Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Сисоєва Світлана Олександрівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0002478 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0002478


Сисоєва Світлана Олександрівна
(доктор наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 13.00.00 - Педагогічні науки


 • Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (1997) Теоретичні і методичні основи підготовки вчителя до формування творчої особистості учня
  2. [Д] (1997) Теоретичні і методичні основи підготовки вчителя до формування творчої особистості учня
  3. (1991) Діяльність керівника загальноосвітньої школи з розвитку педагогічної творчості вчителів
  4. (1992) Основи педагогічної творчості вчителя
  5. (1992) Учбово- тематичні плани і програми початкової професійно- педагогічної підготовки старшокласників до діяльності організаторів народної освіти
  6. (1993) Творчі можливості учнів та оцінка рівня їх сформованості
  7. (1996) Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня
  8. (1998) Педагогічна творчість
  9. (2001) Кримські педагогічні читання
  10. (2001) Педагогічні технології у неперервній професійній освіті
  11. (2003) Основи психолого-педагогічної підготовки фахівців фінансово-економічного профілю
  12. (2005) Педагогічна творчість: методологія, теорія, технології
  13. (2005) Психологія та педагогіка
  14. (2008) Особистісний розвиток майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки
  15. (2008) Психологія та педагогіка
  16. (2008) Робочий зошит з навчальної дисципліни "Психологія та педагогіка"
  17. (2008) Творчість і технології в наукових дослідженнях неперервної професійної освіти
  18. (2008) Хрестоматія з психології та педагогіки
  19. (2009) Сучасна система післядипломної педагогічної освіти в Греції: загальна характеристика
  20. (2010) Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін
  21. (2010) Освітологія - науковий напрям інтегрованого пізнання освіти
  22. (2010) Проблеми неперервної професійної освіти: тезаурус наукового дослідження
  23. (2010) Розвиток освіти дорослих в Україні (друга половина ХХ ст. - початок ХХІ ст.)
  24. (2011) Вища освіта України: реалії сучасного розвитку
  25. (2011) Культурно-історична спадщина Польщі та України як чинник розвитку полікультурної освіти
  26. (2011) Методологія і методи педагогічних досліджень
  27. (2011) Проблема полікультурності у неперервній професійній освіті
  28. (2011) Теорія і практика вищої професійної освіти
  29. (2012) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки
  30. (2012) Ідеї вальдорфської педагогіки в Україні
  31. (2012) Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика
  32. (2012) Освітологія: витоки наукового напряму
  33. (2012) Система інформаційно-технологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів в умовах педагогічного університету
  34. (2012) Тадеуш Левовицький - учений, педагог, громадський діяч
  35. (2013) Методологія науково-педагогічних досліджень
  36. (2013) Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія
  37. (2013) Освітологія
  38. (2013) Педагогічна освіта в країнах Європейського Союзу
  39. (2013) Педагогічна освіта магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю
  40. (2013) Розвиток вищих педагогічних шкіл у Республіці Польща (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.)
  41. (2014) 1025-річчя історії освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи
  42. (2014) Вступ до освітології
  43. (2014) Культурологія освіти
  44. (2014) Методологія міждисциплінарних досліджень у сфері освіти
  45. (2014) Освітологія: фахова підготовка
  46. (2014) Підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності
  47. (2014) Творчий розвиток фахівців в умовах магістратури
  48. (2015) Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри
  49. (2015) Освітологія: підготовка експертів у галузі освіти
  50. (2017) Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів: формування діагностичних умінь
  51. (2018) Вища освіта та ринок праці Європейського Союзу: тенденції взаємодії
  52. (2018) Національний освітньо-науковий глосарій
  53. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Методологія порівняльних досліджень у сфері освіти" для здобувачів вищої освіти ступінь "Доктор філософії"

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Неперервна професійна освіта: теорія і практика
  2. Освітологія
  3. Педагогічний процес: теорія і практика

     Наукова періодика:

  1.  Modern higher education review, Kyiv
  2.  Неперервна професійна освіта: теорія і практика, Київ
  3.  Освітологія, Варшава, Київ
  4.  Педагогічний процес: теорія і практика, Київ
  5. (2010) Інтерактивні технології навчання дорослих
  6. (2010) Створення Національної системи кваліфікацій – проблема загальнонаціонального рівня
  7. (2011) Дослідження проблем неперервної професійної освіти: генезис понять
  8. (2012) Освітологія – науковий напрям інтегрованого дослідження сфери освіти
  9. (2012) Суспільство і особистість: гармонізація розвитку
  10. (2012) Сфера освіти як об’єкт дослідження
  11. (2013) Інтерактивне навчання в освіті дорослих: до розвитку проблеми (англ.)
  12. (2013) Освітні реформи: освітологічний контекст
  13. (2014) Дослідження культурологічних проблем освіти українськими та польськими вченими
  14. (2014) Компаративістика у сфері освіти: навчальний курс для магістрів
  15. (2014) Порівняльна педагогіка в контексті розвитку освітології
  16. (2014) Проблеми полікультурної освіти у педагогічних дослідженнях польських учених
  17. (2015) Culturological approach to the organization of the educational process
  18. (2015) Дискусійні аспекти наукового тезаурусу нового Закону України "Про вищу освіту"
  19. (2015) Новий закон України "Про вищу освіту": дискусійні аспекти наукового тезаурусу
  20. (2015) Новий Закон України Про вищу освіту: нововведення та ризики
  21. (2015) Підготовка експертів у галузі освіти в Україні
  22. (2016) Досвід впровадження наукового ступеня доктора (Ed.D.) В галузі освіти у США
  23. (2016) Дослідницька компетентність викладача вищої школи: програма розвитку
  24. (2016) Зміст підготовки докторів філософії у галузі освіти в університетах США
  25. (2016) Наукові ступені Ph.D. та Ed.D. в галузі освіти у США: дискусійні аспекти
  26. (2016) Наукові ступені в галузі освіти: міжнародна практика
  27. (2016) Підготовка докторів філософії у галузі освіти: досвід провідних університетів світу
  28. (2017) Міждисциплінарні педагогічні дослідження в контексті розвитку освітології
  29. (2017) Особливості навчання бакалаврів у провідних країнах світу
  30. (2018) Розвиток порівняльної професійної педагогіки в Україні: освітологічний контекст
  31. (2019) Стан, технології та перспективи дистанційного навчання у вищій освіті України

     Реферативна інформація:

  1. (1998) Педагогічна творчість учителя: визначення, теоретична модель, функції підготовки
  2. (1998) Педагогічна творчість
  3. (1998) Проблеми професійної педагогіки та виховання
  4. (2001) Кримські педагогічні читання
  5. (2001) Педагогічні технології у неперервній професійній освіті
  6. (2002) Педагогічний процес: теорія і практика : Вип. 1.
  7. (2002) Педагогічний процес: теорія і практика : Вип. 2.
  8. (2002) Педагогічні технології: наука - практиці : Вип. 1.
  9. (2002) Підготовка вчителя до впровадження особистісно орієнтованих педагогічних технологій
  10. (2003) Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз
  11. (2003) Педагогічний процес: теорія і практика : Вип. 2.
  12. (2004) Педагогічний процес: теорія і практика : Вип. 2.
  13. (2005) Педагогічна творчість: методологія, теорія, технології
  14. (2005) Педагогічний процес: теорія і практика : Вип. 2.
  15. (2005) Педагогічний процес: теорія і практика : Вип. 3.
  16. (2005) Психологія та педагогіка
  17. (2005) Сучасні аспекти професійної підготовки вчителя
  18. (2006) Педагогічний процес: теорія і практика : Вип. 2.
  19. (2006) Педагогічний процес: теорія і практика : Вип. 3.
  20. (2006) Педагогічний процес: теорія і практика : Вип. 4.
  21. (2006) Педагогічний процес: теорія і практика : Вип. 5.
  22. (2006) Створення і впровадження електронних навчальних засобів: теоретичний аналіз проблеми. (Ч. ІІ)
  23. (2007) Педагогічний процес: теорія і практика : Вип. 1.
  24. (2007) Педагогічний процес: теорія і практика : Вип. 2.
  25. (2007) Педагогічний процес: теорія і практика : Вип. 3.
  26. (2007) Педагогічний процес: теорія і практика : Вип. 4.
  27. (2007) Психолого-педагогічне забезпечення впровадження сучасних інформаційних технологій у професійних навчальних закладах
  28. (2008) Напрями реалізації стнадартів професійних кваліфікацій: досвід Республіки Польщі
  29. (2008) Освіта як відображення суспільного розвитку
  30. (2008) Педагогічний процес: теорія і практика : Вип. 1.
  31. (2008) Педагогічний процес: теорія і практика : Вип. 2.
  32. (2008) Педагогічний процес: теорія і практика : Вип. 3.
  33. (2008) Педагогічний процес: теорія і практика : Вип. 4.
  34. (2008) Психологія та педагогіка
  35. (2008) Роль освіти в сучасному світі
  36. (2008) Творчість і технології у наукових дослідженнях неперервної професійної освіти
  37. (2009) Неперервна професійна освіта у документах Європейського Союзу
  38. (2009) Принципи розвитку неперервної освіти в умовах полікультурного глобалізованого світу
  39. (2010) Інтерактивні технології навчання дорослих
  40. (2010) Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін
  41. (2010) Проблеми неперервної професійної освіти: тезаурус наукового дослідження
  42. (2010) Створення Національної системи кваліфікацій - проблема загальнонаціонального рівня
  43. (2011) Вища освіта України: реалії сучасного розвитку
  44. (2011) Інтерактивні технології навчання дорослих
  45. (2011) Культурно-історична спадщина Польщі та України як чинник розвитку полікультурної освіти
  46. (2011) Освіта як об'єкт дослідження
  47. (2012) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки
  48. (2012) Ідеї вальдорфської педагогіки в Україні
  49. (2012) Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика
  50. (2012) Освітологія - науковий напрям інтегрованого дослідження сфери освіти
  51. (2012) Освітологія: витоки наукового напряму
  52. (2012) Суспільство і особистість:гармонізація розвитку
  53. (2012) Тадеуш Левовицький - учений, педагог, громадський діяч
  54. (2013) Методологія науково-педагогічних досліджень
  55. (2013) Освітні реформи : освітологічний контекст
  56. (2013) Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія
  57. (2013) Педагогічна освіта в країнах Європейського Союзу
  58. (2013) Педагогічна освіта магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю
  59. (2013) Розвиток вищих педагогічних шкіл у Республіці Польща (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.)
  60. (2014) 1025-річчя історії освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи
  61. (2014) Дослідження культурологічних проблем освіти українськими та польськими вченими
  62. (2014) Підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності
  63. (2015) Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри
  64. (2015) Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри
  65. (2016) Дослідницька компетентність викладача вищої школи: програма розвитку
  66. (2016) Зміст підготовки докторів філософії у галузі освіти в університетах США
  67. (2017) Національна академія педагогічних наук України: 1992 - 2017 роки
  68. (2018) Вища освіта та ринок праці Європейського Союзу: тенденції взаємодії
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Сисоєва Світлана Ігорівна (медичні науки)
  2. Сисоєва Світлана Олександрівна (педагогічні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського