Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Тацій Василь Якович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 1258088 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1258088


Тацій Василь Якович (1940)
(доктор наук, академік НАНУ)

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Таций Василий Яковлевич (російська)
 • Tatsiy Vasyl Ya. (англійська) • Наукове звання:
  Додаткова спеціалізація:
 • 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
 • 12.00.02 - Конституційне право
 • 12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
 • 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза
  • Галузь науки: Criminology, Criminal Law & Policing, кримінальне право, конституційне право, проблеми теорії держави та права (питання методології правової науки, порівняльно-правових досліджень і правозастосування).

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. (1993) Програма навчальної дисципліни "Кримінальне право України"
  2. (1996) Конституція України - основа реформування суспільства
  3. (1996) Правознавство
  4. (1997) Програма навчальної дисципліни "Кримінальне право України"
  5. (1998) Права людини і правова держава (До 50-ї річниці Загальної декларації прав людини)
  6. (1999) Зібрання законодавства України : Т. 1. Липень 1990 - березень 1991
  7. (1999) Зібрання законодавства України : Т. 2. Квітень 1991 - вересень 1991
  8. (1999) Конституційне право України
  9. (1999) Проблеми активізації конституційно-правових досліджень і вдосконалення викладання конституційного права
  10. (2000) Зібрання законодавства України : Т. 3. Жовтень 1991 - березень 1992
  11. (2000) Зібрання законодавства України : Т. 4. Квітень 1992 - вересень 1992
  12. (2000) Зібрання законодавства України : Т. 6. Лютий 1993 - червень 1993
  13. (2000) Історія держави і права України : Т. 1.
  14. (2000) Історія держави і права України : Т. 2.
  15. (2000) Історія держави і права України : Т. 2.
  16. (2001) Криміналістика. Енциклопедичний словник (українсько-російський і російсько-український)
  17. (2002) Програма навчальної дисципліни "Кримінальне право України"
  18. (2003) Історія держави і права України : Т. 1.
  19. (2003) Історія держави і права України : Т. 2.
  20. (2003) Конституційно-правові засади становлення української державності
  21. (2003) Конституція України
  22. (2003) Конституція України
  23. (2003) Кримінальний кодекс України
  24. (2003) Кримінальний кодекс України
  25. (2003) Кримінальний кодекс України
  26. (2003) Настільна книга слідчого
  27. (2003) Тематика курсових робіт з загальної частини кримінального права України та методичні поради до їх написання для студентів II курсу денних та вечірнього факультетів
  28. (2003) Юридична енциклопедія : Т. 5. П - С
  29. (2004) Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого 1804-2004
  30. (2004) Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. 1804-2004
  31. (2004) Професори Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
  32. (2004) Тезаурус EUROVOC
  33. (2005) Спільна сесія Секції суспіл. і гуманіт. наук НАН України, Акад. прав. наук України та Ін-ту законодавства Верховної Ради України з питань розвитку правової системи та наук. забезп. законотвор. процесу
  34. (2006) Кримінальний кодекс України
  35. (2007) Кримінальне право України. Загальна частина
  36. (2007) Кримінальне право України. Особлива частина
  37. (2007) Кримінальний кодекс України
  38. (2007) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Кримінальне право України" (Особлива частина) (відповідно до вимог ECTS)
  39. (2007) Настільна книга слідчого
  40. (2008) Правова система України: історія, стан та перспективи : Т. 1. Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України
  41. (2008) Правова система України: історія, стан та перспективи : Т. 1. Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України
  42. (2008) Правова система України: історія, стан та перспективи : Т. 2. Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення
  43. (2008) Правова система України: історія, стан та перспективи : Т. 2. Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення
  44. (2008) Правова система України: історія, стан та перспективи : Т. 3. Цивільно-правові науки. Приватне право
  45. (2008) Правова система України: історія, стан та перспективи : Т. 3. Цивільно-правові науки. Приватне право
  46. (2008) Правова система України: історія, стан та перспективи : Т. 4. Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права
  47. (2008) Правова система України: історія, стан та перспективи : Т. 4. Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права
  48. (2008) Правова система України: історія, стан та перспективи : Т. 5. Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в України
  49. (2008) Правова система України: історія, стан та перспективи : Т. 5. Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні
  50. (2008) Проблеми сучасного українського конституціоналізму
  51. (2008) Проблеми сучасного українського конституціоналізму
  52. (2008) Програма навчальної дисципліни "Кримінальне право України"
  53. (2009) Нормативно-правові та методологічні засади упорядкування інформаційних відносин
  54. (2009) Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні
  55. (2009) Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів
  56. (2010) Вибрані статті, виступи, інтерв'ю
  57. (2010) Вибрані статті, виступи, інтерв'ю
  58. (2010) Вибрані статті, виступи, інтерв'ю
  59. (2010) Времена жизни
  60. (2010) Времена жизни
  61. (2010) Злочини у сфері господарської діяльності за Кримінальним кодексом України та в судовій практиці
  62. (2010) Кримінальне право України. Загальна частина
  63. (2010) Кримінальне право України. Загальна частина
  64. (2010) Кримінальне право України. Особлива частина
  65. (2010) Кримінальне право України. Особлива частина
  66. (2010) Правове виховання в сучасній Україні
  67. (2010) Системообразующие категории в финансовом праве: состояние и перспективы трансформации
  68. (2011) Конституція України
  69. (2011) Конституція України
  70. (2011) Настільна книга слідчого
  71. (2011) Правовая система Украины: история, состояние и перспективы : Т. 1. Методологические и историко-теоретические проблемы формирования и развития правовой системы Украины
  72. (2011) Правовая система Украины: история, состояние и перспективы : Т. 2. Конституционные основы правовой системы Украины и проблемы ее совершенствования
  73. (2011) Правовая система Украины: история, состояние и перспективы : Т. 3. Гражданско-правовые науки. Частное право
  74. (2011) Правовая система Украины: история, состояние и перспективы : Т. 4. Методологические основы развития экологического, земельного, аграрного и хозяйственного права
  75. (2011) Правовая система Украины: история, состояние и перспективы : Т. 5. Уголовно-правовые науки. Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Украине
  76. (2012) Избранные труды
  77. (2012) Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : Т. 1.
  78. (2012) Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : Т. 2.
  79. (2012) Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність
  80. (2012) Принципы финансового права
  81. (2012) Програма навчальної дисципліни "Кримінальне право України"
  82. (2013) Актуальні проблеми кримінальної відповідальності
  83. (2013) Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : Т. 1. Загальна частина
  84. (2013) Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : Т. 2. Особлива частина
  85. (2013) Кримінальний процес
  86. (2013) Кримінальний процес
  87. (2013) Правова доктрина - основа формування правової системи держави
  88. (2013) Правова доктрина України : Т. 1. Загальнотеоретична та історична юриспруденція
  89. (2013) Правова доктрина України : Т. 2. Публічно-правова доктрина України
  90. (2013) Правова доктрина України : Т. 3. Доктрина приватного права України
  91. (2013) Правова доктрина України : Т. 4. Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права
  92. (2013) Правова доктрина України : Т. 5. Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку
  93. (2013) Правове виховання в сучасній Україні
  94. (2013) Ученики о научном наследии профессора М. И. Бажанова
  95. (2014) Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг
  96. (2014) Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв'язків
  97. (2014) Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 1804 - 2014
  98. (2014) Практика судів України з кримінальних справ (2012-2013 рр.)
  99. (2014) Проблеми правової відповідальності
  100. (2014) Проблемні питання застосування Податкового кодексу України при вирішенні спорів адміністративними судами
  101. (2014) Професори Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
  102. (2014) Четверті харківські кримінально-правові читання
  103. (2015) Актуальні проблеми законодавства України про кримінальну відповідальність та практики його застосування
  104. (2015) Вибрані праці
  105. (2015) Вибрані статті, виступи, інтерв'ю (2009-2014)
  106. (2015) Времена жизни
  107. (2015) Кримінальне право України. Загальна частина
  108. (2015) Кримінальне право України. Особлива частина
  109. (2015) Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності
  110. (2016) 25 років господарській юрисдикції в Україні: досвід та перспективи
  111. (2016) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 1. Історія держави і права України
  112. (2016) Об'єкт і предмет злочину в кримінальному праві
  113. (2016) Практика судів України з кримінальних справ (2014-2015)
  114. (2016) П'яті Харківські кримінально-правові читання
  115. (2016) Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування
  116. (2016) Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи
  117. (2017) Актуальні питання кримінального законодавства України та практики його застосування
  118. (2017) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 17. Кримінальне право
  119. (2017) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 2. Філософія права
  120. (2017) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 3. Загальна теорія права
  121. (2017) Вибрані праці з конституційного і кримінального права
  122. (2017) Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації
  123. (2017) "Правда Руська" Ярослава Мудрого: початок вітчизняного законодавства
  124. (2017) Світ без корупції: міф чи реальність?
  125. (2017) Шості харківські кримінально-правові читання "Україна на кримінально-правовій карті світу"
  126. (2018) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 11. Трудове право
  127. (2018) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 14. Екологічне право
  128. (2018) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 20. Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія
  129. (2018) Ефективна система кримінальної юстиції як фактор сталого розвитку економіки
  130. (2018) Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності
  131. (2019) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 15. Господарське право
  132. (2011) 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн
  133. (2000) Історія держави і права України : Т. 1.

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Вісник Академії правових наук України
  2. Вісник академії правових наук України
  3. Вісник Національної Академії правових наук України
  4. Вісник прокуратури
  5. Криминалистъ первопечатный
  6. Проблеми законності

     Література:

  1. (20--) Провідні виконавці професійного театру-студії Палацу студентів НЮАУ імені Ярослава Мудрого ювіляру Тацію Василю Яковичу 70
  2. (2000) Василь Якович Тацій
  3. (2010) Василь Якович Тацій
  4. (2010) Времена жизни
  5. (2015) Василь Якович Тацій

     Наукова періодика:

  1.  Вісник Національної академії правових наук України, Харків
  2.  Проблеми законності, Харків
  3.  Проблемы законности, Харьков
  4. (2011) Правозахисний напрям інтерпретаційної діяльності Конституційного Суду України
  5. (2012) Національна академія правових наук України: етапи становлення та розвитку (до 20-річчя з дня заснування)
  6. (2012) Поняття та система правоохоронних органів: у контексті системних змін до Конституції України
  7. (2013) 20 років Національній академії правових наук України: етапи становлення та розвитку
  8. (2013) Доповідь президента Національної академії правових наук України В. Я. Тація на загальних зборах Академії, що відбулися 18 жовтня 2013 р
  9. (2013) Національна академія правових наук України: етапи становлення та розвитку
  10. (2013) Національна академія правових наук України – флагман розвитку вітчизняної правової науки (до 20-річчя НАПрН України)
  11. (2013) Національна академія правових наук України: 20 років становлення
  12. (2014) Дискусійні питання встановлення відповідальності за проступок
  13. (2014) Концептуальная модель установления ответственности за проступок в законодательстве Украины
  14. (2014) Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого: 210 років гордості та гідності
  15. (2014) Слово главного редактора
  16. (2014) Слово головного редактора
  17. (2015) Володимир Володимирович Сташис. його ідеї у справах учнів
  18. (2015) Проблеми стабільності й динамізму кримінального законодавства України на сучасному етапі

     Реферативна інформація:

  1. (1998) Права людини і правова держава (До 50-ї річниці Загальної декларації прав людини)
  2. (1998) Проблеми законності : Вип. 35.
  3. (1998) Проблеми законності : Вип. 36.
  4. (1999) Конституційне право України
  5. (1999) Правова наука та її завдання щодо забезпечення розвитку громадянського суспільства в Україні
  6. (1999) Уголовное право Украины. Общая часть
  7. (2000) Історія держави і права України : Т. 1.
  8. (2000) Історія держави і права України : Т. 2.
  9. (2000) Проблеми законності : Вип. 41.
  10. (2000) Проблеми законності : Вип. 42.
  11. (2000) Проблеми законності : Вип. 43.
  12. (2000) Проблеми законності : Вип. 44.
  13. (2000) Проблеми законності : Вип. 45.
  14. (2001) Академія правових наук України на рубежі століть: підсумки та перспективи
  15. (2001) Конституція України і проблеми становлення конституціоналізму в Україні
  16. (2001) Криміналістика. Енциклопедичний словник (українсько - російський і російсько - український)
  17. (2001) Кримінальне право України. Загальна частина
  18. (2001) Новий Кримінальний кодекс України
  19. (2001) Проблеми законності : Вип. 46.
  20. (2001) Проблеми законності : Вип. 49.
  21. (2001) Проблеми законності : Вип. 50.
  22. (2001) Проблеми законності : Вип. 51.
  23. (2001) Проблеми становлення сучасного конституціоналізму в Україні
  24. (2002) Кримінальне право України. Загальна частина
  25. (2002) Нагальна потреба інтелектуально-правової освіти в Україні
  26. (2002) Проблеми законності : Вип. 52.
  27. (2002) Проблеми законності : Вип. 54.
  28. (2002) Проблеми законності : Вип. 55.
  29. (2002) Проблеми законності : Вип. 56.
  30. (2002) Проблеми законності : Вип. 57.
  31. (2003) 10 років Академії правових наук України: становлення та наукові здобутки
  32. (2003) Конституційно-правові засади становлення української державності
  33. (2003) Проблеми законності : Вип. 58.
  34. (2003) Проблеми законності : Вип. 59.
  35. (2003) Проблеми законності : Вип. 60.
  36. (2003) Проблеми законності : Вип. 61.
  37. (2003) Проблеми законності : Вип. 62.
  38. (2003) Проблеми законності : Вип. 63.
  39. (2003) Проблеми законності : Вип. 64.
  40. (2004) Проблеми законності : Вип. 65.
  41. (2004) Проблеми законності : Вип. 66.
  42. (2004) Проблеми законності : Вип. 67.
  43. (2004) Проблеми законності : Вип. 68.
  44. (2004) Проблеми законності : Вип. 69.
  45. (2004) Проблеми законності : Вип. 70.
  46. (2004) Тезаурус EUROVOC: автоматизована інформаційно-аналітична система порівняння законодавства України із законодавством країн ЄС
  47. (2005) Кримінальне право України. Загальна частина
  48. (2005) Методологічні проблеми правової науки на сучасному етапі державотворення
  49. (2005) Проблеми законності : Вип. 71.
  50. (2005) Проблеми законності : Вип. 72.
  51. (2005) Проблеми законності : Вип. 73.
  52. (2005) Проблеми законності : Вип. 74.
  53. (2005) Проблеми законності : Вип. 75.
  54. (2005) Проблеми законності : Вип. 76.
  55. (2006) Проблеми законності : Вип. 77.
  56. (2006) Проблеми законності : Вип. 78.
  57. (2006) Проблеми законності : Вип. 79.
  58. (2006) Проблеми законності : Вип. 80.
  59. (2008) Правова система України: історія, стан та перспективи : Т. 1. Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України
  60. (2008) Проблеми правового забезпечення інноваційного розвитку України: стан і перспективи
  61. (2009) Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого - лідер юридичної освіти в Україні
  62. (2009) Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні
  63. (2009) Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів
  64. (2010) Кримінальне право України. Загальна частина
  65. (2010) Системообразующие категории в финансовом праве: состояние и перспективы трансформации
  66. (2012) Кримінальний процесуальний кодекс України : Т. 1.
  67. (2012) Кримінальний процесуальний кодекс України : Т. 2.
  68. (2012) Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність
  69. (2012) Принципы финансового права
  70. (2013) Актуальні проблеми кримінальної відповідальності
  71. (2013) Кримінальний процес
  72. (2013) Правова доктрина - основа формування правової системи держави
  73. (2013) Правова доктрина України : Т. 1. Загальнотеоретична та історична юриспруденція
  74. (2013) Правова доктрина України : Т. 5. Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку
  75. (2013) Правове виховання в сучасній Україні
  76. (2013) Ученики о научном наследии профессора М. И. Бажанова
  77. (2014) Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг
  78. (2015) Актуальні проблеми законодавства України про кримінальну відповідальність та практики його застосування
  79. (2015) Кримінальне право України. Загальна частина
  80. (2015) Кримінальне право України. Особлива частина
  81. (2015) Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності
  82. (2016) 25 років господарській юрисдикції в Україні: досвід та перспективи
  83. (2016) Об'єкт і предмет злочину в кримінальному праві
  84. (2016) Практика судів України з кримінальних справ (2014 - 2015)
  85. (2016) П'яті Харківські кримінально-правові читання
  86. (2016) Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи
  87. (2017) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 17. Кримінальне право
  88. (2017) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 2. Філософія права
  89. (2018) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 11. Трудове право
  90. (2018) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 14. Екологічне право
  91. (2018) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 20. Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія
  92. (2018) Ефективна система кримінальної юстиції як фактор сталого розвитку економіки
  93. (2018) Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського