Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Скрипнюк Олександр Васильович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0013895 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0013895


Скрипнюк Олександр Васильович
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (1996) Розбудова української держави на сучасному етапі (політико-правове дослідження)
 2. [Д] (1996) Розбудова української держави на сучасному етапі (політико-правове дослідження)
 3. (1999) Уряду України. Президенту, законодавчій, виконавчій владі : Т. 12. Суд в Україні: боротьба з корупцією, організованою злочинністю і захист прав людини
 4. (2000) Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики
 5. (2001) Державотворення і правотворення в Україні
 6. (2001) Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи
 7. (2003) Державотворчі пошуки в Україні періоду Центральної Ради: політико-правовий аспект
 8. (2005) Конституція України та її функції: проблеми теорії та практики реалізації
 9. (2006) Політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів В Україні
 10. (2007) Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії
 11. (2007) Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії
 12. (2008) Громадянське суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності
 13. (2008) Демократія та право: проблеми взаємовпливу і взаємозалежності
 14. (2008) Демократія та право: проблеми взаємовпливу і взаємозалежності
 15. (2008) Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту
 16. (2009) Адміністративно-територіальна реформа в Україні: політико-правові проблеми
 17. (2009) Курс сучасного конституційного права України
 18. (2009) Курс сучасного конституційного права України: академічне видання
 19. (2010) Джерела конституційного права України
 20. (2010) Джерела конституційного права України
 21. (2010) Законодавчий процес і парламентська законодавча процедура в Україні
 22. (2010) Конституційне право України
 23. (2010) Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства і держави : Т. 1. Громадянське суспільство в політичній системі: теоретико-методологічний і конституційно-правовий аспекти дослідження
 24. (2010) Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства і держави : Т. 2. Правова, демократична держава в політичній системі: стан, тенденції та перспективи розвитку
 25. (2011) Легітимність державної влади в правовій теорії та державно-правовій практиці
 26. (2011) Нормотворча діяльність Президента України та її нормопроектне забезпечення
 27. (2012) Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ". Науково-практичний коментар
 28. (2012) Теорія і практика конституціоналізації національних систем права та законодавства: український досвід
 29. (2013) Правова доктрина України : Т. 2. Публічно-правова доктрина України
 30. (2013) Правові основи розвитку сучасних політичних систем : досвід та перспективи
 31. (2013) Правові основи розвитку сучасних політичних систем: досвід України та Республіки Білорусь
 32. (2013) Проблеми теорії конституційного права України
 33. (2013) Юридична відповідальність: проблеми виключення та звільнення
 34. (2014) Правова еліта України
 35. (2014) Теоретичні проблеми розвитку конституційного законодавства України на сучасному етапі
 36. (2017) Громадянське суспільство в Україні в умовах демократичних трансформацій: перспективи розвитку
 37. (2017) Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модернізації : Т. 1. Загальнотеоретичні та конституційно-правові аспекти розвитку громадянського суспільства в Україні
 38. (2018) Конституційно-правове забезпечення та європейські стандарти контролю у сфері діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування
 39. (2018) Механізм держави і місце самоврядування: дихотомія антиномії і симбіозу в конституційно-правовій парадигмі
 40. (2018) Національна академія наук України: правові засади організації та діяльності
 41. (2018) Політико-правові засади протидії деструктивним наслідкам міграцій: український та європейський досвід
 42. (2018) Правова ідеологія як засадничий принцип консолідації українського суспільства
 43. (2018) Тринадцяті юридичні читання. Українська державність: крізь призму часу (до 100 річчя Української національно-демократичної революції 1917-1921 рр.)
 44. (2019) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 15. Господарське право

    Журнали та продовжувані видання:

 1. ScienceRise: Juridical Science
 2. Yearbook of Ukrainian Law
 3. Альманах права
 4. Держава і право
 5. Історико-правовий часопис
 6. Конституційно-правові академічні студії
 7. Науковий вісник Ужгородського національного університету
 8. Публічне право
 9. Юридична Україна

    Наукова періодика:

 1.  ScienceRise : Juridical Science, Харків
 2. (2009) Конституційно-правовий статус прокуратури України: завдання, функції, повноваження
 3. (2009) Місцеве самоврядування як інститут громадянського суспільства: сучасний стан та перспективи розвитку
 4. (2009) Новітній конституційний процес в Україні (2005–2009 роки): досвід, проблеми, перспективи
 5. (2010) Конституційне право України: до питання про систему та структурну будову галузі
 6. (2010) Правова держава в Україні: питання теорії і практика реалізації
 7. (2010) Специфіка конституційно-правових відносин в Україні
 8. (2010) Теоретичні засади реформування системи місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі
 9. (2010) Універсальність Конституції України як джерела права
 10. (2011) Двопалатний парламент як конституційна модель структурної організації вищого законодавчого органу влади
 11. (2011) Конституційні основи розвитку громадянського суспільства в Україні: досвід і перспективи
 12. (2011) Фундаментальне дослідження актуальних проблем правознавства: наукова теорія та екзистенція академіка М. І. Панова
 13. (2012) Конституційний лад в Україні:методологічні проблеми розвитку та вдосконалення в контексті конституційної модернізації
 14. (2012) Особливості здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади в місті Києві: питання теорії і практики
 15. (2012) Фундаментальне дослідження теорії права Ю. О. Тихомирова:проблеми правового регулювання
 16. (2013) Вдосконалення інституту народовладдя в процесі сучасної конституційної модернізації України
 17. (2013) Демократизація політичної системи України як фактор європейської інтеграції: проблеми і перспективи
 18. (2013) Державний суверенітет: ґенеза доктрини та визначення поняття (частина друга)
 19. (2013) Конституційне право і теорія конституційого права України: теоретико-методологічні проблеми
 20. (2013) Хрещення Руси: цивілізаційна трансформація держави і суспільства До 1025-річчя хрещення Руси-України (частина перша)
 21. (2014) Державний суверенітет: ґенеза доктрини та визначення поняття (частина 3)
 22. (2014) Конституційні права і свободи людини у сучасній Україні та пошук оптимальної моделі їх захисту
 23. (2014) Права і свободи людини та громадянина: міжнародні стандарти, національна практика та проблеми їх конституційної модернізації в Україні
 24. (2014) Проблеми забезпечення державного суверенітету України на сучасному етапі (конституційно-правовий аспект)
 25. (2014) Проблеми розвитку конституційного права України на сучасному етапі: теорія і практика
 26. (2014) Слово про учня, колегу і талановитого вченого
 27. (2014) Хрещення Руси: цивілізаційна трансформація держави і суспільства. До 1025-річчя хрещення Руси-України (частина 2)
 28. (2015) Децентралізація влади як чинник забезпечення стабільності конституційного ладу: теорія й практика
 29. (2015) Місцевий референдум як форма забезпечення реального народовладдя
 30. (2015) Питання взаємодії громадянського суспільства і держави в правових поглядах М. П. Драгоманова та сучасність
 31. (2015) Політичні та організаційні фактори в системі гарантій принципу народного суверенітету в Україні
 32. (2015) Принцип народного суверенітету та його реалізація в умовах взаємодії держави і громадянського суспільства
 33. (2015) Рецензія на Концепцію удосконалення інституту юридичної відповідальності держави перед громадянським суспільством та особою в Україні
 34. (2015) Стратегія конституційного оновлення України на сучасному етапі
 35. (2015) Сучасний конституційний процес і проблеми вдосконалення регулювання захисту прав людини в Конституції України (частина друга)
 36. (2015) Сучасний конституційний процес і проблеми вдосконалення регулювання захисту прав людини в Конституції України (частина перша)
 37. (2015) Сучасний конституційний процес і проблеми модернізації виборчого законодавства України
 38. (2016) Децентралізація влади в Україні: питання теорії і практики в контексті європейського досвіду
 39. (2016) Конституційна законність як базова складова забезпечення принципу законності в Україні
 40. (2016) Право і політика: проблеми конфлікту і консенсусу
 41. (2016) Рецензія на монографію Тетяни Станіславівни Подорожної "Правовий порядок: теоретико-методологічні засади конституціоналізації"
 42. (2017) Методологічні проблеми взаємодії держави і громадянського суспільства в сучасній Україні
 43. (2018) Вітчизняна академічна правова наука і національна конституційно-правова доктрина: етапи формування та розвитку
 44. (2018) Конституційні права людини, громадянина та гарантії їх забезпечення (за матеріалами Науково-практичної конференції Конституційного Суду України та Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, м. Київ, 21 червня 2018 р.)
 45. (2018) Конституційні цінності: від теорії до практики. До 100-річчя конституції Української Народної Республіки
 46. (2018) Міжнародне наукове та міжнародно-технічне співробітництво НАН України: правові та організаційні аспекти (до 100-річчя створення НАН України)
 47. (2018) Правовий статус дійсних членів (академіків) Національної академії наук України: етапи розвитку та сучасність
 48. (2018) Рецензія на рукопис колективної монографії на тему "Соціально-правовий захист дітей в Україні"
 49. (2019) Державний, громадський, міжнародний контроль: нові підходи та пошуки ефективних рішень
 50. (2019) Конституція УНР 1918 р. і сучасний конституціоналізм
 51. (2019) Людська гідність – основа прав людини: доктринальні аспекти
 52. (2019) Міжнародно-правова діяльність інституту держави і права: питання теорії і практики
 53. (2019) Національна державність і вітчизняний конституціоналізм доби Української Центральної Ради. До 100-річчя Конституції УНР 1918 р.

    Реферативна інформація:

 1. (2000) Проблема соціальної держави в контексті концепції "державного мінімалізму"
 2. (2000) Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики
 3. (2000) Сучасна зарубіжна правова наука про сутність соціальної правової держави та шляхи її реалізації
 4. (2001) Вплив інститутів громадянського суспільства на становлення і розвиток демократичного політичного режиму
 5. (2001) Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи
 6. (2001) Правова, соціальна держава в Україні: конституційні основи та основні тенденції розвитку
 7. (2001) Принципи соціальної та правової держави: єдність чи конфронтація?
 8. (2003) Теоретико-методологічні проблеми взаємозв'язку взаємодії правової, соціальної держави та громадянського суспільства
 9. (2004) Конституційне забезпечення реалізації принципу верховенства права в Україні на сучасному етапі
 10. (2005) Конституція України та її функції: проблеми теорії та практики реалізації. До десятої річниці прийняття Конституції України
 11. (2005) Сучасна державно-правова наука: теоретико-методологічні проблеми формування та розвитку правової держави в Україні
 12. (2006) Забезпечення участі народу у формуванні органів влади як фактор функціонування демократичної системи державного управління
 13. (2006) Поняття функцій конституції та теоретико-методологічні проблеми їх класифікації
 14. (2006) Специфіка реалізації функцій конституції у демократичних і авторитарних державах
 15. (2007 ) Проблеми забезпечення ефективності державного управління в сучасній Україні
 16. (2007) Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії
 17. (2007) Правове забезпечення прав і свобод людини та громадянина в процесі реалізації державного управління
 18. (2008) Громадянське суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності
 19. (2008) Демократія та право: проблеми взаємовпливу і взаємозалежності
 20. (2008) Політична система України в умовах взаємодії громадянського суспільства і правової держави. Політична система: сучасні проблеми розвитку
 21. (2008) Поняття юридичної відповідальності за порушення законодавства про вибори народних депутатів України
 22. (2009) Адміністративно-територіальна реформа в Україні: політико-правові проблеми
 23. (2009) Адміністративно-територіальна реформа в умовах демократичного та авторитарного режимів: питання реалізації та розвитку
 24. (2009) Курс сучасного конституційного права України
 25. (2010) Адміністративно-територіальна реформа і проблеми реалізації сучасної регіональної політики в Україні
 26. (2010) Джерела конституційного права України
 27. (2010) Конституційне право України
 28. (2010) Конституційно-правові відносини і принципи: визначення галузевої специфіки конституційного права
 29. (2010) Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства і держави : Т. 1. Громадянське суспільство в політичній системі: теоретико-методологічний і конституційно-правовий аспекти дослідження
 30. (2010) Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства і держави : Т. 2. Правова, демократична держава в політичній системі: стан, тенденції та перспективи розвитку
 31. (2011) Конституційні основи розвитку виконавчої влади в Україні
 32. (2011) Легітимність державної влади в правовій теорії та державно-правовій практиці
 33. (2012) Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ"
 34. (2012) Теорія і практика конституціоналізації національних систем права та законодавства: український досвід
 35. (2013) Правова доктрина України : Т. 2. Публічно-правова доктрина України
 36. (2013) Правові основи розвитку сучасних політичних систем : досвід та перспективи
 37. (2013) Правові основи розвитку сучасних політичних систем: досвід України та Республіки Білорусь
 38. (2014) Теоретичні проблеми розвитку конституційного законодавства України на сучасному етапі
 39. (2017) Громадянське суспільство в Україні в умовах демократичних трансформацій: перспективи розвитку
 40. (2017) Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модернізації : Т. 1. Загальнотеоретичні та конституційно-правові аспекти розвитку громадянського суспільства в Україні
 41. (2018) Механізм держави і місце самоврядування: дихотомія антиномії і симбіозу в конституційно-правовій парадигмі
 42. (2018) Національна академія наук України: правові засади організації та діяльності
 43. (2018) Правовий статус дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАН України: еволюція, сучасність та перспективи
 44. (2018) Тринадцяті юридичні читання. Українська державність: крізь призму часу (до 100 річчя Української національно-демократичної революції 1917 - 1921 рр.)
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Скрипнюк Олександр Васильович (юридичні науки)
 2. Скрипнюк Олександр Олександрович (юридичні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського