Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000042035<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Козловський В. О. 
Організація виробництва : Практикум для студ. спец. "Менедж. орг.". Ч. 1 / В. О. Козловський; Вінниц. нац. техн. ун-т. - 2-е вид. доповн. та переробл. - Вінниця : ВНТУ, 2005. - 153 c. - Библиогр.: 14 назв. - укp.

Висвітлено теоретичні та практичні питання організації виробництва. Наведено методи побудови та визначення ефективності виробничих систем та організаційно-технічного рівня виробнитцва. Запропоновано методи розрахунку тривалості різних типів виробничого циклу. Встановлено рівень прогресивності й оптимальності виробничої структури підприємства. Наведено методи визначення основних параметрів безперервно-потокових ліній. Проаналізовано процес здійснення статистичного контролю якості продукції методом середньоарифметичних значень. Розглянуто особливості організації ремонтного, транспортного, складського та енергетичного господарства підприємства.

Освещены теоретические и практические вопросы организации производства. Приведены методы построения и определения эффективности производственных систем и организационно-технического уровня производства. Представлены методы расчета продолжительности различных типов производственного цикла. Установлен уровень прогрессивности и оптимальности производственной структуры предприятия. Приведены методы определения основных параметров беспрерывно-потоковых линий. Проанализирован процесс осуществления статистического контроля качества продукции методом среднеарифметических значений. Рассмотрены особенности организации ремонтного, транспортного, складского и энергетического хозяйства предприятия.


Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)300-801 я73-5

Рубрики:

Шифр НБУВ: В348568 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського