ВА760815

Демешкант, Наталія Андріївна.
Екологічна освіта майбутніх фахівців аграрної галузі в університетах Польщі. Теоретичні і методичні засади [Текст] : монографія / Н. А. Демешкант ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2012. - 491 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 422-472. - 300 прим. - ISBN 978-966-2660-70-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія педагогічних наук України (Київ); Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд