До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

СТРІШЕНЕЦЬ Надія Володимирівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/320165

 

СТРІШЕНЕЦЬ Надія Володимирівна


провідний науковий співробітник


Інститут бібліотекознавства . Відділ теорії та методології бібліотечної справи .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: Бібліотекознавство, бібліографознавство, фахове термінознавство .
Контактна інформація: (044) 524-35-92 , strishenets@nbuv.gov.ua
Дати життя:1958
Персональні веб-ресурси
Науковий ступінь:
1996кандидат історичних наук; тема дисертації: Бібліографічна спадщина Юрія Олексійовича Меженка
2012доктор історичних наук; тема дисертації: Розвиток бібліотечно-інформаційної терміносистеми США (кінець XX – початок XXI ст.)
Вчені звання:
2003старший науковий співробітник
Наукове керівництво:
Лямець А.М.
Додаткові посади та обов`язки:
1998–2018Член Вченої ради Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Член спеціалізованої вченої ради Д. 26.165.01 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство
член редакційної колегії фахового журналу «Бібліотечний вісник»
член редакційної колегії збірника «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського»
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (1996) Бібліографічна спадщина Юрія Олексійовича Меженка [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд.істор.наук. Спец.07.00.08-книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Н. В. Стрішенець ; Національна Академія Наук України. - К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 1996. - 21 с.
 2. (1996) Бібліографічна спадщина Юрія Олексійовича Меженка [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Стрішенець Надія Володимирівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 1996. - 187 арк.
 3. (2012 ) Розвиток бібліотечно-інформаційної терміносистеми США (кінець XX – початок XXI ст.) : автореф. дис … д-ра іст. наук: 27.00.03 / Надія Володимирівна Стрішенець . – Київ : Б.в., 2012 . – 39 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 23.08.12).
 4. Монографії, брошури
 5. (1997) Бібліографічна спадщина Юрія Меженка [Текст] / Н. В. Стрішенець. - К. : [б. и.], 1997. - 143 с.
 6. (2010) Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : [збірник наукових праць]. Вип. 28 / Національна Академія Наук України, Національна бібліотека України імені В. В. Вернадського, Асоціація бібліотек України ; Ред. кол.: О. С. Онищенко та ін. - К. : НБУВ, 2010. - 654 с. Функціональні вимоги до бібліографічних записів / Н. В. Стрішенець. - С .158-175.
 7. (2011) Сучасна американська бібліотечно-інформаційна терміносистема : бібліотекознавчий аспект [Текст] : монографія / Н. В. Стрішенець ; Національна Академія Наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. - К. : [б. и.], 2011. - 501 с.
 8. (2013) "І тільки незмінна книга!" [Текст] : зб. ст. до 120-річчя від дня народж. Юрія Олексійовича Меженка (1892-1969) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [упоряд., відп. ред. д-р іст. наук Стрішенець Н. В.]. - К. : [б. в.], 2013. - 117 с.
 9. Довідники, покажчики, каталоги
 10. (2004) Англо-український словник-довідник бібліотечно-інформаційної термінології [Текст] = English-Ukrainian Glossary of Library and Information Science : словарь / Н. В. Стрішенець ; Національна Академія Наук України, Національна бібліотека України імені В. В. Вернадського. - К. : [б. и.], 2004. - 329 с.
 11. (2007) Енциклопедичні, довідкові та бібліографічні зарубіжні книжкові видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського і бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2003-2005 рр.) [Текст] : системат. покажчик / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. О. Б. Вихристюк [та ін.] ; відп. ред. Н. В. Стрішенець. - К. : НБУВ, 2007. - 196 с.
 12. (2008) Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2005-2006 рр.) [Текст] : наук.-інформ. системат. покажчик / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. Р. Л. Красій ; відп. ред. Н. В. Стрішенець. - К. : НБУВ, 2008. - 278 с..
 13. (2009) Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2007-2008 рр.) : Систематичний покажчик / відп. ред. Н. В. Стрішенець ; уклад.: Р. Л. Красій, Н. І. Малолєтова, О. В. Полякова. – Київ: НБУВ, 2009. – 292 с..
 14. (2011) Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2009-2010 рр.) [Текст] : наук.-інформ. сист. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад.: Р. Л. Красій, Н. І. Малолєтова, О. В. Полякова ; відп. ред. Н. С. Стрішенець, канд. іст. наук]. - К. : НБУВ НАНУ, 2011. - 257 с. .
 15. (2015) Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст]. Розділ "П Сільське і лісове господарство. Сільськогосподарські та лісогосподарські науки". Підрозділ "П8 Ветеринарна медицина" / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [Т. П. Медвідь, П. І. Шекера ; наук. ред. Н. В. Стрішенець]. - Київ : НБУВ, 2015. - 104 с.
 16. (2016) Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ "Л Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва. Підрозділ "Л8/9 Харчові виробництва" [Текст] / [Н. О. Артюшенко, С. В. Галицька, П. І. Шекера ; голов. ред. Н. В. Стрішенець (д-р іст. наук)] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2016. - 383 с.
 17. Статті
 18. (1998) Степан Постернак / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 1998. – № 5. – C. 29-37 .
 19. (1999) Делегація Китайської академії суспільних наук у НБУВ / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 1999. – № 3. – C. 56 .
 20. (2000) Бібліотека Конгресу США: основні етапи розвитку / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2000. – № 5. – C. 42-47 .
 21. (2000) До 200-річчя Бібліотеки Конгресу / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2000. – № 4. – C. 46-48 .
 22. (2001) Історія Британської бібліотеки / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2001. – № 4. – C. 3-5.
 23. (2001) Бібліотекознавчі читання, присвячені Британській бібліотеці / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2001. – № 3. – C. 46 .
 24. (2001) Президенські бібліотеки США: історія та досвід функціонування / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2001. – № 6. – C. 31-39 .
 25. (2004) Угорський інститут бібліотекознавства / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2004. – № 5. – C. 37-40 .
 26. (2007) Запозичення в українській бібліотечно-інформаційній термінології / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2007. – № 2. – C. 20-25 .
 27. (2009) Від управління фондом до управління знаннями / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 2. – C. 19-25 .
 28. (2009) Відбір при комплектуванні: мистецтво чи наука? / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 1. – C. 7-15 .
 29. (2009) Координація комплектування в американському бібліотекознавстві / Н. В. Стрішенець // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2009. – № 2. – C. 49-54 .
 30. (2009) Критерії відбору у процесі комплектування: американський досвід / Н. Стрішенець // Бібліотечна планета. – 2009. – № 2. – C. 6-11 .
 31. (2009) Наукова комунікація як елемент управління фондом / Н. В. Стрішенець // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2009. – № 3. – C. 66-69 .
 32. (2009) Поняття "комплектування" в американській бібліотечній термінології / Н. Стрішенець // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 2. – C. 23-26 .
 33. (2009) Розвиток бібліотечного фонду в часи змін / Н. Стрішенець // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 5. – C. 21-26 .
 34. (2010) "Хайдеггер чи Гайдеггер" або поняття авторитетного контролю / Н. Стрішенець // Студії з архівної справи та документознавства. – 2010. – Т. 18. – C. 175-182 .
 35. (2010) Каталог у епоху Google та Amazon / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 3. – C. 16-27.
 36. (2010) Класифікація в електронному середовищі / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 5. – C. 34-43 .
 37. (2010) Метадані у сучасному бібліотекознавстві. Метадані – нове чи старе поняття? / Н. В. Стрішенець // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2010. – № 2. – C. 4-11 .
 38. (2010) Організація інформації та організація знань у системі бібліотечної та інформаційної науки (еволюція понять в американському бібліотекознавстві) / Н. Стрішенець // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 26. – C. 191-201 .
 39. (2010) Поняття "каталогізація" у компаративному контексті / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 4. – C. 15-26 .
 40. (2010) Поняття предметних рубрик в американському бібліотекознавстві / Н. Стрішенець // Бібліотечна планета. – 2010. – № 2. – C. 12-16 .
 41. (2010) Традиційні класифікаційні системи у бібліотеках США / Н. Стрішенець // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 8. – C. 48-52 .
 42. (2010) Функціональні вимоги до бібліографічних записів / Н. Стрішенець // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 28. – C. 158-175.
 43. (2011) Вивчення повноти комплектування обов’язковим примірником Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Н. Стрішенець, Т. Клочок, Є. Білько, В. Лобода // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 29. – C. 81-95 .
 44. (2011) Сучасний бібліографічний контроль / Н. Стрішенець // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 1. – C. 48-52 .
 45. (2013) Деякі тенденції розвитку сучасного зарубіжного бібліотекознавства / Н. Стрішенець // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 38. – C. 64-73 .
 46. (2014) Авторитетний контроль : необхідність координованого підходу // Бібл. вісн. – 2014. – № 5. – С. 12–15.
 47. (2014) Новый международный стандарт каталогизации // Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития / Межд. ассоциация акад. наук. – Київ : Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, 2014. – Вып. 12. – С. 201–209.
 48. (2014) Упровадження нового міжнародного стандарту каталогування «Опис та доступ до ресурсу» («Resource Description and Access») у бібліотеках світу // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / М-во культури України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т держ. упр. і права – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 198–202.
 49. (2015) Діалог бібліографів / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 1. – C. 64-66 .
 50. (2015) Каталоги электронного поколения // Интернет и информационно-библиотечные ресурсы в науке, образовании, культуре и бизнесе : материалы конф., Central Asia-2015, 22–24 april. – Ташкент, 2015. – С. 132–134.
 51. (2016) Міжнародний стандарт каталогізації «Опис та доступ до ресурсу» («Resource Description and Access») : особливості впровадження // Бібл. вісн. – 2016. – № 1. – С. 41–45.
 52. (2017) EURIG2017: Щорічна конференція та семінар Європейської групи RDA / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2017. – № 5. – C. 53-60.
 53. (2017) EURIG2018: Щорічна кон-ференція та семінар Європейської групи RDA // Бібл. вісн. – 2017. – № 5. – С. 53–60.
 54. (2017) Зарубіжна каталогізація: пов’язані дані і BIBFRAME // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського : Організація бібліотечно-інформаційних ресурсів як складова формування вітчизняного інтегрованого інформаційного простору / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 45. – С. 9–21.
 55. (2017) Міжнародні стандарти діяльності наукових бібліотек / Н. Стрішенець, О. Сокур // Бібліотечний вісник. – 2017. – № 6. – C. 52-54 .
 56. (2017) Стандартизація в діяльності сучасних бібліотек // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 48. – С. 92–99.
 57. (2018) Визначні бібліотекознавці та бібліографи Національної бібліотеки України імені В. I. Вернадського: до 100-річчя Бібліотеки / О. Сокур, Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 6. – C. 48-49 .
 58. (2018) Сучасні вітчизняні бібліотечно-інформаційні стандарти: термінологічний аналіз // Бібл. вісн. – 2018. –№ 3. – C. 28–40.
 59. (2018) Юрій Меженко на чолі Головної Книжної Палати / Н. Стрішенець // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 11. – C. 11-14 .
 60. Тези наукових доповідей
 61. (2014) Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / [редкол.: В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2014. - 531 с.
 62. Рецензії
 63. (2003) Епістолярна спадщина Ю. Меженка (Рецензія на книгу: Листи Юрія Меженка до львів'ян (1923-1969) / Упорядкування, передмова, примітки канд. філол. наук М. А. Вальо. - Львів, 2002. - 324 с.; іл.) / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 5. – C. 56-58.


©   www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського