ОПОЗИЦІЯ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА 50-Х - 80-ТІ РР. ХХ СТ.) : [монографія] (2000)
ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ЛЕКСИКОНІ : [монографія] (2008)
СИНЕРҐЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ КУЛЬТУРИ (2008)
ОПИСИ КИЇВСЬКОГО НАМІСНИЦТВА 70-80-Х РОКІВ XVIII СТ. : опис.-стат. джерела (1989)
УКРАЇНСЬКА ПОЛІТОЛОГІЯ АБО АТДАДІМ ЛЬВОВ ПАЛЯКАМ (2014)
THE COSSACKS AND RELIGION IN EARLY MODERN UKRAINE (2001)
СІМ'Я ТА СІМЕЙНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ : [кол. монографія] (2009)
ВИШИВКА ДРОГОБИЧЧИНИ. ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІСТЬ : [альбом] (1999)
РІЧПОСПОЛИТСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ УКРАЇНИ (ХVI - СЕРЕДИНА ХVII СТ.). Ч. 2 : ДОДАТКИ (2008)
РІЧПОСПОЛИТСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ УКРАЇНИ (ХVI - СЕРЕДИНА ХVII СТ.). Ч. 1 (2008)
СКЛАДАННЯ ДІЛОВИХ ДОКУМЕНТІВ : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (2006)
20-І РОКИ: ЛІТЕРАТУРНІ ДИСКУСІЇ, ПОЛЕМІКИ : літ.-критич. ст. (1991)
ЛІТЕРАТУРНИЙ ЛЬВІВ, 1939-1944 : спомини (1995)
ГУЦУЛЬСЬКІ ГОВІРКИ : короткий словник (1997)
ТРАГЕДІЯ УКРАЇНЦІВ ПОЛЬЩІ (1997)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ (1937)
ЗА УКРАЇНСЬКУ УКРАЇНУ : відкритий лист українцям (2005)
ІНАКОДУМСТВО НА СУМЩИНІ. Т. 1 (2012)
THE QUEST FOR THE RUSYN SOUL: THE POLITICS OF RELIGION AND CULTURE IN EASTERN EUROPE AND IN AMERICA, 1890-WORLD WAR I (1992)
ЛУБЕНСЬКІ ГОВІРКИ І ДІАЛЕКТНА СУМІЖНІСТЬ : (фонетичні риси протягом трьох століть) : [монографія] (1963)
НАРИС ІСТОРІЇ ДИСИДЕНТСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ (1956-1987) (2003)
ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ КАРПАТ. ДИКОРОСЛІ ТА КУЛЬТУРНІ (2007)
СПОМИНИ ЗАПОРОЖЦЯ (2007)
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ. Т. 2 (2009)
СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКІ ПРІЗВИЩА (1966)
СЛІД НЕВЛОВИМОГО ПРОТЕЯ : (міф України в літературі української діаспори 20-х - 50-х років ХХ століття) : [монографія] (2007)
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ. Т. 3 : ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ. V СТ. ДО Н. Е. - 1774 Р. (2009)
КОНСТИТУЦИЯ ФИЛИППА ОРЛИКА : (Бендерская Конституция) : док. по истории Государства и права (2010)
ДУХ НАШОЇ ДАВНИНИ (1951)
КАРТИ І ДОЛІ. ІСТОРІЯ КАРТОГРАФІЇ : [іст. нарис] (2014)
КОМУНІСТИЧНА РЕВОЛЮЦІЯ ЗГОРИ В УКРАЇНІ: З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ В УКРАЇНІ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ І ПРАВА (1917-1920-ТІ РР.) (2010)
УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1917-1920 РР. В ЛИСТІВКАХ ТА ГАЗЕТАХ : (з фондів Державного архіву Сумської області) : [альбом] (2005)
- УСПЕНСЬКИЙ СОБОР (КИЇВ)
БОФОНИ: ГРОШОВІ ДОКУМЕНТИ ОУН І УПА (2008)
СТОРІНКАМИ ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ. ЗНИКАЮЧІ РОСЛИНИ : довід. учня (2004)
СОЧИНЕНИЯ ГРИГОРИЯ САВВИЧА СКОВОРОДЫ. ЮБИЛЕЙНОЕ ИЗДАНИЕ (1794-1894 ГОД) : с портр. его, видом могилы и снимками почерка (1894)
ИСТОРИЯ СЕВЕРСКОЙ ЗЕМЛИ ДО ПОЛОВИНЫ XIV СТ. : с картою и рис. : ист. моногр. (1882)
ФРАЗЕОЛОГІЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ : посібник (2005)
ПРОВІСНИКИ СВОБОДИ, ДЕРЖАВНОСТІ І ДЕМОКРАТІЇ : док. і матеріали (2009)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (2010)
РОСІЙСЬКО-ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК-ДОВІДНИК ДІЛОВОЇ ЛЕКСИКИ (2006)
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ. Т. 5 : ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ (2009) Кн. 1. 1914-1991
ВОЛИНЬ У РОКИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ СЕРЕДИНИ ХVІІ СТ. (2005)
ДМИТРО БЕЗПЕРЧИЙ (1825-1913) (1926)
ОЛЕКСАНДЕР МУРАШКО (1875-1919) (1925)
УКРАЇНА: ШЛЯХОМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ЧИ НЕОКОЛОНІЗАЦІЇ? (2003)
КУЛЬТУРНА РЕВОЛЮЦІЯ В УКРАЇНІ, АБО УПРАВЛІННЯ ДЕГРАДАЦІЄЮ (2004)
ФЕНОМЕН РЕВОЛЮЦІЇ У ДИСКУРСАХ МИСЛИТЕЛІВ, ПОЛІТИКІВ, НАУКОВЦІВ : монографія (2012)
ЗИМОВИЙ ПОХІД (6.ХІІ.1919 - 6.V.1920) (2001)
ІСТОРІЯ ВСЕЛЕНСЬКОЇ ЦЕРКВИ НА УКРАЇНІ. Т. 1 : ВІД АПОСТОЛЬСЬКИХ ЧАСІВ ДО КНЯЗЮВАННЯ СВ. КНЯГИНІ ОЛЬГИ (I-X СТОЛІТТЯ) : Арх. Служби безпеки України № 63258 (2001)
ІСТОРІЯ ВСЕЛЕНСЬКОЇ ЦЕРКВИ НА УКРАЇНІ. Т. 2 : ДРУГА ЗОЛОТА ДОБА: ВІД ЗАГАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА СВ. ВОЛОДИМИРОМ ДО ВИКЛИКАННЯ ЦЕРКОВНОГО РОЗДОРУ ЗА КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА (988-1125 Р.) : Арх. Служби безпеки України № 63258 (2003)
ІСТОРІЯ ВСЕЛЕНСЬКОЇ ЦЕРКВИ НА УКРАЇНІ. Т. 3, Ч. 1 : ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ЦАРГОРОДСЬКОГО РОЗДОРУ НА УКРАЇНІ ДО ВВЕДЕННЯ ФЛОРЕНТІЙСЬКОЇ УНІЇ (1125-1439) : Арх. Служби безпеки України № 63258 (2000)
ІСТОРІЯ ВСЕЛЕНСЬКОЇ ЦЕРКВИ НА УКРАЇНІ. Т. 4, Ч. 1 : ВІД ФЛОРЕНТІЙСЬКОЇ ДО БЕРЕСТЕЙСЬКОЇ УНІЇ (1439-1596) : Арх. Служби безпеки України № 63258 (1996)
ЗАПИСКИ ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА. Т. 170 : ГЕТЬМАН ІВАН МАЗЕПА ТА ЙОГО ДОБА (1960)
ПРАЦІ КОМІСІЇ ДЛЯ ВИУЧУВАННЯ ІСТОРІЇ ЗАХІДНО-РУСЬКОГО ТА ВКРАЇНСЬКОГО ПРАВА. [ВИП. 6] (1929)
NOTRE DAME D'UKRAINE: УКРАЇНКА В КОНФЛІКТІ МІФОЛОГІЙ (2007)
АНГЛІЙСЬКО-ФРАНЦУЗЬКО-НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНОЛОГІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (2007)
ПАВЛО ЧУБИНСЬКИЙ (2005)
БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ (1944)
З КРИНИЦІ ЛІТ. Т. 1 : СТАТТІ. ДОПОВІДІ. РЕЦЕНЗІЇ. ПЕРЕДМОВИ. ДЕЩО ПРО ДОБРИХ СУСІДІВ І ДУХОВНУ РІДНЮ (2006)
З КРИНИЦІ ЛІТ. Т. 2 : ШЕВЧЕНКО І СВІТ; ЕСТЕТИКА І КУЛЬТУРОЛОГІЯ; ЗНАЙОМСТВО З ДЕСЯТОЮ МУЗОЮ; БО ТО НЕ ПРОСТО МОВА, ЗВУКИ...; ТЕРНИСТІ ДОРОГИ ПОРОЗУМІННЯ (2006)
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ. Т. 5 : ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ (2009) Кн. 2. 1991-2009
УКРАЇНЦІ. СХІДНА ДІАСПОРА : атлас (1993)
УКРАЇНА : серія мап і пояснень, що з'ясовують іст. значення й сучас. геогр. становище укр. народу (1946)
МАЛА ФОТОЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ (2004)
БЕРЕСТЕЙСЬКА УНІЯ 1596 Р. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (2004)
ПТАХИ УКРАЇНИ : польовий визначник (1984)
ІСТОРИЧНА ДЕМОГРАФІЯ УКРАЇНИ XVIII - ПОЧАТКУ XXI СТ. : спецкурс для студ. вищ. навч. закл. (2010)
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ОУН У БОРОТЬБІ З НКВД-НКГБ-МГБ-КГБ (1994)
ВСТУП ДО ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ: КОМП'ЮТЕРНА ЛІНГВІСТИКА : підручник (2006)
СТЕПАН БАНДЕРА - СОБОРНИК СВЯТОЇ ВОЛІ : дод. до сер. "За тебе, свята Україно" ; кн. 8 (2011)
ІМЕННИК В УКРАЇНСЬКИЙ МОВІ (1974)
ЛІТОПИС УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ. Т. 2, КН. 4 : 1917-1922 (1923)
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ. Т. 4 : ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ. 1775-1913 (2009)
ВИБРАНІ ТВОРИ ТА ДОКУМЕНТИ (1994)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ : навч. посіб. (1997)
УКРАЇНА - КОЗАЦЬКА ДЕРЖАВА : ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах (2004)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ДРУКАРСТВА : іст.-бібліогр. огляд укр. друкарства XV-XVIII в.в. (1983)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ОЧИМА ІНОЗЕМЦІВ : довідник-хрестоматія (2009)
ІСТОРІЯ ЗАХІДНИХ І ПІВДЕННИХ СЛОВ'ЯН (З ДАВНІХ ЧАСІВ ДО ХХ СТ.) : курс лекцій : навч. посіб. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. (2001)
ЗАГИБЛІ НА ЧУЖИНІ : Книга Пам'яті України про громадян, які загинули у воєнних конфліктах за рубежем (2003)
РЕПРЕСИВНО-КАРАЛЬНА СИСТЕМА В УКРАЇНІ. 1917-1953. КН. 1 (1994)
ЧИ ПРАВИЛЬНО МИ ГОВОРИМО? (1997)
ТАРАС ШЕВЧЕНКО. ЙОГО ЖИТЄ І ЛІТЕРАТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ : ювіл. вид. в соті роковини уродин Поета : з ілюстраціями (1914)
ШАХИ В УКРАЇНІ : нариси з історії шахової гри на укр. землі і в діаспорі (1993)
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА Й ПРАВОПИС (1922)
ПОЧАТКОВА ГЕОГРАФІЯ ДЛЯ НАРОДНИХ ШКІЛ : з багатьома малюнками і картою (1919)
АЛЬБОМ СТАРИННЫХ ПЛАНОВ Г. ХАРЬКОВА, СНИМКОВ ЕГО ВИДОВ И ПОРТРЕТОВ ЕГО ДЕЯТЕЛЕЙ : прил. ко 2-му т. "Истории города Харькова" (2004)
КОРОТКИЙ КУРС ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА (1922)
УКРАЇНСЬКА МЕМУАРИСТИКА. 1914-1924 : (бібліогр. реєстр) (1991)
УКРАИНСКАТА ЛИТЕРАТУРА (1919)
АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК ПАРНИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ (1994)
КРИТИЧНИЙ РОЗСЛІД НАД ТЕКСТОМ КОБЗАРЯ (1907)
ИСТОРИЯ ГОРОДА ХАРЬКОВА ЗА 250 ЛЕТ ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ (1655-1905). Т. 2 : ХІХ - НАЧАЛО ХХ ВЕКА (2004)
РУССКАЯ И УКРАИНСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. 1918-1938 : путеводитель по арх. фондам и собр. в Чешской республике (1995)
АТЛАС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Т. 3 : СЛОБОЖАНЩИНА, ДОНЕЧЧИНА, НИЖНЯ НАДДНІПРЯНЩИНА, ПРИЧОРНОМОР'Я І СУМІЖНІ ЗЕМЛІ (2001)
ТАКА ЖИТКА... КУЛЬТУРА ПОВСЯКДЕННЯ УКРАЇНЦІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО ПОЛІССЯ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЕТНОГРАФІЧНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ 1994 Р.) (2011)
ЗАМКИ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ : історія, фотографії, карта-схема, поради туристам : путівник (2004)
ЩОДЕННИК. Т. 1 : 1911-1920 (1980)
ТАРАС ШЕВЧЕНКО-ГРУШІВСЬКИЙ : хроніка його життя (1991)
ДЖЕРЕЛА ПРО ЗРУЙНУВАННЯ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ (2005)
ЩОДЕННИК. Т. 2 : 1921-1925 (1983)
ПОШУК УКРАЇНСЬКОГО СЛОВА, АБО БОРОТЬБА ЗА НАЦІОНАЛЬНЕ Я (2001)
ЕТИМОЛОГІЧНО-СЕМАНТИЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Т. 1 : А-Д (1979)
МАХНО (2005)
ЦЕНТРАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА АН УРСР У ПОШУКАХ ДОСКОНАЛОСТІ: 1985-1992. МОЄ БІБЛІОТЕЧНЕ ЖИТТЯ (2011)
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ : підручник (2007)
ПРОБЛЕМА ЧИТАЧІВСТВА ТА ЇЇ ВИВЧЕННЯ : (форми організації та методи роботи Кабінету вивчення книжки та читача при У. Н.-Д. І. К.) (1926)
СТЕПАН БАНДЕРА (2009)
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ : сб. науч. тр. посвящ. 155-летию со дня рождения акад. Павла Аполлоновича Тутковского (2013)
АКТИ ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА КІНЦЯ ХV-ХVI СТ. : (із зібр. Пергамент. док. Архіву голов. актів давніх у Варшаві) (2014)
ІСТОРИЧНІ ПОДІЇ НА УКРАЇНІ 1657-1659 РР. (ГЕТЬМАНСТВО І. ВИГОВСЬКОГО) У ВИСВІТЛЕННІ С. В. ВЕЛИЧКА (1999)
ГРІМ. ПОЛКОВНИК УПА МИКОЛА ТВЕРДОХЛІБ. СПОГАДИ І МАТЕРІАЛИ (2008)
У 50-РІЧЧЯ ЗИМОВОГО ПОХОДУ АРМІЇ УНР. 1919-1920 (1973)
АКАДЕМІЧНІ Й ДОАКАДЕМІЧНІ ОБРАЗИ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ : кол. монографія (2012)
КНЯЗЬ ЛЕВ ДАНИЛОВИЧ (2012)
ПРОРОК У СВОЇЙ ВІТЧИЗНІ. ФРАНКО ТА ЙОГО СПІЛЬНОТА (1856-1886) (2006)
ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ТЕРЕНАХ РОСІЇ ЗА ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ (1999)
МІЖ ВОГНЯМИ : повість-документ (1994)
МИКОЛА ЛЕОНТОВИЧ (1974)
ПРИЛУКИ : [путівник] (1969)
ЩОДЕННИКИ. Т. 1 : 1943-1967 (2002)
ЩОДЕННИКИ. Т. 2 : 1968-1983 (2003)
СТРАСТІ ЗА НАЦІОНАЛІЗМОМ: СТАРА ІСТОРІЯ НА НОВИЙ ЛАД : есеї (2011)
ПРОШУ ВАС МЕНЕ НЕ ЗАБУВАТИ: УСНІ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКИХ ОСТАРБАЙТЕРІВ (2009)
СВЯТОГІРСЬКА СВЯТО-УСПЕНСЬКА ЛАВРА (2005)
НОВА ХОЛОДНА ВІЙНА. ЯК КРЕМЛЬ ЗАГРОЖУЄ І РОСІЇ, І ЗАХОДУ (2009)
У ДНІ ВИНЯТКОВОГО ЧАСУ : просвітн.-духов. та культур. діяльність Уласа Самчука в рівнен. період його життя і творчості (1941-1943 роки) (2008)
ГАЛУЗЕВИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ СБУ : путівник (2009)
УКРАЇНА: ВИКЛИК І ВИБІР. ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ XXI СТОЛІТТЯ (2003)
ШЛЯХОМ ПРОРОКА. МОЙСЕЙ ІВАНА ФРАНКА І МАРІЇ КОНОПНІЦЬКОЇ У ПЕРЕКЛАДАХ ЯРОСЛАВИ ПАВЛЮК (2007)
...ЯК РОСА НА СОНЦІ : політ. роман-хроніка, напис. на основі спогадів колиш. діяча ОУН-УПА Л. С. Павлишина (1992)
ЧОТИРИ УНІВЕРСАЛИ (1990)
НАЙЖИВІША ГАЛУЗЬ МИСТЕЦТВА : твори (2009)
ПОВСЯКДЕННЯ УКРАЇНЦІВ У РОКИ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ. 1941-1944 (2010)
БАСТІОН І БАТУРИН. УПА ТА ПІДПІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ ОУН В ЯРОСЛАВЩИНІ, ЛЮБАЧІВЩИНІ ТА ТОМАШІВЩИНІ В РР. 1944-1947 : док. та матеріали (2012)
В ОБОРОНІ ВОЛІ : боротьба УПА з нім. окупантами на Рівненщині в 1941-1944 рр. (1995)
ІСТОРИЧНІ ПРИЧИНИ НАШИХ ПОРАЗОК І ПЕРЕМОГ (2011)
РОЗПОДІЛ РОСІЇ : з 28 схемами і 1 мапою в тексті (1954)
МУДРІСТЬ ВІКІВ. КН. 2 (1995)
ЄЗУЇТСЬКЕ ШКІЛЬНИЦТВО НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТИ XVI - СЕРЕДИНИ XVII СТ. (2005)
ДОКУМЕНТИ ПРО СТВОРЕННЯ І ПЕРШІ РОКИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ АН УРСР. 1936-1941 (2001)
ГЕНЕЗИС КОНЦЕПЦІЇ ДАВНЬОРУСЬКОЇ НАРОДНОСТІ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ СРСР (1930-ТІ - ПЕРША ПОЛОВИНА 1940-Х РР.) : [монографія] (2005)
ВІД МАЛОРОСІЇ ДО УКРАЇНИ: ПАРАДОКСИ ЗАПІЗНІЛОГО НАЦІЄТВОРЕННЯ (2000)
ІСТОРИКО-ПРИРОДНИЧІ НАРИСИ З КРАЄЗНАВСТВА: ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ : навч.-метод. посіб. (1994)
КРИВАВІ ЖОРНА ВІЙНИ : трудова повинність на Рівненщині у 1941-1944 роках : спогади, документи, факти (2013)
УКРАЇНЦІ В СССР ПОЗА КОРДОНАМИ УРСР (1974)
ІСТОРІЯ ПРЕСИ, ЛІТЕРАТУРИ І ДРУКУ ПІОНЕРСЬКОЇ ДОБИ (1969)
МАРІУПОЛЬ: ГРЕЦЬКЕ ЗАБАРВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАДАЗОВ'Я (КІНЕЦЬ ХVIII - ПОЧАТОК XX СТ.) (2014)
ДУЖЕ МАЛІ МІСЬКІ ПОСЕЛЕННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ : монографія (2013)
ЗА МОСКОВСЬКИМ ЧАСОМ : контроверсії радянізації Рівненщини (кінець 1930-х - кінець 1950-х років) (2011)
ЧОРНА ДОШКА: АНТИСЕЛЯНСЬКІ РЕПРЕСІЇ (1932-1933) : [монографія] (2013)
УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ НА ПРИКАРПАТТІ В ХХ СТОЛІТТІ. Т. 2, КН. 3 : (1947-1957) (2011)
ДЕРЖАВА, ВЛАДА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО У ДОКУМЕНТАХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ 1980-Х - ПЕРША ПОЛОВИНА 2011 РР.) (2011)
УКРАЇНА МІЖ СХОДОМ І ЗАХОДОМ. ПРО ВИТОКИ І СУТЬ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 2014 Р. (2014)
СЕЛЯНСЬКИЙ БЕТХОВЕН. ТВОРЧІСТЬ В. СТЕФАНИКА : нарис (1929)
МАРКСИЗМ І СТРИБОК У ЦАРСТВО СВОБОДИ. ІСТОРІЯ КОМУНІСТИЧНОЇ УТОПІЇ (1999)
500 ЧАРІВНИХ КУТОЧКІВ УКРАЇНИ, ЯКІ ВАРТО ВІДВІДАТИ : [путівник] (2007)
ЩОДЕННИКИ. Т. 3 : 1984-1995 (2004)
СИМОН ПЕТЛЮРА (2006)
УЛЬТИМАТУМ : хроніка одного конфлікту між Раднаркомом РРФСР і Центральною Радою (1990)
ВІД МІСТИКИ ДО ПОЛІТИКИ (1957)
ДЕРЖАВА БЕЗ НАЦІЇ (1952)
СИМОН ПЕТЛЮРА ТА ЄВРЕЇ (1993)
ЗЛОЧИНИ НІМЦІВ І НАРОДНА БОРОТЬБА НА РОВЕНЩИНІ (1945)
УКРАЇНЦІ - КОРІННИЙ НАРОД КРИМУ (2000)
МАЛА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (2007)
ІСТОРІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОМЕНТАЛЬНОСТІ: В. Б. АНТОНОВИЧ : історіософ. нариси (2011)
РЕПРЕСИВНО-КАРАЛЬНА СИСТЕМА В УКРАЇНІ. 1917-1953. КН. 2 (1994)
БРАТСТВА ТА ЇХ РОЛЬ В РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ XVI-XVIII СТ. (1966)
СЕРГІЙ ПАРАДЖАНОВ. ЗЛЕТ, ТРАГЕДІЯ, ВІЧНІСТЬ : твори, листи, док. архівів, спогади, ст., фот. (1994)
ВЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ І ЙОГО ДУМКИ ПРО УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ І ДЕРЖАВУ (1925)
ЄВГЕН КОНОВАЛЕЦЬ ТА ЙОГО ДОБА (1974)
ПОЛІТИЧНІ СИЛИ У БОРОТЬБІ ЗА ВЛАДУ В УКРАЇНІ: РІК 1919-Й (1996)
ГАЛИЦЬКИЙ СЕЙМ: ВИБОРЧІ КАМПАНІЇ 1889 І 1895 РР. (1996)
НЕБЕСНА СОТНЯ : [книга-реквієм] (2014)
ПРО ЗЛОЧИНСТВА НІМЦІВ НА ТЕРИТОРІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ : повідомл. Надзвичайн. Держ. Коміс. по встановленню і розслідуванню злочинств нім.-фашист. загарбників (1945)
РОЗСЕКРЕЧЕНІ ДОКУМЕНТИ ПЕРІОДУ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 1941-1943 РОКІВ : (огляд документів) (2003)
ПОЛЬСЬКІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В ГАЛИЧИНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ : (1902-1914) : [монографія] (2002)
КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ, МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ : [монографія] (2008)
ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА В КИЄВІ (2008)
ГАЛИЧИНА: МІЖ СХОДОМ І ЗАХОДОМ : нариси історії ХІХ - початку ХХ ст. (1999)
ПОЕТ ЯК МІФОТВОРЕЦЬ : семантика символів у творчості Тараса Шевченка (1998)
ЗВЕНИЧІВ І ЗВЕНИЧІВЦІ (2014)
КИЇВСЬКА РУСЬ У БОРОТЬБІ З КОЧОВИКАМИ ДО МОНГОЛЬСЬКОЇ НАВАЛИ : [монографія] (2012)
РУСЬ, МАЛА РУСЬ, УКРАЇНА В ПІСЛЯМОНГОЛЬСЬКІ ТА КОЗАЦЬКІ ЧАСИ (2009)
УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛОДОМОР В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКИ КРЕМЛЯ ПОЧАТКУ 1930-Х РР. (2013)
ЧУЮ ВАШ ГОЛОС. РОДОВОДИ НАДПОРІЗЬКИХ СІЛ ВОЛОСЬКОГО І МАЙОРКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (2008)
ЛЬВІВЩИНА В ДОБУ ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (1918-1919) : навч. посіб. (2008)
ПОЛКОВЕ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ (СЕРЕДИНА XVII-XVIII СТ.) (1997)
ГОСПОДАРСЬКА НОМЕНКЛАТУРА В УКРАЇНІ 1943-1945 РР. (1997)
ДОНЕЧЧИНА ТА ЛУГАНЩИНА - КОЗАЦЬКІ ЗЕМЛІ УКРАЇНИ (ХVI-XVIII СТ.) (2014)
ПІДСУМКИ ІМПЕРІЙ: ЗАНЕПАД, РОЗПАД І ВІДРОДЖЕННЯ : [монографія] (2009)
ДЯКУЄМО І МЕРТВИМ, І ЖИВИМ : док. нарис (2007)
ГЕТЬМАН ПЕТРО ДОРОШЕНКО : огляд його життя і політ. діяльності (1985)
ОСОБОВІ АРХІВНІ ФОНДИ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ : путівник (2002)
ПЕЧЕРА КРИШТАЛЕВА (2008)
ІСТОРІЯ У ВИМІРАХ СТАТИСТИКИ : огляд стат. публ. в Україні, 1919-1990 (1998)
ОДЕРЖАВЛЕННЯ КУСТАРНО-РЕМІСНИЧОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УРСР (20-30-ТІ РР.) (2001)
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА СТАТУТНЕ ПРАВО В УКРАЇНІ : зб. матеріалів (2003)
УКРАЇНСЬКЕ МАЛЯРСТВО XIII-XV СТ. (1995)
Я ДУМАВ, ЯКІ ТЕМИ БУЛИ Б ЦІКАВІ... ПРАЦІ ГРИГОРІЯ КУРАСА, СПОГАДИ І МАТЕРІАЛИ ПРО УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИКА : [збірка] (2010)
ГРЕЦЬКІ ГРОМАДИ КРИМУ У 1917-1938 РР. (ЕТНОКОНФЕСІЙНИЙ АСПЕКТ) (2001)
З НАДІЄЮ ВСЕ ЖИТТЯ (1997)
THE UKRAINIAN REVOLUTION. DOCUMENTS, 1919-1921 (1984)
КНИГА ПАМ'ЯТІ І СЛАВИ ВОЛИНІ. Т. 4 : РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ. ГОЩАНСЬКИЙ РАЙОН (2002)
НИНІШНЯ ГЕОГРАФІЯ (1905)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 1917-1923 РР.. Т. 1 : ДОБА ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ (2002)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 1917-1923 РР.. Т. 2 : УКРАЇНСЬКА ГЕТЬМАНСЬКА ДЕРЖАВА 1918 РОКУ (2002)
ПОВСТАНСЬКІ НОЧІ. ПІСНІ УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ, ЗАПИСАНІ НА ВОЛИНІ (1992)
ПРОПАЩИЙ ЧАС : українці під Московським царством (1654-1876) (1909)
ВИДАТНІ ВИХОВАНЦІ ХАРКІВСЬКОЇ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ШКОЛИ : біобібліогр. довід. (2010)
РЕВОЛЮЦІЙНИЙ ТЕРОРИЗМ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ І УКРАЇНА (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТ.) : [монографія] (2006)
ЯК РОСІЯ КРИМ ПОНЕВОЛИЛА (2009)
ДОКУМЕНТИ РОСІЙСЬКИХ АРХІВІВ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Т. 1 : ДОКУМЕНТИ ДО ІСТОРІЇ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА 1613-1620 РР. (1998)
ШЕВЧЕНКО І МОСКВА (1952)
ПІД ВИДОМ БАНДИТІВ УПА (1992)
ПЕТРО КАЛНИШЕВСЬКИЙ (2007)
ЗАПОРОЖЦІ НА КУБАНІ (2008)
ПАЛЕОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОГО СКОРОПИСУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ. : (на матеріалах Лівобережної України) (1974)
УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ : Історія нескорених (2007)
ЕТИМОЛОГІЧНО-СЕМАНТИЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Т. 4 : П-Я (1994)
ІСТОРИЧНА НАУКА : термінологічний і понятійний довідник (2002)
ТВОРЧІСТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА НА ТЛІ ЗАХІДНЬОЕВРОПЕЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (1956)
СПОГАДИ-ТЕРНИ. ПРО МОЄ ЖИТТЯ НІМЕЦЬКЕ... : спогади про перебування на примусових роботах у нацистській Німеччині (2008)
НЕДРИГАЙЛІВЩИНА: У ДЗЕРКАЛІ ІСТОРІЇ : нариси з іст. Недригайлів. р-ну Сум. обл. з найдавніших часів до початку XXI ст. (2010)
СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Т. 1 : А- Ґ (1927)
СТУДІЇ З ІСТОРІЇ КИЄВА ТА КИЇВСЬКОЇ ЗЕМЛІ (2005)
УЛЮБЛЕНИЙ ПІСТОЛЕТ ПАНІ СІМПСОН: ХРОНІКА ПОМАРАНЧЕВОЇ ПОРАЗКИ (2009)
ВІД КОРІННЯ ДО КРОНИ : дослідж. з історії князів. і шляхет. родів Волині ХV - першої половини ХVII ст. (2014)
УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ. ПІШОХІДНІ МАРШРУТИ : путівник (2009)
ДУХОВНО-РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ ГРЕКІВ КРИМУ НАПРИКІНЦІ ХVIII - НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (2000)
ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ (1951)
СТАЛІНЩИНА Й ДОЛЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ, 20-50-ТІ РОКИ XX СТ. : [монографія] (1994)
СЛІДАМИ ГОЛОДОМОРІВ І РЕПРЕСІЙ (2008)
ЧЕРКАСЬКА МИНУВШИНА - 2001 : док. і матеріали з історії Черкащини : альманах (2001)
УКРАЇНСЬКІЙ ПІДПІЛЬНИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА УРЯД НА ЛЬВІВЩИНІ 1944 РОКУ (2004)
НЕМАЄ ВІЛЬНОЇ ПОЛЬЩІ БЕЗ ВІЛЬНОЇ УКРАЇНИ: УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ У ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ ПОЛЬСЬКОЇ ОПОЗИЦІЇ (1976-1989) : [монографія] (2011)
СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Т. 3 : К-Н (1928)
ВІД ХАОСУ ДО СТАБІЛЬНОСТІ: ХРОНІКА АВТОРИТАРНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ (2012)
ГРЕЦЬКЕ НІЖИНСЬКЕ БРАТСТВО: ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛА (1998)
УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ НА ПРИКАРПАТТІ В ХХ СТОЛІТТІ. Т. 1, КН. 1 : (1919-1929) (2012)
ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ : дослідження, есе, полеміка (1997)
ЛІТОПИС УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ. Т. 2, КН. 5 : 1917-1923 (1924)
ЧОМУ Я НЕ ХОЧУ ВЕРТАТИСЬ ДО СССР? (1946)
УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ НА ПРИКАРПАТТІ В ХХ СТОЛІТТІ. Т. 1, КН. 2 : (1929-1939) (2014)
ВИВІД ПРАВ УКРАЇНИ (1991)
УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ НА ПРИКАРПАТТІ В ХХ СТОЛІТТІ. Т. 2, КН. 1 : (1939-1945) (2009)
ЮРІЙ ЛИПА: ЛЮДИНА І МИСЛИТЕЛЬ (1994)
СТАРОСЛОВ'ЯНСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК (2001)
ПАМЯТИ ІВАНА ФРАНКА : (опис життя, дїяльности й похорону) (1916)
ЯК МОСКВА НИЩИЛА УКРАЇНУ : на підставі старих укр. пісень (1917)
ЗОНА ВІДЧУЖЕННЯ: УКРАЇНСЬКА ОЛІГАРХІЯ МІЖ СХОДОМ І ЗАХОДОМ (2004)
ПУБЛІЦИСТИКА : доповіді, статті, памфлети, рефлексії, есе (2006)
TARAS ŠEVČENKO, 1814-1861 : a symposium (1962)
СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Т. 2 : Д-Й (1927)
ОСТРОВ ХОРТИЦА НА ДНЕПРЕ, ЕГО ПРИРОДА, ИСТОРИЯ, ДРЕВНОСТИ : (за рукописом 1917 р.) (2005)
АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК З ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ, ІНТЕРНЕТУ І ПРОГРАМУВАННЯ (2005)
НАГНІТАННЯ МОРОКУ. ВІД ЧОРНОСОТЕНЦІВ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ДО УКРАЇНОФОБІВ ПОЧАТКУ СТОЛІТТЯ ХХІ : [статті, виступи] (2011)
УКРАЇНСЬКА ЕМІГРАЦІЯ. ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ : (матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 100-річчю еміграції українців до Канади) (1992)
ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО (1989)
ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ СТЕПАНА БАНДЕРИ: ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ (2008)
ДВЕНАДЦАТЬ ВОЙН ЗА УКРАИНУ (2006)
ІВАН ПУЛЮЙ - ВЕЛИКИЙ ПАТРІОТ УКРАЇНИ : малознані сторінки творчості (1996)
УКАЗАТЕЛЬ СВЯТЫНИ И СВЯЩЕННЫХ ДОСТОПАМЯТНОСТЕЙ КИЕВА, КАК В САМОМ ГОРОДЕ, ТАК И В ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ, ДЛЯ ПОКЛОННИКОВ, ПОСЕЩАЮЩИХ СВЯТЫЕ МЕСТА КИЕВСКИЕ (1853)
ГЕТЬМАН ПИЛИП ОРЛИК (1672-1742) : його життя і доля (1956)
КИЇВСЬКА РУСЬ: КУЛЬТУРА, ТРАДИЦІЇ : зб. наук. пр. (1982)
ІСТОРИЧНІ ЗОШИТИ (ОГЛЯД ВИДАНЬ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАНУ ЗА ОСТАННЄ 10-РІЧЧЯ) (1997)
ЛЮБОВ У ЗАЛІЗНИХ ЧОБОТЯХ : езотерика народних казок (2009)
ГАЛИЧИНА: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ : нарис сусп.-політ. руху (XIX ст. - 1939 р.) (1993)
СПОГАДИ І РОЗДУМИ НА ФІНІШНІЙ ПРЯМІЙ (2008)
ЛЮБЕЦЬКЕ СТАРОСТВО (XVI - СЕРЕДИНА XVII СТ.) (2014)
У ДЗЕРКАЛІ СЛОВА : есеї про сучас. укр. літ. (2005)
ВЛАДА І ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ: 20-ТІ РОКИ XX СТ. (1999)
ТЕАТРАЛЬНА КУЛЬТУРА РУБЕЖУ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ. РЕАЛІЗМ. ДИСКУРС : [монографія] (2013)
СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В МАЛЮНКАХ (1995)
КРИЗА І РЕФОРМА. КИЇВСЬКА МИТРОПОЛІЯ, ЦАРГОРОДСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ І ГЕНЕЗА БЕРЕСТЕЙСЬКОЇ УНІЇ (2000)
У ЦАРСТВІ СВАВОЛІ. Ч. 1 (2000)
ЯК І ЧОМУ НАСТАЛА УДІЛЬНА РОЗДРОБЛЕНІСТЬ НА РУСІ (XII-XIII СТ.) (1998)
УКРАЇНА І РОСІЯ. СОЦІЯЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПІДСТАВИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ, 1917-1960 (1965)
ЗЕМЛЯ СВІДКОМ МИНУЛОГО. ҐЕОҐРАФІЧНІ НАЗВИ ЯК ІСТОРИЧНЕ ЖЕРЕЛО (1924)
ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ НАРОДНОГО МІНІСТЕРСТВА СУДОВИХ СПРАВ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ (2002)
ФРАЗЕОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ : [монографія] (1973)
ПОЛІТИКА В ОСОБАХ : (політ. лідерство на постсоціаліст. просторі: нац. і регіон. контексти) (2008)
ГОЛОД 1928-1929 РР. У РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ : [монографія] (2013)
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМ ЧИ РУСИФІКАЦІЯ? (2005)
ЧОРНІ ЗАПОРОЖЦІ: ІСТОРІЯ ПОЛКУ : [іст. нарис] (2012)
КОРОЛЬ ДАНИЛО РОМАНОВИЧ (2013)
ИСТОРИЯ ГОРОДА ХАРЬКОВА ЗА 250 ЛЕТ ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ (С 1655-ГО ПО 1905-Й ГОД). Т. 1 : XVII - XVIII ВВ. (1905)
ЗЕЛЕНА КНИГА УКРАЇНИ : рідкіс. і такі, що перебувають під загрозою зникнення, та тип. природ. рослин. угруповання, які підлягають охороні (2009)
ЗБІРНИК ПАМЯТИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (1814-1914) (1915)
ПРО ГЕНЕРАЛА ТАРАСА ЧУПРИНКУ (РОМАНА ШУХЕВИЧА) (2006)
АНАТОЛІЙ ЙОСИПОВИЧ КОС-АНАТОЛЬСЬКИЙ : нарис про життя і творчість (1965)
ВІРА ПРЕДКІВ НАШИХ. Т. 1 (2000)
УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ НА ПРИКАРПАТТІ В ХХ СТОЛІТТІ. Т. 2, КН. 2 : (1945-1946) (2010)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО КОСТЮМА (1996)
СЕЛЯНСЬКІ ВИСЕЛКИ ПІД ЧАС КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ (1928-1932 РР.) (1997)
СИНЬОВОДСЬКА ПРОБЛЕМА: МОЖЛИВИЙ СПОСІБ ЇЇ РОЗВ'ЯЗАННЯ (1998)
УКРАЇНСЬКІ КОЛЯДИ ДЛЯ МІШАНИЙ ХОР : album ([194?])
МАРКІЯН ШАШКЕВИЧ НА ТЛІ ДОБИ : в 150-ліття з дня народж. Пробудителя Західної України враз з підсумками цих роковин в Україні й на еміґрації (1962)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ. Т. 11 : ПОКАЖЧИК ІМЕН (2000)
РІК 1918, КИЇВ (2002)
ІЗ КРИНИЦІ ПЕЧАЛІ. ВИП. 3 (1996)
ІЗ КРИНИЦІ ПЕЧАЛІ. ВИП. 4 (1997)
ІСТОРІЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ : воєн.-іст. нарис (1992)
РОСІЙСЬКИЙ ІМПЕРІАЛІЗМ (2010)
ГЕТЬМАН ПАВЛО ТЕТЕРЯ : соц.-політ. портрет : [монографія] (2007)
- БРАТКОВСЬКИЙ ДАНИЛО БОГДАНОВИЧ
ГЕНДЕРНЫЕ РЫНКИ УКРАИНЫ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (2008)
- ТАРАНУШЕНКО СТЕФАН АНДРІЙОВИЧ
КАМ'ЯНИЙ ВІК НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РСР (1962)
ВЕЛИКИЙ РІД ВЕЛИКОЇ ЛЮДИНИ : наук.-попул. нарис про Т. Г. Шевченка та його родовід (2008)
- ТКАЧЕНКО БОРИС ІВАНОВИЧ
- ЗАХІДНА УКРАЇНА
- ВОЛИНЬ
АПТЕКА-МУЗЕЙ У ЛЬВОВІ (2009)
- ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
- ЖИТОМИР
- ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
- ТЕРНОПІЛЬ
- ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
- ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
- УКРАЇНСЬКІ СІЧОВІ СТРІЛЬЦІ
СТАРОВИННІ АПТЕКИ ЛЬВОВА (2007)
- ДИВІЗІЯ СС ГАЛИЧИНА
МІСТА УКРАЇНИ : [інформ.-стат. довід.] (2007)
- АРХАНГЕЛО-МИХАЙЛІВСЬКИЙ ЗВІРИНЕЦЬКИЙ МОНАСТИР
- СКОРОПАДСЬКИЙ ІВАН
- ПЕТРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
ТАРАС ШЕВЧЕНКО В МОЄМУ ЖИТТІ : розповіді, статті, нариси (2004)
УСТИМ КАРМАЛЮК : зб. док. (1948)
ДУКАТИ І ДУКАЧІ УКРАЇНИ : іст.-нумізмат. дослідж. (1970)
УКРАЇНА І РОСІЯ У СВІТЛІ КУЛЬТУРНИХ ВЗАЄМИН (1993)
AVE DIKTATOR! ([1948])
НАЦІОНАЛЬНЕ ВІЙСЬКОВЕ ПИТАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ СОЮЗУ ЄВРЕЇВ-ВОЇНІВ КВО (ЛИПЕНЬ 1917 - СІЧЕНЬ 1918 РР.) (2001)
- БАНДЕРА СТЕПАН АНДРІЙОВИЧ
- УКРАЇНСЬКА СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА СПІЛКА
- ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЗАРУБІЖНОЇ УКРАЇНІКИ
ДІЯЛЬНІСТЬ ОУН(Б) І ЗАПІЛЛЯ УПА НА ВОЛИНІ Й ПІВДЕННОМУ ПОЛІССІ (1941-1944 РР.) : [монографія] (2006)
ЗІРКИ ЧЕРВОНОЇ РУТИ (1993)
УКРАЇНСЬКА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДУМКА В 20 СТОЛІТТІ. Т. 3 (1983)
- ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА
- ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ УКРАЇНИ
ВИБРАНІ ПРАЦІ. Т. 1, КН. 1 : ІСТОРІЯ. ПЕДАГОГІКА. ПУБЛІЦИСТИКА (2006)
- ШІСТДЕСЯТНИЦТВО
- ВІТОВСЬКИЙ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ
- ЛИСТОПАДОВИЙ ЧИН
- УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РАДА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
- ВИШНЕВЕЦЬКИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
ВИБРАНІ ПРАЦІ. Т. 1, КН. 2 : ІСТОРІЯ. ПУБЛІЦИСТИКА. ПОЛІТОЛОГІЯ (2007)
- ЛУЖНИЦЬКИЙ ГРИГОРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ (2001)
- ЛЕВИЦЬКИЙ МОДЕСТ ПИЛИПОВИЧ
УКРАЇНА: ВІД ПУТЧУ ДО ПУЩІ (СЕРПЕНЬ-ГРУДЕНЬ 1991 Р.) : монографія (2006)
- РЮЛЬЄР КЛОД КАРЛОМАН ДЕ
- ОРЛИК ПИЛИП СТЕПАНОВИЧ
- УМАНЬ
- ПОЛТАВА
- ВАРШАВСЬКИЙ ДОГОВІР
- АННА ЯРОСЛАВНА
- ЯРОСЛАВ МУДРИЙ
- ФРАНЦІЯ
- ВЕЛЕСОВА КНИГА
UKRAINE AND RUSSIA: PEOPLE, POLITICS, PROPAGANDA AND PERSPECTIVES (2015)
УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА ДИДАКТИКА. МІЖНАРОДНИЙ ДІАЛОГ : фахівці різ. країн про сучас. укр. підруч. з історії (2000)
УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦЬКЕ ВІЙСЬКО В РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКИХ ВІЙНАХ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХVІІ СТОЛІТТЯ : [монографія] (2003)
- СТУС ВАСИЛЬ СЕМЕНОВИЧ
RETHINKING UKRAINIAN HISTORY (1981)
- ТАВРІЙСЬКА ГУБЕРНІЯ
- ОДЕСА
- ПЕРЕЯСЛАВСЬКА УГОДА
- РОСІЙСЬКА ДЕРЖАВА
СЕЛЯНСЬКИЙ РУХ НА УКРАЇНІ 1569-1647 РР. : зб. док. і матеріалів (1993)
- МАЗЕПА ІВАН СТЕПАНОВИЧ
- ПОЛУБОТОК ПАВЛО ЛЕОНТІЙОВИЧ
- ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ
- ХРЕЩЕННЯ РУСІ
- ВОЛОДИМИР МОНОМАХ
- ФЕОДОСІЙ ПЕЧЕРСЬКИЙ
- КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ПАТЕРИК
- ОСТРОЗЬКИЙ КОСТЯНТИН КОСТЯНТИНОВИЧ
- ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ
- МОГИЛА ПЕТРО СЕМЕНОВИЧ
СЛУЖЕБНИК І ТРЕБНИК ПЕТРА МОГИЛИ (1632 р.)
- ДИМИТРІЙ РОСТОВСЬКИЙ
- ПРОКОПОВИЧ ФЕОФАН
- КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ
- КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ
- КОСТОМАРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
- ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
- КОНСТИТУЦІЯ ПИЛИПА ОРЛИКА
- ЗАПОРІЖЖЯ
- ПОЛОНСЬКА-ВАСИЛЕНКО НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА
- ВАСИЛЕНКО МИКОЛА ПРОКОПОВИЧ
- ГАЙДАМАЦЬКИЙ РУХ
- КРИМСЬКЕ ХАНСТВО
- ЗОЛОТА ОРДА
- МИРГОРОДСЬКИЙ ПОЛК
- ПОЛТАВЩИНА
- РУМУНІЯ
- НІЖИНСЬКИЙ ПОЛК
- ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ПОЛК
- КИЇВЩИНА
- ЧЕРНІГІВЩИНА
- ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНІЯ
- ЧЕРНІГІВ
- НІЖИН
- ПЕРЕЯСЛАВ
- ПЕРЕЯСЛАВСЬКА ЗЕМЛЯ
- ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПОЛК
- ЛЮБЕЧ
- БАТУРИН
- СТАРОДУБ
- БОСПОРСЬКА ДЕРЖАВА
- КІМЕРІЯ
- КІМЕРІЙЦІ
- ЮРІЙ II БОЛЕСЛАВ
- УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ
- ПРЯШІВЩИНА
- КОЗАКИ
УКРАЇНА : ІСТОРІЯ ВЕЛИКОГО НАРОДУ : науково-освітній проект
- ЧОРНОБИЛЬСЬКА КАТАСТРОФА
- НОВОРОСІЙСЬКА ГУБЕРНІЯ
- КАТЕРИНОСЛАВСЬКА ГУБЕРНІЯ
- ДНІПРО (МІСТО)
- МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
- МИКОЛАЇВ
- МИКОЛАЇВСЬКА ГУБЕРНІЯ
- ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
- ХЕРСОН
- ХАРКІВ
- СКОВОРОДА ГРИГОРІЙ САВИЧ
- КАЛУШ
- ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
- ПРИКАРПАТТЯ
- ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
- СИНЬОВОДСЬКА БИТВА
- КАЗАХСТАН
- БІЛОРУСИ
- БІЛОРУСЬ
- БАБИН ЯР
- АРІЇ
- САРМАТИ
- САРМАТІЯ
- КРИМСЬКА ВІЙНА
- БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ПОЛК
- БІЛА ЦЕРКВА
- ГАРАС ГЕОРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
- МОЛОТОВ В'ЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
- РАДЯНСЬКІ РЕПРЕСІЇ
- КАГАНОВИЧ ЛАЗАР МОЙСЕЙОВИЧ
- СТАЛІН ЙОСИП ВІССАРІОНОВИЧ
- ГРИЦАК ЯРОСЛАВ ЙОСИПОВИЧ
- ЩОКІН ГЕОРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
- ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА
- ГІТЛЕР АДОЛЬФ
- ВЕРВОЛЬФ
- ЕМСЬКИЙ УКАЗ
- ХРУЩОВСЬКА ВІДЛИГА
- ХРУЩОВ МИКИТА СЕРГІЙОВИЧ
- УКРАЇНСЬКИЙ ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ
- ЛУЦЬК
- ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
- ВІННИЦЯ
- ФІНЛЯНДІЯ
- ПОТЕБНЯ ОЛЕКСАНДР ОПАНАСОВИЧ
- ВОВК ХВЕДІР КІНДРАТОВИЧ
- ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ІМЕНІ О. О. ПОТЕБНІ
- ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМЕНІ І. КРИП'ЯКЕВИЧА
- КРИП'ЯКЕВИЧ ІВАН ПЕТРОВИЧ
- ГОЛУБЕЦЬ МИКОЛА
- БАРВІНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- РАДЗИКЕВИЧ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
- ЧУБИНСЬКИЙ ПАВЛО ПЛАТОНОВИЧ
- ЧАРНЕЦЬКИЙ СТЕПАН МИКОЛАЙОВИЧ
- ЧИКАЛЕНКО ЄВГЕН ХАРЛАМОВИЧ
- ЄФРЕМОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- НАЛИВАЙКО СТЕПАН ІВАНОВИЧ
ІСТОРИКО-МІСТОБУДІВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ВАСИЛЬКІВ, ВІННИЦЯ, ГОРЛІВКА, ІЗМАЇЛ : [монографія] (2011)
- ПОПОВИЧ МИРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
РАСИЗМ І КСЕНОФОБІЯ В УКРАЇНІ: РЕАЛЬНІСТЬ ТА ВИГАДКИ (2009)
ПОЛІТИЧНА ІСТОРІЯ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ (1918-1939) (2006)
СХІДНІ РОБІТНИКИ З ПОДІЛЛЯ У ТРЕТЬОМУ РЕЙХУ : депортація, нацистська каторга, опір поневолювачам : [монографія] (2004)
ТРУДЫ ЭТНОГРАФИЧЕСКО-СТАТИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ В ЗАПАДНО-РУССКИЙ КРАЙ, СНАРЯЖЕННОЙ ИМПЕРАТОРСКИМ РУССКИМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ. ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ОТДЕЛ. МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ. Т. 2 : МАЛОРУССКИЕ СКАЗКИ (1878)
- ДРОГОБИЧ ГЕОРГІЙ
- ФРАНКО ІВАН ЯКОВИЧ
- ГОГОЛЬ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
- ПЕРВОМАЙСЬК
- ДОНЦОВ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
- ГОЛОВАЦЬКИЙ ЯКІВ ФЕДОРОВИЧ
- КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
УКРАЇНСЬКЕ ПИСЬМЕНСТВО ХІХ СТ. ВІД КУЛІША ДО ВИННИЧЕНКА : (нариси з новіт. укр. письменства) : статті (2007)
- ШАШКЕВИЧ МАРКІЯН СЕМЕНОВИЧ
- ВАГИЛЕВИЧ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ
АТЛАС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Т. 1 : ПОЛІССЯ, СЕРЕДНЯ НАДДНІПРЯНЩИНА І СУМІЖНІ ЗЕМЛІ (1984)
АТЛАС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Т. 2 : ВОЛИНЬ, НАДДНІСТРЯНЩИНА, ЗАКАРПАТТЯ І СУМІЖНІ ЗЕМЛІ (1988)
- РУСЬКА ТРІЙЦЯ
- РУСАЛКА ДНІСТРОВАЯ
УКРАЇНСЬКА ДІАЛЕКТОЛОГІЯ : навч. посіб. (2011)
НІЧ ПРОМИНУЛА : іст. повість (1967)
ТРУДЫ ЭТНОГРАФИЧЕСКО-СТАТИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ В ЗАПАДНО-РУССКИЙ КРАЙ, СНАРЯЖЕННОЙ ИМПЕРАТОРСКИМ РУССКИМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ. ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ОТДЕЛ. МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ. Т. 3 : НАРОДНЫЙ ДНЕВНИК (1872)
- КОЛІЇВЩИНА
- ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА
ТРУДЫ ЭТНОГРАФИЧЕСКО-СТАТИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ В ЗАПАДНО-РУССКИЙ КРАЙ, СНАРЯЖЕННОЙ ИМПЕРАТОРСКИМ РУССКИМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ. ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ОТДЕЛ. МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ. Т. 4 : ОБРЯДЫ: РОДИНЫ, КРЕСТИНЫ, СВАДЬБА, ПОХОРОНЫ (1877)
ИСТОРИКО-ХРОНОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ЕПАРХИИ ХЕРСОНСКОЙ И ТАВРИЧЕСКОЙ (1848)
МИКОЛА ІВАНОВИЧ ПИРОГОВ - ВИДАТНИЙ ХІРУРГ, ПЕДАГОГ І ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ : (до 200-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. (2011)
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ : путівник (2011)
- ПИРОГОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
- УКРАЇНСЬКА КОНСЕРВАТИВНА ПАРТІЯ
- АРКАС МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
АРХІВНІ УСТАНОВИ УКРАЇНИ. Т. 2 : НАУКОВІ УСТАНОВИ, МУЗЕЇ, БІБЛІОТЕКИ : [у 2 кн.] (2012) Кн. 2. (2012)
МЕТАБІБЛІОГРАФІЯ УКРАЇНИ (2007-2008) : бібліогр. покажч. (2010)
ТРУДЫ ЭТНОГРАФИЧЕСКО-СТАТИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ В ЗАПАДНО-РУССКИЙ КРАЙ, СНАРЯЖЕННОЙ ИМПЕРАТОРСКИМ РУССКИМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ. ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ОТДЕЛ. МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ. Т. 6 : НАРОДНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ОБЫЧАИ ПО РЕШЕНИЯМ ВОЛОСТНЫХ СУДОВ (1872)
- ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ
- ДРАГОМАНОВ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
- ГРІНЧЕНКО БОРИС ДМИТРОВИЧ
- ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМЕНІ М. С. ГРУШЕВСЬКОГО
ТРУДЫ ЭТНОГРАФИЧЕСКО-СТАТИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ В ЗАПАДНО-РУССКИЙ КРАЙ, СНАРЯЖЕННОЙ ИМПЕРАТОРСКИМ РУССКИМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ. ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ОТДЕЛ. МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ. Т. 7 : ЕВРЕИ. ПОЛЯКИ. ПЛЕМЕНА НЕМАЛОРУССКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. МАЛОРУССЫ (СТАТИСТИКА, СЕЛЬСКИЙ БЫТ, ЯЗЫК) (1872)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Т. 1 : ДАВНЯ І СЕРЕДНЯ ДОБА (1955)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Т. 2 : НОВА ДОБА (1956)
ВИБРАНІ ТВОРИ. Т. 3 : [ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МАТЕРІАЛИ] (2011)
ВИБРАНІ ПРАЦІ. Т. 2 : УКРАЇНСЬКА МОВА (1977)
ІСТОРІЯ ВОЛИНІ: ВОЛИНЬ В ПЕРІОД ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО ПОЧАТКУ XX СТ. : краєзнав. бібліогр. покажч. (2011)
ОЧЕРКИ ИЗ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ ЮЖНОРУССКИХ КОЛОНИСТОВ (1916)
ИСТОРИЯ МАЛОЙ РОССИИ ОТ ВОДВОРЕНИЯ СЛАВЯН В СЕЙ СТРАНЕ ДО УНИЧТОЖЕНИЯ ГЕТМАНСТВА : в 3 ч. (1903)
- КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ
- КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ
- КОМІТЕТ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ СРСР
- СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
- ГАЛУЗЕВИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
- ХУСТ
- ГЛУХІВ
- ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
- УЖГОРОД
- ЧИГИРИН
- ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
- ЧЕРКАСИ
- БЕНДЕРИ
- НАДДНІСТРЯНЩИНА
- БЕССАРАБІЯ
- НЕМИРІВ
- ГАЛИЧ
- АНДРУСІВСЬКА УГОДА
- СПІЛКА ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ
- УГОРЩИНА
ВОЛОДИМИР ВЕРНАДСЬКИЙ ПРО УГОРСЬКУ РУСЬ (2003)
- ВЕРНАДСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
- НАРОДНИЙ РУХ УКРАЇНИ
- ЛУК'ЯНЕНКО ЛЕВКО ГРИГОРОВИЧ
- ПАВЛИЧКО ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ
- ЧОРНОВІЛ ВЯЧЕСЛАВ МАКСИМОВИЧ
- КРИМСЬКИЙ АГАТАНГЕЛ ЮХИМОВИЧ
- КУБІЙОВИЧ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
- УКРАЇНСЬКА ВІЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК
- ІСТОРІЯ РУСІВ
- КОНИСЬКИЙ ГЕОРГІЙ
СЛОВОПЕДІЯ
- НИЖНЄ ПОДНІПРОВ'Я
ЕТНОГРАФІЧНА КОЛЕКЦІЯ КРОВЕЦЬ
ІЗ КРИНИЦІ ПЕЧАЛІ. ВИП. 1 (1993)
ІЗ КРИНИЦІ ПЕЧАЛІ. ВИП. 2 (1995)
ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇНСЬКОЇ РСР. ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ (1972)
ПАКТИ І КОНСТИТУЦІЯ ПРАВ І ВОЛЬНОСТЕЙ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО : факсиміле україномовного оригіналу (1710)
ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇНСЬКОЇ РСР. ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ (1972)
ВИЩА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА І НАУКА УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ, СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ : [монографія] (2009)
ПРАВДА ІСТОРІЇ. РОКИ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ 1939-1944 : зб. ст. (2008)
МИСТЕЦТВО СЛОВА (ВСТУП ДО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА) : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. з гуманіт. спец. філологія, журналістика, літературна творчість (2003)
- НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА
- МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ : академічний тлумачний словник (1970—1980)
ОСНОВИ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ (1951)
ДІЯЛЬНІСТЬ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБУ РОЗЕНБЕРҐА З ВИВЧЕННЯ НАЦИСТАМИ "СХІДНОГО ПРОСТОРУ" (1940-1945). Ч. 2 : ДОКУМЕНТИ (2014)
ДІЯЛЬНІСТЬ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБУ РОЗЕНБЕРҐА З ВИВЧЕННЯ НАЦИСТАМИ "СХІДНОГО ПРОСТОРУ" (1940-1945). Ч. 1 : ДЖЕРЕЛОЗНАВЧЕ ДОСЛІДЖЕННЯ (2014)
В ПАЗУРАХ У ДВОГЛАВОГО : Українство під царським гнітом (1654-1917) (2004)
ВІРМЕНО-КИПЧАЦЬКІ РУКОПИСИ В УКРАЇНІ, ВІРМЕНІЇ, РОСІЇ : каталог (1993)
З МИНУЛОГО. [Т. 1] : 1917-ИЙ РІК НА ПОЛТАВЩИНІ (1921)
ГАЛИЦЬКА ДРІБНА ШЛЯХТА В АВСТРО-УГОРЩИНІ (1772-1914 РР.) (2009)
УКРАЇНА І РОСІЯ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ. Т. 1 : УКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (2004)
ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ ХVI-XVII СТ. : енциклопедія (2010)
ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇНСЬКОЇ РСР. КИЇВ (1968)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ XX СТОЛІТТЯ (1975)
ВОСПОМИНАНИЯ: ИЗБРАННЫЕ ФРАГМЕНТЫ (1997)
ЛУЦЬКА ЗАМКОВА КНИГА 1560-1561 РР. (2013)
ВОЛИНЬ В СУТІНКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ ХІV-ХVІ СТ. (2003)
ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РР. (2002)
УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІСТОРІЇ : матеріали Всеукраїнської наукової конференції 25-28 березня 2014 року (2014)
ГУЦУЛИ У ВИЗВОЛЬНІЙ БОРОТЬБІ : спогади січового стрільця Михайла Горбового (2009)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХІХ СТОЛІТТЯ. КН. 1 : ПЕРШІ ДЕСЯТИРІЧЧЯ ХІХ СТ. (1995)
УКРАИНСКАЯ СТАРИНА : материалы для истории украинской литературы и народного образования (1866)
УКРАЇНСЬКІ КУЛЬТУРНІ ДІЯЧІ УРСР 1920-1940. ЖЕРТВИ БІЛЬШОВИЦЬКОГО ТЕРОРУ (1959)
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ЮРИДИЧЕСКОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО БЫТА СТАРОЙ МАЛОРОСИИ. ВЫПУСК II : ЭКСТРАКТ ИЗ УКАЗОВ, ИНСТРУКЦИЙ И УЧЕРЕЖДЕНИЙ, С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО МАТЕРИЯМ, НА ДЕВЯТНАДЦАТЬ ЧАСТЕЙ : собрано в Правительствующем Сенате по малороссийской экспедиции 1786 года (1902)
- ДНІПРО
- СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ
- ЦЕНТРАЛЬНА УКРАЇНА
- ПОДНІПРОВ'Я
- СХІДНА УКРАЇНА
- ПРИАЗОВ'Я
- ПРИБУЖЖЯ
- ПІВДЕННИЙ БУГ
- ЕРНСТ ФЕДІР ЛЮДВІҐОВИЧ
ЗНАННЯ ПРО УКРАЇНУ
АРХІВНІ УСТАНОВИ УКРАЇНИ. Т. 2 : НАУКОВІ УСТАНОВИ, МУЗЕЇ, БІБЛІОТЕКИ : [у 2 кн.] (2010) Кн. 1. Національна академія наук України, Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська області (2010)
МАТЕРІАЛИ ДО УКРАЇНСЬКО-РУСЬКОЇ ЕТНОЛОГІЇ. Т. 1 (1899)
МАТЕРІАЛИ ДО УКРАЇНСЬКО-РУСЬКОЇ ЕТНОЛОГІЇ. Т. 2 : ГУЦУЛЬЩИНА (1899)
МАТЕРІАЛИ ДО УКРАЇНСЬКО-РУСЬКОЇ ЕТНОЛОГІЇ. Т. 3 (1900)
МАТЕРІАЛИ ДО УКРАЇНСЬКО-РУСЬКОЇ ЕТНОЛОГІЇ. Т. 5 : ГУЦУЛЬЩИНА. ТРЕТЯ ЧАСТЬ (1902)
МАТЕРІАЛИ ДО УКРАЇНСЬКО-РУСЬКОЇ ЕТНОЛОГІЇ. Т. 7 : ГУЦУЛЬЩИНА. ЧЕТВЕРТА ЧАСТЬ (1904)
МАТЕРІАЛИ ДО УКРАЇНСЬКО-РУСЬКОЇ ЕТНОЛОГІЇ. Т. 10 (1908)
МАТЕРІАЛИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОЛОГІЇ. Т. 11 (1909)
МАТЕРІАЛИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОЛОГІЇ. Т. 12 : ГАЇВКИ (1909)
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ : путівник (2010)
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ. Т. 1 : ФОНДИ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ (2010)
ЖИВОПИСНАЯ РОССИЯ. ОТЕЧЕСТВО НАШЕ В ЕГО ЗЕМЕЛЬНОМ, ИСТОРИЧЕСКОМ, ПЛЕМЕННОМ, ЭКОНОМИЧЕСКОМ И БЫТОВОМ ЗНАЧЕНИИ. Т. 5 : МАЛОРОССИЯ И НОВОРОССИЯ : [в 2 ч.] (1897 - 1898) Ч. 2. Бессарабская, Херсонская, Екатеринославская и Таврическая губернии (1898)
ОЧЕРКИ, ЗАМЕТКИ И ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ МАЛОРОССИИ. Т. 5 : с рис. Т. Г. Шевченка и портр. Мазепы (1899)
ИСТОРИЧЕСКИЕ МОНОГРАФИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ. Т. 16 : МАЗЕПА И МАЗЕПИНЦЫ (1885)
НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ . Т. 1 (1998)
НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ . Т. 2 (1998)
НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ . Т. 3 (1998)
НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ . Т. 4, Ч. 1 (1998)
НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ . Т. 4, Ч. 2 (1998)
СТАРА ВОЛИНЬ І ВОЛИНСЬКЕ ПОЛІССЯ. Т. 2 (1986)
КУРС УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ : з найдавніших часів до ХХ ст. : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти (1998)
ГЕОБОТАНІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР (1977)
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК ДЛЯ ВІЙСЬКОВИКІВ : майже 32 тис. слів і словосполук (1995)
Н. И. ПИРОГОВ : в кн. 13 ил. (1933)
СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ ПИСЬМА Н. И. ПИРОГОВА. 1854-1855 (1907)
ХРЕСТОМАТІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕГАЛЬНОЇ ПРЕСИ ВОЛИНІ, ПОЛІССЯ, ХОЛМЩИНИ ТА ПІДЛЯШШЯ 1917-1939, 1941-1944 РР. (2005)
СЛОВНИК ЖУРНАЛІСТА : терміни, мас-медіа, постаті (2007)
УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ПІСНІ НА ПЯНО ([1920])
НИКИТА ХРУЩЕВ (2010)
ДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. КН. 1 (1994)
ДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. КН. 2 (1995)
ВІЙНИ УКРАЇНСЬКИХ КОЗАКІВ З РОСІЄЮ ДО ЧАСІВ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО (2007)
ХРУЩЕВ (2008)
МОВА. НАЦІОНАЛЬНІСТЬ. ДЕНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ : ст. і фраґм. (1992)
РЕПАТРІАЦІЯ ЧИ ДЕПОРТАЦІЯ. ПЕРЕСЕЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ З ПОЛЬЩІ ДО УРСР : зб. док. (2007)
НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА : [альбом] (2002)
LE PROBLÈME DE L'INDÉPENDANCE DE L'UKRAINE ET LA FRANCE (1931)
- УНІВЕРСАЛИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
- АВСТРАЛІЯ
- ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ
- РАКОВСЬКИЙ ІВАН
- МІХНОВСЬКИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
- КОВАЛЬ РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ
- УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА ПАРТІЯ
- КАНАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКИХ СТУДІЙ
- УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ДОКУМЕНТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
INTERNET ENCYCLOPEDIA OF UKRAINE (IEU)
- КОЛЕССА ФІЛАРЕТ МИХАЙЛОВИЧ
- ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІЇ ІМЕНІ М. Т. РИЛЬСЬКОГО
- ПАЧОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
- БОПЛАН ГІЙОМ ЛЕВАССЕР ДЕ
- ВОЛОШИН АВГУСТИН ІВАНОВИЧ
- ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
- БОРИСЕНКО ВОЛОДИМИР ЙОСИПОВИЧ
- НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА
- УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
- ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
- ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ
- ПАПАКІН ГЕОРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ШАПОВАЛ МИКИТА ЮХИМОВИЧ
- ВИННИЧЕНКО ВОЛОДИМИР КИРИЛОВИЧ
ДІЛО : Руска политична часопись
ДІЛО : Руска политична часопись (1880)
ДІЛО : Руска политична часопись (1881)
ДІЛО : Руска политична часопись (1882)
ДІЛО : Руска политична часопись (1883)
ДІЛО : Руска политична часопись (1884)
ДІЛО : Руска политична часопись (1885)
ДІЛО : Руска политична часопись (1886)
- БАРВІНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ
ДІЛО : руска политична часопись (1917)
- ПРОСВІТА
НОВА РАДА : щоденна політична, економічна і літературна газета
НОВА РАДА : щоденна політична,економічна і літературна газета (1917)
НОВА РАДА : щоденна політична,економічна і літературна газета (1918)
НОВА РАДА : щоденна політична,економічна і літературна газета (1919)
НА ТЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ МОВИ (2002)
ТРУДЫ ЭТНОГРАФИЧЕСКО-СТАТИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ В ЗАПАДНО-РУССКИЙ КРАЙ, СНАРЯЖЕННОЙ ИМПЕРАТОРСКИМ РУССКИМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ. ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ОТДЕЛ. МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ. Т. 5 : ПЕСНИ ЛЮБОВНЫЕ, СЕМЕЙНЫЕ, БЫТОВЫЕ И ШУТОЧНЫЕ (1874)
ТРУДЫ ЭТНОГРАФИЧЕСКО-СТАТИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ В ЗАПАДНО-РУССКИЙ КРАЙ, СНАРЯЖЕННОЙ ИМПЕРАТОРСКИМ РУССКИМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ. ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ОТДЕЛ. МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ. Т. 1 : [ВЕРОВАНИЯ И СУЕВЕРИЯ. ЗАГАДКИ И ПОСЛОВИЦЫ. КОЛДОВСТВО] (1872)
UKRAINIAN NATIONALISM (1980)
ІСТОРИЧНІ ПІСНІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (1908)
ЛЕГЕНДИ СТАРОКИЇВСЬКІ (2006)
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА. СИНТАКСИС : [кол. монографія] (1972)
СЛОВНИК АФІКСАЛЬНИХ МОРФЕМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (1998)
ГРИГОРІЙ ПЕТРОВИЧ ПІВТОРАК : біобібліогр. до 75-річчя (2010)
МЕТА : український часопис
МЕТА : український часопис (1863)
О НАРОДНОЙ ПОЭЗИИ СЛАВЯНСКИХ ПЛЕМЕН : рассуждение на степ. Магистра Филос. Фак. первого Отд-ния, канд. Моск. ун-та, Иосифа Бодянского (1837)
НАРИСИ З ДІАЛЕКТОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ : посіб. для ф-тів мови й літ. пед. ін-тів (1955)
МОВА І МОВОЗНАВСТВО В ДУХОВНОМУ ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА : монографія (2007)
THE UKRAINIAN HOLODOMOR OF 1932-1933 AS A CRIME OF GENOCIDE : a legal assessment (2009)
НАРОДНІ ШКОЛИ НА УКРАЇНІ СЕРЕД ЖИТТЯ І ПИСЬМЕНСТВА В РОСІЇ (1877)
УКРАЇНСЬКА ЕТНОГРАФІЯ : курс лекцій : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (1994)
АРХІВНІ УСТАНОВИ УКРАЇНИ. Т. 1 : ДЕРЖАВНІ АРХІВИ (2005)
ОБОЗРЕНИЕ РУМЯНЦЕВСКОЙ ОПИСИ МАЛОРОССИИ. ВЫП. 1 : ПОЛК ЧЕРНИГОВСКИЙ. УЕЗДЫ: ЧЕРНИГОВСКИЙ, ГОРОДНИЦКИЙ, СОСНИЦКИЙ (1866)
ОБОЗРЕНИЕ РУМЯНЦЕВСКОЙ ОПИСИ МАЛОРОССИИ. ВЫП. 2 : ПОЛК КИЕВСКИЙ. УЕЗДЫ: НЕЖИНСКИЙ, КОЗЕЛЕЦКИЙ, ОСТЕРСКИЙ (1866)
ОБОЗРЕНИЕ РУМЯНЦЕВСКОЙ ОПИСИ МАЛОРОССИИ. ВЫП. 3 : ПОЛК НЕЖИНСКИЙ. УЕЗДЫ: НЕЖИНСКИЙ, БОРЗЕНСКИЙ, КОНОТОПСКИЙ, ЧЕРНИГОВСКИЙ, СОСНИЦКИЙ, КРОЛЕВЕЦКИЙ (1866)
УКРАЇНСЬКО-ЗАХІДНОСЛОВ'ЯНСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ПАРАЛЕЛІ (1969)
ПЕРЕКЛАДНІ СЛОВНИКИ І ПРИНЦИПИ ЇХ УКЛАДАННЯ : (на лекс. матеріалі рос. та укр. мов) (1976)
СЛОВНИК-ДОВІДНИК З ПРАВОПИСУ ТА СЛОВОВЖИВАННЯ (1989)
- РОМАНЧУК ЮЛІАН СЕМЕНОВИЧ
- ЛЕВИЦЬКИЙ КОСТЯНТИН АНТОНОВИЧ
- УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ
- ОЛЕСНИЦЬКИЙ ЄВГЕН ГРИГОРОВИЧ
УКРАЇНА В ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ У ДОКУМЕНТАХ. Т. 1 : ЗБІРНИК НІМЕЦЬКИХ АРХІВНИХ МАТЕРІАЛІВ (1997)
ENCYCLOPEDIA. ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА. Т. 1 : А-К (2011)
УКРАЇНІЗАЦІЯ 1920-30-Х РОКІВ: ПЕРЕДУМОВИ, ЗДОБУТКИ, УРОКИ : [кол. монографія] (2003)
ІСТОРИЧНІ ЕСЕ. Т. 1 (1994)
ІСТОРИЧНІ ЕСЕ. Т. 2 (1994)
ІСТОРІЯ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ КОНФЛІКТІВ. Т. 1 (2005)
ІСТОРІЯ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ КОНФЛІКТІВ. Т. 2 (2005)
ІСТОРІЯ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ КОНФЛІКТІВ. Т. 3 (2005)
БОЛГАРСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК : близько 43 000 слів (1988)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. МОРФОЛОГІЯ : [монографія] (1978)
ДАВНЬОРУСЬКА СПАДЩИНА В ЛЕКСИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ : [монографія] (1992)
МОВОЗНАВСТВО НА УКРАЇНІ В XIV-XVII СТ. : [монографія] (1985)
ЩОДЕННИК (1907-1917) (2011)
ЩОДЕННИК (1918-1919) (2011)
ФРАЗЕОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. КН. 1 (1993)
ФРАЗЕОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. КН. 2 (1993)
ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В 1941 РОЦІ. НОВІ ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ (2001)
МАТЕРІАЛИ ДО УКРАЇНСЬКО-РУСЬКОЇ ЕТНОЛОГІЇ. Т. 4 : ГУЦУЛЬЩИНА. ДРУГА ЧАСТЬ : з 233 іл. і 5-а хромолітогр. табл. (1901)
ІМЕНЕМ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО : укр. козацтво в міжнарод. відносинах XVI - середини XVII ст. (1991)
ЩОДЕННИК, 1919-1920 (2005)
- ПЕТРУШЕВИЧ ЄВГЕН ОМЕЛЯНОВИЧ
- БАЧИНСЬКИЙ ЛЕВ ВАСИЛЬОВИЧ
- УКРАЇНСЬКА РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ
- НАТО
- БУТ ПАВЛО МИХНОВИЧ
- СТЕЧИШИН МИХАЙЛО
- ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
- ХОТКЕВИЧ ГНАТ МАРТИНОВИЧ
ОБОЗРЕНИЕ РУМЯНЦЕВСКОЙ ОПИСИ МАЛОРОССИИ. ВЫП. 4 : ПОЛК СТАРОДУБСКИЙ. УЕЗДЫ: СТАРОДУБСКИЙ, МГЛИНСКИЙ, СУРАЖСКИЙ, НОВОЗЫБКОВСКИЙ, НОВГОРОДСЕВЕРСКИЙ (1866)
РОЗВИТОК МОВОЗНАВСТВА В УРСР. 1967-1977 : [монографія] (1980)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХІХ СТОЛІТТЯ. КН. 2 : 40-ВІ - 60-ТІ РОКИ XIX СТ. (1996)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХІХ СТОЛІТТЯ. КН. 3 : 70-90-ТІ РОКИ XIX СТ. (1997)
ОПИСАНИЕ СТАРОЙ МАЛОРОССИИ. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИИ ЗАСЕЛЕНИЯ, ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ. Т. 2 : ПОЛК НЕЖИНСКИЙ (1893)
СУРЖИК: МІЖ МОВОЮ І ЯЗИКОМ (2011)
СЛОВНИК БОЙКІВСЬКИХ ГОВІРОК. Ч. 2 : О-Я (1984)
КУЛЬТУРОЛОГІЯ: УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА : навч. посіб. (2009)
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК НАУКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ. МАТЕМАТИКА. ФІЗИКА. ТЕХНІКА. НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ ТА КОСМОС (1998)
- ГУЦУЛЬЩИНА
ОПИСАНИЕ СТАРОЙ МАЛОРОССИИ. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИИ ЗАСЕЛЕНИЯ, ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ. Т. 3 : [ПОЛК ПРИЛУЦКИЙ] (1893)
?XXX?- ВЕЛИЧКО САМІЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
СПАДЩИНА ВІКІВ. УКРАЇНСЬКЕ МАЛЯРСТВО XIV - XVIII СТОЛІТЬ У МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЯХ ЛЬВОВА (1990)
ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ІМ. О. О. ПОТЕБНІ НАН УКРАЇНИ. 1930-2005 : матеріали до історії (2005)
СЛОВНИК БОЙКІВСЬКИХ ГОВІРОК. Ч. 1 : А-Н (1984)
- ДЗИРА ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ
УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИЙ СЛОВНИК : близько 21 000 слів (1999)
- ЛІТОПИС САМІЙЛА ВЕЛИЧКА
СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ (XVII ст.) Ч. 1. Летопись Григория Грабянки краткой редакции Ч. 2. Копии гетьманских статей Ч. 3. Копии документов, относящихся к малорусской истории XVII в.
ДЖЕРЕЛА РОЗВИТКУ СХІДНОСЛОВ'ЯНСЬКИХ ЛІТЕРАТУРНИХ МОВ : [монографія] (1985)
СТРУКТУРА УКРАЇНСЬКОГО ДІЄСЛОВА (1971)
СЛОВОТВІР СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ : [монографія] (1979)
ЧЕСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК. Т. 1 : А-О (1988)
ЧЕСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК. Т. 2 : P-Ž (1989)
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА. ЛЕКСИКА І ФРАЗЕОЛОГІЯ (1973)
УКРАЇНСЬКА ДІАЛЕКТНА ЛЕКСИКА : зб. наук. пр. (1987)
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА ВИМОВА І НАГОЛОС : словник-довідник : близько 50 000 слів (1973)
- ЛІТОПИС САМОВИДЦЯ
- ЛІТОПИС ГРИГОРІЯ ГРАБЯНКИ
УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК : крат. очерк ист. фонетики и морфологии (1919)
СЛОВАРЬ ЖИВОГО НАРОДНОГО, ПИСЬМЕННОГО И АКТОВОГО ЯЗЫКА РУССКИХ ЮЖАН РОССИЙСКОЙ И АВСТРО-ВЕНГЕРСКОЙ ИМПЕРИЙ (1882)
ЗАМКИ І ФОРТЕЦІ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ : іст. мандрівки (2005)
КРАЄВИДИ УКРАЇНИ В ЗВЯЗКУ З ЇЇ ПРИРОДОЮ І ЛЮДНІСТЮ (1924)
ЗАПОРОЖЬЕ В ОСТАТКАХ СТАРИНЫ И ПРЕДАНИЯХ НАРОДА. Ч. 1 (1888)
ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ИСТОРИИ ЗАПОРОЖСКИХ КОЗАКОВ. Т. 2 (1908)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. ЛЕКСИКА І ФРАЗЕОЛОГІЯ : [монографія] (1983)
ФОРМУВАННЯ І ДІАЛЕКТНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ДАВНЬОРУСЬКОЇ МОВИ : (іст.-фонет. нарис) : [монографія] (1988)
МАТЕРІАЛИ ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЧЧИНИ. Т. 1 : ДОКУМЕНТИ ПО РІК 1631 (1908)
АРХІВ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА. Т. 1 : ЛИСТУВАННЯ КИЇВСЬКОЇ СТАРОЇ ГРОМАДИ З М. ДРАГОМАНОВИМ (1870-1895 Р.Р.) (1938)
ИСТОРИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ. ФОНЕТИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ : [монография] (1986)
ВСТУП ДО ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНОГО ВИВЧЕННЯ СЛОВ'ЯНСЬКИХ МОВ (1966)
В МОЇМ СЕРЦІ УКРАЇНА : зб. віршів, пісень, загадок, крутиголівок для дітей ([1991])
ТРІУМФ І ТРАГЕДІЯ. КН. 1 (1989)
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВЗАЄМИНИ 1657-1659 РР. В УМОВАХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗМЕЖУВАННЯ НА СХОДІ ЄВРОПИ (2008)
ТРІУМФ І ТРАГЕДІЯ. КН. 2 (1990)
ЗВЕНИГОРОДЩИНА. ШЕВЧЕНКОВА БАТЬКІВЩИНА З ПОГЛЯДУ ЕТНОГРАФІЧНОГО ТА ДІАЛЕКТОЛОГІЧНОГО (2009)
ЛЕТОПИСЬ СОБЫТИЙ В ЮГОЗАПАДНОЙ РОССИИ В XVII ВЕКЕ. Т. 4 : ПРИЛОЖЕНИЯ (1864)
НАРИСИ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ XIX СТОЛІТТЯ (1993)
УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО : [для дітей серед. шк. віку] (2010)
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК ПРАВНИЧОЇ МОВИ : (понад 67 000 слів) (1926)
ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ІСТОРІЇ: СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД (1991-2009) : [монографія] (2011)
ЗЛОЧИННА СУТЬ КПРС-КПУ. НЮРНБЕРГ-2 (2005)
ИВАН ДМИТРИЕВИЧ СИРКО. СЛАВНЫЙ КОШЕВОЙ АТАМАН ВОЙСКА ЗАПОРОЖСКИХ НИЗОВЫХ КОЗАКОВ (1894)
УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ (1971)
ГАЛИЧИНА В РР. 1918-1920 (1922)
ВИХОВАННЯ КОЗАКА-ЛИЦАРЯ (2007)
ЗАДНІСТРОВА СІЧ. Ч. 1 (2008)
ЗАДНІСТРОВА СІЧ. ПОЧАТОК ІІІ ТИСЯЧОЛІТТЯ. СУБ'ЄКТИВНІ НОТАТКИ КОЗАКА. Ч. 2 (2009)
ЗАДНІСТРОВА СІЧ. ПОЧАТОК ІІІ ТИСЯЧОЛІТТЯ. СУБ'ЄКТИВНІ НОТАТКИ КОЗАКА. Ч. 3 (2010)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Т. 1 : НАРОДНЯ ПОЕЗІЯ (1947)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ : від початків до доби реалізму (1956)
КОЗАЦЬКЕ КОРІННЯ МИКОЛИ ГОГОЛЯ (2013)
ВІД ЛЕҐЕНД ДО ПРАВДИ : спомини про події в Україні звязані з Першим Листопадом 1918 р. (1960)
РЕКОРДИ ТА ДОСЯГНЕННЯ УКРАЇНИ : [для дітей серед. шк. віку] (2011)
ХТО ТАКІ БАНДЕРІВЦІ ТА ЗА ЩО ВОНИ БОРЮТЬСЯ (1994)
ИСТОРИЯ НОВОЙ СЕЧИ ИЛИ ПОСЛЕДНЕГО КОША ЗАПОРОЖСКОГО. Ч. 2 : ИСТОРИЯ НОВОЙ СЕЧИ, Т. Е. ЧЕТВЕРТОГО И ПОСЛЕДНЕГО КОША ЗАПОРОЖСКОГО ВОЕННОГО ОРДЕНА (1846)
ИСТОРИЯ НОВОЙ СЕЧИ ИЛИ ПОСЛЕДНЕГО КОША ЗАПОРОЖСКОГО. Ч. 3 : ПАДЕНИЕ НОВОЙ СЕЧИ И ПОСЛЕДНЕГО КОША ЗАПОРОЖСКОГО (1846)
ПЕРВОЕ ТРИДЦАТИЛЕТИЕ ИСТОРИИ ГОРОДА ОДЕССЫ. 1793-1823 (1837)
ХРОНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ИСТОРИИ НОВОРОССИЙСКОГО КРАЯ. 1730-1823. Ч. 2 : С 1796 ПО 1823 (1838)
ДЕПОРТОВАНІ КРИМСЬКІ ТАТАРИ, БОЛГАРИ, ВІРМЕНИ, ГРЕКИ, НІМЦІ : зб. док. Автономної Республіки Крим (1989-1999) (1999)
ГОЛОДОМОР В УКРАЇНІ 1932-1933 РР. : бібліогр. покажч. (2001)
ПРИКАРПАТСКАЯ РУСЬ ПОД ВЛАДЕНИЕМ АВСТРИИ. [Ч. 1] (1895)
ПРИКАРПАТСКАЯ РУСЬ ПОД ВЛАДЕНИЕМ АВСТРИИ. Ч. 2 : (1850-1895) (1896)
УКРАЇНА І РОСІЯ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ. Т. 2 : РАДЯНСЬКИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ УКРАЇНИ (2004)
ТВОРИ В П'ЯТИ ТОМАХ. Т. 5, КН. 1 : ЛИСТИ (1890-1917) (1973)
ТВОРИ В П'ЯТИ ТОМАХ. Т. 1 : ПОЕТИЧНІ ТВОРИ, ОПОВІДАННЯ (1972)
ТВОРИ В П'ЯТИ ТОМАХ. Т. 2 : ХУДОЖНЯ ПРОЗА, ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО І КРИТИКА (1972)
ТВОРИ В П'ЯТИ ТОМАХ. Т. 3 : МОВОЗНАВСТВО, ФОЛЬКЛОРИСТИКА (1973)
ТВОРИ В П'ЯТИ ТОМАХ. Т. 4 : СХОДОЗНАВСТВО (1974)
ТВОРИ В П'ЯТИ ТОМАХ. Т. 5, КН. 2 : ЛИСТИ З СІРІЇ ТА ЛІВАНУ (1896-1898) (1973)
МАТЕРІАЛИ ДО УКРАЇНСЬКО-РУСЬКОЇ ЕТНОЛОГІЇ. Т. 6 (1905)
ТРАДИЦІЇ ТА ЗВИЧАЇ УКРАЇНЦІВ (2008)
УКРАЇНА В РОСІЙСЬКОМУ ІСТОРИЧНОМУ ДИСКУРСІ: ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ (2013)
НЕЗНИЩЕННІСТЬ (2008)
СВЯТІ МІСЦЯ УКРАЇНИ : [для дітей серед. шк. віку] (2009)
УКРАЇНА В ХХ СТОЛІТТІ. 1900-2000 : зб. док. і матеріалів : навч. посіб. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. (2000)
ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ ТА ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ: ВПЛИВ НА ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ (2005)
ОМРІЯНА КРАЇНА ДІТЕЙ ОДИНА (2008)
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVII-XVIII СТ.: ПОЛІТИКА, СУСПІЛЬСТВО, КУЛЬТУРА : [монографія] (2014)
У ПОШУКАХ ПРЕДКІВ. АНТРОПОЛОГІЯ ТА ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (2012)
УКРАЇНА І ПОЛЬЩА В ПЕРІОД ФЕОДАЛІЗМУ : зб. наук. пр. (1991)
ШЛЯХ ДО ПОЛТАВИ: УКРАЇНА І РОСІЯ ЗА ДОБИ ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ (2008)
ЕТНІЧНІ ГРУПИ ПІВДЕННОЗАХІДНЬОЇ УКРАЇНИ (ГАЛИЧИНИ) НА 1.1.1939 : нац. статистика Галичини (1983)
ЗАКАРПАТТЯ 1919-2009 РОКІВ: ІСТОРІЯ, ПОЛІТИКА, КУЛЬТУРА : україномов. варіант укр.-угор. вид. (2010])
НАЛИВАЙКОВА ВІРА: КОЗАЦТВО ТА РЕЛІГІЯ В РАННЬОМОДЕРНІЙ УКРАЇНІ (2006)
БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА СВІТОВІЙ ІСТОРІЇ : (до 400-річчя Богдана Хмельницького) : навч. посіб. (1996)
СТАРОСВІТСЬКЕ ПАНСТВО (1999)
ХОТИНСЬКА ВІЙНА 1621 РОКУ : [монографія] (2011)
ЗБІРНИК КОЗАЦЬКИХ ЛІТОПИСІВ: ГУСТИНСЬКИЙ, САМІЙЛА ВЕЛИЧКА, ГРАБЯНКИ (2006)
УКРАЇНА НА ІСТОРІОГРАФІЧНІЙ МАПІ МІЖВОЄННОЇ ЄВРОПИ : матеріали міжнар. наук. конф. (Мюнхен, Німеччина, 1-3 лип. 2012 р.) (2014)
НІМЦІ, ФРАНЦУЗИ І АНГЛІЙЦІ ПРО УКРАЇНУ ТА УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД У XVII-XIX СТОЛІТТЯХ : [монографія] (2011)
УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО: ВИТОКИ, ЕВОЛЮЦІЯ, СПАДЩИНА. ВИП. 1 (1993)
УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО: ВИТОКИ, ЕВОЛЮЦІЯ, СПАДЩИНА. ВИП. 2 (1993)
УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО: ВИТОКИ, ЕВОЛЮЦІЯ, СПАДЩИНА. ВИП. 3 (1993)
КОЗАЦЬКА УКРАЇНА XVI-XVIII СТ. ОЧИМА ФРАНЦУЗЬКИХ СУЧАСНИКІВ : хрестоматія (2013)
ЛЕТОПИСЬ СОБЫТИЙ В ЮГОЗАПАДНОЙ РОССИИ В XVII ВЕКЕ. Т. 2 : ПОВЕСТВОВАНИЯ ЛЕТОПИСНАЯ О МАЛОРОССИЙСКИХ И ИНЫХ ОТЧАСТИ ПОВЕДЕНИЯХ СОБРАННАЯ И ЗДЕСЬ ОПИСАННАЯ (1851)
ЛЕТОПИСЬ СОБЫТИЙ В ЮГОЗАПАДНОЙ РОССИИ В XVII ВЕКЕ. [Т. 1] : СКАЗАНИЕ О ВОЙНЕ КОЗАЦКОЙ С ПОЛЯКАМИ, ЧЕРЕЗ ЗЕНОВИЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО, ГЕТМАНА ВОЙСК ЗАПОРОЖСКИХ, В ОСМИ ЛЕТАХ ТОЧИВШЕЙСЯ, А ДО ДВЕНАДЦАТИ ЛЕТ У ПОЛЯКОВ С ИНШИМИ ПАНСТВАМИ ПРОВЛЕКШЕЙСЯ (1848)
УКРАЇНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ У ЛЬВОВІ У РР. 1921-1925 (1948)
ГАЛИЦКАЯ РУСЬ ПРЕЖДЕ И НЫНЕ. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК И ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОЧЕВИДЦА (1907)
ЛИТЕРАТУРА УКРАИНСКОГО ФОЛЬКЛОРА. 1777-1900. ОПЫТ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО УКАЗАТЕЛЯ (1901)
ЗАВОЕВАНИЕ МЕЖПЛАНЕТНЫХ ПРОСТРАНСТВ (1929)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В КНИЖКОВИХ ПАМ'ЯТКАХ XVI-XVII СТ. : з колекції Наук. б-ки ОНУ імені І. І. Мєчникова : зб. наук. пр. (2011)
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З КУРСУ ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ XIX - ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ (2013)
ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ НАЛИВАЙКО : біобібліогр. покажч. (1999)
НАЦІОНАЛЬНІ ВАРІАНТИ ЛІТЕРАТУРНОЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ : [монографія] (2009)
ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1991-2004) В АСПЕКТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ : (на матеріалах періодики Заходу) : монографія ([2005])
УКРАЇНСЬКА ХАТА (2012)
СОЦІОЛОГІЧНА ДУМКА УКРАЇНИ : навч. посіб. (1996)
ТУРБУЛЕНТНІ ШЛЮЗИ : [зб. ст.] (2006)
УКРАИНСКОЕ НАРОДНОЕ ИСКУССТВО. КОВРОДЕЛИЕ, ТКАЧЕСТВО, ВЫШИВКА, РОСПИСЬ, ГОНЧАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ : [АЛЬБОМ] (1938)
УПА - АРМІЯ НЕСКОРЕНОЇ УКРАЇНИ : бібліогр. покажч. (2012)
УКРАЇНА І НІМЕЧЧИНА У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ (1993)
УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТРАЛЬНИЙ АВАНГАРД : [монографія] (2010)
- ТРОНЬКО ПЕТРО ТИМОФІЙОВИЧ
ВСЕЛЕННА. НАЧЕРК АСТРОНОМІЇ. Ч. 1 : ПРО ЗЕМЛЮ, МІСЯЦЬ І СОНЦЕ (1922)
...З ПОРОГА СМЕРТІ.... ВИП. 1 (1991)
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМ. М. С. ГРУШЕВСЬКОГО НАН УКРАЇНИ (1991-2011) (2011)
УКРАЇНА IRREDENTA (1924)
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИЧНОЇ РЕГІОНАЛІСТИКИ В УКРАЇНІ : [монографія] (2003)
ГРЕЦЬКІ РУКОПИСИ У ЗІБРАННЯХ КИЄВА : каталог (2000)
STEPY, MORZE I GÓRY : польские путешественники конца ХVIII - начала ХХ века о Крыме : [монография] (2011)
ЛЕГЕНДАРНІ ПОСТАТІ УКРАЇНИ : [для дітей серед. шк. віку] (2009)
МАЙСТЕРНЯ ІСТОРИКА : джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни (2011)
- РУДНИЦЬКИЙ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
- ІНСТИТУТ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
- ДОРОШЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ. Ч. 2 : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (2004)
- СІМОВИЧ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
ПОДРОБНЫЙ АТЛАС РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1860)
НАПОЛЕОН І УКРАЇНА : з невідомих док. із тогочас. іл. (1937)
- ХВИЛЬОВИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
ІНДОЄВРОПЕЙСЬКІ ПЛЕМЕНА УКРАЇНИ ЕПОХИ ПАЛЕОМЕТАЛУ (2000)
РЕЄСТР ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО 1649 РОКУ : транслітерація тексту (1995)
- ВАПЛІТЕ
УКРАЇНА ПОТРЕБУЄ ДИКТАТУРИ (2009)
- ШУМСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ
- УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛ-КОМУНІЗМ
ПРИАЗОВ'Я - КОЛИСКА КОЗАЦТВА (2005)
ДИВА УКРАЇНИ : [для дітей серед. шк. віку] (2009)
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ. Ч. 1 (1852)
ВИДАТНІ БИТВИ НА УКРАЇНІ : [для дітей серед. шк. віку] (2010)
ТАЙНИ ЦІСАРСЬКОЇ РОДИНИ В ВІДНИ. ОПИС ЖИТТЯ АВСТРІЙСЬКИХ ПАНУЮЧИХ : з ілюстраціями ([1920?])
УКРАЇНА У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ : до 70-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (2015)
ОТЕЦЬ МАРКІЯН ШАШКЕВИЧ - УКРАЇНСЬКИЙ МОВОТВОРЕЦЬ : лінгвіст. феномен на тлі світ. романтизму (2007)
КРИМ ВІД АНТИЧНОСТІ ДО СЬОГОДЕННЯ : іст. студії (2014)
КРЫЛЬЯ СИКОРСКОГО : [монография] (1992)
УКРАЇНА: ХРОНІКА ХХ СТОЛІТТЯ. РОКИ 1996-2000 : довід. вид. (2005)
УКРАЇНА: ХРОНІКА ХХ СТОЛІТТЯ. РОКИ 1991-1995 : довід. вид. (2005)
УКРАЇНА: ХРОНІКА ХХ СТОЛІТТЯ. РОКИ 1986-1990 : довід. вид. (2006)
УКРАЇНА: ХРОНІКА ХХ СТОЛІТТЯ. РОКИ 1976-1985 : довід. вид. (2006)
УКРАЇНА: ХРОНІКА ХХ СТОЛІТТЯ. РОКИ 1961-1975 : довід. вид. (2005)
УКРАЇНА: ХРОНІКА ХХ СТОЛІТТЯ. РОКИ 1946-1960 : довід. вид. (2005)
УКРАЇНА: ХРОНІКА ХХ СТОЛІТТЯ. РОКИ 1944-1945 : довід. вид. (2005)
УКРАЇНА: ХРОНІКА ХХ СТОЛІТТЯ. РОКИ 1941-1943 : довід. вид. (2005)
УКРАЇНА: ХРОНІКА ХХ СТОЛІТТЯ. РІК 1940 : довід. вид. (2009)
УКРАЇНА: ХРОНІКА ХХ СТОЛІТТЯ. РІК 1939 (2007)
ВОКАЛІЗМ ПІВДЕННО-ЗАХІДНИХ ГОВОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (1973)
УКРАЇНА: ХРОНІКА ХХ СТОЛІТТЯ. РІК 1925 : довід. вид. (2006)
- ДОВЖЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
- СКРИПНИК МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
УКРАЇНА: ХРОНІКА ХХ СТОЛІТТЯ. РОКИ 1923-1924 : довід. вид. (2009)
УКРАЇНА: ХРОНІКА ХХ СТОЛІТТЯ. РІК 1922 : довід. вид. (2005)
УКРАЇНА: ХРОНІКА ХХ СТОЛІТТЯ. РІК 1921 : довід. вид. (2006)
- УКРАЇНСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО
- ВИНАР ЛЮБОМИР ІВАНОВИЧ
УКРАЇНА: ХРОНІКА ХХ СТОЛІТТЯ. РІК 1920 : довід. вид. (2005)
УКРАЇНА: ХРОНІКА ХХ СТОЛІТТЯ. РІК 1919 : довід. вид. (2005)
- ВОЙНАРОВСЬКИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
МІЖ ЦЕНТРАЛЬНОЮ ЄВРОПОЮ ТА РУССКИМ МИРОМ: СУЧАСНА УКРАЇНА У ПРОСТОРІ МІЖНАРОДНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ДИСКУСІЙ (2009)
- ГУРЖІЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
- ТЕРЛЕЦЬКИЙ ОМЕЛЯН АНТОНОВИЧ
ПОДРОБНЫЙ АТЛАС РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ С ПЛАНАМИ ГЛАВНЫХ ГОРОДОВ. 70 КАРТ (1871)
- ТОВАРИСТВО ЗНАННЯ УКРАЇНИ
- СОЮЗ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ
НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. [Ч. 2] : 1945-2007 РОКИ (2008)
НАРОДНІ ПІСНІ В ЗАПИСАХ ІВАНА ВАГИЛЕВИЧА (1983)
МАРКІЯН ШАШКЕВИЧ : біо-бібліогр. покажч. (1989)
СКАЗАНИЯ О НАСЕЛЕННЫХ МЕСТНОСТЯХ КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ ИЛИ СТАТИСТИЧЕСКИЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ И ЦЕРКОВНЫЕ ЗАМЕТКИ О ВСЕХ ДЕРЕВНЯХ, СЕЛАХ, МЕСТЕЧКАХ И ГОРОДАХ, В ПРЕДЕЛАХ ГУБЕРНИИ НАХОДЯЩИХСЯ (1864)
УКРАЇНА І РОСІЯ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ. Т. 3 : НОВІТНІЙ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС (2004)
РОЗВІДКИ, СТАТТІ ТА ЗАМІТКИ. I-XXVII (1928)
ЛІКВІДАЦІЯ УГКЦ (1939-1946). ДОКУМЕНТИ РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ. Т. 1 (2006)
ЛІКВІДАЦІЯ УГКЦ (1939-1946). ДОКУМЕНТИ РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ. Т. 2 (2006)
ЗАПОРОЖЖЯ В ЗАЛИШКАХ СТАРОВИНИ І ПЕРЕКАЗАХ НАРОДУ. Ч. 1 (2005)
АВСТРО-ВЕНГЕРСКАЯ ИМПЕРИЯ (2003)
УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКА ГАЛИЧАН : [нариси про ЗУНР] (1997)
ТАЛАНТИ БОЙКІВЩИНИ (1991)
РУССКО-УКРАИНСКИЙ СЛОВАРЬ. Т. 1 : А-М (1969)
РУССКО-УКРАИНСКИЙ СЛОВАРЬ. Т. 2 : Н-ПРИЯТЬ (1969)
РУССКО-УКРАИНСКИЙ СЛОВАРЬ. Т. 3 : ПРО-Я (1969)
ЗАПИСКИ ІСТОРИЧНО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК
ЗАПИСКИ ІСТОРИЧНО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК (1919)
ЗАПИСКИ ІСТОРИЧНО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК (1923)
ЗАПИСКИ ІСТОРИЧНО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК (1925)
ЗАПИСКИ ІСТОРИЧНО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК (1926)
ЗАПИСКИ ІСТОРИЧНО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК (1927)
ШЕВЧЕНКІВ МІФ УКРАЇНИ. СПРОБА ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ (2009)
УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА : навч.-метод. посіб. для студ. іст. ф-ту (2002)
ХРЕЩАТИК (1950)
ГЕТЬМАН УКРАЇНИ ПАВЛО СКОРОПАДСЬКИЙ. 29 КВІТНЯ 1918 РОКУ - 14 ГРУДНЯ 1918 РОКУ. КН. 1 (2003)
ЧАСТИНИ МОВИ В СЕМАНТИКО-ГРАМАТИЧНОМУ АСПЕКТІ : [монографія] (1988)
ВОНИ БОРОЛИСЯ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ : [монографія] (2007)
ІЛЮСТРОВАНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. ЗВИЧАЇ. СВЯТА. ТРАДИЦІЇ (2012)
ЗАПОРОЖЖЯ В ЗАЛИШКАХ СТАРОВИНИ І ПЕРЕКАЗАХ НАРОДУ. Ч. 2 (2005)
- ПЕРЕПІЧКА ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ
1917 РІК НА ЧЕРНІГІВЩИНІ : іст.-краєзнав. нарис (2003)
- ПЛОХІЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
РОСІЙСЬКІ ІСТОРИЧНІ ТРАДИЦІЇ В БОЛЬШЕВИЦЬКИХ РОЗВ'ЯЗКАХ НАЦІОНАЛЬНОГО ПИТАННЯ (1964)
- ГЛУШКОВ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ
БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (2007)
ОТ СКИФИИ К САРМАТИИ : [монография] (1992)
- ІНСТИТУТ КІБЕРНЕТИКИ ІМЕНІ В. М. ГЛУШКОВА
УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА. НАГОРОДИ І ТИТУЛИ (2009)
ЮНАЦТВО В ОБОРОНІ РІДНОЇ ЗЕМЛІ : спогади про участь укр. молоді у визвол. змаганнях 1918-1920 років (1960)
УКРАЇНА В ДВАДЦЯТОМУ СТОЛІТТІ (1992)
ЧЕРВОНЕ СТОЛІТТЯ (2005)
УКРАЇНА І КРИМ: СПІЛЬНІСТЬ ІСТОРИЧНОЇ ДОЛІ : монографія (2013)
ВІД СКЛАВИНІВ ДО УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ (2004)
ФОРТЕЦЯ ПРАВОСЛАВІЯ НА ВОЛИНІ. СВЯТА ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА : церков.-іст. монографія (1961)
МАТЕРІАЛИ РЕВІЗІЙНОГО ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ 1795-1796 РР. У ФОНДАХ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (2005)
ПОТОП : поезії (2010)
ПРИСМЕРК ГЕТЬМАНЩИНИ: УКРАЇНА В РОКИ РЕФОРМ ПЕТРА І (1998)
АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ'ЯТКИ ПРИКАРПАТТЯ І ВОЛИНІ КАМ'ЯНОГО ВІКУ (1981)
СКАРБИ КУРГАНІВ ХЕРСОНЩИНИ (1974)
ДУХОВНО СПРАГЛІ (ДУХОВНЕ ЖИТТЯ ПОЛЬСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНШИНИ НА НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ В 1864-1917 РР.) (1997)
ПОЛІТБЮРО ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ, ОСОБИ, СТОСУНКИ. 1918-1991 (2005)
НЕСКОРЕНІ: НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ НА ВІННИЧЧИНІ 40-50-Х РОКІВ ХХ СТ. МОВОЮ ДОКУМЕНТІВ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ (2009)
УКРАЇНА. НОВА ЕПОХА: 1991-2011 (2011)
КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІОГРАФІЇ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ : (зб. ст.) (2011)
ЗАПОРОЖЦІ. ДО ІСТОРІЇ КОЗАЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ (1993)
ЧЕРНОСОТЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ (1904-1914 ГГ.) : монография (2000)
КОЗАКИ ТА ЯНИЧАРИ. УКРАЇНА У ХРИСТИЯНСЬКО-МУСУЛЬМАНСЬКИХ ВІЙНАХ 1500-1700 РР. (2010)
В ГОСТЯХ ДОБРЕ, А ДОМА ЛІПШЕ : іст. оповідання Дрозда (19??)
ФІЛОСОФСЬКІ ТВОРИ. Т. 2 (1990)
ЗООЛЬОҐІЯ ДЛЯ ВИЩИХ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ ТА ҐІМНАЗІЙ : з багатьома мал. та барвними табл. (1919)
УКРАЇНСЬКІ ГУМАНІСТИ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ. Ч. 1 (1995)
УКРАЇНСЬКІ ГУМАНІСТИ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ. Ч. 2 (1995)
ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1978)
КАРПАТОРУСИНСТВО: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ : доп. на І Конгр. Міжнар. асоц. україністів (Київ, 27 серп. - 3 верес. 1990 р.) та І Конгр. Респ. асоц. українознавців (Київ, 20-23 груд. 1990 р.) (1994)
ДЖУЗЕППЕ МАДЗІНІ, МАДЗІНІЗМ І УКРАЇНА : [монографія] (2005)
ЛИХО З РОЗУМУ (ПОРТРЕТИ ДВАДЦЯТИ ЗЛОЧИНЦІВ) : зб. матеріалів (1967)
КАРПАТСЬКА УКРАЇНА. ДОКУМЕНТИ І ФАКТИ : [монографія] (2004)
ПРАКТИЧНА КУХНЯ. ВИП. 1 : ВИРОБИ З ТІСТА. НАПОЇ І СОЛОДКІ СТРАВИ (1995)
ПРАКТИЧНА КУХНЯ. ВИП. 2 : ЗАКУСКИ. ПЕРШІ СТРАВИ (1995)
ПРАКТИЧНА КУХНЯ. ВИП. 3 : М'ЯСНІ ТА РИБНІ СТРАВИ (1995)
ТВОРИ В ДВОХ ТОМАХ. Т. 1 : ПОЕЗІЯ (1981)
ТВОРИ В ДВОХ ТОМАХ. Т. 2 : ОПОВІДАННЯ (1981)
ІВАН ФРАНКО - ІСТОРИК УКРАЇНИ (1971)
ДЕ ТИ, ДОЛЕ УКРАЇНИ? (2011)
НЕ ДАМ ЗАГИНУТЬ УКРАЇНІ! (1994)
НА ЗЕМЛІ КЛЕНОВОГО ЛИСТУ (1998)
ХТО МИ? ЗВІДКИ РОДОМ? (1990)
ЗІВ'ЯЛЕ ЛИСТЯ : лірична драма (2003)
БІБЛІЙНЕ ОПОВІДАННЯ ПРО СОТВОРЕННЯ СВІТУ В СВІТЛІ НАУКИ (1918)
СОТВОРЕННЯ СВІТУ (2004)
- ІЛАРІОН КИЇВСЬКИЙ
- КОГУТ ЛЕВ