Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Столяр Оксана Борисівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0003613 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0003613


Столяр Оксана Борисівна (1955)
(доктор наук, професор )

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Stoliar Oksana (англійська) • Наукове звання: професор
  Додаткова спеціалізація:
 • 03.00.04 - Біохімія
 • 13.00.00 - Педагогічні науки

 • Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2004) Роль металотіонеїнів в детоксикації йонів міді, цинку, марганцю та свинцю в організмі прісноводних риб і молюсків
  2. (2012) Ксенобіотики: накопичення, детоксикація та виведення з живих організмів
  3. (2014) Біологічна хімія
  4. (2014) Молекулярна біологія
  5. (2016) Молекулярні реакції водних тварин на вплив пошкоджувальних чинників середовища

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Біологічні студії
  2. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

     Наукова періодика:

  1. (2010) Адаптивна здатність системи антиоксидантного захисту та метал-акумулюючої функції у тканинах легеневого молюска Lymnaea stagnalis за впливу умов природного середовища
  2. (2011) Металодепонуюча функція та антиоксидантні властивості щитоподібної залози людей, хворих на йододефіцитний вузловий колоїдний зоб
  3. (2011) Оцінка біологічної дії кобальтвмісного нанокомпозиту із використанням біохімічних маркерів двостулкового молюска Anodonta cygnea
  4. (2012) Популяційні особливості стану молекулярних стрес-респонсивних систем двостулкового молюска за дії тетразинового пестициду
  5. (2013) Функції металотіонеїнів та системи антиоксидантного захисту за дії Co-та Zn-вмісних нанокомпозитів на карася сріблястого (Carassius auratus gibelio)
  6. (2014) Депонування мікроелементів і вміст металотіонеїнів у щитоподібній залозі людини за йододефіцитного еутиреоїдного вузлового зоба
  7. (2014) Молекулярні реакції двостулкових молюсків із водойми-охолоджувача як модель для прогнозування сучасних екологічних викликів
  8. (2014) Стан стрес-залежних систем та рівень молекулярних ушкоджень у хворих на однобічний ендемічний вузловий колоїдний зоб
  9. (2015) Вплив побутових забруднювачів на стан металотіонеїнів у тканинах двостулкового молюска Unio tumidus
  10. (2015) Реакції двостулкового молюска на теплову дію залежно від особливостей існування у природних умовах
  11. (2015) Стан маркерів токсичності водного середовища у двостулкового молюска Unio tumidus за дії поширених муніципальних забруднювачів
  12. (2016) Effects of n-TiO2 and bisphenol a on cellular stress indices of the freshwater bivalve Unio tumidus
  13. (2016) Reductive and endocrine effects of zinc oxide nanoparticles in marsh frog Pelophylax ridibundus and their modulation in combine exposures
  14. (2016) The responses of anuran metallothione into zinc oxide nanoparticles are distorted in combine exposures

     Реферативна інформація:

  1. (1998) Білково-нуклеїновий обмін в організмі коропа під впливом свинцю
  2. (1998) Вплив йонів важких металів на процеси перекисного окиснення в біологічних системах в умовах in vitro
  3. (2001) Роль низькомолекулярних сірковмісних сполук гепатопанкреасу коропа у зв'язуванні іонів міді
  4. (2001) Свойства низкомолекулярных термостабильных белков и содержание тиолов в гепатопанкреасе карпа при воздействии сублетальных концентраций ионов свинца и марганца
  5. (2002) Акумуляція свинцю низькомолекулярними термостабільними білками гепатопанкреасу коропа та їх властивості за інтоксикації свинцем (II)
  6. (2002) Роль термостабільних білків гепатопанкреасу коропа у зв'язуванні іонів марганцю
  7. (2003) Вплив іонів цинку, марганцю та свинцю на термостабільні білки печінки коропа
  8. (2004) Роль металлотионеинов в детоксикации ионов <$E bold roman {Cu sup 2+ ,~Zn sup 2+}> и <$E bold roman {Mn sup 2+}> в тканях двустворчатого моллюска Anodonta cygnea при их действии в отдельности и в смеси
  9. (2004) Роль металотіонеїнів в детоксикації йонів міді, цинку, марганцю та свинцю в організмі прісноводних риб і молюсків
  10. (2004) Селективність металотіонеїнів печінки коропа у зв'язуванні іонів металів та антиоксидантний захист організму за дії суміші міді, цинку, марганцю і свинцю
  11. (2005) Металозв'язувальна функція металотіонеїнів та стан антиоксидантного захисту зябер коропа при забрудненні води іонами важких металів
  12. (2005) Система антиоксидантной защиты гепатопанкреаса рака узкопалого Astacus leptodactylus как биомаркер загрязнения воды ионами тяжелых металлов
  13. (2006) Властивості металотіонеїнів коропа за дії на організм сублетальних концентрацій іонів важких металів
  14. (2007) Сезонные особенности свойств металлотионеинов пресноводного двустворчатого моллюска Colletopterum piscinale (Unionidae)
  15. (2008) Властивості металотіонеїнів прісноводного двостулкового молюска як біомаркерів стану водного середовища
  16. (2008) Вплив пестициду ацетаміприду на біохімічні показники у тканинах прісноводного двостулкового молюска Anodonta cygnea L. (Unionidae)
  17. (2008) Система антиоксидантной защиты в тканях пресноводного двустворчатого моллюска Colletopterum pictinale (Unionidae) в условиях естественного водоема и переселения
  18. (2009) Environmental risk assessment using multi-biochemical marker approach in Carassius carassius
  19. (2009) Variability of metallothioneins in freshwater bivalve Anodonta cygnea (Unionidae) from two feral populations
  20. (2009) Variabity of metallothioneins responces in bivalve. Implications for environmental risk assessment
  21. (2009) Металотіонеїни та показники оксидативного ураження в тканинах коропа Cyprinus carpio як біомаркери забруднення середовища
  22. (2009) Особенности металлотионеинов двустворчатого моллюска Anodonta cygnea L. в естественных и лабораторных условиях существования
  23. (2010) Application of multi-marker approach for assessment of stress syndrome in transplanted mussels Dreissena polymorpha
  24. (2010) Адаптивна здатність системи антиоксидантного захисту та метал-акумулюючої функції у тканинах легеневого молюска Lymnaea stagnalis за впливу умов природного середовища
  25. (2011) Оцінка біологічної дії кобальтвмісного нанокомпозита із використанням біохімічних маркерів двостулкового молюска Anodonta cygnea
  26. (2011) Роль металотіонеїнів у адаптації легеневого молюска Lymnaea stagnalis до забруднення середовища
  27. (2011) Спектральні показники металотіонеїнів карася Carassius auratus як потенційний біомаркер забруднення середовища
  28. (2012) Ксенобіотики: накопичення, детоксикація та виведення з живих організмів
  29. (2012) Металоакумулювальна здатність тканин карася сріблястого Carassius auratus gibelio залежно від історії експозиції in situ
  30. (2012) Популяційні особливості стану молекулярних стрес-респонсивних систем двостулкового молюска за дії тетразинового пестициду
  31. (2013) Функції металотіонеїнів та системи антиоксидантного захисту за дії Co- та Zn-вмісних нанокомпозитів на карася сріблястого (Carassius auratus gibelio)
  32. (2014) Біологічна хімія
  33. (2014) Молекулярна біологія
  34. (2015) Вплив побутових забруднювачів на стан металотіонеїнів у тканинах двостулкового молюска Unio tumidus
  35. (2015) Реакції двостулкового молюска на теплову дію залежно від особливостей існування у природних умовах
  36. (2015) Стан маркерів токсичності водного середовища у двостулкового молюска Unio tumidus за дії поширених муніципальних забруднювачів
  37. (2016) Effects of n-TiO2 and bisphenol A on cellular stress indices of the freshwater bivalve Unio tumidus
  38. (2016) Reductive and endocrine effects of zinc oxide nanoparticles in marsh frog Pelophylax ridibundus and their modulation in combine exposures
  39. (2016) The responses of anuran metallothione into zinc oxide nanoparticles are distorted in combine exposures
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського