До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ПЕРЕНЕСІЄНКО Ігор Петрович - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/573530

 

ПЕРЕНЕСІЄНКО Ігор Петрович


молодший науковий співробітник


Інститут інформаційних технологій . Відділ інформаційно-комунікаційних технологій .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові зацікавлення: систематизація та предметизація бібліотечних інформаційних ресурсів.
Контактна інформація: (044) 525-36-24, perenesienko@nbuv.gov.ua
Дати життя:19.04.1987, м. Карлівка, Полтавська обл., Україна
Персональні веб-ресурси
Освіта:
2010Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, Педагогіка і методика середньої освіти. Історія. (Спеціалізація правознавство)
Науковий ступінь:
2018кандидат наук із соціальних комунікацій; тема дисертації: Організація тематичного доступу до електронних бібліотечних колекцій
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 10.10.2011
Додаткові посади та обов`язки:
2019входить до складу Ради молодих вчених
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (2018) Організація тематичного доступу до електронних бібліотечних колекцій [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Перенесієнко Ігор Петрович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2018. - 19 с.
 2. Довідники, покажчики, каталоги
 3. (2016) Рубрикатор НБУВ. Скорочений варіант [Текст] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт.-уклад.: К. В. Лобузіна та ін. ; відп. ред. К. В. Лобузіна (д-р наук із соц комунікацій)]. - Київ : НБУВ, 2016. - 569.
 4. Статті
 5. (2012) Внесок Антоніо Мальябеккі у справу систематизації книжкових зібрань // Бібліотечний вісник. - 2012. - №2 (208). – С. 34–39.
 6. (2013) Використання можливостей соціальної інтернет-мережі Facebook у роботі бібліотек // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2013. - Вип. 35. – С. 203–213.
 7. (2013) Таблиці територіальних типових поділів Канади у процесах сучасної бібліотечної систематизації // Бібліотечний вісник. - 2013. - №4 (216). – С. 25–32.
 8. (2014) Класифікація Двокрапкою та її автор – взаємозв’язок в еволюційності епохи // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 9. – С. 13–16.
 9. (2014) Особливості використання загальних типових поділів у радянській ББК при відображенні історичних реалій Новітнього часу // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 11. – С. 26–30.
 10. (2016) Сучасний стан дослідження питання функціонування бібліотечних класифікацій у веб-середовищі // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2016. - Вип. 44. – С. 437–448.
 11. (2017) Особливості інтеграції електронних тематичних ресурсів у сучасний інформаційний простір // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - Київ, 2017. - Вип. 48. – С. 315–327.
 12. (2017) Роль бібліотечних класифікацій як одного з сучасних способів організації інформації // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - Київ, 2017. - №3. – С. 36–44.
 13. (2018) Технологічна реалізація об’єктно-тематичного доступу до бібліотечних електронних ресурсів // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. - 2018. - VI (28), Вип. 169. – С. 38–42.
 14. (2019) Электронная библиотека "Украиника": портал знаний национальной библиотеки / Лобузина Е., Переесиенко И., Лощинская Н. // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2019. – Вып. 17. – C. 50-64.
 15. Тези наукових доповідей
 16. (2012) Facebook и библиотека: анализ украинского сегмента // Библиотека и общество: история, реальность, перспективы взаимодействия : материалы IV Междунар. науч.-практич. конф. молодых ученых и специалистов, Минск, 1 – 2 нояб. 2012 г. [Электронный ресурс] / Нац. акад. наук Беларуси, Центр. науч. б-ка им. Я. Коласа. – Электрон. дан. - Минск :Ковчег, 2012. – С. 158–161.
 17. (2012) Соціальні інтернет-мережі як інструмент систематизаційної організації діяльності сучасної бібліотеки // Учений інформаційного покоління: інновації, традиції та перспективи. Збірник матеріалів третьої міжнародної наукової конференції молодих учених (17 травня 2012 р.) / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - Київ, 2012. – С. 73–75.
 18. (2013) Історичні аспекти розвитку поняття книжкової колекції в бібліотекознавстві (кін. ХХ-го – поч. ХХІ ст.) // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку інформаційних ресурсів: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8-10 жовт. 2013р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та ін. форм. Центрів-членів МААН. - Київ, 2013. – С. 112–115.
 19. (2013) Бібліотечна систематизація в площині книгознавчих досліджень: вивчення колекції Я. Б. Рудницького у фондах Національної Бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Наукова молодь в умовах розвитку соціокомунікаційної сфери. Збірник матеріалів Четвертої міжнародної наукової конференції молодих учених (16 травня 2013 р.) / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - Київ, 2013. – С. 115–118.
 20. (2013) Бібліотечна систематизація як інструмент дослідження книжкових колекцій // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства: матеріали п’ятої науково-практичної конференції. - Львів :Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 301–310.
 21. (2013) Особенности информационного анализа документа как процесса библиотечной систематизации // Румянцевские чтения – 2014 = The Rumyantsev readings – 2014: материалы международной научной конференции (15-16 апреля 2013): [в 2 ч.] / Российская гос. б-ка; [редкол.: Л. Н. Тихонова, Е. А. Иванова, И. И. Шестопалов]. - Москва :Пашков дом, 2014. - Ч.2. – С. 106–110.
 22. (2013) Отображение исторических периодов развития образования в библиотечно-библиографической классификации советского периода // Румянцевские чтения – 2013 : материалы международной научной конференции. - Москва :Пашков дом, 2013. – С. 46–52.
 23. (2014) Библиотечная систематизация как компонент обеспечения результативности информационного поиска // Библиотека и общество: проблемы и направления развития: материалы V Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов. - Минск, 2014. – С. 167–170.
 24. (2015) Сучасний стан дослідження питання функціонування бібліотечних класифікацій веб-середовищі // Бібліотека. Наука. Комунікація.: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.): в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів академій наук – членів МААН. - Київ, 2015. - Ч.2. – С. 43–46.
 25. (2016) Бібліотечна класифікаційна система як фактор відображення змісту документа // Тези доп. всеукраїнської науково-практичної конференції-брейнстормінгу «Роль бібліотеки у створенні когнітивного ресурсу суспільства знань: технології, освіта, наука». - Харків :Факультет соціальних комунікацій Харківської державної академії культури, 2016.
 26. (2016) Використання онтологій в організації електронних бібліотечних інформаційних ресурсів наукової бібліотеки // «Бібліотека. Наука. Комунікація»: формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4-6 жовт. 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів академій наук – членів МААН. - Київ, 2016. – С. С.358–362.
 27. (2017) Особенности применения предметизации и систематизации при организации тематической электронной библиотеки // Библиотека в XXI веке: молодежь в науке: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов, Минск, 26–27 окт. 2017 г. [Электронный ресурс] / Нац. акад. наук Беларуси, Центр. науч. б-ка им. Якуба Коласа; – Электрон. дан. - Минск :Ковчег, 2018. – С. 149–156.
 28. (2017) Особливості внутрішньої структури предметних довідок електронної бібліотеки «Україніка» // «Бібліотека. Наука. Комунікація». Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 3-5 жовт. 2017 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, рада дир. б-к та інформ. центрів – членів МААН. - Київ, 2017. – С. 345–349.
 29. (2018) Репрезентація видавництв в електронній бібліотеці «Україніка» НБУВ // Бібліотека. Наука. Комунікація: 100-річчя Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 лист. 2018 р.). - К. :Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2018. – С. 383–386.


©   www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського