До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

БУРЯК Лариса Іванівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/919276

 

БУРЯК Лариса Іванівна


провідний науковий співробітник


Інститут біографічних досліджень . Відділ теорії та методики біобібліографії .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові зацікавлення: Українська історіографія, історична фемінологія, студії пам’яті, теоретико-методологічні проблеми біографічних досліджень, жіноча біографіка.
Контактна інформація: (044) 288-13-84, biografia@i.ua
Дати життя:1958
Персональні веб-ресурси
Освіта:
1980Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, історія
Науковий ступінь:
1986кандидат історичних наук; тема дисертації:
2011доктор історичних наук; тема дисертації: Українська фемінологія в історіографічному процесі другої половини XIX - першої третини XX ст.
Вчені звання:
професор
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2016
Професійна діяльність:
1980–1999викладач, старший викладач, доцент кафедри Київського державного педагогічного інституту іноземних мов (нині – Київський національний лінгвістичний університет)
1999 – 2007завідувач кафедри суспільних наук Національної академії управління
2011 – 2014 завідувач відділу Українського інституту національної пам’яті
2014 – 2016завідувач відділу Державної наукової установи “Енциклопедичне видавництво”. Викладала в університеті Альберти (Едмонтон, Канада)
з квітня 2016 провідний науковий співробітник відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень
Додаткові посади та обов`язки:
заступник головного редактора збірника наукових праць Інституту біографічних досліджень „Українська біографістика”
голова редакційно-видавничої ради НБУ ім. В. І. Вернадського
член правління Української асоціації дослідників жіночої історії
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (2011) Українська фемінологія в історіографічному процесі другої половини XIX - першої третини XX ст. [Текст] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Буряк Лариса Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2011. - 30 с.
 2. Монографії, брошури
 3. ( 2013) Київ у національній пам’яті. Колективна монографія / [Л.І. Буряк, Л.А.Ведмідь, І.Б. Гирич та ін.]. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013. – 400 с.
 4. (2010) Жінка в українському історичному наративі: автори, ідеї, образи (друга половина XIX – перша третина XX ст.) : монографія / Лариса Буряк. - К. : Національна академія управління, 2010. – 368 с.
 5. (2013) П. Я. Стебницький і Д. Л. Мордовець: на перехресті національних інтересів // Петро Стебницький в українському національному житті (до 150-річчя від дня народження): [монографія] / [Миронець Надія та ін. ; редкол.: О. О. Маврін (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К. : [б. в.], 2013. – С. 135 – 149.
 6. (2014) Донеччина в українській культурі пам’яті: зміна образних презентацій // Схід і Південь України: час, простір, соціум. У 2-х т. Колективна монографія. К., Інститут історії України НАН України, 2014. - Т. 1. – С. 308 – 327.
 7. (2014) Схід і Південь України: час, простір, соціум [Текст] : колект. монографія : у 2 т. / відп. ред. - акад. НАН України В. А. Смолій ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2014 . - ISBN 978-966-02-7375-7 (загальний). Т. 1 / [Лариса Буряк та ін.]. - 2014. - 377 с. .
 8. (2015) Наукові засади та теоретико-методологічні принципи створення сучасних енциклопедій [Текст] : [колект. монографія] / [Киридон А. М. та ін. ; за ред. Киридон А. М.] ; Держ. наук. установа "Енциклопед. вид-во". - Київ : Енциклопед. вид-во, 2015. - 159 с.
 9. (2015) Бібліографія в контексті енциклопедичних видань: теоретичний та практичний виміри // Наукові засади та теоретико-методологічні принципи створення сучасних енциклопедій: колективна монографія. – К. : Державна наукова установа “Енциклопедичне видавництво”, 2015. – С. 99 – 106.
 10. (2018) Професор Марко Варшавчик [Текст] : монографія / [І. Н. Войцехівська та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. Михайла Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Корсунь-Шевченківський : І. В. Майдаченко [вид.], 2018. - 301 с.
 11. Довідники, покажчики, каталоги
 12. (2013) Національна та історична пам’ять: словник ключових термінів. – К. : Пріоритети, 2013. – 434.
 13. (2014) Шевченко-художник. Бібліографічний покажчик (1839 -2012). [Текст] : [у 2 т.] / [упоряд.: Н. І. Орлова, Л. І. Буряк, Б. А. Короленко ; ред. кол.: Стус Д. В. (голова) та ін.] ; Укр. ін-т нац. пам'яті, Нац. музей Тараса Шевченка. – К. : Пріоритети, 2013 - 2014.
 14. Статті
 15. (2008) Жіночі портрети у часопису "Киевская старина" як джерело української історичної фемінології / Л. Буряк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2008. – Вип. 94-95. – C. 79-84 .
 16. (2009) Історична фемінологія у науковій спадщині Олександра Лазаревського / Л. І. Буряк // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2009. – Вип. 13. – C. 241–260 .
 17. (2010) Жіноча біографістика в українській історіографії (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.) // Спеціальні історичні дисципліни: генеалогія і геральдика. – К. : НАН України. Інститут історії України, 2010. – Вип. 16. - С. 6 – 16.
 18. (2011) Жінка в українському соціумі: історичні студії другої половини ХІХ ст. - початку ХХ ст. / Л. Буряк // Українознавчий альманах. – 2011. – Вип. 6. – C. 67-71 .
 19. (2011) Обриси, знаки, символи національної пам’яті в українській історіографії: фемінологічний контекст (друга половина ХІХ — перша третина ХХ ст.) / Л. І. Буряк // Національна та історична пам’ять. – 2011. – Вип. 1. – C. 161-181.
 20. (2012) Комеморативні практики у діяльності Історичної секції Всеукраїнської Академії наук // Національна та історична пам'ять. Зб. наук. праК. : ДП НВЦ «Пріоритети», 2012. – Вип. 2. – С. 109 – 126.
 21. (2012) Моделі національної пам’яті в українській історіографії 1920-х років: пошук компромісу та спроби адаптації // Національна та історична пам'ять: Зб. наук. праць. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2012. – Вип. 5. – С. 3 – 14.
 22. (2012) Образ В.Б. Антоновича у контексті комеморативних практик ХХ століття // Національна та історична пам'ять. Зб. наук. праК. : ДП НВЦ «Пріоритети», 2012. – Вип. 3. – С. 345 – 371.
 23. (2012) Пам'ять про Михайла Грушевського у спогадах його сучасників: штрихи до просопографічного портрету людини, політика, вченого // Наукові записки з української історії: Зб. наук. ст. – Переяслав – Хмельницький, 2012. –- Вип. 32. – С. 220 – 225.
 24. (2012) Соціокультурний та духовний часопростір національної пам’яті: проблема структурування // Національна та історична пам'ять: Зб. наук. праць. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2012. – Вип. 4. – С. 42 – 51.
 25. (2013) Гетьманська держава П. Скоропадського і кооперативний рух: на перетині інтересів культурно-просвітницької діяльності / Л. І. Буряк // Національна та історична пам’ять. – 2013. – Вип. 7. – C. 149-155 .
 26. (2013) Культурні чинники впливу на національну пам’ять українського суспільства / Л. І. Буряк // Гілея: науковий вісник. – 2013. – № 72. – C. 5-1.
 27. (2013) Образ В. Б. Антоновича в контексті комеморативних практик ХХ століття / Л. Буряк // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Історичні науки. – 2013. – Вип. 18. – C. 130-139 .
 28. (2013) Пам’ять у культурному просторі міста // Національна та історична пам'ять: Зб. наук. праць. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013. – Вип. 8. – С. 94 – 102.
 29. (2014) Конструювання образу Тараса Шевченка як складової національної пам’яті // Національна та історична пам'ять. Зб. наук. праць. – К . : ДП «НВЦ «Пріоритети». - 2014. – Вип. 10. – С. 164-174.
 30. (2014) Психологізація як стратегія біографічного дослідження в український історіографії першої третини ХХ ст. Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Головний редактор В. Смолій; відповідальний редактор І. Колесник. – Вип. 8. – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – С. 95 – 113.
 31. (2014) Тарас Шевченко: варіативність образів у контексті історичних трансформацій // Українська біографістика: зб. наук. праць / Редкол.: Т. І. Ківшар та ін. К., Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. – 2014. – Вип. 11. – С. 118–134.
 32. (2015) Реконструкція жіночих образів у контексті культурно-національних трансформацій мнемонічного просторуСпеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць до 80-річчя доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Марії Федорівни Дмитрієнко / Відп. ред. Г. В. Боряк; Упорядник: В.В.Томазов. – К. : НАН України, Інститут історії України, 2015. – Число 26-27. – С. 25–39.
 33. (2016) "Джерела української біографістики" — серійне видання Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / Л. І. Буряк // Українська біографістика. – 2016. – Вип. 14. – C. 359-363 .
 34. (2016) Жіноча біографіка як напрям наукових досліджень: традиції і сучасні репрезентації // Українська біографістика. – К., 2016. Вип. 13. – С. 10 – 27.
 35. (2016) Збірка “Minerva” як бібліографічна пам’ятка та історичне джерело // Соціум. Документ. Комунікація. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 74 - 88.
 36. (2017) Інсталяція як біографічний конструкт: Гнат Павлович Житецький / Л. І. Буряк // Українська біографістика. – 2017. – Вип. 15. – C. 13-42 .
 37. (2017) Гнат Павлович Житецький: біографічна інсталяція // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica: зб. наук. праць Ін-ту біогр. дослідж. – Київ, 2017. – Вип. 15.
 38. (2017) Казус біографії як поштовх до нових досліджень (роздуми з приводу творчої зустрічі з Петром Кралюком в Інституті біографічних досліджень) / Л. І. Буряк // Українська біографістика. – 2017. – Вип. 15. – C. 342-349.
 39. (2017) Ментальний світ українського інтелектуала модерної доби: Гнат Житецький // Ейдос: Альманах теорії та історії історичної науки. – 2017. – Вип. 9 – С. 287 – 303.
 40. (2018) Один рік із життя жінки: штрихи до реконструкції жіночої біографії (з листів Варвари Семенівни Житецької до сина) / Л. І. Буряк // Українська біографістика. – 2018. – Вип. 16. – C. 15–44 .
 41. Підручники та посібники
 42. (2008) Спеціальні історичні дисципліни [Текст] : довідник: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / І. Н. Войцехівська [та ін.]. - К. : Либідь, 2008. - 520 c.
 43. Тези наукових доповідей
 44. (2006) Україна в системі духовних, економічних та політичних координат глобалізованого світу [Текст] : матеріали [V] наук.-практ. конф. / Нац. акад. упр., Центр перспект. соц. дослідж. М-ва праці та соц. політики України та НАН України ; упоряд. Л. І. Буряк ; ред. кол. М. М. Єрмошенко [та ін.]. - К. : [б.в.], 2006. - 280 с. .
 45. (2010) Жіночі спогади у виданнях ВУАН як фемінологічна компонента української історіографії // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції молодих учених, присвяченої 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній Війні (22–23 квітня 2010 р.) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. К., 2010. – Вип. ІІІ. – Ч. 4. - С. 51 – 53.
 46. (2012) Актуальні проблеми партизансько-підпільного руху в Україні в роки Великої Вітчизняної війни [Текст] : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Корюківка, 14 груд. 2011 р. / Черніг. обл. держ. адмін., Укр. ін-т нац. пам'яті ; [упоряд.: С. В. Бутко, Р. І. Пилявець ; ред. кол.: В. М. Тканко (голова) та ін.]. - Чернігів : Упр. у справах преси та інформації : Десна Поліграф, 2012. - 143 с. .
 47. (2016) Три жіночі біографіі в інтер’єрі покоління шістдесятників // Біографіка, біобібліографія та біографістика в науково-комунікаційному просторі незалежної України. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору» (Київ, 4 - 6 жовтня 2016).
 48. Рецензії
 49. (2015) Рецензія на монографію: Ясь О. Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ – 80-ті роки ХХ ст.): Монографія: У 2 ч. / за ред. В. А. Смолія. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2014. / Л. Буряк // Переяславський літопис. – 2015. – Вип. 8. – C. 199-203 .
 50. (2016) Послання великого інтелектуала [рец.: Ґєдройць Єжи “Автобіографія у чотири руки” / Упорядкування та післямова Кшиштофа Пом’яна. Пер. з польської Лесі Лисенко. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2015. – 408 с., 56 с. іл. (Сер. “Бібліотека спротиву. Бібліотека нації”)] // Українська біографістика. – К., 2016. Вип. 13. – C. 306 – 309.
 51. (2016) Ясь О. Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ – 80-ті роки ХХ ст.): Монографія: У 2 ч. / За ред. В. А. Смолія. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2014 / Л. І. Буряк // Український археографічний щорічник. – 2016. – Вип. 19-20. – C. 546-551.


©   www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського