амінобензойної кислоти –напівпродукту для синтезу анестезуючих препаратів (2014)
Нетреба А. О. - Раціональні умови кристалізації воскоподібних речовин із соняшникової олії, Гладкий Ф. Ф. (2014)
Бахарева А. Ю. - Загрязнение атмосферы городов газообразными выбросами из канализационных сетей, Семенов Е.А. (2014)
Харыбина Ю. В. - Безобжиговые муллитокорундовые огнеупоры на фосфатных связках, Питак Я. Н., Питак О. Я. (2014)
Острога Р. О. - Кінетика капсулювання гранульованих мінеральних добрив органічною оболонкою (2014)
Прасолов Є. Я. - Гармонізація взаємодії в системі "оператор – машина – середовище", Кулик О. В. (2014)
Лаврова И. О. - Исследование влияния кавитационной обработки на качественные показатели водомазутных эмульсий, Аммар Валид Саид (2014)
Гонтар Т. Б. - Усовершенствование нормативного обеспечения процесса получения экзотермических смесей для горячего ремонта огнеупорных футеровок, Скородумова О. Б., Гончаренко Я. Н. (2014)
Діхтенко К. М. - Кінетичні дослідження та моделі отримання азотовмісних похідних жирних кислот як перспективних інгібіторів корозії для розробки нафтогазових родовищ (2014)
Куниця К. В. - Визначення показників якості продуктів фракціювання соняшникової олії насиченого типу, Литвиненко О. А., Гладкий Ф. Ф., Кіщенко В. А., Левчук І. В. (2014)
Мельник А. П. - Щодо кінетики і термодинаміки взаємодії інгібованої соляної кислоти зі сталлю свердловинного обладнання, Дегтярьов Д. О. (2014)
Варанкіна О. О. - Дослідження впливу норми внесення кориці на органолептичні показники якості напоїв бродіння спеціального типу, Тонюк М. Л., Косс А. Н. (2014)
Евлаш В. В. - Формирование пористости сушенного мяса говядины при СТП-сушке, Немирич А. В., Максименко А. Е., Гриценко О. Ю. (2014)
Калинина Е. Д. - Хранимоспособность молочных гидролизованных сгущенных консервов с сахаром, Коваленко А. В. (2014)
Слесаренко А. П. - Математическое моделирование нелинейного, Венгеров И. Р. (2014)
Базалеев Н. И. - Термография дефектных структур при циклической активации упругими напряжениями, Брюховецкий В. В., Клепиков В. Ф., Литвиненко В. В., Прохоренко Е. М. (2014)
Москвина И. И. - Вероятность взрывов газовоздушной смеси в газифицированной квартире из-за аварий на газораспределительном пункте (2014)
Костенко Ю. В. - Влияние переменной жесткости связей на характер динамических процессов в виброударных системах: модели и численные результаты (2014)
Васильєв А. В. - Дослідження особливостей позначень граничних виконавчих розмірів на робочих кресленнях дюймової системи вимірів, Попов С. В., Одринський О. Ю. (2014)
Зубенко Д. Ю. - Индикаторный коэффициент полезного действия - интегральный диагностический параметр отдельных цилиндров двигателя (2014)
Нефёдов Л. И. - Математическая модель выбора программного обеспечения с учетом нечеткой информации, Петренко Ю. А., Кононыхин А. С. (2014)
Каткова Т. И. - Аддитивная оптимизация распределения активов предприятия по выбранным стратегическим направлениям (2014)
Семенов А. А. - Ультрафиолетовое излучение для обеззараживания сыпучих пищевых продуктов (2014)
Мисник Л. Д. - Організаційні аспекти реалізації тестової технології для контролю знань студентів (2014)
Лежнева О. І. - Раціональна організація руху на маршрутах міського пасажирського транспорту (2014)
Вовк О. В. - Создание уникального логотипа при брендировании территории, Некрасова Н. М., Романишена І. В. (2014)
Раскин Л. Г. - Прогнозирование нечетко заданного временного ряда, Хазим Ямен , Головко В. А. (2014)
Маркозов Д. О. - Математична модель оптимізації вартості і терміну управління багатономенклатурни ми запасами (2014)
Шатовская Т. Б. - Разработка веб-сервиса для предоставления услуг хранения данных, Марин В. О. (2014)
Харченко К. В. - Методы и средства разработки программных приложений для операционной системы андроид (2014)
Журило А. Г. - Построение перспективных изображений при отражении картинной лоскости, Сивак Е. М, Адашевская И. Ю. (2014)
Коробкова О. М. - Вдосконалення механізму регулювання митної брокерської діяльності в Україні (2014)
Ткачук Н. В. - Концепция и информационная технология повышения эффективности применения систем управления корпоративной ИТ-инфраструктурой, Сокол В. Е. (2014)
Сухорольський М. А. - Оператор гаусса стосовно до підсумовування розбіжних степеневих рядів, Івасик Г. В. (2014)
Добрицкая Н. Ф. - Метод обобщения опытных данных при выделении водорода в реакциях взаимодействия алюминиевых сплавов с водой, Трошенькин Б. А. (2014)
Кищенко В. А. - Комплексный подход в идентификации природных и модифицированных жиров (2014)
Левчук І. В. - Методологія скринінгу залишкових кількостей екотоксикантів в сировині, оліях та жирах (2014)
Могилянська Н. О. - Дослідження впливу антиоксидантів на гальмування окислювальних процесів в спредах (2014)
Матківська І. Я. - Кінетика сушіння зерна пшениці фільтраційним методом, Атаманюк В. М., Барна І. Р. (2014)
Колесникова М. Б. - Теоретичне та експериментальне обгрунтування механізму утворення крохмальних дисперсій в технології соусів на основі плодово-ягідної сировини, Андрєєва С. С. (2014)
Баль-Прилипко Л. В. - Розробка біотехнолоії м’ясних продуктів (2014)
Калинина Е. Д. - Применение ферментных препаратов β-галактозидазы для гидролиза лактозы молока и исследование углеводного состава молока гидролизованного при производстве сгущенных молочных консервов с сахаром, Коваленко А. В., Корнилова О.В. (2014)
Новикова В. Е. - Влияние растворов солей и замораживания-оттаивания на содержание метгемоглобинов А и F, Пих Л. А., Тимченко Н. Н. (2014)
Назаренко Ю. В. - Біотехнологічні особливості спільного культивування триштамової заквашувальної композиції біфідобактерій з мезофільними молочнокислими лактококами (2014)
Пивоваров Є. П. - Вивчення процесу гелеутворення в оболонках капсульваних продуктів з позиції квантово-хімічного моделювання, Кондратюк Н. В. (2014)
Пивоваров Е.П. - Перспективы использования яичной скорлупы в технологии сладких блюд на основе пектина, Кондратюк Н.В., Степанова Т.М. (2014)
Риндюк Д. В. - Исследование влияния давления прессования и влажности материала на плотность гранул рыбной муки, Лементар С. Ю., Бондаренко К. В. (2014)
Семеняко О. Г. - Формування параметрів якості поверхні при ізостатичному поверхневому деформуванні, Чередніков О. М. (2014)
Титул, зміст (2019)
Талалаєв К. О. - Державна політика України в галузі організації охорони здоров'я щодо запобігання соціальним і хронічним хворобам (2019)
Кметь Т. І. - Роль дисципліни "Гігієна та екологія" в системі вищої медичної освіти і формуванні профілактичного мислення лікаря-стоматолога (2019)
Савчук Р. В. - Характеристика ультраструктурних змін слизової оболонки неоциста mini-pigs через шість місяців після формування штучного сечового міхура (експериментальне дослідження), Костєв Ф. І., Молчанюк Н. І. (2019)
Кресюн В. Й. - Вплив черепно-мозкової травми на тлі хронічної алкогольної інтоксикації в експерименті на активність Na+/K+-АТФази еритроцитів і можливість її корекції, Соколик О. П. (2019)
Богату С. І. - Стоматопротекторна дія антидисбіотичних засобів у хворих на гастродуоденіт, Яременко І. І., Любченко О. А., Селіванська І. О. (2019)
Запорожченко М. Б. - Клініко-морфологічні особливості аденоміозу, поєднаного з лейоміомою матки, у жінок репродуктивного віку, Сидоренко А. В., Волянська А. Г. (2019)
Назарян В. М. - Тактика ведення хворого на плечовий періартрит на етапі надання первинної медичної допомоги, Величко В. І., Храмцов Д. М., Коцупей М. А. (2019)
Рубцов Р. В. - Лейкоцитарні індекси як критерії оцінки інтоксикації у працівників гірничорудної та металургійної промисловості, хворих на пневмоконіоз у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень (2019)
Якименко О. О. - Вплив низьких доз колхіцину на клінічний перебіг і функцію нирок у хворих на подагру на тлі метаболічного синдрому, Гриценко М. В., Кравчук О. Є. (2019)
Даник Ю. Г. - Інструментальне виявлення і діагностика стрес-асоційованих та посттравматичних стресових розладів, Зборовська О. В. (2019)
Венгер A. М. - Паралоги та порядок дуплікації генів алкогольдегідрогенази людини, Венгер O. О., Зайцев A. С., Грузевський О. A. (2019)
Таранова І. С. - Клініко-морфологічні особливості гіперпроліферативних процесів ендо- і міометрія у пацієнток з аномальними матковими кровотечами (2019)
Запрошуємо на симпозіум "Новітні технології в діагностиці та лікуванні сепсису" (2019)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання (2019)
Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу" (2019)
Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2019)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition (2019)
The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal") (2019)
Manuscripts reviewing order (2019)
Васильєв А. В. - Дослідження особливостей модульно-розрахункового аналізу затискних пристосувань, Попов С. В., Пірнат А. М., Федік О. О. (2014)
Бурдейна В. М. - Забезпечення точності координованих розмірів з використанням операції керніння (2014)
Лебедев В. Г. - Рациональные температуры при шлифовании некоторых наплавленных и напыленных на рабочие поверхности деталей сталей, сплавов и химических соединений, Клименко Н. Н., Чумаченко Т. В. (2014)
Костик В. О. - Вивчення зміни коефіцієнту дифузії вуглецю залежно від температури хіміко-термічної обробки сталі 20Х, Костик К. О. (2014)
Москвина И. И. - Особенности конструкции и принцип действия новогоэлектромагнитного клапана-отсекателя (2014)
Полковніченко Д. В. - Удосконалення системи обслуговування асинхронних двигунів, Москвіна І. І. (2014)
Гондлях О. В. - Еволюція напружено-деформованого стану обладнання та захисних конструкцій аес з урахуванням зон руйнування від впливу сейсмічних навантажень, Онопрієнко В. Ю., Нікітін Р. Є. (2014)
Кубрак А. І. - Передатні функції та частотні характеристики теплових об’єктів типу циліндричної стінки, Жученко О. А. (2014)
Мурадьян А. О. - Оптимизация процесса перевалки грузов в общетранспортных узлах (2014)
Горбенко Ю. І. - Обґрунтування вимог, розробка та дослідження скриптової мови безпечного управління в інформаційно-телекомунікаційних системах, Бобух В. А., Пономар В. А. (2014)
Соловьева Е. И. - Усовершенствование методов оценивания трудозатрат на создание IT-проекта (2014)
Филиппенко И. В. - Система поддержки принятия решений при проектировании систем радиочастотной идентификации (2014)
Шеховцова В. І. - Проблема вибору та критерії оцінки засобу автоматизованого проектування (2014)
Яковина В. С. - Аналіз використання інформаційних критеріїв у моделях оцінки надійності програмного забезпечення, Федасюк Д. В., Нитребич О. О. (2014)
Хімічева Г. І. - Удосконалення методики оцінки якості та безпеки туристичних послуг, Шеховцова Я. І. (2014)
Гамзаев Р. О. - Мета-модель процесса трассировки требований при разработке программного обеспечения, Ткачук Н. В., Мартинкус И. О. (2014)
Нефёдов Л. И. - Модели выбора кадрового обеспечения офиса в условиях нечеткой информации, Петренко Ю. А., Кононыхин А. С. (2014)
Калинина Е. Д. - Сравнительная характеристика технологий традиционных и гидролизованных сгущенных консервов с сахаром, Корнилова О. В. (2014)
Хижняк О. С. - Изучение пребиотических свойств заменителя сахара лактитола в условиях in vitro (2014)
Сєногонова Г. І. - Визначення цільового сегменту ринку споживачів харчових продуктів для людей з надлишковою масою тіла, Притульська Н. В. (2014)
Невлюдов И. Ш. - Синтез метода идентификации видеоизображения интерференционной полосы поверхности функциональных подложек электронной техники, Андрусевич А. А., Жарикова И. В. , Резниченко А. Г. (2014)
Маркіна О. М. - Алгоритми покращення зображень об’єктів в інфрачервоному діапазоні, Маркін М. О. (2014)
Торчук М. В. - Определение параметров электромагнитных видеоимпульсов для увеличения иммуноглобулинов в молозиве коров (2014)
Чёрная М. А. - Теоретический анализ резонаторной системы для измерения хемилюминесценции семян подсолнуха, Кузмичёв И. К. (2014)
Прохоренко Е. М. - Изменение термопроявлений дефектов материалов и электрооборудования в условиях воздействия климатических факторов, Клепиков В. Ф., Литвиненко В. В., Донец С. Е., Морозова Г. В., Корчинский А. О. (2014)
Скиданенко М. С. - Исследование процесса истечения струи жидкости из отверстия перфорированной оболочки приллера, Склабинский В. І., Кононенко Н. П. (2014)
Реферати (2014)
Андрущенко О. П. - Живий надґрунтовий покрив у природних дубових насадженнях Південно-Східного Лісостепу України, Румянцев М. Г., Бондар О. Б. (2018)
Колчанова О. В. - Методичні аспекти вивчення формового різноманіття ліщин на прикладі сортів фундука української селекції, Лось С. А. (2018)
Терещенко Л. І. - Клен цукровий (Acer saccharum Marshall) в умовах Харківської області, Лось С. А., Грачова М. А., Риженко Т. С. (2018)
Висоцька Н. Ю. - Види роду Populus L. у захисних лісах Луганської області, Юрченко В. А. (2018)
Сидоренко С. В. - Сучасний стан і ріст полезахисних лісових смуг Харківської області та їхня меліоративна ефективність, Сидоренко С. Г. (2018)
Тарнопільський П. Б. - Лісові культури дуба червоного (Quercus rubra L.) з вільхою сірою (Alnus incana (L.) Moench) на рекультивованих землях у Лісостепу (2018)
Бондарук М. А. - Адвентивна компонента лісових фітоценозів Лісостепу України, Целіщев О. Г. (2018)
Гудима В. Д. - Функціонально-цільова тa вікова структура гірських лісів Українських Карпат, Парпан Т. В., Пліхтяк П. П. (2018)
Коваль І. М. - Депонування вуглецю в пірогенно пошкоджених соснових молодняках Лівобережного Лісостепу, Ворон В. П., Сидоренко С. Г. (2018)
Лакида П. І. - Фітомаса компонентів крони дерев Pinus sylvestris L. Північного Степу України, Ловинська В. М. (2018)
Мельник Є. Є. - Динаміка радіального приросту пошкоджених низовою пожежею середньовікових сосняків зеленої зони міста Харків (2018)
Орлов О. О. - Результати третього етапу моніторингу акумуляції 137Cs видами трав’яно-чагарничкового ярусу дубово-соснових лісів у вологих сугрудах Житомирського Полісся, Жуковський О. В., Зборовська О. В., Шевчук В. В., Левківський О. В. (2018)
Шишканинець І. Ф. - Вплив клімату на радіальний приріст бука в середньовікових деревостанах у верхів’ї басейну річки Латориця, Мазепа В. Г. (2018)
Andreieva O. Y. - Climatic factors influencing the vulnerability of Scots pine to bark beetles attacks in the Central Polissya (2018)
Meshkova V. L. - European ash health condition in the Forest-Steppe part of Sumy region, Borysova V. L., Skrylnik Yu. Ye., Zinchenko O. V. (2018)
Порохняч І. В. - Особливості поширення верхівкового короїда в соснових деревостанах Східного Полісся (2018)
Усцький І. М. - Гранулометричний склад ґрунту в культурах сосни, уражених кореневою губкою, та водний режим в осередках усихання, Михайліченко О. А. (2018)
Усцький І. М. - Динаміка патологічних процесів у лісах Харківської області за період 1992–2012 рр., Михайліченко О. А. (2018)
Правила для авторів (2018)
Довідка рецензента (2018)
Ювілей Валентини Афанасіївни Калабухи (2019)
Фещенко Ю. І. - Аналіз результатів хірургічного лікування туберкульозу легень у дітей, Опанасенко М. С., Терешкович О. В., Шалагай С. М., Білогорцева О. І., Кирилова Т. В., Конік Б. М., Леванда Л. І. (2019)
Lesnic E. - Determinants of the loss to follow-up of the patients with tuberculosis and the role of the social support, Ciobanu S., Todoriko L., Malic A. (2019)
Emelyanova N. Yu. - Composition of immunocompetent gingival epithelial cell in patients with chronic obstructive pulmonary disease (2019)
Дужий І. Д. - Рівень естрадіолу у хворих на легеневий туберкульоз, Олещенко Г. П., Гнатенко І. А., Міщенко Ю. О. (2019)
Рекалова О. М. - Особливості стану ефекторних клітин у хворих на туберкульоз легень з виявами гіперчутливості до протитуберкульозних препаратів, Панасюкова О. Р., Матвієнко Ю. О., Грабченко Н. І., Ясирь С. Г., Сінгаєвський М. Б. (2019)
Ніколаєва О. Д. - Гістоплазмоз у ВІЛ-інфікованого. Клінічний випадок (2019)
Мацегора Н. А. - Клінічний приклад застосування імуноглобуліну G при хіміорезистентному туберкульозі у поєднанні з ВІЛ-інфекцією в стані тяжкої імуносупресії, Капрош А. В. (2019)
Ніколаєва О. Д. - Вперше виявлений саркоїдоз органів дихання у ВІЛ-інфікованих пацієнтів (2019)
Сливка В. І. - Особливості взаємовідносин хворого і лікаря в клініці туберкульозу (2019)
Шевченко О. С. - Синдром відновлення імунної системи: етіологія, патогенез, клінічні вияви, Петренко В. І., Тодоріко Л. Д., Погорєлова О. О. (2019)
Журило О. А. - Сучасний стан та перспективи діагностики захворювань легень, спричинених нетуберкульозними мікобактеріями, Барбова А. І. (2019)
Тодоріко Л. Д. - Перспективи впровадження консультативно-індивідуальної та симуляційної форми навчання у систему вищої медичної освіти України, Петренко В. І., Шевченко О. С., Литвиненко Н. А., Тодоріко А. Д. (2019)
Петренко В. І. - Позалегеневий і міліарний туберкульоз у хворих на коінфекцію туберкульоз/ВІЛ(Продовження. Частина V), Долинська М. Г., Разнатовська О. М. (2019)
До уваги авторів (2019)
Содержание (2018)
Авдєєв В. В. - Компенсація лінійного збурення системи стабілізації ракети (2018)
Алексеенко С. В. - Численное моделирование обтекания профиля крыла дозвуковымп отоком (2018)
Белогуров С. А. - Кризис теплоотдачи в жидкометаллических испарителях с составной капиллярно-пористой структурой в выходном сечении (2018)
Дейнеко Л. Н. - Порождающее проектирование – инновационный подход к проектированию цифрового прототипа изделия, Тертышная Н. Ф., Трубин А. В. (2018)
Долженкова О. В. - Ресурсозбереження як напрямок діяльності кафедри безпеки життєдіяльності, Золотько О. В. (2018)
Дружинина О. А. - Термодеформационные процессы (усадка) в металле при проведении сварочных работ при изготовлении корпусных отсеков, Болюбаш Е. С. (2018)
Дубовик Л. Г. - Наукова школа з балістичного проектування літальних апаратів на кафедрі проектування та конструкцій і в НДЛ ракетно-космічної техніки НДІ енергетики: історія та сьогодення (2018)
Дубровский И. Д. - Моделирование течения газа в камере ЖРД с учетом ее охлаждения, Бучарский В. Л. (2018)
Катренко М. О. - Перспективні напрямки наукових досліджень на кафедрі двигунобудування, Бондаренко С. Г., Сосновська О. В., Золотько О. Є., Марченко О. Л., Подольчак С. М. (2018)
Кудринский С. А. - Разработка и исследование методов нейтрализации сорбента, загрязненного парами компонентов ракетного топлива, Поздеев Г. Л., Муравлева Л. В., Гуназа Т. В. (2018)
Манько Т. А. - Экспериментальные исследования свойств углеродных композиционных материалов на трубчатых моделях, Гусарова И. А., Роменская О. П., Самусенко А. А., Деревянко И. И. (2018)
Манько Т. А. - Результаты исследования внутренних теплозащитных покрытий изделий ракетно-космической техники, Козис К. В. (2018)
Матющенко А. С. - Дослідження поляризаційної складової стратосферного шару землі за допомогою ультрафіолетового поляриметра, Збруцький О. В., Сарибога Г. В., Неводовський П. В., Левченко Т. А., Олійник О. В. (2018)
Николин С. А. - Численное моделирование взаимодействия недорасширенной сверхзвуковой струи газа с плоской преградой, Приходько А. А. (2018)
Олишевский Г. С. - Рациональная технология утилизации теплоты турбокомпрессорных станций, Олишевский И. Г. (2018)
Орлянская И. Н. - Использование численного моделирования при расчете остатков компонентов топлива, Иванов О. М. (2018)
Позднышев Н. О. - Экспериментальное определение капиллярного радиуса ячеек сеток с деформированной структурой плетения (2018)
Прокофьев Ю. С. - Испытание сопловой мембраны микрогабаритных РДТТ и численное моделирование ее эксплуатационного состояния, Сатокин В. В., Бабей Ю. Н. (2018)
Пырец В. А. - Определение характеристик химических источников тока с целью подтверждения возможности их использования в составе систем электроснабжения, Рева В. С., Земляной К. Н., Гаврилов О. В., Безручко К. В. (2018)
Седачова Е. Г. - Определение деформирования исходного прямоугольного сечения профильных заготовок при изготовлении гибкой элементов конструкций изделий аэрокосмической техники типа шпангоут, Кулик А. В., Убизький Н. Н. (2018)
Седых И. В. - Экспериментальное подтверждение работоспособности капиллярного заборного устройства (сетчатого разделителя) при программном развороте, Смоленский Д. Э., Назаренко Д. С. (2018)
Смольникова Т. Ю. - Процес структурування епоксіуретанового каучуку під дією дигідразону діацетилфероцену, Нестерова О. Ю., Гулик В. Д. (2018)
Усиченко В. И. - Двухуровневая оптимизация программного кода для полиномов лежандра высоких порядков, Заврайский Д. В. (2018)
Усиченко В. И. - Особенности динамики возвращаемой части первой ступени самолетной схемы с турбореактивным двигателем (2018)
Шептун Ю. Д. - Комбіноване керування космічним ступенем ракети-носія (2018)
Шишацький А. Г. - Наукові досягнення кафедри безпеки життєдіяльності, Мелікаєв Ю. М., Тарасенко Ю. В. (2018)
Вихідні дані (2018)
Стегній О. Г. - Інституційні засади та основні організаційні форми громадських обговорень в Україні (2019)
Міщенко М. Д. - Середній клас як об’єктивована ідеологема (2019)
Голіков О. С. - Недопустиме як структура в соціальному знанні: емпіричний ескіз на прикладі сприйняття харків’ян (2019)
Калиняк О. Т. - Військовий дискурс в уявленнях жителів Львова про сучасні громадські організації (2019)
Пивоварова Н. П. - Перспективи релігійної реформи в Україні: думки експертів (2019)
Дульська І. В. - Е-урядування як інструмент соціального інжинірингу суспільства в Україні (2019)
Балакірєва О. М. - Динаміка соціально-економічних оцінок і очікувань населення України наприкінці 2018 р., Дмитрук Д .А. (2019)
Балакірєва О. М. - Моніторинг електоральних уподобань населення України напередодні першого туру виборів Президента України (грудень 2018 р. – березень 2019 р.), Дмитрук Д. А. (2019)
Нестеренко Є. О. - Дайджест опитувань U-Report: І квартал 2019 р., Людоговська К. В. (2019)
З нагоди ювілею Катерини Вікторівни Астахової (2019)
Берегиня української соціологічної науки… Вітаємо Людмилу Георгіївну Сокурянську! (2019)
Із соціологією в серці… Вітаємо Ларису Михайлівну Хижняк! (2019)
VІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи” (запрошення до участі) (2019)
Автори (2019)
Поворознюк А. И. - Система поддержки принятия решений при проведении лечебно-диагностических мероприятий (2014)
Владов С. И. - Результаты клинической апробации модели системы кровообращения в виде согласованной длинной линии, Аврунин О. Г., Мосьпан В. А., Юрко А. А. (2014)
Носова Я. В. - Биотехническая система оценки слизистой оболочки верхних дыхательных путей, Аврунин О. Г., Калашник Ю. М., Шушляпина Н. А. (2014)
Павлова Н. В. - Оценка влияния уровня биохимических показателей при развитии депрессивных расстройств, Галайченко Е. Н., Бых А. И. (2014)
Селиванова К. Г. - Математическое моделирование электромиографического сигнала, Аврунин О. Г., Гелетка А. А. (2014)
Поспелов Л .А. - Актуальные проблемы локальной ВЧ гипертермии и пути их решения (2014)
Тымкович М. Ю. - Методы планирования нейрохирургических доступов, Аврунин О. Г., Фарук Х. И. (2014)
Порева А. С. - Применение полиспектрального анализа для определения диагностических признаков в звуках дыхания больных ХОБЛ, Макаренко А. А., Карплюк А. С., Гончаренко А. А. (2014)
Лапта С. С. - Компьютерная ранняя диагностика сахарного диабета методами математического моделирования, Поспелов Л. А., Соловьёва О. И. (2014)
Сокол Е. И. - Расчет режимов инсулинотерапии на основе математического компьютерного моделирования, Лапта С. С., Поспелов Л. А., Соловьёва О. И. (2014)
Лапта С. С. - Отрицательная обратная связь по параметру в гомеостатической колебательной системе, Поспелов Л. А., Соловьёва О. И. (2014)
Король Е. И. - Модель цифрового генератора зашумленного ЭКГ-сигнала, Томашевский Р. С., Носуля А. Н. (2014)
Васильева-Линецкая Л. Я. - Клиническая эффективность применения многофункциональных аппаратов АНЭТ и фотонной матрицы Коробова в комплексном лечении больных с дорсалгией, Тондий Л. Д., Кас И. В., Замятина Е. И. (2014)
Ушенко Ю. О. - Лазерная поляризационная флуоресценция сетей оптически анизотропных биологических нанокристаллов, Дуболазов О. В., Сидор М. И. (2014)
Поспелов Л. А. - Исследование поля излучательного электрода-аппликатора, Колесник К. В., Сомов В. Г. (2014)
Ушенко В. А. - Корреляционный анализ мюллер – матричных изображений биологических тканей в дифференциальной диагностике механизмов анизотропии протеиновых сетей, Ангельский П. О., Олар О. В. (2014)
Лебедев А. В. - Применение программного комплекса Solid Works для обучения студентов основам проектирования электрохирургического оборудования, Юрченко Н. Н., Дубко А. Г., Бойко И. А. (2014)
Сокол Е. И. - Электрическая модель состояния гидратации пациента во время процедуры ультрафильтрации, Воинова М. В., Ткачук Б. В., Томашевский Р. С. (2014)
Галица В. И. - Динамические модели биокинематических параметров движений атлетов, Качанов П. А. (2014)
Кипенский А. В. - Использование методов импульсной модуляции в медицинских озонаторах, Куличенко В. В., Махонин Н. В., Коробка А. А. (2014)
Павлиш В. А. - Моделювання пікових значень пульсових сигналів променевих артерій, Сторчун Є. В. (2014)
Поспелов Л. А. - Принципы модернизации системы циркуляции хладоагента в локальной ВЧ гипертермии, Колесник К. В. (2014)
Сокол Є. І. - Застосування апарата нечіткої логіки в модулі прийняття рішень комплексу діагностики для сімейного лікаря, Почебут М. В., Сітнікова О. О. (2014)
Кипенский А. В. - Рентгеновские комплексы МАДИС и ультразвуковые комплексы ULTIMA – диагностичес-кие средства для оснащения передвижных маммографических кабинетов, Литвиненко С. В., Хоменко Е. В. (2014)
Шишкин М. А. - Сравнительная оценка методов сжатия ЭКГ-сигналов для задач телемедицины, Колесник К. В. (2014)
Колесник К. В. - Состояние разработок в современной лечебной гипертермии, Поспелов Л. А., Сокол Т. В. (2014)
Кипенский А. В. - Разработка метода корректной дозировки озона в процедурах внутривенной инфузии озонированного физиологического раствора, Глухенькая Т. А. (2014)
Реферати (2014)
Митцель Н. А. - Датчик крутящего момента (2014)
Сиротюк А. М. - Вплив концентрації водню в металі на тріщиностійкість трубопроводів ТЕС, Барна Р. А., Лещак Р. Л. (2014)
Костик К. О. - Порівняльний аналіз впливу газового та іонно-плазмового азотування на зміну структури і властивостей легованої сталі 30Х3ВА, Костик В. О. (2014)
Терещенко Ю. М. - Методика расчета характеристик осевого компрессора на срывных режимах, Дорошенко Е. В. (2014)
Червоный И. Ф. - Oптимизация тепловых условий выращивания монокристаллов кремния методом Чохральского, Голев Е. А. (2014)
Саенко В. И. - Информационные модели наблюдаемых процессов для мониторинга компьютерных сетей, Гриценко А. И. (2014)
Качанов П. А. - Сравнительный анализ проекций для компьютерной графики, Зуев А. А., Яценко К. Н. (2014)
Островерхов Н. Я. - Электромеханическая система с векторно-управляемым асинхронным электроприводом в условиях неопределенности математической модели, Бурик Н. П. (2014)
Очеретна В. В. - Обгрунтування ринкової стратегії в роботі транспортно-експедиторської компанії (2014)
Зеленцова Ж. Ю. - Исследование особенностей организации систем единого входа. Часть 2: Организация единого доступа в подсети, Йона Е. О. (2014)
Строкань О. В. - Програмно-інформаційна система оптимізації мікроклімату у виробничому приміщенні (2014)
Сорокіна С. В. - Оптимізація параметрів нового конструктивного елементу з метою підвищення стійкость меблевих тканин до тертя, Акмен В. О., Афанасьєва В. А. (2014)
Пустова С. В. - Моделювання системи Gl/G/c/0/L/G методом Монте-Карло (2014)
Янчик О. Г. - Математична модель коливань вантажу при повороті крана як безпека устаткування, Градиський Ю. О. (2014)
Мазуренко О. О. - Перспективи розвитку систем підтримки прийняття рішень в організації вагонопотоків (2014)
Семенов А. О. - Моделювання УФ-випромінювання при бактерицидному знезараженні води, Сахно Т. В., Кобищан Г. Д. (2014)
Добрицкая Н. Ф. - Применение методов термодинамики необратимых процессов для описания закономерностей выделения водорода в реакциях взаимодействия алюминиевых сплавов с водой, Трошенькин В. Б. (2014)
Бушуєв А. С. - Дослідження реакції озону з метилфенілкарбінолом в оцтовій кислоті, Колбасюк О. О., Галстян Г. А. (2014)
Пих Л. А. - Исследование термотропных перестроек гемоглобина, Тимченко Н. Н., Новикова В. Е. (2014)
Баль-Прилипко Л. В. - Аналіз концептуальних принципів "бар’єрних" технологій, Леонова Б. І. (2014)
Калина В. С. - Использование новых жировых ингредиентов в производстве хлебобулочных изделий, Мыколенко С. Ю., Луценко М. В. (2014)
Title, content (2019)
Fomin O. - Determining the dynamic loading on a semi-wagon when fixing it with a viscous coupling to a ferry deck, Lovska A., Kulbovskyi I., Holub H., Kozarchuk I., Kharuta V. (2019)
Akhmedov N. - Analysis of axisymmetric problem from the theory of elasticity for an isotropic cylinder of small thickness with alternating elasticity modules, Akbarova S., Ismailova J. (2019)
Alrefo I. - Investigation of the influence of hardness characteristics of the collet-part lathe system, Alnusirat W., Litvin О. (2019)
Kutsenko L. - Synthesis and classification of periodic motion trajectories of the swinging spring load, Vanin V., Shoman O., Zapolskiy L., Yablonskyi P., Vasyliev S., Danylenko V., Sukharkova O., Rudenko S., Zhuravskij M. (2019)
Romaniuk R. - Construction of a force method for estimating the longitudinal stability of the process of thin sheet rolling, Levchuk K., Hasylo Yu., Chasov D., Kriukovska O. (2019)
Hrudkina N. - Derivation of engineering formulas in order to calculate energy-power parameters and a shape change in a semi-finished product in the process of combined extrusion, Aliieva L., Abhari P., Kuznetsov M., Shevtsov S. (2019)
Hnativ R. - Distribution of local velocities in a circular pipe with accelerating fluid flow, Verbovskiy O. (2019)
Abstract and References (2019)
До 80­річчя професора Володимира Івановича Мамчича (2019)
До 70­річчя Георгія Павловича Козинця (2019)
Черняк В. А. - Характеристика, механизмы действия и место веноактивных препаратов в лечении хронических заболеваний вен нижних конечностей по данным рекомендаций 2018 года, Карпенко К. К. (2019)
Мельник В. М. - Нові реконструктивно­відновні операції при радикальному хірургічному лікуванні непухлинних захворювань товстої кишки, Пойда О. І., Кадір А. А. (2019)
Малиновский А. В. - Новый способ лапароскопической аллопластики ГРЫЖ пищеводного отверстия диафрагмы, Бадион С. Ю., Горбачук И. И. (2019)
Грубник В. В. - Вивчення складу колагену і та ііі типу в стравохідно­шлунковому переході у хворих з грижами стравохідного отвору діафрагми, Савенко Т. О. (2019)
Фелештинський Я. П. - Хірургічне лікування післяопераційних гриж живота гігантського розміру з використанням модифікованої поліпропіленової сітки, Р Лутковський. А., Сміщук В. В., Ватаманюк В. Ф. (2019)
Фомін П. Д. - Експериментально­клінічне обґрунтування лікування шлунково­кишкових кровотеч з використанням ендоскопічної високочастотної зварювальної біполярної електрокоагуляції, Опарін С. О., Дядик О. О., Фелештинський Я. П., Сорокін Б. В., Луценко Д. В. (2019)
Теплий В. В. - Малоінвазивні методи лікування ретикулярного варикозу: склеротерапія, мікротермокоагуляція, застосування ціанакрилатного клею, Корольова Х. О. (2019)
Огородник Т. А. - Анализ симультанных оперативных вмешательств у пациентов с гипергликемией, Мишалов В. Г., Динец А. В. (2019)
Слесаренко С. В. - Эффективность местного использования препаратов транексамовой кислоты при выполнении аугментационной маммопластики, Бадюл П. А., Фурсенко Н. Ю. (2019)
Жернов О. А. - Реконструкція післяопікових рубцевих дефектів обличчя з використанням попередньо сформованих клаптів на основі поверхневої скроневої артерії, Трач Р. Я., Жернов А. О., Гузь О. О. (2019)
Шиленко Ю. О. - Ультразвукова кавітація в лікуванні гнійних захворювань м’яких тканин у ВІЛ­інфікованих пацієнтів, Фелештинський Я. П., Сміщук В. В., Преподобний В. В., Купріян М. М. (2019)
Пархоменко К. Ю. - Наблюдение клинического случая лечения пациентки с желтухой смешанного генеза, Паюнов К. Е., Дроздова А. Г., Винниченко О. В., Супличенко М. В. (2019)
Коваленко О. М. - Сучасні можливості лікування опікового шоку (2019)
Геник С. М. - Тромбофілія як причина тромбозу атипових хірургічних локалізацій (2019)
Oголошення (2019)
До уваги авторів (2019)
Title, content (2019)
Qawaqzeh M. Z. - Identification of distribution features of the instantaneous power components of the electric energy of the circuit with polyharmonic current, Bialobrzheskyi O., Zagirnyak M. (2019)
Babych M. - Results of experimental researches into process of oak veneer drying in the solar dryer, Krygul R., Shapoval S., Tolstushko N., Korobka S., Tolstushko M. (2019)
Lempoy K. A. - Movable blade vertical shaft kinetic turbine visual observation, Soenoko R., Wahyudi S., Choiron M. A. (2019)
Makhotilo K. - Development of a renewable hybrid power plant with extended utilization of pumped storage unit equipment, Chervonenko I., Saad El Masri A. H. (2019)
Shapoval S. - Theoretical and experimental analysis of solar enclosure as part of energy-efficient house, Zhelykh V., Venhryn I., Kozak Kh., Krygul R. (2019)
Soegiharto A. F. H. - The use of heat circulator for flammability in mesoscale combustor, Wardana I. N. G., Yuliati L., Sasongko M. N. (2019)
Titlov A. - Development of cooling systems on the basis of absorption water-ammonia refrigerating machines of low refrigeration capacity, Osadchuk E., Tsoy A., Alimkeshova A., Jamasheva R. (2019)
Abstract and References (2019)
Акімов О. В. - Проектування прогнозуємих структур перерізів виливка блок-картера циліндрів, Пєнзєв П. С., Салтиков Л. О., Горощенко О. М. (2018)
Бориченко О. В. - Застосування методу головних компонент для оцінювання рівня енергоефективності, Чернявський А. В., Остапчук Ю. Ю. (2018)
Бурдейна В. М. - Основні особливості оптимізації показників якості розмірів координованих отворів при різних видах обробки, Артюх С. М. (2018)
Довгополов А. Ю. - Дослідження міцності роз'ємного різьбового з'єднання з великим кроком в деталях з армованих композиційних матеріалів, Некрасов С. С. (2018)
Иорданов И. В. - О влиянии изгибных деформаций на состояние кровли угольного пласта при внезапных обрушениях породной толщи, Чепига Д. А., Коломиец В. А., Подкопаев Е. С., Король А. В., Довгаль В. Ю. (2018)
Комир А. И. - Трибологические испытания и физическая модель истирания углеродных материалов в окислительной среде при высоких температурах и ионизирующем излучении, Одейчук Н. П., Ткаченко В. И. (2018)
Костенко В. Л. - Энергоэффективная система панорамного ультразвукового обнаружения препятствий для слепых, Кондратьев С. Б., Ядрова М. В., Попов Д. А. (2018)
Литвиненко В. П. - Оценка скорости потока газов в системе поршень-цилиндр (2018)
Тарасенко Н. А. - Исследование динамики многоходовых трубчатых воздухоподогревателей, Тарасенко А. Н., Угольников С. В. (2018)
Ткаченко В. И. - Сверхкритическая флюидная СО2 экстракция тория из "черных" песков Азовского моря, Скоромная С. Ф., Казаринов Ю. Г. (2018)
Хоменко І. В. - Про взаємодію електромагнітного поля і феромагнітного середовища (2018)
Черняк О. М. - Метод обробки радіаційними технологіями спеціального одягу для забезпечення гігієни праці (2018)
Шамрай А. І. - Визначення зони дії відкритих додатків для масивних вузлів у виливках з нержавіючої сталі, Мариненко Д. В., Костик К. О., Кравцова Н. В. (2018)
Юсубов І. С. - Положення виливка у формі з різною товщиною стінок, Мариненко Д. В., Костик К. О., Кравцова Н. В. (2018)
Вербицький Є. В. - Швидке перетворення Фур’є модульованих сигналів, представлених рядом Фур'є двох змінних (2018)
Грудзинський Ю. Є. - Побудова сенсорної mesh-мережі промислового інтернету речейна основі технології Bluetooth 4.2, Лукомський Я. Ю. (2018)
Грудзинський Ю. Є. - Деякі питання запобігання інцидентам при зовнішніх кібератаках на автоматизовану систему керування котлоагрегатом системи опалення, Харченко Д. Ю. (2018)
Грудзинський Ю. Є. - Особливості оцінки ризику в автоматизованих системах керування технологічними процесами, Шулепа А. М. (2018)
Носова Я. В. - Определение микрохарактеристик воздушного потока в носовой полости при дыхании, Аврунин О. Г., Хушам Фарук И. С. (2018)
Тихонов Ю. Л. - Онтологічний підхід до контролю знань в е-освіті, Лахно В. А. (2018)
Грубнік А. О. - Сучасні вимоги до тепломасообмінного обладнання. Конструктивна еволюція вихрових розпилювальних апаратів (2018)
Дубовик Д. Д. - Методические особенности оценки процессов заиления искусственных водохранилищ на основе метода аналогии (2018)
Калугіна І. М. - Дослідження структури заморожених солодких страв з фейхоа, Тележенко Л. М., Дзюба Н. А. (2018)
Krivileva S. - Evaluation of the possibility of using nanocrystalline apatite powders as inorganic fillers of toothpastes (2018)
Моїсєєв В. Ф. - Методологія розрахунку режимно-конструктивних і гідродинамічних параметрів пінних апаратів для процесів масообміну, Манойло Є. В., Пономарьова Н. Г., Репко К. Ю., Давидов Д. В. (2018)
Трубникова А. А. - Контроль и управление непрерывным процессом мембранного удаления лактозы из пахты (2018)
Шведюк Д. А. - Використання цільової ферментації у технології м'ясомістких продуктів подовженого терміну зберігання, Пасічний В. М. (2018)
Шпирка І. І. - Сумісне одержання акрилової кислоти та метилакрилату окиснювальною конденсацією метанолу з оцтовою кислотою, Небесний Р. В., Піх З. Г. (2018)
Вихідні дані (2018)
Title, content (2019)
Sytnik B. - Construction of an analytical method for limiting the complexity of neural-fuzzy models with guaranteed accuracy, Bryksin V., Yatsko S., Vashchenko Y. (2019)
Shapovalova S. - Increasing the share of correct clustering of characteristic signal with random losses in self-organizing maps, Moskalenko Yu. (2019)
Panchenko S. - Analysis of efficiency of the bioinspired method for decoding algebraic convolutional codes, Prykhodko S., Kozelkov S., Shtompel M., Kosenko V., Shefer O., Dunaievska O. (2019)
Kovalenko I. - Development of the procedure for integrated application of scenario prediction methods, Davydenko Ye., Shved А. (2019)
Kotov I. - Development of methods for structural and logical model unification of metaknowledge for ontologies evolution managing of intelligent systems, Suvorov O., Serdiuk O. (2019)
Trunov A. - Synthesis of a trend’s integral estimate based on a totality of indicators for a time series data, Beglytsia V. (2019)
Lutsenko I. - Development of a method for structural optimization of a neural network based on the criterion of resource utilization efficiency, Mykhailenko O., Dmytriieva O., Rudkovskyi O., Mospan V., Kukharenko D., Kolomits H., Kuzmenko A. (2019)
Abstract and References (2019)
Title, content (2019)
Berhilevych O. - Construction of a method for predicting the number of enterobacteria in milk using artifical neural networks, Kasianchuk V., Chernetskyi I., Konieva A., Dimitrijevich L., Marenkova T. (2019)
Kukhtyn M. - Modeling the process of microbial biofilm formation on stainless steel with a different surface roughness, Kravcheniuk K., Beyko L., Horiuk Y., Skliar O., Kernychnyi S. (2019)
Pusik L. - Studying the loss of mass by cauliflower depending on agrobiological factors, varietal features, and package technique, Pusik V., Vlasovets V., Gaevaya L., Rozhkov А., Lyubymova N., Safronska I., Romanashenko О., Kryshtop Y., Hryn Y. (2019)
Frolova N. - Separation of terpenes from lemon essential oil by selective fractionation under a vacuum, Ukrainets A., Sylka I., Nemirich A., Kuzmin O. (2019)
Yukalo V. - Electrophoretic system for express analysis of whey protein fractions, Datsyshyn K., Storozh L. (2019)
Tsykhanovska I. - Forming the structure of whipped desserts when introducing the food additive "Magnetofood" to their formulation, Evlash V., Alexandrov A., Khamitova B., Svidlo K., Nechuiviter О. (2019)
Shydakova-Kameniuka E. - Estimation of technological properties of nut meals and their effect on the quality of emulsion for butter biscuits with liquid oils, Novik A., Zhukov Y., Matsuk Y., Zaparenko A., Babich P., Oliinyk S. (2019)
Bilyk O. - Studying the effect of the integrated bread baking improver "Mineral Freshness Super" on consumer properties of wheat bread, Bondarenko Yu., Kochubei-Lytvynenko О., Khalikova E., Fain A. (2019)
Abstract and References (2019)
Contents (2019)
Tkachuk N. - Evolutional research of the banking system on the positions of compatibility, dynamicity and self-organization (2019)
Nycz-Wojtan S. - Analysis of the features of economic relations of the European Union with the ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) countries (2019)
Bunin S. - Calculation of the index of prerequisites for the functioning of the European insurance space in the context of integration directions of Ukraine (2019)
Kvasnytsia O. - Research of reserves of strengthening the income base of budgets of united territorial communities in decentralization conditions, Rusin V. (2019)
Kozyk V. - Research of the formation and development of FabLab as a form of interaction of science and manufacture in Ukraine, Danylovych Т., Mrykhina O., Havryliak A. (2019)
Kharenko D. - Research of the gastronomic brand of Odesa and practical recommendations for solving key problems, Dyshkantiuk O., Salamatina S., Khalilova-Chuvaeva Iu., Kovalenko L. (2019)
Ptasica T. - Modeling the influence of inflation on the level of non-performing loans in Cyprus commercial banks (2019)
Shkulipa L. - Analysis of influence of factors on income tax in Ukraine (2019)
Abstracts and References (2019)
Сокол Е. И. - Учебно-методическая работа и научно-исследовательская деятельность кафедры промышленной и биомедицинской электроники Национального технического университета "ХПИ" (к 55-летию со дня основания), Кипенский А. В., Кривошеев С. Ю. (2018)
Алексеевский Д. Г. - Динамика моментного управления электромеханической системы ВЭУ с аэродинамическим мультиплицированием, Алексеев А. Г., Панкова О. О., Турышев К. О., Таранец А. В., Шмалий С. Л. (2018)
Бойко В. С. - Вплив ємності кола навантаження електричної моделі на характер електромагнітних процесів, Сотник М. І. (2018)
Жаркін А. Ф. - Системи накопичення енергії на основі застосування потужних двонапрямлених перетворювачів, Новський В. О., Мартинов В. В., Пазєєв А. Г., Палачов С. О., Руденко Ю. В. (2018)
Жемеров Г. Г. - КПД трехфазных систем электроснабжения с двунаправленным потоком энергии, Тугай Д. В., Котелевец С. В., Берчук И. В. (2018)
Zaitsev R. - Flexible thin films for solar cell based on cadmium sulfide, Khrypunov M., Kirichenko M., Khrypunova I. (2018)
Ивахно В. В. - Асимметричный согласующий DC/DC преобразователь для систем электроснабжения с накопителями электрической энергии, Замаруев В. В., Стысло Б. А., Блинов А. Б. (2018)
Сокол Е. И. - 18-пульсный выпрямитель с электронным сдвигом фаз и согласующим автотрансформатором, Замаруев В. В., Бутова О. А., Войтович Ю. С. (2018)
Сінчук І. О. - Аналіз формування вартісно-цільової стратегії електроспоживання підприємств залізорудної галузі України (2018)
Fesenko A. P. - Comparative study interleaved inverter with boost stage and active decoupling circuit, Matushkin O. O., Husev O. O. (2018)
Шавьолкін О. О. - Удосконалення трифазного перетворювача для комбінованих систем електроживлення локальних об’єктів з фотоелектричною сонячною батареєю (2018)
Горкунов Б. М. - Электромагнитный преобразователь с пространственно-периодическим полем для систем многопараметрового контроля, Борисенко Е. А., Шибан Т., Шахин И. (2018)
Кипенский А. В. - Теоретическое обоснование возможности создания универсального низкочастотного генератора сигналов для электротерапии, Король Е. И. (2018)
Колосов В. И. - Повышение качества выходного квазисинусоидального напряжения в мостовом инверторе, Васечко Е. В. (2018)
Куличенко В. В. - Метод количественной оценки поглощенной энергии низкоинтенсивного электромагнитного излучения применяемого в фототерапии, Томашевский Р. С. (2018)
Мещанінов С. К. - Апаратно-програмний комплекс контролю фізіологічних параметрів для поліграфічних досліджень, Нельга А. Т. (2018)
Мисак Т. В. - Нелінійне керування вихідною напругою альтернативного джерела живлення в однофазній неавтономній мережі (2018)
Плахтий А. А. - Анализ влияния высших гармоник на потери мощности в системах электроснабжения (2018)
Хрєстін Р. М. - Модальний регулятор привода переміщення електрода дугової сталеплавильної печі (2018)
Шишкин М. А. - Matlab модель генератора ЭКГ сигнала на основе частотного преобразования, Бутова О. А., Фетюхина Л. В., Ахиезер Е. Б., Дунаевская О. И. (2018)
Критская Т. В. - Перспективные полупроводниковые материалы для использования в силовой электронике, Быткин С. В. (2018)
Гурін В. К. - Вплив високочастотних втрат у реальному накопичувальному дроселі транзисторних перетворювачів при застосуванні безфільтрового методу зменшення кондуктивних завад, Павловський В. О., Юрченко О. М., Твердохліб Ю. О. (2018)
Пилипчук В. П. - Підвищення надійності функціонування автоматів освітлення мак при неякісній електроенергії, Ширяєв В. С., Сиченко В. Г., Косарєв Є. М., Малиш С. М. (2018)
Шидловський А. К. - Забезпечення електромагнітної сумісності в локальних електричних мережах, Жаркін А. Ф., Новський В. О., Капличний Н. М., Козлов О. В., Малахатка Д. О. (2018)
Іпатов А. В. - Аналіз роботи служби медико-соціальної експертизи та основних показників первинної інвалідності за 2018 рік, Ханюкова І. Я., Гондуленко Н. О. (2019)
Іпатов А. В. - Первинна інвалідність учасників антитерористичної операції / операції об’єднаних сил в Україні за 2018 рік, Гондуленко Н. О., Ханюкова І. Я., Саніна Н. А. (2019)
Богуславський Д. Д. - Особливості визначення обмеження життєдіяльності хворих та інвалідів унаслідок отриманої черепно-мозкової травми, Мороз О. М., Яновська С. Я., Суганяк К. О. (2019)
Храмцова В. В. - Личностные детерминанты стрессоустойчивости у пациентов с диабетом 2-го типа (2019)
Бакурідзе-Маніна В. Б. - Особливості диференційованого підходу у фізичному вихованні студентів медичного закладу вищої освіти із гіпермобільністю суглобів, Приходько В. В. (2019)
Канюка Є. В. - Методика фізичної реабілітації пацієнтів працездатного віку з проявами остеохондрозу грудного відділу хребта, Чернігівська С. А. , Дядюра О. С. , Дереза С. М., Трубачова І. В. (2019)
Чернігівська С. А. - Проблема поширення ерготерапії у відновному лікуванні хворих та осіб з особливими потребами, Канюка Є. В., Бакурідзе-Маніна В. Б. (2019)
Іпатов А. В. - Юридична служба і трансформація параметрів медичної етики, деонтології, розгляд звернень і взаємодія з правоохоронними органами, Гула І. С., Кузьміна Л. В., Коробкін Ю. І. (2019)
Паніна С. С. - Клінічний випадок рідкісного генетичного захворювання – туберозний склероз, Саніна Н. А., Ігумнова Т. С., Гавриленко Н. М., Зеркаль Л. В. (2019)
Ключко Ю. - Теоретичні засади освітньої діяльності сучасних музеїв (2018)
Гужаловский А. - Музейный трансфер: возникновение белорусского музея в процессе европейских межкультурных коммуникаций (2018)
Звіряка А. - Виявлення та охорона ландшафтних пам’яток України (2018)
Вечерський В. - Шляхи забезпечення модернізації пам’яткоохоронної діяльності у м. Києві (2018)
Зайченко О. - Атрактивна тактика і особливості менеджменту транспортних музеїв штату Нью-Йорк в аспекті роботи відповідних установ України (2018)
Драниш М. - Музеї-садиби видатних діячів києва: проблеми та песпективи розвитку, Пустовалов С. (2018)
Харлан О. - Аналіз планувальної структури міста Ізюм Харківської області періоду XVII–XVIII ст. в контексті історико-містобудівних досліджень 2018 року (2018)
Іванова С. - Бронзова доба Північно-Західного Причорномор’я: хронологія культур та можливість контактів, Тощев Г. (2018)
Карпов В. - Ретроспективний погляд на формування музею Збройних Сил України (1995–1996 рр.) (2018)
Калюжний В. Л. - Варіанти холодного видавлювання вісесиметричних порожнистих виробів з виступом на донній частині зі сторони порожнини, Потятиник А. М. (2018)
Ткаченко В. И. - Компактная ветровая энергетическая установка с концентратором для регионов с малой ветронагруженностью, Казаринов Ю. Г. (2018)
Колеснікова К. В. - Інформаційна технологія дискретизації поняття "ризик" при управлінні проектами та програмами, Становська І. І., Герганов М. Л. (2018)
Носов К. В. - Процедура определения системных колориметрических параметров демаскировки крыс при видеорегистрации в городских условиях, Беспалов Ю. Г., Высоцкая Е. В., Страшненко А. Н., Печерская А. И. (2018)
Носова Я. В. - Возможности автоматизированного определения порога ощущения одоривектора при риноманометрической оценке обонятельной чувствительности, Аврунин О. Г., Жемчужкина Т. В. (2018)
Піргач Ю. С. - Метод оптимізації "Grey Wolf" в задачах автоматизації систем вентиляції чистих приміщень, Степанець О. В. (2018)
Штангей С. В. - Ко-кластеризация данных многомерных атрибутов качества для оценки факторов взаимного влияния, Терещенко И. В., Терещенко А. И. (2018)
Дашковський Ю. О. - Вплив електроіскрових розрядів на властивості та якісні показники сокостружкової суміші, Маринін А. І., Прохоренко Ж. І., Українець А. І. (2018)
Заморська І. Л. - Зміни основних компонентів хімічного складу заморожених ягід суниці за попередньої обробки в розчинах зі структуроутримуючими властивостями (2018)
Івасів В. В. - Синтез акрилатів з метилпропіонату та пропіонової кислоти на В2О3-Р2О5-ZrO2/SiO2 каталізаторі, промотованому основними оксидами, Піх З. Г., Лапичак Н. І. (2018)
Kondratjuk N. - Quantum-chemical modeling of molecularcomplexes structure in "Uronatic polyesacharides – Ca2+" system, Pivovarov E., Stepanova T., Toloshnyi D., Polyvanov Y. (2018)
Масікевич А. Ю. - Оцінка стану атмосферного повітря в межах функціональних зон національного природного парку "Вижницький", Колотило М. П., Яремчук В. М. (2018)
Моїсєєв В. Ф. - Cтруктура пінного шару на протитечійних контактних елементах зі стабілізацією, Манойло Є. В., Ляпощенко О. О., Хухрянський О. М., Пономарьова Н. Г. (2018)
Самойленко Н. М. - Використання вторинного ресурсного потенціалу фармацевтичних відходів зі скла у виробництві керамічної плитки, Щукіна Л. П., Баранова А. О. (2018)
Удовенко О. О. - Розробка кулінарних жирів підвищеної окисної стабільності, Куниця К. В., Литвиненко О. А., Гладкий Ф. Ф. (2018)
Хохотва А. П. - Очистка нефтесодержащих вод окислением на композиционном угольном сорбенте (2018)
Шпирка І. І. - Вплив гідротермальної обробки каталізаторів на їх ефективність у процесі одержання акрилової кислоти та метилакрилату окиснювальною конденсацією метанолу з оцтовою кислотою, Небесний Р. В., Оробчук О. М., Халамейда С. В. (2018)
Вербицький Є. В. - Компенсатор реактивної потужності у перехідних режимах, Прибудько Р. М., Зінченко Д. О., Мацюк М. О. (2018)
Корчинський В. В. - Дослідження енергетичної прихованості шумоподібних таймерних сигнальних конструкцій, Кільдішев В. Й., Осадчук К. О., Бердніков О. М. (2018)
Дубров Ю. И. - Область функционирования антропоморфной системы, Волчук В. Н., Большаков В. И. (2018)
Дубров Ю. И. - Моделирование взаимоотношений социальных организмов (2018)
Волчук В. М. - До прогнозу механічних властивостей металу, Сізова О. Р. (2018)
Шатов С. В. - Розробка технічних пропозицій з реконструкції комплексу видобування лікувальних грязей медичного закладу "Солоний лиман", Корольов В. М. (2018)
Кравчуновська Т. С. - Обґрунтування доцільності розширення мережі дошкільних навчальних закладів під час комплексної реконструкції міської забудови, Разумова О. В., Данилова Т. В., Мішина ю. Є. (2018)
Чернишев Д. О. - Вимоги до інструментарію організаційно-технологічного супроводу проектів біосферосумісного будівництва, Заяць Є. І., Ковальов В. В. (2018)
Сторожук Н. А. - Оптимальное управление уплотнением бетонных смесей вибрационным способом и его особенности, Дехта Т. Н. (2018)
Менейлюк О. І. - Розробка шнекової технології створення захисного екрану, Петровський А. Ф., Борисов О. О., Кирилюк С. В. (2018)
Сопильняк А. М. - Исследование целесообразности применения двухрамных металлопластиковых окон, Колохов В. В., Шляхов К. В., Сенчишак Д. В., Кобзарь И. И. (2018)
Бабий И. Н. - Многокритериальный анализ при выборе технологии устройства звукоизоляции междуэтажных монолитных перекрытий, Гострик А. Н., Кальченя Е. Ю. (2018)
Євсєєва Г. П. - Піч – опалювальний пристрій народного житла середнього Подніпров’я (конструктивно-функціональний та світоглядний аспекти), Петренко В. В. (2018)
Шевцова Г. З. - Потенціал хімічного комплексу Луганської області: сучасний стан та перспективи структурної модернізації, Швець Н. В. (2019)
Макогон Ю. В. - Донбасс в условиях политического противостояния: социально-экономический аспект (2019)
Сытник Е. А. - Изменения в процессе формирования издержек производства основной технологической цепочки в условиях разделенного Донбасса (2019)
Крапівіна Г. О. - Вільний час населення як інструмент впровадження корпоративної соціальної відповідальності (на прикладі м. Маріуполь) (2019)
Кочешкова І. М. - Відходи вуглезбагачення як джерело прибутку для міст старопромислових шахтарських регіонів (2019)
Ляшенко В. І. - Зарубіжний досвід надання митних пільг підприємствам-учасникам індустріальних парків: висновки для України, Ляшенко А. Ю. (2019)
Алиева М. Ш. - Особенности организации бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности в Азербайджане (2019)
Джалилов А. Н. - Основные приоритеты национальной экономики Азербайджанской Республики в условиях рыночной экономики (2019)
Шабалина Л. В. - Факторы, влияющие на мировую продовольственную безопасность, Алексеев Н. В. (2019)
Мусаева Н. Р. - Динамическое развитие национальной экономики Азербайджанской Республики (2019)
Дяченко В. С. - Особливості механiзму забезпечення сталого розвитку регіонів (2019)
Єлецьких С. Я. - Методичні підходи щодо оцінювання фінансово-економічної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності із врахуванням критерію фінансового ресурсозбереження, Свинаренко Т. І., Петрищева К. Г. (2019)
Ровенська В. В. - Кредитна політика та аналіз сучасного стану кредитного ринку України, Киркач В. Е. (2019)
Латишева О. В. - Особливості проведення аудиту бізнес-процесів обліку витрат та їх управління, Антонова В. І. (2019)
Болотіна Є. В. - Трансформація моделі адміністративно-державного управління, Ширкова А. Д. (2019)
Годжаева Э. М. - Экономическая эффективность туристской деятельности на современном этапе управления туристскими предприятиями (2019)
Бутенко А. І. - Cтруктурні деформації у промисловому комплексі України, які виникли внаслідок економічних криз, як перешкода розвитку ринку інноваційних товарів, Карпінська Г. В., Лукащук В. В. (2019)
Бриль І. В. - Визначення мотиваційних переваг інтелектуалізації підприємств базових галузей промисловості (2019)
Смирнова І. І. - Оцінка рівня розвитку людського капіталу України в умовах глобалізації, Сімаков К. І. (2019)
Сидорчук О. Г. - Інституційне забезпечення державного регулювання соціальної безпеки, Хандій О. О. (2019)
Яремко А. Д. - Оцінювання трудової складової антикризового потенціалу машинобудівного підприємства (2019)
Позднякова И. А. - Финансирование деятельности учреждений дополнительного образования взрослых (2019)
Измайлович С. В. - Управление хозяйственными рисками организаций промышленного сектора экономики Республики Беларусь (2019)
Бословяк С. В. - Алгоритм комплексной оценки целесообразности инвестирования в предприятие (2019)
Асадуллина Н. Р. - Перспективы экологической политики в условиях устойчивого развития экономики природопользования (2019)
Павлов К. В. - Проблемы и перспективы развития аквакультуры: федеральный и региональный аспекты, Андреева И. Г., Метелева М. Г. (2019)
Солодилова Н. З. - Инновационные подходы к исследованию процессов генерирования зон институциональных аттракторов в региональной деловой среде, Маликов Р. И., Гришин К. Е. (2019)
Ким Ю. Л. - Основные проблемы реализации плана развития нефтегазохимической отрасли (2019)
Title (2016)
Content (2016)
Denesyuk V. I. - The remodeling of left atrium and vasodilation factors changes in ischemic heart failure, Denesyuk О. V., Muzyka N. O. (2016)
Pasyechko N. V. - Vitamin D and diabetes mellitus type 2, Kulchinska V. M., Radetska L. V., Naumova L. V., Smachylo I. V., Bob A. O., Savchenko I. P., Havryliuk M. Ye., Yarema N. I., Balaban A. I. (2016)
Boyarchuk O. R. - Nail changes in case of enteroviral infections in Western Ukraine: a report of 34 cases, Volyanska L. A., Dyvonyak O. M. (2016)
Koptiukh V. V. - Embossed autodermotransplants: theoretical substantiation and practical usage, Galaychuk I. Y. (2016)
Oliynyk O. V. - The influence of different ventilation patterns on treatment of patients with severe traumatic brain injury, Pereviznyk B. O., Shlifirchyk A. (2016)
Нasiuk N. V. - Qualitative and quantitative changes in the cellular composition of gums in patiets with periodontal diseases (2016)
Gadzhula N. H. - Clinical effectiveness of treatment the patients with chronic apical periodontitis (2016)
Franchuk V. V. - Medical errors in clinical practice of physicians in Ternopil region (Ukraine) (2016)
Popovych D. V. - Physical activity levels in female students of Ternopil State Medical University, Bergier J., Sopel O. M., Tsybulska L. S., Korda M. M. (2016)
Bekus I. R. - Biochemical parameters of lipid metabolism in animals affected by heavy metal salts and treated with carnitine chloride and sodium alginate, Kyryliv M. V., Ivanusa I. B., Furka O. B., Krynytska I. Y., Marushchak M. I. (2016)
Lyhatskyy P. G. - Age related oxidative processes and endogenous intoxication dynamics of rats arter tobacco smoke affection, Rytsyk O. B., Fira L. S., Yaremchuk O. Z. (2016)
Marushchak M. I. - Lipid peroxidation in multiple organ failure caused by associated chest and hip trauma, Khudobіak M. M., Krynytska I. Ya., Antonyshyn I. V. (2016)
Ordynskyi Iu. M. - Damaging effect of immobilizing stress on hypoxia high- and low-resistant rats of both sexes, Denefil O. V. (2016)
Pidruchna S. R. - Endogenous intoxication in animals of different age groups in case of polytrauma, Stepanova H. M., Pereviznyk B. O., Vasylyshyn N. A., Hudyma A. A., Donchenko L. S. (2016)
Кароєва Т. - Поширеність лубочної книги в українських губерніях XVIII – початку ХХ ст. (2019)
Цецик Я. - Участь чорносотенців у виборах на Волині у 1906 – 1912 рр. (2019)
Науменко А. - Кінний бій між Російською та Австро-Угорською кіннотою під Городком на початку Першої Світової війни (серпень 1914 року) (2019)
Криворучко О. - Питання соборності українських земель у міжнародних відносинах 1918 – 1919 рр. (2019)
Гуцало Л. - Аграрне становище і переселення німецьких селян Волині у 1920-х роках, Міщук Г. (2019)
Романюк Б. - Сільські клуби в соціальній структурі колгоспного селянства України в другій половині 1940-х – першій половині 1950-х рр. (2019)
Мякінченко І. - Міжконфесійні об’єднання в Україні наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2019)
Москвічова Ю. - Етнічне відродження національно-культурних громад в період державної незалежності України: мовний аспект (2019)
Філінюк А. - Вплив російського чинника на духовно-релігійні і культурні процеси в Подільській губернії наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ ст., Моздір В. (2019)
Левчук Д. - Й. Маєвський – організатор повстанського руху на Поділлі у 1918-1919 рр. (2019)
Яблонська Д. - Виховання комуністичної свідомості студентів педвишів УСРР у 1920-х рр.: діяльність гуртків (на прикладі Кам’янець-Подільського ІНО) (2019)
Рогозовська-Косунець А. - Створення на Вінниччині навчальних закладів механізації сільського господарства системи трудових резервів у 50-х рр.. ХХ століття, Романюк І. (2019)
Гребеньова В. - Прізвищевий масив Гавришівської волості Вінницького повіту (на матеріалах Державного архіву Хмельницької області) (2019)
Швець І. - Становлення візантійської співочої системи восьмиголосся у VIII-X століттях: історико-культурний аналіз (2019)
Гриб В. - Актуальність правових та морально-політичних настанов видатного англійського мислителя ХVI-XVII ст. Френсіса Бекона, Конотопенко О. (2019)
Шатковська І. - Англійська література у контексті творчих та читацьких уподобань П. І. Чайковського (2019)
Гела О. - "Фізики" чи "лірики"?: відображення дискусії 1960-х рр. у радянській карикатурі (2019)
Гаврищук В. - Революційні трибунали УСРР в радянській історіографії, Мельничук О. (2019)
Коваль О. - Трансформація історико-філософських уявлень про повсякдення в зарубіжній історіографії (2019)
Зінько О. - Зузяк Т. П. Становлення й розвиток педагогічної освіти на Поділлі (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття): монографія / Тетяна Зузяк. Вінниця: Нілан - ЛТД, 2017. 452 с. (2019)
Тучинський В. - Валерій Рекрут. Нариси життя Гайсинщини. Українська революція (1917-1921 рр.): Події. Особи. Роздуми. Книга 1.: Доба Української Центральної Ради.(4 березня 1917-29 квітня 1918 рр.). Вінниця:ТОВ "Меркьюрі-Поділля". 420 с. (2019)
Для авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Contents (2019)
Dudnikov А. - Investigation of the influence of vibration oscillations in the processes of strengthening processing of machine parts, Dudnik V., Kanivets А., Bilovod O., Burlaka А. (2019)
Kopey B. - Estimation of the drill pipes residual resource under the multiaxial stress state, Artym V., Rachkevych I., Rachkevych R. (2019)
Rachkevych R. - Laboratory research of the stress-strain state of the drill string in the local bend of the well, Ivasiv V., Bui V., Yurych L., Rachkevych I. (2019)
Kuzin O. - Continual description of polycrystalline systems taking into account their structure, Lukiyanets B., Kuzin N. (2019)
Chulieieva O. - Investigation of electrophysical properties of nanomodified fireproof EVA polymer compositions (2019)
Ostroverkhov M. - The development of the mathematical model of a nonlinear electrical circuit with an independent controllable electromechanical energy converter, Trinchuk D. (2019)
Qasimov S. - Numerical investigation of the problem of nonlinear three-phase filtration, Mammadov R., Karimova S. (2019)
Polovinka E. - Diagnostics of the pre-fault situation of the bolted current-carrying joint in the conditions of changing regime parameters, Slobodianiuk N. (2019)
Abstract and References (2019)
Contents (2019)
Levykin V. - Improvement of the enterprise infrastructure evaluation method, Iuriev I. (2019)
Chala O. - Development of information technology for the automated construction and expansion of the temporal knowledge base in the tasks of supporting management decisions (2019)
Zabolotnii S. - Optimization of the method of constructing reference plans of multimodal transport problem, Mogilei S. (2019)
Gorin P. - Approval of optimal pipeline's cleaning methods according to multiphase flow patterns, Tymkiv D., Bratakh M., Filipchuk O. (2019)
Lysyy A. - Rationalization of port infrastructure management during ice navigation, Kotenko V., Yakovtsev S. (2019)
Loriia M. - Research of the of identification algorithm of control object of second-order links with a delay time (2019)
Blintsov V. - Synthesis of towed underwater vehicle spatial motion automatic control system under uncertainty conditions, Blintsov O., Sokolov V. (2019)
Dotsenko N. - Methodological provision of human resources management in a multi-project environment (2019)
Abstract and References (2019)
Contents (2019)
Polishko S. - Effect of processing at the steel vacuum processing unit (SVPU) on desulfurization of unmodified and modified KP-2 steel (2019)
Grygorenko N. - Development of a method for obtaining sorbent from bagasse of sweet sorghum for neutralization of soil contamination by heavy metal ions, Kupchіk L., Stangeeva N. (2019)
Nekrasov P. - Optimization of the composition of fat systems of new generation, Gudz O., Nekrasov O., Berezka T. (2019)
Marchevsky V. - Analysis of the research results of the zeolite drying process, Novokhat O., Margarian A. (2019)
Morozov A. - Analysis of the technological and morphological peculiarities of bronzed powders production from the swarf wastes (2019)
Sokolenko N. - Studying the process of phenol sulfomethylation in the technology of water soluble surfactants, Ruban E., Popov Ye. (2019)
Semenov A. - Influence of UV radiation in pre-sowing treatment of seeds of crops, Kozhushko G., Sakhno T. (2019)
Karachun V. - Research of influence of ultrasound on the extraction process of vegetable oil, Ruzhinska L., Ostapenko Zh. (2019)
Bondarenko Y. - Investigation of influence of inulin made from cycoria on structural-mechanical properties of wheat dough, Bilyk O., Kochubei-Lytvynenko O., Khalikova E., Fain A. (2019)
Abstract and References (2019)
Contents (2019)
Yehоrоva О. - Assessment оf entreрreneurіal rіsks іn agrісulture, Dоrоhan-Рysarenkо L., Сhір L., Tyutyunnіk M. (2019)
Shevtsiv L. - Construction of a model of strategic management of costs at the machine-building enterprise, Romaniv Y., Dolbneva D. (2019)
Stecenko I. - The analysiss of impact of small and medium-sized enterprises on country innovation policy: Taiwan experience (2019)
Shevtsova H. - Chemical production modernization in the formative phase of Industry 4.0: study of trends and problems of investment support, Maslosh O. (2019)
Grosul V. - Research and systematization of specific expressions of the adaptation of retail trade enterprise, Askerov T. (2019)
Chatchenko О. - Research of practical aspects of the modeling of the risk tolerance management system of business models of restaurant business enterprise (2019)
Skrynkovskyy R. - Improvement of the model of the innovative development of the production system of industrial enterprises, Sopilnyk L., Heorhiadi N., Kniaz S. (2019)
Abstract and References (2019)
Титул, зміст (2019)
Мірошник М. А. - Ітераційні алгоритми компонування в конструкціях мультимедіа, Корольова Я. Ю. (2019)
Супрун О. Д. - Електротехнічний комплекс з вітродизельною установкою гарантованого живлення для тягових підстанцій залізниць, Семененко О. І., Семененко Ю. О., Рудник М. Б. (2019)
Приходько С. І. - Принципи програмної реалізації біоінспірованого методу декодування алгебраїчних згорткових кодів, Штомпель М. А., Власов А. В. (2019)
Єпік М. О. - Концепція розробки інтелектуальної системи діагностики захворювань (2019)
Нейчев О. В. - Безпечний пристрій сполучення з індукційним мажоритарним реле, Сосунов О. О., Хісматулін В. Ш. (2019)
Карташов В. М. - Подавление акустических помех в системах дистанционного мониторинга атмосферы с использованием решетчатых фильтров, Тихонов В. А., Воронин В. В., Кошевой В. В. (2019)
Ломотько Д. В. - Формування узгодженого графіку руху для мультимодальних пасажирських перевезень за участю залізничного транспорту, Філіпський О. В., Ломотько М. Д., Красноштан О. М. (2019)
Свиридов А. C. - Інформаційна технологія процесу переробки інформації для розпізнавання зображень у системах поставарійного моніторингу, Завизіступ Ю. Ю. (2019)
Title, content (2019)
Bannikov D. - Analytical method for compiling and applying a ballast map for the traction unit PE2U, Radkevich A. (2019)
Nanka A. - Intensification of the process of dosing bulk concentrated feeds by sieve hopper, Kharchenko S., Sementsov V., Sementsov V., Abduev М. (2019)
Statsenko V. - Determining the motion character of loose materials in the system of continuous action "hopper – reciprocating plate feeder", Burmistenkov O., Bila T., Statsenko D. (2019)
Doroshenko Ya. - Development of trenchless technology of reconstruction of "pulling pig P" pipeline communications, Zapukhliak V., Poliarush K., Stasiuk R., Bagriy S. (2019)
Markov O. - Development of a new process for expanding stepped tapered rings, Gerasimenko O., Aliieva L., Shapoval A., Kosilov M. (2019)
Sheremet O. - Definition of energy efficient law of mechanical impact in vibratory stress relief of metal parts, Ivchenkov M., Ivchenkova O., Sheremet K. (2019)
Petrakov Y. - Contour milling programming technology for virtual basing on a CNC machine, Shuplietsov D. (2019)
Skorkin А. - Improving efficiency of machining the geometrically complex shaped surfaces by milling with a fixed shift of the cutting edge, Kondratyuk O., Lamnauer N., Burdeinaya V. (2019)
Abstract and References (2019)
Title, content (2019)
Tikhonov V. - Modeling the conveyor-modular transfer of multimedia data in a sensor network of transport system, Tykhonova O., Tsyra O., Yavorska O., Taher A., Kolyada O., Kotova S., Semenchenko O., Shapenko E. (2019)
Lytvyn V. - Design of the architecture of an intelligent system for distributing commercial content in the internet space based on seo-technologies, neural networks, and machine learning, Vysotska V., Demchuk A., Demkiv I., Ukhanska O., Hladun V., Kovalchuk R., Petruchenko O., Dzyubyk L., Sokulska N. (2019)
Tytiuk V. - Synthesis of a fractional-order PIλDμ-controller for a closed system of switched reluctance motor control, Chornyi O., Baranovskaya M., Serhiienko S., Zachepa Iu., Tsvirkun L., Kuznetsov V., Tryputen N. (2019)
Lobov V. - Determining the influence of parameters for gas-air flows on the thermal process of producing iron ore pellets, Lobova K., Mytrofanov A. (2019)
Blintsov O. - Improvement of the inverse dynamics method for high-precision control of nonlinear objects under conditions of uncertainty, Burunina Zh., Voitasyk A. (2019)
Busher V. - Synthesis and implementation of fractional-order controllers in a current curcuit of the motor with series excitation, Melnikova L., Horoshko V. (2019)
Gorbiychuk M. - Evaluation of dynamic properties of gas pumping units according to the results of experimental researches, Zamikhovska O., Zamikhovskiy L., Zikratyi S., Shtaier L. (2019)
Abstract and References (2019)
Title (2017)
Content (2017)
Matkarimov B. T. - Aberrant DNA glycosylase-initiated repair pathway of free radicals in-duced DNA damage: implications for age-related diseases and natural aging, Saparbaev M. K. (2017)
Sjakste N. - Experimental and human population studies of DNA lesions in healthy individuals (2017)
Olkhovych N. V. - Analysis of mutations in GBA gene in Ukrainian patients with Gaucher disease, Nedoboy A. M., Pichkur N. O., Gorovenko N. H. (2017)
Kiroshka V. V. - Spreading and proliferation of cultured rat bone marrow stromal cells on the surface of bioactive glass ceramics, Savvova O. V., Bozhkova Yu. O., Tamarina I. V., Fesenko A. I. (2017)
Pastyria A. S. - Restriction analysis and differentiation of Ukrainian strains of infectious bursal disease virus, Sobko I. O., Polischuk V. P. (2017)
Kordium V. A. - Amazing MSC – phenomenology, problems, solutions and opportunities, Irodov D. M. (2017)
Title, content (2019)
Ananieva O. - Development of a device for the optimal reception of signals against the background of an additive threecomponent interference, Babaiev M., Blyndiuk V., Davidenko M. (2019)
Al-Ammouri Ali - Development of structures of the aircraft fire alarm system by means of nested modules, Dmytrychenko A., Al-Ammori H., Kharuta V. (2019)
Kulakov Y. - Traffic engineering in a software-defined network based on the decision-making method, Kohan A., Pavlenkova Y., Pastrello N., Machekhin N. (2019)
Udovenko S. - Localization and navigation of mobile robots in an environment with variable properties, Sorokin A. (2019)
Ruban I. - Segmentation of optical-electronic images from on-board systems of remote sensing of the earth by the artificial bee colony method, Khudov H., Makoveichuk O., Khizhnyak I., Khudov V., Podlipaiev V., Shumeiko V., Atrasevych O., Nikitin А., Khudov R. (2019)
Fedorchenko I. - Development of the modified methods to train a neural network to solve the task on recognition of road users, Oliinyk А., Stepanenko А., Zaiko T., Shylo S., Svyrydenko A. (2019)
Milov O. - Development of methodology for modeling the interaction of antagonistic agents in cybersecurity systems, Voitko A., Husarova I., Domaskin O., Ivanchenko Е., Ivanchenko I., Korol O., Kots H., Opirskyy I., Fraze-Frazenko O. (2019)
Vinogradov N. - Development of the method to control telecommunication network congestion based on a neural model, Stepanov M., Toroshanko Ya., Cherevyk V., Savchenko A., Hladkykh V., Toroshanko O., Uvarova T. (2019)
Kuvshynov O. - Development of a method of increasing the interference immunity of frequency-hopping spread spectrum radio communication devices, Shyshatskyi A., Zhuk O., Bieliakov R., Prokopenko Ye., Leontiev O., Zhyvotovskyi R., Drobakha H., Romanenko I., Petruk S. (2019)
Abstract and References (2019)
Title, content (2019)
Shevchuk L. - Identification of special features in the electrolysis-cavitation water treatment in pools, Aftanaziv I., Strutynska L., Strogan O., Samsin І. (2019)
Berezutskyi V. - Determining the effect of multifunctional partitions on noise level at "Open space" offices, Ilinska O., Vaskovets L., Mezentseva I., Khalil V. (2019)
Kovalchuk O. - Development of a technology for utilizing the electroplating wastes by applying a ferritization method to the alkaline-activated materials, Kochetov G., Samchenko D., Kolodko A. (2019)
Novak S. - Influence of testing samples' parameters on the results of evaluating the fire-protective capability of materials, Drizhd V., Dobrostan O., Maladykа L. (2019)
Pospelov B. - Development of a method for predicting the recurrence of states of atmospheric air pollution concentration in industrial cities, Meleshchenko R., Kosse A., Khmyrov I., Bosniuk V. (2019)
Tsapko Yu. - Effect of a flame-retardant coating on the burning parameters of wood samples, Tsapko A., Bondarenko O. (2019)
Rykusova N. - Identification of properties of recycled high-density polyethylene composites when filled with waste mud solids, Shestopalov O., Lebedev V., Tykhomyrova T., Bakharievа G. (2019)
Abstract and References (2019)
До ювілею академіка НАМН України, професора Юрія Івановича Фещенка (2019)
Фещенко Ю. І. - Сучасні тенденції вивчення проблем туберкульозу (2019)
Мельник В. М. - Проблема низької ефективності лікування хворих на туберкульоз легень, Новожилова І. О., Матусевич В. Г. (2019)
Фещенко Ю. І. - Визначення профілю резистентності до протитуберкульозних препаратів в штамах m. tuberculosis, виділених в межах проекту щодо розповсюдження хіміорезистентних мікобактерій туберкульозу в УкраїнІ, Журило О. А., Барбова А. І., Трофімова П. С., Миронченко С. В. (2019)
Хмель О. В. - Застосування технології зварювання живих тканин при виконанні резекції легені у хворих на туберкульоз, Калабуха І. А., Маєтний Є. М., Іващенко В. І., Волошин Я. М., Веремєєнко Р. А. (2019)
Дзюблик Я. О. - Aнтимікробна терапія хворих на вірусно-бактеріальну негоспітальну пневмонію, що виникла у мобілізованих при проходженні служби в зоні АТО/ООС під час бойових дій, Слєсаренко Ю. О., Капітан Г. Б., Ячник В. А., Сухін Р. Є., Сімонов С. С. (2019)
Тодоріко Л. Д. - Формування системних проявів та визначення предикторів прогресування при хронічному обструктивному захворюванні легень за результатами факторного аналізу (2019)
1-ий национальный конгресс пульмонологов Украины: современные тенденции в ведении пациента с хроническим обструктивным заболеванием легких (2019)
Ювілей академіка Олега Васильовича Коркушко (2019)
7-ма науково-практична конференція "Aктуальні проблеми лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень" інформаційне повідомлення (2019)
Грант "Орион корпорейшн" на учaстие в конгрессе ERS 2019 (2019)
Просветов Ю. В. - Бронхиальная астма и табакокурение: трудности лечения и перспективы решения проблемы, Баринов С. С., Яценко О. В., Боев С. С. (2019)
Опанасенко М. С. - Напружена кіста верхньої частки лівої легені з міграцією в м’які тканини шиї і тулуба: клінічний випадок, Конік Б. М., Леванда Л. І., Терешкович О. В., Калениченко М. І., Шалагай С. М., Шпак О. І., Бичковський В Б., Ткач Д. С. (2019)
Голобородько С. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку кормовиробництва в Південному Степу України, Погинайко О. А. (2018)
Боженко А. І. - Використання методів оцінки комбінаційної здатності в селекції кормових трав, Сизенко О. Є., Кобизська Л. І. (2018)
Маренюк О. Б. - Сорти ячменю ярого селекції Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН (2018)
Байструк-Глодан Л. З. - Селекційна робота з конюшиною лучною (Trifolium pratense L.) та конюшиною гібридною (Trifolium hybridym L.) в умовах Передкарпаття, Жапалеу Г. З. (2018)
Хом’як М. М. - Вивчення мінливості, спадковості і кореляцій у грястиці збірної (dactylis glomerata l.) (2018)
Орлов С. Д. - Успадкування господарсько-цінних ознак за гібридизації потомств вики ярої, Гагін А. О., Синьогуб С. В. (2018)
Діордієва І. П. - Адаптивні особливості сортозразків пшениці спельти за кількісними ознаками якості зерна (2018)
Вишневський П. І. - Гібридизація - основа селекції із створення нових сортів, гібридів ріпаку, Вишневський С. П. (2018)
Векленко Ю. А. - Вплив норм висіву та удобрення на кормову продуктивність вівсяно-бобових сумішок в умовах Правобережного Лісостепу, Ковтун К. П., Матіяш Н. О. (2018)
Сеник І. І. - Продуктивність конюшинових та конюшиново-злакових агрофітоценозів залежно від норми висіву бобового компонента (2018)
Корнєєва М. О. - Продуктивність і комбінаційна здатність компонентів цукрово-кормових гібридів, придатних для виробництва біопалива, Тимчишин С. М., Тимчишин Л. С. (2018)
Гноєвий В. І. - Сумісні посіви насіння кукурудзи і сої на силос за новою технологією, Гноєвий І. В., Данілова Т. М., Пастухов В. І., Мельник В. І., Бакум М. В., Циганенко М. О., Качанов В. В., Крохмаль Д. В., Півторак Я. І. (2018)
Петриченко В. Ф. - Особливості симбіотрофного живлення та формування урожайності сортів сої в умовах Лісостепу Правобережного, Кобак С. Я., Темрієнко О. О. (2018)
Задорожний В. С. - Вплив листкових підживлень бактеріальними добривами на продуктивність сої, Свитко С. М. (2018)
Молдован В. Г. - Оцінка впливу погодних умов на формування урожайності насіння сої та зерна кукурудзи в умовах Лісостепу Західного, Молдован Ж. А. (2018)
Фурман О. В. - Динаміка формування площі листкової поверхні сої під впливом технологічних факторів вирощування (2018)
Задорожний В. С. - Ефективність гербіцидів у посівах сої в умовах Правобережного Лісостепу України, Карасевич В. В., Свитко С. М., Задорожний А. В., Лабунець А. В., Сокульський М. А. (2018)
Томашук О. В. - Вплив гідротермічних умов та моделей технології вирощування на поживність зерна кукурудзи в умовах Лісостепу України (2018)
Голодна А. В. - Формування лінійних показників люпину вузьколистого і вівса голозерного за сумісного вирощування (2018)
Цицюра Я. Г. - Особливості формування сходів редьки олійної залежно від застосування варіантів коткування в умовах Правобережного Лісостепу України (2018)
Романюк В. І. - Особливості росту рослин ячменю ярого залежно від впливу доз азотних добрив та рістрегулюючих речовин в умовах Лісостепу Правобережного (2018)
Олійник К. М. - Вплив адаптивних технологій вирощування на показники якості зерна пшениці озимої, Блажевич Л. Ю., Давидюк Г. В. (2018)
Василенко Р. М. - Фотосинтетична продуктивність сорго цукрового в південному регіоні на рошуваних і неполивних землях, Степанова І. М., Гетман Н. Я. (2018)
Кулик М. Ф. - Експериментальне обґрунтування ефективності використання консервованого вологого зерна кукурудзи в годівлі корів на промислових комплексах, Обертюх Ю. В., Виговська І. О., Гончар Л. О., Дідоренко Т. О., Хрипливий В. В. (2018)
Заєць А. П. - Оцінка екстер’єру корів-первісток української червоно-рябої молочної породи залежно від походження за батьком, Столяр Ж. В., Мандрик М. О., Бігас О. В. (2018)
Яківчук К. С. - Вміст жиру, білка та сечовини в молоці корів різного рівня продуктивності при згодовуванні соняшникової макухи, екструдованої та експондованої сої (2018)
Кургак В. Г. - Вимоги державних стандартів до якості та умов зберігання трав’яних кормів (на прикладі зелених кормів), Векленко Ю. А. (2018)
Анотації (2018)
Котельницький Н. - "Статут про загальну військову повинність" 1874 року у Російській імперії та земський лібералізм Північної України (2019)
Наливайко C. - Про специфіку українознавства як науки (2019)
Хоменко О. - Історіографія "старшинських автономістів" в інтелектуальному просторі українознавства початку XІX століття (2019)
Григорак А. - Формування есхатологічних ідей. Зображення народів на українських іконах Страшного суду XV—XVIII ст. (2019)
Семенова О. - Трансформація шкіряного кустарного промислу українців Середньої Наддніпрянщини в умовах становлення радянської державності (початок — перша половина ХХ століття) (2019)
Гоцалюк А. - Розвиток мистецтва скульптури в Україні (кінець XX — початок XXI століття) (2019)
Осадча Н. - Форми збереження українських традицій в електронних версіях діаспорних видань США 2012 — 2018 рр. (2019)
Брайченко O. - Трансформації гастрономічної культури українців у США у другій половині ХХ — на початку ХХІ століття та її роль у збереженні етнічної ідентичності (2019)
"Я і Україна". Навчальна програма з курсу українознавства для суботніх та недільних шкіл українського зарубіжжя (2019)
Кльова Л. - Колиска роду — українська хата (2019)
Старченко Л. - Праця моїх батьків у родині. Мої обов’язки в родині (2019)
Медведєва Т. - Сім’я. Родовідне дерево. Рід, родина, рідня (2019)
Москалюк Л. - Чарівний світ писанок (2019)
Синільник В. - Українська національна іграшка. Міні-проект "Якими іграшками гралися наші бабусі?" (2019)
Процюк M. - Моя роль у творенні української держави (2019)
Твердун Г. - Роль сім’ї у моєму житті. Мій родовід (2019)
Чеботар О. - Календарно-обрядовий цикл українців як пам’ять тисячоліть та гарант існування народу в майбутньому (2019)
Димчук Т. - Родина — цінність для мене. Роль родини у моєму становленні (2019)
Савка Л. - Традиційні ремесла українців як творчість та господарська діяльність (2019)
Гребень В. - Урок-подорож "Чумацький Шлях" (підсумковий урок у кінці року) (2019)
Головай I. - На сторожі рідного Слова. Життя і чин Анатолія Погрібного (2019)
Коваль Ю. - "Вчать не розказуючи, а показуючи": поведінка батьків як приклад для дітей (2019)
Чифурко I. - Українська мова як визначальний чинник державної безпеки. Українська мова — державна мова в українській державі, її повноцінне функціонування в усіх сферах життя, мережі Інтернет, ЗМІ (2019)
Бойко Т. - Відкриття ХІІ Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8—11 класів загально­освітніх навчальних закладів, Газізова О., Чирков О., Бойко С. (2019)
Фігурний Ю. - Кримськотатарська революція 1917—1918 рр.: творення держави і модерної нації (2019)
Белятынский А. А. - Метод оценки трассы при реконструкции автомобильных дорог, Селеванов С. Е., Угненко Е. Б. (2006)
Величко Г. В. - Нормирование переходных кривых и контроль плавности трассы, Филиппов В. В. (2006)
Гончаренко Ф. П. - Розвиток мережі автомобільних доріг в Україні (2006)
Капский Д. В. - Определение параметров транспортного потока, Рожанский Д. В. (2006)
Нефедов Л. И. - Модели управления проектами развития автомобильных дорог, Бабенко Е. П. (2006)
Піліпака Л. М. - Про оптимізацію просторового положення траси автомобільної дороги (2006)
Пиндус Б. И. - Исследование влияния подземных горных работ на условия работы и параметры автомобильных дорог и искусственных сооружений, Пеньков В. А. (2006)
Сизоненко В. В. - Управління системою розвитку мережі доріг в умовах обмежених ресурсів (2006)
Шаповалов А. Л. - Встановлення складу руху на автомобільних дорогах України, Шаповалов В. А. (2006)
Веренько В. А. - Влияние параметров транспортных нагрузок на устойчивость асфальтобетонных покрытий к появлению пластических деформаций, Занкович В. В. (2006)
Илиополов С. К. - Метод оценки динамических перегрузок эксплуатируемых дорожных покрытий, Углова Е. В., Николенко Д. А. (2006)
Крупа Н. В. - Воздействие элементов проектной проезжей части на колебательную систему автомобиля и плавность движения (2006)
Любченко В. А. - До питання про класифікацію навантажень на дорожні одяги (2006)
Матуа В. П. - Методы прогнозирования, развития и учета накопления остаточных деформаций при конструировании дорожных одежд, Баранова Е. М., Джанашия Д. Р. (2006)
Углова Е. В. - Реальные условия нагружения асфальтобетонных покрытий при динамическом воздействии транспортного потока (2006)
Федоренко Л. І. - Залежність напружено-деформованого стану дорожніх одягів з тріщиною в шарі основи від впливу в’язкопружних властивостей матеріалів шарів дорожніх одягів (2006)
Веренько В. А. - Новые подходы к конструированию и расчету дорожных одежд, принятые в Республике Беларусь (2006)
Гладкий А. В. - Особенности расчёта на прочность многослойных покрытий и усиления нежёстких дорожных одежд, Ряпухин В. Н. (2006)
Завьялов М. А. - Термодинамическая теория долговечности дорожных одежд с асфальтобетонными покрытиями (2006)
Мусієнко І. В. - Врахування змін осьових навантажень при розрахунках дорожніх одягів (2006)
Приймак Н. В. - Уточнение расчетной схемы при оценке прочности дорожных одежд, Ряпухин В. Н. (2006)
Гайдукевич В. А. - До питання про теорію дорожнього середовища (2006)
Капский Д. В. - Прогнозирование аварийности на конфликтных объектах (2006)
Капський Д. В. - Снижение аварийности с помощью систем управления дорожным движением, Кот Е. Н. (2006)
Капский Д. В. - Повышение безопасности дорожного движения на основе совершенствования подготовки водителей, Рожанский Д. В. (2006)
Капский Д. В. - Организация движения на пересечениях автомобильных и железных дорог, Кот Е. Н., Рожанский Д. В., Kарасевич С. Н. (2006)
Коваленко Л. О. - Оцінка умов та безпеки руху на автомобільних дорогах, Урдзік С. М. (2006)
Кот Е. М. - Совершенствование технических средств организации движения на регулируемых перекрестках и пешеходных переходах (2006)
Анотації (2006)
Азизов Т. Н. - Деформации железобетонных элементов с трещинами при кручении, Срибняк Н. Н. (2008)
Асауленко Ю. В. - Уточнення оцінки експлуатаційного стану мостів, Лантух-Лященко А. І. (2008)
Більченко А. В. - Вплив існуючої системи експлуатації на деградацію елементів мостових споруд, Кіслов О. Г. (2008)
Валовой О. І. - Оцінки міцності залізобетонних балок, підсилених в стиснутій зоні ефективними матеріалами, Ерьоменко О. Ю. (2008)
Гамеляк І. П. - Армування конструкцій дорожнього одягу (2008)
Гнідець Б. Г. - Збірно-монолітні залзобетонні конструкції прогонових будов мостів коробчатої форми для складних умов будівництва (2008)
Голоднов А.И. - Экспериментальное определение остаточного напряженного состояния предварительно напряженной металлической балки (2008)
Горохов Е. В. - О влиянии смежных пространственных конструкций и инерционно-ударных гасителей на параметры ветрового резонанса балочных конструкций, Мущанов В. Ф., Гримуд Г. И., Кулябко В. В., Масловский А. В., Михеев А. В. (2008)
Дехтяр А. С. - До вибору конструкцій прольотних будов (2008)
Довженко О. О. - Варіаційний метод розрахунку міцності окремих прямокутних залізобетонних шпонок, Карабаш Л. В. (2008)
Дорофєєв В. С. - Тріщиностійкість таврових попередньо напружених залізобетонних балок, Карпюк В .М., Карп’юк Ф.Р. (2008)
Ігнатишин М. І. - Визначення інтегральної циліндричної жорсткості моста за результатами статичних випробовувань, Лучко Й. Й. (2008)
Karaś S. - Maintenance problems in the case of historical bridges in bialski poviat in eastern Poland, Kowieska K. (2008)
Кваша В. Г. - Розширення прольотної будови автодорожного моста з її підсиленням зміною статичної схеми без влаштування деформаційних швів, Салійчук Л. В., Рачкевич В. С. (2008)
Коваль П. М. - Експериментальне визначення придатності металевих балок після тривалого зберігання для будівництва автодорожнього моста, Балабух Я. А. (2008)
Коваль П. М. - Аналіз динамічних характеристик моста, Філоненко С. Ф., Сташук П. М., Корнієнко І. К. (2008)
Кулябко В. В. - О расчете мостов и дорог на любые подвижные нагрузки с учетом инерционности, подрессоривания, торможения, разрыва связей, переменных скоростей и интервалов движения, Макаров А. В. (2008)
Линник Г. О. - Дослідження несної здатності прогонових будов металевих мостів з різними типами мостового полотна (2008)
Линник Г. О. - Испытание пролетных строений железнодорожных мостов с применением метода акустической эмиссии, Ивашкевич Д. Л. (2008)
Лучко Й. Й. - Посилення монолітних залізобетонних конструкцій будівель та споруд тривалої експлуатації композитними матеріалами, Назаревич Б. Л., Іваник І. Г., Парнета Б. З. (2008)
Лучковский И. Я. - Применение модели слоя конечной ширины к исследованию распределения давления грунта на подпорные стены при наличии местных нагрузок на поверхности, Данько А. М., Самородов А. В. (2008)
Мирошниченко С. В. - Восстановление эксплуатационных свойств железобетонных рамных путепроводов (2008)
Мозговий В. В. - Покращання якості асфальтобетонного покриття на мостах за рахунок використання модифікатора дорожнього бітуму К-1, Герасимов В. В., Жуков В. Є., Онищенко А. М., Куцман О. М., Баран С. А. (2008)
Оксень Е. И. - Метод определения пространственных координат области дефектообразования в железобетонных конструкциях, Пархоменко В. В., Цокур В. Г. (2008)
Петренко В. Д. - Численный анализ влияния некачественно выполненного первичного нагнетания на напряженно-деформированное состояние обделки, Тютькин А. Л., Петренко В. И. (2008)
Пуляевский Д. В. - Расчет железобетонных мостов с учетом последовательности их возведения и сложных реологических свойств материала, Потапов В. Д. (2008)
Редченко В. П. - Руйнування бетону внаслідок корозії армування (2008)
Саламахин П. М. - Особенности трех зон области существования возможных решений пролетных строений мостов (2008)
Салійчук Л. В. - Застосування клеєстержневих анкерів при реконструкції мостів, Кваша В. Г. (2008)
Семко О. В. - Моделювання напружено-деформованого стану сталевих і сталебетонних колон із швелерів, Гасенко А. В. (2008)
Семко О. В. - Методи врахування перерозподілу зусиль у нерозрізних сталезалізобетонних балках, Ґудзь С. А., Дарієнко В.В. (2008)
Сташук П. М. - Науковий супровід спорудження гофрованої конструкції прогоном 12 м на обході м. Олесько у Львівській області, Бабяк І. П., Сітдикова Т. М. (2008)
Сташук П. М. - Дослідження рамної прогонової будови нового автодорожнього моста з використанням методу акустичної емісії, Танський О. В. (2008)
Стороженко Л. І. - Сталезалізобетонні структурні плити для пролітних будов мостів, Тимошенко В. М. (2008)
Тарасенко В. П. - Аналіз напружено-деформованого стану залізобетонних аркових прогонових будов великих прольотів під суміщену їзду з урахуванням спільної роботи склепінь і будов над склепіннями, Соломка В. І., Рикіна В. Л. (2008)
Цибульник І .О. - Ефективність застосування сталефібробетону для ремонту і підсилення залізобетонних конструкцій (2008)
Реферати (2008)
Reis A. - How does our brain change during the learning process, Morze N., Osmolyk K. (2019)
Генсерук Г. - Цифрова компетентність як одна із професійно значущих компетентностей майбутніх учителів (2019)
Гребеник І. - Формування цифрової компетентності керівників навчальних закладів (2019)
Кушнірук А. - Використання платформ для управління електронним навчанням у закладах загальної середньої освіти (2019)
Лісаковська О. - Розвиток ІК-компетентності педагога для роботи в системі е-навчання (2019)
Морзе Н. - Впровадження пірінгового оцінювання в освітній процес, Вембер В. (2019)
Покришень Д. - Роль і місце інформаційно-аналітичних систем у підвищенні кваліфікації вчителів інформатики, Олексієнко С. (2019)
Продан М. - Розвиток цифрової компетентності сучасного вчителя (2019)
Рябко А. - Автоматизація установок для лабораторного практикуму з молекулярної фізики з використанням апаратно-програмної платформи Arduino, Толмачов В. (2019)
Varchenko-Trotsenko L. - The organization of project activities within the students' work experience internship of specialty "E-learning management in the intercultural space", Tiutiunnyk A. (2019)
Веремей Є. - Використання формуючого оцінювання в електронному навчальному курсі (2019)
Воротникова І. - Умови формування цифрової компетентності вчителя у післядипломній освіті (2019)
Содержание (2019)
Чигиринский В. В. - Некоторые особенности решения плоской задачи механики сплошной среды, Науменко Е. Г. (2019)
Алюшин Ю. А. - Механизмы собственных колебаний в упругих телах (2019)
Алієва Л. І. - Моделювання процесу комбінованого радіально-зворотного видавлювання деталей з фланцем, Алієв І. С., Грудкіна Н. С., Малій Х. В. (2019)
Алиева Л. И. - Моделирование процессов поперечного бокового выдавливания, Титов А. В., Корденко М. Ю. (2019)
Калюжний В. Л. - Використання методу балансу потужностей і інженерного методу для аналізу усталеної стадії холодного зворотного видавлювання з роздачою, Левченко В. М. (2019)
Тітов В. А. - Моделювання технологічного процесу видавлювання заготовок компресорних лопаток, Бень А. М. (2019)
Медведев В. С. - Математическая модель формоизменения металла в черновых закрытых балочных калибрах, Базарова Е. В. (2019)
Ремез О. А. - Моделирование процесса непрерывной прокатки в калибрах системы "овал-круг", Огинский И. К., Кузьмина О. М. (2019)
Герасименко О. В. - Дослідження процесу розкочування ступінчастих конусних кілець, Марков О. Є., Косілов М. С., Хващинський А. С., Іванов П. П. (2019)
Марков О. Є. - Удосконалення процесу осадження чотирипроменевих заготовок з кутом увігнутих граней 150°, Злигорєв В. М., Житніков Р. Ю., Інчаков Є. В., Різак П. І. (2019)
Старков Н. В. - Экспериментальное исследование пластичности алюминиевого сплава 2024-Т4 при импульсной электрогидравлической штамповке, Стрелковская Л. И. (2019)
Бейгельзімер Я. Ю. - Вплив інтенсивної пластичної деформації на характеристики сплаву системи Ti-Zr-Nb, Кулагін Р. Ю., Саввакін Д. Г., Давиденко О. А., Дмитренко В. Ю., Оришич Д. В. (2019)
Белошенко В. А. - Модификация полимерных материалов интенсивной пластической деформацией, Бейгельзимер Я. Е., Возняк Ю. В., Чишко В. В. (2019)
Лежнев С. Н. - Исследование процесса деформирования алюминиевого сплава в равноканальной угловой матрице с углом стыка каналов 45°, Волокитина И. Е., Арбуз А. С., Гайдаренко Г. А. (2019)
Карнаух С. Г. - Экспериментальные исследования процесса разделения проката по схеме трехточечной холодной ломки изгибом при статико-динамическом нагружении (2019)
Анищенко А. С. - Влияние радиусов кривизны и утонения на напряженное состояние оболочек при сверхпластической формовке, Кухарь В. В., Присяжный А. Г. (2019)
Омаров Ш. А. - Экспериментальные исследования магнитно-эластоимпульсной формовки, Махмудов К. Д. (2019)
Шевцов С. О. - Аналіз впливу вибору температурного режиму процесу ротаційного обкочування інструментом тертя на герметичність днищ балонів (2019)
Каргин Б. С. - Влияние формы рабочей грани пуансона и технологической смазки на энергосиловые параметры вырубки-пробивки, Каргин С. Б., Ашихмин А. Г. (2019)
Орлюк М. В. - Снижение вероятности гофрообразования при многопереходной вытяжке деталей из нержавеющей стали 08Х18Н10Т, Пиманов В. В., Савченко А. В. (2019)
Михайлов О. В. - Исследование уплотнения и формоизменения пористых заготовок при получении изделий с внутренней конусообразной поверхностью, Михайлов А. О., Баглюк Г. А., Штефан Е. В. (2019)
Грибков Э. П. - Исследование влияния дискретизации объема на точность расчета процесса правки листов методом конечных элементов, Бережная Е. В., Ивчик Р. С., Коваленко А. К. (2019)
Максименко О. П. - Методика исследования и анализ износа калибров валков проволочного блока, Оробцев А. Ю., Самохвал В. М., Штода М. Н., Марченко К. К. (2019)
Найзабеков А. Б. - Влияние радиально-сдвиговой прокатки на микроструктуру и механические свойства технического титана, Лежнев С. Н., Панин Е. А., Арбуз А. С. (2019)
Фролов Я. В. - Порівняльний аналіз результатів моделювання та оцінки пророблюваності структури сталі 09Г2С в процесі поздовжньої прокатки трубної заготовки Ø 250 мм, Дьоміна К. Г., Андреєв В. В. (2019)
Боровик П. В. - Обоснование профилировки фасонного ножа для разделения квадратной заготовки в горячем состоянии (2019)
Корчак О. С. - Дослідження триботехнічних властивостей силових циліндрів гідравлічних пресів на базі інженерної методики оцінки їх ресурсу безвідмовної роботи, Біленець К. Є. (2019)
Минков К. А. - Мобильный комплекс для регулируемой водо-воздушной закалки кузнечной оснастки, Минков А. Н., Мартынов С. В., Калинов А. М. (2019)
Чоста Н. В. - Рекомендации по конструированию кузнечно-прессового оборудования с клиношарнирным механизмом с вогнутым клином для разделительных процессов (2019)
Аннотации (2019)
Требования к оформлению статей (2019)
Выходные данные (2019)
Титул, зміст (2018)
Bajrei S. S. S. - Panel data analysis of ownership structure and board effectiveness influence on GCC bank performance, Ismail S., Nor S. M. (2018)
Leong Ch.-M. - Divisia monetary model of exchange rate determination: the case of Philippines, Puah Ch.-H., Ismail Sh. (2018)
Tahmad A. M. I. - The impact of trade openness on foreign direct investment in Sudan by sector in the 1990-2017 period: an empirical analysis, Adow A. H. (2018)
Ondriaš J. - Issues facing China’s soft power in the 16+1 Platform (2018)
Kurucz M. - Economic and political factors affecting attitudes of Slovakia and Hungary towards the future of the EU (2018)
Nalyvaiko L. - Conceptualisation of the phenomenon of corruption: international practices and Ukrainian experience, Marchenko O., Ilkov V. (2018)
Boronos V. - Digital transformation of Ukraine: challenges of theory and practice in implementation of digital quality of life, Plikus I., Aleksandrov V. Antoniuk N. (2018)
Mudrak R. - Impact of aggregate expenditures on the volume of national production, Lagodiienko V., Lagodiienko N. (2018)
Hoa T. T. V. - Relational capital and intellectual capital management at enterprises in transitional countries: the case of Vietnam, Huong L. T. L., Linh D. H., Mai N. P. (2018)
Бессалов А. В. - Суперсингулярные скрученные кривые Эдвардса над простым полем. I. Суперсингулярные скрученные кривые Эдвардса с j-инвариантами, равными нулю и 123, Ковальчук Л. В. (2019)
Хиленко В. В. - Формирование новой концепции и парадигмы построения систем кибербезопасности (2019)
Номировский Д. А. - Сходимость двухэтапного метода с расхождением Брэгмана для вариационных неравенств, Рублев Б. В., Семёнов В. В. (2019)
Ястремський О. І. - Міжгалузева шахівниця невизначеності та її застосування: прогнозування, економічна політика, фіскальний ризик, загальна рівновага (2019)
Денисов С. В. - Брэгмановский экстраградиентный метод с монотонной регулировкой шага, Семёнов В. В., Стецюк П. И. (2019)
Харченко В. П. - Формальные и неархимедовы структуры динамических систем на многообразиях, Глазунов Н. М. (2019)
Селезов И. Т. - Дифракция упругих волн на сфере в полуограниченной области (2019)
Лаптин Ю. П. - Проблемы определения коэффициентов точных штрафных функций, Бардадым Т. А. (2019)
Литвин О. М. - Відновлення структури розривного пласта з використанням томографічних методів, Литвин О. О., Драгун В. В. (2019)
Кульбашна Н. І. - Системний підхід в ергономічному забезпеченні умов руху на дорозі, Сорока К. О., Линник І. Е. (2019)
Дунаев Б. Б. - Оптимизация ставки налога на доход производства (2019)
Семенюта М. Ф. - Матрицы, ассоциированные с D-дистанционными магическими графами, и их свойства, Шульгин В. А. (2019)
Вакал Л. П. - Алгоритм наилучшей равномерной аппроксимации сплайнами со свободными узлами, Вакал Е. С. (2019)
Белецкий Б. А. - Распределенные байесовские процедуры машинного обучения (2019)
Крывый С. Л. - Разбиение множества векторов с целыми координатами логическими аппаратными средствами, Опанасенко В. Н., Завьялов С. Б. (2019)
Возна Н. Я. - Алгоритми розв’язання задач криптозахисту пікселів кольорових зображень у базисі Радемахера та залишкових класах, Николайчук Я. М., Волинський О. І. (2019)
Кудін А. М. - Технологія блокчейн: питання аналізу та синтезу, Коваленко Б. А., Швідченко І. В. (2019)
Ходаковский Н. И. - Метод построения запоминающих устройств со сверхвысокой плотностью записи информации (2019)
Главчева Ю. М. - Огляд методів та технологій інформетрії, Каніщева О. В., Борисова Н. В. (2019)
Семенов В. Ю. - Метод локализации нулей аналитических функций на основе оператора Кравчика, Семенова Е. В. (2019)
Пашкевич Н. А. - Підбір індикаторних видів рослин і грибів з метою оцінки трансформації біосистеми (на прикладі грабових лісів), Іваненко О. М., Березніченко Ю. Г. (2018)
Яковлєва-Носарь С. О. - Оцінка колориту та рекреаційної аттрактивності фітоценозів байраку Генералка (2018)
Квітко М. О. - Екологічні особливості відносного життєвого стану лісових культурфітоценозів Криворіжжя, Савосько В. М. (2018)
Приступа І. В. - Особливості асиміляційного апарату деяких сортів гібіску китайського (2018)
Скляренко А. В. - Характеристика дендрофлори захисного насадження ПАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" (2018)
Іванченко О. Є. - Таксономічний склад та життєвий стан деревних насаджень вул. Ю. Савченка м. Дніпро (2018)
Бессонова В. П. - Дендрофлора насаджень ПАТ Дніпровського агрегатного заводу м. Дніпро, Джиган О. П. (2018)
Yorkina N. V. - Biodiagnostics of urban soils of Melitopol urbosystem on the basic of the analysis of the ecomorphic mesofauna structure, Umerova A. K., Samoilova M. M., Gavrish I. Yu. (2018)
Holoborodko K. K. - Addition to analysis of morphological parameters of mines on two invasive leaf-mining Lepidoptera species (Parectopa robiniella Clemens, 1863 and Phyllonorycter robiniella Clemens, 1859) on black locust, Rusynov V. I., Seliutina O. V. (2018)
Новосад Н. В. - Метаболічна активність нейтрофілів крові та інтегральні гематологічні показники при гострому бронхіті у дітей, Кричун Л. М., Ложкіна І. С., Хижняк В. В. (2018)
Романова М. Д. - Морфофункціональні особливості показників сперми та активність простатичної кислої фосфатази крові у чоловіків при антропогенному навантаженні, Єщенко Ю. В., Бовт В. Д., Дорошенко В. С. (2018)
Омельянчик Л. О. - Ідентифікація та кількісне визначення нафтопродуктів у зливних водах ПАТ "Мотор Січ", Синяєва Н. П., Дударєва Г. Ф. (2018)
Титул, зміст (2019)
Тимів І. - Турецько-татарський похід у Галицьку землю в 1676 р.:облога Станіславова (2019)
Ігнатенко І. - Чернігівщина в Лівонській війні (2019)
Сидорчук Т. - Українські землі на початку XVIII століття в картографічному та історико-географічному дослідженнях офіцера війська Карла XII Філіппа Йоганна фон Штраленберга (2019)
Філіпова Г. - Козацько-старшинська опозиція князю О. Меншикову в Стародубському полку, Горькова А. (2019)
Фурсова Ю. - До питання дослідження садиби гетьмана Кирила Розумовського в Батурині на вулиці Київській (на матеріалах ЦДІАК України, м. Київ) (2019)
Сергєєв С. - Відбудова споруд та приміщень Чернігівського історичного крайархіаву в 40–50-х рр. ХХ ст. (2019)
Шумило С. - "Сіверський архієпископ" та опальний митрополит Ісайя (Копинський) як натхненник козацьких повстань та чернечого відродження в Україні у XVІI ст. (2019)
Шуміло В. - Фальсифікації радянських слідчих органів 1930-х років у справах духовенства Істинно-Православної Церкви (2019)
Мицик Ю. - З нових документів до історії Сіверщини (ХVІІ-ХVІІІ ст.) (частина 14), Тарасенко І. (2019)
Березенко Б. - Підготовчий документ до листа-угоди між Філоном Кмітою Чорнобильським та братією монастиря святого Миколи Пустинського (1584), Лукін Д. (2019)
Казіміров Д. - Сповідна книга села Баби 1746 р. (підготовка до друку та вступний коментар Дмитра Казімірова) (2019)
Кривошея І. - Бунчуковий товариш Федір Маркович у дзеркалі свого тестаменту (2019)
Назарова В. - Єврейські погроми в Глухові у 1918–1919 роках (2019)
Белько О. - Організація лабораторних дослідів глин та полив у гончарних навчальних закладах Полтавського губернського земства (1894–1916 рр.) (2019)
Миколенко Д. - Поразка Болгарії у Першій світовій війні в оцінках Народно-ліберальної ("стамболовістської") партії (2019)
Пришляк В. - "Щасливе пророцтво", або "Прогностик щасливий": панегірик Пилипа Орлика миргородському полковникові Данилу Апостолу, Ґжеськов’як Р., Циганок О. (2019)
Соломаха С. - Революція Гідності для мене була Третім Майданом (2019)
Музика Ю. - Половець В. М. Половці і Київська Русь. Чернігів, 2017 (2019)
Демченко Т. - Казимір В. А. "Правда і добра воля переможуть". Життя та діяльність Василя Дубровського в Україні (1897–1943): монографія. Харків–Чернігів : Видавець Олександр Савчук, 2018. 312 с.: іл. (2019)
Луговий О. - Лильо І. Греки на території Руського воєводства у XV–XVIII ст. : монографія / Ігор Лильо. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 384 с., 32 с. кол. іл. (2019)
Батракова А. Г. - Определение плотности и влажности грунтов земляного полотна методами георадиолокации, Батраков Д. О. (2006)
Веренько В. А. - Теоретическое определение параметров формы зерна щебня, Вербило Н. И. (2006)
Корольков Р. О. - Удосконалювання технології спорудження армованих високих насипів автомобільних доріг (2006)
Крашевски Ц. - Стабилизационные щебеночные смеси непрерывного гранулометрического состава применяемые в дорожном строительстве, Краевски М., Сыбильски Д., Олейник Я. (2006)
Литвиненко А. С. - Дослідження циклічності погодно-кліматичних умов України в зв’язку з прогнозуванням впливу небезпечних природних явищ на стан автомобільних доріг (2006)
Братчун В. І. - Наукові основи проектування дорожніх асфальтобетонів з використанням техногенної сировини і прогнозуюче-оптимізаційніх комплексів, Базжин Л. І. (2006)
Веренько В. А. - Влияние вида вяжущего на надежность литых асфальтов, Афанасенко А. А. (2006)
Вирожемський В. К. - Моніторинг якості бітумів, що використовуються в дорожній галузі України, Кириченко Л. Ф., Kіщинський С. В., Бондар Н. А. (2006)
Галкин А. В. - Влияние полимерных добавок на свойства битумов разных вязкостей (2006)
Гончаренко Є. К. - Вплив мінеральних порошків на властивості полімерасфальтобетонів, Доценко О. М. (2006)
Гончаренко В. В. - Усталостное разрушение асфальтобетонных покрытий под действием циклических нагружений, Хлебникова О. С. (2006)
Sybilski D. - New recommendations for materials and technologies for road asphalt pavements in Рoland (2006)
Даценко В. М. - Вплив технологічних факторів на властивості дьогтеполімербетону, Володько В. П., Даценко О. В., Думанський А. М., Даценко М. В. (2006)
Жданюк В. К. - О технологических особенностях производства битумов, модифицированных полимерами, Шевченко В. П., Ковальчик Марек, Масолитин А. В., Масюк Ю. А. (2006)
Золотарeв В. А. - О показателях качества битумов, модифицированных полимерами (2006)
Илиополов С. К. - Высокотемпературный катионный адгезив для дорожных покрытий, Мардиросова И. В. (2006)
Кириченко Л. Ф. - Дослідження старіння дорожніх бітумів під впливом технологічних та природних факторів з використанням сучасних методів випробувань, Кіщинський С. В., Любченко Н. М., Лисенко Є. М. (2006)
Кіщинський С. В. - Використання вторинного поліетилену для модифікації бітумів (2006)
Кіщинський С. В. - Цементоорганічні бетонні суміші - ефективний матеріал для будівництва і ремонту автомобільних доріг, Володько В. П., Думанський А. М., Доценко О. М. (2006)
Kосмин А. В. - Влияние вида и количества активатора в составе активированного минерального порошка на степень его гидрофобности (2006)
Макарчев О. О. - Оцінка впливу модифікатора бітуму Бутонал NS198 на підвищення довговічності асфальтобетонного покриття, Мозговий В. В., Бесараб О. М., Онищенко А. М. (2006)
Никулин Ю. Я. - Высокоэффективная технология хранения и забора из хранилища дорожных битумов, Гутикова Л. И., Саенко С. С. (2006)
Стороженко М. С. - Формирование однородности и качества асфальтобетона в зависимости от параметров и режимов технологического процесса, Кияшко И. В., Густелев А. А. (2006)
Дмитриченко М. Ф. - Модифікація поверхонь тертя чавун - сталь нанодисперсною добавкою фулерен С60, Мнацаканов Р. Г., Кроль С. С., Мікосянчик О. О. (2006)
Нічке В. В. - Наукові основи створення і експлуатації землерийно-транспортних машин, Демішкан В. Ф. (2006)
Бородіна Н. А. - Формування системи екологічного моніторингу при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг загального користування, Волошина І. В., Трух М. Є. (2006)
Селиванов С. Е. - Влияние шума на организм работающих при строительстве и эксплуатации дорог, Волненко Н. Б., Омельяненко Э. В. (2006)
Шаповалов А. Л. - Комплексна оцінка екологічної безпеки автомобільної дороги в Україні (2006)
Гаєвська Н. М. - Оцінка економічної ефективності лізингових операцій на підприємствах дорожнього господарства України (2006)
Гаєвська Н. М. - Теорія та практика оцінки ефективності інвестиційних проектів у дорожньому будівництві, Зайченко В. І. (2006)
Проценко І. А. - Фінансування дорожнього господарства: проблеми та можливе вирішення (2006)
Анотації (2006)
Гайда О. М. - Напруження та деформації залізобетонних виробів під час полімеризації, Лучко Й. Й. (2006)
Гнідець Б. Г. - Збірно-монолітні залізобетонні попередньо напружені прогонові будови мостів для будівництва методом поздовжнього насування (2006)
Іваник І. Г. - Розрахунок статично невизначених комбінованих конструкцій, Гоголь М. В., Віхоть С. І. (2006)
Клованич С. Ф. - Расчет железобетонных конструкций на основе теории пластичности бетона, Мироненко И. Н. (2006)
Піскунов В. Г. - Розрахунок збірно-монолітних прогонових будов автодорожніх мостів із урахуванням структурної неоднорідності та довготривалих процесів, Сіпетов В. С., Гриневицький Б. В., Шкуратовський А. О., Кондрюкова І. О. (2006)
Приходько Т. А. - Kомплексные средства автоматизации в САПР применительно к системе эксплуатации автодорожных мостов (2006)
Тимофeeва Л. М. - Cовременные методы укрепления подходных насыпей и оползневых склонов при возведении береговых опор мостов (2006)
Ткачук С. Г. - Математичні моделі загального розмиву (2006)
Сычевский Н. - Испытания железобетонных колонн с имперфекциями (2006)
Редченко В. П. - Динамічний коефіцієнт автодорожніх мостів. Проблеми натурного визначення (2006)
Оксень Е. И. - Экспериментальные исследования усиленных железобетонных балок, Пархоменко В. В., Мосиенко Н. П., Сергийчук Н. П., Семененко И. И. (2006)
Гладишев Г. М. - Pезультати експериментальних досліджень несучої здатності монолітних залізобетонних плит з моделюванням мінливості кроку армування, Демчина А. Є., Гладишев Д. Г. (2006)
Бліхарський З. Я. - Вплив способу підсилення на характер руйнування залізобетонних балок, Римар Я. В. (2006)
Гейзен Р. Е. - Исследование концентрации напряжений в опорных частях маятникового типа подвесных пролетных строений мостов, Тимофеев Д. Р. (2006)
Тимофеев Д. Р. - Усиление мостовых конструкций с использованием композиционных материалов (2006)
Коваль П. М. - Застосування арматурного прокату класу А500С по ДСТУ 3760-98 в конструкціях, які працюють на прикладання багаторазово повторюваного навантаження, Баб’як І. П. (2006)
Сташук П. М. - Дослідження зв’язку між витривалістю стикових зварних з’єднань арматури класу А5000 Ø12 мм і параметрами випромінювання акустичної емісії під час прикладання багаторазово повторюваних навантажень, Баб’як І. П. (2006)
Коваль П. М. - Пропуск великовагових транспортних засобів по автодорожніх мостах України, Полюга Р. І., Парубець М. Г. (2006)
Лантух-Лященко Л. І. - Проблеми надійності і довговічності прогонових будов автодорожніх мостів (2006)
Бліхарський З. Я. - Вплив карбонізації бетону на передумови корозії арматури залізобетонних конструкцій автодорожнього комплексу, Хміль Р. Є., Струк Р. Ф. (2006)
Соломка В. І. - Автоматизована система експлуатації штучних споруд та перспективи її впровадження, Рикіна В. Л., Горбова О. В. (2006)
Морозова Л. Н. - К вопросу определения эксплуатационного состояния автодорожных мостов, Пиндус Б. И. (2006)
Коваль П. М. - Методика прискореної карбонізації цементобетонних зразків, Колесник Д. Ю., Фаль А. Є. (2006)
Мішутін А. В. - Вплив комплексної добавки суперпластифікатор С-3 + пенетрон на властивості дрібнозернистого бетону, Кровяков С. О., Романов О. А. (2006)
Парнета Б. З. - Результати експериментальних досліджень заволоженості бетонних стін, Лучко Й. Й. (2006)
Саницький М. А. - Модифіковані швидкотверднучі портланд-цементи для прогресивних дорожньо-будівельних технологій, Марущак У. Д., Чемерис М. М., Шийко О. Я. (2006)
Солодкий С. Й. - Оцінка тріщиностійкості дорожніх бетонів за критеріями механіки руйнування, Русин Р. М., Гайванович Р. В., Поваляшко М. В. (2006)
Кіщинський С. В. - Досвід та проблеми влаштування на дорогах України тонкошарових покриттів типу "Сларрі Сіл", Гончаренко Ю. Ф., Гнатюк Е. М. (2006)
Лучко Й. Й. - Використання природнього мінералу цеоліту в якості добавки для профілактики ожеледиці транспортних шляхів, доріг та тротуарів, Фордзон Ю. І. (2006)
Шевчук В. Р. - Спосіб оцінки залишкового ресурсу геосинтетичних матеріалів на стадії проектування (2006)
Анотації (2006)
Актуальна інформація для авторів та читачів (2018)
Калєніченко Л. І. - Процесуальна складова юридичної відповідальності, Слинько Д. В. (2018)
Бойчук В. Ю. - Родовий, видовий та безпосередній об’єкт злочину, передбаченого статтею 330 Кримінального кодексу України (2018)
Горбачов В. П. - Практика взаємовідносин прокуратури та жандармерії під час розслідування політичних злочинів (2018)
Книженко С. О. - Поняття окремої криміналістичної методики та її види (2018)
Толочко В. В. - Поняття та види адміністративно-правових засобів забезпечення економічної безпеки органами Національної поліції України (2018)
Шеленіна К. Г. - Структура криміналістичної характеристики вбивств, учинених засудженими в місцях позбавлення волі (2018)
Ігонін Р. В. - Сутність і ознаки адміністративно-правового регулювання в адміністративному праві України, Вікторчук М. В. (2018)
Вакулович Е. В. - Анахронічність уживання поняття "підприємець” для позначення обов’язкового учасника публічного договору (2018)
На книжкову полицю (2018)
Новини наукового життя (2018)
Наші автори (2018)
До уваги авторів (2018)
Випускні дані (2018)
Содержание (2017)
Поздравляем Николая Николаевича Чурилова! (2017)
Поздравляем Владимира Самуиловича Магуна! (2017)
Дымерская-Цигельман Л. - Томас Манн и Николай Бердяев о культурно-исторических истоках национал-социализма и русского коммунизма (2017)
Маффесоли М. - Хвала релятивизму (2017)
Мейжис И. - Социокультурные составляющие понятия безопасности в социологии (2017)
Рахманов А. - Социальная основа олигархической системы в Украине (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського