Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Фатєєв Анатолій Іванович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0000241 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0000241


Фатєєв Анатолій Іванович
(доктор наук, професор )

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Фатеев Анатолий Иванович (російська)

  • Місце роботи:
  • Місто: Харків. Установа: Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського. Відомство: НААН (Національна академія аграрних наук).

   Науковий ступінь:
  • Рік: 1996. Cтупінь: Доктор. Спеціальність: Сільськогосподарські науки. 06.00.04 - Місто: Харків. Установа: Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського

  Наукове звання: професор
  Додаткова спеціалізація:
 • 08.00.06 - Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
  • Галузь науки: Ecology

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (1996) Теоретическое обоснование эффективности локального способа внесения удобрений
  2. [Д] (1996) Теоретичне обгрунтування ефективності локального способу внесення добрив
  3. (2002) Локальный способ внесения удобрений. Почвенно-агрохимические аспекты
  4. (2003) Фоновий вміст мікроелементів у грунтах України
  5. (2012) Атлас забезпеченості мікроелементами ґрунтів Херсонської області
  6. (2012) Детоксикація важких металів у ґрунтовій системі
  7. (2012) Діагностика стану хімічних елементів системи ґрунт - рослина
  8. (2013) Методика визначення забезпеченності ґрунтів мікроелементами для потреб плодових насаджень та заходи із усунення їх нестачі в мінеральному живленні
  9. (2015) Агрохімічні та агроекологічні аспекти систем удобрення в Західному Лісостепу України
  10. (2015) Забезпеченість ґрунтів Херсонської області мікроелементами для польових і плодових культур
  11. (2015) Забезпеченість ґрунтів Херсонської області мікроелементами для польових і плодових культур
  12. (2016) Екологічна реабілітація техногенно забруднених важкими металами ґрунтів
  13. (2018) Концепція використання техногенно забруднених ґрунтів
  14. (2018) Концепція використання техногенно забруднених ґрунтів

     Література:

  1. (2011) Фатєєв Анатолій Іванович

     Наукова періодика:

  1. (2006) Тяжелые металлы как фактор техногенного воздействия на почвенные микроорганизмы
  2. (2012) Природный и антропогенный фон микроэлементов в черноземах обыкновенных Приазовья и Нижнего Дона
  3. (2013) Співвідношення Сгк/Сфк у ґрунтах України як показник рухомості мікроелементів
  4. (2013) Спосіб ремедіації ґрунту техногенно забрудненого важкими металлами
  5. (2014) Influence of Technological Factors on the Process of Washing Harmful Impurities from the Saline Coal of Ukraine
  6. (2014) Екологічна реабілітація ґрунтів техногенно забруднених переважно кадмієм, цинком та міддю
  7. (2014) Мікроелементи побічної продукції як складова балансу поживних речовин у сівозміні
  8. (2014) Спосіб екологічної ремедіації ґрунту, техногенно забрудненого переважно кадмієм, свинцем, цинком та хромом
  9. (2015) Визначення загального вмісту нафти та нафтопродуктів у ґрунтах для моніторингу забруднення та ефективності ремедіації
  10. (2015) Вплив систем удобрення на рухомість кадмію в темно-сірому опідзоленому ґрунті Західного Лісостепу України
  11. (2015) Патентно-інформаційне забезпечення оцінювання екологічного стану ґрунтів
  12. (2015) Прогнозування мікроелементного статусу ґрунтової системи для ефективної ремедіації і використання
  13. (2016) Продуктивність культур сівозміни і винос елементів живлення за різних систем удобрення та обробітку ґрунту
  14. (2017) Основні принципи оцінювання якості ґрунтів за вмістом важких металів для їх бонітування
  15. (2018) Зміна структурного стану чорнозему звичайного за різних типів використання
  16. (2018) Система оценки качества техногенно загрязненных почв по содержанию тяжелых металлов

     Реферативна інформація:

  1. (1999) До питання оцінки рівнів небезпеки забруднення грунтів важкими металами
  2. (1999) Надходження важких металів до рослин та ефективність добрив на техногенно забруднених грунтах
  3. (2000) Мікродобрива - важливий резерв підвищення урожайності сільськогосподарських культур
  4. (2000) Стан грунтового покриву в зоні будівництва нафтопроводів та якість проведених рекультиваційних робіт
  5. (2001) Порогові рівні токсичності важких металів для сільськогосподарських культур
  6. (2002) Зміни родючості грунту при вуглеводневому забрудненні
  7. (2002) Локальный способ внесения удобрений. Почвенно-агрохимические аспекты
  8. (2003) Фоновий вміст мікроелементів у грунтах України
  9. (2006) Розмаїтість мікроелементного складу грунтів і рослин та задачі агрохімічного районування України
  10. (2007) Техногенне навантаження на грунтовий покрив України і основні завдання екологічного нормування
  11. (2008) Аспекты изучения и оценка состояния загрязненной тяжелыми металлами системы почва - растение
  12. (2008) Некоторые аспекты изучения и оценки состояния загрязненной тяжелыми металлами системы почва - растение
  13. (2011) Еколого-геохімічна оцінка фонового рівня вмісту різних форм мікроелементів грунту
  14. (2012) Детоксикація важких металів у грунтовій системі
  15. (2012) Діагностика стану хімічних елементів системи грунт - рослина
  16. (2012) Екологічний стан грунтів України
  17. (2012) Еколого-геохімічні дослідження вмісту різних форм Co, Ni, Cr у грунтах різного генезису в Україні
  18. (2014) Спосіб екологічної ремедіації грунту, техногенно забрудненого переважно кадмієм, свинцем, цинком та хромом
  19. (2015) Агрохімічні та агроекологічні аспекти систем удобрення в Західному Лісостепу України
  20. (2015) Вплив систем удобрення на рухомість кадмію в темно-сірому опідзоленому грунті Західного Лісостепу України
  21. (2015) Меліорація грунтів (систематика, перспективи, інновації)
  22. (2015) Прогнозування мікроелементного статусу грунтової системи для ефективної ремедіації і використання
  23. (2015) Фіторемедіація техногенно забруднених грунтів
  24. (2017) Основні принципи оцінювання якості грунтів за вмістом важких металів для їх бонітування
  25. (2018) Концепція використання техногенно забруднених грунтів
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського