Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (25355)Журнали та продовжувані видання (22379)Реферативна база даних (24120)Тематичний навігатор (125)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: <.>DP=2018$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 68
Представлено документи з 1 до 68
1.
 

Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини = Rehabilitation & Recreation : наук. журн. / Нац. ун-т водного госп-ва та природокорист. – Рівне: НУВГП, 2017. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2522-1795

Додаткові відомості та надходження

2.
 

Intermarum: історія, політика, культура : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, Житомир. громад. орг. "Союз польської шляхти". – Житомир: [б. в.], 2014. - Виходить щорічно. - ISSN 2518-7694. - ISSN 2518-7708

Додаткові відомості та надходження

3.
 

Освітній дискурс : Гуманітарні науки = Educational discourse : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ: [б. в.], 2017. - Виходить щомісяця. - ISSN 2522-9699. - ISSN 2616-5007

Додаткові відомості та надходження

4.
 

Комп'ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація = Computer Modeling: Analysis, Control, Optimization : наук. журн. / ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2521-6406

Додаткові відомості та надходження

5.

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія : Філологічна : наук. зб. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Н.-д. центр огієнознавства . – Кам'янець-Подільський: К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2016. - Виходить щорічно

Додаткові відомості та надходження

6.
 

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія : Історична : наук. зб. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський: К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2017. - Виходить щорічно. - ISSN 2309-7086

Додаткові відомості та надходження

7.
 

Український католицький університет.


Наукові записки Українського католицького університету. Серія : Богослов’я / Укр. Катол. Ун-т. – Львів: УКУ, 2009. - Виходить раз на два роки. - ISSN 2075-4817

Додаткові відомості та надходження

8.
 

Соціальне право : наук. журн. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр пробл. імплементації Європейського соціального права. – Київ: [б. в.], 2017. - Виходить щоквартально

Додаткові відомості та надходження

9.
 

Журнал фізики та інженерії поверхні = Журнал физики и инженерии поверхности = Journal of Surface Physics and Engineering : наук. журн. / Нац. акад. наук України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Наук. фіз.-технол. центр МОН та НАН України. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. - Виходить щоквартально

Додаткові відомості та надходження

10.
 

Ukrainian professional education = Українська професійна освіта : наук. журн. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава: [б. в.], 2016. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2519-8254

Додаткові відомості та надходження

11.
 

Соціум. Документ. Комунікація . Серія : Філологічні науки = Society. Document. Communication : зб. наук. ст. / ДВНЗ "Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький: [б. в.], 2017. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2518-7600. - ISSN 2524-1060

Додаткові відомості та надходження

12.
 

Економічні горизонти = Economic Horizons : щокв. наук. журн. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань: [б. в.], 2015. - Виходить щоквартально. - ISSN 2522-9273. - ISSN 2616-5236

Додаткові відомості та надходження

13.
 

Львівський торговельно-економічний університет.


Вісник Львівського торговельно-економічного університету : Технічні науки : зб. наук. пр. / Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів: Вид-во Львів. торг.-екон. ун-т, 2016. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2522-1221. - ISSN 2522-123X

Додаткові відомості та надходження

14.
 

"Пенітенціарна асоціація України", громадська організація.


Вісник Пенітенціарної асоціації України = Bulletin of the Penitentiary association of Ukraine : наук. журн. / Громад. орг. "Пенітенціарна асоціація України", приватна установа "НДІ публічного права". – Київ: [б. в.], 2017. - Виходить щоквартально. - ISSN 2523-4552

Додаткові відомості та надходження

15.
 

Ars Linguodidacticae = Мистецтво лінгводидактики : наук. журн. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ: Лів-принт, 2017. - Виходить двічі на рік

Додаткові відомості та надходження

16.
 

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.


Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Державне управління : електрон. наук. фах. вид. / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький: [б. в.], 2017. - Виходить щоквартально

Додаткові відомості та надходження

17.

Соціум. Документ. Комунікація . Серія: : Історичні науки : зб. наук. ст. / ДВНЗ "Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький: [б. в.], 2017. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2518-7600. - ISSN 2524-1060

Додаткові відомості та надходження

18.
 

Єдиноборства = Edinoborstva = Единоборства : наук. журн. / Харків. держ. акад. фіз. культури. – Харків: Вид-во Харків. держ. акад. фіз. культури, 2016. - Виходить щоквартально. - ISSN 2523-4196

Додаткові відомості та надходження

19.
 

Спортивні ігри = Sportyvni ihry = Спортивные игры : наук. жур. / Харків. держ. акад. фіз. культури. – Харків: Вид-во Харків. держ. акад. фіз. культури, 2016. - Виходить щоквартально. - ISSN 2523-4161

Додаткові відомості та надходження

20.
 

Мова і міжкультурна комунікація : зб. наук. пр. / Ін-т укр. мови НАН України, Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі", Каф. укр. та інозем. мов. – Полтава: ПУЕТ, 2014. - Виходить щорічно. - ISSN 2521-–161

Додаткові відомості та надходження

21.
 

Studia methodologica : збірник / Ternopil Volodymyr Hnatiuk Nat. ped. univ., Jan Kochanowski Univ. in Kielce. – Ternopil: [б. в.], 1993. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2307-1222

Додаткові відомості та надходження

22.
 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.


Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Філософія / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ: Київський університет, 2017. - ISSN 2523-4064. - ISSN 2523-4072

Додаткові відомості та надходження

23.
 

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського.


Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Технічні науки / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Київ: Гельветика, 1918. - Виходить раз на два місяці. - ISSN 1606-3721

Додаткові відомості та надходження

24.
 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.


Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Політологія / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ: Київский університет, 2017. - ISSN 1728-3817

Додаткові відомості та надходження

25.
 

Banks & bank systems = Банки та банківські системи : Intern. research j. – Sumy: Business Perspectives, 2006. - Виходить щоквартально. - ISSN 1816-7403. - ISSN 1991-7074

Додаткові відомості та надходження

26.
 

International journal of antiibiotics and probiotics = Міжнародний журнал антибіотики та пробіотики = Международный журнал антибиотики и пробиотики : наук.-практ. журн. / Нац. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика; Всеукр. асоц. інфекційного контролю та антимікробної резистентності; Міжнар. наук. мед. центр ім. акад. Заріфи Алієвої. – Київ: [б. в.], 2017. - Виходить щоквартально. - ISSN 2522-9427

Додаткові відомості та надходження

27.
 

Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету = Open educational e-environment of modern university : електрон. наук. журн. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ: [б. в.], 2015. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2414-0325

Додаткові відомості та надходження

28.
 

Вісник Астрономічної Школи = Astronomical School's Report : наук. журн. / Нац. авіац. ун-т, Харків. нац. ун-т, Нац. ун-т "Львівська політехника". – Київ: [б. в.], 2000. - Виходить двічі на рік. - ISSN 1607-2855. - ISSN 2411-6602

Додаткові відомості та надходження

29.
 

Investment management and financial innovations = Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації : intern. research j. – Sumy: Business Perspectives, 2004. - Виходить щоквартально. - ISSN 1810-4967. - ISSN 1812-9358

Додаткові відомості та надходження

30.
 

Innovative biosystems & bioengineering : intern. sci. e-j. / Nat. Techn. Univ. of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Inst.". – Kyiv: [s. n.], 2017. - Виходить щоквартально. - ISSN 2616-177Х

Додаткові відомості та надходження

31.
 

Problems and perspectives in management = Проблеми і перспективи менеджменту : intern. research j. – Sumy: BP, 2003. - Виходить щоквартально. - ISSN 1727-7051. - ISSN 1810-5467

Додаткові відомості та надходження

32.
 

Київська Академія / "Києво-Могил. акад.", нац. ун-т. – Київ: Дух i лiтера, 2006. - Виходить щорічно. - ISSN 2522-9281

Додаткові відомості та надходження

33.
 

Мова: класичне - модерне - постмодерне = Language: classic - modern - postmodern : зб. наук. ст. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ: Дух і Літера, 2014. - Виходить щорічно

Додаткові відомості та надходження

34.
 

Аерокосмічні технології = Aerospace technologies : щокв. наук.-техн. журн / Держ. космічне агентство України; Нац. центр упр. та випробувань космічних засобів. – Київ: Нац. центр упр. та випроб. косміч. засобів, 2017. - Виходить щоквартально. - ISSN 2524-2628

Додаткові відомості та надходження

35.
 

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського.


Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Державне управління / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Київ: Гельветика, 1918. - Виходить раз на два місяці. - ISSN 1606-3717

Додаткові відомості та надходження

36.
 

Art and Design : наук. журн. / Київ. нац. ун-т технол. та дизайну. – Київ: КНУТД, 2017. - Виходить щоквартально. - ISSN 2617-0272. - ISSN 2617-0280

Додаткові відомості та надходження

37.
 

Києво-Могилянська академія, національний університет.


Наукові записки НаУКМА : Мовознавство / Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ: [б. в.], 2018. - Виходить щорічно. - ISSN 2616-8502

Додаткові відомості та надходження

38.
 

Transfer of innovative technologies : intern. sci. j. / Kyiv Nat. Univ. of Construction and Architecture. – Kyiv: [s. n.], 2017. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2617-0264

Додаткові відомості та надходження

39.
 

Рейковий рухомий склад : зб. наук. пр. / ДП "Укр. н.-д. ін-т вагонобудування". – Кременчук: ДП "УкрНДІВ", 2012. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2304-6309

Додаткові відомості та надходження

40.
 

Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра = Criminal and Executive System: Yesterday. Todey. Tomorrow : наук. журн. / Акад. держ. пенітенціар. служби. – Чернігів: Академія ДПтС, 2017. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2617-0159

Додаткові відомості та надходження

41.
 

Науковий вісник Сіверщини. Серія : Право = Scientific Herald of Sivershchtna/ Series: Law : наук. журн. / Акад. держ. пенітенціар. служби. – Чернігів: [б. в.], 2017. - Виходить три рази на рік. - ISSN 2616-9983

Додаткові відомості та надходження

42.
 

Економіка. Екологія. Соціум = Economics. Ecology. Socium : електрон. наук. журн. / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. Нац. акад. наук України, Одес. торгов.-екон. ін-т Київ. нац. торгов.-екон. ун-ту, Держ. вища техн.-екон. шк. ім. Броніслава Маркевича. – Одеса: [б. в.], 2017. - Виходить щоквартально. - ISSN 2616-7107

Додаткові відомості та надходження

43.
 

Економіка та держава. Серія: : Державне управління : наук.-практ. журн. / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України, ТОВ Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ: ТОВ "ДКС центр", 2017. - Виходить щомісяця. - ISSN 2617-0515

Додаткові відомості та надходження

44.
 

Біологічні системи = Biological systems : наук. вісн. Чернівец. ун-ту. Біологія : наук. журн. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Вид-во ЧНУ, 1996. - Виходить щоквартально. - ISSN 2078-8673

Додаткові відомості та надходження

45.
 

Соціально-гуманітарний вісник : зб. наук. пр. / Соц.-гуманіт. наук.-творча майстер. "Новий курс". – Харків: СГ НТМ "Новий курс", 2010. - Виходить раз на два місяці. - ISSN 2305-9869

Додаткові відомості та надходження

46.
 

Правова просвіта : електрон. наук.-фах. журн. / Ун-т держ. фіскал. служби України, ф-т підготов., перепідготов. та підвищ. кваліф. працівників подат. міліції. – Київ: [б. в.], 2016. - Виходить щомісяця

Додаткові відомості та надходження

47.
 

З історії західноукраїнських земель : [збірник] / Нац. акад. наук України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича. – Львів: [б. в.]. - Виходить щорічно. - ISSN 0536-079X

Додаткові відомості та надходження

48.
 

Новітня доба : [збірник] / Нац. акад. наук України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича. – Львів: [б. в.], 2013. - Виходить щорічно. - ISSN 2409-434X

Додаткові відомості та надходження

49.
 

Business ethics and leadership = Бізнес-етика та лідерство : Intern. research j. / ARMG Publishing, Sumy State Univ. . – Sumy: ARMG Publishing, 2017. - Виходить щоквартально. - ISSN 2520-6761. - ISSN 2520-6311

Додаткові відомості та надходження

50.
 

Financial markets, institutions and risks = Фінансові ринки, інституції та ринки : Intern. research j. / ARMG Publishing, Sumy State Univ. – Sumy: ARMG Publishing, 2017. - Виходить щоквартально. - ISSN 2521-1250. - ISSN 2521-1242

Додаткові відомості та надходження

51.
 

Інноваційна педагогіка : наук. журн. / Причорномор. н.-д. ін-т екон. та інновацій. – Одеса: [б. в.], 2017. - Виходить раз на два місяці. - ISSN 2311-5491

Додаткові відомості та надходження

52.
 

Innovative Marketing = Інноваційний маркетинг : intern. research j. / Publ. Co "Business Perspectives". – Sumy: Business Perspectives, 2005. - Виходить щоквартально. - ISSN 1814-2427. - ISSN 1816-6326

Додаткові відомості та надходження

53.
 

Environmental economics = Економіка природокористування : intern. research j. – Sumy: Business Perspectives, 2010. - Виходить щоквартально. - ISSN 1998-6041. - ISSN 1998-605X

Додаткові відомості та надходження

54.
 

SocioEconomic Challenges = Соціально-економічні виклики : Intern. research j. / ARMG Publishing, Sumy State Univ. – Sumy: ARMG Publishing, 2017. - Виходить щоквартально. - ISSN 2520-6621. - ISSN 2520-6214

Додаткові відомості та надходження

55.
 

Insurance markets and companies = Страхові ринки та компанії : intern. research j. / Publ. co "Business Perspectives". – Sumy: Business Perspectives, 2010. - Виходить щоквартально. - ISSN 2616-3551. - ISSN 2522-9591

Додаткові відомості та надходження

56.
 

Public and municipal finance = Державні та муніципальні фінанси : Intern. research j. / Ltd. Liability Co. "Cons. Publ. Co. "Bussines Perspectives". – Sumy: LLC "CPC "Business Perspectives", 2012. - Виходить щоквартально. - ISSN 2222-1867. - ISSN 2222-1875

Додаткові відомості та надходження

57.
 

Донецький національний університет імені Василя Стуса.


Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія : Хімічні науки = Bulletin of Vasyl' Stus Donetsk National University, Series Chemical sciences = Вестник Донецкого национального университета имени Василя Стуса, Серия Химические науки : наук. журн. / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця: [б. в.], 1997. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2617-0868. - ISSN 2617-0876

Додаткові відомості та надходження

58.
 

Етномузика : зб. ст. та матеріалів / Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка, Каф. муз. фольклористики, Проблемна н.-д. лаб. муз. етнологіїї. – Львів: Галицька видавнича Спілка, 2006. - Виходить щорічно. - ISSN 2523-4846. - ISSN 2523-4854

Додаткові відомості та надходження

59.
 

Львівський філологічний часопис : наук. журн.: зб. наук. пр. / Львів. держ. ун-т безпеки життєдільності. – Львів: Видавн. дім "Гельветика", 2017. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2307-8038

Додаткові відомості та надходження

60.
 

Ukrainian Journal of Educational Research = Український журнал досліджень в освіті : j. / Lviv Polytechnic Nat. Univ. – Lviv: [s. n.], 2017. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2518-7872

Додаткові відомості та надходження

61.
 

Ukrainian journal of veterinary and agricultural sciences / Stepan Gzhytskyi Nat. univ. of vet. med. and biotechnol. – Lviv: [s. n.], 2018. - Виходить щоквартально. - ISSN 2617-6149

Додаткові відомості та надходження

62.
 

Клінічна генетика і перинатальна діагностика = Clinical genetics and perinatal diagnostics = Клиническая генетика и перинатальная диагностика : мед. наук.-практ. журн. / Укр. ін-т клініч. генетики ХНМУ, ТОВ "Учб.-наук. і лік.-діагн. центр "ГЕНОМІКА". – Харків: НТМТ, 2012. - Виходить щоквартально

Додаткові відомості та надходження

63.
 

Економічний вісник. Серія : Фінанси, облік, оподаткування = Экономический вестник. Серия: Финансы, учёт, налогообложение = Economic herald. Series: Fananse, accounting, taxation : наук. журн. / Ун-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь: УДФСУ, 2017. - Періодичність не визначена. - ISSN 2617-5932

Додаткові відомості та надходження

64.
 

Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в ... році : інформ.-аналіт. огляд / Нац. акад. наук України, Інформ.-бібл. рада НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ: Вид-во НБУВ, 1998

Додаткові відомості та надходження

65.
 

Надзвічайні ситуації: попередження та ліквідація : зб. наук. пр. / Черкас. ін-т пожеж. безпеки ім. героїв Чорнобиля Нац. ун-ту цивіл. захисту України. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2017. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2524-2636

Додаткові відомості та надходження

66.
 

Релігійна свобода : наук. щоріч. / Укр. асоц. релігієзнавців, Центр реліг. інформ., Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди НАН України, Від-ня релігієзнав. [та ін.]. – Київ: [б. в.], 1996. - Виходить щорічно. - ISSN 2617-9296

Додаткові відомості та надходження

67.
 

Освітня аналітика України = Educational analytics of Ukraine : наук-практ. журн. / Ін-т освітньої аналітики. – Київ: [б. в.], 2017. - Періодичність: від 2 до 6 разів на рік. - ISSN 2617-8532. - ISSN 2617-8540

Додаткові відомості та надходження

68.
 

Біомедична інженерія та електроніка : електрон. журн. / Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон: [б. в.], 2012. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2311-1100

Додаткові відомості та надходження

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського