Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Гетьман Анатолій Павлович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0278265 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0278265


Гетьман Анатолій Павлович (1958)
(доктор наук, академік НАПрН)

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Getman Anatolii (англійська)
 • Getman Anatoliy Pavlovych (англійська) • Наукове звання:
  Додаткова спеціалізація:
 • 12.00.06 - Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

 • Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (1995) Еколого-процесуальна правова теорія: проблеми становлення і розвитку
  2. (1996) Екологічне право України (особлива частина)
  3. (1997) Перелік тем дисертаційних досліджень з проблеми держави і права, затверджених ВАК України
  4. (1998) Вступ до теорії еколого-процесуального права України
  5. (1999) Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права
  6. (2000) Еволюція правового становища жінок: історія і сучасність
  7. (2000) Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права, які виконуються в Україні (1998- 1999)
  8. (2001) Екологічне право України
  9. (2001) Юрій Михайлович Грошевий
  10. (2002) Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (2000-2001)
  11. (2002) Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (2000-2001)
  12. (2003) Земельний кодекс України
  13. (2004) Земельний кодекс України
  14. (2004) Робоча програма виробничої практики для студентів Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України та студентів денних факультетів Академії зі спеціальності "Правознавство"
  15. (2005) Екологічне право України
  16. (2005) Екологічне право України. Академічний курс
  17. (2005) Екологічне право України. Акедемічний курс
  18. (2005) Земельный кодекс Украины
  19. (2005) Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства
  20. (2006) Актуальні проблеми сучасної кримінології
  21. (2006) Збірник: Законодавство України про довкілля : Т. 1.
  22. (2006) Збірник: Законодавство України про довкілля : Т. 2.
  23. (2007) Земельний кодекс України
  24. (2008) Екологічне право України. Академічний курс
  25. (2008) Конституційні читання
  26. (2008) Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Екологічне право України" (відповідно до вимог ECTS)
  27. (2008) Правова система України: історія, стан та перспективи : Т. 4. Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права
  28. (2008) Сучасні проблеми юридичної науки
  29. (2009) Другі Конституційні читання
  30. (2009) Програма навчальної дисципліни "Правове регулювання екологічної безпеки"
  31. (2010) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Земельне право України"
  32. (2010) Науково-практичний коментар Лісового кодексу України
  33. (2010) Правове виховання в сучасній Україні
  34. (2010) Треті Конституційні читання
  35. (2010) Філософські, соціально-правові та культурологічні проблеми розвитку українського суспільства у роки незалежності
  36. (2011) 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн
  37. (2011) Демократія у країнах Східної Європи: конституційно-правовий вимір (Тодиківські читання)
  38. (2011) Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб. ІV міжнародна конференція 19 квітня 2011 р.
  39. (2011) Международно-правовое и национальное регулирование экологической сферы общества
  40. (2011) Науково-практичний коментар Закону України "Про охорону атмосферного повітря"
  41. (2011) Правові аспекти реалізації екологічної та природоресурсної політики
  42. (2011) Співвідношення екологічного, природоресурсного, земельного та аграрного права
  43. (2012) Досвід і проблеми вдосконалення екологічного законодавства
  44. (2012) Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність
  45. (2012) Особистість. Суспільство. Право : Ч. 1.
  46. (2012) Податковий кодекс України. Із змінами і доповненнями : Ч. 1.
  47. (2012) Податковий кодекс України. Із змінами і доповненнями : Ч. 2.
  48. (2012) Податковий кодекс України. Із змінами і доповненнями : Ч. 3.
  49. (2012) Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення
  50. (2012) Правове регулювання екологічної безпеки в Україні
  51. (2012) Філософія правового виховання
  52. (2012) Цінності сучасного конституціоналізму. V Тодиківські читання
  53. (2013) Актуальні проблеми кримінальної відповідальності
  54. (2013) Верховенство права як основа сучасного конституціоналізму. VI Тодиківські читання
  55. (2013) Вибрані праці
  56. (2013) Досвід і проблеми інкорпорації, імплементації та адаптації екологічного законодавства
  57. (2013) Екологічне право
  58. (2013) "Круглий стіл" "Сучасні науково-практичні проблеми екологічного, земельного та аграрного права" (Харків, 6 грудня 2013 р.)
  59. (2013) Правова доктрина України : Т. 4. Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права
  60. (2013) Правове виховання в сучасній Україні
  61. (2013) Правове регулювання інноваційних відносин
  62. (2013) Юридична осінь 2013 року
  63. (2014) Державний суверенітет і народний суверенітет в сучасних умовах. VII Тодиківські читання
  64. (2014) Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв'язків
  65. (2014) Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 1804 - 2014
  66. (2014) Права людини в Україні в сучасних умовах: пошук нових механізмів утвердження та забезпечення
  67. (2014) Правова охорона довкілля: сучасний стан та перспективи розвитку
  68. (2014) Проблеми інтеграції та диференціації в екологічному праві
  69. (2014) Проблеми правової відповідальності
  70. (2014) Професори Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
  71. (2014) Філософія правового виховання
  72. (2014) Четверті харківські кримінально-правові читання
  73. (2015) Актуальні проблеми гірничого права України
  74. (2015) Актуальні проблеми законодавства України про кримінальну відповідальність та практики його застосування
  75. (2015) Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : Ч. 1.
  76. (2015) Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : Ч. 2.
  77. (2015) Екологічне право в системі міждисциплінарних зв'язків: методологічні засади
  78. (2015) Екологічне право України: система та межі правового регулювання
  79. (2015) Економічна безпека сучасної України: виклики та загрози
  80. (2015) Економічні права і свободи людини та їх реалізація у правовій, соціальній державі
  81. (2015) Конституція як основа розвитку правової системи. VIII Тодиківські читання
  82. (2015) Основні завдання модернізації правового господарського порядку в Україні
  83. (2015) Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина
  84. (2015) Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності
  85. (2015) Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні, 27 листопада 2015 р. : Т. 1.
  86. (2016) Актуальні проблеми конвергенції екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу
  87. (2016) Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та правового виховання
  88. (2016) Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики
  89. (2016) Злочинність як суспільна проблема та шляхи її вирішення в Україні : Т. 1.
  90. (2016) Злочинність як суспільна проблема та шляхи її вирішення в Україні : Т. 2.
  91. (2016) Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в Україні
  92. (2016) Напрями удосконалення наркоконтролю в Україні: проблеми євроінтеграції та судової практики
  93. (2016) Науково-теоретичні проблеми формування та розвитку правової економіки
  94. (2016) Правове регулювання відносин у мережі Iнтернет
  95. (2016) Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина
  96. (2016) Принципи сучасного конституціоналізму та Основний Закон України. ІХ Тодиківські читання
  97. (2016) Проблеми правового забезпечення сталого розвитку сільських територій в Україні
  98. (2016) Проблеми правового регулювання додержання та захисту прав і свобод людини, що має залежність від наркотиків
  99. (2016) П'яті Харківські кримінально-правові читання
  100. (2016) Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування
  101. (2016) Теоретичні та практичні аспекти реалізації екологічного, земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку України
  102. (2017) Екологічне право в запитаннях та відповідях
  103. (2017) Злочинність у глобалізованому світі
  104. (2017) Інституційне середовище становлення та розвитку правової економіки в Україні
  105. (2017) Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя утворення Української Народної Республіки)
  106. (2017) Конституція України в контексті сучасних конституційних парадигм. Х Тодиківські читання
  107. (2017) Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації
  108. (2017) Правове та законодавче забезпечення економічної безпеки України
  109. (2017) Правові засади екологічної та продовольчої безпеки: проблеми імплементації міжнародних стандартів
  110. (2017) Публічне адміністрування у сфері обігу наркотиків: правове регулювання та напрямки оптимізації
  111. (2017) Світ без корупції: міф чи реальність? в рамках I Харківського міжнародного юридичного форуму "Право та проблеми розвитку у глобалізованому світі"
  112. (2017) Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного, земельного й аграрного права в умовах євроінтеграції
  113. (2017) Угода про асоціацію як інструмент правових реформ в Україні
  114. (2017) Шості харківські кримінально-правові читання "Україна на кримінально-правовій карті світу"
  115. (2018) Актуальні проблеми протидії злочинності
  116. (2018) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 14. Екологічне право
  117. (2018) Економіка, менеджмент і право у XXI столітті: стратегічні пріоритети розвитку
  118. (2018) Європейські цінності та практики у політико-правовому дискурсі
  119. (2018) Завдання господарсько-правової політики Української держави
  120. (2018) Завдання сучасної господарсько-правової політики української держави
  121. (2018) Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності
  122. (2018) Публічне адміністрування у сфері обігу наркотиків
  123. (2018) Сучасний вимір прав людини: конституційний контекст. ХІ Тодиківські читання
  124. (2018) Сучасні виміри безпеки
  125. (2019) Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах
  126. (2019) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 15. Господарське право
  127. (2019) Політико-правова культура українського народу в контексті модерного державотворення

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Yearbook of Ukrainian Law
  2. Бюлетень Мін'юсту України
  3. Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
  4. Вісник Національної Академії правових наук України
  5. Вісник прокуратури
  6. Економічна теорія та право
  7. Правова позиція
  8. Проблеми законності
  9. Юрист України

     Наукова періодика:

  1.  Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія, Харків
  2.  Економічна теорія та право, Харків
  3.  Теорія і практика правознавства, Харків
  4. (2010) Особливості використання учбово-інформаційного комплексу з урахуванням вимог кредитно-модульної системи при викладанні еколого-правових дисциплін
  5. (2011) Правове регулювання розвитку біотехнології і використання генетично модифікованих організмів (ГМО) в Європейському Союзі
  6. (2011) Проблемы сближения законодательства Украины об обращении с отходами с принципами и стандартами европейского союза
  7. (2012) Актуальні проблеми екологічного права України
  8. (2012) Витоки екологічного законодавства в наукових працях учених-юристів
  9. (2012) Деякі аспекти правового регулювання переходу від технократичної до екологічної парадигми цивілізації
  10. (2012) Основні напрямки розвитку законодавства Європейського Союзу про охорону біосфери
  11. (2012) Правовий захист клімату Землі: історична динаміка, основні компоненти й перспективи розвитку Кіотського процесу
  12. (2013) Вступне слово
  13. (2013) Государственно-правовое регулирование экологии городов в Европейском Союзе
  14. (2013) Державно-правове регулювання екології міст у Європейському Союзі
  15. (2013) Державно-правові проблеми подолання екологічної кризи в епоху глобалізації
  16. (2013) Екологічні права людини в національній міжнародній правовій доктрині
  17. (2013) Концепція розвитку екологічного права та законодавства як передумова забезпечення національної екологічної політики
  18. (2014) Всеукраїнська науково-практ ична конференція "Україна перед глобальними викликами сучасності" (ХХVІІ Харківські політологічні читання) (Харків, 5 червня 2014 року)
  19. (2014) Концепція розвитку екологічного права та законодавства як передумова забезпечення національної екологічної політики
  20. (2014) Организационно-правовой механизм охраны окружающей среды
  21. (2014) Організаційно-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища
  22. (2015) Environmental and legal science: current state and prospects of development
  23. (2015) Вступне слово
  24. (2015) Екологічна функція держави в сучасних глобалізаційних процесах
  25. (2016) Кодифікація екологічного законодавства в контексті конституційної реформи
  26. (2016) Формування еколого-правової науки: ресурсний аспект та проблеми його інтеграції
  27. (2017) Верховенство права в інституті управління природокористуванням та охороною довкілля
  28. (2017) Деякі еколого-правові аспекти забезпечення сталого розвитку України
  29. (2017) Екологічне право: роздуми про його витоки та перспективи розвитку

     Реферативна інформація:

  1. (2000) Еволюція правового становища жінок: історія і сучасність
  2. (2000) Правові проблеми використання і охорони рослинного світу
  3. (2001) Екологічне право України
  4. (2001) Юрій Михайлович Грошевий
  5. (2003) Земельний кодекс України
  6. (2004) Земельний кодекс України
  7. (2005) Екологічне право України
  8. (2005) Екологічне право України. Академічний курс
  9. (2007) Земельний кодекс України
  10. (2007) Экологическое право Украины
  11. (2008) Екологічне право України. Академічний курс
  12. (2008) Конституційні читання
  13. (2008) Сучасні проблеми юридичної науки
  14. (2009) Другі Конституційні читання
  15. (2010) Науково-практичний коментар Лісового кодексу України
  16. (2010) Треті Конституційні читання
  17. (2010) Філософські, соціально-правові та культурологічні проблеми розвитку українського суспільства у роки незалежності
  18. (2011) Демократія у країнах Східної Європи: конституційно-правовий вимір (Тодиківські читання)
  19. (2011) Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб
  20. (2011) Науково-практичний коментар Закону України "Про охорону атмосферного повітря"
  21. (2011) Податковий кодекс України : Ч. 2.
  22. (2011) Правові аспекти реалізації екологічної та природоресурсної політики
  23. (2012) Досвід і проблеми вдосконалення екологічного законодавства
  24. (2012) Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення
  25. (2012) Правове регулювання екологічної безпеки в Україні
  26. (2012) Філософія правового виховання
  27. (2012) Цінності сучасного конституціоналізму. V Тодиківські читання
  28. (2013) Актуальні проблеми кримінальної відповідальності
  29. (2013) Верховенство права як основа сучасного конституціоналізму. VI Тодиківські читання
  30. (2013) Досвід і проблеми інкорпорації, імплементації та адаптації екологічного законодавства
  31. (2013) Екологічне право
  32. (2013) Правова доктрина України : Т. 4. Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права
  33. (2013) Правове виховання в сучасній Україні
  34. (2013) Правове регулювання інноваційних відносин
  35. (2013) "Сучасні науково-практичні проблеми екологічного, земельного та аграрного права" "Круглий стіл", 6 груд. 2013 р., Харків
  36. (2013) Юридична осінь 2013 року
  37. (2014) Державний суверенітет і народний суверенітет в сучасних умовах. VII Тодиківські читання
  38. (2014) Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв'язків
  39. (2014) Правова охорона довкілля: сучасний стан та перспективи розвитку
  40. (2014) Правовые проблемы экологической политики Европейского Союза и Украины
  41. (2014) Проблеми інтеграції та диференціації в екологічному праві
  42. (2014) Філософія правового виховання
  43. (2015) Актуальні проблеми законодавства України про кримінальну відповідальність та практики його застосування
  44. (2015) Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : Ч. 1.
  45. (2015) Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : Ч. 2.
  46. (2015) Екологічне право в системі міждисциплінарних зв'язків: методологічні засади
  47. (2015) Екологічне право України: система та межі правового регулювання
  48. (2015) Економічна безпека сучасної України: виклики та загрози
  49. (2015) Економічні права і свободи людини та їх реалізація у правовій, соціальній державі
  50. (2015) Конституція як основа розвитку правової системи. VIII Тодиківські читання
  51. (2015) Основні завдання модернізації правового господарського порядку в Україні
  52. (2015) Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина
  53. (2015) Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності
  54. (2016) Злочинність як суспільна проблема та шляхи її вирішення в Україні : Т. 1.
  55. (2016) Злочинність як суспільна проблема та шляхи її вирішення в Україні : Т. 2.
  56. (2016) Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в Україні
  57. (2016) Напрями удосконалення наркоконтролю в Україні: проблеми євроінтеграції та судової практики
  58. (2016) Науково-теоретичні проблеми формування та розвитку правової економіки
  59. (2016) Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина
  60. (2016) Проблеми правового забезпечення сталого розвитку сільських територій в Україні
  61. (2016) П'яті Харківські кримінально-правові читання
  62. (2016) Теоретичні та практичні аспекти реалізації екологічного, земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку України
  63. (2017) Екологічне право в запитаннях та відповідях
  64. (2017) Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя утворення Української Народної Республіки)
  65. (2018) Актуальні проблеми протидії злочинності
  66. (2018) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 14. Екологічне право
  67. (2018) Економіка, менеджмент і право у XXI столітті: стратегічні пріоритети розвитку
  68. (2018) Завдання господарсько-правової політики Української держави
  69. (2018) Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності
  70. (2018) Сучасний вимір прав людини: конституційний контекст. ХІ Тодиківські читання
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Гетьман Анатолій Павлович (1958–) (юридичні науки)
  2. Гетьман Андрій Борисович (юридичні науки)
  3. Гетьман Андрій Володимирович (технічні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського