Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (2399)Журнали та продовжувані видання (486)Автореферати дисертацій (244)Наукова періодика України (4)
Пошуковий запит: (<.>U=Х859$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1400
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Янчук В. З. 
Аграрне право України : Підруч. / В. З. Янчук, В. І. Андрійцев, С. Ф. Василюк, Б. Д. Клюкін, В. В. Носик, О. О. Погрібний, В. І. Семчик, В. В. Янчук, Б. В. Янчук. - 2-ге вид., переробл. та доп. - К. : Юрінком Інтер, 1999. - 720 c. - Бібліогр.: с. 681-709. - укp.

Розглянуто питання загальної теорії аграрного права, аграрні правовідносини та аграрне право зарубіжних країн (Франції, США, Англії, Іспанії, ФРН). На основі норм чинного законодавства висвітлено правове становище суб'єктів аграрного права, права власності, виробничо-господарської і фінансово-кредитної діяльності сільськогосподарських товаровиробників та аграрні договірні зобов'язання. Проаналізовано питання про взаємозв'язок і співвідношення тих видів правовідносин, суб'єктами яких є сільськогосподарські товаровиробники. Наведено правові норми, які визначають адміністративні та цивільні правові норми щодо охорони праці, відповідальність за порушення права власності, а також вперше в аграрно-правовій літературі приділено увагу маркетингу, оподаткуванню і банкрутству сільськогосподарських підприємств. Розглянуто питання правового регулювання реалізації сільськогосподарської продукції та юридичного обслуговування сільськогосподарських підприємств.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х859(4УКР) я73

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА594261 Пошук видання у каталогах НБУВ 

2.

Сурілова (Плотнікова) О.  
Актуальні питання екологічної відповідальності за порушення законодавства про використання і охорону надр / О. Сурілова (Плотнікова) // Право України. - 2001. - № 5. - С. 81-84. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х859(4Укр)16

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 

3.

Актуальні питання приватизації та оцінки земель : Зб. наук. пр.:За матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. "Шляхи вдосконалення приватизації та оцінки земель в Україні", 24 - 26 листоп. 1999 р., м. Суми / ред.: Б. А. Семененко; Укр. акад. банк. справи. - Суми : ВВП "Мрія-1" ЛТД, 1999. - 193 c. - укp.

Висвітлено правове й організаційне забезпечення земельної реформи. Досліджено методологічні проблеми реформування земельних відносин, землеустрою та охорони земель у ході реформування земельних відносин. Визначено науково-методичні аспекти грошової оцінки земель. Розглянуто прикладні питання приватизації та оцінки земельних ділянок, актуальні соціально-економічні та екологічні питання земельної реформи в Україні. Окреслено шляхи удосконалення приватизації сільськогосподарських земель.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х839(4УКР)112 я43 + Х859(4УКР)110 я43 + У9(4УКР)320-51 я43

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА605041 Пошук видання у каталогах НБУВ 

4.

Тихий П.  
Дика фауна як об'єкт екологічних правовідносин / П. Тихий // Право України. - 1999. - № 2. - С. 65-69. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Е60*88 + Х859(4Укр)030.2

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 

5.

Шатоха В. І. 
Екологічне забезпечення виробництва чавуну : Підруч. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за спец. "Металургія чорних металів" / В. І. Шатоха. - Д. : Пороги, 2001. - 181 c. - Бібліогр.: 73 назв. - укp.

Вивчено особливості шкідливого впливу викидів доменного виробництва та виробництв підготовки металургійної сировини на людину та навколишнє середовище. Розглянуто закономірності формування шкідливих викидів на різних виробничих ділянках. Висвітлено засоби захисту атмосфери та водного басейну та заходи щодо утилізації відходів виробництва чавуну.


Індекс рубрикатора НБУВ: К32 н6 + К320.9 + Х859(4УКР)15-3

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА604837 Пошук видання у каталогах НБУВ 

6.

Малишко М. І. 
Екологічне право України : Навч. посіб. / М. І. Малишко; ред.: В. З. Янчук. - К. : Вид. Дім "Юрид. кн.", 2001. - 389 c. - Бібліогр.: с. 385-391. - укp.

На підставі аналізу Конституції України та інших правових актів у екологічній сфері розглянуто систему екологічного права, основні джерела екологічного законодавства, екологічно-правовий статус людини та громадянина, управління та контроль в екологічній сфері, а також юридичну відповідальність за екологічні правопорушення. Основну увагу приділено міжнародному повітряному, космічному та морському праву.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х859(4УКР)я73

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА607796 Пошук видання у каталогах НБУВ 

7.

Баб'як О. С. 
Екологічне право України : Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. С. Баб'як, П. Д. Біленчук, Ю. О. Чирва; Європ. ун-т упр., безпеки та інформ.-прав. технологій. Ф-т охорони навколиш. середовища. - К. : Атіка, 2000. - 216 c. - Бібліогр.: 42 назв. - укp.

Викладено теоретичні та методологічні засади екологічного права, правові та наукові основи управління в галузі екології, проблеми екологічної безпеки, міжнародного права та вітчизняного екологічного законодавства. Розглянуто механізм забезпечення охорони довкілля, особливості екологічної експертизи, а також еколого-правову відповідальність за порушення природоохоронного законодавства як засіб реалізації екологічного права.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х859(4УКР) я73

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА598016 Пошук видання у каталогах НБУВ 

8.

Дмитренко І. А. 
Екологічне право України : Підруч. для вузів / І. А. Дмитренко; Нац. акад. внутр. справ України. - 2-е вид., переробл. та допов. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 352 c. - укp.

Висвітлено предмет, систему, джерела екологічного права, визначено його пріоритети та правове забезпечення раціонального природокористування. Описано механізм реалізації екологічного права. Розглянуто питання охорони найважливіших об'єктів природи: земель, вод, лісів, тваринного світу, атмосферного повітря, надр, природно-заповідного фонду.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х859(4УКР) я73

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА606830 Пошук видання у каталогах НБУВ 

9.

Попов В. К. 
Екологічне право України : Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В. К. Попов, А. П. Гетьман, С. В. Размєтаєв, В. С. Шахов, П. Ф. Кулініч, С. М. Кравченко, В. О. Чуйков, А. К. Соколова, Г. В. Анісімова, В. І. Гордєєв; ред.: В. К. Попов, А. П. Гетьман; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х. : Право, 2001. - 480 c. - укp.

Викладено принципові положення, що стосуються права власності на природні ресурси, права природокористування, правового забезпечення екологічної безпеки, еколого-економічного механізму, екологічних прав та обов'язків, відповідальності за порушення екологічного законодавства. Висвітлено специфіку окремих видів права природокористування, відтворення природних ресурсів та охорони довкілля.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х859(4УКР) я73

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА606306 Пошук видання у каталогах НБУВ 

10.

Шило В. В. 
Екологічне право України : Учб. посіб. для студ. ф-ту інж. екології міст / В. В. Шило, О. С. Баб'як; Харк. держ. акад. міськ. госп-ва. - Х. : Оригінал, 1997. - 103 c. - Бібліогр.: 25 назв. - укp.

Розглядаються питання екологічного права громадян України на використання та охорону природних ресурсів і навколишнього природного середовища, питання відповідальності за порушення природоохоронного законодавства, питання міжнародного екологічного права. Висвітлюються правові засади управління в галузі екології, еколого-правовий режим раціонального використання, відтворення і охорони земель, надр, вод, лісів, тваринного світу та атмосферного повітря.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х859(4УКР)я73

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА588206 Пошук видання у каталогах НБУВ 

11.

Андрейцев В. І. 
Екологічне право. Особлива частина : Підруч. для студ. юрид. вузів і ф-в. Пов. академ. курс / В. І. Андрейцев, Г. І. Балюк, А. Г. Бобкова, Т. Г. Ковальчук, М. В. Краснова, П. І. Лапечук; ред.: В. І. Андрейцев; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Юрид. ф-т. - К. : Істина, 2001. - 544 c. - укp.

Розглянуто право економічної безпеки у системі екологічного права України. Висвітлено організаційно-правові форми забезпечення екологічної безпеки. Досліджено природноресурсне право та природоохоронне право. Викладено правові засади отримання права власності на земельні ділянки. Розкрито особливості управління та контролю у галузі використання, відтворення й охорони вод, лісів, атмосферного повітря, природно-заповідного фонду, лікувально-оздоровчих зон і курортів, рекреаційних зон, природних багатств континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х859(4УКР)1 я73

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА605915 Пошук видання у каталогах НБУВ 

12.

Тищенко Г. В. 
Екологічне право : Навч. посіб. / Г. В. Тищенко. - К. : Юмана, 2001. - 256 c. - укp.

Розглянуто предмет, методи, джерела та систему екологічного права. Проаналізовано законодавство України, яке регулює екологічні правовідносини. Розкрито особливості права власності на природні ресурси, правовий механізм забезпечення екологічної безпеки. Викладено правові засади управління в галузі екології. Визначено функції управління щодо природокористування та охорони навколишнього природного середовища. Досліджено економіко-правовий механізм регулювання в галузі екології. Висвітлено елементи економічного механізму управління в галузі екології. Наведено види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х859(4УКР) я73

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА605600 Пошук видання у каталогах НБУВ 

13.

Лозанський В. Р. 
Екологічне управління в розвинутих країнах світу в порівнянні з Україною / В. Р. Лозанський. - Х., 2000. - 68 c. - Бібліогр.: 14 назв. - укp.

Проаналізовано досвід екологічного управління у розвинутих країнах, що входять до складу Організації економічного співробітництва та розвитку, в зіставленні з досвідом відповідного управління в Україні. Розглянуто питання формування та впровадження екологічної політики, роль у даному процесі законодавства та державного регулювання, його адміністративної та інституційної основи. На підставі зроблених висновків запропоновано низку доцільних дій щодо вдосконалення систем екологічного управління в країнах, які стали на шлях ринкових перетворень, зокрема, в Україні.


Індекс рубрикатора НБУВ: Б1 е(0) + Х859(4УКР)021 + У528.0-21 + У9(4УКР)280-21

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА596792 Пошук видання у каталогах НБУВ 

14.

Андрейцев В.  
Екологічний ризик в системі правовідносин екологічної безпеки: проблеми практичної теорії / В. Андрейцев // Право України. - 1999. - № 1. - С. 62-69. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х859(4Укр)021 + Х916.33

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 

15.

Андрейцев В. І. 
Екологічний ризик в системі правовідносин екологічної безпеки: проблеми теорії / В. І. Андрейцев // Наука та наукознавство. - 1998. - № 2. - С. 35-41. - Бібліогр.: 11 назв. - укp.

Проаналізовано практику міжнародно-правового регулювання відносин в сфері здійснення екологонебезпечної діяльності, особливості національного екологічного законодавства, визначені в юридичному аспекті категорії екологічно небезпечної діяльності та екологічного ризику. Запропоновані наукові моделі дозволяють в методологічному плані та при практичному застосуванні чітко відмежувати правовідносини в галузі екологічної безпеки, що базуються виключно на екологічному ризику, розглянути питання про умови та підстави їх виникнення, їх суб'єктивний і об'єктивний склади тощо.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х859(4УКР)021

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14597 Пошук видання у каталогах НБУВ 

16.

Алексієвець М. О. 
Екологічний рух в Україні / М. О. Алексієвець; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. - Т. : Лілея, 1999. - 275 c. - Бібліогр.: с. 247-275. - укp.

Висвітлюються історико-географічні умови природокористування та охорони довкілля в давній і середньовічній Україні, природоохоронні традиції українського народу, виникнення екологічного руху. Розкривається процес становлення української еколого-національної думки та впливу її на зародження і розвиток екологічного руху в державі. Визначено особливості формування перших громадських екологічних організацій в Україні, дана їх характеристика, з'ясовано місце і роль щодо захисту природи і раціонального використання ресурсів країни. Створено узагальнюючу картину процесів і тенденцій розвитку антропотехногенного впливу на природне довкілля, генезису сучасного кризового стану природного середовища, а також показано негативний вплив адміністративно-тоталітарного режиму на його поглиблення в Україні, показано суперечності становлення і розвитку національної екополітики в перехідний період. Проаналізовано перспективи і тенденції формування екологічного руху в контексті національно-державного відродження країни, досліджено форми і методи діяльності недержавних екологічних об'єднань у нових історичних умовах. Розроблено ряд науково-практичних рекомендацій щодо подальшого розвитку громадського екоруху в Україні та посилення його ролі у природоохоронній справі.


Індекс рубрикатора НБУВ: Б1 е(4УКР) + Х859(4УКР)0 + С5*63*45(4УКР)

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА589007 Пошук видання у каталогах НБУВ 

17.

Царенко О. М. 
Економічно-правові передумови екологічного сталого розвитку суспільства / О. М. Царенко; Сум. держ. аграр. ун-т. - К. : Вища школа, 1998. - 57 c. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.

Висвітлюються взаємовідносини суспільства з навколишнім середовищем, особливості екологічно сталого розвитку суспільства. Розглядаються основи взаємовідносин економіки і довкілля, а також соціальні фактори екологізації.


Індекс рубрикатора НБУВ: У0(4УКР)28 + У528 + Х859(4УКР)

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА589955 Пошук видання у каталогах НБУВ 

18.

Барбашова Н.  
Забезпечення екологічної безпеки: розвиток галузевого підходу в екологічному законодавстві / Н. Барбашова // Право України. - 2001. - № 6. - С. 78-79. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х859(4Укр)021

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 

19.

Семчик В. І. 
Земельне право. Академічний курс : Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В. І. Семчик, В. І. Андрейцев, Г. Ю. Бистров, П. Ф. Кулинич, Н. Р. Малишева, О. О. Погрібний, Ю. С. Шемчушенко, М. В. Шульга; ред.: В. І. Семчик, П. Ф. Килинич; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К. : Вид. Дім "Ін Юре", 2001. - 424 c. - укp.

Проаналізовано земельне законодавство, земельне право як галузь у системі сучасного права України та навчальну дисципліну. Розглянуто предмет, принципи та витоки земельного права. Наведено характеристику земельно-правової норми та земельних правовідносин, його елементів, права власності на землю та права землекористування, правового режиму земель сільськогосподарського призначення, населених пунктів, промисловості, транспорту, зв'язку, лісового та водного фондів, запасу, а також правових питань земельного кадастру та землеустрою, правової охорони земель та юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х859(4УКР)11 я73

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА607035 Пошук видання у каталогах НБУВ 

20.

Ковтун М. Г. 
Земельне право : Курс лекцій / М. Г. Ковтун. - К. : Юмана, 2001. - 208 c. - укp.

Висвітлено основні поняття земельного права: предмет, метод, право власності та користування землею. Проаналізовано земельне законодавство та його співвідношення з іншими галузями права. Розглянуто правові режими усіх категорій земель.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х859(4УКР)11 я73

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА605602 Пошук видання у каталогах НБУВ 

...
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського