Кузьменко О. В. - Тенденції розвитку сучасних банківських технологій, Овчаренко В. О. (2019)
Kutuzova M. - Zintegrowany wskaźnik bezpieczeństwa przestrzeni gospodarczej państwa i wartości progowe jego wskaźników w warunkach globalizacji, Kutuzov M. (2019)
Лещук Г. В. - Теоретико-прикладні аспекти планування та реалізації громадських проектів (2019)
Лісова Р. М. - Вплив діджиталізації на бізнес-моделі: етапи та інструменти цифрової трансформації (2019)
Матвієнко-Біляєва Г. Л. - Основні напрями розвитку логістики підприємств та її основні концепції, Ляліна Н. С., Котельникова Ю. М. (2019)
Мельничук В. С. - Утворення ціни нафтопродуктів в Україні, Мельничук А. В. (2019)
Мінакова С. М. - Принципи та перспективи участі морської транспортної галузі України у міжнародній системі морських перевезень, Познанська І. В. (2019)
Моргачов І. В. - Вплив на процеси регіональної концентрації організацій сфери інжинірингу соціальної, науково-технічної та інноваційної інфраструктури (2019)
Наконечна Т. В. - Особливості розвитку ринку логістичних послуг в Україні, Гринів Н. Т., Данилович Т. Б. (2019)
Вихідні дані (2019)
Єлісєєва Л. В. - Краудсорсинг та його роль у забезпеченні інклюзивного економічного розвитку (2019)
Шедяков В. Е. - Реализация социокультурного капитала как условие полнокачественности действия человеческого фактора общественного воспроизводств (2019)
Ballack E. - The concept of Arab-Muslim finance as a component of Islamic economic model (2019)
Довганик Н. М. - Від трипартизму до поліпартизму міжнародної організації праці: до 100-літнього ювілею, Чалюк Ю. О. (2019)
Кобилянська А. В. - Виробництво глобальних суспільних благ як одна із цілей глобального економічного врядування: визначення проблематики та постановка завдання (2019)
Мардус Н. Ю. - Визначення виду стратегії забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів (2019)
Пичугина Ю. В. - Потенциал конкурентоспособного развития сельского хозяйства Одесской области, Максимова Ю. А. (2019)
Тимошенко М. М. - Необхідність здійснення моніторингу і контролю функціонування економічного механізму реалізації стратегії сільського розвитку (2019)
Ал-Шабан Алаа Табіт Ніама - Сутність та особливості формування маркетингових стратегій інноваційного розвитку підприємств (2019)
Бовкун О. А. - Концептуальні основи стратегічного планування маркетингової діяльності суб’єктів господарювання (2019)
Грінченко Р. В. - Компоненти підходу до управління адаптаційними змінами на підприємстві (2019)
Жерліцин Д. М. - Стратегічне управління морським торговельним портом: проблеми теорії і практики, Мандра В. В. (2019)
Лєбєдєва Д. О. - Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління організацією, Заливча І. В., Штефан Л. В. (2019)
Іванченкова Л. В. - Організація й планування контрольно-моніторингового процесу у харчових підприємствах (2019)
Квілінський О. С. - Теоретико-методологічний рівень концептуальних положень управління розвитком промислового підприємства в умовах інформаційної економіки (2019)
Кислюк Л. В. - Перспективні напрями розвитку електронної агроторгівлі в Україні (2019)
Кучмєєв О. О. - Концептуальні підходи до управління ризиками в логістичних системах торговельних підприємств (2019)
Мєшкова-Кравченко Н. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності, Тарасюк А. В. (2019)
Пономарьова М. С. - Особливості функціонування та розвиток підприємництва в умовах інтеграційних зрушень, Кривошея Є. В. (2019)
Смірнова К. В. - "Нефритові" та "бірюзові" організації: відмінності та майбутнє в реаліях України (2019)
Ушенко Н. В. - Система управління формуванням та використанням персоналу, Минаєва В. В. (2019)
Фархшатова О. В. - Аналіз розвитку промисловості України в умовах трансформаційних змін 2014–2018 рр. (2019)
Шматько Н. М. - Організація управління розвитком великомасштабної економіко-виробничої системи на основі концепції життєвого циклу (2019)
Довгаль О. В. - Сутність дефініції ресурсного потенціалу регіону як економічної категорії (2019)
Моісєєва Н. І. - Сутність туристичної галузі як складника економічного комплексу України (2019)
Шепель Т. В. - Еколого-економічна ефективність природного потенціалу земельних ресурсів в аграрному секторі України (2019)
Андронік О. Л. - Приватні дошкільні навчальні заклади як основа соціального розвитку суспільства (2019)
Борисова І. С. - Досвід зарубіжних країн з упровадження успішної фінансової політики держави, Краснікова О. М. (2019)
Варналій З. С. - Інвестиційна привабливість та інвестиційна безпека України, Босенко В. А. (2019)
Макаренко У. Б. - Оцінка ефективності функціонування фінансового механізму діяльності медійних компаній України (2019)
Савастєєва О. М. - Проблематика системи міжбюджетного вирівнювання в сучасних умовах (2019)
Бурова Т. А. - Порядок формування об’єктів оподаткування податку на прибуток та етапи його перевірки (2019)
Вакульчик О. М. - Фінансовий результат підприємства: економічна сутність, особливості визначення та аналізу, Протасова Є. В., Нєчаєва А. А. (2019)
Бенько М. М. - Концептуальні основи розкриття інформації про фінансові інструменти кредитування підприємств торгівлі відповідно до МСФЗ, Приймак Н. В. (2019)
Титул, зміст (2019)
Демидюк О. О. - Якість життя як чинник підвищення соціально-економічного розвитку країни (2019)
Hnedina K. V. - Strategy: Essence, Advantages, Methods and Techniques of Formation (2019)
Тимошенко О. В. - Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України (2019)
Шлапак А. В. - Парадигмальні засади глобального конкурентного лідерства (2019)
Петренко К. В. - Вплив міжнародного співробітництва на соціально-економічний розвиток Чорнобильської зони відчуження (2019)
Дуна Н. Г. - Фактори розвитку національних інноваційних систем Австрії та Німеччини, Ярмак Т. Є. (2019)
Лимар В. В. - Іноземний досвід підтримки розвитку біоекономіки (2019)
Давиденко Г. В. - Європейський досвід застосування стандартів та їх вплив на міжнародну торгівлю (2019)
Дорош Б. Й. - Моделі застосування бюджету участі: європейський досвід і перспективи застосування в Україні (2019)
Вдовічен А. А. - Загальні підходи до оцінки параметрів інклюзивного розвитку економіки: егалітарний зріз для України, Вдовічена О. Г. (2019)
Горбаль Н. І. - Становлення та сучасні особливості конкурентної політики в Україні, Романишин С. Б., Ціхоцький П. І. (2019)
Грудцина Ю. В. - Інноваційна діяльність в Україні: аналіз та прогнозування (2019)
Корнілова І. М. - Методичне забезпечення обґрунтування трансферу технологій, Руденко Є. О. (2019)
Ілляшенко Н. С. - Теоретико-методологічні засади визначення випереджаючих траєкторій інноваційного прискорення промислових підприємств (2019)
Шестаков Д. Ю. - Метод реальних опціонів як інструмент оцінки проектів з високою невизначеністю (2019)
Пілевич Д. С. - Застосування системного підходу до розгляду сутності електронної комерції (2019)
Семененко І. М. - Передумови інституціоналізації сталого розвитку регіону на засадах цільового управління підприємствами (2019)
Гайворонська І. В. - Брендинг дестинації у процесі відтворення регіонального турпродукту (2019)
Глотов Є. О. - Побудова моделі довгострокового прогнозування видобутку природного газу в Україні для прийняття управлінських рішень, Шульга Н. В., Попова О. М. (2019)
Клебанова Т. С. - Попередження фінансових криз у корпоративних системах на основі нейро-нечітких моделей, Гвоздицький В. С., Рудаченко О. О. (2019)
Порохня В. М. - Сценарне моделювання діяльності домогосподарств у загальній економічній структурі держави, Іванов Р. В. (2019)
Крамарев Г. В. - Оцінка та аналіз структурних деформацій економіки України та провідних країн світу за рахунок обробної промисловості (2019)
Шевченко І. Ю. - Дуальна освіта як основа кадрового забезпечення підвищення конкурентоспроможності підприємств автомобілебудування України (2019)
Кизим М. О. - Аналіз стану електроенергетичного сектора України, Лелюк О. В. (2019)
Пчелянська Г. О. - Маркетингові підходи до формування агропродовольчого ринку (2019)
Карпишин Ю. В. - Подaтковi мехaнiзми регулювaння діяльності агрохолдингів в Україні, Сус Л. В. (2019)
Поколенко В. О. - Формування механізму управління ризиками будівельних проектів на засадах компенсаторної технології "Tax Increment Financing", Климчук М. М., Ільїна Т. А. (2019)
Мазур В. С. - Сучасні аспекти розвитку туристичного бізнесу в Україні (2019)
Болотіна Є. В. - Організація продажу туристичних послуг, Волошина О. О., Шубна О. В. (2019)
Аляб’єва О. М. - Аналіз сучасного стану морських портів України (2019)
Мороз С. Г. - Визначення пріоритетних векторів і механізмів регуляторної політики розвитку малого підприємництва в Україні (2019)
Стрілець В. Ю. - Інтерпретація нерівномірності державного забезпечення розвитку малого бізнесу засобами ітераційної кластеризації (2019)
Лебедко С. А. - Інтегральне оцінювання рівня економічної безпеки транспортних підприємств (2019)
Нестеренко Р. В. - Методичні аспекти забезпечення логістичної діяльності підприємств як напрям їх ефективного функціонування та розвитку (2019)
Каткова Н. В. - Алгоритм реалізації механізму сталого розвитку підприємства, Мурашко І. С. (2019)
Фоміна О. В. - Сучасні тенденції розвитку обліку витрат (2019)
Міняйло В. П. - Аудит трансфертного ціноутворення в умовах євроінтеграції та глобалізації, Нежива М. О. (2019)
Волошан І. Г. - Особливості надання консалтингових послуг та їх відображення в бухгалтерському обліку, Волковська Я. В. (2019)
Тичук Т. О. - Методика оцінки об’єктів бухгалтерського обліку за умови об’єднання бізнесу та переходу до МСФЗ (2019)
Дробязко С. І. - Маркетингові технології взаємодії зі споживачами як чинник забезпечення економічної безпеки підприємств (2019)
Проскурніна Н. В. - Концепція трансформування функцій маркетингу на засадах інноваційної економіки (2019)
Вакар Т. В. - Опортунізм як фактор брендингу сільських територій, Мороз І. О., Штанько О. С. (2019)
Думанська К. С. - Інноваційний підхід до оцінки стратегічної адаптації компанії за умов невизначеності мінливого економічного оточення (2019)
Фещур Р. В. - Полікритеріальність як фактор проектного ризику, Кічор В. П., Шишковський С. В., Гуцуляк В. М. (2019)
Подрез О. І. - Інструменти управління сталим розвитком промислового підприємства: теорія та практика застосування (2019)
Кузнецова Г. В. - Антикризове управління промисловими підприємствами на основі формування механізму стратегічного контролінгу (2019)
Бурлан С. А. - Розкриття інформації про інтелектуальний капітал у звітності підприємства, Каткова Н. В. (2019)
Плєшакова Н. А. - Економічна сутність та роль бюджетної безпеки держави: вітчизняний і зарубіжний досвід, Гриб Т. М. (2019)
Самородов Б. В. - Рекомендації щодо визначення стабільності процесу банківського кредитування, Азаренкова Г. М., Шкодіна І. В., Бабенко М. В. (2019)
Кузнєцова А. Я. - Підвищення ефективності організаційно-функціональної трансформації банківського сектора, Дрозд І. В. (2019)
Лютий І. О. - Державний борг України: динаміка та напрями управління, Зикова С. І. (2019)
Ключка О. В. - Моделі ціноутворення фінансових опціонів як інструментів хеджування ризиків, Богріновцева Л. М. (2019)
Мартинюк Г. П. - Теоретичні аспекти системи оподаткування доходів фізичних осіб (2019)
Дядін А. С. - Теоретичні аспекти антикризового управління фінансами підприємства (2019)
Архірейська Н. В. - Механізм функціонування криптовалют, Кучкова О. В. (2019)
Кафтя М. А. - Формування сучасних портфельних теорій: основні проблеми та тенденції розвитку (2019)
Колеснік Я. В. - Методологічні підходи до побудови системи комплексного статистичного аналізу діяльності банків (2018)
Моцний Ф. В. - Аналіз непараметричних і параметричних критеріїв перевірки статистичних гіпотез. Частина I. Критерії узгодження Пірсона і Колмогорова (2018)
Журавльов О. В. - Статистичне дослідження ринку IT-послуг в Україні, Сімачов О. А. (2018)
Пугачова М. В. - Використання міжнародних рейтингів та індикаторів ділової активності для прогнозування розвитку економіки (2018)
Артем’єва І. О. - Статистична діяльність МВФ як чинник глобальної фінансової стабілізації у посткризовий період (2018)
Bulakh T. M. - The evaluation of investment cooperation of Ukraine with EU countries, Ivashchenko О. А., Lytvyn O. Ye. (2018)
Гінчук Л. І. - Звіти як основне джерело інформування користувачів про якість статистичної інформації про адміністративні правопорушення (2018)
Ковтун Н. В. - Використання регресії Кокса для прогнозування виживаності жінок з множинними злоякісними новоутвореннями, Мотузюк І. М. , Ганжа Р. О. (2018)
Кухаренко В. М. - Методика комплексного оцінювання якості тестів. Частина 2., Перхун Л. П., Товмаченко Н. М. (2018)
Шаблиста Л. М. - Формування системи показників оцінки результативності діяльності закладів вищої освіти (2018)
Приданникова Ю. Є. - Комплексна статистична оцінка економічного зростання та матеріального добробуту населення регіонів України (2018)
Гасім С. - Перспективи торговельно-економічного співробітництва Королівства Марокко з Азербайджанською Республікою (2018)
Дмитренко І. М. - Методологічні засади обліку нематеріальних активів з погляду національних та міжнародних стандартів, Костирко Р. О., Бондар В. П. (2018)
Фетісов В. С. - Побудова групувань з використанням пакета STATISTICA (2018)
Хроніка (2018)
Нікітко О. О. - Модель формування ресурсного потенціалу у функціонуванні будівельної галузі (2019)
Обиход К. О. - Організація внутрішнього контролю надання послуг науковими установами (2019)
Овчаренко О. В. - Теоретичні аспекти дослідження економічної безпеки регіону як складника національної економічної безпеки (2019)
Огінок С. В. - Місце міжнародного франчайзингу у системі бізнесу країн – членів ЄС (2019)
Осадчук І. В. - Підтримка аграрної сфери як чинник вирішення проблем продовольчої безпеки, Боліла С. Ю. (2019)
Павлова Г. Є. - Oблiкoвa пoлiтикa щoдo oбopoтних aктивiв пiдпpиємcтвa як зaciб вiдoбpaжeння узгoджeнoї тa дocтoвipнoї iнфopмaцiї, Приходько І. П., Волчанська Л. В. (2019)
Платонова І. О. - Експорт як чинник економічного зростання України в умовах міжнародної інтеграції (2019)
Поліщук О. А. - SWOT-аналіз вінницької області як передумова розроблення стратегічних рішень в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю регіону, Поліщук О. Т. (2019)
Приходько В. П. - Досвід ЄС у розвитку креативної економіки, Єгорова О. О., Джуган О. В. (2019)
Приходько В. П. - "Розумні міста" у процесах інноваційного розвитку європейського союзу: таргетування, ресурси та потенціал, Єгорова О. О., Кропова А. С. (2019)
Ратушна Ю. С. - Фактори розвитку іноземного фінансового інвестування (2019)
Резнікова Т. О. - Інноваційні міжнародні системи фінансових розрахунків – криптовалюти, Пестун А. П. (2019)
Світлична В. Ю. - Визначення сутності та організаційних засад реалізації грошово-кредитної політики (2019)
Сідак В. С. - Аналіз структури інвестиційного складника економічної безпеки в сучасних реаліях України, Москов В. А. (2019)
Соколюк С. Ю. - Кластерна парадигма інноваційного розвитку аграрного сектору (2019)
Степаненко О. І. - Документування операцій у процесі експлуатації основних засобів підприємства (2019)
Стрілець В. Ю. - Реалізація законодавчих ініціатив у сфері державного забезпечення розвитку малого бізнесу: досвід ЄС (2019)
Taraniuk L. - Theoretical aspects of logistics management of agricultural enterprises at the international level, Taraniuk K., Hongzhou Qiu (2019)
Тріпак М. М. - Формування інформаційної компетентності майбутніх економістів в умовах інклюзивного навчання, Шевчук О. В. (2019)
Українець Л. А. - Ініціатива "Пояс і Шлях" як основа нарощування економічної експансії Китаю (2019)
Чайкіна А. О. - Впровадження екологічного менеджменту на підприємствах машинобудівної галузі, Ревіна М. О. (2019)
Корж М. В. - Теоретико-методичні засади маркетингового забезпечення господарюючого суб’єкта, Чуніхіна Т. С. (2019)
Чупрін Є. С. - Аналіз та перспективи розвитку транспортної галузі України з позиції автотранспортних підприємств, Кондратенко Д. В., Гелеверя Є. М. (2019)
Shyriaieva N. - The concept of gamification and statistical analysis of existing mobile applications on international business, Rohozna V., Adamkevych A. (2019)
Щербініна С. А. - Публічно-приватне партнерство як механізм забезпечення енергоефективності житлового сектору України (2019)
Ярмолюк О. Ф. - Теоретичні аспекти відображення земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств в обліку, Шишка Р. С. (2019)
Вихідні дані (2019)
Вступне слово редактора (2019)
Мета журналу і редакційна політика (2019)
Олег Васильович Коркушко (до 90-річчя від дня народження) (2019)
Іван Семенович Сміян (до 90-річчя від дня народження) (2019)
Валентин Олександрович Шумаков (до 70-річчя від дня народження) (2019)
Лутай М. І. - Ефективність лікування пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця та супутньою артеріальною гіпертензією: результати багатоцентрового дослідження ПРЕСТОЛ, Голікова І. П. (2019)
Пархоменко О. М. - Особливості лабораторно-діагностичних показників у хворих різних вікових груп з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST, Лутай Я. М., Білий Д. О., Іркін О. І., Степура А. О., Кушнір С. П., Скаржевський О. А. (2019)
Швед М. І. - Метаболічна підтримка хворих з інфарктом міокарда з порушеннями функціонального стану печінки, Прокопович О. А. (2019)
Амосова К. М. - Асоціація поліморфізму гена ендотеліальної NO-синтази (NOS3–786T>C) з тяжкістю діастолічної дисфункції лівого шлуночка і легеневої гіпертензії в пацієнтів із серцевою недостатністю та збереженою фракцією викиду лівого шлуночка, Черняєва К. І., Руденко Ю. В., Натрус Л. В., Безродний А. Б., Коваленко А. А., Лисак З. В. (2019)
Ісаєва Г. С. - Вплив групового та індивідуального навчання пацієнтів на ефективність контролю факторів серцево-судинного ризику, Рєзнік Л. А., Вовченко М. М., Буряковська О. О., Ємельянова Н. Ю. (2019)
Коваленко В. М. - Порівняльний аналіз структурно-функціона льного стану серця у хворих із хронічним міокардитом та дилатаційною кардіоміопатією, Несукай О. Г., Чернюк С. В., Тітова Н. С., Гіреш Й. Й., Кириченко Р. М., Дмитриченко О. В., Тітов Є. Ю. (2019)
Соколов М. Ю. - Оптическая когерентная томография в клинике нестабильной стенокардии, Лазаренко А. А. (2019)
Кравчук Б. Б. - Фізіологічна електрокардіостимуляція шлуночків методом селективної стимуляції пучка Гіса, Парацій О. З., Якушев А. В., Сичик М. М., Оніщенко В. Ф., Черняга-Ройко У. П. (2019)
Дячук Д. Д. - Мультиморбідність як клінічна проблема, Мороз Г. З., Гідзинська І. М., Ласиця Т. С. (2019)
До 100-річчя академіка Л. Т. Малої (2019)
До відома авторів (2019)
Содержание (2019)
Предисловие главного редактора (2019)
Губергриц Н. Б. - Доказательная панкреатология 2018 (обзор результатов исследований по заболеваниям и внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы), Беляева Н. В., Клочков А. Е., Лукашевич Г. М., Фоменко П. Г., Бережная Э. В., Супрун А. А. (2019)
Христич Т. М. - Хронічний панкреатит за коморбідного перебігу з метаболічним синдромом: механізми розвитку, Гонцарюк Д. О. (2019)
Ахмедов В. А. - Новые аспекты формирования и прогрессирования фиброза поджелудочной железы при панкреатите, Гаус О. В. (2019)
Kemper M. - Хирургическое лечение хронического панкреатита: уровень развития, Izbicki J. R., Bachmann K. (2019)
Крилова О. О. - Функціональний стан підшлункової залози у хворих на хронічний панкреатит (2019)
Мамчич В. И. - Эндоскопическая и рентгенохирургическая диагностика и лечение панкреатобилиодигестивных кровотечений, Верещагин С. В., Чайка М. А. (2019)
Подолужный В. И. - Статистическая характеристика объёмов и структуры госпитализаций и лечения больных с острым и хроническим панкреатитом в хирургических отделениях Кемеровской области, Пельц В. А., Радионов И. А. (2019)
Вьюн Т. И. - Дигностическое и прогностическое значение полиморфизма генов-кандидатов вторичного остеопороза у пациентов с хроническим панкреатитом и гипертонической болезнью, Пасиешвили Л. М. (2019)
Циммерман Я. С. - Приверженность больных к соблюдению врачебных рекомендаций (compliance) как важный фактор повышения эффективности лечения (на примере кислотозависимых заболеваний), Вологжанина Л. Г. (2019)
Губергриц Н. Б. - Энгилен: от разносторонних терапевтических возможностей к эффективному клиническому применению, Беляева Н. В., Клочков А. Е., Фоменко П. Г., Лукашевич Г. М. (2019)
Условия публикации (2019)
Абдуллаев Ф. Г. - Полиномиальные неравенства типа Бернштейна – Уолша в областях, ограниченных кусочно асимптотически конформной кривой с внутренними ненулевыми углами в пространстве Бергмана, Абдуллаев Г. A., Шимшек Д. (2019)
Безкоровайная Л. Л. - О новом критерии аналитичности функции: представление через метрические тензоры поверхностей Z=u, Z=υ (2019)
Benkirane A. - Existence results for doubly nonlinear parabolic equations with two lower order terms and L1-data, El Hadfi Y., El Moumni M. (2019)
Lu Y. H. - Dividend payments in a perturbed compound Poisson model with stochastic investment and debit interest, Li Y. F. (2019)
Пукальський І. Д. - Крайова задача з імпульсною дією для параболічного рівняння з виродженнями, Яшан Б. О. (2019)
Самойленко А. М. - Вид та властивості канонічного добутку Вейєрштрасса цілої функції з дійсними значеннями на R (2019)
Севостьянов Е. А. - О локальном поведении классов Соболева на двумерных римановых многообразиях (2019)
Слюсарчук В. Ю. - Дослідження систем диференціальних рівнянь із запізнюваннями й обмеженнями на запізнювання та похідні розв’язків (2019)
Хруслов Е. Я. - Модель стационарной диффузии с поглощением в областях с мелкозернистой случайной границей, Хилькова Л. А. (2019)
Гарсіа-Планас М. І. - Структурна стійкість матричних в’язок i матричних пар відносно контрагредієнтної еквівалентності, Климчук Т. (2019)
El Kassimi M. - Hardy’s and Miyachi’s theorems for the first Hankel – Clifford transform, Fahlaoui S. (2019)
Пичугов С. А. - Вогнутые оболочки модулей непрерывности (2019)
Волошин В. С. - Процессы опережающего потребления в обществе (2018)
Майорова І. М. - Система екологічної безпеки транспортного процесу промислового підприємства, Помазков М. В. (2018)
Потапова Н. М. - Екологічний менеджмент як фактор еколого-економічної ефективності діяльності промислових підприємств (2018)
Shvets G. - Startup as a new of business line (2018)
Маматова Л. Ш. - Правове забезпечення підприємницької діяльності в Україні (2018)
Псарьова І. С. - Особливості фінансування заходів з охорони навколишнього середовища на промислових підприємствах Приазов’я, Ткаченко Ю. Д. (2018)
Меліхов А. А. - Соціально орієнтований кластер як інструмент забезпечення сталого розвитку підприємств комунальної сфери, Дьяченко В. Р. (2018)
Бессонова Г. П. - Застосування економічних методів управління промисловим підприємством (2018)
Крапівіна Г. О. - Оцінка вільного часу населення як основного ресурсу туризму (на прикладі м. Маріуполь) (2018)
Калініна С. П. - Міжнародний ринок праці в умовах глобалізації: міграційний дискурс, Коровчук Ю. І., Кушнаренко О. П. (2018)
Білоус-Сергєєва С. О. - Роль управління якістю у концепції "Lean Production" та проблеми її впровадження на вітчизняних виробництвах (2018)
Кузнецова Ю. В. - Актуальні питання правової охорони і правового захисту об'єктів права інтелектуальної власності в Україні (2018)
Кравченко М. С. - Сертифікатне навчання в професійно-технічній сфері та його вплив на соціально-економічний розвиток регіону (2018)
Козлова В. Я. - Сучасні методи оцінки економічної безпеки підприємства (2018)
Kapranovа L. - Investigation of the conjuncture on the market of the global metal products market (2018)
Капранова Л. Г. - Готельний ринок України: проблеми та перспективи розвитку, Нікітін Д. (2018)
Шагоян С. М. - Концептуальні основи дослідження економічної безпеки країн (2018)
Іванова Н. С. - Основні аспекти прояву економічної безпеки регіону (2018)
Коренюк Л. В. - Фінансові чинники конкурентноспроможності регіону у контексті децентралізації, Головкова Л. С. (2018)
Перевозова І. В. - Прогнозування значення обсягу природного газу у ПСГ України в залежності від обсягів використання природного газу та імпорту, Даляк Н. А., Морозова О. С. (2018)
Бочарова Ю. Г. - Механізм управління розвитком інноваційної інфраструктури України в умовах глобальної конкуренції (2018)
Любчук О. К. - Туризм як сучасна детермінанта суб’єктивної задоволеності життям в Україні (2018)
Паршина О. А. - Статистичний аналіз процесів трудової міграції в Україні, Чумак Т. В., Ярмоленко Л. І. (2018)
Ліхоносова Г. С. - Система критеріїв діагностування результативності регулювання соціально-економічного відторгнення на підприємствах (2018)
Гончар В. В. - Диверсифікація промислових підприємств як напрямок стратегічного розвитку, Мальцев М. М. (2018)
Переверзєва А. В. - Вплив рівня оплати праці на бюджет об’єднаних територіальних громад (2018)
Зінченко О. А. - Розвиток наукових парків в умовах формування іміджу регіона: світовий досвід та українські реалії (2018)
Горошкова Л. А. - Оцінка та управління стратегічною стійкістю машинобудівних підприємств (2018)
Абдулгасанов Т. Т. - Интенсификация аграрного сектора как закономерность развития экономики Азербайджана (2018)
Меліхова Т. О. - Економічна безпека промислових підприємств: аналіз фінансового стану, ймовірності банкрутства, чистого економічного ефекту від залучення інвестицій (2018)
Горошкова Л. А. - Застосування інформаційних систем в управлінні об’єднаними територіальними громадами, Волков В. П., Карбівничий Р. О. (2018)
Горошкова Л. А. - Застосування інформаційних систем в управлінні енергоефективністю та енергозбереженням у житлово-комунальному господарстві, Волков В. П., Карбівничий І. О. (2018)
Псарьова І. С. - Еколого-економічний аналіз та його вплив на формування інноваційної стратегії держави, Захаренко Н. С. (2018)
Толпежніков Р. О. - Проактивне управління трудовим потенціалом на промисловому підприємстві, Мутерко Г. М. (2018)
Гасанов И. Д. - Финансовая система как гарант экономической стабильности (2018)
Коренюк П. І. - Поліпшення інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості в умовах реформування податкової системи України, Бобирь О. І. (2018)
Коваленко Ю. О. - Системна інтеграція інформаційних ресурсів в перспективі розвитку регіонального інформаційного менеджменту (2018)
Гринько Т. В. - Проблеми формування та розвитку трудового потенціалу підприємств в Україні (2018)
Гуржій Н. М. - Аналіз лідерського впливу керівника на результативність роботи машинобудівного підприємства, Жарик Є. А. (2018)
Тульчинський Р. В. - Методичний підхід щодо оцінки впливу державної регіональної політики на модернізаційний стан регіонів в умовах становлення нового регіоналізму (2018)
Логутова Т. Г. - Економічна парадигма стратегічного управління підприємствами в умовах "нової" економіки, Пеліхова М. А. (2018)
Інформація для авторів (2018)
Шнюков Е. Ф. - Черное море: будущее минерально-сырьевой базы (2019)
Гожик П. Ф. - Нові дані про поширення відкладів придунайської світи, Рокицький В. Є. (2019)
Павлюк М. І. - Нафтогазоносність морських окраїн Східноєвропейської платформи, Яковенко М. Б. (2019)
Жирнов А. М. - Морфоструктура дна атлантики и Срединно-Атлантического хребта (2019)
Козленко Ю. В. - Земная кора пролива Брансфилд между антарктическим полуостровом и островом Кинг-Джордж, Козленко М. В. (2019)
Иноземцев Ю. И. - Магнетит из прибрежно-морских россыпей Черного и Азовского морей, Парышев А. А., Красножина З. В., Маслаков Н. А. (2019)
Ломакин И. Э. - Тонкое и дисперсное россыпное золото осадочного чехла северо-западного Причерноморья. Проблемы и перспективы, Кочелаб В. В. (2019)
Гошовский С. В. - Обзор технологий искусственного получения газогидратов, Зурьян А. В. (2019)
Єсипович С. М. - Антарктида — південна географічна область Землі як геодинамічний центр формування первинної протокори планети (2019)
Шаталов Н. Н. - О природе углеводородов (К 90-летию со дня рождения профессора Владилена Алексеевича Краюшкина), Науменко У. З., Черниенко Н. Н. (2019)
Семаков В. В. - Аналитическое исследование восстановительных процессов в доменной печи при вдувании пылеугольного топлива, Русских В. П., Семакова В. Б., Кариков С. А., Кирсанов Р. Ю. (2018)
Кравченко В. П. - Переработка отвальных металлургических шлаков, Таранина Е. В., Лазаревская Ю. А. (2018)
Назюта Л. Ю. - Влияние бора на технологические свойства среднеуглеродистых конструкционных сталей рядового сортамента, Цуркан М. Л., Тихонюк Л. С., Тарасенко О. С., Хавалиц Ю. В. (2018)
Курпе О. Г. - Синхронізація роботи клітей чорнової групи стану 1700 ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА", Кухар В. В. (2018)
Зурнаджи В. И. - Структура и механические свойства высокопрочной стали после Q-n-P-интегрированной термической обработки, Ефременко В. Г., Цветкова А. В., Джеренова А. В. (2018)
Колбасенко О. В. - Результати досліджень низькотемпературної корозії при спалюванні водо-паливних емульсій, Димо Б. В., Горячкін А. В., Корнієнко В. С. (2018)
Тендитный Ю. Г. - Определение ресурса работы низко-температурных поверхностей нагрева, Тендитная Н. В., Горячкин В. Ю., Корниенко В. С. (2018)
Лухтура Ф. И. - О повышении эффективности работы нагнетательных станций, Карнаух Н. В., Медведева М. В., Ивашин В. Ю. (2018)
Лещинский Л. К. - Неравномерность проплавления основного металла расплавом сварочной ванны в процессе наплавки, Матвиенко В. Н., Здорьев В. Н., Жижома О. И., Богданов И. В., Писарев А. К., Павлюк М. П. (2018)
Щетинин С. В. - Повышение трещиностойкости при высокоскоростной наплавке на низкой погонной энергии валков, Щетинина В. И., Коваль А. В., Никитенко П.В., Элсаед Халед (2018)
Гулаков С. В. - Підвищення стабільності горіння дуги при наплавленні стрічковим електродом, Бурлака В. В., Міроненко А. І. (2018)
Белик А. Г. - Оценка качества смешивания порошкообразных компонентов порошковых электродных материалов (2018)
Осипенко В. І. - Поляризація імпульсним струмом анода з вуглецевої сталі при використанні латунного катода в водному розчині NaCl, Плахотний О. П., Тімченко О. В. (2018)
Самотугин С. С. - Нанотехнологии в машиностроении: плазменное модифицирование резьбо-нарезного инструмента, Христенко О. А. (2018)
Маргулис М. В. - Разработка рациональной конструкции привода передвижения с волновой зубчатой передачей для металлургических машин, Куберский Е. В. (2018)
Лугінін О. Є. - Застосування інформаційних технологій в забезпеченні міцності і вібрації суден та їх конструкцій, Коршиков Р. Ю., Терлич С. В. (2018)
Бурлаков В. І. - Вплив амплітуди вібрації на параметр шорсткості поверхні (2018)
Кривоносов В. Е. - Критерії створення багаторівневої системи діагностування, управління та захисту електрообладнання, Злепко С. М., Пірроті Є. Л. (2018)
Павленко Я. В. - К вопросу создания автоматизированных систем стабилизации груза для кранов типа "мостовой" с учетом внешних факторов, Бурлака В. В. (2018)
Дьяченко М. Д. - Один из подходов к созданию высоко-вольтного цифрового измерительного трансформатора тока, Коромысленко В. Ю. (2018)
Яшаров Р. К. - Забезпечення електромагнітної сумісності судових електричних мереж, Поднебенна С. К. (2018)
Кравченко В. П. - Математична модель процесу керування розподіленням води по ярусам скруберу мокрого очищення колошникового газу (2018)
Пахальчук Е. В. - Интеллектуальная система охраны складских территорий, Гулаков С. В. (2018)
Лобова К. В. - Моделювання системи автоматичного регулювання температурою у форкамері конвеєрної випалювальної машини (2018)
Onyshchenko S. P. - Ensuring the given level of the voyage efficiency considering the risks factors associated with the charter party terms, Koskina Yu. O. (2018)
Берестовой А. М. - Особенности плавания судов в ледовой обстановке при перевозке грузов в Мариупольском морском регионе, Черныш А.А. (2018)
Зинченко С. Г. - Моделирование на многокритериальной основе оценки факторов, обеспечивающих эффективную работу транспортных объектов морского порта, Хлестова О. А., Хлопецкая Л. Ф. (2018)
Дан Е. Л. - Сульфидные загрязнения поверхностных вод промышленными отходами, Бутенко Э. О., Капустин А. Е. (2018)
До уваги авторів (2018)
Бідованець Л. Ю. - Динаміка післяінфарктного ремоделювання серця за даними ехокардіо­скопії при застосуванні раміприлу і зофеноприлу (2018)
Онищук Т. П. - Плазмовий рівень альдостерону в хворих на гіпертонічну хворобу залежно від гендерно-вікових і клінічних характеристик (2018)
Васильєв А. Г. - Аналіз ресурсів системи надання первинної медичної допомоги населенню України при хронічному обструктивному захво­рюванні легень (2018)
Пазинич Л. М. - Питання функціонування та організації системи екстреної медичної допомоги в Україні, Ситенко О. Р., Смірнова Т. М. (2018)
Литвинова О. Н. - Аналітичні дослідження іннова­ційного підходу до управління комунального некомерційного закладу охорони здоров`я, Панчишин Н. Я., Юріїв К. Є., Зінчук А. М. (2018)
Кравчук Л. В. - Трансформаційні процеси на Тернопільщині в 1939–1941 роках як фактор формування у студентів-медиків почуття патріотизму, компетентності під час вивчення історії краю, Кадобний Т. Б., Кравчук Л. О. (2018)
Петрашик Ю. М. - Світовий досвід акредитації та регулювання навчальних програм з менеджменту в охороні здоров’я, Ліштаба Л. В., Слободян Н. О. (2018)
Дячук М. Д. - Поширеність урологічної патології та проблеми організації надання урологічної допомоги населенню (огляд наукової літератури) (2018)
Ліштаба Л. В. - Сучасні світові практики в сфері організації і проведення освітніх програм із менеджменту в галузі охорони здоров’я, Петрашик Ю. М., Слободян Н. О (2018)
Комар О. М. - Організаційно-методичні вказівки ведення пацієнтів із вірусним гепатитом С, Кізлова Н. М. (2018)
Яворовенко О. Б. - Потреби учасників антитерористичної операції з інвалідністю внаслідок соматичної патології в технічних засобах реабілітації та виробах медичного призначення, Беляєва Н. М., Куриленко І. В., Томащук Л. В., Яворовенко М. Ф., Павліченко Г. В. (2018)
Колесник М. О. - Показники обміну заліза залежно від функціонального класу хронічної серцевої недостатності у пацієнтів із супутнім залізодефіцитом (2018)
Пономаренко О. В. - Якісна та кількісна оцінка колагену I і III типів у пацієнтів iз дефектами покривних тканин тулуба та кінцівок після травми, Коваленко І. С. (2018)
Смірнова В. Л. - Деякі проблемні питання народження дітей, Левченко О. В., Голяченко А. О., Бакалюк Т. Г. (2018)
Пам’яті Олександри Андріївни Бесєдіної (2018)
Содержание (2019)
Гайдай А. Р. - Створення та властивості нанокомпозитів на основі кремнеземних матриць, модифікованих антимікробними препаратами, Вакулюк П. В., Фуртат І. М., Мурланова Т. В., Куниця Н. І., Тьортих В. А., Козакевич Р. Б., Гребенюк А. Г., Голуб О. А. (2019)
Кулєшова Т. С. - Рідиннофазне озонування етилбензену, Галстян А. Г. (2019)
Літинська М. І. - Вплив сторонніх іонів на адсорбцію арсенату на ферум(ІІІ) оксидах і гідроксидах, Толстопалова Н. М., Астрелін І. М., Петрус Н. В. (2019)
Namitha R. - Hydrothermally synthesized carbon nanotubes for electrochemical hydrogen storage application, Radhika D., Krishnamurthy G. (2019)
Nikolenko N. V. - Difference in adsorption properties of Fe(III), Mo(VI) oxides and Fe(III) molybdate as a cause of high selectivity of methanol oxidation on iron molybdate catalyst, Kalashnikov Yu. V., Kostyniuk A. O., Poloz A. Yu., Aksenenko E. V. (2019)
Сухова О. В. - Корозійно-електрохімічні властивості квазікристалічних сплавів Al–Cu–Fe–(Si,B) та Al–Ni–Fe в розчині NaCl, Полонський В. А., Устінова К. В. (2019)
Тітов Ю. О. - Вплив складу на будову шаруватої структури SrNdSc1–xInxO4, Білявина Н. М., Слободяник М. С., Чумак В. В., Наконечна О. І. (2019)
Chubar N. I. - Sorption of perchlorate on Mg–Al–CO3 layered double hydroxides prepared via fine inorganic sol–gel process: the treatment of aqueous solutions with pH 5, 7 and 8, Kopilevych V. A. (2019)
Yanchak А. I. - The first copper(I) halide π-complexes with allyl derivatives of urea and parabanic acid, Slyvka Yu. I., Kinzhybalo V. V., Bednarchuk T. J., Mys’kiv M. G. (2019)
Kuntyi О. І. - Deposition of nanostructured metals on the surface of silicon by galvanic replacement: a mini-review, Zozulya G. I., Shepida M. V., Nichkalo S. I. (2019)
Слюзар А. В. - Методи очищення і перероблення сірководеньвмісних газів (огляд), Знак З. О., Калимон Я. А., Буклів Р. Л. (2019)
Близнюк О. М. - Синтез мультиоксидного каталізатора окиснення амоніаку до нітроген(II) оксиду, Масалітіна Н. Ю., Савенков А. С., Огурцов О. М., Суворін О. В., Хлопицький О. О. (2019)
Буллер М. Ф. - Длительное влияние воды на баллиститные составы, Роботько В. А. (2019)
Кабат О. С. - Полимерные композиционные материалы на основе фторопласта и метод их получения, Харченко Б. Г., Деркач А. Д., Артемчук В. В., Бабенко В. Г. (2019)
Kityk A. - Corrosion resistance of AISI 304 and AISI 316 stainless steels in a solar salt used in concentrated solar power plants: the effect of NaCl impurities, Protsenko V., Pavlik V., Boиa M. (2019)
Некрасов П. О. - Жирові системи зі зниженим вмістом транс-ізомерів жирних кислот, Гудзь О. М., Некрасов О. П., Кіщенко В. А., Голубець О. В. (2019)
Parashchuk L. Ya. - Research into the protective characteristics of special-purpose cement-based concretes, Kochubey V. V., Odosiy L. I., Korolko S. V. (2019)
Рижова О. П. - Іонне забарвлення емалевих стекол, одержаних в оксидній системі Na2O–BaO–B2O3–SiO2, Положай С. Г., Ільченко Н. Ю., Гуржій О. Б. (2019)
Саввова О. В. - Розробка ударостійких склокристалічних матеріалів для радіопрозорих бронеелементів, Ляховський А. Ф., Блинова Н. К., Воронов Г. К., Рябінін С. О., Топчий В. Л. (2019)
Fedorenko O. Yu. - Low-melting glass-ceramic bonds based on oxide compositions for diamond-abrasive tools, Bohdanova K. B., Fedorenko D. O., Lesnych N. F., Reheda N. M. (2019)
Хоменко О. С. - Розробка комплексної вигоряючої добавки для виробництва поризованої будівельної кераміки з підвищеною міцністю, Срібняк Н. М., Грецай С. О., Телющенко І. Ф., Івченко В. Д., Душин В. В. (2019)
Челтонов М. М. - Oптимизация процесса деструкции полимерного связующего твёрдых ракетных топлив с использованием азотной кислоты, Опарин С. А., Кириченко А. Л., Устименко Е. Б. (2019)
Кошель Н. Д. - Памяти профессора О. С. Ксенжека (1927–2019) (2019)
Боярчук О. Р. - Питання медичної етики при вивченні пропедевтики педіатрії, Шульгай О. М., Кінаш М. І. (2019)
Буряк О. Г. - Формування клінічного мислення студентів за допомогою використання ситуаційних завдань, Павлюкович Н. Д., Павлюкович О. В., Чимпой К. А. (2019)
Козлова Ю. В. - Значення загальних та фахових компетентностей у навчанні магістрів у галузі "Стоматологія” на кафедрі патологічної фізіології ДЗ "Дніпропетровська медична академія”, Корніленко М. О., Хмель С. І., Довгаль М. А., Колдунов В. В., Трясак Н. С., Клопоцький Г. А., Худяков О. Є., Ляліна А. Ю., Хмель-Дунай Г. М. (2019)
Лабій Ю. А. - Удосконалення методів представлення лекційного матеріалу для іноземних студентів (2019)
Муратова Т. М. - Навчання в інтернатурі за фахом "Неврологія”: сучасні технології та перспективи їх застосування, Лебідь О. М., Храмцов Д. М., Олійник С. М., Ворохта Ю. М., Чемересюк І. Г., Варбанець О. І. (2019)
Посоленик Л. Я. - Актуальні питання підготовки та оцінювання якості знань здобувачів вищої освіти в галузі знань "Охорона здоров’я” шляхом складання тестових іспитів. Напередодні запровадження ЄДКІ, Видойник О. Я., Авдєєв О. В . (2019)
Римарчук М. І. - Формування професійної готовності майбутніх лікарів у контексті впровадження студентоцентрованого підходу (2019)
Рудник В. Т. - Самостійна лікарська діяльність при підготовці лікарів-інтернів (2019)
Хламанова Л. І. - Проблемно-орієнтоване навчання у вищій медичній освіті, Чайковський Ю. Б. (2019)
Yelahina N. I. - Effective methods in foreign language teaching of medical students, Fedchyshyn N. O., Klishch H. I., Horpinich T. I. (2019)
Sokol M. O. - The dynamics and prospects of concepts construction in educational process, Szempruch Y. (2019)
Zayikina Т. S. - Current challenges during the teaching of clinical disciplines to english-speaking foreign students and the ways to solve them, Ryndina N. G., Тitova G. Yu. (2019)
Вацеба Т. С. - Досвід проведення і туру олімпіади з ендокринології в Івано-Франківському національному медичному університеті (2019)
Дубина С. О. - Фактори, що впливають на студентську успішність вивчення теоретичної дисципліни , Хапченкова Д. С., Бондаренко С. В. (2019)
Зарівна Н. О. - Методичні аспекти викладання фізичних методів аналізу вітчизняним студентам, Поляк О. Б., Логойда Л. С., Горлачук Н. В., Паласюк Б. О. (2019)
Кліщ І. М. - Компетентнісний підхід до підготовки докторів філософії у державному вищому навчальному закладі "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України”, Потіха Н. Я., Сатурська Г. С., Ковалик О. С. (2019)
Кондратюк В. Є. - Компетентнісний підхід до викладання пропедевтики внутрішньої медицини, Шевчук С. Г., Хомазюк В. А., Бичков О. А., Осташевська Т. Г. (2019)
Кульбашна Я. А. - Формування синдрому професійного вигорання у викладачів медичних закладів вищої освіти, Маланчук В. О., Нагірний Я. П., Литовченко Н. М. (2019)
Мацькевич В. М. - Навчання студентів медичного факультету конструктивного критичного аналізу тексту природничих наук із застосуванням педагогічних "боксів”-опитників та методичних вказівок для об’єктивної оцінки достовірності матеріалу, Соломчак Д. Б. (2019)
Мельник Н. О. - Особливості контролю знань студентів-іноземців англомовної форми навчання за допомогою тестових завдань на кафедрі гістології та ембріології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Кондаурова Г. Ю. (2019)
Мельничук І. М. - Переваги самоосвітньої діяльності майбутніх магістрів медсестринства в умовах дистанційного навчання, Ястремська С. О. (2019)
Павляк А. Я. - Досвід проведення практичного заняття з використанням інтерактивних методів формування професійних умінь у майбутніх медичних працівників (2019)
Посохова К. А. - Висвітлення проблем раціонального застосування антибіотиків при викладанні фармакології, Олещук О. М., Шевчук О. О. (2019)
П’ятночка І. Т. - Сутність лікарської діяльності, Корнага С. І. (2019)
Радченко В. В. - Менторство в системі післядипломної освіти лікаря (2019)
Спіріна І. Д. - Викладання дисципліни "Основи психології”: сучасний стан та перспективи, Шорніков А. В., Фаузі Є. С. (2019)
Ханюков О. О. - Імплементація симуляційного тренінгу надання невідкладної допомоги для студентів 6 курсу при вивченні дисципліни "Внутрішня медицина” (огляд літератури та власний досвід), Єгудіна Є. Д., Гетман М. Г., Калашникова О. С. (2019)
Ханюков О. О. - Використання методу логічних ігор при викладанні невідкладних станів у структурі дисципліни "Сімейна медицина”, Смольянова О. В. (2019)
Хасхачих Д. А. - Використання інтернет-сервісу Socrative для дистанційного навчання студентів (2019)
Lukash Y. M. - Diagnostics of the level of formation of the professional and communicative competence of future doctors (2019)
Sokol M. О. - Basic writing strategies in foreign languages, Tsaryk O. M., Rybina N. M. (2019)
Vykhrushch A. V. - Occupational prestige among high school students, Horpinich T. I., Smyla J. (2019)
Дідух В. Д. - Історія становлення та розвитку медичної фізики (теплота, електромагнетизм) (частина 3) , Рудяк Ю. А., Горкуненко А. Б., Кузьмак І. П., Наумова Л. В. (2019)
Кушинська М. Є. - Науково-педагогічна діяльність професора О. І. Журбіна – завідувача кафедри медичної біології (1949–1970), Чупашко О. Я., Воробець З. Д. (2019)
Урбанович А. М. - кафедра ендокринології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: історія та сьогодення, Сафонова О. В., Макар Р. Д. (2019)
Федонюк Л. Я. - Музеї Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського – багатство історичної спадщини навчального закладу, Паламарчук А. І., Файфура В. В., Лотоцька О. В., Бондаренко Ю. І., Паласюк Б. О. (2019)
Федчишин Н. О. - Роль родини й сімейного виховання в організації освітнього процесу Німеччини і Франції: історія та досвід, Пермякова О. Г. (2019)
Білавич Г. В. - Рецензія на монографію: Горпініч Т. І. Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх лікарів в університетах США / Т. І. Горпініч; наук. ред. А. В. Вихрущ. – Тернопіль: ТДМУ, 2018. – 408 с. (2019)
Матешук-Вацеба Л. Р. - Рецензія на навчальне видання: Гістологія. Цитологія. Ембріологія: підручник / за ред. О. Д. Луцика, Ю. Б. Чайковського. – Вінниця: Нова Книга, 2018. – 592 с. (2019)
Kozlovets M. - Europocentrysm : theory, ideology and practice (2019)
Morozov A. - Philosophical and religious aspects of the phenomenon of nostalgia, Kravchenko A. (2019)
Sydorenko S. - Philosophy of digital technology development in the sphere of medicine in "globalization 4.0" conditions (2019)
Tsyra O. - Uniqueness as a form of the communication and nagation in development for the types of rationality (2019)
Mindaugas G. - Image creation of professional athletes using contemporary social media, Gintare A. (2019)
Bilohur V. - Formation and development identity that is configured on the changes and growth (2019)
Rizhova I. - The impact of innovative technologies on a design of the spatial object environment as a factor of gradual development, Shmarina A. (2019)
Kononets M. - Interaction of administrative education and administrative culture as the basis of the new administrative paradigm of the informational society (2019)
Vasyuk Y. - Identity as a result of the self-determination of the personality in the educational environment (2019)
Kyvliuk O. - The modern paradigm of non-academic education in the context of unlimited professional education, Zhukova G. (2019)
Kyurchev V. - Creative personality and its dignicular role in the formation of a known economy in the conditions of the challenges of globalization of informational society, Oleksenko R. (2019)
Nikitenko V. - Conceptualization of the influence of education creative model on innovative society development in the conditions of technological revolution 4.0 and globalization 4.0 (2019)
Popovych V. - A professional image’s formation philosophy, Popovych Y. (2019)
Sosnin O. - New approaches to the analysis of information and communication activities in the conditions of modern globalization challenges (2019)
Andriukaitiene R. - The concept of corporate social responsibility and its implementation in the activity of organizations, Janulionis E., Voronkova V. (2019)
Melnyk V. - Formation of the developmental concept of informative-digital technologies in digital (electronic) conditions of the era (2019)
Petrošiene B. - Financial statements formation in the context of the management paradigm, Urkiene J., Šidlauskiene D. (2019)
Fetescu C. - Research directions of political-administrative relations in countries with incipient democracies (2019)
Cherep A. - New theory of management as a factor in the formation of an ecologically balanced and socially-oriented economy in the conditions of Industry 4.0, Andriukaitiene R., Venger O. (2019)
Наші автори (2019)
Вимоги до оформлення наукових статей (2019)
Міжнародна індексація журналу (2019)
Білоус П. М. - Історія музеєфікації поселенських пам’яток у Східній Європі в контексті збереження Верхньосалтівського археологічного комплексу (2019)
Гук М. С. - Діяльність сестер милосердя у Першу світову війну: історіографія (2019)
Іванченко Л. А. - Паперове виробництво Кочубеїв на хуторі Ретик (Чернігівщина, середина ХІХ ст.) (2019)
Коцур В. В. - Етнічний чинник національно-визвольних змагань 1918–1921 рр. і російсько-українського протистояння 2014 р. в інтерпретаціях сучасників (2019)
Страйгородська Л. І. - Постать Ф.П. Сушицького в освітньому просторі початку ХХ століття (2019)
Урдя В. О. - Унікальні поховальні споруди античних часів "Скіфська могила" та Сарматський склеп на території м. Білгорода-Дністровського: сучасний стан, проблеми та перспективи музеєфікації (2019)
Берестень Ю. В. - Науково-педагогічна та адміністративна діяльність професора І. Ф. Розгіна (Розгона) в 1923–1941 рр. (2019)
Войтюк О. С. - Внесок академіка НАН України С. М. Конюхова (1937–2011) в конверсійні програми ракетно-космічної галузі України (2019)
Корзун О. В. - Діяльність Національного наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова" НААН у роки німецько-радянської війни (2019)
Коцур Н. І. - Інститут фізичної культури ВУАН: науково-організаційні основи становлення та розвитку (20-і рр. ХХ століття) (2019)
Кривоніс С. С. - Педагогічна діяльність професора В. А. Базакуци упродовж 1953–2000 рр. в контексті розвитку кафедри загальної та експериментальної фізики Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (2019)
Мамрай В. В. - Система експериментаторства з вивчення твердої сажки озимої пшениці в Україні наприкінці XIX – початку ХХ століття (2019)
Ovcharenko Iu. S. - The institutionalization of the scientific research of cryophysics in Ukraine (the 30s of the 20 th cent. – the beginning of the 21 th cent.) (2019)
Рогожа М. М. - Український орнітолог, зоогеограф, природознавець та природоохоронець М.І. Гавриленко (1888–1917): досвід створення просопографічного портрета (2019)
Рубцова О. Л. - Становлення особистості професора Леоніда Івановича Рубцова (1902–1980), Чувікіна Н. В. (2019)
Ситнікова А. С. - Започаткування та розвиток наукової діяльності селекційно-дослідних станцій Сортівничо-насіннєвого управління Цукротресту (кінець ХІХ ст. – 1920-ті роки) (2019)
Ульянченко О. В. - 150-річчя Ново-Олександрійського інституту сільського господарства та лісівництва: діяльність професора В.В. Докучаєва за документами Державного архіву Харківської області, Дегтярьов В. В., Голікова О. М., Логінова О. В. (2019)
Устяк Н. В. - Науково-технічний аналіз формування парку пасажирських вагонів професором М.В. Винокуровим (1846–1946) (2019)
Шарлай Н. М. - Науково-педагогічна діяльність професора П. Р. Сльозкіна з розвитку вітчизняної агрономії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2019)
Пивоваров С. В. - Історіографічне дослідження життєпису П. Калнишевського. Рецензія на монографію : Коцур Г. Г. Кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський : історіографічний дискурс : монографія. Київ ; Чернівці. 2017. 480 с. (2019)
Половець В. М. - Рецензія на монографію : Сидорович О. С. Споживча кооперація України в умовах радянської державності : люди, ідеологія, економіка, політика (друга половина 40-их – 80-ті рр. ХХ ст.) : монографія. Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2019. 491 с. (2019)
Романюк І. М. - Історична пам’ять у вимірі державотворення і націотворення України. Рецензія на монографію : Ющенко П. Київська Русь : пам’ять, історія, політика, культура. Київ : вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. 389 с. (2019)
Title (2018)
Content (2018)
Cherkasov V. G. - Modeling of sonographic parameters of the kidneys in practically healthy women of the middle intermediate somatotype depending on the constitutional parameters of the body, Ustymenko О. S., Shayuk A. V., Prokopenko S. V., Gunas I. V. (2018)
Vernigorodskiy S. V. - The role of the CagA gene in the occurrence of the inflammatory response of the gastric mucosa in patients with chronic Helicobacter pylori-associated gastritis, Sukhan D. S. (2018)
Dmitriev M. O. - Determination of individual teleroentgenographic characteristics of the lower medial incisors position in Ukrainian young men and young women with orthognathic bite, Gunas I. V., Dzevulska I. V., Glushak A. A. (2018)
Bobyr V. V. - Features of structural-morphological changes in cases of experimental intestinal antibiotic-induced dysbiosis, Poniatovskyi V. A., Chobotar A. P., Stechenko L. O., Kryvosheyeva О. І., Nazarchuk O. A., Кovalenko О. О. (2018)
Sarafinyuk L. A. - Features of total body sizes and anthropometric torso sizes in female volleyball players of mesomorphic somatotype, Fomina L. V., Khavtur V. O., Fedoniuk L. Ia., Khapitska O. P., Stefanenko I. S. (2018)
Koritskiy V. G. - Features of the thyroid gland structural components remodeling in the toxemia stage after experimental thermal injury, Nebesna Z. M. (2018)
Usenko O. U. - Morphological state of the mucous membrane of the esophagus of patients with postresection manifestations of reflux esophagitis depending on the method of the formation of mechanical esophagus-gastric anastomosis, Sidyuk A. V., Klimas A. S., Sidyuk O. E., Savenko G. U. (2018)
Monastyrskyi V. M. - Changes in the sizes of the kidney after contralateral nephrectomy in the experiment (2018)
Savchuk O. I. - Characteristics of nervous tissue after modeling of focal cerebral ischemia in rats at different periods of reperfusion, Skibo G. G. (2018)
Yakovtsova I. I. - Proliferative features of diffuse astrocytic tumors Grade III-IV and their impact on the prognosis, Gavriliyuk A. O., Chertenko T. M. (2018)
Гавловський О. Д. - Аналіз динаміки інвалідності учасників антитерористичної операції, Голованова І. А. (2019)
Гальченко А. В. - Сучасні відмінності психосоціальної дезадаптації у внутрішньо переміщених осіб за наявності невротичної патології (2019)
Дружина А. Н. - Обезболивание пациентов пожилого и старческого возраста при кардиохирургических операциях в условиях исскуственного кровообращения, Лоскутов О. А., Маруняк С. Р. (2019)
Кальбус О. І. - Коморбідні стани у хворих на міастенію (2019)
Кучерявченко В. В. - Аналіз змін фактора некрозу пухлини альфа, інтерлейкіна-6, інтерлейкіна-8 у пацієнтів з підвищеним індексом маси тіла при полі травмі (2019)
Дудченко М. О. - Вплив захворювання на якість життя пацієнтів з екстрасфінктерними та транссфінктерними параректальними норицями, Мішура З. І. (2019)
Нікіфорова О. С. - Нейрофізіологічні особливості ноцицептивного тригемінального шляху в різні фази епізодичної мігрені, Дельва М. Ю. (2019)
Радіонова Т. О. - Вплив синдрому надмірного бактеріального росту на ефективність антихелікобактерної терапії у хворих на хронічний гастрит у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу (2019)
Cмоляр Н. I. - Епштейна-Барр вірусна інфекція у дітей, Чухрай Н. Л., Савчин С. В. (2019)
Ананьєва М. М. - Чутливість різних представників роду Candida до антимікотиків (2019)
Ганчев К. С. - Характеристика стану вродженої ланки місцевого імунітету тканин пародонту щурів після екстракції зубу на фоні цукрового діабету за показниками експресії cd 68 (2019)
Єлінська А. М. - Вплив водорозчинної форми кверцетину на дезінтеграцію органічного матриксу пародонта щурів за умов системного введення ліпополісахариду salmonella typhi, Костенко В. О. (2019)
Кінаш О. В. - Культуральні властивості грибів родини mucoraceae та роду aspergillus – збудників опортуністичних інфекцій людини і тварин, Скотаренко Т. А. (2019)
Ковальова І. О. - Вплив інгібіторів транскрипційного чинника каппа b на метаболічні та структурні порушення кісткової тканини за умов поєднаного надлишкового надходження фториду та нітрату натрію, Костенко В. О. (2019)
Коновал Н. С. - Закономірності постмортальних структурно-біохімічних змін м’язової тканини діафрагми: значення для судово-медичної діагностики давності настання смерті (2019)
Пославська О. В. - Прогностичні маркери в імуногістохімічній діагностиці метастазів карцином колоректального фенотипу невідомої первинної локалізації (2019)
Аветіков Д. С. - Комплексне обстеження пацієнтів із патологічними рубцями обличчя, Буханченко О. П., Іваницька О. С., Гаврильєв В. М., Скрипник В. М. (2019)
Павленкова О. С. - Динаміка показників в'язкості та ph ротової рідини в дітей, які часто хворіють на гострі респіраторно-вірусні інфекції в процесі проведення профілактичних заходів, Каськова Л. Ф. (2019)
Вербовська Р. І. - Деонтологічний підхід до підготовки майбутніх лікарів-стоматологів (2019)
Дев’яткіна Н. М. - Роль організації та методичного забезпечення навчального процесу з фундаментальної дисципліни в забезпеченні високих результатів субтесту під час ліцензійного іспиту "Крок-1" (2019)
Padalka A. I. - Fostering clinical thinking in dental doctors through post-graduation professional training, Kostenko V. G., Sheshukova O. V. (2019)
Шеховцева Т. Г. - Інтерактивні методи навчання як основа мотивації студентів в умовах сучасного педагогічного процесу, Долінна М. О. (2019)
Ємченко Я. О. - Роль локального запалення в імунопатогенезі псоріазу (2019)
Рамазанов В. В. - Метаболизм гомоцистеина и глутатиона в эритроцитах при гипотермическом хранении, Воловельская Е. Л., Руденко С. В., Семенченко А. Ю., Бондаренко В. А. (2019)
Ткаченко П. І. - Особливості змін лімфоїдної субстанції при різних формах лімфаденітів щелепно-лицевої ділянки у дітей, Білоконь С. О., Лохматова Н. М., Коротич Н. М., Лобач Ю. Б. (2019)
Захарченко В. Н. - Освоение технологии ведения доменной плавки с применением ПУТ более 150 кг/т чугуна в нестабильных топливных и шихтовых условиях, Руденко Ю. Р., Лебедь Ю. К., НРуденко . Р., Красношлык В. Г. (2017)
Богушевский В. С. - Организация управления конвертерной плавкой, Сухенко В. Ю. (2017)
Ясев А. Г. - Моделирование разрушения изношенной футеровкиметаллургических печей (2017)
Сребрянский Г. А. - Практические рекомендации по организации производстваметаллической ленты из расплава (2017)
Иевлев Н. Г. - Автоматическое управление ускоренным охлаждением проката на толстолистовых станах (2017)
Шатоха В. И. - Приоритизация технологических решений для модернизации отечественной металлургической промышленности, Cеменко С. А. (2017)
Ладохин С. В. - Тигли для электронно-лучевой гарнисажной плавки, Лапшук Т. В., Дрозд Е. А., Глухенький А. И., Гориславец Ю. М., Бондар А. И. (2017)
Затуловский А. С. - Влияние химического состава на процесс кристаллизации иструктуру фторфлогопитового литья, Малявин А. Г., Богатырева Ж. Д., Щерецкий В. А., Кузьменко А. А. (2017)
Шалевская И. А. - Выбор технических решений по снижению вредного воздействия литейного плавильного объекта на окружающую среду (2017)
Конференции в 2017 году (2017)
Багатько О. В. - Ретроспективний аналіз анамнезу жінок із трубно-перитонеальною формою безпліддя (2018)
Жулкевич І. В. - Персоналізація в онкології: індивідуальний підхід до профілактики тромбоемболічних ускладнень при пангістеректомії, Кривокульський Б. Д. (2018)
Чукур О. О. - Динаміка захворюваності й поширеності патології щитоподібної залози серед дорослого населення України (2018)
Чопчик В. Д. - Стратегічне планування бізнес-діяльності стоматологічного центру, основаного на засадах державно-приватного партнерства, Орлова Н. М. (2018)
Перепадя О. В. - Функціонально-організаційна модель системи управління якістю сестринської справи (2018)
Січкоріз О. Є. - Головні аспекти підготовки сімейного лікаря в Україні (2018)
Кулікова Д. О. - Комплексний аналіз чинників та клініко-інструментальних даних при відкритій артеріальній протоці у дітей різних вікових груп, Чумак Л. І. (2018)
Хміль С. В. - Ефективність гістерорезектоскопії у жінок з безпліддям на фоні лейоміоми матки в програмах допоміжних репродуктивних технологій, Дроздовська Ю. Б., Хміль М. С., Чудійович Н. Я. (2018)
Хміль С. В. - Антиоксидантна терапія у жінок із безпліддям на фоні ендометріозу, Кулик І. І., Микула Р. П. (2018)
Дудченко Л. В. - Соціальний моніторинг чинників ризику виникнення перинатальних ускладнень у жінок, залежних від тютюнокуріння, Цинтар С. А., Бойко В. В. (2018)
Когут І. Й. - Клініко-економічна ефективність застосування камфорної олії при дерматиті, асоційованому з нетриманням, Галникіна С. О. (2018)
Левицька Л. В. - Медико-соціальні аспекти відновного лікування хворих на інфаркт міокарда з коморбідним цукровим діабетом (2018)
Хміль М. С. - Перспективи використання інозитолу в жінок із синдромом полікістозних яєчників (огляд літератури), Хміль-Досвальд А. С., Хміль С. В., Підгайна І. Я. (2018)
Хміль М. С. - Порівняльна характеристика протоколів стимуляції овуляції з використанням агоністів та антагоністів гонадотропін-рилізинг-гормонів у програмах допоміжних репродуктивних технологій (огляд літератури, Хміль С. В., Чудійович Н. Я., Хміль-Досвальд А. С. (2018)
П’ятночка І. Т. - Історія зародження, розвитку та теперішній стан фтизіатричної служби на Кременеччині, Корнага С. І. (2018)
Бочка В. В. - Особенности формирования напряженного состояния и разрушения агломерата, Сова А. В., Двоеглазова А. В., Сулименко С. Е., Высочин Д. С. (2017)
Наривский А. В. - Технология обработки чугуна парами восстановленного из оксидов магния, Туник В. А., Раздобарин И. Г., Перехода А. В. (2017)
Дорошенко В. C. - Предпосылки встраивания термообработки в процесс литьявысокопрочного чугуна по газифицируемым моделям (2017)
Чернятевич А. Г. - Высокотемпературное моделирование продувки конвертерной ванны с применением трехъярусной фурмы, Молчанов Л. С., Юшкевич П. О. (2017)
Борисенко А. Ю. - Механические свойства литой средне- и высокоуглеродистой стали после испытаний на растяжение при повышенных температурах, Амбражей М. Ю., Малыш А. Д. (2017)
Ковальчук А. Г. - Исследование процессов износостойкого поверхностного легирования, Ямшинский М. М., Федоров Г. Е. (2017)
Ладохин С. В. - Электронно-лучевые установки для плавки и литья циркониевых сплавов (2017)
Верховлюк А. М. - Влияние легирующих элементов, скорости охлаждения идеформации на электропроводность медных сплавов, Сергиенко Р. А., Щерецкий А. А., Потрух А. Г., Науменко М. И. (2017)
90 лет со дня рождения Е. А. Марковского (2017)
Конференции в 2017 году (2017)
Contents (2018)
Mudrakov V. V. - Some considerations on the typology of philosophical-anthropological models (to the problem of value identifications of Ukrainians), Polishchuk O. S. (2018)
Rusin R. M. - European plastic art in anthropological dimension: from the classics to the postmodernism, Liashenko I. V. (2018)
Donnikova I. A. - Moral search in multicultural communication (2018)
Boreiko Y. G. - Event as a transformation of everyday life modus of social being (2018)
Boichenko M. I. - Civilizational and institutional aspects of national self-identification in Ukraine: philosophical-anthropological approach, Yakovleva O. V., Liakh V. V. (2018)
Ogneviuk H. Z. - Antropological approaches in legal certainty research (2018)
Blynova O. Y. - Philosophical and sociocultural dimensions of personality psychological security, Holovkova L. S., Sheviakov O. V. (2018)
Pavlova T. S. - The phenomenon of negative emotions in the social existence of human, Bobyl V. V. (2018)
Parkhomenko T. S. - Plagiarism as antropological and social phenomenon (2018)
Vlasova O. P. - Transformation of the gender dichotomy of spirit and body in postmodern philosophy and culture, Makieshyna Y. V. (2018)
Lazareva M. L. - On the threshold of technological singularity: human readiness to the new stage of evolution (2018)
Маlivskyi A. M. - Descartes about anthropological grounds of philosophy in the "early writings" (2018)
Zinevych A. S. - The existential and the spiritual in the existential anthropology of G. Marcel and E. Minkowski (2018)
Halapsis A. V. - The measure of all gods: religious paradigms of the antiquity as anthropological invariants (2018)
Kokhanovska M. G. - Adequate anthropology of Karol Wojtyla (2018)
Bazaluk O. A. - The ontology of existence: the next paradigm. A review of the book "The idea of the world: a multi-disciplinary argument for the mental nature of reality", by Bernardo Kastrup (2018)
Muza O. V. - Judicial Legislation and Administrative Legal Relations: Search of Interconnection (2019)
Kucheryavenko M. P. - Moment of Execution of the Duty to Pay Taxes and Fees: a Tax-Legal Aspect, Smychok Ye. M. (2019)
Knieper R. - Territorial Communities in Civil Legal Relations, Biryukov A. N. (2019)
Koban O. G. - Task of Internal State Activity in the Socialisation Process (2019)
Kostenko A. A. - Internet-Libertarianism and Internet-Etatism in the Context of the Internet Rights of a Person (2019)
Varych O. G. - Equality, Freedom and Justice: Value-Legal Properties (2019)
Hryshchuk V. K. - Effectiveness of criminal law support of dignity Protection and Security in Ukraine: Questions of Social Conditionality (2019)
Kerikmäe T. - Private Criminalistics Doctrines: Conceptual Approaches to the Formation, Zhuravel V. A. (2019)
Zinchenko O. V. - Features of the President Status in the Arab Republics (Comparative Analysis) (2019)
Schramm H. J. - Legal Classification of Types of Information About an Individual, Kostruba A. V. (2019)
Rozhnova V. V. - Evidence and Proof: Trends in the Imporvment Oґf the Criminal Procedural Law (2019)
Tugarova O. K. - The Logical Nature of Indirect Evidence in Criminal Procedure (2019)
Tolochko O. M. - Stadards of Proof in Criminal Procedure (Comparative Analysis) (2019)
Butler W. E. - Towards the Course of Ukraine (to the 100th Anniversary of the Act of Unification of the Upr with Zunr), Yermolaiev V. M. (2019)
Title (2018)
Contents (2018)
Jablonski L. - Building knowledge-based economy in the EU: methodological background and policy solutions, Jablonski M., Fedirko O. (2018)
Burmaka M. - Creation of the global investment process (2018)
Lozhachevska O. - Global regularities of the development of the world market of aviation transportation, Sydorenko K., Sidenko S. (2018)
Chernytska T. - Alternative energetics of the United States of America in global challenges, Novosad Y. (2018)
Radziуеvska S. - Regional associations in global economy (2018)
Poruchnyk A. - Review of the textbook of Rohach O.I. "The theories of international business", Stolyarchuk Y. (2018)
Кузнецов А. М. - Освоение и эффективность технологии доменной плавки сприменением пылеугольного топлива на ЧАО "Енакиевскийметаллургический завод", Зубенко А. В., Падалка В. П., Хайбулаев А. С., Ярошевский С. Л., Кочура В. В. (2017)
Тимошенко С. Н. - Энергоэффективные решения при модернизации дуговыхсталеплавильных печей постоянного тока литейного класса, Филиппи А. А., Онищенко С. П., Тищенко П. И. (2017)
Плохих П. А. - Исследование особенностей процесса обработки стали инертным газом в агрегате комплексной обработки стали непрерывной разливки (АКОС НР). Сообщение I, Носоченко О. В., Григорьева М. А., Хавалиц Ю. В., Плохих А. А. (2017)
Ефимов М. В. - Влияние технологических параметров на плотность металла при получении крупных слитков, Биктагиров Ф. К., Тарасевич Н. И., Падалка В. Г., Селютин А. А. (2017)
Большаков В. И. - Насосно-компрессорные трубы высокой коррозионной стойкости и эксплуатационной надежности для жестких коррозионно-эрозионных условий добычи нефти и газа, Сухомлин Д. А., Проскуркин Е. В. (2017)
Бочка В. В. - Разработка технологических показателей процесса спекания комплексного флюса из комбинированных гранул, Двоеглазова А. В., Сова А. В., Бочка Р. С., Бабенко А. В. (2017)
Максюта И. И. - Взаимодействие компонентов в системе "оксид-модификаторы" в корундовой формовочной керамике для деталей с ориентированной структурой, Квасницкая Ю. Г., Верховлюк А. М., Михнян Е. В., Левченко Ю. Н. (2017)
Ясюков В. В. - Композиционное литье – средство повышения эксплуатационной надежности литых деталей, Лысенко Т. В., Воронова О. И. (2017)
Ковальчук А. Г. - Усовершенствование технологических процессов поверхностного легирования заготовок в литейной форме, Ямшинский М. М., Федоров Г. Е. (2017)
Жбанова Е. Н. - Обработка стали электрическим током в литейной форме, Саитгареев Л. Н., Скидин И. Э. (2017)
Твердохвалов В. А. - Неразрушающий контроль твердости чугунных мелющих тел, Кудрявченко Н. А. (2017)
Чейлях Я. А. - Влияние состава и режимов термической обработки на структуру, метастабильность аустенита и свойства износостойких чугунов, Чейлях А. П. (2017)
Марковский Е. А. - Лазерная обработка как дополнительный метод повышениятриботехнических свойств сплавов на основе чугунов, легированных Сu и S, Олексенко И. В., Шатрава А. П. (2017)
Стрыгун В. А. - Разработка национального стандарта Украины на стальныеотливки, Чаплыгина Л. С. (2017)
80 лет Найдеку Владимиру Леонтьевичу (2017)
Бовсунівська Т. В. - Іван Кронеберг і теорія романтизму в Україні (2018)
Гальчук О. В. - Античний "текст" танатологічної рецепції мотиву кохання: дві версії Гі де Мопассана (2018)
Гура Н. П. - Ф. Браун "Іфігенія на свободі": зруйнований діалог (2018)
Глотов А. Л. - Социальнокоммуникативный дискурс античной культуры (2018)
Дюрба Д. В. - Хронотоп замку в романі Дж. Керуака "Доктор Сакс" (2018)
Керімова Є. Я. - Міфосимвол човна в романі Дж. Барнса "Історія світу в 10 ½ розділах" (2018)
Ніколенко О. М. - Значення іронії в романі Томаса Кініллі "Список Шиндлера" (2018)
Проскуріна Н. Ю. - Міфологічна символіка дилогії Д. Лессінг "Маара і Данн", Кравець О. М. (2018)
Садовська Ю. В. - "Революційне світовідчуття" в контексті системно-синергетичного підходу (М. Асуела "Ті, хто знизу", І. Бабель "Кінармія") (2018)
Смольницька О. О. - Шекспірівський дискурс у вибраній поезії та перекладах Максима Рильського і Миколи Зерова (2018)
Василівська Н. І. - Постепізм у п’єсі Макса Фріша "Бідерман і палії" (2018)
Васильєв Є. М. - Жанрова конвергенція в сучасній драматургії (2018)
Дроздовський Д. І. - Соціальні проблеми англійського "академічного роману": історична ревізія піджанру (2018)
Литовська О. В. - Метатеатральність комедій Арістофана в контексті розвитку європейської драматургії (2018)
Савчук Г. О. - Кінематографічний потенціал лірики Івана Світличного (2018)
Shkuropat M. Yu. - I Am Not Sidney Poitier by Percival Everett as a film adaptation: intermedial approach (2018)
Галич О. А. - Флора і фауна Заходу і Сходу в щоденнику Олеся Гончара (2018)
Атаманчук В. П. - Проблема вибору в трагедії Єлисея Карпенка "Момот Нір" (2018)
Давиденко І. О. - Антитоталітарний пафос роману "Останній світ" Крістофа Рансмайра у світлі літературної антропології (2018)
Дерев’янченко Н. В. - Двійництво як основний принцип конструювання системи персонажів у романах М. Уельбека "Розширення поля борні" і "Елементарні частинки" (2018)
Савенко А. О. - Людина та Світ: поетична антропологія К. Кавафіса та Й. Сефериса (2018)
Цепкало Т. О. - Міфосемантика астральних образів у поезії Юрія Клена (2018)
Яковлева Т. А. - Метаморфозы в Одессе. Мифологизация героев в романе "Пятеро" В. Жаботинского (2018)
Ступницкая Н. Н. - Становление и развитие психологизма в литературе (2018)
Голубовська І. О. - Актуальні епістеми української модерної класичної філології (2018)
Звонська Л. Л. - Твори Георгія Хіробоска у візантійській та старослов’янській філологічній науці (2018)
Івашків-Ващук О. В. - Жіночі образи богинь та героїнь у межах макроконцепту ЛЮДИНА (на матеріалі ідилій Теокріта) (2018)
Корольова Н. В. - Візуальний і вербальний компоненти латинськомовної хронограми (2018)
Левко О. В. - Семантичний розвиток лексем σώφρων, σωφροσύνη і дериватів у давньогрецькій мові (від Гомера до Нового Завіту) (2018)
Мартин В. О. - Дериваційне поле субконцепту ΑΣΘΕΝΕΙΑ в давньогрецькій мові (2018)
Оліщук Р. Л. - Мовна репрезентація концепту КРАСА в романі Лонга "Дафніс і Хлоя", Макар І. С. (2018)
Чернюх Б. В. - Аспектуальна семантика незалежного кон`юнктива в латинській мові (2018)
Чернюх Н. Б. - Theatrum як лексична домінанта субконцепту "ТЕАТРАЛЬНА СПОРУДА" у латинській мові (2018)
Дуброва О. М. - Просте ускладнене речення як монопредикативна структура (2018)
Кохан Ю. І. - Рецепція античності в ідіостилі Олеся Гончара (2018)
Потреба Н. А. - Функціонування молодіжного дискурсу в просторі Інтернет-комунікацій (2018)
Щигло Л. В. - Діахронічна еволюція мови (2018)
Фунікова Т. В. - Становлення парадигми називного та знахідного відмінків множини іменників чоловічого роду в українській літературній мові ХVII ст. (на матеріалі "Синопсису" та "Хроніки" Ф. Софоновича) (2018)
Антонюк В. П. - Сучасні трансформації в сфері вищої і професійної освіти як реакція на потреби ринку праці (2019)
Борейко В. І. - Вплив дефіциту пенсійного фонду на економічний розвиток України (2019)
Брюховецька Н. Ю. - Ресурси і механізми інвестиційно-інноваційного розвитку промислових підприємств України, Булєєв І. П. (2019)
Гітіс Т. П. - Визначення та дослідження об’єктивних обмежень реалізації стратегії сталого розвитку україни в економічному аспекті, Романенко Є. В., Однораленко Т. О. (2019)
Гриценко С. І. - Моделювання системи цінностей еколанцюга постачань як домінанта транспортно-логістичних кластерів (2019)
Дубницький В. І. - Методологічне забезпечення формування інформаційної безпеки в сфері економічної безпеки регіону, Науменко Н. Ю. (2019)
Жуков С. А. - Мале підприємництво в Україні: роль, стан і перспективи розвитку в період соціально-економічних потрясінь, Дюгованець О. М., Балко О. Ю. (2019)
Кондратенко О. О. - Формування конкурентних переваг аграрних підприємств в сучасних умовах господарювання, Першень Н. А. (2019)
Кучер А. В. - Оцінка й кластерний аналіз сталої конкурентоспроможності аграрних підприємств (2019)
Латишева О. В - Сутність та процедура планування та моделювання бізнес-процесів системи кадрової безпеки в умовах вітчизняних підприємств, Підгора Є. О., Бохонок Л. М. (2019)
Макогон Ю. В. - Внутрішній ринок металургії України та концентрація підприємств цієї галузі (2019)
Мішура В. Б. - Напрями підвищення ефективності використання трудових ресурсів підприємства, Касьянюк С. В., Петренко Ю. О. (2019)
Осадча Н. В. - Особливості експорту агропромислової продукції в Україні та придніпровському регіоні, Ляшенко В. І., Галясовська О. В., Дзюба С. В. (2019)
Перебийніс В. І. - Матеріально-технічне забезпечення агропродовольчого комплексу в контексті модернізації промисловості, Рогоза М. Є., Косарева Т. В., Перебийніс Ю. В. (2019)
Петрушенко М. М. - Екологічна конфліктність у сфері поводження з відходами: питання управління та оподаткування (2019)
Попко О. В. - Маркетингове дослідження світового ринку молочної продукції та місця України в ньому (2019)
Саблук П. Т. - Завдання спеціалістів з обліку в забезпеченні аграрних перетворень (2019)
Савельєв Є. В. - Концепція "Вишеградська четвірка + Україна": реальність і перспективи, Куриляк В. Є., Лизун М. В., Ліщинський І. О. (2019)
Сидорчук О. Г. - Інноваційні підходи до науково-методичного забезпечення оцінки соціальної безпеки в системі державного регулювання (2019)
Сохнич А. Я. - Управління земельними ресурсами: оцінювання кредитоспроможності інноваційних проектів, Якимчук А. Ю., Казаченко Л. М. (2019)
Ткаченко Н. М. - Мінімальна заробітна плата, зміни та їх вплив на заробітну плату та розмір статутного капіталу, на рівень життя (2019)
Топалова І. А. - Комплексна оцінка інноваційної привабливості галузі промисловості в регіоні: методичний аспект (2019)
Трифонова О. В. - Стан, проблеми та тенденції розвитку транспортної логістики в Україні, Трушкіна Н. В. (2019)
Уніят А. В. - Інклюзивність як ключовий пріоритет економічного зростання в стратегії "Європа – 2020" (2019)
Харазішвілі Ю. М. - Стратегічні орієнтири рівня життя та рівня освіти як основа існування середнього класу в Україні (2019)
Шевченко Н. Ю. - Критичний аналіз алгоритмів визначення характеристик випадкових процесів служби технічної підтримки інтернет-провайдера, Замула В. В. (2019)
Шелеметьєва Т. В. - Розвиток внутрішнього туризму в Україні як об’єкта управління (2019)
Задорожная О. Г. - Ценностное управление как формат спасения от суицидного интеллектуализма (2019)
Академіку-засновнику Академії економічних наук України, її багаторічному головному ученому секретареві, доктору економічних наук, професору Поклонському Федору Юхимовичу – 90! (2019)
Анотації (2019)
Аннотации (2019)
Abstracts (2019)
Вихідні дані (2019)
Duplij S. - Arity Shape of Polyadic Algebraic Structures (2019)
Fardigola L. - Reachability and Controllability Problems for the Heat Equation on a Half-Axis, Khalina K. (2019)
Il'inskii A. - On Lin's Condition for Products of Random Variables, Ostrovska S. (2019)
Rovenski V. - The Einstein, Zawadzki T. (2019)
Szekelyhidi L. - Invariant Subspaces on KPC-Hypergroups, Tabatabaie S. M. (2019)
Yevgenieva Y. A. - Propagation of Singularities for Large Solutions of Quasilinear Parabolic Equations (2019)
Доклад Наума Ильича Ахиезера к 175-летию Харьковского университета (2019)
Марія Володимирівна Щербина (до 60-річчя від дня народження) (2019)
Дугінець Г. В. - Особливості розвитку міжнародного ринку туристичних послуг в умовах глобалізації (2018)
Каховська О. В. - Проблеми та перспективи залучення прямих іноземних інвестицій до суднобудівельної галузі України, Мащенко С. О., Самойленко П. І. (2018)
Орловська Ю. В. - Інноваційний розвиток України в європейському просторі в ХХI столітті, Морозова С. А. (2018)
Шапа Н. М. - Аналіз розвитку туризму в країнах світу та оцінка перспективності туристичної галузі в Україні, Джанумова Л. Т. (2018)
Гричкоєдова М. В. - Дослідження діяльності низбкобюджетних авіакомпаній на ринку авіаперевезень України, Руденський М. А. (2018)
Левчинський Д. Л. - Аспекти розвитку цифрової економіки в Україні, Каширнікова І. О., Кононова О. Є. (2018)
Луцька Н. І. - Aналіз показників видатків бюджету на функціонування та розвиток системи вищої освіти, Павлушенко Т. О. (2018)
Нахаєва М. М. - Oцінювання ефективності регіональної інвестиційної політики в Україні на основі dea аналізу (2018)
Васильєва Т. А. - Роль та місце лізингу в системі фінансово-кредитного забезпечення підприємств, Тютюник І. В. Демчук К. С. (2018)
Вечеров В. Т. - Cучасна будівельна послуга: сутнісний зміст та особливості формування вартості, Алієв Р. А., Іскандеров А. О. (2018)
Кахович О. О. - Mіжнародна конкуренто-спроможність банку та методи її оцінки, Лисенко В. Р. (2018)
Шиманська К. В. - Aудиторські процедури ознайомлення з середовищем клієнта для розуміння ризиків зниження якості фінансової звітності, Кочин Т. М. (2018)
Андросова О. Ф. - Корпоративна культура на машинобудівних підприємствах України як особлива система (2018)
Книшек О. О. - Фінансовий аналіз діяльності підприємства в умовах економічної нестабільності, Тарасенко Ю. О. (2018)
Семенець А. О. - Вплив принципів внутрішнього аудиту на контрольне середовище: економічні та соціальні наслідки (2018)
Тітарчук М. І. - Концесія як форма реалізації державно-приватного партнерства як об’єкту економічного аналізу (2018)
Щирська А. Ю. - Вимоги користувачів до якості облікової інформації (2018)
Pimonenko T. - Green investments as a driving force to the spreading of energy efficient projects: EU experience for Ukraine (2018)
Свиридова Н. К. - Практичне заняття на передатестаційному циклі лікарів за фахом "Загальна практика-сімейна медицина" за тематикою неврологічного огляду хворого (дослідження рефлексів та чутливості), Довгий І. Л., Середа В. Г., Чередніченко Т. В., Жгільова Н. О. (2017)
Свиридова Н. К. - Венозні тромбоемболічні ускладнення при інсульті: алгоритм діагностики, профілактики та лікування, Парнікоза Т. П., Сулік Р. В., Бондаренко Г. С. (2017)
Чуприна Г. М. - Терапія нападів мігрені, Парнікоза Т. П., Бондаренко Г. С. (2017)
Чуприна Г. М. - Розсіяний склероз: етіологія, патоґенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування (клінічна лекція) (2017)
Інгула Н. І. - Особливості біоелектричної активності головного мозку у хворих на хронічну ішемію мозку (2017)
Жгільова Н. О. - Порівняльний аналіз клініко-неврологічних проявів у хворих з хронічною ішемією головного мозку та хронічною серцевою недостатністю зі збереженою та зниженою фракцією викиду (2017)
Бушуєв С. Д. - Лідерство в застосуванні гнучких методологій створення інформаційних технологій, Бушуєв Д. А., Бушуєва В. Б., Козир Б. Ю. (2019)
Lukianova L. B. - Effects of global labor market trends on the content of professional training of future IT managers, Banit O. V., Goretko T. V. (2019)
Морзе Н. В. - 3D картування цифрової компетентності в системі освіти України, Вембер В. П., Гладун М. А. (2019)
Dzhurylo A. P. - ICT competence for secondary school teachers and students in the context of education informatization: global experience and challenges for Ukraine, Shparyk O. M. (2019)
Ляшенко О. І. - Застосування мобільної технології Plickers у процесі навчання фізики, Терещук С. І. (2019)
Щерба Н. С. - Використання електронних застосунків у навчанні іноземної мови старшокласників з дитячим церебральним паралічем (2019)
Білявець С. Я. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій для вдосконалення професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників, Діденко О. В., Купрієнко Д. А., Москаленко О. І., Сичевський Ю. О. (2019)
Волошинов С. А. - Запровадження змішаного навчання у професійну підготовку майбутніх фахівців морської галузі (2019)
Pryima S. M. - Formation of the project competence of future specialists in information, library and archive services in a digital society, Anishchenko O. V., Dayong Yu., Ivanova N. A. (2019)
Суховірська Л. П. - Системи віртуальних лабораторних робіт з біофізики як засоби реалізації принципу професійної спрямованості навчання студентів, Лунгол О. М., Задорожна О. В. (2019)
Храпенко О. О. - Застосування системи "Електронний суд" у підготовці студентів-юристів (2019)
Бігич О. Б. - Автентичні медіа-ресурси як засіб формування у майбутніх учителів французької мови міжкультурної комунікативної компетентності, Руснак Д. А. (2019)
Бориско Н. Ф. - Веб-сайт учебника по иностранным языкам: роль, особенности и требования (2019)
Волкова Н. П. - Розвиток соціально-комунікативної компетентності майбутніх викладачів вишу засобами веб-орієнтованих технологій, Верченко Л. С. (2019)
Долина А. В. - Використання системи Moodle для вдосконалення фонетичної компетентності майбутніх учителів англійської мови (2019)
Koryahin V. M. - Students’ coordination skills testing in physical education: ICT application, Mukan N. V., Blavt O. Z., Virt V. V. (2019)
Metruk R. - Using English movies and TV programs for developing listening skills of EFL learners (2019)
Ніколаєва С. Ю. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій для формування науково-дослідницької компетентності майбутніх докторів філософії, Коваль Т. І. (2019)
Synorub H. P. - Crossmedia as an innovative technology in training the humanities students in higher school, Nestayko I. M., Poplavska I. V., Medynska O. Ya., Poplavska N. M. (2019)
Сисоєва С. О. - Стан, технології та перспективи дистанційного навчання у вищій освіті України, Осадча К. П. (2019)
Гривко А. В. - Використання засобів ІКТ у процесі експериментального дослідження емотивно-оцінного ставлення учнів до різних форм тестових завдань з української мови, Жук Ю. О. (2019)
Nechvoloda L. V. - Fuzzy formalization and automation of the process of special academic scholarship distribution in higher educational institutions, Shevchenko N. Yu. (2019)
Биков В. Ю. - Кібербезпека в цифровому навчальному середовищі, Буров О. Ю., Дементієвська Н. П. (2019)
Писарский С. Н. - Оценка технологических возможностей стабилизации скорости разливки открытой струей на современной сортовой машине непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). Сообщение 2, Смирнов А. Н., Лавренко Д. А., Рябый Д. В. (2018)
Василев Я. Д. - Особенности технологии холодной полосовой прокатки и разработка методики расчета режимов деформации на двухклетевых реверсивных станах, Замогильный Р. А. (2018)
Шарандин К. Н. - Технология раздувки конечного шлака азотом в большегрузных конвертерах с использованием магнезиального модификатора (2018)
Дорошенко В. С. - Прообразы природоподобных технологий литейного производства (2018)
Воронова О. И. - Оценка влияния переплава на стойкость вставок пресс-форм литья под давлением, Ясюков В. В. (2018)
Мамишев В. А. - Интенсификация внутреннего и внешнего теплоотвода при получении литых заготовок в формах с разными свойствами. Сообщение 2, Шинский О. И., Соколовская Л. А. (2018)
Герасименко В. Г. - Особенности введения в эксплуатацию футеровки сталеразливочных ковшей, Синегин Е. В., Молчанов Л. С., Перерва В. Я., Лантух А. С. (2018)
Шипицын С. Я. - Новая сталь для железнодорожных колес с повышенным ресурсом, Осташ О. П., Кулик В. В., Кирчу И. Ф., Новицкий В. Г. (2018)
Поздравляем! 80 лет Ковшову Владимиру Николаевичу (2018)
Поздравляем! 80 лет Луневу Валентину Васильевичу (2018)
Конференции в 2018 году (2018)
Артеменко А. В. - Удосконалення нормативно-правового регулювання питань здійснення процедур митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів та товарів, що переміщуються ними через державний кордон України (2018)
Бабенко Б. І. - Підвищення компетентності валідатора - шлях до поліпшення якості пост – митного аудиту (2018)
Бережнюк І. Г. - Удосконалення процесу інформаційної взаємодії економічних операторів та митниць ДФС в умовах запровадження системи попереднього інформування, Несторишен І. В., Туржанський В. А. (2018)
Брендак А. І. - Митний контроль пасажирських переміщень через авіаційні пункти пропуску: формування організаційно-розпорядчих основ механізму аналізу ризиків (2018)
Дорофеєва Л. М. - Міжнародна антикорупційна практика митних адміністрацій (2018)
Заяц В. В. - Митний контроль товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності (2018)
Капітанець С. В. - Протидія незаконному обігу тютюнових виробів через призму міжнародних нормативно-правових актів (2018)
Коновалов Ю. О. - Сучасний стан впровадження Cargo targeting system в Україні, Романюк У. В. (2018)
Костенко А. О. - Система критеріїв відбору суб’єктів господарювання для проведененя документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи (2018)
Кунєва З. Ю. - Митні формальності: проблеми реалізації в Україні, Кунєв Ю. Д. (2018)
Лепеха М. О. - Аналіз порушень митного законодавства в Україні, Мельник Л. О. (2018)
Микитенко Т. В. - Контроль митної вартості після випуску товарів у вільний обіг (2018)
Молдован Е. С. - Європейський досвід здійснення процедур митного контролю та митного оформлення товарів, що перевозяться через митний кордон водними транспортними засобами (2018)
Пашко П. В. - Щодо деяких підходів до здійснення аналізу стану із запровадженням нововведень у митній справі з позиції забезпечення митної безпеки держави, Ємець А. В. (2018)
Приймаченко Д. В. - Реалізація концепції м’якого права у процесі адаптації митного законодавства України до законодавства ЄС (2018)
Прокопенко В. В. - Адміністративна процедура в митній справі: питання структури (2018)
Прус Л. Р. - Новітні інструменти інформаційної взаємодії громадян з митницями ДФС при переміщенні товарів через митний кордон України, Попель С. А. (2018)
Сторожук О. В. - Особливості митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Новій Зеландії, Копотун А. М. (2018)
Сушкова О. Є. - Специфіка діяльності митних лабораторій ЄС (2018)
Туржанський В. А. - Забезпечення безпеки агропродовольчого ринку України за умов глобалізації та СОТ (2018)
Федоришина Л. М. - Дослідження тенденцій розвитку міжнародної інтернет-торгівлі та міжнародного поштового обміну (2018)
Фрадинський О. А. - Об’єктивізація основних загроз процесу організації міжнародних пасажирських перевезень на авіатранспорті (2018)
Видання Університеті ДФС України (2018)
Вимоги до рукопису (2018)
Вихідні дані (2018)
Ляшук Р. М. - Закордонний досвід правового регулювання прикордонного режиму, Олійник А. А. (2019)
Царенко С. І. - Представництво Державної прикордонної служби України в судових органах, Толошин А. В. (2019)
Демʼянова О. В. - Окремі аспекти визначення моменту початку цивільного процесу (2019)
Ляшук Р. М. - Окремі аспекти отримання інформації у межах діяльності Державної прикордонної служби України, Ткач Є. С. (2019)
Ганьба О. Б. - Правомірна поведінка персоналу Державної прикордонної служби України як засіб реалізації регулятивних та охоронних правовідносин у сфері забезпечення прикордонної безпеки, Федорчук М. В. (2019)
Нагорна В. В. - Стан та перспективи правового регулювання соціального забезпечення в Україні (теоретико-правовий аналіз), Берник В. І. (2019)
Шевчук О. А. - Світовий досвід боротьби з корупцією та можливість його запровадження в Україні, Ковальський А. О. (2019)
Горда К. П. - Реалізація гендерної політики в теоретично-практичному аспекті, Мещерякова А. О. (2019)
Шевчук О. А. - Міжнародно-правові принципи боротьби з тероризмом, Босак Д. Ю. (2019)
Стаднік Ю. В. - Окремі аспекти поняття та характеристики договору довічного утримання (догляду) в цивільному праві України (2019)
Резолюція III Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності" (2019)
Бех В. В. - Оптимізація технології вирощування коропових видів риб в полікультурі для нагульних ставових фермерських господарств, Олешко О. А. (2015)
Борщ О. О. - Вгодованість, продуктивні та відтворні функції корів різних лактацій за безприв’язнобоксового утримання (2015)
Брюхачова І. Д. - Частота відвідування доїльного робота коровами різного віку в лактаціях та рівня продуктивності за умови добровільного доїння, Костенко В. І. (2015)
Дармограй Л. М. - Продуктивні показники молодняку кролів за інтенсивної технології вирощування, Шевченко М. Є. (2015)
Крук О. П. - Оцінювання м’ясної продуктивності молодняку української чорно-рябої молочної породи різної живої маси за системами EUROP та JMGA (2015)
Ластовська І. О. - Новітні об’ємно-планувальні і технологічні рішення приміщень з виробництва яловичини, Луценко М. М. (2015)
Мельниченко Ю. О. - Склад мікрофлори кишечнику курчат-бройлерів за застосування поліфункціональних пробіотиків (2015)
Палій А. П. - Інноваційний підхід щодо визначення натягу дійкової гуми доїльних стаканів (2015)
Повод М. Г. - Поведінка та продуктивність підсисних свиноматок впродовж року за різних умов утримання (2015)
Поліщук С. А. - Корекція вільнорадикального окиснення білків в організмі кнурів-плідників (2015)
Ponomarenko N. - Features of protein metabolism in quail's pancreatic glands in postnatal period of ontogenesis and under the influence of nitrate (2015)
Разанов С. Ф. - Вплив кислотності ґрунтів медоносних угідь на концентрацію Pb та Cd у гомогенаті трутневих личинок, Швець В. В. (2015)
Роль Н. В. - Показники активності глутатіонзалежних ензимів у тканинах мозку кролів, Цехмістренко С. І. (2015)
Угнівенко А. М. - Характеристика туш та яловичини бичків української м'ясної породи різних класів (2015)
Fedorchenko M. - Lipid peroxidation and antioxidant protection in plasma and liver of rabbits (2015)
Бегма Н. А. - Підвищення якості кормів за рахунок введення в раціони свиней анісорбу (2015)
Бількевич В. В. - Препарат дріжджового походження Нупро в раціонах курчатбройлерів, Дяченко Л. С. (2015)
Богдан І. М. - Використання пробіотичної кормової добавки "ПРОПІГплв" у раціонах свиноматок (2015)
Бомко В. С. - Вплив змішанолігандного комплексу Купруму на баланс Нітрогену в організмі поросят, Долід С. В. (2015)
Бомко Л. Г. - Ефективність використання ферментного препарату у годівлі курчат-бройлерів (2015)
Бондаренко В. В. - Амінокислотний склад м’язової тканини молодняку свиней за згодовування БВМД Мінактивіт (2015)
Даниленко В. П. - Використання змішанолігандного комплексу Цинку у годівлі сухостійних корів, Бомко В. С. (2015)
Дацюк І. В. - Забійні показники молодняку свиней за згодовування преміксів, Мазуренко М. О. (2015)
Дяченко Л. С. - Формування наукових основ та проблемні питання годівлі сільськогосподарських тварин, Бомко В. С., Сивик Т. Л. (2015)
Єфімчук С. М. - Соматометрична оцінка росту телят за згодовування БВМД Інтермікс, Мазуренко М. О. (2015)
Каркач П. М. - Корекція амінокислотного живлення курчат-бройлерів у брудерний період вирощування, Сасько Ю. Є., Торба М. В. (2015)
Карунський О. Й. - Додавання глутамінової кислоти до раціону та її вплив на перетравність поживних речовин корму і продуктивність свиней, Горохова Я. О. (2015)
Лихошва І. К. - Ефективність використання кормової добавки стабілізованого Йоду у годівлі корів, Бомко В. С. (2015)
Любасюк Н. В. - Гематологічні показники поросних свиноматок за згодовування БВМД Інтермікс, Гуцол А. В. (2015)
Мазуренко М. О. - Забійні показники молодняку свиней за згодовування БВМД Інтермікс, Гончарук А. П. (2015)
Маршалок В. А. - Показники забою свиней породи ландрас на відгодівлі за дії змішанолігандного комплексу Цинку (2015)
Матвієнко А. Л. - Жирнокислотний склад сала свиней за згодовування ферментного препарату МЕК-БТУ-7, Гуцол А. В. (2015)
Машкін Ю. О. - Вермикультивування – альтернативний спосіб одержання білково-мінеральної кормової добавки, Мерзлов С. В. (2015)
Мусіч О. І. - Cтан та перспективи використання фільтраційного осаду в раціонах курей-несучок (2015)
Недашківська Н. В. - Вплив поліфункціонального сорбенту на хімічний склад м'язів каченят-бройлерів, Недашківський В. М. (2015)
Недашківський В. М. - Вплив гідролізату соєвого молока на інтенсивність вирощування бджолиними сім’ями розплоду (2015)
Нечай Н. М. - Ефективність використання комбікорму з різними рівнями підкислювача у годівлі молодняку перепелів, Отченашко В. В. (2015)
Осіпенко О. П. - Вплив застосування комплексного ферментного препарату на перетравність корму та продуктивність курчат-бройлерів, Дяченко Л. С., Сивик Т. Л. (2015)
Сломчинський М. М. - Динаміка маси внутрішніх органів молодняку кролів за згодовування високопротеїнових кормів, Чернявський О. О. (2015)
Сметаніна О. В. - Обмін Нітрогену у високопродуктивних корів у перші 100 днів лактації за згодовування змішанолігандного комплексу Кобальту, Бомко В. С., Кузьменко О. А. (2015)
Соболєв О. І. - Забійні та м’ясні якості курчат-бройлерів залежно від рівня селену в комбікормах (2015)
Цап С. В. - Вплив комплексних кормових добавок з введенням пальмового жиру на продуктивність та гістологічну будову печінки бройлерів, Оріщук О. С. (2015)
Чернюк С. В. - Ефективність використання силосу, консервованого мікробним інокулянтом у годівлі дійних корів, Загородній А. П. (2015)
Чернявський О. О. - Ефективність використання в годівлі свиней пробіотику у поєднанні з ферментним препаратом (2015)
Шадура Ю. М. - Біохімічні показники та продуктивні якості курейнесучок за використання наночастинок діоксиду церію, Співак М. Я., Бітюцький В. С., Мельниченко О. М., Сотніченко І. І., Щербаков О. Б., Демченко О. А., Жолобак Н. М. (2015)
Шевчук Т. В. - Нова ароматично-смакова добавка в годівлі лисиць кліткового розведення (2015)
Бабенко О. І. - Породні особливості успадкування племінної цінності за масовою часткою жиру в молоці корів молочних порід, Афанасенко В. Ю., Олешко В. П. (2015)
Гончаренко І. В. - Селекційні проблеми статевого диморфізму молочної худоби, Вінничук Д. Т. (2015)
Гузєєв Ю. В. - Загальна характеристика сучасного генофонду буйволів молочного типу, Вінничук Д. Т. (2015)
Лихач В. Я. - Вплив генотипових та паратипових факторів на відтворювальні якості свиноматок (2015)
Піотрович Н. А. - Репродуктивні якості свиноматок різних генотипів залежно від тривалості непродуктивного періоду (2015)
Ставецька Р. В. - Вплив тривалості сервіс-періоду на показники молочної продуктивності та господарського використання молочних корів, Бойко О. В. (2015)
Мандигра Ю. М. - Біотехнології застосування у тваринництві дезінфекційних засобів на основі полігексаметиленгуанідину (2015)
Плівачук О. П. - Оцінювання молочної продуктивності корів у зв’язку з поліморфізмом гена альфа-лактальбуміну (2015)
Summaries (2015)
Вступне слово командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-полковника ДРОЗДОВА С. С. (2019)
Богданович В. Ю. - Нові "лабіринти” безпекового середовища та їх вплив на забезпечення воєнної безпеки держави, Сиротенко А. М., Вовчанський В. І., Прима А. М. (2019)
Гриб Д. А. - Управління структурною динамікою складних систем військового призначення у оперативно-тактичній обстановці, що динамічно змінюється, Демідов Б. О., Довбня О. В., Кучеренко Ю. Ф., Ткачов А. М. (2019)
Дідіченко В. П. - Методичний підхід до кількісного оцінювання показників спроможностей з’єднань (частин) протиповітряної оборони, Соломицький О. І. (2019)
Іващенко О. І. - Концептуальні засади адаптації розвідки Збройних Сил України відповідно до стандартів НАТО, Курдюк В. Ф., Огарок А. П. (2019)
Пєвцов Г. В. - Методичний підхід до кластеризації інформаційних повідомлень в ході протидії інформаційно-психологічним впливам противника, Залкін С. В., Сідченко С. О., Хударковський К. І. (2019)
Сальник С. В. - Аналіз функціонування систем управління державними інформаційними ресурсами, Сторчак А. С., Герасімов К. К. (2019)
Степанов Г. С. - Актуальні проблеми оперативного мистецтва Повітряних Сил в сучасних умовах, Оріховський П. В. (2019)
Єремієв М. Б. - Автоматизована система керування обертами гвинта змінного кроку, Цуканов С. І., Крицький Д. М. (2019)
Денисов О. І. - Система запуску двигуна вертольота з цифровим широтно-імпульсним модулятором напруги живлення безколекторного двигуна постійного струму, Бурсала О. Л., Бурсала О. О., Шаповалов О. Л., Башинський К. В. (2019)
Леонтьєв О. Б. - Кваліметричні моделі ступеню придатності навчально-бойового літака до використання в базовій навчальній льотній підготовці курсантів, Єрошенко В. П., Науменко М. В., Ковтонюк І. Б. (2019)
Лупандін В. А. - Основні тенденції створення та застосування груп безпілотних літальних апаратів, Мегельбей Г. В., Мацько О. Й., Куртсеітов Т. Л., Міроненко П. О. (2019)
Малюга В. Г. - Шляхи формування раціональної організаційної структури авіаційної частини, Крижанівський І. М. (2019)
Таврін В. А. - Алгоритм вибору раціональних проектних параметрів фенестрона, Євпак А. А., Петренко А. В. (2019)
Єрмошин М. О. - Підхід щодо оцінки ефективності бойових дій угруповання зенітних ракетних військ, Кулешов О. В., Романенко Г. А., Чернигель І. С. (2019)
Ланецький Б. М. - Метод оцінювання показників збережуваності бортового обладнання зенітних керованих ракет для вирішення завдань продовження їх призначених показників, Коваль І. В., Попов В. П. (2019)
Ряполов Є. І. - Методика оцінки впливу маневрених дій на ефективність зенітного ракетного прикриття (2019)
Turinskyi O. - Design method of surface-to-air missiles using the object-oriented approach and electronic launch technology, Skoryk А. (2019)
Гризо А. А. - Пропозиції щодо використання багаточастотного зондуючого сигналу для підвищення якості завадозахисту модернізованих РЛС П-18МА та П-18 Малахіт, Альчаков О. О., Лашкул І. М., Полтавець В. А. (2019)
Герасимов С. В. - Модель оцінки похибки обробки інформації у навігаційних системах крилатих ракет в умовах невизначеності (2019)
Larin V. - The reasoning of necessity enhancing video privacy in conditions of providing the quality of the video information service provided in virtual infocommunication systems, Yerema D., Bolotska Y. (2019)
Волков І. М. - Організація системи охорони об'єктів дипломатичного призначення в умовах виникнення загроз їх безпеці, Сутюшев Т. А. (2019)
Косогов О. М. - Досвід застосування частин та підрозділів розвідки провідних країн світу у збройних конфліктах ХХІ століття, Олексіюк В. В., Гогулов В. М. (2019)
Хомік М. М. - Аналітично-імітаційна модель (структурний аспект) застосування військ (сил) Збройних Сил України та інших військових формувань під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (2019)
Дакі О. А. - Метод розрахунку критерію чутливості контролю радіонавігаційних комплексів засобів водного транспорту (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Скиртач В. М. - Трансформації концепту "суб'єкт" у клінічному дискурсі філософської антропології (2018)
Lushch U. I. - The self in the world: overcoming classical dualism and shaping new landmarks (2018)
Pryhodko V. V. - Body and space relationship in the research field of phenomenological anthropology: Blumenberg's criticism of Edmund Husserl’s "anthropology phobia", Rudenko S. V. (2018)
Маленко С. А. - Фільми жахів у несвідомих антропологічних стратегіях біовлади, Некита А. Г. (2018)
Бондаревич І. М. - Антропологічний нарис соціальної стратифікації суспільства перехідного типу, Дєвочкіна Н. М. (2018)
Стежко З. В. - Суперечливість свободи та парадокси відповідальності (антропологічний аналіз), Стежко Ю. Г. (2018)
Kravchenko A. A. - Modernity and war: anthropological approach in polemology, Starovoit O. V. (2018)
Швед З. В. - Методологія дослідження проблеми війни і миру в релігійних уявленнях особистості (2018)
Коstyuchkov S. К. - Different human images and anthropological colissions of post-modernism epoсh: biophilosophical interpretation (2018)
Vashkevich V. N. - Transformation of person and society in the anthropotechnical turn: educational aspect, DobrodumO. O. V. (2018)
Малівський А. М. - Особистісні мотиви філософування: Картезій та К'єркегор (2018)
Gromov V. E. - L. N. Tolstoy in search of spiritual sense of human (2018)
Попов В. Ю. - Weltkriegsphilosophie і філософська антропологія Макса Шелера, Попова О. В. (2018)
Власова Т. І. - Рецепція біографічного методу в історико-антропологічних студіях, Кривчик Г. Г. (2018)
Nesprava M. V. - Human image in classical islam and sufism: philosophical analysis (2018)
Уважаемые коллеги! (2019)
Курсов С. В. - Кровопотеря, Никонов В. В., Скороплет С. Н. (2019)
Никонов В. В. - Некоторые вопросы патологии гемостаза и ДВС-синдрома, Соколов А. С., Курсов С. В., Киношенко Е. И. (2019)
Олейник Г. А. - Профилактика и лечение абдоминального компартмент-синдрома у больных с тяжелой термической травмой, Литовченко А. Н., Литовченко Е. Ю. (2019)
Черемський А. П. - Кровоспинні турнікети — від минулого до сьогодення, Голобородько М. К. (2019)
Сорокина Е. Ю. - Поддержание мышечной массы у больных отделения интенсивной терапии: от сути проблемы к современным тенденциям терапии, Матолинец Н. В. (2019)
Усенко О. Ю. - Улсепан (пантопразол) як ефективний засіб профілактики ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони в пацієнтів під час оперативних втручань на органах шлунково-кишкового тракту, Манойло М. В., Бабій І. В. (2019)
Ospanova T. S. - Features of lipid profile and cardiohemodynamics in chronic obstructive pulmonary disease and comorbidities, Semydotska Zh. D., Chernyakova I. O., Avdeyeva O. V., Pionova O. M., Tryfonova N. S. (2019)
Горкавый Е. А. - Анализ изменений в популяциях лимфоцитов в зависимости от метода обезболивания при хирургическом лечении рака прямой кишки, Лесной И. И. (2019)
Вовк В. А. - Поєднання застосування ендоскопічних і лапароскопічних хірургічних методик при лікуванні хворих на гострий холангіт (2019)
Максимчук Н. О. - Динаміка впливу комплексного застосування сорбілакту і L-аргініну на перебіг синдрому ендогенної інтоксикації гнійно-септичного генезу, Коновчук В. М. (2019)
Туркевич О. М. - Періопераційна протективна штучна вентиляція легень при лапароскопічних операціях у пацієнтів з ожирінням (2019)
Матолінець Н. В. - Неінвазивний моніторинг серцевого викиду в пацієнтів із політравмою (2019)
Кріштафор А. А. - Структура сучасної цивільної політравми на етапі надання третинної допомоги у відділенні інтенсивної терапії обласної лікарні (2019)
Сухонос Р. Е. - Диагностика и коррекция тромботических осложнений у пациентов, подлежащих бариатрической хирургии (2019)
Тютюнник А. Г. - Односторонняя спинальная анестезия с использованием малой дозы (5 мг) гипербарического бупивакаина при артроскопических операциях на коленном суставе, Панченко Г. В., Царев А. В. (2019)
Вашадзе Ш. - Серотонинергическая система и когнитивная функция (2019)
Вашадзе Ш. - Выгорание у медицинских работников, Кекенадзе М. (2019)
Новікова А. О. - Аналіз інформаційного поля води, Абіяш І. Н. (2017)
Литвиненко В. М. - Розробка вимірювача вологості сипучих матеріалів, Андрієнко А. О. (2017)
Бродецька В. В. - Дослідження впливу натуральних біостимуляторів на зростання рослин, Ігнатова Т. М., Куртіна Д. К. (2017)
Новікова Л. В. - Автоматизація методу діагностики слуху, Новіков О. О., Долженко А. В. (2017)
Долматова С. С. - Удосконалення установки витрат води, Новікова Л. В. (2017)
Бродецька В. В. - Особенности травматизма и относительная оценка состояния спортсменов после получения травм в бразильском джиу-джитсу (2017)
Новікова А. О. - Побудова моделі зв'язку антропометричних та дерматогліфічних параметрів обличчя, Головець Н. О. (2017)
Игнатова Т. М. - Изучение влияния излучения оптического диапазона на растворы лекарственных растений, Лавриненко О. О., Гринько С. С. (2017)
Кравчук Е. И. - Разработка информационно-измерительной системы определения квалиметрических характеристик светодиодов, Новиков В. А. (2017)
Коваленко В. Ф. - Исследование влияния фазового перехода на структурноинформационные свойства воды, Кукурудза В. В. (2017)
Новікова Л. В. - Розробка автоматизованої системи управління кліматичними умовами, Лякутіна Л. О. (2017)
Николенко А. В. - Разработка информационно-измерительной системы диагностики онкологических заболеваний с применением технологий машинного обучения, Новиков В. А. (2017)
Новікова Л. В. - Розробка автомата захисту домашньої мережі від перенапруги, Новіков О. О., Ніконова О. В. (2017)
Новиков В. А. - Разработка системы хранения и передачи медицинских данных на основе RFID технологии, Опришко К. И. (2017)
Новікова А. О. - Вивчення можливості створення технічного засобу синхронізації пульсових показників, Панкратова О. В. (2017)
Новікова Л. В. - Вивчення пульсової реакції серця на тестове навантаження, Новіков О. О., Пасюк Н. О. (2017)
Новікова Л. В. - Методика автоматизації дослідження ритму серця, Плеханов Є. О. (2017)
Богуш А. Р. - Сравнительное исследование температурной стабильности инструментального усилителя, Тихосова А. О. (2017)
Новікова А. О. - Аналіз та побудова моделі серцево-судинної системи, Новіков О. О., Соловйов Є. В. (2017)
Литвиненко В. М. - Оптимізація технології виготовлення варикапів з омічними контактами на основі Ni та Al, Волос О. О., Шутов С. В., Самойлов М. О. (2017)
Коваленко В. Ф. - Исследование пространственного распределения формового поля пирамиды, Возденко В. В. (2017)
Коваленко В. Ф. - Исследование влияния формового поля пирамиды на структурно- информационные свойства воды, Задорожняя М. А. (2017)
Литвиненко В. М. - Розробка пристрою контролю температури дім-вулиця та управління виконавчим обладнанням, Целінко О. В., Дощенко Г. Г. (2017)
Chernozub V. P. - The definition of emotional state in real time, Novikov V. A. (2017)
Вовк Н. П. - Концепт антикризового управління: комунікативний аспект, Пасинчук К. М. (2019)
Вольська О. М. - Актуальні проблеми кадрового забезпечення органів публічної влади, Сапельнікова Н. Л., Кольцова Д. В. (2019)
Горбатюк П. М. - Організація службової діяльності підрозділів кадрового забезпечення у державній прикордонній службі України (2019)
Довгань В. І. - Сутність та структура кадрової безпеки органів Державної прикордонної служби України, Арзянцева Д. А., Захаркевич Н. П. (2019)
Довгань В. І. - Соціальна доктрина православної церкви як ціннісна складова демократичного державотворення в Україні, Мартишин Д. С. (2019)
Залож В. В. - Аналіз причин демотивації персоналу Державної прикордонної служби України та можливі способи їх усунення, Мальцев А. Ю., Орлов Є. В. (2019)
Матвєєв В. В. - Деякі питання правового регулювання грошового забезпечення Державної прикордонної служби України (2019)
Орел О. В. - Організаційно-правові засади державного управління державною безпекою України (2019)
Радченко О. В. - Аналіз нормативно-правового забезпечення державної безпеки України, Тонконог О. О. (2019)
Kennie T. - Academic leadership: dimentions, dysfunctions and dynamics (2016)
Kovalenko O. - Legal basis of institutional capacity in Ukrainian universities in the context of global leadership (2016)
Стойка А. - Лідерство "Університетів третього віку" в екологізації освіти, економіки, навколишнього середовища, Драгомірова Є. (2016)
Бреус Ю. - Психологічний аналіз феномену "лідерська позиція" викладача закладу вищої освіти (2016)
Hura T. - Development of students' leadership potential in terms of technical university, Necheporchuk I. (2016)
Міляєва В. - Психологічні особливості стилю управління керівників-лідерів закладів середньої освіти, Лебідь Н. (2016)
Орлів М. - Планування професійного та особистісного розвитку керівних кадрів сфери державного управління (2016)
Чечель А. - Розвиток лідерських якостей державних службовців як шлях удосконалення компетентнісно-орієнтованої моделі управління персоналом на державній службі (2016)
Ємельянова Г. - Особливості формування проактивного лідерства (2016)
Zarubinska I. - Leadership in a personnel management of enterprises in the conditions of international integration, Shevchenko O., Polukhin A. (2016)
Корж М. - Роль роста интеллектуального потенциала в эффективности управления маркетингом, Добыкина Е. (2016)
Романовський О. - Моральні основи прийняття рішень майбутніми лідерами в сфері бізнесу, Книш А. (2016)
Novak V. - New leadership competencies for future business leaders, Prischepa N. (2016)
Kalashnikova S. - Transformations of higher education landscape in Ukraine, Kovtunets V., Luhovyy V., Prokhor I., Satsyk V., Talanova Zh. (2016)
Balci Ye. - Coaching as a modern method of development of leadership potential in university (2017)
Драч І. - Оцінювання досконалості досліджень сектору вищої освіти, Штомпель Г. (2017)
Линьов К. - Процесно орієнтоване лідерство керівника закладу освіти у контексті теорії спіральної динаміки (2017)
Міляєва В. - Підходи до визначення поняття професійної компетентності на засадах лідерства в сучасній психологічній теорії (2017)
Palamarchuk O. - Collaborative learning in teaching leadership (2017)
Гузар О. - Теоретичні основи формування компетентності комунікативного лідера, Стойко К. (2017)
Лебідь Н. - Компетенції викладача вищої школи в умовах партнерської взаємодії зі студентами, Бреус Ю. (2017)
Романовський О. - Аналіз результатів педагогічного експерименту розвитку лідерського потенціалу у студентів вищого технічного навчального закладу, Резнік С. (2017)
Яблонська Т. - Врахування психологічних особливостей публіцистичних текстів у процесі формування лідерських якостей магістрів-філологів (2017)
Никифоренко Н. - Громадське лідерство як чинник розвитку соціального капіталу внутрішньо переміщених осіб (2017)
Нога І. - Центр лідерства як освітній майданчик професійно-особистісного росту державних службовців, Драгомірова Є., Стойка А. В. (2017)
Чечель А. - Лідерські навички як критерій оцінки професійних компетенцій керівників підрозділів системи державної служби (2017)
Якименко А. - Професійна спрямованість майбутніх фахівців як основа формування лідерської позиції (2017)
Разумова К. - Визначення лідерських позицій автотранспортного підприємства на основі бізнес-стратегії, Новак В., Ільєнко О. (2017)
Novak V. - The influence of the manager’s leadership qualities on the enterprise personnel activities, Zarubinska I., Perederii V. (2017)
Shumilova Yu. - Five things international program coordinators and other stakeholders can do to help international students become more employable (2017)
Калашнікова С. - Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України: від ідеї до реалізації, Прохор І. (2017)
Линьова І. - Про освітньо-наукову програму "Політика і лідерство у вищій освіті" (2017)
Doh P. - The prominence of the Napoleonic model of higher education in the knowledge economy, Samfoga Doh B. Th. (2016)
McNay I. - Leadership, values, trust and universities (2016)
Лебідь Н. - Розвиток лідерських компетенцій викладачів у системі підвищення кваліфікації (на досвіді Київського університету імені Бориса Грінченка) (2016)
Сич О. - Автономія та відповідальність університетів в умовах реформування вищої освіти України: з’ясування суті та змісту (2016)
Ставицький А. - Психологічний портрет учасників "Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України" на основі тесту "16 на персональностей" (2016)
Дебич М. - Нові можливості інтернаціоналізації вищої освіти: електронне навчання (2016)
Кочерга Є. - Педагог-лідер у сфері здоров’язбережувальної освіти (2016)
Кравець С. - Міжкультурна компетентність лідера-керівника закладу середньої освіти (2016)
Линьова І. - Підготовка молодого дослідника у закладах вищої освіти на засадах колегіального лідерства (2016)
Міляєва В. - Особистісна готовність керівника закладу середньої освіти до діяльності в умовах освітніх трансформацій в Україні, Бреус Ю. (2016)
Сікорська І. - Підготовка державних службовців у країнах Європи (2016)
Doh P. - Understanding entrepreneurship education in the context of the entrepreneurial university (2016)
Кокарєва А. - Формування лідерських якостей у процесі підготовки фахівців у технічних університетах (2016)
Попова Г. - Наративні інструменти самопрезентації в діловому спілкуванні технічних фахівців, Середа Н., Гура Т. (2016)
Якименко А. - Лідерська позиція майбутніх фахівців як умова їх конкурентоздатності (2016)
Бахрушин В. - Реалізація засад студентоцентрованогопідходу в законодавстві України про вищу освіту (2018)
Драч І. - Досвід управління дослідницькою діяльністю в університетах Сполученого Королівства: філософсько-аналітичний підхід (2018)
Ярошенко О. - Теоретичні основи розвитку дослідницької компетентності науково-педагогічних працівників в умовах інтеграції вищої освіти і науки (2018)
Паламарчук О. - Функції академічного персоналу в ефективному врядуванні університету (2018)
Сич О. - Відповідальність держави за якість вищої освіти в умовах її реформування: основні засади (2018)
Власова І. - Автономія закладів вищої освіти: аналіз ключових європейських і міжнародних документів (2018)
Содержание (2017)
Druzhinin A. A. - Sensitive element of multifunctional sensor for measuring temperature, strain and magnetic field induction, Khoverko Yu. N., Kutrakov A. P., Liakh-Kaguy N. S., Yatsukhnenko S. Yu. (2017)
Цибрий З. Ф. - Дискретные фотоприемники средневолнового ИК-диапазона спектра на основе HgCdTe, Андреева Е. В., Апатская М. В., Бунчук С. Г., Вуйчик Н. В., Голенков А. Г., Дмитрук Н. В., Забудский В. В., Лысюк И. А., Свеженцова Е. В., и др. (2017)
Бондаренко О. Ф. - Застосування дилатометричного ефекту для автоматизації контактного зварювання, Дубко А. Г., Сидорець В. М., Бондаренко Ю. В. (2017)
Садченко А. В. - Корреляционная схема кадровой синхронизации в системах связи с QPSK-модуляцией, Кушниренко О. А., Ефимов О. И., Пунько В. В., Паровой С. Ю. (2017)
Nikolaenko Yu. E. - Constructive and technological aspects of the heat flow imitator based on diamond-like films, Melnyk R. S., Rudenko A. I., Rotner S. M. (2017)
Belyanin A. F. - Carbon nanowalls in field emission cathodes, Borisov V. V., Daghetsyan S. A., Evlashin S. A., Pilevsky A. A., Samorodov V. A. (2017)
Anatychuk L. I. - Thermoelectric device with electronic control unit for diagnostics of inflammatory processes in the human organism, Kobylianskyi R. R., Cherkez R. G., Konstantynovych I. A., Hoshovskyi V. I., Tiumentsev V. A. (2017)
Авраменко О. О. - Бедрі Байкам: Від "юного Моцарта живопису" до міжнародного визнання (2018)
Васильєв С. Г. - Втеча за свободою: Про деякі аспекти побутування українського альтернативного театру 1980 – 2000-х (2018)
Веселовська Г. І. - Минуле повертається: До питання створення першої української державної опери (2018)
Гладун О. Д. - Витоки модерну і авангарду в українському плакаті (2018)
Дрофань Л. А. - Олексій Роготченко про художню еліту і наглядачів: Інтерв’ю (2018)
Єрмакова Н. П. - Мистецька доля і доля мистецтва. Частина третя (кінохудожник: статус, освіта) (2018)
Клековкін О. Ю. - Йоганн Вольфганг фон Гете: Режисер на тлі доби (2018)
Криволапов М. О. - Про деякі проблеми науки, культури і виховання моральної особистості в нашому суспільстві (2018)
Криволапов М. О. - Бабин Яр — багатовіковий нестерпний біль і глибока рана на тілі України і всієї земної цивілізації (2018)
Криволапов Б. М. - Культурно-просвітницька діяльність Києво-Печерської лаври та її роль у розвитку української культури (2018)
Прядка В. М. - Феномен українського мистецтва XIV – XX століть (2018)
Пучков А. О. - До питання про семантичний ореол друкованої художньої форми: На прикладі обкладинок Володимира Фаворського і Дмитра Мітрохіна початку 1920-х (2018)
Роготченко О. О. - Культурологічне мистецтвознавство: Позиція перша (2018)
Сидор-Гібелинда О. В. - Бієнальські голоси (2018)
Сіткарьова О. В. - Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври, виконані художником В. П. Верещагіним (2018)
Смирна Л. В. - Перший український (2018)
Сом-Сердюкова О. М. - Мунк та Гоген: Навколо зустрічі якої не було (2018)
Тузов В. О. - Розвиток сучасного українського мистецтва: На прикладі представлених у 2018 році візуальних матеріалів у просторі ІПСМ НАМ України (2018)
Чепелик О. В. - RIXC опрацьовує тему Глобального контролю (2018)
Школьна О. В. - Скульптура Києво-Межигірської фаянсової фабрики у світлі архівних даних (2018)
Ямборко О. Я. - Функція, зміст і форма декоративного мистецтва радянської епохи (2018)
Remeniaka O. S. - The Diaspora Visual Arts of the Inter-War and Post-War Periods (2018)
Вихідні дані (2018)
McNay I. - Leading the autonomous university: conditioning factors and culture of organisations in the UK, Ukraine and other European contexts, Hladchenko M. (2015)
Kohtamäki V. - The financial autonomy of universities and the national innovation performance in Europe: possible linkages in Finland and other European countries, Kautonen M. (2015)
Rutkauskiene D. - The role of MOOC in university’s leadership strategy, Gudoniene D. (2015)
Shumilova Yu. - Factors affecting the employability of international graduates, Cai Yu. (2015)
Hura T. - Role of technical university in the development of leadership and institutional potential of society, Necheporchuk I. (2015)
Lebid N. - Management personnel leadership potential of higher education institutions development (2015)
Palamarchuk O. - The leading role of teachers in the development of higher education (2015)
Пантюк Т. - Лідерство в освіті як суспільно-педагогічна детермінанта, Миськів І. (2015)
Покотило К. - Категоричний імператив та лідерство в освіті (2015)
Romanovskiy O. - Emotional leadership and ways of its formation in National Technical University "Kharkiv polytechnic institute", Knysh A. (2015)
Струганець Л. - Мовнокомунікативна компетентність лідера в освітній галузі (теоретичний ракурс) (2015)
Войтович Р. - Інтелектуальна еліта як технократична умова інституційного лідерства у державному управлінні (2015)
Сикорская И. - Социокультурные особенности управленческой практики в Украине (2015)
Смерічевський С. - Лідерство в державному управлінні: сучасні виклики, Клімова О. (2015)
Борщ В. - Роль соціального капіталу в процесі формування та розвитку людського капіталу організації (2015)
Корж М. - Розвиток цінового управління як одного з інструментів міжнародного маркетингу, Новак В., Шевченко О. (2015)
Novak V. - Іnspіrіng leаdershіp as a practical implementation of emоtіоnаl іntellіgence, Zarubinska I., Mаlіnоvskа L. (2015)
Ятвецька Г. - Огляд методів соціолінгвістичного аналізу лідерства, Кривошея Т. (2015)
Андрухів О. І. - Правові заходи організації радянської системи виховання безпритульних дітей (на прикладі західних областей) (2018)
Євдокимов В. В. - Ефективність нормотворчої діяльності польської та української фракцій Галицького крайового сейму: порівняльний аналіз (2018)
Луцький Р. П. - Позитивно-правовий аспект християнського розуміння гендерної рівності (2018)
Сворак С. Д. - Державно-правовий устрій ЗУНР як феномен європейської історії (2018)
Федик Л. Б. - Співвідношення прав людини і прав народу у теоретичній спадщині українського опозиційного руху 1960-1980-х рр. (2018)
Щербюк Н. Ю. - Європейська конвенція з прав людини у механізмі реалізації головного конституційного обов’язку України, Мороз С. П. (2018)
Гнатюк Т. М. - Нематеріальні активи як елементи майнового комплексу підприємства (2018)
Короєд С. О. - Юридична (матеріально-правова) заінтересованість позивача як передумова надання йому судового захисту цивільних прав (2018)
Волошина М. О. - Окремі аспекти правового регулювання оперативного пошуку первинної оперативно-розшукової інформації підрозділами Національної поліції України (2018)
Давидюк В. М. - Сили оперативно-розшукової діяльності підрозділів Національної поліції: зміст поняття (2018)
Звірянський Г. В. - Оперативно-розшукова характеристика особи-злочинця, що вчиняє крадіжки особистого майна громадян в метрополітені (2018)
Зосим А. В. - О гуманизации уголовной политики в сфере пенализации преступных деяний (2018)
Калиновська Я. О. - Проблемні аспекти протидії організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості в Україні (2018)
Капустник Н. Г. - Наукова розробленість проблеми оперативно-розшукової протидії шахрайству, що вчиняється організованою злочинністю (2018)
Клочко О. А. - Оперативно-розшукова характеристика незаконних заволодінь транспортними засобами, що вчиняються із проникненням у приміщення чи інше сховище (2018)
Криворучко А. В. - Оперативно-розшукова характеристика викрадення малолітніх осіб (2018)
Маслій Є. Д. - Окремі аспекти правового регулювання оперативно-розшукової протидії незаконному збуту та придбанню наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів (2018)
Мацак В. В. - Законодавче регулювання гарантій законності під час здійснення аудіо- та відео контролю особи (2018)
Одарченко М. С. - Порівняльний аналіз іноземного законодавства з питання забезпечення гарантій законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, Стащак М. В. (2018)
Плескач О. Ю. - Характеристика осіб, зниклих безвісно (2018)
Пономаренко О. С. - Особливості оперативно-розшукової характеристики вимагання (2018)
Савка О. І. - Стан наукового дослідження питання імітування обстановки вбивства на замовлення в реаліях сучасної кримінальної обстановки в Україні (2018)
Таволжанський О. В. - Особливості забезпечення кібербезпеки у сучасному світі: огляд суб’єктів запобігання кіберзлочинності (2018)
Урсу В. О. - К вопросу о гуманизации уголовного законодательства на примере Республики Молдова (2018)
Фільчаков О. В. - Сучасний стан наукової розробленості питання прокурорського нагляду за додержанням законності при проведенні оперативно-розшукових заходів підрозділами кримінальної поліції (2018)
Чиж С. А. - Стан дослідження оперативно-розшукової протидії підрозділами захисту економіки злочинам у сфері обігу побутових відходів в науковій площині (2018)
Шахова К. В. - Зміст дефініції "оперативно-розшукова протидія злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканності особи" (2018)
Шведова Г. Л. - Загальносоціальне запобігання корупційним передумовам поширення торгівлі людьми (2018)
Шендрик В. В. - Організація взаємодії слідчого з підрозділами кримінальної поліції під час досудового розслідування злочинів корисливо-насильницького спрямування, Ценов Д. М. (2018)
Содержание (2019)
Волосюк В. К. - Аппаратурно-методическое обеспечение научно-прикладной радиометрии атмосферы, Жила С. С., Собколов А. Д., Павликов В. В., Руженцев Н. В., Сальников Д. С., Мерзликин А. А., Цопа А. И. (2019)
Карташов В. М. - Алгоритмы пеленгации беспилотных летательных аппаратов по их акустическому излучению, Корытцев И. В., Олейников В. Н., Зубков О. В., Бабкин С. И., Шейко С. А., Левский Н. А., Селезнев И. С. (2019)
Солонская С. В. - Семантическая технология в обзорных РЛС при обнаружении и распознавании летательных аппаратов, Жирнов В. В. (2019)
Перелыгин Б. В. - Способ создания радиолокационной сети для гидрометеорологического мониторинга атмосферы (2019)
Коляденко Ю. Ю. - Модель электромагнитных взаимодействий в сети LTE, Чурсанов Н. А., Бондаренко О. С. (2019)
Курской Ю. С. - Топологическая идентификация оптических систем (2019)
Гуцол Т. Д. - Теоретический анализ подавления помех в радиометрическом приемнике, Косулина Н. Г., Семенец В. В., Носова Т. В. (2019)
Жуков Б. В. - Оперативный контроль параметров жидких горюче-смазочных материалов, Борбулев С. И. (2019)
Рогожкин Е. В. - Модификация цифрового представления радиолокационных сигналов, Подъячий Ю. И., Емельянов Л. Я. (2019)
Тулякова Н. О. - Модифицированные локально-адаптивные мириадные фильтры, Трофимчук А. Н., Стрижак А. Е. (2019)
Kharchenko O. I. - Volterra transfer functions in analysis of the stochastic filter driven by harmonic plus gaussian noise input, Kartashov V. M. (2019)
Волошин Ю. А. - Шляхи підвищення інформативності аналізу біоелектричних сигналів, Куліш С. Н., Олійник В. П. (2019)
Карташов В. М. - Авторегрессионные фильтры подавления помех в системах акустического зондирования атмосферы, Тихонов В. А., Воронин В. В., Селезнев И. С. (2019)
Калиберда М. Е. - Операторный метод в задаче дифракции волн на полубесконечной графеновой решетке, Литвиненко Л. Н., Погарский С. А. (2019)
Рассохина Ю. В. - Анализ ступенчатой неоднородности в микрополосковой линии передачи методом поперечного резонанса: способ алгебраизации краевых задач, Крыжановский В. Г. (2019)
Гнатюк М. А. - Дифракция электромагнитной волны на каскадном соединении прямоугольных волноводов, Морозов В. М., Марченко С. В. (2019)
Бондаренко И. Н. - Технология локального микроволнового нагрева, Бендеберя Г. Н., Галат А. Б., Горбенко Е. А. (2019)
Грицунов А. В. - К решению уравнения Пуассона для цилиндрической области взаимодействия, Бондаренко И. Н., Карнаушенко В. П., Пятайкина М. И., Сова А. В. (2019)
Цалиев Т. А. - Планарная широкополосная щелевая двухкольцевая антенна для мобильной связи пятого поколения (2019)
Чан Лю - Анализ свойств коаксиального СВЧ сенсора. Особенности исследований двухслойных биологических объектов, Бондаренко И. Н., Деревянко А. А., Панченко А. Ю. (2019)
Семенець В. В. - Визначення параметрів гідродинамічного випромінювача звукових коливань, Аврунін О. Г., Михайлова Л. Н., Косуліна Н. Г., Черенков О. Д. (2019)
Рефераты (2019)
Вихідні дані (2019)
Дашко М. О. - Роль хронічного стресу, реактивної та особистісної тривожності і деяких нейроендокринних, метаболічних та імунологічних порушень у патогенезі акне, Сизон О. О. (2019)
Карвацька Ю. П. - Стан гіпофізарно-тиреоїдної системи у пацієнтів з вугровою хворобою, які мешкають у йододефіцитному регіоні, Денисенко О. І. (2019)
Коляденко К. В. - Вплив тяжкості клінічного перебігу бульозного епідермолізу на якість життя хворих в Україні, Федоренко О. Є., Ткачишина К. С. (2019)
Александрук О. Д. - Патогенетичні особливості атопічного дерматиту в дорослих (2019)
Лаврушко С. І. - Сучасне комплексне лікування мікроспорії (2019)
Мельник Т. В. - Вплив комплексної терапії на показники маркерів оксидантного стресу у хворих на червоний плескатий лишай, Бондар С. А. (2019)
Шкарапута Л. М. - Застосування "Теобону-дитіомікоциду" в лікуванні грибкових захворювань стоп, ускладнених гіперкератозом, Митрохіна Л. Л., Тищенко Л. О., Шевченко Л. А., Морозова І. П., Степаненко В. І., Цехмістер Я. В., Голіков В. А. (2019)
Запольский М. Э. - Технологии дермального ремоделирования при акне и постакне, Лебедюк М. Н., Прокофьева Н. Б., Добровольская А. В., Запольская Д. М. (2019)
Кутасевич Я. Ф. - Нові можливості зовнішньої антибактеріальної терапії, Джораєва С. К., Олійник О. І. (2019)
Черновол А. С. - Современный взгляд на оптимизацию наружной терапии стероидчувствительных дерматозов, осложненных вторичным инфицированием (обзор литературы) (2019)
Савоськіна В. А. - Оцінка клінічної ефективності застосування мазі "Вундехіл" у дерматології (2019)
Дюдюн А. Д. - Эффективность и переносимость "АЕвита" в комплексном лечении больных атопическим дерматитом, Полион Н. Н., Свирид С. Г., Лаппа Л. В. (2019)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського