Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Величко Володимир Андрійович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0012239 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0012239


Величко Володимир Андрійович
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2009) Родючість грунтів України за агропотенціалами основних сільськогосподарських культур
 2. [Д] (2009) Родючість грунтів України за агропотенціалами основних сільськогосподарських культур
 3. (2005) Визначник еколого-генетичного статусу та родючості грунтів України
 4. (2005) Класифікація грунтів України
 5. (2010) Екологія родючості грунтів
 6. Природний механізм захисту схилових ґрунтів від водної ерозії
 7. (2012) Стратегія збалансованого використання, відтворення і управліня ґрунтовими ресурсами України
 8. (2014) Номенклатура та діагностика еколого-генетичного статусу ґрунтів України для їхнього великомасштабного дослідження
 9. (2015) Забезпеченість ґрунтів Херсонської області мікроелементами для польових і плодових культур
 10. (2015) Забезпеченість ґрунтів Херсонської області мікроелементами для польових і плодових культур
 11. (2015) Розвиток українського агрономічного ґрунтознавства
 12. (2016) Агрогенез чорнозему
 13. (2016) Технології виробництва продукції рослинництва
 14. (2017) Українсько-російсько-англійський тлумачний словник із загального землеробства

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Вісник аграрної науки

    Наукова періодика:

 1. (2010) Лісові ґрунти Ай-Петринської яйли
 2. (2010) Моніторинговий показник природно-антропогенного вмісту фосфору в ґрунтах
 3. (2010) Про регулювання ринку продовольства України
 4. (2010) Реалізація регіональних інвестиційно-інноваційних проектів через системне використання та оцінку земельних ресурсів (на прикладі Херсонської області)
 5. (2010) Стан аграрного виробництва і продовольча безпека України
 6. (2011) Щодо методичних підходів до прогнозування врожайності сільськогосподарських культур
 7. (2012) Агроресурсний потенціал Лівобережного Полісся
 8. (2012) Космічний моніторинг посушливих явищ
 9. (2012) Модальні та еталонні значення щільності сірого лісового ґрунту різного гранулометричного складу і використання
 10. Особливості інфільтрації у сірих лісових ґрунтах
 11. (2012) Перспективи розвитку аграрного виробництва у Степу
 12. (2012) Трансформація сольового складу солонців лучних за вирощування рису на півдні України
 13. (2012) Фізичні основи родючості ґрунтів
 14. (2013) Агрофізичні умови ґрунтоутвореннячорноземів в агроценозах
 15. (2013) Біогенність чорнозему типового за різного обробітку ґрунту
 16. (2013) Великомасштабне дослідження ґрунтового покриву України - стратегічний захід ефективного збалансованого його використання
 17. (2013) Гумусний стан чорноземів типових лівобережного Центрального Лісостепу та відтворення їхньої родючості
 18. (2013) Інформаційне забезпечення системи якісної оцінки ґрунтів за родючістю
 19. (2013) Міжгалузева оптимізація сільськогосподарського підприємства на осушуваних землях Полісся
 20. (2013) Потенціал виробництва продовольства і біоенергії в зоні Полісся
 21. (2013) Управління фаціальним гумусонакопиченням чорноземів в агроценозах Лісостепу і Степу України
 22. (2014) Управління обігом вуглецю в агроценозах під впливом низьковуглецевих агротехнологій
 23. (2015) Відтворення енергетики ґрунтоутворення чорноземів в агроценозах
 24. Колообіг органічного вуглецю в агроценозах різноротаційних сівозмін
 25. (2017) Ґрунтозахисна ефективність міжгалузевої оптимізації агроекосистем
 26. (2017) Енергоконверсія органічних ресурсів для відтворення родючості ґрунтів і виробництва біопалива
 27. (2017) Інвестиційно-інноваційне забезпечення завершення земельної реформи
 28. (2018) Обіг азоту в різноротаційних сівозмінах Лівобережного Лісостепу
 29. (2018) Параметри продуктивності та структура фітомаси різноротаційних сівозмін Лісостепу України

    Реферативна інформація:

 1. (1998) Дернові опідзолені грунти Українського Полісся, їх класифікація та принципи діагностики
 2. (1999) Грунтовий покрив Українського Полісся як зонально обумовлений природний комплекс, його діагностика та класифікація
 3. (1999) Роль гранулометричного складу в параметризації грунтоутворення та його місце в класифікації грунтів
 4. (2000) Повторне крупномасштабне дослідження земельних ресурсів України - стратегічний захід підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва
 5. (2001) До питання теоретичних і практичних основ бонітування грунтів
 6. (2001) Методичні підходи до створення генетично-субстантивної класифікації грунтів України на параметричній основі
 7. (2002) Діагностика, номенклатура та класифікація буроземних грунтів Карпатського регіону
 8. (2002) Природна та ефективна родючість грунтів України за агропотенціалом пшениці озимої
 9. (2003) Номенклатура та діагностика грунтів Прикарпатського і Передкарпатського регіонів України
 10. (2003) Пріоритетні кліматичні критерії ресурсів вологозабезпечення, природи й енергетики грунтоутворення та родючості грунтів
 11. (2005) Біогідротермічний механізм формування різноманітності опідзолених грунтів
 12. (2005) Визначник еколого-генетичного статусу та родючості грунтів України
 13. (2005) Енергетична ефективність аграрного виробництва і вдосконалення його галузевої структури
 14. (2005) Класифікація грунтів України
 15. (2005) Походження, діагностика та класифікація мочаристих грунтів
 16. (2005) Роль гранулометричного складу в родючості фонових грунтів Полісся
 17. (2005) Роль скелетності у параметризації властивостей і родючості грунтів
 18. (2005) Спеціалізація землеробства - стратегічна основа підвищення ефективності і сталого розвитку АПК
 19. (2006) Генетична еколого-субстативна класифікація грунтів - теоретична та практична основа їх охорони та раціонального використання
 20. (2006) Грунтово-екологічне районування Карпатського буроземного регіону
 21. (2007) Вплив інформаційних технологій на ефективність аграрного виробництва та розвиток сільських територій
 22. (2007) Сучасні погляди на ліогрунтогенез Малого Полісся
 23. (2008) Вплив агротехнологічних і агрометеорологічних факторів на продуктивність агроекосистем
 24. (2008) Родючість грунтів та грунтового покриву Степу Південного і Сухого за агропотенціалами сільськогосподарських культур та бонітетними критеріями
 25. (2008) Шляхи підвищення ефективності та конкурентоспроможності агроекосистем
 26. (2009) Родючість грунтів України за агропотенціалами основних сільськогосподарських культур
 27. (2010) Екологія родючості грунтів
 28. (2011) Природний механізм захисту схилових грунтів від водної ерозії
 29. (2012) Стратегія збалансованого використання, відтворення і управліня |рунтовими ресурсами України
 30. (2014) Номенклатура та діагностика еколого-генетичного статусу грунтів України для їхнього великомасштабного дослідження
 31. (2015) Відтворення енергетики грунтоутворення чорноземів в агроценозах
 32. (2016) Технології виробництва продукції рослинництва
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Величко Валентина Іванівна (медичні науки)
 2. Величко Валентина Олексіївна (економічні науки)
 3. Величко Валерій Олександрович (юридичні науки)
 4. Величко Валерій Олександровича (юридичні науки)
 5. Величко Вікторія Валеріївна (економічні науки)
 6. Величко Віталій Юрійович (технічні науки)
 7. Величко Владислав Валерійович (медичні науки)
 8. Величко Владислав Євгенович (фізико-математичні науки)
 9. Величко Володимир Анатолійович (економічні науки)
 10. Величко Володимир Андрійович (сільськогосподарські науки)
 11. Величко Володимир Володимирович (психологічні науки)
 12. Величко Володимир Олександрович (біологічні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського