Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Барабаш Юрій Григорович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0012406 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0012406


Барабаш Юрій Григорович
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2009) Державно-правові конфлікти на сучасному етапі державотворення: конституційно-правовий аспект
 2. [К] (2004) Парламентський контроль в Україні: проблеми теорії та практики
 3. [К] (2004) Парламентський контроль в Україні: проблеми теорії та практики
 4. (2004) Парламентський контроль в Україні
 5. (2008) Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права
 6. (2008) Завдання до контрольних робіт і плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Права і свободи людини та громадянина"
 7. (2008) Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Конституційно-правовий статус об'єднань громадян в Україні"
 8. (2008) Конституційне право України
 9. (2008) Правова система України: історія, стан та перспективи : Т. 2. Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення
 10. (2008) Правова система України: історія, стан та перспективи : Т. 2. Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення
 11. (2008) Програма навчальної дисципліни "Конституційно-правовий статус об'єднань громадян в Україні"
 12. (2008) Програма навчальної дисципліни "Права і свободи людини та громадянина"
 13. (2008) Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Конституційне право України" та методичні рекомендації до їх написання
 14. (2010) Василь Якович Тацій
 15. (2010) Вибрані статті, виступи, інтерв'ю
 16. (2010) Вибрані статті, виступи, інтерв'ю
 17. (2010) Вибрані статті, виступи, інтерв'ю
 18. (2010) Державний суверенітет: теоретико-правові проблеми
 19. (2010) Конституційне право України
 20. (2010) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Конституційне право України" (відповідно до вимог ECTS)
 21. (2010) Правовые проблемы определения и реализации государственного суверенитета на современном этапе
 22. (2010) Проблеми та перспективи запровадження індивідуальної конституційної скарги в Україні
 23. (2010) Програма навчальної дисципліни "Конституційна юрисдикція"
 24. (2011) Конституція України
 25. (2011) Конституція України
 26. (2011) Нормотворча діяльність Президента України та її нормопроектне забезпечення
 27. (2011) Правовая система Украины: история, состояние и перспективы : Т. 2. Конституционные основы правовой системы Украины и проблемы ее совершенствования
 28. (2012) Конституційна юрисдикція
 29. (2012) Конституційне право України
 30. (2012) Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Конституційні засади свободи інформації"
 31. (2012) Нариси з конституційного права
 32. (2012) Програма навчальної дисципліни "Конституційне право України"
 33. (2012) Програма навчальної дисципліни "Конституційні засади свободи інформації"
 34. (2012) Програма навчальної дисципліни "Конституційно-правовий статус об'єднань громадян в Україні"
 35. (2012) Програма навчальної дисципліни "Права і свободи людини та громадянина"
 36. (2012) Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Конституційне право України" та методичні рекомендації до їх написання (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", напрям підготовки 6.030401 "Правознавство")
 37. (2012) Теорія і практика конституціоналізації національних систем права та законодавства: український досвід
 38. (2013) Верховенство права як основа сучасного конституціоналізму. VI Тодиківські читання
 39. (2013) Демократичні засади організації і функціонування вищих органів державної влади України
 40. (2013) Очерки идеологии постсоветского конституционализма
 41. (2013) Правова доктрина України : Т. 2. Публічно-правова доктрина України
 42. (2013) Програма навчальної дисципліни "Порівняльне конституційне право"
 43. (2013) Програма проходження практики для студентів Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України зі спеціальності "Правознавство"
 44. (2013) Самостійна та індивідуальна робота з навчальної дисципліни "Конституційне право України"
 45. (2013) Теорія і практика конституціоналізації галузевого законодавства України
 46. (2014) Державний суверенітет і народний суверенітет в сучасних умовах. VII Тодиківські читання
 47. (2014) Проблеми правової відповідальності
 48. (2014) Професори Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
 49. (2015) Василь Якович Тацій
 50. (2015) Вибрані статті, виступи, інтерв'ю (2009-2014)
 51. (2015) Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина
 52. (2016) Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина
 53. (2016) Принципи сучасного конституціоналізму та Основний Закон України. ІХ Тодиківські читання
 54. (2017) Конституційне право України
 55. (2017) Конституція України в контексті сучасних конституційних парадигм. Х Тодиківські читання
 56. (2017) Світ без корупції: міф чи реальність?
 57. (2018) Ефективна система кримінальної юстиції як фактор сталого розвитку економіки
 58. (2018) Конституційне право України
 59. (2018) Право і безпека у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції
 60. (2018) Сучасний вимір прав людини: конституційний контекст. ХІ Тодиківські читання
 61. (2019) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 15. Господарське право
 62. (2019) Вибори Президента України 2019: посібник для суддів

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Вісник Національної Академії правових наук України
 2. Проблеми законності
 3. Публічне право
 4. Український часопис конституційного права
 5. Юридичний колос

    Наукова періодика:

 1. (2004) Парламентаризм в системі демократичних цінностей сучасного суспільства
 2. (2006) Дострокове припинення повноважень депутата як засіб забезпечення фракційної (партійної) дисципліни в практиці зарубіжних країн
 3. (2006) Питання правового статусу голови парламенту (за законодавством європейських країн)
 4. (2007) "Глобалізаційний” виклик парламентаризму: конституційно-правовий аналіз
 5. (2007) Дискреційні повноваження вищих органів влади: правова природа та умови ефективного застосування
 6. (2007) Реформування системи призначення суддів Конституційного Суду України як напрямок зниження конфліктності у його діяльності
 7. (2007) Часові межі діяльності парламенту у випадку дострокового припинення його повноважень
 8. (2008) Державно-правовий конфлікт як категорія науки конституційного права
 9. (2008) Інститут розпуску парламенту на сучасному етапі державотворення: порівняльно-правовий аналіз
 10. (2008) Парламентська відповідальність уряду як форма врегулювання державно-правових конфліктів
 11. (2008) Про причини конституційної кризи в Україні
 12. (2010) Про співвідношення принципів правової, демократичної та соціальної державності
 13. (2011) Двадцять років незалежного поступу: втома від демократії чи утвердження нового конституційного проекту?
 14. (2011) Питання демократії в правових позиціях Конституційного Суду України
 15. (2012) Окремі питання розгляду судами виборчих спорів
 16. (2014) Модернізація держави як конституціоналізм у дії*
 17. (2014) Окремі питання гарантування виборчих прав громадян
 18. (2015) Інноваційний, креативний та сучасний підручник. Рецензія на підручник: "Конституционное право зарубежных стран" // За заг. ред. Н. В. Мішиної, А. Р. Крусян, Д. Я. Гараджаєва та ін. – Харків: видавництво "Право". – 2015. – 848 с.
 19. (2015) Конституційне право України на сучасному етапі (окремі проблеми викладання та праворозуміння)
 20. (2018) Про обриси сучасного конституціоналізму через призму глобалізації та правового плюралізму

    Реферативна інформація:

 1. (2001) Інститут євроомбудсмана: питання теорії і позитивної практики
 2. (2001) Міжфракційна міграція депутатів Верховної Ради України: причини, наслідки, шляхи вирішення проблеми
 3. (2004) Парламентський контроль в Україні
 4. (2004) Парламентський контроль в Україні: проблеми теорії та практики
 5. (2007) Парламентська відповідальність Уряду в конституційній практиці країн ЄС та України
 6. (2008) Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права
 7. (2008) Конституційне право України
 8. (2008) Конфліктогенний потенціал конституційної реформи (правовий аналіз)
 9. (2008) Правова система України: історія, стан та перспективи : Т. 2. Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення
 10. (2009) Державно-правові конфлікти на сучасному етапі державотворення: конституційно-правовий аспект
 11. (2010) Державний суверенітет: теоретико-правові проблеми
 12. (2010) Конституційне право України
 13. (2011) Нормотворча діяльність Президента України та її нормопроектне забезпечення
 14. (2012) Конституционно-правовые основы народовластия в России и Украине
 15. (2012) Конституційна юрисдикція
 16. (2012) Нариси з конституційного права
 17. (2012) Теорія і практика конституціоналізації національних систем права та законодавства: український досвід
 18. (2013) Верховенство права як основа сучасного конституціоналізму. VI Тодиківські читання
 19. (2013) Демократичні засади організації і функціонування вищих органів державної влади України
 20. (2013) Очерки идеологии постсоветского конституционализма
 21. (2013) Правова доктрина України : Т. 2. Публічно-правова доктрина України
 22. (2014) Державний суверенітет і народний суверенітет в сучасних умовах. VII Тодиківські читання
 23. (2015) Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина
 24. (2016) Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина
 25. (2016) Принципи сучасного конституціоналізму та Основний Закон України. ІХ Тодиківські читання
 26. (2018) Ефективна система кримінальної юстиції як фактор сталого розвитку економіки
 27. (2018) Сучасний вимір прав людини: конституційний контекст. ХІ Тодиківські читання
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Барабаш Юлія Василівна (історичні науки)
 2. Барабаш Юлія Георгіївна (філологічні науки)
 3. Барабаш Юлія Миколаївна (філологічні науки)
 4. Барабаш Юрій Григорович (юридичні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського