Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Макаренко Михайло Васильович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 1185490 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1185490


Макаренко Михайло Васильович
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2015) Місце та роль фетоплацентарної системи у розвитку синдрому затримки росту плода

    Наукова періодика:

 1. (2008) Фізична працездатність та навчальні навантаження в учнів сучасних загальноосвітніх шкіл і гімназій
 2. (2009) Фізичні здібності у дівчат середнього шкільного віку з різними нейродинамічними функціями
 3. (2010) Вплив низькодозового гама-опромінення на білки сироватки крові щурів
 4. (2010) Комп’ютерна програма "Фізкультура" для оцінювання фізичної підготовленості учнів
 5. (2010) Проблема тлумачення наукових даних про походження життя: історичний екскурс
 6. (2011) Комплексне оцінювання фізичної підготовленості учнів з урахуванням особливостей фізичного розвитку та властивостей нейродинамічних функцій
 7. (2011) Поліплатиллен і низькодозове гамма-опромінення: синергісти чи антагоністи?
 8. (2011) Серцевий ритм у осіб з різним рівнем переробки слухової інформації
 9. (2012) Зв’язок фізичних здібностей хлопців середнього шкільного віку з нейродинамічними функціями
 10. (2012) Зв'язок нейродинамічних функцій з проявом спритності в дівчат середнього шкільного віку
 11. (2012) Зміни морфофункціональних характеристик мезенхімальних клітин матриксу пуповини під час пасажування
 12. (2012) Лапароскопические методы диагностики и лечения острой гинекологической патологии
 13. (2012) Применение озонотерапии в акушерской практике при фетоплацентарной недостаточности (опыт Киевского городского родильного дома № 5)
 14. (2013) Аргоново-плазмова коагуляція при повторному кесаревому розтині
 15. (2013) Вертикальные роды, современный взгляд (по данным родильного дома №5 г. Киева)
 16. (2013) Зв’язок фізичних здібностей підлітків з нейродинамічними властивостями вищих відділів центральної нервової системи
 17. (2013) Инородные тела в полости матки как причина маточных кровотечений
 18. (2013) К вопросу хирургического лечения преждевременных родов при невынашиваемости
 19. (2013) Клинико-диагностическое значение антифосфолипидных антител в прогнозировании синдрома задержки роста плода
 20. (2013) Клинический случай спонтанной беременности у пациентки с длительным первичным бесплодием после гистероскопического удаления субмукозного миоматозного узла
 21. (2013) Работа службы трансфузиологии и эфферентной терапии в акушерстве и гинекологии и пути ее оптимизации
 22. (2013) Хірургічне лікування загрози передчасних пологів. Клінічний випадок
 23. (2014) Cостояние имунологического статуса у беременных с синдромом задержки роста плода
 24. (2014) Ведение беременных с синдромом задержки роста плода на фоне тромбофилии и гипергомоцистеинемии
 25. (2014) Динаміка біохімічних показників ротової рідини після застосування озонотерапії у пацієнтів молодого віку з генералізованим хронічним катаральним гінгівітом
 26. (2014) Динаміка зміни показників кровотоку у тканинах пародонту після застосування озонотерапії в осіб молодого віку
 27. (2014) Динаміка клінічних показників стану тканин пародонту після застосування озонотерапії у осіб молодого віку
 28. (2014) Значення ангіогенних чинників росту в прогнозуванні розвитку синдрому затримки росту плода
 29. (2014) Клинико-морфологические аспекты развития синдрома задержки роста плода
 30. (2014) Оптимизация ведения беременности и родов при синдроме задержки роста плода
 31. (2014) Оптимізація ведення вагітності і пологів при синдромі затримки росту плода
 32. (2014) Оптимізація діагнотики ушкоджуючих перинатальни чинників при синдромі затримки розвитку плода
 33. (2014) Особенности содержания плацентарного фактора роста в динамике беременности при синдроме задержки развития плода
 34. (2014) Оценка факторов эндотелиальной дисфункции при синдроме задержки роста плода
 35. (2014) Порушення продукції чинників росту при плацентарній дисфункції
 36. (2014) Применение аппаратно-программного комплекса КАП-ЭЛМ-01 "Андро-Гин" в акушерско-гинекологической практике. Личный опыт
 37. (2014) Применение лапароскопической ассистированной гистерэктомии у больных с пролапсом матки
 38. (2014) Профилактика развития синдрома задержки роста плода у беременных с плацентарной недостаточностью
 39. (2014) Роль материнской наследственной тромбофилии в развитии синдрома задержки роста плода
 40. (2014) Роль мікроекології порожнини рота в етіопатогенезі запальних захворювань пародонту в осіб молодого віку
 41. (2014) Роль мікроекології у етіопатогенезі запальних захворювань пародонту
 42. (2014) Роль эфферентных методов в терапии внутрипеченочного холестаза беременных
 43. (2014) Системная продукция цитокинов и факторов роста при различных формах синдрома задержки роста плода
 44. (2014) Современные аспекты профилактики и лечения синдрома задержки роста плода
 45. (2014) Современные взгляды на подготовку беременных и их семей к родам
 46. (2014) Состояние фетоплацентарного комплекса при нарушениях формирования ворсинчатого дерева при синдроме задержки роста плода
 47. (2014) Сравнительный анализ причин задержки внутриутробного развития плода
 48. (2014) Стан гігієни порожнини рота та визначення основних факторів ризику виникнення запальних захворювань тканин пародонта в осіб молодого віку
 49. (2014) Сучасний підхід до лікування міом матки у вагітних ІІ триместру
 50. (2014) Эффективность внедрения стандартов ведения беременности и родов у женщин с сахарным диабетом
 51. (2015) Ведение беременности и родов у женщин с эпилепсией
 52. (2015) Клінічний випадок перфорації виразкової хвороби дванадцятипалої кишки в пізній післяпологовий період
 53. (2015) Материнские наследственные тромбофилии в развитии различных форм синдрома задержки роста плода
 54. (2015) Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду у вагітних з лейоміомою матки
 55. (2015) Различные виды терапии холестатического гепатоза у беременных
 56. (2015) Роль урогенитальной инфекции в прегравидарной подготовке женщин фертильного возраста
 57. (2015) Трудности клинической диагностики острого аппендицита у беременных
 58. (2015) Уровень гомоцистеина и состояние гемостаза как сопряженные маркеры благополучия фетоплацентарного обмена
 59. (2016) Алгоритм диагностики внематочной беременности (Часть первая)
 60. (2016) Алгоритм діагностики доброякісних захворювань матки на основі даних імуногістохімічного аналізу
 61. (2016) Алгоритм діагностики захворювань шийки матки, асоційованих з папіломавірусною інфекцією, на основі РАР-тесту, системи Бетезда та капсидного тесту
 62. (2016) Виявлення та характеристика антитіл проти Hsp60 людини у вагітних
 63. (2016) Вплив цукрового діабету на перебіг вагітності, розродження та перинатальну смертність
 64. (2016) Вплив цукрового діабету на перебіг вагітності, розродження та перинатальну смертність
 65. (2016) Допоміжні репродуктивні технології та внутрішньоматкова патологія як фактори ризику передлежання плаценти
 66. (2016) Ефективність накладання циркулярного шва мерсиленовою ниткою при центральному передлежанні плаценти
 67. (2016) Особливості гормонального гемостазу у хворих з доброякісними гіперпластичними процесами грудних залоз
 68. (2016) Сенсомоторна реактивність і успішність льотного навчання
 69. (2016) Современные методы диагностики и коррекции гестационного сахарного диабета у беременных (Клиническая лекция)
 70. (2016) Сучасні підходи до лікування позаматкової вагітності
 71. (2016) Шапеpоніни як pегулятоpи ноpмальної і патологічної антистpесової відповіді у pепpодуктивній системі людини
 72. (2017) Гестаційна коагулопатія: прорив у поглядах на профілактику кровотеч
 73. (2017) Гестаційна коагулопатія: прорив у поглядах на профілактику кровотеч
 74. (2017) Клінічний випадок поєднання лейоміоми матки та вагітності
 75. (2017) Оптимізація діагностики і тактики ведення вагітності у жінок з порушеннями об’єму навколоплідних вод
 76. (2017) Перинатальні аспекти формування імунного статусу дитини
 77. (2017) Стратегія оцінки біологічної повноцінності харчових продуктів за вмістом мікроелементів
 78. (2018) Визначення рівня експресії рецепторів стероїдних гормонів у поліпах ендометрія у жінок у постменопаузальний період
 79. (2018) Внесок натурального ауто-IgM у вроджений імунітет
 80. (2018) Десмоидная опухоль передней брюшной стенки у женщины (Клинический случай)
 81. (2018) Пологовий центр – нова ланка акушерської допомоги в Україні

    Реферативна інформація:

 1. (1999) Стан нейродинамічних функцій в учнів старшого шкільного віку з різним рівнем формування властивостей основних нервових процесів
 2. (2001) Роль індивідуально-типологічних властивостей вищої нервової діяльності при професійному відборі
 3. (2002) Дослідження психофізіологічних функцій учнів середнього шкільного віку при тривалих фізичних навантаженнях
 4. (2002) Продуктивність короткочасної різномодальної пам'яті у людей з різними нейродинамічними характеристиками нервової системи і значення їх для професіонального відбору
 5. (2002) Роль індивідуально-типологічних властивостей вищої нервової діяльності людини в успішності навчання та надійності професійної діяльності
 6. (2002) Серцевий ритм при розумовій діяльності учнів молодшого шкільного віку
 7. (2002) Функціональний стан центральної нервової системи за умов переробки інформації різного ступеня складності у осіб з різним рівнем рухливості нервових процесів
 8. (2003) Серцевий ритм у студентів з різними індивідуально-типологічними властивостями вищої нервової діяльності за умов емоційного стресу
 9. (2005) Стан надання медичної допомоги вагітним групи високого перинатального та материнського ризику
 10. (2006) Властивості уваги у людей з різним станом центрального та церебрального кровообігу
 11. (2007) Стан вищої нервової діяльності та імунної системи при застосуванні вілозену
 12. (2009) Вікова динаміка рухової реакції дітей шкільного віку
 13. (2009) Оцінювання психофізіологічних функцій людини та операторської праці в екстремальних умовах
 14. (2010) Вегетативне забезпечення розумової роботи підлітків за умов різного темпу пред'явлення інформації
 15. (2010) Применение Ритмокора<190> в комплексной терапии угрозы преждевременных родов у беременных с экстрагенитальной патологией
 16. (2010) Успішність оволодіння навичками спортивного плавання хлопцями 8 - 9 років з різним станом властивостей основних нервових процесів
 17. (2011) Ефективність диференційованого підходу до початкового навчання плаванню дітей молодшого шкільного віку з різними властивостями основних нервових процесів
 18. (2011) Нестандартное решение остановки маточного кровотечения
 19. (2011) Опыт применения плазмафереза в акушерской практике на базе киевского городского родильного дома № 5
 20. (2011) Спортивна фізіологія
 21. (2012) Зміни морфофункціональних характеристик мезенхімальних клітин матриксу пуповини під час пасажування
 22. (2012) Лапароскопические методы диагностики и лечения острой гинекологической патологии
 23. (2012) Опыт применения экстракорпоральной антибиотикотерапии в городском роддоме N 5 г. Киева при различной акушерско-гинекологической патологии
 24. (2012) Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій людини в онтогенезі
 25. (2012) Применение озонотерапии в акушерской практике при фетоплацентарной недостаточности (опыт Киевского городского родильного дома N 5)
 26. (2013) Аргоново-плазмова коагуляція при повторному кесаревому розтині
 27. (2013) Вертикальные роды, современный взгляд (по данным родильного дома N 5 г. Киева)
 28. (2013) Инородные тела в полости матки как причина маточных кровотечений
 29. (2013) К вопросу хирургического лечения преждевременных родов при невынашиваемости
 30. (2013) Клинический случай спонтанной беременности у пациентки с длительным первичным бесплодием после гистероскопического удаления субмукозного миоматозного узла
 31. (2013) Работа службы трансфузиологии и эфферентной терапии в акушерстве и гинекологии и пути ее оптимизации
 32. (2013) Хірургічне лікування загрози передчасних пологів. Клінічний випадок
 33. (2014) Ведение беременных с синдромом задержки роста плода на фоне тромбофилии и гипергомоцистеинемии
 34. (2014) Динаміка біохімічних показників ротової рідини після застосування озонотерапії у пацієнтів молодого віку з генералізованим хронічним катаральним гінгівітом
 35. (2014) Динаміка зміни показників кровотоку у тканинах пародонту після застосування озонотерапії в осіб молодого віку
 36. (2014) Клинико-морфологические аспекты развития синдрома задержки роста плода
 37. (2014) Оптимизация ведения беременности и родов при синдроме задержки роста плода
 38. (2014) Оптимізація ведення вагітності і пологів при синдромі затримки росту плода
 39. (2014) Оптимізація діагностики ушкоджуючих перинатальних чинників при синдромі затримки розвитку плода
 40. (2014) Особенности содержания плацентарного фактора роста в динамике беременности при синдроме задержки развития плода
 41. (2014) Оценка факторов эндотелиальной дисфункции при синдроме задержки роста плода
 42. (2014) Применение аппаратно-программного комплекса КАП-ЭЛМ-01 "Андро-Гин" в акушерско-гинекологической практике. Личный опыт
 43. (2014) Применение лапароскопической ассистированной гистерэктомии у больных с пролапсом матки
 44. (2014) Роль мікроекології порожнини рота в етіопатогенезі запальних захворювань пародонту в осіб молодого віку
 45. (2014) Роль эфферентных методов в терапии внутрипеченочного холестаза беременных
 46. (2014) Системная продукция цитокинов и факторов роста при различных формах синдрома задержки роста плода
 47. (2014) Современные аспекты профилактики и лечения синдрома задержки роста плода
 48. (2014) Современные взгляды на подготовку беременных и их семей к родам
 49. (2014) Сравнительный анализ причин задержки внутриутробного развития плода
 50. (2014) Стан гігієни порожнини рота та визначення основних факторів ризику виникнення запальних захворювань тканин пародонта в осіб молодого віку
 51. (2014) Сучасний підхід до лікування міом матки у вагітних II триместру
 52. (2014) Эффективность внедрения стандартов ведения беременности и родов у женщин с сахарным диабетом
 53. (2015) Ведение беременности и родов у женщин с эпилепсией
 54. (2015) Клінічний випадок перфорації виразкової хвороби дванадцятипалої кишки в пізній післяпологовий період
 55. (2015) Материнские наследственные тромбофилии в развитии различных форм синдрома задержки роста плода
 56. (2015) Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду у вагітних з лейоміомою матки
 57. (2015) Различные виды терапии холестатического гепатоза у беременных
 58. (2015) Роль урогенитальной инфекции в прегравидарной подготовке женщин фертильного возраста
 59. (2015) Трудности клинической диагностики острого аппендицита у беременных
 60. (2015) Уровень гомоцистеина и состояние гемостаза как сопряженные маркеры благополучия фетоплацентарного обмена
 61. (2016) Алгоритм діагностики доброякісних захворювань матки на основі даних імуногістохімічного аналізу
 62. (2016) Алгоритм діагностики захворювань шийки матки, асоційованих з папіломавірусною інфекцією, на основі РАР-тесту, системи Бетезда та капсидного тесту
 63. (2016) Виявлення та характеристика антитіл проти Hsp60 людини у вагітних
 64. (2016) Вплив цукрового діабету на перебіг вагітності, розродження та перинатальну смертність
 65. (2016) Вплив цукрового діабету на перебіг вагітності, розродження та перинатальну смертність
 66. (2016) Допоміжні репродуктивні технології та внутрішньоматкова патологія як фактори ризику передлежання плаценти
 67. (2016) Ефективність накладання циркулярного шва мерсиленовою ниткою при центральному передлежанні плаценти
 68. (2016) Особливості гормонального гемостазу у хворих з доброякісними гіперпластичними процесами грудних залоз
 69. (2016) Современные методы диагностики и коррекции гестационного сахарного диабета у беременных
 70. (2016) Сучасні підходи до лікування позаматкової вагітності
 71. (2016) Шапероніни як регулятори нормальної і патологічної антистресової відповіді у репродуктивній системі людини
 72. (2017) Гестаційна коагулопатія: прорив у поглядах на профілактику кровотеч
 73. (2017) Гестаційна коагулопатія: прорив у поглядах на профілактику кровотеч
 74. (2017) Клінічний випадок поєднання лейоміоми матки та вагітності
 75. (2017) Клінічний випадок синдрому Гієна - Барре під час вагітності
 76. (2017) Перинатальні аспекти формування імунного статусу дитини
 77. (2018) Визначення рівня експресії рецепторів стероїдних гормонів у поліпах ендометрія у жінок у постменопаузальний період
 78. (2018) Внесок натурального ауто-IgM у вроджений імунітет
 79. (2018) Десмоидная опухоль передней брюшной стенки у женщины (клинический случай)
 80. (2018) Пологовий центр - нова ланка акушерської допомоги в Україні
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Макаренко Максим Валерійович (медичні науки)
 2. Макаренко Марина Борисівна (педагогічні науки)
 3. Макаренко Марина Василівна (економічні науки)
 4. Макаренко Микола Васильович (медичні науки)
 5. Макаренко Микола Омелянович (1938–1977) (історичні науки)
 6. Макаренко Микола Петрович (1950–2007) (технічні науки)
 7. Макаренко Михайло Васильович (медичні науки)
 8. Макаренко Михайло Вікторович (сільськогосподарські науки)
 9. Макаренко Михайло Володимирович (економічні науки)
 10. Макаренко Михайло Ілліч (економічні науки)
 11. Макаренко Михайло Миколайович (юридичні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського