До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

МІЩУК Сергій Миколайович - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/121819

 

МІЩУК Сергій Миколайович


провідний науковий співробітник


Інститут біографічних досліджень . Відділ теорії та методики біобібліографії .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові зацікавлення: Біографіка, біобібліографія, книгознавство, бібліотекознавство, історія України.
Контактна інформація: (044) 288-13-84, s-mischuk@ukr.net
Дати життя:04.11.1951, с. Березовка, Межирічського р-ну, Рівненської обл, Україна
Персональні веб-ресурси
Освіта:
1974Чернівецький державний університет (нині – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича), історичний факультет
Науковий ступінь:
2003кандидат історичних наук; тема дисертації: Бібліотека Волинського краєзнавчого музею у Житомирі (1900-1932): походження, склад, доля
2009доктор історичних наук; тема дисертації: Історико-кодикографічні та бібліографічні дослідження рукописно-книжної спадщини України (друга половина XIX - 30-ті роки XX ст.)
Вчені звання:
професор
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2014
Професійна діяльність:
1974-1978, 1984–1994 вчитель історії у загальноосвітніх школах, Житомирська обл., м.Житомир
1978 – 1984 старший науковий співробітник Житомирського краєзнавчого музею
1999-2007 викладач, доцент Міжнародного науково-технічного університету (нині - Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая)
2007-2014 доцент, професор кафедри всесвітньої історії Житомирського державного університету імені Івана Франка
Відомості про викладацьку діяльність:
1999-2007Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая
2007-2014доцент, професор кафедри всесвітньої історії Житомирського державного університету імені Івана Франка
Додаткові посади та обов`язки:
член наукової ради збірника наукових праць «Рукописна та книжкова спадщина України»
член редколегії збірника наукових праць «Українська біографістика»
член Українського біографічного товариства
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (2003) Бібліотека Волинського краєзнавчого музею у Житомирі (1900-1932): походження, склад, доля [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Міщук Сергій Миколайович ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2003. - 180 арк.
 2. (2009) Історико-кодикографічні та бібліографічні дослідження рукописно-книжної спадщини України (друга половина XIX - 30-ті роки XX ст.) [Текст] : дис. ... д-ра іст. наук : 27.00.03 / Міщук Сергій Миколайович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2009. - 598 арк.
 3. (2009) Історико-кодикографічні та бібліографічні дослідження рукописно-книжної стадщини України (друга половина XIX - 30-ті роки XX ст.) [Текст] : автореф. дис... д-ра іст. наук: 27.00.03 / Міщук Сергій Миколайович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2009. - 32 с.
 4. Монографії, брошури
 5. (2007) Рукописні та книжкові зібрання Волині у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського: історія, склад, наукове дослідження / Відп. ред. О.С. Онищенко. – К., 2007. – 244 с.
 6. (2009) Збирання та наукове описування рукописно-книжкової спадщини України (друга половина ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.) / Відп. ред. Л.А.Дубровіна. – К., 2009. – 380с. +іл.
 7. (2011) Наукове описування рукописних книг та стародруків в Україні (друга половина ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.) Історіографія. Бібліографія / Відп. ред. Л.А.Дубровіна. – Житомир : Полісся, 2011. – 184 с.
 8. (2016) Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування й використання : колективна монографія / [В. І. Попик (кер. проекту), Н. І. Любовець, О. М. Яценко, С. М. Ляшко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського – Б.м.: Київ, 2016. – 272 c. (у співавт.) .
 9. Довідники, покажчики, каталоги
 10. (2015) Українські персональні бібліографічні покажчики (1856-2013) [Текст] / О. М. Яценко, Н. І. Любовець ; редкол.: В. І. Попик, д-р іст. наук, чл.-кор. НАН України (голова) [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2015. - 470 с.
 11. Статті
 12. ( 2008) Житомирський державний університет імені Івана Франка: історія заснування / С.М. Міщук, О.М. Швидак, В.А. Шевчук // Волинські історичні записки: Збірник наукових праць. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, 2008. – Т.1. – С.226 – 230. (у співавт.).
 13. (2001) Рукописні конфесійні пам’ятки ХVІІ-ХІХ ст. Волинського державного краєзнавчого музею в Житомирі / С.М. Міщук //Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наку. пр. – К., 2001. – Вип. 5 – С. 125-133.
 14. (2002) Нездійснений проект бібліотечної «Волиніки»: з історії книжкового зібрання Волинського музею у Житомирі у 20-х р. ХХ ст. / С.М. Міщук // Бібліотечний вісник. – К., 2002. - №3. – С. 16-22.
 15. (2002) Регіональне наукове краєзнавство України кінця ХІХ – початку ХХ ст. (Товариство дослідників Волині, Волинський музей у Житомирі, Волинське церковно-археологічне товариство, Волинський окрархів) / С. М. Міщук // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2002. – Вип. 7. – C. 111.
 16. (2002) Рукописні літургійні пам'ятки ХVII-ХVIII ст. з Волинського державного науково-дослідного музею у Житомирі у фондах Інституту рукопису НДУВ / С. Міщук // Студії з архівної справи та документознавства. – 2002. – Т. 8. – C. 169-173 .
 17. (2003) Фонди Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського як джерело з історії духовної світи в Україні (загальний огляд) / С.М. Міщук, Т.А. Стоян // Рукописна та книжкова спадщина України – К., 2003. – Вип. 8. – С. 185-189.(у співав.).
 18. (2007) Зародження наукового опису рукописних пам’яток та стародруків як напрям українського книгознавства: друга половина ХІХ – початок ХХ ст. / С. М. Міщук // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2007. – Вип. 11. – C. 16–34 .
 19. (2007) Зародження наукового опису рукописних пам’яток та стародруків як напрям українського книгознавства: друга половина ХІХ – початок ХХ ст. / С.М. Міщук // Рукописна та книжкова спадщина України – К., 2007. – Вип.11. – С. 16-34.
 20. (2007) Книжково-рукописна спадщина Волинської православної духовної семінарії: дослідження, опис, доля / С. Міщук // Студії з архівної справи та документознавства. – 2007. – Т. 15. – C. 119-125 .
 21. (2007) П.М. Попов як бібліограф рукописів та стародруків Волині / С.М. Міщук // Рукописна та книжкова спадщина України – К., 2007. – Вип. 12. – С. 277-309.
 22. (2007) Палеографо – кодикологічний та бібліографічний опис рукописних книг та стародруків Волинського єпархіального давньосховища (1892 – 1919 рр.) / С.М. Міщук // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць / Відп. ред. Г.В.Боряк. – К.: НАН України, Інститут історії України, 2007. – Число 15. – С.318-331.
 23. (2007) Формування науково-практичних засад опису рукописних книг та стародруків у науковій діяльності В. М. Перетца в Україні / С. Міщук // Бібліотечний вісник. – 2007. – № 4. – C. 23-36 .
 24. (2008) Археографічно-бібліографічна школа В.М.Перетца (1907-1914) / С.М. Міщук // Історіографічні дослідження в Україні / Голова редколегії В.А.Смолій; відп. ред. О.А.Удод. – К.:НАН України. Ін-т історії України, 2008. – Вип.18. – С.47-58.
 25. (2008) Бібліотека Історико-філологічного інституту князя Безбородька в Ніжині та її рукописна колекція (друга пол. XIX – 10-ті роки XX ст.) / С. Міщук // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 1. – C. 14-19 .
 26. (2008) Внесок галицьких вчених в дослідження рукописних книг та стародруків: друга половина ХІХ – початок ХХ ст. / С.М. Міщук // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. - Чернівці: Рута, 2008. – Вип.378-379. - С.182 – 186.
 27. (2008) Книжкові пам’ятки Подільського історико-археологічного товариства в науковій спадщині Ю.Й. Сіцінського / С.М. Міщук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету: Історичні науки. - Кам’янець-Подільський: Оніюм, 2008. – Т.18: На пошану професора В.С.Степанкова. – С.167-175.
 28. (2008) Колекція рукописних книг бібліотеки Одеського товариства історії та старожитностей у другій половині XIX — на початку XX ст. та їх науковий опис / С. М. Міщук // Інтелігенція і влада. – 2008. – Вип. 13. – C. 199-21.
 29. (2008) М.Н. Сперанський – бібліограф та палеограф, досліднк слов’янської рукописної книги з бібліотеки Історико-філологічного інституту князя Безбородька в Ніжині / С.М. Міщук // Література та культура Полісся. – Вип. 42: Спадщина М.Гоголя та проблеми вітчизняної і світової історії, філології та культури у сучасній інтерпретації / Відп. ред. і упорядник Г.В.Самойленко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2008. – С.247 – 257 .
 30. (2008) Олександр Ристенко Васильович (1880-1915) – археограф та книгознавець / С.М. Міщук // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету (Волинський національний університет імені Лесі Українки). – Луцьк, 2008. – Вип.15. – С.37 – 42.
 31. (2008) Орест Оксентійович Фотинський (1862-1931) та його внесок у збирання, охорону та дослідження волинських книжкових старожитностей / С.М. Міщук // Наукові записки. Історичні науки. – Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2008. – Вип.10. – С.95 – 105.
 32. (2008) Підготовка до проведення XII Археологічного з’їзду як прискорювач процесів збирання та вивчення рукописно-книжкових пам’яток України на початку ХХ ст. / С.М. Міщук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Вип. 22. / НАН України. Нац. б-ка ім. В.І. Вернадського; АБУ. – К., 2008. – С. 245-257.
 33. (2008) Розвиток історико-книгознавчого опису рукописних книг та стародруків в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття / С. М. Міщук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 2. – C. 55-60.
 34. (2008) Рукописно-книжкова колекція музею українських старожитностей В. В. Тарновського наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.: історія формування та зміст / С. М. Міщук // Інтелігенція і влада. – 2008. – Вип. 14. – C. 187-201 .
 35. (2008) Українські вчені – дослідники рукописно-книжкової спадщини України: друга половина ХІХ – 10-ті рр. ХХ ст. / С. Міщук // Питання історії України. – 2008. – Т. 11. – C. 144-148 .
 36. (2009) В. Качановський – дослідник слов’янської рукописної спадщини / С.М. Міщук // Проблеми слов’янознавства - Львів, 2009. – Вип. 58. – С.36-40.
 37. (2009) Внесок вчених історико-філологічного інституту князя Безбородька в Ніжині у дослідження рукописних пам'яток: друга половина ХІХ — 10-ті роки ХХ ст. / С. М. Міщук // Інтелігенція і влада. – 2009. – Вип. 15. – C. 261-271 .
 38. (2009) Колекція рукописних книг та стародруків Катеринославського обласного музею ім. О. Н. Поля на початку ХХ ст.: формування, опис та дослідження / С. М. Міщук // Література та культура Полісся. – 2009. – Вип. 51. – C. 206-215.
 39. (2009) Одесі дослідники – книгознавці та археографи (друга половина ХІХ – 10-ті роки ХХ ст.) / С.М. Міщук // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: Науково-практичний збірник. – К., 2009. - №2(49). – С.128 – 133.
 40. (2009) Роль одеських учених у колекціонуванні та дослідженні рукописних фондів бібліотек другої половини XIX – початку XX ст. / С. Міщук // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 3. – C. 40-48 .
 41. (2009) Софія Олексіївна Щеглова (1886-1965) – дослідник рукописно-книжної спадщини Катеринославського обласного музею імені О.М.Поля та Київського промислово-мистецького музею / С.М. Міщук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки. – Луцьк, 2009. – №13. – С.321-326.
 42. (2009) Ю.Й. Сіцінський та І.М. Каманін як дослідники рукописних книг Подільського давньосховища (1904-1907) / С.М. Міщук, С.О. Булатова // Архіви України: Науково-практичний журнал. – К., 2009. - №1-2 (263). – С.221-234. ( у співавт.).
 43. (2010) Внесок професорів Харківського університету в дослідження рукописно-книжкових памяток України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / С.М. Міщук // Волинські історичні записки: Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2010. – Т.4. – С.4 – 11.
 44. (2010) Волинські старожитності в наукових студіях українських учених другої половини ХІХ ст. / С. М. Міщук // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2010. – Вип. 14.
 45. (2010) М.І. Лілєєв та Є.В. Пєтухов – книгознавці, археографи рукописних пам’яток / С.М. Міщук // Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – Вип. 4. – С.46-51.
 46. (2011) Історія Волинського народного університету в Житомирі на сторінках часопису “Волынские народные известия” (1917-1918) / С.М. Міщук, О.М. Рибачок //Волинські історичні записки: Збірник наукових праць. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2011. – Т.7. – С.84 – 92. (у співавт.) .
 47. (2011) Вчені Ніжина – археографи та книгознавці (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / С.М. Міщук // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: Науково-практичний збірник – К., 2011. - №1(57). – С.153 – 158.
 48. (2012) Рукописно-книжкові пам’ятки Волинського науково-дослідного музею як джерело з історії духовної освіти та бібліотечної справи / С.М. Міщук // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. - Чернівці: Чернівецький університет, 2012. – Вип.590-591. - С.115 – 120.
 49. (2015) Волинь в біографії і творчості Павла Тутковського (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / С. М. Міщук, Г. А. Міщук // Українська біографістика. – 2015. – Вип. 12. – C. 148-162 .
 50. (2015) Волинь в біографії і творчості Павла Тутковського (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / С.М. Міщук, Г.А. Міщук // Українська біографістика : зб. наук. праць. – К. : НБУВ, 2015. – Вип.12. – С. 148-162. (у співавт.).
 51. (2015) Документи О. А. Фотинського у фондах Інституту рукопису НБУВ та їхня джерелознавча роль у дослідженнях з біографістики та бібліографістики Волині / С. М. Міщук, Г. А. Міщук // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2015. – Вип. 19. – C. 299-317 .
 52. (2015) Документи О.А. Фотинського у фондах Інституту рукопису НБУВ та їхня джерелознавча роль у дослідженнях з біографістики та біобібліографістики Волині» / С.М. Міщук, Г.А. Міщук // Рукописна та книжкова спадщина України. – К. : НБУВ, 2015. – Вип.19. – С. 299-317. (у співавт.) .
 53. (2016) Інформацйіні ресурси регіональної біографіки обласних універсальних наукових бібліотек України / С.М. Міщук, Г.А. Міщук // Українська біографістика : зб. наук. праць. – К. : НБУВ, 2016. – Вип.14. – С. 263-276. (у співавт.) .
 54. (2016) Житомирська публічна бібліотека: заснування та історія становлення (за матеріалами часопису "Волынские губернские ведомости") / С. Міщук, І. Приймак // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 4. – C. 32-36 .
 55. (2016) Житомирська публічна бібліотека: заснування та історія становлення (за матеріалами часопису «Волынские губернские ведомости») / С.М. Міщук, І.В. Приймак // Бібліотечний вісник. – К. : НБУВ, 2016. – №4 (234). – С. 32-36. (у співавт.) .
 56. (2017) Студії Петра Абрамовича (1881-1944) із історії Української революції 1917-1921 рр. на Волині / С.М. Міщук, К.С. Мацелюх // Українська біографістика : зб. наук. праць. – К. : НБУВ, 2017. – Вип.15. – С. 248-263. (у співавт.)1. Студії Петра Абрамовича (1881-1944) із історії Української революції 1917-1921 рр. на Волині / С.М. Міщук, К.С. Мацелюх // Українська біографістика : зб. наук. праць. – К. : НБУВ, 2017. – Вип.15. – С. 248-263.
 57. (2018) Біографічні інформаційні ресурси університетських бібліотек України / С. М. Міщук, Г. А. Міщук // Українська біографістика. – 2018. – Вип. 16. – C. 238–251 .
 58. (2019) Національна бібліотека Швеції: минуле і сучасне поряд / С. Міщук, Г. Міщук // Бібліотечний вісник. – 2019. – № 1. – C. 42-45 .
 59. Тези наукових доповідей
 60. (2012) Матеріали V Волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції, м. Житомир, 9-10 листопада 2012 р. [Текст] : зб. наук. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, Іст. ф-т, Н.-д. лаб. "Дослідження історії Волині" ; [ред. кол. : Саух П. Ю. та ін.]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. - 411 с.


©   www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського