Кузьмич О. Я. - Інша особа як учасник цивільних відносин (2017)
Логвінова М. В. - Становлення договірної теорії в цивільному процесуальному праві України (2017)
Олійник О. С. - Інноваційна інфраструктура: проблеми та перспективи розвитку (2017)
Сіщук Л. В. - Акціонерний договір: аналіз чинного і перспективного корпоративного законодавства (2017)
Стефанишин Н. М. - Категорія інтересу у приватному праві (2017)
Схаб-Бучинська Т. Я. - Обмеження свободи у договорі про споживчий кредит (2017)
Албу А. А. - Цивільно-правова характеристика категорії управління за законодавством країн англосаксонської та континентальної правових сімей (2017)
Главач І. І. - Теоретичні питання класифікації учасників спадкових правовідносин (2017)
Горблянський В. Я. - Формування законодавства про захист прав споживачів у сфері послуг (2017)
Козлов А. М. - Стадії укладання договору поставки за державним замовленням на конкурентних засадах (2017)
Нечитайло Т. О. - Особливості участі фізичних осіб як засновників та учасників господарських товариств (2017)
Чурпіта Г. В. - Рецензія на монографію О. О. Штефан на тему: "Цивільно-процесуальний захист суб‘єктивного авторського права: теорія, законодавство, судова практика" (2017)
Генералов О. В. - Інструменти просування вітчизняного експорту на ринки азійських країн (2019)
Дугінець Г.В. - Розвиток світової торгівлі сировинними ресурсами на прикладі сільськогосподарської продукції (2019)
Бондарчук В. В - Вплив кредитів МВФ на економічне зростання в Україні, Каленчук Л. В. (2019)
Лисецька Н. М. - Удосконалення інформаційно-просторового формату як інтегративний підхід щодо підвищення взаємодії антикорупційних органів в Україні (2019)
Сєріков А. В. - Інтрапренерство як необхідна умова життєдіяльності сучасного українського репертуарного театру у креативних індустріях, Коваль І. М. (2019)
Карпа І. С. - Фінансування житла для внутрішньо переміщених осіб: доступність та можливості (2019)
Чиркова Ю. Л. - Oптимізування податкового навантаження вітчизняних підприємств на засадах впровадження зовнішньоекономічних операцій у режимі переробки, Петришин Н. Я., Бортнікова М. Г., Хомік О. В. (2019)
Андросова О. Ф. - Oцінювання динаміки відносних показників фінансової стійкості на підприємствах машинобудування в Україні та їх вплив на корпоративну культуру (2019)
Андрусів У. Я. - Mетодичний підхід до оцінювання рівня інноваційного розвитку залізорудних підприємств (2019)
Кононов І. І. - Kонцепція цінової політики експортно-імпортних операцій підприємств роздрібної торгівлі (2019)
Польова Т. В. - Cучасні організаційні засади аудиту операцій з цінними паперами підприємства, Порсюрова І. П. (2019)
Поповиченко І. В. - Oсновні напрями підвищення ефективності використання основних фондів в сучасних умовах господарювання, Спірідонова К. О., Загустіна А. Є. (2019)
Сердюков К. Г. - Kоманда R&D- проекту у системі корпоративного управління (2019)
Серняк І. І. - Детермінанти організаційно-економічного механізму формування соціального інструментарію управління персоналом (2019)
Чумак О. В. - Державне регулювання й управління економічною діяльністю державних підприємств (2019)
Швець Ю. О. - Вплив соціальної складової на стійкість розвитку промислових підприємств, Оніпко А. Д. (2019)
Фріс П. Л. - Актуальні проблеми кримінально-правової політики сучасної України (2017)
Кадук С. В. - Аналіз практики формування та використання натурних колекцій у розслідуванні злочинів (2017)
Кернякевич-Танасійчук Ю. В. - Про необхідність концептуалізації кримінально-виконавчої політики України (2017)
Козич І. В. - Принципи та функції як системоутворюючі елементи кримінально-правової політики (2017)
Круль С. М. - Правові засади інформаційно-довідкового забезпечення розслідування розбоїв (2017)
Медицький І. Б. - Консеквенціологія злочинності: загальнотеоретичні питання класифікації (2017)
Микитин Ю. І. - Сімейні конференції і кола як форми відновного правосуддя (2017)
Петечел О. Ю. - Теоретичний аналіз проблеми агресії (2017)
Смушак О. М. - Реалізація кримінально-правової політики у сфері відповідальності за приховування злочину (2017)
Шпіляревич В. В. - Поняття заходів безпеки за кримінальним правом України (2017)
Гануляк Е. М. - Диспозитивність як міжгалузева категорія (2017)
Красій М. О. - До питання взаємозв'язку напрямів кримінально-правової та кримінально-процесуальної політики (2017)
Кульчак Л. С. - Щодо питання розуміння процесуальних гарантій прав і законних інтересів засудженого в кримінальному провадженні (2017)
Потяк В. І. - Концепція ювенального примирення як механізм кримінально-правового забезпечення охорони угоди (договору) про примирення: стан і шляхи вдосоналення (2017)
Харченко І. Г. - Керований хаос і правопорушення (2017)
Адамович С. В. - Фактор ядерної зброї в процесі становлення української державності (2017)
Андріюк В. В. - Проблемні питання понятійного відображення співвідношення публічного та приватного права (2017)
Присташ Л. Т. - Організаційно-правові основи діяльності органів внутрішніх справ СРСР на західноукраїнських землях (2017)
Саветчук Н. М. - Роль правового виховання в процесі формування правової культури (2017)
Єрменчук О. П. - Побудова системи захисту критичної інфраструктури в Україні з використанням досвіду сектору безпеки іноземних держав (2017)
Гнідан Р. М. - Відмежування договору оренди земельної ділянки від суміжних договірних конструкцій (2017)
Пасєка О. Ф. - Запровадження кримінальних проступків в Україні: нагальна потреба чи зайва ініціатива? (2017)
Ганкевич В. Ф. - Математическое обоснование процессов разрушения горных пород, Курнат Н. Л., Ливак О. В. (2018)
Дрешпак А. С. - Особенности конструктивного исполнения фигурных дисков валково-пальцевого грохота (2018)
Ганкевич В. Ф. - Ультразвук в гірничорудній та металургійній промисловості, Пащенко О. А., Курнат Н. Л., Кіба В. Я. (2018)
Полулях Д. О. - Определение коэффициентов извлечения классов крупности в подситный продукт грохотов при подготовке крупного и мелкого машинных классов для гравитационного обогащения углей (2018)
Полулях О. Д. - Визначення значень коефіцієнтів вилучення класів крупності вугільних шламів у згущений продукт класифікаційних гідроциклонів, Моісеєнко О. В., Полулях Д. О. (2018)
Рудавіна О. В. - Встановлення значень коефіцієнтів розподілення зольності по продуктам збагачення гравітаційних процесів вуглезбагачувальних підприємств, Полулях О. Д., Полулях О. В. (2018)
Самойлик В. Г. - Исследование агрегативной устойчивости водных дисперсий угля в присутствии аполярных реагентов-собирателей (2018)
Надутый В. П. - Результаты исследования процесса комплексного обезвоживания цеолит-смектовых туфов после подземной гидродобычи и переработки отвалов, Костыря С. В. (2018)
Федоров А. В. - Технология обезвоживания зернистых глинистых углесодержащих продуктов при обогащении углей марки "Г", Гончаров С. А., Шкоп А. О., Пономарева Н. Г. (2018)
Світлий Ю. Г. - Рішення прикладних гідродинамічних задач при промивці і гідротранспорті руд і розсипів та переробці ґрунтів у будівельні матеріали, Білецький В. С. (2018)
Кобецька Н. Р. - Дозволи та договори в системі правових засобів регулювання відносин використання природних ресурсів: сучасний стан, перспективи поєднання (2017)
Вівчаренко О. А. - Механізм правового регулювання земельних відносин в Україні (2017)
Багай Н. О. - Періоди розвитку аграрного законодавства України (2017)
Грицан О. А. - Окремі питання правового регулювання використання та охорони лікувальних ресурсів надр (2017)
Данилюк Л. Р. - Поняття, види та особливості використання мисливських природних ресурсів (2017)
Мироненко І. В. - Правове регулювання земельних відносин добросусідства в "Литовських статутах" (2017)
Мороз Г. В. - Зміна цільового призначення земельних лісових ділянок: проблеми забезпечення публічних та приватних інтересів (2017)
Романко С. М. - Екологічна безпека довкілля та людини: поняття, критерії та окремі превентивні заходи забезпечення (2017)
Яремак З. В. - Юридичний механізм врегулювання еколого-правових конфліктів (постановка проблеми) (2017)
Петровська І. І. - Правові засади парламентського бюджетного контролю (2017)
Пташник І. Р. - Нормотворча діяльність Організації Об'єднаних Націй в сфері ядерного роззброєння (2017)
Розвадовський В. І. - Особливості конституційно-правової відповідальності громадських організацій та політичних партій в Україні (2017)
Семків В. В. - Адаптація законодавства про судоустрій і статус суддів до європейських стандартів на основі аналізу застосування практики ЄСПЛ (2017)
Козлов М. В. - Деякі підходи щодо визначення організаційно-правових засад реформування територіальних громад в Україні (2017)
Зозуляк О. І. - Заклад як організаційно-правова форма непідприємницьких юридичних осіб (2017)
Ковалишин О. Р. - Особливості цивільного процесу за Статутом цивільного судочинства 1864 року (2017)
Схаб-Бучинська Т. Я. - Переважні права як один із чинників обмежень договірної свободи (2017)
Данилюк М. Б. - До питання про підстави та порядок ліквідації корпоративних інвестиційних фондів (2017)
Кохан Н. В. - Юридичний механізм правозастосування у науці трудового права (2017)
Киричок П. - Шановні науковці! (2019)
Киричок П. О. - Конструктивні особливості побудови пристроїв і штампів для виготовлення розгорток півжорстких книжково-журнальних обкладинок, Палюх О. О. (2019)
Киричок Т. Ю. - Дослідження явища перебивання фарби на папері спеціального призначення, виготовленого за різними технологіями, Талімонова Н. Л., Баглай В. А., Талімонов Я. Ю. (2019)
Velychko O. - Modern Aspects of the Interpretation of the Term ‘Reprography’ (2019)
Сторожук В. М. - Оцінювання ризиків на робочому місці як елемент ризикоорієнтованого підходу в охороні праці, Олянишен Т. В., Мельников О. В., Яцюк Р. А. (2019)
Афанасьєв Д. В. - Систематизація технологій стиснення зображень у системах поліграфічного репродукування, Зоренко Я. В. (2019)
Кваско А. В. - Методи та показники оцінки рівня розвитку видавничо-поліграфічних підприємств (2019)
Левчук О. М. - Літературний агент для сучасного українського видавництва (2019)
Поберезська Г. Г. - Культура сприймання та аналізу медіатекстів популярних видань медичної тематики (2019)
Hoffmann T. - Rola i znaczenie radia i telewizji oraz internetu w życiu osób starszych, Grzmil M. (2019)
Покажчик навчальних закладів, наукових установ, організацій, де працюють автори (2019)
Іменний покажчик авторів (2019)
Реферати (2019)
Биркович О. І. - Становлення судової системи влади в Україні (IХ–Х ст.) (2018)
Бойко Л. М. - Правовий статус сільської громади за Законом австрійського уряду від 5 березня 1862 року (2018)
Присташ Л. Т. - Формування неурядової старшини Гетьманщини (2018)
Петровська І. І. - До питання адміністративно-правового змісту поняття "публічний контроль" (2018)
Бартків Н. Я. - Поняття та особливості науково-технічної інформації в цивільному праві України (2018)
Ганкевич О. М. - Інститут приватного виконавця в Україні: деякі теоретичні, законодавчі та практичні аспекти (2018)
Костів І. Я. - Значення і сфера застосування договору контрактаці сільськогосподарської продукції (2018)
Кохановський В. О. - Зобов'язання у сфері туризму як цивільні правовідносини (2018)
Кухарєв О. Є. - Управління спадщиною: стан та перспективи розвитку (2018)
Махінчук В. М. - Підвищення ефективності діяльності державних підприємств (2018)
Погуть О. П. - Теоретико-правові аспекти реорганізації споживчих товариств (2018)
Саветчук В. М. - Порядок злиття господарських товариств: теоретичний та практичний аспекти (2018)
Вівчаренко О. А. - Державна комплексна система спостереження за станом земель є складовою правової охорони земель (2018)
Кульчицький Т. Р. - Особливості регулювання правових проблем соціального захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні (2018)
Гануляк Е. М. - Інтерес як рушійна сила диспозитивного методу реалізації кримінально-правової політики (2018)
Медицький І. Б. - Міжнародно-правовий досвід зарубіжного пізнання наслідків/ціни злочинності (2018)
Ювілеї (2019)
Дорош О. І. - Лейкемоїдні реакції та хронічні мієлопроліферативні захворювання у дітей: схожість і відмінності, Дудаш П. Й., Чезаро С., Петрончак О. А., Гулей Р. В., Лига О. В., Мелько І. П., Дробченко Л. К., Бурак Т. В., Очеретна О. М., Мих А. М., Середич Л. П., Романишин Б. С., Захарусь М. Б. (2019)
Кушніренко С. В. - Вплив метаболічної терапії на карнітиновий статус і метаболомічний профіль амінокислот у дітей, хворих на хронічну хворобу нирок, Ольхович Н. В. (2019)
Гулиев Н. Дж. - Оценка психомоторного развития детей до года, перенесших желтуху в неонатальном периоде, с помощью Денверского скринингового теста II, Гаджизаде Г. Х. (2019)
Рак Л. И. - Физическая активность и физическое развитие детей школьного возраста, Штрах Е. В. (2019)
Мэтрэгунэ Н. Г. - Влияние поведенческих факторов риска на развитие артериальной гипертензии у детей, Бикир-Тхоряк Л. И., Кожокарь С. В. (2019)
Слабкий Г. О. - Готовність лікарів загальної практики — сімейних лікарів до попередження передчасної смерті дітей: за даними соціологічного дослідження, Дудник С. В. (2019)
Yankovsky D. S. - The role of microbiome in the formation of child health (literature review), Shirobokov V. P., Dyment G. S. (2019)
Янковский Д. С. - Роль микробиома в формировании здоровья ребенка (обзор литературы), Широбоков В. П., Дымент Г. С. (2019)
Бойко Я. Є. - Диференціальна діагностика артритів у дітей (2019)
Марунчин Т. А. - Особливості ведення дітей із первинними та вторинними гіпогаммаглобулінеміями (огляд літератури), Волоха А. П. (2019)
Мальська А. А. - Аневризма вени Галена як екстракардіальна причина важкої серцевої недостатності у періоді новонародженості, Куриляк О. Б., Борова Л. Є. (2019)
Душар М. І. - Синдром Альперса—Гуттенлохера у лікарській практиці (клінічний випадок), Акопян Г. Р., Волос Л. І., Ковалик О. Я., Лошак І. О., Губич Г. М. (2019)
Правила подачи и оформления статей (2019)
Архіпова І. М. - Дослідження авторського відступу в сучасній лінгвістиці (2018)
Безсонова А. С. - Особливості функціонування жанру пояснення в науковому та науково-популярному типах дискурсу (2018)
Височина В. І. - Лінгвоісторіографічний аспект дослідження гіпотези Сепіра-Уорфа (2018)
Габидуллина А. Р. - Лингвопрагматические особенности вопросительных высказываний в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита" (2018)
Голобородько Я. Ю. - Свідомісна органіка Патріка Модіано (2018)
Дьячок Н. В. - Особенности межъязыковой универбации (на материале геймерского сленга), Облап А. Н. (2018)
Карпина Е. С. - Пенталогия "Хроника четырёх поколений" в творческом наследии Всеволода Соловьёва (2018)
Комаров С. А. - Проблема публицистичности в русском фельетоне ХІХ века (2018)
Концур В. В. - Тоталітарний дискурс у профспілкових документах з питань організації руху за комуністичну працю (середина 50-х – середина 60-х рр. ХХ ст.) (2018)
Лихачова А. В. - Інтонація речень у неемфатичному мовленні (на матеріалі англійської, російської й української мов) (2018)
Морозова Л. І. - Рецептивна естетика й рецептивна поетика в українському літературознавчому дискурсі ХХ - ХХІ ст. (2018)
Потреба Н. А. - Восточный образ храма в творчестве Ивана Бунина (2018)
Ситняк Р. М. - Природа та системність семантичних змін (лінгвоісторіографічний аспект) (2018)
Суховецька Л. В. - Способи реалізації інтертекстуальності в оповіданні А. Конан Дойла "The Terror of Blue John Gap", Гриценко К. C. (2018)
Таукчі О. Ф. - Синкретизм просторової й темпоральної метафор та його актуалізація засобами англійської мови (2018)
Чурсінова О. О. - Інноваційні методи у вивченні французької мови (2018)
Юрченко І. Д. - Проблема англійськості у романі К. Ішігуро "The Remains of the Day" (2018)
Ясинецька О. А. - Лінгвостилістична умотивованість англізмів у сучасних українських ЗМІ (2018)
Відомосі про авторів (2018)
Наукове видання (2018)
Кобзєва І. О. - Трансгуманізм і майбутнє людини: спроба філософсько-антропологічного осмислення (2019)
Ситніченко Л. А. - Сучасна філософія визнання: "комунікативна утопія" чи реальний соціальний проект? (2019)
Сухорольський П. М. - Утопічні елементи постіндустріальних теорій: ілюзії та суперечності (2019)
Орленко І. М. - Філософський аналіз проблем соціальної адаптації та дезадаптації родин, які виховують особливу дитину (2019)
Ільїна А. В. - Кантова концепція вільної гри в ракурсі проблеми універсальності та її критична інтерпретація в деридианській філософії. Стаття перша: імплікації теми універсального в концепції "вільної гри пізнавальних спроможностей" Імануеля Канта (2019)
Усов Д. В. - Контрактуалізм Т. Гоббса та Ж.-Ж. Руссо в контексті проблем сучасної практичної філософії (2019)
Іванюк І. І. - "Темпоральність свідомості" та "свідомість темпоральності" (Бергсон versus Гуссерль) (2019)
Легеза О. С. - Концепція міфу у працях М. Еліаде (2019)
Лучицька В. І. - Персоналістичні ідеї у філософії ХІХ – ХХ ст. (2019)
Узунова Н. Д. - Філософія мови (Франсуа Реканаті) та теорія поетики (Юлія Крістєва): актуалізація спільних проблем та пошуки єдиного осередку (2019)
Павленко К. М. - Філософія інклюзії в освіті (2019)
Мулярчук Є. І. - До феноменології покликання: про сенс поклику (2019)
Професору Василю Височанському – 70 років (2015)
Професору Михайлу Бартішу – 75 років (2015)
Бартіш М. Я. - Дослідження трикрокового різницевого аналогу методу зі швидкістю збіжності 1+sqrt(2) для розв’язування систем нелінійних рівнянь, Ковальчук О. В. (2015)
Бігун Р. Р. - Модифікований чисельний метод мінорантного типу відшукання екстремуму довільних гладких і негладких опуклих функцій двох дійсних змінних, Цегелик Г. Г. (2015)
Борачок І. В. - Про чисельне розв’язування задачі Діріхле для рівняння лапласа в тривимірних двозв’язних областях, Хапко Р. С. (2015)
Кунинець А. В. - Методи Рунге–Кутта четвертого порядку точності для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядрку з сингулярністю першого роду, Кутнів М. В. (2015)
Ярошко О. С. - Градієнтний метод розв’язування лінійної багатопараметричної задачі на власні значення, Подлевський Б. М., Хлобистов В. В. (2015)
Вовк В. Д. - Моделювання впливу анізотропії періодонтальної зв’язки на поведінку системи зуб-щелепа, Лещук С. Є., Мандзюк Т. С. (2015)
Drebotiy R. G. - Symmetrization of diffusion-advection-reaction problem and hp-adaptive finite element approximations, Shynkarenko H. A. (2015)
Жук М. В. - Застосування методу Канторовича для розв’язування диференціального рівняння в частинних похідних четвертого порядку, Кіндибалюк А. Ю. (2015)
Коссак О. С. - ОТ-протокол з використанням еліптичної кривої Едвардса, Холявка Я. М. (2015)
Попович В. С. - Температурне поле скінченого термочутливого порожнистого циліндра за конвективного теплообміну з середовищами функційно-змінних температур, Заводовська Н. О. (2015)
Задорожня Н. В. - Кластерний аналіз оцінки середнього рівня знань за регіонами України (результати зовнішнього незалежного оцінювання), Єлейко Я. І., Щербина Ю. М. (2015)
Кухарський В. М. - Технологія розробки програмного продукту типової підсистеми інтегрованої інформаційної системи управління університетом, Урсул І. З. (2015)
Черняхівський В. В. - Обчислювальна складність деяких алгоритмів на графах (2015)
Ярошко С. А. - Використання шаблону асинхронної взаємодії потоків для візуалізації вибраних алгоритмів сортування в середовищі .Net, Ярошко О. С. (2015)
Професору Яремі Савулі – 70 років (2016)
Професору Миколі Притулі – 70 років (2016)
Бартіш В. Я. - Збурений аналог трикрокового методу Ньютона, Огородник Н. П. (2016)
Білецький В. М. - Методика розділення змінних у обчислювальній математиці (2016)
Гарасим Я. С. - Чисельне розв'язування деяких крайових задач теорії потенціалу у просторі зі щілинами комбінованим методом, Дудикевич А. Т., Остудін Б. А., Шунькін Ю. В. (2016)
Недашковська А. М. - Узагальнення методу Хованського для розв’язування рівняння Ріккаті (2016)
Фундак Л. І. - Mодифікація екстраполяційного методу адамса чисельного розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь, Цегелик Г. Г. (2016)
Вовк О. В. - Точна сумарна оцінка апостеріорних похибок апроксимацій МСЕ для двоїстих задач кручення стрижнів, Квасниця Г. А., Шинкаренко Г. А. (2016)
Kinash A. V. - The asymptotic dissipativity property of the evolutional process with markov switching, Chabanyuk Ya. M., Khimka U. T. (2016)
Кіндибалюк А. А. - Кусково-степеневі апроксимації МСЕ для сингулярно збурених крайових задач адвекції-дифузії-реакції з розривними коефіцієнтами, Притула М. М. (2016)
Коссак О. С. - Дослідження вироджених систем диференціальних рівнянь з допомогою узагальнених обернених матриць, Борецька І. А., Довганик О. А. (2016)
Мильо О. Я. - Сумісні наближення періодів і значень двох еліптичних функцій Вейєрштрасса, Холявка Я. М. (2016)
Сподар Н. В. - Застосування різномасштабного методу скінченних елементів до розв’язування задач адвекції-дифузії, Савула Я. Г. (2016)
Кухарський В. М. - Вебометрикс – виклик чи інструмент для університету: моделювання динаміки зростання показників рейтингу, Осередчук О. А. (2016)
Щербина Ю. М. - Проектування систем нечіткого виведення в задачах опрацювання зображень, Туркало М. В. (2016)
Аронов Я. - Нормативно-правове регулювання професійної культури юриста (2018)
Мазуренко В. В. - Погляди П. Є. Казанського щодо викладання на юридичних факультетах (2018)
Миколаєнко Ю. І. - Обмеження прав на свободу пересування та вільний вибір місця проживання (2018)
Пташник І. Р. - Міжнародно-правове регулювання ведення кібервійн в 21 столітті (2018)
Розвадовський В. І. - Проблеми конституційного контролю і нагляду як цінності в Україні (2018)
Васильєва В. В. - Поняття та ознаки корпоративного договору (2018)
Погуть О. П. - Теоретико-правові аспекти реорганізації громадських об'єднань (2018)
Семків В. В. - Нотаріальна посвідчення договору якспосіб захисту цивільних прав нотаріусом (2018)
Устінський А. В. - Фізичні особи, які надають готельні послуги без державної реєстрації їх як суб'єктів підприємницької діяльності: проблеми захисту прав споживачів (2018)
Грицан О. А. - Громадські слухання як форма здійснення безпосереднього самоврядного контролю за використанням та охороною надр (2018)
Шукало І. В. - Поняття і класифікація санітарно-захисних зон за законодавством України (2018)
Гануляк Е. М. - Джерела та суб'єкти диспозитивного методу реалізації кримінально-правової політики (2018)
Баган І. В. - Поняття "працівник правоохоронного органу" у кримінальному праві України (2018)
Дан А. В. - Кримінологічна характеристика особи злочинця, що вчиняє злочин, пов'язаний з використанням малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (2018)
Кадук С. В. - Особливості використання колекційних зразків у процесі виконання судових експертиз (2018)
Козич І. В. - Оптимізація законодавства про кримінальну відповідальність в контесксті реалізацій функцій кримінально-правової політики (2018)
Медицький І. Б. - Структурні елементи "ціни" злочинності у кримінологічній науці (2018)
Наконечна І. М. - Проблеми кваліфікації окремих кваліфікуючих ознак злочинів проти життя та здоров'я особи (2018)
Потяк В. І. - Суб'єктивна сторона невиконання угоди (договору) про примирення як елемент складу кримінального правопорушення (2018)
Созанський Т. І. - Про захищеність об'єктів критичної інфраструктури кримінально-правовими засобами (2018)
Вінтоняк Н. Д. - Правове регулювання корпоративних прав подружжя за договором (2018)
Горблянський В. Я. - Окремі аспекти юрисдикційної форми захисту прав споживачів за договором про надання послуг (2018)
Микитин Ю. І. - Оновлення відновного підходу у європейській кримінально-процесуальній політиці (на основі аналізу рекомендації Комітету міністрів Ради Європи CM/Rec (2018) 8 від 3 жовтня 2018 р.) (2018)
Бартіш В. Я. - Про один метод спуску мінімізації функцій, Огородник Н. П. (2017)
Лебеденко Н. В. - Про метод теплових потенціалів для наближеного розв’язування параболічної задачі Коші, Хапко Р. С. (2017)
Сеньо П. С. - Двосторонні методи розв’язування задачі Коші на підставі математики функціональних інтервалів (2017)
Шахно С. М. - Про комбінований метод для розв’язування нелінійних задач про найменші квадрати, Шунькін Ю. В. (2017)
Шахно С. М. - Про збіжність методу Ньютона-Потра за слабких умов, Ярмола Г. П. (2017)
Білинський А. Я. - Оцінка ймовірності банкрутства у випадку виплат розподілених за субекспоненційними законами (2017)
Gadjiev T. S. - Holder estimates for the solutions of degenerate nonlinear elliptic equations of non-divergence type, Aliev S. A., Maharramova T. М. (2017)
Kindybaliuk A. Y. - Backward heat equation solution via Lie-algebraic discrete approximations, Kindybaliuk A. A., Prytula M. M. (2017)
Kokovska Y. V. - About mathematical water flow models in pseudoprizmatic channel, Prytula M. M. (2017)
Мамчук В. І. - До розрахунку турбулентних примежевих шарів (2017)
Mykhailiuk I. S. - The (G'/G)-expansion method and traveling wave solutions to some inverse nonlinear dynamic systems, Prytula M. M. (2017)
Romanuke V. V. - Optimal hidden layer neurons number in two-layer perceptron and pixel-to-scale standard deviations ratio for its training on pixel-distorted scaled 60-by-80-images in scaled objects classification problem (2017)
Savula Ya. H. - Exponential replacement in finite element method for the problem of advection-diffusion, Turchyn Y. I. (2017)
Stelmashchuk V. V. - Finite element analysis of Green-Lindsay thermopiezoelectricity time-harmonic problem, Shynkarenko H. A. (2017)
Професорові Петру Сеню - 70 років (2018)
Професорові Георгію Андрійовичу Шинкаренку - 70 років (2018)
Професорові Юрію Миколайовичу Щербині - 70 років (2018)
Бешлей А. В. - Про використання методу інтегральних рівнянь для розв’язування задачі Неймана для еліптичного рівняння зі змінними коефіцієнтами (2018)
Шахно С. М. - Про ітераційні методи для розв’язування нелінійних задач про найменші квадрати з декомпозицією оператора, Ярмола Г. П. (2018)
Бернакевич І. Є. - Числовий аналіз стану геометрично нелінійних оболонок, породженого термосиловими навантаженнями, Вагін П. П., Козій І. Я., Шинкаренко Г. А. (2018)
Венгерський П. С. - Застосування різних підходів для розв’язування задачі руслового стоку у кінематичному наближенні, Коковська Я. В., Трушевський В. М. (2018)
Drebotiy R. G. - Elementwise decomposition of a posteriori error estimator based on reference solution for hp-adaptive finite element method, Shynkarenko H. A. (2018)
Kindybaliuk A. A. - Direct method of Lie-algebraic discrete approximations for advection equation, Prytula M. M. (2018)
Romanuke V. V. - A dropout technique study for the Faster R-CNN detectors with pretrained convolutional neural networks for detecting very simple objects that can be masked (2018)
Гарбарук Г. С. - Банківські операції на базі технології блокчейн. Проблема консенсусу в однорангових мережах, Щербина Ю. М. (2018)
Гривняк М. Ю. - Підхід до динамічного донавчання дерев рішень, Щербина Ю. М. (2018)
Михайлюк Х. В. - Розробка менеджера баз даних для MongoDB в середовищі Pharo, Юріяк В. В., Ярошко С. А. (2018)
Селіверстов Р. Г. - Аналіз узгодженості суддівства з використанням Python на прикладі змагань зі спортивних танців (2018)
Ярошко С. А. - Використання механізму подій C# .NET для створення компонента Windows Forms, Ярошко С. М. (2018)
Чернишук С. С. - Гостре пошкодження нирок у новонароджених після хірургічної корекції патології дуги аорти, Адамовська О. А., Жовнір В. А. (2019)
Исаев И. И. - Состояние временных параметров сердечного ритма у детей с малыми аномалиями сердца, Гаджиева Ф. Ф., Фаталиева М. М. (2019)
Ортеменка Є. П. - Діагностична інформативність клінічних маркерів у верифікації гострих інфекційно-запальних процесів нижніх дихальних шляхів у дітей, Андрійчук Т. Р., Солонар Я. Л., Січкар І. Б., Питлик-Ященко М. О., Друмова Н. С. (2019)
Кожокарь С. В. - Перинатальное программирование артериальной гипертензии и ожирения у детей, Мэтрэгунэ Н. Г., Бикир-Тхоряк Л. И. (2019)
Власова О. В. - Клініко-епідеміологічний аналіз материнських чинників схильності до неонатального сепсису за умов різного екологічного впливу, Безруков Л. О., Колоскова О. К. (2019)
Белоусова О. Ю. - Эхосонографическое исследование желудка у детей с сочетанными гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и хронической гастродуоденальной патологией, Кирьянчук Н. В., Павленко Н. В., Сысун Л. А. (2019)
Добрянський Д. О. - Віддалені наслідки бронхолегеневої дисплазії у недоношених немовлят, Меньшикова А. О., Борисюк О. П. (2019)
Ванханова Т. О. - Пасивне паління під час вагітності та його наслідки для новонародженої дитини. Сучасний стан проблеми (огляд літератури) (2019)
Stetsenko T. - Huntington's chorea in a child. The first description of the disease in Ukraine. Proper observation, Savchenko O., Salan N., Holovatyuk I. (2019)
Душар М. І. - Синдром Нунан внаслідок мутації p.Ser257Leu у гені RAF1 (клінічний випадок), Акопян Г. Р., Макух Г. В., Лук'яненко Н. С., Гнатейко О. З. (2019)
Ризничук М. О. - Клінічний випадок неповної форми синдрому Вольфрама, Пішак В. П., Крецу Т. М., Дмитрук В. П., Костів М. І. (2019)
Фоменко Н. М. - Нейрофіброматоз І типу на Прикарпатті. Випадок гігантської нейрофіброми у дитини, Синоверська О. Б., Цимбаліста О. Л., Вовк З. В., Березна Т. Г., Семкович Я. В., Сем'янчук В. Б., Бобрикович О. С., Томащук Ю. С. (2019)
Бережний В. В. - Сучасні технології у лікуванні риносинуситів у дітей (лекція) (2019)
Гастроентерити у дітей. Клінічна настанова, заснована на доказах (2019)
Правила подачи и оформления статей (2019)
Балуєва О. В. - Внутрішньо переміщені особи як ресурс інноваційного розвитку в контексті теорії людського капіталу, Никифоренко Н. О. (2018)
Нога І. М. - Удосконалення управління людськими ресурсами університету (2018)
Овчаренко Р. В. - Державне управління реформуванням системи соціального обслуговування в Україні, Николаєва В. І. (2018)
Гудзь П. В. - Аналіз понятійно-категоріального апарату "публічного управління та адміністрування", Шадріна Є. С. (2018)
Іщенко М. І. - Комунікаційний менеджмент в сучасних організаціях, Міщук Є. В., Адамовська В. С., Усик Д. Д. (2018)
Приходченко Л. Л. - Організаційне забезпечення реалізації принципів прозорості та відкритості: складові ефективності, Ткач І.В. (2018)
Суровцева І. Ю. - Заходи державного регулювання щодо активного довголіття і здорового старіння (2018)
Хитько М. М. - Концептуальні засади досліджень стратегічного планування у державному управлінні освітньою галуззю (2018)
Khlaponin D. - Mechanisms of public management in the personal data protection in cyber physical systems (2018)
Ломакіна Т. А. - Світові виклики, що постали перед урядовими комунікаціями: тези до дискусії (2018)
Токарєва У. Д. - Концептуальні підходи до визначення поняття "ощадливе управління" (2018)
Ліснича В. М. - Сутність державно-приватного партнерства в публічному управлінні: теоретичний аспект (2018)
Федоровський Л. І. - Централізація публічних закупівель в Україні та світовий досвід (2018)
Marova S. - Formation of conceptual conditions of achieving the processes of cross-cultural relations on the basis of tourism activity, Solokha D., Nykonchuk O. (2018)
Ніколаева Л. Л. - Світовий фрахтовий ринок як система взаємовідносин в морських перевезеннях, Береза В. В. (2018)
Сотниченко Л. Л. - Формування механізму управління розвитком організаційної культури підприємства морської галузі, Задерей А. Є., Павленко В. А. (2018)
Шулюк Б. С. - Світовий досвід використання ефективних форм та методів бюджетного фінансування інноваційної діяльності, Петрушка О. В. (2018)
Лохман Н. В. - Систематизація процесу дослідження розвитку інноваційного туристичного потенціалу (2018)
Лисенко Н. С. - Дослідження чинників, що впливають на активізацію інноваційної діяльності портів, Бурмака Л. О. (2018)
Марина А. С. - Фінансова безпека в системі управління підприємством, Катранжи Л. Л. (2018)
Якушева О. В. - Вплив банківського сектору на розвиток малого і середнього бізнесу на державному та регіональному рівнях (2018)
Коваленко Ю. О. - Організація інформаційно-аналітичного забезпечення регіонального інформаційного менеджменту (2018)
Оніщенко В. В. - Оцінка стану управління інноваційною активністю людських ресурсів морських торговельних (2018)
Устинов Р. Г. - Обґрунтування взаємозв’язку культури підприємства та його конкурентоспроможності (2018)
Шкрабак І. В. - Розвиток відновлюваної енергетики України в контексті її економічної безпеки, Харченко О. С. (2018)
Тарасенко О. Ю. - Формування механізму мотивації та стимулювання праці на управлінському рівні (2018)
Тарасенко Д. Л. - Реформи для сталого розвитку в Україні: аналіз перебігу та інструментарію (2018)
Мирошниченко Г. Б. - Обгрунтування методичного підходу до оцінки ефективності послуг енергетичного господарства промислового підприємства, Харченко О. С. (2018)
Бурцева О. Є. - Особливості формування соціально-орієнтованої економіки України, як стратегічного вектору розвиту держави (2018)
Леконцева О. В. - Оцінка конкурентоспроможних позицій морських портів України за допомогою матриці БКГ (2018)
Титул, зміст (2016)
Бошицький Ю. Л. - Стратегія розвитку Київського університету права Національної академії наук України у 2016/2017 навчальному році, Армаш Н. О. (2016)
Музика І. В. - Михайло Грушевський - ідеолог і творець української держави (2016)
Жаровська І. М. - Теорія держави і права як фундаментальна та світоглядна дисципліна (2016)
Занфірова Т. А. - Сутність феномена свободи через історико-правовий аналіз (2016)
Бабюк А. М. - Позитивне право і правосвідомість (2016)
Волощенко-Віслобокова О. М. - Церква та соціальне призначення права (2016)
Губар К. А. - Деякі аспекти розуміння поняття "правова доктрина" (2016)
Іванов В. М. - Риси парламентаризму в козацькому державотворенні (2016)
Лінник Н. В. - Європейська Соціальна Хартія на захисті прав дітей (2016)
Минькович-Слободяник О. В. - Вплив правової та політичної свідомості на розвиток правової та політичної культури (2016)
Міхневич Л. В. - Новоросійський (Одеський) міжнародний інститут - вища школа підготовки юристів-міжнародників (1914-1920 рр.) (2016)
Самойленко О. О. - Особливості пенсійного забезпечення державних службовців на території України в період Гетьманату (2016)
Грень Н. М. - Проблемні аспекти правового регулювання статусу медіатора у процедурі присудової медіації: порівняльно-правовий аналіз (2016)
Зарічний О. А. - Роль інституту участі громадськості в демократичній державі (2016)
Кашарський Ф. В. - Правові основи здійснення наглядової функції прокуратури в українських губерніях Російської імперії (60-90 рр. ХІХ ст.) (2016)
Кравцов І. В. - Аксіологія в нормотворенні (2016)
Павлюк А. Г. - Репрезентативно-феноменологічна узгодженість та правильність і/або обґрунтованість та дієвість права (2016)
Ткачук Л. В. - Правозахисні гарантії прав і свобод людини в Україні: загальнотеоретична характеристика (2016)
Удала Я. М. - Окремі питання впливу офіційного оприлюднення нормативно-правових актів на рівень правової культури і правосвідомості громадян (2016)
Vilchinska I. - The main constitutional ideas of the Ukrainian dissident - representatives of the cultural-educational tendency (2016)
Гаєва Н. П. - Засади взаємодії органів державної влади і об'єднань громадян: теоретичний аспект (2016)
Колодій І. М. - Історія українського конституціоналізму: генеза та сучасний погляд, Колодій О. П. (2016)
Корнієнко П. С. - Міністерство юстиції України як важливий суб'єкт конституційної правозахисної діяльності, Болгов О. Є. (2016)
Ортинська Н. В. - Особливості правового статусу неповнолітніх у сучасних умовах розвитку державності (2016)
Сінькевич О. В. - Функції конституційного права та функції інших галузей права: порівняльно-правовий аналіз (2016)
Суржинський М. І. - Громадянство в контексті взаємодії держави і громадянського суспільства: теоретичний аспект (2016)
Шаповал В. Д. - Наукові джерела дослідження права громадян на правову допомогу в Україні (2016)
Харатян Т. Н. - Природа та зміст конституційного права людини на життя: теоретико-правовий аспект (2016)
Кінащук Л. Л. - Порівняльний аналіз аудиту та ревізії як методів фінансового контролю (2016)
Ісаєва Н. К. - Правові питання договору факторингу та вдосконалення оподаткування факторингових операцій в банківській сфері (2016)
Каменська Н. П. - Класифікація адміністративно-правових норм механізму адміністративно-правового регулювання реалізації права на звернення до публічної адміністрації: динамічний погляд на проблему (2016)
Коротких А. Ю. - Визначення розміру заподіяної державним службовцем шкоди (2016)
Котирло О. О. - Правові засади бюджетного контролю, Стефановський Т. П. (2016)
Легеза Ю. О. - Публічне управління природо-ресурсним потенціалом держави: досвід України та зарубіжних країн (2016)
Москаленко С. І. - Державний контроль у галузі цивільної авіації та його ознаки (2016)
Очкуренко С. В. - Деякі питання застосування норм чинного законодавства для регулювання фінансових відносин (2016)
Подоляка С. А. - Методологія дослідження прокуратури як суб'єкта адміністративного процесу (2016)
Рєзнік О. М. - Специфіка адміністративно-правового статусу СБУ як суб'єкта захисту фінансової системи держави, Андрійченко Н. С. (2016)
Харчук Р. С. - Ключові актуальні проблеми правотворчої діяльності органів виконавчої влади (2016)
Волкова А. О. - Поняття та зміст інформаційної діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування (2016)
Голютяк-Пенкальска М. В. - Співпраця між адміністративними органами держав-членів Європейського Союзу у сфері оподаткування податком на додану вартість (2016)
Завгородня Л. О. - Деякі аспекти провадження у справах про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією (2016)
Іскізаров О. М. - Проблеми та шляхи оптимізації адміністративно-правового регулювання банківської діяльності (2016)
Шостаковський М. Л. - Класифікація принципів фінансової діяльності держави (2016)
Іншин М. І. - Доцільність застосування контрактної форми трудового договору при регулюванні службово-трудових відносин з поліцейськими (2016)
Кармаза О. О. - Теорія цивілістичного процесу та її значення в контексті охорони та захисту прав громадян в Україні (2016)
Бондар І. В. - Щодо виконання рішення про виселення боржника (2016)
Джавадов Х. А. - Признаки правосудности гражданского судопроизводства (2016)
Культенко О. В. - Еволюція трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людині, Ругало Ю. І. (2016)
Кухарєв О. Є. - Правові підстави повернення спадкоємцю відумерлого майна (2016)
Надьон В. В. - Заходи оперативного впливу, спрямовані на припинення порушеного права, з причин невиконання або неналежного виконання обов'язків (2016)
Пленюк М. Д. - Про деякі принципи права в контексті розвитку зобов'язальних правовідносин (2016)
Хоменко М. М. - Спонукання до укладення договору як непоіменований спосіб захисту суб'єктивних цивільних прав та охоронюваних законом інтересів (2016)
Шкребець Д. В. - Суд присяжних у цивільному процесі (2016)
Волинська А. М. - Стан наукової розробки договору надання детективних послуг в Україні (2016)
Гриник Л. І. - Підстави для розірвання кредитного договору (2016)
Кондратова А. М. - Особливості спадкування прав та обов'язків щодо юридичної особи (2016)
Муляр М. С. - Досвід імплементації положень Директиви 2008/48/ЄС в правові системи Італії та Франції і уроки для України: цивільно-правовий аспект (2016)
Оцел В. Г. - Правова природа виходу учасника з товариства з обмеженою відповідальністю (2016)
Спєсівцев Д. С. - Юридичні факти в обороті нерухомості: особливості конструкції (2016)
Строкач І. І. - Підготовка до вчинення нотаріального провадження (2016)
Чекмарьова Л. Ю. - Перспективи розвитку страхування професійної відповідальності адвоката (2016)
Пашков В. М. - Особливості правового режиму охорони інтелектуальної власності у фармацевтичній сфері, Олефір А. О. (2016)
Рассомахіна О. А. - Відповідність публічному порядку, принципам гуманності і моралі як умова правової охорони торговельних марок (2016)
Мороз В. П. - Назва держави (регіону) як об'єкт права інтелектуальної власності (2016)
Гафурова О. В. - Проблеми правового регулювання діяльності особистих селянських господарств (2016)
Бондарчук Н. В. - Актуальні питання створення та функціонування індустріальних парків в Україні, Стужук І. О. (2016)
Григор'єва Х. А. - Підтримка сільськогосподарської кооперації в Україні: питання правового забезпечення (2016)
Євстігнєєв А. С. - Пропозиції щодо правового регулювання попередньої оцінки екологічної безпечності спеціального природокористування (2016)
Кишко-Єрлі О. Б. - Використання земельних ділянок для здійснення державно-приватного партнерства в Україні (2016)
Лушпаєв С. О. - Нормативно-правова регламентація відносин у сфері виробництва органічної сільськогосподарської продукції (2016)
Чурилова Т. М. - Регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення: досвід Польщі (2016)
Шараєвська Т. А. - Еколого-правові передумови формування права цивільного захисту України та його принципів (2016)
Олещенко І. В. - Актуальні проблеми правового регулювання екологічної стандартизації та сертифікації в Україні (2016)
Родік О. О. - Правова охорона ґрунтів в Україні: 25 років розвитку (2016)
Ємельянов В. П. - Міжнародно-правові норми як підґрунтя щодо вдосконалення антитерористичного законодавства, Коростиленко А. В., Новікова Л. В. (2016)
Кернякевич-Танасійчук Ю. В. - Періодизація становлення та розвитку кримінально-виконавчої політики України (2016)
Клочко А. М. - Кримінально-правова охорона банківської діяльності на національному та міжнародному рівні (2016)
Спасенко К. О. - Особливості проведення допиту при розслідуванні порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (2016)
Кочуріна Д. В. - Покарання за злочини, що вчинені через необережність: огляд стану проблеми (2016)
Олійник Д. О. - Особливості корупції при переміщенні товарів через митний кордон (2016)
Резнік Ю. С. - Реалізація принципу гуманізму при призначенні покарання (на підставі матеріалів судової практики) (2016)
Скрипа Є. В. - Процесуальні та психологічні особливості діяльності захисника на різних стадіях кримінального процесу (2016)
Medvedieva M. - Environmental education for sustainable development in international and Ukrainian law (2016)
Гріненко О. О. - Доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, в контексті законодавства України та європейських стандартів (2016)
Вайцеховська О. Р. - Правова характеристика міжнародних приватноправових кредитних відносин, Руденко О. В. (2016)
Ганбаров Д. М. - Место права на объединение в системе прав и свобод человека в Азербайджанской Республике (2016)
Гаро Г. О. - Визнання та виконання іноземних судових рішень у сімейних справах на території України та Федеративної Республіки Німеччина (частина друга: визнання та виконання іноземних судових рішень у сімейних справах) (2016)
Єршова В. С. - Розвиток та сучасний стан реалізації положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у сфері охорони навколишнього природного середовища (2016)
Коссе Д. Д. - Правове забезпечення інтеграційних процесів України та ЄС (2016)
Попко В. В. - Іберійська модель місцевого самоврядування (2016)
Попко Є. В. - Юридична сутність отримання для України безвізового режиму з Європейським Союзом (2016)
Тарасенко К. В. - Конституційно-правова основа та інституційне забезпечення співробітництва України із Європейським Союзом, Середа Т. М. (2016)
Фурса Є. Є. - Здійснення консулом функції захисту прав та інтересів юридичних осіб - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в державі перебування (2016)
Хрімлі О. Г. - Теоретичні питання щодо вирішення спорів в інвестиційному міжнародному арбітражі (2016)
Дроздова Ю. В. - Поняття права міжнародної безпеки (2016)
Капітонова Н. В. - Становлення муніципальної поліції Великобританії (2016)
Лебідь В. П. - Поняття та критерії виділення правозахисних міжнародних неурядових організацій в системі ООН (2016)
Ореховський М. Л. - Проблема визначення правого статусу тимчасово вилученого майна, на яке не було накладено арешт, у кримінальному провадженні та шляхи її вирішення, Коломієць В. А. (2016)
Панасюк Л. О. - Європейські стандарти розгляду виборчих спорів адміністративними судами: пропозиції для України (2016)
Столаєва Д. В. - Особливості звільненням від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) (2016)
Батанов О. В. - Сучасний погляд на проблеми конституційного права (2016)
Стефанчук Р. О. - Сучасні проблеми доказування в цивільному процесі України (2016)
Ковальова С. Г. - Принцип рівності в українському праві козацько-гетьманської доби (2016)
Данченко Т. В. - Рецензія на збірник наукових праць "Наукові читання, присвячені пам'яті В. М. Корецького" (2016)
Науковa хроніка (2016)
Ювілей відомого вченого та педагога Н. М. Оніщенко (2016)
Ювілей знаного історика права Б. Й. Тищика (2016)
Ювілей метра вітчизняної теорії права П. М. Рабіновича (2016)
Редакційні повідомлення (2016)
Гришова І. Ю. - Аналітичне забезпечення державної політики розвитку морських портів України, Дяченко О. П. (2019)
Мороз В. М. - Державне управління сферою охорони здоров’я: характеристика кількості та тематичного спрямування дисертаційних досліджень (2019)
Ульянченко Ю. О. - Концептуальні підходи до удосконалення державного управління конкурентоспроможністю морських портових комплексів, Бублій М. П. (2019)
Марова С. Ф. - Європейський досвід імплементації реформи деінституалізації державної системи утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Токарева В. І., Николаєва В. І. (2019)
Марушева О. А. - Світовий досвід формування державного механізму нормативно-правового регулювання соціально-економічних відносин у будівництві (2019)
Мартишин Д. С. - Соціальна політика православних церков України в контексті державного управління (2019)
Мороз С. А. - Місце та роль держави у забезпеченні контролю якості надання ЗВО освітніх послуг: аналіз результатів опитування латвійських студентів (2019)
Ленігевич Б. В. - Взаємодія політичного та адміністративного управління: уроки для України (2019)
Черниш О. І. - Науково-практичні засади формування фундаментальної і концептуальних десяткових моделей повноцінного соціального управління життєдіяльністю українського суспільства, Комар Ю. М., Чернишов О. Ю., Комар В. Ю. (2019)
Петренко О. М. - Зарубіжний досвід державного регулювання діяльності пасажирського автомобільного транспорту (2019)
Болотіна Є. В. - Розвиток машинобудівної галузі України в умовах евроінтеграції, Гадяцька А. В. (2019)
Балуєва О. В. - Розвиток інклюзивної освіти у Сполучених Штатах Америки та країнах Європи, Буніна О. О. (2019)
Гринчишин С. С. - Молодіжна політика в Україні в сучасних умовах суспільного розвитку (2019)
Савка І. І. - Генеза поняття цивільний контроль над силовими та спеціальними структурами держави у вітчизняній науці державного управлння (2019)
Турчак Д. В. - Інституційне забезпечення реалізації державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я (2019)
Харченко С. О. - Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки в діяльності служб безпеки України (2019)
Черниш О. І. - Теоретико-методичні основи формування і реалізації державної політики у сферах галузевого управління, Лисий Є. О. (2019)
Ігнатова Л. - Духовна музика: проблеми спадковості у вітчизняній музичній культурі, Марач О., Левченко А., Стець Л. (2019)
Кірдан О. - Поняття "медіація" та підходи до його трактування у сучасному науковому дискурсі (2019)
Кучай Т. - Самодостатність особистості у контексті концепції освіти дорослих (2019)
Лащівська Я. - Трактування педагогічної культури особистості у наукових дослідженнях (2019)
Лякішева А. - Освітній менеджмент в контексті педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського, Томашевська І. (2019)
Ракітянська Л. - Аналіз наукових поглядів на проблему формування емоційного інтелекту майбутнього вчителя музичного мистецтва (2019)
Таргоній І. - Наукові підходи до виховання толерантності зарубіжними дослідниками (2019)
Чабайовська М. - Становлення українського рукописного шрифту (2019)
Черепаня М. - Архівні джерела про діяльність закладів інтернатного типу в Закарпатті першої половини ХХ століття (2019)
Кірдан О. - Нормативно-правове забезпечення професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти (2019)
Кравець Н. - До питання естетичного виховання дітей засобами української народної педагогіки (2019)
Лайчук А. - Порівняльний аспект підготовки спеціалістів фізичного виховання у Польщі та Україні щодо формування морально-вольових якостей в учнів спортивно-юнацьких шкіл (2019)
Мозговий В. - Режисура предметної дії: новий рівень партнерства на уроці (2019)
Подолюк С. - Практикум з лінгвістичної грамотності як компонент мовної підготовки майбутнього вчителя, Нарихнюк Н. (2019)
Samoilenko O. - Trends of development of adult edcation in the eu countries, Dubaseniuk O., Sydorchuk N. (2019)
Логінова А. - Діагностика психолінгвістичних компонентів навички читання у дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення (2019)
Лопатинська Н. - Особливості нейропсихологічного забезпечення комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку в умовах дизонтогенетичного розвитку (2019)
Лютий В. - "Кроки по життю": адаптація профілактичної "Програми 15" до впровадження в умовах загальноосвітньої школи, Петрович В. (2019)
Павелків К. - Теоретичні засади іншомовної підготовки фахівців соціальної сфери в європейському освітньому просторі (2019)
Печерських В. - Аналіз методик психолого-педагогічного супроводу фізичного реабілітування осіб із патологіями хребта (2019)
Потапчук Т. - Формування ціннісних компетентностей майбутнього соціального педагога як науково-педагогічна проблема, Лякішева А. (2019)
Пріма Д. - До питання формування соціальної позиції майбутнього вчителя початкової школи (2019)
Наші автори (2019)
Інформаційна сторінка (2019)
Зразок оформлення матеріалів (2019)
Поважний О. С. - Тенденції розвитку регіональної соціальної інфраструктури в умовах цифрових трансформацій, Черниш О. І. (2019)
Савченко М. В. - Економічний зміст конкурентоспроможного потенціалу підприємства, Кичигін А. М. (2019)
Шпильова В. О. - Сучасна стратегія управління регіональними економічними системами в середовищі інформаційного менеджменту (2019)
Макаренко М. В. - Особливості взаємодії елементів соціотехнічної моделі на морському транспорті, Суворкіна О. О. (2019)
Храпкіна В. В. - Роль маркетингових досліджень у забезпеченні ефективної роботи підприємств, Кузнєцова К. В. (2019)
Чуприна О. О. - Потенціал неурядових організацій в регулюванні міграційного руху населення, Трегубов О. С., Попова Ю. М. (2019)
Шпильова В. О. - Економічні аспекти розвитку та проектування аграрного машинобудування в Україні, Котькалова-Литвин І. В. (2019)
Лисенко Н. С. - Управління діяльністю морських портів України за допомогою інтегрального показника ефективності (2019)
Лохман Н. В. - Рейтинговий аналіз стану туристичної галузі в Україні (2019)
Марина А. С. - Правоохоронні органи в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки країни, Рева О. В., Шевченко О. О. (2019)
Человань С. В. - Методика оцінки інноваційного потенціалу промислового підприємства (2019)
Тулейко Е. В. - Социально-экономические интересы сторон в государственно-частном партнерстве в сфере образования: методические рекомендации по согласованию (2019)
Усик І. О. - Моделювання структурної трансформації економіки країни в умовах глобалізаційних викликів (2019)
Приймакова Ю. А. - Елементи системної методології аналізу конфліктів в контексті їх трансформації (2019)
Ясинська Н. А. - Рецензія на монографію Яцух Олени Олексіївни: "Фінансове забезпечення сільськогосподарських підприємств" (2019)
Коцан І. - Вітальне слово першокурсникам СНУ імені Лесі Українки (2019)
Кремень В. - Настановча лекція Василя Кременя студентам СНУ імені Лесі Українки (2019)
Біда О. - Формування інформаційної культури майбутніх фахівців у Франції і Великій Британії, Кучай О., Кучай Т., Чичук А. (2019)
Боярська-Хоменко А. - Освіта дорослих в Україні у ХІХ – на початку ХХ століття (2019)
Косинська О. - Особистості Волинської наукової педагогічної школи: Ю.Г.Барабаш, І. Я. Гришай (2019)
Брайко Б. - Практична підготовка магістрів з кібербезпеки в освітній практиці Великої Британії (2019)
Гриженко В. - Структура фахових компетентностей викладачів загальнотехнічних дисциплін закладів професійно-технічної освіти (2019)
Добровольська Р. - Компоненти готовності вчителя музичного мистецтва до організації музично-естетичного простору закладів загальної середньої освіти (2019)
Дурманенко О. - Специфіка моніторингу готовності майбутніх вихователів до роботи в сучасному закладі дошкільної освіти (2019)
Пріма Д. - Акмеологічна компетентність майбутнього фахівця: аспекти змістової характеристики (2019)
Росновський М. - Роль педагога професійного навчання у впровадженні сучасних інноваційних технологій у галузі сільськогосподарського виробництва, Маринченко Є. (2019)
Цимбал-Слатвінська С. - Проектування інформаційно-освітнього середовища закладу вищої освіти (2019)
Гончарук О. - Критерії діагностики готовності майбутніх учителів початкової школи до організації дозвілля молодших школярів (2019)
Станецька Г. - Логопедична реабілітація дизартрії у дорослих при хворобі Вільсона-Коновалова (серія клінічних випадків) (2019)
Наші автори (2019)
Інформаційна сторінка (2019)
Зразок оформлення матеріалів (2019)
Албакуш А. - Технологічна динаміка тонкого розточування отворів малого діаметра, Оргіян О. А. , Баланюк Г. В. (2019)
Андрущенко М. І. - Дослідження методів та приладів термометрії для визначення температури поверхонь тертя деталей під час зношування, Куликовський Р. А.., Акритова Т. О., Капустян О. Є., Бриков М. М., Осіпов М. Ю. (2019)
Бадір К. К. - Моделювання процесу магніто-турбулентного очищення підшипників кочення (2019)
Банга В. І. - Методика експериментальних досліджень вимірювача маси комбікорму в бункері дозатора, Крупич О. М. (2019)
Баховський П. Ф. - Дослідження процесів моделювання надання послуг за концепцією VTF, Євсюк М. М. (2019)
Відринський Б. В. - Вплив легування рідкоземельними елементами (Nd, Dy, Er, Lu) на оптичні властивості кристалів АIIВVI, Замуруєва О. В. (2019)
Voloshko O. - Researching of detail’s construction with method of final elemental analysis, Vysloukh S. (2019)
Галян В. В. - Механізм фотолюмінесценції монокристалу (Ga54.59In44.66Er0.75)2S300, Іващенко І. А, Олексеюк І. Д., Федосов С. А., Третяк А. П., Данилюк І. В., Лебедь О. О., Кевшин А. Г., Тищенко П. В. (2019)
Григор’єва Н. С. - Технічна підготовка автоматичного складання приладів, Шабайкович В. А. (2019)
Діхтієвський О. В. - Оцінка систематичної та випадкової складових похибки вимірювання циліндричних зубчастих коліс, Квасніков В. П., Возняковський А. О. (2019)
Драган А. П. - Тиск колодок на гальмівний шків в колодкових і стрічково-колодкових гальмах, Гороть Є. В. (2019)
Єременко В. С. - Перетворення габора в задачі аналізу нестаціонарних сигналів, Осінцева М. Б. (2019)
Луньов С. В. - Технологія одержання чутливого елемента для датчика інфрачервоного випромінювання, Удовицька Ю. А., Хвищун М. В., Мороз С. А., Маслюк В. Т. (2019)
Marchuk V. - Simulation of dimensional accuracy in an automated grinding system of surfaces of rotation, Hryniuk S., Marchuk I., Dzhuhuryan T. (2019)
Махновець Г. В. - Особливості зміни спектрального розподілу коефіцієнта поглинання кристалів TlGaSe2, легованого Cd, Мирончук Г. Л., Піскач Л. В. (2019)
Мирончук Д. Б. - Вплив розмірів зерен кристалічного порошку на інтенсивність генерації другої гармоніки, Кот Ю. О., Мирончук Г. Л., Замуруєва О. В. (2019)
Мороз С. А. - Дослідження рухової активності людини для виявлення біосигналів для керування біоелектричним протезом, Пташенчук В. В., Приступа С. О., Кайдик О. Л. (2019)
Петренко О. В. - Виконавчі елементи та датчики системи керування хвилею коріолісового вібраційного гіроскопа, Ільченко М. В. (2019)
Піскач Л. В. - Фазові рівноваги в системах PbGa2Х4–SiХ2 (Х – S, Sе), Цісар О. В., Марушко Л. П. (2019)
Полянский В. I. - Условия снижения силовой напряженности механической обработки (2019)
Сасов О. О. - Управління режимними параметрами та процесом зношування ріжучого інструменту при розрізанні навпіл зношених автомобільних шин, Авер’янов В. С., Шматко Д. З (2019)
Симонюк В. П. - Дослідження високочастотних хаотичних вібраційних переміщень елементів робочого середовища вібробункера, Денисюк В. Ю., Лапченко Ю. С. (2019)
Стасюк В. М. - Математична модель початкового етапу фази формування рушійного імпульсу пневмопривода з механічним зв’язком між поршнем-ударником та системою керування (2019)
Тичков Д. В. - Особливості розрахунку та дослідження ємнісних перетворювачів діелектричної проникливості з різною формою електродів, Бондаренко М. О., Антонюк В. С. (2019)
Цісар О. В. - Нелінійно-оптичні властивості сполук TlCIIIDIV2X6, Піскач Л. В., Мирончук Г. Л., Кітик І. В. (2019)
Швець С. В. - Вплив схеми різання та методу формоутворення на конструкцію різального інструмента (2019)
Шипелик Ю. П. - Методики та техніки вимірювання іонізації та їх проблематика, Федосов С. А. (2019)
Ганчар О. - Надійність формування навичок плавання курсантів морського профілю з урахуванням їх гендерної відмінності, Ганчар О., Мединський С. (2018)
Головченко О. - Психолого-педагогічне обгрунтування формування фізичного компоненту здоров’я студентів різних форм фізичної активності, Титович А., Востоцька І. (2018)
Даниленко Г. - Навчальна успішність учнів основної школи та її вплив на стан здоров’я, Кіндрук М. (2018)
Дегтяренко Т. - Біоакустична психонейромодуляція як інноваційний засіб корекції фенотипів відхиленої поведінки, Костюк О., Арнаутова Л. (2018)
Казанжи Ф. - Внедрение методов телесно-ориентированной психотерапии в практику физического воспитания (2018)
Kalynychenko І. - Evaluation of school students’ cognitive status and psycho-pedagogical optimization of their cognitive activity, Zaikina А., Latina А. (2018)
Плиско В. - Педагогическое проектирование занятий оздоровительным шейпингом с женщинами зрелого возраста, Скидан А., Врублевский Е. (2018)
Лизогуб В. - Чи можливо спрогнозувати успішність навчання за властивостями основних нервових процесів та психічних функцій, Пустовалов В., Черненко Н. (2018)
Łubkowska V. - "Small meeting with athletics" recreational event as an innovative tool promoting physical activity and active leisure time amongst preschoolers, Tarnowski M., Eider J. (2018)
Мірошниченко О. - Роль психологічної готовності особистості в адаптації до екстремальних умов життєдіяльності (2018)
Pryimakov A. - Improving precise movements teaching technique in physical education, Eider J., Prysiazniuk S. (2018)
Prokofieva-Akopova S. - Correction of fears in preschool children from large and small families (2018)
Tozik O. - Correction of physical fitness of senior school students living in radiation environment, Narskin A., Bosenko A. (2018)
Шебанова В. - Вплив програми нормалізації харчової по-ведінки та корекції ваги на "я-образ" у жінок із надлишковою масою тіла, Яблонська Т., Онуфрієва Л. (2018)
Wilk K. - Posture defects among 5th grade pupils from music class at an elementary school complex no. 2 in Szczecin, Pawlus S., Eider J. (2018)
Vasilenko A. B. - To the state building norms Ukraine (В.2.5-28-2018) "Natural and artificial lighting", Namchuk A. V. (2019)
Zakharchuk V. - Geodesic monitoring during temple restoration, Tretenkov V., Shishkalova N. (2019)
Бекирова М. М. - Статика внецентренно сжатых стержней, Кобринец В. М. (2019)
Klymenko Ye. V. - About the experimental investigation of residual bearing capacity of damaged reinforced concrete beams inclined sections, Boiadzhi A. O., Polianskyi K. V. (2019)
Mихайловська О. В. - Закріплення стінок захисних споруд із застосуванням ґрунтоцементних елементів, Олексієнко О. Б. (2019)
Перельмутер А. В. - Дослідження області несучої здатності тонкостінних стержневих елементів із холодногнутих профілів, Юрченко В. В. (2019)
Ромашко В. М. - Основні положення загальної теорії деформування залізобетонних елементів і конструкцій, Ромашко О. В. (2019)
Гоц В. І. - Вплив плівкоутворюючих компонентів на корозійну стійкість порошкового покриття, Ластівка О. В., Томін О. О. (2019)
Кривенко П. В. - Вплив органо-мінеральних комплексів на міцність і власні деформації шлаколужних цементів, Петропавловський О. М., Руденко І. І., Константиновський О. П. (2019)
Кровяков С. О. - Порівняння міцності і довговічності бетонів на сульфатостійкому портландцементі ССПЦ 400-Д0 та портландцементі з добавкою пуцолани ПЦ ІІ/А-П-500 Р-Н, Мішутін А. В., Дудник Л. В., Заволока М. В., Ткаченко Г. Г. (2019)
Цапко Ю. В. - Перспективи застосування вогнезахищеного очерету на об’єктах різного призначення, Бондаренко О. П., Цапко О. Ю. (2019)
Рогачко С. И. - Инновационное устройство для создания постелей и контрфильтров наклонного типа, Мацей Р. А. (2019)
Tkachuk O. - Studies of filling, flooding and emptying processes of infiltration basins, Yaruta Ya., Shevchuk O. (2019)
Новський В. О. - Експеріментальне обгрунтовання проектних рішень фундаментів багатоповерхової будівлі в місті Одеса, Бічев І. К., Вівчарук В. В., Войтенко І. В., Єресько О. Г. (2019)
Беспалова А. В. - Методика исследования пылеобразования в процессах резки каменных материалов (2019)
Лучко Й. Й. - Щодо методики влаштування мембранної гідроізоляції ін’єкційними методами підземних споруд, Назаревич Б. Л., Чечін В. В. (2019)
Самченко Р. В. - Ліквідація деформованого стану будівель, споруд у водонасичених умовах, Юхименко А. І. (2019)
Коляда Н. - Система установ для дітей з обмеженими психофізичними можливостями в Україні у сфері соціального захисту, Берлет А., Король С. (2019)
Щамбура Ю. - Ставлення сучасних підлітків до булінгу, Пивоварчик І., Скоромна М. (2019)
Четверик-Бурчак А. - Особливості ставлення батьків до дітей різної сиблінгової позиції (2019)
Шмиглюк О. - Референтна соціальна система сучасної особистості (крос-культурний аспект) (2019)
Чебан Ю. - Природа эмоционально-волевого потенциала спортсмена, Чебыкин А. (2019)
Кічук А. - Емоційно-особистісні особливості психологічного здоров’я студента у психологічному дискурсі (2019)
Fabian M. - Interdisciplinary approach to cross-language and cross-cultural communication studies (2019)
Барбіл О. - Орфографічні особливості новолатинської мови, Шепа Н. (2019)
Gordiyenko O. - Some issues of English medical terminography in the context of English globalization (2019)
Есенова Е. - Етапи асиміляції запозичених слів у мові-реципієнті: теоретичні аспекти проблеми (2019)
Jencikova В. - Die Deutsche Sprache in den Kaschauer Zunften (2019)
Ladtschenko M. - Deutsche Wortbildung von der Lautnachahmung der Tiere und Vogel (2019)
Марковська А. - Особливості вживання стилістичних засобів різних рівнів в іншомовній публіцистиці, Саламатіна О. (2019)
Мигалець О. - Комунікативний конфлікт як складова лексико-семантичної групи "Конфліктні дії" в сучасних українській та англійській мовах (2019)
Міщинська І. - Мовленнєві ситуації англомовного ділового дискурсу (2019)
Mohnanska D. - Experimental Research into the Use of Diminutives by Slovak-Hungarian Bilingual Speakers (2019)
Приходько А. - Система концептуальних домінант ідіодискурсу Ф. С. Фітджеральда, Ходос І. (2019)
Прокопенко А. - Ґендерна диференціація комунікативних стратегій в англомовному мікроблогінгу, Рава В. (2019)
Рогач Л. - Semantic Phenomena Characterizing English Terminology of Biotechnology (2019)
Сливка Н. - Cognitive approach in revealing ethnocultural peculiarities of the linguistic world-image, Богдан Л. (2019)
Сорока Т. - Словникова стаття як інструмент інтерпретації лексичного значення аксіономена (2019)
Чендей Н. - Інтертекстуальність як текстова категорія та особливості інтертекстуальних зв’язків в англійській літературній казці, Станко Д. (2019)
Швед Е. - Аргументаційна роль емоційно-експресивної лексики у промовах історичних осіб твору Т. Лівія "Історія” (на матеріалі промов І-ї декади твору), Дацьо О. (2019)
Голик С. - Концепт: у пошуках алгоритму аналізу (2019)
Сливка М. - Reproduction of stylistic features and functions of original metaphors in translation, Сливка Н. (2019)
Онищак Г. - Лексико-семантична група "Добро" як фрагмент мовної картини світу англійців (2019)
Алієва О. Н. - Семантичні інваріанти англійських термінів мистецтва і їх роль у функціонуванні окремих категоріальних груп (2019)
Шовак О. І. - Thematic groups representing the concept AGE in Modern English (2019)
Дроздовський Д. - Дискурс "розуму" в британському постпостмодерністському романі: між свідомістю й фізіологією тіла (2019)
Simkova E. - Agatha Christie’s Female Villains (2019)
Годованець Н. - Рольова гра як один з активних методів навчання іноземної мови, Леган В. (2019)
Канюк О. - Когнітивно-комунікативний підхід у методиці викладання іноземної мови (2019)
Канюк О. - До питання визначення окремих функцій іноземної мови в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців, Кіш Н. (2019)
Леган В. - Дискусія як активний метод вивчення іноземних мов, Годованець Н. (2019)
Ляшина А. - Роль міжкультурної комунікації у фаховій підготовці перекладачів (2019)
Кушнірчук О. - Didaktische Uberlegungen zu den Pressetexten beim Deutscherwerb (2019)
Гвоздяк О. - Ubungen und Aufgaben zur Forderung der Schreibfertigkeiten im DaF-Unterricht, Свида-Сусіденко Т. (2019)
Андрусяк І. - The lexical approach to EFL teaching: methodological foundations and pedagogical implications (2019)
Тревого І. - XXIV Міжнародна науково-технічна конференція "Геофорум-2019", Савчук С., Четверіков Б., Ванчура О. (2019)
Тревого І. - Участь делегації Громадської спілки "Українське товариство геодезії і картографії" у Генеральній асамблеї Європейської асоціації геодезистів CLGE, Четверіков Б. (2019)
Коцаб М. - Роль геодезистів у будівництві методом BIM, Вілім Д., Лехнер Ї., Радей К., Дрбал А. (2019)
Тревого І. - Новий етап міжнародної співпраці геодезистів українського та німецького університетів, Задорожний В. (2019)
Паляниця Б. - Гравіметричні роботи на території Дністровської ГАЕС, Джуман Б., Сідоров І. (2019)
Заєць І. - Референцні системи координат колишнього австрійського кадастру та їх використання під час проведення наукових досліджень у Карпатському регіоні, Калинич І., Савчук С. (2019)
Тревого І. - До точності кутових вимірювань цифровими теодолітами , Вовк А., Лісняков С. (2019)
Heger W. - Investigations to digitizing of the gyro oscillation swing by a line camera, Trevoho I., Lopatin Y. (2019)
Тревого І. - Аналіз сучасного стану ДГМ України, Ільків Є., Галярник М. (2019)
Celms A. - Justification of the height models available in Latvia, Trevoho I., Pukite V., Ratkevics A., Cintina V. (2019)
Четверіков Б. - Методика визначення розливів нафти в Керченській протоці за різночасовими космічними знімками, Корнієнко О., Сорока О., Кілару В. (2019)
Іванчук О. - Автоматизована побудова цифрової моделі мікроповерхні об’єкта за стереопарою цифрових РЕМ-зображень, Тумська О. (2019)
Смілка В. - Наукові підходи до ведення містобудівного моніторингу земель населених пунктів (2019)
Ель Хадрі Ю. - Режим швидкості вітру в Танжері у 2021-2050 роках, Хохлов В. М. (2019)
Манукало В. О. - Удосконалення гідрометеорологічного обслуговування користувачів на основі застосування сучасних інформаційних технологій, Кульбіда М. І., Іванов Б. О. (2019)
Серга Э. Н. - Зоны интенсивных взаимодействий над Северной Атлантикой, поверхность 700 гПа, ноябрь, Серга И. Н. (2019)
Дворецька І. В. - Огляд стану озонового шару та рівня ультрафіолетового опромінення над територією України у 2018 році, Савенець М. В., Уманець А. П., Комісар К. М. (2019)
Лобода Н. С. - Оцінка можливих змін водних ресурсів річок водозбору Куяльницького лиману на початку XXI сторіччя (2021-2050 рр.) за моделями кліматичного сценарію RCP4.5, Куза А. М., Козлов О. М. (2019)
Лобода Н. С. - Оцінка змін якості води по довжині річки Сіверський Донець на початку XXI сторіччя, Смалій О. В., Катинська І. В., Котович О. М. (2019)
Makarynskyy О. - Integrated marine monitoring for drilling discharges under mesotidal forcing, Makarynska D. (2019)
Берлінський М. А. - Тенденції довготермінових змін полів температури, солоності та рівня вод в північно-західній частині Чорного моря, Гаврилюк Р. В., Даниленко О. О. (2019)
Кушнир Д. В. - Результаты адаптации и верификации комплекса интегрированных численных моделей для прогнозирования изменчивости океанографических характеристик в северо-западной части Черного моря, Тучковенко Ю. С., Попов Ю. И. (2019)
Тучковенко Ю. С. - Імітаційне моделювання відгінно-нагінних коливань рівня моря в портах Одеського району північно-західної частини Чорного моря (2019)
Сафранов Т. А. - SWOT-аналіз екологічної складової урбанізованої території (на прикладі міста Одеса), Приходько В. Ю., Шаніна Т. П., Гусєва К. Д. (2019)
Полетаєва Л. М. - Оцінка рекреаційного потенціалу пляжних зон Одеської області, Сапко О. Ю., Сафранов Т. А. (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Lysiak V. - Dynamic Modelling of Centrifugal Hydraulic Load of Pumping Station Electric Drive, Oliinyk M., Sivakova O., Sabat M. (2019)
Korchak M. - Virtual Source of Reactive Power in Electricity Supply Systems of Household Consumers, Sivakova O., Fediv Y. (2019)
Lysiak H. - Physical Modeling of Power Unit in Power Plant with Auxiliary Transformer, Pastukh O., Kharchyshyn B. (2019)
Savchenko O. - Influence of Type of Solar Modules Anchorages on Power of Solar Power Station Control Systems, Kozak K. (2019)
Horbiychuk M. - Construction of Empirical Models of Complex Oscillation Processes with Non-Multiple Frequencies Based on the Principles of Genetic Algorithms, Bila O., Lazoriv N. (2019)
Stupnytska N. - Computer-Aided System for Monitoring and Planning of Actions to Increase Machine-Building Enterprises Energy Efficiency (2019)
Kokoshko R. - Selection of Functional Diagram of Air Multi-Compressor Control System, Kril O., Kril B. (2019)
Title of the Paper (2019)
Назва статті (2019)
Кафедре обогащения полезных ископаемых 115 лет (2018)
Кирнарский А. С. - Переработка фосфатов в Марокко (2018)
Кравченко В .П. - Новое направление развития технологии производства рафинированной меди из вторсырья, Таранина Е. В., Ганкевич В. Ф. (2018)
Кирнарский А. С. - Разработка технологии обогащения карбонатной железной руды (2018)
Младецкий И. К. - Эффекты размагничивания перед разделительными операциями, Березняк А. А., Березняк Е. А., Куваев Я. Г. (2018)
Полулях А. Д. - Определение удельного расхода технологических материалов на углеобогатительных фабриках, Полулях О. В. (2018)
Сокур М. І. - Імітаційна модель електроспоживання процесу рудопідготовки в умовах РЗФ-1 Північного ГЗК, Білецький В. С., Божик Д. П., Кочаток А. В. (2018)
Шевченко А. И. - Результаты испытаний гидродинамического классификатора при разделении тонкозернистого угля (2018)
Олейник Т. А. - Особенности флотации апатита из руды месторождения Gare Aghaj, Скляр Л. В., Олейник М. О., Кушнирук Н. В. (2018)
Пилов П. И. - Стабилизация реологических свойств оборотной воды при обогащении полезных ископаемых, Гук Н. В. (2018)
Сокур М. І. - Аналіз енерговитрат у хвостових господарствах гірничо-збагачувальних комбінатів, Губін Г. В., Білецький В. С., Бабець Є. К. (2018)
Кривенко А. Ю. - Особенности гидродинамики частиц пульпы при круговом распределении питающего потока радиального сгустителя, Кривенко Ю. Ю. (2018)
Кривенко А. Ю. - Обоснование пространственной ориентации частиц твердой фазы пульпы в потоке исходного питания дешламатора, Кривенко Ю. Ю., Грицан Р. И., Журавская А. О. (2018)
Полулях А. Д. - Сравнительный анализ работы ленточных и камерных фильтр-прессов на углеобогатительных фабриках, Полулях О. В. (2018)
Ботвінніков В. В. - Напрями підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників магнетитового концентрату, Ніколаєнко К. В., Явтушенко Л. О. (2018)
Араньо В. Л. - Архітектура: нова типологія та виклики зумовлені єволюцією структури суспільства в Україні (2019)
Араньо В. Л. - Монументальне мистецтво міста Краматорськ, Непочатих Є. А. (2019)
Бойко В. Р. - Техніко-економічне порівняння методів сейсмозахисту на прикладі металевого каркасу громадської будівлі (2019)
Тищенков В. М. - Аналіз специфічних умов організації і технології демонтажних робіт аварійних сталевих конструкцій (2019)
Приб Є. В. - Аеробна технологія глибокої мінералізації осадів стічних вод, Омельченко М. П., Коваленко Л. І. (2019)
Єрмакова С. С. - Формування екологічної свідомості психологічними засобами у маркетингових дослідженнях, Гордієнко В. В. (2019)
Міхєєнко В. М. - Поводження з харчовими відходами в Україні та світі, Горовенко В. Д. (2019)
Руднєва А. Ф. - Політика диверсифікації для підприємств газопостачання та газифікації, Беззубко Л. В. (2019)
Бєлашенко К. Г. - Термомодернізація експлуатованого навчального корпусу ДЖКК ДонНАБА, Попаденко А. О., Вольвіч Д. В. (2019)
Беззубко Ю. І. - Еволюція податкової системи Казахстану, Букатов Е. К. (2019)
Виходцева А. О. - Досвід зовнішньоекономічної діяльності НКМЗ, Беззубко Б. І. (2019)
Золенко О. М. - Оцiнкa фiнaнсового стaну пiдприємствa тa розробкa зaходiв щодо його покрaщення, Беззубко Л. В. (2019)
Міновська В. В. - Формування кадрової політики ТОВ фірма "Оскар", Точонов І. В. (2019)
Пустовіт А. І. - Аналіз факторів впливу на показники економічної ефективності публічних закупівель управління капітального будівництва та перспективного розвитку Краматорської міської ради, Єфременко В. В. (2019)
Ремесник Т. С. - Проблема економічної нерівності та бідності у світі, Беззубко Б. І. (2019)
Мінаєва А. О. - Сучасна сутність процесу управління збутовою діяльністю в системі менеджменту підприємства, Долгальова О. В. (2019)
Ремесник Т. С. - Нематеріальна мотивація як основний чинник підвищення ефективності праці на підприємстві, Долгальова О. В. (2019)
Карасьова М. О. - Сучасні проблеми збутової діяльності в Україні, Долгальова О. В. (2019)
Южалкіна Г. Г. - Теоретичні питання ефективного управління нерухомістю, Точонов І. В. (2019)
Гречишкіна О. В. - Біологічні ритми, результативність сесій та їх співвідношення, Яковенко О. Р. (2019)
Андрусенко С. І. - Процесна модель управління якістю освіти у вищих навчальних закладах, Бугайчук О. С., Подпіснов В. С. (2019)
Balawender K. - Prototypowe układy sterowania stosowane podczas badań silników spalinowych i ich elementów (2019)
Гончар М. О. - Динамічна модель мобільної землерийної машини безперервної дії з ланцюгово-балковим робочим органом, Високович Є. В., Ніколаєнко В. А. (2019)
Jakubowski M. - Wpływ modyfikacji układu chłodzenia prototypowego silnika VCR na przepływ cieczy chłodzącej (2019)
Дмитриченко М. Ф. - Механізм формування адсорбційних граничних шарів на поверхні металу, Білякович О. М., Савчук А. М., Туриця Ю. О. (2019)
Jaworski A. - Problematyka wyznaczania współczynników oporów ruchu samochodów do badań emisji zanieczyszczeń spalin w warunkach symulowanych na hamowni podwoziowej (2019)
Кухарьонок Г. М. - Напрями забезпечення екологічних показників дизеля, Березун В. І. (2019)
Krzeminski A. - Influence of dodecanol addition on the energy value of diesel oil mixture with ethanol, Lejda K., Ustrzycki A. (2019)
Лісовал А. А. - Налаштування мікропроцесорного ПІД-регулятора швидкості для застосування на автомобільному дизелі (2019)
Latała D. - Nowoczesne systemy bezpieczeństwa w transporcie samochodowym (2019)
Ложачевська О. М. - Модель вибору раціонального маршруту в пасажирському сполученні, Порфиренко В. І., Кочеткова В. В. (2019)
Lew K. - Bezpieczenstwo w transporcie kolejowym, Leśniak A. (2019)
Marunych V. S. - Perspectives of the accumulative system "How to become a ministry of transport and infrastructure?", Vakarchuk I. M., Kharuta V. S., Tyshkevych M. M. (2019)
Посвятенко Е. К. - Про природу впливу деформаційного зміцнення на оброблюваність аустенітних сталей, Аксьом П. А. (2019)
Mądziel M. - Characteristics of roundabouts (2019)
Савін Ю. Х. - Закордонний досвід створення постів самообслуговування на підприємствах автосервісу, Савенок Д. В., Пархоменко О. О. (2019)
Michalski J. - Analiza ryzyka zdarzeń drogowych samochodu wypadającego z drogi i ryzyka obrażeń osób, spowodowanych konstrukcjami wsporczymi pionowego oznakowania drogi z uwzględnieniem bariery ochronnej, Woś P. (2019)
Савостін-Косяк Д. О. - Оцінка технічного стану міських автобусів в умовах експлуатації (2019)
Wojewoda P. - Analiza stanu śródlądowych dróg wodnych w Polsce, Rzeszutek A., Nieckarz M. (2019)
Шуба Є. В. - Поліпшення паливної економічності та екологічних показників тракторного дизеля в режимі прогріву використанням теплового акумулятора фазового переходу, Сирота О. В., Тріфонов Д. М. (2019)
Zielińska E. - Ocena transportu morskiego w Polsce (2019)
Zaporozhets О. І. - The main concepts of the PolEmiCA technique for stationary sources of emission in airporst, Synylo K. V. (2019)
Шалькевич Л. В. - Коморбидные нарушения и их особенности у детей при манифестации эпилепсии, Жевнеронок И. В. (2019)
Прокопив М. М. - Роль кверцетина в лечении ишемического инсульта у пациентов с коморбидной патологией и его влияние на функциональный исход острого периода, Рогоза С. В., Поливода М. В. (2019)
Знаменська Т. К. - Морфофункціональні особливості розвитку головного мозку та системи кровообігу в онтогенезі, Мартинюк В. Ю., Швейкіна В. Б. (2019)
Стоянов А. Н. - Возможности моделирования ишемии головного мозга у мелких животных, Вастьянов Р. С., Мащенко С. С., Антоненко С. А., Скоробреха В. З. (2019)
Пасічник Г. П. - Нейропротекція після системного тромболізису в пацієнтів з ішемічним інсультом: огляд клінічних випадків, Мартинчук Ю. Н., Орел В. М. (2019)
Рудковська О. Д. - Розсіяний склероз: новий погляд на етіопатогенез та лікування (2019)
Бурчинский С. Г. - Нейрометаболическая фармакотерапия при хронических нарушениях мозгового кровообращения (2019)
Тріщинська М. А. - Деякі аспекти патогенетичного впливу на ГАМКергічну систему, Полівода М. В. (2019)
Бурчинський С. Г. - Нейропротекція при гострому ішемічному інсульті: від нейрофармакології до фармакотерапії (2019)
Битчук Н. Д. - Проблема неврогенного миокардиального станнинга в практике интенсивной терапии (2019)
Manusha Yu. I. - Peculiarities of systemiс inflammation of low intensity in patients with stable coronary heart disease concurrent with non-alcoholic fatty liver disease, Kazakov Yu. M., Trybrat Т. А., Ischeykin K. E. (2019)
Avetikov D. S. - Minimally invasive methodology for surgical treatment of odontogenic sinusitis, Yatsenko I. V., Havryliev V. N., Aipert V. V. (2019)
Kaskova L. F. - Correlation relations of carises and socio-hygienic factors, Mandziuk T. B., Ulasevych L. P., Korovina L. D. (2019)
Makarova О. М. - Diagnostic crtiteria of orthodontic treatment with extraction of some teeth (2019)
Petrushanko T. O. - Diagnostic value of laboratory tests of women in the dynamics of treatment of periodontal diseases concomitant with bacterial vaginosis, Krutikova A. D., Krutikova E. I. (2019)
Bagmut I. Yu. - Condition of hormonal status of the body in white rats under the exposure to sodium fluoride, Kolisnyk I. L., Kryzhna S. I., Titkova A. V., Svyrydenko L. Yu. (2019)
Kryuchko T. O. - Modern approaches to antivirulent therapy of diseases associated with Staphylococcus Aureus, Tkachenko O. Ya., Kuzmenko N. V., Nesina I. N., Tanianska S. M., Kolenko I. A., Melnyk M. O. (2019)
Kuroiedova V. D. - European position on clinical practice of extraction and nonextraction therapy in orthodontics, Petrova A. V., Rud Y. V. (2019)
Shkodina A. D. - Modern conception as to the functional morphology of the olfactory system and its changes under the influence of some exogenous pollutants, Hrinko R. M., Starchenko I. I. (2019)
Voronkova H. V. - Etiopathogenesis and diagnostics of the mandibular permanent first molars retention, Smagliuk L. V., Karasiunok A. Y. (2019)
Morokhovets H. - Mastering the tools of citation databases in higher medical education, Lysanets Yu., Ostrovska L., Purdenko T. (2019)
Бугаевский К. А. - Особенности динамики овариально-менструального цикла в половых соматотипах у спортсменок юношеского возраста, занимающихся пляжным волейболом (2019)
Гринченко І. Б. - Вплив авторської програми навчально-тренувального збору з фізичної підготовки на фізичну і функціональну підготовленість кваліфікованих волейболістів, Коваленко С. В., Воронов Ю. В. (2019)
Лювей Ю. - Вимоги змагальної діяльності до підготовленості кваліфікованих спортсменів у бадмінтоні (теоретичний аспект), Каратник І. В., Пітин М. П. (2019)
Михайлов Віт. В. - Придатність рівнянь регресії для оцінювання ефективності фізичного виховання студентів закладів вищої освіти, Михайлов Вол. В., Коростильова Ю. С. (2019)
Мулик В. В. - Кількісні характеристики рухових дій юних футболістів під час змагальної діяльності на етапі попередньо-базової підготовки, Крайник Я. Б. (2019)
Наконечний Р. Б. - Порівняння підготовки футболістів в державних та приватних спортивних організаціях України (2019)
Невелика А. В. - Порівняльний аналіз функціонального стану студентів волейболістів І-ІІ курсів Національного фармацевтичного університету, Зелененко Н. О., Сутула О. В. (2019)
Несен О. О. - Вдосконалення координації рухів у баскетболістів 17-19 років на базі використання асиметричних вправ, Пащенко Н. О. (2019)
Сапрун С. Т. - Технічна підготовка юних футболістів з урахуванням спеціалізованих навантажень підвищеної координаційної складності, Ладика П. І. (2019)
Таможанська Г. В. - Вплив вправ з елементами футболу на фізичну підготовленість і функціональний стан студенток з ослабленим здоров’ям, Улаєва Л. О., Мятига О. М. (2019)
Філенко Л. В. - Інформаційно-комунікаційні технології вивчення елементів баскетболу у процесі фізичного виховання студентів, Церковна О. В. (2019)
Цимбалюк Ж. О. - Зміни показників ефективності ігрових дій баскетболістів 16-20 років в іграх чемпіонатів Європи, Тихонова А. О., Мусієнко А. В. (2019)
Цись Д. І. - Оптимізація тренувального процесу футболістів в умовах закладів вищої освіти на основі програмування, Касьян А. В. (2019)
Шалар О. Г. - Характерологічні особливості суддів з гандболу, Стрикаленко Є. А., Гузар В. М., Куруч А. О. (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Boretskyy T. - The Methods of Protection and Hacking of Modern Wi-Fi Networks (2019)
Hlukhov V. - Implementing Quantum Fourier Transform in a Digital Quantum Coprocessor (2019)
Horodelski M. - A Representative Fragment Method of Analyzing Complex Systems of Smart Contracts, Filipkowski P. (2019)
Korol I. - Logical Algorithms of the Accelerated Multiplication with Minimum Quantity of Nonzero Digits of the Converted Multipliers, Korol I. (2019)
Kosolap A. - Finding the Global Minimum of the General Quadratic Problems During Deterministic Global Optimization in Cyber-Physical Systems (2019)
Melnyk A. - Master of Computer Engineering Program with a Specialization in Cyber-Physical Systems, Botchkaryov A. (2019)
Melnyk V. - Implementation Options of Key Retrieval Procedures for the IEEE 802.15.4 Wireless Personal Area Networks Security Subsystem (2019)
Pasternak I. - Research and Design of the Multifunctional Cyber-Physical System of Testing Computer Performance in WAN (2019)
Nikolaiets K. - Futurology concepts of information society (2019)
Fayvishenko D. - Digital technologies in media design (2019)
Багацька К. - Бізнес-процеси в умовах диджиталізації економіки, Гейдор А. (2019)
Корж Н. - Концепція ціннісно орієнтованого ревеню-менеджменту (2019)
Микитенко Н. - Товарні категорії в системі управління торговельним процесом (2019)
Стратійчук В. - Стратегічне управління оборотними активами підприємств торгівлі (2019)
Крошка А. - Нефінансові корпорації на фондовому ринку (2019)
Lesniak-Moczuk A. - Leadership in the management sphere (2019)
Федулова І. - Тренди підготовки фахівцівз "Управління бізнесом", Безус А. (2019)
Содержание (2019)
Лазоришинець В. В. - Складна GUCH*пацієнтка в акушерській практиці: мультидисциплінарний підхід до кардіоперинатального супроводу, Давидова Ю. В., Лиманська А. Ю., Сіромаха С. О. (2019)
Титаренко Н. В. - Епідуральна аналгезія в пологах. Який об'єм інформації необхідно надати жінці?, Кукуруза І. Л., Костюченко А. В., Вознюк А. В. (2019)
Жабченко І. А. - Особливості перебігу пологів та стану новонароджених у вагітних із пролонгованою та переношеною вагітністю (дані ретроспективного аналізу), Ліщенко І. С. (2019)
Тиха В. Г. - Алгоритм надання допомоги жінкам з лейоміомою матки в післяпологовому періоді, Скрипченко Н. Я. (2019)
Туманова Л. Є. - Особливості перебігу вагітності у жінок з безплідністю ендокринного та запального ґенезу в анамнезі залежно від способу запліднення (дані архівів: ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук'янової НАМН України" та репродуктивної клініки "Надія"), Коломієць О. В., Рябенко О. П., Молчанова О. О. (2019)
Слабкий Г. О. - Методологія комплексної оцінки стану перинатальної допомоги, Дудіна О. О., Дудник С. В. (2019)
Ошлянська О. А. - Особливості сучасного перебігу ювенільних артритів у дітей, Меланчук Н. А. (2019)
Березенко В. С. - Особливості харчування та фізичного розвитку підлітків з хронічними захворюваннями гастродуоденальної зони на тлі харчової гіперчутливості, Киян Т. А., Горобець А. О. (2019)
Гайдучик Г. А. - Характеристика спектра сенсибілізації дітей раннього віку з гастроінтестинальною харчовою алергією та коморбідними алергічними захворюваннями (2019)
Плеханова Т. М. - Соматичні дисфункції у новонароджених дітей з асфіксією після системної лікувальної гіпотермії, Степаненко Т. І. (2019)
Бекетова Г. В. - Роль здоровьесохраняющих технологий в профилактике ожирения и избыточной массы тела у детей младшего школьного возраста, Савинова Е. Б., Дубогай А. Д., Мищерская Г. Д., Соколенко И. М. (2019)
Давидова Ю. В. - Метаболічний синдром: сучасні погляди та небезпека під час вагітності, Лиманська А. Ю. (2019)
Денисова М. Ф. - Підліткова агресія як наслідок нераціонального харчування, Музика Н. М. (2019)
Ошлянська О. А. - Запальні захворювання кишечника у дітей: труднощі діагностики та лікування при маніфестації позакишкових проявів (клінічний випадок), Березенко В. С., Надточій Т. Г., Дорошенко А. О., Арцимович А. Г., Крат В. В. (2019)
Rao A. - Resuscitation in pregnancy Clinical guidelines, Cuthbertson A., Philpott G., Mason J., Cuthbertson A., Berner C., Horscraft J., Fitzgerald C., Middleton L., Moon S. (2019)
Mustafayev M. G. - Ameliorative state of irrigative soils of the Mughan plain depending on salinization degree and type, Mammadov B. M., Huseynova N. M. (2019)
Рогожин О. Г. - Оцінка додаткового сейсмічного ризику руйнування споруд на підтоплених лесах та лесово-суглинистих породах в Україні, Яковлев Є. О. (2019)
Буглак О. В. - Збройний конфлікт як фактор екологічного ризику на об’єктах водопостачання на сході України (на прикладі каналу "Сіверський Донець – Донбас" КП "Компанія "Вода Донбасу"), Бойко К. Є., Луньова О. В. (2019)
Stefanyshyn D. V. - Feasibility analysis of construction of new hydropower plants in Ukraine taking into account the risk of unused possibilities (2019)
Азаров С. І. - Аналіз стійкості екосистем, Задунай О. С. (2019)
Барабаш О. В. - Оцінка рівня екологічної безпеки урбоекосистем за станом атмосферного повітря (2019)
Горлинський Б. В. - Формалізація процесу математичного моделювання адаптивної зміни структури кодів в безпроводових засобах передачі даних, Зайцев С. В., Казнадій С. П., Зайцева Л. І. (2019)
Власюк Ю. С. - Про деякі проблеми оцінки впливу на довкілля малих гідроелектростанцій в Україні, Стефанишин Д. В. (2019)
Сагло О. Ф. - До видання галузевого збірника "Свинарство" (2017)
Волощук В. М. - Об’ємно-планувальні та технологічні рішення реконструкції приміщень при переведенні свинарствана потокову систему виробництва, Смислов С. Ю., Підтереба О. І., Ксьонз І. М. (2017)
Іванов В. О. - Утримання підсисних свиноматок у легких приміщеннях куріневого типу, Курман А. Ф., Горіславець А. І., Засуха Л. В. (2017)
Волощук В. М. - Інтенсивність росту відгодівельного поголів’я отриманого у приміщеннях з різними системами створення мікроклімату, Герасимчук В. М. (2017)
Смислов С. Ю. - Розробка механізму визначення енергетичних витрат різних технологічних груп свиней залежно від умов утримання та мікроклімату, Ксьонз І. М., Підтереба М. О., Коваленко В. О. (2017)
Волощук В. М. - Використання сучасних інформаційних технологій у сільському господарстві, Підтереба М. О., Смислов С. Ю. (2017)
Березовський М. Д. - Стан та перспективи розвитку племінного свинарства в Україні, Вовк В. О. (2017)
Рибалко В. П. - Червона білопояса порода м’ясних свиней, Діденко Л. М. (2017)
Волощук О. В. - Інтенсивність росту та особливості екстер’єру чистопородних і помісних свиней, Гришина Л. П. (2017)
Ващенко П. А. - Використання лінійних моделей для підвищення багатоплідності миргородської породи свиней, Цибенко В. Г. (2017)
Халак В. І. - Показники продуктивності та економічна оцінка використання свиноматок різного рівня експлуатаційної цінності, Козир В. С., Волощук В. М. (2017)
Слинько В. Г. - Особливості розвитку та продуктивності ремонтних свинок різних порід залежно від інтенсивності вирощування, Шостя А. М., Усенко С. О., Невідничий О. С., Цибенко В. Г., Кір’ян Р. М. (2017)
Буслик Т. В. - Дослідження алелофонду основного стада свиней та ремонтного молодняку універсального напрямку продуктивності за поліморфізмом гену МС4R, Халак В. І., Почерняєв К. Ф., Волощук В. М. (2017)
Нор В. Ю. - Особливості генетичної структури свиней українських порід за поліморфізмом SLA-3 локусу, Метлицька О. І., Огер А. С. (2017)
Денисюк П. В. - Зміна pH сперми кнура протягом зберігання її при осцилюючій температурі порівняно зі зберіганням при постійній, Княз’єва К. В. (2017)
Волощук В. М. - "FEFAC" і стратегічні інтереси національної кормової індустрії та агроекології, Семенов С. О., Семенов Є. С. (2017)
Засуха Л. В. - Станок для табірно-пасовищного утримання підсисних свиноматок з поросятами (2017)
Гук М. С. - Стресрезистентність свиней в період відлучення (2017)
Волощук В. М. - Пропозиції інституту — товаровиробникам свинини, Сагло О. Ф. (2017)
Сагло О. Ф. - Всеукраїнський семінар-навчання по свинарству (2017)
Рибалко В. П. - Всеукраїнська науково-практична конференція, Сагло О. Ф., Іванова Л. О., Павленко О. М. (2017)
Волощук В. М. - В. В. Гангуру - 50, Рибалко В. П., Кременевська Н. М., Сагло О. Ф. (2017)
Правила оформлення статей до міжвідомчого тематичного наукового збірника "Свинарство" (2017)
Вихідні дані (2017)
Краліна Г. С. - Технології мультимедіа в освітньому процесі: переваги, недоліки, перспективи використання (2019)
Levkin D. - Solution of the applied optimization problems (2019)
Атаманенко І. О. - Вогнева підготовка співробітників Міністерства внутрішніх справ на початковому етапі навчання, Арабаджі О. М., Мартинов І. В. (2019)
Кухта В. В. - "Арабська весна": моделі демократичних перетворень в країнах Північної Африки та Близького Сходу (2019)
Медведська В. Ю. - Деліберативні механізми взаємодії влади та громадянського суспільства (2019)
Покровська А. В. - Праворадикальний екстремізм як загроза національній безпеці США на сучасному етапі (2019)
Юша Юша - Потенціал і переваги "зеленого розвитку" (на прикладі країн-учасниць проекту "Один пояс, один шлях"), Юн Тао, Чжу Сяотун, Лі Шаньшань, Чжао Сіньлі (2019)
Бондар Л. М. - Журнальні видання у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського: проблеми комплектування (2019)
Макаренко А. О. - Самоушкодження підлітків: дослідження дитячо-батьківських відносин, Калайтан Н. Л., Старовойт Т. П. (2019)
Музичко Л. Т. - Психологічні технології подолання посттравматичного стресового розладу (2019)
Федорченко С. В. - Дистанційна освіта та місце психологічного забезпечення в ній (2019)
Шкраб'юк В. С. - Актуальність мультидисциплінарного підходу до реабілітації соматичних хворих, Масляк Т. Р., Марусин О. В. (2019)
Аксьонова О. П. - Дидактична система сучасного закладу освіти, Півненко Ю. В. (2019)
Березовська Л. І. - Самовдосконалення майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки, Личкіна Є. Г. (2019)
Bilonozhko N. - The role of ESP projects within the process of internationalization of the universities in Ukraine, Kyrylyuk O. (2019)
Добровольська Р. О. - Критерії та показники сформованості готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до організації музично-естетичного простору закладів загальної середньої освіти (2019)
Корєхов А. О. - Інформаційно-комунікаційні технології в процесі інформаційного розвитку майбутніх бакалаврів автосправи (2019)
Мельниченко О. В. - Методичні засади гендерного виховання дітей дошкільного віку, Попель Н. В. (2019)
Мельничук Л. Б. - Модель підготовки майбутніх вихователів до ознайомлення дошкільників з соціальним довкіллям, Пагута Т. І. (2019)
Нос Л. С. - Порівняльний аналіз сучасної позашкільної освіти в Україні та США, Бойко М.-М. І. (2019)
Сидоренко Ю. О. - Специфіка жанрового і стильового аналізу літературного твору з міфологічними структурами у школі (2019)
Стахів М. О. - Засоби формування ключових компетентностей в учнів початкової школи, Ковальська О. І., Марко Г. В. (2019)
Топольник Я. В. - Педагогічні умови ефективності інформаційно-комунікаційної підтримки наукових досліджень майбутніх магістрів і докторів філософії в галузі освіти (2019)
Франчук Л. М. - Сучасні концепції управління ігровою діяльністю дітей четвертого року життя (2019)
Фурманюк С. М. - Формування професійних навичок фахівців образотворчого мистецтва та дизайну в проектуванні об'єктів графічного дизайну (2019)
Цибанюк О. О. - Використання сучасних фізкультурно- оздоровчих технологій як складова підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії (2019)
Chekriy I. - UNESCO scientists on educational potential of school textbooks (2019)
Шелепетень М. А. - Інноваційні вирішення архітектурного простору багатофункційних наукових центрів, Пекарчук О. П. (2019)
Абрамович О. О. - Сценічна пластика в контексті сучасного акторського мистецтва, Кудренко А. А. (2019)
Антошко М. О. - Розвиток музичної освіти у Китаї на початку ХХ століття (2019)
Романенкова Ю. В. - Философия соавторства как фундамент коммуникации художника и зрителя в творчестве Константина Роготченко (2019)
Тураш Д. Я. - Розвиток психофізичного апарату танцівника танцтеатру як передумова усвідомленої тілесності, Домазар С. О. (2019)
Тураш Д. Я. - Нонконформізм в культурологічному процесі США 1960-х р. як платформа для виникнення танцю постмодерн (2019)
Александрович Т. З. - Висвітлення проблеми взаємодії влади і народу в українській літературі XVI-XVIІ ст. (2019)
Бойченко М. К. - Мовні засоби вираження агресії в сучасному американському політичному дискурсі (2019)
Греков В. О. - Роль лексикології у навчанні та вдосконаленні навиків перекладу (2019)
Греков В. О. - Роль психолінгвістики у навчанні та вдосконаленні навиків перекладу (2019)
Каламбет Я. І. - Метафоричне перенесення як спосіб терміноутворення в нафтогазовій галузі (на матеріалі англійської та української мов), Приймак Ю. А. (2019)
Пак А. - Образ матери в корейской литературе на примере рассказа Кун-Суук Шин "Пожалуйста, позаботься о маме" (2019)
Печена А. С. - Концепт "TASTE" у британському гастрономічному дискурсі (2019)
Буряк-Габрись І. О. - Регіональні особливості типології та класифікації містечкових ландшафтів (на прикладі Східного Поділля) (2019)
Ганечко І. Г. - Бізнес-план: особливості розробки та впровадження в умовах невизначеності, Ситник І. С. (2019)
Даценко Г. В. - Оцінка ризику як основа підвищення фінансової безпеки підприємства (2019)
Малашевська О. А. - Теоретичні аспекти впорядкування існуючих сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань в Україні (2019)
Мельник В. В. - Систематизація сутності конкурентних переваг підприємства, Михайлик Р. Г. (2019)
Пономарьова Т. В. - Автоматизація нарахування заробітної плати на підприємстві, Тураєва К. А. (2019)
Сичевський В. Й. - Напрями розвитку та вдосконалення державного фінансового контролю в Україні (2019)
Титул, зміст (2019)
Апанасенко К. І. - Про джерела правового регулювання дозвільних відносин у сфері господарської діяльності (2019)
Гарагонич О. В. - Припинення господарської правосуб’єктності акціонерного товариства внаслідок банкрутства (2019)
Худенко О. О. - Судова правотворчість у питаннях господарської юрисдикції (2019)
Андрейцев В. В. - Суб’єктний склад діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки: господарсько-правові аспекти (2019)
Трегуб О. А. - Модернізація правового регулювання виробництва і використання біомаси на засадах сталого розвитку (2019)
Щербяк Ю. В. - Поняття системи гарантій правових форм переходу права власності на земельні ділянки громадянам України та їх види (2019)
Гудіма Т. С. - Економіко-правовий аналіз рестриктивної грошово-кредитної політики держави (2019)
Іщук С. О. - Новітні тенденції і виклики розвитку економіки України: регіональний вимір (2019)
Кір`ян О. І. - Місце персоналу в формуванні ефективної системи антикризового управління (2019)
Ковальчук А. Т. - Інституціональні аспекти регулювання інноваційних фінансових технологій у контексті розвитку криптовалют, Котляревський Я. В., Князєв С. І. (2019)
Жарова Л. В. - Сталий розвиток у концепціях smart (розумних) міських ініціатив (2019)
Костюкевич С. О. - Удосконалення сенсорів з призмовим типом збудження поверхневого плазмонного резонансу на полімерній основі, Коптюх А. А., Костюкевич К. В., Лисюк В. О., Погода В. І., Христосенко Р. В., Самойлов А. В., Ушенін Ю. В., Суровцева О. Р., Крючин А. А. (2019)
Каліновський Я. О. - Метод генерації гіперкомплексних числових систем для моделювання цифрових реверсивних фільтрів 4-го порядку, Боярінова Ю. Є., Хіцко Я. В. (2019)
Олійник А. О. - Розв'язання задачі комівояжера на основі еволюційного моделювання, Федорченко Є. М., Степаненко О. О., Рудь М. С. (2019)
Додонов А. Г. - Проблемы построения зффективной системы управления процессами развития авиационных сил Украины, Никифоров А. В., Путятин В. Г., Низиенко Б. И. (2019)
Соболєв А. М. - Виявлення в глобальній мережі Інтернет інформаційних джерел, які розповсюджують недостовірну інформацію (2019)
Шило С. О. - Деякі аспекти практичного застосування спеклів (огляд) (2019)
Кузнєцова Н. В. - Динамічний метод оцінювання ризиків у системі фінансового менеджменту (2019)
Інформаційне повідомлення (2019)
Реферати (2019)
Хільчевський В. К. - Передмова (2019)
Хильчевский В. К. - Предисловие (2019)
Khilchevskyi V. - Preface (2019)
Хільчевський В. К. - Кафедра гідрології та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 70 років діяльності, Гребінь В. В. (2019)
Башинська І. Л. - Екологічна оцінка якості води поверхневого джерела водопостачання м. Житомира за органолептичними показниками (2019)
Беженару Г. А. - Оценка стока для расчета водохозяйственного баланса в бассейне Днестра, Гребень В. В. (2019)
Беженару Г. А. - Анализ и оценка минимально допустимых водных ресурсов на базе водохозяйственного районирования Молдовы, Мельничук О. Н. (2019)
Бойко В. М. - Сніголавинне забезпечення в Українських Карпатах, Перевозчиков І. М., Мала Л. М. (2019)
Бойко К. Є. - Методика оцінки ризиків погіршення якісного стану підземних вод у розрізі оновленого водного законодавства України, Кошляков О. Є., Щербак О. В., Мудра К. В. (2019)
Больбот Г. В. - Оцінка багаторічних коливань мінімальних витрат води річок басейну Сіверського Дінця (2019)
Вишневський В. І. - Термічний та льодовий режими водних об’єктів Києва (2019)
Гопченко Є. Д. - Удосконалення структури розрахункової методики максимального стоку весняного водопілля рівнинних річок Причорноморської низовини, Ємельянова К. Б. (2019)
Горбачова Л. О. - Розрахунки максимальних витрат води весняної повені і паводків холодного періоду року річок України за відсутності даних гідрометричних вимірювань, Христюк Б. Ф., Приходькіна В. С., Заболотня Т. О., Липкань О. А. (2019)
Гриб О. М. - Характеристика сучасних фізико-хімічних показників та результати оцінки якості води водних об’єктів нижнього Дністра в літньо-осінній період 2018 року, Лобода Н. С., Яров Я. С., Гриб К. О. (2019)
Даус М. Є. - Вплив водності на якість води у басейні річки Прип’ять (2019)
Докус А. О. - Районування басейну Південного Бугу за умовами формування весняного водопілля річок (2019)
Жовнір В. В. - Багаторічні коливання характеристик стоку води річок басейну Південного Бугу в період літньо-осінньої межені (2019)
Забокрицька М. Р. - Просторова-часова динаміки якості води р.Стир в межах міста Луцька, Нетробчук І. М. (2019)
Кошляков О. Є. - Природна та техногенна складові живлення ґрунтових вод на территорії м. Києва, Диняк О. В., Кошлякова І. Є. (2019)
Куликівська І. М. - Особливості хімічного складу води озера Кагул (2019)
Кущенко Л. В. - Гідролого-генетичний аналіз часових рядів мінімального стоку річок в зоні недостатньої водності України за сучасних кліматичних умов, Гопцій М. В., Тодорова О. І., Прокоф’єв О. М. (2019)
Лобода Н. С. - Модель "климат-сток” в расчетах и прогнозах водных ресурсов Украины, Гопченко Е. Д., Божок Ю. В., Козлов М. А. (2019)
Лобода Н. С. - Оцінка водообміну плавневих озер в нижній течії Дністра та обґрунтування рекомендації щодо заходів з його поліпшення у майбутньому (на прикладі озер Саф’яни та Погоріле), Гриб О. М., Яров Я. С., Терновий П. А., Гриб К. О. (2019)
Лук'янець О. І. - Співвідношення між середньодобовими та строковими максимумами на річках басейну Тиси в межах України, Москаленко С. О. (2019)
Малишев А. В. - Гідрологічне обґрунтування підходів для оцінки та передбачення ризиків затоплення річковими водами на ділянці р. Тиса від витоку до м. Тячів, Лук’янець О. І. (2019)
Манукало В. О. - Про національний нормативний документ "Настанова гідрометеорологічним станціям і постам. Гідрологічні спостереження на постах", Косовець О. О., Пархісенко Л. В., Білецький К. В. (2019)
Мельник С. В. - Сток наносов верхнего Днестра в условиях изменения климата, Лобода Н. С. (2019)
Ободовський О. Г. - Середній річний стік води в межах районів річкових басейнів України, Лук’янець О. І., Гребінь В. В., Почаєвець О. О. (2019)
Овчаренко І. І. - Водний менеджмент у контексті впровадження європейських вимог (2019)
Овчарук В. А. - Методика розрахунку максимального стоку весняного водопілля в районі басейну Дніпра з урахуванням впливу змін клімату, Гопченко Є. Д., Гопцій М. В., Тодорова О. І. (2019)
Овчарук В. А. - Оцінка однорідності та стаціонарності часових рядів максимального стоку дощових паводків в суббасейні р. Десна, Іващенко С. В. (2019)
Овчарук В. А. - Особливості формування максимального стоку річок гірських територій Вірменії та України в сучасних кліматичних умовах, Маргарян В. Г., Гопцій М. В., Боровська Г. А. (2019)
Осадча Н. М. - Розділення фактичних концентрацій гідрохімічних компонент на природну та антропогенну складову на основі коротких рядів спостережень шляхом генерації послідовності еквівалентних значень концентрацій, Ковальчук Л. А. (2019)
Осадча Н. М. - Антропогенне навантаження біогенними елементами на поверхневі води басейнів нижнього Дунаю, Дністра та Пруту, Осадчий В. І., Ухань О. О., Клебанов Д. О., Лузовіцька Ю. А., Білецька С. В. (2019)
Романова Є. О. - Сольовий режим озера Катлабух та моделювання часової мінливості мінералізації за різних сценаріїв водообміну водойми, Шакірзанова Ж. Р. (2019)
Сніжко С. І. - Технологічна схема використання водно-балансової моделі Турка для регіональних симуляцій водного стоку на довгострокову перспективу, Ободовський О. Г., Шевченко О. Г., Дідовець Ю. С., Куприков І. В. (2019)
Хильчевский В. К. - Научная гидрохимическая школа Киевского национального университета имени Тараса Шевченко – полвека исследований качества вод (2019)
Хильчевский В. К. - О влиянии атмосферных осадков на химический состав воды в водных объектах, Курило С. М., Забокрицкая М. Р., Олегов А. Д. (2019)
Шакірзанова Ж. Р. - Прогностичний моніторінг строків проходження весняних водопіль річок в сучасних кліматичних умовах, Докус А. О., Швець Н. М. (2019)
Шевченко О. Л. - Зміни ресурсів ґрунтових і міжпластових вод в умовах глобального потепління клімату, Гребінь В. В., Осадчий В. І., Чарний Д. В., Шум І. П. (2019)
Ющенко Ю. С. - Інтегроване басейново-просторове планування (2019)
Яцик А. В. - Нормування антропогенного навантаження на басейни малих річок України, як основа їх збереження та відродження, Гопчак І. В., Басюк Т. О. (2019)
Habel M. - Long-term bathymetry observation versus sediment transport simulation based on a curvilinear grid modelling approach – a comparison study, Babiński Z., Szatten D., Ciepłowski D. (2019)
Snizhko S. - Technical needs assessment of the water sector to the climate change adaptation in Ukraine, Tripolska G., Shmurak A., Shevchenko O., Greben’ V., Yushchenko Yu., Gopchak I., Sherstyuk N., Boyko V., Ovcharuk V. (2019)
Сніжко С. І. - Кафедрі метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 70 років, Круківська А. В., Шевченко О. Г. (2019)
Балабух В. О. - Вплив зміни клімату на формування урожайності кукурудзи в агрокліматичних зонах України (2019)
Балабух В. О. - Піролого-кліматичне районування України (2019)
Богушенко А. О. - Оцінка вразливості міст України до теплового стресу, Хоменко І. А. (2019)
Бойчук Д. О. - Історичні дані метеорологічних спостережень в Україні (до 1850 р.), Сіденко В. П., Скриник О. А., Скриник О. Я., Осадчий В. І. (2019)
Вольвач О. В. - Оцінка впливу змін клімату на агрокліматичні умови зростання цукрового буряку та продуктивність його посівів в Поліссі (2019)
Дворецька І. В. - Аналіз положень директив ЄС у сфері управління та контролю якості атмосферного повітря та можливості їх застосування на території України, Олексієнко І. М. (2019)
Жигайло О. Л. - Моделювання впливу змін клімату на вирощування олійних культур в центральному регіоні України, Толмачова А. В. (2019)
Кирнасівська Н. В. - Агрокліматичні умови формування олії в насінні озимого ріпаку в Степу України, Васалатій Н. В. (2019)
Клок С. В. - Снег, оценка характера и динамика по данным наблюдений на УАС "Академик Вернадский" (Западная Антарктида) (2019)
Костюкєвич Т. К. - Агрокліматична оцінка умов вирощування вівса в Житомирській області, Свидерська С. М. (2019)
Костирко І. О. - Індексація посухи, Олійник Р. В. (2019)
Круківська А. В. - Багаторічні зміни термічного режиму темно-сірих лісових грунтів малоінтенсивного використання (2019)
Кульбіда М. І. - Реформування діяльності Всесвітньої Метеорологічної Організації: цілі, напрямки, очікувані результати, Манукало В. О. (2019)
Левчик Н. Я. - Стратегія виживання рослин colobanthus quitensis (kunth) bartl. в екстремальних умовах існування (Антарктида та високогір'я Карпат) за допомогою алелопатичної активності, Дзюба О. І., Любінська А. В. (2019)
Ляшенко Г. В. - Методологічні аспекти оцінки агрокліматичних ресурсів на територіях з неоднорідним рельєфом, Ляшенко В. О., Сукманський О. І. (2019)
Мартазинова В. Ф. - Метод плавающего аналога, двухмесячная квазипериодичность крупномасштабных атмосферных процессов в долгосрочном прогнозе погоды (2019)
Матвієнко М. О. - Особливості міського острова тепла в Харкові (2019)
Митник Т. Г. - Аналіз змінювання кліматологічних стандартних норм окремих метеорологічних величин за періоди 1981-2010 рр. та 1961-1990 рр., Доніч О. А., Гальперіна Т. О., Ковальська Л. Г. (2019)
Мкртчян О. С. - Аналіз часових рядів температурних показників метеостанцій заходу України з використанням еволюційного алгоритму, Шубер П. М. (2019)
Олійник Р. В. Костирко І. О. - Оцінка температурної аномалії 2010 року на території України (2019)
Осипов В. В. - Систематичні похибки вимірювань атмосферних опадів, Безбах В. П., Руденко В. В. (2019)
Ошурок Д. О. - Приведення виміряних значень швидкості вітру до умов відкритого горизонту, Скриник О. Я., Осадчий В. І. (2019)
Панова Я. - Тригерні механізми конвекції як предиктори її прогнозу, Міщенко Н. (2019)
Польовий А. М. - Продуктивність лучної та степової рослинності в умовах змін клімату, Божко Л. Ю., Барсукова О. А. (2019)
Попова Л. О. - Роль атмосферного блокінгу у встановленні аномально спекотної погоди над територією України, Хоменко І. А. (2019)
Пясецька С. І. - Кореляційний зв’язок між окремими метеорологічними величинами у дати відкладення ожеледі на території України за місяці холодного періоду року протягом 2001-2013 рр. та їх просторовий розподіл, Гребенюк Н. П. (2019)
Рибченко Л. С. - Визначення змін складових радіаційного режиму сонячної радіації в Україні у періоди глобального потепління для виявлення їх впливу на сталий розвиток економіки країни, Савчук С. В. (2019)
Савенець М. В. - Контроль екстремальних відхилень даних радіозондування атмосфери (2019)
Свінціцька Г. І. - Хвилі тепла літнього сезону на території України (2019)
Симонець Т. С. - Кліматична характеристика, умови формування та сучасна практика прогнозування гроз на аеродромі Київ/Жуляни, Затула В. І. (2019)
Скриник О. А. - Просторова інтерполяція кліматологічних даних України на основі гомогенізованих часових рядів, Сіденко В. П., Бойчук Д. О., Ошурок Д. О., Скриник О. Я., Осадчий В. І. (2019)
Сніжко C. І. - Проекції температури повітря в Україні на ХХІ століття на основі RCP-сценаріїв, Шевченко О. Г., Дідовець Ю. С., Ганчук А. В., Демчук-Маригіна Д. П. (2019)
Татарчук О. Г. - Особливості розподілу крупного граду в Україні на рубежі ХХ – ХХІ століть, Корж Т. В. (2019)
Тимофеев В. Е. - Разделение вековой реализации ежесуточных температур воздуха в г. Киеве на составляющие: реализацию температур климатической нормы; реализацию температур, обусловленных естественными изменениями климата; реализацию температур, обусловленных аномалиями парникового эффекта, Осадчий В. И., Ковальчук Л. А. (2019)
Холявчук Д. І. - Мінливість регіональної атмосферної циркуляції у розподілі опадів над передгір’ям Українських Карпат (2019)
Чумаченко В. В. - Часовий розподіл грозоутворень над Одесою, Недострелова Л. В. (2019)
Швень Н. І. - Адаптація міжнародної класифікації хмар до умов України з урахуванням фактору глобальних змін клімату, Дубровіна О. В. (2019)
Шевченко О. Г. - Урбометеорологія – як інтегруючий напрямок погодно-кліматичних та екологічних досліджень міст і основа міських екологічних сервісів (2019)
Щеглов О. А. - Прогнозування температури повітря та опадів із місячною завчасністю на основі ансамблю аналогів атмосферних процесів, Мартазінова В. Ф. (2019)
Яценко В. О. - Ступінь вразливості території України до зміни характеру розподілу опадів, Хоменко І. А. (2019)
Комлєв О. О. - Палеогеоморфологія на кафедрі землезнавства та геоморфології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Бортник С. Ю., Погорільчук Н. М. (2019)
Белей Л. М. - Загальна характеристика за стрімкістю схилів кризових ділянок зі всиханням дерев ялини європейської (смереки) природно-заповідного фонду Карпатського національного природного парку (2019)
Бончковський О. С. - Особливості соліфлюкційних процесів у плейстоцені на території Волинської височини (2019)
Бортник С. Ю. - Методологічна єдність геологічних та геоморфологічних пам’яток, Герасименко Н. П., Комлєв О. О., Палієнко Е. Т., Стецюк В. В. (2019)
Бортник С. - Підготовка фахівців у галузі просторового планування – важливе завдання сучасної географічної освіти, Лаврук Т., Тимуляк Л., Олещенко А. (2019)
Бойченко І. В. - Використання геотуристичних маршрутів у екологічній освіті студентів (на прикладі території м. Хмельницького) (2019)
Галаган О. О. - Оцінка геотуристичного потенціалу Ворожеського кару (Свидовецький масив Українських Карпат), Ковтонюк О. В., Корогода Н. П. (2019)
Герасименко Н. П. - Природні умови проживання населення неолітичної Дніпро-Донецької етнокультурної спільноти Посеймів’я (пам’ятка серикові сосни, Чернігівщина), Ногін Є. В. (2019)
Денисик Г. І. - Гідрогеогліфи як антропогенні об’єкти, Канський В. С. (2019)
Денисик Г. І. - Антропогенний мікрорельєф у формуванні натурально-антропогенних ландшафтів, Стефанков Л. І. (2019)
Кирилюк С. М. - Морфоструктури Меркуріанських борозен (на прикладі Pantheon Fossae), Кирилюк О. В. (2019)
Ковальчук І. П. - Цифровий атлас річково-басейнової системи як інструмент моніторингу її геоекологічного стану та управління природокористуванням, Ковальчук А. І. (2019)
Ковтонюк О. В. - Положення у рельєфі геоархеологічних пам’яток епіграветської культури на території північно-східної України, Погорільчук Н. М., Бортник С. Ю. (2019)
Комлєв О. О. - Досвід міжкафедрального співробітництва у вирішенні важливих завдань оборонного характеру (2019)
Комлєв О. О. - Палеогеоморфологічний атлас України як перспективний науковий проект, Жилкін С. В. (2019)
Комлєв О. О. - Морфохронодинамічна концепція - перспективний напрямок сучасної геоморфології (2019)
Костюк У. І - Стійкість територій поширення гіпсового карсту (на прикладі печери Попелюшка та долини р. Чорний потік), Рідуш Б. Т. (2019)
Кравчук І. В. - Лінійні морфоструктури території Європи (2019)
Купач Т. Г. - Використання можливостей ГІС-моделювання рельєфу в освітніх цілях навчальних практик, Дем’яненко С. О., Купач Д. В. (2019)
Лаврук Т. - Особливості розрізнення геолого-геоморфологічних пам’яток на рівнинах та у горах України, Макаренко В., Стецюк В. (2019)
Наказненко А. Г. - Фактурна будова Полтавської морфоструктури центрального типу (2019)
Підкова О. М. - Теоретичні аспекти застосування концепції морфокліматичної зональності землі при дослідженні ґрунтів і ґрунтового покриву (2019)
Погорільчук Н. М. - Впорядкованість морфологічної будови земної поверхні Канівських дислокацій крізь призму рисунку ерозійної мережі, Ковтонюк О. В., Бортник С. Ю. (2019)
Чиж О. П. - Яри в антропогенних лісових ландшафтах, Денисик Г. І. (2019)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2019)
Габро І. - Свобода пересування особи як складова системи цінностей в Європейському Союзі (2019)
Мартинов А. - Політична система Європейського Союзу після виборів Європейського парламенту 2019 року (2019)
Тихоненко І. - Еволюція багатостороннього співробітництва Королівства Марокко та Європейського Союзу: від політичного до ціннісного виміру (2019)
Харлан Г. - Європейська інтеграція в передвиборчих програмах політичних партій ФРН 2017 р. (2019)
Городня Н. - Глобальна історія, всесвітня історія і глобалізація (2019)
Запотоцький М. - Британський "імперський федералізм” у візіях канадських "лоялістів” кінця XIX ст. (2019)
Жванко Л. - Міжнародно-правові інструменти ООН в контексті вирішення глобальної проблеми біженців та мігрантів (2019)
Науменко Л. - Політика британського уряду щодо репатріації радянських DPs із Західної Європи у 1944 – 1948 рр. (2019)
Срібняк І. - Табір полонених вояків-українців російської армії Раштат, Німеччина у 1916 - 1917 рр. (мовою фотодокументів) (2019)
Тертична А. - Штатні і позаштатні консульські установи України в Болгарії: внесок у розвиток публічної дипломатії (2019)
Іванов О. - Шляхи вирішення конфліктів в Україні: "польові дослідження" студентів-магістрів Констанцського університету в Києві (2019)
Рудь М. - Ободритське князівство за перших Наконідів (2019)
Папенко Н. - Австрійське мистецтво як відображення історичної епохи першої половини ХІХ ст.: бідермайєр, Мазур Т. (2019)
Яровий В. - Політика уряду Королівства сербів, хорватів і словенців стосовно населення Вардарської Македонії (1918–1929 рр.) (2019)
Ігнатенко І. - Батьківство у традиційній культурі: україно-європейські паралелі (2019)
Нагірний М. - Поняття Вітчизни й рідного народу в уявленні Т. Шевченка (2019)
Громова Н. - Українські традиційні уявлення про походження тварин (2019)
Гетьман В. - Заповідна мораль і мудрість (2019)
Данилевич А. - Проблематика народознавчих студій Степана Носа в журналі "Основа" (2019)
Кузіна Н. - Формування національної свідомості українців під впливом україномовної періодики у 1907–1914 рр. (2019)
Остапенко А. - Христианские истоки белорусской национальной идеи (2019)
Любовець О. - Жовтневий переворот 1917 року: спроби загальноросійських соціалістичних партій позбавити більшовиків влади (2019)
Метка Л. - Василь Омеляненко та Іван Білик: міф про учнівство (2019)
Висовень О. - Особливості релігійного життя в радянській Україні (середина 40-х рр. ХХ ст. – 1953 р.): синергетична модель (2019)
Брехунець Н. - Етнологічні та етнокультурні студії Леоніда Залізняка: історіографічний дискурс (2019)
Круглова Л. - Шевченкіана у виставковій діяльності Музею історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2019)
Грицюк О. - Вуличне настінне малярство як об’єкт дослідження: історіографія та стан вивчення (2019)
Пількевич А. - Інфернальна тематика у творчості рок-колективу Black Sabbath (2019)
Коваль А. - Німці та молдовани як привілейовані етнічні меншини в Трансністрії (серпень 1941 р. – січень 1944 р.), Захараш Т. (2019)
Ставнюк О. - М. І. Петров і проблеми опрацювання фондів Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії (2019)
Капелюшний В. - Науковий та організаторський потенціал академіка НАПН України, професора Віктора Петровича Коцура: нотатки до ювілею (2019)
Наші автори (2019)
Вихідні дані (2019)
Онищенко О. - Бібліотеки в цифровому середовищі: курс на індивідуальний інтегрований сервіс (2019)
Горовий В. - Перспективи глобальної інформатизації в національному вимірі (2019)
Закіров М. - Актуалізація проблеми еволюції соціально-комунікаційної функції бібліотек (2019)
Горова С. - Розвиток соціальних комунікацій у контексті задоволення інформаційних потреб особи (2019)
Пальчук В. - Інформаційно-аналітичні технології бібліотек у розвитку стратегічних комунікацій (2019)
Медведєва В. - Значення бібліотечно-інформаційних продуктів у контексті наукової діяльності бібліотечних установ (2019)
Кулицький С. - Підходи до аналізу змістового наповнення публічного інформаційного простору як складової формування стратегічних комунікацій у сфері економіки (2019)
Струнгар В. - Використання бібліотеками соціальних мереж та медіа-хостингів (2019)
Желай О. - Бібліотечний інформаційно-аналітичний супровід регіональних владних інституцій як важлива складова розвитку стратегічних комунікацій: досвід СІАЗ і НЮБ НБУВ, Соболєва І. (2019)
Натаров О. - Інформаційно-аналітичні продукти бібліотек як засіб популяризації української науки (2019)
Спіріна С. - Комунікативна складова сучасних зарубіжних бібліотек (2019)
Беззуб І. - Інституційний репозитарій закладу вищої освіти як інструмент відкритої освіти (2019)
Аксьонова Н. - Інформаційно-комунікативна діяльність бібліотек як суб'єкта стратегічних комунікацій у задоволенні суспільно-державних запитів (2019)
Пригорницька О. - ЗМІ як інструмент маніпуляції громадською думкою: виявлення, оцінка, протидія (2019)
Симоненко О. - Досвід політико-комунікативних практик зарубіжних бібліотек з органами державної влади (2019)
Дем'яненко М. - Інтернет-комунікації як складова медіатизації політичного процесу: соціокомунікативний аспект (2019)
Закірова С. - Інститути прямої демократії у конструкті комунікаційних процесів і стратегічних комунікацій (історично-ретроспективні паралелі) (2019)
Полтавець С. - Історична пам'ять Homo Sovieticus в умовах "гібридної війни", Іванова Н. (2019)
Дем'яненко Л. - Практичні аспекти використання соціальних мереж як інструмента президентських виборчих кампаний: зарубіжний та вітчизняний досвід (2019)
Кривецький О. - Бібліотекар як інформаційний працівник у комунікаційному веб-середовищі (2019)
Кушнарьова М. - Ранньомодерні витоки політичної комунікації (практичний вимір) (2019)
Вихідні відомості (2019)
Содержание (2018)
Кайота Д. О. - Аналіз теплового стану упорного колодкового підшипника ковзання, Загорулько А. В., Паненко С. В. (2018)
Кушниров П. В. - Пути предотвращения выпадения режущей вставки из корпуса сборной торцовой фрезы, Евтухов А. В., Ступин Б. А., Руденко А. Б. (2018)
Гриценко В. Г. - Обеспечение надежности работы приводной турбины компрессора синтез-газа без снижения эффективности работы производства аммиака, Лазаренко А. Д., Любченко К. Ю., Марцинковский В. С. (2018)
Белоус А. В. - Совершенствование технологии цементации стальных деталей электроэрозионным легированием, Громадський В. А., Еськова О. В. (2018)
Жуков А. Н. - Проблемы повышения качества рабочих поверхностей элементов торцевых импульсных уплотнений центробежных насосов (2018)
Жарков П. Е. - Применение комбинированных технологий электроэрозионного легирования для упрочнения металлорежущих инструментов, Тарельник В. Б., Герасименко В. А., Носко А. А. (2018)
Лазаренко А. Д. - Оптимизация режимов электроэрозионного легирования элементов подшипников скольжения, Серый В. С. (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського