Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Дзьобань Олександр Петрович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0011135 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0011135


Дзьобань Олександр Петрович
(доктор наук)

Дивись також:
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2005) Національна безпека в умовах соціальних трансформацій (теоретико-методологічний аналіз)
 2. [Д] (2005) Національна безпека в умовах соціальних трансформацій (теоретико-методологічний аналіз)
 3. [К] (2000) Соціалізація військовослужбовця в умовах трансформації українського суспільства (соціально- філософський аналіз)
 4. [К] (2000) Соціалізація військовослужбовця в умовах трансформації українського суспільства (соціально- філософський аналіз)
 5. (2002) Національна безпека України: сутність, структура та напрямки реалізації
 6. (2002) Філософія права
 7. (2004) Національна безпека в суспільствах транзитивного типу
 8. (2004) Національна безпека України в етно-ментальному та міжнародному вимірах
 9. (2004) Проблеми влади і права в умовах посттоталітарних трансформацій: міждисциплінарний аналіз
 10. (2006) Національна безпека в умовах соціальних трансформацій
 11. (2007) Національна безпека України: концептуальні засади та світоглядний сенс
 12. (2007) Соціальна філософія
 13. (2008) Проблеми модернізації політичних систем сучасності
 14. (2009) Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні
 15. (2009) Система і компетенція державних органів зі спеціальним статусом у сфері національної безпеки України
 16. (2009) Суспільні відносини та розвиток: теорія, історія, практика
 17. (2010) Правове виховання в сучасній Україні
 18. (2010) Правові основи формування та функціонування органів державної влади у контексті євроінтеграції
 19. (2011) Інформаційне насильство та безпека: світоглядно-правові аспекти
 20. (2011) Навчально-методичний посібник для індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни "Філософія"
 21. (2011) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Філософія права" (відповідно до вимог ECTS)
 22. (2011) Програма кандидатського іспиту з філософії та методичні вказівки з підготовки реферату
 23. (2011) Програма навчальної дисципліни "Філософія права"
 24. (2011) Програма навчальної дисципліни "Філософія"
 25. (2011) Програма навчальної дисципліни "Філософські проблеми правового виховання"
 26. (2012) Навчально-методичний посібник для індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни "Філософські проблеми правового виховання"
 27. (2012) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Філософські проблеми правового виховання"
 28. (2012) Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Філософія права"
 29. (2012) Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Філософські проблеми правового виховання"
 30. (2012) Філософія інформаційних комунікацій
 31. (2012) Філософія правового виховання
 32. (2013) Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Філософія"
 33. (2013) Правове виховання в сучасній Україні
 34. (2013) Проблеми захисту національних інтересів України у сфері державної безпеки в умовах геополітичних трансформацій ХХІ століття
 35. (2013) Соціально-гуманітарна сфера України перед глобальними викликами сучасності
 36. (2013) Філософія
 37. (2014) Інформаційне суспільство: філософсько-правовий вимір
 38. (2014) Суспільство, людина, право: сучасні дослідження актуальних проблем
 39. (2014) Філософія правового виховання
 40. (2016) Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем
 41. (2016) Філософія
 42. (2017) Організація та методологія наукових досліджень
 43. (2017) Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем
 44. (2017) Феномен інформаційної культури: онтологічний статус та соціоантропологічні детермінанти
 45. (2017) Філософсько-соціологічні аспекти сучасного інформаційного суспільства
 46. (2018) Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Організація та методологія наукових досліджень" для аспірантів (здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії)
 47. (2018) Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Філософія" (відповідно до вимог ECTS)
 48. (2018) Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Філософія" для аспірантів (здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії)
 49. (2018) Становлення і розвиток системи стратегічних комунікацій сектору безпеки і оборони України
 50. (2018) Суспільство, людина, право: досвід філософсько-правового осмислення
 51. (2018) Філософія
 52. (2018) Філософія

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
 2. Інформація і право

    Наукова періодика:

 1. (2002) Безпека духовної сфери України з точки зору соціально-філософського аналізу (до постановки проблеми)
 2. (2002) Основні ознаки української національної правової ментальності
 3. (2006) Філософсько-правові аспекти творчості Ніколо Макіавеллі
 4. (2010) Національні інтереси як основа національної безпеки: світоглядно-методологічні аспекти
 5. (2011) Досвід формування й удосконалення політичних систем європейських країн (на прикладі ФРН)
 6. (2011) Засоби масової комунікації в культурі суспільства постмодерну
 7. (2011) Інформація в контексті антропосоціогенезу: філософський сенс
 8. (2011) Комунікація: до питання про концептуалізацію дефініції в соціальній філософії
 9. (2012) До питання про інституціоналізацію комунікаційного простору
 10. (2012) До проблеми коеволюції права й інформації
 11. (2012) Комунікаційна природа інформаційного простору
 12. (2013) Вплив глобалізаційних процесів на національні право й правову культуру
 13. (2013) До проблеми морально-етичних аспектів інформаційного суспільства
 14. (2013) Зародження концептуальних підходів до розуміння сутності і специфіки інформаційного суспільства
 15. (2013) Інформаційна картина світу в контексті перспектив сучасної науки й культури
 16. (2013) Інформаційна картина світу: філософський підхід до розуміння сутності
 17. (2013) Інформаційно-освітнє середовище: до проблеми концептуалізації феномену
 18. (2013) Право на інформацію: філософсько-правовий аспект проблеми
 19. (2013) Правове виховання в контексті співвідношення права і моралі
 20. (2013) Правовий дискурс справедливості як віртуальна реальність права
 21. (2013) Природний аспект безпеки: історико–філософська ретроспектива
 22. (2013) Соціальні перспективи ґенези інформаційних процесів
 23. (2014) Cоціокультурний простір інформаційного суспільства як середовище буття сучасної людини
 24. (2014) Homo infоrmaticus: до проблеми осмислення сутності
 25. (2014) Глобальні виклики й загрози національній безпеці в інформаційній сфері
 26. (2014) Діяльність органів державної влади: проблема ефективності
 27. (2014) Інформаційне суспільство як новий спосіб соціальної взаємодії
 28. (2014) Інформаційне суспільство: морально-етичний дискурс
 29. (2014) Маніпулятивний характер інформаційного середовища сучасного суспільства
 30. (2015) Віртуальні комунікації: роль й місце у сучасному світі
 31. (2015) Віртуальні комунікації:до проблеми філософського осмислення сутності
 32. (2015) Інформаційна безпека: нові виміри загроз, пов’язаних з активізацією міжнародної діяльності в інформаційно-комунікаційній сфері
 33. (2015) Інформаційна культура: до питання про основні етапи розвитку
 34. (2015) Інформаційне суспільство як мережево-комунікативний простір управління
 35. (2015) Справедливість як правова цінність: концептуалізація феномену
 36. (2015) Феномен інформації: історико-правові та філософські аспекти
 37. (2016) Бінарна опозиція "свобода-відповідальність" в інформаційному суспільстві: до постановки проблеми
 38. (2016) До питання про сутність суспільного ідеалу
 39. (2016) Інформаційна свобода: деякі штрихи до усвідомлення сутності
 40. (2016) Механізм соціальних трансформацій: до проблеми філософського розуміння
 41. (2016) Проблема безпеки: від Античності до Ренесансу
 42. (2016) "Симулякр": концептуалізація феномена у постнеокласичній філософії
 43. (2016) Суспільний ідеал: деякі особливості античного розуміння
 44. (2016) Сучасне суспільство як суспільство з деформованою відповідальністю (за працею з. Баумана "Індивідуалізоване суспільство")
 45. (2017) Віртуальна реальність: до проблеми концептуалізації поняття
 46. (2017) Герменевтичний метод у сучасних цивілістичних дослідженнях: до питання про доцільність застосування
 47. (2017) Глобалізація культури: протиріччя та тенденції розвитку
 48. (2017) Діалектична єдність інформаційних прав та інформаційної свободи: до усвідом лення проблеми
 49. (2017) Інформаційна безпека в контексті інформаційної культури
 50. (2017) Інформаційна безпека: екзистенційні аспекти і мережеві практики
 51. (2017) Сучасний віртуальний простір: конгеніальність віртуальності й міфу
 52. (2018) Євроінтеграція й інформаційна безпека України: до проблеми взаємозв’язку
 53. (2018) Інформаційна безпека україни: загрози, зумовлені цивілізаційним вибором європейських цінностей
 54. (2018) Інформаційно-комунікативна природа суспільства: еволюція точок зору на проблему
 55. (2018) Соціологічний та аксіологічний напрямки сучасних правових досліджень: загальне бачення
 56. (2018) Стратегічні комунікації: до проблеми осмислення сутності
 57. (2018) Темпоральна складова у просторово-часовому континуумі віртуальної реальності
 58. (2019) Від "інформаційного суспільства до "інформаційної безпеки”: до проблеми концептуалізації сутності понять
 59. (2019) Людина в інформаційному суспільстві: проблема моральної ідентифікації
 60. (2019) Проблеми безпекового освоєння космічного простору: філософсько-правовий підхід
 61. (2019) Сучасна людина: безпекові проблеми адаптації до нового інформаційного середовища

    Реферативна інформація:

 1. (2000) Соціалізація військовослужбовця в умовах трансформації українського суспільства (соціально-філософський аналіз)
 2. (2002) Безпека духовної сфери України з точки зору соціально-філософського аналізу (до постановки проблеми)
 3. (2002) Національна безпека України: сутність, структура та напрямки реалізації
 4. (2002) Основні ознаки української національної правової ментальності
 5. (2002) Основні світові тенденції розвитку військової справи: можливі висновки для реформування Збройних сил України
 6. (2004) Національна безпека в суспільствах транзитивного типу
 7. (2004) Національна безпека України в етноментальному та міжнародному вимірах
 8. (2004) Проблеми влади і права в умовах посттоталітарних трансформацій: міждисциплінарний аналіз
 9. (2005) До питання про тенденції соціокультурної трансформаційної динаміки
 10. (2005) Засоби масової комунікації в контексті інформаційної безпеки: діяльнісні й функціональні аспекти
 11. (2005) Методологічні проблеми національної безпеки (понятійно-сутнісний аспект)
 12. (2005) Національна безпека в умовах соціальних трансформацій (теоретико-методологічний аналіз)
 13. (2005) Проблема індивідуальної та колективної безпеки у творчості Томаса Гоббса та Імануїла Канта (філософсько-правовий аспект)
 14. (2005) Свідомість воєнної безпеки та її формування у Збройних силах України
 15. (2006) Національна безпека в умовах соціальних трансформацій (методологія дослідження та забезпечення)
 16. (2007) До питання про застосування синергетики для осмислення сутності правової культури
 17. (2007) Ідея теократичного панування у вченні Августина Блаженного та її практичне втілення у середні віки
 18. (2007) Національна безпека України: концептуальні засади та світоглядний сенс
 19. (2007) Соціальна філософія
 20. (2008) Глобалізація та інформаційна безпека: сутнісні аспекти взаємозв'язку
 21. (2008) Проблеми модернізації політичних систем сучасності
 22. (2008) Традиції й ментальність в контексті національної безпеки
 23. (2009) Вплив правового нігілізму на правосвідомість та правову культуру українців
 24. (2009) Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні
 25. (2009) Система і компетенція державних органів зі спеціальним статусом у сфері національної безпеки України
 26. (2009) Суспільні відносини та розвиток: теорія, історія, практика
 27. (2010) Правові основи формування та функціонування органів державної влади у контексті євроінтеграції
 28. (2011) Інформаційне насильство та безпека: світоглядно-правові аспекти
 29. (2012) Філософія інформаційних комунікацій
 30. (2012) Філософія правового виховання
 31. (2013) Правове виховання в сучасній Україні
 32. (2013) Проблеми захисту національних інтересів України у сфері державної безпеки в умовах геополітичних трансформацій ХХІ століття
 33. (2013) Соціально-гуманітарна сфера України перед глобальними викликами сучасності
 34. (2013) Філософія
 35. (2014) Суспільство, людина, право: сучасні дослідження актуальних проблем
 36. (2014) Філософія правового виховання
 37. (2016) Механізм соціальних трансформацій: до проблеми філософського розуміння
 38. (2016) Проблема безпеки у ранніх формах її усвідомлення
 39. (2016) Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем
 40. (2017) Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем
 41. (2017) Сучасний віртуальний простір: конгеніальність віртуальності й міфу
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського