До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Архив Юго-Западной России (1883)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0006662


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Російська

Назва(и):
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 1. (1883)
Дата(и):1883


 Переглянути документ   


Опис документа:

Архив Юго-Западной России / издаваемый временною комиссіею для разбора древних актов высочайше учрежденною при Кіевскомъ Военномъ, Подольскомъ и Волынскомъ Генерал-Губернаторе. – Киев: Типографія Г. Т. Корчак-Новицкаго.

Часть 1. Том 6: Акты о церковно-религиозныхъ отношенияхъ въ Юго-Западной руси (1322-1648 г.). - 1883. - 1124 c.


У серії «Архів Південно-Західної Росії» було надруковано документи Київського архіву, який видавала Київська археографічна комісія з 1859 по 1911 рік. Всього вийшло 34 томи. Київський архів було засновано за Височайшим повелінням у 1852 році при Університеті Св. Володимира для зберігання давніх актових книг Київської, Подільської та Волинської губерній. З ініціативою його укладення виступив головний діяч тимчасової комісії, організованої в 1843 році для розгляду давніх актів при київському військовому, подільському і волинському генерал-губернаторові, — професор М. Д. Іванишев. Опис цього архіву успішно виконувався під керівництвом п. Царевського (з 1866): чотири описи актових книг надруковані в 1869 році. Всього книг в архіві 5883, щорічно описувалося до 5 книг. Архів містить документи з історії України в XIII—XVIII ст. Основним джерелом для видання був Київський центральний архів, а також документи, що надійшли до Київської комісії від приватних осіб, монастирів і різних установ. Для юристів, дослідників, студентів.

В серии «Архив Юго-Западной России» были напечатаны документы Киевского архива. Издание было предпринято Киевской археографической комиссией с 1859 по 1911 год. Всего вышло 34 тома. Киевский архив был учрежден по Высочайшему повелению в 1852 году при Университете Св. Владимира для хранения древних актовых книг Киевской, Подольской и Волынской губерний. Основание его состоялось по инициативе главного деятеля временной комиссии, открытой в 1843 году для разбора древних актов при киевском военном, подольском и волынском генерал-губернаторе, — профессора Н. Д. Иванишева. Описание этого архива пошло успешно под руководством г. Царевского (с 1866): четыре описи актовых книг напечатаны в 1869 году. Всего книг в архиве 5883, ежегодно описывалось до 5 книг. Архив содержит документы по истории Украины XIII—XVIII в. Основным источником для издания служат документы Киевского центрального архива, а также документы, которые поступили в Киевскую комиссию от частных лиц, монастырей и разных учреждений. Для юристов, исследователей, студентов.


      Зміст

 1. Фундушевая запись князя Луцкого и Владимирского Любарта Гедиминовича на села: Рожище, Теремное, Бущу, Мезоч и проч. в пользу соборной церкви Иоанна Богослова в Луцке. 1322 года, декабрь 8.
 2. Лист Исидора, митрополита Киевского и легата папского, к урядникам г. Холма, в котором, ссылаясь на совершившееся якобы на Флорентинском соборе соединение церквей, увещевает их не делать обид священнику Холмскому Вавиле и не отнимать у него церковного сада. 1440 год, июль 27 дня.
 3. Грамота великого князя Литовского Свидригайла Ольгердовича, в которой он подтверждает древние фундуши на церковь Успения Богородицы в г. Владимире, именно: запись князя Романа Мстиславича на с. Купечов и князя Луцкого и Владимирского Любарта Гедеминовича на с. Сусично. 1444 год.
 4. Решение воеводы Киевского Юрия Монтовтовича по жалобе винограднички Феодосии и других виноградников Киевских о присвоении игуменом и братьей Никольского монастыря нив Плоской и Клиноватой. 1507 год, июль 20 дня.
 5. Духовное завещание п. Семена Романовича на половину им. Шепелич на р. Припети в пользу Никольского монастыря. 1507 год, сентябрь 1 дня.
 6. Духовное завещание п. Сенка Гридковича Никольскому монастырю на с. Гридково. 1507 год, сентября 1 дня.
 7. Лист архимандрита и братии Печерского монастыря, в коем они отказываются в пользу Никольского монастыря от поля и двора Кононовского, на основании показаний старых людей, что это поле и двор с давних времен составляли собственность последнего монастыря. 1508 год, август 8 дня.
 8. Дарственная запись дворянина королевского Остафия Дашкевича Пустынно-Никольскому монастырю на селище Сарканов, под Конончею. 1510 год, февраль 9 дня.
 9. Решение воеводы Киевского Юрия Александровича Голшанского по делу о спорной ниве между монастырями Печерским и Никольским. 1510 г. июля 20 д.
 10. Дарственная запись п. Михаила Павши Пустынно-Никольскому монастырю на селище Климягин, на Днепре, в Черкасском повете. 1512 год, августа 25 дня.
 11. Подтвердительная грамота короля Сигизмунда I Владимирской епископии на землю Квасовскую, с разрешением основать на ней местечко с Магдебургским правом, а также на именье Лешнюю, став и десятину с мещан Владимирских за использование землей церковных. 1513 год, январь 30 дня.
 12. Дарственная запись п. Ивашка Федковича Полозовича Пустынно-Никольскому монастырю на остров Кучуков на р. Днепре и на бортную землю Мутишинскую на р. Трубеже. 1517 год, февраль 26 дня.
 13. Судебное решение по тяжебному делу архимандрита Жидичинского Варсонофия с князем Богушем Корецким о земле Рудлевской и о десятине в пользу монастыря с имения князя Корецкого Торговицы. 1537 год, ноябрь 30 дня.
 14. Лист комиссаров, назначенных справцой воеводства Киевского, князем Владимиром Юрьевичем Дубровицким Голшанским, для решения дела о спорной ниве между игуменом Кирилловского монастыря Симеоном с одной стороны, а архимандритом Печерским Иосифом и священником Николо-Притисским и Васильевским Яковом Лызой — с другой. Обвод границ земель Кирилловского монастыря под г. Киевом. 1539 год, декабрь 2 дня.
 15. Грамота короля Сигизмунда I, которой он подтверждает более ранние фундуши в пользу Выдубицкого монастыря, а именно: 1) разрешение бывшего воеводы Киевского Андрея Немировича на постройку монастырской мельницы на Проточку; 2) лист урядника Мозырского п. Скумина Львовича о присуждении им в пользу монастыря острова Котовли (или Котешли) в Мозырской волости; 3) дарственную запись бывшего старосты Черкасского и Каневского Евстафия Дашкевича на селище Игнатковцы на р. Стугне, и 4) такую же запись пании Зеновьевой Егелдаевой Елцевичевой на селище Игнатово там же. 1541 год, март 5 дня.
 16. Декрет маршалка Волынской земли и старосты Владимирского, князя Федора Сангушковича, по жалобе архимандрита Жидичинского Варсонофия на князя Ивана Масальского об отнятии церковной земли Рудлевской и неотдаче в пользу монастыря десятины с его имения Торговицкого-Берега. 1542 год, март 2 дня.
 17. Королевский лист мещанам Каневским о том, чтобы они не присваивали земель Колтогаевских, принадлежащих Никольскому монастырю по завещанию Евстафия Дашкевича. 1542 год, март 3 дня.
 18. Судебное следствие и решение воеводы Киевского Фридриха Пронского по делу между земянами Ленковичами и Киевским митрополитом Макарием о спорных озерах: Татинце, Миничеве, Романовой-калите и др. 1545 год, август 21.
 19. Решение комиссии, составленной по приказанию короля, из бискупа Луцкого Юрия Фальчевского и владыки Луцкого Феодосия для рассмотрения жалобы архимандрита Жидичинского монастыря Макария на князя Ивана Масальского о присвоении монастырских земель и других его обидах монастырю. 1545 год, октябрь 8 дня.
 20. Решение старосты Луцкого по жалобе архимандрита Жидичинского монастыря Ионы на князя Ивана Масальского о наезде на монастырскую землю Рудлевскую, а также о побоях и грабеже крестьян монастырских. 1547 год, сентябрь 1 дня.
 21. Лист королевский Феодосию, епископу Луцкому, о том, чтобы он не смел посылать своих слуг для сбора серебщизны в имениях Жидичинского монастыря, но, согласно давнему обычаю, оставил бы это право архимандриту Жидичинскому. 1547 год, июль 10 дня.
 22. Грамота Антония Радиловского, епископа Премышльского и Самборского, на учреждение православного церковного братства в г. Вишне, при церкви св. Троицы. Устав этого братства. 1563 год, август 18 дня.
 23. Жалоба земян Тихна Хомяка и Орины Петровой Хомяковой о том, что пан Гурин Хомяк, ворвавшись с вооруженными людьми в церковь во время богослужения, поносил их бранными словами, покушался лишить их жизни и избил их слугу, каковым буйством навел такой страх на присутствовавших, что священник и диакон, прекратив богослужение, бежали из церкви. 1564 год, февраль 5 дня.
 24. Жалоба нареченного епископа Луцкого Марка Жоравницкого на мещан Луцких о самовольном аресте и заключении в тюрьму протопопа Луцкого. 1565 год, январь 23.
 25. Жалоба нареченного игумена Красносельского монастыря Богдана Шашка о том, что урядник епископа Луцкого Марка Жоравницкого, пан Петр Немецкий, приехал в монастырь и, встретив его в притворе церковном, стал бранить его за то, что он осмеливается отправлять в монастыре церковные службы, вопреки запрещению владыки, затем нанес ему тяжкие побои и, вынув саблю, хотел его убить. 1566 год, апрель 1 дня.
 26. Жалоба урядника епископа Луцкого Марка Жоравницкого, пана Петра Любицкого (Немецкого?) о том, что когда он отправился к нареченному игумену Красносельского монастыря п. Богдану Шашку с просьбой о запрещении монастырским крестьянам делать притеснения подданным владыки, то игумен, вместо удовлетворения его просьбы, жестоко избил его и отнял у него коня, саблю и другие, бывшие при нем вещи. Донесение вижа, осматривавшего следы побоев на теле жалобщика. 1566 год, апрель 2 дня.
 27. Жалоба архимандрита Зименского монастыря Порфирия о разного рода обидах и притеснениях, чинимых ему справцой того же монастыря, Авраамием Янчинским. 1567 год, октябрь 6 дня.
 28. Заявление п. Андрея Русина, нареченного Владыки Пинского и Туровского, о том, что, по смерти Жидичинского архимандрита Ионы, он посылал к королю Ивана Загоровского хлопотать о предоставлении ему архимандритства Жидичинского, уполномочив его выдать от его лица денежные обязательства тем из членов королевской рады, которые согласятся ходатайствовать за него, для чего снабдил его именными бланками; но посланный не имел успеха в возложенном на него поручении и даже не возвратил врученных ему бланков. Поэтому Андрей Русин заявляет, что, так как его попытка не удалась, то он не считает себя должным ни королю, ни панам радам. 1570 год, январь 28.
 29. Жалоба Луцкого Покровского священника Григория о том, что пан Станислав Граевский, приказав слугам поймать его, спокойно ехавшего по улице, схватил его за волосы и начал ножницами стричь ему плешь на голове; когда же священник хотел вырваться из рук Граевского, то последний нанес ему побои и грозил убить его. 1574 год, июль 2.
 30. Универсал короля Стефана Батория, определяющий количество податей в королевскую казну, коими должны быть обложены православные церкви в королевстве Польском. 1576 год, август 30.
 31. Лист короля Стефана архимандриту Печерскому Мелетию Хребтовичу, запрещающий ему подчинять своему ведению Никольский монастырь и вмешиваться в управление его имениями. 1578 год, июль 2 дня.
 32. Донесение возного о результатах произведённого им дознания по делу о нападении пана Михаила Пузовского на церковь в селе Пузове и разграблении церковного имущества, а также о нападении на дом священника при той же церкви. 1579 год, май 7 дня.
 33. Подтверждение королем Стефаном запродажной записи старосты Городельского Яна Лесневского священнику Василию Хилковичу на потомственное право священства в селе Кальной и пользования частью земли в том же селении, с освобождением от некоторых даней и повинностей, но с обязательством, однако, платить ежегодный чинш. 1579 год, декабрь 14.
 34. Решение короля Стефана Батория по делу между Антонием Радзиловским, православным владыкой Перемышльским и Самборским, и мещанами Самборскими: владыка жаловался, что мещане вмешиваются в его духовную юрисдикцию, незадолго перед тем самовольно схватили и посадили в тюрьму его наместника и разрушили выстроенную им на церковной земле каменную башню; мещане же обвиняли епископа в присвоении городской земли. 1579 год, декабрь 17 дня.
 35. Запись Мелетия Хребтовича, епископа Владимирского и Брестского и архимандрита Печерского монастыря, Яну Замойскому, канцлеру коронному, старосте Бельскому и пр. на право пожизненного владения принадлежащим епископии Владимирской местечком Квасовом, в благодарность за покровительство и разные услуги его в делах церковных. Подтверждение этой записи королем Стефаном Баторием. 1580 год, март 17 дня.
 36. Заручный королевский лист архимандриту Печерского монастыря и нареченному владыке Владимирскому, Мелетию Хребтовичу, с приказанием не делать никаких притеснений братии и крестьянам Никольского монастыря и не чинить угроз их здоровью и жизни. 1581 год, март 22 дня.
 37. Жалоба Владимирского епископа Феодосия о том, что, когда священник церкви св. Василия во Владимире Прокопий отправился к судье земскому Владимирскому Богдану Костюшковичу Хоболтовскому с жалобой на его сына о грабеже сена, то Костюшкович оборвал ему бороду и приказал жестоко избить его киями. Дознание возного и осмотр ран на избитом священнике. 1582 год, июнь 24.
 38. Жалоба Матфея, игумена Луцкого Пречистенского монастыря, о нападении жида Брестского Шая, арендаря Луцкого, на монастырь и грабеже имущества. 1583 год, март 2 дня.
 39. Приказ Сильвестра Ерусалимца, справцы монастыря Печерского, уряднику и атаману Тетеревской волости об исправной выдаче священникам Киевским замковым дани медовой, согласно стародавнему обычаю и королевским привилегиям. 1584 год, март 2 дня.
 40. Показание Житомирских мещан, сделанное по требованию Покровского священника Григория из Блудова, о том, что в Житомир приехал из Межиричья Никольский священник Федор Безсон для получения места при церкви Житомирской, что мещанин, у которого он остановился на квартире, видел в сундуке его какие-то книги, а другой мещанин видел этого священника на рынке, ходящим с книгой. 1586 год, май 23.
 41. Позов к Трибунальскому суду старосты Луцкого Александра Семашка по делу о насильственном вторжении в Жидичинский монастырь, присвоении монастырских доходов, побоях и грабеже. 1591 год, июнь 7 дня.
 42. Декрет Трибунала Люблинского по жалобе п. Александра Вороны Боротынского о том, что епископ Луцкий Кирилл Терлецкий отнял у него землю, избил его работников и велел изрубить плуги. 1591 год, июль 17 дня.
 43. Декрет трибунала Люблинского по делу об обвинении старостой Луцким Александром Семашком епископа Кирилла Терлецкого в том, будто он входил с толпой вооруженных людей в замок Луцкий. 1591 год, август 7 дня.
 44. Судебное прение и декрет трибунала Люблинского по жалобе епископа Кирилла Терлецкого о том, что в праздник Пасхи староста Луцкий Александр Семашко не пустил в соборную церковь священников и прихожан, морил епископа голодом, бил его слуг и приказал гайдукам своим стрелять в церковь. 1591 год, август 7 дня.
 45. Заявление старосты Луцкого Александра Семашка и епископа Кирилла Терлецкого о том, что все возникшие между ними тяжбы они согласились отдать на решение приятельского суда. 1591 год, август 7 дня.
 46. Фундуш князя Константина Острожского на основание под г. Дубном, на острове Дубовце, женского монастыря. 1592 год, апрель 8 дня.
 47. Жалоба земянина Петра Гижевского о том, что епископ Кирилл Терлецкий, собрав вооруженный отряд, неожиданно напал ночью на с. Фалимичи, где случайно находился жалобщик, при этом слуги Терлецкого, напав на него в постели, нанесли ему стрелой из лука тяжелую рану и отсекли правую руку, после чего Терлецкий приказал посадить его в тюрьму, морил голодом, запретил допускать к нему кого-либо для оказания врачебной помощи и продержал в заключение около 12 недель. Показание возного, свидетельствовавшего раны на жалобщике, и перечень отнятого Терлецким имущества. 1592 год, май 28.
 48. Фундуш князя Константина Острожского на преобразование Дубенского Спасского монастыря в общежительный. 1592 год, декабрь 18 дня.
 49. Жалоба священника Михаила о том, что когда он оставил свой прежний приход в с. Пашеве, в Кременецком повете, и намеревался перейти на другое место, то владелец Пашева п. Лаврентий Древинский, не желая отпустить его из своего села, арестовал его самого, жену его и все имущество. Подробнейший перечень домового имущества священника, с обозначением цен почти каждого предмета. 1593 год, апрель 14 дня.
 50. Судебное прение между замянином Петром Гижевским и епископом Кириллом Терлецким по делу о наезде последнего на с. Фалимичи, нанесении Гижевскому тяжких ран и побоев, заключении его в тюрьму и грабеже его имущества. 1594 год, январь 31.
 51. Грамота митрополита Киевского Михаила Рагозы мещанам Люблинским на учреждение братства при церкви Преображения в г. Люблине 1594 г. июнь 28. Подтверждение этой грамоты королем Сигизмундом III 22 апрель, 1596 год.
 52. Сознание возного о том, что мещане Киевские отобрали у игумена Михайловского монастыря Софрония церковную серебряную утварь, пожертвованную княгиней Масальской. 1594 год, ноябрь 6.
 53. Донесение возного о том, что он доставил Григорию Балабану напоминальный лист от епископа Кирилла Терлецкого с требованием, чтобы Балабан оставил Жидичинский монастырь или же поспешил к Терлецкому для принятия церковного посвящения. Ответ Григория Балабана. 1596 год, август 5.
 54. Запись епископа Львовского Гедеона Балабана об уступке им монастыря Жидичинского своему племяннику Григорию (в иночестве Гедеону) Балабану. 1596 год, август 15.
 55. Жалоба митрополита Михаила Рагозы на епископа Львовского Гедеона Балабана и его племянника Григория об удержании ими с неизвестной целью бланковых листов с подписью и печатью митрополита, порученных им для ведения церковного дела. 1596 год, октябрь 16.
 56. Жалоба пана Федора Шимковича Шкленского о том, что епископ Кирилл Терлецкий, получив от него долг и не возвратив бланка его долговой записи под предлогом, что он сгорел у него или был украден слугой, продал потом этот бланк пану Станиславу Кандыбе, который, написав на нем произвольную сумму в 2000 коп гр. литовских, представил его в суд ко взысканию. 1597 год, январь 11.
 57. Лист Сигизмунда III к Александру Семашку, старосте Луцкому, об отобрании монастыря Жидичинского от Гедеона и Григория Балабанов, проклятых на Брестском соборе. 1596 г. декабрь 24.
 58. Лист Александра Семашка, старосты Луцкого, Григорию Балабану с приказанием удалиться из монастыря Жидичинского. 1597 год, май 15.
 59. Просительный лист митрополита Киевского Михаила Рагозы, данный Ивану Билинскому на испрошение подаяний для выкупа из Татарского плена. Протест Ивана Чаплича-Шпановского против митрополита Михаила Рагозы об укрывательстве беглого слуги его. 1597 год, май 17.
 60. Жалоба священника Воздвиженской церкви в с. Щуровцах в Кременецком повете, Марка Захаревича Берестянича, на мещан Щуровицких о том, что они, вопреки уговору с ним при поступлении его на их приход, тайно пригласили к своей церкви другого священника и тем ввели его в большие убытки. 1597 год, май 23.
 61. Заявление о. Ионы Осташевича Гулялницкого, игумена Уневского Пречистенского монастыря, о том, что он, будучи в преклонных летах, уступает означенный монастырь ротмистру королевскому Григорию Гулялницкому. 1597 год, июнь 24.
 62. Суд трибунала Люблинского над князем Флорианом Гедройтем, грабившим, вместе с толпой казаков, имущество епископа Кирилла Терлецкого. 1597 г, июль 24.
 63. Жалоба п. Федора Балабана о вооруженном нападении неизвестных людей на Жидичинский монастырь и об опасностях, угрожающих жизни его брата Григория Балабана, укрывшегося на церкви монастырской. Просьба о посылке в монастырь возного. 1597 год, август 21.
 64. Донесение возных, присутствовавших при отобрании Жидичинского монастыря к староству Луцкому, о том, что члены капитулы этого монастыря без всякого сопротивления уступили Луцким урядникам как самый монастырь, так и принадлежащие к нему имения, между тем как Григорий Балабан, скрывшись со своими слугами на церкви монастырской, отказывался сойти оттуда и стрелять на урядников старосты, отбиравших монастырь; заявления братии Жидичинского монастыря о дурной жизни Балабана и о грабеже им церковного имущества. 1597 год, август 23.
 65. Жалоба архимандрита Жидичинского монастыря Гедеона Балабана о том, что староста Луцкий Александр Семашко и епископ Кирилл Терлецкий, вооружив многочисленный отряд из своих слуг и приятелей, наслали их на Жидичинский монастырь, при чем все имущество монастырское а равно и лично принадлежавшее жалобщику до конца было разграблено; сам же Балабан спасся лишь тем, что успел со своими слугами и приятелями скрыться на кровле церковной, где и пробыл в плену около пяти суток. Перечень ограбленного имущества в Жидичинском монастыре. Переговоры Балабана с урядниками старосты Луцкого о сдаче им монастыря, и проч. 1597 год, август 28 дня.
 66. Ответ короля на донесение старосты Луцкого Александра Семашка об отобрании Жидичинского монастыря и о сопротивлении Григория Балабана. 1597 год, сентябрь 4.
 67. Жалоба Юрия Кошиковского, урядника старостинского в Жидичинском монастыре, о том, что Григорий Балабан, собрав при помощи своего брата Федора и дяди, владыки Львовского, многочисленный отряд, неожиданно напал с ним на Жидичинский монастырь и овладел им вооруженной рукой, изгнав оттуда слуг старосты. Донесение возного об осмотре раненного при этом Мишка Шемейка, слуги старосты. 1597 год, сентябрь 9.
 68. Жалоба от имени епископа Кирилла Терлецкого о наезде земян Костюшковичей-Хоболтовских и Яковицких на церковное имение и замок в Фалимичах, аресте тамошнего урядника и грабеже всего имущества, а также о вооруженном нападении из засады, в дороге, на самого Кирилла Терлецкого, намерении лишить его жизни и нанесении ему ран. Донесение возного и осмотр ран на владыке и на его слугах. 1597 год, сентябрь 24.
 69. Перечень находящихся в городских Владимирских книгах актов, касающихся до судебных процессов епископа Луцкого, Кирилла Терлецкого, с февраля 1586 г. по сентябрь 1597 года, составленный его слугой Александром Шишкой в присутствии возного Андрея Дубницкого. 1597 год, сентябрь 27.
 70. Жалоба архимандрита Жидичинского Гедеона Балабана о наезде слуг и приятелей старосты Луцкого Александра Семашка и епископа Кирилла Терлецкого на Жидичинский монастырь, разграблении имущества монастырского и проч. Показание возного о переговорах, веденных им, а также урядниками старосты, с сидевшим на церкви Балабаном о добровольном уступлении монастыря. 1597 года, октябрь 3.
 71. Донесение возных, свидетельствовавших следы разорений и грабежей в монастыре Жидичинском, учиненных во время наезда слугами и приятелями старосты и владыки Луцких. 1597 год, октябрь 3.
 72. Показание возного, ездившего в Жидичинский монастырь вместе с п. Федором Балабаном, во время невольного сидения архимандрита Гедеона Балабана на церкви Жидичинской. 1597 год, октябрь 3.
 73. Судебное прение архимандрита Жидичинского Гедеона Балабана с епископом Кириллом Терлецким по делу о наезде на Жидичинский монастырь. Разногласие, происшедшее в составе суда, по вопросу о законности требования ответчика о перенесении дела в трибунал. 1597 год, октябрь 10.
 74. Донесение возных о том, что Гедеон Балабан, архимандрит Жидичинский, протестовал пред ними об утайке от него старостой Луцким Александром Семашком королевского распоряжения относительно отобрания от него Жидичинского монастыря. 1597 год, октябрь 13.
 75. Донесение возных о посольстве их от архимандрита Жидичинского Гедеона Балабана к старосте Луцкому Александру Семашку, с вопросом о королевском мандате по Балабана. Ответ старосты. 1597 год, октябрь 13.
 76. Жалоба архимандрита Жидичинского Гедеона Балабана о нарушении старостой Луцким Александром Семашком заручного королевского листа, выданного ему 3 марта 1593 года, в коем король запрещает старосте чинить впредь угрозы жизни и здоровью архимандрита и отнимать его имущество, под зарукой двух тысяч коп грошей литовских. Напоминание старосте от уряда земского Луцкого о ненарушении королевского повеления. 1597 год, октябрь 13.
 77. Судебное разбирательство по жалобе пана Якима Обуховича о том, что епископ Кирилл Терлецкий, воспользовавшись смертью жены Обуховича и отсутствием в то время его самого, забрал все движимое имущество жалобщика и даже присвоил самый дом его в Луцке. 1597 год, октябрь 15.
 78. Декрет королевского суда об отобрании Жидичинского монастыря от Григория Балабана, как от человека светского, упорно отказывавшегося принять посвящение в сан духовный и за то преданного церковному отлучению, и передаче его епископу Луцкому Кириллу Терлецкому. 1597 год, ноябрь 21.
 79. Лист королевский урядникам городским Луцким, повелевающий им, по истечении законного срока, немедленно привести в исполнение декрет королевского суда об отобрании от Григория Балабана Жидичинского монастыря и передаче его епископу Кириллу Терлецкому. 1597 год, декабрь 11.
 80. Королевский лист капитуле и подданным Жидичинского монастыря с извещением об отобрании от Григория Балабана права управления Жидичинским монастырем и передаче его епископу Кириллу Терлецкому и с приказанием оказывать новому архимандриту надлежащее повиновение. 1597 год, декабрь 11.
 81. Объявление урядника князя Константина Острожского, пана Григория Ужовского, о безвестном исчезновении священника Чернчицкого Спасского монастыря Стефана Добринского и вышедшего вместе с ним из Луцка кузнеца Павла. 1597 год, декабрь 15.
 82. Донесение возных о поездке городских урядников Луцких для отобрания монастыря Жидичинского от Григория Балабана и передачи его Кириллу Терлецкому. Переговоры у запертых монастырских ворот с капитулой и Балабаном. Отказ последних уступить добровольно монастырь. 1597 год, декабрь 20.
 83. Позов к сеймовому суду владыки Луцкого Кирилла Терлецкого, по апелляционной жалобе архимандрита Жидичинского Гедеона Балабана о ложных донесениях Терлецкого королю, будто Балабан отказывался принять церковное посвящение и подвергся отлучению на соборе Брестском и проч., результатом каковых донесений было то, что Балабан несправедливо был отсужден от управления монастырем Жидичинским. 1598 год, январь 30 дня.
 84. Лист епископа Владимирского Ипатия Потея об учреждении капитулы при соборной Владимирской церкви по католическому образцу, с назначением входящих в состав ее лиц и с определением их прав и обязанностей. Запись той же капитуле в пользование монастыря во Владимире св. Спаса с принадлежащими ему селами, землями и крестьянами. Королевское подтверждение листа Потея. 1598 год, февраль 20.
 85. Декрет королевский о выволаньи Григория (Гедеона) Балабана за то, что он отказался подчиниться королевскому распоряжению относительно добровольной уступки Жидичинского монастыря для передачи его епископу Кириллу Терлецкому. 1598 год, февраль 21.
 86. Донесение возного о вручении епископу Кириллу Терлецкому сеймового позва по жалобе на него всех обывателей Волынской земли о самовольном подчинении православной Русской церкви папе Римскому, о провозглашении незаконных клятв на лиц, не согласных пристать к унии и проч. 1598 год, февраль 26.
 87. Донесение возного о вручении епископу Кириллу Терлецкому двух сеймовых позвов: 1) по жалобе епископа Львовского Гедеона Балабана о незаконности приобретения им архимандритства Жидичинского, и 2) по требованию всего православного населения королевства Польского относительно низложения Терлецкого с епископского сана за отступничество от православия. 1598 год, март 4.
 88. Донесение возного о вручении епископу Владимирскому Ипатию Потею сеймового позва по жалобе всех православных князей, панов и обывателей королевства Польского, требующих низложения его с епископского сана за отступничество от православия. 1598 год, март 4.
 89. Универсал короля Сигизмунда III о приостановлении, по случаю его отъезда в Швецию, всех тяжебных дел и судебных приговоров, возникших вследствие введения церковной унии. 1598 год, апрель 13.
 90. Жалоба членов капитулы соборной Луцкой на слуг и урядников воеводы Киевского князя Константина Острожского, Григория Ужевского, Богдана Омельяновича и других о похищении ими с неизвестной целью клирика Демяна и подданного церковного Клима Силы. 1598 год, июль 27.
 91. Жалоба епископа Кирилла Терлецкого и капитулы соборной Луцкой об отнятии князем Константином Острожским церковных имений. Перечень находившегося в отнятых имениях движимого имущества. 1598 год, июль 27.
 92. Жалоба Хмелевского священника Иоанна о нанесении ему побоев и ограблении его жидом Бером. Донесение возного об осмотре им ран на избитом священнике. 1598 год, сентябрь 8.
 93. Жалоба жида-арендара Бера о нападении на него в дороге, нанесении ему побоев и об ограблении его Хмелевским священником о. Иоанном. Донесение вижа об осмотре следов побоев на жалобщике. 1598 год, сентябрь 8.
 94. Судебное прение пана Николая Добринского с епископом Кириллом Терлецким по делу об убийстве и утоплении последним священника Чернчицкого монастыря Стефана Добринского и кузнеца Павла. 1598 год, октябрь 12.
 95. Судебное прение между п. Николаем Добринским и дьяком Демьяном Васильевичем, обвиняемым в соучастии по делу об утоплении епископом Кириллом Терлецким священника Стефана Добринского. Показание Демьяна Васильевича. Решение суда. 1598 год, октябрь 16.
 96. Судебное прение между паном Евстафием Загорским и архимандритом Жидичинским Гедеоном Балабаном по делу о вооруженном нападении урядника, слуг и крестьян Балабана на дом Загорского, при чем были нанесены тяжкие побои его жене, детям и слугам, разграблено имущество, и сам он был изгнан из собственного дома и имения. 1598 год, ноябрь 24.
 97. Позов к суду возного Яна Валевского для дачи свидетельских показаний по делу об отравлении архимандрита Жидичинского Гедеона Балабана. 1599 г. февраль 21 дня.
 98. Судебное прение по делу о двукратном отравлении епископом Кириллом Терлецким архимандрита Жидичинского Гедеона Балабана. Решение суда. 1599 год, март 29.
 99. Протест архимандрита Гедеона Балабана против означенного решения Луцкого городского суда по делу о двукратном отравлении его Кириллом Терлецким. 1599 год, март 31.
 100. Судебное решение по делу о покушении на жизнь епископа Кирилла Терлецкого со стороны его зятя и дочери Ивана и Анны Велятицких посредством нападения на него из засады, в дороге, и стреляния в него, при чем он был ранен в ногу и под ним была убита лошадь. 1599 год, май 11.
 101. Жалоба капитулы при церкви соборной Луцкой Иоанна Богослова о том, что пан Станислав Кандыба, писарь городской Владимирский, присвоил церковное имение в с. Водырадах и, будучи сам еретиком-арианином, опустошил находившуюся там церковь. 1599 год, май 19.
 102. Судебное прение между архимандритом Жидичинским Гедеоном Балабаном и епископом Кириллом Терлецким по делу о наезде на Жидичинский монастырь в августе 1597 года. 1599 г. июнь 21.
 103. Жалоба священника Владимирской Пятницкой церкви, Михаила Самсацкого, о том, что когда он, отправив вечерню, возвращался из церкви домой, то на него напал арендатор п. Скретуского, Петр Чаплицкий, поносил его бранными словами и нанес ему тяжкую рану в голову. Дознание возного и свидетельствование им раны на жалобщике. 1599 год, июнь 27.
 104. Дарственная запись князя Юрия Чарторыского православному братству Люблинскому. 1599 год, июль 29.
 105. Жалоба Гедеона Балабана, архимандрита Жидичинского, о том, что епископ Кирилл Терлецкий, помимо того, что раньше двукратно покушался отравить его и, сделав нападение на Жидичинский монастырь, завладел его имуществом, но и сверх того снова грозит ему смертью. Подлинные угрозы слуг Терлецкого. 1599 год, сентябрь 13.
 106. Жалоба епископа Кирилла Терлецкого о том, что незаконно владеющий Жидичинским монастырем и самозванно присвоивший себе титул архимандрита, Григорий Балабан, подает на него ложные жалобы, распространяет о нем клеветы с целью повредить его доброму имени и злоумышляет на его жизнь. 1599 год, октябрь 21.
 107. Жалоба пана Ивана Терлецкого, родственника и бывшего слуги епископа Кирилла Терлецкого, о том, что последний не только не выдал ему условленной платы за его семилетнюю службу, но ещё поносил его бранными словами и приказал отобрать у него собственный его хлеб и разное движимое имущество. 1600 год, январь 23.
 108. Жалоба того же пана Ивана Терлецкого о том, что епископ Кирилл Терлецкий вырвал ему бороду и нанес тяжкие побои, последствием коих у жалобщика оказалась хроническая болезнь и хромота. Донесение возного об освидетельствовании им ран и болезни жалобщика. 1600 год, январь 23.
 109. Донесение возного о вручении епископу Ипатию Потею сеймового позва по жалобе всех православных обывателей Великого Княжества Литовского об отступничестве его от православия, а также о том, что он, вопреки всем правам, продолжает оставаться в сане митрополита и епископа и управлять церковными имениями. 1600 год, февраль 5.
 110. Донесение возного о вручении епископу Кириллу Терлецкому двух сеймовых позвов: 1) по жалобе всех православных обывателей Великого Княжества Литовского об отступничестве от православия, а также о том, что он, вопреки всем правам, продолжает носить титул епископа Луцкого и пользоваться церковными имениями; 2) по жалобе на него пана Николая Добринского об убийстве и утоплении им священника Стефана Добринского. 1600 год, февраль 5.
 111. Протест епископа Кирилла Терлецкого против жалоб, поданных на него Иваном Терлецким о неуплате ему выслуженного жалованья и о побоях. 1600 год, февраль 12.
 112. Жалоба дворянки Марьи Марковичевой Линевской о том, что когда она приехала в церковное с. Рожищи к тамошнему уряднику с требованием уплаты долга, то епископ Кирилл Терлецкий приказал своим слугам выгнать ее из дома, в котором она остановилась, и отобрать бывшее при ней имущество. Перечень отнятых вещей. 1600 год, март 10.
 113. Королевский универсал ко всем начальствующим лицам в государстве о том, чтобы они оказывали свое содействие епископу Кириллу Терлецкому относительно приведения в исполнение приговора о банниции и выволании Григория Балабана, осужденного за сопротивление королевскому повелению о передаче Кириллу Терлецкому монастыря Жидичинского. 1600 год, апрель 23 .
 114. Донесение возного о вводе Овручского священника Василия во владение Заручайским Пречистенским монастырем в г. Овруче на основании жалованной королевской грамоты. Подробный инвентарь этого монастыря. 1600 год, май 30.
 115. Ревокационная запись п. Ивана Терлецкого о том, что он уничтожает занесенные им раньше жалобы на своего родственника, епископа Кирилла Терлецкого, об удержании следуемой ему платы за его долголетнюю службу, о побоях и отнятии имущества. 1600 год, июль 1.
 116. Инвентарь Пересопницкого монастыря и села Пересопницы, составленный бывшим его игуменом Симеоном Косовским при передаче монастыря своему преемнику игумену Макарию Созанскому. 1600 год, октябрь 25.
 117. Королевский декрет об отобрании от Киево-Печерского монастыря имений, принадлежащих Киевской митрополии, для передачи униатскому митрополиту Ипатию Потею, на основании добровольного соглашения, состоявшегося на суде королевском между архимандритом Киево-Печерским Елисеем Плетенецким и Потеем. 1600 год, октябрь 26.
 118. Донесение возного о прибытии им в публичных местах Луцка двух копий королевского универсала ко всем правительственным лицам о немедленном исполнении над бывшим Жидичинским архимандритом Григорием или Гедеоном Балабаном приговора к банниции, коему он подвергся за сопротивление королевскому распоряжению об уступке епископу Кириллу Терлецкому Жидичинского монастыря. 1600 год, ноябрь 15.
 119. Донесение возного о доставлении им старосте Луцкому Николаю Семашку напоминального листа от суда земского Луцкого о том, чтобы староста и подчиненный ему уряд гродский воздержались от приведения в исполнение над архимандритом Жидичинским Гедеоном Балабаном приговора к банниции впредь до решения его дела судом сеймовым, на который Балабан позван. 1600 год, ноябрь 15.
 120. Жалоба возного Исакия Долматского о том, что когда он, по приказанию униатского митрополита Ипатия Потея, отправился в церковь св. Василия в г. Владимире, чтобы привести к митрополиту тамошнего священника, осмелившегося вопреки церковному его отлучению совершать богослужение, то прихожане тамошней церкви, мещане Владимирские, жестоко избили и ранили его и заперли в притворе церковном. Донесение возных, свидетельствовавших раны п. Долматского. 1601 год, январь 5.
 121. Жалоба униатского митрополита Ипатия Потея на мещан Владимирских, прихожан церкви св. Василия, о том, что они, по случаю взятия с церкви их священника Мартина и уводя его к митрополиту для разстрижения, ударили в набат, жестоко избили присутствовавшего при том возного Исакия Долматского и заперли его в церкви. Прибытие к этой церкви самого митрополита и церемония выноса им св. даров и антиминса. Донесение обо всем этом возных. Жалоба Потея о том, что означенный священник Мартин и после своего разстрижения продолжает совершать христианские требы у православных мещан. 1601 год, январь 5.
 122. Жалоба панов Андрея и Александра Загоровских о том, что униатский митрополит Ипатий Потей, прислав вооруженных своих слуг в церковь св. Василия в г. Владимире, велел им схватить и привести к нему служившего там священника Мартина, после чего он нанес последнему побои и подверг его расстрижению, а затем насильно ворвался в означенную церковь и унес оттуда св. дары и антиминс. 1601 год, январь 9.
 123. Позов на суд сеймовый епископа Кирилла Терлецкого по жалобе архимандрита Жидичинского Гедеона Балабана о наезде на Жидичинский монастырь и грабеже. 1601 год, январь 30.
 124. Вторичное заявление пана Ивана Терлецкого о недействительности поданных им раньше на епископа Кирилла Терлецкого жалоб о неуплате жалованья и побоях. Лист короля к старосте Луцкому с приказанием уничтожить в книгах и самые жалобы Ивана Терлецкого. 1602 год, январь 20.
 125. Судебное прение между панами Загоровскими и униатским митрополитом Ипатием Потеем по делу о насильственном вторжении последнего в церковь св. Василия в г. Владимире, уводе и расстрижении священника и выносе церковной святыни. Решение суда. 1602 год, январь 30.
 126. Судебное прение между панами Загоровскими и возным Исакием Долмацким, обвиняемым в нападении совместно с униатским митрополитом Ипатием Потеем на церковь св. Василия в г. Владимире и аресте священника. 1602 год, январь 30.
 127. Протест Станислава Кандыбы, писаря гродского Владимирского и слуги князя Константина Острожского, против пана Андрея Дахновича, который, бывши пред тем слугой того же князя Острожского и будучи посвящен во все сокровенные замыслы православных в их борьбе с униатами, тайно оставив князя Острожского, перешел на службу к митрополиту Ипатию Потею и осмелился выступить публично защитником последнего в процессе с ним панов Загоровских о нападении на православную церковь и расстрижении священника. 1602 год, январь 31.
 128. Жалоба от имени митрополита Ипатия Потея о том, что пан Бенедикт Гулевич приказал своим слугам посрывать прибитые к стенам Владимирской ратуши митрополичьи универсалы о низложении и выволании архимандрита Супрасльского Иллариона Масальского. 1602 год, март 22.
 129. Жалоба епископа Кирилла Терлецкого о том, что бурмистр и мещане Луцкие, силой вломившись в церковь св. Михаила в Луцке, забрали всю находившуюся в ней церковную утварь. Свидетельство возного, осматривавшего опустошенную церковь. 1602 год, октябрь 16.
 130. Письмо Виленского священника Григория Ждановича к некоторым членам православного братства Луцкого. 1603 год, февраль 13.
 131. Декрет трибунала Люблинского по жалобе Яна Циминского об изнасиловании Кириллом Терлецким девицы Палажки. 1603 год, май 23.
 132. Декрет трибунала Люблинского по жалобе панов Загоровских о насильственном вторжении митрополита Ипатия Потея в церковь св. Василия в г. Владимире, уводе и расстрижении православного священника и выносе церковной святыни. 1603 год, май 30.
 133. Письмо королевского коморника п. Ермановского к архимандриту Жидичинскому Гедеону Балабану с известием о новостях тогдашней войны поляков с русскими и о своих частных делах. 1603 год, ноябрь 20.
 134. Жалованная грамота короля Сигизмунда III Ивану Андреевскому на епископию Холмскую с условием пребывать навсегда в унии с римской церковью. 1604 год, май 7.
 135. Жалоба мещанина Степановского Гапона Чернцевича о том, что в бытность свою на ярмарке в Жидичинском монастыре он был жестоко избит тамошними монахами, по распоряжению архимандрита Гедеона Балабана, и посажен в заключение. Перечень отнятых при этом у него вещей. 1604 год, май 29.
 136. Донесение возного об освидетельствовании им ран на теле мещанина Гапона Чернцевича, избитого по распоряжению архимандрита Жидичинского. 1604 год, май 30.
 137. Жалоба епископа Кирилла Терлецкого на старосту Луцкого Николая Семашка о разорении епископского двора, грабеже лесных материалов, приготовленных для постройки церкви, и других обидах. Донесение возного о произведенном им дознании по жалобе епископа. 1604 год, июнь 11.
 138. Жалоба от имени п. Крыштофа Гойского о том, что епископ Кирилл Терлецкий в один из воскресенских дней, когда Гойского не было дома, а его Угриновские крестьяне были в церкви, приказал своим боярам и слугам умышленно согнать несколько сот штук скота на хлеба Угриновские; когда же крестьяне, оставив церковную службу, бросились защищать свои поля, то скрытые в засаде вооруженные слуги Терлецкого стали их бить и принялись до конца истреблять посевы. Вторичное опустошение полей Угриновских под личным руководством самого владыки. Свидетельство возного и реестр потравленным нивам. 1604 год, июль 9.
 139. Грамота короля Сигизмунда III о предоставлении митрополиту униатскому Ипатию Потею и его преемникам всех прав относительно юрисдикции над всеми церквями и духовенством русским, дарованных королем Сигизмундом I православным митрополитам. 1605 год, февраль 22.
 140. Лист короля Сигизмунда III старосте Луцкому Николаю Семашку с приказанием возвратить принадлежащие Луцкой епископии и отнятые им села и земли, возобновить разоренный им епископский двор, вознаградить епископа Кирилла Терлецкого и состоящую при нем капитулу за все причиненные им убытки и не делать им впредь никаких притеснений. 1605 год, март 2.
 141. Жалоба игумена Пересопницкого монастыря Варсонофия на опекуна того же монастыря п. Ивана Шпаковского о том, что последний, в явное нарушение фундуша основательницы монастыря Елены Горностаевой, самовольно сменил его с игуменства, назначив на его место чужеземца-серба, затем выгнал его из монастыря, наслав на него своего сельского священника с толпой крестьян, при чем последний нанес ему побои. Свидетельство возного. 1605 год, ноябрь 17.
 142. Протест п. Ивана Шпаковского против занесенной на него со стороны бывшего игумена Пересопницкого монастыря Варсонофия жалобы о самовольном якобы смещении последнего с игуменства и изгнании из монастыря, с объяснением, что Варсонофий, своим бесчинным поведением и жестокостью обращения разогнав лучших монахов, сам сложил с себя игуменство. 1605 год, ноябрь 30.
 143. Универсал короля Сигизмунда III с извещением о назначении пана Евстафия Еловича Малинского нареченным епископом Луцким, по случаю смерти Кирилла Терлецкого, и с приказанием оказывать ему должное послушание и немедленно передать в его управление все имения и земли, принадлежащие Луцкой епископии. 1607 год, май 30.
 144. Протест князя Андрея Козеки, от имени депутатов воеводства Волынского, против постановлений вольного сейма и против предоставления епископии Луцкой, по смерти Кирилла Терлецкого, пану Евстафию Малинскому. 1607 г. июнь 2 дня.
 145. Жалоба пана Мартина Андрузского о нанесении ему побоев священником. Дознание возного. 1607 год, июнь 6.
 146. Королевский лист п. Ярошу Терлецкому и п. Ивану Велятицкому с приказанием передать п. Евстафию Малинскому, нареченному епископу Луцкому, церковное имущество и документы, оставшиеся в их распоряжении по смерти родственника их, бывшего Луцкого епископа, Кирилла Терлецкого. 1607 год, июль 5.
 147. Фундушевый лист князя Юрия Чарторыйского основанному им в с. Сарнах, в Луцком повете, Троицкому монастырю на земли, крестьян и десятину с тем непременным условием, чтобы монастырь этот всегда оставался под юрисдикцией Луцкого епископа-униата, а в случае отсутствия такового, должен был поступить в ведение католического бискупа Луцкого. 1608 год, январь 8.
 148. Постановление трибунала Люблинского о том, что вследствие неоднократных случаев отказа депутатов Волынского воеводства утверждать своими подписями постановления, касающиеся дел церковных, на будущее время в подобных случаях он будет ограничиваться лишь подписями депутатов духовных, а вместо Волынских депутатов могут подписываться депутаты воеводств коронных. 1608 год, июнь 6.
 149. Декрет трибунала Люблинского по делу между архимандритом Жидичинским Гедеоном Балабаном и братом умершего епископа Кирилла Терлецкого п. Ярошем Терлецким о наезде Кирилла на Жидичинский монастырь. 1608 год, июнь 13.
 150. Декрет трибунала Люблинского по делу между архимандритом Жидичинским Гедеоном Балабаном и паном Федором Свищевским, обвиненным в участии в наезде на Жидичинский монастырь и грабеже имущества. 1608 год, июнь 27.
 151. Фундушевая запись Маруши Загоровской, кастелянши Браславской, в пользу церкви св. Ильи в г. Владимире и содержания при ней священника. 1608 год, август 14.
 152. Фундуш митрополита Ипатия Потея на основание школы при церкви соборной Успения Богородицы в г. Владимире. 1609 г. апрель 19.
 153. Духовное завещание униатского митрополита Ипатия Потея. Аналогия унии. 1609 год, ноябрь 19.
 154. Судебное решение по делу о священниках, членах капитулы Луцкой, преданных Луцким епископом Евгением Еловичем Малинским суду по обвинению в растрате церковных имений. 1610 год, январь 23.
 155. Донесение возного о вручении им войту и мещанам Киевским позва к королевскому суду по обвинению их в том, что они, ударив в набат, толпой напали на двор бискупа Киевского и избили слугу бискупского п. Бростовского и его жену. 1611 год, сентябрь 12.
 156. Жалоба униатского наместника в Киеве Антония Грековича на воеводу Киевского Михаила Мышку Холоневского о принятии им для внесения в городские книги заведомо фальшивой, измышленной священниками Киевскими, записи о том, будто он Грекович освободил означенных священников от позвов к трибунальскому суду и уничтожил все свои прежние жалобы по делу о неподчинении их митрополиту Ипатию Потею и ему, Грековичу, как наместнику, о бунте против него и пр. Донесение о том же возного. 1611 год, октябрь 4.
 157. Донесение возного об освидетельствовании им священника м. Слободищ Романа Мартиновича, коему нанесены были тяжкие побои сыном войта м. Пятки Иваном Жашковским в то время, когда священник ехал через Пятку в с. Головки к больному со св. дарами. 1611 год, ноябрь 29.
 158. Духовное завещание инока Пересопницкого монастыря Феодосия Бережецкого с распределением остающегося после него имущества. 1612 год, март 27.
 159. Фундушевая запись князя Иоакима Корецкого и его же жены Анны Ходкевичовны протопопу при церкви соборной в м. Корце Лаврентию Зизанию Тустановскому с обязательством всегда оставаться ему в православии. 1612 год, май 17.
 160. Жалоба членов капитулы соборной при церкви Успения Богородицы в г. Владимире о том, что мещане Владимирские вооруженной рукой не допустили их пахать церковное поле и при этом нанесли им побои, раны и отняли деньги и одежду. Показание возного, бывшего очевидцем столкновения. 1612 год, июнь 20.
 161. Протест униатского митрополита Ипатия Потея против архимандрита Елисея Плетенецкого и братии Киево-Печерского монастыря, а равно и против всего православного духовенства Киевского, о том, что они, приняв к себе Софийского митрополита Неофита грека, позволяют ему рукополагать священников и освящать церкви, кроме того отказываются выдавать ему, Потею, следуемые доходы и подущают козаков и других лиц делать как против него лично, так равно и против всего униатского духовенства различные угрозы. 1612 год, октябрь 16.
 162. Дополнение к духовному завещанию митрополита Ипатия Потея. Распределение им остающегося после него церковного и другого имущества. 1613 год, апрель 27.
 163. Жалоба пана Севастьяна Черхавского от своего имени и вместе от имени своей невестки, вдовы священника м. Городка Григория Черхавского, на Луку Круковского о том, что последний, сговорившись с другими разбойниками, напав ночью на дом означенного священника, убил его самого, изранил его жену и ограбил имущество, причем, когда войт и мещане Городенские хотели арестовать убийцу, то владелица местного замка пани Консиновская энергично защищала его и дала ему возможность бежать 1613 год, мая 2 .
 164. Универсал королевский к обывателям Волынского воеводства о том, чтобы никто не смел вторгаться в церковные имения Владимирской епископии, а тем более присваивать их, пользуясь смертью епископа Владимирского. 1613 год, июль 25.
 165. Лист королевский о назначении пана Ильи Мороховского и Яна Потея временными администраторами церковных имений Владимирской епископии впредь до назначения преемника умершему епископу Владимирскому. 1613 год, июль 25.
 166. Жалованная королевская грамота бывшему королевскому секретарю Ильи Мороховскому на епископию Владимирскую, с обязательством оставаться в унии. 1613 год, август 9.
 167. Квитанционная запись, выданная нареченным митрополитом Киевским Иосифом Вельямином Рутским и нареченным епископом Владимирским Ильей Мороховским п. Яну и Петру Потеям в том, что последние сполна выдали по принадлежности церковные драгоценности, завещанные отцом их, бывшим митрополитом Ипатием Потеем, в пользу митрополии Киевской и епископии Владимирской. Подробное описание особенно ценных вещей. 1613 год, август 22.
 168. Заявление нареченного митрополита Киевского Иосифа Вельямина Рутского о том, что в присутствии многочисленных обывателей воеводства Волынского, собравшихся на погребение митрополита Ипатия Потея, он торжественно ввел нареченного епископа Владимирского Илью Мороховского в управление означенной епископией и принадлежащими ей имениями. 1613 год, август 23.
 169. Донесение возного о вводе нареченного епископа Владимирского п. Ильи Мороховского во владение церковными имениями и замочком Владимирским. 1613 год, сентябрь 3.
 170. Фундушевая запись земянина Гневоша Гулевича Дрозденского иноку Герасиму Микуличу на остров и поле в с. Дроздах с правом основать здесь скит, но с условием, чтобы обитатели этого скита и их преемники всегда оставались в православии. 1613 год, октябрь 5.
 171. Донесение возного о вводе п. Ильи Мороховского во владение теми церковными имениями Владимирской епископии, которые в то время находились в аренде или в заставе у частных лиц. 1613 год, декабрь 10.
 172. Жалоба дв. Александра Песочинского о том, что епископ Луцкий Евгений Малинский делает постоянные притеснения его крестьянам, приказывает схватывать их при проезде через его имение с. Глухи, грабит и сажает их под арест; когда же однажды жалобщик выслал своих крестьян для уборки сена на собственной земле, то епископ Луцкий, расположив на соседнем холме многочисленный отряд своих слуг, бояр и стрельцов и вооружив их всякого рода огнестрельным оружием, приказал всю ночь стрелять в крестьян Песочинского, а под утро, окопавшись шанцами, он повел против них правильную атаку и многих тяжко ранил. 1614 год, июль 5.
 173. Жалоба дв. Яроша Станишевского о том, что архимандрит Киево-Печерский Елисей Плетенецкий, собрав вооруженный отряд из своих бояр, крестьян и козаков, приказал отнять часть земель в с. Ставках, имении вдовы и наследников бывшего воеводы Волынского, князя Александра Острожского. 1614 год, июль 10.
 174. Жалоба епископа Владимирского Иоакима Мороховского и ректора школы при церкви соборной в г. Владимире диакона Теодора Мелешковича о нанесении Островецким урядником п. Александра Загоровского Бартошем Соколовским побоев студентам означенной школы и грабежах. Свидетельство возного. 1616 год, июль 23.
 175. Донесение возного о передаче Почаевскому архимандриту Петронию Гулевичу Воютинскому двух монастырей в г. Овруче: Успенского Заручайского и Спасского Василевского. 1617 год, март 3.
 176. Жалоба священника Исаии Кунцевича о том, что епископ Владимирский Иоахим Мороховский без всякой причины лишил его прихода в с. Пещатце, отнял у него королевские грамоты и другие документы, служившие ему на означенный приход, а равно и на земельные участки, и сверх того требовал от него какой-то присяги. 1617 год, апрель 10.
 177. Мировая запись, выданная архимандритом Жидичинским Гедеоном Балабаном п. Федору Свищовскому, обвиненному в участии в наезде бывшего старосты Луцкого Александра Семашка в 1597 году на Жидичинский монастырь и грабеже имущества и приговоренному за то требунальским судом к банниции. Настоящей записью Балабан освобождает п. Свищовского от исполнения над ним этого приговора и уничтожает свой иск к нему по этому делу, получив от него удовлетворение за понесенные во время наезда на монастырь убытки. 1617 год, май 14.
 178. Королевский лист архимандриту Жидичинскому Гедеону Балабану с напоминанием не наносить впредь никаких обид пану Ильи Сулятицкому, не воспрещать ему бывать в Жидичинском монастыре и приносить молитвы и приносить молитвы за души его предков, погребенных там, и наконец, не чинить впредь угроз его здоровью и жизни, как обо всем этом п. Сулятицкий жаловался королю. 1618 год май 29.
 179. Жалоба священника Киевской Трехсвятительской церкви Иоанна Есифовича о том, что Киевский подвоевода Михаил Мышка Холоневский отнял у него церковные земли и без всякого права звал его на свой суд по какому-то делу с другим священником Киевским; когда же Есифович отказался явиться на суд, то Холоневский прислал к нему в дом своих слуг и гайдуков, которые по его приказанию отобрали имущество жалобщика и схватили на улице его самого, чтобы в оковах посадить его в тюрьму при замке, но он дорогой успел бежать и нашел защиту в одном монастыре. Свидетельское показание о том же возного. 1618 год, август 13.
 180. Жалоба Киевских мещан об отказе Киево-Печерского архимандрита Елисея Плетенецкого и состоящей при нем капитулы подчиниться решению королевского асессорского суда, по которому архимандрит и капитула присуждены к уплате в пользу Киевского магистрата 5000 золотых польских в виде штрафа за бесправное и противозаконное содержание ими корчем и шинков в Печерском монастыре и им воспрещена дальнейшая торговля спиртными напитками. Показание возного, присутствовавшего при переговорах мещан с архимандритом и видевшего открытыми по-прежнему шинки монастырские. 1618 год, август 20 дня.
 181. Жалоба Киевских мещан на того же архимандрита и капитулу Киево-Печерского монастыря о том, что они самовольно устроили в монастыре ярмарок, позволив торговать на нем приезжим купцам, кроме того приказали своим крестьянам из разных сел и местечек вывезти под самый город Киев до ста бочек спиртных напитков и вышинковать их в пользу монастыря, чем нанесены большие убытки Киевским купцам и городским шинкам. Показание возного, бывшего на означенном ярмарке в Печерском монастыре. 1618 год, сентябрь 5.
 182. Жалоба Киевских мещан о том, что игумен Киево-Кирилловского монастыря Киприан Жеребило Лабунский и подведомая ему братия отказываются подчиниться королевскому декрету о закрытии монастырских шинков и корчем, а также медоваренных и винокуренных заводов и, не взирая на положенную в королевском декрете заруку в 1000 золотых польских, продолжают вести питейную торговлю, нарушая тем арендные права жалобщиков. Свидетельство возного. 1618 год, сентябрь 18.
 183. Жалоба Киевских мещан о том, что униатский митрополит Иосиф Вениамин Рутский, в явное нарушение их арендного права на монополию питейной торговли в Киеве, гарантированного королевским привилегием, приказал своему наместнику Садковскому открыть в Киеве четыре шинка для продажи в них меду, пива, вина и водки. Свидетельство возных, осматривавших эти шинки. 1618 год, сентябрь 24.
 184. Фундушевая запись князя Григория Четвертинского тетке своей п. Марьи Балабановой, урожденной Гулевичевне, на земельный участок в его имении м. Четвертне, с правом основать там православный женский монастырь. 1618 год, сентябрь 30.
 185. Грамота короля Сигизмунда III на основание православного Луцкого братства милосердия с предоставлением ему права возобновить сгоревший незадолго перед тем русский шпиталь, построить при нем церковь и училище и иметь навсегда эти учреждения в своем распоряжении. 1619 год, февраль 20.
 186. Фундушевый лист, данный князем Григорием Четвертинским основанному им в м. Четвертни мужескому православному преображенскому монастырю с обязательством, чтобы игумены и братия этого монастыря всегда оставались в православии. 1619 год, октябрь 12.
 187. Протест от имени Луцкого епископа Евгения Малинского против королевской грамоты, разрешающей основание православного братства в Луцке и возобновление сгоревшего шпиталя. 1620 год, январь 14.
 188. Жалоба, внесенная членами капитулы Луцкой от имени высшего униатского духовенства о том, что православные обитатели Волынского воеводства чинят великие притеснения униатам: отнимают у них церкви и самовольно назначают к ним священников, которые публично в проповедях поносят униатское духовенство; заводят какие-то братства, возбуждают в народе вражду к католикам и униатам, что угрожает общественному спокойствию государства; наконец, что они незаконно выхлопотали королевский привилегий на постройку в Луцке новой церкви. 1620 год, январь 24.
 189. Протест обывателей повета Владимирского против о. Иеремии Почаповского о том, что он, не будучи уроженцем воеводства Волынского и не имея здесь собственности, незаконно выхлопотал себе королевский привилегий на епископию Луцкую. 1620 год, февраль 3.
 190. Донесение возного о производстве им дознания по жалобе священника с. Малина о. Иоанна на дв. Николая Борейка, который, по случаю праздника, приехав в гости к жалобщику и застав у него священника Пятницкого из Луцка о. Василия, начал упрекать их в принадлежности к унии, поносил их "отщепенцами" и другими оскорбительными именами и наконец, обнажив саблю и позвав на помощь своих слуг, нанес священникам тяжкие раны. 1620 год, март 26.
 191. Отходной лист архимандрита Пересопницкого Никона Добрянского с удостоверением, что оставляет монастырь по своей доброй воли и с выражением признательности владельцу Пересопницы князю Николаю Чарторыйскому. 1620 год, июль 4.
 192. Королевский привилегий о. Иеремии Почаповскому на епископию Луцкую, по случаю смерти о. Евгения Малинского, с обязательством пребывать в унии с церковью римской. 1620 год, октябрь 23.
 193. Судебное решение по жалобе священника Владимирской Михайловской церкви Иакова Залуского о церковной книге, заложенной его викарием жиду-шинкарю за спиртные напитки и перезаложенной последним в другие руки. 1621 год, январь 20.
 194. Жалоба от имени членов православного братства Луцкого о покраже, учиненной в братской церкви Воздвижения Честного Креста неизвестными злоумышленниками, из коих один некто Валентий Лонский был пойман на месте преступления. Свидетельство возного. 1621 год, февраль 17.
 195. Протест ксендза Мартина Издебского против войта и всех урядников магистрата Луцкого о недопущении напутствовать св. тайнами Валентия Лонского, казненного по приговору магистратского суда по обвинению в святотатстве, учиненном им в церкви православного братства Луцкого, а равно по поводу совершения казни в близком соседстве с католическим костелом св. Креста. 1621 год, февраль 17.
 196. Королевский привилегий о. Никодиму Шибинскому на архимандритство Жидичинское, по случаю смерти Гедеона Балабана, с обязательством пребывать в унии с церковью римской. 1621 год, март 10.
 197. Королевский универсал ко всем начальственным лицам в Польше и Литве о поимке и арестовании Иоиля Курцевича, осмелившегося без ведома и позволения короля принять посвящение от рук подданного Турецкого, Иерусалимского патриарха в сан епископа Владимирского при жизни законного владыки этой епархии. Донесение возного о публикации этого универсала. 1621 год, март 15.
 198. Донесение возного о вручении войту и урядникам Луцкого магистрата позвов к королевскому задворному суду по жалобе ксендза Мартина Издебского о недопущении напутствовать св. тайнами Валентия Лонского, казненного магистратским судом по обвинению в святотатстве, и о совершении казни в близком соседстве с католическим костелом. 1621 год, апрель 26.
 199. Опись церковного имущества Жидичинского монастыря, оставшегося по смерти бывшего архимандрита Гедеона Балабана. 1621 год, май 27.
 200. Жалоба монахинь на архимандрита Жидичинского Никодима Шибинского об изгнании их из обиталища, которое они устроили себе при церкви Св. Духа в Жидичине, нанесении им побоев и разных оскорблений и грабеже имущества. 1621 год, июнь 14.
 201. Духовное завещание мещанина Луцкого Самуила Васильевича Солтана, в котором он отписывает все свое имущество в пользу православного братства при церкви Воздвижения Честного Креста в Луцке и на содержание при нем богодельни и школы. 1621 год, июль 21.
 202. Донесение возного о вводе Рафаила Лещинского, воеводы Белзского, и князя Александра Александровича Пронского во владение Мелецким монастырем и принадлежащими к нему селами. 1621 год, август 14.
 203. Дарственная запись подстолья Волынского Крыштофа Еловицкого православному братству Луцкому на принадлежащую ему усадьбу в Луцке, для постройки здесь церкви братской. 1621 год, октябрь 1.
 204. Духовное завещание п. Евстафия Сокола, в котором он записывает половину своего имущества в пользу Троицкого Добротворского монастыря. 1621 год, октябрь 22.
 205. Лист фундушевый князя Григория Четвертинского на содержание православного священника при Вознесенской церкви в с. Яровице. 1622 г. май 31.
 206. Жалоба игумена православного братства Луцкого Герасима о насильственном вторжении шляхтича Балцера Раецкого в братский монастырь и нанесении тяжких ран сироте-мальчику, призираемому и обучаемому в братской школе. 1622 год, сентябрь 15.
 207. Приговор прихожан Луцкой Троицкой церкви о дозволении своему священнику Луке Явминскому построить на церковной земле дом с условием уплаты за то ежегодного чинша. 1622 год, ноябрь 1.
 208. Жалоба архимандрита Дорогобужского монастыря Иеремии Лисятицкого о том, что п. Александр Сокольский, прислав вооруженных крестьян, не допустил его ловить рыбу в монастырском озере и приказал отнять у монахов невод, при чем крестьяне поносили архимандрита бранными словами, нанесли ему тяжкие побои и намеревались пустить его под лед. Свидетельство возного. 1622 год, декабрь 14.
 209. Заявление того же архимандрита Иеремии Лисятицкого о том, что крестьяне п. Александра Сокольского сознались пред ним, будто нанесенные ими жалобщику оскорбления, побои и покушение утопить его были учинены ими не по своей воле, а по приказанию их помещика, который подговорил всех своих крестьян при первом удобном случае лишить архимандрита жизни за то, что он сделался "перехрыстом, потурнаком и лядским попом", т.е. из православия перешел в унию. 1623 год, январь 16.
 210. Расписка членов братства Луцкого, выданная п. Варваре Гораиновой и княгине Христине Воронецкой в получении от них суммы 400 золотых польских, завещанной братом их п. Николаем Боговитином в пользу братского монастыря. 1623 год, февраль 3.
 211. Жалоба дв. Яна Крочовского о том, что архимандрит Жидичинский Никодим Шибинский и братия вместе с монастырскими слугами напали в его отсутствие на его дом, силой выгнали его семейство и отняли все его имущество, при чем подвергли жестокому истязанию его жену и, когда она вследствие побоев лишилась чувств, приказали за ноги стащить ее в болото. Свидетельство возного о состоянии больной. 1623 год, ноябрь 25.
 212. Заявление от имени дв. Януша Оборского о том, что он готов был исполнить последнюю волю своей жены Маруши Боговитиновны, завещавшей похоронить ее в Жидичинском монастыре, но архимандрит Жидичинский Никодим Шибинский, не взирая на его неоднократные просьбы, отказался позволить это на том основании, что умершая была униаткой. 1624 г. май 25.
 213. Протест заставного владельца Зименского имения князей Чарторыйских, п. Гавриила Иваницкого, против занесенной на него от имени униатского Владимирского епископа Иоахима Мороховского жалобы, будто он разогнал монахов Зименского монастыря и допустил праздношатающимся лицам разграбить утварь церковную. Отрицая это обвинение и объясняя его неудавшимся домогательством епископа Мороховского получить в свое заведывание православный Зименский монастырь, п. Иваницкий подробно описывает плачевное состояние этой обители, в течение долгого времени остававшейся даже без священника. 1624 год, июнь 28.
 214. Донесение возного о вводе игумена Луцкого братского монастыря и всех членов православного братства Луцкого во владение крестьянами в с. Гуляниках с их землями, усадьбами и проч., на основании духовного завещания дв. Антония Сволынского. 1624 год, июль 30.
 215. Письмо киевского митрополита Иова Борецкого к царю Михаилу Феодоровичу и патриарху Филарету об отправлении в Россию иеромонаха Памвы Берынды, протосингела иерусалимской церкви, искусного в исправлении книг. 1624 год, сентябрь 1.
 216. Судебное решение по делу между архимандритом Елисеем Плетенецким и капитулой Киево-Печерского монастыря и наследниками бывшего воеводы Волынского, князя Александра Острожского, об отнятии и присвоении последним монастырских земель в с.с. Городке, Обарове и Лобковщине. 1624 год, октябрь 16.
 217. Жалоба дв. Юрия Некрашевского о том, что монахи Луцкого братского монастыря силой отняли из рук палача ведомого на казнь преступника Ивана Волошина, приговоренного судом к повешению за воровство. 1625 год, январь 10.
 218. Письмо Иова, игумена Густынского монастыря, к царю Михаилу Федоровичу об отправлении к нему монастырского келаря Иллариона с просьбой о милостыни. 1625 год, январь 18.
 219. Письмо игумена Лубенского Преображенского монастыря Василия к царю Михаилу Феодоровичу с прошением вспоможения для церковного строения. 1625 год, январь 20.
 220. Письмо членов православного Киевского братства к царю Михаилу Феодоровичу с просьбой о пособии для покрытия железом и украшения иконами строящегося храма Богоявления Господня. 1625 год, апрель 10.
 221. Письмо членов православного братства Киевского к Московскому думному дьяку Ивану Грамотину с просьбой истолковать царю Михаилу Феодоровичу значение малороссийских церковных братств и исходатайствовать у него пособие для окончания начатой постройкой церкви братской. 1625 год, апрель 10.
 222. Жалоба монахин Чернчицкого православного Преображенского монастыря на дв. Яна Цетиса о нападении на дом их священника, стрелянии на церковь и других обидах, чинимых им монастырю. 1625 год, май 5.
 223. Краткая жалоба епископа Луцкого Еремии Почаповского и его капитулы на ксендза Гиацинта Любонского, приора Луцкого доминиканского монастыря, о нападении на церковь св. Дмитрия в Луцке и грабеже церковной утвари. 1625 год, май 31.
 224. Судебное прение между епископом Луцким Еремией Почаповским и капитулой его с одной стороны, а ксендзом Луцкого доминиканского монастыря Ипполитом Гулевичем и иными лицами — с другой о присвоении последними церкви св. Дмитрия в замке Луцком и принадлежащего к ней имения с. Коршовца. 1625 год, июнь 2.
 225. Донесение возных об осмотре ими церкви св. Дмитрия в Луцке, ограбленной и запечатанной приором Луцкого доминиканского монастыря. 1625 год, июнь 4.
 226. Протест митрополита Иосифа Вениамина Рутского против архимандрита Жидичинского Никодима Мокосия-Шибинского, который, вопреки данного им при посвящении клятвенного обязательства не распоряжаться самовольно монастырскими имениями, занялся систематически растратой их путем аренды, заставы и раздачи своим родственникам. 1625 год, сентябрь 11.
 227. Декрет духовного митрополичьего суда о низложении с архимандричьего и даже священнического сана бывшего Жидичинского архимандрита Никодима Мокосея-Шибинского, обвиненного в убийстве, явном прелюбодеянии, растрате монастырских имений и других преступлениях. 1625 год, октябрь 24.
 228. Письмо игумена Киевского Пустынно-Никольского монастыря, Серапиона Бельского, к царю Михаилу Феодоровичу с просьбой о милостыне. 1626 г. январь 16.
 229. Письмо членов Киевского церковного братства к царю Михаилу Феодоровичу с просьбой о милостыне для содержания братской школы. 1626 г. январь 17.
 230. Письмо игумена Лубенского Преображенского монастыря Василия к Путивльским воеводам Богдану Нагому и Петру Бунякову о побеге в пределы Московского государства малороссийских монахов, с просьбой на будущее время не принимать подобных беглецов и возвращать их обратно. 1626 г, май 21.
 231. Отрывок такого же содержания письма епископа Исаии Копинского к тем же Путивльским воеводам. 1626 год, май 21.
 232. Королевский лист епископу Луцкому Еремии Почаповскому с поручением взять под свое ведение Жидичинский монастырь и принадлежащие к нему имения впредь до назначения нового архимандрита на место низложенного Никодима Шибинского. 1626 год, июнь 8.
 233. Отрывок из письма Киевского митрополита Иова Борецкого к царю Михаилу Федеровичу с известием об униатском соборе в г. Кобрине. 1626 год, июль 31.
 234. Донесение возного об отдаче на поруки дв. Павлу Крыштофу Сенюте проживающего в его имении м. Ляховцах арианского вероучителя Петра Моршковского и о вручении последнего позва к трибунальскому суду по обвинению его ксендзом преором Ляховецкого доминиканского кляштора в распространении арианской секты. 1627 год, июнь 19.
 235. Жалоба от имени игумена Луцкого братского монастыря и всех членов православного братства Луцкого о том, что дв. Войтех Хелповский, встретив на р. Стыре ехавшего в лодке братского монаха, начал бранить его, наносил ему побои и, намереваясь утопить его, опрокинул лодку на средине реки, причем поносил игумена и иноков братского монастыря и грозил топить их в реке "как псов". 1627 год, август 14.
 236. Жалоба студентов иезуитского коллегиума в Луцке о нанесении им побоев монахами Братского Луцкого монастыря. 1627 год, октябрь 9.
 237. Жалоба монахов Киево-Печерского монастыря о том, что спустя неделю после избрания на Житомирском сеймике воеводича Молдавского Петра Могилы в сан архимандрита Печерского, Житомирский староста Ян Тишкевич с многочисленным военным отрядом прибыл в Киев, и, окружив войсками Печерский монастырь, потребовал, чтобы монахи, отступив от Петра Могилы, приняли к себе архимандритом родственника старосты о. Германа Тишкевича, в каковом смысле он здесь же написал избирательный акт, приказав подписать его своим слугам; когда же монахи отказались принять предлагаемого им архимандрита, то Тишкевич с угрозами оставил монастырь. 1627 г. октябрь 6.
 238. Жалоба монахов Луцкого Братского монастыря о том, что студенты иезуитского коллегиума, схватив на улице певчего монастырского, шляхтича Михаила Мудринского, силой увели его в свою бурсу и там подвергли жестокому истязанию. Показание возного, свидетельствовавшего состояние здоровья Мудринского и знаки нанесенных ему тяжких побоев. 1627 год, октябрь 16.
 239. Жалоба монахов Луцкого Братского монастыря о том, что ректор и префект Луцкого иезуитского коллегиума, задумав силой отобрать лучших певчих из хора братского, наслали многочисленную толпу вооруженных студентов на монастырь, которые вторглись в братскую школу, били учившихся там детей, глумились над учебными книгами, потом затеяли драку с монахами и старшими братского шпиталя, многим из них нанесли побои и тяжкие раны, с криком бегали по монастырю и били всякого, кого находили, до смерти затоптали ногами одного нищего, призреваемого в братском шпитале, и произвели многие другие насилия и бесчинства. Показание возного, производившего дознание по поводу этого происшествия. 1627 год, октябрь 16.
 240. Жалоба иеромонаха Луцкого Братского монастыря Павла Телицы о нанесении ему оскорблений звонарем Луцкого кафедрального костела и снятии с него клобука после предварительных допросов о его исповедании. 1628 г. май 6.
 241. Королевский универсал о дозволении православным и униатам открыть в Львове духовный собор с целью устранения существующих между ними религиозных несогласий, с разрешением устроить предварительно отдельные съезды — православным в Киеве, а униатам во Владимире. Публикация этого универсала. 1629 год, февраль 16.
 242. Письмо митрополита Киевского Иова Борецкого православному братству Слуцкому по поводу жалобы протопопа Андрея Мужиловского об отнятии у него его викарием настоятельства в Спасской церкви в Слуцке и о неприязненных отношениях к нему членов братства. Митрополит требует, чтобы означенный викарий был удален братством, как нарушитель церковных канонов. 1629 год, сентябрь 23.
 243. Жалоба подкомориной киевской Теофилии Горностаевой на архимандрита Киево-Печерского монастыря Петра Могилу о том, что он заключает в тюрьму ее крестьян, причиняет им побои, угрожает вешать их и сжечь их имущества, и вообще разоряет ее имения. Дознание возного по жалобе Горностаевой. 1629 год, октябрь 20.
 244. Письмо Мелетия Смотрицкого к членам православного братства Виленского с извещением о последовавшем со стороны представителей высшего униатского духовенства предложении Киевскому православному митрополиту съехаться с ними для осуждения проекта возвращения униатов в лоно православной церкви и о намерении польского правительства учредить для Южнорусской церкви особый патриархат по образцу Московского. Сообщая членам Виленского братства эти известия, Смотрицкий просит их внимательно обсудить означенные вопросы и выразить по поводу их свое мнение. 1627—1629 г. после 20 октября.
 245. Фундушевая запись чашника Волынской земли Лаврентия Древинского на содержание православных церквей в его имениях, в селах Пашове, Пулганах и Кокоропе, а также братской Луцкой церкви и состоящего при ней шпиталя, монастыря Почаевского и шпиталя Кременецкого. 1630 г. январь 17.
 246. Лист князя Владислава-Доминика Заславского о подчинении находящихся в его имениях православных священников униатскому митрополиту и епископам. 1630 год, февраль 16.
 247. Донесение возного о вручении наместнику Киево-Печерского монастыря Филарету Кизаровичу позва к трибунальскому суду по жалобе униатского митрополита Иосифа Вениамина Рутского о недопущении его во владение монастырями и принадлежащими к ним имениями в г. Овруче, присужденными в его пользу трибунальским решением. 1630 год, май 21.
 248. Дарственная запись иеромонаха Павла Телицы православному Спасскому монастырю в с. Чорной на остающееся после его смерти имущество: книги и типографию. 1630 год, май 23.
 249. Жалоба дв. Криштофа Лишки о том, что когда он отбил от козаков под Переяславлем несколько голов скота и отправил его с своими слугами к Днепру для переправы, то посланные архимандритом и братией Киево-Печерского монастыря люди ночью и с оружием в руках напали на сидевших в окне слуг Лишки, отбили скот и отняли у них оружие, а некоторых из них посадили в тюрьму. 1630 год, июнь 1.
 250. Жалоба от имени униатского митрополита Иосифа-Вениамина Рутского о том, что Киево-Печерский архимандрит Петр Могила, вооружив свыше 1000 человек монастырских крестьян и пригласив для руководства ими около 150 человек Запорожских козаков, наслал их на митрополичье имение с. Засимово, по прибытии к коему посланные, поставив для устрашения жителей виселицы, продержали село в осаде в течение целой недели, а сами тем временем частью собрали, частью уничтожили весь хлеб на Зазимовских полях, вырубили бортное дерево и причинили тамошним крестьянам многие другие грабежи. 1630 год, август 2.
 251. Донесение возного о вручении игумену Овручского Заручайского монастыря Филатею Кесаровичу позва к королевскому суду по кассационной жалобе униатского митрополита Иосифа Вельямина Рутского о недействительности исходатайствованного Кесаровичем королевского привилегия на Овручский монастырь в нарушение раньше выданного такого же привилегия, по коему означенный монастырь со всеми принадлежащими к нему имениями был пожалован королем в пользу Виленской униатской семинарии. 1630 год, сентябрь 6.
 252. Жалоба от имени жены воеводы Русского и старосты Корсунского, Чигиринского и Крыловского, Софьи Даниловичевой о том, что игумен и братия Киевского Пустынно-Никольского монастыря без ее ведома и согласия выкопали на Пивных горах пещеру и выстроили церковь, присвоив принадлежащую ей землю, и что сверх того тот же игумен и братия, по соглашению с предводителем мятежных козаков Тарасом Трясилой, самоуправно завладели с. Вороными Лозами и Бужином, а также перевозом на р. Днепре против м. Крылова. 1630 год, ноябрь 4.
 253. Духовное завещание епископа Владимирского Иоакима Мороховского с подробным перечнем и распределением остающегося по его смерти имущества. 1631 год, февраль 3.
 254. Королевский лист о назначении униатского митрополита Иосифа Вельямина Рутского администратором Владимирской епископии и принадлежащих к ней церковных имений по случаю смерти тамошнего епископа Иоакима Мороховского. 1631 год, февраль 26.
 255. Королевский лист урядникам, слугам и крестьянам церковных имений Владимирской епископии о недействительности выданного п. Андрею Жолкевскому привилегия на с. Квасов, так как оказалось, что это село издавна составляет собственность Владимирской епископии, и с приказанием им всеми способами защищать это имение, в случае если бы Жолкевский намеревался захватить его. 1631 год, март 1.
 256. Заемная запись п. Адама Киселя Низкиницкого на сумму 600 золотых польских, завещанную бывшим епископом Владимирским Иоакимом Мороховским в пользу основанной им школы при церкви соборной во Владимире, — с обязательством уплачивать ежегодно 8 процентов из занятой суммы на содержание учителя означенной школы и с обеспечением займа своими имениями. 1631 год, март 26.
 257. Фундуш п. Адама Урсула Рудецкого Чорненскому общежительному монастырю св. Спаса. 1631 год, апрель 14.
 258. Заявление членов православного братства Луцкого об уплате в. Яном Хриницким в пользу братского Крестовоздвиженского монастыря 200 золотых польских, согласно приговору приятельского суда по делу его с п. Андреем Еловицким. 1631 год, октябрь 15.
 259. Грамота Киево-Печерского архимандрита Петра Могилы, которой он, по желанию и просьбе игумена Чорнепского Спасского монастыря Павла Людкевича, включает его в число братии Киево-Печерской Лавры и принимает под свое ведение и благословения его монастырь. 1631 год, октябрь 12.
 260. Жалоба игумена Перемышльского Троицкого монастыря Феофана Боярского о том, что инок Василий Копыстенский, в заведывание коего был передан означенный монастырь, самовольно распродал монастырское имущество, а за тем продал братству Перемышльскому и самый монастырь с принадлежащими к нему землями. 1631 год, ноябрь 19.
 261. Донесение возного о вводе членов братства Луцкого во владение грунтом в предместье Луцка, на основании дарственной записи дв. Дмитрия Урсула-Рудецкого. 1631 год, декабрь 13.
 262. Лист короля Сигизмунда III униатскому митрополиту Иосифу Вельямину Рутскому о назначении архимандрита Жидичинского Иосифа Мокосея Баковецкого епископом Владимирским, с обязательством навсегда оставаться ему в унии с католической церковью. 1632 год, январь 26.
 263. Манифестация католических членов конвокационного сейма о том, что принятое ими сеймовое постановление о правах диссидентов ни в каком случае не должно распространяться на последователей сект, не признающих божественности I. Христа, каковы: ариане, новокрещенцы, саббатисты и др. 1632 г. июль 16.
 264. Протест православных и других исповеданий депутатов сейма против предыдущей манифестации. 1632 год, октябрь 29.
 265. Жалоба бывшего архимандрита Жидичинского Никодима Мокосея Шибинского о том, что Луцкий епископ Иеремия Почаповский, прислав ночью в его квартиру вооруженных людей, приказал арестовать жалобщика и отобрать все бывшее при нем имущество, после чего Шибинский был отправлен в Виленский Троицкий монастырь, где и содержался под стражей в течение шести лет. 1632 год, сентябрь 6.
 266. Список городов и местечек, в коих согласно статьям, постановленным на избирательном сейме для успокоения православной религии, должно быть предоставлено православным известное количество церквей и монастырей. 1632 год, ноябрь 10.
 267. Универсал короля Владислава IV о передаче православным двух церквей в г. Бельске и Клещелях. 1633 год, март 14.
 268. Грамота короля Владислава IV, коей он, впредь до принятия мер к окончательному успокоению православной религии в государстве, передает в распоряжение новоизбранного православного Луцкого епископа Александра Пузыны Жидичинский монастырь и имения Луцкой епископии с. Тернки и Теремное, а для резиденции его назначает церковь Пресвятой Богородицы в предместье г. Луцка. 1633 год, март 15.
 269. Грамота короля Владислава IV дв. Александру Пузыне на епископию Луцкую, согласно избранию его православными обывателями воеводства Волынского. 1633 год, март 18.
 270. Запись православных обывателей Перемышльской земли об избрании Семена Гулевича Воютинского, писаря земского Луцкого, и о. Варлаама Брошневского кандидатами в сан православного епископа Перемышльского. Подписи избирателей. 1633 год, март 26.
 271. Жалоба писаря земского Луцкого Семена Гулевича Воютинского на старосту Красноставского Якуба Собеского о насильственном отобрании и отдаче униатам церкви св. Троицы в г. Красном-Ставе, не задолго перед тем по королевскому распоряжению возвращенной православным. 1633 год, август 22.
 272. Жалоба православного Луцкого епископа Афанасия Пузыны о том, что жена воеводы Виленского Анна Ходкевич, урожденная княжна Острожская, не допустила его проивезти ревизию в православных церквях и монастырях, находящихся в г. Остроге и в других ее имениях. 1633 год, декабрь 12.
 273. Жалоба епископа Афанасия Пузыны о нарушении Анной Ходкевичевой фундушевой записи князя Януша Острожского, по которой доходы с м. Суража и принадлежащих к нему сел должны были идти на содержание в г. Остроге православной Троицкой церкви и состоящего при ней шпиталя. 1634 год, январь 18.
 274. Дарственная запись подчашиной Киевской Анны Гулевичовны православному братству Луцкому на 1000 золотых польских. 1634 г. январь 20.
 275. Жалоба Луцких ксендзов на священников и монахов Луцкого братского монастыря и некоторых мещан о нападении их на студентов иезуитского коллегиума и нанесении им побоев и тяжких ран. 1634 год, май 29.
 276. Жалоба войта Луцкого Андрея Загоровского о побоях и грабеже, коим он подвергался во время беспорядков, произведенных в Луцке студентами иезуитского коллегиума и направленных против православных. 1634 г, май 30.
 277. Жалоба ксендзов Луцких на войта Луцкого Андрея Загоровского и других о нападении на дома подданных костелов Луцких и произведенных при этом насилиях и грабежах. 1634 год, май 31.
 278. Жалоба от имени православных обывателей воеводства Волынского о двукратном нападении студентов Луцкого иезуитского коллегиума на православный братский монастырь и состоящие при нем шпиталь и школу, а равно и на частные дома православных обывателей Луцка, и о произведенных ими при этом побоях, грабежах, разорениях и убийствах. Свидетельство возных. 1634 год, август 21.
 279. Листы короля Владислава IV к комиссарам, назначенным для успокоения несогласий между православными и униатами, с приказанием объехать города и, сообразуясь с численным отношением жителей православных и униатов, распределить между ними церкви. 1635 год, март 14.
 280. Грамота короля Владислава IV о распределении между православными и униатами церквей, монастырей и церковных имений в епархиях Луцкой, Перемышльской, Могилевской, Киевской и др., о положении православных школ в Киеве и Вильне и вообще о правах и взаимных отношениях православных и униатов. 1635 год, март 14.
 281. Жалоба игумена Луцкого братского монастыря Неофита на п. Дмитрия Урсула-Рудецкого о нарушении им фундушевой записи, данной отцом его Адамом Урсулом-Рудецким в пользу православного монастыря в с. Чорной, и о разного рода притеснениях, чинимых им игумену и братьи означенного монастыря. 1635 год, сентябрь 4.
 282. Жалоба Владимирских мещан о нападении Владимирского униатского епископа Иосифа Мокосия-Баковецкого на их обозы с товарами, отправленными в г. Торун, и нанесении жестоких побоев и тяжких ран их челядинцам. Свидетельствование возным одного из раненных. 1635 г. октябрь 31.
 283. Жалоба п. Дмитрия Урсула-Рудецкого на игумена и монахов Луцкого братского монастыря, а равно и на мещан, членов православного братства Луцкого, о похищении типографии из монастыря в с. Чорной, имении жалобщика. 1635 год, ноябрь 16.
 284. Постановление правительственной комиссии о предоставлении православным жителям г. Люблина братской церкви Преображения Господня и об уравнении прав тамошних православных мещан с правами мещан униатов. 1635 год, декабрь 15.
 285. Три королевских листа по делу между Исаией Копинским и митрополитом Петром Могилой: 1, лист Владислава IV к князю Еремии Корыбуту Вишневецкому по жалобе Копинского об отнятии основанных им на Заднепрьи монастырей и передаче их в ведение Киевского митрополита. Король высказывает желание, чтобы монастыри эти были возвращены Копинскому и чтобы все православное население Заднепрья отдавало ему должное послушание, как законному архиепископу Заднепрскому Северскому; 2, лист к митрополиту Петру Могиле по жалобе Копинского о наезде на Златоверхий Михайловский монастырь в Киеве, отнятии церковного серебра, утвари, документов и пр. и угрозах против его жизни. Король требует, чтобы митрополит примирился с Копинским и возвратил отнятое у него добро;3, Заручный королевский лист между Копинским и Могилой с наложением заклада в 60000 коп. литовских на того из них, кто первый позволит себе какие-либо неприязненные действия по отношению к противнику. 1635 год, декабрь 22.
 286. Апокрифическое сказание о нарождении в 1634 году в Вавилонской стране антихриста. Около 1635—1636 годов.
 287. Фундушевая запись Семена Гулевича-Воютинского, писаря земского Луцкого, на основание православного общежительного монастыря св. Духа в его имении с. Белом-Стоке, со школой для обучения шляхетских и другого звания детей. 1636 год, январь 30.
 288. Жалоба униатского священника Михаила Сосновского о том, что, когда он, находясь в гостях вместе с дв. Гаврилом Куликом, вздумал вступиться за честь своего епископа, Луцкого владыки Иеремии Почаповского, которого поносил Кулик, то последний оскорбил его бранными словами, нанес побои и вырвал ему бороду. 1636 год, февраль 18.
 289. Постановление правительственной комиссии о распределении в г. Кременце церквей между православными и униатами. 1636 год, февраль 18.
 290. правительственной комиссии о предоставлении в м. Дрогичине православным церкви св. Спаса. 1636 год, март 14.
 291. Постановление правительственной комиссии о распределении в г. Бельске церквей между православными и униатами. 1636 год, март 17.
 292. Протест игумена Серапиона Бельского и братии Киево-Никольского монастыря против Киевского митрополита Петра Могилы, незаконно присвоившего себе титул игумена этого монастыря, и жалоба о том, что митрополит при помощи Запорожских козаков, выгнал их из монастырей и отобрал его в свое распоряжение. 1636 год, июнь 27.
 293. Донесение возного о том, что он ездил для отобрания Луцких церквей: Михайловской, Рождественской и Пятницкой, силой отнятых православным епископом Афанасием Пузыной и присужденных снова декретом трибунальского суда в пользу униатов; но наместник и слуги о. Пузыны не допустили его привести в исполнение решение суда, говоря, что скорее униатский владыка Еремия Почаповский лишится жизни, нежели ему удастся отобрать в свое ведение эти церкви. 1636 год, сентябрь 19.
 294. Жалоба инока Жидичинского монастыря Бенедикта Гриневицкого о том, что когда он, возвращаясь из Киева с листами от митрополита Петра Могилы, врученными ему для передачи Луцкому епископу Афанасию Пузыне, заехал в Дубно, то игумен тамошнего униатского монастыря Кассиан Сакович пригласил его к себе и стал убеждать его перейти в унию. Когда же Гриневицкий отказался изменить православию, то Сакович приказал подвергнуть его заключению и грозил муками принудить к унии; но Гриневицкий тайно бежал из заключения. Перечень книг и других вещей жалобщика, отобранных у него Саковичем. 1687 год, март 16.
 295. Заявление какого-то странствующего епископа Корельского, Анфиногена Крижановского, о том, что он, по подговору епископа Перемышльского Афанасия Крупецкого, Львовского армянского арцибискупа Николая Порозовича и Черниговского архимандрита Кирилла Ставровецкого, занес в Черниговском городе измышленную означенными лицами жалобу на Киевского митрополита Петра Могилу, в коей под ложным именем епископа Амафузийского, якобы посланца Архидонского патриарха Арона Палеолога, жаловался, будто слуги митрополита напали на него в дороге, подвергли заключению, пограбили у него деньги, принадлежности архиерейского облачения и другие драгоценные вещи на сумму свыше 100000 золотых польских, и т.п. 1637 год, март 30.
 296. Жалоба от имени Луцкого униатского владыки Еремии Почаповского на православного епископа Афанасия Пузыну о противозаконном возобновлении им православной Покровской церкви в Луцке и о публичном поношении Почаповского и вообще униатов в проповеди, сказанной о. Пузыной во время освящения означенной церкви. Свидетельство возного. 1637 год, октябрь 16.
 297. Жалоба от имени некоторых православных мещан Кременецких кравецкого цеха о том, что цехмистр и другие члены этого цеха принуждают их давать свечи на униатскую Воскресенскую церковь в Кременце, вопреки точному постановлению по этому предмету правительственной комиссии, коей было поручено распределение церквей между православными и униатами. 1638 год, январь 30.
 298. Протест от имени православных обывателей воеводства Русского, поветов Львовского, Перемышльского и Саноцкого, против маршалка и других членов провинциального сеймика, бывшего в г. Вишне, о недопущении им внести в инструкцию для послов на сейм Варшавский параграфа, касающегося требования об окончательном успокоении православной веры в государстве Польском, и о включении, в противность их воле, параграфа, касающегося православной веры и в частности Перемышльской епископии в смысле неблагоприятном для православных. 1638 год, февраль 22.
 299. Грамота королевская о предоставлении епископу Афанасию Пузыне, по случаю смерти Луцкого униатского владыки Еремии Почаповского, епископии Луцкой и Острожской со всеми церквями и принадлежащими к ним имениями, с обещанием не отдалять его от этой епископии до конца его жизни. 1638 год, апрель 20.
 300. Жалоба от имени униатского митрополита Рафаила Корсака о том, что митрополит Петр Могила, посетив Луцкую соборную св. Иоанна Богослова церковь, после того как она перешла в ведение православного епископа Луцкого Афанасия Пузыны, и найдя в ней св. тайны, освященные ещё униатскими священниками, приказал выбросить их вон, но бывший при этом епископ Пузына распорядился тайно перенести их в униатскую Троицкую церковь. 1638 год, июль 14.
 301. Жалоба от имени того же униатского митрополита о том, что дв. Ян Стремецкий, в бытность его арендатором имений Жидичинского монастыря, во время управления последним православного епископа Афанасия Пузыны, опустошил монастырь, прекратил отправление в нем богослужения и, будучи сам арианином, совершил величайшее поругание святыни тем, что монастырскую церковь св. Духа превратил в место для хранения разных хозяйственных запасов и даже загонял в нее охотничьих собак и свиней. Свидетельство возного. 1638 год, июль 14.
 302. Фундушевая запись Лаврентия Древинского в пользу православного братства Луцкого, на содержание при нем школы и церковного проповедника и на вспомоществование убогим. 1638 год, август 18.
 303. Запись княжны Регины Соломирецкой, каштелянки Смоленской, игумену основанного ей в м. Гоще православного Михайловского монастыря Игнатию Оксеновичу с обещанием от себя и от имени своих наследников не дозволять арианам и другим еретикам в м. Гоще отправлять свое богослужение и основывать арианские школы, не терпеть здесь мещан последователей арианской секты и предоставить право школьного обучения исключительно лицам, назначаемым на то самим игуменом и подчиненным его надзору. 1639 г. февраль 5.
 304. Жалоба православных на Холмского униатского епископа Мефодия Терлецкого о вооруженном нападении на православный братский монастырь при церкви Преображения Господня в г. Люблине, изгнании игумена, монахов и грабеже церковной утвари и документов, отданных в церковь частными лицами на хранение. 1639 год, февраль 7.
 305. Жалоба игумена Луцкого братского монастыря Леонтия Шицика-Залеского о нападении дворян Юрия Куликовского и Петра Красимского на учеников братской школы, когда те ходили по домам и пели, собирая подаяние, и нанесении им тяжких ран из огнестрельного оружия. Свидетельство возного. 1639 год, сентябрь 16.
 306. Письмо Лаврентия Древинского к игумену и всем членам православного братства Луцкого с различными замечаниями относительно распоряжения и расходования, завещанных им в пользу братства денежных сумм. 1640 г. январь 14.
 307. Судебный разбор дела по обвинению дв. Юрия, Андрея и Александра Чапличей-Шпановских в том, что они, в видах распространения арианской секты, устроили в своих имениях арианские школы, а в м. Киселине открыли даже академию, для преподавания в которой пригласили изгнанных из г. Ракова арианских вероучителей, коим позволяют свободно и открыто проповедовать свое учение, устраивая для этого в своих имениях съезды или многолюдные сборища. 1640 год, июль 3.
 308. Судебный разбор дела по обвинению изгнанных из г. Ракова арианских вероучителей дв. Матвея Твердохлеба, Якуба Гриневича Гижановского, Лукаща Рупневского и других в распространении арианской секты, открытии в м. Кисилине и Береске арианской академии и других школ и устройстве многолюдных сборищ в видах пропаганды арианства. 1640 год, июль 3.
 309. Жалоба игумена Почаевского монастыря Ивана Желиза на дв. Андрея Фирлеа, каштеляна Бельзского, о грабеже чудотворной иконы Божьей Матери и другой церковной утвари, об отнятии и присвоении монастырских земель, об устройстве в самом монастыре шинков и других обидах. 1641 г. март 9.
 310. Жалоба православного Перемышльского епископа Сильвестра Гулевича Воютинского и священников Иоанна Торского и Феодосия монаха о разных обидах и оскорблениях, чинимых им со стороны униатского духовенства; в частности же: о нападении униатов на означенных священников, о нанесении им тяжких побоев, заключении в тюрьму и грабеже их имущества. Показание возного и свидетелей, видевших священников закованными в кандалы. 1642 год, январь 28.
 311. Королевская грамота Иллариону Колковскому на звание коадъютора архимандрита Черниговского униатского монастыря Кирилла Транквиллиона, с правом преемства по его смерти. 1643 год, март 3.
 312. Жалоба воеводы Киевского, старосты Житомирского, Януша Тишкевича о том, что дв. Юрий Немирич, будучи арианином, незаконно исхлопотал себе у короля грамоту на должность Киевского подкомория, и когда ему пришлось выполнять присягу на эту должность по обычной формуле во имя св. Троицы, то он осмелился богохульствовать, сказав, что для достижения своей цели он готов поклясться "не только тройкой, но даже и четверкой". Вместе с этим Тишкевич жалуется на маршалка Житомирского реляцийного сеймика Самуила Принковского, который, сам будучи арианином, отказался принять жалобу на своего единоверца Немирича. 1643 год, май 11.
 313. Донесение возного о том, что он доставил девять позвов различным лицам с требованием их явки в трибунальский суд для дачи показаний по делу о богохульстве дв. Юрия Немирича во время присяги его на должность Киевского подкомория. 1643 год, июнь 2.
 314. Донесение возного о том, что он доставил 36 позвов разным лицам с требованием их на суд в качестве свидетелей по делу об укрывательстве дв. Юрием Немиричем в имении своем м. Чернехове изгнанных из г. Ракова арианских вероучителей: Крыштофа, Яна и Петра Статориусов или Стоинских, которые распространяли арианскую ересь в старостве Житомирском. 1643 год, июнь 8.
 315. Донесение возного о том, что он вручил дв. Юрию Немиричу позвы к суду по обвинению его в укрывательстве в м. Чернехове арианских вероучителей Статориусов или Стоинских, с требованием представить их в суд. 1643 год, июнь 15.
 316. Два письма к подкоморию Киевскому Юрию Немиричу: 1-е от бискупа Киевского Александра Соколовского и 2-е от референдария коронного ксендза Вацлава Лещинского, с известиями о ходе возбужденного против Немирича судебного дела по обвинению его в богохульстве. 1643 год, июнь 15.
 317. Жалоба Киевского митрополита Петра Могилы на игумена Гощского православного монастыря Феофана Скуминовича о тайном побеге его из монастыря и увозе с собой в Вильно порученных ему документов, денежных сумм и церковного имущества. 1643 год, июнь 27.
 318. Жалоба дв. Яна и Мартина Крентовских на дв. Яна Богуцкого о том, что когда брат жалобщиков Николай был в доме Богуцкого, в селе Некрашах, и Богуцкий завел разговор о секте арианской, защищая ее и порицая католицизм, а Крентовский, не желая слышать кощуственных речей хозяина, хотел уйти из дома, то Богуцкий напал на него, ранил саблей, а потом приказал его бить своим слугам; от этих побоев Николай Крентовский через несколько дней умер. 1643 год, август 4.
 319. Декрет Люблинского трибунала по делу об укрывательстве дв. Юрием, Андреем и Александром Чапличами-Шпановскими изгнанных из Ракова арианских вероучителей, устройстве в своих имениях арианских школ и многолюдных сборищ и распространении арианской ереси. 1644 г. май 18.
 320. Жалоба игумена православного братства Луцкого Леонтия Шицика-Залеского о том, что в ночь накануне праздника Пасхи неизвестные "гультяи", тайно забравшись на колокольню братской церкви, отрезали язык от большого колокола и бросили его в реку и сверх того стреляли в людей, шедших в церковь. 1644 год, май 18.
 321. Позов к суду: Луцкого епископа Афанасия Пузыны, войта Луцкого Андрея Загоровского, п. Стефана Древинского и подкомория Луцкого князя Григория Святополка-Четвертинского по жалобе униатских священников с. Сокаля о побунтовании означенными лицами православных Сокальских мещан и соседних крестьян, которые с оружием в руках отняли униатские церкви в м. Сокале и соседних селах, учинили поругание над телом покойника в одной церкви, нанесли побои священникам и произвели другие бесчинства. 1646 г. февраль 26.
 322. Судебный разбор дела по обвинению арианского вероучителя Андрея Вишоватого, дв. Веспасиана Беневского и войта Рафаловского Даниила Бальцеровича в распространении арианской ереси, в укрывательстве приговоренных в инфамии вероучителей этой секты, и наконец, в устройстве общин арианских и открытия молитвенных домов в имениях воеводы Андрея Лещинского, в м. Рафаловке и др. 1646 г. март 3.
 323. Декрет королевского асессорского суда по делу о разного рода насилиях, совершаемых униатами над православными жителями г. Кобрина: отнятии православной церкви Рождества Богородицы, воспрещении совершать православные требы и таинства, поругания над телами умерших православных и проч. 1647 г. июль 5.
 324. Жалоба священника Николаевской церкви м. Андреева (иначе: Рафаловки) Леонтия Ивановича о том, что когда он запретил своим прихожанам покупать у евреев мясо, то арендатор м. Андреева дв. Васпасиан Беневский позвал его к своему суду и присудил уплатить понесенные евреями вследствие означенного запрещения убытки; когда же священник отказался подчиниться этому решению, то Беневский запечатал церковь и в течение двух недель не дозволял совершать в ней богослужение. После того Беневский напал ночью на дом священника, хотел его убить и, будучи сам арианином, совершил поругание над св. иконами, найденными в доме священника. Свидетельство возного. 1647 г. июль 19.
 325. Жалоба Луцкого епископа Афанасия Пузыны о тяжких притеснениях и насилиях, претерпеваемых православными со стороны униатов в гг. Кобрине, Бельске, Люблине, Бресте, Красном-Ставе, Ковле и др. местах. 1648 г. февраль 20.
 326. Судебный разбор дела по обвинению дв. Товии Иваницкого и Якуба Любенецкого в распространении арианской секты, в устройстве в с. Иваничах молитвенного дома и публичном совершении арианского богослужения и обрядов, в укрывательстве приговоренных к инфамии вероучителей этой секты, и наконец, в устройстве многолюдных арианских съездов и сборищ. 1648 г. апрель 1.
 327. Личных и Географических имен, упоминаемых в настоящем томе.


Довідки про колективи:

 ДРУКАРНЯ Г.Т. КОРЧАК-НОВИЦЬКОГО
 КИЇВСЬКА АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ

Тома, частини


Всі тома

 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ (1904) Часть 1. (1904)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1859)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1864)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1864)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1871)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1872)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1883)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1887)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1893)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1904)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1904)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 1. (1914)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 2. (1861)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 2. (1888)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 2. (1910)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 3. (1863)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 3. (1868)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 3. (1876)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 3. (1902)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 3. (1914)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 4. (1867)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 5. (1869)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 5. (1890)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 6. (1870)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 6. (1876)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 7. (1886)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 7. (1890)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 7. (1905)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 8. (1893)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 8. (1894)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 8. (1907)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 8. (1907)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 8. (1909)
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ Часть 8. (1911)

 • Теми:

 • Акти державного управління
 • Історія церкви


 • Рубрики:

   ВАТИКАН
   ГУСТИНСЬКИЙ СВЯТО-ТРОЇЦЬКИЙ МОНАСТИР
   ДОМІНІКАНЦІ
   ЖИДИЧИНСЬКИЙ СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОНАСТИР
   КИЇВСЬКИЙ СВЯТО-МИКІЛЬСЬКИЙ ПУСТИННИЙ МОНАСТИР
   МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО
   ПЕРЕСОПНИЦЬКИЙ МОНАСТИР
   ПІВДЕННО-ЗАХІДНА РУСЬ
   СОКАЛЬ
   УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА
   ХОЛМЩИНА


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського