Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Ткаченко Олена Вікторівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0032239 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0032239


Ткаченко Олена Вікторівна
(кандидат наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [К] (2007) Особливості реології та еритроцитарної ланки гемостазу в симетричних регіонах кровообігу у тварин та людей
 2. (2008) Неврологічні аспекти епілептології

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика
 2. Український неврологічний журнал

    Наукова періодика:

 1. (2005) Особливості застосування нейромідину в ранньому відновному періоді ішемічного інсульту
 2. (2005) Особливості перебігу невротичних та соціально-дезадаптивних розладів у віддаленому періоді закритої черепно-мозкової травми при застосуванні в комплексному лікуванні ГАМК-ергічних препаратів
 3. (2007) Порівняльна характеристика реабілітаційної фармакотерапії рухового дефіциту в ранньому відновному періоді ішемічного інсульту, що розвинувся вперше
 4. (2008) Історія вакцинації та профілактика правця серед військовослужбовців на сучасному етапі: позитивні та проблемні аспекти
 5. (2009) Фізична реабілітація дітей з післянавантажувальним бронхоспазмом при бронхіальній астмі як напрямок наукових досліджень
 6. (2010) Методичні підходи до вивчення особливостей перебігу синдрому вегетативної дистонії у військовослужбовців
 7. (2011) Динаміка рівнів С-реактивного протеїну в пацієнтів із геморагічними інсультами
 8. (2011) Клініко-параклінічні аспекти в диференційній діагностиці інсультоподібного епізоду
 9. (2011) Морально-этические проблемы при лечении больных хроническими токсическими остеомиелитами, развившимися вследствие наркотической зависимости
 10. (2011) Патогенетическая терапия внебольничной пневмонии в клинической практике
 11. (2012) Динаміка внутрішньоочного тиску у пацієнтів з аксіальною міопією високого ступеня з ендотампонадою силіконовою олією
 12. (2012) Проблемы реабилитации пациентов стоксическим остеомиелитом костей лицевого черепа
 13. (2013) Визначення констант іонізації похідних 5-метилтієно
 14. (2013) Возрастные особенности тромбоцитарного гемостаза на фоне двойной антитромбоцитарной терапии
 15. (2013) Динаміка гостроти зору та товщини макулярної ділянки при застосуванні препарату "Візіобаланс Опті" в лікуванні макулярного набряку при міопії високого ступеня
 16. (2013) Дослідження JNK-кіназної активності N-(3-ціано-4,5,6,7-тетрагідро-1-бензотієніл-2-іл)бензамідів
 17. (2013) Клинико-рентгенологические варианты течения остеомиелита костей лица у наркозависимых больных
 18. (2013) Особливості навчання іноземних студентів англійською мовою на кафедрі фізіології Української медичної стоматологічної академії
 19. (2013) Случай коморбидности в клинической практике
 20. (2013) Ураження нервової системи при хронічних захворюваннях печінки: клінічна характеристика, окремі нейропсихологічні та гемодинамічні особливості
 21. (2013) Хронический токсический остеомиелит у лиц, употребляющих наркотик "первитин"
 22. (2014) Вегетативні порушення при попереково-крижових радикулярних синдромах у хворих на цукровий діабет
 23. (2014) Деякі аспекти вегетативних порушень при полінейропатії у пацієнтів з хронічними гепатитами та цирозом печінки
 24. (2014) Деякі особливості виявів синдрому полінейропатії у пацієнтів із хронічним токсичним гепатитом та хронічним вірусним гепатитом С
 25. (2014) Окремі клініко-нейропсихологічні характеристики тривожності і депресії в гострому періоді закритої черепно-мозкової травми у пацієнтів з переломами кісток щелепно-лицевої ділянки
 26. (2015) Деякі клініко-неврологічні характеристики і показники рівня антитіл до нейроантигенів в гострому періоді поєднаної краніо-фаціальної травми
 27. (2015) Забезпечення точності та інформативності визначення біологічно активних речовин у плазмі крові
 28. (2015) Нейропсихологічні характеристики депресії у пацієнтів із ревматоїдним артритом
 29. (2015) Психически обусловленные диссомнические расстройства в патогенезе сахарного диабета 2-го типа
 30. (2015) Результаты комплексного лечения больных хроническим токсическим остеомиелитом челюстей
 31. (2016) Автоантитіла до нейроантигенів і нейропсихологічні характеристики у пацієнтів із ревматоїдним артритом
 32. (2016) Медикаментозная коррекция эндотелиальной дисфункции у больных с артериальной гипертензией в сочетании с воспалительными заболеваниями суставов
 33. (2016) Особливості ураження нервової системи при ревматоїдному артриті
 34. (2016) Поширення гепатитів В і С серед донорів у м. Дніпропетровськ
 35. (2016) Розробка та валідація методики контролю супровідних домішок у субстанції 4­оксо­2­тіоксо­1,4­дигідротієно(3,2d)піримідин­3­пропанової кислоти
 36. (2016) Факторы ухудшения функционального состояния почек у больных с артериальной гипертензией
 37. (2017) Аналіз особливостей порушення медикаментозного комплаєнсу за гіпокураційним типом у хворих на цукровий діабет 2-го типу
 38. (2017) Вплив використання інформаційних технологій на стан психічного здоров”я учнів старшого шкільного віку
 39. (2017) Діабетична патоперсонологія: якості особистості та динаміка їх змін у хворих на цукровий діабет 2-го типу
 40. (2017) Дослідження патоперсонологічних розшарувань у хворих на цукровий діабет 2-го типу важкого ступеня тяжкості
 41. (2017) Комплаєнс-орієнтована комплексна система психопрофілактики і терапії психічних розладів у хворих на цукровий діабет 2-го типу
 42. (2017) Особливості астенічного синдрому у хворих на цукровий діабет 2 типу у клінічному та медико-психологічному контексті
 43. (2017) Особливості особистості хворих на цукровий діабет 2 типу середнього ступеня тяжкості
 44. (2017) Особливості порушення комплаєнса у хворих на цукровий діабет 2 типу
 45. (2017) Особливості реагування на захворювання у хворих на цукровий діабет 2-го типу залежно від ступеня його тяжкості
 46. (2017) Особливості структури і патогенез непсихотичних психічних порушень, коморбідних цукровому діабету 2-го типу, та аффільованих соматичних захворювань
 47. (2017) Поєднана індивідуально-сімейна система психопрофілактики дискомплаєнтності у хворих на цукровий діабет 2 типу легкого ступеня тяжкості
 48. (2017) Розробка системи психотерапії непсихотичних психічних розладів і дискомплаєнтності у хворих на цукровий діабет 2-го типу
 49. (2017) Структура коморбідних психопатологічних порушень у хворих на цукровий діабет 2 типу
 50. (2017) Эффективность дапаглифлозина в лечении больных сахарным диабетом 2-го типа в сочетании с гипертонической болезнью и ожирением
 51. (2018) Антропометрия и биоимпедансное мониторирование состава тела у больных ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2 типа
 52. (2018) Влияние хронической обструктивной болезни легких на клинико-функциональное состояние миокарда у больных ишемической болезнью сердца
 53. (2018) Синтез похідних 3-|2-(1H-імідазол-2-іл)-алкіл|-2-тіоксо-2,3-дигідрохіназолін-4(1Н)-онів

    Реферативна інформація:

 1. [К] (2014) Синтез, хімічні перетворення та біологічна активність похідних тієно[2,3-d]піримідину та тієно[3,2-d]піримідину
 2. [К] (2015) Клініко-рентгенологічні особливості перебігу остеомієліту кісток обличчя у наркозалежних хворих
 3. (2002) Метаболічні та клінічні ефекти статинів та інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту при ішемічній хворобі серця
 4. (2004) Оксидативный стресс и ремоделирование левого желудочка у больных гипертонической болезнью
 5. (2005) Особенности лечения кардиальной патологии у беременных
 6. (2005) Пухлини носоглотки: тактика променевої терапії та профілактика променевих ускладнень
 7. (2005) Результаты теста шестиминутной ходьбы у больных с сердечной недостаточностью, обусловленной ишемической болезнью сердца
 8. (2005) Роль оксидативного стресу і ендотеліальної дисфункції в ремоделюванні лівого шлуночка серця та їх корекція карведілолом у хворих на гіпертонічну хворобу
 9. (2005) Свободнорадикальные процессы при гипертонической болезни: роль в структурно-функциональном изменении сердца и сосудов
 10. (2006) Клініко-нейровізуальні особливості та їхні патоморфологічні еквіваленти при повторних гострих порушеннях мозкового кровообігу за ішемічним типом
 11. (2006) Опыт диагностики и лечения больных с осложнениями, возникшими при обстурации корневых каналов зубов верхней челюсти
 12. (2006) Роль сахарного диабета в ускоренном развитии атеросклероза и его клинических проявлений
 13. (2007) Клініко-нейровізуальні зіставлення при первинному ішемічному інсульті
 14. (2007) Особливості неврологічних виявів, клініко-лабораторних та електронейроміографічних показників у хворих на залізодефіцитну анемію
 15. (2007) Рациональность применения антибиотиков при инфекциях нижних дыхательных путей в клинической практике
 16. (2008) Влияние фиксированной комбинации ингибитора ангиотензинпревращающего фермента и диуретика на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у пациентов с гипертонической болезнью II стадии
 17. (2008) Діагностичне значення С-реактивного протеїну як маркера асептичного запалення в гострий період струсу головного мозку
 18. (2008) Неврологічні аспекти епілептології
 19. (2008) Особенности клинико-функционального состояния миокарда у пациентов с ишемической болезнью сердца и хроническими заболеваниями легких
 20. (2008) Порівняльна ефективність ноотропних препаратів у комплексному лікуванні хворих з віддаленими наслідками закритої черепно-мозкової травми
 21. (2009) Клініко-нейровізуальні особливості у хворих з віддаленими наслідками закритої черепно-мозкової травми
 22. (2009) Результаты теста с 6-минутной ходьбой у больных ИБС с сердечной недостаточностью при сахарном диабете 2 типа
 23. (2010) Деякі аспекти обгрунтованості індивідуалізованого підходу до лікування первинного ішемічного інсульту
 24. (2011) Клініко-нейровізуалізаційні кореляційні взаємозв'язки при больових попереково-крижових синдромах у хворих на цукровий діабет
 25. (2011) Однорічна виживаність після гострого ішемічного інсульту: прогностичні чинники відновлення функціонального стану та повсякденної життєвої активності
 26. (2011) Патогенетическая терапия внебольничной пневмонии в клинической практике
 27. (2012) Ішемічний інсульт: прогностичні аспекти клінічних, лабораторних та нейровізуальних характеристик
 28. (2013) Нераспознанные множественные экзостозы в экспертной практике
 29. (2013) Патоморфологические особенности хронического токсического остеомиелита у наркоманов, принимающих амфетамин кустарного производства
 30. (2013) Случай коморбидности в клинической практике
 31. (2013) Судово-медична оцінка краніографії при діагностиці черепно-мозкової травми
 32. (2013) Ураження нервової системи при хронічних захворюваннях печінки: клінічна характеристика, окремі нейропсихологічні та гемодинамічні особливості
 33. (2014) Вегетативні порушення при попереково-крижових радикулярних синдромах у хворих на цукровий діабет
 34. (2014) Деякі аспекти вегетативних порушень при полінейропатії у пацієнтів з хронічними гепатитами та цирозом печінки
 35. (2014) Окремі клініко-нейропсихологічні характеристики тривожності і депресії в гострому періоді закритої черепно-мозкової травми у пацієнтів з переломами кісток щелепно-лицевої ділянки
 36. (2015) Деякі клініко-неврологічні характеристики і показники рівня антитіл до нейроантигенів в гострому періоді поєднаної краніо-фаціальної травми
 37. (2015) Забезпечення точності та інформативності визначення біологічно активних речовин у плазмі крові
 38. (2015) Нейропсихологічні характеристики депресії у пацієнтів із ревматоїдним артритом
 39. (2015) Судово-медична характеристика вибухової травми, заподіяної уламками гранати РГД-5
 40. (2016) Автоантитіла до нейроантигенів і нейропсихологічні характеристики у пацієнтів із ревматоїдним артритом
 41. (2016) Медикаментозная коррекция эндотелиальной дисфункции у больных с артериальной гипертензией в сочетании с воспалительными заболеваниями суставов
 42. (2016) Особливості ураження нервової системи при ревматоїдному артриті
 43. (2016) Прогностическое значение полиморфизма генов тромбоцитарных рецепторов для оценки риска развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у больных ишемической болезнью сердца
 44. (2016) Судово-медична характеристика тілесних ушкоджень при контактному вибуху гранати Ф-1
 45. (2016) Факторы ухудшения функционального состояния почек у больных с артериальной гипертензией
 46. (2017) Особливості астенічного синдрому у хворих на цукровий діабет 2 типу у клінічному та медико-психологічному контексті
 47. (2017) Особливості порушення комплаєнса у хворих на цукровий діабет 2 типу
 48. (2017) Патоморфологічні аспекти вибухової травми (порівняльна характеристика ушкоджень, спричинених протипіхотними уламковими мінами ОЗМ-72 та МОН-50)
 49. (2017) Структура коморбідних психопатологічних порушень у хворих на цукровий діабет 2 типу
 50. (2017) Эффективность дапаглифлозина в лечении больных сахарным диабетом 2-го типа в сочетании с гипертонической болезнью и ожирением
 51. (2018) Влияние хронической обструктивной болезни легких на клинико-функциональное состояние миокарда у больных ишемической болезнью сердца
 52. (2018) Деякі клініко-неврологічні характеристики у пацієнтів із нирковою патологією
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Ткаченко Оксана Борисівна (технічні науки)
 2. Ткаченко Оксана Валеріївна (медичні науки)
 3. Ткаченко Оксана Василівна (філологічні науки)
 4. Ткаченко Олег Сергійович (хімічні науки)
 5. Ткаченко Олександр Анатолійович (медичні науки)
 6. Ткаченко Олександр Анатолійович (філософські науки)
 7. Ткаченко Олександр Валентинович (технічні науки)
 8. Ткаченко Олександр Валерійович (технічні науки)
 9. Ткаченко Олександр Валерійович (юридичні науки)
 10. Ткаченко Олександр Васильович (економічні науки)
 11. Ткаченко Олександр Вікторович (юридичні науки)
 12. Ткаченко Олександр Володимирович (фізико-математичні науки)
 13. Ткаченко Олександр Володимирович (фізико-математичні науки)
 14. Ткаченко Олександр Григорович (юридичні науки)
 15. Ткаченко Олександр Євгенович (філософські науки)
 16. Ткаченко Олександр Іванович (медичні науки)
 17. Ткаченко Олександр Кирилович (фізико-математичні науки)
 18. Ткаченко Олександр Олегович (технічні науки)
 19. Ткаченко Олександр Олександрович (юридичні науки)
 20. Ткаченко Олександр Сергійович (технічні науки)
 21. Ткаченко Олександр Сергійович (технічні науки)
 22. Ткаченко Олексій Андрійович (ветеринарні науки)
 23. Ткаченко Олексій Валерійович (філософські науки)
 24. Ткаченко Олексій Миколайович (фізико-математичні науки)
 25. Ткаченко Олена Анатоліївна (економічні науки)
 26. Ткаченко Олена Андріївна (психологічні науки)
 27. Ткаченко Олена Борисівна (педагогічні науки)
 28. Ткаченко Олена Валентинівна (фармацевтичні науки)
 29. Ткаченко Олена Валеріївна (медичні науки)
 30. Ткаченко Олена Вікторівна (економічні науки)
 31. Ткаченко Олена Вікторівна (медичні науки)
 32. Ткаченко Олена Вікторівна (технічні науки)
 33. Ткаченко Олена Володимирівна (філологічні науки)
 34. Ткаченко Олена Геннадіївна (педагогічні науки)
 35. Ткаченко Олена Георгіївна ()
 36. Ткаченко Олена Григорівна (філологічні науки)
 37. Ткаченко Олена Львівна (педагогічні науки)
 38. Ткаченко Олена Миколаївна (юридичні науки)
 39. Ткаченко Олена Михайлівна (філологічні науки)
 40. Ткаченко Олена Петрівна (філологічні науки)
 41. Ткаченко Олеся Віталіївна (історичні науки)
 42. Ткаченко Олеся Яківна (філософські науки)
 43. Ткаченко Ольга Андріївна (філологічні науки)
 44. Ткаченко Ольга Василівна (педагогічні науки)
 45. Ткаченко Ольга Віталіївна (медичні науки)
 46. Ткаченко Ольга Віталіївна (медичні науки)
 47. Ткаченко Ольга Миколаївна (економічні науки)
 48. Ткаченко Ольга Миколаївна (технічні науки)
 49. Ткаченко Ольга Михайлівна (педагогічні науки)
 50. Ткаченко Ольга Петрівна (економічні науки)
 51. Ткаченко Ольга Юріївна (технічні науки)
 52. Ткаченко Ольга Ярославівна (медичні науки)
 53. Ткаченко Ольга Ярославна (медичні науки)
 54. Ткаченко Орест Борисович (філологічні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського