Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (8)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=У040.2$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 67
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
РА364274

   Сіройч, Здіслав Степанович.
Демографічні та соціально-економічні проблеми розвитку міських агломерацій [Текст] : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.07 / Сіройч Здіслав Степанович ; НАН України, Інститут демографії та соціальних досліджень. - К., 2009. - 33 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут демографії та соціальних досліджень (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС110048

Сиройч, Здислав.
Демографические и социально-экономические проблемы развития городских агломераций [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.07 / Сиройч Здислав ; Ин-т демографии и соц. исслед., НАН Украины. - К., 2009. - 371 л. : табл. - Библиогр.: л. 346-371

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Национальная академия наук Украины; Институт демографии и социальных исследований (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ПпВС38

Перцик, Евгений Наумович.
Города мира: география мировой урбанизации [Текст] : учеб. пособия для студ. вузов, обуч. по спец. "география" / Е. Н. Перцик. - М. : Международные отношения, 1999. - 381с.: рис. + 16 л.ил. - ISBN 5-71333-0965-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд
Чит. зал картографічних видань
Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу

4.
Р87887


Географія населення [Текст] : методичні рекомендації до виконання практичних робіт / уклад. М. О. Барановський, В. В. Смаль ; Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : [б.в.], 1999. - 32 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Барановський, М. О. (уклад.); Смаль, В. В. (уклад.); Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя

Видання зберігається у :

5.
Р88562

Крачило, Микола Павлович.
Практикум з географії населення [Текст] / М. П. Крачило, О. Д. Король ; Чернівецький держ. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2000. - 43 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Король, Олександр Дмитрович; Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича

Видання зберігається у :

6.
В345023/Ч. 2

Посацький, Богдан Степанович
Основи урбаністики [Текст] : навчальний посібник для студентів базового напрямку "Архітектура". У 2-х ч. / Б. С. Посацький. - Л. : Національний ун-т "Львівська політехніка", 2001 .
Ч. 2 : Розпланування та забудова міст. - [Б. м.] : [б.в.], 2001. - 244 с.: іл. - Бібліогр.: с.215. - ISBN 966-553-201-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національний університет "Львівська політехніка"(Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВС37442

Сюткін, Сергій Іванович.
Географія населення [Текст] : курс лекцій для студ. природн.-геогр. ф-тів пед. ін-тів та ун-тів / С. І. Сюткін ; Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А.С.Макаренка. - Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2002. - 80 с.: рис. - Бібліогр.: с. 77. - ISBN 966-7413-87-X

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА635247

   Осітнянко, Андрій Петрович.
Урбаністика [Текст] : конспект лекцій для студ. спец. 7.092103 "Міське будівництво і господарство" / А. П. Осітнянко ; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. - К. : КНУБА, 2002. - 81 с. - Бібліогр.: с. 77

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет будівництва і архітектури

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА642556

Занадворов, В. С..
Экономика города. Вводный курс [Текст] : учеб. пособ. / В. С. Занадворов, А. В. Занадворова. - М. : ИКЦ "Академкнига", 2003. - 272 с. - (Экономика и управление). - Библиогр.: с. 261-263. - ISBN 5-94628-099-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Занадворова, А. В.

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

10.
ВА654077

Андрєєва, Вікторія Миколаївна.
Політична карта. Населення світу. 10 клас [Текст] : теоретичні матеріали. Розробки уроків. Завдання / В. М. Андрєєва, Г. Д. Довгань. - Х. : Видавнича група "Основа", 2004. - 160 с.: табл. - (Бібліотека журналу "Географія" ; навчально-методичний комплекс; Вип. 7). - ISBN 966-333-060-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Довгань, Галина Дмитрівна

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
Р102900

   Барановський, Микола Олександрович.
Практикум з географії населення [Текст] : метод. посіб. для студ. природничо-геогр. ф-тів пед. вузів / М. О. Барановський, В. В. Смаль ; Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : Видавництво Ніжинського ун-ту, 2004. - 34 с.: мал., табл. - Бібліогр.: с. 32

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Смаль, Валентина Володимирівна; Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА684736

Рубл, Блер Олдридж.
Капітал розмаїтости [Текст] : транснац. мігранти в Монреалі, Вашингтоні та Києві / Б. О. Рубл ; пер. з англ. Т. Цимбал. - К. : Критика, 2007. - 335 c. - ISBN 966-8978-07-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Цимбал, Тарас (пер. з англ.)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

13.
ВА663974

Дробышевская, Татьяна Владимировна.
Основы городской политики [Текст] / Т. В. Дробышевская ; НАН Украины, Ин-т экон.-прав. исслед. - Донецк : Юго-Восток, 2005. - 268 с. - Библиогр.: в конце разд. - ISBN 966-8168-86-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Национальная академия наук Украины; Институт экономико-правовых исследований (Донецк)

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
В349161/Ч. 1

Географія населення з основами демографії [Текст] : метод. рек. до практ. робіт: У 2 ч. / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2005 .
Ч. 1 / уклад. В. О. Джаман. - [Б. м.] : [б.в.], 2005. - 16 с.: табл. - Бібліогр.: с. 15

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Джаман, Василь Олексійович (уклад.); Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВА671290


Країнознавство. Населення як фактор соціально-економічного розвитку країни [Текст] : текст лекції: Завдання для практ. і семінар. занять, самост., індивід. та дослід. роботи студ. спец. 6.030403 "Міжнародні економічні відносини", 6.050108 "Маркетинг", 6.050302 "Товарознавство та експертиза в митніц справі" / склала І. С. Скоропад ; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. - Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2005. - 76 с. - Бібліогр.: с. 74

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Скоропад, І. С. (склала.); УкоопспілкаЛьвівська комерційна академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ВС37891

О'Салливан, Артур.
Экономика города [Текст] / А. О'Салливан ; пер. с англ. В. П. Пипейкин. - 4.изд. - М. : Инфра-М, 2002. - XXVI, 705 с.: рис., табл. - (Серия "Университетский учебник"). - Библиогр.: в конце разд. - ISBN 5-16-000673-7 (русск.). - ISBN 0-256-26331-0 (англ.)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Пипейкин, В. П. (пер. с англ.)

Видання зберігається у :
Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

17.
ВА705859


Глобальный город: Теория и реальность [Текст] : сб. / ред. Н. А. Слука ; Некоммерческое партнерство "Города без границ". - М. : Аванглион, 2007. - 243 с.: рис. - Библиогр.: в конце ст. - ISBN 5-91506-003-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Слука, Николай Александрович (ред.); Некоммерческое партнерство "Города без границ"

Видання зберігається у :
Чит. зал картографічних видань

18.
ВА711323


Мегаполисы в условиях глобализации [Текст] : сб. обзоров и рефератов / сост. и отв. ред. И. Г. Животовская, Т. В. Черноморова ; РАН, Институт научной информации по общественным наукам. - М. : [ИНИОН РАН], 2008. - 177 с. - (Серия "Социальные и экономические аспекты глобализации"). - ISBN 978-5-248-00457-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Животовская, И. Г. (сост. и отв. ред.); Черноморова, Т. В. (сост. и отв. ред.); РАН; Институт научной информации по общественным наукам

Видання зберігається у :
Універсальний підсобний фонд

19.
ВС47373

   Рудько, Георгій Ілліч.
Стан ресурсів надр як чинник формування та розвитку міст і промислово-міських агломерацій [Текст] : [монографія] / Г. І. Рудько, І. М. Суматохіна. - К. : Маклаут, 2008. - 354 с.: рис. - Бібліогр.: с. 341-351. - ISBN 978-966-2200-00-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Суматохіна, Ірина Миколаївна

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ВА715361

Гудзеляк, Ірина.
Географія населення [Текст] : навч. посіб. / І. Гудзеляк ; наук. ред. О. І. Шаблій ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л. : ЛНУ, 2008. - 232 с.: карт. - Бібліогр.: с. 195-198. - ISBN 978-966-613-599-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Шаблій, О. І. (наук. ред.); Львівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського