Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Потапенко Я$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 8
Представлено документи з 1 до 8
1.
ДС66473

   Потапенко, Ярослав Олександрович.
Зарубіжна історіографія українського націонал-комунізму [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Потапенко Ярослав Олександрович ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2000. - 192 арк. - арк. 170-192

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА310909

   Потапенко, Ярослав Олександрович.
Зарубіжна історіографія українського націонал- комунізму [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Потапенко Ярослав Олександрович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 2000. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ВА759344

   Потапенко, Ярослав Олександрович.
Дослідження соматичного буття людини в соціогуманітарних студіях кінця ХІХ - початку ХХІ ст.: становлення і розвиток наукових напрямів та концепцій [Текст] : монографія / Я. О. Потапенко. - Переяслав-Хмельницький : Лукашевич О. М. [вид.], 2012. - 420 с. - Бібліогр.: с. 365-419. - 300 прим. - ISBN 978-617-7009-11-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
РА394514

   Потапенко, Ярослав Олександрович.
Наукові студії про соціокультурні виміри соматичного буття людини (кінець XX - початок XXI ст.) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.07 / Потапенко Ярослав Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Переяслав-Хмельницький, 2012. - 45 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
"Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", державний вищий навчальний заклад

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС130570

   Потапенко, Ярослав Олександрович.
Наукові студії про соціокультурні виміри соматичного буття людини (кінець XX - початок XXI ст.) [Текст] : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.07 / Потапенко Ярослав Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Переяслав-Хмельницький, 2012. - 438 арк. - Бібліогр.: арк. 377-438.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
"Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", державний вищий навчальний заклад

Видання зберігається у :

6.
ВА771688


Лінгвістика та лінгводидактика: кредитно-модульні курси магістратури [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 3-4 рівня акредитації зі спец. "Українська мова і література"] / О. І. Потапенко [та ін.] ; [за заг. ред. О. І. Потапенка]. - К. : Міленіум, 2012. - 310 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 300-306. - 300 прим. - ISBN 987-966-8063-97-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Потапенко, О. І.; Товкайло, Т. І.; Кожуховська, Л. П.; Чубань, Т. В.; Митяй, З. О.; Потапенко, Я. О.; Потапенко, О. І. (заг. ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА791266

Потапенко, О. І.
Стрибог у системі язичницьких богів праукраїнців (проблеми, гіпотези, відкриття) [Текст] : [наук. розвідка] / [О. І. Потапенко, Г. І. Потапенко, Я. О. Потапенко] ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 1995. - 63, [1] с. - 100 прим.
Авт. зазнач. на звороті тит. арк.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Потапенко, Г. І.; Потапенко, Я. О.; "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", державний вищий навчальний заклад

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА802709

   Потапенко, Ярослав Олександрович (1975 - 2016).
П'ята російсько-українська війна: від Майдану до східного фронту (підходи, оцінки, інтерпретації) [Текст] : [монографія] / Ярослав Потапенко. - Переяслав-Хмельницький : Вид-во КСВ, 2016. - 302 с. - 500 прим. - ISBN 978-966-8906-67-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського