Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Грубінко Василь Васильович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 1257164 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1257164


Грубінко Василь Васильович (1959)
(доктор наук, професор )

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Grubinko Vasil (англійська)
 • Hrubinko V. (англійська)
 • Грубинко Василий (російська) • Наукове звання: професор
  Додаткова спеціалізація:
 • 03.00.16 - Екологія
 • 13.00.00 - Педагогічні науки
  • Галузь науки: гідробіологія, біохімія, екологія, екотоксикологія

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (1995) Адаптивні реакції риб до дії аміаку водного середовища
  2. [Д] (1995) Адаптивні реакції риб до дії аміаку водного середовища
  3. (2003) Педагогічна практика студентів хіміко-біологічного факультету
  4. (2004) Вища освіта України і Болонський процес
  5. (2004) Вища освіта України і Болонський процес
  6. (2004) Вища освіта України і Болонський процес
  7. (2013) Екосистема зарегульованої водойми в умовах урбонавантаження (на прикладі Тернопільського водосховища)
  8. (2013) Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології
  9. (2019) Здоров'язбережувальні технології закладу освіти в умовах сучасних освітніх змін

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

     Наукова періодика:

  1. (2010) Особливості білкового складу плазми крові хребетних: еволюційно-екологічний аспект
  2. (2011) Вплив дизельного палива на біосинтез протеїнів, вуглеводів і ліпідів у Chlorella vulgaris Beijer.
  3. (2013) Роль ліпідів еритроцитарних мембран у формуванні резистентності до йонів Цинку
  4. (2013) Фосфоліпідний склад мітохондрій клітин зябер щуки (Esox lucius) за дії йонів цинку
  5. (2014) Вміст вуглеводів, білків і ліпідів у клітинах прісноводних водоростей за дії гумінових кислот
  6. (2014) Метаболізм азотистих речовин в організмі білого амура за дії йонів свинцю та різної температури водного середовища
  7. (2014) Моніторинг якості вищої освіти як засіб корекції природничо-наукової підготовки майбутніх учителів
  8. (2015) Накопичення есенціальних металів макромолекулами Chlorella vulgaris Beij. (Chlorophyta) у присутності селеніту натрію
  9. (2015) Розвиток наукових досліджень на кафедрі загальної біології та методики навчання природничих дисциплін
  10. (2016) Directed biosynthesis of biologically active lipids from algae
  11. (2016) Важкі метали у малих річках Тернопільщини з різним рівнем антропічного навантаження
  12. (2016) Вплив на метаболічні процеси в організмі селеновмісних біодобавок та перспективи їх використання
  13. (2016) Методологічні та дидактичні засади конструювання підручника з біології для старшої школи
  14. (2016) Пам’яті видатного вченого-енциклопедиста, академіка НАН України Гродзінського Дмитра Михайловича
  15. (2016) Пам'яті члена-кореспондента НАН України Травлєєва Анатолія Павловича
  16. (2016) Пігментний склад Chlorella vulgaris за дії селеніту натрію та іонів металів
  17. (2016) Роль фосфоліпідів зябер риб у формуванні токсикорезистентності до дії йонів кадмію
  18. (2016) Система формування дослідницьких умінь майбутніх учителів природничих дисциплін
  19. (2017) Адаптивні стратегії токсикорезистентності до металів у гідробіонтів
  20. (2017) Аналіз селено- та хромовмісних сполук як перспективного класу біологічно активних добавок
  21. (2017) Комплексна оцінка екологічної ситуації ріки Збруч в умовах зарегулювання та маловоддя
  22. (2017) Корекція обміну речовин у щурів селенхромліпідним комплексом з Chlorella vulgaris Biej та сполуками хрому(III) і селену(IV) за експериментального цукрового діабету 2-го типу
  23. (2018) Адаптивна роль ліпідів у водоростей за дії йонів металів (огляд)
  24. (2018) Взаємозв’язок вмісту сполук нітрогену та пігментів у вищих водних рослин у річках Рівненщини з різним рівнем антропогенного навантаження
  25. (2018) Гідроекологічний стан р. Збруч унаслідок зміни кліматичних умов
  26. (2018) Голицький біостаціонар Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: створення, функціонування та перспективи (до 20–річчя заснування)
  27. (2018) Експрес-метод оцінки віталітетно-розмірної структури популяцій (на прикладі Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.)
  28. (2018) Зоопланктон та зообентос водойми кар’єру Здолбунівського цементно-шиферного комбінату
  29. (2018) Накопичення фосфору в організмі Nasturtium officinale R. Br.

     Реферативна інформація:

  1. (2001) Роль низькомолекулярних сірковмісних сполук гепатопанкреасу коропа у зв'язуванні іонів міді
  2. (2002) Кінетична модель біохімічної адаптації організму риб до токсикантів
  3. (2002) Особливості метаболізму гліцину, аланіну та лейцину в організмі коропа за дії іонів важких металів
  4. (2003) Адаптивні перебудови жирнокислотного складу мозку риб за умов дії свинцю
  5. (2004) Селективність металотіонеїнів печінки коропа у зв'язуванні іонів металів та антиоксидантний захист організму за дії суміші міді, цинку, марганцю і свинцю
  6. (2005) Динаміка вмісту ліпопротеїдів сироватки крові коропа при дії іонів важких металів
  7. (2006) Флористична структура екотону "Кременецькі гори"
  8. (2008) Особливості білкового обміну у черевоногих молюсків (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata) за дії трематодної інвазії
  9. (2009) Видові особливості фракційного складу білків сироватки крові прісноводних риб заходу Поділля
  10. (2009) Еколого-еволюційні особливості білкового складу сироватки крові тварин за дії іонів металів
  11. (2010) Вплив іонів цинку, свинцю та дизельного палива на ліпідний склад мембран клітин водних рослин
  12. (2010) Особливості білкового складу плазми крові хребетних: еволюційно-екологічний аспект
  13. (2010) Функціонування аденозинтрифосфатаз у зябрах коропа (Cyprinus carpio L.) за дії нафтопродуктів
  14. (2011) Біосинтез ліпідів у Chlorella vulgaris Beijer. за дії Mn2+, Zn2+, Cu2+ та Pb2+
  15. (2011) Вплив дизельного палива на біосинтез протеїнів, вуглеводів і ліпідів у Chlorella vulgaris Beijer.
  16. (2011) Метаболізм водоростей за дії іонів металів водного середовища
  17. (2013) Вміст фосфоліпідів у мітохондріях клітин гепатопанкреасу та зябер коропа за дії іонів цинку і кадмію
  18. (2013) Екосистема зарегульованої водойми в умовах урбонавантаження (на прикладі Тернопільського водосховища)
  19. (2013) Ліпідний склад ядер клітин зябер коропа (Cyprinus carpio L.) при дії підвищених концентрацій іонів цинку та кадмію
  20. (2013) Особливості поглинання <$E bold roman {Mn sup 2+ ,~Zn sup 2+ ,~Cu sup 2+}> і <$E bold roman Pb sup 2+> клітинами Chlorella vulgaris Beijer.
  21. (2013) Роль ліпідів еритроцитарних мембран у формуванні резистетності до іонів цинку
  22. (2013) Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології
  23. (2013) Фосфоліпідний склад мітохондрій клітин зябер щуки (Esox lucius) за дії іонів цинку
  24. (2014) Видові особливості ліпідного складу деяких тканин прісноводних риб Західного Поділля
  25. (2014) Метаболізм азотистих речовин в організмі білого амура за дії йонів свинцю та різної температури водного середовища
  26. (2014) Роль фосфоліпідів мембран еритроцитів у формуванні резистентності організму риб до дії іонів кадмію
  27. (2016) Directed biosynthesis of biologically active lipids from algae
  28. (2016) Роль фосфоліпідів зябер риб у формуванні токсикорезистентності до дії йонів кадмію
  29. (2017) Фосфоліпідний склад окремих тканин коропа та щуки за умов дії іонів Fe3+
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Грубінко Василь Васильович (1959–) (біологічні науки)
  2. Грубінко Василь Васильовична (педагогічні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського