ГЕОПОЛІТИКА В ПОСТАТЯХ І ТЕРМІНАХ : підручник (2020)
АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕМКІВЩИНИ: ІСТОРІЯ, ПОСТАТІ, ГОВІР : матеріали IV Міжнар. наук. конф. (Ужгород, 3-5 трав. 2008 р.) (2008)
- КОВАЛЕНКО ОКСАНА ВАЛЕНТИНІВНА
- ПОЛІВЦЕВ АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ
- ГЕЛЬВЕТИКА, ВИДАВНИЧИЙ ДІМ
ЛЬВІВ. МІСТО НАШИХ ГЕРОЇВ : [путівник] (2009)
МОВА В РЕВОЛЮЦІЇ ТА РЕВОЛЮЦІЯ В МОВІ. МОВНА ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ, ГЕТЬМАНАТУ, ДИРЕКТОРІЇ УНР : [монографія] (2009)
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ФІТОРІЗНОМАНІТНОСТІ ЗАПОВІДНИХ СТЕПОВИХ ЕКОСИСТЕМ УКРАЇНИ З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕЖИМІВ ЇХ ОХОРОНИ (1998)
ЛЬВІВ: ПРОСТІР НА ТЛІ МЕШКАНЦІВ ХІІІ-ХІХ СТ. (2015)
ЕКОЛОГІЧНА ТА ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР ЗАГРОЗ І РИЗИКІВ : монографія (2012)
ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУСПІЛЬСТВІ ТА ПОЛІТИЧНИЙ ВИБІР ОСОБИСТОСТІ : монографія (2008)
КРЫМСКАЯ АССР: 20-Е - 30-Е ГОДЫ : исторический очерк (1989)
ШЛЯХИ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО РАДЯНСЬКОГО ТЕАТРУ (1970)
ДЕРЖАВНА КАДРОВА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ : наукова доповідь (2012)
ПАРТІЙНА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ІДЕОЛОГІЧНИЙ ВИМІР (2010)
УКРАИНА, ГРУЗИЯ, МОЛДАВИЯ: ПУТЬ В НАТО ЧЕРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ : аналитический обзор (2014)
ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ: ІННОВАЦІЙНИЙ ВИМІР : колективна монографія (2008)
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ : навчально-методичний посібник (2006)
СИСТЕМА НІМЕЦЬКИХ КОНЦТАБОРІВ І ПОЛІТИКА ВИНИЩУВАННЯ В УКРАЇНІ (1963)
МОЛОДЬ ТА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ : монографія (2010)
КОЛЕСА КРУТЯТЬСЯ.... КН. 1 : СПОГАДИ (1998)
РЕГІОНИ УКРАЇНИ. ХРОНІКА ТА КЕРІВНИКИ. Т. 2 : ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ (2002)
- ЧМИР МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
- ПІНАК ЄВГЕН РОМАНОВИЧ
- ПІРГАЧ БОГДАН
- РОМІЦИН АНДРІЙ АРТАМОНОВИЧ
- ЙОСИПЕНКО МИКОЛА КУЗЬМОВИЧ
- СЕМЕНОГ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
НАРОДНА КУЛЬТУРА Й КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ : шість викладів (1921)
КОЛЕСА КРУТЯТЬСЯ.... КН. 2 : БІБЛІОГРАФІЯ (1998)
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОНОВЛЕННЯ : монографія (2015)
ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В УКРАЇНІ В ДОРЕФОРМЕНИЙ ПЕРІОД : [монографія] (2007)
ДЕРЖАВНА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, МЕХАНІЗМИ : монографія (2014)
УКРАЇНА І УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИКА МОСКВИ. Ч. 1 : ПЕРІОД ПІДГОТОВКИ ДО ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1956)
КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ. КОРОТКА ВЕРСІЯ : (читанка з конституціоналізму для зацікавлених) (2014)
ВСТУП ДО НАТО - СТРАТЕГІЧНИЙ ВИБІР УКРАЇНИ (2008)
ДАВНЄ ВБРАННЯ НА ВОЛИНІ : етнографічно-мистецтвознавче дослідження (2006)
ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ У 2004 РОЦІ. РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ : матеріали конференції (2005)
ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ. Т. 3 : ІННОВАЦІЇ В УКРАЇНІ: ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПОЛІТИЧНИХ ЗАХОДІВ, КИЇВ, ЖОВТЕНЬ 2011 Р. (2011)
УКРАЇНСЬКА ДИПЛОМАТИЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. Т. 1 : А - Ґ (2013)
ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ. Т. 1 : КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ЯКОСТІ ОСНОВИ ДЛЯ РОЗРОБКИ ЗАХОДІВ СПРИЯННЯ ІННОВАЦІЯМ, ЩО СПРЯМОВУЮТЬ УКРАЇНУ ДО ЗАСНОВАНОЇ НА ЗНАННЯХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ - ПОРІВНЯННЯ СИТУАЦІЇ В ЄС І УКРАЇНІ : аналіт. матеріали, засн. на результатах проекту "Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні" EuropeAid/127694/C/SER/UA (2011)
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ : національна доповідь (2014)
РАРИТЕТНІ ФІТОЦЕНОЗИ ЗАХІДНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ (РЕГІОНАЛЬНА ЗЕЛЕНА КНИГА) (1998)
ПУБЛІЧНЕ УРЯДУВАННЯ, ПРАВА ЛЮДИНИ І ДЕМОКРАТІЯ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ЗРІЗ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ : монографія (2015)
ЧЕРВОНИЙ ДЕКЛАМАТОР : [вірші] (1923)
- ГОРОДСЬКОЙ ЯКІВ ЗІНОВІЙОВИЧ
СТИХИ И ПЕСНИ НАРОДОВ СССР О СТАЛИНЕ (1940)
ЗОВ КРОВИ (1967) Т. 3.
СВОИМ ИЗБИРАТЕЛЯМ : речи на собраниях избирателей Днепропетров. избират. округа (1938)
ШТУРМ І НАТИСК : поеми (1926)
ЮВІЛЕЙНА КНИГА : 50-річчя відродження української автокефальної православної церкви 1921-1971 (1971)
УКРАЇНСЬКА ДИПЛОМАТИЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. Т. 3 : К - Н (2013)
УКРАЇНСЬКА ДИПЛОМАТИЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. Т. 2 : Д - К (2013)
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ : курс лекцій (2005)
УКРАЇНСЬКА ДИПЛОМАТИЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. Т. 5 : С - Я (2013)
РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ: ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ПОШУК ШЛЯХІВ ВИРІШЕННЯ : збірник наукових праць (2011)
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА : навч. посіб. (2011)
ЛИСТИ ІВАНА МАЗЕПИ. Т. 2 : 1691-1700 (2010)
ЛИСТИ ІВАНА МАЗЕПИ. Т. 1 : 1687-1691 (2002)
ЗАПОРІЗЬКИЙ АРХІВ. СТУДІЇ З ІСТОРІЇ ЄВРЕЇВ ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ (ХІХ – І ПОЛОВИНА ХХ СТ.) : зб. док. і матеріалів (2010)
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ ТА РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК-ДОВІДНИК ВОКАЛІСТА : для студентів спец. "Музичне мистецтво" спеціалізацій "Академічний спів" і "Естрадний спів" (2013)
СЛОВНИК-ДОВІДНИК ПРАВОВИХ, ПОЛІТОЛОГІЧНИХ, СОЦІОЛОГІЧНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ : [навчальний посібник] (2008)
РЕЛІГІЙНА СВІДОМІТЬ ВІРУЮЧИХ УРСР (1940–1980-І РОКИ): ПОВСЯКДЕННІ ПРОЯВИ, ТРАНСФОРМАЦІЇ (2012)
СПАЛЕНІ СЕЛА І СЕЛИЩА ЧЕРНІГІВЩИНИ В 1941-1943 РОКАХ: ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ : зб. док. і матеріалів (2013)
ГЕОМОРФОЛОГІЯ УРСР (ГЕОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕЛЬЄФУ УРСР) : посіб. для студентів геогр. та геолог. ф-тів ун-тів і педін-тів (1949)
ДОНБАС 1943-1950 РОКІВ: ВІДНОВЛЕННЯ ПРОМИСЛОВОЇ І ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ (2016)
МАЛА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ (2012)
- БАЙРАК ІВАН РОМАНОВИЧ
- ЗБАРСЬКИЙ ВАСИЛЬ КУЗЬМИЧ
РИБИ ПРИДУНАЙСЬКИХ ОЗЕР УКРАЇНИ : довідник (2015)
- БОНДАРЧУК ВОЛОДИМИР ГАВРИЛОВИЧ
- БЛІЩУК КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА
- ТОПЧІЄВ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ
МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО : довід. для юристів громад. приймалень (2015)
ПРО УТВОРЕННЯ НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ОБОРОНИ І НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УРСР : доповідь на VI сесії Верховної Ради УРСР 4 березня 1944 року (1944)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ : довідник (2011)
ДОВІДНИК СУЧАСНИХ ПРОФЕСІЙ : усе про обрання спеціальності (2010)
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ (2011)
МІСТЕЧКА УКРАЇНИ : довідник (2000)
ВСЕ ПРО ТАНЕЦЬ : довідник (2005)
НОВИЙ ДОВІДНИК: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (2005)
НАРОДНІ ПІСНІ : десяток п'ятий (1921)
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ : словник-довідник (2006)
МОТИВЫ УКРАИНСКОГО ОРНАМЕНТА : альбом (1902)
ТАРАС ШЕВЧЕНКО : життя і творчість (2008)
ВІДКРИВАЙ ДУХОВНІ ОСТРОВИ : українське народознавство (1998)
ЄВАНГЕЛИКИ БЕЗ МАСКИ : правдиве облича євангелизму ширеного між українським нородом в Галичині в рр. 1925-1935 (1936)
ВІДГУКИ ЧАСУ : вибрані нариси, статті, спогади, матеріяли (1972)
ДУНАЙСЬКА ПОЕМА (1953)
ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА. Т. 1 (1940)
СЛОВНИК-ДОВІДНИК НАЗВ ОСІБ ЗА ВИДОМ ДІЯЛЬНОСТІ (2009)
- КНИШ ІРЕНА
ЛІНГВІСТИЧНИЙ АТЛАС УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ГОВОРІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ УРСР (ЛЕКСИКА). Ч. 1 (1958)
- ПАССЕК ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА
- КРИЧЕВСЬКИЙ ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ
КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ І ПОНЯТІЙНИЙ ДОВІДНИК З КУРСУ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (2006)
- КОРДИШ-ГОЛОВКО НЕОНІЛА ЛЕОНТІЇВНА
- КУЛЬСЬКА ОЛЬГА АДОЛЬФІВНА
СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В УРСР (1964)
- МАКАРЕВИЧ МИХАЙЛО ЛЕОНТІЙОВИЧ
ЧЕРНІГІВЩИНА В РОКИ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ : документи і матеріали (2013)
ДІЯЧІ НАУКИ І КУЛЬТУРИ ЛЕМКІВЩИНИ : довідник (2000)
ЖІНКИ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (2008)
ЕТНОКУЛЬТУРОЛОГІЯ : словник-довідник (2007)
ГІДРОНІМІЯ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ : [монографія] (1979)
- ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
- МАРТИНЕНКО ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
- ДОВБНЯ ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА
- ТУРОВСЬКА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА
- ЯЧМЕНЬОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
- КУЙБІДА ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ
НЕДАРОМ ВЕРТИТСЯ ЗЕМЛЯ : стихи (1951)
КНЯЗІ ОСТРОЗЬКІ (2012)
УКРАЇНСЬКА ПОЕТИКА З ДОДАТКОМ: ПРО НАЙВАЖНІЙШІ РОДИ ПРОЗИ : підручник для середніх шкіл і для самонавчання (1924)
МОЛОДИК : [зб. віршів] (1927)
ПРОРОСТЕНЬ : 1919-1926 : [вірші] (1926)
КРАЇНИ СВІТУ : довідник (2006)
СУРЖИКОВО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК (ДЛЯ СФЕРИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ) : [методичні рекомендації] (2004)
- УШАКОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
- ДОРОЖНІЙ ІВАН
- ХАВРУК ЯРОСЛАВ ЯРОСЛАВОВИЧ
ВИЗНАЧНИК ЛИШАЙНИКІВ УРСР (1937)
- ДОМБРОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ГНАТОВИЧ
ЗАПОВІДНІ ПЕРЛИНИ БУКОВИНИ : атлас-довідник : [колективна монографія] (2017)
- МРУЧКО ЄВГЕН ЄВГЕНОВИЧ
- ЗУБЕЦЬ НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
- ОКСНЕР АЛЬФРЕД МИКОЛАЙОВИЧ
- ЧОРНЕЙ ІЛЛЯ ІЛЛІЧ
ГЕОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В ТЕРМІНАХ ТА ІМЕНАХ : словник-довідник (2011)
УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР : словник-довідник (2010)
ВЕЛИКА ВОЛИНЬ. ВИП. 60 : МУЗЕЙНА СПРАВА НА ЖИТОМИРЩИНІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ : пр. Житомир. наук.-краєзнав. т-ва дослідників Волині, Житомирської обл. орг. НСКУ : матеріали Всеукр. наук.-краєзнав. конф., присвяч. 155-річчю заснування Житомир. обл. краєзнав. музею, 50-річчю заснування Музею космонавтики ім. С. Корольова та відзначенню Всесвіт. тижня космосу в Україні, Житомир, 8-9 жовт. 2020 р. (2020)
КОНЦЕРТ (КАРПАТСКИЙ) : для большого симфонического орекстра : партитура (1975)
ФАУНА УКРАЇНИ: ОХОРОННІ КАТЕГОРІЇ : довідник (2010)
ТОПОНІМІЧНИЙ СЛОВНИК КАМ'ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО (2014)
ІСТОРИЧНИЙ ЕПОС СХІДНИХ СЛОВ'ЯН : зб. пр. (1958)
- ТКАЧУК АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
- ЧЕХОВИЧ КОСТЯНТИН
ЛАВИ ІДУТЬ КАЕСЕМОВІ : зб. комсомол. поезій (1931)
МІСТЕЧКО ЦАРИЧАНКА КОБЕЛЯКСКОГО УЕЗДА, ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ : историко-статистический очерк (1894)
ТАРАС ШЕВЧЕНКО : збірник (1921)
ЛЬВІВ. АРХІТЕКТУРА, ПАМ'ЯТНИКИ : фотоальбом (1985)
НАРОДНА КЕРАМІЧНА СКУЛЬПТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (1970)
МЕЛОДІЯ З МУЗИКИ ДО КІНОФІЛЬМУ ВИСОКИЙ ПЕРЕВАЛ ДЛЯ СКРИПКИ І ФОРТЕПІАНО ([1981-?])
УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ НА РУБЕЖІ XIX-XX СТОЛІТЬ : соціально-політичний портрет (1993)
МОВНА ПОЛІТИКА БІЛЬШОВИКІВ НА УКРАЇНІ В 1950-60-ИХ РР. : дослідження й публіцистика (1974)
ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ СЛОВНИК З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (2010)
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА. Т. 1 : А - Д (2014)
МИКОЛА ЛИСЕНКО : оповіді про композитора (1988)
ЄВРОПЕЙСЬКІ ПУБЛІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ: КУЛЬТУРА, ПОЛІТИКА, ТЕХНОЛОГІЇ : колект. монографія за матеріалами проекту "Європейські публічні комунікації" : навч. модуль Жана Моне (2013)
ЕКОНОМІЧНА ДИПЛОМАТІЯ : навч. посіб. для студентів ВНЗ (2013)
ВЕРНАДСКИЙ (2001)
ЗАПОРІЗЬКИЙ АРХІВ. НАРОДНА ВІЙНА. 1941-1944. АНТИФАШИСТСЬКИЙ РУХ ОПОРУ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ : збірник документів і матеріалів (2005)
- СИВАЧУК НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА. Т. 2 : Е – Л (2017)
ВИБРАНІ ТОПІКИ ТА ЛЕКСИКОН СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ : енциклопедичний словник для фахівців з теоретичних гуманітарних дисциплін та гуманітарної інформатики (1998)
ОТЧЕТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ ПО КУСТАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ. Т. 1 (1892)
ЗВЕНИГОРА : зб. статей про фільм Я. Савченка, М. Бажана, Ф. Якубовського, О. Довженка, В. Хмурого та ін. (1928)
ЄГОР МОВЧАН: СПОГАДИ, СТАТТІ, МАТЕРІАЛИ (1999)
ПАМЯТНАЯ КНИЖКА НА 1871 ГОД , ИЗДАННАЯ ПОЛТАВСКИМ ГУБЕРНСКИМ СТАТИСТИЧЕСКИМ КОМИТЕТОМ. Ч. 1 (1871)
ПАМЯТНАЯ КНИЖКА ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ НА 1915 ГОД (1915)
- ДЯЧУК ІРИНА ДМИТРІВНА
- ШЕРЕМЕТ МИКОЛА СПИРИДОНОВИЧ
ДОВЖЕНКО (1968)
ВИДАТНІ КОМПАРАТИВІСТИ: ТВОРЧИЙ ШЛЯХ, ІДЕЇ, ПРАЦІ (2007)
- СКАВРОНСЬКИЙ ПАВЛО СТЕПАНОВИЧ
- НАСОНОВ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ
- САКОВИЧ ІРИНА ВАЛЕР'ЯНІВНА
РЕВОЛЮЦІЯ В МУЗЕЇ : посібник щодо оновлення змісту експозицій шкільних музеїв (2021)
- СКОРИК МИРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
ПТАХИ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ (2009)
- ПАРНІКОЗА ІВАН ЮРІЙОВИЧ
- КОВБАСЮК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
- СУРМІН ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ
- БАКУМЕНКО ВАЛЕРІЙ ДАНИЛОВИЧ
- ПРОКОПЧУК ВІКТОР СТЕПАНОВИЧ
- ТОВСТУХА ЄВГЕН СТЕПАНОВИЧ
- ШИНКАРУК АНТОН ЛЮБОМИРОВИЧ
- ФЛІССАК КОСТЯНТИН АНДРІЙОВИЧ
- ГОВОРУН ВАЛЕНТИН ДАВИДОВИЧ
РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ: СУСПІЛЬНО-ПРОСТОРОВА НЕРІВНІСТЬ І ПОЛЯРИЗАЦІЯ : монографія (2014)
УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР, 1970 – 2014: СИСТ. ПОКАЖЧ. ЗМІСТУ (2017)
АНАТОМІЯ СЕЛЯНСЬКИХ ПОВСТАНЬ: ГОРОДНЯНСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1931 РОКУ ПІД ПРОВОДОМ Я. РЯБЧЕНКО : зб. док. та матеріалів (2015)
ДМИТРО БЕЗПЕРЧИЙ (1825 – 1913) (1926)
ЗАКАРПАТТЯ. ХТО Є ХТО. ВИП. 1 (2004)
УКРАЇНСЬКІ ОБЛИЧЧЯ КІНО Й ТЕАТРУ (2012)
МАХНОВЩИНА : селянський повстанський рух на Україні (1918-1921) (1992)
ИСТОРИЯ КРЫМСКИХ ТАТАР. ОЧЕРКИ ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ КОРЕННОГО НАРОДА КРЫМА. Т. 3 (2014)
ИСТОРИЯ КРЫМСКИХ ТАТАР. ОЧЕРКИ ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ КОРЕННОГО НАРОДА КРЫМА. Т. 4 (2014)
З ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ КІНО У ЛЬВОВІ 1918 – 1939 РР.. (2004)
- ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
- ВАСИЛІВКА
- ЦАРИЧАНКА
- ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ МУЗЕЙ
- ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
- МЕЗЕНЦЕВ КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ПІДГРУШНИЙ ГРИГОРІЙ ПЕТРОВИЧ
- МЕЗЕНЦЕВА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА
- БАКШТАЄВ ЛЕОНІД ГЕОРГІЙОВИЧ
- БИКОВ ЛЕОНІД ФЕДОРОВИЧ
- БЕНЮК БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ
- СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
- МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
- ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ООН
- БОЛГОВ ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- БОГДАНОВИЧ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- СТУПКА БОГДАН СИЛЬВЕСТРОВИЧ
- ХОСТІКОЄВ АНАТОЛІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
- РОГОВЦЕВА АДА МИКОЛАЇВНА
УКРАЇНСЬКА СТИЛІСТИКА І РИТМІКА. УКРАЇНСЬКА ПОЕТИКА (2008)
- КОЛИЧІВКА
- ЕНЕРГОДАР
- МАКАРІВ
- БОРЩАГІВКА (ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН)
- МОТОР СІЧ
- ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ М. І. ДОЛІШНЬОГО
- КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ
БАГРЯНІ ЖНИВА УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ : 100 історій і біографій учасників Визвольних змагань (2005)
БЛУДНІ ВОГНІ (FATA MORGANA) : сільські картини на 5 розділів (1926)
ПАТРІОТ І ДЕРЖАВНИЙ МУЖ УКРАЇНИ (1974)
РАРИТЕТНА ФАУНА ЗАКАРПАТТЯ. ХРЕБЕТНІ ТВАРИНИ (1999-2000)
КРЫМЦЫ : сб. работ по истории, этнографии и языку крымских татар (1997)
НОВІТНЯ ЛІТЕРАТУРА ЗАКАРПАТТЯ : літературознавчі статті, нариси, рецензії, огляди (2015)
ГЕРБАРІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ ДЕСНЯНСЬКО-СТАРОГУТСЬКИЙ (2011)
У ЛУЗІ КАЛИНА ТАК ГАРНО ЦВІТЕ : збірник українських народних пісень ([2000])
МОЇ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ІЗ ЗАКАРПАТТЯ (1984)
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ (2007)
ВИДАТНІ УКРАЇНСЬКІ ВЧЕНІ-БІОЛОГИ
И. К. АЙВАЗОВСКИЙ (1970)
АРХИП КУИНДЖИ : альбом (2009)
КУИНДЖИ (2000)
ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕГО КИЕВА (2004)
ЛІТЕРАТУРА НА ПОЛІ МЕДІЙ. ЗБІРКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВІДДІЛУ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА КОМПАРАТИВІСТИКИ ІНСТИТУТУ ЛІТЕРАТУРИ ІМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКА НАН УКРАЇНИ (2018)
ВЛАДА В УКРАЇНІ НА ЗЛАМІ ДРУГОГО І ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТЬ : монографія (2000)
АЙВАЗОВСКИЙ В КРЫМУ : очерки об И. К. Айвазовском и художниках Л. Ф. Лагорио, А. И. Фесслере, К. Ф. Богаевском, М. А. Волошине, М. П. Латри (1970)
ЯПОНО-НІМЕЦЬКА УГОДА (ВОГНИЩЕ ВІЙНИ НА СХОДІ) (1937)
ВЕСНЯНОЧКА : ігри з піснями для дітей дошкільного віку та молодших школярів (1979)
ГЕОПОЛІТИЧНІ КОНТЕКСТИ ВІЙНИ В УКРАЇНІ (2015)
МІФИ ТА ЛЕГЕНДИ ДАВНЬОЇ УКРАЇНИ (2009)
ДІЯЧІ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ І КУЛЬТУРИ. ЗБІРНИК ТЕКСТІВ ДЛЯ ЧИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ УКРАЇНСЬКА МОВА ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ УСІХ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ ВСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ : Навчальне видання (2012)
ІННОВАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ : монографія (2006)
ГЕТЬМАН ІВАН СВИРГОВСЬКИЙ У МОЛДАВСЬКО-ТУРЕЦЬКІЙ ВІЙНІ 1574 Р. (2010)
АГРАРНИЙ ДОНБАС В РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ : навч. посіб. (2010)
ПОЛІТИЧНІ ПОРТРЕТИ УКРАЇНИ У XVII - XVIII СТОЛІТТЯХ (ЧАСТИНА 1) : навч. посіб. (2015)
ПОЛІТИЧНІ ПОРТРЕТИ У КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ПРОТЯГОМ ХVІІ-ХХІ СТ. (2015)
ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ ГЛУШКОВ (1975)
- КОШЕВСЬКИЙ КОСТЯНТИН ПЕТРОВИЧ
С. П. КОРОЛЕВ. ОТЕЦ. КН. 3 : 1957-1966 ГОДЫ (2007)
С. П. КОРОЛЕВ. ОТЕЦ. КН. 2 : 1938-1956 ГОДЫ (2007)
- УНІВЕРСИТЕТСЬКА КНИГА, ВИДАВНИЦТВО
- КІНО-ТЕАТР, ЖУРНАЛ
- ВЕЛИКА БІЛОЗЕРКА
- СВІТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ
- БОТАНІЧНИЙ САД ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
- АЙВАЗОВСЬКИЙ ІВАН КОСТЯНТИНОВИЧ
- ВЕСЕЛЕ
- ЗВЕНИГОРА, ФІЛЬМ
- МУЗЕЙ КОШТОВНОГО І ДЕКОРАТИВНОГО КАМІННЯ
- КАПІТОНОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
- КОРОЛЬОВА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА
- ГОРОДСЬКЕ
- ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА
- КАРАСЕВИЧ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- КАРАСЕВИЧ ОКСАНА ОЛЕГІВНА
- ДОБРОВ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ
- КОВАЛЬСЬКА ЛЕСЯ АНДРІЇВНА
- ГОРОХІВСЬКИЙ ПЕТРО ІВАНОВИЧ
- СВИРГОВСЬКИЙ ІВАН
БЕЗ МЕЖ : поезії (1933) Книга.
ВІТЧИЗНА : [вірші] (1933)
ПРОМІНІ : [вірші] (1930)
КОМСОМОЛІЯ : зб. віршів ([1930])
ВЕСЕЛІ ПОЛТАВЦІ : комедія в троьох діях (1920)
ДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА ВЛАДА В УКРАЇНІ: ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ. Ч. 2 (2000)
ДО ГЕНЕЗИ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКОЇ ВІЙНИ 1941-44 РОКІВ ([1945-?])
ГЛИНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ПРОВІД ОУН 1944-1949 (2021)
ЯРОСЛАВ ГРИЦАК: ІНТЕРВ'Ю (2003)
ТЕРНОПІЛЬЩИНА У ВИХОРІ ВІЙНИ (ВЕСНА-ЛІТО1944 РОКУ) : монографія (2013)
ДУХОВНА ДЕРЖАВА ТАРАСА ШЕВЧЕНКА : монографія (2013)
ГОРЛІВКА В ПЕРІОД ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ ТА ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (1941-1950) : історичний нарис та джерела (2010)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО XVIII СТОЛІТТЯ : навч. посіб. (2003)
РОСІЯНИ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ (1944-1996 РР.) : етносоціальне дослідження (1997)
ПОТЕРЯ НАМИ ГАЛИЦИИ В 1915 ГОДУ. Ч. 1 : ЧЕРЕЗ КАРПАТЫ В ВЕНГРИЮ ЗИМОЮ 1915 ГОДА (1921)
- БУГАЙЧЕНКО ОКСАНА ГРИГОРІВНА
СРІБНИЙ ЧЕРЕП : історична драма в 4-ох діях
NAZWY GEOGRAFICZNE HUCULSZCZYZNY (1950)
ЛИХОЛІТТЯ. 1905 РІК : п'єса в 5 діях (1919)
НА ЖЕЛЇЗНИЦЇ : драмат. образи в 5 дїях (1910)
П'ЄСИ ([1936])
ФЕОДОСІЯ : фотоальбом (1970)
ТЮРБЕ ХАНА ХАДЖИ ГЕРАЯ (ПО МАТЕРИАЛАМ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2003-2008 ГГ.) (2010)
МЕТАЛООБРОБКА У НАСЕЛЕННЯ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ ЛІСОСТЕПОВОЇ УКРАЇНИ ЗА ДОБИ ПІЗНЬОЇ БРОНЗИ (2011)
ПОЛКОВОДЦЫ УКРАИНЫ: СРАЖЕНИЯ И СУДЬБЫ (2012)
ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ ДРЕВНЕЙ РУСИ. ВЕЧЕ И КНЯЗЬ (1906)
УКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ-ПОЛЕМІСТИ КІНЦЯ XVI - ПОЧАТКУ XVII СТ. В БОРОТЬБІ ПРОТИ ВАТІКАНУ І УНІЇ (1957)
ЗНАМЕНИТЫЕ ЛИЧНОСТИ УКРАИНСКОГО ФУТБОЛА (2012)
ПЕРСОНАЖИ СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ (1993)
АКАДЕМІЇ БУДІВЕЛЬНИХ КАДРІВ – 70 РОКІВ. НАРИСИ ІСТОРІЇ ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ (2001)
ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ (2010)
ПОЕЗІЇ В ОДНОМУ ТОМІ (1954)
- БОНДАРУК ЛЕСЯ
- ЖЕЛДАК ТИМУР АНАТОЛІЙОВИЧ
- ЗАГАЙКО ПЕТРО КУЗЬМОВИЧ
- ГОШКО ТЕТЯНА ЮРІЇВНА
- УГОРЧАК ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
- ШАХТАР
- БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
МІСТО НА САМАРІ : навч. посіб. (1994)
- ЛИСЕНКО СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ
НАРОДОЗНАВЧІ ЗОШИТИ. ЗОШИТ 3-4 (93-94) : УКРАЇНСЬКА ФОЛЬКЛОРИСТИКА В КАНАДІ: НОВІ ВІЗІЇ ТРАДИЦІЙНОГО, ТРАДИЦІЙНІ ВІЗІЇ НОВОГО (2010)
ТВОРИ. Т. 2 (2007)
ТВОРИ. Т. 3 (2009)
ТВОРИ. Т. 4, КН. 1 (2010)
ЧОРНОБИЛЬСЬКЕ ДОСЬЄ КҐБ. СУСПІЛЬНІ НАСТРОЇ ЧАЕС У ПОСТАВАРІЙНИЙ ПЕРІОД : зб. док. (2019)
ЧУТИ УКРАЇНСЬКОЮ. У СВІТІ ЗВУКІ[У] І БУКВ (2020)
ДНЕВНИК (1880-1883) (2018)
ВЕЛИКИЙ ПЕРЕДІЛ : незвичайна історія Михайла Грушевського (2011)
ЕЛІТА СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ. СПИСКИ КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ 60-Х РОКІВ XVIII СТОЛІТТЯ (2007)
- МОСЬПАН НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
- ПАВЛЕНКО ІРИНА ЯКІВНА
БРАТ І СЕСТРА : драма на 1 дію (1936)
ЗАДЛЯ ВАС, КРАСАВИЦІ..! : іст. драма в 5-ох діях (1933)
ФЕДЬКО-ХАЛАМИДНИК : сюжет за В. Винниченком ; п'єса на чотири розділи дев'ять одмін (1928)
ОПЫТ РИТОРИКИ, СОЧИНЁННЫЙ В САНКТПЕТЕРБУРГСКОМ ГОРНОМ КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ
ФЕОДОСИЯ ГЕРОИЧЕСКАЯ : фотоочерк (1975)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ : підручник (2001)
ПОДІЇ, ЩО ЗМІНИЛИ УКРАЇНУ (2013)
PHILOSOPHIA RATIONALIS У КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКІЙ АКАДЕМІЇ : компаративний аналіз могилянських курсів логіки кінця XVII - першої половини XVIII ст.: монографія (2009)
ЗАПИСКИ КРЫМСКОГО ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ И ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. Т. 1 (1912)
ПОХОД САГАЙДАЧНОГО НА МОСКВУ. 1618 (2010)
СКАРБНИЦЯ НАРОДНОЇ МУДРОСТІ (2009)
ФЕОДОСИЯ (1978)
РУСЬ: ДЕРЖАВА І ОБРАЗ ДЕРЖАВИ (1994)
ТРЕТЯ ЗАЛІЗНА ДИВІЗІЯ : матеріали до історії Війська Української Народної Республіки. Рік 1919 (1971)
ТРЕТЯ ЗАЛІЗНА ДИВІЗІЯ. Т. 2 (1982)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В ДОКУМЕНТАХ І МАТЕРІАЛАХ. Т. 1 : КИЇВСЬКА РУСЬ І ФЕОДАЛЬНІ КНЯЗІВСТВА XII–XIII СТОЛІТЬ (1946)
- ЖАБОРЮК АНАТОЛІЙ АНДРІЙОВИЧ
НАД БЕЗОДНЕЮ : [драма в 3 актах] (1922)
- ДЖУСОВ АНАТОЛІЙ БОНІФАТІЙОВИЧ
- КОПИЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ЛЮБИМОВИЧ
- ЧОРНОБАЇВКА (ХЕРСОНСЬКИЙ РАЙОН)
- КРИВОЛАПОВ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ПОВЧАННЯ ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА
ГАЛИЦИЯ В ЕЕ ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ (1917)
СУДОВА ВЛАДА В УКРАЇНІ І СВІТІ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Ч. 1 (2011)
- СЛОВО ДАНИЛА ЗАТОЧНИКА
- БИТВА НА КАЛЦІ
БАХЧИСАРАЙ : фотоальбом (1983)
ПРОМОВИ, ЩО ЗМІНИЛИ СВІТ (2009)
ФАМА. РЕКЛАМНА ФІРМА РОМАНА ШУХЕВИЧА (2005)
ЗВІДОМЛЕННЯ УПРАВИ ПРИВАТНОЇ ДІВОЧОЇ ГІМНАЗІЇ КРУЖКА РІДНОЇ ШКОЛИ У СТАНІСЛАВОВІ : за шкільні роки 1920/21 – 1926/27 (1927)
- ДОЛОБСЬКИЙ З'ЇЗД
СТЕПАН БАНДЕРА : мифы, легенды, действительность (2007)
КОМУНІЗМ І НАЦІОНАЛІЗМ: КАРЛ МАРКС ПРОТИ ФРІДРІХА ЛІСТА (1998)
ВСЕУКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ З'ЇЗДИ (1992)
ТОТАЛЬНІ ВІЙНИ : творення модерної України в 1914 - 1954 роках (2019)
- ДЮРБЕ ХАДЖІ ҐЕРАЯ
ЧЕРНОБЫЛЬ : последствия катастрофы для человеки и природы (2007)
ПРЕСКРИПТИВНА ЛІНГВІСТИКА ЯК ДИСКУРС (2000)
- ДЮРБЕ ДЖАНІКЕ ХАНИМ
- ЯВОРСЬКА ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА
- ЯБЛОКОВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ЛІБЕР ЮРІЙ
- ЩУСЬ ОКСАНА ЙОСИПІВНА
- ЧАЙКІВСЬКИЙ БОГДАН АНДРІЙОВИЧ
- КУЦЕВИЧ ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- МАЗУР АНТОНІНА ЮХИМІВНА
НОВЫЙ МАГАЗИН ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ, ФИЗИКИ, ХИМИИ, И СВЕДЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ЗЕМЛЯ ГОРИТЬ : п'єса на 4 дії, 7 картин (1933)
ЯК МИ КАЖЕМ - ТАК І БУДЕ! : [поезії] (1951)
БОРОТЬБА : п'єса на 3 дії (1925)
МУЖИЦЬКА АРИХМЕТИКА : сцена на одну дію ; інсценізація оповідання Ст. Васильченка (1929)
- КУРАХІВКА
- ВСЕУКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ З'ЇЗДИ
- ФАМА
- ТРЕТЯ ЗАЛІЗНА ДИВІЗІЯ
ЛЕВ ЖЕМЧУЖНИКОВ – ЮВІЛЕЙНА СИЛЬВЕТКА : до 175-річчя від дня народження (2003)
ЧЕРНОБЫЛЬ. СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО (1992)
АЛЬБОМ ПАРОВОЗОВ (1896)
ІСТОРІЯ ОДЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ХОЛОДУ У ФАКТАХ ТА СВІТЛИНАХ 1922 - 2012 (2012)
ИСТОРИЯ МАХНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ (1918–1921) (1995)
МАРКО ВОВЧОК (1968)
УСНА ІСТОРІЯ СТЕПОВОЇ УКРАЇНИ. Т. 11 (2015)
ВІННИЧЧИНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. ДО 80-РІЧЧЯ ПОЧАТКУ НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ : матеріали ХХХІІ Вінницької всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції з міжнародною участю (2021)
ЖІНКИ ТА ІСТОРІЯ: ГЕНДЕРНІ ВИМІРИ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ (1970 – 1980-ТІ РОКИ) (2021)
АГАТАНГЕЛ КРИМСЬКИЙ І ВОЛИНЬ, МАТЕРІАЛИ КРУГЛОГО СТОЛУ, ПРИУРОЧЕНОГО 150-РІЧЧЮ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО ТА 150-РІЧЧЮ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ (2021)
- ЯРОШИНСЬКА АЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА
- ТІТЛОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
- КУЧЕРЕВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- БАРАНЕЦЬ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- БАБЕНКО ВАСИЛЬ ЯКОВИЧ
- ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ А. Ю. КРИМСЬКОГО
- МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ПРЕСИ ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
- КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
- ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
- ХАРКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ
ВЕЛИЧАЙШИЕ ЛЮДИ УКРАИНЫ : малый энциклопедический справочник (2019)
40 ДНЕЙ В ГУЛЯЙ-ПОЛЕ : воспоминания матушки Галины – жены батьки Махно (1990)
- ДИКЕ ПОЛЕ, ВИДАВНИЦТВО
- ВІХОЛА
- ПОСАМАР'Я
- СТАДІОН СТАРТ (КИЇВ)
- БАТЬКІВЩИНА-МАТИ (КИЇВ)
- ОЛЕШКО ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ
- ЗІНЬКО ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
- БОЛГОВ ІЛЛЯ ВАДИМОВИЧ
- ГАЛАЙКО БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ
- АБЛЯЗОВ РАУФ АХМЕТОВИЧ
- ШАМАРА СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ВАСИЛЮК СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА
- РИМСЬКА НАТАЛІЯ
ФЕНОМЕН ШІСТДЕСЯТНИЦТВА: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. : темат. бібліогр. покажч. (2018)
СТАНИЦЯ ОУН СЕЛА ВЕЛИКИЙ ПОЛЮХІВ 1939-1949 (2020)
СУЗІР'Я ТАЛАНТІВ (ЛІТЕРАТУРНІ ПОРТРЕТИ ЗЕМЛЯКІВ) : зб. біогр. нарисів (2020)
ВІД МОДЕРНУ ДО АВАНГАРДУ: ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА ПАРАДИГМА УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (2009)
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ : специфіка становлення, тенденції розвитку: кол. моногр. (2005)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ). Ч. 1 (2003)
МОВНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ (ЕТНОПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ) (2007)
ДИПЛОМАТІЯ НА МЕЖІ СВІТУ. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (XVII СТ. – 1750-ТІ РР.) : посіб. для ун-тів (2016)
РЕГІОНАЛЬНИЙ ПОРТРЕТ УКРАЇНИ (2003)
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ Й ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА В 1917–1945 РР. : навч. посіб. (1997)
- НЕЙГАУЗ ГЕНРІХ ГУСТАВОВИЧ
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ ТА ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я. МОРЕ І ЛИМАНИ : навч. посіб. (2012)
ТАЙНЫ И ЗАГАДКИ УКРАИНЫ (2005)
РОМАНСИ ДЛЯ ГОЛОСУ В СУПРОВОДІ ФОРТЕПІАНО (1993)
ІЛЮСТРОВАНА ІСТОРІЯ РУСІ ВІД НАЙДАВНІШИХ ДО НИНІШНІХ ЧАСІВ ПІСЛЯ РУСЬКИХ І ЧУЖИХ ІСТОРИКІВ (1890)
ФЕОДОСИЯ : историко-краеведческий очерк (1957)
- ЖИЛЕНКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
- КАЛИНЕЦЬ ІРИНА ОНУФРІЇВНА
- КОРОТИЧ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
- БАБОВАЛ РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- КОВЕРКО ОЛЕГ
- КОЛОМИЄЦЬ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
- РЕВАКОВИЧ МАРІЯ
- КОРНІЛОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
- ФЕОДОСІЙСЬКА НАЦІОНАЛЬНА КАРТИННА ГАЛЕРЕЯ ІМЕНІ І. К. АЙВАЗОВСЬКОГО
- ДОЛГІХ МАРИНА ВАСИЛІВНА
- КИРЧАНОВ МАКСИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ
- ФЕОДОСІЙСЬКИЙ МУЗЕЙ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
- ХАДЖИБЕЙСЬКИЙ ЛИМАН
- ХАДЖИБЕЙСЬКА ФОРТЕЦЯ
- ТИЛІГУЛЬСЬКИЙ ЛИМАН
- БЕРЕЗАНСЬКИЙ ЛИМАН
ЛЬВІВСЬКИЙ ЛІТОПИС І ОСТРОЗЬКИЙ ЛІТОПИСЕЦЬ (2019)
ІМ'Я ДИТИНИ В УКРАЇНСЬКІЙ РОДИНІ (2010)
МОСТИ В УКРАЇНУ : нариси з історії Товариства української мови Чикаго (2005)
- ХРОНІКА ПОЛЬСЬКА МАРТИНА ТА ЙОАХИМА БЄЛЬСЬКИХ
ОСНОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВОЇ КРИТИКИ (1998)
ПОЕЗІЯ ТА ЇЇ КРИТИКА (1921)
ЛІТЕРАТУРНІ ВЕЧОРИ В УКРАЇНСЬКОМУ ІНСТИТУТІ МОДЕРНОГО МИСТЕЦТВА ЧИКАГО, 1973 – 2006 (2006)
ХОТИН. ФОРТЕЦЯ НАД ДНІСТРОМ ([2010])
КРАЇНОЗНАВСТВО: ПІДРУЧ. ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (2008)
ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА (1974)
- МЕЛЕНТЬЄВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ
- МОЛДОВАН ВАЛЕРІАН ВАСИЛЬОВИЧ
- ГАМУЛЯ ЮРІЙ ГАРІЙОВИЧ
- УТЄВСЬКА ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА
- ТИМОЧКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
- ЄФИМЕНКО ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
- ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
- ДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
- ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЧИКАГО
- УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ МОДЕРНОГО МИСТЕЦТВА
ЄЖИ ГЕДРОЙЦЬ ТА УКРАЇНСЬКА ЕМІГРАЦІЯ. ЛИСТУВАННЯ 1950 – 1982 РОКІВ (2008)
- ЗАМОК РІЧАРДА
СБОРНИК СНИМКОВ С ПРЕДМЕТОВ ДРЕВНОСТИ, НАХОДЯЩИХСЯ В Г. КИЕВЕ В ЧАСТНЫХ РУКАХ (1891) Выпуск I.
КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАВРИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (1919)
- ВЕЛИКИЙ ПОЛЮХІВ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ДЕТСКИЙ ПРИЮТ ИМЕНИ ГРАФИНИ А. М. АДЛЕРБЕРГ (К ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЮ ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ) : краткий исторический очерк (1915)
ТВОРИ. Т. 1 (1964)
- ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА В КИЄВІ
ТВОРИ. Т. 2 (1964)
ТВОРИ. Т. 3 (1965)
ТВОРИ. Т. 4 (1965)
ЧЕРНОМОРСКИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 1927 ГОДА И СУДЬБЫ КРЫМА : сб. ст. (1928)
РІЗЬБЯРСТВО ЛЕМКІВЩИНИ : від давнини до сьогодення (1998)
МАРКО ВОВЧОК (2013)
ГЕТЬМАН ПЕТРО ДОРОШЕНКО ТА ЙОГО ДОБА В УКРАЇНІ : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, приуроченої до 350-ї річниці початку гетьманування Петра Дорошенка (16 жовтня 2015 р., м. Київ) (2015)
- СЛАВІН ЛАЗАР МОЙСЕЙОВИЧ
- ПРОКОПІВ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
- ВАСИЛЮК ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ТРАХТЕМИРІВ
- УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ
- РЕНАТА, ВИДАВНИЦТВО
- ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ О. М. ДВЕРНИЦЬКОГО
- ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ К. А. ТІМІРЯЗЄВА
ЖИТЄ І СЛОВО : вістник літератури, історії і фольклору
ЖИТЄ І СЛОВО : вістник літератури, історії і фольклору (1894)
ЖИТЄ І СЛОВО. Т. 1. (1894)
ЖИТЄ І СЛОВО. Т. 2. (1894)
ЖИТЄ І СЛОВО : вістник літератури, історії і фольклору (1895)
ЖИТЄ І СЛОВО. Т. 3. (1895)
ЖИТЄ І СЛОВО. Т. 4. (1895)
ЖИТЄ І СЛОВО : вістник літератури, політики і науки (1896)
ЖИТЄ І СЛОВО. Т. 5. (1896)
ЖИТЄ І СЛОВО : вістник літератури, політики і науки (1897)
ЖИТЄ І СЛОВО. Т. 6. (1897)
- БАРОНЧ САДОК
- КОЗОВИК ІВАН ЯКИМОВИЧ
- ЖИТЄ І СЛОВО
СОБОР СВЯТОГО РАВНОАПОСТОЛЬНОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА В КИЕВЕ (1898)
- ДУХОБОРИ
- ШТУНДИЗМ
- КУНИН (ЛЬВІВСЬКИЙ РАЙОН)
- ВОЛЯ ЯКУБОВА
РИСУНОК ПЕРОМ (1959)
ПРИНЦИП БІЛЬШОСТІ (2018)
СПІВОМОВКИ КОЗАКА ВІНКА РУДАНСЬКОГО (2009)
ІСТОРІЯ ЗЕМЛЕЗНАННЯ. Ч. 1 : СТАРІ ВІКИ (1925)
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ. ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ : зб. матеріалів (2001)
АНАТРА: ЛІТАКИ ОДЕСЬКОГО АВІАБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА, 1910 – 1924 РР. (2008)
BESSARABIA AND BUKOVINA (2008)
БЕЗМЕЖНЕЄ ПОЛЕ. УКРАЇНСЬКА ПОЕЗІЯ У ПЕРЕСПІВІ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ ІРИНИ КАЧАНЮК-СПЄХ (2010)
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ АВАНГАРД : пошуки, стильові напрямки (2006)
ПРЕСА МІЖВОЄННОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ І БОРОТЬБА ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ, ДОСВІД, ДИСКУСІЇ : монографія (2008)
УКРАЇНСЬКО-ЯПОНСЬКИЙ СЛОВНИК. ЯПОНСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК : навчальний словник японських ієрогліфів (1998)
ПРИХОВАНІ ФІЛЬМИ : українське кіно 1990-х (2003)
ПІВДЕННІ КУЛЬТУРИ В КАРПАТАХ (1968)
- МИТУСА, ЛІТЕРАТУРНА ГРУПА
- АНАТРА
- АКАДЕМІЯ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ
- ЗАЛІССЯ (БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН)
- БЕЛЗЬКА КНЯЗІВСТВО
- БУБРЯК ІВАН ІЛЛІЧ
- МУРАТОВА КІРА ГЕОРГІЇВНА
- ВОЙТЕЦЬКИЙ АРТУР ЙОСИПОВИЧ
- БАЛАГУРА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
- БРОНДУКОВ БОРИСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ
- МИКОЛАЙЧУК ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
- САНІН ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ
- ІЛЛЄНКО МИХАЙЛО ГЕРАСИМОВИЧ
- ЗАПИСКИ КИРПАТОГО МЕФІСТОФЕЛЯ, ФІЛЬМ
- ГЕТЬ СОРОМ!, ФІЛЬМ
- НЕСКОРЕНИЙ, ФІЛЬМ
- УКРАЇНСЬКЕ ПОЕТИЧНЕ КІНО
- ВАВИЛОН XX, ФІЛЬМ
ЧАС НАРОДІВ. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ХІХ СТОЛІТТЯ : навч. посіб. (2016)
- ПРОПАЛА ГРАМОТА, ФІЛЬМ
- ЗЕЛЕНИЙ РІГ
- ЯБЛУНЬКА (ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН)
ДЕПУТАТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР. ОДИНАДЦЯТЕ СКЛИКАННЯ (1985)
ТУГА ЗА ГЕРОЇЧНИМ. ІДЕЇ І ПОСТАТІ ЛІТЕРАТУРНОЇ УКРАЇНИ (1953)
ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР (1986)
МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ ([1922])
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЛАНДШАФТНИЙ ПАРК КРЕМЕНЧУЦЬКІ ПЛАВНІ. РОСЛИННИЙ СВІТ (2006)
- РЕГІОНАЛЬНИЙ ЛАНДШАФТНИЙ ПАРК КРЕМЕНЧУЦЬКІ ПЛАВНІ
- ЩЕДРУВАННЯ
- ІНСТИТУТ ІМЕНІ СВЯТОГО ПЕТРА МОГИЛИ
- БУКОВИНСЬКИЙ КРАЙОВИЙ СЕЙМ
- ГАВРОНЦІ
- МОКРИЙ ІНДОЛ
- ХАРКІВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ АВІАЦІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
- АЙДАР
- ТОКАРІВКА (КУП'ЯНСЬКИЙ РАЙОН)
- ЩЕРБИНІВКА
ЗЕМЛЯ ГОРИТЬ : п'єса на 4 дії, 7 картин (1933)
БАТІГ І БАГНЕТ : 12 сцен з кривавої пацифікації Західної України та з інтервеційного готування Польщі (1932)
У ВСЕОЗБРОЄННІ : [зб. віршів] ([1938])
РОЗБІЙНИК КАРМЕЛЮК : вистава на 5 дій і 6 одмін (1926)
БЕНКЕТ ШЛЯХТИ (УРИВОК З ПОЕМИ ІВАНА ФРАНКА ПОХОРОН) (1921)
- ЗІСМАН МАРКО ДАВИДОВИЧ
- БОГУСЛАВСЬКИЙ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
ЩОБ МОВЧАЛИ ГАРМАТИ : поезії (1952)
ШТУРМ : п'єса для дитячого театру на 4 картини (1932)
- ЛУЦЕНКО ІВАН МАЛАХОВИЧ
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ КРАЄЗНАВСТВА У СУМСЬКОМУ КАДЕТСЬКОМУ КОРПУСІ (2019)
СУДОВІ ПРОМОВИ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ (2000)
ЛІТЕРАТУРА І ФІЛОСОФІЯ: ДОБА УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО (2014)
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФЛОРЫ ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ : результаты флористических исследований Полтавской губернии (1891)
ЗЕМЛЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКА : туристичний путівник (2003)
ЗАПИСКИ КРЫМСКОГО ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ И ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ
ЗАПИСКИ КРЫМСКОГО ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ И ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ (1911)
ЗАПИСКИ КРЫМСКОГО ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ И ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. Т. 1. (1911)
ЗАПИСКИ КРЫМСКОГО ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ И ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ (1912)
ЗАПИСКИ КРЫМСКОГО ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ И ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. Т. 2. (1912)
ЗАПИСКИ КРЫМСКОГО ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ И ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ (1913)
ЗАПИСКИ КРЫМСКОГО ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ И ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. Т. 3. (1913)
ЗАПИСКИ КРЫМСКОГО ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ И ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ (1916)
ЗАПИСКИ КРЫМСКОГО ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ И ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. Т. 5. (1916)
ЗАПИСКИ КРЫМСКОГО ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ И ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ (1928)
ЗАПИСКИ КРЫМСКОГО ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ И ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. Т. 10. (1928)
ЗАПИСКИ КРЫМСКОГО ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ И ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ (1930)
ЗАПИСКИ КРЫМСКОГО ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ И ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. Т. 12. (1930)
ГОЛГОФА АКАДЕМІКА КРАВЧУКА : зібр. док. (2011)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО КІНЕМАТОГРАФА 1896-1995 (2005)
ІСТОРІЯ ОДЕСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЗА 100 РОКІВ (1968)
УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ ХІХ СТОЛІТТЯ. Ч. 1 : ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ СТ. (1998)
УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ ХІХ СТОЛІТТЯ (ПО СТОРІНКАХ ПРАЦЬ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА) : навч. посіб. (1997)
УКРАЇНСЬКА ВОЄННА ДОКТРИНА (1957) Ч. 1.
КВІТУЧЕ НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО. ВИШИВКА, ТКАНИНИ, КЕРАМІКА ТА ПИСАНКИ НА СОКАЛЬЩИНІ : альбом (1964)
МІФИ УКРАЇНИ : за кн. Георгія Булашева "Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях" (2003)
ПОДОРОЖІ В УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ : зб. (1993)
РУСЬКА (ВОЛИНСЬКА) МЕТРИКА. РЕГЕСТИ ДОКУМЕНТІВ КОРОННОЇ КАНЦЕЛЯРІЇ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ (ВОЛИНСЬКЕ, КИЇВСЬКЕ, БРАЦЛАВСЬКЕ, ЧЕРНІГІВСЬКЕ ВОЄВОДСТВА) 1569–1673 (2002)
ЗАКАРПАТТЯ. ХТО Є ХТО. ВИП. 2 (2005)
ЗАКАРПАТТЯ. ХТО Є ХТО. ВИП. 3 (2007)
ПОПУЛЯЦІЙНА ПОЛІТИКА БОЛЬШЕВИКІВ НА УКРАЇНІ (1946)
ИСТОРИЯ КРЫМСКИХ ТАТАР. ОЧЕРКИ ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ КОРЕННОГО НАРОДА КРЫМА. Т. 2 (2014)
НАРИСИ З ІСТОРІЇ ПОДІЛЛЯ : З 48 МАЛЮНКАМИ ТА ІСТОРИЧНО-АРХЕОЛОГІЧНОЮ МАПОЮ . Ч. 1 : НАРИС 1 : ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ІСТОРІЇ ПОДІЛЛЯ ; НАРИС 2 : ПЕРЕДІСТОРІЯ ПОДІЛЛЯ (1927)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ УССР В КИЕВЕ : путеводитель (1958)
УКРАЇНА В ДОБІ ДИРЕКТОРІЇ УНР. Т. 1 : ВЛАСНИМИ СИЛАМИ (1962)
УКРАЇНА В ДОБІ ДИРЕКТОРІЇ УНР. Т. 4 : ДИРЕКТОРІЯ І АНТАНТА (1964)
НАРОДНІ ТАНЦІ УКРАЇНЦІВ КАРПАТ. КН. 2 : БОЙКІВСЬКІ І ЛЕМКІВСЬКІ ТАНЦІ (2008)
УКРАЇНА В ДОБІ ДИРЕКТОРІЇ УНР. Т. 6 : КРИЗА НА ВСІХ ФРОНТАХ (1965)
ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ ГОДОВЩИНА КРЫМСКОЙ АССР. ДЕМОНСТРАЦИИ И МИТИНГИ КРЫМСКИХ ТАТАР (1989)
УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ПІСНІ : пісенник (1976)
УКРАЇНСЬКИЙ СПІВАНИК (1918)
КВІТИ В ЛЕГЕНДАХ І ПЕРЕКАЗАХ (1992)
НЕРОЗДІЛЕНА ЄВРОПА: ДЕМОКРАТІЯ, ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ПІСЛЯ КОМУНІЗМУ (2009)
УКРАЇНА В ОПИСАХ ЗАХІДНЬОЄВРОПЕЙСЬКИХ ПОДОРОЖНИКІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIII СТОЛІТТЯ (1995)
ЖИТТЯ СЛОВА (1978)
НОВІ ТЕЧІЇ В МАЛЯРСТВІ (1931)
ПОЕТИЧНЕ КІНО: ЗАБОРОНЕНА ШКОЛА : [зб. ст. і матеріалів] (2001)
РОЗПОВІДІ З ПІДКАРПАТТЯ : українські говірки східної Словаччини (1998)
- ОСИКА ЛЕОНІД МИХАЙЛОВИЧ
- КАДОЧНИКОВА ЛАРИСА ВАЛЕНТИНІВНА
ПРИАЗОВСКАЯ ЯЛТА : путеводитель (1980)
ПЕТРО ДОРОШЕНКО (2007)
ПАМЯТНИКИ ГАЛИЦКО-РУССКОЙ НАРОДНОЙ СЛОВЕСНОСТИ (1915)
КУРОРТ ЯЛТА : путеводитель (2013)
ІСТОРІЯ КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНСЬКОЇ РСР 1917-1937 РР.. Т. 1 : КОЛГОСПНЕ БУДІВНИЦТВО НА УКРАЇНІ 1917-1927 РР. (1962)
ІСТОРІЯ КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНСЬКОЇ РСР 1917-1937 РР.. Т. 3 : ЗМІЦНЕННЯ І ДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК КОЛГОСПНОГО ЛАДУ НА УКРАЇНІ 1933-1937 РР. (1971)
ХОТИН-1621: 400 РОКІВ ПАМ'ЯТІ : зб. наук. пр. (2021)
БУКОВИНА І ЇЇ РУСЬКІ ЖИТЕЛІ : книжечка для народу з картою Буковини і багатьма образками (1895)
ЧЕРВОНИЙ ПАРНАС : сповідь колишнього плужанина (1972)
- ЕЛЕФАНТЕРІЯ
- БІЛИЙ ПТАХ З ЧОРНОЮ ОЗНАКОЮ, ФІЛЬМ
- РАДА ЄВРОПИ
- НОВА СЕРБІЯ
- МИНКО ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ
- ГАНЖА ІВАН ХОМИЧ
- ШЕРМАН ІСАЙ ЛЬВОВИЧ
- ЦВІРКУНОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
- ДЕНИСЕНКО ВОЛОДИМИР ТЕРЕНТІЙОВИЧ
- МАЩЕНКО МИКОЛА ПАВЛОВИЧ
- ІВЧЕНКО БОРИС ВІКТОРОВИЧ
- СКИРТА МАРГАРИТА ЛУКІВНА
ФИЛЬМЫ КИЕВСКОЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА КИНОСТУДИИ ИМ. А. П. ДОВЖЕНКО. 1928-1978 (1979)
МАСАРИК І ЗАКАРПАТТЯ : монографія (2010)
НАРОДНІ РУХИ НА ЛІВОБЕРЕЖНІЙ І СЛОБІДСЬКІЙ УКРАЇНІ В 50-70-Х РОКАХ XVII СТ. (1960)
ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ: ЗБІРНИК ДОКУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ (2003)
ПЕРЕСЕЛЕНЦІ: ТИСЯЧОЛІТНЯ ДОРОГА ХОЛМЩИНИ, ПІДЛЯШШЯ, НАДСЯННЯ І ЛЕМКІВЩИНИ : історична розповідь (2009)
РЕЛІГІЯ І ВЛАДА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН : інформ.-аналіт. матеріали до Круглого столу на тему: "Державно-конфесійні відносини в Україні, їх особливості і тенденції розвитку" 8 лют. 2011 р. (2011])
- ПАНОВ АЛЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ
- МАСАРИК ТОМАШ-ГАРРІГ
- БИСТРИЦЬКА ЕЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА
- ЗУЛЯК ІВАН СТЕПАНОВИЧ
ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ АЙВАЗОВСКИЙ (2014)
КОРОЛЕВ (1990)
ИВАН АЙВАЗОВСКИЙ (2000)
РУСИНСЬКИЙ СЕПАРАТИЗМ: НАЦІЄТВОРЕННЯ IN VITRO (2017)
- ЮГА ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
- ІЛЬКІВ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
- КАМІННИЙ ХРЕСТ, ФІЛЬМ
- ГЛУХІВСЬКИЙ СВЯТО-УСПЕНСЬКИЙ МОНАСТИР
- УРИЧ
- КАЛИНЧУК МИКОЛА ІВАНОВИЧ
- ВАХУДОВА МІЛАДА АННА
- ВІНТОНЯК ОЛЕКСА МАКСИМОВИЧ
- ІВАНОВ СВЯТОСЛАВ ПАВЛОВИЧ
- СИМЧИЧ ВАСИЛЬ ІЛЛІЧ
ІСТОРІЯ ВІТЧИЗНЯНИХ СОЦІОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЙ І ВЧЕНЬ : навч.-метод. посіб. (2007)
КІРОВОГРАДЩИНА І КІРОВОГРАДЦІ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ : спогади, документи і матеріали (2010)
ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ АЙВАЗОВСКИЙ. 1817-1900 (1962)
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПАРТИЗАНСЬКО-ПІДПІЛЬНОГО РУХУ В УКРАЇНІ В РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Корюківка, 14 груд. 2011 р. (2012)
ПОЛІТИЧНА ВЛАДА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ЛЕГІТИМАЦІЇ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ : [монографія] (2012)
- БІЛЕЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- БАРСАМОВ МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ
КАМ'ЯНИЙ ГІСТЬ. ЛЕНІН У ЦЕНТРАЛЬНІЙ УКРАЇНІ (2018)
ИВАН АЙВАЗОВСКИЙ (2007)
СТРАТЕГІЧНІ ВИКЛИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ СУСПІЛЬСТВУ ТА ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ. Т. 1 : ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ - МОДЕРНІЗАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ УКРАЇНИ (2007)
РОМЕНЩИНА В ПОЛУМ'Ї ВІЙНИ : (історико-краєзнавчий нарис) (1998)
БАХЧИСАРАЙ И ДВОРЦЫ КРЫМА (2004)
ПОЛІТИЧНІ ПОРТРЕТИ УКРАЇНИ У XVII - XVIII СТОЛІТТЯХ. Ч. 2 (2015)
С. С. ГУЛАК-АРТЕМОВСКИЙ. ЖИЗНЬ. ЛИЧНОСТЬ. ТВОРЧЕСТВО (1973)
ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ. 1917-1920 : [навч. посіб.] (1997)
- ДЕУЛІНСЬКЕ ПЕРЕМИР'Я
- ЕСКІ-ДЮРБЕ
- ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ
- УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОНОМІЧНИХ І ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА РАЗУМКОВА
- КРЕВСЬКА УНІЯ
ЗА ВІРУ, ЦАРЯ І КОБЗАРЯ. МАЛОРОСІЙСЬКІ МОНАРХІСТИ І УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ (1905-1917 РОКИ) (2017)
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДІЯСПОРИ. Т. 1, КН. 2 : СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ [У 4 КНИГАХ]. Л-Р (2012)
ІСТОРІЯ КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СУМСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ А. С. МАКАРЕНКА В ІМЕНАХ : науково-педагогічне видання (2014)
ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ СІВЕРЯН: ПИТАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ДЕКОНСТРУКЦІЇ : монографія (2020)
УКРАЇНСЬКА ГРАФІКА ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ. : монографія (2006)
МОЯ АВТОБІОГРАФІЯ (1932)
НЕЗАБУТНІ : літературно-критичні мініатюри (1918)
ОКОПНІ ІСТОРІЇ : фронтовий щоденник (2020)
ПРОФЕСІЯ, ЯКА ТЕБЕ ОБИРАЄ ... : збірник на пошану Гордія Пшеничного (2014)
КОРИСНІ ТА РІДКІСНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ : словник-довідник народних назв (1991)
СУМСЬКІ ПИВО-МЕДОВАРНІ ЗАВОДИ (2020)
УКРАЇНА ГОСТЕМ У ГРУЗІЇ ([1932-?])
МАЛЕ ПОЛІССЯ – ПРОЕКТОВАНИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК УКРАЇНИ (ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ) (2007)
СУЧАСНЕ ФАНТАСТИЧНЕ ОПОВІДАННЯ : зб. оповід. (1990)
МЕЧ РОМАНА ГАЛИЦКОГО. КНЯЗЬ РОМАН МСТИСЛАВИЧ В ИСТОРИИ, ЭПОСЕ И ЛЕГЕНДАХ (2011)
СЕЛЯНСЬКИЙ ОДЯГ НА ПОДІЛЛЮ : автолітографії (1927)
С. П. КОРОЛЕВ. ОТЕЦ. КН. 1 : 1907-1938 ГОДЫ
НАРИС ІСТОРІЇ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ТА РАННЬОМОДЕРНОЇ УКРАЇНИ (2006)
ДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА ВЛАДА В УКРАЇНІ: ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ. Ч. 1 (2000)
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ В РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ (1941-1945 РР.) (2010)
ЛІТОПИСНИЙ КИЇВ. СТРУКТУРА І ПЕЙЗАЖ (1994)
МІЖНАРОДНІ ПОЛІТИЧНІ, ВІЙСЬКОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ : навч.-метод. посіб. (2012)
ВОЄННО-МОБІЛІЗАЦІЙНА КАМПАНІЯ В УКРАЇНІ У ПЕРШИЙ ПЕРІОД ВІЙНИ (ЧЕРВЕНЬ 1941 Р. - ЛИПЕНЬ 1942 Р.): ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ : моногафія (2009)
НАРОДНІ УСМІШКИ : анекдоти, жарти, дотепи, бувальщини, небилиці (1986)
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ : географічний атлас (2005)
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ : географічний атлас (2013)
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ : геограічний атлас (2006)
ЛІТЕРАТУРНИЙ РУХ НА ЗАКАРПАТТІ СЕРЕДИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ (1961)
ЯЛТА : историко-краеведческий очерк (1956)
СЕЛЯНСЬКЕ ПОВСТАННЯ НА ПРИКАРПАТТІ ПІД ПРОВОДОМ МУХИ 1490-1492 РОКІВ (З ІСТОРІЇ СПІЛЬНОЇ АНТИФЕОДАЛЬНОЇ БОРОТЬБИ СЕЛЯН УКРАЇНИ І МОЛДАВІЇ) : монографія (1979)
СЕЛЯНСЬКИЙ РУХ НА ПРИКАРПАТТІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVIII СТ. (1962)
ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ ТА УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ : бібліографічний покажчик публікацій 1998-2002 років (2002)
ПУТЕШЕСТВИЕ СО СТАРОЙ ОТКРЫТКОЙ. ФЕОДОСИЯ, СТАРЫЙ КРЫМ, КОКТЕБЕЛЬ, ОТУЗЫ, КИЗИЛТАШ, СУДАК, КАРАСУБАЗАР НА РУБЕЖЕ ХІХ – ХХ СТОЛЕТИЙ (2007)
ОГЛЯД ІСТОРІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (2007)
ЗАХІДНІ УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ПЕРІОД МІЖВОЄННОЇ ОКУПАЦІЇ: КОРОТКИЙ НАРИС ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА (2007)
ПОТЕРЯ ГАЛИЦИИ В 1915 ГОДУ. Ч. 2 : КАТАСТРОФА В 3-Й АРМИИ (1926)
НЕИЗВЕСТНЫЙ ЧЕРНОБЫЛЬ: ИСТОРИЯ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, УРОКИ : монография (2006)
КУРОРТ КОКТЕБЕЛЬ : природные ресурсы и урбоэкологический прогноз : [монография] (1997)
ТВОРИ. Т. 1 (1964)
НАРОДНІ ОПОВІДАННЯ (1986)
МІСТЕР І МІСІС Ю-КО В КРАЇНІ УКРІВ : гомеричний роман-симфонія (2006)
УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: НЕВИТРЕБУВАНИЙ ПОТЕНЦІАЛ : словник-довідник (1997)
КАЗКИ ПРО ТВАРИН (1986)
БАЛАДИ (1987)
ЖАРТІВЛИВІ ТА САТИРИЧНІ ПІСНІ (1988)
КОНОТОПСЬКА БИТВА У СВІТЛІ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДАНИХ (2009)
ЗІБРАНІ ТВОРИ. Т. 2 : ЗОЛОТІ ВОРОТА (1985)
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЖИТЕЛІВ ПАСТИРСЬКОГО ГОРОДИЩА : [монографія] (2008)
ХРОНИКА ОРАНЖЕВОЙ РЕВОЛЮЦИИ (2005)
ЛИТОВСКИЕ УПОМИНКИ ТАТАРСКИМ ОРДАМ. СКАРБОВАЯ КНИГА МЕТРИКИ ЛИТОВСКОЙ 1502-1509 ГГ. (1898)
ХРИСТИЯНСТВО. НАЦІОНАЛІЗМ. РЕВОЛЮЦІЯ : збірка творів (2012)
КАЦАПІЗМ (2006])
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ПИСЬМЕННОСТИ И МИФОЛОГИИ (2013)
ПІСНІ РОДИННОГО ЖИТТЯ : зб. (1988)
ВТОРАЯ УЧЕБНАЯ ЭКСКУРСИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ МУЖСКОЙ ГИМНАЗИИ В БАХЧИСАРАЙ : отчет (1888)
ВЕСЕЛІ ВІРШІ (1918)
СПІВОМОВКИ : вибір (1921)
ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЛЮДСТВА (2007)
ГЕНІЇ ПРОТИ ІДІОТІВ. АЛГОРИТМИ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (2019)
УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ XIX СТОЛІТТЯ. Ч. 2 : 60-90-ТІ РОКИ ХІХ СТ. (1999)
БИЛИННА СЛАВА КИЄВА (1983)
- ГІМНАЗІЯ № 1 ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО У СІМФЕРОПОЛІ
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК СКЛАДНОЇ ЛЕКСИКИ (1998)
ТИСЯЧА ДОРІГ : спогади жінки учасниці підпільно-визвольної боротьби під час і після Другої світової війни (2017)
У ГАЙХАН БЕЯ : фантазія-сатира на 2 дії (1922)
- ПАСТИРСЬКЕ ГОРОДИЩЕ
ПОЛЬСЬКА ШКОЛА В МОСКОВСЬКІМ ЯРМІ (1912)
- ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК БІЛЬСЬК
СПОМИНИ З МОГО ЖИТТЯ : частина перша та друга (2004)
КРИМСЬКІ ТАТАРИ: ШЛЯХ ДО ПОВЕРНЕННЯ. КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ (ДРУГА ПОЛОВИНА 1940-Х - ПОЧАТОК 1990-Х РОКІВ). ОЧИМА РАДЯНСЬКИХ СПЕЦСЛУЖБ. Ч. 2 (2004)
- ВИДАВНИЦТВО ЛІГА-ПРЕС
- ЩЕБЕТОВКА
МИР БЕЗ УКРАИНЫ? (2009)
УКРАЇНА І УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ. ВИП. 1 : АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ В КОНТЕКСТІ ДОСЯГНЕННЯ КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. УКРАЇНА НАПЕРЕДОДНІ ТА НА ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА 1930-Х – ЧЕРВЕНЬ 1941 РР.) (2009)
УКРАЇНА І УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ. ВИП. 3 : ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. ПІДСУМКИ ВІЙНИ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ. МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ УКРАЇНИ СУБ'ЄКТОМ АНИГІТЛЕРІВСЬКОЇ КОАЛІЦІЇ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ІСТОРИЧНІ ТА ПРАВОВІ ПІДСТАВИ (2009)
КОЗАК МАМАЙ. ФЕНОМЕН ОДНОГО ОБРАЗУ ТА СПРОБА ПРОЧИТАННЯ ЙОГО ІДЕНТИФІКАЦІЙНОГО КОДУ : [альбом] (2008)
ВИВЧАЄМО УКРАЇНСЬКУ САМОСТІЙНО : навчальний посібник (1992)
Я. П. НОВИЦЬКИЙ (1817-1925)
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК ХУДОЖНІХ ТЕРМІНІВ : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. (2004)
ДИЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО ФАУСТА: ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ (2000)
ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНА ТА КАРТОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. Ч. 2 (2002)
УКРАЇНА В ДОБІ ДИРЕКТОРІЇ УНР. Т. 2 : УКРАЇНА МІЖ ДВОМА СИЛАМИ (1963)
УКРАЇНА В ДОБІ ДИРЕКТОРІЇ УНР. Т. 3 : УКРАЇНА МІЖ ДВОМА СИЛАМИ (1963)
УКРАЇНА В ДОБІ ДИРЕКТОРІЇ УНР. Т. 5 : ДИРЕКТОРІЯ І АНТАНТА (1964)
УКРАЇНА В ДОБІ ДИРЕКТОРІЇ УНР. Т. 7 : ВИХІД ІЗ КРИЗИ (1966)
УКРАЇНСЬКО-РУСЬКИЙ АРХІВ. Т. 9 : МАТЕРІАЛИ ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ І ВІРШІ : тексти й замітки (1913)
УКРАЇНСЬКЕ БАРОКОВЕ БОГОМИСЛЕННЯ : сім етюдів про Григорія Сковороду (2001)
УКРАЇНСЬКИЙ РЕНЕСАНС XX. СТОЛІТТЯ (1953)
ЗБІРКА ТВОРІВ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ З ОБРАЗКАМИ ([б. р.])
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК СВЯТІ ГОРИ - УНІКАЛЬНА ПРИРОДНА СПАДЩИНА : науково-інформаційний довідник-атлас (з нагоди 20-річчя створення НПП "Святі Гори") (2017)
- НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК СВЯТІ ГОРИ
- АКТА, ВИДАВНИЦТВО
- ВІЙСЬКОВА ПРИСУТНІСТЬ АНТАНТИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ
- ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
- КОЗАК МАМАЙ
АРХІВ РОЗСТРІЛЯНОГО ВІДРОДЖЕННЯ : матеріали архівно-слідчих справ українських письменників 1920 – 1930-х років (2010)
В'ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ ТА ЙОГО ДОБА. КН. 3 (2013)
В'ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ ТА ЙОГО ДОБА. КН. 1 (2010)
ЧОРНИЙ ЛІС. КН. 1 : 1947-1948 : з англійськими резюме (1978)
ГАЛИЦИЯ В ВОССТАНИИ 1863 ГОДА (1980)
- УШКАЛОВ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ
- НЕМИРИЧ ЮРІЙ СТЕФАНОВИЧ
ТВОРИ АМВРОСІЯ МЕТЛИНСЬКОГО І МИКОЛИ КОСТОМАРОВА (1914)
СЛОВНИК-ДОВІДНИК ВЖИВАННЯ ЛІТЕРИ Ґ (1993)
ЗАКАРПАТТЯ : історично правний нарис від ІХ ст. до 1920 (1992)
НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ І КОМУНІЗМ (1920)
КАТАСТРОФА ОТ ХРУЩЕВА ДО ГОРБАЧЕВА (2010)
АНДРІЇВСЬКА ЦЕРКВА (1999)
МОВНА СИТУАЦІЯ КИЄВА: ДЕНЬ СЬОГОДНІШНІЙ ТА ПРИЙДЕШНІЙ (2001)
СЕКРЕТНО-ПОЛІТИЧНИЙ ВІДДІЛ ДПУ УСРР: СПРАВИ ТА ЛЮДИ (2007)
УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ. ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ (2010)
ТВОРИ ІЗИДОРА ВОРОБКЕВИЧА. Т. 2 (1911)
ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК ГОРГАНИ (2011)
ВОЛИНЬ І ПОЛІССЯ. НІМЕЦЬКА ОКУПАЦІЯ. КН. 2 : з англ. резюме (1977)
БОРОТЬБА ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ У 1989-1992 РР.: ЧЕРНІГІВСЬКА КРАЙОВА ОРГАНІЗАЦІЯ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ ЗА ПЕРЕБУДОВУ : до 200-річчя створення Народного Руху України за перебудову : зб. док. і матеріалів (2009)
ПЕТРО КАЛНИШЕВСЬКИЙ ТА ЙОГО ДОБА : збірник документів та матеріалів (2009)
ІСТОРІЯ КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНСЬКОЇ РСР 1917-1937 РР.. Т. 2 : ЗДІЙСНЕННЯ СУЦІЛЬНОЇ КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ НА УКРАЇНІ 1927-1932 РР. (1965)
БЕЛАДОННА (1929)
БУКОВИНА. ЇЇ МИНУЛЕ І СУЧАСНЕ (1956)
ДИКІ ЛЮДИ. ДЕ І ЯК ВОНИ ЖИВУТЬ. АВСТРАЛІЙЦІ. ОКЕАНІЙЦІ. МАЛАЙЦІ. АФРИКАНЦІ (1909)
- КВІТКОВСЬКИЙ ДЕНИС ВАСИЛЬОВИЧ
- БРИНДЗАН ТЕОФІЛ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- РІШНЯК ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ
- КАРПАТСЬКИЙ БІОСФЕРНИЙ ЗАПОВІДНИК
- ЧЕРНЯВСЬКИЙ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
ВАСИЛЬ СТЕФАНИК (1956)
ДМИТРО ДОРОШЕНКО (1949)
МОЛОДЕ КІНО УКРАЇНИ : дайджест (2005)
БУКОВИНСЬКИЙ КУРІНЬ В БОЯХ ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВНІСТЬ : проект зі збереження спадщини української еміграції (1995)
- ВИЖНИЦЯ
ЗАКАРПАТСЬКІ НАРОДНІ ПІСНІ (1962)
ПРОГРАНА БИТВА ВИГРАНОЇ ВІЙНИ. БИТВА ПІД БЕРЕСТЕЧКОМ 1651 РОКУ (2013)
- ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК ГОРГАНИ
КАРМЕЛЮК. НЕВІЛЬНИЧКА : оповідання (1917)
ТАЇНА СЛОВА (1990)
НАРОДНА ОСВІТА Й ВИХОВАННЯ НАРОДУ : методи й цілі (1920)
- ВАШКІВЦІ
- КУРУЦИ
- БАНДУРА ОЛЕКСАНДР ІЛАРІОНОВИЧ
- ТОМЕНКО ТАРАС МИКОЛАЙОВИЧ
- ВАСЯНОВИЧ ВАЛЕНТИН МИКОЛАЙОВИЧ
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДІЯСПОРИ. Т. 1 : СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ : [у 4 кн.] (2009 - 2018) Кн. 1. А - К (2009)
- КОВАЛЬ СТЕПАН МИКОЛАЙОВИЧ
ГАЛИЧИНА И ЕЕ РУССКИЕ ЖИТЕЛИ : книжечка для народа с многими образками и картами старой Руси и Польши и теперешней Галичины (1896)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО КИТАЄЗНАВСТВА (XVIII - ПОЧАТОК XXI СТОЛІТТЯ) (2018)
ТОПОНОМАСТИКА ҐВАНІНУСА З 1611 Р. (1954)
УКРАЇНСЬКІ ГОВІРКИ У ПОЛЬЩІ (1997)
НАЦІЯ ЯК СПІЛЬНОТА (2008)
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. НАЙКРАЩИЙ ЧАС : [фотоальбом] (2021)
СОПІЛКА : Драматичні твори, начерки сценаріїв, проза (2022)
- БАДАЄВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
- БРЕСЛАВЕЦЬ ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА
- ДОЛЯ ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
УКРАЇНСЬКІ ПРИСЛІВ'Я ТА ПРИКАЗКИ (1984)
- ДОНЧЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
- ЖОВНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
ПАМ'ЯТНИКИ ІСТОРІЇ СХІДНОЇ ЄВРОПИ. ДЖЕРЕЛА XV - XVII СТ.. Т. 5 : РУСЬКА (ВОЛИНСЬКА) МЕТРИКА. КНИГА ЗА 1652-1673 РР. (1999)
- ЗАВЕРЮЩЕНКО ОЛЬГА ЛЕОНІДІВНА
СУБ'ЄКТНІСТЬ УКРАЇНИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ: ОЦІНКИ, СТРАТЕГІЇ, ПРОГНОЗИ : аналітична доповідь (2020)
ЦІЛЮЩА УКРАЇНА. УКРАЇНСЬКІ КУРОРТИ (1930)
ЗАГАДКИ (1987)
СЯЙВО
СЯЙВО (1913)
СЯЙВО. № 1 (1913)
СЯЙВО. № 2 (1913)
ТВОРИ. Т. 1 : ФРОНТОВІ ПОЕЗІЇ. ПРАПОРОНОСЦІ. НОВЕЛИ (1987)
ТВОРИ. Т. 3 : ЗЕМЛЯ ГУДЕ. ПАРТИЗАНСЬКА ІСКРА. МИКИТА БРАТУСЬ. ЩОБ СВІТИВСЯ ВОГНИК. ОПОВІДАННЯ З ЦИКЛУ ПІВДЕНЬ (1987)
ТВОРИ. Т. 5 : ТРОНКА. БРИГАНТИНА (1988)
ТВОРИ. Т. 7 : СОБОР. ТВОЯ ЗОРЯ (1988)
МІСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У 14-16 СТ. (2000)
ПАН ХАЛЯВСЬКИЙ. КОНОТОПСЬКА ВІДЬМА (1966)
ДІЯННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ЦЕРКОВНОГО СОБОРУ В М. КИЄВІ 14 – 30 ЖОВТНЯ Н. С. 1921 Р. (1946)
АЛЬМАНАХ СТАНІСЛАВІВСЬКОЇ ЗЕМЛІ : зб. матеріалів до історії Станіславова і Станіславщини (1975)
- КОНДРАТЕНКО ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ
ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАКАРПАТТЯ В БОРОТЬБІ ЗА ДЕРЖАВНІСТЬ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ 80-Х - ПОЧАТОК 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ) : [монографія] (2009)
- СКРИПНЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ ЗАКАРПАТТЯ НА РУБЕЖІ НАШОЇ ЕРИ (1971)
СЯЙВО. № 4 (1913)
- БЕРЕЗОВСЬКИЙ ІВАН ПАВЛОВИЧ
ІЛЮСТРОВАНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (1967)
КАТАЛОГ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН БОТАНІЧНОГО САДУ НУБІП УКРАЇНИ (2010)
СЯЙВО. № 5-6 (1913)
СЯЙВО. № 7-9 (1913)
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ. ГЕОГРАФІЧНИЙ АТЛАС (2011)
- КОРОЛЬЧУК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
СЯЙВО. № 10-12 (1913)
СЯЙВО (1914)
СЯЙВО. № 1 (1914)
СЯЙВО. № 2 (1914)
СЯЙВО. № 3 (1914)
- КОЛЕСНІЧЕНКО ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА
ВЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ ТА ЙОГО ДОБА : науковий збірник (2007)
СЯЙВО. № 4 (1914)
СЯЙВО. № 5-6 (1914)
СЯЙВО. № 7-9 (1914)
КИЇВЩИНА. ГЕОГРАФІЧНИЙ АТЛАС (2011)
- КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
- ВІННИЦЬКА АКАДЕМІЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
- ПОТЬОМКІНСЬКИЙ ПАЛАЦ
- ГАЛИЦЬКЕ
- ПАМ'ЯТНИК ГРИГОРІЮ СКОВОРОДІ (ЧОРНУХИ)
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ. ГЕОГРАФІЧНИЙ АТЛАС (2012)
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ. ГЕОГРАФІЧНИЙ АТЛАС (2004)
З НОВОРОСІЙСЬКОГО ПЛАЦДАРМУ (ПРИУКРАЇНСЬКА АКВАТОРІЯ ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ: ЧОРНЕ МОРЕ, 1914-1917) (2016)
ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ПЕРІОД НАРОДНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ 1648-1654 РР. : [монографія] (1972)
АНТИФЕОДАЛЬНА БОРОТЬБА КАРПАТСЬКОГО ОПРИШКІВСТВА XVI-XIX СТ. (1966)
ПОВСТАННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ПОЛКУ (З ІСТОРІЇ ДЕКАБРИСТСЬКОГО РУХУ НА УКРАЇНІ) (1956)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА : ежемесячный исторический журнал
С. П. КОРОЛЕВ. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА (2014)
ТВОРИ. Т. 7, КН. 1 (1966)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА : ежемесячный исторический журнал (1882)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 1 : ЯНВАРЬ (1882)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 1 : ФЕВРАЛЬ (1882)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 1 : МАРТ (1882)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 1 : АПРЕЛЬ (1882)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 1 : МАЙ (1882)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 1 : ИЮНЬ (1882)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 1 : ИЮЛЬ (1882)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 1 : АВГУСТ (1882)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 1 : СЕНТЯБРЬ (1882)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 1 : ОКТЯБРЬ (1882)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 1 : НОЯБРЬ (1882)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 1 : ДЕКАБРЬ (1882)
- ВЕРТЕП
- БОТАНІЧНИЙ САД НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
- КЕГИЧІВКА
- МАСЛОСОЮЗ
- ЛЮСТДОРФ
- ЧОРНОМОРЕЦЬ
- СИВКИ (ШЕПЕТІВСЬКИЙ РАЙОН)
НАЦІЯ : [проза] (2002)
ГЕРОЇКО-ФАНТАСТИЧНІ КАЗКИ : народна творчість (1984)
СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВА КАЗКА (1987)
ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ (1988)
НАРОДНІ ОПОВІДАННЯ (1986)
ЗІБРАНІ ТВОРИ. Т. 1 : ПОЕЗІЇ (1984)
СУДАК : путеводитель (1978)
ПОВЕРНЕННЯ ДО РІЗНОМАНІТНОСТІ: ПОЛІТИЧНА ІСТОРІЯ СХІДНО-ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (2004)
СПІВОМОВКИ АБО ВЕСЕЛІ ВІРШІ (1920)
ТВОРИ СТЕПАНА РУДАНСЬКОГО. Т. 1 (1912)
ТВОРИ СТЕПАНА РУДАНСЬКОГО. Т. 2 (1913)
ТВОРИ СТЕПАНА РУДАНСЬКОГО. Т. 3 (1914)
СПОМИНИ З РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКОЇ ВІЙНИ 1877-1878 Р. (1993)
У МЕНЕ - ТІЛЬКИ СЛОВО (1994)
ФРАЗЕОЛОГІЯ ПЕРЕКЛАДІВ МИКОЛИ ЛУКАША : словник-довідник (2002)
- ВАСИЛЕНКО АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ
МОЇ СПОМИНИ (1937)
К ИСТОРИИ ИЗДАНИЙ МАЛОРУССКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ПЕСЕН (1899)
СПОМИНИ З МОГО ЖИТТЯ. Т. 2, Ч. 3, 4 (2009)
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРУД, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ. КРИЗИС В УКРАИНЕ (1994)
ЗАПОРІЖЖЯ НА ШЛЯХУ ДО СЕБЕ... : минуле і сучасність в документах та свідченнях учасників подій : [монографія] (2009)
ГЕРОЇЧНИЙ ЕПОС УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. ХРЕСТОМАТІЯ : навч. посіб. для студентів філол. ф-тів вищ. навч. закл. (1993)
В'ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ ТА ЙОГО ДОБА. КН. 2 (2010)
В'ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ ТА ЙОГО ДОБА. КН. 4 (2015)
ВОЛИНЬ І ПОЛІССЯ. НІМЕЦЬКА ОКУПАЦІЯ. КН. 1 : з англ. резюме (1978)
РИБИ УКРАЇНИ : (визначник-довідник) (2011)
ВОЛОДАРІ ГЕТЬМАНСЬКОЇ БУЛАВИ : історичні портрети (1994)
ТВОРИ ІВАНА НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО. Т. 1 (1920)
- МОВЧАН ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
- АЗЕРБАЙДЖАНЦІ
- АЛБАНІЯ
- БУЗЬКЕ КОЗАЦЬКЕ ВІЙСЬКО
- БУЗЬКИЙ ЛИМАН
- ТАРАПОВ ІВАН ЄВГЕНОВИЧ
УКРАЇНСЬКІ СТРАВИ (1960)
КАК ВЫСОХЛА НАША СТЕПЬ : предвар. сообщ. о результатах исслед. влажности почвы в Полтав. губ. в 1886-1893 гг. (1937)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА : ежемесячный исторический журнал (1883)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. ЯНВАРЬ (1883)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. ФЕВРАЛЬ (1883)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. МАРТ (1883)
КОРОТКИЙ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК КОНТРАСТИВНОЇ ЛЕКСИКИ : понад 7000 слів (2002)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. АПРЕЛЬ (1883)
СИМВОЛИКА СЛАВЯНСКИХ ОБРЯДОВ : избранные труды (1996)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. МАЙ (1883)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. ИЮНЬ (1883)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. ИЮЛЬ (1883)
ЧК-ДПУ-НКВС НА ХАРКІВЩИНІ: ЛЮДИ ТА ДОЛІ. 1919-1941 (2003)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. АВГУСТ (1883)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ (1883)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. НОЯБРЬ (1883)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. ДЕКАБРЬ (1883)
ПОЕЗІЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. СУЧАСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ : посібник для вчителя (2014)
СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ПІСНІ (1985)
ТВОРИ ІЗИДОРА ВОРОБКЕВИЧА. Т. 1 (1909)
- ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
- АДАМЕНЬ ФЕДІР ФЕДОРОВИЧ
КИЕВСКАЯ СТАРИНА : ежемесячный исторический журнал (1884)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. ЯНВАРЬ (1884)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. ФЕВРАЛЬ (1884)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. МАРТ (1884)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. АПРЕЛЬ (1884)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. МАЙ (1884)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. ИЮНЬ (1884)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. ИЮЛЬ (1884)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. АВГУСТ (1884)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. СЕНТЯБРЬ (1884)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. ОКТЯБРЬ (1884)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. НОЯБРЬ (1884)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. ДЕКАБРЬ (1884)
- БІЛИЙ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ
- ДАНИЛОВИЧ СЕВЕРИН ТЕОФІЛОВИЧ
- ДИМЧЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
- СОЛОВЕЙ ОКСАНА ДМИТРІВНА
- КОРОТЯ-КОВАЛЬСЬКА ВАЛЕНТИНА ПАВЛІВНА
- ЛЕНЕЦЬ КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА
- КЛОЧЕК ГРИГОРІЙ ДМИТРОВИЧ
- ПЕРЕВАЛЬСЬКИЙ ВАСИЛЬ ЄВДОКИМОВИЧ
- ПАВЛЕНКО АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
- ШАЦЬКА АЛЬБІНА ОГАНЕСІВНА
- ЯНИШИН БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ
- ЛАШКУЛ ЗІНАЇДА ВАСИЛІВНА
- ЖУК АДАМ КУПРІЯНОВИЧ
- ФОГЕЛЬ ЗІНОВІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- БІЛОКРИНИЦЬКИЙ ФЕДІР ДМИТРОВИЧ
- ПРОНЧЕНКО МИХАЙЛО СЕМЕНОВИЧ
- ІРЛЯВСЬКИЙ ІВАН
СИЛУЭТЫ СНОВ. СБОРНИК ПОЭЗИЙ И ЦИТАТ (2022)
- СКОПНЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
- ЦИМБАЛЮК-СКОПНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА
- МУЗЕЙ-САДИБА ІВАНА КОТЛЯРЕВСЬКОГО
- ПОЧАЙНА, РІЧКА