Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Шейко Василь Миколайович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0014096 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0014096


Шейко Василь Миколайович
(доктор наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 07.00.05 - Етнологія


 • Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2002) Історико-культурологічні концепції цивілізаційної еволюції в добу глобалізму (кінець ХІХ - початок ХХІ ст.)
  2. [Д] (2002) Історико-культурологічні концепції цивілізаційної еволюції в добу глобалізму (кінець ХІХ - початок ХХІ ст.)
  3. (1998) Інформаційний сервіс в інтернеті
  4. (1998) Організація та методика науково- дослідницької діяльності
  5. (1999) Історія української художньої культури
  6. (2001) Історія української культури
  7. (2001) Історія художньої культури. Західна Європа XIX-XX ст
  8. (2001) Історія художньої культури. Західна Європа XVII і XVIII ст
  9. (2001) Культура. Цивілізація. Глобалізація (кінець ХІХ - початок ХХІ ст.) : Т. 1.
  10. (2001) Культура. Цивілізація. Глобалізація (кінець ХІХ - початок ХХІ ст.) : Т. 2.
  11. (2002) Глухів. На зламі тисячоліть
  12. (2002) Духовна культура в інформаційному суспільстві
  13. (2002) Організація та методика науково-дослідницької діяльності
  14. (2003) Історія української художньої культури
  15. (2003) Організація та методика науково-дослідницької діяльності
  16. (2003) Соціокультурні комунікації в інформаційному суспільстві
  17. (2004) Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта: стан і перспективи
  18. (2004) Організація та методика науково-дослідницької діяльності
  19. (2006) Історія світової культури
  20. (2006) Історія світової культури
  21. (2006) Історія світової художньої культури
  22. (2006) Історія української культури
  23. (2006) Організація та методика науково-дослідницької діяльності
  24. (2008) Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття
  25. (2008) Організація та методика науково-дослідницької діяльності
  26. (2009) Культура та цивілізація в історико-культурній думці України в добу глобалізації
  27. (2010) Історія української культури
  28. (2011) Історія культури Слобідської України
  29. (2011) Історія української культури
  30. (2011) Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття
  31. (2011) Культура України в глобалізаційно-цивілізаційному вимірі (історико-методологічні аспекти)
  32. (2011) Організація та методика науково-дослідницької діяльності
  33. (2011) Програма кандидатського іспиту зі спеціальності 26.00.04 - українська культура (галузь науки - мистецтвознавство)
  34. (2011) Робоча програма кандидатського іспиту зі спеціальності 26.00.01 - теорія та історія культури (галузь науки - культурологія)
  35. (2011) Робоча програма кандидатського іспиту зі спеціальності 26.00.01 - теорія та історія культури (галузь науки - мистецтвознавство)
  36. (2011) Робоча програма кандидатського іспиту зі спеціальності 26.00.04 - українська культура (галузь науки - культурологія)
  37. (2011) Робоча програма кандидатського іспиту зі спеціальності 26.00.05 - музеєзнавство. Пам'яткознавство (галузь науки - історичні науки)
  38. (2011) Робоча програма кандидатського іспиту зі спеціальності 26.00.05 - музеєзнавство. Пам'яткознавство (галузь науки - культурологія)
  39. (2011) Робоча програма кандидатського іспиту зі спеціальності 26.00.05 - музеєзнавство. Пам'яткознавство (галузь науки - мистецтвознавство)
  40. (2011) Робоча програма кандидатського іспиту зі спеціальності 27.00.02 - документознавство. Архівознавство (галузь науки - соціальні комунікації)
  41. (2012) Історія культури Слобідської України
  42. (2012) Історія української культури
  43. (2016) Культура та інформаційне суспільство XXI століття

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Вісник Книжкової палати
  2. Вісник Харківської державної академії культури
  3. Культура України

     Література:

  1. (2012) Шейко Василь Миколайович
  2. (2017) Шейко Василь Миколайович (до 75-річчя від дня народження)

     Наукова періодика:

  1.  Вісник Харківської державної академії культури, Харків
  2.  Культура України, Харків
  3.  Культура України Серія : Культурологія, Харків
  4. (2001) Електронні бібліотеки в Україні: перспективи розвитку
  5. (2009) Комунікативні соціально-культурні зв'язки України з ЮНЕСКО (друга половина ХХ — початок ХХІ ст.)
  6. (2009) Культурологічно-глобалізаційні процеси в сучасному інформаційному полі України
  7. (2009) Літературні періодичні видання України в роки незалежності: культурологічний аспект
  8. (2009) Провідний центр вищої культурологічно-мистецької та бібліотечно-інформаційної освіти в Україні
  9. (2009) Стратегічні напрями інноваційної діяльності Харківської державної академії культури
  10. (2010) Історико-культурологічні аспекти української літератури (кінець ХІХ — початок ХХІ ст.)
  11. (2010) Культурологічно-компаративістські принципи формування глобалізаційного культурного простору
  12. (2010) Наука та освіта незалежної України: культурологічний вимір
  13. (2010) Формування інформаційного простору та зовнішньої культурної політики України в роки незалежності
  14. (2011) Ідентифікація наукових шкіл культурологічно-мистецького та бібліотечно-інформаційного профілю: постановка проблеми
  15. (2011) Наукові школи культурологічно-мистецького та бібліотечно-інформаційного профілів: ознаки ідентифікації
  16. (2011) Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Харківській державній академії культури
  17. (2011) Соціокультурологічні аспекти України в роки незалежності
  18. (2011) Харківська бібліотечна наукова школа: історико-генетичний вимір
  19. (2011) Харківська державна академія культури на шляху реформування: стан та перспективи (2009/2010–2010/2011 навч. рр.)
  20. (2012) Інституціоналізація літературно-художніх засад в Україні (ХІХ — початок ХХ ст.)
  21. (2012) Літературно-художні об’єднання України в роки незалежності
  22. (2012) Репродуктивний підхід до підготовки науково-педагогічних кадрів у Харківській державній академії культури
  23. (2012) Рефлексія розвитку Харківської державної академії культури: 2007–2011 рр.
  24. (2012) Рецензія на монографію М. О. Криволапова
  25. (2012) Трансформація освітніх процесів у Харківській державній академії культури у 2011/2012 навчальному році
  26. (2012) Формування моделі особистості та постулати психоаналізу З. Фрейда
  27. (2012) Формування об’єднань художників України у 20-х рр. ХX ст.
  28. (2012) Харківська державна академія культури: модерні здобутки та перспективи
  29. (2012) Харківська наукова школа книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства: система комунікаційних зв'язків
  30. (2013) Вища культурно-мистецька освіта України: проблеми та перспективи
  31. (2013) Генеза та становлення вітчизняних літературно-художніх об’єднань 20-х рр. ХХ ст.: соціокультурологічні аспекти
  32. (2013) Культурологічні особливості динаміки формування мистецько-літературних осередків в Україні (ХІ — початок ХХ ст.)
  33. (2013) Підготовка фахівців музейної справи в ХДАК (1989-1998 рр.)
  34. (2013) Роль діалогу культур у процесі синергетичної динаміки еволюції системи управління сучасною цивілізацією в добу глобалізації
  35. (2013) Роль екології у формуванні соціокультурних та економічних передумов стабільного розвитку світового суспільства
  36. (2013) Синергетичні аспекти динаміки мистецько-літературних об’єднань України першої чверті ХХ ст.
  37. (2013) Системоутворююча роль освіти в процесах становлення інформаційного суспільства
  38. (2013) ХДАК — науково-освітній центр культурно-мистецького профілю: стратегії розвитку
  39. (2014) Динаміка трансформаційних процесів освіти XXI ст.
  40. (2014) Креативна модель освіти сучасної цивілізації: загальнокультурологічні, етнокультурні й етнопедагогічні аспекти
  41. (2014) Реформування науково-освітньої галузі в умовах глобалізаційно-цивілізаційних культурологічних трансформацій сучасного соціуму
  42. (2014) Талановитий презентант Харківської бібліотекознавчої школи
  43. (2014) Трансгресія культури, науки та цивілізації: генеза й еволюція сучасного суспільства
  44. (2014) Харківська державна академія культури напередодні ювілею
  45. (2014) Харківська державна академія культури: досягнення та перспективи
  46. (2014) Цивілізаційно-циклічні парадигми історико-культурологічних трансформацій як складові процесів самоорганізації суспільства
  47. (2015) Трансформації герменевтики системи охорони та зміцнення здоров’я землян: соціокультурні й екологічні аспекти
  48. (2015) Формування креативної системи освіти як умова функціонування сучасної глобалізаційної цивілізації
  49. (2016) Морфологія компаративістської культурології та діалог культур
  50. (2017) Інтелігенція і радянська влада в Україні після Жовтневого перевороту 1917 р.: політика і практика відносин
  51. (2017) Історико-джерелознавчий аналіз еволюції культурно-мистецьких та художньо-літературних об’єднань України: культурологічний аспект
  52. (2018) Еволюція поглядів художньої інтелігенції під час Української революції 1917–1921 рр.
  53. (2018) Інтелігенція і влада в Україні перших років НЕПу
  54. (2019) Інтелігенція і влада в часи Української революції 1917–1921 років: персоніфікована історіографія

     Реферативна інформація:

  1. (1998) Організація та методика науково-дослідницької діяльності
  2. (1999 ) Інформаційна та культурологічна освіта на зламі тисячоліть : Ч. 2.
  3. (1999) Відродження фахової збірки на новій інформаційній основі
  4. (1999) Інтернет в сучасному світі
  5. (1999) Історія української художньої культури
  6. (1999) Історія художньої культури. Первісність. Стародавній світ
  7. (1999) Підготовка нової генерації бібліотечних фахівців: стан та перспективи
  8. (2000) Інформаційна цивілізація: проблеми становлення та розвитку
  9. (2000) Континуум культур: проблеми взаємозалежності та співробітництва
  10. (2000) Просвіта і більшовизм: ідеологізація культурного життя України в 20-х рр.
  11. (2001 ) Культура. Цивілізація. Глобалізація (кінець ХІХ - початок ХХІ ст.) : Т. 1.
  12. (2001) Електронні бібліотеки в Україні: перспективи розвитку
  13. (2001) Історико-філософські аспекти феномену "цивілізація" (огляд літератури)
  14. (2001) Історичні аспекти криз техногенної цивілізації
  15. (2001) Історія культури та цивілізації в синергетичній парадигмі
  16. (2001) Історія української культури
  17. (2001) Історія художньої культури. Західна Європа XIX - XX ст.
  18. (2001) Історія художньої культури. Західна Європа XVII і XVIII ст.
  19. (2001) Історія художньої культури: Візантія. Арабо-мусульманський світ. Китай. Японія
  20. (2001) Культура України в роки незалежності
  21. (2001) Культура. Цивілізація. Глобалізація (кінець ХІХ - початок ХХІ ст.) : Т. 2.
  22. (2002) Історико-культурологічні концепції цивілізаційної еволюції в добу глобалізму (кінець ХІХ - початок ХХІ ст.)
  23. (2002) Методологічні засади історико-культурологічного процесу
  24. (2002) Організація та методика науково-дослідницької діяльності
  25. (2003) Історія української художньої культури
  26. (2003) Організація та методика науково-дослідницької діяльності
  27. (2003) Соціокультурні комунікації в інформаційному суспільстві
  28. (2003) Трагедія української інтелігенції під час голодомору 1921 - 1922 років
  29. (2004) Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта: стан і перспективи
  30. (2004) Організація та методика науково-дослідницької діяльності
  31. (2004) Харківська вища школа бібліотечно-інформаційної та книгознавчої освіти в контексті історії та сьогодення
  32. (2006) Історія світової культури
  33. (2006) Історія української культури
  34. (2006) Організація та методика науково-дослідницької діяльності
  35. (2008) Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття
  36. (2008) Організація та методика науково-дослідницької діяльності
  37. (2009) Культура та цивілізація в історико-культурній думці України в добу глобалізації
  38. (2009) Соціальні комунікації в стратегіях формування суспільства знань : Ч. 2.
  39. (2011) Історія культури Слобідської України
  40. (2011) Історія української культури
  41. (2011) Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття
  42. (2011) Культура України в глобалізаційно-цивілізаційному вимірі (історико-методологічні аспекти)
  43. (2011) Організація та методика науково-дослідницької діяльності
  44. (2012) Історія культури Слобідської України
  45. (2012) Історія української культури
  46. (2016) Культура та інформаційне суспільство XXI століття
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Шейко Василь Миколайович (історичні науки)
  2. Шейко Віталій Ілліч (біологічні науки ; медичні науки)
  3. Шейко Володимир Дмитрович (медичні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського