Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Харитонова Олена Іванівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0010779 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0010779


Харитонова Олена Іванівна
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2004) Адміністративно-правові відносини: концептуальні засади та правова природа
 2. [Д] (2004) Адміністративно-правові відносини: концептуальні засади та правова природа
 3. (2000) Біржове право
 4. (2001) Практикум до курсу "Цивільне та сімейне право. Частина перша"
 5. (2004) Адміністративно-правові відносини (проблеми теорії)
 6. (2005) Цивільне право України (в запитаннях та відповідях)
 7. (2006) Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України
 8. (2006) Цивільне право України : Кн. 2.
 9. (2006) Цивільне право України : Кн. 3.
 10. (2007) Господарський кодекс України
 11. (2007) Деякі питання класифікації європейських систем приватного права
 12. (2007) Добровільне представництво у цивільному праві України
 13. (2008) Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України
 14. (2008) Підприємництво і море
 15. (2008) Проблеми права інтелектуальної власності
 16. (2008) Цивільний кодекс України
 17. (2009) Цивільний кодекс України
 18. (2010) Цивільне право України (традиції та новації)
 19. (2010) Цивільний кодекс України
 20. (2010) Цивільний процесуальний кодекс України
 21. (2011) Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності (концептуальні засади)
 22. (2011) Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності (концептуальні засади)
 23. (2011) Цивільні правовідносини
 24. (2012) Актуальні проблеми права інтелектуальної власності: захист від контрафакції, піратства та плагіату
 25. (2012) Цивільне законодавство України. Основні категорії, принципи та концепти
 26. (2013) Цивільне законодавство України
 27. (2014) "Бренд" у праві інтелектуальної власності: теорія і практика
 28. (2014) Захист авторських прав від плагіату
 29. (2014) Приватне право як концепт: пошук парадигми
 30. (2014) Цивільне законодавство України: концепція, категорії, визначення
 31. (2015) Захист прав інтелектуальної власності у мережі інтернет: теоретичні та практичні аспекти
 32. (2015) Право інтелектуальної власності
 33. (2016) Цивільне право України
 34. (2017) IT-право. Теорія та практика
 35. (2017) Авторське право та авторознавча лінгвістична експертиза у цифрову добу
 36. (2017) Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія", м. Одеса, 2-4 червня 2017 року
 37. (2017) ІТ-право та інформаційна безпека
 38. (2017) ІТ-право: поняття та сутність
 39. (2017) Правове регулювання ІТ-відносин
 40. (2017) Цивільне законодавство України в умовах адаптації до приватного права ЄС
 41. (2018) Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу
 42. (2018) Ґендерні студії для майбутніх юристів і юристок
 43. (2018) Право власності
 44. (2018) Регулятивні правовідносини: приватно-правовий та публічно-правовий виміри

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Актуальні проблеми держави і права
 2. Прикарпатський юридичний вісник
 3. Часопис цивілістики

    Наукова періодика:

 1. (1999) Рецепція римського права як складова концепції вдосконалення цивільного законодавства України
 2. (2002) Адміністративно-правовий договір як одна з підстав виникнення адміністративних правовідносин
 3. (2002) Категорія представництва та приватне і публічне право
 4. (2002) Поділ права на приватне та публічне: теоретичні питання
 5. (2003) Деякі проблеми загальної теорії правовідносин
 6. (2004) Деякі питання визначення властивостей та ознак адміністративних правовідносин
 7. (2005) Дихотомія "публічне право — приватне право” та деякі питання визначення структури національного права
 8. (2005) Римське право як підґрунтя сучасного права Європи
 9. (2008) Деякі проблемні питання визначення змісту права інтелектуальної власності
 10. (2008) Право господарського відання та право оперативного управління: проблемні питання
 11. (2009) До визначення поняття права інтелектуальної власності
 12. (2009) Рецепція римського права у статутах Великого князівства Литовського: чинники, передумови та деякі результати
 13. (2010) Деякі питання розмежування цивільних правовідносин інтелектуальної власності та інформаційних правовідносин
 14. (2010) Одеська школа права інтелектуальної власності: початок формування та напрямки дослідження
 15. (2011) Категорія корпоративних правовідносин у контексті цивільних організаційних правовідносин
 16. (2011) Суб'єкти та об'єкти правовідносин інтелектуальної власності
 17. (2012) Деякі питання класифікації європейських систем приватного права
 18. (2012) До проблеми виокремлення категорії "творчі правовідносини інтелектуальної власності"
 19. (2012) Кафедра права інтелектуальної власності та корпоративного права
 20. (2012) Поняття піратства у сфері інтелектуальної власності
 21. (2012) Правовідносини інтелектуальної власності й цивільні та адміністративні правовідносини
 22. (2012) Проблемні питання виникнення творчих (авторських) правовідносин інтелектуальної власності
 23. (2012) Співвідношення категорій "правовідносини інтелектуальної власності" та "регулятивні, організаційні, охоронні цивільні правовідносини"
 24. (2012) Школа права інтелектуальної власності у Національному університеті "Одеська юридична академія": 5 років пошуків
 25. (2013) Деякi проблеми визначення спiввiдношення цивiльного законодавства i законодавства про iнтелектуальну власнiсть
 26. (2013) Методологічні проблеми визначення типології систем цивільного права окремих пострадянських держав
 27. (2013) Об’єкти права інтелектуальної власності та речі, в яких вони втілені: до проблеми співвідношення
 28. (2013) Особливостi акту управлiння як пiдстави виникнення цивiльних правовiдносин
 29. (2013) Проблеми визначення та характеристики засад статусу фізичної особи у цивільному законодавстві України
 30. (2014) Академічний плагіат: поняття та наслідки виявлення відповідно до нового закону України "Про вищу освіту"
 31. (2014) Концепт приватного права та методологічні засади вдосконалення цивільного законодавства України
 32. (2014) Поняття й особливості академічного плагіату
 33. (2014) Право ЄС та України: деякі методологічні питання кореляції у галузі приватного права
 34. (2014) Приватне право як концепт: постановка питання
 35. (2014) Цивільні правовідносини інтелектуальної власності та їх класифікація
 36. (2015) Від громадянина до особистості, від права цивільного до права приватного (цивілістичні рефлексії на тлі праць М. П. Орзіха)
 37. (2015) До проблеми визначення особистих немайнових прав фізичної осби у галузі інтелектуальної власності
 38. (2015) Принципи DCFR: сутність та значення для гармонізації цивільного законодавства України з правом Європейського Союзу
 39. (2015) Принципи цивільного права України в контексті їхнього співвідношення з DCFR
 40. (2015) Проблеми створення єдиного цифрового ринку й авторські права
 41. (2015) Проблемні питання визначення правової природи і структури правовідносин інтелектуальної власності, що виникають у мережі Інтернет
 42. (2015) Розуміння і зміст концепту приватного права як предмет дискусії
 43. (2016) ІТ-право: альтернатива парадигми
 44. (2016) Літературні та наукові твори як об’єкти авторських прав
 45. (2016) Неправомірне використання об’єктів права інтелектуальної власності в мережі Інтернет
 46. (2016) Правова адаптація як вид взаємодії правових систем
 47. (2017) 20-річчя одеської школи рецепції римського права: від концепції "циклічності" до теорії адаптації правових систем
 48. (2017) "Інтернет-відносини" та "Інтернет-правовідносини": до визначення поняття і сутності
 49. (2017) Інформаційні технології та авторські права: сучасні виклики
 50. (2017) "ІТ-правовідносини" і загальна категорія правовідносин: до проблеми співвідношення
 51. (2017) Кафедра права інтелектуальної власності та корпоративного права
 52. (2017) Одеська школа права інтелектуальної власності та корпоративного права
 53. (2017) "Особа" та "особистість" – віднайдення парадигми: (цивілістично-теоретичний дискурс за участі М. П. Орзіха)
 54. (2017) Плідна спроба концептуалізації у галузі компаративістики
 55. (2017) Рецензія на посібник Т. В. Бачинського як привід для роздумів про систему ІТ-права
 56. (2017) Спогади про Віталія Івановича Семчика
 57. (2017) Формування Одеської школи Іт-права
 58. (2018) Інформаційне суспільство, громадянське суспільство та приватне право: питання співвідношення
 59. (2018) Сутність ІТ-права: пошук парадигми
 60. (2019) Цивілістичні категорії доби інформаційного суспільства у національній доктрині приватного права: правовідносини

    Реферативна інформація:

 1. (2004) Адміністративно-правові відносини (проблеми теорії)
 2. (2004) Адміністративно-правові відносини: концептуальні засади та правова природа
 3. (2005) Цивільне право України (в запитаннях та відповідях)
 4. (2006) Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України
 5. (2006) Цивільне право України : Кн. 2.
 6. (2006) Цивільне право України : Кн. 3.
 7. (2007) Господарський кодекс України
 8. (2007) Деякі питання класифікації європейських систем приватного права
 9. (2007) Добровільне представництво у цивільному праві України
 10. (2008) Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України
 11. (2008) Проблеми права інтелектуальної власності
 12. (2008) Цивільний кодекс України (із змінами та доповненнями станом на 1 січня 2008 р.): наук.-практ. комент.
 13. (2009) Цивільний кодекс України (із змінами та доповненнями станом на 5 травня 2009 р.): наук.-практ. комент.
 14. (2010) Цивільне право України (традиції та новації)
 15. (2010) Цивільний кодекс України
 16. (2010) Цивільний процесуальний кодекс України
 17. (2011) Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності (концептуальні засади)
 18. (2011) Цивільні правовідносини
 19. (2012) Актуальні проблеми права інтелектуальної власності: захист від контрафакції, піратства та плагіату
 20. (2012) Цивільне законодавство України. Основні категорії, принципи та концепти
 21. (2013) Цивільне законодавство України
 22. (2014) "Бренд" у праві інтелектуальної власності: теорія і практика
 23. (2014) Захист авторських прав від плагіату
 24. (2014) Приватне право як концепт: пошук парадигми
 25. (2014) Цивільне законодавство України: концепція, категорії, визначення
 26. (2015) Захист прав інтелектуальної власності у мережі інтернет: теоретичні та практичні аспекти
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Харитонова Олена Вікторівна (історичні науки)
 2. Харитонова Олена Гаврилівна (медичні науки)
 3. Харитонова Олена Іванівна (юридичні науки)
 4. Харитонова Ольга Сергіївна (економічні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського